Sunteți pe pagina 1din 29

Indicativ:

NORMATIV PRIVIND REABILlTAREA HIDROIZOLATHLOR


BITUMINOASE ALE ACOPERISURILOR CL1\DIRILOR

1. GENERAL IT ATl
l.l. OBJECT

l.1.1. Prczcntul normativ sc rclcra la proicctarea :;;i executarca lucrarilor de reabilitare a


hidroizolatiilor bituminoase ale acoperi:;;urilor cladirilor.

1.1.2. Normativul cuprinde ctapcle de analiza a situatici cxistente pcntru diagnosticarca cauzclor
iniiltratiilor, stabilqlc solutiilc pcntru rcmcdicrca dcficicntclor 111vclitorilor bituminoasc i
modul de cxccutarc al lucrarilor pcntru asigurarca ccrintclor de calitatc din lcgisla\ia 1n
vigoarc :;,i 1n principal ccrin[a privind izolarca hidroruga.

1.1.3. Normativul indica ctapclc de coordonarc intrc rcalizarca hidrnizolaticL a tcrmoizola\icL a


clcmcntclor structurii de rczistcnta (suport) $i a clcmcntclor de instalatii.

1.2. DOMENIU SJ CONDl'f II DE APLICARE

1.2.l. Prevederile prezentului normativ se adreseaza proiectantilor. executantilor. beneficiarilor


(administrntorilor) precum i organelor de avizare, control :;;i responsabililor tehnici cu
executia din domeniul constructiilor cladirilor civile. industriale. agrozootehnice :;;i anexe
ale acestora.

l.2.2. Normativul se utilizeaza la expe1tiza tehnica. selectarea solutiei i executarea lucrarilor de


reabilitare a invelitorilor din produse bituminoase de pe acoperiurile cu sau tara
termoizolatie, cu suport din beton, tabla profilata sau produse din lemn. 1ncepand cu etapa
de identiftcare a cauzelor disfunctionalitatilor de etanare semnalate i pfo1H la aplicarea noii
hidroizolatii.

l.2.3. Normativul se va aplica 'impreuna cu:


NP-040-02-Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea hidroizolatiilor la
cladiri;
C 107/0-2002-Normativ pentru proiectarea i executarea lucrarilor de izolatii termice la
cladiri.

*) Anexa este reprodusa 1n facsimil.


4

1.3. LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

I. Normativ pcntru proicctarca, cxccutarca :;;i cxploatarca hidroizola\iilor la cladiri


NP- 040-02
2. Normativ privind urmarirea cornportarii 111 tirnp a constructiilor (P 130-1999)
3. Normativ pentru verificarea calitatii :;;i receptia lucrarilor de construqii $i instalatii
aferente C 56-1985
4. Normativ privind postutilinrea ansamblurilor. subansamblurilor $i a elernentelor
componente ale constructiilor. lnterventii la 1nvelitori :;;i acoperi$uri-rerase :;;i $arpante
NE 005-1997
5. lnstructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile
acoperi:;;urilor - C 246-93
6. Indrnmator cadru privind exploatarea :;;i 111trepnerea clftdirilor de locuit din mediul urban
atlate 111 proprietatea autoritatilor publice- C 247-93
7. Normativ privind stabilirea performantelor terrno-hidro-energetice ale anve!opei
cladirilor de locuit existente In vederea reabilitarii lor termice NP-060-02
8. Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de construqie la cladiri
existente 1n vederea reabilitarii termice GT-040-02
9. Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energerica a anvelopei cladirilor de locuit
cxistcntc SC 007-02
I0. Mctodologia privind rcabilitarca i modcrnizarca anvclopci i a instalaOilor de incalzirc
;;i apa calda de consum la blocurilc de locuintc cu structura din panouri mari MP O19-02
11. Mctodologia privind programu! de urmarirc 111 timp a comportarii construc(iilor din
punct de vcderc al ccrintclor li.mqionalc MP 031-03
12. ,,Normativ privind postutilizarca ansamblurilor, subansamblurilor $i a clcmcntclor
componcntc ale construqiilor". NE 005/1997
13. Grupul de normative C 107 I 0 ... 6 rcfcritoare la proicctarca. calculul :;;i cxccutarca
izolatici tennicc la acopcri!?uri
5

1.4. TERMINOLOGIE

Normativul de refcrinta pentru tcrmcnii utilizati cstc NP 040-2002 ..Normativ privind


proicctarca, executarca i cxploatarca hidroizolatiilor la cladiri". Lista sc complctcaza cu
urmatorii termeni la care s-au adus precizari:

dcgradarc (deteriorarc, dcprccicrc, stricarc) - efectul schimbarilor petrecute. care se


manifesta prin scaderea nivelului caracteristicilor fizico-chimice ;;i 111 principal a calitatii
de impermeabilitate a produselor ce alcatuiesc o hidroizolatie:
distrus,-a - ultimul stadiu al degradarii;
cxaminarc componenta a investigatiei constand 111 analizarea amanuntita directa a
unei entitati, pentru obtinerea unor date necesare aprecierii starii acesteia:
invcstigafic - ansamblul unor observatii completate cu analize 'in laboratoare autorizate.
efecrnate 1n scopul stabilirii gradu!ui de degradare a! unei structuri terrnohidroizolante i
cauzelor producerii degradarilor:
refacerc a face din nou, a interveni cu metode adecvate pentru a reda hidroizolatiei rau
executata, degradata sau distrusf1. eel putin perforrnantele initiale i in principal
caracteristica hidrofuga;
remedierc - a!egerea $i aplicarea rnetodei optime pentru refacerea sau repararea unei
hidroizolatii;
renovare - refacerea hidroizolatiei utilizandu-se tehnologii $i produse care conduc la
realizarea unei hidroizo!api cu niveluri de performama sporitc taia de situana initiala:
reparare - rcfocere numai a partilor degradate ale hidroizolatici cu pastrarca zonclor
neafcctatc;
strnt - component al unui acopcri$, cu rol dctcrrninat. cu diforitc alcatuiri $i grosimi:
strat suport - oricarc strat pregatit conform unor ccrintc impusc pcntru ap!icarca
urmatorului stral din alcatuirea acopcri$ului.
6

2. TIPURI DE ALCATUIRI ALE ACOPERlURILOR EXISTENTE

2.1. Acopcri:;;urile existente prolcjate cu hiclroizola\ie bituminoasa sunt a!c5.tuitc 111 genera! din:
a) structura de rezistcnta:
b) structura de proteqic (tcrmo-hidroizo!a1ia).

2.1.1. Structura de rezistcnta. ca strat suporl al termo-hidroizolatiei, este rcalizata 111 una din
urmatoarele variante:
beton armat monolit;
elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat (plane. curbe sau ondulate):
foi metalice cutate (protcjatc anticoroziv):
produse din lemn (cherestea sau panouri fibrolemnoase).

2.1.2. Structura de proteqie a acopcri$ului cste alcatuita din:


l. tcrmoizolatie (izolapa termica)
2. hidroizola\ie (izolaiia hidrofuga)
3. componente auxiliare
4. racorduri la elemenle adiacente

2.1.2.l.Termoizolaia este alcatuita din unul din urmatoarelc produse:


placi din beton celular autoclavizat a$czatc pc un strat de nisip $i protcjatc la partea
superioara cu o $apa din mortar de cirnent. cc constituic stratu! suport pcntru
h idroizolatic;
placi din vata minerala lipitc cu mastic biturninos sau lipite :;;i ancoratc mccanic. 111
fi.mqie de panta acoperi$ului. $i protejate cu un strat din prod use (f'oi) bitumatc ca$eratc
pc placile cur> 120 kg/n? sau cu o $apa armata pcstc placilc cup< 120 kg/1111 :
placi din polistiren expandat lipitc cu mastic de bitum $i protejate pc fata supcrioara cu
un produs bitwnat ca$eral sau o $apa de ciment cu aracet (2-3 mm);
placi din de$euri celulozice (taia$, fibre sau a$chii de lemn. paie. stuJ) sau textile
sintetice 111 amestec cu ciment sau lianti sintetici lipite pc suport cu mastic de bitum:
spuma de po!iuretan 111 alcatuirea panourilor cu tabla cutata;
produse vrac ( cem1$a de termocentrala, zgura cxpandata sau granulma. granulit)
acopcritc cu o $apa din mortar de cimcnt.

2.1.2.2.llidroizola(ia bituminoasa estc realizata i'n majoritatca cazurilor din straturi multiple
alcatuite cu unul sau doua. din urmatoarele produse (foi):

a) membrane pc baza de bitum oxidat:


carton bitumat:
panza bitumata;
1mpaslitura din fibre de stic!a bitumata;
icsatura din fire de sticla bitumata:
idem, placata pc o fa.ta cu fo!ie de aluminiu.
b) membrane pc badi de bitum aditivat (SBS. APP) pc suport armat cu un strat sau
combinatii ale acestora din:
1mpaslitura din fibre de sticla;
tesatura din fire de sticlii:
folie mctalica (aluminiu):
voal $i tcsaturi poliesterice.
7

2.1.2.3.Cornponenlcle auxiliarc care sc 1ntalncsc la acopcri:;;uri sunt:


a) strat pcntru protcctia tcrmoizo!a\ici impotriva vapori!or de apa (baricra contra vaporilor)
Bariera este executata din produse (foi) bitumate.
b) unul sau douii straturi de difuzie, decompresiune :;;i compensare realizate din produse
(foi) bitumate perforate blindate:
Observatie: In execufia unor terase s-a realizat bariera :;,i difuzia dintr-un singur strat
prin utilizarea foilor bitumate blindate aplicate cu protectia de nisip
grunjos spre suportul de beton i lipite discontinuu (in puncte sau benzi)
c) protectia hidroizolatiei realizata in urrnatoarele variante:
produse biturnate cu autoprotcctic 111 masa sau pc fata supcrioara (granule. paictc.
folii metalice):
o pelicula de vopsea (bronz aluminiu. vinarom, etc.):
un strat de minim 5 cm grosirne din pietri:;;;
tencuieli armate din mm1ar de ciment (pentru protectia hidroizolatiei ve11icale);
dale (din beton. piatrii sau ceramicii) pe pat din nisip. mo11ar de ciment :;;i strat de
separare sau pe ploturi (suporturi);
dale din beton cu imbracaminte asfaltica.
d) betoane pcntru pante (locale sau generale):
e) $ape din mortar de cimenl utilizate pentru cgalizari. protcctia tcrmoizolatici. scale $i
tcncuicli;
!) profile de tinichigcrie (copertinc, $Orturi, lacrimare, compensatori la rosturi, etc.}
exeeutate de regula din tabla de otel cu grosimea de minim 0.4 mm protejala prin
zincare $ilsau vopsire:

2.1.2.4.Racordurile la elerncntclc de construqic sau instalatii care intcrsccteaza acoperi$trl


strapungand izolatia, impun lucrari specilicc pcntru asigurarea continuililtii hidro $i
termoizolatici. Accstc clcmente sunt:
a) elementc care slrapung local acopcri$td:
rcceptoare pluvialc, a!catuite din produse speciale pcntru racordul hidroizolatici
la instalatia de calcctare a apei pluvialc :;;i protectia accsteia 1111potriva colmatarii:
tubulatura tchno!ogica (comrL ventilatii. etc.);
suportmi metalice pentru sustinerea cablurilor. retclelor de inslala1iL
platformelor, sciirilor, etc.;
chepenguri.
b) elemente care 111trerup partial continuitatea hidroizo!atiei acoperi$ului:
luminatoare $i deflectoare;
jgheaburi de dolie:
casa scara, euij tehnic sau alte constmctii care depa$esc planul hidroizoiatiei.
c) elementc perirnetralc:
jgheaburi cu burlane;
rosturi de nivcl sau la construqii alaturate, cu ,naltimi diforite.(cu sau Iara rosturi
de separarc ).

