Sunteți pe pagina 1din 70
zo MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTHLOR, SI TURISMULUL ORDINUL ar 126 din 12 septembrie, 1997 pentru aprobarea reglenientari tehnice »INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTROLUL CALITATI aie TERASAMENTELOR RUTIERE* Indieativ AND nr. 530 fn temeiul Hotirdrii Guvernului nr, 1275 div 8.12.1990, modificat’ si completata prin Hotirarile de Guvern nr. 24/1994, 276/1994 si 250/197, privind regulamentul de organizare si functionare al Administratici Nationale a Drumurlor in baza prevederilor Ordonanfei nr 43 din 28,08,1997, privind regimul juridic al drumusilor, avand in vedere avizul Consiliulti Tebinico- Economic al AND ar. 93/410/29.08.1997, in baza Contractului de Manage- ment nr. 4/21/1994, incheiat cu Ministerul Transportutilor, Danii Bucsii~ manager al Administratiei Nationale a Drumurilor —R.A., emite urmatorul ORDIN: Art. 1. Se aprobi ,INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTROLUL CALITATICTERASAMENTELOR RUTIERE‘, aviind indicativel AND ar, 530. Aceste instrucfiuni se vor aplica obligatoriu. ‘Art, 2, Aducerea la indeplinire a prezentului ordin revine DRDP 1-7. DIRECTOR GENERAL ing. Danilk Bucs ‘COMPANIA NATIONAL. DE: AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE. DIN ROMANIA INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTROLUL CALITATH ‘TERASAMENTELOR RUTIERE Indicativ: AND nr..530 Director general: ing. Alexitidru Pagnion Elaborator: ing. Cristian Pantea, dr. ing. Marius Turcu, dt. ing. Georgeta Fodor, ing, Florin Dascditu wer i CUPRINS "Cap. J. Brevederi generale. i 9 1.1. Obiectal instructiunilor 19 1.2. Scopul... : 9 1.3. Domenial de utilizare 9 1.4, Definiti si terminotogi 9 1.5. Documente de refering 10 clemente ale sistemulyi.de conducere si de asigurare a 3 ; 13 2.2. Obligatii si responsabiitit 4 2.3. Docamente ale programuli de asigurare a calitati 1s Cap.3. Consideratii generale privind controlul calitatii ‘terasamentelor... 2d 22 22 Cap. 4. Verficarea si conformitatea lueriirilor pregititoare 4.1. Verificarea si confirmarea luerdrilor de proiectare... \4°2.Verifiedtea si Goulirmatea lucrarilor de trasare pe teren 23 43. Verificarea si confirmagea lucririlor de ouratire 25 “4:4. Verificared gi confirsmatea lucrarilor de decapare a pamantului vegetal... 26 4.5: Verificaréa si confirinarea luctirilor de asanare si drenaré .. 27 4.6. Verificarea $i confirinarea luetirilor de pregatire « terenului dé furidare. oe 28 Cap. 5. Verificarea si confirmarea h cririlor de execufie 30 ~ 5.1. Deserierea lucratilor: 30 3.2, Dbieciivele controtului de ‘ealitate 0 33 Materiale pentru terasamente joe 31 5.4, Verificarea compaciarii materialelor..... 32 ibe .5, Verificarea capagitatii portante saua deformabil 37 ii portante prin metode neclasice ........38 39 39 40 Cap. 6, Controlul executiei stratutui deforma 6.1. Descricrea lucrarilor 6.2 Obiectivele controlului de calitate wet sie 6.2.1. Verificarea cal 6.22. Verificarca calitatii lucrdxilor pe parcursul execufiei 6.2.3. Verificarea capacitatiiportante .. 6.2.4. Nerificarea elementelor geometrice Cap. 7. Controlut caracteristicilor platformei drumiilui 7.1. Verificarea topograficd a nivelmentului 7.2. Verificarea capacitAtii portante .. 7.3. Verificarea calitigii execufiei lucr Cap. 8. Tratarea ({inérea sub conirol) a neconformititilor 8 1. Ceringe generale 8.2. Examinarea si tratarea neconformitatilor. 8.3. Rezolvarea neconformititilor depistate Cap. 9. Receptia luerrilOr 9.1. Receptia pe faze de executie ... 9.2, Receptia preliminara..... 