Sunteți pe pagina 1din 136

eo**oo*/

Tflu"/
Wl"t"
-,#h
matician

re"'HK bvStef50
uploaded
Problemepropusepentru Concursul,,MiculMatematician..
Edi{ia a II-a (2007-2008)

Clasaa IV-a

sb
bHEtf30
LucrareaesteelaboFtein confomitatecu progumeletcolarein vigoare-

tdilol: AlexandruCreang,

comenzi
Telefoane 0746.1
5.45,96
0746.15.45.97
PmtruBucutfsti:0744.42.95.12
Sediulcentral 0348.43,94,17
gmall,com
comenzi.nomina@
CP70,0P
5 Pltegti,
Ghi$ul1

CIP a BibliotecilNatlonalea RomAniei


Dscrierea

coNcuRsuL"MlcuL MATEMATICIAN"
(2007
;
Bucure$i)
Problemepropus trMicul
pntruconcursul
matematician": clasia IV-a/ Alexandrina
Dumit|u
(coord.)..
Pitetri: Nomina,2007
ISBN978-973- ) 726-54-0
L Dumitru, Alexandrina(coord.)

5l(075.33X076)

Copyright@ EdituraNomina,2007
Toatedrepturileapa4inEdituniNomina
Concursul,,Micut rlIalt
matematiciafi
Ediliaa ll-a (2007-2008)

Clasaa lV-a
Problemepropusede cdtre:

Dumitru(coord.)
Alexandrina
CorneliaAlbulescu,VerginiaArapache, Cdtilin Badea,Nica Balaciu,
AncaBegchiu, Florea Arthir Bobescu, \iculinaEobescu,lulianaBogdan,
MihaelaBoscornea, DanielaBucuroiu,ValeriaBuici, loanaButoi,
RelulaConstantinescu, lulianCristea,AngelicaDinu,ViorelDinu,
PaulaDobroteanu.ViorelceorgeDumitru,FloricaEnache, Genoveva tarca!,
Smaranda Florcan,Constantin Florescu,DeliaFlorescu,
Otilia Chili,
MarioaraCarba,ElenaCrigofe,CitSlina-tuminila Crigorescu,FloricaHava,
Catilalle, Andreilon, ElenaLlpusan,DorinaLupu/ValeriaMan,DianaMicu,
DanielaMuregan, CristinalauraMunleanu,LinaMacovei,lon Marin,
loanaPencea, CornelPlesu,DumitruloanPuiu,CeorgeSariu,
MarianaStrmpilean, ElenaSimionictr,MaruseaState,ClaudiaValentinaSte an,
LucianStan,Laurenliegpac,Rodica$tefinici, Teodorgtefinicl,
FloricaTamag, VioletaTaichii,NelulaVereg
REGUlAlIETI
pentruConcursul
rllicul llatematiclan..
t
1. Concursul.Micul matematicianeste organizat de catre Asociatia
InteligenTin parteneriat cu Ministerul Educatiei,Cercetirii si Tineretutui si Ed!
tura Nomina.ConcuriulseorganizeazA la nivel nalionalpentru;leviiclaselorIi_ IV.
2. Penhufamiliarizarea elevilorcu problemetip ConcwslllMicul Matemati_
. cian,fiecareelevva primi, din parteaorganizatorului, caieo culegerede teste.
3. Taxapmtru ConcuIsulMicul Matematician estede lilei/elev.
4. . Perioada deinscriereestel0 octombri2007 10 fbruarie200g.
Probadeevaluarenafionald sevadesli$urape 5 mai 200g.Concurenliivor
. .5._
primi foile de conculs,int -un plic sjgilat,din parteaorganizatoiilor. Acestplic se va
trimite,de citre organizatod, fiecdruicenttude evaluarecu cl mult 5 zile inaintede
dalaconcufsului.
6. Dumtaprobeiscriseva fi de50 minute.
7. ln judetele/sectoarcle undenumirul de elevi inscrisiestefoartemar6.Co_
misiade evaluarepoatesAorganizeze un testpreliminarin luna 20 februarie 200g.
Esteobligatoriuca testulse fie gratuit,iar problemelesd fie selectate din culegerea
of_eritdca matrialsuportpentruconcurs.Problemele trebuieselectaid in asalel inc6t
saacopere materiapredatapanela 31 ianuarie2008.
8. In timpul probeide evaluare, supravegherea elvilorse va realizade cAtre
altdpersoane decatceacarepredi la clasarespectivi.
9. foile deconcurs (celepecareIe lr'miteorganiTarorul) vor fi securizale Drin
coll negn.srampilare cu sramoila scolii)i !or fi s,gilateinainrea iesiriidin salda ele.
vului.Desigilarea lucdrii, inaintede termenulprevAzut, aduceeliminareaelevuluidin
concurs.
I0. in ziua examenului,pre$edintele comisieide evaluarealin fiecaresec-
tor/judeiva primi !i un setde indicaliipentruevaluarea lucrdrilbr.
I L Perioada de evaluarepentlufiecarejudevsectorva fi hotfuatade citre Dre_
Sedinrele comiqiet deevalusrc in funcliedenumarul de luc|}ripecenhu.Inrenalujde
evaluare d lucrdrilor
e,ire6 - l2 mai 2008.
12. Lucdrile careau oblinutun punctajdepeste85 de punctevor fi trimjsela
sediulAsocialieiInteligeuT,apoi acestea vor fi retrimisecdtreComisiaCentralede
F\aluaretOP 5. CP 70.Pir$li. chiseutl)
i3. Perioada de trimiterea tucrA.ilorestede 13-14mai 2008(dsta portei).Nu
suntacceptate plicuricu lucrdricarenu au datapotteicuprinsd in inteNalulsusmmtio_
nat.
14. Pentruevitaraerodlordeevaluarc,ComisiaNationaldva evalua,prin pas
aleator cale-5luc|tfidin llecareJudel
15. In cazulin careComisiaNalionaliconstati,la cele5 lucrAri.diferentede
1,5punctefali de nou pdmiii din teritoriutoatelucrerileelevilordin iudetulresDcri\
vor fi anulate.
16. ComisiaNationalbde Exami4rre va fi formatAdin inspectorulgeneral
din MEdCTli altepakupenoanecarevor finaliza,propune9i stabilisubiectele finale
pentruprcbade concurs.Comisiade seleclieva fi prezidatdde cAtrereprezentantul
M.nrslerulur Fducaliei, Cercetai ii ti Tineretului.
17. Centrulde evaluare fi organizat,
va la propunerea inspectorului de speciaU-
tate,intr-o uniate Scolard reprezenlativd din judelul/sectorul implicatin conculs.Cen-
trul de evaluareva asiguranumireaevaluatorilorti a comisieide contestalii.Dupd
strangerea lucrarilor9i a borderourilor cu note,lucrarilesevor desecretiza in prezenla
inspectorului de specialitate.
18. Problemelelegatede contestarca notei oblinutese vor rczolvade c6tre
membriicentruluide evaluare.Perioada de depunere a contestaiilorestede 3 zile de
la anunlarea rczultatelor,iar raspunsurile vor fi datin termende 2 zile de la primirea
contestatiei. Deciziacomisieide contestare estedefinitivd.
19. Lucririle corctate $i boderourile sevor pisra o perioadA de I an. Ele inua
in fondulFundalieilDteligenT.
20. Rezultatele finale vor fi afi$atepe site-urileinspectoratelor Scolare$i pe
y!!.djdaQleJq. Perioadade premiereesteintre 10 $i 14 iunie 2008.
21. Penousubiectesuntacceptate propuneride la invaFtori/institutori din toa-
pe
te lara adresade email rdactie.nomina@gmail.com pan{ pe data l0 lebrusri
2006.
22- Aceastaculegreseva editade citre EdituraNOMINA. Autorii cdrorali se
vor selectaproblemelevor fi nominalizalipe paginade gardaa volumului.Drepturile
de autorvor fi acordateconformcontracfului colectivcarese va semnaintre Editura
Nomrna >rlnvatdtoni institutorii propunatori.
.. , 23. :foli invaFrcriicarepafiicipela evaluarea lucrarilorvor pimi o diplomi de
parlrcrpanl.
24. Toli elevii careau primit notecuprinseintre90 $i 100punctevor fi nomi-
nalizaliin volumuleditatde cdtreEdituraNominagi vor primi diplomade merit a
Concvsdui MrcuI Matematician.
25. Elevii carevor participala Concursul Micrl Matemacian vor pr\mi ceteo
diplome de panicipant.
26. $coalacarea oblinulcel mai marcpunctaj(punctajulsecalculeazA prin in-
sumarea tuturornotlorcuprinseintre 8 $i 10 raporlatla numarulde participanli)va
primi un prmiu de I 000 lei. Premiulva fi pusla dispozitiaconducerii$coliidesem-
natedecetreComisiaNalionald.
27- Pentrucei mai buni matematicieni sevor acordaaltepremii.AcesteDremii
\or ll in valodre lolalade2 000Euro.Premiile sevordaaleator in luncriede rnd,c|de
perlormanla pe careii primesre jLdeul.De e\ernplu. \or tl prernialrpanicipanlii care
oblinpunctajulmaximdinjudefulcarea oblinutpunctajulgenemlcelmai bunetc.
28. Toatedateledespreacestconcurs,respectivindicatoriide perfbrmantd pot
fi folositede cdtreInspectoratele $colareSidecAfe MinjsterulEducaliei,Cercetarii$i
Tineretuluiin evaluarea activitaliicadrelordidactice.
29. Pentruinformaliisuplimentare persoane de contact:BogdanVilceanutele-
fon: 0746154598, emailallex@spropo.rosauredactie.nomina@gftail.com
Cuprins
W @tcumttlui n?tenaacian
"lticuJ

:.
I. IIU]ITRELE
IIAIURATEDEtA O tA I COO
I . >ct il zz, oAfrpa, kauanza u4,cflzng-aL il.afqtalz

/ . Scrre.apoicitesre numerele naturale:


at cu p r i n se
in L re
98s i 129:
b) dela 506pAnila 476;
c)dela 896prnala I 000.
2. Caseste
numerele
naturaiepare,respectivimparecuprinse
intre:
a)588qi641; b) 9309i 894.
Deseneaza
axanumerelor.
apoiveri[icii]
3. Afli cel mai mic numir naturalformatdin trei cifrecareindeplinelte
urmitdareleconditii:
a) nu arecifrecareserepetd;
b) eslemaimaredecir120:
-e) aresumacifrelorsalemaimaredecat11.
4. Determind trei numerenaturale,asazi-lein ordinecrescltoare,
;tiinc
ci ac,estea
indeplinesc simultanurmitoarelecondilii:
a)primulnumir estepar,maimareca30 si maimic decAt40;
b) al doileanumir estetriplul primului;
c) sumacelortrei numereimpirtiti la 3 esteun numerpar.
5. Deteimininumerele naturalem, r, A r$i q aiazS{ein ordinedescres-
cltoare,gtiindci acesteaindeplinesc
simultancondi!iile:
m + n= 1 2 ,m + p =1 2,m + r =76,m + s =18 s in + p + / + s = 5 8 .
6. Determininumerele naturaleinlocuitecu a pentrucareavem:
63 < 5 a < 68,apoia;aziJein tabelul:
PredecesorulN umirul Succesorul

' Cerintele
de la I la 2l suntpropusede d-nulViorel-ceorgeDumitru.

I
deformamnm, gtiindcXm = n x n, apoiscrieii ,,veci-
Z Scrienumerele
nii"lor.
8. a)Aflucelmaimare!i celmaimic numtuscriscu trei din cifrele3,6,4
$i8.
b) Scriecelmaimarenum5rdetrei cifre,maimic decaturmitorulmai
mlc.
c) Scriecel mai mic numir detrei cifue,mai maredecatnumSrulmai
rliue-

9- a) AIla numerede trei cifre diferitecareau sumadintre cifuasutelor,a


zecilorsi a unititilor egali cu 3.
bt -\sazinumerelein otdinedescrescitoare.
ct Cu numereledescoperite creeazigiruri de numerepare;i impare.

/O- al -{lE cel mai marenumdrnaturaldetrei cifre cu cifra unitatilor 8, dat


crrtmt! cifrelediferite.
bl Crazaun ;ir de numerepornindde la numlrul descoperitnuma-
d din paisprezecein paisprezeceinordine descrescAtoare,
tt- ar -lda toate numerelede trei cifte diferite care au suma dintre cifra
grtehr. zecilor Fi a unititilor egalScu 4.
br Careestediferenladintre num5rulnumerelorparedescoperite ii cel
al oelor ir@are?
,2. ai Sqi toatenumerelenaturaleformatedin trei cifre identice.
bt Scritoatenumerelenaturaleformatedin trei cifueconsecutive.
d Cu cat estemai marenumirul numerelorformatedin cifre identice
dait rn-rnerulnumerelorf0rmatdin cifre consecutive?
tJ- Citi n"fnire naturalecuprinseinlre 250si 350contin:
a' citoa2: b) cifra3; c) cel putin 2 cifre identice;
dl tr.i cilr. ldentice; e) trei cifre consecutive; fl cifra 0 si cifra 8?

/4. Numerandcrescztordin2 in2, Stefana ajunsla numirul 875.


De la caredintre numerelear fi putut porni:860,739sau496?

t0
/5. Cefel de numir oblinemdaci la un numarpar mal mareca zero:
a, adundm2; b) adundm3; c, scadem l; d) scAdem2?
DAexemple.
|6. AflE:.
a) numerelenaturalemai mdri decit 738si cel mult egalecu 745;
b) numerele naturalecelpulinegalecu 680limai mic decat688;
c) cel mai marenumdr naturalde trei cifrein carecifra sutelorsi ceaa
unititilor este8;
d) cel mai mic numir natural de trei cifre pentru care suma cifrelor
esteegaldcu 17;
e) cel mai mare numir natural de trei cifre, Ia care produsulcifrelor
este0.
surni se pot forma cu numerelede la 1 la
17. AflAcat:-perechicu aceeagi
5U,rncluSrv.
/8. AJlanumirul de cifre care sunt necesarepentru a numerotapaginile
unei cd4i careare 992 (depagini)?
/9. Catepaginiare o cartedacila numerotarealor s-aufolosit2 925 cifre?
de pagini+ 2 889decifre.
Indicalie:La999
20. AAAtuei numerepare consecutive,din a ciror sum5,dacdscazisuma
ceseafl5intre ele,obtii i2.
numerelorimpar, consecutive
21. Scriecel mai mare numlr natural de trei cifre diferite pentru fiecare
situatiein parte:
a) 7 estecifrasutelor; b) 2 esteciflaunitAflor;
c) 5 estecifrazecilor; d) 3 estesumacifuelor;
e) nu existi cifre identice.
jn ordinecrescaLoarc.
AsazanumereledescoperiLe a oi aflAcattrebui
pentrua obtine| 000.
laficare
adaugat

tl
Etsf50
2. &*,panata- o'rtudar.aa .l4.i"n4tatv r4alnttate

/'- Comparinumerele
naturaleurmAtoare:
a)733n 723 454fl545
451fl541 oJo L l oJo
298fl 289 1 1 0L l 1 0 1
b )5 9 4 [ 4 9 5 ! 5 4 9 ]
3372737 1773
82222084$2
2- Compleleaza cu numdrulpotrivil:
.,ciisutele
3 8 9 < [<391 7r4>a> 7r2
1 6 6 <!<169 547> J > 5 4 4
-?- Gise;tenumereleformatedin trei cifre carefacadeviraterelatia:
63a{.640.
4. Ordoneazidescrescdtornumerele:
587;800;705;785;805;558;758;875;578.
predecesorul
5. G5seite (caresuntnumereparl) u.rnitoa.e-
gi succesorul
le numere:345;
912;188;600;i 279.
6. Ordoneazacrescator
numerele paresidescrescitor
numerele impare:
315;503;228;986;305;282;896;513;41r;900;6q9;822;531;968.
\
7. Gaseste
cinci numerenaturaledeforma abc, undea > b si a < c.
d. L:ompleteazd lirurile urmdtoare cu inc5cincinumere:
a)7831 786;789;_: _ :_ : _: _.
b )4 1 7 ; 4 1 5 : 4 1 3:_ :_ :_ :_ :_ .
c ) r5 7 ;1 6 3 :1 6 9 _:_
; :_ ;_ ;_ .
d)614;608;602;_; _;_; ____;_ .
9". Cevaloarepoate lua a, dac6:272< a < 428.

- Cennlelede h I la 8 suntpropusede o-ndDeliatlorescLr.


-' Cerinlele
de la c la 22sunrpropuse
ded-naeomcliaAlbute\(u.

t2
/0. Determind toatevalorilelui m, astfelincAt
a ) 1 1 0+m < 148; b)m+65< 6 9 ;
c) 7 2 7 <7 3 7 -n4, d)m-45< 3 .
I l. Completeazd cu numerepotrivite,astfelincat relatiasi fie
,,casutele"
corecti:
n .E.Z 8 =n'[,n
/2. Cevalori pot aveaa ti b ca relaliasdfie adevirati?
2 5 <a >b <3 2 .
/J. Determini valorilelui a in relatia4i2 < m < 4g4,stiind cAacestea
sunt
toalenumereimpare.
/4. Pentrua ajungede la lcoalAacasi,doi prietenitrec pe langi catevaca_
se,undelocuiesccolegiilor.
AIli numereleacelorcase,urmandregula:
Scoala Acasd

/5. Continuisirul cu incd7 numerel

@,@=@_o_of
aM-r-)
\ _/ \__/ \_/
{--)
-\_/

/6. VictorarevarslaegalAcu dubjulnumirului 7. Virgilare cu 4 ani mai


pulin.jar gemeniiAlex$i Alexa,triplulsumeicifrelorvarsteilui Victor.
Scrienumereleaflatein ordinedescrescitoare.
17. at Scrieloatenumerelnaturale:
a) impare,mai mici decat36;
b) impare,cuprinseintre724 si 240;
c) pare,mai mici decdt400 si mai mari decAt350, unde cilra zecilor
este6.

t3
/d. Cumestepredecesorul
unuj numarpar?Darsuccesorul?
/9. Continuigirulcuinci 2 numere:

@,@-@-.@>o*o
20- OrdoneazA numerele:
crescStor 267;\89l'355;472;527; 765;613.
Ceati oblinut?
2t. Dubland fiecarenumbr,continuS
Eirul:
7< 1 4 <E< E <E <E <E <n
22. MAsoariin camerata: lungimea, ldlimea,inillimea,Iungimea
biroului
;i a patului.
Roag6-l pecolegult5usdfaci acela4ilucruin cameralui.
Comparati apoirezulLalelel

3, Rotat 44tla crlrne'd-o,c aat4t6lp

Alenlje! Uneoi nu esteimportantdstabilireacu exectitatea tuturor cifrelor unui


numdr.Atuncisefolosescaproximiri alenumerelar,prin lipsdsaupin adaos.
Aproximarea
Re,tine! caresefaceIanumArulcelmaiapropiatsenumefterotuniirc.
Exemplu:
pin lipst: 840
A2 aproximatla zeci
prin adaos:854
Numirul U0 estemaiaproapede842decetnum|tul 850,deoarece:
812
\v/
840< 850 842
28
Nnirul A2 serotunje;tela zecipdn 840.
,z P in liPsa:8oo
881aproximatIa sute
<
') win adaos:900
Numirul8Sl estemaiaproape de900,deoarcce:
900,881< 88t- 800
-\\-/
19 81
Numitul 881serotunjettela sutela 900.
t4
la zecinumerlde maijosi
l-. A,proximeazd
a) 311; b) 753; c) 629; d) 850; e) 500
numere:
la suleurmatoarele
2. Aproximeazii
a\ 422; b) 588; c) 708; d) 307; e) 500 '
j. la zecinumerele,alegindrdspunsulcorect:
Aproximeazd
a) NumArul Aproximarea b) Numirul Aproxlmarea
807 810 800 734 740 730
342 200 340 855 860 850
220 300 200 939 900 940

rispunsulcorect:
4. Aproximeazila sutenumerele,a legand
a) Numirul Aproximarea ol Numirul Aproximarea
140 100 200 240 200 300
259 200 300 758 700 800
366 300 400 871 900 800

(A)ii caresuntfalse(F):
5. Stabileltecaredintrepropozitiisuntadevarate
a:J450esteaproximarea la zecia numarului453i
b) 310esteaproximarca la sutea numdrului3121
c) 740esteaproximarea la zecia numdruluiT3S;
dJ900esteaproximarea la sutea numdrului859.
6. Aproximeazd si prinadaos
prinlipsir Iazecinumerele:
223,486,732,892,94I si 952.
prin lipsa;iprin adaos
Z. Aproximeazi la sutenumerele:
287,348,453,620,738ii 865.
8*..tuliana cumpirat2 kg decaisecu 2lei kg,1kg demerecu 3 lei kg gi
3 kg debanane cu4 lei kg,plAtind20lei pentrutoate.
a) Catar fi trebuitsi pliteasclpentruele?
b) Cums-arealizat rotunjirea?

' Ccrinlelede la i la 7 suntpropusede d-nulViorel-George


Dumitru.
" Cefinlelede la 8la l3 suntpropuse ded-naCorneliaAlbulescu.
9. Aparatulintr-un taxi aratasuma3 lei si 65 de bani. Ica platefte5 lei ii
primegterest 1 leu.
Cum a fecuttaximetristulrotunjirea?Prin lipsi sauprin adaos?

tO. Carenumir par,.cu cifra zecilor si a unititilor 8, din intervalul de la


470pAni la 490,estecel mai apropiatde490?
/ /. Verifici !i corecteaziundeestecazul,daci rotunjireanumerelorla zeci
sausutes-aldcut corect:
13 + 30 223 -->230 708+ 700
523) 520 179 -+ 180 412 -->400
12. Coloreaz1crrgalbenfluturagulal carui numArestecel mai apropiatde
1 000.

apoiaproximeazila sutenumeridin norisorii


13. CalculeazA,

') -r-Y\r
zu*nz )
\--"/

t6
ll. llumerele
naturalede la 0 la | 000 000
1. Senaorza.,cAf"za, l4atuarza qaaznzlnL ,ot^otu

/". Citestenumereleurmdtoare,apoispunece ordin estenotat prin cifra 0


(nu seciteste):
7 0 3 9 ; 5 0 3 6 ; 3 70 2 : 7 4 0 9 ;8 3 3 0 ;9 8 ? 0 ; 1009; 1007;6000; 3000;
6 207; 4 303; 8 907; 8 000; 1230; 9 807.
Z. Scrienumai cu cifre numerele:
a) 5 mii 829; 1 mie 987; I mie 703; 7 mii 202;9 mt 300; 6 nii 200
8 mii73;6 mii32.
b) tapte mii trei sute saizeci si noud; patru mii opt sute paisprezece;
noudmii noui sutenouAzeci;inoud;taptemii ;apte;;aptemii pptezeci.
j. Afl5 numirul intreg de:
a) zeci din:
opt mii; nou5zeci demii; trei mii doui sute;paisprezece mii;
b) sutedin:
doul mii trei sute;saizecide mii; zecemii; noui mii nou5zeci;
c) mii din: paisprezece mii; Eaizecimii; o sut5 treizeci;i ;apte de mii;
nouAmii nouasulenoua,

4. Scriecu cifre numerelenaturale:


a) parede trei cifre,folosindcateo singuri datAfiecaredin cifrele:
1 ,2 si 3 ;
b) imparede trei cifte,folosindcateo singurddatSfiecaredin cifrele:
3 .4 si 5 .
5. Scriesi cilestecelmaimic numarde lre;cifreastfeiincatcifrelesafie:
a) diferitede zero;
bl d i s l i n c t de o u aca ted o u a :
c) diferitede zerosi distinciedou[ catedoui.

' Cerinlelede la I h 20 suntpropuse


de d,nul Viorel-George
Dun tru.
6. Scrieii citeste:
a) celmaimarenumir naturaldesasecifredistinctedoudlcdte
dou5,in
care cifra miilor este2;
b) cel mai mic numir naturalde cinci cifre diferitede zero,in carecifta
suteloreste4.
Z S c r i es i c i t e s t e :
a) cel mai mic numlr natural careare cinci cifre distinctedoul cate
douiisi careeslemaimarede80 000;
b) cel mai mare num5r naturalcareare cinci cifuedistinctedouAcate
douAsi careestemaimic de80 000.

L Sec o n s i d e rcai fre l e0 ,2 ,3 ,5 ,7$ i 8 .


Scrieii citeste:
a)cel mai mic numarrnaturalde sasecifre,utilizindcifrelede maisus,
fiecaredin aces{ea putandfi folosita aecelmult douiiori;
b) cel mai mare numir natural de gasecifre, utilizind cifrele de mai
sus,fiecaredin acestea putAndfi folositi de cel mult doui ori.
9. Scriesi citeste:
a) cel mai mic numar naturalde cinci cifre,careare cifra sutelor2 si a
z e c ilo9r ;
b) cel mai mare numfu naturalde cincj cifre distinctedoul cdtedoui,
carearecifra sutelor2 si a zecilor9.
/0. Afldnumerele
naturaledesrsecifrecareau sumacifrelor7.

//. Afli numerelenaturalede sasecifue,careau cifra sutelorde mii cu trei


mai maredec.itcifraunitStilordemii, iar celeJalte
cifre,cifre neseirnificative.
/2. al AIli cinci numerenaturalede cinci cifre careau sumaprimelortrei
citreegali cu sumaultimelortrei cifre. ,
bt -\-ia cinci numerenaturalede sasecifre calreau sumaprimelor trei
citie egalacu sumaultimelortrei cifre.
c) Afl5 cinci numerenaturalede gasecifre careau sumaprimelor trei
cjfreegalicu semisuma ultimelortrei cifre.

18
/J. AIIi numerelenatunle de cinci cifre ce reprezintanumereconsecutive,
iar sumacifreloreste20.

, stiindca b . a:2.
/4. AJlanumerenaturaldeformaababa

/5. Sedauciirele:0. 8. 2. 4. 9 si t0.


Formeazitoatenumerelenaturaleposibile.
/ 6. S c r i eu n n u ma rn a tu radl e :
a) trei cifrej
b) cinci cifre, astfelincat, orjcum am schimbaordineacifrelor lui, sX
oblinemun numir mai mic decatcel scrisprimadata.
| 7. Scriel
. a) cel mai mic numdr par depatru cifre;
b) toatenumerele parealecdrorcifrediferiLe sunL,pe rand:
1)
4 J4 ; 5 ; 2 ; 1 , ; 5 ) 3 ;2 ;5 ;0 ; 6 ) 1 ;2;6;9.
/8. Scrie toate numereienaturalecuprinseintre 150 li 250, av6ndsuma
cifrelor:
a) egalbcu 2; b) egali cu 3; c) egaldcu 6;
d) celmult egalicu 6; e) celmult eg:ala
cu4;
0 egalicu 17; g) egalicu 25; h) celpulin egalicu 17.
/9. Catenumere paresuntintre:
a) 1 ;i 40; b) 1 !i 50; c) I ii 60; d) 319i50;e) 1'qi200?
Darimpare?
20. Scriecatepatrunumerepareconsecutive cuprinse
intre:
a)95qi 115; b) 870li 900;
c) 1 9769i 2 018; d) 3 780si 3 796.

Stef50 t9
2, (to+u.patw<a nmrp*lan e'arzral'e

numerenaturale:
urmdtoarele
/'. Scriein ordinecrescdtoare
43207;3097 007:L 733;503209;91999;147303.
numerenatunle:
urmAtoarele
Z- Scriein ordinedescrescatoare
139456;207;5 039;14001;36000;123456;654321;I23450;504321.

-3. Arat5intrecenumereseafli numerele:


3 07 01;87654:123456:
9999 9 :1 0 0 0 0 0 .
4. Compara numerele:
a)8 407cu8 498 b) 17000cu 17109
2462Icu2452I 10456cu.l1456
309534cu 309137 38 0069u38006.
5. Scrielasenumere dintrecareunulsafie139139.
conseculive
6. Scriein locullui a cifraastfelincatrelatiiledemaijossI fieadevirate:
. a) 74 3 2 =7 a 2 I : b) 18397>1839 a ; c ) 1 0 3 4 5 6 < 1 0 3 a 5 6 .
Z Comparicel,maimarenum5rdecinciclfre qbcdecu propritatea cAd
si e suntnumerepare,b estenumir impar,iar a estemai maredecatc cu 2
cunumarrul 97345.
8. Comparh celmaimarenumarnatural 9i celmaimic numarnaturalce
sepoateformadin cifrele:3,5,0, 7, 1 ii 2, luatetoateo singuridat5,cu nu
marul102689.
9. in clasaa III-aA dintr-o;coal5sediscutS despre numarul10 101.
Cristina:tsfe maimarcdecAtl0 000.
Itlaria:Estecelmai mic numfunatunl formatdin cinci cifre.
Andreeai Estecelmai marenumdrnatuftl scrisdoarcu cifreleI ;i 0.
' lliruna: l\Iu estecuprinsintre 20 000;i 30 000.
Alssia: -N'testemaimaredecAt11 111.
Caredin afirmatiiledemaisussuntadeviratii caresuntfalse?
Ju-dificil
'CaEde de Ia : ia l! tur propusede d nul Viorel-GeorgcDunirru.

20
/0. Completeazt multimileA $i B
astfelincatsagefilerelatiei,,...este
maimarecu trei unitdtidecat.,."sil
fie bine trasate,dinmultimeaA in
multimeaB.

