Sunteți pe pagina 1din 16

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34 SECIUNEA I:


AUTORITATEA CONTRACTANTA
DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Administraia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Adresa potala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postai: 900592, Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA,
Tel. +40 241673036, Email: mirela.oancea@dadl.rowater.ro, Fax: +40 241673025, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati) - Mediu

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul
Pagina 1/12
Electronic de Achiziii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date

11.1) DESCRIERE
11.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Execuie lucrari pentru protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre

11.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Localitatile Constanta, Mamaia, Eforie Nord, jud. Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

11.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

11.1.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Proiectare si executare de lucrari de protectie costiera.


Se va elabora documentatia tehnica de proiectare faze PT, DE, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate
conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini.

11.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

11.1.5) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

11.1.6) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

11.1.7) Vor fi acceptate variante

Nu

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.1.8) Cantitatea totala sau domeniul

Contractul include urmatoarele activitati pentru "Reducerea eroziunii costiere" :


11.1.9) Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie
11.1.10) Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare executiei
11.1.11) Verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori autorizati independenti
11.1.12) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
11.1.13) Actualizare deviz general in conditiile legii
11.1.14) Executia lucrarilor de constructii conform Caietului de Sarcini care includ in principal innisipari de plaja, reabilitarea si
reparatii ale structurilor existente si construirea de structuri noi cum ar fi epiuri, diguri submerse, pinteni de stabilizare, etc
Valoarea minima de 457220000 lei este val.estimata a contractului (functie de care se vor elabora si evalua ofertele)
Valoarea maxima de 500420000 lei reprezinta valoarea estimata ce contine si val.eventualelor suplimentari.

Valoarea estimata fara TVA: intre 457,220,000.00 si 500,420,000.00 RON

11.1.15) Optiuni

Da

In conformitate cu art.122 lit.j din OUG 34/2006

11.1.16) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

11.1.17) AJUSTAREA PRETULUI


CONTRACTULUI II.4.1) Ajustarea pretului
contractului

Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date

SECTIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


111.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
Depozite valorice si garanii solicitate (dupa caz)
III.I.I.a) Garantie de participare Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
mii RON mii RON mii RON mii RON mii RON
514,50 1.341,50 948,00 919,20 1.281,00
Garantia de participare poate fi constituita prin transfer bancar in contul Autoritatii Contractante RO98TREZ2315005XXX006429, deschis la
Trezoreria Constanta, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o banca, o societate de asigurari sau orice alt instrument
de garantare.
Garantia trebuie sa fie valabila pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a ofertei si trebuie sa fie emisa in favoarea Autoritatii
Contractante pentru suma solicitata. Documentul se va prezenta in original, intr-un plic separat atasat pachetului exterior al ofertei si va
contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii: cuantumul garantiei si perioada de valabilitate solicitata, garantia este irevocabila si daca
plata garantiei se va efectua conditionat sau neconditionat. Formularul nr.10 din sectiunea 3 Volumul 0, poate fi folosit ca model de scrisoare
de garantie bancara.
Pentru participarea la mai multe loturi garantia de participare se va prezenta separat pentru fiecare lot.
In conformitate cu Art.278A1 din Ordonanta de Urgenta Nr.34/2006, in situatia respingerii contestatiei depuse de Ofertant ca nefondata, de
catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiei, Autoritatea Contractanta va retine Contestatarului din garantia de participare,
urmatoarele sume:
Lot 1: 11809,49 lei;
Lot 2: 12566,49 lei;
Lot 3: 12205,99 lei;
Lot 4: 12179,19 lei;

Lot 5: 12510,99 lei III.1.1.b) Garantie de

buna executie Da

5% din valoarea contractului fara TVA


Modalitatea de constituire:
? un instrument de garantare emis de o banca sau o societate de asigurari sau orice alt instrument de garantare, in original, care va deveni
anexa la contract;
? prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale de plata. In acest caz, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont
de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii Contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara
TVA.

