Sunteți pe pagina 1din 1
FONDAT ÎN 2004 | NR. 3576 | MIERCURI 15 NOIEMBRIE 2017 | 12 PAGINI |

FONDAT ÎN 2004 | NR. 3576 | MIERCURI 15 NOIEMBRIE 2017 | 12 PAGINI | PESTE 45.000 DE CITITORI/EDIÞIE PRINT+ONLINE | PREÞ 2 LEI

ziuadecj.ro

DE CITITORI/EDIÞIE PRINT+ONLINE | PREÞ 2 LEI ziuadecj.ro B B T T , , p p
DE CITITORI/EDIÞIE PRINT+ONLINE | PREÞ 2 LEI ziuadecj.ro B B T T , , p p

BBTT,, pprrooffiitt nneett ddee 778800 mmiilliiooaannee lleeii

BBaannccaa TTrraannssiillvvaanniiaa,, aa ddoouuaa iinnssttiittuuþþiiee ddee ccrreeddiitt dduuppãã aaccttiivvee
BBaannccaa
TTrraannssiillvvaanniiaa,,
aa ddoouuaa iinnssttiittuuþþiiee
ddee ccrreeddiitt
dduuppãã aaccttiivvee
ddee ppee ppiiaaþþaa
rroommâânneeaassccãã,,
aa rraappoorrttaatt
îînn pprriimmeellee nnoouuãã
lluunnii uunn pprrooffiitt nneett
ddee 777799,,88 mmiilliiooaannee
lleeii,, îînn ccrreeººtteerree
ccuu aapprrooaappee 1199%%,,
ffaaþþãã ddee ppeerriiooaaddaa
ssiimmiillaarrãã aa aannuulluuii
aanntteerriioorr,, ddee 665577
mmiilliiooaannee lleeii
4
aanntteerriioorr,, ddee 665577 mmiilliiooaannee lleeii 4 editorial „ „ J J u u s s t

editorial

editorial
ddee 665577 mmiilliiooaannee lleeii 4 editorial „ „ J J u u s s t t

JJuussttiiþþiiaaººii aaffaacceerreeaa DDrreeyyffuuss

ddee AAnnddrreeii MMAARRGGAA rreeddaaccttiiee@@zziiuuaaddeeccjj rroo

ÎÎnn 22001177,, EEddiittuurraa UUnniivveerrssiittããþþiiii AAlleexxaannddrruu IIooaann

CCuuzzaaddiinn IIaaººii aa ttiippããrriitt vvoolluummuull LLAAffffaaiirree DDrreeyyffuuss eett sseess ccoonnsseeqquueenncceess,, ccoooorrddoonnaatt ddee rriigguurroossuull ººii ccuunnoossccuuttuull iissttoorriicc CCaarrooll IIaannccuu ((MMoonnttppeelllliieerr))

Subiectul este notoriu: Cu merite, ce au atras decoraþii, în serviciul þãrii sale, cãpitanul Alfred Dreyfus este acuzat, în 1894, de înaltã trãdare în favoarea unei puteri strãine, pe o asemãnare a scrisului ºi pe fondul unei campanii antisemite. Într-un proces fãrã probe, dar cu presiuni din culise ºi erori judiciare, ofiþerul de stat major al armatei franceze este condamnat,

degradat ºi surghiunit.

8

administraþie
administraþie
este condamnat, degradat ºi surghiunit. 8 administraþie M M o o º º P P a

MMooºº PPaarrkkiinngg LLuunnaa vviiiittooaarree ssee vvaa ddaa îînn ffoolloossiinnþþãã uunn nnoouu ggaarraajj

ssuupprraatteerraann

g g a a r r a a j j s s u u p p

Primãria a anunþat cã un parking suprateran va fi terminat luna aceasta ºi va fi dat în folosinþã în decembrie.

Emil Boc, primarul municipiului

Cluj-Napoca, a anunþat cã garajul suprateran de pe Negoiu-Mehedinþi va fi terminat conform ultimului termen asumat, 30 noiembrie 2017. Conform contractului, parkingul trebuia finalizat acum doi ani. „Parkingul Negoiu, cu 376 de locuri, va fi gata la sfârºitul lunii noiembrie. În luna decembrie, va avea loc recepþia parkingului în vederea dãrii lui în folosinþa clujenilor”, a scris Boc, pe Facebook. Obiectivul se

adreseazã locuitorilor

2

administraþie

economic

eveniment

administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o
administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o
administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o
administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o
administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o
administraþie economic eveniment “ “ P P a a t t i i n n o

PPaattiinnooaarruull ddiinn UUnniirriiii,, llaa ffeell ddee lleeggaall ccaa ZZiilleellee MMaagghhiiaarree

Toate elementele Târgului

de Crãciun din Cluj- Napoca au fost aprobate de specialiºtii Comisiei de esteticã urbanã din cadrul Primãriei, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, fãcând referire la nemulþumirea maghiarilor privind amenajarea patinoarului în jurul statuii lui Matei Corvin din Piaþa Unirii.

în jurul statuii lui Matei Corvin din Piaþa Unirii. 3 C C e e i i

3

CCeeii mmaaii mmaarrii ddaattoorrnniiccii aaii ffiissccuulluuii cclluujjeeaann llaa ccoonnttrriibbuuþþiiiillee ssoocciiaallee

Societãþile administrate de Regionala Cluj a fiscului aveau restanþe de aproape 100 de milioane de euro la contribuþiile sociale, obligaþiile neachitate pânã la 30 septembrie 2017.

obligaþiile neachitate pânã la 30 septembrie 2017. 5 B B i i l l e e

5

BBiilleetteellee llaa UUnnttoolldd 22001188 ssee vvâânndd ccaa ppââiinneeaa ccaallddãã

Primele 15.000 de abonamente pentru Untold 2018 au fost vândute, marþi, în doar câteva minute.

l l d d ã ã ” ” Primele 15.000 de abonamente pentru Untold 2018 au

7

l l d d ã ã ” ” Primele 15.000 de abonamente pentru Untold 2018 au