9.3. Receptia finala .... Anexa 1 terasamente Anexa 2: Modul pamanturitor i ee Anexa 3: Conditii de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii lor la executia de terasamente ratiere ,.. 63 ‘Anexa 4: Metode de determinare a coeficientului de fragmenta- bilitate dinamicd a materialelor sténcoase ...... : 67 Anexa 5? Conditif de calitate pentru degéuti gi subproduse indtis- 1 entry determinarea gradului de . 4 triale, in vederea utilizirii lorla execufia de terasamente ritieré... Anexa 6: Metode rapide-de teten p compactare al terasamentelor rutiere. Anexa 7: Determinarea capacititii portante Anexa 8: Metodologie dé calcul statistid'itilizatd tn interpretarea rezultatelor niisuiritorilor de teren gi labdrator ... Anexa 9: Verificarea calitatii prin labotatoarele de gantier .. BULETI TEMG RUTIER, 8 ‘UNF 910, sepambeeaclamare Ze ssicvaorti-. abot 4 Sat CAPEROLUL LD co ewPREVEDEREGENERALE © ‘ saminacros hd ‘J: Obiectut instructiunilor Ja metodologia de control a calittii ~* Presetitei'istiuefilni au Ga'scop realizarea unor terasainénic rutiere de calitate corespunzatoare' exigenjelor actelor normative in vigoare La'tive! national sf 3, Domeniul de utilizare 1 {dni s¢ aplica Ta controlul calitafii terasamentelor oovipxSoutat’ pehityu dri iaticiialé'si autostrazi. : cout Domenivl de utilizaré poate fi Uxtins gi la alte categorii de drumiuri -cvourdeorduh partilon eas ve Nero | Definigit si.terminologie > sf i Tesoinotogia itilizata tn cAidrulinstructiunilor este conforma cu STAS.403241-90 cu.urmatoatele preciziri si completir ‘yh4:2i Teraoamentele * totakitatea lucriilor exeoutate in scopul realiaarii infrastructuriifutitresi 7 laborat de: S.C. INCERTRANS 8.4, ‘ BULETIN TEHNIC RUTIER er ‘SRulN, 9-10, eptamibie oot 2008 "1.4.3. Térenil de findare = zona din terenul natural caré este influenfatd de incdrcdrile transmise de,fundatia sistemului rutier. 1.4.4, Corpul rambleului = acea parte a rambleutui cuprins’ intre terenul de fundare $i partea superiorg a terasamentelor. 1.4.5. Partea superioard a terasamentelor (PST) = acea parte a terasamentelor cuprinsi intre patul drumutui sau stratul de form (cdind acesta exist) si corpul rambleului, pe o adancime de cca 50-60 cm. 1.4.6, Patal drumului = suprafala amengjati a terasamentelor ce constituie suportul structurii rutiere: Poate fi la nivelul partii superioare a terasamentului (PST) sau la nivelul stratului de forma (ataneci cfind acesta exist). 1.4.7, Stratul de forma = strat superior al terasamentelor, amenajat pentru uniformizarea si sporirea capacitafii portante la nivelul patului drum 1.5. Documente de referinti: A. Standarde 1. STAS 662 - 89 2. STAS 667-90 L:D. Agrégate naturale de balastier’ LD. Agregate si piatri preluerata pentru. drumuri. Condifii tehnice ge- nerale de calitate L.D. Agregate naturale pentru lucriiri de c&i ferate si dramuri, Metode de determinare TF. Principii generale de cercetare ‘PF, Cercetiti ptin sondaje deschise TF. Cercetiri geotelinice prin foraje executate in plmainturi TF. Cercetarea terenului prin pene- trate dinamica standard in foraj T.E. Cercetarea terenului prin pene- irare staticd. (Rev. 1982) TF: Clasificarea si identificarea pi- manturilor 3. STAS 730 - 89 4. STAS 1242/1 - 89 5. STAS 1242/3 - $7 6. STAS 1242/4 - 85 7. STAS 1242/5 - 88 &. STAS 1242/6 - 76 9. STAS 1243 - 88 wer mcr ot 10. STAS-1709/3 » 90 LI. STAS 1913/1 - 82 12, STAS.1913/2 - 76 14. STAS 1913/4 - 86 15. STAS 1913/5 - 85 16-STAS 1913/1383 17. STAS 1913/14274 18. STAS 1913/15 - 75 19. STAS 8942/3 - 90 20, STAS 3914 - 84 21. STAS 2914/4 - 89 22. STAS 4033/1 -, 90 23. STAS 10473/1 - 87 LAD.» Actiunea fenomienului de “tn- »* ghet-dezghet Ja Iucr’iri