//. Completeazt mullirnile C;i D


astfelincatsAgelile
relaliei,,...este
mai miC cu 1 039decAt..."sAfie r17009
bine trasatedin mulfimeaC ln 33333
multimea D.. 1 1 10 8 3
17889
8 303
/2. Completeazi propozitiile:
a) Numdrulmai.maredecAt999999cu 1 este. ,,, iar numdrulmai mic
cuI este..,...
b) Numdrul90 098seaflAintuenumerele pare... ti ...
c) NumArulimpar . .. sealli intre numerele37 543;i 37 547.
'd) Numdrulpar78990seallAin\e numerele pare... ;i ... .
/3. Compariun nilmdrdesasecifrecaresetermini'inpatrucifreidentice
cu un nurii5rde3 cifrecareincepecupatrucifreidentice.
/4. Compartr numinil 95 010cu celmaimarenumir deformaab&, gti-
indcAa -b -c-d -e =3. i ard= l .
/5. Comdad.intieeleiiumerele
de2, 3 si 5 cifreconsecutive
ltiind cI su-
macifreloreste15.
/6. Utilizando singuridati cifrelenumirului537812,scrie:
a) numirul celmaimareposibil,apoicomparlJcu numirul8l2 537;
b) numlrul celmaimic posibil,apoicomparilcu numdrul123785.
/Z Comparicu atentieceledouagiruri.denumerel
3 0 282624...64 2
,,2468...2628
J , l, , t , t , l , 30
/8. Comoarinumirul 98 674 cu cei mai marenumir naturalde forma
abcde,in care:
a) sumanumerelorreprezentate decifrelesaleeste34;
pare;
b) cifra miilor, sutelor9i a zecilorreprezintenumereconsecutive
c) a estesuccesorul lui 8.

/9. Comparicel mai mare numdr,mai mic decdtcel mai mare numdt de
sa"ecifrecu numdrul999998.
imparecu nu-
20. Comparicel mai marenumir scriscu cifre consecutive
mirul 13579.
2l. CompatAnumSrul 102347 cu cel mai mic numir, mai mare decatcel
mai mic num5r desasecifrediferite.

3, Rotznjl*a, nncuarLoz nafuo.4te

/.. ObservS,
copiaz5,apoicomplete'azi
tabelul:
Ordinulla
AproximareaAproximarea NumArul NumArul
Numirul careseface
prin lipsl prin adaos aproxlmat rotunJit
aproxlmarea
722 zecl 720 730 720 720
148 6 sute 1 400 I 500 1500 1500
17325 ml1 17000 18000 17000 17000
236158 zecidemii 230000 240000 240000 240000
794237 sutedemii 700000 800000 800000 800000
AprcximareacaresefaceIa numdrulcelmaiapropiatsenume$erctunjirc.
pm lrys;:I 1u0
/.
1156aprcximatIa sute<
prin adaos:I 500
\,::.i!--:i I .t56 estemai aproapede I 500.decatde 1 400, deoarcce:
: e.:- ::t6<1 tt6 1400

--: 36

:.--:.:,-: : :: ; i :::::r= :.: r::\ i o .e l ' Georse


D umi tru.

77
2. Rotunjqte numerelela zeci,sute,mii, zecide mii, sutede mii:
a) I24 de unitili din clasaa II-a;i37 unitdli din clasaIi
b) 5 unitdli din clasaa II-a ti 14 unitdti din clasaI;
cJ o unitate din clasaa II-a ;i 485 unititi din clasaI;
d) 83 unitdli din clasaa II-a ti 485 unitAli din clasaI.
J. numerelela zeci,sute,mii, zecide mii, sutede mii:
Rotunje$te
a\ 3 unitdli de ordinul a|64ea,4 unitdli din ordinul al S-lea,6 unitdli
din ordinulal 4-1ea,5unitili din ordinulal3-lea,4 unititi din ordinulal
2-|ea.3uniLal,i
din ordinulintii:
b) 8 unitA de ordinul al 6-lea,4 unititi din ordinul al 41eati 5 unitnii
dinordinulal2Jea.
cl 5 unitdlide ordinulal 6-lea,2unititi din ordinulal 5)ea,2 unitdli
din ordinula]4-lea;i 9 unifili din ordin lintii.
4. Rotunjettela sute:
a) celmaimic numir degase 200999;
cifrecarenu estemaimic'decat
b) cel mai marnumar de pasecifre careoir esternEimaredecat
303350.
5. a) Aflacelmai mic gi celmai marenumir natural,cu ciftecarenu se
caresaaiba:
repetS,
cifre; 2) cincicifre; 3) patrucifie; 4) trei cifue.
1) gase
b) Rotunjeitenumerelede maisusla zeci,sute,mii, zecidemii, sule
demii.
6. al lnlocuie$te
Iiterax astfel demaijossAdevina
incatrelatia adevarala
635x77<6357x7 .
b) Rotunjeitenumereledescopedte la zeci,sute,mii, zeci de mii, suie
demii.
Scrierezultatulin tabeluldemaijos:
Numerele Rotunjirea
descopedte zecl sute InII zecide mii sutedemii
Z a) Completeazi cu numerele
carelipsesc,
obseruand.regula
dupi carese
obtiniirurile demaijos:
7) 12199;12210i 1222lt ...; 12265:.
2)21202I; 272043;212065;...;2I2I53;
cateun nrlmdrdin fiecare
b) Rotunjegte sir la zeci,sute,mii, zecide
mii.sutedemii.
8. a) Scrietoatenumerelecuprinseintre 1999999i 200029.
b) Rotunjeitedoui numerela:zeci,sute,mii, zecidemii, sutedemii.
9. a)AflAcelmai.mare numircaresepoate formacl cifrele2,9,5, 1,7 gi
3,laracaacesteasdserepele.
b) Rotunje;tenumarulobfinutla: zeci,sute,mii, zecide mii, sutede
m ii.
./0. a)Afli celmaimic numlr caresepoateformacu cifrele4, 0,6,7,2 gi l
hri caacestea st serepele.
b) Rotunjeitenumiruloblinutla:zeci,sute,mii, zecidemii, sutedemii.
//. Urmdreitedateleaproximative inregistmtein tabel,apoirispundela
intrebdri:
a) CareesteplaneLaceamaiapropiah deSoare? DarceamaidepitrhtaL?
b) Numegte planetelemai apropiate de Pxmant,apoipe ceamai inde-
pirtati!
c) Careesl.e
ordineaplanetelor respectand distantafaladeSoare?
d) Rotunjelte
aceste distanlela zeci,sute,mii, zecidemii.
Denumirea Distanla pini la
planetei Soare(mil.km)
Jupiter 7 778
Marte 2278
Mercur 579
Neptun 44 856
Pimant 1 485
Pluto 58889
Saturn 1426I
Uranus 2869 1
Venus 108 1

24
/2. Stabile$te caredintrepropozitiisuntadevlrate (A)ti caresuntfalse(F):
.t a) 23450steaproximarea la zecia numirului23451; tr
b) Numlrul 147312seaproximeazi la mii prin 146300; n
c) Prin 104705seaproximeazi la sutedemii 200000; n
d) NurnSrul934538seaproximeazi la sutedemii prin 834538. n
/3. AIli diferenladintrecel mai marenumir de trei cifresi cel mai rnic
numdrdetrei cifre,cenu auin scrierea
lor cifreidentice.
Numdrulobtinutrotunjestella zeci,apoila sute.
/4. a) Reconstituieadunarea: 2abcd+abcd3 = 83781.
b) RotunjeEte
la zeci,sute,mii, zecide mii fiecaredin numerelefolosite
mai sus"
/5. Cu ce numerenaturalepoatefi inlocuit a pentru ca relaliile de maijos
s[ fie adevdrate:
95<a <9 6 ; 95<a<96; 899<a < 9 0 1 ; 9 9 9 < a < 1 0 0 0 ?
Rotunjeste
numerele
din aceste
relatiila zecisi sute.
16. D acd a -b =7 ! i a + b+ 2c = 53,atuncai + . c= ?
Adauga la rezultatulobtinutnumbrul899.
NqDlrezultatrotunjegte-l la zeci$i sutel
| 7. Fienumirul43 279.
carepropozilie
a) Stabileite esteadevirati(A)gi carefalsi (F).
1. Ciframiilor este3; a 2. Cifrazecilordemii estel; I
3. Ordinulunitililor esteg;a 4. Ordinulsuteloreste\. I
b) Rotunjettenumaruldatla zeci,sute,mii, zecidemii.
| 8. Folosind numaicifrele4 si 5,scrietoatenumerele
careautrei cifre.
a) CAtenumere ai scrisin totai?
A. 10; B. 16; C.14;
b) Rotunjegte
trei numerela zecisi unitlti.
1 q. Unnumir esteformatdin cincicifreconsecutive
;i conlinecifra4.
a) Cateastfeldenumeresepotforma?
A.5 ; B .6; C .4; D .1 .
b) Rotunjegteun numir la zeci,sute,mii, zecidemii.
20. Fienumirul123456789101112131415161718019.
Elimini 26 de cifrepentrua r5man9celmai marenumSrde trei cifre
data.
in ordinea
a) Careestenum5ful?
b) Rotunjqtenumirul obfinutla'zeciii sute.

/'. Aflanumerelenaluraledefasecifresriindcii:
a) numArulsulelorde mii ti al unitdtilorsunt identice$i suntegalecu
celmaimarenumdrparscriscu o ciff5;
b) celelalteordinesuntnumereconsecutive
impareiar suma lor este
egalecu 16.
2. Completeazzgirul numerelornaturalede mai jos cu inc[ trei valori
respectind
regula:
0; 3; 8; 15i 24; 35.
3. in qirulnumerelornaturaledemaijos gdseitevalorilerientrunumere-
lor a,b !i c respectandregula:
0: 2: 6: 12: 20 30 42: a; b: c Il0: 132.
4, Compleleaz' careuldemaijos cu numeredela 1 la 16astfelincAtsu-
malor peorizontaliqi peverticalis5fie34.
13
6
5
15

5. caseltenumerelenaturaleparde la 2 la 18 din
careulaHturat,astfelincatsumalor peorizontalS,
verti-
cald9i pediagonalS
sAfieaceeaii
sum5,adicl30.

'Cerinlelede ]a I la 13 suntpropuseded-naFloricaEnache.

26
6. Determinacel mai mic si cel mai mare numir natural de forma
4abcdeastfelincat sumaoricf,rortrei ordinealiturate sAfie 11, iar ordinul
cel mai mareal numlrului si fie 4.

,7. Saseidentifice celmaimarenumardeforn'raabcdcarerespecLa urma


toarelecondi!ii:
a) sumacifreloreste27;
b) a estepredecesorul penultimeicifrecarereprezint5un num:r par;
c) cifra sutelor,zecilor5i unitbtilorreprezintl numereconsecutive
im-
pare.

8. A115 numarul de trei cifre itiind cd cifra sutelorestecu 1 mai marede-


cat cifra zecilor,cifuaunitllilor estedaG de cifta unitatilor numarului r6s-
turnat marit5de doui ori, iar sumacifrelorsaleeste15.

9. Caseitetoate numereleimparemai mari decdt200 ;i mai mici decit


500in fiecaredin cazuriledemaijos:
a) au sumacifrelor6; b) au sumacifrelor9.

/0. Gise$tecel pulin 4 numerenatunle de cate4 cifre caresAindeplineas-


casimultanurmiiloarele condilii:
a) cltrele5alle olleflte;
b) sumacifrelorsiifie l5;
c) diferenladintre cifra miilor ii cifrasutelorsi fie 2.
/ /. Descoper5 regulaEicontinuA lirull
a) 15; i6; 18; 27; 25; ...
b ) 6 ; 8 ; 1 4 ; 2 2 ; 3 6 ; ...
c) 10867; 10877; 10887; ...
/?. Scriecincj numerepe care5arle aproxirlezila 27 000 prin lipsasi 4
numerepe caresdle aproximeziprin adaos1a28 000.
/J.Catenumeresuntdeforma473a6:?
Care estediferentadintre cel mai mare;i cel mai mic dintre aceste
numere?

27
Md maimult!
giscriecu cuvinte:
/4'. Cite$te
1092 - numiruldeeleviai Qcoliinr. 19,Avramlancu"dinTi-
misoara in 2006:
317660 - numdruldldcuitoriai Timi;oareiin anul2002;
1446 numarulde metriai celuimai inaltvarfdin Muntii
Banatului(r'f.Semenic);
2l 69818l numarul delocuitori
ai Romaniei
in 2002.
/5. Scriecu cifrenumerele:
a) cincizecidemii o sutdpalrui
b) o sutddemii noudzeci;i doi
c) noudzecidemilioanetrei mii cinai;
dt un miliardcincisprezecemilioanenou| sutenou|mii optezeci.
/6. Subliniazinumerele
careau la ordinulunitalilordemilioanecifra9, ?
sau4:
725804244;I897309005;8 909999;24381013;
120204119i9 106299419;619290112.
17. Scriepatrunumereimpare,folosindtoatecifreledate,luateo singurd
dat6:8; 0;3; 5; 6.
.Aqaz5-lein ordinecrescitoare,
folosind
semnulderelatiecorespunzbtor.
/8. a) Rotunjegte,
la zecidemilioane,
urmltoarelenumere:
154829973:826901111:38090000;205107822.
b) Careestenumirul cu celemaimulteunit5tila ordinulsutelor?
/9. Rotunjeqte la ordinulcel mai marenumereledate,ce reprezintllun-
gimilecelormaiimportante riuri din Banat:
Bega- 255000m; Timig- 350000m; Mureq* 803000rn;
CaraE- 85000m:Nera- 125000m.
20. Scriecelmaimic si celmaimarenumir naturalparde8 cifrediferite.
Cefel denumlr vafi sumalor?Darsumaa dou[ numereimpare?

" Cerinlelede la 1,1la 29 suotpropusede d-m AncaBeichiu

28
2 /. AJliuh numlr deordinulzecilordemilioane, ttiind ci e scriscu o sin-
gud cifuAde4, $i celelaltecifrenumaide8.
RotunjinduJe la sute,veiobtineun numir scriscu doui zerouri,cele-
laltecifrefiindde8.
Careestenumirul?
22. Reprezintl peaxatimpuluiurmatoarele numere:
1848- anulin careTimisoaraa devenitprimuloraseuropean
cu strdzi-
le iluminateelecftic;
1266- anulin cares-aficut primamentiunedocumentar5 despre Ti.-
misoara:
. 1867- anul in care,pe strdziledin Timiioara,circulSpdmul tramvai
cucai;
1339- anulin careTimigoara a fostmentionatdprimadatSpe hSrtile
vremii;
1899 anulin caresepunein functie,in Timi$oan,tramvaiulelectric,
inainteamultororafemaridin Europa.
2-r. Determininurnirul 1a9baa,b3,Stiindci literelereprezintanumere
pareconsecutive
diferitede zero,apoive fici prin calculdaci relatiaeste
adevarati.
(lagbaabb+321152):5 + 7 146000= 10607568.
24. Schimbiintre elepoziliaa trei cifrealenum5rului247911085pentru
a obline:
a) celmaimarenumir posibil;
b) celmaimic numir posibil.
25. Determinicel mai mare$i cel mai mic numArnaturalcaresepoate
scriecu toatecifreleinvatate,
luateo singuradat5,alecxruisutesi fie repre-
zentatede numerenafuralepare,inclusivzero,iar zecilesAfie reprezentate
denumere naturale impare.
26. Descoperi regulagi completeazi
girulcu celputintrei numerepozitive:
a) 7 103;7204;7305; b) 1235987t2345876;3455765;
c) 977898;956 877:935 856; d) r48066422;74033216;37 516608.

29
27. Scrienumerelenaturalede 9 cifrecaresXcontini la ciasaunititi nu-
mainumerenaturalepare,asezate descrescalor,a ciirorsumas5iie egaldcu
10,la clasamii si contini numainumerenaturaleimpare,maimari decat5
li maimici decit9, iar clasamilioanesi fie reprezentatlde rAsturnatul
nu-
mArului309,micsoratde3 ori.
. 28. Stabileitecarenumf,restemai mare9i rotunjegteJ
la ordinulcel mai
mafe:
a) 2 3 4 9 2 2 309; b ) 1 0 7 21 1 1 n 1 7 0 2 0 0 0 ;
c) 890988! 980899; d) 621342221)61.899976;
) l7 002E I 678.
29. Andreiarescrispe tricouun numarcareindeplineste simultanurma-
toarelepropdet5li:
a) estenumfunatural;
b) ultimeletreicifrereprezintA
numirul dezilealeunuian bisect;
c) clasamiilor esteristurnatulnumSruluice reprezintd
clasaceamai
mlca; .
d) celelalte
cifrealenumiruluireprezintA dublulnumiruluipiticilorpe
carei-a avutAlbi-ca-Zdpada,
rnicgoratde 14 ori.

ZuaL.n w, (l )
autor:d-naMihaelaBosconea
/. Scrienumerele careindeplinesc
condiliile:
a) celmaimarenumir scriscu cincicifrediferite;
b) celmaimic numlr scriscu patrucifre,cifrasuteloresteimparA,iar
celelalLesuntpare.diferite:
c) celmaimarenum5rscriscu cincicifre,la ordinulzecilordemii are
cifra4, iar celelaltesunt
numereconsecutive.
deformaabcd-,undeb = 4, c > d cu 3, iar sumacifrelor
2. Mi numerele
lui este18.

-3. Scriecelmaimareti celmaimic numir degasecifrecarearecifra4 la


trei ordine,iar produsulcifrelorlui este0.

30
4. Fienumlrul719064.
ScoatedouAcifreastfelincatnumlrul formatdin cifreleiimasein or-
dineain caresunt,.sifie:
a) cel mai mic; b) celmaimare.

5. Ctseste a iirului gi continu[:


reguladecompletare
538;558;578; ... ;6 3 8 .

Z*lrr"rrp' (2)
autor: d na Florica Tamal
/. Scde.cu litere numerelel
a) 8 932; b) 45208; cl 609206; d\ ),241 057.

2. ScrieiJ cifrenumerele:
a) patrumii cinci sutenoudsprezece;
b) noudzeci;i trei de mii doui sute treisprezece,
cJ cihci sutecincizecidemii noud.
3. Ordoneazd:
3 456;109;109109;10901;33 456;1 109000;
a) cresc[tor:
b) descrescitor:
872;I 0L1;732109;372109;5 050;50 050.

4. Scrienumerelenaturale:
a) de la 19995panAla 20 005;
b) parecuprinseintre 50 789si 50 799;
c) imparecuprinseintre 156670;i 156682.
5. Comparanumerele:
14041! l7 040; 78 425278 524: SOZZOa1 SZOZOS.

6 . Rotunje;teurrnitoarelenumere:
a) la sutedemii: 789001;b) la zecidemii: 1832I; c) la mii:7 249.
7. a) Scriecel mai marenumXrnaturaldesasecifte diferite.
b ) S c r i ec e lm a imi c n u ma rp a rd eci n c icifr eidentice.
c) Completeazicu inc5patru numerelirul: 340000;440000;540000.

3l
8. Scrienumerele:
a) cu cifreromane:16:40;321:578;
1 997;2006;
bl cu cifrearabe:
XXXII:XCVTI:MMiV:CDXX:LVIII;MCML:MDCCCL;
MCMXXU.

(3)
Zuanunzp'
autor:d-naMihaelaBoscornea
/. Un num5rx estecu 1 032maimaredecat13097,un alt numdry este
cu 106maimic decdt50 000,iar un alt numir z estecu 1 288maimarede-
cat9 099.
Calculeazdx+y-2.
2. Catestescizitorul dacddesclzutulestecel mai marenumSrscriscu
cincicifre,iar diferenfa
celordoui numereestecelmai mic numir scriscu
cincicifre?
J. Un avionare de parcursdistantade 35 765km. in primaetapia par-
curs2 350km,in a douaetapicu 245km maimult,iar in a treiaetapia par-
curscu 728km maipulindecatin primeledoul la un loc.
maiaredeparcurs?
Catikilometri
propdet5lile
4. Folosind adun;rii,calculeazi
rapidsuma:
1+2+3+...+19= ?
sunt4 087decirti depovegtigi cu 150maiputinede
5- intr-o bibliotecd
poezii.Dintreacesteas-auimprumutat635dec5rtisi s-autrimis pentrure-
condilionare137.
Catecirti au dmasin bibliotec[?

Z"tl,rt (4)
-
autor:d-naAncaBeschiu
/. Suntun numir deordinulzecilordemii, compusdin numereconsecu,
tive.Rotunjitulmeuare35 demii deuritSfi.
llne sunt eui
2. Scriecel mai mare,apoi cel mai mic numir natural,careare toateor-
dinelereprezentate
de nunere impare,Dare.inclusivzero.luateo singura
oam..

3. Catesemnegraficefolosescromaniipentruascrie numeielaturale?
Scriecu ciire romaneanui in carete afli.
4. Mariaareun numArdetelefonscriscu 6 cifre.
, PdmeledouScifre reprezintiziuadin luna in cares-aniscut, urmitoa-
rele doui cifre reprezintdceamai marenoti din sistemulde inv[Fmant ro-
manesc,iar ultimeledoui cifre reprezintinumXrulorelorunei zile.
$tiind c5 Marias-anlscut in luna februariedintr-unan bisect,;i cX
prefixuloraguluiin carelocuiesteMariaestereprezentatde cifr'ece simboli-
zeazS primelepatrunumereparedin sirul numerelornaturale, aflAcareesle
numbruldetelefonalMariei.
5. Scriecu cifrearabeurmitoarele
nurrrerc:
LIV: XLIX; XCVIII:CCXClll:DCCL\; IvIDXCIX;
MMMCIV.

Zr"lr"rz' (4)
autor: d-naAnca Belchiu
/. Scrie,folosindcifre romane,urmitoarele:
a) lunile anului in calendar;
b) 106 anul cuceririi Dacieide citre romani;anul morlii lui Decebal,
regeieDaciei;
c) 117- anulmortii lui Traian,impiratul romancarei-a invins pe daci;
d) 271- anul in care armata romani si administratias-a retras din
Dacia;
e) 395- inceputuldestrAm:riilmperiuluiRoman.
2. VeveritaRita a adunatalunepentru iarni. Candscorburas-aumplut, a
inceput sa le numere.A constatatcI numlrul lor depaieltecel mai mare
num5r natural scris cu gasecifre diferite,si cA ultimele cuvinte rostite in.
timp cenumira aluneleau fost,,saptezeci".
Catealuneputeaufi in scorburS?

33
-r. Suntcelmaimic numir naturaldelaptecifre,cu cifrazecilor5i a uni-
tililor 0, am unitifi de mii mai pufineca sute'gimai multeca zecid mii
caresunt4, iar numirul sutelorde mii esteconsecutivul numAruluice re-
prezinE milioanele.
Cenumir potfi?Clsegte toatesolufiile.
4. a) Carcestecel mai mic num5rnaturalde;asecifre,scriscu3 cifre
identice, diferite?
iar celelalte
b) Careestecelrnaimarenumernaturaldecincicifre,scriscu 3 cifre
identice,
iarcelelalte
diferite?
c) Caresuntnumerele parecuprinse
intrecledou6numereaflate?
5. Un pddurara marcatbridulii ceurmeazia fi taiatipentruCr5ciun.El
ci num5rulzeci-
i-anumirat9i a notatnumirul folosind5 cifre.A constatat
lor de mii estecu 3 mai mic dec6tal miilor,numarulmiilor estecu 4 mai
maredecatnumirul sutelor,careestemai mic decat6 ii mai maredecat4,
numirul zecilorestejumAtatea numirului ce reprezintazecilede mii, iar
numirul unitdtilorestecelmaimic numdrnaturaldiferitdezero.
Cdtibriduti a numiratpadumrul?

db
THSF{
wloadpd
tuste{Io
i4
lll. Adunarea,sciderea,
inmullirea
pi impir(ireanumerelor
naturale
maimicisauegalecu I CCCCCC
1' | ,' Adtaa,,ra, u a.d zrca, wnBnptan aatat aLe,
FrA Auztw feAlp ondi^a

Ql VerificidacdegalitAtile
suntadevIrate:
525+ 134= I25 + 272 714+ 235= 589+ 10
624+ 135= 165+ 432 366+ 412= 168+ 551
2-. Reconstituiti
operafiile,
inlocuind
lilerele:
'' 654+ 2x3+ xd2+ x10+ 4xr+
xxx x7I 4xx 2t<x xlx
E6t T8t tgF 3x3 x4s
165 876
rezultatele
-t. ,,Taie" cenu corespund
urmitoareloraduniri:
74 5 +1 2 4 = (869,859,843)
2 3 1+4 0 1+I47= (823,779,843)
344+ 532+ 123= (989,899,999)
2 7 5+3 0 0+ 1 11= (676,686,566).
4. Descoper5
cifrelecarelipsesc;irescriesumele:

679 d7e

" Crinlelede la I la l? suntpropusede d-na

'351
5. Caresuntvalorilecele poate.avea
x,,infiecaredin iqqgalitAti:
1 3 5 + x <477 -x + 7 0 1> 9 9 9
"
:. x+ 6 02> ?18 i as + ; i a o o .
x;
6- Sdsereconstituie adunarile:
xxri +Y Y Y =O OO; x Y z -Yx z - 6 6 6 :
xyx- yxy-666. ayy, yxx-666.
adunatla sqmanumerelot247,i 131pentrua obline
Z CenumArtuebuie
799?
L Cenumereputemadunacu numlrui'32pentrua oblinnr,imere
mai
maridecit509i maimicidec6t60?
sumaa / 6, stiindcaa estedublullui b. iar b eslecu I I mai
9. Calculeazii
maredecirll2l.
s-auprimit de diminea!5101trandafiriro$ii,
/0. La floriria ,,Trandafirul"
cu4l maimultitrandafiri galbeni.
iaralbicit rosiisi galbeni
la un loc.
Calitrandafiriau fostaduii?
/ /. Aflasumele:
236+ 141+ 221: 101+ 323+ 253; 237+ 241+ 521.
/2. Afl5diferenlele:
7 A37- 1325; 6707 4504: 3 432+ 3 121- 4 341.
/3. Efectueaziexerciliile:
3436+ 7458 4777+ 9876-
2241 5126 3511 6524
??? ?
/4. Lasumanumerelor
2 415;i2 413,adauginumirulS 151.
/5. Sumaa doui numereeste8 749,iar unuldin termenieste6 314.
Careestecelalalt?
/6. Sc.:z;torul
este2 016,iar restul6 453.
Catestedescizutul?

36
| 7. La tealrvldepipusiau fostintr-o luni 5 425de elevisi cu 1 353mai
multipreEcolari.
C6!ipregcolari
au mersla teatruin acea.lunA?

2. 4duatua,4i,oe.dmpa, qa hpagr&: fa.t& oa.A.Aa.

, . 5 Asea ll esu m aa 3 numere.


s ti i ndc i pr im uni u m a er s t e1 0 2a, l d o ile a
estecu414maimare,iar al treileaestetriplulprimuluinumir.
2. Adun[cu 126urmatoarele
numere:328.
509.804.237.549si 466.
t . Pr e tu r i m
l e<di c amenl el i mportate
or s -a um iir ilc u l4 8 le i.
Afli cdrevor fi noilepreturi,daci celedin prezbntpe careAndreea le
cumpSri suni:
L u m b in o-ml l 7 l ei :l -oc oi -d39l ei :R u m e in
- 4 0 9I e i;
Fastumgel 355lei;Fitomenadion - 643lei.
4. L asu m an u merel 232
or s i 139adauga
tr ip lunl u m a r u lu1i0 0 .
5. Uneqte, prin sigeli,exercitiile
cusumelecorecte:
l
3 2 7+I4 5 =? 771 32I + 449+ I02 =? 986
55 5 +2 1 6 =? 872 614+ 6 8 + 3 0 4 - ? 572
6. Adundnumlrul 326cu numerelecuprinseintre 10 si 50 careau la uni-
t5fi cifra9.
Z Aduni numerelecuDrinsein inter.,,alul100si 800 careau atat la uni
la li,c A ls i l a z e c ic i fra8 . cu n u ma rullL .

8. Din MareaNeigras i1upescuitl(ntru vantarein lunamai 275 kg cal-


c an.c u 1 0 9k g m a im u i l sra vri g
d i tri p l u lca n liliitiidesfavr ld
a fostha' nsie.
Stiind ci in luna iunie s-aupescuitcu 115kg roai mult la fiecare,afli:
.. a) catekilograme,de pegtes a pescvitin luna mai;
b) cite kilograme de pestes-apescuitin Iunaiunie.
Comparlceledou5sume!

'Cerinlelede la 1 ]a20 suntpropusede djra CoineliaAlbulescu.

J7
f. in biblioteca
Corineisunt417cirli, iar in ceaa Doriciisuntcu 68mai
multe.
Cateci4i au celedoui fetein total?
/0. L3 sumanumerelor115;i 154,adaugX un numhrcareestecu 142mai
maredecitsuma,iar rezultatut
obtinutinsumeazaL-l cu un numariivei obli-
neastfelcelmaimarenumbrdin trei cifreidentice.
Careesteacla?
11. Calculeazd:
(271+ 342)+ I05 (667+ 131)+ 101
380+ (260+ 170) 270+ (385+ 150)
cu182maimaredecat:
/2. Mi numArul 274,563,788,266,333ii 491.
/-3. Adundnumirul 264cu predecesorul
$i cu succesorul
lui.
Cenumarai obtinul?
/4. insumeazinumdrul172cu ,,vecinii"shi.
/5. La sumanumerelor361gi 273,adaugd
celmaimic numir detrei cifre
consecutive.
/6. in ercursiela Herculane
au mers273de copiisi insotitori{parinlisi
cu 182maimulfi.
educatori)
AflAcatepersoaneaufostla Herculane.
17. Pentruobiectelepe caredoreasi le confecfioneze, un comercianta
avutnevoiede475melcidemare,cu 82 mai multescoici,iar stelulepentru
supoduri,fiind un numfuformatdin trei cifteconsecutive in care
cresc5tor,
cifrazeclloreste2.
a) Catescoicii-aufostutile?
b) Cdteobiectea pusin vanzare?
/E. Nefiindun an bun,in lunamai,cireleledin livadadin Periams-aure-
coltatin doudzile,astfel:intr-o zi 275kg, iar in urmAtoarea
zi ct 174mai
multe.
Catekilograme s-aurecoltatin celedoui zile?