11.1.18) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat

11.1.19) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

11.1.20) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


11.1.21) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
11.1.22) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
11.1.23) HG 1045/19.10.2011
11.1.24) Ordin ANRMAP 314/20.10.2010
11.1.25) Ordin ANRMAP 302/14.06.2011
11.1.26) Ordin ANRMAP 313/ 29.06.2011
11.1.27) Ordin ANRMAP 509/14.09.2011, site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
Cerinta 1
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 (formular 2-sect.3). Se va completa de catre ofertant/asociat si tert
sustinator ( daca este cazul) Cerinta 2
Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 (formular 3-sect.3). Se va completa de catre ofertant/asociat. Nota:
In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se
accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens Cerinta 3
Certificat de atestare fiscala, sau echivalent, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru
asigurari sociale de stat catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care
se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Se va prezenta de catre ofertant/asociat Cerinta 4
Certificat de atestare fiscala, sau echivalent, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul. Se va prezenta de catre ofertant/asociat. Cerinta 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independendenta (formular 12-sect.3). Se va completa de catre ofertant/asociat. Cerinta 6
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular 1-sect.3). Se va completa de catre ofertant/asociat, subcontractant (daca este
cazul). Cerinta 7
declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69"1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 (formular 13-sect.3). Se va completa
de ofertant/asociat, subcontractant, tert sustinator.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatiicontractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Marian
Mitrea-Director, Tanasie Bian-Director Economic, Comisia de evaluare: Stelica Hagi-Director Tehnic Exploatare Investitii, Virgil Ionescu-MMP,
Mircea Mihai-ANAR, Chirata Tararache-com.Juridic, Hristu Uzun-comp.UIP, Aura Lavru-comp.UIP, Mirella Oancea-comp.Achizitii, Rodica Tistea-
serv.Investitii, Maria Cucu-comp.Exploatare, Anamaria Balan-comp.Juridic, Cosmin Bucur-comp.UIP, Nicusor Buzgaru-comp.Achizitii, Titel Gagiu-
serv.Investitii

