Sunteți pe pagina 1din 16

COMPONENA CONSILIILOR / COMISIILOR

AN COLAR 2017 2018

denumire Preedinte membri / funcia


comisie
Consiliul de Dir. ANDREEA 1. ED Irimia Andreea, director, preedinte al consiliului de
Administraie IRIMIA administraie,
2. Ed. Sava Ancuta , secretar, educatoare
3 Vasu Cristian , membru reprezentant al societatii
3. Gramada Dan membru, reprezentat al prinilor,
4 Vasu Angela managerul gradinitei
6 Andra Baba reprezentant CP
7 - contabila
Consiliul Dir. Irimia Andreea
Profesoral 1. Ed Irimia Andreea , educ,membru
2. Ed. Ancuta Sava , educ membru
3. Ed. Andra Baba ,educ , membru
4. Ed. ,Aradoaie Bianca , educatoare
5. Ed Acatrinei Dana -Mihaela

CEAC Dir. Irimia Andreea 1 Ed Irimia Andreea - director


1. Ed Ancuta Sava responsabil CEAC
2. Ed. Andra Baba , membru
3. Gramada Dan , membru, reprezentat al prinilor,
4. Vasu Angela , managerul gradinitei
5.

Comisia Ed. Ancuta Sava Ed Irimia Andreea , educ,membru


metodic a Ed. Ancuta Sava , educ membru
educatoarelor Ed. Andra Baba ,educ , membru
Ed. ,Aradoaie Bianca , educatoare
Ed Acatrinei Dana -Mihaela

Comisia Ed
pentru Cozma Gabriela Ed Irimia Andreea , educ,membru
proiecte Ed. Ancuta Sava , educ membru
educative si Ed. Andra Baba ,educ , membru
activitati Ed. ,Aradoaie Bianca , educatoare
extrascolare . Ed Acatrinei Dana -Mihaela
Comisia Ed Acatrinei Dana Ed Irimia Andreea , educ,membru
pentru Ed. Ancuta Sava , educ membru
formare i Ed. Andra Baba ,educ , membru
perfecionare Ed. ,Aradoaie Bianca , educatoare
continu Ed Acatrinei Dana -Mihaela

Comisia Ed Irimia Andreea Ed Irimia Andreea , educ,membru


pentru Ed. Ancuta Sava , educ membru
curriculum Ed. Andra Baba ,educ , membru
Ed. ,Aradoaie Bianca , educatoare
Ed Acatrinei Dana -Mihaela

Comisia Ed Aradoaie Bianca Manager Vasu Angela


pentru
inventariere

Comisia Ed. Andra Baba Ed Irimia Andreea , educ,membru


pentru Ed. Ancuta Sava , educ membru
cilaborarea cu Ed. Andra Baba ,educ , membru
familia Ed. Aradoaie Bianca , educatoare
Ed Acatrinei Dana -Mihaela

ATRIBUIILE COMISIILOR

Consiliul de administraie
Art. 1. Consiliul de administraie este constituit din 7-11 membri. Numrul de membri i componenta sa sunt
aprobate n fiecare an colar n prima edin a Consiliului profesoral, de regul nainte de nceperea
cursurilor, pe baza propunerii Consiliului profesoral anterior. Componena Consiliului de administraie este n
conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar. Secretarul Consiliului de administraie este numit de director dintre membrii acestuia, avnd
atribuia de a consemna, ntr-un registru special, procesele verbale ale edinelor.
Art.2. Din Consiliul de administraie face parte consilierul pentru probleme educative i activiti
extracurriculare, un reprezentant al prinilor (de regul preedintele Comitetului reprezentativ al prinilor) i
un reprezentant al elevilor (preedintele Consiliului elevilor). La edinele Consiliului de Administraie
particip, ca observator, liderul sindical. Punctul su de vedere se consemneaz n procesul verbal - liderul
semneaz procesul verbal. In calitate de invitai pot participa reprezentani ai prinilor i elevilor, atunci cnd
sunt discutate probleme specifice activitii elevilor sau a comitetelor de prini sau atunci cnd prezena
acestora este necesar.
Art.3. Consiliul de administraie se ntrunete o dat pe lun pe baza unui grafic stabilit la nceputul anului
colar (convocarea se face cu minimum 3 zile nainte) precum i n edine extraordinare la solicitarea
directorului sau a 1/3 din membrii si. edinele extraordinare se convoac in timp optim.