38
lq. li'limea unui terende forrnl dreptunghiularl
estede 183m, iar lun_
gimeaestecu 171m maimare.
C6testeperimetrul?
20. Administralorul uneigradinitetrebuie s6cumpere floripentruparteryi
celetrei etajeastfel:pentrupartercu 161mai multeflori decatla etajulIII,
undesunLnecesare acelasi
numiircasi la etajulI. adici192flori.iarla etajul
al ll-leacu 77flbri maipulinedecatla etajulI.
Catefloritrebuieaduse?
2/'. Afli numerele
cu 193maimaridec6l
192,283,374, 485,SZ6, 666ti 77S.
22. Taie,cu o lirlie,rezultatele
grefite:
a ) 453+ 154 606 706 607
562+ 263 824 825 528
671,+ 273 944 940 494
780+ 185 569 966 965
b) 173+ 174 347 348 349
262+ 265 526 527 528
354+ 453 805 806 807
482+ 283 765 766 767
2j. a) Scrienumerele
detrei cifrediferitecesepotscriefolosindcifrele:
1,5qiZ.
b) Alegedou5dintreele,astfelincatsAobtiio adunarecu trecerepeste
ordinulzecilor.
24. Aratit,cA
a) 100+ 101+ 102+ 120+ 121+ 127= 1I1 + 222+ 33$
b) 55+ 110+ 230+ 340< 80+ 110+ 220+ 348.
25. RefXaduniriledemaijos:
174+ !!n * 45 6+ Es n* ?17+
qtrtr 135 trnn 4n3 trtn
74 7 9 29 907 866 939
' Cerinlelede la 2 I la 30 suntpropusede d-nulViorel-Ceorge
Dumirru.

39
26. Afl5numerele
delrei cifre,a,b si Ecareverific[.relatia:
l bc -7ba-908 .
27. Compardsumanumerelorpare290,212gi 214 cu sumanumerelor
impare
211,213;i 295. "
28. Ani sumaa patrunumere consecutive
irnpare
dacaunuldinlreeleeste
1 31.
C6 teso lu tiai reprobl ema?
29. M5 sumaa patrunumerecomecutive
p,Are
dac5u,nuidintreeleeste
1 30.
30-. EfectueazAt ,,:.
a)2 6 - 2 7 +2 8 r29-30 3t+32 33 + 3 4 :
b)3 4+3 5+ 3 6+37 + 38+39+40+41+ 4 2 + 4 3 + 4 4 + 4 5 + 4 6
J/. Aratdcl:
a) 100- l0l 102+ 120. l2l +122- 111' 222r 333;
b) 5 + 115+ 235+ 345= 10+ 120* 230+ 340
=12+I12+228 + 3 4 8
= 24 + 11,6
+ 226+ 384.
32. inlocuieste
stelutele
cu cifrelepottivite:
a) *27+ 2*6= *13 b) *84+ *{'2+
> F6* + 5*4=*32
3xx
2 *5 +*96=621 *60' x10
-t+
,F01

3i. Unestesumaobtinuti cu bircufa pe careestenotatrezultatulce-l co'


fespunde:

37 4 + 8 9 +2 15=?
67 0 +1 2 5 + 5 5=?
27 6 +3 6 6 +1 47=?
53 6 +1 7 4 +2 42=?

' Cerinlelede la 30 la 38 sunlpropuseded.naCornelra


Albutescu

4A
astfelincatsumasAfie ceaindicati:
34. Completeazd,

c+ 4 1 8

\ \

J5. in tabdradela Costine$tiau sositjoi dimineatd


de Ia Bralovpentruca-
zare276destudenli,iar dela Sibiucu 189maimul{i.
Calistudentivaaveatabdrain aceaserie?
36. In luna mai, vizitatoriiepaveidin Costindgti,
Evanghelia, au fost in
numlr de 246,in lunaiuniecu 177mai mulfi, iar in lunaiulie cu 388mai
mul{idecAtin iunie.
Cativizitatoiiaufostla epava
Evangheliain lunaiulie?
32. Un atletaleargilntr-o zi 289m, in urmatoarea cu 59 m mai mult, iar
i n a trei azi 1 7 8m .
Calimetria alergatin cele3 zile?
Cilimetri maitrebuiesi alergepanl la 1 000m?
38. in cramabuniculuiEmindlsunt238de sticlecu vin foartevechi,175
sticlede fampanie,sticlelecu vin din 2006reprezintidublulsumeicelof
doui sortimente,iar pentruanul 2007se credeci vor fi cu 174maj multe
sticledecdtin anul2006.
uicat.rtiJ. iuniculin cramS?
-.
b) Catesl.icle
vaaveabuniculin craF]ain toamnaanuldi2007?
39-. CalculeazS:.
, a)3 5 4 + 2 I + 183+ 9 b) 327+ (159+ 23)+ 33
173+ 371+ 158+ 102 306 +( 1 8 5 + 2 1+) 5 2 .

Cerinlelede la 39 ia 45 sun!propuse.de
d-nuiViorel-ceol3eDunitru

-l
40. Comparirezultatele:
a\ 773+ 27911156 + 257 bJ 543+ 26911434+ SZ7
3 9 6 r 1 8 5 ! 2 73 -6 7 9 2 8 3 + 288!555+ 166
4 t . Catculeazi
a + b + c,stiindctr:
a - 1 3 1 - I9 9 ; b -6 3 -1 7 9 i c=195r t84.
42 AdunApeorizontala
si peverlicala:
280 305 115
79 267 354
341, 128 23r
4J. Intr-oscoatA s-aucumparat593decaietestudentesti
diclandosi lgg de
cnietestudenleitide matematicA.
Aflbcatecaietes-aucumpiratin total?
44. Dintr-opepinierA s-aucumpirat277de puietide bradgi cu 172mai
multpuietidestejar.
Afl5catipuietis-aucump5rat
in total?
45. inrr-oscoalio expozilie depicturda fos[vizitaude559demamesi cu
193maimulti.Lati.
AJ15catipirinti auvizitat,in total,expozitia?
46'. Calculeazd.m + n-p=? (a -b )+c =?
stiindcA: itiind cA;
m;2 7 9 ;n =m +89 a = 984;b = triplul numirulLri222;
P = 149' c = tZ7.
47. CAtmaiarefiecarefluturagdeparcurscasi ajungela floare,stiindci
distanta
estede882m. iarei maipoposesc?

:205
-58

'Cerinjeled la 46la 55 suntprcpuse


de d-naComeliaAtbulescu.

42
48. M5gandesc Ia un numardin carescad127,adunapoi289si oblinsuc-
cesorullui 796.
Lacenumdrm-amgandit?
49. Calculeazd
diferenfele,
apoicomparlJe!

e 984

50. lntr-un depozitsuntpregititepentrua fi ridicate174kg de portocale,


cu 283mai multekg de struguri,cu 218kg demeremai putinedecatstru-
guri,iar bananecu 304kg maipulinedecatportocale ii strugurila un loc.
a) CAtekilograme debanane sunt?
b) Cecantitatea fostpregdtita?
Glsegte
numirul cu 289maimicdecetdifrenta
numerelor781Si373.
EO Dinsumanumerelor713gi 89,scade
diferenta
numerelor655Si416.
53. Sumaa doudnumere
este647.
Si seaflenumereledaci primulnumtrrestemai mic cu 219decatal
doilea.
54. Cantitatea defructedin trei coguriestede606kg.
SAseaflecatekilogramedefructesuntin fiecarecog;daclin al doilea
esteo cantitatedubl5decatin primul,iar in al treileacatln primeledoui la
un loc.
55, 7 prteteni,
participila un concursde matematici,constand in aflarea
numiruluide casdin carelocuiesc,
astfelc5fiecarescrieoperatiadescddere
pecareo vorcalcula:
,,^ ,/\ ,^ ,,'\ ,^
/375-\ /+zt-\ Zoo-\ Zrz-\ Zzz-\ Zrg-\ ,/goo\
216 lrr4 l 305 l3el 1428
1 l60el 1702
a)Agaz5,apoi,numerele in ordinecrescdtoare.
b) Carestediferenla
intrecelmaimarenumir si celmaimic?
56'. Diferenta
a doui numereeste313.
Dac;descizutuleste452,afli scizitorul.
57. Afli numirul necunoscut:
a) 432- m = 313; b) 586- n = 457; c) ?82- p.= 644.
58. a) Calculeazi
di'ierenta:952
- 474.
b) Cumsemodificlaceastd
diferentidaciunul din termenisemireste
cu 139?
59. a) Ca)culeazl
diferenla:
943- 617.
b) Cumsemodificiaceastidiferentidac6unul din termenisemicso-
reazS
cu 138?
60. Dacdb.+ c = 781,si b + a = 468,atuncicalculeazi
c - a.
6/. Dinlr-opepinierirs-aucumpiirat342puietidestejar,iar puietidego-
run cu 113maiputin,puietidefag382,iar puielidemolidcu 154maiputin,
puietidejneapin393,iar iarbddemuntecu 146fire maiputin.
Oatipuietidegorun,molid,firedeiarb[s-aucump5rat?
Scriealteintrebari jaaceasta
cepotfi formulate problema:
62. Allarezultatele,aloi efectueazlproba:
a) 752-324 'b) 863 23?
c) 954-225
641-312 774- 225 862_ 327
6J. Afli un numir naturalstiindci daciiiladunimcu succesoiul
numdru
lui 138oblinempredecesorulnumirului583.
64" . Calculeazi,:
a) 438-273 b) 829- 183- 265
751 480 708- 26t _ 354
226-133 srl - 4g3
-',i4i . '
905-774 636 72-27r
65- Dinsumanumerelor
469$i 348,scade
diferenta
numerelor
534$i 3?2.

.:
--Ceonl.ledela 56 l,a63 suntpropusedo d-nulViorcl-Ceorge ''
Dumihr.
Cdinrelede la 64la 7i sunrprcpuse ded-naDeliaFlorescu.

44
66. Sumaa trei numereesteg2g.,Stiind ci primul numereeste432ii al
doileanumir estecu 281rnaimic,si seafleal treileanum5r.
67. Aflanumerele necunoscute:
1 9 2 +a+371=615 b + ( 4 0 5- 2 L 4 )= 7 3 3 . , ,
68. M5gandesc la un numar.il aduncu 191si apoiil micsorez
cu 292,ob-
!inand253.
Lacenumlr m-am.gAndit?
o problema
69. Compune dupiexerciliul:
275+ (275- 193J+ (275 84):?
70. Bunicaa culesdin livadi343kg demere,perecu tr89kg maiputinesi
gutuicu 276kg maipulinedecitmerelesi perelela un loc.
Catekilognmea culesbunica?
71. Biancadecupeazi233de fluturagi.Latra cu 42 mai pufini, Andreeacu
175maimulli decatLaurasi Adelacu 196maiputinidecdtBianca.
$tiind ci in totals'audecr:prt979defiuturagi,afli cali fluturaiia d-
cuPatfie(arPidtJ.

/2'. Aflanumerelemai
micrcu lT5decai:4
0l.532,742.322.864
ri 631.
73. Gdseste
rezultatulcorect:

74. Calculeazd a$ b, daci:


a=602-134-279; b = 578- 289, 130.
Afli:
a l a +b -?
D)a-D=(
c) cu cat estemai maresumadecii diferenta?

'Cerintelede la 72la 81 suntpropusede d-naComeliaAlbulescu.


25. La o fermi depis5ri erau1 000depui degiini, rali gi curcan.
Alli cAfipui eraudin fiecare,stiindcdpuii de gbindqi lat5 erau689,iar
ceide ratiisi curcanerau517.

76. Banchetulclaselora IV-a s-a petrecutla Felix,unde au participat412


elevi,cu 389mai putini pirinti decatelevi,iar dascSlicu 420mai pulini decat
eleviii pirinti la un loc.
Cite iocuriau fostrezervatela Felix?

ZZ. Dinsumanumerelor scrisepe


acoperisulcasei,scadenumerele
scrisepeferestr
gi ufA.
Catai oblinut?

78. Din diferenfa


nurnerelor
987;i 198,scadesumanumerelorI2I,272 gi
133.
,29. in salaOpereiRomane sunt357lccuri la parter,cu 168mai putinela
etajulI, iar in loj5cu 99 maiputinedcatla primuletaj.
Catelocuripotfi ocupate Iaun spectacol?
80. Alin cumpiri de la Domoun televizorcu 516lei, un DVD-player, care
estecu 227lel maipulin decattelevizorul
si o imprimantlpe careo plite$te
cu 92lei maipulin dec6tDVD-ul.
Catvor costaceletri.produse?
8/. Unapantpentruaerconditionat,
impreunacu manopera pPntruinsta-
lareaacesluia
cosu900lei.
CattrebuiesAseplAteascA
pentruficarein parte,$tiindci manopera
coslAdetriori maiputin?
dZ". Caresuntnumerele
maimici cu l84decat:
729,618,509,852,7689i928?

'Cerinlelede la 82la 87 suntpropusede d-nulViorel-ceorgeDumirru.

46
greiite:
83. Taiecu o linierezultatele
438- 145 923 392 293
526- 234 29r 292 922
647- 352 295 592
758- 462 926 296 295
864- 571. 293 294 295
84. Dacaa estecu 493mai mic decat916,iar b cu 435mai mic decat709.
afladiferenta
dintrea $i b.
85. Afli fiecareliteri din exercitiileurmAtoar:
a\ 478+ m-459 = 258 b) 241+ n 519= 314
c ) 9 4 3- 3 5 2I m=9 8 3 d )8 38- 496- n= 524.
de mai jos, inlocuindfiecaredin semnele- cu
calculele
86. Reconstituie
cifre:
;F*'F, 947_ 7*9_ *5*_ 7**_
I52 *5* 1x3 *72
792 585 m 274 467
8Z. Compadrezultatele sclderilor,punandpecaietsemnul> sau<.
a) 456- r82 2736 - 462; b'\ 739- 452D848- 462;
537-263D428 243; 745- 5614836 - 442.
88'. Pefiecaretueaptia unei scariesteinscriplionatun numdrce trebuie
descoperit,
astfel:
1)9 0 0 -1 2 4 =a; 2)a-187=b; 3)b - 1 9 9 = c 4 ) c - 1 9 6 = d '
89. AvAnd numerele363$i274.calculeaza:
a; sumalor:
celordouanumere.
b) diferenl,a
Cucdtestemaimaresumadecat diferenla?
90. Cici arein bibllotecaei 276devolumede literaturaromaniii cu 187
maiputinevolumedelitgraturlenglezi.
Catevolume areCiciin biblioteci?

" Cerinlelede la 88 la 9? suntpropusede d-naComeliaAlbulescu.

47
9/. Uneiveveritei s-au rtumAratin scorburi 646
de alune si cu 352 mai
pu t rnen u c i .
Catealuneii catenuci aveaveverjta?
92. inft-un magazinsunt 736de rochii$ifuste.
Cal es u n td i n f i e ca red,a cini u mi ru lro ch i jjorestecu 156mai
m icl
93. .Ica a achizilionat633 de timbre cu patru ani in urm5.
Din acestea,
cumpiratede easunt 244,cu 1g7timbre mai putinedecat
celecumpiratede
eaprimitedela Diana,iar restulIe_aprimitdeIabunici.
Catetimbrei-audatbunicii?
q4. In 3 topuri de
ziaresunt g60 de bucali.in al doijeasunt cu 154mai
pul in ed e c aitn p r i m u l,i a ri n a l l l l .l e asu n l2 1 3 .
Cateziaresunt in primul ii in al,iloileatop?
95. lrina se gandestela un numir. Din el scade207 si
aduni g9, obtinAnd
604.
La ce numdrs-agdndit?
96. In giSdinabotanici, amenajatide eJe|iiunei
;coli, s_aupjantatpentru
vAnzarei442de zambile,cu 254mai pufinenarcise cu
;i 163mai putini crini
decit zambile.
Cdtefire au fostplantatein total?
97. De ziua Americiiau fostumflate1 000de baloane.'Din jumita
acestea,
te au fostrosii.albaslre
cu 89 m;riputine.iar rcstulau foslalb<.
Catebaloaneau fostdin fiecarefel?
98'. Calculeazd:
a)276+ 549- 193 725- 146_?58
1000 342_ I57 633-57 6 + 2 8 8
b)(e53 + (844
- 676) - 488) ttss * :gzt
457+ (l 000_ 263_-zisi_iioo
399)
99. Ma sumadiierentelor
urmiloarelorperechide numere:
500ii 276;600ij 498;800;i 735;?00si 544.

" Cerinielede la 98 la 10S


suntp.opusede d,ra DetiaFlorescu.

,B
/00. MXgandescla un numdr. il micsorezcu 5g5,apoi il maresc.cu296 si
obtin611.
La cenumarm-amgandit?
/0/. c;selte soluliile corectepentrurelatiile:
= 368;Zc4.-iai = +zg.
8Oa--43b ,

/02. La o brutlrie s-aucopt432de paini,chiflecu 279mai putinesi cOrnuri


cu 96 r'raimultedecatchifle.
Sliindcas-auvdndutIn total698de produse. aflbcateproduseau mai
rimas.
/01. Peun loc erau245de rate.Lalteleeraucu 96 mai multe,nuferiierau
176,iar lebedelecu 68 mai putinedecatgaitelesi ratelela un loc.
CiLep5saritrebuiesamaivin6pentrua fj in total900?
104. Aftttnumerele
a, bsi c.stiindca:
a t b " c- 9 3 6 : a , b 6 6 8 ; b.c_463.
/05. Compune
o problemidupi exercitiul:
(3 1 8+ 4 8 3 )_ 2 6 5 =?
/ 0r-. Car ee s t en u m a rudl eIre icrfrei n d e p l i n i nd conditiile:
a) aresumacifrelor21;
b) cifra unitililor cu dou5unitati mai putin decatcel mai mic numdr
dedoui cifre;
c ) c i f r as u t e l osr ucce so ru
n ul ma ru l uui n i tattlor ?
Scadediil numirul descoperit ium,rul 4g9. ;
/0Z. Caresunt nuinerelede 3 cifre caleau cifrasufeloridentici cu cifri uni_
tdlilor ci/raparzisi cifrazecilorI?
Sc a ddei n a c e s tnu
e me rep e :1 3 4 1
, 3 5 .1 3 7si 132.
/08. AI15cel mai mare numdr de tri cifre careestesumaa trei terinenide
forma:a+ aa+ aaa.
Scadedin numirul descoperit pe249.

'Cednlelede la 106la I i2 suntpropuse


de d,nuLViorel-ceorgeDumirru.

4S
/09: Reconstituie
sciderea:
9x3-
58x
x85
Scadedin restuldescoperit
srlccesorul
nUmdrului19g.
//0. Eu suntun numir decifrenenulecusumacifrelortg, amcifraunit[{i_
Ioregalii
cudublulcifreisutelor
si cjirazecilor
intrece
cu2 cifrasutelor.
Scadedin num[ruidescoperit numlrul 2ZZ.
1| I . Prefixultelefonuluilui Catdlinesteun num5rcareindeplinegte
simul_
tanconditiiiel
ar esleun numardetreicifrenenule. avandsumacifrelor14,cu cifra
sutelorsumacifreizecilorii unit5tilorcaresuntcifreconsecutive.
Scade din num5ruldescoperit numirul555.
/ / 2. S crieu r m a to rui
termen ajs i rul uiqemaijo s :
812,814,818,824,832,....
Scade din numirul descoperit numdrul456.
/ /-t-.Foloseiteparantezeie pentrucaegalitifilesi fieadevirate:
a)7 +8 1 x1 1 -5 89x 2=618;
b)2 5x 1 6 0 -3 0x 5 : 380-370= 25.
//4. Rezolv: urmAtoarele exercitii
respect5ndordinea operatiilor:
a)3 x [4 2 0 :( 1 3 5- 1000:8)+ (11000
- 1 1 ) ]: 9 ;
b)t1 0 4 5 5 :5 -315:3r:199. 6 15x l 00r 4 6 . 2 r l 5 8 4 : 8 .
| 15. Rezolvend
corgctexercitiuldemaijosveiaflanumirul a carereprezin-
tAinaltimaceluimai'inaltvarfdin MunfiiFigirasului:
a- (600- 600: 4) : S + 728.0 = 2 454.
//6. Dachimpartimdiferenf4nume{elor52g 179la sumadintre? un
9i fi
numir necunoscut a,obtinemcatulZ si restul6.
Afliinumarula.

' Cerinlelede ta 113la 122suntpropuse


de d-naMarusea
State,i d-naLuffeliaHars.

.54
| | 7. Un \um'r esteadunatla ieptimeanumirului 7 029,apoimicrolatcu
4. Rezullatulestelmpartitla 100si seobtinepenultimul numarimparde
doul cifre.
Afl5numdrul.
/ /8. Completeazl
spatiileliberedin desenul
demaijos cu numeredate,$ti-
ind ci sumaodciror patrunumerealetunteeste101,apoiaflatidiferenta
dintresumanumerelorimparesi sumanumereloiparedin tabel: l
27 25 l7 32
/ /9. Si secalculezesumaa patru numeredaci:
a = 215 600:' ' b 4 cu 159551maimaredecat-a;
c = cu 58496maimic decata; d = b + 221994.
/20. Adundnumirul 13428cupredecesorul siu.
Adund acelasi
numrrcusuccesorul
sdu.
FI diferenfa
dintresume.Motiveazirisiunsul.
/2/. Gisegte
valoarea
stelutelor
pentrua obtinerzilltatele
corecte:
*405*3- 6x9x6+ 4x721+
23*14* 'F9:k7x i3045
6543,k1 l36t 72*30
821;F*
203512
122.a)Daci:a + 4 256- 1 793= 50000,atuncia=?
b)Da cX:2 a +b=8509i a+6=650,at au = n c?ili b = ?

5l
U enopatfiva. tudtubeltn 6414161o oal orai
a.at<e+aLsca I OOO0OO
/'. Calculeazf,
numerelede8 ori mai mari dec6t:
3 423,4 377,7 1089i9 169.
2. ( alculeazE
numerele
de3 ori maimicidecat:
12 65s,6246,33 6909J9 366.
3. Laprodusulnumerelor
658si 9 adun5catulnumerelor
24 824si 4.
. ,a:_,
4 . Untermenal aduq.iriiestedc 6 ori maimaredec6t459si sumaeste20
460 :)
Afli celSlalt
termen.
5. Calculeazi
numerele
de6 orimai maridecat: , -,
2.352,4.1,
!56, 679 1i,53169.
6. Calculeazl
numerele
de4 ori maimici decat:
844,12428,3284,4/1820 $i 8 244.
Z Din produsulnumerelor2 446!i ?, scadejumItatea numirului 4 286.

8. Dintr-o livadi s-auculesintr.o zi 2 566 de lizi cu mere,a douazi s-au


culesde4 ori mai mulie si a treiazijumitate fafdde primazi,
CAtelSzis-auculesin total?
9. Un eleva citit 98 de paginj4in carteasacu pove$ti,a douazi cu 47 de
paginimai multe. Restulpdni la 543 de pagini,cate are carteale-a sitit in
3 zile,citindin fiecarezi acelaiinumir depagini.
Catepaginia citit in fiecaredin celetrei zile?

/0. intr o biblioteca sunt 870de carli.Pe un raft sunt 167de carti.pe ai
doileasunt cu 87 mai multe, pe al treileac6t pe primeledoui la un loc. Res-
lul seaflapeal palrulearaft.
Catecirti sunt pe al patrulearaft?

' Cerin!le
de la I la 15suntpropusede
d-naSmaranda
Florear.

52
/ /. Un num5r este.129,al doileaestecu g? mai mare dec6tprimul, iar
al
treileacu 188maimic decatsumaprjmelordoui numere.
Calculeazisumanumerelor.
//. Cantitatea de grau recoltata de pe4 parcele a fostdepozitnta in g22de
saci.Cantitatearecoltati de pe primaparcel5s_adepozitatin lg5 de saci,
cea
de pe a douaparceliiin saci,de 3 ori mai multi, iar ceade pe
a treia in sacii
rEmasi.
Calisacis-aufolositpentrudepozitarea
cantitifii de graureco]tatide
pea douaparcel5?
, Darpentrua treia-parceli?
13. Andreeaare231 de vederi,Mariaarede doui ori mai multe, iar Elena
arecatAndreea
si Mariala un loi.
Catevederiare Maria?Dar Elena?
/4. Liviacitefte o cartein 4 zile.in primazi citegte121de pagini,a iloua
zi
cu 57 d e p a g i n im a i p u ti n ed e ci ti n D ri mazi .atr eiazi de 4 or i m ai
m ulte
decatin a douazi, iar a patrazi dublul numirului de paginicitite a douazi.
. Catepaginiarecartea?
/5. Compune o problemicaresAserezolve
dupi exercifiul:
(2 1 3 +1 2 I)x2 =!
/6.: a) S[ seaflevaloareaiiodusuiui: 53 x 53 x 53.
b) GAse$tetrei numereconsecutive al cSrorprodusestecel mai apropi_
al de 150000.
17 . Da c a a , a - 3 5 0. ca l cu l e a za :
a )a x b + c t 7 = ?
b ) a x ( b - c ) : 1 0 =?
/8. CalculeazS grupdndconvenabilfactorii:
8 x 5 4 3x 1 2 5 2 x6 2 3 xS xt0 4x727 xSx5.

' Cerinleledc la 16 la 22 sun!proprse


ded,naMarusea
State$i d_naLucretiaHars.

53
/9. Completeazi
tabelulurmitor cu rezultatele
obtinute:
a b at b (a+b ): b
756 7
I 98
8
20. Unnumir naturalx impirtit la 6 dAun c6tcu 840maimic decitx.
Determinivaloarea
lui x.
2/. MI numerele
careimpdrlitela 7 daucatulegalcu restul.
22. Mateia cules120de caisedin carea ficut grupede cAte6 gi grupede
cate5 caise,
nedmanAndu-i caisenegrupate.
Cdtegrupedefiecarefela obtinut?
Scrietoateposibilitef
ile.
23'. Sedaunumerele: a = 47 x 6; b = 505- 429;c = 72 | g.
a + b; b x c,a + b + c, b x c - a,
Calculeazi:
24. Laun concunsportivau participat 3 scoli.Din primagcoalxau partici-
pat156deelevi,din a douagcoalS,de3 ori maimulfi gi din a treiagcoaltr
cu
235deelevimaipufinidecetin a doua.
CAlieleviau pariicipat,
ln total,la acelconcurs?
25. Sumaa douEnurfrere
este755,Unuldin numereestede4 ori maimarb
decatcelxlalt.
Caresuntnumerele?

Nb
'Cerinlelede la 23la 25 suntpropusede{t-naSmaranda
Florean.

54
%""qfal"r.'
1". Calculeazdi
a) 1412+ 1325 47BS_ 126
3608+ 415 9488 - 5 1 2 9
4 4 5 6 +2 1 8 7 8324 _ 3 3 5 6
27 8 6 +5 9 7 8 10000 _ 2 4 0 8
b) 7 4 1 2- .5 4 1 6+ 87? 138? + 4 6 1 8 - 3 4 7 1
9 1 5 4 - 2 3 55-3874 3034 + 5 2 9 + 4 4 8 5 .
2. a) Afli diferenladintresumelenumerelordin ufmitoareleperechi
de
numere:6 185s,i1728;43379i2 076.
b) Cenumir trebuies6-iadaugiacestei
diferentepentrua obfinesuma
4lOi?
3. MI gandesc
1aun numdr.il aduncu 3 691,scad?99 obtin6 927.
9i
Lacenumarm-amgdrdit?
4. Diferentaa doudnumereesteg6Z.
Careestedescizutul,s,tiindcAsclzltorulestecu 955maj maredecdt
diferenla?
5. Danaavea7 000lei.Eacumpirio cartecu2 551lei,o pipqd cu3 892
tei
!i cu restuibaniioro minge.
CatcosLamingea?
6. Cradinarul arein sera4 655de trandafiri albisi cu I 399maimulti
trandafiri
rosii.El vindeI i8g detrandafiri
in piatisi2 495la florarie.
Cafitrandafirimaiareacumgridinarul?
Z Un ursulefde pluEcosti 3 17glei, o ma;inuf54 b63 lei, un trenulet
3 822iei,un robot2 432lei,o minget 334lei si un joc 5 666lei.Andrei
are
7 000lei 9ivreasi cumpere 2 obiecte.
Cepoatecumpara?
Case$te toatesolutiile$i afli $i cafilei ii mairiman.

renn re reo e la I J c t 0: unr p ro p u (ed e d _ n , D e ti r I l o re \c u.

t2
o problemidupi exercifiui:'
8. Compune
1 753+ (1753- 849)=?
9. Peun stadionsunt9 000de locuri.La inceputulmeciuLui
s-auocupat
5 638de locuri.La pauzd si au maiplecat
au maivenit2 795de spectatori
1 547.
Catelocuriau rdmasliberein teprizaa doua?
10. Afiaa.bli c.sliindcii:
a + b + c = 7 224; a + b = 5 546; b + c = 4785.
//. Jrei frali cilescaceea$icarle.Fratele celmarea terminalcarlea. ce]
mijlociucitettejuma-tate,
iar celmic un sfertdin carte.'
Daci in acest.moment toli trei citiseri273 de pagini,atuncifiecare
copjla citit:
47i
A. 185,93.resDectiv B. 156,78.respectiv
39t
C. 176,88,respectiv 44.
/2. Un bunicaretrei nepotialec5rorvarsteadunate
dau40 deani.Alin si
ulana au z5 anl. ulana sl )onn au JZ anl,
Calianiarefiecarenepot?
lj. Afl6cu cat estemai maresumadintreprodusulnumereior67 si 3 si
482;i 2 fati dediferenddintieprodusulnumeretortSOii':
i6tul numerelirr
9i cdtulnumerelor4559i 7.
Scriesubformaunuiexercitiusi apoirezolvA.
14. laun depozits-auadus10 4m kg <lecereale si anume:23de sacicu
griu. I7 sacicu orz si 100de sacicu purumb.Un sacde grau cantareste
79 kg, 3 sacicu orz candresccu 16 kg inai mult decAt2 sacicu grAu.'
Catcantire;te,unsaccu porumb?
/5. 9tefancelMaresi Sfanta muril in anul1504.
Ca[esecole.
deceniisaucatianisuntde la moartea
sasi panain prezent
(anul2007)?