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certif constatator ORC sau echivalent, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, in original, copie legalizata sau copie
conform cu originalul. din care sa reiasa ca are in domeniul de activitate executia si proiectarea lucrarilor din categoria celor ce fac obiectul
procedurii de achizitie (cod CAEN din ONRC). Se va prezenta de catre ofertant/asociat, tert sustinator.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Declaratie pe proprie raspundere
Lichiditate generala pe ultimii 3 ani de cel putin 100% Scrisoare de bonitate bancara
Scrisoare de bonitate bancara
Cerinta 2 Formular 3.2.1-sect.3 Se vor prezenta documente suport
Informatii generale, inclusiv Cifra de afaceri medie care vizeaza activitatea din (ex.bilanturi contabile, situatii financiare) Pentru echivalenta se va
cel mult ultimii 3 ani, care va fi cel putin egala cu LOT 1: 87560 mii ron; LOT 2: folosi cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE.
228850 mii ron; LOT 3: 163180 mii ron; LOT 4: 157210 mii ron; LOT 5: 218900 n cazul n care oferta este depusa de o asociere, situatia
mii ron economico-financiara referitoare la cifra de afaceri va fi
demonstrata prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.
Documentele privind situatia economico-financiara se vor
prezenta de fiecare asociat n parte, n cazul unei asocieri.
Formular Nr.5-sect.3, care este un angajament ferm in forma
autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea.
Cerinta privind cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita in
intregime de un singur sustinator.
Entitatile juridice straine vor anexa bilanturile contabile sau
situatiile financiare, in copie purtand mentiunea "conform cu
originalul" semnata si stampilata de catre reprezentantul
autorizat, sau alte documente relevante emise de autoritati
competente, care pot certifica indeplinirea cerintei obligatorii
referitoare la cifra de afaceri, insotite de traducere autorizata in
limba romana.
Ofertantul care depune oferta pentru mai multe loturi trebuie sa
indeplineasca in mod cumulativ conditiile de cifra de afaceri.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
Informaii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerinelor menionate
Cerinta 1-Exp.similara Lista lucrari similare in ultimii 5 ani (formular 3.3.1-sect.3) Lista
a) lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani, din care sa reiasa ca servicii similare in ultimii 3 ani (formular 3.3.2-sect.3) Formular
ofertantul a finalizat cel mult 3 contracte de execuie lucrari in mediul marin 3.3A.-sect.3
costier privind combaterea fenomenului de eroziune marina, care sa includa Pt echivalenta se va folosi cursul mediu anual lei/euro comunicat
cel putin innisipari artificiale si diguri, a caror valoare insumata sa acopere de BNR/BCE.
valorile minime precizate mai jos: Se vor prezenta copii parti relevante contracte similare, procese
LOT 1: 44000 mii ron; LOT 2: 115000 mii ron; LOT 3: 82000 mii ron; LOT 4: verbale de receptie, recomandari
79000 mii ron; LOT 5: 110000 mii ron Formular 7-sect.3, care este un angajament ferm in forma
b) lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa reiasa ca autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea.
ofertantul a prestat cel mult 3 contracte de proiectare de lucrari in mediul Cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita in
marin costier privind combaterea fenomenului de eroziune marina, faza PT intregime de catre un singur sustinator. In cazul in care Ofertantul
si DE, a caror valoare insumata sa acopere valorile minime precizate mai a fost partener asociat sau subcontractor, valoarea serviciilor
jos, pentru proiectare : LOT 1: 1800 mii ron; LOT 2: 4600 mii ron; LOT 3: livrate si a lucrarilor realizate trebuie sa indeplineasca cerintele
3200 mii ron; LOT 4: 3000 mii ron; LOT 5: 4250 mii ron stabilite mai sus, pentru partea pe care a indeplinit-o din contract.
Ofertantul care depune oferta pentru mai multe loturi trebuie sa
indeplineasca in mod cumulativ cerintele pentru experienta
similara.
In cazul in care experienta profesionala este demonstrata de
Ofertant printr-un singur contract de proiectare si executie lucrari
in mediul marin costier privind combaterea fenomenului de
eroziune marina, de valorile minime solicitate, finalizat in ultimii 5
ani, cerintele sunt indeplinite atat pentru punctul a) cat si pentru
punctul b).
Cerinta 2-inf.personal Curriculum vitae (formular 6-sect.3) semnat, in original, de
a. Director de proiect, trebuie sa aiba cel putin 5 ani de experienta persoana desemnata ca resursa umana de ofertant pentru pozitia
profesionala, in domeniile de lucrari hidrotehnice, portuare, marine, protectie propusa si documente suport (certif, diplome, recomandari)
costiera, experienta in rolul de director de proiect de cel putin 3 ani in cel Formular Nr.7-sect.3, care este un angajament ferm in forma
putin 1 (un) contract de lucrari in mediul marin costier privind combaterea autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea
fenomenului de eroziune marina, care sa includa cel putin innisipari Formularele nr. 9-sect.3 (Declaratie tert sustinator tehnic si
artificiale si diguri. profesional).
b. Responsabil tehnic cu executia, atestat pentru domeniul de constructii V - Curriculum Vitae si oricare alte documente suport pot fi scrise in
