Sunteți pe pagina 1din 8

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

Cursul 3 Proiectarea didactică și metodologia aplicării noului curriculum

Rolul și importanța proiectării didactice

Eficiența activității didactice depinde o serie de factori, precum:

gradul de precizie cu care sunt stabilite intențiile urmărite

pregătirea resurselor (informaționale, materiale, procedurale)

desfășurarea procesului

interacțiunea componentelor.

Proiectarea didactică este menită să ofere o perspectivă coerentă în conceperea și desfășurarea lecției, să îmbine resursele utilizabile, să utilizeze forme de învățare specifice demersului didactic centrat pe elev. Proiectarea activității didactice se definește drept un „ansamblu de procese și operații de anticipare a acesteia, conferindu-i un caracter sistematic, rațional și, deci, o eficiență sporită”. 1 Activitatea / acțiunea de pregătire a lecției în literatura de specialitate este întâlnită sub mai multe denumiri: proiect de tehnologie didactică, proiect de activitate didactică, plan de activitate, plan de lecție, proiect de lecție. Se preferă denumirea de proiect de lecție, deoarece prin proiectul de lecție se desemnează o noua concepție de pregătire, realizare, evaluare a activității didactice, un demers didactic centrat pe activitatea comună a binomului profesor-elev. Pe de altă parte, în sintagma proiectul unei unități de învățare, după cum sugerează și numele, demersul didactic vizează în mod direct doar elevul.

Metodologia aplicării noului curriculum privind proiectarea unei unități de învățare, cât și proiectarea unei lecții, impunerea unui algoritm al proiectarii didactice care să răspundă în mod punctual următoarelor interogații:

1 I.Cerghit, I.T.Radu, Didactica, EDP, București, 1990, pag. 136.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

1

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

1)

În ce scop voi face?

↔ Identificarea obiectivelor

2)

Ce voi face?

↔ Selectarea conținuturilor

3)

Cu ce voi face?

↔ Analiza resurselor

4)

Cum voi face?

↔ Determinarea activității de învățare

5)

Cât s-a realizat?

↔ Stabilirea instrumentelor de evaluare

s-a realizat? ↔ Stabilirea instrumentelor de evaluare Important de reținut! Acest algoritm vizează atingerea

Important de reținut! Acest algoritm vizează atingerea obiectivelor de referință / obiectivelor operaționale, iar elementele procesului sunt aceleași, oricare ar fi unitatea de învățare vizată sau tipul lecției proiectate.

Proiectarea didactică este o metodă de acțiune, de învățare prin cercetare practică și parcurge mai multe etape; aceasta este „o metodă de pregătire a profesorului pentru lecție, o metodă activă, în care profesorul își dovedește competențe de documentare, de elaborare conceptuală, de cercetare reflexivă și aplicativă, de afirmare creativă, (competențe) manageriale, logice, într-un domeniu anume – didactic”. 2

ETAPELE PROIECTĂRII DIDACTICE

A. IDENTIFICAREA ȘI PRECIZAREA OBIECTIVELOR

1. Identificarea obiectivele cadru și de referință ale programei școlare

la disciplina pentru care se realizează proiectarea (anuală, semestrială, pe unități de învățare sau pe sisteme de lecții, pentru o lecție);

2. Formularea obiectivele operaționale (la nivelul lecției)

corespunzătoare acelor obiective de referință ce sunt asociate elementelor de conținut proiectate;

3. Precizarea performanței minime (care se are în vedere)

3. Precizarea performanței minime (care se are în vedere)

4. Stabilirea obiectivelor

astfel încât să fie realizabile în timpul avut la dispoziție.

2 Joița Elena, Eficiența instruirii, EDP, București, 1998, pag.147.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

2

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

B. SELECTAREA CONȚINUTURILOR PRESUPUNE:

1. Delimitarea conținutului activității și împărțirea pe unități didactice informaționale corespunzătoare opțiunii pentru: logica didactică, logica științei sau ordinea prezentată de programă (aceste criterii se pot suprapune);

2. Identificarea noțiunilor esențiale, tip „ancoră”, pentru fiecare unitate de instruire;

3. Stabilirea gradului de accesibilitate (adaptarea conținuturile mai dificile) și a gradului de

aprofundare (oferirea de informații suplimentare necesare);

4.

Întocmirea planului de idei al lecției /cuprinsul elementelor de conținut prevăzute pentru un

an școlar, un semestru, o unitate de învățare.

C. ANALIZA RESURSELOR ÎNSEAMNĂ:

1.