2.2. Acoperi$urilc in functic de structura de rezistenta, ca strat suport al termoizola\ici. sc clasifica


astfel:
a) acopcri$uri cu suport rigid rcalizat din beton sau clcmcntc de bcton:
b) acoperi$uri cu suport semirigid realizate din tabla cutata, lemn sau placi fibrolemnoase.
8

2.3. Termoizolatia, ca suporl a hidroizolatiei, in runqic de masa produsu!ui tcrmoizolant utilizat :;;i a
protcctici accstuia, poate fi:
a) componenta termoizolanta grea (>50 kg/n/) care constituie un supon rigid realizat
dintr-o apa simpla sau armata din mortar de ciment aplicata peste tennoizolatia din:
I. placi de BCA (sau similare):
2. produse vrac (zgura, cenur;;a, etc.):
3. placi de vata minerala cu densitate p <120 kg/m1.
b) componenta termoizolanta u:;;oara (<50 kg/m2) care constituie un suport semirigid
realizat cu un strat din foi bitumate, caerate sau simplu a:;;ezate. pe placi din:
polistiren expandat:
vata minerala cu de11sitate p> 120 kg/m3 :
spuma de poliuretan:
granule de pluta;
de:;;euri lemnoase sau textile, liate :;;i presate:
sticla spongioasa.

2.4. Protectia hidroizolatiei. 111 functie de masa produsu!ui utilizat. poate fi:
a) protectie grea (>20 kg/m 2) realizata din:
I. pictri 'in strat de :::::5 cm grosimc:
2. dale pc pat de nisip. mortar sau ploturi;
3. $apa armata (pcntru hidroizolatia vcrticala).
b) protcctic uoara
vopsca rcf1eclanta (aplicata pc fata superioara a hidroizolatici dupa cxccutarca
accstcia);
produsc rczistcntc la UV, granule, paictc sau folii mctalicc (uzual fblic din
aluminiu) aplicatc 111 fabrica pc fata supcrioara a mcmbranclor bitumatc;
9

2.5. in funqie de structudlc ;;i clasificarilc prczcntatc sc pot 1ntiilni acopcri5uri cu urrnatoarclc
alcatuiri principale:

protectie (2 .4.a.1)
hidroizolatie
strat de difuzie
apa armata
strat de separare
termoizola\ie placi sau vrac
(2.3.a.2., 2.3.a.3.)
bariera contra vaporilor
strat de difuzie
A.1 apa de egalizare
beton de panta
suport (2.2.a.)

protec\ie (2.4.a.2)
hidroizolatie
strat de difuzie
apa de panta (armata)
strat de separare
termoizolatie placi BCA (2.3.a.1.)
pat de nisip
bariera contra vaporilor
strat de difuzie
apa de egalizare
A.2 suport (2.2.a.)

protectie (2.4.a.1)
hidroizolatie
termoizolatie protejata prin caerare
(2.3.b.)
bariera contra vaporilor
strat de difuzie
A.3 apa de egalizare
suport (2.2.a.) Tn panta

protec\ie (2.4.b.)
hidroizolatie
termoizola,ie (2.3.b.)protejata prin
caerare
A.4 bariera contra vaporilor
apa de egalizare
---------- suport (2.2.a.) Tn panta
10

protectie (2.4.b.)
!!1------- hidroizolatie
!!!!!- - - - -- termoizolatie (2.3.b.) fixata
A.5 mecanic (protejata prin

1------
l -- -----
--------- ca;;erare)

-----.
------------- bariera contra vaporilor
suport (2.2.b.)

protec\ie (2.4.b.)
hidroizolatie
A.6 panouri termoizolante
autoportante (tabla cutata
$i spuma poliuretan
protejata cu un strat izolant
caerat)

protectie (2.4.a. sau 2.4.b)


-----------"- hidroizolatie
A.7 strat de difuzie
$apa de egalizare
suport In panta, din panouri
termoizolante de B.C.A.

protectie (2.4.b.)
hidroizolatie
substrat fixat 1n cuie
(membrana bituminoasa)
A.8 suport (lemn sau placi
fibrolemnoase)
11-1-- ----
- termoizolatie (vata
minerala protejata cu folie
anticondens)
i1

3. PROlECTAREA LUCRA.RlLOR DE REABILIT ARE


3.l. Principii generale
3.1.l. Problematica reabilitarii hidroizolatiilor acoperiuri!or se abordeaza prrn analiza 1ntregii
alcatuiri a acoperi$ului constructiei
3.1.2. Documcntatia privind lucrarilc de rcabilitarc cstc alcatuita din .. Raporlul de cxpcrtiza al
acopcri$ului" $i ..Proiectul lucrarilor de reabililarc a hidroizola1ici acoperi$ului".
3.1.3. Expcrtiza $i proicctul de rcabilitarc sc vor 111tocmi conform lcgislatiei $i normclor 1n vigoarc
de catre firme $i speciali$ti atestati.
3.1.4. lnainte de efectuarea expertizei izolatiei se fac observatii cu privire la structura acoperi$ului,
iar 111 cazul 111 care aceasta prezinta grave deficiente care impun demolari partiale sau totale.
1ntocmirea proiectului de expertiza a hidroizolatiei $i proiectului de remediere se suspenda,
urmarind ca in functie de decizia cu privire la structura acoperiului sa se stabileasca ulterior
forma documentatie de executie.
3.1.5. Expertiza tehnica identifica deficientc ale hidroizotanei datoratc:
proiectarii;
cxccutiei;
intretincrii (cxploataril):
calitatii produselor hidroizolante utilizatc
i spccifica rcpcrcusiunile degradarii hidroizolatici asupra termoizola(ici $1 structurii
acoperi$Lllui.
3.1.6. Proiectul de rcabilitarc sc 1ntocmc$lC pc baza cunoa$lCrii fizicc a obicctului supus
remedierii, tn baza concluziilor cxpertizei tehnicc $i cu rcspcctarca prcvcdcrilor prczcntului
norrnativ.
3.l. 7. Expertiza $i proiectul de rcabilitare trebuic sa indice solutiile optimc sub raport preVdurata
de exploatare, iar numai la cornanda cxpresa a beneliciarului se poate indica $i o solu(ie
provizorie pentru care se va specifica printre dezavanuie. tn primul rand, durata redusa de
exploatarc.
3.1.8. Raportul de cxpcrtiza va cuprindc:
mcmoriul tchnic:.
rclcvcul acoperi$ului cu dcgradarilc constatatc in urma obscrvatiilor dircctc:
seqiuni $i dctalii cu marcarca degradarilor constatate;
fi.)tografii :;;i, optional, allc tipuri de inrcgistrari video:
date cxtrase din Ynccrcarilc de laborator (bulctinc de analiza. rapoartc de 1nccrcari).
3.1.9. Proiectul pcntru exccutarca lucrarilor de rcabilitarc sc va clabora in conformitate cu
lcgislatia in vigoarc, in funqic de tchnologia de cxccu1ic, pc categorii de lucrari (construqiL
instalatii, izolatii, organizare de ;;antier).
3.l.9.1.Documenta\ia necesara pentru lucrarile de constructii va include:
spargerea. 1ndepartarea $i refacerca $apelor $i tencuielilor de protectie:
refacerea zidarii!or $i a tencuielilor dcgradate cc constituic suport pentru
bidroizolatia verticala:
aplicarca $apelor pcntru rectificarea pantelor $i suprafetelor din bcton cc constituie
suportul hidroizolatiei:
12

lucrari de fixare (sudura, 111castrare, etc.) a suporturilor metalicc pentru pasarele.


cstacadc, scari. etc .. care strapung hidroizolatia:
repararea rebordurilor, scbeletului mctalic :;;i vitn1iului lurninaloarelor $i
del1cctoarclor. utilizand produse $i dctalii adccvatc.

3.1.9.2.Documentatia necesara pentru lucrarile de instalatii se refera. 111 primul n1nd. la refacerea
elementelor instalatiilor care strapung hidroizolatia $i a caror reparatie trebuie efectuata
'inainte de executarea hidroizolatiei (receptoarele $i tubulatura instalatiei de co!ectare a apei
piuviale, instalatiei de ventilatiL instalatiilor tehnologice ;;i aerisirilor instalatiilor sanitare).

3.1.9.3.Documentatia pentru executarea lucrarilor de remediere a hidroizolatiei biturninoase i a


termoizolatiei acoperi$urilor va cuprinde urmiitoarele operatiuni:
desfacerea (partiala sau totala) a straturilor de hidro $i tenuoizolatie. a $apelor
aferente ;,i a elementelor de tinichigerie;
indepartarea ;,i sortarea deeurilor rezultate;
pregatirea suprafetei sup01t;
executarea noii structuri de termohidroizolatie.

3.1.10. Caracteristicile produselor indicate 111 proiectul de reabilitare se stabilesc conform


normativului N.P:040/2002 .. Normativ privlnd proiectarca $i exccutarea hidroizolatiilor din
matcrialcle bituminoase la lucrarilc de constrnctii". 1n vcdcrca asigurarii ccrintclor de
calitate.

3.l.11. Conform lcgisla{ici 111 vigoarc, proicctantul sau cxpcrtul (in functic de categoria de
importanta a cons1mc1iei) stabilcsc modalitatile de cfcctuarc a urmaririi curcntc sau spcciale
(perioade. mctodc, caractcristici :;;i paramctri urmariti) care sc vor introduce 111 cartca tehnica
a construcHci.

3.2. EXPERTIZA TEHNICA

ldcntificarca dcficicntelor de cxccutic. conccptie, 1ntrctincrc sau ale rnatcrialclor. sc e1cctueaza


prin parcurgcrca urmatoarclor etapc ale invcstigatici:
studiul documcntatici rclcritoarc la lucrarilc cxistcntc:
cxaminarca dirccta a starii actualc a acopcri$ului
culcgcrca de date din convorbiri cu rcprczcntantii bcncliciarului.

3.2.1. Studiul documentatiei referitoare la lucrarile existente

3.2. l.l.Studiul consta 111 culegerea de date reteritoare la:


a) sistcmul construc1iv $i capacitatea portanta actuala a structurii de rczistcnta a
acopcriului:
b) alcatuirea ini!fala $i actuala a termohidroizolatiei in cazul cfcctuarii Yn timp a unor
lucrari de rcmcdicrc:
c) cxistcnta plan$clor cu planul structurii acopcri!;iului, al izolatiilor $i scctiunilc
caractcristicc.

