Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL FERARTELOR BC Agora Nol eo SANAF Administrare Fiscala ‘grgnuens oraaa it Directia Generale de Organizare sl Resurse Sets A Umane onset Ne ANUNT. Agentla National de Administrare Fiscald, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5, organizeazé la sediul sau, in data de 23 ianuarie 2017, ora 11,00 (proba scrisa) concurs pentru ocuparea a 14 functii publice de execute vacante din cadrul Directiel generale de solufionare a contestafillor. Conditile de participare la concurs sunt prevazute in anexa la prozentul anunt. Condit de desfasurare a concursulu = concursul se organizeaza la sediul ANAF din strada Apolodor r.17 sector 5 Bucuresti in data de 23 januarie 2017 ora 11,00 proba scrisé. Dosarele de inscriere 1a concurs se depun in perioada 22.12.2016- 10.01.2017 la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mezanin, camera, 204, $i vor contine in mod obligatoriu: > copia actulu de identtate; formularul tip de Tnseriere, completat; > copille diplometor de studi gale altor acte care atesta efectuarea unor ssecilizéri: > copia cametului de munca, sau, dupa caz, 0 adeverinla care $8 ateste vechimea In ‘munca si, dupa caz, in speciliate, find necesare doar pentru stablivea dreptutilor salarile cazierul judiciar; adeverinta care 88 ateste starea de sanatate corespunzatoare: \eclaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a cestagurat actvkai de polio politics > dosar de incopciat sau dosar cu sina (cartonat). Documentele menjionate mai sus se prezinta in cop legalizate, sau in copii insotite {de documentele originale Interviul se va sustine, de regula, Int-un termen de maximum 5 zile weratoare de la data sustinerl probetscrise Bbliografia de concurs necesara este atagaté la prezentul anunt, Formularul tip de Inscriere impreuna cu declaratia pe proprie réspundere se {gasesc si pot fi descarcate din sectiunea "Formulare concursuri" a pagini 3e internet a instiuie! www. anaf rofdespreANAF organizare/resurse umane/concursuri Relat suplimentare se pot objine la Directia generald de organizare si resurse lumane, telefon 021/819.97.58 fint 2011 yyy MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE i] ANAF Agentia Nationala de cate Administrare Fiscala Str Apoodor net? Sector’ 5, Bucres Directia Generala de Solustonare a Contestatillor BIBLIOGRAFIE Privind organizarea si desfagurarea oxamenulul de recrutare pentru Posturile de executie vacante din cadrul directiol generale [1 [Lesea nr. 22712018 privind Codul fecal, cu modifcarie gl completanio ullarbaro,] |__| eu excoptia TtuluL Ix “impozite g axe locale : 2 [Legea rr. 207 privind Codul de procedura fiscala, cu moacErle s1 Compleanie ulterioare: Ordinul Progedinelui Agente! Najonale de Administare Fiscela nv. S7HROTS Privind aprobarea Instructuniloe perins aplicarea tilu Vill din Leges hr. 20772018 privind Codul de procedura fiscal Ordinul .Pregedintelui Agenjiet Najionale de Administrare Fiscalé ar] | 4 | 37402015 privind conditile de.delegare a competentci de solutionere ccontestatiloraltul organ de solutionar 5 |tegea contenciosului administrative nr. 65412004, cu modificarlle si ‘completarile ulterioare; Leges nr. 168/1999 pavind Statutul fancfionarlor public, republics, ca modifcaila gi complotlle uiterioare: _ ‘Cegea nr. 7/2004 privinei Codul de conduits & funcfionatilor public, republcats, co modificdle gi completaieulterioer 3 “mun emcee sang abe wp nan ind ee