Consiliul profesoral
Art.4. Consiliul profesoral se constituie din cadrele didactice care au norma de baza n scoala (mai mult de 9
ore/spt.) i care au obligaia de a participa la toate edinele Consiliului. Toti profesorii participa la edinele
Consililui profesoral.
Art.5. Preedintele Consiliului profesoral este directorul colii.
Art.6. Data edinelor ordinare se anun cu 5 zile nainte. edinele extraordinare se anun ct mai
operativ.
Art.7. Hotrrile Consiliului profesoral se adopt cu majoritate simpl i sunt obligatorii pentru tot personalul
i toi elevii.
Art. 8. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:
a) Aprob reprezentanii si n Consiliul de Administraie si in Consiliul pentru curriculum.
b) Dezbate i adopt variante de proiecte curriculare, oferta curriculara, numr de clase formate i profilul
acestora.
c) Aprob proiectul planului de colarizare.
d) Valideaz situaia colar la sfrit de semestru i de an colar.
e) Decide asupra aplicrii de recompense sau de sanciuni n conformitate cu prezentul regulament.
f) Avizeaza PAS-ul scolii , Planul managerial si celelalte planuri de activitate ale tuturor comisiilor din scoala;
f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunztor din fia de evaluare.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Art. 9 . (1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei
operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
(2) Componenta CEAC cuprinde , in numar relativ egal:
a) reprezentanti ai corpului profesoral;
b) reprezentanti ai parintilor ;
c) reprezentanti ai elevilor;
d) reprezentanti ai sindicatului;
e) reprezentanti ai consiliului local;
3) Conducerea operativa a CEAC este asigurata de directorul adjunct;
4) CEAC are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate
de conducerea gradinitei ,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;
b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in gradinita ,pe baza caruia
directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este
adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului
extern;
c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;
d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate
sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;
5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din
scolara;
6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si
functionare.
Comisiile metodice

Art. 10. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotrrii Consiliului de
administraie. Dac din catedr fac parte profesori din mai multe discipline ,iar responsabilul catedrei
numete cte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.
Comisia metodica a educatoarelor
1.Decizia de numire a responsabilului de comisie.
2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie .
3.Programe de activitati semestriale si anuale (activitati de formare continua,schimburi de experinta,etc).
4.Tematica lunara a sedintelor comisiei metodice,aprobata de directorul scolii.
5.Componenta comisie metodice (nominal,grade didactice,perfectionari,vechime , varsta, incadrarea pe
ore/clase , responsabilitati pentru fiecare membru al comisie,etc).
6. Structura claselor pe nivel si calificari.
7.Planificarile calendaristice ale membrilor comisie(aprobate de responsabil si director).
8. Informari semestriale sau la cererea directorului asupra activitatii comisiei ( prezentate in Consiliul
profesoral).
9. Modele de : planificari calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare, evaluarea competentelor,
instrumente de evaluare continua si sumativa, etc.(aprobate in cadrul comisie).
10.Propuneri pentru : oferta educationala a scolii, CDS, CDG , resurse materiale si umane.
11.Programe de pregatire speciala a elevilor cu nevoi deosebite.(pe discipline, elevi sau grupe de elevi).
12. Programe de pregatire a elevilor pentru examene, concursuri scolare, examene de diferente ,etc.
13. Fise de evaluare pentru calificativele anuale ale fiecarui membru al comisie.
14. Fise de observatie a lectiilor pentru fiecare membru al comisie.
15. Rapoarte de analiza semestriala si anuala a activitatii comisie .
16. Organizarea examenelor, concursuri scolare, cercuri metodice,etc.(respectarea atributiilor conform
metodologiilor de examene)
17. Alte documente specifice
CONTINUTUL MAPEI RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE
I. COMPONENTA DE INCADRARE
1. Decizia de numire a responsabilului de comisie.
2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie.
3. Lista membrilor comisie metodice( grade,vechime,perfectionari,specialitate de pe diploma,etc.)
4. Orarul scolii,schema orara,planificarea instruirii practice saptamanale, practica comasata, laboratoare
comasate)
5. Alte documente specifice.
II. COMPONENTA DE CALIFICARE
1 . Proiectarea activitatilor metodice la nivelul catedrei:
a) - obiectivul activitatii metodice;
b)-planificarea anuala a activitatii metodice (se poate folosi modelul de mai jos)
Nr.crt. Tema / Tipul Perioada Respon- Parteneri Grup Evaluarea
continutul activitatii si locul sabilitati tinta impactului
activitatii

c)-activitati de formare continua ;