3.2.1.2.ln cazul 111 care documcntatia privind izola\ia cstc incomplcta (sau lipsa) sc va 1ntocmi un
rclcvcu pentru rcconstituirca accstcia.
13

3.2.2. Examinarea directa a starii actuale a acoperil$ului


Accasta ctapa arc loc cu pcrmisiunca bcncficiarului la data programata (eventual 111 scris), 1n
conditiilc asigurarii de catrc accsta a scarilor de acccs $i a masurilor de protectia muncii:
Examinarea dirccta utilizeaza mctodc de invcstigarc:
nedistructive;
distructive.

3.2.2.l.Invcstigarca ncdistructiva se efoctueaza prin parcurgerea cla<lirii !ii notarea degradarilor !ii
deficientelor (pe copiile planuri!or cu acoperiuL invelitoarea ;;i sec1iunile constructiei sau
pc planuri!c rezultatc 1n urma relcvcului efectuat) $i consta 1n:
a) observatii vizuale asupra plafonului spatiilor interioare, tnrcgistrandu-sc
punctcle sau zonele cu infiltratii. Jn cazul 'in care la data cand sc foe obscrvatiilc nu
sunt prccipitaiii, sc cauta urmclc lasate de catrc infiltratiilc antcrioarc pc pla!on.
pereti. pardoseli sau pe insta!atii:
b) obscrvatii vizualc asupra suprafctci acopcriului (1n camp) cautandu-se
corespondenta rntre punctele (zonele) cu infiltratiile de la interior i zonele de
degradare de la exterior (se suprapune p!anul pe care s-au notat infiltratiile de pe
intradosul acoperi$ului peste planul invelitorii). Se noteaza urmatoarele date
referitoare la:
starea stratului de protectie a hidroizolafiei (date despre material. modul de
dispunere, grosimea stratului sau lipsa acestuia, etc.);
starea hidroizolatiei (se observf1 degradarea superficiala sau 111 profunzime
prin existenta fisurilor, exfolierilor. umtlaturilor-perne de aer):
existenta zonelor de stagnare a apei;
cliametrul util al receptoarelor de apa pluviala $1 modul de racordare a
hidroizolatiei la ele;
starea grilelor de protectie a gmilor de scurgere:
numaruL dimensiunile sectiunilor. temperatura elementelor de strapungere a
hidroizola\iei $i starea racordului la acestea;
deficiemele 111 realizarea legaturii rnvclilorii cu jgheaburile de pc conlur sau
din do!ii;
starea jgheaburilor (gradul de coroziune.. forma geomctrica. nivelul
colrnatarii, etan$arca 111trc tronsoane) $i racordul 1ntre accstca $i burlanc sau
conductcle pluviale intcrioarc;
existcnta $i starea rosturilor de dilatare-tasarc $i modul de cxecutarc a
hidroizolaiiei 111 accste zone:
starea deflcctoarelor de acrare a straturilor de di fuzie a vapori !or.
c) observatii vizuale asupra hidroizolatiei verticale
Se urmarcsc cauzele posibile ale infiltratiilor notandu-se:
date referitoare la protectia hidroizolatiei verticale (starea tencuielilor de
protectie, a foliei reflectante sau a elementelor prefabricate);
existenta copertinelor din tabla, siguranta modului de fixare a acestora pe
atice, racordul 1ntre elemente i gradul de coroziune a tablei:
aspcctul hidroizolatici vcrticale (straturi clczlipitc, crapate. rncrctitc $1
alunecate, etc.):
lipsa ancorarii hidroizolatici vcrticale la partea supcrioara $i a ctan$arii
acesteia:
zonele pe care nu se respecta o 1naltime minima (30 cm) a hidroizolatiei
verticale:
14

existcna unor racorduri ale hidroizolaiici pc suprafc!c ncadccvatc ca suport


(geamul luminatoarelor. reborduri din tabla subtire sau conducte calde. etc.);
starca suportului hidroizolatici vcrticalc (tcncuiala cxfoliata. pcrc\i umczL
pereti din B.C.A. Iara tencuiala, rcborduri din placi PAL. PFL. PAF. etc.,
deteriorate, reborduri metalice corodate, etc.).
d) obscrvatii tactile i auditive
Acestea se efectueaza prin parcmgerea acoperi;;ului $i prin lovirea (ciodmirea)
zone!or susceptibile din camp $i de racord 1ntre hidroizolatia orizontala $i cea
verticala. Datele culese 1n acest mod cuprind indicatii cu privire la:
reducerea rigiditatii termoizolatiei prin tasarea diferita sub 1ncarcare:
existenta pernelor de apa sau aer 1ntre straturile hidroizolante sau 7ntre termo
$i hidroizolatie:
dezlipirea de pe suport a hidroizolatiei verticale $i crearea golurilor 1ntre
suport i hidroizolatie avand ca efect alunecarea i craparea hidroizolatiei.
3.2.2.2.lnvestigarea distructiva sc cfcctucazfi prin cxccutarca de sondaje 1n structura tcrmo
hidroizolafici cxistcntc. Sondajclc constau 'in prclcvarca de probe (aproximativ 25x25 cm).
din zoncle caractcristice ale acoperi$ului (dirnp, dolii. etc.) prin scctionarca straturilor de
hidro i tcnnoizolatic. Scc{ionarca sc cxccula pana la nivelul suportului de rczistcnta pcntru
a se stabili:
numarul total de straturi hidroizolante (initiale $i suprapuse ulterior cu ocazia
reparatiilor), structura acestora $i starea de clegradare;
tipul termoizolatiei i caracteristicile care se vor determina conform reglementarilor
telmiee 1n vigoare:
existenta barierei contra vaporilor ;;i a stratu!ui de difuzie. starea de degradare i
modul de functionarc al accstora.
3.2.3. Culegerea de date din convorbiri cu reprezentantii beneficiarului
Sc vor nota urmatoarclc aspcctc $i sc va 1nchcia un proces-vcrbal ancxat la comanda de
proicctarc:
ccrintcle bcncficiarului tn special celc rcleritoarc la durabilitatc;
date desprc posibilc modi!icari adusc la structura de rczislen\a sau
tcnnohidroizolanta ;;i date privind spccia!izarca ultimului cxccutant:
lista lucrarilor clectuatc pc parcursul cxploatarii, intcrvalulul de limp lrecut de la
ultimele interventii $i zonele pe care s-au executat;
destinatia spatiilor interioare (initiaHL actuala $i de viitor) $i particularitati ale
procesului tehnologic (daca este cazul: emanatii, umiditate. trepidatii. etc.);
eventuala necesitate a 111tocmirii unei expertize tehnice a structurii de rezistenta.
3.2.4. Expertiza tehnica a unui acoperi$ existent, la care s-au constatat disfunctionalitatL va
propune solutii de principiu pentm remedierea deficientelor de execu1ie, conceptie.
1ntretinerc sau ale matcrialclor.

3.3. ELEMENTE DE PROIECTARE COMUNE SOLUTIILOR DE REABILITARE A


HIDROIZOLATHLOR
3.3.l. Proiectarea lucrarilor de reabilitare a hidroizolatiei unui acoperi$ se va face numai dupa:
a) analiza structurii acoperi'.jului;
b) detenninarea caracteristicilor termoizolatiei existente in functie de:
umiditate;
grosimc;
stare de agregarc.
15

3.3.2. In baza dctcrminarilor cfcctuatc pc tcrmoizolatia cxistcnta !}i a calculclor intocmitc conform
rcglcmcntarilor in vigoarc, sc va stabili una din urmatoarclc solutii:
a) dcsfaccrca i folocuirca tcrmoizolatici:
b) pastrarca tcrmoizolatici:
c) pastrarea ;;i suplimentarea termoizolatiei.

3.3.3. Noua structura a bidroizolatiei va fi proiectata in functie de modu! de rezolvare a


tennoizolatiei (pct. 3.3.2.) ;;i se va rea!iza cu tehnologii i produse actuale aplicate prin
pensulare. roluire. stropii-e, etc. sau membrane lipite:
cu adezivi, la rece;
prin 7ncalzire cu arzatoare cu flacara reglabila:
cu bitum aditivat topit numai la temperaturi controlate 111 cazane cu termostat.

3.3.4. Atunci cand noua hidroizolatie se va aplica peste cea existenta. reparata. 111 proiect se vor
indica materiale hidroizolante compatibile cu vechiul suport.

3.3.5. Prin conceptie. noua hidroizolatie se va aplica peste straturile existente remediate. pnn
intermediul unui strat pentru difuzia vaporilor.

3.3.6. Stratul pentru difuzia vaporilor va Ji proicclat 1n una din urmatoarele variante:
a) produsc bitumate sau polimcrice. care prin conformarc pot rcaliza un strat pcntru
circula\ia aerului 1ntre suporl $i hidroizolatic (produsc amprentatc. cu ploturi.
aplicate prin Jipire in punctc sau benzi);
h) idem, simplu a$ezatc. llotantc;
c) matcriale bistrat. alcatuite dintr-o foaic bitumata $i un strat de pasla policstcrica
(lrnpaslitura) cu rol drenant, lipite de suport in punctc sau bcnzi:
d) foi biturnate perforate blindatc lipitc 111 punctc.

3.3.7. Proiectarea componentei hidroizolante va respecta prevederile Normativului NP-040-02


referitoare la alcatuirea. fixarea $i protectia hidroizolatiilor 1n funqie de panta
acoperi$uri!or:
NOTA: Pentru pante de max.20% sau cu pante locale >20%. suprafata de lipire 7n totala
aderen1a poate sa fie min.75% dar cu prevederea prin calcul de mijloace
mecanice de fixare suplimentara.

3.3.8. Proiectarea componentci tcrmoizolame ;;i a gurilor de intrarc ;;i ie$ire a aerului pentru
vcntilare $i decomprimare sc va face conform normativclor C 107/0 ... 6. Totodata sc vor
avea Tn vedere $i prcvcdcrilc reglementarilor tehnicc rc(critoare !a ccrtilicarca cnergctica a
cladirilor.

3.3.9. La remedierea receptoareler de apa pluviala se va prevedea desfacerea i refacerea 1n


totalitate a lor, a hidro :;;i termoizolatiei (pe o zona de minim I m 2 ) din junil acestora $i a
elementelor de protectie 1rnpotriva colmatarii.

3.3.10. In proiecte se vor prevedea solutii de remediere ce includ produse care necesita ,n primul
rand operafiuni de aplicare, intretinere i remediere uor de executat, iar 7n al doi!ea rand, la
demolarea constructici. permit reeuperarea, reconditionarea sau rcintegrarea fn natura
(reducerea utilizarii ape!or de ciment simple sau armate, a produselor oxidabile sau cu
rezistenta scazuta 1n timp la actiunea apei, etc.).
16

3.3.11. Proiectarea va promova 'in cadrul lucrarilor de rcfaccrc. structuri tcrmohidroizolantc care 111
cxploatarc vor asigura:
acccsul u:-,;or pcnt.ru vcriticarca starii hidroizolatici :-,;i a ctancitalii accstcia (cx.tcrasc
protejate cu dale pe ploturi):
posibilitatea remedierii hidroizolatiei tara distrugerea termoizolatiei (ex.hi<lroizolatii
flotante):
protectia la foe din exterior;
aspectul decorativ al supratetei teraselor vizibile din cladirile adiacente mai 1nalte:
protectia mediului prin organizarea teraselor gradina. mai ales in zona locuintelor.