de drumuri. Detérninarea sensibilititii la inghet a paménturilor de fundatie, Metoda.de determinare TE. Determinarea umiditatii ‘LF. Determinarea densititii schele- tului paméntului. (Rev.1983) ‘LE. Determinarca deusitiii paman- turilor TF. Determinarea limitelor de plas- ticitate ‘Analiza granulometricd a+ pine tutilor TTF, Determinarea caracteristicilor de compadctaré. incercarea PROCTOR. (Rev.1986) TF. Deteiminarea caiacteristicilor de ‘compactare. fncercarea prin rilare in laborator’ TF. Determinarea greutitii_yolumi- ‘ce; pe feren TF. Determinarea modulului de de- formatie. liniar’ , prin, incere’ri,, pe teren, ou placa i L-D., Conditii tebnice generale de ca- litate. LD. si CF. Determinarea modulului de deformatie liniar’ L.D, Terminologie _LD.. Straturi din agregate naturale sau piménturi, stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitaie ue awe ~ 24. STAS,10473/2- 86, LD. ‘Straturi din agregate naturale sau paménturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de : determinare gi incercare. 25. STAS 10796/1-77; _ Construcfii pentru colectarea si eva- 10796/2-79; 10796/3-88 cuarea apelor 26STAS 12253-84 _L.D. Straturi de forma. Conditii teh- nice generale de calitate. (Rev. 1986) L.D. Determinarea densitajii stratu- rilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip 27. STAS 12288 - 85 B. Instructiuni $i normative * Instractiuni tehnice. departamentale pentru ‘determinarea prin deflectografie si deflectometrie @ capacitifii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si scmirigide ~ indicativ CD 31/1993, elaborate de MT/CESTRIN + INCERTRANS, publicate in Buletinul Construc- tiilor nr, 8/1995, * Instrucfiuni tebnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetririi cu con, penetrare staticl, penetrare dinamicd, vibropenetrare — indicativ C 159- 89, elaborate de INCERC Bucuresti si ICCPDS Timisoara, ; * Instructiuni tehnice peritru folosires piménturilor stabilizate la Imcratile de fundafii ~ indicativ C 196-86, editate de INCERC i publicate in Buletinul Construcfiilor vol. 8/1986. * Normativ departamental privind éxecutarea mecanizaté a terasa- mentelor de drumuri ~ indicativ C'182-87, elaborat de S.C. INCERTRANS 8.A., publicat in Buletinul Construciiilor nr. 6/1987. + Normativ C $6-85: ,.Normativ pentru verificarea calitijii i recepfia luctarilor de construcfii si instalatii aferente' elaborat de INCERC gi publicat in Buletinul Constructiilor vol. 1-2/1986, * [astructiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare a rezultatelor misurétorilor de laborator side teren pentru determinarea calitiii complexutui ratier, AND nr. 519-93 42 SWETN Tee RUTIER ‘nul nF 9-10, septomsxe oom 2005 Gr oes privind calitatea in constructii publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995. © HG:273/14 julie 1994:",Regulament de recepjie'a fueririlor de construcii si instelafii aferente acestora, publicata in ~besisatia i constructii“ pag. 365., editatli de Monitorul Oficial, Bucuresti 1995. -CAPITOLUL 2 JEMENTE ALE SISTEMULUI DE CONDUCERE fe SIDE ASIGURARE A CALITATTIL 2.1. Condifii generale 2.11, Obligatiile sirispunderile privind asigurarea calitii lucratilor ‘de terasamente rutiere sunt reglementate prin Legea nr. 10/1995, cap. II. Calitatea in constructii, : 2.1.2, Actiunile de verificare si control au drept scop: : = confirmarea ci unitatea executoare poseda logistica necesari execu lucrrilor gi dispune de un personal calificat si competent; ~ confirmarea oA activitatile supuse verificirii si parametrii de calitate determinafi sunt in concordanfa cu specificaiile tehnice; ~confirmarea ci materialul si tehnologiile de execufie corespund si permit executia unor Jucriri de calitate; - z Panes ok neconformitafile sunt identificate si rezolvate in mod adecvat. i oe 2.1.3, Actiunile de verificae si de control ale cali terasamentelor fac parte integranti din sistemul de conducere gi de asigurare a calitiii. Diagrama de relafi-privind,controlul de calitate pentru AND. este prezentati in fig.2.