Formator Formabili Continutul Tema Perioada Loc de Impact
activitatii desfasurare scontat

2. Planul de Actiune al Scolii pentru Asigurarea Calitatii (PASAC)


3. Planul catedrei pentru indeplinirea PASAC
4. Planul de imbunatatire a performantelor scolare initiate la nivelul catedrei(dupa modelul din MAC)
5. Proiectarea didactica la nivelul catedrei :
-planificari calendaristice (aprobate de responsabil si director)
-proiecte ale unitatilor de invatare asociate planificarilor ;
-planuri de lectii
-alte documente specifice ;

III. COMPONENTA DE ANALIZA SI DIAGNOZA


1. Baterii de teste initiale pe discipline/module si pe ani de studiu ( unitar la nivel de catedra ori
disciplina/modul, sau particularizate la nivel de cadre didactice sau/si colective de elevi).
2. Analiza rezultatelor testarii initiale ,realizata individual si global ,in comisie.
3. Categorii de elevi cu nevoi educative speciale ,identificate in scoala/comisie.
4. Chestionare referitoare la stilurile de invatare ale elevilor si sinteza stilurilor de invatare , identificate
de membrii comisiei ,pe clase .
5. Raport de analiza a activitatii comisiei ,in anul scolar anterior.
6. Raportul activitatii comisiei ,semestriala si la sfarsitul anului scolar curent.
7. Rapoarte de activitati intocmite la solicitarea conducerii scolii, ISJ, MEC, s.a.
8. Fise de observatii ,intocmite de inspectorii de specialitate ISJ/ metodisti, in urma preinspectiilor sau
inspectiilor pentru acordarea definitivatului si a gradelor didactice.
9. Alte documente specifice.
IV. COMPONENTA DE EVIDENTA SI INREGISTRARE
1. Evidenta activitatilor derulate in comisiei :
-rapoarte /procese-verbale de activitati lunare a comisiei ;
-materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ( modele de planificari , proiecte ale
unitatilor de invatare, recenzii, informari, planuri de lectii, materiale cu caracter
stiintific,metodic,pedagogic,etc)
-aplicatiile utilizate si materialele concepute/realizate /utilizate/incluse in cadrul orelor asistate de
calculator(AEL, etc.)
-evidenta meritelor deosebite, a realizarilor concrete ale membriilor comisiei;
-curriculum-uri pentru discipline optionale, CDS,CDL.
-lista disciplinelor CDS,CDL ,propuse pentru anul viitor.
2. Modele de documente pentru asigurarea calitatii predarii-invatarii , concepute si realizate in comisia
metodica :
- teste de evaluare initiala, formativa, sumativa ;
- fise de observatiei si de lucru teoretice,aplicative ,de laborator,pentru instruire practica ;
- suporturi teoretice , si aplicatice pentu orele de curs, laborator si instruire practica ;
- fise de evaluare individuala / frontala a testelor de evaluare si a activitatilor curente ale
elevilor ;
- proiecte didactice ;
- portofolii ale elevilor si profesorilor.
3. Teste aplicate in urma controlului tematic sau de specialitae efectuat de ISJ si rezultatele interpretate.
4. Olimpiade si concursuri scolare :
- evidenta elevilor capabili de performanta scolare ;
- grafice de desfasuare a concursurilor scolare;
- comisii de concurs/participarea membrilor comisie ;
- grafic de pregatire suplimentara a elevilor pentru concursuri ;
- rezultate obtinute la concursuri ;
- propuneri de subiecte pentru concursuri ;
- subiecte date la concursuri ;
5. Inventarul mijloacelor de invatamant din dotarea comisiei ;
6. Materiale didactice / mijloace de invatamant realizate de membrii comisie /elevi pentru activitati
didactice.
V. COMPONENTA DE DOCUMENTARE
1. Materiale oficiale ,primite de la ISJ, MEC ;
2. Documente metodologice si de specialitate ( SPP-uri, curriculum-uri, ghiduri metodologice, etc)
3. Materiale specifice asigurarii calitatii si educatiei ;
Art.11. Atribuiile generale ale catedrelor/comisiilor metodice sunt urmtoarele:
a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd
obiective, finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii;
b) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale;
c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale;
d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare;
e) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor;
g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare grupa i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor;
f) organizeaz i rspunde de desfurarea evaluarilor finale;
g) organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare;
h) eful de catedr / comisie metodic stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) eful de catedr / comisie metodic evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i
propune consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat;
j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii
demonstrative, schimburi de experien etc.;
k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asistene la leciile personalului didactic
de predare i de instruire practic din cadrul catedrei, cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite
n unitatea de nvmnt;
l) elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activitii catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezint n consiliul profesoral;
m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice.
Art.12. (1) eful catedrei / comisiei metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de
activitatea profesional a membrilor acesteia.
(2) eful catedrei / comisiei metodice are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a
efectua asistene la orele de curs, n special la profesorii stagiari, la cei nou venii, sau la cei n activitatea
crora se constat disfuncii n procesul de predare-nvare sau n relaia profesor-elev.
(3) edinele catedrei/comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de
nvmnt, sau ori de cte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consider c este necesar.