3.4. SOLUTJJ DE REABILITARE A IZOLATIILOR ACOPERISURJLOR

3.4. l. Rcfaccrca intrcgii alcatuiri a tcrmohidroizolatiei acoperiului

3.4. l.1.Aceasta solutie consta 'in desfacerea structurii de hidro i termoizolatie inclusiv a barierei
contra vaporilor, pana la structura de rezistenta a acoperiului din beton armat i refacerea
rntregului ansarnblu hidro i termoizolant.

3.4.1.2.Solutia se aplica acoperi$urilor existente avand alcatuirilc prezentatc A l-/\5. A 7 (pct.2.5.):


La acoperi!;,urile avand alcatuirile A6 $i A8. 1nlocuirea termoizolaiiei implid1 verificarca.
refacerea protectici anticorozive sau desfacerea $i 1n!ocuirea clcmentclor suport (tabla
cutata. sau placi !1brolernnoasc).

3.4.1.3.Refacerea sc prevcde in urrnatoarcle situatii:


a) daca sunt neccsare intcrvcniii la structura de rezistenta a acoperi$ului;
b) urmare analizei caracteristicilor tennoizola!iei s-a stabilit desfaccrca $i in!ocuirea
accstcia (pct.3.3.2.a.):
c) daca prin !ucrarilc de rcfaccrc a hidroizolatici cstc afcctata tcrmoizolatia (cazul 111
care hidroizolatia a fost Iipita direct pc placi slab coczivc - polistircn expandat vata
mincrala, etc. - iar dczlipirca hidroizolatici nu sc poatc cfcctua fara distrugcrca
terrnoizolatici).

3.4. l.4.Documentatia de cxccutic pcntru desfacerca tcrmobidroizolatici va cuprinde masurilc de


asigurare a protectiei lucrului pe i sub acoperi$. 1n fi.mctie de starea de degradare a
structurii acoperiului. precum i unnatoarele operatiuni aferente fiecarei alcatuiri:
a) 1ndepartarea, curatarea $i sortarea pietriului sau dalelor de protectie a hidroizolatiei
1n vederea refolosirii sau reciclarii:
b) decaparea i indepartarea hidroizolatiei;
c) spargerea apei de protectie a terrnoizolatiei i 1ndepartarea molozului 1 a
termoizolatici;
d) 1ndepartarea tcrmoizolatiei inclusiv a stratului baricrci i a difuzici vaporilor:
e) pregatirea stratului suport prin rectificari locale pentru cgalizarc i eventual pcntru
corectarca pantc!or, curatare $i desprafuirc:
f) aplicarea soluHci de amorsaj:
g) aplicarea noii solutii de termo ;;i hidroizola!ic in conformitatc cu prevcderile de
calcul lcrrnotchnic $i cu rcspcctarea ccrintclor impusc hiclroizolatici de normativul
NP-040-02.
17

3.4.2. Refacerea bidroizolatiei i pastrarea termoizolatiei existente


3.4.2.1.Accasta solutic consta In rcalizarca unci hidroizolatii prin rcfaccrca cclci vcchi sau aplicarca
unor straturi noi pcste hidroizolatia cxistcnta dccapata partial sau in totalitalc. in functic de
starea de dcgradarc a hidroizolatici cxistcnte, solutiilc pcntru rcfaccrca protcqici hidrofugc
sunl urmatoarclc:
a) rcgcncrarca suprafctci hidroizolatici cxislcntc:
b) aplicarca unci hidroizolatii suplimcntarc. pcstc hidroizolatia cxistcnta:.
c) indcpartarca hidroizolatici vcchi ;;i aplicarca unci hidroizolatii noi.

3.4.2.2.Refacerea hidroizolatiei se prevcdc fo urmatoarclc situatii:


a) nu sunt nccesare intcrvcntii la structura de rezistent,a a acopcriului:
b) urmarc analizei caractcristicilor tcrmoizolatici s-a stabilit pastrarca accstcia:
c) straturilc de compensare-dccompresiune $i bariera contra vaporilor asigura proteqia
tcrmoizolaiei $i eliminarca vaporilor de apa.

3.4.2.3.Regenerarea hidroizolatiei (3.4.2. l .a) consta 1n aplicarea unei masc bituminoase


compatibila cu suportul existent $i a unei protecti i a acesteia, pc 1ntreaga suprafata a
acoperi$ului, dupa cfcctuarea reparatiilor ;;i operatiunilor de pregatire nccesarc.

3.4.2.3.l. Regenerarea reprezinta o masura prnvizorie asigurand protectia hidrofugii pe o durata


scurta de timp (aproximativ 2 ani sau conform precizarilor producatoru!ui materialului
utilizat).

3.4.2.3.2. Mctoda sc aplica pc acoperi;;urilc cxistcnte avand a!catuirile prezcntate Al - A8


(pct.2.5.)

3.4.2.3.3. Rcgencrarca se prevcde atunci cane! nu stmt infiltratii !a interior ;;i cxistll posibililatca
difuzarii 'in atmosfcra a umiditatii con{inutc 1n tcrmoizolatic. dar sc constata una din
urmatoarelc situati i:
a) protcctia stratului superior a! hidroizolatici lipsctc sau cste dctcriorata:
b) hidroizolatia prczinta dcgradari supcrlkialc care nu afcctcaza ctan$citatea 111 prczcnt.
dar care impun intcrvcntii irncdiatc pentru stoparca amplificarii accstora In
profunzimc;
c) dcgradarilc supcrlicialc (matuirea culorii bitumuluL craparca) au afcctat numai
produsclc hidroizolantc utilizatc la reparatiilc antcrioare. fara a inlluenta
impermcabilitaica straturilor hidroizolantc propriu-zisc:

3.4.2.3.4. Documentatia elaborata va cuprinde:


a) indepa1tarea tuturor materialelor neaderente;
b) curatarea i desprafuirea suprafetei:
c) aplicarea arnorsajului:
cl) regencrarea in totalitate a fotei superioarc a hidroizolatici cu masc bituminoase
omogene. cu aplicare pelicu!ara la rcce sau la cald. 1n numarul de straturi rccornandat
de producator:
c) prevcdc!'ea unei protectii a stratu!ui de regcncrarc 1n scopul maririi duratei de
exploatare.
Protectia sc va cxecuta din:
vopsea reflectanta ( l-2 straturi conform rceomandarilor producatorului);
pietri$ sau dale numai in cazul in care aceste tipuri de protectie au fost in
alcatuirea initiala ;;i se impune pastrarea lor.
18

3.4.2.4.Proiectarea unei hidroizolatii suplimentare (3.4.2. l .b) consta 111 prcvcdcrca unuia sau
mai multor straturi hidroizolantc pc suprafata reparata $i prcgatita a hidroizolatici cxistcntc,
utilizand produsc compatibile cu aceasta.

3.4.2.4.l. Hidroizolatia suplimentara sc aplica pc acopcrisuriic cxistcntc avand alcatuirile


prezentate Al - A8 (pct.2.5.) in cazul 111 care nu s-a exccutat anterior o a!ta opcra[iunc
de suplimcntare asemanatoarc.

3.4.2.4.2. Hidroizolatia suplimcntara poatc fi alcatuita (conrorm NP-040-02) din urmatoarclc


tipuri de produse:
A- produse bituminoase (mono sau bistrat) lipite pe hidroizolatia existenta reparata
B- produse licbidc bituminoase sau polimcricc aplicatc prin pcnsu!arc. roluirc sau
pulverizarc pc un strat de armarc din tesatura tip componcnta a proccdcului:
C- idem A. prin intcrmcdiul unui strat de dili.1zie a vapori!or.

3.4.2.4.3. Hidroizola\ia suplimenlara de tip A. sau tip B. se prevede in siluatiile cuprinse 1n


pct.3.4.2.3.3. avand 111 vedcre condi!ia de la pct. 3.4.2.4.1.

3.4.2.4.4. Documcntatia claboratii pcntru hidroizola!ia suplimentara tipA sau tip B va cuprindc:
a) 1ndepartarea luturor matcrialelor ncadcrcnte:.
b) curaiarea si desprafuirea suprafetci;
c) aplicarca amorsajului;
d) aplicarea straturilor componente ale bidroizolatici $i ale protec\ici accsteia utilizand
tehnologia de aplicare proprie fieciiruia din urmatoarele produse:
membrane (foi) bitumate cu autoprotcctie din granule mincrale. paiete sau
folii mctalicc:
membrane bitumate cu autoprotectie 111 componenta produsului (In rnas[t);
membrane bitumate cu protectie peliculara din vopsea retlectanta. aplicatii
ulterior pe $tmtier, avand $i rolul decormiv sau antifoe:
membrane bitumate protejate cu dale, pietri$ sau alt sistem de protectie grea.

3.4.2.4.5. Hidroizolatia suplimentara tip C se aplica in special pe acoperi$urile cu alcatuirile


A3-A 7, avand 111 vedere conditiile de !a pct 3.4.2.4.6.

3.4.2.4.6. Hidroizolatia sup! imentara C. se prevede 1n una din urmatoarele situatiL nurnai la
acoperi$urile cu terrnoizolatie l!$Oara. tara $apa de protectie. la care decopertarea
hidroizolatiei ar afecta termoizolatia:
a) hidroizolatia existenta prezinta degradiiri superficiale $i 1n profunzime (crtipaturi)
care nu au afectat aderenta intre straturi:
b) hidroizolatia existenta prezinta degradari supcrficiale $i 1n profunzimc (umllaturi pc
max. I 0% din suprafata acopcri$ului) care alcctcaza local adcrcnta intrc straturi sau
Jntre suport $i hidroizolatie;
c) stratt!I de bariera contra vaporilor nu prezinta degradari, asigurand protectia
te11noizolatiei (umiditatea din termoizolatie se datoreaza infiltratiei apei prin
hidroizolatie).
d) umiditatea nu a afectat coeziunea termoizolatiei, iar dupa dispersarea acesteia 111
atmosfera, termoizolatia va asigura protectia termica necesara.
19

3.4.2.4.7. Documentatia 1ntocmita va specifica urmatoarele:


a) indepartarca straturilor neadercntc;
b) climinarea prin taiere $i lipire a tuturor uml1aturilor (pcmc de apa sau vapori) pcnlru
obtinerea unei suprafete plane:
c) taierea hidroizolatiei pana la stranll suport al acesteia. pentru realizarea unui caroiaj
(max.3 x 3 rn) de $anturi cu max. 0.5 cm latime, fn scopul asigurarii migra1iei
vapori!or din termoizolatie in atrnosfera:
d) calculul numarului de detlectoare $i indicarea pozitiei in plan a acestora:
e) aplicarea stratului de amorsa $i a unui strat pentru difuzia vaporilor:
t) lipirea 'tn aderenta tota!a a unei bidroizolatii (determinata conf.NP-040-02) acoperita
cu o protectie U$Oara (granule, pelicule) ;;i fixatli mecanic. chiar daca degradll'ile
hidroizolatiei existente nu au afectat aderenta 'intre straturi (3.4.2.4.6.) sau;
g) executarea unei hidroizolatii (determinata confNP 040-02) lestata cu o protectie din
pietri;; sau dale, conditionata de capacitatea portanta a structurii $i panta acoperi$ului.

