Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat Avizat

Responsabil comisie metodica, Director,

Disciplina de studiu CHIMIE


Numele i prenumele cadrului didactic: POPESCU MIRELA
An colar 2017-2018
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XII-a, filiera teoretica 2 ore pe sptmn

PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL I - 38 ore

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de Saptm Obser


U.. specifice vizate ore na vaii
alocate
1 NOTIUNI DE 1.1,1.3,3.1 Clasificarea reactiilor chimice(Recapitulare) 8 S1-4
TERMOCHIMIE 4.1,5.1,5.2 Reacii exoterme. Reacii endoterme;
Entalpie de reacie.
Legea Hess;
Cldur de combustie - arderea hidrocarburilor
Cldur de dizolvare;
Cldur de neutralizare (acid tare baz tare)
2. REACTII CU 1.1,1.3,2.1 Reacii de oxido-reducere; 10 S5-9
TRANSFER DE 2.2,4.1,5.1 Electroliza apei
ELECTRONI 5.2 Electroliza unor saruri (soluiei de NaCl, soluiei de CuSO4)
Electroliza metod de obinere a metalelor (Na, Al, rafinarea Cu),
nemetalelor (Cl2, I2, H2) i a substanelor compuse (NaOH);
3 NOTIUNI DE 1.1,1.3,3.1 Reacii lente. Reacii rapide 6 S10-12
CINETICA CHIMICA 4.1 Viteza de reacie. Legea vitezei
Catalizatori. Inhibitori
Importana enzimelor
4. REACTII ACIDO- 1.2,1.3,2.1 Echilibre acido-bazice. 8 S13-16
BAZICE 3.1,3.2,4.1 Amfoliti
4.2,5.1,5.2 pH-ul soluiilor de acizi/ baze monoprotice tari i slabe;
Titrarea acido-bazic (acid tarebaz tare).
Soluii tampon n sisteme biologice (CO32-/ HCO3-, HPO42-/ H2PO4-,
aminoacizi/ proteine);
TEZA SI 4 S17-18
RECAPITULARE

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 1
NOTIUNI DE TERMOCHIMIE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Clasificarea 1.1 Clasificarea reaciilor dup criteriul termochimic Activiti individuale Observarea
reactiilor chimice 1.3 Utilizarea corect i sistematic a terminologiei Manual sistematica
Reacii exoterme. 3.1 adecvate Activitate pe grupe Fise de lucru
Reacii endoterme; 4.1 Identificarea procesului termic prin interpretarea Reactivi i ustensile
Entalpie de reacie. rezultatelor experimentale Fi de lucru
Compararea stabilitatii unor substante cunoscand Experimentul, conversatia,
entalpia de reactie descoperirea dirijata
Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor Algoritmizare
studiate
Legea lui Hess; 1.3 Reprezentarea si interpretarea diagramei termochimice Ativitate pe grupe de Fise de lucru
3.1 Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice interpretare a unei diagrame
4.1 ale legii Hess in scopul aplicarii in situatii din cotidian termohimice
Manual
Fi de lucru
Conversatia, explicatia,
descoperirea dirijata
Algoritmizare
Cldur de 1.3 Calcularea puterii calorice si a caldurii de combustie Activitate pe grupe de Observarea
combustie - arderea 3.1 Compararea eficientei diferitilor combustibili si identificare a sistematica
hidrocarburilor 4.1 actiunea lor asupra mediului combustibililor eficienti Proiectul
5.1 Documentarea asupra unor combustibili, n vederea Manual
5.2 exprimrii unei poziii asupra utilizrii acestora; Fise de lucru
Conversatia, explicatia
Algoritmizarea
Elaborarea de proiecte
Cldur de dizolvare; 1.3 Determinarea caldurii molare de dizolvare a NaOH- Activitate experimentala pe Observarea
Cldur de 3.1 activitate experimentala grupe sistematica
neutralizare (acid 4.1 Determinarea caldurii de neutralizare Fisa de lucru Referat de laborator
tare baz tare); Interpretarea proceselor termochimice care au loc Reactivi si ustensile Fise de lucru
Aplicarea relatiilor matematice de calculare a caldurii Desoperirea dirijata
de dizolvare si caldurii neutralizare Algoritmizarea
Aplicatii Aplicarea algoritmilor de rezolvare a problemelor Fise de lucru Proba srisa
Evaluare Activitate individuala