Analizarea și inventarierea condițiile didactico-materiale;

2.

Stabilirea bugetului de timp (ore/min. de instruire-învățare-evaluare);

3.

Identificarea/evaluarea inițială a nivelului de pregatire al celor care învață, a potențialului

și particularitățile psihoindividuale ale elevilor.

D. ELABORAREA STRATEGIEI – REUNEȘTE URMĂTOARELE ELEMENTE:

1.

Includerea tipurilor de învățare solicitate prin obiective;

2.

Anticiparea tipului/tipurilor de interacțiune didactică (de tip expozitiv, dialogat, bazat

pe activitatea personală a elevilor);

3.

Stabilirea sarcinilor de lucru (ex. seturi de exerciții, teme de lucru, activități practice)

pentru fiecare obiectiv și alegerea metodelor didactice potrivite pentru realizarea lor;

4. Alegerea mijloacelor de învățământ care în contextul dat își pot amplifica potențialul didactic, oferind elevului „ocazii de învățare” centrate pe realizarea obiectivelor;

5. Programarea succesivă / etapizată a fazelor lecției;

6. Imaginarea/descrierea în detaliu a „scenariului” activității didactice.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

3

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

E. STABILIREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE PRESUPUNE:

Elaborarea unui test de evaluare centrat pe obiectivele propuse sau un sistem de evaluare a procesului didactic în ansamblu, din perspectiva masurării calității și a eficienței

activității care este proiectată a fi desfășura.

Niveluri ale proiectarii didactice sau obiectivarea demersului proiectiv:

Conform teoriei de specialitate se disting două niveluri ale proiectării pedagogice:

1. Proiectarea globală – ce operează cu obiective, conținuturi și criterii de evaluare generale, având în vizor un ciclu școlar, un an de studiu, o instituție școlară.

Acest tip de proiectare se concretizează în planul de învățamânt (planul cadru) și în programele școlare pe discipline, specializări și ani de studiu.

2. Proiectarea eșalonată – se referă la proiectarea activității didactice la nivelul unui an de studiu, activitate realizată de fiecare cadru didactic la cel puțin o disciplină de învățământ.

La acest nivel, proiectarea eșalonată se obiectivează în:

A. Planificarea calendaristică (anuală)

B. Proiectarea unităților de învățare. Proiectul de lectie poate fi conceput ca document separat, ce detaliază un rând și coloanele corespunzătoare din proiectul unității de învățare: elemente de

conținut și obiective de referință vizate la care se raportează anumite activități de învățare, resursele (materiale, forme de organizare a clase, timp), precum și instrumentele de evaluare necesare la nivelul lecției.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

În contextul noului curriculum, planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază în mod personalizat obiectivele de referință și conținuturile programei cu alocarea de timp considerată necesară de cadrul didactic pe parcursul unui an școlar.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

4

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

ÎN ELABORAREA PLANIFICĂRILOR ESTE NECESAR SĂ SE PARCURGĂ URMĂTOARELE ETAPE:

1. Realizarea asocierilor dintre obiectivele de referință și conținuturi

2. Împărțirea în unități de învățare

3. Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare

4. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învățare, în concordanță cu obiectivele de referință și conținuturile vizate.

Exemplu model:

Planificare calendaristică

Numele şi prenumele profesorului - Disciplina - Clasa - a ……-a Buget de timp - … oră/săpt.

MODEL RUBRICAȚIE

Planificare calendaristică anuală

An şcolar ………………

Nr.

           

Crt

Unități de

învăţare

Competenţe specifice / obiective de referință

Conţinuturi

Număr de ore

Săptămâna

Observaţii

.

Număr de ore Săptămâna Observaţii . De notat: În interiorul planificarii anuale se poate face o

De notat:

În interiorul planificarii anuale se poate face o demarcație între semestre; separarea între primul și al doilea semestru realizându-se prin numărul de săptămâni. În general, planificarea are valoare orientativă, putându-se opera modificari care sunt consemnate în rubrica Observații.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

5

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

Proiectarea unei unități de învățare

Din punct de vedere conceptual unitatea de învatare are rolul de a materializa conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactică și definind în acest sens pentru practica didactică premisele necesare pregătirii lecțiilor. La modul practic, proiectarea unei unități de învățare desemnează proiectarea unui sistem de lecții ce au finalități comune (abilități, capacități, atitudini) și pot fi reunite sub raport conceptual, experimental și practic. Este esențial să se rețină totuși că fiecare lecție reprezintă o entitate cu conținut, obiective și forme de evaluare proprii, aspect evidențiat pentru fiecare rând/element de conținut inclus în unitatea de învățare.