constructii si amenajari hidrotehnice, n conformitate cu HG Nr.925/1995. alta limba, dar vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
c. Inginer constructor, cu cel putin 5 ani de experienta profesionala si cel romana.
putin 3 ani experienta in executie lucrari hidrotehnice, portuare, marine, In cazul in care Ofertantul participa cu oferta pentru mai multe
protectie costiera si cel putin 1 (un) contract de lucrari in mediul marin loturi pentru pozitiile b), c), h) si i) va fi nominalizat cate un expert
costier privind combaterea fenomenului de eroziune marina, care sa includa pe fiecare Lot.
cel putin innisipari artificiale si diguri.
d. Manager securitate si sanatate ocupationala pe santier, atestat ca si Curriculum vitae (formular 6-sect.3) semnat, in original, de
coordonator SSM pe santier, persoana desemnata ca resursa umana de ofertant pentru pozitia
e. Manager calitate, certificat ca responsabil cu controlul calitatii propusa si documente suport (certif, diplome, recomandari)
f. Manager program de executie lucrari, cu cel putin 3 ani de experienta Formular Nr.7-sect.3, care este un angajament ferm in forma
profesionala in acest rol si cel putin 1 (un) contract de lucrari in mediul marin autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea
costier privind combaterea fenomenului de eroziune marina, care sa includa Formularele nr. 9-sect.3 (Declaratie tert sustinator tehnic si
cel putin innisipari artificiale si diguri. profesional).
g. Inginer materiale de constructii, cu experienta profesionala de cel putin 5 Curriculum Vitae si oricare alte documente suport pot fi scrise in
ani si experienta de cel putin 3 ani in executie si supervizare lucrari alta limba, dar vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
hidrotehnice, portuare, marine, protectie costiera si cel putin 1 (un) contract romana.
de lucrari in mediul marin costier privind combaterea fenomenului de In cazul in care Ofertantul participa cu oferta pentru mai multe
eroziune marina, care sa includa cel putin innisipari artificiale si diguri. loturi pentru pozitiile b), c), h) si i) va fi nominalizat cate un expert
pe fiecare Lot.
h. Atasamentist, cu experienta profesionala de cel putin 3 ani in executie si Curriculum vitae (formular 6-sect.3) semnat, in original, de
supervizare lucrari hidrotehnice, portuare, marine, protectie costiera si cel persoana desemnata ca resursa umana de ofertant pentru pozitia
putin 1 (un) contract de lucrari in mediul marin costier privind combaterea propusa si documente suport (certif, diplome, recomandari)
fenomenului de eroziune marina, care sa includa cel putin innisipari Formular Nr.7-sect.3, care este un angajament ferm in forma
artificiale si diguri. autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea
i. Manager proiectare, cu experienta profesionala de cel putin 5 ani in Formularele nr. 9-sect.3 (Declaratie tert sustinator tehnic si
proiectarea de lucrari hidrotehnice, portuare, marine, protectie costiera, profesional).
experienta de cel putin 3 ani in coordonarea echipei de proiectare si cel Curriculum Vitae si oricare alte documente suport pot fi scrise in
putin un contract de proiectare lucrari in mediul marin costier privind alta limba, dar vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
combaterea fenomenului de eroziune marina, care sa includa cel putin romana.
innisipari artificiale si diguri. In cazul in care Ofertantul participa cu oferta pentru mai multe
loturi pentru pozitiile b), c), h) si i) va fi nominalizat cate un expert
pe fiecare Lot.
Cerinta 3-inf.dotare echipamente. lista echipamente tehnice pentru realizarea contractului si
lista cu echipamentele tehnice (masini, utilaje, etc.) necesare pentru documente suport din care sa reiasa ca dispune de echipamente
realizarea activitatilor contractului, in conformitate cu solutiile tehnice si Formular Nr.7-sect.3, care este un angajament ferm, in original,
metodologia de lucru propuse in propunerea tehnica. O lista indicativa a semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea Formularele
tipurilor de echipamente: nr. 8-sect.3 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional).
-draga (de rau si maritima) autorefulanta cu facilitati de autopompare; Ofertantul care depune oferta pentru mai multe loturi trebuie sa
-barja (de rau si maritima) pentru transportul pietrei si nisipului; indeplineasca in mod cumulativ cerintele pentru echipamente.
-ponton pentru raspandirea nisipului pe plaja sau in mare;
-draga hidroclap TSHD cu conducte pentru transport nisip (lungime minima
conducta de 1500 m);
-nava de constructii pentru plasarea de diguri sparge-val submerse cu
capacitate minima de ridicare de 10 tone;
-remorcher si barci de serviciu (pentru manevrarea echipamentelor
plutitoare);
-macarale;
-excavatoare;
-buldozere;
-camioane
Cerinta 4-inf.subcontractanti Formular 3.3.3-sect.3
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul, are, eventual intentia Pentru toti sub-contractorii trebuie furnizate detalii despre
sa o subcontracteze. numele si specializarea acestora si o copie certificata conform
Valoarea maxima pentru subcontractare nu poate depasi 30% din pretul cu originalul" a atestarii, autorizatiei, certificatului, daca este
ofertei cazul.
Aceasta este obligatorie pentru lucrarile/serviciile realizate integral