3.4.2.5.Proicctarca unci hidroizolatii noi (3.4.2.1.c.) consta 1n aplicarea unuia sau mai multor
straturi hidroizolante (determinate conf. NP-040-02) peste suportul existent reparat i
pregatit dupa 1ndepartarea hidroizolatiei vechi. degradate.

3.4.2.5.l. Solutia sc aplica 111 special pc acopcri;mrilc cu alcatuirilc Al, A2. A8 $i la alcatuirilc cu
tcrmoizolaiii uoare la care dcsfaccrca hidroizolatici nu distrugc tcrmoizolatia.

3.4.2.5.2. Dcsfacerea hidroizolatiei existente sc adopta daca sunt. intrunite urmatoarelc situa1ii:
a) hidroizolatia cxistcnta prczinta degradari ale suprafotci i 111 profunzimc (crapaturi pc
ambclc direqii, 1ncrctituri. dczagrcgari, etc.) care au condus la distrugcrca adcrcntci
atat 'intrc hidroizolatic i suport. cat $i intrc straturi!c hidroizolatici:
b) hidroizolatia cxistcnta cstc aplicata pc o tcrmoizolatic protcjata de o apa Iara
dcgradari;
c) suportul de rczistcnta nu ncccsita intervcntii de consolidarc:
d) termoizolatia corcspundc caractcristicilor impusc de normclc In vigoarc.

3.4.2.5.3. Documentatia elaborata pcntru dcsfaccrca $i rcfaccrca hidroizolatici va cuprindc:


a) dcsfaccrca i 1ndcpartarca straturilor hidroizo!antc;
b) pregatirea stratului suport (rectificari locale pentru egalizarea apei. curatarea 1
desprafuirea);
c) apl icarea solutiei de amorsare :
d) executarea detlectoarelor, indidndu-se numarul i pozitia 111 plan a acestora:
e) aplicarea unui strat pentru difuzia vaporilor alcatuit contemn 3.3.6.:
f) lipirea 111 aderenta totalf1 a unei structuri hidroizo!ante cu alcatuirea determinata
conform NP-040-02.

3.4.3. Refacerea hidroizolatiei i suplimentarea termoizolatiei (reabilitarea termica)

3.4.3.1.Aceasta soiutic consta in cxccutarca unci hidroizolatii noi i suplimcntarca tcnnoizolaiici


cxistcntc cu un slrat tcrmoizolant nou:

3.4.3.2.Soiutia se aplica pc acopcrilirilc cxistcntc av.:1nd alcatuirilc prczcntatc A I - A8 (pct.1.5.) i'n


concordanta cu solufia de rcabilitarc a hidroizolatici (3.4.2. l ).
20

3.4.3.3.Rcfocerca hidroizolatici i suplimcntarca tcrmoizolatici sc prcvcdc 111 urmatoarcle situa\ii:


a) nu sunt ncccsare interventii la structura de rezistenta a acoperi$ului $i
b) daea sc urmare$le crqterca gradului de izolare termica pentru rcduccrea consumului
de cncrgic 111 exploatarea cladiri, iar urmare analizei caractcristicilor tcrmoizolatici
s-a stabilit posibila pastrarea termoizolatiei existente $i suplimentmea acesteia.
3.4.3.4.In functie de solutia adoptata pentru repararea hidroizolatiei, noul strat tennoizolant se va
prevedea:
a) peste hidroizolatia existenta reparata. realizand o terasa .,ranversatlf':
b) peste termoizolatia existenta i sub noua hidroizolatie.
3.4.3.5.Alcatuirca tcrasci ,, ran versata"
3.4.3.5.1. Acoperiul terasa ,,ranversata''consta 1n aplicarea unei terrnoizolatii. peste hidroizolatia
existenta, refacuta 1n una din variantele prezentate (con0.4.2)
3.4.3.5.2. Acest tip de alcatuire se va aplica la acoperi$tirile cu pantele cuprinsc intrc 2% $i 5%
inclusiv.
3.4.3.5.3. Tcrmoizolatia. rcalizata dintr-un produs care sa prczintc lipsa capilarita1ii $i absorbtici
de apa. rczistenta la umiditate, la ciclurilc de 'inghc1-dczghc1 $i la 1ncarcari mccanicc
cauzatc de circulatia ocazionala de rntrctincrc. sc va aplica prin simpla a$czarc pc
hidroizolatic prin intermcdiul unui strat drcnant (gcotcxtil) sau sc va lipi cu mastic de
bitum Lopil (numai in cazul utilizarii placi!or de sticla cclulara). Tcrmoizolatia va fi
protjata cu un strat de scpararc putin permcabil la apa 'in stare lichida dar pcrmcabil la
vaporii de apa pestc care se cxecuta un strat de lcstarc $i protcqic din pictri$ sau dale pc
ploturi.
3.4.3.5.4. Documentatia de executic va cuprinde:
a) opcratiunile de rcfaccre a hidroizolaHci adaptatc situatici cxistcntc. conform
punctelor: 3.4.2.3-4, 3.4.2.4.4, 3.4.2.4.7. 3.4.2.5.3.
b) aplicarea unui stral geotextil
c) pozarea stratului tennoizolant
d) pozarca folici de separare $i protectic a termoizo!atiei
e) realizarea stratului de lestare
3.4.3.6.Suplimentarea termoizolatiei i aplicarea unei hidroizolaHi noi
3.4.3.6.1. Solutia (3.4.3.4.b.) consta 1n refacerea hidroizolatiei existeme (3.4.2.). aplicarea unui
strat termoizolant i executarea unei hidroizolatii noi respectandu-se urmatoarete:
a) hidroizolatia existenta refacuta va constitui o bariera contra vaporilor i va fi
suport pentrn termoizolatie;
b) termoizolatia suplimentara va avea caracteristicile determinate
conf.prevederilor regkmentarilor C I 07/0 ...6 i NP 060-02:
c) structura noii hidroizolatii (nr.de straturi, caracicristici. tipul protcc1ici) sc va
determina conform normativului NP-040-02.
3.4.3.6.2. Documentatia de executie va cuprinde:
a) operatiunile de refacere a hidroizolatici (orizontalc $i verticalc) adaptate
situaiiei existente, conform: 3.4.2,3.4, 3.4.2.4.4, 3.4.2.4.7, 3.4.2.5.3.:
b) operatiunilc de refacera a reccploarelor de apa pluviala:
c) aplicarca noului strat termoizolant. inclusiv a protectiei acestuia:
d) cxecutarca hidroizolatiei cu sau Iara autoprotectie;
e) executarea stratului de protcc1ic (pentrn hidroizolatia Iara autoprotectic) $i
pcntru circulatic (daca este cazul).
21

4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE

4.1. PRlNCIPH GENERALE PENTRlJ EXEClJTAREA LUCRARILOR

4.1.1. Executarea lucrarilor de rcabilitare a bidroizolatiei sau Lcrmohidroizolatici sc va cfcctua de


catrc firrne cu echipe spccializate, cu muncitori calificati i atcstati 111 tchnologiilc de
aplicarc a materialelor biLmninoase.

4.1.2. Executantul lucrarilor va respecta solutiile din proiect $1 111 special caracteristici le
materialelor referitoare la:
stabilitatea la temperaturi pozilivc;
rczistenta la tractiune pe arnbcle direclii;
flcxibilitatea la recc:
stabilitatea dimensionala $i la UV:
impermcabilitatca la apa;
grosimea membranelor bitumate utilizate $i grosimca stratului de acoperirc cu biturn a
armaturii acestora.

4.1.3. ExecutantuL in baza expericntci acumulatc, poatc face propuncri tchnice (cu pnvirc la
utilizarea de noi produsc $i tehnologii pcntru optimizarca solutiilor din proiccL). pc care le
va prczenta proiectantului ;;i bencficiarului, 1naintc de 1nccpcrca lucrarilor $i nu va efcctua
modificari ultcrioarc 1n structura detaliilor sau tipul produsclor utilizatc fara acccptul
acestora.

4.1.4. Inceperea exccutarii lucrarilor sc va face numai cu rcspcctarca urmatoarclor obligatii:


a) 'insu:;;irca de catrc cxccutant a documcntatiei tchnico-cconomicc:
b) insu$irea sau intocmirca de catre exccutant a proiectului tehnologic de cxccu\ie pc
faze de lucrari cu indicatii privind coordonarea 1ntre spccialitati (constructori.
instalatori. hidroizolatori);
c) aprobarca de catrc bcneficiar a proicctului de organizare de :;;anticr care ncccsita
coordonarca privind:
stabilirea accesclor $i dclimitarea zonelor de circulatie :;;i de rcstrictionare a
utilizarii spatiilor intcrioare de sub poniunile de inve!itoare 1n lucru:
luarca masurilor de protectie a mediului:
realizarea sau utilizarea de spa1ii existcntc pentru dcpozitarca matcrialelor. a
birourilor, a grupurilor sanitare, a vcstiarclor ;;i a salii de mesc (In li.mqic de
marimca ;;anticrului $i durata solicitata pcntru cfcctuarca lucrarilor):
modul de utilizarc a instalatiilor necesare la !ucrarilc crective, pcntru asigurarea
masurilor de proteqie a muncitorilor, prevenirea i stingerea incendiilor
(instalatii de forta $i lumina, apa $i hidranti).
d) asigurarca ronci de munca, a utilajclor. sculelor spccificc liccarci opcraiuni $i a
produselor ncccsarc, pc faze de cxecutie.

4.1.5. Lucrarile de reabilitare a hidroizolatiilor sc vor inccpc dupa terminarca complcta a lucrari!or
de repararc a elementclor de construqie $i instataiii ale unui acoperi$, pc 1ntreaga supralata
cc urmeaza a 1i izolata sau pe o porHune afcrenta acclL1ia$i sistcrn de evacuarc a apei
pluviale (zona cuprinsa 1ntre doua coamc succesive ale acoperi$ului) $i dupa protcjarca
reccptoarelor de apa pluvia!a pentru evitarca 111Cundarii conductelor cu rnatcriale rezultate
din curatarea suprafotelor acopcri$ului.
22

4.1.6. in zonele unde se cxecuta $i lucr[iri de termoizolatii. lucrarilc de hidroizolatii sc vor


coordona cu acestea astfcl ca portiunea de tcrmoizolatie cxccutata sa fie protejat5 111 accca$i
zi cu eel putin un strat al hidroizolatici: sc va avca in vcdcrc ca aplicarea tcnnoizolatiei sa sc
execute tnccpand de la coama spre strca$ina sau do!ic.

4.1.7. In ca7.Lll 1n care acoperi$UI are cote diferite, lucrarile se incep de la cota cea mai 1na!ta.
4.1.8. Hidroizolatia se va aplica prin lipire la cald (cu tlacara sau cu bitum topit) peste stratul
terrnoizolant. din placi poroase (tip vata minerala) sau sensibile la caldura (tip po!istiren).
numai prin interrnediul unui strat ca$erat din fabricatie, av::1nd rol de protectie: 1n cazul
placilor de polistiren stratul de protectie va fi executat dintr-o membrana autoadeziva sau
dintr-o rnembrana bituminoasa, simplu a;;ezata. care insa impune o hidroizolatie lestata.