} at 7 2.14, Sistemul de conducere si de asigurare.a calitifii are la baz urmitoarele principii: » - — toate, activititile de.executie a terasamentelor trebuie.si fie verificate si controlate; SUETINTEHNCRUTIER 4, ‘ran 70, Soplambie torts 20S = independenta personalului de control fafa de cel ce. executa lucrarile. ” wt 2.1.5. Controlul calitatii se face in conformitate, cuprocesul de asigu- rare al calitiii, concretizat in manualul de asigurare a calititii (MAC), brocedhnrile fehnice de execujie (PTE) si de planul descontrol al caitigi, verificari si incerciri (PCCVDs: : 2.1.6, Planul de control de calitate, verificari si incercati Pe parcursul execufiei lucrarilor de terasamente este prezentat in tabelul 2.1. si el constituie documentul de baad al acestei Activititi pentru fiecare hucrare si operatic deserisé ia procedurile-de executie. + +, 2.2. Obligal siresponsabilitati * 2.2.1. Beneficiarii-luerarii au urmitoarele obligatii principale referitoare la calitate: 4) asigurarea verificrii proiectelor prin specialisti verificatoii de proiecte, atestati; Pe coe »)asiguratea verificarii executici corecte a luctirilot prin ditiginti de specialitate sau agenti tconomici dé ‘Consultanja specializati,’pe tot parcursul Merilor: : ©) actionarea in vederea solutionatri hleconfoniiititilor apirute pe Parcursul execufiei lucritilor si’ deficienfelot proiectelor: 4) asigurarea receptiei lucriitor. 2.2.2, Exectitaiitul lucririi aré drindtoatale obligatii principale: 2) sesizarea bencficiarului asupra néconformitifilor si fieconcordan- {elor constatite in projéct in vedéréa solufionSrii lor; ») asigurarea nivelului de calitate al lucrSrilor corespunzitor ceri {elor, prin sistemuil propriu de ealitate conceput gi'réalizat prin per- sonal propriu cu respohsabili tehiigi de éxecuie atestati; ©) convocarea factoriilor care-trebitie ‘SA participe la verificaréa lucririlor ajunse in faze determinate ale executiei, in scopul obtinerii acotdulni de continiiare a Ierariis ' <) solufionarea neconformititilor, defectelor'si neconcordaiitélor apiirute In fazele de-executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului, ‘ a <4, BULETIN TEs meg 2.2.3. Unitatea executantd este obligati s& asigure ufisurile si condifiilenecesire’pentru efectuatea de cdtre'un organism (indepen- dent, care acfioneaza in tiumele beneficiarului) al controlului exterior de calitate a execufiei, ilesnind accesul acest in zonele de lucru. 2.24, Unitatea executanta are obligatia consemnarii in documente scrise arezultatelor controalelorde calitate, verficarilor si incercirilor in vederea producerii de dovezi pentru confirmarea calitiii produselor si leritilor execuiate si prezentarea lor la beneficiar, : 2.2, 5. Unitatea executanti este obligati si ia misuri de finere sul control a echipamentelor (mijloacelor) de incercare $i mésivrare. Aceste asuri lin: ie mijloace de masurare, incercare si control adecvate; ~ verificarea si etaionarca aparaturii la inceputul ucriii gi pe | acesteia; Fe aseien manipularea, pistrarea si depozitarea corespunzatoare a mijioacelor de misurare, incercare si control. He 2.2.6. Unitatea executanti prin conducerea acesteia este obligati si ceara beneficiarului acceptarea sireceptia lcriilor terminate, puma dupa efectuarea tuturoractivitifilor necesare pentru asigurarea calitati, efectuarea controalelor, verificrilor gi incercirilor, precum $i indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, prézentind documentele objective aferente. 