' Cerintele
de la I I la 15suntpropusede d-naMaruseaStateii d-naLucreliaHars;

56
/6-. Calculeazr:
132x 4 - 345--54x 3 765- 372x2 + 37x 6
317x3 -6 7 x4+236 514+59x 5- 8 5 x 4
/7. Dintrun numarscadprodusul numerelor
167si 5 si obtinun numar
egalcud i i e r e n n
t3u merel 810
or s i 735
Careesteacelnumir?
/ 3. La u n n u m a radundi ferenta
numerel o
5 r0 3s i 4 3 5s i o b linp r o d u s u l
n umere l 9o 7r i i 7 .
Cenumir amadunat?
/9. O ma;initransporta intr o zi de6 ori cite 156depdini.La primele3
magazine lasi cate96 depaini,la al patruleacu 135depainimai pulin,res-
tul la al cincileamagazin.
Catepainiprime$te ultimulmagazin?
20. Calculeazit
9.9 -2 6 9 -1 7 7 100:t0 30 2 . 1 0 9 .
2 /. Ma sumanumerelor
x.y si z daca:
x =3x y , y - z :3; z = 2 4 : 3 .
54ii g aduninumArul6, obtii270.
22. DacIla citul numerelor
Aflbnumirul b.
23. Cenumdrtrebuie la 19,pentrua obtinetriplullui g?
adunat
24., Sumaa trei numereeste300.Dacila fiecareseadaugiacelapi
numir,
s eoblinnu m e re l Ie15.
: 105s i l l 0.
Caresuntnumerele?

' Ccdnlele de la 16 la 24 srnnpropusede d-na


SmarandaFtorcan.

57
Zuahnu' (l )
autor:d-naSmaranda
Florean
/. Calculeazl:
23 4g8+ 162gg 23 498+ 16 299 9 136x 2?5
36972tg 51200- 31466
2. Calculeazi-lpea din:
a x( 3 6 5 x27)=34206; 73 2 1 0 - a = @ 2 7 4 9 : 7 ) .
3. Efectueazdi
12x [25: (35x 25,34 x 25J+ 256: 4l - 60.
4. La o seri de flori s-auplantat34 152de fire de garoafe,
de 4 ori mai
putinefire defrezii,iar lalelew2 456maimult decdtfrezii.DupI un timp,
dinserds-aupututculege42 999deflori.
AJ15cateflori s-auofilit.

Z,-1il44r' (2)
autor:d-naSmarcndaFlorean
l. Calculeaz|;
a) 1 5 7 4+ 5 4: 9 + (32:Z + A 1-Z
"ti 2Z;
b) 9 x{9 6 8 :8 . 89) 1275:5.
2. Laun aprozars-aaduso cantiiate de3 438kg decartofi,rosiio cantita-
ie de 3 ori mai mici decatceade cadofi,iar ardeio cantitatede 2 ori mai
mici decdtceadero9ii.
Cecantitatedelegumes-aadusin total?
-t. intr-untrendemarfi s-auincarcat9 806sacideciment,detrei ori mai
mulfi dacicu varsi restulpAnila 100000eraucu nisip,
Catisacicu nisiperauin tren?

58
Z,nlilnrp' (3)
autor:d-naMihaelaBoscomea
/. CatenumerenatumlimpS4itela 6 daucatul1299i restulmai mare
decatl?
2. Afl5num5rulnecunoscut:
[(y+ 150: 5) x 3 + 200]: 400= 2.
3. Un termenal unei aduniri este462,iar al doileatermenestetriplul
unuisferldinc6tulnumerelor
252si3.
Si seaflesuma.
4. Patrufetegi patrubdiefiaucules600kg decipgunipecarele-auatezat
in ladiledeacela$i iel.
CatelSditea umplutfiecaredintreei, dac5intr-o lidili incap10kg de
ciptuni,iar feteleau lucratdedoui ori maiincetdec6tbiiefii?
5. Penlru5 kg de piersici si 6 kg decaiseseplatesc jar
61 200lei {ROLI,
pentru5 kg depiersici9i 3 kg decaiseseplitesc44 600lei (ROL).
Caieestepretulunui kilogramdin fiecarefeldefructe?

Z*launp (4)
autor:d-.na
Mihaela
Boscornea
/. O gcoaliare8 sIIi declasi.in fiecareclasisunt16 binci de cite 2 lo-
curi.
Suntsuficiente
locudlepentru290deelevi? Justifichl
.
2. AI15ultimeledoui cifrealeprodusului 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10.
Explicdmodulderezolvare.
3. La un magazins-auadus10 lidite cu caise,cu 5 mai multelAditecu
piersicisi de trei ori mai puiinedecatcelecu piersicilldite cu nectarine.
Fiecareledit5cent5rqte3 kg,idr un kgdefructecosti4 lei.
AflAcesuhi seincaseazl dinvdnzarea
fructelor.

59
4. Mi produsuldintredublulnumaruluj?9 ti triplul jumititii numlru-
l ui8.
5. Ilincaare4 siraguridemirgele,ceeaceinseamna detrei ori maiputine
decatMioala.Daciin fiecaregiragsuntcate5b demlrgele,afli catemlrgele
arefiecarefat5.

ZMn /"ir' (5)


autor:d-naMihaelaBoscornqa
/. Sumaa doudnumereeste1 150.Dup[ ce din primgl numir sescade
40,iar la al doileaseadaugA
20,piimul numir rdminecu 30 maimaredecAt
al doilea.
Caresunt numerle?
2. Mamaare o varsti de 6 ori mai maredecit virsta fiicei. Peste6 ani vdr-
stafiiceiva fi de3 ori mai micAdecatvarstamamei.
Aflacatianiareiiecare acum.

-t. Intr-o curte sunt giini ii purcei,in total 37 de capetesi 102picioare.


Categainisi cali porci sunt in gospodirie?
4. Pentrua cumpira 4 tricouri mai trebuie 15 lei, iar dacl se cumpiri 3
tricourimairam6nl0 lei.
.
Cili lei dostl un tricou ii cati lei sunt?
5. .Mihaisi Robert,impreuni cu colegiilor ile clasl s-auagezatin ;ir indi-
-
an. in spatele1uiRobedsunt 16 elevi,printre caresi Mihai. in fata lui Mihai
s unl iJ e l e v iu. n u ld i n tree i l i i n dsi R o b e 4l.n tr eMihaisi Robersunt
t 7 elevi.
Cefielevisunt in clasS?

60
Zualdzne' (6)
autor: d,na SmarandaFlorean
l. Calculeazi:
5 0 5 0+ {2 50:5r t5 :3 x 1265
- {50:2 5 t 2 ) . 6 5 I x) 1 6 0 .
2. Sedaunurnerele:
x = IQ40: 8 + 670):2x 8 - 1 6991: 3 + 3;
y= [ (116+ 56:8)x 72_490 0 ] : 4 _ 5 3 .
Si secalculeze
sum4diferenla
si produsul
numerelor
xpi y.
3. intr-o tabiri au plecat325debiieti, iar fetecu 70mai multe.Copiiiau
fostcazaliin camerecu cate9 paturi.
ln catecamere au fostcazalielevii?
4. primulnumbresteun sfertdinaldoilea..
Sumaa douinumereeste2 355_
Caresuntceledoudnumere?

Zuatilazo (z)
autor:d_rnLucreliaHarssi d_naMaruseaSkte
/. Calculeazi
surnaqi diferenta
numerelor42500g9i,369gS
2. Afli cu cat estemai mic catulnumerelor5 41g 60 decatprodusul
;i
numerelor
324si 17.
.i. AllSnumarulnecunoscut:
a)(x+ 3 9 6 :4
) = 185; b) ? 8 6 +a : i8 = 1 4 1 6 ;
cl l(b +27\ x2 - 32slx 3 = 1047.
4. \ ( alculeazi,
respectdnd ordineaoperaliilor:
47 512: [77+ 23 x3- (34: 2 + 123: 3)_ t0 x 2] _ 939.
5. O brigadide mineria extrasin 4 luni 2 575t carbune, astfel:in prima
lunl 704t, in lunaurmitoarecu 58 t maiputin,in a treialundde2 ori mai
putindecatin primeiedoul luni la un loc,iarin a patraluni, restul.
Cecantitatea extrasin a patraluni?

t1
s,tiindcI sumalor
6. SI se determinetrei numerenaturaleconsecutive
cu823maimaredecatnumarul
esLe mic.
Z. S ed a un u m e re lI00.46
e: s i5.
Compune cu acestea nume-
o problemialecirei datesAconlini aceste
re ii careserezolvipdn celpulintrei operalii.

ZvaLmz(8)
autor:d-nul Viorel-Ceorge
Dumitru
/. Seconsider5 numerele:
a= (0x2 0 0 8 +2 x 3+4x 5 + 6 x 7+ 8 x 9 ) : 1 0 9 i
b = Q:2 008+ 2 + 2 x2 + 2 008: 2 008.
Micgoreazide7 ori c6tuldintreprodusul qi c6tullor.
2. a,b, cli ddin egalitiiile:
Calc,rleazdpe
a + L = b;b + I = g c + I = d;d + 1 =2 008.
3. fuIatoatenumerele naturalededoulcifrecarein
!i descresc5toare;
a) ciftelesuntconsecutive
b) sumacifrelorseimparteexactla 3.
esteun num5rcupdnsintre 61
4. Sumaa trei numerenatunle consecutive
$i65.
AI15numerele,

Nb
Stef30

62
lY. Fractii
TtAlrzre4 aa hadle. 4d,'tu.anB.a. u o.<;z.dznz'al^a&rli+
e4 aze144i.Lqtutto'.,t4#arra ct',tz/,!ur4& d.r.,,tbv-an
?*tbtzg
I Scrle lractllrc:
doui doimi; cinci gesimi;
o suti demiimii
noud sutimi; o petrime; tapte optimi.

! 1 !
felul1ru.11116r'
2. Denumeste
226
_ . ...,3.3 2.5 t.2 3.6 8.9
J . tomD a rlara cll | re:
-s r -: s r-: -s r -: - s ' - : - 5 r -
I 7 8 82 4 4 4 8 9
4. Afli c6treprezintifractiiledin intreg:
u)9ainato;t) 3oinso; .1{ain:zo.
458
5. Efectueazll.
.1 3 2 - ..15 34 5 1 3 0 3 0 1
" ' 1 - 1 -1- " ' zs 2 s 2s 25
6. inlocuieSteliterelecu numetenaturale,astfelincatrelaliiledemaijos
sAfieadevarate:
n 3 a 5 8 b 5-9
a ) q !9 -l i - b) ct-t
7-i .71 7=1.
Z intr-o livaddsunt840depomi.Doui patrimisuntmeri' douAcincimi
din restsuntperi,iar restulsuntcaiii.
Cdticaisisunt?
30 m.
8. Treicincimidintr-unian! reprezintA
Catimetriarelantul?

'Cerinlelede la I la 8 suntpropusede d-naSmaranda


Florean.

63
9'. Scriecefracfiereprezinti:
a) 2 luni dintr-unan; b) 20 minutedintr-oori;
c) 2 ziledintr-osiptSmanS; d) 25cm dintr-unmetru;
'e)24anidintr-unsecol.

/0. Ma numarulx dinegalitalile:

,91 -l
"' " -1 9 r)- r '
b )" -5 ,6 !-4 -t,
'8 8 8l 5 5
.15 7 11 5
cJ -!- x _-
16 16 i 6 16
ll. Da ca l d i n2 6 4 0s eaduniciu ? dl nttq. ia r s u m a o b t in u t a s e im p
47
lax siseobtine4.
Mb numdrul x.
'
12. intr-o livadAsuntpruni si meri;prunii reprezertAtrd
I din numirul
I
p omrlo r.
Sdseaflecifi merisuntdacanumSrulpomiloreste735.
(Rezolva
in douamoduri. )
/-3. Flaviacitetteo carte.in primazi i:te9teI din numarultotalal pagi-
nilor,iar in urmltoareleziledublufati dezluaprecedent[.
a) In a catazi vaterminadecitit cartea?
b) Catepaginja citit in ultimazi ;tiind ci aceacarteavea45 depagini?
/4". Sumadintreun numiir.doimea
sasi patrimea
saesle357.
Mt numarul.
/ 5. int r-ol i b r a r isunt e,n.u r .? . u , ] td . m a t e m a t ic] a .
e t80demanualdi
cb
I
degeograiie.
,- deistorie,
iar.restul
sunLdelimbaromana.
Catemanuale
delimbaromanisuntin librArie?

". ( en n te .e
d c la q lr lJ . unr p " o p ,\e o e J ra M d ru .e a5 L d L.ie J.nr I Lcrcl i aH ar<
Ce .i n l e l edela i4la 20 c L rnpr .o p l \e o e J .n a A n L a B L s c h ru.

'64
16. l\tt-o cutie sunt 160 de creioane.Adrian, Bogdan,Cosmin,Dan si

EugenhotXrsscsi ifi imparti creioanele


astfel:Adrianva lua ] din numirul
l
si Cosminvor lru ]. ,a.o
lor. Bogdan . ectiv _ din resl.iar Dansi Eugenvor
4
I ..
lualecare- dtn noul rest.

Cdtecreioaneva lua fiecarecopili,

/Z F ien u m Ar u,l. il r.r.r..uI l


dIn a, Ia rezultatadaug- dintr-unnu_
J
mir b, iar 1afinal oblin numirul b, adici 16.
Afld numirul a.
/8. Dan si Cristianau impruna120 lei. DacI Dan primeite de la Cristian
l
: din sumape careo areCristian.copiii au sumeegale.

C6!ilei a avutfiecarecopil?
II
/s. Da c El a d i n t r-u nn u m:r a a d a u g
3 . o b tin ' din a.
Careestenumdrul a?
20. Merganddeacas5spreicoaiA,Adriansegandeste:
z)
'Am parcurs din drum.adicdcu25m maiputindecAt
! dindrrr-.
Careestelungimeadrumuluipe caretrebuies5l parcurgdAdriande
acasipani la icoali?

cea p a r cu rs
2 / . D up a 45m s i i nc b3 di nIun g im "dur u m u ludiin t r ec a s sdi
3
magazin,
MihaiconstaH
cAmaiaredeparcurs1 dindrumgiinci 15m.
Calimetria parcursMihaipaniacum?
CareestelungimeadrumuluisAui,
t'l
22. VarshAnei reprezinti
'6 : din virsla mameisalesi - ^ din vdrstabunicii
12
sale,Diferenladintrevdrstabunicii gi vdrstamameiestede 30 ani.
Careestesumav6rstelorcelortrei persoane? ...
2i. Patru frali Dan,Ana, Radugi MihaeladorescsE pleceintr-o excursie,
biletelelor avandcostud egale.Dan are toati suma necesardpentru biletul
I
lui si incaI din sumanecesari pentrubiletullui Radu,iarRadupoate s5-ti
z
conpleteze cu baniide caremaiarenevoie.Anaiii achitabiletulin intregi-
rl
mesi1imaiddsi Mihaelei j dinsumanecesari pentrubilel.Anaaredoar:
4Z
din sum5,darprimettedela bunica150lei !i achitiintegralbiletul.
Ma calibania avutfiecare
copil.
2.21
24. F ieve i n u m e rea.bsc i ] di nas eadu n ic ;ul d in6 9 ic u ; d inc 9 i
5IUJ
seobline900.

' cusumadintre,4^
Anacatestea.daca] dina esteegal dinbsi I din c
5 l0 3
25. Dorinar trebuisi adunenucitimp decincizile,in numir egalin fieca-
re zi. Din a douazi, Claudiail ajutE!i eaun numArde nuci egalcu ] din
.J
numirul irucilor sftansede Dorin in ziua respectivagi astfeladuni in mai
putindecincizitetoatenucile.
in catezileterminSdeadunatnucileceidoicopii?
Cite nuci au fost in total, daci in doui zile Claudiaa adunat250 de
nuci?

26. Cu ! din sumaDecareo are,Adriancumpirbdouastilouri,cu 1 din


72
,
'3 o carte,cu ] din noulrestcumplraun atlasgi ii rAman8 lei.
restcumpdre
Cata costatfiecareobiect?

66
27- AIldtrei numerea, b $i c dac5diferenladintreI si c este56 si sapte
optimidin a suntegalecu c, iar c esteegalcu o treimedin b.
28. Oana9i Mariadorescs[-gi cumpereun joc pentru calculator.Oanaare
1r
: din sumd.lvlariaare din sumi si mama
c2 ] completeaziicu 3 lei pentrua
lntregisuma.
Calilei a avutfiecarefati?
29. Pepatrurafturidintr-obiblioteciseaflI 1800declrti_Numitul c;ytilor
deperaftulal doilea esteegalcu numarul cadilordeperaftulal treilea.
iarpe
nftul intaiseaflao pltrimedin numErulcdrfilordeperaftulal patr'rirlea.
Depe
raftulal doileasemutApeal treileao pitrimedin numarulcirlilor si astfelpe
q
raltulal lreilea
segdsesc acum-" dinnumarul cafilordeperaftulal patrulea.
Catec54i eraupefiecareraftla inceput?
.1,j .
,

t . La o alimenliri s-auadus976kg zahar.in primazi s_aviindutI din


4
.)
intreaga iar a douazi I din cantitatea
cantitate, rimasd.
4
Catekilogramedezahlrau rimas?
2. Ceiractiedintr.oorareprezinta
l5 minute.20
minutesau30minure?

J. Caredurat5esternui*u.., ? h ,uu ih?


34
4. Mihaiisi cumpdrd
rechizite pe caietea cheltuitjumirtare
scolare. din
I
peculoriI dinsumaramasS,
sumE, peun penar
jumatale
dinsumardmasa,
4
iarpesfilourestui.
adica30Iei.
Cesumi debania avutMihai?

Cerinllede la I la 5 suntpropusde d-naMihaetaBoscomea.


5. Victora cules40 deciuperci,iar Ioana! din numbrulciuoercilor
cule,
IJ
sedeVictor.
4
DaciVictorii dI Ioanei din ciupercilesale,cine va aveamai multe
10
!i cu cat?
in pungi2 400kg faini.
6'. I-aun depozits-auambalat
Catepungicu fiina s-audussprevdnzare
aaci I ain cantitatea
total5
3
,l
s-apusin pungia 10kg,.; din cantitatea.rimasi
s-apusin pungia 2 kg,iar
5
r e st ul i n p u n g ia 4 k g.
Z La concursul,,Miculmatematician"
au participatdin scoalanoastd
baieti si
fe te .
gtiind ci numarulfetelorreprezinu] dln celal biietilor si diferenta
5
dintre numlrul bliefilor gi al feteloreste20, afli numirul de elevidin gcoala
noastri careau participatIa concurs.
8. Andreisi Cdlinvor sii-sicumperemingidetenispentruantrenament.

Caiemingi poatecumpira fiecaredaci o.mingecosti 3 lei, iar ] din


5

sumalui Andreiestecu 3 maimici decat] din sumaluiAlin.


J
Daci Andreiar aveacu g lei mai mult, atuncidublulsumeicelordoi
copiiar reprezenta
costuluneibiciclete,adici436lei?
9. Andreipleaclla bunicicu bicicleta.Drumulil parcurgein 4 etape.in
I
Ptapaintaiparcurge- din drumsi conslata cdsi,apierdutfepcuta,motiv
)
pentrucareseintoarcesi o gaselte
la 4 km. Revine la punctuldeplecareal
qeleide-adouaetape,parcurge2 km 9i igi amintesteci are-de.parcursin

'Cerinlelede la 6la l0 suntpropusede d-naFloricaEnache.

68
)
etapa: din drumrllrimas,Chinionistfiindin aceast,zi, la sfargitul
aceasta
eiapeia douafaceo panX9i seintoarce5 km pentrua o repara.in etapaa
I
treiaparcurge: din distanlade la.ateliersi pdni la buhici:'inultimaetapd
parcurge
9 km.
Caf kilometria parcursAndreicubicicleta?
/0. Trei prieteniau un numdrde timbre.primii doi aveauun numir egal
detimbre,dupi ceal doileacopilprimeste dela primul6.timbreacumacesta
arecu 6 maiputindecatal treilea,apoiprimulrenuntxla un sfertdin catei_a
I
al doileala I din catea avutinitial,iar al treileala lg timbre.
ramas.

Catetimbre a avut fiecarecopildaci le-aumai rimas impreunl Z5?

Zralmrrr, (l )
d'nulviorel'George
Dumitfu
/. Alege
semnulpotriuit,
,,.,,,,,r.,ruu
,,lltor:
a rjl lrnl { ; u r }tr u1 ,.,I
} fi,0,* o u
e rl + 1 T t ! , n s,-3n9,o,1 *5n9.r., l_?n1
6 6 *6 7 7"7 - 2 2-2 " " 4 4'J4'
2. O laddplinl cu merecantir9te 1 din
30 kg. Ladagoall cant5regte
l5ziipline.
,,greutatea"
CAtcdnliireiteladagoalit?
3. Si sescoatA
intregiidin fractiilesupraunitare:
^ . 1 6.,,40 .26 , t3
a, - ;oi
15 .14
ia) -;e) ;t) - .
l-:c, Ig 7
4. Caresuntvalorilenumerelornaturalepecarele poatelua4 pentruca
fracfiileurmitoaresdfiesupraunitare:

4 -!_ 61"18 r
o -x _t5
69
2u41il44p' (2)
autor:d-nulViorel-Ceorge
Dumitru
/. Scriein ordinedescrescitoare
fractiile:
3 6 2 5 4 .7 3l 2 4 9 5 . 3
" '7 7 '7 '7'7" 7 ''44A 4 ' A A ' 1 ' A

2. Scriesubformi defraclie:
a) 10minutedintr-oori;
b125secunde dinlr-unminut;
c) o zi dintr-olunS;(dinlunamartie);
an.
d)5l u n id i n tr- un

J. intr-o cimari sunt 24 kg de fructedintrecare:] sunt."r", ] ,unt


Jlr
ll
i suntbanane.
pere.; suntporlocale. iarrestulsuntstruguri.
64
Afli catekilograme
destrugurisuntin cimari?
intregiidin fuactiile
4. Si sescoata supraunitare:
28 , 60 19 l O t 2 0 0 8
' 8 -' t3''' 3 r00 2 0 0 7 '

5. Caresuntvalorilenumerelornaturalepe.carele poatelua x, pentru


carefracliileurmAtoare
suntsupnunitare:
r5 5 -
a, b) ;- /
x+d^: lu x

70
Y. llotiunide geometllc

Se&rA4zaffa, Ln'b hdnfa. lutta, caala


/'. Andreideseneazi
o dreaptX
d apoiun punctceapartine'dreptei.
Cea oblinut?
2. Acas5, un elevdeseneazi gi fixeazipeeapatrupuncteM, N, p
o dreaptd
ii Q.
a) Catesemidrepte
a obtinut?
b) C6tesegmentededreaptia obtinut?
3. Daci printr-un punct 0 se duc 3 drepte:Ar, ,f, li &, aflA cate
<p m idY anr a c-A,' f^ rh rr ?

4. Priveste cu aten,tie
urmitoruldesen,
apoirAspunde cefintelor. ID
a) Cepuncte apartindreptei?
b) Cepuncte nu aparlindreptei?
c) Catesemidrepte sunt?
d) Catesegmente dedreaptisunti'
e) Ceoblinemdacaunim punctulC cu A gi M?
5. Sedauurmitoareledesene:
o'I o'
"l / '' )
ll t //l//
(
t /, /
V -\J
a) Estimeazalungimea fiecdruia.
b) Misoardlungimea fieclruiasi afl5eroarea,
c) Deseneazisi,alteformecaresi respecte lungimileoblinute.

' Cerintle
de la 1 la 7 suntpropusede d-naComeliaAtbulescu.

7l
6. Pas5rea
Colibd,zburAnd
din floarein floare,parcurge
traseulAFintr-o

Stiindcdunui centimetrudin desen


ii corespunde
un metrudin natu-
d, calcuieaz5
catimetda parcurspasdrea.

7. Casdajungl deaiasdla magaz inul Cola,Angelaaretrei variante.


Calculeaz5
si afll careestecelmaiscurtdrum.

2. ]oanz BLat*

a) Triunghiul

/'. Priveste
cu atenfieurmdtoruldesen;iidentificA
triunghiuriledesenate.
A F
B

Z. Acoperiguluneicaseare
urmf,toarea
formS:
Glsestetriunghiurile!

'Cerinlelede la I Ia 8 sunrpropusede d-naCornetiaAlbulescu.

72
J. Folosind
treibetedechibrituri,
cetdunghipoliforma?
4. Parculgr6dinitei
cu program prelungit
areformaunuitriunghicu la-
turiledeaceeasi
iungime.
StiindcAperimetrulacestuia
estede120m, afli lungimealaturii.
5. StiindcAlatudleunui triunghiABC,de tungimidiferite,suntnumere
consecutive
pare,iar perimetruleste150cm,afldIungimea
fiecireilaturi.
6. Perimetrul uneiterasein formi detriungh.iestede243m.
Stiindci laturileau lungimidiferitesi suntnumereimpareconsecuti-
v.aflAlungimea fiecareia.
Z UntriunghiABCaretoatelatu le deaceeaiilungime.
Construiette un pitrat caresi aibaperimetrulegalcu celal triunghiu_
lui,qtiindci laturatriunghiuluiestede8 cm.
L Seddurmitoruldesen:

3
Aocn,-L!! 36.-
D 8ocm C
a)MA pe?imetrul triunghiurilorDMC,CMBii ADB.
b) Alli sumaperirnetrelor
calculate.

b) Paralelogramul

/". PaialelogramulABCDarelaturileAB= DC= 100cm,AD= BC= 90cm.


Afl5 perimetrulparalelogramului.
2. Paralelogramul
KLMNaresumalaturilorKLsi LMde322m.
CelungimearesumalaturilorMNsi NK?
3. Unparalelogram
EFGH areperimetrul
de8?4cmsi laturaEFdelgl cm.
Mi lungimealaturiiFG.

!erjnLejede ta I ta E lunt prcpure de d-nut Vioret_GeorCe


Dumirru.

71
4. Unparalelogram PRSTarelperimetrul
de724m si laturaRSde147m.
AflAlungimealatudiPR.
EFGHaresumalaturilor
5. Paralelogramul EFEiFG149m.
AflAperimetrulparalelogramului.
6. Paralelogramul IKKLarelaturileIH = 3pti KL = 5p.
$tiindci o parteare3 cm,afldperimetrulparalelogramului.
Z Paralelogramul L\D(YarelaturaXY'indoitullaturiiUTqi perimetrulde
834m.
Aflalungimile UY9iXY.
laturjlor
8, Paralelogramul ABCDare iaturaCDlntreitul laturii AD 9i perimetrul
de936m.
AflalungimilelaturilorABgiAD,

c) Dreptunghiul

arelungimeade21 m, iar ldtimeade


/.. O piscindin forml dedreptunghi
8m.
Catesteperimetrul?
2. Ceorgea desenat un dreptunghi cu lungimeade 72 cm, iar lSfimeade
48 cm.Ionuta desenatun alt dreptunghi;avdndperirnetrulde douAori mai
micdecatcelal lui Ceorge.
Aflacelungimeau avutlaturile.

-1. Calculeaziperimetrul unui dreptunghicare are lungimea de


164cm,iarIafimeajumatate
dinlungime.
ce areperimetrul678cm, iar lun-
4. Ca'teeslel5limeaunui dreptunghi
de231cm?
6imea
5. Undreptunghiareperimetrulde230cm.
Careestelungimealui, dacal5timeaesteun sfertdin lungime?

'cennlele de ]a I la 8 suntpropusede d{a ComeliaAlbulescu.

74
6. Avemurmdtoruldesen:
Sumaperimetrelor a doudtere
nuri este2 880m.
$tiind d perimetrulterenului
triunghiularestejumitate fa{bde cel
dreptunghiular,iar lungimeaterenuluidreptunghiular
esteegalxcu dublul
laturiiDB,aflXdimensiuniledreptunghiului
ABDE.
Z Perimetrulunui dreptunghiestegt] cm.
Afli catepltrate cu latura de 3 cm continedreptunghiul,daci iungt-
meadreptunghiuiui estedublujlatimir.
d. O livadi are urmitoareaformi:
F 1220m E
Ea esteimpi4i6 in doui p:rti,
deoareceintr-o parte sunt pomi cu 1000 m
1000n
fructe de primivar5, iar in cealalG
parte sunt pomi fructiferi care au
roadetoamna,astfel incAt unul are
formEde pitrat, iar celdlaltare formi 2220m
dreptunghiular5.
Lungimea
terenuluiestede2 200m, iar litimea1 000m,
AIIA:
a)perimetrulABCF;
b) perimetrulFCDE;
c) perimetrulABDE;
d) cu catestemaimareperimetrulFCDEfati deABCF?
e) DacEdin fructeledeprimdvaris,aurecoltat5 7g2kg, iar din fructele
de toamnA8 799 kg, cu cate kilogrameau fost mai muite in anotimpul
toamna?
d) Pitratul
/". Perimetrulunuipltrat estede160cm.
AI15latura.

2. Calculeaziperimetrultotalal figurilor
geometrice
din desenul
alAturat.

,. Prive;te desenul urmator.


