Sunteți pe pagina 1din 340

FUNDATIUNEA REGELE FERDINAND I"

DOCUMENTE
MOLDOVENESTI
I) E LA

STEFAN CEL MARE


PUBLICATE DE

MIHAI COSTACHESCU
PROFESOR LA LICEUL NATIONAL DIN IASI

URICE (ISPISOACE), SURETE, REGESTE, TRADUCERI

(SUPLIMENT LA DOCUMENTELE LUI STEFAN CEL MARE, DE I. BOGDAN)

61.11e71"-Cd-4-

At DI 121
+Aim
PPE

IASI * INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE BRAWO" * 1933

www.digibuc.ro
NICOLAE BLCf-SCU

www.digibuc.ro
FUND ATIUNEA REGELE FERDINAND I"

DOCUMENTE
MOLDOVENESTI
DELA

STEFAN CEL MARE


PUBLICATE DE

MIHAI COSTACHESCU
PROFESOR LA LICEUL NATIONAL DIN IASI

URICE (ISPISOACE), SURETE, REGESTE, TRADUCERI

(SUPLLMEN I LA DOCUMENFELE LUI SFEFAN CEL MARE, DE I. BOGDAN)

IASI * INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE BRAWO" * 1933


www.digibuc.ro
INCHINARE
LUI

STEFAN CEL MARE,


DOMNUL MOLDOVEI,
LA 500 DE ANI
DELA NASTEREA LUI

www.digibuc.ro
PR EF ATA
Se inplinesc tocmai douazeci de ani, in toamna aceasta,
dela aparitia lucrarii lui I. Bogdan, Documentele lui Stefan
cel Mare. Era cel mai de seama monument, ce se ridica cu
ocazia aniversarii a patru sute de ani dela moartea Marelui
Yoevod.
De atunci, au iesit la ivealii, datorita uneori intamplarii,
de cele mai multe ori insa obositoarelor cercetari ale unor
invatati ai nostri, cunoscuti pentru zelul pe care il pun in
descifrarea tainelor trecutului, un numar apreciabil de do-
cumente dela acest Voevod si din care unele sant publicate
in diferite lucrari, dupa cea a lui I. Bogdan.
Din cele 448 de numere din colectia lui I. Bogdan, 264
eran reproduceri dupa originale, iar 184 dupa civil, tradu-
ceri si rezumate. In lucrarea mea am urmarit si pe cele
publicate de raposatul cercetator, dupa cpii, traduceri si
rezumate. $i de cate ori am gasit o traducere sau rezumat
mai complect, ori chiar textul original, pe care nu-1 avusese
el, 1-am tiparit din nou. Asa se explica ca in lucrarea de
fata sant unele numere, ce au fost publicate, mai putin
complect, si in I. Bogdan. Mica orice lucrare, fat& de idea-
lul stiintific, are in ea, totdeauna, ceva relativ, cu atat mai
mult este vorba de provizorat, cand ne gandim la cpiile,
traducerile sau regestele, in care s'au pastrat vechile noastre
documente. Ele trebuiesc totusi luate in seama, pentruca
se poate ca originalele lor sa fie pierdute pentru totdeauna.
In lucrarea ce urmeaza se cuprind 87 de bucati Asi
mai fi putut adauga Inca cel putin 10 numere. Acestea de
pe urma s'au pastrat insa ori fara data, ori prea in rezu-
mat. Unora le stiu sigur locul unde se afla originalul, pe
care nu 1-am putut capata inca.
Din cele 87 de numere, 27 sant dupa originale ori fo-
tografii, 29 dupa regeste, 1 dupa o copie veche slavona, 26
dupa surete si 4 dupa traduceri noi.
www.digibuc.ro
VI
Am publicat aceste documente, dupa aceiasi metoda,
intrebuintatrt in lucrarea mea Doeumentele Moldovenesti
inainte de tefan eel Mare. Atrag i aici atentia cititorului
ca am pus intre ( ) literele care in original snt serise dea-
supra cuvntului, iar intre < > intregirile mele, acolo unde
documentul este stricat.
Aviind colectia gata pentru tipar, m'am adresat si de
data aceasta Fundatiunei Regele Ferdinand I", care mi-a
acordat sumele trebuincioase pentru imprimare. Pentru a-
ceasta tin sa exprim i pe aceasta cale Consiliului Funda-
tiunei intreaga mea recunostinta.
In anul acesta, 1933, in care apare lucrarea, &Intern,
cred, aproape caci data exacta e necunoseuta de inpli-
nirea a 500 de ani dela nasterea Slavitului Voevod, stefan
eel Mare. Din acest gam' pleaca inchinarea" de pe o pagina
precedenta.
MIHAI COSTACHESCU
Iai, 1933, Dominica, 12 Noemvrie.

www.digibuc.ro
BIBLIOGRAFIE ,I PRESCURTARI
Acad. Rom. --,-- Academia Romtin.
Amintire lui Ion Bianu, Bucureti, 1916.
Anal. Acad. Rom. = Analele Academiei Romane.
lacov Antonovici, Documente Barliidene 4, Barlad, 1924.
Arhiva Sf. Spiridon din Iai.
Arhiva soc. t. i lit. Iai = Arhiva, organul Societatii tiin-
tifice i literare din lai.
Arhiv. Stat. = Arhivele Statului.
G. Bal, Bisericile lui 5tefan cel Mare, in Buletinul Comi-
siunii monumentelor istorice, 18, 1925, Bucureti.
G. Bal, Bisericile moldoveneti din veacul al XVI-lea, in
Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, 21, 1928,
Bucureti.
L. T. Boga, Doc. Basarabene = L. T. Boga, Documente Ba-
sarabene (extrase din revista Arhivele Basarabiei), 1
(1928), Chisiniiu ; 2 (1928); 3 (1929) ; 4 (1929) ; 5 (1929) ;
6 (1929) ; 7 (1929) ; 8 (1929) ; 9 (1930); 10 (1930); 11 (1930);
12 (1930) ; 13 (1931) ; 14 (1931) ; 15 (1932); 16 (1933).
I. Bogdan, Vechile cronice mold. ---= Vechile cronice moldo-
veneti 'Anil la Urechia, de Ioan Bogdan, Bucureti, 1891.
I. Bogdan, Cronice inedite = Cronice inedite atingatoare de
Istoria Romnilor, de Ioan Bogdan, Bucureti, 1895.
I. Bogdan, Cnejii romni, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom.
26 (1903), sect. ist.
L Bogdan, Letopisetul lui Azarie, in Anal. Acad. Rom. seria
2, tom. 31 (1905), sect. ist.
I. Bogdan, D. St.= Documentele lui Stefan cel Mare, pu-
blicate de loan Bogdan, Comisia istorica a Romniei, 2
volume, Bucureti, 1913.
I. Bogdan, Album paleografic moldovenesc = Album paleo-
graf ic moldovenesc, Documente din secolele al XlV-lea,
al XV-lea i al XVI-lea, adunate de loan Bogdan i pu-
blicate de N. Iorga, 1926.
www.digibuc.ro
VIII
Buletinul Corn. Ist.= Buletinul Comisiei istorice a Romniei,
Bucure*ti.
Buletinul Ion Neculce= Ion Neculce, Buletinul Muzeului mu-
nicipal, Iai.
Catalogul manuscriptelor romeinelti, Academia Romanii, tom.
1, Bucureti, 1907 ; 2, Bucureti, 1913 ; 3, Craiova, 1931.
Cercetri ist. (Itti), = Cercetiiri istorice, revista de istorie ro-
maneasca, director I. Minea, Itti.
Condica Asachi = Condica Asachi, la Archiv. Stat. Bucureti.
Condica Mitropoliei 11Ioldovei, 1818, (la Archiv. Stat. Iai).
Cony. Lit.= Convorbiri Literare, Bucureti.
Coriolan, Petru Rares= G. Coriolan, Petru Rare, inainte de
urcarea sa pe iron i Petru Pribeagul, Bucureti, 1909.
M. Costchescu, Satul Goeti, in Buletinul Ion Neculce, lase.
3 (1932).
M. Costeichescu, Silnetii, Onicanii etc., in Buletinul Ion Ne-
culce, fase. 4 (1924).
M. Costeichescu, Satul Prigoreni, in Buletinul Ion Neculce,
fuse. 5 (1925).
M. Costerchescu, Observiiri istorice cu privire la neamul lui
lui Stefan cel Mare, I4.
M. Costeichescu, Satul Ruscani i Giineti, in Buletinul Ion
Neculce, lase. 6 (1927).
M. Costchescu, Mihail dela Dorohoiu i satele lui, in Bule-
tinul Ion Neculce, lase. 6 (1927).
M. Costerchescu, Despre neamul de boeri moldoveni Ureche,
in Cercefri ist. (Iai) 41 (1928).
M. Costeichescu, Satele Baltati, Codreti, in Buletinul Ion Ne-
culce, fuse. 7 (1929).
M. Costchescu, Satul Cristeti, cu trupurile sale, Popicani,
Corti i Barbeti, in Buletinul Ion Neculce fuse. 8 (1930).
M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M.= Documentele Mol-
doveneti inainte de Stefan cel Mare, Iai, 1 1931 ; 2, 1932.
Cregerea colectiilor Acad. Rom.
Cronica breuiter scripta = Cronica breuiter scripta. Stephanus
dei gracia voyvoda terrarum moldannensis necnon va-
lachyense, din 1502, in Kronika Czasw Stefana wiel-
kiego moidawskiego, opracowal i wydal Olgierd Grka,
w Krakowie 1931.
Dig. geogr. al jud. Ia5i= C. Chirita, Dictionar geografic al
judetului Iai, Bucureti, 1888.

www.digibuc.ro
IX
Dick. geogr. al jud. Feilciu = C. Chirita, Dictionar geografic
al udetului Fiilciu, Iasi, 1893.
Dick. geogr. al jud. Putna =MihailCanianui Aureliu Candrea,
Dictionar geografic al udetului Putna, Bucuresti, 1897.
Dig. geogr. al jud. Covurluiu _Moise N. Pacu, Dictionar
geografic al judetului Covurluiu, Galati, 1893.
Dig. geogr. al jud. Vasluiu = C. Chirita, Dictionar geografic
al judetului Vasluiu, Bucuresti, 1889.
Diet. geogr. al jud. Dorohoiu = Nicu Filipescu-Dubiiu, Dic-
tionar geografic al iudetului Dorohoiu, Iasi, 1891.
Dig. geogr. al jud. Suceava = Serafim Ionescu, Dictionar
geografic al judetului Suceava, Bucuresti, 1894.
Dig. geogr. al Basarabiei = Zamfir Arbore, Dictionarul geo-
grafic al Basarabiei, Bucuresti, 1904.
Diet. geogr. al Bucovinei, de Grigorovitrt = Em. Grigorovitza,
Dictionarul geografic al Bucovinei, Bucuresti, 1908.
Dici. statistic al Romtiniei = Dictionarul statistic al Romaniei,
intocmit pe baza rezultatelor definitive ale recensAmiin-
tului general al populatiunii din 19 Decembre 1912, Bu-
curesti 1915, 2 volume.
Dan, Milniistirea si Com. Putna =Dimitrie Dan, Mnstirea
si Comuna Putna, Bucuresti, 1905.
Dan, Cronica Episcopiei de Rildauti = Dimitrie Dan, Cro-
nica Episcopiei de Riidiiuti, cu apendice de documente
slavone, originale si traduse si mai multe ilustratiuni,
Viena 1912.
Dan, Milniistirea Sucevita =Dimitrie Dan, Maniistirea Su-
cevita, cu anexe de documente ale Sucevitei si Schitu-
lui celui Mare, Bucuresti, 1923.
Documente din Basarabia, adunate de Visarion Puiu s. a.,
Chisinau, 1928.
dos. dosarul.
ed. = editia.
fasc. fascicula.
Fundatiunea Regele Ferdinand I", Icqi.
Frunzescu, Dictionar topografic ---= D. Frunzescu, Dictionar
topografic si statistic al Romaniei, Bucuresti, 1872.
Chib. Sur. -= Gh. Ghibiinescu, Surete si Izvoade 1, Iasi, 1906;
2, Iasi, 1907; 3, Iasi, 1907; 4, Iasi, 1908 ; 5, Iasi, 1908; 7,
Iasi, 1912 ; 8 Iasi, 1913 ; 9, Iasi, 1914 ; 10, Iasi, 1915; 11,
Iasi, 1922 ; 12, Iasi, 1924 ; 13, Husi, 1923 ; 14, Husi, 1925 ;
15, Iasi, 1926 ; 16, Iasi, 1926 ; 17, Husi, 1927 ; 18, Iasi, 1927 ;
www.digibuc.ro
X
19, Iasi, 1927; 20, Iasi, 1928 ; 21, Iasi, 1929 ; 22,14, 1929;
23, Iasi, 1929 ; 24, Iasi, 1930; 25, Iasi, 1933.
Ghib. Isp.= Gh. Ghibanescu, Ispisoace si Zapise, 11,
1906 ; 12, Iasi, 1907 ; 21, Iasi, 1909 ; 22, Iasi, 1910 ; 31,
1910; 32, Iasi, 1912 ; 41, 14,1914; 42 Iasi,1915; 51,Iai
1921; 52, Iasi, 1923; 61, Iasi, 1931; 62, Iai, 1933.
Ghibeinescu, Condica de documente.
Ghib. Sur. ms= Ghibiinescu, volume manuscrise.
Ghib. revista Teodor Codrescu =T. Codrescu, Revisfa Isto-
rica, scrisii de Gh. Ghibunescu 1, Iasi, 1916, 2, Iasi, 1916'
si 1933.
Gh. Ghibeinescu, Din domnia lui Stefan cel Mare, Iasi, 1904.
Golovatchi, Gramoti, in Letopis arheogr. kommissii, 4, S.
Peterburg (1868).
I. Halipa, in Trudi bessar. gubern. ucen. arh. kommissii 1
=Tpyitbi 6eccapafticou ry6eptictcon rtenon apX14BH014 KOM-
M14Cd14, xHunniewb, 1, 1900.
Hasd. Arh. Ist.= B. Petriceicu Hjdeu, Archiva Istorica a
Romfiniei, 11, Bucuresti, 1865 12, Bucuresti, 1865; 2,
Bucuresti, 1865; 3, Bucuresti, 1867.
Hurm. Doc. =Regeste de Documente mai mult interne, pen-
tru a servi la intelegerea documentelor straine, ce for-
meazil volumul 11 al colectiei Hurmuzahi (de N. Iorga),
Bucuresti, 1900.
Harta Basarabiei, de Nour=Basarabia, harta etnograficii,
intocmitii de Alexis Nour, Bucuresti.
Harta Bucovinei de C. Brutescu = Harta etnografica a Bu-
covinei de C. Brutescu.
Harta stat. major = Harta marelui stat major al armatei,
Bucuresti, 1 : 50000, 1 :100000.
Slavianskiia i rusk. rukopisi Ruminskih bibliotek,
Sanktpeterburg, 1905.
Iatimirski, Darstveniia jalov... gramoti mold. in Drevnosti
&lull slay. kommissii imp. mosk. arheolog. obstestva, 4
(Moskva 1907).
Ind. stat.:= Indicatorul statistic al satelor, cuprinznd rezul-
tatele recensumntului... din... 1930, Bucuresti, 1932.
N. lorga, Studii istorice asupra Chiliei i Cetutii Albe, Bu-
curesti, 1899.
N. lorga, Doc. Rom. din Arh. Bistr. N. Iorga, Documente
Romnesti din Arhivele Bistritei, Bucuresti,1, 1899; 2, 1900.
N. lorga, Stud. si Doc.= N. Iorga, Studii i Documente cu

www.digibuc.ro
XI
privire la Istoria Romnilor, 1-2 Bucuresti, 1901 ; 4, Bu-
curesti, 1902 ; 5, Bucure5ti, 19(13 ; 6, Bucuresti, 1904; 7,
Bucuresti, 1904 ; 11, Bucure5ti, 1906 ; 16, Bucuresti, 1909 ;
19, Bucure5ti, 1910; 21, Bucure5ti, 1911 ; 22, Bucure5ti, 1913.
N. lorga, Geschichte des rum. Volkes N. Iorga, Geschichte
des rumiinischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbild-
ungen, Gotha, 1905.
N. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare, Bucure5ti, 1904.
N. lorga, Inscriptii = N. Iorga, Inscriptii din Bisericile Ro-
mfiniei, 1, Bucure5ti, 1905 ; 2, Bucure5ti, 1908 (formeazii
vol. 15 din Studii 5i Documente cu privire. la Istoria
Romnilor).
N. lorga, Contributii la istoria bisericei noastre, Anal. Acad.
Rom. seria 2 torn. 34 (1912), sect. ist.
N. lorga, Brodnicii si Romnii, Anal. Acad. Rom. seria 3,
tom. 8 (1927-1928), sect. ist.
N. lorga, Istoria bis. rom. =N. Iorga, Istoria bisericii rom-
ne5ti 5i a vietii religioase a Romnilor, 1, editia 2-a,
Bucure5ti, 1929; 2, editia 2-a, Bucuresti, 1932.
C. I. Istrati. Biserica 5i podul din Borze5ti = C. I. Istrati,
Biserica 5i podul din Borzesti, zidite de Stefan cel Mare,
in Anal. Acad. Rom. serra 2-a, tom. 26 (1904), sect. ist.
Kozak, Inschriften = Dr. Eugen A. Kozak, Die Inschriften
aus der Bukovina, Wien, 1903.
Ltipedatu, Inscr. Alex. Liipedatu, Inscriptiile bisericii din
Billine5ti, in Bul. corn. mon. ist. anul 4 (1911).
Letopiselul Teirii Moldovei 'Ana la Aron Vodii, ed. C. Giu-
rescu, Bucuresti, 1916.
Marele dig. geogr. al Rom. Marele dictionar geografic al
Romniei, 5 volume, Bucure5ti, 1898-1902.
Julian Marinescu, Bogdan III cel Orb, Bucuresti, 1910.
Melchisedec, Cronica Hu5ilor = Melchisedek, Chronica Hu5i-
loru 5i a episcopiei cu asemenea numire, cu appendice
la chronica Husilor, Bucure51i, 1869.
Melchisedec, Cronica Romanului = Melchisedek, Chronica
Romanului 5i a episcopiei de Romanu, 1, Bucure5ti,
1874; 2, 1875.
Melchisedec, Notite ist. 5i arh. = Melchisedec, episcopul Ro-
manulm, Notite istorice 5i archeologice adunate de pe
la 48 mAnastiri 5i biserici antice din Moldova, Bucu-
re5ti, 1885.
Melchisedec, 0 Visitii in Bucovina, Anal. Acad. Rom. seria
2, tom. 7 (1887) sect. ist.
www.digibuc.ro
XII
St. Nicolaescu, Doc. si. rom. = St. Nicolaescu, Documente
slavono-romne, cu privire la relatiile Tara Romneti
i Moldovei cu Ardealul in sec. XV i XVI, Bucureti,
1905.
V. Ptirvan, Alexandrel Vodii i Bogdan Vodii, Bucureti, 1904.
G. Popovici, Cronica lui Ureche despre ocoalele Iugaene,
Cony. Lit. 24.
Revista Arhivelor, Bucureti.
Rev, Ist.=Revista Istorica, duri de seanai, documente i
notite, de N. Iorga, cu concursul mai multor specia1i0i.
Revista p. istor. arh. i fil.= Revista pentru istorie, archeo-
logie i filologie, ed. de Gr. G. Tocilescu, Bucureti.
Radu Rosetti, Piimniul=Radu Rosetti, Pmntul, stenii i.
stiipnii in Moldova, Bucureti, 1907.
Uricarul=Uricarul, 2 (publicat de T. Codrescu), Iai, 1889 ;
3 (ed. 2-a) Iai, 1892 ; 6, Ifi.i, 1876 ; 7, ItIti, 1886 ; 8, Imi,
1886 ; 10, Iai, 1888 ; 11, Iai, 1889; 14, Iai, 1889; 16,
Icii, 1891 ; 17, lai, 1891 ; 18 (documentele din acest vo-
lum shut publicate de Gh. Ghibanescu), Ifoi, 1892 ; 19
Iai, 1891 ; 20, Iai, 1892; 21, IO, 1892 ; 22, MO, 1892 :
23 (documentele din acest volum stint publicate de Gh:
Ghibanescu), Iai, 1895; 24, Iai, 1895 ; 25, Iai, 1895,
Wick.= Fr. A. Wickenhauser, Die Urkunden des Klosters
Moldowiza, Wien, 1862.
Fr. A. Wickenhauser, Geschichte der Klster Woronetz und
Putna, Czernowitz, 1886.
Fr. A. Wickenhauser, Geschichte des Bistums Radauz und
des Klosters Gross-Skit, Czernowitz, 1890.
A. D. Xenopol, volumul 2 i 3, ed. 2 i 3, Bucureti.
S. Zotta, Arhiva genealogica, 14, 1912-1913.
S. Zotta, 0 mrmstire dispiirutii, Chiinu, 1924.
S. Zotta, Semi-mileniul unui document dela Alexandru eel
Bun i al satelor Banda moldoveneascii i Igetii din
Bucovina (1428-1928), in Buletinul Ion Neculce, fasc. 7
(1929).

www.digibuc.ro
1.

1456 Octomvrie 18.


.5tefan Voevod intarete lui Moranciu satul Bucgtti, pe Cernu,
cumpeirat, drept 68 zloti teiteireti, dela Altracu i unchiul
acestuia. Se arat hotarul. 5

6964 Octv. 18. Ispisoc di la Domnul stefan Vvd., cu-


prinztoriu precum Patracu cu unchiul sail, de a lor bunil
voi, din uricul tatului lor, a Danciului Rou, au vndut un
sat, anumi Bucati, pe Cernu, lui Moranciu, drept 68 zlot
lc)
Iar hotarul acestui sat sa fie, incepiind di la pet-
raul Plopului, pe valea Pleii, la fntna Leurde i dialul
in sus i in milocul dialului, la praul Neazuvii, unde cade
in Cernu, apoi pisti Cernu, la dialu Arzului i in vrful dia-
lului i la fntlina Leazii, ci-i supt Mastadin, din riidiul Run- 15
cului lui Stan i 0115, la al triile iar rdiu a Chicirii i la
prul Boului i apoi valea Cernii in sus, pnii la gura Cer-
nii, pnii unde mai inainte au lost cu dreptul, pang la gura
praului Frentii, in sus la o dumbravii, ce-i in vrful dia-
lului, undi s'au inplinit, la fntna lui Nanu". 20

Documentul de mai sus se fag In Arhiv. Stat. Iai,


Anaforale nr. 3, fila 29 v. Aici este vorba de un proces in-
tre moiile Cernul i intre Bucati, dela tinutul Bacaului,
arnndotai ftizaeti, ca i de moia Stroeti, care vroia s
cuprinda tot trupul Cernului. Este citat documentul i inteo
anafora din 1803, Martie 20, i Intrit in acela an, Aprilie
7, in Uricariul 6 p. 259. Aici se spune c ispisocul se all
la razeii din Bucati. Este pomenit i intr'o anafora din 1803,
Martie 20 i.intio carte de judecat din 1817, in Uricariul 6
p. 259 i 311-312. Este rezumat, dupil Condica K nr. 371 fila
154, dela Arhiv. Stat. Iai i de I. Bogdan, D. $t. I p. 39-40 :
altul cu data greitii 18 Oct. 1456, in care se spune c Ste-
www.digibuc.ro
2 1456

fan confirmil aceluias Moranciu saint intreg Bucsesti),


cumpiirat dela un unchitz al stiu si dela Ritrascu, fiii lui
Danciul Rosul, cu 60 de zloti tiltgresti". Este numai pomenit
in I. Bogdan, D. St. I p. 69. Documentul de mai sus 1-am
publicat si in M. Costiichescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p.
588-589, cu ocazia documeniului din 1456 Septemvrie 20, dela
Petru Voevod, relativ la acelas sat.
Cu privire la data de an ea este foarte probabil gre-
situl. In lipsa. originalului nu pot stie care e data de an a-
deviirata. La 1456 Octomvrie 18, Domn al Moldovei era
Petru Aron. In 6965 (1457) Aprilie 1, Petra Voevod scrie, din
Suceava, lui Mujilo Buceatchi, staroste de Sneatin, Colomeia
Coropet, i lui Bartos Buceatchi, din Iazloviit, staroste de
Podolia, ntre altele, i de nelinitea i, nepacea din partea
Muntenilor, Ungurilor si a Togtocomani1or", pentru care cere
interventia Polonilor 1. Si prevedea i nevoia : s6 iesim din
Tara noastril, atunci noui i Doamnei noastre i panilor
slugilor . . . stt ne fie deschise orasele Buceaci i Coropet
Sneatin i Colomeia i pretutindeni . . .2. Se vede limpede
c Stefan cel Mare venia eu oaste asupdt-i. Lucrurile se des-
fiisurtt fiipede, dici in ziva de 12 Aprilie Stefan ocupii tro-
nul Moldovei 3.

1 M. Costilchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 809, 812 : 2 Gm'iGmx no-


eno(n, HAM H p.1A010 CHOE10 01:HHHHTH H(M) A1H(p) H HOKOH w(T)
/;) H w(T) OVI.OpK H w(T) To(r)Toto4%miogii(9).
2 Ibid. 2 p. 811, 813 : EkIHTH HA(A.1) H(C) HLiIIICH SCAIAH, TO 1')AH
HA(A1) H Ku-km*1 HAII1611 H nano(Ln) H CAll'A(M) . . . WTKOOEHA . . .
EVtlit(q) H K011011601,) H CHrliTH(H) H KOAOA11.11i't H RCSAe.
3 Aproape toate Otele vechi intiiresc acest lucru. Astfel Letopiselul
dela Bistrifa :
KATO A1(C)H,A a(n) ii g rro(p) KHAH(K) flpi*HAH CTE-
Atili KOEKOM Ciik 110(1')AAHA 1306KOAH liLt ApOHA KOHKOAH liLt MIACTO
HAfillikAHAIOE KOA(C)Kk S AOMKE[11H H KKHA1OHCE CT4allit ROE110
R(NSYfet0 [pare a fi s(c)I6w] mn(c)Tho H npmia T) CKHHTOK AtO(A),A,AKCIMI.
[In anul 6965, luna Aprilie 12, in Mar(ia mare, veni Stefan Voevod, fini lui
Bogdan N oevod, asupra lui Aron Voevod la locul numit Hreasca, in Doljesti,
birui Stefan Voevod, cu ajutorul lui Dumnezeu, i lu schiptrul moldo-
venesch la I. Bogdan, Cronice inedite p. III (p1an5a fotograficii) i 37. Ibid.
p. 51, I. Bogdan traduce greit pe KTOpHHKit KEAHKk prin Joia mare, in loc
de Marfia mare, i pe S A010K61-1111 prin : lung Doljesti. in loc de : in Doi-
jesti. Ibid. p. 71, I. Bogdan zice c KTOVIHKK REAHKK pentru HETKOKTOKK
KEAHKK este o grealri de copist in analele bistrifene".In Cronica moldo-
polonli : anno 6965 Augusti 12 w wielki czuartek przisedl od Moltansky
(ziemie Stephan voieuoda sin Bogdana voieuodi [In anul 6965 August 12,
in joia mare, a venit, din Tara Munteneasca, Stefan Voevod, fiul lui I3ogdan

www.digibuc.ro
1456 3

Voevodb in I. Bogdan, Cronice inedite p. 121, Vechile cronice mold. p. 174,


224. In Letopiseful lui Azarie K Apo At& All. KS 116<miKKIH) 116(T-
KOSTO)K, ripTuAe WT MOIrEITIAH CT64sAH KO6KOAA, ChIHIt KOrAAHA K06-
KOAH, H CSTKOOH 1101K06 IlOwkMA61-116 HA AOWHA HA C6O6TH, HA THUM
VAonat6ip; KTOOKI F1060H CSTKOOH CS IMM oy AMIKOIr, H HAK KS3-
MOM CTOSAH KO6KOAA. HO TOM me CSEOA CA RSA 36AM/A CS CUA-
"T1H11.1HA1 MHTOOHOMITOM IWO ,0,6WKTHCTOM H CS nomotpim KOMIX no-
MASALLIM ero Ha rocnoAcTito HA eep6TH HA6M6 HM61101f6T M'keTO
TO A606FITAT6 H AO cen-k. H HAWK CKVHTOH MOAAAKCKOH 36MAH
[In anul 6965 Aprilie 12, in Joia mare, veni dela Munteni Stefan Voevod, fiul lui
Bogdan Voevod, i facu ntia biruinta asupra lui Aron, la Siretiu, in tina dela
Doljesti; a doua lupta a dat-o cu dansul la Arbic i iarasi a biruit Stefan Voevod.
Iar dupa aceia se aduna toatii Tara cu preasfintitul Mitropolit chir Teoctist si
cu ajutorul lui Dumnezeu II linseed la domnie, pe Sireti, unde .se numeste
locul acesta Dereptate i pan g. acumal, in I. Bogdan, Letopisetul lui Azarie,
in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 31 (1909), sect. ist. p. 91 si 126.In Cro-
nica dela Putna KS AtTO SH,A6 Awkcaaka AHOHATA Ki. KS KeMIKKIH 116T-
KOST0KK CTe$AHK K06KOAA, MINK 601',A,4(HA> KO6KOAKI, nphim OTS
MOVIIT*Hlt H CSTKOOH ripsKo nos-kmmifie HA ApOHA KO6KOAKI HA CH-
p6r.k, Ha THUM Olf A0ANSEII1H, KTOOKIH e ROH CSTKOOH CS HHANK
ov apsmicoy H HAK1d KISM0M6 K0MI6MK HOM011ifeANK eTe*MIK K06K0AA.
HO TOM,. CS6p/I CA CS ClitTA'kH WHMK MHTOOHOAHTOMK [WA A60K-
THCTOMK KU* 36MAt H H0MA3A ero HA rocnomTKo HA cupe'rk, H-
A6M6 HA61101(6Tk CRt A60611TAT6 AO cero AKH6 H HjAHMTK cioirrrpH
MOAAAKCKWM 36MA, la I. Bogdan, Vechile cronice mold. p. 144, 194,
253, 254. Textul din aceast cronica este foarte asemlinator cu cel din Le-
topisetul lui Azarie.In Cronica breuiter scripta p. 92 : In dem jar, als man
schreybt nach Christi geburt 1437 in monde Aprilis am dem XI tag an
eynem dynstang in der Carwochen vor Osteren do ist kumen Stephanus
voyvoda eyn sune Bognes voyvoda, der mit cleyner macht kam mit den
montanem und mit den nyderen lenden als 6 thausend man. Vnd komen
auff Aaron voyvoda an eynem pache ader wasser mit dem namen Hresska
bei der Dolschecht. Do hat Stephan voyvoda den Aaron voyvoda geslagen
zuss dem land, vnd ist selbst her blyben mit macht. Ibid. i notele.In cea
mai veche Cronica scrisa in romaneste, a lui Grigorie Ureche : Dupa doi
ani a domniei lui Petra Voda Aron, radicatu-s'au dela tam. munteneasca Ste-
fan Voda, feciorul lui Bogdan Voda, cu multa multime de oaste munteneasca,
si din taril adunati, si au intrat in tail. Si silind spre scaunul Sucevei, i-au
esit inainte Petru Vod Aron pre Siret, la sat la Doljesti, la Tina, i s'au
lovit in ziva de Joi-mari, Aprilie 12, i infranse Stefan Voda pre Aron, Ci
Aron Voda nu se !ask' cu atata, ci de iznoav s'au bulucit, si al doilea rand
se lovi cu Stefan Vodtt la Orbic, i iarasi izbandi Stefan Voda. Deci
Stefan Voda strans-au boerii trii i mari i mici i alta curte marunt, din-
preuna cu mitropolitul Theoctist i cu multi calugri, la locul ce se cheama
Direptate, i i-au intrebat pre toti, este cu voia lor tuturor sa le fie domn.
.

Iara ei cu totii au strigat inteun glas : In multi ani dela Dumnezeu s dom-
nesti $i de aci cu totii l-au radicat domn cu voia tuturor, i l-au pornazuit
spre domnie mitropolitul Theoctist, si de acolea lua Stefan Voda steagul ilrii
Moldovei, si se duse la scaunul Sucevei", in Letopiseful Tttrii Moldovei
'Anal la Aron Voda, Bucuresti 1916, ed. C. Giurescu p. 42-43. Cp. I. N. Po-
povici, Chronique de Gligorie Ureche, Bucarest 1911, p. 37-38. Un manuscris
are in loc de Doljesti : Joldesti pre Siret. In Letopisitile Trii Moldovii pu-
blicate de M. Kogalniceanu, ed. I, Iasi, 1852, 1 p. 118 : la sat la Joldesti
pre Siret, la tina".
Cu privire la stirile de mai sus, raman nc unele lucruri de lamurit.

www.digibuc.ro
1456

Sigur crt prima ciocnire intre $tefan Vodti. cu Petru Aron a avut loc in ziva
de 12 Aprilie a anului 1437, care zi cade Marti, in stiptilmilna mare, inaintea
Pastelor, asa cum e in Letopiseful dela Bistrita si in Cronica breuiter scripta.
CII in 1457, 12 Aprilie cade Marti, vezi A. Giry, Manuel de Diplomatique,
Paris 1894, p. 201 si 248, F. Riihl, Chronologie des Mittelalters und der Neu-
zeit, Berlin 1897, p. 285, II, Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des
deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannower 1922 p. 190 si Dr. Szent-
ptery Imre, Oklevltani naptdr, 1912, p. 110. Cp. pentru aceasta obsen atie
5i I. VIrtdescu, Isvoarele p. 63, 103 si 133, si acelas, Inceputul p. 445, 433
Olgierd Grka in Cronica breuiter scripta p. 92, nota 2. Cp. si I. Ursu. Ste-
fan cel Mare, Bucuresti 1925 p. 12-13. August 12 din Cronica Moldopolonri,
in loc de Aprilie 12, s'ar explica prin aceia cli autorul Cronicei va fi con-
fundat pe 411) din manuscrisul ce 1-a avut inainte cu Zilei de Joia
mare din Cronica Moldopolonrt, din Letopisetul lui Azarie, din Cro-
nica dela Putna, din Cronica lui Ureche ii conrespunde 14 Aprilie.
Aceasta va fi fiind ziva ciocniret a doua, de dupd cea dela Doljesti
dela Orbic, dintre $tefan cel Mare si Petru Aron. In vre-o redactie
primitivii a Cronicei, care a servit de baza celor ce s'au pdstrat, vor fi fost
amndourt datele : Martin mare, 12 Aprilie pentru Doljesti, i Joia mare 14-
Aprilie pentru Orbic. Din ele copistii ulteriori vor fi pierdut, din nebrigare
de seamd, 14 Aprilie, rrimnnd apoi &A. se intrebuinteze ziva de 12 Aprilie.
cnd pentru Marlin mare, cnd pentru Joia mare. $i tot asa, apoi s'a pier-
dut stirea de datri, pentru lupta dela Orbic. I. Minea, Letopisetele, in Cer-
cetgri ist. anul 1 (1925) p. 231-232 zice cd : este eroare de copist 12
Aprilie in loc de 14 Aprilie, in care zi a crizut Joia mare dinaintea Pastilor
anului 1457 Se poate admite cil deoarece suntem in fala unei
prescurtate a vechiului letopiset, lupta dela Doljeti sil fi fost la 12 Aprilie,
iar cea dela Orbic la 14 ale aceleeas luni si tot in acea zi pe cfimpul de
ritzboiu, care a ajuns cfimp de dreptate dumnezeiascil fata de Petra Aron,
in Joia mare, Stefan a fost uns ca domn al Moldovei".Data de Xl, din Cro-
nica breuiter scripta, p. 92 este gresalri a copistului in loc de XII.
Prima luptti intre cei doi rivali s'a dat la Doljesti, dupd Letopisetul
dela Bistrita, dupii cel al lui Azarie, Cronica dela Putna, Cronica breuiter
scripta si dupii Cronica lui Ureche. Satul este arittat pe Sireti in Letopisetul
lui Azarie, in Cronica dela Putna i in Cronica lui Ureche. Este deci satul
Doljesti din jud. Roman, asezat in adevrtr pe Sireti lind, stat. p, 299. I larta
stat. major, plansele Tilrgu-Frumos si Roman]. Satul trebuie sa fie foarte
echiu, desi nu se gilseste pomenit deck relativ trziu. Asa in 7123 (1615)
Martie 24, cnd se pomeneste si un ispisoc de cumpariltura dela Joan Ar-
meanul Voevod asupra satului : A0A)KelpH HA AAHdYwiN H CY HACT WT-
eras . . . 8 ROAOCTH 1110A1AHCKOH IlIasd. Arh. Ist. 11 p. 158, M. Costrt-
chescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 227. Cp. si Ghib. revista Teodor Co-
drescu (Iasi), 1 (1916) p. 541. Doljesti din Letopisetul dela Bistrita. artitat ca
loc unde a fost inmormntat Sandrea portarul, cumnatul lui Stefan A oda,
crizut in lupta cu Muntenii, dela Rilbnic, in 1481 Iulie 8, este o greala in
loc de Dolhesti, unde se afla mormintele familiei Siindrea. Observ cu aceastd
ocazie ea: norpen6(i1) siti(cT) S WH,A CR061'0 8 Ao(*R6(41)trebue tradus
cu: a fost inmormntat la tatrd sulu, in Doljet,ti si nu ; ezi
I. Bogdan, Cronice inedite plans,a XI, p. 42, 57, 75, Letopisetul litrii Mol-
dovei palm la Aron Voda, ed. C. Giurescu, Bucuresti, 1916, p. 65 : Dol-
besti", I. Bogdan, D. $t. 2 p. 196-197 ; N. Iorga, Inscriptii 1 p. 63 ; G. Bals.
Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul, corn. mon. ist. anul 18 (1923), p. 129, 287.
Locul luptei e determinat si prin cuvntul find, in Letopisetul lui Azarie.
in Cronica dela Putna i in Cronica lui Ureche, ce inseamna glod, mlastinii.
$i in adeviir la sud de Doljesti si la nord de Sagna, nu departe de Sireti,
pe teritorul mosiei Bilra, numitd pe vremea lui Alexandru cel Bun. Fun-
denii, se did i Pilraul Glodos, pomenit i In hotarnica satului Fundeni
in uricul dela Alexandru Voevod, din 6956 (1428) Septum rie 3 : M KI1414

www.digibuc.ro
1456 5

KOVIGOKHHOV AO ri10(A).w(T)11611161.11H Olf 11(H)4s0V(11)AISTSA la margi-


nea codrului, 'Ana la Glodul dela Negresti, in Infundatura [M. Costchescu,
Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 224-227 si Harfi le stat major, plansele Targu-
Frumos si Roman]. Alta determinare este locul numit Hreasc sau IIreasca,
in Letopisejul dela Bistrija, iar in Cronica breuiter scripta aril-tat ca parau
sau apa. Nu este vorba de un sat cu acest nume. Hreasc este cred cuvan-
tul malorus xpAcTica, totuna cu xpsllu, rus XIMMVID, cartilage si cu 1116-
geint, dcnimbres, blocage, blocaille, bulgar parrs, arbrisseau, arbuste, sarb
PACT, chne,ar insemna deci stufis, spinaris, huceag, ramasija de padure
[cp. I. Bogdan, Cronice inedite p. 71] i ar fi de pus poate in legatura cu
unul din numele locurilor, pe care s'au intemeiat satele Buruenesti, MAW
Rchiteni, de pe langa Doljesti. Sate le cu numele Hreasca, din Moldova,
cel din cora. Pogana, jud. Tutova, cel din lid. Dorohoi i cel din jud.
Baia, stint toate departe de Sireti [Ind. stat. p. 394, 39. 148 si 607. Vezi
M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 46, 48, 49]. Unul din manus-
crisele ce cuprind cea mai veche cronica romaneasea are Joldesti in loc
de Doljesti [cp. si Letopiseful Tara Moldovei pana la Aron Voda, ed. C.
Giurescu. Bucuresti, 1916, p. 42, randul 36, si 1. N. Popovici, Chronique de
Gligorie Ureache, Bucarest 1911 p. 38 : la sat la Joldesti pre Sireatiu"]. Ar
putea face pe cineva sa se gandiasca [A. D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 3, vol.
4 p. 270 : ..Petru Aron sa fi iesit la razboiu tocmai la Joldesti in
jinutul Botosanilor . . .", dupa ce ibid. p. 11 se pare ca e pentru Doljestij
la satul Joldesti, din corn. Fantanele, jud. Botosani, asezat pe Sireti [Ind.
slat. p. 64, 619, Harta stat. major, plansa Dolhasca]. Acesta este si el sat
vechiu, identificat cu satul din uricul din 6941 (1433) Noemvrie 16: HA liMia
MIHM-ll'IHUK AKOlik [M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 594-596,
1 p. 369-371]. Ar putea crede cineva aceasta cu atat mai mult cu tat si aici
este valea Glodinoasa i valea Glodului, conrespunzatoare satului Glodeani,
din uricul din 1433 si cuvantului fink' din cronici. Dar, dupa aratrile iz-
voarelor aduse mai sus, Stefan fiind biruitor, nu ne-am putea explica retra-
gerea lui, atat de mult spre sud, ca a doua lupta s se dea la Orbic, caci
aceasta este a doua localitate a luptei dintre Stefan Vod i Petru Aron.
Locul acesta se numeste Arbic in Letopisejul lui Azarie i in Cronica dela
Putna, iar in Cronica lui Ureche, Orbic. Este vorba de Oral"' Orbic din
Neamj, care e pomenit din vechi vremuri. Asa in 6937 (1429) Iunie 3:
14A WfistiK8 [M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 269, 273-2741, in
6946 (1438) Noemvrie 9 [ibid. 2 p. 30-311, iar in documentele din vremea lui
Stefan cel Mare e numit chiar Oarbic, forma apropiat . de apRHK, asa de
ex. in 6988 (1480) Septemvrie 11 : iia wg84ilIfie WAOGIIKOK"k [I. Bogdan, D.
St. I p. 244-2451, si in 6999 (1491) Octomvrie 15 : HA ScVie WAOKHKOKE
[ibid. p. 472-473]. Si satele Orbic din com. Buhusi i Costisa din jud.Neamj
(acesta din urma numit i Harlitesti) sant se pare foarte vechi. Unul din ele
este pornenit intr'un uric din 7098 (1590) Mai 13, dela Petru Voevod, prin
care se intareste lui Ciolpan sulijasul jumatate de sat din Orbic, cumparata
dela Mihaila i Fratij, feciorii lui Ghedeon, nepoji lui Margeni, strnepoji
Marinii i lui MihiI Moinescul [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2
p. 30, 419 ; Frimzescu, Dicjionar topografic p. 334 ; Dicj. statistic al Romaniei,
13ucuresti 1915 2 p. 628 ; Harta stat. major, plansa Buliu. In Ind. stat. lip-
seste].Dela Doljesti, desi biruitor, Stefan Voda s'a retras destul de mutt
spre sud i apoi spre apus, catra Bistrija i munfi, ca sa-si asigure retra-
gerea, in caz de infrangere [ffrfile stat. major, plansele Targu-Frumos, Ro-
man, Icusesti, Bozieni i Buhus]. Se vede c nici forfele militare ale riva-
lului, Petru Aron, nu erau de disprejuit si se desprinde aceasta poate si din
vorbele Cronicarului ; ci Aron Voda nu se rasa cu atata, ci de iznoava s'ail
bulucit si al doilea rand se lovi cu Stefan Voda Ia Orbic".
Nelamurit este si locul Dereptate", pe Sireti, unde a fost ales de Tara
uns ca Doran, de Cara Teoctist mitropolitul, Stefan Voda, aratat in Le-
www.digibuc.ro
6 1456

topisetul lui Azarie, in Cronica dela Putna i in Cronica lui Ureche. Istoricii
nostri, vorbind de dnsul, nu calla s-I arate unde vine.Nu e de nesocotit
parerea lui Papadopol-Callimach, in Anal. Acad. Rom. torn. 10 (1889) p. 22,
ca numele.localitatii este in legatura cu numele unui Luca Dereptate, pome-
nit in niste documente dela Mircesti [cp. si I. Bogdan, Vechile cronice mold.
p. 254]. lntfun uric din 7036 (1528) Martie 18, Petru Voevod intaria lui Luca
Direptate i surorii sale, Anusca, satele Cozmesti i Mircesti, pe Sireii. Luca
Direptate este pomenit i inteun uric din 7077 (1569) Iulie 13, dela Bogdan
Voevod, cnd se intaresc fiicelor lui Luca Dereptate aceleasi sate [M. Cos-
tachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 538-539]. N'ar fi de mirare ca acest
Luca Direptate sa-si aiba numele Direptate" dela bunul sau, din nefericire
necunoscut. Buna lui Luca Direptate, Stana, avea uric de intaritura asupra
satelor Cozmesti si Mircesti dela Stefan cel Mare. Si acest presupus Direp-
tate din vremea lui Stefan cel Mare poate sa-si aiba numele dela cmpia
Direptate. Aceast presupunere m ademeneste cu alt mai mult cu cat sa-
tele Mircesti i Cozmesti, acesta un lost catun langa Mircesti [Frunzescu,
Dictionar topografic p. 137], vin chiar 11)6 Sireti, lang' Rachiteni si in fata
Doljestilor [Harta stat. major, plansa Targu-Frumos.Cp. insa N. Iorga, Is-
toria bis. rom. ed. 2, vol. 1 p. 90, ca locul se numea Direptate, caci acolo
se ucideau osanditii].
Stefan Voda a venit dela Munteni, dupa Letopiseful lui Azarie si Cro-
nica dela Patna, dela Tara Munteneasca, cu multa multime de oaste munteneasca
i din Wei adunati, dupa Cronica Jul Ureche, cu o putere mica, cu Mun-
teni i cu Tara de jos, ca la 6000 de oameni", dupa Cronica breuiter scripta.
Informatia data de izvorul din urma mai ales e de mare important, caci
aceasta informatie e fixat la 1502. deci numai la 45 ani, dupa petrecerea
faptului. Stefan Vod a venit din Tara Munteneasca si cu ajutor de acolo.
Inca inainte de 1457 Aprilie 12, cnd se ciocni intiiia oara cu Petru Aron,
trebuie s presupunem c Stefan Voda atrasese de partea sa o parte cel
putin din Moldova de jos, care i dadu si *tor de oaste. La aceasta vor
fi contribuit poate nu putin i rudele sale, de prin partile Trotusului si ale
Bacului. Caci aici la Borzesti, dupa legenda, e leaganul de familie al Voe-
vodului. Aceasta poate e una din cauzele care it va fi fcut pe Stefan cel
Mare sa radice impreuna cu fiul sau Alexandru, in anul 7001 (1493) Iulie 9
7002 (1494) Octomvrie 12, biserica din acest sat [G. BalS, Bisericile lui
Stefan cel Mare, in Bul, corn. mon. ist. anul 18 (1925) p. 86-87; (2. I. Istrati,
Biserica i podul din Borzesti. in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 26 (1904),
sect. ist. p. 263, 273, stampa III ; Melchisedec, Notite ist. si arh. p. 125 ; N.
Iorga, Inscriptii I p. 26, Istoria lui Stefan cel Mare p. 306-307 ; I. Ursu, Is-
toria lui Stefan cel Mare, Bucuresti, 1925. P. 8, 409]. Nu e bit Ampliitor poate
nici faptul c la aceasta biserica a &Omit Stefan Vod in 7003 (1495) No-
emvrie 3 un teiroevanghel, in care Domnul se arat fiul lui Bogdan Voe-
vod si al Oftei" K ti,ptcw(k) w(T) sw(p)setpti 114 ToTtiS(in) ca s-i
fie pomenire neclintita, cat va fi aceast biserica" [M. Cosfchescu, Doc.
Mold. in. St. M. II, 755. Observ cu aceast ocazie c acesta e al patrulea
loc, pe langd pomelnicul dela Pobrata, cel dela Bistrita si cel de pe piatra
de mormnt dela Probota, unde se gaseste numele Oltei, mama lui Stefan
A oevod, Melchisedec, Notite ist. i arh. p. 153 (Bogdan Voevod. Maria
Doamna Olteanca) ; N. Iorga, Inscriptii 1 p. 61; G. Bals, Bisericile lui Stefan
cel Mare in Bul. corn. mon. ist. anul 18 (1925), p. 290 si Bisericile Moldo-
venesti din veacul al XVI, in Bul. com. mon. ist. anul 21 (1928), p. 343 ;
Melchisedec, Inscriptiunea dela Ritzboieni, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom.
7 (1885) sect. ist. p. 184, 192 ; St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. 147. In I. Mi-
nea, Pomelnicul dela M-rea Bistrita, in Cercetari ist. (Iasi), anul 5-7 (1929-
1931) p. 346 lipseste. Este ins, dup disculia din Cercefri ist. (Iasi), anul
8-9 (1932-1933) nr. 1 p. 70: Ni se spune c Stefan era fiul lui Bogdan Vocla, po-
menit special si mai inainte doamnei Oltea". Maria, aratata ca mama
a lui Stefan Voda, in uricul din 6974 (1466) Iulie 9 : s j MU'S H 3.1 cna-

www.digibuc.ro
1456 7

Mac CK1iT4:110-1HKIIIt1ly0 110A,HTEirk HAIII6TO KOKKOM


Asills H 3A CHACKIII6 mer6pH poate fi aceiad Oltea, eu
numele de calugarie Maria, lucru ce pare a iesi din Maria Doamna Olteanca,
daca nu cumva in forma primilivrt va fi fost : Maria Doamna, [ 01-
teanca, ezi A. D. Xenopol, 1st. Rom. ed. 3, vol. 4 p. 110. Cp. N. Iorga, Istoria
lui Stefan cel Mare p. 44; D. Onciul, Din lstoria Romfiniei,Bucure,ti, 1914,
p. 4' ; M. Costachescu, Observari istorice cu privire la neamul lui Stefan
cel Mare, Ia5i p. 4; I. Minea, Cercetari ist. (Ia$i), anul 8-9 (1932-1933) p. 70. Maria
poate fi insa Doamna legitimil a lui Bogdan Voevod, pe cand Oltea a fost
cea nelegitima, mama dreapla a lui Stefan cel Mare, cealalia viirega.
I. Ursu, lstoria lui Stefan cel Mare, 13ucurezti 1923, p. 451 crede ca Oltea
e prelinsa mama a lui Stefan". Cp. ibid. p. 8, 427-429 : Noi nu putem sa
dam mamei eroului alt nume decal cel pe care 1-a dat el insu$i : Maria".
Sa se observe apoi ca pomenirea Mariei se face inieo danie catra Manas-
tirea Probota, ca e aratata ca moarta in 1466 Hie 9, ca Oltea e inmormn-
taia in Probota 5i a murit in 6973 (1465) Noemvrie 41.
o intrebare, la care nu se poate ruispunde insa cu iaformaliile cripa-
fate in istorie pana acuma, e prin cine exista dacii exista aceasta lega-
tura a lui Stefan eel Mare cu regiunea Borzestilor, mai bine zis a Trotuwlui,
a Bacaului ? Prin mama sa, Doamna Oltea ? Dar nu %Aim mare lucru cu
privire la ea. Ca era din Muntenia sau din Oltenia i cri Bogdan Voe-
od a cunoscut-o pe cand era acolo in refugiu, nu rezulta de nicairi [cp.
N. Iorga, lstoria lui Stefan cel Mare p. 44, Stud. i Doc. 6 p. 531 ; D. On-
ciul, Din Istoria Romniei, Bucuresti, 1914, p. 4S : prin mama sa Oltea-
Maria, stranepot al Basarabilor, $tefan . . ."; V. Prirvan, Alexandrel Vodrt
si Bogdan .1 oda, Bucureti, 1904, p. 37 ; St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. 147 ;
M. Costachescu, Observari istorice cu privire la neamul lui Stefan cel Mare
p. 41. In Moldova de jos era un linut i un sat, poate, Olteni", pomenit in
6943 (1435) Septemvrie 1 : tvivricum, in 7007 (1499) Noemvrie 14 : KR wn-
Tiallo, in 7022 (1514) Dechemvrie 17 : Oltenii, in 7037 (1529) Martie 17 :
pustielate In Olteni, in 7054 (1546) Mai 15 : 8 GATicliox- [M. Costachescu,
Doc. Mold. in $t. M. 2 p. 339, 683, 685, 338, 534, 302, 56], dar
gcesta nu ne poate da nici o lrimurire en privire la originea Oltei.Proba-
bil ca boerul laicu era fratele Oltei. El e pomenit ca unchiul lui Stefan
cel Mare de doua ori si anume in uricul din 6975 (1467) Ianuarie 1 : K. n.
01,7HKA HAIIIGI'0 [I. Bogdan, D. 5t, 1 p. 117] i cel din 6980 (1472)
Octoml rie 8 : . . 8cn AS HOKOpHIIH Kk r1,01110(V> pSco(v)Aott
111111KHdie .

WT itm0-16111H, TOPAH KOAH HO1'011HAH H fillHKVIM6 fltIhl Kilt1HK8AL1 SHKA


HAiticro privilegiile . . . toate i-au ars in casa Rusului din Floce,?ti, a-
tunci cand au al..; si privilegiile panului Vlaicul, unchiul nostru [ibid. 1 p.
177 . Numele \ laical, neobicinuit in Moldova, nu e convingator, pentru ori-
ginea lui munteneasca. Si el, ca si Bogdan Voevod, tatal lui Stefan cel Mare,
va fi lost un pribeag din Moldova i revenit in MoldoN a. odala cu $tefan
cel Mare, in al carui divan il gasim dela inceput, din 6965 (1457) Septemvrie
8 pana in 6975 (1467) Ianuar 30, ca parcalab de Cetatea Alba [I. Bogdan,
D. St. 1 p. 4, 2 p. 544 i Glib. in Revista Arhivelor, Bucureti 1 (1923) p.
117, uneori apare numai numele lara epitetul de parcalabb apoi din 6973
(1467) Septeim rie 11 pram la 6988 (1480) Septemsrie 15, ca parcalab sau
staroste de I lotin [E. Bogdan, D. St. 1 p. 120-246, 2 p. 544, uneori numai
cu numele Vlaicur, uneori numai cu epitetul de parcalab, de multe ori
insolit de fail sau, Duma], din 69S9 (1481) Fevruarie 1 apare ca parcalab de
Orhei, alaturi de liul sau, Duma [I. Bogdan, D. $6 1 p. 249, 2 p. 544]. Ul-
tima oara apare in 6992 (1484) Iunie 8 [ibid. 1 p. 2881. Daca numele lui,
I laicuF, e muntenesc, numele fiului sau, Duma, e moldovenese. Acesta apare
inert din 6976 (1468) Septemvrie 12, In divanul lui Stefan Voda, inpreuna cu
tatal s.tu [I. Bogdan, D. $t. 1 p. 128, 2 p. 5131. Ca sa apara in di\ an in 1468,
el trebuia, in acest an, sa aiba cel pufin 20 de ani i e greu de admis, ca
www.digibuc.ro
8 1456

muntean de origine, nscut in Muntenia, pe la 1448, sA poarte acest nume


Oat de moldovenesc, Duma, obicinuit in neamul lui Stefan cel Mare, un De-
pot de sor . al sau, numindu-se, cum vom vedea, Dumsa, Dump, postel-
nicul. Dar unele date, desi cu totul sigure, ne-ar arata ea laicul e
moldovean de origine. Asa intr'un uric din 6,74 (1466) $tefan Voievod in-
treste boierului Vlaicul o seliste la ChisinAu, la fntna Albisoara, curnpA-
ratA dela Toader, feciorul lui Fedor, si dela Fedorel, drept 120 de zloti ta-
tAresti lE. Bogdan, D. $t. 1 p. 116]. Vorbindu-se, probabil, de acelas loc, in-
tr'un uric din 7084 (1576) Aprilie 25 se spune c : KACSTKA, AO(11)KA Ma-
pilaf, 111181CA 6011MH(H) 611(11)WH Kli(C)T*11HHIC, work HM6HOKA(1) no
AAHHW6(C)Will 411(11) elmore, HtYkSHogaTa KAALIKSAA . . . npomaa C11010
11SIAR010 -W(T)111114$ H AtAHHHS e(A)Ho C6AO, FIA HAAt KI4111H1168A HA
RRKS, S 11010(CT) AP1S111H010, H CR MAHHI4 S !ERRS HC111311KHA6 HA HOT-
K px(m)Aelfi6, lijo HAU(A) flp*A-kAA 611 1111A(11)1C8A W(T) cTaparo CT6-
$AllA 110660(A), Vasutca, fiica Marici, nepoata lui Ieremia, fost vis-
ternic, care s'a numit dup cinul cAlugAresc Evloghie, strnepoata lui Vlai-
cul . . . a vndut a sa dreaptA ocin i mosie, un sat, anume Chisineul pe
Bc, in tinutul Lapusnei, i cu mori In Bc, din privilegiu de infritufg, ce
a avut strbunul ei Vlaicul, dela bAtrnut Stefan Voevod II. Halipa in
Trudi bessar. gubern. ucen. arh. kommissii i p. 171]. Acelas lucru se spune
inteun uric din 7125 (1616) Noemvrie 29 [ibid. p, 1731. De altfel, Ieremia
visternicul cumpr i alt loc in aceast . parte, cum se vede din uricul din
7025 (1517) Dechemvrie 15 II. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 751
si din cel din 7035 (1527) Fevruarie 12 R. Minea, in Cercetri ist. (Iasi), a-
nul 42 (1929) p. 217-2191. Rezult. cleremia visternicul este fiul lui Vlaicul,
Dar inteun uric din 7007 (1499) Noemvrie 20, Stefan cel Mare, cumparnd
satul Giulesti, din tinutul Neamtului, pe praul Negru, Il dilruieste boerului
Ieremia visternic, pe care-1 numeste fiut lui Gales: Hams cart; Ham% epH-
Mil0 RHCT-kpHHKA, CIAHA rAA61111011A J, Bogdan, D. St. 2 p. 144-145]. Deci
Vlaicul se numea Vlaicul Gales, Gales fiind numele tatlui i poate i al
Oltei. Acest Gales cred e este totuna cu Gales, pomenil intr'un uric din 6998
(1490) Martie 15. E vorba aici de satele r86illettfill Ha Scm.fe pit.itmlsWa
H MOFIACTH(16 IjIO 6CT HA SCTT6 Af611611,4 . . . H HlutietpIti H
11161.11H H 110/1013HHA WT IISH6111H, PA6 RNA r da61.11 (Gg1ee0ii la gura
RAcAtului i mnstirea ce este la gura Dienetului . . . i PAnce,stii i Hor-
gestii si jumAtate din Muesli, unde a fost Gales II. Bogdan D. St. 1 p. 403-405).
Toate satele de mai sus skit in jud. BacAu (F'runzescu, Dictionar topografic
p. 204 : GAlesesti. Acesta lipseste In Dict. statistic al Romniei, Buc. 1915,
si in Ind. stat. ; Pancestii tot acolo, Frunzescu, cit. p.340; Diet. statistic cit.
p. 70; Ind. stat. p. 32 ; Horgestii asemenea, Frunzescu cit. p. 235 ; Diet. sta-
fistic cit. 1 p.74; Ind. stat. p. 31 ; Nnestii asemenea, Frunzescu, cit. p..308-
109 ; Diet. statistic cit, 1 p. 76 ; Ind, stat. cit. p. 32 ;Harta stat. major, plansa
RAcAciunii-Cgiutul, 1 : 100.000]. SA nu se uite apoi stirea dintr'un uric adus,
mai sus, di in satul Flocesti, in casa Rusului, de pe Tazliul-mare, deci de
prin acelas tinut, arseser i privilegiile unchiului lui Stefan cel Mare, Vlai-
cul. S se tie apoi seam . ea fiul lui Vlaicul, Duma plreglabuI, a avut cn
movie, ce i se intAreste de $tefan cel Mare, prin uricul din 6987 (1479) Mai 14:
C6AA HA HAA6 porom-bali HA CR(16T [I. Bogdan D. $t. 1 p. 226-227],.
azi mosia Rogoazele. din com. BrAtila, ltd. Bacau, foasta a MAnAstirii Taz-
hiului. AceastA mosie era a lui Duma, probabil, dela tatAl sAu.. In aceleasi
prin uricul din 6996 (1488) Aprilie 5, Stefan cel Mare dAruieste lui
Duma parelabul din satele sale WT Hatinig cemg satul Ha Hiwk
rAe BHA * 6TC HA 60PAAHA H CANA C6AIIIVA 8 TOMM6 XOTAPH HA TO-
TOW, HA 111Wk PA6 RNA WAHA WT MOHIIItt, 1110 11AM WCTAAO Tdd MIA
WT KARLIN H WT KH*PHHH 61'0 WAPIA HC flpHRHA6 ACM 1141116PO AAR-

www.digibuc.ro
1456 9

ailHApt1 K06110All - anume mide a fost Fete, pe Bogdana, i o seliste in


acelas hotar, pe Totrus, anume unde a fost Oan dela Moisa, ce ne-au
aceste sate dela Vlcea si dela cneaghina lui, Olga, din privilegiul bu-
nului nostru, Alexandra Voevod R. Bogdan, D. $t. I p. 344-346; M. Costa-
chescu, Doc. mold. in. St. M. 2 p. 164, 171]. Va fi fost i Valcea i enea-
ghina lui, Olga, ruda de a lui Stefan cel Mare, nu pot sae, dar se pare cii
boerul Vlaicul era originar din Moldova de jos.
Mai departe, intrebarea la care se cere un rspuns este dae . nu cumva
Stefan Vod era legat de regiunea Borzestilor, prin teal sail, Bogdan Voevod.
Originea acestuia este si ea invluit, in parte, de mister.E sigur, fiul luiAlexan-
dru eel Bun dar niciodaf . nu apare alturi cu alti fii, in documentele acestuia.
Apare ca frate al lui Ilie Voevod, in 6940 (1432) Ianuarie 4 [M. Costchescu, Doc.
Mold. in. St. M. 1 p. 331, randul 4, p. 332, 336], in 6940 (1432) Ianuarie 17 [ibid. p.
338, rndul 9, p. 3391, in 6941 (1433) Ianuarie 28 [ibid. p. 350, randul 16, p.
351], deci ca fiu al lui Alexandru cel Bun. Ca fiu al lui Alexandru cel Bun
Il arat pe Bogdan Voevod Cronica dela Putna gorAtilik E06130M, Clt1111
aneAampa HOCKOM, OTKI1,11 CT4Sallii KO6K0Ald [I. Bogdan, Vechile cro-
nice mold. p. 144], Cronica moldopolon : Bogdan voieuoda, sin Alex(au)dra
voieuodi [ibid. p. 174 si I. Bogdan, Cronice inedite p. 1211, Cronica ano-
nim [I. Bogdan, Vechile cronice cit. p. 1891 i in Cronica lui Ureche aici
se confund Alexandru cel Bun cu Alexndrel Voevod [Letopisetul Trii
Moldovei pang la Aron Vodii, ed. C. Giurescu, Bucuresti, 1916 p. 35-36].
Asemenea Stefan cel Mare, fiul su, numeste de foarte multe ori pe Alexan-
dru cel Bun bunul silt]. [de ex. I. Bogdan, D. St. I p. 4, 66, 105, 108, 169,
etc., etc.], dupa cum aproape totdeauna in inscriptii el se numeste fiul lui
Bogdan Voevod [cp. de ex. G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bule-
tinul corn. mon. ist. anul 18 (1925), p. 21 ; Kozak, Inschriften p. 58 ; G. Bals
cit. p. 24, 27 ; Kozak cit. p. 45-46 ; G. Bals, cit. p.31 ; Kozak cit. p. 128; G.
Bals cit. p. 34 ;Kozak cit. p. 202 ; G. Bals cit. p. 40 ; ibid. p. 46, 47; ibid.
p. 52, 57 ; ibid. p. 58, 61; ibid. p. 67 ; ibid. p. 68 ; ibid. p. 75. 81 ; ibid. p.
97, 109 ; ibid. p. 117 ; ibid. p. 118 ; ibid. p. 132 ; Kozak cit. p. 198-199 ; G.
Bals, cit. p. 138-139 ; ibid. p. 150-151; ibid. p. 153, 154 ; ibid. p. 156 ; ibid.
p. 157 ; ibid. p. 266-267 ; ibid. p. 278, 281 : ibid. p. 286-287 ; cp. asemenea
1(ozak cit. p. 68, 69, 75, 80, 84, 102-110, 117 ; cp. Melchisedec, Notite ist.
arh. 1, 5, etc., etc. ; acelas, O vizit in Bucovina ; acelas, Inscriptiunea dela
Rzboeni, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom, 7.(1885), sect. ist. p. 171-172 ;
N. Iorga, Inscriptii I p. 3, 5, 38, 41, 43-44 etc.; cp. D. Dan, Mnstirea
Corn. Putna si Cronica Episcopiei de Rduti, etc.I.-In documentele lui Bog-
dan Voevod apare uneori i fiul su, Stefan cel Mare, ca in 6959 (1451) Ju-
lie 31 [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 400], in 6959 (1451) Oc-
tomvrie 17 [ibid. p. 443], in 6958 (1450) Fevruarie 11 [ibid. p. 750].In uricul
din 1451 Julie 31, artat mai sus, Bogdan Voevod numeste i pe Stefan Voe-
vod i Petru Voevod, fratii sai. Iar in documentul din circa 1450 Martie 24,
el numeste pe Alexandru Voevod, tatl su [M. Costchescu, cit. 2 p. 753].
Nu mai este nici o indoiala in privinta originei, dup tat, a lui Bogdan Voe-
vod [cp. ins Melchisedec, O vizit si I. Ursu, Relatiile Moldovei cu Polonia
p. 71, unde se admite a Bogdan Voevod este fiul lui Bogdan, fiul lui Ale-
xandru cel Bun. - Melchisedec revine asupra acestei preri in Tocilescu,
Revista p. istor., arh. i fil. 7 p. 372-373. J. Ursu, Istoria lui Stefan cel Mare,
Bucuresti, 1925, p. 427, revine asemenea Tail su (al lui Stefan cel Mare),
Bogdan al II-lea, a fost fiul legitim al lui Alexandra cel Bun si al sotiei sale,
Marina" ; cp. si V. Parvan, Alexndrel Vod si Bogdan Vod, Bucuresti, 1904,
p. 39-40]. De ce ins Alexandru cel Bun nu-1 numrtr intre fiu i. sai, in do-
cumente ? Era foarte probabil un fiu natural al lui Alexandru cel Bun. Asa
spun cronicarii poloni, Dlugosz i dup el, Miechowski i Ciommer [Dtu-
gosz, Histor. ed. v. II, XIII ; col. 59-60, ed. n. V, XII, 73 ; Miechowski, ed. din
1521, Cracovia p. CCCXII-III, Crommer ed. Basel, 1555 p. 511-512, la N.
Iorga, Studii istorice asupra Chiliei i Cettii Albe, Bucuresti, 1899 p. 102 ;
V. Piirvan, Alexndrel Voda si Bogdan Vod, Bucuresti 1904 p. 39 ; I. Minea,

www.digibuc.ro
10 1456

Informatii le romanesti ale cronicii lui Ian Dlugosz, Iasi, 1926 p. 40 ; P. P.


Panaitescu, Influenta polona in opera si personalitatea cronicarilor Grigore
Ureche i Miron Costin, Acad. Rom. seria 3-a, tom. 4 (1925) sect. ist. p.
2901. Asa se spune i in unele manuscrise, ce cuprind cea mai veche cronica
scrisa in romaneste : n'au fost Bogdan Voda fecior cu cummie, ce copil lui
Alexandru Voda", confundand ins pe Alexandru cel Bun cu Alexandrel
[Letopisetul Trii Moldovei panti. la Aron Vod, ed. C. Giurescu, Bucuresti,
1916 p 35 i Noui Contributiuni la Studiul Cronicilor Moldovene, Bucuresti,
1908 p. 8-9 ; cp. si A. D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 3, vol. 3 p. 141 ; N. Iorga,
Istoria lui Stefan eel Mare p. 43 ; I. Ursu, Istoria cit. p. 427, cum am vazut
mai sus, if crede fiul legitim al lui Alexandru cel Bun].De niciri ins nu
putem stie cine a fost boeroaica, mama lui Bogdan Voevod. Parerea lui I.
lJrsu [loc. cit.] di mama lui Bogdan Voevod e Marina, Doamna lui Alexan-
dru cel Bun, ceeace reese din documentul, prin care Stefan numeste pe
Cneajna mtu, aratnd c e fitica lui Alexandru ti a Marinei" i a Bog-
dan a fost astfel fratele Cneajnei i prin urmare fiu legitim al lui Alexan-
dru cel Bun si al Marinei", nu se poate sustine, [In L Bogdan, D. $t. 1 p. 147 :
TIOTKA HAIM . . . 3/1 POAHT6i1H 6H dileadHAPA K06-
ROM H 3ti A8LHH MAT6I110 6H AAAOHHA H Sd ASHJH H 3c1 SMAI3H6 6H],
caci Chiajna (nu Cneajna) a fost sora lui Bogdan Yoevod, prin -fatal Ale-
xandru cel Bun.Bogdan Voevod a fost si el pribeag in Muntenia uncle Vlad
Dracul tinea pe o nepoata a fugarului" [N. lorga, lstoria cit. p. 44 ; V. Par-
van, Alexndrel cit. p. 37 ; pentru sotia lui Vlad Dracul cp. I. Minea, Vlad
Dracul, in Cercetri ist. anul 41 (1928) p. 1341 si el vine la domnie
tot cu ajutor de prieteni, poate prin aceleasi 'Atli ale Bactiului, pe unde le-
genda pune originea lui $tefan eel Mare [N. Iorga, Istoria cit. p. 45-46 ; V.
Yaryan, Alexandrel cit. p. 37]. Fapt este a Bogdan Voevod, in contra lui
Oleszki, se retrage tot in sud i spre munti, ad Montana confugiens" pen-
tru a-si aduna oaste praedonum et latronum manus", spune suparat Dl'ugosz,
oaste de pe unde au putut", spune Cronica lui Ureche 1V. Parvan cit. p. 42 ;
Letopisetul Tarii Moldovei pang la Aron Vocl, ed. C. Giurescu, Bucuresti,
1916 p. 36 ; I. Minea, Informatiile romanesti ale cronicii lui Ian Dtugosz,
Iasi, 1926, p. 40]. Tot prin partile Borzestilor i avea, se pare, i el poate
si mama lui moiiIe. Bogdana, paraul i satul dela Baal' i Bogdanestii, sant
cred in legatura cu Bogdan, gatal lui Stefan cel Mare [cp. M. Costachescu,
Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 892-893]. Sfarsitul lui tragic, la Rauseni, langa
Suceava, dup o scurt domnie, va fi facut sa nu ni se pastreze mai multe
stiri despre familia lui [cp. M. Costachescu cit. 2 p. 406. Satul R'usenii
dia jos de Suceava inainte de 1425 Mai 12 fusese al boerului Strovici. Cu
aceasta data avem un uric prin care Alexandra cel Bun i d lui Strovici,
in schimbul acestui sat si a celuilalt de pe Jijia si pentra tatari, alte sate
Ibid. 1 p. 173-177. Cui -va fi dat Alexandru cel Bun aceste sate, Rauseni,
putem numai presupune. Cel de pe Jijia if daruieste $tefan Voevod lui Miele,
ca uricul din 6941 (1433) Dechemvrie 14. M. Costchescu cit. 1 p. 373. Cel
din jos de Suceava, la 1425, if va fi dat Alexandru cel Bun lui Mearea, so-
crul su i tathi Doamnei Marina, sau fiului lui Mearea si fratele Doamnei
Marina, boerului Bratul. Cp. M. Costachescu, cit. 1 p. 296 si 2 p, 297, 819.
Asa trebuie indreptat locuf din Letobit)etul dela Bistrita neTo Nt6 K06-
Kom poAl Ciit WTX MilpHHH, AX41.11 Ausptina, I. Bogdan, Cronice inedite
p. 35, 50, In nwros Nt6 R06110(A)41AH(OCIA VV(T) MdfiHHH mural iwk-
Pima, ibid. plansa II. Bratul, boerul, fratele Doamnei si unchiul lui Petru
Voevod, este probabil acel germanus avunculus eiusdem Petri", la care
a fost ucis, la Rauseni, Bogdan Voevod, in ziva de 16 Octomvrie 1451, In-
fr'o Vineri, in zori de zitial. M. Costchescu, cit. 2 p. 406, 831. Asemenea
inscriptia dela biserica din Rauseni, biserica inceputa in 7011 (1503) Sep-
temvrie 8, de catra Stefan cif" Mare si sfarsita de Bogdan Voevod, in 7012
(1504) Septemvrie 18 : Naga CK3A4TH c iu c6(M)

www.digibuc.ro
1456 11

tWkeTrA rAe 61.1(A) SCttlellil rilaKt1 WT1,4 er0 KOrAtIHA BOEBOAH, Kozak,
Inschriften p.117; G. BaI, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul. cont. mon.
ist. anul 18 (1925) p. 117]. Nu se cunoaste nici nfficar mormntul lui. Va fi
flind la Rauseni ? Ar spune-o inscriglia. E la Racjaufi ? Nu este vre-o do-
vad. N. Iorga, Istoria Romnilor in chipuri i icoane, Craiova, p. 18, spune
: fu asezat in biserica de lemn a satului unde pierise". Mai ffirziu, cnd
Stefan, fiul acestui al treilea Bogdan fit Domnul Moldovei, el facu biserica
de piatra din Rauseni . Ins . trupul mortului fu dus la Rd'uff, i acolo
o inscrilia Il aminteste in aceleasi cuvinte ca pe inaintasii si in Scau-
nul Moldovei". Biserica, cura am vazut mai sus, e sfrsita in 1504, Septein-
vrie 18, de Bogdan, fiul Iui Stefan. Inscriplia dela Rdaufi, ins, la care se
face aluzie, are acest cuprins : f 6111`0411CTHRItIll 11 ()COMOHHIKKIH IW) CTE-
*A(FI) 1106110A4 rn(A)ph SeANAH MOAAMICKOH CI1K 110r(A),1114 110e110,1W
136pitcu rpo(s) CSH SHKOV ctroenAS iw nOr(A),111$ 1106H0A* cris
Api goegoivii **4 givk(T) wig m(C)10 pe(if) A (binecinstitorul si de I-Iris-
los iubitorul Io Stefan Voevod, Domnul Tarii Moldovei, fiul lui Bogdan
Voevod, a inpodcibit aceasta groapg unchiului su, Io Bogdan Voevod, fiul
lui Alexandru Voevod, in anul 6988 (1480), luna Ianuarie 30), G. Bals, Bi-
sericile lui Stefan cel Mare, in Bul. corn. mon. ist. anul 18 (1925) p.280-281;
Kozak, Inscriften p. 108; Melchisedec, O visiffi in Bucovina, in Tocilescu,
Revista p. istor., arh., i fil. anul 1, vol. 2 (1883) p. 61 gresit: Sitikoy ; Dan,
Cronica Episcopiei de Rdaufi p. 12. Din analiza cuprinsului inscripliei.
mornffintul nu poate fi ift nici un caz al taffilui lui Stefan cel Mare, Bogdan
Voevod cp. N. Iorga, Stud. i Doc. 6 p. 625, uncle se spune Sapa-
torn]. a pus fr indoial acest SHKOIr pentru WT603, cad acesta e tared. lui
Stefan". La fel Dan loc. cit. Inti este greu de admis o gresala SHIV
in loc de w(T)10 i apoi este i mai greu de suslinut ca in formularea in-
scripliei, in anul 1480, Stefan s se numeascii fiai lui Bogdan Voevod a-
poi mai departe s. spuie ca a infrumusefat aceast groap, presupunem
tatalui salt, fiul lui Alexandru Voevod. Este vorba mai curnd de un
all fiu, necunoscut, al lui Alexandru cel Bun, poate tocmai cel pomenit in
uricile lui Ilie Voevod, ci acesta, n'ar fi in acest caz, Bogdan Voevod, fatal lui
Stefan cel Mare. Unii cred ca. Bogdan Voevod e fiul lui Alexandru, fiul lui
Stefan cel Mare. Vezi Kozak cit. p. 108; N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 625 ;
St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. 185.
Urmncl mai departe lucrurile, mai gsim legturi ale neamului lui
Stefan cel Mare cu Moldova de jos. Cunoastem fralii si. surorile lui. In po-
melnicul dela Bistrita Ii gasim pe toti : Joachim, loan, Crstea, Maria 0 Sora.
Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. 147 ; I. Minea, Pomelnicul dela M-rea Bis-
trif a, in Cercetri ist. anul 5-7 (1929-1931) p. 3461 Altceva nimic nu
stint despre frafii lui Stefan cel Mare. Se pot face numai presupuneri, in ce
priveste pe Iachim. El este poate tatal boerului lui Stefan cel Mare, Petrica.
sau Petre Iachimovici. Acesta e nurnit de dou.a ori in documentele lui Ale-
xndrel Voevod, in 6961 (1453) Iunie 12 [M. Costachescu, Doc. Mold. in. St.
M. 2 p. 468, rndul 14, p. 4691 i in 6961 (1453) Iunie 20 [Thid, p. 473, rn-
dal 8-9, p. 4741. E numit apoi, in divan, in docuraentele lui Stefan, din 6966
(1458) Septemvrie 5 Ong. in 6982 (1474) August 26. Uneori apare sub nu-
mele simplu de Petrica [I. Bogdan, D. St. 2 p. 5341. Rar apare i un frate
al lui Petrie& Vasco, ca. in 6;74 (1466) Septemvrie 15 [ibid. 1 p. 112] si in
6975 (1467) Ianuarie 1: n6111116,1 H Hfltrra 6ro HAMA AKIiIM01111,1H [ibid.
p. 118]. Petra al liii Iachim a cazut sigur in lupta cu Turcii dela Rahova.
In adevr, in pomelnicul dela Bistrifa, la cap. 140 Cesti boiari in rzboiu
cu Turci au perita", gsim i pe Petra a lui Ioachim [I. Minea, Pornelnicul
dela M-rea Bistrifa, in Cercetri, ist. (lasi), anul 8-9 (1932-1933) p. 511. Poate
lachim, al crui drum e pomenit in hotarnica unui pustiu de cealalta parte
a Podragiii", druit de Stefan cel Mare cu uricul din 7000 (1492) Noemvrie 24 :
WkCTO WT EISICTH1111 HO TOI4 CTOPOH11 110,4,j1cIS*, WT Aoportt laKIMOKH

www.digibuc.ro
12 1456

AoOK Ao Tpex- FAOMAM [I. Bogdan, D. $t. 2 p. 4101 Manstirei Patna este
fratele lui $tefan Vaal. A crede aceasta cu atat mai malt cu cat alaturi ca
pustiul acesta in acela uric apare satul $tiubeiul de pe Bcoeu i alaturi cu
acesta este $i satul Petricani, fost, cum vom vedea mai jos, al lui Dumsa
postelnicul, fiul Sorei, sora lui Stefan Vod. Numai cat in aceiasi hotarnicii
ca hotarnici megiesi apar i Dinga pitarul si Iatco Hudici, ruda apropiatk
cu Joachim Hudici, din uricul din 6975 (1467) Ianuarie 10 [I. Bogdan, D. $t.
p. 119 ; M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 291, 450, 848-849].
Daca despre Iachim pot face macar aceast presupunere, despre cel-
lai -doi frafi, Joan si Carstea, nu se stie nimic.
Despre surorile Domnitorului se stie ceva mai mult. Maria a fost m-
ritata eu $andrea, portarul de Suceava. El este aproape fr nici o indoiala
nepotul de fiu al lui $endrea, pomenit ca stapanul satului Dolhesti, Inca din
6906 (1398) Iulie 2, sub Stefan Vocla Musat jM. Costchescu, Doc. Mold. in.
$t. M. 1 p. 16, 19]. Apoi sub Alexandra cel Bun, in 6912 (1404) Iulie 20 [Ibid.
p. 50-51, 2 p. 4871. 5andrea portarul este pomenit in divanul lui $tefan
Voda, din 6987 (1479) Aprilie 29 [I. Bogdan, D. 5t. i p. 2241 si pana in
6989 (1481) Aprilie 20 [ibid. p. 253]. El a cazut in lupta cu epelu, la
Minnie, in 1481 Iulie 8 [Cronica dela Patna : g ATC, ICTMA ri,
ISItICTh pA3SOH C 14/HARAOVIIIEMK HA p6RHHKK H . . . HIHMOHte CTE-
zisAHli 1106HOAd H paaHa HKK H HOC*H6 H 3KIiKh HKk H 136/141/14
csittiovrk g HHK CITIOpH H 111,AHAACTWA Halt. SeArmia nporita ;
Tomk ate KOH Horkige u wamfrk In amil 6989 (1481) Julie 8 a fost
razboi cu Tpalus la Rebnic i . . . Stefan Voevod a biruit si batiindu-i i
i-a taiat i i-a macelrit i multa moarte a facut intrnsii i pe Tapalu I-a
alungat din tara ; In acest razboiu a pierit i $andrea [I. Bogdan, Vechile
cronice mold. p. 147, 254, 2611 ; In Cronica moldopolona : Anno 6989 Iuly
8 bithwa s Czapalussem na Ribnik rzecze w ziemi multansky, i porazil go.
Steffan voieuoda ; tham mu zabith iego hethman Sandra w tej bituie in
anal 6989 lulie 8 a fost rk'zboi cu Tapalus la apa Rabnicului, in Tara Mun-
teneasa si I-a btut Stefan Voevod ; acolo in aceast lupta i-a omorit pe
hatmanul $andrea [ibid. p. 177 si I. Bogdan, Cronice inedite p. 124] ; In le-
topisetul dela Bistrita givk(T) gu,ra io(a) rt Kil(A) 6111(cT) pASKOH CI
AA$HTAHH H CI 1.1,AHAA$W6(An) $ p6EHH(K)... H TO(1')Ad H HIA(14)Mt HAM $
TO(AA) pA(3)16010 H IffIHRHAE(H) sti(c-r) H Rorpea(H) Ilil(CT) s wu,4 CRO6ro
8 Ao(oce(w) in 6989, luna lulie 8, intr'o Duminick fu rzboi cu Mun-
tenu i cu Tapalw la Rebnic . . . i atunci i $andrea dim in acest rkz-
boi i fu dus si ingropat la tatl sail, in Doljesti [I. Bogdan, Cronice ine-
dite plansa X-XI, p. 421 ; In Cronica breuiter scripta R. 107 : 6989. In dem
monet Iulij in dem 16 tag an eynem suntag do hat btephan voyvoda eyn
gross vbe(r)flyssyge schachtinge mit den Czypelusch voyvoda in Montyenen
an eynem wasserr, das heyst der Rybnyg ; vnd Got halff dem Stephan voy-
vode, das er den Czypelusch voyvoda, mit allem seynen folck ser schlug vnd
gewan den streyt vnd der schlug den Czypelusch; vnd satzt den Flade voyvoda
zu eynem heren in Montynen, welchys sun noch heyt lebet vnd her in Montenem
ist. Da wurd auch des Stephan voyvoda schwager der schlagen, Schandro ge-
nand, eyn retlycher rytter,-6989. In luna Iulie, in 16 zile, inteo Duminica, Stefan
Voevod are o mare luptii cu Tepelm Voevod, in Muntenia, la o apa, care se nu-
meste Rabnic; i Dumnezeu a ajutat lui $tefanVoevod, cci el a loyit foarte tare
pe Tepelus Voevod i cu toata ostirea lui si a castigat lapis si a ucis pe Te-
pelus ; si a pus pe Vlad Voevod ca domn in Muntenia, al carui fiu traieste
si azi si e domn in Muntenia. Acolo a fost omorit i cumnatul lui Stefan
Voevod, numit $andru, un bun cavaler [cp. $i N. Iorga in Buletinul Coro.
Ist. 9 (1930) p. 193. Ziva de 16 e gresita, cea de 8 fiind cea adevarata, cad
in 1481, ziva de 8 Julie cade inteo Duminica, cp. Oklevltani naptdr, Dr.
Szentptery Imre, 1912 p. 121 ; I. Vldescu, Inceputul, Acad. Rom. seria 3

www.digibuc.ro
1456 13

(1923) tom. 4, mein. 8, sect. ist. p. 446] ; In cea mai veche cronic scris
in romneste la fel : Fu rzhoiu. in tara munteneasc, de s'au batut Stefan
Vod cu Tp lus Voda la Rmnic . . . $i dela Stefan Voda inch' au picat
om de frunte, $endrea hatmanul i 1-au adus de 1-au ingropat in Dolhesti,
1'ang6 tat-sau". Uneori in mss se afl: Sendrea hatmanul au fost cumnat
lui Stefan Vod'" [Letopisetul Trii Moldovei pnk' la Aron Vod, ed. C.
Giurescu, Bucuresti 1916, p. 64-651. Este ininormntat la biserica din Dol-
hesti, din lid. Baia, mosie a familiei sale (Doliesti din letopisetul dela Bis-
trita e o gresal, cu x- confundndu-se usor in slavoneste). I. Ursu, Istoria
lui Stefan cel Mare, Bucuresti 1925 p. 301 crede c Doljesti LDol1ieti este
tot una. Peatra de pe mormant nu se mai poate citi [N. lorga, Inscriptii 1
p. 63 ; G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul. corn. mon. ist. anul
18 (1925) p. 125, 127, 129, 2871. Aici la Dolhesti este ininormntat si sotia
lui $andrea, sora Domnnlui, Maria, dupa cum ne aratii inscriptia de pe mor-
mant : Cy l'1106 6(CT) pAs-k KM puii turkrnnt UHL% inetnApn nwp-
Tap* HM6 H notrrmin CIA KS WEH'rkAli H norpeneua sA6
utt(r) m(c)E0 mit(pT) kg K nunA no nun,* aceast groap
este a roabei lui Dumnezeu, Maria, cneaghina lui pan $andrea portar, care
s'a strmutat &tea vesnicul locas si a fost ingropata aici, in anul 6994 (1486),
luna lui Martie In 27, Luni dupa Pasti IN. Iorga, Inscriptii, 1 p. 63 ; G. Bals,
Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul. corn. mon. ist. anul 18 (1925) p.287 ;
M. C_ostrichescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 480. In adevr in 1486, in Mar-
tie 27 a fost Luni, a doua zi de Pasti, cp. Oklevltani naptdr, Dr. Szentp-
tery Inue p. 661. Ca Sandrea portarul era in adeVar cumnat ea Stefan cel
Mare se adevereste si din relatia lui Baltazar de Piscia : Sciandrus eius
cognatus" [Columna lui Traian 7 p. 378 ; Emile Picot, Chronique de Mol-
davie, par Gregoire Urechi p. 139 ; I. Ursu, Istoria lui Stefan cel Mare, Bu-
curesti 1925 p. 301 ; Cronica breuiter scripta p. 107. Pentru aceast inrudire
cp. si N. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare p. 197 etc.]. Ca mosia Dolhesti
a fost a lui Sandrea portarul se vede si din uricul din 7010 (1502) Fevruarie
22, prin care mspa, AOLIKA HKAHKOKA, H FIA6M6HHIC0136 6H T0A,A,613 AA6LIK4
H 611AT 61'0, Etp3AN, Clt1110116 A18111-1111-1HH, 1SCH oynSicoge HAHA uhinmrk
noprrAfrk (Dobra, fiica lui Ivanco, i verfi ei, Toader Mecica i fratele
Bearzea, fiii Mrinii, toti nepotii panului $andrea portarul) au viindut
WT
HJ nomuro spHKA, WT SpFnca H 131111811A614LA oynKA UK HAIM WAHApH
noppairk, 6AHHO C6A0 HA 1118M83*, HA HAVk A0AX6111H . . . H 11AK Ao-
sod, A0,11id HKAHKOKA, H 11A6M6HHK0116 6H Tomen M6LIKA H K-k113A1,
111111RHADA1110 HMAAH OVIIKA C11061'0 FIAIld WAHAp-k norrdp* WT HAC
Ht6 HA 706 CHAO HA AOAX'6111H H 6416 AK-kH CTA011 ElpHIKHAN 1110 H-
MAIIH FiX' C0,4,11116116 W7 lid1116r0 MAA W7 AM-OM-WA 1306130,AM Hd
T06NCK 1111W611FICAH1106 C6A0 HA Aoilpitai LJ0 HA WAWA (din al lor
drept uric, din uricul si cumprtura unchiuhii lor, pan $andrea portarul,
un sat pe Sumuz, anume Dolhesti . . . si iarasi Dobra, fiica lui Ivanco, si
verii ei, Toader Mecica si Berzea, privilegii ce a avut unchiul lor, pan $an-
drea portarul, dela Noi, pe acest sat, pe Dolhesti, si Inca doua vechi pri-
vilegii ce au avut rz'sii lor, dela bunul nostru, dela Alexandru Voevod,
tot pe acest mai sus scris sat, pe Dolhesti, ce-i pe Sumuz) [I. Bogdan, D.
St. 2 p. 196-197]. E vorba aici de un frate al lui $andrea, Ivanco, si de o
sofa., Marina, ce a fost mritath cu un Mecica. Dobra, Toader Mecica si
Berzea Ii erau nepoti de frate si de sorii [cp. M. Costachescu, Observari
istorice cu privire la neamul lui Stefan eel Mare, Iasi, p. 9 si acelas, Doc.
Mold. in. $t. M. 2 p. 480, unde credeam pe Ivanco si Marina, fii ai lui San-
drea]. O filc cunoscuta a lui $andrea si a Mariei se numea Neacsa [Intr'un
uric dela Bogdan Voevod, din 7022 (1514), Domnul arat ca d Mnstirii
Pobratfi un sat anume Heaciul, pe care au fost dat acel sat vara Domniel
sale, Neaqa, fata Mariei, sora tatalui Domniei sale, tefan Voda, la moartea
www.digibuc.ro
14 14%

sa, din al su drept uric si cumprtoare, ce li-au fost cumprat tatl Dom-
niei sale, rposatul. Stefan Vocl", vezi Iulian Marinescu, Bogdan III eel Orb,
Bucuresti, 1910 p. 113 ; M. Costchescu, Observri cit p. 9, Doc. Mold. cit.
p. 480-481]. Alfa filar se numea Dragna, sojia lui Clndu spatariul [Inir'im
uric din 7016 (1508) Martie 2, Bogdan Voevod intreste lui Clnu spatariul
jupnesii lui Dragnii mai multe sate. Intre ele si satul in gura Strajnicei,
anume Radoslvestii, unde au fost Radoslav, ce-au fostu cumprat acel sat
luminatul i rposat printele Domniei meale stefan Vodii . . . i dup ja-
loba a lui nostru credincios boiariu Clnu sptariul si a nepoatei sale, a
noastra seminfie (in traducere seminjie conrespunde slavului, din original,
flACNIEHHIVI, varg) Dragna, le-au fostu dat lor acel sat Radoslvestii", la
Ghib. Sur. 1 p. 66-70. Intre documentele dela Acad. Rom. era unul, care
arta ea' 'Draga, fata $endrii hatmanului" a avut 5 feciori, Rusca, Biliu, Sen-
dria, Sorija i Mrie, la Sever Zotta, Arhiva genealogica 2 (1913) p. n. Airei
urmasi ai lor. Inteun document din 7106 (1598) Aprilie 22 se arat c
N AHA KFAVI-114Rt AP4Hlit1 DOCTEMIHKA, AOLIK4 TSOKSA4 CSAITkrk, 1111SKa
crwrmrk H KultITHHH ero Aparim, la Ghib. Sur. 20 p. 83, 85 ; M.
Costchescu, Observri cit. p. 9-10]. Alt fiic a lui $andrea portarul se nu-
mea Magdalina, cum se vede dinteun document din 7186 (1677) Noemvrie
5, prin care se infreste stpnirea unor strnepoji ai lui Musat i Ivancu
peste a patra parte din satul Nicorestii de sus si de jos, dela jinutul Tecu-
ciului, dreapt cumpraturtt lui Musat i Ivancu dela Drujin Sulgeriul i dela
Petre sptariul, feciorii Magdalinii, nepojii lui Sendrea hatmanul. cu uric
dela Bogdan Voevod [la Acad. Rom. Cresterea colecjiilor Acad. Rom. 1908
p. 74 0 Alexandru Papadopul-Calimah, Despre Gheorghe Stefan Voevod,
Bucuresti, 1886 p. 150-151. Pentru sat, Ind. stat. p. 3591. De aid se mai
vede c $andrea hatmanul avea satui Nicorestii, dela jinutul Tecuciului. Alta
mosie a lui $andrea in aceste Willi era satul Crbunestii dela ocolul Agiu-
dului din jinutul Putnei, pomenit inteun act din 1642 Mai 11 nepojii $an-
drei ce-au fostu hatman"-ce aveau privilegii dela Stefan Vod() cel Bun"
IN.Iorga, Stud. 0 Doc. 4 p. 112-113. Pentru acelas sat, Al exandruPapadopul-Ca-
limah, cit. p. 10-11. Satul era lng $chiopeni i Buciumi. Acesta din urm
este i azi in corn. Casin, jud. Baciiu, Ind. stat. p. 472].
A doua sor a lui $tefan cel mare, Sora, a fost mritat cu Isaia vor-
nicul. Singurul loc unde el ne apare cumnat lui Stefan Vod este in Cro-
nica breuiter scripta, cum vom vedea mai jos. El apare, in divanul lui Ste-
fan Vocl, ca parcalab de Neamt incepand din 6966 (1458) Aprilie 12 [I. Bog-
dan, D. 5t. 1 p. 11] pang in 6973 (1465) Martie 3 [ibid. p. 881. Din 6973
(1465) Aprilie 11 apare ca parclab de Chilia [ibid. I). 901, pnii la 6976
(1468) Fevruarie 5 [ibid. p. 126]. Din 6976 (1468) Septemvrie 12 apare
ca vornic [ibid. p. 1281 Oda in 6978 (1470) Noemvrie 26 [L. T. Boga,
Doc. Basarabene 4 (1929), Chisinu p. 9 : Isail dvornicului si a fiului
sari]. Poate e acelas cu Isaia postelnicul din 1457 0 inceputul anului
1458 [I. Bogdan, D. $t. 1 p. 4, 6 ; 2 p. 258, 262]. A fost unul din
conduatorii luptei dela Baia, contra Ungurilor, cum vedem din Cronica
breuiter scripta p. 94-95 : . . . Do wurde auch Mattyass der Kunyg ge-
schossen myt zweyen pfeylen, dy er auss dem land bracht. Wer dem Ste-
pfen voyvoda seyn grosser hoffgrof Ysaya getrew gewesen, vnd wer an ge-
rytten, wu es im befollen war, so were keyn fuss dar von kumen. Das must
er auch seyn haubet drum geben vnd ander vyl. [Ibid. anul gresit : 6977
(1469)1. Cum ni se spune, vornicul Isaia a fost bnuit de necredinj si din
aceast _pricin el si cu multi aljii si-au pierdut capul. In adevr, in oceiasi
Cronica breuiter scripta p. 96 se spune : In dem monde des lanuarji in
dem selbygen Iar an dem 16 tag lyss der voyvoda dem Isaya dem hoff
groff seynem schwoger das haubt abschlagen" [intamplare push' gresit sub
anul 6978 (1470)]. Se vede deci c si-a pierdut capul i c. era cumnat lui
tefan Vocl. [Cp. si N. Iorga, in Buletinul Corn, 1st. 9 (1930) p. 189 si P.
P. Panaitescu, in Revista Istoric Romanli 1 (1931) p. 159]. $tirea morjii lui
Isaia vornicul si a altor boeri e pomenit si in alte izvoare ale noastre. Asa
www.digibuc.ro
14% 15

in Letopiseful dela Bistrifa se spune: gw re(u) gi 8 rropun(K)


SC/701E11k Eltl(CT) HCAHJA AllOpHH(K) CY IlerpHAS tIA(111)HH(K) H AA6aA
CTOAHH(K) in anul 6979 (1471) Ianuarie 16, intio Marti, a fost atiat Isaia
-vornicul, cu Negri 16 ceasnicul i Alexa stolnicul [I. Bogdan, Cronice inedite
plansa V, p. 38, 53]. In Cronica Moldopolon : Anno domini 6979 dal sczicz
Ysaiya duomika, Niegrila czesnika i Aleksa stolnika in anul 6979 a t-
iat pe Isaia vornicul, pe Negri l ceasnicul i pe Alexa stolnicul [ibid. p. 123
si L Bogdan, Veehile cronice mold. p. 175, 225]. In Letopiseful lui Azarie :
A-kTO orettlew WO' Cad AKOpHHK C HerpHAOM LIALUHIIKOM
H AAQA CTOAHHK [I. Bogdan, Letopiseful lui Azarie, in Anal. Acad. Rom.
seria 2, tom. 31 (1909), sect ist p. 148, 1831. La fel cea mai veche cronicA
scris in romneste : Vleatul 6979, Ghenarie 16, te Stefan Vod pre Isaia
vornicul i pre Negritil paharnicul si pre Alexa stolnicul, in trg in Vasluiu"
ILetopiseful rrii Moldovei pn la Aron Vocl, ed. C. Giurescu, Bucuresti
1916 p. 51. Cp. si N. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare p. 129 ; I. Ursu, Is-
toria lui Stefan cel Mare, Bucuresti, 1925 p. 69]. Sofia lui Isaia vornicul,
Sora, va fi fiind ingropat la Mnstirea Probota, unde este inmormntat
fiul ei, Dumsa postelnicul, cum se vede din inscripfia de pe peatra de mor-
man1: (CSH Pp)OgIt 6(CT) pasit USDA MINA A8Mk111H HOCT6AltHHKA Clik CO-
C6CTpA CT64sAHA 1106HOAH HHC6 H 11ACTAKH CIA KS EALIIrkH WEHTtAH
ATO i reu aceast groap este a robului lui Dumnezeu, pan Dumsa
postelnic, fiul Sorei, sora lui Stefan Voevod, care s'a striimutat din% veci-
nicul locas, in anul 7008 (1500) Ianuarie [G. Bats, Bisericile moldovenesti din
veacul al XVI-lea in Bul. corn. mon. ist anul 21 (1928), Bucuresti, p. 343 ;
N. Iorga, Inscriptii p. 611 Dumsa e artitat ca mort nu de mult in 7009 (1501)
Aprilie 25. Tot aici este artat c nepot de suit lui Stefan cel Mare: 114(w)
ECTpli11H(11) 114(11) ASANWA IlOCT6AHH(K), HOKOHHHICK [I. Bogdan, D. St. 2
p. 181 ; M. Costtichescu, Observri istarice cu privire la neamul lui Stefan
cel Mare, Iasi p. 10 si Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 4801. Acesta a avutmo0a
Petricanii de pe Baseu. Din nefericire, nu cunoastem.mosiile lui Isaia vor-
nicul, s tiin de avea legturi cu sudul Moldovei sau nu.
Nu stiu nimic despre o sofa a lui $tefan eel Mare, Grajdana [St. Ni-
,colaescu, Doc. sl. rom. p. 366, unde se spune despre aceasta ne vor-
bese unele documente aflate la particularil.
$i alte presupuneri ne-ar mna cu obarsia lui Stefan Vocl spre pr-
file Astfel poate vr cu Stefan cel Mare este si Fetion, cum se
vede dintr'un document din 7054 (1546) Martie 20 : Fetion, neam lui Stefan
Voevod", neam i rudenie inlocuind, in surete, de multe ori pe HA6M6/1 11141,
vr, si care avea rnosie pe prn Rctittiului finut Agiudului, anume Fi-
chitestii" [Ghib. Sur. 20 P. 9]. Satul e in aceleasi parti ale Bacilului. Cp. Fi-
tionestii, in plasa Zbrufi, jud. Patna [Diet geogr. al jud. Putna p. 13e--
139;1nd. stat. p. 284 ;IIarta stat. major, plansa Fitionesti]. Satul i trage nu-
mele dela Fetion, care poale e totuna cu Fetion, boerul lui Stefan cel Mare,
5i care apare din 6966 (1458) Septemvrie 5 [I. Bogdan, D. 5t.1 p. 19] si pn.
in 6968 (1460) Dechemvrie 5 [ibid. p. 41, 383]. Cp. in aceleasi prfi satul
PA6 BHA *6T6 HA KOPMHA (wade a fost Fete pe Bogdana), de care a fost
vorba mai sus. Cp. de asemenea pe Fetion Muntean, tritor in vremea lui
Stefan cel Mare, pomenit inteun zapis din 7105 (1597) IGhib. Sur. 20 p. 451.
Acelas inteun uric dela leremia Voevod, din 7106 (1598) Ianuarie 27,in care
apare Zaharia, fiul Marinctii, nepotul lui popa Danciul, strnepotul lui Fe-
tion Muntean, care vinde 1/5 din 1/4 parte de sat din Micluseni, care se nu-
mesc acum Graurii, din drese de cumpiturii si de inariturg, ce a avut
strmosul Fetion Munteanul dela btitrnul Stefan Vod i dela Alexandra
Vod. Asemenea apare Dumitru Trusco, feciorul Oltei, nepotul lui Trif,
vinde rnosia din drese de infritur, ce a avut raosul su Trif dela Bogdan
Voevod i Oltea dela Petru Voevod btrnul din 1/2 sat Crticiunesti, ce-i la
www.digibuc.ro
16 1456

obarsia parului lui Golaia, jumtatea de cAtr Stavnic, din 3 Ora o jum-
tate [N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 141-142 si Acad. Rom. ms 2812 p. 1011.
Aparitia numelui Oltea in neamul lui Fetion Muntean ne-ar arata poate cil
acest Fetion Muntean este totuna cu Fetion i Incil unul din membrii fami-
hei lui Stefan cel Mare. 0 Oltea apare i in neamul boerului Brudur, in
6997 (1489) Ianuarie 22 [I. Bogdan, D. St. 1 p. 367]. Acest neam al lui Brudur
ayes i satul Tapestii KK OATM110X, pe la Covurlui, pomenit in 7007 (1499)
Noemvrie 14 [ibid. p. 140-142. Peniru cele de mai sus cp. si M. Costchescu,
Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 534'
In ceia ce priveste data de 12 Aprilie 1457, a venirii i biruintei lui
Stefan Vod asupra lui Petru Aron, ea era socolit, in acea vreme oarecum
ca dat' oficial a inceputului de domnie a lui Stefan cel Mare. Cercetand
alte insemnri contimporane, gsim socotit acelas inceput de domnie. Se o-
bisnuia uneor ca in inscriptii sau in insemnri pe eartile vremii. odat cu
dat de an, lun si zi, s se adauge i anul curgtor al domniei Voevodu-
lui. Dau Mai jos lucrurile ce le-am cules in aceast privint, mijloc ce a
fost folosit uneori si de al-0i [Tocilescu, in Revista p. istor., arh. i fil. anuI
2, vol. 4 (1885) p. 485-488, pentru inscriptia din 1497 Octomvrie 26, cu lupta.
dela Cozmin. 6isemenea A. D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 3, vol. 4 p. 269-271,
pentra inscriptia dela Rzboeni]. Asa in inscriptia dela biserica din Rzbo-
eni, se inseamn c'a lupta dela Valea Alba* a avut loc in sKnA (6984-1476)
IOW KS (26) a P(OAKil 6P0 k A*TO T6K14166 (iar al Domniei lui al
20-lea an curgator) [Melchisedec, Inscriptiunea dela Rzboieni, in Anal. Acad.
Rom. seria 2, tom. 7 (1885) sect. ist. p. 171-172 ; N. Iorga, Inscriptii I p. 43 ;
Slavianskiia i rusk. rukopisi Ruminskih bibliotek, Sankpeterburg.
1905, p. 869 ; G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul. corn. mon. ist.
anul 18 (1925) p. 75, 81]. In adevr in 1476 Aprilie 12, Stefan Voevod Mph-
nise 19 ani de domnie, in luna Iulie 26 hind in al 20-lea an curgtor.
Biserica lui Stefan Vod din llarlu este terminat in anul 7000 (1492)
Octomvrie 28, in al 36-lea an curgtor al domniei [Melchisedec, Not* ist.
arh. p, 287 ; N. Iorga, cit. 1 p. 5 ; Iatimirski cit p. 874 ; G. Bals cit. p. 52, 57].
Pe un clopot la Mnstire. Bistrita se spune cal e fcut de Stefan
Voevod in 7002 (1494) Iulie 25, in al 38-lea an de domnie, curgator [Mel-
chisedec cit. p. 66 ; N. Iorga cit. 1 p. 42 ; G. Bals cit. p. 2671.
Biserica din satul Borzesti a fost terminat in 7002 (1494) Octomvrie
12, in al 38-lea an de domnie, curgtor [Melchisedec, cit. p. 125; N. Iorga
cit. 1 p. 26 ; Iatimirski cit. p. 861 ; G. Bals cit. p. 86-87].
l3iserica din Dorohoi a fost terminata in 7003 (1495) Octoravrie 18, in
al 39-lea an de domnie, curgtor [N. Iorga, Contributii la Istoria bis. noas-
tre, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 34 (1912), sect. ist. p. 481 ; G. Bals
cit. p. 40-411.
Biserica din Pputi, de lang Botosani, este terrninata in 7004 (1496)
Septerrivrie 30 in al 40-lea an de domnie, curgtor [N. Iorga, Inscriptii 1 p.
3 ; G. Bals cit. p. 46, 47].
Biserica dela Rzboeni a fost terminat in 7004 (1496) Noeravr:ie 8, in
al 40-lea an de domnie, curgtor [Melchisedec, Inscriptiunea dela Rzboeni,
in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 7 (1885), sect. ist. p. 172 ; N. Iorga cit. 1
p. 43 ; Iatimirski p. 869 ; G. Bals cit. p. 76, 81].
Biserica din Tazlu a fost terminat in 7005 (1497) Noernvrie 8, in a/
41-lea an de domnie, curglor [Melchisedec, Notite ist. i arh. p. 89 ; N.
lorga, cit. 2 p. 220-221 ; Ialimirski cit. p. 871 ; G. Bals cit. p. 75].
Biserica din Mnstirea Nearntului este terminat in 7005 (1497) Noem-
vrie 14, in al 41-lea an de domnie, curgtor [Melchisedec, cit. p. 1 ; Iatimirski
cit. p. 601 ; N. Iorga, Contributii cit. p. 458; G. Bals cit. p. 109, 111].
Biserica Sfantului Ioan din Peatra este terminat in 7006 (1498) No-
emvrie 11, in al 42-lea an de domnie, curgtor [Melchisedec, cit. p. 75 ; Ia-
timirski cit. p. 868 ; G. Bals p, 94, 98].
Pe pretele clopotnitei dela biSerica. Sfntul loan din Peatra este a
inscriptie push.' de Stefan cel Mare, ea data 7007 (1499) Octomvrie 24, in al
www.digibuc.ro
1456 17

43-lea an de domnie, curgrrtor [Melchisedec, cit. p. 75-76 ; G. Bals cit. p.