UNITATEA DE NVARE 2
REACTII CU TRANSFER DE ELECTRONI, 10 ORE

Continuturi Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacii de oxido- 1.1 Recunoasterea reactiilor cu transfer de electroni Activitate pe grupe Observarea
reducere; Identificarea caracterului oxidant/reducator al unei Reactivi i ustensile sistematica
specii chimice Fi de lucru Fise de lucru
Interpretarea proceselor redox care au loc la interfata Experimentul, conversatia,
metal- solutie descoperirea dirijata
Modelarea transferului de electroni care are loc intre Modelarea
metal si solutiile unor saruri Activitate in grup de
Ordonarea cuplurilor redox in scopul deducerii seriei asociere a cuplurilor redox
activitatii metalelor intre care pot avea loc reactii
chimice
Electroliza 2.1 Identificarea reactiilor care au loc la electrozi in celula Manual Observarea
Electroliza apei 2.2 de electroliza Fi de lucru sistematica
4.1 Interpretarea proceselor redox care au loc din punct de Reactivi si ustensile de Fise de lucru
5.1 vedere al conversiei energiei electrice in energie laborator
5.2 chimica Conversatia, explicatia,
Observarea experimentala a procesului de electroliza a descoperirea dirijata
apei in mediu acid, alcalin si neutru modelarea
Modelarea ecuatiilor reactiilor chimice care au loc la
electrozi
Electroliza unor 2.1 Deducerea unor aplicatii ale electrolizei, prin Activitate pe grupe Referatul de
saruri (soluiei de 2.2 experimente Fi de lucru laborator
NaCl, soluiei de 4.1 Realizarea montajului de electroliza Reactivi si ustensile de
CuSO4) 5.1 Modelarea ecuatiilor reactiilor chimice care au loc la laborator
5.2 electrozi
Elaborarea unor referate care includ observaii,
concluzii, pe baza activitii experimentale;
Electroliza metod 1.3 Elaborarea de proiecte despre aplicatiile si importanta Manual proiectul
de obinere a 5.1 electrolizei surse bibliografice
metalelor (Na, Al, 5.2 Documentarea asupra unor produse/ procese, n vederea Internet
rafinarea Cu), exprimrii unei poziii asupra utilizrii acestora;
nemetalelor (Cl2, I2, Folosirea internetului i a altor mijloace de informare.
H2) i a substanelor
compuse (NaOH);

UNITATEA DE NVARE 3
NOTIUNI DE CINETICA, 6 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacii lente. 1.1 Interpretarea si prelucrarea datelor obtinute in urma Activitate pe grupe Observarea
Reacii rapide 1.3 lucrarii practice Fise de lucru sistematica
Clasificarea reactiilor dupa criteriul cinetic Reactivi si ustensile de Activitate
Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor laborator experimentala
studiate Conversatia, experimentul, Fisa de lucru
descoperirea dirijata
Viteza de reacie. 1.3 Utilizarea corect i sistematic a terminologiei Activitate pe grupe Observarea
Legea vitezei 3.1 adecvate. Fise de lucru sistematica
4.1 Determinarea vitezei reactiei de descompunere a apei Reactivi si ustensile de Fisa de lucru
oxigenate-activitate experimentala laborator Interpretarea
Interpretarea si prelucrarea datelor obtinute in urma Hartie milimetrica graficelor
lucrarii practice Conversatia, experimentul,
Reprezentarea grafica a concentratiei [H2O2] in functie descoperirea dirijata
de timp Problematizare,
Calcularea vitezei de reactie utilizand datele culese din Algoritmizare
experiment
Stabilirea variatiei vitezei in timp
Determinarea vitezei medii si a vitezei la un moment dat
prin metoda grafica
Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice
ale legii vitezei
Stabilirea unor strategii de rezolvare a unei anumite
probleme
Catalizatori. 1.3 Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor Activitate pe grupe Observarea
Inhibitori studiate Fise de lucru sistematica
Importanta Interpretarea datelor experimentale i formularea Reactivi si ustensile de Referat
enzimelor concluziilor laborator Activitate
Diferentierea intre diferitele tipuri de cataliza (omogena, Conversatia, experimentul, experimentala
eterogena, enzimatica) descoperirea dirijata Fisa de lucru
Elaborarea de referate despre rolul si importanta Surse bibliografice
enzimelor internet
Evaluare Activitate individuala Proba scrisa
UNITATEA DE NVARE 4
REACTII ACIDO-BAZICE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Echilibre acido- 1.1 Structurarea cunostintelor anterioare in scopul explicarii Activiti individuale Observarea
bazice 1.2 caracteristicilor acizilor,bazelor,amfolitilor acido-bazici Manual sistematica
Amfoliti acido- 1.3 Exercitii de scriere cu echilibre acido-bazice Secvente AEL Fise de lucru
bazici 4.1 Compararea unor compusi din punct de vedere al Problematizarea
4.2 caracterului acido-bazic Modelarea
5.1
pH-ul solutiilor de 3.1 Utilizarea corespunzatoare a notiunilor de Algoritmizare Observare
acizi/baze 4.1 pH,pOH,Ka,Kb,pKa,pKb Exercitiul sistematica
monoprotice tari si 5.1 Determinarea in laborator a pH-ului diferitelor solutii de Experimentul Fise de lucru
slabe acizi si baze Reactivi si ustensile Fise de activitate
Rezolvarea de probleme utilizand expresiile matematice Manuale alternative experimentala
ale Ka,Kb,pKa,pKb Secvente AEL
Stabilirea unor strategii de rezolvare a problemelor Activitate de grup in
Compararea actiunii unor acizi si baze asupra omului si efectuarea experimentelor
a mediului Activitate individuala in
stabilirea concluziilor
Titrarea acido- 1.2 Reactualizarea cunostintelor in scopul explicarii Experimentul de laborator Fise de activitate
bazica(acid tare 2.1 proceselor de neutralizare Substante si ustensile experimentala
baza tare) Efectuarea operatiei de titrare acid tare baza tare
Identificarea aplicatiei operatiei de titrare ca metoda de
analiza volumetrica
Solutii tampon in 1.3 Identificarea aplicatiei solutiilor tampon in sistemele Surse bibliografice Autoevaluare-
sisteme biologice ( 3.2 biologice si interpretarea mentinerii constantei pH-ului Internet evaluare
2
CO3 / HCO3 ,
4.2 pentru toate celulele din organism Secvente AEL Proiectul
2 5.1 Evaluarea solutiilor la problema de mai sus prin Asalt de idei
HPO4 / 5.2 cunoasterea sistemelor tampon ce actioneaza in Activitate in grup

H 2 PO4 ), organism
aminoacizi/proteine Exprimarea unei pozitii asupra rolului esential al
solutiilor tampon din organism,pentru viata plantelor si
animalelor

PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II - 24 ore

Nr. U.. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de ore Saptm Obser
specifice alocate na vaii
vizate
Recapitulare 2 S19
5 REACTII CU FORMARE 2.1,2.2,5.2 Reacii de precipitare; 8 S21-24
DE COMBINATII GREU Identificarea cationilor;
SOLUBILE Identificarea anionilor;
6 REACTII CU FORMARE 1.3,2.1,4.2 Combinaii complexe. 8 S25-28
DE COMBINATII Obinerea combinaiilor complexe
COMPLEXE (reactivul Schweitzer; reactivul
Tollens; combinaii complexe ale
ionului Co2+: [CoCl4]2-, [Co (NCS)4]2-) ;
Aplicatii ale combinatiiilor complexe
in analiza chimica: reactiile ionilor Fe3+
si Cu2+ cu [Fe(CN)6]4-
RECAPITULARE FINALA 6 S29-31

UNITATEA DE NVARE 5
REACTII CU FORMARE DE COMBINATII GREU SOLUBILE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reactii de precipitare 1.1 Utilizarea corespunzatoare a terminologiei Plansa cu solubilitatea Observarea
4.1 stiintifice(solubil/insolubil) in explicarea proprietatilor substantelor sistematica
substantelor Activitate individuala Fise de lucru
Selectarea compusilor greu solubili
Identificarea 2.1 Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii Experiment de laborator Referat de laborator
cationilor Ca 2 , 2.2 unei explicatii de natura stiintifica Reactivi,ustensile
Ba 2 , Pb 2 , Fe 2 , Formularea de concluzii la identificarea Activitate pe grupe in
Fe 3 , Cu 2 cationilor(analiza calitativa) efectuarea experimentelor
Activitate individuala in
stabilirea concluziilor
Identificarea 2.1 Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii Experiment de laborator Referat de laborator
2
anionilor SO4 , 2.2 unei explicatii de natura stiintifica Reactivi,ustensile
2 Formularea de concluzii la identificarea anionilor Activitate pe grupe in
CO3 , S 2 , NO2 (analiza calitativa) efectuarea experimentelor
Activitate individuala in
stabilirea concluziilor

UNITATEA DE NVARE 6
REACTII CU FORMARE DE COMBINATII COMPLEXE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Combinatii 1.3 Utilizarea corespunzatoare a terminologiei stiintifice in Activitate in CDI Observarea
complexe 4.1 descrierea alcatuirii combinatiilor complexe sistematica
4.2 Interpretarea informatiilor furnizate de mijloacele Fise de lucru
multimedia
Obtinerea 2.1 Obtinerea in laborator a acestor combinatii complexe Activitate pe grupe Referatul de
combinatiilor Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii Reactivi si ustensile de laborator
complexe (reactivul unor explicatii de natura stiintifica laborator
Schweitzer ;reactivul Experimentul
Tollens ;combinatii
complexe ale ionului
2
Co 2 : [CoCl 4 ] ,
[Co( NCS ) 4 ] 2 )
Aplicatii ale
combinatiilor
complexe in analiza
chimica :reactiile
ionilor Fe 3 si
Cu 2 cu
[ Fe(CN ) 6 ] 4
Aplicatii Activitate interdisciplinara de cercetare-documentare si Cercetarea Proiectul
Evaluare experimente practice ce ilustreaza aplicatiile Sudiu de caz
combinatiilor complexe sau studiul combinatiilor
compexe istorie-prezent