Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE TRANZACTIE

Incheiat astazi ..............................


la ..................................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ..............................., str. .................................... nr. .....................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................., sub nr. ......................
din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avand contul
nr. ..........................., deschis la ............................, reprezentata de ..........................................., cu
functia de ................................., in calitate de ...................................................................... si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ..............................................., str. ....................................... nr. ............, bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ............................................, posesoarea
autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ..........................., codul fiscal
nr. ............................... din ............................., avand contul nr. ..............................., deschis
la ............................................, reprezentata de ............................................., cu functia
de ......................., in calitate de ................................................................................................ si
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) .........................., str. ........................................ nr. .....................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector .......................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub nr. .................
din ................................., cod fiscal nr. ................................ din ............................, avand contul
nr. ............................, deschis la ........................, reprezentata de .............................................., cu
functia de ................................., in calitate de ........................................................................
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ................................................., str. ..................................... nr. ..........., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet .........................................., posesoarea
autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ..........................., codul fiscal
nr. .............................., din ............................., avand contul nr. ................................ deschis
la ............................................, reprezentata de ............................................., cu functia
de .............................................., in calitate de ..........................................
au convenit ca, prin concesii reciproce, sa lichideze litigiul dintre ele in legatura cu executarea unor
contracte comerciale.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Litigiile fac obiectul unor dosare existente pe rolul instantelor astfel:
Nr. Numarul Instanta la care Obiectul Suma in
crt. dosarului se judeca litigiul contractului litigiu

2.2. Partile, in virtutea prevederilor prezentului contract, au convenit urmatoarele:


- S.C. ......................................... datoreaza S.C. ................................. executarea prestatiei
care are ca
obiect ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.... in valoare de ........................................, pana la termenul de ................................., conform
contractului de ........................... nr. ................................. din ................................ .
Pana in prezent, prestatia nu a fost executata. sau
- S.C. .......................... datoreaza S.C. ...................... livrarea bunurilor in valoare de ...............
care fac obiectul contractului nr. ............. din .................... pana la data de ........................... .
Pana in prezent, marfurile, partial/total in valoare de ........................................, nu au fost livrate. sau
- S.C. ............................... datoreaza S.C. ........................ executarea de lucrari de constructii
in valoare de ........................... care fac obiectul contractului nr. ............. din ........................ pana la
data de ............................... .
Pana in prezent, lucrarile, partial/total in valoare de ...................................... nu au fost executate.
2.3. Partile, constatand ca nici una dintre ele nu mai are posibilitatea sa-si execute obligatiile contractuale pe
care si le-au asumat prin contractul/contractele mentionate mai sus, au hotarat astazi, data incheierii si
semnarii prezentului contract de tranzactie, sa renunte, fiecare, in parte, de a mai cere executarea
acelor contracte, fara nici o alta pretentie (despagubiri, daune-interese, penalizari etc.) fata de partea
care este in culpa.
2.4. Ambele parti declara in mod expres ca, prin prezentul contract, au lichidat, irevocabil, orice pretentii
izvorate din contractele sus-mentionate, litigiul/litigiile dintre ele fiind in mod definitiv si irevocabil stinse.
2.5. Prezentul contract serveste celor doua parti pentru clasarea cauzelor aflate pe rol la instantele
judecatoresti/arbitrale, precum si la efectuarea mentiunilor necesare in evidenta contabila a fiecareia
dintre ele.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
3.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
3.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care .......................
astazi ........................., data semnarii lui.

S.C. ..........................
S.C. .........................

S-ar putea să vă placă și