155, 154, 317.
Pe un apostol din Mrunistirea Neamjului, donat de Stefan cel Mare.
se Oil insemnarea de an 700S (1500) lunie 14, in al 44-lea an de doinnie,
curgator Ralimirski cit. p. 640-6411.
Pe o evanghelie dela Stefan cel Mare se inseamnii. anul 7010 (1502)
Aprilie 23, in al 46-lea an de domnie, curgritor I. Bogdan, Cateva manus-
cripte slavoromilne, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 9 (1889), sect. ist. p.
5-61. Data aceasta este foarte insemnati, fiind din luna Aprilie, la ciltes a tile
dupd ce se inplinise al 45-lea an de domnie.
Pe o evanghelie data de $tefan odrt g lkilKwlik CKOH(K)
p4R) InE8 lict RHCTOHH,H in biserica din mine sale, care este la Bis-
trita se allrt data 7010 (1502) Iunie 24, in al 46-lea an de domnie, curtnl-
tor [Iatimirski, cit. P. 273 ; Tocilescu, in Revista p. istor., arh. i fil. mutt 2
(1885), vol. 4, tabela 61.
Biserica din Volovilt este terminatil in 7010 (1502) Septemvrie 14, in
al 46-lea an de domnie, curgrttor [Kozak, Inschriften p. 198-199 ; G. Bals
cit. p. 1321,
Pe un acoperemrint de catifea, dilruit de Stefan cel Mare Miln5stirii
Putna se Art insemnarea de datii 7010 (1502) Dechemvrie 25, in al 46-lea
an de domnie, curgiutor !Dan, Milnilstirea si Corn. Putna p. 651.
Pe o cruce dela Milnistirea Putna, diruitrt de Stefan 1 odil, se Ail
data 7011 (1503) Octomvrie 6, in al 47-lea an de domnie, curgtor [Dan,
cit. p. 501.
Biserica din Dobrovilt a fost terminatil in 7012 (1504), in al 40-lea si
o hula din al 8-lea an de domnie, curgator II, l'OCHOACTEL1 El'O arkTa
tieTtipu mcian H IIt WCAIO TRI:15416 Ark.C6H,A Bals cit. p. 118, 319 ; Mel-
chisedec cit. p. 136 ; N. Iorga, Inscriplii cit. 2 p. 206 ; Iajimirski cit. p. 8641.
Inscriplia este foarte interesantii, 616 ne aratti c'n se linea exact socotealil
de luna venirii la domnie a lui Stefan cel Mare. Bleat nurnai cil in inscriplie
nu s'a arritat anurne care e luna din al 48-lea an, curgrtor.
Cu datele de mai sus, dupa care inceputul oficial al domniei lui Ste-
fan cel Mare e in luna Aprilie a anului 1457, se potriveste si inscriptia de
pe acoperemntul de catifea, fiicut pe mormntul lui Stefan cel Mare de flu!
acestuia, Bogdan Voevod, si care spune despre Stefan Vodil crt a domnit 47
ani si 3 luni i cil a murit in anul 7012 (1504) luna Julie 2, Marti, la patru
ceasuri din zi (rOCHOACTRORAKIlltWO R MOil,S,ARCKOH 36MAH Ath VkT H
TPH M(C)11,H H Hate HIACTAKHCli% I Rionrkti WEHTtAH R
m(c)ika TSA RR AEHlt RTOPHHKA gy tliTRATIOH !JAC Aii6 Mel-
chisedec, O vizitil in Bucovina p. 26 si in Tocilescu, Re\ ista p. istor., arh.
si fil. anul 1 (1885) vol. 2 p. 263 ; Kozak, Inschriften p. 85 nota 1 ; Dan, Mil-
Mistirea si Corn. Putna p. 611. Aritarea este foarte importanti, find contim-
poranii si fricut de fiul Voet odului Stefan, Boo.dan Voevod. Data de an,
lunil si zi, aceiasi ca mai sus, este arritatii in toaqe celelalte izvoare istorice
ale noastre, Letopisejul dela Bistrita, Letopisetul lui Azarie, Cronica dela
Putna, Cronica Moldopolonii, Cronica Anonimrt si in Cronica lui Ureche
11. Bogdan, Cronice inedite p. 48, plansa 18 ; acela, Letopisejul lui Azarie,
in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 31 (1909) sect. ist. p. 151 ; acelas. Vechile
cronice mold. p. 148 ; ibid. p. 178 ; acelas. Cronice inedite p. 127 ; acelas,
Vechile cronice mold. p. 189 ; Letopisetul Traii Moldovei piinii la Aron
ed.. C. Giurescu, Bucuresti, 1916, p. 90-911. Ziva de Marti, care e a-
devrtratil, este aril-tan-I mimai In Letopisetul dela Bistrita si in Cronica lui
Ureche [loc. cit. si Dr. Szentptery Imre, Oklevltani naptir, 1912, P. 171.
In locurile citate mai sus, durata domniei este arritatil ca fiind de 47 ani, 2
luni si 3 siiptilmni, in Letopisetul dela Bistrita, Letopisetul lui Azarie, Cro-
nica Moldopolonil si in Cronica lui Ureche. ln Cronica dela Putna durata
este data de 47 ani si 3 luni, ca i i insepiptia /lela Putna. Lipseste insem-
narea de duratil in Cronica Arjoniuni. Daratn 47 aM 2 'luni si 3 silpirtrnni
2
www.digibuc.ro
18 14%

Persoanele din document stint cunoscute. Moranciul,


cumparatorul satului Bug 4ti dela urmflii Danciului Rowl,
este aproape exacta, considerand Inceputul domniei 12 Aprilie 1157 [Cp.
N. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare p. 267, 348 ; I. Ursu, Istoria lui Stefan
cel Mare, Bucuresti, 1925 p. 277, etc.] Cp. din documente, cel din 7007
(1499) Iulie 12, al 43-lea an de domnie, curgator [I. Bogdan, D. St. 2 p. 4251.-
Asemenea in 7007 (1499) Septemvrie 14, in al domniei treizeci i doilea
spre al treilea, curgator [ibid. 2 p. 444].
Fata de datele aduse mai inainte si care conrespund exact cu aratarea
inceputului domniei lui Stefan Voda, sant i altele mult mai pufine, care
nu tocmai se potrivesc. Asa pe o evanghelie data de Stefan Vocra' la biserica
din Borzesti se afla insemnarea de data 7003 (1495) Noemvrie 3, in al 38-lea
an de domnie, curgator [M. Cost'chescu, Doc. Mold. in St. M. 2 p. 7551.
Socotind data de an, Iun i zi, 1495, Noemvrie 3 e in al 39-lea an de dom-
nie, curgator. Se vede bag cal avem a face cu un calugr, care calcula anul
dela Septemvrie. si in acest caz anul e 1494 si Noemvrie 3, care in adevar
e in al 38-lea an de domnie, curgator.
La fel, inscriptia dela biserica episcopiei de Ilusi arata biserica a
fost terminata in 7003 (1495) Noeinvrie 30, in al 38-lea au de domnie, cured-
tor [Melchisedec, Notite ist. si arh. p. 140 ; Iatimirski cit. p. 872 ; G. Bals
cit. p. 68]. Data, cu calendarul dela Septemvrie, e 1494 Noemvrie 30, care
conrespunde cu al 38-lea an de domnie, curgator.
Intr'o insemnare pe o evanghelie din 7020 (1512), din Manastirea Neam-
ttilui, se spime ca lupta dela Cozmin a avut loc in anul 7005 (1497) Octom-
vrie 26, inteo Joi, In ziva de Sfantul Dumitru, in al 40-lea an de domnie,
curgtor IMelchisedec, cit. p. 2-3 ; acelas in Tocilescu, Revista p. istor., arh.
fil. anul 2 vol. 4 (1885) p. 485-488 ; Iatimirski cit. p. 632 ; N Iorga, Con-
tributii la Istoria bis. noastre, in Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 34 (1912),
sect. ist. p. 459-460; Uricarul 8 p. 22-231. Anul 1497 Octomvrie 26 a fost insa
in al 41-lea an de domnie, curgator i nu al 40-lea. Toate celelalte elemente
din insemnare sant exacte. Lupta dela Cozmin a avut loc in 1497 in Oc-
tomvrie 26, in ziva de Sfantul Dumitru si nu in 1496 [Letopisetul dela Bis-
trita, Letopisetul lui Azarie, Cronica dela Putna, Cronica moldopolona, Cro-
nica Anonima, Cronica breuiter scripta, Cronica lui Ureche, I. Bogdan, Cronice
inedite p. 44-47, ibid. plansele XIII-XVII; acelas, Letopisetul lui Azarie, in Anal.
Acad. Rom. seria 2, tom. 3 1 (1909), sect. ist. p. 150-151 ; acelas, Vechile cronice
mold. p. 148 ; acelas, Cronice inedite p. 125-126 ; acelas, Vechile cronice
mold. 177-178 ; acelas, ibid. p. 189 ; Cronica breuiter scripta p. 114-116 ; Le-
topisetul Tarii Moldovei pana la Aron Vocla., ed. C. Giurescu, Bucuresti,
1916, p. 70-79 ; cp. si A. D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 3, vol. 4, p. 100-101 ;
Cele 2 notite de care se vorbeste ibid., nota 13, sant una i aceia0 ; cp. N.
Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare p. 230-243 ; I. Ursu, Istoria lui Stefan cel
Mare, 1925, p. 227-246, etc.] Apoi in 1497, 26 Octomvrie a cazut inteo Joi
[Dr. Szentptery luire, Oklevltani naptdr, 1912, p. 67]. Mimane s presu-
punem ca scriitorul notitei din 1512, gramaticul Dimitrie, a gresit cu soco-
teala anilor de domnie ai lui Stefan cel Mare, punand ca a fost al 40-lea,
in loc de al 41-lea.
Si din cele de mai sus, apare ca data oficiald a inceputului domniei
lui Stefan cel Mare ziva de 12 Aprilie 1457, sau in orice caz, una din zilele
imediat urmtoare, in care, cum spun izvoarele, el a fost proclamat, la Di-
reptate. ca domn al Moldovei.
Totusi aratarea unora din izvoare ca a venit contra lui Petru Aron
cu Tara de jos", cum spune Cronica breuiter scripta, sau cu oaste si din
'Ora adunati", cum spune cea mai veche cronic scrisa in romaneste, ne-ar
face sa. presupunem e Inca cu cateva luni inainte de Aprilie, de pe la sar-
situl anului 1456, Stefan Vocl era stapan pe Moldova de sud, unde i in-
tocmia oaste, atragand de partea sa tare, careia Ii intaria urice si sate si cu
aceasta ocazie va fi dat poate documentul din 1456 Octomvrie 18, daca data
lui, asa cum am dat-o mai sus, este exacta.

www.digibuc.ro
1456 19

I-am intalnit cu o lung mai inainte, inteun ispisoc dela Pe-


tru Aron, din 1456 Septemvrie 20, cand i se intgrete pe
langg satul Colibenii i giumeitati din Bucgti i giumatati
de hotar", cumpgrat dela feciorii Danciului, drept 40 de
zloti [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 588-5901.
Era poate ceva neregulat in vanzarea i cumpgrarea satului.
Acest lucru ar explica darea documentului lui Stefan Vodg,
numai la o lung, fgrg 2 zile, dupg cel al lui Petru Aron,
{keg, cum am spus mai sus, data lui de an este exacta.
Alta deosebire mai este, ea in documentul lui Petru Aron
se intgrete lui Mormiciul i satul Colibenii pe jumgtate
jumgtate din Bucgti, pe pretul de 40 de zloti, in cel al lui
Stefan Vodg se intgrete intregul sat Bucgti, cumparat
drept 68 zloti tgigriiti. Nu cunose inprejurgrile acestei cum-
pgrari, dar in 6968 (1460) Octomvrie 2, apare un alt ispisoc
dela Stefan Voevod, prin care sc intgrete lui Moranciu
lui Petria Roran, pe langg altele i jumeitate din Bucgti,
ce l-a cumpgrat dela Petraru (ca i in documentul din 1456
Octomvrie 18, dela Stefan cel Mare) i. neamurile lor, din
uricul Danciului Cernului (acela cu Danciul Roul, din 1456
Octomvrie 18 i. Danciul din 1456 Septemvrie 20 ; Danciul
Cernul i Danciul Rou provine dinteo confuzie intre
geplutni, Negrul, i 1-161neub1H, Roul ; in original va fi fost poate
Negral, satul Bucgtii fiind aratat in 1460 Octomvrie
2 pe apa Cerna, de unde ii va fi luat numele Danciul),
drept 50 de zloti tgtrgti [M. Costgchscu cit. 0 I. Bogdan,
D. St. I p. 40]. Peste 10 ani, in 6970 (1462) apare un alt do-
cument dela Stefan cel Mare, prin care se intiirete lui Mo-
ranciu satul Bucgtii pe Cerna, cumpgrat dela Petraru,
drept 60 de zloti tgtgrati [M. CostAchescu cit.] E de obser-
vat cg tuspatru documentele apar in pricina dintre rzii
din Cernul i Bucgti. $i apoi sg se observe asemgnarea
ce existg intre aceste patru documente, 2 &ate 2. Cel al lui
Petru Aron din 1456 Septemvrie 20 seamng cu cel al lui
Stefan Vodg din 1460 Octomvrie 2 (jumatate de sat, in pri-
mul 40, in al doilea 50 de zloti) i apoi cel al lui Stefan
Vod din 1456 Octomvrie 18 cu cel din 1462 (satul intreg,
in primul cu 68, in al doilea 60 de zloti). Aceste doug din
urmg seamang 0 in hotarnicg.
In lipsa originalelor, nu mg pot pronunta mai de aproape

www.digibuc.ro
20 1459

in ce priveste aceste asemiinari i deosebiri intre aceste 4


ispisoace, ce apar asa de aproape, ca timp, unul de altul.
Satul Bucs'alsti este in judetul Bacau [M. Costachescu
cit. p. 590 si Ind. stat. p. 28]. Ii are numele dela un Mica.
[Cp. satele Bucsa, Bucsana, Bucsani, Bucsenesti, Bucsoaia
[Ind. stat. p. 473]. Celelalte numiri din hotarnica satului Buc-
ti au disparut in mare parte. Se piistreazil numele p-
ru1ui Cermil, valea Leordi, conrespunzatoare Leurdesului,
dealul Arsitei, conrespunzatoare Arzului [Harta stat. major,
plansa Targul-Ocna, 1 : 100.000].

2.

1459.
.5'tefan Voevod pentru satul
Un uric pe Hlinesti din leat 6967 ot 5telan
Acest regest prea scurt se Lail. Intr'un izvod de mice
alte scrisori de mosii a riiposatului Miron logolatul, ce-au
rilmas tailor si i riimaind dupii moarte dumilorsale datorii,
cu aceste moii, s'au dat poronca Mrii Sale
lui Vodii acest zapis in sama parintelui Ghedeon Mitropo-
litul, vanza cui a da bani la datoriile Logft. Miron
a fillor std.; It 7222 Mart 1", N. Iorga Stud. si Doc. 6 p. 151.
Satul nu se gaseste intre satele ce se impart in 1742 .

intre urmasii lui Miron Costin1. El va fi lost vndut pentru


datorii, cum ne-ar arata i documentul de mai sus, unde se
alla pomenit regestul cu satul.
El este greu de identificat. Cred eh e satul Hlinistea
pre Nestru cu loc de mori in Mislavcea, in tanutul Hotinu-
lui", pomenit in Catastihul mosiilor lui Dumitrascu 5tefaa
logoltul in 7135 (1627) Aprilie 202. Satul a lost al Mariei
jupaneasa lui Trifan postelnicul, lata lui Dumitru
Movila prclabul, nepoata lui Viscan Movil, striinepoata
lui Hudici. Satul a lost dat lui Dumitrascu Stefan de Miron
Barnovschie Vodii. El va fi intrat in stilpanirea lui Miron
Hasd. Arh. Ist. 3 P. 281-283 ; Radu Rosetti, Pmntul p. 248-249.
2 Ghib. in revista Teodor Codrescu 1 (1916) p. 68. Cp. si M.
Costachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 406-409, 405.

www.digibuc.ro
1459 21

Costin, dup. moartea lui Gheorghe *telan Voda sau si mai


inainte. In judeful Hotin se gasesc azi satele Glinca, Glinoia,
Glinoaia de jos, toate in volostea Bricenil. Azi Glina in co-
muna Lipcani i Glina Mare in comuna Edinesti, din tide-
-tut Hotin2. Acestea, cu h in loc de g, sant pomenite din ve-
chime. Asa in 7169 (1661) Mai 7: Hlinaia la Hotins, in 7178
(1669) Dechemvrie 204, in 18075. In lista satelor lui lordache
Ruset apare satul Elinita la Hotin6. In 1788 in Raiaua Ho-
tinului sant pomenite Hlinoaia i Hlina 7. Satul Hlinistea Ins
-este arg.tat pe Nistru, Fang Nslavcea8, unde azi nu se mai
intalneste. Este un sat striivechiu. hi are numele dela un
stravechiu Hlin2? Sau e in legtura cu rusul rAmi, argiltin?
Sau e un strilvechiu KAHHHLHE ? Dacii identificarea cu satul
Hlinistea e bung, la 1459 el va fi lost in stapanirea nea-
mului Hudici.
3.

Suceava. 1459 Ianuarie 3.


..5tefan Voevod inteirete lui Letnei Ruginei satele Rugineanii,
jumeitate din Telejina, Stoboreanii, Boteiranii
i ezerul Lahului.
MATYCio KOHa610, MM CTG4Sd(H) KOHKO(M), rcna(p) HEWS! *OA-
ANK)CKOH, 3HAMEHHTO 4HHH(M) CH(M) HMO) MICTO(M) KKCe(M) KTO
HA(FI) KIspH(T) HiTh e(r) OirCilklIBH(T), w(Ht) TOTH HCTH(14)011 H(m)
CASI'd7 1111(11) MOM 1:18HtHHK, C/ISSKH(A) HA(M) npaKow <H> Ke((1)140. Te(M)

1 Arbure, Dicf. geogr. al Basarabiei p. 103-104 ; Harta Basarabiei


de Nour.
2 Ind. stat p. 178, 175, 587.
3 Uricaru 16 P. 207-208.
4 Ghib. Sur. 4 p. 61.
5 Ghib. Sur. 11 p. 15.
6 Radu Rosetti, Pmntul p. 249.
7 Revista Arhivelor, Bucuresti, 5 (1928-1929) p. 400. Cp. V. Lungu,
Despre olatul Hotinului, in Cercetri ist. (Iasi) anul 5-7 (1929-1931) p. 262.
8 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 541. rndul 14, p. 542,
550; Arbure, Dicf. geogr. al Basarabiei p. 149 ; Harta Basarabiei de Nour.
9 Cp. intfun document circa 7097 (1589) : o movil mare, anume
Min", la Glib. Sur. 24 p. 188.
10 Pentru mime cp. GlMa, sat in jud. Ilfov, Ind. stat p. 205, 587. Cp.
asemenea satele Hhinifa, unlit in jud. Storojinet, altul in jud. Cernufi, Ind.
stat. p. 344, 99, 604 ; Dici. geogr. al Bucovinei, de Grigorovit, p. 110. Cp.
asemenea Hlincea sat in jud. Iasi, Ind. stat. p. 201, 604; Dicf. geogr. al jud.
p. 114.

www.digibuc.ro
22 1459

Mk1H KHA6(6)W6 6r0 flpall010 CAS(H)HO AO lid(C), HCLIOKA(d) ECAAKI 6r0-


000(6)11 010 HA111610 MA(C)T710 H AAAH H 110T6111SAHAH 6CMk1 6MS S HA-
WN SELMAN aao(n)Aa(g)oco6 6ro w(r)0 H C6AA(M), HA HMA ptofairk-
HIN, rm RH(t) Ao(m) 6r0, H TkOlrIATH H HO(A) T6A6HWHA H CT060-
5 p#-11.11 H KOTKUJIAHN .1" W36110 IIAX1V(1H) w(T) rpkna C/TH11,6, Ch MHTW(M)
H Ck MAHHO(M) es-kpo(m) rtaK0(11/1), Ck rpii(H)Ak w(T) soraTa, Ao(it)-
H6H w(T) p6H(T)6 1, 60rATA Ao ovcrIe rpkA4 a(H)Affieum, 1 61116 CK WH-
110T6, rA6 snaAae(T) 8 nospeu,s. t 14111111116 wo HAAA(11) HA T(K) C6-
AA(y) H F1A W360A WF1H 6MS 110KpAAH, KOAH 6M AO(M) 3A0A-kH noKpA-
KAKO TOF1 C66A.I.T6AH F1A(M) A16,KitaWH npe(A) HAMH H 11116(,A,
HAWHAAH 60A-kpH. T06 RIM 1111W6HHCA(H)1106 IttIKO Aa e(cT) w(T) Ha(c)
ean8 oirpH(K) c C6(M) AOKOAO(M) 6MS H AtTH ero H 808ti1r0(m)
ero H nrkouSturro(m) ero H Hp4W0pfartV(AA) H 6kCe(M) 110A0(M) 6r0,.
KTO ES,A,60`) 6MS HMO RAH 31141, AA 6(CT) H(M) H6110081116110 HHKO4WK6,.
15 HA 11*KH. 4 KoTapo(an) Te(m) certo(m) AA e(rr) norrapoaas KoTa(p),.
flOKS,A,A A lid
113 6-kKA 8MHH4411. wsepo(m) roTa(p) 6CTk (1/A(H)T6.
TO e(cr) irkpa ren(Ac)gan6 Kme11ic4(0)0o(m) Cre*AHA 60660(M)
11*11A Hawero MHT0011011HT4, 1040 A6WKTHCT4, H KtpA 60611H 114111H,
irkpa 114 HA MAHOHAA ti Irkpd HAHA HAAHICSAA, 11 kpKkAA6066 eimorpa(A)-
20 ocaro, H 11-kpa HAIFA roma ARopmuca, irkpa MINA Kw(A)K4 tp<visop4>3,
R*CIA RANA TOMH r1114,A,6, Kept 114114 MHKA KOA46, Kepi MINA 11HTOA
HON FiLIA, 66p4 HAIFA 4(4)6$114, 66114 114114 443H 11HTFIK4, 66114 114114 Kp6-
11,0MCKSAA, 66114 HAIFA HC416 FlpliKkAAKA HeN16(11,)CK4rO, 66114 114114 CT611,64
AkMOKVILIA, 661J4 114114 116Tp4 WKHM01311114, 6604 HAFIA KO(3)MH11,H, Kepa
25 114114 6SWTH, 6114 114114 4S6THWH4, <Ickpa HAIFA C4Kk1W4> C114T4p67.
trkpa 114114 lora sH(c)Te(p)mta, 116p4 DANA Kp4(C)11MB4 110(C)T6AIIHK4
H DANA ThSTSAA, 66114 HAIM <TOW4A6p4 ILIAWHHKA>, 66f14 114H4 36606
CTO(A)HHKA, 661A4 MAFIA .1.W4(11)li4 KOMHCA H 66114 II 1106(C) 606pH HAWN
66AHKHMH MAIIHMH. A HA 60(4)11le 11079911(?6)A606 H KII*110(CT) SpHKA
30 aeirk(A) 6CMk1 H4W6MS 66(p)HOMS, A061111 40r04S6('r), I1HC4TH H H41116MS
11644TH 110116CHTH Kk CeMS AHCTO(M) HAWH(M). HFICA(4) HC4.1.6 S CV-
"Re A111:Al re(n)
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domn Trii Moklovei, cunoscni facem cu aceastii a noastra_
carte tuturor, cari vor daft la dnsa sau o vor auzi, c4 a-
ceastil adevaratii slugA a noastrii, pan Lant, Ruging, a slujit
noua cu dreptate i credincios.
In copie pCHC. Dar mai departe: pia(H)Te.
2 In copie ma%
3 In copie e: at.

www.digibuc.ro
1459 23

De aceia, Noi viizttndu-1 cu dreaptti slubit &keg Noi,


1-am miluit cu osebita noastra mil. i i-am dat i i-am in-
grit in Tara noastrit a Moldovei, ocinele lui si sate, anume
Rugineanii, unde a fost casa lui, i Thufii i umittate din
Telefina i Stoboreanii i Botitseanii i ozerul Lahului dela
ghrla Soarelui, cu vama j cu moara i cu ezerul Lahului,
cu grindul dela Bogata in os de Rentea, Bogata phnti la gura
ghrlei lui Andrie i inch' cu sipotele, unde cade in Prutet.
lar privilegiile ce a avut pe aceste sate i pe ezere, i
s'au furat, chnd niste r.ufctori i-au furat casa, cum ni-au
miirturisit megieii, inaintea noastril i inaintea boerilor nostri.
Toate aceste mai sus scrise fie dela Noi uric, cu
tot venitul, lui i copiilor lui i nepofilor lui i strttnepotilor
lui i rastriinepotilor lui i intregului neam al lui, cine i va
fi mai aproape, s le fie nestricat niciodat, in veci.
Iar hotarul acestor sate stt fie dup vechiul hotar, pe
unde din veac au umblat. Si hotarul ezerelor este Reantea.
Iar la aceasta este credinta Domniei mele, mai sus scri-
sului Stefan Voevod. i credinta Mitropolitului nostru, Chir
Teoctist, i credinta boerilor nostri, credinta panului Manoil
credinta panului Vlaicul, pardilabi de Cetatea Albtt, si
credinta panului Goean vornic, credinta panului Hodco Sti-
bor, credinta panului Toma Ghinde, credinta panului Mic
Crali, credinta panului Petru Ponici, credinta panului Albul,
credinta panului Lazea Pitic, credinta panului Cretoiascul,
credinta panului Isaiea, pitrettlab de Neamt, credinta panului
StetcU Diimocus, credinta panului Petru Ochimovici, credinta
panului Cozmittt, credinta panului Buhte, credinta panului Fe-
lion, <credinta panului Sachs> spittar, credinta panului Iuga
visternic, credinta panului Crasns postelnic si pan Titutul,
credinta panului <Toader ceasnic>, credinta panului Zbere
stolnic, credinta panului Ion comis i credinta tuturor hoe-
rilor nostri mari i mici.
Iar spre mai mull inputernicire $i tarie a uricului, am
poruncit credinciosului nostru, lui Dobre logoat, sa scrie
pecetea noastril stt o lege &grit aceastit carte a noastrii.
A scris Isaiea, in Suceava, 6967, Ianuarie 3 zile.
Copia aceasta slavontt se anti. la. Muz. municipal din
pachet 4, nr. 2, intre documentele din donatia Drosso.

www.digibuc.ro
24 1459

Pe aceiasi foae de hartie urmeaza Talmacirea acestui is-


pisoc depre rusie pre moklovenie, mai pe scurt scris". Tra-
ducerea, mai pe scurt, este exacta. Satele stint Ruginenii,
uncle au lost casa lui, i Tautii si cu giumatate din Telejina
Stoborenii i Botaseanii i ezerul Liahul de dart', garla
lui Soare, cu vama j cu moara i ezerul Liahului cu grin-
dul dialul (sic) dela Bogatul in gios i dela Pruntul (sic) Bo-
gatului pana in gura garlii lui Andriia i cu Sipotile, unde
cade in Prutetu". Dresele ce-au avut pe aceli sate si pe
ezeru i s'au furat, and i-au furat talharii casa, precum au
marturisit megiesii inaintea noastra". Hotarul Ezerului e4e
hotarul Rente". La sfarsit Acest izvod este scos din cuvant
in cuant dinaintea noastra. Iordachi Canta vel log. Tanasa
biv cam. am scris It 7261 Mai 29". De pe traducerea aceasta
romaneasca se mai all Inca o copie din secolul al XIX-lea.
O talmacire la fel cu aceasta se afla in posesiunea mea,
cumparata dela anticarul Saraga din Iai. Un regest exact
al documentului se Oa la Arhiv. Stat. din Iasi, Tr. 1765,
op. 2014, dos. 77, fila 699 r., cari talmaciri sa gasasti tre-
cuta supt orighinal" si ibid. fila 1087 r., inteun document din
7261 (1753) Julie 2, clela Constantin Cehan Racovita Vvd. se
citeaza documentul dela Stefan cel Mare si se arata i stra-
nepotii lui Sima Rugina, ai &Arai urmasi mai apropiati, poate
chiar fii, sant Draghici Rugina i Stanca. Din aceasta din
urma shut coboritori i Vasile Vargolici i Apostol Vargolici.
Un rezumat, en data gresita 7006, se alla i inteo copie a
documentului din 7261 (1753) Iunie 2 (sic) [Muzeul municipal,
Iasi IV/60 ; Ghib. Sur. 24 p. 42]. Documental dela Muz. munici-
pal din Iasi 1-am publicat in Buletinul Ion Neculce, Iai, lase.
6 (1926-1927) p. 203-204. E publicat si in Ghib. Sur. 21 p. 3-6.
In documental din 1753 Iulie 2 si local dela Arhiv. Stat.
din Iasi, se spune c satele din uricul de mai sus sant la
tinutul Covurluiului. Aici se Oa i azi satul Rugineni, in
comuna Cavadinestil. Satul i are numele dela neamul bo-
erului Lana Rugina. Acesta avea privilegii asupra satului
dela Domnii de mai inainte de Stefan cel Mare2. Intr'un
1 Dicj. geogr. al jud. Covurlui p. 142 ; Ind. stat. p. 124, 736 ; Harta
slat. major, plansa Berestii i Oancea 1 : 100.000.
2 Sate cu acest nume avem Ruginesti in jud. Neamj si Putna, apoi
Ruginoasa in jud. Baia, Buidu, Cluj, Roman, Valcea, Ind. stat. p. 250, 284,
38, 73, 112, 298, 402, 409, 736. Cp. Rujinji la jinutul Hotinului, M. Costa-
chescu, Doc. Mold, in. St. M. 2 p. 86.

www.digibuc.ro
1459 25

document din 7003 (149) Ianuarie 161 se intareste Neagill


Stanei, fetele lui Dragomir Thutul, satul Ruginenii pe Ho-
rincea. Inteun document din 7269 (1760) Septemvrie 14, se
aratti c Ruginenii vin laugh' Pogonesti, Chetroasa, Rogo-
ni Horince . . . . iar peste Prut merge acest hotar
spre rtisgrit 'Anti inteo grl, ce se cheama Rente). Rogojtinii
sant a nantistirii Frumoasa 2 Observand pe Harta stat. ma
bor vedem ca mosia era foarte intinsrt dela nord spre sud,
dealungul Horineei. Aici ggsim Rogojenii, sat pe Prat, iar
la apus peste Horincea gsim valea i dealul Pogonestilor
si mai la riistirit de Valea Pogonestii, dealul Pietrosul i valea
Pietroasa, urme din vechile mosii Pogonesti si Chetroasa3.
Pe Horincea era si satul Ttiuti, care azi nu se mai intalneste,
dar e pomenit in documental din 7003 (149) Januarie 16,
cand se intareste urmaselor lui Dragomir natal, cum
am vgzut mai sus. Inteun document din 7261 (1753) Julie 2
dela Constantin Cihan Racovitti Vvd. se spune : Iar Tutii
giumtaate de Telejna i Stobortinii sant necercate de dansii
(urmasii lui Lana Raging), fiind ei oameni cu nevoi"4.Satul
va fi disptirut sau schimbat numele.Isi are numele dela
neamul Thutul, in a ctirui stilpanire era in 14955.Aici era si
1 I. Bogdan, D. St. 2 p. 50-51. Suretul de aici e defectuos. El are Ru-
mill, probabil In loc de Ruj(in)eanii. Neamul lui Tautul sau va fi fast lam-
dit cu al lui Ln Rugirt sau satul Ruginenii, ca i Tiufii, va fi apartinut
catva vreme neamului lui Tutul, dup care se va fi intors iarsi la neamul
lui Rugina, In stapnirea aruia Il gsim la 1753 Iulie 2. La fel se Intampla
cu satul Tautii.
2 Arhiv. Stat. Iasi cit. fila 1086r.
3 Harta stat. major, plansa Berestii i Oancea cit.
4 Arhiv. Stat. Iasi cit. fila 1087 ; Ghib. Sur. 24 P. 42.
5 Alte sate cu acest name shnt Tuteni In ltd. CernAuti,Tutesti In
jud. Dorohoi, unul in corn, Zamostea i altul In com. Borzesti, altul in lid.
Iasi, Taut in jud. Bihor, Tauten ibid., apoi Taut in jud. Alba, Tuti in iud.
Cluj si Satu-Mare, Ind. stat. p. 792, 100, 150, 147, 202, 115, 55, 4, 112, 309.
Cp. Totoestii in jud. Neamt, Ind, stat. p. 252, 801. Asemenea Totoesti in jud.
Dict geogr. al jud. Iasi p. 230. Cp. Totesti in jud. Hunedoara, Totoiu
in jud. Alba, lnd, stat. p. 801, 185, 7. Cp. M. Costrichescu, Doc. Mold. in.
St. M. 1 p. 111, 112, 114. Un sat Tutesti al neamului Tautu e pomenit in
In 7099 (1581) [Ghib. Isp. 11 p. 195].
Neamul Tutul, foarte numeros, este destul de bine cunoscut Cel in-
pe care Il inalnesc in documente este pisarul Tutu, In 6938 (1430) Iu-
lie 7, M. Costchescu cit. 1 p. 299, rndul 21. Un Tutul apare in divanul
lui hie Voevod, in 6943 (1435) Octomvrie 8, M. Costchescu cit. I p. 416,
rndul 25. Aici, un suret clefectuos, el apare ca frate al lui Dutnitrascu
Cosula Stetecicu". In acest nume, defectuos, deosebim pe Dumitrascu, care
e un vechiu Duma, apoi Cosula Stetco, boer cunoscut in documentele vechi
si care este totuna cu Stefeu Cosievici. El apare in 6945 (1437) Fevruarie
24 EM. Costrichescu cit. 1 p. 508, rndul 71 in 6946 (1438) Fevruarie 23 [loc.

www.digibuc.ro
26 1459

cit. 2 p. 11, randul 15] in Iunie 20 [ibid. 2 p. 24, randul 28], in 6947 (1439) Iulie 15
[ibid. 2 p. 46, randul 34, p. 47]. Din acelas neam este i Mihail Coscievici, ce
a pierdut satul Budintii in viclenie fata de Ilie Voevod, cum se vede in
6943 (1435) Octomvrie 18 [ibid. 1 p. 420, randul 14, p. 423[. Ar reesi din
cele de mai sus ca Tautul era fiul lui Copra. In pomelnicul Manastirii Bis-
trita, intre boerii cari in rilzboiu de Turci au peritu", la Racova, probabil,
este i un Roman Cosuleanul [Cercetari ist anul 8-9 (1932-1933) p. 511.
Fiul acestui stravechiu Tautul este poate Dragomir Tau-tul, ale ca'rui
Neaga i Stana, sant pomenite in documentul din 7003 (1495) lanuarie 16 (la
aceasta data tail lor, Dragomir Tautul, era mort) [I. Bogdan, D. St. 2 p. 501.
Aici este pomenit i varul Neagai si Stanei, Ion Tautul logofilt, al carui tata,
frate cu Dragomir, nu-1 cunosc. I. Bogdan greseste cand crede c Dragomir
Tautul e far cu ion Tau-tut logoat [ibid. 2, 5141. loan Tautut logofatul, cu-
noscutul boer, apare intia oara ca diac in 6972 (1464) Aprilie 28 [I. Bogdan
cit. 1 p. 79], ca pisar in 6972 (1464) Septemvrie 12 [ibid. p. 84], in 6975
(1465) Martie 3 [ibid. p. 881, in 6978 (1470) Mai 7 [ibid. p. 1481, in 6980
(1472) Iunie I [Ghib. in Arhiva soc. st. si lit. Iasi 25 (1914) p. 181 ; I. Bogdan,
D. $t. 2 p. 246]. Din 6983 (1475) Martie 11 apare ca logofat [ibid. p. 198f
pana in 7010 (1502) Martie 14 [ibid. 2 p. 2521. In 7007 (1499) Iulie 12 apare
ca Ion Tautul logofat [ibid. 2 p. 425]. Tot asa in 7007 (1499) Septemvrie 14
[ibid. 2 p. 444]. La fel i in inscriptiile dela biserica din Balinesti a logofil-
tului Ion Tautul [Melchisedec, Notite ist. i arh. p.293-295 ; Laipedatu, Inscr.
p. 212-215 ; N. Iorga, Contributii la Istoria bis. noastre p. 480-484; G. Bals,
Bisericile lui Stefan cel Mare in Bul. com. mon. ist. anul 18 (1925) p. 139,
283-2851. Tot ca logofat apare si sub Bogdan Voevod. Asa in 7014 (1506)
Martie 22 [Acad. Rom. LXXVII/3 ;Iulian Marinescu, Bogdan III eel Orb, Bu-
curesti, 1910, p. 106-1071, in 7015 (1507) Fevruarie 20 [Acad. Rom. XL-V/142 ;
Julian Marinescu cit], in 7015 (1507) Fevruarie 22 [Ghib. Isp. 11 p. 45; altut
cu aceiasi data, originalul la mine, publicat Ghib. in Arhiva soc. st. si lit.
Iasi, 25 -(1914)-p. 184 ; Sur. 18 -p. 94], in 7015 (1507) Fevruarie 27 [Arhiv. Stat.
Bucuresti, Adam IV/6 ; Julian Marinescu cit. p. 1071, in 7015 (1507) Fevruarie
28 [originalul la Fundafia Regele Ferdinand I, Iai, publicat in Buletinul Ion
Neculce, Iai, fasc. 5 (1925) p. 201 ; Ghib. Sur. 18 p. 98 ; alt document cu
aceiasi data, Ghib. Sur. 18 p. 102, originalut Acad. Rom. Peceti 232] in 7015
(1507) Martie 1 [Uricariul 18 p. 83 ; Iulian Marinescu cit. p. 107-108 ; altut cu
aceiasi data Acad. Rom., fotografii, pachet 2 nr. 3. publicat in Buletinul Ion
Neculce, Iai, fasc. 6 (1926-1927) p. 274], in 7015 (1507) Martie 4 [Alex. Vi-
tencu. Doc. Mold. din Bucovina, Cernauti, 1929, p. 11 ; N. Iorga, Stud. si Doc.
5 p. 3951, in 7015 (1507) Martie 6 [Acad. Rom. XL/18 ; Iulian Marinescu, cit.
p. 1081, in 7015 (1507) Martie 22 [Ghib. Isp. 11 p. 49], 7015 (1507) Mai 11
[Acad. Rom. ms 3316, fila 115 ; Ghib. in Butetinul Ion Neculce, fase. 5 (1925)
p. 3121, in 7016 (1508) Fevruarie 11 [Arhiv. Stat Bucuresti, Condica Asachi 2
(nr. Arhivei 262) fila 35 ; Iulian Marinescu cit. p. 109], in 7016 (1508) Fevrua-
rie 16 [Ghib. Sur. 10 p. 9 ; altul cu aceiasi data in Uricarul 23 p.166 ; altut
la Arhiv. Stat. Bucuresti, Episcopia Husi, XLIX, 1, 2 ; Iulian Marinescu, cit.
p. 109], in 7016 (1508) Martie 2 [Ghib. Sur. 1 p. 67], in 7016 (1508) Martie 22
lUricarul 23 p. 6], in 7016 (1508) Mantle 24 lUricarul 25 p. 7], in 7016 (1508)
Martie 25 [Arhiv. Stat. Bucuresti, Neamt, XX/1 ; Iulian Marinescu p. 1101, in
7016 (1508) Dechemvrie 14 [Ghib. Sur. 9 p. 162 ; Sur. 18 p. 1051, in 7016
(1508) Dechemvrie 15 [Arhiv. Stat. Bucuresti, sectia istorica ; Iulian Marinescu
cit. p. 110-111], in 7018 (1510) Septemvrie 21 ]Arhiv. Stat. Bucuresti, Con-
dica M-rei Rchitoasa IV p. 73 ; lulian Marinescu cit. p. 1111. Alte documente
dela Bogdan Voevod din 1510 si din 1511 lipsesc, asa ca. nu-1 putem urmari
pe Tutul logofat. In 1511, pe cand Sultanul se afla in Ungaria, Bogdan tri-
mite inaintea lui, in al 7-lea an de domnie, pe logoftul Tautul . . . ca sa-i
ofere supunerea [C. Giurescu, Capitulatiile Moldovei cu Poarta Otomana,
Bucuresti, 1908 p. 50]. In acelas an 1511 i moare [Letopisetut Tarii Moldo-
vei pang. la Aron Voda, ed. C. Giurescu, Bucuresti, 1916, p.123]. Mormantul
lui este la biserica lui din Balinesti, unde inscriptia ar arata ca an al mortii

www.digibuc.ro
1459 27

7009 : <f CSH e(CT) IIHVEK nana IlV(H) TASTSl Keimicaro 11>wrw4S6TA
riiLt CTOSAHA 1306HWAlt1 HHS6 H Hp*CTAHHCIA <Balt(T) M(C)Uoi . . .>
[Melchisedec, Notite ist. i arh. p. 293 ; Lapedatu, Inscr. p. 212 ; N. Iorga.
Contributiii la Istoria bis. noastre p. 481 ; G. Bals, Bisericile lui Stefan cel
Mare in Bul. com. mon. ist. anal 18 (1925) p. 2831. Peatra era strican, se
pare, in partea unde era insemnat anul mortii, atunci and a fost decalcat
de pictorul bucovinean Bucevschi. dupil care a publicat inscriptia 'Mtn Mel-
chisedec, asa cti nu se stie sigur daca insemnarea pentru anul mortii este
sau go (7009 sau 7019). In orice caz dacti insemnarea e ea este o
gresal in loc de B,41 [Ma explicrt lucrul Hasd. Etymologicura magnum 3,
C. 3056 ; G. Giurescu, Capitulafiile Moldovei cu Poarta Otomanti. Bucuresti,
1908 p. 50 : D-I loan Bogdan a binevoit sti-ini comunice parerea d-sale,
trebuie sa fie o gresala de lectura in loc de 7019" ; Lapedatu, Inscr. p. 214].
In acest caz data conrespunde cu acea data de cronica. Nu se poate admite
ar fi fost 2 logofefi Ion Tautul, din care unul moare in 1501 si altul In
1511 [Uricariul 18 p. 448 si Uricarul 23 p. 2081. Sofia logofatului Ion Tautul
se numea poate Magdalena, duprt un pomelnic-grafit, aflat la biserica din
Balinesti [N. Iorga, Contribufii cit. p. 484 ; Ioan T-u. + ul i noApSHila 6ro.
Mtigdalina]. Mica nu cumva acest Ion Tmtul va fi find altcineva dect lo-
gontul. Tot la Bidinesti se pstreaza mormintele a patru copii ai logofatului
loan Tautul, Petru, Teodor, Vasilca si Magda, mot-0 toti inaintea tatlui.
Petru e mort in 7002 (1494) Septemvrie 20, Teodor in 7002 (1494) Septem-
vrie 22, Vasilca in 7003 (1495) Septemvrie 18, Magda in 7008 (1500) Septem-
vrie 29 [Melchisedec cit. p. 293-295 ; aici gresil : ma& KH*PHHH naua
891na in loc de Nur,A,H Asym MIA TISTSAL1 etc.; N. Iorga cit. p. 481-
482 ; i aici gresit : mApTH AltH Iii kle de marAH AstitH ; Ltipedatu cit.
p. 211-215; G. Bals cit. p. 284-285. Cu gresefi se gasesc inscripfiile de care
e vorba mai sus si in Diet. geogr. al lid. Dorohoi p. 15-161. E curioasa
moartea acestor copii, mai ales a celor doi dintai, unul dupti altul. ceia ce
poate presupune o boal: molipsitoare. Se pare a logofatul Ion Tutul a
mai avut i alti copii. Dupti pomelnicul-grafit (cu rezerva de mai sus, dad.
acest loan Tautul este totuna cu logontul si nu vre-un urmas) copiii se nu-
mese Patrasco i Joan i Nastasia [N. Iorga cit. p. 484 ; Lapedatu cit. p. 215 ;
aici se interpreteaza gresit acest pomelnic ; pomelnicul familiei . . . grafit
. . . mentioneaza numai pe beti : Ptrasco" si Joader"]. Fetele poartii alte-
nume : Anesiia", Wirica" si Nastasia". De fapt. in pomelnic Toader,
Anesia i Mrica fac parte din a 2-a serie de neam, find aratati, Inpreuna
cu Zaharia, copiii unui Ioan, poate Ivan, fiul lui Ioan Tantul.
Tot la biserica din Balinesti sant i alte inscripfii pe morminte ale
neamului Tautu. Asa un Dragon Tautulovici infrumuseteaza un mormnt
mamei sale. Mariei, care a raposat in 7007 (1499) Martie 23 [Melchisedec,
cit. p. 294 ; N. Iorga cit. p. 483 ; Lpedatu, laser. p. 215-217 ; Bals ciL
p. 285]. Numele acestui Dragon. Tautulovici e insemnat i pe marginea pie-
trei cu inscriptia bisericei din Blinesti [N. Iorga cit. p. 480 ; Lpedatu cit.
p. 212 ; G. Bals cit. p. 1391, ceia ce inseamn ii. poate c si el va fi contribuit
la ridicarea acestei biserici. Lapedatu loc. cit. crede ca el va fi desemnat,
poate chiar si spat inscripfia. Acest Dragon a lui Tautul este cunoscut ca
diac in documentele lui Stefan cel Mare. El scrie uricul din 7005 (1497) Mar-
tie 6 si cel din 7005 (1497) Martie 15 I. Bogdan, D. St. 2 p. 104, 1111. Cine
este Tautul, tatal lui Dragon, si in ce raport de inrudire e ea Tautul logo-
futul nu stiu. Nu e probabil ca Tautul diacul i pisarul din 1464, 1465, 1470,
1472 sa fie Mad lui Dragon: 1.Lapedatu cit. p. 2161. Pe acela it cred totuna
cu Tilutul logofatul. Tutul, fatal lui Dragon:, poate este un frate al logofti-
tului. La Balinesti este inmormntat i un fiu al lui Dragon, Toader Dra-
gotovici pisar, mort catra sfarsitul veacului al XV-lea [N. Iorga, cit. p. 483 ;
Lpedatu cit. p. 2171, pe care nu-1 pot confunda cu Toader diacul, grama-
ticul si pisarul, apoi logoftul lui Stefan cel Mare [I. Bogdan, D. $t. 2 p. 541
si 220]. 0 fan a logofatului Tuutul, anurae Nastasia, a fost muritata cu Toa-

www.digibuc.ro
28 1459

satul Telejina sau Telejna, cum e numit mai trziu. Azi satul
nu mai este. A ramas ins ca amintire numele unei
Telejin, formata din vrsturile Prutului, intre satele Rogo-
jeni i Vadenil. Numele este foarte vechiu2. Aici era si
satul Stoboreanii, care azi nu mai este. A rarnas ns nu-
mele in dealul Stoboranilor3. Mosia se intindea i dincolo
de Prut4. Satul a lost probabil tot al logolAtului Tutul, care
It va li dat zestre unei like a lui, al dirui nume nu-1 cu-
nosc, si care a lost mritata cu ceasnicul Scuianul i pe
care I-a pierdut Scuianul in viclenie fata cu*tefnit Vod.
Aceasta se vede din mien! din 7036 (1528) Apriie 8, prin
care Petra Voevod II dt schimb lui Raul, piirdilab de Cio-
braciu, i surorilor lui, Stanca, Salomia, Neagsa, Ana si An-
der, logofatul lui Petru Rares. In adevr urmasii lui Tutul logorgul apar
urmasii lui Toader 1ogofttil, numit uneori i pisar. Asa de ex. in 7099
(1590 : RHVIJ,H tVAOICYH, Hp1WHSEH TzsTnw /1010*6T H TOAAeplf noro-
*HTV [Ghib. Isp. li p. 1941. In 7155 (1647) Mai 12 : !Noma WAOKYH MO-
HaffH, KHSKA crapoms TISTOVA ilwro*ETOIrA H TOMOOK HHCANO
[Ghib. Uricarul 23 p. 205; N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 571, in 7095 (1587) :
Dionisia Huhuloaia, nepoata lui Toader logoft, strilnepoat a lui Tutu lo-
goft [N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 56], in 1586 August 5 : Agafie . . . fata
<Ru>huloaei, cdlugritii Dionisiia, nepoata lui Toader logottul strenepoata
lui Tutul logaltur [N. Iorga in Regeste de Documente mai mult interne
pentru a servi la intelegerea documentelor strine, ce formeazI volumul 11
al colectiei Hurmuzaki, Bucuresti, 1900 p. 900] etc. Acest Teodor logofatul
nu poate fi fratele lui Tutul logoftul [Uricarul 23 p. 2091. Toader logofiitul
inpreuncu soria sa, Nastasia, au ridicat Mnstirea Homorul, in 7038 (1530)
August 15 [G. Bals, Bisericile Moldovenesti din veacul al 16-lea, in Bul, corn.
mon. ist. anul 21 (1928) p. 26; Kozak, Inschriften p. 29]. Aici snt inmor-
mfintati amndoi [Kozak cit. p. 33-34]. Neamul lui Tutul foarte numeros e
-cunoscut si la inceputul veacului al XIX-lea. [Cp. Melchisedec, Notite ist.
arh. p. 294 ; N. Iorga, Contribirtii la Istoria bis. noastre p. 483-485; Lu-
pedatu, Inscr. p. 217-218; Uricariul 10 p. 92-101 ; Uricariul 20 p. 248-250 ;
Uricarul 23 p. 203, 208-210 ; Ghib. Sur. 5 p. 172-176; Isp. 11- p. 194-197 ;
N. Iorga, Stud. si Doc. 5 p. 229, 232; acelas Stud. si Doc. 6 p. 56-57].
1 Dict. geogr. al jud. Covurlui p. 155; Harta stat. major, plansa Be-
resti i Oancea, 1 : 100.000.
2 Sat cu acest nume avem Telejna, in jud. Vaslui. Tot aici pru,
vale si deal cu acest nume [Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 187-189 ; Ind.
-stat. p. 397, 795, etc.]. Cred c numele apei e cel mai vechiu. El e pomenit
ina din 6970 (1462) Octomvrie 5 : HA TEANSHH [E. Bogdan, D. $t. I p. 61-62].
Apoi in 6987 (1479) Aprilie 29 : 144 Tent CH11013/A HOTOIVk i TEANCHHOItt
[ibid. I p. 223-225], in 6992 (1484) Mai 13 : HA REPKk THANCHH-kH HOTOKA
Teirk}HHHOrk [ibid. 1 p. 276-277; orig. la d. Al. Wleanu din Iasi ; la I.
Bogdan cit. p. 276 gresit Teirk;HHH<OHA ; in 6997 (1489) Ianuarie 22 [ibid.
p. 369-370], in 6999 (1491) Octomvrie 15 [ibid. 1 p. 483], etc. Cp. si M.
CostAchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 341-342. Pentru flume cp. Teleajenu,
prtru, plaiu, munte, sat in jud. Prahova [Frunzescu, Dictionar topografic p. 480].
3 Harta stat. major, plansa Berestii i Oancea i : 100.000.
4 Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 77, fila 1092 r.

www.digibuc.ro
1459 29

ghelina, copiii lui Costea posadnicul: 6,00 C6110 @ ROAOCTH


KOPHHUOH lu HM-k CTOUIAHH 1110 H3IIMIA TOE CHAO CMISIMISA LIMB-
HHK aMT TASTOlfitil ACir04seT4 S XHKANCTIAH KOMI 1383SHPHOVA CS
HHHMH Herkoni eAHH ItoTpx rCI1A0EAA Ha 011110111C rcAlumm CTe2PI-IA
SOEROAH H HA !laws senum (un sat in finutul Horincei, anume
Stoboreani, ce a pierdut acest sat Scuianul cealnic, ginerele
retulului logot, in hiclenie, cnd, cu a1i necredincioi, a
rdicat pe un lotru, ca Domn, in contra nepotului Domniei
mele, Stefan Voevod, i in contra frii noastre)1.Este un sat
Uricariul 18 p. 113. Dragot Sacuianul ceasnic apare ca ceasnic,
poate al doilea, inc' iin 7015 (1507) Fevruarie 28, cnd se druieste din par-
tea rudelor sale, scoboritori din Dragos Viteazul, lui i surorii lui,Marusa,
copiii lui Iachim Skuianti, i nepoatei lor de sor, Magdei, i verilor lor,
fiilor lui Mihail, lui Ion, Anusc6i, Marenii, Nastei i Agatonei, satul
de jos, unde a fosf Cozma fOriginalul la Fundatia Regele Ferdinand I,Iasi,
publicat de mine in Buletinul Ion Neculce, Iai, fasc. 5 (1925) p.200 si Ghib-
Sur. 18 p. 97]. Ca ceasnic sau pharnic, in divan, apare Maia owl in 7021
(1513) Martie 5 [Hasd. Arh. Ist. 12 p. 1201. Panii aici ca ceasnic, in divan,
apare Moghil i Petria [cp. si Uricariul 18 p. 514]. Skueanul apare apoi
ca ceasnic in 7021 (1513) Martie 7 [Acad. Rom.Pecete 149 ; lulian Marinescu,
Bogdan RI cel Orb, Bucuresti, 1910 p. 111-112], in 7023 (1515) Aprilie 20
[Hasd. Arh. Ist. 11 p. 157; Iulian Marinescu cit. p. 114], in 7023 (1515) De-
chemvrie 21 [Acad. Rom. XCV/9 ; Iu lian Marinescu cit.p. 114; altul in Wick.
Woronetz und Patna p. 105; Iu lian Marinescu cit. p. 1141; in 7024 (1516) Dechem-
vrie 10 [Acad. Rom. Pecete 87 ; Julian Marinescu cit. p. 114-115; altul cu a-
ceiasi data Gbib. Sur. 19 p. 55], in 7024 (1516) Dechemvrie 18 [Glib. Sur.
18 p. 196], in 7025 (1517) Ianuarie 17 [Originalul pergament la mine; rezu-
mat N. Iorga, Stud. si Doc. 5 p. 551]. Ceasnic al lui Bogdan Voevod, el con-
tinn functia si sub Stefan Voevod. Asa in 7025 (1517) Dechemvrie 15 [I.
Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 75], in 7026 (1518) lanuarie 22
[Ghib. Sur. I p. 1731, in 7026 (1518) Ianuarie 23 [Ghib. Sur. 18 p. 171], in
7026 (1518) Ianuarie 28 [Ghib. Sur. 1 p. 180], in 7026 (1518) Aprilie 22 [Ar-
hiva M. D. Sturza, Iasi], in 7026 (1518) Dechemvrie 26 [Hasd. Arh. Ist. 11 p.
28; Ghib. Sur. 1 p. 261], in 7027 (1519) Ianuarie 9 [Hasd. Arh. Ist. 11p.38].
In 7027 (1519) Iunie 30 se intreste de $tefan Voevod lui Dragot Sacuianul
ceasnic, care slujise si sub sfntrposatul bunul nostru, Stefan Voevod
pririntele nostru, Bogdan Voevod" satul pe Iubaneasa, sub Durabrava Malta,
anume Cordareanii [Hasd. Arh. Ist. 11 p. 86], in 7027 (1519) Dechemvrie 27
[Ghib. Sur. 5 p. 219], In 7028 (1520) Aprilie 23 [Ghib. Isp. 11 p. 53, 54 si
Uricariul 18 p. 87], in 7028 (1520) Julie 15 [Muz. municipal, Iasi; Ghib. Sur.
18 p. 111], in 7028 (1520) Iulie 28 [Melchisedec, Cronica Romanului i p. 1561,
in 7028 (1520) August 21 [Golovatchi, Gramoti, in Letopis arheogr. kommissii
4, S. Peterburg (1868) p. 11], in 7028 (1520) Octomvrie 7 [ibid. p. 14],in 7029-
(1521) Ernie 1 [Acad. R. om. LXXXVII/66 ; Ghib. Sur. 18 p. 115], in 7030
(1522) Fevruarie 4 [Uricariul 18 p. 92], in 7030 (1522) Iunie 2 [L. T. Boga,
Doc. Basarabene 5 (1929), Chisinalu, p. 61, in 7030 (1522) Iunie 24 [Ghib.
Sur. 1 p. 159 si Uricarul 23 p. 24], in 7030 (1522) Iulie 2 [Ghib. Sur. 18 p.
177], in 7030 (1522) Octomvrie 29 [Ghib. Sur. 1 p. 245], in 7030 (1522) Oc-
tomvrie 31 10 fotografie dup original pergament la mine], in 7031 (1523)
Ianuarie 4 [Wick., Woronetz und Patna p. 204], iu 7031 (1523) Marfie 15
[Ghib. Sur. 1 p. 371]. Este cea de pe urm oarii cnd il intaIncsc in diva-
nul lui $tefan Voevod. In acelas an se intmpl conflictul intre boerii Mol-
dovei i Stefan Voevod. In 7031 (1523) Martie 20, Cozma $arpe postelnicul
pribegeste in Polonia, si in acelas an Domnul taie in Harlu pe Arbure hat-

www.digibuc.ro
30 1459

manul si dupil aceia pe fiii lui, pe Toader i pe Nechita. Boerii se ridicara


contra lui Stefan Vod in Septemvrie 7, dar rscoala fu ingbusit. Multi au
fost prinsi i tiiiati in Roman, intre cari Costea Ggnescu, prctilabul de
Neamt, fratele lui Cozma Sarpe, Ivasco logofittul i Sima visternicul [Leto-
piseful Tarii Moldovei pfm la Aron Vodii, ed. C. Giurescu,Bucuresti, 1916,
p. 128-F30; M. Costchescu, Observri istorice cu privire la neamul lui Ste-
fan cel Mare, Iasi, p. 11-12 ; I. Minea, Complotul boeresc in contra lui Ste-
fnit Vod, in Cercetri ist. anul 42 (1929) p. 200-2151. Documentele
interne yorbesc rar despre aceste rscoale. Asa uricul din 7054 (1546) Apri-
lie 20 vorbeste de saint Otelesti, pe Berheciu, pierdut de Ioaniis setrar, in
viclenie, contra lui Stefan Vod [Ghib. Sur. 18 p. 212].Documentul din 7036
(1528) Aprilie 8 vorbeste de 2 prti din satul Starosilti, pierdute de Maxim
Udrea, in viclenie, contra lui Stefan [Uricariul 18 p. 112-113 ; Uricarul
14 p. 781. In 7042 (1534) Martie 24 se vorbeste de satele Jolcsani, Tofileani
5i Greceani, luate dela Luca Arbure, portar de Suceava, pentru viclesug,
sub Stefan -Nina [N. Iorga, Stud. si Doc. 5 p. 212]. In 1529 Aprilie 23 se
spune c satul Gramestii de pe Pint a fost al lui Luca Arbure i 1-a pier-
dut, cnd Stefan Vod. I-a prpdit" [Orest Popescu, Cteva doc. mold. p.
31]. Un document din 1615 Iulie 51 vorbeste de satul Solca, pierdut de Luca
Arbure, in viclenie, fat de Stefan Vodg [Arhiva Romneasca (M. Koglni-
ceanu) ed. 2, Iasi, 1860, p. 2691. Tn uricul din 7038 (1530) Marfie 3 se spune
satul Pscanii, din Cmpul lui Dragos, it pierduse in viclenie contra lui
Stefan Voda Sima comis [Hasd. Arh. Ist. 11 p. 132 ; I. Bogdan, D. St. i p.
238]. Documentul din 1528 Mai 18 vorbeste de satele Orguestii si Negomi-
restii i jumtate din Vldesti i parte din Bogdnesti, ce le pierduse Petra
Carabt vornicul in viclenie, contra lui Stefan Vocki [Coriolan, Petru Rares
p. 17-18 ; Iacov Antonoyici, Documente Brlddene, 4 p. 19].. Tot asa docu-
mental din 7054 (1546) Mai 12 vorbeste de urt figan, pierdut de Ptru Ca-
rabt, in viclenie, contra lui Stefan Vod [Melchisedec, Cronica Romanului
1 p. 1701. In documental din 7060 (1552) Aprilie 25 se vorbeste de satul Bi-
restii, de pe Moldova, din tinutul Sucevei, fost al lui Ion Pgstrv, fost u-
Teadnic in Husi, si al celorlalti frati ai lui, copiii lui Pastrv cel lidtrn,
I-au pierdut in viclenie, contra lui Stefan Vod [Melchisedec, Cronica Ro-
manului 1 p. 188]. Uricul din 7036 (1528) Aprilie 8 vorbeste de satul Boia-
nul Mare dela Prut, din care o parte a fost pierdut de Ivanco pisarul, in
-viclenie, contra lui Stefan Vodii [Wick. Woronetz und Putna p. 205-207]. Tot
refugiati din vremea lui Stefan Vod erau probabil Gliga, fiul lui Arbure,
Than Crasnes, Vascan, nepot de frate al lui Sarpe, Toader, Tutul fiul lui
Petrasco, i Vascan, pomeniti in 1545 [Hasd. Arh. Ist. 11 p. 35]. Intre boerii
tiati de Stefan Vod a fost i Steful, cum se vede dintr'un uric din 7071
(1563) Iunie 17, in care infrindu-se de Joan Voevod urmasilor acestui boer
satul Zastavna, se spune : 606 nomidie tpo HMA(A) wi ii(x) tp6-
4S(A) SA HOTHOS7i0)606 H SA 111A3A*A611.1. w(T) ArkAA l'(CA)HAMH
vraparo CTE*AHA HOEHO(,A,A) FIA CHAO SACT1(11)H1 sariisowa H(M) ICOAH
ANAAAN CTE4SA(H) KOHKO(AA) [WHO(' Hi(1)11,4 H(V) 1116*OrIA
(c privilegiul ce avut teal lor, $teful, de intritur si de inprtial de
la bunul Domniei mele, biltrnul Stefan Voevod, pe salmi Zastavna, li s'a
pierdut lor, cnd a tdiat tnrul Stefan Voevod capul tatlui lor, $teful)
[Acad. Rom. Pecete 181 ; ibid. ms 5233 o copie i o traducere, cu greseli].
Cred c Ricuianul ceasnic a fost si el intre beerii omoriti de Stefan
Vocl la Roman. Atunci i s'au confiscat si moiile, intre care Scuianii de
jos, Cordareanii, Balintii, Novosilif ii, Rosusnii i prti din Luckeni. Des
pre satul Balintii din tinutul Dorohoiului aflm a a fost al lui Scuianu,
din documentul din 7054 (1545) Dechemvrie 4, prin care Petru Voevod II
druieste Mnstirii Voronetului, sat pierdut In viclenie, ciind s'a ridicat cu
altii gegen das Leben des jngeren Brders uns. Hscht., Stefans des Woew,
erhoben und emprt hat" [Wick. Woronetz und Putna p. 106-108]. Satele.
mai trziu, vor fi fost inapoiate urmasilor sal, cum se vede din documentul

www.digibuc.ro
1459 31

striivechiu. I0 are numele dela un vechiu hoer, tibor 1 Aici


erau i Botiieanii : Botoani pe apa Prutului, in tinutu1
Covurluiului", dupa un document din 1796 Septemvrie 5,
adus tot in pricina, in care se aduce i regestul documentului
din 6967, de care e vorba mai sus 2. Satul nu mai este astazi.
I0 are numele dela un striivechiu Both. Poate era 0 in
veacul al XIV-lea3. Ezerul Leahului Ii piistreaz t. azi
din 7131 (1623) Septemvrie 5, prin care Stefan Voevod intrete lui Avram
diacul din Luckent i sorusa, Axeniei, fiii Zamfirei, nepofii Nechitii, str-
nepofii Siicuianului i prestrnepofi Truitului logoft, satele Novosilifi i Ro-
swrinii i Luckenii de pe Vibe, dela finutul Hotinului [Arhiv. Stat. Iai, di-
vanul de intrituri, Tr. 1765, op. 2014, dos. 4, fila 91, publicat in Buletinul
Ion Neculce, fasc. 7 (1928) P. 210-211]. Dragot Sacuianu ceaglic, cum am
vrizut mai sus, era hill lui lachim Sacuianul. -Neamul era inrudit cu eel
al lui Dragos Viteazul. -Dau mai depute o parte din spita de neam a lui
Sricuianu ceapic.
X

I I
Iachim Skuianul Mihail
I I

I I
1 Ion I I I I

Dragot Silcuianu ceanic Maruca,sora Anwca, Marena, Naste a, Agatona


as. fiie a lui Triutu log. I

I
Magda
Nechita
I

Zainfira
I

Avram diacul. Axenia


Un sat i un Orrin $tioborni shut in jud. Vasluiu, [Dicf. geogr.
al jud. Vaslui P. 177-178 ; Ind. stat. p. 397, 786]. Un sat Stoborgti este in
jud. Teleorman, unul Stobor in jud. Cluj [Ind. stat. p. 364, 113, 771]. Un
boer Stibor apare chiar sub Alexandru cel Bun. .Ma Il gsim in divan, in
6932 (1424) August 26 [M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 166, rn-
dal 11], in 6936 (1428) Dechemvrie 4 [ibid. 1 P. 228, rndul 25-261. El este
totuna, cred, cu $tibor cel btrn, de care va fi vorba mai jos. Fiu al su
cred cii este Hodco Stibor de mai thrziu, care uneori apare numai cu nu-
mele de $tibor, de $tibor vornic, alteori cu numele de Hodco Stibor vornic;
alte ori ca Hodco vornic. Asa in 6956 (1448) Fevruarie 18 [ibid. 2 p. 294,
300, randul 16], in 6956 (1448) Fevruarie 23 [ibid. 2 P. 306, rtindul 6], in 6961
(1453) Fevruarie 8 [ibid. 2 p. 459, rndul 2], in 6963 (1455) Julie 2 [ibid. 2
p. 540, riindul 25], in 6963 (1455) August 20 [ibid. 2 p. 549, riindul 23], in
6965 (1455) August 23 [ibid. 2 P. 553, riindul 231, in 6963 (1455) Dechemvrie
12 [ibid. 2 P. 562, rndul 5], in 6963 (1455) Dechemvrie 20 [ibid. 2 p. 564,
rndul 11-12]. in 6964 (1456) Iunie 8 [ibid. 2 p. 578, randul 3]. in 6964 (1456)
Lillie 29 [ibid. 2 P. 791, rndul 32], in 6964 (1456) [ibid. 2 p. 798, rndul 28].
Hodco sau Hodco $tibor este acelcq cu boerul lui Stefan eel Mare, care a-
pare in divan 'Mire 1458 Fevruarie 13 i 1462 Mai 15 [I. Bogdan, D. 5t. 1
p. 6, 56]. Pentru spita de neam a lui $tibor cp. I. Bogdan,.D. St. i p. 246,
347-348, 361-362 ; Ghib. Sur. 1 p. 66, Sur. 19 p. 159-163, Sur. 20 p. 4-5.
2 Arhiv. Stat. Iai, Tr. 1765, op. 2014, clos. 77, fila 1091 r.
3 Cp. de ex. intfun uric din 6996 (1488) Octomvrie 15, unde se po-
www.digibuc.ro
32 1459

numele : balta Leahu, pe teritorul satului Rogoieni 1 Aid


era i grla Soarelui i Bogata, o balta, cred, la Prut, pe
care azi nu le mai gilsesc ca nume. In 1796 Septemvrie 5
snt cuprinse sub : in batik Prutului, omuld'au i Leahul
i altile"2. Unele erau dincolo de Prut, did dincolo de Prut
era Rentea sau Reantea, al &Arai nume se pstreaz i azi
in Rantea, o 0'166 din judetul Ismail O. care se varssa in
Prut3. E pomenitii. i in 7010 (1502) Julie 24.Numele grlii
lui Andrie se pristreazii, cred, in Andrua, numele unei
care incepe lng satul Andrua i da in Prut, la nord de
satul Roa5. Acest Andrie, un stiipn al locului, este pome-
nit i in 7010 (1502) Iulie 2, document de care a lost vorba
mai sus6. Prutetul e vre-im priiu ce se varsil in Prut, in
aceste parti7.
meneste de Neagsa, fiica lui BEM dela Racova, nepoata lui Boats (Fmorra
EOTIWA) care vinde un un sat de pe Moldova rA6 RIM AEA EN EOTM11
[I. Bogdan, D. St. I p. 3551. Cp. asemenea Botsani : udixittutt 0;^ 6C+T)111Al1
intitm document din 6998 (1490) Martie 15 [1. Bogdan, cit. 1 p. 419]. MAO
corm n in 7011 (1503) Fevruarie 2 [ibid. 2 p. 215], acelas cu Boti-
schani" In traducerea germana a lui Wickenhauser, din uricul din 6997
(1489) Octomvrie 14 [ibid. 1 p. 381], numele de azi al satului Botusenita, din
Siretiulni [Diet. geogr. al Bucovinei, de Grigorovigi, p.17; Ind. stat. p.
4651, etc. Cp. Botosani. Asemenea Botasnita, parte din satul Grbovul, din
jud. Bacu, Marele dicf. geogr. al Rom. 1 p. 549.
1 Diet. statistic al Romniei, Buc. 1915, 1 p.248. In Marele dict.geogr.
al Rom. lipseste. Cp. Leahul lac in com. Feredeeni, jud. Botosani i phrul
Leahul pe teritorul mosiei Zvorstea, din jud. Dorohoi [Marele diet. geogr.
al Rom. 4, 1481. Cp. Lahova in 6952 (1444) Iunie 18 [M. Costchescu, Doc.
Mold. In. St. M. 2 p. 205], numele unui prn, azi valea Lauii sau Leovei
[ibid. 2 p. 206] etc.
2 Arhiv. Stat. lasi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 77, fila 1091 T. Un lac Bo-
gata este dincolo de Prut, in jud. Bolgrad, si se vars in Dunre [Frun-
zescu, Dictionar topografic p. 50], dar acesta este departe. Pentru nume cp.
Bogata, sate in jud. Bacu, Ialomita, in fostul Lid. Suceava, apoi deal in fos-
tul jud. Suceava, pitru in fostul jud. Suceava i Bacau [Marele diet. geogr.
al Rom. 1 p. 492; Ind. stat. p. 36, 192]. Asemenea in jud. Turda, Somes,
Tarnava Mare [Ind. stat. p. 388, 332, 350, 4591, etc.
3 Diet. geogr. al Basarabiei p. 174.
4 Glib. Sur. 9 p. 9 ; M. Cosfachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 176,
526, In aceast hotarnic, extraordinar de important, pentru numele si a-
asezarile romnesti strvechi din aceast parte, din stanga Prutului, dela A-
lexandru cel Bun si Ilias i Stefan Voevozi, este pomenit si satul Rogojeni,
iar ca hotarnis Tutul logoffitul i alti megiesi.
5 Diet. geogr. al Basarabiei p. 8 ; Harta Basarabiei, de Nour ; Hart&
stat. major, plansa Beresti i Oancea, 1 :100.000.
6 Ghib. Sur. 9 p. 7, 9: uncle au fost Flcin mai jos de Andries" ; M.
Costlichescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 176, 526 ; 2 p. 420]. Cp. in 6937
(1429) bmie 19 [ibid. 1 p. 280, rndul 16, p. 2831, in 6953 (1445) August 8
[ibid. 2 p. 226, rndul 13, p. 229] etc.
7 Nu poate fi nici piirul Prutetu din jud. Flciu i nici cel din jud.
Covurlui, acesta de pe urin g. viirsndu-se in lacul Brates, arnndou6 IiinI

www.digibuc.ro
1460 33

Documentul este loarte inportant pentru asezarile vechi


romnesti, din Moldova de jos, din prtile Covurluiului.
Pentru Lana Ruginii cp. Sima Rugir, coboritor din
stravechiul boer Negrea, i pomenit In uricul din 7003 (1495)
Fevruarie 51 j Ianuarie 242.

4.

Suceava. 1460 Aprilie 13.


5tefan Voevod inteirete lui Roman Temerscul satul Cher-
pe Sired, cumpeirat, drept 70 zloki teitetreti, dela
Freir Dragor. Asemenea inteirete lui Giurgiu Galbenu 5
jumeitate din acest sat Cherlegi, cumpeirat drept 35 zloti
teitreti, dela Roman Temerscul. Cealaltei jumeitate ra-
meme lui Roman Temerscul.
MA(C)TY10 1K717610, MKI CT64SA(H) KOKKO(A)A, r(C)H(A)P 36AAAH
MO(A)AAKCKOH, LIHIH11(M) SHAM6HHTO H CAM AHCTW(M) Hallikl(M) KK- 10
CA(A1), KTO V3pH('r) HAH ero v(c)miund(T) LITV1114, KOAH TO(r) KOMV
HOTP6RH 3HA EVA6(T), MK6 ileum np*(A) HAMH H np-k(A) oyammil
HALLIHMH KO1P6 K6AHKHMH H MAAHMH CAVrA HA(W), 441146 APA1'01116,
FIO 6(0 AOKPOH ROAN H HFIKKI(M) HOHS5K6(14) H rip0Ati(a) CK06 C6A0,
HPAKVIO 6(0 W(T)HHHV, wo w(n) MENA w(T) OyCer0 EIPAIKA H 3AKOHA 15
w(T) AHKAp6HK4 H w(T) EWA 6r0, AtiZItJ, H(A)MWA HAKAPHHKA CH-
HOKK, HA HAVk C6A8 K646A61111t1(1), HA cepe'rk, le/lips* Haillem(v), po-
nutitr T6M6M6CKOW, 3a 0 SAATH TATAOCKM()). A V TO(M)A6 HA(K)
OFCTA(A) POMA(H) T6M6W6CKV(A), TAKO,KK HO 6(1') A0600H KOMI, H

HPOAA(A) HOAOKHHA ceia VV(T) Kel.1,611eLpS, 1141(T) CH0e(r) VPHKA, CAVS* 20


HAIIIHNI(V), HANOI' MOIrp}KA raAsenS, 3A Ag SAATH TATAOCKkl(K). HHO
MEd KH,21,"kKLUld H (X) MEP VIO HOA K/ H TO(K)M6MK, MH TAKOMS 6CHM
MO) H HOTKAAHAH w(T) HA(C) TO6 npe(A)petienxiloe HOAOKHHA C6AA
W(T) lZeUCA6LIJItI CAVS'k HAUJMV, HAH wpm. ra(n)seuv, Ad 6(CT)
EMV oypn(K) CY. oycli(m) HOW AopAo(m), TAKomA6 H A6T6(M) 61'0 25
H &OATH/(M) ero H 01p1OrIATOMS 6(r) H ripAVHINATOMS e(r) H npa-
L1101ATO(M) 6r0 H OVC6M(V) MAX KTO 6M(V) Row(r) HAH-

prea departe, de locurile ariliate in documentul din 1459 [Dici. geogr. al kid.
Flciu p. 159 Diet. geogr. al kid. Covurlui p. 133 Pentru Prutet cp.M.
Costachescu cit. 2 p. 340.
1 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 71.
2 L. T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929), Chisin'u, p. 13.
3
www.digibuc.ro
34 1460

SMOKHKI, Heriopvu limo 1111KOMOK6 HA il*KIA 11*,IFIKIM. A KoTams e(v)


Aa 6(cT) w(p) vcii(x) cropo(i) no(n) x-o Taps, A HOAOKHHA CEAA w(r)
K611,6116111KI(1) H H(A) KOTAOS H W(T) Ir Cer0 nplipAv 110AOKHHA AL%
Awai(r) pawns. A HA TO e(CT) REMIKAM MAPTOIH1M HA HJEl'O
5 (
rcA)Ka, HHH1611HCAHHAPO CTE*AHA 1106KOAH, H OyCH(K) Romp 1 Ha wki(x),
na(u) MAHOHAO, I1A(H) CTAHZ.110(A), HA(H) KAAHKV(A), ria(n) romim
Aropini(K), na(H) KOCT6 AAHOKH('I), HAM KOAKO 411160(1X, IM(u) TOMA
ni(H)Ae, ria(H) MV(K) KOAH, HAM HETOK 110HH(l), HAM AAMS CHATA-
pv(4), ria(H) AA3M, HAM KOAKO KpeRellH(Ll), IM(11) MAHAN He4ERCKKI(1),
10 11A(1) CTERKO AKM/(1)1SLUEH11(L1), IM(n) nwrpH(K), HAM KOBAIHRA,
HA(H) EleKTE, ria(u) 4sernivo(H), ria(H) caicqui) enwrap 1, HAW wra
1111CT74\OHHK4, 114(1I) KO4CHH(111) 11OCTEMIH(K), IIA(H) T4A001 'JAW-
1111(K), 04(11) 3611ANA CTO4F1H(K), 114(H) HW(11) KOMH(C) H HHitl(K)
HAWN VCH ROMf16 lieltHRH H MAAH. H VCII 4ENCH4\WEK6 H(K), 1110 nIff
15 TOM MIMI A HA KO(A)111V10 KOrkflOCTX TOMV OrCealv Werilica imom(v)
gen-kmi ECMH 11411V, 11,0RIW4V ACHN4HTV, I1HC4TH H IlegA(T) 114111V HO-
RECHTH K CEAIV AHCTV FIAWEMV. TOMA, Olr Cl4Kk, Kirk(T)
a(n) 11, v Ae(H) RSCK(McmiTia niti(c)roga.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Trii Moldovei, facem cunoscut i cu aceast carte
a noastra tuturor, cari vor vedea-o sau o vor auzi citindu-se,
cui i va fi de trebuinta s tie, cA a venit inaintea noastrii
inaintea tuturor boerilor nostri mari i. mici sluga noastra,
Frte Dragose, de a lui bunii voie i de nimene nesilit i a
vndut satul sat', dreapta lui ocing, ce el si-a dobndit din
tot dreptul si legea, dela Andreica i dela fratele sau, Luca,
liii lui Ilieas pharnicul, anume satul Chetelestii, pe Sereti,
slugii noastre, lui Roman Temeescul, drept 70 zloti tritareti.
infra aceasta iarasi s'a ridicat Roman Temeescul,
asemenea de a lui bung. voie, i a vndut jumiitate de sat
din Cheteleti, din uricul sau, slugii noastre, lui pan Giurgiu
Galbenu, drept 35 zloti tafareti.
Alta, Noi viizndu-i cu buna voie i tocmeal, si Noi
asemenea am dat si am intrit dela Noi aceasta mai inainte
numita jumtate de sat din Cheteleti slugii noastre, lui pan
Giurgiu Galbenu, sa-i fie lui uric, cu toata jumatatea din
venit, asemenea si copiilor lui i fratilor lui i nepotilor lui
si strAnepotilor lui i rastranepotilor lui i ntregului neam
1 Sic.

www.digibuc.ro
1460 35

lui, cine i va fi mai deaproape, nestricat niciodat, in


vecii vecilor.
Iar hotarul lui sa fie din toate partile jumatate din ho-
tar, ins jumtate din sat din Chetelesti i umtate din ho-
tar si jumtate din tot venitul s tie Roman.
Iar la aceasta este marea mrturie a Domniei noastre,
mai sus scrisului Stefan Voevod, si a tuturor boerilor nostri,
pan Manoil, pan Stanciul, pan Vlaicul, pan Goean vornic,
pan Coste Danovici, pan Hodco $tibor, pan Toma Ghinde,
pan Mic Crai, pan Petru Ponici, pan Alb sptarul, pan La-
zea, pan Hodco Cretevici, pan Isaiea Nemteanul, pan Stetco
lui Dmncus, pan Petrick pan Cozmit, pan Buhte, pan
Fetion, pan Sachis sptar, pan Iuga vistiarnic, pan Crasnis
postelnic, pan Tador ceasnic, pan Zbiearea stolnic, pan Ion
comis si a tuturor celorlalti boeri ai nostri mari i mici
toti megieasii lor, ce au lost la aceasta.
Iar pentru mai mare trie a acestor toate mai sus scrise,
.am poruncit panului Dobrul logoltul, s scrie i pecetea
noastr s o lege catr aceastii carte a noastrk
A scris Toma, in Suceava, in anul 6968 Aprilie 13, in
ziva Invierei lui Hristos.
Pergament bine pstrat, la Fundatiunea Regele Ferdin and
I, Iasi, intre cele cumprate dela d. Ghibanescu. Are afar-
nat de snur albastru de matas pecetea cea mica dom-
neasch i alte 2 peceti boeresti, din 8 cafe au lost. Pe pece-
fea domneasat se citeste : t ri6LI1Ts CTE4S4FIA KOEKOAQ Nu Seri-
soarea Marie mrunta. Pa indoitura de jos : Aurrupo snaGio
cre4sa(u) go6Ro(A)a TaKH (?). Verso : pe giumatate de sat
din Catelesti din tinutul Niamtului, uric dela Stefan Voda".
O fotografie se 04 in colectia mea. A lost publicat de Ghib.
Sur. 18 p. 68-70. Dup o traducere, pe jumatate rupt, din
Arhiv. Stat., Bucuresti, Condica Asachi 2, fila 2, a lost pu-
blicat de I. Bogdan, D. St. I p. 43.
Satul Catelestii este azi in comuna Serbesti, din jude-
tul Bacu1. Satul a lost ins in trecut In judetul Neamt,
cum se vede de ex. din Condica Liuzilor, din 1803, unde
satul, inpreun cu allele din apropiere, ca Galbenii, Ciu-
1 Frunzescu, Diefionar topografic p. 101 ; Diet. statistic al Routhniei,
Buc. 1915, 1 p. 62 ; Ind. stat. p. 26, 491 ; I. Bogdan, D. St. 1 p. 43.

www.digibuc.ro
36 1460

maii, Beretii, Itetii, Radomiretii, Spinenii, sant aratate la


finutul Neamtului1. El este pomenit uneori in documentele
trecutului. Ma de ex. in circa 16072, in 7130 (1622) Iunie 13%.
in 7142 (1634) Fevruarie 154, circa 16345, in 7156 (1648) Iu lie
66, in 7170 (1662) Martie 137, in 7174 (1666) Fevruarie 148,
in 7175 (1666) Septemyrie 159, in 7184 (1676) Mai 1510, in 7187
(1679) Martie 1211, in 7222 (1714) Fevruarie12, etc. Este un
sat foarte vechiu, dela inceputul veacului al XV-lea sau
mai dinainte. Ii are numele dela un Cate!, pentru care sa
se cp. Ivan Cate lean, pomenit in 6961 (1453) Ianuarie 2616,
comisul Toma Cate lean, din primul sfert al veacului al
XVI-1ea14. Se pare di satul a lost 0 al lui Ilia paharnicul15,.
ai carui fii, Andreica 0 Luca, Il pierdusera inteun proces-
in contra lui Frate Drago, stapanul satului din 1460 Aprilie
13. Numele lui Frate Drago, mai ales partea intaia, este
foarte curios 0 pare al unui strAin16. Roman Temeescul
este necunoscut, altfel. Numele lui este in legatura cu satul
Timieti". Boerul Giurgiu Galbenu este in leg`aturg poate
cu numele satului Galbeni, din apropiere de Cilteleti". El
apare ca stiipan in aceste locuri i e pomenit ca hotarnic al
satului Hemeiani de pe Tazlilul Mare, intern' uric din 6978-
Uricarul 7 p. 272-273 ; stat. major, plansele Icusesti i Ba-
eau, 1 : 50.000.
2 Ghib. Sur. 22 p. 144 si 145. Aici i Spinenii, Prtij'Astii i Albotestii.
Acestia din urmii au fa:cut un trup cu egtelestii. Ghib. Sur. 20 p. 163, 164..
3 Ghib. Sur. 21. Aid i satul Albotesti.
4 Ghib. Isp. 21 p. 12. Aici i Galbenii, Aldetii, Ark'mestii.
5 Ghib. Isp. 21 p. 77.
6 Uricaru 17 p. 6-7.
7 Ghib. Sur. 4 p. 221.
8 Uricaru 17 p. 8.
9 Ghib. Sur. 4, p. 44.
10 Uricaru 17 p. 8.
11 Uricaru 17 p. 9.
12 Ghib. in revista Teodor Codrescu (Iasi) 1 (1916) p. 151. Ibid. se
spune eal Albotestii cu Catelestii s'au socotit tot un hotar".
13 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M..2 p. 445, rndul 32. p. 451.
14 Uricariul 18 p. 524. Sate cu acest nume se mai gsesc, afleni In
jud. Ltipusna, altdesti in jud. Teleorman, Ctlul in jud. Salaj [Ind, stat. p..
219, 364. 315, 4911. Un sat Catelestii la Covurlui este pomenit intr'nn uric
din 6999 (1491) Octomvrie 16 [Pergament la mine, publicat in Buletinul Ion
Neculce, fasc. 3 (1923) p. 108-109 si in Documente din Basarabia, adunate
de Visarion Puiu s. a., Chisingu, 1928, p. 49-511.
15 M. Costtichescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 418-419; 2 p. 851.
16 Cp. Frentea, in 1462 [I. Bogdan, D. St. 1 p. 691. Asemenea Ivan Fren-
ciuc in 6998 (1490) [ibid. p. 394-395].
17 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 938.
18 Harta stat. major, plansa Icusesti, 1 : 50.000.

www.digibuc.ro
1460 37

(1470) Iunie 5 : 'corm EMS vrapen soiapeti HAW HAH MSIDKI ran-
EHeoyn H c examuffu 1. Un Duma Galbinul e pomenit in di-
van, in 6964 (1456) 2.
Documentul este foarte inportant si pentru istoria ve-
e hiului drept romnesc. In acela act se intreste satul lui
Frte Dragose, sat dobndit din tot dreptul si legea MT)
-oycero npaea H SAKOHAI, dela fill lui Ilias pharnicul, In acelas
act se arata vnzarea satului ctrii Roman Temesescul si
vnzarea din partea acestuia ctra Giurgiu Galbenu a unei
iumtti de sat.
Aprilie 13 in 1460 cade in adevr in ziva de Pasti, cum
e aratat la data documentuluP.
5.