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
de catre sub-contractor.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protecie a mediului


Informaii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectrii cerinelor menionate
Cerinta 1 Copie certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data
Standarde de asigurare a calitatii. Prezentare deschiderii ofertei
certificat ISO 9001 sau echivalent In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa
detina certificatul sau echivalentul acestuia
Cerinta 2 Copie certificat ISO 14001 sau echivalent, valabil la data
Standarde de asigurare a protectiei mediului. deschiderii ofertei
Prezentare certificat ISO 14001 sau echivalent In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina
certificatul sau echivalentul acestuia

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

11.1.28) 3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


11.1.29) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

11.1.30) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
pentru prestarea serviciilor respective

Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

11.1.31) 1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
Criterii Pondere Punctaj
maxim

1
2

Sistemul Electronic de Achizitii


Pagina 8/12
Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date

Descriere: Componenta financiara

Sistemul
Pagina 9/12
Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date

2 VA innisipare 80.00% 80.00

Sistemul Electronic de
Pagina
Achizitii
10/12Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date

Descriere: VA cheltuieli innisipare

( fx) Intra in licitaie electronica / reofertare ( Hi) Direct proporional ( I xl Invers proporional

Punctaj maxim: 80.00

Ponderea componentei tehnice: 80.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi


contract Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)

190 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul
Pagina 11/12
Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date
Propunerea tehnica va furniza in cadrul sau informatiile de mai jos, informatiile de la punctele (a), (b) si (c) vor deveni parte integranta a
contractului si vor fi prezentate impreuna cu cele solicitate in Volumul 4. Celelalte informatii vor fi prezentate impreuna cu cele din Volumul 0
Sectiunea 3.
11.1.32) O descriere detaliata a lucrarilor propuse, inclusiv desene care pot sustine propunerile Ofertantului:
11.1.33) Plan de situatie generala
11.1.34) Planuri de situatie detaliate
11.1.35) Sectiuni transversale structuri
11.1.36) Sectiuni longitudinale structuri
11.1.37) Sectiuni transversale ale profilului plajei aratand nivelul si nivelul de innisipare al plajei, detalii repere de navigare, etc.
11.1.38) Comentarii referitoare la cerintele Caietului de sarcini, detaliind modul in care va indeplini aceste cerinte, si in mod special
referitor la cerintele critice.
11.1.39) Brosuri ale producatorilor si/sau alte detalii referitoare la producatorii de echipamente, masini, utilaje, materiale asigurate
de Ofertant.
11.1.40) Detalii ale aranjamentelor si metodelor pe care Ofertantul isi propune sa le adopte, in detaliu suficient pentru a demonstra
caracterul adecvat al acestora pentru realizarea cerintelor contractului, inclusiv finalizarea in cadrul perioadei de timp solicitate.
11.1.41) O organigrama care sa prezinte detalii despre functii, calificari, experienta si responsabilitati ale personalului cheie propus
pentru managementul contractului si executarea lucrarilor, atat dinafara cat si din santier.
11.1.42) Un rezumat al metodologiei, cu desene, in cazul in care se aplica, prin care sa se demonstreze metodele propuse de
Ofertant pentru executia lucrarilor. Ofertantul va indica in mod deosebit numarul, tipurile si capacitatile echipamentului utilizat si laboratorul pe
care propune sa il utilizeze pentru majoritatea activitatilor de executie a lucrarilor.
11.1.43) Un program rezumat pentru proiectare si executie cu descrieri scurte pentru activitatile majore, aratandu-se ordinea
procedurii, desfasurarea in timp, precum si conditionarile intre activitati, prin care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile. Propunerea va
detalia in mod special lucrarile provizorii si permanente care vor fi realizate, luand in considerare conditiile climatice care prevaleaza si cerintele