Comisia de proiecte i programe educative

Art.13. Comisia educativ se constituie la nceputul fiecrui an colar, fiind format din comisia nvtorilor,
comisia educatoarelor, comisia de activiti extracurriculare, responsabilul de proiecte.
Art.14. Responsabilul comisiei educative este consilierul pentru probleme educative i activiti
extracurriculare.
Art.15. Comisia educativ se ntrunete de dou ori pe semestru i de cte ori responsabilul sau direciunea
consider necesar.
Art.16. Comisia educativ coordoneaz activitatea educativ.
Art.17. Comisia educativ coordoneaz activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse, Comisiei de
organizare a serviciului pe coal i a Comisiei de activiti extracurriculare.
Art.18. Comisia educativ coordoneaz parteneriatele, organizeaz colaborarea scolii cu ali factori
educaionali: familia, comunitatea local, Consiliul elevilor, etc.

Consiliul pentru curriculum

Art. 19. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, directorii
colii, consilierul psihopedagogie i consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare .
Preedintele Consiliului este directorul. Componena consiliului este aprobat n fiecare an colar de Consiliul
profesoral.
Art. 20. Consiliul pentru curriculum elaboreaz:
a) proiectul curricular al colii: trunchi comun, discipline opionale, finaliti i obiective ale colii,
metodologia de evaluare, criterii de selecii ale elevilor.
b) oferta educaional a colii i strategia promoional.
c) criterii de clasificare a opiunilor elevilor i de ntocmire corect a schemelor orare.
d) metodologia de aplicare a activitii de consiliere i orientare.
e) programe i planuri anuale i semestriale.
Documentele elaborate sunt supuse aprobrii Consiliului profesoral.
Art. 21. Consiliul pentru curriculum are urmtoarele atribuii:
a) crearea i gestionarea bazei de date privind propunerile i opiunile legate de curriculum la decizia colii;
b) monitorizarea tuturor propunerilor i opiunilor venite din partea elevilor i prinilor cu privire la C.D.;
c) monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.;
d) monitorizarea gradului de satisfacie din partea elevilor i prinilor n legtur cu modul de realizare al
C.D..;
e) colaborarea cu conducerea colii pentru elaborarea ofertei de discipline opionale;
f) colaborarea cu conducerea colii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectrii i
realizrii C.D..
g) Comisia pentru curriculum are obligaia s ntocmeasc un raport
anual privind realizarea C.D.., evoluia n perspectiv i activitatea comisiei.
h) procur documentele curriculare oficiale (planurile cadru i ordinele emise de ministru, programele
colare, ghiduri metodologice);
i) asigur aplicarea planului cadru de nvmnt prin elaborarea ofertei curriculare;
j) se ngrijete de asigurarea bazei logisticepentru activitile curriculare i extracurriculare;
k) asigur cadrelor didactice consultan n probleme de curriculum;
l) elaboreaz proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabilete oferta curricular a
colii, adic:
a) Trunchiul comun;
b) Disciplinele opionale;
c) Finalitile i obiectivele colii;
Art. 22. Dosarul Consiliului pentru curriculum cuprinde urmtoarele:
*copie dup decizia de constituire a Consiliului pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se
certific prin semntura directorului i aplicarea tampilei;
*planul-cadru i ordinul ministrului;
*oferta curricular aprobat de Consiliul profesoral i vizat de ISJ;
*procese-verbale ale edinelor;
*alte documente elaborate de consiliu;
Art.23 . Consiliul pentru curriculum are n subordine urmtoarele comisii:
a. Comisiile metodice
b. Comisia de perfecionare metodic
c. Comisia pentru orar.