1460. Septemvrie 3.
,5tefan Vod pentru moiile Buciumii (Reipezetii),
Galbenii i Tuletii.
Ispisoc dela Stefan Voevod, sarbesc, din leaf 6968 Sep- 5
-temvrie 3, pentru mosiiie Buciumi, ce s'au numit si Rape-
zestii, Galbenii si Tulestii.
Inteo mrturie hotarnic din 1793 Oct. 3, dupli Ghib.
Sur. 18 p. 155, Condica ms 3 p. 538. Mrturia hotarnicii s'a
fcut din porunca ispivniciei de Neal*.
Nu stiu dacil in ispisocul srbesc erau pomenite toate
satele de mai sus, din aceastii cauza nici nu insist mai mult
asupra identificrii lor. Nu stiu nici cine era stpiinul satelor.
Buciumii snt in judetul Roman4. La 1872 erau in co-
muna Galbeni. La 1803 erau tot in judetul Roman5. Este
pomenit foarte des in documentele trecutului5. Asa in 7077
(1569) Iulie 6 : WT KoTo sormsuinoe. Asemenea in 7082 (1574)
Martie 27. Aici se pomenesc : Crl, fiul lui Mgr, si vrul
1 I. Bogdan, D. St. 1 p. 153.
2 M. Coschescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 P. 799.
3 Dr. Szentptery hnre, Oklevltani naptr, 1912, p. 102.
4 Ind. stat. p. 299, 473; Harta stat. major, plansa Icusesti, I : 50.000 ;
Frunzescu, Dictionar topografic p. 71.
5 Uricarul 7 p. 282.
6 Actele la Arhiva Sf. Spiridon din Iasi, pachetul Buciumi-Galbeni.
7 Ghib. Isp. 11 p. 126-130.

www.digibuc.ro
38 1460

lui, Toader Bucium, fiul lui Bucium, fratele lui Avar, i verii
lor, Ignat, fiul lui Luca Reapede, i Crastina, fiica lui Lazor,
Fartat i fratele lui, Vlaico, i surorile lor, Ileana i Sa-
lomia i Cerna, copiii Soliici, nepotii Neaci, sora lui Aviir
Bucium, toti nepotii Andreicutii, striinepotii lui Onick
Onich avea uric pe sat dela Ilie si Stefan Voevozi : Nnuoinie
tITO HNIM Elfrk,kkA HX" WHIM WT plaH06 WT Had H CTE4S4ia K06-
ROAe CHAO 6848AATH UTO Olf 110/10CT HEMH,CKOH Ha HOTOK
Satul este, cum vedem, stravechiu. Dadi mai inainte s'a nu-
mit i Rpezefii, dela un Reapede, care apare in neamul
lui Onidi, cum vedem mai sus el era si in veacul al
XIV-lea2. Lng. Buciumi este si satul Galbeni3. Este po-
menit dese ori in trecut. Cp. de ex. documentul din 6968
(1460) Aprilie 13 : Giurgiu Galbenu4. Asemenea in documen-
tul diu 7082 (1574) Martie 27, pentru Buciumi : c6no ranseHTH.
Aici i noToK ransenal. Asemenea in circa 16345, circa 16416,
in 7147 (1639) Ianuarie 17, in 7172 (1664) Fevruarie 18, in
7175 (1667) Martie 99, etc. Satul i are numele dela paraul
Galbena sau dela un vechiu stiipan Galbenul ?". Pe aici
au fost i Tuletii, cari azi nu mai este ca sat. El este po-
menit in wield lui Ivan Porcu, din 6956 (1448) lulie 2711.
Ii are numele dela un strtivechiu Tula sau Tulea12.

1 Ghib. Isp. 11 p. 139-145.


2 Satele cu numele Buciumi nu stint rare. Cp. M. Costchescu, Doc-
Mold. in. St. M. 1 p. 538; 2 P. 44, 170, 347. Unele erau si sub Alexandru cel Bun-
Cp. I. Bogdan, D. $t. 1 p. 236-237 ; 2 p. 240, 243 ; Ghib. Sur. 1 p. 66, etc.
Cp. asemenea Buciumi in jud. Bihor, Satu-Mare, Slaj [Ind, stat. p. 52, 312,
323, 473]. Cp. satele Buciumeani.
3 Ind. stat. p. 297, 575 ; Frunzescu, Dictionar topografic p.203 ;Hart&
stat, major, plansa Icusesti, 1 :50.000.
4 Vezi mai sus p. 33 rndul 21.
5 Glib. Sur. 2 p. 235.
6 Ghib. Sur. 3 p. 80.
7 Ghib. Sur. 3 p. 86.
8 Ghib. Sur. 4 p. 22.
9 Ghib. Sur. 16 p. 94.
10 Sate cu acest nume mai avem in jud. &tau i Tecuci [Ind. stat. p.
27,360, 575]. Cp. Galbena, munte in kid. Mehedinti, Galbeni, munte in jud.
Muscel, Galbenu, sat in Ltd. Riimnicul-Sgrat [Fnmzescu, Dictionar topo-
grafic p. 203].
11 M. Costiichescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 342, rndul 20, p. 348.
Cp. si in 7175 (1667) Martie 9 [Ghib. Sur. 16 p. 94].
12 Cp. Roman Tula in 6964 (1456) Iunie 13 [M, Costchescu cit. 2 p.
583, rndul 9] ; asemenea Tulea din 6987 (1479) Mai 24 [M. Costchescu, cit.
2 p. 348, 1 p. 260 ; Ghib. Sur. 8 p. 90]. Cp. numele de ttar Tulea vtman,.
in 6951 (1443) Mai 7 [M. Costchescu cit. 2 p. 128, rndul 15]. Cp. Tulici,
Tulova [M. Costchescu cit. 2 p. 348, 939]. Un sat Tulesti este In ltd. Tu

www.digibuc.ro
1460 39

6.
1460 Octomvrie 2.
Ispisoc di la Domnul Stefan Vvd., tilmcit de du-
cerul Pavl Dibrit, intritoriu lui Moranciu si Petria Roscal
pe a lor sati, undi au lost Petria Rosca cu niamurile lui, 5

cari ei sanguri din loc pustiiu si li-au fcut intre Cernica si


intre Hajburili ori Hajbur2 panii la gura garlii Grigor-
ci giumiltati Bucssti pe Cerna si cu giumiitaii a tot ho-
tarul, ci si I-au cumprat di la Patrascu si di la niamurile
lor, din uricul Danciului Cernului ori a Negrului2 drept 10
50 zloti ttrsti, si giumatati in Tocinicesti, partea lui Su-
dupii tocmiala ci au avut cu fill lui Balin, si lantana
lui Leurdi si cii hotarul satelor acestora sii lii dupii vechiul
hotar,
Dupa Arhiv. Stat., Iasi, Anaforale nr. 3, fila 29 v., cu
data 6968 Octv. Alte rezumate sant ibid. Condica K nr. 371,
fila 154 si Condica K nr. 378 fila 255, cu data 6968 Oct. 2.
E pomenit si inteo anafora din 1803 in Uricariul 6 p. 312.
Rezumatul de mai sus 1-am publicat si in M. Costchescu,
Doc. Mold. in. St. M. 2 p, 588. Dup rezumatele din Con-
dicele K dela Arhiv. Stat. Iasi, rezumate foarte defectuoase,
a publicat I. Bogdan, D. St. 1 p. 39-40, un extras, care se
deosebeste foarte mult de cel pe care II dau eu mai sus.
Asa de ex.: satul uncle au fost Petre Roscanu", cumpiirat
dela fetele lui Tilpiz si dela neamurile lor cu 40 de zloti
attaresti, pe cand in rezumatul ce 1-am adus mai sus se
spune c satul undi au lost Petria Rosca (sau Roseau) cu
niamurile lui" si 1-au ficut ei singuri din pustie, artand si
locul ; apoi Focinesti, schimbat de I. Bogdan in Focsenesti,
pe cand in rezumatul de mai sus e Tocinicesti, partea lui
Susas ; lantana lui Mordes, pe cand mai sus e Leurdis.
In lipsa originalului, nestiind care era forma exacta a
uricului, care probabil at era deteriorat, e necesar publi-
carea variantei de mai sus.
tova [Ind, stat p. 395, 804 ; Frunzescu, Dictionar topografic p. 494]. Acesta
s'a numit mai inainte i Clopoteti, cum se vede dinteun uric din 7114 (16061
Martie 30 [Ghib. Sur. 21 p. 9-141.
1 Sau Rocan.
2 Sic.

www.digibuc.ro
40 1460

Pentru lamurirea unora din datele din acest document,


WA se cp. eel din 6964 (1456) Octomvrie 181, cel din 6970
(1462)2 si cel din 6964 (1456) Septemvrie 203. Bucsestii sant
in judetul Bacau4. Tocanicestii vor fi lost tot pe aici. Vor
fi disparut sau i vor fi schimbat numele. Poate sant azi
in trupul satului Baleni de langa Bucsesti, din acelds judet
Bacau, mai ales ca in document e vorba si de o tocmeala
cu fiii lui Balin, adeca ai lui Balea (in original va fi lost
CHORE C8AHHH)5. - Cine era Susas nu pot determina6. Leur-
dis i-a lasat numele in Valea Leordii, de langa Bucsesti7.
Este pomenit i in 1456 Octomvrie 188. Satele din aceasta
parte Want toate foarte vechi. Ca sa nu pomenesc de allele,
sa se cp. de ex. satul Berestii din apropiere, al carui nume
este in legatura i cu Mihul Berescul, pomenit inteun do-
cument din 7005 (1497) Martie 15, cand fiica lui Marina, din
uricul ei vechiu, ce are dela Alexandru Vvd.", vinde lui
popa Stroe, o poiana in potriva Berestilor, pe Tazlau, la gura
Strambei i alta poiana deasupra Strambei, anume Runcul9.
7.
Suceava. 1460 Noernvrie 27.
Stefan Voevod inteirete boerului Ivul Voinescul satul
cu mnstirea, cumprat dela Ion i Petricet, drept 50 zloti.
5 t MHAOCTY10 ROHM, iHk1 CTE4SAH HOEROM, .rocnompx BEAlitH
MOMARCKOH, EHAMEHHTO (IHHHIN HC C*S18 HAWHM MOWN( HIC'kM, KTO
HMI OVEOHT AMMO HT8tIH OrCAHLHHT, KOMINS TOr0 ROM ROVAE<T>1

1 Vezi mai sus p. 1-2, 18-20.


2 Vezi mai jos.
3 M. Costgchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 588-590.
4 Ibid. 2 p. 590. Vezi mai sus p. 20.
5 I. Bogdan, D. St. I p. 40; Ind, stat. p. 33, 442 ; Harta stat. major,
plansa Trgul-Ocna, : 100.000 ; M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 588.
6 Cp. Susani sat in jud. Vlcea [Fnmzescu, Dicfionar topografic p.
469; Ind. stat. p. 403, 787]. etc.
7 Harta stat. major, plansa Trgul-Ocna cit.
8 Vezi mai sus p. 1.
9 I. Bogdan. D. St. 2 p. 114. Partea cu uricul dela Alexandru Voevod
o dau dupg alt loc din Arhiv. Stat. Iasi, ea lipsind in rezumatul dat de I.
Bogdan. Despre aceste poene, popa Stroe si uricul lui Stefan cel Mare, e
vorba i inteun uric dela Petru Vvd., din 7054 (1456) Aprilie 23 si in altul
dela Ioan Voevod, din 7081 (1573). [Copii de pe originale, pergamente, Ir
colectia meab
10 In orig. now.

www.digibuc.ro
1460 41

noTpesnanol, unite TOTE FICTHHHIll Cara NAM, 13*(311H MANZ HKOVA


sonnemoya, CAO^HCHA HAM npago H 11.kpF10. T*M MFI KkIA-kgwe ero
upailo H trkonoto caS,ngo1 Ao NAC, MAAOKAAH eCANH ero NIC0611010 HA-
1.11610 MHAOCTTIO H AAAH H NOTH6pAHAll 6CMItl ero npagolo WTHHHA,
t 6110 HA NM* KOHF161011 IF CI M4NACTIM610, LO KO1r1111A WT nynoy H 5
WT 116TO-11U, SA ri SAATH, MKO AA 6CT einS WT NAC SpHK H CK OrCeiN
nonKomaa, &We WO IlpFICASX'AeT K TOMS MAO H K TO10 MANACTHINO,
EMS H AtT6M 6V0 H KflATHRIM ero H OVINTIATOM ero H npkSuSa-
TOM 61'0 H npaniovvamom ero H KICEMOIr poAoy ero, sape KTO eanS
NAHEAH8U6MOIr ROVA6T, nenoporneno 11M 1111KOAHNC, Ha K*K. a KOTAPS 10
Tostoy C6A0 H TON MANACTHAI AA 6CT 110 CTHMKI CKOHMKI
.K0yA<A> FIS !AKA NINIFIKAAH. A HA TO ECTI NAM, rOCHOACTKA
MEd, KIillifilliCAAFIAP01 CT64sAlla 1106110A* H irkpa Roiapx nawH, wkpa
NANA A0VMEJ EPAEK1111, irkpa NANA MAHOHAA, K-kpa HAHA CTAHNIOAA,
Kkpa HAIM roAna AKOPHHKA, rkpa RANA KAAHKSAA, n-kpa NANA XOTKA 15
iNHKONI, K'klIA nana KOCT6 11*(1A nana TOMA KHHA6, kpa
DANA MKIK iqiaa, li'k(361 DANA flerpa 110111111/1, arkpa nana AAROVAA7 Kt(JA
MAFIA AA3H, 11-kjidi nana KOTKO KpelkeCKSA, it-kpa nana liCAHRt HeNtel1-
KOI'0, 11-kpa NANA CTELI,K0 AIMSKSW, irkpa RANA ICOSAAHLI,A, rkpa NAHA
Eorrno, ivkpa NAHA *6THWH4, Ktpa MINA CAKIALHA CHATAA, ickpa 20
BANA IOVH KFICTH/ApHHKA, K-kpa NANA TOAA6(41 NAIIIHNKA, Ktpa HAMA
EpACHItILHA HOCTEANHKA, rkpa MIRA S6H/ApH CTOMINKA, 11-kpa NAHA 14WHA
EOMHCA H ickpa KKC1AK 1601Af1 NALUNK MOAAABCKIIK K6AHKHK H MAANK.
A no FIAIIIHM NtliKOT* KOPO EOM H3K6p6T rocnompem NAUI610 36MAH,
WT A*T6H HALUlir HAH WT FIALUer0 HAEMENH HAN 110A, TOT 1.110Ekl 25
EMS He nopSwna awero AAAH116 H aanucS, AAH tposki einti 0711613-
AHA H SKAFMA. A HA 60A111610 noTgepatAenne KKC6MS 1111111611FICAANOMS,
K6A1Ali eCMH HAIII6MS K'kpFlOMS DAVIS, A06130ya aoro4seTS, IIHCATH H
41011ACHTH HAMS IleNAT INIFIK*CliTH1 K CEMS HAIlleMS AliCTS. ERIC
4FIAI36<H>K0 2 S CONK*, a AT gllr1 M(C)11,41 1406Mapil i. 30

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domn Tarii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dansa sau o vor auzi
citindu-se, cui if va fi de trebuinta sa tie, ca aceasta ade-
varata sluga a noastra, credinciosul pan Ivul Voinescul, ne-a
slujit noua drept i credincios.
De aceia, Noi vazandu-1 cu dreapta i credincioasa
1 Sic.
2 Lipse0e H.

www.digibuc.ro
42 1460

slujba ctr Noi, 1-am miluit ca osebita noastrii


dat i i-am intilrit a lui dreaptii ocing, satul anume Voi-
nestii cu manstirea, ce a cumprat dela Ion si dela Pe-
tri* drept 50 de zloti, ca fie dela Noi uric i cu tot
venitul, oriat se cuvine ditr acest sat i ctr aceast ma-
lui i copiilor lui i fratilor lui i nepotilor lui
stranepotilor lui i riistetinepotilor lui i intregului neam al
lui, oricine i va fi mai deaproape, nestricat lor,
in veac.
Iar hotarul acestui sat i acestei mnstiri s fie dup
vechile lor hotare, pe unde din veac au umblat.
Si la aceasta este credinta noastrii, a Domniei mele,
mai sus scrisului Stefan Voevod, i credinta boerilor notri,
credinta panului Duma Braevici, credinta panului Manoil,
credinta panului Stanciul, credinta panului Goean vornic,
creeinta panului Vlaicul, credinta panului Hotco tibor, cre-
dinta panului Coste Danovici, credinta panului Toma Chinde,
credinta panului Mic Crai, credinta panului Petru Ponici,
Credinta panului Albul, credinta panului Lazea, credinta pa-
nului Hotco Cretescul, credinta panului Isaiea Nemtanul,
creclinta panului Stetco D'iimacu, credinta panului Cozmitk
credinta panului Buhte, credinta panului Fetion, credinta.
panului Sac4 spiitar, credinta panului Iuga vistiarnic, cre-
dinta panului Toader ceaviic, credinta panului Crasn4 pos-
telnic, credinta panului Zbiarea stolnic, credinta panului Ion
comis i credinta tuturor boerilor notri moldoveni mari i mici.
Iar dup viata noastr, pe cine Dumnezeu va alege ca
Domn al Trii noastre, din copiii notri sau din semintia
noastra sau neam, acesta s nu strice dania noastrii i za-
pisul, ci inputerniciascii.
lar pentru mai mare Lie a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, lui Dobrul logofatul,
s scrie i s atiirne pecetea noastr &lira aceastii carte a
noastrii.
A scris Andreico, in Suceava, in anul 6968, luna Noeni-
vrie 27.

Pergament ftatt pecete, la Acad. Rom. CXXX V/182 ; Cre--


terea colectiilor Acad. Rom. 1911 p. 221. Se pAstreaztt nurul
albastru de matastt. Verso : f Hg<ovnoy> wr KO<HH6410. gllArt

www.digibuc.ro
1460 45

1106(M) Ka. Voinetii i Mnstioara. O copie ftieutii de I. Bog-


dan, la Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan, nr. 25). Dupa a-
ceasta II dau i eu mai sus.
Este greu de identificat satul Voinetii din uricul de
mai sus. Cred ett e satul Voineti, din comuna Popeti, ju-
detul Tutoval. Satul este aezat pe pruI Tutova. In apro-
piere, tot pe Tutova, trebuie s. fi fost satul Oidetii uncle
au fost giude Voina i eu miidtistire infra acel hotar", po-
menit intr'un document din 7001 (1493) Martie 5, cnd II
cumparii dela Lazor, feciorul lui Petridi Negrilescul i ne-
poata lui, Naste, fata lui Ion Negrilescul, din urieul moului
lor, Negrilescul, drept 60 zloti treti, Albul Voinescul i
surorile lui, Ana i Vasilca2. Ion i Petric, vnziltorii satului
Voineti, din wield din 1460 Noemvrie 27, snt, cred, Ion
Negrilescul i Petricil Negrilescul, din uricul din 1493 Mar-
tie 5. Negrilescul il va fi stiipnit pe la inceputul veacului
al XV-lea, iar judele Voina, dela care ii are numele satul,
va fi lost in veacul al XIV-lea. Ivul Voinescul, din 1460 No-,
emvrie 27, ca i Albul Voineseul, din 1493 Martie 5, i vor
fi avnd numele sau dela satul Voineti, unde triiiau, sau
vor fi fiind scoboritori din judele Voina3. Ion i Petrieti
Negrilescul, fotii stiipni ai satului Voineti, inainte de 1460,
snt arAtati ca nepotii lui Negrilrt fost ceanic i aveau tot
pe Tutova, poate prin apropierea Voinetilor C8A0 HA T01'-
1'03* NA NM* 1101rAllettlIH, 61t1/1 ?NOW noynne, cum se vede
dintr'un uric din 7003 (1495) Ianuarie 22;.
Interesanta e i vnzarea unei manastiri.

1. Ind. stat. p. 395, 840 ; flarta stat. major, plansa Vaslui, 1 :100.000.
2 I. Bogdan, D. St. 2 P. 12-13.
3 Sate cu numele Voinesti snt In jud. Bri1a, Buzau, Caliacra, Dam-
bovita, Iasi, Muscel, Vaslui [Ind, stat. p. 70, 80, 92, 134, 202, 245, 4001. Cel
din jud. Iai, In timpul lui $tefan cel Mare, a fost al lui $teful Mnja pa-
harnicul [M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 1161. Un alt sat 1,oi-
nesti este pomenit in 7003 (1495) Ianuarie 12 [Jacov Antonovici, Documente
Barldene 4 P. 13-16 ; M. Costachescu cit. P. 336]. Cp. Voinava, Voinova,
Voinauti [M. Costchescu cit. 2 p. 9431.
4 I. Bogdan, D. St. 2 p. 56-57. Aici si neamul lui Negrila ceasnic, dar
nu clan Nici spita intocmila de I. Bogdan nu e exacta. Cp. si M. Costa-
chescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 277-280, 864-865.

www.digibuc.ro
44 1462

8.

1462.

,5tefan Voevod intrete lui Moranciu satul Buceti, pe Cerna,


cumpeirat dela Petraru, drept 60 zloli teiteiregi.
5 6970. Suret de pi ispisocul Domnului Stefan Vvd.,
talmacit de polcovnicul Pavia Debrici la 1801, intaritori
lui Moranciu pe un sat, anumi Bucatii, in Cerna, ci 1-au
cumparat di la Petracu, drept 60 zlot
Iar hotarul acelui sat s fii incepnd din plopul ci-i in
io Plea, apoi la fntna lui Leordi, apoi in Cerna, la gura
Leurdiului, pe din gios de Monastiri, apoi Cerna in sus,
pna la praul Frintiului, apoi la fntna lui Nana, fiind
acesta tot hotarul".
Dau documental de mai sus dupg. Arhiv. Stat., Iai,
Anaforale nr. 3, fila 29 v. E vorba de proces intre moille
Cernul i Bucti, amndouii rzileti, dela tinutul Bacaului.
Asemenea Stroetii vroiau s cuprinda moia Cernului. Dupii
rezumate, mai putin complecte ca cel de mai sus, tot dela
Arhiv. Stat. Iai, Condica K nr. 371, fila 154-156 i Condica
K nr. 378, fila 255, tot cu data 6970, a lost publicat de I.
Bogdan, D. St. I p. 69. In acest rezumat se anti in plus, ceia
ce nu se gtisete in rezumatul ce-1 aduc eu mai sus, ca Pe-
travu avea satul dela fatal sau, Danciul Rowl. La fel, curn
it dau mai sus, se anti, In o hotarire a divanului domnesc,
din 1835 Oct. 17, care se anti la inviltatorul N. Bibiri, din
comuna Buceti, judetul Baciiu [Comunicat de d. C. V. Di-
mitriu, licentiat in litere i institutor din Bucureti]. L-am
publicat i in M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 589.
Se ail mentionat i in Uricariul 6, p. 259 intr'o anafora din
1803 Martie 20.
Pentru Iiimurirea celor cuprinse in documental de mai sus
.cp. documental din 6964 (1456) Septemvrie 201, cel din 6964
(1456) Octomvrie 182 i cel din 6968 (1460) Octomvrie 23.

1 M. Cosachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 588-590.


2 Vezi mai sus p. 1-2, 18-20.
3 Vezi mai sus p. 39-40.

www.digibuc.ro
1463 45

9.
Suceava. 1463 Iu lie 13.
.tefan Voevod intecrelte Tllnstirei Neamtului tot hotarul
Zagornei, cum i alte privilegii.
i. aaa.(c)TTio sa7ielo, MK11 CT64SA(4) 1306KOAA, r(cn)Aap2 36MAH 5
mo(a)AaHcicoH, sHAM6HHTO H C C-1M2 AHCTO(M) HAWHMK
KIC-k(M)42 KTO HA 116(M) 13301(T) HAN 6P0 VCANWH(T) tITOpqn, MK6
At 16(M) H noTKpIMME(M) CTAW AAOHACTHOIO Ha memoir w(T) 116M4A,
HA6()K) e(cT) xpa(art) CTA- PO H13116C6HT/A PA Hawero, 1c- v rp(c)- -ra,
ovae(c) Ko Taps moHarrHpe(H), wo e(cT) or 3APONION, AAH NO CTA- 10'
pomov rorapto, WO H3A4KH4 flpHC4VX-46(T) w(T) 116N1641Car0 mow-
THrk, TAME H w(T) C6KA2 " nePe(A) AA iipHCAOIA-A6(T) 116()
TO(T) KOTAA NA1116(r) MONACTHOM w(T) HeN111,4, AAH H CI 113K444II
C HOAHH, Ke3A6 CTAflOMV KOTA00, LJ1O e(cT) MONACTHpCKIII
KOTA(18. a TAKO(HS), Kape KTO HM6(T) EPATH w('r) 14A(C) A6C-kTHNOV 15
w(T) s1ie(4), A TOTH HAWN ACC-knit-14H LIJO KH He HAWN ENITH Ap-
ATHFIV w('r) Etle(A) w(T) MANACTIIPCKH(C) NACHKA(K), Ko'rk flOAOKHHA
rpo(w), H 410 EH H6 HMAAH HCA(A)140P0 AHAA AO XOTA1rk4 molacTii(p)-
more', HMI AO HACHKH, HAN KV(A) IC 1-16M01r3, w 6(CT) MONACTHpCK06,
Hit CALVIN AGATI4H4H, A NH 1140 H(K) cavrH, gape KTO(11)5 EVA6(T), 2O
3A1101r(HC) TOTV A6C-kTWIV 6C4H WHewErklif H AAAH CT4A01 M4NAC-
THp10, 4 TH(MC) COTHA4, 441160 ero CAVPH, A HT H(H) HHICTO W('')
HALIIHOO Horap2, H4H w(T) HAWH(X) CAOVPH, A KA NH MIA(A)NA ATHA
AA He FIMAG(T) mamoro npHavkcv AO MANACTH(p)CICH(K) HACHKA(K)
11 AO [TIAN H AO noirkim H Ao vcero Komairk wer) saropHa, 64HKO 25
e(crr) cTapTH xoTapx, TA CAVK46(T) H4LII6V0 AAAHACTHrk w(T) wk<aut,a>.
A KTO C-k HOKIPCH(T), 116p6(C) Ce(C) ANCT<K 11>4(W), AA 11M6(T) CA%
vavkwaTH, Ev(A) Olr 116(M), 01( MANACTI4f16(H) XOTA518 w(T) 3aropHa,
To(T) e(cm) nporm4H(K) Ha(w) H HAIBEAW ANCTOlf H V301(T) ILO)
C06010 HAWV KA3IIK. TO6 VC6 KliWellIIC4I406 AA 6(CT) H6110p0VIII6H0. 30
A HA 60(A)1116 icpiano(cT), K-kAiAAH CCAtH HAWCAW KiApHOMOV 114110V,
AO(K)POIrAOKH noro*eTv, FINCATH H HALIIV 11644(T) 3AfttCHTH IC CeMOV
ANCTV FI41116AW. IM(C), oy co-km*4, Eivk(T) g1.1,0,1 10(A)

e &cut ca 0.
2 Sic.
5 ti ca v.
4 aici i aiurea ca
5 Sic. S.' fie egal cu KTO (011) ?

www.digibuc.ro
46 1463

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domn Tarii Moldovei, cunoscut facem i cu aceastii, carte a
noastr tuturor, cari vor cOuta la dnsa sau o vor auzi ci-
am i intOrim sfintei mantistiri a noastre dela
Neat*, unde este hramul Sfintei Insti1-01.i a Domnului nostru
Isus Hristos, tot hotarul mnisfirei, ce este la Zagorna, dar
dupa vechiul hotar, ce din vechiu asculta de Maniistirea
Neamfului, asemenea si de acuma inainte s asculte intreg
acest hotar de maniistirea noastra dela Neamt, instt i cu
garlele i poenile, pretutindeni dupa vechiul hotar, ce este
hotarul mniistiresc.
$i asemenea, oricine va aduna dela Noi deseatina dela
albine, ace0i deseatnici ai no0ri s nu aib a aduna desea-
lina dela albine, din prisacile milnOstiresti, fie chiar o lima-
-tale de grcl, i s nu aibii nici o treabil cu hotarul miinAs-
th.esc sau cu pristicile sau cu orice, ce este mantistiresc,nici
chiar deseatnicii i iari nici slugile lor, oricine ar fi el, pen-
lru ca aceast deseatina am fiigiiduit-o 0 am dat-o Sfintei
Mngstiri. $i asemenea Sotireal sau slugile lui i nici altul
nimene din boerii notri sau slugile noastre i nici un suflet
s. nu aib nici un amestec la pristicile mOnOstire0i 0. la
grle i la poene i la intreg hotarul dela Zagorna, cat este
hotarul vechiu, atta sa asculte de maniistirea noastrii dela
Neamt.
Iar cine s'ar ncerca ca peste aceastil carte a noastrii
sti, se amestice, ori in ce, in hotarul miinastiresc dela Zagorna,
acesta este protivnicul nostru 0 al ciirtii noastre i va vedea
asupra sa pedeapsa, noastrii.
Aceasta toatii mai sus scrisa s fie nestricatii.
Iar pentru mai mare tirie, am poruncit credinciosului
nostru pan, hri Dobrul logortitul, s scrie i s atrne pe-
etea noastra ciarti aceast carte a noastrii.
S'a scris in Suceava, in anul 6971 Iulie 13.
Pergament, cu pecetea pierduta, dela care a ramas nu-
mai purul de miltasa ro0e, se pastreazii legat in ms 4606,
fila 23, dela Acad. Rom. Ibid. fila 24 se phstreazii i o tra-
-ducere din 1812 Martie 28, iscifilith de Veniamin Mitropolitul
i de Joan arhimandrit staret al Sfintei Milnstiri Neamtul
1 Pare a fi un nume propriu.

www.digibuc.ro
1463 47

Secul. Dupii o cpie din mss lui Victor Grigorovici, phs-


irate in Muzeul Rumiantev, din Moscova, a lost publicat de
I. Bogdan, D. 5t. I p. 75-77. Copia lui Grigorovici are multe
grerli, din care unele au lost indreptate in editia lui I. Bog-
dan, altele Ins, destul de multe, au rhmas i in aceasth. e-
ditie. Acest lucru m'a fcut stt-1 public din nou, duph ori-
ginal. L Bogdan a publicat i o traducere, dupii un suret
din 10 Septemvrie 1814, autentificat la 16 Septemvrie 1815,
al acestui document, suret ce se alit in Arhiv. Stat., Bucu-
reti, M-rea Neamt-ului, depozite particulare, sub nr. 4286.
Ibid. se afla i o traducere ruseasch modernh. A lost publicat
duph un suret vechiu i de Arh. Narcis Cretulescu In Arhiva
soc. t. i lit. Icti, anul 21 (1910) p. 345-346.
Pentru inthrirea din uricul de mai sus, stt se cp. uricul
din 6937 (1429) August 311, cel din 6937(1429) Septemvrie 12,
in 6938 (1430) Dechemvrie 232, cel din 6964 (1456) Martie I.
Asemenea in 6955 (1447) August 225. Ibid. i pentru Zagorna.
Cp. i Zahorna, sat in judetul Soroca6. Asemenea documentul
din 7008 (1500) Martie 17g.

10.

1463 Julie 31.


tefan Voevod inteirete boerului Arbure satele Vorona
i, Rui,i, cum i teitari.
6971 Iulie 31. Ispisoc dela Stefan Vod cel Bun. Facim 5
Oire cu aceasth carti a noastra, iatit acest al nostru credin-
cios boer, dumlui Arburi 'portari, slujtu-ni-au cu dreptate
i cu credinth. Deci, viizand Noi a lui driapth iincredintath
slujbh ciltra Noi, miluitu-l-am pre dnsul cu osttbith mila
noastrtt, i-am dat i i-am inthrit lui pre satu, anumi Vorona to
Ruii, ce au cumparat dela Ivaro cel Orbu, drept 180
zloti turceti. $i iariii au mai cumpttrat dela fratile lui
1 M. Costchescu, Doc. Mold. In. $t. M. 1 p. 285-286.
2 Ibid. 1 p. 286-290.
3 Ibid. 1 p. 307-310.
4 Ibid. 2 p. 575-577.
5 Ibid. 2 p. 288-292.
6 Ind. stat. p. 342, 844.
7 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 169-172 ; Originalul la Acad. Rom. ms 4606, fila 28.

www.digibuc.ro
48 1463

Ivaco, la Mihul Giuntate parti drept 150 de zloti


turceti 0 pre un tiitar cu ficiori cu tot 0 pre Carici (?) cu
fidori cu tot Ana 0 Teleuca i Ciopii cu ficiori CU
tot i. altul Micul i. cu copii i. Radul cu ficiori cu tot.
Iafti hotarul acelor sati ca s fie pre undi au hotarit
5
dumlui ...... i dumlui medelnicer, incepan-
du-sii din hotarul lui Dragomir Litianul, drept piste vale
Voronei i. pre supt a Mihului, ci-i dela Saretu, i
de acolea pe la capul dialului, ci-i dela Glodeni, iarii de a-
l() cole pe la coada heleteului de sus, acolo undi s. obarti
coada heleteului. de acolo in codru, panii in hotarul Luci
Aceste, cafe scriu mai sus, ca dela Noi
uric in veci".
S'au scos di pe orighinal de ditfii mini 0. Hind intoc-
mai am iscalit, Ioan Teodorovici".
Dau documentul de mai sus duprt Arhiv. Stat., Iai,
divanul domnesc Tr. 410, op. 446, dos. 19, fila 38 r. 0 29 v-
In primul loc data e 6971, in al doilea loc e 6971 Iulii 31.
Acela document este citat i in Arhiv. Stat., Iai, Anaforale
nr. 87 fila 147v., cu data 6971 Julie 31 : Opis ca de pe is-
pisocul Domnului Stefan Vvd., incungiuriitor hotarului mo-
Oil Vorona". E vorba de proces intre vornicul Iancu Can-
tacuzino, proprietarul unei umiiti din moia Vorona, dela
tinutul Botoani, i fratii Mustea, proprietari in
tate din acel sat. Este vorba de unul i. acela document,
din care I. Bogdan D. St.! p. 77 0. 78 a publicat douil rezu-
mate, sub doug numere diferite. Cel de al doilea, dela p. 78,
e rezumatul documentului de mai sus, cu unele lipsuri; ceia
ce m'a filcut sa-1 public in intregime, aa cum e la Arhiv.
Stat. din Iai. Am citat o parte din el 0 in M. Costiichescu,
Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 370. La Arhiv. Stat. Iai, Anafo-
rale nr. 87 cif. (in care e vorba de proces intre vornicul
Iancu Cantacuzino, proprietarul unei untilti din moia
Vorona, partea de os, inpreunii cu fratii Musteatii, proprie-
tari in cealalt iumatate de sus, 0 intre M-rea Pobrata, pro-
prietara mo0ei Protopopeni) este artat ea o copie de pe
ispisocul Domnului Stefan Vvd.", cum am vazut mai sus.
Este citat 0. ibid. fila 149 v. Aici e vorba de un proces por-
nit de Musteattt contra vornicului Iancu Cantacuzin 0 logo-
www.digibuc.ro
1463 49

fatului Costandin Cantacuzin, in care Musteata sprijinea


pretentiile sale pe hartia ci el o nurnesti copii di pe ispi-
socu Domnului Stefan Vvd., din 6971, cari hrtii, prin ho-
clati in acele pricini la 1836 si 1837, intarite de Inal-
timea voastra, s'au cunoscut plastograf, mrginindu-sa ma-
rimea mosii Vorona dupa hotarnica aceia mosii din 1766".
Asemenea ibid. : Musteata insasi in protesul de acum cu e-
pitropia se intemeiaza tot pe ace Wirth plastografV. Ase-
menea ibid. fila 152. La fila 155 r.: O copie de ispisoc
6971 Iulie 31, care copii, prin hotaririle acestui divan
din 1836 si 1837 . . . cunoscndu-sa plastografa s'au i rupt
o alt asaminea copie". Urmeaza deci ca documentul de mai
sus e supus indoelii, in ce priveste autenticitatea. S'ar putea
insa sa nu fie falsificat, hotrirea in acest fel fiind data
conform intereselor boerilor Cantacuzini. Se prea poate
in caz cnd e autentic ea data documentului 6971 sa nu
fie exacta, cad, in acest an, Luca Arbure, cum vom vedca
mai jos, nu este portar de Suceava. Sau ca Arbure, din do-
cument, este Arbure, fatal portarului, si traducatorul i-a a-
daugat atributul de portar Arbure, portarul de Suceava,
fiind mull mai bine cunoscut, care in original nu era, si
in acest caz data 6971 este exacta, sau ca in original va fi
fost sac a (6991 =1483) si traducatorul va fi luat pe (=90)
drept o (= 70), citind anul su,o (6971 = 1463). Explicatia din
urma a dat-o si I. Bogdan, D. St. 2 p. 497. Oricum Luca
Arbure ea portar apare mai trziu.
Vorona este unul din satele cu acest nume din judetul
Botosani1. Este un sat stravechiu. Mai vechiu insa este, cred,
numele praului Vorona, lnga care este asezat Rita Acesta
este pomenit chiar din 6911 (1403) Ianuarie 7: Ion Batranul
dela Vorona2, apoi in 6941 (1433) Noernvrie 162. Este un
stravechiu nume slav4. In apropiere dC Tudora, in aceleasi

1 Ind. stat. p. 65, 841 : Vorona-Dobrovolschi, Vorona-Nou i Vorona-


Teodoru, in corn. liorona, i Vormm-Mare, in corn. Tudora ; Frunzescu, Dic-
tionar topografic p. 530-531, la 1872g : Vorona rakikstire, Vorona lui Dobro-
volschi, Vorona lui Musteagt, in corn. Chiscovata, i Vorona-Mare in cora.
Tudora ; Harta stat. major, plansa Dolhasca, 1 :50.000; Dict. statistic al Ro-
mniei, Buc. 1915, 1 p. 112 ; M. Cosachescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 1 p. 369-370.
2 M. Cosachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 47, randul 5, p. 48.
3 Ibid. 1 p. 369, rndul 8, p. 370; 2 p. 594, randul 8, p. 595.
4 Ibid. 2 p. 176; 1 p. 370.
4
www.digibuc.ro
50 1463

parti, este i satul Ruii1. Acesta este iari bowie vechiu i


ii va fi avnd numele dela un Rusul2. Satul Vorona va
fi fost confiscat sub Stertinitii Vod, mai apoi ns inapoiat
neamului lui Arbure, cum vom vedea mai jos, c. s'au na-
poiat i altele. In stlipanirea acestui neam gsim satul Vo-
rona i inteun ispisoc dela Ieremia Moviltt Vvd., scris de
Drgan Tutul, in 7104 (1596) Aprilie 63. ai mai departe in
veacul al XVII-lea i al XVIII-lea, in documente din 7158
(1650) Ianuarie 24, 7159 (1650) Noemvrie 24, 7178 (1670) Iulie
21, 7221 (1713) Iunie 204, satul Vorona se afrii tot in ststiptt-
nirea neamului Arbure. Ba chiar in veacul al XIX-lea, hoe-
ranaii Enachi i Vasile Mustia, proprietari in Vorona i
Rui, se aratau ca scoboritori din Sofita, fika lui Luca Ar
bure i sotia lui Gavril visternicul i mai direct din Stanca 5.

Harta stat. major, plansa Dolhasca, cit. Nu e trecut nici in Diet.


geogr., nici in Diet. statistic, nici in Ind. stat, nici in Frunzescu, Dicfionar
topografic. I. Bogdan, D. St. I p. 78.
2 Sate cu acest nume sant multe. Cp. Rusi, Rusli, Rus, Ruseni, Ru-
sesti etc., [Ind. stat. p. 737-7381. Pentru trecut cp. M. Costchescu, Doc. Mold.
in. St. M. 1 p. 195 (aici se pomeneste i uricul dela Alexandru cel Btm), p.
300, 438, 439 (aici i uric dela Alexandru cel Bun), p. 538 (aici si uric dela
Alexandru cel Bun), p. 415, 416, etc.
3 Arhiv. Stat, last, divanul domnesc, Tr. 410, op. 446, dos. 19, fila 40 r.
Prin el, Domnul int'reste lui Dumitru Ponici si sorsa, Gafia, fiii Marici si.
verii lor (in suret : nepofii ; in slavoneste va fi fost : nAemenimoge, verii)
Grigori si Toader si surorilor, lor, Nastasia i Stanca i altor surori ale lor,
fiii lui Patrascu, nepofii Stanchi, fata lui Arbore hatmanul a kr drepte ocini
si mosii, din ispisoc de imprfala ce l-au avut di la Ptru Vvod. si din
drepti dresale lor, ci le-au avut stramosul lor, Arbure hattnanul, dela batranul
Bogdan Vvod. si de intaritura de la tan'rul Stefan Yvod., satul anumi Vo-
rona, cu moara, ci-i in Ont. Sucevii", asemenea satul Sfitcaufii cu moara,
jumatate de sat de Hrifni cu moara in Drabiste i satul Blicinufii cu
moara. Acesta de pe urma a esit dela (Mush prin vanzare. In partea lui Du-
mitru Ponici si a surorii sale, Gafii, s'a venit satul Sfitcaufii si juniatate de
Hrifni (amandou . in finutul Hotinului), pentruc Ptrascu ace a patra parte
a lui au dat-o surori-sa, Maricai, din satul Hrinji, drept un brim de argint
poliit cu aur, ci l'au fost luat di la diinsa, cad au pribegit in Tara Legasal
gi l-au perdut acolo", iar in partea verilor lor (in suret nepofilor), lui Gri-
gorie si lui Toader i surorilor lor, Nastasiei i Stanci i celorlalte surori,
satul Vorona en mori. [0 &pie dupa traducere si la Acad. Rom. CXXXIX/33,
Cresterea coleciilor Acad. Rom. 1911 p. 234 cu data 7114 (1606) Aprilie 6;
Sever Zotta in Buletinul boa Neculce, 1ai, fasc. 7 (1928) p. 3111. Acelas in
Uricarul I p. 160, cu data 7114 (1606) Aprilie 6. Aici un frau de arginC,
in loc de un brau de argint". Cu data 7114 (1606) Aprilie 6 e publicat
in L. T. Boga, Doc. Basarabene 7 (1929) p. 4-5. Aici, gresit, Stanca e data
femeie lui Arbure hatmanul.
4 Arhiv. Stat., Iasi, divanul domnesc, Tr. 410, op. 446, dos. 19, fila 29 v.
Cp. ibid. Ma 41, 42, 43. Asemenea ibid. Anaforale nr. 87, fila 148 r.
5 Arhiv. Stat., Iasi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 515, fiia 183 ; ibid. Tr. 1764,
op. 2013, dos. 723, fila 107 si Sever Zotta in Buletinul Ion Neculce:Iasi, fasc.
7 (1928) p. 311, etc.

www.digibuc.ro
1463 51

Neamul lui Arbure portarul este destul de bine cunoscut.


Cel mai vechiu Arbure cunoscut este Ivan Arbure, caruia
in 6961 (1453) Octomvrie 22 i se inthreste satul Leucusenii
pe Bar laze], uncle i-a lost casa1. Este acesta intemeietorul
neamului sau nu, nu asi stie raspunde. Un Arbure, piirchlab
de Neamt apare in divanul lui Stefan cel Mare, incepnd
din 6979 (1471) August 132. Apoi in 6979 (1471) Septemvrie
108, in 6979 (1471) Octomvrie 244, in 6980 (1472) Ianuarie 255,
in 6980 (1472) Aprilie 256, in 6980 (1472) Iunie 17, in 6980
(1472) Iunie 58, in 6981 (1473) Septemvrie 38, in 6981 (1473)
Septemvrie 1310, in 6981 (1473) Octomvrie 1411, in 6981 (1473)
Dechemvrie 912, in 6982 (1474) August 2613, in 6983 (1475)
Apriie 2514, in 6983 (1475) Mai 715, in 6984 (1476) Mai 2216.
Este cea de pe urmil data, cnd Il intlnesc in divan. In-
ir'un uric din 6987 (1479) Mai 19 se spune, vorbindu-se pro-
babil de recut : a KOT41311. 'TON 110AOKHirk CHAS HIT KASHELpH AA err
1CSA4 111111h prrapiin [Milk apE,Spe H Hillik KASHA (iar hotarul acestei
jumtti de sat de Hliipesti srt fie pe unde le-a hotiirit pan
Arbure si pan Viticea)". Probabil eit avea vre-un sat de
mosie in vecing fate, pe Valea MM. Faptul &it dupii Mai 22 1476
nu se mai intlneste ne-ar face sit credem cii a cazut in lupta
dela Valea Alba, din 26 Iulie 1476. El se numea Clirstea,
dupit un document din 7083 (1575) Martie 2, dela Petru Voe-
Tod 18. Sotia lui Arbure, piircalabul de Neamt, se numea Nas-

1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 499, rndul 5, p. 500.


2 I. Bogdan, D. St. 1 p. 157.
3 Ibid. 1 p. 160.
4 Ibid. 1 p. 164.
5 Acad. Rom. Peceti 265 ; Ghib, in revista Teodor Codrescu (Iasi) 1
(1916) p. 178 ; Ghib. Sur. 18 P. 75.
6 I. Bogdan, D. St. 1 p. 170.
7 Ghib. in Arhiva soc. st. si lit., Iasi, 25 (1914) p. 181 ; I. Bogdan, D.
St. 2 p. 246.
8 I. Bogdan, D. St. 1 p. 172.
9 Ibid. 1 p. 182.
10 Ibid. 1 p. 184.
11 Ibid. 1 p. 187.
12 Ibid. 1 p. 190.
13 Ibid. 1 P. 193.
14 Ibid. 1 p. 204.
15 Ibid. 1 p. 206.
16 Ibid. 1 p. 209.
17 Ibid. 1 p. 228.
18 Sever Zotta in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 7 (1928) p. 312:
Coste diac, fiul lui Gavril visternicul, nepotul lui Arbure pArcalab, strne-
potul btrnului Chrstia, vinde partea lui din \TAKAO, danie dela Stefan

www.digibuc.ro
52 1463

tasia1. Fiul lui Arbure, pardilabul de Neat*, este cunoscu-


tul hoer, Luca Arbure, portarul de Suceava2. Acesta apare
in divan, intiiia oarii, in 6994 (1486) Septemvrie 143 Unneaztt
apoi o lungit intrerupere, apiirand iari in 7006 (1498) Sep-
temvrie 244, in 7007 (1499) Iulie 125, in 7007 (1499) August
156, in 7007 (1499) Septemvrie 147, in 7007 (1499) Septemvrie
15', in 7007 (1499) Septemvrie 18", in 7007 (1499) Noemvrie
1410, in 7007 (1499) Noemvrie 1511, in 7007 (1499) Noemvrie
2012, in 7007 (1499) Noemvrie 2013, in 7007 (1499) Noemvrie 2314,
in 7007 (1499) Noemvrie 2615, in 149916, in 7008'(1500) Martie
1717, in 7008 (1500) Martie 2218, in 7008 (1500) Martie 2519,
in 7008 (1500)20, in 7009 (1501) Aprilie 2521, in 7009 (1501)
Dechemvrie 1422, in 7010 (1502) Fevruarie 1723,in 7010 (1502)
Fevruarie 2224, in 7010 (1502) Martie 1325, in 7010 (1502) Mar-
tie 1426, in 7010 (1502) Noemvrie 1727, in 7010 (1502)28in 7011

Voca" pentru Crstia, lui Onciul vgtaf. N'ar fi de mirare ca boerul Crstea,
pomenit in pomelnicul dela Bistrita, ca mort in iiizboiul cu Turcii, inpreuna
cu altii, sa fie chiar Crstea Arbure [I. Minea, in Cercefri ist. (Iasi) anul 81
(1933) p. 51].
1 Arhiv. Stat, Iasi, Tr. 1764, op. 2013, dos. 723, fila 107 v. ; Sever Zotta
in Buletinul cit. p. 311.
2 In M. CostAchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 500 ii confundam pe-
amndoi, creznd grelit c e unul si ace1as.
3 I. Bogdan, D. St. 1 p. 290.
4 Ibid. 2 p. 126.
5 Ibid. 2 p. 425.
6 Ibid. 2 p. 130.
7 Ibid. 2 P. 444.
8 Ibid. 2 p. 136.
9 Ibid. 2 p. 139.
10 Ibid. 2 p. 140.
1i Ibid. 2 P. 143.
12 Ibid. 2 p. 144.
13 Ibid. 2 p. 148.
14 Ibid. 2 p. 155.
15 Ibid. 2 p. 160 si altul ibid. 2.p. 163.
16 Ibid. 2 p. 167.
17 Ibid. 2 p. 170. Acad. Rom. ms 4606 fila 28 originalul.
18 Ibid. 2 p. 173.
19 Ibid. 2 p. 175.
20 Ibid. 2 pi 180.
21 Ibid. 2 p. 181.
22 Ibid. 2 p. 184.
23 Ibid. 2 p. 192.
24 Ibid. 2 p. 197.
25 Ibid. 2 p. 201.
26 Ibid. 2 p. 203 si altele cu aceiasi dat ibid. 2 p. 204, 206, 208, 252.-
27 Ibid. 2 p. 210.
28 Ibid. 2 p. 213.
www.digibuc.ro
1463 53

(1503) Fevruarie 21, in 7011 (1503) August 262, in 7011 (1503)


Septemvrie 133, in 7011 (1503) Septemvrie 184, in 7011 (1503)
Septemvrie 305, in 7011 (1503) Octomvrie 66. Apare i in di-
vanul lui Bogdan Voevod, tot ca portar Sucevei. Asa in 7014
(1506) Martie 22', in 7015 (1507) Fevruarie 208,in 7015(1507)
Fevruarie 229, in 7015 (1507) Fevruarie 2610, in 7015 (1507)
Fevruarie 2711, in 7015 (1507) Fevruarie 2812, in 7015 (1507)
Martie 1 13, in 7015 (1507) Martie 2214, in 7015 (1507) Mai 1118,
in 7016 (1508) Fevruarie 216, in 7016 (1508) Fevruarie 1617,
in 7016 (1508) Martie 218, 7016 (1508) Martie 2519, in 7016
41508) Dechemvrie 1420, in 7016 (1508) Dechemvrie 1521, in
7018 (1510) Septemvrie 2122, in 7021 (1513) Martie 523,in 7021
(1513) Martie 724, in 7023 (1515) Aprilie 2025, in 7023 (1515)
1 I. Bogdan D. St. 2 p. 216.
2 Ibid. 2 p. 222 si altul ibid. 2 p. 225.
3 Ibid. 2 p.229.
4 0 fotografie, Acad. Rom. fotografii TV/8, publicat de mine in Bule-
finul Ion Neculce, Iai, fasc. 6 (1926-1927) p. 359 ; Originalul era la Episcopul
de Husi, Iacov Antonovici, dupa el o copie la Acad. Rom. ms 5234 (I. Bog-
dan nr. 25.
5 I. Bogdan, D. St. 2 p. 231 si altul cu aceiasi dat ibid. 2 p. 234.
6 Ibid. 2 p. 241 ; o copie dup o fotografie la Acad. Rom. ms 5234
41. Bogdan ms 25).
7 Acad. Rom, LXXVII/3 ; Iulian Marinescu, Bogdan III cel Orb, Bu-
-curelti 1910, p. 106-107.
8 Acad. Rom. XLV/142 ; Iulian Marinescu cit. p. 107.
9 Pergament la mine, publicat de Ghib. in Arhiva soc. st. si lit. Iasi,
25 (1914) p. 185 si Sur. 18 p. 94 si. altul Ghib. Isp. 11 p. 44.
10 L. T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929), Chi$in6u, p. 3.
11 Arhiv. Stat. Bucurelti, M-rea Adam IV/6; Iulian Marinescu cit. p. 107.
12 Pergament la Fundatiunea Regele Ferdinand I, Iasi, publicat de
mine in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 5 (1925) p. 200 si Ghib. Sur. 18
p, 98 si altul Ghib. Sur. 18 p. 102, originalul la Acad. Rom. Peceti 232.
13 Uricariul 18 p. 82 ; Iulian Marinescu cit. p. 107-108 si altul Acad.
Rom. fotografii pachet lE nr. 3, l-am publicat in Buletinul Ion Neculce, Iasi,
fasc. 6 (1926-1927) p. 274.
14 Ghib. Isp. 11 p. 48.
15 Ghib. in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 5 (1925) p. 311.
16 Wick. Woronetz und Putna p. 189 ; Iufian Marinescu cit. p. 108.
17 Ghib. Sur. 10 p. 9 ; altul cu aceiasi data in Uricarul 21 p. 166, in
Arhiv. Stat. Bucurelti, Episcopia Hulilor XLIX/1, 2, C. Aricescu, Revista is-
toricg a Arhivelor Romniei, 2 (1876), Bucuresti, p. 72 nr. 2006; Iulian Ma-
rinesca cit. p. 109.
18 Ghib. Sur. 1 p. 67.
19 Pergament la Arhiv. Stat. Bucurelti, M-rea Neamtu XX/1 ; Iulian
Marinescu cit. p. 110.
20 Ghib. Sur. 9 p. 13; Ghib. Sur. 18 p. 105.
. 21 Arhiv. Stat. Bucuresti, sect. istoria in Iulian Marinescu cit. p. 110-111.
22 Arhiv. Stat. Bucuresti, Condica M-rei Rchitoasa 1V/73 (109); Iulian
Marinesca cit. p. 111.
23 Hasd. Arh. Ist. 12 p. 120.
24 Pergament Acad. Rom. Peceti 149 ; Iulian Marinescu cit. p.111-11a.
25 Hasd. Arh. Ist. 11 p. 157 ; Iulian Marinescu cit. p. 114.

www.digibuc.ro
54 1463

Dechemvrie 211, in 7024 (1516) Dechemvrie 102. El apare


In divanul lui Stefanita Voda. Asa in 7025 (1517) Dechemvrie
153, in 7026 (1518) Ianuarie 224, in 7026 (1518) Ianuarie 236,
in 7026 (1518) Ianuarie 286, in 7026 (1518)Dechemvrie 267,in
7027 (1519) Ianuarie 98, in 7027 (1519) Dechemvrie 27, in
7028 (1520) Aprilie 2310, in 7028 (1520) Iulie 1511, in 7028
(1520) August 2112, in 7028 (1520) Octomvrie 713, in 7029
(1521) Iunie 114, in 7030 (1522) Fevruarie 416, in 7030 (1522)
Aprilie 2116, in 7030 (1522) Iunie 217, in 7030 (1522) Iunie 2418,
in 7030 (1522) Iunie 2719, in 7030 (1522) Iulie 220, in 7030
(1522) Octomvrie 2921, in 7030 (1522) Octomvrie 3122, apoi in
7031 (1523) Martie 1523. Este cea de pe urma data cand Il
gasesc in divan, did in Aprilie a aceluiasi an a Lost taiat
de Stefanita Vods, in Hartau, si nu mulfa vreme dupa aceia
au perit la fel i feciorii sai, Toader i Nichita24. C. Luca
1 Acad. Rom. XCV/9 ; ulian Marinescu cit. p. 114 si altul Wick. Wo-
ronetz und Putna p. 105 ; Iulian Marinescu cit. p. 114.
2 Acad. Rom Pecete 87 ; Iulian Marinescu cit. p. 114-115 i altul Ghib.
Sur. 19 P. 55.
3 1. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 75 ; Ilie Minea, in
Cercetri ist. (Iasi) anul 42 (1928) p. 217.
4 Ghib. Sur. 1 p. 173.
5 Ghib. Sur. 18 p. 171.
6 Ghib. Sur. 1 p. 179.
7 Hasd. Arh. Ist. 11 p. 28 ; Ghib. Sur. 1 p. 261.
8 Hasd. Ark Ist. 11 p. 38.
9 Ghib. Sur. 5 p. 219.
10 Ghib. Isp. 11 p. 53, 54.
11 Muz. municipal, Iasi; Ghib. Sur 18 p.111.
12 Golovatchi, Gramoti, in Letopis arheogr. kommissii, 4, S. Peterburg,
(1868) p. 11.
13 Ibid. p. 14.
14 Ghib. Sur. 18 p. 115.
15 Uricariul 18 p. 92.
16 Ibid. 18 p. 98.
17 L. T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929), ChisinKu, p. 6.
18 Ghib. Sur. 1 p. 159; Uricarul 23 p. 24.
19 Ghib. Sur. 18 p. 116 ; originalul la FundatiuneaRegele
20 Ghib. Sur. 18 p. 177.
21 Ghib. Sur. 1 p. 245.
22 0 fotografie de uric la mine.
23 Ghib. Sur. 1 p. 371.
24 Letopisetul Tarii Moldovei pn la Aron Vod, ed. C. Giurescu,
Bucuresti, 1916, p. 127-129. Cp. A. D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 3, vol. 4 p.
217-224; N. Iorga, Doc. Rom. din Arh. Bistr. i p. XIII, Stud. si Doc. 6 p.
609 ; Ilie Minea in Cercetri ist. anul 42 (1928) p. 197-215. Cp. si Cro-
nica lui Macarie, in I. Bogdan, Vechile cronice mold. p. 152, 272-273. Cro-
nica cea mai veche moldoveneasa scris in romneste, vorbind de navala
Ttarilor, sub Bogdan Voevod, in 7021 (1513) August 22, spune c Domni-
torul a trimis asupra lor pre Corpaciu hatmanul su", Copaci, in unele
manuscrise, totuna cu Arbure [Letopisetul cit. p. 124; Ghib. in Uricariul
18 p. 490].

www.digibuc.ro
1463 55

Arbure era fiul lui Arbure, prchlabul de Neamt, se vede


din inscriptia push la biserica sa din Arbure, zidith intre
7010 (1502) Aprilie 2 vi August 291 0 din cea push pe un
chivot, in 7011 (1503) Aprilie 292. Sofia lui Luca Arbure se
numea Iuliana3. In spita de neam alchtuith, dup. documente,
de boerii Musteath in 1834 se arath ca inaintavi ai lui Luca
Arbure, sigur din punct de vedere al propriethtii in satele
Vorona vi Ruvii, pe Nastasia, ce o cred sotia lui Crstea
Arbure, prchlabul de Neamt, apoi mama ei, Mrica, vi tatM
acesteia, Criistea4. Se cunosc vi alte rude inaintave ale lui
Luca Arbure. Intr'un document din 7014 (1506) Septemvrie
11, dela Bogdan Voevod, se spune ch Ion vi fratele sat', A-
lexa vi Vasca, fiii Anuvehi, nepotii batrnului Hrinco au
vndut a lor dreapth movie din uricul lor cel drept", din a
treia parte <din cinci prti> trei phrti din satul Derzsca ne-
potului sau, boerului Luchi Arbure, portar de Suceava, drept
150 de zloti ttrevti6. Nu se cunosc fratii vi surorile lui
Luca Arbure, dar probabil eh au lost. Un Repot al sat],
Drago de la Poartii, este pomenit inteun document din 7028
(1520) Iu lie 28, dela Stefan Voevod, cnd Luca Arbure, por-
arid de Suceava, Ii dhruevte ocina sa dreapth, din uricul
su drept vi din privilegiu, ce el a avut dela bunul Dom-
niei mele, Stefan Voevod, jumMate din satul Tpeti, pe
Bar lad, la gura Lozovei, partea de sus vi din oz.erul dela
Lozova a patra parte6.
Kozak, Inschriften p. 2 : ria(14) AS lid psSpe nplKana(s) 001413CM-I
Crik ciraporo aps8p-k nosicti /URA HeMe RICO ro (pan Luca Arbure, prelab
de Suceava, fiul Mtrnului Arbure, pralab de Neamt).
2 Ibid. p. 8 : mt(u) LISKd aps8pe nosicand(s) COUE{Clill Cr1K cTit-
pro ApsSpa 11p8Kaild6r1 lieN1611,KOPO.
3 Ibid. p. 10. Cp. si G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul.
corn. mon. ist. anul 18 (1925) p. 117 ; Sever Zotta, in Buletinul Ion Neculce,
fasc. 7 (1928) p. 312.
4 Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 1764, op. 2013, dos. 723, fila 107 v.; in Sever
Zotta, in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 7 (1928) p. 311. Aici in loc de
-Lath"! Kricgi, Crstea, e Crstina.
5 Acad. Rom. rns 111 fila 19v, $i in Ghib. Sur. 18 p. 93 ; Sever Zotta
in Buletinul Ion Neculce fasc. 7 (1928) p. 313. In acest de pe urna6 loc data
e gresit: 4 Septernvrie.
Melchisedec, Cronica Romanului- 1 p. 156 : MKS cgoeivt8- citSA
Hauem8 MA rOW H WT norrk. Este foarte curioasti In aceast privint a-
rtarea unui document dela Petra Rres, din 7054 (1546) Mai 18, prin care
Domnul aruieste Mitropoliei de los, din Targul Romanului, junAtate din
sat, la Olteni, pe Brlad, anume Tpestii cu garle si cu a patra parte din
ozerul Lozovei, qj TOW !WORN A C6110 WT 11,K1161.11H 8 WrIT1-10K Ha

www.digibuc.ro
56 1463

Luca Arbure se pare ca a avut 4 bileti1, din care nu


ne sfint cunoscuti dect 3, si anume Toader i Nichita, cei
ucisi de Statinitti Voevod in 1523, si Gliga, care in anul pe-
irei tatalui si a fratilor reusi sa se refugieze in Polonia, de
unde Petru Rares, prin gramaticul sau, Avram Banilovschi,
Il cere in 15452, Fiicele lui Luca Arbure siint : Sofiica, Stanca,
Todosia, Odochia, Ana si Mariica, cum se vede dintr'un uric
din 7063 (1555) Mai 7' dela Alexandra Voevod. Intiun alt
uric din 7085 (1576) Dechemvrie 5, dela Petru Voevod, apar
fiicele lui ,Luca Arbore, cark tridau in acest an, Ana, Odo-
chia, Mariica, Sof iica i Cheldoae i nepotii lor, Mariica
Vtrasco, copiii Stancili4. Cheldoae este numele dupsa brtrbat
al Todosiei, care se va fi numit Cheldii, Chilcl, Pild65.Nu
se cunosc descendenti din fiii lui Arbure. Neamul i numele
s'a continuat se pare numai prin femei6. Nu este exclus Inst
ca neamul s fi avut alti membri Arbure, cci Letopisetul
vechiu romnesc vorbind de moartea lui Stefan Lilcustil
Voevod spune c. intre cei mai de seamil faptasi erau o
searnii de boeri din curtea lui, anume Gtinestii i Arburestii",
adiiugnd mai departe c'et incepatoriu i atatoriu acestui
lucru au lost Mihul hatmanul i Trotusanul logoratul"7.
65944,4,* CK rfIZAAMH H CK (16T360T11A tIACT W3613041 /103034 836/1 6H
EjlAT rnAsa 301',A,AH 330,4,4 WT MAI`CoW6 LITO ululi fl0pT4/3 WT 0-
E806 31 COLIA3CT'kM 1704A-k, 34 WO TOT ,4,1341'0W6 11011TAp CKA3HA 6A118
li8um8 wr muoro OHS (ce aceast jumtate de sat de Tpesti, in 01-
teni, pe Barlad, cu Ode i cu a patra parte de ozerul Lozova. a luat-o fra-
tele Domniei mele, 4:ogdan Voevod, dela Dragos, ce a fost portar dela Ar-
bare, in Cetatea Sucevei, pentru c acest Dragos portar a stricat tm tun de
mare prej), Melchisedec, cit. p. 170. Cealalt jumtate a satului era a lui
Duma Brudur, cum se vede dinteun uric din 7007 (1499) Noemvrie 14
[I. Bogdan, D. St. 2 p. 140-142]. Cp. si M. Costchescu, Doc. Mold. in. St.
M. 2 p. 338. Cp. si Ghib. Iii Uricariul 18 p. 490-491.
1 G. Bals, Bisericile lui Stefan cel Mare, in Bul, corn. mon. ist., anul
18 (1925) lo. 112.
2 Hasd. Arh. Ist. 11 p. 35; Sever Zotta cit. p. 305, 310 si 312.
3 Sever Zotta cit. p. 302,
4 Ghib. Sur. 5 p. 227, 228.
5 Cp. satul Pildesti, din jud. Roman [Ind, stat. p. 298, 6951. Cp. Chil-
dina din 6940 (1432) Aprilie 5 [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1
p. 341-342].
6 Sever Zotta cit. p. 311.
7 Letopisejul Trii Moldovei Ora la Aron Vod, ed. C. Giurescu,
Bucuresti, 1916 p. 151-152. Trotusanul logoftitul era in adefr ginerele lui
Luca Arbure, cstorit cu fica acestuia, Ana. Din neamul Gnestilor era
Cozma Sarpe postelnicul si Gnescul, pralabul de Neamt [N. Iorga, Stud.
si Doc. 6 p. 74 si M. Costchescu, Satul Cristesti, cu trupurile sale Popis-
cant, Cossii si Brbesti, in Buletinul Ion Neculce, fasc. 8 (1930) p. 44-48, etc].

www.digibuc.ro
1463 57

Interesante sant numirile din hotarnica satelor din 1463.


Hotarul lui Dragomir Litianul este satul Liteni, din judetul
Baia', aproape de Vorona i Rusi2. Este strvechiu. Era si
in vremea lui Alexandra cel Bun, cum se vede dinteun do-
cument dela Bogdan Voevod, din 7024(1516) Dechemvrie 18,
cand se intalnesc nepotii lui Costea Liteanul si se pomeneste
si privilegiul stravechie. Ii are numele dela un strvechiu
Litu4. Nu pot identifica satul dela Sireti al lui Mihul Ju-
m'tate6. Glodenii sant pomeniti in uricul din 6941 (1433)
Noemvrie 166. A rrnas numele in valea Glodinoasa sau in
valea Glodului, lang Vorona i Liteni. In documente de
mai tarzia satul e pomenit inteun hotar cu Glodenii Foarte
greu de identificat i hotarul lui Luca Clugrul. Trebuie
fi fost o mosie, alturi cu Vorona i Rusi. In adevr,
langa Rusi se affa dealul Luchieni8, iar in comuna Vorona
se afl satul Protopopeni6.
Foarte inportant, este si cumpararea de fatari.
1 Md. stat. p. 39, 628; Diet. geogr. al jud. Suceava p. 187-188.
2 Harta slat. major, plansele Dolhasca si Flticeni, i : 50.000.
3 Ghib. Sur. 18 p. 168-170: C6/10 HA HAA6 AHT6HH HA CHp6T H HC-
11pHRHAY6 1410 WHH WHAM] WT Elp*ArkAA HA11161F0 LIAEAAFIANI 1106110AA.
4 Cp. cniazul Litu din 6922 (1414) August 2 [M. Costchescu, Doc.
Mold. in. St. M. 1 p. 108, rndul 13, p. 110, 2731. Cp. Litavor, Litovoi etc.
Sate cu acest nume avem i in jud. Suceava i Turda [End. stat. p.347,387,
628 ; Diet. geogr. al Bucovinei de Grigorovita p. 130]. Pentru trecut cp. Li-
tanontii, acelas cu Litenii, in 6937 (1429) Iunie 3 [M. Costchescu cit. 1 p.
269, rndul 17 p. 270, 272, 273]. Un sat Litesti tot pe Sireti este pomenit in
7005 (1497) Ianuarie 28, cnd se intreste lui Mihai Mndrea si se spune c
e cumprat dela Mara, fata lui Nestorescul, nepoata lui Miroslav si a lui Iursa.
5 Neamul de boeri Jumtate avea mosii In aceste prti pe Sireti. dar
mai in sus, cum se vede, intre altele din documentul din 6938 (1430)Iulie 7
Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 298-307].
6 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 369, riindul 4, p.371 ; 2
p. 594, rndul 9-10, 596].
7 Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 1785, op. II, 2036, dos. 87 (sectia 3-) fila 151
7125 (1617) Aprilie 8, document dela Radu Voevod, se arat c. Ionasco
Ghenghe are jumtate de Vorona i silistea Glodenii, tot intr'un hotar. Ase-
menea in 7206 (1697) Octomvrie 26: junigiate de Vorona si de Glodinoasa,
intr'un hotar. Cp. M. Costchescu cit. 2 p. 908.
8 Harta stat. major, plansa Dolhasca, 1 : 50.000.
9 Md. stat. p. 64, 716. Satul a fost al M-rei Pobrata. Dup Arhiv. Stat.
sectia 3, Tr. 1785, op. II, 2036, dos. 87 fila 147v., Vorona s'ar intinde
'Ana inteun pru de pe mosia Protopopenii, ce Musteat Il numea Glodi-
noasa. Ibid. fila 151v., Intfun document din 1766 Aprilie 12: . . . de aici
se intoarce capul Voronii din sus spre Sret, alturi cu Protopopenii . . .
au rilmas Protopopenii si au purces Vorona cu Joldestii". Alturi mai este
satul Iocusnii a M-rei Vorona. Pe aici shut pomenite dou r). sate pe Sireti,
anume Mitestii si sub codru Sorocenuti, inifun uric dela Bogdan Voevod,
din 7024 (1316) Dechemvrie 10, foste sub Alexandru cel Bun ale lui Danil
protopop Hearteg: wT OlriiHKA A*AA 6P0 AAHHAA npoTonon4

www.digibuc.ro
58 1463

11.

1463.
stefan Voevod pentru satul Vitolteoi.
Ispisoc din 6971 dela domnul Stefan Voevod, intitritor
5 unui Petre Viltoteanul pe Vitolteti, lng. Brkseti.
Intr'un hrisov al lui I. Sandu Sturza Voevod din 1824
Iunie 22, in pricina dintre Ionitrt Anton Ciolpan, ce tin de
Viltoteti, i intre stolnicul Ieremia Giuc, sfiipan in Chi.-
peti i in care se cad hotarirea Domnului Scarlat Calimah
Voevocl, cuprinsti inteun hrisov din 1819 Aprilie 28. In a-
cesta de pe urmii se aratrt i ispisocul din 6971. La Ghib.
Sur. ms 19 P. 145, tipArit in Sur. 18 p. 156. Ibid. se spune
crt satul Vitolteti este la Frticiu.
Este vorba de satul Viltoteti din comuna Brtseti, ju-
detul Flciu1. Satul este pomenit i inteun uric tot dela Ste-
fan cel Mare, din 6998 (1490) Ianuaric 9 : ceno HA 8cTTe GS-
MOH HA HArk IIHTOATELLITH, no WS* CT0f1OHH MAAHA 2. In acest an,
One i sora lui, Crstina, copiii lui Giurgiu, vnd, drept 105
zloti tufiureti, satul lui Ivanco i lui Gavril. Dintr'un docu-
ment din circa 7148 (1640) lunie 13 se vede ct satul avea
i uric dela I1ia i Stefan Voevozi, in care mai erau cu-
prinse i dou'it sate peste Prut, pe Salcea3. Satul este pomenit
i in 7148 (1639) Septemvrie 114, etc. Este un sat stravechiu,
ce-i are numele dela un Vitolt, Viltot, pentru care srt se cp.
boerul Vitolt, pomenit inert din 6944 (1435) Septemvrie 195.
Acestuia in 6961 (1453) Septemvrie 7 i se intarete satul Lu-
LIJO WH HANAA WT np-kA-km NAMPO AiICAAHAPA goellOAT [Ghib. Sur. 19
p. 54-571. Satele snt pornenite i intr'un uric din 7085 (1570 Noernvrie 8 :
Mitestii i Saracinestii pe Sireti [Ibid. p. 99-102]. Sorocingutii si Sriicinestii
ne amintesc de satul Sarafinesti din corn. Corni, jud. Botosani [['runzescu,
Dictionar topografic p. 418 ; Diet. statistic al Romniei 1 p. 100]. Un alt sat
Sarafmesti, in jud. Botosani a fost in corn. MihMsni [Frunzescu cit. p, 4181.
Schimbarea din Sorocinguti in Sarlicinesti i Sarafinesti este un caz inpor-
tant de etimologie popularii.
f 1ml. stat p. 161, 836; Dicf. geogr. al jud. Mein p. 213-214; Harta
stat. major, plansa Flciu, 1 : 100.000.
2 I. Bogdan, D. $t. i p. 384-385; 2 p. 498; Ghib. Sur. 7 p.130-133.
3 Ghib. Sur. 7 p. 133.
4 Ibid. p. 135-136.
5 M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 498-499.

www.digibuc.ro
1464 59

juni, mai jos de Ripujinti, pe Prut1. Petre Viltoteanul ii are


numele dela acest Vito lt. Satul Biiseti, de allituri de Vi-
tolteti, este i el loarte vechiu2. In 7125 (1617) Aprilie 16
era al lui Nistor Ureche3. Ii are numele dela un Basea.
12.

Suceava. 1464 Aprilie 28.


Stefan Voevod inteirete panului Luca, fiul lui Petru logofeit,
satul Toporouti, din care jumeitate ocina femeei sale,
Marina, ce ea a cumpeirat-o dela Mihnea. 5

n(C)TTIO WHY610, MKI C7%211411 1106110,A,4, POC110A411 S6/11/1H MO/I-


A/MIMI, LI 1411HM all4M61114TO HC C-kM FIAWHAA MICTOM HISC*M, KTO HANK
Sspirr HuH 8ro IITOIr1H OVC/11111111T, WNW TOT HCTIIIIIIKIII4 ciloyrd FMB,
K11114KIN UAW& 4011"K4, CKIFIK 114 14/1 116T1A 401704s6T4, C401p811/1 NAM 11pAHO
14 'Ail NO. TtAA MH 1311A-kEtWil 6P0 Hp4HOlf10 H KipuoVIo C4OrKKOIr AO 10
HAC, MAAORAAH CAU4 er0 WC0611010 FIA111610 M1440CTTIO H AA/1 H flOT-
116PAH/111 6CMH 6MOlf olr 144W011 SCMAH, O MOAAARCKOH, WT11141101r>K6-
11* 6P0, 110/10KM-101r C6(/1) tpo5 w(T) Tono0vo8u6, 1110 WHA
KOINHAA HC Mig14610, SA CRON 11 1411tall, A ApOlfrOlflo [10/101161401( C6A4
W(T) TOIlOpOKII,H 114 HON' MN*, SA 6P0 IVA KOH 14 HtplIOH cnoritsti. 15
<T06> 11<li1 1116>F1HCA111406 AA 6CT 6M8 w(T) HAC 80FIKK emoy H AtTeM
8ro H 0y118114TOM 6P0 H 11 11/18118tIATOM 61'0 H nompoirp*Tom 6P0 H
K Icemoy po,4,c4r ero, KTO H8A6T II4NKMINMK111, AA 6CT HenopSweimo
FIHK04 HMG, 11.4 IrkKH EVkliNH/41. 4 XOT4 II1 TOMS C8401f M ECT HO CTA-
poAAS xoT4poy, Kew 14311tK4 WNSIIKA/M. A HA TO 6CT K-kpa NA CPO 20
P OCF1OACTHA H141116IIHC4EM4PO, MH CT6*/1114 1106130M, H IrkIJA
e/1614 HMV Mil C17IA, 4/10/111MI4, H 11'4A maps H4U1HK, g-kpa MINA A0VMH
HIL161311114, s10a LIANA M4HON/14, KrkilA NANA CTA 1-0101r/IA, iltpa HAIM
KAANKOlf/1/1, <HA1I4>6 roiaKa KOTHIICKAPO, H-kpa NAHA Kfl4CII61114

1 M. Costgchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 495-498.


2 Ind. stat. p. 160, 445 ; Dict. geogr. al lid. Mein p. 9-10. Pentru alte
sate cu acest nume cp. M. CostAchescu, Doc. Mold. in. S. M. 2 p. 159. Al-
tele sant in ad. Sillat i Severin [Ind. cit. p. 314, 323]. Cel din kid. Baau
este pomenit 'Meg din 6951 (1443) Iunie 8 [M. Cosachescu cit. 2 p. 155,
randul 121. Un sat Basinti, care era si sub Alexandru cel Bun, e pomenit in
6998 (1490) Martie 15 [I. Bogdan, D. St. I p. 407, 415].
3 Ghib. Sur. 2 p. 170.
4 In copie : HCTI41111 "MI H.
5 In copie cempe. In original va fi fost ce(n)
6 Lipse0e.

www.digibuc.ro
60 1464

AK01311HKA, 111pa HAW KOCTH A4-1014111,1, irkpa <naua>1 TOmt KHHAE,


K-k114 liana IleTpA nonnqa, K-kpa 11AHA AA6OVAA, K*141 nana /141CH2 11H-
THW, K-kpa nalla KOAK4 tcpeu,6KHIta, Ktpa HAMA HCATH nemensicaro,
g-kpa HAIM CTELI,Kil AOMOKOyWa, irkpa 11,1H,1 KOCTH Of1HWA, Krkpa Hi 1114
5 rkpa 1111141 flitAt3na 1114C11,1, ll'kjia WW1 KOUTH3, irkpa HAIM
IleTpHK,A,
cnaTapt, g-kpa nana torH tuirrrkpHinca, Ktpa nana nauma
CAKELLIA
HOCTEMIHW, Ktfla HAFIA HE11141/1a 41,111111HKa, KtpA WHA swkot cmoit-
1414KA,ickpa 11AVIA 60111VAW KOMHCA H K-kpa SCKIK 60MOK HAWHK MOA-
AaKciilip. A no 14M1IHM MHKOT* KTO KOVAET rocno,kaph HrilBEH 3EMAH
10 HAN 14,(T) A*TEH HAWHK HMI w(T) Hattwro HAEMEHE Hilii flak koro
RR H3KEIIET POC110AapEM EHT41, Olf 1441116H 36MAH S MOAAAIICKOH, TOT
WO RH EMS He HOrISWHA Haw& Aadee, ili16 1110 Mil EMS OVTK6f1AHA
14 ortv-krinA, atiliSNie ECMH Ad/tH HMS 3/1 610 npagoH H R*1111010
CA01:511601f. A HA Coruneto tip-bloc!, H HOSTROSHSAEHTe TOMS totc6Mor
15 muenne,AHHomor, 136AHAH ECMH HALIMMS IrkpHoms HANS, Aosporn$110-
ro*HTS, micaTH H nawS HeLIAT HOHHHCHTH KCHMS HALIMMS AHCTS.
inic Tsorrorn or corgagrk KATO gikok ivt(c)u,a anp. kri.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tara Moldovii, facem cunoscut si cu aceased carte
a noastril tuturor, cari vor crtuta la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, cti aceasta adeviiratil slugii a noastra, credinciosul
pan Luca, fiul panului Petra logofit, ne-a slujit nousti drept
i credincios. De aceia, Noi viizndu-1 cu dreaptil i credin-
cioash sluilaii catri Noi, 1-am miluit cu osebita noastril milli.
i i-am dat i i-am inttirit lui in Tara noastri a Moldovei
ocina femeei lai, Marina, jumitate de sat ce-i din Toporouti,
ce ea. a cumparat-o dela Mihnea, drept banii sii, iar cea-
laltil jumiltate de sat din Toporouti panului Luca, pentru a
lui dreapti i credincioasii. slujbri.
Aceasti mai sus scrisi sii-i fie lui dela Noi uric, lui i
copiilor lui i nepotilor lui i strinepotilor lui i ristrine-
potilor lui si intregului neam al lui, cine va fi mai aproape,
sti fie nestricat niciodati, in vecii vecilor.
Iar hotarul acestui sat sh fie dupi vechiul hotar, pe
unde din veac a umblat.
lar la aceasta este credinta Domniei Noastre mai sus
I. Lipsete.
2 Sic.
3 11010(TH.

www.digibuc.ro
1464 61

scrise, Noi Stefan Voevod, i. credinta iubitului nostru fiu,


Alexanclru, i credinta boerilor notri, credinta panului Duma
Braevici, credinta panului Manoil, credinta panului Stanciul,
credinta panului Vlaicul, credinta panului Goean dela Hotin,
creeinta panului Crasne vornic, credinta panului Coste Da-
novici, credinta panului Toma Chindea, credinta panului Petru
Ponici, credinta panului Albul, credinta panului Lazea Pific,
credinta panului Hodco Cretevici, credinta panului Isaiea
dela Neamt, credinta panului Stetco Domocu, credinta pa-
nului Costea Ora, credinta panului Petric, credinta panu-
lui Radul Pisc, credinta Panului Buhten, credinta panului
Sache spiitar, credinta panului Iuga visternic, credinta pa-
nului Paro postelnic, credinfa panului Negriltt ceanic cre-
dinta panului Zberea stolnic, credinta panului Buorean colitis
i credinta tuturor boerilor nostri moldoveni.
Iar duptt viata noastA, cine va fi Domn Trii noas-
tre sau din copiii notri sau din neamul nostru sau iaiit*
pe cine Dumnezeu va alege sit, fie ca Domn, in Tara noas-
trtt a Moldovei, acesta stt nu le strice dania noastrii, ci sit le
intariasett i inputerniciasch, pentru c i-am dat lui, pentru
a lui dreapttt i credincioasa slujbtx.
Iar pentru mai mare tilrie i inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, lui
Dobrul logollitul, stt scrie i sil atrne pecetea noastitt &tat
aceastil carte a noastrti.
A scris Tttutul, in Suceava, in anuf 6972, luna Aprilie 28.
Pergament bine pitstrat, cu peckea atarnattt, de nur
rou. Se pstreaztt in Arhiva Bucovinei. Pecetea numai in
parte se art pstratti. Verso : nr. 32. t sa ceno Ttunoporo 8.
Kono<c>T8 tlemootru,Tvi. Vito gu,ok. Milrimea pergamentului 41.2
cm. X 27.7 cm. 0 copie se anti la Acad. Rom. ms. 5234
(I. Bogdan, nr. 25), dup care it dau i eu. In traducere ger-
manii, cu nxici grerli, documentul a lost publicat de Wick.
Bochotin p. 66-67 i de I. Bogdan, D. t. 1 p. 78-79, in re-
zumat, dupil aceastil traducere germang.
Este vorba de satul i moia Toporoutii din judetul
Cerniiutil, dar e curios ctt intiun document din 6997 (1489)
1 Md. stat. p. 100, 800; Diet. geogr, al Bueovinei, de Crigorovif p-
225-226; Harta Bucovinei de C. Brteseu.
www.digibuc.ro
62 1464

Octomvrie 141, se spune ca Stefan_cel Mare cumpara satele


Poganestii i Calinestii de pe Bar lad si le da lui Toader,
fratele lui Hrman parcalabul, in schimbul satului Toporautii
de peste Prut, in tinutul Cernautilor, pe care Harman Or-
calabul II cumparase cu 400 de zloti tataresti de Stanciul,
Ivanco i Isaico, fiii lui Fedco Starostici, nepotii lui Mihul
Starostici, Domnul mai dnd lui Toader, pe deasupra, si 100
de zloti bani gata. Stefan Voevod apoi da satul Toporautii,
cu cuturile lui i Grigorestii, amndoua partile, si 200 zloti
tataresti lui Stanciul, Ivanco i Isaico Starostici, in schimbul
a trei sate de pe Suceava. A lost, cum vedem, un schimb
vremelnic de proprietari. Satul este foarte vechiu si era si-
gur i in veacul al XIV-lea. Este pomenit Inca din 6920 (1412)
Aprilie 52 El a lost foarte mult In stapnirea neamului Sta-
rostici. Asa in 6944 (1436) Septemvrie 19, Stetco lui Giurgiu
e aratat ca dela Toporouti3. hi are numele dela un stra-
vechiu Topor4.
Boerul Petru logolatul, fatal lui Luca, este cunoscut,
inainte de Stefan cel Mare5.
13.
1464.
&efan Voei;od pentru satul Mogoeti, pe Vilna.
Uric dela Stefpn Voda cel Bun din valet 6972, intari-
5 tura. Manii Mogosescului pe sat pe Mo<go>sesti, de pe Vilna,
dela tinutul Vasluiului".
Intr'un perilipsis dela slarsitul sec. XVIII, care se anal
la mine si in care e vorba de unele acte ale Mogosestilor
dela Vaslui.
Este satul Mogosesti din judetul Vaslui, comuna Ipate,
numit azi mai ales Slobozia. Este foarte vcchiu, pornenit
1 I. Bogdan, D. St. I p. 380-382.
2 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M, 1 p. 98, rndul 11, P. 100-101.
3 Ibid. 2 p. 701, rndul 10-11, p. 702, 705. Asemenea ibid. 1 p. 247,
336, 436 si 2 p. 436. Pentru acest neam ibid. 2 p. 845.
4 Un sat Toporsti este in ad. Vaslui [Ind, stat. p. 399, 800; Diet.
geogr. al kid. Vaslui p. 193]. Un sat Toporesti, dincolo de Prut, in prtile
Lpusnei, e pomenit inteun uric din 7001 (1493) Martie 3. Aici si nepofii lui
Ioan Topor.
5 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 304, 870.
www.digibuc.ro
1464 63

chiar in 6908 (1400) Septemvrie 11, child se intiire0e str--


vechiului proprietar Mogo1. Este pomenit apoi in 6946 (1438)
Martie 6, &And Grozav, fiul lui Mogorl dela Vinea, vinde
jumatate din satul lui Mogo jupttnesii Neaga a lui pan
Peatra 2 Intr'un ispisoc dela Alexandru Iliea Voda din 7141
(1633) Ianuarie 15 se vorbete de Ora, intre Stratul Bolea
pharnicul cu toate semintiile lui, nepati i strnepoti ai lui
Glavan pisarul 0 a fratelui sIu, Baciul, i intre papa Silion,
feciorul Andreici, nepot Bgii, cu semintiile lor, Toader,
feciorul Nastasii i Gligori, feciorul VasiIci, nepotul
cu Tattiroaea i cu toate semintiile lor, toti nepatii i stranepatii
biltranului Manei Mogorscului pentru jumatate de sat Mogo-
rati, ce-i pe Vilna, sub codru, la tinutul Vasluiului, ramiinand
din toat legea Stratul Bolea piiharnicul cu ai lui, s tie a patra
parte de sat, iar ceilalti trei prfi3. Inteun ispisoc dela Petru
Voevod, din 7088 (1579) Noemvrie 12, strilnepotii IIci, WT Speic
K8116/10106 L110 HMAAA rip-ksasa HX" MIKA WT eraparo CT621SAHA 1106110AT
WT 8pHK HA norrilooKA606 IjJO HMAA A'k,A, HX' ApAPOTAC WT CT4p4r0
neTpa S06S0A4 (din uric de cumparaturii, ce a avut strlibuna
lor, Ilea, dela biitrnul Stefan Voevod 0 din uric de intiiri-
tura, ce a avut bunul lor, Dragatil, dela batrnul Petru Voe-
vod) viind jumtitate din satul Mogorti 0 din Chiujdesti,
ce-i pe Vilna, lui Simian, drept 140 zloti tiltareti4. Inteun
act din 7040 (1532), Gliga Talmilzanul dela Talmaza vinde
partea sa de ocinh din ilalit i Mogorti surorii sale, Nas-
fasia, drept 55 de florinti5. Este pomenit i in hotarnica sa-
tului vecin, Alexeti, din 7001 (1493) Martie : nov6Huni
HA niorFin8 MOPOHJA 6. Praul Vilna este numit
, i Vinea. Cp. in documentul din 6908 (1400) Septemvrie 11 :
Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p.43-45; cp.1i Acad, Rom.
ms 2821 fila 17v. 0 Sever Zotta, Arhiva genealogica 2 (1913) P. 270. Aici :
Septemvrie I.
2 M. Costchescu, cit. 2 p. 14-19.
3 In perilipsisul citat.
4 Ghib., in Arhiva soc., 1t 0 lit., Ia0, 25 (1914) p. 187-191.
5 In perilipsisul cit. Sale cu acest nume se mai afl in lid. Alba, Co-
vurlui, Dambovita, Gorj, Somel, Dolj, Dorohoi, Tali, Ilfov, Olt, Roman,
Satu-Mare, Valcea, [Ind. stat. p. 656-657]. Pentru trecut cp. M. Costchescu
cit. 1 p. 44, 397; 2 p. 18, 30, 31, 106, 269, 333, 490, 508, 509, 511, 512, etc.
6 I. Bogdan, D. St. 2 p. 14-17. Aici se intrelte tuturor nepotilor bo-
erului Negrea C6110 HA SHHHOH; HA HAVk PA6 SHA AWM &IOW! . . .
tpo SHA AdA T<oe> C6AO 611.16 RAH H<6r>pa <CKIH8 CROONtS dit6M4
(satul pe Vinea, anume uncle- a fost casa lui Alexa . . . ce 1-a fost dat acest
sat inch' pan Negra fiului sau, Alexa). Harta stat. major, planla Tali, 1 : 100.000.

www.digibuc.ro
64 1465

Vilna', in 6946 (1438) Martie 5 : R111,111V, in 7001 (1493) Mar-


tie 7 : FIA K111111011, WT 1314HHH 39 in 6980 (1472) Iunie 1 : HA 1111/11401-119
in 7088 (1579) Noemvrie 12 : lid g11111-1010 5. Azi se numeste Velna
si Gelna, in pronuntarea poporului 5.Mogosel, fiul lui Mogos,
cel din 1400 se numea Mogosel dela Vinea, dupli uricul din
6946 (1438) Murtie 5, adus mai sus.
14.