4.1.9. Pe parcursul executarii lucrarilor se vor respecta cerintele specifice ale rnodelului de
asigurare a calita1ii corespunzator categoriei de importanta a construqiei in conformitate cu
legislatia 111 vigoare.

4.2. ETAPE ALE EXECUTi\RII LUCRi\RILOR PENTRU REABILITAREA


HIDROIZOLATIEI ACOPERIULUI

4.2.1. Curatarea suprafetei hidroizolatiei


a) se vor inlatura de pc acopcri, divcrsclc dcpuneri de praf !;,i pamanL vcgcta(ia !;,I
rcsturilc matcrialc
b) protcctia din pictri sc va strange 111 gramezi dispcrsatc 111 dreptul punctcle de rcazcm
ale structuriL de undc sc transporta (cu roaba pc pncuri sau galcti) la punctul de
coborarc de pc acopcri; 111 cazu! in care proicctu! prcvedc pastrarca protccticL atunci
pict1i;;ul coborat sc scpara de pra[ nisip sau altc impuritati prin ciuruirc $i spalarc cu
jcturi de apa:
c) dalclc de protcqic a;;czatc pc un pat de nisip sc ridica bucata cu bucata i sc stivuicsc
111 lungul clcmcntclor de rczistcnta ale acopcriului de undc sc transporta prin porlarc
directa sau cu roaba pc pncuri (in functic de distanta ;,i rigiditatca tcnnoizolatici) la
punctclc de coborarc 'in cazul 'in care sc rcnunta !a accst tip de protcqic sau starca de
dcgradarc a accstora nu pcrrnitc rcutilizarca; daca structura de rczistcnta suporta
'incarcari suplimcntarc iar dalclc sc pot rcutiliza, atunci accstca sc vor dcpozita
dispersat pe acoperi$ lasand libera zona de 111cepere a lucra.rilor indicata 1n etapizarea
stabilita de proiectul tehnologic;
d) dalele de protectie rnontate 111 mo11ar de cirnent datorita faptului ca se desfac prin
lovire cu ciocanul ;,i ;;pitul (sau ciocan pneumatic) i prezinta urme de mortar aderent
pe fata inferioara se considera ca nu mai pot fi utilizate cu exceptia dalclor rnari de
piatra sau ptacilor care se desprind uor de pe supo11 :;;i au un procent mic de
spargcri:
c) suprafata hidroizolatici sc va matura i pcria pcntru inclcpartarca 11isipului i pral'ului
111 scopul de a u;;ura dcpistarca dcgradarilor (fisuri. crapaturi. etc.) ;;i pcntru a sc
asigura aclcrenta ncccsara matcrialclor aplicatc ulterior;
J) materialclc rezultatc care sc vor rcutiliza. sc vor dcpozita 'in locurilc stabilitc 111
proiectu! de organizarc;
g) molozut rezultat din clcsfaccri, sc va transporta 1n znnclc indicate 111 avizul de
salubrizarc.
23

4.2.2. Reparatiile locale ale hidroizolatiei


a) c!iminarca ba$icilor sau pcmclor de apa:
crcstarca lor in forma de ,. v. ,,+ " sau . .Ir:
rasfrangerea marginilor $i 'indepartarea apei:
aplicarea unui strat de mastic de bitum sau adeziv. dupa uscarea cavitatii. i'n
vederea aducerii i lipirii straturilor izolante 'in pozitia initiala;
lipirea unui petec din membrana bitumatfl peste zona remediata
b) 1nchiderea fisurilor din straturile superioare ale hidroizolatiei:
crcstarea stratului fisurat cu taicturi pcrpcndicularc pc lisura:
rasfrangerea marginilor, $lergerea cavita\ii de eventuale urmc de apa $1
uscarea;
pregatirea suportului $i refacerea aderentei 1ntre straturi cu mastic de bitum
sau adeziv;
desprafuirea $i amorsarea zonei pe toata lungimea fisurii remediate:
aplicarea unei benzi din material bituminos lipita peste fisura cu latirnea de
minim IO cm de o parte i de alta a fisurii.
c) remedierea crapaturilor 111 hidroizolafia aplicata pe un suport rigid:
crestarea hidroizolatiei crapate cu taieturi perpendiculare pe crapatur[t i
rasfrangerea straturilor neaderente la $apa (lungimea taieturilor este cu
aprox.15 cm mai mare decat liitimea zonei de distrugere a aderentei la apa):
curatarea i uscarea suportului pe zona decopertata;
amorsarea suprafetei:
lipirea 111 puncte a primului strat al hidroizolatiei (stratul nu se lipe:;;te pe toata
suprafata pentru a se asigura ventilarea ulterioara a straturilor din zona
remediata).
d) rcctificarea pantclor prin aplicarca pc hidroizolatic a mortarclor bituminoasc:
trasarea cu crcta a pcrimctrului distantat cu aproximativ 15 cm fata de
conturul zonci de stagnarc a apci:
curatarca cu lopata $i miiturarca dcpunerilor de praC mal sau piimant i
muchi:
pcricrca suprafotci dupa uscarca accstcia:
amorsarca supn:1fctci;
aplicarca mortarului bituminos 1n interiorul perimctrn!ui trasaL

4.2.3. Reparatiile locale ale hidro i termoizolatiei


a) climinarea crapaturilor formate 'in straturile hidroizolatici i ale tcrmoizolatici Iara
$apa de protcctic (placi de vata mincrala, STABIL!T. ck.):
crcstarca straturilor de hidroizolatic cu taicturi pcrpcndicularc pc crapatura;
riisfrnngerea straturilor neaderente 1n vederea 1nlocuirii termoizo!atiei
degradate:
dccuparca, 111laturarca i 1nlocuirca tcrmoizolatici care prczinta scgrcgari.
tasari sau umiditate ridicata; utilizandu-se sculc spcci lice pcntru cxccutarca
de taieturi dupa un contur cu formc gcomctrice rcctangu !are:
curatarca i pregiitirea suprafctci suport 1n vcdcrca aplicarii noilor straturi
pcntru rcfacerca continuita!ii difuzici, baricrei. tcrmoizolatici $i
hidroizolatici.
24

b) remedierea crapaturilor formate 1n straturile hidroizolatiei $i ale termoizolatiei din


placi de polistiren expandat:
taicrea rectilinie $i realizarea paralelismului 1ntre marginile crapaturilor pc
toata grosimea straturilor pana la bariera contra vaporilor:
curatarea crapaturii pe toata adancimea i ,nlaturarea materialelor neaderente:
uscarea, desprafuirea i amorsarea suprafetelor;
lipirea cu adezivi (la rece) a prisme!or din polistiren expandat, confeqionate
pe latimea crapaturilor. pentru completarea termoizolatiei:
lipirea la rece in aderenta totala sau 111 puncte a unei benzi din membrana
bitumata cu latimea de minim 10 cm de o parte i de a!ta a fisurii (lipirea se
face in puncte, daca peste straturile existente se aplica un strat de difuzie).

4.2.4. Dcsfaccrca hidroizolafici orizontalc

a) 1ndepartarea straturilor neaderente de pe suprafata hidroizolatiei pnn smulgere


manuala !}i maturare;
b) taierea 1n carouri a hidroizolatiei pana la :;;apa suport sau taierea acesteia inclusiv a
termoizolatiei din materiale slab coezive (polistiren, vata minerala) care se
1ndeparteaza 1mpreuna cu straturile hidroizolante: rnarimea carourilor se calculeaza
in functic de numarul i masa straturilor cc dctcrrnina grcutatca totala. care trcbuic sa
fie sub grcutatile maxime prcvazutc In N.S.S.l'Vl.-pentru matcrialclc dcplasatc prin
purtarc dirccta:
c) dcsprindcrea hidroizolatici de pc ;;apa suport sc cxccuta manual, utiliztindu-sc lame
mctalicc cu coada (razuri).

4.2.5. Desfacerea termoizolatiei

a) termoizolatia din placi slab coezivc (polistircn. vata. etc.), fara apa de protcctic. sc
dccapcaza odata cu hidroizolatia (confiwm 4.2.4.b):
b) tcrmoizolatia din placi de vata mincrala protcjatc cu apa de mortar annal sc
'indcparlcaza odata cu molozul rczultal dupa spargcrca apci cCcctuata cu mijloacc
manualc sau mccanicc portabilc (clcctricc sau pncumaticc);
c) 111 caZL!I dcsfaccrii tcrmoizolatici din placi rigidc (cxcmplu: B.C.A.) dupa spargcrca
apci de protcqic placilc 1n1rcgi sc dcpozitcaza 1n vcdcrca rcfolosirii. rcsturilc apci
se vor concasa 1n vederea utilizarii ca agregate iar nisipu! ce alcatuia stratu! suport
pentru placi se va strange, se va sorta $i se va depozita 1n vederea reutiJizarii:
d) odata cu desfacerea termoizolatiei se decapeaza i straturile barierei contra vaporilor
i a difuziei prin taierea. razuirea i smulgerea acestora: materialele rezultate nu vor
fi reutilizate.

4.2.6. Desfacerea hidroizolatiei vertica le


a) demontarea copertinelor din tabla fixate cu agrafe irnplica:
desfacerea 1mbinarii in falt sau a lipiturii cu cositor a tronsoanelor din tabla i
scoaterea din agrafe: a$ezarea in cutie de lemn pentru evitarea deteriorarii la
manipulare i transpott in vederea refolosirii:
taierea tablei cu foarfeca 111 tronsoane de 2-3 m lungirne, 111 cazul 111 care tabla
nu se poate ref<Jlosi datorita gradului avansat de corodare: stivuirea !;ii legarea
tronsoanelor cu sarrna rnoale de I -1,2 mm grosime 111 baloti cu greutate de
20-30 kg i coborarca de pe acopcri!;,:
25

dcsfaccrea agrafolor din pla1banda prin deurubarea piulitelor de strangerc.


iar 1n cazul blocarii piulitclor, prin taicrca sau srnulgcrca accstora din
clementul de lixarc utilizat:
desfoccrca clementelor de fixare ale agrafclor sau ale copertinclor (bolturi
1mpucate. uruburi autofiletante, cuie. sanne) prin taiere sau smu!gere.
b) desfacerea copertinelor din elemente prefabricate se va executa in functie de starea
!or de degradare ce permite sau nu reutilizarea lor i modul de fixare la pozitie:
elementele ce se reutilizeaza se desfac i se depoziteaza pe acoperi;; conform
4.2.1.c.:
prefabricatele degradate se trasportf1 bucata cu bucat,1 la punctul de coborare.