Comisia de formare si perfectionare continua

Art.24. Comisia de formare si perfectionare continua se constituie la nceputul fiecrui an colar, fiind format
din 4 membri, eful comisiei fiind directorul adjunct , responsabil cu dezvoltarea profesional din unitatea de
nvmnt.
Art.25. Comisia se ntrunete lunar i ori de cte ori este nevoie.
Art.26. Scopurile Comisiei de perfecionare metodic sunt:
-sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional i n mbuntirea
activitii didactice
-informarea prompt a personalului didactic cu privire la planuri de nvmnt, curriculum,programe colare,
etc, i a modului de aplicare a acestora.
Art.27. Atribuiile Comisiei metodice sunt:
-s menin permanent contactul cu I.S.J-Constana , informndu-se cu privire la modificrile ce pot aprea n
curriculum, modaliti de evaluare i a modului de aplicare a acestora
- s menioneze legtura cu instituiile abilitate cu formarea i perfecionarea continu
s informeze personalul didactic de modificrile care apar
-s elaboreze materiale de sintez pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice,
manuale alternative, consiliere i orientare, etc.)
-s sprijine personalul didactic prin stagii de formare n activitatea de perfecionare i
susinere a examenelor de grade didactice
-s sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflai la nceputul activitii didactice
-s organizeze seminarii, lecii deschise, discuii pe diferite probleme.
Art.28. Activitatea responsabilului cu perfecionarea/formarea continu va fi centrat pe urmtoarele
coordonate:
Informare
Organizare/coordonare
Consiliere/consultan
Formare
Monitorizare
Evaluare
INFORMARE
Se documenteaz privind legislaia n vigoare referitoare la perfecionarea/ formarea continu a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar
Accesibilizeaz i faciliteaz accesul la informaie pentru toate cadrele didactice din unitatea de
nvmnt
Consult zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfecionare i informeaz personalul didactic
din coal cu privire la noutile aprute pe site, concomitent cu recomandarea consultrii site-ului de
ctre toate cadrele didactice
Disemineaz toate informaiile din domeniu referitoare la perfecionarea/ formarea continu a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar
Organizeaz la nivelul unitii de nvmnt un punct de informare unde se va gsi toat legislaia n
vigoare privind perfecionarea/ formarea continu a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, calendarul activitilor de perfecionare prin grade didactice pentru anul colar n curs,
precum i toate documentele referitoare la perfecionarea/ formarea continu a cadrelor didactice,
transmise de ctre ISJ colii sau postate pe site- pagina inspectorului cu perfecionarea, CCD( Oferta
CCD cursuri formare continu pentru anul colar n curs etc.)
Realizeaz informri asupra activitilor de perfecionare/ formare continu a cadrelor didactice n
cadrul CP i CA din coal.
ntocmete rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate ctre inspectorul colar pentru
dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ i echipa managerial a instituiei de nvmnt, spre
informarea acestora privind activitatea de perfecionare/ formarea continu a cadrelor didactice din
unitatea de nvmnt
ORGANIZARE/ COORDONARE
Alctuiete baza de date privind situaia perfecionrii prin grade didactice-masterate- doctorate,
perfecionarea o dat la 5 ani( cu respectarea metodologiei de formare continu) i cursuri de formare
continu a cadrelor didactice din unitatea de nvmnt ( macheta se afl postat pe site-
perfectionare)
Organizeaz i coordoneaz participarea personalului didactic din unitatea de nvmnt la activitile de
formare continu organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD, universiti, colegii etc.) n conformitate cu
prevederile Legii 1 / 2011 ( Statutul personalului didactic).
ntocmete pentru fiecare cadru didactic, o Fi individual de formare continu ( model postat pe site-
perfectionare) , fi care va fi actualizat permanent i va fi inclus n dosarul Comisiei pentru
perfecionare/ formare continu a cadrelor didactice, stabilit la nivelul colii .
Organizeaz i conduce reuniuni/ateliere de lucru/lecii/activiti demonstrative pe teme profesionale
n cadrul catedrelor/comisiilor metodice etc.
Organizeaz i coordoneaz activiti de diseminare a cunotinelor, metodelor i practicilor
pedagogice dobndite de profesori prin participarea la stagii de formare continu, burse de studiu n
ar i strintate (aceste activiti vor fi consemnate i n rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ
sau echipei manageriale din coal
Sprijin echipa managerial din unitatea de nvmnt n desfurarea unor aciuni de analiz,
identificare i stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din coal ( informaiile legate de
nevoile de formare identificate i stabilite la nivelul unitii de nvmnt vor fi aduse la cunotina
inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ i consemnate n rapoartele de
activitate)
Coordoneaz, la solicitarea conducerii colii, monitorizarea impactului produs de programele de
formare continu asupra calitii educaiei
Promoveaz la nivelul colii, mpreun cu echipa managerial, oferta CCD cuprinznd cursurile de
formare continu pentru anul colar n curs, orientnd cadrele didactice spre acele cursuri de formare
care vin n ntmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul colii, n vederea asigurrii calitii
educaiei
Coordoneaz i monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, activitatea
catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unitii de nvmnt
CONSILIERE/ CONSULTAN
Consiliaz cadrele didactice din coal pe probleme de perfecionare/ formare continu i colaboreaz
cu echipa managerial a colii pe aceast problematic
Solicit consiliere/consultan, atunci cnd consider necesar, inspectorului pentru dezvoltarea
resursei umane din cadrul ISJ Constana
Faciliteaz comunicarea intercolegial la nivelul colii, formarea i dezvoltarea unei culturi
organizaionale specifice, relaionarea colii cu alte instituii i organizaii, cu scopul asigurrii unei
imagini pozitive a colii n comunitate i la nivelul judeului
Deprinde i folosete tehnica observrii i analizei leciilor/ activitilor susinute de cadrele didactice,
cu scopul mbuntirii procesului de predare/nvare/
Evaluare, prin consiliere colegial
FORMARE
Particip la activitile de perfecionare/formare continu organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD,
universiti, colegii, asociaii sau ONG-uri ce au ca scop mbuntirea perfecionarii/formrii continue
a cadrelor didactice
Realizeaz, n colaborare cu echipa managerial, activiti de diseminare a informaiilor primate n
cadrul cursurilor de formare continu, instruirilor, ntlnirilor organizate de diferite instituii abilitate n
domeniu
MONITORIZARE
Realizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, monitorizarea participrii cadrelor didactice la
activitile de perfecionare/formare continu organizate la nivelul unitii colare
Monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, activitile desfurate la nivelul colii n
scopul promovrii bunelor practici
Monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, parcursul n vederea perfecionrii prin grade
didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de nvmnt i nformeaz, n scris, inspectorul
colar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Constana privind cadrele didactice care nu
mai ndeplinesc condiiile legale pentru obinerea gradelor didactice ( de vechime, concedii fr plat,
concedii cretere copil, sanciuni, calificativ necorespunztor etc.)
EVALUARE
Realizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, evaluarea activitii de perfecionare/ formare
continu :
- de proces- pentru programele de perfecionare/ formare continu aflate n derulare la nivelul
unitii de nvmnt
- de produs, pentru produsele finale ale formrii continue, reflectate n activitatea didactic
- de valorizare a bunelor practici
Popularizeaz rezultatele evalurii realizat, la nivelul colectivului didactic, n vederea identificrii unor
soluii pentru mbuntirea activitii de perfecionare/ formare continu i a calitii educaiei la nivelul
unitii de nvmnt