1465 Dechemvrie 30.


,5tefan Voevod inteirege lui Oanei satul Stroetii de pe Mol-
dova, pentru care avusese petret cu Boldur,jupeineasa lui,
5 Naste, Petre Stravici i Fete Breitulescul.
Uric dela Stefan Voda cu pecet multe din velet 6973,
dec. 30, precum au vinit Boldur cu giupniasa lui, Naste,
si Petre Stravici si Fete Bratulescul si au prit pre Ona,
pentru un sat, ce i-au dal lui matusa lui, Marusca, di pre
lc) Moldova, anume Stroestii, si allndu-sii satul dat denainte
lui Alecsandru Vodil si denainte boerilor siii, i-au fmas cu
giudet, duprt lege frii, ea sii fie satul totu Oanii, precum
id scriu uricile, iar Boldur cu ceelanti boeri au riimas, ca stt
n'aibii nici o triabii. la acel sat". .
Regestul de mai sus it dau dui:a un Suret di pe uri-
cile Stroestilor . . . din 7224 (1715) Dechemvrie 12", dela
Muz. municipal, Iasi, IV/40. L-am publicat si in Buletinul
Ion Neculce, Iasi, fasc. 4 (1924) p. 177. Cp. M. Costachescu, .
Doc. Mold'. in. St. M. 2 p. 460. E publicat si in Ghib. Sur.
22 p. 81.
Satul Stroesti de pe Moldova azi nu mai este. Este nu-
mai trup de mosie din Draguseni, din judetul Baia7. A ril-

1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 43, rndul 14.


2 Ibid. 2 P. 14, rndul 17, 18.
3 I. Bogdan, D. St. 2 p. 14-15.
4 Ghib. in Arhiva soc. t. 0 lit, Ia0, 25 (1914) p. 180 ; I. Bogdan, D.
$t. 2 p. 245.
5 Ghib. cit. p. 188. Data acestui uric cred ea' e gre0td.
6 Dict geogr. al ud. Vaslui p. 92 ; Harta stat. major, planele Ia0 0
Vaslui, 1 : 100.000.
7 Dict geogr. al ltd. Suceava p. 329 ; Ind, stat. p. 37, 555.

www.digibuc.ro
1465 65

mas si in numele unui iaz si al unui deal, lnga Draguseni1.


Satul este &fruit de Marusca Stroeasa nepotului sau, Oana
postelnicul, printeun document diu 6961 (1453) Fevruarie 8.
Aici satul este aratat la gura Simuzului, pe Moldova, i a-
vnd dou cuturi2. Este pomenit si inteun document din
7003 (1495) Martie 133 i in alte multe documente4. Ii are
numele dela Stroe, soful Maruscai, si va fi fiind din vremea
lui Alexandru cel Bun%
Maruca lui Stroe este pornenit intaia oarainteun do-
cument din 6957 (1449) Fevruarie 219. Oana postelnicul nu
se poate identifica, dada nu va fi fiind totuna cu Srbu pos-
telnic7. Greu de identificat sant si persoanele din document,
cari se ridica cu Ora contra lui Oana. Boldur poate e Ivan
Boldor, ce-1 intlnesc intr'un uric din 6951 (1443) Martie
Probabil ca sofia lui, Nastea, avea oarecare drept asupra sa-
tului. Poate ca ea este aceiai eu Nastea, fata lui Costea
Stravici, ale carei fiice, Marusca si Stanca, snt pomenite in-
tr'un uric din 7010 (1502) Fevruarie 179 i in 7007 (1499)
Noemvrie 17" si poate ca e frate cu Petre Stravici. Fete
Bratulescul va fi fiind din acela neam, coboritor din Bra-
tu1 Stravici11.
Documentul este foarte inportant i pentru istoria ve-
chiului drept romnesc. E pomenita legea firii.
Originalul a avut mai multe peceti atrnate, a Dom-
nului si ale boerilor.

1 Diet. geogr. al jud. Suceava cit.; Harta stat, major, plana Drg-
nesti, 1 : 50.000.
2 M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t.M. 2 p. 458-461. Somuzul de care
e vorba aici va fi find pruasul 5omuzul Mare, care curge pe lnga Cia-
muleti [Diet. geogr. cit. p. 322; Harta stat. major, cit.]
3 M. Costchescu cit. p. 460; Muz. municipal, Iasi, IV/40; Buletinul
Ion Neculee, iai, fase. 4 (1924) p. 177; Glib. Sur. 18 p. 87; Glib. Sur.
22 p. 81.
4 Actele la Muz. municipal, Iasi, IV ; Glib. Sur. 21 si 22.
5 Sate cu acest nume &bit multe. Asa in jud. Arges, Baia, Botosani,
Buzu, FlIciu, Gorj, Huth], Meledinti, Suceava, Vlcea, Bacu [Ind. stat. p.
7741. Pentru trecut cp. M. Costcheseu, Doc. Mold. cit. 1 p. 40, 269, 270,
272, 528, 547 ; 2 p. 14, 16, 17, 18.
6 M. Costchescu cit. 2 p. 376-377.
7 Ibid. 2 p. 461.
8 Ibid. 2 p. 119, rndul 13, 123, 125, 414 ; 1 p. 186.
9 I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 191-193.
10 Un suret la mine. L-am publicat in Buletinul Ion Neculce.Iasi, fase.
6 (1926-1927) p. 204-205.
11 M. Costchescu, Doc. Mold. in. 5t. M. I p. 186-187; 2 p. 878, etc.
5

www.digibuc.ro
66 1466

15.

1466. Iunie 11.


Stefan Voevod inteirege Meineistirii din sus de Peatra o ma-
nstire din sus de Tmal, unde a fost Marta calugeirita,
5 de ceia parte de Sireti, i balta lffartinei, cumparate de
Meineistirea din sus de Peatra, drept 60 de ughi, dela
,5teful din Tcima.
Suret dela Stefan Voevod vleto 6974 msta Iunie 11.
Facem instiintare precum au venit inainte noastra si
lo inainte tuturor boiarilor notri mari i mici sluga noastra,
$teful din Tamas, di a lui buna voe, de nime saliti si au
vandut dintru al sail drept uric o manastire, din sus de Ta-
mas, undi au lost Marta calugarita, de ceia parte de Siret,
manastirii noastre, ce este din sus de Piatra, undi esti hra-
15 mul Adormirii Prea Sfintei Nascatoarii de Dumnezau, unde
este egumen popa Teodor, si o bang. anurne Martina, din
obarsie Ora in gura, pe diamndoao partale. Deci ace balta,
anume Martina, i cu tot venitul, ce sa vinia aceii manas-
tiri, s'au pretuit drept 60 ug., tot bani gata. $i dupa aceea
20 s'au sculat popa Teodor egumenul i au platit tot acii bani
in mnule $tefului din Tama. dinaintea noastra i dinainte
boiarilor nostri. Deci Noi vzand a lor bun t'. voe invoiala si
tocmala si plata, asajdirea si Noi am dat i am intarit pre acea
de mai sus zisa manastire, unde au lost Marta calugarita, i cu
25 tot venitul rnanastirii noastre, ce este din sus de Piatra, unde
este hramul Adormirii Prea Sfinte Nascatoarii de Dumnezau,
ca fii lui dela Noi uric, cu tot venitul, neruuit nici oat-
naoara in veci.
lar hotarul acii manastiri ca sa fie pe unde au umblat
30 din vechi.
$i la aceasta sant martur insumi Domniia mea de mai
sus scris, Stefan Voivod si mitropolitul nostru, Chir Teoctist,
si boiarii nostri, dum. Duma Braevici, dum. Manoil, dum.
Stanciul. parcalab de Cetatea Alba, dum. Vlaicul, durn. Go-
35 ian, parcalab de Hotin, dum. Crasni vornic, dum. Coste
Danovici, durn. Zbiarea, parcalab de Cetatea Alba, durn.
Toma Chindea, dum. Petra Ponici, dum. Allml, dum. Lazea,

www.digibuc.ro
1466 67

dum. Isaiia, dum. Bucium, pgrcglabul de Chi liia, dumnialui


Buorianul, prcalabul de Niamtu, dum. Petre, dum. Sachi
spatar, dum. Iuga vist., dum. Negri la par., dum. Paco post.,
-dun'. Luca stol., dum. Niagul comis.
Iar pentru mai mare intriturg celor de mai sus scrise, 5
am poroncit cinstit credincios boeriului nostru, dumnialui
Dobro logf., sg scrie 0 a noastrg peceate catrg aceast carte
noastril s -o leage.
S'au tglmgcit de Evloghie, dascal slavenesc, vlet 7268
Mai 29. Si. s'au scris de fiul sgu, Gheorghie.
Giudicgtoria tnutului Eii. Copia aceasta posleduin-
.du-s g. din cuvnt in cuvnt cu orighinalu i fiind intocmai
sa incredintazg pi forma, potrivit ceririi, ci prin jalob au
nicut dumnelui paharnicu Ioan Giuc, inreghistratg supt nr...
P. Bals, 1841 Mart.
Suretul de mai sus se Oa in Arhiv.Stat., Iasi, Tr. 1765,
op. 2014, dos. 55, fila 459 (sectia III-a). Ibid. fila 439 v. se aflg
un regest al acestui document. Este mentionat de Sever
Zotta, in Spicuitor in ogor vecin, Bucure0i, 1, fasc. 1-3 (1920)
p. 56, apoi publicat de acela0 in O mngstire dispgrutg",
in Rev. soc, ist. arh. bis. din Chiingu 15 (1924) p. 3-6. Este
publicat apoi de Ghib. Sur. 18 p. 71-72. Aici tlmacirea lui
Evloghie dascal e aratat ca din 7261 Mai 29 i e copiat
dupg o cpie posleduitg. la 1831 Iulie 8.
Satul Tma este in comuna Geoseni, judetul Badiu1.
Satul este foarte vechiu, pomenit incg din 6941 (1433) Fe-
vruarie 262, in 6941 (1433) Fevruarie 272. Se pare cg numele
prgului este mai vechiu dealt satul4. Satul in 1466 era al
In sus de Tama era nignstirea, uncle in vechime
fusese Marta diluggrita, o miingstire, cred, de diluggrite.
Intre documentele aduse in aceia0 pricing, ca i cel dela
Stefan cel Mare, se aduce un document din 7089 (1580) Sep-
t Ind. stat. p. 32, 788; Harta stat. major, plansa RAckiunii si alit-
-fill, 1 : 100.000.
2 M. Costaichescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 353-358.
3 Ibid. 1 p. 358.
4 Cp. M. Costachescu cit. 1 p. 379, 380, 389, 497; 2 p.253. Asemenea
TmAs'asti si TAm'aseni, Timisesti, Timiani, Temesesti, Temisesti, ibid. 2 p.
937, 938. Cp. asemenea numele de persoan6 Tomas, Dimas, Teames, ibid.
2 p. 881, 882, 937 etc. Cp. asemenea Tamasul in jud. Odorhei, Tmsasa
in jud. Hunedoara, Talmaseni in jud. Satu-Mare, Dimasesti in jud. Hunedoara,
Tiimaseu, in jud. Bihor [Ind. stat. p. 790].

www.digibuc.ro
68 1467

temvrie 5, dela Iancu Voevod. in care e vorba de un loe


din pustie la Cetatuie, la mantistirea in protivii Rilduletilor,
pi di cie parte de Same' i altul din 7269 (1761) Iulie 25 :
dincoace de Saret, la cetiitue, la monastirea ce-i zic acmu
Bohociu, cu balta Martina, din sus de Tama0."2. nangstirea
este pomenita i inteun document din 6999 (1491) Aprilie 20:
C6A0 HAAENHAI ES p6tifiii HA CSPET HA6,Ke HMENS6T CIA *SNASA . . .

CI tWkCTO SA HUNKS gefiec cKpeT 8 FISCTHHH HAEME HAV10186T CA


MONACTHP3. Intr'un document din 1765 Iunie 18 se spune : in
coada biiltai Martinei, in dreptul hotarului Buneti1or"4. A-
cetia sant Buretii din 1491. Manhstirea Marteiibalta Mar-
tina sant in 13uhociul de azi, lang Buneti6 i Radomireti7.
ManAstirea din sus de Peatra este cea dela Bistrita.
Pe langt laptul di se porneneste o veche maniistire de
dilugrite, disptIrutil, documentul este loarte inportant, dici
ne vorbeste de viinzarea unei nainstiri, lapt ce nu e izolat,
in vremurile vechi.
16.

Brlad. 1467 Iunie 30.


Stefan Voevod inteirete lui Stoica 1 fiului sau, Manciul, ju-
mettate din satul Urdeti, cumpeirat, drept 45 zloli, tei-
5 treti, dela Ion, Danciul, Mihalco, Sinat, Toma i Simion,
fiii lui Florea.
t AAA(c)TTro s?'io, Mk1 CTe4SA(11) KOEKOAA, r(c)o(A)px 36AMH
MOKA,A MOH , 311AMEHHTO NHHH(M) HCC*MK lid W H(IV1) MICTO(M) KI-
C'kMK, KTO N4(14) imsfni(T) Haul ero trrsqii oircaknuri(T), Kodo(>K) Toro
_
to Mlle Komoy NOTPCKH 3NA KOVAC(T), NY,K6 TOTH HCTHNHItl CHOKE *AO-
pini ki, HA HAI* HtV(N) H AA 11,110(11) H MHKAAKO H CNN A (T) H TOMA H
CHANH(W)11, OVCH KflATHNHIVI, HOHAOLHA Hpe(A) HAMI1 H 11pE(A) HAWHilill

1 Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 55, fila 457 ; Sever Zotta,
cit. p. 6.
2 Sever Zotta, cit. p. 24.
3 I. Bogdan, D. *t. 1 p. 436-466 ; Zever Zotta cit. p. 26.
4 Sever Zotta, cit. p. 25.
5 Ind. stat. p. 31, 475; Harta stat, major, plansa Bac6u, 1 : 100.000.
6 A fost in corn. Letea, jud. BaCtiu [Erunzescu, Dictionar topografic
p. 80 ; Harta stat, major, plansa Baedu cit.].
7 Ind. stat. p. 32, 720; Harta stat. major, plansa BacAu cit. ; Sever
Zotta cit. p. 25-26,

www.digibuc.ro
1467 69

BOAkpH H 116AHlik1MH H MAAKIMH, HO CIS0611 H(M) KOAH H HHKKI(A1)


116110140V>KA6HH, A Illiflp HCHAOKAHH H npomini cara(m) Hatini(m), rro-
HKKH H C1718 61'0, MAIV-110A0r, flOAOKHHA CEAA W(T) Onl,A,641.1.11, SA fig
2AATI40 TATApCKKI(K). H Oy TO(M) OVCTA(A) CTOHKA H CETK 610 MAU-
(110Mf H SAFIAATHAH OV pVKIA HWHV H A.:114410/W H MHKAAKOKH H CHHATS 5
H TOAVk H CHMHWIlti, KICM(M) EpATTA(M), CH-0(M) $10f1HHKI, r0TOKk1MH
nnwk3Ain HCHOMIA. MHO M1.1 KHk1M6 MGM HHMH A041010 H(JC) HOMO
H SAHAATV, OVC6 HCHOMIA Ag SAATKI(X), A MIll T4KOMA6(16 6CMH ,A,AAH
H HOTKI3KAHAH H W(T) HA(C) cArra(m) HAIHH(M), CTOHO H cWS ero,
MAINKIAV, ,A,A 6(CT) H(M) OVpH(K) TO6 HOAOKHHA Celia w(T) oirpmtim 10
H CK KKC*MI AOKOAO(M), H(M) H A-kTe(M) H(x) H OVHVHATO(M) H(x)
Il 1.111A0V1WHATO(M) u(K) H npanlvp*To(m) n(K) H IIKC6Allr pomr n(K),
wro ESAG(T) n(M) HAHKAH/KHN, 146110(WW6H0 HHIC0AHM6, HA 11*1h1
TakIHT.11. A A-oTa(p) m 6(CT) TOMV HOAOKHHA CeAA w(T) oycne CTO-
po(u) HOAOKHHA KoTapIt no crapomoy KoTapoy. A HA TO 6(CT) K6AHKA 15
marropTa Ca(M) r(c)n(A)nnta(m) KKIR.161-1HCAHKI, CT64SAHA KO6KOAkl, H
EolVkpe Hawli, HO HM6HH, na(n) CTA14,110(A), HAM KAAHKV(A), IM(n)
H oAnx, na(n) Kpacne(w) mlopini(K), na(n) KOCT6 m101114(II), na(n)
TOMA KMH,A,6, HAM antark, HA(H) HCAIVA, HAM ESKT*, EIIIKKAAARKI
KEAN, na(n) wanApo TOAOLIHKO, HAM AMV(A), HAW AaalA HHTH(K), 20
HAM M1.1,K0 AKMKKV(W), HAM nowp-knir(A), na(n) raurv(p), na(n) wAHLI,A
H011orpAACKkl, na(n) CAKIi1(111) CHATArk, na(n) tora KHCT'kfillH(K), HAM
ASKA CTOAHH(K), HAM 11614111AK HAIHHH(K), na(n) HAIIIKO HOCT6AHH(K),
*0 n-kroc, HAM MINK KM0tI11H(1) H miTn, RICH HALHH(K) BOA*116
H M6HCAUlli(M). A HA KOM1166 HOTKIWKA606 H Krkno(cT) TOMV KK- 25
C6MV KMIBKHHCAHHOMV neivkAn 6CATho HAIlleMS K'kflHOMS nauv, AospIrmr
AOrO*ETte, HHCATH H 116HA(T) HaL1110 H 116t1ATH KOA*(1K Hallitl(K) HOW
K-kCHTH KK C6AW HAMM' AHCTV. HH(C) IM(n) OV K61:1AA() KiTTO
h-lkog io(n). A.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voe-


Vod, Domnul Tali,' Moldovei, cunosctit facem si cu aceastrt
a noastra carte tuturor, cari vor cauta la dnsa sau o vor
auzi citindu-se, ori cnd aceasta $i dacrt ii va fi de trebuinta
cuiva sa stie, ca acesti adevarati fii ai lui Florea, anume
Ion si Danciul $i Mihalco $l Sinat si Toma si Simion, toti
frati, au venit Inaintea noastra si naintea boerilor no$tri si
mari si mici, de a lor buna voe si de nimene nesiliti $i nici
asupriti $i au vfindut slugilor noastre, Stoicai, si fiului sail,
Manciul, jumiltate de sat, din Urdesti, drept 45 zloti tataresti.

www.digibuc.ro
70 1467

$i in aceasta s'a sculat Stoica si fiul sau, Manciul, si


au platit in manele lui Ion si a lui Danciul si a lui Mihalca
si a lui Sinai si a lui Toma si a lui Simion, a tuturor fra-
tilor, fiilor lui Florea, deplin cu bani gata.
De aceiai Noi vazand intre dansii buna Mr voe si plata,
tot deplin, 45 de zloti, i Noi asemenea am dat si am intarit
si dela Noi slugilor noastre, lui Stoica si f mmi sau, Mancini,
sa le fie Mr uric aceasta jumatate de sat, de Urdesti, si cu
tot venitul, br i copiilor br si nepotilor lor si stranepotilor
si rastranepotilor br i intregului neam al lor, cine le va
fi Mr mai aproape, nestricat niciodata, in vecii vecilor.
Iar hotarul acestei umatati de sat sa fie din Mate par-
tile jumatate de hotar, dupa hotarul cel vechiu.
$i la aceasta este marea marturie a insasi Domniei mele,
mai sus scrisului Stefan Voevod, si boerii nostri, anume pan
Stanciul, pan Vlaicul, pan Goean, pan Crasne vornic, pan
Coste Danovici, pan Toma Cande, pan Zbiarea, pan Isaiea,
pan Buhtea, parcalab al Cheliei, pan $andro Tolocico, pan
Albul, pan Lazea Pitic, pan Iatco Damacus, pan Booreanul,
pan Gangur, pan Oanta dela Cetatea Nona, pan Sacas spatar,
pan Iuga visternic, pan Luca stolnic, pan Negrila ceasnic, pan
Pasco postelnic, pan Neagoe, pan San cluceriu i alfii, toti
boerii nostri si megiasii.
Iar pentru mai mare inputernicire si intaritura acestor
Mate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
lui Dobrul logofatul, sa scrie si pecetea noastra si pecetile
boerilor nostri sa atarne catra aceasta carte a noastra.
A scris Ivan, in Barlad, in anul 6975 Iunie 30.
Originalul pergament, cu pecetea pierduta, a fost al lui
C. Diamandi, proprietarul mosiei Gura Idriciului, dela Falciu.
Documental, cu multe altele, a ars inpreuna cu curtea din
acest sat. 0 copie la Ghib. Condica ms 44 fila 225, 95, 41.
A fost publicat de Ghib. in Revista Arhivelor, Bucuresti,
(1924) p. 117-118 si apoi de Ghib. Sur. 18 p. 72-74.
E vorba de Urdestii din judetul Falciu, sat si targ1.
Satul este pomenit i intfun uric din 7039 (1531) Martie 13,
dela Petru Voevod, &Ind se arata jumMatea satului stapa-
1 Dicj. geogr. al lid. Flciu p. 203-204 ; Ind. stat p. 161, 813 ; Harta
stat. major, plansa Elkin, 1 : 100.000.

www.digibuc.ro
1468 71

ilia de Barsu, fiul lui Manciul, i de Tatul, Giurgiu i su-


rorile lor, Mara i Neaga, copiii Stoidii1. Este un sat strii-
vechiu, care era poate i in veacul al XIV-lea. hi are nu-
mele dela un strvechiu Urdii, nume in legiiturii i cu pas-
toritul nostru2.
Extrem de inportant dativul romnesc CTOHKKI4.

17.

1468.
tefan Voevod pentru satul Hinda'ani.
Uric vechiu dela Stefan Vodil din 6976 pe Hindni,
ce-au vndut Grozea Micotici lui Stetco Micotici.
Dau acest regest aa cum se afki intiun izvod de mice
i alte scrisori de moii a raposatului Miron logoftul . . .
din 7222 (1714) Mart 1", la N. Iorga, Stud. i Doc 6 p. 151.
Ibid. se citeazii i un terfelog ot Pain]. Voda, rupt tij pe
Hind4iini, fiiiii cearti.".
Este vorba de un sat fost al lui Miron Costin i care
s'a vndut, ramnnd datorii dupii moartea sa, i deci e
foarte natural sil. nu-1 gAsim in lista satelor ce le giisim la
urma&, in 7250 (1742) 3. Nu-1 pot identifica. Este foarte vechiu,
probabil.
Vnziitorul Grozea Micotici este cunoscutul boer al lui
Stefan cel Mare. Este la inceput comis i. apare uneori in
divan numai cu numele Grozea, alte ori cu numele complect.
Il intlnesc intiiia oaril in divan in 6986 (1478) Fevruarie 114
i 'Anti, in 6992 (1484) Mai 295, in functiunea de comis. Din
6994 (1486) Septemvrie 14 apare in divan ca prcillab de
Orhei6, pfina in 6999 (1491) Aprilie 20'. El este fiul lui
Micota, care nu trebuie sii se confunde cu Micotii, boerul
1 Ghib. in Revisia Arhivelor cit. p. 119-120 ; Ghib. Sur. 18 p. 144-147.
2 Ghib. in Revista Arhivelor cit. p. 120.
3 Hasd. Arh. Ist. 3 p. 281-283 ; Rada Rosetti, Pmntul p. 248-249.
4 I. Bogdan D. $t. 1 p. 219.
5 Ibid. 1 p.286.
6 Ibid. 1 p. 290.
7 Ibid. 1 p. 464; 2 p. 519. Documental din I. Bogdan, D. 5t. 1 p. 514,
aratat ca din 1492 si in care Grozea comisul cumparli satul Iucsanii, in rea-
Mate este din 6989 (1481) Octomvrie 15.

www.digibuc.ro
72 1468

lui Stefan cel Mare, care apare in divan, cam in acela timp,
ca parcillab de Neamt i de Roman, incepiind din 6987 (1479)
Martie 91, pana in 7003 (1495) Octomvrie, child moare2. Poate
ca intre Grozea Micotici i Micotii, pardilabul, sii fi lost in-
rudire. Urrnmii lui Grozea Micotici sant cunoscuti dintr'un
document din 7084 (1575) Dechernvrie 14, dela Petru Voevocl,
cand Sanda i sora ei, Drag-4a, fetele Maritei, nepoatele ju-
panesii biarnului Vlad parcalabul, stranepoatele lui Groza
comis, vand din ispisocul de cumparilturii, ce a avut stet'',
moul lor, Groza comis, dela lAtranul Stefan Voevod, satul
de pe Jijiea, Iucrnii, lui Ion Golae vel logofat, drept 1000
zloti tatareti, child ei s'au rascumparat din robie dela Ta-
tari"3. Vlad parciilabul era ginerele lui Groza Micotici.In-
truck it privete pe Stetco Micotici, el este mai putin cu-
noscut. A tiait in vremea lui Stefan eel Mare si-1 gilsesc
pomenit inteun uric dela Petru Voevod din 7037 (1529) Mar-
tie 25: aliSIBK4, CNCTOA CTERKA AINKOTWIA, ripomna . . . 11C-
. . .

INNIKHdie KSHeNCNC.a, WO Wild HAVLIA WT 110ANTHA l'CAKA INN, CTe-


*ANA 116EKOAT, 110110104N1 CEi10 WT Xel'6A,HRIANN, NA rwrtvivk lielVkeea,
HO WE* CTOPOHN HOTWKA, KkILHIAA 1101101HIN4 . . . 11130AAIIA . . . HANS
HABEAS CKIJNHKS spatuumio, HA 11/1 BAAT maTapcKiix (Anura, sora
lui Stetco Micotici, a vandut din privilegiu de curnpiifatura,
ce ea a avut dela piirintele Domniei mele, Stefan Voevod,
jumiltate de sat de Heghedir.ni, pe parAul Leleaeva, (le a-
mandou partile parrtului, partea de sus, a vandut-o panu-
lui Pavel Scripca braniteariu, drept 130 zloti tatareti)4.
Cealaltii jumatate a satului Heghediani cred crt era a lui
Stetco Micotici. Acesta poate era Irate lui Grozea Micotici.
MA intreb daca Hindaanii din uricul lui stefan cel
Mare, de mai sus, nu e o lectura greit in loc de Heghe-
diani ? Satul acesta s'a numit apoi in loc de Heghedirni,
Ghidirni 5.
Cp. documentul din 6989 (1481) Octomvrie 15.

1 I. Bogdan, D. St. 1 P. 519.


2 Iatimirski, Slavianskiia i rusk. rukopisi Rum nskih bibliotek, Sankt-
peterburg, 1905. p. 602 ; N. Iorga, Contribulii la Istoria bis. noastre p. 457.
Mormantul lui este la nig.n6stirea Neamf. Documentul din I. Bogdan, D. St.
2 p. 92-93 este din 1495 anterior lui Octomvrie. Cp. ibid. 2 P. 528.
3 Conclica Mitropoliei Moldovei, 1818, 2 fila 301 ; Ghib. Sur. 22 p. 99-100.
4 Acad. Rom. 1/I/47 ; Coriolan, Petru Rare p. 41-42 ; Ghib. Sur. 23 p 1-2.
5 Ghib. Sur. 25 p. IV, XII, 287.

www.digibuc.ro
1470 73

18.

1470 August 25.


,5tefan Voevod intrete lui Ureche i surorilor sale o parte
din satul Derksca.
6978 Avgust 25. Ispisoc dela Donmul Stefan Vvd., fal- 5
macit la 1787, intritor lui Ureche si surorilor sale pe sat
Dertsca, aratatoriu, unde anume sa-s stapAniasca parte sa".
Dau documentul de mai sus asa cum II gasesc la Arhiv.
Stat., Iasi, Tr. 212, nr. 4, fild 1 Y. L-am mentionat i in M.
Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 540.
Este satul Dersca, din judetul Dorohoi1. Satul era si
in vremea lui Alexandru cel Bun. Este pomenit inteun do-
cument din 6998 (1490) Martie 15, intre satele din tinutul
Sucevei i Cernauti, date episcopiei de Radauti, Mai de sub
Alexandru cel Bun : ii Apxcu,H2. Satul mai este pomenit in-
tiun document dela Bogdan Voevod din 7014 (1506) Sep-
temvrie 11 3, cnd Ion si Alexa i Vasca, fiii Anuci, nepotii
btrnului Hrinco, vnd nepotului lor, Luca Arbure, din a
treia parte, trei parti, din satul Derzsca. Inteun document
din 7023 (1515) Martie 304, dela Bogdan Voevod, se arata ho-
tarele safului Dersca. Asemenea inteun document dela Petru
Raree, cnd intr'o parte din sat infra stapiin, prin cumpa-
ratura, Toader logolatul. Asemenea intr'un document dela
Ilias Voevod, din 7058 (1550) Martie 176, cnd, prin cumpa-
ratura, infra in sat stapan Gavril vornicul. Aici se vorbeste
de drese de inpartala, ce a avut Nastea dela Stefan cel
Mare. Asemenea intr'un document din 7098 (1590) Iulie 2,
clela Petru Voevod, in care intre altele se vorbeste de pri-
vilegiu de cumparatura, ce a avut <Cozma Serpe> i fratde
sau, Ioan Serpe, dela 5tefan cel Mare, in sat, dela Iurie, fiul
spatarului Ilias, si dela femeia lui, Marusca7. Gasim deci mai
1 Diet geogr. al jud. Dorohoi p. 72-73; Ind. stat. p. 150, 547.
2 I. Bogdan, D. *t. 1 p. 407, 414.
3 Vezi mai sus p. 55.
4 Acad. Rom. LII/38.
5 Acad. Rom. ms 111 fila 16.
6 Ibid. Ilia 16v.
7 Ibid. fila 16v., 17r.

www.digibuc.ro
74 1470

multi stgpni din vremea lui Stefan cel Mare. Din acte se
vede cTt satul era irnpttrtit in 3 parti. Se prea poate ca A-
nusca, Nastea si Marusca, din vremea lui Stefan Vodg,
fie surorile lui Ureche din 14701. Satul este pomenit i in
7099 (1591) Ianuarie 8, dela Petru Voevod, and se intgreste
lui Toader doutt pgrti, din a treia parte, din Dertsca2, i in
7099 (1591) Martie 26, tot dela Petru Voevod, prin care a-
ceste doug parti, din a treia parte, snt date mgngstirii Ho-
morului3.
Forma primitivg a numelui satului este cred AACKa
(Diirsca), cum se intlneste in documentul lui Stefan cel
Mare si cum va fi fost pe vrernea lui Alexandru cel Bun.
Este un sat strgvechiu, poate din vremea Slavilor. SA fie in
leggturg cu vechiul slay Apssamos, indraznet, increzgtor?
Poate dl Ureche din 1470 este din neamul Cronicarului4.
19.

Suceava. 1470 Noemvrie 26.


tefan Voevod inteirete boerilor, Dumitru Budeci i fratelui
sau, Gheorghe Budeci, satul Mrzati, dela tinutul Orheiului.
5 Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn
Tgrii Moldaviei, neschimbat facim stiut tuturor urmasilor
nostri, cari vor vide sau cetind vor auzi, c. iatii adivarata
credincioasg slugile noastri, boerul Dumitri Budeci i fra-
tile sgu, Ghiorghie Budeci, slujind nog cu dreptati i cu cre-
to ding, pentru aceia vgznd Noi alor dreptati i credincioasa
lor slujbg. la Noi, i-am miluit pre ei osttbit dela al nostri
le-am dat si le-am intgrit Noi lor nostru piimnt
al Moldovii, dupg alor dreptati, de astgzi inainti, cu tm sat
Marzstii, ci esti in tnutu Orheiului, i undi siint casili lor
15 i iazuri, cari snt intro parti cu pgdure, livezi i vii, ci snt

Documentele de mai sus pentru satul Dertsca se an rezumate si


in Arhiv. Stat., Iasi, Tr. 212, nr. 4, fila 1 v.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 M. Costachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 55 ; 2 p. 870, 884, 885,
866, 852 ; 1 jo. 539-540 ; M. Cosachescu, Despre neamul de boeri moldoveni
Ureche, in Cercetri ist. 41 (1928) p. 37-47. Ureche, scriitorul docu-
mentului din 7080 (1572) August 9, este, dupii identitatea iscaliturer, Nis-
tor Ureche (Hasd. Arh. Ist. 11 p. 1171.

www.digibuc.ro
pi vale ce de 1, iar pi paraul ci vini de izvoara,
este iaz i este inpartit intre frati, partea lui Dumitru giu-
matati di sat si cu tot vinitul esti despre amiaza zi, iara
partea lui Ghiorghi Budeci este despre rtisarit, asaminea pe
giumatati di sat si cu tot vinitul. Asajdirea le-am facut i 5
osabire si din camp, precum mai sus scriem.
Si este dela Noi giuruit la toti i tuturor in veci neclin-
tita, nici odinioar iii veci Mr, copiilor Mr, nepotilor lor,
stranepotilor lor, si la tot neamul Mr, care sa vor Ella mai
de aproape. to
Mitt hotarul satului Mrzastii, pi giumatati din satul
Mrzastii i acum la doi frati, i stt fii i inpregiur duptt
vechile br hotara, precum au fost din veci vecilor, pe intreg
satul Mitrzastii.
Cu luari amintitti, aciasta este credinta mai sus scristi 15
Domnului 5teian Voevod i credinta preiubitilor boerilor
nostri: credinta boerului Stance si al fiului sau, boeriu Mo-
roz 2 prcalab 1 Bielelugrad3, credinta boerului Vlai-
cula si a fiiului sau, boeriu. Duma, staroste Hotinului, cre-
dinta boerului Goian, prcalab Chilii, si a fiului &du, credinta 20
boerului Isail dvornicului si a fiului sau, credinta boerului
Zbierea, prcalab belogradscago, credinta Albului, parcalab
dela Neamt, credinta boerului Buhtea, credinta boerului Pe-
trachi Iachimovici4, credinta boerului Vlco, piircillab Chili,
credinta boerului Fete Novogradscoi, credinta boerului Gan- 25
gur Orheiscago, credinta boerului Cernat, credinta boerului
Ciodtrlie5, credinta boerului Hudici, credinta boerului Ivascu
Hrincovici, credinta boerului Bodi spatar, credinta boerului
Iuga vistiernic, credinta boerului Iuga postelnic, credinta
boerului Negrila ciasnica, credinta boerului Neculai stolnic, 30
credinta boerului Neaga comis i credinta tuturor boerilor
nostri ai Moldovei a mari i mici.
Iara dupa a noastra viata cine vor mai fi Domni in
pamntul nostru, pamntul Moldovii, dintr'anostri copii
de vor fi, oricare vor fi pre acest neam, nimeni sa nu-1 35
1 Lipseste.
2 Adec ; Stanciul si Mrza.
3 In original: pinsKitildgH ReiloropOACKH.
4 In suret ; Iacomovicea.
5 In suret ; Ciocan.

www.digibuc.ro
76 1472

sminteasca intru nemica in veci, dar intriascii


scrisorile cu dreptati i credincioasa lor slujba.
$i pentru mai mare intarituea de celi mai sus scrisk
am poroncit al nostruia credincios, boerului nostru, Toma,
5 di au scris i a noastra pecete petrecut pe aceasta a noas-
tra fila.
Am scris Stetco diac, in Suceava, in anul 6978 noemvrie
luna 26 zile".
S'au talmacit de Luca ieromonahul la Suceava.
Suretul acestui document se pastreaza la Arhiv. Stat.,
Chiinau. A lost publicat de L. T. Boga, Doc. Basarabene,
4 (1929), Chiinau, p. 8-9, dupa care dau i eu, cu foarte
mici schimbari. Traducerea ieromonahului Luca exacta ca
fond, nu prea este exacta ca forma. Asupra autenticitatii
documeutului nu este insa nici o indoiala.Boerii conrespund
intocmai timpului, afara de Neculai stolnic, care cred, este
o greala in loc de Luca stolnic.
Este satul Miirzeti, din judetul Orhei1, arzat aproape
de Nistru2. Este un sat stravechiu. Era i la inceputul vea-
cului al XV-lea. hi are nurnele dela un Marzea3.
Documentul este Marie inportant, caci ne arata vechimea
arzarilor rormineti clealungul Nistrului.
20.
Suceava. 1472 Ianuarie 25.
Stefan Voevod intrege boerului .5andro Tteireanul satele
femeei sale, Magda, anume Moimeti, Srbi i Geamiri,
5 in sus de Tetrgul Iaului. Petra ridicat de Germ', Ro-
mnel 1 Drgoi, cu privilegii fale, fusese pierdut.
MACTHO EX11610, Al k1 CTe4sall ROEROM, rcilApx 3EAMH MOA-
AARCKOH, ,11111HAISS 31-WWI-INTO I4CCkAVI MiCTOMK IIawHh RC-kM55, KTO
gss3ptrir clAHEE 61'0 tITIN SC1H1.1111T, MHE TOT HCTHFII.1 IIMJI ivkpula

1 Ind. stat. p. 269 ; Arbure, Dict. geogr. al Basarabiei p. 146.


2 Harta Basarabiei, de Nour.
3 Alt sat Marzesti e in jud. Soroca [Ind. stat. p. 341, 646], Marzeni, in
jud. Cahul [ibid. p. 86, 6461. Sate cu numele Mrzesti au fost in jud.
din care a ramas numele unui deal, unei vui i unui parAu, in cora. Tau-
testi [Diet. geogr. al jud. Iai p. 152 ; Frunzescu, Dicfionar topografie p. 2851.
Unul a fost in corn. Zahorna si altul in com. Tautesti.

www.digibuc.ro
1472 77

cAvra, HMI WAHAPO TITKAHVA, CAVMHA HAM Ellicl<110>1 H K*P110. T*MK


MN KUIA*RWH ero 111:1AKV H ivkpuvio cAirmsv Ao NAC, H4V:03AM ECMH
Ero tvcosHolo HA111610 MACTHIO H MAN H ROTKEPAHAH ECMH EMV, V
HARIEH SEWN MOAAAKCKOH, NPAKVIO WTHHHV 1111A ero, nurAKI, CEAA
Haim* MOHMelpH H COEN H HCAMHOH, ROKKIW witoro Tp Kra. TOE KKCE 5
RHINCHHCANNOe AA ECT WT NAC VONK, CK RC*ASK AOKOAOMX, HMK H
A*TEMK UK H VHV1ATOMK UK H HpAVHV1ATOMK 14K H npatturp-kvromx
liK H KKCEMV (30AV 11K, KTO 6VA,6T AA ECT HMS HERO-
pirtnetmo IIIIKOAHM6, HA R*KH. A KOTAP TAM CEAOAAK AA ECT CK VCFIK
CTOPH CKOHMH CTAfIHMH KOTAP MN, KVAA H3 IrkKA VASHKAAH. A TA- 10
KoMAGoe geons H 110MKHEA H APKV014 FI PIK KEC poA Ad Ile HAUPT WI'
CEA* HA npmA 60ALIIE T*VATH A NH VROAIHNATH 3A TOTA CCdd ENURE-
FIHCAHHAA, HA NANA WAHPA, A NH HA EPO NIKI4V, HA Mar Ay, A NH
HA UK A*TH, aiil NA HK KEC poA, NHKOMINte HA K*KH, 3AFIV)K Remiss
H POMKNEA U Ap KrOH CTPATHAN HC CHOHMH HOHRHAlitaMH, SANV)K2 RKIdd 15
4scimneKild H CCMH UK CKABHAH. A HA TO ECT E-kpd Hainero ['CARA,
KHumnicauldro cTeatia ROEKOAM, u K-kpri nrkgsssmosnemiaro
CNA, AdOANApA, H e-kpd Eoivkp 11411111K, irkpd thi HA CTAHLWA4 H Cud
ero, rht<Ha> M1.11131t1, KtPA RANA BAMIKVAA, CTApOCTH KOTHHCKOPO, H
CNA ero, [lima AVMH, K-kpa NAHA 60AH AROVIHKA, K*41A NANA 3R-kIni, 20
siipa HAHA AVKH H K-kpd RANA KAKKA, HAOKAAAROK WT stnorpaA, K-kpa
HAILS WkrA H R*PA RANA HHAWKA, 1141KAAAROK6 KCANCKHK, R-kpa RANA
ApKVA, 114.10KAAARA H*A11.1,KAP0, K'kflA NANA rmirvpd, navadasa wp-
Kkd NAHA 4sETH, RAOKAAASA WT HoRtvrpnAa, KlipA (UNA
EVKTH, K-kpa tutu tpe$Irna RepHATA, K*0,1 HANd 1A11,KA KVAHLIA, K*fla 25
NAHA HRAIHKA KpliNKOKHLIA, [Aim FUNd 101'H KHCTHdpFIFIKd, wkpA flAHA
141KHRAFIA CIIATArk, 13-10A RANA 10111 flOCTEMINKA, lirkpA NANA Amsord
11A11111H Ka, Krkpn RANA TOMM CTOAHHKA, K*fht thula Kirov KOMHCA H
Etpd Eckx. Roirkp HA WHK MOAAARCKHKK 116ANKHK H MAANK. d U10 HA-
UMIAK 1KUIRO'rk, KTO EVAET PCJIA136 HALLIEN BEMAH, WT A*TEH HALLINK 30
HAN WT HAWEPO imemeHe HAN HAK KVA KTO RH KOVO RK H3KEOCT
E ltITH rcnApedm, V HAW11 BEMAH, V MOAAAKCKOH, TOT 1110E1t1 HM HE-
110PVILIHA muuero MANNA H sanHad, ddC 1110611 Hit flOTKEPAHA H V-
3,111V)K ECMH EMV MAN H IlOTHCMHAH, 3A EVO flpARV N
NVIO CAVN<KV. HA muffin%) KfrkflOCTII TOMV KKCELNV KHWENHCANNOMV, 35
KCA*AH ECMH HAIII6MV ECkpliOMV E0ApHliV, flANV TOM* AOro*wry,
HHCATH H HAW IICRAT SAR*CHTH H KCeMV HALHEMV ANCTV. ate IrpTia,
CV1AR*, HAT MC111,A ['EH fig.
1 In original : Dim
2 In original : 3AHOKi1v>i{.

www.digibuc.ro
78 1472

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domn Trull Moldovei, facem cunoscut i cu aceasta carte a
noastra tuturor, cari vor 6.116, la dnsa sau o vor auzi ci-
tindu-se, ca aceasta adevarata a noastra credincioasa sluga,
pan Sandro Tatareanul, a slujit noua drept i credincios.
De aceia, Noi, vazandu-1 cu dreapta i credincioasa slujba
catra Noi, 1-am miluit cu osebita noastra mi1 i i-am dat
i-am intarit lui, intru a noastra Tara a Moldovei, dreapta
,ocina a femeei lui, Magda, satele anume Moimesti i Sarbi
Geamiri, mai in sus de Targul Iau1ui. Aceste toate mai
sus scrise sa le fie si dela Noi uric, cu tot venitul, lor si co-
piilor lor i nepotilor lor i stranepotilor lor i rastranepo-
tilor lor i intregului neam a Mr, cine va fi mai deaproape,
-sa le fie lor nestricat niciodata, in veci.
far hotarul acestor sate sa fie din Mate partile, dupa
hotarele br vechi, pe unde din veac au umblat.
$i de asemenea Cernu i Romanel i Driigoi i intreg
neamul br sa nu mai aibii de aici inainte sa se mai plng
nici A. mai pomeneasca despre aceste sate mai sus scrise
-contra panului Sandro i nici contra femeei lui, contra Mag-
dei, nici contra copiilor lor i nici contra intregului neam a
Mr, niciodata, In veci, pentruca Cernu i Romanel i Dragoi au
pierdut cu privilegiile lor, deoarece au fost false si le-am rupt (?).
$i la aceasta este credinta Domniei noastre, mai sus
scrisului Stefan Voevod, i credinta preaiubitului nostru fiu,
Alexandru, i credinta boerilor nostri, credinta panului Stan-
ciul si a fiului sail, pan Marza, credinta panului Vlaicul,
staroste de Hotin, si a fiului sat], pan Duma, credinta pa-
nului Bodea vornic, credinta panului Zbearea, credinta pa-
nului Luca si credinta panului Blcu, parcalabi de Cetatea
Alba, credinta panului Neagu i credinta panului Ivascu,
parcalabi de Chelia, credinta panului Arbure, parcalab de
Neamt, credinta panului Gangur, pfircalab de Orhei, credinta
panului Fete, parcalab de Cetatea Nou, credinta panului
Buhte, credinta panului $teful Cernat, credinta panului Iatcu
Hudici, credinta panului Ivasco Hrincovici, credinta panului
Iuga vistiarnic, credinta panului Vrncean spatar, credinta
panului Iuga postelnic, credinta panului Dajbog ceasnic,
credinta panului Toma stolnic, credinta panului Huru comis
credinta tuturor boerilor nostri moldoveni mari i mici.
www.digibuc.ro
1472 79

Iar duptt viata noastrti, cine va fi Domn Trii noastre,


din copiii nostri sau clin neamul nostru sau iari ori pe
cine altul Dumnezeu va alege sti fie ca Domn, in Tara
noastrti, in Moldova, acesta sit' nu le stricc dania noastrti
zttpisul, ci srt le inputerniceascii i intrtreascii, pentructt i-am
dal i i-am intrtrit, pentru a lui dreapt i credincioasti slujbrt.
Iar pentru mai mare ttirie acestor toate mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru boer, panului Toma logo-
fat, s. scrie i sti atrne pecetea noastrii ctitrti aceastrt carte
a noastrrt.
A scris Iurie, in Suceava, in anul 6980, luna Ianuarie 25.
Pergament cu pecetea atarnatii la Acad. Rom. Peceti
265, &fruit de Paulina Vasile Alexandri. Pecetea este stri-
catit i e atqrnatti de snur rosu de miitasti. Pe ea se citeste :
IlegaT IW CT4A1,1> 110010,V1> rocri<ompt 36MAH Al>011,4013CKOH.
Verso nota : Uric dela stefan Vocitt pe trii sate anume Moi-
mestii, sz (cu) Sirghii s Jamirii din sus de Es". Cp. Cresterea
colectiilor Acad. Rom. 1915 p. 163. Aici gresit Moinestii
anui gresit 1471 (6980) Ian. 25. 0 cpie la Acad. Rom. ms
929 fila 447, cu data 1472 (6980). $i aici gresit : Moinestii.
Acad. Rom. Cat. ms rom. 3 (1931) p. 303. Un rezumat in
Arhiv. Stat., Iai, Condica K nr. 380 fila 16. 0 cpie duptt
original la Glib. Sur. ms 35 fila 709. 0 cpie in actele Mr-
zestilor, din judetul Iai, ce le-am vtizut la d. G. T. Kirileanu.
A fost publicat dupti rezumatul dela Arhiv. Stat. Iai, in I.
Bogdan, D. $t. 1 p. 468-469. Aici gresit : Tamura in loc de
Jamira. Dupti original, a fost publicat in Glib. revista Te-
odor Codrescu (Iasi) 1 (1916) p. 177-179 i apoi cu cteva
deosebiri in Sur. 18 P. 74-77. Dupil copia ms din Glib, Il
dau i eu.
Este vorba de satul Moimesti, din comuna Tigtinasi,
judetul Iasi', in apropiere si in sus, adecii spre miaz noapte,
de orasul Iai2. Saint este pomenit i intr'un uric din 7099
(1581), dela Petru Voevod, cnd Nastasca preuteasa, fiica
Crstinei, nepoata Magdei, din uricul dela btitrnul stefan
Voevod, vinde din a patra parte, din partea de mijloc, din
satul Moimesti, jumtitate, lui Crstea stolnicen Este pomenit,
1 Diet. geogr. al jud. Iasi, p. 158; Ind. stat p. 203, 657.
2 Harta stat. major, plansele Iai i Tiggnasi, 1 : 50.000.
5 Acad. Rom. Peceti 277 ; Ghib. Sur. 20 p. 20-24.

www.digibuc.ro
80 1472

vecin hind en sutul Poprieani, in hotarnica acestuia din 7144


(1636) Martie 201. In 1820 satul era al banului Ion Tautu
al caminarulu Iordachi Cazimie. Este sat stravechiu. Era
poate i in veacul al XIV-lea. hi are numele dela un Moimea
sau Moima3. Alaturi erau i Sarbii. Satul e pomenit in
urieul din 7099 (1581), dela Petra Voevod, de care a lost
vorba mai sus4. In documente de mai tarziu satul e pomenit.
Asa inteun document din 7171 (1662) Octomvrie 16, dela
Evstatie Dabija, Vasile Zahorna5 i altii valid a patra parte
din sat din ,Sarbi, care se chiama acum Pascanii, la tinu-
tul EiIor, intre Tatarani i Marzesti"6. In altul din 7160
(1652) August 28, satul Pascani este aralat langa Marzesti7.
In altul din 7178 (1670) Mai 21, dela Duca Voevod, se gasese
stranepotii lui Toma comis i lui Mihaila i lui Bucium, fe-
ciorii ini Pasco', cal vin cu 'Ara pentru sail]] Pascani, ce s'au
chemat mai demult Satbii9. In 7183 (1672) Dechemvrie 10
gasesc ca satul Pascanii se cheama acum Ttaranii", dar in
7185 (1677) Aprilie 25, Pascanii snt aratati in jos de Tat&
ranin. Satul Sarbi deei si-a schimbat mai tarziu numele iu
acela de Pascani, confundandu-se uneori chiar cu Ditaranii,
Este un sat stravechiu i arata poate o colonie de Slavi din
sudul Dunarii". Al treilea sat, Geamirii, este identificat in
acte de mai thrziu cu Maranii. Asa in 7127 (1619) lunie
14, dela Gaspar Voevod13. Acesta este pomenit si in uricul
1 Ghib. Isp. 21 p. 116: lVTICK KOTA() motimegilim.
2 Catagrafia tinutului Iasi, Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 166, op. 184, dos.
20. In aceast parte nu s'a intins niciodat finutul CrligAturei [E. Bogdan,
D. St. 1 p. 169],
3 Un MihiI Moimescul este pornenit inteun document din 6954
(1446) Fevruarie 21, viinznd un sat la apa Bistritei [M. Costchescu, Doc.
Mold. in. St. M. 2 p. 246].
4 Ghib. Sur. 20, P. 20; lVTICK ospRH.
5 Cp. satul Zahorna, din apropiere de Moimesti Pict. geogr. al jud.
Iasi p. 255-256; Ind. stat. p. 202, 844, gresit Zaharna ; Ilarta stat. major,
plansa Tignasi cit.].
6 Acte ce mi-au fost artate de d. G. T. Kirileanu.
7 Ibid.
8 Dela acesta deci satul se numeste Pscanii.
9 Adele Mrzestilor, artate de d. G. T. Kirileanu.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Vezi satele cu acest nume in M. Costchescu, Doc. Mold. in. St.
M. 2 p. 931.
13 Actele Mrzestilor, cit. Inteunul din acte, Smolian pharnicul, fe-
ciorul lui Drgan din Ttrani, se jluieste cui dresele ce a avut tatul su.
Drgan, de cumprtur dela Ana, sora lui Ion Vljea, nepot lui $andru

www.digibuc.ro
1472 81

dela Petru Voevod, din 7099 (1591), prin care Nechita vinde
a patra parte de sat : OctuvuipTH tyro> Hu* HM61-11,TT Twnsfrken
lui Crstea stolnicell. Acesta este satul Ttreni, unde In
7123 (1615) s'a dat lupta intre Stefan Vodtt Toma i intre
leii ce veniserti cu Doamna lui leremia Voevod2. Numele
de Thtiireni vi-I are probabil dela Sandro Tafiireanul. El este,
cred, satul Zahorna de asttizi, de langa Horleqti i Moimeti3,
nume ce i-1 are dela Zahorna, cel pomenit in documentul
din 7171 (1662) Octomvrie 16, adus mai sus i care se nu-
mea astfel, dupii un sat Zahorna. Mai inainte satul s'a
numit Geamirii, Geaminii4. Era poate i in veacul al XIV-lea.
Ii are numele dela un striivechiu Geamtmul.
Satele erau ale Magdei, sotia lui Sandro Tatilreanul.
Cine erau Cernu, Romiinel i Dragoi, cari se ridicaseeti cu
pr pentru sate, nu pot tie.
Foarte interesantii tirea cu privilegiile fair : 4m/11116M-1a.
Cu Sandro TAtilreanul trebuie pus in legiitura i nu-
mele satului Radiul lui Tatar, de laugh' Tauteti i nu de-
parte de Moimeti5.
Interesantil i forma Ncazvmpli cu rotacism, ca i la <s>apss
Tataranul, din a cincia parte jumtate, drept trei parti din satul Gemenii, care
acum se numesc Miiranii, li-au pierdut, cnd a venit Ieremia Voda cu oaste
leseasca. In altul cu aceiasi data, Gheorghe paharnicelul i fratele su,Smo-
lian, feciorii Odochiei, jupaneasa arstei postelnicul, inpreun cu nepotii lor
se plng ca dresurile domnesti, ce a avut mosul lor Ilie Jidov din Tat.'rani,
de cumparatura, dela Alexa Vlutea, nepotul lui $andru Tataranul, din a
cincia parte jumatate din partea de jos a satului Ttaranii s'au pierdut, cnd
a venit Ieremia Vocla in pamntul Moldovei, cu oaste leseascg. Ibid.
Ghib. Sur. 20 p. 21.
2 Miron Costin in Letopisitile Tarii Moldovei, publicate de M. Kogal-
niceanu, ed. 1, Iasi, 1852, vol. 1 p. 232-233: Venit-au sangura Doamna cu
ginerii sei cu osti asupra lui Stefan Vocla si au esit si Stefan Voda cu oli
inainte-i la sat la Tatareni". S'au bulzit la o ripg. deasupra Tautestilor".
Le stau movilile si pang' astgzi deasupra satului Thutestilor". Fost-au a-
cest rasboiu a lui Stefan Vocla cu Lesii la Ttareni in anul 7123". Cp. Diet,
geogr. al Lid. Iai p. 225-226 si 255-256. Alt sat Thareni, a fost pe Miletin,
in sus de $ipote. Acesta in vremea lui $tefanitg. Voevod a fost al lui Trif
prcalabul, cum se vede dintfun document din 7179 (1670) Septemvrie 5
[M. Costachescu, Despre neamul de boeri moldoveni Ureche, in Cercetari
ist. (Iasi), 41 (1928) p. 37-40].
3 Diet. geogr. al jud. Iasi p. 255 : Acest sat (Zahorna) impreung. cu
Horlestii, forma din vechime o mosie numita Marni".
4 Cp. Geamna, Geameni, Gemene, Gemenesti, Gemeresti, Gemeni,
Gemenul, Gemine, in M. Costachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 908. Cp.
pe Barba Geamargt, in 6954 (1446) Martie 11 [ibid. 2 p. 251, rndul 4-5, 257],
in 6962 (1454) Dechemvrie 8 [ibid. 2 p. 517, rndul 2-3, 520], Cp. pe Ivan
Geamanul [ibid. 2 p. 5741.
5 Diet. geogr. al jud. lasi p. 191 ; Ind. stat. p. 202, 728 ; Harta stat.
major, plansa Iasi, 1: 50.000.
6
www.digibuc.ro
82 1472

wamKips din 6954 (1446) Martie 11 si din 6962 (1454) Dechem-


vrie 81 0 ea i in meimpeivii, din 6978 (1470) Aprilie 12 si
ca i in alte cazuri reprezinf sunetul moldovenesc a.
Inportant i mentiunea trgului Iasi.
21.
1472 Martie 2.
,Stefan Voevod inteirete comisului Ilie Hunt satele Hurueltii,
Ochenii, Urechegii, Ceitina, Ibnetii, Seicuenii, selitele
5 Stnceoaia i Stncioita i
6980 Martie 2. Ispisocul Domnului Stefan Vvd., prin
care intgreste cornisului liii Huru, pentru vrednicili sali
slujbe, acesti moii, in pamntul Moldavii, i anume Huru-
estii pe Polocini, unde are ashzarea sa, i mai sus Ochenii
io i sgliste Stnceoae i Stncioita, cu loc de moarg., i Ure-
chestii pe Trott's, In dreptul Agiudului, i Ctina asupra Put-
nii i Manes-hi in voloste Sucevii 0 mai gios
tigani anume Lalu, da cu Math' smintania lui, i Radul, cu
Math' ssamintuinia lui, Bosa i Teodor, ficiorii Lalului, cu toati
1.5 siiminniile Mr.
Pe Mali aceli de mai sus le &A i intgresti numitului
boeriu, din niam in niam".
Dau acest document dupt Arhiv. Stat., Ia0, divanul
domnesc, Tr. 1357, op. 1543, dos. 60, fila 16 r. Aici data e gre-
sifii 6920, in loc de 6980, prin confundarea lui n (= 80) cu
K (= 20). Ibid. fila 26 v. mentionat. Ibid. fila 38 r., vorbindu-se
de hotarul mosiei Galisasti, care era in discutie, se spune
eh era imptirtit in 4 Mtrni, dupg. cuprinderea hrisovului
de intariturg a lui stefan Voevod, din let 6978, iar nu dupg
cum il poriclesti judicatoria di Tutuva, prin al ei jurnal, in-
s'amnndu4 cu velet di 6920 ani". E o gresalg 6978 in loc de
6998, data documentului Glilisastilor din 6998 Martie 15, care
e rezumat mai departe, in aceiasi pricing. Ibid. fila 248 r.
Vezi originalul in I. Bogdan, D. *t. 1 p. 403-405. Traducerea
1 M. Costachescu, Doc. mold. cit. 2 p. 517, randul 3.
2 I. Bogdan, D. St. 1 p. 145, 147 ; M. Costchescu, Doc. Mold, in. St.
M. 2 p. 257.

www.digibuc.ro
1472 83

documentului din 6978 Martie 15, acela cu cel din 6998


= 70 in Mc de = 90) e publicata in Uricariul 6 p. 462-463.
O cpie era la Acad. Rom. [I. Bogdan cit.].
Sate le din document, in parte, se pot identifica. Hu-
ruetii snt in comuna Floreti, din judetul Tecuci, aezati
in adevar pe Polocinh. Acesta este un parau, pomenit in do-
cumentele vechi. Aa in 7003 (1495) Martie 132, in Martie 152,
in 7005 (1497) Martie 204, in 7036 (1528) Martie 195 etc. Satul
Hurueti i are numele dela neamul Huru. Este de pe la
inceputul veacului al XV-lea, daca nu i mai vechiu. In do-
cumentul de mai sus se spune chiar ca aici comisul Ilie Huru
i are locuinta. Tot aici, mai sus, este i satul Ochenii,
tot in comuna Floreti, judetul Tecuci6. Este' pomenit 0 in
trite documente vechi. Aa in 7054 (1546) Aprilie 20, cnd
Efrim Hurul vel vornic i fratele sau, Danciul Hurul, pr-
calabul de Neamt, i fratele lor, Mihociu, i surorile Mr,
Maria, Maruca i Stanca, feciorii lui Oana Hurul, nepoti lui
Patru Huhule, din mica! lui Patru Huhule dela Alexandra
cel Bun 0 din drese de cumparatura, ce a avut Oana Hurul
ferneia sa clela Bogdan Voevod, ii impart satele : Larga-
anii pe Berheciu i jumatate de sat de Ocheni, partea de
catra rasarit" 0 a patra parte din satul Galaatii, in gura
Racataului, de catra apus i loc de doua mori i Pancetii7.
Daca purta acest name sub Alexandra cel Bun, el era 0 in
veacul al XIV-lea. hi are numele dela un stravechi Ochiu8.
1 Marele diet. geogr. al Rom. 3 p. 755. Aici i tradifia c satul si-ar
.avea numele dela boerul Huru. Ind. stat. p. 357, 608 ; Harta stat. major,
plans. Rckiunii i Cgdutul, 1 : 100.000.
2 I. Bogdan, D. St. 2 p. 74 : *nowt] H 14A flOAW111146.
3 Ibid. 2 p. 76 : 4p00611111 HA !WWII-1146. Satul a fost mai inainte a
lui Petru spitarul.
4 Ibid 2 p. 118-120 : C6AO HA 110A0414416K . . . Kfiatimmtini ; C6-
AHLI16 HA HWAW,141416X' lid 14MIA . . . MA64111, rA6 RlsJA MUIZ r8A6CK8A.
5 Ghib. SUF. 1 p. 204: C6A141p6 S HOAWIII146)C 144 lurk weti,e,pLpH.
Ibid. p. 207.
6 Ind, stat. p. 357, 672 ; Frunzeseu, Dictionar topografic p. 323; Harta
stat, major, plansa Rcciunii i Cgiuful cit.
7 Acad. Rom., Cresterea colecfiilor Acad. Rom. 1908 p. 57 ; Ghib. Sur.
5 p. 177-179 ; Arhiv. Stat., Iasi, divanul domnesc, Tr. 1357, op. 1543, dos.
60, fila 16.
8 Cp. Ochesesti in cora. Corbif a, jud. Tecuci, nu prea departe de
Ocheni [Ind. stat. p. 357, 672; Harta stat. major, plansa Rcciunii i C6-
1u-till cit.] ; cp. Ochesti, in jud. Teleorman [Diet. statistic al Romniei, Buc.
1915, II p. 902 ; Frunzeseu, Dicfionar topografic p. 523] si in ltd. Valcea
1Frunzescu, cit. p. 323].

www.digibuc.ro
84 1472

Aici, 1ng Ocheni, este si selistea Stanceoae i Stancioita.


In adevar, 1ng satul Ocheni gisesc dealul siprAul Stan-
Stiinceoaia e o straveche proprietarii, sotia unui
cioaea 1. .

Stanciu2.Urechestii pe Trotus sant i azi in judetulPutna


de jos i de sus,asezati in adevar in dreptul
Este pomenit s't alte ori in documentele vechi. Asa in 7129
(1621) Martie 281, 7131 (1623) Martie 235, etc.'. Ii are nu-
mele dela netanul Ureche, care a stapanit in pttrtile Putnei.7..
Este dela inceputul veacului al XV-lea, dacti nu de mai ma-
mIe. Trotusul sau Totrusul este pomenit ilia. din 6916,
(1408) Octomvrie 88, apoi in 6942 (1434) Martie 182, 6951
(1443) runic 810, etc.11. Agiudul este Adjudul vechiu, din
judetul Putna12. Este pomenit poate Ines& din 1433 Aprilie 913.
Apoi in 6968 (1460) Iulie 311, in 149415, etc. Forma veche
este axt8A, ce conrespunde lui Agiud". Forma Adjud,
e gres'it. Numele este foarte vechiu. Ctitina asupra Put-
nei" era cred pe apa Putnii, din judetul Patna. Era poate
in acelas loc uncle era si cemape Ha normal Ha Hark FAA, PAE
gltlA MKIKASOIMIK KATHlict (selistea pe Putna, anume Alba, unde
a lost MiclAus Catina) i pe care, cum se spune inteun uric
din 7007 (1499) Noemvrie 26, o cumptirii tot Ilea Huru co-
misul dela Ivul, fiul Voici, nepotul lui Bogdan stolnicul, din
Harta stat. major, p1an8a. RAdiciunii i CAW-till cit.; Diet. statistic aL
Romniei cit. II, p. 866.
2 Pentru Stanciul cp. M. Costchescu, Doc. Mold. in. St.M. 1 p. 876-877.
3 Ind. stat. p. 284, 813 ; Harta stat. major, p1an8a Adjud-/VIArd8e8ti,.
1 : 100.000.
4 Ghib. Isp. 12 p. 138-139..
5 Ibid. p. 151.
6 Ibid. 11, p. VI sfrsit.
7 Cp. uricul din 6933 (1445) August 8, pentru sapnirea lui Oanti
treacli la Putna [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 226-230). Cp.
Ureache, Ureacle, Ureche [ibid. 2 p. 8841. Alte sate cu acest nume snt U-
recheni, in juci. Neamt [Frtmzescu, Dictionar topografic p. 5011, apoi Ure-
che8ti in jud. Dolj. Got, Rmnicul Sarat [ibid. ; Ind. stat. p. 143, 168, 294, 8131.
8 M. Costdchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 631, rndul 36.
9 Ibid. 2 p. 669, rndul 4.
10 Ibid. 2 p. 155, rndul 13.
11 lbid. 2 p. 939.
12 Diet. geogr. al jud. Putna p. 5-10 ; Ind. stat. p. 287, 422 ; Harta stat.
major, plan8a Adjud-M6r4e8ti cit. Este 8i Adjudul nou [Ibid.].
13 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St, M. 2 p. 646, rndul 25, p, 647.
14 I. Bogdan, D. $t. 2 P. 274: olf datsm,
15 Ibid. 2 P. 38: cello VVT W61{411 . . . 110 antSM.
16 Cp. Agiudenii din jud. Roman [Frunzescu, Diclionar topografic p. 31.
Si acesta este numit uneori de oficialitate gre8it Adjudeni, ca 8i Adjud [Diet.
statistic al Romniei, Buc. 1915, II p. 796; Ind. stat. p. 297, 421].

www.digibuc.ro
1472 85

uricul acestuia1. hi are numele cred tot dela acest


Catina i trebuie srt o cutm pe lnga Alba, Albu, Albianu,
Alghianu, prae din judetul Putna2.- In vechiul tinut al
Sucevei era satul Ibneti, pe care nu-1 pot identifica. Este
poate acela cu satul Iubanestii, pomenit intre alte sate ale
lui Tador Limbadulce, din judetul Roman si Neamt, in uricul
din 6963 (1455) August 233. Ii are numele dela un striivechiu
Iuban, Liuban4. Era poate si in veacul al XIV-lea. Locul lui
se aratil in document prin aceia c e aratat in sus de Sticueni.-
Un sat Ricueni in vechiul tinut al Sucevei e pe laugh' Budinti sau
Bodesti, lost ciitun al satului Ileci si langtt Tolesti si Forsti,
dupii o hotarnicii. din 7277 (1768) Septemvrie 5, dupii docu-
mente din 179 i 1804 Aprilie 12 i aproape de
In apropiere se OA insii i satul Dragustini, din judetul Baia
de azi6 si in trupul Drgusenilor e si vechiul sat Scuenii7.
In actele satului Drguseni -stint si ale Sitcuenilor. Ma de
ex. intr'un uric dela Bogdan Voevod, din 7015 (1507) Fe-
vruarie 28 nepotii si intregul neam al lui Dragos Viteazul
clau verilor lor, copiilor lui Iachim Sacuianul, lui Sacuianu
teasnic i surorii lui, Maruseiii, si nepoatei lor de sorii, Mag-
dei, i verilor lor, copiilor lui Mihail; lui Ion i Anuseiii si
Marenii si Nastei si Agatonii satul Siicuianii de jos, unde a
lost Cozma8. Este pomenit si in mien! din 7028 (1520) Iulie
1 I. Bogdan, D. St. 2 p. 160-161.
2 Diet. geogr. al jud. Patna p. 10-11 ; M. Costhchescu, Doc. Mold, in.
t. M, 2 p. 162, 172, 173, 177, etc. Pentru Chtina cp. Chtina din jud. Buzhu,
Cluj, Prahova [Ind. stat. p. 71, 115, 273, 491].
3 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 553, rndul 15, p; 558.
4 Cp. Liuban i Liuban Stravici [M. Costchescu, cit. 2 p. 856]. Ase-
menea satele Ibnesti, din kid. Dorohoi [Diet. geogr. al ad. Dorohoi
p. 188 ; Ind. stat. p. 148, 610] din jud. Tutova [Ind, stat. p. 394, 6101,
din jud. Mures [ibid. p. 238. 6101 si din jud. Olt [ibid. p. 261, 610].
Pentru cele din Dorohoi si Tutova cp. si M. Costhchescu cit. 1 p.
276, 323, 334, 389; 2 p. 558. Cp. satul Ibana [ibid. I p. 389], prhul Ibana,
Iubana [ibid. 1 p. 389, 444, 445, 447, 491, 500], Ibhneasa, phrhu si sat [ibid.
p. 275, 323, 491], Liuban sat [ibid. 1 p. 331], Liubana prhu [ibid. 1 p.317,
318, 323, 386, 387, 389, 491, 498, 499, 500], Liubaneasa, Oran [ibid. 1 p. 236,
269, 271, 275, 323; 2 p. 38, 5581.
5 M. Costhchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 18-19; 2 p. 195; Harta
stat. major, plansele Drhghnesti si Pascani, 1: 50.000.
6 Ind. stat. p. 37, 555 ; Harta stat. major, plansa Drhghnesti cit.
7 Diet. geogr. al jud. Suceava p. 301, 111-113: Si acum se cunosc
numele satului Shcueni, sub numele de Livada Sacuenilor".
8 Originalul la Fundafiunea Regele Ferdinand I, Iasi. L-am publicat
in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 5 (1926) p. 200; Ghib. Sur. 18 p. 97-100:
MHO CHAO lid HArk 1111<FITH CAKSfalli rAe ski(n) KO3A1d. Extrasul pen-
tru neamul lui Dragos Viteazul, din care Mimi parte si Iachim Scuianul, in
M. Costhchescu, Doc. Mold. In. St. M. 2 p. 152-154.
www.digibuc.ro
86 1472

15, dela Stefan Voevod, pentru satele Draguani i nvoiani:


Krra(p) T-but HOAOKHHA(M) CHAA(M) . . . MIAPOVILIA(H) KkIW-
HH [10/10KHHH H HOAOKHHH MAO WM 38E{Ota(H) 11 ItIWHOH HOAOHHHH

. . . [10,16HWH w(T) KOTAPA CAKOVIAHO(M) . . . TA A10(A)AA11010 rOpH


Ao Kow(p) ummap6Lpo(m)1. Asemenea inteun alt uric din 7041
(1533) Martie 6, dela Petru Voevod, in care e vorba de sa-
tele Driigueni, avoiani, Medeeti, se vorbete iarii0 de satul
Ricueni: noge(u)we.w(T) yrrApa calcoram(M)2. Daca satul a
lost al lui Drago Viteazul, el era i in veacul al XIV-lea.
Ii are numele dela un Ricuiu13.
Boerul comis lije Huru este cunoscutul hoer al lui ste-
fan cel Mare. Apare in divanul boerilor uneori cu numele
complect, alteori ca Huru, alteori ca Ilie. Intia oara Il gasesc
in 6979 (1471) August 134, apoi in 6979 (1471) Septemvrie 105,
in 6979 (1471) Octomvrie 246, in 6980 (1472) Ianuarie 25', in
6980 (1472) Aprilie 258, in 6980 (1472) Iunie 19,in 6980 (1472)
Iunie 5, in 6981 (1473) Septemvrie 311, in 6981 (1473) Sep-
temvrie 1312, in 6981 (1473) Dechemvrie 913, in 6982 (1474)
August 2614, in 6983 (1475) Aprilie 2515, in 6983 (1475) Mai
716, in 6984 (1476) Mai 2217. Dupii aceastil data nu se mai
infednete in divan. El a trait basil mult dupii aceasta. In-
tr'un uric din 7005 (1497) Martie 20, $tefan Vodii Ii intrete
lui i surorei lui, Anca, i nepoatei lor de Irate, Mgriei, u-
miltate din satul de pe Polocine, anume umiitate din Crai-
niceti, partea de os, i umiitate de moar, daruitti lor de
Originalul la Muz, municipal din Iasi, pachet 8, nr, 4; Ghib. Sur.
18 p. 110-114; M. Costchescu, Doc. Mold, in. St. M. 2 p. 153.
2 Originalul la Muz. municipal din Iasi ; Ghib. Sur. 18 p. 183-188.
3 Sate cu accst nume, Scueni, Secueni skit in jud. Bihor, Dmbovita,
Bacu, Odorhei, Roman [Ind. stat. p. 56, 131, 742, 32, 255, 298, 755, 756].
Pentru trecut cp. M. Costchescu cit. 2 p. 74, 75, 342, 349 etc.
4 I. Bogdan, D. St. 1 p. 157.
5 Ibid. 1 p. 160.
6 Ibid. 1 p. 165.
7 Vezi mai sus p. 77, rndul 28.
8 I. Bogdan, D. St. i p. 170.
9 I. Bogdan, D. St. 2 p. 246. Aici data Iulie 1 e gresit ; Ghib. in Ar-
hiva soc. st. si lit., Iasi, 25 (1914) p. 181.
10 I. Bogdan, D. St. 1 p. 172.
11 Ibid. 1 p. 182.
12 Ibid. I p. 184-
13 Ibid. 1 p. 190.
14 Ibid. 1 P. 193.
15 Ibid. 1 p. 204.
16 Ibid. 1 p. 206.
17 Ibid. 1 p. 209.

www.digibuc.ro
1472 87

verele lor, Ddigtilina, fiica Nastei, i. nepoata ei de sol, Tu-


dora, fiica Vasilisei, nepoatele lui Nan clucerul. Driigiilina,
fiica Nastei, nepoata lui Nan clucerul, ii mai druiete nu-
mai lui Ilie comis jumMate din Ggleti, unde a lost Mic Gii-
lescul, partea de sus'. Acest Ilea comisul este Huru. Tot aa
inteun uric din 7007 (1499) Noemvrie 26, Stefan Voda intii-
rete comisului Ilea selitea de pe Putna, anume Alba, unde
a fost Micluiu_ Catina, cumparat, drept 100 zs loti atareti,
dela Ivul, fiul Voidii, nepot lui Bogdan stolnic2. Nu tiu ce
legrttudi de inrudire era intre Ilie Huru comis i Oantt Huru,
ai ciftrui copii apar in uricul din 7054 (1546) Aprilie 20 i
care snt Efrim Huru vel vornic, fratele sat', DanciulHurul,
prdilabul de Neamt, fratele lor, Mihociu, i. surorile lor,
Maria, Maruca i Stanca. Mtg.!, poate socrul lui Omit" Huru,
e Valli Huhule, traitor in vremea lui Alexandru cel Bun'.
Este un neam de oameni foarte insemnat. Efrim Huru vor-
nicul l-a ospiltat pe Petru Rare, la Brlad, cnd a venit cu
a doua domnie4. Lupe Hurul prcMabul a fost socrul lui
Ioan Voevod Cumplitul5.
22.
Vaslui. 1472 hmie 1.
Stefan Voevod inteiregte lui Lazor i lui Beilog a treia parte din
satul Petreti, pe Vilna, i jumeitate din poiana lui Miculig i,
pe Nita, date de mogul lor, Petru Vilna. 5

f MACTI10 MI 10, Mil CTE4S5118 1306110M, reflApS aeMAH MOA-


MKCKOH, LIHIIHM 311AM611HTO lierkM NAU1HM AliCTOM RICIAM, KTO HANK
01f3tHiTlx HMI 61'0 1-1T0r1H 01:CAlt1WHT, KOIIHNC6 TOPO KOM01/' /MTh 110-
'1'066H 3NA 6011',A,6T11, WHi6 BOHAN HpliV1, 11AMH H Ililat,A, OIrCHMH 11A-

1.11HMH ROA'kpH CAOIrrA UAW 116TOK lit11111A NO CK010 AO Ef1010 ROM H 1111- 10

1 I. Bogdan, D. t. 2 _p. 118-120.


2 Ibid. 2 p. 160-161. Cp. Uricariul 18 p. 524.
3 Ghib. Sur. 5 p. 177-179; Acad. Rom., Cresterea colectiilor Acad.
Rom. 1908 p. 57 ; Arhiv. Stat. Iasi, divanul domnesc, Tr. 1357, op. 1543,
dos. 60, fila 16.
4 Letopisetul Trii Moldovei phn. la Aron voa, ed. C. Giurescu,
Bucuresti, 1916, p. 155.
5 N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 532. Cp. pentru acest neam Hurm. Doc.
11 prefata ; N. Iorgo, Stud. si Doc. 6 p. 13-15; acelas Stud. si Doc. 16 p.
181; acelas Documentele romnesti din Archivele Bistritei, 2 Bucuresti, 1900
p. 111-112; Wick. Geschichte der Kloster Homor p. 104-105; Ghib. Sur.19
p. 144; St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. 178-181 ; etc.

www.digibuc.ro
88 1472

KHM nenontrmenk AHNEMHCH/1011AN H AA/I CKOHM OrlIOVISOM, NALIIHM Cil lr-


ram, na3op8 H 6HAouloy, HC mero npattaro Sonica, Tpei l'io tIACT WT
KOTAph, WT ero CHAO, WT II6Tf16141H NA ISHANOH, nonnme flOTOKA KOp-
mmop, AElil cos* WCAAHMI CE/10, H 110/10HHIM noirkna MHISSAHRHHA NA
5 rWHII,A. MIO Mlil Km-kinue ero A0410I0 HOMO H manTe, [no WII AAA
CROHM otrnSicomk, no CHOEIO AOHj1010 H01110, M*CTO WT CHAO WT CHOEM
KOTAA H II0/10RMIA IlOANV, A AM TAKOM ECMH H WT HAC AAAH H
110THOSAHAH crivram NALIMM, /111301IV H 68/touloy, TOE 11p/MjI61-16I106
MtCTO WT CCAO, WT flOTOKA KO(31114(10(111 AOilr, AA WCAAAT H cos*
10 MAO H I10/101MHA 110AFIr AMKVAHIAMIA, NA yWHIJ,S, ,a,a ECT HM OrpHK
H CI HICRtMlt AOKOAOM HM H A*TEM liK H SnStiaTom nx., priKHO N
IIASHSLIATOM FIK H IMAIII0rATOM HK H zsceivt8 po,4,8 Fix, ,A,a ECT HM
NEHOIISWEHNO, IMKOAMKE NA IrkKH. A KOTAIII TOMS ArkCTO WT CHAO AA
6CT TperrTio LIACT, WT Scero KOTAIJA fleTpelpHil0p. A HA TO ECT KE/MKA
15 MAfITOpiA CAM reAga RhnnenncAnnaro, MI11 CTEdialla HOCHOMil, H NA-
1183AIORACIIHK A*TEH PCAISA MH, A/MjAIIMA II EIETfIA, H Comp HAWH,
HAN mnitioyit H Cr115. CVO, [IAN Mps3a, MIN KAAHKOVA H Chit ero, nan
menu H NAN KOAt AISOIMHK, NAN SIMKO, flajJKAAAK EVAOIVAACKH>,
NAN wkra H NAN HHAWKO, flApKAAAKOHE ISEANCKH, NAN itpRISpe, napk,t-
20 AAR NEMERCKH, NAN *CTII, napktrus noKorpamicn, H !IAN 36.1.AA, MI
AVICA H NAN flAWISO, NAN ranrrp WPKEHCKH, NAN 1,10K111p/ME, NAN 60rKT'k,
NAN NETpH1INKS, MIN fall,K0 KVA141-1, NAN HKAW<KO> KIMIIKOHNII, HAN
418111-1AIIVA ouTap, NAN iora KFICTApliHK, NAN iorit IlOCTEANHK, NAN
Aamsor IMINIMIS, HAN TOMA CTO/IFIHK, HAN HA prpir KOMHC, H Hill
25 CAW( HAWN M<OAA>AKCICHH, Hoag REA1111,H II maim, ipo npn TOM RIsIAH.
A Ha somifie Kp*EIOCTK H noSTKpnwee TOMS HSCHAIS IIMWEIMCA-
NHOMS, REAM ECMH HAWEMS <z-kp>nomt3 nanoy, Toiwk itoro4seTS,
nnctiTn H 1161-I4T HAW H FIELIATH COW NAWHK Ilfilili*CHTH K MIAS NA-
WEMV MICTOr. rum TSVTV/I, Or HACAVH, HAT go MCLI,A 101I1A a. Am
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domnul Tara Moldovei, facem cunoscut si cu aceast carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, dacil cndva aceasta ii va fi de trebuinlii cuiva
s'a stie, &it' a venit Main-tea noastra si naintea tuturor boe-
rilor nostri sluga noastr, Petru Vilna, de a lui bunil voe si
de nimene nesilit, nici asuprit si a dat nepofilor sai, slugior
noastre, lui Lazor si lui Balos, din al siiu drept uric, a treia
parte din hotar, din satul sail, din Petresti,. pe Vilna, mai
os de praul Cornilor, ca sii-si Intemeieze sat, si jumtate
din poiana lui Miculitii, pe WO.
www.digibuc.ro
1472 89

Alta, Noi vznd a lui bun voe i danie, ce el a dat


nepotilor sail, de a sa bunk voe, loc de sat din hotarul su
jumatate din poiang, i Noi asemenea am dat i dela Noi
0 am intiirit slugilor noastre, lui Lazor i lui Blo, acest
niai inainte spus loc de sat, dela prtiul Cornilor la vale,
intemeieze si Mr sat, si jumtate din poiana lui Micu-
pe Usita, sa fie lor uric si cu tot venitul, br 0 copiilor
lor si nepotilor lor, asemenea i stranepotilor br i riistra-
nepotilor br i intregului neam al Mr, s le fie lor nestricat,
niciodatii in veci.
Iar hotarul acestui loc de sat s fie a treia parte, din
-tot hotarul Petrestilor.
Si la aceasta este marea miirturie a insttsi Domniei mai
sus scrise, Noi Stefan Voevod, si a preaiubitior fii ai Dom-
niei mele, Alexandru i Petru, si a boerilor nostri, pan Stan-
fiul lui, pan Mrzea, pan Vlaicul i fiul lui, pan Duma,
-si pan Bodea vomic, pan Blco, piircalab de Cetatea Alba,
pan Neag si pan Ivasco, piircalabi de Chelia, pan Arbure,
parcalab de Neal*, pan Fete, parcillab de Cetatea Nona, si
pan Zbiarea, pan Luca si pan Pasco, pan Gangur dela Or-
hei, pan Ciocarlie, pan Buhtea, pan Petricic, pan Iatco
Hudici, pan Ivasco Hrincovici, pan Vrnceanul sptar, pan
Iuga vistiarnic, pan higa postelnic, pan Dajbog ceasnic, pan
Toma stolnic, pan Ilea Huru comis i alte slugi ale noastre
moldovenesti, boeri mari i mici, cari au fost la aceasta.
Iar pentru mai mare tiirie i inputernicire a acestor
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
Toma logolatul, sa scrie i pecetea noastrii si pecetile hoe-
rilor nostri s le atiirne ctr aceastii carte a noastra.
A scris Tautul, in Vaslui, in anul 6980, luna Iunie 1 zile.

Pergament cu pecetea cea mare attirnatii a lost la Gh.


Teodor, Vaslui. Pe pecete se citeste t WWII& 1W CTE4Salld HOE-
ttOM ii man, A avut si 6 peceti ale boerilor, cari lipsesc. 0
copie la Ghib. Sur. ms 20, fila 161, dupil care Il dau i eu.
A lost publicat de Ghib. in Arhiva soc. st. si lit. Iasi, 25
(1914) p. 180-182. Un suret dela Acad. Rom. cu data gre-
itii 6913 Iulie 1 Li publicat I. Bogdan, D. St. 2 p. 245-246,
indreptndu-i data in 6980. Cp. Ghib. Sur. ms 19 fila 747.
Un regest e publicat in Ghib. Sur. 18 p. 156.

www.digibuc.ro
90 1472

Este vorba de micul sat Petresti, din comuna Ipate,


judetul Vaslui, asezat pe prul Velna1. Uricul de mai sus
se complecteaz cu uricul din 6995 (1487) Martie 6, prin care
Stefan Vodii intreste lui Toader Tansa o bucat de pmnt
din hotarul Petrestilor, a sesea parte, ca aseze sat, mai
jos de phraul Cornilor si mai jos de casa lui Lazor, cum-
parattt, drept 60 zloti Wares-6, dela Toader, fiul lui Moe.
Satul isi are numele dela Petru Vilna, bunul lui Lazor
adios, din 1472, de pe la inceputul veacului al XV-lea3.
Poeana lui Miculita este identificat cu poeana Ursoaia, in
1834 Dechemvric 154. Prul Cornilor, ca si in uricul din
1487 Martie 6. Velna, praul pe care e asezat satul, e po-
menit din vechime.
Petru Vilna i are numele dela cel al priiului.
23.
1472 Iunie 25.
Stefan Voevod deiruiete lui &efan Cudalbul vornic i loan
Vrabie izbaa o bucatei de petnitint peste valea Gerului.
5 Se aratei hotarele.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn rarii
Moldaviei, stire facem ea aceasta carte a Domniei meale
tuturor, cui vor dita spre dnsa sau cetindu-se o vor auzi.
Adic au venit inaintea noastiti i inaintea tuturor a lor
10 nostri moldovenesti boiari a mari si a mici ale noastre slugi,
Stefan Cudalbul vornic i Ioan Vrabie izbas, slujit-au noao
cu dreptate i cu credint.
Deci Noi vznd a lor cu dreptate cu credint
spre noi, miluitu-ni-am spre ei cu osebita noastra mi1, datu-
15 le-am i le-am intarit lor, in pamntul nostru al Moldaviei,
1 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 138; Dict. statistic al Romniei, Buc,
1915, II, p. 990 ; in Ind. stat. lipseste ; Harta stat. major, plansa Iai, 1: 100.000,
2 I. Bogdan, D. 5t.1 p. 296-2J8 : eAH8 ESKAT8 aeM/110 w('r) KoTapa
nwrpetininopk, werrSto HACTK, IjJ H CORN 8Ct1AH() ceno, nomme
noTo(K) Kopminoph H HOHMKE A430pORk. Este publicat si de L.
Ilirbulescu, in Revista din Iasi, nr. 6 (1908) P. 344-345.
3 Satele cu acest nume sant foarte numeroase in toat5. tara, [Ind. stat.
p. 692-693 ; M. Cosffichescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 134, 217, 471, 472;
2 p, 183, 364, 426-4301.
4 Ghib. Sur. 18 p. 156-157.
5 Vezi mai sus p. 63-64.

www.digibuc.ro
1472 91

o bucat de pmnt, peste valea Gerului, ca sil le fie lor


dela Noi uric si cu tote veniturile lor si copillor lor si nepo-
tilor si strnepotilor si rstrnepotilor si la tot neamul lor, cine
li se va aleage mai de aproape, neruslt nici odinioara In veaci.
Iar hotarul celei bucti de piimnt peste apa Gerului 5
s fie in curmezis, spre apus, pfinii in matca Hereteilor1 si
spre rsarit, pfinii in valea Tigancei, ce se apropie de apa
Mnjinei2 si merge marginea din jos panii la Filesti si partea
din sus 1)&116 la Troiandol si capetele se hot'rsc cu mosiiile
Bujorstii si Gologanul, iar dinspre alte hotare s fie pe 1oe
unde din veac au umblat.
Iar spre aceasta iaste credinta Domniei noastre mai sus
scrisii, Noi Stefan Voevod, si credinta prea iubitilor fii ai
Domniei meale, Alexandru si Petru, si credinta tuturor bo-
iarilor nostri ai Moldaviei a mari si a mici. 15
Iar spre mai mare tarie si. puteare a tot ce s'a scris mai
sus, poruncit-am la al nostru credincios boiariu, Tudor lo-
goftit, s scrie si a noastr peceate la aceast a noastr carte
o leage.
6980 Iunie 25. 20

Dau documentul de mai sus dupii Glib. Sur. 18 p. 157,


unde se face mentiunea cil ar fi fals, urmrindu-se un in-
teres, de a se milli hotarele mosiilor Cudalbesti si Vrbiesti,
depe valea Gerului. Ibid. se arat c documentul il (la dup
Moise Pascu, Diet geogr. al lid. Covurlui. Aici la p. 65-66,
la satul Cudalbi se aduce acest document, cu unele deosebiri
ins de cum e in Glib. In Diet. geogr. cit. se spune di uricul
scris in slavoneste, din 1472 Iunie 25, original, se Oa la rii-
zsul din Cudalbi, Vasile Constantin Corciov, fiul deceda-
tului Constantin Popa Lupu Corciov. Interesndu-m eu in-
sumi, mi s'a spus at originalul exista, dar nu 1-am putut
vedea, asa cii nu ma pot pronunta dacit este autentic sau
nu. Traducerea uricului din 6980, cu toat presupusa intentie
de a mri hotarul satului Cudalbi, pare a fi autentic.
Este vorba de satul Cudalbi din judetul Covurlui3. Satul
ar fi intemeiat, dup spusele documentului, in vremea lui
1 La Ghib.: Herestilor.
2 La Ghib.: Manzinei.
3 Dicf. geogr. al jud. Covurlui p, 63-66 ; Ind. slat. p. 124, 537 ; Harta
stat. major, plansele Tecuci si Ntimoloasa si Pechea, 1 : 100.000.

www.digibuc.ro
92 1472

Stefan cel Mare, numinclu-se chiar. dupa Stefan Cudalbul.