Punctele jum[t5tilelatud-
M, P,N, Q reprezintA
lor patratului. p
$tiind cd perimetrulpdtratului
ABCD estede
280cm,afli perimetrulpltratuluiOQCN.!ilungimea
laturiiNC. D N C

4. Unp5tratareacelasi perimetrucual unuidreptunghi.


Afli lungimalaturiipAtntului,dacilungimeadreptunghiului
estede
432cm,iar lAtimea
esteun sfertdin lungime.
5. Si seafleperimetrulunui pStrat,stiindc6,daci se dubleazd
latura;i
maiadunim100,amobline500cm.
Catestelalura?
6. $tiind ci laturaunui p5tratestede67 cm,aflAlungimealaturilor(pe-
rimetru).
Z. Perimetrulunui pdtnt ested664m.
$tiind ci l5timeaunui dreptunghiesteegal5cu laturapltratului,iar
perimetrulsiu estede 1 236m, afli c6!imetriarelungimeadreptunghiului.

' Cerinlelede la I la 7 suntpropusede d-naConeliaAlbulscu.


e) Rombul

/'. Laturatinui rombestede85dam.


Calculeazdperimetrul
rombului.
2. Deseneaziun rombcarearediagonaleledeg cm 9i 6 cm.
Afl5Iungimealaturiiacestuiromb,misurand_o
cu rigla,apoicalculea_
zdperimetrul
rombului.
3. Pelaturdunuipiitrala iostdesenatun triunghicu laturiledeaceeasi
lungime cu perimetrul d180cm.
Stiindci laturiletriunghiului
auacelasi
lungimicu laturilerombului,
perimetrul
afld rombului.
4. Pelaturaunui romba fostdesenatun dreptunghi cu lungimeade3 ori
maimaredecatlitimea,lifimeafiindegallcu latun iombului.
Stiind cA perimetruldreptunghiuluieste10gg cm, aflAperimetrul
rombului.
5. Pelaturaunui romba fostconstruitun pAtrat.
Sfiindcalaturarombului
este193cm.aflaperimetrele
rombului
si ale
pitratului,apoicomparile!
6. Pe'laturaunui romba fostdesenat un cerccu ra_za de 5 cm, ientrul
cerculuifiindintr-unpunct0 aflatIajumrtatealaturiip5tratului.'.
a)Afli diametrulcercului.
b) Afli perimetrulrombului.
Z Pelaturaunui romba fostdesenat un trapezcu laturileneparalele
de
aceeagi
lungimecu bazamici si cu laturarombuluicareau.12cm, iar peri-
metrultrapezului
estede60cm.
a)MI bazamarea trapezului.
b) Mi perimetrulrombuJui.

' Cerinlelede la I la 7 suntpropuse


de d-nulViorerceoreeDumihu.

77
0 Trapezul
/'. Unuitrapezcarearebazamarede18cm,bazamici de 10cm 9i latdrile
neparalele
unade4 cm,iar cealaltidublulacestei,
afli-i perimetrul.
2. Un trapezABCDcu laturileneparalele lungimeareperime-
de aceeagi
trulde1080m.
$tiindci bazamicl are106m, iar bazamare210m, afli lungimeafie-
cAreilaturrneparalele.
3. Unterenin formi detrapezareperimetruldeg3 cm.Bazamareestede
4 ori maimaredecitbazamici,.unadin laturileneparalele
de2 ori maimare
decdtbazamic5,iar cealaltllaturaneparalel5
de 3 ori mai maredecatbaza
mici.
Afldlungimea
liciirei
laturi.
4. Bazamarea unuitrapezestede12m, bazamici estejum5tatedin baza
mare,iar laturileneparalele
auimpreund 9 m.
Cise$telungimealaturilor neparalele, dacauna estemai lungi cu
I m decdtcealalt5.
Calculeazi perimetrultrapezului.
5. intr un trapezbazamicl estede 14m, bazamarestede doui ori mai
maredecalbazamicA.o laturineparalelSarerungimeacAtjumltatedinbaza
mare,iar cealaltf,
laturdnepafalelS
estecu 2 cm maimaredecatbazamic[.
Calculeazi perimetrultrapezului.
6. Potavealaturileunuitrapezcalungimerezultatele pentrua
calculelor,
aflaperimetrullrapezului?
a- $ r 5 :5 -2 -2:4 .2i
b [3 6 - l6 : r2 5:5- 12:3rl :5-4:
c -7 -3 . 1 2 27:15^5
-2:Itl ;
d-6 -0 .[6 + 0'[6 0. {6,0.6}]}.

' Cerinlelde la t la 6 sunrpropused d-nulViorel-George


Dunitru.

78
g) Cercul

/'. Deseneazf,
cdteun poligoninvatatin tnteriorulcateunujcerc.
2. DeseneazSln interiorulunui cercun triunghiABC,caresi aibdlaturile
AB-- BC,iarACsaiiediagonala cercuiur.
J. Construieste
un cerccu diametrulde l0 cm, iar in interiorulc ercului
un pAtrat.
4. Construiesteun cerc cu diametrul de 12 cm in exteriorul
unui tri-
ungnr.

5. Sedi desenul:
Diametrulcerculuiestede4 cm.
Afldperimetruipitratului.
sr-p\c
iY I
DE

6. Sedi desenul:
SliindcaAO= 2 cmsiAB= BC AC-. 5 cm,sase /-N\
perimetrul
afle -
rotatalcetor
treirriunghiuri.
(
I f),
\K,/
Z DreptunghiulABCD are lungimea de
12cm,iar l5timeade6 cm.
Sd se afle diametrul unui cerc, oaca
Dc = 2MN.
Afli perimetrulABCD.

" Cerinlelede
la I la 7 sunt propusede d_naComrraAlbulescu.

79
h) Simetrie

/'. Observidesenele
cu atenliesi stabilelt,acoloundeestecazul,toate
axeledesimelrie.
,-\ n -/-\,^ i
o,a--f)
^'( i, ) "/(---'\
\ 'lg.l?
(lt)
\i/\j--.,2 \-/ \-/
\---r----l
i
i,

", f-l 0t----------__1 c)- 't


I t t_ l l __l
2. Precizeazddacdesteadevirat saufals modul in care a fost trasati a-\ade
simelrie.
Deseneaz-ocorectacoloundeesteposibil!
a) r-7 b)n c) t...-4' d) l\ n 7-,.4-'
l. l\2.-1"' / /; \,t--'--- |
\,,,

3. Cornpleteazidesenele!

a) I, b) c) ,.--
/i
/l (_

,,I
t------]',
I

' Cerinfelede la I la 3 suntpropusede d.na ComeliaAlbulescu.

80
/-. Andreirreasddeseneze un dreptunghi
cu perimetrulde 16cm.
Atii lungimeacat !i lStimeasunt exprimateprintr un num5r natural
deu rit a t i{ c m ) ,
Cd l ep o s i b i l i t ati
a reA n d re i ?
2. Perimetrulunuitriunghj estede3 100cm, iar laturaestede900cm.
Alti laturddepSlegte
cu o treimelungimealaturii cunoscute.
Lungimeaceleide-atreia laturi estede:
A . 1 0 0c m ; B .8 0 0cm; C . 1 0 00cm.

-t. Drumul stribitut de o buburuzi de la o frunzl la alta are forma unei


linii irdnteABCDEF.
a) Caticentimetria parcursbuburuzadaci:
o AB = E F =3 cm;
. CD estemai mic cu 1 cm decatAB;
. DE estemai marecu 1 cm decatEF;
. BC'este maimarecu 2 cm decitDE;
b) Replezintiprin desendrumulparcursdebuburuzi.
4. Dintr-un dreptunghisepot forma5 pitrate cu laturade g cm.
Cu cat estemai mareperimetruldreptunghjuluidecata pitmtului?

. 9cm 9cm 9cm 9cm


5. ObseF A desenul
aiaturat:
a) Stabilettenumlrul figurilor geometrice
existntein desen.
b) Scrie ce unghiufi exis6 intr,un pitrat?
Darintr-un paralelogram?

'Cerinlele dc la I la 5 sunt propuscde d,na


Ma(Nea srarc Al d-!a Lucretiat.iars.

BI
6-. Perimetrul unui dreptunghi este30 cm.DacSlungimea semAre$tede2
ori,iarlalimeasemaregte de4 ori cunoiledimensiunisepoateobtineun pStrat.
Aflaperimetrul;i ariapdtratuluiobtinut.(Reprezinti
grafic).
7. O foaie de hArtie de forml dreptunghiularS are' perimetrulde
140cm.Dacainjumit[fescde trei ori foaiape lungime(prinindoire)obtin
cu perimetrulde28 cm,iar difetenladintibdimensiunile
un alt dreptunghi,
saleestede2 cm.
AIli dimensiunile
dreptunghiuluiinitial.
d. DacAsemirelte detrei ori laturaABa unhi patratfi depatruori o la-
tur5alaturatiei li capetele
sdgmentelor oblinuteseunesc,seobtineun tri-
unghicupe metrulde24cmsilungimea celeimaimarilaturide10cm.r
Afl5perimetrulpitratuluiinifial.
9. Dacidintr-undreptunghi dehartiecu perimetrulde132cm tai o buca-
ta deformi pitrati, oblinun alt patratidenticcu celtdiat.
Caresuntdimensiunile dreptunghiului?
/0. DacSunui dreptunghi ii,alSturun alt dreptunghicu acelea$i
dimensi-
uni,oblinun pitmt cu perimetrulde240cm,
Afl5dimensiuniledreptunghiului
/ /. DacapunalaLuri douadreptunghiuri cu perimetrul
identice de240cm.
oblinun pdtrat.
Calculeaza laturiipAtratului
lungimea obfinut.
/2. Dublenddimensiunea laturii unui patratABCDpot construiun nou
pitrat cu perimetrulP1,iar dacitriplezdimensiunea laturiipitratuluiABCD
obtinun alt p5tnt cu perimetrulP2.Diferenladintreperimetrele P2 qi P1
esle de 64 cm.
Afli lungimealaturiipitratuluiABCD.
ABODcu AB = 10 cm $i BC = 5 cm se
/3. In exteriorulunui dreptunghi
un pdtratABMNsi un dreptgnghi
construiesc BCEF.
Afl: perimetrulnoii figud.

' Cenntelede la 6 la 2 I suntpropusedpd-naAncaBegchiu.

82
/4. Perimetrulpatratuluiestede douAori mai maredecatlungimeaunur
dreptunghi. Perimetrulpdtratuluiestede doui ori mai maredecit perime-
trul dreptunghiului.
Aflt l5!imeadreptunghiului.
/5. Un dreptunghiarelungimeacu 5 cm rnaimaredec6tjumitatedin la_
turaunui pitnt, iar perimetrul$u esteegalcujumitatedin perimetrulpA_
tratului.
Latimea dreptunghiului estejumitatedin lungimea
sa.
M a l a lu r ap a tratul ui .
16. PaLruromburiidentice mici.sepunalaluraf si seobtineun rombmai
mareABCD, cuperimetrul de80cm.
Aflaperimetrul
unuirombinitial.
AflAperimtrulfigurii oblinuteprin alaturareaa patruromburimari
ABCD.
17. Laturtleunui triunghiABCsuntexprimate prin numereconsecutive
pare.Dacipe laturacu ceamaimarelungime adSugdm un triunghiidentic
cu celinitial,obtinemun dreptunghi
cu perirnetrul
de28 cm.
MI perimtrultriunghiuluiABC
/d. in catepitnte cu perimetrulde 16cm sepoateimpirtj un dreptunghi
careareperimetrulde64cm $i lungimea cu 8 cm maimaredecatHtimea?
/9. Un triunghicarearetoatelaturileegaleseindoaiep6ni candsesupn_
puneperfectsi seoblineun alt triunghi,careareceamaimici laturi cu lun_
g imea
d el0 cm .
A ll ap e r i m e trtri
ul unghi uliui
ni i i al .
20. Careestenumarulmaximde dreptunghiuri cu terimetrulde 50 cm
pot
carese obtinepfin aldturarea
a 10pitmtecu perimetrulde40 cm?
21. Un terendesportdL"form[dreptunghiularx aie lungimeade6 ori mai
maredecitldlimea de30m.
Afl5lungimeatraseuluiparcursdeun sportivcarealearg,pemarginea
terenului
si il inconjoari
de 3 ori intr un sens.seopreste,seintoaicesi il
parcurge
de5 ori in senscontrar,mergand.

83
Z-lrr"r* (t )
autor:d-naSmaranda
Florean
/. 'invitate?
Caresuntfiguriiegeometrice
2- Cecorpurigeometrice
cunoasteti?
3. Scrieformuiaprin careseaflAperimetrul:
a l p Atr a tu luib)r drepl unghi ul ui
c ):ro m b u lu i:d ) lr iu n g h iu lu i.
4. Afli pedmetrulunuipitrat cu laturade25cm.
5. Afli perimetrul cu / = i2 cm ii lungimea
unuidreptunghi de3 ori mai
mare.
6. Sumaa doudlaturiconsecutive
aleunuirombeste476cm.
Afl5perimetrul.
7. DouApAtratecu laturade9 cmsuntasezate
unul ldngbaltul.
Afli perimetrul
dreplunghiului
oh{inut.

Zualila,u' (2)
autor:d-naSmaranda
Itkxean
/. Ceesteun poligon? cincipoligoane.
Numelte Deseneazl-lel
2. Calculeazd perimetrulunui pitrat cu / = 23 cm, al unui dreptunghj
I = 42 cm,L = 67 cm,al unuirombculaturade78cm.

-3. Unterenareformaunui pdtratcu laturade89m.


Catimetridesarm5suntnecesaripentrua imprejmuiterenulde3 ori'l

4. L u n g im eucn u idreptunghi
es te645c ml ; ilo t im c3a d inlu n g im r .
5-
perimeh.ul
Calculeazi dreptunghiului.
5. Perimetrulunui dreptunghiesic540 cm. Lalimeaestejum5tatedin
lungime.
AflAlungimea
si lStimea
acelui
dreptunghi.

84
Z*{a"rro' 0)
autor:d-naSmaranda
Florean
/. Un pltrat arelaturaegalA
cu lungimea
laturiiunui rombcareareperi-
metrulegalcu 232m,
Calculeazii
perimetrul
patralului.
2. Un dreptunghiareperimetrulegalcu 64gcm.Lungimeaestededoui
ori maimaredecatldtimea.
Alli dimensiunile
dreptunghiului.

3. Lungimea
unuidreptunghi
este
565cm.Latimea
reprezinLi
I dinlungime.
5
perimetruldreptunghiului.
Calculeazd
4. Unterenareformaunuipa[ralcu laturade I23m.
Cdtimetridesirmi suntnecesari pentrua imprejmuide3 ori terenul,
gtiindcXesteo poarti cu lungimea
de3,m?

ZuaLr"rr' (4)
autor:d-naMihaelaBoscornea
/. Untriunghiareo latud de21 cm,a douareprezinti3 din prima,iar a
I
treiaestecu 8 cm maimici dec6tprima.
Careesteperimetrulaceluitriunghi?
Z. DacXfiecarelatur5a unui rombs,armirj cu 15cm, perimetrulrombu_
lui obtinutar fi de.180
cm.
Careestelungirnea laturiirombului?
3. DouApatratecu laturade16cm suntasezate
unullangialtul.
Afl5perimetrul
dreptunghiului
obtinut.
4. PrimetrulunuipStratestede840cm.
..SAseaflelungimeasi lalimeaunui dreptunghi perimetrulcat
care,are
laturap;tratului.
iarliitimea
estede6 ori maimicadecatlungimea,

85
5. Cu cdt trebuies[ semlreascalungimeaunui dreptunghicu lungimea
de 1260dm ;i lilimea de2 400cm,pentrua oblineun dreptunghicu peri-
metrulde45 dam?

Zunhnrp, (5)
autor:d-naCorneliaAlbulescu
/. d. Situeaza
Sedao dreap*r peaceasla punctete
M,N. P,Q,dacS:
M Q = l 2c m.N Q - l 4 c m.NP- 6 c m .
2. Si seafleperimetrulunuidreptunghi
cu lStimeade3 cm,iar lungimea
fiindtriplullatimii.
3. Lungimilelaturilorunui triunghisuntnumerepareconsecutive,
cea
mailungi laturdfiindde16cm.
Afl5perimetrultriunghiului.
4. Unterendeformadreptunghiulari arelungimeade 160m, iar lilimea
depatruori maimic[
Calilei vacostagardul,daciun metrudegardeste20 lei?

Z"alt nrp' (6)


autor:d-naCorneliaAlbulescu
/. cuun gardlungde2 010m.
Curteaunei$colia fostimprejmuita
Dacil5timeacu4ii estede305m, s[ seaflelungimea
curlii.
2. Perimetrulunuiterendreptunghiular estede650m.
Si seafledimensiunileacestuia,dacll5limeaestedepatruori rnaimi-
cddecatlungimea.
3. Perimetrul unuitriunghiABCestede198crn. :
"
Si seaflelungimilelaturilor,dacbmirimile'lorsuntnumereparecon-
secutlve.
4. $tiind ci, perimetrulunui teren de formi dreptunghiularlestede
224m, iar lunglmeaestetdplul lAfimii,aflAdimensiunile
acestora.

B6
Ul. llisuraregl misuri
/". Robinetulde la bucatiries-adefectat.
prin acestrobinetserisipesc
E0
depicdturi deapapeminut.
. $tiind cX10picdturiau volumulde 1 ml, aflAc6(ilitri de.api
serisi_
pescin 5 zile.
?. Subliniaza raspunsurile
corecte
dinvarianlele oferjte:
a ) 2 7 4 8 m t2= I074m b) l 26 5 d l+ 5 0 c 1 =
t 2 Zl
4 286m r 2 7 od !
102dam W 0|,O ml
c )4109+3k gx 10= 3 4 1 9 ,
341kg
3 04 1 0g
3, Cand$tefanaveaSani,sorasaaveag ani,Acumaulmpreuni
55ani.
C6tianiarefiecare?
4. Laun depozit decereale in primul;i al doilea
silozsunt29St gdu, iar
in al treileasilozsunt3b5t, iarin primulgiin al treilea
sunt42gt gJu.
a) CAtetonedegrausuntin celetrisjiozuri?
b) Catetonedegreusuntin fiecare siloz?
5. lntr-unvascu api s-aupus60dl apois-auluatg
$r l.
Catilitri au fostla lnceputdacivasulconlineacum500
cl deapb?
6'.. Calculeazi:
50km+ 1 0 0 km=?m 65dt+ ! E 0 c ( . = ?d l
6 000m-4 km = ? km 260mm + 37cm = ? cm
187(.+ 3500c{ =? cl 600! + 40 dat=? d?it-.
Z Perimetruj
unuitriunghicu laturileegale
ste600mm.
Cdfimilimetriarelaturatriunghiului?

:-CennFlede ia I ra j.sunlpropuseae d_nat\4arusea


Srarr!i d-naLucreliaHars.
( en.ltelc
de la 6 .a 20 .un,propuse
ded_nsComet,a Atbules(1.

87
d. Unterenin form5depatratarelaturade1 000m.
garduluicu carevafi ingddit?
Calikilometriarelungimea
9. Subliniazicaredintre.urmatoarelelungimiesteceamai apropiatd
de
un sfertdekilometru:230m, 40 hm,2 400dm,70dam.
/0. Unatleta alergatla un antrenament 7 km Ei300m, urmdndcala celS-
si alergecu 10km ii 50m maiputin.
laltantrenament
Calimetda alergatatletulin cqledoui antrenamente?
/ /. Unmotociclist parcurge500km fi consumb4 dal debenzind.
C6!ilitri debenzinlvaconsumala 700km parcur;i?
/?. Douabucalideplasapentrugardau impreuna 800m.
$tiindcdunaestemai lungi decatcalalticu 72 m, aflAcati metriare
fiecare?
/3. Unbazindeform5dreptunghiulari arelungimeade30 dm, iar lrtimea
cu8 cm maimica.
Afl5perimetrulbazinuluiin centirnetri.
/4. in doudbazine sunt96 I deapa.
Afli c6!ilitri suntin fiecarebazin,daclintr-unulsuntcu 8 1 maimult?
/5. Laun magazin deperdele, deperdea
in 3.cupoane sunt74m,
daciin primulcuponseg5sesc
SI seaflecatimetri suntin fiecare, cu
4 m maimultdecatun sfertdinal doilea.iarin al treileacuponsuntdedoua
ori maipulindec6tin al doilea.
/6. in doudbutoaiesunt350I vin.
$tiindcI intr-unulsuntcu 124I maimult,afl5catilitri suntin fiecare?
/Z In doudldzimarisunt.lT5kgdemere.
Afl5cAtekilogramedemeresuntin fiecareladi, stiindci in primasunt
cu25 kg maipulindecatin a doualad5?
/8. Doisacicu ceapd
gitreicucartoficantaresc
135kg.
Unsaccu ceapacant5reltecu 5 kg maimult decdtunulcu cartofi.
CatcantSreite
un saccu ceapa? Darunulcu cartofi?

B8
19. La ln magazins-auadus18 iaditecu mere,cantlrind7 kg fiecaregi
10ladilecu pere,cantlrindcate6 kg fiecare.
in aceeagi
zi s_auvandut64 kg
demeresi 4l kgdepere.
Catekilograme defuucteau rdmasla vanzare?
20. Laun magazin s-auaduscu 172kg mai putinepasteliinoasedecdt
zahAr,iar zahir s-aaduso cantitatede 5 ori mai maredec6tcantitatea
de
pastefdinoase.
'AflA
cantitateatotal5deproduseadusX Iamagazin.

/.. Dintr-osfoaride 50 km s-atAiatde E ori cdte60 hm, iar restula fost


impA4itin bucafideca&200dm. r
Cateasemenea bucatis-auobtinut?
2. Unomconsuma zilnic2 I deapE
Estimeaza cdLilitri deapdconsuml in:
a) 5 zile; b) in lunaiulie; c)in 2 decenii,
incepindcu anul2008.
3. Mamaa pregltit 15kg dedulceatisi creasi pun5in borcane deacelasi
fel.
Cateborcane ar folosi: ,
a)numaide1 kg: b) numaide500g: c) numaide250mg?
4. intr-unqilozcantitatea deglauestede4 ori maimicAdecatin alt siloz.
AflAcantitatea degraudin fiecaresilozdacd: .
a)intr-unsilozsuntcu 60q maiputindec6tin aitul;
br in ambelesunl150q degriiu.
5. Dupi cea strabitutun sfertdin drumulpecareil aveadeparcurs,
unui
automobilist
i-auriiirascu 234km maimult decatceeaceparcurcesq.
Cafikilometriaretot drumul?

'Cerinlelede Ia I la 6 suntpropusede
d-nulVjoret-George
Dumitru.

89
6. AflSmasacAinelui, a pisicii,a goricelului,
dacd:
a) pisicaestede4 ori maiusoaridecatcainele;
b) la un loc,cdinelesi pisicacdntbresc
cu 11kg maiputindecatnepoti-
ca,careare3l kg:
c) 25 deloriceicanUresc catpisica.

Z*lr"ro (t )
autor:d-naCorneliaAlbulescu
/. AJIArSspunsurile:
(4 0m :8 ) + (10m r 2) (36k g : 9 )+ ( 2 4k g : 6 )
-
' (5! x 7)- (42t!:6 ) .
2. CalculeaziJpex
a)x:7 = 8 km ; b)x x 6 = 48d a l;
c)6kg xx= 5 4 k g; d)x :9 = 9 k m .
3. Undreptunghi
arelungimea de70cm,iar lilimeacu 300mm maimici.
Calicentimetriareperimetruldreptunghiului?
4. in treicupoane sunt1220m depanz5. in al doilea suntcu 12dammai
putindecdtin primulii cu2 hm maiputindecatin al treilea.
Cafimetridepanzisuntin fiecare
balot?
5. in doudcisterne sunt48000I deapa.
C6!ihectolitride apdse afldin fiecarecisternd,itiind cAuna din ele
continecu 280dal maiputindecatcealaltS?

Z"tn *"- (2)


autor:d-naCorneliaAlbulescu
l. Calculeazb:
a) decateori secuprinde1 ml lntr,unlitru;
b) decdteori estemaimare1 dl decdt1 cl;
c) deciteori secuprindeI Litl2hl;
d) decateori secuprinde1 ml in 2 cl,

90
2,, Alaxandrua mers20km pejossieu5000darhmai
multcumasina.
Cetikilometda parCufs? ,
J. ln douabazine,sunt 36 hl petrol.Dacds-arscoatedintr-unbazin
10hl ti s-arturnain celilalt,atunciin ambelebazjnear fi aceeaiicantitate
depetrol.
Calilitri depetrolsuntin fiecare
bazin?
4. La o pescarie ,
s-auvandutjntr<] qlmlneaF /u5 kg de hamsiesi au ra-
masl2l5 kg.
Catchintaledepeites-auadus?
5. . in 4 camioane s-auinclrcat635t decereale.
Orzs-aincircatmaipufin
decAt graucu 1000q, iar decatporumbcu 145000kg.
C6tetonedecereale seafli in camioane?

Zuat arrp (3)


aulor:d-naMihaelaBosclornea
/. Complteazi cu unitateademasur5corespunzdtoare:
a) 1 50 0 0kg= 15... b)83m = 83 0 0 . . .
2 3 0 0d 4=2 30... 700t =70 . . . i
2370dm= 232... 160I = t6 ...
2. Rispunde laintrebAri
utiljzandoperaLii
matemalice.
a) Dacipentruun costumciintiiresc12kg.c.itcantarerte
o punga?
b) DacIpentruun costumsuntnecesari 3 m destof!,catecostumese
facdin25 m destofb?
c) Catesticledejumltatedelitru suntnecesarepentrua pune150I de
suc?
3. S.aucurnpbrat24 kg de strugu , de trei ori mai putinepere,$i
cu
150hgmaiputinemeredecat struguri.
Cantitatea
defuuctecumpiratidepigqte40 kg?Cucat?

9l
4. in doui lizi se afli 267 kE de milai. Daci se scot din prima ladi
8 kg ti sepunin cealalti,in aceasta
va r5maneo cantitatede2 ori maimare
decatin a doualad5.
Cecantitatedemilai.seaflain fiecareladi la inceput?
4 I degrdu.cu 16q maipulinorz.iar reslul
5. Peun ;leps-auincarcal
panila 8 t, secad.
s-au?ncircatpe!lep?
Catekilognmedesecar5

Zunnilntu (4)
autor:d-naSmaranda
Florcan
t. Completeazi propozif
iile:
Unikteaprincipald demdsurat
lungimeaeste...
UnikteaprincipalS demdsuratcapacitatea
este..,
Unitateapincipald demdsuratmasaeste...
2. Potrivelteceasurile,
againcatsi arateorele:
l0 h 25nin

3 . TransformS:
a) 3 m =... cm b ) 1 5h l = ...1
1 0 0 m =...dm 7 0 0ct = ... d(
c) 5 0 0 0 9 =...k 9 d ) 2 h =...min
t0 t = ...9 18sdpt.= ... zile
4 . Ssriesemnulcorespunz5tor
intrerelatiile:
5 000g n 5 kC; 70! cm! 7 m; t hl ! 100l; 5 min ! 300s.
5. Calculeazi:
23 6 m m +1 7 8 mm=?mm 875k 9 2 8 9 k 9 = ? k C
32 5 !x3 =? | 600s :1 0 0 = ? s
83ani+?ani =l s ec o l
Yll. Rerolvare
deproblcme
/*. Trei numerede cifre identiceadunatedau un numf,r de trei cifre
for_
matdin acelea$i
cifrenenulenai rnicdecat999?
lmm+ nn+ PP= qnp .
Afli cifrelem, n si p stiindcXsumaacestoraeste18.

? . al Af l ad o u as ol u l i i .n u me red efo rmr a6c,cu a. b;i c cifr e


dislincte,
p e n t ruc t r ea r ( l o ceg a l i ta re;b
j t c. cb a - S g 4.
b) Dacl descoperi toatesolutiile(42de numere)a$azilein ordihedes-
crescdtoare.

J. Aflatoatenumerele deiormr m,nn,slrindcam = 2 . n.


AsazA numerclein ordinecrescaro;rre.
apoicompleteazd tabelul:
Numirulcelmaimic 2 baa 3 baa 4 baa

4. [JnnumdrdeJrei ciffe ab;, jumitatealui, sfertullui au sumaCifrelor


9, Numlrul are cifrasutelorde douaori mai maredecatceaa unititilor,iar
cifrazecilorun numdrcuprinsintreaceste cifre.
5. Afl5diferenfa dintfecel mai mic numir alcltuitdin cifredistincte,dar
mai mare decat835 si cel mai mare numir alcAtuitdin trei cifre distincte,
dar mai mic decat432.
Diferentacalculatireprezintiun nLrm;rcu sumacifrelor9.
6. Daca983< m9n. aflaceama.maresumiim + n.

Z CAseite numlrul de trei cifrecu sumacifre]or10,unadin cifrel, care


aremaimultecifredecdt8 si maiputinezecidecet91 dezecj.

B. a) Scrienumerede forma a39, apoinumerede forma j9i.


Asazi-lein ordinecrescitoare.
b) Afl6 cdtenumereai descoperit
de fiecarefel.
c) Diferentadintrenumirul acestor
numereestel/

Ccrinlelede la I Ia l3 sunrpropusede d_nulVio.cl,ceofgeDumilru.