Inspecoratul Scolar al Judetului


IASI
____________________________
(Unitatea colar)
________________________________________________________
(Adresa/ localitatea)

FI INDIVIDUAL DE FORMARE CONTINU

1.Numele i prenumele:____________________________________
2.Data naterii i localitatea _____________________________________
3.Studii:
Instituii de nvmnt absolvite / specializarea / anul absolvirii
a)___________________________________________________________/
_________________________________________/__________________
b)___________________________________________________________/
_________________________________________/__________________ c)
___________________________________________________________/
_________________________________________/__________________ 4.Anul ncadrrii n nvmnt:-
___________
5.Anul ncadrrii n unitate:____________, necalificat/titular/suplinitor
_____________________________________________________________
(alte mnionri referitoare la schimbarea ncadrrii)
6.Anul obinerii gradelor didactic/cu media:
a) definitiv______/_______ b) gradul didactic II ______/________
c) gradul I______/_____
7.Stagii de formare la care a participat i anul i anul absolvirii( cursuri de conversie profesional- specializare;
masterat- specializare; burse de perfecionare/ stagii de formare n ar i strintate)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nr. Anul Mod de Consemnri (numele i


crt. Formare continu absolvirii finalizare a semntura responsabilului cu
( denumirea cursurilor absolvite- cursului formarea continu/ comisie
furnizorul de formare) (calificative, metodic/ director)
not, nr.
credite, nr.
ore)
*Prezenta fi se ntocmete pentru fiecare cadru didactic, se pstreaz n dosarul Comisiei pentru
perfecionare/ formare continu din coal i se va actualiza ori de cte ore este cazul de ctre responsabilul
cu formarea continu din coal.