de a pregati proiectarea si obtine autorizatia de construire inainte de a executa lucrarile. Ofertantul trebuie sa aiba in vedere in program timpul
necesar obtinerii avizarii documentatiei tehnice (PT) de catre Autoritatea Contractanta, specificat in Caietul de Sarcini. Acesta va fi in forma unui
program logic aratand ordinea in care activitatile cheie vor fi realizate.
Numai pentru sustinerea ofertei si a evaluarii sale, data de inceput a programului va fi asumata a fi 1 a lunii calendaristice, care este de 4 luni
dupa data initiala acordata pentru depunerea ofertelor. Data de inceput a programului nu va fi schimbata in cazul n care se va schimba data de
depunere a ofertelor pe durata perioadei de licitatie. (In cazul in care data de depunere a ofertelor este 1 al lunii, data de inceput a programului
va fi 1 al luni peste 4 luni mai tarziu).
11.1.44) Un registru al riscurilor care sa includa o explicatie a modului in care Ofertantul propune sa gestioneze riscurile pe
intreaga durata a contractului cu referire la principiile descrise in standarde recunoscute international (cum ar fi ISO 31000:2009_Risk
Management -Principles and Guidelines) sau in alte indrumare nationale sau internationale in domeniu. Registrul riscurilor va include dar nu se
va limita la urmatoarele componente:
-1 de risc si consecinte), planul de management al acestora si persoanele responsabilie pentru gestionarea fiecarui risc. Riscurile se vor
grupa sub urmatoarele categorii (lista nu este exhaustiva): sanatate si securitatea muncii, calitatea din punct de vedere tehnic (inclusiv
controlul calitatii, calitatea materialelor, calitatea surselor de material, disponibilitatea datelor pentru proiectare, modelare, conditii de fundare),
aprobari si autorizatii (inclusiv, daca este cazul, certificate de urbanism), mediu, comunicatii, program si reputatia Autoritatii Contractante;
-2 O evaluare calitativa a fiecarui risc, probabilitatea remanenta dupa aplicarea planului de masuri si stabilirea riscurilor prioritare;
-3 Impactul fiecarui risc asupra costurilor si un buget pentru fiecare risc (produsul dintre bugetul riscului si probabilitatea remanenta),
costul implementarii activitatilor de management al riscurilor precum si o evaluare cantitativa a costurilor minime, cel mai probabil si maxime
pentru fiecare;
-4 O evaluare cantitativa a efectelor acestor riscuri asupra graficului de executie (intarzieri estimate) si dovezi ca aceste riscuri precum si
actiunile de gestionare a lor au fost incluse in grafic;
-5 Dovada gestionarii riscurilor similare in cadrul unor proiecte anterioare, demonstrand cum se va aplica experienta astfel obtinuta
pentru managementul riscurilor specifice acestui contract.
i) O prezentare pe scurt a schemei legate de utilizarea echipamentelor importante , identificate mai sus in cadrul programului pentru
activitatile cheie.
j) Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice volumul si frecventa lucrarilor de reinnisipare artificiala periodica pe durata de viata a
proiectului, precum si modul de calcul a acestora, in conformitate cu formularul 3.4.5. Ofertantul trebuie sa respecte cerintele caietului de
sarcini.
k) Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca si legislatiei de mediu, se pot obtine de pe site-ul: www.inspectmun.ro, www.mmediu.ro

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va contine:
11.1.45) Formularul de oferta completat conform Volum 4
11.1.46) Grafic de activitati: (Volum 4)
Pretul ofertei din formularul de oferta trebuie sa acopere in intregime obiectul contractului asa cum este descris in documentele ofertei.
Ofertantul va trebui sa furnizeza o distributie a sumele totale licitate in RON in forma data in cadrul graficului de activitati (Volum 4). Ofertantii
trebuie sa cuantifice toate componentele graficului de activitati, exclusiv taxe si taxe vamale si comisoane de import. Separat, Ofertantii vor
trebui sa stabileasca taxele, taxele vamale si comisioanele de import aplicabile la data depunerii ofertelor.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul
Pagina 12/12
Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date
Oferta contine documente de calificare si selectie, propunerea tehnica si propunerea financiara.