91
9. 0 microfermla oblinutintr-o siptAmeni171pui der4t5,cu 171mai
mult pui degiin5si cu 173maimult pui decurci decatdera!d.
Cdlipui a obfinutmicroferma
intr-osiptimani?
/0. intr-undepozitsunt151t decereale,
iarin altul251t.
Daciin primuldepozits-auadiugat251t, iar in al doileatot atat,afl[
suntin totalinceledouAdepozite.
catetonedecereale
/ /. Lao cantinis-auadus456/ ulei,apoi152f gi inci 162L
s-aadus,in totalla cantini?
Cecantitate
/2. inu-o bibliotecisunt151dec54i despre plante,cu 171mai mult cx4i
plante.
istorie,iar cirli deaventu cu281maimult decatci4i despre
despre
Cateci4i suntin totalin aceabiblioteci?
/J. Bialca$i Denisa, douAsurorigernene, au culesflori pentrumamalor,
in total24fire.
DaciBiancai-ar da2 flori Denisei, iar Denisai-ar da3 flori Biancii,ele
ar avea in buchet acelagi numirdeflori.
Afl5 c6teflori suntin fiecarebuchet.
/4'. in 6 autocaiesuntcu 110locurimaimult decatin 4 autocare.
deacelasi
Citelocurisuntin I auiocare fel?
. Darin 18autocare?
/5. . Calculeazdlinandcontdeo anumitiiproprietate a inmullirii:
[(5x 1 1 2 9+5 x9 9 5+5x 7 876):4 - (709+ 6 6 6 +1 6 2 5 x) 4 ] : 1 0 0= ?
16. lllA veimeasumeia patrunumerenaturale.itiind cAprimul esteju-
mAtatea sfertuluilui 840,al doileaestecu 84 maimic decAtprimul,al treilea
num5restecat sumaprimilordoi mariti de 10 ori, iar al patruleaestecel
maimicnumarnatural deformaaaa.
| 7. BabaDochiasi-a scosturma de oi la pigunat.Ea a num5nt 4 048 de
mioare,miei catintreitul num5ruluiI 669,iar berbecicat diferentadjntre
mieisi mioare.
BabaDochiaa vrut sAgtiecatepicioaresi catecapete
au oileei.
O ajufitu sdafle?
- Cdn(ele de la 14la 29 suntpropusede d-naAncaBerchiu.

94
/8. Ana,Aurel,Silvia,Mara;i Dorusuntfuati;i nu au mai mult de 25 de
ani fiecare.Anae mai maredecdtSilviagi maimicAdecatAurel$i Doru.Au-
rel primulniscutgi areun numArdeani cepoatefi implrfit la 3 si Z-Dife-
rntadevarst:dintreSilviagiAnaestede3 ani si e maimici decAtdiferenfa
devdrstidintreDorusi Aurei,darmaimarecadiferenta devarstidintreAna
si Doru.
. $tiind cAAnas-anescutIa 6 ani dupl Aurel5i c[ Silvianu e mezina
familiei,falddecares-aniscutcu l0 ani maidevreme, afli catiani arefica-
re copil.
/9. Afli numlrul naturalcareimpirtit la cel mai mire niiir,A.de 3 cif.e
diierite,
d5un catreprezentat
decelmaimicnumirde3 cifredilerite, iarca
restarecelmaimarenum5rde2 cifteidentice.
20. pe
,Afl5cdtul careil dEcelmaimic num5rnaturalde5 cifrecareinsu-
matereprezinta celmaimarenumir natunl deo cifrd,qtiindcI impirtitorul
esteristumatulsiu micsoratde27deori, iar restulestenumlrul 1 119.
2/. Produsulverstelormembrilorunei familii (mama,tata,doui fetege_
menesi un bdiat)estel5 000.
Diferentadintrevdrstamameiii produsulvArstelor copiiloresteegali
cu diferenladintrevarshtatrluisi varstamamei.pesteun an,numarulcare
reprezintivarstatatilui esteformatdin dou5cifueconsecutive
impare,mai
mici decat5.
Afli varstafieclruimembrual familiei.
22. 40deftori.garcafe $i trandafiri.
sevandcu 155lei.
Stiindcao garoafbcosti2 lei,iarun trandafir
costa5 lei.aflacatenori
defiecarefelau fostvdndute.
2j. La o petrecere
au fostaranjatebaioane albesi albastre.
Numirul baloa-
neloralbeesteegalcu a treiapartedin numdrulceloralbastresi inci unul,
Dacdsesparg8 baloanedefiecareculoare,numlrul baloanelor alberdmase
estedepatruori maimic decital celoralbastre
rlmase.
Afldc6tebaloane
defiecareculoare au fostIainceput.

95
24. DaciLtrei pixuri, doui crejoane;i patru pixuri costi 20 lei iar cinci pi-
xuri, gasecreioanesi patru stilouri costl cu 8 lei mai mult, afld cat cost; fie,
careobiect,itiind cAun pix costi dublufa{5deun creion.
25. Sumaa patru numerea, b, c si d este160.
Daci primul se m5reitecu 4, al doilease mirefte de trei ori, al treilea
se micgoreazicu 4 iar al patrulease micforeazAde 3 ori, se obtin numere
egale.
Saseaflenumerele a. b. c si d.
26. Dacd,noui paini cost6cat tase prajituri, iar patru paini costScu 2 lei
mai mult decatdoui prdjituri,afl5catcosti o painesi cat costl o prajiturA.
2/. ln t r e i c u t i is u nt3 4 2 0d en u ci .
Dacdsescoatedin prima cutiejumitate din numdrui nucilor existente,
din a douacutie se ia dublul nucilor scoasedin prima cutie, iar din ultima
cutie se ia dublul nucilor luate din cutia a doua,atunci in celetrei cutii r5-
maneacela;inumdr denuci.
Cdtenuci au fost la inceputin fiecarecutie?
?d. Peslelrei ani.lrei copiivoraveasumavarslelor lor egalacu 29.
Cali ani Vaaveafiecarecopilatunci,dacdacumsumavirstelor primilor
doi este16,iar diferen{adintrevirsta celui de-aldoileaii a celui de-altreilea
este3?
?9. Mihai,Andreigi Danaau 12,14,respectiv,22
mingidetenis. ,
Copiii iii vor aruncamingile unul altuia,in asafel incat fiecarecopil
primegtede la cel5lalta$tea mingi cate are el insusi.'Dupi trei runde de
arunciri, copiii au un numlr egalde mingi.
Descrieordineasi numirul mingiloraruncatede fiecarecopil.

96
Ylll. [valurresumativi
Z*Xm4p (l )
autor: d_na Cdtdlina_Lumi nila Cr igore scu
t. 4fl5vaioarea
luia:
1000-[888:ax(901_8 9 8 ) ]1 1 2= 0 .
2. DacA
impirtim numirul 5ll la un numir deo cifri obfinemrestul7,
Cevaloripoatelua impirtitorul?Care,este
catulimp5rfiriiin fiecare
caz?
3. Aflanumereie
a,b li c,sliindca:
56i c =7; ai c =35 36 4 0 :b = a .
4. Stabile$te cu cat estemai mareprodusulnumerelorZ 000 g decat
ii
catuldintreaceleaii
numere.
5. Treifralicitescin total.intr-ozi 104depagjniastfel:
Bogdan
cu 2g de
paginimaimultedecat Andrei.darcu24depaginimaimultedecatTavi.
Catepaginia citjt fiecare?

Zuahn e, (2)
autor: d-na Cdtdl
i na-Lu
mini la Grigorescu
/. gtiindci a= 2 x b,aflEpe
asib dinegalitatea:
148+ b +a.=643.
2. Dac[Iatriplulunuinumlradunim
Z,oblinem
22.
Careesteacelnumar?
,1. Sumaa trei numerenaturaleesteI g00.
Afl5numerelestiindci , estede3 ori mai maredecata cu 50
!i mai
micdecatc
4. UnnumSresteimpirtit la 2 li la rezultatulobtinutseadaug5
231.Noul
rezultatseinmultettecu 3 si seobtine1 443.
Careesteacelnum;r?

97
5. Camelia;iAdrianaau sumediferitedelei.DacIimpirlim sumaCame-
liei la sumaAdrianeiobiinem3, iar dacAscidemdin sumaCamelieisuma
Adrianeioblinem54.
C6filei arefiecare?

Zuanunnr'(3)
autor:d-naCdtdlina-Luminifa
Crigorescu
/. + 1 5 . a+ 1 3 - 1 + 2 1= 6 8 .
A f liva l o a reluai a di negal i tatea:20.a
2. Sumaa dou5numere este1435.Dacidin primulnumlr sc5dem
de2
ori al doileanumdr,oblinem1,
Ca r e
su n la Ple
2 numere?
3. Ca r e
su n tva loril lui
e a;i bdac i?a+
: i b= Z g s ia + b = 7 .
4. 3 creioane
;i 5 asculitoricosti45lei.
CAtcostal2 creioanesi 20ascutitori?
I
5. D5nufare1l luni.TatSlsiu estede29deori maiin varstd.
P es[e
ca l elu n ivai mpl i nil at5ll uiD dnu[
2 7d ea n i?

Zr-1rr"r. (+)
autor:d-naCdtdlina-
Luminila Grigotescu
/. AIli pea;i b daci:
a + b=1000i i (a+b) . b. 1 0= 1 00 0 0 .
2. Sumaa douanumereeste675.
CaresunInumerele
gtiindciiprimulestedubluldubluluicelujlalt?
3. Afldpea,b;i c din urmitorulcalculscris;
abc+
abc
c2a2

98
4. Pestedoi ani Anca,Ioanagi Carmenvor avealmpreuni 45 deani.
Cati ani are acum fiecare,dacAvarstaAnc5iestede 3 ori mai marede-
cata loaneisi de3 ori mai micadec;ta lui Carmen.
5. Iulianaa cumpArat5 buchetede flori si a pl5tit 75 lei. Mirelaa cumpS-
ral floriin valoare
de 150lei.
Catebuchete a cumparatMirelal

Zual,,*rp (5)
. autor:d-naCdtdlina-Luminifa
Ciigorescu
/. AIldvaloarea
lui a:
[2+ (3 -3) + \7 .7 7. 6)l .2 -2. ( 2+ 9 - a )= 1 2 .
2. Daci seefectueaz,sumaa trei numereconsecutive,
dubli-ndprirnul;i
ultimulnumdr,seobline100.
Caresuntnumerele?
3. x. z - y. z,,t1rndcdx - y = 12,z = 10.
Calculeazd:
,. Pentrucompotbunicataie36 de merein dou5pi4i egale,dupi care,
jumStatedin numirul bucitilorIe maitaieo datain douA,iar apoijumatate
din numirul totaldebuciti le taieiarisiln doutr.
Catebuciilidemerearebunica pentrucompot?
5. Catejuc5rii s-auvandutintr un an intr-un magazin,daci ln fiecare
lun5s-auvandutcu 200mai multejucirii decatin lunaprecedentS, iar in
2 500dejucdrii?
ullimaluni s-auvdndut

Zr-tt 4rro (6)


A ' ttor d-nA Fl ori rt T> ma<

/. Sfertuluriuinumdreste26.
Afli impltritul numirului.

99
2. ln un magazin s-aaduso cantita&,defructedin cares_avandutin prima
.- t
zrJumitate,
iara douazi : dincaniilaiea
ramasb.dufacareauramas
3, 32gkg.
Cecantitate,defructes,;aadusla magazin? .
.,
3. Caresteperimetrulunui dreptunghi
cepoatefi impi4it in trei pitra,
te.iiecare
avdnd
ialurade4 cm?
4. Sumaa trei numereconsecutive
impareeste259.
Caresunlnumerele?
5. Sorinaretriplufvarsteipecareo aveaIoanaacumdoiani,adici21
ani.
Careestesumavarsfelor lor?

Zualwz' (z)
autor:d-naMihaela
Boscornea
/. Verificddaciesteadev5rata
afirmatia:
[(2+ 52 38):4 + t76l : 1 0> 2 .
2. Intr-unbazincurgeapdprin trei robinete.primul robinetdA
4{0 I pe
orij,aldoilea30 dl peminut,al treileal0 dal intr-ojumatatede
ori.
Catilitri deap5sestringin bazindupi 2 ore?
3. S u m ad in trep a tri mea
unuinumar$i
i mp a t r ilus la ue s t e2 5 5 .
Ma n u m a r u l.
4 . P e r i m e truunl u idreptunghi
c u l ungi m eeag a la
c u l7 d a m ia
, rla t im e a
cu20 m maimici, esteegalcu perimetrulunuipitrat.
Afl4laturaprfraLului.
5. Foloseste corespunzator
parantezele
in exercittul
urmator:
2 + 2 x 2 -2:2 pentru
a obfine,
perand,rezultatul:
a)4; b) 7.

100
6. arede clur o carte,ln pnma zl clteste 1 din ea,a douazi 1
Andreea
5 4
.. .4
ornrest,a trerazr - din noul restsi mai are de citit 16pagini.
'o

Z"4harrrt (8)
aut:or:d'naMihaelaBoiconn
l. ,.uranumarurnecunoscut
din egalitatea:
3 A -[4x (20-12 ax 3)]:3 2 + ? = 3 6 .
2. ,Ia,snmagazin s-auprimit trei baloturide p6nzi. primul balotare lun_
gimeade 15 m, al doileaare lungimeacu 18 m mai maredec6tprimul, iar al
treileaarelungimeaa sasea partedin lungimileprimelordouiila un loc.
$tiind ci un metru din primul balotcosti 10 lei, doTmetri din al.doilea
costdcdt3 m din primul, iar un metru din al treileaco!1i c6t 2'm din primul,
afli valoareapdnzeiprimite.
J. Carmet depunela o banci suma de 1 840 lei. Dupi fiecarean suma
creslecu un siertdin sumaeristenta.
SI seaflecesumi va aveaCarmendupi doi ani.
4. Un teren in formd de pitrat cu laturaoe 100m areperimetrilegalcu
al unui lerenin formi de dreptunghicareare laUmeacat o trelme cltnlun-
gime.
a) Cu cdti decametriestmai marelungimeadec6tlitimea?
br Dac:iceledoualerenuriseimprejmuiesc cu panouride scandurA, fi-
ecarepanou avandlungimea de30 dm,allatdecrteDanouri estenevoie.
5. Trei fuatiau impreund67 ani. Cind cel mai mareavea15 ani, mijlociul
avea12ani,iar celmic l0 ani.
. Catianiarefiecareacum?
6. Fblosiridpropriet[!ileadunirii. calculeazliapid suma:
3 4 9+ 3 4 8 +3 4 7 +3 4 6 +3 4 5 +3 4 4 +343+ 34) +34I= ?

t0 l
Zr"lr,Mr", (g)
autor:d-naNiculinaBobescu
/. AflAcatenumerenaturaledeformaabi suntscrisecu cifreimpdre.
2. Utilizeaz|de5 od cifta3 intr-unexercitiupentiua oblinenumirul 37.
-t. Pentruprepararea unei prijituri se utilizeazd650g fiind si zah[r cu
450g maipufin.
Pentrucateprajiturisepoateutilizacantitatea de20 kg dezahir?
4. Pentruconstruirea unui bloccu4 etajeseutilizgazA gg0t ciment.
Cecantitatede cimentseva utilizapentruconstruirea altordoul blo-
curicu cate10etaje?
5. Cei20 deeleviai uneiclaseau participat la recoltareadestruguri,timp
de3 zile.ln primazi au recoltatcAtjumXtate din a douazi pi a treia,i taun
loc,a douazi 23 q, iar a treiazi, cu4g0kg maiputindecatin a douazi. '
Citekilograme desLruguri a culesin fiecare zi un elev.presupunand ca
auculescantitiitiegale destruguri?

' Z,*llrrri; (tO)


, autor:d_nalulianaBogdan
/. Sespuneci, demult,un negustor turc a ldsatdreptmogtenirecelortrei
fecioriai sii 38 decimile.El a spussi Ieimpartia9a:fiul celmaresdia jumi_
tatedin numirul c5milelor, celmijlociuj din toatecimilele,iar mezinul]
din toateclmilele.
Dupimoartea taLaluilor.ceilreiauincercat saimparta
. intreej cdmile_
le,darn-aureusit.Au cerutsfatulunuibdtri" Oi"
,rt. a..rt.,* Sa"d,;p"i;
si le-aspus:
- Iata,vd daucu imprumutdouddincAmilelemelecas_oadau?alila
celel:ate mottenircde tatdlvostru,i lncerca,tidin nou sA facetii-pa4iU.
Fecioriiau ascultatsfatulbitranuluisi au inceputsi faci imodrteala.
Dedataaceasta ei au izbutitsi indeplineasci
dorintatatllui.
CAtecamile a primitiiecare?

102
2. AvefiI monede,din careuna estefalsi,fecutl dintr-unmaterialmai
uior decatmonedele
bune.
DacAdispunetide o balanfi,cuJnputetiidentificamonedafalsdprin
maximum douacantariri?
3. Intr-unco;sunt5 mere.
Cumtrebuie impiirtite
aceste
merela 5 fetiteastfelincatfiecare
saca-
peteun mdr,iar in co! si mairamini incl un mir?
4. Nitteuietori delemnetaiebirnebucafidecateun metru.Fiecare
ffiie_
ruraseracelntr-unmlnutsijumdlate.
In cateminutvort[ia o bdrniiungi deb m?

Zuahaap, (l | )
autor: d-na Florica Enache
/. Trei copii au o suml de bani.Dad al doileacopil i-ar da primului tre.i
lei, iar al treileaar aveatriplul sumeisale,atunci cei trei copii ar aveasume
egale,egalScu triplul numdrului765.
Cesumdarefiecare copil?
2. Andreiarell ani.taralsaude4 ori mai mult.
Pestecali ani va6ta tatilui va fi dublulv6rsteiluiAndrei?
3. Sumaa 5 numere
consecutive
estecu 2 171maimaredecatunuldin
numere.
Caresuntacesle
numere?
{. Avemtrei numerex, y ;i z. intre aceste numereexistA
urmitoarelerela-
{ii:
a) primulnumArimpdrtiL laal doilea ddcitul l7;
b) al treileanumir impi4it la al doileadAcatul14;
c) diferenla dintreprimul9i ultimulnumSrestti25.
Stabiieite caresuntnumerele x,ysi z.
5. Careestenumlrul de doui cifreastfelinc6tdiferentadintreel gi r5s_
turnalulsausafie72?

103
Zu""|u"rrz, (t Z)
autor:d-naAncaBe;ihiu
/. Cisestepe.rdinegalitatea;
[(4 5: 5 + 10.2, t4). 3l : I0 . 4 - t4 : 7 ): 1 3 + 3 1. x = 6 3 .
Z. Trei elevidin clasaa IV-asepregitescpentruun concursde
fiiatemati_
cA.Primii doi eleviau lucrut cate2Z de problemefiecare;timp
de 4 s6pti_
m6ni,doarin zileleIucrltoarealelunir.
$tiind cb primul eleva rezolvattot atitea problemec6t al doilea,iar al
lreileajumatatedin problemele rezolvate de fiecaredintreceilaltidoi.afli,
cateproblemea rezolvatfiecareelev.Darin totaj?
3. Dubleazinurnarul natural4, apoi micsoreazi-icu 14,noul rezultat
micso-
reazi-lde 15od, apoimireqtel cu tdplul numerului3 194;i veiobline
l0 000.
Careestenumarul?
4. Ca l c u l 6 a z i i :{6l 3. l t4 6 :8 7 _ 1 2 l n 0 8 9889) l_643621
:45.
5. Mos Nicolaea plecatia cumpirituri. El a pregitit 996 de pachete
cu
daruripentrufetilelesi bdieliiunei scolidin Timisoara.
Sliindcapachetele aveau acceasivaloare,s;ciidarurilebiiietiior
au cosLat
cu 6 642lei mai putin decatcelealefetiteloi,pentrucarea plitit
125952 lei,
afl5 catepachetepentru fetile $i catepachetepentru biieti
a cumpirat Moi
Nicolae.si cata cheiLuitin total.

Z""n rr4p, (l j )
autor:d-nulLucian Stari
/. DacIMihaiar aveacu 35 maimultetimb.re, iar Dani_ardaluiAurel47.
atunciceitrei copiiar aveaacelagi i r r.
numir detimbre.
Cateareacumfiecare, daciauimpreuni23gdetimbre?
1 . intr- ota b a ra sunt560deel evdi i nc i c l ulp r im asr i c uo d a L a . 6 iju m a t a r
maimulti elevidqgimnazju. Nun5ruifeteloresteegalcu celal blietilor.
Catefetedin clasele I-lV sunlin tabiri, dacisuntcu o cincimedin to-
l aluliete l om
r a ip u ti ne
dec at
c el edegi mnaz ju ?
t04
3. intr-un. depozitde fructe se giseaug 650 kg de piersici,
. cu 3 076 kg
mai multe kilogramede caise,merecatjum:itatdin
cantitateade piersici;i
caisela un loc plus 5 687 kg, iar prune cat doui sferturi
djn cantitateade
mere.
Catekilogramede fructesunt in depozit?
4. Intr-o plantatiesilvicAsunt 12 340 puieti de bra<l,cu
un sfert mai pu-
tjni pini,mestecenj cat o cincimedin sumabrazilorgi pinilor,iar tei cu g g39
maiputinidecatsumapinilorsj mestecenrlor.
Ca t iD u j e l i s u ni tn p ta n ta i i e ?
5. Din totalul spectatorilorunui mecide tenis,
219au fost copii,numirul
maturilor fiind de 6 ori mai maredecatal copiilor
!i de 2 ori si jumitate mai
mic decatal tinerilor.
Catib6rbaliau asistatla meci,dacdfemeiau fost I 965?
6. Allavalorilenumerelo"
a, b !i c daca:
3 a + b +2 c= 9 i 8
a +2 b +4 c=1 2 0 I
2 b + c= 5 7 6 .

Zu.&^ e (t +)
autor:d_naloanaButoi
/. Sumaa trei numeienaturaleeste42.
$tiind ci produsullor estemai
marede.4ori decatprodusulprimelordoui cAprimul
li num5restecu 7 mai
mic decdtdubluiceluide-aidoileanum[r,afii numerele.
2. Paftueleviau impreunl 114timbre.Daci primul
elevar primi de la
fiecaredintreceilalticate3 timbre,atuncinumirul timbrelor putea
ar fi pa_
lru numere naturaleconsecutive.
Afli cdtetimbre aveafiecareelev,

t05
Zwlnaao (ts)
autor:d_naloanapencea
/. + g_g x (8x 8:8-g x 1 )= ?
C a lcu l e a zi:8:8
2. Mi p e a d i n :5:{l (4x a+ Z):51: Z} = 5.
J. Undreptunghi arelungimeade 104m, iar lbtimeacatun
gime. sfertdin iur-
Afl5perimetrulsi ariadrptunghiului
dat.
4. Sumaa doudnumerenaturaleeste1
000,catullor este2, iar restui
100.
Caresuntnumerele?
5. La un centrudepAines_avandutazi
un numir depeini.Daci adunlnr
cu
Jumatatea sfertulacestuinumir, oblinemg?9.
Catepainis-auvandutla acelcentruazi?

Zuanlra4p,(/ b)
autor:d_naloanapencea
/. C al cu l e a3zA;
+3 x {3 +3 x [3+3 x (3+3 x 3 ) ] ] = !
2. A fl5p exd in :{[( 5x x _18):3+131x 7_E4 l: 2 5 = 4 .
3. Careestediferentadintrecatul numerelor
13 675 gi 25 ;i produsul
numerelor l7;i 29?
Scrierezolvarea subformaunuiexerctfiu.
4. in clasaa IV-aA suntbiiietjsi
fete,numarulbiiielilorfiindcu 3
maredecatai fetelor.Daci in clasi a mai
aruncr
num5rur bdietito,, T,":ll ' decdt
,otl:!' ii ar pleca
4 fete,
u,,ii a. aouillttt^uttare numirul fetelor'
cati elevisuntin clasuu IV-uA?
5. O sirmi arelungimea de1 000m. Setaiebuciti de25 m.
Cetet5ietudsefac?

106
Zta^Anrp ( | 7)
autor: d-na loana pencea
/. Ve rifici
e g a l i tatea:
6:6 + 6_6 x 1+ (6_ 1 ) _6 = ( 6+ 6 + 6 : 6 ) x 0 .
?. Sedaunumerele:
a - [( 2 0+ 5 :5) x t0- t0] :49i b= 110 0 0(:4 x E )_ 2 d ) x 2 _ 2 0 .
Caredin afirmatiile:a < r; a = b; a > b esteadevaratx?

-t. Uncildtorparcurge un drumin 3 zile,astfel:in primazi jrhdtate din


drum,ln a douazi un sfertdin rest,iar in a treiazi ultimii g km.
Catikilometriaredrumul?
4. Dac6, inainteaunui numlr de o cifrl scriemcifra S, numlrul obtinut
estecu 18maimic decdtcelpecareil vomobtinedacivomscriecifraS
dupi
acelnumbr,
Careestenumarul?

Zw^Un,p'(lS)
autor:d-naloanapencea
/. S ed a un u m e rel e:
a=6x 7_i x 6-72:g;
6- 64:8-3 <4-4r4 ;
c =42:6. 16 8.
C alcu l e a zi:3x a-2x 6+c gi 4x a-3 x b + 2 x c .
2. Andreia citit o cartede210paginiin patruzile,astfel:in prima,i
in a
douazi a citit 100depagini,in a patrazi a citit cu l0 paginimai
mult dec6t
in a treiazi fi cu 20 depaginimaimult decatin a douazi,
Catepaginia citit Andreiin fiecaredin celepatruzile?
j. Marinsi Danau impreuna Z0lej,Marinsi lon au impreund g0 lei,iar
Danii Ionauimpreuni80lei.
CAtibaniarefiecarebiiat?
4. Foloseste
de8 ori 9 9i doui operaliiaritmetice
pentrua obline10.

t07
Z'anunz,(ta)
aulor:d_naValecaBuic.;
/. O pereche de ghete!i un treningcostaimpreuni250lei. Dacd
micso_
rl:t:, rreningului cu 20 tei,i mirim pretuJ
gheteior
cu 50 lei,ghetete
:ir deJ orj
oevtn maiscumpe decattreningul.
Aflf pre{ulfieciruiarticoi.
2. Mama,,tata g0deani.
ii fiicaauimpreuna
.^' .r: d"camamasi fiicaauimpreunir
50deani,jartatf,si
,,,
l ca.- au
"Llf
lmpreun;54 l:Tre,
deani?
3. Doifraliau impreuni49.deani
ca| aniarefiep4re,
dacaatuncicandunulaveaZ anicelilaltavea12ani2
4. Mama,tata,fiul si fiicaauimpreuni25deani.Vdrsta
mameirepreziriti
4/5 din vdrstatatilui, iar acestaestede 5 ori mai mare
decatfiul s[u car"
avea2 ani cands-anascutsorasa.
Cev6rsld arefiecare ?
5. Doi prietenicitescdoui ci4i avandacela$i
numir depagini.in prima
I
zi unul citeste din numarulpaginilor. iar celalaltI din numarulpagini_
i | -
lor si constata
cda citil cu 16paginimaiputine.
Catepaginiare fiecarecarte$i cat mai arefiecare
de citit ?
o. Un elevcitesteo cartede2g3dEpagini.in primele
3 zilecitestecate25
de paginipe zi. in q,rmitoarele5 zile citeqte
cu cate5 pagini mai mult decal
in ziuaprecedenL;i.
Catepaginii-aumai ramasdecilit ?

7. A f l Aa , b . s t i i n d ca :a -b =4 0 l i a :b -_ 5 .

8. Sumaa 4 numerenaturajeeste96. DacaadunJm


Ii1primul numar3.
scidemdinal doilea
nuri.rar
3,pealtreileaii impXrtim
la3 i pe
inmullimcu3;ob{ihem4 numere egale. "ir;;;;i
AflI numerele.

t08
9. Si sedetermine
3 nun-rete gtiindcasumalor este
naturaleconsecutive,
cu 41maimaredecatnumarulcelmaimic. , .l

/0. Sumaa 3 numerenaturaleeste843.Cdtuldintreprimul numir gi al


doileaeste4 si restul3, iar dintreprimulii al treileaeste2 !i restul3,
Sdseaflecele3 numere.

Zualila'zp' (20)
autor:d-na,Valerica'
Bui cd
/. Sumaa 3 numerenaturaleeste340.Al doileanumir reprezintiju6i-
tatedin primul,iar al treileareprezinta
] din prlmul.
6
Si seafleceie3 numere.

2 . Triplulsumeia 5 numerenaluraleconseculive
esle945.
S:rseaflesumaullimeor doui'numere.

3 . Ca l c u l e a z( ia: +b +J:2 !i !a b c):2 , dar .5:


a = 5 6 x 1 2:4 , b = a :2 + (9 4 5 :1 5 )si c= ( b 47):100.

4. S.l s e a f l e ab.s i c.d a ca :a -6 1 0 c.b .- 2BBsi 812:4*b=219-

5. AflAnumerelea, bsi c, itiind cS: ax bx c+ (a+ b+ c) = 1414E6;


a x b x c= 141312; i '
a + b =78;
a x3 =c,

6. Si sedetermineun num:r natural,stiind ci suma,dintreel si : din el

este252.

Z SI sedeterminenumerelenaturalea, b, c si 4 stiind'cA:
a :b =2 :
c:b =3 ;
\b + c):2 = d;
a +b +c+d =504.

t0s
8. intr-o iivadisunt382demeri,perrgrprunr.
Saseaflecatipomisuntdefiecarefelin livadE,dacdperi prunila un
locsunt258,iar prunisuntdedoul ori maimulti decdtperi. ;i
f. intr-undepozit suntde 7 ori maimulticartofidecatin altul.Dacase
scotdin primuldepozit678kg ,i din al doilea75 kg, in ambeledepozite
rI_
mancantitAtiegaledecartofi.
Cecantitatedecartofia fostla inceputin fiecarcdepozjf?
/0. Unelevi;i prppune$ citeascdo cartede259depaginiintr_osipt[mdn[.
- Catepaginicitestein fiecarezi, daci citeqtecu cateZ paginimaimult
decAt
in ziuaprecedenlii
?

Zu4nilaru'(2/)
e'n*
/. Fienumdrur:
5354s556...e8eer001
01I or. ri\{riolriiof^'
CAtecifresefolosesc
pentruscrierea
acestur
numAr?
2. Catenumerenaturaledetrei cilresepotscriecu cifrelea, b si c, stiind
c da. b c=8 ?
3. Fienumerele naturale:
_ 132,354,423,735,832,825,687,486si 526.
intre cele9 numerede mai susexrstdun,,intrus,,.Aceslanu
respecta
relatiadintrecifreceexistila celelalte
numere.
DescoperS,,intrusul,,.