Comisia de inventariere i casare

Art. 48. Comisia de inventariere i casare se compune din 3 membri desemnai de ctre Consiliul de
Administraie, la prima edin din noul an colar.
Art. 49. Atribuiile responsabilului Comisiei:
- organizarea activitatii de trimitere a scrisorilor de circularizare pentru confirmari de sold
de la clienti, furnizori si banci inainte de data inceperii perioadei de inventariere;
organizarea depozitrii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si
ntocmirea etichetelor de raft;
tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea
lunar a confruntrii datelor dintre aceste evidente;
participarea la lucrrile de inventariere a ntregii comisii de inventariere;
asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaz, respectiv
pentru sortare,
asezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane
competente din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabi- lului comisiei de inventariere, care
au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscrise;
dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si n numr suficient pentru msurare, cntrire etc.,
cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formularele si rechizitele
necesare;
dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
SARCINILE COMISIEI CENTRALE
Comisia centrala are urmatoarele sarcini:
sa organizeze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa instruiasca personalul responsabil cu inventarierea in vederea efectuarii operatiunilor de inventariere.
sa supravegheze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
Art.50. Dosarul comisiei cuprinde:
copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se
certific prin semntura directorului i aplicarea tampilei;
modul de efectuare a inventarierii;
gestiunile supuse inventarierii;
data de ncepere si. terminare a operatiunilor;
procese-verbale ale edinelor;
rapoarte de activitate;
alte materiale;
La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