In cazul in care Ofertantul depune oferta pentru mai multe loturi, atunci acesta va prezenta oferta financiara si tehnica pentru fiecare lot in
parte, iar documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie vor fi prezentate o singura data pentru toate loturile
intr-un exemplar original, o copie tiparita si o copie pe CD.

Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantul strain are rezidenta pot fi in alta limba, in
conditia in care sunt insotite de a traducere autorizata.
Pentru scopul de interpretare a ofertei si oricarui contract rezultat, limba romana va prevala.

Adresa la care, data si timpul pana la care, oferta trebuie depusa sunt prezentate in anuntul de participare.
Ofertele vor fi transmise prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau depuse direct de catre Ofertant, acesta primind la
depunere o dovada de inregistrare semnata de Autoritatea Constractanta sau de catre imputernicitul autorizat al acesteia. Numarul de
exemplare al ofertelor de depus este: 1 (un) original plus 1 (o) copie pe CD si 1 (o) copie tiparita.
In cazul in care se va depune oferta pentru mai multe loturi, documentele de calificare vor fi prezentate o singura data pentru toate loturile, in
1 (un) original, 1 (o) copie pe CD si 1 (o) copie tiparita.
Documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, vor fi indosariate separat. Fiecare va avea un opis al documentelor, iar fiecare
pagina va fi numerotata separat si semnata de catre reprezentantul autorizat al Ofertantului, imputernicit sa actioneze in numele Ofertantului.
Documentele de calificare vor fi incluse intr-un dosar in ordinea in care sunt solicitate de aceste instructiuni.
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si toate copiile ofertei sale intr-un singur plic sau pachet, pe care se vor inscrie urmatoarele:
11.1.47) adresa de destinatie;
11.1.48) referinta anuntului de participare la licitatia respectiva;
11.1.49) cuvintele " A nu se deschide inaintea sesiunii de
deschidere a ofertelor din data de <...>, ora <..>";
11.1.50) Numele Ofertantului.

Pachetul exterior va avea atasata intr-un plic separat, dovada constituirii garantiei de participare in original, asa cum a fost solicitata de catre
Autoritatea Contractanta.

Nota: Garantia de participare in original, asa cum a fost solicitata de catre Autoritatea Contractanta trebuie prezentata pana la data si ora
deschiderii ofertelor.
Documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara vor fi puse in pachete separate, sigilate si marcate dupa cum urmeaza:
11.1.51) Original (marcat "Original")+ CD continand o copie scanata a "Originalului"
-6 Plicul 1: Documente de calificare Original
-7 Plicul 2: Oferta tehnica Original
-8 Plicul 3: Oferta financiara Original
11.1.52) Copie tiparita (marcata "Copie"):
-9 Plic 1: Documente de calificare Copie
-10 Plic 2: Oferta tehnica Copie
-11 Plic 3: Oferta financiara Copie
In cazul in care se va depune oferta pentru mai multe loturi, documentele de calificare vor fi prezentate o singura data pentru toate loturile in 1
(un) original, 1 (o) copie pe CD si 1 (o) copie tiparita, in cadrul documentatiei unuia dintre Loturi. Pentru celelalte loturi se va face doar referire
la lotul in a carui documentatie au fost incluse documentele de calificare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMAII

Sistemul
Pagina 13/12
Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date
Doc.in lb.engleza in format electronic se poate obtine de la AC in baza unei solicit.in scris.Algoritm de calcul la factorii de evaluare: -solutia tehnica
cu privire la volumul si frecventa lucrarilor de innisipare artificiala periodica care se puncteaza prin valoarea actualizata a costurilor lucrarilor de
innisipare -VA (cu pondere 80%); -pretul ofertei - P (cu pondere 20%)
Of.care vor fi evaluate,sunt acele oferte care sunt eligibile si conforme cu toate criteriile tehnice prezentate in Volumul 0 sectiunea 4. Formula
utilizata pentru evaluare este urmatoarea: S = 20% x P+ 80% x VA in care:
S =suma valorii ajustate pe intreaga durata de viata a proiectului,
P =pretul ofertei,
VA = valoarea actualizata a costurilor lucrarilor periodice de innisipare artificiala pe durata de viata a proiectului,calculata conform descrierii de
mai jos.
VA =suma(CI x FDn),in care: CI
=VI x PU + CM,
VA -valoarea actualizata a lucrarilor de reinnisipare artificiala.
CI -Costul de reinnisipare al fiecarei campanii periodice (considerat acelasi pentru fiecare campanie de reinnisipare pe durata de viata a
proiectului).
FDn- factor de actualizare anual, calculat pe baza formulei FDn=1/(1+i)la puterea n,in care: i-
rata de discount (rata financiara reala de actualizare)=5%,
n-anul(de la anul 0 la 49, unde anul 0 este anul in care s-a incheiat Perioada de Notificare a Defectelor), VI-
volumul de reinnisipare, PU-pretul unitar,
CM-costul de mobilizare-demobilizare.
n cazul ofertelor cu punctaj egal(S=suma valorii ajustate pe intreaga durata de viata a proiectului),va castiga oferta cu valoarea actualizata a
costurilor lucrarilor periodice de innisipare artificiala pe durata de viata a proiectului (VA) cea mai mica.In situatia in care si valoarea actualizata a
costurilor lucrarilor periodice de innisipare artificiala pe durata de viata a proiectului (VA) este egala, autoritatea contractanta va solicita
reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic si Contencios - Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Adresa postala: Str. Mircea cel Batran, nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Tel. +40 241673036, Fax: +40 241673025

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII
SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Mamaia Sud

11.1.53) DESCRIERE SUCCINTA

Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Mamaia Sud

11.1.54) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

11.1.55) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 46,950,000.00 si 51,450,000.00 RON

11.1.56) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 30 luni incepand de la data adjudecarii contractului

11.1.57) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 514500.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36


Fisa de date
LOT NR. 2 DENUMIRE: Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA
PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Tomis Nord

11.1.58) DESCRIERE SUCCINTA

Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN
ZONA Tomis Nord

11.1.59) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

11.1.60) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini. Valoarea

estimata fara TVA: intre 122,650,000.00 si 134,150,000.00 RON

11.1.61) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

11.1.62) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1341500.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA


PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Tomis Centru

11.1.63) DESCRIERE SUCCINTA

Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN
ZONA Tomis Centru

11.1.64) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

11.1.65) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 86,600,000.00 si 94,800,000.00 RON

11.1.66) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

11.1.67) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 948000.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA


PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Tomis Sud

11.1.68) DESCRIERE SUCCINTA

Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN
ZONA Tomis Sud

11.1.69) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

11.1.70) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 83,920,000.00 si 91,920,000.00 RON

11.1.71) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

11.1.72) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 919200.00 RON

Sistemul
Pagina 15/12
Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36
Fisa de date
LOT NR. 5 DENUMIRE: Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA
PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Eforie Nord

11.1.73) DESCRIERE SUCCINTA

Executie de lucrari pentru PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN

ZONA Eforie Nord

11.1.74) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45243000-2 Lucrari de aparare de coasta (Rev.2)

11.1.75) CANTITATEA SI DOMENIUL

conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 117,100,000.00 si 128,100,000.00 RON

11.1.76) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE
FINALIZARE

Durata: 30 luni incepand de la data adjudecarii contractului

11.1.77) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1281000.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2012 15:36