4. Suma.a.doua numerenalur.lle
esle250.Dacaimpiirtimnumirulmai
mareta-dublut
numiruluimaimic.oblinem cdtul3 9i reslul5.
Md n u m e r e le.
5. Scrieurmatoarele
patrunumere dinsirul:
2, 5, 11, 23,47, 95,

I t0
Zualilnz, (22)
, autor:d-naValeriaMan
,. Mama-tigru. gi puiul-de{igru
laliil-ligru toatapradain 3 ore.
mananca
2 oresi.respectiv.6
ore.
DacIs-arnapustiimpreundpesteintreagapradAii ar manca-o,in cat
timpar Lermina-o
cutotii?
2. Treidrumetiiau masaimpreundla un han.Primularein traist5.3pdi-
ni, al doileaare2 p6ini,iar al treileanu areniciuna.La desphrlire,
al treilea
drumetlasbpmasaI 000lei.
CumtrebuiesA-tiimpartxbaniicei doi drumeti,gtiindce toti trei au
consumal in modegalcele5 paini?
3. Descoper[mesajul! TeasigurcI estepldcut.
a) Determininecunoscutele notatecu majuscule.
b) DescoperiliteraascunsA in spatele
bicicletei.
c) Completeazi cu literele(majuscule)corespuizdtoare.
A=10-B :B ,i arB +0;
1 4 x 103:103-9:1=F;
7 : O = 1,cAtulesteegalcu restui;
l :2 =l ;
, N :4 = Q,1s51ul este3 x C,C nu esteegalcu 0.
T=19x 19x 0+0:19;
E- 4 D :D :
3 :B =1.

5 6 9 @o 0 4 3 2 7 4

4. Un araba l6satcelor trei fii ai s5i mostenire17cimile,hotSrand


ca,fiul
! di ne le t,. a rm e z r n u-1t 0. .lne t e Ne
celmaresi ia I d inel e.fi ulmi j l oc i u . -
2
putandsdfac5impirtirea,le pistrauimpreune.

l
Intr-o zi, trecupe hnga ei un inteleptcilarepe o cAmild.Fratii
i_au
spusnecazullor. Acesta, dupdces_agandit,a l[sat cimila lui impreunlcu
celelalte
si le-apromisci va rezolvasitua[iacandseva intoarce.inteleptul
s-atinuIdecuvant.
Cumcrezicaa procedat?
5. PeI mai2006,intr-o zi deluhi, Bogdan isi activeaza
clsutade e_mai].
Lunea,ma4ea,miercurea gi joia primestecateg mesajepe zi, iai riinereasi
sambitacate16 mesaje pezi. Duminicale citestepetoate qtergejuinAtate
$i
din numErullor.
Daciin fiecaresdptAmana seintampldla fel,catemesaje vor fi in,casuta
dee-mailpe21 maila ora23:59?

Zuektuz(B)

/. Daca
dintr-un
numirsildim
t,,r, *.l..jffi :::;:::":::
din acelagi
numir scddem
11 si diferenta
oblinuii o inmultjmcu li, atunci
seublineacelasi
rezultat.
Aflanumarul.
2. M-amgdnditla un numariiam fhcuturmato4reje j_amimpar_
operatji:
tit la 3, iar rezullatull-ammirit cu 5, oblinindun alt numir, pe carel_am
inmul{itcu 6, apoil-ammic$orat cu 42,obfinindrezultatulfinalcelmaimic
numirnatural de3 cifredistincte.
Lacenumdrm amgdndit?
3. La magazinul dearticoledemenaj,o oali cu capaccost5110mii lei,iar
numaioalacosticu 100mii lei maimult decatcapacul.
Mama: - Netrebuiesi un capacexact ca ac:esla, darcepicat canu mai
am disponibilidecAt6 mii lei!
Mihaela:- poti cumpdracapaculpentru oald pentru
;i mine o cara_
meade I 000lei!
Mama:?!!!
Rlspunsultiu:

fi2
4. Un cdinedevanatoare gi o vulpeseraflAla o distantide30 m unul de
celiialt.
StiindcAvulpeafaceo sirituri de 1 m gi caineleunade2 m, iar vulpea
sarede3 ori, in timp cec6inelesafede2 ori, si seafledistanta.parcursd
de
cainepan5ceajungevulpea.
5. DacA3 pisicipot prinde3 soareci
in 3 minute,in'cdt timp 30 depisicr
vorprinde
30desoareci?

Zual'r44p, (24 )
autor:d-naVaterkMan
/. Ceesteintr-unnlnuf, dedouaori 'intf-unmomenfginiciodatilntr_un
an?
2, Cefacemaimarezgorirotdecdtun porcfl6m6nd?
3. Cumestecorect:
, a) gapte.plus
cincifacunsprezece;
pluscjncisuntunsprezece?
b) gapte
4. Carelund are28 de zile?
5. Ceesteintreorassi sat?
6. Estearabde origine.Mai areincbnouAfrali. D,aca se desparte
de ei,
nu-i face,pielea
o para.DacAsealdtur[fratilor,le spore$emgncadqzeceori.
Cineeste?
Z $apteori gaptefacpatruzeci
9i noud.lei penouxsi maiaduniunu.
Cerezultatseobtine?
8. - Bundziua,domnule!
.. - Caticopiia!, omule?
- Treiin caL trei langdcar, trei pe rudacarului,trei ?nfundul hotaru_
lui, trei la oii trei la boi, trei cu tuA la guijoi ,i-o incd
li-o Savincd
si doue
copilemici.hngdele incdcinci.

3
Zuthntp' (25)
autor:d-naVerginia
Arapache
/. OrdoneazicrescXtornumerele
naturaledeforma:
2n+I;3n+1;2n+3;n + 2 ,
unden estenumlr naturalmaimaresauegalcu2,
2. ObseruAregula,apoicontinuicuincf,trei numere:
a)V,X, XV,XX,XXV,.. .;
b)X.XX.XXX,XL.L, .,. .
3. Un abatora livratpe o pialx59 768kg de carnede porc.Din acestea,
24326kg aufostpulp5,ceafX cu 35 558kg maiputinedecatintreagacantita-
te,restulfiindmuschi,
Puneintrebarea problema
li rezolvf, numaiprinsc5dere.
prinadunare,
Verificirezolvarea
J
4, Un muncitor realizeaz1in|':f-o
zi dintr-olucrare.A douazi realizea-
T7
,4
zl cu -- malmult oecatln pnmazl.

Cata realizat
muncitorul
in celedouizilela un loc?
5. Dintr-undreptunghi
cu lungimea de300mm li l5limeacu 15 crpmai
mici decAt
lungimea
decupeazdun triunghicutoatelaturileegalecu litimea
dreptunghiului.
Careesteperimetrul figurii rimase?

Zuakn4p, (26)
autor:d-naCfistinaLauraMunteanu
/. Dad dintr-unnumArr sescade18,seobtinecel mai mic numArscris
cu trei cifre distincte,careareuna dintrecifre 9, iar sumacelorlaltedoui 6.
Careestenumirul x?

fl4
2. Sumaa treinumere este90089.
AJl[fiecarenumir, ltiind cAsumaprimelordoudeste41 310,idi a ul-
timelordoui80000. ,i

-r. Petraseulde la cabana MunteleRoguspreVdrfulCiuca;seinsirdie36


deturisti.
Andreispune:
- Numdrul turiEtilor din fala meaesit elat cu un sfert din numdrul
celordin urmamea.
Ai catelea
dinsiresteAndrei?
4. Dintr-obucatadepanzidreptunghiulard cu lungimeade72 cm,i liii_
meade64cm s-autiiat esarfe
cu lifimeade8 cm.
cum s_ataiatpanzapentrua obtinecelmaimarenum6rdeesade?
CareesteIungimea fiecareia?
5. O fati de mas5,av6ndformade paralelogram are marginide 216cm
dindanteli.
Cali centimetriare laturamai mici, daci aceastaestecu 14 cm mai
mici decdtlaturamaimare?

Zualwz (22)
autor:d_naRodicaStefinicd
/. Completeazaenunlurile:
. lLnitatea
principalA penLrumlsurarea lun|imii este...
. Kilogramultigramulsuntunitdlileprincipale pentrumAsuratea...
. Multipliilittului sunt...
. Moneda nalionald a Romaniei esrc...
. Instrumentele folositepentrua mkuh trecereatimpului sunt...
2. Caredintremultipliisausubmultipliisuntindicalipentrua.exprima:
. lungimeaunui riu; c masaunui mdr;
. capacitatea
uneigAlefi: . duratauneipauze;colare:
o valoareaunui creion; . lungimeauiiui cyiion?

fi5
i. Compara:
8 0 0d a m . . . 8 0 0d m; 4200bani....421ei;
1 6c 9 . . . 1 6q ; 72h- ..720s;
20 d | . . . 2 0 0 m t; 800ani...80decenii.
4. Scrietoateegalititileposibile:
I
5 dl; I rn; 30 decenii;20 !; 80 cg; 4 t; 12 m; S c1;200 dt; 25 cm;

800mg; 3 min; 1 200cm; 500kg; 180secunde;40 q; 1f, SOO


uni.
z
5. Transforma,apoicalculeazi:
30 cm + 4 dm = ... mm 120min - 2 ore= ... sec
500hl- 586dal ...1 3 decenii+ 6 secole= ... ani
-
6 0 0 k9 +3 3 t=...q

6. Pentru3 ore de lucru, un muncitorprimeste33 lej.


Cesuml urmeazdsdprimeasciintr-o luni cu 22 zile lucritoare,daci a
lucrat 18 zile cate8 ore pe zi, iar restulzilelorcdte9 ore zilnic, ora de lucnr
fiind pl5titdla fel?

Z,uol'mp, (28)
autor:d-nul Teodor$tefrnicd
/. AlegeunitateapotrivitApentrua misura:
. o canAcu bpte - 2 ml;2 dl; S dal.
. duratauneipaun scolare- 900s; 60min.; 60s.
. masauneibomboane _ Sdag;5 g; 50hg.
. lungimeaunui crcion- 18m; 18cm; 180dam.
. valoareauneimingi - 2 000lei; 20 lei; 200lei.
2. Ordoneaz|crescdtorurmltoareleunitiiti demisurd:
at 7 m :6 0cm ;-.l ^ hm:300 I
dm; dam ;
to{J l0
b) 140g; 14kg;410dg;104hg;1400cg.
J. TransformS:
. in dm:121m; 1 400mm;16dam; t in litri: 17 dat;520ct;7 dda{;
. in kg:39q;4 t;4 000dag; . in ore:420min.;40 zile;
28 800secunde.
4. Scriecefracfiereprezinti:
a) 10mindintr-ood; b)4lunidintr-unan;
a)'25cmdintr.unmetru; d) 23gramedintr-unkilogram;
e)32 I dintr-unhectolitru.
5. C,alculeazl:
1l hm * 420m = ... dam 9q-57 0 0 0 g = . . . k g
=
2bd a t+2 0d t ...4 4mi n+ 6 h 1 5 m in = . . . s
l mileniu 3 secole
= ... decenii
6. La o fermEs-afltut o rezervidefanpentrua hrdni40 devacitimp de
90dezilecu cAL 7 kg pezi.
. Daci sev6ndun sfertdin fansi 10vaci,catezile vor ii hrinite restul
vacilorcu cite 10kg defanpezi?

ZuaLla^p, (2g)
autor:d-na.Nelula.Vere|
/. Determininumerelemai mici decat200,dar mai mari dec6t100care
'indeplinesc
in acelaiitimp conditiile:
a)sumacifreloreste6;
b) riumerelesuntpare. '

2. Aflavaloarea
lui b dinegalit6tile:
850 360+b=86 0 ;
500-b+37=48;
240+ b_ 180= I 000.
,. Compara
fractiile.
Justi6ca
fiecare
constalare.

tt7
. 1 .3 2
. 12 .1
u,r5'
5,3.'2'I1,2'
,D', 5.2Sl 3 .7 3.2
-i- sl -:- sl
7 ',I8 10 4'5
4. Co n str u ie fl e:
arun patratcu laturade2 cm;
b' un trapezcubaza marede2 cm.iarbaza
micilcu3 cmmaimica.
). re metrulunurdreptunghiestede240m. iar latimea
de2 ori maimica
decAtlungimea.
Catimetriarelungimea
dreptunghiului?

ZuaL-,@ (J0)
Cancursul
,,Miculmatematician",
sesiunea
mai2007

/. Scriesi compara celmaimarenumdrdeordinulzecilordemii careare


ciframiilorI si celmaimic numdrdeordinulsutelordemii cu cifrazecilor
demii9ia ze cil o1r .
2. Calenumere deformaa3causumacifrelorl2?
Scrielein ordinecrescitoare.
3. , Bunicularein livadl 5 rdnduricu cate19 nuci,8 rinduri cu c6te17
caiqi,iar prunicatdublulnucilorsi caisilorla un loc.
Cifi pomiarebuniculin livada?
4. O gladiola!i o garoafa costi 23 lei. Daci mic;orim prelulgaroaieicu
2 lei si mirim cu 4 lei prefulgladiolei,
atunciaceasta ar'fi de4 ori maiscum-
pi dec6t garoa[a.
C6tcostifiecare?

dh
118
I. Numerele
naturaledela 0 la I 000
7, Scrierea,citirea,fotualea numerelornaturale . .
3. 1294. 36,I08, 702;5. m = 2; n = 10:p = 12;r = 14;s = 16;6.Numerele
sunt:I 1,
12 , 1 3 .
Predecesorul Numdrul Succesorul
l0 t1 12
l1 12 13
12 l3 t4
Z 938,939,940.423,424,425;110.111,112;S.Nurnerele ciutatd,sunt:a) 346si
864:b| 345:o 865i9.br Numerele descoperte sLrnr:
630.74l, 852,963;cl 630,632,
634,...;741,743,745,...; 852,854,856,...;963,965,962;...; JA Numarul ciutat
este978.Sirulesle:978,964.950, 936....: Il. Numerele sunt 420,531,64i,753,
864,975,Avem3 numereimpare:531,253,925si 3 numerepare:420,642,9641
b) 3 - 3 = 0; 12.a) 111:222,333,444,555,666,777,888,999(9 numere); b) 123,
234,345,456,567,678,789(7 numere); c) 9 - ? = 2 (numete):t4, Casi ,,ajungi,'la
un numir impartrebuiesi pornestide la un numir impar,deci739;15.a) par;
b) impar;c) impar;d) pa\ 16.a) 739,740,241,742,743,744,745; b) 680,681,682.
683,684,685,687;c) 989;d) 179;e) 990;
17.
t 2-3-4 5+... 46+47,48,49+50

Segrupeaza 25 deperechi
J8 Avem:
Paginiledela l-9 19paginiji9 \ I = 9 citre;
Paginilede la 10-99(90 pagini);90 x 2 = 180decitue;
Paginilede la 100-992(893paini);893 x 3 = 2 679decifre;
Deci.in totalavem:3868cifrei
19.Avem:999 t 12925- 2 889t: 4 = 999 . 36 : 4 = 999* 9 - t 008 rpaginii:
20 Reprezentimgrafic:
Numerele
pare: Numerele
' rmpare:
a-2 2 a -l
l3a+6 ,' t I
a+4-2) :-i s=f__j_ l z"-+
Efectuam
diierenta:3a
- )
-6 2a- 4 = lz:a * Z-- tz:a I li - z: a = lo.
paresunL10,12li 14,iarceleimpare:
Decinumerele ll $i l3;.

t 19
20.a)7 ;b) 982;c) 958;d) 986;eI987;Ordinea crescitoare
este:298,958,982,
986,987;798+ 202= 1 000;958+ 42 = I 000;982+ 18= I 000;986+ 14= I 000;
987+ 13= 1 0 0 0 .

2. Compararea,
ordonaleanumerelornafurale
< 7 7<7 8 = 18 > 77> 76:12.25< 26>
3. ae{0, 1 , 2 , 3 ,{ . 5 , 6 ,...,9 , 1 0 };1 1 :7 6
.24 < 3 2 .

II. Numerele
nafiftaledela 0 la 1 000000
1. Scriere\ citirea,fomarcanumerelornaturale

6.a)982989;b) 1020i0; Z a) 80 102;bi 799898;8.a)200233;b) 887755;


9.a) 10290;b) 98298;
J0.. l0 006;10060;10600;16000; 40003;40030;40300;43000;
20005;20050;20500;25000; .50 0 2;50
020;50200;52000;
30004;30 040;30400;34000; ' 60001;60010;60100;61000.
l.l.300000;400 001;500002;600003;700004;800 005;900006;
12.a) 10001;20011;20002;30111; 30 102;30201;:..; b) 100001;200002;
200101;200110;300003;...;c) 100002;200004;300402;400620;50050S;...

2. Compaftrc4ordonarca
nurherelornaturale
J. 3 0 7 0 0- 3 0 7 0 1 30 7 0 2 :8 7 6 5< 3 8 7 6 5 4< 87655:t23455. 123456.
- 123 457: 99 998 . 99 999 < 100 0001 99 999. 100000- t00001:
5. 139139;i39 140;139141;139142;139143;l39144
138138;139139;139r40;139141;139142;139143; :
1 3 91 3 7 : 1 3193 8 : . 1 3
193 9 :1 3 1
9 4 0 :1 3l94 l :1 3 9t42:
1 3 913 6 ; 1 3193 7 ; 1 39 1 3 8 ;1 3193 9 ;1 3 91 1 4 0 ;139141;
13913 5 : 1 3193 6 1 : 3 9 .1 3 7 :1133981: 3 91 3 9 :1 3 9140;
1 3 913 4 ; 1 3193 5 ; 1 39 1 3 6 ;1133971; 3 91 3 8 ;1 39139;
6.at 7 432- 7 432a 4:br 18387 l839a- : a e {0.l. 2.3.4, 5.6l:
-
ct 103456< 103a56: a e 15.6.7.8.9j: 2 97986. 97 gllt A-753210 , 102689;
102357> 102689.

Re..apitulare
9. a\ 213:231:3031321:4 | l: bt 2071
2251243: 261:315:352:333:405:423;441;
I0.8 610:8 601:7 52117512:6450:6 432:6 423t . at 30:36:43:b) 58j94;I53;
c) 10897;10907;10917;12.a) prin lipsd:27005;27 075 22 32427 412;b) prin
adaos: 27543;27 628t27 795i27 826:13.a) a estecifreli poatlua oricevaloare

t20
intre 0 !i 9, decisunt 10 numere.Celmai mic este473062ii cel mai mareeste
473962,iar difereniaeste900;J5.a) 50104;b) 106092;c) 90003;d) 1 0r5 909080;
16.1897309005; 24381013; 619290112;.lZ Numerele pot fi:80613;80631;
60381;l0 863;ordonarea este:10863< 60381< 80613< 80631;
18.a)150000000;830000000;40000000;210 000000;b) 154829973;
19.300000;400000;800000;90000;100000;?0. 10234568;765432;in arnbele
situa[ii,sumava fi numerpar; 2J. 88888848;23, 16986688;24, 987511042i
101927 4a5i 25. 9 872651430;1036258479;26- a) 7406;7507;7608;
b) 4565654;5 675542;6785432; c) 914835;893814;872793;d) 18758304;
9 379152i4 689576;27.301777820;301777 640;28 Rotunjire: 2 000;2 000000;
.l 000000:60000000;20000;29.I 663366.

Evaluare0)
J.a)98765:b)2 )46:ct 46789: 2.7 4525 4631 485;3.994 M0:100444:
4.ai I 064:b) 9 064:.5' 598:618.
Evaluare(2)
6. a) 800000;!) 20 000;c) 7 000; 7. aJ987654;b) 22222;c) 640000;740000;
840000; 940000; 1 040000; I a) XVI, XLIX, CCCXXI,DLXXVIII,, MCMXCVII,
M I \ 'lVl:3b2r : 5 8 : 9 7I :9 5 0 :25 0 4 I: 8 5 0 :4 2 01 :9 2 6.
Evaluate(3)
1.53636:2.89 999i3.26603kfi; 5.7 252decirti.
Evaluarc(4)
1.345Q7; 2. a\ 13579;9753r; b) 20468;86420;3.7 cifre;MMYII;4.0246/29),024
5. 54;49;98;293;760;1 599;3 104.
Euaiuare6)
l. a) Ij'II; I ; lV; V; VI; VIl; W[; X; X; XI; Xll; b) C\{; c) CXVII;d) CCLXXI;
e) CCCXCV; ?. Puteaufi: 987655;987656;987657;... ; 987670;3. I 245600;
1245700;1 245.

Ill. Adunarea,
sciderea,
inmultireasi imp64ireanumerelornaturale
maimici sauegalecu I 000000
1,Adunareati scldercanumerelornatutale,ldrd tfecerewte ordin
2.654+ 213. 352- 210 420.
215 471 446 222 211
869 798 333 245
876
4.274+ 214+ 214+ 2I4+
100 465 162 132
3 1 4 6n 376 346

121
6. 222+444=666
243+423=666
24 2 + 4 2 4 = 6 6 6
244+422=666

2, Adunareati scldereanumerclornaturale,cu trecerewste ordin


4.232+ 1 3 9+ 1 0 0 + 1 0 0 +1 0 0 =6 7110; .1 7 5 +154+411+ a= 999; 680+ a= 999;
a = 999- 680;a = 319j2J. 157; 775; 577; 577;775;751;152+ i7 1 = 728;
24.a) 671= 671;b) 735< 758;
25.374+ 794+ 456+ 383+ 797+
373 135 451 483 142
747 929 917 866 139
26.152+ 756= 908;27.290 + 272+214<271+ 2I3 + 295;716< 719
28.131+ 133+ 135+137=536;i29 + 131+ 133+ 135= S28;tz7 + 129+ t3t +
+ 1 3 3= 5 2 0 1 2 5+ 1 27+ 1 2 9+ 1 3 1= 5 1 23; 4 .2 95+ a = 475a=4ZS' 295.a=
= 1 8 0D+
; 1 8 6 = 4 7 5b=4 ; 7 5 -i 8 6 ;b = 2 8 9c; + 4 18= 800;c= 800,4I8;c = 382;
d + 377 =800; d= 800- 377;d= = 423.e +2.222 = 800.e = 800-444;e= 356;
3. i23 + f = 8 0 0 ; 1 =8 0 0 3 6 9f=; 4 3 1 ;5 7 .a n ) = 432- 313;m = 119;b)n= 586-
4 5 7n; = 1 2 9 , c )p = 78 2 -6 4 4 ;p = 1 3 85; 8 9 5 2-414 = 538;952+ 139 414=
=538+ 139;952 - (414+ 139)= 538+ 139;59.953 617= 326;943 - I3B_ 617=
=3 2 6 lt8 : 9 4 3 , 6 r ?-.r3 8 r- 3 2 6 -t3 8 :6 0 .f-t 1ll], **.. .eIe2 r etar ii:
o+a = 4b6l
b+ c b- a = 7 8 1 - 4 6 8;c a =3 1 3 6
; 1 .a +1 3 9 =582
a S82 139;a=443.

3, Inmulfirca;i impdrlireanumetelor natwalemaimici sauepalecu 1 000000


4. 6. 459+ a = 20 460;2 754+ a = 20 460;a = 20 460- 2 754;a = t7 7 06;
7.2M6.7 - (4286t2) = I7 722-2 743 1497912.a)ax (b + i) :7 = ax b + a x
-
x c : 7 = ( 4 9 0+ 3 5 0 :) 7 = 7 2 0 ;ba) x b , c= a x b - a x c: 10= ( 490_ _ 350): 10=
= 140: 10= 14;1A8 x 125! 543= I 000x 543= 543000;2 x 5 x 10x 623= 100x
x 623= 62300;4 x 5 x 5 x 127=100x 127 12700;
20. 5 p = p=
-
- 84O: 168; numirul este
16 8 x 6 = 1 0 0 8 ;
21.r < 7;resturiposibile: l, 2,3,4,5 gi6; 840
a: 7 = 1 r e s t 1 ; a =7 x1 +l = 8
a 7=2 r cst2;a=7x2+2=16
a 7=3 r e sl3 ;a=7x3+3=24
a 7=4 r cst4;a-7x4+4=32
a / = J r esrt; a = / ")+5=4u
a 7 =6 r e st6;a=7x6+6=48

t22
22,Deoarece 120seimparte la 5, inseamnicAnumarulcaiselor din grupeledecate
6 trebuiesi seimparti exactla 5, decidefiecaredatdseiauceteb grupedecate6
astfel:5 x 6 caise= 30caise,
calse, rezult5120- 30= 90,90: 5 = 18(grupedecate5
caise).
Decj:5 grupe de6 caise,18grupede5 caise; sau10grupede6 caisejt2 gru-
pede5 caise; sau15grupede6 caise; 6 grupede,5caise.

. Recapitularc
JJ.156,78,39;12 6orin= 15anj;Alin= 8 ani;Diana= .17ani;13.cu99; 14.76k8
15.5 secole
si3 ani.

Evaluarc (1)
3. 12x 125.:135x 25- 34 x 25)+ 256| 4l * 60= 12x (25| 25 + 64), 60= t2 x 65_
-6 0 = 7 8 0 - 6 0 = 7 2 0 .
Evaluare(2)
1: a )1 5 7 4+ 6 + 1 2 - 1 0 8 4 = 1 5 9 2 - 1 0 8 4= 5 0 8;b) 9 x 210- 255= 1890
- 255=
= 1 635.
' ) Evaluare(3)
I. Restulpoatefi: 2, 3,4 sau5 (4 numere);2y= 170i3,525;4. fetele=20 deledilet
biiefii = 40deladife;5 1 kgcaise= 5 700lei (ROL);1 kgpiersici= 5 500lei (ROL).
Evaluare(4)
-1.Nu, mai sunt necesare 34 de locuri;2.5 x 6 x f0 = 300.Ullimelecifresunt00;
=
3.360lei;4, 1 896;5.llinca 200demi4ele;Maria= 600demirgele.
Eualuare(5)
l. a = 580;b = 550;2, mama-+ 24ani;fiicar 4 ani;J, 14porci;23degdini;
4.25lei,un tricou;85lei,toati suma;5.22delevi.
Evaluarc(6)
3 . t- I! t 1q<

- - J
13 24+ \3 2 5 + 7 0: )9l = 7 2 0 :9= 8 0 ;5 .p =2 3 5 5;p=2355;p= 471 ( pr im ul
nu
mar);471x 4 = I 884(aldoilea numir).

IV. Fraclii
Noliuneadeftactie.Adunareati sc^derea tra4iilor,cu acelatinumitor
AJIaleaur,eifractji dintr-unlntreg
32 5 l 2 3 6 8 9 --:4 -a )4 1 6 :4.3_ t04 . 3 = 312:b)50: 5 2 -
J.
- 3. rr
rt8- - R-tt - o , o >-::
" " - "
x 4 =4 0x4 =1 6 6 .5u ) I 19 ?=3.
= 10x 2 = 2 0 ; c ) 3 2 0 ':B
77 77

t23
,o' 1 5 3 4 5 1 3 0 3 0 t 1 8 9 - 6 3
e ll.2 t:cib - t0 .r .2 .3 .4 Ji
i s, is 'i ;= ;;,u.u;-;-I:ba
7. 840: 4 x 2 = 2r0 x 2 = 420 (meri);840'- 420= 420;420: 5 x 2 = 84 x 2 = 168
(peri);840-420 - 168= 252(cabi);
8. j v 3 0 : x 3 0 : : x 1 0 5 :x=5 0 : l u n g i mea
c J santuiui
:to
e.at
]; r)J;c)l, atf,'afi ; ro.at
$;rtz;ct16
I: 735 : = 315(pruni)735- 315= 420(meri);
12.Rezollarea
7 14 -4
Rezolvarea a lL-a:I ] - ] rnum:rrul merilordinnLrmirul pomilor):
n5 :-420
77 7 7
(meri);13.a) a IV-azi; b) 24 de pagini;14.204;15.60; J6.80;20;40;10;10;
l& Cristina- 40 lei, Dan- 80 leii 20.250m;2J. 285m, lungimeadrumuluieste
360m: 22.95ani;23.Dan 900lei;Ana- 750lei,Radu- 30lllei,Mihaela - 300lei:
24,a = 1 I00;25.I875 denuci;26.stilou4 lei;atlas16lei;cart24 le\;27.a = 32;
b =M; c=28;28.Oana-2lei,Mada- 5 lei;29.ftftu'll. 200de clrti,raftulII -
400decerfi,raftulI[ -400 decArti,raftuiIV- 800decirti.

Recapitulare
111
1. 366Vg zahir; 2.
4 '3 '2 '
;. J=ao.in; t. 160 lei; 5. Ioanacu 15
f,=u^,n;
clupefcl,
(1)
Evaluare
ll r r r
_>_ I I ._ ,I ? ,_:
5 - 8_ 6 8 6
Ia) : > ^;b ) < ct dr Pl l) __: l ^.
2 ,1 76 25 100 35 37 6u ^:

rr) x 1= 5 kg(cantireite
ladagoal5);
nl=];Z:Oke:e
.r"r f =:f 9=t#,o
;ur #=,*', tr=ni'"r
l=ri,,
14 .i
4 . a )x e b )x
\7,6,5,41 ;9, ...}. {8,
Evaluate(2)
L"l,l,l,],|,'zr,t, ,",l|-,
r,lf ,.,*, o,* ,
1't0,1,1,1,),00,
x = (mere);
3. 24 kg : 3 I 8 kg = 24 kg : 8 x I 3 kg (pere);
24 k g : 4 . | - 6 Lg lb ananerj
24 kg-{8kg r3kg-6 k g j -7 k g { s t ru g u ri);
o!/ Ar | e ro12007 I
4.a)-: =38: b) . a.,r-:
: ct u - 2009 I
i, f i' ffi t r*, ;;;;; t;*,
5.a )x e IO , 1 , 2 , 3 , 4 ,56,);b )x {6 ,7 ,8 ,9 }.

t24
V.Notiunidegeometrie
- I
1.Punctul.Drcapta"Segmentuldedreapui.Semidreapta.
Linia t6nt!. Linia curb{

A OOrrnur
oouasemrdrepte,

2 ,M ,N ,P--- ,A a)Aobfinut8 semidreite;


-, i ---,
b) 6 Segmente
dedreapt5;
3.
S-auformat6 semidrepte.