c) desfacerea stratului de protectie al hidroizolatiei executat din tencuia!a slab armata


din mortar de ciment din elemente prefabricate sau din materiale bituminoase
protejate cu folii reflectante:
tencuiala annata se taie 1n $anturi distantate la aproximativ un metru pe toata
lungimea aticului; taierea se executa cu ma$ina electrica cu disc sau prin
spargere cu ciocanul ;;i spitzul $i taierea armaturilor cu foarfeca: bucati!e de
$apa i molozul rezultat se evacueaza prin coborare cu troliu electric sau prin
antncare pe jgheaburi de evacuare:
elcmcntele prefabricate din beton sc sortcaza 111 cazul rcfolosiriL iar cclc
dcgradate se fodeparteaza de pe acoperi$ in vederea rcciclarii:
foile bitumate cu protcqie din folie rcllectanta (eel mai frccvcnt utilizata
fiind TBAL Hcsatura din fire de sticla bitumata placata pc o fata cu folic de
aluminiu) se 1ndcparteaza prin taicrc ;;i smulgerc odata cu toate straturilc de
hidroizolatie verticala ;;i inclusiv cu termoizolatia ncprotejata cu tcncuiala
(excmplu: polistircn expandal).
d) 'indcpartarea straturilor ncadercnlc ale hidroizolatici ce prczinta incrc!ituri. dcplasari
de pc suport. bitum scurs, crapaturL dczagregari:
c) decaparca $i dcsprinderca hidroizolatici de pe stratu! suport rigid cu ajutorul
razuitorului sau taicrca $i smulgerea 1mpreuna cu termoizola\ia. cand nu sc poatc
separa de aceasta, ca 1n cazul placilor de polistiren expandat sau altc placi slab
coczive:
t) desfacerca scafelor cu diferitc raze de curbura (care realizcaza racordul intre
suprafata orizontala $i cea vcrticala) 1n cazul 1n care accstca 1rnpiedica aplicarea
placilor termoizolante pana pe muchia de imersectie a celor douf1 suprafofe:
desfacerea prin smulgere a scafelor prefabricate din polistiren (sau alte
produse):
spargerea cu ciocanul $i da!ta sau cu ciocanul pneumatic a scafelor din mortar
:;;i realizarea unghiului drept intre suport $i rebord:
indep[trtarea molozului rezultat prin maturare. incarcare i transpon cu roaba
pe pncuri la punctcle de coborarc (macara cu container sau jghcab).

4.2.7. Curatarea i repararea apei suport


a) razuirca rcsturilor aderente din hidroizolatia dccopcrtata $i 'indepartarea acestora;
b) verificarea $i rectificarca suprafetei suportului pentru a sc obtine:
suprafata neteda cu asperita!i cu H < l ,5 mm:
pantc continue ( fara contrapanta), cu inclinatie minima admisa = 0 %i:
pantc sub I /5 pcntru $apa de racord 1ntrc clcmentclc prefabricate ale
acoperi$ului (panta perpendiculara pe directia pantci generalc a acopcri$ului):
26

dcnivclari ( 1ntrc doua suprafotc ) mai mici de 0.5 din grosimca primu!ui strat
izolant aplicaL
c) rcctificarca apci sc va cxccuta numai cu mortar de cimcnl (cu dozajul corcspunzator
marcii prcscrisc 111 proicct);
d) intocmirea proceselor-verbale de lucrari ascunse la predarea-pre[uarea suportului din
beton.

4.2.8. Verificarea adercntci hidroizolafici la stratul suport:


cilnd stratlll suport este alcaruit din produse bituminoase, despri:ifuirea :;;i topirea
superficialii a ac.:estora asigura lipirea fara a mai fi necesara verificarea aderentei:
cand strand suport este rea!izat din :;;ape de ciment, susceptibile la variatii ale
umiditatii, aderenta hidroizolatiei se va verifica prin i'ncercari directe care constau in
lipirea pe suprnt de foi bitumate, cu dimensiunile :::::25x25 cm. Dupa o perioada de
1-2 ore necesara uscarii, desprinderea trebuie sa se produca 111 masa stratului de
lipire. (Daca foaia se desprinde, inclusiv cu strarnl de bitum. atunci suportul este
umed $i impropriu pentru 1nceperea lucrarilor).

4.2.9. Exccutarca amorsajului:


amorsa (primer) se aplicil pe suportu I remediaL curiltat, periar, uscat ;;;i verificat
(conf.pct.4.2. 7. );
aplicarea solutiei de imprcgnarc (amorsare) se exccuta manual sau mecanizat. in
numarul de straturi indicat de producator, cu rcspcctarca timpului de uscarc intrc straturi
$i a temperaturii de aplicare:
se vor utiliza solulii gata prcparate evitandu-sc prepararea accstora pc $anticr (In cazul
pregatirii de catre executant a solutiei de amorsj din bitum topit dizolvat 1n benzina, sc
vor respecta toate masurilc pentru protecpa muncitorilor, prcvcnirca incendiilor $i
tchnologia de prcpararc: 111 principal se vor organiza locuri dcschisc special amcmjatc la
distanta de minim 50 m fa[a de sursc de foe, ventilate natural $i cu acccs intcrzis).
NOTA: Pcntru dizolvarca bitumului nu sc va uiiliza motorina.

4.2.10. Executarea sistemului de ventilare a straturilor pentru difuzia vaporilor


a) clcmentcle de acrisire (dctlcctoarcle) sc amplascaza in punctcle indicate 111 proicct
odata cu cxecutarca slratului de termoizolatic sau hidroizolatic afcrcnt:
b) pcntru cvitarca migrarii vaporilor 1n tcrmoizolatic, stratul de baricra contra vaporilor
se lipe$te pe toata suprafata superioara a gulerului deflectorului i suplimentar se
aplica un strat de 1ntarire de 0,25 m 2 imprejurul tubului de aerare lipit pe toata
suprafata strarnlui de difuzie:
c) se verifica tuburile Je ventilare de pe conturul acoperi:;;ului :;;i se desCundil iar in ca;,:ul
in care acest sistem nu era prevazut, se vor executa gauri le de strapungcrc a aticului
utilizt1ndu-se o maina rotopercutanta i se vor introduce tuburi de P.V.C. etan:;;ate :;;i
fixate conform dctaliilor;
d) fixarca dcflectoarclor de plinta pc rebordurilc de bcton sc va face pcste un strat de
separare din foi bitumate iar clcmcntclc de ancorarc vor fi amplasatc astlcl 1ncat sa
nu strapunga hidroizola\ia sau sa 'impicdicc aplicarca accstcia.
27

4.2.1 I. Remedierea gurilor de scurgere


a) curatarca coloanelor de scurgcrc 1nl'undatc i vcrHicarca functionarii la dcbitul
neccsar corcspunzator diarnctrului:
b) etan!?area provizorie a coloanelor pentru evitarea 1nfundarii conductelor cu materiale
rezu!tate din desfacere;
c) desfacerea tuturor straturilor pe 1,00 m 2 111 jurul gurii de scurgere inclusiv a
receptorului propriu-zis. a manoanelor !?i gulerelor din materiale biturninoase sau
tabla de plumb;
cl) pregatirea suprafetei suport (curatare, periere. amorsare):
e) aplicarea prin lipire 111 aderenta totala a unui strat din membrana bitumata cu
dimensiunile l x 1 m, i decuparea 111 dreptul coloanei de apa pluviala. la diarnetrul
interior al acesteia;
t) executarea straturilor termoizolatiei i hidroizolatiei 111 alcatuirea !?i ordinea indicata
111 proiect !?i montarea noilor receptoare de apa pluviala, avandu-se 1n vedere:
utilizarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale
polimerice sau din metal emailat prevazute cu guler pentru racordarea
hidroizolatiei !?i gratar de protectie (parafrunzar) impotriva colmatarii i
pentru evitarea improvizatiilor din tabla neagra sau de plumb:
realizarca ctanarii 1ntrc receptor i coloana de scurgcrc
lipirea in adcrenta totala a stratului pentru difuzia vaporilor pc o rnza de
05 m 1n jurul gurii de scurgcrc:
asigurarea conlinuita\ii barierci contra vaporilor pentru protcqia
tcrmoizolafieL atat Ia partea orizontala cat !;,i la cca verticala pc zona de
contact cu reccptorul pluvial;
executarea filtrului i stratului drenanl 1mprcjurul ramei de prolcqie a
rcccptorului de apa pcntru 1rnpicdicarca spalarii nisipului de sub dalelc de
beton i colmatarca coloanclor pluviale.
g) montarca rcccptoarclor de apa pluvia!a confcctionate uzinat din matcrialc polimcricc
(rczistcntc la llacara). metal cmailat sau tabla de plumb prcvazutc cu :;;tut $i gulcr de
racord (pcntru !ipirca pc suport $i racordarca hidroizola\ici). avandu-sc 111 vcclcrc
rcalizarea etan:;;arii 1ntre receptor $i coloana de scurgcre.
h) montarea parafnmzarelor

4.2.12. R.efaccrca termoizolatici


Pe suprafetele suport remediate $i pregatite conf.pct.4.2.1.-4.2.10. se executa termoizolatia
conform C l 07/0-02 Normativ pentru proiectarea i executarea lucrarilor de izolatii termice
la cladiri.

4.2.13. Rcfaccrea hidroizolafici


Pc suprafata rcmediala, prcgMita ;;i lcrmoizolata conform pct.4.2. l. - 4.2. l 2. sc cxccuta
hidroizolatia proicciata conform NP-040-02 (Normativ pcntru proicctarca. cxccutarca $i
exploatarea hidroizolatiilor la cladiri), rcspcctandu-sc tehnologiilc de aplicare proprii
ficcarui produs hidroizolant utilizat la Jucrarilc de hidroizola1ii.
28

5. ASlGURAREA CALITATII
5.1. GENERALIT ATI
in conformita1e cu legislaiia in vigoarc. pcrsoancle juridicc implicate in proccsul de conccpcrc,
realizarc. exploatarc i postutilizare a constructiei sunt obi igate sa asigure:
a) obtinerea !?i mentinerea pc intreaga durata de cxistenta a construcOilor. eel putin a
unui nivcl minim de calitatc alcrent ccrimelor stabi!itc de lcgca privind ca!itatca 111
construe tii;
b) elaborarea i aplicarea diferentiala a conducerii i asigurarii calitatii potrivit
specificului activitatilor desfa$urate prin:
sistemul calitatii adaptat categoriei de important1 a constructiei $i modului de
fimmtare (buget de stat, alte surse);
planul calitatii care precizeaza conditiile referitoare la sistemu! calitatii 1
asigura interfetele dintre persoanele implicate in concepere. realizare 1
exp!oatare;
indeplinirea atributiilor responsabilului tehnic cu executia;
pregatirea $i instruirea personalului.
c) 1ntocmirea documcntclor $i inregistrarilor privind calitatca:
ccrtif1cate de calitatc $i de confonniLatc a calitatii produseloc proccsc-vcrbalc
de receptie pentru produsclc procuratc
proccse-vcrbalc de lucrari ascunse $i pentru fazc!e dctcrminantc: proccse
verbalc de rcccp1ie paqiale pentru Iucrari cxecutatc $i raporlatc de control $i
vcrificarc privind calitatea;
rapoartc privind ncconforrniti:i!ile $1 rapoartc de actiuni corcctivc $i
preventive.

5.2. REGULI PRIVIND CONDITIILE DE MEDlU

5.2.l. Lucrarile de hidroizolatii sc executa numai la tcmpcraturi cuprinse intrc +5"C $i +30"C. 1n
perioada cu tcmperaturi sub +5"C :;;i peste +30C lucrarile de hidroizolatic sc vor cxccuta
luandu-se masuri de organizare pentru protcqia acestora $i a muncitorilor (conform NCPM
$i Codul Muncii).