Exemplu model:

Planificare unităților de învățare

Numele şi prenumele profesorului - Disciplina - Clasa - a ……-a Buget de timp - … oră/săpt.

MODEL RUBRICAȚIE

Proiectul unei unităţi de învăţare

An şcolar ………………

Nr.

Conţinuturi ale unității de învățare

Competenţe

Nr. ore

Săptămâna

Activități de

Resurse

Evaluare

Observații

crt.

specifice /

alocate

învățare

obiective de

 

referință

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

6

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

Legendă:

o Unitățile de învățare - indică prin titluri temele stabilite de către profesor (pe baza Programei școlare, a manualului sau a altor surse, din perspectiva legării temei cu scopurile învățării);

o

Obiectivele

de

referință

/

competențele

specifice

sunt

marcate

prin

numerele

corespunzătoare din programa școlară;

 

Conținuturile selectate sunt cele extrase din lista de conținuturi a programei; pot fi adăugate: teme/titluri sau subtitluri din manual, prin care acestea se detaliază;

o

o

Numărul de ore alocate se stabilește de către profesor, în funcție de experiența acestuia

și

de nivelul de achiziții al elevilor clasei.

 

o

Activitățile de învățare sunt cele din programa școlară, însă pot fi completate,

modificate sau chiar înlocuite cu altele, pe care profesorul le consideră adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse; se construiesc pe baza corelării dintre obiectivele de referință și conținuturi.

Resurse cuprinde specificări de timp, de loc, forme de organizare a clasei – tipuri de interacțiuni, mijloace de învățamânt etc.

o

o

Evaluarea se referă la instrumentele aplicate în clasă.

 
De notat:

De notat:

La finalul fiecărei unități de învățare se realizează o evaluare sumativă.

Evaluarea constă în aprecierea dovezilor prezentate de elevi şi procesul de luare a deciziilor privind măsura în care dovezile elevului întrunesc criteriile de evaluare pentru o calificare sau o unitate şi demonstrează competenţa elevului. Evaluarea pe bază de criterii poate fi formativă şi sumativă. Pe parcursul evaluării formative, evaluatorul/profesorul stabileşte şi oferă feedback privind numărul criteriilor are au fost întrunite şi ce mai trebuie făcut. Evaluarea sumativă intervine după finalizarea unui modul.

Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare corespunzatoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și sancționează lipsa acestora sau erorile constatate. Este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate selecții, clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce măsură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au dobândit rezultatele învățării așteptate. De calitatea evaluărilor sumative este legată implementarea cu suces a Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesională, care are la bază recunoșterea, validarea și transferul rezultatelor învățării evidențiate a fi dobândite prin astfel de evaluări. În crearea premiselor pentru recunoașterea

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

7

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

DIDACTICA SPECIALITĂȚII – ANUL UNIV. 2016-2017

March 20,

2017

competențelor dobândite în diferite contexte de învățare (formal, non-formal și informal) evaluarea joacă un rol central.

Proiectele unităților de învățare se completează ritmic, pe parcursul anului școlar, astfel încât să reflecte cât mai fidel realitatea.

astfel încât să reflecte cât mai fidel realitatea. TEME PENTRU APROFUNDAREA CURSULUI : 3 1. Interpretați

TEME PENTRU APROFUNDAREA CURSULUI: 3

1.

Interpretați și dezvoltați ideea ”în educație trebuie început cu sfărșitul”; corelativ analizați această idee în ceea ce privește rolul și importanța proiectării didactice.

2.

Ce este proiectarea didactică? Care sunt etapele acesteia. Detaliați și exemplificați.

3.

Precizați rolul și importanța proiectării globale. Exemplificați.

4.

Precizați rolul și importanța proiectării eșalonate. Exemplificați.

5.

Precizați rolul și importanța proiectării unei unități de învățare.

6.

Temă de analiză: Majoritatea specialiștilor sunt de acord că următoarele aspecte nu se pot proiecta: reacțiile afective și atitudinile, relațiile profesor-elev, elev-elev; rezonanța cognitivă pe care o au cunoștințele la fiecare elev, spontaneitatea, microdeciziile luate în situații de feed-back etc. Totuși cum pot fi acestea anticipate sau / și gestionate după caz.

3 Temele vor fi realizate pe grupuri de lucru.

Lect. Dr. Ana-Maria Bolborici

8