4.a)Ac (a);M (a);b) E e (a);C e {a);D e raJ;


c) 4 semidrepte;
d) 1 segmentdedreapti;
e)liniafranUACM;
Z.10m + 15m + t6 m + 7 m = 48 m (ABCDE);50m + 40m = 90m (AFE);
7 m + 5 m + 4 m + 1 5m +4 m +9 m=4 4 m (A GAUKE) .

2. Fome plane
d T unghiul
J. MDE; ABEC;ADEC;2. AABF;ACDD;AMNP;3. Seformeaziun
triunghicu laturiledeaceeaiilungime.4. L = 129m : 3 = 40 m.
5 AB . , )
AC,-- -ja2m I z+:.
2ml
BL + - iJ

8. Popyl= 4n 66 a 39.. + 80 cm = 150cm;Paora= 30cm + 30cm + 40 cm = 100cm:


Pa,{Ds= 40 cm + 80 cm + 70 cm = 190 cm; suma perimetrelor:p6py6+ pNr46+
= 150cm + 100cm + 190cm = 440cm.
+ PI'\DB

125
b) Paralelogramul
2 S u m al a t u r i i oMr Nt i N K= 3 2 2m;3 .2 .1 8 1+ 2 .FG= 874cm;2.FC= 874cm -
-3 6 2c m F G = 5 1 2c m:2 ; F G= 2 5 6cm;4 .2 . 7 47r n + 2 . PR= 724m ;2 . PR=
=7 2 4 m - 2 9 4 r i , t PR4=3 0 m:2 ;P R= 2 1 5m;5 P= 149m 2 =298m;6.Per im e-
trul pamlelogramului esteformatdin3p 2 + 5.p 2=6p+ 10p=16p.Perimetrul
paralelognmuiui este16 3 cm = 48 cm; Z Perimetrulparalelogramului estefor-
ma t d in 2 p +I p . 2 = 4 p +2 p =.6 . p . D e ci6 p =834m p= 834m:6;p= 139m
(lungimea laturiitff); XY.= 2 ..139m; XY= 278m; I Perimetrul paralelogramului
este f o rm adt i n : 3 px 2 + +l p x2 =6 p +2 p =8 p Deci8 p= 936m ;p = 936m :8;
p = 117m (lungimea laturiiAD);AB= 117m x 3;AB= 351m.

c) Dreptunghiul
l. P = 2 . (21m + 8 m) = 2 29m = 58m; 3.1= 164cm: 2; l = 82cm;P = 2 . (146cm+
+ 8 2 c m )= 2 2 4 6 c m=4 9 2 cm;4 .22 3 1cm+2.I=678cm
. ; 2 l=678cm -
4 6 2c m ; 2 l = 2 1 6c m ;l= 1 0 8cm;
5 . L -4 l ; 2 \ 4 | l )-2 3 0 cmi 4 I l- L," -
l-l15cm : 5 l - l l 5cm:l -2 3 cm: , ----- - ,- - - - - - - J ""t'
6.3 p = 2 880m; p = 2 880m : 3; p = 960m P,,*--l--, I ^^-^
r p e rime l rlur il u n g h iu l u i r:9m.
6 0 2 -1 9 2 0 m z6dum
n
rat+) f
(perimetrul dreptunghiului);
L = 2 l: L I = I 9 2 0m : 2 :L - I - 9 6 0m:I p - )
-
- 9 6 0rr: p - 3 2 0 m { r al i me a d re p l u n g h i u l ui' :L- | SOO,
=320mx2=640m. ,- LF - ,- - ,1 .1

Z P - 9 0c n : L - | - 45cm:3 p -4 5 cm:p -4 5 l r a-
cm: 3 - 1 5c m l l a t i me aL):- 2 1 5cm- 3 0cm: ''
L r __ J
Sunl 50pitmtecu laturade3 cm.
& a) PllcF= 1 000m x 4 = 4 000m; b) Prcor= 1 000m x 2 + 2 1 220m = ? 000m +
+ 2 440m = 4 440mi c) Pd,ABDE= 2 . 1 000m +.2 2 220m = 2 000m + 4 440ni =
= 6 440m; d) PrcDD - PABCF = 4 440m - 4 000m = 440m; e) 8 799kg - 5 782kg =
= 3 017ke.

d) Petatul
J. I = P r 4 = 160cm : 4 = 40 cml.2.P = 2 cm + 4 cm + 3 cm + 3 cm + 10cm + 3 cm +
= 280cm :4 = 70cm ;NC-
- 3 c m + 3 c m , 4 c r r r 2 cn -3 4 cm:3 , l p a tratului
= 70c m: 2 = 3 5 c m ;P o a cr,r=3 5 cmx4 =1 4 0cm; 4,L= 432cm|; = 432cm..4;l=
= 108c mPa ; =r 2 ( 4 3 2cm + 1 0 8cm)=2 .5 4 0 cm= 1080cm;latur apitr atului =
= 1 0 8 0c m i 4 = 2 7 0cm;' 2 l + 1 0 0cm = 5 0 0cm ;2.1= 400cm;l= 200cm ;
Poat'.t=200cmx4=800cm; 6,PFt.t=67cmx 4 = 268cmj Z latLrrapdtratului=

126
= 864m : 4 = 216m (lStimea 2 . 276m + 2 L = 1 236m; 2 . L =
dreptunghiului);
= I 23 6m - 4 3 2 m ;L= 8 0 4 m:2 :L =4 0 2m.

e)Rombul
J . P -4 8 5 d a m - 34 0 d a 'n : D
5c 5c
:%li;;i
2 P= 5 c m x 4 = 2 0 c m;
i
'A -ffi
B
3, 180cm : 3 = 60cm (laturatriunghiuluicare
esteegalicu a rombului);P."-r,= 60cm x 4 =
240cm.

B
4. Perimetrul dreptunghiuluiesLefor D
m a td i n 8. p = I 08 8cm;p= I 088cm.
: 8j p = 136 cm 0itimea dreptunghiului
care este egald cu latura rombului);
P. * r = 1 3 6 cm x4 =5 44cm.
5 Pon,,t= 193cm x 4 = 772cm'
P."-o= 193cm x 4 = 772cm; deci
perimetrele suntegale.

.B
6 . a )A B= 5 c m x 2 = 1 0cm'
b) P,o'o = lalurarombului - 5 cm ' 2 - l0 cm=
=l0c mx 4 = 4 0 c m .

7. a) Pr^o",= CD + ED + CF + EF;60 cm =
=
-1 2 c m + 1 2 c m + 1 2 cm-E F ;E F 6 6 .r -
-36c m = 2 4 c m ;
b) P,".6= 12cm x 4 : 48 cm.

127
Q Trapezul
J. P = 1 8 c m+ l 0 c m +4 cm + g cm=4 0cmj
2.2-. 706m + 210m= 1 080m;2. I = I 0E0 _316
^1.+ m m;
I = 764 m:2; | = 382m;deciAD= BC= 382m.

3 . PA s c p = p + 2 p +4 p +3 p =1 0lp0..p = 9 3 0m.
p^=930ni: 10;p = 93 m (lungimea bazeimici);
93 m x 4 = 372 m (iungimeabazeimari);AD =
-2 - 93 m: AD . .186m: BC_ 3 ^ 93 m: BC=

4, 12m : 2 = 6 rn (lsngimea A '


bazeimici). TU
lr,lz= lungimile laturilo,n.pu.utJ;Zp* f = gm;2. p = 8 m,p = 4
i : = 4 m + 1 m = 5 m ; P u ,o=.,1 2m+ 6 m+ +m +bm =22m . m 0r).
5. 14cm = cm (lungimea
'<,2 28 bazetmari);28 cm : 2 = 14 cm iz = 14cm +
+ 2^cm=.16 cm;p = 14cm + 28cm+ 14cm+ 16cm= Z2cm. {lr);
6. CalculandLavem laturab = 0, decinu sepoaleconstrui .si._calcula
pezulur. pefimetrultra_

Recapitulare
1,3posj b i l i t a7rci :m :I cml6 cm:2cm:5cm:3cm:
Z C,adid I 000cm:J. a)CD_
2 4,:T; = BC 6 cm;4.cu72cn; j8.25a" patut";tS. 60:J^i'i:ti
l :-; ?9
dreptunghiuri;
2J,3 360m.
-
Evatuare
e)
5'L:!2 cn x3-=36cm;P4"o1,nr6;
=2 72cm+ 2..36cm= 24cm+ 72 =
b 4 7 6cm x 2 = 952cm; 7.p6*01,,*1,; = 1 . g q m1 2 . 1 8 " . = 1 gcm
c m;6 .Pr o - = ;;*;;
96

Evaluate (2)
J : ! 9 ' n . . 4,3- . I 068m: 4. lalimea_ 645cm : 5 . 2 _ 1 2 9
c m. 2 _ 2 5 8c m:
5,L ^-2 l: 6 p -54 0 c mp: - 5 4 0 c m : 6pr _ g O..
L = 2 . 9 0 c m=
fr if." " ir " r ,*Clr "r ,' Jii,
I 8 0c m.
. Evaluare(3)
1. 232m 14 - 5 8m r l a tu ra ro mb u l u ipi r=5 8 m^4- .232m:2.L_2.l;6.p._
o . t 0 8 c mr ld ri me aLi_: _ 2 .l 0 8 cm:L _ 216cm
]:OUjT ,
226
cm:P=2 656
cm+2. 226
cm- i 582cm,
il-J:"-:i'_";; Itj iTr;,..
Evaluarc(4)
l . 4 Ec m i2 3 0c m :J . 9 6cmi4 .I _ J5cm:L _ 9 0
cm;5.75cm.
. Evaluarc(S)
J Lalurile triunghiuiui sunt:l6 cmi14cmi 12cm:p,,= 16cm. 14
cm r 12cmr

t28
= 42c m ;4 . l = 1 6 0m:4 = 4 0m;P = 2 . (1 6 0m + 40m) = 400m ;20 leix 400=
- 8000lei.
Evaluarc (6)
1, 2. L + 2 3 0 5 m = 20 1 0 m;2L =2 0 1 0 m 6 10m;L = 1 400m r 2;L = 700m;
2 1 0 . p = 6 5 0 m p 6 5 0m : 1 0 ;p = 6 5m (l dj[mea) ;
L -4 l; L - 4 . 6 5 c m . 2 6 0 cm

3 , 3 p + 6 = 1 9 8 c q 3. p = 1 9 2cm; AB r^ ,, -l
'---,
p = 64cm (lungimea laturiiAB);AC= lc *- *ja. tssm
= 64c m+ 2 c m= 6 6 cm;B C= 6 6 cm+ rTJI
+2cm=68cm. Bc* -i'*
4. 8 p = 224n: p = 224m : 8; p = 28m (le[imea);
L = 3. 1 ; L = 3 2 8 m =8 4 m.

\rI. Mdsuraresi misurl


1.36l; 2. a) I 074m: b) 127t: 7 270dt; 127000ml; c) 304t0 g; 3. Stefan - 26deani;
= =
sorasa 29deani;4-I 184t; ll lllt; I-244t;5.7l:7.1= 600mrfl:3= 200mm;
8 .1 0 0 0 m x 4 = 4 0 0 0 m;9 .2 4 0 0 d m; J0 .7kmsi 300m = 7 300m ; 10hm$i50m =
= I 050m; 7 300m - 1 050m = 6 250m (distaltaparcurs5 la celde-allllea anare
nament); 7300m + 6250m = 13550n (distanta in celedouiantrena
Darcurse
mente\11.4 daL 40 !; =
5 0 0k m . .......4 I0
7 0 0k m . ........ ?
1 0 0k m . ........4 0 ,:5
7 0 0k m . ........4 0I :5 x 7 = 5 6r;
12.2 p = 8 0 0 l I ' - 7 2 m;p=7 2 8 m1 2 ., r , P
p . 364m pri n e i
b u cS ti ,: ' p ,r - | SOO.
'lungimea
II-3 6 4 r n - 7 2 m - 4 36 m. IIt- - - l ..
J3.L = 30dm= 300cm;I = 300cm- 8 cm= 292cm;p = 2 . 300cm+ 2. 292cm=
=6 0 0 c m + 5 8 c m = 11 8 4 cm.
1 4 . 2 P = 9 6 | 8 t ; p = 8 8 | | 2 ; p = 4 4| .p
l+
(cantitatea deapi din primulbazin);
Il = 4 4 1 + 8 1 . = 5 2 t . rr-l
15' t
* -.........L,
:,
/4m

z . p + 4 = 74mi 7 p 70m: p = 70m : 7; p = 10m; I = 10m + 4 m = 14m;


-
I I = 1 0m x4 = 40 n ; III = 10m r 2 = 20nr;

t2q
16.2 p + I24 | = 250ti 2 . p = 350t - 124t. _ p ,
p= 2 2 6 t : 2 : p - l l 3 r rca n ti ta ted eavi n d i n It - ;- - I ^- ",
primulbutoir: fl , --L, )2!! 1 ':tu ',
Il = I l3! . 1 2 4 t = 2 3 7 t.
17. 2s. ceapi+ 3s. cartofi ........135k9
ls ceapi+ ls .cartofi
+ 5 kg
2s ceap5 + 2s.cartofi+ 10kg
2s.cartofi+ l0 kg ........3s.cartofi.....,135 kg
5s . cartofi+ 10kg = 135kg
.
5s cartofi= 125kg
ls cartofi= 125kg : 5 = 25kg.
I saccu ceapx = 25kg + 5 kg = 30kg.
JA 18x 7 kg = 126kg (mere);10x 6 kg = 60kg (pere); 126kg - 64kg = 62kg (can-
titateademerelamasi);60 kg * 41 kg = l9 kg (cantitatea depererAmasa); total=
8l kg{cantitatea de frucleramasiij.
-
19.
z

172kg
4 p = 172kg;p = 172kg : 4; p = 43kg (cantitatea
depastefeinoase)j
43kg x 5 = 215kg (cantitateadezahir).

Recapitulare
.1.50hm = 500dam;5x 60dam= 300dam(bucata tAiati);500dam 300dam=
= 200dam(bucata rimasS);1 bucatx.
2.a)5x2 | = 10l;b) 31 x 2 t, = 62!; c) 2 decenii = 20 deani,deci2008,2009,
2010,...,2024;agadar avem5 ani bisecli (366 zile)si 14 ani obilnuifi (36bzile);
5 x366+ 1 5x 3 6 5= 7 3 0 5zi l e Z
; 3 0 5 x2 | = 1 4610l; 3.a) t5 bor cane; b) 30de
borcane;c) 60 deborcane;
4 a) r 3 p= 60q;p= 60q:3;
II+ p = 20 q (cantitatea
de graudin
al Il-leasiloz);
I=20qx4=80q;
b) r
1 tuoo
)
5 . p = 150q; p = 150q : 5; p = 30 q (cantitatea
degr6udinal Il-leasiloz);
I =30qx 4 = 1 2 0 q .
5.2 p = 234km;p = 234t2;p = 177km.117kmx4=468km.

pisicE 20ke

130
5. p = 20 kg;p = 29kg : 5; p = 4 kg (masapisicii);4 kg x 4 = 16kg (masaceinelui);
4 kg= 4 000g;4 000g:25 = 160g (masa unuiioricel).

Evaluare(l)
J.300 mm = 30 cm; I = 70 cm 30 cm = 40cm;P = 2 . 70cm + 2 . 40cm = 140cm
=
+ 80cm 220cm.
4, 12dam= 120m. 2 hm = 200m; r. p . l20m
3. p+ 12 0 m + 2 0 0 m =1 2 2 0 m;
3p= 122 0 m - 1 2 0 m-2 0 0 m; ,,p 1220m
p 900m : 3; p = 300m (lungi- P 200m
-
meabalotuluiIl);
I=3 0 0 m + 1 2 0 m = 42 0 m;
II= 3 0 0 m + 2 0 0 m = 50 0 m.
5.280dal=28h!;48000I = 480hl; rP _ l
2p+ 28ht = 480h!; 2 p = 480h{ -28hl; D 2Rht I 480h1
I1 r-- + l
p = 452hl : 2; p = 226hl (cantitatea
de
aphdin prima cisterni);226hl + 28 ht: = 254 hl (cantitateade apddin al ll-lea ba
zin).
Eualuarc(2)
2 5 000dam 50 km; 20 km 50 km = 70 km (a merscu maiina);
= +
20km + 70km = 90km (aparcurs in total).
= 1000r 1000I
3. 36h1
J.JOrl = 3 6i 0 0 /r1;ur0h
=J ouur l l u u1u0r;0 0i ;
r {= I
- 36001
3 600l. :2 = I 800I (cantitateadepetrolll +"1;;; ;r
10001
daci ar aveaaceea-!icantitate);
I 8001 + 1 000 I = 2 8001 (cantitatea
depetroldin primulbazin);
I 800I - 1 000I = 800I (cantitateade petroldin ai ll-lea bazin).
1,2\5kc=2 000kg= 20q.
4.785Ue+
5 . J 000 q- l 0 t : 1 4 5 0 0 0 k9 =1 4 5 t: p lot r
dr ;^"L r 635t
3 p+ 10 t + 1 4 5 t = 6 35 !
3 . p= 63 5 t - 1 0 t - 1 4 5 t; 145t
p = 480t: 3; p = 160t (cantitateaporumb
oe ofi)i
160t + 10t = 170t (cantitatea degrau);
=
160t+ 145t 305 t (cantitateade porumb).
Evaluare(3)
1.a) 15t: 230li 237 m; b) 8 300cm; 70da1;16dal;2. a) i2 : 4 = 3 kgo punga;
b)25:3=8iestl,Scostumej c) 150x 2 = 300sticle;
3.dep;Wlte cu 1 kg;
4, primalade = 186kg; a doua ladi = 81 kg;5 1 600kg secar5.

ti l
deprobleme
VII. Rezolvare

.1.11 +99+ 88 = 198;2.b) 986,976,956,946,936,926,916,895,875,865,835,


825,815,794,784,764,754,734,724, 714,693,683,673,673,643,623,613,592,
582,572,562,542,532,512,491,482,471,461,451,431{42denumere) i
3. Numerelebaa sunt 2I1, 422,633,U4t
Numxrulcelmaimic 2.baa 3.baa 4. baa
21 1 2.21i.=422 3 .2 11= 633 4 . 2r).= 844
4. Numerulcdutateste432(4 + 3 + 2 = 9);iumitatealui 216(2 + 1 + 6 = 9);sfertul
lui 108(l +0 + 8+ 9);5.Diferenla este:836431=405(4 + 0 + 5 = 9);6.983<
< 987;Ceamaimaresumi este9 + 7 = 16;7.Numirulciutateste901;8.Numerele
sunt:139,239,339,439,539,639,739,839,939(9 numere);390,391,392,393,
394,395,396,397,398,399(10numere);10 9 = 1; 9. I77 + 171= 342(puide
giinS);342 + 173= 515 (pui de curci); 17I + 342+ 575= 1028(pui,in total);
10.l51 t + 257l = 402t (in al ll-leadepozit); 15l t + 251t = 402i (in primuldepo
zit, dupdadiugare); 402 t + 257 t = 653t (in al ll la depozitdupdaddugare);
402t -65 3 l = 1 0 5 5i r j n to ta ld. u p S
a d ;u g a rel ):
l -456t + 152t | 162,- 770,1
12.151+ 171=322(cirti despre islorie);151+ 281= 432(cirti deaventud);151+
+322+ 432=905 \ci4i, ?ntotal);13.Denisa: 13- 3 + 2 = 12;Bianca:ll + 3 2 =
- 12:total. 24:
14. 2 aulocare .............
ll0locuri
9 autocare.............? Iocuri
I autocar...............
110: 2
9 autocare 110: 2 x g - 495locuri.
..............
15 . 5x 1 \ 2 9 + 5 x 9 9 5+5 x7 8 7 6 =5 x(1 1 2 9+ 995+ 7876)= 5x10000=
= 50000;(709+ 666+ 1625) x4 =3 000x4= t2 000;(50000:4 12000): 100=
ll2 500- 12000): 100 500: 100= 5;
16.1=840 | 4.2 = 105;II = i05-84 = 21;m = (105+ 21)x 10= 126x 10='1260:
IV=;l11 1tOU * ,t * t260+ 111):3 = 1497:3= 499(treimea sumei):
lZ r 669x3 = 5 007(miei);5007 4048= 959(be$eci)i4 048+ 5 007+959=
= 10014(capele); 10014x 4 = 40056(picioare);
1E,
27: 7= 3: uarair! 15ani
21: 3= 7 ; Silvia
4 a n i > 3 ani; 15ani 3 ani
Ana
27 ani
Aurel
21a.j 4 anl
Doru

132
19.x:987= 987+ 99;x = 987x 987+ 99:x = 974268;20.10008;80001:22 =
= 2 963(impirlitorul);t0 008: 2 963= 3 !' festI 119;
2J.M x Tx Ci x C, x B = 15000; 5 ani 25 ani.
M
Mx Crx c r x B = 1 5 0 00 :3 0 ; Gr'CzxB
2s x 2x 2 x 5 = 5 0 0 . 2x2xs 5 ani
30ani
22. Modul L Presupunemcd toate florile sunt garoafe.Avem:40 x 2 lei = g0 lei.
Diferenta155lei 80 lei = 75 lei provinedin faptul ci avemdiferenti intre preturi
de5iei 2lei = 3lei. Deciavem:75lei :3lei = 25 firedeirandafiri 40 25= ls
5i
fire degaroafe;
.[fodu]11iPresupunemce toateflorile sunt trandafiri.Avem:40 5lei = = 200 lei.
Diferenla200 lei - 155lei = 45 lei provinedin faptulcd avemdiferenll lntre prelud
de5lei 2lei = 3lei. Deciavem:45 lei : 3 lei = 15firedegaroafe!i40_15=25 iire
detrandafiri;
23.5 x8=40 baloane albe;2 : 8 = 16 baloane albe;40 8 = 32 baloane albastre;
16- 8 = 8 baloane albe32.8 4.
24, 3 pixuri........2ueioane.........4 stilouri........
20 lei
5 pixuri........6 creioane .........4
stilouri........
28lei
I pix = 2 creioane;3 pixuri = 6 creioane;5 pixufi = 10 creioane;
6 creioane ..........
2 creioane ........
4 stilouri........20 lei
10creioane ........
6 creioane ........
4 stilouri.........
28 lei
B creioane ........
4 stilouri.........
20 lei
16creioane ....,.4 stilouri......._
28 lei
8 creioane g lei
.................................
1 crejon.-..................................
8lei : 8 = I leu
1 pix...........-...........................2
x l ieu = 2 lei.
3 pixuri............2 creioane ._...............
4 stilouri.........20
lei
6 lei ................
2 lei .......................
4 stilouri..........
20 lei
4 stilouri..........
12lei
1 stilou......12 lei : 4 = 3lei.
27. t l
IL--- _++ 3 420nuci
|
III+.1
l0 p -3 4 2 0 n u c i : p .3 4 2 0 :1 0 :p -3 4 2 n u ci i
t-342> 2- 684nuci;
II- 3 4 2 ' 3 - I 0 2 6 n Lrci ttt: -3 4 2 . 5 = I T to n u c i:
28.I + II + III = 26ani;I + Il = 16ani;II - III = 3 ani;I + II + III = 26ani;16+ Ill =
=2 6 a n i I; I I = 2 6a n i- 1 6a n i ;III = t0 a n i ;II - III = 3 ani; II l0ani=3ani;]I=
=3 a n i+ 1 0 a n jI;I = t 3a n i ; I+II=1 6 a n i ; l +1 3 ani = 16ani;I= 16ani 13ani;
I- 3 a n i.

133
VIII.Evaluare
sumativi
Evaluarc(1)
1.a = 3; 2 impdrtitorul: 8,9;CAtul:69,56;3, a = 280;b = 13 c 8; 4.64;
= -
5. Bogdan 52;Andrei= 24;'lavi=28.
Evaluare(2)
= =
J.a 330;b 165;2. I 3.a=250;b=750;c = 800;4.500; SAdriana = ?7;Came.
li a. 81.
Eyaluate(3)
L a = \i 2. a = 957; b = 478;3. a = 2; b = 5; 4. 780lei;5. 5 tuni.
Evaluarc(4)
l. a= 999;b= 1;2.a= 135;b = 540:3.a= 6;b =3; c = 1;4.3,9,27;5. t0 buchete.
Evaluarc(5)
1.a = 8;2. 19, 20,21;3. I20i 4. 162.
Evaluare(6)
1.516;2.1968k9; j.32 cm;4.257;253;255; 5.30deant.
Evaluarc(Z)
l. Adevdrat; 2 1 560, api;J, 60estenumdrul;4. 160ln laturapetratului;
5.a)2 + 2 t (2- 2 | 2);b) \2 + 2) x 2 2 : 2; 6.96depagini.
Evaluare(8)
l. a = 3; 2.805lei;3, 2 875lei;4. a) 5 dam;b) 40 depanouri; 5.25 a^i;22 ani;
20ani;6,3 105.
Evaluare(9)
1.125denumere; 2.333: (3 x 3) = 37;3. 100depr5jituri;4. 3 872t; 5 103kg.
Evaluare(10)
1.38+ 2 = 40 (numiruldecimile);40 : 2 = 20 (numiruldecamileprimitedepri-
mul moitenitor); 40:4 = 10 (num5rul decimileprimitedeal ll-leamostenitor);
40:5 = 8 (numXruldecimi)eprimitedeaJIIIlea mostenitor). insumand20 + 10+
+ 8 = 38,seobservici potrestituiceledouecimilebitranlrluij
2 CentlrireaI: Seasazipefiecaretaleral balanteicatetrei monede. Dacibaianla
ramane in echilibru,rezulticdmoneda falsSseaflAin ultimagrupi detrei monede,
ceacarea fostl5sat;deo parte.Dac;balanta nu rimine in echilibru,sedealuce ce
moneda falsaseaflAprintreceledepetalerulmairidicat.Acestemonede vor fi cin-
tirite a douaoari.
Cantarirea a II-a: Din grupade trej monedesealazacateo monedipe fiecare
taler.DacAbalanfarimAnein echilibru, atuncimoneda falsAesteceade_a treia,care
n-aiostasezata peLaler. Dacabalanla nu raminein echilibru, sedeouce camoneJa
falsiseafli petalerulmairidicat.
3, Fiecare din celepatrufetitevaluacAteun mbrmAn:,iar a cinceavaluamirul cu
coiul!i un mdr.

t3 4
Evaluate(11)
1. 3
1 ".''
3
II
III )
9 p = 2 295\ei;p = 2 295lei : 9; p = 225lei (baniiceluide-al fil-leacopil);al ll-lea
copil:225lei x 3 + 3 lei = 678lei;primulcopil:225lei x x 3 - 3 lei = 672lei.
2 ll ani lt ani 1l ani ll ani ll ani 1l ani
66 ani

11ani 11ani 11ani


33 ani
Peste 22 anii44 ani+ 22ani= 66ani:I I ani+ 22ani= 33ani.
3. a + a + 1 + a+2 + a +3 + a+ 4 J sumacelorcincinumre consecutive..Acu
trebuiesi descopem careestenumaruldecomparalie ii incercama, a + 1, a + 2,
....Vomdescoperi ci a + 3 estenumerulpotrivit.Vomreprezentagnfic:
a3 a a l a2a4
ffi
a3
4 . a + 7 =2-ffF,4-7a= 2 I71 - 7; 4. a = 2 164]. a = 2 164: 4; a = 547:.decinumerele
sunt:541.542.543.544si 545:
4.3. p= 7 5 ;p = 7 5 3 ' p =2 5 \y):x=2 5 x 1 7 x= ; 425:z=25x 14;z = 350:
' (12)
Evalwte
l.[(9 + 2 0 - 1 4 ). 3 ] : t (2 8 -2 ):1 3+ 3 l .x= 6 3 ;(1 5 3) r ( 26:13+ 3) .x=63;
45: 5 - 63:9 .{ - 63:x - 63: 9i x - 7t2. 5 . 4 - 20dezile'.20 x 27 - 540derlo-
-y
blemefiecarddin ceidoi;III = 540:2 = 270deprobleme;540 + 270= 810depro-
bl eme (int o t a l )3; . ( 2 n - 1 4 ):1 5 +3 1 9 4 x3 = 10000; ( 2.n 14): 15+ 9582=
= I0 000;(2.n 14)=418;2.n-14=6270;2n = 6 284th = 3 1,42t 4.16x (358+
+ 11ilg) - 64 3621 45 = (6x 11477 64362):45= (68862- 64 362):45 =
= 4 500: 45 = 100i5, 125952lei- 6 642lei = 119310lei (costulpachetelor pentru
bxie!i);125952lei + 119310lei = 245262lei (costultotal al pachetelor pentru
beb\i.r\ fete);245262lei : 997= 246lei (costulunuipachet); 125952lei:246lei=
= 512(pachete pentrufete);119310lei: 246lei = 485(pachete pentrubiieti).
' EvaluareB0)
.1.primulnumfu- 5 puncte;al doileanumhr-5 puncte;compararea numerelor - 5
pvncte,2.a + c-5 puncte;stabilirea numerelor - I puncte;ordoharea corecti- I
punct: 3, nuci- 5 punctei caisi 5 puncte: nJciii caili- 5 puncte: pruni- 5 puncte:
numrrultotal de pomi - 5 punct; 4. costultotal cu pre[ul sc.himbat - 5 puncte;
pretulgaroafei micgorat cu 2 lei 5 puncte;pretulgladiolei m;rit cu4 lei - 5 punc-
te;pretulgaroafei - 5 puncte;pretulgladiolei 5 puncte;Oficiu- 20depuncte.

t35
db
TH(E{
||p|oadd
DySHgo