2.3. Documente ale programului de asigurare a calititii Executantul are obligafia ca unitatea si posede un manual de asigurare a'calitifii (MLA.C.), ce va cuprinde: ~ sistemul de proceduri si instructiuni scrise pentru realizarea ivititilor (lucrarilor); : ie slant de contol a calitiyi lueririlor de terasamente rutiere, cu verificdrile 51 incercarile aferente, adaptat specificului fiecdrei lucritri in parte, conform anexei D din M.A.C. 11/AND (anexat la prezentele instructiuni). oh Taaa| Tew] monte] epmpamd| morn ct atom crmamon| wea | eke “akcgernoa| este pigcom ra sone sion oy enanton| w-cd sus nollie oo es avsongu| pre Ensen] bouey 2 ran oung|_wmewodeh wore] spay 8 [aiapapf op hws - HUNENINYS Tpanaivsvada su eva = v t t 1 Gaara “ro spreiyl* sist ie seo wsiere 1: (yago® + : votruywon' Tange SUNNY HL DIYOMON! 16 MHYOHREA iavsinva TOINOD NVI Cov) a exoty ‘ 2x68 358 - auf 2s : oR 8 2e - ihe 25° A gSe ¥e fle By oo Sad a3 lege ES os BE 2% gal i E gze £3 23) 8 é B82 3 a8 Be Gig, ae Beg” ges ze 3 3a EBS fe BRS Beg ig: 282 $23 sé ' Bae Bee 38 z £26 . = Be | z ae Ege a| 8 a [1h 25 sé "HEE 8 eel Sig) 2268 a2 ale aye elgl #88 gS ae Bel aii ae Be ol gs #) 5 BE (e 7 Lia 4 = A=) @ 38 . 23 Se ze 8 8 INDEPENDENT Di beneficiaralui BULETIN TEHWIG RUTIER 47 Fadia 8; septombse-osorbie 08 BULETIN TEHMIC RUTIER, poreen ‘ sojaund yupeune i ‘zag ¢vigeudn| 1 2p ruion 99038 sojeweunesery sptmlaos jyoanion] eye sovenoge | fepucs sud 3009] squares sp rans sresay ef yore | 8 sousoyuenf aireay| uso wiesa09| a iz ah oe ll Jojeisearsesy eaiadooel ever sowiore| une oreseet| co-sa| -amaistisyeroan "4p 901 ne] 10 or qugsrape y 7 a9 ep Be) 9 wo ‘oreiomynona| | — : - sunonyzunsauo ‘Pusey ceus y auseiduy seseyp] sas a oad a ebuea a al onder] fe 2Kupeas| Svan) os aboot a 05 eqianwerseal} sorodta | nuecuy] wewator e054 spa aieyn z z ; t z arta ATI ITAA SB BSB IS SSB SB SK CAPITOLUL.3, CONSIDERATIV' GENERALE PRIVIND CONTROLUL CALITATII TERASAMENTELOR 3.1. Calitatea terasamentetor este definité de stabilitatea si ezistenta in timp a acestora, sub influenta solicitirifor traficului rutier, in interdependenticu actiunga factorilor climatici, 3.2. Stabjlitatea sixezistenfa in timp a terasamentelor rutiere este asigurata prin: a) respectarea:elementelor, geometrice; b) utilizarea unor materiale de calitate adecvata; c) realizarea unei capacititi portante corespunzitoare la nivelul terenului de fundare ¢i la nivelul patului drumului; & «) luarea unor masuri corespunzitoare de asanare gi protectie. 3.3. Controlul calitatii terasamentelor rutiere are urmiitoarele faze principale: ~ faza pregititoare executieis ~ faza,de-executie; = : ~ faza de finisare gi recepfie. in acceptia prezentei métodologii de control a calit&fii terasamen- telor, avcehtul’ prindipal sé jiune pe controlul efeciuat in faza pre~ gititbare’gi'faza de éxecijie, controlul in faza de receptie finala va avea ‘un fol subordonat. iedare’fazi mientionati mai sus este structurata in modul IF -O[iaborsar co ve lesiavs po lderecen tise | se formatie [Pre inspacior lvesipet 37 de lpcevt I dele, conform 805mm fa dew lan fase CS. Pons Ne finda 0m Jor ‘eeperes 5 [Suni crminaroa a) Desotierea tucrarilor; - . 6) Obicétivele'controlului de‘calitate; |“ c) Metodologia de control; ; d) Coitilifiile de admisibititate. 3.5:-In’' vederea reali#4rii unor lucrari de