Satul este asezat pe paraul Geruluil.'Numele acestui parau
este foarte vechiu. Apare pomenit inca din 6956 (1448) Iu lie
152. Este pomenit apoi in 7004 (1496) Ianuarie .24e, in 6976
(1468) Septemvrie 244, in 7010 (1502) Martie 135. Hotarele
inconjuratoare sant inportante. Paraul Hereteilor trebuie sa
fie paraul i valea Herataului, din comuna Cudalbi6. Alta
vale a Herataului este tot la apus de Cudalbi, dar peste
paraul Calmatui. Numele poate este in legatura cu cuvantul
herete, erete. Hotarul din valea Tigancei trebuie sa fie pe
acolo pe unde este dealul i movila Tiganca1. In jos de
acestea se afla i valea i satul Manjina, in acelas judet8.
Ii are numele poate dela un vechiu proprietar Manjea6.
, I Diet. geogr. cit. p. 101-102.
2 M. Costachescu, Doc. Mold. In. St. M. 2 p. 323, rndul 19,330, 331,
332, 337,338.
3 I. Bogdan, D. St. 2 p. 89, 91 : Sreie meps<n>a . . . 00-
4 peLifie ; wBeflo Olr 6118/1dA WO HA Srefe
4 Ibid. D. St. i p. 130-131 : Ken mepsna CA141.11<e> HAVk
46J3111T6111TH.
5 Ibid. 2 p. 201 : ceilw lid MOD sicepSita Ild eArk memetim, rAe
MOAK, MINK MIMOSA, etc.; Z6- reprezinta sunetul provincial moldove-
nesc ze-, pentru ge.
6 Dint. geogr. al jud. Covurlui p. 106; Harta stat. major, plansa N-
moloasa si Pechea, 1 :100.000.
7 Harta stat. major, cit.
8 Diet. geogr. cit. p. 120-121; Haifa stat.major cit.; In Frunzescu,Dic-
fionar topografic, Diet. statistic al Romniei, Buc. 1914-1915; Ind. stat. lipseste.
9 Cp. Mnjestii din jud. Iai, cei din jud. Vaslui, Mnjina din jud.
Dmbovita [Ind. stat. p. 201, 397, 134, 645]. Altul a fost in ltd. Neamt [M.
Cosfchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 301. Un alt sat la Vaslui, numit azi
Gherghelu, e pomenit Ina din 6908 (1400) Fevruarie 11 [M. Costchescu,
cit. 1 p. 31, fandul 14, p. 32, 341. Altul pe deasupra prului Negru e po-
menit in 7060 (1552) Fevruarie 19 [ibid. 2 p. 262]. Cel din jud. Iasi a fost al
neamului Mnjea, cum se vede din documente. Asa intr'un document dela
Ilie Voevod din 7058 (1550) Martie 13 se infareste satul Mnjasti i selistea
Vacotesti, din Carlign'tura. Anghelinei, fata Mnjei pharnicul [Un suret In
colectia mea]. Acest Mnjea paharnicul este totuna cu $teful Mnjea pahar-
nicul, a arui nepoat" Ana, fata Turcului sptar e pomenit ca sfpn in
satul Voinesti, din Crligtua, apropiat de Mnjesti, intr'un document dela
Petra Voevod, din 7091 (1582) Noemvrie 25 [Ghibnescu, Condica de docu-
mente nr. 4 ; azi la Fundatiunea Regele Ferdinand I, Iasi]. Asemenea
In 7091 (1583) Aprilie 30, dela Petru Voevod [ibid.]. Intr'un document
din 7137 (1628) Dechemvrie 8, dela Miron Barnovschie Vod, e vorba de
Ionasco Mnje diac, fiu lui Toader, nepot lui Drggan Mnje, stranepot An-
ghelinei, fata lui $teful Mnjea, i prestrnepot lui Toader Mnjea paharnic,
care se judea cu M-rea Galata, pentru selistea Vacotestii aproape de Man-
ce-s in tinutul [Condica Mitropoliei Moldovei, 2 (anul
(1818) P. 516-517, la Arhiv. Stat. Iasi]. Acest Toader Manjea pAharnic este
cred totuna cu Toader sau Tador, ceasnicul lui Stefan cel Mare [I. Bogdan,
D. St. 2 p. 540].

www.digibuc.ro
1472 93

Filestii s fie satul din apropiere de Galati, din acelas judet?1


Este insii deptirtare prea mare dela Cudalbi si panti la Fi-
lesti. Troiandol, adic valea Troianului, este desigur valea
Hindichiurilor de tang,. Cudalbi2 sau valea Indichinlui3. Este
acela Troian, cred, din Moldova de cos, de dincoace de Prut,
pomenit inteun document din 7096 (1588) Fevruarie 26, dela
Petru Voevod, prin care intiirindu-se lui Galt, fost staroste
Oancii, si la ai lui o bucatii de pilmant din hotarul Moi-
nestilor si a Ochitilor, diasupra Corodului", se arata din
dial de paitiu si pan la locul Troianului, de acolo pan la
locul Ciriteilor, iar dela Ciritei, drept in gios,
inpreunri cu hotarul cel bateau cu a targului Tecuci, cari
loc 1-au rgscump6rat cu drepti banii siti dela Leva"4. Lui
Ii corespunde Troianul de dincolo de Prut, pomenit din vechi
vremuri, cci Il intalnim in 7010 (1502) Iu lie 25, in 6997 (1489}
Martie 136, in 7011 (1503) Septemvrie 137, in 7011 (1503) Fe-
vruarie 28, in 7037 (1529) Martie 179 Moia Bujortisti mi
mai este azi. Si-a 16sat numere in valea si dealul Bujoitis-
tilor, dela riisiirit de Cudalbin. Un sat Bujorrini, la Covurlui,
e pomenit si inteun document din 7027 (1519) Iunie 25, dela.
tefan Voevod, undase intiireste lui Joan, Giurge, Nicoar, An-
ghelina i Mrica, frati i surori, fiii Mihului medelnicer, sa-
tele G1tii, pe Crasna, Blagetii, pe Liscova, Hrtinetii,
pe Liscova, poiana din fundul Liscovei, Ciitusai, pe Barlad,
juntate din garla Ciitusanei, si patru sate de pe Warlad,
anume Mstcanii, unde a lost WistAciineanul, Bujoreinei,
uncle a fost Bujor, Popricanei, uncle au sezut Ilies si tova-
rul sau, Steful, si mide au sezut S1vei si Mni1, cu mori
Dicj. geogr. al ltd. Covurlui p. 73-75 ; .Harta stat major, plansa.
Galati, 1: 100.000.
2 Dicj. geogr. cit. p. 106.
3 Harta stat. major, plansa 1\15moloasa i Pechea cit.
4 Arhiv. Stat, Iai, Anaforale nr. 38, fila 204r. ; M. Cosachescu, Doc..
Mold. In. St. M. 2 P. 418.
5 Ghib. Sur. 9 p. 8-10.
6 I. Bogdan, D. St 1 p. 374-375.
7 I. Bogdan, D. St. 2 p. 228.
8 Ibid. 2 p. 215, 218.
9 Arhiv. Stat, Iasi, Anaforale nr. 78, fila 54v.; M. Cosfchescu, Doc..
Mold. in. St. M. 2 p. 56, 429; Ghib. Sur. 9 p. 16, 237; cp. M. Costkhescu,
cit. 1 p. 176, 526; 2 p. 417, 420, 484. Alt Troian, in Moldova de sus, cp.
ibid. t p. 190, 192, 239, 240, 241; 2 p. 70, 346. Originea lor e o
neplitrung a trecutului.
10 Diet geogr. al jud. Covurlui p. 31; Hrjile stat. major, plansele Te
cuciu i Niimoloasa i Pechea cit.

www.digibuc.ro
94 1475

in Bar lad, i un sat de rascumparatura de pe Bar lad, un


sat unde a lost cniazul Bacan, care se numete Bcsanetii,
rascumparat dela M-rea Bistrita, drept 500 zloti tataretil.
Nu asi putea preciza, dac e acela sat, dar oricum docu-
mentul ne arata un stravechiu Bujor, cneaz, Aide sau vata-
man, traitor in veacul al XV-lea, in aceste parti2. Golo-
ganul este mosie, Oral" si vale langa CudalbP.
Stapanii locului, pe care s'a intemeiat satul Cudalbi,
din 1472, sant necunoscuti altfel.

24.
1475 Septemvrie 25.
tefan Voevod pentru satul Mereni.
Ispisoc dat de Domnul Tarii Moldovei, Stefan Voevod,
5 in anul 6983 septemvrie 25 zile pentru satul Mereni.

Regestul de mai sus e pomenit in cererea raze0or din


satul Mereni, partea de sus, Luca Grigorie Ciorascu, Grigorie
Arhip Grosu, mazilii Gheorghii Grosu, yasile Ionascu, Feo-
dor Tabacar, Feodor Nistor, Zaharii Nuta i altii, adresata
Tribunalului civil al Basarabiei. Se Ora in Arhiv. Stat. Chi-
sinau. A lost publicat in L. T. Boga, Doc. Basarabene 4
(1929), Chiinau, p. 9, dupa care ill dau si eu.
Este vorba de satul Mereni sau Mireni din judetul La-
pusna4. Nu stiu cum va fi lost in original. Presupun Mireni.
Este un sat stravechiu, care ii are numele dela un Mirea
sau Merea5.
1 Arhiv. Stat. Iasi, Anaforale nr. 29, fila 107v. (adus intre actele
Blgesti, dela tinutul Covurlui) i Anaforale nr. 25 fila 96v. (adus de fa"-
zesii de mosia Igesti, dela tinutul Covurlui).
2 Cp. Bujor, sat, targusor si vale in acelas judet [Dict. geogr. cit. p.
29-31] si pru in jod. Flciu [Dict. geogr. al lid Flciu p. 21]. Phrul este
pomenit in 6998 (1490) Ianuarie 9 : C6A0 HA 8CT16 68HCOpA, HA HAVk EH-
TOATCLI1TH [I. Bogdan, D. $t. i p. 384-385, 2 P. 498; inteun alt uric cu a-
ceia0 dat : ceno . . . psmpeq, IV16Ntli stiNcwp H M6NCH c-kka [ibid. 1 p.
585]. Cp. M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 P. 136, 323, 499.
3 Dict. geogr. al jud. Covurlui p. 105 ; Harta stat. major, plansa N-
moloasa i Pechea cit.
4 Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 145 : Mireni, rusii Ii zic Me-
reni, sat mare rzkesc, care pstreaz multe hrisoave vechi ; Ind, stat. p.
217, 647; Harta Basarabiei, de Nour.
5 Sate, Mereni, s&nt In jud. Botosani, Constanfa,Dambovita, Olt, Trei-

www.digibuc.ro
1479 95

25.
1479 Mai 11.
Stefan Voevod inteireqte lui haro Popovschi jumeitate de sat
de Borodniceni, cutul de sus, fnteina Livenii, heleteul
din jos de Borodniceni, cumprat drept 100 zloki teiteireti, 5
dela Armanca, femeia lui Mihail Lopatinschi. Asemenea
a patra parte de Popeni, cutul de sus, jumeitate de he-
leteu, inpreunei cu frateseiu, Peitraco. i heleteul Mihului.

Suret dela Stefan Voevod din let 6987 Mai 11.


Facem instiintare cu aceasta carte a noastrii pentru a- to
devrat sluga noastrii, Ivaseo Popovschi, carele sluind noao
cu dreaptit i credincioasii slujb, osebit de al fa mil a noas-
tra, i-am dat i i-am intarit lui infra al nostru pamnt mol-
dovenese pre a lui dreapta ocin, cumpariitura, giumatate
de sat, de Borodniceni, cutul den sus, si 'Mtnu acelas hotar 15
ffintana Livenii i hillesteul ce iaste din gios de Borodniceni,
-care a cumpArat pre acea giumiltate de sat dela Armanca,
femeia lui Mihail Lopatinschi, drept 100 zloti tatiirsti. Si a
patra parte de sat de Popeni, parte lui, cutul de sus, unde
au fost casa lui Dumitru, i giumatate de hiillisteu, ce are 20
inpreunii cu fratesau, Piitrasco, i halttsteul Mihului. Deci
toate acele de mai sus serise fie lui si dela Noi uric cu
tot venitul, lui i copiilor lui, nepotilor i striinepotilor si la
tot neamul ce se va aleage mai aproape, nerusait niciodn-
oar, in veaci. 25
Pentru aceaia credinta Domniei meale, Stefan Voevod,
si a pre iubitilor fii ai Domniei meale, Alexandru, Petru
Bogdan Voevod, i credinta boerilor nostri, Hranii vel dvor-
nic si Stefan vel spatar.
Scaune, Vlasca [Ind. stat. p. 64, 119, 132, 126, 264, 381, 414, 647]. Meresti
snt in jud. Baia si Odorhei [ibid. p. 39, 256, 648]. Mireni este in jud. Tu-
-tova [ibid. p. 392, 654]. Miresti in jud. Lpusna i Vlcea [ibid. p. 220, 406,
654]. Merestii din jud. Baia snt pornenifi Ina' din 6951 (1443) [M. Cosa-
chescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 201]. Satul Mireni din lid. Tutova este
pomenit in 6992 (1484) Mai 14 [1. Bogdan, D. St. I p. 284-285]. Un sat Mi-
resti pe Sohului e pomenit in 7003 (1495) : mipetif61, I'Ae 611111 HUH itife-
pToyn, RKIWC AMKttl,H [ibid. 2 p. 87-88]. Acesta poate e acelas cu cel po-
menit in 6956 (1448) Iulie 15: AA606iini [M. Costchescu, Doc. Mold. in St.
IVI. 2 p. 324, rndul 13, p. 325, 337]. Cp. Mearea, tathil Doamnei Marina a
lui Alexandru cel Bun [M. Costchescu cit. 2 p. 297, 8191. Vezi mai sus p.10.

www.digibuc.ro
96 1479

$i pentru mai mare credinta si intiiritura, am poruncif


cinstitului si credinciosului dumisale Thutul vel logofat sa.
scrie si aceast peceate cittra aceasta carte sti. o leage.
S'a falmacit de Evloghie dascal la let 1765 Oct. 30.
Documentul de mai sus se Etna in Condica Pomarleir
dela Casa $coalelor din Bucuresti, fila 1. A lost publicat in
Ghib. Sur. 22 P. 93-94. E rezumat si in Ghib. Sur. 23 p. 59..
Borodnicenii, ca nume de sat, au disparut. Trebuie s.
fi lost lnga Liveni si. Pomrla, din judetul Dorohoi, nu insa.
chiar Pomarla sau Livenii. Pomarla, ca sat este si el din
vremea lui Alexandru cel Bun, cand cel putin o parte era
in stapanirea lui popa Draghie, cum se vede dintr'un uric-
dela Petra Voevod, din 7054 (1546) Martie 30, cand strane-
potii sai isi npart a cincia parte din sat, partea de mijloc1.
Este stiavechiu. Era si In veacul al XIV-lea. Numele sa-i fie
in legatura cu marli? Borodnicenii stint si ei stravechi2.
Numele s fie in legturil cu slavul sopw, barb, sau cu
strvechii Brodnici, locuitori ai vadurilor ? Fantana Li-
venii, aratata in acela hotar cu Borodnicenii, este saint Li-
venii, din comuna Cracalia, judetul Dorohoi, delangii Popeni
1 Acad. Rom., Peceti 227; o fotografie la Acad. Rom., fotografti, pa-
chet 5 nr. 35; cp. M. Costachescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 207: HC1141H-
RHATE 1410 uma(n) np-*() rio(n) Aparflo w(T) !IAA-km r(cA)Ra
alleNtlApel 1106110(0 fleTdd 11e1(CT) Ceitel VlI(T) HOMJJ11,1,1 cepe(A)irka.
qa(cT) . . . ; suret al documentului in Ghib. Sur. 1 p. 366-368. Sub
$tefan cel Mare o parte din sat a fost a lui Vasco Mihailas. Alta parte a
fost in stapnirea lui Ivancu Haladic, cum se vede dintr'un document dela
Alexandru Voevod, din 7062 (1554) Martie 2, cnd nepoatele acestuia sta-
pnesc a treia parte din sat, din Pomarla, uncle au fost casa mosului lor"
iazul de pe Hluboca, din privilegiu ce a avut Ivancu Haladic dela batr-
nul Stefan Voevod [Ghib. Sur. 1 p. 369-370]. Cp. pentru sat monografia in Ghib.
Sur. 23 p. 55-88 ; Ghib. Sur. 2 p. 228-232. Pentru sat, Dict geogr. al jud.
Dorohoi p. 272-273 ; Ind. stat. p. 148, 708 ; Harta stat. major, plansa Doro-
hoi-Novoselita (Basarabiei), 1 :100.000.
2 Pentru acest nume cp. satele Borod, in jud. Bihor, Borddesti, in
Tutova, Borodino, in jud. Cetatea Alba [Ind. stat. p. 49, 391, 102, 463]. Cp.
irul Borodac, in 6946 (1438) Iunie 20 [M. Costachescu, Doc. Mold. in. $t.
M. I p. 256 ; 2 p. 24, rndul 2, p. 25, 261 ; praul Borodaci (aici gresit : Bor-
daci), inteun document din 7016 (1508) Dechemvrie 15, in care e vorba
de un uric dela Jiea i $tefan Voevozi [[ulinn Marinescu, Bogdan III cel
Orb, Bucuresti 1910, p. 110 ; M. Costrichescu, Doc. Mold. cit. 1 p. 2561 ; p-
rani Borodance -in circa 1429-1432 Aprilie 10 [M. Costchescu, cit. 1 p. 254,
rndul 7, p. 256, 5571 ; satul Borodaceni, pe Berheci, in 6945 (1437) [M. Cos-
tachescu, cit, I p. 256, 557]; cp. satul Borodniceni din jud. Soroca [Arbore,
Diet. geogr. al Basarabiei p. 34 : Harta Basarabiei de Noun].
3 M. Costachescu, Doc. Mold. cit i p. 256, 479, 557 ; 2 p. 820.

www.digibuc.ro
1472 97

si din apropiere de Pomarlal. Este, cred, dela inceputul vea-


cului al XV-lea. numele dela boerul Leva sau
Leu ?2 Cp. ns i paraul Liva, Liliva etc2.Aici sant si
satele Popeni, in comuna Cracalia, chiar lng Liveni4. Satul
e pomenit si alteori. Asa inteun uric din 7113 (1605) Iulie
6, dela Ieremia Voevod, cand se intrireste lui Mihail ocina
cumpiiratura, dela biltranul Petru Voevod, din a patra
parte din satul Popeani, partea Grigi Pistruiul . . . in ti-
nutul Dorohoi, ce cumpArat dela Ion, care si lui i-a lost
cumparaturii dela Ileana i sora sa, Todosia i Vasutca, copiii
Martei, nepotii lui Griga Pistruiul, striinepotii lui Fedor Stetco,
din uric de danie, ce au avut striibunii lui dela biitranul
Stefan Voevod. Asemenea id mai intiireste lui Mihail partea
de cumpsaraturil din acelas sat Popeni, foastii a lui Dumitru
Pistruiul, ce el a cumparat-o dela Ion, fiul Duschei, nepot
lui Fidor, striinepot lui Stitco, etc.5. Af1m astfel mnc un
seiipan a unei patra piirti de sat, in vremea lui Stefan cel
Mare. Ii are numele, cred, dela popa Draghie, care st'apanea
in aceste parti, in Pomarla, cum am viizut.Popa Draghie
este pomenit i in clocumentul din 6952 (1444) Iunie 18, in-
preunil cu fratele sau, popa Toader din Barlad, ca avand
mosie in Moldova de jos6. Ivasco Popovschi i Piitrasco sant,
cred, fiii lui popa Draghie.
Documentul este inportant, cci ne arafii vechimea sa-
telor din aceastii parte.

1. Diet. geogr. al jud. Dorohoi p. 200-201 : Livenii-Vrnav i Livenii


lui Sofian ; Ind. stat. p. 148 ; Harta stat. major, plansa Dorohoi-Novoselita cit.
2 M. Cosachescu, Doc. Mold. cit. 2 p. 856. Acesta apare ca Leva
Inca' din 6929 (1421) [ibid. I p. 142, rndul 10].
3 Ghib. Sur. 25 P. 3, 5, 291. Alte sate cu acest nume snt Livenii-
Noi i Livenii-Vechi, din corn. Manoleasa, jud. Dorohoi. and. stat. p. 14(),
628 ; Diet. geogr. al jud. Dorohoi p. 201 ; Harta stat, major, plansa Radguti-
Lipcani (liarta Basarabiei) 1 : 100.0001.
4 Ind. stat. p. 148, 708: Popeni, Popeni-Curt i Popeni-Herescu; Diet.
geogr. al jud. Dorohoi p. 275-276. Aici: Popen-Baot i Popeni-Varnav,
Harta stat. major, plansa Dorohoi-Novoselita cit.
5 Ghib. Sur. 20 p. 144-150 : KVHEMHO WT NAHA H cecTpa 6H, TO-
Aoeie H HACVTICd, A*TH mapp,H, KUSUH rpHril HHCTIWIOA, np*wiatm
ZISEMIld CTUKO, WT SpHK ad Aditiae KTO HMAAH Hrk,d,KOKE u, WT
crraparo CTelfsdHil . etc.
6 M. Cosfclescu, Doc. Mold. in t. M. 2 p. 204-207.
7

www.digibuc.ro
98 1479

26.
Suceava. 1479 Mai 24.
Stefan Voevod inteirete lui pan Hancu satele Zubriceanii i
Vancoutii i moan i pe Ciuhru, cumpeirate, drept 200 zloli
5 teiteiregi, dela Givert i Roman din Cozeireti i dela Vasco,
fiul lui Hobiian, i dela sora sa i dela Jura, cumnat lui
Vasco, 1 dela Tulea.
t MA(C)TTIO WRIE10, Mid CTC*411) 1106110(A)a, r(c)n(A)ps 36MAH
MO(A),A,AKCKOH, 3H1MCF1HTO 11111111(M) CC*(M) Ha MO) 1114CT0(iw) OVI-I(Nt),
1.0 KTO FIA(14) OV3I1HTIt HAll tITSLIH GPO SCAkILL1H(T), KOAH(K) TOPO
AWE HOTOC61-1 311A ES,A,C(T), wace npTHAowia 0p6(A) HAMH H nepe(A) or.
cHauF HALL1HMH MO(A)AAKCK111MH gOIO116 KEAHKkIMH H MAAk1MH 2K11116pTk H
poala(H) W(T) K0310611111 H KACKO, alit KOHN/AH(1K CK cecToolo CK0610 H
ION1 tiltipH(H) K4CK0(11) H TSA* HO H(X) AOKPOH KOMI H HliKlilMt HenonS-
15 NieliH d HliflpHCHAORAHH H ripoAartH cm* npagoto vv(T)HHIFS, w(T) npa-
H MV 11(1-) orpHtta, cena Haim* 38611HtlAtaH H 01( mHOMIIMe XOTAPH
K AHKOHLI,TH H CZ MAHHO(M) HA glIOXPH, TA 11110,A,AAH CASS* Hatuem(S),
rianS )(aims,oir 111,HH0 Ir sa C 3OnoTki()) TamapcKii()). H 3AllAATHA11
HM.11 HCHOillia Olfee POTORklalli 11111A3MH, 11111*(A) HAMH H nepe(A) Ha-
20 HIHMH ROWE. 11110 Mlil KHA*111116 li(X) Aospoo HOMO H TKKM60K)
MENCH HHMH H 110(a)11810 %MATS, a Mkt TAKONS(A)epe 6CMKI Milli H
HOTHOSAHAH Ta np-k(A)p6(q)uaa cena 1, BSRPIPIAHH H KAHKKOKLI,H2 H
MA11(1) Fla 410X-pH CASS* liallleMS, HAF1S XAHKS, AA cov(r) em(8) w(T)
tia(c) ovp6(K) CK RKCE(M) MX0A0(M) H A*TEEMII ero H OVISLIATO(M)
25 ero H sperfia(m) 6ro H np-koviltNiaTo(m) ere. H HpAIIISp*TO(M) GPO
H KKCEM(S) POO ero, 14AHRAFDKOH(M), HenopSweilito HHKomme, HA
ARM. a roTapk T*M11 131111116111-1CAHHH(M) ceaa(m) Aa (c-r) HOCTA-
pom(8) xoTapS, KS,a,a 113 MIKA WHCHILLIH. a HA TO 6(CT) IleAHKAA map-
TSem, Ca(M) r(CA)KOMH, KM111611HCAHIlli1H CTE4SAFIA KOCKOAKI, H Flp*-
50 383A106/1611HH(X) Cr10(11) r(CA)RAMH, AAOAHMA H IleTpa H ROrAalia, H RO-
W E Hall, HA(11) CTAHL110(A), na(n) RnaHKS(a), na(H) ssimpt, na(H) x-paua
AKOPFIHKK, na(6) Mau H na(F) Kosma(n) st1oropo(A)cicH(), na(11) Frkrk,
HAM 1111A111KO, HA(H) UMW*, HOOTAA CWILAKCKKIH, HA(11) AAM160(1)
HeMeglaH, na(6) raovrSpk3 tkINCEHCKIIIH, HAM coppa ulampo H na(H)

1 Original : ceeetla .
2 Original : Figatik Kogio.
3 Sic.

www.digibuc.ro
1479 99

na(u) Apavollie HOKOrpa(A)CKKIH, na0) taw


AricOHHK KetINCKIIIH(K),
xSAH(q), u(H) KOCT6 CHATANI, HA(H) iOrti MUTT/Mil-1MM, HAW rep-
Aa(H) HOCT6AHH(K), MO) tlellBHH(K), MO) [WWI CTOMIHKIt,
RA(u) [VOA KOMH(C) H HHH OIrCH HAWN KOMO6 MO(A)A4KCK11106 Ke-
AHKKII(K) H MA11111(0, wo DOH <TO(M) EWAN>. A HA KOMB6H Kp*HOCTH
OrTIKO7,K(A)606 Tom(8) ilscem(8) Kk1W6OHC4HHOM(8), Kei VkAH 6CMIil
H4W6M(8) li1pHON1(8) HANS, TKOVT8A8 r101704S6T8, EIHCATH H H6LIATIt
HAMS H 116114TH gOApit HAHIH(C) ElpHIVkCHTH iccem(8) AHCT8 H4W6M(8).
MICA TOM4 AHAKk, Olf atiaK-k, giTTo Ma(I)

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Trii Moldovei, cunoscut facem cu aceasta carte a
noastr tuturor, cari vor cauta la dnsa sau o vor auzi ci-
tindu-se, cnd aceasta cuiva i va fi de trebuinta sit stie, eh'
au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boerilor nostri
moldoveni mari i mici Givert si Roman din Cozresti
-Vasco, lui Hobiian, cu soru-sa i Iura, cumnat lui Vasco,
Tulea de a Mr bunrt voie si de nimene nesiliti i nici a-
supriti si au vndut a Mr dreapt ociat, din al Mr drept
uric, satele anume Zubriceanii i in alt hotar Vancoutii i cu
moar pe Ciuhru, pe acestea le-au vndut slugii noastre, lui
pan Hanco, in pret de 200 zloti ttresti.
Si le-a pltit lor deplin tot cu bani gata, inaintea noas-
-tr i inaintea boerilor nostri.
De aceia, Noi vzilnd a Mr bunii voie i toemeal In-
tre si deplin plat, i Noi asemenea le-am dat
le-am intrit aceste inainte numite sate, Zubriceanii si Van-
moara pe Ciuhru slugii noastre, lui pan Haneu,
-fie lui dela Noi uric cu tot venitul i copiilor lui i neputilor
lui i fratilor lui i strnepotilor lui i rstranepotilor lui
intregului neam al lui, celor mai deaproape, nestricat nici-
data, in veci.
Iar hotarul acestor mai sus serise sate sit fie dupit ve-
chini hotar, pe unde din veac au umblat.
la aceasta este marea mrturie, nsui Domnia mea,
mai sus scrisul Stefan Voevod, si a preaiubitilor fii ai Dom-
niei mele, Alexandru i Petru si Bogdan, si boerii nostri,
pan Stanciul, pan Vlaicul, pan Zbiearea, pan Hranii vornic,
pan Duma si pan Hriiman dela Cetatea Alba, pan Neag,
pan Ivasco, pan Sandrea, portar de Suceava, pan Dajbog

www.digibuc.ro
100 1479

dela Neamt, pan Gagur dela Orhei, pan Bora sandro i pan
Maxin dela Chelia, pan Drago dela Cetatea Nona, pan late,
Hudici, pan Coste spatar, pan Iuga vistiarnic, pan Gherman
postelnic, pan Ion ceapic, pan Petru stolnic, pan Grozea comis.
i altii, toti boerii notri ai Moldovei mari i mici, ce au lost
la aceasta.
Iar pentru mai mare tarie "1 inputernicire a acestor
boate mai sus scrise, am poruncit eredinciosului nostril pan,.
Tantal logolatul, sa scrie .1 pecetea noastra i pecetile bo-
erilor nostri sa le atarne &MIA aceasta carte a noastra.
A scris Toma diac, in Suceava, in anul 6987 Mai 24..
Pergament foarte bine pastrat, cu pecetea lipsa, se all&
la Fundatiunea Regele Ferdinand I, Iai, intre cele cumpa-
rate dela d. Ghibaneseu. Se pastreaza nurul de matasa al-
bastra i. urmele a epte peceti, ce au lost atarnate. 0 foto-
gralie se alla in colectia mea. A lost publicat, cu unele a-
bateri, In Ghib. Sur. 8 p. 90-92.
Satele le-am intalnit i intr'un uric din 6937 (1429) Apri-
lie 17, dela Alexandru eel Bun1. Aici satele sant aratate pe
Terebne, vale, Oran. Unul este probabil satul Zabriceni, dia
judetul Blfi, aproape de marginea judetului Hotin2. Ii are
numele dela un stravechiu Zubra, Zubru, cuvant format,
cred, dela Zimbru3. Al doilea sat se numete Vancouti,.
Ivancouti, in 6937 (1429) Aprilie 174. Satul e aratat in alt
hotar decat Zubriceanii. Este poate satul Hanchuti, din a-
propiere de Zabriceni, schimbandu-i numele dupa boerut
Hanco, cumparatorul satului din 1479 Mai 245. Vancouti de-
1 M. CostAchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 258-261 : Zubricouti.
2 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 231, 211 ; Ind. stat. p. 46, 844;.
Harta Basarabiei de Nour.
3 Cp. inteun uric din 6933 (1425) Mai 12 : Kirm sssoi WSKIIKA(A)
[M. Cosachescu, Doc. Mold. cit. 1 p. 173, rndul 16, P. 176, 177, 283]. Pentra
sate cu nume asem6Mitor, cp. Zubrauti, in 6882 (1374) Iunie 3 [M. Cost--
chescu cit. 1 p. 1, rndul 12, p. 3-4, p. 177 ; 2, P. 7041 ; Zubresti, in jud. Orhei,
azi in Liipusna [Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 233 ; Ind. stat. p. 216,
847 ; Harta Basarabiei de Nour ; M. Cosfchescu cit. 1 p. 176]; Zubreuti, in
6937 (1429) Iunie 19 [M. Costchescu cit. 1 p. 280, rndul 6, 16, p. 282, 283 ;
2, p. 230]; Zubricouti, Zubriauti in 6937 (1429) Aprilie 17 [vezi mai sus
nota 1] ; Zubrouti in 6944 (1436) Septemvrie 19 [ibid. 2 p. 701, rndul 6, p.
702 ; 1, p. 283]; cp. Ghib. Sur. 21 p. 17, 24, 31, 36, 62, 68 : satul Zubriceani,
la tinutul Hotinului.
4 M. Cosachescu, cit. 1 p. 528, rndul 10.
5 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 112 , Ind. stat. p. 45, 601 ;:
Harta Basarabiei de Nour.

www.digibuc.ro
1479 101

riva din Ivancouti. hi are numele dela un stravechiuIvanco1.


Cozarestii trebuie sa fi fost in apropiere. Poate este Coza-
renii din jud. Hotin2. Numele ii vine dela un stravechiu
Cozar 3. Interesante sant numele Givert, Hobian.Boerul
Hancu poate e totuna cu Ivanco Hanco ai carui urmasi sant
pomeniti intr'un uric din 7025 (1517) Ianuarie 174.
27.

Suceava. 1479 August 11.


Stefan Voevod inteirete Anurdi i Mariei, fetele lui Camarin,
satele Grozetii i Mnetii.
nu(c)-alo
KI.E10, MK! CTE4SA(H) 1106So(A)a, r(c)n(A) ps 36MAH 5
MO(A)MECKOH, SHAMEHHTO LIHHH(M) H(c) CHMK ANCTOMS HAWH(M) KS-
KTO HA 116(M) vall14(T) HAH 1'0 VCAHUM(T), WNCE TOTH
HCTH(H)HH AHVWKA H Mi106, Astimilli KAMAIIHNEEH, NCAAOHAAH ECM
11() V000(0/1010 HAWEH MA(C)T.I.10 H A AAFI H flOTKEpAHAN ECMH HMS,
<HAINCH> 36M411 Mo(A)AAKCKon, ['woe n(x) w(T)1111141f, w(T)111414A 10
11(02 KAMAIMHA, MIA lid iliwk < >5 H rpomitati
nAlueipM, A A E(CT) H(M) w(T) HAW <oiroi(K)> H CI KICE(M) AO-
KOAO(A) H(M) H AykTE(M) H(K) H VHVLIATO(M) HOO H flpvkVNINATO(M)

1 Cp. satele Ivancufi in jud. Cernanfi i Dorohoi, Ivancea in jud. Orhei,


Ivnceni in jud. Cetatea-Alb, Ivnce$ti in jud. Putna [Ind. stat. p. 101, 146,
266, 103, 282, 6171. Cp. Ivanaufi in 1473 Mai 7 R. Bogdan, D. St. 1 p. 180-
181 ; M. Costchescu cit. 1 p. 506] ; seli$tea Ivancea de pe Tutova, cu pri-
vilegiu dela Alexandru cel Bun, intiun uric din circa Ianuarie 1495 [I. Bog-
dan, D. St. 2 p. 548 ; M. Costchescu cit. 2 p. 548] ; Ivancicufi in 6943
(1435) Octomvrie 8 [M. Cosfchescu cit. 1 p. 416, rndul 12-13, p.417; 2 p.
424]; Ivancoufi in 6960 (1452) Octomvrie 27 [ibid. 2 p. 422, rndul 3, p. 424]
$i in 6963 (1455) Iulie 2 [ibid. 2 p. 540, rndul 13, p. 543] ; Ivnce$ti [ibid.
1 p. 417] ; cp. Vancene$ti in 6943 (1435) Octomvrie 8 [ibid. 1 p. 416, randul
13, p. 417, 2831; Vancinifa in 1580 Iulie 7 [L. T. Boga, Doc. Basarabene 5
(1929), Chi$inau p. 36]; Vncicliufii Mari si Mici in jud.Hotin [Arbore, Diet.
geogr. al Basarabiei p. 225 ; Ind. stat. p. 178, 827]; Vancinefi In jud. Hotin
[Ind, stat. p. 178, 827], etc.
2 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 77 (Cozrceni sau Cozreani);
Ind. stat. p. 176; Harta Basarabiei de Nour.
3 Cp. Cozareufi in 6939 (1431) Iunie 15 [M. Costchescu cit. 1 p. 317,
randul 23, p. 324, 4631, in 6947 (1439) Iulie 2 [ibid. 2 p. 41, randul 18, p.44];
Cozaroufii in 6944 (1436) Iulie 17 [ibid. 1 p. 459, randul 17,p. 463]; cp. Co-
za$ti in lid. Blfi [Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 77 ; Harta Basara-
biei de Noun].
4 Original per-gament in co/aclia mea ; -publicat In zezumat de N. Iorga,
Stud. 0. Doc. 5 p. 550.
5 Loc tiat cu cufitul in original circa 18 litere, deci cam numele a
dou6 sate.

www.digibuc.ro
102 1479

H(JC) H npagivp*To(m) n(c) H RIC6M(V) poWv n(x), KTO rk 11(M)


H36606(T) HA(H)6AHHCHTH, 116[101JVW6H0 HHKOAW16, HA K*KH. A KOTAA
TH(M) CEAA(M) AA e(cT) no CTApOMV XOTAW, W(') VCH(X) CTOOOHK,
KVAA HWAKA WHCHKAAH. A HA TO 6(CT) tykpa Ha we(r) P(C)H(A)KA KH-
5 W6HHCAHAPO, MIA CT6*AHA KO6KOAA H li'kflA KAKI3M06A6HHOC) AtT614
HAWH(K), AA6aAHAPA H ROPAA(14) KAMA H Rtpil 60A*131 HAWH(C), KtpA
HAIM 13114HIWitA HIIKKAAAKA, rkpa HAIM scIapn, crkpa IIAHA iorn, rkpa
mina xpan1 AKOOHHKA, g-kpa HAIM AVMA H IAN% HAIM Kspanana, nps-
canasoce Reaorpa(A)ecn(0, IltilA HAIM WkrA, g-kpA HAHA PAHrypAt
lo g-kpA mum FIRA(W)KA H [Aim HAIM MA(K)C1111A,11p8KAAA60116 K6A6HCKHH,
rkpA HAHA WAHAPH, norrapt CVLIAKCKOPO, rkpa IlAHA AVKKOPA, nos-
KAAARA 116M6U,KOPO, rkpa [mu Aparowa, IJOIKAIIARA nocorpa(A)ccoro,
KtpA UNA KOCT* cnaTap-k, rkpa HAIM KlipAKOAt IIHCTHAPHHKA, rkpa
HAHA Bill,KA rvAntrk, irkpa Fiala li.164SVA4 X0TH(H)CK0(17), Ir1I14 MIA
15 1760MAHA H0CT6(A)HHK4, Krkpa HAHA MIA (IALLIMIKA, IAN% MIA neTpa
CTO(A)HHKA, Krkfla HA<HA>2 rpoan KOMHCA H 111pa VC11(K) KOirkpl. HA-
WH(() MOAAAKCKH(C) 116MIKH(K) H MAAHOO. A HO HAL116(M) MHKOTt,
KTO KVA6(T) r(c)n(A)pc HAW6H 36MAH 1/4T) A-kT6H HAWH(C) HAH w(T)
nawero poAv HM4 n(K) KV(A) Coro KI H3K606(T) r(c)n(A)pems WITH
20 HAW6H 36MA(I) MO(A)AARCKOH, TO(T) ylo <CH HM>I 116H0OVW11(A) HA-
WM AAAHT6 H H0TK613}KA6HT6, AMI WO CH 14(M) VTKepAH(A) H VKprk-
HHAK, BAIIV)K6 eCMH H(M) AAAH H HOTH6PAHAH, 3A ino e(cT) n(Nt) npaca
w(T)141411A. A HA co(a)tne cp-knocTs H H0TK6(0),KA6IIT-6,K6AAH 6CMH HA W6-
MO/ Irkfill0M(V) HAHV, TEVTVAV ao(r)*emv, HHCATH H HA(W) HWIA(T) 3A-
25 KrkCHTH IC MAIM ltliCTV H4W6M(V).1111(e), v cvNick, KATO guji5 at(r) a'1.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevocl,


Domn Tiirii Moldovei, cunoscut facem i cu aceastil carte
a noastrii tuturor, cari vor &Auta la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, crt aceste adeviirate Anura i Maria, fetele lui
Camarin, le-am miluit cu osebita noastrii. mila i le-am dat
i le-am intiirit lor, in Tara noastrii, a Moldovei, dreapta lor
ocinii, ocina tatiilui Mr, Camarin, satele anume i
Grozetii i Manetii, sii le fie lor dela Noi uric i cu tot
venitul, Mr i copiilor Mr i nepotilor Mr i stfiinepotilor Mr
i riistriinepotilor lor i intregului neam al Mr, cine li se va
alege mai deaproape, nestricat niciodatii, in veci.
Iar hotarul acestor sate s fie duptt vechiul hotar, din
toate piirtile, pe unde din veac a umblat.
i Sic.
2 In original : riA.

www.digibuc.ro
1479 103

Si la aceasta este credinfa Domniei noastre mai sus


scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor copii ai
nostri, Alexandru si Bogdan Vlad, i credinta boerilor nos-
tri, credinta panuui Vlaicul piircalab, credinta panului Zbia-
rea, credinta panului Iuga, credinta panului Hrana vornic
credinta panului Duma i credinta panului Hfirman, pr-
cJabi de Cetatea Al135, credinta panului Neag, credinfa pa-
nului Gangur, credinta panului Ivascu i credinta panului
Maxin, parcalabi de Chelia, credinta panului Sandru, portar.
de Suceava, credinta panului Dajbog, prcalab de Neamt,
credinta panului Dragos, prcalab de Cetatea Noua, credinta
panului Costea spatar, credinta panului Chiracolea vistiarnic,
credinta panului Iatcu Gudici, credinta panului Steful Hoti-
neanul, credinta panului Gherman postelnic, credinta panului
Ion ceasnic, credinta panului Petru stolnic, credinta panului
Grozea comis i credinta tuturor boerilor nostri moldoveni
cu mari i cu mici.
Iar dupg viata noastr, cine va f Domn rrii noastre,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarsi ori pe
cine Dimmezeu va alege s. fie ca Domn Thrii noastre Mol-
dovei, acesta s. nu le strice dania noastr i intritura, ci
s le intariasca i inputerniciasc, pentru ca le-am dat
le-am intuirit, pentru c le este lor dreaptil ocin.
far spre mai mare trie i inputernicire, am poruncit
panului nostru credincios, lui Tutul logofatul, sil scrie
pecetea noastr s o lege catra aceastil carte a noastr.
Scris, in Suceava, in anul 6987 August 11.
Pergament cu pecetea cea mare athrnata in Arhiv. Stat.,
Chisintiu. Pe pecete se citeste : EIELIATIt IW CTezisdlik KOMVAti
rwcnomp 5LVtLH ANOWKCI{014. $nurul de matasil este fraise. 0
fotografie in colectia mea. 0 cpie, cu uncle abateri, in Ghib.
Sur. ms 47 p. 713. A fost publicat in Ghib. Sur. 18 p. 158-
160 si cu multe abateri in L. T. Boga, Doc. Basarabene 4
(1929), Chisinu, p. 10-12.
Nu e usor de identificat satele de care e vorba in acest
uric. Grozestii vor fi fiind satul din judetul Lpusna, de nil-
zesi piing azi, sau satul Grozinti din judeful Hotiml. Este un
Arbore, Diet. geogr, al Basarabiei p. 106 ; Ind. stat. p. 220, 176, 594 ;
Harta Basarabiei de Nour. Cp. Grozasca, o vale, in jud. Blli [Arbore, Diet.
cit. p, 1051.

www.digibuc.ro
104 1479-1480

sat stravechiu, care ii are numele dela un Grozea MA-


netii vor fi fost tot peste Prut, unde Ink lnim satul Maneti,
la Chigheci, intiun uric din 6944 (1436) Iunie 132 i selitea
Manei, In gura Frumuitei, lng ezerul Cerlenul i satul
Balinteti, In 7010 (1502) Iulie 23. Satul este strvechiu. Ii
are numele dela un vechiu proprietar Manea4.
Vechiul stapan al satelor, Camarin, este necunoscut, altfel3.
Dad], satele stint dincolo de Prut, documentul este in-
portant, cci ne arat. vechimea arztirilor din aceste
28.
1479 sau. 1480 Noemvrie 15.
Stefan Voevod inteirefte lui Marco Maur un sat, jurnettate de
helegeu i de moarei pe petrul Negru, cumprate, drept 150
5 zloti teitreti, dela pan Crastior, nepot lui Crtistea Marele.
MA(C)T.1.10 63-371.610, Mid CT6*AH1 1106130M, <r(c)n(A)ps 36MAH
MOMAK>CKOH, 311,1/1116HHTO 111-111H(M) <HCCH(M) AHCTO(M) 11111111(M) 131-
KTO ilt1(14) 1313(111(T) Hilli 61'0 HT0r1H Olfei161WH(T), H1,16 TO(T) HC-
TH>1111111H caurr a 14,1(w), Anap<K>o <Kmasok6 cnsacii(A) iia(st) HILIA130 H 13*(3110.

1 Sate cu acest nume mai avem In jud. Bacu, Falciu, Mehedinli, a-


poi Grozeasca in jud. Blfi [Ind. stat. p. 30, 162, 229, 42, 5941. Pentru trecut
A.' se cp. Grozastii dela Bacilli, din 6918 (1410) Martie 15 [M. Costchescu,
Doc. Mold. In. St. M. 1 p. 78, rndul 3, p. 79]; satul lui Grozea, de peste
Prut, pe Racovat, in 6937 (1429) Mai 27 [M. Costachescu cit. 1 p. 261, rn-
dul 11-12, p. 2641 si in 6939 (1431) Iunie 15 [ibid. 1 p. 317, rndul 28, p. 325];
Grozestii pe Stemnic, in 1484 [I. Bogdan, D. St. I p. 288-289] si in 6996
(1488) Martie 1 [ibid. 1 p. 325-326 ; M. Costachescu cit. 1 p. 104]; Grozesti
in 6956 (1448) Iulie 27 [M. Costrichescu cit. 2 P. 342, rndul 24. p. 351].-
Satul de pe Racovat a fost probabil al lui Grozea Cupcici [M. Costchescu
cit. 1 p. 264, 2661. Cp. Grozea, Grozea Vileazul, Grozea cawtri.. Grozea Vi-
teazul apare inca din 6900 (1392) Martie 30 [M. Costachescu cit. 1 p. 8,
rndul 6, pentru toli ibid. 2 p. 847].
2 M. Cosiachescu, cit. 1 p. 444, rndul 16.
. 3 Ghib. Sur. 8 p. 8 ; M. Costachescu cit. 1 p. 176, 448 ; 2 p. 416, 420.
4 Cp. Ivasco Manevici stolnic, Inca din 6915 (1407) Martie 8 [M. Cos-
tachescu, cit. 1 p. 57, rndul 1], deci fiul lui Manea, din veacul al XLV-lea.
Cp. M. Costachescu, cit. 2 p. 857, diferiti Manea, ca Manea Globnicul, Mo-
gosascul etc. Sate cu numele Mnesti snt In jud. Arges, Dmbovila, Mus-
cel, Prahova [Ind, stat. p. 24, 134, 243, 275, 641-642], Mneuti njiid. Radauli
[ibid. p. 289, 6421. Pentru trecut cp. selistea unde au fost Mane in 6960
(1452) Septemvrie 10 [M. Costachescu cit. 2 P. 412, rndul 91; satul Mnesti
dela obarsia Ialanului, fost al lui Manea dela obrsia Ialanului, In 6999
(1491) Octomvrie 15 [I. Bogdan, D. St. i p. 466-468 ; M. Costachescu cit. 2
p. 415-4161 ; Manestii din jud. Neaml, in 6961 (1454) Dechemvrie 8 [M. Cos-
lcheseu cit. 2 p. 517, rfindul 2, p. 519; Manenti in 6941 (1433) Noenwrie
9 etc. [ibid. 1 p. 367-368 ; 2, 449, 507, 510]; selistea lui Mnea, la Covurlui,
in 6956 (1448) Iulie 15 [M. Costachescu cit. 2 p. 217, 324, 333]; etc.
5 Cp. Comariciu [M. Costchescu cit. 2 p. 834].
6 Sau: Esna8pSnit.
www.digibuc.ro
1479-1480 105

Trk(AN)> Mid KHAtKW11 610 11f1A11010 H Ick3HIG CA13)K68 AO 114(C),


IMAM 6CMH 6ro WC0611010 H1W610 MA(C)T110 H AdAH <H 110TKIIKAHA>H
6CMH 6M1r, Olr HA 1116H 36MAH O 410AAKCKOH, 11pAF1010 61'0 WT141111$, <MAO
tIA 1-1Wk> IiIp<TJEIS (?) qo HA itopn>o(m) noTotyk H FIOA01311HA w(T)
t TAW H 110/1010 HA w(T) MAH(11), THMk HA IlOpHO(M) noTowk, ['tome 5
6vn<n(n) Toe C6>A0 <61>navpil w(r) EMU tcptscTnwo(p), 116n0(m) MIFIA
6p7iCmn 66<rumo>ro, 34 till SAATH TATAPCKH(C). <T06 KKC6 KW 111611H-
C>A1106 AA e(c) _CM'S* HAW6M(V), MAW, w(T) HA(C) VPH(K) ev
Fi C6CTI1A(M) 61'0, KAJJKAIIH H HACTH <H AtT6(M) H(K) H 01/111r>t14TOMI
li(K) H HAVHINATOMS H(C) H npaqtyptToms <n(c) H tosc6.>m(v) poAv 10
1-1(x), kTo ck H(M) 11366j36(T) <HAHRAWICHN, nenop>vuteno, IiHKOAWK6,
HA IrkKH. A KoTa(p) TOW c6nv no CTApOMV KOT10V, <1WAA H3K-kKA>
WHWKAAFi. A HA TO 6(CT) gkjt naut6ro r(cT)Ra gninenncannaro, MItI
rT64SAHA KO6KOAkl, <H 'AN% Ilp*KKBA1013/16HHHOO> A*T6H HAW1100,
AA6(K)CAH,A,fiA H 116T04 <H ECorAHA>, FI trkpa< ROMA> 1I41111100, <M0A- 15
AAKCKHOO, rkpa> 114114 KAAHKVAA, rkpa DANA <3611>4pH, Orkpa HAHA
)(NAHA AliOjiHHKA, rkpa 114114 AVM111 H rkpa 114114 MAUNA>, WIKK444-
KOK6 seil0rp4(A)C6<nOc, irkpa II4I14 HKAWKA H 11*134 KA HA MAK<CHHA,
11ApK44400116 K6A6HCKK1<x11>, irkpa 114114 WAHApH CI114(K)C<K0r0> 110p-
z4yk, trkpa DANA Aamsora, nplica<A464 116>M6usKoro, rkpa 04114 Apa- 20
1'01114, OPIKAAAKA noKorpaAcKoro, rkpa 114114 ratirSpa, nplikA<A46,1 wp-
x>6tictt0r0, irkpit 114114 /A11,K4 rvAntia, irkpa 114114 KOCT* CHATAirk, 11-kpA
114 HA KHNIKOirk MICTTApliHKA, irkpa HAHA r6pM4H4 110CT6(4)1411K4, Ktpit
flAHA 1W114 LI4111 11HKA, 11-kpa 114144 116T<p4 CT>OAHHKA, irkpe 114 HA

rposit MHK0THI1A KOMHCA H 11"kp4 IrCHX8 601Apb, HA W11(10 <M0A- 25


IICKHOO> K64HKIIKIt H MAill-(). A 1110 HA 111HMK )KHKOT'k, <KTO>
svAeTx r(c)n(A)pli HAW6H 36M4H <M04,4,411>CK0H, w(T) A*T6H
}I4LIIHKK HAH W(T) HALLI6r0 poAS HAH 1140 6V(A) Koro H366p6(T)
<r(C)11(A)P6M/i Bk1TH> H4W6H B6M4H <MOMAKCKOH TO(T) itj
A HA KOA- 30
111610> 19-knoc(T) <H 110TKOOKA61476> cemS HAW6 <Mor . . no(n) gi.
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domn Trii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasttt carte a
noastrit tuturor, cari vor ctiuta la dansa sau o vor auzi ei-
tindu-se, cti aceasttt adevgratii slugu a noastrii, Marco Bil-
laur, a slujit noutt drept i credincioss. De aceia, Noi vzn-
du-1 cu dreapfit i credincioastt slujbh ciarti Noi, 1-am miluit
cu osebita noastfii milfi i i-am 'dat i i-am intgrit, in Tara
noastrti, in Moldova, dreapta lui ocintt, satele anume Var-
topul (?) ce-i pe partiul Negru i jumatate din he1eteu i ju-

www.digibuc.ro
106 1479-1480

mittate din moae, asemenea pe praul Negru, ce 1-a cum-


prat sat Blilaur dela pan Crastisor, nepot lui Crastea
cel Mare, drept 150 zloti ttresti.
Toat aceasta mai sus scris s fie slugii noastre, lui
Marcu, dela Noi uric, lui i surorilor lui, Varvarei i Nastei,
copiilor lor i nepotilor lor i steiinepotilor lor i eitsteg-
nepotilor lor i intregului neam al lor, cine li se va alege
mai deaproape, nestricat niciodat, in veci.
Iar hotarul acestui sat dupti vechiul hotar, pc unde din
veac a umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mg sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor copii ai
nostri, Alexandru i Petru si Bogdan, si credinta boerilor
nostri, credinta panului Stanciul, credinta panului Vlaicul,
credinta panului Zbiarea, credinta panului Hranti vornic,
credinta panului Duma i credint a panului Heitman, 'Area-
labi de Cetatea Albri, credinta panului Ivascu i credinta
panului Maxin, parcillabi de Chilia, credinta panului fin-
drea, portar de Suceava, credinta panului Dajbog, parcillab
de Neamt, credinta panului Dragos, Orcillab de Cetatea
Noua, credinta panului Gangur, pfirchlab de Orhei, credint a
panului Iatcu Gudici, credinta panului Costea spiitar, cre-
dinta panului Chiracolea vistiarnic, credint a panului Gher-
man postelnic, credinta panului Ion ceasnic, credinta pa-
nului Petru stolnic, credinta panului Grozea Micotici comis
credinta tuturor boerilor nostri moldoveni mari i mici.
Iar duprt viata noasteit, cine va fi Domn Trii noastre
Moldovei, din copiii nostri sau din neamul nostru sau iari
pe cine Dumnezeu va alege s: fie ca Domn Trii noastre
Moldovei acesta s
Iar pentru mai mare tiirie i inputernicire a acestei a
noastre
Noemvrie 15.

Originalul pergament foarte stricat i sters, cu pecetea


pierdut, a lost comunicat de Radu Rosetti lui I. Bogdan,
care a luat o civic de pe dansul si care se afl la Acad.
Rom. ms 5234 a. Bogdan nr. 25). 0 lotogralie de pe original
se all in colectia Sion dela biblioteca Universittii din Cluj.
Dupii aceasta fotografie a lost publicat cu unele lipsuri
www.digibuc.ro
1479-1480 107

o plana fotograficii. de Gr. Nandri in Anal. Acad. Rom..


seria 3-a, tom. 8 (1928), sect. ist. p. 264-268 i plana 1-a..
Dupa aceastii plan6 i celpia lui I. Bogdan it dau i eu.
Documental este sau din anul 1479 Noemvrie 15 saw
din 1480 Noemvrie 15. Dovada este fiinta in divan a lui
Chiracolea vistiarnic, care apare inaiia oara, in divan, in
6987 (1479) August 111, i apoi a lui Sandrea, portarul de
Suceava, care a murit in 1481 Iu lie 8, csn'zut in lupta cu
Muntenii, dela Rmnic2. Spatial de dinaintea lui Vlaicul, din
uric, nu poate fi complectat prin : Stanciul, cadi acesta a murk
in 1479 August 11, cum allam din Letopisetul dela Bistrita3.
Documental fiMd foarte ters, in acest loc, nu pot tie-
precis cum se numea satul de pe pfiraul Negru. Acesta nu-
mit i valea Neagra este de sigur cel din judetul Neamt i
Roman, care incepe pe la Bozieni, trece pe la Dulceti, Bra-
nitenii de os, Bugeti, Trifeti, Cheliireti,Rdiu, Sofroceti
i se varsii in Moldova, in sus de Hrle1i4. Numele este
foarte vechiu, pomenit incii din 6908 (1400) August 25, apoi
in 6915 (1407) Martie 86, in 6956 (1448) lulie 277, in 6963
(1455) August 238, apoi in vremea lui Stefan eel Mare. Satul
it beinuese a fi Vrtopul, numit i. Hrtopul, din comuna Wii-
hineti, udetul Neamt, aezat nu departe de prul Negru".
Il beinuese a fi aeesta, de oare ce documental dela Stefan
cel Mare, adus de Radu Rosetti lui I. Bogdan, apartinea a-
celuia proprietar ca i. cele din 7005 (1497) Martie 10 i din
I Vezi mai sus p. 102 rndul 13.
2 Vezi mai sus p. 12.
3 I. Bogdan, Cronice inedite p.42, 74 si pimp X : Kirk(T) gu,iiii . . ..
To(r)mA6 AtTa ar(r) Kue(A) Ke('1)111& ElptCTAKHCRt pit 6i1 MICYlit
ri
ICHtHOlt Amin' meaa(u)Apoirk 1106110AH H CTA(H),18(1) EMIHKTH Hp*C-
TABHCA I" AC(H) no NCH (In anul 6987 1479 . . . in acelas an, August
in 8, inteo, Duminie seara a rposat roaba lui Dumnezeu, Cneajna, flea
lui Alexandru Voevod, si Stanciul cel Mare a rAposat trei zile dup6 dnsa).
Cp. Dr. Szentptery Imre, Oklevltani napir p. 99.
4 Harta stat. major, plansele Bozieni, Roman, Buhus si Icusesti, 1 : 50.000-
5 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 41, rndul 6, p. 43.
6 Ibid. 1 p. 56, rndul 14, p. 58-59.
7 Ibid. 2 p. 342, rndul 19, p 344-347.
8 Ibid. 2 p. 553, rndul 14, p. 555.
9 Ibid. 2 p. 345. Cp. ibid. 1 p. 522, 550 ; 2 p. 4, 286-287, 320, 534, 556,
563. Un prul Negru este si in jud. Dorohoi [Diet. geogr. al lid. Dorohoi
p. 259-260]. Un- Ciarnipotoc (praul Negri]) este in districtul Cotmani, din
Bucovina. Aici si un Bialipotoc (prtil Alb) [Diet. geogr. al Bucovinei, de
Grigorovit p. 62], acelas conrespondent deci ca si cu parilul Negru si Alb
din jud. Roman si Neamt.
10 Ind. stat. p. 251, 602; Harta stat, major, plansa Bozieni, 1 : 50.000.

www.digibuc.ro
108 1481

1540, pentru satul Maxineti de pe prul Negru, care sat


Maxineti este chiar alturi de. Hrtopl. Daca identilicarea
cu Vrtopul e bung, atunci satul poate ca i-a schimbat
proprietarii. Aa a lost al lui MihuuiiL Brtrbosul, dupri uricul
din 6943 (?) (1435) Fevruarie 172, a lost al lui Neagotrt
Murgul, cu uric dela Ilie Voevod, fiul lui Alexandru cel
Bun, i dela Ilie i Stefan Voevozi, dupg. urice de mai trtrziu3.
Jumtate de sat a lost inainte de Stefan cel Mare i al lui
Crstea cel Mare. Acesta e pomenit in divan in 6950 (1442)
Fevruaric 244, in 6950 (1442) Aprilie 55, El apare i ca Crstea,
ca Criistea ceanic, Crstea Blitrnul i. nu trebuie confundat
cu Criistea Negrul. Apare inch de sub Alexandru cel Bun,
in 6918 (1410) Martie 15'. Nepotul situ se numea Criistior.
Interesant numele lui Marco Maur, stpnul din 1479-1480
al satului. Satul ii are numele dela configuratia locului.
Iazul dela Hrtop este i azi8.
29.
Suceava. 1481 Martie 31.
Stefan Voevod intrete lui Toma, Petrea i Costea, fiii Du-
cdi, satele lor, Comnesti, jumtate de Metzeircieti, jum-
tate din poiana adugeirifei, satul Costegi i Sctura
i o sctur pe peirul Epei.
Suret de pe ispisoc vechiu pe siirbie dela Stefan <Vvd.,
in Suce>avrt, dar de cine este. scris nu sa cunoate, din leat
6989, in luna <Martie 31> zile.
io Intiintare facem prin aceastii carte <tuturor cari> vor
criuta asupra ei sau o vor auzi citindu-s, pentru acest a-
devratil sluga noastrii, <Toma fiul> lui Magiar, ce l-au nfis-
1 Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan nr. 25); 0 fotografie in colectia
Sion, dela biblioteca UniversitAtii din Cluj ; publicat de Gr. Nandris, in
Anal. Acad. Rom. seria 3-a, tom. 8 (1928), sect. ist. p. 273-275 si plansa
Diet. statistic al Romniei, Buc. 1915, II p. 634; Frunzescu, Dictionar topo-
grafic p. 274 ; Harta stat, major, plansa Bozieni cit.
2 M. Costilchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 412, rndul 15.
3 M. Costchescu. cit. 1 p. 415. Cp. ibid. 2 P. 536, 556.
4 Ibid. 2 p. 88, rndul 14.
5 Ibid. 2 p. 97, rndul 4-5.
6 Ibid. 2 p. 371-373, 836. Pentru Crilstea Negru ibid. 2 p. 836 Si in
special ibid. 1 p. 526-529.
7 Ibid. 1 p. 78, rndul 17.
8 Harta stat, major, plansa Bozieni cit.

www.digibuc.ro
1481 109

cut cu Duvca, fata lui Dobrifav, vi Petrea i Costea, tij <fii


nii>scufi cu Dragoiu, precum ca ni-au slujit cu drep-
fate i cu credinfii. A<vijdere, Noi vznd cea cu> dreptate
cu credinfit ciltret Noi slujba, i-am miluitu-i cu osiibitii a
noas<trii inil, li-am dat vi> li-am intarit, in Tara noastrrt a
Moldovei, dreapte ocinile i moiile lor vi o cash' <
Comrtnevti i giumatate de sat din Mazitifievti vi giumatate
de poianii a Cfilugrifei < > am mai dat vi li-am
Intrit satul anume Costevtii vi Sficiitura, pe praul <
<vi o sricrtturrt> pe prul Iapei. Cari aceastii movie au lost 10 .
a lui Magiar vi moia aceast au lost pierdutrt <catirt Basii,
iar Ma>giar vi ea femeea sa, cu Duval, au rscumprtrat a-
mndoi acea moii <dnd . . . > sute zlofi in minile Nean-
ciului, ficioru lui Basii, cari numitul Neanciul au <
. . . . > Schtura, ce i-au lost dela unchiul sau Basi . . . 15
vi la tot neamul lor, cine li se <va
alege mai aproape, fillor, ne>pofilor, striinepofilor, prestril-
nepofilor.
Iar hotarul acestor de mai sus numite <moii srt fie>
nestriimutat, niciodinioarri, in veci< acele ho- 20.
taril apucat despre toate partite
<Si la aceasta este credinfa Domniei mele, mai sus scri-
sului, Noi Stefan Voevod> vi credinfa iubifilor fii ai Dom-
niei mele, Alexandru vi Bogdan Vlad, vi credinfa <a tuturor
boerilor> novtri a Moldovei, a mari vi mici. 25.
Si spre mai mare tilrie vi intitri<tura acestor toate> de
mai sus scrise, am poroncit credincios boeriului nostru, Tau-
tul logolut, <srt scrie vi catra> aceasta carte a noastrii aceastrt
pecete a noastrrt s lege.
Aceastrt carte de pe srbie pe limba moldoveniasca s'au
cit la anul 1814 Dechemvrie 15. Clucer Paval Debrici".
Suretul de mai sus, cu lipsuri, din pricinrt c hrtia
lost mncata de cari, a aparfinut lui Const. Crupenschi i-i
releritor la movia Costevtii, din judeful Neamf. Suretul azi
se art la d. M. I. Cogalniceanu, din Bucurevti, de uncle am .
ciiptitat o lotografie, prin bunavoinfa d-lui G. T. Kirileanu.
Un regest al documentului din 6981 Martie 31 se alla n
Arhiv. Stat., Iavi, Anaforale nr, 18 fila 7r., adus de M-rea
Berzunful in pricina cu ,rrizelii din Mitzngevti vi Cernul,.
www.digibuc.ro
410 1481

-dela tinutul Bacaului, pentru hotar. De aici am complectat


-data : Martie 31 i numele lui Toma, fiul lui Magiar, cari
in suretul de mai sus snt rupte. El e in cuprinderea urma-
-toare : 6981 Mart 31. Cpie incredintata de giudecatoria
dipi ispisocul Domnului Stefan Vvd., intaritori pe
lnga cteva moi i pe o sacatura pe pfiraul Iupova ori
Iapova sau pe praul Epii, unui Toma, ficiorul lui Magir
-altora ai lui frat". Dupa acest regest a publicat un rezumat
I. Bogdan, D. St. 1 p. 251, schimbnd sacatura" prin taie-
tura". Cp. .1 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 64.
Satele se pot identifica. Comanetii cred ea snt cei din
judetul Bacaul. Este acela cu cel pomenit inteun uric din
6917 (1409) Ianuarie 28, prin uncle este Coman"2. Este de
pe la inceputul veacului al XV-lea. hi are numele dela Co-
man3. Mazaraetii ca nume de sat au disparut. Se pas-
treaza numai numele unui loc in comuna Podurile, judetul
Eacau4. Satul este foarte vechiu, pomenit inteun uric din
-6907 (1399) Martie 125, apoi in 6948 (1440) August 36 . Satul
-e aratat pe Cernu7. Este pomenit inteun uric dela Bogdan
Voevod, din 7015 (1507)8. Aici apare fata lui Nenciul8, ne-
poata Basnei. Apare i inteun document dela Ioan Voevod,
din 7082 (1574) Fevruarie 1510. Este stravechiu. Era i in
veacul al XIV-lea.. Numele ?h1 Mazaraetii poate ca e o forma
-cu rotacism, in loc de Mazanaeti, cum se pronunta azi.
Poiana Calugaritei era tot langa Milzanaeti. Este pomenita
in 6907 (1399) Martie 12, cnd se intarete pe jumatate
1 Ind. stat. p. 28, 519 ; Harta stat.major, plansa Trgul-Ocna, 1 : 100.000.
2 M. Costdchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 64, rndul 15, p. 68.
3 Sate cu numele Comnesti snt in jud. Bihor, Covurlui, Dorohoi, Gorj,
Mehedinji. Odorhei, Romanaji, Suceava [End. stat. p. 51, 123, 147, 164, 226,
256, 304, 347, 519]. Pentru trecut sa se cp. documentul din 6906 (1398) Iulie
2 si cel din 6912 (1404) lulie 20 [M. Costchescu, cit. t p. 16, rndul 8, p.
18-19, p. 50, rndul 5] ; pentru cel din ltd. Dorohoi, documentul din 6920
-(1412) Aprilie 3 [ibid. 1 p. 97, rndul 51 ; pentru cel din ltd. Covurlui, do-
cumentul din 656 (1448) Iulie 15 [ibid. 2, p. 323, rndul 24, p. 333]. Un sat
Comnesti este pomenit intr'un uric din 6967 (1495) Septemvrie 3 [I. Bogdan,
D. 51. 1 p. 35, 37].
4 M. Costachescu, cit. 1 p. 20.
5 Ibid. 1 p. 20. Nu cumva documentul acesta este dela $tefan cel
Mare ? $i aici apare Dusca, dar e fata lui Toader.
6 Ibid. 2 p. 64-65.
7 Harta stat. major, plansa Trgul-Ocna cit.
8 M. Costtichescu cit. 2 p. 64.
9 In regest gresit fata lui Nelciula, nepoata Basnei.
10 Arhiv. Stat., Iasi, Anaforale nr. 18 fila 9v. ; M. Costtichescu cit. 2 p. 64.
11 Un sat Mzngesti este in ltd. Suceava [Ind. stat. p. 348, 644].

www.digibuc.ro
Daciii, Iota lui Toader, i nepotilor ei, inpreuna cu jurnatate
de Wizanaeti i satele Dolieti i Liontenieti, de pe Tazlaul
Sarat1. Numele este interesant pentru vechea viata ca1uga-
reasca2. Costetii au lost in judetul Neamt. Poate este a-
cela cu satul lui popa Costea, pomenit intern" document
dela Alexandra cel Bun, din 6936 (1428) Iulie 11: uswo(a)
w(T) nona Kon-k3 i acela cu KOCTI-11111,11 NA Repp WOEHKA, pome-
nit ntre satele liilor lui Ivan vornicul, iinpreuna cu alte sate
dela Neamt i pe care a cerca sa-1 identilic cu Costia, din
judetul Neamt4. Satul i are poate numele dela popa Cos-
ter:O. Sacatura trebuie sa fie cea de lnga hotarul manas-
firei Berzuntul, pomenita inteun document dela Bogdan Voe-
Tod, din 7078 (1570) Aprilie 206. Cealalta Sacatura de pe
praul Epei va fi fiind pe paraul Epii, delnga satul Iapa,
din judetul Neamt1. Numele persoanelor prezinta i ele
interes. Magiar ne amintete numele satului Magireti, din
judetul Bacau". Basea ne amintete numele satului Baseti,
din acela judet Bacau, sat pomenit inert din 6951 (1443)
Iunie 89.
Documental este inportant 0 din punct de vedere juridic.

1 M. Costchescu cit. 1 p. 20.


2 Cp. satul peste Prut uncle este Calugherita", inteun uric din 6953
(1445) Iulie 15 [M. Costchescu cit. 2 p. 222, rndul 15, p. 223, 225, 45], he-
lesteul Caugritei in 6964 (1456) Iunie 13 [Ibid. 2 p. 582, rndul 12] etc. Vezi
mai sus p. 66-68.
3 In Cercetri ist. anul 8-91 (1932-1933) p. 200.
4 M. Costchescu, cit. 1 p. 269, rndul 20, p. 274 ; Ind. stat. p. 249 ;
Harta slat. major, plansa Buhusi, 1 : 50.000.
5 Satele Costesti shut numeroase in intreaga Ora [Ind. stat. p. 526-
527]. Pentru trecut cp. poiana undi au au fost Coste", in 6945 (1437) Iulie
6 [M. Costchescu cit. 1 p. 523-525] ; hotarul lui pan Coste din circa 1400
[ibid. 1 p. 27, rndul 3, p. 29] ; hotarul lui Costici, dincolo de Prut, in 6939
(1431) Iunie 15 [ibid. 1 p. 317, rndul 29, p. 325] ; Costestii, dela gura Ciu-
hurului in Prat, pomeniti 'Mean uric din 7007 (1499) August 15, fost a lui
Boris Braevici [I. Bogdan, D. $t. 2 p. 150-131], etc.
6 Arhiv. Stat., Iasi, Anaforale nr. 18, fila 7r. 1L M. Costchescu, Doc.
Mold in. 51. M. 2 p. 64-65 ; Pentru nume cp. ibid. 2 p. 68, 69, 71 ; IIarta
stat. major, plansa Tiirgul-Ocna cit.
7 Frunzescu, Dictionar topografic p. 186; Diet. statistic al Romniei,
Buc. 1915, II, p. 628; Harta stat, major, plansa Buhusi, 1 : 100.000. Un sat
lapa este in lid. Bacilli, corn. Botesti [Diet. statistic, cit. Buc. 1914, I p. 74 ;
Baia stat. major, plansa Bachiul, 1 : 100.0001.
8 Ind. stat. p. 29, 639 ; Harta stat. major, plansa Buhusi, 1 : 100.000.
9 M. Costchescu, Doc. Mold. in. 51. M. 2 p. 155, rndul 12, p. 158-
'59. Cp. ibid. p. 499 si mai sus p. 58-59.

www.digibuc.ro
112 1481

30.
Suceava. 1481 Octoinvrie 15.
Stefan Voevod intrelte lui Groza comisul satul Iucanii de
pe Jifia, cumprat drept 160 de galbeni ttitreti, dela
5 Elena, femeia lui Manoil Raicii, i dela fetele sale.
Cepie dupil cCopia ftilmacirei de pe hrisovul Domnului
Stefan Voevod, intiiritor satului Iucnii ce-i pe jijia, in fi-
nutul Iaii, din leat 6989 Octomvrie 15.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn
mntului Moklovei, facem stire cu acest hrisov al nostru tu-
turor, care pre dnsul vor cituta sau citindu-se vor auzi, c.
au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri ai
Moldovei, marilor i mici, Elena, femeia a lui Manoil
Raicii i cu fetele sale, care sunt fiice a lui Manuil Rai-
15 cii, anunie Dumsa i Zoica, de a lor bun voie, de nimeni
silite, nici asuprite, si au vndut a lor dreaptil
un sat anume Iucsanii pe Jijia si cu moar in Jijia, care
acest sat este dreaptii mina a fetelor lui Raicii duph Raicii
l-au vndut pre acest sat credinciosului nostru boer, co-
20 misului Groza, drept o mat sasezeci galbeni ttreti. Si sell-
lndu-se credinciosul nostru boer Groza comisul au Oita
toti acei de mai sus scrisi bani, 160 galbeni ttresti, in
Elenii, femeii lui Manoil Raicii i in mnile fetelor ei,
fiicelor lui Manoil Raicii, Dumsei si Zoichii, inaintea noas-
25 tat i inaintea tutulor boierilor nostri ai Moldaviei.
Deci i Noi vznd a lor de bung voie tocmalui i plats&
deplin, asijderea si dela Noi am dat si am intlirit credincio-
sului nostru hoer, comisului Groza, acest de mai sus zis sat,
Iucsanii pe jijia i cu moarii in Jijia, ca fie lui i dela
30 Noi uric si ea tot venitul, lui i copiilor lui,nepotilor i strtt-
nepotilor lui, prestrnepotilor lui si a tot neamului lui, care
i s va alege mai de aproape, nestriimutat, nici odinioar
in veci.
Iar hotarul acestui sat s fie dupit hotarul vechiu, din
35 toate partile, pe uncle au apucat din vechiu.
lar la aceasta este credinta Domniei Mele, a mai sus
Scrisului, Noi Stefan Voevod, i credinta a prea iubitilor fiilor

www.digibuc.ro
1481 113

Alexandru 0. Bogdan i Vlad, i credinta boerilor no--


tri ai Moldaviei, credinta d-sale Vlaicului, parcttlab de Orheiu,
credinta a fiului sau, d-lui Dumei, credinta d-sale lui
Sberea i a d-sale Hranei vornicul, credinta d-sale Neagului,
credinta d-sale Iughii vistiernicul, credinta d-sale Gangurii, 5
credinta d-sale lui Herman i a d-sale Gherman i creclinta
d-sale <Oanti>, prcalabi de Cetatea AIM, credinta d-sale
lui Ivaro i credinta d-sale <Maxin>, prcalabi Chiliei, cre-
dinta d-sale lui Dajbogii, parctilab de Neamt, credinta d-sale
Fetegotca 1 i credinta d-sale Drago, parcalabi Novogradului,
credinta d-sale Ivaru Gudici i credinta d. Steful al Hoti-
nului, credinta d. Costea spatar, credinta d, Chiracolea vis-
tierul, credhita d. Irimia postelnicul, credinta d. Ioan pahar-
nicul, credinta d. Petrea stolnicul i credinta a tutulor boe-
rilor notri ai Moldaviei mari i mici. 15
Iar dupti viata noastrti, care va fi Domn piimantului
nostru Moldaviei, din copiii notri sau din neamul nostru
sau iari ori pre carde Il va alege Dumnezeu, ca sit fie
Domn piimantului nostru Moldovei, acela sa nu stramute
aceasta a noastr danie i intitritura, ci mai vrtos sti-i dee 20
lui pentru ca i-am dat lui i i-am intarit,
pentru a lui dreaptii i credincioasti slujba, fiindea el vi-a
cumparat cu ai si drepti i bani curati.
Iar spre mai mare trie i ineariturtt tutulor celor de
mai sus scristi, am poruncit credinciosului nostru boer, Tau- 25
tului logoft, ca sa scrie i a noastr pecete s o lege, catre
acest adeviirat al nostru hrisov.
S'au scris in Suceava, la anul 6989 Oct. 15 zile.
S'au talmacit de pe originalul sarbese din cuvnt In
cuvant, intocmai, de mine, jos iscalitul, la anul 1840 Mart
in 24 zile.
Hrisant Ieromonah.
CZapia aceasta se aflti in Arhiv. &at., Iai, documente
necatalogate. A tost publicat de A. Bleanu, in Cercetari
ist. anul 8-92 (1932-1933) p. 82-84. Daps& un rezumat
cu totul greit, din Arhiv. Stat., Bucureti, Condica Asachi
2 fila 22, i cu data 1492 a lost publicat i de I. Bogdan,
1. In cepie : Fetegu.
8

www.digibuc.ro
114 1481

D. St. 1 p. 514-515. Aici Ileana e fata lui Manole, iar Duima


Zoica snt fetele lui Mihail. Satul e Icurnii, corectat din
Iucrnii, in tinutul
Este satul Icurni, din comuna Sculeni, judetul Iai, a-
rzat pe malul stng al Miei1. Satul este pomenit i intr'un
document dela Petru Voevod, din 7084 (1575) Dechemvrie
14, prin care Sanda i sorusa, Drguta, fetele Maritii, ne-
poatele upmesii btrnului Vlad prclabul, stranepoatele
lui Groza comis, vnd ocina i moia, cu ispisoc de cumpa-
rtiturii, ce a avut Groza comisul dela btrnul Stefan Vod,
satul de pe Jijia, Iucrnii, lui Joan Gole logofiit, drept 1000
zloti ttreti, cnd s'au rascumparat din roMe dela Tatari2.
Este foarte vechiu, hi are numele dela un Iucae sau dela
un Iacue. Neamul lui Manoil Raicii nu este cunoscut. Un
Raiciu este pomenit inteun uric din 6961 (1453) Iunie 20, a
crui sor era sotia boerului Van Petra% Raiciu era fiul
lui Dragul i era inrudit i cu Neagoe logoltul8. Boerul
Groza comisul este cunoscutul hoer al lui Stefan cel Mare,
Grozea Micotici, comis din 6986 (1478) Fevruarie 11 i pang.
in 6992 (1484) Mai 29, apoi din 6994 (1486) Septenwrie 14
panto, in 6999 (1491) Aprilie 20, ca prciilab de Orhei7. El
este fiul unui Micot. TJn Micot apare ca parcillab de Neamt,
inpreunii cu Reateq, inteun uric din 6987 (1479) Martie 98,
apoi ca phrchlab de Cetatea Nou, din 6991 (1483) August 17g
pang, in 7003 (1495) Octomvriel. Micot este fiul unui Micun.
1 Diet. geogr. al jud. Iasi, p. 140; Ind. stat. p. 203, 610; Harta stat
major, plansa Sculeni.
2 Arhiv. Stat, Iai, Condica Mitropoliei Moldovei, din 1818, 2 fila 301 ;
Ghib. Sur, 22 P. 99-100.
3 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 853.
4 Ibid. 2 p. 849. Sate- cu acest mime mai avem Icuenii, in jud. Boto-
sani [Ind. stat. p. 64, 6101, Iucsestii, in jud. Roman [ibid. p. 300, 616]. Pentru
trecut cp. Iucas, in 6937 (1429) Iunie 3 [M. CostAchescu cit. 1 p. 269,rndul
21, p. 2741, in 6946 (1438) Fevruarie 17 [ibid. 2 p. 7, rndul 11], in 6948
(1440) August 6 [ibid. 2 p. 65, rndul 91, in 6950 (1442) Martie 8 [ibid. 2 p.
93, rndul 5, p. 95, p. 4361. Asemenea In 6983 (1475) Mai 7 [I. Bogdan, D.
St 1 p. 2061, in 6990 (1482) Martie 13 [ibid. 1 P. 260, 2611.
5 M. Costchescu cit. 2 P. 472, rndul 28.
6 Ibid. 2 P. 481-486.
7 Vezi mai sus p. 71-72.
8 I. Bogdan, D. St. I P. 221.
9 Ibid. 1 p. 270.
10 Iatimirski, Slavianskiia i rusk. rukopisi Ruminskih bibliotek, Sankt-
peterburg, 1905 p. 602; N. Iorga, Contributii la Istoria bis. noastre, in Anal.
Acad. Rom. seria 2, tom. 34 (1912), sect. ist. p. 457.
11 Cp. M. Costhchescu cit. 2 p. 859-860.

www.digibuc.ro
1482 115

31.
1482 August 10.
t efa n Voevod inteirete boerului Stan Horja satul Horjeitii,
la Lpuna, din sus de Scorfeigi, i Fnteina Peperigului
i satul dela Gura Ocoalelor i peste Prut, sub Obenlie, 5
Gura Grlii i loc de prisacei, la obeiria petretului Gur-
gava, i Streimbenii, la Bujor, i Feinteina lui 111-uat.

Suret depe ispisoc ot telan Voda btrhnul, den velet


6990 Avgust 10 dni.
Adech adevarath sluga noastrh, pan Stan Horkii, slujind
noah cu dreptate i cu credintii, pentru aceia viizhnd a lor
dreapt i. cu credint slujbh, 1-am miluit pre dfinsul cu deo-
sebit a noastrii milli, am dat i am inthrit pre dansul in-
tru al nostru piimiint al Moldovii, pre a lui dreapth ocinh
i moie, satul anume Horjtii, la Ilipuna, unde au lost 15
casa lui, den sus de Scorthti i Fiintana Peperigului, intru
acela hotar, i alt sat la Gura Ocoalelor i. peste Prut, supt
unde s pogoarii Gura Grlii, i cu loc de prisach
a Horjii celui batriin, la obiiriia phrhului Gurava. i Striim-
benii, la Bujor, i Fan-Cana lui Muat, ca sh-i Ilia dela Noi 20
uric cu tot venitul.
Credinta preiubiti liilor notri, Alexandru i. Bogdan
Voevod, i. credinta boerilor notri a Moldovei : pana Vlaiculal
prchlaba Orheiscoiu i. ficiorul lui, pan Duma, i credinta
lui pan Zbiera i pan Hrana vomic i pana Gangura i 25
Gherman i Oane, parcii<la>bul de Cetate Alba, i pan Ivaco
-i Maxim i Drago, phrchlabul de Cetatea Noah, i Steful,
parchlabul de Hotin, i Oana piih<arnic> i. Petre stolnicul
i. Groz comisul i toti boerii mari i. mici".
Suretul acesta se Oa in posesia lui Sc. Sc. Rosetti.
-cpie de pe el se Oh la Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan
nr. 25).
Satul Horjti este in comuna Mingir, judetul Cahul,
aezat in valea Lapunei, numit i Horgeti i. Furmuzachi2.
1 In suret : Micula.
2 Md. stat. p. 82, 606 ; Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 99, 116;
ilarta Basarabiei, de Nour.

www.digibuc.ro
116 1482

Satul este pomenit i inteun alt uric dela tefan cel Mare,
din 6981 (1473) Dechemvrie 9, cand se intiireste lui Stan
Horja : <MHO CHAO KOOKelpH> HOA KONHU, HHCKA H EANS KOEHHH,01(r
WO <CA> 30E6T H6flepHr0E<4> H AVACT<0 WT 1140-1>K4 (un sat Horgesti,
sub capkul Piscului i o fntnii, ce se numeste a Peperi-
gului, i loc de prisadi), cumpiirate drept 120 de zloti Vita-
resti dela Dan Socu si dela fratele salt, Porcarul. Asa tre-
buie complectat locul stricat din acest uric, ca i numele
Socu", in loc de Socol", dupt suretul de mai sus si
uricul dela Ieremia Voevod, din 7106 (1598) Aprilie 15, cand
se intiireste lui Cehan vtah i lui Nechifor si verilor lor,
lui Giurgiu i fratelui acestuia, lui Nicoaril Horja, i suro-
rilor br, Maruscili i Anuci, toti nepoti ai lui Stan Horja,
dreapta lor ocing. i cumprtur WT SfINK K8FIENNO 4TO HALM
AtA PIK, C1'411 KOOK4, CT4p4r0 CTE*4114 E0650A4, 6A110 CHAO 4TO.
S E0AWCT nanStuaolo oy ['ME !MKS AO KANHU, nenepurS, WIC CSA4
HM6F186TCA Kowitatua, 4 CE At*CTO 34 CT4E ,H 34 MAHN S ASHSWN4,
4TO WN COEN EHA KSHHA WT A4H COKS H WT Eprr aro 114Kilf110 (din
uric de cumparilturii, ce a avut bunul lor, Stan Horja, dela
biitrfinul Stefan Voevod, un sat ce-i in tinutul Lapusnei, la
capiitul Piscului, pnii la fntiina Peperigului, care acum se
numeste Horgesti, i cu loc de helesteu si de moarifi in LA-
pusna, ce i 1-a lost cumpiirat dela Dan Socu si dela fra-
tele stiu, Purcariu)2. In uricul acesta gsim i urmasii lui
Stan Horja. Dadi identificarea din locul stricat, din uricul
din 1473 Dechemvrie 9, e bunk ar reiesi sau c Dan Socu
Purcaru erau rude cu Stan Horjil sau c in sat a lost
ctiiva vreme un schimb de proprietari. Satul i are nu-
mele poate dela Horja cel btrn, pomenit in suretul uri-
cului din 1482 August 10, adus mai sus. E de pe la incepu-
tul veacului al XV-lea3. Liipusna, ca nume de pi:lei:in i

1 I. Bogdan, D. St. I p. 189-191.


2 Ghib. Sur. 8 p. 241-246.
3 Sate cu acest nume avem Horgesti, in jud. Bac6u [Ind. stat. p. 31,
6061; o mosie Horjesti in satul Negri este in volostea Upusna, jud. Chisnlu
[Arbore, Dicf. geogr. al Basarabiei p. 150, 116]. Pentru trecut, cp. pentru satul
dela Bactm, uricul din 6950 (1442) Aprilie 5 [M. Cosachescu, Doc. Mold. in.
$t. M. 2 p. 96, rndul 14, 99-100] i in 6998 (1490) Martie 15 [I. Bogdan, D.
$t. 1 p. 403-405] ; altul a fost pe prAul Bogdana, din ad. Tutova, pomenit
inteun uric din 6961 (1453) Iunie 12 [M. Cosatchescu, Doc. Mold. cit. 2 p.
467, rndul 12, p. 470-471]. Cp. satul Horfauti, in jud. Soroca (Arbore, Diet.
geogr. al Basarabiei p. 116], etc.

www.digibuc.ro
1482 117

vale, e pomenita inca din 1429'. Apoi in 6939 (1431) Iu lie


312, etc.3. Langa Horjasti erau i Scortastii, care azi nu
se mai intalnesc ca nume de sat. Vor fi disparut sau si-au
schimbat numele. Este loarte vechiu. Ii are numele dela un
Scoart64. Fntana Peperigului am intalnit-o si in uricul
din 6981 (1473) Dechemvrie 9 si in cel din 7106 (1598) Apri-
lie 15, cum am vazut mai sus.Peperig este anterior lui ste-
fan cel Mare% Nu pot identifica satul delo Gura Ocoalelor
nici satul de sub Obarsie, unde se pogoara Gura Garlii.
Paraul Gursava cred ca e un parau al Grusavei. Este de
pus poate in legatura cu satul Gruseva sau Grusevo, din co-
muna Ciopleni, judeful Lapusna8. Este forma slavona in loc
de praul Parului. Aici era prisaca lui Horja cel batran.
Strambenii sant in comuna Onestii-Noi, din judeful Lapusna,
.aproape de Prut7, asezat in adevar pe valea Bujorului sau
Bujoarei, care cla in valea Nfirnovei2. Strambenii i au nu-
mele dela un stravechiu Strambu9. Aici va fi lost i Fan-
tana lui Musat, un stravechiu proprietar10.
1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. S. M. 1 p. 254, rndul 9, p. 257.
2 Ibid. 1 p. 325, rndul 8, p. 326.
3 Ibid. 2 p. 914.
4 Sate cu numele Scorteni snt in jud. Baati, Orhei, Prahova [Ind.
stat. p. 34, 270, 274, 7541. Altul, Scortesti, a fost 1ng Albesti, in vechiul
tinut al Crligaturii, azi Iai [Diet. geogr. al jud. Iai, p. 11, 202]. Pentru
trecut cp. Scorteutii, pe Valea Neagra, intfun uric din 6915 (1407) Martie 8
[M. Costachescu, cit. p. 56, rndul 14, p. 59] ; eel din CarligAtura este si el
foarte vechiu, pomenit intfun uric dela Petra Voevod, din 7054 (1546) Mar-
tie 30 [ibid. 1 p. 59] ; acesta a fost si al lui Cozma $arpe postelnicul, de
cumprgturg, care II d schimb pentru $cheia, de pe Valea A1136, cum se
vede dintr'un document dela Bogdan Voevod, din 7014 (1506) Aprilie 14
[Arhiv. Stat., Bucuresti, hrtiile Tanoviceanu]. Un Scoart este pomenit in
7005 (1497) Martie 14, a a avut sat pe Idriciu [I. Bogdan, D. St. 2 p. 110].
5 Cp. Pipirig in jud. Neamt [Incl. stat. p. 254, 696]. Cp. M. Cosa-
cliescu, cit. 2 p. 258 ; ibid. 1 p. 511 ; 2 p. 521, 522, 525.
6 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 106; Ind. stat. p. 217, 597 ;
Harta Basarabiei de Nour. Cp. Gruseva sau Grusevita, un sat din kid. Hotin
[Arbore cit. ibid.; Ind. stat. p. 178, 595; Harta Basarabiei cit.]. Un priiu
Hruseva este pomenit pe Mug Tibnesti, din hid. Vaslui, In uricul dela Iuga
Yoevod [M. Costchescu, cit. 1 p. 22, 26].
kd. stat. p. 220, 773 ; Harta Basarabiei, de Nour.
8 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 39; Harta Basarabiei cit. Un
Orrin Bujor este si dincoace de Prut, in jud. Flciu i Covurlui [Diet. geogr.
al jud. Flciu p. 21, 169, 210 ; Diet. geogr. al jud. Covurlui, p. 31]. Pentru
trecut cp. uricul din 6998 (1490) Ianuarie 9 [I. Bogdan, D. $t. I p. 384; altul
cu aceiasi daf ibid. p. 385, 498]. Cp. M. Costtieheseu cit. 2 p. 136, 323.
9 Cp. sate Strmbeni, in jud. Arges, Prahova, Teleorman [Ind, stat. p.
17, 280, 364, 773]. Cp. Strraba.
10 Cp. Musata, sat si pru, in jud. nick [Diet. geogr. al kid. Flciu,
p. 141, 142 ; Ind. stat. p. 160, 6631. E pomenit in 6996 (1488) Octomvrie 8
Bogdan, D. $t. 1 p. 353].

www.digibuc.ro
118 1483

32.
1483 August 14.
tefan Voevod inteirete lui Necoar i Once, fiii lui Onitet,.
i nepoatei lor, Marinii, satul Grbetii, pe ,5acoveit, cum-
5 peirat, drept 80 zlog, de Onitei dela Sima lui Drago i
fiul seiu, Danco. Ii mai intrete numai lui Necoartt sa-
tul Tungujeinii i jumeitate de poianei la Tibeineti, cum-
peirate, drept 160 zloti ttregi, dela Tunga, cum i o
bucat din satul Cascoeti, cumpeirat, drept 29 zloti t-
io teiregi, de Nicoarei dela fiii Cascoi.
Suret dela Stefan Vvod, 6991 Avgst 14.
Intiintare pentru adivaratili slugile Necoara i Once,
ficiorii lui Onita, slujind nog. cu driapta i credincioasa
slujba i Noi i-am miluit pre dan0i, osabit de a noastra
15 mirk li dam i le intarim intru a nostru pamant moldovi-
nese pre a lor driapta ocin i cumparatura, pre un sat,
anumi Garbe0ii, pe Sacovat, cari li-au cumparat tatal lor,
Onita, dela Sima a lui Drago i di la ficiorul lui, Danco,
drept 80 zloi, ca s le fii lor uric i nepoatei lor, Marinii.
20 $i iara dam 0 intarim slugii noastre, lui Nicoark ficiorul
lui Onit, osabit de fratii lui 0 de nepoata-sa, Marina, satul
anumi Tungujanii i giumatate de poiana la camp cu
cari au cumparat el acel sat i ace giumatate de po-
iana dela Tunga, drept 160 zloti tatra0i. Iar dresurili ce-au
25 avut el de cumparaturi li-au dat In mainili lui, slugii noas-
tre, lui Necoara sin Onita. Iar Tungul au cumparat acel sat,
Tungujanii, de la Dima, fratili Simii logft. i di la Sandra
cel Negru, drept 70 zloti tatarasti. 5i iar au cumparat Ne-
coara, ficiorul lui Onita, de la ficiorii Cascoi anumi, anumi
30 Necoara i Giurge i Toader i dila sora lor, Rusca i Traca,
o bucaM de loc dintra lor sat, din Cascoe0i, drept 29 zloti
tatara0i. Deci toafi aceli scrisa mai sus sa li fii lor dela
Noi uric cu tot venitul, lor i copiilor lor, nepotilor i stra-
nepotilor i a tot neamul, ci sa va alegi mai aproapi.
35 far hotarul acelor sati ca sa fie dispre toati
dupa hotarul cel vechiu, pi undi au umblat din vechiu.
Pentru aceia credinta Domnii meli i a preaiubiti fill
Domnii meli Alicsandru i credinta a boerilor notri

www.digibuc.ro
1473 119

dovineti, dumlui Vlaicul, prclabul de Orheiu,


i credinta fiului dums., Dima, i dum. Zbera, Iuga vorc. i
dl. Nega i Gangur i Hriiman iGherman i Oance, prat-
labul de Cetatea Alba, i Maxim, parcillabul de Chilia, i
dl. Dajdabog', prcalabul de Neamtul, i dl. Micul, prcii- 5
labul de Cetatea, i Micot i Iatco Gudici i Steful, parch"-
labul de Hotin, i Dragul spatar i Cracola vist. i dl. Iri-
mie post. i Ionacu ph. i Petru stol. i Groza comis i cre-
dinta tuturor boerilor notri mici i mari.
Iar dupa a noastra viiat cini va fi Domnu Trii io
Moldavii din fiii notri sau din nearnul <nostru> sau pe cine
va alegi Dumnezau, sa nu strce a noastr danie, ci s dea
i
Iar pentru mai mari credinta i intrire am poroncit
dums. Tautului logft s scrie i a noastr peceti ciltr a- 15
ceast adevrat carte sa o legi".
1. pec. gspod.
S'au poslduit de mini i esti intocrnai. Stolonacealnic
Vasile Cumpatii.
S'au tlcuit in coala slovineasc de Evloghii dascal.
Giudeciitoria tnt. Vasluiului. Copia aceasta frinddi este in-
tocmai cu suretul scos de Evloghie dascal, a crue orighinal
este la tr. lonit Madarjac, s'au incredintat, Rducan Buz-
dugan merle'. Director Iordachi Dobritchi.
Nr. 159, 1833 Mai 5.
Doug. 'civil vechi ale acestui document se afl la pii-
rintele C. Bobulescu, Bucureti. Un suret mai putin complect,
care s'au talmcit in coala sloveneascii de Evloghie das-
calul in 7259 Ghenar 21" i care era in posesia lui M. V.
Mavrodin, avocat din lai, a lost publicat de Ghib. in re-
vista Teodor Codrescu (Iai) 1 (1916) p. 35-36 i in Sur. 18
p. 78-80. 0 cpie, Ghib. Sur. ms 35 p. 401. L-am citat in M.
Costchescu, Doc. Mold. in. 51. M. 2 p. 153, 155.
Satele snt cunoscute. Grbetii snt doua sate in ju-
detul Vaslui, until in comuna cu acela nume, altul in co-
muna Tibneti2. Este sat strvechiu. El a fost mai inainte
a lui Sima lui Drago sau Sima Driiguanul, acesta fiu al lui
1 Sic.
2 Ind. stat. p. 398, 579 ; Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 88-89 ; IIarta
stat, major, plansa Dagitta, 1 : 50.000.

www.digibuc.ro
120 1483

Drago Viteazul si care neam avea mosii In aceste psrti ale


Vasluiului1. Isi are numele dela un Garbea, de prin veacul
al XIV-lea sau mai de dinainte, dela care Ii va fi aviind
numele si parrtul Gfirboviit de aici, pomenit incti din 1399
Noemvrie 282. Asemenea in 6977 (1469) Iunie 63. acovrttul
este pomenit incii din 6959 (1451) Octomvrie 174. Aproape
stint si Tungujeii% Satul este pomenit si in 6977 (1469) Fe-
vruarie 9 : 110/1011Hild HIT Tom-ova-Wu: H M*CTO ALINHOIr HLt WAKOIlltit,
cand inpreunti cu alte sate era in stiipanirea boerilor frati,
Petrea, Oanii i Duma6. Oanii va fi fiind Onitrt, din docu-
mentul din 1483 August 14. Satul i are numele dela Tunga
sau Tungul. El era insii si mai inainte, stilpfinit de Dima,
fratele lui Sima logolatul, si de Sandru cel Negru7.Sima lo-
gofatul i sora sa, Ana, avuseserit aici satul Glodeni, de
lngit Tbiinesti8. Tibtinestii stint alitturi cu Garbestii si
Tungujenii9. Este pomenit ntia oarrt in 1399 Noemvrie 28,
and Iuga Voevod driruieste lui Taban si un sat in Garbo-
vat". Este pomenit apoi inteun uric din 6970 (1462) Octom-
vrie 8, dela $tefan eel Mare, inpreunii cu alte sate, and era
in strtpanirea lui Nicoarit Sitrbescul sau Ciocarlie11. Isi are
numele dela 'Man, care tiiieste si inainte de Alexandru
cel Bun" si apare ca boier de divan, in primele lui mice,
din 6908 (1400) Fevruarie 11", 6908 (1400) Iunie 2914 si 6908
(1400) August 415, in 6919 (1411) Iunie 2816. Urmasii lui Ti-
1 M. Costchescu cit. 2 P. 148-154.
2 Ibid. 1 p. 21, rndul 18, 21, P. 22, rndul 2, 3, p. 24, 25 ; 2 P. 199.
3 I. Bogdan, D. St 1 p. 137. Cp. Grbeni, in jud. Dorohoi [Ind, stat
p. 146, 579]; Grbesti, in jud. Botosani [ibid. p. 62, 579] ; Giirbov61, in jud.
Caras, Tighina, Tutova, Mehedinli [ibid. p. 93. 368, 392, 229, 232, 579] ; cp.
GarbAu, Grbou, Garliova, Grbovana, Grbovi, Grbovila, Garbovu [ibid. p.
5791. Peniru mime de persoan6 cp. Grboval [M. Cosaichescu cit. 2 p. 844].
4 M. Costkhescu, cit. 2 p. 403, rndul 5, p. 404, 569.
5 Diet. geogr. al jud. Vaslui P. 186-187 : Tngujei ; Ind. stat. P. 399,
804 : Tungujel ; Harta stat. major, plansa Mogosesti : 1 : 50.000.
6 I. Bogdan, D. $t. 1 p. 133-135.
7 Pentru Sima logofaitul cp. M. Costrichescu cit. 2 p. 874 si in special
p. 117. Pentru Sandru eel Negru cp. ibid. 2 p. 116-117, 155.
8 Ibid. 2 p. 114-115.
9 Ind. stat. p. 399, 807; Diet. geogr. al kid. Vaslui p. 190-191 ; IIarta
stat, major, plansa Dagala 1 : 50.000.
10 M. Costachescu, cit. 1 p. 21-25.
11 I. Bogdan, D. St. 1 p. 64-65.
12 M. Cosfchescu cit. 1 p. 24-25.
13 Ibid. 1 p. 32, fandul 9.
14 Ibid. 1 P. 37, rndul 26.
15 ibid. I P. 41, rndul 16.
16 Ibid. 1 p. 85, randul 6.

www.digibuc.ro
1483 121

ban cel II itran apar in uricul din 6997 (1489) Ianuarie 221.
El stiiptinise i Bacetii, din udetul Roman. In trupul mo-
iei Tngujeii este i Ciiscoetii2. hi are numele dela Cascoi.
Salmi, inpreung cu Grbetii i Tungujeii, este pomenit i
intr'un document din 7086 (1578) Iunie 293, cand apar i ur-
maii lui Nicoafii 01146, din 1483 August 14. Este pomenit
apoi in documentul din 7094 (1585) Septemvrie 19, cand apar
i nepotii lui Nan Cascoe i Toma Cascoe4. In documentul
din 1483 August 14 apar copiii lui Cascoi. Un Cosco strii-
vechiu, ai carui fii au stiipanit de demult o selite de din-
colo de Prut, este pomenit intr'un uric, din 6945 (1437) De-
chemvrie 20, dat de Me i Stefan Voevozi lui Mihail dela
Dorohoi5.
33.
Suceava. 1483 Octomvrie 17.
Stefan Voevod inteirete vornicului Onicei Muott selitea Un-
chetetii, deasupra Nistrului, mai sus de Cuheiregi, cum-
peiratei, drept 120 doki ttreti, dela Vasco Uncheat. 5

t MA(C)TulO Wifel0, MIll C1PC4SA(H) goeKo(A)4, r(c)n(A)ps 3EM1IH


MO(A)AAKCKOH, BHAMCHHTO HHHH(M) H(C) CHMK AHCTOMII H4LHH<M11
KIAMk>, KTO HA(H) HKSpHTS HAH CPO tITS4H SCAKIWH(T), Wife riffinAe
np-k(A) HAMH H np-k(A) SCHMH HAIEHMH MO(A)AARCKHMH ROAQH KCAH-
KHAAH H MAAHMH cASra HA(W), R4CK0 SHKATI, no CH010 AOR0010 KOAH, 10
HHKH(M) HEHOHS/K6(H) 4 HHKIHCHAOKA(H) H npoAa(4) CROC ElpAKOE
W(T)HHHS W(T) cRoCro npaKaaro H HHTOMAPO SpHKA, WAHHO CEAH141e,
HA HMt SHKETEliffH, HA(A) HHCTOH, HO KHH1C K8X-SpElpH, TA npo,m(n)
TOC CHAHIIIK H4LH6MS K*OHOMS 114118, WHHKH MSWATS ARWOHHKS, na
ilA SAATH TATApCKHp. H SCTAKWC HA(W) K*1111k1H HAN, WHHKA M8- 15
[HATS AKOVIHKII, H SAHAATH(A) SC6 HCHO(A)HA, TOTH KHIBEHHC4HKH-1
HHH-kaH, jiA SAATH T4T4PCKH(K)6, See POTOKMH HHH*3MH 8 pSen

1 I. Bogdan, D. St. 1 p. 366-369 ; M. Costachescu cit. 1 p. 25. Cp.


Tibana, din jud. Vaslui, Tibnestii, din jud. Braila, Tibeni, din jud. Radauti
[Ind, stat. p. 399, 70, 289, 803
2 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 39, 187; Frunzescu, Dictionar topo-
grafic p. 100, 494 ; Harta stat. major, plansa Mogosesti cit.
3 Ghib. Sur. 19 p. 110-111.
4 Ibid. p. 192-193.
5 M. Coslchescu, cit. 1 p. 541, randul 31-32, p. 553.
6 Orig. TapnocKHOO al doilea T facut din p,

www.digibuc.ro
122 1483

CASS* 1h11116MS, KA CK0 SHK*T1A, nepK(A) uu H n6p6(A) S CHAIN HA-


WHM11 A10(A)AAKCKHM11 160/AOH. HHO Mk! KHA*KW6 H(C) A061:1010 KOMI
H TO(K)A16(K) H FlO(A)H010 NAHAATS, A MN TAKO()A6 H w(T) 1140
6CMH eiviS Aanii H HOTKKOAHAN TOK np-k(A)pKqeKoe cemiwK, HA Hai-k
5 8HK6T6111H, F1A(A) 1111CTP11, HO KHU16 KSX111:1611111, AA e(c) 6MS w(T)
Ha(C) 1,11/1K11 H KICKMS AOKOMMI, KAIS H ,A,*TeAlk 6ro H C6CT(1H 61.0,
HACTH, H SNSNATOMII 14(K) H rip-kSKoqproms H(1) H HpALLISATO(M)
H(X) H K8C6MS poAS KTork HMK H3sepems& 11/11116Ali(K)HKIN, 116-
11001116140 NHKOAHM6, HA K*K1t1 11*L1111ilia. a KOTAP11 TON <C61111410 AA
10 6(CT) HO CTAPOMS xoTaps, KSAa 11613*KA K*11110r0 WOCHKAA14. A 14A

TO> 6(CT) irkpa Hatuero r(C)F1(AC)I1St KH11161114CA(11)11ar0, Allt1 CTOSANA


KOKKOAH, H K*PA flfl*KK3A106A611111() CHWYKK r(C)11(CA)<KIAMH, dIA6AA11-
H> sormua KAAAA, H Erkj14 60ii1j11,. HAW1106, 13:kpa <NAHA KAMIKSAA,
11pKKAAAK4> 1V(11)K6HCKOr0, <u irkpa cria> ere', HAIM ASMH, K*(1A RANA
15 SaApH, Irkpa NANA )(Pala AKWOINKA, Krk<fia HAW 10111, 81kpa naNa>
wkra, K-kpa HAIM rafirvpa, rkpa MINA x<psmana, K-kpa nana repmaKa>
H irkpa EMU <MINH, noltailt160136 KKAOrpAACKH(K), rkpa NANA HKAWKA>
H 11-k0A NAHA MAKCHHA, <LipsKanaKoKK A> NAHA
cora, nos Kaaacti H6meuxoro, <rkpa UNA 4SKT6 rOTKK, K-kpa nana
20 Aparowa, K-k>pa 11ANA MHKOTA, IlfIKKAAAKA HOKOrpA(A)CKOr0, rkpa
HAHA EJ,Ka rSAH<NA, rkpa DANA weAsS>ila xoTH(K)moro, Krkpa naKa
Aparowa CHSTAPA, <K-kpa nana KHCIAKOXIA KHCTYAIIIIHKA, irkpa NAHA
6j3KM.1%/A HOCT6(A)MiK1, irkpa EMU HWHA NAWNHKA, Irkpel HALM <116T11,1
N OCT6A>11HKA, rkpa !NAHA rpos-k KOMHCA H R-kpa Scu(c) 60iit<0 HA-
25 1111400 MOA>AAKCKH(K) 136MIKHD H martH(K). A 110 HA11111(M) )1CHK0T*
KTO GSAKTI r(c)11(A)0K HM116H SeMAli MO(A)AARCKON HAH w(T) A*T6I1
HAWN HAH w(T) nawero poAS, HAH na(K) eS(A) Koro -6-"K 1136606TK
r(c)n(A)peam WITH HAW611 36MAH MO(A)AAKCKOH, TO(T) WO EH 116-
1100SWHAK Kawero AAANT6 H 110TH6P1(A)606, AAH IJIG KH HMK ST-
30 KepaHa H Sep-kw(), SA KS,KK ecauf emS AAAH H HOTKKIJAHAH, SA
Kro 1111A11010 H K*1114010 CAS(K)ES H sa iio 147(14) COEN K81114(A) SA CKOH
npaRTH H LIFICTTH 111111*611. A HA 6SAW66 KAHOCTH H nomKepw(A)wrie
TOMS IISCHAIS Kk1111611HCANNOMS, KeirkAH 6CMH HauwanS K*1:1110MS 60-
lapHHS, IlANS TSSTSAS nor4eTS, 1114CATH H HAWS neliamx 11IIHK*CHTH
35 K C6MS AFICTOlf HawKanS. HH(C), KK CSNAK*, AVHK, SPAM ASHHIlk, KT1TO
glka m(c)u,a w(K) Ac(n).

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevocl,


Domn retrii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte a
noastrg tuturor, cari vor eauta la dansa sau o vor auzi-o
www.digibuc.ro
1483 125

citindu-se, ca a venit inaintea noastra i inaintea tuturor


boerilor nostri moldoveni mari i mici sluga noastra, Vasco
Uncheat, de a sa buna voie, de nimene nesilit i nici nea-
suprit si a vndut a sa dreapta ocina, din al salt clrept
adevarat uric, o seliste, anume Unchetestii, deasupra Nis-
trului, mai sus de Cuharesti, si a vndut aceasta seliste cre-
dinciosului nostru pan, lui Onica Musat vornic, drept 120-
de zloti tataresti. Si sculndu-se credinciosul nostril pan,
Onica Musat vornic, sit a platit totul deplin, acesti mai sus
scrisi bani, 120 zloti tataresti, totul cu bani gata, hi mnele
slugii noastre, lui Vasco Uncheatea, inaintea noastr i Ina-
intea tuturor boerilor nostri moldoveni.
De aceia, Noi vaznd a lor buna voie i tocmeala
deplina plata i Noi asemenea si dela Noi i-am dat i i-am
intarit aceasta mai inainte numita seliste, anume Unchetesti,
deasupra Nistrului, mai sus de Cuharesti, sa-i fie lui dela
Noi uric si cu tot venitul, lui i copiilor lui i surorii lui,
Nastei, i nepotilor lui i stranepotilor lui i rastranepotilor
lui i intregului neam al lui, cine i se va alege mai dea-
proape, nestricat niciodata, in vecii vecilor.
Iar hotarul acestei se1iti sa fie dupa vechiul hotar, pe
unde din veacul veacului au umblat.
Si la aceasta este creclinta Domniei noastre mai sus scrise,
Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai Domniei mele,
Alexandru si Bogdan Vlad, i credinta boierilor nost,ri. credinta
panului Vlaicul, piircalab de Orhei, si credinta fiului sau, pan
Duma, credinta panului Zbiarea, credinta panului Hrana vor-
nic, credinta panului Iuga, credinta panului Neag, credinta pa-
nului Gangur, credinta panului Harman, credinta panului
Gherman i credinta panului Oana, prcalabi de Cetatea Alba,
credinta panului Ivascu i credinta panului Maxin, prcalabi
de Chilia, credinta p anului Dajb og, p area lab de Neamt, credinta
panului Fete Got* credinta panului Dragos, credinta panului
Micota, prclab de Cetatea Noua, credinta panului Iatcu Gu-
dici, credinta panului Stef ul dela Hotin, credinta panului Dra-
gos spatar, credinta panului Chiracol vistiarnic, credinta pa-
nului Ieremia postelnic, credinta panului Ion ceasnic, credinta
panului Petru postelnic, credinta panului Grozea comisul
credinta tuturor boerilor nostri moldoaeni mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi Domn Tarii noastre

www.digibuc.ro
124 1483

moldovenesti, sau din copiii nostri sau din neamul nostru


sau ori pe cine Dumnezeu va alege s fie ca Domn Trii
noastre Moldovei, acesta sit' nu strice dania noastrii i
ritura, ci s le inthriascii si inputerniciasca, pentru c i-am
dat si i-am intrit, pentru a lui dreapt si credincioasa
slujb si pentru di 0 l-a cumprat pentru ai siii drepti
eurati bani.
Iar spre mai mare trie si inputernicire a acestei -bate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru boier, pa-
nului Tautul logoftul, s scrie si pecetea noastr suu o a-
fame ditr aceasta carte a noastrii.
A seris, In Suceava, Ion, fratele lui Luca, in anul 6991,
luna Octomvrie 17 zile.
Pergament cam stricat la indoituri si cu pecetea pier-
dutii, in colectiunea mea. Verso : pe Unchiteti, pe tot sat
Unchetestii dela Stefan Vod din let 6991 Oct. 17". L-am
eitat 0 in M. Costiichescu, Doc. Mold. in St. M. 2 p. 704.
Este vorba de satul Unchitesti, din comuna Cuhuresti,
judetul Sorocal, arzat aproape de malul Nistrului2. Ii are
numele dela vechiul boer, Dan Uncleata sau Uncheata, care
apare inert din 6929 (1421), de sub Alexandru cel Bun, i
pnii in 6944 (1, 1,,a1 Septemvrie 193. Ii avea arzarea la Zu-
breuti, pe Prut, cum se vede din uricul din 693? (1429) Iunie
19, prin care Alexandru cel Bun Ili intreste mai multe sate.
Fratele sau se numea Tatomie. Ivasco Unchetici, din uricul
din 6945 (1437) Fevruarie 24, este poate fiul sate, si Vasco
Uncheat, din 1483 Octomvrie 17, va fi fiind fiul acestuia.
In jos de Unchitesti, intocmai cum arat uricul, este satul
Cuhresti, numit azi Cuhuresti de sus 0 de jos7. Sahli este
foarte vechiu. Era i in veacul al XIV-lea. In uricul din 6945
(1437) Dechemvrie 20 era al lui Mihail dela Dorohoi8. Rusii
numesc Cuguresti. Poate e acelas radical cu cel din Co-
1 Ind. stat. p 542, 811 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 219.
2 Harta Basarabiei de Noun
3 M. Costchescu, Doc. Mold. 'in. St. M. 1 p. 284, 488 rndul 15.
4 Ibid. 1 p. 279-284 ; 2 p. 701-702, 884.
5 Ibid. 1 p. 142, rndul 7.
6 Ibid. 1 p. 508, rndul 6.
7 Ind. stat. p. 341, 538 ; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 80 ; Harta
Basarabiei cit.
8 M. Costchescu cit. 1 p. 541, rndul 16-17, p. 550-551.

www.digibuc.ro
1487 125

gurlui, Cugurlui. Onica Musat vornicul este cunoscut. El


cumpara in 6984 (1476) Mai 22 dela Steful pitariul, nepotul
lui Iacus vistiarnicul, selistea Poprincanii, la Jejia, intre Po-
sadnici si Carniceani, la Tihoval. Nu cumva este totuna cu
Musat, uneori parcalab de Hotin, care apare in divanul lui
Stefan cel Mare, incepand din Martie 14912 si pana in 7004
(1496) Ianuarie ?3. Inteun uric din 7077 (1569) Mai 20, dela
Petru Voevod, afMm unii urmasi ai lui Onica Musat vornic4.
Asemenea inteunul dela Miron Barnovschie Voevod, din 7126
(1618) Ianuarie 185. Aici e vorba chiar de satul Unchitesti.
Uricul este bowie inportant, cad ne arata stravechile
arzari dela Nistru.
34.

1487 Octomvrie 9.
Stefan Voevod intarete lui Radul Cetrlig i fratele sau, Rica,
satul Mohila, pe Beirlad, cumparat, drept 40 zloki tteireri,
dela Marura, fata lui Teilpig. 5

Suretul uricului dela Stefan Voda din vlet 6995 Oct. 9.


Venit-au inainte noastr i inainte boerilor nostri mari
si mici Marusca, fata lui Talpig, si de a ei buna voe, de
nime salita nici asuprita, s'au vandut a eai driaptrt ocina si
movie, dintr'al sau drept uric, un sat pe Barlad, anume Mo- 10
hula. Acesta satu l-au vandut slugii noastre, Radului Carlig,
si fratelui sau, Bica, drept 40 zloti tatarasti. $i s'au sculat
sluga noastra, Radul Carlig, i au dat toti banii deplin, ci
scriu mai sus, in manuli Marnscai, fata lui Talpig, inainte
noastra 0 a tuturor boerilor notri. 15
$i Noi vadzind intre dansii de a lor bung voe tocmala
i deplina plata 0 dela Noi am dat si am intarit slugii noas-
tre, Radului Carlig, cu uric de intrtritura, cu acel sat, anume
Mohila, pe Barlad, ca sa-i hii dela Noi movie cu tot venitul
i. ficiorilor lui tocrna si nepotilor i stranepotilor si impras- 20

1 I. Bogdan, D. $t. I p. 208.


2 Ibid. 1 p. 462.
3 Ibid. 2 P. 90, 530.
4 Ghib. Isp. 11 p. 122-123.
5 Ghib. Sur. 9 p. 104.

www.digibuc.ro
126 1487

tietilor si a toatil siimintie lui, ce s'ar alege mai aproapi,ne-


rusiitii nici odatii, in veci.
Si hotarul acelui sat dispre toati puirtile, pe hotarul cel
vechiu, pe unde au inblat din veci.
Un suret din inthia jumiltate a veacului al XVIII-lea,
in colectia mea. Un suret cu exact acelas cuprins a lost pu-
blicat in Ghib. Sur. 18 p. 80-81. 0 cpie se aflii in Ghib.
Sur. ms 26 P. 482.
Nu pot identifica satul Mohila, de pe Brlad. Un sat,
in gura Hor5efii pe Brlad, anume Movila, unde au lost
jude Bora", in trupul Zorlenilor, este pomenit inteun docu-
ment dela Stefan cel Mare, din circa 14881, dar aici snt
alti proprietari : urmasii lui Ion Julici, ce avea uric dela Ilie
si Stefan Voevozi, vnd neamului Fruntes. In uricul din 1487
Octomvrie 9 va fi fiind vorba de un sat, ce si-a schimbat
numele. Cel de Mohila isi are numele dela o movil62.Nea-
mul lui Thlpig este intru chiva cunoscut. Inteun uric din
7001 (1493) Martie 15 se vorbeste despre Petrea s'i fratele
-siiu, One, si surorile lor, Magoa i. Stanca si Miirusca si
Neana, fill lui Ding' Thlpigeanul, nepotii lui Toader, fra-
-tele lui Petru Talpig, cari vnd din uricul bunilor lor, Toa-
-der si Petru Thlpig, satul Tvestii, la ezerul de pe Crasna3.
Pentru Crlig s se cp. visternicul Toader Crlig, pomenit
inteun document dela Stefiinit Voevod, si care stiipnea a
cincia parte din satul Britcani, cumparatii dela Sfirghii si fra-
tele lui, Ionasco, si deosebit pe a zecea parte din jumiitate
-de sat, de ciiteii rilsiirit, cumpiiratii dela PiiMisoae, si inch'
jumatate din a cincia parte din umiitatea satului, de ciitrii
rhsttrit, cumparatii dela Magdalina, fata lui Iacob, si partile
-din acea jumAtate de sat, cumparate dela Crstea si dela
Dragos, asemenea si o parte din Crligi si Brgauani, dela
tinutul Nearntului4. Neamul este vechiu in Moldova.

1 I. Bogdan, D. St. 2 p. 364-366.


2 Numele este foarte rspandit in toaa Ora [Ind. stat. p. 660]. Cp.
documentul din 6942 (1434) [M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M.1 p. 399-
400. Asemenea ibid. 2 p. 920].
3 I. Bogdan, D. St. 2 p. 18-21. Cp. Thlpigeni, in corn. Botesti, jud.
Mehl [Ind. stat. p. 163, 7901 si Thlpigi, in corn. Negrilesti, lid. Tecuci [ibid.
p. 359, 7901.
4 Arhiv. Stat., Iasi, Anaforale nr. 8, fila 112 ; M. Cosachescu cit. 2 p.
86; Cp. Cdrligi, kid. Roman [Ind, stat. p. 297, 494], etc.

www.digibuc.ro
1488 127

35.
Suceava. 1488 Ianuarie 12.
Stefan Voevod intrete lui popa Ivul i vrului saw, 111.anciul,
junultate din satul Todereti; din Ceirligeitur. Se arat
hotarul. 5

aka(c)T"Cto mieto, Miti CT641,411) <1306K0,11,A, r(c)nWpsk 36MaH>


MO(A),4,AKCKOH, 311AMKIIHTO HHHH(M) H(C) CH(M) MICTO(M) 11411111(M)

KKC*(41), KTO HA 116(M) R.BpHT HiH 60 HTSHH 8C<M1WH(T), MK6


TO>TH HCTH(11)011 HAWN CASPH, 110(11) H13848 11 1146416(11)1111(K) 61'0,
A14041048, C<ASHMAH na(m) ['patio H a>-kinio. TAM, Mil 11114,*111116 10
14(x) npagSto H 111p11010 CAS(HORS HA(C), MAAOKAAH 6CMH
11A111610 MA(C)TTIO, MAN> H HOTNIKAHAH 6CMH H(M), S HAL11611
npa<Koio lAPTHH118>, CHAO HA Kosanrs-
.36ANAH, 01," MO(4)AAKCKOH, 11(C)
lip*, HA HM*110,10KHHA w(m) Tompewn, K11111116<a> HA(CT), w(r)<K01
Apnsw<ew'in AVIAL116KH, KAKO> 6(CT) n(M) w(T) HA(C) ovpn(K) H 15
CI HICHMK AOKOAO(M) H(M) H A*T6(M) HKIt, pagno <H ornigamo(m)
H() H 110011103>HATO(M) H npawSpirirro(m) n(x) H IIKC6M(y) pw(A8)
HICK, KTO ck H(M) 11366(16(T) NMI 116110(181116110 1111KOAH>K6,

H A 11*Kkl>. A KOTA(p) TOH HOHOKFINA CHAO w(r) a(n)Apt 110(16(11)1116,


w(T) craporo CTAKA HA cT<onns, a w(r) rron(n) HA ANISPTH CTA(11), 20
W(') TO/1* HA ,a,p8rmn cro(n)nS, no 11111116 KOHOHAH, TA w(T) <TOtrk
H A K11110PpA(A) 2> A w(T) Ton* HA CTO(4)118 11A113 IVAN
11*A10 MOPH(A) 4,8(1)HATA (?), a W(T) 11(11)1M4(X) CTO$11014<K, 110 OW-
pomS xoTapS, lcSAa H311*K4 VOKHKAAH. A NA TO 6(CT) Ktpa nawero
r(c,a,)Ka <K1t111161111CAHHAPO,, Mitl CT6*Alla KOKKO>AH H g-kpa no-kgsamo- 25
Et leHN(C) ChN7(11) P(CA)KA MH, At10AllAfla H 60(1`)AAHA IMAM, H K-kpa
<swaps 11>A111H(x), g-kpanana saipn, g-kpa nana wkra, s-kpa 014.1
MAN, 11-W RANA <ranrvpa, [Alm Hand Aparowa AKOIMINKA>, K-kpa
114NA MAUNA, rkpa nana Aa(m)sora, 111pa nana IARKA PSAPPIA, a.kpa
RANA 11164SSAA roTn(n)cKoro, ickpa nana MHKOTA H p*11,61114, flpSKA- 30
!WEN w(T) [Amp, 11-kpa UNA 411M6HK4 HOOTO(1011CKOPO>, 13*(1A tuna
poat ANKOTHHA, trkpa <natia>4 MAIM, 11f1KKAAARA nogorpa(A)cKoro,
irkpa !UNA KAKHRHYA cnwrapa, irkpa Hand so(a)Aopa KliCT*j3FIHKA,
<irkpa MINA ANApeHKA NAIBMIKA, 11*(1A RANA MATH CTOWNHKA,

/ KS lipsete.
2 Cu textul din parantez . lipsesc cam 20 litere.
3 Sic.
4 In original lipsqte.

www.digibuc.ro
128 1488

trkpa F1AH4 6116Aad HOCT6M1Hlid, rkfld FIAHA 111A(H),A,,(1A <KOMIICA H Kt>pA


8cH06 somph Hauni (f) mo(n)A4KCKHO6 K6AHKH(K) H M4IIH(Jf). <A 110
11411.16(M) Ht11110T*; KTO sSAe(r) r(c)n(A)ps 114111611 36MA1 MOAAA(K)-
CKOH> _ W(T) ,O<T6H> HAWH(C) HAH W(T) HatuK(r) poAS HAH 114(K) KS(A)
5 Koro (6101 H3K6p6(T) r(c)n(A)penut RHTH H4W6H 36MAH MO(A)AAKCKOH,
TO(T) WO. KH H(M) H611001.11H(A) 1141116<1`0> AAMITA H noTKpK<HcAeiria,
AAH WO KH> 01111411AH(A) 11 SKA1111(4), ad HSHC6 6CAA11 11(M) Ad Ali H
110T1313KAHAH, SA H() npaKSto cnSamS H ad WO 6(CT) H(K) I1AK06
W(T)HHHS. A 11A ES(n)i lle6 nykno(rr) H HoTftpsmAeHTe TOMS sxcestS
io KH<W611HC4FIHOMS, Irk>irkAH 6C4411 114 W6MV K-kpHonnv If lAHV , TKVTSAS
AOrOZISETS, I1HC4TH H !hula 11641A(T) 11pHK*CHTH K CRAW AHCTS 1141116MS.
HHC4 <TO4A6(p) Olr CStIA>lit KTTO gu,cg rK(H) T.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tfirii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor &auto, la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, cii aceste adeviirate slugi ale noastre, popa Ivul
i vrul silu, Manciul, ne-au slujit nourt drept i credincios.
De aceia, Noi viizndu-i pe dnii cu dreaptii i credincioasii
slujbii ciitiii Noi, i-am miluit cu osebita noastrii milii, le-am
dat i le-am infrit, in Tara noastra, in Moldova, dreapta
Mr ocinii, satul din Crlietturii, anume jumatate de Tode-
reti, partea de sus, de ciitrii Arpiietii lui Arpa, ca sit le
fie Mr dela Noi uric i cu tot venitul, Mr i copiilor Mr, a-
semenea i nepotilor lor i striinepotilor lor i rastriinepotiloi
Mr i intregului neam al Mr, cine li se va alege mai aproape,
nestricat niciodatii, in veci.
Iar hotarul acestei jumtti de sat, incepnd dela An-
drea, din heleteul cel vechiu, la stlp i dela stalp, la alt
heleteu i de acolea la alt stlp, mai sus de cnepite, i
de acolea la vie i de acolea la stlp, la mar-
ginea Readiului, o movilii prilbuitit2, iar de ciitril alte prti,
dupg vechiul hotar, pe mule din veac au umblat.
Iar la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod i credinta preaiubitilor fii ai Dom-
niei mele, Alexandru i Bogdan Vlad, i credinta boerilor
notri, credinta panului Zbiarea, credinta panului Neag, cre-
dinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta pa-
1 E scris deasupra.
2 Dupa suretul cel vechiu.

www.digibuc.ro
1488 129

nului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta pa-


nului Dajbog, credinta panului Iatcu Gudici, creclinta panu-
lui $teful dela Hotin, credinfa panului Micota i Reates,
parcalabi de Neamt, credinta panului Andreica Ciortorovscbi,
credinta panului Grozea Micotici, credinta panului Secara,
parcalab de Cetatea Noua, credinta panului Clanau spatarul,
credinta panului Boldor vistearnicul, credinta panului An-
dreica ceasnicul, credinta panului Matei stolnic, credinta pa-
nului Ieremia postelnic, credinta panului Sandru comis i
credinta tuturor boerilor notri moldoveni mari i mici.
Iar dupa viata noastia, cine va fi Domn Tara noastre
Moldovei din copiii notri sau din neamul nostru sau iarasi
ori pe cine Dumnezeu va alege sa fie ca Domn Tarii nods-
tre Moldovei, acesta sa nu le strice dania noastr i intari-
tura, ci s le ntriasc i inputerniciascil, pentru c. li-am
dat i li-am ntrit, pentru a lor dreaptii slujba i pentru
cL le este lor dreapta ocina.
Iar pentru mai mare tarie si inputernicire a acestei
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
lui Taut ul logofatul, sa scrie si pecetea noastra s o atarne
&Melt, aceasta carte a noastra.
A scris Toader, in Suceava, in anul 6996 lanuarie 12.
Pergament foarte stricat, lipit pe pnz, cu pecetea
pierduta, a fost al d-lui Ghibanescu, iar azi e la Fundatiunea
Regele Ferdinand I, Iasi. Verso data gresita 6966 Ghen. 12,
din pricina neintelegerii de catra scriitorul nou a semnului
c (= 90). 0 fotografie e in colectia mea. Se afWt si n suret,
iscalit de Dumitrachi Neculce. Aici se spune ca originalul
este la vornicul Serban. Suretul este facut inteo vreme, cand
originalul era in o stare mai bunt'. Dupa el am complectat
unele lipsuri mai sus. A fost publicat cu unele lipsuri in
Ghib. Sur. 18 p. 84-86.
Este vorba de un sat, Toderesti, azi in trupul mosiei Chili-
soaia, din judetul fasil. E pomenit intaia oara in uricul din 6964
(1456) Fevruarie 182, and era in stapanirea protopopei foil
si a fiului sail, pan Giurgiu. Isi are numele dela un stravechiu
Toader3. Alaturi sant si Harpasestii, in comun a Popesti, ju-
1 M. Costachescu, Doc. Mold. in $t. M. 2 p. 574.
2 lbid. 2 p. 569, randul 11, p 573.
3 Sate cu nuraele Todireni sant in ltd. Botop.ni, Falciu,Roman [Ind.
9

www.digibuc.ro
130 1489

detul Iasil. Satul este pomenit si in 6964 (1456) Fevruarie 18,


in stiiphnirea protopopei Ioil 0 a fiului siiu, Giurgiu grama-
ticul2, si mai trzie. hi are numele dela un strilvechin Ar-
pas, pomenit in 146 Fevruarie 18 si dupa care am corn-
plectat locul stricat in uricul din 1488 Ianuarie 12.
Popa Ivul si viirul situ, Manciul, slint necunoscuti alt-
lei. Daca nu-s din acelas neam cu protopopa boil 0 Giurgiu
gramaticul, atunci satele isi schimbau proprietarii uneori
destul de des si in veacul al XV-lea.
Documentul este inportant si pentru reconstituirea ve-
chiului tinut al Crligrtturii.
36.
1489 Ianuarie 9.
,5tefan Voevod intarege hotarul satului Petricani.
Suret depe o hotarnicii veche a Domnului $tef an Vod,
5 din let 6997 ghenarie 9, scris suretul de Simeon uricariu
si incredintat si de Evloghie titImitcitoriu, crt este adeviirat
talncit in care scrie crt hotaru satului acestuia <Petrica-
nilor> sil incepe din potriva locului, din dealu despre Lit-
pupa, si merge la fntna mare, despre trgul Lripusna,
lo care merge la ruptura din sus, 0 merge margine in sus fata
Liipusnii si tot margine fata Liipusnii, pdii ce hotiirte cu
Dragomirestii 0 cu Bujorul si de acolo &A intoarce fata Bu-
jorului in giosu, din vale de movila Petriciii hotar, si de a-
colo merge tot fata Bujorului, in potriva rupturii Bujorului,
15 inteo buzji de pisc este hotar si de acolo taie piste deal de
la Soci si muchie dialului, din deal de Soci este hotar si
merge drept in movila lui Fulger si merge dialul in gios,
unde este hotar Bujnrului, si loveste in coastile Bobicenilor
si Bobicenii tree tot dialul in gios, ptiti in potriva hotarului
20 din gios de lac, este hotar, in potriva hotarului din dialu,
si atta este hotaru Petricanilor inpregiur".
siat. p. 63, 161, 301, 798], Todiresti snt in jud. Baia, Blti, Tighina, Vaslui
[ibid. p. 38, 43, 368, 399, 798, 799]. Pentru trecut cp. uricul din 6908 (1400)
Fevruarie 11 [M. Cost'chescu cit. 1 p. 31, rndul 14, p. 34-351; in 6947
(1439) Martie 12 [ibid. 2 p. 32, rndul 1, P. 34].
1 Ind, stat. p. 199, 601.
2 M. Costchescu, cit. 2 p. 569, rndul 5, p. 572-573.
3 Ibid.

www.digibuc.ro
1489 131

Suretul - hotarnicii de mai sus este extras din hotar-


mica Petricanilor, finutul Liipusnii, din 1791 Dechemvrie 21,
care se pstreazii in Arhiv. Stat., Chisinhu. A fost publicat
de L. T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929) p. 12, dupa care
il dau i eu.
Este vorba de un sat Petricani, lost in judetul
pusna, laugh' Bujor, Boghiceni i Lapusna, pe valea Lapus-
nei1. Sti, nu se confunde cu satul Petricani, tot in judetul
Lapusna, la nord de Chisinau, pe apa Bacului2. Nu stiu cine
era stiipanul satului in 1489 Ianuarie 9. Ii are numele dela
un Petric. Movila lui Petricii din hotarnicrt aminteste pe
vechiul sttipan3.- Liipusna este vale si parau, dincolo de
Prut4. Este pomenitii Inca din circa 1429-1432 Aprilie 105.
Apoi in 6939 (1431) Iulie 316, in 7008 (1500)7. - Targul Lii-
pusna este satul cu acest nume, din judeful Liipusna8. Apare
el Meg. din 6962 (1454) August 256. Apoi in 6964 (1456)
Iunie 2910, in 6968 (1460) Iulie 311, in 6978 (1470) Apriie 1 12,
etc. Numele prAului si al targului, azi sat, este foarte ve-
chin. Era cred i in veacul al XIV-lea 13. Dragomirestii ca
nume de sat nu mai este azi. A lost Ins lngL Bujor, dupii
1 Harta Basarabiei, de Nour.
2 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 164; Harta Basarabiei cit.
3 Satele cu acest nume snt in jud. Dorohoi i Neamt [Ind, stat. p.
147, 251, 693]. Pentru trecut cp. documentul din 6955 (1447) August 22, pen-
tru satul dela Neamt [M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 P. 288, rn-
dul 17, p. 291] i cel din 7000 (1492) Noemvrie 24 si din 7009 (1501) Aprilie
25, pentru cel dela Dorohoi [1. Bogdan, D. St. 1 p. 510, 514 ; 2 p. 181 ; M.
Costchescu cit. 2 p. 291].
4 Arbore, Diet. cit. p. 134.
5 M. Costchescu cit. I p. 254, rndul 8, 9, 13, p. 256-257. Vezi mai
sus p. 115, rndul 15, p. 116-117.
6 M. Costchescu cit. 1 p. 325, rndul 8.
7 I. Bogdan, D. St. 2 p. 179; cp. M. Costchescu cit. 1 p. 101, 124,
235, 254, 256, 257, 325, 326, 429, 432, 465 ; 2 p. 100, 350. Cp. Lopasna, Lo-
pusna, ibid. 2 p. 915. Vezi mai sus p. 115-117, documentul din 6990 (1482) Au-
gust 10.
8 Ind. stat. p. 218, 622 ; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei P. 134;
IIarta Basarabiei cit.
9 M. Costchescu cit. 2 p. 508, rndul 16, p. 511.
10 Ibid. 2 p. 789, rndul 8, 9.
11 I. Bogdan, D. St. 2 p. 273.
12 I. Bogdan, D. St. i p. 144.
13 Cp. Ltipus in mt. Somes [Ind. stat. p. 337, 622], Diposelu, in jud.
Buzti [ibid. p. 79, 6221, Lpusani, in jud. Muscel [ibid. p. 241, 622], Lpusel,
in jud. Satu-Mare [ibid. p. 309, 6221, Lpusnic, in jud. Hunedoara i Severin
[ibid. D. 188, 325, 622], Lpusnicel, in jud. Severin [ibid. p. 326, 6231, Upus-
nicul Mare, in jud. Caras [ibid. p. 93, 623], Upustesti, in jud. Cluj [ibid.
p. 112, 623].

www.digibuc.ro
132 1489

ariitgrile hotarnicei din 1489 Ianuarie 9. Este poate satul


pomenit in 6945 (1437) Dechemvrie 20 sub : ceno no(A) /Ism-
6o(m), rA6 Aparonuipx cnAn(T), intre satele lui Mihail dela Do-
rohoil. Cred aceasta cu atiit mai mult, cu &At dupa el e a-
ratat : satul in vale pe Prut, Itovoeti. Satul 4i are numele
dela un Dragomir2 i era poate i in veacul al XIV-lea. -
Buorul este satul din judetul Ilipuna3. Aici i prAul i
valea Bujorului4. Praul 1-am intalnit pomenit i in do-
cumentul din 6990 (1482) August 105. - Socii stint un sat,
pe care azi nu-1 mai grisim ca nume6.-Bobicenii este satul
Boghiceni, din acela5 judet Liipuna7. Este un sat stravechiu,
care ii are numele dela un Boghiciu8.

1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 541,rndul 10-11, p. 548-


2 Sate cu acest nume snt multe. Se intlnesc in jud. Dmbovija,
Maramures, Neamj, Severin, Tutova i Ilfov [Ind. slat. p. 131, 222, 251, 325,
393, 394, 207, 554]. Pentru trecut cp. satul unde a fost Dragomir Mndrici,
in uricul din 6945 (1437) Dechemvrie 20 [M. Costchescu cit. 1 p. 541, rn-
dul 6-7, p. 545] ; podia lui Dragomir Brgnisteariul, in 6908 (1400) August 4,
[ibid. 1 p. 41, rndul 7, p. 43], in 6966 (1458) Aprilie 12 Bogdan, D. St.
1 p. 10-12], in 6996 (1488) Aprilie 4 [ibid. 1 p. 342-3441, In 6954 (1446) Mar-
tie 11 [M. Costchescu cit. 2 p. 251, rndul 5, p. 258-260], In 7007 (1499)
Noemvrie 23 [I. Bogdan, D. St. i p. 153-1551, in 6955 (1447) August 22 [M.
Costchescu cit. 2 p. 288, rndul 19, p. 290]. In 6962 (1454) Dechemvrie 8"
[ibid. 2 p. 517, rnd.ul 3, p. 520], etc. Cp. ibid. 2 P. 840, pentru Dragomir ;
cp. Dragomir, ce avea sat la Coble, in 6945 (1437) Fevruarie 7 [in Cerce-
ist. anul 8-91 (1932-1933) p. 202-2031.
3 Ind. stat. p. 219, 476 ; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 39. Aici
satul se numeste Bujoara ; Harta Basarabiei de Nour.
4 Arbore, Dicj. cit. Sate cu acest nume se gsesc in jud. Severin,
Covurlui, Dolj, Teleorman. Vlasca [Ind, slat. p. 323, 123, 141, 366, 413, 4761.
5 Vezi mai sus p. 115. rndul 20, p. 117.
6 Cp. ca nume Socii din jud. Bacu, Baia, Neamf, Blfi [Ind, stat. p.
32, 38, 253, 252, 43, 765]. Pentru trecut cp. uricul din 6936 (1428) Aprilie 22'
[M. Costchescu cit. 1 p. 209, rndul 19, p. 2121; asemenea in circa 1436-1442
[ibid. 2 p. 114, rndul 3, p. 115-116] ; In 7056 (1548) Aprilie 7 [ibid. 2 p.123,
331] ; circa 1522 [ibid. 2 p. 125 ; N. Iorga, Stud. si Doc. 5 p. 2111 ; in 7180
(1672) Aprilie 29 [M. Costchescu cit. 2 p. 2431; 6960 (1452) Septemvrie 10
[ibid. 2 p. 412, rndul 6, 414] ; in 6936 (1428) Iulie 11 [Cercetari ist.
anul 8-91 (1932-1933) p. 2001.
7 Arbore, Diej. geogr. al Basarabiei p. 32 ; Ind. stat. p. 219, 460 ;.
Harta Basarabiei de Nour.
8 Cp. Bogheni, In jud. Blji [Arbore, Diet. geogr. cit. p. 31], Boghija
[ibid. p. 32], Boghestii de jos i de sus, in ji.id. Tecuci [Ind, stet. p. 360, 4601,
Boghia, in lid. ITAlcea [ibid. p. 408, 460], Boghicea, in jud. Roman [ibid. p.
299, 460], Bobicesti, in ad. Romanaji [ibid. p.304, 457]. Cp. Boghiu, Boghian,.
ca nume de persoan.

www.digibuc.ro
1489 133

57.

Suceava. 1489 Ianuarie 16.


Stefan Voevod inteirete lui Mihul Ciocan jumeitate din satul
Fedeti, cumpeiratei, drept 50 de zloki teiteiregi, dela Lazea
i Mihul, fiii lui Ivan Ciumalea, i verii lor, Sima, Ivan 5

i Maria, fiil lui Mader Ciumalea.

t nutreto RNEeto, Mk1 CT641,111 EOKKOAA, rcnApk36MAH MOAAAKCKON,


S1IAM61111TO 11HM H CHM AHCTOM HAWHM RCaM, KTO HAN 01r3WiT HAN
6ro trrorm SCAbJWHT, MKE 11011,A,01114 flA HAMN H 11p1A,A, oycnnm HA-
IM-MN MOAAAKCKHMH sow HAWN CAONTH, 443IA 11 WTI 6VO, mixoyn, 10
IIKAHA woman*, H 1146M61111 11,H tir, CHMA H ROATK ero, HUH, H
C6CT14 11X, nnapTe, CHK- 6 TO8A6(14 MOMAA, HO 11X Aospon KOMI, H6-
KHM H611011010KEHH, 4 H111113HCH4OK4HH H 11(10A,44H CH010 nputolo WTH 1401r
11 <A*AH>HA H HCIlpHKHAYA AEAA HX, HKAHA Apotnitia, WO HMAA WH WT
H4W6VO, WT AAHAAHAPA KO6KOAN, 110AOKHH4 C640 WT 21S6A6LNH, 15
LIACT WT none, TA <npoys,aA> case naulemor, MHKOIrit HOKAH, SA a
SAAT TATAOCKHX. H OVCT4KW6 CAOVTA HAW, MHKOtrA HOKAH, TA NAHAA-
THA OIrCH TOTH Fl 344T, 01r IISKH AANA H eperS er0, MHX84,
11 H116M6H11KOM HX, CHMH, H sp4T8 Er0, HUNS, H CECTfill HX, MK014,
11111AA 1444AH H npiaA 1141116MH ROWE. HHO MN KHA*K1116 11X Aonpon KOAH 20
H TOKMWK H nonnoto HAHAATS, 4 MN H WT HAC HCAAH AAAN II HOTKOKAHAH
CASSH 144 WEMS, MHXSA 110K411? TOTO1r 110/10KHHOIr WT CE40 4SEA61.11H, NACT
WT none, ,N4 ECT EMOIr WT HAC OINHK 11 CI KKC6M AoKopunn emS H At-
THM EVO H oyntithiTont H Hp'kOlrHSN4TO41 61'0 H np-kip8p-kmont ero H
EKCEMS poAS 6VO, KTO rk enn8 HSE6116T HAHEAWKOH, nenopSweno 25
H HKOAWKE, 114 K*K61. A KOTA() TON 1104OKHHH NACT <AA 6CT HOAOKHHA
WT Keen XOTAPA>. A HA TO 6CT 1141116170 rCAKA KW111611HC41141'O,
MN CT62Is4H4 KOEKOAN, H g-kpa nIrkessniognennx. CHTVE PCAKAMH, 446-
AAH,A,(JA H ROP,A,AHA KAAAA, H K'kpA sow HA 111HX, Erkfla NAHA <SOW>,
11'kp4 NAHA WM', ll'kpA NAHA ASMA, 11-44 DANA r4nr8p4, K'kflA UNA 30
ApAPOWA AKOWIHKA, R-kpa NAHA VEMAIIA, s-kpa NAHA 14u,K4 VAntia,
K -kp4 UNA AMKKOVA, K-kp4 NAHA 4'64.844 11411K444E4 XOTHHCKOPO, Ktpa
114 HA MHKOT-k H 114114 (YkU,61114, 11411K444E11 WT 11-kM11,4, 'Apt% 114114 AN-
AfIEHKA qopTopomoro, irkpa NAHA rpoBlA, HApKAAARA WPOHCKOPO,
K .kon mum 170031a, 1144)&111416,1 HOKOrp4,A,CKOVO, Stott NAHA 35
TAIrk, K-kpa HAVIA 6.04A5O4 KHCTtptiHKA, rkpA nantt 6136MT4 I1OCT64HHK4,
IAN% 04114 AHApHKA HALHHHKA, EVkpA 04114 WAHAPA KOMHCA H KtI1A

www.digibuc.ro
134 1489

SCHK ROW 114111HX" MOAMIICKHK 1161111Klir H no H4L11641 11-

HOT*, KTO KSA6T renms 1141116H 36MAH WT AtT6H HAWHK HMI WV


H4W6r0 00AS HM. naK KSAKOPO K7 H3K6p6T rcnApein EHTH H4111611
MOMAKCKOH, TOT EH 6MS 1161100WH4 H4L1161'0 A4404 H noT-
5 1953}KA6HT11, 4411611 6MS STKAAHlt H SKAnnn, sanSme 6CMH 6MS S-
KAHHAH H HOTKORAHAH, 34 ero npaeSio Cil$X6S H 34 WO W11 COBH
KSHHil HA CRON Doman MTh-UN. 4 HA K01111166 KfrkinucT H 1101131110K-
A6HI6 TOMS KK-C6MS K11111161111CAHOMS7 13611-kAH 6CMH 1141116MS .K*11110MS
HANS, TZSTSAS noro4seTS, FINCATH H HAWS 116,1AT 110Hli1CHTH K C6M01(
AHCTOIr tuniemoy. 11HCAA TO4A6p, $ CW(14111,K5SATO Ii Auto ren i.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tarii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dansa sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit inaintea noastr i inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni slugile noastre, Lazea i fratele
sau, Mihul, fill lui Ivan Ciumalea, i verii Mr, Sima i fra-
tele sau, Ivan, si sora Mr, Marie, fiii lui Toader Ciumalea,
de a Mr buna voie, de nimeni nesiliti i nici asupriti si au
vandut a Mr dreaptil ocing. i motenire i din privilegiul
bunului Mr, Ivan Drocici, ce el a avut dela bunul nostru,
dela Alexandru Voevod, jumatate din sat, din Fedesti, par-
tea dela camp, acesia au vandut-o slugii noastre, lui Mihul
Ciocan, drept 50 zloti tataresti.
Si sculandu-se sluga noastra, Mihul Ciocan, a platit toti
acesti bani, 50 de zloti, in manele lui Lazea si a fratelui
Mihul, si a verilor Mr, Sima si a fratelui sew, Ivan, i
a surorii lor, Mariei, inaintea noastra i inaintea boerilor
nostri.
De aceia, Noi vzand a Mr bunii voie i tocmeala
plink p1at i Noi si dela Noi am dat i am intarit slugii
noastre, lui Mihul Ciocan, aceasta jumatate de sat, Fedesti,
partea dela camp, sa fie lui dela Noi uric i cu tot venitul
lui i copiilor lui i nepotilor vi.. stranepotilor lui i rastra-
nepotilor lui i intregului neam al lui, cine i se va alege mai
aproape, nestricat niciodata, in veci.
Iar hotarul acestei jumatati parte sa fie jumatate din
tot hotarul.
$i la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus scrise,
Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai Domniei mele,
www.digibuc.ro
1489 135

Alexandru si Bogdan Vlad, si credinta boerilor nostri, cre-


dinta panului Zbiarea, credinta panului Neag, credinta pa-
nului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Dra-
go vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatcu
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful,
piircalab de Hotin, credinta panului Micota si pan Reates,
prailabi de Neamt, credinta panului Andreica Ciortorovschi,
credinta panului Grozea, parchlab de Orhei, credinta pa-
nului Grozea, piircalab de Cetatea Nona, credinta panului
Clanau spiitar, credinta panului Boldur vistiarnic, credinta
panului leremia postelnic, credinta panului Andreica ceasnic,
credinta panului Sandru comis si credinta tuturor boerilor
nostri moldoveni mari i mici.
Iar dupa viata noastr5, eine va fi Domn Trii noastre,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iarsi ori pe
eine Dumnezeu va alege s. fie ea Damn Trii noastre Mol-
dovei, acesta s. nu le strice dania noastra si intritura, ci
intariasca si inputerniciase5, pentru c i-am intArit si
i-am inputernicit, pentru a lui dreapt5. slujba si pentru cI
el si-a cumprat drept ai si bani.
Iar pentru mai mare turie si inputernieire a acestei
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
lui Tautul logofatul, sh serie si s." atarne pecetea noastrti
ctr aceastit carte a noastra.
A seris Toader, in Suceava, in anul 6997, luna Ianuarie 16.
Pergament, cu pecetea pierdut5, se cilia in 1909 la r-
zesul Obreja, din satul Tifu, din judetul Tutova, de unde
l-a. publicat Ghib. Sur. 7 p. 165-167 si dupa care Il dau si
eu. Un regest cu data 6997 Ghenar 6 se all. la Arhiv. Stat.,
Iasi, Anaforale nr. 3, fila 79 v. si in care. e vorba de o parii
intre razesii de Fedesti, dela tinutul Flciului, si banul
Lambrino, pentru parti din acelas hotar.
Este vorba de satul Fedesti, din comuna Banca, judetul
Tutova1. A lost insii in judetul Flciu. La 1803 o parte din
Fidesti" era a medelnicerului Constantin Lambrino2. Isi
are numele dela un stravechiu Fedea. Era si in veacul al
XIV-lea. Mihul Ciocan poate e acela cu Ciocan, nepotul
1 Ind. stat. p. 390, 565 ; Frunzescu, Dictionar topografic p. 189 ; Harta
stat. major, p1ansa Mein, 1 : 100.000.
2 Uricarul 8 p. 247.

www.digibuc.ro
136 1489 (?)

lai Vlain, i care inpreunik cu acesta cumpra in 7003 (1495)


Martie 15, dela Costea 01.4, a treia parte din satul Argi-
ani, pe Prut1. Ivan Ciumalea i Toader Ciumalea erau
liii lui Ciumalea. O femeie, Ciumuleasa din Coble, apare
intr'un document din 6948 (1440) Noemvrie 122, Un Ciuma-
levici, traitor sub Alexandra cel Bun, e pomenit in 6999
(1491) Ianuarie 173. Ivan Drocici era bun cred strabun
vnzatorilor jumtatii satului Fedeti, din 1489 Ianuarie
16, prin fiica sa, maritata cu Ciumalea. Uricul dela Ale-
xandru cel Bun e necunoscut.
38.

1489 (?) Martie 15.


Stefan Voevod intarete Anuci i Muei satul Dreigetii, pe
Cobtile, luat schimb dela fratele lor, Coste Tudor, i ne-
5 pokii sai, drept parte de Triabei,veindut de acetia Neagoi,
jupemeasa lui Isac visternicul.
Noi Stefan Vvod. Cu mila lui Dumnezeu Domnu Tara
Moldavviei. Adich au venit inaintea noastra Coste Tudora4,
ficioruP lui Mihul Tudora, nepotu6 Petrii Tudorii, cu nepotii
to ski de frate7, Ivanco i cu surorile sale, cu Ol4coae i cu
Dragalina, ficiorii Jurjii Tudora, i Isacu i Silion i Niaca
i Dragalina, ficiorii lui Ivan Tudora, de a lor bunk voe s'au
tocmit cu surorile <lui>8, Costea Tudora, cu niatua lui3
Ivanco" i 014coae i Dragalina, ficiorii Jorjii Tudora,
1 I. Bogdan, D. S. 2 p. 75-77 ; M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t M.
2 p. 415; ibid. p. 412, rndut 7, satul Ciocnesti, pe Prut, intr'un document
din 6960 (1452) Septemvrle 10.
2 M. Cosfchescu, cit. 2 p. 73, rndul 9, p. 75.
3 I. Bogdan, D. 5t. I p. 456 : WT NNISILLIKA, WT UH 1,110MdA131-1,1a.
Marusca e Ciumuleasa din Coble. Dela acest neam i au numele satele
Ciumrdesti si Ciumulesti (M. Costchesca cit. 2 p. 75, 8981, pomenit, cel de
pe Sireti, ina din 6953 (1445) Fevruarie 18 [ibid. 2 p. 211, rndul 15, p. 212,
rndul 11, p. 2141 si apoi in 6961 (1453) Iunie 20 [ibid. 2 p. 472, riindul 8,
p. 475].
4 In cpie : Coste, Tudora.
5 In co5pie : ficiorii.
6 In cOpie : nepotii.
7 In cerpie : fralii, confuntlndu-se EpaTampiege eu sprrii.
8 In cOpie lipseste.
9 In cOpie : mtu sa.
10 Ia cepie : Ivan.

www.digibuc.ro
1489 (?) 137

ingtue a lui Isac qi a lui Si lion 0 a Niac0i i a Drii galinii,


ficiorii lui Ivan Tudora, anume <cu>1 Anuca i Mw, i au
flat Coste Tudora 0 cu tot nepotii sgi de frate2 pentru par-
tea lor de Triab4 pe deamndoa pgrtile de Triabgl, pen-
tra parte lor din fntng, tot, ce-au vndut ei acel sat acei 5
fiiastre, Niace, fata unui vornic (0 nu se tie cg-i rupt)
giupniasa lui Isac visternicului, iar ei au dat un sat, anume
Drgge0ii pre Coble Anucgi <0 Mtwi>3.
Iar Noi dacii am vgzut cg au fgcut schimbu de bung voie
denainte noastrg, aqijdire i-am dat i i-am inatrit pre Anuca to
0. pre Mua, ce mai sus scrie acel satu Drgge0ii pe Coble".
Aceast scrisoare s'au scos din uricul cel bateau, ca-
rile iaste pre mna Mihalcii, nepotul lui Istratie, cnd am
avut prg cu Iacob pentru hele0eu i 1-am tget".
Dau documentul de mai sus aa cum se allg in Con-
dica de scrisorile mo0i Drgge0i, ce este pe Sretiu, la tinutul
Romanului, scrisg de Teodor Gapar, serdar i condicar de
divan, Ia0. 1828 Nov. 20", condicii care se giisete la Fun-
datiunea Regele Ferdinand I, Ia0, donatg de familia profe-
sorului universitar din Ia0, Climescu. In &pie data e 6907
Martie I. Data 1489 e presupusei de mine, ca fiind conres-
punzgtoare lui 6997= gac 5. In original e va fi lost ters
sau nu va fi lost inteles, ca 0 in alte cazuri, de traducator.
Persoanele din document trgesc tocmai in aceasta vreme,
cum vom vedea mai jos. Cpia are i alte defecte, pe care
am cgutat sii le inlatur, dupii alte documente.
Iatii care este neamul lui Tudor, aratat in uricul Br-
ladului, din 1495 : a(u)itov(w)Ka H C6CTf1t1 6H, MSLHA, A0(11)KH MH-
sums TS,A,opa, CrIA fl6Tpd T8A0p11, H EIL1TAHH116K6 H(X) HIL1(14)K0 H
Aptsrlsnmus, C110116 MOVII)KHH11, H HA6M6HHKH
CeCT(311 61'0, l41/110(10Ki1 H
H0() HCdPIKO H Epd(T) er0, CHatV(14) H CECTWA I-1W, 'AVM H Apxnsiunis,
CrIK6 HIld(H)IGOKH, H WOO 11A6M6HH(K) H00, IVISCT-k H C6CTI1H ero,
noAonA(H)tca H CT4HL1 H HACT'k H Wkr11161, ailie KOCTH Ac11101311111, OM
SHSKOK6 [Iowa TS,Nop.O.
Satul Drge0i este in comuna Dgmiene0i, judetul Ro-
man5. Este pomenit i intiun document dela Alexandra
1 In cpie lipseste.
2 In cepie fratii. Vezi p. 136, nota 7.
3 In cOpie lipseste.
4 Ioan Antonovici, Documente Brfa'dene, 2 (1912), plans ; I. Bogdan,
D. $t. 2, P. 64.
5 Ind. stat. p. 299, 555; Harta stat, major, plansa lcusesti, 1 : 50.000.
www.digibuc.ro
138 1489 (?)

Voevod, din 7066 (1558) Aprilie 18, cnd se inparte in douii


si se intiireste nepotilor lui Petru Tudor'. Petru Tudor a
trait in vremea lui Alexandru eel Bun. Satul Dragesti era
si la veacul al XIV-lea. Ii are numele dela un striivechiu
Drag2. Satul e artitat la Cobiile, pe care o intalnim Meg
din 6922 (1414) August 23. Apoi in 6936 (1428) Iulie 12: AR*
141K<OH o eo(se)ne4, in 6937 (1429) Iunie 35, in 6942 (1434)6,
in 6941 (1436) Mai 3-g, in 6944 (1436) Septernvrie 196, in 6945
(1437) Fevruarie 7: rAe Aoaus AparomepoRK n KOEItilat(X), Ht
HAVA KtledlielpH 9, in 6948 (1440) Noemvrie 1210. Numele con-
respunde unor regiuni, crescatorii de herghelii de ca, pe
care le gilsirn in mai multe ptirti ale MoldoveiH.Alteori siint
sate12.Celalt sat, Trialias, este Trebisul, din comuna Mar-
gineni, udetul Bacilu13. Este si un pru Trebisu14. Satul
este pomenit inc5, din 6936 (1428) Iulie 12 : u,pio(g) w(T) 'rot-
sewa15. Este stravechiu. Era si in veacul al X1V-1ea16.
Neamul lui Petru Tudor se poate complecta i cu arii-
tiirile altor documente. Intr'un uric din 7025 (1517) Ianuarie
17, dela Bogdan Voevod, Isaieo e artat Jiul lui Ivanco Tu-
dor, nepotul lui Dan ceasnicul17. Intr'un document din 7036
(1528) Martie 6, e vorba de satul undi au lostu Jac Ivance",
1 Condica Dragestilor, la Fundatiunea Regele Ferdinand I, din IaA cit.
2 Cp. Drag in diplomele din Maramures, incepnd din 1336 [Miluilyi,
Diplome Maramuresene, Maramures-Sziget, 1900, p. 13-14, 6471 Satele cu nu-
mete Drgesti snt in jud. Bihor, Roman, Tecuci, Vaslui [Ind. stat. p. 52,
299, 356, 398, 555]. Satul dela Vaslui este pomenit intre satele lui Nicoarg
Srbescul, intfun uric din 6970 (1462) Octomvrie 8 [L Bogdan, D. St.
p. 65-66].
3 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 103. rndul 12, p. 105-106.
4 Cercetari ist. (Iasi), anul 8-91 (1932-1933) p. 201.
5 M. Costchescu cit. 1 p. 269, rndul 18, p. 273.
6 Ibid. 1 p. 399, rndul 3, p. 400.
7 Ibid. 1 p. 438, riindul 5, p. 439.
8 Ibid. 1 p. 488, rndul 5, p. 490-491.
9 Cercetri ist. cit. p. 202-203.
10 M. Costchescu, cit. 2 p. 73, rndul 9, 11, p. 74-75.
11 Cp. uricul din 6944 (1436) lunie 13 [M. Costchescu cit. 1 p. 444,
rndul 20, p. 448].
12 In 6964 (1456) Fevruarie 18 [ibid. 2 p. 569, rndul 10. p. 573] ; aceasta
si in 6990 (1482) Aprilie 15 [I. Bogdan, D. St. 1 p. 261-263 ; Ghib. Sur. 9] ;
altul in 6975 (1467) Octomvrie 2 [I. Bogdan, D. St. 1 p. 122-1241. Cp. Co-
blca, Coblceni, Coblcina, Coblnea [M. Costchescu cit. 2 p. 8981.
13 Ind. stat. p. 28, 801 ; Harta stat. major, plansa Bacu, 1 : 100.000.
14 Diet. statistic al Romniei, Buc. 1914, I p. 62.
15 Cercetri ist. cit. p. 201.
16 Cp. Trebisuti din jud. Hotin [Ind, stat. p.176, 801 ; Arbore, Diet.
geogr. al Basarabiei p. 214].
17 Pergament hi colectia mea ; N. Iorga, Stud. si Doc. 5 p. 550.

www.digibuc.ro
1490 139

lost al lui Udre, fecior Podoleanului, nepot lui Dan'. Pen-


tru satul unde a lost Jac Ivance s se cp. selistea de pe Tu-
tova HA HM* HKAlitiA w(T) TATAPICH, din uricul Brladului, foastii.
a neamului lui Petru Tudor, cu uric dela Alexandru cel Bun 2.
Mihul Tudori a avut i satul Glodeni, cum se vede din uricul
din 6963 (1455) August 153.Boerul Dan si Costea Danovici
shut cunoscuti4. Isac visternicul este cunoscutul boer al lui
Stefan cel Mare, despre care va fi vorba intr'un document
urmiitor. Sofia lui se numea Neacsa si era fiastra lui Costea
Tudor, filch' dreaptii a unui vornic.
39.
1490 Ianuarie 18.
&efan Voevod pentru satul Ochiteti, deasupra Elanului.
Suret di pi ispisocul lui Stefan Vvd. din let 6998
Ghenar 18, prin cari miluesti cu satul Ochitestii, diasupra 5
Elanului, pi Negrita, fata popii Oanii".
Regestul de mai sus 1-am g'iisit intr'un jurnal din 1836
Dechemvrie 15, la Ghibanescu, Condica de documente orig.
nr. 8 fila 415, Condich, care azi e la Fundatiunea Regele Fer-
dinand 1, Iasi.
Intr'un suret de zapis siirbesc fttr5, an, tradus in 7252
(1744) Mai 13, se spune de satul Ochitesti, ci st chiamrt.
acum Grumttzeanii"5. Aici e vorba si de satul Plopeni. In-
tr'un document din 1824 Octomvrie se citeazg un uric dela
Stefan Voevod, din 7005 (1497) Martie 15, unde e vorba de
satul Onchitestii, ce s numeste Grumeztii"6. Satul e a-
fiitat aici lang51 Hoceni i Futilesti. Uricul dela Stefan Voe-
vod din 1497 Martie 15, este ns fa17. Locul care ne pri-
veste sulfa astfel urr MAO vouiTettaa, 112K6 38136T Crk POSMSSEL014
. . . AO CTI<S1> WKI-IT6CK01114 . . .

1 Doua surete in colec(ia mea. Publicat in Buletinul Ion Neculce, Iai


fasc. 5 (1926) p. 197-198.
2 I. Bogdan, D. t. 2 p. 64, 68.
3 M. Cosfachescu, cit. 2 p. 543, randul 15, p. 546-547.
4 Ibid. 1 p. 353-358.
5 Ghib. Sur. 5 p. 280.
6 Ghib. Sur. 7 p. 173.
7 I. Bogdan, in Buletinul Corn. Ist. 1 (1915) p. 129-131, 157-160, plansa.
nr. 5 ; cp. Ghib. Sur. 2 p. 531-336.

www.digibuc.ro
140 1490

Ochitetii ar fi Grumzoaia de azi, asezat pe Elan'.


Satul Grumrizesti este pomenit inert din 6953 (1445) August
11, cumprat de Toader Grtnescul dela Stan Posadnic2. Toa-
der Gnescul in 1445 August 11 e artat ginerele lui popa
Negrita, din 1490 Ianuarie 18, adus mai sus, e arritata
fiica popii Oana, deci era sotia lui Toader Gnescul i sofa
cu Vlad, fiul lui Oan, aratat asemenea in 1445 August 11.
A cerca srt complectez chiar locul stars din mien! din 1445
August 113: HA /1*pp MAN* <WKHTE11141> deasupra
Elanului, din. 1490 Ianuarie 18, conrespunz'and lui: Ha g*PKK
tanawk. Ochitetii i au numele dela un strvechin Ochit.
Erau probabil si in veacul al XIV-lea. Elanul este pome-
nit de multe ori in vechime4.
40.
Suceava. 1490 Marfie 15.
Stefan Voevod inteirege lui Isac visternicul satul Fulticeanii,
unde a fost Stan Peintece, pe ,5umuz, cumpeirat, drept
5 200 zloi teiteireti, dela Neaga, fiica lui Hanea. Ii mai
intrete satul Buciumeanii, in jos de Rdani, cumpeirat,
drept 120 de zlofi teiteiregi, dela Mruca, fiica Mihului
logoftul, i dela Drago Stnitescul, fiul lui Nan.
nm(cyrTio mTCIO, Mkt CTE*A(11) HOE110(,4), r(C)11(A)A SEMAH
to MOWAANCKOH, SHAMEHH<TO> IIHNH(M) HO CH(M) MICTO(M) HAWHMIt
RICA(M), HA(N) OIrspli(T) um 61'0 LITorm SCAMLIIH(T), %Wee HOINAC,
Hp*(A) HAM H flpat(A) 01:CHMH HAIHHAM MOLIAMICKHMH sorapa, [AMA,
AOLIKA KANHHA, 110 CH AOGPOH ROM', HMO) HEHONOrKCHA A HHHPH-
CHAOKAHA H npoAana CHOW HPAI3810 VV(T)HFIN<S, w(T) S>pHKA WIJ,1 CH,
15 XAHHNA, NANO Ce110, HA WSMOVS*, HA NM* *01rATIVIANYN, I'M RH(1)
rra(u) IDINTELle., TA HOOAAIIA TOE CEA0 HALLIEMOIr flaN0y,
HCAKS NHCTTAPHHICS, SA SAA(T) TATApCICkl(K). H- ovcragule Ha(w)
Etpifiti *0, "fCA(K) FINCT*PHHIth, TA BAIMATH(A) OVCH TOTH <FIHNrkaH>,
o pStai !AMIN, AOLIKH KAN*. a HA(K) WW1 HOHIIHATH 1.110 !MA(A) WI-1,k

Ghib. Sur. 2 p. 336; Ind, stat. p. 160, 595:Diet. geogr. al jud.Ffilciu


p. 91-92; Harta stat, major, plansa Husi, 1 : 100.000.
2 M. Costiichescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 -p. 231, 488 rfindul 4, p. 233.
Aici am identificat Grumiizestii cu Grumazoaia.
3 Ibid. 2 p. 231, randul 2.
4 Ibid. 2 p. 232-233.

www.digibuc.ro
06t1 Jti

4119 '4.HVX !PH 90.1. '01,93 VH '(H)VhH,LV.k042 (,L)111 (Y)11111V11 '(11)N111FIA0

Wm VII1V1.1.111
(IY)0119011 H
(AL)L111 VHVSP3.1.3 '(IY)011902 PHAN (NC)H,L VVVY

AO F1)1/101I
SHVU SNV3H `PIHFI14,11,3H11 (le)Y11/11 HWVH H 0011'611 HWHF11VH

9dr109 H AO 9/KWOX 4(3)Vh 9119Y/K>I113111,L '9VHI1111 <(le)*C111 HWVH H

(Y)w1111 HWHITIVH `9111!Ios `nunitodyw mined 1,17.110,M-1W `P.L94p0.lov mismito -5

14101.1 V,101 FI 91110JNYV VION3901H>HILL3 993 '(2)A1HVH (Ni)AINV.1, OH (X)11


HOCJHOY 'FIV011 (W)H11H11 HH9)14811011911 V HHVNOVH3H1/11HH H HVVY01/11 01023
oigmychi 3Aorilitqa.)m (x)ret (X)H (X)Hmvdu (.1.)m7E(I)vmuttho (3)nuitiho
INV> `VHHh(111)11011<21111 1111011 `H.101 H (,L)A1 1,31H11/10 vbill 9ITIOJVird -8.1.3
qw.kow9trini PH 1-WH 'VHVH H '9,1,17/121114113H orh HVVWH HH11f1
(OM V.1..V v .43T

'0,191111PH (,1.)M VtlY(H)VV9V17 '(f)02908 OHY9 '0V93 *WU -01hA09


VH

411.1.111.W 9/ICHT1 '(u)VITISYSd VA, HVVY01/11 901. OV93 AOW91T1VH SWOH411


`SHVLI SNVJH `SNHITTIV.,1,31-111 PE 9<g> (L)VVE 0)113130VALV,L H 911121,,L3110

(11)1711 (31)173H (31)HH14,131-111 rd. H 11,L0.1. H.1.11(11)V3H1191111911


(V)HIVVIIVE
'FIE*HH11 3.0. '(.1.)rvg ho H>msrl `Hlri(m)AotiOAY FiN(11)0Y '1,,L9$0,10V-1;17/10XHW -.1
1111811110
111011 'FUN H /10 Ii31/1011 91110,117CW '800/1391111112,L3 1101i3 (11)N1HVH
V
(1)1111 1,11(111)/10421V H 91110,1,4V Ofil 9.1.11H11111511VE HVVWH HUM <VE>
901. '0V93 VH '(11)VAVOlkhON (.OM VY9Y 40,19111VH (1.)Arl le(H)VPVI,Mr
'(IY)02902 91.119 119 HVVY AO HNild SHV11 SIIV3H `SNI11104.,L3H2 (Y)V11/11
HMI' H COVICill HWHITIVH '91/V109 OHH INW 911124.VH11 (Y)FI HOt190Y HVON 03Z
H (NC)91V/10,1. H OISHVOU 'SJAVVLIVE V NW 9119YIKONVAL H
(.1,)A1 (3)111 HW39
HVVY H HVHY2112.1.011 sw91111711 itovvo<HdIA> ghorwu A031V3H `SNHITI/V1,L3H11
H.1,0.1. H1H9h911(Y)Willl 'VV93 VII 1.WH '11).HVhH,LVS* VIT `I.ESWSFH 9YJ
(V)H9 (0,1.3 '9119,LH21.1 H
`H.I.HIAV0411A09 9NCHH (H)11112Y2T1 tolf (,L)A03
AO1V9 (,413 (3)VH 23 (W)93211 (W)AWOXOY SW9 H (W)9,LIN
(11)1111k0 H 'Z
0,19 H (W)A1,14hR11110 0,19 H (1/V)(1(1,LVhSH.k01.Till 0,19 H (W)M,LI.figrh3du 0,19
H RW<93211> SVOti '0J9 0,LN *3
/10W9 (L)9d9BEH '11.1.1iNCHVHHVH -S60119H
OH91T1 'ONCHVONHH PH '111311.11 V TIIPXOX (w)H,L (1V)H11(u)P3H1191111111 (1A)17v93

PV (1.3)9 (OM (X)P0.1141 '(u)0110.1.3 01.1 SINOdr.L3 'iNiVALOX VYS/1 fili V/Ig-H
HVVIDIWAI V PH 0.L (1.3)3 n11.1 0,1911811 1,51(Y3).1 'OJVH(11)1,3H11911111111 -1.K.

PIW VH49.1.3 '(ic4)01i9011 H


Vd1.9 (X)H>H91190WfiSIIVU (8)11111<3 VII(V3),1
I
`Hw vd)e(H)r19vn H VHVV.102 'VYVVII H VC/4.11 drION '00H111111 51.11 VII VHVLI
$1)WEI VIN.1] VHVU `nwho'd n11.11 VHVU 'VdSJ(H)VA Vt411 VHVU 91110,1NW
'1731111111011Y Vd1.11 VHVU 'VEIVWSIV VIi4.11 VHVU
MAW! 'VhHYRY Vd4.11 VHVU
`rdos(w)rY vdvi pun! 'VVS*91t1 119171,173HiVil WM 'VHHALOX *11I'd VHVU -5.c.

V>ALONHW <H VHVU `nrn9111.rI 91109VVVNIiiVU Wm `vtiwl.ir vrIvi virpu


namiY(H)r 'oJolosaidomion VIVI VHVU '1.UOILI V9VVVHEIVU '0,100H9Xdili
V111.11 VHVI1 (11)(111 'SCIVMW V9VVVNI,171.1 010310)Vd1020H Vd1.11 !MPH -SVN

T *DIS

www.digibuc.ro
142 1490

NW enwrap*, /1-kflil HAW stv(10,a,op4 KHCT'kpFIHKA, K'kflA [UNA 606MTA


HOCTEMIHKA, <K'kpA MINA> $00r(H)T6(111) CTOWNHKA, K-kilA EMU Mu
Apa KOMHCA H wkpa OrCH(K) KOIapl HAWH(K) MOAAAKCKHW H KeAHKH()
H ANAL11-(K). <el HO NA>W6(M) KTO E0rAe(T) r(c)n(A)ph HA-
5 WWI SeMAH, w(T) ,AATCH HAWH(C) HMI w(T) HAWer0 peo,8 HAH EOlf(A)
<KOVO ES 1436epie(T) r(c)n(A)pe(m) WITH HALHell SeMAH MOAMECKOH,
TO(T) EH emS He nopSum(a) nawero MANTA H nomawmen'fa, Mli
an eaaS orrapssAn(A) H OrKAHH(A), &Horne 6CMH 6M$ ActilH H nom-
HOMAN, aa ero wianSio H K-konSto CASHIES H SA 410 141(11) CORN KS-
10 EIH(A) HA CEOH npagu EIHIrk3H>2. A HA nonwSio nfrknw(rT) H noT-
nismAenue Toint; nscem<S ahltnenn>canoinS, HeAtAH eCMH HALHeMS
IrkpliOMS HANS, moy<Tor no>ro4sevroy, HHCATH H HAWS HeNA(T) npn-
frkeliTH <K ceinS> MICTS nameMS. 111-1CA Tew(A)pk ,A,IA(K), Or anawk,
KATO SRCH

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domn Trii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
noastrii tuturor, cari vor cauta la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, di a venit, inaintea noastr i inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni, Neagsa, him lui Hanes, de a ei
bunt voie, de nimeni nesilita i nici asuprita, si a vndut
a sa dreapt ocin, din uricul tatlui ei, Hanea, un sat, pe
umuz, anume Fulticeanii, unde a lost Stan Pntece, si a
vndut acest sat credinciosului nostru pan, Isac vistiarnic,
drept 200 zloti tattiresti.
$1 sculndu-se credinciosul nostru pan, Isac vistearnic,
a pliitit toti acesti bani, in mnele Neagsei, fika lui Hanea.
$i iafsi, ea privilegiul ce 1-a avut tatill ei, Hanea, pe
acest sat, pe Fulticeani, dela unchii nostri, dela Dims Voevod
i dela Stefan Voevod, ea asemenea 1-a dat in mnele lui pan
Isac vistearnic, inaintea noastr i inaintea boerilor nostri.
$i in acelas ceas, asemenea au venit, inaintea noastr
inaintea boerilor nostri, Wawa, luca Mihului logolatul,
nepoata popei higa, i Dragos Stiinitescu, fiul lui Nan, ase-
menea de a lor bung voie, de nimeni nesiliti i nici asupriti,
si au vndut a lor dreapt ocinrt din ale lor drepte mice,
1 Sic.
2 Acest rnd e sters cu totul la indoitur. L-am complectat dupa docu-
mentul din 6998 (1490) Marlie 12 II. Bogdan, D. St. i p. 401], scris tot de
diacul Toader. Am complectat circa 200 litere, ct confine dealifel i rndul
intiliu al uricului, cuit in fotografie.

www.digibuc.ro
1490 143

din uricele bunului Wiruscgi, popa Iuga, i din uricul tatillui


lui Drago Stnitescu1, anume Nan, si din privilegiu, ce ei
au avut dela bunul nostru, dela Alexandru Voevod, un sat,
anurne Buciumeanii, in jos de Radlisani, 1-au vndut acest
sat credinciosului nostru pan, lui Isac vistiarnicul, drept 120
de zloti thatresti.
Si sculndu-se pan Isac vistearnic a Oita si acesti mai
sus scrisi bani, 120 de zloti, in mnele Mruscrti, fiica lui
Mihul logoMtul, nepoata lui popa Iuga, si in mnele lui Dra-
gos Sainitescul, fini lui Nan.
Si iartisi Mttrusca si Dragos ce privilegii au avut ei
pentru acest sat, pe Buciumeani, dela bunul nostru, dela
Alexandru Voevod, Inca le-au dat in manele panului Isac
vistearnic, inaintea noastra si inaintea boerilor nostri.
De aceia, Noi vstiznd a lor buni voie si tocmeara
plin p1at i Noi asemenea si dela Noi am dat si am intArit
credinciosului nostru pan, lui Isac vistiarnic, aceste inainte
numite sate, anume Fulticeanii, pe Sumuz, unde a lost Stan
Pfintece, si Buciumeanii, in jos de Radrisani, fie lui dela
Noi uric si cu tot venitul, lui si copiilor lui si nepotilor lui
si striinepotilor lui si firstrilnepotilor lui i intregului neam
al lui, cine i se va alege mai deaproape, nestricat niciodata,
in veci.
Iar hotarul acestor mai sus scrise sate sii fie din toate
dupii vechiul hotar, pe unde din veac au umblat.
$i la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, si credinta preaiubitilor fii ai
Domniei noastre, Alexandru si Bogdan Vlad, si credinta bo-
erilor nostri, credinta panului Neag, credinta panului Duma,
credinta panului Gangur, credinta panului Dragos vomic,
credinta panului Harman, credinta panului Iatcu Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului $tefului, pratlab
de Hotin, credinta panului Micota si a panului Reates, pr-
cillabi de Neamt, credinta panului Andreica Ciortorovschi,
credinta panului Grozea, prcalab de Orhei, credinta panu-
lui Ion Secark parciilab de Cetatea Noua, credinta panului
Clnu spiltar, credinta panului Boldur vistearnic, credinta
panului Ieremia postelnic, credinta panului Frunte stolnic,
credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boerilor
nostri moldoveni si mari si mici.

www.digibuc.ro
144 1490

Iar dupa viata noastra, cine va fi Domn Tara noastre,


din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi <ori pe
cine Dumnezeu va alege sa fie ca Domn Tara noastre Mol-
dovei, acesta sa nu le strice dania noastr i intaritura, ci
sa le intariasch i inputerniciasca, pentru ca i-am dat i i-am
intarit, pentru a lui dreapta i credincioasa slujba sit pentru
ca el si-a cumparat, drept ai sti drepti bani>.
Iar pentru mai mare tarie i inputernicire a acestei
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
Tautul logofatul, s scrie si a noastra pecete sa o atrne
catra aceasta carte a noastra.
A scris Teodor diacul, In Suceava, In anul 6998 Martie 15.

Fotografie, dupa original, la Acad. Rom. fotografii, pa-


chet 5, nr. 36, cumparata dela E. Prato, fotograf din Bacilli,
la 25 Iunie 1914. Se deosebeste i o parte din pectea afar-
nata. Cp. Cresterea colectiilor Acad. Rom. 1914 p. 84. L-am
publicat i in Buletinul Ion Neculce, Iai, lase. 6 (1927) p. 356-
359. 0 aith. fotografie se alla in colectia G. Sion, la Biblio-
teca Universitatii din Cluj. Dupa aceasta fotogralie a lost
publicat, cut mici abaten i unele lipsuri, de Gr. Nandris, in
Anal. Acad. Rom., seria 3-a, tom. 8 (1928), sect. ist. p.269-272
si ibid. plansa 2. 0 ceopie din 1813 Octomvrie 21, dupa un
suret, facut de Gheorghe Evloghie dascal, in 1785 Iunie 11,
a lost publicat in Uricaru 16 p. 4-8. Dupa aceasta cpie a
publicat un rezumat al documentului I. Bogdan, D. St. 1 p.
402, indreptnd pe Hana" i pe Stan Pntece" in Oana"
Oana Pntece", creztind di in traducerea lui Evloghie e
gresala, ceia ce nu era. Documentul din Uricaru e reprodus
si in Diet. geogr. al jud. Suceava p. 130-131.
Fulticeanii este satul Folticenii vechi, de langa targul
Falticeani, in judetul Baia, asezat pe paraul 5omuz1. Vechiul
stapan al satului, Stan Pntece, este pomenit in uricul Bu-
ciumenilor, din 6932 (1424) Fevruarie 162. Acest Stan Pan-
tece este cred din neamul lui Giule3. Un Ivasco Fultuc cu
fratii sai, in aceleasi parti, e pomenit inteun uric din 6964
- 1 Diet. geogr. al mi. Suceava p. 129 ; Diet. statistic al Romniei, Buc.
1915, II p. 856 ; Harta stat. major, plana Flticeni, 1 : 50.000.
2 M. Costkhescu, Doc. Mold. in. St M. 1 p. 162, rndul 8, P. 164, 94.
3 ibid. 2 p. 381-384, 868, 843 ; 1, p. 164.

www.digibuc.ro
1490 145

(1456) Iunie 131. Hanea, fatal Neagsei, ce avea uric pe sat


dela Ilie i stefan Voevozi, va fi lost fiul lui Stan Pantece.
Sumuzul, prul, pe care e asezat satul2, este pomenit nc
din 6906 (1398) Iulie 23. Apoi in 6917 (1409) Aprilie 184, etc.5
Buciumeanii sant Buciumenii de langh Folticeni, din acelas
judet Baia. Este pomenit de multe ori in uricele vechi, in-
cepand cu cel din 6932 (1424) Fevruarie 167, pomenit i in
uricul din 1490 Martie 15, adus mai sus. Asemenea in 6936
(1428) Iulie 298, in 6942 (1434) Aprilie 24, in 6947 (1439) Iu-
lie 210, in 6950 (1442) Fevruarie 2411. Este stravechiu. Era si
in veacul al XIV-lea. Ii are numele dela un Bucium12.
Laugh' Buciumeni este si satul Radriseni13. E pomenit nc
din 6932 (1424) Fevruarie 1614. In 6942 (1434) Aprile 24 e in
sfapanirea lui popa Iuga15. Satul este foarte vechiu. Era si
in veacul al XIV-lea. Numele Ii vine dela un Rades.Popa
apoi protopopa Iuga este cunoscut16. Este foarte cunoscut
si Mihail, Mihi1 sau Mihul gramatic i apoi logofat".Nan
e fratele lui popa Iuga12. Fiul lui Nan, Dragos Stanitescul, e
putin cunoscut19. Ii are numele dela satul Stanigeni sau Sta-
nigesti, de langii Buciumeni20. Isac visternicul este foarte
cunoscut. Apare in divanul lui 5tefan cel Mare, in 6999 (1491)
1 M. Costchescu cit 2 p. 583, rndul 7, p. 585.
2 Dicf. geogr. al jud. Suceava p. 321-322 : $omuzul Mare, Somuzul Mic.
3 M. Costchescu cit. 1 p. 16.
4 Ibid. 1 p. 69, rndul 10.
5 Ibid. 2 p. 936-937, sub .Simuz, Somuz, 5umuz.
6 Diet. geogr. al_ jud. Suceava p. 58-59 ; Diet. statistic al Romniei,
Buc. 1915, II, p. 856 ; Harta stat. major, plansa Flticeni cit.
7 M. Costchescu cit. 1 p. 161-166.
8 Ibid. 1 p. 218-220.
9 Ibid. 1 p. 382-385 si altul cu aceiasi dat ibid. p. 386-390.
10 Ibid. 2 p. 41-44.
11 Ibid. 2 p. 87-90.
12 Sate cu acest nume avem Bucium, in jud. Alba, Rigras, Hune
doara [Ind. slat. p. 3, 158, 189, 472], Buciumeni, in jud. Rani. Dmbovita, Il-
fov, Olt, Tecuci, 'Vlasca [ibid. p. 41, 129, 206, 260, 358,413,472], Buciumi, in
ltd. Bad.% Bihor, Iasi, Roman, Satu-Mare, Sillaj [ibid. p. 29, 52, 200, 299,
312, 323, 472-473]. Pentru trecut cp. M. Costachescu .cit. 2 p. 44, 349 ; 1 p.
538 ; 2 p. 347. Cp. boerul Ion Bucium in 6964 (1456) [ibid. 2 p. 798, rndul 32].
13 Ind. stat. p. 40, 723 ; Diet. geogr. al jud. Suceava p. 269-275; Harta
stat. major, plansa Cornu-Luncii, : 50.000.
14 M. Costchescu cit. 1 p. 162, rndul 9, p. 165.
15 Ibid. 1 p. 386, riindul 16, p. 505.
16 Ibid. 2 p. 853 si in special 1 p. 506.
17 Ibid. 2 p. 860-861 si in special I p. 501-506.
18 Ibid. 2 p. 863 si in special 1 p. 162, rndul 3, p. 506.
19 Ibid. 1 p. 220, 506.
20 Ibid. 2 p. 933 si in special I p. 165.
10

www.digibuc.ro
146 1490

Martie1, Octomvrie 152, Octomvrie 168, Noemvrie 24, in 7000


(1492) Octomvrie 105, Octomvrie 146, Noemvrie 247, in 7001
(1493) Martie 38, Martie 5, Martie 15", Martie 2611, Noem-
vrie 412, in 7002 (1494) Fevruarie 2713, Martie 1114, in 7003
(1495) Ianuarie 101', Ianuarie 1116, Ianuarie 1217, Ianuarie
1318, Ianuarie 1619, Ianuarie 1720, Ianuarie 2221, Fevruarie
422, Fevruarie 523, Martie 1324, Martie 1525, Martie 1726, Mar-
tie 1927, in 7004 (1496) Ianuarie28, in 7005 (1497) Ianuarie
2029, Ianuarie 2230, Fevruarie 2531, Martie 682, Martie
Martie 934, Martie 10", Malik 1336, Martie 1487, Martie 1538,

1 I. Bogdan, D. St. I p. 462.


2 Ibid. 1 p. 467 si altele cu aceiasi data ibid. p. 469, 471.
3 Pergament la mine, publicat in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 3
(1923) p. 108 ; Documente din Basarabia, adunate de Visarion Pubu s. a. Chi-
sinau 1928 p. 50.
4 L Bogdan, D. St. 1 p. 492 si altul cu aceiasi data ibid. p. 493.
5 Ibid. 1 p. 505.
6 Ibid. 1 p. 506.
7 Ibid. I p. 511.
8 Ibid. 2 p. 4 si altul cu aceiasi data N. Iorga, Rev. Ist. 8 (1922) p. 82.
9 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 6.
10 Ibid. 2 p. 19i altul cu aceiasi data ibid. p. 22.
11 Ibid. 2 p. 27 i 31611 cu aceiasi data ibid. p. 29.
12 Ibid. 2 p. 31.
13 Ibid. 2 p. 33.
14 Ibid. 2 P. 35 si altul cu aceiasi data ibid. p. 37.
15 Ibid. 2 p. 39.
16 Ibid. 2 p. 42 si altul cu aceiasi data ibid. p. 43.
17 Ibid. 2 p. 45 si altele cu aceiasi dat ibid. p. 46, 47, 49.
18 Ibid. 2 p. 50.
19 Ibid. 2 p. 50.
20 Ibid. 2 p. 54.
21 Ibid. 2 p. 55 si altele cu aceiasi dat ibid. p. 58, 60.
22 Ibid. 2 p. 69.
23 Ibid. 2 p. 72.
24 Ibid. 2 p. 74.
25 Ibid. 2 p. 77 si altul cu aceiasi dat ibid. p. 78.
26 Ibid. 2 p. 80.
27 Ibid. 2 p. 85.
28 Ibid. 2 p. 90.
29 Ibid. 2 p. 96 si altul cu aceiasi data ibid. p. 98.
30 Ibid. 2 p. 100.
31 Ibid. 2 p. 103.
32 Ibid. 2 p. 104.
33 Suret comunicat de d. C. V. Dimitriu, Bucuresti.
34 Ghib. Sur. 18 p. 88.
35 Buletinul Ion Neculce, Iai, fasc. 5 (1926) p. 194 si altul cu aceiasi
data Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan nr. 25) si Gr. Nandris, in Anal. Acad.
Rom. seria 3-a, tom. 8 (1928) sect. ist. p. 273 si plansa 3.
36 I. Bogdan, D. St. 2 p. 107.
37 Ibid. 2 p. 109.
38 Ibid. 2 p. 111 si altul cu aceiasi data ibid. p. 113.

www.digibuc.ro
1490 147

Martie 161, Martie 192, Martie 203, in 7006 (1498) Septemvrie


244, in 7007 (1499) August 155, Septemvrie 156, Septemvrie
18v, Noemvrie 148, Noemvrie 159, Noemvrie 2010, Noemvrie
2311, Noemvrie 2612, in 7008 (1500) Martie 1713, Martie 2214,
Martie 2515, Martie 2716, in 7009 (1501) Aprilie 2517, Dechem-
vrie 1418, in 7010 (1502) Fevruarie 1719, Martie 720, Martie
1391, Martie 1422, Noemvrie 1723, in 7011 (1503) Fevruarie 2 24,
August 2685, Septemvrie 1326, Septemvrie 3027, Octomvrie 6 28.
El apare i in divanul lui Bogdan Voevod. Asa in 7014 (1506)
Martie 2229, in 7015 (1507) Fevruarie 203, Fevruarie 2231,
Fevruarie 2739, Fevruarie 2833, Martie 134, Martie 22", Mai 11 38,
1 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 115.
2 Ibid. 2 p. 117.
3 Ibid. 2 p. 119 si altul ibid. p. 122 si Acad. Rom. ms 5234 (I. Bog-
dan, nr. 25).
4 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 126.
5 Ibid. 2 p. 131.
6 Ibid. 2 p. 136.
7 Ibid. 2 p. 139.
8 Ibid. 2 p. 140.
9 Ibid. 2 p. 143.
10 Ibid. 2 p. 145 si altul cu aceiasi data ibid. p. 148.
11 Ibid. 2 p. 155.
12 Ibid. 2 p. 160 s altul cu aceiasi data ibid. p. 163.
13 Ibid. 2 p. 170.
14 Ibid. 2 p. 173.
15 Ibid. 2 p. 175.
16 Ghib. Sur. 10 p. 6.
17 I. Bogdan, D. *t. 2 p. 181.
18 Ibid. 2 p. 184.
19 Ibid. 2 p. 192.
20 Ibid. 2 p. 199.
21 Ibid. 2 p. 201.
22 Ibid. 2 p. 203 si altele cu aceiasi dat a. ibid. p. 205, 206, 208.
23 Ibid. 2 p. 210.
24 Ibid. 2 p. 216.
25 Ibid. 2 p. 222 si altul cu aceiasi data ibid. p. 225.
26 Ibid. 2 p. 229.
27 Ibid. 2 p. 231 si altul cu aceiasi data ibid. p. 234.
28 Ibid. 2 p. 241.
29 Acad. Rom. LXXVII/3 ; Iulian Marinescu, Bogdan HI cel Orb; Bu-
curesti, 1910, p. 106-107.
30 Acad. Rom. XLV/142; Iulian Marinescu cit. p. 107.
31 Ghib. in Arhiva soc. st. si lit. Iasi, 25 (1914) p. 185 ; Ghib. Sur. 18
p. 94; altul cu aceiasi data Ghib. Isp. 11 p. 45.
32 Arhiv. Stat, Bucuresti, M-rea Adam, IV/6 ; Iulian Marinescu cit. p. 107.
33 Buletinul Ion Neculce, Iai, fasc. 5 (1926) p. 200; Ghib. Sur. 18 p.
98; altul cu aceiasi data Ghib. Sur. 18 p. 102.
34 Acad. Rom. fotografii, pachet 2 nr. 3, publicat de mine in Buletinul
Ion Neculce, Iai, fasc. 6 (1927) p.274; altul cu aceiasi data Uricariul 18'1).82.
35 Ghib. Isp. 1 p. 48.
36 Acad. Rom. ms 3316, fila 115, publicat Ghib. in Buletinul Ion Ne-
culce, Iai, fasc. 5 (1926) p. 311.

www.digibuc.ro
148 1490

in 7016 (1508) Fevruarie 21, Fevruarie 162, Martie 23, Martie


254, Dechemvrie 145, Dechemvrie 152. Este ultima data,.
cnd Il gisesc in divan.
Se vede et' in piirtile Sumuzului visternicul Isac avea
si alte moii, cci in 7010 (1502) Fevruarie 22 cumparg, dela
urmasii lui Sandrea portarul, satul Dolhestii, pe Sumuz7.
41.
Suceava. 1490 Martie 15.
tefan Voevod inteirete lui Avram, diacul de visterie, jumei-
tate din satul Onicenii, pe omuz, cumpeiratei dela Man-
5 ciul Oniceanul 1 Verii seii, Ion Loga, Ilinca i Mara,
drept 110 zloli tateireti i alki 70 de zloti, dali lui Giurge
Oniceanul i veirului seiu, Ion Oniceanul.
Suceava. 15 Martie 6998. Stefan Vodii pentru Manciulti
Oniceanula" si plemeniti8, Ion Loga i surorile, Ilinca si Mara,
10 nepotovi2 Giuli, cari dau jumatate de sat, Oniciani, pe So-
muz, lui Avram, diiacul de visterie, pentru 110 zloti.
i 70 lui jurja Onicianul si viiruP lui, Ion (mai departe : Ion
Oniceanul). Fiii Alexandru si Bogdan-Vlad, Neagu, Duma,
Grangur, Dragos vornic, Hriiman, Iatco Hudici, Dajbog,
15 Steful, prchlab' de Hotin, Micota si Reates, parciilabi de-
Neamt, Andreica Ciortorovschi, Grozea, prailabi de Orheiu,
Ion Siicarg, prailab de Novograd, Clanau spatar, Boldor
vistiernic, Eremia postelnic, Ion Frunte stolnic, Sandru co-
mis, Tautul logoriit pune pecetea. Scrie Teodoru
Dau documentul de mai sus asa cum se OM in Rev.
Ist. 10 (1924) p. 117. Aici se spune eh documentul are pe-
cete atrnatii" si e in colectia d-rei Elena Donici (Mortcerf).
1 Wick., Woronetz und Patna p. 189.
2 Ghib. Sur. 10 p. 9 ; altele cu aceiasi data Arhiv. Stat., Bucuresti,
Episcopia de Husi, XLIX/1, 2 ; Iulian Marinescu cit. p. 109; Uricarul 23 p. 166.
3 Ghib. Sur. 1 p. 67.
4 Arhiv. Stat., Bucuresti, M-rea Neamf XX/1 ; lulian Marinescu p. 110.
5 Ghib. Sur. 18 p. 105.
6 Arhiv. Stat, Bucuresti, sectia istoria ; Inlian Marinescu cit. p, 116-1
7 I. Bogdan, D. St. 2 p. 196-197.
8 Verii. La N. Iorga urmasii.
9 Nepotii.
10 La N. Iorga urmasul.

www.digibuc.ro
1490 149

Nu stiu daca a avut originalul sau ba. Documental acesta


este rezumat i in Arhiv. Staf., Iai, Tr. 624, op. 682, dos.
83, (sectia I), fila 20, in cuprinsul urmator : 6998, Mart 15.
Ispisoc dela Stefan Vvd. nfritori lui Avram diiac pe giu-
rattate de sat din Oniceni". Un alt rezumat, dupa un suret
dela anticarul Saraga, este in I. Bogdan, D. St. I p. 443.
Ibid. este mentionat documental si dupil o scrisoare din 2
FevrUarie 1815.
Satul Oniceni, din comuna Uidesti, judetal Baia'', are
cinci documente dela stelan cel Mare. Infalul din 6971 (1463)
Fevruarie 13, prin care se intiireste lui Giurge Oniceanul
douii parti din jumittatea satului Oniceni2. Al doilea este do-
eumentul din 6991 (1483) Fevruarie 17, prin care se intreste
lui NC8f2K4 WHPIN4H8A H nfixamus HA6A16HHK<8 Oro MIS WHIPIAH8A .
HpAS4 1A HX" WTHNHA, WT 110/1011HHA C6110 WT WHIVIAHH7 AKA NM' C6AA
WT TON HOAOHNHA MIA WT WHIPIAH113. Numai dacei nu cumva do-
cumentul acesta nu va fiind acela cu cel precedent, acolo
cetindu-se greit c (= 90) drept o (= 70). Al treilea este docu-
mental ce-1 public mai sus. Al patrulea este uricul din 6998
(1490) Dechemvrie 6 prin care inatreste boerului HANS AKpaius
A11aK8 um" luirrkfrk, drept 200 zloti tttiresti, tuurroyto qwr C6AO
WT OHNLIAHlt, 410 COrT HA CTOr,A,6HOAA HISAISA . . . H C MAHHOMK
6CTE Or HISAAOrak (a sesea parte din sat, din Oniceani, ce
-snt pe Sumuzul Rece . . . i cu moara ce este in Sumuz),
cumprtratrt dela popa Mira din Oniceani, HenoTk. OHNNH1411
(nepot lui si dela copiii sai, Ignat, Sava, Lazr, An-
-clonie Ana, WI, Fix npnEuro H EINTOANAPO OrpHKA . . . IJIG 6HAA
MK KIACT (din al lor drept i adevarat uric . . . ce a lost par-
tea lor)4. Al cincilea este uricul din 7001 (1493) Martie 15,
prin care se intiireste boerului Petricii comis GAHHo ceno HA
CTSA6HOAk LLISA18314 HA HAN* WHHilANTH, ce a lost cumparat acest
sat Avram vistearnicul Noptca iveutiatan H WT HA6MHHHHIC

1 Ind. stet. p. 39, 677; Diet. geogr. al kid. Suceava p.220-221 ; Harta
stat major, plansa Drgsnesti, 1 : 50.000.
2 Arhiv. Stat, Iasi, Tr. 624, op. 682, dos. 83 (sectia I) fila 20 ; de aici
la I. Bogdan, D. St. 1 p. 73.
3 I. Bogdan, D. St. I p. 267-268. Observarea de aici c. e vorba de
Onicenii din jud. Roman, de oarece cei din Suceava, de pe Somuz, aveau
alti pioprietari, nu e
4 I. Bogdan, D. St. 1 p. 442-444; citat i in Arhiv. Stat., Iasi, Tr. 624,
op. 682, dos. 83 (sectia I) fila 20, cu data grelit 6978 Dechemvrie 6, prin
confundarea lui C (= SO) cu o (--= 70).

www.digibuc.ro
150 1490

6P0 lui) WT IWN WHIPIANSA H WT MANNIOA H VVT 11/16AIHNHHIC


ePO WT IWH flora, CeCTpHNH1111 HtSAHHH (nepoti de sorii Giulei)1 H
wr nona nsrps WHIINAN$A, drept 305 zloti ttienireti. H 2AI1KHA
AIWA% BHCT/ACINHK TOe MAO OIC KliTANCTRO, KOAH 1106.6MAA W'P HAC
AO AHTOKCKOH 36MAH (i a pierdut Avram vistearnic acest sat
in hiclenie, cnd a fugit dela Noi in Tara Litvanti) . . . a
(MK flpliKHATH AlipAA101302
LNO HANAA WU HA TO6 MAO WT HAC,K6, WT
KUM, d TOTItl ero flpHKHATH, AM6 Cli KOAH 1-13 litaKIAT, A WHH AA He
HMAIOT AOESKATH HA ef6 'UWE non endie NHKOAH HA g-kiin (i iartiO
privilegiile lui Avram, ce a avut el pe acest sat, chiar dela
Noi, de cumpiirtur, aceste privilegii ale lui, dacii. se vor
ivi cndva, sa nu aib a dobndi asupra acestui privilegiu
al nostru, niciodat, in veci)2. Este deci vorba i de docu-
mentul din 1490 Martie 15. Dupa acest document din 1495
Martie 15 am coreetat inrudirea dintre persoanele din docu-
mentul din 1490 Martie 15.
Satul Oniceni i are numele dela un Onic, pomenit
chiar in documentul din 1490 Dechemvrie 6, adus mai sus'.
Din documentele cele cinci, dela Stefan cel Mare, aduse
mai sus nu se poate stabili precis neamul lui Onieti. Popa
Ptitru Oniceanul era nepot lui Onic. Giurgiu Oniceanul,
Ion Oniceanul, Manciul Oniceanul i Ion Loga erau veri in-
tre dnii i nepoti de sort): lui Giulea, care i el avea moii
in aceste prti4. Onicti va fi trait pela inceputul veacului al
Avram visternicul era diac de vistierie i deci nu
era boer de divan. Nu cunosc inprejurrile de trildare ale
lui, cu fuga la Litvani6. Petrieti comisul saipiineste cttiva
1 In 1490 Martie 15 : nepotovi Giuli.
2 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 21-24 ; i Arhiv. Stet, Iai, cit.
3 Este acela Onica, pomenit inteun uric din 7007 (1499) Noemvrie 23:
C6A0 . . . TIAKeltIH . . . HA Korrapi, KpSHHEI,H, P,A,e IKII WHHKA . .
KOTAIlli TASS.Keip<e>A1 WT KOSHHLI,H WHHNAHWAA <WT> PAC CKIA WH<HKA>
[I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 152-159; M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2
p. 258-2591.
4 M. CostAchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 845, 855 i in special 1
p. 94. Cp. Giuleti, ibid. 2 p. 908.
5 Alt sat Oniceni este in lid. Roman [Ind. stat. p. 300, 677]; altul
fost pe Jijia, poate in Lid. Iai, pomenit intr'un uric din 6937 (1429) Itinie
[M. Costachescu cit 1 p. 266, rndul 10, p. 2681, in 6940 (1432) Ianuarie 15
[ibid. 1 p. 336, rndul 13, p. 337], in 6966 (1458) Iunie 8 [I. Bogdan D. $t.
p. 12-13] in 6967 (1459) Fevruarie 16 [ibid. 1 p. 28-291. Acesta ii avea nu-
mele dela OnicA. Cel dela Roman este pomenit in 6975 (1467) Ianuarie 10
[L Bogdan cit. 1 p. 118-120]. Pentru Onia. cp. M. Costlichescu 2 p. 867.
6 Cp. i Acad. Rom. Peceti 149 ; Iulian Marinescu, Bogdan III cel Orb,Bu-
cureti, 1910, p.111-112 ; Arhiv. Stat., Iai, Tr. 642, op. 682, dos. 83 (sectia I) fila 20..

www.digibuc.ro
1491 151

vreme satul, iar in 7021 (1513) Martie 7, Bogdan Voevod


cumparii dela Vasco, lint lui Petric fostul comis, drept 500
zloti tatareti, satul Onicenii la gura Somuzului, dru-
iete lui Isac logoltul1. Iar inteun ispisoc din 7036 (1528)
Fevruarie 28, dela Petru Voevod, se intrete lui Albot pos-
telnicul satul Onicenii, pe Somuzul Rece, cu moar in $omuz,
cumprat dela Nastasia, fata lui Isac1.
42.
1491 Octomvrie 15.
,tefan Voevod intreste lui One Teleag si sokiei sale, Musa,
a treia parte din satul Ruptura, pe Berheci, si loc de
moar pe Berheci. 5

6999 Octomvrie 15. Suret di pi ispisoc sarbasc dela


Stefan Vvod., flmcit de Evloghie, intritor lui One
Teliaga i fimei sale, Mua, a trie parti di sat de Ruptura2
pe Berheciu, parte din gios, i cu loc de moar in Berheciu,
ci au cumparat di la Nastasie i sora ei, Marta, fetile Mag- io
dei, drept 50 zlot ttrti.
Regestul de mai sus se -afl la Arhiv. Stat., Ifti, diNT-
nul domnesc, Tr. 67, op. 75, dos. 1, fila 49 r. j 34v., aseme-
nea ibid. Anaforale nr. 2 fila 95 r. Se aduc aici scrisorile
moiilor Otleti, Brehnetii i Padurenii, dela tinutul Teen-
ciului. L-am citat i in M. Costachescu, Doc. Mold. in.
St. M. 2 p. 22. Dupil Condica K nr. 331 fila 38, din Arhiv.
Stat., Iai, a host publicat un rezumat greit al acestui do-
cument, in I. Bogdan, D. St. 1 p. 487. Aici Oang Telul, in
loc de Teliaga, pretul de cumpiirare 55 de zloti ttreti, i
lipsesc vanzatoarele.
Este vorba de un sat Ruptura, care a lost langa Of-
1eti i Pdureni, azi in judetul Bacau3. Satul s'a numit mai
trziu Brehnetii, probabil dela un Neaniul Breahna, pome-
nit in actele satului, in documente din 7146 (1638) Aprilie
1 Arhiv. Stat., Iasi, cit.
2 Iar acurn Brehnestii, pus in parantez".
3 Ptidureni, in corn. Glodurile [Ind. stat. p. 32, 6841. La 1872 era in
corn. Ota1e0i, jud. Tecuci [Frunzescu, Dicfionar topografic p. 3381. Harta
stat. major, plansa Bacgu, 1 : 100.000.

www.digibuc.ro
152 1491

10 si 7154 (1646) Mai 71 Numele. Ruptura" are dela


starea locului2. Este cel pufin dela inceputul veacului al
XV-lea. Berheciul este pomenit si el din vechi
Apare inch' din 6936 (1428) Aprilie 83. Apoi in 6945 (1437)4,
in 6946 (1438) Iunie 65, August 216, etc.
Neamul lui Teleaga este cunoscut. Un Dragos Teleaga,
traitor in vremea lui stefan cel Mare, care avea satul Ceu-
cani i selistea Diviceani, pe Tutova, e pomenit intr'un uric
din 7066 (1558) Aprilie 167. Acelas Dragos Teleaga, cu uric
dela $tefan cel Mare, a stapilnit o jumatate de sat, de Fa-
rauani, dela Bacau, cum se vede dintr'un uric din 7123 (1615),.
dela f elan Tomsa Voevod5. Aici si Ion Teleag, acehq, cred,
eu _0=6 Teleag. i Dragota Teleaga, traitor in vremea lui
$tefan cel Mare. Asemenea infr'un uric dela Radul Voevod,
din 7126 (1618) Aprilie 152.

43.

Suceava. 1491 Octonwrie 16.


Stefan Voevod intarete lui Neagoe Orbescul i fratelui sau,
Cahn, i nepotilor lor de frate, Deadco, Vlad i surorii
5 /or, Neagoslava, flu lui Vlad Orbescul, satele Raspopii
i Ilietii, pe Soholui, i C,eletii, pe Covurlui.
NIA(C)Tuf0 EMIE10, MItl CTE41(11) HOEIKOM, r(C)11(41S 36MAH
MO(11),A,MICKOH, BFILIMEHHTO IIHHH(M) HMO) AHCTO(M) HAWH(M) HZ-
Cia(M), KTO n1i He(M) OVapH(T) Hi111 61'0 LITS,B1 SCAlt1WH(T), MC TOTH
10 HerH(H)014 HAWN cit8vii, wkroe wpsecKoM H EpA(T) EPO,
H ENITAHHIIH H(K), ARK0 H HAtI(,A,) H CECTO4 H(K), H*POCAMIS, CHHE

1 Arhiv. Stat, Iai, loc. cit


2 Cp. Ruptura, sate in kid. Dolt, Mehedinti, Roman [Ind. slat. p. 143,
230, 298, 7371. Numele apare ina. din 6908 (1400) Fevruarie 11 [M. Cost5.-
chescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 31, rndul 27, P. 33] ; asemenea in 6930
(1422) Martie 12 [ibid. 1 p. 147, riindul 19, p. 1481; in 6933 (1425) Ianuarie
30 [ibid. I p. 168, rndul 19] ; in 6961 (1453) Ianuarie 26 [ibid. 2 p. 445, rn-
dal 20], etc.
3 Ibid. 1 p. 205, rndul 6.
4 Ibid. 1 p. 557, rndul 4.
5 Ibid. 2 p. 22, rndul 5-6.
6 Ibid. 2 p. 26, rndul 11.
7 TJricariul 18 p. 199-204. Aici
8 Ibid. p. 274.
9 Ibid. P. 287, 306.

www.digibuc.ro
SAAM WflE6CKSAA, MA/1011/1/1H 6CAAH li(x) VVCOG11010 11/1111610 MA(C)Tul0 H
MAN H IIOTKOZAHAH 6CMH H(M), Olr IIdIIJ6H SEMAH, oy MomituKon, n(x)
npagam vv(T)nnna, C6/1/1 HA HMtfISC11011"fli H HA6qi"f11, HA COKOASH, H KKI1,6-
A61011, HA KOKOliVASH. TO6 KKC6 Kit1111611HCA(14)H06 AA 6(CT) 11(M)1 11,(T)
114C) oypn(K) H CK KKC6(11) ACVAVV(AA) HMK dKH H A'kT6(M) HK6 H 8E18- 5
g irro(m) nxit H IIAKEISLIATO(M) H(K) H nplitiapkrtv(m) n(x) H 11SceNtS
POO HOC), KTO C'k H(M) HKE6p6(T) HAHEAH(K)HTH, 116110031116HO HHKO-
AHM6, HA K*KH. -4 roTap2 Tn(m) KI111116RHCA(11)1111(M) C6AAAAK M 6(CT)
/JO CT/IflOAAS KOTApS, KSAA H3K*KA WHOIRA111-1. FIA TO 6(CT) E'kpA
r(CA)11AMKI Kk1111611HCA(011/1r0, MKI CT6*AHA 1106H0(A.0, H irkpd np*- 10
1183/1106/16HH(x) CHW(0 r(C,A,)KAMkl, A/1040M1A H EOPAA11/1 IMAM, H
irkpa soap 2 nainqx), irkpA RANA ASmit, K-kpri II1AFIA ra(n)rSpit, Ktpa
11 AllA EOMOrIA AKOOFIHKA, Ktpa fldH KpXMHtI, K-kpa naua Aa0K)sora,
ft-kpA 11A11A 'OAHU, K-kpa [MIA le*SAA, K-kpa mina nithnirr Komn(n)-
CKoro, Ktpa HAIM MHKOTZ H HAIM pt11,6111/1, 11/1pKAAAEH w(T) 11*M11,A, 15
tvkpa 114HA 1101JTopw()cicoro, apa HAIM C6KAA HOK01114A)CKOro,
WkpA 11411A AH(11)ri1, K-kpa 11AHA Krisnloy cnKrrAtrk, R-kpd HAIM liCAKA
RHCT*I1HHKA, K-kpa DAUM 6j16AATIA HOCT6(A)HHKA, K-kpa HAHA MOPHAA
(1,111111HKA, K'kflA HAHA 4sp8(u)Te(w) CTO(A)HHKA, Ktpa HAIM 111AviAlIA
KOMHCA H OrCH(x) E0121112 HALHH(C) 410(A)AAECKH(JC) H K6AHKI1(x) 20
H M1g11-1(K). A no HAU16(M) N<HKOT*, KTO EsA6(T) r(C)11(A)pl 11,1111611
36MAH w(T) A*T6(I) HAM-1W HMI 11,(T) HAIller0 poAS HAH HA(K)
Koy(A) Koro sx HSE6(16T r(C)11(A)131 EHTH HAI11611 36MAH MOAMECKOH,
TO(T) EH 11(M) 1161100811111(A) H41116r0 A1HY41 H 110TIWK(A)6HTIA, AAH
EF1 H(M) 01741KAH(A) H orgykrui(n),
HOr}K6 6CMH H(M) MLH H 25
sa
sa Ijio
HOTKIlZAHAH, SA H() 11(JAKSIO H KtpuSio C118(>1060If H (CT)
H(M) HIJAKAIA W(T)HHHA. A HA Somil810 icp-knw(cT) H HOTHOZ4b,)606
`I'OMS KKC61%1S KKIEB6F1HCA(11)110M8 KetykAH 6CAAH H41.116mS rkpnoMS nanS,
TKO1rTSAS /101'0*eTS, H HAWS nega(T) flpHK*CHTH K cenn8
1114CATH

AHCTS HAILI6MS. I1H(C) TOAMPK, 011. CSLIAKH, CATO g11,4,6, w(K) . 30

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tarn Moldovei, cunoscut facem i cu aceast carte
a noastrA tuturor, cari vor cauta la dnsa sau o vor auzi
aceste adevrate slugi ale noastre, Neagoe Or-
bescul i fratele lui, Cabin, i nepotii lor de frate, Deadco
Vlad i sora lor, Neagoslava, fiii lui Vlad Orbescul, i-am
miluit pe ei cu osebita noastrii matt i le-am dat 0 le-am
In original M de deasupra flicut ca w.
2 Sic.

www.digibuc.ro
154 1491

intarit lor, in Tara noastr, in Moldova, dreapta lor ocintt,


satele anume Witspopii i llietii, pe Soholui, i Cateletii, pe
Covurlui. Toate aceste mai sus scrise s le fie lor dela Noi
uric i cu tot venitul, lor, asemenea i copiilor lor i nepo-
tilor lor i stettnepotilor lor i rstrnepotilor lor i intregu-
lui neam al lor, cine li se va alege mai aproape, nestricat
niciodat, in veci.
Iar hotarul acestor mai sus scrise sate sit fie duptt ve-
chiul hotar, pe unde din veac a umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai
Domniei mele, Alexandru i Bogdan Vlad, i credinta boe-
rilor notri, credinta panului Duma, credinta panului Gan-
gur, credinta panulai Boldor vornic, credinta panului Hr-
man, credinta panului Dalbog, credinta panului Hudici,
credinta panului Steful, credinta panului Muat dela Hotin,
credinta panului Micot i a panului Reate, piirclabi de
Neamt, credinta panului Ciortorovschi, credinta panului Se-
cartt dela Cetatea Nou, credinta panului Ding, credinta
panului Chianu sptar, credinta panului Isac vistearnic, cre-
dinta panului Ieremia postelnic, credinta panului Moghiltt
ceanic, credinta panului Frunte stolnic, credinta panului
*andru comis i credinta tuturor boerilor notri moldoveni
i mari .1 mici.
Iar duptt viata noastigt, cine va fi Domn Trii noastre,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iartti ori pe
cine Dumnezeu va alege stt fie Domn Trii noastre Moldo-
vei, acesta sgi nu le strice dania noastra i Intiiritura, ci stt
le inatriasca i inputerniciasc, pentru cii le-am dat i le-am
intirit, pentru a lor dreapti i credincioastt slujba i pentru
di le este lor dreapt ocini.
Iar pentru mai mare trie i inputernicire a acesior
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan,
Tiutul logolitul, sii scrie i pecetea noastitt si o attune ci-
tri aceasti carte a noastri.
A scris Toader, in Suceava, in anul 6999 Octomvrie 16.

Pergament bine pstrat, cu pecetea pierduttt, ruptO o-


data cu partea de care era atOrnat. Se afltt in colectia mea.
Este i un suret cu data greit 6979 Octomvrie 16, prin
www.digibuc.ro
1491 155

confundarea lui c (= 90) cu o (L_-_ 70), cu toate c este-


foarte clar, in original. Suretul e fticut de Ion Stamate pitar,
in 1826, Ianuarie 6. Dupa original, 1-am publicat in Buleti-
nul Ion Neculce, Iai, fase. 3 (1923) p. 108-109. Dup o cpie
a mea a fost publicat i de d. profesor din Iai, St. Gr. Be-
rechet, in Documente din Basarabia, adunate de Visarion
Puiu . a., Chi0nii.u, 1928, p. 49-51.
Nu pot identifiea satele de care e vorba in acest do-
cument. Pentru c au fost mai tarziu ale M-rei Adam, din
judetul Tutoya, presupun ea nu erau prea departe de aceastil
manttstire, pe apa Suhuluiului i a Covurluiului1. Vor fi dis-
prut sau 0-au schimbat numele. Rspopii stint pomeniti in
7101 (1593) lunie 242, in 7208 (1699) Dechemvrie 20:din Ras-
popi 0 din Ilieti, din biltranul lui Vlad Orbascul2, in 7209
(1700) Septemvrie 1: din Rspopi . . . 0 din Ilieti tot
un hotar cu Riispopii" etc. Raspopii ii au numele dela
un striivechiu Rspop. Erau poate i. in veacul al XIV-lea5.
Bietii din acela hotar cu Rspopii ii au numele dela un
stravechiu i. ei poate In veacul al XIV-lea6.--
Ciiteletii ii au numele dela un stravechiu Cfel. Erau poate-
0 in veacul al XIV-lea7. Prul Soholui, Sohului, Suhului

1 Diet. stat. p. 391, 421; Frunzescu, Dicjionar topografic p. 1; Harta .


stat. major, plansa Tecuci, 1 : 100.000.
2 Zapis romnesc In colecjia mea. Publicat in Buletinul Ion Neculce,
Iasi, fasc. 5 (1923) p. 110.
3 Document in colecjia mea.
4 Ibid.
5 Un sat Raspochi este in jud. Tecuci [Ind, stat. p. 357, 724], Ras
popeni, in jud. Orhei [ibid. p. 270], Mispopinji, in jud. Hotin [ibid. p. 179].
Pentru trecut cp. satul Rospop", intr'un uric din 6945 (1437) De-
chemvrie 20 [M. Cosffichescu, Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 541, rndul 16, p.
550]. Acesta it cred Rspopinjii, din jud. Hotin [cp. ibid. 1 p. 556 ; Ghib.
Sur. 9 p. 42]. Pentru persoane Rspopi, cp. Miclus Rspopa, Giurgiu Rh's
popa, Opris Rspopa si $erb Rspopa [M. Cosffichescu, cit.1 p. 205,401-402,
550; 2 p. 96-97, 100, 137, 587].
6 Sate cu numele Iliesti shut in jud. Bacu si Gorj [Ind. stat. p. 28,
167, 612]. Cp. Iliseni, Ilisesti. Pentru trecut cp. Ileiassti, din 6944 (1436) Mai
3 [M. Costchescu cit. 1 p. 438, rndul 5, p. 439]. Pentru Ilisesti ibid. 1 p.
19 ; Ilieseuji in 7007 (1499) Noemvrie 23 [I. Bogdan, D. St. 2 p. 153, 154,
155]; Iliasinji, in 6998 (1490) Martie 15 [ibid. 1 p. 407, 416]. Ilisesti, in 6936.
(1428) Iulie 12 [Cercetri ist. (Iasi), anul 8-91 (1932-1933) p.200]. Pentru Ilie,
Meas cp. M. Costchescu cit. 2 p. 849-851.
7 Pentru sate cu acest nume vezi mai sus p. 33-36. Un sat ajelesti
a fost in ad. Bacu [Frunzescu, Dicjionar topografic p. 1011.

www.digibuc.ro
156 1491

est pomenit din vechi vremuril. La fel i Covurluiul2.


Neamul lui Orhescul este necunoscut.
Documentul este inportant pentru vechimea arzarilor
din Moldova de jos.
44.

Suceava. 1491 Octomvrie 31.


Stefan Voevod druiete lui Ion Murgul satele de pe Pere-
cichiu, Hinfetii i unde a fost Neagle Taurul, cumpeirate
5 de Domn, drept 160 zloti teiteiregi, dela Oanei Zearnei,
Vasilca, Armeanca i, Neaga, fiii lui Drago Zeamei dela
Zeletin.

(C)T.1.10 16i-a10, w CT6ZIS4(H) 1306K0(A)A, P(C)H(A)pl B6MAH


MW(A)AMICKOH, 3HAMEHHTO MHHH(M) H(C) CH(M) MICTVV(M) HAWH(M)
10 KKCM(M), KTO HAM 831311(T) HAH LITS(IH 6P0 SCAKILHH(T), 1V,K6 npIn-
AMA Hp(A) HAMH H lipM(A) SCHMId HAWHMbJ Mw(A)AAKCKKIMH GO-
WN Cara HA(111), W ana S'k[1115, H .C6CTpH 6P0, KACHWKA H ApM*HKA
H H*PWA, CH;Ke Aparowe s-kans w(T) 36/16TH(H), no n(x) Aospon
KOMI, HHKH(M) H6HOHS)K6HH a HHHOHCHAOKAHH ti [4:10AAAH CK010 flpd-
15 Hoyt W(T)HHHS w(T) CHO6r0 npaga(r) SpHKA, w(T) Spnka w7i,a H(07
A041'0E116 stms, o HANA(a) w(H) w(T) A*Aa nawero, w(T) aneaa(H)-
Apa K06K0(A1), AK* MIA, HA nepetucTS, HA 1-1M* XH(H)11,61.1.11.11 H HO-
HH?K6 TOPO, PA6 ell(A) wkrwe T48poy(a), TA npoAann r(cA)Roy Mil ,
SA -fid saa(T) TaTapcickl(K). H OIrCTA(X) A(a), r(cA)goann, <H A>11

20 TH(X') SCH TOTH HHH*SH, SAA(T) T1TAOCKI1100, S Om CASS* HALB6-


MS, walla S*MK H CeCTPA(M) 61'0, ACH(A)KA H ACIM*HKA H Wkrala, CHW(M)
Aparowe s.kins w(T) K6A6TH(14), . IWO) SCHMH HALM4MH MO(A)-
NARCKKIMH cOldp6. H sAHAATHK1116 r(CA)K0Mhl Sce HCHOWHA, A
KOMKI 8 mw(m) SCTA(X) TA LIMA/MA(K) nawS carS, na(n) Yw(n)
25 an8prk, BA 6P0 WWI H wkonSto cat3mteS, TA eC AAR M(a) ein8 <w('')
HA(C)> H AK* MIA , HA nepemaS, HA HM* KH(H)11,611.11.11 H HOHH1K6 Toro,
PM RH(a) H*11116 Ta8p8(a), 'taco AA CS(T) 6MS W('r) HAW Spii(c)
IISCE(M) AOKOAO(M), EMS H A*Tearut ero H SHS(IATW(M) 6P0 H
wrk8n8tiamw(m) <ero> H npawspaTw(m) 6P0 H Kscem8 poA8 Giro, KTO
30 c* einS Hacepe(T) HAHRAWKiall uenopSweno HHKOAHM6, HA K*KH. a

M. Cosfchescu cit. 2 p. 933, 935.


2 Ibid. 2 p. 900.

www.digibuc.ro
1491 157

K0T4n1 THMIs eedA(M) 11(3) A0A8 11046(H)111H, W(T) 1160K1t HOTOKA


TA noTwKw(m) Ao Scrie 110TOK4, HA eAH(H) AS(i)
.1(11(11)11,641H11001,
KenH(K), w(T) Ton* npago HA ARt(A), AO )(errand 11/161116411411W(), TA
HO HAW A-kna, 110 KOTA(n) nnewewHaw(p), ropy! Ao akca. a w(T)
H(11)111H(K) eT000(H) no CTAnOMS KOTAOS, ICSAA H3fAKA WX(11114dH. A HA 5
TO 6(CT) 6*(1,1 Hawero r(cA)Ka 6111116H14eAHHAPO, MItl eT621Salla 606-
KO(AT), H irkpA el-1;(6) r(CA)KAMIxl, Ad0A(11)Ana
H 60rAMIA IMAM, 11 KIN% Mani' Hall1H(X), 11-kna HAIM ASam, ickpa
MAFIA ra(H)rspa, K-kpa MUM 64/OMNI AKO(p)HHKA, rkfla nana
MAFIA, rkpa HAMA 6-kpa Rana Aa(m)Kora, K-kpa MIA moywaTa, 10
ROKKAAARA xoTHH(c)KH, <K-kpa> MINA MHKOTK H irk11,6111A, 1101KailaRH
w(T) 116(M)14A, K-kpa HAHA 40(ITOpw(11)Mr0, K-kpa nand ceKaps, npx-
ICAAARA W(T) HoKorpa(A), K-kpa nand AH(H)ra, K-kpa Hand KAIHK8

CHSTAA, K-k<pa Hand iledKa> KtiCTIAn1114KA, Krkpa HMI epenATA HOC-


T6(a)1111KA, K'kna nand MOVIAA irkpa naKa $011Tellla 15-

er0(a)11HKA, 11-kpa UNA 1114(11)Ana KOMHCA H K-kpa ScH(c) Rora(p) <NA-


UMW MOAAARCKH(C) Ker1HKII(X) H> MAM1(X). a 110 Hal116(H) /KIIHOT*,
KOPO 61 1136606(T) r(c)q)ps 611TH 14A111<6H 36MAH> MO(A)AAKCKOH,
W(T) AtT611 Hall1H(K) nan W(r) Hawero poAS Han 114(K) soy(A) Koro
Hssepe(m) r(c)n(A)ps <611TH HALUCH 36MAH> MOAAMICKOH, TW(T) 20.
RH ems HenopSwif(a) Halllereo AAMITlit H HOTHSOKA6HTA, &Hi KH 6M8
OirTNIKAH(A) H SKp-kim(a), 3A11117Ke .6CM0 CMS AAAH H HOTKInAHAH,
3,1 ero npaKSio H KtpliSIO <C/18>HC(K)8. A HA 60(a)111810 Kp-kno(cT) H
HOTKOINe(A)6/1T6 TOMS liKe6M8 1111111611HCA(11)HOMS, 116trkalil 6Ca1k1 HA-
1116MS Kt$1110MS MAUS, TxSTSAS norw4seTS, ElHeATH H HawS IlegA(T) 25
fInHK*CHTH K C6M8 MICTS naweMS. EIFICA(A) aAKTI'a(w) Ata(K), $ cw-
('i)s-k, &TIT, L140, W(K) Ng.
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domnul Trii Moldovei, cunoseut facem si cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dansa sau o vor auzi
citindu-se, c. au venit inaintea noastra si inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni sluga noastrA, Oau Zeam i su-
rorile lui, Vasilca si Armeanca si Neagsa, fill lui Dragos
Zeaniii dela Zeletin, de a lor bun voie, de nimeni nesiliti
si nici neasupriti si au vandut a lor dreapt ocinii din al
lor drept uric, din uricul fatlui lor, Drago Zeama, ce 1-a
avut el dela bunul nostru, dela Alexandru Voevod, dou
sate pe Perecichiu, anume Hintestii si mai jos de acesta,.
1 Sic.

www.digibuc.ro
-158 1491

nude a lost Neagu Taurul, i le-a vndut Domniei mele,


drept 160 de zloti ttreti.
$i m'am sculat Eu, Domnia mea, i am pltit toti aceti
bani, 160 zloti fittreti, in mnele slugii noastre, lui Oan
Zeam i a surorilor lui, Vasilca i Armeanca i Neana, fiii
lui Drago Zeam5. dela Zeletin, inaintea tuturor boerilor no-
-tri moldoveni.
pltind 'Domniea mea totul deplin, Domniea mea
intru aceasta m'am ridicat i am miluit pe sluga noastra,
pan Ion Murgu, pentru a lui dreapt i credincioas slujb
i i-am dat lui dela Noi doutt sate, la Perecichiu, anume
Hintetii i mai jos de acesta, unde a lost Neagu Taurul,
-sa-i fie dela Noi uric cu tot venitul, lui i copiilor lui i ne-
potilor lui i stranepotilor lui i rstrnepotilor lui i intre-
gului neam al lui, eine i se va alege mai deaproape, nestri-
cat niciodata, in veci.
Iar hotarul acestor sate incepnd din jos, din obria
praului Hintetilor, i pe prau pnrt la gura praului, la
-un stejar mare, i de acolea drept la deal, 'Ana in hotarul
Pleetilor, apoi pe varful dealului, pe hotarul Pleetilor,
in sus pnit in piidure. Iar dinspre alte parti, dup hotarul
vechiu, pe unde din veac a umblat.
Si la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai
Domniei mele, Alexandru i Bogdan Vlad, i credinta bo-
-erilor notri, credinta panului Duma, credinta panului Gan-
gur, credinta panului Boldor vornic, credinta panului Hr-
man, credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, cre-
dinta panului Muat, paretilab de Hotin, credinta panului
Micot5 i Reate, prclabi de Neamt, credinta panului Cior-
torovschi, credinta.panului Secartt, prcillab de Cetatea Noutt,
-credinta panului Ding, credinta panului Clnu spatarul,
credinta panului Isac vistearnicul, credinta panului Ieremia
postelnicul, credinta panului Mohil ceanic, credinta panu-
lui Frunte stolnic, credinta panului Sandru comis i cre-
41inta tuturor boerilor notri moldoveni i mari i mici.
Iar duprt viata noastr, pe cine Dumnezeu va alege stt
fie Domn Trii noastre Moldovei, din copiii notri sau din
neamul nostru sau iari ori pe cine Dumnezeu va alege sr).
lie Domn Trii noastre Moldovei, acesta s nu-i strice da-

www.digibuc.ro
1491 159

nia i ntitritura noastrit, ci intrtriascit i inputerniciascii.


pentru c i-am dat i i-am intrtrit, pentru a lui dreapta
credincioasrt slujbrt.
$i pentru mai mare turie i inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru. pan, Thu-
tul logoltul, sti scrie i pecetea noastrit s. o lege cittra a-
teastrt carte a noastrrt.
A scris Mafia diacul, in Suceava, in anul 6999 Oc-
tomvrie 31.

Pergament, cu pecetea cea mare atarnatiii de wur row


de mritas, la Muzeul dela Camera de comert din Bucure0i,
depus de d-nul Furnich publicist, datorit ri. buniivointei
ruia 1-am putut copia. Pergamentul e bine pristrat. Pecetea
are marginea stricatit pe jumtate. Pe ea se citete : t
CTOstillit 1106KWAA rwcnomph Pe verso per-
MO/KA4ICK011>.
gamentului insemnarea : Hntetii pe Zeletin. 0 copie, duprt
original, cu miele abateri, se anti la Arhiv. Stat., Bucureti,
pachet 1 (nr. 2919). Dupit un suret, cu unele lipsuri, din
Condica Asachi 2 fila 16, dela Arhiv. Stat., Bucureti, a lost
publicat i in I. Bogdan, D. $t. I p. 490-491.
Satul Hinteti a lost Mug P1ee0i, pe pritul Peres-
chivului, in judetul Tutoval. Azi nu mai este. A dispilrut
sau schimbat numele. Nu poate li Ilrinte0ii din comuna
Buciumeni, judetul Tecuciu, acesta hind prea departe de
Pereschiv 0. de Zeletin2. Este un sat striivechiu, care era
sigur i in veacul al XIV-lea. 1i are numele dela un Hinfea,
Hentea3. Satul unde a lost Neagw Taurul a lost lngit
Ilrinte0i, la rasiirit de P1ee0i, pe acolo pe unde azi e dealul
valea Buhaiului, sinonimul moldovenesc de azi al cuvn-
tului Taurul de odinioarit4. Era i el in veacul al XIV-lea.
Pler0ii, afiitati in hotarnica celor dourt sate, snt i ei foarte

1 Plee0i [Ind. stat. p. 392, 699; Harta stat. major, plana Barlad,
1 : 100.000.
2 Ind. stat p. 358, 600; Harta stat. major, plana Adjud-KEirgse0i,
: 100.000. I. Bogdan, D. St. 1 p. 491 II identitica cu acesta si la fel aceam
vi eu in M. Costachescu cit. 1 p. 320, ceia ce nu poate fi.
3 Sate cu acest mime avem pe cel din kid. Dorohoi [Ind. stat. p. 150,
600] i pe cel din jud. Vaslui [Dict. geogr. al kid. Vaslui p. 96]. Cel din
Dorohoi este pomenit intfun uric din 6939 (1431) Iunie 15 [M. Costchescu
cit. 1 p. 317, rndul 11, p. 3201.
4 Harta stat. major, planvi. Barladul cit.

www.digibuc.ro
160 1491

vechi. hi au numele dela un Plesea, Plesu1. Perecichiul


este para.ul Pereschiv, din judetul Tutova2. Zeletinul este
uu parau, in judetul Tecuci3. Este pomenit Inca din 6936
(1428) Iulie 244, apoi in 6960 (1452) Dechemvrie 215, etc.6
Neamul Murgu este cunoscut. Ion Murgu este probabil acelasi
cu Oana Murgu, pomenit in 6995 (1487) Octomvrie 7; c vinde
jumatate din satul Komicairni HA <clopATii, qacT wir KA caia7. Un
Ivascu Velna Murgu e pomenit intr'un document din 6940'
(1432) Aprilie 58. Un Murgu; traitor in vremea lui lie
fan Voevozi, e pomenit in 7112 (1604) Iunie 168. Un Murgu,
stapiin al satului Murgestii dela Vaslui : ceAo NA um* rnoxkuR
HA Temmtioirk DO 131111116 w(T) MvprA, este pomenit inteun uric
din 6970 (1462) Octomvrie 51. Un Dragos Murgu, cu fratele
Toader, cumpara in 7008 (1500) Aprilie 5 satul Murgenii,
pe Elan11. Neamul lui Zeama nu este cunoscut12.
Foarte inportante romanismele Kii(u)upplinop
wetiniAw(p), genetive plural.
Documental mai este inportant pentru istoria vechiului
drept romfinesc si pentru vechimea asezarilor, care erau in
veacul al XIV-lea, in valea Pereschivului.

1 Cp. Plesani, in jud. Botosani [Ind, stat. p. 63, 699], Pleseni, in jud.
Cahul [ibid. p. 82, 6991, Plesesti, in jud. Arges,Buz'u, Rmnicul-Seirat, Baia,
Vlcea [ibid. p. 24, 73, 295, 39, 409, 6991, etc, Pentru trecut cp. Plisineti, in
6947 (1439) Aprilie 3 [M. Costachescu, cit. 2 P. 35, rndul 10, p. 38] ; Pie-
ni, circa 1436-1441 [ibid. 2 p. 86, riindul 3, p. 871 ; valea Plesa, in 6970
(1462) [ibid. 2 p. 589; vezi mai sus p. 44] ; altul a fost in jud. Iasi [M. Cos-
fchescu, Snestii, in Buletinul Ion Neculce, Iai, fase. 4 (1924), p.37-43]; in
7010 (1502) Martie 10 [M. Cosfchescu cit. 2 p. 38]. Pentru numele Plesa,
Plesanul cp. pe Giurgiu Plesanu in 6976 (1468) Septemvrie 24 R. Bogdan,
D. $t. 1 p. 130], Petra Plesa si Danciul Plesa, in 7007 (1499) [ibid. 2 p. 1681;
cp. pe Bratul Plesescul, in 6935 (1427) Octomvrie 15 [M. Costchescu cit. 1
p. 196, rndul 121, etc.
2 Frunzescu, Dictionar topografic p. 347 ; Harta stat. major, plansa
Brladul si Tecuciul, 1 : 100.000.
3 Frunzescu cit. p. 534 ; Harta stat. major, plansa Birlad i Tecuciul cit.
4 M. Costachescu cit. 1 p. 215, rndul 13..
5 Ibid. 2 p. 426, rndul 5, 429 si altul cu aceiasi clat ibid. p. 432,
rndul 4, p. 434-435.
6 Ibid 2 p. 944, 445.
7 I. Bogdan, D. $t. i p. 304.
8 M. Cosachescu cit. 1 p. 341, rndul 3, p. 342.
9 Ibid. 1 p. 415..
10 Pergament in colectia mea. Cp. I. Bogdan, D. $t. 1 p. 61-62 ; Ghib.
Sur, 1 p. 91-94.
11 Ghib. in Arhiva soc. st. si lit., Iasi, 25 (1914) p. 183-184.
12 Cp. Zeamestii, la gura TazIgului: inteun uric din 6970.
(1462) Octomvrie 6 [I. Bogdan, D. $t. 1 p. 63-64].

www.digibuc.ro
1492 161

45.

Suceava. 1492 Martie 17.


Stefan Voevod inteirete urmailor lui Giurgiu, Memdrea
5teful Jumeitate, inpeirkeala ce o fac in ce privege std-
petnirea satelor dela ion Jumcitate, anume Memdretii, pe 5
Sireti, unde au fost Balinii, erbanoukii, pe Sireti,
Jumeiteifeanii, pe Jijia, unde au fost curtile lui atliman.
Se aratei hotarele satului 5erbanouti.
t MACTTIO MKT610, Mid CT6*A11 RO6RO, rocno,A,aps 36MAH MOA-
AARCKOH, SHAM611HTO NHIMAN H CHM AHCTOM HAL1111M IKKrkM, KTO Hall 10
RIBOHT HAN 61'0 JITIONli SCANWHT, WNS6 nifinAoLua flk,L HAMH H
01:CHAM H4LL1HMH MOAAARCKHMH ROA96 Auspunki, ,A,ONKA 2K0IffiNCA NCSM6-
T4T6, H CI CROHMH A*TMH H 11116M611HRA 611, MIJ:111HK4, AOLIKA
H RpATAHHNH OH, CHA* H C6CTO4 Oro, Aowk, CINHOR6 $6AKORH,
H46M6HHEI,H HX, 1.1164SOVA H cecTpa Oro, MpHud, Clt1H0116 MKOSLIPIHHH, 15
AOLIK11 1.116*S4A NiSMETATO, OVCH [16110TOR6 MOIrMOTATO, [10 HX" AOEPOH
ROAN, HHKH41 H61101101pKOHH 4 HHIlfiliCHAORAHH, H flOTOMHAHA INSOMONCH
COR010 H OW3A6AHAH CORH CROH WTHHHT, 1410 RHAN ,A,*AA 11X, TWHA
NCOMETATO, COAA NA Fmk nusnApenfin, HA cnperrk, rAo KHAN R44111111,H,
H WOORAHORII,H, THNS HA CIVET*, H HcoymusTst.vkifin, HA MONal-1, rA6 20
6H4O ,A,R0011416 KKAHMANORO. H AOCTAllOrk MKOHLIKH, A0,111,1i MINAOHNY,
H RPATAHNOM OH, CHA* H COCT1111-1 ero, Aonn, S FIX NACT C6A0 HA
HAWk MKH,A,0614.1.41, HA CI-loom*, l'A6 'SHAH RAMIN11,H. 4 CTO$SAS H COC-
TpH 61'0, MKOHHH, H6110TOM 1.1.16*SAA NCOM6TAT6, HM AOCTAAO, S
HX LIACT, COAO HA niwk W6pRAHWRLI,Th HA cepeTk. 4 MlpHHH, ,A,O4L1,H 25
ac8pnta NCSM6TATO, OH C'k AOCTAAO, 8 6H LIACT, C6A0 HA HM* NCOVAIS-
TILI,*11TH, HA NCONall, rAe RHAO Ag0(31-1416 KKAHMAHORO. H 61116 SCTAAH
MMINHICA, ,A,OLIKA MSHMIIHA, H RflATAHWIH OH, CHA* 11 Aowk H flA6-
MOHN[1H HX, tpo*oirit H COCTf14 61'0, Amptina, TA MAO MK(11HHH,
08pata WSMOTAT6, BA TO6 COAO, BA MOMSTILI;b1h, 6416 4 BAAT TA- 30
TAPCKHX. HHO Mk! RHA*R1116 FIX A060011 1101111 H POBA6A606, LIJO WHH
CORH FIPOMONCH C06010 3W3A6AHAH, CK OlfC610 CR0610 Aoopoio 1104610,
Mid TAKONC, no Fixate ROAH, H WT EIAC 6CMH MAN H flOTROSAHAN
CASS* HAIIJOMOV, 1116*SAS, H COCTOH Oro, MKPFINH, 116110TOM [116SA4
MSMKTAT6, TO6 np-kApegenoe C6110, HA HAI* W611E4HORI4N, HA cnpoTk, 35

1 In orig. npoAdmi.
11

www.digibuc.ro
162 1492

K AKO AA 6CT IliW w(T) WIC SpHK H C KIC6A1I .A0K0A0M, HM H A'kT6M


HK </I> SHS,IATOM HK H flptSHSLIATOM HK H rip-ktp5p-kTont H H KK-
cerAS poA8 KTO C-k HM H3E6116T NANKAI-Men, N611001116H0 NHKO-
A/M6, HA AKH. 4 KOTAP TOMS C6/10, HA HAI* 11160EAN01110, w(T) HO-
5 MK w(T) irkcwg pwr, tpo EAH3 HST*, AHH, W(T) TON ANN gepec n8m,.
TA tispec FIOA6, nporrk KK Ap8rom8 nucti, NA KpaH MICA rpas, TAMO
KrICTE ISSEAN, A w(T) AKOPHIlle, rAs nspepAHT HST HOTOK, KK11116
EllOA MOrHAA KSHAFIA, w(T) E0AOT4
TA HA ROAOTO HOA ANC CPO4IIK,
11606C DST, HA EWE, riporrk 114 RCPKK MOVHAS, A. w(r) TSM IWOCT*
10 .114 sottorro mperTa M0r1144, TA igspec CHAT, rAs 6HA CTAPH MANH
non-kna via, A W('') sspelpH, RAI13 cHp-k-rk, MOPHAA WO TWANSWIt
H OCTASHA, 4 w(T) TON MOPHAH, npocm-k KK ESKWIFFINS, 110A4H ntkrk
Ap8r4 a MOPHAA, TA itepsc HST, HA TpeTTIO anorthIS, flO,i, ESKOHNNS,
TA 8 KOKOKHFIS TO6 ECT K6C KOTAP. 4 np-igtidie WO HAAAA MitA HK,
15 IlV14 5KOM6T4T6, w(T) A-kV Hawero, w(m) anebauApa KO6KOAT, NA
THK KIt1111611HC4MINK CEAAK, 4 WWI 3ArliEA1-1, K4K 6CT HAM KtA0M0 H
sotapom 11411111M. npo-roge, FINKTO, IIIIKOAH, NH CK 6ANFIMH riffigHaaNui
AA N6 HMACT T'krATH A NH AOESKATH 114 cTe N4W6 tiffigHes, NHKOAH,
NA AKH. A HA TO OCT 11-kpa FI4W6r0 r(cA)ga KIAW6HHC4NIF4I'0, MN
20 CT6*41114 1106KOAH, 14 g-kpa np-kgsga.106AHHX ClitV(K) r(CA)KAMII, 4A6-
AFIMA H sturAaHa KAAAA, H glipa smolt HAWHK, H-kflA 114114 ASMH,
IrkpA NAHA r4Hr5p4, K-kfla
114114 EOAANIA AKOININKA, trkpa HAIFA KO-
MAFIA, 11.kPA HAIFA KSAWIA, g-kpa NAHA 1116*S44, irkpa HAIFA At501er4
KOTHHCKArO, g-kpa HAIFA MHKOTI H Pt11,6111, 11p.Kd44K11 W(T) WkM11,4,
25 K'kpil HAIFA tiopTopogcKoro, rkpa HAIFA C6K418 HoKorpaAcKoro, AfIA
flANA AHF1r4, K'kfla FIANA KAINSS IIITAA, K-kpa NAHA spean'f)a 110CTEA-
NHK4, g-kpa HAIFA MOPHAA LIAWNHKA, K.kpa NAHA eiSfISFIT61114 CTOANFIKA,
ti.kpa HAIFA WAHAPA KOMHCA H lcI4 OyCliK E0121illx HAWN' MOAAAKCKHK
H K64NKHK H MAAHK. 4 FIO HAWHM HiHKOT'k, KTO s8Aer rocnomps
30 H4W6H 3(IM4H MOAMIKCKOH, w(T) ,N*T611 HAWFIK HAN w(m) Hatnero
POO HAN 114K USA KOTOPOr0 E H3E6f16T rocHompext WITH H4W6H
36MAH MOAAAKCKOH, TOT EH HM 14611001.1111A HAW6r0 MANTA H HOT-
KOSH<A6NT4, .AAH H HM FIOTKIWKAHA H 8Kp-knitl, B4HSNC6 6CMH HM
AAAH H HOTKPSAHAII <11 SA WO 6CT> HM FIPAIKA w(r)111-1114. A HA s04-
55 11166 Kp-knocT H NOTI3PIMAege TOMS 118CeMS Klt1111611HC4HNOMS, K6AAH
6CMH HauteMS irkptionriS acSn4t03, TASTSAS noro4swrS, rificaTH H HAWS
116t14T ttpturkcHTH Kcem8 ANCTS H4W6MS. FIFICAA 446a4 II01101114,1
M(C), KS CS,FAK-k, KATW map m(c)11,4 'AT ANK.

1 Ta 5 soKototHS lipsete la I: Bogdan.

www.digibuc.ro
1492 163

Traducere. Cu mila lui Dunm'ezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tara Moldovei, cunoscut facem i cu aceastg carte
a noastrg tuturor, cari vor cauta i dnsa sau o vor auzi
citindu-se, cg au venit inaintea noastrg i inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni Marina, fiica lui Giurgiu Jumetate,
cu copiii ei si vara ei, Mgrinca, fiica lui Mndrea, i ne-
potii ei de irate, Si lea si sora lui, Donea, fill Fedcgi, i verii
lor, $teful sora lui, Mgrina, fiii Marusci, fiica lui Steful
Jumetate, toti nepotii lui Jumetate, de a lor bun g. voie, de
nimeni nesiliti i nici asupriti i s'au tocmit intre dnsii
si-au inpgrtit ocinele lor, ce au fost ale bunului lor, Ion jo-
metate, satele anume Mndrestii, pe Sireti, unde au lost Ba-
linti, i $erbanouti, asemenea pe Sireti, i Jumatiiteanii, pe
Jijia, uncle au lost curtile lui Caliman.
$i i-a rmas Mgrincgi, fiicei lui Mndrea, i nepotilor
ei de Irate, Silea i surorii lui, Donea, in partea lor, satul
anume Mndrestii, pe Sireti, unde au lost Balinti. $i lui $teful
surorii lui, Mrinii, nepotilor lui $teful Jometate, lor li-a
filmas, in partea lor, satul anume $erbanoutii, pe Sireti. Iar
Mgrinii, fiicei lui $teful Jumetate, ei i-a rgmas, in partea ei,
satul anume Jumgtgteanii, pe Jejia, unde au lost curtile lui
Cgliman.
$i incg s'a ridicat Mgrinca, fiica lui Mndrea, i nepotii
ei de Irate, Silea i Donea, i verii lor, $teful i sora lui,
Marina, i au dat Mfirinii, fiicei lui Giurgiu Jumetate, pen-
tru acest sat, pentru Jomgtgteani, nc 'OO zloti tgtgresti.
De aceia, Noi vgznd a lor bung voie i inpgrtealg, ce
ei si-au inpgrtit litre dnii, cu toatg buna lor voie, i Noi
asemenea, dupg voia lor, si dela Noi am dat si am intgrit
slugii noastre, lui $teful i surorii lui, Mgrinii, nepotilor lui
$teful Jumiitate, acest inainte numit sat, anume Serbanoutii,
pe Sireti, ca sg le fie lor dela Noi uric si cu tot venitul, lor
copiilor lor i nepotilor lor i strnepotilor lor i rgstrii-
nepotilor lor i intregului neam al lor, cine li se va alege
mai aproape, nestricat niciodatg in veci.
Iar hotarul aceStui sat, anume $erbanouti, din p6iana,
din cornul pgdurii, ce-i aproape de drum, un teiu, din acest
teiu peste drum, apoi peste cmp, drept cgtrii alt pgdure,
la marginea pgdurii un carpgn, acolo o cruce in carpgn, iar
dela Dvoriste, unde drumul trece prgul, in sus de vad 4:1
www.digibuc.ro
164 1492

moghila sapata, aPoi la balta de supt padure un stalp, dela.


balta peste drum, la camp, drept la varful moghilei, iar de
acolo drept la balta a treia moghila, apoi peste Sireti, uncle
a fost moara cea veche, toata poiana, iar dela Bereti, a-
proape de Sireti, o moghila, ce a pus-o Ioanas, iar dela a-
ceasta moghila drept ca.tra codru, langa drum alta moghila,
apoi peste drum la a treia moghi1, supt codru, apoi in codru.
Acesta este tot hotarul.
Iar privilegiu ce a avut bunul lor, Ion Jometate, dela bunul
nostru, dela Alexandru Voevod, pe aceste sate mai sus scrise,
ei le-au pierdut, cum ne este noua tiut si boerilor nostri.
. Pentru aceasta, nimeni, niciodata, cu vreunele privilegii
sa nu mai prasc i nici sa aib. catig asupra acestui pri-
vilegiu al nostru, niciodata, in veci.
Si la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credint a preaiubitilor fii ai
Domniei mele, Alexandru si Bogdan Vlad, si credinta boe-
rilor nostri, credinta panului Duma, credinta panului Gan-
gur, credinta panului Boldor vornicul, creclinta panului Har-
man, credinta panului Hudici, credinta panului 5teful, cre-
clinta panului Musat dela Hotin, credinta panului Micota
Reates, parcalabi de Neamt, credinta panului Ciortorovschi,
credinta panului Secara dela Cetatea Nou, credinta panu-
lui Dinga, credinta panului Clanau spatarul, credinta panu-
lui leremia postelnic, credinta panului Moghila ceasnicul
credinta panului Frunte stolnicul, credinta panului 5andru
comisul i credinta tuturor boerilor nostri moldoveni i mari
si mici.
Iar dupil viata noastra, cine va fi Domn Tarii noastre
Moldovei, din copiii nostri sau din neamul nostru sau iari
ori pe cine Dumnezeu va alege sa fie ca Domn Tarii noastre
Moldovei, acesta sa nu strice dania noastra si intaritura,
ci sa le intariasca i. inputerniciasca, pentruca le-am dat si
intarit si. pentru ca le este dreapta ocina.
Iar pentru mai mare tarie si inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului jupan, Tautului
logofatul, sa scrie i pecetea noastra sa o atarne dar aceasta
carte a noastra.
A scris Alexa Popovici din Iasi, in Suceava, in anul
7000, luna Martie 17 zile.
www.digibuc.ro
1492 165

Pergamentul, cu pecetea cea mare atarnafti, se aflil la


M-rea Sucevita, nr. 501. Scrisoare mArunat [Dan, Miiniistirea
Sucevita p. 121]. Pe pecete : f nagerk w CTEZISAHh HOGRWAA roc-
nomp 36M1111 NIOAAAKCKOH. Dupil o fatografie filcutii de preotul
Dan, se OM o cpie filcutii de I. Bogdan, la Acad. Rom. ms
5234 (1. Bogdan nr. 25) 0 ibid. o cpie cu multe abateri,16-
,cut ii. de preotul Dan. Dupii, &pia lui L Bogdan Il dau i eu.
Dupii o cpie, fiicutil la 1809 de Manolachi Andrie, dupii
un suret, cu iscalitura lui Teodor Bals, a lost publicat cu
.data 7000 Septemvrie, in Ghib. Sur. 1 p. 40-43. Suretul este
gre0t in numele proprii i legaturile de rudenie intre per-
soanele din document, aceste din urmii provenite din inter-
pretarea gresitii a cuvintelor slave nnemenam, nA6metniqn, spa-
TAHIVIH. O traducere, din Arhiv. Stat., Bucure0i, Condica
Asachi 2 fila 20-21, cu data 7000 Martie 17, cam cu acelea0
cusururi ca i 6:pia de care a lost vorba mai sus, a lost
publicatii in I. Bogdan, D. t. I p. 495-501, care schimbd
-data Martie 15 in Fevruarie 17, fiira dreptate. Ibid. un ex-
tras al hotarnicei, din acela5 document, dupil o alat tradu-
cere, ce era la Acad. Rom. Ibid. mentionat6 i o ails& tra-
ducere mai prescurtafii, cu data 7000, dupii o cpie, lcut
de Manolachi Andrie, dupa o alta din 1809, publicata in
'extras, 'de Glib. Din domnia lui Stefan cel Mare p. 49. Un
rezumat foarte scurt cu data 7000 se anti la Arhiv. Stat.,
1a0, Tr. 234, op. 258, dos. 7, fila 137.
Dad' mien! dela Alexandru cel Bun, dal asupra sate-
lor din documentul de mai sus, lui Ion Jumatate, s'a pierdut,
e cunoscut, in traducere destul de defectuoasti, un alt docu-
ment tot dela Alexandru cel Bun din 6938 (1430) Julie 7, prin
care lid lui Ion Jumtate, Giurgiu, $teful i Mandrul,i0 in-
part intre ei satele ce fuseser ale tatalui, i intre care li-
gureaza i Balintii, $erbnestii i
Mndre0ii stmt in comuna Vldeni, judeful Botoani,
aezati pe Sireti2. In 6938 (1430) lulie 7 a cazut, la inpartealk
in partea lui Mandrea Jumtitate, dela care Ii are numele.
Ia aceasta dattt se numea Balintii3. Acesta era si in veacul

1 M. Costiichescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 298-307.


2 Ind. stat. p. 64, 645 ; M. Cosachescu cit. i p. 303.
3 M. Cosachescu cit. i p. 299, randul 7.

www.digibuc.ro
166 1492

al XIV-lea. Ii are numele dela un stravechiu Balm1. Satuf


Mandreti are i un document aparte dela $tafan cel Mare,
cu hotarnica, din 7000 (1492) Fevruarie 172. erbanoutii
sant pomeniti ca $erbaneti, in 6938 (1430) Iu lie 7, de care
a fost vorba mai sus3. Este aezat, pe Sireti, in comuna Zvo-
ritea, judetul borohoi4. Interesanta e hotarnica satului, din
documentul din 1492 Martie 17. Este poate acela sat : AG
W6p8601MCKOPO KOTAPIA, din 6900 (1392) Martie 30, pomenit in
hotarnica satelor de pe Sireti, Ciorsaceuti, Vladimirauti .1
Bucurauti, ale lui Iona Viteazul5. Acesta este poate Ioana
cu moghila, din documentul din 1492 Martie 15. Ii are nu-
mele dela un stravechiu erban. Era i in veacul al XIV-lea6.
Satul e pomenit ca al tefului jumatate, care edea aid, in
6944 (1436) Septemvrie 197. Jumatateanii de pe Jijia sant
i azi5. Satul este pomenit .1 in 6938 (1430) Iulie 72, in
1 Sate cu numele Balinti avem in jud. Severin, Dorohoi, Soroca, [Ind.
stat. p. 324, 146, 338, 436] ; cp. Fntna lui Balin, in 6956 (1448) lulie
[M. Costachescu, cit. 2 p. 324, rndul 10, p. 336] ; cp. Balinesti, in lid. Do-
rohoi [Ind, stat. p. 149, 442] ; pentru trecut vezi mai sus p. 26-27, Satele
Mndresti snt in kid. BIti, altul in .tud. Botosani, com. Ungureni, in jud,
Tecuci, Putna [Ind, stat. p. 47, 60, 359, 286, 6451; pentru trecut cp. saint lui
Mndrea i satul Curtea lui Mndrea, pe Sireti, intfun uric din 6943 (1435)
Aprilie 14 [M. Costchescu cit. 1 p. 403, rndul 2, 11; p. 405]; satul Scn-
teia, din jud. Vaslui, ntr'un document din 7116 (1608), se numeste Scnte-
iastii, iar mai inainte s'a nurait uncle a fost Mndrea", cu uric dela Ilie
$tefan Voevozi [M. Cosfchescu cit. 1 p. 528]; un sat Mndresti a fost in
tinutul Crligaturii, vechiul nurne al satului Srca, de azi, identificat poate
cu Curtile lui Mndrea din arligiiturg, din 6938 (1430) Iulie 7 [M. Cost-
chescu, cit. 1 p. 299, rndul 8, p. 303-304, 180] ; cp. uricul din 7010 (1502)
Martie 13 : C6/tw HA Beak Mep8A4, lid pinyk mm1,4614111, PA6 6kMk.
HKMIK MSHAOSA [I. Bogdan, b. $t. 2 p. 201-202 ; M. Costchescu cit. 2 p.
330] ; etc. ; pentru Mndrea, Mndrul cp. ibid. 2 p. 859, I. Bogdan, D. 5t.
2 p. 527.
2 I. Bogdan, D. 5t. i .p. 493-495.
3 M. Coslchescu, cit. 1 p. 299, rndul 3-4.
4 Ind. stat. p. 150, 780 ; M. Costchescu cit. 1 p. 301.
5 M. Costchescu, cit. 1 p. 7, rndul 15, p. 11-13.
6 Sate cu numele $erbnesti, $rbnesti snt multe. Asa in ltd. Ar-
ges, Roman, Tecuci, Vlcea, Olt [Ind, stat. p. 17, 20, 298, 359, 357, 407, 403,
406, 260, 780] ; cp. $erbneasa, $erbuti, Serbeni, $erbesti, $erboeni, $erbo-
testi [ibid. p. 780-7811 ; pentru trecut cp. $Arbne0i, pe Bistrita, fost al lui
David comisul, cu drese dela Alexandru cel Bun, intr un document din 7128
(1620) Aprilie 13 [M. Costchescu cit. 2 p. 262]; cp. intr'un uric din 6977
(1469) Octomvrie 20 : im6pEgHelpti litignormFrk [I. Bogdan, D. 5t. I p.
138-139] ; pentru $rbesti, $erba, $erbuti, $erbouA, $erbesti cp. M. Costi-
chescu cit. 2 p. 935-936, I. Bogdan, D. $t. 2 p. 580 ; pentru 55.rban, Srbu,
$erb, $erba, $erbea, $erbescul cp. M. Costchescu cit. 2 p. 878-879, I. Bog-
dan, D. 5t. 539.
7 M. Costchescu, cit. 2 p. 701, rndul 6-7, p. 704-705.
8 Ind. stat. p. 62, 620.
9 M. Costchescu cit. 1 p. 299, rndul 2, p. 300.

www.digibuc.ro
1492 167

7000 (1492) Fevruarie 17i, .in 7003 (1495), prin care Oncea,
fiul Murinei, nepotul Giurgii, vinde fratelui situ, Bogdan,
drept 230 zloti reti, jumatate din satul
partea de sus, iinde a lost dvoristea lui adiman2. Ii are
numele dela cel dinti Jumatate. Aici in veacul al XIY-lea
fuseseril curtile lui Ct1iman3. Satul este striivechiu. -Dyo-
ristea din hotarnica Serbnestilor este satul Zvorfistea, din
judetul Dorohoi, sat asezat in ade-viir langtt Serbiinesti4.
Poate satul Dyoristea, unde au lost curtile lui Dumbrava,
la 6938 (1430) lulie 7 era tot in stiipanirea neamului
fate, dacii nu cumva acesta va fi Hind DumbrAvenii5. Satul
era insii In yremea lui Alexandra cel Bun, cutul de jos Hind
in stiipnirea lui Giurgiu Zvorfiste, dela ai dirui nepoti it
cumparrt Stefan cel Mare, in 6996 (1488) Martie 12, si-1 d--
ruieste Minristirei Moldovite. In hotarnia e vorba si de
hotarul Siirbiinestilor i de poiana lui Ion Giumiltate. Satul
este striivechiu. Era cred i in veacul al XIV-lea. Ii are nu-
mele dela o strilveche curte, Asopinpa.- Satul Beresti din ho-
tarnica $erbiinestilor este la sud de acesta, in comuna Han-
testi, judetul Dorohoi.7. Este foarte vechiu. Ii are numele
dela un Berea8.
Din documentul de mai sus se poate complecta nearnul
boerilor Jumiltate.

1 I. Bogdan, D. St. I p. 49'5-495.


2 Ghib. Din domnia lui Stefan cel Mare p. 55, Sur. 1 p. 43-47; J.
Bogdan, D. St. 2 p. 88-89.
3 Cp. satele Climan, Cillimneasa, CIimneti, aceste de pe urna6
in jud. Upusna, Odorhei, Putna, Tutova VAlcea [Ind. stat. p. 219, 258, 28,
393, 410, 4871; pentru trecut cp. M. Costrichescu cit. 1 p. 156 ; 2 p. 55; cp.
uricul din 6956 (1448) Iulie 15 [ibid. 2 p. 316, rndul 16, 19, p.320-321], din
6947 (1439) Iulie 30 [ibid. 2 p. 52, rndul 3, p. 55]; ibid. 2 p. 169,172, 230 ;
cp. uricut din 7005 (1497) Martie 14 [I. Bogdan, D. $t. 2 p. 108-110], etc.
4 Ind. stat. p. 150, 848 ; Harta stat, major, plansa Bucecea, I : 50.000.
5 M. Costchescu cit. 1 p. 299, rndtil 8, p. 304, 405.
6 I. Bogdan, D. St. I p. 327-331.
7 Diet. geogr. al jud. Dorohoi p. 18 ; Ind. stat. p. 149, 452 ; Harta stat.
major, plansa Bucecea cit.
8 Sate cu acest nume avem in jud. BIfi, Gorj, Iai, Mehedinti,Putna,
Vlcea, Bac6u, Covurlui [Ind. stat. p. 41, 169, 200, 227, 283, 402, 26,33,123].
Pentru trecut cp. Berea, in 6908 (1400) August 4 [NI. Costchescu cit. 1 p.
40, rndul 12, p. 42, 43]; Beresti, in 6951 (1443) Noemvrie 29 [ibid. 2 p. 194,
rndul 12, p. 200, 312]; in 1461 Septemvrie 16 [I: Bogdan, D. St. 1 p. 51 ;
cp. ibid. p. 466] ; in 7005 (1497) Martie 15 [ibid. 2 p. 114; vezi mai jos] ; in
6967 (1459) Iunie 12 [ibid. 1 p. 31-33] ; acesta a fost in tinutut arligturii;
in 6977 (1469) Fevruarie 9 [ibid. 1 p. 134-135]. Pentru Berea, Berescul cp.
M. Costchescu cit. 2 p. 829.

www.digibuc.ro
168 1492

Am avea astfel urmatoarea spifit de neam, din veacul


al XV-lea1:
Ion Jumatate

1
Mndrea
Giurgiu $teful I

1 1 1

Marina Marusca (mritata cu Stibor) Fedco Marinca


1 1

i 1 1 1 i

Once Bogdan $teful Marina Silea Donea

Cariera lui Ion Jumatate i a fiilor sai, Giurgiu,


Mndrea, am vilzut-o in alt loc2. La cele spuse aici s se
adauge ch. Ion jumtate se mai intidnete in 6919 (1411) Ia-
nuarie 6', in 6923 (141), indiction 8, iulie 124. In acest do-
cument boerii Ion vornic de Suceava, Negru i Ion Jumtate
diiruiesc Mnstirii Bistritei sate. Satul de pe Craciiu, dgruit
de Ion Jumatate, este probabil : na KpaKogt na HArk Kr1E-
116111H, l'Ae EWAN N<Olpple MHFAHAik H AYEHHHM7 NtexcAS rtfi6n6tilk H
memAs .noynweio, din 7008 (1500) Martie 22'. El triiia deci
in 1415 Iulie 8. Giurgiu apare i in 6931 (1423) Septemvrie
4'. teful i fratele, Mndrea Jumatate, mai apar in 6945
(1437) Fevruarie 77, in 6947 (1439) Octomvrie .288, in 6950
(1442) Dechemvrie 16 : kia flatlet Ille$811A NCIr iNSTATEgHtla n(c)
spaTti Gro, msHAPH ur-kupikeKaro'. De ce Mndrea se numete
dela Teatina ?
Marura, ffica lui Steful junftitate, era mritatfft cu bo-
erul 5tibor, cum se vede din documentul din 6988 (1480)
Septemvrie 15: WT <aupsuncii>, Aotwa [mitt Ille4SSAA MSNISTAT6,
Oang Jumatate, cu uric dela Alexan-
n a na qiuuopa10.
dru cel Bun, a avut i satul de pe Brlad, din os de t rgul
Vasluiului, cu toate cuturile, unde au lost Balosinautii, cum
1 Spita din I. Bogdan, D. 5t. I p. 499, trebuie indreptata.
2 M. Costachescu cit. 1 p. 304-307; 2 p. 851, 846, 880, 859.
3 Cercetari ist. anul 8-91 (1932-1933) p. 195.
4 Ibid. p. 198.
5 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 172-174.
6 Pergament Arhiv. Stat., Bucuresti.
7 Cercetari ist. cit. p. 203.
8 Ibid. p. 206.
9 Ibid. p. 211.
10 I. Bogdan, D. $t. I p. 246; M. Costachescu cit. 2 p. 880 ; vezi mai
sus p. 31.

www.digibuc.ro
1492 169

se vede din documental Vasluiului, din 6999 (1491) Octom-


vrie 151. Aici apar i urmasii, anume $teful si Marina, fiii
Maruscai, nepoti lui Steful Jumatate, i neamurile lor . . . .
Bogdan2 i Oance, fiii Marinii, nepoti lui Giurge. Jumatate,
Marina, fata Mandril, i nepotii ei de frate, Si lea si Donea,
liii Fedorii.
Documentul este foarte inportant pentru vechimea aye-
zttrilor de pe Sineti i Ala, care erau i in veacul al XIV-lea,
pentru deslusirea neamuhii Jumatate.
46.

1492 Octomvrie 10.


..5tefan Voevod intarete Burei i surorii sale, Neaca, juma-
tate din satul Ceirna, pe Zeletin, cumpeirat dela Toader
Iuca i ai std. 5

7000 Oct. 10. Suret de pe uric sarbesc dela Domnul


-$tefan Vvd., talmacit de un Andreiu Talmaciu, capt. la
anul 1794 Fevr. 24, prin care intareste Burei i surorii lui,
Neacsii, jumatate sat, din Carna, de pi Mletin, parte din gios,
pe amandouii partile Mletinului. 10
Iar hotarul acei giumtati de sat, din Carna, sa fii duprt
hotarale vechi, pe unde au umblat din veci.
Aceasta parte au avut Burii cumparatura dela Toader
1uca i alte niamuri.
Dau documentul de mai sus ca cum se MI5, rezumat
la Arhiv: Stat., Iasi, divanul domnesc Tr. 289, op. 317, dos.
57 fila 55r., scrisorile Manastirii Rachitoasa, pentru mosia
Carna, in proces, la 1835, cu razesii de Oprisesti, pentru
inpresurarea mosiilor Rachitisul i Carna a manastirii. Ibid.
se aduce i rezumatul documentului din 7003 (1495) Ghenar
22 si ibid. fila 57r., tot acelas cu data 7003 Ghenar 33. Ibid.
rezumatul documentului dela Alexandra Yoevod, din 6960
(1452) Dechemvrie 214. Despre documentul din 7000 Oct. 10
1 I. Bogdan, D. St. I p. 480-481.
2 Ibid. gregit: Bile.
3 Dupa original in I. Bogdan, D. St. 2 P. 58-61.
4 M. Costkhescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 431-437.

www.digibuc.ro
170 1492

a fost vorba qi in M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2


p. 435.
Carna este sat, in comuna Burdusaci, judetulTecucil.L-am
intillnit 0 in 6960 (1452) Dechemvrie 21, cand era in sap&
nirea lui Trivr i a lui Toader, fiii lui Sandru dela Iucw.
E curios cal intr'un uric din 7003 (1495) Ianuarie 22
K I111-14 2.

se intareqte lui Tomep 10KA111 H 14/11'.1111-11111 61'0, *APKO ttflOA, R


C6C711/1 61'0, AWAKK H Auspoyama, Ck1HOK6 nwrpit IOIllhi, H rinemetunka
HK, 41101MIK(1, A0,1K4 CTell1H, H 11A6M611HK HK, FICA10, MINK MUM ASOIrCTH,
H KA6M6H14K0116 HK, AFIA(16HKA H &peal 61'0, 11V11 H TO4A,61:11t, Ck1HW5 6
HAKHHH, H TIAN; 11/16M6HHK MOI[pica KO1rM16, CMIAK nospoyunam, cycHm
(THOIrliORWM IltICASW4 l'AWSHHKil (Toader Iuca5 i nepotul &Au de
irate, Farco aprod, i surorile lui, Dolca i Wirura, fiii lui
Petru Iuca, i vara lor, Anura, fika Stanei, i vruI lor,
lui Oanii Muste, i Verii lor, Andreica qi fratii lui,
Ion i Toader, fiii Beta, i de asemenea vrul lor, Giurgiu
Vulpe, fiul Mruci, tuturor nepotilor lui Las1u globnicul)
pe lnga alte sate 0 Kplita3. Va fi lost o reintoarcere a sa-
tului la vechii stapani. Acestea vor fi lost neamurile lui
Toader Iuca, de care se vorbe0e in documentul din 1492.
Neamul acestuia, de altfel, este foarte numeros4. Satul este
striivechiu i dach a fost allai Las1u globuicul, sub Ale-
xandru cel Bun, era i in veacul al XIV-lea. hi are numele
dela o striiveche proprietaiii, Carna.
47.
1492.
Stefan Voevod pentru satul Nad4a, pe Tazleiu.
7000. stefan Vvd. Moldovei daruie0e i intare0e lui
5 Solomon Stanilti, lui Trebean qi lui Giurgiu satul Nadi0t,
pe Tazlu.
O traducere romaneasca din 1763 Iulie 22, donata de
Preotul I. Ionescu, Bacau, era la Acad. Rom., cum se vede
din Creterea colectiilor Acad Rom. 1907 p. 127, made e re-
zumat, rezumat pe care it reproduc i eu.
Ind. stat ID 360, 495.
2 M. Costkhescu cit. 2 p. 431, 432, rAndul 4, p. 434-435.
3 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 58-61.
4 M. Costilchescu cit. 2 p. 437.

www.digibuc.ro
1493 171

Este satul Nad4a, 'din judetul Cel mai vechiu


uric al satului este cel din 6932 (1424) Octomvrie 92 Este-
pomenit in documentul din 6969 (1461) SeptemvriC 16 i in
6999 (1491) Septemvrie 16, inpreung cu satele Bereti, pe
Bowteni, mai sus de Bereti, i Nitsoeti,.
deasupra Nadiei3. Satul i are numele dela un Ion Nadeu,
cum se vede dintiun document al satului din 7005 (1497)
Martie 84. Satul e de pe la inceputul veacului al XV-lea6.
48.
1493 Marfie 3.
Stefan Voevod intrege lui Dragor stolnicul satul Bumbu-
regi, la Tutova, la gura Studenekei, cumprat, drept 140
zloki ttrelti, dela Ilea i vara lui, Neaga, nepokii lui
Drgu Timiescul.
Cu mila Iui Dumnezeu, Noi, Stefan Voevod, Domn Tr
Moldovei, facem in0iintare prin aceasta carte a noastra tu-
furor, cari vor cauta spre dnsa sau vor auzi-o cetindu-se,
precum crt, inaintea noastr i inaintea tuturor boerilor no- to,
tri moldoveni, a venit sluga noastrit, Ilea i vara lui6, Neapa,
nepotii lui Drgu Timiescul, de bung. voia Mr, de nimene
siliti, nici asupriti, i au vndut7 a Mr dreapla ocin, din
dreptul Mr uric, din uricul bunicului Mr, Drrtgu Timirscul,
un sat la Tutova, la gura Studenetei, anume. Bumburetii, 15
l-au vndut7 slugii noastre, lui pane Dragoe stolnicul, drept
140 zloti trttreti.
Si s'a sculat pan Dragow stolnicul i a platit toti acei
140 de zloti trttreti, in mnele slugii noastre, Ilea i a verii2
lui, Neapa, inaintea noastra i inaintea boerilor notri. 20
1 Md. stat. p. 34, 663; Harta stat. major, plansa Buhusi, 1: 100.000.
2 0 fotografie n colectia mea ; M. Costchescu, Doc. Mold. in. St.
M. 1 p. 167-168; 2 P. 593, 956.
3 I. Bogdan, D. St. 1 p. 51, 466.
4 Suret din 7269 (1760) Dechemvrie 10, comimicat de d. C. V. Dimi-
triu, licentiat in litere, Bucuresti. Cp. si fladu Rosetli, Pamantul p. 178.
5 Pentru nume s. se cp. Nadas, in jud.Timis-Torontal, Nadds, in jud.
Arad, Cluj, Nadasa, in jud. Mures, Nades, in jud. Tarnava Mica, Nadis, in
jud. Salaj (Ind. stat. p. 377, 10, 114, 238, 354, 315, 6631.
6 Plemenita.
.7 La N. Iorga : dat.
8 La N. Iorga: dumisale.
9 La N. Iorga : fiicei.

www.digibuc.ro
172 1493

Si Noi vznd a lor bun voie i ocmealii si depling


plattt i Noi asijderea si dela Noi am dat si am intilrit slugii
noastre, lui pan Dragose stolnic, acel mai sus zis sat, la Tu-
tova, la gura Studenetei, anume Bumburestii, care fie
5 lui dela Noi uric si cu toate veniturile, lui si fiilor lui i ne-
potilor lui i stranepotilor lui si rastrnepotilor lui si la tot
neamul lui, care i se va alege mai de aproape,nestramutat
niciodatii, in veci.
Iar hotarul acelui mai sus scris sat sa-i fie din toate
io prtile pe vechiul hotar, pe unde a stat de veci.
La aceasta e credinta Domniei noastre, celui mai sus
scris, Noi Stefan Voevod, si credinta preaiubitilor fii ai Dorn-
niei mele, Alexandru si Bogdan-Vlad, si credinta boeritor
nostri, credinta panului1 Gangur Orheianul, credinta panului
is Boldor vornic, credinta panului Hrman, credinta panului
credinta. panului Musat Hotineanul, credinta panului
Micot si a panului Reates, prdilabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortoreanul, credinta panului Sandru dela
Cetatea Albg, credinta panului Dinga, credinta panului
20 Milau sptarul, credinta panului Isac visternicul, credinta
panului Ieremia postelnicul, credinta panului Moghil cea-
nicul, credinta panului <Ion> Frunte stolnicul, credinta pa-
nului Petridi comisul i credinta tuturor boerilor moldoveni
si mari si mici.
Iar dupii moartea. noastra, cine va fi Domn in Tara
noastr, din fiii nostri sau din neamul nostru, oricare va fi
sa-1 aleaga Dumnezeu Domn in Tara noastr a Moldovei,
acela sit nu strice a noastra danie si intritur, ci mai vr-
tos sa o ntriasc, pentru Noi am dat si am intrit,
pentru slujba lui si de vreme ce au cumprat pe ai lor
drepti bani.
Iar pentru mai mare trie i inputernicire a celor mai
sus scrise, am poruncit credinciosului nostru boer, Tutul
logoftul, sa scrie si sa lege si a noastr pecete ctr aceastii
35 carte a noastr.
A scris Toader gramatic, in anul 70012, luna lui Martie 3.
Pergamentul, perfect pastrat" cu pecetea asemenea
foarte bine pstratil la cele din urmk amiinunte
1 La N. Iorga : dumisale. Aici i totdeauna la marturia boerilor.
2 La N. Iorga grep.1 5. de fipar : 7101.

www.digibuc.ro
1493 175

ale pecetii" atrnat se king la d. N. Iorga, care a publicat


traducerea in Rev. Ist. 8 (1922) p. 81-82. Ibid. se spune
in reproducere fototipica", pe care nu o gsesc in revista._
Documentul se ail.' rezumat greit in Arhiv. Stat., Iasi, Ana-
tomic nr. 54 fila 46r. intre documentele aduse pentru mosia,
E vorba de proces intre M-rea Rchitoasa i casa
Mposatului boer Iordache Manul, clironomul rposatului
postelnic Ioan Jora, pentru mosiile Blnesti
Rezumatul de aici e gresit intruct se -spune in el M.' satul
Bumbrestii se intreste lui Dragos Timisascu, curnparat
dela nepotii lui Dragos Temisscu. L-am mentionat i in M._
Costachescu; Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 135. In Arhiv. Stat.
cit. se aduc documente ce vorbesc si de satele vecine,
Muesli, Tomesti
Este vorba de un sat Bumburesti, care azi nu mai este,
la gura Studinetului. Sau a disprut sau si-a schimbat nu-
mele. Era insa la gura Studinetului, la vrsarea in paraut
Tutova, pe acolo pe unde e satul Tomesti, in comuna Pe-
rieni, in udetul Tutova1. Alturi se afl i valea Blnes-
tilor, numele vechiului sat disparut2. Intre documentele din
Arhiv. Stat. Iasi cit., aduse in pricina cu documentul lui
Stefan Vodli, din 1493 Martie 3, se affii si allele, intr care
unul dela Bogdan Voevod, din 7018 (1510) Septemvrie 218
prin care se intareste lui Dragos vornicul satul BTnesti,
pe Iaura, unde a fost giude Balan, i alt sat la gaura Strm-
bei, pe Tutova, unde a fost giude Toadiir, si allele din 7068,
(1560) Martie 13, dela Alexandru Voevod, si din 7097 (1589)
hmie 74 La gura Stuclinetului este aratat satul Temesesti,
amandourt partile, udecii" intr'un uric din 6942 (1434) A-
prilie 245, in 6944 (1436) Dechemvrie 76, in 6947 (1439) Iulie 27,
in 6956 (1448) Septemvrie 228. In acesi de pe urmil se spune
1 Ind. stat. p. 324, 799; Harta slat. major, plansa Brladul, 1 : 100.000.
2 Harta stat. major, cit. Un sat Balnesti, in jud. Tutova, a fost Im
corn. Docani [F'runzescu, Dictionar topografic p. 21; Harta stat. major,
plansa &Had cit.], dar aceasta e departe.
3 Dup Arhiv. Stet., Bucuresti, Condica M-rei Rchitoasa IV/73 (109),
Iulian Marinescu, Bogdan III cel Orb, Bucuresti, 1910, p. 111, I-am adus
in M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 134-135. Ibid. i complectarea_
dupa Arhiv. Stat., Iasi, Anaforale nr. 54, fila 43v.
4 M. Costchescu cit. 2 P. 135.
5 Ibid. 1 p. 386, riindul 17, p. 389.
6 Ibid. 1 p. 498, rndul 7, p. 500.
7 Ibid. 2 p. 41, rndul 24, p. 45.
8 Ibid. 2 p. 362, rndul 3-4, p. 363, 253. .

www.digibuc.ro
174 1493

chiar PAE 61t1(A) Afissrs(w) TatN16(W), HA OlITTH6 CTSA61144 H


ski(n) CT4pkIH Tiame(m) neTpx, nogki(m) (unde a lost Drgu
Teame, la gura Studentei si unde a lost Mtrnul Teame
Petru, mai sus). Nu cumva satul Bumburestii, din 1493 Mar-
-tie 3, este satul Temesestii de mai inainte ? Oricum Drilgus
daca nu e acela cu Drgus Teames, este din
acela neam. Satul este foarte vechiu. Era si in veacul al
XIV-lea. Numele de Bumburesti si-1 va fi avnd dela un
Burnbur1. Praele Tutova si Studinetul snt pomenite din
vechime2. Diagos stolnicul nu e cunoscut in divanul lui
$tefan cel Mare. Nu cred c e totuna cu Drago vornicul,
acela cu Dragos Boul vornicul, boerul lui Stefan Vodii.
Un Drago stolnicul, in vremea lui Stefan cel Mare, mai este
pomenit inteun document din 7178 (1669) Septemvrie 264.
Aici si rirmasii lui. Dragos, vornicul lui Stefan cel Mare,
-apare in divan din 1479-1491. Si urmasii acestuia snt cu-
noscuti, din documente de mai trziu, din 7158 (1649) Oc-
tomvrie 14 i 7180 (1672) Aprilie 297. Urmasii lui Drago
stolnicul nu se potrivesc cu ai lui Drago vornicul, o dovada
eit snt persoane deosebite. Nu cumva ins Dragos stolnicul
e aceiasi persoanii cu Dragos vornicul, din documentul lui
Bogdan Voevod, din 7018 (1510) Septemvrie 21, adus in a-
ceiai pricinii ca si documentul din 1493 Martie 3 ? Acest
.

Dragos vornicul apare in divanul lui Bogdan Voevod. 11 in-


tlnim in 7016 (1508) Fevruarie 28, Fevruarie 16, Martif3 210,
Malik 2511, Dechenavrie 1512, in 6921 (1413) Martie 713 Duptt
aceasta dat nu-1 mai gsesc. M intreb dacii acest Drago
vornicul, din vremea lui Bogdan Voevod, nu .e totuna cu
1 Cp. Petrea Bumboth' in 6945 (1437) Octomvrie 5 M. Costkhescu
cit. 1 p. 533, rndul 16-17, p. 535].
2 M. Costchescu cit. 1 p. 500, 389; 2 p. 940, 934.
3 N. Iorga, in Rev. Ist 8 (1922) p. 85, crede c e unul i acelasi.
. 4 Iulian Tuducescu, in Amintire lui Ion Bianu, Bucuresti 1916 p. 163-164.
5 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 514; 1 p. 222, 464.
6 Ghib. Sur. 9 p. 142.
7 Ibid. p. 159-161 i Ghib. Sur. 22 p. 28-30.
8 Wick. Woronetz und Putna p. 189 ; Bochotin p. 67..
9 Ghib. Sur. 10 p. 9 si altul cu aceiasi da1 Arhiv. Slat, Bucuresti,
Episcopia de Husi, XLIX/1, 2, Lilian Marinescu, Bogdan III cel Orb, Bucu-
resti, 1910, p. 109; altul Uricarul 23 p. 166.
10 Ghib. Sur. 1 p. 67.
11 Arhiv. Stat., Bucuresti, M-rea Neanat XX/1; lulian Marinescu cit. p. 110.
12 Arhiv. Stat, Bucuresti, sectia istorichl; Iulian Marinescu, cit. p. 110-111.
13 Acad. Rom. Peceti 149 ; Iulian Marinescu cit p. 111-112..

www.digibuc.ro
1493 175

Dragos, pfirealabul de Neamt din divanuf lui Bogdan Voe-


vod, de dinainte de 1508, si care nu mai apare ca prciilab
de Neanif, de indatit ce in: divan apare Drago vornicul.
Acest Dragos, parcalab de Neanif, este cred totuna cu Dra-
go, pardilabul de Neamf, din divanul lui $tefan cel Mare,
ce apare din 7006 (1498) Septemvrie 241, panii la sfarsitul
domniei lni Stefan Vod. Poate c Dragos stolnicul e tot-
una cu Dragos prcalabul.
49.

Suceava. 1493 Martie 7.