5.2.2. Se interzicc efoctuarea lucrarilor de hidroizolatii pe timp de ploaie, burnila. ceata sau alte
lenomene meteorologicc care conduc la umezirea suportului $i alcctarca aderentei.

5.2.3. fn perioadelc de timp friguros cu temperaturi negative nu se vor executa lucrari cc comin 1n
structura lor apa ($apa. mortare pentru tencuieli. betoane de panta. etc.). decal cu luarea
masurilor de protectie constand 1111nchiderea $1 1ncalzirea zonei de lucru.

5.2.4. Sc interzicc acccsul, transportul i dcrularca matcrialc!or pc acopeti$uri 1n zilclc cu vi:lnturi


putcrnicc.

5.2.5. Dcpozitele vor asigura condi\iilc spccificc fiecarui produs \'n partc :;;i ccrintelc impusc de
normelc de protectia rnuncii privind vcntilarca $i mcntincrea unor temperaturi pozitivc de
maxim 35C.
29

5.3. CERINTELE PRIVIND CALITATEA SUPORTlJLUI

5.3.1. Suportul constituil din straturile hidroizolatiei existente. rcparate trcbuie sa prczinte o
suprafata:
plani. cu asperitati de maxim 1,5 mm:
curata. tara straturi sau rcsturi ncadercntc din rnatcrialclc bituminoase ale
hidroizolatici vechi sau depuncri de parnant:
dcsprafoita;
continua, fara crapaturi cu deschidere mai mare de 0.5 cm, tara umflaturi, ba$ici sau
incretituri:
tara contrapantc:
uscata.

5.3.2. Suportul constiluil din $ape de ciment la care s-au lnchciat lucr[1rilc de rcctilicare trcbuie sa
constituic o suprafa\a:
rigida fara scgregari sau straturi ncadcrcnte:
plana, continua, Jara contrapante sau bavuri (conC.4.2.7.b.):
curata, Jara pcte de substantc grasc sau alte matcrialc (capctc de annatura metalica.
bolturi, pictri$. mortar, etc.):
despra fui ta:.
uscata.

5.3.3. Termo $i hidroizolatia verticala se vor aplica:


a) la aliccle din elcmente de beton sau zidftrie tcncuita. pc un suport conf()rm punctului
5.3.2.;
b) la aticclc sau rcbordurile executatc din tabla prolilata sau lisa, pc un suport. montat
dcfinitiv la pozitie i cu protcctia anticoroziva cxccutata. prcluat cu proccsc-verhalc
de rcccptic;
c) pc tubulatura instala{iilor, dupa fixarca dcfinitiva a accstora i matarca strapungcrilor
din clerncntul de beton.

5.4. CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

5.4.1. In conformitate cu legislatia 111 vigoare, toate produse!e prevazute in proiecte i utilizate la
lucrarile de reabilitare. pentru care nu exista standanJe nafionak sau alte reglementari. vor ri
utilizate numai daca au agremente tehnice valabile ;;i se prezinta conform prcvcderilor
acestora: sau se vor utiliza numai produse pentru care exist[1 certifi<.:are de conrtHTnitate.
prevazuta ,n contractele '1ncheiate cu producatorii sau furnizorii acestora.

5.4.2. Pcntru rcalizarca !ucrarilor sc vor utiliza numai matcrialcle cu caractcristici de rczistcnta i
gcomctrice cgalc sau supcrioarc cclor prevazutc 111 proicct; schimbarca caractcristicilor sc
face numai cu acordul proicctantului !;,i proprictarului.

5.5. CERINTE PRIVIND CALITATEA EXECUTARII LUCRA.RILOR

5.5.1. Lucrarile sc vor exccuta numai de firme !;,i cchipe specializatc 111 domeniul hidroizolatiilor $i
termoizolatiilor.

5.5.2. Luera.rile de hidroizolatii se vor coordona i se vor exccula 1mpreuna cu lucrarilc de


termoizolarc a acopcriuri!or.
30

5.5.3. Pe durata realizarii hidroizolatiilor se vor respecta prevederile specifice fiecarui material sau
tehnologii $i, in principal, urmatoarele:
tcrnperaturile de topirc ale produselor bituminoasc $i tcmpcraturilc de aplicare ale
acestora, ale $apelor ;;i ale tencuielilor de ciment:
profonzimea de topire a rnateria!ului 1n cazul utilizarii arzatoarclor cu llacara:
timpul de uscare intrc doua aplicari succcsive de rnatcriale lichide;
nurnarul de straturi prevazut in documenta1ic, ordinca de a$ez::1rc $i modul de
aplicare al accstora (In aderen{a totala. in scmiadercnpi sau llotant);
operatiunile de pregatire a stratului suport reluate dupa fiecare intrcrupere a lucrului
mai mult de 24 ore sau 111 caz de necesitate (cxcmplu: vant cu praf sau diverse
pulberi industrialc);
opera1iunile de prcgatirc a matcrialelor (cxcmplu: dcrularca sulurilor pcntru
relaxarea bcnzilor. taicrca la dimcnsiuni 111aintc de lipirc);
ancorarca hidroizolatiilor cu prindcri mccanicc, in numarul stabilit in proiccL in
vcderca prevenirii alunccarii sau smulgcrii accstora;
latimca minima a suprapuncrilor mcmbranclor (l<.)ilor) [a imbinarca tranvcrsala
(:::::IO cm) $i 111 lungimc (la capctc-minim 12 cm);
dccalarca capctclor foilor bitumatc pcntru cvitarca suprapuncrii pc accca$i vcrticala a
patru foi din accla$i strat al hidroizolatiei.

5.5.4. Pc parcursul manipularii. transportului $i depozitarii sc vor rcspccta indicatiilc


producatorului cu privirc la modul de ridicarc. stivuirc, tcmpcratura $i umiditatc de pastrare,
etc. 111 vedcrca conservari i calitati i matcrialclor.

5.5.5. Sc vor rcspccta prevcderilc continule 111 ,,Normativ privind postutilizarca ansamblurilor,
subansamblurilor ;;i a clcmentelor componentc ale construciii!or". NE 005/1997

6. MA.SURI PRIVIND PROTECTIA I IGIENA MUNCIi


Se vor respecta norrnclc generate $i spccificc cuprinse 'in legislatia ll1 vigoarc privind protectia
;;i igiena muncii pentru rcalizarea izolatiilor bituminoase $i a lucrarilor conexc.
Masurile privind protcc1ia $i igiena muncii vor fi explicitate 111 mod obligatoriu 'in doct1111cnta1ia
de exccutic ;;i vor ii rcspcctate pc toata durata lucrarilor de rcabilitarc.

7. MA.SURI PRIVIND PREVENIREA I STINGEREA INCENDHLOR


Sc vor rcspccta normclc gcneralc ;;i spccificc cuprinse 111 legislatia 111 vigoarc privind prcvcnirca
$i stingerca incendiilor pc durata cxccutarii lw.:rarilor in conslruqii i izolapi afcrcntc accstora.
Normcle vor fi indicate 111 documcntaiia de exccu(ic $i vor fi rcspcclalc pc durata lucrarilor de
rcabilitarc.
8. EXPLOATAREA (UTILIZAREA) HIDROIZOLATIILOR ACOPERlURILOR
8.1. Rcccptia lucrarilor constituie o componenta a sistcmului calita\ii $i sc c!ectucaza atat la
lucrarile noi cat ;;i la intcrventiilc in timp asupra acestora; rcccp{ia sc rcalizeaza conform
legislatiei in vigoare, in doua etape:
receptia la terminarea lucrarilor:
receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
8.2. Urmarirea comportarii 'in timp a hidroizolatici se lace 1n conformitatc cu P 130-1999-
,.Normativ privind urmarirca comportarii 1n timp a constructiilor'". care prcvcdc:
a) stabilirea, de catre proiectant sau expert a categoriei de urmarire, perioadele la care
se realizeaza, precum $i metodologia de efectuare a acestora, in functie de categoria
de impmtanta a constructiilor i sc conscnmcaza 'in Jurnalul Evcnimcnte!or care va fi
pastrat in Cartea Tehnica a constructici;
31

b) obligatiile i raspunderile privind urmarirea comportarii constructiilor revin


investitorilor, proprietarilor, proiectantilor. executantilor. utilizatorilor.
adrninistratorilor, responsabililor cu urmarirea ;;i inspedorilor;
c) urmarirea curenta a cornpo1iarii se efectueaza 'in conforrnitatc cu instruc{iunile de
urmarirc curcnta prevazute 1n proiectele de executie:
d) urrnarirea speciala se efectueaza la construqii de irnportanta deosehita sau
exceptionala, cu evolutie periculoasa sau la cererea JSC. a proprietarului sau
organelor de specialitate: urmarirea se efectueaza pe baza unui proicct de urmarire
speciala (avand continutul conform P 130-1999).
8.3. intretinerea hidroizolatiilor este in sarcina executantului pana la receptia acestora, dupa care
obligatia revine proprietarului sau administratorului i utilizatorului (conform obligatiilor
contractuale stabilite 'intre acetia i proprietar) care vor respecta prevederile cuprinse in
Normativul NP-040-02 precum i urmatoarele:
a) respectarca intcrdiqici de circulaOc pe lcrasclc nccirculabilc $i utilizarea cailor de
acces pcntru punctcle de vizitare;
b) curatarca periodica a supraletclor, de vegetatic $i depuneri de pra[ sc va efcctua
conform planului de intre1incre $i eel pu1in de doua ori pc an (primavara $i la
sHir$ilul toamnci);
c) 7ndepartarea exccsului de zapada pana la stratul de uzura 1n cazul tcrasc!or
circulabilc $i pana la o cota de 3-5 cm deasupra stratului de protcctic al hidroizolatici
la tcrasclc nccirculabilc, liind intcrzisa spargcrca ghctii de pc acopcri$ prin lovirc cu
tarnacoapc, cazmalc, etc.;
d) cxccutarca ultcrioara a unor noi strapungcri ale hidroizolatiei sc va cfcctua numai cu
acccptul proicctantului $i proprictarului $i 1n haza unei documcntatii tchnicc de
spccialitatc:
c) mcntincrca 1n conditii f'unctionalc a clcmentclor de proteqie a hidroizolatici
(tencuieli, dalaje, copertine, etc.):
tencuielile crapate ;;i cu bucati lips,1 se refac utiliz,1nd acelea$i materiale:
dalclc sparle sau segregate sc 1nlocuicsc cu dale 'intrcgi de accla$i tip:
cope1iinclc din tahla smulsc sau distrusc sc 1nlocuicsc i se rcfac rcvizuindu
sc modul de fixarc;
stratul de vopsca rcllcctanta sc va complcta pc zonclc lipsa;
grosimca stratului de protcctic din pictri sc va uniformiza pe intrcaga
suprafota a acopcriului 111 ficcarc an (primavara), iar 111 functic de cantitatca
de dcpuncri de praf din mcdiul ambiant sc va ccrnc i sc va spala (ori de catc
ori cste cazul)pentru climinarca focarcarii acopcriului i cvitarca colmatarii
sistcmului de colcctarc al apclor pluvialc.