PRINI

Art.56. (1) Comitetul de prini al clasei se alege n fiecare an n adunarea general a prinilor elevilor clasei,
convocat de nvtor/ diriginte, care prezideaz edina.
(2) Convocarea adunrii generale pentru alegerea comitetului de prini al clasei are loc n primele 30 zile de la
nceperea cursurilor anului colar.
(3) Comitetul de prini al clasei se compune din trei persoane: un preedinte i doi membri;
(4) Dirigintele/nvtorul clasei convoac adunarea general a prinilor la nceputul fiecrui semestru i la
ncheierea anului colar. De asemenea, dirigintele/ nvtorul sau preedintele comitetului de prini al clasei
pot convoca adunarea general a prinilor ori de cte ori este necesar.
(5) Comitetul de prini al clasei reprezint interesele prinilor elevilor clasei n adunarea general a prinilor
la nivelul colii, n consiliul reprezentativ al prinilor, n consiliul profesoral i n consiliul clasei.
Art.57. Comitetul de prini al clasei are urmtoarele atribuii:
a) ajut nvtorii/diriginii n activitatea de cuprindere n nvmntul obligatoriu a tuturor copiilor de vrst
colar i de mbuntire a frecvenei acestora;
b) sprijin unitatea de nvmnt i dirigintele n activitatea de consiliere i de orientare socio-
profesional sau de integrare social a absolvenilor;
c) sprijin dirigintele/nvtorul n organizarea i desfurarea unor activiti extracolare;
d) are iniiative i se implic n mbuntirea condiiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuii financiare sau materiale, susin programe de
modernizare a activitii educative i a bazei materiale din clas i din coal.
f) sprijin conducerea unitii de nvmnt i dirigintele/nvtorul n ntreinerea, dezvoltarea i
modernizarea bazei materiale a clasei i a unitii de nvmnt.
Art.58. (1) Comitetul de prini al clasei ine legtura cu unitatea de nvmnt, prin dirigintele/
nvtorul clasei.
(2) Comitetul de prini al clasei poate propune, n adunarea general, dac se consider necesar, o sum
minim prin care prinii elevilor clasei s contribuie la ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei
materiale a clasei sau a unitii de nvmnt.
(3) Contribuia prevzut la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , n nici un caz,
exercitarea de ctre elevi a drepturilor prevzute de prezentul regulament i de prevederile legale n vigoare.
Informarea celor implicai cu privire la coninutul acestui articol este obligatorie.
(4) Contribuia prevzut la alin. (2) se colecteaz i se administreaz numai de ctre comitetul de prini, fr
implicarea cadrelor didactice.
(5) Este interzis implicarea elevilor n strngerea fondurilor.
(6) Dirigintelui/nvtorului i este interzis s opereze cu aceste fonduri.
(7) Fondurile bneti ale comitetului de prini se cheltuiesc la iniiativa acestuia sau ca urmare a propunerii
dirigintelui/ nvtorului sau a directorului, nsuite de ctre comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unitii de nvmnt nu atrage dup sine drepturi n plus pentru anumii
(9) Se interzice iniierea, de ctre coal sau de ctre prini, a oricrei discuii cu elevii n vederea colectrii i
administrrii fondurilor comitetului de prini.
Seciunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al prinilor / Asociaia de prini
Art.59. La nivelul fiecrei uniti de nvmnt funcioneaz Consiliul reprezentativ al prinilor.
Art.60. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor din unitatea de nvmnt este compus din preedinii
comitetelor de prini ai fiecrei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al prinilor prevzut la alin. (1) i desemneaz reprezentanii si n organismele de
conducere ale colii.
Art.61. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor poate decide constituirea sa n asociaie cu personalitate
juridic, conform reglementrilor n vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al prinilor/ Asociaia prinilor se organizeaz i funcioneaz n conformitate cu
propriul regulament de ordine interioar / statutul asociaiei.
Art.62. Consiliul reprezentativ al prinilor /Asociaia de prini are urmtoarele atribuii:
a) susine unitatea de nvmnt n activitatea de consiliere i orientare socio-profesional sau de integrare
social a absolvenilor;
b) propune msuri pentru colarizarea elevilor din nvmntul obligatoriu i ncadrarea n munc a
absolvenilor;
c) propune unitilor de nvmnt discipline i domenii care s se studieze prin curriculumul la decizia colii;
d) identific surse de finanare extrabugetar i propune Consiliului de administraie al unitii, la
nivelul creia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijin parteneriatele educaionale dintre unitile de nvmnt i instituiile cu rol educativ n plan
local;
f) susine unitile de nvmnt n derularea programelor de prevenire i de combatere a
abandonului colar;
g) se preocup de conservarea, promovarea i cunoaterea tradiiilor culturale specifice minoritilor n plan
local, de dezvoltare a multiculturalitii i a dialogului cultural;
h) susine unitatea de nvmnt n organizarea i desfurarea festivitilor anuale;
i) susine conducerea unitii colare n organizarea i n desfurarea consultaiilor cu prinii, pe teme
educaionale;
j) conlucreaz cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelar sau cu organizaiile
nonguvernamentale cu atribuii n acest sens, n vederea soluionrii situaiei elevilor care au nevoie de
ocrotire;
k) sprijin conducerea unitii de nvmnt n ntreinerea i modernizarea bazei materiale;
l) are iniiative i se implic n mbuntirea calitii vieii i a activitii elevilor, n internate i n cantine.
Art.63. (1) Comitetele de prini ale claselor /Consiliul reprezentativ al prinilor/Asociaia de prini pot
atrage resurse financiare extrabugetare, constnd n contribuii, donaii, sponsorizri etc., venite din partea
unor persoane fizice sau juridice din ar i strintate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea i ntreinerea patrimoniului unitii de nvmnt, a bazei materiale i sportive;
b) acordarea de premii i de burse elevilor;
c) sprijinirea financiar a unor activiti extracolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaie material
precar;
e) alte activiti care privesc bunul mers al unitii de nvmnt sau care sunt aprobate de adunarea general
a prinilor.
(2) Personalul didactic nu opereaz cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate n condiiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaiilor prinilor, din
proprie iniiativ, sau n urma consultrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt.
Art.64. (1) Colectarea i administrarea sumelor destinate ntreinerii, dezvoltrii i modernizrii bazei materiale
a unitii de nvmnt, reprezentnd o cot-parte din contribuia prevzut la art. 48 se face numai de ctre
consiliul reprezentativ al prinilor.
(2) Personalul didactic nu opereaz cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al prinilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia,
din propria iniiativ sau n urma consultrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt..
(4) Adunarea general a asociaiei prinilor din unitatea de nvmnt stabilete suma de bani care poate s
se afle permanent la dispoziia consiliului reprezentativ al prinilor i care s fie folosit pentru situaii
urgente, la solicitarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt..