Sunteți pe pagina 1din 800

::. -Pi .

111111'1;PRi
inti5rep,,, Ili. IA114401
,, ,;,,,w,,11,.,/
., iu ,110.
,h.#1-i',".tit,,,,ubilitairktlfith;11.111411iii ti '',,v' ,,..
,

1 .....1,31, 0, , t
'''
:
'
.. ,' i, . '''.' '
,,.:
t, ' I''1,,,:,
.,,,,I.,.,
.-1,..,,,:l -
I; 1:1,,,ip:11::
44P.344- 141;11 ,%
!PIS It i ,.',1 '''..' , ', : ' , ,: :.
,

; ',;;'
i
'

!Irtioiy Ili
- I'li,1, th
VII, ,, ; ' ' ,

. til '
-
,e 11 i;I: If!
'- : ,,, V111-,1 i ',IA ,, , ';: 4 '' ?
ii,,,,I ,,i ,',11 ,,, JR.41:=11,4a '
tIll 'B io
rt Ifillill111411111[ q l' ' Pii.' l'il Ljet;i1!:
:,11 .11'il''
" 111 I,
!if
111',.111'',:lit4.1;
'.'ilt '',
4.
.' -.T, ! r ,' , ,
',; ,,',1',:tt., lit'..iiiii,,,',.,,:,,. =.r.',WIT;
,1:1, , ,, ,' i

,ii,,,,,,,0,1,411-r,., .., v.': ,PrIT,,,It::,,111. ,P,.'1.1r. : '; .


't,, '. - , '4- .. ..,4,..11. ,, ' . 1 , '',.','
i

P F. ;',, ' .. r ,,74 , .-' , V


I' , , -, 3 1.141
''''::''; 40411111'
-.4,,rtDIttri!!,.. :,. ' ', Idyl
ilige
. i: .!' , t.1 r .

1 ' ',, :

'.i.
It
101:

!trA
.;

'I:4:i

jgr:ti

J)4
ilflyrirnft
;

,:,4:,,,,,.,,,i;
1 itt",,,' . , ,,, '
eitaty ,.,3,ad;1)44-'t
tal'I '-';
,..,,, - .. .' e-, .1 I 't ' ,,,'{'
,ii.';.,`d'itlf.'''kr-
-i D Bilii lit ',Sit _I . i!
-4 '
> q ,1 . c t " ii ti,
It: tat ,,ti., ti 13 =

,;,:4= =r,ij,,,,,ii';,..0
.',,::.1 'ri..:1.1,P.1
' ' ' 4,:'
'
4,4-.
,
,4111'111,
,tplii,ir

www.dacoromanica.ro
t ,
.

2--urt,
-,tat4 ,"1"4ir
DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA ROMINEEI
A. MOLDOVA
VEACURILE XIV-XVII (1384-1625)

INDICELE NUMELOR DE PERSOANE

www.dacoromanica.ro
INSTITUTUL DE ISTORIE oN, 'GAGA"'

DOCUMENTE PRIVIND
ISTORIA ROMANIEI

A.moLDOVA
V EACUR ILE XIV -XVII (1384 - 1625)

INDICELE NUMELOR DE PERSOANE


INTOCMIT DE
ALEXANDRU I. GONTA
UNTIE INGRIJITA I CUVANT INAINTE DE
L Caprop

EDITURA ACADEMIE1 ROMANE


Bucureti, 1995

www.dacoromanica.ro
DOC17MENTS CONCERNING ROMANIA'S HIS T ORY
A. MOLDANIA

The 14th 17th centuries (1384 1625)


Index of names

ISBN 973 27 0505 1

EDITURA ACADEME' ROMA NE


R-76117 Bueure.,ti, Calea 13 Septembrie, Nr. 13, C,P. 5-42

www.dacoromanica.ro
CUVANT INAINTE

Indieele ce urmeaza cupyinde nurnele de persoane din cele 11 vo-


lume ale seriei A, Moldova, a coleetiei Documente privind istoria Banat--
Wei (1384-1625), publicata de aceeasi editura intre anii 1951 si 1957.
El constituie cea de a doua parte a Indicelui de nume al acestei coleetii
intocmit de Alexandru I. Gonta (1918-1977) in cadrul Institutului de
Istorie N. Iorga" din Bucuresti. Bogatia naaterialului documenuar a
determinat impartirea acestui Indice in doua seetiuni : cea atoponimelor
cea a onomasticelor. Prima a fost pregatita de .Al. I. Gonta pentru tipar
'Mc/ din 1961, dar a aprut abia peste trei decenii, dupa stingerea din
viata a autoruluil, lar cea de a doua, intitulata Indicele numelor de per-
soane a continuat sa ramana in manuscris 'Ana acum, in posesia familiei
regretatului istorie.
Dael eel dintai era binecunoscut medievistilor din Iasi si Bucuresti
cu mult inainte de tipitrirea lui, prin interrnediul copiilor dactilogTafiate
puse la dispozitie de catre autor2, cel de fata, nemaiajungand a fi dacti-
lografiat de aleatuitor, a ramas necunoscut istoricilor, care in acest fel au
fost lipsiti de un instrument de lucru fundamental in consultarea colec-
tiei de documente amintite. Ca anexa stintifica indispensabila a acesteia,
indicele de fat& intereseaza, ca i cel publicat in 1990, categorii largi de
specialist, dar in primul rand pe istoricii evului rnediu ion:Lanese pentru
care eorpusul de Documente privind istoria Romdniei (D.I.R.) continua
s ramana in cea mai mare parte a lui de neinlocuit 3. Aceeasi importanta
partieulara o prezinta acest indice si pentru editorii noului corpus diplo-
matic romanese, Documenta Romaniae Historica (D.R.H.), ce se intoc-
meste si se editeaza sub egida Academiei Romane.
Indicele numelor de persoane a fost intocmit dupa aceleasi criterii
care au stat la baza alcaluirii celui de locuri ; redactarea lui in etape, pe
parcursul catorva ani, a facut ca ortografia sa prezinte deosebiri
de la o sectiune la alta, sarcina unificarii ei revenind astfel edito-
' Indicele numelor de locuri, Intocmit de Alexandru I. Ceuta. Editie thgrijit i prefat.5
de I. Caprop, Bucure0i, Editura Ac ademiei Romine, 1990, 301 p.
2 lbidem, p. 6 0 urm.
3 CLibidem, p. 5.

5
www.dacoromanica.ro
rului4. Devi trebuie s presupunem el la o revizuire a manuserisului inainte
de dactilografiere, .Alexandru Gonta ar fi inlAturat sidiferentele de formu-
lare dintre unele segiuni, nu am purees si la o astfel de unificare, care ar
fi atras dupl" sine restructurarea intregii lucritri (peste 4000 de pagini
dactilografiate) si revizuirea integral a punctuatiei ; am corectat ins
In mod tacit unele scIpAri evidente, am eliminat, in urma confruntrii
Cu documentele din colectie, dubletele unor voci si am. reordonat alfa-
betic, c.and a fost necesar, variantele unor onomastice. Dincolo de
aceste minime interventii, Indieele nunaelor de persoane vede, in sfrsit,
lumina tiparului, in forma in care a fost intocmit de regretatul Alex-
andru I. Gonta, cu mai bine de .trei decenii in urml.
I. CAPROU

t Pentru ortografierea cu el, cf. ibidem, p. 15.

www.dacoromanica.ro
INDICE

A
Ala, f iica Trofanei *i nepoata lui Stefan, Acsinia, v. Axinia, fiica lui Drighici XVII,
vinde parte din Vladeni, pe Jijia, lui Ar- vol. IV 416.
senic Nebojatco uricar (ment. 1617); Acsinia, v. Axinia, fiica lui Vascan.
XVII, vol. IV, 160. Adam, v. Constantin Adam, Iura,em Adam.
Abza, V. lona*co Abza. Adam, dlac; scrie acte don-I/lest (1574
Acachie (gre*it: Ananie), egumen i archi- 1596), XVI vol. III 41; IV 144.
mandri t al m-rii Putna (1520-1528) Adam, f iul lui Coma din Harlu; vinde vii,
XVI vol. I 171, 189, 240. cu cram si tease lui Gavrillogoft (1584
Acaehle, ieromonah de la in-rea Bistrita 1604), XVI vol. III 236; XVII vol. I
131.
(1541) XVI vol. I 403. Adam, pop, duhovnicul lui Petru Schiopu
Acamov din Fatcauti, tata! lui Friltiian din voievod (1593-4), XVI, vol. IV 83,
Dumeni (merit. 1595) XVI vol. IV 133. 100.
Acha* (Alba*, Che*entiul *i Baia lui se- Adam, sulger, stApan pe actele satelor Jol-
liste ttrascil *i sat pe Bac in dreptul desti 5i Vorona (ment. trzie), XVII vol.
IV 496.
lui (ment. 1436, 1517, 1525), XIV
Adam, tatAl lui Constantin din VIAcle*ti
XV vol. 1131; XVI vol. 1111-2, 224-5. (ment. 1609-1619), XVII, vol. II, 223;
Acapiitinei, v. Toader Foc*a. IV 189, 312.
Achilina, sora lui Drutea nemis din Sendreni, Adam, vistiernicel, ginerele lui Alexa, in
vinde prti din Brnul*i Pliuscuti (1588) pricin pentru parti din Raciuleni cu
XVI vol. III 397. m-rea Moldovita (1581, 1610), XVI vol.
III 174, 205, 206; martor (ment. 1610)
Achim, nepot lui Fdrmti, strtinepot lui Gana XVII, vol. II 312.
Giulici i tatl lui Drago* din selistea Adama, sor cu Balot stpn In Sp-
lapa, tin. Tutova (ment. 1606) XVII vol. rieti (1519) XV I, vol. I 136.
II 19. Adas, v. Lazor Ada*, Viad Ada,.
Achim, tatl Tudoscai din Dumeni, tin. Adtunfiche,tii, stpnii mo*iei Totoesti, tin.
Hotin (ment. 1599) XVI vol. IV 259. Vaslui, la 1843 (ment.), XVII vol. III
184.
Acibco, prisaca lui pe Bacovt (ment. 1420)
Adreian, om bun, rnartor la dania une prti
XIVXV vol. I, 41. din Podobiti (1620) XVII vol. IV 48.
Acsana, fiica lui Tudosie vdtav de stolnicei, Adriahna, strnepoata lui Iurie Terpici
V. Axana (ment. 1613). Bal* cel btrn, bunica lui Stefan s.a.
Acsania, Acsenia, Ar.sinie, v. Axinia, fiica din Siruti, Molodova, Uriceni i Buz'eni
lui Bucium vornic. cu iazuri *i mori (ment. 1604) XVII vol.
I 169.
Acsinia, v. Axinia, fiica lui Grozav. Adus, v. Lazor Ada*, Vlad Ada*.
Acsinia, v. Ahila, flea Arvasiei Ho*mndioae. Afendiciu (Afendicici), unde a fost Fntana
Acsintie Prtu, v. Axintle Pirtu, prgar (1625). lui pe Srata (ment. 1554), XVI, vol. II,
Acsintie uricar, v. Axinte urlear. 61.

7
www.dacoromanica.ro
Aftanasle, f iul lui Gligorasco lircapco, sta- Agalla, fenicia lui Tudor bArbier din lasi,
pan In Poiana (1471) XIV-XV vol. I lasa pravalii si villa moartea sa hi Tudor
426. harbier (ment. 1604) XVII vol. 1 178.
Aftemila, fi ica lui Lazor Blidaru, vinde parte Agalla, fiica Anei si mama Nastasiei si Pan-
din Blideresti (1621) XVII vol. V, 13. cluseili din Soldanesti (ment. 1603) XVII
Aftenla, mama lui Paval Taban diac vol. I 82.
din Sirauti, Molodova, Medveja, Uriceni Agalla, f i ca Anei, stranepoata lui .111.11a,
Buzaeni (ment. 1604) XVII vol. I 169. vinde parti din StefAnesti, tin. Roman,
Attenia, fiica lui Lupul Neghici si al Canda- lui Toader (1576) XVI vol. III 71.
chiei, vinde parte din Macen' (1624)/ Agalla, fiica Barcei si nepoata lui Tomsa,
XVII, vol. V, 301. vinde parte din Baloseni, tin. lasi (1607)
/Menta, <ozn bun) din Boziiani, martor XVII vol. II 108.
(1623) XVII vol. V 216. Agalla, tuca Bazdigaei, vinde selistea Gura
Aftenli, preot domnesc din Movilau pe Raut, Coboltci, tin. Soroca, lui Nistor Ureche
martor (1608) XVII, vol. II, 144. mare vornic (1604) XVII vol. I 149.
Aftlmia, tuca lui Cristea, parte din Toderesti, Agalla, fi ica Dumitrei si striinepoata Jul
vAndutil lui DrAgusan diac (nent. 1619) Liciul postelnic, stpanA In Calinesti,
XVII, vol. IV, 378. Fcdesti, Boreni s.a. (1601) XVII vol.' 5.
Aftlmia (Efimia), fiica lui Miron clucer, sta- Agafia, fiica Frimului, v. Agalla, fiica lui
pan In Vercesti si Murgucesti, tin. Ncamt Frimul.
(1617) XVII vol. IV 136. Agafia, Mea Ganei, v. Agalla, fiica lui Ga-
Aftlnala, tuca lui Toader Ivanco uricar, vinde nea.
parte din Bahrinesti lui Oras hatinan si Agalla, tuca luf BArldeanul fost logofat,
parealab de Suceava (1604)1 XVII vol. stapAnA In selistea Zelena (1605) XVII
I 172. vol. I 222.
Altinla, femeia lui Dima din Marcoviceni, Agalla, tuca lui Corpaci si nepoata Agafiei,
oumparA parte din Melescani de la Va- viuda parte din VIAicesti pe Siret lui
silca (1616) XVII vol. IV 517. Petru Schiopu voievod (1577) XVI vol.
Alvar, singa a hatmanului, inartor in Sueca- III 91, 369.
va (1609) XVII vol. II 191. Agalla, f iica lui Cozma si femeia lui Nicoara,
Agafei, v. Ion Agalei, vinde parte din Glodeni, tin. Roman, lui
Agafia a Malusciii, f iica lui Ivan, vinde casa' Stroici mare logolat (1601-1603) XVI/
In Dersca, tin. Suceava, lui Filimon pA- vol. I 38, 79.
hArnicel (ment. 1608) XVII vol. II 178. Agalla, fiica lui Cfirstea i nepoata Zinei,
stapana In Manailesti pe Bistrita (1575)
Agalla, cneaghina din casa lui Bogdan voie- XVI vol. III 45.
vod <LAptisneanu>, stapanil In VIAicesti Agalla, f iica lui DAnild, strilnepoata lui Me-
pe Siret (1569) XVI vol. U, 191. delean, vinde parte din Medelcni pe Prut
Agalla, cneaghina lui Boul vistier, stapana lui Enache postelnic (1622) XVI/ vol. V
In DAvideni, Fratesti si Nisporesti (1616) 120, 215, 276.
XVII vol. IV 50; Intoarce part din RA- Agalla, tuca lui Fratiian i nepoata lui Ver-
testi lui Larion diac (1623) XVII vol. V bie diac, vinde parte din Maeiciluti pe
202. Raut (ment. 1625) XVII vol. V 319.
Agalla (A.gabia, Tolocicoae, Talocicoaia), Agalla, f iica lui Frimul Frimului), vinde
cneaghina lui lonasco 'rolocico, sora lui piirti din lugani i Dnesti lui Miron Tam-
Dumitru Ponici, soacra lui Nicorita si pa paharnic (1603-1609), XVII vol. 1
Cazacul, mama Catrusei din Rogosesti 109-110; 11, 219.
(ment. 1623), XVII, vol. V 183; stapana Agalla, fiica lui Ganea Ganii, Agallia),
In Licina cu iaz, tin. Dorohoi (1598) XVI vinde parte din Medeleni pe Prut (1622-
vol. IV 187, 191-2, stapanA si In pricina 1624) XVII vol. V 120, 215, 276.
ca Toma diac pentru Mlinanti cu iazuri Agalla Maxineasa), tuca lui Hubulea
si mori (1619, 1620) XVII vol. IV 387-8, cneaghina lui Maxim parcalab; vide o
421; vinde parte din Culiceni, tin, Su- prisaca in Piscul Cornilor Cu moara de
ceava, lui Stroici logofat (1620) XVII la Sticaturi pe Vaslui lui Toader monah
vol. IV 433. (1586-1587) XVI vol. 111 330, 356.
Agalla (Gaita), femeia lui Gherman si mama Agalla, fiica lui loan StAnigeanul si strane-
lui Nicoara, Vasile, lonascu si Marica poata lui Ureche phArnicel, vinde parte
din Glodeni, tin. Roman (ment. 1602- din Stanigeni lui Ptrasco parcAlab (rnent.
1603) "XVII vol. 1 37, 78. 1598) XVI vol. IV 209.
Agalla (Agahiia), fiica lui Ion logolt ai so-
lemela lui druie5te parte tia lui SacalAs staroste, daruieste atul
din Florintesti cu prisacA lui Petrica Mseurei tin. Tutova m-rii likCa (1603-
vAtav (1617) XVII vol. 1V 211. 1605) XVII vol. 1 69, 250; daruieate
Agalla, femeia lui Nasture si mama lui Coste prti din Tigaaesti cu vie si moarii
si a Ticei din Cucuiati, tin. lasi (ment. nastiri Bistrila (rnent. 1622) XVII vol. V
1624) XVII vol. V 276. 91.

8
www.dacoromanica.ro
Agalla, tuca pop-ii loan, nepoata lui Sima Agalla (Agafiia), tuca Maricai, ncpoata
Stnpci, stapan in SitngAceni (1572) Ion Vorontariu, strnepoata lui Serbic,
. XVI vol. 111 10. soca lui Veisa pitar si mama lui Dumitru
Agalla, fiica lui lonut, strnepoata lui Sandru din Voruntresti (ment. 1593, 1603);
comis, vinde parte din Cre5ti, tin. Nearnt XVI vol. IV 92; XVII vol. I, 108, 111;
lui Vasile Crescul parclab de Neamt stpan In PrAjani, Vasileuti s.a. Cu ia-
(1605) XVII vol. 1 194. zuri si rnori (1576-1581); XVI vol. II/
-tica lui Ivanco diac de visticrie, 62, 128, 161.
vinde satul Ciornacaul lui Ion Iatco stol- Agalla, fiica Mricai, strnepoata lui Cozma
nic (1546) XVI vol. I 460. Blosescul si mama lui Toader si a Gher-
Agafla,fiica lui Macsim si mama Didei din vasiei din Balosesti (ment. 1597-1602),
Cilmnesti (ment. 1601) XVII vol. I 11. XVI vol. IV 177; XVII vol. I 57.
Agalla, f iica lui Mihaiu Leahul, vinde parte Agalla, fiica Mricai, strnepoata lui Luca
din Mohile.ni lui Petra s.a. (1585) XVI Arbore, stapnd in SfetcAuti, Hriteni
vol. III 271. s.a. (1606) XVII vol. N 22-3.
Agalla, fiica lui Necoriciu si nepoata Vasut- Agalla, tuca MArinei, femeia lui Florea din
vinde prti din Conulne5ti lui Vascan Ungurasi si mama Odochiei, lona5cu
Dobrenchi (1601) XVII vol. I 11. Gavril din Carligi, tin. Neamt (ment. 1605)
Agalla, fiica lui Onicica, vinde un loc de XVII vol. I 200, 208, 212.
prisac din Onesti lui Petre s.a. (1584) Agalla, fiica Mrinli i nepoata lui Mas p5-
XVI vol. III 260. harnic, stpana In Beresti, Blcesti, Cr-
Agalla, fi ica lui Pelea 5i mama lui Samoil ligi si Corlatesti (1569) XVI vol. II 196-7.
din Otesti (ment. 1603) XVII vol. I Agalla, fiica Nastei, nepoata Anusci, vinde
101. parte din Maciciluti, pe Rut (1618) XVII
Agalla, Agalda, fijen lui Simion din Siic.ilus, vol. IV 271.
vinde parti din Filstlici lui Petrea Cehan Agalla, f iica Nastei, strnepoata Dumci,
vtav (ment. 1618) XVII vol. IV 291. vinde lui leremia Movil voievod prti
Agalla, fijen popii Simion, vinde parti din din Horodnicul de Jos si de Sus (1597)
Sircani, tin. Orhei, lui Gheorghe fost vornic XVI vol. IV 174.
de gloatii (ment. 1617) XVII vol. IV Agalla, fiica Rusci din Buzni, vinde parti
112. din Buzni si Giurcsani lui Patrasco
Agalla, f iica lui Simion vatav, nepoata lui lidre (1603, 1618) XVII vol. I 66-7;
Nicoarii sulger, vinde parte din Glodeni, IV 234.
tin. Rornan, lui Nicoar (ment. 1602- Agalla, fiica Sofiei, nepoata lui Miroslav si
1603) XVII vol. I 37-8, 78-9. mama Nastei din Boureni (ment.. 1553-
Agalla, f iica lui Toader si nepcatalui Calot, 1567) XVI vol. II 36-7.
vinde satek Vladesti si Fantana lui Cu- Agalla, tuca Sorei i nepoata lui Lazor si
cuta, tin. Chigheci, lui Nistor Ureche Simion, stapanii In Feairesti, Comnesti
mare rumie (1604) 'XVII vol. I 147. Petresti (1546) XVI vol. I 509-510.
Agalla, fi ica lui Toader Croitorul si nepoata Agalla, Mea Todosiei i nepoata lui Dumitrtt
lui Milea Clugrul, stpan In Danilova, Ciolpan, vinde prti din Coliccani i lu-
Bratcovo pe Millatini s.a. (1535-1546) gani pe Iadrici lui Dumitrachi Chirit
XVI vol. I 370, 522-3. postelnic (1607) XVII vol. 11 89.
Agalla, fiica lui Tomsa, nepoata lui Serde- Agalla, fiica Todosiei Oncioae din Suceava,
cico, vinde parti din Horbinesti pe Raco- In pricin pentru vii 1a Cotnari (1612)
vat (1587) XVI vol. III 361. XVII vol. 1II 102.
Agalla, f iica lui Trosan, strnepoata lui Ion Agalla, f iica Tudosiei, nepoata Armancii,
Talmaci, stpan In Tomesti la Maluri vinde parte din Samascani, %in. Orhei
Cu moar (1601) XVII vol. I 8. (1613) XVII vol. III 148.
Agalla,fiica lui Trucan, strnepoata lui San-
dru comis, vinde parte din Craesti, tin. Agalla, jupaneasa, sora lui Corpaci, din Vli-
Neamt, lui Vasile Criescu parcalab de cesti pe Siret (1577, 1587) XVI, vol. III
Neamt. (1605) XVII vol. I 194. 91, 369.
Agalla, f iica lui Tildaran din Ciortolomi, vinde Agalla, jupneasa luiMihll pisar, stpanA
parte din Fetinghesti lui Caramiz din Cal.- In Pungesti si de tigani (1558, 1568) XVI
lomiinesti (1586) XVI vol. III 300. vol. Il 107, 177.
Agalla, tuca /.upei si nepoata lui Grozav Agalla, mama lui Albul si Ion, strnepoata
rinde parte din Hriasca lui Stefan diac lui Mihul Poian, vinde parte din Rti-
(ment. 1576) XVI vol. III, 80. deni cu moar pe Tutova lui lIje vornic
Agalla, f iica Magdei, striinepoata lui Stan- de gloat (1609) XVII vol. II 233.
ciul parclab si mama lui Condre din O- Agalla, mama lui Condre din Obrceni (ment.
boroceni (ment. 1606) XVII vol. II 26. 1599) XVI vol. IV 274.
Agalla, fiica Mlinei, strnepoata Mandrei, Agalla, mama lui Ionascu si bunica Avra-
stpara in Fetionesti (1573) XVII vol. miei din Petia Mare, tin. SuceaNa (ment.
III 24. 1609) XVII vol. II 249.

9
www.dacoromanica.ro
Agalla (Agahia), mama lui Ionascu, Anitei Agahia, v. Agalla.
si Antimiei, Chiranei *i Gavril din Car- Agahla, fiicti Todosiei, nepoata lui Andro-
ligh, tin. Neamt (ment. 1605) XVII vol. I nic, vinde parte din Rastiani, tin. Iasi
187, 208. (1603) XVII vol. I 97.
Agalla, mama Odochici din Madrjeci si Agabla, mama Chiranei si a lui Gavril din
leseni (ment. 1614) XVII vol. III 159. Carligi, tin. Neamt (ment. 1604) XVII
Agana, nepoata lui Druje cel batrn, vinde vol. I 187.
lui Petru Rares satele Drujesti siChisa- Agahia, sora lui Veisa pitar, v: Agalla, fiica
le*ti (1528) XVI vol. I 256. Mariciii si nepoata lui Ion Voruntar.
Agalla, nepoata lui Toader Berbanta si mama Agahia, sotia lui Ciolpan, V. Agalla Ciolpi-
lui Mar din Berbenteni pe Crasna (merit. neasa.
1609) XVII vol. II 239. Agahiia, fiica lui loan logofilt, v. Agalla.
Agalla, partea ei din satul Futesti, care se Agahlla, stapan in Albotesti (1622) XVII
numeste Botesti (ment. 1616) XVII vol. vol. V 143.
IV 49. Agapie (unde este ~), satul si milnastirea
Agalla, partea ei In Huhurezi (ment. 1620, lui la aura Barlaselului (ment. 1448)
1624) XVII vol. IV 448; V 281. XIVXV vol. I 229.
Agalla, sluga domneascil, stapana In Bogda- Agata, V. si Agafta.
nesti (1560) XVI vol. II 125. Agatha, tuca lui Toader, stranepoata lui
Agafia, sor cu Neacsa, v. Agalla Ciolpii- Stanciu, parte din Obraceni viinduta lui
neasa. Grigorie diac (ment. 1612), XVII vol. III
Agafia, sora lui Corpaci, v. Agalla, jupft- 76.
neas. Agatha, mama Vasilcai din Stetcani (1606),
Agalla, sora lui David s.a., vinde parte din XVII vol. II 26.
Aramesti lui Simion Seachil carnal-as Agathon, egurnen al m-rii Putna (1613) XVII
(ment. 1598) XVI vol. IV 208. vol. Ill 111.
Aglaia (Agahiia), sora lui Gavril, strnepoata Agathon (Agafton, Agaton), episcop dc Ro-
lui Miclaus vornic; vinde parte din satul man (1582-1598; 1602-1605) XVI vol.
Miclauseni lui Simion Stroici mare vis- III 193, 199, 223, 227, 238, 261, 287, 305,
tier (1598) XVI vol. IV 15, 230. 441, 423, 431, 438; IV 140, 1.54, 157, 158,
175, 180, 214, 215, 216, 223, 240; XVII
Agalla, sora Sorii, v. Ayala, f iica lui Cor- vol. I 28, 80, 98, 118, 233, 236, 238,
paci. 242, 245; judeca pricina dintre m-rea
Agalla, sotia lui Ionasco din Rohotesti, sta- Voronet i Gheorghe episcop de Radauti
panit pe o parte din Robotesti cuprisacii XVI vol. III 228; hotarnic la m-rea Seca
moara pe Rebricea (1619) XVII vol. IV *i Agapia XVI vol. III 267.; XVII vol.
380. I 173, 176, 182, 183, 236, 238; cumparii
Agalla, stranepoata lui Duma si mama To- o casa cu ogoare si poiana de fanat de
dosiei din Ionaseni tin. Iasi (ment. 1610) la Dumitru din Rosiori XV.I vol. Ill 338;
XVII vol. II 323. daruieste stihar m-rii Galata XVI vol,
Agalla Ciolpiineasa, f iica lui Lupe Ciohorea- III 405; cumpara parte din Potlogeni
nul, sora Neacsei, mtusa Costinei din de la Ion Davideanul XVI vol. IV 167;
Drislive si Beresti, sotia lui Dumitru daruieste tigani episcopiei de Roman
Cliolpan Orbul si mama lui Gheorghita XVI vol. IV 233; scos din scaun de
diac din Tomesti pe Moldova si Vartop Vitcazul (1600) XVI vol. IV 291.
(ment. 1567-1589) XVI vol. II 173; Agathona, mania lui Toader si Evloghie
III 110, 421. din Nernerniceni (ment. 1609) XVII vol.
Agalla Ilus, sora lui Petriman si nepoata II 191.
lui Ivan Porcu, stiipana in Porcesti, Brebi Agatona, fiica lui Mihail, stranepoata lui
si Hociungi (1490) XV vol. II 123. Drago. Vitcazul, stapanil In Sacuiani
Agaf ia Nlaxineasa, v. Agalla, f iica lui Hu- de Jos (1507) XVI vol. I 57-8.
hulea i cneaghina lui Maxim parcalab. Agaraci, v. Erimila Agiiraci.
Agalla Samsonlasa, cneaghina lui Samson, Agopsea, armean din Tg. Siret, martor (1610),
mama Teclei *i a Nastasiei, ctitor al bi- XVII, vol. II, 321.
sericii Sf. Paraschiva din Iasi (1610) Agrira (Grisca), fiica lui Giurgea Drakuca-
XVII vol II 336; vinde parti din Dol- nul, nepoata lui Drago. Viteazul, da par-
hesti i Liesti pe Crasna lui Constantin tea sa din Sacuiani lui Sacuianu ceasnic
aprod (1617) X\ II vol. IV 103. (1507) XVI vol. I 57; stapana In Dragu-
Agafia Tolocicoae, v. Agalla, cneaghina lui sani si Zavoiani (1520) XVI vol. I 160-7.
Ionasco Toledo:). Aguta, fijen lui Ivasco Crealig si mania Ifti-
Agaitha, fiica lui Helestiianul 5i niama miei 5i Crastinei din Otniciani si Jurjani
ricai din Stetcani, tin. Roman (ment. pe Barrazel *i Averesti la Coble (ment.
1606) X\ II vol. II 26. 1576) X\ I ol. III 63.
Agafton, egumen al manastirii Homor (1609 Ahmat Pasa, daruit cu cal de Constantin
1616) XVII vol. II 265, 274; IV 30. Movila voievod (1611) XVII NIA. III
Agafton, v. Agathon, episcop de Roman. 29.

10
www.dacoromanica.ro
Ahmet-Celebi, ienicerul, imprumuta bani lui Albascul, v. Toma AlbAseul.
Stetan voievod, fiul lui Petru Schiopul Albaseul, fratele Stancai, fiii lui din Sod,
(1589, 1590) XVI vol. III 447, 450. tin. Neamt (Orient. 1615) XVII vol. III
APIAbrie, vatav, fratele lui Steful, stapan 221.
pe un loc pustiu pe Rant, la gura Camen- Albescu, v. Drago* Albescu, Genii Albescul.
cii Sed i (1552) XVI vol. II 31. Albici, v. Gavril Albiel.
Ajud, v. Ilea Alud, Match' Ajud. Albiei, martor la vanzarea unor pArti din
Al ..., martor la vanzarea unei parti din Frdncesti (1618) XVII vol. IV 231.
Miclesti (1601) XVII vol. J 122. Alboe, v. Angbelina Alboe.
Alba, femeia lui Gligor, stapdna in Rfiscani Albota, v. Costea Albotii, Gheorgbe Albotti,
pe Telejna (1500) XV vol. II 309. Giorgio Albottl, Ion Albotal, Ionaleo Al-
Alba, fiica Anghelinii, vinde parte din Un- Petrea
gurcni lui Ilea Ungurcanu (1560) XVI Albotil din CAtamaresti, v. Ion Albotit.
. vol. II 128. Albotrt din TAlpigi, numit de domn sA cer-
Alba, tuca lui Grozca, nepoata lui Coman ceteze o pricina (1610) XVII vol. H 325.
Margelat si bunica Todosici *.a. din Co- AlbotA,fiul DrAgAlinei, nepot Jul Bdndea spa-
manesti pe Lapusna (ment. 1598) tar si tatAl lui Patrascan s.a. din Ban-
XVI vol. IV 205. desti si Turboresti (mcnt. 1587) XVI vol.
fiica lui loan Horga, stapan in Inn- III 343.
za)ti (1546) XVI vol. I 419. Allbota, om bun, martor la vdnzarea unei pArti
Alba, film lui Mihaila *i nepoata lui Radul din Miclesti pe Vaslui (1609) XVII vol.
Pateascanul, stapAnA in Mihnesti pe Tro- H 212.
tus (1581) XVI vol. III 164. Albota, prcalab de Soroca, V. Gheorghe Al-
Alba, ilea lui Stroc, mama Carstinii si bu- botrt.
nica Tudorei a Steimoaei din Nanesti Albotrt, pitarel, vinde parti din V1A.'sinesti cu
Medeleni (ment. 1609) XVII vol. II 255. moard in Jijia (1610) XVII II 325.
Alba, f iica Magdei i nepoata lui Ivanco, vin- Albota postelnie, v. Costea
de parte din Cabiciani lui Ionasco pahar- AlbotA, sluga domneasca, fiul lui Craciun,
nic (1569) XVI vol. II 197-8. stapan in Cdrstestii din Deal cu mori in
Alba, tuca Sorii, nepoata lui Micul Bargau Tutova (1583, 1602) XVI vol. III 229;
si mainalui Ion si a Teclei din Florinte*ti vinde parte din Tomesti lui Cdrstea ware
(ment. 1532) XVI vol. I 341-2. vornic XVII VOL I 41.
Alba, tuca Urdtei, strAnepoata lui Coste Albotil, slugA domneasca, fiul lui Gug i neL
SdrAcinescul, stApAnA in Osesti si Sara- pot Tigai, stapan in Holohoreni (1573)
cineqi pe Telejna (1546), XVI vol. I XVI vol. III 25.
422. Albota, sluga domneasca, fratcle lui Cravril,
Alba, preuteasa, sera lui Ignat Dobos, cum- stilptin in Macicateni (1583) XVI vol.
p,r,i parte din Pocni pe Trotus de la Dru- IH 224.
tea (1581) XVI vol. III 153. Albotg, slugA donineasca, fratele lui Neagul,
Alba, slug donmeascrl, stilpfina pe o dum- stapan in selistea Sinesti pe Putna (1546)
brava' din BAlu*eni, ocolul Bacau (1569) XVI vol. I 487.
XVI vol. II 205. Albota, sluga domneasca, stapfin in Hriwani
Alba, slugA donmease, sta'pdna pe Fan-Lana (1592) XVI vol. IV 51.
Balenilor *i Poiana Ocolului (1528) XVI Albota, spa-tar, v. Gheorghe Albota.
vol. I 245. Albota, vatav din Rusciori, fiul Candachici,
Alba, sora lui Dragus s.a., stilpAna in satul vinde parte din Boldesti lui NiccarA lo-
Poenile numitPetresti (1572) XVI vol. 111 9. gofilt (1601) XVII vol. I 2-3.
Alba, sora lui Petre Micsin *.a., stapiina in
Deleni pe Bujor si Ponicesti pe Jalan Albota, vatas din 1 artop, martor (1609) X\ I
(1532) XVI vol. I 343-4. vol. 1V 127; XVII vol. 1 158.
Alba, sora lui Ivan, vinde parte din Namis- Albotrae, cneagliina lui Petrea Albotd mare
nic pe Bahlui lu Giurgiu Cacareaza vornic. stapdnA in VlAdcni (1598) XVI
(1488) XV vol. II 66. vol. IV 218.
Alba, stranepoata lui Ivan Ianpotil. bunica Albote$111 (fiii lui Albota Nornic). stapilni in
lui Toader *.a. din Ursasti cu moarA pe Vradeni (1604) XVII sol. 1, 157.
Bailad (ment. 1593) XVI vol.. IV 69. Albu, v. Dragomir Alba, Albu
Alban, nepot lui Ivanis Tatar si bunic lui Derohoncean, Ion Athol, -Ilk Ail u, Oana
Petrea s.a. din Flocesti 5i Dirmanesti, Albul, Pasco Albul, Stefan Anna.
tin. Trotus (ment. 1609) XVII vol. II Albul, barbicr din martor (1619-1620)
197. XVII vol. IV 477, 527.
Albas, s. Aebas. Albul, ceasnic, boier, pan, rnartor in sfatul
Alba* (Alpas), Nornic de SuceaNa si staroste, donmesc (1433-1443) XIVXV vol. I
hotarnic la Borhinesti XVI vol. III 331; 105, 107, 109, 110, 111, 113, 122, 125,
Ir. tor (1586-1610) XVII vol. 1 158; 128, 130, 131, 133, 143, 145, 158, 166,
II 46, 310. 186, 187, 197, 198 199; v. *i MUM.

11
www.dacoromanica.ro
Alba! din Hociungi, -maitor, megies (1619) Abul, spatar, irate cu Onisor vistiernic si
XVII vb1. IV 398. Bazdaga, total Mariicai i Sascai, bunic
Alba! din Miculinti pe Baseu, martor (1619) lui Ion si Nastei din Berindesti pe Costina
XVII vol. IV 352. XVI vol. I 63-3, 327; vinde satul .Co-
Albul din Stolniceani pe Siret, martor (1598) bane de Sus (satul lui Stan Babis) lui
XVI vol. /V 199. Luca Cautes XW- XV vol. I 358; satul
Alba! din Sarbnesti si Chille, martor (1620) Costina confiscat de Stefan cel Mare de
XVII vol. 1V 420. la XVI vol. I 327; martor In sfatul
fiul lui Nechita si tatAl Nastei de pe domnesc (1443-1467) XIV-XV vol. 1185,
Itchil (1617) XVII vol. IV 140. 186, 215, 242, 253, 254, 257, 258, 259,
Albul <jude> (unde a lost "..), sat pe Crasna 264, 266, 267, 269, 274, 300, 309, 329,
la (1436) XIV-XV vol. I 121. 336, 358.
Albul, nepot lui Toader Pitic, tatal Mica" si Albul, tatal Candachiei i bunic Odochiei s.a.
Cupcea din Piticeni (ment. 1548, 1552) din Butici (ment., 1611) XVII vol. III
XVI vol. I 568; II 16. 12.
Albul, pfircalab de Cetatea Alb, martor in Albul, tatl lui Ieremia Pogaci (nent.
sfatul domnesc (1617) XVII vol. IV 522. 1605) XVII vol. I 229.
Albul (Albota, Alb si Albul de la Neamt), Albul, vecin din Stroesti, Intrit manastirii
parcalab de Neamt, manor In sfatul Sf. Saya din Iasi (1623) XVII vol. V
domnesc (1455-1471) XIV-XV vol. I 242.
277, 282, 293, 299, 302, 303, 306, 307, 308, Alba! Fareoviel, tatill Tatei din Branesti pe
310, 312, 318, 319, 321, 322, 324-327, Sitna si Cogiusna pe Botne (rient. 1528)
331, 334-336, 338, 339, 342, 344, 345, XVI vol. I 253-4.
347, 349, 351, 352, 354, 355, 357, 358, Albul Volneseul, slugS domneasca, st:ipn In
360, 362, 364-366, 368, 369, 371, 372, Oidesti (1493) XV vol. II 188.
374, 375, 376, 378, 413, 424, 426, 427; Alcazi, v. Constantin Aleazi.
alege hotarele satelor Bdrzotesti, Obadia Aldea, Curatura lui la Itrinesti, tin. Neamt.
si Miculesti XIV-XV vol. I 308, 314. (rnent. 1604) XVII vol. I 159.
Albul, slugS domneasca, stpn in Deochiati Aldomir, sluga domneasca, vinde satul Sol-
pe Sohului (1495) XV vol. II 209. desti pe Zabrauti lui luga Grasul (ment.
Albul, slug domneasca, stpfin in Dumbra- 1469, 1489) XIV-XV vol. I 367; XV
vita pe Dimaci (1455) XVI vol II 95. vol. II 116.
Albul, sluga domneasca, vinde parte din Alecsa, v. Meza (diferiti).
Turcla pe Miletin m-rii Putna (1598) XVI Alecsa, v. Alexa dhr Barjoveni.
vol. IV 213. Aleeu, slugd domneasc, fiul Maricai, stra-
Albul, slug domneasca, fiul Agafiei, strane- nepot lui Jujica, vinde prti din tehl-
pot lui Mihul Poiana, vinde parte din nesti, tin. Roman, lu Toader (1576) XVI
Radeni cu moara pe Tntova lui Ilie Vra- vol. III 71.
bie vornic (1609) XVII vol. II 233. Alexa, ceasnic paharnic), martor In sfa-
Albul, slug domneasca, fiul Anuscai, stra- tul domnesc (1614-1615) XVII vol. III
nepot lui Onic, In prieina cu Movila 160, 180, 203, 212, 218.
s.a. pentru Balosinesti pe Villa (1574) Aiexa comis, v. Plaza eomls.
XVI vol. III 31. Alexa diac, v. Alcoa Popovici, diac.
Albul, sluga domnease, fiul lui lurie Ser- Ales!' (Alecsa), diac, apoi logofat; scrie acte
domnesti (1591-1595) XVI vol. IV 1, 45,
bescul (9), brbat Neagsei, vinde parte 56, 59, 79, 103, 145; logofat, Invatal XV/
din Leucuti pe Botne (1483) XV vol. II
42. vol. IV 120, 122, 124, 125.
Alexa, diac, scrie acte domnesti (1615, 1617)
Albul, sluga domneasc, fiul lui Toader lateo XVII vol. III 204; 1V 198.
nepot lui Hodco Cretovici, stapfin Alexa, diac, scrie zapis pentru Davideni
Vepreva i Hluboca (1547) XVI vol. I Potlogeni pe Moldova (1597) XVI vol.
548-9. IV 167.
Albul, slug domneasca, fratele lui Dumitru, Alexa, diac, serie lapis pentru prti din Bo-
stapfin in Cioratii-Uscati pe Calmatui Usti, tin. Vaslui (1602-1603) XVII vol.
(1507) XVI vol. I 54. I 43, 100.
Albul, sluga domneasca, fratele lui Frimul, Alexa, diac, scrie zapis In Bdrlad pentru sa-
stpan In Suseni (1619) XVII vol. IV tul Ionasesti num it si Cupcest i (1604)
371, 372. XVII vol. I 136.
Albul, slug domnesca, frate cu Petru s.a., Alexa (Alecsa) din BArjoveni, martor (1598)
stiipan in satele de pe Srata, tin. Flciu, XVI vol. 1V 229.
unde a fost Roman Blandul i Husul Alexa din Potlogeni, sot Micai din Bdrjoveni,
(1519) XVI vol. I 140. tin. Neamt, tatl lui Toader si Nastei din
sluga domnease, var. cu Luca Gug, Potlogeni XVI 'vol. III 86; vinde parte
stapkn in Zavalnesti pe Crsnisoara (1535) din Bdrjoveni (1546, 1577) ,XVI vol. I
XVI vol. I 378. 417..

12
www.dacoromanica.ro
Alexa din Shve*ti, v. Meza, vecin. FfintAna de la Holm *i o prisacl de la Glo-
Alexa din Seuceati, martor In Musetesti deni (1443) XIV-XV vol. I 195.
(1574) XVI vol. III 38. Alexa, pop5, frate cu Marena si Varvara si
Alexa- din SimzAricsti, martor (1611) XVII nepot lui Giurgiu, stApin In Giurgesti
vol. III 41. (1546) XVI vol. I 455.
Alexa din SofrAcesti, martor (1572) XVI vol. Meza, pop, tatAl lui Ion stolnicul din Bahnii
III 8; v. si Allesa. (ment. 1606) XVII vol. II.
Alexa din Uricheni, martor (1595-1606) XVI Alexa (Alecsa), raze* din HArlicesti, hotarnic
vol. IV 129. la Mogoseati pe Bistrita (1625) XVII
Meza (Alecsa), fiul lui Cornea si tatAl lui vol. V 363.
Ion si Maricill din Berezeni tin. Fdlciu Alexa, slugA domneascA, cumrtat lui M iron,
(ment. 1606-1609) XVII vol. II 63, In pricinA cu Maria CAzaca pentru Vli-
233. ceni (1620) XVII vol. IV 419.
Alexa, f iul lui Negrea vornic, tatAl lui Babota Alexa, slugA domneascA, fiul Anuscrii *i ne-
s.a. din Alexesti pe Vilna (1493, 1497) pot lui Hrinco, vinde pirti din Dcrsca
XV vol. II 193, 256-7; v. si Alexa, vata- lui Luca Arbore (1506) XVI vol. I 49,
man. 221.
Alexa. fiul lui Sin vistier, tatAl NeagAi din Alexa, slugl domneascii, f iul BuscAL yin&
satul undc a fost Roman, de la gura Mu- parte din Botesti, tin. CArligAtura (1616)
satei (ment. 1492) XV vol. II, 175. XVII vol. IV 50.
Alexa fiul Nastei, vinde parte din Rosiori, Alexa, slugri domneascA, fiul lui GagrAma
tin. Neamt, lui Carairnan ceasnic (ment. nepot igi, stpAn In Holohoreni
1606) XVII vol. II 76. (1513) XVI vol. III 26.
Alxa, f iul Vas51ii, nepot lui Todir, vinde Alexa, slugri domneasc, fiul lui loan, vinde
parte din Glodeni (Tg. Broastei>, tin. parte din Vertiporoh lui Gligorie Mli-
Ia*i, lui Grecea vAtav (ment. 1598) XVI novschi mare stolnic (1602) XVII vol.
vol. IV 226. I 62.
Alexa, ginerele lui Tomescu, martor in To- Alexa, sluga domneascA, fiul lui Ivan, stii-
mesti (1603) XVII vol. I 113. pin In Codresti pe Bahluet, (1546) XVI
Alexa, groapa lui la m-rea Putna (ment. 1490) vol. I 533.
XV vol. II 135. Alexa, slugA domneascri, fiul lui
Alexa, hotnog din Beresti, martor (1608) stripAn pe selistea Durnintii acum Verbca
XVII vol. II 164. pe Ciuhur (1580) XVI vol. Ill 148.
Alexa, inscris tu pomclnicul mmistirii Sf. Alexa, slugil domneascA, f iul lui Mursa si
Saya din Iasi (1610) XVII vol. II 340; nepot lui Sin vistier, stApAn In Selistea
v. *i Alexa Arapul, postelnic. Tatarcani, Borzesti s.a. (1528) XVI vol.
Alexa, jirebia lui, v. Alexa, vecin. I 266.
Alexa, martor In Roginesti la vAnzarea unor Alexa, slugA domneascri, fiul lui Roman Ham-
prti din LAte*ci (1602) XVII vol. I 59; za, stiipAn in Vlasinesti pe Prut (1571)
v. si Alexa, tan' lui Moisii. XVI vol. III 2.
Alum, martor megie*, v. Alexa, vecin. Alexa, slugA domneascA, f iul lui Strugritii
Alexa, negustor, ginerile lui Nicula, stApAn din CAscoestj, in pricinA cu Patrasco
In ButcAteni (1617) XVII vol. IV 167. OaidA paharnic din Olriaei pentru pirti
Alexa, nepot lui Turbatul, vinde ministirea din Tongujei, CAscoesti si Poiana Mania's-
din Brusturi lui Pasco HAciugi (ment. tirii (1609) XVII vol. II 258-9.
1518) XVI vol. I 132.
Meta, partea lui In Alexeni, tin. Iasi, cum- Alexa, slug domneasci, fiul lui Vsiiu *1 ne-
paratA de la Pojog staroste (ment. 1604) pot lui Ciocea, vinde parte din satul RA-
XVII vol. I 141. desti, tin. Chigheci, lui Chirit Dumitrachi
Alexa, partea lui In Oriseni (ment. 1582) postelnic (1609) XVII vol. II 267.
XVI vol. III 236. Alexa, slugA domneascii, fiul MaricAi si ne-
Alexa, patriarh al Constantinopolului (1600) pot lui Alexa, stpin In Cobeceani (1573)
XVI vol. IV 292. XVI vol. III 20.
pArcilab de Neamt, martor In sfatul Alexa (Alecsa), slugi domneascii, fiul MariicAi
domnesc (1593) XVI vol. IV, 80; v. si stfipAn In Pluleni, tin. Iasi (1603) XVII
Alexa Bodelu, pircAlab de Iasi. vol. I 78; vinde satul PAuleni lui Carai-
Alexa, popl ca ceata lui, In pricin cu Ber- man mare ceasnic (1603) XVII vol.
bAnta *i Onite pentru parte din Garbesti I 84.
(1578) XVI vol. III 97. Alexa, slug& domneascA, fiul MaruscAi, stA-
Alexa, popl din Costesti, fiul Gafei, nepot pan In Iugani pe Strajnic (1546) XVI vol.
Sofiici*i stdmepot lui Steful, viudo I 520.
prirti din Zastavna, Toltre si Boianciu Alexa, slugA domneascd, fiul Musei *i nepot
(1611-1617) XVII vol. III 15; IV 193. lui Visea, vinde parte din satul RAdesti,
Alexa, popl, fratele lui Giurgiu Drgusanu, tin. Chigheci, lui Chiritri Dumitrachi pos-
stApAn in satele DrAgusani pe Stavnic, telnic (1609) XVII vol. II 267.

13
www.dacoromanica.ro
Alexa (Alecsa), sluga domneasc, fiul Oanii Alexa (Alecsa), tatal Maicai si buniclui Ignalt
si nepot lui Oana Rodnici, vinde parte si Frasana din Berezani, tin. Fillciu (rient.
din Petica, tin. Suceava, lui Dragus de 1606-1609) XVII vol. II, 63, 233.
Ja ! Poarta (1519) XVI vol. I 152. Alexa, tan' Parascai din Ratesti pe Berheci
Alexa, sluga domneasca, fiul Parascai si ('nent. 1581) XVI vol. III 158.
nepot Maruscai, stranepot lui Oana vor- Alexa, tatal Tagancei i socrul lui Stefan For-
nic, vinde parte din Raciulesti la Pnit lui tos din Dobroslvesti pe Barlad (ment.
Draghici ilisar s.a. (1583) XVI vol. III 1625) XVII vol. V 374.
214. Alexa (Alecsa), targovet din Botosani, mar-
Alexa, sluga dorm-mesa, fiul Parascai si ne- tor (1603) XVII vol. I 112.
pot lui Iusip Corlatescul, vinde parti din Alexa, vames al Moldovei (1593-1594) XVI
i Stejereni, tin. Suceava, lu
Corltesti vol. IV 76; talen i s.a. trimise dc .Petru
Damian vistier (1603) XVII vol. I 96. voicvod lui XVI vol. IV 101.
Alexa, sluga domneasca, fratele lui Stan, Alexa, vataman (unde a lost ~), sat pe Nis-
stapan In satul unde a fost Neacsul" pe tru la (1485) XV vol. II 23; v. si Alexa,
Albia, <tin. Tutova> (1529) XVI vol. I fiul lui Negrea vornic.
311. Alexa, vecin, Cu casa si jirebie In Hntesti,
Alexa, sluget dornneasca, stapan In loe pus- tin. Suceava (1613-1623) XVII vol. III
tiu la Gura Trestioarii, (1507) XVI vol. I 136; V 189.
53. Alexa, vecin din Savesti, martor megies
sluga domneasca (altul), stapan pe un (1579) XVI vol. III 129.
loc pustiu la Gura Trestioarii (1507) XVI Alexa, vornic, trimis de domn sa aleaga hota-
vol. I 53. ml manastirilor Agapia i Saud (1616)
Mema, slug domneasca, stapan In Saraci- XVII vol. IV 14.
nesti (1563) XVI vol. II 165. Alexa Arapul (Alexie), postelnic, daruieste
Alexa, sluga domneasca, still:pan in Mohileni loc de casa in Iasi manastirii SI. Saya
(1585) XVI vol. III 271. (1610, ment. 1617) XVII vol. II 339, 340,
Alexa, sluga domneasc, stpan In Tiganei tatui Anitei si Siminei si socrul lui lo-
pe Dimaci (1495) XV vol. II 219. nascu Jora, fost stapan In Vorcesti,
Alexa (Alecsa), socrul lui Adam vistiernicel nutul Neamt si Doroscani XVII vol. IV
din Raciuleni pe Somuzul Rece (ment. 85-6, 130, 169, 170, 364; V 109.
1581) XVI vol. III 174, 205, 206. Alexa llodeln (Alexa Budciu), ceasnic apoi
Alexa, sotul Alexoaei din Popcesti pe Cracau, parcalab de lasi (1551 -1560), ccasnie
lasa averea m-ri i Bisericani (merit. 1583) In sfatul doinnesc (1551) XVI vol. II,
XVII vol. V 156. 3; piircalab de Iasi in sfatul domnese
Alexa, spatar, fratele lui Oana din 13alcauti (1552-1560) XVI vol. II 11, 13-15, 17,
pe Siret (ment. 1471) XIV-XV vol. I 20, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 60, 101, 103,
p. 381; v. si Alexandra, spatar. 106, 109-111, 113, 114, 116, 117, 21 -
Alexa (Alecsa), spatar, In sfatul domnesc 125-127, 129, 133-135, 137, 138,
(1623) XVII vol. V 176, 186, 188, 189, 140, 142, 145, 146, 148, 152, 155, mare
195, 210, 213. vatav al tin. Lapusna hotarnic la Copanca-
Alexa, spatar din Botosani, martor (1604) pe Nistru (1581) XVI vol. III 168; v.-
XVII vol. 1139. Alexa, parciilab.
Alexa, spatarel, martor la vanzarea unor parti Alexa Epure, popa, tatal lui Ionasco, vinde
din Borale (1591) XVI vol. IV 34. parte din Epureni pe Jijia lui Gheorghe
Alexa, stolnic, in pricina pentru parte din medelnicer (nent. 1616) XVII vol. IV 59.
Scobinteni cu Dragan s.a. XVII vol. I Alexa Mustiata (Alecsa -), prcalab
18-19; cumpara parti din Doroscani si Hotin, intarit stapn in lurceni cu mori
Doroscanei XVII vol. V 25; stolnic pe Cobolta de Elisabeta doamna (1615-
sfatul domnesc (1593-1621) XVI vol. 1622) XVII vol. III 193; IV 51; vinde
IV 70, 72, 78: XVIII, vol. III, 126, 130, satul lurceni XVII vol. IV 207, 243;
131; IV, 495; V, 6, 14, 15, 17, 19, 21, 25, vornic, Invata, manor XVII vol. IV 231;
27, 30, 31, 34, 36. V 38, 53; parclab de Hotin in sfatul
Alexa, setrar, vinde parte din Setrreni domnesc (1622) XVII vol. V 106, 116,
(1605) XVII vol. I 257. 126, 134, 163, 165, 166, 168.
Alexa, tatal Dragai si bunic Melentanei din Alexa Nebojateo, sluga domneasea, nepot
Sinzienesti (ment. 1610) XVII vol. II lui Duma Brudur druieste tigani m-rif
295. Dobrovat (1515-1546) XVI vol. I 96;
Alexa, tata) Jul Andreica si Iosip din Oboro- II 148; da partea sa din Tapesti lui Petru
ceni (ment. 1606) XVII vol. 1/ 26. Rares XVI vol. I 463; v. si Nebojateo.
Alexa, tatal lui Dumitru din Galati (ment. Alexa Or4, sluga domneasa, fiu/ lui $teful,
1623) XVII vol. V 218. nepot lui Popa Stroe; stapan in Stroestf
Alexa, tatal lui Moisii, martor In Roginesti si Runcul (1573) XVI vol. III 22.
la vanzarea unor prti din Ltesti (1602) Alexa Popovicl, diae, stapn in satul uncle
XVII vol. I 59; v. si Alexa, martor. a fost jude Iuga"-Cucuteni; XV vol. II

14
www.dacoromanica.ro
198, scrie acte domnesti.(1490-1493) XV Alexandra, 0110 domneascA, fratele Jul Io-
vol. II 123, 177, 189, 190, 191, 201, 209, nasco *i Nastasiei, nepot MancAi, vinde
217, 221, 227f 230, 232, 243, 253, 268, seiistea Prjolita lui Stroici mare logo-
269, 271, 277, 316. Mt (1605) XVII vol. I 258.
Alexa BA;way (linde este sat la (1435) Alexandra, slug5 domneasc5, nepot Maric5i
XIV-XV vol. I 116. Budoaei, vinde satul Medeleni pe Prut
Alexa Rota*, (Alecsa om bAtrn din (1622-1624) XVII vol. V 121, 215, 276.
Lozova, hotarnic la Ciuciuleni, tin. LA- Alexandru (Sandre, Sandru, Sendric5), spa-
pusna (1616) XVII vol. IV 518. tar, stApn in Glodeni si Bulgari pe Crasna,
Alexa Butjavenskl, fiul lui Costea OrAs, Colosduti, Rascinti, Dubovia, Neporo-
nepot MaruscAi, fiica lu Pancu, parte din tova, Vijneuti, Ojogov si <Vasileut.i> pe
RavacAutl vndilt lui Ghianghea par- Nistru in pricin cu Negrild, Basa si
cAlab (ment. 1552) XVI vol. II 28. Srbu X1V- XV, vol. I, 128, 221-222;
Alexa Stefan, tAlmaci, tAlmAceste uric (ment.) martor in sfatul domnese (1436-1439),
XVI vol. I 599. XIV-XV vol. I 127, 137, 149, 151, 152,
Alexa VIntea <V51tia>, nepotul lui Sandrul 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168, 169,
Ttilranul, parte din TillArani vindutA 267; v. si Alexa, spfitar.
lui Ilie Jidov din TAtrani (ment. 1619) Alexandra <voievod>, fiul lui Alexandru cel
XVII vol. IV 367. Bun, martor in sfatul domnese (1429-
Alexoae din Popcesti pe Crac5u, las averea 1430) XIV-XV, vol. I, 78, 80, 81, 82,
in5nAstirii Biscricani (1622) XVII vol. V 83, 86, 87, 89.
155, 156. Alexandra, voievod, fiullui Iancul voievod
Alexandra, fiica lui Dumitru *i nepoata lui <Sasul>, martor in sfatul domnesc (1580-
Isaieo, vinde parte din Tomesti (1603) 1582) XVI vol. III 133, 154, 158, 163
XVII vol. I 114. 168, 169, 173, 180, 181, 183, 186, 190.
Alexandra (Alixandra), fiica lui Petriel Rev- Alexandra (Alicsandru, Alixandru), voievod,
culescul si nepoata lui Sinu, stpfin in fiul lui Stefan cel Mare, martor in sfatul
Molnta, tin. CernAuti (1546) XVI vol. domnesc (1464-1496) XIV-XV vol. I.
1 611, 612. 331, 335-337, 341, 344, 347, 349, 354,
Alexandra, fiica lui Voleo logoft si cnea- 355, 358, 360, 361, 364-366, 368-370,
ghina liii Vasile Bogza, rilscwnpr5 prti 372, 375, 376, 379, 382-386, 388-391,
din Grumfizesti si Fauri, tin. Vaslui 393-397, 399-401, 403, 405, 406; XV
(1613-1621) XVII vol. III 128; st- vol. II 2, 5-15, 17-19, 21, 24, 25, 27,
Oa in Ciripcani, Gvozdu si Nicoresti 28, 30-35, 37, 38, 40-42, 44-47, 49-
XVII vol. IV 398-9; vinde pArti din 57, 59, 60-71, 73-76, 78-85, 87, 89,
GrumAzesti i Fauri XVII vol. V 14. 90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103-105,
Alexandra, fiica Nastasiei Ciolpan, nepoata 107, 109, 111, 115-125, 127-130, 133,
Todosiei si a lui Dan batman, stApAnA 135-137, 139, 141, 143, 144, 146, 148-
In Scheia cu iaz i moarA, Cioreni, Ho- 151, 153, 155-157, 159-163, 168, 169,
miceni (1616) XVII vol. IV 63-4. 171-175, 177-179, 181, 183, 185-188,
Alexandra Buhusoala, tuca lui 'Neculai U- 190-194, 196-198, 200-203, 205-207,
reche, sotia lui Alexandru Buhus; izvod 210, 212, 213, 215-224, 227-230, 232,
de zestre pentru Catrina (tuca) de la 233, 236-238, 240, 241, 243-247, 249,
~(1606) XVII vol. II 52. 250-255, 316-319; inseris in pomelnicul
Alexandri, vistier, martor in sfatul domnese mAnstirilor Zugrafi, Pobrata si Bistrita
(1603-1621), XVII vol. III 126, 130, XIV-XV vol. I 344, 347; XV vol. II
131, 160, 180, 203, 212, 218; IV 495; 299-323.
V 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 31, 34, Alexandru, <voievod>, fiul lui Stefan L'AcustA
36. voievod, martor in sfatul domnesc (1540)
Alexandru de la Cetatea Nou5, V. Sandra, XVI vol. I 393-395, 397-400, 402.
parcAlab de Roman. Alexandra (Alecsandru), voievod,
Alexandra, fiul Fede5i, vinde parte din Co- Stefan Toma II voievod, martor in
tova (ment. 1598) XVI vol. IV 221. sfatul domnesc XVII vol. V 385.
Alexandrn, f iul lui Vlad *i tatiil lui Bant5s Alexandru <voievocl>, lotru, care s-a ridicat
iinpotriva lui Stefan voievod cel TM-Jar
din Vertiporoh (ment. 1603) XVII vol. (1560) XVI vol. II 134.
I 69, 114. Alexandru Buhus, sotul Alexandrei, fiica
Alexandru numit Vitovt, v. VItovt Alexan- lui Neculai Ureche (ment.. 1606) XVII
dru. vol. II 52.
Alexandru, slug5 domneasc5, f iul lui Ivanco Alexandra eel Bun (Aleesandru, BA-
Tolocico, v. Sandra Tolocieo. trn i Prea Bun, cel de demult, Alic-
Alexandra (Alexandre, slug5 domneasc, sandru), voievod *i domn al Trii Moldo-
frate cu Mihne s.a. vinde lui Petru Bares vei <1400-1432>, fiul lui Roman Noievod
selistea La Peri ce se eheam5 Purceleni *i al Anastasiei, in sfatul domnesc al
pe Terebne (1528) XVI vol. I 254. lui Roman voievod (1392-1393), XIV-

15
www.dacoromanica.ro
XV, vol. I 2, 3; frate Cu Iuga voievod si dovei <1449, 1452- 1455>, fiul Ilia.* vo-
martor In sfatul Jul luga voievod (1399), ievod, Irate cu Roman voiewd, straunclii
XIV-XV, vol. I 5, 6, 7; domn al Tfirii lui Ilia* Bares, martor in sfatul.domnesc
Moldovei, ditruieste si Intareste sate, ti- (1448) XIV-XV vol. I, 225; donin al
gani *i Mari XIV-XV, vol. I, 7-95; Tdrii Moldovei, diruie*te i Intareste sate
slujbe prostate lui sate cu tigani si
; XIV-XV, vol. I, 239-244, 248-269,
tatari daruite si IntArite de privilegii 273, 274, 417, 418; sate ddruite si privi-
emise de ~ XIV-XV vol. I 101, 115, legi i em i se de ~ XIV- XV, vol. 1289, 340;
166, 183, 187, 203, 223, 233, 237, XVI vol. I 62, 584; Ill 41; XVII vol. I
286, 291, 313, 315, 327, 347, 348, 372, 220; 11 47; III 119; daniisi ctitorii X1V-
387, 392, 404; XV vol. Ii 5, 8, 15, 23, XV vol. I 240, 243, 244, 249, 250, 255,
28, 48, 65, 74, 75, 90, 93, 95, 96, 100, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
101, 102, 104, 105, 108, 110, 113, 114, 266, 268, 269, 273, 274, 417.
124, 127, 129, 131-2, 134, 138, 140, Alexandru <Coconul> (Alecsandru, Alixandru)
141, 144, 145, 149, 151, 153, 161, 164, fiul lui Radul Mihnea voievod, niartor
165, 166, 170, 173, 177, 178, 182, 184, In sfatul domnesc (1617, 1624), XVII,
192, 196, 198, 208, 211, 234, 247, 257, vol. IV 93, 116, 122, 132, 134, 135, 137,
271, 275, 286, 287, 288, 292, 293, 297- 138, 139, 144, 151, 162, 224, 238, 242,
299, 300-301, 306, 307, 310, 311; XVI 244, 248, 252, 254, 256, 359, 260, 268,
vol. I 3, 8, 10, 12, 25, 31, 39, 40, 46, 47, 301, 522; V 265; voievod a toata Tara
69, 75, 79, 83, 89, 97, 98, 105, 124, 128, Romaneascil (1624), XVII vol. V, 304;
130, 131, 132, 138, 142, 149, 150, 162, Alexandru that (Alexandru, voie-
174, 186, 191, 194, 197, 203, 212, vod j donin al Tdrii Moldovei (1620-
220, 222, 236, 254, 259, 267, 286, 293, 1621>, fiul lui Ilia* voievod, intareste sate
294, 304, 327, 334, 353, 382, 383, 394, tigani XVII, vol. IV, 493, 495, 496,
410, 411, 413, 417, 429, 450, 455, 456, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505-506,
458, 466, 467, 470, 558, 577, 592, 607, 508, 509, 511, 512; V 2-5, 7. 10-12,
613; II 29, 48, 67, 68, 69, 75, 78, 108, 14-31, 33-51, 53, 55-59; sate intarite
118, 136, 196, 205, 210, 231; III 43, 68, privilcgii emise de - XVII, vol. V, 71,
75, 100, 132, 133, 149, 157, 168, 174, 73, 74, 78, 88, 189, 198, 209, 211, 236,
203, 208, 335, 352, 353, 456, IV 15, 19, 259, 273, 275; danii *I scutiri XVII, vol.
51, 54, 125, 182, 218, 220, 221, 230, 286, IV, 500, 501, 5412, 503, 504, 505-506,
XVII vol. I 11, 25, 40, 91, 134, 163, 508, 509, 511, 512; XVII, vol. V, 2,5, 30,
174, 198, 220, 222, 247, 261; II 31, 33-41, 43-45, 47, 48, 50, 57-59.
19, 47, 75, 85, 88, 101, 276, 278, 282, Alexandru Lovett (Alixandru ~) din Chi-
284, 303, 322, 332; III 48, 60, 119, 192; perceni, ispisoc sarbesc In proprietatea lui
IV 29, 73, 114, 120, 315, 324, 389; V 7, la 28 iunic 1623 (ment.) XVII vol. III
8, 251; 101.
familie XIV-XV vol. I 2, 3, 5, 6, 7, Alexandru Laputineanul (Alicsandru, Ali-
15, 16, 17, 18, 31, 42, 43, 76, 77, xandru, ccl Bun, cel din urrnii,
78, 88, 101, 115, 122, 166, 187, 203, 223, Pahomie monahul), voievod si domn al
233, 237, 372; XV vol. II 134, 138; XVI Tarii Moldovei <1552-1561; 1564-
vol. I 162, 168, 174, 186, 191, 194, 197, 1568), fiul lui Bogdan voievod, irate cu
203, 212, 222, 236, 254, 257, 267, 286, Petrasco camanar i .5tefan cel Tanr,
293, 294, 304, 327, 334, 353, 382, 383, sot Ruxandei, tatal lui Bogdan, Mihail,
399, 410, 411, 413, 417, 429, 450, 455, Petru, Ion, Cneajna, Aron vodd *i Maria i,
456, 458, 466, 467, 470, 558, 577, 607, bunic Annei, stranepot lui stefan cel
613; II 29, 48, 67, 68, 69, 75, 78, 108, Mare *i Alexandru cel Bun, nepot lui
118, 136, 196, 210, 234; danii *i ctitorii Petru Bares, ruda co Gherman patriarhul
XIV-XV vol. I 9, 13-25, 28, 35-40, Ierusalimului, domn al Tarii Moldovei,
43, 44, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 71, 73, 76, daruieste si intilreste sate ti tigani XVI
77, 85, 86, 88, 90-92, 94, 286, 291, 404 vol. II 34-71, 73-82, 84-131, 133-160,
XV vol. II 74, 75, 93, 131, 132, 134; 169-176; slujbe prestate lui ~ ; sate (IA-
XVI vol. I 31, 69, 410; III 75; IV 125, ruite si privilegii emise de ~ XVI vol.
XVII vol. III 48, 60; IV 29, 315, 324, II 176; 186, 196, 205, 210, 211, 213, 214,
trecut In pomelnicele mandstirilor Po- 217, 218, 220, 222, 229, 233, 235, 237-
brata *I Neamt (ment. 1448-1470) XIV- 240; III 8, 16, 39, 54, 57, 66, 73, 81, 85,
XV vol. I 237, 347, 372. 103, 111-113, 116, 119, 135, 137, 147,
148, 163, 172, 175, 204-206, 208, 210-
Alexandra <cal voievod si donut al 212, 217, 239, 244, 253, 254, 260, 270,
Tri i Romanesti (1592-1593>, fratele lui 277, 278, 287, 289, 290, 316, 318, 322,
Vlakidos <Petru $chiopu>, XVI, vol. 323, 331, 332, 335, 336, 339, 343, 378,
393, 394, 398, 428, 433; IV 10, 28, 39,
IV 66, 96. 40, 42, 46, 63, 80, 112, 114, 122, 140,
Alexandra col Tank cel Mic, Alixandrul 146, 147, 148, 150-152, 161, 170, 172,
Ilihno), voievod i domn al Tarii Mol- 179. 189, 190, 198-200, 202, 204, 207-
16
www.dacoromanica.ro
209, 233, 20, 253, 272, 282, 283,.285; intiireste sate, XVII vol. 111.228, 229;
ir vol. I 4; 46; 55, 64, 75, 91, 95,' IV 1-9; sate IntArite 1i privileii ejnise
1'40, 144, 183, 265, 218, 222, 224,. 225, de ". XVII vol. III 131; IV si, 207,
236, 247,'253, 257, 261, 267;, II 1, 3, 5, 209,.214, 215,. 218, 243, 461, 462; V 35,
11, 32, 45, 82, 90, 111, 112, 114, 159, 36, 73, 86; danii i ctitorii XVII vol.
le, 216, 214, 219, 233, 234, 257, 263, 228, 229; IV 1-9, 461, 462, V 35-6;
275; 308, 332, 334, 335; 111'6, 9, 23, 49, ajutat de cneazul Korecki, dar bAtut
56: 61; 54, 118, 138, 146, 147, 166, 199; alungat din Moldova de Radu Mihnea
IV 63, 75, 18, 102, 104, 112, 115, 141, voievod (1616) XVII vol. IV 10; (fart
143, 147, 156, 170, 183, 191, .221, 224, pl6tite sub domnia lui XVII vol. IV
253, 262, 271, 276, 278, 297, 322, 323, 11-12; V 342; unce pierdute sau rupte
456, 520; V 16, 54, 91, 105, 106, 109, de Lesi In zilele lui XVII vol. IV 15,
151; 152, 251, 305, 308, 311, 326, 331, 76, 110, 119, 258, 260, 301, 398, 416;
344; 384; famine XVI vol. II 34, 36, 41, V 24; boicri plccati la Tarigrad in zilele
42, 43, 45-50, 52-.61, 63, 66-70, 74- lui - XVII, vol. IV 356; mAnAstire pr5-
88, 90-93, 96-98, 101-113, 115-122, data' sub - XVII vol. V 356; batman
124J131, 134-145, 147-150, 152, 157, luat In prinsoare In zilele lui XVII
176, 186, 196, 205, 213, 214, 220, 229, vol. V 136; inscris in pomelnicul mAnAs-
233, 235, 240; III 270; IV 42, 46, 63, tirilor SAcul si Dragomirna xv.ir vol.
112, 114, 282,-283; XVII vol. I 6; IV II 40, 209.
224; ctitor al mArnistirilor R6sca, Sla- Alexandra Selesu (Alesandru) dAruieste satul
tina;Dohiaru, PAngrati si Greci din lacobeni pe Jijia, la 9 ianuarie 1703,
Torna. lasilor, XVI vol. II 149-150, m-rii Cosula (ment.) XVII vol. V 22.
154.1.56, 175, 210, 211, 237; IV 39, Alexandra Stancu, sulger, uric tAlmilcit la
40, 45; XVII- vol. III 49, 51; IV 282; 29 octombrie 1802 de. (ment). XVI vol.
danii si scutiri de d6ri XVI, vol. II 36- II 144.
38, .40,r 41, 50, 51, 53, 62, 94, 97, 105, 106, All-Beg, fratele lui Schender-Beg, prad6
11f, 124, 147,-148, 149, 150, 151, 154- Moldova NMI sub Lunca Mare pe Siret
157, '174-176, 210-211, 237; III 277- (1481) XV vol. II 31-2.
278, 287,' 331, 336; IV 39-40, 42, 46,
80; 112, 122; XVII vol. I 225; II 45; Aliesa, nepot lui CrAciun aprod si str5nepot
III 49, 51, 138; IV 75, 262, 296, 297, lui Vlad ofrac si lui Molda, stpn in
322, 323; V 308, 311, 344; sate, zagaz SofrAce0i cu iaz si moat% (1617) XVII
*i scut5rie domneasc6 asezate de XVI, vol. IV 120; v. *i Alexa din *ofrAcesti.
vol. Il 222; Vol. III 393-4; XVII vol. II Allmata, negustor turc, fiul lui cumparit
208-209; sate confiscate 0 validate de oi din Moldova (1591) XVI vol. 1V 27.
XVI vol. II 159; III, 6, 14, 42, 102, Alivan, rediul lui la Criiesti (meat. 1602)
266; XVII vol. I 137; II 11; V 151-2; XVII vol. I 40.
sat hotArnicit de XVI, vol. III 217; Allvan, vAtav, diac din ToxAbeni, martor
ttimite scolari la InvAt5turA *i scuteste megieq (1598-1622) XVI vol. IV 228;
de varni XVI vol. II 34, 169; in surghiun XVII vol. II 225, 226; III 95, 112; V.
peste mare XVI vol. II 218; venit cu t5- 121.
tarii; sat pustiu iurice pierdute in zilele Alivan Manclul, fiul lui P6tru hlancirl
lui XVI vol. 11119, 20, 163, 433; XVII nepot lui Mancini Moica, vinde parte din
vol. I 20; sate risipite i wzate dup6
moartea lui - XVI vul. IH 393-4; acum CAutisani (1546) XVI vol.
moarte de om fAcutii In zilele lui - XVII I 458-9.
vol. W 488; cillugArit sub numele Pa- Alontle Pojar, slugA; st5pAn in Ciortova pe
homie XVI vol. II 237; inscris in pomel- Prut (1580) XVI vol. III 139-140.
niccle manAstirilor Dragomirna i acul Alpas, v. Albas, vornic de Suceava.
XVII vol. II 208-209. Amadi i Arnandi, v. lamandl, parcAlab de
Alexandra Levici, boier in sfatul domnese Hotin.
(1443) XIV-XV vol. I 191. Ambrofie jur6tor, pentru satul Spineni
Alexandra Moghllil (Alexandru), volevod (1595), Xql vol. IV 84.
domn al prii Moldovei <1615-1616>, Ambrosis, v. Bahl Ambrosio.
f iul lui Ieremia MovilA, frate lui Constantin Amfilohie, v. *i Anbilchie.
cumnat cu cneazul Korecki, vAr Amfiluhie, episcop de Rild5uti (1597-1598)
cu Isac Balica batman, martor In sfatul martor XVI vol. IV 157, 158, 175, 180,
domnesc (1601-1610) XVII vol. I 12, 214, 215, 216, 223.
48, 65, 73, 83, 88, 93, 94, 96, 121, 129,
132, 134, 147, 150, 151, 155, 163, 195, Amion Buzil, V. Simion Buzil.
204, 213, 215, 220, 226, 228, 230, 232, Ana, biltrdna, strAbunica lui Simion din
233, 238, 246, 252; II 2, 4, 6, 15, 16, 18, Dracicani, tin. Flciu (ment. 1623) XVII
20, 21, 23, 28, 29, 40, 42, 46, 49, 104, vol. V, 241.
147, 192, 198, 209, 217, 326, 338, 345, Ana, bunica lui Cozma, Mihil s.a. din SA-
347; domn al TArii Moldovei; druie*te poteni (ment. 1585) XVI vol. III 279.

17
2-c. 224 www.dacoromanica.ro
Ana (Anna), bunica lui Toadersi Uratei Ana, fiica Friisinei nepoata Musei stra-
din TArnasel (ment. 1550) XVI vol. 1 nepoat lui Kt c41, Vinde parte din POli-
594. ten' pe Tutbva lui Vintila (1586) XVI
Ana, calugarita, mama Mal ici i bunica lui vol. III 307:-
Trifan diac si Simion din Grurrzesti si Ana, fiica Gaftonei, nepoata Stancaf, Ara-
Fauri, tin. Vaslui (ment. 1613) XVII nepoata lui Luca Dreptate i rastrne-
vol. III 128. poata lui Giurgiu Cozrnescul, vinde part"
Ana, cneaghina lui Alexandru eel Bun, da- din Cozmesti si Mircesti pe Siret lupi Ni-
ruie*te m-rii Moldovita satele Vaculinti coara Prajescu logofat (1599, 1605) XVI
si Selistea lui Zrna (1415) XIV-XV vol. vol. IV 258; XVII vol. I 211.
I 37. Ana, tuca Ganesii, v. Ana Gineasa.
Ana, cneaghina lui Barsan, v. Ana, sora lui Ana (Anna), f i ica Grozavei, nepoata luf
Sima logoffit. Gheorghe logofat, stapana In Bfiilesti
Ana, cneaghina lui Ciolhanschi, v. Ana, si Maratei pe Vaslui (1621) XVII vol.
fiica Mdricai. V 18.
Ana, cneaghina lui Tautul Vranceanul, curn- Ana , f iica Ilenii, stapana In Dumbraveni pe
Ora parte din Sapoteni (1603) XVII Racova (1546), XVI vol. I 442.
vol. 1120. Ana (Anna), fiica lui Arpas, vinde parte din
Ana, cumnata lui Ion din Voroeni (ment. satul Rumani pe Tutova lui Efrem Hum
1608) XVII vol. II 174 vornic (1546) XVI vol. I 467.
Ana (Anna), fata lui Gavril, v. Ana, fiica Ana, fi ica lui Barbovschi portar de Suceava,
lui Savul. vinde satul Barbosi, tin. Chigheci lui
Ana, femeia lui loan, stapana in Ciirpesli Apostol vames polonez (1554) XVI ,vol.
(1503) XVI vol. 11 161. II 54.
Ana (Anna), femeia lui Lazor Dauna, vinde Ana, f i ica lui Balos si nepoata lui Giurgea
parte din Talpfilaesti lui Boul vistier Sarbul, stapan In Cl*Haci si BdoSesti
(1609, 1613) XVII vol. II 207; III 115. pe Hubalna (1528) XVI vol. I 275-6.
Ana, femeia lui Marco, stapan pe Fa'ntana Ana, fiica lui Bobul, stapan In Petrilesti pe
Saca la Trebesel (1560) 'XVI vol II 141. Pilrilul Alb (1494) XV vol. II 204-205.
Ana (Anna), femeia lui Mihail Telegar diac, Ana, f iica lui Bulasco si mama lui Iadhim
vinde un cal lui Grozav Pistruiul (1601) s.a. din Toderesti, tin, Carligatura. (merit.
XVII vol. I 1. 1623) XVII vol. I 228.
Ana, femeia lui Rfifei, v. Ana Refelasa. Ana, fiica lui Buzat si mama lu Ion Fanta-
Ana, fiica Anei si mama Neagsei din Pereni neanul din Mihailesti, tin. Bacau (ment.
pe Lapusna (ment. 1521) XVI vol. I 186. 1622) XVII vol. V 145, 167.
Ana (Anna), fiica Anisiei, nepoata Todosiei Ana, fi ica lui Buzdugan si nepoata lui Toma
stranepoata lui Ianco, vinde parti din Piperciu, vinde prti din Pipercenii de
Horodnicul de Jos si de Sus, tin. Suceava, Sus cu iaz, tin. Orhei, lui Simion spatar
lui Ieremia Movila voievod (1597) XVI (1617) XVII vol. IV 213.
vol. IV 174. Ana, fi ica lui Carstea, vinde satul Pacuresti
Ana, fiica Armencai si nepoata lui Toader cu iezerul Gcmeni, tin. Chigheci, lui
logofat, stapana In Bubuiogi, tin. Chi- tor .Ureche vornic (1604) XVII vol. I
gheci (1594) vol. IV 116. 148.
Ana, tuca Anuscai, v. Ana, fiica lui Ieremia Ana, fiica lui Carstea i nepoata lui Ion Fol-
vistier. tca, vinde prti din Veriseni pe Moldova
Ana, tuca Brlei, vindc parte din Sendresti lui Mihul popa din Pascani si Boul vis-
lui Pogan starostc (ment. 1555) XVI vol. tier (16071, 1609) XVII vol. II 110, 216.
II 83. Ana (Anna), fiica Cercei din Antlesti, vinde
Ana, fiica Catei, stiipana In Lehceni (1569) o jireabie din Spataresti lui Dealeu (1624)
XVI vol. II 209. XVII vol. V 303.
Ana, tuca Catrinci, vinde parte din Verti- Ana (Anna), fiica lui Chiril, vinde prti din
poroh pe Ciuhur lui Gligorie Mlinovschi Bursuceni, tin. Soroca (1607) XVII vol.
stolnic (1602-1603) XVII vol. I 62, II 111.
114; V. si Ana, tuca lui Marcu, Ana, Ana (Anna), fiica lui Craciun, vinde parte
mama lui Ivan, Ana, fiica lui Ivan, si din Glodeni, tin. Roman, lui Stroici lo-
Ana, mama Maricai. gofat (1602-1603) XVII vol. I 38, 79.
Ana (Anna), fiica Dobrei si nepoata lui Bru- Ana, fiica lui Criiciun, mama lui Loghin,
dur, vinde parte din Bruduresti Itti Stefan Ignat s.a. din Hsnasani, tin. Carligtura
cel Mare (1491) XV vol. II 165. (ment. 1564) XVI vol. III 29.
Ana, tuca Dobrei si nepoata lui Stefan, stii- Ana (Anna), fiica lui Craciun Melesco, vinde
pana In Jigoreni (1508) XVI vol. I 79. parte din Popeni cu mori pa Tazlu,
Ana, fiica Duscai, nepoata lui Marcoviei si Trotus, lui Stefan Priljescu camrasul
strnepoata lui Iuga, vinde parti din Bai- Genii (1609) XVII vol. II 195.
ceni si Carattlesti lui Lupul Dragota Ana, tuca lui Costea posadnic, da lui Petra
(ment. 1621) XVII vol. V 28. Bares parte din satul Starosilti pentru

18
www.dacoromanica.ro
parte din $toborcni, tin. Horincei (1528) Ana, f iica lui Hodco Dolbnici, vinde parte
XVI vol. I, 294; viude parte din Mijo- din satul $tubeiul lui $tefan .cel Mare
veni, %in. Nearnt (ment. 1546) XVI vol. (1492) XV vol. II 182.
1 417. Ana, fiica lui lateo 1i mama lui Gavril din
Ana, tuca lui Coste TAtAra5, nepoata lui Horodnicul de Jos (ment. 1530) XVI
Iva*co si mama lui Steful din VicOnet vol. I 322.
(ment. 1488) XV vol. II 89-90. Ana, fiica lui Ieremia vistier i a Anu1c61,
Ana, fiica lui Danciul, stApn In GAIew*ti nepoata lui Drago* 1i strAnepoata lui
*i PAnce.5ti pe RcAtAu (1490) XV vol. Duma 1i Vlaicul preAlabul, sotia lu
H 130. Toma logoft, vinde Agafiei satul
Ana, fiica /ni Dragomir Otel, vinde partea ce*ti (1569) XVI vol. II 191; sorA cu Ilea
lui din Boziiani (1519) XVI vol. 1147-8. *i Marinca din SAIAgeni (ment. 1529)
Ana, fiiica lui Dragul, nepoata lui Ghedeon XVI vol. I 321.
strAnepoata Elisaftei ii riistrnepoata lui Ana, fijen lui leremia MoghilA voievod, In-
*tibor i FirAu, mama lui Bilayo i An- seris In pomelnicul de la m-rea Secul
ghelinei, stApin A in Bursuceni pe S i ret (ment. 1606) XVII vol. II 41.
tin. Suceava (1582-1622) XVI vol. III Ana tuca lui Ignat, nepoata Sorei, strAne-
186, 372; XVII vol. V 151. poata lui Micul Brgilu, stApanA in Flo-
Ana, fiica lui DrAgan comis, vinde parte din- rinte*ti (1532) XVI vol. I 341, 342.
Virtop pe Cracau (1591) XVI vol. IV Ana, fiica lui Ilias anga, mama Sorei 5i
41; XVII vol. II 31. Mariei din BAsesti pe TazlAu (ment. 1535)
Ana, fiica lui DrAgan logoft, stpn pe XVI vol. I 373.
tigani robi (1586) XVI 01. III 322. Ana, tuca lui Ilion (eroare), v. Ana, fiica lui
Ana, fiica lui Dumitru Berheciu, vinde prti Silion.
din Bursuceni, tin. Soroca (1607) XVII Ana, Mea lui loani* Topor 1i mama lu One
vol. II 111. 511 a lui Coste din Toporeltii Vechi (ment.
Ana (Anca), f. iica lui Duma Micacisi nepoata 1493) XV vol. II 187.
lui popa Filip; stApAn In Fundeni. 5i Ana, f i i ca lui Ion, nepoata lui Vasco
Ruptura pe I3erbeci (1521) XVI vol. 1 *i strAnepoata lui lude Mibila1 1i Ivanco
179; v. 1i Ana, mama lui Milea. <Haladic>, stpn In Chindesti, Hertea,
Ana (Arma), tuca Ini Duma *i mama Sorei Marisani cu moar l$4cAuti (1590) XVI
din Dum*eni, tin. Dorohoi (rnent. 1019) vol. III 455.
XVII vol. IV 417, 512; V 114. Ana, tuca lui Ion Corod, strAnepotul lui
Ana (Anna, Anca), fiica lui Fdor si nepoata Tintea, vinde parte dizi Mldireti, sin.
lui Medelean, vindc parte din Medeleni Chigheci (1609) XVII vol. II 260.
pe Prut (1622) XVII vol. V 120, 215, 276. Ana, f i ica lui Ion GAnescul, cncaghina lui
,

Ana (Anna), tuca lui Gavri 1, nepoata Chi- Petrea Ungurul prcAlab, mama MaricAi
liei, strAnepoata lui CArstea, vinde parte in Nastasiei sia lui Dumitru din Gneti
din Glodeni . lui Stroici mare logoft (ment. 1625) XVII vol. V 429.
(1602, 1603) XVII vol. I 38, 79. Ana, fiica lui Ion 1i nepoata Zinci, stApfin
Ana, fiica lui Gavril, vinde parte din Me- In MnileW pe Bistrita (1575) XVI vol.
reti lui Lupul Bale sulger (rnent. 1604) III 45.
XVII vol. I 152. Ana, f i ica lui lurie, nepoata Nastei, strAne--
Ana, fiica lui Gheorghe 1i mama lui Mateiu poata Marinci i rAstrAnepoata lui Pe-
din RomAne*ti (ment. 1625) XVII
*.a. trea, vinde pArti din Brudure*ti lui Mi-
vol. V 374. hai 1i Fetea (1583, 1590), XVI vol. III
202, 460.
Ana, tuca lui Ghidion, ncpoata Anci 1i so-
ra lui Gavril Poian, stpn In satul Ana, fiica lui Iurie, strAnepoata Neacwi
Poenile numit Petreti (1572) XVI vol. vinde parte din Soldne5ti lui PAtraco
III 9. ureadnic din Botoani (1603) XVII vol.
I 82.
Ana, fiica lui Giulca Pntece 5i nepoata lu Ana, tuca lui Ivan Corlat 1i mama lui Luca
Sluga Stan, stpn in MArceti *i Grij- Ilie5escu din BucureW pe Moldova (ment.
livi pe Brlad 1i Horodniceni pe Rosia 1515) XVI vol. I 100.
(1495), XV vol. II 245. Ana, fiica lui Ivanco 5i varA cu Borcea mare
Ana (Anna), fiica lui Gliga Rogoz 1i nepoata vornic, stApfinA In FAcani pe Crasna
lui Simion Rogoz, vinde parte din Se14- (1528), XVI vol. I 291-2, 547.
tea <Rogoz>, lin. Iai (ment. 1622), Ana, fi ica lui Lazor, nepoata lui OanA vornic,
XVII vol. V 153. vinde parte din AlbotWi pe Prut lui
Ana, fiica lui Gligorie, vinde parte din Ro- Lupe armas (1489) XV vol. II 108.
siori, tin. Neamt (1605) XVII vol. II Ana,fiica lui Luca Arbore portar de Suceava,
75. cneaghina lui Plaxea comis, stApanA In
Ana, fiica lui Gorcea Udrea, vinde parte din MndficAuti, Solea, Boganesti 1i Cara-
Malul (Cosilla) (1610) XVII pucenii cu mori (1554-1588), XVI, vol.
vol. II 311. II, 66; III 55, 281, 359, 360, 388, 389;

19
www.dacoromanica.ro
vinde ,lui Ion j1oli logotat satul Drat07 Ana, tuca lui Stan si nepoata PilcAi*i Bali;
IleSti cumori (ment. .1576) XVI, vol. HI; stApibil in Sopoteni pe JUhiitrdasa (1546)
79; diruieste nepoatei sale Parasca .satele ' XVI vol. 1542."
Solca si Bogdnesti XVI,. vol. III, 3597 Ana (Anna), film. lui Stoica, nepoata lui
360, 389; pradat5 de tillhari (1584), XVI, Duma spitar, stilpn5 In Batinesti (1527)
vol. III 242; satele object de pill intre XVI vol. I 231.
Solomon logoftitul si. Grigore Udrea (ment.. Ana, fiica lui *Andrea si nepoata lui Martin,
1580) XVI vol. II 144-5. vinde parte din Tutovinesti lui
Ana, fijen lui Lupse din Tescani (ment. 1610) Iuri si Ion (1528) XVI vol. I 249.
XVII vol. II 279. Ana, fiica lui Stefan cel Mare, triscris5
Ana, tuca lui Macsin, nepoata lui Curchi, pomelnicul ni-ni Bistrita (ment. 1499)
str5nepoata lui Dan Bolea, vinde parte XV vol. II 299.
din R5'dilcinesti (1574) XVI vol. III 37. Ana, fiic2 loi Stefan si mama Magdei din
Ana (Anna), fiica lui Madrin si nepoata lui Jigoreni (ment. 1508) XVI vol. I 79.
Mancini, vinde parte din Serbaca (1495- Ana (Anna), fiica lui *tarn Tolocico si a
1503) XV vol. II 208. chlruieste satul Miinuti m-rii
Ana (Anna), fijen lui Onciul vistiernicel Moldovita pentru pomenire (merit. 1594)
vinde parte din Plopeni, tin. Dorohoi XVI vol. IV 106.
Gheorghe staroste de Cerniluti (1604) Ana, tuca lui Stern' Tofil, mama lui Ivan
XVII vol. I 131. Prava din JoIclsani (ment. 1534)
Ana, tuca lui Otel, vinde moari In Dobro-. XVI vol. I 367.
sliivesti pc Barlad (1617) XVII vol. IV Ana, fiica lui T5buci, nepoata lui Lashiu
151. Buhaicea, stfipan In Rusciori si DurnImii-
Ana, tuca lui Patrasco si nepoata lui Bran. vita la Cobale (1491) XV vol. H 172-3.
pArc5lab; stilpAnd In Iugani pe Pereschiy Ana, fiica lui Toader *i nepoata lui Toader
(1569) XVI vol. II 213; vinde satul lu- logofit, stamina' In (Bubuiogi>, tin. Chi-
gani (ment. 1593) XVI vol. IV 71. gheci (1594) XVI vol. IV 116.
Ana, fiica popii Piltru, vinde parte din Oni-. Ana, fiica lui Toader si mama Magdei, Tu-
ceni lui Avram diac de vistierie (1490) dorei s.a., viudo parte din Costesti pe
XV vol. II 147. Prut 1520) XVI vol. I 158.
Ana, fiica lui Potro Birladescul, stipina In Ana (Anna), fiica lui Toader si nepoata Neat.-
Bilrliidesti (1522) XVI vol. 1 188. sei, vinde ptIrti din TfilpiiI5esti cu moult
Ana, tuca lui Petra Mircea, vinde parte din pe Moldova (1609) XVII vol. II 206, 214.
Pizdeni si Hiltiu de Jos lui Dumitrasco' Ana, fiica lui Toader Berheee, vinde parte
vornic pentru dusegubinii (1624) XVII din StrAmturi lul Biha s.a. (1528) XVI
vol. V 64.. vol. I 255.
Ana, fiica lui Petru Mosescul, stipinfi Ana, f i ica lui Toma Di Ida, vinde parte din
Mose*ti pe Crasna (1528) XVI vol. I Curteni, tin. Falciu (1597) XVI vol. IV
277. 165.
Ana, fiica lui Petru si nepoata lui Lasco,. Ana, fiica lui Tomsa si nepoata lui Serdecico,
stapang in trei sate pe Isnoviti <Ialo- vinde pirti din Horbinesti (1587) XVI
vet* (1528) XVI vol. I 288. vol. III 361.
Ana (Anna), fiica lui Pisotchie, vinde parte Ana, Mat lui Topor, vinde parte din Rildeni
din Liteni - Rusi pe Sirct (ment. 1617) Cu moaril pe Tutova (1609) XVII vol.
XVII vol. IV 181. II 234.
Ana, f iica lui Saya si matna lui Chirili din Ana, fiica lui Turcul spiitar i nepoata lui
Radiicinesti (ment.. 1617) XVII vol. IV Stefan Mnjea ceasnic, vindc parte din
119. Voinesti Cu moar5 pe Stavnic (1582)
Ana, fi ica lui Silion, nepoata lui Nicoar5 Ras- XVI vol. III 197, 215.
pop, vinde parte din Rdspop (1609-1612) Ana, fiica lui Zaharia, nepoata Anuscdi si
XVII vol. II 188, 293; III 89, 90. mama lui Grigmie din Rusii (ment. 1624)
Ana, fiica lui Sima Mihailas, nepoata Anuscai XVII vol. V 268.
*i a lui Vasco Mihallas, striinepoata lui Ana, fiica lui Vasile si strnepoata lui Dance
Iurie Mihailas, stapetnd In Milinesti, Averescul, stipani in Oniceni, Jurjani
Chindesti, Mariscani curnoarAs.a. (1560- si Averesti la Cobale (1576) XVI vol. III
1591) XVI vol. II 152; III 455; IV 63.
54.
Ana, fiica lui Simion Turcu si mama Ar- Ana, tuca lui Vlad, vinde parte din Vlildeni,
meancai din Muntenii-Puteni (ment. 1497) tin. Soroca (1619) XVII vol. IV 332.
XV vol. II 270. Ana, fiica lui Vlad si mama Maric5i din Ver-
Ana, fiica (?) lui Sin vistier, mama Vasc5i, tiporoh (ment. 1603) XVII vol. I 69;
a Sofiei s.a. din Selistea Tatarcanilor, v. Ana, f iica Catrinii, Ana, f iica lui Marcu.
Borzesti s.a. (ment. 1528) XVI vol. I Ana, tuca lui Zaharia, uepoata lui Tinte si
266. strinepoata lui Simion, vinde parte din
Ana, fiica lui Stan, stripilnd In Huhuresti Comilnesti - Tigilnesti la Vaslui (1584-
(1508) XVI vol. I 70. 1588) XVI vol. III 251, 381.

20
www.dacoromanica.ro
Ana, tuca MarencAi, nepoata lui Petrea, Ana, tuca Soironiei, nepoata lui Ion Vorontar
mama Jai Gorcea 5i hunica .h i PayAl .5i strAnepoata lui Serbici, stparni in
din Bruduresti (ment. 1583) XVI vol. Colobanti, Boureni 5. a cu
I II 201, 202. mod (1576, 1581) XVI vol. III 62, 128,
Ana, tuca Marichii, mema. lui Wchifor 5i 161.
Ilenii, din Plopeni, Dorohoi (ment. Ana, fiica Sora; vinde parte din Negrile5ti
1604) XVII vol. I.130. pe Ballad lui Ion Liciul postelnic (1528)
Ana, tuca Marie', mama lui Hilip si bunica XVI 0). I 263.
lui Gostin 5.a. din Roscani, tin. Barlad Ana (Anu5ca), fiica Sorei 5i nepoata lui Petru
(ment.. 1618) XVII 01. 1V 247. Oarta, mama lui Vasco 5.a. din Orte5ti
Ana. flica Mariei 5i nepoata lii Sin vistier, (rnent. 15180522) XVI vol. I 130, 190
stap.lnii In Selistea Tatarcanilor, Bor- 191.
Lesti 5.a. (1528) XVI vol. I 266. Ana, fiica Sorei ji nepoata lui Toader CA-
Ana, fiica Marinei 5i nepoata lui Stefan, liman, vara cu Petrea Cdrcovici parcAlab;
stapilnd in Jihoreni (1508) XVI vol. I stApAn In 01e5cani, acum Petrimne5ti
79. 5i In Romanesti pe Prut (1548) XVI vol.
Ana, fiica Marusc5i, st5pan5 In Vulture5ti I 555.
pe Brlad (1535) XVI vol. I 374. Ana, fiica Stanei, nepoata lui Drago5 Seri-
Ana, tuca Maru5cAi, virile parte din Coste5ti vulin 5i strnepoata lui Danciul Negro,
lui Simion (ment. 1527) XVI vol. I 242. stgping in Scrivuleni pe Liva (1532)
Ana, fiica Maruscai 51 nepoata lui han BA- XVI vol. I 346.
Idnescu, vinde parte din Fdntana lui Corui Ana (Anna), fiica Stanei nepoata lui Giur-
(1518) XVI vol. I 115. gea Broasc5, stApdn in Bro5teni 5i Muncel
Ana (Anna), tuca MAricAi 5i nepoata lui Ale- ce se numesc Tutcani (1528) XVI vol. I
xandrn Lpusneanul, cneaghina lui Va- 265.
sile Ciolhanschi; pribeagA la Camenita, Ana, tuca Stanei si nepoata lui Mihul CAr-
vinde satul Bobule5ti, tin. Dorohoi, lui nul, vinde pArti din Cdrne5ti si nade a fost
Costea Bucioc paharnic (1611, 1618) XVII loan la Ulmi pe Cobfile (1494) XV vol.
vol. III 6; IV 254. II 20.6, 207.
Ana (Aru3a), fiica Mrienf, vinde parte din Ana, fiica Stanei si nepoata lui Simian Epo-
JigAlieni pe Boziana Bfirlad (1583) tescul, schimb5 .parte din Pogone5ti cu
XVI vol. 111 201. Moisei 5.a. (1617) XVI vol. IV 104.
Ana, tuca Mdrinii nepoata lui La5co, std- Ana, tuca Todosiei nepoata lui Andronic,
pfinA in trei sate pe IsnovAt. (1528) vinde parte din Rstieni, tin. la5i (1603)
XVI vol. I 288. XVII vol. I 97.
Ana (Anna), fiica Mu5ii, nepoata lui Patrawu Ana, fiica Tofanei 5i nepoata Mic5i, vmde
Marcovici 51 strnepoata lui higa, stb- parte din ViAdeni, tin. IldrI5u (1614)
pAnA in Biiiceni si CArAulesti cu iaz XVII vol. III 157, 168.
moar (1604) XVII vol. I 160. Ana,fiica Varvarei 5i nepoata lui Oani Limb5
Ana, fiica Nastasc5i, nepoata Chiriachei 0 a Dulce, st5piin in Britcani, tin. Neamt
lui Petru stolnic, stilpfin in Borle50, (1555) XVI vol. II 69.
Cu pod pe Siret (1587) XVI vol. Ill 352. Ana, Dim Varvarei nepoata Zinei <S5-
Ana, fiica Nastasiei, nepoata Anei, strAne- vescu>, stpAn In MAndile5ti pe Bistrita
poata lui Ion Unescul, dA In schimh rani (1675) XVI vol. III 45.
din Crivesti, RAvAcani 5i Gfiureni, vii- Ana (Anna), Inca VArvarel 5i mama Iui Gli-
rului ei Dumitru Buhus (1604-1625) gorie MArzea din StrAmba, vinde parte
XVII vol. IV 474, 329. din StrAmturi (1625) XVII vol. V 374.
Ana, Inca VAs5icdi si nepoata Pistrii, vinde
Ana, fiica Nastei, mama lui Saya s.a. din parte din Medeleni, tin. Tecnci (1611)
Uureni, tin. Iasi (ment. 1617) XVII XVII vol. III 23.
vol. IV 161. Ana, fiica Zinei <SAvescu> 5i bunica Todo-
Ana, tuca Nastei 5i nepoata Bicai, stpAn.I siei s.a. din MAnAile5ti pe Bistrita (ment.
In Holohoreni (1573) XVI vol. III 25. 1575) XVI vol. III 45.
Ana, tuca Neacsei 0 mama Agafiei, bunica Ana, fiul ei in Draxine5ti pe Jijia (ment.
Nastasiei si Pandu5c5i din SoldAnesti 1576) XVI vol. III 79.
(ment. 1603) XVII vol. I 82. Ana (Anna), inscrisA in pomelnicul mr-ii
Ana, fiica Negritei, stranepoata lui Dragos Sf. Saya din Iasi (ment. 1610) XVII vol.
Viteazul, d5 partea sa din Sacuianii de II 339.
Jos (1507) XVI vol. I 57. Ana (Anna), mama Anasiei din Hreasca
Ana, fiica RuscAi, nepoata Neac5ei, strne- (ment. 1625) XVII vol. V 371.
poata lui Dinha, vinde parte din Trilpi- Ana, mama Antimiei din SpAtiire5ti (ment.
geni lui Ion Clot (1606) XVII vol. II 1. 1625) XVII vol. V 315, 367.
Ana, fiica Sirinei si nepoata lui Lasco, st5- Ana, mama Branei din Fundeni Ruptura
piln in trei sate pe I5nova4 (1528) pe Berheci (ment. 1605) XVII vol. r
XVI vol. I 288. 229.

21
www.dacoromanica.ro
Ana, mama Elinai din Bainti (meat. 1690) Ana, mama M4linei $i bunica lui Arsenic din
XVII vol. IV 270. Crieiune*ti (1617) XVII vol. IV 149.
Ana, mama lui BaLs, Buda *.a. din Pereni Ana, mama MAricii din Vertiporoh pe Ciu-
pe LApu.sna (meat. 1521) XVI vol. I hur (1603) XVII vol. I 69, 114 (ment.);
186. v. si Ana, fiica Catrinei, Ana, fiica . lui
Ana, mama lui Barba din Conte*ti (mert. Marco, Ana, fiica lui Vlad.
1546) XVI vol. I 412. Ana, mama Mu*ei, Mariei *.a. din Bril.cani
Ana, mama lui Bradici *i Neac.sa din Leu- (1564) XVI vol. 11 169 (meat.).
ce*ti pe Racova (meat. 1546) XVI vol. Ana (Anna), mama Nastasiei i bunica
I 439. nei rfi a Annei din GAne*ti, Crive.sti, RA-
Ana, mama lui Coste din Vulture*ti (ment. vAcani i GAureni (ment. 1620) XVI vol.
1546) XVI vol. I 468. IV 474; v. *i Ana, nepoata Marinii.
Ana, mama lui Costin din PcrebicAuti *i Ana, mama NAstascAi din PerebicAuti
Hineleiu (meat. 1599) XVI vol. IV 256 Hmeleni (merit. 1599) XVI vol. IV 256
(ment.); v. *i Ana, mama Nastaciii. (meat.); v. *i Ana, mama lui Costin.
Ana, mama lui CrAciun, Petrea *.a. din BrA- Ana, mama Odochiei (Dochiei) din Glodeni
tiisani (Cupcici), tin. Ia.si (ment. 1605) (1602-1603) XVII vol. I 38, 79 (ment.).
XVII vol. I 215. Ana, mania Odochiei, Solomon, Elenei
Ana, mama lui DrAgoi din Orlseni (ment. din Butici (1611) XVII vol. III 12.
1584.7) XVI vol. III 236. Ana, mama ParascAi si Sorei din Gocimani
Ana, mama lui Dumitrasco din Hreasca si BArjoveni sub Gorodiste (ment. 1585)
(ment. 1625) XVII vol. V 371. XVI vol. Ill 297.
Ana, mama lui Ghidion *i bunica lui David Ana, mania Pietrei din Mirce*ti, tin. BacAu
PoianA *.a. din Poienile numit Petre*ti (1574) XVI vol. III 32 (meat.).
(meat. 1572) XVI vol. IH 9. Ana, mama Tominei din Mire.ni pc Tutova
Ana, mama lui Gorcea *i Agafia din *ten- (rnent. 1617) XVII vol. IV 76.
ne*ti, tin. Roman (ment. 1576) XVI Ana, mama Tudorei Bor*oae din Cupce*ti
vol. III 71. (merit. 1597, 1602) XVI vol. IV 159; XVII
Ana, mama lui Gricia viitav, stApinii la vol. I 35.
Glodeni (Tg. Broa.stii) tin. Ia*i (1598) Ana (Anna), asAtu.sa lui Fedon, Gavril q.a.
XVI vol. IV 226. din Ciucitdeni, tin. LApu*na, robitA de
Ana, mama lui Ion FAntAneanu din Mihili- tiitari 11616) XVII vol. W 518.
le*ti tin. BacAu (meat. 1622) XVII vol. Ana, mausa Ini Tema- din adicle,sti pe Vaslui
V 144. (meat. 1609) XVII vol. II 212.
Ana, mama lui Ion Graur i bunica Solomiei Ana (Anna), nepoata de flick a Anghei; rAs-
din MiclAwni (1602) XVII vol. I 45 cumpArti parte din C5ncle*ti *i o (IA lui
(meat.). Petre HadAmbul (1612) XVII vol. III
Ana, mama lui Ivan, Magdei .si. Cernei din 69.
Durne*ti Culipae, tin. Orhei (meat. Ana (Anna), nepoata de frate a lui Petre
1529) XVI vol. I 299. Ciiliman, tat:haft stilpAnA in Tatomire*ti
Ana, mama lui Ivan din Vertiporoh (ment. pe Orbic (1495) XVI vol. II 249-250.
1603) XVII vol. I, 83; v. si Ana, fiica Ca- Ana, nepoata lui Balo, vinde sat la gura
trinii, Ana, fiica lui Marco, Ana, fiica Iadrici lui Drago* Boul vornic (meat.
lui Vlad, *i Ana, mama Miiriciii. 1528) XVI vol. I 286.
Ana, mama lui Luca din Tomesti, tin. Tu- Ana (Anna); nepoata lui Cozma, vinde parte
tova (ment. 1602) XVII vol. I 40. din Toderesti, tin. CArligAtura, lui DrA-
Ana, mama lui Milea *i bunica Candachiei gu*an diac (1618) XVII vol. IV 264,
din Fundeni *i Ruptura pe Berheci (ment. 378.
1605) XVII vol. I 229; v. *i Ana, fiica Ana (Anna), nepoata lui Drago* ZamA, vinde
lui Duma Micaci. parte din Fircu*esti lui TAbuci (1546)
Ana, mama lui Posmaciu *i a Stanei din Ros- XVI vol. I 484.
card, Moinesti *i Gura Sacii (1555) XVI Ana, nepoata lui Duma Brudur, dA parte
vol. II 84-5 (meat.). din Tiipe*ti lui Petra Rare* schimb pen-
Ana, mama lui Teodor de la Piriul Stircu- tru parte din Glodeni (1546) XVI vol. I
lui (1584) XVI vol. I 584 (ment.). 463.
Ana, mama lui Toader TAranul *i Andrei Ana, nepoata lui Fete *i mAtu*a lui Petrea,
din Ghitivoe*ti (1619) XVII vol. IV 306 Toader, Halas *.a. din MArgineni, tin.
(ment.).
Ana, mama lui Toader, Tiucul *.a. din Se- Neamt (merit. 1574) XVI vol. III 28.
cueni, tin. Neamt (1591) XVI vol. IV Ana, nepoata lui Hodco Costici *i Lev, vinde
28 (ment.). partea sa din *tubeittl lui atefaU cel
Ana, mama lui Toma aprod din MihAili.seni, Mare (1492) XVI vol. II 182.
tin. Soroca (1617) XVII vol. IV 101 (ment.). Ana, nepoata lui Ion Farco i strAnepoata
Ana, mama Martel din CrAle*e*ti, MAnAstirea lui Mihu, vinde lui Grigoric diac parte
Poiana pe RAcAtAu (1547) XVI vol. din Secueni, tin. Neamt (1561) XVI
I 462, 544 (ment.). vol. IV 28.

22
www.dacoromanica.ro
Ana, nepoata lul Muaesent, vinde parte din Ana, sora lu Tbuci Mitiutclul, stpn In
RificlAcineati lui Nicoaral niare vornic Ciorsoeeati, Harmancati, Ruselori *.a.
(tnent. 1617) XVII vol. IV 119. (1555) XVI vol. II 90-91.
Ana, nepoata lui Neagul, stpana in Rotom- Ana, sora lui Toadcr BerbAnt, strabuniea
ptineati pe Bogdana (1521) XVI vol. I lui Andronic preot *.a. din Berbenteni
182-3. (merit. 1609) XVII vol. II 239.
Aiaa (Anna), nepoata Marinii i stranepoata Ana, sora Nastei, din Vertiporoh
Nastei Stravici, stipani In Criveati, Hod- 1603) XVII vol. I 69.
ceati, GAureni, Riivficani *.a. (1581) XVI Ana, sora Todorei, vinde lui Ion Popiin
vol. III 157; v. ai Ana, mama Nasta- dtirea numitii Fantana pe apa Curitei
Caainului (1591) XVI vol. IV 12.
Ana, nepoata Tudorei si mama lui Stefan Ana, sora Tudosiei, parte din Nara-5U, tin.
din Lungani, tin. Flciu (merit. 1622) Fillciu, vanduta lui Dragan vistiernicel
XVII vol. V 154. (1619) XVII vol. IV 345 (ment.).
Ana, partea din Mireni, a Simi ei (ment. Ana, sotia lui Balica Melentie batman, bi-
1.617) XVII vol. IV 119. scrica Sr. Arhangheli din Galatia zidit
Ama, preoteasa popii FArtat, vinde parte Inchinat5 m-rii Sinai de (1587) XVI
din Stefrineati lui Toader aetrarel (1601) vol. Ill 348 (merit.).
XVII vol. I 22. Ana, sotia lui Nica, intiritA st5panii in Bar-
Ana (Anna), sora lui Andrei ai Ivanco Han- beati pe Prut (1527) XVI vol. I 236.
covici, vinde parte din Vic5inet lui Ste- Ana, st5p5n5 In 0351115eni>, ocolul BacAtt
fan col Mare (1488) XV vol. II 90. (1569) XVI vol. 11 205.
sora lui Av5r ai nepoata lui Neagul Ana (Anna), st5pana In Br5tule5ti pe Tm-
(1521) XVI vol. I 182-3. (1609) XVII vol. II 198.
tu (1609)
Ana, sora lui Albu Voinescul, stApAna In Ana, stilpanA In Chipirceni (1612) XVII vol.
Oideati pc Tutova (1493) XV vol. II III 101.
188. Ana (Anna), strinepoata lui Ion Gimescu ai
Ana, sora lui Ciurba *.a. din Fundatura ai bunica Nastasiei din Hodceati (1621)
Rediul Berzei (ineat. 1581) XVI vol. III XVII vol. V 63 (merit.).
1,55. Ana naldeasa, mama lui NicoarA 1i a Ganda-
Ana,, sora lui Ion Dobrul logofat, vinde ve- chiei din G1ln.5teui ai Conteati (ment.
rilor ei Barsu comis i Suanean satele 1622) XVII vol. V 157.
Cobalceni i Bilosanti (1470) XIV-XV Ana Golfiiasa, v. Ana, jupaneasa lui Ion
vol. I 375-6; vinde satul Dobruleati ne- GolAi.
poatei sale Stanca (1480) XV vol. 20; Ana Eftirnia, fiica lui Ganea, difruieate m-
&inde parte din Valeni pe Iucaa lui Ivul niistirii TazIan parte din Muaeteati (1558)
diae (1482) XV vol. II 34. XVI vol. II 111.
Ana, sora lui Dragota, stapana in Leuceati Ana Giithe, fiica Jigorenitei, pArti din Ras-
pe Racova (1518) XVI vol. I 117-8. taci vandute lui Petra Ceban vatav (1618)
Ana, sora lui Duma pAharnic ai a Stanei, st- XVII vol. IV 291.
panii In Urlati (1507) XVI vol. I 61. Ana Gineasa (Anna f ilea Giinesei, ne-
Ana, sora lui Eremia, nepoata Maruacal, poata lui Gheorghe logofat, stapana In
stapin In Comfineati pe LApuana, Stridza, Negoeati, Coste.5ti, Uliaaati ai Patineati,
Bosanciani a.a. (1598) XVI vol. IV 205. tin. Trotua (1551, 1570) XVI 8, 22S-
Ana, sora lui Ion Vltia i nepoata lui Sandru 229.
TAtAranul, vinde parte din TAtrani lui Ana Golfilasa (Ana, Anna, Anita), jupaneasa
DrAgan (ment. 1619) XVII vol. IV 367. lui Ion Goliii logoftit ai mama lui Mihail
Ana, sora lui Popascul postelnic, restituie ai Carstinei stApAna In Bubuiugi cu mori
parte din Popeati lui Ion Roca vornic pe Me ai Harlic.eati, tin. Roman (1582,
(.rient. 1620) XVII vol. IV 454 (ment.). 1584) XVI vol. III 197; XVI vol. III
Ana (Anna), sora lui Sima Draguaan logoft, 263, 266-7, 396, vinde parte din Go-
eneaghina lui Barsan, stApAna In Glodeni; 15eati cu moar lui NicoarA GolAe (1588)
ande a aezut vtmanul Pascu pe Voi- XVI vol. III 380; vinde satul luocni
nova, in Soci i Duaeati, tin. Neamt Cu mori pe Jijia m-rii Agapia (1603) XVII
(1436-1462) XIV-XV vol. I 121, 323; vol. I 80; stilpfuul in Costucani, tin. Vaslui
(1529) XVI vol. I 312. ai seliatea Lieati cu rimar (1605) XVII
Ana, sora lui Simion, nepoata (?) lui Cozma
vol. I 223; vinde parte din Bilavinti lui
parealab, vinde lui Petrea Carc o pri- Nestor Ureche (1606) XVII vol. II 52;
dinuieate satul Costocani, Spineni, Hrni-
saca la HIApeati, tin. Neamt (1546) XVI ceati, vii la Cotnari Va-
vol. I 492. toped (Golia> din Iaai (1608) 1614 XVII
Ana, sora lui Stan ai Iuga, stpan In Man- vol. II 170; III 176; In pricin cu Gri-
dreati pe Gerul (1502) XVI vol. I 15. gore Udrea a.a. pentru Spineni 5i Dol-
Ana, sora lui Steful, stApan In Mrgineni, je5ti (1593, 1607) XVI vol. IV 84; XVII
tin. Neamt (1532) XVI vol. I 342. vol. II 84.

23
www.dacoromanica.ro
Ana lfrnstelbae Musttofie), cneaghina Jurgesti, Tcipest,, Petricani, .Poicnile
Drago, Mustatii posteinic din t Iasi, lui Tolici (1604) XVII vol. I 181,
duruieste manastirii Aron 0(15 o livada biseritro Sf. Paraschia din lssi ietoh
de pomi Cu prisaca (1618 19) XN II la m-rca Sinai (1619) XVII sol. 11'337.
vol. IV 286 383, 401-402. Anastasia, p. harniceasa, cnea,hirla lui Ca-
Ana Nernfilasa, inde lui Stefan cel Marc raiman paharnic, s. Aastasin Cifraima-
satul Ursasti pe Nechid (1481) XV 'sol. neasa.
II 26. Anastasia, Nicolae Hrismerchis stolnieul lui
Ana Placsoae, v. Ana, fiicalui I Ilea Arbore. Pctru Schiopul Noievod serie lui
Ana Prato:11a, vinde parte din Macieauti lui lis st1 aib brija de (1594 ):1/1 vol.
Ciucul Porosaci (ment. 1617) X\ II sol. IV 111.
IV 198 (ment.). Anastasia a Pintii, partea din Slavni-
Ana Rafelasa (Anna Rafelasa), fenicia ceni intarita lui Sturza diac (162r) XVII
lui Rafei din Pocriseni, vinde parti din vol. 1 313.
Macicauti lui Simion Ciucul (1615 ment. Anastasia, arhimandrit si eg-urnen al milifils-
1617) XVII sol. III 194, 199; IV 123. tirii Galata (1588-1591) XVI, v61. III.
Ana Tautuleasa din Cordareni, cumpara 373, 375, 384, 402; martor In las] la cu-
parte din Sapoteni de la Solomia Pos- nunia lui Pentru N)olevOd <Schiojau en
magoac (1616) XVII vol. IV 16. Irina Botezat XVI sol. IV 2; hotarul
Anafimia, ncpoata lui Dambole ci Pelaghiei, unei prisaci din Branistea donineascit
vinde parti din Carnpuri, Racoasa ales de (ment. X" II vol. II 69).
\ erde lui Ivascu Carjeu (1614) XVI I Arlastasie, calugar de la rn-rea Homor, gthim-
vol. III 171. ha parte din satul Dersca cu Straie].mare
Anania (eroare), v. Aeachie, egumen al ma- logofat (1605) XVII sol. I 224.
nastirii Putna. Anastasie, ef,umen al marhistirii MoldovIta
Ananla, jude (unde au fost ), sat pe Bis- primeste danii pentru pomenirc si mar-
trita la (ment. 1466) XIV XV sol. tor In sfat (1462 1490) XIVXV 'vol. I
I 3411 317, 335, 393; X\ sol. II 88, 136.
Amish' (Anisia), fiica lui GavrilNernis (1618) Anastasie, <arhimandrit) si egurnen al ma-
XVII vol. IV 234. nastirii Moldovita, vinde satul Mlinauti
Anasia, Rica lui Toader Caba, nepoata lui Cu iaz ci moara lui lonasco gincre lui
Caba si stranepoata lui Lungul pitar, Stefan Tolocico (1594) XVI vol. iv 106.
vinde parte din Lungeni- cu moara tin. Anastasia, egumenul maniistiri Neamt (1528)
Falciu lui Dragan armas (1622) X\ II XVI vol. I 246, primeste danie satnl Dol-
vol. V 107. hesti pe Somuz de la Ncchifor chhigar;
Anasia, f iica Parasciii si nepoata lui lusip egumen al manastirii Putna; primeste
Corlatescu, vinde prti din Corlitesti danie de galbeni (1556) XVI vol. Ik 97.
si Stejereni lui Damian vist'er (1603) Anastasie, episcop de Roman, apoi mitro-
XVII vol. I 96. polit de Suceava (1560 1569), XVI,
Anasia, sora cu Ivanco, stapana in Secani vol. II, 155; da satul Barlesti lin.Snceava
(1494) XV vol. II 1202-203. lui I3ogdan voievod shimb pentru Scheu-
Anastasia, cneaghina, mama lui Alexandru leti si Bogdanesti tin. Roman XVI vol_
cel Bun; ingropata In biserica Sf. Vineri, 11183, 189, 190; fost episcop, XV vol.
<episcopia> din Roman; fosta stapfina 111 102, 354; rnitropolit de Suceava (1576
a satelor Dragomiresti si Leucusani, 8) XVI vol. III 66, 89; lost mitropolit,
daruite acum episcopiei de Roman (1408) retras la m-rca Putna; alege hotarele
XIVXV vol. I 17'-18,. Sucevita (1580 1585) XVI vol.
Anastasia, doamna, soacra lui Alexandru cel III 145, 226, 277, 399; v. si Anastasie,
Bun) stapana a satelor Cotmani, Suho- egumen al m-rii Putna.
verh, Hliviscea, Davidauti si Valeva, Anastasie, episcop de 1 ad, daruieste a datia
care clupd moartea ei vor raniane epis- aril 100 galbeni m-rii Putna (1539) XVI
copiei de Radauti (1421) XIVXV vol. vol. I 392.
I 31. Anastasia, proegumen, martor In soborul
Anastasia, Rica lui Demesco si mama Mari- manastirii Sucevita la schimb de sate
nei din Vicsinet (ment. 1488) XV vol. (1615) XVII vol. III 187, 189.-190,
11 90. 214.
Anastasia, fiica lui Ion Bora, vinde parte Anastasia Crimeoviel, episeop de Bads-14i,
din Vertiporoh lui Gligorie Mlinovschi depunc juramfintul lui Mihai Viteazul
stolnic (1602) XVII vol. I 63. (1600) XVI vol. IV 294; cpiscop de Ro-
Anastasia (Anastasaia), fiica lui Lazar, mama man (1606-1607) XVII vol. II 40, 45,
lui Petrica si bunica lui Craciun i Gavril 55, 65, 98, 120; arhiepiscop si mitropolit
din Baiceni, tin. Harlau, (ment- 1609) de Suceava (1608-1617) XVII vol. II
XVII vol. II 257. 157, 306, 308, 337; III, 28, 66, 77-8,
Anastasia (Nastasia), tuca lui Nistor Ureche 125, 129, 179, 188, 196, 198, 203, 207,
si a Mitrofanei, cneaghina lui 'sac Ba- 217, 222, 233; IV, 21, 173-4, 176; (1619
lica batman, daruieste m-rii Secu satele 1625) XVII vol. IV, 378, 379, 437, 439,.

24
www.dacoromanica.ro
460, .'470; V 6, -110,.124-5?. 163, 204, Anca, Mama Marincdi, v. Anea, fiica -lui
231, 244, 304, 336-1; IMprumutd en Sandru Duniesetil.
barii.pe Ana Goldiasa; XVII vol. II 171; Anea, mdtuta lui Tunsul, vinde parte din
helltd o datorie a lui Stroici logofdt. XVII Contetti lui Volotca t.a. (1546) XVI vol.
vol. IV 172-.3; Intdrit stfipfin pc sate I 412.
tigini XVII 'vol. IV 142, 161, 239 Anea, sora lui Dienit ti mama oidi din
240, Y. 48, 290; 'ddruiette vii .il crame Mihdiletti pe Siret (ment. 1507) XVI vol
si pivirite la Cotnari m-rilor Solea ti SA- I 65.
cul XVII vol. V 113, 138, 139, 140, 166; Anea, sora lui Ilea Huru cornis; tritilritd sta-
alego botare ti cerceteazd pricini, XVII piind In Crdinicetti i GAletti pe Polocine
vol. W 376, 483, 502 dd carte de desliar- (1497) XV vol. II 279 ti Mihdilesti pe
tenie, XVII 'vol. V 220; ctitorul m-rii Siret (1507) XVI vol. I 64.
Dragomirnd ti fondatonil bolnit.ei din Aneidronle, spdtdrel din Teseni, martor (1617)
Suceava XVII vol. 1V 25, 461, 462; V XVII vol. IV 143.
35-37. Andahur, negustor din Suceava, martor (1609)
Anatodie, v.*Metudie (Pdrdul lui (1520) XVII vol. II 191.
Anasia, fiica Annci, vinde parte din Hreasca Andonla din Obarteni, tin. Tutova, tatEll To-
lui Simion Mdlai (1625) XVII vol V doscdi .(ment. 1613) XVII vol. III 238.
371. Andonia, tuca Anisiei Ponitoaia, parte din
Anfigla, fiica lui Florea, vinde parte din LAt- Prigorceni cumpdratd de Petre Celian de
cani,' tin. Succava, vfuidut- lui Ionatco la (1621) XVII vol. V 15.
vistiernicel t.a. (ment. 1617) XVII vol. Andonie din Romdnetti, martor (1618) VXII
1V 96. vol. IV 232.
Anea, din Bordle, soacra lui Nicoard, vinde Andonle din Stroetti, tin. Suceava, martor
pdrt din Jeverteni, Drislive ti Bordle (1607, 1617) XVII, vol. II 105; IV 95.
lui Simion sulgerel (1609) XVII vol. 11 Andonle, egumen al mAnstirii Bisericani
199, 262. da inscris cd va triii In armonie tu edlu-
Anea, din Dolhetti, vinde pArti din Dolhetti gdrii dela m-rea Hangu (1622) XVII vol.
eu iaz ti moard tin. Fdlciu Ini CrAciun V 147.
vistieridcel (1610) XVII vol. II 320. Andonle, fiul lui Petiu, vinde parte din Rup-
Anea, fiica BU% i nepoata lui Danciul tura pe Bdrled lui Ionatcu Ghenghea
stApdrid In RAnzAtti pe Elan (1546) XVI logofdt (ment. 1623) XVII vol. V 212.
vol. I 419. Andonle, fiul lui popa Pdtru, vinde parte din
Oniceni lui Avram diac de vistierie (1490)
Anea, Mea lui A.nghel, vinde satul Radomi- XV vol. Il 147.
retti tin. Neamt m-rii Solea (1623) XVII Andonle (piatra lui in hotarul m-rii'Vo-
vol. V 184. ronet (ment. 1490) XV vol. II 146.
Anea, fiica lui Gutild ti mama lui Vasile din Andonie, poi:id din SAvetti, martor In To-
Miletti (1607) XVII vol. II 88 (ment.). plita (1579) XVI vol. III 129.
Tlea, tuca lui Tanu ti mama Ilenii din Ciu- Andonle, slugd doinneascd, stdpAn In Cotova
ciuleni, tin. Ldputna (ment. 1616) XVII %in. Soroca (1574) XVI vol. III 41.
vol. IV 518. Andor, vecin din Bahna, tin. Trotut, Intdrit
Anea, hita lui Sandru Dumescul, mama Ma- lui luratco (1622) XVII vol. V 171.
rinad. din Dumetti pe ladrici (ment. Andrabut, v. lonateo Andrdbut.
1563-1577) XVI vol. II 162, 212; III, Andrahu, slugd donmeascd, fin] lui Petra
Corod, stilpdn In Babotini pe Racova
Anea, fiica lui Vlaicul, vinde vad de moard (1535) XVI vol. I 377, 535; tatl Ilenii
In Cofctti lui Sima t. a. (ment. 1619) (ment. 1579) XVI vol. III 114-5.
XVII vol. IV 338. Andrfibuf, slugd domneascii, nepot lui Giur-
giu ti frate cu Ion Lepitoare, stdp5n in
Anea, fiica Mefei ti nepoata lui Ion Stfinga- Giurgetti ti pe un loe inspre DrAgutani
ciu, vinde lui Toader Balot mare logoldt (1546) XVI vol. I 455.
sclittele Fantfina Rece ti Ftintnele, TA- Andralbut, parte din AlexAtti vfindutd lui
tdretti pe Raut (1535) XVI vol. I 372. Toader Groza (ment. 1617) XVII vol.
Anea, tuca Nastei i nepoata lui Tofan bii- IV 183.
trfinul; stiiplind In Lutcetti pe Racova Andrea, iazul lui In hotarul satului Toderesti
(1527) XVI vol. I 237-8. (ment. 1488) XV vol. II 83.
Anea, fiica Neagi, vinde parte din Petretti Andrel, aprod, stdpAn In MnjAtti, pldtind
pe Milcov lui Grozea t.a. (1502) XVI vol. o dutegubind (1617-19) XVII vol. IV
I 22-3. 213-4, 403.
Anca, tuca Niagi ti mama Mdriei din Mede- Andrei, comis din BAloteni, martor (1621)
leni (ment.. 1611) vol. III 23. XVII vol. V 62.
Anca, mama lui Chicut 11 sora lui Vlaicul, Andrei, comis din Porcetani, martor (1614)
vinde vad de moard in Cofetti lui Apos- XVII vol. III 169; rdscumpArd parte din
tol t.a. (1610) XVII vol. II 273. Nistoreni (1615) XVII vol. III 204.

25
www.dacoromanica.ro
Andrei, dine, v. Andrei Titutu!, diac. Andrei, medelnicer, fin! lu Danciul Hurts
Andrei, dine, scoate copie de pe un zapis al pAreAlab (1602-1608); vinde pArti din
soltuzului din Tecuci (ment. 1741) XVII SeAndureni si HArAesti lui CArstea vor-
vol. IV 436. nic (1602) XVII .vol. I 34; stApAn
Andrei, diac, scoate copie de pe traducerea Geameni tin. CArligAtura (1608) XVII
unui act domnesc (1804) XIV-XV vol. vol. II 184-5; vinde parte din Galesesti,
I 79. ManAstirea s. a. lui Bucium vornic (ment.
Andrei (Andreiu) din Botosani, martor (1604) 1617-8) XVII vol. IV 202, 241.
XVII vol. I 139. Andrei, negustor, sotul Sorei, settimbA loe de
Andrei din Florintesti, martor (1624) XVII prAvAlie In Ia.si (ment. 1602) XVII vol.
vol. V 298. I 61-2.
Andrei din Ghitivoesti, martor (1619) XVII Andrei, nepot lui BA.smag, vinde parte din
vol. IV 306. BlAjari, lui CArstea vornic (ment. 1625)
Andrei din HAnAseni, tine unce si pArti din XVII vol. V 322; v. si Andrei, slugA dom-
sat (ment. 1606) XVII vol. II 50. nease.
Andrei din MAdziiniesti, vinde parte din Andrera, v. Andruseo, strAnepot lui Stan po-
Piiatra alAturea cu Cernul, lui Ion HAme- sadnic.
ianul (1617) XVII vol. IV 209. Andrei, partea lui In Cot ...inesti (ment.
Andrei din Muneel, martor (1617) XVII vol. 1602) XVII vol. I 53.
IV 210. Andrei, pArcAlab de Cetatea Nou5; v. An-
Andreiu din Olesesti, martor la Cofesti (1620) dreleo pArcAlab de Cetatea Noui
XVII vol. IV 504. Andrei, popA, fiul lui Simeon protopop, stio-
Andrei din Porcisani, V. Andrei, comis. pan In TrAmedeci i Selistea lui Micul
Andrei din TApAloseni, martor In Cristi- (1427) XIV-XV vol. I 59.
nesti (1621) XVII vol. V 53. Andrei, portar, v. Andrei Corcodel,
Andrei, egumenul minAstirii Secul, al III-lea.
stApAn In Poiana lui Ureche (1606) XVII Andrei, postelnic, stApAn pe vii la Cotnari
vol. II 61. (1578) XVI vol. Ill 94, 95; v. si Andrei
Andrei, fiul Anei, vinde parte din Ghiti- Coreodel, logofAt al III-lea.
voesti lui Ion Petriul pArcAlab (ment. Andrei, slugA domneaseA, stApAn In Biesti,
1619) XVII vol. IV 306. Giugureni si Hajdieni (1430) XIV-XV
Andrei, fiul lui CrAciun i nepot Neacsei, vol. I 412.
vinde satul PAcurAresti cu iezerul Gea- Andrei, slugA domneascA, unchi Marusci
mAnul tin. Chigheci lui Nistor Ureche lui Dragos din Poenari pc BArlAzel (ment.
vornic (1604) XVII vol. I 148. 1529) XVI vol. I 303.
Andrei, fiul lui DumbravA i nepot lui Gur- Andrei, slugA domneascA, striinepot lui Clara
ban, vinde parte din Hulturesti lui Vasi- vornic, vinde lui Lungul parte din RAciu-
lie (ment. 1621) XVII vol. V 17. lesti pe Prut (1584) XVI vol. III 246.
Andrei, fiul lui Dies sAtrar, in pricinA cu Mar- Andrei, slugA domneaseg, vinde o parte din
muril uricar pentru pArti din SAndreni iazul de la Valea NeagrA lui CArstea vor-
si CApotesti (1619) XVII vol. IV 359. nic (1605) XVII vol. I 242; v. s Andrei,
Andrei, fiul lui Jurja .si strAnepot lui Oancea nepotul lui Basmag.
Averescu, stiipAn In Oniceni, Jurjani Andrei, sulger din Craceni, niartor (1618)
Averesti pe BArlalzel i Coble (1576) XVII vol. IV 270.
XVI vol. III 63. Andrei, sotul ParascAi i ginere Itti Cotujan,
Andrei, fiul lui Mirea nepot lui CrAciun vinde parte din Corochiesti lui Ionascu
TiuncA, vinde parte din Ghiduseni lui vAtav (1609) XVII vol. II 253.
Ionaseo Ghianghea logont (1623) XVII Andrei, tatAl lui Ion Damian, 'Fijian s.a.
vol. V 222. din TAIpAlAesti, unde a fost prisaca lul
Andrei, fiul lui Onu i nepot lui NegrilA, (rient. 1572), XVI, vol. III, 12.
vinde parte din ObArsia Dragomirestilor Andrei, tatAl lui Mihul Epure, Toma i ha-
tin. LApusna lui NicoarA uricar (ment. nic Marenai din Solesti (ment. 1502)
1597) XVI vol. IV 183. XVI vol. I 13-4.
Andrei, fiul lu VanA si al Anei, nepot lui Ne- Andrei, vAtav, marten. In Hui (1599) XVI
grea, stApin In Cosilouti l Stanulouti vol. IV 263.
sub Nesfoiu (1432) XIV-XV vol. I Andrei, vornic de Tara de Sus (1591) XVI
97. vol, IV 11, 16, 17, 30; IntArit stifipAn
Andrei, fiul Neu& i nepot lui Toader, In Trebes, tin. Bacilu, XVI vol. IV 31.
vinde lui Petriman FantAnA parte din Andrei, vAtAman (unde a fost sat la
Costesti pe Prut (1520) XVI vol. I 158. (ment. 1443) XIV-XV vol. I 194.
Andrei, ginere Lelei, vinde parte din Glo- .Andrei Babiel, v. Audrias liable], boier.
deni lui Apostol pAreAlab (1625) XVII Andreiasii, V. Todosia AndrelasA.
vol. V 339. Andrei Bali, s.coate copie de pe un suret al
Andrei, logofAt, semneazA suret (ment. tar- unui act domnesc (1765) XVI vol. II 9
zie), XVII vol. IV 497. (ment.).

26

www.dacoromanica.ro
Aiideel CaOr, uric pentru satul Cipoteni sub Andrea Gavrincen din Stiborini, mart& (1622)
Terebne dat in miinile lui (sec. XVIII) XVII vol. V 149.
XVI vol. 11 75 (merit.). Andrei Lento, staroste, bunic Anghellnei
Andrei eel btrin, din Vornieeni, al lui Ghe- din Hrosiuti, lurciuti, Vasileu, Doro-
rasem, hotarnic la Ciuciuleni tin. Lipusna skip, Boianciuc i Costesti (1617) XVII vol.
(1616) XVII vol. IV 519. IV 82-3.
Andrei Cblrlac, vames, total lui Dumitrasco, Andrei Lungul, v. Andrei Dolha.
stilpfin in Zorileni pe Birlad (1602) XVII Andrei Sabil, fost mare cipitan, tilmaci de
divan, traduce acte domnesti din limbo
vol. I 48; V 105. slavoni (1793-1797) XIV-XV vol. I
Andre& Corcodel, logofilt al treilea, pircilab 33, 192; XV vol. II 287; XVI vol. I 207,
de Hotin, pircilab de Neamt, apoi hat- 289, 370; II. 34; III 51, 164, 220, 259;
man si portar de Suceava, boier si pan, IV 71, 228, 278; XVII vol. I 103; II 229,
iocalleste acte domnesti i Invati (1582-3) 283, 299; III 24; IV 15; V 239.
XVI vol. III 196, 197, 201, 220, 225; Andrei Scundosi, gelepul din Oblucita, gi-
stipin in Climiuti, Socolul, Zavadine, nerele lui Coschianas, Intirit stipin in
Vorniceni, Turbureni, Rujinti, Driginesti tin. Chigheci (1588) XVI vol.
-Buzeni, Lleti, Ciciceni i Brosteni, III 384; aduni gostina oilor din tinuturile
Neamt, XVI vol. III 308-309; pre- Birlad si Tutova (1591) XVI vol. IV
-tuie.ste caii dati de Stinili soimar lui 21, 23, 26; martor in Birlad XVI vol.
Petru voievod pentru satul Popesti, oco- IV 33.
tul Roman XVII vol. III 326; stipiin Andrei Sinlei (Sinica), fiul lui Nicoari
in Bursuceni, Zavadine i igani, Iuri- nepot lui Lazor si Simion, stipin In Feai-
coni, prisaca la Bohotin, *epteliceni, resti, Couninesti si Petresti (1546)XVI vol.
Podoleni, vad de moari pe Birlad, vii I 510.
*.a. XVI vol. III 372, 393, 394, 395, 410, Andrei StanIslaviel Stanislav parcilab de
411, 415, 416, 419, 428, 429, 434, 445, 461; Neamt.), vinde selistea Ciucelesti tin.
IV 39; diruieste prisaci la Bohotin Ii vii Neamt cu mori lui Toma postelnics.a.
la Cotnari ministirii de la Pingrati (1618, 1619) XVII vol. IV 219, 304; mar-
XVI vol. III 415, 416, 418, 419; IV 39; tor in sfatul domnesc (1609, 1610) XVII
XVII vol. III 63, 51 (ment.); pircilab vol. II 201, 209, 211, 215, 217, 236, 240,
de Neamt (1584-6) XVI vol. III 264, 242, 244, 248, 273.
287, 299, 302, 305, 307; batman si portar Andrei Tiutul, diac pisar), stinin In
de Suceava (1586-1592) XVI vol. III 262, acum Bertesti, tin. Filciu (1592)
267, 290, 312, 313, 316, 324, 326, 332, 335, XVI vol. IV 50; serie acte domnesti (1594,
341, 347, 349, 351, 352, 355, 362, 367, 1610) XVI vol. IV 113; XVII vol. II,
373, 376, 382, 387, 395, 101, 411, 418, 325.
419, 424, 426, 427, 431, 438, 441, 444, Andrei Vrauas, gelep, comp:Ara' oi din Moldova
452, 454, 463; XVI vol. IV 2, 39, 40, 49, (1591) XVI vol. IV 26.
53; pircidab de Hotin (1583-4) XVI vol. Andrelan, slug, nepot lui Drgu i strilne-
III 238, 240, 241, 244, 246, 248, 249, 258, pot Stanii, vinde pirti din Fundeni pe
272, 273, 274, 275, 276, 278; robi scosi de Albiia tin. Roman lui Nestor Ureche lo-
la turci de XVI vol. III 445; martor In gofilt (1591) XVI vol. IV 9; XVII vol.
Iasi la cununia lui Petru chiopu cu Irina I 231.
Botezat (1591) XVI vol. IV 2; In exil la Andreian, uric pentru satul Petia Mare ars
Constantinopol (1593) XVI vol. IV 82; In casa lui (ment. 1596) XVI vol. IV
famine, sotul Todosiei din Bursuceni, 142.
lui Lupascu i Magdei si socrul lui Andreiasa, cneaghina, v. Todosla Andrelasa
Vasile Ureche XVI vol. IV 162, 163; Andrelas din Biseani, martor (1621) XVII
XVII vol. IV 99; V 151, 387; sate si averi vol. V 49.
ramose sotiei i copiilor lui XVII vol. Andrea Tali* din Crugleanca, martor (1617)
I 141; II 236; IV 99; V 151, 387. XVII vol. IV 521.
Andrei Costachi, v. Andreieo stolnle (1560). Andreica (Andreico), diac, serie acte dom-
Andrei Daseoviel Daschevici, Dische- nesti (1460-1475) XV vol. II 312, 343,
vici), pisar din Cetatea Hotinului, tilmi- 394, 398, 406.
ceste acte domnesti din limbo slavoni Andreica diac, v. Andreiea
(1772-1805) XVI vol. I 92, 301; II 41; Andreica din Antilasti, juritor la Suceava
(1599) XVI vol. IV 267.
IV 126; XVII vol. I 253; IV 206. Andreica din Bilteni tin. Iasi, WO Sorei si a
Andrei Dolha (Andrei Lungul), nepot lui Ion (ment. 1604) XVII vol. I 148.
slug domneasci; vinde pirti din Andreica din Belcesti, Wit lui Toma si Ani-
Mfirtinesti pe Trotus lui *erban (1480) tei; vinde parte din sat lui Toma Brae
comisel (1611) XVII vol. III 35, 36.
XV vol. II 24; trate cu Miclea i Marusca Andrelca din Dolhesti, total lui Botul si bu-
si total Neacsei si Dobrei din Torcesti nk lui Gheorghie diac din Liteani pe
Osmelesti XVI vol. I 512; II 192. Moldova (ment. 1619) XVII vol. IV 356..

27
www.dacoromanica.ro
Andreiea din Drdgnesti alege hotartil satu- Andreica, flu) lui StAngaciti, v. Andzelece
lui Toplita (1579) XVI vol. III 129. spdtdrel.
Andreita din Florintesti, martor (1624) 'XVII Andrelea, fiul lui.5teful si nepat lui 13,4rsan,
vol. V 298. vinde parte din Tiggnesti pe Patna Jui
Andrefea din Frncesti tin. Cfirligeitura (1618) I3ogdan voievod (rient. 1523) xy.1 vol.
XVII vol. IV 231 (ment.). I 219.
Andrelea din Huhurezi, bunic lui lonafico Andrelea (Andreico), fiul lui Terpici, nepot
(1624) XVII vol. V 281 (ment.) lui Isaiu, vindc pilrti din Roscani pe Su-
Andrelea din Ltcani, tatl lui Macsim, vinde ceava lui Cozma Gheanghea (ment. 1547)
loe de case lui DrAgan din Stroiesti (ment. XVI vol. I 550, II 28.
1623) XVII vol. V 200. Andreica, fiul lui Toma, nepot lui Ion vinde-
Andre:lea din Pscani, Martor in Baia (1587) parte din Tiori, tin. Tecuci, lui strate-
XVI vol. III 365. Bolea pdharnie (1611) XVI /II 24..
Andreica, fiul Anuscdi, nepot lui Onisor vis- Andreieri, fiul Magdalenei, stapn IiiBosn-
tier, slugd, vinde parte din Berindeesti cesti pe Jijia, tin. Iasi (1549) XVI vol..
pe Costina lui Gavril Totrusan vistiernic I 584-5.
(1507) XVI vol. 1,63, 327. Andreica, fiul Marenci, v. Andrelco, slug
Andreiea '(Andreico), fiul Grozavei, nepot lui domneascd.
Tciader, strnepot lui Mihul cel Btrfin, Andrelea, fiul Parascdi si nepbat al tiViar'nei
'4/hide parte din VlddeM, tin. Hrlu lui 5.a., stdpfind in HAsnseni la Cdrlig-
Arsenie Nebojatco uricar (1614, 1617) tura (1574) XVI vol. III 30.
XVII vol. III 164, 168; IV, 160. Andrelea, fiul Stanei i strdnepot lui Rodeo-
Andreica, fiul lui Alexa si nepot Arvasdi, Ciumald, vinde parte din LeveAtt lui
vinde parte din Oboroceni, tin. Roman, Giurgiu Brudur, diac de vistierie (1506).
lui Nicoard Prdjescu logofilt (1606) XVIl XVI vol. I 48.
vol. II 26. Andreica (Andrdica; fntna de piatrd a
Andrelea, fiul lui Barbul Mira, slugd, intd- lui hotarul tdrgului cheia la (Ment..
rit stpn in Zernesti (1494) XV vol. II 1606) XVII vol. II 28.
205. Andreica, fost piredlab, v. Andreica, rfiledar..
Andreica, fiul lui Dan Davidescul, slugd, vinde Andreica, fost ureadnic dc Badeuti, satul
prti din Tmpesti, Mfutjesti si Bungcsti, Sofrlinesti vndut lui Dutnitru Htibulea
lui Ion, Ghcorghe mitropolit s.a. (1545- de (1617) XVII vol. IV 149.
1583) XVI vol. 1 586; II 9; 111 176, 221. Andrelea, frate cu Nechifor, nepot
Andreica, 'fin] lui Drago s vornic si irate en selistea Pfirjolta tin. Iasi, findutia lui
Ion Sdcard vornic, mos lui Lazor Orbul Stroici logofdt de (1605) XVII 'vol. 1
s.a. din Bahnari s.a. pc Tutova (ment. 258 (ment.).
1546) XVI vol. I 425. Andreica, miedar, apoi pfircalab de Roman
Andreiea, fiul lui Ion Bilrliga si nepot lui (Cetatea Noud), strdnepot lui Murgu i Nea-
Ivancu, vinde parte din Horbinesti cu gotd, sot Gherusei, tat1 Mariici, Ne-
iaz i moard pc Racovfit lui Simeon Mo- chita diac, Donici Urtet, in-
vild batman (1600) XVI vol. IV 289. tarit stdpn in Vrtop pe Cracdu (1579-
Andreica, fiul lui Ion Buluban strnepot lui 1589) XVI vol. III 111, 320, 421, 422;
Oan Limbdtilce, tatAl lui Gavril IV 40, 41; prclab de Roman in sfatul
Anuscdt, stdpfin in Britcani, tin. Neamt domnesc (1591) XVI vol. 1V 16, 17, 30,
(1564-9) XVI vol. II 187. 185; XVII vol. I 157, 160; II 31; IV
Andreica, fiul lui lonasco Pulel, vindc parte 392.
din Brtsani (Cupcici), tin. Iasi, lui Andrelea, intdrit stlip An in Si davsca (1616)
Ilea Bilcioc ccasnic (1605) XVII vol. I XVII vol. IV 52.
215. Andrelea, parte din Nvrniti, tin. Cov-urlui,
Andrelea, fin] lui Lie cdlugdr, parte din Ochi- cumpratii de Vicol de la (1593) XVI
sesti, cumprat de Murgoci Toflea sta- vol. IV 91 (1619); XVII, vol. IV 407'
roste de la (1610) XVII vol. II 274 (ment.).
(mcnt.). Andrelca, pdbarnic din Nfifurdesti, martor
Andreiea, fiul lui Marco, tan] lui Gorghicean, (1615) XVII vol. III 195.
bunic lui Negurd si Dumitra din Tutcani Andreica, pdharnic, v. Andreleo ceasnie.
(1608) XVII vol. II 151, 175. Andreica, piirelab, v. Andreico, pfircAlab,
Andreiea, fiul lui Musat, stdpAn in Tursti de Cetatea Noud si Andrelea, spatar.
pc Siret (1569) XVI vol. II 182. Andreica, prclab de Roman, v. Andreica,
Andrelea, fiul lui 0Mis, vinde parte din Bahna miedar.
(1588) XVI vol. III 379. Andreica, prgar de Baia, v. Andrelea,
Andreiea, fiul lui Paru adieu, slugd, vinde Utz.
parte din Flocesti pe TazIdu lui *tefan
cel Mare (1491) XV vol. II 153. .Andreica, poi:id din Tutcani, manor (1608}
Andrelea, fiul lui Petre Corod, slugS, stpfin XVII vol. II 152.
In Babosini pe Racova (1546) XVI vol. Andrelca, poi:id din ZlAtAresti, martor (1617>
I 535. XVII vol. IV 157.

28
www.dacoromanica.ro
Andtriea, slugS dottnreasca, fiul Marenel, Andreica, tatiil Nastasiei din. Qhdrsie (pent.
itepot lui Cozma, stApan in Bobesti (1559) 1596-1600) XVI vol. IV 134.
XVI,. vol. II, p. 118. Andrelea, total Nastei din Micle.5ti .pe Po-
AndreIca, sluga domneasca, fratele lui Berin- draga (ment. 1546) XVI vol. I; 537.
deal s.a., stilpan In Trebes (1584) XVI Andrelea, total Varvarei, vinde parte din selis-
vol. III 240-241. tea Rogoz (1607) XVII vol. II 105 (ment.).
Andrelea, shiga domneasca, fratele lui Cojoc, Andrelea, viltav din Musetesti, martor (1574)
stApAn in HAndresti pe Bujor (1546) XVI vol. III 38.
XVI vol. I 508, 509. Andrelea, vatav, stapin in PerebicAuti
AndreIca, sluga domneascA, fratele lui Costea (1581) XVI vol. III 165.
Urecheanul, vinde parte din Medeesti Andreica, vAtav, v. Andrelea Garhaseul,
pe Moldova lui Costea Albotil postelnic vatav.
(1533) XVI vol. I 349. Andrelea, vataman din Cobale, alege hota-
Andreica, slugii domneascii, fratele lui Duma rul satului Sendriceni, tin. HArlAu (1620)
5.a., stApan in satele de pe Sarata, unde XVII vol. IV 493, 507.
a fost Roman si Husul, tin. Fillciu (1519) Andreica, vornicel, vornic de Tecuci, martor
XVI vol. I 140. (1603) XVII vol. I 102.
Andreica, slug domneasca, fratele Mariscai, Andrelea Blid, sluga domneasca, frate Cu
nepot lui Stoian, IntArit stapan in Iadomi- DrAgoiu, intarit stApan in selistea de
resti pe Tazlau (1560) XVI vol. II 142. langil tarina Mursesti, tin. Chigheci (1508)
Andirlea, sluga domneasca, intarit stApiln XVI vol. I 78.
In Barasti (1555) XVI vol. II 79. Andrelea Boloriel, din Barbosi, martor in
Andvelea, slugA, stapAn In <BAluseni> ocolul Rosiori, tin. Roman (1590) XVI vol. III
Bacaului (1569) XVI vol. II 205. 454.
Andrelea, sluga, steipin in Zorilesti si Vficil- Andrelea Borileanul, vistiernicel, dA Cars-
sani (1546) XVI vol. I 436. tinei, fiica lui Bubuiog, parte din Jever-
Andrelea, slugA, nepot lui Ghedeon Harbuz, teni, schimb pentru parte din BorAle
,intarit stapan pe JigAlia (1497) XV (1570) XVI vol. II 234-5.
vol. II 269-270. Andrelea GArbiscul, vatav, nepot lui Nicoara
AndreIca, slugii, ncpot lui Mantul, vinde lui Onita, socrul lui Toader Dragota, in pri-
HAbiac parte din HIApesti pe Prut (1580) cinA Cu razesii; stapiln in GArbesti, Tun-
XIiI vol. III 136. guzeni, Ciiscoasti i Poiana MAnAstirii
Analreica, Oita nepot lui MadArjac cel ba- (1578-1585) XVI vol. III 97, 98, 291,
tr3n, vinde parte din Scortesti, tin. Car- 292; imprumutil cu talen i pe Greaca din
ligatura, lui Coma Sarpe (ment. 1506) Vilnesti si pc Miinaila pArcalab de Grauri
XVI vol. I 46. luand zalog partite lor (rient. 1606, 1617)
Andreica, slugS donineascal, vinde parte din XVII vol. II 5; IV 93.
Cotava lui Braila sat. (rnent. 1598) XVI, Andrelea Harutul, diac, fiul lui Lupul Mi-
vol. IV 222. bailA, nepot lui Micul, striinepot lui Coste,
Andrele,a, slugil domneascii, var. Cu Soltan, rastranepot lui Dragos, vinde parte din
intArit stApAn In BArbesti pe Prut (1527) Ungheni lui Stoica logofiit (1601, ment.
XVI vol. 1 236. 1613, 1616) XVII vol. I 21; III 123; IV
Andeeica, sotul Nastei, vinde parte din Tu- 27; partea lui in RAde5ti (ment.. 1621)
toveni lui Anton s.a. (1560) XVI vol. XVII vol. V 49; scrie act domnesc (1589)
II 127. XVI vol. III 446; vinde pilrti din Liesti
Andreka, sotul Pietrei din CrAhfinesti (1623) Radesti, tin. Neanit, lui Nistor Ureche
XVII vol. V 204. vornic i lui Toader Boul vistieruic (1599,
Andre ca, spatar, v. Andreleo, pArcalab de 1606) XVI vol. IV 275; XVII vol. 1 213
CeLitea Nouil. 4; 11 6, 77, 84.
Andreiea, sprit-ire' din Almiiseni, trimis de Andreica Polea, vinde parte din Puiciani pe
donin sa aleag partea din Vartop a ltti Rant, ett JAM, iazuri si mori lui Ureche
Gileorghe diac (1613) XVII vol. III 142; mare vornic (1609) XVII vol. 11 2
1V 53. Andrelea Soroceanui din tin. Iasi, martor
Aadreica, spAtArcl, fiul lid StAngaciu, vinde (1619) XVII vol. IV 312.
linAndreica *aptelici armas, parti din Andrelea Septeliei, pArcalah de Hotin, cum-
Horbinesti (1586) XVI vol. Ill 333. natul lui Coznia Ghialighe, tatal Angheli-
Androica, stolnic, sotul Solomiei din Corititesti nci, Nastascai i 'I odosc.ii din Saveni,
(1588) XVI vol. III 390. martor in sfrt (1540) XVI vol. 1 '093, 394,
Andreica, soltuz din Baia, martor (1590) XVI 395, 397, 398, 400, 402; intArit stapAn
vol. III 462; p Argar, martor (1607-1625) In EzAreni la Cotnari (1540) XVI vol.
XVII vol. II 78; V 361. I 399; fost pArcalab, XVI vol. I 582; v.
Andreica, soltuz din Stefnesti, martor (1614) Saptelici i Septiliel.
XVII vol. III 162. AndreicAi, V. Ion Andreiciii.
Anurelea, tatal lui Veisa din BorAle (ment. Andreico (Andreica, Andrica), ceasnic (pA-
1600) XVI vol. IV 301. harnic), sotul Anuscai din Milinesti, tin.

29
www.dacoromanica.ro
Hotin (mcnt. 1528, 1560) XVI vol. I vinde satul Balanesti pe Tutova lui Mihul
289; II 152; martor In sfatul domnesc logofat (1443) XIV-XV vol. I . 189;
(1486-1489) XV vol. II 55, 56, 57, 59, pierde satul Chetelesti pe Siret In pri-
61-64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76-78, cina cu Farte Dragose (1460) XIV-XV
80, 81, 83, 85-87, 91, 92, 94, 95, 97, 99, vol. I 309.
101, 103-105, 108, 109, 316. Andreleo Serblei, boier, sotml Maruscai si
Andreico (moara lui), In satul Tulesti pe gincre lui Ivan Cupcici (1474) X1V-XV
Siret (ment. 1448) XIV-XV vol. I 232. vol. I 401.
Andreico (Andreica, Andrei), parcalab de Andrelenta, fiul lui Onica, tatal lui Avar,
Cetatea Noma, spatar In sfatul domnesc Bucium i Neacsu, bunic lui Carla, Toa-
(1558-1559) XIV vol. II 101, 103, 106, der s.a. din Buciumi, tin. Neamt (1574)
108, 1099, 110, 111, 113, 114, 116, 117, XVI vol. III 33-4.
121, 122, 123; martor in sfatul domnesc Andreitoae, fiica lui Barzul si mama Opuhoa-
(1560-1563) XVI vol. II, 125, 126, 128, ei din Popiscani, tin. Carligatura (1620)
129, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, XVII vol. IV 456.
145, 146, 149, 152, 155, 162, 164, 166, Andrian (Andriian) din Carstesti, martor In
167. Brateni, lin. Lapusna (1619) XVII vol.
Andreico, popa, teal Nastei din Bahna, tin. IV 415.
Neamt (ment. 1554) XVI vol. II 44. Andrian (Andreian), slug5, intarit stapan
Andreico, sluga donmeasca, fiul Fedcai, vinde In Brosteni (1546) XVI vol. I 513-4.
parte din Cotova popii Gavril Flinco Andrian (Andriian), in pricina pentru-parte
(ment. 1598) XVI vol. 111 221. din Hanasani cu Andrei (1606) XVII vol.
Andreleo, slugS, flul lui Dasco, nepot lui II 50.
Groza i lui MihailA, vinde parte din Clis- Andrian (Andriah), vatav din Stanesti, ta-
cant' lui Stetan cel Mare (1490) XV vol. tal lui Lazar, cumpara parte din Candesti
II 136-7. de la Parasca (1612) XVII vol. 11 69,
i nepot lui Las-
Andreico, sluga, fiul Ilici 117.
Eau globnic intarit stapan in Laslaoani Andrliasa, tUca Mtiiasei, vinde vie In Al-
pe Cracau (1495) XV vol. II 231. beni lui Movila fost parcalab (1602) XVII
Andreiem, slugg, fiul Marinei t nepot lui vol. I 53.
Iliat pharnic, vinde partea sa din BA- Andrias (Andriias), upan, Irate cu durie
lanesti pe Tutova lui Drago s vornic (1510) stolnic, martor in sfatul domnesc (1382-
XVI vol. I 83; v. si Andreleo Iliesesen. 1411) X1V-XV vol. I 3, 8, .10, tly
Andreleo (Andreica, Andreichi, Andrei Cos- 27.
tachi) stolnic, martor In sfatul domnesc, Andrias, boier, fratele lui Stan Babiei, v.
(1560) XVI vol. II 125, 126, 128, 129, 133, Andrias
134, 135, 137, 138, 140, 142, 145, 146. Andrias (Andriias), slugA donmeasea, fiul
149, 152, 155; restituie satul Feredeiani lui CrAciun Belcescul, stapan In Beleesti
manastirii Homor (merit. 1562) XVI vol. si Negoesti pe Paraul Alb (1414) XIV-
II 159. XV vol. I 34.
Andreieo Clortorovschl Ciortorinschi, .- Andrias, slugA domneasca, da partea sa din
Ciortorovsca, Andreico Ciortoroschi, Gosmanesti lu Costea logof At (1442>
Ciortorescul, Ciortorogo), boier, pan, X1V- XV vol. I 178.
intArit stapan In Ciortorlia, Dubovat Andrias sluga domneasca, frate cu loan, Ga-
Osihlib (1464) XIV-XV vol. I 336; vril si Petru, stapan in Tritaristi (1487)
martor in sfatul domnesc (1486-1497) XV vol. II 58-9.
XV vol. Il 55, 56, 59, 61-65, 67, 68-71, Andrias BAH, boier, frate cu Stan si Ia-
73-75, 77, 78, 81, 83, 85-87, 90, 92, chim Babici, Simion i lurie, intarit sta--
94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 108, 109, 115, pan in Jicovul de Sus si Hliboca pe Dereh-
117-120, 122, 123, 127-130, 133, 135, lui (1436-1493) XIV-XV vol. I 126;
136, 138, 140, 141, 145, 147-151, 154, XV vol. II, 184-5.
155-157, 159-162, 168, 170-173, 175, Andrias Caliman (Redil lui uncle a fost
177, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 189, sat pe Putna la -,(ment. 1445) XIV-
190-192, 195, 196, 198, 200, 201-203, XV vol. I 210.
205, 206, 208, 209, 213-225, 227-229, Andrias Rancoviel, slug5, vinde parte din
231, 232, 236, 237, 239, 240-245, 247, Vicsinet pe Suceava lui Stefan cel Mare
250-253, 255, 258-260, 262-268, 271, (1488) XV vol. II 90.
272, 274, 275, 278, 280, 281, 316, 322; v. Andrias Slujilscul (Sluga Andrias), fiul lui
si Nemirea Ciortorovsehi. Sluga Stan, tatal Maruscai si al BilcAi
Andreieo Cordar, fiu ori ginere lui Liuban cel din Horodniceni si socrul lui Negrila din
batran, tatal Neagai i bunic lui ... din Slujesti, Maluri, Onesti, Labacsti pe
Cordareni (1519) XVI vol. I 149 (ment.). Trotus si Fantana Horgai (1458) XIV-
Andreieo Ille5eseu, boier, fiul lui Ilias pahar- XV vol. I 301; XVI vol. I, 317.
nic, tatal Nastei, Vascai i Ghindei din Andriea, sotul Pitrei din Crahanesti (ment.
Balane.sti (ment. 1510) XVI vol. I 83; 1623) XVII vol. V 202.

30
www.dacoromanica.ro
Andriest" (unde a tost satul Costiceni pc Andriiasanul, v. Ion AndrItsanol.
Vaslui (ment. 1503) XVI vol. I 40-41. Andriisanni, total lui Loghin, Ion Andriisaian
Andrle", comisel, stipan In Setrareni (1601) s.a., bunic Axiniei s.s. din Camaratmae pe
XVII vol. I 24; vinde parte din Setra- Sohovat (ment. 1605) XVII vol. I 206; v.
reni Cu case lui Mihaila Trifan postelnic si Ion Andril'anul.
(1605) XVII vol. I 205. AndrIlu, fiul lui Gorghici, martor In Gherma-
Andrles, cliac din Britcani, las Insemnare nesti, sub donmia lui Vasile Lupu (ment..
de cand a" venit Sobieschi In Moldova 1601) XVII vol. I 18.
(ment.) XVII vol. III 82. Andrisa, de la Neamt, vinde o vie lui Saya
Anide, popa, stapan In Tlpillesti (1569) calugar (1493) XIV-XV vol. I 200.
XVI vol. II 205-206. Andrita, total lui Petrea <Calapod> stolnic
Andrles (garla lui iezerul Bogatul pe din Bratiesti, ucis de Petru Ponici (1473)
Prutet, tin. Chigheci, langd (1459) XIV-XV vol. I 398.
XIV-XV vol. I 302. Androinic, v. Andronle, ti,tal lui Costea lo-
Andrics (poiana v. Andrieas (unde a gofiit.
' fost Andronaehl, boicr, martor In sfat (1522) XVI
Andriesitn, sluga, irate lui Dragosin, vinde vol. I 599.
partea sa din Rumani pc Tutova lui Ef- Andronachic, mare vistier, Invata (1600) XVI
rem Huru vornic (1546) XVI vol. I 467. vol. IV 293.
Andrlesamil, sluga, fiul Nicinii, nepot Ma- Andronacht nonlel, aga, semneaza copie de
ruscai si stranepot Oici, vinde parte din pe suret la 5 sept. (ment. 1814) XVII vol.
Ezareni la Cotnart lui Andreica Septe- II 237.
lici parealab de Ilotin (1540) XVI vol. Andronic, ceasnic, v. Andronfe Settles, pa-
I 399. harnic.
Andrilas, nepot lui Hodco Costici postelnic, Andronle, diac, serie act domnesc (1577-1580)
strabunic Miran s.a. din Vertiporoh XV1 vol. III 87, 139.
(1603) XVII vol. I 113. Andronie, diac, scric act donmesc (1620) XVII
Andriesascul, v. MI/MA Andriesaseul. vol. IV 512.
Andrilas (Andreias),- soltuz de Vasil'', mar- Andronle, diac din Meresti, martor in BM-
tor (1613,-1624) XVII vol. Ill 121; V maceni la vanzarea unei parti din Bou-
298. reni, tin. Succava s.a. (1610) XVII vol.
An drilas (unde a fost ; Rediul lui sat II 316 V, 173.
pe Putna (1445) XIV-XV vol. I 210 Andronle, din Balosesti, rnartor (1606) XVII
(nent.). vol. II 30, 343.
Andriias (Andrias; unde este sat pc Ciu- Andronle din Britcani tin. Neamt, martor
hur sil Prut la - (1129) XIV- XV vol. I (1612) XVII vol. Ill 82.
83, &4.. Andronic din Meresti, v. Andronie, diac.
Andritas (Andric9.,' sal langa unde a fost Androide, din Obarsiia I3erheciului, total
Falein mai jos de (ment. 1502-1520) lui Grigorie Ciuperca i bunic lui Todosie
XVI vol. I 245, 29, 171; grindul Bo- vatav de stolnicei si lui Gheorgbit carnaras
gota 'OTTO garla lui (1459) XIV-XV s.a. (1613) XVII vol. III 238 (ment..).
vol. I 302 (ment.). Andronic (Andrunic) din Odobesti, martor
Andriieu, Dice. lui -Silion si nepoata lui Ne- megies la daruirea unei parti din Baiceni
coara Raspop, vinde parte din Raspopi, si Salavestri (1612) XVII vol. III 66, 70,
tin. Vaslui, lui Dumitru i lui Simion 97.
(1012) XVII vol. III 89. Andronle din Bastiani, tin. lasi, fiul lui An-
Andrilea, frate cu Ion Sikora vornic, str- dronic i total lui Simion (ment. 1603)
bun lui Toadir Orbul din Balmari si Vor- XVII vol. I 97.
niceni pe Tutova (ment. 1551) XVI vol. Andronle din Ristiani, total lui Andronic
II 5 si bunic lui Simion s.a. (ment. 1603)
And/ilea, lugS domneasca, fiul lui Mihul XVII vol. I 97.
Magdiciu, stpan in Milgdicesti pe Ichel Androide din Sacaleni, tin. Vaslui, vinde parte
(1529) XVI vol. I 300. din Carligi, tin. Neamt, MriicAi, fenicia
Andrilea, sluga donineasea, stpfin in Oesani lui lonut din Serbesti (ment. 1602) X1 II
pe Razina, sin. Iasi, (1522) XVI vol. I vol. I 58, 209, 212.
200. Andronle, din Selistea, tin. Iasi, total MS-
Andrlieo, stranepot lui Craciun Belcescu runtei si bunic lui Paval s.a. (1622) XVII
vol. V 153.
total lui Toma din Belcesti, tin. Neamt Andronie din Valtureni, martor (1621) XVII
(ment 1619) XVII vol. IV 390. vol. V 68.
Andrilea Crept!, total lui Milcsiim din Mogo- Andronic, fiul Tacosei, v. Androide, sluga
sesti, tin. Neamt (merit. 1625) XVII vol. donmesca.
V 362. Androide, gelep, frate Cu Sorupul, Lambra
Andrileu, sluga domneascii, irate cu Ion Baicu s.a., intrit stpan pe locul Moici de pe
si cu Toader, stpan in Petresti pc Zeletin Spinoasa, tin. Lapusna (1593) X\ I vol.
(1981) XV vol. II 29. IV 78.

31
www.dacoromanica.ro
Androule (Androinic), negustnr din Boto- testi, tin. Iasi, lui Zaharia (1 579) xyl
sani, tnartor (1603-1609) XVII vol. I vol. Ill 122.
.112, 139;* II 251. Andronie, siuga domneasca, Hid MruC4i,
AndrOnle, negustor din Iasi, martor (1596 vinde rarti din Scntasi lui Niezarit vor-
1600) XVI vol. IV 137. nic (ment. 1620) XVII vol. IV 449.
Andronic, pahArnicel din Horoste, martor Androule, shwa domneasca, fiul Maruscai
megies la Samascani, tin. Orhei (1614) si nepot lui. Toma, vinde parti din Gau-
XVII vol. III 181. noasa pe Ciulucul Mare lui Groiav.(1586)
Andronie, pitarel, fiul lui Onciul i nepot XVI vol. III 332.
iu Talasman, vinde prti din HilsnAseni Andronle, sluga domneasea, flu' Tacosii si
(Cu moara i livezi) lui Nicoara PrOjes- nepot Nastei, vinde parte din Glodeni,
cul vistier (1617) XVII vol. IV 128-9, tin. Vaslui, lui Bilisanui uricar (1602)
158, 168. XVII vol. I 52 (ment. 1617) vol. IV p.
AndronIc, pop, stapan In Carstesti (1587) 150.
XVI vol. III 364. Andrunie <slug domneasca>, fratele lui Cor-
Andronle, pop, fiul lui Drghici, vinde parte paci stolnic pe un loe pustiu
din Berbenteni cu iaz si moara pe Crasna, 15110 Sangerei pe Citilucul Mare (1586)
lui Cldrita Dumitrachi mare postelnic XVI vol. III 322.
(1609) XVII vol. II 239. Androule, shwa dot-unease:1, stapan pe Poiana
Andronie, popa, tatal lui Toader, Stefan s.a. Cillugdritii din Ilriscani, tin. I',:mtint. (1591)
din Radeni pe Tutova (1609) XVII vol. XVI vol. 1V 10.
II 234: Andronie, slugd domneascd, sotul palaghici,
Andronie (Androinic, Andro.nachi), pircalab stapan in Dusasti, tin. Neand. (1591)
de Hotin, martor In sfatul domnesc (1575 XVI vol. IV 19."
1578) XVI vol. III 44, 46, 48, 50, 57, Andronle, sluga domneascO, virul lui
59, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 81, Capota, primeste in piistrare satului
83, 93, 100. Poienari de la obarsia Bdriazelidui (157)
Androule (Androinic), slug domneasca, fiul XVI vol. III 54.
Elincai i nepot lui Toadea Sofrat, vinde Andronie, sluga domneascil, viuda parte din,
pate din Rosiori lui Ion (1572) XVI Letuiceni lui Nicoara mare vornic (1616)
vol. III 7. XVI vol. IV 48.
Andronle, Olga domneascii, fiul lui Bogcian, Andronle, stolniccl din Stornesti, martor
In pricina cu Sofronia, masteha sa, pentru megies la vanzarea une prti din Podo-
Ostopcian pe Prut (1607) XVII vol. biti (1620) XVII vol. IV 480.
II 94. Andronle, vistiernicel, stapin In Bruduresti
Andronie, siuga domneasca, fiul lui Danciu (1607) XVII vol. II 118-9.
parcalab; satul Barbuiesti, tin. Dorohoi Andronie (Androinic, Andronicovici), tatal
vandut lui Vasile Ciolbanschi t Anei, lui Costea logofAt din Buciumoni Sta-
de (ment. 1611) XVII vol. III 7; nigeni (ment. 1442-1446) XIVXV vol.
IV 254. I 178, 197, 199, 208, 210, 215, 221.
Andronle, siuga domneasca, fiul lui Dragan v. si Costea AndronieovIel, fiul silo.
nepot lui Dragos, vinde parte din Li- Andronle, tatal Maricai din Francesti pe
esti pe Jijia lui Nicoara logofilt s.a. (1608) Bahlui (mcnt. 1618) XVII vol. IV p.
vol. II 172. 231.
Andronle, sluga domneasca, fiul lui Draghici Andronle Badlu, gincrele lui Prodan din Inr-
din Benesti, vinde parte din Rapedzesti cOuti (ment. 1614) XVII vol. III 178.
lui Ionasco Vrabie fost parcalab (1608) Andronle Buduea, strOnepot lui Iona.sco Ba-
XVII vol. II 143. naura mare postelnic, Intarit stilpan In
Andronie, siuga domneascA, fiul lui Dumitru Ciuciuleni, tin. Lamina (1616) XVII
comise!, vinde parte din HorzOnesti lui vol. IV 518.
CAlin medelnicer (1605) XVII vol. I 218. Andronle Cantacuzino, banul din Constanti-
Andronle, siuga domneasca, fiul lui Mtei, nopol, trintite scrisori lui Petru Schiopu
vinde selistea Craciunesti, tin. Orhei lui (1593) XVI vol. IV 82, 83, 95, 97.
Nistor Ureche comis (1604) XVII vol. I Andronic Ciolpan, slugii donmeasca, frate
149. Cu Roman Plese, stapan in Balomiresti,
Andronle, sluga domneascil, fiul lui Petrea tin. Roman (1586) XVI vol. III 302-303.
nepot lu Mic, vinde selistca Rdesti, Andronie Ilainza (Androinic Hamzovici), diac,
tin. Chigheci, lui Chiritil Dutnitrachi scrie acte domnesti (1555-1570) XVI
postelnic (1609) XVII vol. II 267. vol. II 75, 78, 81, 102, 129, 133, 136,
Andronie, slugd domneasca. fiul lui Pctre, 139, 156, 159, 171, 173, 187, 189, 190,
vinde parte din RAchitesti cu mooed* si 194, 209, 222, 227, 230, 232, 233; v. si
fanat lui Viirnav si Chirinei (1597) XVI Hanna vistier.
vol. IV 169. Andronle Mi,tiiecscul, paharnic, tntdrit sta-
Androule, siuga domneasca, fiul MOrinei si pan in Vlasinesti, cu moara In Jijia (1610)
al luiToma Spancioc, vinde parte din Ciu- XVII vol. II 325-326.

32
www.dacoromanica.ro
Andronic Mihul, v. Mihul Andronle. Andrusen, slugA, fiul Dobrci sl nepot lui
Andronle Plop, vinde parte din Plopeni lui Stefan, IntArit stApfin In Jigoreni (1508)
Nrchifor s.a. (1614) XVII vol. III 161-2. XVI vol. I 79.
Andronle Popovfel, diac, scrie act domnesc Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Costea
(1655) XVI vol. II 87: Murgoci, ncpot lui Mihail gramatic
Andrenle Beisea, 0110' domneascd, fiul lui Murgoci, stapAn In Murgoceni (1502)
nepot Nastei, vinde pdrti din XVI vol. I 7; tatill lui Iachim din Iaco-
Buecani tin. LApusna, lui Dumitrache beni pc Jijia (1550) XVI vol. I 588-9.
Chiri Palcolog postelnic (1610) XVII Andruseo, slugd domneascd, fiul lui I.azor
vol. II 335. Adas, stApAn In Horodniceni, MArcesti
Andronle Hosea, parte din Mdciciluti vAn- si Grijlivii pe Fifirlad (1495) XV vol. II
dutd lui Ciucul de(1617) XVII vol. IV 245.
123 (ment.). Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Piintca,
Andronie Seuk, pilharnic, fiul lui Maxim stdpan in Alexcsti pe Vilna (1493) XV
dd parte din Purcelesti pe Siret vol. 11 1 93.
lui Nicoard Prajescu logoldt schiinb pen- Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Stanciu
tru (1591) XVI vol. IV 38; dA pArcAlab, vinde parte din Grigoresti lui
satul Butciacnii m-rii Homor In schimb Eremia vistiernic (1507) XVI vol. I
peutru selistea Strahotin (1609) XVII 58-9.
vol. II 265-6; III 95, 59; roartor la Andruseo, sluga domneascd, fiul lui Toader
vdnzarea satelor Maxinesti si Ungureni Turcul i nepot lui Druje cel bAtrzln,
(1604, 1618) XVII vol. I 145; III 69; yin& satcle Drujesti i Chisdlesti lui
mort rdzboi si satul SerbAnesti con- Petru Pares voievod (1528) XVI vol. I
fiscat pentru hiclenic de la (1614) 256.
XVII vol. 111 180 (ment.) Andnisen, slugd domneascd, nepot lui Bratul
Andronlcovici, V. Costea AndronleovIel. Viteazul, stApAn In Brdtulesti, edele-
Andresen' din Cotnari, sotul Magdei sAsoaica sani, Goesti .si VArstati (1491) XV
din Baia (1576) XVI vol.III .78 (merit.). vol. II 148.
Andrul, fird lui Pdtrasco i tatAl lui Ion, Andruseo, slugd domneascd, nepot Iui
Gorghie s.a. din Liitcani (1623) XVII si lui Petru, vinde parte din BAsani,
vol. V 193, 196 (ment.) pe Turia lui Toadea s.a. (1552) XVI vol.
Andrusea, slugA domneascd, fiul lui Stittcul II 29.
diac i nepot popii Petru, vinde parte din Andruseo, strdnepot lui Stan Posadnic si
Popovti lui IurFA viltav (1546) XVI tatl lui Irimiai si al Odochiel din Lelesti,
vol. I 437. acum Posadnici (ment. 1575, 1583) XVI
Andrusea, slugii domneascd, stalpiin In Glo- vol. III 51, 52, 218.
deni (1580) XVI vol. III 149. Andrusen, tatl lui Zaharie din Poenile.numit
Andrusea 'WW1, slugd domneascd, irate sf Petresti (ment. 1572) XVI vol. III 9.
En Duma Iliirldu si tatdi Anusedi si al Irinei Andruseo Boldor, slugd domneascd, But lui
din Pereni, tin. 1.dpusna (1521) XVI vol. Sima Boldur vornic si al Musa, fratele
186. Maria' si total lui Giurgea Boldo# aprod
Andruseo, boicr, rnartor In sfatul domnesc din Sereteni pe Elan, strIpAn in Crivesti
(1456) XIVXV vol. I 287. PC BArlad, ln Soci pe Dumitra si in selistea
ndruseo, diac, martor In Iasi, la vAnzarea PAruceani (1518, 1522) XVI vol. I 114--
unei .pArti din. Medeleni (1622) XVII 5, 211, 507.
vol. V 1.21. Andrusco, v. Ian Andruscovlei.
Andruseo din Filuresti, martor megies, la Aneanea, mama lui Vasile din Liesti (ment.
Ni,nzarea unor pArti din Jigoreni i Poiana 1605) XVII vol. I 245.
didnAstirii (1625) XVII vol. V 360, 375. Anegroae, FAntdria ei in hotarul satului Mi-
Andrusco, fiul lui Costea Murgoci, v. An jloceni (ment. 1612) XVII vol. III 265.
druseo, slugil domneascA. Anesde, fiica FetigAi, vinde moard In Sid-
Andruseo, fiul lui Cozma, nepot lui Roman voae pe Putna, mAndstirii Berzunt (ment.
si strAnepot lui Mieldus vornic, tatAl lui 1587) XVI vol. III 365.
Haidrugan s.a. din MiclAuseni, tin. Ro- Anesta din FArcesti, tin. Neamt, nepoata lui
man (1591) XVI vol. IV 15, 230. Praja, strAnepoata lui Mihul Poland, vinde
Andruseo, fiul Musei, nepot lui Ion Nadis parte din RAdeni Cu moard pe Tutova
si tatAl lui Simion din Nadis (ment. 1569) lui 'lie Vrabie vornic de gloatd (1609)
XVI vol. II 207. XVII vol. II 233.
Andrusco, nepot lui Posadnic, v. Andruseo,
.strAnepot lui Stan Pcsadnic Artesia (Anesiia), fiica Dochiei, nepoata lui
Andruseo, partea lui In 'Vitdnesti, vfindutd Mihul Pojar, stapAnd In BogdAnesti, tin.
lui Durnitru Balteanul pitar (1622) XVII Roman (1581) XVI vol. III 162.
vol. V 125. Anesla, fiica lui Drago s Rotompan, mama lui
A ndruseo, popA, stdpAn In Vdrtop cu moard Dumitru i bunica lui Gavril Betel s.a.
pe Cracdu (1603-1604; 1616) XVII vol. din Bojicni, tin. Vaslui (ment. 1613)
117, 143-4, 157, 160,. 166; IV 45-6. XVII vol. 111 146, 147.

33
www.dacoromanica.ro
Anesla, fiica lui Eremia, stralnepoata lui Anesia, nepoata (?) lui Todicd, vindc parte
higa si mama lui Pdtrasco din Ciuturesti din Corldtesti lui Toader Boul vistier
pc Cotune (1604) XVII vol. I 145 (ment.). (1610) XVII vol. II 288.
Anesia, fiica lui Gavril i nepoata lui Toader Anesia, sora lui Liciul cel bdtran si mama la
Urdugas, Intarita stapang In Obarsia (1546) Simian si a Musei din Borsti pc Bfirlad
XVI vol. I 528. (ment.. 1602) XVII vol. I 44.
Anesla, fijen lui Gavril, parte din Mercsti, Anga (Anghea), tatal Parascai, vinde parte
vAnduta de ea lui Lupul BaIse mare din Gdndesti lui Petrea Haddmbul (ment.
sulger (1604) XVII vol. I 152. 1613) XVII vol. III 69, 117.
Anesia, fiica lui Gavril Nemis, v. AnIsla. Anghel, cmaras, tatal lui Lazor din Fundu
Anesia, fiica lui Grosul si mama lui Ion din (ment.. 1621) XVII vol. V 55.
Ciocdnesti, tin. Lapusna (1609) XVII Aughel, diac, stapAn in Ilalaseni (1584)
vol. II 267 (ment.). XVI vol. III 259.
Anesia, fiica lui Guzureanul nepoata Ma- Anghel, din Baal], tatal lui Lupul, .vinde
ruscai, stapand In Bodesti, Mogosesti vii lui Ords fost vornic (ment. 1617) XVI/
Dumbraveni pe Bistrita (1585) XVI vol. IV 205.
vol. III 296. Anghel, din ipote, niartor megies la Nell-
Anvsla, fiica lui Hilip si nepoata lui Ghcrman, pesti (1617) XVII vol. IV 163.
vinde satul Radesti, tin. Chigheci, lui Anghel, f iul lui lonasco Ghianghia, stranepot
Chirita Dumitrachi postelnic (1609) XVII lui Toma Micaci, vinde parte din tic's-
vol. 11 267. cani pe BArlad lui Ghianghia logofdt
Anesla, fiica lui Lupe Ctimarzanescul, vinde (1618) XVII vol. IV 247.
un loc de prisaca la Vdrzdresti lui Nicoara Anghel, fiul lui I.upe si nepot lui Dragose,
lui Toader (1515) XVI vol. I 25-6. vinde parte din Vitanesti lui lane .negu-
Anesia, fiica lui MihalIA Roatds, v. AnIsla. Mar (ment. 1622) XVII vol. V. 125.
Anesla (Anisia), fiica lui MihaiId storoste, Anghel, fiul Marici,. stdpfin In Sebi-
vinde parte din Boian lui Lupul Stroici neni, cu mori pe Tutova (1583) XVI vol..
visticr (1579) XVI vol. III 118, 119. III 229.
Anesla, fiica lui Neagul i ncpoata Marenei, Anghel, sluga domneasca, stapfin in 'Last-
vinde parte din Doroscani lui Alexa testi (1587) XVI vol. III 364.
stolnic (1621) XVII vol. V 25. Anghel, slugd, stapin In Fantana Franturei,
Anesla, fiica lui Oasea i nepoata lui Oasea acuin Gdndesteni, sin. Adjud (1584-,
cel Wan, vinde parte din Hosiani, 1603) XVI vol. Ill 263; XVII vol. I
tin. Dorohoi, lui Cueor stolnic (1589) 93.
XVI vol. III 244. Anghel, slugd domneascd, vinde parte d'n
Anesia, luca lui Pelea si nepoata lui Pelea, Bizighesti lui Bucium mare vornic (1589)
stranepoata Neagili, vinde parte din 0- XVI vol. III 414.
testi lui Grozav diac (1603) XVII vol. I Anghel, slugd dornneasca, vinde parte de
301. mina din..., tin. Falciu, lui Ion Petriul
Anesia, fiica lui Samoila Patin i nepoata lui fost pArcillab (1619) XVII vol. IV 306.
Mihul Pojar, stilpAna In Bogdanesti, sin. Anghel, tatal lui Lazor, al Anal si al Florilei
Roman (1581) XVI vol. III 162. din Radomiresti (m.nt. 1623) XVII vol.
Anesla, fiica Salomiei i nepoata lui Budici, V 184.
vinde parte din Bogcldnesti lui lonasco Anghelaehe (Ilusle din Trebujeni, tin: Ho-
vatav (1558-1583) XVI rd. Ill 145, tin, martor (1593) XVI vol. IV 73.
233. Anghellel, banul, fost camdnar, scoate copie
Anesla, fijen Salomiei i nepoata lui Florea, (ment. tiirzie) XVII vol. III 171.
strdnepoata Marinii, vinde parte din Zd- Anghelina, eneaghina lui CArstca varnic, v.
voiani lui Stefan diac (1578) XVI vol. Anghelina, sora lui Gligorcea Cracitino-
Ill 101. vici.
Anesla, fiica Urtei i nepoata Sorei, vinde Aughelina (Anghilina), cneaghina lui Va-
parti din Bordle i Jeverteni lui &union sile Crdeseu ceasnic, pArealab de Nearnt,,
si Nastasici (1609) XVII vol. 11 262. stiipAna In Crdesti, tin. Ncamt (1602)
XVII vol. I 42, 194-5.
Anesla, fiica Vasilcai si a lui lurasco Vaal- femeia lui Coste vatav din Zern-
covici, stapfina In Malitinti, ,in. Cernauti cesti, cumpra parte din Manesti .de
(1586) XVI vol. Ill 319. Marta comisoaia (1587) XVI vol. 111
Auesia, mama lui Gligoras din Vlasinesti, 368.
tin. Dorohoi (1610) XVII vol. II 326. Anghelina, femeia lui Ignat, stapdna In. Co-
Anesla, mama Magdfilinci din 'Husiani, sin. manesti-Tiganesti, tin. 'Vaslui (1584) XVI
Dorohoi (ment. 1584) XVI vol, Ill 244. vol. III 251, 381-2.
Anesia., mama Trifanei j bunica Buscai din Aughelina, fenicia lui Radul, razes, stdpdn'a
Rosiori, numit si Giameni, tin. Carliga- In Colialia (1620) xyii vol. IV. 471.
tura (ment. 1618) XVII vol. IV 289, Anobelina, Femeia lui Vasile staroste, cum--
344. Ora vad de moara In Zorileni, pc Bar-

34
www.dacoromanica.ro
1ad. de la Draguta s.a. (1621) XVII vol. Anghelina. fiica Itti Burnar vornic; stpn
V 85.. In Ldsldoani, cu mcri pe Tutova (1600)
Anghelina, fiica Anei si nepoata lui Bulasco, XVI vol. IV 285; da pArti din Bilavinti,
vinde parte din Toclercsti, (in. Cdrlig- (in. Ilotin, lui Nistor l'reche In schirnb
tura, lui Dumitrasco Fulger, diac (men(. pentru piirti din Li.-sIlloani XVII NO],
1623) XVII vol. V 228. II 52.
Anghettna, fiica Anci, nepoata lui Dragul, Anghetina, fiica lui Calapod, jupanita lui Ma-
strdnepoata lui Ghedeon si a Elisaftii, teias, logofdt, fugit din Filgitras de la
rdstranepoata lui 5tirbu si a lui Firdu,vinde Mircea voievod (men(. 1560) XVI vol.
satul Bursuceni, (in. Suceava, lui Andrei II 131-2.
hatman Si pdrcdlab de Suceava (1588) Angbellna (Anglieli(a), fiica lui arstea or-
XVI vol. 111 372; XVII vol. V 151 (ment.). nic si a Anghelinei, clitruieste salcle Flo-
Anghettna, fiica Anlemici si a lui Dumitru resti, (in. Tutova, si Brilnesti cu poieni,
Lent,d staroste, stiipdnd in Ilorosuti, vii, iazuri si mori pe Bdrlad mandstirii
lurciittli, Vasdieu, Boianciuc Floresti (1596-1598) XVI vol. IV 138,
Cosfatti (1617) XVI' vol. W 82-3. 239
Angheltna, fiica Anusciii si mama lui Vasile Anghelina, fiica lui CArstea Iltilducescul si
Itlacri si a lui Crizacul din luresti (ment. mama Ruscdi, din Bratiesti, tin. SuccaNa
1622) XVII vol. V 174. (1609) XVII vol. II 223.
Anghelina,. fiica BlSi i nepoata lui .Dan- Anghellua, fiica lui Carstea, vintle parte din
ciul liorga, stdpand in Ranzasti pe Elan Glodeni pe Bahlui lui Nicoard sulger
XVI vol. I 419. (1540) XVI vol. I 396.
Anghellna, fiica Dobrei, vinde parti din Anghellna, fiica lui Cornea briinister, ddru-
SArbanesti si din Chilie lui Obrejie (1620) iestie o prisacii la Bohotin mndstitil
XVII vol. IV 420. Neamt (1601) XVII vol. I 17; II 88.
Anghelina, Rica Dobrei i nepoata lui Toader Anghellna, fiica lui Coste Posadnic, mama lui
Cdliman i varg Cu Petrca Cfircovici par- Tomas Hrana ti bunica Mdriciii din L-
cdlab, stdpAnd In Olescani acurn Petri- lesti ce se cheamd Posadnici pe Jijia,
mdoesti, lionidnesti, pa Prut, si Ilodresti da parte din Starosilt lui Petru Rarcs
(1598) XVI vol. I 555. In schimb pentru Stoboreni, (in. Horincea
Anghelina, fiica Fedorii, stpnd In Iloloho- (1528) XVI vol. I 294; vinde prti din
reni (1573) XVI vol. 111 26. selistea Hrusca i BdrjoVeni Nic5i i Iui
Anghellna, fiica Ilalauceascdi si mama Rusei, Bran s.a. (men(. 1546-8) XVI vol. .1
a Maricai si a Dumitrei din Tdmfidueni 417, 556-7; III 137, 252, 335.
numit Borlesti pe Sirct (1603) XVII vol. Angbellna, fiica lui Coima postelnic, satul
I 118. Crfistesti, (in. Carliglitura, diiruit m-ni
Pobrota de (1559) XVI vol. 11 54.
Anghelina, fiica Irinei, vinde parte din Ros- Anghelina, fiica fui Coznirt si strfinepoatei lu
cani pe B3rlad lui lonatco Ghianghea Dance Avcrescul, Intdrit stiiptin In Qni-
logofiit (1618) XVII NO]. IV 247. ceni, Jui-jani si Avercsti pe Bdrldvel
Angheltna, tuca Itil Arghir ti nepoata lui Cobale (1576) XVI vol. III 63. .

Cittiva; dfiruieste ()dril din Yovinesti Anghelina, fiica lui Coima Staico diac, std-
din Mitaya si pirti din poienile depc lchel And In Gan,teni ti Contetti (1622) X\
si de pe Sulta nepoatei sale mina (1607) vol_ V 157.
XVII vol. 11 92. Anghelina, fiica lui CrAciun, yinde parte din
Angheitnn (Anghilena), fiica lui Angreiea Glodeni, Roman, lui Stroici mara
Septelici, pfircalah, stilpdnd In Sveni pe logofdt (1602-1603) XVII vol. I 38, 79.
Rasen (1598-1592) XVI vol. j 582; IV Anghelina, fiica lui Cudrea Dragotd si 'mama
47. lui Gligorie din Cudresti (1619) XVII
Angheltna, fiica lui BecItea, vinde parte din vol. IV 404 (men(.).
Ddnesti cumnatului ei lonascu s.a. (1574) Anghelina, fiica lui Cupcici si nepoata lui
XVI vol. 111 38. Dajbog, mama lui Isaitt din Doljesti
Dncesti (1546) XVI vol. I 473.
Anghettna, fiica lui Bogdan medelnicer, strd- Anghellna. fiica lui Dragotd i nepoatd /ni
nepoata lui Sandru comis, Ninde satul Ion Gug, strdnepoata lu Pian' Gug,
Crdesti, lin. Neamt, lui Yasile Crfiescu vinde parte din Tatcwitesti popa Ion
pareillab de Neamt (1605) XVII sol. (1609) XVII vol. lI 217.
194.. Anghellna, fiica lui Duma Tatdranti, st-
Angheltna, fiica lui Baldesetil si striinepoata pand 9n Mireni si TAtireni (1484) XV
lui.Cozma I sereptate, mama Todosiei din vol. 11 53, 317.
Mireesti ti Cozmesti (1603) XVII vol. I AnghelIna, fiica lui Dun itru cdmdras, re-
194. poata lui Dobrul si a Maruscdi, strdnepcata
Anghettna, fiica lui Bucium, mare vornic, Olenei, ristranepoata lui Tt,huci ea' hii-
stdpdnd In Medelcni, tin. Tecuci, trdn i cneaghina lui Strolci vistier, ..st
I lorjAsti, Ndnesti i Otesti (1606 pnd In Balan, (in. Cernduti (1560) XVI
1619) XVII sol. II 9-10;" IV 201, 249. vol. 11 133, 136.

www.dacoromanica.ro
Anghellna, fiica lui Efrem i nepoata Ncacsii, Anghellna, film lui Iurie si ncpoata lni Dra-
vinde parte din Tieri, tin. Tecuci, lui gose Marcovici, stpAn5 In Terpesti acuin
Istrati Bolea pAharnic (1611) XVII vol. Bor5.sti (1546) XVI vol. I 461.
III 25. fiica lui Iursa si mama Gafci
Anghellna, fiica lui Gales, nepoata lui P5tru din Vertiporoh (molt. 1612) XVII vol.
CApotescul, stApn In Michiteani si CA- I 62.
poteani sub Terebne (1555) XVI vol. II 74. Anghelina, fiica lui Iursa, nepoata ha'
Anghelina, fiica lui Galis, nepoata lui Dr- strAnepoata lui Stan Posadnic, vinde
gan, mama lui Grozav Cracalia diac din pfirti din Lelesti acum Posadnici, Anghe-
Neag5uti acum Horbinesti, tin. IIotin linei si lui Toma Berheci al II-lea logof5t
(ment. 1576) XVI vol. III 66. (1575-1583) XVI vol. III 51, 218.
Anghelina, fiica lui Gligorie, nepoata NeagAi, Anghelina, fiica lui Jurjia si nepoata lui
vinde parte din Boldesti numit Bobo- Drago, st5p5n5 in HAsniseni, tin. CAr-
lesti lui Leahul comisel (ment. 1605) ligAtura (1574) XVI vol. III 29.
XVII vol.. I 209. Anghelina, fiica lui Lazor Berbiint5 i ncpoata
Anghellna, fiica lui Holovca, nepoata lui lui Toader, vinde parte din Berbenteni
Gozma, strAnepoata lui Ivasco Bobici, ea iaz si moarA pe Crasna lui Chirit Du-
stApinri in Bobe.sti pe Baseu (1559) XVI tnitrache postelnic (1609) XVII vol. II
vol. II 118. 239.
Anglielina, fiica lui Iluiupu Dorobrit, sta- Anghelina, fiica lui Lazor Crasn i nepoata
roste de Putna, stAptin5 In Tigfinesti lui Milea CAlugirul stApAnA in Danilova,
Benesti, tin. Putna (1590) XVI vol. IV F1ratcovo li Vasileuti pe Maiatini (1535,
454. 1546) XVI vol. I 370, 522-3.
Anghelina, fiica lui Huru vornic si mama Anghelina, tuca lui Luca Drcptate, strAne-
Varvarci din Dincesti, tin. Covurlui poata Stanei, stApAnA In Cozmesti
(rient. 1610) XVII vol. II 301. Mircesti pe Sirct (1569) XVI vol. II 202.
Anghellna, fiica lui Ion comis, vinde satele Anglielina (Anghilena), fiica lui Lupul, ne-
Chelmesti Cu iaz i mori, tin. Hotin, MA- poata Anghielinci Goia si femeia tui Cos-
cesti si Soci, tin. Iasi, lui Ionasco tin, vinde prti din Doljesti, unchiului
gime logofilt (1620) XVII vol. IV 497. ei Dumitru Goia postelnic (1612-1615)
Anghelina, fiica lui Ion Bulubav, st5p5m1 XVII vol. III 102, 103, 135, 205; vinde
In Britcani (1564) XVI vol. II 169. WO din FArAoani lui Stefan Toma vo-
Anghelina, fiica lui Ion StArcea stolnic ievod (1615) XVII vol. III 207.
parcAlab, nepoata Nastei, stamepoata lui Anghelina, fiica lui MAnja pAharnic,
TAbuci cel bAtran, stApAn In Boian, tin. 0115 in Mnj1ti si VAcotesti (1550) XVI
CernAuti (1560) XVI vol. 11 133, 136-7. vol. I 590.
Anghelina, fiica lui lonasco paharnicel, V. Anghellna, fiica lui Mieles, nepoata lui Sima
Anghelina BerhIeloale. logofiit si mama lui Ion Gherasim din
Anahelina, fiica lui Ionaseo Vartic, nepoata Glodeni, tn Vaslui (ment. 1555) XVI
lui Vartic batman, clAruieste satul Male- vol. II 76.
tinti, tin. Gerrauti, cu tigani, m-ni Ga- Anghellna, fiica lui Micul BArbosul si mama
lata, unde se all mormAntul ei (ment. lui I.azor comisel din BArbosi (ment.
1586) XVI vol. III 231, 319. 1573) XVI vol. III 26.
Anghelina, fiica lui lonitA i femeia lui Ion Anghelina, tuca lui Mihalcea, nepoata lui
Brebul, vinde parte din TigAnesti, tin. Gavril Histoc, vindc parte din Driici-
Putna, lui Toader Bolea stolnic din cani, tin. Falciu, lui Lupul al III-lea
(ment. 1609) XVII vol. II 263. logorAt (1623) XVII vol. V 241,
.Anahellna, fiica lui Ionut, nepoata lui Ni- Anghellna, fiica lui Mihil Cupcici, vinde
coar5 Boitan, restituie parte din Hoi- satul Hotceani pe Larga lui Palco lift-
s4ti lui Ion Rosca vornic (ment.. 1620) log s.a. (1546) XVI vol. I 496.
XVII vol. IV 452. Anghellna, fiica lui MihAllA DumbravA, ne-
Anghelina, fiica lui losip Motoc, stAptind poata lui loan Dumbravii stApinii in
In Balasinesti pe Bahluet (1580) XVI vol. Obirsia (1546) XVI vol. I 528,,
III 141. Anghelina, fiica lui MihAill scutar, stApAni
Anghelina, fiica lui Isac, nepoata Varvarei, In MihAilAseni ca iaz i moar5 pe tAinar,
strAnepoata lui Oand Dusescu, vinde parte tin. Soroca (1617) XVII vol. IV. 101.
din Dolhesti ca iaz l moarA, tin, FAlciu, Anghellna, fiica lui Mihai Stircea pArcAlab,
lui CrAciun vistiernic (1610) XVII vol. nepoata Nastei i strAnepoata lui'Tabuci
II 319. cal bAtrAn, stpAni In Boian, n. Cer-
Aughelina, fiica lul Iuga, nepoata lui Alexe nAuti (1560) XVI vol. II 133, 136.
Negrea, vinde parte din Alex5sti pe
Vilna AnuscAi i Elisaftii (1497) XV vol. Anghelina, fiica lui Mihul medelnicer, st-
II 256-7. pAnA In Bacsanesti pe Bdrlad. (1519).
Ituohellna, Inca lui Iurascu i nepoata Fe- XVI vol. I 138, 145.
dorii, stlipAni In Holohoreni (1573) XVI Anfhellna (Anghilena), fiica lui lycchita
vol. III 25. aprod, nepoata luI Toader miedar, vinde

36
www.dacoromanica.ro
parte din Faraoani lui *tetan Toma fiica lui Zavul, irania Zahii
vaevod (1615) XVII vol. III 207; IV bunica lui Sarghii din Hui (ment. 1629)
265. XVII vol. V 268.
Angliellna, Idea lui NicoarA, nepoata lui Stan Anghellna, fiica Magdei, nepoata lui Ivanco,
Posadnic, vinde ptirti din Posadnici lui vinde parte din CAbiciani lui lonascu
Toma. Berheci al 11-la logoftit (1575) ptiharnicel (1569) XVI vol. II 197-8.
XVI vol. 111 51. Anghelfria, fiica Magdei, nepoata lui Oan5,
Anghelina, fiica lui Oras vornic, v. Anglre- vinde parte din 135inuiceani lui Nicoarii
tina, fiica lui Vasile Oras. PrAjescu diac (1586) XVI vol. 111 317;
Anghelina, fiica lui Patrasco, v. Anghelina IV 221.
Anglielina, fiica Magdalenii, ncpoata Anus-
fiica lui Pantelei, nepoata Sorciii, cili, strtinepoata lui Onica Tilusat vornic,
strilnepoata lui Piltru Gug, vinde parte st5p3m1 In l'opricani (1569) XVI vol.
din Tatomiresti popii Ion (1609) XVII 11 193.
Oi. II 217. Anghellna, fiica MaieSi, nepoata Neacsei
Angbatira, fiica lui Petru Ccd5ii, mama Ste- a Anglielinei, %nicle parte din Pticuraresti,
faniei din Bezin si Lapatna (1602) XVII cu balta de peste Gemeni, (in. Chigheci,
vol. I 65. luiNistor Ureche mare vornic (1604)
Anghellna, fiita liii Pureariu, .vinde pArti din XVII vol. 1148.
Bursuccni, tin. Saroca, lui Caraiman p5- Angbellna, flica iilalei, vinde parte din Scinn-
harnic (1607) XVII vol. II 112. pesti lui Lealea lui Ihnat (1569) XVI
Angheltna, filen lui Reman Plcse; parte din vol. 11 189.
lialamiresti, sin. Roman, N/ancha:1 de Anghellna, fijen Islandei si mama Anusc5i
lui Dum iti u Goa api ad (1611) XVII FiirtAtoae din Oboroceani (ment. 1599)
val. 111 3. XVI vol. IV 274, XVII vol. II 26.
Anghelina, fiica lui Simion, nepaata lui Anghellna, tuca MancAi i mama Carstirtei,
Petra Codari, sttipana In Bezin si Lo- Ion s.a. din B5irmiceni pe Jijia (ment..
patria (1602) XVII vol. I 65. 1586) XVI vol. III 317.
Angheltem, tuca lui Stefan DrAgus, vinde Anghelina, fiica Maricli si nepoata Anghelinci
sattil Chisintiu cu mori pc Me, sin. LA- Gola, vinde ptirti din Doljesti, Rusi,
pusnu, lui Constantin mare istier (1616) Fra lesti si unchiului ei Drimitru
XVII Val. IV 66, 115. Gola (1612) XVII vol. III 104, 165-6.
Anghellita, fiica lui 'l'albar, malva lui Isac Anghellna, fiica Marusc5i, stApAnti in Cli-
si a /ni Vasilic din Bombotesti (ment. 1611) mesti, (in. Neamt (1558) XVI sol. II
XVII vol. 111 13. 104.
Anglielina, Mea lui Tender IIoraet, vincie Anghellna, fiica MaruscAi, nepaata lui Jurjea
satele Ilorodnicul de Jos si de Sus, tin. Pantece, jupaneasa lui Tomsa Ilrana,
Suceava, lui Eremia Movil5 (1597) XVI vindc parte din Stoisesti lui Badea si
vol. IV 174. Musei (1596) XVI vol. I 426.
Anghellna, flica lid Torna, nepoata lui Cr5- Anghellna, fiica Marusc5i, nepoata popii
citar, stitpanA In Iliisnaseni, (in. Carligd- Stroc, stripan5 pe poieni In Stroiesti
tuca (1579) XVI vol. 111 29. In Runcul (1573) XVI vol. III 22.
Aughellna, fiica lui Turcu sulger, nepoata Anghellna, fiica MAncAi si nepoata Ilomicei,
Clanau spatar si a Dragnei, vinde parte parten ei in Arpdsesti (nient. 1623) XVII
din Carstesti cu iazuri lui Grigorie Udrea, vol. V 181.
diae (1586) XVI vol. 111 319: vinde satul Anghellna, fiica Marictii i nepoata lui Iursa,
Scociuhani pe Barlad, (in. Vaslui, vinde parte din Popeni, (in. Dorohoi,
partea surorii sale lleana (raen'. 1598) Varvarei I lacimAndoae si lui tetan IIaci-
XVI vol. 1V 215. monda (1603) XVII vol. I 99, 122, 176;
Anglielbra, fiica lui Vasilc Oras vornic 111 27; IV 61.
l'atinan si a Alaricai, cneaghina lui On- Anghelina, fiica MAncAi eptelici i sotia lui
ciul lurascovid staroste de CernAuti, Dumitru Corltescu, Inzestratti cu sutil!
stApan In Potoc, Zastavna, Toltre, Boian- Vascauti de mama sa (1592) XVI sol.
de, PiedicAuti, Bobesti, Cabesti i Sen- IV 44.
driceni cu iazuri si mori (1596-1620)
XVI vol. 1V 139, XVII vol. III 15; IV Anghellna, fiica M5rinei si nepoata Cernii,
402, 929, 460, 506; V 297, 307-308. stapana In Pantelcesti la lizer (1518)
Antiliettna, Rica lui VAscan, nepoata lui XVI vol. I 116.
Pajar, sttip5n5 In Bogclanesti, %in. Ro- fiica M5ruscili 5i nepoata lu Ion
man (1581) XVI vol. III 162. Dumbravil, st5p5n5 In Obarsia (1516)
Anghettna, fiica lui Vlad parcAlab, mama XVI vol. I 528.
Grozavei din Rtispopi si din <1-lulubesti> Anglielina, fiica Mocanii, nepoata lui FA-
(ment. 1591) XVI sol. 1V 35. ram5, strtinepoata lui Oand Giulici, vinde
Anglielina, fiica lui lirsu Udrea, vinde satul parte din selistea lapa pe Barlad
Gurb5nesti, (in. Chigheci, lui lanachie Toader Chiriac niare eliminar (1606) XVII
postelnic (men(. 1629) XVII vol. V 276. vol. 11 19.

37
www.dacoromanica.ro
AnilicI1iia, fiica Nastasiei si nepoata Anuscai, AnghelIcia, fiica Todosici si fenicia lui Costin,
N hide loc de case In Oboroceni, tin. llaman, vinde parte din Burttinesti, tin. Roman,
Itti Nicoaril Prijescu logofiit (1606) XVII lui Duinitru Goia vornic (1615) XVII
sol. II 27. vol. II! 227.
&mile!Ina, fiica Nastasciii si nepoata Chiria- fiica Toinascid nepoata lui Tur-
cliiei si a lid Petru stolnic, lnt5ri5 stilpana lulu, vinde parte din l'oniesti lu Turcea
In Borlesti, acum TSmduiani, cu pod urn- (neut. 1622) XVII vol. V 112.
bliitor pe Siret (1387) XVI vol. III 332. Anghellna, fijen Tudorii si stribiepoata lui
Aughellna, Bien Nastasiei, vinde pArti din Ilrini Ilasnas, vincle lui 'Irifan parte din
Britcani lui l'ricopie Leahul si Hasnilsani (1569) XVI N'Cli . 11 196.
(1381) X\ I tol. JI! 150. Anghellna, fiica Zaharioniei, vinde vii
Anghenna, fiica Nastasiei, vinde pairti din SoltAnesti, tin. Iasi, lui Buzul piircAlab
\ ertiporoh lui Gligorie Mlinovschi stol- (merit. 1617) XVII vol. IV 216.
nic (1602) XVII vol. I 62. fiica Zlatei, mama Uriilei s.a.,
Anglielina, fiica Nastasiei si nepoata lui Ca- bunica Angluelinei si a Milan& din Pileu-
IMO, parte din Popiscani, tin. Carligfi- riiresti, tin. Ghigheci (ment. 1604) XVII
tura, vanclutil de - lui Stefan Priljescu vol. 1118.
tornic (1620) vol. IV 457 (nient). Anghellna, Inscrisil In pomelnicul m-rii Sf.
fiica Nastasiei i nepoata lui Saya de Alexa Arapul (neut. 1610)
Anhui Pup575, vinde parte din 13alau- XVII vol. II 310.
resti, lin. L5pasna, Ini Lupul logofiit jupilneasa lui MiinilS vornic de
(1619) XVII vol. IV 412. *teffinesti, cumparil parte din Vleticeni
fiica Naslasiicili, sora lui Stroici de la Stefan s.a. (1614) XVII- col.. III
logobit, partea ci din Boian cu iaz si nioaril 162.
(ment. 1620) XVII vol. IV 497. jupancasa lui Gliiangliia pareillab,
Aughelina, fiica Neacsei si nepoata Musei, cumpir5 parle din Bilficiti, tin. -Holin, de
strilnepoata lui Toader, vincle parte din la Nastasca (ment. 1552) XVI vol. II 28.
Pficurilresti, cu balta Gemeni, din tin. Anghellna, mama Albei, din lingureni (ment.
Chigheci, lui Nistor l'reche mare vornic 1560) XVI vol. Il 128.
(1601) XVI, vol. I, 148. Anghelina, mama Anusc5i Pirt5toarei, V.
AughelIna, fiica Neniiei si fenicia lui loan fiica Mandei.
Brebul, vinde parte din Tig5nesti lui Angliellna, mama Gafiei din Tomvsti pc
'fonder Bolen stolnic (nent. 1603) XVII Tutova (ment. 1602) XVII vol. I 40.
sol. 1120. Anghellna, mama lui Dumilru, LticoCi aprod
Aughelfna, fiica Odochici, nepoitta FrAsii, s.a., v. Anghelina AMA..
strilnep. Marthei, vinde parte din Soci, Anghellna, mama lui Gavrilas pitar a. din
tin. Suceava, lui Gheorghie Bors comisel Itusi (moil. 1624) XVII vol. V 269.
(ment. 1617) XVII vol. IV 121. Anglielina, manta lui lachim din Siimascani,
Anghelina, fiica Olenei, vinde parte din Blis- Orhei (ment. 1611) XVII vol. III
centluti si Zilbriceni m-rii Sf. Saya (1621) 14, 148.
XVII vol. V 51. Anghellna, mama lid loan si a ParascAi clin
fiica Parasati, nepoata Anuscili 13ritcani (ment. 1581) XVI vol. 150.
si strilnepoata Dunacili, vinde pilrti din Angliellna, mama lid Ion, Trifu s.a.. din Bu-
liorodnicul de Sus s,i de Jos lui Ieremia ninti, actun 1-35imdceni (mcnt. 1598)
Slovil toievod (1597) XVI vol. IV 171. XVI vol. jrA 221.
Angliellna, fiica Parasciii si nepoata lui Iusip Anghellna, mama ltti Nicoaril din Scipoteni,
Corlatescu, vinde prirti din Corl5testi si nepoata lui Ilco si Pilco 1007)
din Stejereni, tin. Suceava, lui Damian XVII vol. II 104.
istier (1603) XVII vol. I 96. Anghelina, mama lui 1-toman si a lui Ion din
fiica Saloiniei, nepoata Maruscai, Glodeni, tin. Vaslui (ment. 1529) XVI
vinde parte din Valea Neagra pe Nistru, vol. I 312.
lui Ion (ment. 1552) XVI vol. II 12.
Anglielina, fiica Solomiei, v. Anghelina Go- Anglielina, mama lui Toader din Alicliitiseni,
ioae. tin. Boman (ment. 1591) XVI vol. IV
Angliellna, fiica Solomiei i nepoata lui Pe- 15, 230.
trica, portar, \ in& parle din Desjugati Anglielina, mama Maricili, nepoata lui Stan
si Vlildesti pe Bacova lui Oprea villav Posadnicu din Lelesti, acum Posadnici
s.a. (1560) XVI vol. II 137-8. (ment. 1575) XVI vol. III 51, 218; v.
fiica Sorei si nepoata Prigoroaici, si Anglielina Berheelonie.
inde pilrti din Silcuiani lui Glicorghie si Angliellna, mama Parascili, a Billei si a lui
lui lurasco (ment. 1605) XVII vol. I 201. Saya din Biilteni, tin. Iasi (men t. 1604)
Angliellna (Anghilina), fiica Sendroaei, vinde XVII vol. 1 148.
parte din 1iotomp5nesti, pe Bogdana Angliellna, mama Tudosiei si hunita Nasta
lui Drilgan (1600 XVII vol. I 170- siei din Carstesti, tin. Carlitiituta tit int.
171. 1585) XVI vol. III 273, 275.

38
www.dacoromanica.ro
Aughelina, nultusa lui Mihail Trifan, clucer, postelnic, stApiina In Posadnici pe Ji-
cazutd In roble la Mari, sub Ion voievod, jia, Ruptura, (in. Neamt, Pildureni, (in.
da partea sa din VIAiceni, pentru ras- lasi, Piticeni si ZIAtari (1575-1604) XVI
cumpArare, lui MiIiafl Trifan (1610) XVII vol. III 52, 218, 336, 452; XVII vol.
vol. II 297, 314; jr 418-9. I 162; dilruieste parte din Posadnici
Anghelina, monalsia, fiica nepoata vie la Zlodiica In Cotnari surorii sale Mi-
lui Itrmati pArcAlah, vinde lui Mihail trofana, cneaghina lui Nistor Ureche
Arvat selistea PAulesti pe Prut (1581) (1600) XVII vol. 117 287; v. si Anghellna,
X\ I vol. III 248. mama Mariciii.
Anohelliut, nepoata lui Bora, vinde parte din Anghellna Goloale, fiica Solomiei, nepoata
Vertiporoh Jul Gligorie stolnic (1603) lui Petrica, cneaghina lui Goia, pArcallah
XVII vol. I 113. de Cotnari, stApanil In Rusi la CobAle,
Angheilna, nepoata lui Dragotil, stilpnii In Doljesti, StArcesti si FrAtesti (1569
Stroesti pe .tiomuzul Rece (1495) XV 1586) XVI vol. II 212, 213; III 117, 126,
vol. II 211. 300; mama lui Lupul, Dumitru Gola
Anghelina, nepoata lui Neagul, stripAn5 In postelnic, a MAricAi si hunica
Rotumpanesti pe Bogdana (1521) XVI s.a.din Doljesti, FarAoani (ment.
vol. I 182-3. 1615-1621) XVII vol. III 165, 205, 206,
Anghelina, nepoata lui Toader miedar, v. 207; IV 234, 265; V 5, 26.
Anglielina, fiica lui Nechita aprod. Anghellna, sotia lui TAIhar, vinde vie in
Angheilna, nepoata Marinii si strAnepoata Nicoresti, lui Predevici, pfircillah (ment.
Nastei Stravici, stApAnd in Crivesti, Hot- 1591) XVI vol. IV 36.
cesti, GAureni, RAvitcani, Pietris, Iliis- Anghellna Alboae, fiica lui PAtrasco, nepoata
nAsani si Chicera, cu moarA pe Bahlui liii Bran prcillab, mama lui Dumitru,
(1581) XVI vol. 111 157; v. si Anglie- Lucoci aprod s.a. din Crivesti,
lina, fiica lui Parase, Aughellna, mama lIotcesti, RiivAcani si GAnesti (inent.
lui Durnitru. 1608) XVII vol. II 167, 169, 230; stil-
Anghellna, parten ci In Horhinesti, lin. Hotin panii In lugani pe Perescliiv (1569) XVI
(tren(. 1600) XVI vol. IV 289. vol. II 213; vimle satul Iugani lui Vartic
Anghellna, pArtile ei din Hoisfisti si Balomi- vornic (men(. 1593) XVI vol. 1V 71.
re,ti, tin. CArligAtura; vfindute de Anghelina TAntairoate (Tinttiroaie), sotia lui
lu Ion Rosca vornic (ment. 1620) XVII Gavril Tintar, mama lui lonasco diac
vol. IV 451. s.a., stApilm1 in Mircesti i Cozmesti la
Anghelina, sora Greacili, stApAnA in IRA- Direptate (1598) XVI vol. IV 231; XVII,
pesti pc Prut (1586) XVI vol. 111 320 vol. 1153, 211, 234.
321. Anglielita, . Anghellna, fiica lui CArstea
Anghelina, sora lui Berindeai, stApAnil In vornic.
Trebes (1584) XVI vol. III 240-241.
Anglaelina, sora lui Buzil, nepoata lui Gur- Anghelusa, cneaghina lui Nestor PArvana
han; vinde parte din Hulturesti, lui Lea- mare armas, aseazA sat cu mori pe selis-
hul (ment. 1621) XVII vol. V 17. tea OstApcani a Tazillu (1618)
Angliellna, sora lui Gherasim vittav, Simion XVII vol. 1V 235.
s.a., stApAnd In $ivcouti, tin. CernAuli Anglielusa, fiica lui PAtrasco logoft, stA-
(1582) XVI vol. I 338. pAn In Brosteni, cit moaril, lin. Su-
Anghelina, sorii el' Gligorcea CrAciunovici ceava (1620) XVII vol. IV 431.
vornic, cneaghina lui CArstea mare vor- Anghelusa, sora lui Gligorasco Arbure, In
nic, mama MaricAi s.a., dAruieste satele pricinil cu Driighici Bogza logofAt pentru
Floresti cu poieni, iazuri si vii, tin. Tu- ce s-a numit Lupsesti
satul Cficiiceni,
tova, si HrAnesti, cu mor pe BArlad, pe Craciiti (1597) XVI vol. IV 156.
m-rii Floresti (1596) XVI vol. IV 138, Anghilena, v. Anglielina, fiica lui Andreica
234; stfipAnil in Stanciluti (1596) XVI Septelici.
vol. IV 151 2 ; 170-171; vie din Husi
dAruitA m-rii Sf. Saya de, (ment. 1661) Angbilena, v. Anghelina, fiica lui Nechita
X\ II vol. 1V 65. aprod.
Anghelina, sora lui Vasile si nepoata Anghe- Anghillna, fiica AnuscAi, nepoata lui Nica,
linii, vinde parte din Farzloani, (in. vinde parte din BrAnzeni pe ItAut lui
lui *tetan Tomsa (inent. 1618) XVII Stan s.a. (ment. 1606) XVII vol. II 17.
sol. 1V 265 Anghilina, fiica lui BAseanul, vinde parte
sora Todosiei, vinde parte din din 13otesti, lui PanA vistiernic (1625)
Liliceani, tin. llrlu, lui Dumitru Scules XVII vol. V 378.
(ment. 1591) XVI vol. IV 38. Anghilina, mama Tudosii din Hilrlesti (ment.
Anghelina Ilerheeloale, fiica lui lonasco 1595) XVI vol. IV 118.
nepoata Neacsei, strAnepoata Anghinia,fiica Acsanei si a lui Neculai, nepoata
lui Costea posadnic, cneaghina lui Toma lui Todosie vAtav de stolnicei din Chi-
Berheci al 11-lea logoft, apoi a lui Oprea turesti (ment. 1613) XVII vol. III 238.

39
www.dacoromanica.ro
Anghllohle, fiul lui Boica i nepot lui Dobos, Anida (Ancsia), fiica lui Mihaila BoataS;
vinde parte din Serbiinesti cu iaz ha Ni- nepoata lui Ivan, vinde parti din Dobro-
coara mare vornic (1617) XVII vol. IV miresti, Dragorniresti cu iaz 5i moaril pe
119. Smila lui Cali mare medelnicer (1605)
Anales, sora lui Totrusan logofat, stapan In XVII vol. I 206, 219.
lasnovet, tin. Orhei (1531) XVI vol. I fiica lui Todosie, nepoata lui Andral
327. bus, stranepoata lui PiltrU Corod, vinde
Angrisca, finca lui Drot, nepoata liii Toader parli din Babosini pe Baeosa lui Micul
Urdugas, stapana in Obarsia (1546) XVI (1579) XVI vol. 111 115.
vol. I 528. AnIsla, finca lui Trifan, stapan In Obarsid
AnIbalii, 'Arcilla]) de llotin, martor in sfatul Millesti, Un, Neanit (1606) XVII vol. II
domnesc (1620) XVII vol. IV .163. 11.
Aldea, fiica Todosiei si a lui Gorcea Cdrea, res- Anisla, fiica NegrAl, nepoata Fetcai, str:
titule parte din Ecuseni, tin. Suceava, nepoata Maruseili, stapana in Oniciani
lui Nebojatco uricar (ment. 1618) XVII si Jurjani, pe Barlazel si Averesti la Co-
vol. 1V 236. bale (1576) XVI vol. 111 63.
AnIdonea MeeotleI, nepoata lui Demescan Anisla, finca Saftei i mama lui Grigori din
cel hatran, vinde vie in dealul ZIodlica Ivanesti (ment. 1625) XVII vol. V 363_
lui Stroici logofat (inent. 1605) XVII AnIsia, fiica 't'amaren si nepoata popii Ion,
vol. 1 258. vinde parte din Epureni, (in. Iati, lui
Anisia, fenicia lui Gavril, zalogeste o casa Vasile Oras vornic (1610) XVII sol.
din satul Petia lui Patrasco ureadnic din 339.
Botosani (1603) XVII sol. 1 111. AnIsla, mama llisaftei, Nastci s.a. din lio-
Afasia, femeia lui lonas, vinde parte din rodnicul dc Sus, si de Jos, (in. Sucekva
Bfirsanesti pe Elan lui lile Vrabie vornic (ment. 1597) XVI vol. IV 174.
de gloatol (1609) XVII vol. 11 235. Andsla, mama Tofanei si bunica Buscan din
AnIsta, fenicia lui lsaico, comise] din Pascani Bosiori, (in. Carligatura Ouen(. 1619)
(menl.. 1612) XVII vol. 111 109. XVII vol. IV 345.
Anisia, finca lui Burlan, nepoata lui Drago, AnIsla, nepoata lui Nicoara, vinde paoi din
sial:rana in Obarsia (1596) XVI vol. I Madarjeci si Viileseni popii Simion (1614)
528. XVII vol. III '159.
Antsia, fiica lui Burlan, nepoata TigAi, sta- AnIsla, prcoteasa lui ',unan si mama
pana in Holohoreni, lin. Hotin (1573) si a Miniicai din lucsasti (inent.. 1606) X\
XVI vol. III 26. vol. II 62.
Anida, finca lui Chepes, vinde parte din Se- sora lui Cozma, vinde AnAhelinei
listea, tin. Iasi, Mariei Chiritone (ment. Berhecioae parte din Padureni, (in. lasi
1622) XVII vol. V 153. (1590) XVI vol. III 952.
Anisia, finca lui Chiril, virde parli din Bursu- Anisla, sora lui Draganu s.a, nepoata
ceni, tin. Soroca, lui Caraliman paharnic stapana in Comilnesti, pe Lpusna, tridz-
(1607) XVII vol. II 111. za si Bosanciani s.a. (1598) XVI sol. IV
fiica lui Foltea, \Ande parte din Ved- 205.
seni, tin. Suceava, lui Nihul preot din AnIsia, sora lui Fration s.a., nepoata Alhei,
Paseani (1607) XVII vol. 11 109. stapana in Comanesti pe Lapusna, tridza,
liada (Anesia), finca lui Gavril nemis, vinde Bosanciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205.
parte din Oraseni, tin. hAnAu, 116 PA- AnIsia (Annisina), sora lui Toader Pireusca,
trascu 'Arca (1613) XVII vol. 111 116: stilpnol in Corlatesti si Stejilichi, tin.
IV 234, 262. Succasa (1621) XVII vol. V 25.8-9
AnIsla, finca lui Gliga, stapanil In Pauleni, AnIsla Ccrloal, finca Mariicai, ncpc.t.ta lu:
tin. lasi (1603) XVII vol. 1 78; vinde Vlaico Cinprioara, mania lui Tender s?
satul Pauleni lui Cariiiman i.illoarnic (1603) a lui Vasile din Dobrulesti (ment. 16171
XVII sol. 1 89. XVII vol. IV 121.
Afasia, fiica lui llilip, nepcata lui Dragos, Anica, mama Alarincan, v. Anca, finca lui
mama lui Zaharia, s. a. din Todrresti Sandru Dinuescul.
(ment. 1622) XVII \ Ol. V 149. Amila, finca Aguijen si ncpoata Marinen, inde
AnIsla, fiica lid Ion Barcan, vinde parti din parti din Carligi, tin. Neamt, lui Nicoara
13ursuceni, tin. Soroca, lui Uriliman pa- logofolt (1605) XVII vol. I 208, 212.
harnie (1607) XVII vol. II 112. fiica Antemiei, vinde parti din Cal--
Anisla, finca lui llorase Vartic postelnic, ligi, Neam(, lui Nicoara logofat 1604)
nep. lui Petrea l'ovil: portar de Suceava, XVII vol. I 187.
vinde parte din Lacina, cu iaz, sin. Do- Milla, finca Ilenii, nepoata preotului Ursu,
roban, Itti lonasco Tolocico (1508) XVI vinde parti din C.oliceani si l'ami care
vol. IV 191-2. acum se 'moliese lugani pe ladrici lui
Aulsla (Anisaia), finca lui Isai, nepoata lui Dumitrachi Chirila postelnic (1607) XVII
Gherman postelnic, vinde parte din Mas- vol. 11 90.
tallen si din Picigai lui Tender Chiriac ca- Attila (Anni(a), fiica lui Alcxa postelnic,
minar (1606 ) XVII vol. II 19. stapana In Doroscani, Podul Lelcaiei,

40
www.dacoromanica.ro
VI5c/esti, Zahorcni cu vii, mori, case, Ataja, luca lui Billaci, strdbunica lui Ion
primal ti crame (1617) XVII vol. 1V Tilpul din .Mcdeleni (1611) XVII vol.
169, 170; V 109. 23 (ment.).
Anula, fiica lui Andrcica, strilnepoata lui fata Rusciii, nepoata C5Icei din Bud-
Craciun Belcescu, In pricind cu Toma zeni, vinde parte din Giurcasani lui PA-
Brae, comir,e1 pentru parte din Belcegli trasco Udrea (1603) XVII vol. I 67.
(1.611) XVII vol. 111 36; IV 390. Ansanul, v. Toader Ananul.
Anita, fiica lui Florea, vindc parte din Ldt-
cani, tin. Suceava, lui lonascu visternicel Antaloasa, bunica MargAi din liddeni, unde
(ment. 1617) XVII vol. IV 96. a fost .MiclAus Faur (ment. 1502) XVI
Mita jupfineasa lui Golde, v. Ana Golallasa. vol. 113.
Mita, fijen Fui lonascu Bolea vornic, Anteada, cneaghina lui Condrea Bucium
pand In Wdilesti, B.tczi, Mdratei, Pri- mare vornic, stranepoata lui Bias Santa,
gorceani, Tdcmnesti i Grozdvesti (1618) stdpilnd In Ndnesti cu iazuri si mri pe
XVII vol. IV 290, 369r-371. lidcdtdu, Tescani, Bizighesti pc GIrla
Anita, idea lui Luca din Podriga, femeia lui Putnei, Otesti i MAnastirea de la Hm.-
lonascu, curnp5rd parte din Tiltfirdseni gesti (1581) XVI vol. III 169, 170, 179;
cn iza de la Grigorie i Mfirica (1622) vinde pArti din Procelnici pe Jijia, Vi i
XVII vol. V 92. la Cotnari In ZIodica si curti In Iasi lui
Anita, luca lui Mateias logof5t, stApAnd pc Nistor tireche mare vornic (1604 1605)
tigani robi (1560) XVI vol. II 131. XVII vol. 1163-4, 231.
AMO, f ilca lui Mihul, schimbd parti din Tur- Anteada, cneaghina lui Dumitru Lenta sta-
bareni, Oncani si Tribisduti cu Maxin roste si mama Anghelinei s.a., st5pAnd
Udrea (ment. 1555) XVI vol. II 67. I Iorosdu ti, 13oianciue, Dorrgalu Cos -
Aulta, TUca lui Necoar5, vinde parte din Viir- tegti, lurcilutt si Vas5leu (1617) XVII
top Ini Andreica pArcAlab de Roman vol. IV 82, 83; In pricind cu Prodan aprod
(1591) XVI vol. 1V 41; XVII vol. II 31. pentru parte din satul lurc5uti eu iaz
fiica lui Saya din Brgdoani, vinde (1613-1614) XVII vol. III 1.32, 178;
parte din CArligi, tin. Nearnt, lui zdlogeste vie In Dealul lui Vod5 la Cotr
logofilt (1605) XVII vol. I 200. nari (1618, ment. 1621, 1625) XVII
AMO, idea lui \lascan, vincle plirti din Cnr- vol. IV 294; V 294; V 8, 320.
ligi lui Nicoard logoft (1605) XVII vol. Anteada, cneaghina lui Rusul stolnic,
I 200; 20e, 212. In Cdpenegi, Boxesti, cu locuri de nmarii,
Anula, Idea Magdei si nepoata lui Danciul, vie, prisned, gradini s.a. (1617) XVII
st5.pn In Silpoteni pe lubdneasa (1546) vol. IV 140-141.
XVI vol. 1 542-543. Anteada, fiica Anisiei, nepoata lui Ililip,
Anita, l'Oca Malei, nepoata lui Petru Topor, str5nepoata lui Drago, vinde parte din
stdpand In Topordsti pe Bacova (1554) Toderesti lui Gheorghe diac (1622) XVII
XVI vol. 11 42. vol. V 149.
Anula, fiica Salomiei, nepoata lui Dumilru Anteada, fiica Dochiei, nepoata Aibei, std-
hatinan, vinde parte din Nicoresti pe piln5 in ComiInesti pe L5pusna, Stridza,
Crasna, tin. Flciu (1621) XVII vol. V BosaInciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205.
12. Antemla, fiica Lolii, nepoata Anusedi,
AMO', inscrisd In pomelnicul ni-mil Sf. Saya nepoata Nastei, restituie prti din Vol-
din /asi de Alexa Arapul (1610) XVII c5esti, (in. Lfipusna, lui Ion Rosca (1620)
vol. 11 340. XVII vol. IV 454.
Anita, !unieren lui Macsin, sera Boldescului, Antemia, fiica lui Dumitru Talab5, v. An-
din 'Fldlosesti, vinde parte din Liiteani. tonia.
(in. Roman, lui Ionascu (ment. 1616) Anteada, fiica lui Giurgiu Crasn5s,
XVII vol. IV 67, 166. In Grumdzesti si Fauri cu mori pe Vaslui
Milla, sera cneaghinei Cucoranei, partea ei (1606) XVII vol. II 35.
din furcauti (ment. 1614) XVII vol. III Anteada, fiica lui Lupul, nepoata lui Marco,
178. viudo parte din Seumpia pe GArla Mare
aora lui Giurgca Alhot5, stilp5n5 in lui Enache postelnic (1619) XVI vol,
Mdzarulesti pe Cernu (1507) XVI vol. IV 382.
I 50. Antemia, fiica lui Nistor, v. Andada.
Anula, sora lui Lazilr Buburuz, nepoata lui Antemia, fiica lui Petriceaico logoft, enea-
Stan, stilpdrul in Selistea lui Buzea s.a. ghina lui Cristian logofdt, stdpein in
(1516) XVI vol. I 498-8. Lam5seni, lin. Suceava (1625) XVII
Mita, soma lui Petre Or5s s.a., stpAnd In vol. V 348.
Negoesti, Pilunesti si Coslesti pe Trotus Anteada, fiica lui Vasilie, nepoata lui Simion,
(1551) XVI vol. II 8, 228-9; vinde vinde satul Vlaidesti (135dcgti) si FAnt5na
parte din Costesti, Negoesti, Pdunesti lui Cucad, A in. Chigheci, lui Nistor Ure-
si Valca Seacil lui Toader Sofioiul slol- che mare vornie (1604) XVII vol. I
nie (1568) XVI vol. 11 178-9. 148.

41
www.dacoromanica.ro
Antenna, filea lui VAscan, v. Antlmla. fiica lui Calotil, mama CArstinei
Antemia, fiica Nastasici si a lui MovilA par- din Vlildesti, tin. Chigheci (ineu4...1604)
stiipAnfi in Nelpouti, tin. Hotin XVII vol. I 147.
(1599) XVI vol. IV 257. Antimla (Anthatnia), fiica lui Gug, vinde
Antemla, fiica Stand, nepoata lui Voruntar, parte din Cdrligi lui NicoarA PrAjeseu
stAptinA In Voruntiiresti, tin. Covurlui logofAt (1605) :XVII vol. 1199, 208, 212.
(1525) XVI vol. I 227. AntImla (Antimiia), fiica lui Ilmat Dobos,
Antemia, fiica Urdid, nepoata lui Avram, vinde pArti din Balma lui l'Amas din
inde parte din CArligi, tin. Neamt, lui Hilipesti (n en(. 1625) XVII sol. y 334.
Nicoaril logoffit (1605 ) XVII vol. 1 192. Antimia, fiica lui Muste nricar si a Nasta-
Antemla, mama Anitei (?) din CArligi, tin. siei, nepoata lui *arpe pastelnic,.1.ntilrita
Neamt (ment. 1604) XVII N01. I 187; stApAntl pe ligani robi (1597) XVI vol. IV
v. si Antlmla, fiica Agafiei si a Itti Saya. 172.
Antentin, solia Itti Coznia, vinde parte din Anthnla, fiica lui Nicoan, strA'nepeata lui
Talpijani Itti Ion Ciot (1606) XVII vol. Stan posadnic, vinde pfirti din Posadnici
11 2. Anghelinei i lui Toader 13erheci (1575)
Antentla (Antemiia), sotia lui Tureea, vinde XVI vol. III 51, 218.
parte din 'romesti lui Petrea din Tomesti Antimia (Antimiia), fiica lui lila, vinde pArti
(1622) XVII vol. V 112. din Bursuceni, tin. Soroca, lui CArfilman
Antemia, sotia lui l'Atrase, v. Antemla, pAharnic (1607) XVII vol. II 111.
fiica lui N'Asean. Atalanta (Antimiia), fiica popii Ion din
Antentla Illocalneasa, clA loc de dugheni In DAncesti si a MAriciii, schimbti parte
Iasi Ni Marmuril uricar pentru o datorie din SacalAs cu Iurdachi (1617) XVII vol.
(men(. 1620) XVII vol. IV 419. IV 157.
Anthamia, v. Antitnia, fiica lui Gug. Ataluda (Antimiia), fiica lui lonasco l'Ante],
Antilla', egumen de Putna, la 31 martie vinde parte din BratAseani, tin. lasi, lui
1789, act tAlmiteit lui (ment.) XV vol. Ilea BAcioc ceasnic (1605) XVIt vol. I
II 98. 215.
arltimandrit la m-rea Pobrata, son- Antbnia (Antimiia), fiica lui Isaico Corpaci,
neazil copie de pe suret (ment. 1587) nepoata Agafiei, vinde parte din. Vlili-
X\ I sol. III 353, 358. cesti, tin. Suceava, lui Petra. N oievod
AntInt, ieromonah la ni-rea Doltiariu, cere (1577) XVI vol. 111 91, 369.
ajutor in bani lui Bogdan Lilpusneanu Antimia (Antenna), fiica lui Nistor, .nepoata
voievod (1570) XVI vol. II 237. Magdei, \l'ale parte din ZvAgelesti pe
Antimia, cneaghina lui Lupul logofilt, v. Bogdana lui Gheorghie triare., logorAt.
Antimia, fiica lui Simion Ciucu. (1580) XVI vol. 111 146; IV 29.
Antimla, cneaghina lui Stefan Drilgus, vinde Antimia, fiica lui Petru, nepoata Simion,
curtile din Berindeesti lui Toader OnilA vrale parte din VIddesti i FAntilna lui
N istiernicel (ment. 1618) XVII vol. IV 232. Cueutii, 4m. Chigheci, lui Nistor Ureehe
Antimia, (ata Anii, vinde parte din SpAtii- vornic (1604) XVII vol. I 147.
resti lui Deleu aprod (1625) XV11 vol. Antimia (Antimiia), fiica lui Petru, nepoata
V 315, 367. lui Zaharia, vinde parte din salta. Misil,
Antlmla, fata ArmancAi, strAnepoata lui lui Lupul al III-lea logoftit (162I) XVII
hamo pitar, vinde parte din Stetcani, vol. V 268.
tin. Iloman, lui Nicoaril PrAjeseu logofAt Antimia, fiica lui Saya din BArgAoani, v.
(1606) XVII vol. II 26. AntInda, fiica Agafiei.
AntIntla, fata Odochiei, nepoata AntIntiat (Antemie, Antinnia), fiica Itti Si-
Lehoae, stApAnil in Pohrebeni, tin. Orhei mion Ciucul, cneaghina lui Lupul,a1 III-lea
(1603) XVII vol. I 86-7. logoffit, stApAnii In Maciciluti Cu moarA
Antirnia, fiica Agafiei si a lui Saya din BAr- pe Rata, tin. Orhei (1617) XVII. vol. 1V
grroani, vinde parte din Ctirligi, lin. 143, 198-9, 209, 220-221, 271,
Neamt, lui NicoarA Priljeseu logoffit (1605) Antimia (Antimiia), fiica lui 'roader, ne-
XVII vol. I 200, 208, 212. poata Sorcfii, partea cl in Voletlesti (tnent.
fiica Anisici, nepoata Todosiei, stIA- 1620) XVII vol. IV 454.
nepoata lui Ianco, vinde parte din Horod- Antimist, Mea lui Toma, nepoata lui Ion logo-
nicu cle Jos si de Sus lui leremia MovilA fal, vinde parte din Ploschireni lu Coste
oievod (1597) XVI vol. IV 174. BAcioe clucer (1603) XVII vol. I 95.
Antimia. fiica Armanciii, vinde parte din
Itoseani pe Barlad lui lonasco Ghian- Anthnia (Antemia), fiica lui Vfiscan, nepoata
ghea mare logofAt (1618) XVII vol. IV lui Doclosea, Ninde partea sa din SAmils-
247. cani, 4m. Orhei, lui Nechifor Beldiman
Antimia, fiica Armancili si nu.ma Nastei din logoffit (1614) XVII vol. III 181, 182.
Miclesti (ment. 1602) XVII vol. I 441. Antimia, fiica Marici CApotici, stfipAnA in
Antimla, fiica Fcdci, vinde parte din Cotova ladinti si Cfmoteni, tin. Hotin, cu iaz
popii Gavril Filmo (ment. 1508) XVI, si moaril pe Racovitt (1609) XVII vol. II
Nol. 1V 221. 243-4.

42
www.dacoromanica.ro
Antimia. mama Costandci si a lui Pavel din miresti lui Costul vistiernieel (unen(. 1618)
Albeslii Vechi, Serbfinesti, Ion5seni *.a. XVII vol. IV 276.
(ment. 1617) XVII vol. IV 147. Anton, 1411 lui Macsin i tat51 Dragnei din
~folla, mama Maricili IIrizoaiei si a Vasiliciii Vlaideni, sin. Soroca, (ment. 1611) XVII
din CArstesti, Ildhurtleani, Glodeni, Gril- vol. III 15, 21; IV 332.
desti si Puesti (mnent. 1617) XVII vol. Anton, liul lui Neagul, nepot Sorei, vinde
IV 103. parte din Cr5citinesti lui BAseanul vcrnic
Antimla, nepoata Antisc5i, vinde parte din (ment. 1617) XVII vol. IV 149.
Borzesti lui Duma, Gliga s.a. (1569) XVI Anton, fiul Ahlgdillenei, (15 parte din Simi-
sol. II 188. niceni verei sale Odoehia pentru parte
Antimist, nepoata lui Coima si mama lui din Friltesti (1617) XVII vol. IV 111.
Ionasco din Toderesti (ment. 1618) XVII Anton, fiul Mgclalienei, cumpAr5 parte din
vol. IV 261, 378. Antillesti de la Dumitru (1620) XVII
Antimin, nepoata lu lanco Iapottl, bunica vol. IV 513.
Greacili din Pogilnesti, schimbil parte din Anton, gincrele lui Calot5, vinde pfirti din
Pogintesti cu Lupe (nent. 1617) XVII Popicicani, in. CArlig5tura, lui Stefan Prh-
vol. 1V 104. jescul vornic (ment. 1620) XVII vol. IV
AniimIst, sora Itti Glicorghie si a Sorei, st5p5n5 457.
pe o gridinti din 1115pesti pc Prut (1586) Anton, ginerelc Itii Stefan Cocosea din Ste-
XVI vol. III 320 321. filnesti, martor la vAnzarea unei din
sora Mariei, vinde parte Vhlieeni (161 I) XVII vol. III 162.
din Stoboriini lui Golai viltav din Fo- Anton, gumenic, tatfil lui Matias pit5rel S.a.,
le.ti (1586) XVI vol. III 311. slapan In Avriimeni (1558-1560) XVI
Antimia Vfiscilnlasa, vinde parte din Ro- vol. II 112, 154, 334-5.
xesti pe kiffi fui Itusul mare stolnic Anton, partea lu In Buteziteni vtinduttl lui
( nent. 1617) XVII vol. IV 140. Alexa negustor (ment. 1617) XVII Vol.
Acatohl, diac de divan, tAllinicete act dom- IV 167.
nesc la 22 iulic 1763 (tnent.) XV vol. Anton, 'flirtea lui In lioisisti vnduth lui
II 175. Marco (ment. 1620) XVII vol. IV 453.
Antriti Schrilt, sade in Berheci la 6 deceinbrie Anima, panca lui in Vasciluti vAndutri lui
1736 (ment.) XVI vol. I 24. N'asile Septelici hatman (lnent. 1622) XVII
Antoft. c5Ingfir, fiul Fetitei, strilnepot lui vol. V 136.
Tonta Micaci, vinde parte din Roscani Alli011, pop5, sotul Neacsei, stripiln In Sapo-
pe 135rlad lui lonascu Ghenghea logofilt teni (1597) XVI vol. IV 177; vinde parte
(1618) XVII vol. IV 217. din sat lui TAutul VrAnceanul (1603)
Anton (Antonia) ceasnic, martor in sfatul XVII vol. 1 119-120.
domnesc (1620-1621) XVII vol. IV 493; Anton, pop5. sotul Solomiei si tatill lu Dumi-
I 6, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 31, tra.,.co din SpAtaresti, tin. Suceava (1619
36. 1625) XVII vol. IV 388, V 72, 361, 366.
Anima din 13e1cesti, slugS, martor megies la Anton, slugS doinneaseil, fiul lui Ghine, sth-
hin (1624) XVII vol. V 311. p5n In Tutovani pc Bac (1560) XVI vol.
Anton din Fruntesti, martor megies la Runcu 11127.
pc Dunavicitt (1616) XVII vol. IV 37. Anton, slug5 clonmeaseil, fiul lui Ile, nepot
Anton din Grumilzesti si Fauri, martor (1613) strilnepot lui Ivan Moima, vinde
X\ II vol. III 121. parte clin St5ucesti Cu iaz, mori i poma-t.
Anton din lasi, martor la dania unor averi lui Toader aprod (1606) XVII vol, II
m-rii Sf. Saya (1587) XVI vol. III 370. 51
Anton din Saca, unce pentru satul Saca
arse in casa lui (1616) XVII vol. IV 67. Anton, slugil domnease5, finI lui Pe tre, vinde
Anto5 din S5coiani, martor (1607) XVII vol parte din Rilehitesti cu moaril si fanat
11 126.
lui Viirnav si Chirinei (1597) XVI vol. IV
169.
Anton din Stroiesti, martor megies la LcItcani, Anton, slugS domneaseif, fin' lui Simion din
tin. Suceava (1617) XVII vol. IV 95. Sacalus, vinde p5rti din Fistilci
Anton din tirgul Siret, martor la vanzarea lui Petrea Ceban (ment. 1618) XVII vol.
unei pirti din Vaseiluti, (1610) XVII vol. IV 291.
11321. Anton, slug5 domneasc5, fittl Malinei, ne-
Anton. fila lui Chepes, vinde parte din Se- pot Musei, stainepot lui Mandrea, st5-
Fstea, fin. lasi, Mariei Chiritoae (ment. pan in Fetionesti (1573) XVI vol. III
1622) XVII vol. V 153. 24.
Anton, lita lui Draghici, tatui lui Mihaleca Autos), slug5 domneascil, fiul Tudorei, nepot
si a lui N'Achica, vatavi din Ost5pccani, MAruseili, strilnepot IlcSi i lui ()ami
tin. Jasj (nent. 1606) XVII vol. II 25. s'orine, vincle parte din 115chi1esti Ini
Antas, fiul lui Floria, nepot lui Grozav, str5- Dnighici ilisar s.a. (1583) XVI vol. III
nepot lui Mtirza, vinde parte din Tato- 214.

43
www.dacoromanica.ro
Anton, siuga domneasca, irate cu Bogdan, Antonlda, stareta la .manastirea licrcdnic
parte din Ostopciani data de Bogdan lui (1439) XIV- XV vol. 1164.
. Malai(ment. 1598) XVI vol. IV 239. Anionic, fiul lui Ion Brahas, diac, lat,II lui
Anton, sluga dornneasca, frate cu Bratul, Stefan, Vasilie i Petre din Braliasesti
vinde parte din Liesti cu iaz In Botna, (ment. 1599) XVI vol. 1V 270.
lui IMO Durnitrachi postelnic (1609) Autonle, iconom, asesor la, dicasteria mi-
XVII vol. 11 238. tropoliei Moldovei, semneaza traducere de
Anton, shiga domneasca, ruda cu Draghici pe original slavon la 29 mai 1833 (ment.)
stapan In Baciulesti pe Prut (1583) XVII vol. Ill 151.
XVI vol. III 214. Antonle, ieromonah din soborul martistirii
Anton, slug" dortmeasca, slapan Patileni, Moldovita, martor (1594) XVI sol. IV
tin. Iasi (1603) XVII vol. I 78; vinde 106.
parte din Pauleni lui Caraiman ceasnic Anionic, mitropolit, sehimba satul Oidesti
(1603) XVII vol. I 84. cu lonasco Ghenglte logofilt pent!..a sa-
Anton, shiga domneasca, sotul lleiiii, stapan tul Stareeni (1620) XXII vol. 1V 497
In Glodeni, (in. Vaslui (1555) XVI vol. (silent.).
II 76. Anionic, nepotul Neagai, vinde parti
Anton, tat51 lui Petrea din Pascani, tin. Spineni lui Dragaila armasel (meri(. 1616)
llarlau (ment. 1606) XVII sol. II 5. XVII vol. IV 35.
Anton, tatal lui Vasile din Ostapceni (rient_ Antonle, patriarh ecumenic de Comtanti-
1610) XVII vol. 11 315, nopol, da carte episcopului armcan ()ha-
Anton, tata! Maricai din Sofracesti, tin. ms pentru a fi Inscaunat episcop ;:e Su-
Neamt (silent. 1617) XVII vol. IV 120. ceava (silent. 1401) XIV-XV
Anton, vaines, sotul Alaricai din Otalesti, tin. 12.
l'utova, vinde ligani lui Dan portar de Anionlien, fiica lui 13aseanul, vinde parte
Suceava i lui Dinga ornic (ment. 1555) din Botesti lui Pana islionie (1625)
XVI vol. II 73, 225; da mitt' pentru nu- XVII vol. V 378.
mirea In postul de vaines lui Nadabaico Antonovkl, diac, serie act dcluncse (144)
mare vornic (merit. 1574) X\ 1 vol. III XVI sol. III 259.
32-3. Antossia, fiica lui Lazar, vinde panca sa
Anton listiolii, viaav dc stolnicei din Carni- din Blidaresti, tin Trott's, lui Solt mon.
ceni, martor In Iasi la vanzarea unor parealab (1621) NV11 sol. V 13.
parti din Obarsie si Malesti C Paraul Anusa, fiica Nastei, 'llama Loll', buniea An-
Alb (1600) XVI vol. IV 137; martor la tetniei din Volciinesti, tin. Lapusna n-ent.
vanzarea unor parti din Francesti (1618) 1620) XVII vol. IV 459.
XVII vol. IV 231. Anuses', bunica Antimiei si a Erinei din Bor-
Anton Durant I3runi) primeste procura zesti (1596) XVI vol. 11 188 (i tilt.)_
de la Petra voievod <Schiopit> pentru a-1 Anusea, bunica lui Batid si a lui Panca !in
reprezenta In pricina cu GiNa Itaguzanul Dzeamesesti (mcn t . 1617) XVII sol. 1 (.6.
(1593) XVI vol. IV 86. Anusea, bunica lui Foca, a Magdei s.a. din
Anion Conforti, nitirturie data la Curten Horodnicul de Sus si de Jos, tin. S ;ceaNal
Austriei pentru Petri' voievod <Schiopu> (silent. 1597) XVI vol. IV 174.
de (1593) XVI vol. 1V 76. Anusca, bunica Tudorei, Sofiicai s.a. din
Anton Francul, negustor din Iasi, mar- Pundeni - Severeni, (in. llaman went.
tor (1616) XVII vol. IV 48. 1605) XVII sol. I 231.
Anton Vlurin, soltuz din 13arlad, martor la Anusea, cneaghina lui Carina camaras
vanzarea unei 1)1'0.0 din Olesesti pe Putna Ocna si mama lui Mateias vistier din
(1608) XVII vol. 11 166. Biserica Alba (silen(. 1541) XV1 )ol.
Antoneasa, v. Marten Antoneasa. 404.
Antoneasa, fiica Pelaghiei si nepoata lui Anusca, cneaghina lui Fruntes, v. Annssea
Petri, Gug, vincie parti din Cioboiesti Pewits's' arm.
Sipasea eu iaz si mori pe Crasa (1609) Anuses', ernaghina lui Stetco
XVII vol. II 216. mama Nastei si a Sofiiefu,stapana In Sarbi
Antonia (Antemia), I uva lui Dumitru Tala- (1470) XIV-XV vol. I 374-5.
ba, vinde parte din Tomcesti pe Barlad Anuses', cneaghina lui Stefan Tolocico,
lui Conde mare ames (1623) XVII vol. ruieste satul allinauti manastirii Mul 'oNita
V 219-220. (men(. 1594) XVI vol. IV 106.
Anusea (Curtea Anusetii), satul lui liodeo-
Antonia, fiica lui Damian, nepoata lui Carstea, Costici postelnic si al femeii sale 1, asutca
vinde parte din Pacuraresti cu balta Ge- la (ment. 1433) XIV-XV vol. I 106;
meni, tin. Chigheci, lui Nistr r Ureche vor- v. si Anuses', fiica Marenei, Anusea, 3 ama
nic (1604) XVII vol. I 198. lui Avram, Anusea, neporita lui I odeo
ArtIoninda, fiica Gregavei, nepoata Gioltaei, Cc stici.
vinde parte din Garligi lui Toader Carlig Anuses', din Iltilasesti, In pricinti pent;
vistiernic (wen(. 1612) X\ II sol. III mesti si Haliisesti cu Milian (1563) XVI.
82. Il 167.

44
www.dacoromanica.ro
Anusca, femcia lui Coznia Busteanul, vinde Anusca, tuca lui Andrusco IlArlAu, stilpAni
partc din leticAuti pc Botne lui Ttlittul In Pereni pe LApusna (1521) XVI vol. I
logofOt (1483) XV vol. II 42. 186.
AmiPro, fenicia lui Toader Pficurar, st5p5n5 Anusea, fiica lui Arbure cel b5trAn, mama
in Ontesti pc Perechicin (1505) XVI vol. (?) lui Toader Crasn5s, bunica lui Giur-
45. gea Crasnils din Fauri, Grumazesti, Chiuj-
Autism lemcia lui N'asile, slugA domneascA, deni, Rapi, RomAnesti pe Vaslui si Cars-
stitpanil In Florintesti (1624) XVII vol. V testi (ment. 1547) XVI vol. I 613.
298. Anusea, fiica lui Balco B5i1escu, mama lui
Autism, fiica Belli, nepoata lui Mihul Ponici Nechita si a lui Ieremia din BAisesti (ment.
si a MArusc5i, strAnepoata lui Giurgea 1596) XVI vol. II 210.
Dvora.sti, vinde parte din satul Zvorsti Anu.sca, fiica lui Mica (Balan), nepoata lui
lu Stefan eel Marc (1488) XV vol. II Roman, stiipiini In RomAnesti pc Vaslui
87. (1546) XVI vol. I 495; II 231.
Autism, fiica.Bunci si mama lui Ion (Ilarion Anusea, 'flea lui }Incur Dan, mama lui Gli-
cOlugArul) din Petia Nlare (ment. 1596) gorie, Maruscili si a Nastei, bunica lui
XVI vol. IV 142. Todosiai si a Mariei din Bucuresti pe
Anusea, /ilea CAlinei si mama Sofroniei s.a. Bilavoiu (ment. 1507) XVI vol. I 50
din Ciobotesti si Sipasea pe Crasna (ment. 476.
1(309) XVII vol. II 216. Anusea, fiica lui Camarici, mama lui FrAcea,
Autism, fiica Gernci, nepoata MicAi, stApAnA bunica lui Ignat si a Vasilciii din Rosiori
In Conulnesti, pe Liipusna, Stridza, Bo- (ment. 1558) XVI vol. II 100.
s5nciani *.a. (1598) XVI vol. IV 205. Anusea, fiica lui Gamarin, stOpAnA In Gro-
Anusea, fijen Dochiei, nepoata Albei, st5- zesti si MAnesti, tin. Trotus (1479) XV
pilnA In ComAnesti pe LApusna, Stridza, vol. II 13.
Bes5nciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205. Anusea, fiica lui CArstea diac, mama lui
Autism fiica Dragnei, nepoata lui Dan bat- Buzea si a lui Ion din Selistea lui Dobrul
man si mama lui POtrasco, vinde pArtt la Turia (merit. 1552) XVI vol. II 24.
din Crivesti lui Simion Stroici vistier (1587) Anusea, fiica lui Ciolpan, mama lui Gheor-
XVI vol. III 367, 368. ghitA pfihirnicel din Muncel (ment. 1603)
Altura, fiica Dr5g5linii, stApainA In MArrisesti XVII vol. I 103.
pe Tutova (1546) XVI vol. I 511. Anusca, fiica lui CorcicA, mama lui Albul,
Aliases', Rica DrAgAlinii, nepoata lui Nan Gostin s.a. din I3alosinesti pe Villa (ment.
ducer, vinde lui Grozav vornic satul Po- 1574) XVI vol. III 31.
iana pe Sirct (1522) XVI vol. I 209. Anuses, fiica lui Costea, stilpAnO In ObArsia
Anusea, fiica Elinci, sora lui Ion Babici diac, (1546) XVI vol. I 528.
nepoata (?) lui lanco, vinde parte din Bo- Armen, fiica lui Coste, nepoata lui
ro inicul de Sus si de Jos, sin. Suceava strAnepoala NIArinci, vinde parte din
(1597) XVI vol. 1V 174. Zvoiani lui Stefan diac (1578) XVI vol.
Annsea, fiica FrOsinei, nepoata lui lurie III 101.
Pavidescul si mania lui Nemtanul din Annsea, fiica lid Costea SArimin, mama lui
Tibucani, tin. Neamt (1620) XVII vol. IV Matei aprod, vnde selistea DrAncAlliesti
456. lui Toader *.a. (1479) XV vol. 11. 7.
Autism fiica llcSi, stOpAnii In BAsani pc Anuses, tuca lui Costin, mama lui Danciul
Turia (1552) XVI vol. II 29 , 30. din Retovoe*ti (mni. 1508) XVI vol.
Auirsea, fiica 11c5i, nepoata lui Stan Viirzar, I 71.
stOpilnA in V5scoaia s.a. pe Nirnova (1533) Anusea, fiica lui Cozma, mama Solomici din
XVI vol. I 363. Peiebic5uti i Ilmelciu (ment.. 1599) XVI
fiica Ilenii, nepoata lui Drago, stil- vol IV 256.
panA In H5snAsani la CArligAtura (1574)
XVI vol. III 29. Anusea, Idea popii Cucu, stApAn5 In Poc-
Anusea, fijen Ilenii, nepoa ta lui Tofan cel nile numit Petresti (1572) XVI vol. .111 9.
bAt\-An,* st5p5n5 In Pungesti pe Racova Anusea, fiica lui Dan, nepoata Scoprci, atrii-
cu poicnile Racovitl i Trohanu (1527) nepoata lui higa, vinde pArti din Bib-
XVI vol. I 237, 238, 239. ceni, CArOulesti si Ciuturesti, lui Plitrasco
Anusea, tuca Bind, nepoata Billicioaiei, ma- banal (merit. 1621) XVII vol. V 29.
ma lui Mihul CArlig s.a. din Rusi la Co- Anulen, fiica lui Dan vames, vinde parte din
bale (ment. 1522) XVI vol. I 194. LAtchni pe Vaslui lui Ivanco si lui Ion
Ahura, Rica lui Andrei, st5pAni In Petresti (ment. 1528) XVI vol. I 269.
DrOgoesti pc Zeletin (1533) XVI vol. I Anusca, fiica lui Dan Davidescul, vinde lui
351. Gheorghie mitropolit de Suceava pArti
Anusea, tuca lui Andreica, nepoata lui loan, din TAmpesti si Mfinjesti, sin. Ncamt
str5nepoata lui OanA LimbAdulce, vinde (1552) XVI vol. I 9; III 221; vinde pArti
parte din Britcani, tin. Neamt, lui Pro- din MAnjesti, Pungesti TAmpesti m-rii
copie (1569) XVI vol. II 187. Bistrita (ment. 581) XVI vol. III 176.

45.
www.dacoromanica.ro
Anu5ca, fiica lui Drago, nepoata lui Diana pe Aololdova liii Gavril Trctu5an logofilt
parcrilab, cneaghina lui lerernia vistier, (merit.. 1531) XVI vol. I 327; III 117,
mama lui Ilea,a Maricai 5i a Anei din Sala- 144.
geni, tin. Suceava (1529) XVI vol. I 321; Anusea, fiica lui Ion Se5canul, vinde parte
v. 0 Anu5ca nepoata lui Daniil proto- din Costucani, tin. 1.5pu5na, lui Toadea
pop. 5i lui Gavril (1535) XVI vol. I 375-6..
Anu5ca, fiica lui Drago5 vornic, mama lui Anura, fiica lui Ivan Balanescu, mama Mag-
Giurgiu din Pieigani pe ladrici Ballad dei 5i a Marenei de la Fantana lui Corui
(ment. 1528) XVI vol. I 286. (merit. 1518) XVI vol. I 115.
Anti5en, fiica lui Drago Viteazul, vinde parte Anu5estfiica lid Ivan Francine, mama Sin-
din Sacuianii de Jos lui Sacuianu cea5- gurci 5i a Stancai din Hadoslave5ii pe-
nic (ment. 1507) XVI vol. I 57. Barlad (merit. 1508) XVI vol. I 75.
Attu5ca, fiica lui Dragot5, ncpoata Ilcinii, Anuses, tuca lui Iva5co, stranepoata lui Boris.
mama lui Saya 5.a. din Mogosa5ti i Chiuj- Braevici, d5 Olin5cai 5i lui Petri') an
de5ti pe Vilna (ment. 1579) XVI vol. III FantanA p5rt4 din Coste5ti pe Ciubur
125. (1499) XV vol. II 284; XVI vol. I 158.
Anuses', fiica lui Dragan arria, mama Tu- Anu5ca, tuca lui Iva5co Culta, vinde pArti
dosici din Caste5ti pe Botne (silent. 1573) din Dragomire5ti 5i Talve5ti pc Siret lui
XVI vol. III 24. Stefan cel Mare (1499) XV vol. II 298..
Anmea, tuca lui Fedca, sora lui lurie Scrbici, Anu5en, fiica lui Iva5co, mama Fimei din
d5ruie5te prisaca Zlataroae de la Bobo- Bara5ti (ment. 1555) XVI vol. II 79_
tin infinastirii Honor (1467) XIVXV Anu5ca, tuca lui Julea cel mare, sta'pan5 in
vol. I 357. Silivestri pc Cobale (1555) XVI vol. II
Ann5ca, fiica popii Gavril, ncpoata lui 96.
Nicoar5 5i a lui Carceiu died, vinde lui Anua, tuca lui Lazor, nepoata lui Oonii
Toadcr <1351o5> logofrit seli5tea Gura Ili- vornic, panita lui Sandru comis, \ in de
gaciului pe Haut (1537) XVI vol. 1 390. parte din Glodeni, <(in. Dorohai>,
Anu5ea, fiica lui Giurgea, nepoata lui Oni5or Stefan ce! Marc (1490) XV vol. 11 145-6.
vistier, vinde partea sa din 13erindee5ti Anu5ca, tuca lui Luca Manevici, vinde parte
pc Costina lui Gavril Totru5an vistier din Once5ti lui Luca 5.a. (1487) XV y1-
(1507) XVI vol. 1 63, 327. 11 70.
Anu5ea, fiica lui Giurgiu, st5pan5 In Petresti Anu5ca, fiica lui ManoiI5, vinde parte din
pc Ilebricea (1521) XVI vol. 1 176. Manoile5ti pc Bistrita lui Grigorc Saxesca
Anutica, fiica lui Giurgiu, ncpoata lui Alexa, (1493) XV vol. 11 184.
stranepoata lui Negrea vornic, stapana Anu5ca, fiica lui Madarjac, vinde parte din
In Alexesti pe Vilna (1493) XV vol. II Scli5tea lui Macau Vlad, pe Bahluet, Jr i
193, 256. Negrila Batarescu (1493) XV vol.
Anu5ca, fiica lui Giurgiu stolnic, nepoata lui 192 (merit. 1546) XVI vol. 1 538.
Isaia logofat, mama lui Toadcr 5.a. din Anutiea, fiica lui Mihail, nepoata lui Dra,:cs.
Vladeni pe Siret (inent. 1489) XV vol. Vitcazul, stapana In Siicuianii de Jos
11 110. (1507) XVI vol. I 57-8.
Anutea, fiica lui Giurgiu Dr5gu5anul, ne- Anu5ea, fiica lui Nlihaila Otel grarnatic, vinee
poata lui Drago 5 Viteazul, (la parten sa parte din Gura Lopatnei lui Duma 1 cc-
. din Sactriani lui Sacitianu cea5nic (1507) 5escul (1500) XV vol. II 305.
XVI vol. I 57; stamina In Dr5gu5ani
Zavoiani pe Moldova (1320) XVI vol. Anu5est, fiica lui Alihili15 Tudor, nepoata hit
1 166-7. Petru Tudor, 'mama lu Nistor, a Ghindei
Anutica, fiica lui Grigorie, mama Todosici, 5i a Bisurcili, stapana in ttr5ge5ti pe Cobate
bunica lui lura5co parcalab din Calineyti, (1489) XIVXV vol. I 412; XV vol. II
tin. Suceava (ment. 1597) XVI vol. 1V 112; XVI vol. II 117-8; vinde parte r.rn
160. Seli5tca Ivancea de la Tatarca, lid Stefan
Anu5ea, fiica lui Ilrinco balranul, mama lui cel Mare (1495) XV vol. 11 211.
Ion 5.a. din Dersca (ment. 1506) XVI vol. Anu5ca, fiica lui Arlihnea, stapana In Bor-
I 49. za.sti (1546) XVI vol. I 515.
Anu5ea, fiica lui 'gnat, vinde parte din Hur- Anu5ea, fiica lui Mihu, nepoata Anu5cAi, st5-
dujiini lui Craciun i Vasali (1563) XVI Nita In Holohoreni, (in. Ilatin (1573)
vol. II 163. XVI vol. III 26.
Anti5ca, fiica lui Ilia Purcclescu, ncpoata lui Anufea, fiica (?) lui Mihul Pojar, mama
Valcu Purcelescul, tapana In Mite5ti P5tra5co, a lui Trifan 5i a Neag5ei din Bo-
(1483) XV vol. II 39-40. gdane5ti 5i Sacuiani la Cobale (men/.
Anu5ca, fiica lui loan Curiiac, mama Nastei 1536) XVI vol. 1 386.
din Filipe5ti Sacueni (molt. 1491) XV Ann5ea, fiica lui Moga, nepoata lui Fete
vol. )1 166. Gota, vinde parte din 11115i la Cobate,
Anu5ea, fiica lui Ion, nepoata Morenei, sora lui Toadcr <Bubtriog> logolat (1524) 30,1
lui 'frif vornic, vinde satul Dumbravita vol. I 222.

46
www.dacoromanica.ro
Anersea, fiica lni N1oga sulger, vindc satul Anusea, fiica lui Stein] Nisporescu, nepoata
Barbatesti, tin. Homan, lui Gheorglic lui Oanta Nisporescu, stranepoata
vornic dc gloata (161:7) XVII vol. 1V Nispuru, vincle parte din \ enetia, pe
/11.. Siret, tin. Suceava, lui leremia visticr
Autism, fiica lui NegrilS, nepoata lui Valcea, si parte din Popesti, tin. Neamt, lui loan
stapn in Batarasti Si pe Sclistea lui Cretul (1520-1555) XVI vol. I 155; II
Macau. pe Bahluet (1546) XVI vol. I 77-8.
538. Anusea, fiica lui Tatul Pared, vinde juma-
Anusca, fiica lui Nicoara, ncpoata lui Lazor si tate din Leucesti pc Racova lui Dragot
a Jul Simion, stapana in Feairesti,Comnesti s.a. (1518) XVI vol. 1 117-8.
si Petresti (1546) XVI vol. 1 510. Anusea, fiica lui Tintiul, stpana in Tintcsti,
Anasea, .fiica lui Nistea, mama lui Factor, Pribesti si uncle a fost jude Crstea"
Ionia si a Nastci, stapana in Nlarcoviceni (1523) XVI vol. I 220.
5i Terpcti pc Barlad (1502) XVI vol. I Anusea, fiica lui Toader, vinde satul Buresti,
16i 461. pc Siret, lui Gavril <Nebojatco> vistier
Annsca, Gana Baisescu, mama lui (1518) XVI vol. I 128.
Giurgiu Udob si a Nastei din Baisesti Anusea, fiica lui Toadcr visticr <Prajeseu>,
Malini pe Moldova (1499) XV vol. II 287. stapanal In Cogtinti pe Orbic, acum Pra-
Anusea, film lui Gana Card, mama Tudorei jesti, si Selistea mai sus de Moghila la
si a. Marinci, vinde parte din Fratienesti pe Cobale (1558) XVI vol. II 108; mama
.PjittIIcniis.a. (1497) XV vol. 11 263; Candachiei din Yliidesti pc Somuz (1579)
stapana in Lcontinesti pe Rebricca si XVI vol. Ill 127 (rient.).
Hausesti pc Barlad (1497) XV vol. II Autism fiica lui Toma, vindc IdSilnel s.a.
268-9.. parte din selistea de pe Sarata, uncle a
/truism, film lui Oania Nisporescu, vinde fost Nechita si Paul" (1546) XVI Nol. I
parte din Venetia, pe Sirct, lui leremia 524
visticr .(.1520) XVI vol. I 155. Anusea, fiica lui Udrea, nepoata lui Grozea
Atruseaffiica (?) lui Onica Musat, mama Mag- Casota, vindc parte din satul unde a fost
dairlii si bunica lui Fatul s.a. din Po- Balaci" pe Smila, lui Moghila ceasnic
pricani (ment. 1569) XVI vol. II 193. (1491) XV vol. II 150.
.Anusea, fiica lui Pctrea, vinde parte din Ba- Anusea, fiica lui Vasco, nepoata Neagai,
losinesti pe Bahlui, lui losip Motoc (rnent. stranepoata lui Bratei, stapana In Cotin-
1580) XVI. vol. 111 112. jeni (1603) XVII vol. I 90-91.
Anusea, fiica lui Petrica *Andresen, stapanit Anusea, fiica lui Vasilc, cneaghina lui Con-
in Sandreni i Barnova (1586) XVI vol. drea paharnicel, stapana In Preutesti cu
111 310. mear pe Somuz (1625) XVII vol. V
.Anusea, fiica lui Petrirnan, stapan In Por- 323.
cesti, Brebi si I lociungi, tin. Neamt (1560) Anusea, Oca Magdei, nepoata lui Danciul
XVI vol. 11 143. stapand in Siiputeni, pe lubneasa (1546)
Anusea, fiica lui Petra Litcanu, cncaghina lui XVI vol. 1 542-3.
AncIreica paharnic, stranepoata lui Mihail Anuses], fiica Magdci, nepoala lui Miroslav
de la Dorohoi, stapAna in Milinesti, tin. si a Ilci, d parte din Zahoreni schimb
llotin (1528) XVI vol. I 289; 11 152. pentru parte din Borle lui Pantea si
lui 'roader (1558) XVI vol. 11 102.
Anitsca, fiica lui Petru Vranici, mama lui Anusea, fiica Magdei, nepoata Sol iici, stii-
Gavril din Coliccani si lugani pe ladrici pana In Holohoreni (1573) XVI vol. III
(ment,. 1607) XVII vol. II 89. 25-6:
AnuScit, fiica lui Roman, mama Dragolci Anusea, fiica Alarenei, nepoata lui lacus vis-
si a Teelei din Romnesti pc Vaslui (merit. tier, sof cu Vasutca, In pricin pentru
15.46) XVI vol. I 495; 11 231. impartirea satclor Ecusani, Drgusani si
Antisia, Oca lui Severin i fcmcia lui Dra- Poprincani cti varul ei Steful parcalab de
gose, stapan in Fundesti si Latcani pe Hotin (1480) XV vol. 11 18; ,XVI vol.
Aillanca (1484) XIVXV vol. 1 47. I 85; v. si Anusea (curtea Anuscai).
Anus* fiica lui Stan Plotun, stapana in Plo- Anusea, fiica Maffei, nepoata lui Ion Stan-
tunesti si In Glod pe Sarata (1520) XVI gaciu, vindc lui Toader <Blos>.mare
voli 1.161. selistelc Fntana Rece pe Raut
si Fantnele Tataresti pc lligaci (1535)
Anuses, fiica lui 5erb, mama Sofiicai, bunica XVI vol. I 372.
lui Gliga, strabunica Varvarei s.a. din Anusea (Annusca), fiica Maricai, nepoata
Cricesti si Selistea de sub Moghila eu mori Anei, stranepoata lui Ion Ganescu par-
peVaslui (ment. 1575) XVI vol. Ill 43 calab de Neamt, da part.i din Crivesti,
44: Itvficani i Gaure_ni varului ei Durnitru Bu-
Anusca, fiica lui Stefan Mesehne, mama lui hus In schimb pentru Gnestt (1620)
Toadery a Sascai s.a. din satul uncle a fast XVII vol. IV 474; V 329.
'Stefan Mcsehrie", din sus de Vaslui (ment. Anusea, fiica Maricai, nepoata lui Baku
1991) XV vol. II 165. Baisescu, mama lui leremia Chicera diac

47
www.dacoromanica.ro
din llisani, tin. Dorohoi (ment. 1587) XVI Musca, fiica Stanci, nepoata lui Ldsl'au
vol. 111 336. globnic, stdpind In 1.6s1doani pe Gracdu
Aliasen, fiica Mariciii, ncpoata lui Iurie, (1495) XV vol. 11 231; vinde parte din
pAnd In Cobeceani (1573) XVI vol. III LiislAoani lui Petru pfircAlab (ment,..1519)
20. XVI vol. 1137.
Anua, fiica Mari, nepoatu Dumci, stpAnti Anusea, fiica Stanii, nepoata Jai- Balinta
In Durnesti, SAnesti i Culisoara, tin. Mfindrisca si a lui Oand Rodniet, Mnde
Orhei (1529) XVI vol. I 299. parte din Pitica, tin. Suceava, lui DrA-
Arnasca, Rica Marinii, nepoate Ghindes, stri- gus de la Poartd (1519) XVI vol. 1 152;
pan:1 In I Iiisnilsani, la Carligatura (1574) stApAnd In 13ulgari si Muncel, tinAlornan
XVI vol. III 29. (1552) XVI vol. II 18.
Anusea, fiica hlarinii, nepoata lui loan Lim- Annsea, fiica UrAtei, stdpAnd In Bumbotesti
badulee, vinde parte din Toceni pe Prut, ZIMAresti (1528) XVI vol. .1 260-
sin. Chigheci, lui Toader <Bubttiog> pro- 261.
cAlab de Cetatea Noud (1519) XVI vol. Anusea, fiica UrAtei, nepoata lui Sima, 80-
I 150. panii In Romanesti pe Vaslui (1546, 1570)
Anusea, fiica Mdrinei, nepoata lui LasIdu XVI vol. I 495; II 231.
I3uhaicea, stripAnd In Sficuiani i judecia Anusea, fiica Varvarii, nepoata Marenei,
lui Dancen s.a. (1491) XV vol. II 172-3. strAnepoata Duscali, vinde pirti din Ho-
Atrasen, fiica Maritei, stApAnd. In DArmA- rodnicul de Sus si de Jos, tin, Snceava,
nesti pe Jijia, tin. Hirlalu (1590) XVI vol. lui leremia Movild voievod (1597) XVI
II I 458. vol. IV 174.
Anusea, fiica Maruscai, vinde pgrti din O- Anusea, fiica Vasilcii si mama lui Stefan din
nesti pe Trotus si Baliceani lui BAlos, Cior- Vrtop (ment. 1622) XVII vol. V 150.
tan s.a. (1546) XVI vol. I 432. Anusea (Anusa), fiica Vldcinii i nepoata lui
Musca, fiica Maruscdi, stripAnA In Poenari Tofan bdtrAnul, stApAnd In Cursdci pe
si Barlfizel (1529) XVI vol. I 303, Racova (1527) XVI vol. I 237-8.
~sea, fiica Maruscdi, nepoata lui Mihail Anusea, fiica Voislavei, nepoata lui Ivan
Misici, vinde satele Mihailoutii, Mihncenii, Damianovici, mama Nastasiei din'.Rusi,
Goroclistea cu poieni lui Gavril vistier CAlugAreni si Dumesti pe Vaslui (ment.
(1518) XVI vol. 1 128. 1499) XV vol. II 300.
Anules, fiica Musei, nepoata lui Bode, vinde Anusea, film Zoitei, nepoata Stanii sl mania
satul Bucseni pe Horincita lui Sima si lui Miron din SApoteni (1603) XVII vol.
lui MicotA Rohat (1515) XVI vol. I 99. I 119.
Anusea, fiica Nastasai, nepoata lui lanco, Auusea, intiritd stdpfinii In Stfincesti pe
vinde lui hernia Movild voievod pArti Bohonca (1515) XVI vol. I 97..
din Horodnicul dc Sus si de Jos (1597) Anusea, intdritd stilpand In Budesti pe CApil-
XVI vol. IV 174. tAroasa i Sirata (1546) vol. I 511,
Artio,ca, fiica Nastaschi, nepoata lui Petru Anusea, mama Anghclinei, bnnica loi C67.a-
Vranici, vinde pArti din Coliceani i lu- col si a lui Vasile Macri din Iuresti (ment.
gani pe Iadrici lui Dumitru i lui Trifah 1622) XVII vol. V 174.
Ciolpan (ment. 1607) XVII vol. II 89.
Anusea, fiica Nastasiei, nepoata lui Macsim Anusea, mama CArstlnei, bunica lui Lupan
staroste, vinde satul Totesti pe TazIdu si a IlincAi din Milesti pe Moldova(ment.
lui Petru Rares voievod (1527) XVI vol. 1585) XVI vol. III 276; IV 32, 245.. 246.
I 228. Anusea, mama lui Avram si a Vasutedi din
Anusea, fiica Nastei, nepoata lui Milea CAlu- Hueteni si Sinesti pe Siret (ment- 1518)
grul, stApAnIt pe Danilova, Brateova XVI vol. I 120, 550; II 28; y, si Musca
Vasileuti pe Mdiatini, unde a fost Radul, (Curten AnuscAp.
si Cuscouti pe Nistru, Ldscanl i Siiseni Anusea, mama lui Buculei pAhArnicel si a lui
pe Botna (1535, 1546) XVI vol. I 370, Maxim din Roscani pe BArlad ,(rnent.
522-3. 1618) XVII vol. IV 247.
Anulen, fiica Parasedi, nepoata lui CArstea Anusea, mama lui CArstea din Toderesti
Neagoe, stApAnd In Negoesti i Ungureni la CArligAtura (ment. 1624) XVII . vol.
pe Vaslui (1554) XVI vol. II 39. V 305, 355.
Annsea, fiica Smolei, vinde parte din Riideni Anusea, mama lui FrAntiolu din Derzca,
cu rnoard pe Tutova lui Ilie Vrabie vor- tin. Suceava (ment. 1608) XVII ,vol, II
nic de gloatd (1609) XVII vol. II 233. 178.
Anusca, v. Ana, idea Sorei, nepoata lui Petru
OartA (1522) XVI vol. I 191. Anusea, mama lui Fddor, bunica lui 'Borcea
Anusea, fiiert Soritei, nepoata MartiscAi, strd- mare vornic, a lui Toader si a Soret din
.nepoata lui Tiban, stApAnd In Hovrdesti FAscani pe Crasna (ment. 1528) XVI vol.
pe GArbovdt (1533) XVI vol. I 353. 291, 547,
Anusea, fiica Stanii, nepoata lui Giurgea Anusea, mama lui Gavril si a MaricAi din
Cozmescu, stApAnd In Cozmesti i Mir- Horodnicul de Sus si de Jos (rnent. 1597)
cesti pe Siret (1528) XVI vol. I 273. XVI vol. IV 174.

48
www.dacoromanica.ro
Amuse.", mama lid 110km:in, a Dordei s.a., Anusea, mama Vasulcili (Vascrii), v. Annsca,
'Arnica MarieSi s.a. din Macicilutilen(. mama lid Avram.
1618) XVII vol. IV 271. Annsea, nepoatil de fiicil lui Sima Driigusa-
Anusea, mania lui loan, a lui Alexa sia Vasa striinepoata lui Drago, Viteazul, vinde
din Derzsca (ment.. 1524) XVI vol. I 221. parte din Selivestri, tin. Roman, lui Ste-
Aunsea, mama lui Mih5ilas, bunica lui Io- fan cel Mare (1481) XV vol. II 25; XVI
nascu Dobrenclii valtav i strbunica lui vol. 1141.
Nichifor si a Ilenci din Plopeni, tin. Doro- Anuseat, nepoata de sor a lui Zviistahl, stil-
hoi (men(. 1604) XVII vol. I 130. MIMI In Serbnesti pe Bogdana (1518)
Anusea, mama lid Militi si bunica lui Coznia XVI vol. I 119.
si a Antisctii din Holohoreni, tin. Hotin Anusea, nepoata lui Cilliian, mama Tudorei
(met* 1573) XVI vol. III 26. din Solonet Orien(. 1517) XVI vol. 1106
Anusea, mama lui Onea Jac, bunica lui Ilea -107.
si striibunica lui Carstea si Coma din Anusea, nepoata lui Daniil protopop Her(eg,
Rosiori (rnent. 1588) XVI VOI. III 378; N'aril et! Ion diacsi ca Ercinie vistier,<Evlo-
XVII vol. 11 75. ghic monah), stilpmi In Sorocininiti pe
Auusea, mama luiPtitrasco si a Milricai din Siret si Mitesti pe Moldova (1516) XVI
Blteni, tin. Iasi (ment. 1604) XVII vol. vol. I 105, 320; v. si Anusea, fiica lui
I 148. Dragos si Anusea Fruntesoae.
Auusea, mama lui Simian si a lui Gligorcea din Anusea, nepoata lui Duma Brudur, chl parte
Florodistea la Cotnari, cumpril parte din din Tapesti lui Petru voievod In scliimb
Liteni-Rusi (men(. 1617) XVII vol. IV pentrii parte din Glodeni (1516) XVI vol.
180. I 463.
Anusea, mama lui Sti din Selistea la Anusea, nepoata lui Duma 13rudur (alta)
Cobfile (ment. 1558) XVI vol. II 108. d parte din Tiipesti lui Petru voievod
Anusea, mania lui Stnil, a lui Pritrasco si <Hares> schimb pentru parte din Glo-
a Neacsei de pe Partiul Babe! la Movile, deni (1546) XVI vol. 1 463.
(in. Roman (tuent. 1529) XVI vol. I 302. Anusea, nepoata lui Gavril Tunsul, stilpn
Anusen, mania lui StnilA si a Mariticili din PC Feint:Ina lui Corui (1518) XVI vol. I
PeristIsti (Bent. 1546) XVI vol. I 472. 115.
Auusca, mama lui Toader si bunica lui Con- Annsca. nepoata lui 'lode Costici, vinde
dre si a Agathei din Oboroceni, tin. Roman lui Stefan cel Mare parte din Stubeild
(inent. 1612) XVII vol. III 76. (1492) XV vol. II 182.
Anusea, mama lui Toader INIllieft lui Ignat Anusea, nepoata lui Bias Saula, mama Nas-
din Holohoreni, tin. Hotin (merit. 1573) tei si bunica Antemiei s.a. din Procel-
XVI vol. III 25. nici pe Jijia, (in. Iasi (mil(. 1604) XVII
Anuses' (Anritisca), mama lui Toader din MS- vol. 1163-4.
ciciiteni (men(. 1583) XVI vol. III 224. Anusea, nepoata lui Ion Odob, stfipn In
Anusea, mama lui Toma din Glodeni (men(. Verisani (1546) XVI vol. I 430-431.
1580) XVI vol. III 149. Antesca, nepoata lui higa si strnepoata lui
Anusea, mama lui Zaharia si a Stanciii, bunica Piltrascu, staIpn In Bepitani Obrsia
Apei, strabunica lui Grigorie, Ion Chin- Litibevtia, tin. Soroca (1569) XVI vol.
tO1 s.a., din Rusi (went. 1621) XVII vol. II 206.
A 268. Anusea, nepoata lui Leul, stpn In Liesti
Anusea, mania Mrencili s.a. din Codre5,:ti pe si Blandesti pe Jijia, tin. Iasi (1546) XVI
Bahluet. (ment. 1546) XVI vol. I 534. vol. I 541.
Anusea, mania Mariciii din Schineni pe Tu- Anusea, nepoata lui Neagul, stpml In Ro-
tova (ment. 1583) XVII vol. III 229. turnpnesti pe Bogdana (1521) XVI vol.
Anusea, mama Slrici si bunica lui Brilil I 152-3.
Usurel din Toderesti (ment. 1617) XVII Anusea, nepoata lui Stan Horja, stfipiing In
vol. IV 186. Horjesti, tin. Lpusna (1598) XVI vol.
Anusea, mama Musei din Serbaca (ment. IV 212.
1495) XV vol. II 208. Anusea, nepoata lui Tintul, stpilnil in Srbi,
Anusea, mama Nastasici i bunica Anglie- Cilsoteni, Tecucesti, Fauri, si Fntna
'Mel din Oboroceni, tin. Roman (ment. Ialpugului (1558) XVI vol. II 114.
1606) XVI vol. 11 27. Anusea, nepoata Magosei, strnepoata Nea-
Anusen, mama Neagi, btmica lui Dragot, gal, vinde parte din Otesti i Medeleni
a Magdei si a Neacsei din Selesilu (wen(. lui Bucium mare vornic (1581) XVI vol.
1558) XVI vol. 11 103. III 171; XVII vol. II 9.
Aausea, mama Tudorei, a Sofiicili si a lui Ga- Anusea, nepoata Neagsei 5; a lui Drago Vi-
vril din Fundesti pe Alhia, Omn(. 1573) teazul, d partea sa din Sficuianii de Jos
XVI vol. III 17. lui Sacttianu ceasnic (1507) XVII vol.
Anusea, mama Uriltei din Cndesti In Cain- 1 57.
pul lui Drago s (ment. 1542) XVI vol. I Anucea, partea ei din Barlesti, vndut lui
107. Petrea (ment. 1557) XVI vol. II 100.

49
4 -c. 224 www.dacoromanica.ro
Anutien, partea ei din Cndesti vndutri lui Alb5 (ment. 1546) XVI vol. I 528; II
... de (1571) XVI vol. III I; v. si 198.
Anusen, mama Urtei. Anusea, sora lui Petre si fenicia lui Dan,
Anusea, partea ei din Mielesti Intririt5 lui stApn in Dragomiresti, Vad s.a., tin.
Drrigus vornic (1601) XVII vo. I 13. Neamt. (1528) XVI vol. I 251-2.
Anusea, sora lui Danciul, vinde parte din Anusea, soma lui Petre, Cr5mene si Ion, vimle
Bulzesti lui Cristea, lui Petrea si Stanei moard in Sliivoae, Berzun t
(1522) XVI vol. I 598-9. (ment. 1587) XVI vol. III 365.
Anusea, sora lui Giurgiu, a Mariei, Vasu1e5i Anusea, sora lui Stet co Micotici, vinde parte
nepoata lui Drago Viteazul, din Heghedisani pe Seliva, lui Pavel
du parte din S5cuianii de Jos lui S5cuianu Scripc5 br5nister (1529) XVI vol. I 318.
ceasnic (1507) XVI vol. I 57. Ann$en, sora lui *andrea, nepoata lui Grozea
sora lui loan Rodna, nepoatn lui Cason, vinde parte din satul unde a fost
Oan5 Rodna si a lui Balint.a Mandrisca, Balaci" pe Sonia, lui Moghila ceasnie
stripn5 In Bulgari si Aluncel, tin. Roman (1491) XV vol. II 150.
(1552) XVI vol. I 18; vinde parte din Anu$ea, soma lui Toadcr Saulea si a lui Giu-
Petica lui Dragus de la Poarn (1519) rgea, <fiica Anusedi>, st5pn5 In Citiresti
XVI vol. I 152. pe Huhalna (1508) XVI vol. I 76.
Anusea, soma lui Ion, staprinii in 13abos5ni pc 'Warn, soma lui Ungurul, mama VIS loa-
Raeova (1535) XVI vol. I 377. ei si a Anghclinei din Brnzeni pe Ina
Anusea, sora lui Ivan Sacalis, vinde satul (ment. 1606) XVII vol. II 17.
Grozesti pe Stabnie lui Duma cluccr Anuses], soma lui Zaharia, vinde parte din
(1488) XV vol. II 86. Trilp515esti (1572) XVI vol. III 11.
Anusea, soma, lui Ivanco, stpinI.5eciini Anusea, sora Mariei, nepoata lui Dragos
(1494) XV vol. II 202. Viteazul, d5 partea sa din Sricuianii de
Anusen, sora lui Ivanco Brlici, stripilnA In Jos lui Sricuianu ceasnic (1507) XVI vol.
1311rg5iani, Vcrbia 5i Corldteni (1487) XV I 57.
vol. II 62. Anusea, sora Mariic5i, vinde parte din Pere-
Anusea, sora lui Ivul Mndrea, mama lui bierufli lui Andreica vtav (1581) XVI
Trifu, a lui Furdui si a Musei din Tavesti vol. III 165.
(1493) XV vol. 11 194. Anusca, soma Musei, v. Anusen, fiica
Anusea, soma lui lucsa, mama lui Oniul vis- 115114 Tudor.
ternicel din Illipiceani (ment. 1546) XVI Anusea, soma Negritei, stripAna In Bezirieeni
vol. I 492-3. PC ladrici (1497) XV 01. II 272. "

Anusea, sora lui lucsa Pitas, stilpimA in Bo- Anusca, vara lui Evloghie monah, v. Ansi$ca,
rolea (1522) XVI vol. I 206-207. nepoata lui Daniil protopop.
Anusea, sora lui Lupul Moga aprod,
parte din B5rtnitesti, tin. Roman, lui Anusea, vinde parte din Bulzesti lui Cristea-
Gheorghe parerilab de Homan (molt. 1597) s.a. (1522) XVI vol. I 598. .
XVI vol. IV 181. Anusea Iloeilnelosie, sorb' eu Stana si cu
Autism sora lui Manoil Serbeseul, mama lui nepoata lui Coanil Rodniei, vinde parte
Lazor Piscu din LeucAuti pe Botne (1483) din Petiea, tin. Suceava, thi Dragus de
XV vol. II 42. la Poart5 (1519) XVI vol. I 152.
Anusea, sora lui Mriteiu; parten ei in Brag- Anusea Fairtilloae, fiica Anghelenei, ni -ata
sesti (ment. 1577) XVI vol. Ill 81. Mandel, yin& parte din Oboroceni
Autism, aura lui Nloghila logofrit, vinde parte Nicoaril Priljeseu logont, strrinepct lui
din Ghermrinesti pe Culisrm, cu iaz si Stanciul prcillab (1599) XVI sol. IV
inoar pe Molovateln, sin. Orhei, lui 274, XVII vol. II 26.
Saya G berm nescu (merit . 1601) XVII Autism Fruntesoae, eneaghina lui Fri 'tes,
vol. I 17; II 91.
Anuses', sora lui rIih5il 1351515u, st5p5n5 Cu Evloghie monah?), bunien lui
In Tinrisel (1550) XVI vol. 1 591. Gligorcea Crficiunoviei mare vornic; satul
Protopopcni pe Siret dat in schimb pen-
Anusca, sora lui Mircea, nepoata lui Bratul tru Stancouti lui Petru Hares vmevod
Viteazul, in llr5lulesti, Fede- de (1542) XVI vol. I 406; III 357;
lesani, Goesti 5i Vrstati (1 191) XV vol. IV 150, 151, 152, 170-171; v. Anusea,
11. 148. fiica lui Dragos, Annsca, nepoata lui
Anusea, soma lui Mireca, var (?) cu Petrea Dania protopop.
Carcovici paralab, stAprohl pe Dobro- Anusea Il(,seoae, fiica I151,5ticeaserii si mama
vritul Abe, in Glodul Rotund (1548) XVI lui Gavril vistier s.a. din Trimadveni
vol. I 553. acum I3orlesti pe Sirct (ment. 1603) XVII
Anusea, sora lui Oancea, mama Magdei, vol. I 118.
a lui Andreica s.a. din Berindeesti pe Co- Anula, sor5 cu Stana, nepoata Marenei, fe-
stina (1507) XVI vol. I 63; 327. mcia lui Brirbosul, st5pand In satul de
Anusen, soma lui One si a 115ruscrii, nepoata la Gura *0111'17.'11M <Rece) (1424) XIV-
lui loan Dumbravil din Obarsia pe Valca XV vol. I 50.

50
www.dacoromanica.ro
Anula, nepoata lui Ruse Mitescul, mania Saf- si Bkr5nesti (1615-1616) XVII vol. IV
tei, din Veriseni (ment. 1610) XVII vol. 34, 510; V 263, 264-5, 275, 283, 321, 339,
11 287. 354-5; vinde pdrti din Doljestl si Balo-
Apanogi, v. Motions Apangl. miresti cu iazuri si mori, tin. Boman,
Apostol din Tg. Trott's, slug5 domneascA, Constantin Batiste paltarnic (1621) XVII
st5pfin in Cofesti cu vad de moar5 (1619) vol. V 5, 26; martor in Iasi la vanzarea
XVI vol. IV 338; V 346. unei pArt.i din Pascani, tin. Boman (1623)
Apostol, dreg5tor de 13firlad, fost parcillab, XVII VOL V 194.
sot Bend, ginere lui Nicoar5 arrna$, mar- Apostol Sehulullan, martor la o du,egubinii In
tor (1610, 1621) XVII vol. II 280; V Poelii (1612) XVII vol. III 83.
47; stapfin pe llgani si In Vorniceni, tin. Apostolarld, comis, c5m5ras la Ocna i apoi
Covurlui, cu iai, mori si billti (1622) XVII parcAlab de Neamt, martor in sfatul dorn-
vol. V 133-4. nesc (1602-1605) XVII vol. 1 48, 83,
Apostol, fiul lui Medelean, nepot lui Dfincett 89, 93, 213; cerceteazil o prichui dc hotar
staroste, vinde tigani lui Stefan Toma la CeablAu (1604) XVII vol. 1 174; d-
voievod (1615) XVII vol. 111 217; IV ruieste tuoar5 din Brain...tea domneasc5
267. ni-rii Bistrita (1608) XVII Nol. II 157;
Apostol, frate co Stefan, vinde un vad de martor la viinzarea unei piirti din Po-
moar5 In BrAteni lui lonaseu Ceban (1625) iana (1608) XVII vol. 11161; petrel-dab
XVII vol. V 370. (le Neatitt, martor in sfat (1610) XVII
Apostol, gclep, fratele Itti Andronic, strtpfin vol. I 326, 338, 3-15; martor in Iasi (1611)
in Spinoasa, tin. 1.:Ipusna (1593) XVI XVII vol. I 1.
vol. IV 78. Apostolaehl, pitar, vechil la batman, sem-
Apostol ptire5lab, v. Apostol <Gola). neazil copie de pe suretul actului doninesc
Apostol, pop il din Vogul Tecuei, martor pentru Iliresti a m-rii Pobrata (ment..
(1612) XVII vol. Ill 85. XVI) vol. III 358.
Apostol, shigil donmeascil a lui Pettit Scbiopu Apostolachl, vistier, sot Cneajnei i ginere
voievod, primeste salutiiri prin Zotu spil- lui Alexandru voievocl Ltipusneanu, In
tar de la Gavril al Filadelfiei (1591) XVI pricin5 cu Glicorghe AlbotA parcAlab de
vol. IV 109; trimite scriscare din exit lid Soroca pentru satul Piitrilscani (1600)
1 Irisovergbis (1594) XVI vol. IV 111. XVI vol. IV 281-2.
Ap(ritol, so tul Odoeltiei, vinde jigani lui Apostoloal (Apostoloae) cumpar5 salul Drii-
Ilatuza vistier (1568) XVI vol. 111 49, giinesti pe Chigheei de la Sima mare \ a-
176. mes apoi 11 restituie luiPetru Schiopu
Apostol user, v. Apostol <Gola). (merit. 1588) 'XVI vol. III 375, 383, 384.
Apostol, vames de Trotus, primeste poruneil Aramil, V. lona$co Aramii, Isaii ArantA.
doninease5 si nu la Valllii de la 200 boi Aram5 din liriatca, v. Arme Blt...ul, boier
ai .birAului din Brasov (1565) XVI vol. din liriatea.
II169. Arantfi din Suceava, martor la vnzarea unor
Apostol, vames polorez, stilphn in Blirbosi, OM din Iaeobesti (1597) XVI vol. IV
tin. C.higbeci (1554) XVI vol. 11 54. 160.
Apostol Catargiu (Catarsil), ceasnic (p5har- Araniii, judc (und a fost satul Ciors5-
nie), stapan In Teircitei, in. Orbei (1604, cesti, tin. Neamt la PS. (1552) XVI vol.
1607) XVII vol. I 153; martor la curten I 1 96.
Itti Ureehe mare vornic din satul llesti Aramal, pitilrel, martor In Iasi la vanzarea
pc Topolita (1605) XVII vol. I 213; mar- unei p5rti din Vorontiresti (1593) XVI
tor in sfat (1606-1607), 1622-1623) vol. IV 93.
XVII sol. II 73, 93; 106, 116, 124, 126, Arome, casa si loud lui in satul Sehei pe
134, 144, 164, 165, 167, 168, 176, 186 Prut (neut. 1609) XVIl vol. II 344.
188-190, 195, 204, 208, 210, 213, 231. Arome, tat51 lui lonasco din lat.cani, tin.
Apostol Cehan, sluga domneascii, fiul lui Suceava, restituic parte din I.5tcani, ras-
Petrea Cehan, gincrele lui lonasco Bole cumprat5 de popa Gligorie (ment. 1607)
din GrumAzesti (1619) XVII vol. IV 349 XVII vol. II 105; IV 95.
(rient. in note), st5pan in Fatal Gruniii- Arame, tatid Mdriei din Crlati (ment. 1620)
zekti cu mori pe Vaslui, In Bililesti pe XVII vol. IV 477.
Racova, in Milriltei si pe tiganirobi (1619) Amine (Aranirt), boier, din IIriatca,
NV11 vol. IV 385-6; V 14-5, 20. martor rnegies (1624-1625) XVII Nol.
Apostol Deli Gheorghtn, sot eneagbinei Go- V 303; 337.
goaiei, st5p5n in Fauri si Grum5zesti, Arapul, v. Alexa Arapul, Ghei/ruhle Armpit],
tin. Vaslui (1619) XVII vol. IV 399; mar- JIajl Arapul, ISM! Arapul, han Arapul.
tor la vanzarea 'mor p5rti din Tornesti, Arbanul, v. loan Adman'.
tin. Tutova (1602) XVII vol. 1 40. Arbune, y. Arbure.
Apostol Gola, fost postelnic si user mare, Arbitre, v. Costandlit Ditultrie Arbitre, G11-
apoi pfire5lab de Roman, boier, fiul lui goraseo Arbure, GlIftorie .Arbure, Isaie
Duman' Gola postelnic, cumparii parti Arbitre, Ivan Arbure, Luca Arbure, PA-
In satele BIo.eti, Buruienesti, Barlesti traseo Arbure, Tender Arbure.

51
www.dacoromanica.ro
Arburcse (neamtil (ment.. 1588) XVI vol. Armanea, fata Dobrii, nepoata lui Bruclur,
III 39 390. n de parte din Bruduresti lui Stefan cel
Ardanovici, v. Pent: Ardamnicl. Mare (1191) XV vol. 11 165.
ArchIr din Barlad, stApan pc un vad de moaral, Armanca, fenicia lui Buzatul vatav, stilpan5
Cu un ogor *i vie (1619) XVII vol. W In Maceseni ce se nuineste Alibi-tile:Ai sub
309. Codrtil eel Mare (1536) XVI vol. I 385-6.
Areeenu, fini lui Aver, tatill Nastasici, bu- Armasica, fenicia ltd Mihail Lopatinschi,
nicul lui Ivaseo pitilrel si I.upul diac din vinde parte din 13orodnieeni*i"Liveni
Derszea (men'. 1590) XVI vol. Ill 462. lui Ivasco Popovsehl (1179) XV vol. II, 9.
Aremia, fiul Saflei si irate cu Necoadi, vinde Armannt, fijen Cernei, nepoatil Mici, sta.-
parte din lierlmti lui Ion U.zica din Inc- panai In Conirme*ti pe I.Apusna, Stridza,
sesti (1591 -1600) XV1 vol. IV 31. 13osanciani *.a. (1598) XVI vol. IV 205.
Aremho, nepot lui Sin vistier, stapan in Se-, Annanca, fiica lui (41015, mania lui Marett
lislea Tatarcanilor, Borzesti s.a. (1528) din Milmti pe Pereschiv (ment.. 1607)
XVI vol. I 266. XVII vol. II 88.
Ar41:11111, hotarul sattilui Cucitirtil, tin. Cer- Armanesi, fiica lui Carstea, stApiln In .Buzati
nAuti, la - (1573) XVI vol. III 48 pc Siret (1518) XVI vol. I 580.
(ment.). Armanea, fiica popii Cucii, stApanil In Poe-
Arghlri Cum, mare Imin, copii pe suret lilie numite Petresti (1572) XVI vol.
primite de la 1822 septembrie 5(men1.) II I 9.
XVII vol. 11137; V 175. Armanea, fiica lui Narotii, mama Stancili,
Arhip, v. Glieornhe Arldp. 'Arnica lui Luca ceawic, strahunica lui
Arhip, v. EMI:, fiul lui Tetian. l'Atrase *.a. din Nilrotmti si Jertlinti din
Arhip, diac, scrie note donine*li (1613) XVII Galbini pe Paraul Voino. (1546) XVI vol.
vol. 111 132, 112. I 531.
Arldp (Moyilelo lui -), hotarul satului Sai- Armanea, fiica liii Stefan Meselme, mania lui
cani, tin. Adjud la - (1621) XVII vol. Costea Pilnls *i a Dnighiei din saint din
V 384 (meri(.). sus de Vasliti' (inent. 1491), XV vol. II
Arhip, vracitil din tfirp.-,u1 Trotus, prisac5 cum- 165.
in-vat:1 de Tainas in 13rAluesti de la Anna:tea, flint lui Oana, bunica lui Fr5iiian
(1625) XVII vol. V 334. s.a. din IlAjerrii (ment. 1583) XVI vol.
Ancioe, v. Sora Aricloc. II! 209.
Macovei, nepot lui 1\11i*at,vinde Annanca, fiica Magdei, nepoata lui Mroslav
satul Berezeni lui Die Vrabie mare V Stas *i a llcSi, rIS lui Pantea si 'fonder 'parte
de FSlcRi (1606) XVII vol. II 631, 233. din Zahoreni In schimb pentru '13orale
Arimin, s indo parte din Hotomptinesti pc Tu- (1558) XVI vol. fl 102.
tova lui DrAgan s.a. (1604) XVII vol. I Armanea, fiica Maricai, nepoata Feclrii, stii-
170-171. pand in I lolohoreni, tin. llotin (1573)
Arlon, arra*el din Bunesti, martor (1610) XVI vol. Ill 23; d5 fratelui ei Moruzanul
XVII vol. II 250. parte din 1 lolohoreni In schimb pentru
Arlon, din Florintesti, martor (1617) XVII Zahoreni, tin. Orhei (1577) X\ I vol. III
ol. IV 211. 89.
Arimi, din Slipotesti, manor (1620) XVII Armanea, Bien NeacsAi, stilpfunl In Micle*Li
sol. IV 436. (1546) XVI vol. I 472.
Arlo n, din Urdzici, rnartor megies In Balma Armanca, fiica Neagsei, mama lui Toader
(1588) XVI vol. III 379. Pavel din Itediure pc Jijia (1595) XVI
Arlon, din Vultureni, martor (1621) XVII vol. vol. IV 128 (ment.).
68. Armanca, fiica NegrSi, nepoata Fetc5i,
Arlon, fiul lui Ion, nepot lui Isaia, IntArit ncpoata Marusdii, stapand In Oniciani s,i
stapan in 115smiseni la Carligiltura (1574) Jurjani pc Barlilzel si Averesti la Cobille
X\ I vol. Ill 30. (1576) XVI vol. 111 63.
Anton, fiul lui Ursu *i al Mariutei, nepot Armanca, fiica Varvarei, nepoata Zinei <SS-
Tudosie valav de stolnicei din Gaiciana escu>, stilpana In Miinailmti pe Bistrita
(ment. 1613) XVII vol. III 238. (1575) XVI vol. III 45.
Anton Clohodar, razes, stranepot lui Iuga Anuanca, mama Antimiei .i MgclSli ne i,
postelnic, semneazd copie dupil original la bunica Nastei si lui Chirila din Mieles li
14 noiembrie 1836 (ment.) XVII vol. III . (ment. 1602) XVII vol. I 44.
239. Armanca, mama Erenei, Parasciii si Marictii
Arman, v. Toma Arman. din Tomesti pe Tutova (mnent. 1602)
Arman, Hui lid Penca, nepot lui Costin, tatAl XVII vol. 1 40.
Nastasiei si socrul popii Simeon din Tode- Annanca, mama lui Chitijda din Scopeani
resti (ment. 1618-1623) XVII vol. IV (merit. 1600) XVII vol. IV 309.
283; V 158-9, 228; v. *i Toma Arman. Armanea, mama lui Dusinca i Erina din
Arman, tatill lui Ion si Matei din Tatomiresti MiclAuseni, tin. Homan (ment. 1591)
pe Orbic (neut. 1558) XVI vol. II 101. XVI vol. IV 15, 230.

52
www.dacoromanica.ro
Armanep, mama lui Gligorie, partea ei Artneanea, fiica Malei, nepool5 lui Vcruntar,
Obrsia Beritcciului (nent. 1609) XVII stapfina lii Vortuittiresti, triB. CoN. urlui
vol. II 200. (1525) XVI vol. I 227.
Armanea, mama Itti lancul, bunica lui lachim, Arme:mea, mama lid Vaipan si a Tudorei,
stmlbunica lui Ghirvasii din Cicicani, tin. !nunca lui Nicoaril i Gafe! din Popeni,
Tigheci (ment. 1610) XVII vol. 11 296. TM. Dorolmi (ment. 1611, 1616) XVII vol.
Armanea (Armenca), mama lui Paviil III 27; IV 61.
'maca lui VasAlie s.a. din Satultscani, Artneanea, mama Viorei i Antimiei din Ros-
tin. Orhei (ment. 1611) XVII vol. 111 14, cani pe Brlad (ment. 1618) XVII sol.
31, 148. 1V 247.
Amilanen, m5tusa lu Berindei din Miclesli Armeanea, nepoata lui Filip Balita, vinde
(ment. 1601) XVII vol. I 9. parte din Dragomiresti In Vad lui Dan
Amantes, nepoala lui Toader, mama Anei, s.a. (1528) XVI vol. I 251.
13AI/teasi I)ochia, din Bubuiogi pe Armettnea (Armanca), nepoata lui IIodco
Cabal; (in. Cbigheci (ment. 1594) XVI Costici si Lev, vinde parte din Stubeiul
vol. IV 116. lui *tefan cel Mare (1492) XV vol. 11182;
Armania, nepoata lui Vscan, strnepopta strbuna lui Miron s.a. din Vertiporoh
lui Frulor liaspop, stiipfin5 In Riispopeni (ment. 1603) XVII vol. I 113.
(1603) XVII vol. I 88. Armeanea. nepoata lui Panco Toader,
Armanea, nepoata Mireesii, vinde parte din Bo- satul Pancesti, %in. Nean4, episcopiei
tosesti, tin. Neamt, liii $tefan PrAjeseti Roman in schimb pentru Idesti (1529)
vornic (ment. 1620) XVII vol. IV 458. XVI vol. I 307.
ArmanCa, nepoata lui Hocico Costetchi, v. Armeanea, sora lui Dragan Berizanul, strii-
Armeanea. bunic lui Crilciun s.a. din Berezeni, tin.
Armanea, sora lui Brlibas, Ion Thipnitii s.a., Filciu (ment. 1609) XVII vol. 11 233.
stiipn5 In V Artop, lin. Neamt (1562) XVI Armeanea, sora lui 3,1ircea s.a. var5 (?) cu
vol. 11 160, 173. Petrea Carcovici parc5lab, stilprdi In Do-
Armanea, sora lui luesa Pites s.a., stApn5 brovAttil Mic s.a. (1548) XVI vol. I 553.
In Borole (1522) XVI vol. I 206-207. Armeanea, sora lui P5scanu, stApii in To-
Armanea, sora lui Zbiare, var eu Andrusca toesti, tin. Neamt (1522) XVI vol. I 204.
si Duma 1-1Arlint, stApan in I'ereni pe Arrneanu, v. Ion Armeanu, Carstea Armea-
L5pusna (1521) XVI sol. 1 186. nul.
Armanea, sora lui Pantea, rnanmAntoniei din Armeanu, slug5 domneasc5, nepot de frate
teteani, tin. Roman (ment.1606) II 26. lui Petrca C5liman, stpn in Taternireti
Armanea Fiintfinone, tuca Mariciii,nepoata pe Orbic (1405-1527) XV vol. II 249
lui IOn higa, vinde p5rti din OlesAsti 250; XVI vol. 1240.
PaVel diac (1607) XVII vol. II 119. Arrnenca, v. Arntanea, mama lui Pav51.
Armeanea, tuca Anei, nepoata lui Simion Armenett, mama lui Ciiiin, bunic lui GaNril
Ttireid, vinde parte din Munteni-Puteni din Saculani, tin. Neamt (ruent. 1616)
lui Giurgiu (1494 XV vol. 11 270. XVII vol. IV 73.
Anneanea, Rica ini Danciul Pelea, inde Armeneasa, tuca lui $cheanl, mama lu Tu-
parte din Negrilesli lui Cr5chin (1502) doran din Giun Atiiteni (ment. 16GO) X\ I
XVI vol. 11 17. vol. IV 279.
Arme:mea, iiica lui Drago Zeamil de la Ze- Armenlia, tuca Nastei, nepcat5
letin, inde piirti din Ilinlesti, Neagsa 'rinde parte din Macichuti lui Impul al
si Taurul lui ,;tefan cel Mare (1491) XV ol. 11I-lea logoffit (1618) XVII vol. 1V 271.
II 169. Armenlia, sora lui Luca si Filip, nepoata lui
Armennea, fiica lui Dr5gus, nepoata lui Duma Neculai Totoescu, steipftna in Condre. ti
Negrul, N inde satul DragomAnesti pe Peres- pe Telejna (1533) XVI vol. II 347-8,
chjv GlaNan vistier (inent. 1528) XVI Arnestu, 'r. IIernestu.
vol. I 267. Aron <Tiranul>, cieved si donin al Trii
Arnteanea, fiica lui Dzeames cel btrn, str- MoldoNei <1591-1595), fittl lui Alexan-
bunica lui Ionasco .s.a. din Dzeiresesti ciru voievod, frate cu Bcgdan Alesandro-
pe-liebricioara (ment. 1617) XVII vol. vici voievod, tata lui Pogdan oieN
IV .106. domn al Molciovei, dAruieste i tnttireste
Artneailea, fiica lui PAntea, stApAn In Ale- sate cu vii, iazuri, mori si tigani XVI vol.
xesti pe Vilna (1493) XV vol. II 193. IV 35, 36, 39, 40, 42-46, 68-72, 77
81, 84-87, 90, 97, 1C2-108, 112, 113,
Armeanea, fiica lui Petre BrlAdeseu, stApAn 115-118; zapisc serse in zikle lui i priz-
In Bfirlfidesti (1522) XVI vol. I 188. vilegli einise de-- (n en(. 1513-1623) XVI
Armeanea, fiica lui *tefan Foale, stpn In sol. I\ 92, 140, 1C2, 163, 165, 172, 193,
Folesti pe ladrici, (1507) XVI vol. I 207, 208, 218, 219, 253, 300, 307, 308, 309,-,
51. X\ 11 vol. I 7, 20, 46, 47, 48, 49, 99,
Arme:inca, fiica Marei, stlipn5 in ... pe 120, 134, 138, 150, 176, 1t3, 215, 222,
Cutitna (1490) XV ol. 11 122. 235, 24G; 11 31, 4r, 156, 179, 200, 243,

53
www.dacoromanica.ro
302; III 27, 46, 49, 52, 60, 68, 70, 137, Arsenia, fiica lui Fratea, vinde parte din
217; IV 33, 62, 69, 85, 109, 127, 147, Pascani pe Siret popii Milml (inci4.1625)
237, 262, 268, 295, 296, 297, 322, 323, XVII vol. V 353.
387, 421-2, 440, 471 472; V 57, 109, Arsenic, cAltigAr la mAnAstirea atoped
131, 137, 161, 185, 186, 200; familie XVI <Golia> din Iasi, martor, (1614) XVII
vol. IV 39, 42, 45, 62, 71, 72, 112, 114; vol. III 175.
XVII vol. IV 262, danii si ctitorii XVI vol. Arsenic, comisel, finl lui TomF,,a, nepot lui
IV 117; XVII vol. II 45; III 46; IV 33, Ionascu si FAtul, strAnepot Tudorci,
262, 295, 296, 297, 322, 323, 401, 465; vinde parte din VIAdeni, tin.
V 60, 71, 158, 159, 172, 304, 308, 313, Arsenic Ncbojatco aricar (1614) XVII
364; loe si sat confiscat pentru viclenic vol. III 157, 168; IV 160.
de XVI vol. IV 300; XVII vol. V Arsenic din Plitilesti, martor (1623) XVII vol.
185-6; vinde sate pcntru a plAti datoriile V 220.
domnilor antcriori (1593), XVI vol. IV Arsenic din *Andrcni pe Jijia, martor la
68, 76-7; 162-3; oameni plAtiti de da- alungarea unor vecini de pe locul Co
bile in zilele lui XVII vol. IV 127; m5nesti (1608) XVII vol. II 165.
ruperea unui uric fAcut pe nedrept Arsenic, din tArgul *chei, martor la vAnzarea
(inent. 1620) XVII vol. IV 421-2; fugit unor pirti din Cozmesti la Direptate
de putcrea Impriritteasc5, tulburare in (1598) XVI vol. IV 231.
taril In timpul lui XVI vol. IV 105, Arsenic, egumen al m5rulstirii Homor (1605-
162 3; aliat Cu cazacii la Tighina XVII 1615) XVII vol. I 224; III 219-220.
vol. I 88; tara, orasul Iasi si eurtile dom- Arsenic, egumen al mAnAstirii Putna, dilruit
nesti arse de cazaci ca Lobodil <Slobodca> eu galbcni (1539) XVI vol. I 392.
hatmanul in zilele lui XVI vol. IV Arsenic, fiul lui Petre, vinde parte. din RA-
187-8; XVII vol. y 185-6. chitegi ca moaril si f Ana, lui VArna.v s.a.
Aronescu, v. l'asile Aroneseul. (1597) XVI vol. IV 169.
Aroza, nepoata lui Roman cel Mayan, vinde Arsenie, fiul Malinei si nepot Anei, vinde
pArli din Mircesti lui Dumitrache Paleo- parte din CrAciunesti lui BAseantd -vornic
logul postelnic, cu in; moarA, vie, livezi (molt. 1617) XVII vol. IV 149.
prisacA (1611) XVII vol. III 4. Arsenic (Arsini), fiul Nastasiei, nepot Mag-
Arpas, v. Gavril Arpas, loan Arpas, Eremia dei, frate cu Cozma, vinde parte din Obo-
Arpas. roceni, tin. Roman, lui NicoarA PrAjescii
Arpas, ArpAscstii lui (ment. 1456, 1488) logofAt (1606) XVII vol. II 26; In pri-
X1V-XV vol. I 285; XV vol. II 83. cinA cu Gligorie Scheianul pentru parte
Arpas, fiul Dr5gusii, strAnepot lui Brilinta din Oboroceni (1613) XVII vol. III 151.
MAndrisca (rnent. 1552) XVI vol. II Arsenic, ieromonah de la Schitul Parpanita,
18. tAlniAceste act domnesc la 3 aprilie 1817
Arpas (Arpasu), tatuI lui Iurascu, al Annei (nent. ) XVII vol. I 52.
s.a. din Rum5ni (ment. 1546) XVI vol. Arsenie (Ars5nie, fost logofAt al II-loa), to-
I 467. gofat, v. Arsenic Ursoviel.
Arpfisesti, parte din Totoesti cumpAratA de Arsenic, negulAtor din Iasi, martor la van-
Petru Bares voicvod de la (trient. 1560)
zarca unei pArti din Rusii Goei (1621)
XVI vol. II 134. XVII vol. V 67, 237.
Arpentle BArarial (Arpintie din Iasi,
Arsenie Harbovsehl, diac, serie act domnesc
martor la vanzarea unor pilrti din DAmic- (1602, 1610) XVII vol. I 40; II 310; dA
nesti si Rusii Zavului (1624) XVII vol. zapis de mArturie pcntru dania unor
V 302-303. din Zastavna, Bobesti, StAnesti si NA-
horeni, tin. CernAuti (ment. 1614) XVII
Arpentie PrAjeseu (Arpintie a ... Pintie vol. III 185.
-- ), postelnic, r5scumpArA pe Titul tigan Arsenic. Nebojateo (Nebajaicu), logofilt al
de la streang ca 2 iepe (1610) XVII vol.!! II-lea, diac, aricar; fiul lui Dumitru,
314; Mara st5pAn In DAdesti la CArlig5- nepot lui Gavril Ncbojatco vistier, strA-
turA (1610) XVII vol. II 315; III, 29; nepot lui Maxin, rAstrAnepot lui Ion
inartor In H515se1ti la vAnzarea unor Pribeagul, stApAn In VIAdeni
p5rti din Balomiresti (1610) XVII vol. ca iazuri i mori pe Jijia (1581) XVI vol.
II 339; III 3; inscris In pomelnicul III 154; XVII vol. III 9, 10, 105-106,
Sf. Saya din Iasi (ment. 1611) 157, 164, 166-8, 188-9; IV 142, 159-
XVII vol. III 37. 161, 394-5; nepot lui DrAghici ilornAs-
ArsAnii, fiul lui Micul, tatAl Mariei, tefariei cel, strAnepot lui Liciul postelnic, stA-
si al lui Toader din DAmienesti (merit. pan In Ciilinesti, Fcdesti, Rus5nesti, Se-
1624) XVII vol. V 268. listea Liciului, Berivoesti, Der... pe
Arsilnil (Arseni), preot din RAcea, fiul lui Prut, tin. Hotin, Cristesti pe Moldova si
Pavel Popescu, pAstreaz5 ispisoc de la Ecusani, tin. Suceava (1801, 1618) XVII
Petru Schiopul voievod, semneaz5 snret vol. 1 4-5; IV 236; serie acte doninesti
la 6 sept. 1783 (ment.) XVI vol. III 279. (1597-1618) XVI vol. IV 164, 184, 240,
54
www.dacoromanica.ro
249, 258, 268, 281, 284, 289, 290, 301 Arvasia, fiica Marinci, nepoata lui Steful,
XVII vol. I 33, 60, 66, 67, 71, 103, 105, vindc lui Trifan s.a. parte din Jolcasani
107, 108, 115, 126, 128, 132, 138, 147, pe Sitna (1548) XVI vol. I 578.
150, 151, 160, 165, 190, 195, 196, 199, Arvasie Hcsmandice, da parte din Pereni,
205, 207, 208, 210, 213, 216, 221, 223, (in. Iasi, lui Dumitrascu diac (1624)
248, 260; II 4, 7, 13, 25, 30, 33, 38, 50, XVII vol. V 283-4; v. si Varvara H&J-
08, 76, 86, 104, 109, 110, 154, 163, 168, miindoae.
169, 173, 183, 186, 201, 203, 205, 206, Arvasie, fiul lui Necoara Potlog, stranepot
211, 215, 229, 236, 240, 243, 244, 249, lui Steful, Intilrit stapan In Bodesti, tin.
257, 261, 272, 275, 290, 295, 297, 298, Soroca (1617) XVII vol. IV 107.
300, 303, 309, 310, 312, 318, 323, 327, Arvasie, vinde parte din Popcni, cu mori pe
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, Tazlau, sin. Totrus, lui Stefan Prajescul
.339, 348; Ill 2, 12, 20, 35, 65, 96, 105, carnaras de Ocna (1609) XVII vol. II
109, 116, 126, 128, 131, 147, 154, 166, 195.
172, 182, 183, 195, 199, 205, 206, 208, Arvat, v. Drighlei Arvat si MIhall Arvat.
209, 213; IV 34, 50, 51, 63, 77, 78, 80, Arvat, armas, alege hotarul unei pfuti din
81, 84, 86, 93, 105, 107, 109, 110, 111, Schei, (in. Suceava (1622) XVII vol. V
113, 114, 116, 123, 125, 126, 128, 133, 172.
136, 139, 141, 144, 146, 168, 173, 174, Arvat din Iasi, martor (1616) XVII vol. IV
176, 216, 226, 228, 232, 234, 237, 240, 48.
242, 248, 250, 255, 256, 271, 274, 289, Arvat, parealab al tinutului Putna, staroste
298, 300; logofat al doilea (1618-1620) de Adjud, martor (1616, 1620) XVII
scrie acte, Invata si semneaza acte In vol. IV 68, 504.
Jipa lui Gheanghe mare logofilt XVII Arxlaile, fiica Stancai, nepoata Adriahnei,
vol. IV 302, 307, 328, 349, 386, 402, 405, stranepoata lui Bic Terpici i Bals cel
498, 410, 412, 413, 416, 417, 419, 422 batran, stapana in Inauti, Molodova,
426, 427, 430, 433, 434, 437, 438, 441; Bucaciova, Borsova s.a. (1604) XVII
468, 470, 471, 473, 476, 481, 483, 488; vol. 1169.
bani pentru isipisoacc datorati lui (1619, Asfadur, armean din Siret, fratele lui Bog-
XVII vol. IV 317; martor la hotarnicii dan, vinde lui Ion Golai mare logofat
vanzari si zillogiri (1603-1609) XVII vie cu pivnita i erama la Cotnari (1576)
vol. I 67, 145; II 30, 109, 290, 303, 323; XVI vol. Ill 78.
IV 99, 129, 233, 292-3, 357, 387, 391, Aslan, v. Costachl
409-470, 486-7, 526; Inserrnare scrisa Asian (Islan), postelnic (1575-1617), (venit
(30,-..(ment. 1555) XVI vol. II 91; v . si din Tara Romneasca>, martor In sfatul
Arsenic, logofat. domnesc (1575-1576) XVI vol. III 58,
ArQenie Ursoviel (Arsanie), stapan In Albesti, 65, 67, 68, 70, 71; invata (1585) XVI vol.
Balabanesti i lonasesti, tin. Soroca (1616) III 279; in exil la Bolzano cu Petru Schio-
XV II vol. 1V 36; trimis de Stefan Toma pu voievod (1594) XVI vol. IV 110;
voleN od sd aleag partea din Uscati a cumpar de la razesii din Dragoesti par-
n.-rii Razboieni (1623) XVII vol. V 254; tile lor, cu obligatia de a-i plati dc daj-
artor la vilnzari de ccine (1617-1625) dea de 2 galbcni i a-i scuti de cclelalte
XVII vol. IV 88; V 93, 324, 337, 372, (1617) XVII vol. IV 81; parcalab de Or-
376, 377; still:Ian In Tibucani (1621) XVII he', apoi vornic de Tara de Jos (1617-
vol. V 46; In pricind pentru Potlogeni pe 1625) parcillab, alege hotarele satelor
Moldova (1621-1625) XVII vol. V 46, Tarbujeni, Ocsintia si Marcduti ale m-rii
342, 356-357, 365. Golia (1617) XVII vol. IV 195-6; mare
Arsip, fiul lui Boicica sulger, nepot lui Sima vornic, martor In sfatul domnesc (1624-
I3oldea, vinde Malinei s.a. parte din se- 1625), XVII vol. V 296, 299-300, 304,
Iistca a fost Nechita si Paul de pe 306, 336-7, 348, 376, 387.
Sarata" (1546) XVI vol. I 524. Atanasie (Athanasie) arhimandrit, catigu-
men si cgumen al m-rii Bistrita (1600-
Arvaultul, gelepul, adund gostina oilor din 1608) martor la despartirea lui Gheorghe
tin. Neamt. (1391) XVI vol. IV 22. gramatic de sotia sa Draguta (1600) XVI
Arvasa, mama popii Macsim, bunica lui vol. IV 298; egumen.(ment. 1608) XVII
Andreico, 'risk) si lonasco din Oboro- vol. II 157.
ceni, tin. Roman (1606) XVII vol. H 26. Atanasie (Stanasie croare) din Copacesti,
Arvasia, fiica Anghelinei, vinde parte din martor la vanzarea unei WO din Uri-
Cozmcsti i Mircesti pc Siret lui Nicoara chesti (1623) XVII vol. V 201.
Praljescu logotat (1605) XVII vol. I Atanasie (Athanasic), episcop de Radauti,
211.
apoi episcop de Roman (1613-1625)
episcop de Radauti (1613-1615) XVII
Arvasla, fiica lui Marco, nepoata lui Gege, vol. III 143, 179, 196, 198, 203, 217, 222;
parte din Radeni cu prisaca, cumparat* episcop de Roman (1616-1625) XVII
de Gligorie si Costin vistiernicei de la vol. IV 21, 74, 75, 78, 132, 192, 239, 250,
(1622) XVII vol. V 93. 261, 265, 319, 325, 326, 439, 469; V 6,

55
www.dacoromanica.ro
86, 110, 134, 204, 217, 231, 244, 256, Avereseu, v. %agota Avereseu, Mlhul Ave-
294, 304, 336 7; ia uricul satului Roz- rasen, ()aneen Avereseu.
nov al Sinclitichiei Biliiiasa de la Petrea Averu, tata! lui Arecenu, bunic Nastasiei,
aprod pentru un cal (1617) XVII vol. IV strgbunic lui Lupu diac si /onascu pitrel
132; dg un sigan mic de pe Distrita m-rii din Derszca, sin. Dorohoi (ment. 1590)
Dragomirna sg invete mestesugul fierg- XVI vol. III 462.
riel (1618) XVII vol. IV 239; 1n pricing Avghlnla, nepoata lui Murgoci vornic, vinde
cu pitarii si joldunarii care macing la parte din Pgulesti pe Tutova lui Simiorr
moara episcopiei de la Scheuleti (1619) Gheuca mare comis (ment. 1623-4)
XVII vol. IV 319; stpAn pe o prisacg XVII vol. V 221, 270.
la Bacgu (1624) XVII vol. V 256. Avradin, v. Slmlon Avradin.
Atanasle, ierodiacon de la m-rea Bistrita, Avram, V. Ille Avram, Ionatee Avram.
martor in sobor (1541) XVI vol. 1 403. Avram (Avramic), caluggr de la mAngstirea
Atauasie Buzga), eAlugAr, iazul Voronct, cumpArg satul Verbia de la
lui In satul Schei, ocolul Suceava (1613, Durnitru MovilA aprod si-1 dgruieste m-rii
1619) XVII vol. III 139; IV 333. Voronet. (1582-3) XVI vol. III '193
Atanasic Crimcovici, v. Anastasle Crlmeo- 228.
vlel, mitropolit. Avram (CAr/igii lui ".,), v. Avram din Cgr-
Atemia, *Mea Nastasiei monahia, nepoata ligi.
Draggi, strgnepoata lui llaman pArea- Avram (curgtura lui v. Avram,
lab, vindc selistea Pgulesti pe Prut lui Onica.
Mihail Arvat (1584) XVI vol. III 248. Alram de Totora, pivnicer domnesc, Inartor
Athanasla, egluggrita, clAruieste o vie ni-rii in las (1625) XVII vol. V 325.
Doinor (1604) XVII vol. 1 179. Avram, diac de vistierie (". vistier), stp.lr,
Athanasle, iconom din Botosani, posledu- in Dobroslavesti pe Moldova si Oniceni
lcste copie de pe act donmesc la 27 mar- pc Somuzul Rece (1490) XV vol. II 124
tie 1810 (ment.) XVII vol. 111 117.. 136, 147-8; pierde satul Oniceni Pentru
Atbanasle n'unid din VascAuti, hiclean, viclenie fugind In Tara Lituaniei (1493)
averea lui confiscatg de Stefan Tomsa XV vol. II 195.
voievod (ment. 1617) XVII vol. IV 86. Avram, diac, serie acte donmesti (1592,
Athlmie, fijes lui Matiias logoft, stApfing 1614) XVI vol. IV 61; XVII vol. III
pe tigani robi (1560) XVI vol. 11 131. 174; martor la. stergerea unor_ dahile
Aurul, v. Toader Auru. (1596) XVI vol. IV 134.
Aviir, fiul lui Andreicutg, nepot lui Onicg, Avram din BorAle, martor (1591, 1600) XVI
tatgl lui (Arta din I3ucium, VIL Neamt vol. IV 34, 301; In pricing eu popa Ilea
(ment. 1574) XVI vol. III 33-4. pentru parti din DorAle i Jeverteni sub
Avgr fini lui Drago, v. Aver. Petru voievod (ment. 1610) XVII vol_
Avfir, slugg d'omneascg, liul lui Ivan vistier, II 331.
vinde parte din Doncesti pe Doncea si Avram (Avraarn) din Buruinesti, vinde parte
Draghisani pe Jeravilt lui Toader, Stan- din sat lui Goe postelnic (ment. 1622)
siul (1491-1497) XV vol. 11 267, XVII vol. V 133.
171, 180-181. Avram din CArligi (CArligii lui tatgl
Ai fir, slugg domneaseg, fiul VIAcinil, nepot
rgtei, bunic Antemiei si Ioanei (ment.
1605-1606) XVI vol. I 192; II 7., 13.
lui Tofan batrAnul (1527) stgpn in Cursad Avram din Ciortolomi, vinde parte din Fetin-
pe Raeova (1527) XVI vol. I 237. ghesti lui Caramiz din CArlomilnesti (1586)
Avgr, singa domneascg, fratele lui Sima, st- XVI vol. III 300.
piin in Ghigoesti (1400) XV vol. 11 126. Avram din Cofesti, martor (1620) XVII vol-
Avgr, fratele Mariei i Anei, nepot lui Neagul, IV 504.
stgpfin In Rotumpgnesti pe Bogdana Avram din IlArtesti, martor rnegies In Prg--
(1521) XVI vol. I 182-3. jesti la plata. unei dusegubine din Bar-
Avgr 001, nepot <de fiu> lui MihAil Otel joveni (1619) XVII vol. IV 398.
gramatic, tatAl lui leremia Otel, vinde Avram din Meschgnesti, v. Avram; vornie.
parte din 1:Anilina Marc pe 13Ac lui Icre- Avram din Plopeni, cumpr pArti din sat
mia vistier (1517) XVI vol. 1 111, 224; (1614) XVII vol. III 161-2; martor la
tatgl lui leremia 01.el din Gura Bezinu- vgnzarea unor prti din Cristinesti (1621)
lui si Gura Lopatnii pe Ichel (1527) XVI XVII vol. V 53.
vol. I 228. Avram din Stroani, hotarnie la Podul ;Mg-
rioarei si Verdele (1621) XVII vol. V 70.
Aver, (ANAr.), fiul lui Dragas, tatAl lui Sima Avram din Stroani, tatar lui Gavril din
si al UrAtei din Marcoviceni i Terpesti Durninti acum Verbta pe' Ciuhur (ment.
(nient. 1502) XVI vol. 116, 461. 1580) XVI vol. III 148.
Aver, singa domneaseg, fratele lui Petru s.a., Avram, dres pentru Nelipouti, tin. Hotin,
stapiin in satele unde a lost Doman dat de Costandin Strcia pAreglab de -
BlAndul i Ilusul" pe Srata (1519) XVI Ilotin lui (1599) XVI vol. 1V -257;
vol. I 140. (rnent. pe verso).

56
www.dacoromanica.ro
Avram fiul Anuscrti, v. Avram, singa doin- Avram, meserciul, fin] lui Costin din Sic-
neasert. fanesti, martor (1614) XVII vol. 111 162.
Avrant, fiul Erinei, nepot Dragrineasei, vinde Avram (Avraam), nepot de frate Micai, vinde
parte din Flarlesti lui Ion Urzica (1391) parte din Barjoveni, (in. Ncamt, lu
XVI vol. 1V 8. Toader Billos pisar (1546) XVI ial. I
Avram,.fini lui Bosanciu, strman In Coma- 417.
nesti pe Utpusna si In I3os5nciani, tin. Avram, partea lui din Bicani, sin. Tutora,
Chigheci (1598) XVI vol. IV 205, 211-2. cumparata de N icoara vornic (ment.
Avram, fiul lui Ciuprcii, ncpot lui Coztna 1617) XVII vol. IV 118.
parealab de Neamt, vinde lui Petrea Avram, partea lui In Halasesti sau ArAmesti
Carca parcalab de Neamt o prisaca la (nie14. 1553) XVI vol. II 36.
Illgpesti (1546) XVI vol. I 492. Avram, paharnicel din Hatesti, martor in
Aram fitti lui Ion vistiernic, nepot lui Con- lasi (1616, 1619) XVII vol. IV 4, 272.
drea, vinde parte din Billosesti lui Eremia Avram, parclab, v. Avram, staroste si par-
vatav de Suceava (1570) XVI vol. II
233-4. .Avram, popa, Mil lui Gavril, nepot popii
Avram, iiul lui Onica, nepot lui Coma Hu- Stefan, vinde casa In Oboroceni lu Ni-
be, tatl lui Mogaldea si Frasinci din coara Priljeseu logofat (1605) XVII vol.
Bodesti pe Bistrita (rnent. 15F2-1585) II 27.
XVI vol. III 184, 295: curatura lui Avram, popa din Padureni, mar tor la Balo-
(1588) XVI vol. III 392. sesti (1619) XVII vol. IV 911.
Avivar, fria lui Stanciul Lama si tata] lui Avram, popa din Vitezesti, rnartor in 13Arlad
Vicol din selistea Pilciciani, lin. Chigheci (1601, 1609) XN II vol. 1 22; II 245.
(ment.. 1603) XVII Yot, 229. 1 Avram, singa donmeasca, da lui Dragus
Avram, fittI Itti Troina, nepot lui Ion, v.inde vornic parte din Miclesti pe Vaslui pen-
parte din Tiori, (in. Tecuci, lui Istratii tru o datorie (1601) XVII vol. I 13.
Bolea paharnic (1611) XVII vol. A\ rmn, singa donineasca, din Incsesti, trar-
24. tor megies in Glodeni (1625) XVII vol.
Avram, fin] Magdii, nepot Sofficai, stripan V 339-340.
In liolohoreni (1573) XVI vol. III 25-6. Aram, singa donmeasca, fitti Anuserii, frate
ram, fitti Magdii, indc parte din Ch cu Vasutca, stapan in Ilueteni si Sinesti
Trotas, lui Petre Puna (ment. pe Siret (1518) XVI vol. 11 120 (ment.
1601) XV II vol. I 168. 1547, 1552) XVI vol. I 550; II 28.
Alrant; fitti Maricai, nepot lui Isac, in pri- A. ram, slug domneasca, fin' lui Mat
cing cu Pase:jibia Strcici pentru Scumpia, 13olcris, stilpan In Chisinatt pe flaut (1573)
tin. Iasi (1617) XVII \ 01. IV 124-5. XVI vol. III 19.
Avram, finl Mariei, nepot lui Gavril, tatal Avrant, singa doinneasca, nepot lui Condrea
Maricai si bunic lui lonaseo stolnicel din Treparais, in priciral pentru parte din Ji-
I3aseni la 'furia (niens. 1618) X\ 11 vol. venera ett Toma vatav (1585) XV1 1.
11 113; IV 249. III 279 280.
Avratn, fiul Odochiei, parte din Glodeni, Avram, singa domneaseri, nepot lui Cretul
Trirgul Brostii, tin. lasi, cunipirat de de la Jalan, vinde partea sa din Bruleni
Gricca vatav de la (ment. 1598) XVI lui Mihul mecielnicer (1497) XV *vol. Il
vol. IV 226. 281; vinde part.i din Botesli si Murgcni
Alram, fiul Odochiei, vinde parte din Lat- lui Sima si Drago s (1500) XVI vol. II
cani, tin. Sueca\ a, lui lonaseo vistier- 308, 311-2.
nicel (ment. 1617) XVII vol. IV 96. Ai ram, slugrt donmeasca, nepot lui Galtu,
Avram, fiul Nastei, nepot lui Cazan, claruieste staroste de Tecuci stpan in Matcisasti,
in-rii Berzunt parte din l'arana Gauricea, cu moarii pe Barlad (1578) XVI vol.
(ment. 1624) XVII vol. V 261. III 96.
Avratn, <gillhenar>, strange darea galbenu- Av ram (Avraam), singa don-II-masca, nepot
lui in (in. Nearnt (1606) XVII vol. II 34. lui Neagul Malai, stripan in Cgtesti pe
Avram, ginerele lui Brostuc din Capotesti, Cobale, Cositeni pe Zeletin, Potlogeni,
martor la Cofesti (1620) XVII vol. IV si Pietrilesti acum Borcesli pe Paran'
504; Alb (1546, 1569) XVI vol. I 489; II 186.
Avram, ft ate mi Bosanciu, V. Avrant, fin' Avram (Avraam), sentar, rnartor in lasi
Iui Eosancitt. (1622) XVII vol. V 121.
Avram, frate cu leremia i Stasco, in pricina Avram, starostc i parcalab de liotin, martor
pcntru Gligeni, Ain. Soroca, cu m-rea In sfatul clomnese (1563) XVII vol. II
Paritocrator (1619) XVII vol. IV 368. 162, 164, 165, 167.
vram, fratele Gafitei, vinde parte din lado-
miresti si Poiana Boului pe Trotus lui Avram, stolnicel, vinde moarg la Costueani
Filips.a. (1574) XVI vol. III 41. pe Vaslui lui Giurge pareallab (men(.
Avram, In pricina pentru sate la Cobale cu 1605) XVII vol. I 224.
Vlasco Inzilele lui Vasile <Luptt> voievod Avram, user, martor in Iasi la vnzari (1606-
(ment. 1555) XVI vol. 11 91. 1611.) XVII vol. 11 63, 86; 111 23.

57
www.dacoromanica.ro
rani. dtav, nepot lui Ion Farco, strAnepot lui Petrasco mare vornic (1609) XVII
lui Mihai, vinde parte din Sticuiani, tin. vol. II 219.
Neatill., lui Gligorie diac (1586) XVI Avramia (Avramiia), fiica lui Troina, rtepoata
vol. III 328; IV, 28. lui Ion, vinde parte din Tiori, tin..Tecuci,
A vram, volt din Roman, mar tor (1605) lui Istrate Bolea pdharnic (1611). XVII
XVII vol. I 256. vol. 111 24.
Avram, vornic din Misehanesti (Meselni-
Avramle, ieromonah, cgumen la mdadstirea
riesen!), tata' lui lonasco s.a. din Feird- Moldovita (1546-1592) XVI vol. I 525;
oani, lin. Bacalu, stilpan In Bldgesti (1605)
II 158-8; IV 106.
XVII vol. I 259; martor hotarnic la Avramilscul, v. Gllgorle Avriimiiseul.
Ilesti, Miclauseni si Mijloceni (1598, 1605, Avrfunitseul (Avramescul), uncbi Axipiei s.a
1612) XVI vol. IV 230; XVII vol. I 205; din CIrligi, tin. Neamt (rnent- 1605)
111 236 (ment. 1615, 1618) XVII vol. XVII vol. I 208, 212; v. si Avram din
III 207; IV 265. Carligi.
Avramla, fijen lui Grozav, nepoata Lelitei,
AVT Rabid, martor la vanzarea unor ti- vinde parte din Popiscani, rin. CArligd-
gani (1595) XVI vol. IV 119; ddruieste tura, lui *tetan PrAjescul vornie (nrent.
satul Noscova, tin. Soroca, mAndstirii 1620) XVII vol. IV 457.
Sucevita (ment. 1615) XVII vol. III Avrilm1a (Avrilmiia), fiica lui Sandru par-
195. cAlab, stilpanil de tigani (1617) xyiti vol.
Avrant fluelum din Fetinghesti, martor in IV 156.
Focsani (1621) XVII vol. V, 42. Avriimla, fiica Teclei, nepoata Ini Isaia,
Avnun ChIcera, fiul lui Ion si tatAl lui Ne- stdpand In DAsnilsani, tin. Carligatura
chita, bunic lui lonascu Chicerd si socru (1574) XVI vol. III 29.
lui Nicoarrl unicar, vinde parte din Dra- Avramla, nepoata. lui Ion Billteanul, vinde
goiniresti, sin. Ldpusna, lui FArtat diac pdrti din Francesti, tin. CarligAtura, lui
(nent. 1597) XVI vol. IV 183. Dragan medelnicer (1618) XVII vol.
Avram Dinga (Dincovici) din Tureatca, vinde IV 231.
parte din Miclesti, tin. Dorohoi, lui Miron Avrdmuld, V. Toader AvralanIA.
din VoicAuti (1584) XV/ vol. III 256; Avrodln, mosinas, frate cu Boldul,c sWipan
XVII vol. II 328. In Onesti si Vertiporoh pe Ciuhur (1513)
Avram Dimitri, v. Dimita Avram. XVI vol. I 88.
Avram DorobAtu, v. Avram Hulupu. Axana (Aesana), fiica lui Tudosie, vital' de
Avrain FrAneul, slugA domneascd, stapan In stolnicei din Ciuturesti, tin. }toman, si
Podoleni pe Bistrita (1479) XV vol. II mama loanci s.a. (ment. 1613) XVII
315. vol. III 238.
Avram Hulupul Dorohatu), staroste de Axama, fiica Todosiei, nepoata lui Dmilitru
nana, slapaln In Tiganesti i Benesli, Gioplan, vinde pArti din Coliceni si Itt-
tin. Putna (1590) XVI vol. III 454. gani pe ladrici lui Dumitrachi ChiriId
Avram lije, v. lik Avram. postelnic (1607) XVII vol. 11 89.
Avram PArvul (Avraam ), fiul lui Parvul, Axenia, fiica Drdgillinei, v. Axinla, fiica lui
nepot lui Carachiuzel, martor la vnzarea Onul.
unor pro(' din Balomiresti i LAtcani Axenla, fijen lui Ion, nepoata lui Silion,
tin. Roman (1607, 1617) XVII vol. II vinde parte din Glodeni lui Dtunitrasco
94; V 166; vinde parte din Buruinesti stolnic (1623) XVII vol. V 179.
lui Dumitru Goe vornic (1619) XVII Axeulla, fiica lui Oprea, vinde parte din Drd-
vol. IV 355, 360. ghicesti cu vii i pomdt lui Costachi (1616)
Avraam Rodna Rodnai), parcallab de Ro- XVII vol. IV 68-9.
man, martor In sfatul donmesc (1601 Axentie, vinde parte din Vitiinesti, lui An-
1605, 1614) XVII vol. I 12, 132, 195, drusco (ment. 1622) XVII vol. V 125.
134, 195, 207, 231, 215, 228, 230, 232, Axentie uricar, v. Axlute, uricar.
233, 238, 247; II 20; 111 80; dd mArturie AxInia, cAlugArita, fijen lui Crasnils vistier,
pentru schimbul satelor Rujenti i Ne- mama lui Nicula i CrasnAs din Grumil-:
goesti (1615) XVII vol. III 187-188; zesti i Fauri (mcnt. 1606) XVII vol.
vornic (1617) XVII vol. IV 180. II 36, 59; V, 15.
Avram Romilseel, fiul lui DrAghici RomAs- Axinla, fiica Arvasiei HosmAndoae, d'A
cel, nepot lui Liciul postelnic, tatAl lui parte din Pereni lui Dumitrascu. .diac
Miron s.a. din CAlinesti, Fodesti, Boreni, (1624) XVII vol. V 283.
Itusdnesti, Selistea Liciului s.a. (1601) Axiale (Axiniia), fiica lui Boica, nepoata lui
XVII vol. I 5. Dobos, vinde parte din $erbAnesti, lui
Avram TAtAriisanul, fiul luI Petru, strdnepot NicoarA vornic (1617) XVII vol. IV 119.
Alagdei, vinde lui Zaharia parte din San- AxInla (AcsAnia, Acsenia, Acsinia), fiica lui
gureni, acum Durneani pe Jijia (1569) Bucium vornic, stApAnA In Medeleni,
XVI vol. II 203. Otesti, GAlesesti s.a. pe BAcAtAu (t606
Avramia, fijen lui Ionascu, nepoatA Agafiei, 1618) XVII vol. II 9-10; III 191; IV
\rinde pArti din Petca Mare, tin. Suceava, 201, 249.

58
www.dacoromanica.ro
Axinia (Aesinia), fiica Itti Dr5gliici Bilan, Axinia, fiica lui Trusan, strncpoata lui
stApdat In PAscani, tin. lidrliitt (1619) *andru comis, vinde satul Creiesti lui
XVII vol. IV 416. Vasile Crilescu parcillab de Neanit (1605)
<Axinia>, Aesinia, fiica lui Grozav, vinde XVII vol. I 194.
parte din Popiscani, tin. CarligAtura Ariiiia (Acsinia), fiica lui VAscan, vinde pArti
( nent. 1620) XVII vol. IV 457. din CArligi, tin. Neamt, lui Nicoard PrA-
Axinia, fiica Itti Ion, vinde pan din Ogr5- jescu logofiit (1605) XVII vol. I 200,
208, 212.
desti si Stramba lui Costandin diac (1604) fiica lui V5rnava, stilpdn5 In Sticu-
XVII vol. 1167. iani, cu irtz i moar5 in Scuiani, tin.
Axinia, fiica Itti Loghin, nepoata lui Andri- Neamt (1623) XVII vol. V 199.
isatml, viudo parte din satul Cilmfirasoae AxInte (Acsdntie, Acsentic, Acsintic), uri-
lui Mihail Trifan postelnic (1605) XVII car (1691-1721) talmaceste acte dom-
vol. I 206. ncsti (ment.), XV vol. 11 210; XVI vol.
fiica lui Maxim, nepoata lui Condres I 467, 545; III 339; XVII vol. II 17, 52;
vindc parte din Epureni, tin. Iasi, lui 111 152; IV 213, 508.
Vasile Oras vornic (1610) XVII vol. II AxIntle Plriu, pfirgar <de Matra>, martor
334. (1625) XVII vol. V 364.
Axinin (Acsenia), fiica lui Onul si a Dr5ga- Axintoc, v. Illa$ AxIntocl.
linci, cneaghina lui Pilat cluccr, stApAn5 Azbelu, armean din Suceava, tatAl lui Gli-
in Ilantesti, Cu iaz si mori, tin. Suceava gorie Chircul i lIanciu armeni,- stApAni
(1612) XVII vol. III 136, V 189. de vii In Cotnari (ment. 1603) XVII vol.
Adula, fiica lui Simion nepoata lui Pctru I 96.
Azabir, finI lui Ciurea, tat51 lui Petca si An-
Cod5u, st5pait in Bczin si Lopatna (1602) glielinei din Voinesti i Alitova (ment.
XVII vol. I 65. 1607) XVII vol. 11 92.

Baba Novae, cdpitan dc haiduci In Tara Bacon, V. Ilagul (Cornul


ItonulncascA, aseazit tabilril la Munteni Bacova, v. G119a (Griga) Baeova.
pe Miletin si Vasileuti pc Prut (ment. Bacson (135csan), cncaz, satul
1601, 1610) XVII vol. I 27, 318. pc Ildrlad 'indo a fost (ment. 1519)
Babici, v. Andrla, Babia, Avram Hable!, XVI vol. I 138-8, 116.
InehInt Rabie, Ion liablel, flihall Dable', Badea, vornie, v. Badea, vornic.
Simlon Hable!, Stan liablel. Badea, bunicul Itti Toader Crintes din Chiri-
Dable!, muter in lasi (1597) XVI vol. III somul, tin. Trotus (tnent.) 1604 ) XVII
370. vol. I 168.
13acAu, v. %out (Cornul Badea, satul lui dilruit de domn lui Dan Me-
Bacca, v. 1s:te Bacon. selme (ment. 1136) XIVXV vol. I
13aei, v. Toader 137.
Baci, vinde parte din Vrjitori lui Nicorit5 Badea, spiltar, v. Badea. vornic.
mare armas (ment. 1612) XVII vol. III Badea (Badea, Bodi) vornie, fost elucer,
85. fratele lui Ivasco Balasinovici si Micul
Buen!, ia partea lui Corlo' din Cofesti pentru stApdn In Cruglic sub llotin (1436) XIV
plata unci dusegubinc (1610) XVII vol. XV vol. I 135; martor In sfatul dotnnesc
Il 273. (1438-1116) XIVXV vol. I 153, 162,
Bario, fin' lui 115sfir, vindc parte din S111- 172, 185, 193, 197, 198, 199, 206, 210,
voe m-rii Ilerzunt (ment. 1587) XVI vol. 215, 218, 221.
III 365. Badea Bocoteo, martor In $tefilnesti (1614)
fiul lui Volosca din Contesti (mcnt. XVII vol. III 163; v. si Bocoteo.
1516) XVI vol. I 412. Badea Bratt,anul (unde au fost ), sat pe
Bada, singa dotnneascA, fiul lui Ivan Cdr- Prut (ment. 1443) XIVXV vol. I 192.
motea, frate cu Dan Bolea pArcAlab de Badea eel bfitraln, de la Succava, boier, mar-
stApdtt In Tdrzii, B515ne1tl, tor In sfatul domnesc (1399-1411) XIV
Fautftna s.a. (1531) XVI vol. I XV vol. I 7, 13, 27.
331-2. Badeanea, nepoata lui Calian, sor5 Cu Nastea
{lacia, singa doinneasc5, stilpdn In B51u- s.a., vinde partea sa din Solonet lui Luca
1eni, ocolul 13acAu (1569) XVI vol. II Arbure portar (1517) XVI vol. I 106
205. 107.
Bacas din Popesti, tat5I hit Grigorie, martor Badevici, v. Dumitru Badevlel, Toader
(1591) XVI vol. IV 307. devIcl.

59
www.dacoromanica.ro
Mallaste (ande an fost satul Ilarbuzi Baleo, slolnie, tuartor la vanzarea mili partt
pe Jiglle (ment. 1497) XIVXV vol. din Te'en^sti Vn. Orhei (1614) XVII
11 269. vol. 111 175, 184.
Badiu, v. Androide Badlu. Baleo, vornic de gloalti; (", setrar), martor
Radial, !MI lui Giurgea Valsacanul si tata! Purcelesti pe Siret si In la5i la zillogiri
Vasiicili din Mogose5ti (ment_ 1617) XVII si vilnziri (1609-1024) XVII vol.
vol. 1V 171. 223; III 32; IV 128, 158, 1486; V 93,.
Badlul, slug domneasca, stapan In Dumbra- 134, 192, 227, 264; alcge botaral unui lec
vila pe Dimaci (1555) XVI vol. II 95. din *chei, tin. Succava XVII vol, V
Malla!, Muga a logofalului, aduna' dajide 172;d'A parte din Stolniceni pc Siret
bani pentru Alexandra Aloghila voievod Cu moar 5i 13511.1 de peste lui Lupa! si
(ment. 1616) XVII vol. IV 12. Ionasco Prajescu in schimb pentru Salid
Badlul (13adul), fratele lui Nechifor stpan Ilazboieni (1621) XVII vol. V 52.
In Paulesti, (in. Putna (1617) XVII vol. Ralea, fiul lui pan l'Arman, vindc salid .111.1-
IV 520. meta pe Tutova lui Die Hurtt comis
Badal v. si Ihunitra5eo Badal. (ment. 1507) XVI vol. I 64.
Badal, din Schiopeani, martor (1600) XVI Baila cel batran, v. Baila eel Nitran.
vol. IV 309. Bainsca, v. AIarla Babosea.
Baenschi, v. Marica Balnsehl. Bainschi, v. MetrIeu IlaInsehl, GlIgorle Talpa.
Baghiul (helesteul v. Rodela (iazul lui Bailar (Boitar), fiul lui Nicoarli Onit, st.1-
pan in Garbesli cu moara 5i prisacti
Bagul (13acatt, Bacou, Cortad ) satc la Sacovt, Tungujei, Cascoesti si Poiana
(ment. 1437, 1535, 1546, XIVXV sol. Alfinastirii (1578) XVI vol. III 97-99.
1147; XVI vol. I 370, 523. Balaban, sluga domneascii, fitil lui Beellea,
Bah, stolnic, tata' Grinii, bunic Odochiiei, nepot lui Craciun, dartiieste parle din
strabunic Alarida din Stancesti (ment. AlAciseni nepotului sti ',upe Banal (1513)
1606) XVII vol. II 51. XVI vol. I 87; v. 5i Balaban.
Bahlitian, v. Suma Bahlulan. Balace (BAlaci), sluga donmeasca vinde ast-
Bahrian, v. Gavril Bahrin, Glifitnie Bahrin prit" parte din Otesti lui Bucium vornic
Ion Bahrin, Bical Balitan, Nieoara Bah- de Tara de Jos (1589) XVI vol. III 440:
rin, Sitia% Bahrin, Toma Bahrin. tatl Magdalenii, stratin ha N'asile uread-
Ilahrin, diacon, da un tigan lui *tetan din nic si Petrea s'Atar (ment. 1615) XN II
Brilesti pentru o datorie (1619) XVII vol. III 190; V. si Balad, tata].
vol. 1N' 409. Balad (bucovina lui In Itctartil satelcr
Bahrin, sluga lui Negra, vinde parte din Be- Buciumi si Carligi pe Sirel (ment. 150)
zin, tin. Orhei, Itti Danciul parcalab de XVI sol. II 200.
Ciceu (ment. 1602) XVII vol. I 65. Balad (Mace, ande a fost ) satul lui pe
Smila (ment. 1491) XV sol. 11 150, 154_
Bahrin, vatav, alege parti din lurcauti lui Balalett, v. Toma l'aletea.
n'ocian s.a. (1614) XVII vol. III 177; Balan, v. 5i Balan.
v. Gligorie Bahrin, Mieul Bahrin.
5i Balan, N'. Iona5eu Balan, Ion Balan.
BahrInetallor (partca ) in Braiesti, tin. Balan de la Slramba din Stramba; linde
Ilrlu (ment. 1665) XVII vol. I 220. este ", ), satui lui, Stramba, pe Tatos a
Baicean, V. han Baleran. (ment. 1431-1439) XIVXV, vol. I
13aieo, v. Ion Baleo. 92, 109, 139, 162.
Baleo, boier, yinde satele Stetcani, Balan (ande a fost sa tul lui in (in. 135e-
Idircesti si Blagesti pe Topolita lui Ga- lad (ment. 1531) XVI vol. 332.
vril spiltar (ment. 1455) XIVXV vol. Balan (linde este ".,) In satul Bogdana pe
I 276. Tutova (ment. 1436) XIVXV vol. I
Baleo, boier, fratele (?) lui Grcul, unchi lui 127; v. si Balan (Selsitea lui Balan,.
Candrea, druieste poiaral si moar5 pe giudelc (ande att fost ).
Stavnic lui Candrea (ment. 1465) XIV Balan (ancle este "...) In satul lui pe Telita,
XV vol. I 337. Orhei (~14. 1437) XIVXV
I.in.
Baleo (la "a), sat pe Zeletin intilrit lui Oanii I 146; v. si Balan, sataman (ande al'
Candescul (ment. 1452) XIVXV vol. sezut ",)
I 253. Balasinovici, v. Iva5eu BalasInovIel.
13aico, Baicul, v. Bailen Lungul, slugg dota- Balasinovschi, v. Tonta BalasInovseht.
neaseil. Raicita Jajiciul, martor la vanzarea unei 001
Baico, sitia domneasca, frate Cu Ivan, V. din Soparleni (1623) XVII vol. V 237.
Bailen Lungul. Balcean, v. han Balcean, ccasnic.
Baleo, slugii dornneascil, fiul Marusciii Pan- Balele din Solun, cadiu turc, vincle carvasi-17
tece, nepot lui Sluga Stan, stpan in re in Solun, cumprata de Alexandra
llorodniceni pe *omuz, Marce5ti i Grij- voievod Lpu5neanu (ment. 1560) XVI
bvii pe Barlad (1495) XV vol. II 245; vol. II 154.
vinde parte din Horodniceni Mariei (ment. Baleo Biliseseul (Baleo Bilisescul), tatl 311a-
1529) XVI N01. I 317. ricai i Anuscai i bunic Sofiicili s.a. din

60
www.dacoromanica.ro
Iliiisesti si Ilisani, tin. Dorohoi (ment. Banta, ULM Marinei si rl lui Como, bunic
1569, 1587) XVI vol. II 210; III 336. Magdei i Vasilcili din Dobrienesti pe
_Bairn (Bann) de la 'fronts, tidal lui Balea Teicajna (ment. 1489) XV vol. 11 106.
Plopescu si al Cernei (inent. 1456 Banta BilrlIcl (Balice), boier, fiul lui Bfirlici,
1486) XV vol. II 56, 251; fiii lui Intariti inartor in sfatul doinnesc (1393, 1390,
In Colibeni, Bratiesti, Bucsesti s.a. XIV 1411) XIVXV vol. I 3, 5, 27.
XV vol. I 119, 422. Balomir (unde au fost giude Balomi-
Malea Plopesetil, boier Windt de dorm cii resti la (crept. 1493) XV vol. 11 196.
saLele Topceanesesti, BrAtiesti si Dohtana Balosin, satul lui, Lunga, un loc pustiu i Fan-
1136) XIV XV vol. I 136; unchitil tana pe Bahlui (ment. 1434) XIVXV
Cernei si al Burei din Plopesti (men(. vol. I 111.
1195, 1518); XV vol. II 251; XVI vol. Balosinfiutii (unde au fost ",), sat in ocolul
1121, 134-5. la (went. 1491) XIVXV
Mienilor (Fibitana mosia lor pe So'mini vol. II 166.
(ment. 1528) XVI vol. I 245. Balos ceasnie; pilharnic, v. Hellos, ceas-
Lalet, v. Balica (Piscul lui nie.
Italica, V. !sac Haila, Melentle Mica. Balos din Sfiblvestre, v. BMus din Seleves-
Balica (Bidet, Balin, Balita, Piscul lui tr
Bistrita (ment,
In branistea in5nstirii Halos, fiul lui loan Billosescul, nepot lui
1158, 1606) XIVXV vol. 1 421; XVII. Cozma, stapan in Billosesti, tin. Neamt
vol. II 53; III 61; IV 29, 310, V 2, 90. (1546) XVI vol. I 433; v. si Bolos, land
Ballea Lungul Baicul), slugS dom- lui Coznaa.
neascO, fratele lui Ivan Dania, tatill Ma- Malos (unde a fost casa lui In privilegiul
lei, bunic lui Vlaicul din Iloraetesti, de la Alexandru cel 1-hin al satului de la
ande sunt Hoscanii Dolhesti (mei(. 1529) Gura Iadrici (ment.) 1528 XVI vol. I
XVI vol. I 315; stapan hi Dolhesti, Ne- 286.
Alinasel, Hoscani Dobreni si Al- Balos Hoiga, v. Billos Horgescul.
ums (1136, 1492) XIVXV vol. I 122 Vuhipa (Halos) fiul lui Dorobat Huiup
XV \ '0i. 11 179; satelc hii In hotarid m-rii ta1.51 Solomiei si Lupci din Tg. Putnei
Ili:Arita (merit. 1458) XIVXV vol. I (ment. 1570) XVI vol. II 224; vir de prti
421. din Tigimesti, Stanististi si Binesti lui
Balicea, v. Balita Barliei. Dorobfit vallav (1574) XVI vol. III 42.
-Bahleloaia (135liceoaia, Bilicioaia), mama Ili- 13alot5, v. Anton Balotii.
nei si a Jul Mandril, bunica Anuseai si Fed- Balotil, sluga domneascii, stripiir in Codresti
strabunica lui Milan Carlig s.a. din pe Bahluet (1546) XVI vol. 533; bunic
Husi la Cobale (1522, 1524, 1621) XVI Dumitrei (nient. 1619) XVII vol. IV
Oi. 119$, 222; XVII vol. V 268. 404.
Balin, v. Balea de la Trott's. domneascii, stApan In Spilrieti
Balin, N. lialica (Piscul lui (1519) XVI vol. I 136.
Boli (Fantana lui satul lui pe Suliolui doinneascA, sliiptin In T5mAr-
(mein. 1448) XIVXV vol. 1 229. tasinti pe Somuz (1431) XIVXV vol.
Balinla ilandrit ea (Billinta Nlandrisca ; Man- 95.
drilsca, Mandricicii, Mandicica, Mandriica Balota, slugS donmeaseil, nepot Maicolci,st5-
Munclricica, Mudricica, Aludriica), boier pan in Solca (1418) XIVXV vol. I
talill lui Alexandru spiltar si Mihail din 39.
Comanesti, Cdrmilnesti si Slava, in Ho- Ghiorghic diac, partealui
Balota. 1111Chi lui
manoslavica", IV, 1960, p. 2-12-243(1403 din Ldicani, tin. Succava, vandula lui
1428) striibun lui Ioan Hodna s.a. din Vladica Nicanor (inent. 1619) XVII vol.
Glodevi si Bulgari pe Crasnasi Muncelul, IV 356.
tin. 1-toman (inent. 1519, 1552) XVI vol. I Bals, v. Carstea Bals, vornic, Constantin Bills,
151; II 18 martor lo sfc,tul domnese (1421 paharnic, Gheorghe Ball, logo-
1128) XIVXV vol. I 42, 44, 46, 47, fAt 11, Gligorie Bids.
50, 52, 55, 57, 73, 74; hotarnic la Selis- Ball, ceasnic, V. Lupul Ball, Teodor Bals,
tea lui Nenovice pe Topolitr (1422) XIV Petru Ibais.
XV vol. I 44; v. Balita tatl lui Filip. Bak:, slugfi donmeascii, fiul And, stfipan in
Ballitill (unde au fost sat pe Siret la Percal pe LApusna (1521) XVI vol. I
(molt. 1192) XV vol. Il 176. 186.
Ball, spalar, , semneazil copie de pe suret la
Balita, v. liallea (Piscul lui Banta Bar- 5 sept. 1814 (ment. 1609) XVII vol. II
net, Fillp Banta, Luca Banta. 237.
Balita (Z5gantil lui loe pustiu, sat si Bids eel hiltran, rfisirilbun lui Pavl T5ban
zgaz pe Basen la (ment. 1434, 1546) diac, 13osioc spiltar s.a. Cu privilegii de
XIVXV vol. I 109; XVI vol. I 490. la Alexandrit eel Bun In Malin si Molodo-
Banta, tat (?) lui Filip, bunic lui Sturzea va pe Nistru, Bucociuva, Borsova, Cropiv-
si Faul din Niinesti pe Siret (ment. 1495) na, Uriceni si Buzaeni pe Cozancea (ment.
XX vol. II 226; v. si Balinta Mandrilea. 1602, 1604) XVII vol. I 32, 169.

61
www.dacoromanica.ro
Bake, sluga doinneasc5, fiul OIiu.c5i, nepot Banal din Cucuteni, slug domnease, sti'ptin
lui Sendre i hala logoiSt, vinde parte In Drgesti, tin. Vaslui (1592) X\ I vol.
din Vlderi pe Siret lui Stefan cel Mare IV 60.
(1489) XV vol. 11 110: stpan In Drgu- Bann!, Bid lui Donea, nepot lui Darr "cus.
seni pc Podriga (1491) XV vol. II 159. prclab, vinde vie In Dealul Neted la
Bunn din prisesLi, marlor la Anzarea unor Cotnari lui Ion Stroici logofilt (ment.1555>
prti din Mohorati, tin. Tecuci (1605, 1615) XVI vol. II 72.
XVII vol. I 213, 235. Bann!, Dui lui Herjea, fn pricincl pentru Bar-
Banaura, v. lonasco Banaurst. joveni cu Mfigdillina (1577) XVI vol. II
Banditti, tatSl lui Milml si Oanii din Com- 82.
nesti pe liorincea (nent. 1546) XVI vol. Bann!, fiul Sorel, ncpot Sofiiciii,
I 428. Stefan din llolohoreni, tin. Hotin (rren(.
Bandit, v. lonasco 1577) XVI vol. III 90, 346.
Bancht, tatSi lui Pctria si Micul Dragose din Bann!, sluga domneascii, fratele hti Leahul
Capotca (inent. 1535) XVI vol. I 271. comisel stSpSn In Bolciesti (1605) XVII'
Bauchi Poland, boier, frate cu Staid Po- \ Oh. I 239-240.
ian, martor In sfatul doninesc (1433-, Banta, slolnicel, stpiin In Dumbrav i'a. pe
1443) XIV-XV vol. I 105, 106, 107, Dimaci si Siret (1555) XVI vol. II .9.5-
110, 111, 113, 115, 122, 123, 125, 128, 130 13anul, tattll lui Stefan, v. Banal, fiul Sorei-
131, 134, 140, 141, 153, 167, 176, 196. Banal, vatav de (in. CArligAtura, hotarnic al
Bauchi Prodfineseu, fiul lui Miclea si tatiil satclor Mogosesti si Budesti sub Petru
lui Giurgiu din Sdrbi la obrsia Slivnei Schioptt (went_ 1613) XVII vol. Ill 120,
(merit. 1493) XV vol. I 199. manor la vnzarea unan parti din 1, oine5ti
Banca, Pltinisul lui pa In hotarul in-rii Mol- (1617) XVII vol. IV 117.
dovi(a (Inent. 1410) XIV-XV vol. I 22. Banul, vinde parte din Ildrlesti lui N'stru
Batten (llano, Gruittl lui -), in hotarul sa- (ment. 1557) XVI vol. II 100.
tultti Plopi pe Bahlui (merit. 1586, 1617) Banul, vornic, y. Ion Banat.
XVI vol. III 266; XVII vol. IV 184. Banul, vornic din Fundeni, alege parte clin
Baum (lacul lui -), in hotarul satului GA- 1\lijloceni (1612) XVII vol. 111 236.
gesti pe Elan (ment. 1518) XVI vol. I Banul, ureadnic de Bacilu, hotarnicla clur bra-
122. va 1351keni, ocolul IlaeSii (ment. 569>
Bancal, mar tor la vtInzarea unor prti din XVI vol. 11 205.
Sendreri pe Siret (1625) XVII vol. V liaraultin din lonkesti, martor (1593) XVI
333. II,' 93.
Batten, ta1.51 Naslei, bunic Itti Toader si Ion Illarh, fiul Anei, vinde parte din Con[esti
comis, cu privilcgiu de la Alexandru cel Itti Volosca s.a. (1546) XVI vol. I 412.
Bun, din Itpi pe Vaslui (ment. 1547) Bartni, vornic, martor la Intelegerea .1 titre
XVI VOL 1 613. Cdrstea mare vornic liomAnesti pertra
Banici, v. un iaz cie pe Valea Neagral (1005) X\ 1I
Bano, v. Baneu (Gruitil lui -). vol. I 243.
fiica Marei, stpanil In ... pe Cu- liarinl-Alh, diae, serie act donmese (15E5)
Vilna (1190) XV vol. 11 122. XVI vol. Ill 267.
Bantas, Banls, v. Costandin Bantk, Ion Geantfinit (unde a lost ), satul h i pe
Bantfis, Nicoarit Ballets, Vaslle l'opolila, tin. Neamt (ment. 1416, 1454)
Bantk, diac, serie act domnesc (1580) XVI XIV -XV vol. 1 218, 273.
vol. Ill 135. Barbal Jarniin, partea lui din Albesti pe Stebnic
Baulk din Ilutici, [in. Hain, vincle parte vndutil de Vlad Zliitirescu lui Dregos.
din sat lui Ureche mare Vornic (1609) s.a. (men (. 1451) XIV-XV vol. 1 245.
XVII vol. 11 194. Barhfl Stan (uncle este uncle a lo st
Bantik, fiul lui Alexandru si nepot Itti Vlad, sat la obrsia Strambei pc l'utov a (n ent.
vinde parle din Vertiporoh Itti Gligorie 1436, 1939) XIV-XV vol. 1 139, 162.
Mlinovschi mare stolnic (1603) XV11vol. Barites, tal51 Teclei si 'Antic Jul Sav a s.a.
1 69, 111. din Ylclesti [in. Chigheci (neut.. 1604)
Bantis, paharnic, hotarnic la Dncesti, (in. XVII vol. I 148.
Covurlui (1610) XV ; 11 VOL 11 301. Barboiu, v. Ursu liarbolu, vornic.
Bantk, slug5 donmeascii, sttiptlit pe un loe Barbotchi, v. Onofrie Barhorsehi, setrar.
la Covurluittl cu Apd (1495) XV vol. 1I Barhovici A'anea (I3arhov iceani; mule a Jost
221. sal pe Sludenita neut. 1527-8)
so[ul Odochici si ginere lui Valmici, XVI vol. I 233, 258.
yin& parte din &met-Anti, (in. I lotin, lui Barbovschi, v. Arsenic Ilarbolsehl, dine,
Toma 13alasinov schi ornic (1604) XVII niltru lirbovsehl, leremla Barbot
vol. I 110. Onufrie Barbov sehi, portar de Succav a;.
Banul, . Piltrasen Banal, Ion Banul, Lupul Piintilii liarbox schI, Teodosle MORA
Banul, asile lianul. mitropolit de Suceava.
)lann', diac din Gnesti, jurfitor in Scohin- liarhovsehi, tat5l Ilenii din Colobanti pe Mile-
leni (1625) X\ 11 vol. 1 343. tin (nent. 1583), X\ 1 vol. II! 269.

62
www.dacoromanica.ro
Barba, secretar la judecgtoria din Chi5infiu, XV vol. I 375-6; stolnie, martor In sfa-
legalizcaza tillmcire de pe act domnesc tul domnesc (1475-1476) XIVXV vol.
la 24 martie 1824 (ment.) XV vol. II I 403, 405, 406; XV vol." II 2.
234. Barsu, slugfi domneascii, fiul lui Mancha,
Barba, slug domneascil, fiul lui Iva5eu Plop, nepot (?) lui Dieni5 spiitar, stapan in Ba-
stilpn In Srbi, Scheii de Sus pe Prut 5i tine5ti (1527, 1531) XVI vol. I 231, 329.
Grapeni, tin. Tiorincea (1521) XVI vol. Barta, v. Toma l'arta.
I 176; tatfil lui Ion Lealna 5.a., bunic lui slug domneascii, fiul Siminei, ne-
Lazr 5.a. din Grpeni (ment. 1563) XVI pot lui Cretul de la Jalan, stpfin In Drugi,
vol. II 164. Murgeni, Brsdne5ti si Crete5ti (1528)
Barbul din Cirste5ti, martor (1622) XVII vol XVI vol. I 285.
V. 1 2. Bartals, prgar, din Baia, martor (ment. 1586)
Ilarbul;." fiul Driighinei, nepot lui Crtciun, XVI vol. III 310.
striinepot Itti Dragota Poian, vinde parte Barza, v. Nicoari Barza.
din EAdeni cu timar pe Tutova lui Barzica, V. balase() Barzleil.
Vrahie vornic de gloata (1609) XVII vol. Barzul, v. MIhll Ilarzul.
II 233, 234. Basarab voievod, v. Neagoe Basarab, VOiCV0(i.
Barbul; socrul lui Tropoteni din Ruptura pe Basa', tata' lui Lungul din Coste5ti si Silcii-
Birlad (meta. 1623) XVII vol. V 212. tara, tin Bacn (ment.. 1481 XV vol. II 27.
Barbul J'urce', tatl lui Andreica 5.a. din Basehil din Bune5ti, tatl lui Gheorghie din
Zernesti (ment.. 1494) XV vol. II 205. Cribice5ti (ment. 1597) XVI vol. IV 178.
Barbut, fost. vornic, hotarnie al satclor Pisen Basilli, Vasile Lupu domnul Moldovei la
5i Milic5ti, (in. Covurului (1596) XVI vol. 1650 (ment. 1581) XVI vol. III 161.
1V 143. Hastial, mama lui Nolcela din Mrafirole5li
Barean, comis din Tara Romfineascti: tigani PC Dernu (ment. 1507) XVI vol. I 49
cumprati de ctre Dinga vornic, cand 50.
a Test in solie la Mircea voievod, de Basinschi, V. Coman Basinschl.
(mer(. 1570) XVI vol. II 225. Basa, boier, in pricinA cu Sandru spfdar pen-
Ilareea, fila lui Toni a si tatl Agapiei din tru satele: Cole5ilua, Riiscinti, Dubovaia
Bfilo5eni, tin. las) Mien(. 1607) XVII Neporotova, Vi5neuti, Ojogov Vasiliuti
vol, II 108. pe Nistru (1447) XIVXV vol. I 222.
l'archa, 'comis, v. Bu:TM, C011liS. Basa, sot (?) Ruxandrei, tata" Marjal, bunic
13arder, Gavril l'arder. lui Falta din Ju5cani 5i Bdiceni, tin.
.]'arabas, fratele Itti lon Dupnita s'tav, stri- Neamt (meta_ 1612) XVII vol. III 98.
pn in Vartop, sin. Neamt (1567) XVI Basa (tunde au fost satul lui pe 'Furia (men(.
vol: .11 173. 1502) XVI vol. I 7.
Barna, din Zaboloteni, martor la vnzarea Ba5eu m'esteta lui In satul Peliea, tin.
unci pilra din Pereni (1624) XVII vol. Suceava (nieta. 1519) XVI vol. I 152.
V 283-4. Basen, diac, serie act domnesc (1606, 1616)
Barnovschi, v. Humitru liarnovsehl, Miro!' XVII vol. II 43; IV 6.
Barnovsehi, voievod, Toader Barnovsehl, 11a5I (unde au fost salid lui la obar5ia
postelnic. Orbicului (nent. 1429) XIVXV vol.
diac, serie act domnesc (1598) I 83.
XVI vol. IV 309. Ba5ottl, Blma 11a5ottl, Gheorghe Basotil, To-
Barnovseld, Cid Calinii, nepot lui Serban, pasen Ilasotfi, luraseo halai5, II: '1
vindc parte din 01e5e5ti lui Pavel parcii- Basottl, Necodim Bastital, nitrar Ha-
lob (1621) XVII vol. V 56: martor la sotfi, Toader Ilasotfi.
vAnzarea unor pirti din Coje5ti (1620) Bit5olfi, fost logoft, rtize5, martor megie5la
XVII vol. IV 504. alegerea unui vad de moat In Bode5ti
Barnovsehl (Brnaschi, Barnovschi, Bernov- pe Crack' (1602) XVII vol. I 30.
schi), staroste de Cernituli apoi hatman Ba5ten, martor in llaman la vanzarea unei
5i pollar de Suceava, fratele prti din Stnce5ti (1586) XVI vol. III
sLpn in Milialcauti cu mori, (in. Holin 299.
(1554,1587) XVI vol. 11 66; III 343; mar- Bala, v. Iosif Bata.
tor in sfatul doninesc (1563) XVI vol. Batarescu, V. NegrlIA Ittlifiresett, VAleea Ba-
162, 164, 166, 167. tareseu.
llamas, sopa Nastasiei, ginere lui Maxim Ilatr Gabar, yoievodul Ardealului, sa sil
staroste, tattll lui CArsLian 5.a. din To- vie sil scoatii den Tara Moldovei pe Cos-
te5li pe Tazlul Sarat (ment. 1327) XVI tanlin s'oda" (1611) XVII vol. III 6.
sol. 1 229. Batcoru, fita lui Viiariul, vinde lui Grigorie
Baron, fiul lui Crciun, sliMan in IIfisnii- lidre diac vie in Dealul Porcului la Cot-
5ani, (in. Ctirligfilura (1574) XVI vol. DI nari (1586) XVI vol. III 314.
91). Bates, clascill al Patriarhiei de Constantino-
Baba!, colitis; slolnic, fratele Itti Su5man, vtir pol; datotii pricinuite de (ment. 1593)
cu loan Dobtul logofilt, stilpan in CobAl- XVI sol. IV 91.
ceni 5i Bilosiluti, (in. 1-lotin (1470) XIV Bati, v. Halle.

www.dacoromanica.ro 63
Ball Aniltrash., negustor grec, depune Bilicean, V. vais Baleean.
ttirie in fala .arhiducelui Hernest de Aus- BAicescu, v. Coman Billeesen.
tria pentru Petru Schiopu voievod (1593) pop5 din Vaslui, fiul lui Buuil4 cel
XVI vol. IV 74, 76. vinde parte din Vncesti pe Ra-
Halle. diac, serie act domnesc (1620) XVII coya lui Stefan cel Mare (1491) XV vol.
sol. IV 475. II 164.
Batin, v. Ion Ilatin, lonaseu BAIlS eel bAtraln (Bail5) de la Racova,
Ratio, medelnicer, staroste de Tecuci, mar- lui Bot5s, tat51 popii Banal, Ghindei si
tor (1607, 1612) XV II vol. II 119; III Neacsei din Ciimpul Perilor pe Moldova
85. si Pancesti si Bililesti pe Racovrt (riento.
Baila, prisaca lui In tin. Carlig5tura (?) 1491, 1580) XV sol. 11 100, 164; XVI vol.
(ment. 1458) XIVXV vol. I 293. III 146.
Hallo, singa donineascil, (lima de domn cn Baisan si Biliseanu, V. Gligorie 115,iseann,
satele tunde este casa liii (Batinesti) pe leremia lia Iseaanu I, Simion
Putna s.s. (1423) X1VXV vol. I 46; Bilisescul, v. Baleo Bfilseseul.
bunic ha Ion I3atin din Suceava si C51i- fiica lui Ioantls, mama lui Mihalco si
miinesti pe Putna (nent. 1497) XV vol. bunica lui Ion, st5pAnil In Politeni (1495)
II 271. XV vol. II 227-8; (ment. 1588) XVI
Ratio, slug5 domneasca, stilpAn In Cercasea vol. III 376.
pe Elan (1546) XVI vol. I 441. Billa, mama Niagtli, Ancdi *.a. din 11511-
Batirescul, v. Negrilii Batireseul. z:15U pe Elan (inent. 1546) X vol. I
Batiste, v. Constautin Batiste. 419.
'baga, unchitil ltti Anton, parten lui tu Hoi- Balace, v. Balad (tunde a fost
ssti (ment. 1620) XVII vol. IV 453. v. Ilablee.
Batreisili, v. Toader 1151ael, fiul Drilgiinesei, vinde parte din Br5-
135calu, v. fibiorghle Ilfienln. dicesti lui Pobihn5 armas (inent. 1617)
135cea, v. Griuorle Bileca, Isaist, Hui lui M- X\ II vol. IV 126.
eca, Simion nacen. Billaci, fiul lui Focsie cuiltigArul, N'in& parte
13ikiinantil, v. $telan, diac. din Cilepoteste lui Ignat Stiscala din
ilisar, pretilluieste o casa' cu Nicoresti (ment. 1587) XVI vol. .111 314.
In Dobrulesti (1605) XVII vol. I 241. Balad, piireillab de Neamt, martor in sfatul
lui Isaia si strilbun lui Gligorie domnesc (1618) XVII vol. IV 302.
135cea vistiernicel din 13ileesti (nent. 1151ael, AngAi si Mic5i, strAbun lui Ion
1597, 1602) XVI vol. IV 177-8; XVII ripul si Cfirste din Medeleni (ment. 1610,
vol. I 57. 1611) XVII vol. H 298; III 23.
Mirra (135cia), viltav din Uricheni, megies tatill popii Carstea si al Musei, bunic
Imtarnic la Radeni si Petricani (1606, lui Isac $.a. si strabtin Parascili din Otesti
1610) XVII vol. II 21, 307-308; vinde (inent. 1603, 1625) XVII vol. I 101, V
satul luguiresti m-rii Agapia (1610) XVII 327; v. si Balaee, shig5 donmeaseil.
vol. II 307 308. Bfilae, nepotul Negliii, vinde pArli din Spi-
Bacescul, v. Toma lifieesetd. neni lui Dr5g5ilit arimIsel (inent. 1616)
Blicioc, v. Costea 115elue, Ilea Bileioe, Ion XVII vol. IV 35.
M'aloe b5trinitil. fiica popii Sohulet, vinde parte din
135csan, eneaz, v. Baesan, cneaz (unde a fost Prigorceni Itti Petre Cehan (ment. 1621)
) XVII vol. V 15.
Bilariin, v. Dfin5115 BAlan, v. Balan, Gheorghltit Balan,' Nieula
115dea, slugS donmeaseA, nepot lui Friltil,
stilpiin In Liesti (1495) XV vol. II 223.
Ihdeasa, v. Ana Mticas:1. B5lan, diac, v. Ion Balan, Ionasea Miau,
1115die.:, diac, serie act domnese (1602) XVII Ion hilan, Mareo Midan, Nieula Balan.
sol. I 53. !Miau din Billfinesti, in pricinA cu Ionasco
lIAdOS din Vezeuti, martor la vfinzarea unei Buzdugan diac din Popesti s.a. pentru Se-
parli din Voloscani (1608) XVII vol. II listea lu Giurgean pe Bujor (1623) XVII
177. vol. V 190.
115d115, vecin In pricinfi cu Nuiduibaico vornic Ilidan din G5gesti, martor (1610) XVII vol.
pentru salde Giordzesti si Viloroji (1614) II 273.
XVII vol. III 182. Balan din Vitoltesti (Hitoltesti, Hitolti), In
115dilitili din Ilsnseni, martor (1611) XVII pricinfi pentru satul Gusetei en m-rea Sf.
vol. 111 32.
Bildln, tatfil lui Gavril (ment. 1622) XVII vol. Saya (1618, 1622) XVII vol. IV 290;
129.
V 115; martor la Chiritivoesti (1619)
Bilewscul, v. liana Bfieseseul. XVII vol. IV 306.
135,W, v. Ihigul (cornul lui Petre Ihiqui. Mima din Itirghiceni, tatal lui Friincu (ment.
BLimasul, v. Epifanie 1619) XVII vol. IV 351.
1111.:111. Bailan din Moncel, martor la Lecuseni (1621)
B51 ..., s. Andrei 1151 XVII vol. V. 1.

64
www.dacoromanica.ro
BfiIan, fiul Chiliei, nepot lui CArste i tatl Milan cel Biltriin din Sdvesti, martor megie*
Ilenii din Glodeni, tin. Roman (1602-1603) la alegerea hotarului din satul Toplita
XVII vol. I 38, 79. (1579) XVI vol. III 129.
fiul lui Beghiul, strnepot lui loan Man Costin, v. Costin
Cdliman bAtrAnul, vinde parte din DrAci- adlana, mam, v. lidian, fatal.
cani, tin. Flciu, lui Lupul al III-lea lo- fiul Sorei, vinde parte din Crciunesti
goft (1623) XVII vol. V 241. pe Rebricea lui BAseanul vornic (ment.
fiul lui Ftul, nepot Cotusei, vinde 1617) XVII vol. IV 149.
parte din FAntAnele tin. Tecuci lui Ena- diac, serie act domnesc (1616) XVII
che postelnic (1623-4) XVII vol. V XVII vol. IV 28.
214, 276. BAlasu, v. 'Milos, fiul Musei.
Man, flu' lui Holoba, pop, druieste vie Bfildban, diac, fratele lui Vdscan, in pricing
cu grAdini la Bogdnesti pe Prut m-rii cu Nicoar armas si I.arion aprod pentru
PAngrati (ment. 1624) XVII vol. V parte din Vorniceni, tin. Covurlui (1604,
255. 1615) XVII vol. I 135; III 240.
Man, fiul lui lands vAtav, nepot Mariei, BATAldu, v. Mihdilal Bfilfildu.
vinde parte din Medeleni lui VitoIt W- BAldnescu, v. Ivan Bhinescul.
T.-Alan staroste (1608) XVII vol. II 146. Bfilainescul, din Coroesti, martor la zdlogirea
Blllan, fiul lui Petrea, vinde parte din Bdcesti unei pArti din Dobromiresti pe Tu tova
lui Toader aprod din Mdrmureni (1601) (1622) XVII vol. V 122.
XVII vol. I 15. BAlcescul, v. Miclea BdIceseul.
fiul lui Petrea Ciungul, vinde parte Baleo, vatav, martor in Tecuci (1590) XVI
din Skleni cu moard i prisac lui Mar- vol. III 466.
mure uricar (1617) XVII vol. IV 88, 89. Lidice, v. Billco, pArcAlab.
Man (Men), fiul lui Roman, tatAl Anuscdi Baleo, v. Pritru.
si Ion BAlan din Romnesti pe Vaslui Bfileo Bsttscul, vinde parte din BAsAsti lui
(ment. 1570) XVI vol. I 495; II 231. Neagu si Stoica armas (1488) XVI vol. II
Man, fiul lui Simion si al Tigancii, vinde parte 82.
din Oboroceni, tin. Roman, lui Nicoar Blcoae, v. Salomia lidleoae.
logoffit (1606) XVII vol. II 26. . Meal, nepot lui Stoian, stpAn In Iadomi-
fiul lu Tdrul, vinde parte din Ruptura resti pe TazlAul Mare (1560) XVI vol. II
PC BArlad lui Ionasco Ghenghea logofdt 142.
(ment. 1623) XVII vol. V 212. Mica, tatl lui Gheorghie i Ilinca din Crii-
lidian, fiul Marii, vinde parte din Tiori, tin. ciunesti, tin. Orhei (ment. 1604) XVII
Tecuci, lui Istratie Bolea paharnic (1611) vol. I 149.
XVII vol. III 24. Bdliceoaea, v. Balielaola.
fiul Stancdi, v. Ionasco Blici, V. Gavril Baud, Lupul
Man, nepot Stanei, strAnepot lui Stoia, Balicioaia, v. Balieioala.
vinde parte din Otesti lui Grozav diac Mkt, martor la vAnzarea unei pArti din Ne-
*.a. (1603) XVII vol. I 101. nicani (1623) XVII vol. V 237.
Bfilau, giudele (unde au fost In satul Bd- Midst, fiul lui DrAgsan, nepot Oanei, str-
lAnesti pe laura (ment: 1510) XVI vol. I nepot lui Danciul s.a. vinde pArti din
83; v. si Balan (seliste lui -,), Balan (ande Mdrjaci pe Somuzul Rece lui Pana's
este aprod s.a. (1586) XVI vol. III 298.
lidian, Selistea lui - pe Tutova (ment. 1459) BAln (prisaca lui la CArligAtura (ment.
XIVXV vol. I 303; v. si Balan (unde 1461) XIVXV vol. I 313;,, v. si Batin
este ~); BAlan, giudele (ande au fost ). (prisa ca lu ).
Man, sluga domneascil, vinde parte din sa- Bdlo, v. Ballos, fiul lui Lucoci.
tul, ande a Yost Neacsul, pe Albia, tin. Blos (casa lui v. Bolds (unde a fost casa
Tutova,,lui Alexe si Stan (1529) XVI vol.
I 311.
lui )
Ildlan, tan.' lui Gliga .din Itrinesti (ment.) BAlos (casa lui in satul Budesti pe PArdul
1604) XVII vol. I 159. Negru (ment. 1488) XV vol. II 85.
Milan (BAlana), tatAl popii Lupul, bunic cneaz (ande a fost .,) in satul Poiana
Crdciun s.a. din Berezeni, tin. FAlciu pe Moldova (ment. 1471, 1488) XV vol.
(ment. 1609) XVII vol. II 63, 233. II 100, 379.
vAtav, frate cu Tudosia, nepot lui (Balo!, Belos, Bolos), ceasnic,
Dumitru Ciolpan, tatAl lui Ionascu (1432-1448), tatl lui Haden i Sofii-
din Coliciani si Jugani pe Iadrici (ment. bunic lui ofranca si strAbun
1607) XVII vol. II 89. Ion ofranco s.a. din Holohoreni,
Balan, vdtdman (ande au sezut ~), sat al tin (ment. 1573, 1577, 1611) XVI vol. III
m-rii Pobrata (ment. 1446) XIVXV vol. 26, 90; XVII vol. III 40; cea,nicul lui
I 216, V. si Milan (uncle este ). Ilie voievod, in sfatul donmesc (1432
vecin, in pricind Cu NAddbaico vornie 1448) XIVXV, vol. I 97, 99, 100,101,
pentru satele Giordzesti i Vitoroji (1614) 102, 103, 115, 118, 120, 127, 129, 131,
XVII vol. III 182. 132, 135-138, 14Z 143, 145, 14,8, .149,

65
5e, 224 www.dacoromanica.ro
151, 152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166, tatl lui Simion, StancAi *.a. din Ro-
168, 169, 170, 175, 178-181, 184, 226, siori, tin. Neamt (ment.. 1577, 1606>
415. XVI vol. III 88; XVII vol. II 75-6.
115los din Cr5h5nesti, martor (1623) XVII Thilos (unde a fost casa lui pe Bfirlad la
vol. V 203, 204. gura ladrici XVI vol. I p. 286.
Milos (BAlosan), fiul lui C5m5rici, nepot lui ZApodia lui In hotarul satelor Fer-
Duma, tata) lui Ilea *i al VArvarei din chisesti, Erentiesti *.a. pe Miletin (ment.
Rosiori (merit_ 1590, 1606) XVI vol. III 1425) XIVXV I 52.
453; XVII \ Oi. II 75, 76; V. si Hlos eel Billos eel btrn, tatal lui Grozav diac, Moga
bAtrn, Bfilos tatl lui Simion. diac bunic lui Ionasco dir Ro*iori
Bfilos, fiat lui Durnea, nepot lui Tatomir, (merit. 1589, 1606) XVI vol. III 448;
vinde satul Tatomiresti pe Rebricea lui XVII vol. 1188, 216; II 13, 53.
Dragotil (1487) XV vol. II 57. ilSiol Clortan, slug domneasc5, fratele lui
11:11, fiul lui Giurgea Srbul, tatuui lui 'loader Salon Ciortan, stApAn in Onesti pe Tro-
s.a. din Osiiaci *i 135losesti pe Ilubalna tus s.a . (1546) XVI 431-2.
(merit. 1528) XVI vol. I 275-6. Balos Cintas, Movila lui in hotarul ocolului
BAlos, fiul lui Huiup, v. Baios Vulupa. Vaslui (ment. 1491) XV vol. II 167.
Bralos (BAlo), fiul lui Lucoci soltuz de Ajud, Irlos llorgeseul (B51o1 Horga), slug dom-
din Fetinghesti, martor la vAnzarea unor neascA, intArit stApn In Horgesti pe.
p5rti din Cojesti (1620, 1621) XVII vol. Bogdana (1453) XIVXV vol. I 262;
IV 504; V 42; v. si Blol,soltuz din Ad- tatAl lui Costea si bunic lui Ciochina din
jud. Pitesti pe Brlad (ment.. 1507) XVI
Biiios, fiul lui Saya, In pricin5 cu MAgd5lina vol. I 56.
pentru parte din B5rjoveni (1577) XVI BAlosan, v. 115101, fiul lui CAmArici.
vol. III 82. BAlosescu, V. Cozma Bloseseu, loan Iliilo-
BAlo* (Billasu), fiul Musei, nepot lui Micu, seseu, Petriman Baloseseu.
tat51 StancAi si bunic lui Toader s.a. din BAIsAsti (neamul ), hrisovul satului Si-
Politeni pe Tutova (ment. 1585, 1586) rAuti, tin. Hotin, la (ment. 1604) XVII
XVI vol. III 296; 307. vol. I 169.
B5.1o1 logof5t, v. Toader Bfilos, logof5t. BAltagul, v. Mihaiu Baltagu.
11Alos, Movila lui in hotarul satelor Ber- Bditeanul, V. Dumitru Bfilteanul, Ion BM-
chisesti s.a. pe Miletin (ment. 1425) XIV teanul.
XV vol. I 52. Billteanul, diac din BArlad, martor la rim-
BAlos, partea lui In VlAdeni pe Jiiia predata" lui cumpArarea capului pentru desfrAu a lui
Arsenie Nebojatco uricar, pentru c5 i-a Ursu din Olesesti (1607) XVII vol. II
rAscumpArat capul de la Brnovschi 79, 80, 119.
ceasnic (ment. 1611) XVII vol. III 9. Bfilteanul, fiii lui In pricinA cu Mdalit a Mo-
pArgar in Baia, martor (1607) XVII toc pentru Pietroasa, Balosina si Cup-
vol. II 73. ceani (1582) XVI vol. III 192.
slugA domneascA, frate cu Neagul Biliteanul eel 'tiara'', tatal llenii si bunic
Dumia, stApAn In Buzesti pe SArata (1495) FrAsinei s.a. din BAlteni pe Prut, tin.
XV vol. II 230. lasi (ment. 1604) XVII vol. I 148.
Bilos (Balos), slug5 domneascA, fratele lui Bltatul, v. Cernat Biillatul, Toader BAkfatul,
Ion *.a., nepot lui Neagul, stApAn in Ursu Baltatul, Vaslie Ihiltatul.
Rotumpnesti pe Bogdana (1521) XVI Bltatul, megies, hotarnic la Trbujer Oc-
vol. I 182-3. sintia si MarcAuti, tin. Orhei (1617) XVII
sluga domneasc5, stpfin In dumbrava vol. IV 196.
BAluserd, ocolul BacAului (1596) XVI Bltaianul, v. Gligorle Bfiltfilanul.
vol. II 205. Biiltiitoaia, mama Vpsilc5i si bunica lui lo-
BAlos, slugA domneascA, tatAl lui Toader sil din Billigani (ment. 1617) XVII vol.
(nent. 1487) XV vol. II 63; stApn in IV 103; v. Nastasia, sotia lui Marco.
Petresti pe Vilna (1472) XIVXV vol. Bilus (Balos) din Selevestri, martor lp zlo-
1 388-9. gire in BAiceni si r5scump'rare in Sele-
Billo, slug domneasc5, vinde Selistea lui vestri (1612) XVII vol. III 66, 70.
Coman, pe Rebricioara, lui Ivasco Goe- fiica Crstinii, nepoata lui Ciolpan,
rescu (menl. 1459) XIVXV vol. I vinde parte din Balomiresti, tin. Roman.
303. lui Dumitru Goia comis (1615) XVII
slugi domneasc5, vinde parte din Pe- vol. III 206.
tresti pe Milcov lui Groza s.a. (1502) Mama, tatal lui Ursul dir MacicAut.i (ment..
XVI vol. I 22-3. 1607) XVII vol. II 132; in pricin5 cu Lu-
Bfilos, soltuz din Adjud, martor la vAnzarea pul al 111-lea logof At pentru Macic5uti
unor pArti din Mihilesti (1580) XVI (1618) XVII vol. IV 220.
vol. III 143; v. si Blol, fiul lui Lucoci. Bilneeneasa, mama lui Holpas, Danciul co-
BAlov, tatAl lui Cozma BAlosescul din 13510- jocar s.a. din Cojesti (men/. 1625) XVII
sesti i Tortoresti, %in. Neamt (ment. vol. V 346.
1462, 1475) XIVXV vol. I 320, 405. BAncescul, v. IllacsIn Biincescul.

66
www.dacoromanica.ro
Bancal, martor in Harlau (1625) XVII vol. llamar, tata] lui Dobromir din Galati (ment.
V 371. 1623) XVII vol. V 218.
Bandici, v. llama Bfindiel. Rara, vtav, v. Barca, vatav.
Banila, v. Toma Malla. Barcia, martor la dania unor averi ni-rii S.
fiul lui B5rsan si tata] lui Toma s.a. Saya din lasi (1587) XVI vol. III 370.
din Floresti pe Polocine si Tiggnesti Bardea, tatal lui Dumitrasco i Toader din
(ment. 1495, 1523) XV vol. II 242-3, Dmienesti si Rusii Zavului (ment. 1624)
XVI vol. I 219. XVII vol. V 303.
Dilate din Vranceni, hotarnic la Mogosesti, Barea (biserica lui in tin. Neamt (ment.
tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363. 1428) XIVXV vol. I 67; v. si Bereva
liante din Zberesti, hotarnic la Mogosesti, (satul lui
tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363. Barladeanul, tata! Erinei din Pecica, tin. Ho-
Barrial, armas, trate cu Ion Rosca vornic, tin, i socrul lui Manila cel batrn fost
pltesle rnoarte de om In Popesti pe parealab (ment. 1620) XVII vol. IV 469.
Barlad (meni. 1620) XVII vol. IV 454. Barlibas, v. Costantin Barlibas, Ion Barli-
Bara, bunica Calinei s.a. din Gocimnesti ha, soltuz de Roman.
PC Prut la Troian (rnent. 1548) XVI vol. Brliciu, v. Balita Baffle', Ivaneo Baritel, San
I 575; v. 5i liara din Barai. Barliel, Stan Barna
Baraiaca, v. Fedor Ilaralaea. Bar-liga, v. Ion Barliga.
Baradin din Beresti, tatal lu Pcurar din Barnat, v. J Bernat.
Ranzesti (ment. 1609) XVII vol. II Barnat, diac, scrie acte domnesti (1618, 1621)
204. XVII vol. IV 225; V 76.
Baran, v. Ion Barna. Brnat, hatman, v. Barnat, postelnic.
Brariul, v. Arpentie Barariul. Barnat (Barriat, Bernat, Bernariu), negrita-
Brarul, v. Neculal Bfirarul. tor, parcalab de Neamt, unchi lui Bar-
Barbanul, v. Drausan Berzanul. nat hatman, imprumuta cu stofe in va-
Barbanta, v. si Derbenitil. loare de 1 000 ughi pe Lupu Stroici lo-
Barbanta, v. Draghiel Bfirbantii, Ion Bar- goiat in zilele lui lancu voievod (ment.
Unta, Toader Barbanta. 1621) XVII vol. V 48; parcalab de Neamt
Barbanta, armas fiul lui Draghici Barbanta, In sfatul domnesc (1580-1581) XVI vol.
vinde parte din Berbenteni cu iaz i moar III 133, 140, 152, 154, 158, 168, 169,
pe Crasna lui Durnitrachi Chirita postel- 173, 180, 181, 183, 186.
nic (1609) XVII vol, II 239. Barnat, popa, serie zapis pentru Drmnesti
Brbfinta (Barbarga), fiul Sorei, nepot lui (1607) XVII vol. II 83.
Nicoara Onita, in prieina cu Andreica Barnat (Bernat, Bernardo Borisi), postelnic
vatav i ceata lui pentru Garbesti Tun- hatman, nepot lui Benedict ceasnic,
gujei, Cascoesti i Poiana Manastirei lui Brut posteliaic i Barnat negutitor,
(1578) XVI vol. III 97-99. revendica banii datorati de Lupul Stroici
Barbici, v. Vasille Barbiel. logofat si restituie satele zalogite m-rii
Brboi, mare vomic, v. Ursu Barboi. Dragomirna (1617) XVII vol. IV 172-3,
Barbosul, boier. satul Marenei, daruit de 176-7, V 48; druieste satele Berin-
domn cu satul mide este casa lui la gura deesti si Saboani m-rii Secu (1618) XVII
Somuzului <Rece> XIVXV vol. I 50. vol. IV 269-270; da mrturie pentru
Barbosul, v. Cozma Barbosul, Mlbal Barbosal. satul Leucusani, tin. Roman (1618) XVII
BArbosul din Barlad, in pricin cu Simion vol. IV 279-280; martor in sfatul dom-
Gheuca sptar pentru prti din Porta- nesc (1616-1618) XVII vol. IV 63, 93,
resti i Drujesti (1616) XVII vol. 1V 105, 114, 116, 120, 127, 132, 134, 136
47. 139, 141, 144, 151, 162, 225, 238, 242,
Brbosul, v. Mieul Barbosul, Mihal Barbosul, 244, 248, 252, 254, 259, 260, 263, 268,
Neagu Bilrbosu, Oanfi Bilrbosul. 302.
Barbosul (unde a fost satul lui pe Moisia Brnaschi, v. Barnovsehl, staroste.
(ment. 1528) XVI vol. I 266. Barnovschi, v. Dumitru Barnovsehl, Miren
Brbovschi, v. Isae Barbovsehl, Mutila Barnovsehi, Toader Barnovsehl.
Barbovsehi, Si mitin Barbowsehi. Brsan, v. Jirsan, boier, sotul cneaghinei
Barbuseil, tatal Nastei din Voinesti pe Stav- Ana.
nic (ment. 1582-3) XVI 'vol. III 197, 'D'usan, preot, martor la alegerea hotarelor
215.
In satul Iurcuti, tin. Cernauti (1614)
XVII vol. III 178.
llamad din targul Schei, martor la vanza- Bartila, v. Simion
rea unei 0111 din Cozmesti la Direptate Bsaseul, v. Baleo Basaseu.
(1598) XVI vol. IV 231. Bseanul, uricar, v. Ieremia Baiseanal, diac.
llaman din Nicorestii de Jos, ta-tal lui Ne- Bsescu, V. Dumitru Baseseul.
culai, martor in Vaslui la vnzarea unei Baena, medelnicer, rscurnpara parte din
parti din Tapini, tin. Flciu (1572) XVI Coropceni de la Maria Chintoae postel-
vol. III 5. niceasa (1620) XVII vol. IV 428.
Barcan, v. Ion Barran. Bscoe, v. Vlasea Baseue.

67
www.dacoromanica.ro
Basmati, mos lui Ion s.a. din Blajari pc Bar- 11:lieu Barladeseul, sluga domneascii, vindc
lad (ment. 1625) XVII sol. V 322. o prisaca la MapesLi, tin. Lapusna, lui
Milieu (BAO, pali,rnicel din Mandresli, Ignat s.a. (1483) XV vol. II 43.
intarit stapan in Navarneti, tin. Covurlui lcu, v. Halan, fiul lui Roman.
(1593, 1619) XVI vol. IV 91; XVII vol. Baleu (Belco), tatal lui Palm Baku din Flo-
IV 107; marlor in Galati (1621) XVII cesti pe Tazliiu (ment. 1491) XV vol. II
vol. V 67. 152; V. 5i Baleo, parcillah de China si
Wale, fiul lui Soimu cel batran, vinde selis- Cetatea Alba.
tea Becheni, tin. Chigheci, lui Chirita Balcul Baisescul, v. Baleo
Dumitrachi postelnic (1608) XVII vol. liandea (Bandea), spatar, tatal Dragalinei,
II 163, 238. bunic lui Albot si strabunic lui Patrasco
Mille, vinde din Sarbi cu vii si litezi lui Dra- *.a. lui Bandesti si Turburesti (ment.
gutul Bogdan starosle (ment. 1616) XVII 1587) XVI vol. III 343.
vol. IV 54. Biwa din Barai de la gura Chigheciului, ta-
Batranul, v. Vas'leiAram', lihiiil BA- t51 lui Pacurar din Cripcinesti, tin. F51-
tremul, Mihul Ilatrainul. ciu (ment.. 1613) XVII vol. III vol. III
MitiIlea, fiica lui Lazor, nepoata lui Ion Frati, 141; v. si tiara, Iliirea.
vinde parti din Cogesti, Bahlueni *.a. I3arau Stefan, v. Stefan Ilaroau, boier.
lui Ursu aprod (ment. 1609) XVII vol. Barbovschi, v. lsae Barbovsehi.
II 218. Harca (Barca), vatav, din Candresti, martor
Mitul, fiul Tiganei, nepot Anuscai, stapan la vanzarea unei parti din Cripcinesti,
in Dzemesesti (1617) XVII vol. IV 106. tin. Fillciu (1613, 1619) XVII vol. III
Ilauranul, fiul lui Marea, tatal Dragaei s.a. 141, IV 406.
din Brezeni, rin. Falciu (ment.. 1609) Bargau, v. Nlieul Ilartfau, Petra
XVII vol. II 233. Stefan Ilargiu.
Baria (Barlea) de la Hrlu, boier (1384-
Biluzar eel bfitraln, din Draguseni, hotarnic 1404), tatal lui Balita (?) si Sin Barlici
la Ciuciuleni, Lapusna (1616) XVII (ment. 1393, 1418) XIV-XV vol. II
vol. IV 518. 3, 40; martor in sfatul domnesc (1384-
135zilceanul, v. Ionaseo -1400) XIV-XV vol. I 2, 5, 8, 10, 11,
Bazdaga, v. Bazdatia. 13, 14, 27; alege hotarul satului Bodinti
1157410alsi, mama lui Nicoara s.a. din Gura al m-rii Pobrata (1404) XIV-XV vol. I
Coboltei, tin. Soroca (merit_ 1604) XVII 14; v. si Barlea si Wriest'.
vol. I 149. Barlad, v. Dan Barlad, Gavril Barlad, Ton-
Bagful (unde a fost ^.) in satul Poiana pe der Ballad.
Siret (ment. 1522) XVI vol. I 209. Barlad, slug domneasca, fiul Fedai, nepot
Bagul (Cornul ), v. Bagul (Cornul lui Nistru stapan in Marcoviceni pe Bar-
Baja, privilegiile lui strmbe pentru satul lad (1546) XVI vol. I 461.
roporasti pe Racova invinse de Ion To- Barladeanea, vinde part.i din Oncani si Lii-
por (1554) XVI vol. II 43. ticani lui Preadvici logofat (1609); XVII
Bala, fiica Anghelinei, vinde satul Balteni, vol. II 228.
tin. Iasi, lui Nistor Ureche vornic (1604) Barldeanu, v. Siva Barliideanul, Zahanfi
XVII vol. IV 148. Bairhideanul.
Bala, fiica lui Gligan, nepoata Sofiicai, stra- Barladeanul (Breleadan), logofilt (1577-1592),
nepoata Anuscai, staptina In Cricesti si raposat in zilele lui Aron voievod, tatal
Selistea de sub Moghila cu mori pe Vas- lui Isac, Agafiei s.a. din Forasti, Zelena,
lui (1575) XVI vol. III 42-44. Hantesti cu vecini si Drujesti (rnent. 1593,
Bala, fiica lui Ivan (?), vinde selistea lui 1605, 1613, 1621) XVI vol. IV 61-3,
Nicoara pe Rebricioara lui Ivasco Goenes- XVII vol. III 136; XV vol. V 48; diac,
cul (1459) XIV-XV vol. I 303. serie acte domnesti (1579-1580) XVI
Wilco (13alco, Valcea), prcalab de Chilia si vol. HI 89, 124, 131, 132; postelnic, in-
Cetatea Alba (1468-1474), parclab de yap' (1582) XVI vol. III 191; spatar
Chilia in statul domnesc (1468) XIV-XV, siatul domnesc (1584, 1587-1590) XVI
vol. I 362, 364, 368, parcalab de Cetatea vol. III 262, 347, 349, 352, 355, 358, 367,
Alba in sfatul domnesc (1470-1474) 373, 382, 387, 395, 411, 452; parcalab de
XIV-XV vol. I 373, 375, 376, 379, 381, Hotin (1587, 1590) XVI vol. III 341, 451;
383, 384, 386, 388, 389, 390, 393, 395, alege hotarele la Horbinesti (1590) XVI
396, 397, 399, 400, 401. vol. III 458; vornic, martor in Iasi la o
vanzare (1591) XVI vol. IV 12; logofat
Baleo, sluga domneasca fiul Donci, vinde In sfatul domnesc (1584, 1586, 1591-2)
parte din Giurcani pe Elan lui Negrila XVI vol. III 265, 330; IN 36, 40, 43,
Susman (1527) XVI vol. I 232. 48, 49, 51, 52, 5 , 55, 56, 57; daruieste
Bale, sluga domneasc, tatal lui Nechifor obiecte m-rii Galata 1588) XVI vol. III
si Simion, stapan in Deteleu pe Cula 402, 464; in pricina cu m-rea Pobrata pen-
(1546) XVI vol. I 465. tru Dolhesti (1a84) XVI t ol. III 266.

68
www.dacoromanica.ro
Barldescul, -v. Baleo Barlfidescul,Petrea Bar- Beachea, v. Bechea, slug domneasca.
ladescul. Bealeul, v. Beleul.
Baria, fiul Olenii, nepot lui. Tbuci, tatl Bechea, v. Costantin Bechea, Nicoara Bechea.
lui Ion s.a. din Boianul Mare, tin. Cer- Bechea, popa, sotul Gaftonei, tall Nasta-
nuti (ment. 1523) XVI vol. I 216. siei din Mogosesti cu mori pe Bistrita
Barlea (paraul satul Dragorniresti pe (ment. 1625) XVII vol. V 362-3.
Siret la gura (ment. 1499) XV vol. II Bechea (Beachea, Biaca, Biachia), slug dom-
298-9. neasc, fiul Marincai, nepot lui Mihul
Barlestilor (hotarul ) lang satele Corni si Pojar, tata' Chelsiei (ment. 1583) XVI
Strmbi pe Cracu (ment. 1428) XIV vol. III 38, 233; stpan in Bogdanesti
XV \ 01. 1 63; v. si Ilarles,ti, sat. pe Siret la Coble (1536, 1560) XVI vol.
Barliba$, singa domneasca, fratele lui Ion I 386-7; II 151; (ment. 1581) XVI vol.
Dupnit, intrit stapan in Vartop pe III 145, 162.
Cracau (1562) XVI vol. II 160; tatllui
Zaharia sa. (ment. 1603) XVII vol. I 117. flechen, taifa' Ctlinei, bunic Todosiei, stra-
Barlibas, v. loan Barliba:s soltuz de Roman. bun henil s.a. din Vorniceni, fin. Covurlui
Barlici, v. Barla de la nadan, Balila (ment. 1622) XVII vol. V 133-4.
Oanla Barlici, Petru Baritel, San Barlici, Bechea, tala' lui Balaban din Maciseni, tin.
Stan Barlici. Covurlui (mer t. 1513) XVI vol. I 87.
Barlici, boier, tatal lui Balita (ment. 1393) Bechea cel btriin, tatal Matei din Bseni
X1VXV vol. I 3 (ment, 1619) XVII vol. IV 352.
Barnovschi, v. Barnovsehi, staroste, Beche, fiul Marinei, rascumpar parte din
Barnovschi, Miron Barnovschl, Ten- Muncel, tin. Pulna (ment. 1617) XVII
der Barnovschi. vol. IV 210.
Barnovsehi, staroste din Vasiiani, martor la Becu, total Nastei din Coteciari si Deleni pe
zlogirea unei vii din Cotnari (1606)
XVII vol. II 4. Brlad (rnent. 1471) XIVXV vol. I
Barnovschioal, sotia lui Dumitru Barnovschi, 383.
mama lui Tudorici din Sarull i soacra Beg, v. Ionut Beg.
lui Nicorit mare vornic (nierit. 1619) Beghear, v. Lazor Berghea.
XVII vol. IV 302. Beghiul, v. Toader Beghiul, diac.
Barsan (Barsan), boier, sotul cneghinei Ana, Beghiul, tatl lui Balan $.a. din Drcicani
cumnat cu Sima logofat, stpn in Glo- pe Prut, tin. Flciu (ment. 1623) XVII
deni pe Voinov, Soci si Dusesti, tin. vol. V 241.
Neamt (ment. 1436, 1462, 1529) XIV Beie Psihie, socrul lui Osteai diac ungurean
XV vol. I 121, 323, 312. din Plesesti, tin. Trotus (ment.. 1584)
Bfirsan, satul lui in Oncani, tin. Harlu XVI vol. III 247.
(ment. 1546, 1555) XVI vol. I 454; II Beiul, singa domneasc, stapan in Biesti,
67, 68. Giurgureni si Hajdieni, tin. Orhei (1430)
Barsan, setrar din Nelipsesti, vanzare Menta XIVXV vol. I 412.
In casa lui (1617) XVII bol. IV 163. Bejan, V. Ion Bejan, Oneiul Dejan, s'Atar.
Barsan, tatl Mriei, al lui Steful bunic
lui Toma Banila, Andreica s.a. din Flo- Be jan, ceasnic (1584 1625), stapan in
resti pe Polocine iTi gLesti pe Putna Bahna cu prisac, tin. Trotus (1622, 1625)
XVII vol. V 169, 334; parcalab de Roman,
(ment. 1495, 1523) XV vol. II 242-3;
XVI vol. I 219. In sfatul dorrnesc (1584-1590) XVI vol.
Bilrzea (unde a fost in satul Barzesti III 237, 262, 284, 338, 341, 347, 349,
pe Brlad (ment. 1527) XVI vol. I 234. 352, 355, 367, 373, 378, 387, 395, 401,
Barzul, fiul lui Ion ieromonah, bunic lui 411, 419, 333, 451, 452; parclab de
Stefan s.a. din Popiscani, tin. Carliga- Neamt (1591) XVI vol. IN 11, 40, 53;
tura (ment. 1620) XVII vol. IV 456. ceasnic (1591) XVI vol. IV- 40, 70, 72,
Barzul, singa domrteasca, fratele Nedelei, 80; XVIII vol. IV 56; V 65, 67; staroste
stapan in Trebes (1584) XVI vol. III de Trolus XVII vol. V 134, 170-171.
240, 241. Bejan din Coroesti, martor la vanzarea unor
Bata, tatal lui Ionasco din Zaloceani (ment. prti din Dobromiresti pe Tutova (1622)
1607) XVII vol. II 128. XVII vol. V 122; v. si Ion Bejau.
Bate, medelnicer, in pricin cu Toader Mo- Bejan din Dornesti, martor la dania unei
druz hotnog pcntru lirlati (1620) XVII parti din Lecuseni (1621) XVII vol. V 1.
vol. IV 482, 484. l'elan din Glveni, marlor la vanzarea unei
Bazdau, tatal lui Gherman din Ontesti, tin. prt.i din Popesti (1591) XVI \ol. 1V
Iasi (ment. 1624) XVII vol. V 276. 307.
Bazdag, v. Ran Bazdfiu.
Bazdaga (Bazdaga), fra tele lui Onisor vistier Bejan din Hermesti, inator la vanzarea unei
$i Alb spatar (?) Cu nepotii lui din Berin- parti din Poiana (1608) XVII vol. II 164.
deesti pe Coslina (ment. 1507, 1531) Bejan din Tg. Frumos, mar tor megies la
XVI vol. I 63, 327. . Ulmi (1624) XVII vol. V 311.

69
www.dacoromanica.ro
Dejan, fiul Mariei, nepot lui Danciul Ptrdos, Beieiu, fiul lui Bormota, vinde locuri de rasa
vinde parte din Mogosesti pe Bistrita si jirebii In Antlesti (1623, 1624) XVII
lui Pana vistier (rnent. 1625) XVII vol. vol. V 229, 309.
V 363. Belgiul, v. Vasile lielgiul.
Dejan, fiul Nechifoaei, N in de parte din Bog- Beim' (Bealeul, Beleoa, Bileoa); iezerul lui
danesti Calrinei s.a. (ment.. 1605) XVII In satul Valeni pe Prut, tin. Chigheci
vol. I 194. (merit. 1518-1619) XVI vol. I 125-6
Bejan, paralab de Roman si Neamt, v. 407, 499, 583; II 40, 94-5, 168, 181; III,
ceasnic. 6, 166, 242; IV 113-4, XVII vol. I 193;
Bejan, slug5 domneasc5, fiul CArstinei, vinde II 65, 106, 158, 319; III 67, 134; IV
parte din Garbesti pe Barlad lui Nicoar 19, 21, 212, 325.
Grozav pArc5lab de Roman (1528) XVI Belici, v. Dumitru Belici, Toader Beliciu.
vol. I 283. Belief, tat.51 lui Mihail din Mijloceni pe Tanias
Dejan, shigA domneasc5, fiul lui Patrasco, (men t. 1433) XIVXV vol. 1 101.
nepot lui Luca ceasnic, stApan in Lit- Belici (uncle a fost in satul Dumbraveni
rani, tin. Roman (1623) XVII vol. V 193; pe Bujor (ment. 1499) XV vol. II 301.
vinde parte din Latcani Cu moarii in Beliciu, viltav, v. Toader lieliciu, a tav. N

Siret lui lonascu Gheanghea mare logofilt Belos, v. Balo*, ceasnic.


(1623) XVII vol. V 194, 196, 312. Bena, sluga doinneasc5, fiul lui Petru, stApan
Dejan, tatfil lui Gligorasco, camilras de Ocne in Ffiurei, Mizoslavesti *.a. la Vaslui
(ment. 1625) XVII vol. V 372. 1429) XIVXV vol. I 87.
Bejenarul, V. OnliA Bejenarul. Benea, v. Cozma Benea, Duma Beniea, Sima
liejenele, stilpan in TAtfirii*eni (ment. 1622) Renca.
XVII vol. V 92. llene, fiul Simine, nepot lui Cretti de la Ia-
Beta, mama Anusai din Zvoraste pe Siret Ian, v. Sima Renca si Binea.
(ment. 1488) XV vol. 11 87. Benea, casa lui in branistea m-rii Putna
Bela *i Belava, v. Bilava, boier. (ment. 1490, 1502) XV vol. II 135; XVI
Belam, postelnic, in sfatul domnesc (1578) vol. I 27.
XVI vol. III 93; v. si Brut, postelnic. Renca, fiul Maricai, stranepot lui Duma, vinde
parte din IoncAseni, tin. Iasi, lui Nicoar
13e1cescul, v. CrAciun Beicescul. PrAjescu (1610) XVII vol. 11 323.
Beiclu, tatAl Nastasiei si al lui Mentianu din Benea, flu! lui GaVril, v. Cozma Benea.
Cudresti pe Bahluet (ment.. 1606) XVII Renca, pierde partea sa din CrAhanesti pen-
vol. II 32. tru o moarte de om (ment 1623) XVII
Belco, v. Haiku, parcillab. vol. V 202.
Belco, v. Raleo. Benedict (Benetic), ceasnic, unchi lui Barnat
Beldea, tat51 lui Ilea *.a. din Codresti pe mare postelnic, stapan in Ecusani, sin.
Bahluet (nent.. 1546) XVI vol. I 534 Roman (1589) XVI vol. III 441; vinde
Beldiman, v. Gheorghilii Beidiman, Grigorie selistea Ecusanii lui Manole pArcAlab
Beldiman, Nechifor Beidiman, logof At, de Roman (ment. 1609, 1618) XVII vol.
Mader Beldiman, diac. II 201; IV 279-280.
Bentea, v. GrIgorie Renten.
Beidiman, ban, scoate copie de pe act dom- Bent, sluga domneasca, fiul lui Costea, irate
nesc la 28 ianuaiie (ment). XVI vol. I 77. Cu Voiniag si unchi lui Misea, stapAn In
Beldiman, nemis, venit din Transilvania in Tarnauca (1429) XIVXV vol. I 88;
Roman, tatal lui Beldiman logof5t da satul TArnauca, la moartea sa, nepo-
Grigorie Beldiman (ment. 1613) XVII tului su Misea (1464) XIVXV vol.
vol. III 131. I 334.
Radium], fiul Mariei, nepot lui Vasean, Berbanta, V. Ieremia Berb5n1a, Lazor
stranepot lui Fador RAspop, stApan in
Raspopeni (1653) XVII vol. I 88. Berbece,- v. Mihal Berbece, Pfitru Herbece,
Beldiman, sotia lui in pricinA Cu Dumitrasco Toader Herbece, Vand Herbece.
s.a. penlru Plopesti (1623) XVII vol. V Berbece, hAnsar din Feresti, marior (1618)
179.
XVII vol. IV 291.
Beldiman, soltuz din Suceava, manor (1579, Berbenitii, FantAna lui in satul lui Ioil pro-
1580) XVI vol. III 105, 145. topop pe Bahlui (ment. 1456) XIVXV
vol. I 296.
Belegheat, Poiana lui pe Trotus (ment. Bercaci, mare postelnic, in sfatul donmese
1439) XIVXV vol. I 168. (1617) XVII vol. IV 148.
Belegut dn Mihailai, martor (1611) XVII Bercea, v. Condrea Bercea, Gavel Bercea,
vol. III 14. Ion Bercea, Ivan Bercea.
Belei, v. Dumitru Belei, Vasli Betel. Bercea, diac, serie zapis pentru TalpAltiesti
Beleiu, V. Ion Beleiu. pe Moldova (1608) XVII vol. II 151, 207;
Beleiu, partea lui in Lat.esti, tin. Falciu (ment. v. i Toader, diac.
1602) XVII vol. II 59. Bercea din Antalesti, v. Bercea, hotnog.

70
www.dacoromanica.ro
Bercea din Diinceni, martor (1609) XVII Bereehet, tatl lui Miron din Comtuiesti
vol. II 196. bunic lui Grigorie din TAtArtiseni (ment.
Bereea, fiul lui Saya, tatd1 lui Maxim stcgar 1622) XVII vol. V 91.
s.a., vinde o parte in Tescani pe Jijia popii Bereholu, sluga domneascd, stdpn In locul
DrAghici (1590-1610) XVI vol. III pustiu <Rosia> pe Covurluiul cu Apd
466-7; XVII vol. I 49, 126; 11 278; (1495) XV vol. II 221.
333, 334. Bereiae (Beriiac), fiul lui Trifan si nepot lui
Bereett, hotnog din Anttilc*ti, viltav in scaunul Bodea, vinde satul Berezeni, cu moard
din Bela, manor si jurAtor la vnzarea si bdlti, tin. Fdlciu, lui lije Vrabie mare
unor pArti din Flocesti i Leucusesti, vdtav de Flciu (1606, 1609) XVII vol.
tin. Suceava (1597-1612) XVI vol. IV II 63, 233; v. si Ilerezanu.
185, 267; XVII vol. I 129, 189; II 47, Berendei, v. Berindel.
328; III 87. 13erescul, v. AIlhall Berescu, Mihul Bereseul,
Bereea, slugal domneascd, vinde lui Stroe Trif Bereseul.
Faur parte din Osmelesti, tin. Adjud Bereseul, fiul lui Nicoarii Romnescu,
1552) XVI vol. I 210. tatl lui Trif Berescul s.a. din HAndresti
Bereea, tatAl lui Ion diac s.a. din Oglinzi, pc Bujor (ment. 1546) XVI vol. I 508.
in Neamt (ment. 1559) XVI vol. II Ilereseul, vAtav, vinde prti cu prisacd din
119, 120. FAntana Rece lui State scutar si Gavril
Bercea, tatal lui Toeder, V. Bereea, fiul lui vistier din Hoisesti (1601-1620) XVII
SaN a. vol. I 25. 40; IV 453.
Bercea, vdtav, v. Bereea, hotnog. Beres, v. Petre Beres.
Bercea cel bfitrain, ilisar al tinutului Suceava, Berevo (satul lui In satul <Trifesti> pe
martor la vnzarea unei pArti din Leucu- Moldova (ment. 1400) XIVXV I 10;
sesti (1604) XVII vol. I 129, 189. V. si BArea.
Berchez, v. Coman Berehez, diac. Ilerezanul, tatd1 Zlotei, bunic lui Toader din
Berchatia din Rddeni, strtibund lui Toadez Brezeni, tin. Fdlciu (rnEht. 1609) XVII
diac dir Stnislavesti (went. 1606) XVII vol. II 233; v. si DrAgan Berlzanul.
vol. 1 21. Berghea, v. Lazor Berghea.
Bereiovlei, diac, serie act domnesc (1621) Berghea (Begerghean) din Gdrcini, vinde
XVII vol. V 80. parten sa din Botesti pe Brlad lui Toader
Berciul, v. Ilea llerelul. aprod s.a. (1593-1603) XVI vol. IV
Bereft'', din Bobesti, tin. Soroca (1610) XVII 83; XVII vol. I 42, 100.
vol. II 304. Bergin lei, diac, scrie act domnesc (1623)
Berciuman, v. Gatril liereiuman. XVII vol. V 178.
Berehea, diac, fratcle Tetei dir Comilnesti Berheaci, Berheci, v. Dumitru Berheei, Ion
(merit. 1613) XVII vol. III 135. Berheelu, Lupe Berheei, Petra
Berehez, fiul lui Vasco, vinde parte dir Boian, Toma Betted, logofdt.
tin. Cerndull, lui Mihdild staroste (ment. Berheei din Berbesti, martor la Bahna (1623)
1579) X\ I vol. III 119. (1623) XVII vol. V 226.
Berehez, Runcul lui In branistea m-rii Berheci din Tulesti, tat51 Sorei i Marici,
Putna (ment. 1490, 1502) XV vol. martor la Spineni (ment. 1616, 1622)
135; X\ I vol. I 27. XVII vol. IV 35; V 142.
Berehis (unde a fost In satul lui stefan Berheel (Berhic, Berhcaci, Berhiaci), par-
Zugraf pe Miletin (ment. 1443, 1445) e:Dab de Roman si apoi de Neamt, martor
XIVXV vol. I 194, 207. In sfatul domnesc (1575-1578) XVI vol.
111 44, 57, 59, 75, 67, 68, 70, 71, 93; v.
Berdu, in valen Grecului pe Cobolta (ment.. Toma Berheel, logoffit.
1570) XVI vol. 11 219. Betted, tatal lui Brostoc, buric lui Bulai,
Berdza, nirma Stand i s.a. dir Tiganesti, tin. str5bun lui Toader Epure s.a. din bar-
'lecuci (merit- 1617) XVII vol. IV 98. sia Berheciului (ment. 1611) XVII vol.
Berea, <sluga domneascd>, fiul Ilisaftei si III 11.
al lui losip, nepot lui Toader Urdugas, Berhecioaie, v. Anghelina Berheci.
stapan In Obtirsia pe Prul Negru (1546) Beribacea, vinde parte din HArcesti lui Ghe-
XVI vol. I 528. orghe Bolbocel din Chirileni (merit. 1598)
Bares, slugd domneased, fratele lui Sinat XVI vol. IV 308.
si TOE der, stapn in Sntesti si Frumu- Eerily*, v. lonasco Hernias.
selul pe Zelelir si unde este cneaz Cior- Bericiea (uncle a fost ), in satul Buzesti
sac (1428) XIVXV vol. I 67. pc Stirata (ment. 1495) XV vol. II 230.
Beriiac, v. Bereiae.
Beretta, rdzes, schimbd parte din Nelipesti, Berindeal, slugd doinneasc, frate cu An-
tin. Hilrldu, Cu lonascu Stroici (1616) dreica s.a. staipAn in Trebes (1584) XVI
XVII vol. IV 56. vol. III 240-241.
.Bereasea, sora lui Bodna, mama Neacsei, Berindei, frate Cu Saya si Herjea, vinde parte
bunica Tulei s.a. din Muncelul Rodnei din Barjoveni Magdalinei s.a. (ment.
(ment. 1569) XVI vol. II 194-5. 1598) )0,1 vol. IV 208.

71
www.dacoromanica.ro
Berindei, nepotul Armanchii, vinde parte din 13ila, idea Marinii, V. Botidan, shwa domneasca.
Miclesti care se numeste 13erindee!,ti Bilaca, nepot lui Ursul Plop, cumpara parti
lui Carstea Dieccanul (mcnt. 1601 In Plopeni (1614) XVII vol. III 161-2.
1624) XVII N01. 1 9, 122; IV 498; V 292. Bilan, v. Draffhiel Blinn.
BerIndei (Berendei, Berindii, Berindeai), stol- Blinn din Totoesti, jurator la Scobenteni
nic in sfatul domnesc (1435 1442) XIV (1625) XVII vol. V 345.
XV vol. I 115, 118-120, 127, 129, Bilan, fiul lui Burlan, nepot lui liga, stapan
132, 135-138, 142, 115, 148, 149, 151, In Holohoreni, tin. Hotin (1573) XVI
152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168, vol. Ill 26.
169, 170, 178-181, 415. Blinn, irate cu Nasta, bunica lui Bic din
I3erivoescul, N. Tatul Berkoe..eul. Bucani, lin. Lapusna (ment. 1610) XN II
Berivoi, selistea lui pe Elan, in satul lui Cer- vol. Il 335.
nat ploscar (ment. 1448) XIV XV vol. Hilan, slug domneasca, stapan in Selistea
I 229. lui 13uzea si Buburuzeni, (in. l'alciu
Berizanul, v. Berezanul, Dransan Berizanul. (1516) XVI vol. I 487 8.
Bermez, v. lonasco Bermez. Blinn, tala' Frim din lurghiceri (ment.
Bernardo Borisi, v. Ramat, posteinic. 1619) XVII vol. IV 373.
Bernaru, parcalab de Neamt, v. Barnat. Bilanea din Marcauti, hotarnic la Tarbujani
Hermit tl marturie pentru Baseni (1619) si Ocsintia pe Nistru (1617) XVII vol.
XVII vol. IN 352. IV 196.
Bertea, v. Petru llenen, Spiridori Berle. Bilas (Bilasco), fiul Benii, nepot lui Simco,
Bert', din martor (1623) XVII stranepot lui Boris Braevici, vinde parte
vol. Ne 242. din Braesti, tin. Harlan, lui Eremia MS-
Berzea, <sluga donmeasca>, fiul Marinei, tiesescul parcalab de Hotin (1606, 1613)
nepot lui kiendrea portar, Ninde parle din XVII vol. II 47; III 119.
Dolhesti pe Somuz lui 'sac vistier (1502) Bilas, popa din tefnesti, martor la stop-
XVI vol. I 9; v. si Berdza. ciani pe Prut (1607) XN II vol. II 04.
Ilesanul, diac, boicr din curtea domneasca, 'Blasco, fiul Anei, nepot lui Dragul, slra-
martor la Toplita, tin. Ncamt (1579) nepot lui Gliedeon si Stirbu, vinde satul
XVI vol. Ill 129. Bursuceani, tin. Suceava, lui Andrei
Besetea, v. Simion Besetea. batman (1588) XVI vol. III 372 (rnent..
Betea, V. Mader Belea. 1622) XVII vol. V 151.
Betea, boicr, d satul Betesti din Campul Bilasco, martor la vanzarea unei parti din
lui Drago s lui Trifu I3orzescu, schimb Dumbraveni (1625) 'XVII vol. V 330.
pentru Marisesti s.a. (1455) XIVXV Masco, martor la vanzarea unci parti din
vol. I 279; tatal lui Toader, bunic lui *oparleni (1623) XVII vol. V 238.
Daneiu si strbun lui Ivan (ment. 1497) Bilaseo, nemis din Moran, martor la Caca-
XV vol. II 273. c(ni, tin. Falciu (1613) XVII sol. III
liezerghean, v. Bernhea din Garcini. 147.
Iliaca, Biachia, v. Beehea, shiga domneasca. Bilavz, v. Eremist Bilava, Isaia Jiilaa, lu-
Biarculed, din Telenesti, martor (1611) XVII raseo Bilava.
vol. III 14. Illlava (Bila), boier, martor In sfatul dom-
Itiba, OLIO domneasc, fratele lui Ion si nesc (1436-7) XIVXV vol. I 135,
Nechita, stpan in Stranitura pe Vaslui 136, 142 (aceleasi cu Albul ?).
(1528) XVI vol. I 255. Bilava <dajdier> sub .Stefan Toma (ment.
Bibart, Selistea lui pe Crasna In satul 1616) XVII vol. IV 11.
lui Mandrea lvul (rnen. 1493) XV vol.
II 194. Bilasa, bunic Ghindii, strabun lui Lavar din
Bica, v. fiasco Rica, Glurgiu Mica, Sima Berlesti, tin. Falciu (Dent. 1592) XVI
Bien. vol. IV 50.
Blea, fin] lui 'vasco Bica, copiii lui vand parte Bilava din Volcinet, strabun lui Ion s.a. din
din Bicani pe Stuila (ment. 1577) XVI Siacuti (ment. 1587, 1604) XN I vol.
vol. Ill 87. 111 340; XVII vol. I 140.
Rica, nepot lui Sin Rugina, schinib satul Bilava,fiica lui Gavril din Visnovet cumpiira
Tauti, Telejiri si Garla Soarelui eu m-rea satul Pallinis, tin. Dorohoi, de la Oars ina
Dobros at (rner.t. 1560) XVI vol. 11 147. parcalaboia (1617) XVII vol. IV 200.
Rica, fiul lui Alihnea, nepot Sorii, stranepot Bilasa, In hotarul ocolului Naslui Lent.
Sofiicai, Cu fiii si nepotii sal in Holoho- 1491) XN vol. II 167 (aceeasi cu Albiltea
reni, Hotin (merit. 1573, 1577, 1587, din toponimie).
X 1 so'. III 25-6, 90, 346.
Rica, sluga donmeasea, fratele lui Radul Car- sluLta domneasc, rucl cu ncamul
lig, stapan in Molina pe Barlad (1487) Pantece, intarit stapan in Borasti pe
XV vol. II 72. Brlad (1488) X\ sol. 11 79.
Rica, IMO Stanci din Repseni si Gagesti Bilas<a>, uricar, yin& parle din Masceani
pe Elan (ment. 1533) XN I vol. I 358. lui Onciul popa (ment. 1605) XVII sol.
Bijan, N. tejan eeasnie. I 238.

72
www.dacoromanica.ro
Hilaba, uricar, tattil lui Erernia s.a. din Mi- Billit, fiul Marusci, stiip5n In Vulturesti
leanca, rin. Dorohoi (ment. 1622) XVII pe Barlad (1535) XVI N 01. I 374.
vol. V 117. Elltul armas, vinde parte din Ponesti lui
Bil;le, slug5 domnettscA, fiul Nastei st5pAn Gostandin Rosca hatman (rnent. 1620)
in Nistoreni, tin. 'IroIns (1546) XVI vol. XVII vol. 1V 451.
I 472. Biltul, comis, clAruie5te o prisac si o moar5
lai, v. Roman HiItii (uncle a lost in Derinet m-rii Secul (1610) XVII vol.
111151 din Boto5ani, martor la N anzarea unei II 281.
pdrti din Vasciluki, tin. Suceava (1610) Biltul din Priljesti, martor in Herle5ti (1591)
XVII vol. 11 321. XVI vol. IV 35.
Itilfil, fratele Cernei, unchi lui Nicolai s.a. fratele Clinii, stpiln in GocimAnesti
din Cudresti pe Bahluek (merit. 1617) pe Prut la Troian (1548) XVI sol. I 575.
XVII vol. IV 80. 1E141, popil, serie Lapis de danie pentru m-rea
\ornic rn2re (1572 Cetaluia de la gura Cohurlui (1599) XVI
1579), sot Sinclitichiei, ginere lui Gavril vol. IV 262.
logofilt si taLC1 Lii lona5co BUM din On- donmeasea, nepot lui Toader
teni, tin. Hotin, si 1-107.110V, tin. Nearnt Hiiznas, sinde parte din Bontesti pe
(menk. 1609 1625) XVII vol. 11 200, BArlad lui Toader Marcie (1490) XV vol.
228-9; II 131-2, 237, 463; V 325; II 120.
statute in sfatul domnesc (1572 574) 1Iilu5ea, fiica lui Ion Spoleanul, nepoata
XVI vol. Ill 10, 11, 13, 16 18, 21 23, lui Ilco si Pilca, mama lui Lupul s.a. din
25, 30, 32, 35, :16; ornie (1574 1579) Stipoteni, kin. Dorohoi (menk. 1603, 1605)
XVI sol. III 44, 15, 98, 50, 57, 59, 65, XVII vol. I 106, 251; s.
67, 68, 70, 71, 71, 76, 77, 80, 81, 83, 93, llama de la lalan, stApiln in Murgeni, Mo-
96, 100, 106, 108, 109, 111, 113, 114, vile Uhrine s.a. (1466) XIVXV vol. I
115, 120, 122, 123. 319.
13115iasa, y. Sinelitieltin Ilinev a, Inc in satul lui Milian de la Dorohoi pe
Bilau, ceasnicul Doainnei, in sfatul domnesc Nistru (ment. 1937) XIVXV sol. I 117.
(1428) XIV XV vol. 1 62; N. Alin'.
....it Blau, tattil Drgutei ii bunic lui Cretml
Bilca, v. Mane Iiilea. din Medeleni (merit- 1603) XVII vol. I
Bilea, tuca lui Sluga Andrias ,i nepoata lui 103.
Sluga Stan, virde parte din liorodniceni Ilirui (Biroi; unde a fost ~); satul lui In
Mariei (1529) XVI vol. I 317. I3irovicesti pe Bistrita, mai sus de Bacn
1111ra, nepoata lui Costea Liteantil, stilptin (ment. 1499, 1500) XV vol. 11 301, 307.
in Liteni pe Siret (1515) XVI vol. 1 98. Birovici, v. Coste Biroviel.
Mica, fiica lui Stan, 'repot si Beal, Birdeni, vames, imprumut5 cu bani pe Petru
stiipan in Spoteni pe Itratineasa (1546) Schiopu voievod la 1579 (ment. 1594)
XI I vol. I 542-3; v. sl XVI vol. IV 100.
Bilene, prisaca lui in satui lzbi5ceni pe HAut 13irtlan, v. Eraghlei Ilirtfilan.
(ment. 1453) XIVXV sol. I 277. Eirtalan, slug5 domneaseal, fiul Fedci
Bilrea (Bilica) aprod, fiul lui But cel btmln, al lui Dias Goraet din Binulceni pe Ji-
restituie lui Gheanghea mare logofilt jia, ginere (?) lui Ghedeon Papa, tatAl
parte din satul Parcova pc Ciuhur (1615, lui Romasco i bunic lui Drghici 5.a.
1618) XVII vol. Ill 224; IV 216. din Dolniceni si Borale, tin. Dorohoi
Mein, v. Humitru Belei. onent. XV I vol. 111 54; 1V 34, 220;
I3i leoa, v. Beleul. XVII vol. II 309; pierde parle din BM-
13iliciu, v. Tendor Bilielu, v5tav. m5ceni pentru hiclenie (1532) XVI vol.
boier, parcillab (le Orhei, .martor In
I 346.
sfatul domnesc (1478) XV vol. II 5. 13irtoc, V. Toader Ilirtoe, Toma Birtoe.
Mlle din 115r1Ciu, vinde vie lui Stefan cel Iiirtoc, fiul lui Trilu, stiiptin in Fetionesti
Mare (1490) XI' sol. II 137. (1573) XVI vol. III 24.
13ilica, N . llUeca, aprod. Birtoe, sot Tudorei din Incas, tin. Neamt
Bilk, !repot lui Sandru, vinde prti din To- (1546) XVI vol. I 485.
mesti, Ililotesti, Vlamnic, Scuta5i lui Birtocoae, v. Erina Birtocone.
Vartic vornic pentru a-si pltiti capul Birteu, v. Witco.
(rient. 1617) XVII vol. IV 152. Bistrielanil, iau helestee de peste (1588) XVI
Hiles, boier, pircalab de la Orhei, martor in vol. III 400.
sfatul domnesc (1478) XV sol. II 5. Bisurea (Busurea), f lien Anusctii, nepoala
Mile din Iltirlau, \ inde vie lui Stefan cd1 lui Petru Tudora intritS stilpana in
Mare (1490) XV sol. 11 137. 1)rbge5ti pe Cobille (1558) XVI sol. II
Bilica, v. illiera aprod. 117-8.
Dilicioaia, v. Ilalleloala. 1 Este vorba de egurnenal 5i soborul de
13ilii, s. teran BBB. la in-rea 13istrika.

www.dacoromanica.ro 73
Bitez, v. Glurglu Bitea. Bligolie Cleheci (?), fiii lui pierd parti din
Blaga, din Totolesti, clA parte din Totolesti VIAdesti in pricing' Cu Rusii (ment. tar-
pentru rscumpgrarea capului fiului salu, zie) XVI vol. I 169.
lui Ionasco Vrabie staroste (1611) XVII Blihan, v. Nieoarg
vol. III 8. Bliznit, Lacul lui in hotarul satelor Brumil-
haga din Tulesti, martor la Spineni (1616) resti, Piscani si Punteseni pc Brlad
XVII vol. IV 35. (merit. 1529) XVI vol. I 601.
Blaga, fiul lui Efrim, vinde parte din RAdeni Blopul, aprod din Meseni, martor la Mohorilti
cu moarg pe Tutova lui Ilie Vrabie vor- (1615) XVII vol. III 196.
nic de gloatg (1609) XVII vol. II 233. Blundeanul, v. Grigorie Blundeanul.
Boaghea, Rica lui Ilisani, nepoata lui Oang
llaga, fiul lui Toader PAM' din Fgrcesti, Ureche, vinde parte din HAngsgsti pe
tin Neamt, nepotul lui Praia, strgnepot Elan lui Ai drusco Boldur (1518) XVI
lui Mihul Poiang, vinde parte din RAdeni vol. I 118.
cu moarg pe Tutova lui Ilie Vrabie vor- Bob Optisac, boier, martor in sfatul domnesc,
nic de gloatg (1609) XVII vol. II 233. satul lui <Bobulesti> (1421, 1427)
Mafia, fiul Musei, nepot Drrgoslavei, vin- XIV-XV-I vol. I 42, 46, 53, 61, 289.
de parte din Tomesti pe Tutova lui Cars- Boba, mama lui Ion din Cznesti pe Cneaja
tea mare vornic (1622) XVII vol. I 40. (ment. 1546) XVI vol. 415, 416.
Blaga, fiul Perggi din PlAcinteni, vinde parte Bobeleg, fost staroste, dS parte din 111Apcsti
din sat lui Ionasco Vrabie staroste (1611) Neamt pentru a fi trecut la pomel-
XVII vol. III 8. Mc (1614) XVII vol. III 185.
Boben, v. Gligorie Boben.
haga, In pricina Cu NAbgdaico vornic pentru Roben, hotnog, rnartor la vrzarea unei pArti
Giordzesti i Vitoroji (1614) XVII vol. din Cristinesti, tin. Dorohoi (1621) XV II
III 182. vol. V 53.
Blaga Stfirpu, unchiul lui MihAil, partea Bobian, fiul lui Trifart, tatgl lui Cgindia din
lui in Costesti, tin. Lgpusna (ment. 1609) Pulesti pe Putna (rnent. 1617) XVII-
XVII vol. II 257. IV 520.
Mogul, tatM lui Mihil din Hrtesti, tin. Bobici, v. Cozma Roble', Ivaseo Bobicl.
Neamt (ment. 1619) XVII vol. IV 397-8. Bobin, fiii lui, valid parte din Bulzesti (1522)
Blaj, v. Tolrus Blaj. XVI vol. I 598.
11laj, boier, fiul lui Ghelebi Miclous, fratele Robin, vtav, hotarnic la Iugani (1609) XVII
lui Domoncus stolnic stApan in sate la vol. II 207.
Oituz i Rosiori s.a. pe Crasna (1410, Bobletie, vtav din Bleletici, martor la van-
1434) XIV-XV vol. I 23, 107. zarea unor prti din Mgdgrjaci si Cale-
Blaj, soltuz <de Trotus>, martor (1587) XVI sani (1614) XVII vol. III 159.
vol. III 368. Boboc, v. lonaseo Boboe.
Blglide, v. .$refan Blendea. Boboiug, logofgt, V. Toader Bobolug, logofrit.
Blandul, V. Roman Blilndul. Boboring, fiul lui Trepgdus si tatl CArstinei
Blilndul, slugg domneascA, fiul lui Toader din Borle, tin. Dorohoi (ment.. 1570)
Dulce, stgpn in Blitnzi pe Corod (1528) XVI vol. II 234.
XVI vol. I 262. Boboiugoae, v. Maria Bobouegoae.
Bleandea, v. Stefan Blendea, diac. Bobo*, hotarul lui la gura Somuzului <Rece>
Bledariul, v. Glurgea Blidarul, Plesa Ble- In satul lui Brbosul (ment. 1424) XIV-
dariu. XV-1 vol. I 50.
Blehan, V. loan Blehan, soltuz. Bobotestii, megiesi hotarnic la Rgpiceni pe
Blehan, fiul Marischii, vinde parte din StrAm- Telita, sin. Orhei (1446) X1V-XV- I
tura pe Vaslui lui Bogza logofgt (ment. 217.
1607) XVII vol. II 80. Bobotina, mama lui Grecul s.a. din Repseni
Blendea, b. Gligorle Blendea, Fllip Bleudea. si Ggesti, tin. FAlciu (ment. 1533) XVI
vol. I 358.
Blendea, v. SteIan Blendea, diac. Bobuegoaia, v. Marna Bobuegoaia.
Blendea, preot, stgpn in Vereseni pe Moldo-
va (1604) XVII vol. I 179-180. Bobul din CrAciumeni, martor la Diinceni
Illentleasca, monahie, indreaptg uric (ment. (1609) XVII vol. 11 196.
trzie 1598) XVI vol. IV 211. Bohol (unde este pe Srata, tin. FAlciu,
Utica, fiul lui Haibul, nepot lui Tiga, strg- In satul lui Oniul slugg (ment. 1528)
nepot lui BAlos paharnic, intgrit stilpAn XVI vol. I 266.
in Holohoreni pe Racovgt (1573) XVI Bobul, tati Antei din Petrilesti pe Prul
26. Alb (ment. 1494) XV vol. II 204.
Blici, v. lonasco Bliel. Bobric, v. Toma Bobrie.
Blid, N . Andreica Blid. Bobrie, mare vdtav de Cerruluti, hotarnic la
Blidaru, v. Giurgiu Illidaru, Lazor Blidaru, Cernauca (1606, 1614) XVII vol. II
Toader Blidarul. 10, 185.

74
www.dacoromanica.ro
Rubric din Cuciur, martor la BAcicAuti, tin. Bodea Sirbul, Selistea lui In hotarul Tg.
Hotin XVII vol. IV 231. SArata pe Prut (ment. 1489) XV vol. II
Bobuegoaia, v. Marla Bobuegoae. 109.
Bocateo, clucinic, diiruieste vii In Horodiste Bodeasa, mama Sofroniei din SAcueni, tin.
la Cotnari lui Gheorghe MovilA episcop Neamt (ment. 1590) XVI vol. W 12.
de 11AdAuti (1583) XVI vol. II 227. Bodei, diac, scrie act domnesc (1619) XVII
Bociincioae, v. Anusca Doefincloae.
vol. IV 403.
Bodelas, diac, scrie act domnesc (2103) XVII
Bociatt, v. Stefa Boehm. vol. I 80.
Boehm, fiica lui Nica Topa, vinde locul Pie- Bodein, mare vtav al tinutului L'Apusna,
trimul pc Chigheci lui Coman *.a. (1546) hotarnic la Copanca pe Nistru (1581)
XVI vol. I 536. XVI vol. III 168 (probabil aceleasi cu
ginere lui PAtissco Arbure, vinde Alexa Bodeiu).
OW din Joldesti i Vorona lui Ionasco Bodeiu, ceasnic si pArcalab, v. Alexa Bodelu,
Gheorghe logoffit (1620) XVII vol. IV pArcAlab de Iasi.
496. Bodelu (Baghiul), iazul lui la $endriceni
Boroclu, Valen lui In Borodaci (wen(. 1619) (1620) XVII vol. IV 492, 567.
XVII vol. IV 354. Bodescul, medelnicer, martor la vAnzarea
Bocte din Tilrcitei, martor la Samascari, unor prti din Dobroshivesti, tin. Vaslui
bunic Antimiei VAscaniasa din Boxesti (1605) XVII vol. I 244.
(ment. 1614, 1617) XVII vol. III 181, Bodi, vornic, v. Badea, vornic.
IV 140; V. si Pocse. Bodicica, loe pustiu pe Bahlui lAngA
Boded, v. Stela! Bodea. (ment. 1456) XIVXV vol. I 290.
Bodea boier, v. Badea, vornic. Bodin, V. Bodea, vornic.
.Bodea de la Dunabrava <Deochiati>, slugA Bogatene, negustor din Roman, ImprumutA
dotuneascA, Intrit stApAn la obArsia cu bani pe Nechifor din SAcuiani (ment.
Bkzotei (1466) XIVXV vol. I 351-2. 1621) XVII vol. V 62.
Bodea, fiul lui CrhanA, nepot lui Grozav Bogdan, V. DrAgutul Bogdan, staroste.
Roistan, vinde parte din Tulucesti lui Bogdan, armean din Siret, fratele lui Asfa-
Iona5co Ghianghea logofAt (1621) XVII dur, vinde vie cu cram si pivnit la
vol. V 67. Cotnari lui Ion GolAi logofAt (1576) XVI
Bode, nepot Nec.5ii, strAnepot lui Ivan Ian- vol. III 78; martor la Curtea Austriei
pota, virde satul Ursilsti pe BArlad lui pentru Petru Schiopu (1593) XVI vol.
Vartic mare vornic (rnent. 1593) XVI vol. IV 76.
IV 69. Bogdan, <boier>, (IA satul Vasciluti pe Siret
Bodea, spAtar, v. Bodea, vornic. lui Cupcici vornic (1431) XIVXV vol.
Bodea, vornic, v. Badea, vornic. I 93.
Bodea (Badea, Bodi, Bodiu), vornic (1469 Bogdan, boier, fiul lui 'finnan, ginere lui
1476); spAtar In sfatul donmesc (1469 lvul din Spica, stApAn In Solca si in trei
1 470) XIVXV vol. I 366, 368, 369, sate pe Moisia (1461) XIVXV vol. I
371, 373-378, 413, 424, 426, 427; vornic 313; vinde parte din Voitin lui Stefan cel
In sfatul domnesc (1471-1476) XIVXV Mare (1490) XV vol. II 140-141.
vol. I 379, 381, 383, 384, 386, 388-390, Bogdan, boier fiul popii Rusa, martor In
393, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, sfatul domnesc (1456) XIVXV vol. I
4115, 406; XV vol. 11 2; v. si VrAnceanu, 289.
spatar. Bogdan, diac fiul lui Lurie, tatal lui Dumi-
Bodes', tatAl lu Trifan, buric lui Beriiac trasco s.a. Intdrit stApiln In OstApceni pe
din Berezeni, tin. Mein (ment. 1606, Prut (159b-1599) XVI vol. IV 239,
1609) XVII vol. II 63, 233. 256, (inent. 1607) XVII vol. I 94.
Bodes, tatiil Musei, bunic Anuscili din Buc- Bogdan, cliac, scric act domnesc (1625) XVII
sani pe Horincita (ment. 1515) XVI vol. vol. V 317.
I 99. Bogdan de la PArAul Alb, boier, In sfatul
Bodes! (Grama), slugA domneascA, frate ca domnesc (1421) XIVXV vol. I 42;
Stan Grama s.a. stApan la Obrsia Sliv- biserica lui (Inenl.. 1428) XIVXV
nei (1493) XV vol. 11 199. vol. I 67; tatAl lui Vlad si al Ilci de la
Rodee Hlrje, boier, stApAn in Balorniresti si Scheia pe PArAul Alb (inent. 1506) XVI
vol. I 46.
Muncel pe Moldova (1442) XIVXV Bogdan (Budan) din SAIAvestre, martor la
vol. I 184. Mijloceni 5i Slvestri (1612) XV II vol.
Rodee Plosearlul, bunic lui Oancea de la III 66, 70, 236.
PantAna Sucevci si Mile5ti pe Soholui Bogdan, fiul lui PetricA, vinde parte din Ju-
(1495, 1502) XV vol. Il 224; XVI vol. gastri, tin. Putna, lui Pogan staroste
I 2,0. (ment. 1555) XVI vol. II 83.
Bodea Burnam], Selistea lui in hotarul Tg. Bogdan, fiul Moil, vinde pArti din Spineni
Siirata pc Prot (ment. 1489) XV vol. II lui Drgil armAsel (ment. 1616) XVII
101. vol. IV 35.

www.dacoromanica.ro 75
Bogdan, fiul 'Negritei, boa lui Neagul, Stefan cel Marc, trecut la pomelnicul
slpan in Rotumpiinest i pc Bogdana Pobrata (ment. 1458, 1466) XIV-
(1521) XN I vol. I 182. XV vol. I 347, 420.
Bogdan, jupan, fiul lui liornan voievod, fra- Bogdan voievod <IV) (- Alexandro ici),
tele lui Alexandru cel Bun si luga voievod; domn al Tarii Moldchei, fiul lui Alexandru
martor in sfatul domnesc (1392-1411) Ltipusneanu (1552-1572) si al Roxan-
XIV XV 'vol. I 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dei, nepot lui Bogdan Noiood si Petru
11, 12, 14, 15, 16, 26. Hares, fratele lui Nlihail Petru, Cohan in
Boftdon, inedelnicer st5pOn in (,Oiceni pe si al Cheajnei, cumnat cu Vasile
l'opolchet, Pilscani si NAglupesti (1525) logoft (1578) XVI vol. III 95; marlin: in
1528) X\ I vol. I 223, 279. sfatul clornnesc (1552-1560) XN I vol.
logdan, medelnicer, nepot lui Sandru comis, II 34, 66, 76, 77, 79, 80, 82, 81, 86 92,
tat51 Anghelinei din Cr5esti, tin. Neamt 93, 101, 103, 105, 106, 109-113, 115,
(mcnt. 1605) XVII sal. 1 191; . si Bog- 117, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130,
dan Hogina. 133, 135, 137, 138, 140-146, 148, 150,
Bogdan, <sluga clon-mesc5>, fugar in Tara Le- 152, 155; domn al TOrii Moldoej, dii
sasc5 si dAruit eu ii la Golnari de le- prhilegii de danie si intArire pentru sate,
rema MO \ ilS (nient. 1611) XVII vol. iazuri, mori, vii si tigani (1569 15-2)
111 43. VXI vol. II 176-178, 180 223, :-26-
Bogdan (Bila), slug5 donmeasc5, fitil Marinii, 236, 240; III 1, 2, 3, 4; privilegii de
nepot lui Giurgiu Junultate, inde parte danie si intArire emise de (ment.)
din Balosinesti pc \ aslui lui Stefan cel XVI vol. III 12, 14, 47, 122, 133 135,
Mare (1 191) XV vol. 11 166, 206: stApOn 151, 158, 165, 179, 196, 239, 270, 285,
in GiumiltAteni pe Jijia (1495) XV 311, 318, 321, 322, 323, 339, 390, 394,
II 209 210. 400, 422: IV 71, 172, 208, 282 '3;
Bogdan, slolnic, unchi lui Slefan din PA's- NVII vol. I 1, 31, 97, 183, 235, 472,
travesti (inent. 1152) XIV-XV vol. 257, 261; II 17, 47, 68, 82, 113, -21,
I 250; martor in sfatul domnesc (1434- 275, 332; III 9, 80, 84, 139, 167, 178;
1446) XIV-XV vol. I 109 111, 113, IV 20, 69, 79, 112, 121, 151, 224, 243,
114, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 133, 249, 286, 233, 368, 520; V 151, 289, 290;
131, 139, 141, 143, 153, 154, 161, 164, inscris la pomelnicul m-rii Slatina (1'60)
166, 180, 186, 187, 189, 192 194, 198, XVI vol. II 155 ctitor la manstirile:
199, 211, 250. Berzunt, Pobrata, Tazlau, Rsca, Agapia,
Bogdan, slolnic (rud cu lije Iluru coinis), Sf. 'lie, Slatina si Dohiaru, XVI vol. 11,
vinde satul Podoleni pe Iiistrito lui Stefan 155, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 204,
cel Mare (1479) XV VOI. II 315; tatl 209, 210, 230, 236, 237; III 3, 196.
Voiciui i bunic lui Ivul din Alba pe Pulna Bogdan, voievod, Ind lui Aron voievod, mor-
(1499) XV vol. II 302. tar in sfat (1594) XVI vol. IV 115.
Bogdan, strilbun lui Toar din Fundeni Bogdan, voievod, fiul lui Iancul Noinod;
Ruptura (ment. 1605) XVII 'sol. I 229. martor in sfat (1580 1582) XVI vol.
Bogdan, stager mare, tatAl lui Gheorghe III 133, 154, 158, 163, 168, 169, 173,
s.a., cumptir parte din Colcesti de la 180, 181, 183, 186, 190.
Grigorie s.a. (ment. 1605) XVII vol. I Bogdan, voievod, fiul lui leremia Movil
217. voievod, fratcle lui Costantin voievod;
Bogdan, tatill lui Rashir din SlAvoae (ment. martor in sfatul domnesc (1602 - 1610)
1587) XVI vol. III 365. XVII vol. 1 65, 73, 204; II 2, 15, 16, 18,
Bogdan, tatAl lui Spiridon din Clicosea, tin. 20, 21, 23, 28, 29, 41, 42, 49, 147, 192,
Covurlui (inent. 1624) XVII vol. V 227. 198, 209, 217, 326, 338, 345, 347; inscris
Bogdan, total Sofiicrti din Toderesti pe Jijia la pomelnicul m-rilor Secu i Dragoi irna
(ment. 1523) XVI vol. I 216. XVII vol. II 147, 209.
Bowlon, vinde parle din Tigiineji, tin. Te- Bogdan, voievod, fiul lui Petru No'eNod
cuci, lui Drgutul Bogdan (ment. 1617) <Bares) martor in sfatul domnesc (1527-
XVII vol. IV 98. 1534) XVI vol. I 229, 245, 247 250,
Bogdan, voievod, <I Inlemeietorul>, trecut 253, 254, 256-258, 260 262, 264 266,
la pomelnicul cpiscopiei de H5c15uti de 268-271, 273-276, 278 284, 286, 287,
Alexandru cel Bun (ment. 1403) XIV- 289, 291, 292, 295-297, 299-301, 303-
XV vol. I 13. 306, 308-312, 314-319, 321 323, 326,
Bogdan, voinod si domn al Ttirii Nloldovei, 327, 329, 331-333, 335-337, 339-311,
fiul lui Alexandru cel Bun, total lui Ste- 343-345, 347, 348, 350, 352 354, 356,
fan cel Marc, bunic lui Petru Hares (ment. 358-360, 362, 364-367, 601.
1546) X\1 NA31. 1 497 (1432 1451); Bogdan, voievod (Bogdan-N lad), dorim al
jupan in sfatul domnesc (1432 1433) TOrii Moldovei, fiul lui Stefan cel Mare,
XIV-XV vol. I 96, 97, 98, 100; domn fratele lui Petru Hares, total lui Stefan
al Trull Moldovei (1450 1451) XIV- Noievod, Alexandru Liipusneanu si al
XV sol. I 244, 215, 247, 248; tatAl lui Mariei, bunic lui loan voievod cel Cum-

76
www.dacoromanica.ro
OK (1474-1517); martor in sfatul dom- (merit. 1602, 1605) XVII N01. I 42, 194;!
nesc (1473-1503) XIV-XV vol. I 395 v. si Bogdan, rnedelnicer.
397, 399-401, 403, 405, 406, 415-6; Bogdan-Vlad, Bogdan si Vlad, v. Bogdan
XV vol. II 2, 5-13, 17, 24, 25, 27, 28, voievod, fiul lui t?tefan cel Mare.
30, 32-35, 37, 38, 40, 42, 44 47, 49, Bogdiineasa, v. Tudor llogdilneasa.
57, 59-65, 67-71, 73-85, 87, 89, Itogdfinel, tat51 M5rinci din Fundeni si Rup-
90, 92, 94, 95, 97, 98, 101-105, 107, tura pe Berheci (ment. 1521) XVI vol.
109, 111, 115, 116-321, 123-326, 128, I 179.
129, 131, 133, 135-137, 139, 141, 143, Boghean, userel, st5p5n pc grildini in Po-
144, 146, 148-151, 153, 155, 156, 157, miirla (1590) XVI vol. IV 461.
159, 160-163, 168, 169, 171-175, 177- Boghiia, v. Toader lloghlia.
179, 181, 183, 185-188, 190-194, 197- Bogonosie din Giircini, martor la Meesti
1 98, 200-203, 205-207, 209, 210, 212, (1601) XVII vol. I 15.
213, 216-224, 227-230, 232, 233, 236- Bogus (- Nesteacovici), boier, fiul lui Nes-
238, 240, 241, 243-247, 249-256, 258- tcac, fratcle lui Paseo (1422-1444), dil-
260, 262-270, 272-274, 276-278, 280- ruit de donin cu satul Cuciur (1422) XIV -
284, 286, 288, 290, 291, 294, 296, 297, XV vol. I 45; martor in sfatul domnesc
299, 301, 303, 304, 306-308, 310, 311, (1432-1444) XIV-XV vol. I 99, 127,
316-339, 322; XVI vol. I 1, 4-8, 10- 129, 132, 135, 137, 142, 186, 189, 191,
12, 14-16, 18-21, 23, 26, 28, 30-36, 195, 196, 198, 199, 201, 206.
38, 39, 41; domn al TArii Moldovei (1504- Bogza, v. Atanasie Bogzo, Brfighiel Bogza,
1517) emite privilegii, daruieste si in- logof51., Grigorie Bogza, logofiit, Ion Bog-
tiirestie sate, iazuri, mori, vii, bani, obroece, za, uricar, Toader Bogza, %asllie Bogza,
si tigani; XVI vol. I 42-108, 595; slujbe comis.
prestate lui, danii Monte i privilegii e- Bogza, fiul Buscai, nepot lui Ion Bolea, vinde
mise de (ment.) XVI vol. I 125, 127, parte din Fstaci lui Petre Cehan (1625)
128, 131, 143, 144, 149, 151, 153, 157, XVII vol. V 374 (probabil acelasi cu
165, 167, 173, 175, 192-3, 219, 226, Vasilie Bogza).
229-232, 247, 350, 254, 274, 290, 294, Bogza, Spinii lui hotarul satului <Seopo-
295, 311, 320, 326-7, 330-332, 345, seni> pc Prut si Jijia (merit. 1621) XVII
371, 372, 384, 385, 390, 401, 427, 428, vol. V 84.
432, 441, 446, 451, 453, 470, 501, 511 Bogza, unchiul lui Marco din Hoiesti, tin.
571, 573, 595; II 24, 29, 43, 58, 59, 80, Carligiitura (merit. 1620) XVII vol. IV
83, 98, 111, 126, 139, 147, 213; III 10, 451.
20-21, 37, 42, 56, 63, 69, 79, 91, 127, I3ohmot5, v. lonasco Bohmatii.
128, 161, 169, 170, 175, 205-206, 209, Bohmotesti, in pricinii cu Ncculachi stolnic
251, 281, 298, 318, 359, 369, 388, 389, pentru Isporesti pe Moldova (1619) XVII
394; IV 106, 215; XVII vol. I 78, 148- vol. IV 317.
9, 218, 220; II 3, 23, 73, 210; III 83, 119; Bohodaiu, V. Amnia Bohodaiu.
IV 63, 202, 239, 247, 354, 377, 520; V Bollotin, voloaca lui in hotarul satului
383, 385; ctitor la mitropoliile de Su- poseni> pe Prut i Jijia (meut. 1606)
ceava, Roman, R5clAuti i manAstirile XVII vol. II 59; V. Bohotin, p5rilu si
Pobrata, Neamt, Dobrovt, Moldovita, sat.
Putna, Voronet, Homor; XVI vol. I Bobus, v. Cfirstea
44, 69-70, 88-97, 100-101, 165, 384,
401; II 147; III 175, 205-206. fiul lui Dobos, tat51 lui Striltulat s.a.
Bogdan, vornicu mare, marlor in Ilusi la din Serbdnesti (ment. 1617) XVII vol.
vAnzarea unei pdrti din Julesti pe BArlad IV 119.
(1599) XVI vol. IV 263. Boici, v. lonaseo
Bogdan biitrainul, sulger, martor hotarnie la Boteriue, diac, scric act domnesc (1623)
Tmpesti si Uscati, tin. Neamt (1617, XVII vol. V 213.
1619) XVII vol. IV 523, 525-6. Bolianu, diac, scrie zapis pentru niste tigani
Bogdan cel Gros, ginerele lui Isaico, pierde (ment. tarzie) XVII vol. IV 493 (probabil
ocin pentru datorie (1619) XVII vol. in loe de Miscount, vornic).
IV 369. Eioisteanul, v. Ion Boisteanul, Grigorie Bols-
Bogdan Dorobill, staroste, hotarnic la TA- tean.
pesti pe Lozova (1546) XVI vol. I 502. Boistean din firligi, vinde si cumpAr5 prt.i
Bogdan Grama, frate cu Stan s.a., st5pfin in din sat (1604, 1605) XVII vol. 1179, 209.
Sarbi la obarsia Slivnei (1i93) XV vol. Boistian din ItAdeni, V. Grigorie Bolstean.
II 199. Boistean, total Gligai Rosca, din Conce.ti
Bogdan Leghells, frate cu Stefan Leghetis, si bunic lui Gherasim Bosco s.a. din Lario-
strAbun Drkflinei din Deochiati (1495) nesti, tin. Soroca (n ent. 1624) X\ II
XV vol. II 209. vol. V 267.
Be. dan Bugina, nepot lui ,,andru comis, Bolton, N. Nicoar5 Bolton.
talal Evgheniei din Craesti, tin. Neamt Boitar, N. Baitar.

77
www.dacoromanica.ro
Bo101 (drumul la TAmpesti, tin. Neamt Boldisor (Boldesor), hAnsdrel din Tnpesli,.
(ment. 1617) XVII vol. IV 523. martor la Spfitdresti si Baia (1621, 1625)
BojIld din Pocbi, pldteste cloud morti de om XVII vol. V 72, 316, 366.
pentru Gligorie (1612) XVII vol. III Boldor, v. Boldur.
83-4. Boldor, v. Andrusco Boldor, Dumitrasco
Bojoga, v. Ion Bojoga. Boldor, Giurgea Boldur, Ivan Boldur.
BoItasca, din Toderesti, martor la Onesti Sima Boidur.
(1614) XVII vol. III 158. Boldor, nepot Necsii, strdnepot lui Ivan Jan-
Bolboac, v. Bulboned, diac, Bulboaeii, v- potd, vinde satul Ursdsti pe Brlad lu
tat lasile Bolboaed. Vartic mare vornic (ment, 1593) XVI
Bolbocel, v. Gheorghe Bolbocel. vol. IV 69.
Holbosea, postelnic, In sfatul domnesc (1456) Boldor, pargar din Baia, manor la vnzari
XIVXV vol. I 287. In Ioncesti i Pscani (1586, 1607) XVI
Bolbosea, tatfil Meresoaei, bunic lui Vasilie vol. III 310; XVII vol. II 78.
din Tlpijani (ment. 1606) XVII vol. Boldor, tatn1 Odochiei si Grigorie din Epu-
II 2. reni pe Jijia (merit_ 1610, 1611) XVII
Rolen, him lui Giurgea 'Mar, stpAri In vol. II 334; III 20.
lugani pe Strajnic (1546) XII vol. I Boldor, vames din Putna, vinde tigan lui
520. Dan portar de Suceava (ment. 1555) XVI
Rolen, fiica lui Isaia, vinde parte din Stn- vol. II 73.
gaei lui Oprea (1588) XVI vol. III 391. Boldor, bAtriinul, vinde pArti din BAlosani
Bolea, fiica Marei, dd parte din Mdstecani cu si Cotusca lui loan vdtav (inent. 1609)
vie fratelui ei Dragoman (1599) XVI XVII vol. II 221.
vol. IV 262. Boldoscoe, v. Loghinia Boidoscoe.
Bolea, sora lui Glavan pisar, nepoata lui Boldovici, diac, scrie acte domresti 1606,
Sinat, stpnd In Sdntesti (1528) XVI 1619) XVII vol. II 57; IV 349.
vol. I 268. Boldul, V. Sima Boldur.
Bolas si Bolcos, v. Ilea Boleos, Maxim Boldul, irate (?) cu Avrodin si CApotici, In-
Bolas. tArit stApAn in Onesti si Vertiporoh pe
Bolddr, V. Boldor. Ciuhur (1513) XVI vol. I 88.
Boldds, v. Danclul Bold's. Boldur, boier, in pricinA pentru Stroiestt
Boldea, v. Bumitru Bolden, Duma Boldea, pe Moldova cu OanA nepot MaruscAi
Sima Boldea. (1465) XIVXV vol. I 340; v. si Ivan
Bolden, fiii lui stpAni in Rfispopi, tin. Vaslui Boldur, Sima Boldur.
(ment. 1609) XVII vol. II 226. Boldur, diac, rudA cu Baiseanul uricar si,
Bolden, partea lui in Rdchitis i Rchitoasa Huhulea, in pricinA Cu mAtusa lui Sora
(ment. 1622) XVII vol. V 121. pentru bani ai Ciofrestilor si Siniscutilor
Boldea, poiana lui In satul Berchisesti (ment. (1587) XVI vol. III 359; scrie act dom-
1473) XIVXV vol. I 397. resc (1592) XVI vol. IV 60.
Boldea sulger, fiul lui Sima Boldea, v.Humsa Boldur (Boldor), diac, tatAl Canclachiei din
Boldea.., BarbAtesti, tin. Roman (went. 1617)
Boldescul, v. Driigan Boldescul, Gheorghe XVII vol. IV 111.
Boldescul, lonasco Bol descul, Piltrasco Boldur (Boldor), fiul lui Coznie din 1r ldeni,
Boldescul, stefan Boldescul, Toader Bol- tin. .HArlAu (mert. 1616, 1617) XVII
deseal. vol. III 164, 167; IV 160.
Boldescul din BAlosesti, fratele Aritei din Boldur, slugg domneascA, fiul lui Dragos
LAtcani, tin. 1-toman (ment. 1617) XVII strAnepot lui lurie Mibailas,
vol. IV 166. stpAn in Milinesti, Chindesti, Hertea
Boldescul, medelnicer, martor In Iasi la s.a. (1560-1592) XVI vol. II 152; III
vAnzarea unor pArti din Obrsie si MA- 455; 1V 54.
lesti (1596) XVI vol. IV 137. Boldur HArovIel (Boldor, HArea, HAra),
Boldescul, sluga dornneascA, v. Toader Bol- fost vornic mare, fiul lui HArbur par-
deseul. cAlab de Hotin, tatAl MaricAi din Cup-
Boldescul cel bAtran, strAnepot lui Cozma cici, tin. Hotin (ment. 1580, 1584) XVI
Dereptate, tatAl Anghelinei, DrAgan Bol- vol. II 137, 253; corals, In sfatul domnesc
descul s.a. bunic lui Gligorie s.a. din
Boldesti, Mircesti i Cozmesti (1603 (1552) XVI vol. II 11, 13, 14, 15, 17,
20.
1609) XVII vol. I 104; II 162, 253.
Boldesor, v. Boldesor. Boldusco, hotnog, hotarnic la <Scoposeni>
Boidiscul, vornic, hotarnic la Averesti pe pe Prut i Jijia (1606) XVII vol. II 59.
Crack.' (1617) XVII vol. IV 170. Bolea, v. Dan Bolea, Glurgea Bolea, Ion
BoldAs, v. Danelul Boldls, Ilea Bol- Bolea, Ionasco Bolea, Istratie Bolea, Ton-
dl s (<1471>, 1528) <XIVXV vol. I der Bolea, Vasile Bolea.
383> XVI vol. I 246-7. Bolea, fiul Starei, repot lui Simion Epotes-
cul, schirnbA parte din Pogoresti cu
i Inloc de Drumul WI Bolen. Moisei (ment. 1617) XVII vol. IV 104.

78
www.dacoromanica.ro
Bolea, pArcAlab de Hotin, In sfatul domnesc Bordleanul, v. Andrelca Bor5leanul,
(1619) XVII vol. IV 316. tulat Borfileanul, Petriman BorAlleanull.
Bole<a>, soltuz de Suceava, martor (1590) Borlescu, v. loanas Borilleseu.
XVI vol. III 459. BorAlovici, v. Stefan
Bolea, tatal lui Stratul (ment. 1622) XVII Bordsel, partea iui in satul Potlogeni pe
vol. V 155. Moldova stApAnitd de Toader Boul vis-
Bolea, vAtav, martor in Tecuci la vAnzarea tier (ment.. 1635) XVII vol. V 342.
unor pdrti din Hedzoresti (1590) XVI Boreca, v. l'iban fiul lui Borcea.
vol. III 466. Borcea, biserica lui InchinatA m-rii Bistrita
Bolisor, v. lonasco Bolisor. (ment. 1428) XIV-XV vol. I 66.
Bolos, v. Billos, ceasnic. Borcea, ceasnic, fiul (?) lui Danciul, tatAl
Bolog, v. Carstea Boloff. lui Vasilie si bunic Candachiei sotia lui
Bologel, v. Andreica Bolooel. Lupul DragotA mare spAtar s.a. din Itesti,
Bolsmi din Cofesti, socrul lui Giurgea GAr- Serbdnesti si Jiscani pe Bistrita (ment.
bovin din Fetinghesti, vinde parte din 1620, 1621) XVII vol. IV 458); V 29;
Cofesti lui Pardos (ment. 1620) XVII v. i Doma, pdharnic.
vol. IV 504. floreen, diac, serie acte domrtesti (1472-
Bolut (Bulut), total Sofiicdi din Selistea, tin. 1482) XIV-XV vol. I 392; XV vol.
Suceava (ment. 3613) XVII vol. III 8, 9, 14, 19, 20, 22, 26, 32, 35, 36, 37.
118. Borcea (Borceviciu), diac i logort, serie
Bonceae, slugd domneascd, fiul Stanei, nepot acte domnesti (1591-1595) XVI vol.
lui Mihul CArnul vinde prti din Cr- IV 37, 61, 124, 125.
nesti i Unde a fost Ivan la Ulmi" pe Borcea, din las, sot,ul Macrinei calugArita,
Coble lui MihAild s.a. (1494) XV vol. vinde loe de cas In Iasi lui Petru Schiopu
II 206, 207. voievod (1583) XVI vol. III 225.
Boncild <Otel>, nepot Magosei, strdnepot Borcea din Orcesti, martor in SAcuiani (1621)
NeagAi, vinde parte din Otesti lui Condrea XVII vol. V 62.
Bucium mare vomic (1581) XVI vol. Borcea, fiul lui Danciul Pardos, tatAl lui
III 171. Silion s.a. din Moinesti pe Bistrita (ment.
Honda, sora lui Lazr, nepoata lui Fddor 1567) XVI vol. II 172.
mAtusa Armancdi din IlAspopeni (ment. floreen, fiul Stancdi, nepot lui Poroseci stol-
1603) XVII vol. I 88. nic, intdrit pe un vad de moard la Ma-
Bondea, rdzes, vinde iaz In Lie.sti pe Botna cicAuti pe Rdut (1617, 1618) XVII vol.
lui ChiritA Dumitrache postelnic (1609) IV 143, 220.
XVII vol. II 239. Borcea, pdharnic, fiul lui Giula btrAnul
Bondus, tatAl lui TetilcA i bunic lui PAntelei total lui Costin si al Sofiid din Bordsti
din Ghiduseni (ment. 1623) XVII vol. pe BArlad la gura Hordiatii (1606) XVI
V 222. vol. II 19; v. si Horma, ceasnic.
Barboviel, total lui Dosoftei Barbo- Borcea (Borci, Borcia) pdrcAlab de Hotin,
vici ieromonah de Pobrata (ment. din vornic, fiul lui Fddor i nepot Anuscdi
14 septernbrie 1650) XVI vol. III 161; (1545-1548), intdrit stApAn in FAscani
acelasi cu Leontari Borne'. pe Crasna (1547) XVI vol. I 547; pdr-
Bontlis, v. lonitfi Bontfis. cAlab de Hotin in sfatul domnesc (1546)
Bontea, v. Bias Bontea, Mihul Bontea. XVI vol. I 416, 418, 420, 421, 423-430,
Bontica, v. Toma Bontied. 433, 435, 437, 438, 440, 442, 444, 445,
Bontea, drumul lui pe Volea AlbA (ment. 449, 450, 459, 460, 462, 464, 466, 469,
1619) XVII vol. IV 525. 608, 613; vornic, martor In sfpt. (1545-
Booreanul, v. Ion Buoreanul. 1546) XVI vol. I 410, 412, 413, 415, 447,
Bora, v. Ion Bora, Mihail Bora, Stan Bora, 448, 451, 453, 455, 456, 468, 471, 473,
Vasco flora. 475-480, 482-484, 486-488, 490, 493,
Bora, <tatl lui Ion Bora XVII vol. I 63>, 494, 496-498, 500, 503, 504, 506, 507,
bunic lui Miron s.a. din Vertiporoh pe 509, 510, 512 -514, 516, 517, 519, 520,
Ciuhur (ment. 1603) XVII vol. I 113 522, 523, 525, 526, 527, 529, 530, 532,
(rudd cu Hodco Costici, postelnic). 533-535, 536, 538-540, 542, 543, 549,
Dora, jude (mide a fost in satul Movila 551-554, 556, 557, 559-562, 564-566,
pe BArlad la gura Hordiatii (ment. 1488, 569-572, 575-577, 579-582, 610.
1606) XV vol. II 79; XVII vol. II 19. Borcea, slugA domneascA, fiul lui Crciun,
Bora, tatAl. (?) RuscAi si bunic Marenci s.a.
din Schei pe Sdrata (ment. 1528) XVI stApAn in HdsnAsani la CArligAtura (1574)
vol. I 282. XVI vol. III 29.
flora andru, pArcAlab de Chilla, martor in Borcea, slugd domneascA, fiul lui Triful Bor-
sfat (1479) XV vol. II 6, 9-12, 15; V. zescul, stApAn in Betesti, Bdrbdsani si
si Sandra, pArc.lab de Roman. Rediu in Cfimpul lui Drago s (1497) XV
vol. II 273, 274.
Borcea, soltuz din Stefilnesti, trartor (1598)
I In loc de: Leontar. XVI vol. IV 239.

79
www.dacoromanica.ro
Borcea, tatl lui Mihail din Grip cinesti, tin. Borodaci, vtav, martor la vnzarea unei
F: leiu (went. 1613-1619) XVII vol. prti din Bor le (1591) XVI vol. IV 34.
III 141; IV 406. Borodco, diac vinde satul Borzesti cu iazuri
Borciul, boier in sfatul domnesc (1448) XIV si mori in lubneasa si Jijia lui Isac Ba-
XV vol. I 226 (probabil acelasi cu Bur- lica hatman (ment. 1620, 1621) XVII
ciul, coiris). vol. IV 462; V 6.
Borda, (numit si Borcaciu ?), partea lui din Borotco, v. bralgihici Borotco, Bumitru Bo-
DrAgom nesti pe Levarda hotilrnicitii de rote.
Vasile Neagoe (ment. 1623) XVII vol. V Bors, v. Gheorghe Bors, Ion Bors.
385-6. Bors, ulita (lvi> in Roman (ment. 1612)
Bordea, slug donmease, nepot lui Maxim XVII vol. III 100.
Podoleanul, vinde parte din Mliceni, Borsciari, sate pe Cula Brig (ment. 1436)
tin. Chigheci, lui Dumitra chi Chiri XIVXV vol. I 130.
mare postelnic (1609) XVII vol. II 238. Borsea, v. Grigorie Borsea.
Borduhosul, v. Ion Borduhosul. Borsea, martor in Purcelesti la zlogirea unei
Bordun, fiul lui Sofrac, nepot lui Carnrici, prti din Brtiesti, Suceava (1609)
vinde parte din Rosiori, tin. Neamt, lui XVII vol. II 223.
Stan (ment. 1587, 1606) XVI vol. III Borsoae, v. Tudora Borsoae.
351, XVII vol. II 75. Borsu, v. Gheorghe Bors, comis, Ion Bors,
Doren, Fntana lui In hotarul satului Fn- Necoarii Borsu.
tnele, tin. Iasi, numit Carniceni (1448) Borta (uncle a fost in satul Radotesti
XIVXV vol. I 238. pe Bujor (men t. 1499) XV vol. II 301.
Boreaciu, v. Borda. Borvin, tatl Parasci din Mldresti, tin.
Boreandl, v. Pfitrasco Bouranul, diac. Chigheci (ment. 1609) XVII vol. II 261.
Boriel cel batran, tatl lui Vasco, bunic Borvin, v. Gligorie BorvinA, Toader Bor..
Nastei i strabun lui Danic Pilipovschi
din Cerlera Micg, tin. Hotin (ment. 1622) Borvini, aprod din Deleni, martor la Ras-
XVII vol. V 117. popi (1609, 1612) XVII vol. II 188;
Borie, partea lui in Brnova, tin. Hotin III 89.
(ment. 1574) XVI vol. Ill 39. Borvinii, vistiernicel, martor la Frncesti, tin.
Borilesti, vnd satul Pascani pe Bistrita Cfirligiltura (1618) XVII vol. IV 281.
(ment. 1480) XIVXV vol. II 16; v. Borza, fiul lui Filip, stpan in Borzsti in
Ioans Borileanul s.a. Dumbrav (1546) XVI vol. I 515.
Boris, Selistea lui pe locul lui Vlad Gicovne Borzea, hotarul lui in satele Delesti si Leon-
la Chigheci (ment. 1441) XIVXV tinesti pa Tazlul Srat (ment. 1412)
vol. I 175. ' XIVXV vol. I 29.
Boris (unde a fost ), In satul lui Duma Borzea, medelnicer, vinde un loe la Otesti
Negru pe Rebricea (ment. 1436) XIVXV lui Bucium mare vornic (1589) XVI vol.
vol. I 124. III 414.
Boris BraevIci (Velis) boier, fiul lui Brae Borzea, prisaca lui la Bohotin (ment. 1453)
(1421), tatal lui Iurie si Nastecici din XIV XV vol. I 257.
Costesti pe Prut, bunic lui Isaica s.a. Borzea, Rediul lui intre Bbicani si Petresti
din Ungureni pe Jijia, Pistruiul s.a. din (ment. 1581) XVI vol. III 55.
Bresti, tin. Hadn't]. (ment. 1499-1613) Borzea (unde au fost
XV vol. II 284; XVI vol. I 158, 411; in satul Toceni pe
III 353, 468; XVII vol. I 198, 220, 247 Prut, tin. Chigheci (ment. 1519) XVI
8, 261; II 47-9, 332; III 119; martor in vol. I 150-151.
sfatul domnesc (1421) XIVXV vol. I Borzescul, v. Trifu Borzescul.
42. Bosanciu, fiul lui Bosanciu j fratele lui Avram,
Boris Goloviit, boier in sfatul domnesc (1421) Depot Mrusci, stpn in Comnesti, pe
XIVXV vol. I 42. Lpusna, Sbiadza si Bosnceanu (1598)
Borltulovici, v. Ion Borlatulovici. XVI vol. IV 205.
Borleanul, diac, v. Striitulat Borleanul, diac. Bosanciu, pharnic, fiul Stanci, stpn in
Bormotii, tatl lui Beleiu vir de prti din An- Rspopi, tin. Vaslui (1609) XVII vol. II
tlesti, tin. Suceava, lui Eremia Stan- 226.
cescu (ment. 1612, 1624) XVII vol. III Bosanclu, tatd1 lui Bosanciu, Avram, Gro-
79; V 229, 253, 309. zav si Negrita din Bosneiani pe Srata,
Borodace (Borodaci, Borodance, Borodac), tin. Chigheci (ment. 1598) XVI vol. IV
prul lor la Sendriceni s.a . XIVXV 212.
vol. I 79, 154; XVI vol. I 82-82; XVII Bosanciu, tatl Saftei din Blgesti, tin.
vol. IV 354. Neamt (merit. 1593) XVI vol. IV 92.
B.orodaci, v. Gheorghe Borodaci. Boshi, fiul Sorei Aricioae, nepot lui Miron,
Borodaci, tatl Gafiei si bunica Todosci strnepot lui Vlaicu setrar, vinde parte din
din Poperi, tin. Dorohoi (ment. 1611, Vhliceni lui Mnil (1614) XI II vol.
1616) XVII vol. III 5, 31; IV 61. III 162.

80
www.dacoromanica.ro
Basca, fiul lui Dondlis, martor lu Hlapesti Botnariul (unde a fost casa lui-) in Negresti,
la vanzarea unor prti din Crligi si Vir- tin. Neanit (1607) XVII vol. II 101.
top (1622, 1622) XVII vol. I 187; V 150. Bot (biserica de la -) inchinat m-rii Bis-
Bosii, vinde vad de moaril pe Elan la Hl-mg- trita (1428) XIV-XV I 66; V. si Lateo
seni lui Dragan mare armas (ment. 1622) Bot.
XVII vol. V 155. Botbitir sau Butpat ir, &raid lui - in Costesti
Bosiioe, v. Costandin Ilosioe, MiliaR Bosiioc, pe Trotus (mera. 1508) XVI vol. II 8,
Toma Bosioe. 178-9, <228-9>.
aprod din Britinesti, martor me- Bot Lateo, v. Lateo Bot, Luea Bol.
gies la Balosesti, Botan, y, Gavril Botan.
vului si Glodeni (1624-1625) XVII vol. Botescul, v. Ilea Bolescul.
V 263, 302, 339. Botia, fiul lui Prib, vinde parte din Suri-
Bosiioc, frate cu Driighina si Todea, vinde nesti lui Todic s.a. (1624) XVII vol.
parle din Vartop Tudosiei, cneaghina lui V 284.
Dan hatman (ment. 1589) XVI vol. III Botoae, frate lui Hrisc, vinde parte din
422. Hriscani lui Bran diac (ment. 1604) XVII
Bosiloe, marLor la vnzarea unor prti din vol. I 136.
Iuresti pe Cozancea (1622) XVII vol. V Botul, v. Gana BoIul, Vasile Botul, usar.
174. Batid, fiul lui Burlan si nepot Tigi, stpan
Bosiiu, iiul lui Husul stolnic, holarnic la in Holohoreni pe Racovt (1573) XVI
MaCcauti pe Baut (1617) XVII vol. IV vol. III 26.
215. Botul, fiul lui Andreica din Dolhesti sita-tal
Basilue (Bosuiuc) din Borzesti, martor (1621) lui Gheorghe diac dir Ltcani pe Moldova
XVII vol. V 66. (merrt. 1619, 1623) XVII vol. IV 356;
Bosnici, v. Toader Bosnici. V 200.
Bastan, intervine la Constantinopol pentru BoIul, piistor de porci ti oi lui Isac Balica
Petru Schiopu voievod (rlen-t. 1593) hatman, tatl lui Ilea din Botesti, mar-
XVI vol. IV 89. tor, pierde ocin (ment. 1595; 1603, 1604)
Ensota, vinde parte din Volcinet lui Prodan XVI vol. IV 132; XVII vol. I 89, 142,
(ment. 1601) XVII vol. 1 6. 172.
Bastoa, din Targoveti, martor la Cofcsti Boul, v. Dragas Boul, vornic, Driigus Boul,
(1010) XVII vol. II 273. Gadr Boul, vistier.
Bosul, inartor in Iasi la dania amor averi Boul, din Suceava, vinde vii la Cotnari (ment.
ale lui I.ucoci m-rii Sf. Saya (1587) XVI 1618, 1621) XVII vol. IV 297; V 60.
vol. III 370.
Bota, v. Ion Bota. Bou', pniant in CopAcesti de la (ment.
Ilota, din Baseni, martor la Billoseni, tin. 1623) XVII vol. V 201.
Iasi (1607) XVII vol. II 109. Boureanul, v. Ion Boureanul, Moise Bou-
Bota, din Horilcani, martor la Macicauti pe reanul, nitrasen Boureanul, diac, Toader
Raut (1617) XVII vol. IV 214. Boureanul.
Bota, viuda parte din Focsasti cu vii lui Bourel, v. Toader Bourel.
Drgutul Bogdan staroste (ment..1616) Bozcova, valea lui in satul Greci pe Cobolta
XVII vol. IV 54. (ment. 1570) XVI vol. II 219.
Botas, stilpan in Sidavsca (1616) XVII vol Bozie, Runcul lui in satul Berlicesti pe
IV 52 Bistrita (ment. 1491) XV vol. II 163.
Botas, tabla (?) lui Baila de la Racova, bunic Boziu, v. Petru Boziu.
Neagsei din Campal Perilor pe Moldova Bozurn, v. Dumltru Bozum.
(inent. 1488) XV vol. 11 100. Bracovianul v. Ion Braeovianul.
Bolea, tata' (?) lui Sima s.a. din Botesti Bradiei, singa domneasca, fiul Anei vinde
pe Jalan (ment. 1509) XV vol. II 308. lui Po-tarea parte din Leucesti pe Racova
(1546) XVI vol. I 439.
Bote Bucium, fiul lui Ivancu, nepot de frate Bradici (unde a fost -) in satul Bradicesti
lui- Sendrea halman si tatal Mariei si pe Crasna al lui Moica vomic (ment. 1436)
a Dumad din Pciana pe Siret, tin. Tecuci XIV-XV vol. 1 121.
(inent. 1602) XVII vol. I 35-6. Braevici, v. Boris Braevich Duma BraevieI,
Botez, v. Petra Botez, Sima Botez. laleo Braeviei, lude Braeviel, Ivaneo Bra-
Botez cel biltran, tata lui Tudor Leontin, eviel.
burile lui Petru Botez s.a. din Leontina, Braha, v. Ion Braba, Nicorita Braha, Stra-
acum Borsti, Poiana lui Trifan i Hlab- tulat Bralia.
nic (1588) XVI vol. II 107. Braha, stpan in Mohileni (1585) XVI vol.
Botezat, v. Iarine Botezat. III 271.
Botici, ureadnic de Dorohoi, hotarnic la *en- Brahas, vinde parte din Onesti, tin. CarligA-
. driceni (1620) XVII -vol. 1V 493, 506. tura, lui Drghici (nent. 161.4, 1616)
Batid, ureadnic den Brlad, marlorla Sto- XVII vol. III 158; IV 43.
esti pe Garla Putnei (1623) XVII vol. Bine (Braia, Braescul), boier, frate cu Pe-
V 180. trica, stpn in Strahotin; martor in

81
6 - C. 224 www.dacoromanica.ro
sfatul domnesc (1399, 1412) XIVXV Brateo, popA, atul Floarei din RAdeni pe
vol. I 5, 30. Tutova (ment. 1609) XVII vol. II 233.
Braia, v. IFIrae, boier, Eremie Braia, Toma Bratel (BrAtei), diac, serie act domnesc
Brala, lereinia BrAescul. (1401) XIV XV vol. I 12, 315; logofAt
Bimba din Furesti, martor la Poiana MA- (1403-1413) aplic pecetea pe acte dom-
nAstirei i Jigoreni (1625) XVII vol. V nesti XIVXV vol. I 14, 15, 17, 18, 20,.
360, 375. 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Braleovith, Movila In satul Sendriceni Bratei, parcAlab, dA mArturie pentru dania
(ment. 1620) XVII vol. IV 492. une pArti din VlAdeni, tin. Soroca (1623)
Bran, v. Gligorie Bran, Vasilie Bran. XVII vol. V 240.
Bran din Sendriceni, hotarnic (1620) XVII Mate', tatl Neag5i, bui ic VascAi i strAbun
vol. IV 493, 507. lui Nechifor mare vAtav de Vaslui, Ihnat
Bran, fiul Mrenii, nepot lui Bogdan si popii s.a. din Cotiugeni i GArceni (ment. 1603)
Hilip, tatl lui Toader din Fundeni XVII vol. I 90.
Ruptura pe Berheci (ment. 1605) XVII Brateiul, Brateievici, v. 'vasco Brateiul.
vol. I 229. Brates, Orla lui pe Brlad (menT. 1448)
Bran, martor la schimbul satelor Purcelesti, XIV XV vol. I 229.
Carligi si I.iliceani (1591) XVI vol. IV Bratilovici, v. Costea Bratiloviel.
38. Bratisanul, v. Badea Bratlsanul.
Bran, nepot Ini Stanciul prcAlab, sot MaricAi Bratul, armes, hotarnic la Cucuteni (1493)
Stravici din Crivesti, GAureni si RAvA- XV vol. 11198; boier martor in sfat (1496)
cani, stApn pe tigani (1545) XVI vol. XV vol. I 72.
I 607-608; strAbun lui Durnitru Buhus Bratul, boier, fiul lui Procelnic, vinde satui
(ment. 1609) XVII vol. II 229-230. Unghiul, Martei panita lui Mihul Andro-
Bran, pArcalab, tatl lui PAtrasco, bunic nic (1462) XIV XV vol. I 317.
Anei s.a. din lugani pe Pereschiv (ment. Bratul, boier, fratele doamnei <Marena a lui
1569,1593) XVI vol. II 213; IV 70, Alexandru cel Bun>, martor in sfatul
71; v. si Bran, tatAl lui Ptrasco. domnesc (1428-1429) XIVXV vol. I
Bran, slugg donmeascA, stApn pe selistea 72, 82, 85; v. si Bratul cel Mare.
Hrusca de la gura Curvei (1548) XVI vol. Bratul, comis mare din Tara Romfineascl,
I 557. nas lui DAnceu staroste de Tecuci, c-
Bran, slugg donineasc, fiul Nastci, nepot lui ruia li druieste Tigani (ment. 1615, 1618)
Sima logof6t, stApArt in satul Soci, tin. xylr vol. III 217; IV 167-8.
Neamt (1529) XVI vol. I 312. Bratuf din Negresti, restituie parte din moara
Bran, socrul lui Gligorcea din Bodesti pe de la Brnzeni lui Boul vistier *(1606)
Cracdu (rnent. 1625) XVII vol. V 372. XVII, vol. II 18.
Bmn, spAtar, martor la Tomesti, tin. lasi Brdtul, fiul lui Dragot, nepot Musii, vinde
(1598) XVI vol. IV 185. parte din BorAle lui Lohan (ment. 16 00)
Bran, tatAl lui PAtrasco, viclean din Gfirlesti, XVI vol. IV 301.
tin. Tecuci (ment. 1546) XVI vol. 1 452 Bratul, fiul lui Lucaci Mitescul, tatl Teclei
v. si Bran pdrciilab. din Silivestri pe CobAle (ment. 1555) XVI
Brana, fiica Anei, vinde pArti din Fundeni vol. II 96.
si Ruptura pe Berheci lui Nistor Ureche Bratut, fratele DrAgad i unchi Nastei din.
mare vornic (1605) XVII vol. I 239. Pojeresti pe Rebricea (ment. 1529) XVI
Brata, bunica TutAi din Borle (ment. 1609) vol. I 301.
XVII vol. II 266; V. si Bratu, fiul lui
DragotA. Bratul, fratele lui Anton, vinde parte din.
Brata, fiica StancAi si mama lui Toader din Liesti cu iaz in Botna lui Dumitrachi
Popisceni, tir. Crligatura (mert. 1620) ChiritA postelnic (1609) XVII vol. II
XVII vol. IV 456. 238.
Brata, diac, serie act domnesc (1569) XVI Bratul, fratele lui Murgu si unchi lui Isac>
vol. II 205. OanA s.a. din Murgesti pe Telenjin ri
Wat" fratele Anei RAfeiasa, cumpr5 parte (ment. 1531) XVI vol. I 335.
din MacicAuti pc Rut de la Crstea Bratul, in hotarul satului Ciulinesti pe Po-
(1615) XVII vol. III 199. brata si Prut (ment. 1500) XV vol. II
Bratas, morarul din Rascov, martor la Ma- 311.
cicAuti (1608) XVII vol. II 144. Bratul, V. Briltianu (Leucusoutil lui satut
Bratils, slugA domneascA, fratele lui Ion si lui pe Moldova.
Simca, intArit stpfin In Cupcicea pe Bratul, partea lui in Borlesti (ment. 1607)
Ciuhur (1560) XVI vol. II 149. XVII vol. II 114.
Brateo, cumprA parte dir ostrovul Meli- Bratul, pitar, stApin in Sngerei, Pojarna,
soara pe Nistru (1608) XVII vol. II 139. coltoaia s.a. (1584) XVI vol. III 239
Brateo, tatAl TudoscAi si Iurasco din Co- (probabil acelasi cu Bratul, postelnic
mAnesti pe Basen (ment. 1619) XVII mare in sfatul domnesc (1587) XVI vol_
vol. IV 352. 111358.

82
www.dacoromanica.ro
Bratul, slugA domneascA, stpan in Hrusea s.a. din Brtulesti, Fedelesani, Goesti
(1548) XVI vol. I 565. si VArstati la CrligAtura (ment. 1491,
Braid, slug domneascii, stpn In MA1Ae1ti 1522) XV vol. II 149; XVI vol. I 213;
pe Stavnic (1487) XV vol. II 64. In sfatul domnesc (1392-1400) XIV -XV
Bratul, fIni lui Giurgea, st5p5n in Pereni pe vol. I 3, 5, 7.
Lpusna (1521) XVI vol. I 186. Brutal Plet;eseul (unde a fost casa lui
Bratul, slug5 domneascA, fiul lui Maxim Bol- Dobrceni (ment. 1427) XIV-XV vol.
c5, stpn in Chisinau pe Rut (1573) I 60.
XVI vol. III 19. Bratul Stravici (,- Straovici, Strovici),
Bratul, slugA donmeascil, fratele lui Costea, boier, in sfatul domnesc (1400-1412)
int5rit stripan in satul Carlig al lui Dan- XIV-XV vol. I 8, 10, 11, 13, 17, 18,
<BrAtulesti> pe Corod (1497) XI vol. II 20, 23, 27-31.
256. Br5cicoae, v. Aile Brileieoale.
BrAescul, v. Brae, boier, leremia Brileseul,
Bratul, slug5 domneasc5, unchiul lui Rafeiu, Pet ru Briieseul, leremia Alatieeseul.
vinde parte din Negoesti pe Prul Negru Br5hsescul, v. Dumitru Brilhsescul.
lui tefan ce! Mare (1488) XV vol. II slug domneasc5, fiul lui Comm, ne-
100. pot lui Oance Averescu, stpAn in Oniceni,
Bratul (mide a fost -) in satul Cozmesti pe Iugani si Averesti pe 1351.157.cl 5i Coble
Siret (inert. 1528, 1569) XVI vol. 1 273; (1576) XVI vol. III 63.
II 202. Braila, sIng5 donineascA, fratele lui Gavril,
Eratul (unde a fost In satul Trmedecii Gligorie stpan in FtddAcinesti (1574)
pe Cutitna (ment. 1427) XIV-XV vol. XVI vol. III 37.
I 59. userel, fin! M5ric5i, nepot Anusc5i,
Bratul Viteazul, v. Bratul Netedul vinde parte din Toderesti pe Vaslui (1617)
zul. XVII vol. IV 186.
vinde parte din Cotova pe C5inari lui
Bratul eel Mare, boier, frate cu Neakgoe (1443- Nicoar Pr5jescu logoidt (1598) XVI vol.
1456); In sfatul domnesc (1443-1456) IV 221.
XIV-XV vol. I187, 189-194, 196, Brnda, v. Branda, Toader Branda.
198, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 214, BrAndusa, v. Ilrndua.
228, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 239, Brandut;a, nepJata lui Giurgiu Secanul, vinde
245, 247, 253, 254, 256, 258, 264, 266, parte din Secani lui I vanca s.a. (1494)
269, 276-282, 285, 288, 290, 416; V. si XV vol. II 202-203.
Brutal, boier, fratele doamnei Marena. Brkineasa, mama Mariei din Balotesti (ment.
Bratul Grineoviel (Grinca, Hrincovici, Grin- 1620) XVII vol. IV 417.
covicea) (1510-1528) preillab de Hotin, Briinitaerlul, V. Bragomir
fiul Vasutc5i, nepot lui Cozma Brnistoae, V. Grozava Brani$terifa.
fratele lui Sandru Turcul, lepot BrAtan, moara si Selistea lui in satul lui Oan5
sorA (?) lui 5tefl pfircalab de Hotin; Hosca gramatic pe Tutova (1439, 1448)
stiipAn in DrAgusani i Ecusani, lugari, XIV-XV vol. I 165, 231.
Temesani, RAchiteni pe Siret, nauri pe Briitan, slug domneasc5, fiul lui Gheorghe
.lijia, Ivancouti i Voropceni pe Prut, ScArlteseul, vinde locul Grecii pe Co-
Mlinouti pe Vilia (1513, 1518, 1520) XVI bolta, tin. Soroca, lui Danciul diac (1604)
vol. I 85, 127, 162; tatAl lui Toader Bu- XVII vol. I 123.
cotco, unchi MaricAi, fata lui Lupu Huru BrAtAul (Briitelus), slug5 domneascA, fratele lui
din lugani si Tmseni pe Siret (ment. Petre Or5s s.a., intrit stapan in Negoesti,
1581) XVI vol. III 168; pfircAlab de PAunesti, Costesti si Valea SeacA pe Tro-
Hotin in sfatul domnesc (1510-1523) tus (1551) XVI vol. II 8, 228-9; vinde prti
XVI vol. I 83, 86, 96, 100, 101, 103-105, din aseste sate lui Toader Sofioiul stolnic
108-110, 112, 113, 116-120, 122, 123, (1568) XVI vol. II 178-9.
125-127, 129, 130, 133, 134, 136, 137,
139, 140, 142, 143, 145, 148, 149, 154, Brtescu, v. Petra Brateseul.
156, 157, 159-161, 164, 166, 167, 169, Brtianu (Bratul, Leucsutii lui in sa-
170, 172, 173, 176-178, 180, 181, 184, tul episcopiei de Roman pe Moldova (ment.
185, 189, 182, 193, 194, 196, 199, 201, 1408) XIV-XV vol. I 17.
202, 203, 205-210, 212, 214, 215, 217- Fntna lui - in hotarul satului BrA-
220; boier in sfatul domnesc (1524- iesti pe lalpug (ment. 1600) XVI vol. 1V
1528) 222, 224, 225-227, 229, 230, 233, 287-288.
234-236, 239, 241, 242-244, 247, 248, BrAtilal, slug domneasc5, fiul lui Mihul M5g-
250, 253, 254, 256, 257, 258, 260-262, diciu, stApn in Mgdicesti (1529) XVI
264-266, 268, 269-271, 273-276, 278- vol. I 300.
284, 286, 287, 291-293, 295-597, 599. Brtulescu, v. Fete Briltuleseu.
Bratul Netedul Viteazul, jupan (1392-1900), Branda (BrAnda, Brndea) fiica lui Stan,
tatAl (?) ori socrol lui Ivanco VArstatu, nepoata PilcAi si heAl, Mara stpn in
Dragomir i Mircea Casot, bunic lui Ion Spoteni pe lubneasa (1546) XVI vol. I

83
www.dacoromanica.ro
542-3; matusa lui Miron s.a. (ment. 1597, Suceava, lui Patrasco ureadnic de Boto-
1603, 1607) XVI vol. IV 177; XVII vol. sani (1604) XVII vol. I 128-9, 189.
I 120; II 104. Brudur, v. Duma Brudur, Glurgea Brudur,
Wanda, nepoata lui Ion Bantas popa, sotia Ptitru Brudur.
lui Gligorie mare stolnic, stapana In Cra- Brudur, tatal Dobrei i bunic Anei, Marus-
esti cu case, tin. Harlan (1605) XVII vol. cai si Armanciii din Bruduresti, tin. Vas-
I 198. lui (went_ 1491) XV vol. II 165.
Brandusa (Branduse), cumpra parte din Brumar, Poiana lui ; Prisaca lvi, in tinu-
Hitoci pe Racova de la Samfira (1617, tul Chigheci (ment. 1447, 1473) XIV-
1618) XVII vol. IV 175, 280. XV vol. I 223; XV vol. II 393.
Brandusa din Branduseni, mama lui Frapian Bruni, v. Anton Burdni.
s,i bunic lui Vasile de Prigorceni (ment. Brut, v. Pfttraeo Brut, diac, Toma Brut.
1625) XVII vol. V 374. Brut (Curt, Belam, Bute, Brat), postelnic
Brandusa, fiica Briei, vinde parte din Sen- mare, ut chi lui Bernardo Borisi (Barnad)
dresti pe Sirct lui Pogan staroste (nent. postelnic din Berindiesti si SAbaoani
1555) XVI vol. II 83. (ment. 1618) XVV vol. IV 270; daruieste
Branza, v. Town Branzii. satul Childesti cu moara i tigani m-rii
Bauza, biscrica inchinata episcopiei de Ra- Agapia si un covor m-rii Galata (ment.)
&MP (ment. 1490) XV vol. Il 132. XVI vol. III 286, 360-361, 402, 442-3;
Brinza (Branzea, Branzea) parcalab de Ro- In sfatul donmesc (1576-1591) XVI, vol.
man; in sfatul domnesc (1576-1579) III 74, 93, 96, 133, 140, 152, 154, 158,
XVI vol. III 65-67, 68, 70, 71, 74, 26, 168, 169, 173, 180, 181, 183, 186, 199,
77, 80, 81, 84, 93, 100, 106, 108, 109, 202, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 217,
111, 113, 114, 115, 120, 122, 123. 219, 227, 238, 240, 241, 244, 246, 248,
Brebenel, v. lonasco Brebenel. 249, 258, 262, 264, 272, 273, 274, 275,
Brebul, v. loan Brebul, Stefan Brebu. 276, 278, 286, 287, 290, 299, 302, 305,
Brebenite, v. Trifan Brebenfe. 308, 310, 312, 313, 316, 324, 332, 341,
Breleadan, v. Barladeanul. 347, 349, 350, 352, 355, 367, 373, 382,
Brescarul, v. 'Huila Bresearul. 387, 395, 401, 411, 418, 419, 423, 424,
Britt, mama lui Ivan, Ana s.a. din 5endresti 426, 427, 431, 434, 437, 438, 441, 444,
pc Sirct tin. Putna (ment. 1555) XVI vol. 451, 452, 446; IV 11, 16, 30.
II 83. Brut, tatal lui Patrasco, jurator din Naval-
Brici, v. Toader Brie!. pesti, martor in Purcelesti la zalogirea
unei parti din Bratiesti, tin. Suceava
BrIevici (unde este ~), in locul pustiu al lui (1609; went. 1617) XVII vol. II 223;
Dan Uncleata (ment. 1429) XIV-XV IV 189.
vol. I 84. Brut, valves, inchiriaza vama Moldovei (ment.
Briteo (Birtcu) sluga domneasc, nepot lui 1593) XVI vol. IV 75.
Cantea i Giurgiu Negru, tatal lui Ignat Bu ..., boier, martor la vanzarea unor parti
din Britcani pe Prut la gura Largai, vinde din Domusano si Boraliana (1610) XVII
Iezerul Rosu cu satele Balintesti si Selistca vol. II 344.
lui Manea lui Stefan cel Marc (1502) Bu fiul lui Harbor, si tatill lui Partelei
ment. 1548, 1552) XIV-XV vol. I 25, din Barsanesti pe Elan (ment. 1609)
574; II 10. XVI vol. II 235.
Broascii, v. Gfurgea Broasea, Vaslle Broasei. Buboc, v. Ionaseo Boboe.
Brohnea (Brohnici, Brohnite), spatar mare Bubuiog, v. Toader Bubuiog.
In sfatrl donmesc (1594) XVI vol. IV Buburuz, v. Lazr Buburuz.
105, 106, 115. Bucata, v. Ion Bueatil, Ion Bacate Direpte.
Brojoe, v. Brostoe, starostc. Bueeag, fiul lui Hilip, vinde vie In Sarbii de
Brosca, v. Siimion Broseil. Sus, tin. Putna, lui Iane negutitor (ment.
Brostoe din Capotesti, socrul lui Avram (ment. 1622) XVII vol. V 126.
1620) XVII vol. 1V 504. Buceaull, sluga domneascil, vinde parte dir
Brostoe, fiul lui Berheci, tatal lui Bulai Popovti pc Iubfineasa (1546) XVI vol.
bunie Varvarei, Frsinei, Toader Epure I 437-8.
s.a. din Obarsia Berheciului, tin. Tecuci Buceatchi, Buciatchi, v. Crileiun Buciatehi,
(rient. 1611) XVII vol. III 10. Baneful Buciatehi, Didrih Buceafehi, Iurie
Brostoe, staroste de Putna, intarit stapan Buceatchl, Steful Buelatchi.
In loe pustiu 1ntre Vrancea si Susita Buceatehi (Buciatchi), boier, fiul ori ginere
(1584) XVI vol. III 250; cumpara loe (?) lui Coma Sandrovici i Marenci, ne-
hare Vizuti si-1 vinde Vizantea pot lui Sandru si Iacus vistier, tatal
(1612, 1617, 1621) XVII vol. III 68; lui Danciul Buciatchi, Steful Buciatchi
IV 109; V 57. si al Magdei din Mogosesti pe Siret, Bati-
Brot, v. Brut, postclnic. ncsti pe Tutova, Dragusani i Ecusani
Brudarescu, v. Ion Brudareseul. si bunic lui Craciun, Buccatchi prin $teful
Brudul, nepot lui Daraban, vinde parte din din Criva, Nesvoia, Deseicani pe Prut,
Leucusesti pe Somuzul din Mijloc, tin. Corbesti pe Jijia i Mlinouti pe Villa (mutt.

84
www.dacoromanica.ro
1503, 1507, 1513, 1520, 1579) XVI vol. Buculeiu, tatl lui Toader din Rfideni pe
I 37, 66, 85, 162; III 112. Tutova (1609) XVII vol. II 234; martor In
Bucelescul, V. 'muse Bueeleseul. Simzdnesti (1611) XVII vol. III 41.
Bucloe, sotul Varvarei (ori Titianei?) din Buculesti, neam cu Crupeschi (ment. 1623)
Giumnteni pe Jijia (rent. 1600) XVI XVII vol. V 213.
vol. IV 279. Bucur, V. MlhSIl Bucur.
Rucio!, slugg donmeascg, Irate cu Panul s.a., Bucur din Crgesti, martor In Lucani (1615)
nepot lui Gherasim vtav, Intgrit stg- XVII vol. III 219.
pan In Sizcouti, tin. Cernguti (1532) XVI Bucur (Bucura), Scgtura lui In branistea
vol. I 338-9. Homor (ment. 1491-1616) XV vol
Buciulescu, v. VasIlle Iluelulescul. II 319; XVI vol. IV 278; XVII vol. II
Bucium, v. Avram Bueium, Bote Iluclum, 274; IV 5, 30; V 94.
Condrea Bucium, Gligorie Buclum, Ion Bucur, slugg domneascg, ratee lui Dragomir,
Buclum, Petru Duelum, Toader Bucium, stgpn In Salcea, la Tecuci (1507) XVI
Vaslle Buelum. vol. I 52.
Bucium, aprod, fiul Drgalinei, stpan In Bucur tatal Anuscgi, bunic lui Gligorie
Pungesti, Cu fgnat, curturi, prisgci si 1.a., strabun lui Mihil de la Bilavoiu
mori In Racova (1587) XVI vol. Ill 354. (ment. 1507, 1546) XVI vol. I 50, 476.
Buelurn, fiul lui Andreiculg, nepot lui Onicg
Bucuriia, sora lui Ion Drniian s.a., vinde
loc de prisacg in TAlpillgesti lui Ion lingu-
si tatl lui Toader Bucium din Buciumi, reanu (1572) XVI vol. III 12.
tin. Neamt (Trent. 1574) XVI vol. III Buda, diac, serie act domnesc (1596) XVI
33-4. vol. 1V 136.
Bueium, \ ecin In pricing cu Ndbaico vor- Buda din Mal pe Trotus, martor la Poeni
nic pentru satele Giord7esti, Vitoroji 1581) XVI vol. III 153.
(1619) XVII sol. III 182. Buda, frate cu Nastea, vinde parte din Zvo-
Buclumas, paharnic, martor la vgnzarea unc rgste lui Stefan cel Mare (1488) XV vol.
prti din satul Chirisomul (ment.1604) II 87.
XVII vol. J 168. Buda, jude (unde a fost In satul <Negri-
Buciumas, vgtav de pitan, sot Stefniei, lesti) pc 13:iliac] (ment. 1488, 1502, 1528)
cumtat cu Dumitrasco diac, intgrit stg- XV vol. II 102; XVI vol. I 17, 263-4.
pan in Solestl, tin. Vaslui, i Dncesti, Buda, martor la vanzarea unor prti din Te-
Covurlui (1599, 1610) XVI vol. IV berce si Rauca, tin. Neamt (1609) XVII
266; XVII vol. II 301; in pricing cu Va- vol. II 269.
silo Ngdgbaico penLru un vad de moarg Buda, pop dir Tohileni pe Sitna, martor
1608) XVII vol. 11185; manor In Berin- la Brgesti (1610) XVII vol. 11 316.
diesti si Boldesti (1605, 1618) XVII vol. Buda, popg, pgstreazg copie dupg zapisul
I 209; IV 232. satelor Lfitceste Itesti la 23 aprilie
1b15 (ment.) XVII vol. I 59.
Buciumas, vornic, martor la vfinzarea unui Buda, slugg domneascg, stgpn in Bogdii-
tigan si a unor pArti din Tornesti (1602) nesti (1560) XVI vol. II 151.
XVII vol. I 37, 90. Buda, slugg domneaseg, fiul Anei, stpn In
Bucotco, v. Tender Bucorco. Perieni pc Lgpusna (1521) XVI vol. I
Bucsuleanu, diac, serie act domnesc (1595) 186.
XVI vol. IV 120. Buda, slugg domneascg, fiul Ilisaftei, str-
Bucul, tatl lui Efrim din Sircani, tin. Orhei nepot lui Toader Urdugas, stgpn In
(n ent. 1617) XVII 'vol. IV 112. Obrsia pe Pfirgul Alb (1546) XVI vol.
Buculeiu, aprod, martor la vnzarea unui loe 1 528.
in Potlogeni, tin. Neamt (1605) XVII Buda, slugg domneascg, fratele lui Grozea,
vol. I 201. stapfin In Gura CiipAtfiroasei pe Srata
Buculeiu (Buculeaiu) fiul lui Dupnitg, tatgl (1503) XVI vol. I 34; tatgl lui Neagul
lui Iorasco, vAr lui Ieremia (ment. 1619) si Cincea din Budesti (ment. 1546) XVI
XVII vol. IV 355-6; vinde parle din vol. 1 511.
Vartop, tin. Neamt, lui Andreica Buda, slugg domneascii, nepot lui Cretul de
eglab de Roman (1591), ment.. 1616) la Ialan, vinde parti din Rdeni, Botesti
XVI vol. IV 41; XVII vol. II 31; IV si Mur6eni lui Mihul medelnicer
53. (1479, 1500) XV vol. II 281, 308, 311-2.
Bueulei, fiul lui Stefan VIalin, nepot lui Buda, sot Mariici Budoae, vinde prti din
Dan, vinde parte din Popiscani, Cfir- Soci pe Moldova lui Calapod aprod din
liggtura, lui Slefar Pejescu vornic (ment. Stolniceni (1608, ment. 1617, 1619) XVII
1620) XVII vol. IV 457. vol. II 186; IV 122, 395-6.
Buculeiu, piihgrnicel, fiul Anuscgi, nepot Buda, tatgl lui Ionasco i bunk lui Dragan
Negritei, ginere VArvarei, vinde pgrti diac s.a. din Cerevacesti i arba, tin.
(tic Roscani si Ruptura pe Brlad (1618, Harlu (ment. 1614, 1620) XVII vol.
1623) XVII vol. IV 247; V 212. III 155; IV 427.

85
www.dacoromanica.ro
Buda, vistiernic, In sfatul domnesc (1514) calab de Cetatea Noud (Roman, 1468)
XVI vol. I 91. XIVXV vol. I 364, 369.
Buda', tdlmaci, colationeazd traducere ro- Buga, V. Ion Ruga.
mAnd cu textul german (ment. sec. XVIII) Buga, comis, V. Bunghe, comis.
XVII vol. III 223. Buhaicea, Buhuicici, v. Lasliu Buhaicea.
Budan, V. Bogdan din Sdldvestri. Buhlescu, v. Vasile Buhdeseul, Siirban Bu-
Budancea din Muncel, martor la Hasnaseni hiiescul.
(1611) XVI vol. III 32. Buhlea din Criiesti, rdzes, intarit stApan in
Buddi, v. "%trap Budd!. CribAnesti> (1588) XVI vol. Ill 396.
Bude, stolnic, In sfatul domnesc (1448) XIV Buhloae, vinde parte din Miclesti lui
XV vol. I 226. vistier (ment. 1610) XVII vol. II 320
Budea, tatAl lui Neagul si Ciucea din Budesti Buhtea, Buhtiu, v. Buftea, boier.
pe Siirata din jos de Gura Cdpdtiroasa Buhtea, fiul Bend, stapiin In Belosesti pe
(ment. 1546) XVI vol. I 511; v. si Buda, Grtrbovet (1546) XVI vol. I 451.
slugd domneascd, fratele lui Grozo. Buhus, v. Alexandru Buhu. Carstea Balms,
Budeci, v. Dumitru Budecl, Gheorghe Dumitru Huhu, Gheorghe Buhul, Gri-
gorie Buhus, Ionstsco Huhu, Patraseo
Budeiu, martor la vnzarea unei prti din Buhus, Toader
Bargoani (1612) XVII vol. III 82. diac, scrie zapis pentru Midiesti pa
Budic (Budici), slugd domneascii, fiul Ma- Moldova (1601) XVII vol. I 51-2.
nepot lui Mihul Pojar, tatl lui Buhus, fiul lui PAtrasco, v. Cdrstea Buhus.
Ion si Tudorei (1536; ment. 1580-1583); Buhus, iazul lui in hotarul satului Cuciurul,
Intarit stdpAn in Bogdnesti pe Siret tin. Cernduti (ment. 1575) XVI vol. III
la Coble (1536) XVI vol. I 386-7; XVI 48.
vol. III 145, 233. Buhus, tat.11 lui Milco, bunic lui Bias din
Budin (balta lui In hotarul satelor Ciu- Pilipcea (ment. 1523) XVI vol. I 216.
linesti si Verejeni pe Prut (ment. 1500) Buhusoaia, v. Alexandra Buhusoaia.
XV vol. II 311. Rular, locul lui de moard in Bldjeri pe Bdr-
Budoae, v. Marica Budoae. lad (ment. 1625) XVII vol. V 322.
Budrici, v. Gheorghie Budriel. Bulul, intilrit stpan in Tomesti si Ciurelest
Budries Cudrescul, socoteste veleatul la 3 (1589) XVI vol. III 427.
iunie 1721 (ment. 1446) XIVXV vol. Bujala, Bujele, Bujoli, v. Stefan Bujele.
I 218. Bujor (unde au fost in Bujorani pe BArlad
Buduce, v. Andronic Buduce. (ment. 1519) XVI vol. I 146.
Buduhal, v. Toader Buduhal. Bujoranul, v. Constantin Bujortunul.
Budul, boier, In sfatul domnesc (1421) XIV Bulai, v. leremia Bulaiu, Toader Bulai.
XV vol. I 42. Bulai, diac, in pricin cu Saya Ghermanescu
Budul, tatAl lui lonascu din Troienesti si bu- dine s.a. pentru loc de sat la Rediul Cu-
nic Buscdi din Nedee (menT. 1625) XVII liseului din Domanca (1601) XVII vol.
vol. V 474. I 17.
Budul (unde sunt Danilo in satul Iz- Dula', fiul lui Brostoc, nepot lui Berheci,
biscea pe Rilut (ment. 1455) XIVXV tatal Vanarei .3. din Obdrsia Berheciu-
vol. I 277. lui (ment. 1611) XVII vol. III 10.
Budulet, v. Piitra.seo Budulet. Bulasco, tatal Anei si bunic lui Iachim s.a.
Budur vornic, v. Sima Boldur, vornic. din Toderesti, tin. Carligdtura (ment.
Budurea, stpdn In Nemteni pe Rfiut (1604) 1623) XVII vol. V 228.
XVII vol. I 137. Balata (valea lui in hotarul satului
Budurlan Timpe (Tampea), Imparte locuri nar (ment. 1570) XVI vol. 219.
poeni In selistea Tampesti, tin. Neamt Buldul, v. Bill' vornic.
cu Gheorghe Ghetu (1617, 1619) XVII Bulboacii (Bolboaca), diac, serie act doro-
vol. IV 522-3, 525. nesc (1602) XVII vol. I 56; morile lui
Buduce, v. Andronlc Buduce. pe Miletin (ment. 1619) XVII vol. IV
Budutea, v. Ion Budutea. 394-5.
Budza, v. Maxim Buzi, pitar. Bulboaed, vdtav mare de Harldu, alege ho-
Buecoae, v. Nastea Buecoae. tarul satului Hlibceni (1554) XVI vol.
Buftea (Buhtea, Buhtin, Buntea), boier In II 45.
sfatul domnesc (1458-1476) XIVXV Bulbosii, v. Ion Bulbosii.
vol. I 298-300, 302, 304, 307-312, Bulhae, ceasnic, stramos lai Lupul Bal *
324, 318, 319, 321, 322, 324-327, 329, mare sulger, Gligorie Bals ceasnic, Ghe-
332, 335-339, 341, 371, 372,374-376, orghe al II-lea logofilt s.a. din Albestii
378, 379, 381-383, 384, 386, 388-390, Vechi, Serbinesti, Iondseni si ZIdtdrei
393, 395-397, 399-401, 403, 405,406, pe Jijia (ment. 1617) XVII vol. IV 147.
413, 424, 426-7; XV vol. 11 2; pircAlab Bulhac Ilea, v. Bea Bulltac.
de Chiba (1466-1468) XIVXV vol. I Bulharul, v. Pavel Bulgstrul, Painvo Bulga-
350, 352-355, 358, 359, 360, 362; par-

86
www.dacoromanica.ro
Bullman din Benesti, martor la Mohorti, Buntea, v. Bianca.
tin. Tecuci (1605, 1615) XVII vol. I Bunusea, tuca lui Hilimon, vinde parte din
235; III 213. Boureni pe Moldova lui PAntea pentra
Bulmiazil, v. Lupe Bulmlazi. parte din Borne (mcnt. 1610) XVII vol.
Bulubav, v. Ion Bulubav. II 330.
fiul lui Toader, popa cel bAtrn si Buorean comis, v. Ion Buorean, comis.
total Sofiici din Selistea, tin. Suceava Buote, v. Brut, postelnic.
(1607) XVII vol. II 117. Bum, fiica Fevroniei, nepoata lui Ivan BA-
ulus, fiul Volosai din Contesti (ment. Iiinescu, vinde porte din FntAna
1546) XVI vol. I 412. Corni, lui Gavril Tunsu (1528) XVI vol.
Bulut, v. Bola'. I 115.
BumbotA, v. Dania Bumbotii, Petra Bum- Bura (Buna),fiica lui Dan Brlad, stpnet
In Cercasea pe Elan (1546) XVI vol.
Bumbotil din Zltresti, martor la Sacaliis I 441.
(1617) XVII vol. IV 157. Bura, fiica lui Giurgea Ttar, Intrit stA-
Duna, fiica lui Mihil, vinde parte din Iur- pan In Iugani pe Strajnic (1546) XVI
ghiceni Cu vad de rroaril lui Costin vis- vol. I 520.
tiernicel si Lupul vistiernicel (went. 1619) Burn, tuca lui Ivan, stpml in Codresti pe
XVII vol. IV 350. Bahluet (1546) XVI vol. I 533.
Buna, fiica lui Oan, nepoata lui Ilea Botes- Bura, fiica lui Petra, stpn in Conlnesti
cul, vinde parte din Botesti, tin. Vaslui, pe Horincea XVI vol. I 428.
lui Eremia Riseanul uricar (1604, ment. fiica Parasci i nepoata lui David,
1617) XVII vol. I 127, 128; IV 150. stpAn In Selistea lui Buzea si 13uburu-
Buna, tuca lui Onicic, vinde popii Petre zeni (1546) XVI vol. I 487-8.
s.a. un loc de prisac la Onesti, tin. Car- llora, nepoata de sor lui Balea Plopscul,
ligtura (1584) XVI vol. III 260. vinde parte din Plopesti pe Trotus lui
Bunn, fiica Mgdlinci, nepoata lui Muntea- Coma *arpe postelnic (1518) XVI vol. I
nu, stilpiin in Munteni pe Miletin (1601) 121, 134-5.
X\ II vol. I 26. Burn, sora lui Petre, Mula l.a. intrit stA-
Buna, fiica Sorci stAspn lr Buzati pe Siret pan in Negoesti, FAntAna Dncesti si
(1548) XVI vol. I 580. FM-it:Ana de la Iczer (1555) XVI vol. II
Duna, mama Anusci, bunica lui Ion (Ila- 66.
rion clugrul) din Pctia Mare (ment. Burae, fiica Stanei, nepoata lui Ivan, int-
1596) XV I vol. IV 142. rit stpan la FfintAria Imputit pe Cneaja
Duna, sofa' Cu Melincea s.a., vinde parte din (1495) XV vol. II 213.
Tignesti pc Putna Cu vie lui Sacals Burni, v. Anton Burfini.
staroste (went. 1622) XVII vol. V 91. Burbolca, vecin, frate cu Tmpa, in pricinil
Bunaia, fiica Dolci si mama lui Carstea din Cu Nchlbaico fost vornic pentru prti
Miclesti (ment. 1602) XVII vol. I 44. in Giordzesti si Vitoroji (1614) XVII
Bunata, fiica li i Isai i nepoata lui Manole vol. III 182.
useriul, vinde parte din Pictroasa lui Burcei, v. Barbul Banal.
Stoica, Nicoar (1596) XVI vol. II Burciul, v. Lupul Burclul.
187-8. Bureful, comis, in sfatul dornnesc (1442)
Bunatchi, v. *taut Bunajcbi, WWI Buclat- XIVXV vol. I 179, 180, 181, 415, pro-
chi (?). babil acelasi cu Borciul boier (XIVXV)
Burciul, v. Ion Baneful. vol. I 226.
Bunescul, bunic lui Mihail Crasns din Bra- Bureful (Borciul, Borciul), comis (1575-1 578),
dicesti pe Crasna (ment. 1617) XVII vol. pircAlab de Roman In sfatul doninesc
IV 127. (1576-1578) XVI vol. III 67, 68, 70,
Banes, FAntfina lui In hotarul satelor Bru- 71, 76, 77, 80, 81, 84, 85.
mresti, Piscani si Puntesani pe BArlad Burdea, v. Burtea cea.snie.
(1529) XVI vol. I 601. Burduje, v. Gheorghic *teal' Burduja.
Bunga (unde a fost cu satul Bunjani pe Bare, frate cu Neacsa, stpn in Cirna pe
Tutova (ment. 1552) XVI vol. II 17. Zeletin (1412) XIVXV vol. II 180.
Bu.ughe (Buga), comis fratele lui Lazea sp- Barghelea, fiul lui Filip, vinde vie In Srbii
tar; In sfatul domnesc (1443) XVI vol. I de Sus pe Putna lui lane negutitor (merit.
186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 1622) XVII vol. V 126.
197, 198, 201, 214. Burle, la hotarul Zberoaei In Branistea de pe
Bunieul, tatl lui *tefan din *tiuborAni (ment. Prat i ..Tijia (ment. 1621) XVII vol. V 84.
1580) XVI vol. III 131. Burtea, fratele lui Micul Bahrin, vinde pArti
Bunfla (unde au fost Cu satul Muncelulpe din Brdesti, tin. HrlAu, lui Ieremia pr-
Polocine (ment. 1507) XVI vol. I 65-6. elab de Hotin (1613) XVII vol. III 119.
Brmita, partea ei In Cogeni Intririt de maree Burduban din Sprieti, prins In desfrtt
vornic lui DrAgutul din Biltigani (1618) cu Marica din Olesesti pe Patna (1609)
XVII vol. IV 288. XVII vol. II 224.

87

www.dacoromanica.ro
Burdugan, v. Durnitru Burdugan. vornic sub Alexandru 'Lpusnentiu,
Burdun, v. Petrea Bardan'. tatal Anghelinei si Henil din Bilavinti,
Burehele, v. lonasco Burghele. fost stapan de vii la Ilarlau XVI vol. III
Burlan din Ite5ti, martor la Fetinghe5ti, tin. 14, (ment. 1600, 1606) XVI vol. IV 285;
Putna (1586) XVI vol. III 300. XVII vol. II 52.
Burlan, fiul lui Roman, nepot Marenei, vinde Bursu, In hotarul satului Guciuru, tin. Cer-
parti din Vertiporoh lui Grigorie stolnic nauti (rnent. 1575) XVI vol. III 48.
(1603) XVII vol. I 83. Bursuc, v. Dancful Bursue, Stanciu Bursue.
Burlan, fiul lui Tiga si tata' lui Botml s.s. Badea (Burdea), ceasnic (1578-1579), pos-
din Holohoreni (ment. 1573) XVI vol. telnic lu sfatul domresc (1578) XVI
III 26. vol. III 100; cea5nic In sfatul domnesc
Burla, slugri domneasc, fin! lui Fedor Pla- (1579) XVI vol. III 106, 108, 109, 111,
ton, vinde parte din Zvoraste pe Siret 113, 114, 115, 120, 122, 123.
lui *tetan cel Mare (1488) XV vol. II Burul, fiul lui Tatul de la Barzota, Intarit
87. stapan In Cercesti, Faurei si *chioperd
Burla, v. Cairstea Burla, Costea Burla, 0111111 (1489) XV vol. II 107.
Burla. Busca, fiica lui Bogza logotat, nepoata Pur-
celoaiei, vinde parte din Du5e1ti lui lo-
Burla, fiul lui Burla cel batran, nepot Nastei na5co mare hansar (1626) XVII vol. H 347.
stranepot Olenei si rastranepot lui Tabuci Busca, fiica lui Draghici, nepoata lui Bogza
ce! batran, Intfirit stapan in Boian, tin. logoffit, vinde parte din satul Rael, tin.
Gernauti (1560) XVI vol. II 133, 136. Vaslui, lui Petrea Ceban vatav (1618)
Burla fiul Nastei, v. Burla cal 'nitran. XVII vol. IV 224.
Burla (Braga), fiul Olenei, nepot lui Tabuci
din Boian, tata] lui Ion Mihailas 5.a. din Busca, fiica lui Ion Bolea?, mama lui Bogza
Botan, Pilipcea i Todire5ti pe Jijia (roent. din Pastad (laical.. 1625) XVII vol. V
1523) XVI vol. I 216. 374.
Burla hatman, invatil In sfatul donmesc Busca, fiica lui Ionascu din Troenesti, ne-
(1577) XVI sol. 111 92. poata lui Budul, %lude parte din Nedee
Burla, popa din Borle, fiul Nastasiei, nepot lui Petre Gchan (1625) XVII vol. V 374.
lui Ion Rotompan, }arador megie5 la van- Busca (Rusea), fiica lui Nicoara Saul, ne-
zarca unor sate vecine (1600-1610) ment. poat Arru5cai, vinde parti din Procel-
1619) XVI vol. IV 301; XVII vol. 1108; nici pe .lijia si Ludesti, tin. Vasini, lui
II 199, 266, 390; IV 417; In pricina pen- Nistor Ureche si Patrasco paharricel
tru Borale Cu David s.a. (1610) XVII (1604, 1606) XVII vol. I 163-4; 11 16.
vol. II 330. Busca, fiica lui Ursul Barboir vornic mare,
Burla, tatal lui Isaia vatav si z1 Ghindei din vinde parte din $endresti, 'in. Bacau,
Boian (1579) XVI vol. 111 119, 120. lui Dumitru Gola vomic fiare (1618)
Burlal cel Nitran, !Mi Nastel, nepot Olenti, XVII vol. IV 233.
stranepot lui Tabuci cel btran, tatal Busca, fiica M'ideal si mama Maricai din
lui Burla, Mihaila5 s.a. din Boian pe Prut Soci, lin. Suceava (ment. 1617) XVII
(ment.. 1560, 1560, 1579) XVI vol. II vol. IV 122.
133-4, 136; III 119. Busca, l'Oca Teclei, nepoota de sora a lui Dr-
Burle, fiul lui Necoaral si nepot lui Lupu, ghici, vinde parte din Urlati lui Toader
vinde parte din Chirisonul lui Petre Pu- Modruz hotnog (1619; ment. 1620) XVII
iul (ment. 1604) XVII vol. I 168. vol. I\ 13-4, 482, 484, 485.
Burlisor, v. Mihai Burlisor.
Burlovici, v. Carstea Burloviel, NIcoaril Bur- Busca, fiica Trofanei, nepoata Anisiei, vinde
Jovial. parte din Rosiori (Gcameni) cu iaz, moar,
grdini si prisaci, tin. Carligatura, lui
Burnariu, v. Dumitru 'turnar, Necoarii Bur- Drgusan i Neaniul dieci (1618, xnent.
undi'. 1619) XVII col. IV 289, 344, 345.
Burnar, fiul 1u Gavril staroste, stapan pe Busca, mama lui Alexa i Dumitru i bunica
un vad de moar la Batinesti pe Putna lui Gligorcea Ilretcanul din Botcsti (ment.
1607) XVII vol. II 136. 1616) XVII vol. IV 50-51.
Mimar, martor in Halasesti, tin. Neamt
(1552) XVI vol. II 36. Busca, mama lui Nicoara userel din Boble-
Burnar, spatar, martor in Brahasesti, tin. teci si a Standi din Mdrjeci si Vale-
Tecuci (1577) XVI vol. III 84. seni (ment. 1614) XVII vol. III 159.
Burnar, staroste, martor In Husi la varazo- Busca, mama lui Zabulica, Erenei 5i Ilenii,
rea unor 001 din Julesti pe Bailad (1599) vinde parte din Medeleni pe Prut lui
XVI vol. IV 263; si pentru *oimaresti Enache postelnic (1623 ment. 1624)
(1604) XVII vol. I 167. XVII vol. V 215, 276.
Burnar, usar, martor in Husi la vanzarea Busca, soma lui Mamalac, vinde satul Cali-
unei parti din Julesti pe Bailad (1599) mani pe Crack' lui Erimia vornic de
XVI vol. IV 263. gloata (rrent. 1619) XVI' vol. IV 316.

88

www.dacoromanica.ro
Busiuc, percepe darea untului in bani sub Buzatul, stolnic, tatl Maricai, Gligorie
Alexandru Movila voievod (ment. 1616) bunic lui Ion Fnteneanu din Buzati
XVII vol. IV 12. pe Siret si Mihilesti, tin. Bacau (ment.
I3usurca, V. Bisurca. 1548, 1622) XVI vol. I 580 XVII vol.
Buscul, v. Toader V 144, 145, 168.
13u5teanul, v. Cozma Busteanul. Buzatul, 1,1tav, sotul Armanci, intrit stapan
But eel bfitrfin, vecin, bunic lui Demescan In Mceseni sub Codrul cel Mare (1536)
miedar, Gligorcea aprod, Tiron aprod, XVI vol. I 385-6.
Bileac aprod i Dumitru din Parcova Buz, v. Ion Buzii, Maxim Buzfi, Simion
tin. Hotin, fost vecin lui Ghenghea mare Buz.
logofat, cumparii loe de odae si interne- Buzii, vtav martor la vnzarea unei prti
iaza satul Parcova (ment. 1615, 1618) din Cacaceri, tin. Falciu (1613) XVII
XVII vol. III 224, IV 246. vol. III 147.
Butas, boier, daruieste lui boil satul Stu- Buzau, v. Petru Buzfiu.
beiani pe Crasna (ment. 1456) XIV- Buzdog, v. Toader Buzdog.
XV vol. I 290. Buzdugan, v. Ionaseo Buzdugan, Itduean
Buta, v. Pfitru Buzdugan, Vasile Buzdugan.
Butcti, taGli lui Patrasco s.a. din Butici, tin. Buzdugan, fiul lui Dragoslav cel batran,
I lotin (ment. 164) XVII vol. III 12. vinde parte din Tomesti, tin. Tutova, lui
Butestil, in pricin Cu Ghenghea, vornic de Carstea mare vornic (1602) XVII vol.
gloata pentru satul Parcova (1615) XVII 1 40.
vol. III 224; <IV 246>. Buzdugan, fiul lui Tomsa Piperciu si tatl
Butrnas, pitar din Solesti, martor in Du- Anei din Pipercenii de Sus, tin. Orhei
sesti, tin. Vaslui (1625) XVII vol. V (ment. 1617) XVII vol. IV 213.
368. Buzdngan, fiul lui Maxim, tatl lui Gligorie
Butucele, vecin, in pricina cu Nbadaico s.a. din Vldeni, tin. Soroca (ment. 1619)
fost vomic pentru prti in satele Giordzasti XVII vol. IV 280.
si Vitoroji (1614) XVII 182. Buzdugan, in pricin pentru Borale i Je-
Butunesti (hotarul stupilor - ), familie in verteni sub Petru Schiopu cu popa Ilie
Toderesti <CArligatura> (ment. 1618) XVII (ment. 1610) XVII vol. II 331.
vol. IV 282. Buzdugan, martor la vanzarea unei parti din
Mica, fiica lui Ieremia i sora lui Toader Hitoci pe Barlad (1618) XVII vol. IV
si Macsin, vinde parte din Selistea (ment. 175, 280.
1586) XVI vol. III 326. Buzdugan, repot lui Luca, vinde parte din
Butcateauul, v. Gligorie Buleteanul. Huhurezi lui Nicoaea mare vornic (ment.
Butii, v. Dumitrasco But% 1624) XVII vol. V 281.
Butpatir, V. Botbitir. Buzdugan din Mitesti pe Moldova, jurator
Butucan, v. Gavril Butucan. in Pascani (1617) XVII vol. IV 190.
Butura, intarit stapfin in Sidavsca, tin. Buzdugan, sluga domneasca, stpan in Bros-
Orhei (1616) XVII vol. IV 52. teni, tin. Neamt (1546) XVI vol. I 513-4.
Butura, vecin din Cbiceni, vndut de Gli- Buzdugan, slug domneasca, nepot lui Con-
gorie lui Miron Barnovschi parc'lab de drea Trepdus, in pricin cu Toma viitav
Hotin (1621) XVII vol. V 26. pentru parte din Jiverteni (1585) XVI
Ibul urca, diac, serie act domnesc (1608) vol. III 279-280.
XVII vol. II 157. Buzdugan, tatl lui Petre i bunic lui Io-
Buturca din Miclauseni, tin. Iasi, martor, nascu din Stancesti (ment. 1606) XVII
(1613) XVII vol. III 122. vol. II 51.
Buturea, popa din Bobleteci, martor la Ma- Buzdugan, vecin, tatal lui Stefan vecin dir
drjeci si Vleseni (1614) XVII vol. Stroesti (ment. 1623) XVII vol. V 242.
III 159. Buzea, v. Mihail Buzea, Neculaiu Buze.
Buturca, vtman din Pasean, hotarric la Buzea, selistea lui in hotarul fantanei Bubu-
Sendriceni (1620) XVII vol. IV 493, 567. ruzeni, tin. Flciu (ment. 1546) XVI
Buturcoae, sotia lui Podolean mare vatav vol. I 488.
din Cernauti (ment. 1609) XVII vol. Buzau, sluga domreasc, fiui Anuscai, nepot
II 246. lui Carstea diac, vir de lui Gheorghe logo-
Buvin (Selistea lui la gura Saratei pe ft Selistea lui Dobrul la Turia (1552)
Prut (ment. 1452) XIV-XV vol. I 251. XVI vol. II 24.
Buzan, v. Ionasco Buzan. Buzea, slug domneasc, fratele lui Mircea
Buzan, prisacar al m-rii Secul dir satul s.a. vr cu Petrea Carcovici parcaiab,
Derinetul, scutit de diiri (1610) XVII intarit stapan cu loe pustiu pe Dobro-
vol. Il 281. vatul Mic la Glodul Rotund (1548) XVI
Buzanovschi, diac, martor in Galati la van- vol. I 553.
zarca unei prti din Tulucesti (1621) Buzea, tatal lui Ionascu, vinde satul Buzeri,
XVII vol. V 67. tir. . Iasi, lui Andrei logont i parcalab
Buzat, v. Mihul Buzat. de Neamt (1586) XVI vol. III 309,

89
www.dacoromanica.ro
Uniesen, mare cornis, in sfatul doinnesc Buzuaia, v. Cantina Buzuala.
(1618) XVII vol. IV 230. Bozal, din Soltanesti, vinde vie in Soltanesti
Buzichil, diacon, cumparii parte din Latesti lui Buzul parcalab (ment. 1617) XVII
de la Irimia fiul lui Lazor Urdobas (1602) vol. IV 216.
XVII vol. I 58. Buzul, fiul lui Gligor, viudo parte din Flo-
Buznaiu, V. Vasilie Buzniiiu. cesti, tin. Suceava, popii Gavril (ment.
Buzila, v. Efrim Buzila din *erbesti. 1597) XVI vol. IV 185.
fratele Anghelinei, nepot lui Gurban, Buzul, parcalab, sotul Carstinei din Solta-
vindc parte din Hulturesti lui Leahul nesti, tin. lasi, hotarnic al locului (Sco-
(1621) XVII vol. 1017.
Buzinco, diac, scrie aSte domnesti (1588- poseni> din gura Jijiei (1606, 1609) XVII
1620) XVI vol. III 374, 379, 458; IV vol. II 57, 58-9, 227; ucis de Mari
63, 256; XVII vol. IV 483. (ment. 1617) XVII vol. IV 216.
Buzne, v. lile Buzne. Buzul, pitar, martor la vanzarea unei parti
Buznesti, hrisovul sclistclor Dirnileni si Vr-
ful Baseului in mana lor (ment. 1610) din 5oimreti, tin. Suceava (1604) XVII
XVII vol. II 346. vol. I 167.

Caba, V. Toader Caba. Calce din Muncel, martor, hotarnic (1617,


Caba, bui ic lui Sin ion, cu parti in Lungeni 1621) XVII vol. IV 210; vol. V 70.
pe Moisiia (ment. 1622) XVII vol. V C.alcea, parcAlab de Roman, in sfatul dom-
107. nesc (1622) XVII vol. V 116; probabil
Cacica, f iica lui Dumbrava vornic, stap 'Ana acelasi: Calla, parcalab de Roman, ir
In Tiganesti pe Barlad (1617) XVII vol. sfatul domnesc (1622) XVII vol. V 163,
IV 97-98. 165, 166, 168.
Cadachia, cneaghina lui Lupul Dragota spa- Calea, v. Chilla, fiul lui COrsica,
tar si nepoata lui Borcea ceasnic, stapana Calla, v. Calcen, parcalab.
in B,Iiceni, Carulesti s.a. (1621) XVII Calcinen, fiica Renal, intarita in Ciuciuleni
vol. V 28. (1616) XVII vol. IV 518.
Calla, diac, serie act domnesc (1569) XVI Caliian, v. si QU'Uta.
vol. II 211. Cantan cel Miran, bunicul Magdei, irtilrit
martor la zalogirea unor prti din in Starosilti (ment. 1528) XVI vol. I
Botesti (1623) XVII vol. V 225. 294.
Calco, fiul lui Semeon, vinde dona prti din Callian, tatl lui Darman, slaVui In Coso-
Cohanesti (ment. 1600) XVI vol. IV 280. ceuti, Triciniti, Balinti s.a. (ment. 1517,
Calsin (Casil), fiul lui Ciumes i nepotul lui 1519) XVI vol. I 106-107, 153.
Hodor (1608, 1609), stapan In Buicani Caliianovici, v. lachlm Callianovicl.
XVII vol. II 171; vinde porti de sat lui Calimah v. Negel Calimah.
Dumitrachi Chirit postelnic XVII vol. Caliman, vataman, v. CAllinan.
II 182-238; v. si Casin. Calin, v. si QU'in.
Calsin, fiul Costandei, virde parte din Sir- Calla, biserica lui InchinatA rr-rii Bistrita
cani lui Gheorghe vornic de gloata (ment. (rert. 1427) XIV-XV vol. I 67.
1617) XVII vol. IV 112. Calin, mare comis, v. Callin, mare medelnicer.
Calapod, v. Efrim (Ifrim) Calapod, Gavril Cali, martor in lasi pentru vanzare In To-
Caiapod, Gheorghe Calapod, l'Atrase Ca- deresti (1625) XVII vol. V 325.
lapod, Petru Caiapod, stefan Calapod, Cali, mare vatav, v. Calin, medelnicer.
Toader Caiapod. Calin, vornic de gloata, martor in Iasi la
Calapod, aprod din Rusi, martor (1624) XVII vanzare in Becheni (1608) XVII vol.
vol. V 283-4. II 163.
Calapod, bunicul lui Ifriin din Vliiceni (ment. Calina, v. si Calina.
1619) XVII vol. IV 311. Calina, stapana In Bratulesti pe Trotus (1609)
Calapod din Valtiu'eni, martor (1621) XVII XVII vol. II 198.
vol. V 68. Calina, mama lui Duma din Rascani (1500)
Calapod, mare hAnsar, v. Toader Catapod. XV vol. II 309-310.
Calapod, tatal Anghelinei (cneaghina lui Ma- Calina, mama Marine& si a Tudorei din Has-
teias logofat) (ment. 1560) XVI vol. II nasani (ment. 1574) XVI vol. III 30.
132; v. si Gavril Calapod. Calina, nepoata lui Duma Brudur din TA-
Calca, V. Mihaila Calcas. pesti la Olteui, vara cu Alexa Nebo-
jatco (1546) XVI vol. I 463.
Calina, paraul ei la obarsia Dobrovatului
In text cu litera mica. (ment. 1503) XVI vol. I 41.

90
www.dacoromanica.ro
Calinfc, tatAl lui Lazar din Dr*Acicani (ment. Candachia, cneaghina lui Gligorie <Buhus>
1623) XVII vol. V 241. din Stetcani, IntAritA In CArbunesti peste
Calinifa, sotia lui Procopie, stApAni In Brit- parte Cu vecini (1625) XVII vol. V 329.
cani (1569) XVI vol. II 187. Candachia, fiica Albului, vinde parte din
egurnenul m-rii Vatopedi (1560) Butici lui Nestor Ureche mare vornic
XVI vol. II 155. (1611) XVII vol. III 12.
Cansa, mitropolit de Roman, primeste danie Candachia, tuca Anei BAdeasa, vinde in GArt-
downeascd (1445) XIV-XV vol. I 213. steni si Contesti lui Cozma Staico (ment.
C.:fistra, tuca (?) lui Buzdugan, vinde parte 1622) XVII vol. V 157.
In VIAdeni lui Coste Bocioc vornic (ment. Candachia, flica Anuscdi i nepoata lui Toa-
1619) XVII vol. IV 322. der vistier (1579) in pricind pentru satul
Calistrat, fiul Antimiei, vinde parte din Spd- VIAdesti XVI vol. III 127-8; vinde pgrti
tdresti lui Deleul aprod (ment. 1625) din lacobesti vdrului sAu Stefen PrA-
XVII vol. V 367. jescu XVI vol. IV 160, 163.
Calistrat, egumenul m-rii Probota (1555, Candachia, fiica Cdrstinei, v. Candachia,
1568) XVI vol. II 94-5, 181. fiica lui Dumitru Ciochin.
Caiistrat, egumenul m-rii Rdsca (1569) XVI Candachia, tuca lui Boldur diac, vinde satul
vol. II 183-4. BArbtesti (tin. Roman)lui Gheorghe vornic
Calistrat, egumenul m-rii Sf. Ilie din Suceava de gloatd (ment. 1617) XVII vol. IV
(1625) XVII vol. V 344. 111.
Cal imtru, egumenul m-rii Probota (1615, Candachia, fiica lui Condre si nepoata lui
1616) XVII vol. III 219; vol. IV 3. Boldescul vinde pArti din Boldesti lui
Calimtru, egurnenul m-rii Sf. Ilie (1613) XVII Nicoard Prjescul (1608) XVII vol.
162.
vol. III 131. Candachla, fiica lui Dumitru Ciochin si strd-
Callstru, egumenul m-rii Voronet (1583) XVI nepoata lui Petaca (Petrea) pArcdlab,
vol. III 228. sotia lui Lupul Neghici, vinde In BAJA-
Calnds v. Glloorie Calnals ciani lui Stratulat Dobrenchi (1616, 1624)
Calan, v. Clalmlu. XVII vol. IV 9; V 301.
Caloghera, v. lana ClugSrul, vistier. Candachia, fiica lui Ion Tunsul, vinde parte
Cal dan, singa' domneasc, intdrit in Rja- din Tunsesti lui Gavriil (1561) XVI vol.
venti (1441), XIV-XV vol. 1177. II 157.
Caloianu, sat la (ment. 1525) XVI vol. Candachia, fiica lui Ion Voinisd, cu parte
I 305. In Volcesti (1620) XVII vol. IV 455.
Calotd, v. Petrea Calotal, Callotesti.
Candachia, fiica lui Milea si strnepoata lui
Calotd, bunicul slugii domnesti Ion s.a. din Duma Micaci, vinde siliste pe Berheci
Ddesti (Vldesti) (ment. 1604) XVII lui Nestor Ureche mare vornic (1605)
vol. I 147. XVII vol. I 229.
Calotd din Popicicpni, tatAl Nastasiei (ment. Candachia, fiica lui Pdtrasco logoft, enea-
1621) XVII vol. IV 457. ghina lui Bucioc vornic, apoi a lui Nea-
Calotd, tatAl lui Rfei din Bdrbosi pe Moi- goe postelnic (1620-1624), stdpiind peste
sia (ment. 1621) vol. V 117. silistea Brosteni <tin. Suceava> XVII
Calul, v. Dumitru Calul. vol. IV 431; in pricind pentru Hfintesti
Camarici, V. si Cilindrici. cu Pilat clucer XVII vol. V 226; recu-
Camarlai, strAbunicul lui Ignat, Luca, he- noaste danie fAcut'd m-rii Bisericani
rnia s.a. cu privilegiu de la Stefan cel XVII vol. V 100.
Mare voievod pentru Rosiori (rnent. 1558 Candachia, tuca MagdAlinei si nepoata lui
-1587) XVI vol. Il 100; III 131, 138, Petru Huhulea, vinde in Rdzina lui BA-
351; probabil acelasi: Camarin, tatAl Ma- seanul vornic i in FrAtesti lui Ghenghea
ricAi i AnuscAi din Grozesti i Manesti logoftit (ment. 1617, 1624) XVII vol
(ment. 1479) XV vol. II 13. IV 149; V 309.
Can (Con ), fiica lui Toader Candachia, fiica MaricSi i nepoata lui Dra-
stolnic, vinde saliste la Viezuri (Scum- go s vornic, vinde satul Brdiesti lui Tu-
pia) lui Marco s.a. (1555) XVI vol. II 5. doran vames s.a. (1555) XVI vol. II 80.
Cauanou, bunicul Magdei, fratele lui Negrild Candachia, fiica Nastasiei i nepoata lui
(ment. 1459) XV vol. II 234. Plitrasco ceanic, vinde in Boziani lui
Canavutzos (Canavutos), gelep, strdnge gos- Vasile comis (rnent. 1604) XVII vol. II
tina de oi (1591) XVI vol. IV 21, 24. 221.
Cand, v. Oand, fiul lui Ilie Botasen'. Candachla, fiica popii Grozav Ivul, viuda
Candachia, v. si Cadachia, Marta Candachia. satul Pesteanul Vechi (Gurguiati) lui
Candachla de BAlAceni (1:l'arana), fiica lui Miron Barnovschi hatman (1622) XVII
Petrea pArcAlab, lasA nepotilor pArtea vol. V 117.
ei din BA15ciani (1616, ment. 1624) XVII Candachla, fiica Todosdei si sora lui $tef ul,
vol. IV 9; V 301. vinde pArti din lacobesti i Stetcani ve-

91
www.dacoromanica.ro
rilor ei $tefan i Nicoara Prjescul (1588 Capota, nepotul lui Cretul de pe Elan, sta-
1601, ment. 1606) XVI vol. III 386-7; pan in Drugi, Murgeni s.a. (1528) XVI
IV 242; XVII vol. I 19; II 26; v. si Can- vol. I 285.
daehia, !ilea Anusciii. Capota, viitav, martor la vfinzare In Teberce
Candachia, jupneasa lui Dumitru Goe mare (ment. 1609) XVII vol. II 269.
vornic (1609-1625), stapna in Balonii- Capotea, satul lui la Obarsia Paraului (ment.
resti, Doljesti si Buruienesti XVII vol. 1535), XVI vol. I 371.
II1 3, 165; V 133, 191, 321; cumpara In Capotici, v. Lianas Capotiel, Ion Caputeel,
Balomiresti si Lteani XVII vol. II 269; Lupul Capotici, Naeu Capotiel, Tender
III 172, 177; IV 67. Capotiel.
Candachia, jupineasa lui Neagoe postelnic, Capotici, v. Capotiel, postelnic parcalab
v. Candachia fiica lui Patrasco logofat. de Orhei.
C.andaehia, mama slugii domnesti T nasie Capres, v. Toader Capres.
(ment. 1618) XVII vol. IV 286. Capsa, v. Constantin Capta, Gavril Capa,
Candaehia, nepoata lui Dambole sau a Pa- Simlon Capten.
laghiei, vinde in Cmpurile, Ftcoasa Capta, din Toderesti, tin. Carligatura (ment.
s.a. lui lvasco Crjan (1614) XVII vol. 1625) XVII vol. V 324.
III 171. Capa (Capta), vistiernicel, martor la viin-
Candachia, nepoata lui Rango, mama lui zare in Buruienesti (1619) XVII vol. IV
Albota vtav din Rusciori, soma Gaftei, 355, 359.
vinde In Boldesti lui Nicoar Prajescul Capa, v. Gavril Capsea.
logofat (1601) XVII vol. I 2, 3.
Candachia, nepoata Todosiei Tabucioaiei, Capsea, v. Sinaloa Capsea, Gavril Captan.
v. Candaehia, fiica Anuscai. Caputeci, v. Ion Caputeci.
Candachia, sora lui Dorobati vtav, intarita Cara, v. Gligorie Cara.
peste parti cumparate In Tgnesti, Caraba, v. Drawls Caraba, Toader Caraba.
nissti si Binesti (1574) XVI vol. III
42. Cara bet, 'v. Petru Carabet.
Candachia, sora lui $teful, v. Candaehia, Caracaxis, v. Lampos Caracaxis.
fiica Todosiiei. Caraehluzel, tatl lui Porcea aprod din To-
Candaehia, soma lui Vasile, vinde parti din deresti si ginere (?) lui Coste logoit
Corlatesti i Stejereni lui Damian vistier (ment. 1599) XVI vol. IV 273-4.
(1603) XVII vol. I 96.
Candachia, sotia lui Tama aprod, intarita Caraehluzel, tatal lui Parvul i bunic lui Avram
In Hilipesti (1606-1607) XVII vol. II Parvul din Buruinesti (ment.. 1619) XVII
8, 115. IV 360.
Candrea (Candrini), v. Condrea, fiul lui Caraghiuzal (Carachi71) cel biltran, hotarnic
Hodco. la Piscul Morilor pe Vasluet (ment. 1596
Candrea, slugal domneasca, fiul lui Greul, 7) XVI vol. III 330, 356; v. si Ion Cara-
stdpan In Giurgesti pe Stavnic (1465) ghizel.
XIVXV vol. I 337. Caraaine, satul lui pe Dobrusa (men t. 1437)
Cant, V. Ion Cant, Matei Cantaenzino. XIVXV vol. I 147.
Canta, v. lordaehl Canta. Caragunieii, satul unde sunt ~, familia (?),
Cantacuzino, v. Andronic Cantaeuzino, Con- in intrirea data' lui Mihail de la Dorohoi
stantin Cantacuzino, Dnmitrasco Canta- (1437) XIVXV vol. I 147.
cuzino, lannehi Cantaeuzino, Iordaehl Can-
tacuzino, Matei Cantacuzino, Mihs;11 Caraiman, v. Ion Ciiraiman, Neeulai Carat-
Cantacuzino, Serban Cantaeuzino. man, Procop Caraiman.
Caplan' (Caplena, Fantana Caplei), in toponi- Caramiz din Carlomanesti, cumpfira In Fe-
mia satului Sapteliceani (ment. 1570 tinghesti de la Avram din Ciortolorni
1589) XVI Nol. II 219; III 370, 412, (1596) XVI vol. III 300.
433 4. Caranieula (Cari...), fntana lui In ocolul
Capota, V. GavrIl Capotil, Gligorie Capotal, Reni (ment. 1608) XVI vol. III 397;
Ion Capota, Iona.sco Capota, Marco Capo- IV 103, 142; XVII vol. II 139.
ta, Nicoara Capotii, Saya Capota.
Capota din Bilauti, tatill lui Ion si bunicul Carapaton, Carapatona, v. Ion Carapotom.
lui Miron Robul din Baseni (ment. 1619) Caras, marzea, <comandant Mar), la cal
XVII vol. IV 352. din Moldova (ment. 1611) XVII vol.
Capita, fiul lui Toma, viudo Mlinei s,.a. III 29.
parte pe Sarata mai sus de Surdesti (1546) Carate, v. Toader Carate.
XVI vol. I 524. Caravdiotis, v. Stefania Caravdiotis.
Capota, in pricina cu popa Mihul pentru Pas- Carazias, postelnic, casap, v. Lampos Cara-
cani (1625) XVII vol. V 359. eaxis.
Carambu, v. Drawls Carambu.
Careicil (Carcico) (Mica (1436) XIVXV vol.
1 limba slavona: cocos",. I 137, 145.

92
www.dacoromanica.ro
Carlac al lui Laslo, om sarac din Harlan, Caterina, fiica lui Sima Mihailas si nepoata
vinde vie lui Stefan cel Mare (1470) XIV- lui Palm Liteanu, intarit in Candesti,
XV vol. I 373. Hertea, Milinesti s.a. (1560, 1590) XVI
Carp, V. Vasilli Carp. vol. II 152; III 455.
Carpu din Gereni, martor la punere in sta- Catina, v. Miclaus Catina.
peinire In Pochi (1612) XVII vol. III 83. Catinea Ghica, petitionara (1827) XVII vol.
Carp (Carpu), diac din Miclausani, cumpiiril IV 447.
partt in Miclausani si e intarit (1609- Catre: , fiica lui Stefan, stranepoata lui Fodor
1613) XVII vol. II 225, 226; III 95, 122. Raspop si sotia lui Vascan, stapana in
Carpu, hotnog, in pricina pentru Bodesti, Raspopeni (1603) XVII vol. I 88.
tin. Soroca, cu Ion Potlog camilras s.a. Catrea, mama lui Vasilli din Holohoreni (ment.
(ment. 1617) XVII vol. IV 107. 1611) XVII vol. III 14, 40.
Carp, vornic in sfatul domnesc (1453) XIV- Catrea, strnepoata lui Fodor Faurul, vinde
XV vol. I 417. parti in Sircani (ment. 1617) XVII vol.
Casapu, v. laeomi Casapu, Lamba Casapu. IV 112.
Cascoe, v. aka Caseoc, Simian Caseoe, Catrena, mama lui David si a Titianei din
Toma Caseoe si Cfiseoesti, farrilie. Stetcani (ment. 1606) XVII vol. II 26.
Cascoia, comis in sfatul domnesc (1447) XIV- Catrina (Pritrascoaia), cneaghina. lui Pa-
XV vol. I 222. trasco Prajescul diac, stapana in Bog-
CasiIan din Zahoreani (?), da' marturie pentru danesti (1605) XVII vol. I 193-4.
vanzare in Dumsani (ment. 1619) XVII Catrina, tuca Buhusoaiei hatma'neass (ment.
vol. IV 417. tarzic) XVII vol. II 52.
Casin, v. Caisin. Catrina, fiica Dragolei i sora Odochiei, vin-
Casin, fost pfircalab, cumparei parte din Hod- de parte in Mireni lui Nicoara mare vomic
zoresti de la Mircea (1590) XVI vol. III (1617) XVII vol. IV 76, 118.
465-6; probabil acelasi cu Casin, spatar Catrina, fiica lui Durn si mama lui loan
in sfatul dcannesc (1576) XVI vol. III din Durnesti i Culisoara (ment. 1529)
76, 77. XVI vol. I 299.
Cash' Tamil, rascumpar5 moldoveancii, roaba Catrina, fiica lui Lcahul, vinde parte in
la Mari (1600) XVI vol. IV 279. Hulturesti lui Dragan comis (ment. 1621)
Cali, v. Stan XVII vol. V 17.
Casin, selistea lui In privilegiul lui Vlasin Catrina, tuca lui Vranceanul i ncpoata lui
Cretescul (ment. 1443) XIV-XV vol. I Toader Ullmann si Vlad vornic, stapan
197. In Olescani, Romanesti si Hodresti (1548)
Cas, V. Grigorie Cal. XVI vol. I 555.
Casota, V. Dragomir C.asotii, Grozea Casotii, Catrina, mama lui Griga i bunica lui Io-
lean Casota, Mircea Casota,1 Toader Ca- nasco din Candesti (mert. 1617) XVII
ot . vol. IV 114.
Casot, clucer, nepotul lui Otel, vinde dom- Catrina, mama lui Luca s.a. i matusa (?)
nului Havarona (1520) XVI vol. I 174-5. lui Draghici viitav din Obarsia pe Volea
<Cas>ot, hotarul lui (ment. 1466), XIV- Alba (ment.. 1546, 1569) XVI vol. I 529;
XV, vol. I 353. II 198-9.
Casotai, nepotul lui Ion Furdui i strane-
Catrina, mama Odochiei si Anei din Verti-
potul lui Petru Gug, vinde in Ciobotesti poroh (rnent. 1602-1603), XVII vol. I
(1609) XVII vol. II 216. 62, 114.
Casul, v. Grigorie Cas, Ionaseo Casul. Catrina, mama Sofroniei din Popiscani
Catacuzino, v. Costantin Cantacuzino, MI-
sotia lui lonasco (ment.. 1621) XVII vol.
hail Cautacuzino. V 61.
Catrina Patrilscoaia, v. Catrina, creaghina
Catamare, stapn in Catamareuti, face schimb lui Patrasco Prajescul.
cuCupcici vornic (ment.. 1431) XIV- Catrusa, fiico si sotia lui Ishco-
XV vol. I 93. rita, stamina' in Rogosesli (162:3) XN
Catargiu (Catarsil), v. Apostol Catargiul, vol. IV 183.
Ille Catargiu, loan Catargi. Catar, v. Andrei Catar.
Catea, v. si Catea. Catifos, v. loan (Altos.
Catea, mama Caterinei si a Anei din Lehet- Cauea, v. Toader Caul.
cent (ment. 1569) XVI vol. II 209. Caul, prisaca si via lui, in hotart 1 satului
Catea, mama lui Dronea si a Cristinei din arzaresti (ment. 1525) XN 1 vol. 1 225-6.
Vladeni, tin. Harlan (ment. 1617) XVII Canto, N. loan Cautes, Luca Cannes.
vol. IV 160. Cautes, poiana lui la lliesesti pe Cobale (ment.
Caterina, fiica Catei, intririt. in Lehaceni 1535, 1546) XVI vol. I 369, 459.
(1569) XVI vol. II 209. Cazachis, v. Teodor Cazaehis.
Caterina, fiica lui Eremia Movila si a doam- Cazacul, v. si Ciizacul, Petrea Crimea'.
nei Elisaveta, in pomelnicul m-rii Suce- Cazacul, diac, serie act domnesc (1609) XVII
vita (1597) XVI vol. IV 175. vol. 11 256.

93
www.dacoromanica.ro
Caracul, frate cu Chiril, Draga s.a., vinde Miman (Caliman unde a fost vatamate
parte din VIAdeni, tin. Soroca, lui Coste In satul de sub Dereni (ment. 1517, 1519)
Bucioc mare vorric (ment. 1619) XVII XIVXV vol. I 107-108, 149.
vol. IV 332. CAliman (unde a fost ~), in sat pe Tutova
Cazacul, nepotul (?) lui Lupul <din Urecheni>, (ment. 1448) XIVXV, vol. I 230.
vinde livada lui Gotftan din kAntAlesti Cfiliman (unde a fost curten lui In
lui Toader DubAu hotnog (1617), JumAtAteni pe Jijia (ment. 1492, 1495)
XVII vol. IV 134. XV, vol. II 176, 209-210.
Cazan, v. si Cazan, $andrea Cazan. Vadul in hotarul satului Gos-
Cazan (Cazanu), fiul lui Nastea si nepotul tile*ti (ment. 1488) XV vol. II 101.
lui CAzAnel, in pricinA cu Elisei paharnic CAlimnescu, v. Ion Cillimfineseu.
pentru prti din Helevii (1613) XVII Calin, v. Calin, lrimia Cfilin, Mihai
vol. III 150. pAdurea lui hotarul satulu Mij-
Cazan, fiul Sorei Aricioe si strnepotul lui loceni (ment. 1612) XVII vol. III 235.
Vlaico setrar, vinde parte In VIAiceni Cfilin, singa domreascA, fiul lui Vlad Orbescu,
lui MAnAilA vornic de Stefanesti (1614) intfirit in Raspopi, Iliesti i Ctelesti
XVII vol. III 162. (ment. 1491) XV vol. II 168.
Cazanu, tatl Nastii i bunic lui Avram Calla (Cali), mare medelnicer (1599-1605),
(din> Poiana GAuricea (ment. 1624) XVII stapan in CAlcesti pe Pereschiv, Drago-
vol. V 261. miresti pe Smila, Dobromiresti s.a. XVI
Cazanel, tatAl (?) Nastei i mosul lui Cazan, vol. IV 272; XVII vol. I 206, 217-20,
cu pArti in Poiara pe TazlAu si Helevii 244; mare vAtav de Tutova (1599) XVI
(ment, 1613) XVII vol. III 150. vol. IV 249-50, 272; medelniccr in
CA... (unde a fost ), <cneaz> in satul lui sfatul domnesc (1605) XVII vol. I 226,
Cemat Ploscar (ment. 1448) XIVXV. 228; martor XVI vol. IV 249-50; pro-
vol. I 229. babil acelasi: Cali, mara corris (1594,
Citbae, tatAl lui CrAciun *.a. si bunicul Ct- 1607) stApin al satului Martinesti, in
linei <din> Holohoreni (ment. 1611) pricin cu rAzesii lui XVI vol. IV 116;
XVII vol. III 40. intfirit in Milesti pe Pereschiv XVII vol.
Cficfirazil, valea lui, In hotarnicele mor sate II 88-9; mare (?) vAtav de comisi (1594)
Cobolta (ment. 1570, 1580) XVI vol. II XVI vol. IV 116; martor XVII vol. III
219; III 133. 127.
Cacareara, v. Giurgea Cacareara', lonaseo Calina, v. si Calina.
Cacareara. Calina, fiica Armencii si mama lui Grvril
Ciieleodan, vlav, martor la dania_ din MAs- <din> SAcuiani, t. Neamt (ment. 1616)
tAcani (ment. 1599) XVI vol. IV 262. XVII vol. II 73.
CaciulA, v. Panfi Calina, fiica lui Budici si mama lui Ion s.a.
Calcaiu, v. lonasco CAleAta. <din> BogdAresti (ment. 1580, 1583) XVI
CAlcau, V. Zbere Cfilefin. vol. III 145, 233.
Calcea, din Buzdeni, bunicul Anilai <din> tuca lui Carste mare vomic, druieste
CiurcAseni (ment. 1603) XVII vol. I
satele Floresti si HrAnesti, casa s.a. m-ril
67.
Floresti (1598) XVI vol. IV 138, 234.
Glceia, v. CAlce. Calina, fiica lui Grozea i nepoata lleanei,
CAlcul, pitrel, v. Gligorie Calca'. stApAnA in FrAtienesti (1596) XVI vol.
CAIdArarul, v. Nechifor Cfildfirarul, Vasilie II 185.
Cildfirarul. Calina, fiica lui PAtru Gug si bunica Sofro-
nei s.a. <din> Ciobotesti i ipsea (ment.
CfildalrusA (Crldruse), tata! lui Mosoiul 1609) XVII vol. II 216.
bunicul lui Nicoara <din> FantAnele, CAlire, fiica lui Roman Ples, v. Gfilina.
tin. Tecuci (ment. 1623-4) XVII vol. V Calina, fiica lui Simion, vinde o jumatate de
214, 276. moarA din TigAnesti lui Bolea staroste
addAruse (CAldrusi), sotul jupanesei Rusca de Putna (1553) XVI vol. II 35, 36.
<din> ViAiceni (1619, 1621) XVII vol. CAlina, fiica lui SArbanu din OlAsasti si mama
IV 311, V 23. lui Barnovschi (ment. 1621) XVII vol. V
CAIdArusoaie, v. Busca CAldfirusoale. 56.
CfildArusu, tatAl lui Meletichi, intArit in Za- Mina, fijen VAstadi, vinde parte in Huhu-
loceani (ment. 1607) XVII vol. II 128. rezi (Porosecini) lui NicoarA mare vornie
CAliian, V. si Caliian. (1617) XVII vol. IV 119.
Callan din Cetatea <Alba>, tatal lui 'vasco Calina, mama DrAghinei i strburica SorcAi
Iurie (ment. 1480) XV vol. II 19. din VIAdeni pe Jijia (ment. 1581-1617)
CAllian, vinde loe de casA in lasi, jupanesei XVI vol. III 154; XVII vol. III 157,
Ana GolAe (ment. 1608) XVII vol. II 167; IV 160.
171. CAlina, mama Nastei i bunica lui Condre
CAliman, v. Andrias Ultiman, loan adiaran, din Oncesti (ment. 1603) XVII vol. 1
retrea Cfilhnan, Toader Miman. 107.

94
www.dacoromanica.ro
Calina, nepoata lui Bark, stapan in Goci- Camil, v. Toader CfuniIA.
manesti (1548) XVI vol. I 575. Cana, v. Oansi, fiul lui Ilea Botescul.
Calina, nepoata lui Filip Bolita i sora slugii Cande, v. si Cande.
domnesti Icremia vinde parti din Candesti, v. Candesti.
Dragomiresti si Vad (1528) XVI vol. Candia, fiul lui Bobian i nepotul lui Trifan,
I 251. vinde parte din Pulesti pe Putna lui
Callina, stranepoata lui Vlasin, Ninde parte Nechifor (rnent. 1617) XVII vol. IV 520.
din Zliltari lui Paos vornicul (1590) XVI CAneai, V. Ion Calmat.
vol. III 467. Caneta, v. State Coneta.
Calina, sotia lui Pricopie Leahul, stapana Capatan, tatal slugilor domnesti Gherasim,
peste cumparatura in Britcani (1581) Moloditi s.a. <din> Plesani (ment. 1605)
XVI vol. III 150. XVII vol. I 219.
Calinescu, v. Saya Calineseu. CapaIiinfi, slugfi domneasca, tatl vitreg al
Imilloiu, vdtav, martor la vnzare in Mi- Fedorei i Nastei, ginerele (?) boierului
clesti (1604) XVII vol. I 122. Corui, vinde un loc de moara pe Brat:Wei
Cahriltui, v. Neagul Calmat:11u. lui Stanciul aurar (1486) XV vol. II
Cdlmul din Trifesti, martor la vanzare din 53-54.
Bosiori (1588) XVI vol. III 371. Capatina, v. Toma
Calnau, V. Cliinani, spatar. Ciipatinii, din Buziiani, martor (1623) XVII
Callotesti, familie din Popiscani (ment, 1620) vol. V 217.
XVII vol. IV 457; v. si CaIota. Capatinfi,in toponimia Nsaestilor (ment.
lugarul, v. Giurglu, calugar. 1570) XVI vol. II 227.
Ca!agar, vinde parte din Hreasca lui Simion Capeneag, v. Ion Capeneag.
Malai (1625) XVII vol. V 371. Capeneag, vatav, tatal Maria% bunicul lui
Calugr, vislier, v. lane Ciilugarul. Vascan <din> Capenegi (ment. 1617) XVII
Calugeirita, v. Axinia, calugarita. vol. IV 140.
Calugarha (unde este In toponimia unui Capengeag, v. Ion Capeneag.
sat al lui Oancea logolat (1445) XIV- Caputan, v. 111e Capitan.
XV vol. I 209. Capotescul, v. Cramlel Capotesen, Dragoman
Calugarul, strangtor de sulgiu (ment. 1616) Capoteseul, lurk Clipotescu, Ivan Capo-
XVII vol. IV 12. tescu, Palm Cilpotescul.
Clugrul, tatlil lui Dumitru diac (ment. Calpotici, v. Ioanas Capotlel, lonas Capotici.
1546) XVI vol. I 481, 491. Capotiel, frate (?) Cu Boldul si Avradin, ir-
lugarul, tatal lui Ion din Sendreni (ment. tarit stapan In Onesti i Vertiporoh
1625) XVII vol. V 333. (1513) XVI vol. I 88.
lugarn1 (unde a fost -) satul lui druit Capotiel, postelnic si parcalab (1601, ment.
lui Cernat Ploscar (ment. 1448) XIV- XV 1617), vinde loc de casa in Iasi lui
sol. I 229. croltor, XVII vol. I 7; marturiseste pen-
Carnimilrescul, in hotarul Obracenilor (ment. tru vanzare in Macicauti XVII vol. IV
1598) XVI vol. IV 233. 198; probabil acelasi: Capotlei, hotarnic
Camirasul, tatal Docai, stapan pe vecini la Horbinesti (1590) XVI vol. III 458;
In Cabiceni (ment. 1622) XVII vol. V parcalab de Orhei In sfatul domnesc
116. (1589) XVI vol. III 419, 437.
Caprioara, v. Dumitru Caprioarfi, Virile() CA-
Ciinifirfisoiu, jupneasa, <in exil) la Bozen prloara.
in Tirol (1594) XVI vol. IV 110. Captor, v. Simion Captar.
Gana:lei, v. si Camariel, Comarici, Cos- Caputici, v. Nan: Caputicl, Toader Capone!.
Cpsulet, v. Sava Capsule'.
Calmarlei, fiul lui Duma si tatal lui Sirrion Caprocea, <galbenar>, strange dajdie (1616)
carnarasul <din> Rosiori, tin. Neamt (ment. XVII vol. IV 11.
1606) XVII vol. II 75. CaprHa, vara Cu Gliga, d'a satul Draxinesti
Cmarzan, v. Dumitrasco Camfirzan. In schimb pentru Dobreceanii lui Luca
Camirzan din Cmpul lui Drago s din satul Arbure (ment. 1576) XVI vol. III 79.
Rediu, hotarnic (1623) XVII vol. V Caprilanu, popa, scrie zapis (1614) XVII
207. vol. III 156.
Cfamirzan, parcalab de Orhei In sfatul dom- Caprior, tatal lui Petrea, rrartor la Horlesti
r.esc (1576) XVI vol. III 76, 77, 80, 84. (mert. 1615) XVII vol. III 202.
Camfirzan, sotul Stanel, druieste o casa Cpsulet, V. Saya Capsule'.
m-rii <Moldovita> (1448) XIV-XV vol. Caracola, V. C.hlracola.
I 227. Caraiman, cA-asnic, comis, pahamic, v. Ion
Camarzineasa din Soci, mama Marici (ment. Carahuan.
1608) XVII vol. Il 186. vornic, v. Procop Caraiman.
Camarzanescul, v. Lupe Cmarzinescul. tatal lui Stratul <dir> tefeni
Carona, tatl (?) Fetcai din Col:Calla pe Nis- (went. 1611) XVII vol. III 33.
tru (ment. 1482) XV vol. II 35; v. si Carbure, v. Ion CsIrbure.
Ciumalaiu. Cara, v. Petrea Cfirea.

95
www.dacoromanica.ro
Careoae, fiica lui Onciul, daruieste parte In Carstea, martor la vanzarea din Sendreni,
Iurcduti lui Stroici (ment. 1614) XVII v. si Carstea cel batrAn.
vol. III 178. Cfirstea, popa din Ivalnesti, tata' lui J2ragos
Carril, v. Gligoreea Carca. (ment. 1622) XVII vol. V 148; probabil
Cifren, usar, tatAl lui Gligorcea s.a. din Pe- acelasi: Cfirstea, popa, tatl lui Dragus
trimanesti (ment. 1617) XVII vol. IV <din> Leucesti (ment. 1574) XVI vol.
216. III 39.
Cdrham, V. Calrstea Carham, CArbanal, Cor- Carsten, razes din Fetionesti, rascumpard se-
han, Crahan. liste cumpArat de Stroici logofAt de la
Califica, postelnic, strdmos lui Grigori din unii rAzesi (1611) XVII vol. III 18.
Coldcesti (Furcani) (nient. 1605) XVII Carstea, tatAl lui Coslan si al Zlatei din Bol-
vol. I 217. desti <Bodesti>.
Cdilig, v. si CarlIg, Mudes Carlig, Tender Carstea, tatal lui Patru <jade din> COrsloi
Carlig. (ment. 1419) XV vol. II 164.
Carlig, vornic de poartd, hotarnic la Mogo- Cairsten, tatal lui Petrea vistiernicel s.a.,
sesti, tin. Neamt (1625) XVII vol. V 362. intarit in Saca, tin. Bacan, (ment. 1616)
Carmd, v. Petrlea Ciirma. XVII vol. IV 67.
CArnul, V. si Cdrnul. Carste, unchiul lui Ciucul Porosilci, cunipArd
Oran! Tudor, <deseatnic>, la desetina din stupi parte din Mdeicauti de la Stoica (uent.
la Vrslui (1588) XVI vol. III 410. 1617) XVII vol. IV 198.
Crstar a, V. Cantina. Carstea vornic de tairg din lasi, cumpAr5 parle
Calrstana, fiica lui MihAila si mama lui La- din Stigoreni de la Gavril si Vasilca
non, Toader s.e. ain Bodesti (ment. (1621) XVII vol. V 51.
1602) XVII vol. I 41. Cfirstea Bals (Cristea vornic mare, talal
Carsatna, tuca Magdei, nepoata Arvasiei si lui Lupu sulger din lonaeni pe Jijia,
mania slugii domnesti Focsa din Oboro- al lui Grigore pahrrnic s.a., sotul enea-
ceni, tin. Roman (ment. 1606) XVII ghinei Odochia-Roxanda (mcnt. 16(2;
vol. II 26. 1610, 1617) XVII. vol. I 46-7; II 323;
CArste, Carstea, CArstia, v. Carstea, Cristea. 1V 147; probabil acelasi: CArstea, vornic
Cfirstea, croitor din Turbatesti, martor la de Tara de Sus, in sfatul domnesc (1594)
vAnzare (1617) XVII vol. 1V 117; pro- XVI vol. IV 116; v. si Carstea, posteloic.
babil acelasi: Carstea, croitor, martor Ciirstea Carham, martor la N'Amare din Dra-
la o danie din Iasi t'amad m-rii Sf. Saya gomiresti, <tin. Nearnt> (1575) XVI vol.
(1610) XVII vol. Il 340. III 59.
Ciirstea, din Balomiresti, tatal lui Vasilie Carstia cel Negru, v. Carstea Negra'.
(ment. 1610-1619) XVII vol. fi 339; Carstea Gugoasl, cu vic la ScAndureni (1603)
III 3; IV 400. XVII vol. I 86.
Carstea (Crirste) dir martor la da-
nie din Stefeni (1611) XVII vol. III 34. Carsten IIMAucescul, tatal Anghelinei si bu-
Csirstea din Sdvesti, megies hotarnic la To- nicul Ruscai, stripOn in BrAtiesti,
plita (1579) XVI vol. III 129. Suceava (ment. 1609) XVII vol. II 223.
Carstea din tdrgul Siretului, cumpAra (?) Carstea Ioni, fiul lui Albul si tata' lui lia-
miere (1621) XVII vol. V 62. fail Mugar s.a. din Butici (ment. 1611)
Carstea din Va du, om bun, martor la van- XVII vol. III 12.
zara in Dragomiresti (1575) XVI vol. Carstelel (CrAsteleiu) din Todiresti, tin.
III 59. ligature, fratele lui Flori, martor (1618,
Carstea, fiul Anuscali, vinde parte din Tode- 1625) XVII vol. IV 264; V 324.
resti, lui Stefan Danca, curtcan (ment. Carstilan, portar, total lui Iurasco (wat.
1624-1625) XVII vol. V 305, 35.5. 1617) XVII vol. IV 181.
Ciirstea, <Hui> lui Marco, martor la zdlogirea
urei parti din Scopeni (1600) XVI vol. Cantina, cneaghina lui Gheorghe Lozonschi,
IV 309. v. Carstina, parcAlAboaie.
Carstea, fiul Tatei i stranepotul lui Balos Carstina, fiica Albei si mama Tudorei a Stei-
paharnic, Intarit In Holohoreni, dupd moae de la NOnesti i Defedeleni (ment.
Impartire (1573) XVI vol. III 25. 1609) XVII vol. II 255.
Carstea, fratele lui Dragu i nepotul lui CArstir a, tuca Anitei, v. CArstina, fiica lui
CArste, stapan lu Poenile (Petresti) (1572) Ior
XVI \ 01. III 9. Cirstina, fijen (?) lui CrAciun aprodul, v.
Carstea, fratele lui Ivan Poiand i bunicul Carstina PurIeloae.
lui Carste s.a., stapan in Poenile (Petresti)
(ment. 1572) XVI vol. III 9. Carstina, fiica lui Damiar din 13Aseni, vinde
Carstea, logofat al treilea, mdrturiseste pen- partea ei de ocir 5 lui Ion Halugul pitar
tru vanzare in Buruienesti (1624) XVII din Vliideni (1610) XVII vol. Il 291.
vol. V 264. Ciurstlna, fiica lui Grigore I3entea si mama lui
Cfirstea, martor la danie din Berindeesti Iosip <din> Halnesti (irent. 161.7) XVII
(1620) XVII vol. IV 498. vol. IV 197.

96
www.dacoromanica.ro
3firstima, fiica lui Ion si sora slugii domuesti Caletean, v. [van Caletean, Toma Caletean.
stpn Ir Petresti pe Rebricea Cfiteleanovici, v. Cozma Ciiteleanoviel.
(1521) XVI vol. I 176. CAtene, v. C.ozma Ciitene.
CrstIna, fiica Odochiei preoteasa, vir de parte Catii, v. Oanii Caul.
din HMI.esti lui Vasilie Pilat clucer (ment. CAusneancul, v. Sava Causneaneul.
1623) XVII vol. V 189. Caza, lotru", navaleste In Moldova (ment.
Carstina. V. Carstina. 1593) XVI vol. IV 91.
Carstina, fiica lui Salidrul din Copacesti, Maca, v. Maria Cianea.
vinde o curatura lui Cozma din Copacesti Cazaca, cneaghina lui Trifan posteluic, viuda
(1623) XVII vol. V 201. parti din Sotropeni si Huhurezi lui Ia-
-Cantina, jupaneasa lui SamoilA, v. Carstina, riachie postelnic si Nicoara' mare vornic
fiica lui Ciolpar monah. (1624) XVII vol. V 277, 281.
Cantina, nepoata Iugai si strarepoata lui Cazacul, v. si Cazacul, Petra Cianeal.
Intrascu, intarita stOpinit In Repiteni diiac din Videri, nartor la N'Atizare
Liubenit (1569) XVI vol. II 206. In Base..i (1621), XVII vol. V 63; pro-
Cantina Mustoe, bunica lui Simion babil acelasi: Cazacul, (diac>, scrie act
vatavul s.a. din Petresti pe Zeletin si domnesc (1620) XVII vol. IV 504.
Dragoesti pe Zeletin (1533) XVI vol. I Ciizacul, fiul Anghelirei si nepottil Anuscii,
351. vinde parte Cu helcsteu din luresti fra-
Garstio, Carstiar, Ciirstiian, v. Carstian, Du- telui (?) sau Vasile Macri (1622) XVII
mitraseo CiirstIan. vol. V 174.
Casiian, v. Casian, Toader Cazacul, fiul cneaglin ci Dumilra, v. Ciizacul,
Casian (Casican, Csiian) din Borale, tatAl singa' domneascO.
lui Nicoara (1591-1609, ment. 1615) Cazacul, fiul lui Butc5, vinde parte din Bu-
XVII vol. III 225; martor XVI vol. IV tici, tin. Hotin, lui Nestor Ureche mare
34, 301; XVII vol. II 266. vornic (1611) XVII vol. III 12.
Ciisilan din Hilsnilsani, martor la vanzarea fiul lui Ionut, nepot lui Necoara
unei parti din HAsna.sani (1617) XVII Bostan si strnepot Cernii, vinde parte
vol. IV 128, 158. din Hoisesti si Balomiresti, tin. Carliga-
Caslian din Serpeui, parat pentru furt de tura, lui Ion Rosca mare vorric (ment.
cai de Corui fost comis s.a. (1618) XVII 1620) XVII vol. IV 451, 462.
vol. IV 293. Maca!, ginerele Agahiei Tolocicoaia si al
Catan:5, <diac>, serie zapis (1596-1600) XVII lui Ionasco sulger (1620, 1623) in pri-
vol. IV 135. cinA Toma diac sa pentru Mlinauti
Catalina, fiica Dochiei si nepoata Mihului XVII vol. IV 421; in pricina cu cumnatul
Polar, stpana in Bogdanesti, tin. Roman siiu Nicorita <Braha> pentru Rogozesti
(1581) XVI vol. III 162. XVII vol. V 183.
Catalina (Catalina), fiica lui Bechea si bunica Cazacul, ginerele liA Manca, v. Cazacul, singa
eneaghinei Ileana a lui Apostol parcalab domneasca.
(ment. 1622) XVII vol. V 133-4. Cazacul, ginerele lui Nechita si nepotul Musei,
Catalina, fiica lui Craciun si nepoata lui vinde parte cu vie din Tulucesti pe Prut
CAbac, vinde parte din Holohoreni pe lui Ionasco Ghianghea mare logont (1623)
Racovat lui Dumitrachi Chirita Paleo- XVII vol. V 217, 222.
logul mare postelnic (inent. 1611) XVII Cfizacul, hansar din Capotesti, martor la
vol. III 40. vanzare in Cofesti (1620) XVII vol. 1V
camina, inca lui loan Horgiii i sora slugii 504.
domnesti Oancea stapana lu Rail- Cilzacul, singa domneasc5, fiul lui Gheorghie
zasti pe Etan (1546) XVI vol. I 419. Dorohonceanul comis si al Dumitrei
Catalina, fiica popii Ion si mama lui Focsa (1620-1622), ginerele lui Manea XVII
<din> Epureni pe Jijia (ment. 1610) vol. V 53; vinde vislujenia tatAlui san
XVII vol. II 339. Carstinesti cu curte, gradini, poverne si
Catalina, fiica lui Samoila si straneposta lui mori m-rii Solea XVII vol. V 134-5,
Stanciul, vinde parte din Obraceni lui 137-8; 164; vinde tigani lui Isac Stfirce
Grigorie diac (1599, 1612) XVI vol. IV uresdnic XVII vol. IV 482; V 22.
274; XVII vol. III 77. Cilzacul, singa domneasc, fiul lui Patrasco
si nepot lui Luca ceasnic, vinde parte
Catalina, fiica SoficAi, nepoata lui Toader din Latcani pe Siret lui Ghianghea mare
Popsort 1, i sora siugii domnesti Oancea, logoft (1623-1624) XVII vol. V 193,
vinde parte din Bogdanesti lui Costin, 194, 196, 312; v. si Ciizacul, ginerele lui
Gavrea s.a. (1560) XVI vol. II 124-5. Nichita.
Gatea, v. si Catea. Cizan, v. si Cazan.
-Catea, mama lui Petre <din> Horjesti i Ni- Cazan, <diac>, scrie act domnesc (1565) XVI
nesti (ment. 1617) XVII vol. IV 202. vol. II 169.
Cfitilrastl, neam din 5oldan <In Insemnare Cazan, diac din Dragomiresti (1603, 1613)
din sec. XVIII> XVI vol. II 75; v. si serie zapis XVII vol, I 117; martor.XV,II
Andrel Caplr, Iontla CaSAr, Ursa vol. III 139.

6't
c. 224
www.dacoromanica.ro
Cazan, fiul lu Gherman si fratele lui lonasco, Carie, ruda lui Vrabie postelnic, sta'pn in
scos din satul Nisporesti (1620) XVII Gotesti pe Prut si pe garla Blacea <1609)
vol. IV 474. XVII vol. II 256.
Cazan, fiul lui Onica din Ftdeni, vinde parte Carjeul, fost stolnic, pribeag in Tara Ro-
din Tescani pe Jijia lni Vasilie Org5 fost mneascd, mrturiseste pentru 'Chuflar-
hatman (1610) XVII vol. II 279. tan vornic (1616) XVII vol. IV '7.
Cazan, postelnic (1612 1621), stpan peste Carjevici, v. Ilias Carjeviel, Sandru Carjevici.
part cu vaduri, grdini si prisci din Caria (Carlea), singa domneasc, fiul lui Avr
Pichi, si Bade5ti, dilruite de Isac Balica si strnepot lui Onic, stapan In Bficiumi
hatman XVII vol. IV 24; V 73; la zglog dup judecat cu Silion Ciortan (1574)
parte din Pascani XVII vol. III 108 XVI vol. III 33-4.
109; cu diferite sarcini domnesti XVII Carian, v. Toader Carian.
vol. IV 468, 474, 481; V 342; martor Carlig, v. CrIig, Itadul Cdrlig, Toader
XVII vol. III 69; IV 462. llo, vistier.
Cazan, sluga domnease, fiul lui Mihgilg tatAl lui Ptru si bunic Nastasie!
nepotul Marei, vinde parte din Belevi <din> Carligi (ment. 1603) XVII vol. I
slugilor domnesti 'roma si Dorei (1546) 68.
XVI vol. I 515-6; v. si Cazanel. Ciirlig, tatl lui Zosim (ment. 1597) XVI vol.
Calce, v. Ion Calce. IV 161.
Calce (Clcela), fiul Nastei si tatl Sorei Carlig al lui Dan), in toponimie (ment.
<din> Glodeni Tutova (ment. 1602, 1617) 1497) XV vol. III 256.
XVII vol. I 52; IV 150. Carlig, vistier, v. Toader Carlig.
Calen, pitar, v. Gligorle, Calen!. Carmea, v. Petricea Carmea.
Ganan, v. Clinniu, n'Atar. Carmete, v. Ginrgiu Cfirmete, loan Cfirmetea:
Cmpeanu, v. Negru Canipeanu. Cmeci, V. Maxin Carnee!.
Campeneasa, v. Tisiana Campeneasa. Carnul, v. MIhuI Ciirnul si Cfirnul.
Camarzgnescul, v. Lupe CilmArzanescul. Cfirnul, poiaua lui Ip hotarul Peon
Cande (Chiande), bunicul slugilor domnesti si Bisericani (1611-1625) XVII vol.
Ion, Neagul s.a., intrit in Candesti din III 64; IV 339; V 32, 76, 292, 314.
Campul lui Dragos (ment. 1523) XVI vol. Carpa, v. loan Ciirpd.
217; probabil acelasi: Chiande, tatl lui Carstea, v. si Cfirste, Cfirstea, Crste, Crilstea,
Mania si al lui Oancea, intArit stpan Cristea.
peste selisti din Campul lui Drago (1435) Carstea, aprod (?) din Barlad, mrturiseste
XIVXV vol. I 116; v. si Toma Cande. pentru dania din Bresti (1591) XVI vol.
Candescul, v. Dragos Cndescul, Dralgus IV 33; v. 51 Cfirstea, vomic de t'Arg.
Cndescul, Gana Cfindescul. Carstea, boier, v. Carstea cel Atare.
Candesti (CAndesti), familie (?) la Grozesti, Garstea, ceasnic in sfatul dompesc, v. Calr-
martori hotarnici (1623), XVII vol. V, stea cel Mare.
207.
Carstea, Cu nepoat in Balosinesti (ment.
Carleaba, v. Ion Caneaba. 1613) XVII vol. III 112.
Carstea, diac (1441), v. Carstea, pisar.
ante!, vinde parti din Brgesti, tin. HarIgu, Carstea (Crstea), <diac>, serie acte donmesti
lui leremia parcglab (n'en'. 1613) XVII (1563 1574) XVI vol. II 171; III 32,
vol. III 119. 35, 54, 56, 61; v. si Carstea Mihailescul,
Cantretul, v. Gavril Cantaretul. Carstea Musteviei.
Cpotici, v. si Capotici, Capotici, Cfirstea (Cristea), clac (1614, 1619) serie
din Gnesti, marturiseste pentru
C.apoticiu, act domnesc XVII vol. III 169; serie
vanzare in Spineni (ment. 1616) XVII zapis XVII vol. IV 320.
vol. IV 35. Carstea, diac, tatIl Anuscai i bunic slugii
Carea, Carca, Careo In sfatul domnesc, v. domnesti Buzea s.a. <din> selistea lui
Petrea Carca. Dobrul la Turie (menI. 1552) XVI vol.
Carea (Careo), tatgl lui pan Petrea Carca II 24.
(ment. 1554) XVI vol. II 42, 43, 48, 49, Cfirsten, din Cotnari, in pricing cu Leahul
58. (1622) XVII vol. V 146.
Carceiu (Caree, diac, frate cu Nicoarg (Nica) Carstea (Crstia) din Cuciulati, martor la
diac, intgrit stpan de Bogdan al 111-lea vnzare (1595) XVI vol. IV 119.
pe o seliste pe Rut (Branzeni) urtde i-a Cfirstea (Carstia) din Glodeni, fiul lui Craste
fost casa (ment. 1537, 1606) XVI vol. I si tata slugii domnesti Ilea s.a. (ment.
390; XVII voll. II 17. 1540) XVI vol. I 396.
Carhan, v. si Cohang, Corhan, Crahan. <Carstea> (Craste) din Glodeni, tatAl lui
Urbana, ilisar, bgrbatul Nastei <din> Co- Carste i mosul slugii domnesti Ilea
baceni (ment. 1604) XVII vol. I 149. (ment. 1540) XVI vol. I 396.
Urja, v. Costea Can&
Cirjrm, v. lonaseo CArjAu, Ivasen Ciirjdu.
Carie, v. $andrn Cgrje. 1 Nu este identic Cu Ionasco Carjeu sulger.

98

www.dacoromanica.ro
Calrsten din Mastacani, vecin fugit (?) din prtire cu Simion vatav s.a. (1533) XVI
Roznov In pricing cu Ionasco Bilai (1619) vol. I 351; v. si Carstea Musteviel.
XVII vol. IV 409-410; probabil acelasi: COrstea, fiul lui Lazar i fratele lui Simion,
Craste, in pricing cu duvalrnul m-rii vinde parti din Soparleni lui Nicoara
Bisericani pentru parte dit Mastacani mare vornic (1617) XVII vol. IV 118.
(1625) vol. V 343. CArstea, fiul panului Pantelei, v. Cfirstea
Cdrsten din SoIca, Irate (?) cu Vlad, Intarit Negrul.
In SoIca dupii pricina cu Maicolea s.a. Ciirstea, ul lui Pelea si strnepot Neagai,
(1418) XIVXV vol. I 39; v. si Cfirsten vinde parte din Otesti Ivi Grozav diac
Goraet, Ciirstea cel Mare. (1603) XVII vol. I 101.
COrsten din Sofarcesti, rnartor la vnzare Cfirstea (Crstea), fiul .lui Samoihi, nepot
din Rosiori (1572) XVI vol. III 8. Renghei i stranepot Stanciului, vinde
Cfirstea din Urlati, om bun, mirturiseste parte din Obraceni lui Grigorie diac
pentru danie din Paulesti (ment. 1623) (1599), ment. 1612) XVI vol. IV 274;
XVII vol. V 220. XVII vol. 111 77.
Cairsten, fiul Bunaei si nepotul Dolcai, vinde Carstea, fiul lui SArbul i nepot popii Stroe
parti de ocin si prisacg din Miclesti lui cel batrAn, Intitrit peste poieni din Stro-
Dragus fost vornic s.a. (1602, 1624) esti si Runcul (1573) XVI vol. III 22.
XVII vol. I 44; vol. V 292. Carstea, fiul lui Umbrar, martor la vinzare
CArstea fiul Carstinei, v. COrstea, sluga dom- din Tomesti (1603) XVII vol. I 113.
neasca, fiul lui CrAste. Cfirsten, fiul Magdei i nepotul lui Nicoara
Cfirsten, fiul Ghidioanei si nepot lui Dragos, si Cared dieci, vinde parte dintr-o seliste
vornic, stapan in Braiesti pe Covurlui pe Rant lui Toader logofat (1537) XVI
(1555) XVI vol. II 80. vol. I 390.
COrsten, fiul lui Costea Danovici si nepot lui Cfirstea, fiul Mici si nepot lui Pane si Pe-
Petru Tudor, vinde domnului parte din trick vinde In Pauleni lui Cgraiman mare
selistea lvancea de la Tatarca (1495) ceasnic (1603) XVII vol. I 78, 84; pro-
XV vol. II 24. babil acelasi: Cfirsten, fiul Micai i ne-
Cfirsten (Cristea), fiul lui Dragus vornic si pot lui Balaci, vinde parte din Medeleni
al cneagbinei Solomia, vinde In Chisinat 1 lui Vitold logofgt (1610) XVII vol. II
pe Bac lui Costandin Rosca vistier (1616 298.
7) XVII vol. IV 66, 115. CArstea, fiul panitei Musa, v. Cfirstea Negrul.
C.Orsten, fiul lui Hodor i tatal slugii domnesti Cirstea, fiul Neacsei i nepotul Bereascai,
Saya din Buecani (ment. 1608-1609) vinde parte din Muncelul Rodrei slugii
XVII vol. II 171, 182, 238. domnesti Ignat (1596) XVI vol. II 194.
CaIrsten, fiul lui lachim i fratele lui Drago Cfirstea (Crste), fiul Tudorei i nepot lui Pur-
nepot lui Pangs, vinde parte din Brit- car (?), vinde parte din Radacinesti lui
cani lui Toader CArlig vistiernic (merit. NicoarA mare vornic (1616 7) XVII
1520, 1612) XVI vol. I 169-5; XVII vol. IV 71, 119.
vol. III 82. Carstea, fiul Varvarei si nepotul Zinei <SA-
CArsten, fiul lui Ilea (Bias) i sanepot Anus- vescu), Intarit In Mamailesti pe Bistrita
cai, vinde parte din Rosiori Iiicei lui (1575) XVI vol. III 45.
Toma logofgt (1588, ment. 1606) XVI Cfirsten, fiul Zinei (Savescul) si tatal lui
vol. III 378; XVII vol. II 75. Toader s.a. <din) Mnilesti pe Bistrita
Cfirstea, fiul lui lije batrAnul i bunic lui (ment. 1575) XVI vol. III 45.
Grozav <din) Dracicani (ment. 1623)
XVII vol. V 241. Carstea, fratele Fedorei <din) Sangureani
Cfirstea, fiul lui Ion si nepotul lui Dan Davi- numit scum Dumeani pe Jijia (1569)
descul, Intarit stpAn pe pArti din Bun- XVI vol. II 203.
gesti i Miinjesti (1581) XVI vol. III Cfirstea, fratele lui Dobrul s.a. stapan In
176. Zhrguti si Sperieti peste cumparaturi
C.arst ea, fiul lui Ion si nepotul lu Silion vinde de la fiii lui lonascu stolnic (1495) XV
parti din OgrAdesti, Glodeni v.a. lui Cos- vol. II 242.
tandin diac, i lui Dumitrasco stolnic CArstea, fratele lui Drago, v. Cfirstea, fiul
(1609, 1623) XVII vol. 1 167; V 179. lui Iachim.
COrstea (Carstea), lui Ion i nepot de Carsten, fratele lui Mihaci, lonasco sa vinde
sora lui Trifa vorisic, vinde parte din Dum- parti din Obarsia i Males% tin. Neamt,
bravita lui Gavril Trotusar logofgt (1531 lui Ionasco viitav de pilharnicei (1605)
ment. 1580) XVI vol. I 327; III 117, XVII vol. I 240.
144. Carsten, fratele lui Poroseci, vinde parte din
Carstea, fiul lui Ion Pollea si tatal Anei (din) Macicauti pe Rut lui Bratah (ment.
Veriseni (ment. 1607, 1609) XVII vol. 1615) XVII vol. III 199; v. si Cfirstea
II 110, 21.6. Poroseel.
Cars-tea, fiul lui Isaiia Muste, stapAn Peste Cfirstea, fratele lui Tudoran s.a., vinde parte
parti din Petresti i Dragoesti, dupa Im- cu moara din GiurnfitAteni pe Jijia

99
www.dacoromanica.ro
Macri mare armas (1600) XVI vol. IV babil acelasi : Carsica (Cirstea), pareillab
279. de Hotin in sfatul domnesc (1575) XVI
Carstea, gealep, martor hoLarnic in satul vol. III 44, 46, 48, 50; v. si Cfirsiea, fost
Borhinesti, ocolul Suceava (1586) XVI mare vornic, sotul Anghelinci.
vol. III 331. Crirstea (Carste, Creston), parcalab de Or/lei In
Carstea, giude, v. si Waste. sfatul domnesc (1572 1573) XVI vol.
Carsten, Jude din Balomiresti, marturiseste II 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25.
pentru vanzare In Stncesti (1586) XVI CaIrstea (Cdrste, Carstea, Ciirsti, Criste, Cris-
vol. III 299. tea), parcalab de Roman (1602 1 60 3,
Cir%tea (unde Danciul), jude de Gura 1606), XVII vol. I 29, 65, 73, 88, 93, 94,
Pobratei, In judecie intarit lui Mihail 96; II 4, 6, 12, 15, 18, 20, 42, 46, 49, 67,
logotat (1455) XIV-XV vol. I 277. 73, 93.
Carstea (unde a fost,--,), jude la Vania <Mol- Carstea (Cristea), popa din Igesti, rnartor
dovitei> (ment. 1447) XIV-XV vol. I (1593, 1608) XVI vol. IV 92; XVII vol.
222. II 143.
Cfirstea (uncle a fost <jude> in sat Intrit Carstea, popil, fiul lui Balaci si bunicul Pa-
ulterior copiilor lui Tintiul (ment. 1523) rascal <din> Otesti (merit. 1625) XVII
XVI vol. I 220. vol. V 327; y i Crirstea, tatl lui Tigan.
Cantea (unde a fost ,--,),<jude> in sat Intiirit Carstea, postelnic, marturiseste in Tara Mun-
ulterior lui NegriId 13atirescu (ment. 1490) teneasca pentru vanzarea ilcuta acolo a
XV vol. II 142-3. unei parti din CrOesti, tin. Neamt. (rnent.
Carstea (satul Vadul Carstei), In toponimia 1602) XVII vol. I 42; v. si Crirsten, fost
satelor m-rii Dobrovt Omni_ 1515) XVI satrar, Ca'irstea Bills.
vol. I 96. Carstea (Cristea), slug" domneasca, fiul Durn-
Crirstea, (satul lui In toponimia unor sei, frate cu Gligor pitar si nepotul lui
sate cidruite de domn doamnei Marena Rango, vinde parte din Boldesti lui Ni-
(1429) XIV-XV vol. I 76. coara logofat (1601) XVII vol. I 2, 3.
Cartea, martor la vanzarea unor piirti din Carstea, sluga domneasca, fiol lui Cristea,
Miclesti, tin. Vaslui (1609) XVII vol. vinde parte din Garlesti pe Barlad lui
II 212. Nicoara Grozav parcalab (1528) XVI
Cartea, mrturiseste pontru vnzare .din vol. I 283.
Ghitivoesti (1619) XVII vol. IV 306. Ciirstea (Cristea), slug domneasca, fiul lui
Carden, nepotu/ lui Ullman batranul, vinde Isaico ... si nepotul lui Cozma Sandro-
parte din Drcicani lui Lupul al III-lea vici, intrit stapan in Hillaucesti, Sen-
logofdt (1623) XVII vol. V 211. dresti, Stnislavesti s.a. (1520) XN I vol.
Carsten, nepotul lui Praia i strnepot lui I 162.
Mihul Poiand (de la Elan>, vinde parle Carstea, sluga domneasca, fiul lui Lazar I
din RAdeni i moara pe Tutova lui Ilie frate cu Dan, vinde selistea Craciunesti,
Vrabie vornic de gloata (1609) XVII tin. Orhei, lui Nistor Ureche mare vornic
vol. II 233. (1604) XVII vol. I 149.
Carstea, pahnnicel, tatal slugii domnesti Carstea, slugd domneasca, fiul lui Nicula si
Dragotd, (Inuit de Stefan cel Mare, in nepotul lui Hodco Cretovici, inidrit peste
Cosesti pe Raeova (ment. 1531, 1558) prti din mystic In Vepreva si Hluboca pe
XVI vol. I 325 ; II 113. Cula (1547) XVI vol. I 548-9.
Carstea, pisar, martor in sfatul domnesc Calrstea, sluga donmeaseil, fiul lui Stanislav,
(1452, 1456) XIV-XV vol. I 252, 278; intarit peste parte din BIanzi pe Corod,
probabil acelasi: Carstea <diac>, scrie dupa impartire cu fiii lui Toader Dulea
act domnesc (1441) XIV-XV vol. I (152R) XVI vol. I 262.
175. Cantea, slugd domneascd, fiul Manen, sta-
Carstea, parealab de Hotin, v. Carstea, par- pan peste parte din Hisnsani din Car-
calab de Neamt (1575-1591). ligatura, dup rascumpararea satului de
Carstea, (Carste, Carstia, Crste, Crdsto,
la m-rea St. Ilie (1574) XVI vol. III 30.
Criste, Cristea, Hristea Neamteanul), par- Carstea, slugd domneasca, fiul Marinei si
calab de Neamt In sfatul domnesc (1558- nepotul lui Laslu Buhaicea stapan In
1560) XVI vol. II 101, 103, 106, 109, Sacuiani i judecia lui Darwin (1491)
110, 111, 113, 114, 116, 117, 122, 123, XV vol. II 172-3.
125, 126, 127, 129, 133, 134, 135, 137, Carstea, sluga domneasea, fiul Vascn si
138, 140, 142, 145, 146, 152, 155; names- nepot lui Crciun, stapan In Hasniisani
flic (?) XVI vol. II 142. pe Carlignura, dup riiscumprarea sa-
Ctirstea, 'parellab de Neam In sfatul dom - tului de la m-rea Sf. Ilie (1574) XVI vol.
nesc (1583-1584, 1587-1591) XVI vol. III 29.
III 199, 202, 204, 207, 209, 211, 213, Carstea, slug domneasci, fratele (?) lui Pa-
214, 217, 219, 237, 240, 241, 350, 373, trichie, In pricind cu Alexa negustoi 'pen-
395, 401, 411; 418, 419, 423, 424, 426, tru locuri de casi" cu iaz I moard din But-
437) 441; 444,, 451, 452, 456; IV 11, pro- eaten' (1617) XVII vol. IV .167.

100
www.dacoromanica.ro
CArstea, singA domneascA, fratele lui Stan- CArstea, vistiernicul din LArggsani, mrtu-
ciul, dgruit de domn cu satul Iuginti riseste pentru vAnzare din VrAjitori (1612)
(1428) XIVXV vol. I 69. XVII vol. III 85.
Cfirstea, sluger, tatgl lui Dragot <din> Co- CArstea, vornic In sfatul domnesc (1436-40),
sesti pe Racova (ment. 1546) XVI vol. I v. CArstea eel Mare.
453.
CArstea, <staroste), primcste scrisoare de la Csirstea, om bun, mgrturiseste la BArlad,
Stefan <Rdzvan> (1595) XVI vol. IV pentru danie (1591) XVI vol. IV 33;
130.
probabil acelasi; Criste, vornic, intArit
Cfirstea, setrar din Glodeni, cu Insrcinare stpAn in MArsesti (1576) XVI vol. III
domneascii In Oncesti (1604) XVII vol. I 72.
139. CArstea <CrciumArici), fost mare vornic,
Cfirstea, fost setrar si pArcAlab, mArturiseste sotul Anghelinei sitatAl MaricAi, An-
pentru vtinzare din CrAesti (1591) XVI ghelinei *.a. din Blajari (1596..., ment.
vol. IV 180 v. si Cfirstea, postelnic. 1625) XVI vol. IV 151, 170; XVII vol.
Cfirstea, tatAl Anei si al lui Damian <din> V 322; stApAn de tigani, XVI vol. IV
PAcurAresti si fiul (?) lui Toader Pgcurar 146; dAruieste salde Floresti, Hrnesti
(ment. 1604) XVII vol. I 148. si mori pe BArlad m-rii Floresti, ctitoria
Cfirstea, tatAl Chidei si bunic lui Jurj <din> sa si o vie la Bus!! m-rii Sf. Saya,
Solesti tin. Vaslui (ment. 1599) XVII XVI vol. IV 138, 234; XVII vol. IV 65;
vol. IV 266. probabil acelasi: Cfirstea cu drepturi la
Cfirstea (CArstea), tatAl lui Chilic i strilbu- PAusesti (1609, rrent. 1619) XVII vol.
nicul lui Ionasco s.a. <din> Glodeni, tin. II 261; hotarnic, XVII vol. IV 365; v.
Homan (1602, 1603) XVII vol. I 38, 79. si CArstea, piircAlab de Neamt.
CArstea, tata/ lui Iliasco, v. CArstea eel Mare. Cfirstea, vornic de Tara de Sus In sfatul dom-
Cfirstea (CArstea), tatl lui Cioban <din> nesc (1594) XVI vol. IV 116.; v. si Cfirs-
Berezeni, ;in. FAlciu (ir-len-t. 1606, 1609) tea Ball.
XVII vol. II 63, 233. Cfirstea, vornic In sfatul domnesc (1594), v.
CArstea (CArstea), tatAl loanei, stApan CsIrstea Ball.
Saca Bacn (nient. 1616) XVII vol. 1V C Arstea, vomic in sfatul domnesc (1599-1607),
67. v. CArstea Ghenoviei.
CArstea (CArstea), tatAl Ioanei, stgpn in CArstea Armeanul fiul, vinde vie din Cotnar
Saca Bacn (ment. 1616) XVII vol. IV lui Coste BAcioc clucer (1603) XVII vol.
67. I 96; probabil acclasi: CArstea Arman,
CArste, tatAl lui Lupe i bunic VasulcAi <din> martor la vAnzarea unci pArti din Arpa"-
Iongseni pe Jijia, v. Ciirstea 1124. sesti (ment. 1623) XVII vol. V 181.
Cfirstea, tatAl lui Simion l.a. <din> Buzati Cfirstea Bolog (Bolag), tatAl cnesghinei Erina
si frate (Y) cu Buzatu stolnic (ment. si bunicul lui NicoarA vistiernicel <din>
1548) XVI vol. I 550. Berberteni (ment. 1610) XVII vol. II
Cfirstea, tatA/ lui Tigan si bunicul Teclei 292, 296, 297.
<din> Otesti (ment. 1625). XVII vol. V Cfirstea Bubas (Bohus, Buhusi, CArstea
327; v. si Cirstea, popg. sotul Nastasiei, fiul lui PAtrasco si ne-
CArstea, tatAl lui Vasilie, v. Cntela din Ba- potul lui Bran pArcAlab (1569,1593, ment.
lomiresti. 1620) stalpAn in Iugani pe Pereschiv, XVI
Cfirstea, tatgl Mgrinci si bunicul Nastasiei, vol. II 213; IV 70, 71; ampara si schimba
pArti din Crivesti, GAureni, RAvAcani
stApAn In StAnilesti, Albotesti si CArs- s.a. de la Ilea pArcAlab s.a., XVII vol.
testi (ment. 1493) XV vol. II 201. II 229-30; III 157; IV 474.
CArstea, tatl Nastei si bunicul MAricAi Ha- Cfirstea BurlA (Cante Burlea, Crgste de
s'Arriase <din> Volovcinti (ment. 1600, la Vadul Turcilor, fost pArcAlab (1592
1620) XVI vol. IV 250; XVII vol. IV 1621), intArit in VAcAresti dupA pricinA
431. cu Stan si Simion Vrabie XVI sol. IV
CArstea, tatAl slugii domnesti Fiarme s.a. 60; martor la vAnzAri XVI vol. IV 249
<din> BogdAnesti si SAcuiani la CobAle 50; XVII vol. II 79, 80, 119; dg carte
(ment. 1536) XVI vol. I 386. de hotArnicie XVII vol. V 70-71; pro-
CArstea, unchiul slugii donmesti Sas a s.a., babil acelasi: Burlfi, tatAl lui
stApAn in Cgrbunesti pe Rebricca (ment. <din> FAntAncle, tin. Tecuci (1623-4)
1546) XVI vol. I 414. XVII vol. V 214, 276.
CArstea, vAtaful hatmanului, marlor la vAn- CArstea Burlosiel, diac, serie acte donmesti
zarca unci pArli din Iacobesti (1597) (1529-1530) XVI vol. I 302, 305, 313,
XVI ol. IV 160.
CArstea, vecin, s. CArstea, din MAstAcani. 323, 602.
CaIrstea, vinde satul IvAncAuti lui Drago* CArstea cel bfitrin din Crgesti, mrturiseste
user (1473) XIVXV sol. I 394. pentru amare din )3 oziani, tin. Vaslui

101
www.dacoromanica.ro
(ment. 1609) XVII vol. II 220; V. si XVII vol. III 54, 56; inartor XVII vol.
Cirstea TI.inan. (Carstea setrar). I 59-60; II, 63-4, 86, 87, 89; probabil
Carstea cel batran (Cartea beitranul), ho- acelasi Carstea (Crastea) fost mare vornic
tarnic la Sendriceni, tin. Harlin (1620) (1609, merit. 1619), cu drepturi In Pau-
XVII vol. IV 493, 507; iazul si hele.steul seAi XVII vol. II 261; hotarnic la Pau-
sail, XVII vol. IV 492, 507. sesti si Dumesti XVII vol. IV 365.
Carstea cel Mare (Carste, Crastea, Criste, Carstea Goraet, total Stanei si bunicul slugii
Cristea, cel btran, Hristea), mare vor- domnesti Sima s.a., stapan In Solca (ment.
nic (1429-1448) (ment. 1480); total lui 1502) XVII vol. I 11-12; v. si Carstea
Masco si bunicul (?) lui pan Carstisor din din Solca.
Vrtop Neamt XIV-XV vol. I 238; Carsten Greca, fost vames, <din Suceava>,
XV vol. II 17; druieste Fantinele pe martor pentru vanzare din Bodesti, tin.
Probota (Carniceni) m-rii Neamt XIV- Neamt (1604) XVII vol. I 158.
XV 'vol. I 220, 238; martor In sfatul dom- Carstea Harjul, slug domneasca, camp Ara
nesc: (1429-1430, 1433-1443, 1445) si cedeaza parte din Popesti pe Siret lui
XIV-XV vol. I 87, 81, 103, 106-109, Boldescul s.a. (1583) XVI vol. III 216- 7.
111, 113, 117, 133, 134, 139, 140, 142, Carstea Iueanul (Hristea sluga dam-
143, 145, 151, 153, 155, 157-162, 164, neasca, daruit de domn cit satele sale
166, 167, 169, 176, 178, 179, 181, 183, Balosinesti, Balasesti, Oslobeni pe Cra-
185, 187-196, 201; ceasnic XIV-XV eau si judecia lui Sas Dan s.a. (1432,
vol. I 24, 27, 28, 29; vornic XIV-XV vol. ment. 1518) XIV-XV vol. I 99, 180;
I 122, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 172. vinde lui Retes parcala b XVI vol. I
Carstea Ciornohuz, v. Carstea Negrul. 133.
Carstea Cocoranul (Carstea, Cristea Cartea Ivul din Negrilesti pc Tutova, total
Cueoranul), fiul lui Roman Cocoranul si lui Toader, Ion s.a. (ment. 1607, 1612)
tatal lui Gheorghe i Isac (ment. 1618- XVII vol. II 127; III 77.
1623) XVII vol. IV 299-300; 448, 449; Carstea Mihilescul (Carste uricar (1573
V 153, 192, 198, 221; stpan in Cocorani 1592), fiul lui Gliga si al Stancai si str-
si selistea Loloesti XVII vol. V 153; v. nepot lui Zaharia vornic, stapan in 0-
si Cocoran, pitar. glinzi si Toplita si peste o casa In Suceava,
CaIrstea (Carstea soltuz din Bar- dupil cumparaturi de la rude XVIII
lad (1607-1617), da carti de marturie vol. III 35, 56, 58, 73, 129, 139, 188;
XVII vol. II 80, 224; IV 201; voit (1609) In pricina cu satul Toplita XVII vol. III
XVII vol. II 224. 56, 139; scrie acte domnesti XVII vol.
Ciirstea Dieeeanul (Carstea Diiceanul) III 6, 7, 16-18, 21-23, 25, 30, 32, 37,
din Miclesti, total Tudosiai din Berin- 60, 67, 72, 86, 87, 93, 94, 96, 101, 102,
desti i socrul lui Dragus vornic (ment. 114, 134, 135, 136, 142, 151, 152, 155,
1601-1620) XVII vol. I 13; IV 498; 157, 162, 180, 184, 187, 188, 241, 262,
cumpara parte din Miclesti de la Berindei 424, 426; IV 54; v. si Ciirsten, diac.
nepotul Armanchii XVII vol. I 9. Carstea Mustevicl <diac>, serie acte domnesti
Carstea Gkenoviel (Carste, Carste, Cristea (1574-1576) XVI vol. III 35, 48, 49,
65; v. si Carstea, fiul lui Isaia si Carstea,
Ghionea), 1599-1607), stapan in diac.
Haresti, Tomesti, Scandureni si Cotesti Ciirstea Negniu (Neagoe), stug domneascii,
si peste lar in Beresti, cumpara de la total Parascai si bunicul lui Triton Nea-
nepotii lui Huru, Neagoe parcalab s.a. gor s.a., intarit stapan in Negoesti, Ungu-
prti si tigani XVII vol. I 34, 37, 40, reni si peste mori pe Vaslui (1472, ment.
41, 54, 55, 85; 11 107; in prieina cu razesii 1554) XIV-XV vol. I 384; XVI vol. II
din Romanesti XVII vol. I 242-3; cu 39.
Toader Dragota XVII vol. II 107; cu Ciirstea Negru (Ciornog, Ciornobuz, Gras-
Orils mare batman pentru Pausesti (?) tea Cristea cel Negru), japan, fratele
XVII vol. II 123; niare vornic de Tara lui Giurgiu i mosul lui Tudoran, Lu ca
de Sus in sfatul domnesc (1599-1607) s.a. (1435 ..., ment. 1546) XV vol. II
(1612?) XVI vol. IV 271, 281, 284, 285, 235; XVI vol. I 25-6, 428; druit de
288; XVII vol. I 12, 29, 48, 65, 73, 83, domn cu iezerul Cerlenul XVI vol. I
88, 93, 94, 96, 121, 124, 132, 134, 147, 144; XVI, vol. I 25-6; martor in sfat ul
150, 151, 164, 195, 207, 213, 215, 226, domnesc (1435-1444, 1446) XIV-XV
228, 230, 232, 233, 238, 247, 252; II 2, vol. I 115, 118-9, 121, 127, 129 132,
4, 6, 11, 15, 18, 20, 21, 42, 46, 49, 52, 67, 136, 149, 152, 153, 155, 157, 159, 161
73, 93, 122; invata, In act domnesc (1612) 163, 165, 168-170, 178, 179, 181, 186,

102
www.dacoromanica.ro
187, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 199, Cilrstian, miedar si pahiu-nicel din Plese.,ti,
201, 206, 214, 221; hotarnic XVI vol. I martor (1596, 1603, 1608) XVI vol. IV
157, 332; XVI vol. I 122; probabil ace- 142; XVII vol. 1107; II 181.
Iasi: Carstea, fiul Mo.,ei si al lui Pantelei Carstian, pivnicer din Suceava (1604, 1609)
si fratele Cernei, stdpdn In Panteleesti, tatal lui Lupul <din> Bodesti XVII vol.
mart din cazatur de pe cal (ment. 1464) I 158; martor XVII vol. II 191.
XIV sol. I 333. CArstIan, sluga domneasca, fiul Nastasiei si
Cirstea 'Platen, In pricin cu jupaneasa lui nepotul lui Maxim staroste, vinde dom-
Vartic mare vornic pentru un vad de nului satul Totoesti (1527) XVI sol. I
moara la Clipicesti (1609) XVII N. 01. II 229.
245. Carstian spatar, v. Carstian din Rotompa-
Carstea Foresee!, martor la vanzare la Meli- nesti, logofat.
sova pe Nistru (1608) XVII vol. II 139; Cdrstianescul, v. Milian Cfirstianescul.
v. si Cdrstea, fratele lui Poroseci. Carstina, v. si Crestina, Cristina.
Cirstea Rosacal, nepot Maruscai din Brilesti CaIrstina, fenicia lui Nistor din Serbesti
si stranepot (?) lui Drago, vornic, mama lui Ion s.a., vinde parte din Cilr-
ruit de Milrusca cu un cal s.a. (1591) XVI ligi lui Nicoara Prajescul logofilt (1602,
vol. IV 33. ment. 1605) XVII vol. I 57, 210, 212.
Cfirstea Talasman (Carstea, Cdrstea), fiul Carstina, cneaghina lui 13ozol, v. Cdrstina
lui Tdlesman i tatl lui Stefan din Crii- Buzuala.
esti (1591, ment. 1617) XVII vol. IV Carstina, fiica Anei si strilnepoata luiPetru
128, 158, 168; da In schimb Hasnasenii Oarta, vinde o prisacd Cu m-se i poienitd
si vinde parte din Craesti popii Mihului <la Ortesti> mitropolitului Teoctist (1518,
XVI sol. IV 18; XVII vol. IV 158; v. 1522) XVI vol. I 130, 190-1.
si Cirstea cel batran din Craesti. Carstina, fiica Anghelinei si nepoata Zlotei,
Carstea 1 itieul, vilr co Gana viltdman, <vecin> vinde parte din Pacurdresti pe Prut Cu
din Giordzesti sau itorojii, rusinat si baltile Gemeni lui Nistor Urechia mare
hatfocorit dupil pricina <de rumnie> cu vornic (1604) XVII vol. I 148.
marele sornic Nadabaico (1614) XVII Carstina, fiica Antimiei si nepoata lui Ca-
vol. 'III 182. iota, vinde parte din Vladesti (Ddesti)
Ciirstea I ornuntat, boier, stilpan peste satul si din Fantana lui Cucuta cu mori pe
sAu intre Bahluie, unde este Romaneasa Prut lui Nistor Ureche mare vornic (1604)
1434) XIVXV vol. I 113. XVII vol. I 147.
Carstevici, v. Damian Cairtosici. Cdrstina, (Cristina), fiica Anuscai si mama lui
Carstian, Carstiian, v. si Carstea, Carsthui, Lupan si a Elincai <din) Mitesti pe Mol-
Cristlian i Chiriac Carstian, Lupo, dova (ment. 1585 1599) XVII vol. III
Cfirdian, Dumitrwo Cairstilan. 276; IV, 32, 245, 246; probabil aceeasi:
Ctirstiait din Borale, martor (1591) XVI vol. Carstina, fiica Anusci, stapdria peste
IV 34. parte din Codresti pe Bahluet (1516) XVI
Carstian din Botesti, martor In Baia (1587) vol. I, 534.
XVI sol. III 365. Carstina (Carstina), fiica Candachiei din BA-
Cirstian din Capoteni, martor la vanzare din hlreni si nepoata lui Petra parealab, sotia
Dolje.sti (1612) XVII vol. III 103. ha Dumitru Ciochina (1616) (ment. 1624)
Crstian din Uscati, da carte de mrturie XVII vol. IV 9; V 301.
(1622) XVII vol. V 113. Cfirstina, fiica Cdrstinei si sora slugii dom-
Cfirstian (Crstian, Crstiian, Crstiian) din nesti Toader s.a., vinde parte din Garlesti
Rotorupdnesti, logoft al treilea, fiullui pe Barlad lui Nicoar Grozav pArcalab
Ionascu Rotonmnescul cilmaras (uricar) (1528) XVI vol. I 283.
si nepotul lui Stroici mare logofat ( 605 Cirstina, fiica Chirilei, v. Cfirstina, fiica lui
1625), sotul Antemiei si ginerele lui Petri- Chirila.
ciaico logofdt XVIII vol. V 384; var. cu Cdrstina, fiica Dragutei, vinde parte cu loc
Ionasco Stroici XVIII vol. IV 230; sta- de belesteu din Raclaciriesti lui Nicoara
Wm in Lamasani i Bisesti XVIII vol. mare vornic (1617) XVII vol. IV 119.
1124; 11 72-3; IV 86-7; V 336, 345-6; Cdrstina, fiica Frasinei si striinepoata lui
347-9; in pricina Cu m-rea Solca XVII Micul, vinde parte din Politeni pe Tutova
vol. IV 287; in pricin pentru Baicuti slugii domnesti Vinlila (1586) XVI vol.
cu Ionasco Stroici XVII vol. IV 230; III 307.
sptar (1606-1613) XVII vol. II 72-3; Carstina, fiica lui Andrusco i strilnepoata lui
III 188-9; fost spatar (1617-1618) Miclaus vornic, vinde Miclusenii lui
XVII vol. IV 86-7; 181, 287; vistier Simion Stroici vistier (1591, ment. 1598)
(fost (1621-1623) XVII vol. V 6, XVI vol. IV 15, 230.
52-3, 134, 205; logofdt al treilea (1624 Cdrstina, fiica lui Boboiug si nepoata lui
1625) XVII vol. V 287, 303, 336, 345 Trepaclus, chi In schimb parte din Borate
346, 347-349; scrie zapis XVII vol. V, pentru Jeverteni lui Andreica Bordleanul
181 ; martor XVII, vol. III 188-189; vistiernicel (1570) XVI vol. II 234; v.
V 6, 52-53, 234, 205, 287, 303. si Cairstina, fiica lui Condrea TrepAdul.

www.dacoromanica.ro 103
CAWIna (CArstana, CArstina), fiica lui Bu- din Botetti lui BAseanul aricar (1604,
cium mare vornic, stpfiriA In Gltetti, ment. 1617) XVII vol. I 127, 128; IV
Horjetti, Mcdeleni, NAnetti t.a. (1606 150.
1618) XVII vol. II 9-10; IV 201, 249. Carstina, fiica lui Otzl boier, druiette v-
Csirstina, fiica lui ChirilA (Chirilei) ti nepoata rului ci, Hernian, Motitetti, Selittea lui
lui Calot, sora slugii domnetti Pfitrt- Taint ti poiana din Dumbrava de la Deo-
can .5.a., vinde partea ei din Vldetti, chiati (1463) XIVXV vol. I 328.
Fntiina lui CucutA cu mori pe Prut lui CfirstIna (Crstina), fiica popii Gavril si ne-
Nistor Ureche mare vornic (1604) XVII poata lui Cared i Nicoar dieci, vinde
vol. I 147. o selitte pe Rut lui Toader logoffit (1537)
Carstbia (Cdrstiina, CArstAna, Crstina, Cris- XVI vol. I 390.
tina), fiica lui Ciolpan monah ti a Du- Cfirstina, fiica lui Sacot i nepoata Marinei
mitrei i cneaghina lui SamoilA paharnic vinde parte din ZAvoiani lui stefan diac
din Porcetti, (rnent. 1611-1625) XVII (1578) XVI vol. 111 101.
vol. III 206; ctitor, druiette m-rii Bi- Cfirstina, fiica lui Sima ti nepoata lui Nato).
sericani partea ei din Orbic cu mori i vii Goenescul, stpn In Leontetti i.i peste
la Bacu XVII vol. III 38, 61, 80; IV seli5tile lui Conul, lui NicoarA ti lui Jurj
376, 378, 379; V. 332. Blittarul (1629) XVI vol. I 310.
Cfirstina, fiica lui Condrea Trepdut ti strA- Ctirstina, fiica lui teful i nepoata MAgdAt
nepoata Zoichii, vinde parte din selittea linei, vinde o treime din Husiani lu
DrAslivelor cu iaz la Bodeasa fratelui Cucor stolnic (1584) XVI vol. JII 245.
su Ihnat Rentea pitrel din Bordle CArstina, fiica lui Tfimpan ti mama Mrichii
(1603) XVII vol. I 108; v. ti Cfirstina, <din> Trocnetti peste Prut (ment. 1535)
iiiaa lui Boboiug. XVI vol. I 360.
Cfirstina, fiica lui Florea, vinde parte din CArstina, fiica lui Toader Cane, stpftn In
Ltcani, tin. Suceava, lui Ionatco s,i Pa- CAuetti pe Rebrice (1497) XV vol. II
tratco vistiernicei (men t. 1617) XVII 268-9.
vol. IV 96. CArstina, tuca lui Toader Dumbrav ti a
CArstlna, fiica lui Giurgiu sora slugii dom- Mute! ti soma slugii domnetti Mihall t.a.,
ne5ti One, vinde Vitoltettii pe lalan lui vinde parte ca moarA din Hdretti
Ivanco si Gavril slugi domnetti (1490) lui Banal vornic (1520) XVI vol. I 159
XV vol. II 117-8; probabil aceeati: 60.
Csirsten, sora slugii domnetti One ti ncpoata Cairstlna, fijen lui Vasilie, vinde parte ca loe
lui Ion Socta, vinde parte din Hndretti de mori ti heletteu din RAdAcinesti lui
slugii donmetti NicoarA Romnescul (1490) NicoarA mare vornic (1617) XVII vol.
XV vol. II 118-9. IV 119.
Cfirstina, fiica lui Ion Brudrescul, vinde Crstina, fiica Mutei i nepoata lui Toader
uomnului jumatate din satul Glodeni Pcurar, vinde satul PAcurretti si bAl-
(1546) XVI vol. I 463. rile Gemeri pe Prut lui Nistor Ureche
CfirstIna, Him (?) lui loan Durnbrav ti sora mare vornic (1604) XVII vol. 1 148.
slugii domnetti Dumitru DunibravA, in- Ciirstina, fiica Neactei i sotia lui Gavril
tritA In ObArtia (1546) XVI vol. I 528. Stecli, schimbA partea ei din Beretti.
Cfirstina (Crstana), fiica lui Ion Goli mare cu parte din Drislive, pe cara o vinde
logofat ti a Anitei (1582, 1588) stpanA slugii domnetti Micotici, Reantea diee
In Bubuiugi XVI vol. III 197; vinde parte t.a. (1567) XVI vol. II 173.
ea moar din Goletti lui NicoarA Go- CArst Ina, tuca preotesei Todosia i strnepoata
lAe XVI vol. III 380. lui Cozma Dreptate, vinde parte din Coz-
Cfirstina, !ilea lui Lazr i strnepoata lui metti lui NicoarA Prjescul logoft (1605)
()flied, lint'Arita r Buciumi, tin. Neamt, XVII vol. I 211, 234.
dupA pricin cu fiii lui Silion Ciortan Crstina, fiica Todosiei, v. Calrstina, fiica
(1574) XVI vol. Ill 33-4. preolesei.
Ciirstina, Inca lui Anent Brbosul sl mama Cfirstina, fiica Topei, vinde parte din nu-
slugii domnetti Toader <din> Brboti reani pe Pereschiv Mariei (ment. 1617)
(1573 XVI vol. III 26. XVII vol. 1V 104.
Cfirstina, fijen lui MihSil Durnbrav i sora
slugii donmetti Ion, Toader ta., Intrit i nepoata Ghindei,
Cfirstina, filca Urtei
In Obrtia (1546) XVI vol. 1 528. peste parte din HAsnteni (1574) XVI
Cfirsthia, fiica lui Mihil (net gramatic, vol. III 29.
vinde partea ei din Gura Lopalnei lui Cfirstina (Cefistina), fijen Voislavei ti nepoata
Duma PoctAscul (1500) XV vol. II 305. lui Ivan Damianovici, vinde domnultti
CArstina, fiica lui Nicoar, strAnepoata lui m-rea de la Dobrovt Cu cinci sate pe
Neagul i femeia lui Gliga, vincle parte Dobrovat (1499, 1503) XV vol. II 300;
din Rdeni pe Tutova lui lije Vrabie XVI vol. I 40.
vornic de gloalA (1609) XVII vol. II 234. CArstina, mama lui Luca din BaimAceni
CfirstIna, (CArstina, Cristina), fiica lui OanA strnepoata lui Oan ti Fedea (ment.
nepoat lui Ilea Botescul, vinde parte 1586, 1598) XVI vol. III 317; IV 221.

104
www.dacoromanica.ro
Ciirstrisa, matna lu 5teful, Vasile vinde C.firstina Burdugfineasa, nepoata Nastei, strd-
loe de PrisacA, grddini si poiand din Ple- nepoata Parasci *i soma liii Dronea
sani, Tutova lui Chico stolnic (1619) vdtav, vinde pih-ti din VIddeni pe Jijia
XVII vol. IV 360. lui Arsenie Nebojatco uricar (1614) XVII
Cfirstina, mama lu Toader, Bejan, a Cdr- vol. III 164, 167-8.
stinei s.a. din Gdrlesti pe Bdrlad (ment. Cdrstina Buzuae, cneaghina lui Buzul pdr-
1528) XVI vol. I 283. cdlab, In stapnirea unor vii din Soltd-
Cirstina, mama Musei, intrit In Zorilesti nesti (1617) XVII vol. IV 216.
Vdcti*eni (ment. 1546) XVI vol. I Ciirstina Condroae, fiica lui Duma si bunica
936. lui Grama din VIAdeni, tin. Soroca (ment.
Cfirstina, mama Sofroniei din Secueni, tin. 1611, 1619) XVII vol. III 20, 21; IV
Neamt, rudd lui Ion Farco (ment. 1591) 332.
XVI vol. IV 28. Cdrstina Purecloae, mama lui Sdmion din
Cdrstina, nepoata lui Duma Brudur, dA In SofrAcesti (1607, ment. 1617) fiica lui
schimb parte din Tdpesti i iezerul Lo- Crdciun aprodul XVII vol. IV 120, vinde
zova pentru parte in Glodeni domnului parte din Bodesti Neamt vArului sdu
(1596) XVI vol. I 463; v. si CfirstIna, Parasco BasotA XVII vol. II 107, 116.
fiica lui Ion Brudarul. CfirstInici, slugd donmeascA, nepot lui Sin
Cfirstina, pfiredifiboala (CArstina CArstina vistier, intrit In Selistea Tatarcanului,
cneaghina lui Gheorghe (Vasile, Borzesti *.a. pe Chigheci (1528) XVI
croare) Lozdnschii pdrc5lab de Hotin vol. I 266.
si mama Elisabetei Movil doamna (1617 Cfirstisor, nepotul lui CArstea cel Mare, vinde
1619, ment. 1624), vinde satul satul Vdrtop lui Marco BAlaur (1480)
si tigani XVII vol. IV 200, 320; V 23; XV vol. II 17.
d irutii i vii la Cotnari nurorii sale Cdrstoae, rdzes, cedcazA jumdtate de iaz pe
Todosia, cneaghina lui Nicoaril mare Botna lui Chirit Dumitrachi mare pos-
vornic, dupd o pricin XVII vol. IV 302, telnic (1609) XVII vol. II 239.
303, 448; V 281. CArsto. le, Crstevici, v. Damian Cirstoviei,
Cdrstina, soma lui Hanco Goli si mama slugii diac.
domnesti Luca s.a., stapAnd In Gold- Cfirta, v. lonasco Carta.
e5ti pe Rebricea (ment. 1546) XVI vol. slugd domneascd, irate cu Dragotel,
I 420. Petra si Gliga, stApn In Stroe5ti pe Mol-
Cfirstina (CArstina), sora lui Ivan si strAbu- dova (1495) XV vol. II 241.
nica slugilor domnesti Toader, Luca s.a., Ceacdrlo Grecul, fost stdpdn al satului
stApAnd in Dragomiresti pe Smila (ment. vita, tin. Covurlui (ment. 1618) XVII
1599, 1605) XVI vol. IV 272; XV II vol. IV 255.
vol. I 218. Ceacdroglu, <gelep>, ia oi din lard pcntru
Cfirstina, sora lui Melincea, Lupul s.a., vnde bani Imprumutati comisului Manea la
parte cu vie din Tigdne5ti pe Putna lui Constantinopol (1591) XVI vol. IV 25.
Sacillds staroste (ment. 1622) XVII vol. Ceacdrul, postelnic, vinde tigani lui Saya
V 91. Popovici staroste (ment. 1599) XVI vol.
Cdrstina,:sora lui Zaharia si a Anusedi, vinde IV 253.
parte din Tlpldie5ti slugii domnesti Ceagoe, v. Neagoe, parcAlab de Bolin (1562).
Ion Ungurul (1572) XVI vol. III 11-1. Ceatariul, v. Durnea Ceatarinl.
Ciirstina, sora slugii domnesti Ion, Toadcr Cecea, fiica Olusci i nepoata lui Copaci
5.a. si nepoala lui Levi, stdpdn In Liesti pAredlab, vinde parte din Larionesti
5i Blandest" (1546) XVI vol. I 541. nepotului su Gherasim (1610) XVII
Cdrstina, sora slugii domnesti One, v. Ciir- vol. II 304.
tIna, fiica lui Giurgiu. Cefut Manole, v. Macarle, cdlugrul de la
Carstina, sotta lui Buzul, v. Cfirstina Buzuaea. m-rea Galata.
Carstina, sotia lui Samoild paharnie, v.
Ciirstina, fiica lui Ciolpan. Cegireni, hotarul Cegirenilor, locuitori ai
Cdrqtina, sotia (femea") lui Nistor din
satului Cegreni (1625) XVII vol. V 326.
Cei, v. Cerna, fiica lui Zabulincu.
$erbe5ti si mama lui Ion s.a., vinde parte Ceban, v. Apostol Ceban, Constandin Ceban,
din CArligi lui Nicoard Prdjescul logoft lonascu Cehan, Itilhai Racovitfi, Petru
(1602, ment. 1605) XVII vol. I 57, 210, Cehan, Mader Ceban.
212.
CiirstIna, sotia lui One Moscovanul, cump5rA
Ceban, pdrcdlab de Roman, In sfatul dom.
de la nepotii lui Comarici in Rosiori (1558)
nesc (1614) XVII vol. III 10; probabil
Petru Ceban, mare vdtav.
XVI vol. II 100. Cehan vornic, v. lonaeo Ceban Racovifil.
CdrstIna, fdntAna ei in satul Macisteni (1513) Celebi, v. Costantin Celebi.
XVI vol. I 87. Cembolovici, v. Costantin Cembobolovici.
Cdrstina, valen ei pe Cobolta (1570) XVI Cepisca, v. Costin Cepista.
vol. II 219. Cepoiu, v. Petria Cepolu.

105
www.dacoromanica.ro
Cepul, FintAna lui, in hotarul satului Sto- sesti (rient. 1620) XVII vol. IV 451,
boreni (nient. 1597) XVI vol. IV 165. 453-4.
Cerbice, v. Petricti Cerbice. Cerna, fiica MArinii, nepoata lni Lasco i sora
Cerhul, fiul (?) Tudorei, riepotul sAu VasAbe, slugii domnesti Luca, stApAnA In trei
vinde In Iucasul din ocolul Pietrii (ment. sate pc IsnovAt (1528) XVI vol. I 288.
1610) XVII vol. II 294. Cerna, Rica MicAi, vinde parti din Onesti pe
Cerhul, slugA domneascA, tatAl lui NicoarA, Trotu si Bliceni slugilor doinnesti BAlos
vinde partea sa de vad de moaril din Silion Ciortan (1546) XVI vol. I 432;
Cofesti lui Apostol si Sima pentru plata v. si Cerna, nepoata lui Balea Plopan.
unei desugubine (1610, ment. 1625) XVII Cerna, fiica Musei si a lui Panteleu i panita
vol. 11 273; IV 338; V 346. lui Petru Otel, stApAnA in Panteleesti la
Cereea, fiica lui Mihai si sora Irinei, vinde BAlti (1464) XIVX\ vol. I 333.
partea ei din Angheresti m-rii Agapia Cerna, fiica Musei, nepoata lui Duma si sora
(1589) XVI vol. III 443. slugii domnesti OanA FlAscanul, vinde
Cercel, v. LazAr Cereel. partea sa din RAscani lui Gligor (1500)
Cercel, fiul lui Dragos si nepotul lui Ilea, XV vol. II 309.
vinde parte din Scobinteni lui Alea Curia, fiica SoficAi si strAnepoata lui OnicA,
stolnic (ment. 1601) XVII vol. I 18; intAritil in Buciuni, tin. Neamt (1574)
probabil acelasi: Corcel, slugA domneascA, XVI vol. III 33-4.
nepot lui Ilie i Ivasco, stApAn peste o Cerna, mania cneaghinei Tigarca a lui Gli-
parte din Scobinteni (1620) XVII vol. gore Ciuvlic si bunica lui Nicolai s.a.
IV 475-6. <din> Cudresti (ment. 1617) XVII vol.
Cercel, cu vie (?) la Copou (1608) XVII vol. IV 80.
11 180. Cerna, mania nisei, V. Cerna, tatal (?) Musei.
Cerceze Mutahastii, primeste galbeni (nient. Cerna, mAtusa lui Petre OrAs s.a. din Pau-
1594) XVI vol. IV 101-102. nesti pc Trotus, prirreste in schimb prti
Cerchez, v. Costachi Cerehez. din Negoiesti si Costesti (1570) XVI vol.
Cerehlaz, diac de divan (in mentiune tilrzie) II 229.
XIVXV vol. I 116. nepoatA (de sorA) lui Balea Plopriscul
Cereteanul, v. Glurgea Cereteanul. sora Burei, vinde pArti din Plopesti
Cergas, V. Vasilie Cergas. lui Sacotil i lui Coma Sarpe postelnic
Cergasfi (unde au fost ), <jude>, <judecia> (rrent. 1518) vol. I XVI 121; 134-5;
lui IritAritA boierului Ghereiu (ment. v. si Cerna, nepoata lui Vlad.
1443) XIVXV vol. I 192. Cerna, nepoata lui Lucaci si a lui
Carien, v. Stefan Rosu. bunica Odochiei si strAmoasa lui Isac
Cerlenosehl, diac, serie act domnesc (1623) s.a. (ment. 1620) XVII vol. IV 451,
XVII vol. V 193. 452; intAritA stilpAnA in Balomiresti si
Cerna, v. si Cerne, Cernea, Cernu. Hoisesti XV vol. II 196.
Cerna, Iiica Anii si nepoata lui Duma, Cerna, nepoata lui Vlad si a IlcAi de la Scheia
/Anil in Durnesti (SArnesti) i Culisoara pe Valer AlbA, vinde satul ZbArcesti lui
(1529) XVI vol. I 299. Coznia *arpe postelnic (1506) XVI
Cerna, fiica Floarei si fenicia lui Iaul, stril- vol. I 47; vezi i Cerna, ncpoata lui Balea
nepoatA lui Smolea, vinde parte din RA- PlopAscul.
deni, cu moarA pe Tutova lui Hie Vrabie Cerna, sotia slugii domnesti Ignat, cumpArA
vornic de gloatii (1609) XVII vol. II parte din HAndresti de la Trifu Berescul
233. si de la nepotii lui NicoarA RomAnescul
Cerna, fiica lui Balea de la Trotus, vinde (1546) XVI vol. I 508-509.
parte din Dohtana slugii domnesti Ivan Cerna, tatal (?) Musei i mosul (?) popii CrA-
Ulan (1486) XV vol. II 56; v. si Cernu ciun si al Chiranei <din> Fitingliesti
in toponimie. (merit. 1612) XVII vol. III 105.
Cerna, fijen lui Duma HarlAu, stApfinA peste Cernat, V. Costin Cernat, Gavril Cernat,
parte din Pereni pe LApusna (1621) XVI Ion Cernat, Stein' Cerniitilteseul, Cerni-
vol. 1186. toae.
Cerna, fiica lui Nicola si panita lui Savul de Cernat, curtea lui v. Costin Ceruat.
la Solca, stApfinA in Miculesti si pe un Cernat, <diac>, scrie acte doinnesti (1606
vad pe Moldova (1461) XIVXV vol. I 1609) XVII vol. II 67, 110, 202, 209,
313-4. 248.
Cerna, fiica lui Stan Vrzar si mama lui Ion Cernat din Crelesti, martor pentru vAnzare
s.a. <din> VArscoaia i dintr-un sat pe In RAspopi (1610, merit. 1612) XVII,
Bfic (ment. 1533) XVI val. I 363. vol. II 293; III 89, 90.
Cerna, fiica lui Toma si nepoata lui NicoarA Cernat, fiul lui Ion si Depot lui Giardzu,
si CArcei dieci, vinde lui Toader logofAt vinde parte din Tiori lui Istrati Bolea
o seliste pe RAut (1537) XVI vol. I 390. paharnic 11611) XVII vol. III 24.
Cerna (Cei, Ciorna, Zabulincul), fiica lui Cernat, ginerele lui CArstea mare vornic,
Zahulincul si mama lui Marcul din Hoi- dAruieste ImpreunA cu sotia sa Hrinestii,

106
www.dacoromanica.ro
Florestii si mori pe Barlad m-rii Floresti Cheldoale, tuca lui Luca Arbore portar de
(1596, 1598) XVI vol. IV 138, 234. Suceava, vinde Spinenii lui Ion GolAi
Cernat, (fost) logofilt, v. Gavr11 Cernat. mare logoft (1576, 1593) XVI vol. III
Cerrat, ploscar, v. Costin Cernat. 79; IV 84.
Cernat, popa, vinde partea sa din Tomesti, Chelsia. (Chilsiia) din Iucsesti, fiica lui Ion
tin. Tutova, lui Ceirstea mare vornic Urdzic si mama lui Dumitrasco si a
(rrent. 1602) XVII vol. I 41. Paraschivei, cumpara parte din Harlesti
Cernat (?), mare postelnic, rofirturiseste pen- de la Sanfira si o vinde lui Apostol par-
tru vanzare in Butici, (1611) XVII vol. clab din Balosesti (1615, 1624) XVII
III 12. vol. III 202; V 274.
Cernat, sluga doinneasca, ruda cu ChiricA, Chelsia, fiica Biluscai si nepoata lui Ion SA-
daruit (?), impreuna cu multi altii, de poteanul, vinde parte din SApoteni lui
domn cu un loc pe Dimaci (1555) XVII Mihail diac (1603, 1605) XVII vol. 1
vol. II 95. 106, 251.
Cernat, stramosul lui Iusip vistiernicel din Chelsia (Chelsi, Chelsiia), fiica lui Bechea,
Munteni (ment. 1601) XVII vol. 1 26-7. nepoata lui Mihu Pojor si sotia lui Io-
Cernat, vatay, vinde parti din Contesti si nasco vdtav (1574-1585) cumparil parte
G:insteni lui Stefan diac *.a. (1622) XVII din Da'nesti de la surorile ei Sora si An-
vol. V 157. ghelina XVI vol. III 38; intirita sta-
Cernat Baltatul, bunicul (?) lui Gligore piind in Bogdanesti XVI vol. III 145,
al lui Matei <din> selistea Cern5testilor 162, 233, 282.
(ment. 1609) XVII vol. II 246. Chelsia, fiicit lui Ion Urdzicd, v. Chelsla, din
Cernata, mama Urtei si bunica lui Neli- Jucsesti.
pescul <din> Nclipesti (ment. 1617) XVII Chelsia, fiica Miigdalinci, nepoata Anghelinei
sol. IV 163. TAntaroae si strfinepoata Jul Cozma Drep-
Ceritavea, diac, ginerele lui Ionasco, in pri- tatc, vinde parti din Mircesti si Cozmesti
cin2i cu fratelc socrului sari Dumitrasco lui Nicoara Projeseul logofat (1605) XVII
Denim Zilstavna i iazuri din Chiselev, vol. I 211, 234.
13obesti, Stnesti, Nilhoreni (1611) XVII Chelsia (Chilisia), fiica UrAtei si nepoata Ma-
vol. III 185-6. deal, vinde parte din Tibucani Neamt
Cernteae, stripnii a selistei Sendresti, moart lui Mihaild (1620) XVII vol. IV 456.
faril urmasi (merit. 1528) XVI vol. I Chelsia, monahia, cneaghina lui Felea ceas-
2'4. nic, vinde tigani lui Mogaldea vistier
Genie, Cernea, v. si Cerna. (1554) XVI vol. II 64.
Cerne, stranepotul (?) Anu1ci, vinde parte Chelsla, sotia lui Grigore, vinde parte din
din 13ulzesti lui Cristea *.a. (1522) XVI Rdeni popii Grigorie (1619, 1622) XVII
vo 1598 9. vol. IV 411; V 142.
Cernea, din Barlad, v. Cernea, soltuz. Cheltezeu, v. Toader Cheltezeu.
Cernea din Hasapeni pe Prut, tatl (?) lui Chepes, fiul lui Flabco si tata! lui Anton si
T ader <din> Danesti (ment. 1598) (XVI) al Anisiei <din> Selistea, tin. Iasi (1622)
vo 1V 232. XVI vol. V 153.
Cerae, stranepoata (?) Anuscai, vinde parte Cheptine, StAna lui in hotarul satului
din Bulzesti lui Cristea s.a. (1522) XVI Copalcva (1606) XVII vol. H 54.
yo . V 598 9. Chera, fiica Rusci, nepoata Stanei si sora
Cernea, soltuz din Brlad, marturiseste pen- slugii domnesti Toader, vinde parte din
tru vnzare din Olesesti (1607-1608) Ciumalesti slugii domneSti Ghidion (1546)
XVII vol. II 119, 166; probabil acelasi: XVI vol. I 521.
Cernea, prgar, martor in Bfirlad la van- Chera, prcdlab, v. Ion Mira.
za ea din Ionasesti (1604) XVII vol. I Cherdza, N. lfrin Cherdza.
136. Chereca, din Targu Lilpusna, botarnic al
Cernu, ruda cu Rornanel si Dragoi, in pricina satului Cisiciuleni Lfipust a (1616) XVII
ca panita lui Sandro Tatranul pentru vol. 1V 548.
Moimesti, SArbi sa Cu privilegii false" Cherehie Garleanul, din Lazo\ a, hotarnic
(1472) XIV-XV vol. I 386. al satului Ciuciulcni, tin. 1.(pu;,iia (1616)
Certul, v. Stan Certul. XVII vol. IV 518.
Cereteanu, v. Giurgea Ceretianul. Cherste, fiul Sascului, hide parte din Stiu-
Ceuca, fiica lui Nechita si qtrnepoata lui borilni lui Colin (1583) X\ I sol. III 230.
burna, vinde partea ei din Ionaseni lui Chersitof <Cristof>, prin e, le talen i de la Petri'
Nicoar Prajescul mare vistier (1610) Schiopul (men t. 15b4) XN I vol. IV 101,
XVII vol. 11 323. Chesanul, s. Lupe Chesanul.
Ceuca (Ceutea), fiica lui $tefan Cerbu, vinde Chescu, v. Simi( n Cheseu, aricar.
sa ul Stefanesti din Poeni lui Duma clucer Chiajna, v. si Cneajila.
si Pdtru Brudur (1486) XV vol. II 55. Chlajna, Bien doanmei Morena si a lui Ale-
Cheldra, Fntana Cheldei, in hotarul sa- xandru cel Bun, daruieste m-rii Neamt
tu{ui Zdvideni pe Haut (ment. 1588, 1606) prisaca si m-rea lui Chiripian (1470)
XVI vol. III 393; XVII vol. 11 54. XV vol. I 372.

107
www.dacoromanica.ro
Chiande, total lui Mania si al lui Oancea, ChIneajna, tuca Solorriei, vinde parte din
v. Cande, bunic. Rusi la Cobale surorii sale Anghelina,
Cancera, v. Avram Chleerd, Dragomir Chi- cneaghina lui Gola parcalab de Cotnari
'era, Ilariton Chieera, leremla Chicerd, (1596) vol. II 212, 213.
Ion Chicerd, lonaseo Chieerd, Neehita Chinteal, v. Tetan Chintea.
Chiolana, tuca lui Gheorghita, vinde satu/
Chicerd ce) batran, v. Ion Chicera. Ciolanesti lui Petru hotnogul (ment. 1609>
Chleerea, tata] lui Petre diac din Darmanesti XVII vol. II 194.
(ment. 1620) XVII vol. IV 488. Chiprian, popa (1429..., mcnt. 1470), egumen
Chicior, nepotul lui Andrci, vinde loc de pri- la m-rea de la Visnevt XIV XV vol.
saca In Talpasesti, slugii domnesti Ion I 76; mandstirea, morile i poienile lui,.
lingureanul (1572) XVI vol. III 12. XIVXV vol. I 41, 370, 372.
Chicos, v. si Petrea Chicos,. Chiprion, prisaca lui la Lumireni (ment.
Chicos (Chicu$), frate (?) cu Cerbul, tatal 1435) XIVXV vol. I 116.
lui Danu, fii si (?) vnd parti din Cofesti Chiraca, v. Chirlaca.
(ment. 1610-1625) XVII vol. II 273; Chiraeola (Caracol, Cheracol, Chiracolea,
I% 338; V 346. Chiracoli, Chiriacolea, Chirica), vistier
Chicos, singa domneasca, fiul h i Giurgea In sfatol domnesc (1479-1484) XV vol.
si nepotul lui Neagul vornic, stpan In II 13, 17, 19-23, 25, 27, 29, 32, 93, 35
Morgesti si Hudiceni pe L'apusna (1519) 38, 40-42, 44-47, 50, 52, 54, 317, 318.
XVI vol. I 143. Chirana (Chireana), fiica Agafiei si a lui Saya
Chicos muntele lui In hotarul branistii m-rii din Bargaoani, vinde parte din Carligi
Bisericani (ment. 1621) XVII vol. V lui Nicoara Prajescul logoft (1604-1605>
32. XVII vol. I 187, 200, 208, 212.
Cincos, stolnic (1619, 1622) stapan pe o pri- Chirana, fiica lui leremia Vesel, vinde parte
saca cu poieni In Plesani Tutova XVII din Dracicani lui Lupul al treilea logofiit
vol. IV 360; primeste parte din Dobro- (1623) XVII vol. V 241.
mire$ti zlog de la Simion V 122. Chirana, mama lui Ghiorghic, martor din
Micos, vatav, hotarnic la satul Iugani (1569) Borsti (ment. 1602) XVII vol. I 44.
XVI vol. II 214. Chirana, sora lui Isac, las parte din Sacuiani
Chicus, v. Chicos, frute. Nastasiei t lui Navrnescul (ment. 1596)
Chida, fiica lui Carste si mama lui Jurj <din> XVI vol. IV 153.
SolestiVaslui (1599) XVI vol. IV 266. Chirana, sor" (?) lui Isac i matusa (?) Ma-
Chicosescul, v. Mihilliii Chleoseseul. ruscai, vinde parte din Vldesti pe Somuz
Chifa, niarturiseste pentru N'atizare din Ma- lui Ionasco Gghenghe logofat l.a. (1620)
cicauti (1617) XVII 'sol. IV 198. XVII vol. IV 496.
Chifanie, fiul popii Grigorie Ciuperca i nepot Chirana, sotia (cneaghina) lLi l'irasco si cum-
lui Andronic din Obarsia de le Berheci nata Cu Toader Carlig, in pricin pentru
(ment. 1613) XVII vol. III 238. Fratesti, tin. Ncamt, cu Boul vistier
Oniful, singa domneasca, fiul lui Ruschei, (1613) XVII vol. III 115-6.
vinde parle cu moara din Vlasinesti pe
Jijia lui Andronic Matiiasescul paharnic Chirana, sotia lui Platon din Romlinesti,
(1610) vol. II XVII 325. primeste carte de despartire de la mitro-
Chihaia, v. lonapo Chihala, Vleol Chihala. polit (1623) XVII vol. V 220.
Chilla (Colea), fiul lui Carstea i tatdl lui Chirana, sotia lui Vrnav din Rachitesti,
Simion, Tudosia s.a. din Glodeni, tin. curopara parte eu vad de moar si fnat
Roman (ment. 1602-1603) XVII vol. I In Rachitesti de la Petre s.a. (1597) XVI
38, 79. vol. IV 169.
Chilla, sora slugilor domnesti Corman Chinas, vtaman din Miclauseni, cumpara loe
Giurgiu, stapfin In Pietrisul pe Chi- de helesteu de la Stefan (1615) XVII
gheci (1546) XVI vol. I 536. vol. III 219.
Chillana, stapn (?) in Ostopciani (1599) Cbircea, tata.' slugii domnesti Nechifor din
XVI vol. IV 239. selistea Rogoz (ment. 1607) XVII vol.
Chilsea, v. Chelsia. II 106.
Chinan, calugar din Bunesti, vinde parte Chircul, v. Gligorie Chireul.
din Cabicesti lui Gheorghe din Bunesti Chireana, fiica lui Gheorghe, \ in d e satur
(1597) XVI vol. IV 178. Ciolanesti pe Moisia lui Ion Petriul par-
Chinda, tuca Candachiei din Balaceni i ne- calab (1619) XVII vol. IV 306.
poata lui Petre parcalab (ment. 1624) Chireana, fiica lui Lazor i nepoata lui
V 301. Mi/1MM setrar, vinde parte din Setr-
Chindila, tuca lui Leahul, vinde parte din reni la 'furia lui Trifan postelnic (1607)
Vulturesti lui Dragan con-lis (1621) XVII XVII vol. II 114.
vol. V 17. Chireana, Inca lui Maxim setrar si mama lui
Chinces, v. Lazar Chinces. Mateiu, Frasin s.a. din Tescani (ment.
Chineajna, v. si Chiajna i Cneajna. 1591) XVI vol. III 170.

108
www.dacoromanica.ro
Chireana, fiica lui Portarescul si mama lui Chiril, fiul lui Gliga Rogoz i nepotul
Ion, Gavril s.a. din Dumesti, tin. Ia.si Simion, vinde parte din selistea Rogoz,
(ment. 1609) XVII vol. II 239. tin Iasi, Mariei Chiritoae (1622) XVII
Chiriacu, v. Toader Chirlac, vames. vol. V 152.
ChIriae, aprod din Contesti, martor la van- Chirll, fiul lui Mihul, In pricina cu Tuturman
mare (1621) XVII vol. V 13; v. si Chirlae (1613) XVII vol. III 137.
prcalab. Chirll, fiul Manuntei, nepotul lui Andronic
Chian, monah, chilia si poiana lui In ho- si fratele lui Vasile Musteat, vinde parte
tarul n1rii Secu (ment. 1603-1605) XVII din selistea Rgoz, tin. Iasi, Mariei Chi-
vol. I 112, 177, 183, 236. ritoaei (1621) XVII vol. I 153.
Chlriac, monah la m-rea Sucevita (1615) frate cu Margina, Nechita vinde
XVII vol. III 189-90. parte din Vladeni, tin. Soroca, lui Coste
ChirJae, Omar din Baia, da carte (1607) Bocioc mare vornic (1619) XVII vol. IV
XVII vol. II 78. 332.
Chiriac, vames, v. Andrei Chiriae. Chlril, patriarhul Alexandriei, iscaleste act
Chiriao Cirstlanu, serdar, intreste copia unui domresc (1618) XVII vol. IV 230.
suret (1792) XVII vol. I 15. Chiril, poi* martor in Purcelesti la zalogirea
Chiriac Zdrobts, martor la scoaterea unui unei part' din Briitiesti, tin. Suceava
suret (ment. trzie) XVII vol. V 89; (1609) XVII vol. II 223.
probabil acelasi: Chiriea, talmaci (1815- Chirll, in pricina cu Vitolt staroste pentru
(1) XVI vol. I 259; III 344; si Chirica, partea nepotilor lui Cozma din Medeleni
ban, intareste traducere (1827) XVII (1607) XVII vol. II 117.
vol. II 52. tatal Gafiei, Maricai, Anei s.a., st-
Chirlare (Chiraca), sotia lui Petru stolnic, pan In Bursuceni, tin. Soroca (ment.
mama lui Gavril si a lui Ptrasco Cala- 1607) XVII vol. II 111.
pod, cumpard satul Borulesti pe Siret Chirila din Romanesti, rnartor la iesire din
(nient.. 1522, 1587) XVI vol. I 203; III curtenie (1625} XVII vol. V 355.
352. Chirlla, fiul lui Calota i tatal slugii domnesti
Chiriana, fiica lui Huiup, vinde parti din Patrscan s.a. din Vladesti (ment. 1604)
Taganesti, Stanissti si Binesti lui Doro- XVII vol. I 147.
bati vatavul s.a. (1574) XVI vol. III Chirila, fiul lui Fiasco, vinde parte din Holo-
42. horeni lui Gavril logofat (1577) XVI vol.
Chiriana, fiica Musei, nepoata Cernei i sora III 86, 346.
popii Craciun, vinde parte din Fitin- Chirila, sluga domneasca, fiul Tudosei i str-
ghesti lui Voico mare logofat (1612) XVII nepotul lui Dance Averescul, stapn in
vol. III 105. Averesti, Oniceni, Jurjani s.a. (1576)
Chirica, v. Chirlaeol, vistier. XVI vol. III 63
Chirica, ban, si Chirice, talmaci, v. Chirlae Chirila, sluga domneasc, martor la iesirea
ZdmbLs. din curtenie a lui Gheorghe de la Tode-
Chirica, sluga domneasca, da vite domnului resti (1624) XVII vol. V 305.
si este intrit impreuna ca altii pe o ChirIla, mare vatav, mrturiseste pentru
poiansi in Dumbravita pe Dimaci (1555) vnzare din Ungureni, tin. Harlan (1604)
XVI vol. II 95. XVII vol. I 145.
ChirIghina, fiica lui Rugina i strnepoata Chirlla, vinde parte din Vldeni, tin. Soroca,
lui $andru comis, vinde satul Craesti, lui Coste Bocioc mare vornic (1611) XVII
tin. Neamt, lui Vasilie parclab (1605) vol. III 21.
XVII vol. I 194. Chirila, V. si Ion Chirll.
Chirilae, fiul Lupei i al lui Lazar Talpau ChirIld din Nanesti, jurator (1595-1606)
din Campeni si nepotul lui Tudosie vtav XVI vol. IV 129.
de stolnicei (ment. 1613) XVII vol. III Chirild din Savesti, megies hotarnic la par-
238. tile lui Mihilescu uricar din Toplita
Chirliae, parcalab de Putna, cumpara parte (1579) XVI, vol. III 129.
din Contesti de la Tofan Buhai, Gimgiu ChIrlhl, fiul Anei i nepotului lu Saya, vinde
si MaIota (1621) XVII vol. V 57; v. si parte din Radacinesti lui Nicoara mare
Chirlac, aprod. vornic (1617) XVII vol. IV 119.
Chiril, v. si Chrill, Chirila, Ch Chirild, Ihil lui Filip i nepotul lui
Chia (Chiril), fost armas in tinutul Tutovei, Chicosescul, stapan In Bodesti pe Bis-
marturiseste pentru vinzari (1618 trita (1602) XVII vol. I 41.
1621) XVII vol. III 141; IV 406; V 67. Chirlla, fiul lui Nasture i nepotul lui Cozma,
Chilli, din Bobletesti, martor la vanzarea vinde parte din Toderesti lui Dragusan
unor parti din Harcesti (ment. 1598) XVI diac (1618, 1619) XVI/ vol. IV 264, 378.
vol. IV 308. Chirila, fiul lui jocu, nepoiul lui Camarici
ChirII din,Borcesti, megies, hotarnic la par- strnipotul lui Duma, vinde parti din
tile -lui Mihailescu uricar din Toplita ROsiori pe..Moldova lui Carliman mare
(1579) XVI vol,' 129. ceasnic (1606) XVII vol. II 75.

109
www.dacoromanica.ro
Chiril (Chiril), fiul lui Silion (Ilion) si ne- Mili din Vilnesti, in pricin cu Drgoteasa.
potul lui Necoarg Rspop, vinde parte din Grlesti pentru prti din Gn.viiresti
din Rspopi lui Dumitru stolnic i Simion 5 a. (1618) XVII vol. IV 235.
pitar (1609-1612) XVII vol. 11 188, Chiusie, v. Anghelache Chlusle.
293; III 89. Giban, V. si Petru Ceban.
ChirlIA, fiul lui Toma si nepotul lui Tigan, Clhan cel bAtrAn, mrluriseste pentru
vinde parte din Brdicesti lui Stoica ar- zarca une!
unei pArti din Neniircani ,1623).
mas (1617) XVII vol. IV 126. XVII vol. V 237.
Chirlifi, fiul MgdAlinei si nepotul ArmancAi, Cimbala, Cimbalovici, V. C.ostantin Cimba-.
vinde parte din Miclesti lui Drgus vor- loviel.
nic (1603) XVII vol. I 44. Cincea, fiul lui Budea, vinde parte din Bu-
fiul lui Toader Capres, nepotul Anei desti pe Srata, lui Giurgea, Sora s.a.
hAtrAna l tatl lui Simion <din> DrAci- (1546) XVI vol. I 511.
cani (ment. 1623) XVII vol. V 241. Cinici, satul 'ni-j in stpanirea lui Mihil de
fiul Lllianci, d prtile sale cu heles- la Dorohoi (ment. 1437) XIV-XV vol.
teu si prisac din Dmienesti si Rusii I 147.
Zavului vrului su popa Gligorie pentru Cioache, v. Ion Cioache.
ea i-a pltit cisla si dabilele domnesti Cloban, din Telenesti, vinde parle din Tele-
(1629) XVII vol. V 302-303. nesti lui Gorciul din Mihailasea, vatav
hnsrel, mrturiseste pentru van- de argati (1614, ment. 1616) XVII vol.
zare in Nnesti (1619) XVII vol. IV 345. III 175, 184; IV 41.
slug domneascil, stlipfin in Dolni- Cloban, din Viirtop, martor la vnzarc 1603).
ceni peste parte cumprat de la vrul XVII vol. I 117; probabil acelasi: Cioban
sAu Drghici Brtiilan (1604) XVII vol' (mentionat pe verso-ul unui document
I, 146. din 1562 pentru Vrtop) XVI vol.
Chiril, sotia (femeia) lui, vinde pArti de jirebie 160.
din Oncesti lui Simion Mlai (ment. 1625) Cioban, fiul lui Cirstea, vinde parte din Be-
XVII vol. V 371. rezeni, tin. Flciu, lui Vrabie mare vtav
Chir115, strnepot lui Andriisan, vinde satul (1606, 1609) XVII vol. II 63, 233.
Cmrsoae lui Mihul Trifan postelnic Cloban, fost soltuz <In Dorohoi), mrturi-
(1605) XVII vol. I 206. seste pentru N'Atizare din Popeani 1603>
sulger din Condrtesti, martor la XVII vol. I 121.
vnzare din Hfircesti (1598) XVI vol. Cioban, tata' slugii domnesti Stan din Brn-
IV 308. zeni pe Rut (ment. 1606) XVII vol. II
tatl Nadelei <din> Ciurni i Com- 17.
nesti (ment. 1623) XVII vol. V 216. Clobanul, fiable lui, In hotarul satului Bili-
Chirina, v. Chirana, sotia lui VrAnar. ceni (ment. 1586) XVI vol. III 316.
Chirita, Chirit, v. Dmnitrache Cbirti Paleo- Cioe.a Mitria, martor la vnzarea unei pfirti
lognl. din Medeleni (1622) XVII vol. V 120.
ChiritAae, V. Maria Cbiritoiae, postelniceasa. Ciocan, cfimdras, v. Itoman Metan.
Chirtoaefi, posleduieste suret (1818) XVII aman, slugA domneasc, nepot lui Vlasin,
vol. 1V 85. intrit peste parte cumpArat de la Coste
Chirul, <diac>, scrie act domnesc (1576) XVI Ords (1495) XV vol. II 244.
vol. III 62; v. si elle'. Ciocnel, v. Ion ClocAnel.
Chtrbusle, diac, serie act domnesc (1613) Ciocrlie, v. Cozma Ciocrlie, Costantin Chr-
XVII vol. 111 112. erile, Ion Clocklle, Nicoara
Ivan ClocdrIle, Stelon
Chlrvasie, din VAltureni, martor la o vfin- CIocArlie, pitArel din Feresti, mrtunseste
zare (1621) XVII vol. V 68. pentru N'Atizare din RomAnesti (1625)
C.hisar, vinde parte din Sendreni lui Nicula XVII vol. V 374.
Blan (ment. 1625) XVII vol. V 371. Cioeirlie, vtav, hotarnic in satul Averesti
Chis Lasln din HrlAu, tatl lui Giurcu (ment. 1617) XVII vol. IV 170.
miicelarul (ment.. 1499) XV vol. II 295. Ciocrlioae, v. Gaftona Cloctirlioae.
Chisea (Chisa), grla lui pe Nistru, in hotarul Ciocea, fiul lui Radu Muthala i bunicul
iezfirului Zagorna (ment. 1456, 1500) lui Ateza, Ion, Sanson s.a. <din> Rdesti
XIV-XV vol. 1 286; XV vol. II 306. tin. Chigheciu (rnent. 1609) XVII vol. II
ChisinAu, v. Lazar Chisintm. 267.
Oiltn din Liveni, /tul Dolci, vinde pfirti din Metal, din Uricheni, rscumpArA parte din
Vicoleni vArului sAu Mihalcea Meica s.a. Urichieni de la Simion Bacea (1615)
(1621) XVII vol. V 30. XVII vol. III 228.
Chiajda, fiul ArmancAi din Scopeani, zAlo- Ciochin, v. Duma Clochinfi, Dumitra Cio-
geste partea sa lui Corma pentru un bou Mamalae Clochtnii.
luat la dajde (1600) XVI vol. IV 309. nepotul lu mos Elsileag, vinde
<diac), serie zapis (1606) XVII vol. parte din BlAjeri lui Crstea vornic (ment-
11 37. 1625) XVII vol. V 322.

110
www.dacoromanica.ro
Cioehlna, sluga domneasca, fiul Musei, nepot Ciolpan, parcalab in sfatul domnesc (1598),
Fetcfii i stranepot Marusedi, 'Tiara peste v. Dragan Ciolpan.
parte din Oniceni i Jurjani pe Barlazel Ciolpan, postelnic, v. Gligorie
Averesti (1576) XVI vol. III 63. Ciolpan, sotul Agafiei, v. Damian Clolpan
CinchIna, total Toadinii i bunicul slugii dom- Orbul.
nesti Toma vatav (ment. 1579) XVI vol. Clolpan, sulitas, fiat lui Marcu, nepot lui
/II 125. Mihaila Chicosescul, in calugarie Hariton,
Ciochina Mamalac, V. Mamalac Clochina. sotul Dumitrei si total Cdrstinei, daruieste
Clochina Maio', sluga domneasc, nepot Jul parte din Orbic m-rii Biserieani (1590
Balos Horga, vinde parte din Pitesti pe 1602, ment. 1625) XVII vol. III 38, 60,
13arlad lui Movild ceasnic (1507) XVI 61, 206; 1V 241, 338, 378, 379; V 32,
sol. I 56. 332; stfipdn in Bodesti si Orbic pe Bis-
Cioculet, v. 'fowler Cloculet. trita, vinde o Warta lui Costantin postelnic
Ciodin, V. Cludln. XVI vol. III 457; IV 229; XVII vol. I
Ciofioiul, v. Soflolul Toader. 41, 43.
Ciogolea, v. C.ostantin Clogole, Gavril Clogo- Ciolpan, total Anuscai i bunicul lui Gheor-
lea, Gheorghie Clogole, Ignatie Cfogolea, ghit, v. Dumitru Clolpan Orbul.
Miron Clogoii, Pfitraseu Clogole. Cloipan, total Grozavei i bunicul lui Lazar
Clogolea cel bAtran, total lui Ihnat sulger, si al Gaftei <din> Piticeni (1612) XVII
In pricina cu Albotoaia pentru Vladeni vol. III 83.
(1598) XVI vol. IV 218. Ciolpan, total lui Gheorghita, v. Dumitru
serie act domnesc (1583,
Ciogolea, diac, Ciolpan Orbul.
1591) XVI vol. III 221-; IV 14; v. si Ciolpan, total lui Ion Ciolpan, v. Trifan Clot-
Gheorghle Clogole. pan.
Clogolea, popa, fiul lui Jrgu i bunicul lui Ciolpan, ureadnic, v. Dragan Ciolpan.
Nechifor din Dracicani (merit. 1623) XVII Ciolpan, fost vornic, v. Dragan Ciolpan (1601)
vol. V 241. XVII vol. I 13.
<Ciogolea) (Ciugolea), sotul Saftei giupfineasa, Ciolpan Orbul, v. Dumitru Ciolpan Orbul.
stapana in Godinesti (men/. 1613) XVII Ciolpaneasa, v. Agafia Ciolpaneasa, Nasta-
vol. III 239. sla Ciolprineasa.
Clogolea, fost sulger, In pricina Cu episcopia familie cu tigani din Dragomiresti
de Roman pentru o gArla din Ionasesti (ment. 1618) XVII vol. IV 239.
(1616) XVII vol. IV 74. Clomae, <jude>, (un de a fost intr-un sat
Ciogoloia, v. Salta Clogolota. pe Cuciurova (ment. 1603) XVII vol. I
Ciohline, ureadnicul m-rii SI. Saya in satul 113.
Clomarna, 01%111 ei in hotarul m-rii Moldo-
Gusetei, volnicit sfi adune vecinii m-rii vita (ment. 1534) XVI vol. I 366.
(1616) XVII vol. IV 41. Ciornartan, v. Simion Clomftrtan.
Ciohodar, v. Arlton Clohodar. Ciomartan (Ciumartan) din Ionasesti, da
Ciohoreanul, v. Lupe Clohoreanul. partea sa lui Dumitrasco stefan in plata
Ciolan, v. Patraseo Clolan, Vasile Ciolan. unei dusegubine (1623) XVII vol. V 229.
Ciolhanschi, v. Vastle Ciolhansebt. Clomfirtan, <ruda> cu ScrInteie, Movil
Ciolica, fiul lui Rshir si nepotul lui Bogdan, Onciul in pricin pentru Averesti cu
Nin de parte din Slavoaia pe Patna m-rii Ghidul s.a. (1606) XVII vol. II 24.
Berzunt (ment. 1588) XVI vol. III 365. Clomartan (Ciornrtan), mare vatav de hart-
Ciolici, V. Coste Toilet. sari si parcalab de Soroca, cerceteaza
Ciolpan, v. Andronle Clolpan, Dragan Ciol- pricind la Burdujani (1599, went. 1619)
pan, Dumitru Clolpan, Gheorghltit Ciol- XVI vol. IV 261; XVII vol. IV 374.
pan, Gligore Ciolpan, Dies Clolpan, Ion Clomartan, <mare> vornic, pribeag In Tara
Ciolpan, Pfdraseo Clolpan, Triton Ciolpan. Romaneasca, stapan in Tdrzii (1608,
Ciolpan, aprod, vinde poiana Ffintana Molo- 1616) XVII vol. IV 7; in act domnesc:
sestilor unor slugi domnesti (1574) XVII invatit XVII 'vol. II 185.
vol. III 39-40. Clornordea, fiica Neacsei si nepoata lui Coste
Ciolpan blitranul (cel btrin), v. Dumitru Posadnic, vinde partea sa din Hrusca
Clolpan Orbul. slugilor domnesti Stnil, Ghidion
Ciolpan, diac, v. Grlgorie Clotpan, Patraseo (1598) XVI vol. I 565.
Ciolpan. Clontelesti, neamuri ale Jul Concul (men(.
Ciolpan, calugr, v. Clolpan, sulitas. ulterioara 1611) XVII vol. III 22.
Ciolpan, hut lui Marcu, v. Ciolpan, sulitas. Copal, fratele lui Mihu sluger si al lui Sima,
Ciolpan, fiol lui Sandra plircalab, v. flumi- stapan peste parte din sat si m-re din
tra Orbul. Dumesti (1485) XIVXV vol. I 402
Clolpan, fiat Zlatei i nepot lui Toader Pa- 403.
curar, vinde parte din Pacuraresti i Witt Clopet, pfacsilab de Neamt in sfatul domnesc
la Gemeni lui Nistor Ureche mare vornic (1457); postelnic in sfatul domnesc (1451)
(1604) XVII vol. I 148. XIVXV vol. I 247.
Ciolpan, roonah, v. Clolpan, sulitas, Cioplescu, V. Mantilla Cloplesen.

111

www.dacoromanica.ro
Vora, fratele (?) lui Rudias, da partea sa Ciornei, v. Necolai Clornel.
din Gostrulnesti lui Costea logofat (ment. Ciornocuj, v. Groutv Clornocuj.
1441) XIVXV vol. I 178. Clornasca, fiica Draghinei, mama Elincai
Clorasti, familie cu parte In CArligi, vanduta sotia lui Grozav <din> Seleseul de Sus
de Toader si Nechita din Cirligi lui Ni- (ment. 1609) XVII vol. II 264-265.
coara Prajescu logoft (ment. 1602) XVII Ciorpalei, v. Toma Clorpalel.
vol. I 34. Clorsac (unde este cneaz cneaz pe Tu-
Clorba (unde a fost <jude> pe Borodance tova (nient. 1428) XIVXV vol. I 67.
(ment. 1429) XIVXV vol. I 79; V. si Ciortea, v. Isac Clortea.
Ciotti i Glod Clorba. Ciortan, v. Mal Clortan, Ion Clortan, Ivasco
Clorba, preot din Darmnestl, mrturiseste Clortan, Silion Clortan, Simion Clortan.
pentru vanzare din Darmanesti-Trotus Clortan, din Oncesti, inartor (1621) XVII
(1602, ment. 1607) XVII vol. I 36; vol. vol. II 62.
II 83. Clortfinesti, familie, stranepotii lui Dragot
Cioreea (?), cneaghina lui Gligorie Dinga, Poiana, vnd henil parte din Radeni pe
In pricina pentru Gocimani cu Simion Tutova (ment. 1609) XVII vol. II 234.
Seachil camras (1598) XVI vol. IV Ciortoanea, partea e din Pribesti Intarita
190, 207. copiilor lui Tintiul (ment. 1523) XVI
Clorcea, diac, vinde parte din Domusani, vol. I 220.
tin. Dorohoi, lui Petriceico logofat (1607) Ciortorescul, Ciortorinschi, Ciortorogo, Cior-
XVII vol. II 343. toroschi, Ciortorosco, v. Andreico Clorto-
Cloreea, fiica Ilcai si nepoata lui Mihila rovschi, Nentirca Clortorovschl.
grmatic, Intarita peste parte cu iaz In Cires, v. Pepelea Clres.
Basani la Turia (1552) XVI vol. II 29. Ortii Coste. In hotarul unor locuri pe Crasna
Cforcea, fiica Ilenei si nepoata lui Costea, (ment. 1436) XIVXV vol. I 122.
mama lui Marco <din> Blindesti i Liesti Cirtil Stan, hotarul lui linga" satul Leontesti
(ment. 1608) XVII vol. II 172. (ment. 1412) XIVXV vol. I 29; v. si
Clorcea, fiica Mariei si nepoata lui Micul Stan Certul.
Totoaiei, daruieste lui Tecuciu, pe care arthi, bunicul lui Coste si al Ticei <din>
11 Infiaza, Condratestii (1560) XVI vol. Cucuiati, tin. Iasi (ment. 1624) XVII
II 135. vol. V 276.
Clorcea, fiul (?) Stancai, vinde parte din
Rosiori lui Gligore din Rosiori (1588) CIrtu, fiul Sorei si strnepotul lui Vana'
XVI vol. III 371. vinde parti Cu luz din Comanesti pe So-
lonet lui Vascan Dobrenchi (1602) XVII
Ciorcea, frate <de mosie?> lui Tudosie, vinde vol. I 11.
partea sa din Muncel lui Manan, dobn- Ciodin, v. Ciudin.
dita prin plata unei dusegubine (1617) Ciot, v. Ion Clot.
XVII vol. IV 210. Ciucescul, v. Danciul Clucescul, Mircea Ciu-
Ciorcea Dingoaia, fiica lu Harea cescul.
cneaghina lui Dinga hatman si mama lui Ciuciuma, v. Mareo Chicuma, mare armas.
Grigorie aprod, Ionasco, Tudosii si a Ciuciu, v. Romasco Mein.
Saftei, (1577-1587, 1598) XVI vol. III Clucoala, giupaneasa <lui Simion Poroseci>
87; IV 190; Intrita stpana In Cocoreni, si soacra lui Lupul mare vtav, in pricina'
Loesti, Vcaresti si pe un vad de moara cu Rafiasa pentru Macicauti (1615) XVII
pe Putna, la Trgoveti XVI vol. III 134, vol. III 194.
195-6; vol. IV 60; vinde parte de moar Ciucul, fiul lui Poroseci, v. Slmion Meal.
In Grigoresti lui Grasul Vulpas ilisarul Giudin, v. si Ion Ciudinul.
XVI vol. III 284; se retrage la manastire, CludIn, din .0stopceni, jurator hotarnic la
Imparte averea ca copii ei XVI vol. III VIadeni (1619) XVII vol. IV 394, 395.
345; cumpilra cal de la Ene raufacatorul
si de la Tudor vatavul XVI vol. III 293. Ciudin (Ciodin), fiul lui Toader i nepotul
Ciorchilie, v. GavrII Ciorchlle. Sorcai Cu parte In Volcaesti (1620) XVII
Clore!Wino, fiica lui Dragoicea de la Urn- vol. IV 454.
gatura si nepoata lui Serbu Raspopa, Cludln, tatal Mmsoarei i <sotul Armancai>
vinde satul (Cucuteni>, ande a fost jude din Obarsia Berheciului (ment. 1609)
Ingo, lui Alexa diac (1493) XV vol. II XVII vol. II 200.
198. Cludin Mattel, cupet din Brlad, martOr
Clorciollna, mama lui Druga, partea ei din (1623) XVII vol. V 229.
Leutesti, tin. Neamt, vndutii de Dragan CiudInschi, total cneaghinei Nastascal Mo-
Orbul (ment. 1598) XVI vol. IV 204. tocoae din Braesti (innt. 1610) XVII
Clorclollna, stranepoata lui Petru Gag si vol. II 313:
sora lui Casot, vinde parte de iaz cu moara Giuliul; v. Saya Cluhuit.
din Ciobotesti i Sipasea lui Ion preot Chilucannl, parteik lui din. Popiscani stapA-
(1609) XVII vol. II 216. nita de Palaga fiica; Neagai (ment:0620).
Ciornea, v. GervaSe CiorneI. XVII V61.- IV 457.

112
www.dacoromanica.ro
CM din Jigoreni, tatal lui Gavril (ment. Ureche mare vornic (1605) XVII vol. I
1625) XVII vol. V 360. 229.
Ciumala, v. Rodeo Clumald, Toader Clurla, fiica lui Durnitru Bcrheciu, vinde partl
Clumulfi, da zapis de marturie lui Zadul din Bursuceni, tin. Soroca, lul Caraiman
pentru Antdlesti (1624) XVII vol. V mare paharnic (1607) XVII vol. II 111.
309. Ciurla, fiica lui Ion Mdlai i striinepoata lui
Ciumuld eel latran, tatl lui Hodco Ciumala Cozma medelnicer, vinde parti din Cer-
si strbunic Marinci, Stand i s.a. din Le- nati, tin. Tutova, popii Dragose s.a. (1591)
vesti (nent. 15606) XVI vol. I 48. XVI vol. IV 30.
Ciumuldu, de la Cobalc, barbatul Mruscai Clurla, fiica lui Nenciul i strnepoata
<Ciumuleasa> din Ceretiani (ment. 1491) Vlad cel biltran, vinde partea ei din VIA-
XV vol. II 155; v. si Canine. desti (DAdcsti) si din Fantana lui Cucuta
.Ciumalca, v. Ivan Ciumalea. lui Nestor Ureche mare vornic (1604)
Ciumartan, v. Clornartan. XVII vo . I 147.
Clumes-, fiul lui Hodor si tatgl lui Caisin Clurlea, fiul lui Voicu, In pricina pentru un
<ni> Buccani, tin. Liipusna (ment. 1608- vad dc moara din Macicauti cu Lupul
1609) XVII vol. Il 171, 182, 238. al treilea logofat (1618) XVII vo'. IV
-Ciumuleasa, v. Malrusea Ciumuleasa. 220-221.
Clune Giurgiu (unde a fost <jude) In Ciurla, nepoata lui Gurban si sora lui Gures
vecinatatea selistei Gavrilauti (ment. 1445) Pacurarea, vinde parte din Hulturesti
XIV-XV vol. I 208. lui Leahul (1621) XVII vol. V 17.
Ciunea Stan (linde este ~), <jude>, manas- Ciurlic, v. Gavril
tirea si parten lui pe Bilrzetea intarite Ciutacul, v. Rumitraseo Clutaeul.
lut Mihall logofat si Duma postelnic, Ciuta, v. Ion Ciutd.
XIV-XV vol. I 208. Ciutes, V. Halos Ches.
Ciungul, v. retrae Clungul. Clutana, ruda cu Ilea si Musa, cu parti
Ciuntul, v. Cluntul loan, Coste Cluntul. Hrdniceni pe Elan (ment. 1528) XVI vol.
(Ciupdrca), fiul (?) lui Cozma par- I 284.
calab i tatal Docicdi si a slugilor dom- Ciuolic, v. Gligorle Cluolle.
nesti Gliga, Isaico s.a. din Hlapesti (ment.
1546) XVI vol. I 492. Clan[2, v. GavrIl Clanla, vatav.
Ciupercii, v. Grlgorie Cluperea. Clan ta cel batran, V. Gavril Clanta.
Chu:, v. Lupe Ciur, Clandu (Calnau, Clnu, Clanau, ClAnau, CIA-
Cluramul, fiul lui Marcu i tad' Dragoaei nau, Cieneu, Clinu, Cranau, Creneiu),
si Tigancii <din> Berezni, [in. Fdlciu
(men(. 1606) XVII vol. II 63. spatar, so tul nepoatei lui stefan cel
Ciural, v. Ivan Clural. Mare: Dragna, tatill lui Turcu sulger
Clurbu, irate cu Ihnat, Zizia s.a. si tatl (?) stramos Ileanei si Anci (1486..., ment.
siugii domnesti Loghin <din) Fundatura 1598) XVI vol. II 191; IV 215; stpan
In Radoslovesti, Rusi, Bargoaani s.a.,
din Rediul Barzei lment. 1581) XVI vol. XVI vol. I 75; spatar In sfatul domnesc
I II 165. (1486-1507) false (1458) XIV vol. I
Ciurbil (Ciorba), tatal Olcascai si al Frsinei 421 (?); XV vol. II 55-57, 59, 61-65,
si bunicul Slavnei, al lui Fodor s.a., sta- 67-71, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85-87,
pan la Fantana lui Epure (Ciurbeni), tin. 91, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105,
Lorohoi (ment. 1508, 1619) XVI vol. I 108, 109, 115, 117, 118-120; 122, 123,
81-82; IV 354; probabil acelasi: Ciurbil 126-129, 131, 133, 135, 136, 138, 140,
(Ciorba), pan in sfatul domnosc (1420- 141, 143, 145, 147-151, 154-156, 158-
1435) XIV-XV vol. I 42, 46, 47, 50, 162, 168, 170-173, 175, 177-179, 181,
5 , 54, 56, 57, 66, 69, 72-75, 81, 86, 183, 185-187, 189-191, 195, 198, 200-
88, 91, 92, 94, 105, 109, 117; v. si Clorha 202, 205, 206, 208, 213, 215, 217-225,
(indo a fost -). 227-229, 231, 232, 236, 237, 239, 240-
Ciurbu, v. Sima Ciurbu. 242, 243-245, 247, 248, 250-253, 255,
Clurea, .sora lui CArstea Cocoranul, v. Odo- 258-260, 262, 269, 271, 272, 274, 275,
ehia Curca i Todosla. 277, 278, 280-283, 285, 289-291, 294,
Ciurea, tatal lui Azghir si bunicul lui Petca 296, 299, 301, 303, 304-306, 307, 309,
si al Anghelinei <din> Vovinesti si Mi- 310, 316, 320; XVI vol. I 1, 4, 9, 10-12,
[ova (1607) XVII vol. II 92; v. si Roman 14, 15, 17-21, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 36,
Ciurea, Ciuresti, familie. 38, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53-55,
Ciurest1, familic, partea Ciurestilor d n Car- 57-63, 66-68; hotarnic (ment. 1531)
ligi, cumparata de Nicoara Prajescu mare XVI vol. I 329.
logofat (mcnt. 1603-1605) XVII vol. I
70, 179, 199, 209-210, 212. Clecea, v. lonasco Clecea.
Ciurilie din Botosani, rnartor la vanzare Clelinii (unde a fost jude, <stapan) al
din Braesti (1609) XVII vol. II 251. unui sat intarit ulterior lui Mihail de la
Clurilina, fiica lui Tudor, vinde prtile ei Dorohoi (ment. 1437) XIV-XV vol.
din sclistea Fundeni i Ruptura lui Nestor I 47.

113
8 - c. 224
www.dacoromanica.ro
CIIm, tu toponimia unor sate Intgrite lui Coelubg, martor la vnzare din BrilWisest}
Ivan Porcul (ment. 1498) XIV-XV vol. (1577) XVI vol. III 84.
I 232. Coeor (Cocoarg, Cocora, Cocorea, Cocorez
CIIm, popg, ttusul lui Machidon Hiresvcescul (?), Cucor, Cucora, Cucoranul (?);.eroare:
din Fedeguti, scrie zapis (1625) XVII Necoarg), prcalab; Intrit stgpn peste
vol. V 367. cumpgraturi din Husiani, tin. Dorohoi,
ClImentle, popg din Soroca, tatgl lui Isac si Zinideni XVI vol. III 244-245; In
si Vasilie, cumparg selistea Popesti pe sfatul domnesc: stolnic (1579-1586) XVI
Cginar de la Sas parcglab (ment. 1606) vol. III 106, 108, 109, 111, 113-115
XVII vol. II 3. 120, 122, 123, 199, 203, 204, 207, 2099.
Clinela, ja bou de dajdie (ment. 1600) XVI 211, 213, 214, 217, 219, 227, 288, 240,
vol. IV 309. 241, 244, 246, 248, 249, 258, 264, 272 (?),
Clinciu, v. Tender Clinch'. -274;276-278, 287, 290, 299, 302, 305
Cleheci, V. Gligorie Cleheci. 308, 310, 312, 313, 317, 324, 332, ;
nepot de sor g slugilor domnesti pgrciilab de Hotin (1587-1590) croare
Yeti-I.', Aver s.a.; tntgrit in satele de 1584) XVI vol. III 262, 335, 341, 347
pe Sgrata, unde a fost Roman Blndul 348, 352, 355, 367, 374, 395, 401, 411,
Husul (1619) XVI vol. I 140. 451; hotarnic XVI vol. III 263, 364
Clinu, v. Chruniu, spgtar. 377; erori In text: postelnic In loe de
Cloeot, fiul lui loan Ullman, tatril lui Ga- stolnic XVI vol. III 272; Necoaril XV/
vril si al lui Tome i bunicul lui Ion s.a. vol. XVI 387, 456.
din Drgcicani pe Prut (ment. 1623) XVII Cocora, din Targoveti, martor la vgnzare din
vol. V 241. Cofesti (1610) XVII vol. II 273.
Cloeotea (Clocote), frate cu Vasile diac *i Cocora, in pricing' de hotar cu Micul din VIA-
nepotul (?) lui Gavril Leoa user, In pri- deni (1606) XVII vol. II 76.
cing pentru Folesti Cu jupneasa Marica Cocoranul, v. Carstea Cocoranul, Roman Co-
a lui lonasco Bernez v.a. (1619) XVII coranul, Tiron Coeoranul, Toader Coco-
vol. IV 337. renal.
Clonis, v. Rizos Clouts, gelep. Cocoran, pitar (dupg 1600) XVI vol.. IV
Clopot, v. Costea Clown. 298; V. si Carstea Cocoranul.
Clopot (unde a fost audecia) lui pc Tu- Cocorea, V. GlIgorie Cocorea, Dumitrasco,
tova, intgritA ulterior boierului Ghereiu Cucorea, 'otiose() Cueorea.
(ment. 1443) XIV-XV vol. I 192. Coeorea (Cucoroi), movila lui In hotarul
Cneajna (Chineajna), fiica lui Alexandru satului Plopi pe Efahlui (ment. 1584,
Lgpusneanu si a Roxandrei si sotia lui 1617) XVI vol. III 266; XVI vol. IV
Vacile Bgltatul logofdt, apoi a lui Apos- 184.
tolachi vistier (1560-1600) XVI vol. II Cocosca, v. Stefan Cocos,ea.
155; Ill 95; IV 281-282. Cocosel, v. Lazar Coeosel.
Cneajnevici, v. Baneful Cneajneviel. Cocris, v. lonaseo Goer's.
Coa!elate, slugg domneasca, fiul Maruscai Codalbul, v. llareo Codalbul, Stefan Codalb,
si nepotul liii Drago, Intrit in Hilsng- vornic.
sani la CarligAtura (1574) XVI vol. III Codilu, v. Petru Codfiu.
29. Codrea, v. Condrea, fiul
Cobae, fiul lui Iurie si tatl lui Ilea, stgpn Codrea, tatl Toghiniei <din> Saca Bacn
In Cobceani (ment. 1573) XVI vol. III (ment. 1616) XVI vol. IV 67.
20. Codreanul, v. Vasili Codreanu.
Cobleanul, v. Rafelu Codreanul (Codreanu), slugil domneascg, lint
Cobgleanul, diac din Rdeni, fiul lui Onica Fedorei i strgnepotul popii
(1610-1619), vinde parte din Tescani Intarit in Pomrla (1546) XVI vol. I
lui Vasile Orgs hatman XVII vol. 413.
279; martor XVII vol. IV 289, 344. Codreschi, Codretchi, v. C,orelehi, cneaz.
Cobes, v. Neagul Cobes. CoggInicean, v. loan CoggIntelanul, diac.
Cociirteald, drumul lui tu hotarul satului Cohanii, sptar, hotarnic la Zgvadini (1588)
Hotceani (ment. 1497) XVI vol. II 321. XVI vol. III 393.
Cocea, vistier, V. lane Chluggrul, vistier. Coifa, vier, v. Nlehlfor Celta.
Cochina, fiica lui Frtat, vinde parte din Coisor, v. Ionasco Color.
Tomesti, tin. Tutova, lui CArstea mare Cojan, v. lonaseo Cojan.
vornic (1602) XVII vol. I 40.
Coci, v. lordaehe Cad. Cojan, talal lui Huru de la Gura Coboltei,
Coel (Coce, Cocea), comis In sfatul donmese tin. Soroca (ment. 1609) XVII vol. I
(1593-1594) XVI vol. IV 70, 72, 78, 149.
79, 80, 115, 117. Cojea Piltru (Cojea), slugg dranneascg, Ira-
Coclaga, tatgl lui Tgraisie <din> Tpinti, tele panului Oang Rosca (Rostea) grg-
tin. FAlciu (ment. 1572) XVI vol. III 5. matic, <si strAmosul lui Ionasco Cojan>
Coetuba, locul lui pe Tutova (ment. 1443) 'Mara Si dgruit de domn cu satele Cali-
XIV-XV vol. I 192. mgnesti la Tutova, Cotmanesti, Bros-

114
www.dacoromanica.ro
Coneea,. din Concesti, fiul Onimii i tatd1 Condrea cdmras, v. Condrea, pdrclab de
Maricdi, stdpfin In Tiltrdseni (ment. Botn.
1622) XVI vol. V 91-92. Condrea din Ciortesti, martor la vfinzare In
Condrat, v. Vasilie Condrat. Bunesti (1605) XVII vol. I 245.
Condra, v. i Condrea. Condrea din Dolhesti, martor (1610) XVII
Condea, fiul lui Lupul Neghici si strdne- 'sol. II 320.
potul lui Petrea (Petcea) pfirclab, vinde Condrea, din ildrlicesti, rdzes, hotarnic ju-
parte din 1351dceni lui Stretulat Dobren- rtor la Mogosesti, (in. Neamt, pe Bis-.
chi (1624) XVII vol. V 301. trita (1625) XVII vol. V 363.
Condea, Condi, Condici, v. Condrea, pfirclab Condrea din Mddzdnesti, vinde parte din
de Hotin. Piiatrei lfingd Cernu lui Ion Hdmeianul
Condre, v. si Condrea. (1617) XVII vol. IV 209.
Condre din Seliste, slugd domneasck d Condrea din Orbuscani, in pricind cu Io-
zapis de mdrturie (ment. 1607) XVII nasco Jorea paharnic (1609) XVII vol.
vol. II 116; v. i Condrea, pfircdlab de II 219.
Hotin. Condrea din Seicoiani, tatd1 Nastasdei (ment.
Condre din Trsitei, tatl lui Fedor, Isac 1607) XVII vol. II 126.
al Tatianei (ment. 1613) XVII vol. III Condrea din Tifesti, mrturiseste pentru Van-
113. zare din Pdulesti (1623) XVII vol. V 220.
Condre, fiul Agafiei i strdnepotul lui Stan- Condrea din Tignesti <Tibd.nesti>, martor
ciul, vinde prti din Oboroceni lui Ni- la vdnzare din Lecuseni (1621) XVII
coard Prdjescu si strdnepottlor lui Stan- vol. V 1.
ciul (ment. 1599, 16061 XVI sol. IV 274; Condrea (Condre), fiul Gatei, streinepotul
XVII vol. II 26; probabil acelasi: Con- lui Oand vornic si frate cu Ion Herlic,
dre, fiul lui Toader si strnepot lui Stan- vinde parte din Raciulesti slugilor dom-
ciul, vinde parte din Obrceni lui Gri- nesti Drghici ilisar, Lungul s.a. (1583
gorie diac (1612) XVII vol. III 76. 1584) XVI vol. III 213, 246.
Condre, fiul Buscid <din> Botesti, (in. Ca.- Condrea, fiul lui Bercea, v. Condrea Bereea.
ligtura (men(. 1616) XVII vol. IV 51. Condrea, finl lui Boldescul si tatAl tul Io-
Condre, fiul lui Petre (Petrii) si nepotul Mar- nasco, al Candachiei 4i al Tudosiei <din>
thei, vinde parte din Soci pe Moldova Boldesti, (in. Suceava (ment. 1608)
lui Gheorghe Borsu comisel (1617) XVII XVII vol. H 162.
vol. IV 121. Condrea (Condre), fiul lui Ilie si nepotul
Ctmdre, fiul Jui Sin-don si al Tigdncei Carstinei, vinde peirt si loc de rimar" din
strnepotul lui Stanciul, vinde prti din Dragomiresti pe Smila lui Cdlin mare me-
Oboroceni lui Nicoard Prdjescu i lui delnicer (1599, 1605) XVI vol. IV 272;
Grgore diac (1606, 1612) XVII vol. II XVII vol. I 218.
26; vol. III 76. C.ondrea (Condria, Condriu), fiul 'ni Hodco
Cundre (Condrea), fiul <ginerele ?) lui Simion si gincrele (?) lui Negrild, tatAl Marnscdi
lateo vames, <sotul Gaftonei>, si Mal si al Sofiei si strdbunicul slugii domnesti
lui Coima Ciocarlie armas <din> Stje- Ion Condrea, Intdrit de tefan cel Mare
reni (ment. 1610) XVII'sol. II 289; v. In Hodcesti i Jurjesti pe Stavnc si Ta-
si C.Itiefirlie, pralab. tomiresti (1487, ment. 1546, 1598, 1619)
Condre, finl Stanci <si strdnepotul Niagdi), XV vol. II 57; XVI vol. I 455, 575; XVII
vinde parte din Medeleni, tin. Tecuci, lui vol. IV 289.
<Condrea> Bucium mare vornic (ment. Condrea (Condre), fiul lui Petre si fratele
1606) XVII vol. II 9. Salomici, vinde prti cu moaril si prisacd
Condre, fiul UrAtei, nepotul lui Toader Oni- din Bicani lui Necear mare vornic (1618),
cico si strAnepotul lui Coste Sfirdcinescul, XVI vol. IV 226, 243.
stdpeti In Osesti i Siircinesti (1546) Condrea, fiul lui Petrea Taistrd, vinde loc
XVI vol. I 422. de prisacd din Pereni pe Batrilna lui Ne-
Condre <diferiti>, martor la vdnzare din L- cear uricar (1611) XVII vol. III 13.
testi <1.dtcesti> (1602) XVII vol. I 59. Condrea, Condre, fiul lui Toader, v. Condrea,
Condre, martor la vnzare din Meresti (1622) fiul Agafiei.
XVII vol. V 103. Condrea, fiul Mdgddlinei, nepotul Anghelinei
Condre, nepertul lui Danciul <Pardos> din Tintdroaie i strdnepot lui Cozma Drep-
Mogosesti si fratele lui Zaharia s.a., vinde tate, vinde piirti din Mircesti i Cozmesti
parte din Mogosesti Neamt. lui Pand vis- lui Nicoard logofeit (1605) XVII vol. I
tier (1625) XVII vol. V 362. 211, 234.
Condre, vinde parte de cumpdrdtur din
Foc.sdsti lui Drgutul Bogdan staroste Condrea, fiul (?) Mdlinei si tatd1 lui Stratilat
(ment. 1616) XVII vol. IV 54. <din) Drdcicani pe Prut (ment. 1623)
Condre, vinde parte din Rdciulesti, V. Con- XVII 'sol. V 241.
drea, fiul Gatei. Condrea (Codrea), fiul Maricdi si nepotul
Condrea, v. Condea, Condrea, Condria. lui Luca Dreptate vinde penli din Mir-
Con drea, v. Ion Condrea. e e5ti i Cozmesti verilor sdi Anghelina

115
www.dacoromanica.ro
teni s.a. (1439, 1448) XIV-XV vol. I Coman, tatAl Stancili si al Nedelei si nepotul
165, 230; v. si Cojoesti. (?) lui Stan Goast din MihAilAseni pe
Cojoc, slugil domneascA, fratele lui Andreico, CAinari (ment. 1617) XVII -vol. IV 102.
lotArit peste cumpArAturA de la sluga Coman, slugS domneascA, -fiul lui Golis,
domneascA Trif Berescul s.a. (1546) XVI (limit de domn cu un loe de at la Basco.
vol. I 508-509. (1412) XIV-XV vol. I 30.
Cojoc, tatl Ilenei i <socrul ?> slugii dom- Cowan, slugi domneascA, fiul Solonctli, strA-
nesti liii Tirpici de pe Cereteoae (ment. nepotul lui Negrilsi al lui Petrea Plos-
1548) XVI vol. I 573. cpr, vinde parte din RAtesti eu loc de
Cojocea (Cujocea), diac (1616, 1624) serie moar in Berheaci vrului sAct Tubure
acte domnesti XVII vol. IV 47, vol. V (1570) XVI vol. II 215.
236; martor pentru vAnzare din Antilesti Coman, siugA domneascA, dAruit de domn
XVII vol. V 303. cu loe de sat la FAntAna Oaselor (1507)
Cojoesti, familie (ment. 1448) XIV-XV XVI vol. I 67.
vol. I 229; v. si Cojea Pitru, OanA Roca. Coman Hasinschl, tatl lui Prodan cel bA-
Colac (undc a fost <jude> in sat pe Ciu- trAn i strAbunicul lui CrAciun Prodan,
lucul Mare la Orhei (ment. 1569) XVI Nastaca dAruit de Alexandru eel
vol. II 210. Bun ca selistea Zelena (ment. 1605) XVII
ColAcel, V. Trifan C.oliicel. vol. I 222.
Colac, slugil domneasc, stApAn in Zorilesti Coman Bilicescul, tatAl lui Gavril i strAmos
Vlasani peste pArti cumpArate de la
si lui Gitiorghie Siminiceanul, intArit de
Musa, fiica CArstinei (1546) XVI vol. I Stefan cel Mare In Siminiceni, tin. Roman
436. (ment. 1617) XVII vol. IV 111.
Colasky, v. Jan Colasky. Coman Berchez, diac, stApAn peste cumpA-
Colciar, V. Ainslie Colchar. rituri din Comfinesti pe Baseu, din BA-
Colcioae (Calicioae, Galicioae), nepoata (?) seni si din BilAuti (1619) XVII vol. IV
lu Anton si a lui DrAghici, vinde parte 352-353.
din OstApceani, tin. Ia.si, unchiului (?) stlu Coman Margelat, tatAl DocicAi si al lui Gro-
(1606) XVII vol. II 25. zav, bunicul MaruscAi strAmosul
Coliban, v. Stan CoBlum. lui Ceban vAtav s.a. <din> ComAnesti
Colici, v. Mihail Colic'. pe Liipusnita, Stridza s.a. (ment. 1598)
Colic', fiul sAu mrturiseste pentru vnzare XVI 205.
din Palulesti (ment. 1623) XVII vol. V Comana, bunica (?) Neagsei, stApAnA pe
220. selistea Mamei (GocimAnesti) (ment. 1548)
Coliga, aprod, milrturiseste pentru vAnzare XVI vol. I 575.
din SAmA'scani (ment. 1611) XVII vol. Comarici, boier, stApAn peste satele Jidesti
III 31. si Averesti (1438) XIV-XV vol. I 151;
ColivA, v. MIhAllal Collvii. v. si CatuArici, Unlade'.
Cotten, boier, stpAn peste satul Miclesti Comiinel, <jude> (unde a fost."..), pe Rebricea,
(1451) XIV-XV la Comnesti (ment. 1546) XVI vol. I
CoIlea, slugii domneascA, stApan peste parte 414.
din Pctresti (lAngA Foltesti), cumpArA de Comnescul, v. Iona_sco Comilnescul.
la fiicele Neagh (1502) XVI vol. I 22- Comitnestil, selistea Comnestilor, selistea
23. lor de la Gura Cneajei intAritA lui Cernat
Coluban, v. Stan Coliban. Ploscar (ment. 1448) XIV-XV vol. I
Colugher, v. lone Clugalrul, vistier. 229.
Colun stolnic, v. Jurj Colon. Comisoaia, <sotia lui ? comis>, in
Coltin (unde au lost aude>, in hotarul roricinA pentru SArbi, tin Dorohoi,
satului Bolcesti (luent. 1456) XIV-XV Durnesti cu m-rea Pantocrator (1616)
vol. I 192. XVII vol. IV 33.
movila Colunului, In hotarul satului Comisoae (Vale",), In toponimie (ment.
Drilgilnesti, tin. Chighcci (ment. 1575) XIV-XV) vol. I 174.
XVI vol. III 59. Coruna, cneaghinA, stApAnA pe partea din
Colun, Rediul lui-, In hotarul satului Tpesti Vorovesti ce a fost a lui Mihul batman
pe BArlad (ment. 1546) XVI vol. I 502. XVI vol. IV 155.
Colunol, <jude ?>, in hotarul satului Gheesti Comonici, hotnog de Botesti, mArturiseste
(merit. 1595) XV vol. II 226. pentru vAnzare din RAtesti (1610) XVII
Coman, v. si Salov Coman. vol. II 277.
Coman, boier (1398, 1404) stilpfin lAngii Bo- Coma, N. Gheorghie Comsa.
dina (la Comana) XIV-XV vol. I 4, Comuz, slugA domneascA, vinde partea sa
14; megies hotarnic XIV-XV vol. I 14. din Rosiori, tin. CArligAtura, slugii dom-
Coman, <jude>, (ande este -), selistea lui nesti Ivan GeamAnul (1466) XIV-XV
de la Turlui, stApAnitA de Sima Turin- vol. I 346.
ianul, apoi de Pasco Nemisanul s.a. Conatas, de la Neamt, tatAl Tizoanei si bu-
(1409, ment. 1546) XIV-XV vol. I 18, nicul lui Leurint <de la> SacalAsesti
319; XVI vol. I 502. (ment. 1452) XIV-XV vol. I 250.

116
www.dacoromanica.ro
Tantaroaia s.a. (ment. 1598, 1605) XVI 201-203, 205-210, 212, 214, 215, 217-
vol. IV 231; XVII vol. I 211. 220, 596, 597, 599;
Condrea, fiul Nastei si nepotul Calinei, vinde hotarnic XVI vol. I 167, 350.
loc de casa In Oncesti lui Mlai Grozav Condrea, pircalab de Neamt (1579), v. Con-
pitar (1603) XVII vol. I 107. drea, pircAlab de Roman.
Condrea, fiul Sorei si nepotul lui Drago, Condrea, pircAlab de Roman In sfatul dom-.
vinde parte din Liesti pe Jijia lui Nicoar nesc (1576-1579) XVI vol. III 76, 81,
logolt (1608) XVII vol. Il 172. 115; probabil acelasi: Condrea (Condria),
Condrea, fiul Stancai, nepotul lui Luca Drep- pirc5lab de Neamt in sfatul domnesc
tote si total lui Rusul s.a. <din> Cozmesti (1579) XVI vol. III 106, 108, 109, 111;
Rlircesti (ment. 1599, 1605) XVI vol. si Condrea, pircAlab de Roman (1594)
IV 258; XVII vol. I 211. vol. IV 117.
Condrea (Condre), lost hotnog, mrturiseste Condrea, socrul lui Mili5i1A din Botesti (ment.
pentru vanzare in Urecheni (1615) XVII 1606) XVII vol. II 12.
vol. III 228. Condrea (Condre), sotul Dochiei i ginerele
Condrea, nepotul lui Duma 5i al panului Cas- Anei, vinde parte din Glodeni lui Stroici
coe, In pricinii pentru Tongujeni cu An- mare logofAt (1602-1603) XVII vol. I
dreica Garbescul vatav (1585) XVI vol. 38, 79.
III 292. Condrea, tatAl Todosiei G5gioaei i bunicul
Condrea, nepotul lui Gavrilcea Fdor si (?) Axiniei <din> Epureni pe Jijia (ment.
total slugii domnesti Miron <din> Turi- 1610) XVII vol. II 334.
atca, Stfincauti si Nahoreni (ment. 1602) Condrea (Cudrea), tatil Marinei si al Mag-
XVII vol. I 49. dei <din> Folesti pe Crasna si irate Cu
Condrea, nepotul lui Ptrasco, In pricina cu Luca (ment. 1502) XVI vol. I 6.
sluga domnescii Tnasie, pierde Frncestii Condrea, tatAl VArvarei si al lui Petriman
(1618) XVII vol. IV 286. <din> FistAci (ment. 1618) XVII vol.
Condrea, nepotul lui Ruse Mitescul si total IV 291.
lui Vasilie si al Nastasiei <din) Veriseni Condrea, unchiul lui Andreica, Ghiga Ghe-
(ment. 1610) XVII vol. II 287. rasim, stapan In Tiori (ment. 1611) XVII
Condrea, paharnic In sfatul domnesc (1514) vol. III 24.
XVI vol. I 91. Condrea, mare vames, v. Condrea, pArcAlab
Condrea, paharnicel, fiul lui 14Iusat 5i fra- de Hotin.
tele lui Andreica s.a., intarit stapan In Condrea (Condrei), vinde locuri de casi In
Tursti (1569) XVI vol. II 182. Oboroceni, cumpArate de la PupizA,
Condrea, pahrnicel, sotul Anuscai si gine- strAnepotilor lui Stanciul (ment. 1599)
rele lui Vasile, se hotarniceste In Preo- XVI vol. IV 274.
testi pe Somuz de cumnatii si Istratie Condrea, vinde partea lui Fitul din VrAji-
calugar s.a. (1625) XVII vol. V 322. tori lui Baci (ment. 1612, 1617) XVII
Condrea, pitarel, sotul $tefaniei, Intdrit peste vol. III 85; IV 119.
prisacti la coasta Vlabnicului, cumparat Condrea, vistier, stApin In Chiperceni dup5
de la Petre vtav (1582-1591), XVI prieinA Cu nepotii lui Vlasco BAscoe
vol. III 194. (1612) XVII vol. III 101.
Condrea, Condea (Conde, Condici), parcalab Condrea, vistiernicel din Crivesti, jurator
de Hotin, In sfatul domnesc (1624) XVII pentru Pascani (1617) XVII vol. IV 190.
vol. V 278, 279, 281, 296, 387; probabil Condrea, vistiernicel din Hociugi, di carte
acelasi: Condrea ;Conde, Condi, Condre) de mArturie pentru vAnzare din Coro-
(1618-1623), mare vames (1622-1623), chiesti (1609) XVII vol. II 253.
camaras (1618), daruit de domn cu satele Condrea, vistiernicel din Iurghiceni, dA carte
Sivita, tin. Covurlui, cu drept la Slobozie de mArturie (1619) XVII vol. IV 350,
si Stanceni, tin. Hotin, XVII vol. IV 372.
255-256, 257; V 157; cumpar parti cu Condrea, vistiernicel de Onesti, martor (1614)
balti si moara din Tomcesti de la nepotii XVII vol. III 158.
lui Toma Talaba XVII vol. V 219; di Condrea Bercea, slug5 domneascA, fiul lui
carte de marturie XVII vol. V 152; pro- Bercea si fratele lui Ion diac si al lui Mii-
babil acelasi: Condrea, cAmAras, strange tiias (1559, ment. 1576) XVI vol.
ilis In Margineni, tin. Baal' (1620) XVII 73; Intiirit stApAn In Oglinzi XVI vol.
vol. IV 429. II 119-120.
Condrea (Condre), prcalab de Neamt (1515- Condrea Boehm (Bucium, Bucium, Condre
1523, ment. 1533); in sfatul dornnesc mare vornic de Tara de Jos, sotul
(1515-1523) XVI vol. I 98, 100, 101, Antimiei si tatil lui Vasile, Grigore, An-
103-105, 108-110, 112, 11,3, 116- ghelina s.a. (1572-1592) (ment. 1619)
123, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 136, XVII vol. I 163-164, 231; II 9-10;
137, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 149, III 191; IV 201-202, 249;
154, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 166, Int5rit stApin In Lunca Mare pe Siret, la
187, 169, 170, 174, 176-178, 180, 181, Ciortolom pe Trotus, la gura Copaleva,
183, 184, 185, 189, 192-194, 196, 199. Voinesti, In Bezighesti, Felesti, Malurile,

117
www.dacoromanica.ro
Ndnesti s.a. X- XVI vol. III 29, 150, XVI vol. III 280; XVII vol. I 108; v.
169, 171-2, 179,288, 333, 413-14, 440, si TrepAdus.
453; vinde parte din Medeleni lui Costea Condria, v. si Condre, Condrea.
CAlugdrul s.a. XVII vol. II 118; vinde Condria, fiul Negrdi si strdnepotul Maru.scdi
tigani XVI vol. IV 146; In pricind pentru intdrit stdpin In Jurjani, Averesti sa
Contsti cu m-rea Taziodu XVII vol. IV (1576) XVI vol. III 63.
342; mare paharnic In sfatui domnesc Condria, fratele lui Ion vistiernicel si unchiul
(1572-1574) XVI vol. III 10, 11, 13, lui Isac aprod s.a., stipAn In BAlosesti
16, 17-19, 21-23, 25, 30, 32, 35, 36; (ment. 1570) XVI vol. II 233, 234.
pdreAlab de Orhei in sfatul domnesc Condrla, slug domneasca, stApAn peste pArti
(1575-1578) XVI vol. III 58, 59, 65, din Tiluri cumpdrate de la loan nepotul
67, 68, 70, 71, 76, 77, 80, 84, 93; lui Tdutul logofit (1570) XVI vol. II
pArcAlab de Neamt In sfatul domnesc 217.
(1584-1585) XVI vol. III 241, 244, Condroae, v. CArstina Condroae.
246, 248, 249, 258, 272-276, 278; Condroae, fiica (flora 9> popii Andronic,
pdrctilab de Hotin In sfatul domnesc vinde parte Cu moard pe Tutova din RA-
(1585-1586) XVI vol. III 264, 287, 290, deni lui Ilie Vrabie vornic (1609) XVII
299, 302, 305, 307, 309, 312, 313, 316, vol. II 234.
324, 332; Conforti, v. Anton Conforti.
mare vornic In sfatul domnesc (1580- Conon (Conul), stpn, selistea lui pe Re-
1584, 1587-1592) XVI vol. III 133, bricea intdritd ulterior lui vasco Goe-
140, 152, 154, 158, 168, 181, 183, nescul (merit. 1459, 1529) XIV-XV vol.
186, 202, 204, 207, 209, 211, 213, I 303; XVI vol. I 310.
214, 217, 219, 262, 341, 350, 373, Conta, v. Neeoaril Conta.
382, 387, 395, 401, 411, 418, 419, 422, Contesti, familie, hotarul lor la Seicani (1621)
424, 426, 427, 431, 434, 437, 438, 441, XVII vol. V 383.
444, 451, 452, 456; IV 40, 53; Contu, boier hotarnic la Bodinti (1404) XIV-
primeste dusegubind si di carte de stApd- XV vol. I 14.
nire XVI vol. III 385: Conul, v. Conon.
invatA XVI vol. III 200, 440; Constantin, comis mare (?) 1568-1572 2)
hotarnic XVI vol. III 264, 340; XVII XVI vol. II 240.
vol. I 94; V. si Bucium, pArcillab de Constantin Stitnilil, posedd documente pentru
Hotin. Giumdtdteni (ment. tdrzie) XV vol. II
Condrea Hasnis, tatAl lui Vasile, zdlogeste 210.
partea sa din Mercesti lui Dumitrasco Copaci, v. Drago s Copaci.
postelnic (1605) XVII vol. I 256. Copad, fiul lui Dragotd si strdnepotul lui
Condrea Huru, fiul lui Danciul Huru pared- DragotA Poiand, cumpArd si schimbd
lab si tatAl Magdalincei, Erinei sa, SW- parti cu loc de mooed' in RAdeni (ment.
pn in Sandureni, Hdresti si Gdlessti 1609) XVII vol. II 234.
Adjud (rnent. 1602, 1617) XVII vol. I Copad, fiul lui loan Dajbog si fratele lui Gro-
55; IV 202. zav s.a., intrit peste parte cu mori din
Condrea LAbused, vistiernicel, fiul lui LA- Schineni pe Tutova (1583-4) XVI vol.
bused, vinde pArti din Bruduresti si Glo- III 229.
deni lui Andronic vistiernicel l lui BA- Copaci, fiul Vasilesii, nepotul de soril al lui
seanul vornic (1607, 1617) XVII vol. II Purice spdtar, stApAn in Drislive si pe
118; IV 150. Nistru (1491); probabil acelasi: Copad,
Condrea Malita, in pricind pentru o prisacd boier, hotarnic (ment. 1517) XVI vol.
cu Neaniul diac (1616) XVII vol. IV I 112.
59. Copad, prcfilab, tatAl Oluscli si bunicul
Condrea Rugind RujinA), pitar, fiul lui Maricdi, Cecei s.a. din Lprionesti, tin.
Ignat si sotul Sofronei din Popeni (1576 Soroca (ment. 1610) XVII vol. II 304.
1587, ment. 1616) XVII vol. I 99, Copad, tatAl Tudorei din Spineni (ment.
176; III 27; IV 61; intArit In Uzumesti 1616) XVII vol. IV 35.
s.a. XVI vol. III 69-70, 306, 341; diac Copdeeanul, tatAl Sorei <din> Vulturesti pe
XVI vol. III 69-70; probabil acelasi: Bdrlad (ment. 1604, 1617) XVI vol. I
Ruglnii (Rogind), pitar, mArturiseste in 127; IV 150.
Iasi (1623) XVII vol. V 223; v. si Hu- Copelcea, fiul lui $Arb cel Bdtrin si total
WA din Seleseu. Tatianei si al lui Tatar; Intdrit de Stefan
Condrea Siirbseu, din Gnesti, tocmeste cel Mare peste Cocoreni, Cerepcduti,
munteni pentru munci (1601) XVII vol. ceni, Lalova s.a. cu mod l iazuri (ment.
I 23. 1550) XVI vol. I 592.
Condrea TrepsIdus (Condre, Condria fiul Copolueo, Intoarce parte lui Dumitru din
lui Dragotd..., nepotul Zoicdi si tatAl Pidecduti (1596) XV vol. III 329.
Cdrstinei <din> selistea Drdslivelor si Copitd, V. Toader Copltii.
bunicul (?) lui Buzdugan s.a., stAptin in Goren, V. Coretchl.
Jiverteni si Bordle (ment. 1585, 1603) Corbaci, v. Toader Corhael.

118
www.dacoromanica.ro
Corbu, v. Vasile Corim. Cornea din Scobinteni, slugA domneascA,
zAgazul lui In hotarul satului CArsti- stApAn peste un iaz si parte (1625) XVII
nesti (ment. 1591) XVI vol. IV II. vol. V 391.
Coma, v. Sima Coreen. Cornea, fiul Neacsei si bunicul lui DrAgan
Coreica ()Weft (Corcico), martor In sfatul comis din Britcani (ment. 1621) XVII
dontnesc (1436-1437), XIVXV, vol. vol. V 16.
I, 145; probabil acelasi: CoreleA, tatAl Come, fiul lui Gavril MAlustian, vinde parte
AnuscAi si al MaricAl si bunic lai Albul, din HAnAsani fratelui su Vasile MAlus-
Todder s.a. din Balosinesti pc Viliia tian postelnic (ment. 1591) XVI vol. IV 8.
(inent. 1574) XVI vol. III 31. Cornea, fiul lui Stan GoastA si tatil lui Ion
Corcodel, v. Andrei Corcodel, logofAt al trei- din MihAilAseni pe CAinari (ment. 1617)
lea. XVII vol. IV 102.
Coreodel (Corcodil) din Goresti, martor la Cornea, fiul lui Tigan, martor la vAnzare
vanzare si la danic din CrAhAnesti (1623) din Blagesti (1593) XVI vol. IV 92.
XVII vol. V 203, 204. Come, marter la vAnzare din Slipotesti
Cordar, v. Andreleo Cordar. (1620) XVII vol. IV 436.
Cordariu, drumul Cordariului, in hotarnica Cornea, nepotul Mariei, vinde partea lui din
satului Onteni (ment. 1588) XVI vol. VrAjitori pe Berheci lui NicoritA mare
III 411. armas (ment. 1612, 1617) XVII \t)l. III
.Cordiu Salefilm1 de Thinesti, martor la van- 85; IV 119..
zare din Urlati (1619) XVII vol. IV 114. Cornea, pis nicier, Intilrit peste loc de prisacA
Coresclii (Codreschi, Coran, CorAlschi, Co- luat de apil la Micsunile (1596) XVI vol.
re-tchi, Korecki, Sicorevschi), cneaz, cum- IV 141.
nattil lui Alexandru MovilA, vine cu ostire Cornea, slugA domneascA, fiul lui Stan si
leseascA In Moldova (ment. 1617-1621) nepotul lui Macrea, vinde parte din Ma-
XVI vol. IV 10, 55, 98, 398, 416; V 24. cresti lui Manoil Filea ceasnic (1528)
Corhaul, v. si CarhanA, Crhan6., XVI vol. I 280.
Corhanit, Irate cu Oana, IntArit stApAn in Cornea, setrar din VIAiceni pe Jijia, tatAl
Musata peste parte cumparatA de la fiii Nastasiei si bunicul RuscAi CA1dArusoae
lui Hertea (1488) XV vol. II 99, (nent. 1619, 1621) XVII vol. IV 311;
Coriatovici, v. Iurg Corlatoviei. V 23.
Corlat, v. Ivan Corlat, Toader Corlat. Cornea, tatl lui Alexa si bunicul lui Ion
.Corlat, boier (1421, 1423), martor In sfatul s.a. din Berezeni (ment. 1606, 1609) XVII
domnesc (1421), XIVXV vol. I 42; vol. Il 62, 233.
hotarnic la RotumpAnesti XIVXV vol. Cornea, tatAl lui Ignat, Istratie <din;
I 48. Cbicosea (ment. 1624) XVII vol. V 277.
Coriat, diac, scrie acte domnesti (1608, 1613) Cornea (FAntAna lui hotarul satului
XVII vol. II 146; III 121. BAlosesti, tin. Neamt (ment. 1475, 1546)
Corlat, slugA domneascii, tatall lui Toader XIVXV vol. I 406; XVI vol. I 115
Corlat, stilpAn in Berchisesti (1473, ment. 6, 434.
1518). XIVXV vol. I 396; XVI vol. Cornea, vAtAman din Borhinesti, hotarnic
I 112. la Borhinesti (1586) XVI vol. III 331.
-Corlatescul, v. Dumltru Corliitescul, Iuslp Cornea, vecin, vr ca Gana' vAtAman,
Corliiteseul, Toader Corlidescul. pririml pentru partea sa din Giordzesti
Corifiteseul, mare vAtav de Suceava (1580, siVitoroji ca NAdAbaico vornic (1614)
1583) XVI vol. III 141; hotarnic la Su- XVII vol. III 182.
cevita, XVI vol. III 226; v. si numitru fiul Nostasiei, nepotul lui Dan
Corlilteseul. batman si strAnepotul lui Cozma Sarpe,
Corman, slugA domneascA, fratele lui Giur- imparte satele Homiceni, Cioreni, Bros-
gea si al Chille!, peste parte din Pietrisul teni, Socol cu fratii i veril sal iscA-
pe Chighiiaci, curnpAratA de la fiica lui lind act domnesc (1616) XVI/ vol. IV
Nica Topa (1546) XVI vol. I 536. 63-65.
Cormeleu, v. loan Cormeleu. Cornoae, v. Marica Cornoae.
Cormohuz, v. Stanciul Cormohuz. Curod, v. Giurgea Corod, Ion Cored, Petra
Corniiathu, v. Constantin Cornliathu. Corod, Standul Corod, Stan Corod, Vlad
Cornac! (Cornace), popA din Derzsca (1610, Corod.
1619) stApAn XVII vol. IV 303; martor Corod, slugft domneascA, nepot de frate lui
la vAnzare din VAscAuti, ;in. Suceava, Gavril Tunsul i frate Cu Damian, In-
XVII vol. II 321. tArit la FAntAna lui Corui mai sus de Pea-
Cornea, v. Petru Cornea. trA (1518) XVI vol. I 115.
Cornea, brAni*ter, fiul lui Tintea, nepot lui Corod Stan, <We> (unde a fost In sat
DragotA Friltiian i tatAl Anghelinei, pe, Horincea stApAnit ulterior de Giur-
sttipfuml unet prisaci pe Bohotin, IntArit gea Corod (ment. 1488) XV vol. 11 84;
stApAn In FrAtienesti (1569, ment. v. i Stanclul Corod.
1807) XVI vol. II 185; XVII vol. I 17; Corod Vlad, <jude> (unde a fost tatA
II 88. lui Giurgea Corod, stilpfin in Corodest

119
www.dacoromanica.ro
pe liorincea (mcnt. 1488) XV vol. II Cosita, FAntAna i moara lui In satole Dum-
84. brAveni si Francesti (ment. 1468, 1625)
Coroi, v. Coral, lonaseo Corui. XIVXV vol. I 361; XVII vol. V 330.
Corotusco, v. Grloore Corotusco. CoaNschi, v. Gima Cosovschi.
Corpaci, v. Constantin Corpael, Ifrim Corpael, Costache, v. si Costachl, Ion Costaehe,
Isalco Copad, "Toader Corpael. Mihalachi Costachi, VasSle Costache.
Corpaei, fiul lui Dragan din Latcani, tin. Costaehe, <gree), martor In lasi la vnzarea
Suceava (1619) XVII vol. IV 356; v. Zorilenilor (1621) XVII vol. V 47.
si Toader Corpaei. Costache, paharnic, v. Costea Costachl.
Corpacl, ginerele Macrinei calugarita (fenicia Costache, stolnic, protocoleste suret slavon
lui Borcea), cneaghina sa vinde case din (dupg 1781) XVII vol. III 25.
las (ment. 1583) XVI vol. III 225; N. Costache Crupenschi, certifica copie (1809)
Corpael, postelnic. XVII vol. V 175.
Corpael, fratele jupanesei Agafia si tata' (?) Costachi, comis In sfatul domnesc (1623,
Magdalinei din Vlaicesti (mcnt. 1577 XVII vol. V 208; mar tor la danie Menta
87) XVI vol. III 91, 369. m-rii Solea XVII vol. V 204.
Corpati, postelnic, compara parte din Moho- Costachi, diac din Sendresti vinde vad de
rAti de IP Ion, Varvara i Gheorghe (1602 moara din Purcelesti lui Nicoara mare
1615), XVII vol. I 235; III 195, 213; vornic (1621, 1624) XVII vol. V 279;
martor In Tara Romineasca XVII vol. martor, vol. V 56.
I 42; v. si Corpael, ginere. Costachl din Draghicesti (tin. Putnei), soto/.
Corpaei (Coman), stolnic, fratele tul An- MaricAt, cumpara parte cu vii i ffinat
dronic, tata' Nastastei, al lui lonasco de la Axeniia (1616) XVII vol. IV 68-9.
diac socrul lui Vartic mare vornic Costaehi (Costache) din Foltesti, fratelc La-
din Vlaicesti (1577-1587) XVI vol. zaroaei, Intoarce talen i cumnatului san
111 91, 321, 322, 369. Pasean (1617, 1621) XVII vol. V 82;
Corpah, v. Vasd)i C.orpah. martor la vanzare din Sacilleni XVII
Corgtind, daruieste m-ili Galata un covor vol. IV 88.
(ment. 1588) XVI vol. III 402. Costachi (Costachi), fiul Lelei i nepotul lui
Cortls din Harlicesti, (jurator), hotarnic la Grozav, vinde parte din Glodeni lui
Mogosesti, tin. Neamt (1625) XVII vol. Apostol pArcalab (1625) XVII vol. V
V 363. 339-40.
Cortolocico, v. Sandro Cortoloeleo. Costachl, fiul lui Strutian staroste i fratele
Corui, v. lonageo Coral. lui Lazar TdrAta, vinde parte din Vita-
Corul, boier (pan), bunicul Fedorei i Nastei nesti lui Dumitru Blteanu pitar (ment.
si nepotul (?) lui Drgoi (ment. 1462, 1622) XVII vol. V 125.
1484), cumpara loc de moara pe Bradatel Costachi, fiul lui Toader Parasii si fratele lui
XV vol. II 53-4; pierde privilegiile Rusul, vinde (intoarce) porteo sa din
satelor Dragoesti, Locacesti, Cacacen1 Hoisesti lui Silion aprod (ment. 1620)
XVIXV vol. I (1462). XVII vol. IV 453.
In hotarul m-rii Neamt.
Coral, prul lui Costachi, stoloic, v. Andreleo, stolnic.
(ment. 1604-1605) XVII vol. I 177, Costachl, vatav de hansari, martor la van-
184, 237. zarc din Coiesti (1620- XVII vol. IV
Combo (Coroi, Corola, Corola), comis (1616 504-505.
1623) stapan in Colfoseni XVII vol. IV Costacht, vatav din Coroesti, martor la van-
202; In pricind cu Casian din Serpeni, zare din Dobromiresti (1622) XVII
XVII vol. IV 293; strange ilisul In Mar- vol. V 122,
gineni XVII vol. IV 429; comis in sfatul
domnesc (1623) XVII vol. V 210, 213; Costaehl Aslan, vornic(1874- XVII sol, V
martor In Tara Romanesca, XVII vol. IV 385.
7. Costachl C.erchez, cAminar, certifica copie
Cosehinos, gelep, socrul lui Andrei (ment. (18191 XVII N01, I 86,
1591) XVI vol. IV 20-21, 23. Costachi Mihalachi, v. Mihalachl Costaebl.
Coschila, fiaca Stancai i nepoata lui Stan Costando, fiica Antimiei, nepoata lui Carate
cel batran, vinde parte din Cucuieti lui Bals vornic, stapana tn Ionateni pe Jijia,
Ianachie postelnic (1624) XVII vol. V Albestii Vechi, Serbanesti, g.a. (1602,
276. 1617/ XVII vol. I 46-7; vol. IV 147.
Cosco (Coscor) (unde au ezut fiii lui
(ment. 1437-1546) XIVXV vol. I Costanda, fiica Gherlei Patrascoaia, ne-
147; XVI vol. I 370, 523. poata lui Driigfisan, vinde 2 )irebii cu
Cositan, v. si Gherashn Cositan, Mullan Co- vecini din Hantesti pe Siret lui Coste
siteanul. Bucioc pabarnic (1617, 1623) XVII vol.
Cositan cel bdtrin, total lui Gherasim Cosi- IV 187.
tan si al Vasilcal din Pacuraregti (ment. Costando, fiica lui Dragota Cretul, nepoata
1604) XVII vol. I 148. Marinen, vinde porteo sa din Cudresti
Cosita, v. Toadar Coaltd. Jul Filip vatav (1605) XVII vol. / 26a

120 www.dacoromanica.ro
Costanda, fiica lui FrAsican PArjolta, ne- Costandin, slugA domneascA, stApAn peste
poata /ni Prjolta staroste, vinde parte parte din Ffintana RoSie si In Cfimpul
cu iczer din PArjolta lui Stroici mare ocolului Covurlui dobAndit prin plata
logoftit (ment. 1605) XVII vol. I 258. unei dusegubine (1528) XVI, vol. I 297.
Costanda, tuca lui Huhulea, sora lui BAseanul Costand/n Dais, logofbt mare, certificA copie
vornic, st5pAnA peste tigani, dup5 Im- (1803) XVII vol. II 237.
prtire (1618) XVII vol. IV 274. Costandin BantAs Bantes), negustor In
Costanda (?), tuca lui Ion Voinis5 si sora lasi (ment. 1824) XVI vol. III 389.
Candachiei si a Mariei, pierde partea ei Costandin Capsa, copiaz5 act (1822) XVII
din Volc5esti (ment. 1620) XVII vol. vol. V 85.
IV 455. Costandin Ceban Mihal RaeovItA, voievod
Costanda, tuca lui Otel si sora Maric5i si a (1752) XVII vol. IV 233.
Anei, vinde loe de moarA din Dobros1A- Costandin Costachi, mare postelnic, posesor
Veqi lui BAseanul vornic (ment. 1617) de ispisoace (rnent. tArzie) XVII vol. H
XVII vol. IV 151. 52.
Costanda, fiica lui Simion din Sacalus si Costandln Dimitrle Arbnre, serdar (ment.
soma lui Antin s.a., vinde parte din Fas- 1824) XVI vol. III 389.
taci lui Petre Cehan vtav (ment. 1618) Costandin Goliasii, fiul MAriutei Suiloaia,
XVII vol. IV 291. tatAl lui Gavril 5.a. din SAnAuti, tn.
Costanda, fiica popii $tefan, sorA cu Stanca Suceava (ment. 1605) XVII vol. I 197.
s.a., vinde partea sa din Oboroceni lui Costandln Iane, IntArit stApAn de tigani
Necoar5 PrAjescul logof5t (1606) XVII (1617) XVII vol. IV 166.
vol. II 27. Costandin Odea, din Siscani, posed suret
Costanda, tuca lui Toma Spancioc si a Ma- (1824) XVI vol. I 22.
rinei si sor5 co lonasco s.a., vinde parte Costandin Ureebe, sulger, posed5 uric (1802)
din Ciutesti, slugii domnesti Zaharia XVI vol. II 144.
1579) XVI vol. III 122. Costandlnaehe Galeri (ment. tArzie) XVII
Costanda, fiica MAlinei, strnepoata vol. V 89.
IntArit5 In Fetionesti (1573) XVI Costantin (ment. 1610) XVII vol. II 311.
vol. III 24. Costantln, aprod, stApAn In Dolhesti si Liesti
Costanda, fiica MAricAi, nepoata lui Gheorghe peste pArti curnp5rate de la Agafia Sam-
logoft, vinde partea din Mrtei cu sioneasa i ficele sale (1617) XVII vol.
vad de moar In Vasluet lui Petra Ceban IV 103.
viitav (1618) vol. IV 224. Costantin, cAmAras, cumpAr5 pArti din $en-
Costanilla, fiica Zaharioaei i sora lui Gligore dreni, tin. Covurlui, de la Nicula Balan si
s.a., vinde vii din Solt5nesti-1asi lui Buzul fiii lui FrAtian (1625) XVII vol. V
pArcalab (ment. 1617) XVII vol. IV 332-3, 356, 371.
216. Costantbi, comis in sfatul domnesc (1594)
Costanda, mtusa Candachici (?) a lui Bu- XVI vol. IV 105, 106.
cioc vornic, In pricin5 pentru prti din Costantin (Costandin), diac (1601-1625),
IlAntesti XVII vol. V 266. serie acte domnesti, XVII vol. I 136; II,
Costanda, nepoata lui Fedor Faurul si mama 149, 195, 213, 221; III, 48, 95, 116, 119,
lui Casin <din> $iorcani (ment. 1617) 120, 168; IV 24, 27, 32, 79, 84; V 63,
XVII vol. IV 112. 71, 210; serie zapise XVII vol. I 15; V
Costanda, nepoata lui Lupul Bale, v. Cos- 275, 358; martor pentru Botesti, XVII
tanda, fiica Antimie. vol. V 225; v. si Costantin Cimbalovlef
Costandin, v. si Costantin. si Costantin Rotumpan.
Costantin, dAruieste stihar m-rii Galata (ment. Costantin, diacon din Dobreni, serie zapis
1588) XVI vol. III 406; v. 5i Costantln (1625) XVII vol. V 358.
stolnicul. Costantin din Bozesti, martor (1621) XVII
Costandin, fiul lui Lupul Neghici si al Can- vol. V 66.
dachiei strAnepotul lui Petrea pftrc5- Costantin din BotAsti, nepotul lui FAtul
lab, vinde parte din Dobreni lui Stratulat vArul lui PavAl, In pricinA cu l'Atrase
Dobrenschi (1624) XVII vol. V 301. sotul MaricAi (1623) XVII vol. V 224
Costandin, fiul lu Simion din Dr5gose5ti pe 5; v. si Costantln, diac.
CobAle (ment. trzie) XVI vol. II 118; Costantin din lurceni, mArturiseste pentru
v. si Cosntantin Mihlleseul. \lanzare din Dragomiresti (1619) XVII
Costandin, jurAtor hotarnic la Mogosesti, vol. IV 415.
tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363. Costantin din ZI5tAresti, martor la schimb
Cos-tandln, martor la dania f5cutA m5nAstirii din SacalAs (1617) XVII vol. IV 157.
Floresti (1596) XVI vol. IV 138. Costantin, fiul Ilenei, 'nadar la vfinzare din
Costandln, pop5 la S. Spiridon din Botosani, BorAsti pe Brlad (1602) XVII vol. I
copist (rnent. tArzie) XVII vol. III 125. 44..
Costandin, postelnic din Brjoveni, cumpfird Costantin, fiul lui Adam, v. Costantin Adam.
o gArlA la Bucuresti de la Ciolpan c5- Costandin, fiullui Corpaci (Corpan), V. Costan-
lugar (1598) XVI vol. IV 229. t in Corpael.

121
www.dacoromanica.ro
Costantin, fiul Cretului pAreAlab, prime5te Curteni lui Drdghici Bogza logoiAt (1599-
zAlog parte din Vlice5ti de la Sarpe 1600) XVII vol. IV 270.
(1617) XVII vol. IV 201. Costantin, fratele lui Apostolachie (Postola-
Costantin, fin! lui Grigore, ddruie5te o pri- chi) pArcdlab (1611, 1618) In pricin5 Cu
sac5 la Bude5ti m-rii Agapia (ment. Istrate 5i Csiian din Serpeni, XVII vol.
1603) XVII vol. I 81. IV 293; d carte de mdrturie impreund
Costantin, fiul lui Manole Moraet 5i al Marici cu marii boieri, XVII vol. III 1.
din la5i, ddruie5te vie din deal la Epure Costantin, Constandin, fratele lui Bogdan
la Iasi m-rii SI. Saya (1616) XVII vol. voievod, v. Costantin Ldpu5neanu.
III 200, 201. Costantin, fratele lui Stefan voievod, V.
Costantin, fiul lui Panca, strnepotul lui Costautin Rare5, voievod.
Piltra5co, stApAn In Repiteni 5i Liubovti Costantin, iconom, certified act (1883) XVII
(1569) XVI vol. II 206. vol. III 151.
Costantin, fiul lui Pdtra5co, vinde piirti din Costantin, Jude (ande a lost -), In sat pe
ScAndureni 5i 1-15r5e5ti lui Crstea mare Vaslui (ment. 1533) XVI vol. I 354.
vornic (1602) XVII vol. I 34. Costantin, martor In la5i la vnzare din SS-
Costantin, fiul lui Pritra5co mare logofdt, cite/1i (1617) XVII vol. IV 88; probabil
d zapis de mArturie pentru vnzare din acela5i: Costantin, martor in Ia5i, la
115d5rAc5ti (mcnt. 1617) XVII vol. IV Anzare din Valca Cozmoaiei (1620) XVII
99. vol. IV 477.
Costantin, fiul lui PdtrA5can din Lecu5cni, Costantin Cost5tinu, martor la viinzare din
cedeazd parte pentru plata cislei lui lo- Boze5zi, tin. Trotu5 (1621) XVII vol. V 66
nasco (1621) XVII vol. V 1. Costantin, rnartor la vnzare din Harle5t
Costantin, fiul lui Petre Cehan, cumpdr (1595) XVI v61. IV 119.
parte din Dumbreiveni de la Ionasco Costantin, nepotul lui Murgoci sornic (1621 -
(1625) XVII vol. V 330. 1624) ddruieste parte din Pdule5ti, tin.
Costantin, fiul lui Petru Rare* si fratele lui Tutova, lui Ghcuca sptar (comis)
Stefan 5i al lui Ilia5 voievod; XVII vol. V 220, 270; incalc5 la Sivita
martor In sfatul doninesc (1546-1548, hotarul m-rii Galata (XVII) vol. V 38.
1550 1552) XVI vol. 1413, 415, 416, 418, Costantin, paharnic, v. Constantin Cantaeu-
420-422, 424, 425, 427, 429-431, 433 - zino.
436, 438, 439, 441-445, 447-457, 459, 460, Costantin, partea sa din Punte5eni (m,nt.
462-464, 466, 468-471, 473, 475-480, 1624) XVII sol. V 278.
482-484, 486-490, 493-495, 497-500, Costantin (Costantin Diac), pitar, tlmaci,
502, 504, 506, 507, 509, 510, 512-517, chac (1809, 1810) XIN -XV sol. I 173;
519-520, 522, 523, 525-527, 529, 530, XV vol. II 234.
532-536, 538-540, 542, 543, 545, 547, Costantin, parclab de Tutova, martor la
549, 550, 552, 553, 556, 557, 559-562, imp5care pentru Valea Neagrd din Roni A-
561-567, 569-573, 575-577, 579-582, nesti (1605) XVII vol. I 243.
588, 589, 591, 593, 608, 610, 612, 613; Costantin...,rzes, stranepot lui Iuga more
II 2, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, postelnic, posesorul unui suret pentru
25, 27, 28, 30, 32, 33. Ciuture5ti (1836) XVII vol. III 239.
Costantln, fiul lui Steful, vinde parte din Costantin, sluga logofdtului, dfi scrisoare de
BdIteni, tin. Iasi, lui Nistor Ureche varnic invoial5 (1-608) XVII 01. II 164.
(1604) XVII sol. H 148. Costantin (Costandin), stolnic, druic5te po-
Costautin, fiul lui Tudor neguttor, martor doabe m-rii Galata (1588) XVI vol. III
!a vAnzare din Tuluce5ti (1623) XVII 402-403, 405-406.
vol. V 218. Costantin, tatl P5scalinei si fiul lui Tudor
Costantin, fiul lu Ursul 5i nepotul lui Stavr paredlab din MAnje5ti la CArligatura
din Olese5ti, vinde parte cu vie, pruni (ment. 1579) XVI vol. III 123.
5i vad de moard lui Pavel diac (1607) Costantin, tatl lui Turcu din Cofe5ti (1620)
XVII vol. II 79-80. XVII vol. IV 504.
Costantln, fiul lui Vasile 5i al TudoscAi, ne- Costantin, uricar, v. Costantin Cimbaloviel.
potul lui Tudosie v5tav de stolnicei din Costantin, vArul lui PavAl, v. Costantin din
Ciuture5ti (1613) XVII vol. III 238. Bote5ti.
Costantin, fiul Lupei 5i al lui Lazdr Tlp5u, Costantin Adam, fiul lui Adam din V15de5ti,
nepotul lui Tudosie vAtav de stolnicei martor, dd carte de mdrturie pentru Has-
din Ciuture5ti (1613) XVII vol. III 238. nd5eni, Br5tie5ti 5.a. (1609-1619) XVII
Costantin, fiul M5gdAlinei, vinde partea Dut- vol. II 223; IV 128, 158, 189, 312.
ce5tilor din Surine5ti lui Todicd i lui Gostantin voievod, v. Constantin, fiul lui
Mirduti (1624) XVII vol. V 284. Petra Rare5.
Costantiu (Custantin), fiul M5galinei preo-
teasa, cedeazA parte din Pereni- Iai lui Costantin voievod (1607-1611), v. Constan-
Dumitru diac (1624) XVII vol. V 283. tin Movild.
Costantin, fiul Mariutii 5i nepotul popii Drd- Costantin Alea.5i, posleduie5te copie (1818)
ghici, vinde parte cu moara pe Lohan din XIV-XV vol. I 417.

122 www.dacoromanica.ro
Costantln Balm fost mare paharnic, hotar- Costantln CornIlathu, vames, di la Curtea
nic (1783) XVII vol. III 280. Austriei mArturie pentru Petru *chiopul
Costantln Batiste, ceasnic, intdrit stpAn In (1593) XVI vol. IV 76.
Balomiresti i Doljesti dupd ce a Costantln Corpael (Costandin), clucer, fiul
cumpArat de la Dumitru Goia postelnic s.a. lui Corpaci (Corpan) stolnic, cumnatul
(1621) XVII vol. V 5-6, 27. lui Vartic mare vorndc (1577 (?), 1586-
CostantIn Birlibas din CopAcesti, martor la 1614) intArit stApAn la Ciulucul Mare
vdnzare din Miclesti (1623) XVII vol. V XVI vol. III 322; vinde partea sa din
201. Vldicesti XVI vol. III 91, 369; ddruieste
Costentin Beehea din Copdtesti, martor la vii m-rii Sf. Saya din Iasi XVII vol.
vanzare din Cofesti (1621) XVII vol. V III 173, 216.
42. Costantin HWac, marturiseste pentru viln-
Costantin Bodoe (Bosiioc, Bosiiuc), mare zare din Stroesti, tin. Suceava (ment.
spdtar (1597-1604) (ment. 1625), tatfil 1610) XVII vol. V 312.
lui lonasco din Epureni pe Jijia, XVII CostantIn (Costandin) Ldpusneann, fratele
vol. II 317; cumprd pArti din Sdrbi pe lui Bogdan voievod, martor In sfatul dom-
Basou de la Toader Murgulet si Toader nesc (1569-1570) XVI vol. II 182, 185,
Turcea XVII vol. I 59; 115; vinde lui 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199,
Gorcea Udrea s.a., XVII vol. V 124, 200, 201, 202, 203, 206, 208, 214, 216,
316; In pricind pentru Uriceni pe Cozan- 217, 221, 226, 240.
cea cu Pavel Tban, XVII vol. I 32; Costantin Litpusneanut din Ultnul, hotarnic
spiitar In sfatul domnesc (1597-1600, la Ciuciuleni, tin. Upustia (1616)
1602-1604, 1606) XVI vol. IV 161, XVII vol. IV 519.
166, 168, 171, 175, 181, 184, 192, 195, 196, Costantin Leoa, aprod, intrit stApAn in
198, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 213, SAmAilesti si Mdliceani si In Goesti pe
214, 216, 219, 222, 224, 231, 235, 237, Bujor (1579, 1589) XVI vol. III 126.
249, 252, 269, 271, 281, 284, 285, '288; Costantln Leondari (Costantin Costandin
XVII vol. I 48, 83, 89, 93, 96, 121, 124; slugd si logofilt de tain, posleduieste
II 22; copii si traducen (1809-1828) XVI vol.
martor XVI vol. IV 137. I 471; II 94; IV 160; XVII vol. I 47,
Costantin Bujorantd. martor (1622) XVII 110, 111, 128, 244; II 191, 208, 220, 287;
vol. V 129. IV 455.
Costantin <Cantaeuzino> (Catacuzino, Con- Costantin LepAdat, ginerele (?) lui Gheorghe
stantin), paharnic in sfatul domnesc si tatAl Nastasiei Donoroe cu
1-15jd,lu
(1624) XVII vol. V 307, 348. drepturi In *erbaca (ment. 1810) XV
C(ostantln> Cantaeuzino, vornic (1813) XVI vol. II 208.
vol. I 239. Costantin Neculal, <Mavroeordat> voievod
(1 742) XVI vol. IV 123.
Costantin Celebi, pArcAlab de Neamt (1618- Costando Mlhlleseul, senineaza copie (ment.
1624), nepot de sord lui Dumitrache tdrzie) XVI vol. II 118; v. si Costantin,
ChiritA <Paleologul>, vinde via din Cot- lui Simion.
nari lui Radul Mihnea voievod, XVII Costantin Movil (Coslandut
vol. IV 297; prcAlab In sfatul domnesc Moghiil, Moghile), doren
(1624) XVII vol. V 278, 280, 282, 296. 1607-1611 (1597, ment. 1625), fiul lui
Costantln Cioefirlie, martor la Invoiala pentru Eremia Movil5 voievod si al doaninei
SArbi (sec. XVII) XVI vol. I 182. Elisaveta;
Costantln Ciogoll, clucer, nepotul Grozavei martor In sfatul domnesc (1597-1606)
pithArniceasa, dator lui Ivasco Catlett XVI vol. IV 161, 166, 168, 171,
(1619) XVII vol. IV 312-13. 175, 181, 184, 191, 192, 194, 196, 197,
Costantin ambalovlet (Costantin diac din 201, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 214,
Cupcesti, Cembalovici, uricar (1597- 216, 219, 222, 224, 230, 235, 237, 248,
1 610), stApAn peste pArti Cu vad de moard
252, 254, 265, 269, 271, 281, 284, 285,
si prisacA In GAdesti (OgrAdesti), In Io- 288; XVII vol. I 12, 48, 65, 73, 83, 88,
nAsesti s.a. XVI vol. IV 159; XVII vol. I 92, 94, 96, 121, 124, 132, 134, 147, 150,
35, 76, 167; II, 77; cumpArd de la Greaca, 151, 155, 164, 195, 204, 207, 213, 215,
Galia s.a. XVII vol. I 136; diac, scrie 220, 226, 228, 230, 232, 233, 238, 246,
zapis si act domnesc XVII vol. I 15, 252; II 2, 4, 6, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28,
136; fost mare vAtav (1606, 1610) XVII 29, 42, 46, 49; XVII vol. II 193; III 45,
vol. II 77, 307, 308; martor XVII vol. I 54, 61, 62, 74, 98, 101, 104, 106, 113,
67, 98; II 307, 308; v. si Costantln, diac. 115, 118, 124, 128, 136, 146, 147, 165,
166-7, 193, 220, 221; IV 5, 22, 34, 58,
Costantin Codreanu, mare vornic, posle- 61, 77, 84, 86, 97, 104, 113, 115, 121,
duieste copie (1820) XVII vol. IV 177. 126-127 129, 134, 136, 138, 160, 187,
Costantin Coleviel, negustor, martor In Bdr- 193, 209, 237, 240, 243, 253-254, 331,
lad la dania din BrAesti (1591) XVI vol. 332, 342, 370, 371, 378, 390, 396, 402,
IV 33. 418, 419, 428, 429, 431, 432, 454, 456-9,

123
www.dacoromanica.ro
960, 462, 463-4, 470, 472, 482, 484, martor XVII vol. I 143; III 188-9;.:
507; V 22, 31, 42, 58, 59, 73, 100, 109, V. si Costantln, diac.
125, 126, 136, 152, 153, 157, 200, 255, Costantin Basal, vornic, posed suret pentra
259, 269, 277, 297, 300, 307, 320, 333; lucsani (ment. trzie) XV vol. II 174..
druieste si intAreste sate, locuri pustii, Codantin Stiireen, parelab de Hotin (ment-
poicni, livezi, prisci, mori, prIi, igani din sec. XVIII) XVI sol. IV 257.
s.a.; judecA si administreazd, acord scu- Costantin Tiutul (Costandin Taut), logoldt
tiri XVII vol. II 133-146, 148-150, (1792, 1813), mostean din BAblesti xyir
152-163, 165-168, 170-188, 190-194, vol. 115; tlmAceste zapis, XVII vol.. II
197-8, 200-201-211, 213-223, 225- 222.
232, 236, 237, 240-250, 252-291, 293- CostAn, v. si Costln.
301, 303, 305-6, 309-315, 317-321, Costfin, fiul lui Carstea si nepotul lui
323 329, 331-336, 338-339, 345-347; Chicosescul, Intdrit stApfin In Borlesti'
III 2-7, 9 21, 23 32, 34-36, 38-40; pe Bistrita (1602) XVII vol. I 41.
creditor al mitropolitului Anastpsie, XVII CostAn, fiul lui CostAn (Dui Costineasi) 5i
vol. V 35; danii fdcute m-rilor Bistrita, strnepotul lui Toader, vinde prti din
Pobrata, Secul si VAnAtori XVII vol. II Horbinesti (Niagovtii) rudei lui SApti-
147, 157, 169-70, 184; inscris in pomel- lici arma* (1586, ment. 1596) XVI vol..
nicul m-rilor Bistrita, Galata, Sf. Saya, III 333, 366; IV 415.
Secul, Sucevita si al episcopiei din Husi Costiln, fiul (7) lui Toaddr, rudd cu
XVI vol. IV 175, 224, 241, 303; XVII arrrsel si tatAl lui Costan din Horbi-
vol. II 41; nesti (ment. 1589) XVI vol. IV 415.
luptA cu osti lesesti, impotriva lui CostAn, 'rattle Maricdi, v. Costln, fiul lui
Stefan Tomsa XVII vol. Ill 180; Costdn.
IV 18, 52, 57, 92, 173; V 80, 84, 115, Coste, cAlugr (uncle a trait ande este
150, 187, 208, 211, 248, 251, 271, 273; .-..), in pricing de la Filipeani pe DunavAt,
scos din scaun de Btory Gabor, XVII (1438, ment. 1584) XIV-XV vol. I 155;
vol. III 6. XVI vol. II 170; III 259.
Costantln Obreja, stolnic, copiaz snret (1829) Coste, curnpArA in Dumesti (7) partea lui
XVII vol. 1 546. Cozari de pe Soloneti (1590) XVI vol.
Costantin Profironhenitul, imprat (ment. 1600) Ill 459.
XVI vol. IV 292. Coste, ddruieste m-rii Galata o cup (1588>
XVI vol. III 406.
Costantln Rosca, mare vornic de Tara de Jos, Coste, diac, fiul lui Gavril lost vistier,
lint lui Ion Rosca vornic si ginerele lui lui Gavril, schimbd tigani (1572, ment.
Ghenghea mare logoft (1616-1622), in- 1582) XVI vol. III 4, 191.
trit st5pAn In Balomiresti, BAceni (Bal- Coste, diac, tatAl lui Gavril, v. Costea, diac,
een, CAndesti, Chisindu, en iazurile, Co- fiul lui Gavril.
televo, Hoissti, Oncani, Marsiuti, No- Coste din Botesti, nepotul lui Vasile si fra-
voselita, Ponesti, Popesti, Volegesti s.a. tele lui MihAild (1595), vinde partea PA-
XVII vol. IV 66, 77, 113, 114-15, 450- trdscoaiei (1525) XVI vol. IV 132; pro-
51, 452-5; ceasnie (1610) XVII vol. babil acelasi: Costea, fiul lui Vasile si
II 291-292; lost hatman si predlab de nepotul lui Nebojatco, vinde parte lui
Suceava (1620) XVII vol. IV 452-55; Toader s.a. fiii Pfitrseoaiei (ment. 1604)
In sfatul domnesc, vistier (1616-1617) XVII vol. I 142.
XVII vol. 11/ 63, 93, 105, 106, 113, Coste din Botesti, cedeaz ocina sa lui Ghior-
127, 148; ghe din Botesti (1601), XVII vol. I 27;
prclab de Hotin (1617, 1618, 1620) probabil acelasi: Costea, fiul Jul Vasilie
XVII vol. IV 151, 162, 238, 242, 244, *i nepotul lui Ilea Botescul, vinde parte
248, 252, 254, 256, 259, 260, 263, 268, lui Eremie BAseanul uricar (1603, ment.
439, 442, 444, 446, 449, 459, 460; 462; 1617) XVII vol. I 89; IV 15; si Costea,
batman si prcdlab de Suceava (1618) fratele lui Stefan, in pricind pentru Bo-
(7) XVII vol. IV 302; mare vornic (1622) testi cu BAseanul uricar (1606) XVII
XVII vol. III V 116; vol. II 12.
martor (di cArti de mdrturie) XVII vol. Coste din Peicesti, <jurAtor) hotarnie pen-
II 291-2; III 175, 187-8, 205; IV tru Gdureana, Sucmezeu si MArvila (ment.
209; hotarnic, XVII vol. III 140; IV 334. 1617) XVII vol. IV 178.
Costantln Rotumpan (Costandin RotompA- Coste din Plesesti, traitor pentru Podobiti
nescul), uricar, diac, fiul lui Ionasco cd- (1620) XVII vol. IV 480.
mdras din RotompAnesti 5i nepotul lui Coste din Soirndresti, (jurAtor) hotamic la
Stroici mare logofia (1604-1618), In- Toplita (1579) XVI vol. III 129.
tdrit peste pArti schimbate din Bdisesti, Coste, fiul Anghelinei, vinde parte din Rusii
XVII vol. I 224; IV 86-7; In pricind lni Lupul al doilea logofdt (1624) XVII
pentru BAcicAuti cu vArul situ lonasco vol. V 289.
Stroici XVII vol. IV 230; serie acte dom- Coste, fiul Duscdi si nepotul lui Toader Do-
nesti XVII vol. II 117, 199; IV 162; brisan, stApn In MzAresti, Romfi-.

124
www.dacoromanica.ro
nesti, Poiana CAluggrului s.a. (1481) XV Coste, siugg dotnneascg, fiul lui Ion Finde
vol. II 26. si fratele lui CrAciun, stiipAn In' Dumestl
Coste, fiul lui Andreico Iliesescul, nepotul pe Iadrici (1577) XVI vol. III 85.
lui Ilias paharnic, vinde partea sa din BA- Coste, slugg domneasc, fiul Irinei, strAne-
hinesti lui Drago s vornic (1510) XVI potul lui Dance Averescul (1576) XVI
vol. I 83. vol. III 63.
Coste, fiul lui Micotg, nepotul Marinei din Coste, slugg donmeascg, fiul lui Toader si
ZAvoiani (ment. 1578) XVI vol. III 101. nepotul lui Neagul Dodul si fratele lui
Coste, fiul lui Nasture si al Agafiei, nepotul Lupe stolnicel, vinde parte din Lighiti-
lui CArtiu, vinde satul Cucuiati lui Ianache sani lui Neagul, Dragos s.a. 1577) XVI
postelnic (ment. 1624) XVII vol. V 276. vol. III 85.
Coste, fiul lui Onul si tatl FrAsinei din Bo- Coste, slugg domneascg, fiul Maruscgi, nepotul
besti i CArstnici (merit. 1555) XVI vol. popii Filip, intarit stApan in Mihgilesti
II 89. (1521) XVI vol. I 179.
Coste, fiul lui Saya din Berbesti, intoarce Coste, slug domneascA, fratele lui Bratul,
parte din Popicicani lui Anton (ment. inteirit stApAn peste satul Cfirlig al lu
1620) XVII vol. V 475. Dan cumpArat de la Iongsel aprod (1497)
Coste, fiul lui Simion Jadovan, vinde parte XV vol. II 256.
din Bobesti, tin. Cernguti, Ilenei i lui Coste, slugg domneasc, fratele lui Fedca,
Hilcea (ment. 1617) XVII vol. IV 193. nepotul (9) lui Bratul Viteaz, intrit
Coste, fiul Sofitei si al lui Gavril vistier, stApAn in BrAtulesti, Fedelesani, Goesti,
nepotul lui Luca Arbure, din MAndileguti, VArstati s.a. (1491) XV vol. II 148.
Culiceni, Trdbujeni s.a. XVI vol. III Coste, slugg domneasc, nepotul lui Ivasco
280, 359. popg, 'Mira stpAn in Giurcani in Cim-
Coste, ginerele Marici, stA'pAn in SAlistea pul lui Dragos (1495) XV vol. II 252-3.
Oilor pe Bujor (1533) XVI vol. I 360. Coste, slugg domneascii, stApAn in Bobulesti
Coste, logofdt, tatl lui Petrea Ungurul, peste parte cumpgratA de la Toader fiul
bunicul Nastasiei s.a. din Plotunesti lui Dutnsa sulger (1550) XVI vol. I 587-8.
(ment. 1607) XVII vol. II 125. Coste (Costi), tatl Catrinei, al lui Gang, bu-
Coste, logofgt, tatAl lui Carachiuzel, bunicul nicul lui Luca s.a. din ObArsia pe Valea
lui Procea aprod din Todiresti pe Saco- Alba (ment. 1546, 1569) XVI vol. I 529;
vat (ment. 1599) XVI vol. IV 273-4. II 198-9.
Coste, mArturiseste pentru vAnzare din Mr- Coste, tatAl lui Toader, bunicul lui GrAilg
mnesti (ment. 1607) XVII vol. II 83. din GArcini, tin. Tutova (ment. 1612)
Coste, nepotul popii Filip, vinde pArti din XVII vol. III 107.
Cernica lui Marco spAtar (1491) XV vol. Coste, tatAl lui Toader Dusmanu din RA-
II 160-161. testi (ment. 1606) XVII vol. II 77.
Coste, pisar, scrie act domnesc (1546) XVI Coste, tatl Maricgi din Besicureni (ment.
vol. I 469; v. si Costea, diac. 1606) XVII vol. If 14.
Coste (unde au fost casele lui din Negresti,
Coste, (Costa), postelnic (1591, 1594), pri- tin Newt (ment. 1607) XVII vol. II
beag in Bolzano cu Petru Schiopul XVI 101.
vol. IV 110; in sfatul donmesc, postelnic Coste (unde au fost <Jude> din Ionesti,
(1591) XVI vol. IV 17. tin. Tutova (ment. 1531) XVI vol. I
Coste in pricing pentru Seliste, cumpArg- 328-9.
tura sa, cu Ignat pitrel, Ionasco me- Coste, unde este Poiana lui din Frumoasa
delnicer s.a. (1586) XVI vol. III 326-7. (n,ent. 1570) XVI vol. III 224.
Coste, slugg domneascA, stdpAn in Dumesti Coste, dgruieste partea sa
peste parte cumpgrat de la Marinica din VArtop ncpotului su Stefan (1622)
nepoata lui $andru Dumescul (1563, X\ II vol. V 150;
1569) XVI vol. II 162, 212. probabil acela5i: Coste, slugS domneascA,
Coste, slugg domneascil, fiul Anei, intgrit fiul lid Ilea, intiirit stilpn In VIrto-
stApAn In Vulturesti (1546) XVI vol. I piel 74) XVI sol. Ill 27.
468. Coste, valea lui in halul Cpriana (ment.
Coste, slugg domneascg, fiul Anei, nepotul 1545) XI, I vol. I 666.
lui Ioanis Topor, vinde partea sa din Coste, vtav din trgul rotu,ului, martor
Toporestii Vechi lui Stele (1493) XV pentru vnzare in Filipeqi (1597) XVI
vol. II 187. vol. IV 162.
Coste, slugg domneascg, fiul lui Bglos Horga, Coste, vtav din Zunesti, sotul Anghelinei,
nepotul lui Giurgea SArbul (1507, 1528), cumpArd in Mnesti de la Marta comi-
stiipAn in Balomiresti pe Hubalma, Osiaci soaia (1587) XVI vol. III 368.
s.a., XVI vol. I 56; vinde parte din Pi- Coste Birovici, fratele lui Pipou, intgrit peste
testi lui Moghilil ceasnic XVI vol. I 56. satul Birgesti pe Bistrita, cumparat de
Coste, slugg domneascg, fiul lui Ilea, v. la Mihil Moimescul (1446) XIV-XV
Costea, userelul. vol. I 216; v. si Birai.

125
www.dacoromanica.ro
Come Burla, tatl 'ni Borda (Boreaci), fra- Costea, aprod, nepotul lui Duma si Toma
tele (?) Itri Onicel din Dr5gomAnesti Cascoe, In pricina pentru Tungujoni sf
(rtent. 1623) XVII vol. V 388. C5scoesti en Andreica GArb5seul vtav
Coste Mitra/tul din St5nesti, martor la %l'I- s.a. (1585) XVI vol. III 292-93;. v. si
zare din Pocni, tin. Trotu5 (1581) XVI Costin, fiul Giunanesei.
vol. III 153. Costea, bunicul lui Coma pitar si Marco din
Coste Cluntul, nepotul lui Hodco Costici BlArdesti pe Jijia si din Liesti (ment.
postelnic, unchiul OIerei, vinde partea sa 1608) XVII vol. II 172.
din Stiubeiul domnului (1492) XV vol. Costea, bunicul slugilor domnesti Steful, Cup-
11 182. cea $.a. din Hasnasani la CirligAtura
Coste Cirt5, v. Cfirtii Coste. (1574) XVI vol. III 29.
Coste Clopot, buricul lui loan comis, strA- Costea, casapul, strAnge gor5tina din tinu-
bunicul Tudorei, TodoscAl s.a., fintara turile: Vaslui, Falda, Tutova si Orhei
de Petru cel Batrn <Rares ?> in Clo- (1591) XVI vol. IV 20, 22.
poteni, tin. Tato\ a (ment. 1606) XVII vol. Costea, eillugAr, v. si Calugarul.
II 19; V. si Clopot. Costea, cAlugr, nepotul lui Cozma i fratele
Coste Boda', ruda cu slugile domnesti Coste lui Tudor, In pricin5 pentru parte din
*i Dragot5, Int5rit stpan in BobuleSti Medeleni cu Vitolt starost,. (1607) XVII
peste cun pArAtur5 de la nepotii lui Sima vol. II 117.
Boldo (1550) XVI vol. I 588. Costea, ceasnic (1558-1560), v. Costea, pAr-
Coste Grasa!, slugil donmeasea, intrit calab de Roman.
pn In PlavAtesti (1487) XV vol. II 61. Costea, ceasnic (1610), v. Costea Biteloc.
Coste Mfizaraescu, total slugii domnesti Ivan, Costea, clucer, v. Costea HUI.
al Magdei, Magdei *.a. din Stilbiceani Costea, croitor, total Marusedi si bunicul
(ment. 1488) XV vol. II 98. downesti Iura, stApAn In Tivesti pe Ber-
Coste Mur9oei (Coslie), slugA domneasc5, heci (ment. 1495) XV vol. II 246.
nepotul lui Mih5iI5 grAmAtic si total Costea, eumpAril parte din ostrovul Melisova
liti Stanciul, Silion s.a. din Murgoceni, pe Nistru de la Toma AlbAscul (1608)
lacobeni si Ostopecni la Turia (1490, XVII vol. II 139.
ment. 1550) XVI vol. I 7, 588-9; vinde Costea, diac, V. si Costea, pisar.
parte din Tominti lui Iurie Serbici XV Costea, diac, serie act domnesc (1434) X/V-
vol. II 127. XV vol. I 111.
Coste Parsu (Costeiia PArAs), fiul Armanc5i,
nepotul lui Stefan MesehriA si tatal lui Costea (Coste), diac, nepotul lui Negrea vor-
lonasco din CiortAnesti (1491, ment.. 1623) nic si fratele lui Ion dascAlul si Toader
XVII vol. V 149; vinde domnului parte pisar (1493, 1495), stApAn In Todereni,
din ocolul Vasluiului XV vol. II 165. Liudesti, BArzesti s.a. XV vol. II 234;
Coste Petla, vinde parte din Petia Mare lui druieste porteo sa din <Alexesti> pe Vina
Oana Rodna (rrent. 1596) XVI vol. IV lui Robota si altor slugi domnesti XV
143. vol. II 193; probabil acelasi: Coste, diac,
Coste SAraetneseul, bunicul satt tata' lui hotarnic la PtrAscani, Negrilesti
Ion CiocArlie si stramosul lui Condre, (ment. 1531) XVI vol. I 329; serie acte
Dolea *.a.; privilegii de la Ilia5 si *tetan dorrnesti (1483-1493) XV vol. II 40,
pentru SArAcine5ti (ment. 1546) XVI vol. 43, 44, 45, 49, 53, 54, 57, 61, 69, 73, 97,
I 422. 108, 127, 196, 317, 318.
Coste T'Ataras, fiul lui Iva5co, bunicul lui Costea, din Jigoreni, total lui Vasilie (ment..=
Steful, trtApan In Vicsinet (ment. 1488) 1625) XVII vol. V 360, 375.
XV vol. II 89. Costea, din TArnovca, tatAl slugilor domnest
Coste l'adora, fiul lui Mihul i nepotul lui Voiniag si Bera, stApAn In TArnovca (ment.
Petra 'l'adora, lintArit st5pAn In TriabAs, 1430) XIVXV vol. 88.
schimbA prti din DrAge51.1 la CobAle Costea, din Todiresti, martor la vAnzare din
(1399, 1489) XIVXV vol. I 411-12); Dusesti (1 625) XVII vol. V 368.
II 112.
Coste Turbare, boier, In pricin5 pentru S5- Costea, fiul lui Giurgevici si fratele lui Sta
sestil 51 Romanesti cu lvasco comis (1460) vinde satul Giurgesti pe Stavnic lui Ccin-
XIVXV vol. I 312. drea (ment. 1465) XIVXV vol. I 337.
Coste Tollei (Tolici, Ciolici), boier (1455 Costea, fiul lui Ivan vornic i fratele lui Laz5r
1456) (irent. 1604, 1617) local si poiana si Stanciul precum si tata' lui Toma paliar-
lui pc Topolita XIVXV vol. I 274; nicel s.a. din Albotesti, Barbesti pe Prut
XVII vol. I 181, 233; IV 200; martor in s.a. (ment. 1498-1528) XV vol. 11 108,
sfatul doirnesc (1456) XIVXV vol. 145-6; XVI vol. I 236; vinde Scheii pe
287; hotarnic la Topolita-Tg. Neamt Srata lui Bora (ment. 1528) XVI vol. I
XIVXV vol. I 274. 282; stApAn peste Selistea lui Dobrirt
Coste Vranlel, boier, vinde satlil Lujani pe la m-rea sa, Homor, sub Dumbrava /pal-
Prut lui Vitolt (1453) XIVXV vol. I ta <StAnceni, Glodeni), Tulova
266. (1428-1429) XIVXV vol. I 73, 83.

126
www.dacoromanica.ro
Costea, fiul lui Oan Besescul, tatl Nastei sa. (ment. 1528-1583) XVI vol. I 417,
din Bge5e5ti si Mlini (ment. 1499) XV 556-7, 565; II 24; III 52, 137, 218, 253,
vol. II 287. 335-6;
Costea, fiul lui Srcin, bunicul lui Motel Intrit de $tefan ce! Mare peste Volea
aprod din Drncalilesti (ment. 1479) Negrai, pe Nistru, XVI vol. II 12;
XV vol. II 7. stpan In Boteni, Brnesti pe Sitna,
Costea, fiul lui \ asile, v. Costea din Botesti. Cogiusna, Starosilti s.a., XVI vol. I
Costea, fiul lui Vbscan, v. Costea, parcglab. 254, 294; II 12.
Costea (Coste),, fiul Magdei Vranceneaso, Costea, In pricing pentru Botesti cu Bseanul
druit co vie in Dealul Domnesc de mama uricar (1606) XVII vol. II 12; v. si Cos-
sa, vinde cumnatului san Dumitrasco tea din Botesti si Costea, fiul lui Vscan.
$eptilici (1621, 1625) XVII vol. V 8, 9, Costea, slug domneasc5, fiul lui Stan Plo-
320. tun, stpan In Plotunesti si Glod pe SS-
Costea, fiul Nastei, v. CostIn din Vldeni. rata (1520) XVI vol. I 161.
Costea, fratele lui Popasca, vincle selistea Costea, slug domneasc, hui lui $erbco,
Fant ano lui St iubei slugilor domnesti intrit stpan in Lucavt 5i Pancauti
Costea i Maico (ment. 1467) X1V-XV (1428) XIV-XV vol. I 61.
vol. 1 353. Costea, slugA domnease, fratele lui Ion
Costea, fratele lui $tefan, v. Costea din Bo- Albotil, V. Costea Albot.
te5ti, fiul lui Vasile, Costea, slugA domneasca, fratele lui Moico,
Costea, Coste logoft (1442), v. Costea An- stpan pe un loe pustiu la Carligatura
dronleo. le. 5i la Fntana lui Stiubei, cumprat de la
Costea, martor In sfatul domnesc 1399- Costea si Poi:lasco (1466-7) XIV-XV
1400, v. Costea Viteazol. vol. I 352, 353.
Costea, ncpotul lui Dienis, vinde Tomicesti Costea, slug domneaseg, fratele lui Vasilie,
pc Crasno lui Costea pitarel (1492) XV Intrit stpart in Medeleni (Dragovani),
so.. 11 178. cumpAratura de la fiii Ftului (1602)
Costea, nepotul lui Hodco Costetchi postel- XVII vol. I 100.
nic din Vertiporoh (rrent. 1603) XVII Costea, slug domneascg, stpan In Petresti
vol. I 113. pe Milcov (1502) XVI vol. I 22-3.
Costea, pharnic (1558-1560), v. Costea, Costea (Coste), sptar In sfatul domnesc (1478
parcalab de liman. -1483) XV vol. II 5-7, 9, 11-13, 15,
Costea, paharnic (cea5nic) (1610), v. Costea 17, 19-23, 25, 27, 29, 32, 33, 35-38.
Costea, sptar (tr ent. 1431) XIV-XV
stpan In Tomice5ti peste
Costea, pitrcl, vol. I 93.
parte cumparata dc la ' Costea nepotul Costea, vistier (1443-1447), v. Costea Pe-
lui Dienis (1492) XV vol. II 178. reelehlu.
Costea, parcalab (1448, 1452-3), v. Costea Costea, viteaz, v. Costea Viteaznl.
Pe reelehlu. Costea, vornic mare (1448), v. Costea Orils.
Costea, Coste, parcAlab de Ncam t (1516- Costea, vornic mare (1449), V. Costea Pere-
1523), v. Costea Ctirje. debla.
Costea, pare-Mal:1 de Orhei (1598), v. Costea Costea, vornic mare (1617-1620), v. Costea
BAeloe.
Costea (Cctstila, Costiul), parclab, fiul lui Costea Albot (Albot, Costea), postelnic,
\rascan parcalab, tatl eneaghinei Dra- fratele lui Ion Albot si nepotul lui Sima
galina (rnent. 1602-1617) XVII vol. I Drgusanul (1520-1535), Intrit stapan
64; vinde parte din Botesti lui Bseanul In Oniceani pe $omuz, Drgusani i Za-
uricar (vornic) XVII vol. II 12; viclean, voiani XVI vol. 1166-7, 247-8; 349-
pierde partea sa pentru ca a venit cu 50 ;
Rzvan voievod asupra Moldovei, XVII postelnicin sfatul domnesc (1531 -
vol. I 154; IV 148. 1537) XVI vol. I 326, 327, 329, 331 -
Costea (Coste, Costi), parcfilab de Roman In 333, 335-337, 339-341, 343-345, 347,
sfatul domnesc (1569-1570) XVI vol. 352, 353, 355, 356, 359, 361, 362, 364-
11 183, 185, 189-193, 195, 200-202, 366, 368, 369, 371, 374-376, 378, 380,
204, 206, 208, 215-217, 219, 221, 223, 382, 383, 385, 388, 389, 391, 604.
226, 232, 233, 235, 240; Costea AndronleovIel (Androinic, Andronic,
probabil acelasi: Costea (Costantin, Coste, Andronovici, ..... al lui Andronic, Coste
Costin), paharnic (1558-1560) XVI vol. logoft, fiul lui Andronic si fratele
II 101, 103, 106, 108-110, 112-114, lui Nechita (1437-1449) (ment. 1488)
116, 117, 121-123, 125, 126, 128, 129, XV vol. II 100; Intrit stpan In Bu-
133-135, 137, 138, 140, 142, 145, 146, ciumeni XIV-XV vol. I 178-9; vinde
149, 152, 155. selistea Stanigesti lui Mihail logedat XIV
Costea (Coste Posadnic), posadnic, parcglab XV vol. 1 208; martor In sfatul domnesc
de Soroca, ginerele lui Pantecel, fratele (1437-1443, 1445-1449) XIV-XV vol. I,
lui Fodor posadnic si tatl lui Ftul 145, 149, 152, 155, 157, 159, 181, 163,
pirclab de Ciubarciu, al Anei, Neacsai 165, 168, 169, 197-199, 210, 213, 215

127
www.dacoromanica.ro
218, 221-223, 228, 233, 235-237, 241, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 176-
242, 415; logofit, etirni pecetea (1440- 178, 180, 181, 183, 184, 185, 189, 192-
1442) XIV-XV vol. I 170-172, 175, 194, 196, 199, 201-203, 205, 206-210,
177, 178, 180, 181, 184, 415. 212, 214, 215, 217-220, 223-227, 229,
Costea Sietoe (Bucioc, Buciuc), BAciog, Cos- 231, 233-235, 237, 239, 241-244, 247,
tache Coste mare vornic de Tara 248, 250, 251, 253, 254, 256-258, 260-
de Jos, fratele lui Ilea ceasnic, sotul Can- 262, 264-266, 268, 271, 273-276, 278-
dachiei, ginerele lui Patrasco mare vornic 287, 292-293, 295, 296, 299-301, 303,
*i socrul lui Soldan si Iordachi (1601 304, 306, 308-311, 313-317, 319-322,
1620, ment. 1625) XVII vol. I 84; II 325, 596, 597, 599, 601.
174; V 100, 266; Costea eel Ritrain, din Iasi, marturiseste
stipin de sate, bAlti, iazuri, mori, vii pentru vinzare din Tescani (ment. 1599)
si vecini In. VIAdeni, Gaureni, Han- XVI vol. IV 266.
testi, Cotnari, Baltatesti, Hinje*ti, Di- Costea Dablja, tatal lui Iva*co Clecea *i bu-
mideni, Mandicauti, TribisAuti, Plos- nicul Fedosei din Tatomiresti pe Orbic
coreni, NivArniti s.a., XVII vol. II (ntent. 1495) XV vol. II 249.
174, 280, 303, 321; III 7, 15, 21; IV Costea DanovIel (Coste Davinovici),
15, 142, 161,187, 253-5, 380, 424, boier, fiul (?) lui Petru Tudor, tatil lui
444-5; V 58, 188-9, 266; In pricini Carstea, Podoleanca, Stana s.a. din se-
pentru parte din Coltesti cu m-rea listea Ivancea de la Tatarca, tin. Bir-
pentru Husi, tin. Suceava s.a., lad (1449-1468, ment. 1495) XV vol.
XVII vol. III 136; IV 77, 90-91; V 11, II 211;
259; martor In sfatul domnesc (1449, 1453,
donator la m-rea Secu *i Sf. Sava-Iasi 1456, 1460-1462, 1464, 1465-1468)
XVII vol. III 37; IV 307, 332; V XIV-XV vol. I 242, 251, 253, 254,
43, 46; 256-259, 262, 264, 266, 267, 269,
clucer (1601-1603) XVII vol. I 2, 61, 287, 309, 310-312, 319, 318, 319, 321,
84, 95, 114; 322, 324-327, 329, 331, 333, 334, 336,
In sfatul domnesc: pircilab de Orhei 339, 341, 342, 344, 345, 347, 349, 351-
(1598) XVI vol. IV 191; paharnic (1610) 355, 357-360.
XVII vol. 113 26, 338, 345, 347; pircalab Costea Drago. (Coste Dragosevici), boier,
de Neamt (1617) XVII vol. IV 151; vornic fiul lui Drago * <Viteazul>, strahunicul
(1617-1620) XVII vol. IV 162, 224, lui Andreica Harutul clac, Nechifor, Tu-
238, 242, 244, 245, 248, 252, 256, 259, dorei, Ionasco s.n. (1433-1437, rnent.
260, 263, 268, 301, 316, 437, 439, 442, 1610) XVII vol. II 284;
444, 449, 452, 459, 460, 463; intarit de Alexandru cel Bun In Rate*ti
invati XVII vol. IV 393; da carti, Im- Neamt XVII vol. II 276, 278, 282;
puterniceste, martor XVII vol. I 2, 61, martor In sfatul domnesc (1433, 1435-
84, 169, 255, 270; III 1-2, 12; IV 1437) XIV-XV vol. 1 102, 117, 122,
25-6, 55, 132, 288, 409, 469, 486; 123, 128, 130, 141, 143.
pribeag in Polonia XVII vol. III 7; la Costea Grimm, vinde satul Siminiceni lui
Tarigrad, pentru Radu Mihnea XVI vol. Harman parcalab de Cetatea Alba (merit.
IV 18; tras in teapa de Schender Pasa 1480) XV vol. II 19.
XVII vol. V 58. Costea Her, vatav martor in Tecuci la yin-
Costea Bratilovlei, boier, martor in sfatul
zare din Hedzoresti (1590-91) XVI vol.
domnesc (1416) XIV-XV vol. I 27; v. III 466.
si Costea Stravici. Costea 1105ean, rnartor In sfatul dorrnesc
Costea Cirje (Coste Costin Carji, (1444) XIV-XV vol. I 203.
Creju), parcilab, total lui Drago- Costea Liteanul, bunicul (?) Bilcai, a/ Rustei,
man, Ion, al Urdtei, Mariei (jupa- al lui One si Daniul din Liteni (ment.
neasa lui Cretul) s.a. din Hili*eni pe Su- 1515) XVI vol. I 98.
ceava (1507-1530, ment. 1562) XVI vol. Costea Oral (Coste Oris, Orisescul), vor-
I 400; nic, nepotui Maruscai, stranepotul lui
stapanul unei prisAci pe Bacov XVI Pancu *i fratelui Fodor OrAs (1418-1464,
vol. II 21; schimba Batinesti pentru merit. 1552) stpin in Ravacuti, XVI
Miscureii cu vara sa, Fedca, nepoata vol. II 28; vinde parLea sa din Horgisani
lui Dienis %Ater XVI vol. I 66-7; pe Prut lui Vlasin i Ciocan, XV vol. II
In sfatul doinnesc: stolnic (1508, 1510, 244;
1513-1515) XVI vol. 169, 70, 72-74, 76, martor in sfatul domnesc (1448, 1452-
79-82, 84, 86, 87, 91, 96; pircalab de 1457, 1464) XIV-XV vol. I 230, 231,
Nearn t (1515-1530) XVI vol. I 98, 100,101, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 953,
103-105, 108-110, 112, 113, 116-120, 254, 255, 256, 257, 258, 262, 264,
122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 266, 267, 269, 270, 271, 282, 287, 291,
134, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 148, 334, 336; vornic <textual). (1448) XIV-
149, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, XV vol. I 228.

128
www.dacoromanica.ro
Costea Pereelehlu (Coste, Pereciune), Cosita, din Craesti, martor la vanzarea unor
mare vornic, frate cu Petra parcalabul parti din Mohortisti, tin. Tecuci (1605,
de Cetatca Alba (1443-1449); 1615) vol. I 235; III 213.
ht sfatul domnesc, martor (1443) XIVXV Costln din Epotesti, tata! lui Dumitrasco
vol. 185; vistier (1443-1447) XIVXV (rient. 1617) XVII vol. IV 208.
vol. I 186-191, 193-195, 197-201, 206, Costin din Iurghiceni, V. Costln, vistiernicel.
207, 209-213, 215, 217, 218, 221-223; Costin, din Nelipesti, martor (1617) XVII
parcalab (1448, 1452-1453) XIVXV vol. IV 163.
vol. I 225, 249, 250, 252-255, 257, 259 CostIn din Pireni, martor la vanzare din Bra-
261; vornie (1449); fiare vornic in sfatul teni (1625) XVII vol. V 370.
lui Roman yoievod la Camenita (1448) CostIn din Podu Laloae, jurator la Scobin-
XIVXV vol. I 226. teni (1625) XVII vol. V 345.
Costea Posadnic, v. Costea, posadnic. CostIn din Poeni, In pricina pentru Rufi cu
Costea Rusa! (ande a fost casa lui case Pascalina (1625) XVII vol. V 316.
lui din Costinciani (ment. 1535) XVI vol. Costla (Coste) din Vladeni, fiul Nastei, stra-
I 375-6. nepotul lui Mihul l total Micai si al lui
Costea Straviei (Coste fratele lu Giurgiu, Ionasco (1610-1614) XVII vol. III 160,
total Nastei, strmosul lni Dumitru Bu- 164, 167-8; martor la vanzare din BA-
hus, Lupu Moga s.a. (1426, ment. 1581) seni XVII vol. II 291.
XVI vol. II 233; XVII vol. II 168, 230, Coati' din Zaharesti, total lui Gligore (1586,
261; Intarit stapan de Alexandru ce! Bun ment. 1604), XVII vol. I 143; megies
in: Pliusesti, Hasnaseni, Baited, Stra- hotarnic la Borhinesti XVI vol. III 331.
viceni, Malinesti, Ravacani, Hodcesti s.a. Costla fiul Anei, vinde Ord din Perebi-
XIVXV vol. I 54; XV vol. II 292-3; cauti i Hmeleiu, lui Stroici mare logofat
XVI vol. I 8, 607; III 157; v. si Costea (ment. 1599) XVI vol. IV 256.
BratilovIel si Costea VIteaztal. Costin, fiul Goioaei si ginerele lui Lupul si
Costea (Coste) $arpe, v. Cozma Sarpe. al Todosici, vide parte din Doljesti,
Costea Topor, flul lui Petru Topor si total tin. Roman, unchiului (varului)
lui Ion, Drago s s.a. din Toporasti pe Dumitru Goia mare vornic (1612, 1615)
Racova (ment. 1554) XVI vol. II 42. XVII vol. III 102, 103, 227.
Costea ViteaznI (Coste, Costea), martor Costin, fiul Greaciii, vinde parte din Iona-
sfatul domnesc (1392-1400) XIVXV sesti (Cupcesti) lui Costantin diac (1604)
vol. I 3, 5, 7; probabil acelasi: Coste ho- XVII vol. I 136; probabil acelasi: Costla
tarul lui la Strahotin pe Jijia (1399 fratele Tigancei (1604) XVII vol. I 136.
1400) XIVXV vol. 1 5; v. si Costea Cosita, fiul Irinei, nepotul lui Miron parcillab
Stravfel. si fratele lui Lupul Varzar, vinde parti
Cost's, sluga domneasca, fiul lui Fedor Plg- cu iaz si troara din Gocimani, Selistea
ton *i nepotul lui Giurgea Zvoraste, vinde Run* Anil si Bitrjoveni lui Sechil cameras
parte din Zvorasti lui $tefan cel Mare (1598-1599) (ment. 1609) XVI vol. IV
(1188) XV vol. II 87. 189, 207, 243, 245; XVII vol. II 213.
Costici postelnic, v. Bodo Cost fef. Costin, fiul lu Barbul Burcea si fratele lui
Costila, v. Costea, parcalab, dui lui Viiscan. Andreica si Petre, stapan in Zernesti
Costin, v. si Costaatin, Costea. (1494) XV vol. II 205.
Costin, v. Iordaehl Costin, Nitro* Cost1n. Costin, fiul lui Baseanul si fratele lui Simion
Costin, aprod, Intoarce vecinii fuggi ai ro-rh s.a., vinde parte cu curte, biserica, clo-
Galata (1623) XVII vol. V 251. potnita si vaduri de mori din Botesti
Costln, aprod din Movileni, cumpari parte lui Pana vistier (1625) XVII vol. Y 378.
din Baseni de la Ionasco Coisor stolnicel Costln, fiul lui Borcca paharnic, nepotul lui
(1621) XVII vol. V 623. Giula batranul, vinde parte din BorAsti
Cosita..., ban (stolnic), legalizeazii copie pe Bailad lui Toader Chiriac mare ca-
(1760) XVI vol. II 197. minar (1606) XVII vol. II 19.
Costin, bunic lui Simion si lui Dumitru din Costln, flul lui Cozma si fratele lui Lucar
Punte.seni, tin. Tutova (ment. 1624) XVII Intarit stapan In Balalsesti pe Garbovat
vol. V 277. (1546) XVI vol. I 451.
Costin, daruit de Cozar cu parte pentru moarli Costln, fiul lui Drlighici Bilar, stilpan In
pe Solonet (1442-3) XIVXV vol. I Pascani, tin. Harlan (1619) XVII vol.
182. IV 416.
Cosita, diac, scrie act domnesc (1623) XVII Costln, fiul lu Hilip, nepotul Anal, vinde
vol. V 227. parte din Roscani, tin. Barlad, lui Io-
Costfa, disc din Gocmani (1604-1625), ho- nasco Ghenghea mare logofat (1618)
tarnic XVII vol. IV 397, 409; martor vol. IV 247.
XVII vol. V 188; da carte de marturie Costfa fin] lui Honcea, vinde partea Jul din
XVII vol. V 241-2, 329. Arapesti lui Misail, Ionasco t Zaharia
Costin, diac, fratele slugii domnesti Grozav, (1623) XVII vol. V 181.
intilrit stpn In Sapoteni (1585) XVI Costln, fiul lui Ionasco i stranepotul lui
vol. III 279. Ion logofat, vinde parte din Plosehireni

12g
9c. 224
www.dacoromanica.ro
lui Coste B5cioc vornic (1603) XVII vol. Costln, nepotul Vascanei, vinde parto din
I 95. Bogdnesti lui lonasco si Chclsici (ment.
CostIn, fin! lui Iuga, nepotul lui Stefan, st- 1585) XVI vol. 111 282.
pin. in Jigoreni (1508) XVI vol. I 79. Costln, paharnic In sfatul domnesc (1559),
Costin, fiul lui Luca, nepotul lui Dan Davi- v. Costea, pArcalab de Roman.
descul, intarit stapan in Manjesti si Bun- Costln, paharnic, stapan de tigani (1541)
gesti pe PArAul Negra (1581) XVI vol, XVI vol. I 404.
III 176. Costin, popa din Botosani, scrie zapis (1622)
CostIn, fiul lui Petrea si nepotul lui Dasco, XVII vol. V 173.
vinde parte din Ilisani lui Chicera diac, Costin, popa din Halasteani, martor la van-
ca sa-si plateasca capul (1588) XVI zare din Carligi (1603) XVII vol. I 68,
vol. III 278-9. 70.
Costip, fiul lui Stefan Tolocico si tatal lui postelnic in sfatul domnesc (1625)
Toma si al lui Ghiorghie din Hodarauti XVII vol. V 306-7.
(ment.9 1615, 1617) XVII vol. III 205; Costin, in pricina cu megiesi din Munteni,
vol. IV 99. <sluga marelui vornic> (1623) XVII vol.
Costin, fiul lui Toma Dilda, nepotul lui Ion V 215.
Albul si tatal lui Samoil din Curteni pe Costin, sluga domneasca, flu) Anuscii, ne-
Lohana (went. 1597) XVI vol. 1V 165. potul lui Corcica, in pricina pentru Belo-
Costln, fiul lui Veisa, vinde parti din Fan- sinesti pe Vilna cu Ion Moghila logof At
tAnelele din jos de Geameni lui Ors 1574) XVI vol. III 31.
hatman (1604) XVII vol. I 132. Costin, sluga domneasca, fin). lui Duman),
Costin,. fiul lui Zizea, intarit stapan pe un nepotul lui Ion Boldea, vinde parte din
loc la Fundatura din Rediul Borzei (1581) Mogosesti pe Vilna lui Ion si Magdei (1586)
XVI vol. III 155. XVI vol. III 313.
Comfit, fiul Voicai si stranepottil Nastei, Costin, slug domneasca, fiul lui Neagu,
vinde pArti din Crivesti, Gaureni s.a. nepotul de frate al lui Toader Marcie,.
varujui su Carstea Buhus (ment. 1609) stapAn peste partea cumparata in Bari-
XVII vol. II 230. testi (1490) XV vol. 11 120.
Costln, fiul Zinei sora lui Gliga Savescu, Costln, slug domneasc5, fratelc lui Toader
tatal lui Draxin s.a. din Manailesti (ment.. si al lui Nicoara schimbA parte din Maci-
1575) XVI vol. III 45. cateni pentru Hriscani cu m-rea Galata
Costio, ginerele lui Lupul, v. Costin, (1583, 1592) XVI vol. III 224; IV 51.
Goioaei. Costln, slugA donmeasca, flul Malei, nepotul
Costln, hatman mare, hotarnic la Mijloceni lui Voruntar, stapan in Voruntaresti
(1612) XVII vol. III 236. (1525) XVI vol. I 227.
Costin, martor in Suceava la vAnzare din Costin, sluga domneasca, fiul Obretinei si
Nemerniceni (1609) XVII vol. II 191. str5nepotul lui Oancea si Ilea, !Mara
Costin, miedar, fiul lui Ion Ciudenschi, stapAn In Gocimani i Barjoveni (1585)
fratele lui Tiron .a. 1 socrul lui Vascan XVI vol. III 297.
Dobrinchi (1583, 1592, ment. 1601) XVI Costln, sluga domneasca, intarit peste parte
vol. IV 174; XVII vol. I 11; schimba din Bogdanesti (1560) XVI vol. 11 125.
parten sa din Macicateni pentru Hriscani Costin, sotul Anghelinei, v. Costin, fiul Go-
cu m-rea Galata XVII vol. III 224; IV ioaei.
51. Costin, st5pAn in Movila pe Cobala, Roso-
Costin, miedar, tatal lui Dumitrascu din maci peste Prut s.a. (1434) XIB-XV
Camiirzani (ment. 1600) XVI vol. IV vol. I 107.
300. Costin (StAna lui "..), pe Dubovita (men'.
Costin, namesnic, martor in Botosani la 1606) XVII vol. II 54.
vanzarea din Leucusesti (1604) XVII Costin, sepcar din DorohoWhotarnic la Sen-
vol. 1 139. ciriceni (1620) XVII vol. IV 493.
nepotul (?) DolcAi si unchiul lui Va- Costln, soltuz din Dorohoi, da carte (1603)
sile din Miclesti (ment. 1601) XVII vol. XVII vol. I 121.
I 9. Costin, soltuz din TArgul Trott's, da carte
Costin, nepotul lui Mantul si stranepotul (1622) XVII vol. V 108.
Magdei, vinde parte din HI5pesti pe Costin, tatal Anuscal i bunicul lui Donciul,
Prut lui Habiac (1590) XVI vol. III intrit de Alexandru cel Bun in Bete-
136. voesti (ment. 1508) XVI vol. I 71.
Costin, nepotul lui Miron parcAlab, v. Costtn, Costln, total lui Hilip i Mancea din Vial-
fiul hind. ciani (ment. 1614) XVII vol. III 162.
Costin, total lui Petrea i strabunicul Neste-
Costin, nepotul lui Stefan Tolocico, v. Costin siei din Toderesti (ment. 1622) XVII
Mellan. vol. V 158,
Costin, nepotul lui Toader Pacurar, tat51 Costin, -WO Marei si bunicul lui Dumitruo
Vailic5is.a. lin Pacuraresti (ment. 1604) intarit in Pietroasa (Siscani) de Bias
XVII vol. I 148. voievod (ment. 1520) XVI vol. III 449.

www.dacoromanica.ro
Cosita, vatav de hansari, hotarnic si martor Costiul, v. Costea, parclab.
la Tarbujani, Macicauti s.a. (1617) XVII Costul, vistiernicel din Tatomiresti, stpan
vol. IV 196, 198. peste parte ca loe de prisaca si gradilla
Cost In, vecin boieresc din Carbunesti, total (1618) XVII vol. IV 276.
lui Toader (1623, 1625) XVII vol. V Cosan, v. lonaseo Cosareo.
241, 329. CoOscul, v. lonwo CoOscul.
Costin, vinde casa Cu jerebie din Stroesti lui Coscievici, v. Mihall Coselevief.
Gavril Capsea pitar (ment. 1624) XVII Cosciug, V. Vasean Coselmi.
vol. V 262. Coselug, In toponimie (ment. 1588) XVI vol.
Costhi, vistiernicel din lurghieeni, Intarit III 394.
peste parli Cu fanete, prisaca, helesteu Cosca Giurfflu, pargar din Trotas (1587)
si mori, in Iurghiceni si Radeni (1619- XVI vol. III 368.
1622) XVII vol. IV 349-50, 351, 372, Coseseul eel Mitran, giupan (1625), cumpr
373, 490; V 93. parte din Ivanesti de la Grigorc XVII
Costin,.voit din Stefanesti, adalmasar (1508) vol. V 363; plateste pe Ionasco din Iv-
XVI vol. IV 239. nesti de dajdie i Ii ja porteo de cilla
Costin Balan, fiul (?) Carstinei, nepotul lui XVII vol. V 363.
Ion 'arco si strnepotul lui Mihul, vin.de Coseseul din Cosesti, in pricind pentru un
parte din Semi lui Grigorie diac (1591) loe de prisaca din Cosesti ca Gheorghe
XVI vol. IV 88. (1614) XVII vol. III 169.
Cosan Cepille** din Dorohoi, hotarnic la Cosila si Cosilovici, v. Steleo
Sendriceni (1620) XVII vol. 1V 507. Cosmarlel, Horaetele lui", pe Liubana (ment.
CostIn C.ornat, ploscar, martor in sfatul dom- 1431) XIV-XV vol. I 93; v. si Coma-
nese (1445) XIV-XV vol. I 212; riel.
stapan pe curte si 50 de sate (1448) XIV- Cosula, v. flumItraseo Cosula.
XV. vol. I 229, 328, <362; XVI vol. I Cotel (Cotele), diac, fratele lui Patrasco,
163-4>. martor la ~zar' din Lacina si Verti-
Costin Ghenghe (Ghenga), vornic de poarta, poroh (1598-1603) XVI vol. 1V 186;
posleduieste act (1823, 1836) XV vol. II XVII vol. I 63, 70.
222; XVI vol. I 238. Cotela, loen] lui la Brumaresti (ment.
Cosita.. Muian (Costin), nepotul lui Stefan 1529) XVI vol. I 601.
Tolocico si total lui Toma diac Cotet, V. Cozma C.otef, Glurgiu Cotet.
(din) Mlinauti (ment. 1619, 1620) XVII Cotia, Muga domneasca, fratele lui Feodor
vol. ;IV 387, 421. nepotul lui Poleo, stapan in Rov-
Costin Nicoara, paharnic, ruda cu Donici, cauti pe Prut (1499) XV vol. II 289.
In .pricina pentru Pascani in Campul lui Cotia (Cotine), stranepoata lui Maxim sta-
Dragaren ni-rea Tazlau (1575) XVI vol. roste, sora Parascai, vinde loe din Bul-
111 53. zesti lui Cristea s.a. (1522) XVI vol.
Costin- ~su, singa clonmeaseii, vinde parte 598-9.
din Racirdesti lui Lungu (1584) XVI Cotona*, tata] lui Dragul si Toma din Ciu-
vol. 1H 246. resti pe Hubalna (ment. 1508) XVI vol.
Costin 'pea, In pricina pentru Giordzesti. I 76.
Vitorojii cu Ndabaico vornic (1614) Cotorela, In hotarul satului Pecistul (ment.
XVII- vol. III 182. 1470) XIV-XV vol. I 424.
Costina, fiica- Biachii, nepoata lui Mihul po- Cotoroma, v. Dumitru Cotoroma.
jar,. tntarita stapana In Bogdanesti, Cotujau, tata' Ulianei si al Parascai <din>
Roman (1581) XVI vol. 111 162. Corochiesti (1609) XVII vol. II 253-4.
Costina, Mea lui Floreo, vinde parte din Cotuva, poiana lui la Frumoasa (ment. 1565)
Latcani lui Ionasco i Patrasco vistier- XVI vol. II 72.
nicel (ment. 1617) XVII vol. 1V 96. Cotusa (Cotusea), bunicul lui Balan si Le-
Cosario,. .fiica lui Ion Barliga i nepoata lui Wat s.a. din Fantanclele, tin. Tecuci
Ivancu, vinde parte cu iaz i moara din (1623-1624) XVII vol. V 214, 276.
Horbinesti lui Simion <Movila> batman Colman, <jude> (unde a fost la Cotma-
(1600) XVI vol. IV 287. nesti (mcnt. 1439) XIV- XV vol. I 165.
Costina, fiica Marinei, nepoata popii Stroe Colmanestl, familic (loent: 1608) XVII vol.
batyanul, stdpana in Poenile din Stro- 11 164.
esti si Runcul (1573) XVI vol. 111 22. Cotofana, v. loslp Cotofana,
Costlna, fiica Mariei, vinde parte din Vartop Cotofanfi, iazul lui la gura Malurilor Stefa-
11.1i Andreica parcalab (1591, 1606) XVI nesti (ment. 1533) XVI vol. I 352.
vol. IV 41; XVII vol. II 31. Coutea (?), fiica Nastei, stranepoata lui Hodco
Costiniasa, <sotia lui Costan> mama lui Cos- Costetchi, vinde parte din Vertiporoh
tan.si a Nlarical, vinde parte din Horbi- lui Gligor stolnic (1603) XVII vol. I 114.
nesti lui Saptilici armas (1586, 1587) Coval, v. Petrea Coval.
XVI vol. JII 333, 366. Covurluianul, v. Reman Covurluianul.
Costineo, padurea lui in hotarul satului Coza (Cozea), sotul Dochinei, Ninde parte
Cosilau I (ment. 1432)x IV- XV yol. I, 97. cumparata de el cu livezi din Rosiori

131
www.dacoromanica.ro
lui Grirdiman mare cea*nic (1606) XVII Cozma, diacon, scrie zapis pentru Pochi
xol. II 13, 53, 76; probabil acela*i: Coza (1612) XVII vol. III 84.
din Roiori, martor (1588, 1590) XVI Cozma din Buhoica, v. Coima Ilea.
vol. III 371, 453; Cozma din Birbo*i, v. Cozma, diac din Ro-
Cozac, din Hotin, ginerele Hascdi, martor *iori.
(1607) XVII vol. II 124. Coima, din BArle*ti, tatAl lui Pctrea Cornea
Come, impreund Cu Grigore TaIpd stolnic, *i al Teodosiei (went. 1557) XVI vol.
In pricind pentru MA*ceani cu popa On- II 100.
ciul (1605) XVII vol. I 238. Cozma din Belce*ti, mirturise*te pentru
Cozar (Gozare) din BaIto Alba, stilpAn In vAnzare din Iurghiceni (1619) XVII vol.
Dumenti (1442; eroarc 1590) XIVXV IV 350, 372.
vol. I 182; XVII vol. III 459. Coma dim CopAce*ti, cumpaIrd piirti din
Cozea, v. Stan Cozen. Uriche*ti de la Lazdr *.a. (1623) XVIl
Cozma, boier, martor In sfatul domnesc vol. V 201.
(1453-1456), v. Cozma, logofdt, i Coz- Cozma din Crde*ti, martor la vanzare din
ma, vistier. MohorAti (1605, 1615) XVII vol. I 235;
Cozma, bunicul (?) mo*ul lui Tudor, Costea III 213. --
Cdlugdrul *.a. <din> Praguri (Medeleni) Coma din DrAghice*ti, martor (1616) XVII
(went. 1607) XVII vol. II 117. vol. IV 69.
Cozma, cdmilra*, bunicul lu Vfiscan Do- Cozma din Codre*ti, v. Cozma Benea.
brenchi *i al lui Dumitru Ponici <din> coima din HArldu, tatl lui AdaM (ment.
BAlAciani (ment. 1606) XVII vol. II 72. 1604) XVII vol. I 131.
Cozma, cdnulra*, fiul lui Ion *i strAnepot lui Coma din HArlesti, fratele lui Vasilie, mar-
Andrii*an, vinde satul CdmArd*oaia lur tor (1595) XVI vol. IV 119-9.
Mihail Trifan postelnic (1605) XVII vol. Coma din Hrince*ti, martor la viinzare din
I 206. Botoliani (1598) XVI vol. IV 225.
Coma, ciundra*, fratele lui Iemmia, vinde COKIlln din Hulpd*e*ti, martor la VirrIZEI re
parte din Bolce*ti frotclui sdu (1579) XVI din Stefdnesti (1601) XVII vol. -I 22.
vol. III 118. Cozma din Maxine*ti, V. Coima, vistieruicel.
Cozma, cdmdra*, total lui Groza, buriicul lui Coima din Ro*iori, v. Cozma, diac.
lona*co Leontovici, strdbunicul lui Pro- C.ozma din Slive*ti, megie* hotarnle la To-
dan diac *.a. <din> VAlcinet. (1601) XVII plita (1579) XVI vol. III 129:
vol. I 5, 6, 12. Coma din Suemezeu, <jurAtor> botarnic la
Coma, cdrodra*, tatAl lui Eremia cArndra*, Gdureana-Hritesti (ment. 1617) XVII
Ion vistier *.a. strdbunic lui Vasile, Gli- vol. IV 178.
goric *.a. <din> FArdoani (ment. 1615) Coma din Ungureni, aurdtor> hotarnic la
XVII vol. III 207; IV 265. Gdureana-Hrite*ti (went. 1617) XVII
Cozma, cdindra* de ocne, sotml Anu*cdi *i vol. IV 178.
tatd1 lui Matias vistier <din> Biserica Cozma, fiul Anei, fratele Dochiei *i tatAl Aga-
Alba (1541) XVI vol. I 404. fiei din Glodeni, tin. Roman (1602,
Coima, cumnatul lui Hilip, vinde parte din 1603) XVII vol. I 38, 79.
lui Nccula (1593) XVI vol. Cozma, fiul Danciului *i fratele Oanei. vinde
IV 93. parte din Mildirjact pe $omuz lui Pand*
Coma, cumnatul nepotilor lui loan Rodna, aprod (1586) XVI vol. III 298.
Intdrit stApAn In Bulgari peste pdrti cum- Cozma, fiul DrAghinei Tesmdneasa, vinde
pirate de la cumnatii sill (1580) XVI vol. parte co moard din Soimilre*ti lui Ureche
III 138. ware vornic (went. 1604) XVII vol. I
Coma, diac, scrie act domnesc (1583) XVI 167.
vol. III 234. Coima, Cozmln, fiul Fedcdi, nepotul lui
Coima, diac, scrie zapis (1617) XVII vol. Sin clucer *I tatAl lui Dragoman (din>
IV 163. Ciumdle*ti (Plopi) (ment. 1554) XVI
Cozma, diac din BA14e*ti, martor la vfin- vol. II 63; v. *i Coima, fiul lui Iurie MA-
zare din Sdaleni (1617) XVII vol. IV dArjanul.
88. Coma, fiul Gaftonel, v. Comm Clociirfle.
Cozma, fiul Lelei, nepotul lui Grozav, vinde
Coma, diac din Petre*ti, tin. Adjud, martor parte din Glodeni lui Apostol pircAlab
pentru RAnze*ti (1609) XVII vol. II (1625) XVII vol. V 339.
204; v. *i Coima, diac. Cozma, fiul lu BAla*, vinde *I apol riseum-
Coma, diac din Ro*iori, tatAl Jul Dumitru pArd o jumdtate din Tortoregtl m-rii
(1580), ment. 1587-1606) XVI vol. III Bistrita (1462, 1475) XIVXV vol. I
338; 351; XVII vol. II 75; stApAn In 320, 405-406.
RoSiori peste cumpirdturd de la nepotii Coima, fiul lui BaIit4, tatAl Vasilcdi dio Do-
lui C.amarici XVI vol. III 131, 138; pro- brienesti (ment. 1489) XV vol. -II 106.
babil acela*ii Coima din BArbo*i, cum- Cozma, fiul lu FrAtild, nepotul
pArd parte din Roiori de la Luca (1577) pdrti din Inca*ul lu Isac Seiko "ware
XVI vol. III 88; v. l Coima diac. hatnian (1610) XVII vol. II 294.

132
www.dacoromanica.ro
Cozma,..fiul lui N'asan, nepotul lui Toader Coima, fratele Dochiei (Odochiei), v. Coima,
Incas, viuda in Oprisdsti la fundir Soho- fiul Anei.
dolului slugii donmesti Mihdild Matds Cozma, fratele lui Arsenie, v. Coima, slugd
(1555) XVI vol. II 83. . domneascA, fiul Nastasiei.
Coima, fiul lui llea (Mes) si nepotul lui Onea Coima, fratele lui Ivanco s.a. si fiul (?) Ses-
Jaeu..., viuda parti din Rosiori Drdgutei, ea', Intdrit stdpan In Brebi i Ilociungi
fiiea Jul Toma logoldt (1588, mert. 1606) (1560) XVI vol. II 143.
XVI vol. 111 378; XVII vol. II 75. Coima, fratele liii Peand si bunicul (?) lu
Coima, fiul lui Ion vistier, tatl lui Gliiorghie lonasco ^.a. din Toderesti (1619) XVII
(1570, ment. 1606) XVI vol. IV 126; vol. IV 264, 378.
XVII vol. I 30; vinde parle din Blosesti Coima, ginerele lui Carstea din Bolomiresti,
unehiului sdu Eremia vdtav de Suceava vinde parte lui Dumitru Gola ornic
XVI vol. II 233-4; v. si Coima, sluga (1619) XVII vol. IV 400.
doinneascd, fiul lui Ciupercd. Coima, <jude), (unde a fost ) In BAlosesti
Coima, titi lui Isaiea de la ItAcdtdu si Ira- pe Bailad (ment. 1508) XVI vol. I 42-3.
tete lui Huhulea postelnic, Intdrit stdpan Coima, <jude>, (unde a fost Sdcuianii
In Gorgesti si Niinesti (1508) XVI vol. de Jos (ment.. 1507) XVI vol. I 57-8.
I 71v Coima, logofdt, serie act si :dama pecetea
Coima, fiul lui Latir, martor la dieta Maricdi (1454) XIVXV vol. I 271, 272.
apLiffci pentru Vfiseduti (1592) XVI Coima, logohlt, viile lui din Horodiste st-
vol. IV 44. panite de Dan portar (ment. 1555) XVI
Coima, fiul lui Iurie MAdarjanul, vinde pArti vol. II 72.
din ladarjesti si Ciumulesti lui Necoar Coima, rnedelnicer, strilbunicul slugii dom-
13urlovici canidras (1552) XVI vol. II nesti Gavril Baltatul, al cneaghinei Greaea
22; v. si Coima, fiul FedcAL si al Ciurlei, Intdrit de Stefan ccl Mare
Coima, fiul lui Mihul, strAnepot lui Mas si Petru I12re in Cernatt (ment. 1591
paharnic, l'Adra In Holohoreni (1573) 1623) XVI vol. IV 30; XVII vol. IV 103;
XVI vol. III 26. V 179.
Coima, fiul lui Marco, postelnic, v. Coima, Coma, nepotul lui Bolea, v. Coima tiarpe.
singa donmeascd. Coima, nepotul (?) lui Pote, v. Coima, slug
Coma, fiul lui Nicoard, nepotul lid Stan domneascd, fratele lui Giurgea.
Posadnic, vinde pdrti din Posadrici Cozma, nepotul (?) lui Mieldus vornic, bu-
(Lolesti) lui Toma Berheci pisar s.a. nicul slugii donmesti Pantea s.a. <din>
(1575), 1583) XVI vol. III 51, 218. MiclAusani,tin. Rornan (inent. 1591,
Coima, hui lui Sima Ciortan, nepotul lui 1598) XVI vol. IV 15, 230; v. si Coima,
Singa Stan, vinde parte din Ilorodniceni tata! lui Dragan.
cneaghinei Maria a lui Dolh portar (1529) Coima, nepotul lui Oancea Averescul, tatl
XVI vol. 1 317. lui Ior, G/iga, Bril .a. din Oniceni,
Coima, fiul lui Toma, strdnepotul Baliceoa- Jurjani si Averesti (ment. 1576) XVI
iei, vinde parte din Rusi lui Grigori (ment. vol. III 63.
1624) XVII vol. V 268. Coima, nepotul Martiscdi, strdnepotul lui
Coima, fiul lui Traen, vdrul lui Arsenie Ne- Grozav si al lui Coman Margelat, stpan
bajateo i tatAl lui lonasco Casul <din> In Comanesti pe Ldpusna, Stridza *.a.
VIAdeni, tin. Ilarldu (1614) XVII vol. (1598) XVI vol. IV 205.
Di 164, 167; IV 160; V. si Coima, tatAl Coima, paluirnicel din Balomiresti, fratele
lui Boldur. lui Pepelea Gires orbul, trartor pentru
Cozma, fiul lui Tudoran paharnie (visticr) Cofesti (1620) XVII vol. IV 504.
frate cu Ionasco, In prieind pentru To- Cozma, pitar, fiul lui lonasco Hoisescul,
mesti Cu cneaghina lui NAddbaico vornic viuda pArti din Blandesti si Liesti lui
XVI vol. III 230, 427. Nicoara logofdt (1608) XVII vol. II 172.
Coima, fiul Maicolei i fratelc lui San..., In Cozma, padre], fiul lui Vasco si stranepotul
pricind pentru Solea cu Vlad i Carstea lui Bratei, schimbA Greceni FIotin pentru
din Solea (1415) XIVXV vol. 1 39. Cotiujeni eu vdrul sdu Petriceico logoidt
Cozma, fiul Mariei, nepotul lui Vlacea, In- (1603) XVII vol. I 90-1.
trit stdpan In BAltdresti (1546) XVI vol. Coima, paredlab, fratele (?) lui Ciupercd,
I 538. unchiul lui Gliga, Coima s.a. <din> Hla-
Coima, fiul Mihnesei, tatSi lui Adam s.a. piesti (ment. 1546) XVI vol. I 492.
din Dealul Don-mese (1584-7) XVI vol. Coima, parcdlab de Neamt, tatal (?) lui PA-
III 236. trasco, unehiul lui Toma pfihdrnicel,
strdbunic Todosiei a lui lonasco Pajel]]
Coima, fiul Neagsdi, nepotul Anal, vinde pareAlab s.a. (1482-1521) ment. 1620)
parte din Sdpoteni lui Grozav si Iratelui XVI vol. I 318, 614; II 239; III 189;
sdu Costin diac (1585) XVI vol. III 279. XVII vol. IV 471; stdpan In Cobalea
Coima, fratele Anisiei, viuda parte din PA- pe Nistru i Calinesti la Cobille, tin. Ba-
dureni pe Jijia, cneagbinei Anghelinei can; cumplirtituri XV vol. II 35, 154;
Berhecioae (1590) XVI vol. III 452. dfiruieste CAlirestii cu in-re si vii m-rii

133
www.dacoromanica.ro
Bistrita XVI vol. I 184; user XV vol. din Oboroceni lui Necoara Prajcscul lo-
II 35, 154; XVII vol. IV 471; In sfatul gohlt XVII vol. II 26; in priciar cu-Gli-
doninesc: parcalab de Neatnt. (1510 goric Scheianul XVII vol. III 151:
1515) XVI vol. I 83, 85, 86, 96; boier fara Cazina, shiga domneascil, fital Nstaski,. ne-
dregalorie specificata (1515-1518) XVI potul lui Isaia, vinde parte din Hiliseni
sol. I 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, lui Dragoman s.a. (1540) XVI vol. I
109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 399-400.
120, 123, 124, 125, 126, 127. Cozma, sluga domneasca, fratele lui Ghrrgea,
COMM. pargar de Baia, martor (1614) XVII nepotul (?) lui Fete (1532, ment.. 1574)
vol. IV 176. XVI vol. III 28; stapan In Nlargineni,
Cozma, pop, fiul ha Ion Soitul popa, vinde tin. Neamt XVI vol. I 342.
parti din Bicani lui Nicoarii mare vornic Cozma, sluga dranneasca, fratele 110 Ilea
(1618) XVII vol. IV 226, 243. s.a. stapan In Illapiesti si Malesti .peste
Coznia, popa, Thal Magdei, vinde parte ca cumpiirtitura de la Toader Urdigas (1 479)
timar din Ikodeni pc Tutova popii Gliga XV vol. II 10-11.
(went. 1609) XVII vol. II 233. Cozma, sluga domneascal, fratele lui \Iowa
Cozma, popa, fiul Mariei i total ltti Ursul s.a. stapan In Floresti, pe Polotine, peste
din Boscani (anent. 1618) XVII vol. IV parte cturpirata de la fiica lui Pctru spa-
247. tar (1495) XV vol. II 239.
Cozma (Come, Cozmin), popal, [rattle Cozma, shwa donmeasca, nepotul lad Ncagul,
Trifu vornic, talt Voicai, Donal s.a. fratelc ha Duma si Toadea, IMAM Ittapan
din Dumbravita pc Moldova (ment. 1 531 in Holuirpanesti (1521) XVI vol. I 182-3.
1583) XVI vol. I 327; III 117, 144. Cozma, sluga domneasca, nepoLul de flu al
popa, total lui Dumitru aricar, bu- lui Stefan Cerbu vinde parte din Pocni
nieta lui Dragan *.a. (1555, ment. 1617) (Stcfanesti) lui Dunia clucer i Palm
XVII vol. II 67-8; stilpan in Turbureni, Brudur (1486) XV vol. II 55.
Oncani si cumparale de la fiii Coma, slugerel, stiipan in Dolhesti -la -Gbar-
lui Maxim Udrca XVII vol. IV 115. sia Crasnei, cumparata de la Toader fiul
Cozmai, popa, warturiseste pentrtt danic din Itti Pacurar s.a. (1604) XVII vol. 1 156.
Mastecani (neut. 1599) XVI vol. IV 262. COZ11111, sotul Antemici, vinde parte din Tall-
Cozma, slugS donmeascal, dalruit de domo ca pijani slugii domnesti Ion Ciot (1606)
un loc din pustiu la Gura Trestioarei, XVII vol. 11 2.
pcntru a face sat (1507) XVI vol. I 53. Cozma, spatar, hotarnic la Dragomanesti
Cazma, postelnie (1501 1522, ment. 1554), (1623) XVII vol. V 386.
Comm Sarpe. Cozma, stapan in Scopeani (1600) XVI vol.
Cozma, in pricina, impreund Cu Scurtul, IV 309.
pentru Oncsii la Crligatura Cu Jurj Coma, stranepotul lui Maxim staroste, fra-
loilevici (1456) XVI vol. I 289. teleDadei, vinde loc din Bulzesti lui
Cozma, rucia lui Stanton Cositeanul, intrit Cristea *.a. (1522) XVI vol. I 598..
stalpan in Milinesti la Carligalura ea cum- Cozma, soltuz de Bala, martor (1586)-XVI
pan-Aural de la Ptrasco fiul liti Necoara vol. III 310.
paharnic (1572) XVI vol. III 10. Covina, tatal Anuscali, fiul (?) lui Hocico,
Coztra, sluga donmeascil, fiul Gaftonci, V. bunicul Solomiei <din> Perebicauti si
Coma CIocarl le. Hmeleiu (neut. 1599) XVI vol. IV-256.
COZ/118, shwa domneasca, fiul Irinei, statue- Cozma, tatal lui Andrusco, v. Coztna,- ne-
potul lui Once Averescul, stalpan in Oni- pottil lui Miclaus vornic.
ciani, Jurjani Averesti (1576) XVI vol. Cozma, tatal lui Boldur <din> Vladeni,
III 63. Harlalu, si nepotul (?) lui Mihul -(rtent.
Cozma, slugS dotuneasca, fiul lui Ciupercii 1614-1617) XVII vol. III 164, 167; IV
si nepotul de irate al ltti Cozma parcalab, 160; v. *i Coma, fiul lui Trifam
vinde prisaca din Illapesti lui Petrea Cozma, tatal lui Dralgan, bunicul lui Vasilie
Carca parcalab (1546) XVI vol. I 492. s.a. <din> Miclauseni pe Prut
Coznia, sluga domneasca, fiul lui Marco pos- 1598, 1612) XVI vol. IV 228; XVII vol.
telnic si al Stancai, strnepotul lui Sandru III 95.
comis, vinde parle din Craesti pe Apa Cozma, tati lui Dumsa <diac> de actp dora-
Neagra lui Vasilic parcalab (1599, 1605) nesti (ment. 1514) XVI vol. I 92.
XVI vol. IV 246; XVII vol. I 194. Cozma, tatal lui Eremie (din> Pauleni (tnent..
Cozma, sluga dotnneaca, fiul lui Sian Lucovet, 1603) XVII vol. I 78, 84.
stalpan in Lucovat i Pncuti (ment. Cozma, tatal lui Ionasco Casul, v. Cozma,
1428) XIVXV vol. I 61. fiul lui Trifu.
Canna, sluga domneasca, f uil Musei i str-
nepotul Maruscai, intalrit stpan in Oni- Coztna, tatl lui Luca si Costin <din> Balosesti
ciani, Jurjani i Averesti (1576) XVI pe Garbovat (ment. 1546) XVI vol. I
vol. III 63. 461.
Cozma, sluga dotnneasca, fittl Nastasiei, fra- Cozma, teal lui Stefan din Vertiporoli (merit.
tele lui Arsenic (1606, 1613), vinde parte 1602) XVII vol. I 63.

134
www.dacoromanica.ro
Canna tatill Sorel (din> Zahoreni, fitil (?) 271, 281, 284, 285, 288; XVII sol.
lui Miroslav (went. 1558) XVI vol. II 48, 83, 124; 11 22.
102. Coma Cotet, sluga downeascd, frate cu Co-
Coma, (Piciorul Counci) in toponimia m-rii tet, intdrit stpn in Coteciori cumpilrat
Peon (1612) XVII vol. III 64. de la Greaca (1471) XIV-XV vol. I
Coma, toserul, v. Cozma, pArcillab de Neon, t. 382.
Cozma, yarn! lui Ion, vinde parte din Bar- Cozma lanoviel, sotul Nastasiei i tatill lui
lesti lui Petrea (:ernea (ment. 1557) XVII Savdr *.a. din Crugleanca (ment. 1617)
Not. II 100. XVII vol. IV 521.
Comm, vecin din Bainti, al lui Onciul bras- Coma Dreptate, tatl sau socrul lui Boldes-
covici slaroste (1617) XVII vol. IV 205. cul, strdnepotul Todosiei din Cozmesti
Cozma, vistier in stolid dorrnesc (1453) XIV si Mircesti (ment. 1603) XVI vol. I 104.
-XV vol. I 264, 266, 269. Cozma Dunavitu, nepotul lui Filipa5, std-
COMM, vistiernicel, vinde parte cu moard din On in poaiena Filipeni (1584) XVI vol.
tin. Neaml., lui DrAghici Bogza III 259.
logoffit (1599-1600) XVI vol. IV 270. Coima Giinescul, v. Cozma Sarpe.
Cozma, vistiernicel (vistier) din Brjoveni, Coma Gheughea (Ghianghea, GhEnght , Ghian-
martor (1621, 1622) XVII vol. V 62, ghia), prclab, so:4W Arghelinei,. tatd1
127. lui Gligorie Ghenghea vornic (1543-
Cozma, vistiernicel din Macsinesti, dd arti, 1552, ment. 1576) stilpfin in Roscani,
!parlor hotarnic (1601-1624) XVII sol. Hueteani, Sinesti s.a, XVI vol. .I 409,
I 22; III 103; IV 67, 166; V 191, 264. 550, 582, 586; II 27, 28; druit de Ste-
Cozma, voitul de Camrnite, martor (1611) fan cel Uttar cu Rujinti XVI vol, III
XVII vol. III 7. 76-7, 78-9; parclab de Orhel (?)
Coma lifilosesetal, tatd1 lui loan si al lui XVI vol. I 409; in sfatul domnesc par-
Petriman, strabunicul lui Toader s.a., cillab de Roman (1547, 1548, 1550) XVI
intiirit de Stefan cel Marc in Balosesti vol. I 547, 549, 550, 552, 554, 556, 557,
(went. 1546-1602) XVI vol. I 433-4; 559, 560, 561, 563, 564-566, 569-572,
'IV 177; XVII vol. I 57. 576, 577, 579, 580, 581, 589; II 3.; fArd
Cozma Bfirbosul, din lonsesti, martor la dsegiltorie XVI vol. II 6, 11, 13-15,
vnzare din Milidilesti (1593) XVI vol. 17, 20, 23, 27, 30, 32, 33; v. si Coznm par-
IV 93. cillah de Hotin in sfatul dmrnesc (1551)
Coima Benea, fiul lui Gavril, vinde parte din XVI vol. II 3.
Cudresti lui Hilip vdtav 1i Gligorie Roi-
ban (1605, 'rent. 1619) XVII vol. I 268; Coma Iferlie (Herlic), fiul lui Tatul Herlic,
IV 404; imprumutd miere lui Gligor strdbunicul lui Mogldea *.a. din. Bo-
Rdul (1593) XVI vol. IV 89. desti pe Bisirila (ment. 1582-1602) XVI
Cozma Roble', fiul lui vasco Babici, buni- vol. 111 184, 295; XVI vol. I 42.
cul lui Ion, Fratiiati s.a. <din> Bobesti Coima Ilea din Duhaicea, hotarnic la Sen..
(went. 1559) XVI vol. II 118-9. driceni (1620) XVII vol. IV 493, 507.
Coma Burciu, v. Cuma 31urgu. Cozma Murgu (Murgu; erori: Burciu si
Cozma Busteanul, siug downeascd, sotul Ignat Murgu), mare vornic de Tara de
Anusctli si nepottil (?) lui Aliindil Ser- Jos; in signl domnesc; boier (1569-
bescul, vinde parte cu prisac din Leu- 1570, 1573-1574) XVI vol. II 182, 185,
&Anti lui Tutul logoft (1488) XV vol. 189-193, 195, 200, 201, 203, 204, 206,
II 42. 208, 215-217, 219, 221, 223, 226, 232,
Cozma Cteleanovlcl, diac, serie acte dow- 235; III 21, 22, 25, 30, 31, 35, 36; par-
nesti (1530-1538) XVI vol. I 325, 332, cdlab de Hotin (1572) XVI vol. III 10-
335, 341, 344, 345, 364. 12; mare vornic (1575-1579) XVI vol.
Cozitta Ciitene (?1, comis, helesteul lui de la III 44, 46, 48, 50, 57, 59, 65, 68, 70, 71,
Curteni pe Lohan (went.. 1599-1600) 74, 76, 77, 80, 81, 83, 93, 95, 96, 100,
XVI vol. IV 270. 106-109, 111, 112, 114, 115, 120, 122,
Cozma eel h(traln, din Dorohoi, hotarnic la 123.
Sendriceni (1620) XVII vol. IV 493, 507. Cozma Paste, marlor la vnzare din Sdcuiani,
Cozma Cloerlie (Ciocarlie, Cozma) din Srbi, tin. Neamt (1610, insemnare pe verso)
armas, fiul lui Condrea si al Gaftonei, XVII vol. II 286.
nepotul lui Simion late() varres, strne- Cozma Palco, slugd donineascd, fiul lui
potul lui Luca Dreptale (1584-1610), Hodco Pascanu si fratele lui Mihul 1i al
vinde prti cu pod plutitor din Coztresti Nastei, intrit stapn in Pascani pe
pe Siret, Mircesti i Stojereni XVI vol. icItil *i o prisacd si helesteu din Poro-
IV 258; XVII vol. I 211; II 289; in pri- seci (1495) XV vol. II 240.
cind Cu Boul vistier si Miron Onciul Cozma Piviilcierut, slugS domneasc, gine-
XVII vol. II 246, 302; martor, XVI vol. rele lui Delteg, intdrit in Diltegani (?)
III 252-3; prealab de Roman in sfatul pe Bogdana s.a. (1441) XIV-XV vol.
clonmesc (1597-1606) XVI vol. IV 158, I 174.

135
www.dacoromanica.ro
Coztna Plop, diac, fiul Mariei Capotici, In- 120, 123, 125, 126, 127, 129, 130,- 134
trit stall:tan In Iadinti *i In Cpoteni 137, 139, 140, 142, 193, 145, 148, 149,
(1609) XVII vol. II 243-4. 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164,
Coznut Rtizan RAzanianu, Rizeanul), 166, 167, 170, 172, 174, 177, 180, 182,
slug dotnneasa, fratele lui Drgus 183, 185, 189, 192, 193, 195, 196, 199,
druit de dram In Gura Visnovtului 201, 202, 204-210, 212, 214, 217, 218,
S i Cu un loe pustiu pe Botna (1485- 596, 597, 599, 600.
1502) XV vol. II 318; XVI vol. I 5, 10. Cozma Verdes, mrturiseste pentru vnzare
C07.11111 Stalco, diac, tatfil lui $teian diac s.a., din Vrjitori (ment. 1612) XVII vol. III
cumpr Milli din Cont .ti si Gnsteni 85.
de la fiii Anci Bdeasa (ment.. 1622) XVII Cozma Popel (?), iar panca de ocinfi a NI
vol. V 157. Machidon Hirevcescul din Voicouti, .pe
Coztna Stan din Urichesti, vinde o curiltur care 1-a pltit dc dajde (1625) XVII vol.
lui Cozma din Copace}li (1623) XVII V 367.
vol. V 201. Coznic, Conran, v. Cozma, poi* fratele lui
Cozma StresIna, fiul sau fratele lui Fiere Trifu vornic.
tatl Dragalinei si Marusciii, Intrit de Cozmescul, v. GlurgeI Cozmesenl.
Dies si $tefan voievozi (ment. 1491) XV Cozmin, v. Cozma, fiul Fedciii, si Cozma,
vol. II 164. fratele lui Trif vornic.
Cozma $androvIel (Coztris, $andru, Cozmis, v. Cozma SandrovIel.
$endrisarovici), bolter (mare vornic ?), Cozmitti, v. Ion CozmIt.
fiul lui $andru si al Martei, tatal Vasut- Cozmit, vistier (?), (1452 9, 1458-61); in
cal al lui Buciatchi s.a. (1414-1457), sfatul don nesc; boier (1452-1460) XIV-
(ment. 1579) XVI vol. I 37, 66; III 112; XV vol. I 252, 298, 299, 300, 302, 306,
druit de domn Cu satul Muntenii-Scu- 308-312, 314; fost vistier (1459) XIV-
tasi, XIV-XV vol. I 32; XV vol. II 'XV vol. I 303; hotarnie la. Niculesti
286-7; privilegii de la Alexandru cel Biirzotesti, XIV-XV vol. I 308, 314;
Bun voievod si Dies voievod peutru Coz- v. si Cozma, vistier.
mesti, Stnislvesti (Ionsesti), lurcesti Cozmoaea, ocina ei la.Popiscani (meo. 1621)
s.a., XVI vol. I 162; boier In sfatul dotr- XVII vol. V 61.
nese (1932-1457) XIV-XV vol. I 97, Cozmoaea (Icozma), Valea. si Prul ei la
102, 103, 115, 116, 119, 120, 125, 127, Totresti, tin. Iasi (ment. 1584, 1620)
129, 132, 134, 135, 136, 137, 142, 149, XVII vol. III 256; IV 476-7.
151-153, 155, 157-159, 161, 163, 165, Cozmovici, v. Dumsa CozmovIel.
166, 168, 170, 178-181, 191, 195, 196, Cracalelu, plteste dusegubin pentru parte
198, 199, 214, 217, 226, 242, 249, 252- dc WW1 Cerraiuti (merit. 1619) XVII
254, 256-260, 262, 264, 266, 267, 269, vol. IV 308.
274, 277-283, 285, 287, 288, 290, 291; Cracalel Cipotescul (Cracalie, Cracalftie),
erori Ill text: mare vornic XIV XV vol. car (pisar), fiul lui Toader si nepotill lui
I 217; stolnic XIV-XV vol. I 249. Patru Cpotescul (1554-1560, ment.
Cozma $arpe (Costi Srpc, Cosma Srpi, 1576), druit de Alexandru Lfrausneanu
$earpc, Siarpe), mare postelnic, Cu locul pustiu Truineva, XVI vol. III
nepotul lui Balea Plopescul si fratele ltti 66; Intiirit stapn In Nieheteani si Cpo-
Ion Gnescul, al Marenei *a., sotul teni, XVI vol. II 74; acre acte domnesti
Draghinei, tatl Anghelinei *a, bunicul XVI vol. II 52, 56, 63, 67, 69, 70, 76,
Todosiei a lui Dan sptar, strmosul lui 77, 80, 84, 86, 89, 92, 140, 239.
Piitraseu Ciolpan (1495-1522, meut. 1616) Cracalaia, v. Grozav Cracahlta, lonasco Cm-
XV/ vol. I 103; vol. III 173-4, 203, 208, cal l'.
301; IV 172; XVII vol. II 214; IV 63; Craealle, martor la vilnzare din Hirlesti
Intrit stilpan In Plopesti 5i BrAtiesti (1624) XVII vol. V 275.
pe Trott's, In Ciuncesti, Ciumidesti, Crass- Cralnlcul, prul Crainicului In hotarui sa-
Usti, Ltitcani sa. XV N'ol. Il 251; XVI tului Crtlinicesti (mnent. 1415) XIV-XV
vol. 1 102, 103 104, 110, 121-2, 131- vol. I 35.
132; 11 54; schinibil Tatomiresti 5i Scor- Craiu, v. Ionaseu Crain, han Crain,
testi pentru Homiceni, Valea Alb .a., Crai.
XVI vol. I 46-7, 153, 555; stpAir de Crstseo Lenloviel (Cresco, Lantovici)
tigani, XVI vol. II 72-3; hotarul 1111 IurcLIti, fratele Marinci si unchiul lui
<la $erpeni> XVI vol. I 112, 225; am- lonasco (ment. 1570, 1614) XVII vol. III
ieste sate si obiecte de pret m-rilor Neamt 177; vinde parte lui Onciul XVI vol. III
si Tazliiu XVI vol. I 132-3, 134-5; 216, 230.
postelnic In sfatul domuesc (1501-1523) Crasnas, Crasrais, v. Giurgea Crasu, Lazor
XVI vol. I 1, 4, 6, 9-12, 14, 16-21, Crasnat,,, Ilihail Crasnfts, Simion Crasurts,
23, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 93, Toader Crasnas, Trifan Crasrals.
45, 48, 50, 51, 53, 55, 57-63, 66-70, Crasnas, diac, ntartor la vnzare din Bu-
72-74, 76, 79-82, 89, 85, 96, 97, 99, nesti (1605) XVII vol. I 245; v. si Trl-
100, 102, 105, 109, 112, 113, 116, 118- fan Crasnas, diac.

136
www.dacoromanica.ro
Craciids,. fiul Axinci cAlugaritei, nepotullui Crileinn din Cerlena, fiul lui Ion Bora si ne-
Cryasta* visticr, vinde parti din Gruma- potul lui Bora, vinde piirti din Vertiporoh
zesti .si Fauri lui Ionasco Bolea (ment. lui Gligore Milinovschi mare vornic (1602
16(t) XVII vol. II 36, 59-60. 1603) XVII vol. I 63, 113, 114.
Crasnas, fill Maricili, v. Crania*, sataV de Criielun din Cresti, martor la Mohorti si
busari, SimIon, TrIf. Lucani (1605-1615) XVII vol. I 235;
Crasni, postelnic, v. Crasnils, vornic. III 213, 219.
Crasnas, user, v. Toader Crasnis. Craciun din Cralanesti, fratele lui Toma
Crustal, viltav de hnsari, fiul Marici, ne- Barta (1623), vinde parte lui Ionasco
pottil lui Giurgiu C.rasnas, fratele lui Vrabie XVII vol. V 202; martor XVII
Sirnion si Trif (1604-1606), staran vol. V 203.
Grunazesti i Fauri XVII vol. II 35 Craciun din Macicauti, total Varvarei, bu-
36, 59 60; nicul lui Straton (ment. 1608) XVII
In pricind pentru Budilia cu Dragna, vol. II 143.
flick lui Dan hatman XVI vol. I 126. Crileiun din Miclesti, impreura cu Susul
Grusin* vistier al lui Petru Bares, v. Chu- (1605-1621) ia partea VasilicAi Vli-
wit Grasnas. neasa pentru ca i-a platit dabila XVII
CrasnftV vistier al lui Stefan Lacusta, fiul vol. I 205; V 10;
lui Tender Crasnas, fratele lui Giurgea rascumpara parte de la DrAgus XVII vol.
Crasna* vistier (1540, ment. 1547), hi- II 212; v. *i Crachin visticr.
clean, taiat de Petru Bares, pierde Hi- Craclun din Olasei, mArturiseste pentru vn-
refti si Gruirazestii XVII vol. I 406, 613;
vislier In sfatul donmesc (1540) XVI vol. zare din Armenesti si Gaureni (nient,
1 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402; 1607) XVII vol. II 103.
probabil acelasi: Crasnas vistier, tatal Crilelun <din Vartop), saracuste date pentru
AMnici calugrita si bunicul lui Nccula (rient. pe verso-ul doc. din 1562)
si Grasnas (ment. 1601-1606) XVII XVI vol. II 1 60.
vo),, II 36, 59-60; Calcium fiul Anei, fratele lui Petrea s.a.,
stpin in Cristesti XVII vol. I 5; v. vinde parte din Cupcici (Batasani) lui
Glurgea Crowds. lonasco Mule' (ment. 1606) X\ II vol.
Crustal (Crasnes, Crasnis), vornic, urma* I 215.
OW0 al lui Duma Negru (1458-1467) Criielun, fiul (?) BazdigAei, vinde parte din
In ,Firleina, Impreund cu Jurja Necorescu, selistea Coboltei lui Nestor Ureehe mare
peutru Molnita, Strointi s.a. cu Husin, vornic (1604) XVII vol. I 149; v. 5i &A-
XPAXV vol. I 314-5; chill, tag Salomiei.
in-sfatul domnesc: postelnic (1158-1461)
XIVXV vol. 1299, 300, 302, 304, 306 Crilelun, fiul Fedorei, stranepotul lui 13al1
311, 313; vornic (1464-1467) XIVXV paharnic, intarit in Holohorcni (1573)
vol. I 331, 333, 334, 336, 338, 339, 341, XVI vol. III 26; v. si Crfiehm, fiul lui
312, 344-347, 349, 351 355, 357-359. Cilbac.
Crasnis, V. Lazilr Crasniis. fiul Giurciinesei, rnartor la \ Anzare
Crastofan, v. Milder Crastofan. din Bortisli pe BArlad (1602) XVII vol.
Crastaviit, v. 'Minn Crastaviil, Vaslle Crus- I 44.
ting. Cralelun, fiul lui CAbac si tatal C.tline .a.
Criisnittiestl, familie, vinde Grumaze*tii lui din Holohoreni (merit. 1611) XVII vol.
lonaseo Bolea (mneut. 1619) XVII vol. III 40; V. si Crilehm, fiul Fedorei.
IV 371.
Criiciim, v. si GlInoreen Crileiun, Ion Cril- Crilelun, fiul lui Dragan cel biltrn, tatl
elan. lui Busuioc <din> Cohonesti (rent. 1600)
Crilehtn, mentionat pe verso-ul unui docu- XVI vol. IV 280.
ment din 1562 pentru Vartop XVI vol. Craelun, fiul lui Fartat si striinepotul Voicai,
II 160. vinde parte din Glodeni lui Dumitrasco
Catgut', aprod, fiul lui Vlad Sofroc, bunicul prcalab (1620) XVII vol. IV 425.
(?)lui Patrasco Basota cmaras s.a. <din> Criielun, fiul lui Ilea, nepotul lui Mihul Lo-
Sofracesti, tiro. Neamt (ment.. 1617) XVII pata, vinde parti din Beresti pe Prut lui
vol. IV 120. lon Gotu stolnicel (1546) XVI vol. I
Cracinn, boicr, v. Crfielun, pArcalab. 447.
Crfielan, casa lui de la Piatra (Piatra lui Crilelun, fiul lui Ilea, tatill lui Miron <din>
') la m-rea Bislrita (merit. 1431-1462) Scobenteni (ment. 1609) XVII sol. II
XIVXV vol. I 94-5, 213, 263, 320 249-50.
Catgut' din Brlad (1610-1616), in pri- Craciun, fiul lui Ion Bora, y. Craeltin din
iirpreuna Cu Barbosul, pentru PA- Cerlera.
trare*Li si Druje*ti cu Simeon Gheuca Craelun, fiul lui Ion Gotea, vrul lui Cehan
mare spiltar XVII vol. IV 47; martor vatav, stapn in Bosnciani (1598) XVI
XVII- vol. II 280. vol. IV 212.

137
www.dacoromanica.ro
Crdelun, fiul lui Ion al lui Vascu din Sngio- Criclun, gincrele lui Cucolie, virid parte
rova, martor pentru vnzarc din Livin cu moara din Radeni lui hie Vrabie vor-
(1607) XVII vol. II 124. nic de gloata (1609) XVII vol. 11 234.
Crichm, fiul lui Coma, tatill lui Ionus <din> ginerele lui Necula parcAlab din
Toderesti (ment. 1618, 1610) XVII vol. martor la vAnzare din Tulucesti
IV 264, 378. (1623) XVII vol. V 218.
Criclun, finI popii Lupul (Lupsii) i strAne- Craclun, hotarul lui pe Brzota (tr ent.- 1466)
potul lui DrAgsan 13erizanul, vinde parte XIVXV vol. I 351.
din Berezeni- lui Vrabie vornic (1606, Crilciun, medelnicer din Popeni, martor la
ment. 1609) XVII vol. II 63, 233. vnzare din Cernatesti (1601) XVII vol.
Criclun, fin' lui Mihilit setrar, tatal lui MA- I 23.
DABA din Setriireni (ment. 1601-1604) Craciun, nepotul lui Balaban singa donmeasca
XVII vol. I 25, 66, 141. ... si stranepotul Beciiii, daruiesto-sparte
CrAelun, fija! lui Patrasco din Briindzeni, din Milciseni varului (?) siiu hupea Ba-
ivartor pentru vAnzare din Fedcauti nul (1513) XVI vol. I 187.
Novoselca (ment. 1618) XVII vol. IV nepotul lui Bora, v. Crileiun dih
228. Cerlena.
CrAclun (Ion croare), fiul lui Pe- nepotul lui Itul din Foltesti; vinde
trea Pojar, rupotul lui Mihul Pojar parte lui Lazor si lid PAscan (1621)-XVII
fratele lui .Craciun Tedia, vinde parte din vol. V 82.
Bogdanesti lui Ion Macan (1536 ?, 1537, Criichm, nepotul lui Mihul Poiana -si tatal
1546) XVI vol. I 388-9, 517, 605. Salomiei s.a. din Riideni pe Tutova(ment.
Craclun, fiul lui Petrica si stranepot lui 1609) XVII vol. II 233.
Lazar, vinde parte din Baiceni lui PA- Crdciun, nepotul lui Petrea al lui.-:Pojr
trasco !Arca parcalab (1609-1617) XVII fratele lui Ion CrAciun, v. CrAckin Toili.
vol. II 257; IV 77, 115. nepotui lui Petru, straneputul lui
Craciun, firil lui Smolea, bunicul lui Barbul Toader, vinde plIrti din HorbineSti rudei
<din> Rildeni pe Tutova (ment. 1609) sale *Aptilici armas (ment. 15861-1589)
XVII vol. II 234. XVI vol III 333, 366, 415.
Crielun, fiul lui Soholet si bunicul lui Stan- Crilehm, pisar din Dorohoi, serie zapis (1603)
ciul din Tintesti (ment. 1612) vol. III XVII vol. I 122.
90. Crilciun, parcillab, ddruit (?) de doran cu sa-
Criiciun, fiul lui Zbitarea, tatl lui StavAr tul Borodiiceni la Poiana lui Roman (' 437)
prcalab <din> Fntrealele (1623, 1624) XIVXV vol. 1 140.
XA II vol. V 213, 276. CrAcian (Creciun), prcAlab de Rema)) In
Crdelun, fiul Nastascai, nepotul lui Dobrul, sfatul domnesc (1532-1535) XVI vol. 1
vinde parte din Boian lui MihAilA sta- 339-341, 343-345, 347, 348, 350, 352,
roste (ment. 1579) XVI vol. III 119. 353, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 364,
Crian)), fiul (?) Neagsei, nepotul lui Coste 365-369, 371, 373 376, 378, 379, 380,
Posadnic prcalab, vinde parte din Hrusca 382, 383, 385, 388, 389, 391, 604; probabil
lui Stnil s.a. si un loe pustiu pe HAut acelasi: CrAchin, boier (1540), diiruit de
lui Gheorghe logofat (1548, 1552) XVI donin cu satul Contesti, %in. Suceava XVI
vol. I 564; II 24. vol. I 395; boicr in sfatul downese (1540)
XVI vol. II 393, 394, 398, 399, 400; 402.
Craleitin, fR11 Stanei si stranepotul lui Eze- Crilelun, popil din CArstesti, tin. Brlad,mar-
reunid, vinde parte cu mori si prisacA turiseste pentru Cupcesti (1597,1602)
din Gardesti, Tutova, lui Constantin Cim- XVI vol. IV 159; XVII vol. I 35.
balovici mare vAtav (1606) XVII vol. Crficiun, popA din Trgoveti, fiul Musei, ne-
II 77. potul Cernei (1610-1620), vinde parte
Crielun, fiul Tudorei, nepotul lui Toader, din Fitingliesti lui Voica mare logofat,
vinde parti din Horbinesti rudei sale XVII vol. III 105; mertor XVII vol. II
Sptilici armasul (1586, ment. 1589) 273, 504.
XVI vol. 111 333, 366, 415. pop, tatal lui Gligore <din> Glo-
Crilelun, fiul Varvarei, fratele lui Toader deni ('rent. 1623) XVII vol. V 179.
Tillmaci, vinde satele Horodnicul de Sus CrAciun, ruda Anei, v. Crficlun din Miclesti.
si de Jos lui Eremia MovilA; casa sa e CrAciun, ruda lui Oand vataman, in pricind
arsa (1597) XVI vol. IV 174. pentru Giordzesti si Vitoroji cu NAdfi-
fratele (?) lui Boureanul (nlent. baleo vornic (1614) XVII vol. III 182.
1613) XVII vol. III 137. CrAciun, primesle in schimb, 1mpreunA cu
Criiehni, fratele lui Ion Bota si fatal lui OnicA Cascoe, FntAna Stincai de la
Andrei *.a. din Pilcuraresti (ment. 1604) Alexandru Lapusneanu pentru Cainari
XVII vol. I 148. (ment. 1607) XVII vol. II 111.
Crdelun, fretele lui Vagan, stapAn peste Parte Crilelun, singa domneasca, fiul lui Boldea
din Hurdujani, cumparatA de la Armsca sulger si nepotul lui Sima Boldea,
(1363) XVII vol. II 163. vinde Malinei, lui Mihul s.a. o seliste pe

138
www.dacoromanica.ro
Stirata; mai sus de Stirdeti (1546) XVI Cristea cel Negru (ment. 1495) XV vol.
vol. I 524. II 235.
Cnielun, stugfi domneascii, fiul lui Danciul Criieittn, tatiil lui Toader (din> Iliispopi,
Dalea, fratele lui Giurgea, vinde prti din tin. Vaslui (ment. 1609) XVII vol. II
Ncgrilesti pc Birlad lui CrAciun i lui 226.
Ion Liciul postelnic (1502, 1528) XVI vol. Critchan, tatfil mi Torna, bunicul lui Petrea
I 17, 263. *.a. <din> Hasal*ani (1574) XVI vol.
Calcina singa domneascii, fiul lui Ion Finde, III 29.
stpn in Dumesti pe Iadrici (1577) XVI stilpn pe selitest
vol. III 85. de la Gura Cobolta (ment. 1604) XVII
Crficinn, slugg darneascd, fratele lui Giur- vol. I 149; v. 1i Culeion, fiul BAzdagaei.
gea stiiptin peste parte din Budesti Cuidan, vittav, repune botana rainfistiresc
cumpratii de la fiii lui Burlen (1546) la Miljal.ti si Piscul (1588) XVI vol. III
XVI vol. I 511. 399; v. si Criciun Negru.
Crilciun, sitia dmoneaseti, fratele lui Malean Crtielun, vatavul de feciori al hatn-anului,
al Marinei, Intfirit slpn InPtrimii- martor la vnzare din Toderesti (1625)
ticsti pe Elan (1546) XVI vol. 1 469. vol. V 325; V. si Crgelun
Crfielun, singa donmease, fratele lui Nistor, CrAciun, vccin lui Nicoadi vistier, fitti lui
Intdrit stpn la Fntana Sucevei, can- Vlasin din Cotova, cu parte In Criveni
prala de la nepotul lui Bodca Ploscarul (1619) XVII vol. IV (?), 391.
(1495) XV vol. II 224. Criielun, vistier, stpn peste parte cu iaz
Crlieittn, slug doinneascA, sttipn In <Negu- din Nlicle*II-Vaslui, cumplir-ata de la
le,ti> pe Brlad, cumprdtura de la Cril- Buhloaca (1610) XVII vol. II 320; v. si
ciun .a. (1502) XVI vol. I 17. Crildun din Miclesti.
Criciun, slugS downease, intirit stpan Critclun, vistiernicel din Dolhesti (1610), In-
1mpreunil cu Medelcan In Onceti pe trit peste parte crt prisae, grdinil si
Slivna (1531) XVI vol. I 330. moarti XVI vol. 11 320; In pricinS cu
slug dontneasca, strimepottil lui Pobilm XVII vol. II 281.
Ilie si fratele lui Toder vfirul (?)
lui Vasile Lupan *.a. (1601, 1620) XVII vornic al Trii de Sus In sfatul dom-
vol. I 19; intrit pe Dealul Tiganilor din nesc (1596-1570) XVI vol. II 182, 185,
Scobenteni, XVII vol. IV 475-6; v. *i 189-193, 195, 200-203, 206, 208, 215
Critehm, fittl lui Ilea. 217, 219, 221, 223, 226, 232, 233, 235.
Calcina sotul Marictii, cumprti parte de la Crileinn Billeeseul, slugA donmeascA, tatl
Mriiaca Pitolcoe, Loghiniia Boldoscoe lui Petrea, Ivan sa, bunicul lui Iura
(1607) XVII vol. II 81. aprod s.a. si strAmosul lui Toma s.a. (1414,
Culebra s'Atar si alti dizesi Impart iaz de ment. 1619) XV vol. II 178; XVI vol.
limara din Lic*ti, tin. Lpusna, cu Dar- III 121; XVII vol. II 283; IV 390; In-
trache Chiritti postelnic (1609) XVII vol. titrit stapn In <Balcesti> funde este casa
11 239. 'ni din veac) 1i Negoeg.i XIVXV vol.
Crcittn, stpan in Micleti, v. Crgelun din I 34.
Crileinn Bueenichl, fiul lui Buceatchi Steful
Craleitm, stpan in Hilspopi, tin. Vaslui (ment. 1i strAnepotul lui Cozma Sandrovici,
1600) XVII vol. II 226; v. Crficlun, vinde parte din Criva pe Prut lui Gligarie
tatl lui Toader. Gavrilovici aprod (1579) XVI vol. III
Criteiun, stolnic /1-are, ntartor (1614) XVII 112.
vol. III 163. Crfieiun eel ',taran din la*i, martor pentru
Crcirn, strnepotul lui Ilea, v. Crtielun,
vnzare din Toderesti (1625) XVII vol.
singa donmeaseil.
Camina *elar, martor in Iasi (1602) XVII V 325.
vol. I 62. Critelun Ilritan, vinde parte din dealul Soho-
Celebra (Crciunu), tatl Anghelinci, Anei vejii lui Dragutul Bogdan staroste (ment.
s.a. <din) Glodeni (mert. 1602, 1603) 1616) -XN II vol. 1V 55.
XVII vol. I 38k 78. Crileitm Grima hotnog, mrturiseste pentru
Crileiun, tatl lui Gavril Nemi* i bunicul vnzare din Todere9.i (1623) XVII vol.
lui Rusu *.a. <din> Ortiseni, tin. 1-1Arlu V 227; v. *i Criei lllll vAtav.
(ment. 1624) XVII vol. V 262. Crtieltut Alcieseo Melescu) din Popeni,
Cdiefun, tatSi lui Ncniul, Floarea, Tecla si tatl Maricai, al lui Petriman sa. si bu-
Albol <din> Carstestii din Deal pe Tu- nicul VasilicUi din Meleseani (rnent. 1608
tova (ment. 1583-4) XVI vol. III 229. 1616) XVII vol. II 175, 195; IV 517.
Crfieinn, tatill lui Nicoara <din> selistea
ciunesti la Ciulucul Mare (ment. 1609) Culelun Negra din Negre*ti, juditor cu brazda
XVII vol. I 149. In cap, la Piscul Theuci (1594) XVI vol.
Crfieluit, tata' lui Pctrea si al Mariei, can- IV 104; v. si Crfielun,
prd 1/2 sat pe Elan (unde a fost lona Critelun Nleoriei Nicori(il, Nicoriti),
Tricolescul) de la Giurgea, fratele lui martor In Brlad pentru vnztiri din Ole-

139
www.dacoromanica.ro
sesti i lonasesti (1607-1623) XVII vol. Cremene, martor la vanzare din ~ce/
11 80, 119, 166, 224; V 229. (617) XVII vol. IV 210.
Criclun Popoviel, martor pentru Orgocsti Creminoae, In toponomia unor balti pe Prut
1624) XVII vol. V 302. la Buric (ment. 1621) XVII vol. V 84..
Crfiefun Prodan, fiul lui Ion Prodtm i ne- Cremeiu, v. Clanilu, s'Atar.
potul lui Prodan cel batran, vinde Cretoe, fiica Ilcai si vara slugii doronestii
tea Zelena lui Barlarleanul logofat (ment. Todea s.a., Intarita stapanii in 13iisani
1605) XVII vol. I 222. la Turia (1552) XVI vol. II 29-30.
Criiefun Pureeleseul, singa donmeasca, In- Crelea (?) fiul (?) lui Moga 5i tata! (mama)
tarit peste parte cu moara, din Pureelesti, lui Filip, a Dochiei s.a. din Incas (ment.
dupa Impartirecu ficelc lui Micul (1429) 1610) XVII vol. 11 294.
XIVXV vol. I 74. Cret.eanu, Cretevici, v. IIodeo Creteana.
Crilelan T'anea, bunicul lui D'Araban si al Cretescu, v. I'la5In Creteseu.
lui Andreiu <din> Ghiduseni (ment. 1623) Cretevici, v. lIodeo CrelevIci, Mihutal Cri-
vol. V 222. veseul.
(radian Tolla (Crticiun, Toilea), sluga dom- Cretoaia, v. AnIsla Cretoal.
masca, fiul lui Petrea Pojor si nepotul Cretoala, mama lui Petriman i Tampoie
lui Mihul Pojor, vinde lui Ion Maau parte <din) Vartop (ment. 1591, 1606) XVI
din Bogdanesti (15357, 1537, ment. 1546) vol. IV 41; XVII vol. 11 31.
XVI vol. I 388-9, 517, 605. Cretoiasul, Cretovici, v. Hodeo Creteanu.
Cracian Vivor, vinde parte din Cacticeri lui Cretul, v. Andrilea Creta', Dragota Cretul,
Toader sulgerul (pent. 1613) X" II vol. Ion Creta!, Stan Cretul, Toader Cretul..
1H 148. Cretul, armsel din Suseni, In pricinii pentrit
Crticluna, -nepoata (?) lui Ivanis Tatar, stii- Suseni cu Albul si Frimul (1619) XVI/
pAn In Bratulesti pe Trotas (ment. 1 609) vol. IV 371-2.
XVII vol. II 198. Creta!, diac (croare: latid lui Marco), mar-
Critelunas, lnt5rit peste parte cu o garla de turiseste neutra vanzare din Bitoci (1618;
la Gotesli (1609) XVII vol. II 256. croare 1617) XVII vol. IV 175, 2150.,. v.
Crfieluneasa din Carbunesti In pricina cu si Creta! din Costesti.
Ghermaneasa din Halasesti (1604) XVII Cretal (Cret.u) de la Elan, tata (?) Siminei
vol. I 161. si bunicul liii 13enea, Sima, Capota s.a.
Craciunovici, v. Gligoreea Craciun. <din) Cretesti, ESdeni, Murgeni, Botesti
Craescu, V. Vasille Craeseul. s.a. (ment. 1466-1528) XV vol. II 281,
Crahan, Crithana, v. si Urbana, Callana, 308, 312; XVI vol. I 285; cartea lui XIV
Corhana, Petrea Crahan. XV vol. I 399.
Crilhan, fiul lui Petrea Crahan si tatl lui Cretal din Balotesti In pricinti pentru saduri
Vasian pabarnicel s.a. din Bueeani (ment. de troara la l'ultra, cu lane neguttor
1610) XVII vol. 11 335. din Barlad (1612) XVII vol. 111 108.
Crfihan, In toponimia tutor sate pe Elan (ment. Creta! din Codresti, vinde parle lui Dumitru
1966) XIVXV) vol. I 349. (1619) XVII vol. IN 313.
Crahana, fiul lui Grozav si tata' lid Bode Creta! din Costesti, entapara, Impreuna
<din> Tulucesti (ment. 1621) XVII vol. Precup, loe de prisaca In liorgesti de la
V 67. Nastasia (1612) XVII vol. III 73; v. si.
Craiasca, v. Parasca Cralasea. Cretul, diac.
Criimene, fratele lui Petre, Ion si Anusca, Crel.ul din Sofarcesti, martor la vanzare din'
vinde partea sa de inoara din Slaveni pe Itosiori (1572) XVI vol. 111 8.
Putna m-rii Berzunt (mcnt. 1587-1588) Cretal, fiul Dragutei, nepotul lui Stoie, vinde
XVI vol. III 365. parle din Medeleni lui lonasco Vitolt
Granan, v. Chirula. Maratan staroste (ment. 1603) XVII
Cranganul, v. Toader Criinganui. vol. I 103.
Crnjan, v. Toader Cranjan. Creta!, fiul Ilenei si tata' lui Vasian s istier-
Crastana, Crastami, v. Cristina. nicel s.a. din Buecani (ment. 1610) XVII
Crste, Crastea, Craste, Crastea, v. Carsten. vol. II 325.
Crasteleiu, v. Ctirstelei. Creta!, fiul lui Lgul, nepotul lui Stoe, vinde
Crastina, Crastana, Crastina, v. CarstIna. parle din Medeleni lui Vitolt <Mar:iSan
Crealic, v. Ivaseo Crealig. starosle> logofat (1610) XVII vol. II
Creata, fiica lui Patra.sco si sora lui Ignat 283.
pitare! s.a. Inlrita stapana in Selistet Creta!, fiul lui Pelrica si fratele lui Vasile,
Galbeni, Tulesti s.a. (1586) XN I vol. III vinde prti din Serbanesti si Chilie lui
326-7. Obrejie (fratele su), XVII vol. IV 420.
Grecia'', v. Craclun, parcalab.
Crefa, fiul lui Efrem si nepotul Neacsei, vinde Creta', fiul lui Visen, nepotul lui Rada Mut-
parte din Tiori lui Istrati Bolea paharnic hala si tato lui Tabuci din liadesti Chi-
(1611) XVII vol. III 25. gheci (nent. 1609) XVII vol. 11 267.
Creja, Creju, v. Costea Carje. Cretul, lotru, fratele lui Ivan Cretul, v.
Cremene, v. Dragota Crernene. Creful, pretendent.

140
www.dacoromanica.ro
Creta', nepotul AlaruscAi *i al lui Condrea, Crudul, v. Nicoard Cridul.
in pricina, impreunA cu Petre *arare], Crudu, vinde vic din Sdrbi lui Dragutill Bog-
pentru vad de moar In Hodcesti cu sluga dan staroste (ment. 1616) XVII vol. IV
dninneaset1 lona*co Capota (1618) XVII 53.
vol. IV 288-9. <jude> (unde este in tin. Lfi-
Cretul, pArelab, trtAl lui Constantin din pusna (ment. 1448) XIV-XV vol. I 232.
Mohorati (inent. 1617) XVII vol. IV Cruglicu, v. Miren Crnglieu.
201. Cruhumeuo (?), martor la impArtire filtre
Creta', pitar, martor la vnrare din Cerna- Ignat Ciogole *i Stratul In Manova, Be-
te*ti (1609) XVII vol. II 213. rehoe*ti si VAtAtnani (1614) XVII vol.
Cretul, <pretendent> (lotru), fratele lui Ivan III 163.
Cretul, se ridicii cu cazad impotriva lui Crupenschi, v. Costaehe Crupetischl.
Petru Schiopul (ine4. 1578, 1589) XVI Crupeuschl, neam care se trage din Jora de
vol. III 95, 425. la CArligAtura (ment. pe verso) XVII
Cretul, socrul lui Gheorghie din Totole*ti vol. V 213.
(ment. 1611) XVII vol. III 8. Cruteu (Crutco), total lui Petriman, cu pri-
Cretal, sotul Mariei stapAna unei prisAci vilegii de la loan vocla <cel Cumplit>
pe Bficov la Petre*ti (1552) XVI vol. II pentru Yarte cu moari in Zaloceani (ment.
21. 1607) XVII vol. Il 128.
Cretul, In toponimia satelor intArite boieru- Cueoana, fiica lui Grigii *l strAnepoata lui
tul Ivan Porcu (ment.. 1448) XIV-XV Bal* paharnic, intrit In Holohoreni
vol. I 232. (1573) XVI vol. III 26.
Cretu, vAtav mare la Tutova (staroste de Cueoark, in toponimie (morile -) la Cotnori
Tecuci) (1599, 1602) XVI vol. IV 249- (nent. 1592) XVI vol. IV 46.
50, 263; XVII vol. I 34. Cucorea, v. Coeorea.
Cretnl, vistiernicel din Iurghiceni, jurAtor Cucolie, v. Gavril Cueolie.
pentru Scobenteni (1625) XVII vol. V Cueolie, socrul lu Craciun din Radeni (ment.
345. 1609) XVII vol. II 234.
dCridd, hotarele lui la Crainice*ti *i Leucuce*ti Cucor, v. Cueor si Cucara, Dumitrasco Ca-
Hui (nr.ent. 1415) XIV-XV vol. I 35. carea, Ionatmo Cueotea,
Cridsi, hotarul lui pe Tarldu (ment. 1412) Cucoranul, Cucoreanul, v. Carstea Coeornnul,
XIV-XV Vol. I 29. Roman Cocoranul.
Crimea, v. Anastasie Crimen, Ilea Crilmeo- Cueorana, cneaghind, sora Anitei <din Iur-
viet. cauti> (trent. marginala) XVII vol. III
Crincoaea din Suceava, mama lui diac 178.
<din) tingura*i (rnent. 1587) XVII vol. Cuco*, v. Toader Coeos.
III 337. Cucul, v. Gligorie Cueul.
Crina, fiica Cu nepoti inSarbe*ti Cucovca, v. lona5co Cueovea.
5 i Moghileni pe Vaslui (ment. 1598) XVI Cueul, fantana lui pe Suholui (rnent. 1448)
XVI vol. IV 200. XIV-XV vol. 1 229.
Crinte*, V. Toa der Csliite. Cueul, fiul lui loachim l'Ampo si nepotul lui
Cristian, v. Carstlau. loan COrp5, viudo parte din satul Stefan
-Cristina, v. COrstina. (Garpe*ti) slugilor domne*ti DrAgan Stoi-
Crtdina, sora Anci stapAna pe FantAna SacA *a *.a. (1563) XVI vol. II 161.
nuinita Mircesti (1574) XVI vol. III 32. Cuco, popa, tatill Aruscili, al Armanai *i
Cristo( Derjee, sol al craiului le*esc, mArtu- al UrAtei <din> Poenile (Petre*ti) (rrent.
riscste dcspre Petru Schiopul (1593) XVI 1574) XVI vol. III 9.
vol. IV 74, 75. Cueutil, FantAna lui la Dode*ti, tin. Chigheci
Critml, v. Cretul, pArgar. (ment. 1604) XVII vol. I 148.
Critul, pargar din Baia, da carte (1586) XVI Cuenta, impreunil Cu Bot1, Andreica *.a.
vol. II 310. intArit in satul Sidavsca, care le fusese
Crivopis, v. Sava Crivopis. luat de Botica hatillo) (1616) XVII vol.
Croico, v. Simeon Crolea. IV 52.
Croitor, v. Mihail Croitor. Cueuta, fiica lui Grigore Bentea, nepoata lui
Croitor, total Maricutzi din B5trAne*ti, bu- Ion, vinde partea ei din HAne*ti lui Pe-
nicul lui Lupa*cu protopop *.a. din Ciu- tres (1617) XVII vol. IV 197.
turc*ti XVII vol. III 238.
Crotolel, in toponomia unor sate pe Raut Cudalbu, v. Mareo Codalbul, Stefan Codal-
(ment. 1436) XIV-XV vol. I 131. bul.
Croton, in toponimia unor sate pe Bacau Cudrea, <judo> (mide a fost la Petreqti
(ment. 1462) XIV-XV vol. I 321. (ment. 1597) XVI vol. IV 165.
Craetan, fiul sau fratele lui Pepelea iuzbasa Cudrea (unde arstet~), casa lui In BrAh4e*ti
si total lui Siliste din RomAnesti, tin. (1577) XVI- III 84.
-Putna (ment. 1613) XVII vol. III 143.
Crueian, total Neculei <din> Mihallesti Putna
(ment. 1593) XVI vol. IV 93. I In text, co litera mica.

141
www.dacoromanica.ro
Cudrea Dragotfi, fratele Anghclinei si unchiul Culefiu, fiul lui Ion BArliga si nepotul 114
Itti Gligoric, cu parte din Cudresti (ment. Ivancu, vinde parte Cu moarA din Hor-
1619) XVII vol. IV 904. binesti lui SAtnion <Movil) hatman (1600)
Cudrea prisa, <judo) (Linde a slat In XVI vol. IV 289.
tinutul Suceava (trent. 1490) XV vol. CulcAu, yatay, mArturiseste pentru vAnzate-
II 132. din AlihAilasi, tin. Orhei (1611) XVII
Cudrescul, V. Budrles Cudrescul. vol. III 30.
Cudrie, puscar din Hotin, martor la vAnzare Culic, v. PAtraseo Calle.
din Livin (1607) XVII vol. II 124. CumpAtA, v. Vasill Cumpiltii.
Culta, v. Grozea Cufta, Ivaseo Cuita. CumpAtA, martor la vAnzAri din Veresani
Cuhnc, v. m'A Calarte. (1608, 1609) XVII vol. II 188,.220_
Cuicul, v. Simion Culcul. Cupcea, Cupcici, v. Cozma Cupelel, lurie
CujbA, Cujba, V. Dumitrasco Ceiba, Ion Cal/A, eiel, Ivan Cupeiei, MlhIl Cupelei.
Ionasco Curca, v. Simion Carea.
Cujbii, vornic de poartA, v. Ionasco CujbA. Cuza, v. ArghIrl Caza.
CujbA, mare armas, martor pentru DrAci- Curiac, v. Ioanu Cnriacu.
cani (1623) XVII vol. V 240. Curt, v. Brut, postelnic.
CujbA, fost staroste, martor pentru Sucani
1618) XVII vol. IV 253. Curuian, v. Ion Cundan.
Cujocea, v. Cojocea. Custercp, V. Ivan Cosieren.

Da ..., fiul lui <Ar)pintie postelnic,rAscum- Datan, pArcAlah, tatAl lui Andronic si Gli-
prd un tigan de la streang (1610) XVII gorcea din Bobulesti, tin. Dorohoi (ment-
vol. II 314. 1618) XVII vol. IV 254; v. si Pancha-
Da ..., fratele lui Toader Heia, vinde parte Dainea, fiul lui CArstea si nepot lui TAIAsman,.
din Boxesti lui Rusul maro stolnic (1617) vinde pArti din HAsndseni lui Nicoarl
XVII vol. IV 190. PrAjescu vistier (1617) XVII vol. IV
Da ... eel bAtrain de la schitul CApriana, me- 168.
gies hotarnic la Ciuciuleni (1616) XVII Daiudubca, v. Zaharla Daludubea.
vol. IV 519. Dajbog, ceasnic, v. Roman Dajbog.
Dabija, v. Costea Dabija. Dajbogoala, dAruieste mAnAstirii Moldovita
Dablja Veda ( postelpic), rAzcs din Leo- satul Baliceni de la C.otnari (metal. 1584
testi pe Valea Albd, marlor la TAmpesti, 1583) XVI vol. DI 175, 205.
tin. Neamt (1617) XVII vol. IV 523; Dajbog, v. Boman Dajbog.
hotarnic la liscati (1619) XVII vol. IV Dajpog, v. kan Dajpog.
525-6. Dajul, tatAl lui DrAghici vAtav si al SoreaTh
Daablja (Dabijea), vornic, mazil, martor ho- din VIAdesti pe Somuz (ment. 4579) XVI
tarnic la Butici, Petricani si Tolici (1610, vol. III 127.
1611) XVII vol. II 307, 308; vol. III Dajul, tatd1 SoficAi, bunic Sorei si Magda-
12. linei din Bogdnesti pe HovArleata (ment.
Dablje, vccin, fugit din CrAciunesti pentru 1533) XVI vol. I 362.
ncplata cislei (1611) XVII vol. 111 42. Dalbanov, v. Dallban, loan nailon.
Dabipa, sotttl Nastasiei din Adsiani, ucis Damacus, Damancusa, v. Domoneus.
la Dorohoi (ment. 1624) XVII vol. V Damasehln, pArcAlab din Cernat, In sfatu-P
288. domnesc (1453) X1VXV vol. 1.417_
Dad, slugA doinneascA, dAruit de domn cu Damasehln, popA, serie zapis (1625) XVII
satul DAdesti, unde este casa lui (1428) vol. V 370.
XIVXV vol. I 72; v. si Neagul Dadul. Dan bole, v. Dan Bolea, vornic.
Dade, v. Ltipul Dade, Gheorghle Dada!, Nea- Damian, v. si DAmian.
9u1 Dado!. Damian, diac, v. CalrstovIel Damian,
Dadul (Radul) (undea a fost <cncaz) la Damlan.
Dumesti pe DobrovAt (men(. 1499, 1560) Damilan, fiul Lilii, vinde parte din Petresti-
XV vol. II 300-301; XVI vol. .11 147. popii Vasile (1600) XVI vol. 1V 277.
Dadul, vinde parte din Cruhliti, tin. Hotin, Damlan, slugA domneascA, nepot lui Gavrit
liii PAtrasco din CordAreni (ment. 1622) Tunsul, stApAn la FAntAna lui Corni (1518)
XVII vol. V 143. XV1 vol. I 115.
Darnilan, tatAl lui Vasile din Severeani, tin-
Dagbog, V. Roznan Dajbog. Roman (ment. 1599) XVI vol. IV 250-
Dahlna, sotia lui Goza, vindc parte din Ro- Damian (DArPian), vistier, sot Nastasiei
siori lui CArAiman mare ceasnic -(1606) (1597-1603; ment. 1629), XVII vol. II
XVII vol. 11 53. 155, 288; IV 101; V. 299; IntArit stApAn.

142
www.dacoromanica.ro
In Bcesti pe Prul Negru XVI vol. IV Dan, irate (?) lui Sohici ungurcan, cumpra
177; XVII vol. I 56; Omit de domn cu parte din Poiana pe Siret de la Riede
satul Zidesli XVII vol. /V 8; cumpr lui Bote Bucium (1602) XVII vol. I
parte..din Corldtcsti $i Stejereni XVII vol. 35-36.
I 96.-97; diiruieste sate mnstirii Secul Dan, fratele lui Stan, intrit stpn in Vol-
XVII vol. III 54, 81; vol. IV 25, 331; hovicesti (1488) XV vol. II 84.
voL V 39, 306; martor la vnzri, XVII, Dan (Dana, Danciul, Dancul, Dane, Daniil,
vol. I 104, 105-106, 159, 208, 209; vol. Danul, Darie), hatman si parcAlab de
111..81; invat XVI vol. IV 141, 144. Succava, sot. Tcodosiei si ginere lui Gla-
Damian CsirstovIel (Dndian, Crste, van vistier (1545-1556), ment. 1618)
Girstevici, Cristeavici), diac (1580- XVI vol. III 172, 367, 422, 435; vol. IV
1598, intrit stpfin in Dumesti si Corni, 63-4, 233, 238-9, 254; intgrit stpn
tin. Neamt XVI vol. III 289-290; vol. pe vii in Dealul Neted, Horodiste si.Dea-
W.2; acre acte domnesti XVI vol. III lul Voevodului (1555) XVI vol. II 71-
138, 177, 253, 269, 270, 273, 274, 277, 73; cumpr satul Budaia (Hulpsesti)
278.,.. 285, 289, 293, 294, 320, 321, 323, pe Lohan i sclistea Srbi de pe prul
325,-340, 342, 354, 356, 358, 361, 362, Brlesti (went. 1604-1605) XVII vol.
363, 400, 402, 416, 420, 429, 437; vol. IV I 126, 212; vinde Valea Lopatna lui
16,..40, 241; uricar XVI vol. III 289- petru Coclau (ment. 1602) XVII vol. I
-290; vol. IV 2; leag6 pecete XVI vol. 65; ctitor al doilea la ntnstirea Humor
111.209. (1556) XVI vol. II 98-99; druieste rn-
Dainianovici, V. Ivan Damlanoviel. nstirii Humor satele Mihilesti pe Bah-
Damieneasa, V. Na.stasla Damleneasa. lui Biiisesti pe Moldova (1556, ment.
Damir .din Drilgoteni, Irani'. (1603, 1605) 1581-1598) XVI vol. II 98-99; vol. 111
XVII vol. I 109, 199. 174, 203-204, 208; vol. IV 187; imartor
Dan, v. Sas Dan. In sfatul domnesc; vistier (1545-15531
Dab, .bunic lui Macsim Udrea din Venetia XVI vol. I 410, 413, 415, 447, 448, 452,
pe Siret, tin. Suceava (ment. 1520) XVI 454-456, 477, 480, 482-484, 486, 488,
vol. I 155-6. 490, 493, 494, 496, 498-500,503, 504, 506,
Dan (Danul, ceasnic, tatl ori bunicul lui 507, 509, 510, 512, 514, 516, 517, 519,
Ivanco Tudor si .bunicul lui lsaico din 521-523, 525-527, 529, 531-536, 538-
satele de sub Dereni (1414-1432; ment. 540, 542, 543, 547, 549, 551, 552, 554,556,
1317) XVI vol. I 52, 107; hotarnic XIV- 557, 559-561, 563, 565, 566, 569-572,
XV vol. I 44; martor In sfatul donmesc 574, 578-582, 588, 589, 610; vol. 1120,
(1420-1432) XIV-XV vol. I 42, 44- 38; portar de Suceava (1554-1555) XVI
47,.49, 50, 52-62, 64, 65, 67, 71, 73- vol. II 39, 41-51, 55-58, 60-62, 65,
75, 77, 78, 80-83, 85-88, 91, 92, 94, 66, 68, 70, 71, 76-80, 84-88, 90-93;
97, 98. v. si Dan Davideseul.
Dan.(unde a fost <cneaz> la Verejeni Dan, martor la vnzarea unei prtt din Ur-
pc Prut (ment. 1500) XV vol. 11 310- lati (1619-1620) XVII vol. 1V413-414,
311, 482, 484.
Dan, cojocar, irtartor la vnzarea unei vii Dan, pfireillab de Cetatea Nou5, v. Danclul,
de la Copou (1622) XVII vol. V 119. piirclab de Neamt.
Dan din Bahaice, martor hotarnic (1620) Dan, postelnic (1414-1418) XIV-XV vol.
XVII vol. IV 507. I 33, 35-38, 39.
Dan din Tara Rorrifineasc, tatl Slavinei Dan (Datu; runcul lui in hotarul mns-
si, socrul lui Toader (ment. 1604) XVII tirii Berzunt (ment. 1585, 1588) XVII
vol. I 138. vol. 270, 401.
Dan, fin] lui Lazor, vinde selistea Craciunesti, Dan, slug donmeascA, intArit stpfin in Dual-
tin. Orhei, lui Nestor Ureche mare vor- brvita pe Dimaci (1555) XVI vol. II
nic (1604) XVII vol. 1149. 95.
Dan; fiul lui Stan Ildru si lui Ni- Dan, slugfi domneasca, Intrit slpfin pe Se-
chita s.a. din Hdrdesti (ment. 1497, listea lui Gagea (1540) XVI vol. I 399.
1520) XV vol. II 278; XVI vol. I 159. Dan, sotul AnuscAi, intrit stpn in Dra-
Dan ".(Danu), fiul Ilenei, irtdrit stapn In gomiresti, Vad s.a. (1521) XVI vol. I
Rlosesti pe Grbovt (1546) XVI vol I. 251-252.
451. Dan, sptar, v. Dan Bolea, prealab de Ho-
Dan, fig Scoprei, nepot lui luga i tatl tin.
And din BAieCni, Caraulesti si Ciuturesti Dan, tatl lui Andreica, Marica si Luca din
ment. 1612) XVII vol. V 29. Tmpesti, v. Dan Davideseul.
Dan, fiul Ulianei i ncpot lui Sfirbul, vinde Dan, tatl lui Crlig, in satul <Brtulesti>
parte din Veresani, tin. Suceava, lui Bout pe Corod (ment. 1497) XIV-XV sol.
vistier (1605) XVII vol. I 260. II 256.
Dan, fratele lui Furdni si Fetion Seligeanul, Dan, tatl lui DrSghici, Rfinca sa., stapn
intrit stpfin in Prtesti la gura Sra- pe un loc in hotarul Arpsestilor (ment.
' tei (1631) XVI vol. I 333. 1546) XVI vol. I 539-540.

143
www.dacoromanica.ro
Jan, Will lui Ivanco si bunic lui Pctriman, Dan Sirbescul, vinde satul Talpeni lul Ivan
stapan In Plutcsti (nent. 1548) XVI vol. Micoian (rient. 1521) XVI vol. I- 597.
I 569-570. Dan Socol, fratc lui Porcar, vinde san/ Hor-
Dan, tatall lui Ivanco Tudor si .bunic lui jesti, tin. Lapusna lui Stan 1idrja(1473,
Isaico din Saicea de la Tecuci (ment. ment. 1598) XIVXV vol. I 399; XVI
1507) XVI vol. I 52; V. *i Dan, ceas- vol. IV 212.
Die. Dan Uneleata (Unchie, Uncicat, Unchiat,
Dan, tatal lui Nechifor din Stetcani (ment. Unchiata), boier, fratele lui Tatomir
1588) XVI vol. III 386-7. (1421-1 136) intarit staprin la Polova,
Dan, tatal lui Saya, martor la Trebujeri pe Zubreuti s.a., XIVXV vol. I 84; tuArtor
Ciuhur (ment. 1593) XVI vol. IV 73. In sfatul domnesc (1421-1436) X1XXV
Dan, tatal lui Stefan Vla$in si bunicul lui vol. I 42, 68, 69, 71, 72, 86, 91, 02, 94,
f3uculei din Popiscani, tin. Carligatura 99, 102, 105-108, 110, 111, 113, 120,
mcnt. 1620) XVII vol. IV 457. 122, 125, 126, 128, 129, 131-133, 35
Dan (Dann), tatal Podolencii i bunicul lui 137.
Udre (ment. 1528) XVI vol. I 267. Dan Vieille (undo a fost ~), jude, satul Jul
Ilan (unde a fost poiana lui In hotarul pe Cracau (ment. 1422) XIVXV-vol.
satelor intarite lui Cupcici vornic (ment. I 180.
1431) XIVXV vol. I 93. Dana, batman, v. Dan, batman si Parefilab
Dan, vames, tidal Anuscai, inlarit stapan de Suceava.
In Surinesti, Manjesti, TodereSti Dana, mama lui Ionasco, a Magdilinei
(1400, ment. 1528) XIVXV vol. I din Piticeni (ment. 1612) XVII Vol, III
7-8; XVI vol. I 269. 83.
Dan, <vecin> din Cotmanesti (1608) XVII Donau, v. Grozea Dandu, Pfitru
vol. II 164. Banca, mama Elencdi din lvdnesti (rient.
Dan, vistier, v. Dan, batman si prcalab 1622) XVII vol. V 148.
de Suceava. Danciul, v. Ion Danelnl , parcillab de Nearat.
Dan, vornic In sfatul domnesc (1433-1435) Daneltd, bunic lui Danciul l stribudic lui
XIVXV vol. I 100-109, 111, 113, 115, Vasilie s.a. din Mfidarjaci pe Son' itzul
118-120. Rece (ment. 1586) XVI vol. Ill 298:
Dan Bailad, 0.01 lui Trif, Danciul *.a, din Daneiul, bunic lui Petrea, Coval s.a. din.Opri-
Cerea$ca pe Elan, (ment. 1546) XVI vol. soac si Sarbi (ment. 1588) XVI vol. III
1441. 401.
Dan Bolea (Danul, Dann', Bole), pare:Dab Danelnl (unde a fost Milos cneaz In
de Hotin (1508-1513, ment. 1531-1603); satul Poiana pe Moldova (ment.,: 1470,
fiul lui Ivan Carmetea, tat:11 lui Giurgea 1488) XIVXV vol. I 379; XV 'vol. II
13olea, Durnitru s.a. din Tarzii, Tiganesti 100.
s.a. si strribunicul lui. Fetion s.a. din Danelnl, cojocar, fiul Biincenesei, vinde parte
Radacinesti XVI vol. I 331-2; vol. III din Cofesti, lui Apostol i Sima (meat.'
37; XVII vol. 1, 120; martor in sfatul 1625) XVII vol. V. 346.
dormnesc; spatar (1508, 1510) XVI vol. Danclui, diac, fiul lui Dumitru, intiirit
I 69, 70, 72-74, 76, 78, 80-83; parcalab pan pe locul Grecii pe Cobolta (1604) XVI -
de Hotin (1513) XVI vol. I 85, 86. . vol. I 123-4.
Dan Bolsa (Dambolc, Bolea, Bole), vor- Danelul din Bolboci, fiul luiTatea; inpricina
nic (1552-1609, 'rent. 1614, 1622) XVII cu fiii popii Climentie pentru selistea
vol. III 171; vinde moarii din Tiganesti Popesti (ment. 1606 XVII vol. II 3:
pe Putna lui Ion logofat XVI vol. II Danclul, din Hornita, martor (1624) XVII vol
35, 36; XVII, vol. V, 91; martor In Iasi; V 962.
q.a., XVI vol. IV 249-250; XVII vol. Danciul din Mogosesti, v. Daneht Pardos.
I 107; vol. II 189; invatii, XVII vol. I Daudet' din targul Tecuci, marten' (1612)
53; staroste de Putna XVI vol. II 35, XVII vol. III 85.
36; vol. IV 249-250; XVII vol. V 91. Baneful din Umbraresti si Dumesti (1546)
Dan Bucur, v. Bueur Dan. XVI vol. I 534.
Dan Davldeseul (Dan, Danul, Davidescul), Danoiul, fiul Anuscal Il nepotul lui-Costin,
tat:11 lui Andreica, al Anuscai s.a. din vinde parte din Retevoesti la Toma
Tarnpesti si Manjesti, tin. Nearrt. (ment. (1508) XVI vol. I 71.
1529-1583) XVI vol. I 586; vol. II Danelui, Hui Dumei si nepotul lui MAtcdiu,
9-10; vol. III 176, 221; v. si Dan, bat- partealui in Bdrasti (ment. 1555) XVI vol.
man. H 79.
Dan Mesehnii, boier, ddruit de down cu sa-
telo Ruja Petru pe Cobale, Onesti,Catesti, Danclui, fiul lui Florea, vinde parto tlin Ur-
Vivisesti, Selevestreanii s.a. (1436) XIV desti lui Stoica s.a. (1467) XIVXV
XV vol. I 137. vol. I 356.
Dan Poland, unchiul lui MihailasiPit.urcd din Danclui, fiul lui Isaia de la RiicAtAti, stApan
Sirituti (rnent. 1478, 1487) XV vol. II in Gorgesti si Mdnesti (1508) XVI vol.
4-5, 65. I 71.

144
www.dacoromanica.ro
Baneful, fiul lui Ivanco gurnelnic *i nepolul Da mild (unde este Cristca si jude in
lui Purece spillar, Intarit stapan In Dris- judecie la gura Pobratei intarita lui
livoe s.a. (1491) XV II vol. 157. hail logofat (nient. 1455) XIV-XV vol.
BancJul, fiul lui Giulea Panteee i nepotul I 277.
Itsi Sluga Stan, vinde parte din satul Danclui, nepottil lui Danciul *i tatal lui Coztna
Horodniceni Mariei, sotia lui l)olh fast *i Oenei din Madarjaci pe .5omuzu1 Rece
portar de Suceava (ment. 1529) XVI vol. (ment. 1586) XVI vol. III 298.
I 317. Daneltd, nepotul lui Drago s Viteazul *i ta-
Baneful, fiul lui Julea cel Mare, stapan in tl Draao* din Sacuianii de Jos (neut.
Silivestri pe Coluile (1555) XVI vol. II 1507) XVI'' vol. I 57.
96. Danciul, cu parte din Raspopi, tin. Vaslui
Baneful, fiul lui Miltaila.s, vinde parte din (nent. 1609) XVII vol. II 226.
Bolan lui Lupul Stroici vistier (1579) XVI Dancittl, parcalab (145E-1455), v. Dan-
vol. Ill 119. dui CneujnIel.
Danclul, fiul lui Modrttz i nepotul Neac*ei, Danciul, parcalab, v. Danclul Pardos.
inde parte din Jugastri cu moara pe Danelul, parcilab de Ciceu; fill lui valid parte
Putna lui Pogan staroste (1555), XVI vol. din satul Bezin lui Petru Codau (ment.
II 82. 602) XVII vol. I 65.
'Baneful, Dui lui Moi* Filosoful, vinde parte Danclul (Danciula), parcillab de Hotin, mar-
din satul unde a fost Moi* Filosoful lui tor In sfatul domnesc (1593) XVI vol.
Nicoara Sarbescul (1462) XIV-XV vol. IV 70, 72, 78-80.
I 326. Danciul, parcalab de Neamt (1527-9, 1535?,
Danclui, fiul lui Ranja, partea lui din Cofe*ti 1545-1551), v. Ilanelul Huru.
luata de Ursu si Back' pentru o desu- bandit' (Dan), parcalab de Neantt (1527.-
gubirta (ment. 1610) XVII vol. II 273. 1537); hotarnic la Pitici pe BArlad XVI
baneful, fiul lui Steful Trifilscul si tatal vol. I 287; martor in sfatul domnesc;
Niacsei din Dobru*a (neut. 1519) XVI parcalab de Cetatea Nou (1527-1529)
vol. I 151. XVI vol. I, 229, 231, 233, 235, 237, 239
Daueltd, fiul lui Toader Betea *i tatrd lui 241-244, 247, 248, 250, 251, 253, 254,
Ivan din Bete*ti In Campul lui Dragos 256, 257, 258, 260, 261, 262, 264-266,
(ment. 1497) XV vol. II 273. 268-271, 273-276, 278-283, 285-287,
baneful, fiul lui Toader Lazdscul, stapan in 291-293, 295, 296, 299, 300, 302-304
}WWI pe Covurluitti Sec (1546) XVI 306, 308-311, 313, 314, 316, 317, 319-
sol. I 504. 321, 601;
Baneful, fiul Magdalinei si bunieul lui Vasi- parcalab de Neamt (1530-1537) XVI
lie ureadnic *i lui Petrea spatar din Ole*ti, vol. I 322, 325-327, 329, 331-333,
tin. Adjud (ment. 1615) XVII vol. III 335-337, 339-341, 343-345, 347, 348,
190. 350, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 361,
baneful, fiul Marinei i nepotul lui Duma 362, 364, 365-369, 371, 373-376, 378
Negru, cumpara satul Dragorralne*ti si 380, 382-384, 388, 389, 391.
mori pe Pereschiu de la Glavan pisar pareillab de Orhei (1572-1584,
(ment. 1528) XVI vol. I 267. ment. 1588) hotarnie la Buclae*ti, He-
Daneful, fini cMaricai si nepotul lui Polita- ciul *.a., XVI vol. Ill 393;
nul, vinde parte- din Bacani, tin. Tutova, marlor in sfatul domnesc (1572-1584)
lui Gheuea mare spatar (1624) XVII vol. XVI vol. III 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21,
V 270. 22, 23, 25, 30, 31, 35, 36, 238, 240, 246.
Danelul (Danciu), irate vinde loc Danclul, popa din Tara Romaneasca, fiul
in Bulze*ti lui Cristea, Petrea *i Stana lui Fetion Munteanul *i bunic lui Zaha-
(1522) XVI vol. I 598. ria din Grauri (Trent. 1596-7, 1604)
Daueiul, irate lui Gavril, Gligoric slit- XVI vol. IV 147; XVII vol. I 133.
pan in Radficine*ti (1574) XVI vol. III Danclul, portar de Suceava 1, martor in sfa-
37. tul donmesc (1554) XVI vol. II 239.
baneful, frate lui Ion *i Sandru, da parte
din satul Btlese*ti lui Arborc portar de Mancini, In pricina Cu lona*co Jorea paharnic
Sueeava (ment. 1524-1538) XVI. vol. pentru satul Orbu*cani (1609) XVII vol.
I 221. II 219.
_Baneful, frate lui Isaia din Racatau *i tatal Daneiu, sluga domneasca, daruit cu un sat
lui Toma si al Anci din Gillese*ti *i Pan- la gura Hubalnei (1429-30) XIV-XV
ce5ti (ment. 1490) XV vol. II 130. vol. I 78.
Danelui, fratele lui Ivascu Vladicicu s.a., Danclul, sluga domneaseil, fiul lui Dan Bar-
intarit stapan in Hodoracinti *i Gvoz- lad, stapan In Cercava pe Elan (1546)
dauti (1432) XIV-XV vol. I 95. XVI vol. I 441.
Danciul, fratele lui Vlasinu, vinde parte din
Luciani pe Prut lui Toader <Bubuiog>
parcalab de Cetatea Noua (1519) XVI 1 In document indoielnic. Poate fi Ion
vol. I 150. Danclul (?).

145
10-c. 224
www.dacoromanica.ro
Dancinl, slugd dorrneasc, fiul lui Giurgea Danclul, tatal lui Simeon si bunicul lui Calco
Tatar, stdpn In lugani pe Strajnic (1546) din Cohoncsti (ment. 1600) XVI vol. IV
XVI vol. I 520. 280.
DaneInl, slugd domneascd, fiat lui Julea Danclul, tatAl (?) lui Todor dir <Doljesti>
Pntece, stApAn in Mrcesti, Grijlivi pe ((rent. 1479) XV vol. II 6.
Barlad si Horodniceni (1495) XV vol. Danclul, tatl Magdei si bunicul lui Giurgeal,
11 245. Dragose s.a. din Sdpoteni pe Iubreasa
Dauciul, slugd domneasc, fiul lui Alarm si (ment. 1546) XVI vol. I 542.
nepot lui CArstea si Giurgiu Negru, vinde Danclul, tatl Nastei din Climesti, tin. Neamt..
dotnnului parte din iezerul Cenen si sa- (ment. 1558) XVI vol. 11 104.
tele din jur (1502) XVI vol. I 25. Daneiul, tat.51 Varvarei si Mrcnei, st.dpn
Dumb!, slugd domneascd, fiul lui Negrild pe vii in Bivolari (went. 1591-2) XVI
si nepot lui Vdlcea Batardscul, stptin vol. IV 36.
In Bdtdrilsti (1546) XVI vol. 1 538. Danciul, vdtav, martor pentru vnzarea
Danciul, slugd domneascd, fiul lui Nistor unor prti din BArnul si Pliscuti (1588)
Galbinul, vinde loc In hotaru Galbirilor XVI vol. III 398.
lui Nenu Vicol (1546) XVI vol. I 531. Danclul, vinde parte din Bdrlesti lui Ion
Danciul, slugd domneased, fiul lui Piitru (mnent. 1577) XVI vol. II 100.
Brudur, Intdrit stApAn In Baieuti pe Danciul s.a., vistier, v. Dan, batman. si
Suholeti (1489) XV vol. 11 105. parcillab de Suceava.
Dandul, slugd domneascd, fiul lui Stanislav, Danciul, vistier, v. Danclul Cncajniei, pdr-
stilpan In Blanzi pe Corod (1528) XVI cdlab.
vol. I 262. Danclu Boldls (Danciu Bolds), tati lui
slugd domneased, fiul Marinei, strd- Ile Boldis si bunicul Sorei si al lui Lazor
nepot lui Hodco, Ciumal, vinde parte Grasit (1471), ment. 1518), XVI vol.
din Levesti lui Giurgea Brudttr diac de 1131; stdpdn in (4.-istesti, XIVXV vol.
visticrie (1506) XVI vol. I 48. I 383.
Danelull, slugd doinneascd, fiul Stanci Danelul Buelaichl, slugd dormicase, flu'
nepot lui Ivanco diac si Isaico pietrar, lui Buciatchi si nepot lui Cozma Sandr-
In pricind cu Toader vistier pentru satul vici (1503, ment. 1507) stpAn In Hodo-
VIddesti pe Somuz (1579) XVI vol. III recinti si Gvozdauti pe Vilia, XVI. Nol. I
127. 39; vinde lui $tefan voievod cel Mane
Damn, I, siug5 donmeased, fiul Slanei prti din Mogosesti si Batinesti pe Tu-
(Pdntece) si strdnepot lui Sluga Stan, tova XVI vol. I 37, 66.
stdpAn in Horodniceni, Mdrcesti si Grij- nuncio! Bursuc, slug don neascd, stpn
livi pe BArlad (1495) XV vol. II 245; pe un loe pustiu la Oltcni pe Lozova
vinde parte din Horodniceni Mariei, so- (1546) XVI vol. I 427.
tia lui Dolh, fost pdredlab (ment. 1529) Danciul Ccrnu, v. Danciul 110$11.
XVI vol. I 317. . Danciul Cluceseul (Danciul fatal
Banda!, slugd donmeascd, frate lui Dragot5 lui 1-tomasen, Ulea Ncag din Zvor5ste
si ginere luilulu, Intnit stdpn In Dncesti (went. 1488, 1490) XV vol.
Liesti pe Putna (1493) XV vol. II 200; II 87, 122.
probabil acelasi: flanclul, nepot lui Fr- Danclul Cneajnevlel, parciilab (1448-1458?),
tild (1495) XV vol. II 223. martor In sfatul domnesc XIVXV vol.
Danelul, slug domneascd, Irate lui Lupe 1 281, 283, 285, 287, 288, 290, 921;
si Toma tilt5rit stdpAn in Tivesti pe Ber- vistier (1448) XIVXV vol. I 228, 230,
heel (1495) XV vol. II 246. 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239; p.Ircd-
baneful, slug5 domneascd, repotul lui Dra- lab (1451-1455) XIVXV vol. I 245,
go s Zamd, vinde parte din Fdrcusesti 264, 267, 274, 276, 277, 278, 280.
lui T5buci (1546) XVI vol. I 484. Danciul Baca, slug domnease5, tatl luf
DaneJul, slolnic, Irate lui lvul din Dobrotri- Giurgea, CrAciun si Armeanca din <Ne-
resti si Balosinesti pe Sirila (1438, ment. grilesti> pe Bdrlad (1488, ment. 1502)
1440 1111) XIVXV vol. I 172, 176; XVI vol. I 17; intrit stdpfin In Negri-
marlor In sfat (1438) XIVXV vol. I lesti XV vol. II 102; v. *i Helm
153. Dalleilll Horga, tatAl lui Lup din BAnzstl.
Danelul, tatill lui Borcea si strbunic Ganda- pe Elan (neut. 1546) XVI vol. I 419.
chiei, jupanita lui 'Amu Dragot mare Daneiul Iluru (llana, HAra, Hor, Hur, Hura,
spdtar, stApan in Serbdnesti si Jiscani Hurea, Hurul), pArelab de Neamt, fiul
(rient. 1621) XVII vol. V, 29. lui Oand Hurul, 'repot lui Pdtru Huhule
Danclul, tatAl lui Ion vistier (went. 1551) si tal11 lui Andrei Tana paharnic s.a.
XVI vol. II 3. din Scandureni, Hdrsti, Dancesti si
Danelul, tatl lui Oand boier (ment. 1443) Mdnstirea (1524-1552, went.. 1602
XIVXV vol. I 198. 1618) XVII vol. I 34, 54-55; vol. IL
Bauchi!, Vital (in Picioran si 301; vol. IV 202, 249;
On la Gura Salciei (men t.1560) XVI vol. stdpa'n In Gldsesti pe lietdu XVI loL
II 129-130. 1470;

1 4B
www.dacoromanica.ro
martor In sfatul doirnese: XVI vol. II 6, Danciula, pdreillab de Hotin, v. Bonete.
11, 13:-15, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 33; Danco, v. Gheorghle Daneo, Stefan flanco.
pdredlab de Neamt (1535, 1545-1552): flanco, slugd dorrneased, fiul lui Giurgiu
XVI vol. I 410, 412, 413, 415, 416, 418, de la FrfitAuti, ddruit cu satul Mianouti
421, 423-425, 427-430, 433-453, 437, *i carp de tdtari (1433) XIV-XV vol. 1
438, 440, 442, 444, 445, 447-451, 453, 105.
455, 456, 458-460, 462, 464, 466, 469, flanco, slugd domneased, fiul lui Silva i ne-
471,. 473, 475-480, 482-484, 486, 488, pot lui Drago* Viteazul (1481, ment. 1483,
490, 493, 494, 496-500, 503, 504, 506, 1519) vindc parte .din satul Silvestri lui
507, 509, 510, 512-514, 516, 517, 519, Stefan voievod eel Mare, XV vol. II 25;
521-523, 525-527, 529, 531-536, 538- XVI vol. I 141; vinde satul GArbe*ti lui
540, 542, 543, 547, 549, 551-553, 556, Onit, XV vol. II 41.
557,.559-561, 563-566, 569-572, 576, DancovIcI, taldl lui Miclius i Ivanco din
577, .579-582, 588, 589, 593, 601, 664, lirzici (inert. 1491) XV vol. II 151.
608, 610, 613; vol. II 3. Dance, nepotul lui Toader logofdt stdpan pe
Danehal Juliel, boicr, wartor In sfatul dom- un loc pe Cahul, tin. Chigheci (ment. 1594)
mac,. (1421) XIV-XV vol. I 42. XVI vol. IV 116.
Danclul. NAdfibrIco, fiul (?) lui Vlad de la Daum, (podul in toponin ia hotarului
Seheia pe Valca A105, tatill lui Vlad, rrAndstirii Socola (merit. 1583) XVI vol.
Jinja si Maria din Scortesti la CArlig- III 212.
tura (ment. 1506) XVI vol. I 46. Ilancul, din Steclieni, tatl lui Ilcu, Labd*cu
Danclid Negro, stralbunicul lui Spiridon *i al Dusei din Zvorii*li (n ent. 1488) XV
Scriped *i Pavel Scriped brdri*ter din vol. II 87.
Scrivuleni (inent. 1532) XVI vol. I 346. Daneul portar de Sticeava, v. Ilan, batman
Danetul Marini Oiar), tata! Stanci *i pArcillab dc Suceava.
bunieul Sorei din Oeriesti, tin. Covarliii Dande*, slugd doinneascd, fiul lui Ile *i strd-
(ment. 1609, 1616) XVII vol. II 213 nepot lui Ivan Molina, vinde pArti din
vol. IV 22. StAnce*ti lui Toader aprod, cu iaz, mori
Danetul Pardos Paidos, Pardos), din Mo- *i ponit (1606) XV1I vol. II 51.
gor_sti, bunicul lui Silion *.a. din Moi- Dank, din Ilaliti, marlor (1621) XVII vol.
nesti (1438, rnent. 1625) XVI, vol. II V 26.
172; XVII vol. V 362; stlIpAn In 13ode*ti Dania, grddina lui, In hotartil salului Suce-
*.a. XIV-XV vol. I 159; probabil ace- vita (n ent. 1583), XVI vol. 111 227.
Danelul, pArcalab, bunicul lui Po- Dante, rnartor in Stefdnesti, pentru vAnza-
potea diac, cumpArd parte din Bodesti rea une pArti din VIdiceni (1614) XVII
de la Nastea (ment. 1613) XVII vol. III vol. III 162.
142. Dante PIllpovsehl, fiul Nastei si nepotul lui
Danetut PetrInda, slugd domneased, fujI lui Vasco Borici, vinde parte din Cerlena
Petru *i nepotul lui Giurgea Sfirbul, In- Micd vdrului su Miron Brnovschi bat-
trit stdpAn In Osiiaci i Belomti pe man (1622) XVII vol. V 117.
Hubalna (1528) XVI vol. I 275-6. DanIll, calugAr de la irdndstirca Neamt,
Danclut.Ple*a, fiul Jul Petru Ple*a, vinde sa- posleduieste suret de pe act domnesc
tul Onte*ti pe Bdrlad lui Lupe Chesanu (1841) XVI vol. III 222.
(1499) XV vol. 11 285. Dunn!, cdlugdr de la rriindstirea Pantoera-
Danclut Pogan, fiul lui Ion i nepotul lui tor (1624) XVII vol. V 276.
Necoard Poganul, Intdrit stiipAn In Pogii- Dalai!, disc din Romane*ti, stpAn pe un loe
nesti pe Tutova (1497) XV vol. 11 264. de prisacd In hotarul stupilor Butunes-
Danetul Pohreb, virde parte din Pohrebeni, tilor cu vie si grAdird (1618) XVII vol.
tin. Orhei, Vasci Lehoae (rient. 1603) IV 283.
XVII vol. I 87. hatman, v. Dan, Satinan *i pdrelab
ltaci*te, vinde parte din Boi*tea, tin. de Suceava.
Trotii*, lui (ment. 1584) XV/ Dann!, martor la vanzarea unci prti din
vol. )11 257. Cerndte*ti (1609) XVII vol. 11 213.
Ilanctul Ito*u (Danciu, Cernu ori a Negru- Daniil, pdrgar din Urgul Baia, rrartor (1625)
lui?), tatal lui Pdtra*cu din Bue*ii*ti XVII vol. V 361.
(ment. 1456-1462) XIV- XV vol. I Dann!, popd, martor la Suceava pentru cl-
419, 420, 422, 423. ruirea unei pdrti din Mdstecani (ment.
I) andai Stluearlul, slug donineascd, 1599) XVI vol. IV 262.
stdpan in Dobreni pc LApti*na (1500) Danil, protopop lIerteg bunicul lui Ion diac
XV vol. II 303 304. din Mitesti si Soroeinouti pe Siret (ment_
Danctul Tomalseul, taliil DrAganii i strilbu- 1516) XVI vol. I 105.
nicul lui Lupul s.a. din Tomesti, tin. Danill <Sihastru> cel Nou, sfAntul
IlArlu (luent. 1362) XVII vol. V 212. starel.), mormilntul si iroa*tele lui la
Danciul Ureche, bunic lui Nistor Ureche manstirea Voronet (ment. 1551-1599)
mare .vornic, sliipAn In Hotinesti (mnent. XVI vol. II 3-4, 105-106; vol. III
1600) XVI vol. IV 287. 57; vol. IV 275.

147
www.dacoromanica.ro
Danita, biserica de la inchinata de domn Daten, Hui lui Gostila si nepotul lu.. Pula
tramistirii Bistrita (1428) XIVXV vol. ploscartil (1488), Intarit stapiin In Bu-
I 66. desti i Gostilesti XV vol. II 85,, vinde
Maila, tatal lui Larion si Agafici din Mede- domnului parte din Gostilesti si sclistca
leni Omn(. 1622) XVII vol. V 120. Laboveni lui Toadcr Gherman -xy vol.
Dann (unde stint si Budul), (jude> la II 79-80, 100.
lzbiscea pc Haut (Inent. 1455) XIVXV basca, fitil (?) lui Hannan si tatal
vol. I 277. din Otelesti pc Berheci (ment. 1554) XVI
DanIluva, In toponimia une selisti pe Milia- vol. II 46.
tini, Intarita Beal si sttrorilor ei (1546) fiasco, Rid lui Isaico, virde parle din Pe-
XVI vol. I 523. lipeca pc sNistru nepottalui sau lvanco
Dania!, nepot lui Costca Liteanul, Intarit pisarul (mni. 1523) XVI vol. I 216.
stapan tu Litcni pc Sirct (1515) XVI vol. fiasco, tatal lui Petrea si bunicul lui Costin
I 98. si Ion din Ilisani (ment. 1588) XVI vol.
Dam), vistier, v. Dan, hatrnap F i parcalab III 378-9.
de Suceava. Dascovici, v. Andrei DascovIel.
Danovici, V. Costea DanovIel, Cozma Dana- Dasen, tatal Marittiii Suiloai, butricul lui
vlei, Grigori Dunoviel. Costandin Golaiesa si strabunicul To-
DanovIel, diac, scric act doninesc (1625) doscai si al lui Gavril din &That'll, tin. Su-
XVII vol. V 360. ceava (nent. 1605) XVII vol. 1 197.
Dannvici, stolnic, fiul lui Gavril Totrusan Datu, v. Dan, runcul lui
logofat si tatal lui Grigoric Udrca din Datina, v. Lazar Minna;
Dinnbravita (1555, merit. 1579, 1580) David, v. Toader David, Stancitti David.
XVI vol. III 117-8, 144; vinde lui Ian- David, aprod din Bourcni (1610, 1617) In-
ciut sclrar parte din locul pustiu la Dca- Ora stapdn in Borale XVII vol. II 330;
lea, la Movila lui Pitas XVI vol. II jurator XVII vol. IV, 189.
70. David, calugir, fittl lui Jurj gomelnic, vinde
DanovIci, tatal lui Stefan din IIlapesti pe parte din Malini lui Grigorie mitropolit
Prut (inept. 1580) XVI vol. 111 135. <Rosca> (1551) XVI vol. II 2.
Danu, v. l'asile Dann. David (Linde a fost ), <cneaz> la Davidcsti
Dann, boier, intarit stapan in Tulcsti si Vla- pe Berheci (mni. 1499, 1529) XV vol. II
dcsti (1453) XIVXV vol. I 417. 301; XVI vol. I 305.
Dann, fiul lui Uricus, vindc parti din Co- David, comisel din lioisesli, jurtor (1625)
festi lui Apostol si Sima (ment.. 1625) XVII vol. V 345.
XVII vol. V 346. David, cumpara parte de batran din Popesti,
Danu, fiul Musci si nepotul lui Patrascu Mar- de la Lupul Dade (1591-1594) XV1 vol.
covici, Intiirit stapan in Bdiceni (1604) IV 307.
XVII vol. I 160. David, diac, serie act domnesc (1605) 191,
Danul din Botosani, targovet (1603, 1609), 192, XVII vol. I.
martor la zalogirea unci case din Pala DavIdu din Neamt, inartor (1613) xyIl vol.
XVII vol. I 112; martor la vAnzarea unci III 144.
Wadi din Brdesti XVII vol. II 251. David din Ilotarc, da' bani cu zalog 1617)
Danul, din Tatrasi, martor (1604) XVII vol. XVII vol. IV 521.
I 139. David din Traisteni, martor (1617) XVII
Dana!, !parlor la vdnzarca unor pdrti din vol. IV 163.
Plopeni (1614) XVII vol. III 162. David din Zaluceni, Itotarnic (1625) ,XVII
Dania, portar de Suceava, v. Dan, batman vol. V 351.
parealab de Succava. David din Zlataresti, martor (1617) XVII
Danul, sluga dorrneasca, fiul lui lurie Davi- vol. IV 157.
dcscul, vinde parte din Carstesti lui Ne- David, fiul Catrenei si nepolul lui Filimon,
grila Batirescul (1490) XV vol. II 142. vinde parte din Stetcani lui Nicoard Pra-
Dattul, stramos lui Andonie s.a. din Ruptura, jescul logofiit (ment. 1606) XVII vol.
Barlad (merit. 1623) XVII vol. V II 26.
912. David, fralele Maricai s.a., vinde parte din
Dario, visticr, v. Dan, batman si parctilab de Aramesti lui Simion Sechil ciimara.s (merit.
Suceava. 1598) XVI vol. IV 208.
Darle, diac, scrie act domnesc (1616) XVII David, fratele Naslasici, vinde parte din Do-
vol. IV 40. brulesti, tin. Succava, lui Glicorghe co-
Darle Turca din Ulmul, jurator (1616)XVII !nisei s.a. (ment. 1617) XVII vol. IV
vol. IV 519. 121.
Darsiul, v. Nenlui Darslul, tigan. David (David), parcalab de Roman (1583
Data, viltainan din Calugareni, InEutor (1625) 1611, ment. 1618) martor, XVII vol. III
XVII vol. V 367. 14, 30; vol. IV 291; martor In sfatul
Dasbog, v. Roman Ilajbog. domnesc: parcalab de Roman (1583-1590)
Daseo din Clicicauti, tatal lu Petru s.a. XVI vol. III 238, 240, 241, 244, 246,
(molt. 1490) XV vol. II 136. 248, 249, 258, 262, 367, 373, 378, 387,

148 www.dacoromanica.ro
395, -401, 411, 419, 423, 424, 426, 427, ~fan, fiul lui Carstea, tata' lui Gheorghie
431, 434, 437, 438, 441, 452; postelnic, si al Antcnici din Pacuraresti, tin. Chighe-
danta de domn Cu satul Incas (ment. ciu (ment. 1604) XVII vol. I 148.
160, 1608) XVII vol. I 72; vol. II 57. ~dan, fiul lui Pelea, nepotul lui Pelea si
David, singa donmeasea, fiul lui Dragos, sta- striinepolul Neagai, vincle parte din Oto,ti
pan In Codresti pe Bahluet (1546) XVII lui Grozav diac (1603) XVII vol. I 101.
vol. I 533. fiul Mariei, vinde satul Medeleni
David, singa don masca, fiui lui Stan si ne- pe Prut lui Enachi postelnic (1623, ment.
potul lui Nlacrea, vindc parte din Ma- 1624) XVII vol. V 215, 276.
cresti lui Manoil Felea ceasnic (1528)
Solomiei i,i nepotul lui 13udici,
vol. I 280. vinde satul I3ogd5nesti lui Ionasco valav
(1580-1581, 1583) XVI vol. 111 145,
David, .slug domnease, repotul lui Leul, 233.
stapan in Liesti i Blandesti (1546) XVI Diimlan, Muga domneasca, fiul lui higa, vinde
vol. I 541. polca sa din Oglincsti pe Corod (1497)
David (salta lui <sLapan In Davideni pc XV vol. II 265-6.
Tontita) (ment. 1446) XIVXV vol. I Damian, setrar, intarit stapan In Ilotccsti,
219. tin. Vaslui (1618) XVII vol. IV 289.
David, 'stolnic, martor In sfatul domnesc nimbo], vecin, fugit din Craciunesti pentru
(1444, 1448) XIVXV vol. I 203, 228, neplata cis!ei (1611) XVII vol. III 42.
230, 231, 232, 234, 235, 237, 239. n'Inflan, vincie parte din poiana Fantana
David, tata' lui Stanciul (ment. 1433) XIV Maldestilor din hotarul Negresti manas-
XV vol. I 104. tirii Agapia (ment. 1603) XVII vol. I
David, tatal lui Toader David s.a., stapan pe 80.
scliStea lui Buzea si Buburuzeni (ment. Damieneasa, v. Nastasia D'Amineasa.
1546) XVI vol. I 487, 488. Darniian, v. si Damian.
David (unde au sczut vataman intr-un ~Han din Baseni, tatal Carstinci (ment.
sat pe Telita la gura Bacului (ment. 1466) 1610) XVII vol. II 291.
XVIXV vol. I 216, 347. Mullan din lonasesti, tin. Inflad, vinde
David Davideanui, fiul Dragalinei si tata' satul lonasesti lui Durnitrasco Stefan mare
lui Ion (1569, ment. 1597) XVI vol. IV vornic de Tara de Jos, ca sa poat plati
167;' In oficina cu Avram pentru parte dusegubina (1623) XVII vol. V 229.
din Potlojani, XVI vol. II 186. Diimlian din Scantiae, martor (1624) XVII
David llorgael, tatal lui Vasile si Simion, vol. V 284.
stapAn In Dobrulesti tin. Suceava (ment. 1/Anillan, fiul lui Ion Rosca vornic, stapan
1605, 1611) XVII vol. I 241; vol. IV In I-loisasti, Popesti si Volcaesti (1620)
122. XVII vol. IV 452, 454-5.
David Toader, v. Toader Din id. Damlian, fiul Voloscai din Cont.esti (1546) XVI
Davideanul, v. David Da% ideanul. vol. I 412.
Davidescul, v. Dan Din/Mescal, lurte Davi- Damilan, fratele lui Toma din Priscani
descula 1604) XVII vol I 136.
Dilbesti (sclistca Dbe,,tilor), In toponimia de Diimilan, razes din Harlicesti, hotarnic (1625)
la obarsiile Gerului (ment. 1948) XIV XVII vol. V 363.
XV vol. II 229. Mutilan, singa donmeasca, fiul Dochiei
Dadesti, neam la Lighitisani (ment. 1577) nepolul lui Miliul Pojar, intarit stapan
XVI vol. III 85; v. si Dad. In Bogdanesti, tin. Roman (1581) XN I
Halita') (Dalbanov), tatal lui Sidra din Po- vol. 111 162.
peiri; tin. Dorohoi (ment. 1548) XVI vol. Mutilan, spatar, fratele lui Simion, intarit
I 5/77. stapAn in satul Piperceni, tin. Orhei, cu
Daltag, v. Patru vecini (1609-1617) XVII vol. II 202;
Diunacus, prcalab, fratele Donci si al lui vol. 111 101; vol. IV 213.
Nicoara, stapan pe vii In Dealul Neted si Damlian, (praul lui ), in toponimia sa-
In Dealul Hdrlaului (nent. 1555) XVII tului Molnita, tin. Cernauti (nient. 1546)
vol. 11, 712. XVI vol. 1 612.
Damacus, Damacusescul, Damoncus, v. Do- vinde parte din poiana Fantdna
aioneus, Stetco Damacus, Tador Dama- Mlaestilor din hotarul Ncgresti manas-
cus.
'Jaman, v. Ion llaman. tirii Agapia (ment. 1603) XVII vol. I
80.
Damian, v. si Diimlian. Danaila din Florintesti, V. Dimita, sluga dom-
Damian, v. si Damian, Gheorghilii ~fan. neasca.
Damian, mentionat pe verso-ul unui act din lui Frtiman parcalab, vincle
Vartop (1562) XVI vol. II 160. parti din Berbeteni, tin. Falciu, si din
Damian din Dumbravita, vinde loe de casa Halaresti, tin. Chigheci, lui Chirit TM-
In Spataresti lui Deleu aprod (ment. 1619) mitrachi mare postelnic (1610), XVII
XVII vol. IV 305. vol. 11 291, 296.

149
www.dacoromanica.ro
Malaita-a, fiul lui Luca si nepotul lui Dragos- Diinuta, In Micodani pe BArlad (ment. 1433)
lav, vinde parte din Tomesti, tin. Tutova, XIV-XV vol. 1107.
lui CArstea mare vornic (1602) XVII vol. Ddraban, v. Irimie DArdbanul.
I 41 DArAban, bunicul lui Brudul din Leucusesti,
MindIlfi, tatl lui Ilarion din Incas (anent. tin. Succava (anent. 1604) XVII vol. I
1610) XVII vol. II 294. 128, 189.
bindIIA lifiddreu BAddrau) din Horlesti, Dfirdban, fiul lui Horga si nepotul lui Crd-
manor (1595), XVI vol. IV 119. ciun Tiuncd, vinde parte din Ghiduseni
fiul lui Ion Farco si nepotul lui Mihul, lui Ionasco Ghianghea mare logofdt (1623)
vinde parte din Sfacuiani, tin. Neamt, fra- XVII vol. V 222.
telui sdu Avram vAtav (ment. 1586, 1591) Dfirdban, manor ed lui }lira din VArtop i
XVI vol. III 328; vol. IV 28. s-au luat doud vaci pentru o detone a
Mafia], selistea lui In Liesti pe Putna (ment. lui Ilea din Porcesti (1597) XVI vol. IV
1493) XV vol. II 200-201. 164.
Ddnceu, v. Saya Dalinen. DrdArd, V. Toader DArdul.
Diluent (Dainciu), fiul lui Gavril staroste, Ddrldu, v. Lupul Ddridu.
intdrit stApAn pe un vad de moard la DArman, v. Petnt Dfirman.
Bdtrinesti (1607) XVII vol. II 136. DAnnan (Dirman), cdpitan, martor In sfat
DAncou (DAnceu), staroste de tin. Tecuci, (1563) XVI vol. II 162, 164, 165, 167.
tatAl lui Saya Ddnceu, al Tudorei s.a. Warman, fiul lui Caliian si tatill Tatei din
(anent. 1615, 1618,) XVII vol. III 217, Solonet (ment. 1517) XVI vol. I 106-
vol. IV 267-8. 107.
Dfinces,tf (fAntAna Ddncestilor), neam la Nc- barman, tatdl lui Stoian, bunicul lui Petra
goesti (ment.. 1555) XVI vol. II 66. Ddrman si al Nastasiei $i strlibunicul
Dfineltl (hotarul Dfinestilor), neam la Troita Tatei si al Vascdi din DArmilnesti (ment.
PC Crack' (meni.. 1621) XVII vol. V 1499) XV vol. H 283.
33. Ddrman, userel, vinde tigani lui Dan portar
Ddnga, v. Dina. de Suceava (ment. 1555) XVI vol. II
DAnici, v. Dnmitrasco 73.
Ddnild, v. Calrstea Dinild. Ddrzca, pitar, stdpAn In Derzsca (1609) XVII
DdollA, croitor din Iasi, in pricind cu md- vol. II 214.
ndstirea Sf. Saya pcntru locuri de casd DalvIdeanul, diac, manor Intr-o pricinA pen-
In Iasi (1601) XVII vol. I 7-8. tru Urlati (1620) XVII vol. IV 485.
diac, serie act domnesc (1621) XVII Dlividoala (FAntAna ei), in hotarul satului
vol. V 60. Bodesti pe Bistrita (ment. 1588) XVI vol.
Mall& din Bahnd, tatll lui Nistor i bunicul III 392.
lui Dumbravd, manor (1588, ment. 1612, DArdul, v. Toader DArdul, Toma DaIrdul.
1614) XVI vol. III 379; XVII vol. III DArld, v. Postolache DArld.
169, 237. Diirsca (biserica la in tin. Seceava (ment.
Mail% din Ciortolom, tatAl Tudorei si al 1490) XV vol. II, 132.
Mariei (ment.. 1586) XVI vol. III 300. Dealne (unde sade "..) din Rdspopi, tin.
Dalnilit, din Dolhesti, manor (ment. 1610) Vaslui (mentionat pe verso-ul unui act
XVII vol. II 320. din 1612) XVII vol. III 89.
ogorul lui din Rosiori arat de un Deanga, v. Dinga.
ndimit (ment. 1590) XVI vol. III 453. Deardea, ceasnic, martor In sfat (1617) XVII
Wand (DAndild), slugd domneascd, st5pAn vol. IV 522.
In Florintesti (1595-1606) XVI vol. IV Debrici, v. Pavel Debrief.
129; martor (ment.. 1624) XVII vol. V Dechea, tuca lui Triful, intdritd stdpAnd In
298. Fetionesti (1573) XVI vol. III 24.
slugd domneascd, fiul DrAgaei si ne- DechIu, martor pentru vAnzarea unei pdrti
potul lui Steful si al lui Isac Tubcu, Intdrit din LAzesti (ment. 1604) XVII vol. I
stApAn in Bahna, tin. Neamt (1554) XVI 144.
vol. 11 44; probabil acelasi: DAIWA, tatAl Decica, v. Lupul Decica.
lui Nechita (ment. 1614) XVII vol. III Decks', in pricind cu Lupul pitar din Nu-
170. sesti s.a., pentru parte din Drdgesti (1592)
Dilullfi tat51 Agafiei si al lui Larion XVI vol. IV 60.
din Medeleni, tin. Iasi (ment. 1623-1624) Dedeo, slugd domneascd, fiul Neagoslavei
XVII vol. V, 215, 276. *i nepot lui Vlad Orbescu, intdrit std-
DAIWA, vecin fugit din Crliciunesti pentru On In Rdspopi, lliesti i Cdtelesti pe
neplata cislei (1611) XVII vol. III 42. Covurlui (1491) XV vol. II 168.
Dedful, parcdlab de Roman, martor In sfat
DAIWA, vecin, dat de Gligorie Buhus lui (1620-1621) XVII vol. IV 495; vol. V
Dumitrasco Buhus (1621) XVII vol. V 15, 17, 19, 21.
10. Dediul (Deadiul, Dedul), popil din Duntsani
Wand, voit, din Mead, martor (1579) XVI intdrit stdpAn (1619-1622) XVII vol.
vol. IV 169. IV 417, 512; vol. V 114.

150
www.dacoromanica.ro
berth'', slugi domneased, dilruit de domn Derjec, v. Cristof Derjee.
cu un loc la Flint:Ana Oaselor pe Putna, Derman, fiul lui DrAgus, vinde lui DrAgutill
ca s5-si fac5 sat (1507) XVI vol. I 67. Bogdan staroste parte din TigAnesti pe
Dedini, v5tav, martor pentro vanzarea unor Brlad (ment. 1517) XVII vol. IV 97.
pirti din Toderesti, tin. Grligatura (ment. Dersehl, ginerele PArascal din BrAesti, tin.
1623) XVII vol. V 227. Hrlu (ment. 1613) XVII vol. III 119.
Dedul,vames, martor pentru vnzarca unei Derzsca, v. Toader Derzsea, Zabaria Derzsea.
ptirti din Selistea, tin. Iasi (ment. 1622) Densca, sora hlintei din Derzsca (ment. 1619)
XVII vol. V 152. XVII vol. IV 304.
Deea (obrsia ei), In hotarul m5nastirii Mol- Descultul, v. Ion Descultul.
dovita (ment. 1534) XVI vol. I 366. Despina, doamna lui Mircea voievod si mama
Beacom,' din Tomiste, martor la vnzarea lui.Petru voievod ($chiopt,1), in pomel-
unei pArti din Cilepoteste (1587) XVI nicul manbstirii Patmos (ment, 1584)
vol. III 344. XVI vol. III 261.
Deicu, v. Viad Delen. Despina, doamna, sora lui Petru voievod
Deiea, v. DaneWI Delea. <Schiopul>, in pomelnicul mAnstirii Pat-
Deice, scrim' Nastei, tuca lui Becu, st5pAna mos (1584) XVI vol. III 261.
la FilntAnite <Deleni> (ment. 1471) XIV Despot, v. roan Despot, voievod, Ivan Des-
XV vol. I 383; v. si Daneiul Pelea. pot.
Dam (selistea lui stfipn in tin. Vrancea, Despotovna, v. Elena Despotovna.
dat de domn lui Vlasin Cretescul (ment. Desu, v. Ivan Desn.
1443) XIVXV vol. I, 197. Detco, V. Ivan Deteo.
Peleo (Dealeu, Dleiu, Deleul, Delu), aprod, Detelea (Detelev; prisaca lui In toponi-
fratele lui Stefan (1617-1625) cumpArai mia locurilor clAruite lui Petru Hudici
parti din Antlesti si SpAtAresti Cu loe vornic (ment. 1435-143