Stefan Voevod intrete lui Negri lei 1 surorii lui, Mariei, fiii
lui Vedcea Bateirescul, satul Bateireti, la Ceirligeiturec,
din care jumeitate partea lor,iar, jumeitatea de ceitret bi- 5
cumparatet de Negrilei dela meituei-sa, Marura,
sora lui Vedcea, drept 60 zloti teiteireti. Ii mai inteirete
lui Negrilei seligea de pe Bahluet a lui Meicau Vlad
cu loc de moarei pe Bahluek, uncle a fost moara lui
cumpeirate, drept 70 zloli teiteireti, dela Anura i io
Marta, fetele lui Meidretjac. Uricul dela Alexandru cel
Bun al Bateiretilor s'a pierdut, ceEnd au venit Turcii la
Valea Albei:
MACT.1.10 BNIY610, Mk] CT64SAH K06K0,A,A, [-awls 36MAH AA0A-
AARCKOH, allAM6HHTO 1-1HHHAA HCCHM micTom Hamm Rzrkm, KTO HH 15
KK3OHT HMI 6P0 LIT81111 SCAWHIHT, W>K6 npMAotud npAA HAMH H npR,A
SCHMH HAWHMH MOA,A,AHCKHMH K0tall6 K6MIKHAill H MAMIMH mapsinica,
.C6CTpel HAK,111 HATIII6CKSA4, H Kfl4TAHH,1 6H, aartnmo, Cii RHII, H
OirCHMH CHOHMH WKOAHHMH M6MSHIMIIH H MAAOKAAH HAM, ANC6 flpH-
!Mae K6MIK06, 1/10 HMAA RASHA KATSII6CKSAA- WT A'kAA HAEIWPO, CTA- 20
par AA6NHAfia 1106KOAH, HA CRO6 WTHHHS, C6A0 HAHM'k R4TKI36111TH,
HA Kosmi<rs>T0-k, a TOTA HPIIKHA6 a WHH amisHAH, KOAH WIIHWAH
n'Spul,H, HA HAMS 36MM0, Fia 166AOM HOT011,H. HHO Aospo
IISHAHT6 H CK'k,AAT6ACTI30, a MH TAKOMA61:16 H WT RAC 6CMH HM AAAH
II noTzpAtimi TO6 C6A0, RaT7.pCtpH, a 6CT nonoanua C6110 MAPS11111,H, 25
il/ACT WT 11,111-I-OKK, A HOAOKHHA C6110 AA 6CT citSst HawemS, 116PIHIAOKH

1 I. Bogdan, D. St. 2 p. 126.


2 Ibid. 2 p. 241, 514.

www.digibuc.ro
176 1493

H C6CTPH 6r0, MON. AA 6CT HAA WT HAC 01friHK H CI KSCEM AOKO-


AOM H A*TeM IIK H OrlIStIATOM HK H Hp*WISNATOM HK H 11PAII1SATOM
HK H sacemS poAS HK, KTO C'k HeR6f16T HAIIKAIKKOH, H611001116110
HHKOAWK6, HA K*Kkl. 2A THMAH FMK OVTTAKWH MAIJSUIKA, C6CTflA
5 BAKLIHNA, no CKO6r0 Aospoio KOMI H FINKHAI H61101-1S/K6FI1, AHHIN3HCHAOKAHA
H 1100AA4A CK010 N/ACT WT Ceaa, WT Rerspetpn, NACT WT 11,IIKOHK, BliATA-
FIHO 1 cKoemS, HerpH4011H, 3A fi BAAT TATAPCKHK. H ocawu Cara HAW,
Her(1 11/10, H SAHAATH4 10H oycn HCHOM1A TOTH KKIW611HC4HNHK 1111H*3H,.
SAAT TATAOCKHK. H110 MH KHA*KWH MeNI6 HHMH A0g1o6 HK KO4H
10 H TOKMEMC H HOMING SMUTS, A MU T4KONIACP6 H WT MAC C4111 6114S-
MAN H HOTKIIKAHAH H TO6 11040KHH4 C640, WT E4TK16111H, N/ACT MA-
pSumlia, KAKO AA eCT estS WT WIC OVPHK H CI KKC6M AOKOAOM. H
TWK 6CMH 6MS A44H H 110THOKAN4H WHA C64HWEle, HA EAKASE11;k2 114
NM* C64H11146 MKKKS 1344A4 H CK MHCTOM WT M411114, HA gartSeu,-k,
15 rAe 61111 MAHN wo CMS [WOMAN TO6 C6/111 W46 ANSIIIKA
MAPTA, Ampepn nnmpssmaKoKn, 34 0 344T TATAPCKHK. TO6 RIC6 KM-
111611HC4HHO, AA 6CT 6MS WT HAC OVPHK H CI KKC6AA AOKOMM H A*-
T6M 61'0 H 011110LI4TOM 61'0 H 1Iptoyn8q4Tom 6r0 H npatiarkTom erG
H KIC6445 poAS 61'0, KTO c1 6MS H3K616T HAHKAHNIeli, nenopfteno-
20 nnKomme, HA B*K11.1. A icomap TOMS ce48 K4T5416111HM H TO6 C6411 WIC,.
AA eCT HO CTAflOMS KOWA, WT oycnx cTopon, IISAA 113 K*KA WNW-
HAIM. A HA TO 6CT 1rkpa nawero rCHAKA Klill11611HCAIIH4rO, MhI CT6-
21S411 KO6KOAH, H rkpa 1111*K83410646HHK CHOKH rCHAKAMH, AlleAAHMid
H norAanti KAMA, H Ktpa swap HA WHK, 13-kpa 114114 ASMH, 11-kpa 114H4
25 ralirSfla, rkpa 1111 HA 604AOPA AKOPHHKA, K-kpa mina Kps<mana>, trkpa
DANA 1.1161IsSAA, rkpa MINA 44SW4T4 KOTHHCKO<VO, K-kpa HAHA MHKOTS
H mina Ageina>, 1119KK<44RH WT n>-Kni>n,a, 131pa 114114 110f1T0p0K-
CKAPO, <rkpa 114114 WAHAPA HOKOIVAACK01'02 rkpa HAIM AHHPA, Irkfla
114114 KAKI-110y CHITAp*, rkpa HAIM HCAKA 1KHCT'kpHHKA, K1pa 114144
30 epeiviia HOCTEMIHKA, K-44 114114 MOrHAA NALWIHKA, K-kpa 114 NA *On-
TCW4 CTOMIIIKA, rkpa 114114 116741HK4 KOMHCA H K-kpa HICiAK wrap
144111HK MO4A4ICKHK K6AHKIIK H 41144HK. A no HA 1116M NSHKOT*, KTO
ROyA6T rcnAps H4W6H 36MtIH, WT A*T6H HAWHK H4H WT HA 11161'0
POO HMI 114K Emit, Koro 68 H3K6136T rcnApx RKITH 114W6H 36M4H
35 MOAAMICKOH, TOT KM eMS He 110p8WHal HAWer0 AAAHYA H HOTBOX)*
A611T/A, AMI KM ems OrpgpmH4 H OrKrk11H4, 34 FISNI6 6CMH 6MS MAR
H IIOTI4KAH4H, 34 ere) npaeSto caSmst; H 34 LIJO WH COSH KSIIHil HA

1 In copia d-lui Ghib.: ceCTpHtivititi.


2 Cteva rnduri rupte cu totul. Le-am complectat dupil alte docu
mente din acest limp, scrise tot de Toader gramaticul.

www.digibuc.ro
1493 177

CRON 110mi:in> H LICTTh IMAM. A Hd KOAWE6 Rp*HOCT H 11001fTKIIIM-


AKHTE TOMS KICEMS KklINKHHCAHHOMS, KeAtAH ECMH HALHEMS trkp-
lionIS ntSnanS, TRSTSAS 101'04seTti, HHCATH H HAWS H6LIAT HIMIK1CHTH
KCEMS AHCTS HAWKINS. HHCAA TOAAEO IVAMATHK, O cvoiwk, KATO 5Zi
MAOT. 5.

Traducere.. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tgrii. Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
a noastrg tuturor, cari vor call& la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, ea au venit inaintea noastra si inaintea tuturor
boerilor nostri mOldoveni mari i raid Marusca, sora lui
Vlcea Batgrescul, i cu nepotul ei de frate, Negrila, fiul lui
Valcea, i cu toti megiesii Mr de prin prejur i ni s'au
luit, ca privilegiul cel mare, ce l-a avut Vlcea Batgrescul
dela bunul nostru, dela btrnul Alexandru Voevod, pe ocina
Mr, satul anume Batgrestii, la Carligaturg, acest privilegiu
ei l-au pierdut, &And au venit Turcii asupra Tgrii noastre,
la Valea Albg.
De aceia, Noi vaznd buna stire i mgrturie i Noi a-
semenea si dela Noi le-am _dat i le-am intaiit acest sat, Ba-
tarestii, sa fie jumiitate de sat Maruscai, partea de catra
bisericg, iar jumgtate de sat sg fie slugii noastre, lui Negri%
surorii lui, Mariei, sg le fie Mr dela Noi uric si cu tot
venitul i copiilor br i nepotilor lor i strgnepotilor lor
rgstrgnepotilor lor i intregului neam al lor, cine li se va
alege mai aproape, nestricat, niciodata, in veci.
Si intru aceasta iari sculndu-se Marusca, sora lui
Vlcea, de a ei bung voie si de nimeni nesilitg. i nici asu-
prita i a vndut a ei dreaptg parte de sat, din Batgresti,
partea de ctra bisericg, nepotului sgu de frate, lui Negrilg,
drept 60 zloti tataresti. $i sculndu-se sluga noastr,Negrila,
i-a platit ei fofi deplin, acesti mai sus scrisi bani, 60 de zloti
fatresti.
De aceia Noi vaznd intre dfinsii buna lor voie i Mc-
meal i depling platg. i Noi asemenea si dela 1\16i i-am dat
i-am intarit i aceast jumatate de sat, din Batresti, par-
tea Maruscgi, ca s-i fie lui dela Noi uric i cu tot venitul.
$i asemenea i-am dat i i-am intarit acea seliste, pe
Bahluet, anume selistea lui Macau Vlad i cu loc de moarii,
pe Bahluet, unde a fost moara lui Onicicg, ce i-au vndut
12
www.digibuc.ro
178 1493

aceasta seliste Anusca si Marta, liicele lui Madrajac, drept


70 zloti tataresti.
Aceasta toata mai sus scrisa fie lui dela Noi uric
cu tot venitul i copiilor lui i nepotilor lui i stranepo-
tilor lui i rastranepotilor lui i intregului neam al lui, cine
i se va alege mai aproape, nestricat niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat, al Batarestilor, i acestei seliti sit;
fie dupa vechile hotare, din toate partile, pe made din veac
au umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai
Domniei mele, Alexandru si Bogdan Vlad, i credinta bo-
erilor nostri, credinta panului Duma, credinta panului Gan-
gur, credinta panului Boldor vornic, credinta panului Har-
man, credinta panului teful, credinta panului Musat dela
Hotin, credinta panului Micota si a panului Reates, pare&
labi de Neamt, credinta panului Ciortorovschi, <credinta pa-
nului $andru dela Cetatea Nona, credinta panului Dinga,
credinta panului Clanau spatar, credinta panului Isac vis-
ternicul, credinta panului Ieremia postelnic, credinta panului
Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta
panului Petrica comis i credinta tuturor boerilor nostri
moldoveni mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi Domn Tara noastre,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi ori pe
cine Dumnezeu va alege sa fie Domn Tarii noastre Moldo-
vei, acesta sa nu-i strice dania i intaritura noastra, ci sa-i
intariasca i inputerniciasca, pentru ca i-am dat i i-am in-
tarit, pentru a lui dreapta slujba i pentru cumparat
pentru ai si drepti> i curati bani.
Iar pentru mai mare tarie si inputernicire a acestei
toate mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru ju-
pan, Tautul logoratul, sa scrie sa atarne pecetea noastra
catra aceasta carte a noastrii.
A scris Toader gramatic, in Suceava, In anul 7001
Martie 7.

Pergament rupt in doua, cu pecetea pierduta, dela care


se pastreaza snurul rosu, era in 1916 in proprietatea lui C.
Ciohodariu, inginer in Iasi. Pe verso se citeste : f noTwax-
www.digibuc.ro
1493 179

AEHTE WHA c-k pSicH H1HC421sTEH (intetritura aceia s'a clat in


annele Ilisaftci). A fost cunoscut i lui I. Bogdan, care in
D. *t. 2 P. 17-18 II d. in traducere-rezumat, din cauzit
-era foarte deteriorat. De pe original l-a copiat i publicat
Ghib. in revista Teodor Codrescu (Iasi) 1 (1916) p. 81-84,
dupit care loc II dau i eu.
Este vorba de un fost sat din trupul Sinestilor, din ju-
detul Iai1. In trupul satului Sinesti s'au contopit urmiitoa-
rele 6 sate vechi: Oniscanii, Sinef ii, Podobitii,
Stornestii i Plesestii2. Bilarestii erau pe locul satului Crucea
de azi3. In documentele vechi e arritat ca mrginindn-se cu
Ploscurestii, Lunganii, eptecenii, Onicicanii (acestia erau pe
locul Stornestilor de azi), pftriiul Batirestilor, a Podobitilor
si la Bahluetl. Cara vechiul sat Britilresti, asa cum era sub
Alexandru cel Bun, s'a adrtugat, prin cumprirare, o parte
dintr'un alt vechiu sat, Critstestii, ce venia peste Bahluet,
lngrt Mridriijitstii de azi5. Aceasta se vede dintr'un uric din
-6998 (1490) Martie 17, dela stefan cel Mare, prin care Negrila
Batirescul cumprirri, drept 87 zloti ttreti, HOAOEHH4 C HA
KOSAHrITSOH, 114 thwk rAg RNA Kinirrk, RHIIHrkS1 HACT, HIJOTHg HA-
H4poT"NacH6, WT 110TWK TAIIKWK rofrk (jumiltate de sat, la Chi.-
anume unde a lost arstea, partea de sus despre
apus inpotriva Narotiasei, dela praul Tancului in sus),

1 Diet. geogr. al kid. Iai p. 205 ; Ind. stat. p. 199, 760 ; Harta stat.
major, plansa Podul Iloaei, 1 : 50.000.
2 M. Costchescu, Snestii, Oniscanii ete., in Buletinul Ion Neculce,
fasc. 4 (1924) p. 1-45.
3 Harta stat. major, cit.
4 M. Costachescu, Snestii cit. p. 32-33.
5 Harta stat. major, plansele Podul Iloaei i Belcesti, 1 : 50.000 ; M.
Costchescu. Satele Balfati, Codresti, in Buletinul Ion Neculce, Iai fasc. 7
0929) p. 43, 56, 57, 85-89, 95.
6 Naroteasa este sofia lui Narot, stpana Lunganilor vecini, in aceast
vreme [Ind, stat. p. 199 ; Harta stat. major, plansa Podul Iloaei citd. Narot,
soful, l-a stiipnit in vremea lui Alexandru eel Bun si satul s'a numit in Te-
chime Nrotesti. Aceasta se vede dintr'un document dela Iancul Voevod, din
7088 (1580) Martie 9, prin care Ditrasco si sora lui, Magda, copiii lui Luca
ceasnic, nepofii Stancg, strnepofii Armeanciii, fiica lui Narot, vnd lui
Grecea, drept 74 zloti ttresti, din a treia parte a sesea parte MO W(T)
HYOOTElpH H w(T) Mf(11)AH(H)l4H V 110/10(CT) 1.110(C) TE-
111(p) HMEHlfE(T) AV(H)VAHN . . . H H(C)HPHIIHATE HA. 1lOTI1118(HOAEHYE
LIJOihna(A) ofrkA-km impo(T), w('r) rrapa(r) dr1011(11,pa BOE-
go(A) (satul din Nrotesti si din Jerdinti, in finutul Crligturii, care acum
se numesc Lunganii . . . si din privilegiu de infiritur, ce a avut strbunul
Narot, dela btrnul Alexandru Voevod) [Fotografie in colecfiunea meal.

www.digibuc.ro
180 1493

dela Mnil i fratele sau,. Danul, i surorile Mr, Zoica


Nastea, fiii lui Iurie Davidescul, din uricul A<U4 HX MRHAA>
KONtliett 1. Satul Bataresti este pomenit intiun uric dela Petru
Voevod, din 7054 (1546) Iunie 23, prin care se intareste lui
Danciul i surorior, Niagsa, Anura i Stanca, fiii lui Negrilk.
rudeniei lor (veri), Mihail i Cozma, fiii Mariei, toti nepoti
ai lui Valcea, ocina i mo0a din ispisocul de niarturie, ce
au avut parintii. Mr, Negrila i Maria, dela parintele Dom-
nului, Stefan Voda, jumatate de sat, in Carligiitura, anume
gatarestii din bisiirica" i silistea pe Bahluet, anume Macau.
Vlada, cu loc de moara, pe Bahluet, unde a lost moara Oni-
cicai, seliste cumparadi de Negrila dela Autism si Marta,
fetele lui Madriljac2. Si in multe documente altele3. Este
steavechiu. Era si in veacul al XIV-lea. Ii are numele dela.
un Batr, Batori, un roman cu nume unguresc, ce va fi venit
odatii cu desclictorii4. Selistea lui Macau Vlad era pe
Bahluet, langa Madrkesti. Cumpiirata dela Madriijac, Macau
Vlad o va fi stiipanit pe la inceputul veacului al XV-lea
sau mai inainte. Mtidrajac, ale carui fete valid selistea_
de mai sus, este intemeietorul satului Madrkesti sau Mii.-
daresti din coMuna Lungani, judetul Iasi6 i a satului
1 I. Bogdan, D. St. 1 p. 431-433. Pentru complectarea David" comis,
care a trait sub Alexandru cel Bun, cp. M. Costchescu, Satele Billfafi, Co-
dresti cit. p. 85-86; Radu Rosetti, Pmntul p. 176; M. Costchescu, Doc.
Mold. in. St. M. 2 P. 261-262.
2 Originalul era la Arhiv. Stat., Bucuresti, Mitropolia Moldovei; In
Arhiv. Stat, 1ai Condica Mitropoliei Moldovei, 1818, 2, fila 557, cu data
gresitii 7084 Iunie 23; M. Costchescu, Snestii, Oniscanii cit. p. 28 ; Ghib.
bur. 22 p. 95-96.
3 Arhiv. Stat., Bucuresti, Mitropolia Moldovei cit.; Arhiv. Stat., Iasi,
Condica Mitropoliei Moldovei cit. fila 557-575; M. Costchescu, Snestii cit.
p. 28-33.
4 Cp. pe Bratul Viteazul, stpnul in vremea lui Alexandru eel Bun,
in satele apropiate Frteni si Goesti [I. Bogdan, D. $t. 1 p.444-446; M. Cos-
tchescu, Satul Goesti, in Buletinul Ion Neculce, Iai, fasc. 3 (1923) p. 31-46;
M. Costchescu Doc. Mold. in. St M. 2 p. 8311 si Mdrjesti, de lng6 Ini-
fresti. Alt sat Batresti, pela Tecuciu, ponienit in 7137 (1629) Aprilie 13
[Ghib. Sur. 2 p. 257].
5 Cp. satul Mci, in jud. Arges, i Mcu, in iud. Cluj [Ind. stat. p.
24, 111, 638]. Intr'un uric din 7005 (1497) Martie 14 se spune c Micul Ma-
&du cumpAra, drept 70 de zlofi tt6resti, jumtate din satul Climneti, pe
Putna I. Bogdan, D. St 2 p. 108-1101. Un Ion Macau, trAitor in vremea lui
Petru Voevod, i urmasii sai snt pomenifi in 7138 (1630) Mai 10, avnd
parte in satul Bogdnesti, din jud. Baal]. [Ghib. Sur. 2 p. 128-129 ; Ghib.
bur. 8 P. 350]. Un Maau a stpnit in mosia Cioinejii, dela finutul Covur-
luiului [Uricarul 10 p. 140]. .

6 Diet geogr. al jud. Iasi p. 150 ; Ind. stat. p. 199; Harta stit major,
plangt Podul lloaei cit.

www.digibuc.ro
1493 181

Miidrajac sau Mtidarjac, din comuna Popetil. Este pomenit


-i inteun document din 7007 (1499) Noemvrie 17 : un sat pe
Sirca, anume Strilviceani, din gios de Mdrajaca2. Aici,
pe Bahluet, fusese i moara lui Onicic. Acesta este Onicico,
intemeietorul satului Onicani, din Carligiitura, sat fost in
locul StorneOilor de azi, pomenit in 6935 (1427) Octomvrie
153. Nepotul lui, Giurgiu Palme, fiul lui Ilia, cum vedem
din uricul din_ 7009 (1501) Dechemvrie 14 : 8Horck
WT KlmuirerSpH, vinde SOHICA k,aa ero WHIltiKH WT
H He IIPHHHATAI . . . WT A*Atl 11,1111EPO, WT MEAAHAPA HOEROAkl,
fAHO CIAO /14 Kdp/IHrilTOIrplot HA Utirk WNW-HUHN, IIOAAH CHHEWH, lui
-tefan Vod, care mai cumpr i Sinetii i le diiruiete
Mnstrii Putnal. In luitarnica de aici a satelor Sineti
Onicani, despre Goe0i, se vorbete de drumul ce se sco-
boar din WHH<LI>K013010 KIPIEp010 (Chicera lui
Foarte interesantii arglarea c uricul lui Vlcea Bii-
-trescul dela Alexandru cel Bun fusese pierdut, and veni-
sera Turcii la Valea Alba.
50.
1493.
,tefan Voevod pentru moia
7001. *fan Vodii pentru Anura i sora ei, Neaca,
leteie lui Manoil, ce -squid moie la MAnileti, in hotar cu 5
Dumetii, lui Grigore Saviiscul, cu 270 zloti
Dau documentul de mai sus in rezumat ava cum se
-art la. N. Iorga, Stud. i Doc. 11 p. 73.
Nu pot identifica satele Muiletii i Dumetii. Poate
s fi fost dincolo de Prut, unde gasim satul Manoileti in
comuna Cetireni, judetul altul in comuna Manoile0i,
din judetul Liipuna5. O selite.Manuileti a lost i dincoace
1 Ibid. Cp. M. Costchescu, Satele Bltati, Codresti, in Buletinul Ion
Neculce, Iai, fasc. 7 (1929) p. 55-95.
2 Suretul al meu. Publicat in Buletinul Ion Neculce, Iasi, fasc. 6
41927) p. 204.
3 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 199-201.
4 I. Bogdan, D. St. 2 p. 182-189; M.Costchescu, Siietii, OniKanii cit.
5 Ind, stat. p. 42, 218, 636; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei, p. 140 :
_Manuilesti ; Harta Basarabiei, de Nour. Cel din jud. Lpupa este wzat in
valea Botnei.

www.digibuc.ro
182 1493

de Prut, pomenitti. Mire satele lui Ivan Porcu, intr'un uric-


din 6956 (1448) Iu lie 271. Alt sat Manoileti, in sus de Bacilli,
e dat de Alexandru cel Bun Mfingstirii Bistrita, ca schimb,
pomenit intr'un uric din 7007 (1499) Noemvrie 26 : MILE Rd-
KOK4 . . . MAHONAEW 2, i in 7008 (1500) Martie 22 : !titling RAKORA
. . MANSNAELHH B. Acesta de pe urma nu poate fi satul din
documentul din 1493,. el fiind piinA la 1500 al Maniistirei
Bistrita. Un alt sat, pe Prut, Ciulinetii, ce au descillecat
pe hotarul unde au fost Manoil", e pomenit in 7008 (1500)
Martie 30, dania Miinttstirei Pobrata de Alexandru cel Bun 4.
Satul ii are numele dela un ManoilV. Un vechiu Mang-
erbescul a sfiipanit dincolo de Prut HMO C64H11116 Olf KOT-
H6K ANKKOH,Th HA FOTOKRTH H 6A HS HACNKS NA HAVk lip dal c non-k-
it:1Am, cum se vede dintr'un uric din 6991 (1483) August 17,
cnd urmaii si vnd aceastil selite i prisach lui Thutul
logoftitul8. Nu pot identifica nici Dumetii, in hotar cu
Un sat Dumeni, dincold de Prut, este in comuna
Viiratec, judetul BAAL in apropiere de Prut7. Un sat Dumeti, .

in judetul Iltpupa, pe Bcovt, este pomenit inteun uric


din 6928 (1420) Aprilie 258. Acesta este dttruit de Alexandru
Ilipuneanu, in 7067 (1559) Aprilie, Mnstirii Clipriana9. Ii
are numele dela un striivechiu Mime).

1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 342, rndul 21, p. 348.


2 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 162, 166.
3 Ibid 2 p. 171-174.
4 I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 177-178 ; M. Costchescu, cit. 1 p. 280, rdn-
dul 6, p. 283.
5 Cp. M. Costchescu cit. 2 p. 857-858.
6 I. Bogdan, D. 5t. 1 p. 269-271.
7 Ind. stat. p. 45, 558 ; Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p.91 ; Harta
Basarabiei de Nour.
8 M. Costchescu cit. 1 p. 135, rndul 15, p. 139.
9 Stefan Gr. Berechet, Mnstirea apriana, Chisinu, 1928, p. 14 :
Awkiffa.
10 Sate cu acest nume avem in jud. Dorohoi, Hotin, Hunedoara, Iasi,
Vaslui [Ind. stat. p. 148, 178, 188, 198, 398, 558-559]. Pentru trecut cp. docu-
mentul din 6970 1462) Octomvrie 8, pentru satele din Vaslui [I. Bogdan. D.
$t. 1 p. 65-66 ; M. Costchescn cit. 1 p. 5281; altul pe Dobrovdt, tot la Vas-
lui, cu uric dela Alexandru cel Bun, pomenit in 7007 (1499) Noemvrie 26
[I. Bogdan, D. St. 2 p. 162, 163: Aortuipil r, 6111Mt AA,A,01f/1; cp. selistea
lui Duma, in 6956 (1448) Iulie 15 [M. Costchescu, cit. 2 p. 324, rndul 16,
p. 3411 ; satul pe Dobrotvor, unde este popa Duma, in 6960 (1452) Dechem-
vrie 21 [ibid. 2 p. 432, rndul 4-5, p. 435] etc. Cp. pentru Duma ibid. 2
p. 841-842.

www.digibuc.ro
1494-1496 183

51.
1494-1496 Ianuarie 18.
,5tefan Voevod intetrete lui Toader Lazea satul Reidetii, in
fundul Covurluiului Sec, cumpeirat dela Fedca, nepoata
lui Dien4 spatarul. 5

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn Thrii


Moldovei. Cum au venit inaintea noastr si a lor nostri mol-
dovenesti boeri a mari si a mici sluga noastra < i
Fedca, fiicele lui Stoica Dieni, nepoatele lui Dienis sputa-
rul>, de a lor bunt', voie, de nimeni nevoiti, nici asupriti 10

au vndut a sa dreapth ocina, dintru a sa dreapth <ocina


mostenire, satul Radestii, in fundul Covurluiului Sac, 1-au
vndut lui Toader Lazin, drept . . . > zlofi tiithresti. $i s'au
sculat sluga noastrii, Toader Lazin, si au platit tot deplin a-
cesti de mai sus scrisi bani . . . rudenii Fetchi, fiicele lui 15

Stoica Dienisa, nepotilor lui Dienisa spatariul, inaintea noas-


tr i inaintea a lor nostri <moldovenesti boeri>.
<De aceia i Noi vlizand a lor dreapth cumphrtura
dela Noi> am dat si am intrit slugii noastre, Toader Lazinu,
aceasta de mai inainte zish <cumparatur, satul anume 20
destii, la fundul Covurluiului Ric> ca sa-i fie
nepotilor lui i inpr stietilor lui si la tot neamul lui, care i
se vor alege lui mai de aproape, nestrmutat, niciodinioar
in veci.
<Iar hotarul acestui sat srt fie din toate partile, duph 25
vechiul hotar, pe unde din veac au> umblat.
Iar la aceasta este credinta Domniei noastre acelui de
mai sus scris, Stefan Voevod, i credinta a prea iubitilor fii
credint a b oeriului Steful, credinta boeriului Musat,
credinta boeriului Toa de r, p Arch] abu l de Hotin cre- 30
dinta boeriului Eremia postelnicul
Iar dupa a noastra viath cine va fi Domn phmntului
nostru, din fiii nostri sau din neamul nostru sau pe care
Dumnezeu va alege pentru a lui dreapth slubit
pentruc deoshbit 1-au cumphrat pe ai si drepti bani. 35
al nostru logofht s. scrie i a noas-
trh pecete sa-i spnzure chtrii aceasth carte a noastr.
Ghenar 18.

www.digibuc.ro
184 1494-1496

Si s'au talmiicit de pe shrbie pe moldovenie pe chi s'au


putut cunoate slovele, fiindc . era pe multe locuri lips mull,
de mine, Gheorghie Radovici, dascal dela Biserica gospod,
1815 Maiu 29.

Dau documentul de mai sus, cu unele complectari


cute de mine, dupii Iacov Antonovici, Documente Brltidene
4 p. 11-13. Data e circa 1494-1496 Ianuarie 18. Toader, pr-
clabu! de Hotin, se inealnete din 1493 Octomvrie 261. Mar-
turia din document cu ,fiii Domnului presupune c erau
Alexandru i Bogdan Vlad. Alexandru a murit 'Msg. in 1496
Iulie 26, inteo Marti. Complectarile din document le-am
filcut dupa documentul dela Petru Voevod, din 7054 (1546)
Mai 133.
Este vorba de satul Radeti, din comuna Radeti, ju-
detul Tutova, aezat la obria Will Covurluiului Sec4 i nu
cel din comuna Puntieni, acelai tide-V. Este pomenit i in-
tr'un alt document dela Stefan Voevod, din 7003 (1495) Ia-
.nuarie 126 i in 7054 (1546) Mai 13, de care a lost vorba
mai sus. Satul ii are numele dela un Radii'. Era i in vea-
cul al XIV-lea.
NeaMul lui Dieni spAtarul este cunoscut. Dieni spa-
tarul apare Mat din 6942 (1434) Aprilie 248 i pn in 6955
(1447) Ianuarie 148. Fiul su, Stoica, i fiica acestuia, Fedca,
le intfilnesc in 7015 (1507) Martie 2210 i in 7035 (1527) Mar-

1 I. Bogdan, D. $1. 2 p. 29.


2 I. Bogdan, Cronice inedite p. 44, 76, planse p. XII-XIII; data din
Cronica dela Putna : 1496 Iunie 26 [I. Bogdan, Vechile cronice mold. 147,
2661 i cea de 1496 Iulie 25, Joi, din cea mai veche cronica moldoveneascii,
scris in romneste [Letopisetul Trii Moldovei piing la Aron Vod, ed. C.
Giurescu, Bucuresti, 191h p. 69-70] e gresit ; in Letopisetul lui Azarie data
e Iulie 26 [I. Bogdan, Letopisetul lui .Azarie, in Anal. Acad. Rom. seria 2,
tom. 31 (1909) sect. ist. p. 94]. Iulie 26 in 1496 a cazut Marti [Dr. Szentp-
tery Imre. Oklevltani Naptr p. 811.
3 Iacov Antonovici, Documente Btidene 4 p. 25-27.
4 Ind. stat. p. 392 ; Harta stat. major, plansa Tecuci, 1 : 100.000 ;Diet.
geogr. al jud. Covurlui p.'138.
5 Ind. stat. p. 391.
6 Iacov Antonovici cit. 4 p. 13-15.
7 Sate cu acest nume snt in jud. Alba, Arad, Arges, Muscel, Olt
[Ind, stat. p. 3, 13, 15, 244, 262, 723]. Cp. Rdeni, Radliuti. [M. Costchescu,
Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 928], asemenea Radu [ibid. 2 p. 8721.
8 M. Costchescu cit. 1 p. 383, rndul 22.
9 Ibid. 2 p. 273, rndul 32, p. 838-839.
10 Ghib. Isp. 11 p. 47.

www.digibuc.ro
'1494 185

-tie 91. Pentru Toader Lazea (in original va li lost Toa-


Aeps, AA31-1111), numit in 7054 (1546) Mai 13, Toader Laziiscu2
se cp. boerul Lazea Pitic3, Lazea sptar, Lazea4.
52.

1494 Fevruarie 25.


tefan Voevod pentru satul Berceyti, numit i Ostmti.
7002 Fevruarie 25. Ispisoc dela Domnul stefan Vvd. pe
sat intreg Bercetii i s'au numit i Ostartii.
Acest prea scurt regest de document II dau dupg Arhiv.
Stat., lai, Analorale nr. 7 fila 149v. E adus document
pentru selitea Berceti, in pricina cu razeii de moia Srbii
Filosolii, ce acum se numesc Ciocrleti. Ibid se spune
-ca selitea e a M-rei Brnova i e lnei satul lui Mo4ii Fi-
losolul. Se aduce i un document din 1818 Ianuarie 15, in
'care selitea Bercetii se area dispre praul Moica, pori-
clit atunce i Rtura i clispre praul Caulasca".
Numirea veche a satului se vede crt e OsMeti. Intr'un
uric- dela $telan .Voevod, din 7026 (1518) Iulie 24, se Mai-
rete lui Gdea stpiinirea peste a treia parte din satul Os-
tartii de pe Rebricea, cumparata dela Toma, Hut Marenei5.
Este vorba de un sat, ce a lost pe valea Rahovei,lnga
Ciocrleti, lnga praul Ratura i Cifiuiasca6. Numele Os-
taeti vi-1 are dela un Osta, sau in legtura cu lupta de
pe aici cu Turcii, din 1475v. Berce$ti i-1 are dela un pro-
prietar de mai trziu, Bercea8.

1 Acad. Rom. fotografii, pachet 2 nr. 16.


2 Iacov Antonovici cit.
3 M. Costchescu cit. 2 p. 856; I. Bogdan, D. St. 2 p. 526.
4 M. Costchescu cit. 2 p. 856.
5 Acad. Rom. Peceji 21.
6 Harta stat major, plansa Iasi, 1 : 100.000. Ibid. gresit:
Cneasca, in lee de Cuesti i CAueasca.
7 Casi Rzboenii de pe Valea AlbA, in legtur cu lupta dia 1476.
8 Cp. Berceni, in Lid. Ilfov i Prahova, Bercesti, in jud. Buzu i Gorj
stat. p. 210, 274, 71, 169, 451].

www.digibuc.ro
186 1495'

53.

1494 Martie 2.
.5tefan Voevod pentru satul Zernegi.
Ispisoc de itioie Zerneti, din let 7002 martie 2, dela
riiposatul Domn, Stefan Voevod, prin care stt dovidete e.
au cumpttrat-o cu 30 zlofi fatileati, feciorii Barbului Burcei,
Andrica, Petre i Costin".
Acest regest scurt e pomenit in spita de neam a mo-
iei Cotul Paicul, din finutul Chigheciului, alcittuitil la 1759.
Mai 4 zile, spiffi care se afltt la Arhiv. Stat, Chiinu, i a
lost publicat de L. T. Boga, Doc. Basarabene, 4 (1929) p. 12.
Este vorba de satul airneti, de dincolo de Prut i a-
proape de el, din judeful Cahull. Allituri e i satul Paicu2.
Este un sat striivechiu, ce-i are num-.tle clela un Tarn63.
Pentru Burcea s se cp. Burcic, Burciuc, Burciul comis4.
54.
Vaslui. 1495 Ianuarie 12.
Stefan Voevod cleiruiege lui Foca, Berehoiu i Banta un loc
de pustie, la fundul Covurluiului cu apei, intre Reidegi
5 . i Voineti. Se arat hotarele.
Suret dela Stefan Voevod, insamnare de unde i panii
unde.
Insemni:im cu aceastil carte a noastrii, cine va vedea
sau o va auzi citind-o, iatit aceti adevArati slugile noastre,
to Foca i Berehoiu i Bantti, slugi nou'it drepte i credincioase,
drept aceea, vazand i Noi a lor dreapta slujb i cu cre-
stat. p. 86, 845 ; Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 232 ; Harta
Basarabiei de Nour.
2 Ind. stat p. 85, 681 ; Harta Basarabiei cit.
3 Cp. setistea lui Zara. din 6923 (1415) Aprilie 14 [M. Costchescu,
Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 119, rndul 8, p. 1211, in 6951 (1443) Noemvrie
29 [ibid. 2 P. 187, rndul 22, P. 193, 194] si in 7007 (1499) Noemvrie 15 [I.
Bogdan, D. St. 2 p. 142-143]. Cp. sate Zrnesti, in jud. Arges, Brasov, Buittu,
Covurlui, Vlcea [Ind. Mat. p. 17, 66, 78, 124, 402, 845].
4 M. Costchescu cit. 2 p. 832.

www.digibuc.ro
1495 187

dinta i Noi ne-am milostivit spre dansii i deosabit cu a


noastra mila am dat i le-am infarit Mr dela Noi, din pa-
mantul nostru al Moldovei, un loc de pustie, la fundul Co-
vurluiului cu apa, 'Mire Radesti i intre Voinesti, ca sa-si
bled' lorusi silisti de sat, care scrie mai sus, ca am dat lor 5-
&la Noi uric si cu tot venitul, Mr si ficiorilor lor i nepo-
tilor lor i cine sa va trage dintransii si a tot neamului lor,
cine sa <va> alege mai aproape, neclatit i nemiscat, in veci.
hotaruf acelui loc de pustie este din varf al piscului
Surail si merge in sus pe culme piscului prin dumbrava
da printr'un lac, ce este in margine codrului, si tot in sus
culme pin codru i da piste alt lac, ce este in codru, si tot
in sus, 'Ana in culme Jaravatului, unde se disparte tinutul
Covurluiului de tinutul Tutovei, si de acolo purcede spre
rasarit, tot prin codru, culmea dealului, de unde se pravale 15
apa i da printeo poenita si tot spre rasarit, cam la deal,
piing in culmea dealului i deacolo purcede spre amiazazi,
pe culmea dealului in gios, prin codru i esa in margine
codrului, in dreptul unei valcele, si tot in gios, pin valce
pin clumbrava, ODA in dreptul poenei Porcului2, in margi-
ne din gios, in valea Banesai are hotar, i de acole drept
la apus prin poiana, unde sant i niste chisteli si tot spre
apus peste doua vai, pana in varful piscului Surai1.
Aceasta a fost a credinciosului Domnului nostru celui
mai sus scris, tefan Voevod, si a credinciosi si pre iubiti 25
fiii domnii sale, Alexandra si Bogdan stapanitori, si a cre-
dinciosilor boerilor nostri si a credincios dumnealui Duma3
parcalab, a credincios dumnealui Boldul4 vornicu, <credinta
dumnealui Harma.n, credinta dumnealui telul, credinta dum-
nealui Musat>, credinta dumnealui Toader, parcalab de Ho- 3
tin, credinta dumnealui <Micota> dela Neamt, <credinta
dumnealui Ciortorovschi>, credinta dumnealui <Sandru>, par-
calab de Cetatea Noua, credinta dumnealui Clanau3 spatar,
<credinta dumnealui Isac visternic> i credinta dumnealui
Irimia postelnic i credinta dumnealui Movila paharnic si 35-

I In ceopia Ghib.: Surgi.


2 In cepia Ghib.: Porcului, In suretul lacov Antonovici: Purcariului.
3 In suret: Duda.
4 In cepia Ghib.: Boldor.
5 In suret : Canangu.

www.digibuc.ro
188 1495

credinta dumnealui Fruntes stolnic <si credinta dumnealui Pe-


trica comis> cum si toti boerii nostri s'au scris cei mari.
Viizand a noastrii indreptiiturii a piimntului Moldovei,
si de ficiorii nostri, cine st va alegi Domn a stiipani
5 manful nostru a Moldovei, sit fie lor neclintit a noastrii da-
nie i intaritura, ce am intiirit si am intemeiat pentru tre-
cutii intgririlor dela Noi, pentru dreaptii slujba lor.
Iar ce mai mari tarii si Intritur scrii mai sus si ma-
rile credinciosul nostru, dumnealui Thutul logofful, i scrii
10 si a noaste pecete spnzuratii ctr aceasfii carte a noastrrt.
Matei uricariul, Vasluiu, 7003 Ghenar 12.
Adeverit de vornicii de poartii, Spiridon Berte i Costin
Ghenghe, la 1836 April 25, care spun cit' e vorba de mosia
Rosie.

Dau documentul de mai sus dupil un suret, publicat


in lacov Antonovici, Documente BArrdene 4 p. 15-16. Aici
se spune c e vorba de mosia Rosia. O cpie de pe o veche
traducere, dela preotul Stefan Bogatu, se afrii la Ghib. Sur.
ms 47, in care se spune c e vorba de satul Beresti. Intre
aceste dou variante e pufin deosebire. Unele le-am ariltat
niai sus. In cel din Ghib. data e 7007 Ghenarie 12, ciind nu
putea figura ca martur Alexandru, fiul Dommilui, mort In
1496 Iulie 261. Complectiirile din lista divanului le-am dat
4110, uricul cu aceiasi dafti, 7003 (1495) Ianuarie 122. Cum
se vede din textul suretului, traduditorul nu era un prea
bun cunoscrttor de slavoneste.
Mosia Rosia este in comuna Joriisti, din judetul Covur-
1ui3. Aici snt Rdefii, despre care a lost trotba in docu-
mentul din 1494-1496 Ianuarie 18k, i au lost i Voinestii,
din care a 'Tunas numele unei mosii i paduri, in comuna
Beresti5. La riisiirit de Rlidesti este valea Suraia, nu departe
este dealul JeraviituP, iar la miazrt-zi apus de Beresti g-

I Vezi mai sus p. 184.


2 I. Bogdan, D. t. 2 P. 48-49.
3 Dict. geogr. al jud. Covurlui p. 141. Ibid. p. 141-142, padurea, valea
dealul Rosia. Valea apartine teritorului Berestilor. Harta slat major, plan-
ele Tecuci i Beresti, Oancea, 1 : 100.000.
4 Vezi mai sus p. 183-185.
5 Diet. geogr. al jud, Covurhii p. 167.
6 Harta stat. major, plansa Tecuci cit.

www.digibuc.ro
1495 189

sesc dealul i valea Porcului1, dealul i valea Bneasa2. Satul


Voinesti este stravechiu. hi are nuMele dela un Voinea3.
Jaraviitul este pomenit din vechi vremuri4.
55.

Vaslui. 1495 Ianuarie 24.


&efan Voevod inteirelte inparleala ce i-o fac intre clanii
urmaii lui Cananau i Negrila, in satele dela Alexan-
dru cel Bun, anume Todirenii, unde a fost Iacu Mihu, 5
Liudetii, Barzatii, toate pe Barlad, Zahorna, pe Nistru,
i unde a fost Zlatariul vateimanul i Horoditea, unde
a fost laza vatamanul 1
Suret de pi ispisocu vechi srbesc dela Stefan Voevod,
Domn Tfirii Moldoviei, scris de Sendrea Ctirii, In Vaslui, 10.
la let 7003 ghenari 24, care ispisoc find rupt In patru bu-
stersu, prerum s. vedi, diabe s'au putut alegi acesti
cuvinte, cari mai gios snt scrisL
Instiintare lacem prin aciastii carte a noastra tuturor,
cui vor &Auta asupra ei, sau vor auzi cetindu-sa, pentru
ciast adiviirata Magda, haft Mihului, fecioru lui Cananov,
fratile dumisali Negrila, i credinciosul d-lui Costea,
fratele dumisali a lui Toader a pisariului nostru, ficioru . .
. . . nepoti a lui Ditigusan, ficiorul nepotul Negri-
rudile lor, loan si surorile lui feciorul <Pan- 20.
tei si> Vlain5, asidirea Fedca 6 i sora ei Marica <si Ghinda>,
toti nepotii lui Sima Rugin. <si Done, fiica> Nastasiei, ne-
poata Marinei, di, de nimeni neslifi, nici asupriti, ci de a
lor buna voe si-au Inprfit intre dnsii dinaintea noastrii
dinaintea tuturor boerilor nostri a -mari i mici satul de slu-
ire de la mosul Domnii meli, <Alexandru> Voevod, anume
1 Dict. geogr. al jud. Covurlui p. 135-136; Harta stat.. major, pimp
Bereti-Oancea cit.
2 Diet. geogr. cit. p. 19-21 ; Harta stat. major, plana Bereti-Oancea cit.
3 Vezi mai sus p. 40-43.
4 Cp. M. Cosaichescu, Doc. Mold. in. *t. M. 2 P. 913-914: PravAtul
Jeravilt,
. 5 In suret: Ianc4an.
6 In suret: Fedcu.
7 In suret: lui.
www.digibuc.ro
190 1495

Todirenii 1, pi Bar lad, unde au lost Iacus Mihu,


satu Liudestii, pe Bar lad, si Brztii5, pe Bar-
lad, si pe Nestru, in gura Thharnei, satu anume Zilharna
satul , unde au lost Zlatariul vfitiimanul,
satul Horodistea , in gura , unde au
lost Jaza
Deci i Noi viizand a lor de bunii voe nprli, ce
si-au nprtit ei intre dansii, de bunii, voe, Noi asiiderea
dela Noi le-am dat i le-am intgrit lor mai susgle numite
-"o sate i satu
Si spre aceasta este credinta Domnii meli de mai sus
numit, Noi Stefan Voevod, i credinta tuturor boerilor nos-
tri a Moldovii a mari i mici.
Si spre mai mare fetrie i intariturrt tuturor acelor de
15 mai sus scrisa, am poroncit credinciosului boeriului nostru,
dumnealui Titutu logolgt, st" scrie i pecetea noastril s o
legi &Merl' aciastii adivAratii carte a noastrii.
Din hmM sarbeascii s'au ftilmiicit di Costantin Diiac
pitar, in Esi 1809 iuni 25.
S'au scos intoemai de pi thlmileire, gubernschi reghis-
trator Feodor Zatic.
Giudiciitoriea politiceasc5. a Oblastii Basarabiei.
Pentrucii copiia aciasta scoasii depe talmacirea in limba
moldoveneasch a ispisocului sarbesc dila Stefan Voevod
dup6 posleduire, allandu-sa intocmai cu aceias, s'au 'Mere-
dintat di eatrrt aciastii giudiatorie cu isclitura unui cilen
presildstvii i punirea pecetii imparatesti.
In Chisiniiu anul 1824 luna Mart 24 zile.
Sovetnic Pavia Wiciirescu
(L. P.) Secretari Barbu
Suretul de mai sus se ail.. in o Condicii de documente
a familiei Rosca, fila 73, la Arhiv. Stat., Chisiatu. A lost
publicat de L. T. Boga, Doc. Basarabene, 4 (1929) fila 13-14,
de unde Il iau i eu, complectand unele locuri, date in suret
ca lips, dupit alte mice cunoscute.
Satele se pot identifica. Todirenii sant Todirestii din
1 Lips cteva cuvinte.
2 In suret : Brezstii, sigur o gresal de citire.
www.digibuc.ro
1495 191

comuna cu acelasi nume, lost in comuna Negresti, udetul


Vaslui, asezat pe Brlad1. Satul era si pe vremea lui Ale-
xandru cel Bun si sigur i in veacul al XIV-lea. Aici fusese
de demult tare hells Mihu, poate ca vtman. In 7011 (1503)
August 8, Toader logorkul (acelasi cu pisariul) d fratelui
popii Luca, si surorii sale, Stanca, i nepoatei sale, Sal-
lei, fata Elenei, satul de cumpiiriiturtt, MIinetii2, pe apa
Brladului, primind in schimb prile acestora din satele
Toderesti i Iurcovtii, pe apa Barladului3. Ii are numele
dela un Toader, altul deck Toader pisarul i logoratul4.
Liudestii snt Ludestii, in sus de Brzesti, tot pe apa Bfir-
ladului5. Satul era poate i in -Veacul al XIV-lea. Ii are nu-
mele dela MOAH6, liude, liuzi ? In acest caz locul este foarte
inportant, pentru istoricul propriefii vechi6. Mai os ceva
snt i BrAstii, pe Brlad, in acelasi ludet Vaslui7. Sa-
tul era poate i in veacul al XIV-lea. Ii are numele dela
un Brzea. Printr'un uric din 7035 (1527) Martie 15, dela
Petra Voevod, C11,0,d, ,i,wqic AOHHHA, Kuorca HACTHHA H impea648,
mom usual-1H rraparo, dt schimb lui Ion Bamd vornic ocina
sa, din al siiu drept uric, dela piirintele Domnului, stefan
VCIevod91 Ceil0 ut SOSALIA* HA am* sosseipm, rA6 BIsJ 60831A10.
Tot pe Btalad erau i Ircovitk, adic Iurcovtii, din docu-
mentul din 7011 (1503) August 8, adus mai sus. Poate erau
rang Todiresti. Era cred i in veacul al XIV-lea. Ii are nu-
mele dela un Ztiharna este un sat Zahorna, care a
1 Ind. stat. p. 399, 799 ; Diet. geogr. al ad. Vaslui p. 192; Harta stat.
major, plansa Vaslui, 1 : 100.000.
2 Diet. geogr. al iud. Vaslui p. 112, 90; Harta stat. major, plansa
Baal', 1 : 100.000.
3 I. Bogdan, D. $t. 2 P. 219-221.
4 Pentru satele cu acest nume vezi mai sus p. 127-130. Cp. M. Cos-
tchescu. Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 938-939.
5 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 21, 110-111 ; Ibid. si un pru Ludeasca ;
Harta stat. major, plansa Vaslui cit.
6 Sate cu acest nume avem in jud. Dmbovita, Hunedoara [Ind. stat.
p. 133, 189, 6301 ; o movie in ad. Teleorman [Frtmzescu, Dictionar topografic
p. 2711.
7 Ind. slat. p. 398, 448 ; Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 20-21; Harta
stat. major, plansa Vaslui cit.
8 Nastea era fiica Mrinei. Cp. uricul din 7003 (1495) Fevruarie 3
[I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 70-73].
9 Probabil documentul de mai sus, din 1495 Ianuarie 24.
10 Ghib. Sur. I p. 119-124. Sate cu acest nume avem in jud. Bihor,
Muscel, Vlcea [lnd, stat. p. 51, 242, 403, 448]. Cp. Brzeta, Brzota, Brzo-
testi [M. Costchescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 891; I. Bogdan, D. 5t. 2,
p. 547].
11 Cp. Ioreani, Iurcani, Iurcufi, Iurceni, Iurcesti, Iurcouti, Iurcovti

www.digibuc.ro
192 1495

fost la gura Mitil cu acela nume, baIt formatil la gum-


Botnei, la varsarea in Nistru. Balta Zagorna este pomenitil
Inca din 6937 (1429) August 311. Numele este strilvechiu, din
vremea Slavilor. Satul unde a fost Zlatariul vtman nu-1
pot identifica. Numele totusi se intalneste uneori. Intr'un uric
din 6931 (1423) Septemvrie 4, dela Alexandru Voevod, se
vorbeste despre snrrapeim nowknk12. Asemenea in 6945 (1437).
Iulie 6 : undi au lost aiitariu13, in 6946 (1438) Iunie 64 etc.6
Horodistea va fi Bind until din satele cu acest nume, de
peste Prut, din judetele BIi, Lpuna, Orhei, Soroca6, mai
degrab decat de clincoace de Prut, din judetele Dorohoi
Iasi7. India pentru satele Gorodite, din judetul Orhei, de
pe Nistru, penti;u c aceste sant in apropiere de Rezina i.
Cinisauti, fot ale acestui neam, artitate in uricul din 7003
(1495) Fevruarie 58 Gorodistea de aici este pomenitil in 6974
(1466) August 16 Acesta a avut uric dela Alexandru cel Bun
i a lost al lui Mihail Misici. In documentul din 1495 Ia-
nuarie 24 se aratil c. aici a lost candva Iaza viitilmanuL
Numele Gorodiste, Horodite este vechiu tare".
Neamul lui Negrea, Negril, Negru este cunoscut". Din
documentul de mai sus apare ca el avea un Irate, Cananii.u._
Satele acestui neam, din piirtile Vasluiului, erau multe.
Din cele cunoscute : Negrestii, Alexetii, Barzetii, Liu-
destii, Iurcovtii, Todirestii, Crastoii, Bilcarii, Curtetii, aceste
trei din urmil, pomenite in 6999 (1491) Octomvrie 1512. S.
nu uitm apoi satele : unde a fost curtea lui Duma Negru,
-Grecii lui Duma Negru, Munceii, unde a lost cetatea lui
Duma Negru, din 6970 (1462) Octomvrie 813.
[M. Costchescu, Doc. Mcad. cit. 2 p. 912-913, 196 ; Ind. stat. p. 100, 220,
6161 ; pentru Iurc, Iurg, lured cp. M. Costchescu cit. 2 p. 853.
1 M. Costchescu; cit 1 p. 285-286 ; cp. ibid. 2 p. 944 ; ibid. i Zago-
reni, Zahoreni, Zahorna.
2 Pergament la Arhiv. Stat., Bucureti.
3 M. Costachescu, cit. 1 p. 523, rndul 6.
4 Ibid. 2 p. 21, rndul 9, p. 23.
5 Cp. Zllittiroaia, ibid. 2 p. 399, 504. Cp. Vlad Zathrescul in 6959
(1451) Iulie 10 [ibid. 2 p. 399, rndul 1].
6 Ind. stat. p. 45, 215, 269, 338, 606; Arbore, Dicf. geogr. al Basara-
biei p. 116-117 ; Harta Basarabiei de Nour.
7 Ind. stat. p. 146, 189, 606.
8 I. Bogdan, D. $t 2 p. 70-73. Vezi mai jos.
9 I. Bogdan, D. $t. 1 1). 107-109.
10 Cp. pentru trecut M. Costchescu cit. 2 p. 909, 911.
11 M. Costchescu, cit. 2 p. 864-865; .1 p. 334-336.
12 I. Bogdan, D. St. 1 p. 477.
13 Ibid. 1 p. 64-66 ; M. Costchescu cit. 1 p. 518, 528.
www.digibuc.ro
.6f7T 61

6T7T aFronaAaj c
uvf4s, poaaoA Wairnul 'Dunp.gpaa
aolyaa JapvoLL i t ?nlnpfoun '1o1 -am QJDoom"
Qpi.g 'pruvalapaN injus 'papoa apun y 7sof 'uDia) ad 5

`vgp.gy pzu sof ap 'Iafpuip,L 'lan2duino jdaap 00I golz.


'9aapm D'ap- ?godau in Ddod. awuafoloos Ddoci!k
%gulag

'oi91Hts raw HrspH.La `viosHos SI1Y110.1 HVW99


011.1.3VW -VA1W

'H0N39I7lit 0.1.H119W17H9 WHHHh WIMH WHI111111 Wnixam, 'WV89 0.1.9 11117H Of


.1.1111USH HVII 0.19 '1.11111111170.110
Hmen nu-KA-N.1A Vieth] HWPF1 H
HhJ10.1.h
VIAJU HWM1117H HWININ3MPYVA1W 9111!109 HWININHV9H H. 11WINIVPW 17.1.110V3

NMPH sishos H P11.1.393 '0.19 NI1HVY.19C/Y 9N0NSHA0 1711011 -0V0N3


'9.1.VH942 H 11.0.1404IY NUM `493. N11911/H31/11 Ii P11114119W9V11 '0.19 Md.1.811
H 1711.1.390 '0.19 '17111110147 9NONSHI10 VLIOLI '171111W011711Y OH XII -0Y
H0c19 `H17014 N1WPINHH HH99N110119H V 'HHC7110V11311C/IMII H HVI7Y0011 010E3

01091711U `110HHILLN1 AAA 0J9093 0.1P9171111 H 0.117WOXHI1 '479111/)10 0HY9 'OVW


PH '9.1.1155.1H9C PH I-WH `Hlrh9Yo'd 9`itJ 9171`19
NI-W*91h 99MHOU -N1W2.1.

'17179111
17.1. H1717Y0c/LI N1W17.1110173 NWHIT11711 SVOLLNIU H A0.1.1769 40.19 `CRUM'
H 111W90 'XH 'HIIHVYJSCJV H NIWONHH9W91711 'XH 110c/9Y170.1. H NC/170911H OZ

H 1111031HA0 111 SVIIIIJ911 `S1704.V9V9W g P 11 `CLAWS 'X1'19017.1.17.1. 11


-3110
ernsr,L 11111PH '14,1.140V3 MVOLL411 H surds '0.19 "111.1.911 H 17(/.1.393 111
NH1117S.1%/Y H 9110NHH9W9V11 'XH IHJ9V1701.1. NI/17099H H mho 'XII
H

sivHdJHH Nv.koHINHVHAv Pd. H1711.1.P1711179 93110 '17HVOH3H N.LO.L -H119111199


HPIHH173 `1191-HHLI d 11.1.17Vg `XPIN3C/P.L17.1. Ito ININFId I.SSVJ 'hOW9ff117H AOHA11 SE.
H 11C/X091 '11HIIVSSJSrlY-'0.19 NIWO961)1110HJI0 1711011 `171VH94P0V030 H
ggf109
honio-Lhodst HmI 'Ao 110113 ti10119.1.1711M1 H NIWWIHH9W9V11 'XH J1011.L'All
H 111/.093 '0.19 1711011 `nduwo.irdY
J1011 '11111A0141 NIWNINONSHAO HMI-IVY/du
H Vwd1.1 .111/17111111711 11WPIN31117WA1W '9I1P109 OHH NW 3mj.YH 9949W
11WHH X14 410(190Y 11V011 H 949W90.1. H 01.k0HVOU `Jicurvurs V NW -NCONV.I. O

9C/9Y H .1.(41 '10PH 19W39 H17PY H HPHYSOLLOU N1W17.1110V3 NWHITIPH


.TIOVOLL H .110.L17d9 '0.19 '116.1.911 H HILL39 '11HHVNIJMN H -HH9W9VH
"1WA19 01H hodH`drod. H Nd1709911 11
11909HA0 111 74VIII/J9H 'SV.11011V9Y9W
90.L 90HH9h9C1V01 `0V90 orh J.J9 PH 'HIVN1.1119C *WHIM 'HArhHlo'd 9Y.1
.111`19 NH1491h H oih .1.39 911411H011 '701/91T1SWY.L 091:711 70Y .1.39 WH .1.01 55
JIM sINM/110 H S3 W9n9 *W11Y0Xelt liVV 17`4" .149 WH 90J. OV93 PH -9h
'11.1.317h 171W9 .1.317h .1.h1 oJoa. ovw tod .09 Nnvp.i.kov3 NWHITIPH
NIVOLLNIU H .1101.47c19 '0J9 '14.1.911
H Hd.oHa 'XH 'HHHmisdit r vrigdY
ET

www.digibuc.ro
194 1495

tIACT "wpm Ci1 Aa eeT TO4,4,6(301r CAA/04101r, A TpETAA LIACT TOMK


CEAA AA err 1111104(1K CAM04101r, 4 ,16THphTAA 11ACT Torom mid Aa
6CT OHKKI III, /16113HAK M6A61111101fAS CAMOMO1r, u H AtT6416 HI(
H 01:110rIATWM HK H nfrkoMilenvan Hx. H riwkipSATivm EIK H micemor
5 poA8 Hx, KTO et HA/ H366p6Th 11411KAHMTH, Henoliotrummo FIHKOMI,K6,
HA Kt Kkl. a XOTAp TOMS KkIWEEIHCA111104401: CMS AA ECT, WT OlrCHK CTOOWHH,
110 cTapoNtS x-oT4pt3, KSAA H3 !AKA WHIHKAAH. <4 HA TO 6CT K-kpa HAW61.0
rellAKA> KKI111611HCAIIHAVO, MK1 eTe*1114 liO6K0A11, H K1p4 np-kssamo-
RA6HKIK CHKK reAgaimo, aneNHA<pa H KOrA4114 IMAM, H> g-kpa 60-
10 mph. 14411111K, 11<t114 114114 ASMA 1141:1K4/1464, 13>tp4 NAHA BOAA01rp4 pop-
HHKA, 11-kpA NAHA KAMAN/1, Wk134 NAHA tp*Ma, 111pA 11AHA MSWATA,
<rkpa NAHA TO4A6PA, HOKKKAA>K4 KOTH<HCKOPO, Ktp4 NAHA 4/11KOTI
116M611,K01'0, Ktp4 NAHA i1OpT0p0KCK01"0, K>tf1,1 NAHA 111411Apt1 <um-
rpaAcKoro, 111p4 RANA Kmoikor c>rnsTap-k, irkpa NAHA <11CAKA HNC-

15 T6pHHKA, Ktpil RANA> 1110X1144 LIALLINHKA, Ktpil 114114 zkaSnmula <min-


H HKA, irkpa [MIA 116T1314K4 KOMHCA> H K1p4 KKC'kX" ROWE <114111H)C
4104A4KCKMKK 116AHKKIK H MAAkIK. N 110 114WHA1 ;KHKOTt>, KTO RSA6T
l'CAOK 1141116H 36MAH, WT AtT6H H4111HK HMI WT 11411161'0 p0AS HAH
<114K somicoro 61 H366(16T PC110641 KKITH 114>111611 36MAH MWAAAK-
20 CKOH, TOTh KM 6418 116110138WH4II HALINWO A441116 H NOTSOMKA6111.4,
AIM MU NM <0713(353AHA H OVICAHHA>, 34118,1<6 6CMK1 HM AAAH H NOT-
K OKAHAH, 34 410 WHEI CORN KS11HAH 34 CEOH npaiffH 11HHt3H. 4 114 60A-
WOVIO KptflOCT H noTgptogAenl'e TOMOy KSCEMOtr BMW611HCAH110MS Ke-
ALM 6CMM 1141116418 WSHAHS, TISTS11011H noro*wroy, 11HC4TH H /1411101f
25 116,14TK IlpHIACHTH K ceNtoy /MCI'S Hammy. 11HC4ll tHaHAPS KOKNIE,
OV Men, RATO 5f MCIAA *eapSali r, .

Traducere. Cu Mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tarii Moldovei, cunoscut facem i cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dansa sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit inaintea noastra i inaintea boerilor
moldoveni mari i mici sluga noastra, Ion Buz i sora lui,
Dragalina, nepotii lui popa Scolofendie, i alt Ion, fiul lui
Vasilie, i nepotii lui, Patru Galt i sora lui, Musa, nepotii
lui popa Dragomir, de a lor bunt'. voie, de nimeni nesiliti
nici neasupriti, si au vandut a lor dreapta ocina, din al
lor drept i adevarat uric, un sat, pe jigalie, anume Dodestii,
unde a lost Stefan, mai jos de Tamasel, i l-au vandut slu-
gilor noastre, lui Patiul i fratelui lui, Petrea, i surorii lor,
galina, i verilor lor, Toader i Nicoar, i unchiului lor,
Negrila Medeleanul, drept 100 zloti tataresti.
www.digibuc.ro
1495 195

$i sculandu-se slugile noastre, Patiul i fratele sau, Petru,


sora Mr, Dragalina, i verii Mr, Toader i Nechita, 0. un-
chiul Mr, Negri la Medeleanul, i au platit totul deplin, aceti
mai sus scrii bani, 100 zloti tatareti, in manele slugii noas-
lui Ion Buztt, i surorii sale, Dragalinei, nepotilor lui
popa Scolofendie, i altui Ion, fiul lui Vasilie, i verilor Mr,
Patru Galt i surorii sale, Muei, nepotilor lui popa Drago-
mir, inaintea noastr i inaintea boerilor notri moldoveni.
De aceia, Noi vazand intre dan0i a lor bunk voie i
focmea1 i plata deplina i Noi asemenea i. dela Noi am
.dat 0 am intarit slugilor noastre, lui Patiul i. fratelui sau,
Petru, i surorii Mr, Dragalinei, i verilor Mr, Toader i Ne-
.coara, i unchiului lor, Negrila Medeleanul, acest mai ina-
inte numit sat, ce este pe Jigalia, anume Dodetii, unde a
fost Stefan, 0. care este mai jos de Tamael, ca sa fie lor
-dela Noi uric 0 cu tot venitul. Dar sa le fie acest sat in
patru parti, o parte din acest sat sa fie slugilor noastre, lui
Patiul i fratelui sau, Petrea, i surorii Mr, Dragalina, iar
.alta parte tot din acest sat sa fie lui Toader singur, iar a
treia parte tot din acest sat sa fie lui Nicoara singur, iar a
patra parte tot din acest sat sa fie unchiului Mr, lui Negrila
MedeleanW, singur, lor i copiilor kr i nepotilor Mr 0 stra-
nepotilor kr 0 rastranepotilor Mr 0 intregului neam al Mr,
-due li se va alege mai aproape, nestricat, niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui mai sus scris sat sa fie, din toate
partile, dupa vechiul hotar, pe unde din veac a umblat.
$i la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i. credinta preaiubitilor fii ai
Domniei mele, Alexandru 0 Bogdan Vlad, i credinta boe-
rilor notri, credinta panului Duma parcalabul, credinta pa-
nului Boldur vornicul, credinta panului Harman, credinta pa-
nului $teful, credinta panului Muat, credinta panului Toader,
parcalab dela Hotin, credinta panului Micota de Neamt, cre-
clinta panului Ciortorovschi,credinta panului $andru dela Ce-
tatea Nou, credinta panului Clanau spatarul, credinta panului
Isac visternicul, credinta panului Mohila ceanicul, credinta
panului Frunte stolnicul, credinta panului Petric comisul
credinta futuror boerilor notri moldoveni mari i mici.
Iar dupa -viata noastra, cine va li Domn Trii noastre,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iarai ori pe cine

www.digibuc.ro
196 1495

Dumnezeu va alege srt fie cit Domn Tril noastre Moldovei,.


acesta srt nu-i strice dania noasfr i inftiritura, ci sit' le In-
triasc i inputerniciasca, pentruch le-am dat i intarit,.
pentru crt ei i-au cumprtrat drept ai si drepti bard.
Iar pentru mai mare tiirie i inputernicire a acestei toat&
mai sus scrise, am poruncit jupanului nostru, Diutul logo-
fetul, s scrie i pecetea noastial srt o atarne ditrZt aceastii
carte a noastrii.
A scris Sandru Carje, in Iai, in anul 7003 luna Fe-
vruarie 3.
A lost publicat dupii original, frtrii sift spuie unde se OM,.
de Ghib. Sur. 9 p. 184-187. Aici shut cateva greeli de tipar
fagt de 6:pia din Ghit. Sur. ms 17 fila 321, duprt care Il
dau eu. Un regest, filcut de dascalul Evloghie, cu data
7003 Fevruarie 3, dar ea oarecare greeli, e publicat, duprt
cpia din Glib. Sur. ms 16 fila 619, in Ghib. Sur. 18 p. 163-
164. I.Jn rezumat cu totul necomplect, cu data 7003 Fevruarie-
3, se alla la Arhiv. Stat. Iai, Condica K nr. 380, fila 130.
O cepie duprt o alt cpie de pe traducere se OM tot la
Arhiv. Stat., Iai, Tr. 704, op. 4, 786, dos. 25, fila 120, eu data
6983 Martie 11, care a lost publicatrt in I. Bogdan, D. St. 1
p. 196-199. Cp. ibid. 2 p. 498. In traducerea aceasta sant, pe
langit data, i alte greeli, intre allele i ca uricul ar fi scris
de Ion Timotin". Dacrt documentul e unul i acelai, e de
neinteles cum s'a citit data 6983 in loc de 7003 i Ion Ti-
mo tin in loc de .Sandru Carje.
Este vorba de satul Dodeti, din comuna Brtseti, ju-
detul Racial. hi are numele dela un Dod, Dode, Dodu, cum
e eel pomenit in prtrtile Huilor, in circa 1415'. Aici fusese
dedemult Stefan'. In sus de Dodeti sant TAmihenii4, in
legtur cu Dimitelul, din 1495 Fevruarie 3. hi are numele
dela un ca nume de Orrin 0 sat, este i azi6.
1 Ind. stat. p. 160, 551; Diet. geogr. al lid. Flciu p. 51 ; Harta stat.
major, plansa Flciu, 1: 100.000.
2 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 121, rndul 20-21, p.
125426. Un alt sat Dodesti, pe Crasna, e pomenit in 6946 (1438) Mai 17
[ibid. 2 P. 20, rndul 8, P. 21].
3 M. Costchescu cit., 1 p. 379 ; 2 p. 316, 318, 552, 572.
4 Ind, stat. p. 161, 790 ; Diet. geogr. al jud. Flciu p.198; Harta stat.
major, plansa Flciu cit.
5 Sate cu numele Tmseni, Tmsesti snt multe .[Ind. slat. p. 790];
cp. M. Costchescu cit. 2 p. 937.
6 Diet. geogr. al jud. Flciu p. 124-125.
www.digibuc.ro
1495 197

Vanzatorii, nepotii popii Scololendie i Dragomir, din


1495 Fevruarie 3, a doua zi, 4 Fevruarie, valid i satul lor
-de pe Ia Ian, La salce, cum se vede din uricul din 7003 (149)
Fevruarie 41 Acest neam vinde, Iii 7003 (149) Ianuarie 16,
satul de pe Zeletin, Gheietii, intre Negoane i Colunoi2.
Numele lui Negri la Medeleanul ne amintete de satele
Medeleni3.

57.

Iai. 1495 Fevruarie 5.


Stefan Voevod intarete lui Toader pisarul satul dela Nistru,
Rizina, unde a fost Alexa yateiman, cumparat dela Donea,
stranepoata boerului Negrea; drep.t 70 zloli tataregi. A- 5
semenea satul, tot pe Nistru, Sinaeuti, cumprat, drept
80 zloki tteireti, dela nepokii lui Sima Rugira.
t MA(C)Tu10 Merl*, Mk' CT64sA(H) KO6Ko(A)4, r(c)n(A)pit 36MAH
MO(A)AAKCKOH, 311AMEHHTO (1111411(M) H CCH(M) AHCTW(M) HAIBH(M) KS-
KTO HAW KISpH(T) HAH LITOIrt1H 61'0 ScAkiinn(T), nKe npThAe 10
flpiiN(A) HAMH H npia(A) OIrCHMH HAWHMK1 Mw(A)AAKCKHMlil KOIO06 H6-
AHKHMH H MAMIMH AOH*, AWL1KA HACTHHA, ornSita MApHHA, no 010611
mum ROAH, HHKHMII 1I61101101pK6HA A HifilpHCHAORAHA, H Hp 0,A,AAA
CK010 npariovo w(T)mincir, w(T) olo6ro(N) npaKaro SpEncal CAno Ceaw,
HA AHHCTirk, HA OlfCT16 pH3HH*, HA HM* MAO pliSHHA, l'A6 RH(A) A- 15
IteaA RAT AMAHK, 410 C* flpHKOAHAO TO6 C6110 S 6H tIA(CT), w(T) WV-
HHHH Hp*,A,*,A,A 6H, HAHA H61'011, TA ElflOAAAA TO6 C6AW C1106MOrKlk
HA6M6HHKOlf, CAOIrS* HAW6M01r, K*OHOMOIr HAHOlf TOAA6pOlr, HHCAp6KH
H AW6A101r, BA 6 Blu(r) TATAPCKH(x). OI Ttv(m) TaKtv(m) npInAoina
11p1A(A) HAMH H flpia(A) OIrCHMH HAWHMk1 MW(A)AAKCKHMH 601ape zisnAKA 20
H C6CTOH 6H, MlpHHA H l'HHAA, AOLIKH MKAHHHHH, H HA6M6HHRA H(C),
TOVA0pA, AWL1KA CHMA pOlpfaipS, H C6CTOHLIHLIH 611, CAOyAA H HKA(H) H
Inionve, OVCH tnithcoRa CHMA pOlp61-411, TAKW(?K) no n(X) Aonpon KOAH,
HHKH(M) 146110110111K6HH A HHElpHCHAOKAHH, H 1100,A,AAH CK010 ElpA1301710

1 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 68-70.


2 Ibid. 2 p. 51-52.
3 In jud. BIi, Iai, Tecuci [Ind, stat. p. 42, 201, 357, 6461. Pentru cel
Alin lid. Iasi, care era si sub Alexandru cel I3un, vezi L Bogdan, D. St 1
p. 433-435. El nd era in arligAturbi.
4 Sic.

www.digibuc.ro
861 .56fi

'11011HH(JA)AA (fc)Molhl. (L)A1 0J909.1 OJVIIVd1.1 '11311-14 011HY9 OVO3 1211

'(>1)1EILLAHHY PH 1-Wil OVOA '141119111111.1H3 Olt 1.3 "131141


110 00H (1.A)1'h
OVHVOXHIJLI 90J. '0V03 (L)m NomiLLA1 vVINI.du '(X)H 1/H1711 HVOM

14901 (Y)Y11111 9NC(J)1711 `HVHIPOYSOd V.L HVPYOIiU 90,,L OVO3 (w)oNna,


5 SW90113 4110MHHOWOVEI *S110VA 'SWOMPH 110W0H(11-8 '11011r1.1 .110IJOYPOJA
Hooch/NM '1101AYOMVH VS u ()1,11E (X)11o0c1V,LV.I. H ommualto vJhova
'9111VH HH1/1-2 dsVPO.I. 'ICJI7JHLI Pa. (11)111.17141Vg H0110 11.1.0.1.

91311111
HAH(H)PJ1111 '1161-HH11 9 (x)rvs c(X)rmadv.i.v.i. Ito hod Ho 411HOY
1131hAlY 'VHILLAJVH Voi1011.110 H MOM u '(t.)rv ito Hohocil HNVO*
OT
H
(w)rdoi 'Ho HHHEIISW H `,11/VVo(h)AAY 'HHHHHPSW H -OWOPH
H'EIHH VOH 'HEJOV110.1. ITN(h)OV HWHJ 'SdHMCF1d H IIWOhHhifiLLJOA 'HO
1/V11014
H
.(v)SH1711H H `gdo.woo (w)msoohooho nvvoo `vimithod (V)wdu
HWPH H
(V)Y41.1 FIWHJ110 RWHMPH odmos p NP11
111WHOMIPY(V)OW
VM(Y)94? H HdALA9A 'HO'PYHHJ Ho(h)11AV 'HHHHHVYW H OVLI -
VIThitSW H

TAIHHOW VON `rdedlio.f. Pl(h)Ai'd PWW HONCI `Sd H HhHhH&LOW 'HO

P1/1101/J H NIHInH H `(d)rin.oHo Fmk omoNhoos nivio `sdowliod eAvHOHriu

orti HVPWH HHAA (L)A1 ONC()VII PH 901, 'OVOJ HVOM HOOJ HVHO -Vg00
'11VHV HHAA (M)A1N174L HO `HVVY ito 1431Oli 1.S111,3 '11011VOITIVII 1101/V0H(411
`SHP1.1 St/OYPO.I. HIOCIMU RW9111PH OHH NW OIT1MINHM (X)11 01110doeit
OZ MOM H (W)OWNALL H OISHVOU `RALPVHP5 P INIW 911OVSKAAMV.1. H
(1.)AA ()141
HVPV H
HI1HYOSILL0ll *St:1VA '110Woff1141 AOWOHdl*M '110141711 SIJOYPOJA
HMOCIVAHLI '110WOITIPH 111.L0J. HILHOhOCJCOWC/11 'VVOJ VH '1.d.WHH'it PH -Iho
Op. '1,11HHd PH 1-WH OVOJ 'PHHGHI/ OYJ ',WHO PPVV NHI7WP,LPM H AAVO3

'111.1.111191TWHH3 0101LL vu '(oC)Wfil.Juleit OMVM VV 'CLAN 1(0WO H (L)AA


53 (,)PH slolid110 H SA (1/P)OOMM 4(100VOXOY 1101Alo H
(W)91.0 OJO H Vdo -
IWP1.I.J. 0.19
H
(1/V)ALLPhsH8 OJO H (100.1.PhAOHAOP61.1 0.19 H -*Ciorhydu
(W)ALL 0,19 H AOWO1YM hoVod 'Oda 0,LN (OadOsvithoWO 4141111EFIV911Vti
`OHOR1001.19H `MRHVOMHH PH H114.111 V
T617ALALX (W)19AL MWAIMY H11911111M -
(W)111H(11)1,A `NIIVIN9J PY (1.3)9 (W)11 4111V1411,L3 19WVSM 111WHOM3

OE `Hdr.LOX VNef171 V41-11SH HVVOHMCA1 V VII ALL 1/111.111,L39 OJOITIVH VII0e3)J


`0JVH(H)POHH9111HH P1W PH149,1.3 'HYOMOOM H VI1 (X)P1H91,90111ESMIAH
(11)AAH1 11M(Y3).1 '111W 1,041-1)1TOVI/ H PHVYJA19 WINN H vtI. JosTdp
VVIVU VINO 141.9 VHVU VLIRSe(V)M9 -
`(X)nmvti vi14.2 `179VVV)18011 (0)A1
'MINH VIII-11 vnpu 'VEIVWSLIX vi VHVLI `VV.k0*Kh 141.11 VHVH 4r.ismitaw
SE 1,01.1 VFIVU Yr0,1, 'Vd9 VOVVVHSCIll 'OJOMAHHJAOX V01.11 141V1.1 `LLONHW
VIPVVtIiU PHVH 2odow(m),IndusInah
'OJON'H9W9H VI14.M VMHOINHV
Infui VIIVU 11911411Still '0J031100145J0110H V1411 VHVI1 -WM
11081.1 '1AdIV.1.811 Vd*II VHVIJ VNVH 'VHHthJH Vd1.11 VHVLI W.I.W9d9
'V)11111V3.0011 141.11 VHVU VVHJOW `VNHI1111Vh V(11.11 YHVH PHAN -11110I/42

www.digibuc.ro
1495 199

T611111 CTW(A)HHKii, rkilt1 fl1H1 EleTpHKd KOA1HCd H Irkpd OVCH(K)


MA01 HA WH(J() AAW(A)AdKCKIiI(X) KEAHKH(X) H ANAAHW. A no
EIJe(M) )K14130T-k, KTO 6011"AK(T) r(c)n(A)01. HA 1116H 36MAH, W(T) At-
Teti Hd WH(X) HAH w(T) nawnro flOAS Hal MUCK ROV(A) Koro 6It
IREfle(T) r(C)11(A)Ph DITH U1611 SEMAH MO(A)AdKCKOH, TW(T) RH eMOdf 5
nenopSuni(n) nAwero manTia H KOTKVISM(A)ela, A AH lilti INOIr ST-
IMPAH(A) H OrKAHH(A), ad 1101,1Ke 6CAAH 6MOIr AdAH H KOTK8pAHM1,
54 61'0 npaKoro H 11-41101rKo CAOIOKEOlf H a <tpo w(n)>. COSH KOVIM(A),
Sd CROH nh&u H 11HCTN ninrkan. A <11A sort>woro Kfrkno(cT)
noTRKpK(A)ntfie Tomoy KKCeMOIr 11H111611 HCa HOLM:I>, KeirkAll 6CMItI Hd- 10
L116M8 11-kPHOMOIr na Hoy, TKOVTOVAOKH ro4s6Toy, HHCATH H HA 1118 Fin-
(Ja(') nonvkarrn K cemoy MICTOr <Hd WEMOlf. KHCd(A) AISTEH
S WOO, KATO 5i; M(c)u,a zisegpSa(p) Ail K.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevocl'


Domnul Tara Moldovei, facem cunoscut cu aceasta carte
a noastra tuturor, cari vor cauta la dansa sau o vor auzi
citindu-se, ca a venit inaintea noastra si inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni mari i mici Donea, fiica Nastei,
nepoata Marinei, de a ei buna voie, de nimeni nesilita
nici neasupritii, si a vandut a sa dreapta ocina, din al sau
drept uric, un sat, la Nistru, la gura Rizinei, anume satul
Rizina, uncle a fost Alexa vataman, ce s'a venit acest sat
in partea ei, din ocinele strabunului ei, pan Negrea, si a
vandut acest sat varului ei, slugii noastre, credinciosului pan
Toader, pisarul nostru, drept 70 zloti tataresti.
Intru aceasta, de asemenea, au venit inaintea noastra
inaintea tuturor boerilor nostri moldoveni Fedca i suro-
rile sale, Marina i Ghinda, fiicele Malinei, i vara Mr, Tu-
dora, fiica lui Sima Rugira, i nepoatele ei de sofa', Saula
si Ivan si Nistor, toti nepotii lui Sima Rugira, de asemenea
de a lor buna voie, de nimeni nesiliti i nici neasupriti,
au vandut a Mr dreapta ocina, de asemenea din al lor drept
uric, un sat, tot la Nistru, anume satul Sinaseuti, care de
asemenea s'a venit in partea lor acest sat, din ocinele stra-
bunului lor, pan Negrea, cand s'au inpartit inaintea noastra,
si au vandut acest sat de asemenea varului lor, slugii noas-
tre, credinciosului pan, Toader pisarul nostru, drept 80 de
zloti tataresti.
sculandu-se sluga noastra, crecliUciosul pan, Toader
1 Sic.
www.digibuc.ro
200 1495

pisarul, a platit toti acesti mat sus scrisi bani, 70 zloti tg-
tgresti, in mnele Donei, fiica Nastei, nepoata Marinei,
iargsi 80 de zlati,.in mnele Fedc.i i surorilor ei, Marina
Ghinda, fiicele MAlinei, si a verei lor, Tudora, fiica. lui
Sima Rugirg, si a nepotilor ei de sorg, Sau la si Ivan si Nis-
tor, nepertii lui Sima Rugirg, Inainfea noastr i inaintea tu-
furor boerilor nostri moldoveni.
$i iargsi Fedca i surorile ei, Marina i Ghinda, fiicele
Mglinei, i vara kr, Tudora, fiica lui Sima Rugirg, i nepotii
ei de sorg, Saula si Ivan i Nistor, toti nepotii lui Sima Ru-
girg, privilegiul ce au avut ei tot dela Noi pe acest sat, and
s'au inprtit, ei de asemenea 1-au dat, in mnile slugei
noastre, credinciosului pan, Toader pisarul nostru.
De aceia Noi vgzndu-i pe ei cu bung voie i tocmeal
depling pIat i Noi asemenea si dela Noi am dat si am
intgrit slugii noastre, credinciosului pan, Toader pisarul nos-
tru, aceste mai inainte numite sate, pe Nistru, la gura Ri-
zinei, anume satul Rizina, unde a 'lost Alexa vtiiman,
satul Sinaseutii, asemenea tot pe Nistru, ca sg-i fie lui
dela Noi' uric i cu tot venitul, lui i copiilor lui i fratilor
lui i nepotilor lui i strAnepotilor lui i rstrAnepotilor lui
intregului neam al lui, cine i se va alege mai de aproape,
nestricat, niciodatg, In veci.
Iar hotarul acestor dou sate scrise mai sus, sg le fie
cu toate vechile lor hotare, pe unde din veac au umblat.
$i la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitilor fii ai Dom-
niei mele, Alexandru i Bogdan-Vlad, i credinta boerilor
nostri, credinta panului Duma prcglabul, credinta panului
Boldur vornicul, credinta panului Harman, credinta panului
$teful, credinta panului Musa( credinta panului Toader,
prcalab de Hotin, credinta panului Micotg, prcglab de
Neamt, credinta panului Andreica Ciortorovschi, credinta
panului $andru, prcglab de Cetatea Noug, credinta panu-
lui ClAngu spiitarul, credinta panului Isac visternicul, cre-
dinta panului Ieremia postelnic, credinta panului Moghilg
-ceasnic, credinta panului Ion Fruntes stolnic, credinta pa-
nului Petrica comis i credinta tuturor boerilor nostri mol-
doveni mari i mici.
Iar dupg viata noastrg, cine va fi Domn Tgrii noastre,
www.digibuc.ro
1495 201

din copiii nostri sau din neamul nostril sau iari ori pe
cine Dumnezeu va alege sit fie ca Domn Trii noastre Mol-
dovei, acesta s. nu-i strice dania noastr i intaritura, ci
sa-i ntriasc i inputerniciascii, pentrucii .i-am dat i i-am
intarit, pentru a lui dreaptii i credincioasil slujb i pen.,
tru &it cumparat, pentru ai si drepti i curati bani.
Iar pentru mai mare tiirie si inputernicire a acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul
logolattil, s scrie.0 pecetea noastril s o atrne &Ellett aceasta
carte a noastrii.
A scris Maei diacul, in Iasi, in anul 7003, luna Fe-
vruarie 5 zile.
Dup o fotografie, care se alla in colectiunea mea. 0-.
riginalul nu stiu unde se al l. Este i pecetea cea mare a-
trnata, a direi legenclii nu o pot descifra in fotografie. A
lost publicat de Murzakiewicz, in Zapiski odessk. obst. 5
(1863) p. 838-839, cu multe abateri de formii. De aici, schim-
bnd unele lucruri, cari i s'au prut gresite, a fostreprodus
de I. Bogdan, D. t. 2 p. 70-73. Din cauza acestor multe
greseli de form, 1-am publicat mai sus, din nou. Dupti I.
Bogdan cit. pe pecete se citeste : f 1-16LIATI& IW CTEZPIllt 13013WAd,
PWC110,504 MWAAMICK011.
E vorba de satul i trgul Rezina (sau Razeni) din ju-
detul Orhei, asezat pe Nistrul. Numele este foarte vechiu.
Era cred i in veacul al XIV-lea2. Aid stint si
Satul era si in veacul al XIV-lea.
Cp. documental din 7003 (1495) Ianuarie 244.
Interesanta forma Rugirtt cu rotacism, in loc de Ruging.
SA fie vre-o legatura de inrudire intre acest Sima Ru-
girtt si Una Ruginii, din 6967 (1459) Ianuarie 36?

1 Ind. stat. p. 270, 730 ; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 176 ;


Harta Basarabiei de Nour.
2 Cp. M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 541, 543, 551. Cp.
satul Rzeni, din ltd. Upusna, Rezina, din kid. Bati and, stat. p. 218, 43,
730 ; Arbore, Diet. geogr. cit. p. 175-176].
- 3 Ind. stat. p. 270, 507 ; Arbore, Dict. geogr. cit. p. '64 ; Harta Basa-
rabiei cit.
4 Vezi mai sus p. 189-192.
5 Vezi mai sus p. 21-33.

www.digibuc.ro
202 1495

58.
Suceava. 1495 Martie 13.
,tefan Voevod inteirege lui Cozma Petro, Mihul i Nastea,.
copiii lui Hodco Paran, satul Petranii, pe Ichel, partea-
5 de jos, i selitea de sub Poroseci.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn Trii
Moldovii, facem stire cu aceastii carte a noastrii tuturor, cui
o vor vedea sau o vor auzi Iat'd aceastii adevh-
rata slugh a noastrii, Cozma Phco i fratele lui, Mihul, i sora
10 Mr, Nasta, feciorii lui Hodco Pascan, i-am munit pe ei cu a.
noastrii osebitil mil i le-am dat i le-am inthrit Mr in ph-
mntul in Moldova, a lor dreaptil ocinh, satele anume
pe Ichel, partea de os cu hele0eu la f n-
ce este putin mai sus de sat, in acela hotar, i o se-
lite sub Poroseci, unde este 1 intre drumuri, la fan-
tnii, i prisaca , sh fie i dela: Noi uric 0. cu tot
venitul lor i copiilor br i nepotilor Mr 0 strhnepotilor lor
i la tot neamul, care li se va alege mai de aproape,
neclatit, nici odath, in veci.
20 Iar hotarul acelui mai sus scris sat s le fie
lor, pe unde au hottirit pan Mohila paharnic i cu megia0i
duph vechiul hotar, unde din veac au fost.
lar la aceasta este credinta sus scrisul, Noi
Stefan Voevod, credinta preaiubitilor fii ai Domniei mele
25 Alexandru i Bogdan .Vlad, i credinta boerilor notri : cre-
dinta boerului <Duma> pratlab, credinta boerului Boldur
vornic, credinta boerului Hriiman, credinta boerului Steful,
credinta boerului Muat, credinta boerului Toader, prcifilah
de Hotin, credinta boerului Micuta al Neamtului, credinta
30 boerului Ciortorovschi, credinta boerului Sandru al Ceti-4H
Nouri, credinta boerului Clnu spatar, credinta boerului
<Isac> vistiernic, credinta boerului Irimia postelnic, credinta
boerului Mohila paharnic, credinta boerului Frunte* stolnic
credinta boerului <Petricrt comis> i credinta tuturor boerilor
35 nostri moldovene0i mari i mici.
lar duph moartea noastrk cine va fi Domn in psiinian-
Loc alb ill copie.

www.digibuc.ro
1495 203

fill nostru, din copiii nostri sau pe cine va alege


Dumnezeu a fi Domn, sa nu strice dania noastril ,
insii sii le intrtriascii , pentrucit le-am dat i intil-
rit, crtci este a lor dreapta ocinii.
Iar pentru mai mare farie a celor mai sus scrise, am 5
poruncit credinciosului nostru boer, Trtutul logortit, sii scrie
i. pecetia noastrii la cartea noastr.
A scris Matei diiac, in Suceava, let 7003 Martie 13.
0 cpie ruseascrt, duprt original, se aflii la Arhiv. Siat.,
Chiiniiu, i in traducere romneascrt a lost publicat de L.
T. Boga, Doc. Basarabene, 4 (1929) p. 14-15.
Satul Parani este cel din contuna Peresecina, udetul
Orhei, arzat pe pitritul Ichell. 4i are numele dela un Paro,
din care se va fi trrtgand i Hodco Prtran2. Ichelul e un
prrtu3, numit inch' din 6939 (1431) Fevruarie 6 : Itchil4.
Porosecii nu se mai intlnesc azi. Au lost insrt dincolo de
de Prut, pomeniti inteun uric din 6928 (1420) Aprilie 25'.
Movila pitharnicul, hotarnicul, trebuia sii fi avut moie
prin apropiere.
59.
<Suceava>. 1495 Martie 13.
Stefan Voevod inteirete lui Dragogil, fratilor lui i nepoatelor
lor de sorci, satul Stroelti, pe Moldova, in gura omuzului.
Suret de pe ispisoc rriposatului Stefan Vodii, din leat 5
7003 Martie 13.
Facem intiintare cu aceasta carte a noastrii, pentru a-
deviirat slugile noastre, Dragoffil i Ira-0i lui, Petrea i Gliga
i Ciirtilrt i nepoatelor lor de sora, Nastea, Paraschiva i.
Anghelina, miluitu-i-am pre dnii, osiibit de altii milli a io
1 Ind. stat. p. 266, 683 ; Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 162 ;
Harta Basarabiei de Nour,
2 Sate cu acest nume avem in jud. Baia, Cahul. Ilfov, Lapusna [Ind.
stat. p. 40, 85, 208, 220, 683 ; Arbore cit.]; Pasciluti, in jud. Hotin [Ind. stat.
p. 177, 685; Arbore cit-J. Pentru trecut cp. M. Costachescu, Doc. Mold. in.
t. M. 2 P. 923, 924; I. Bogdan, D. St. 2 P. 571. Pentru Pasco, Pascu, Pasco,
Pascu, Ilsca, Pascu cp. M: Costachescu cit. 2 p. 868.
3 Arbore cit. p. 122; Harta Basarabiei de Nour.
4 M. Costachescu cit. 2 p. 311, riindul 19 ; ibid. 2 p. 912.
5 Ibid. 1 p. 135, rndul 25, p. 140-141.

www.digibuc.ro
204 1495

noastra, si le-am dat i le-am intarit lor intru al nstru pa-


mant al Moldovei pe a lor ocin i mosie, un sat, pe Mol-
dova, <in gura Somuzului>, anume Stroestii. Pentru aceia ca
sa fie lor clela Noi uric si cu tot venitul, Mr si copiilor Mr,
5 nepotilor i stranepotilor cu tot neamul ce va aleage mai
aproape, nerusuit, niciodanaoara, in veaci.
Iar hotarul acelui sat de mai sus sit fie, despre toate
partite, dupa hotarele cele vechi, pe mide au umblat din veag.
Pentru aceaia credinta Domniei meale, Stefan Voevod,
credinta a preaiubiti fiilor Domniei meale, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boiarilor nostri, dam. Duma par-
calab i dum. Boldur1 vel2 vornic i dum. Harman si Musat
dum. Toader, parcalab. ot Hotin, i dum. Micotici, pare&
lab de Neamtu, dum. Ciortorogo i Alexandre ot Cetate
15 Noao i dum. Ulnae vel .spatar, dum. Isac vel vist. i dum.
Ieremia vel comis i credinta tuturor boiarilor nostri mari
mici.
Iar pentru mai mare credinta siintarituia, am poruncit
cinstitului i credinciosului boiarului nostru, dm. Tautul vel
20 logofat, sa scrie si a nolistra peceate catra aceasta adevarata
carte a noastra sa o lege.
S'au talmacit de Evloghie dascal, let 1772 Mart 14.
Dau documentul de mai sus dupa Ghib. Sur. 18 p. 87.
El se afla i in Ghib. Sur. ms 12 fila 4. Un rezumat cu to-
tut necomplect, cu data 7003 se ail la Muz. municipal din
pachet IV/40, publicat de mine in Buletinul Ion Ne-
culce, Iai, fasc. 4 (1924) p. 177 si de Ghib. Sur. 22 P. 81.
In acest regest satul Stroesti e aratat pe Moldova in gura
5omuzului" i se intareste lui Dragus, fratilor i surorilor
lui, Rita a-i arata, care-s anume.
Pentru satul Stroesti sa se cp. uricul din 6961 (1453)
Fevruarie 8 i documentul din 6973 (1465) Dechemvrie 306.

1 In suret : Boldul.
2 Vel, aici i in alte locuri, adaus de traducgtor.
3 Sandru.
4 In suret aneu.
5 M. Costilehescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 458-461.
6 Vezi mai sus p. 64-65.

www.digibuc.ro
1495 205

60.
<Suceava>. 1495 Martie 13.
Stefan Voevod pentru jumeitatea din jos a satului dela Zei-
breiuti, Sprieii, unde a fost Speirietul.
. 7003 Mart 13. Hrisovul dela Stefan Voevod, prin cari 5
intiiresti stapanirea Criistei i fratelui sau, Dobru, i surorilor
lor, Neagi i Nasti, giumittate de sat, la Zabraut, i anume
giumatate din Spiirieti, unde au lost Spiirietul, parte din
gios, pentru cari au plAtit 25 zloti ttrti, boeriului Steful,
fratelui sau, ban, i surorilor lor, Stana, fiii lui lonascu, ce io
au lost stolnic.
Iar hotarul acestui giumiitati de sat s fie din tot ho-
tarul giumAtati, iar despre alti pri s fii dupg hotarul
vechi, pe undi din vechi au umblat.
Documentul de mai sus II dau dupii Arhiv. Stat., Iasi,
divanul domnesc Tr. 196, op. 219, dos. 60, fila. 418 I% Ibid.
fila 138 v. mai putin complect i cu greseli. Dupa Arhiv. Stat.
Anaforale nr. 62, fila 391%, unde se af15. un rezumat
mai necomplect, de cum II dau eu mai sus, a fost publicat
de I. Bogdan, D. St. 2 p. 75. E vorba, dupil locul din Ana-
forale cit. fila 33, de proces intre Ecaterina Sturza, proprie-
tara Balotestilor,. dela tinutul Putnii, i fazesii de Deocheti
Spiirieti, cfind se aduce acest ispisoc shrbiiscu di la
Domnul $telan Vvd., cu a lui tiilmiicire". Din acest de pe
urmii loc am luat, mai sus, partea ce priveste hotarul. Do-
Cumentul de mai sus, cu partile care lipsesc in publicatia
lui I. Bogdan, se afla rezumat i in Arhiv. Stat. cit. Tr. 817,
oP. 934, dos. 102, fila .51 r., 59v. s't 60 1%1.
Satul Spiirieti este in comuna Diocheti, judetul Putna2.
Este foarte vechiu. hi are numele dela un Sparietu13.Zii-
beautu1 este un pheau4. In el e radicalul smsps, zimbrul.
1 Asupra acestui ultim loc mi-a atras atenfia d. Aurel V. Sava, ma-
gistrat din Chising.u.
2 Ind. stat. p. 284, 768 ; Dict. geogr. al jud. Putna p. 328-329; Harta
stat. major, plansa Adjud-Kgresti, i : 100.000.
3 Sate cu acest nume, Spriefi, sant in jud. Ilipusna i Vaslui [Ind.
stat. p. 220, 397, 7681. Cp. M. Costtichescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 1i. 933.
4 Dict. geogr. al jud. Putna p. 400; Harta stat, major, plansa Adjud-
Mrsesti cit. Cp. M. Costchescu cit. 2 p. 944-945 : Zbrthiti, Zabriceni,
briceni. Zubra, Zubfauti, Zubresti, Zubreufi, Zubrouti ete.; 1. Bogdan D. St.
1 p. 137, 383.

www.digibuc.ro
206 1497

Iona stolnicul nu e cunoscut. Cred c e totuna cu bo-


erul lui Stefan cel Mare, Ion stolnicul, ce apare in divan,
in 6977 (1469) Iunie 51.
61.
Vaslui. 1495 Mai 3.
Stefan Voevod pentru Bouori.
Un uric srbesc dela Stefan Vocrii, scris pe piele de
5 epure, din leatul 7003 Mai 3, pe sat <Bouori> ot Vaslui,
cnd Domnia <era> in Vaslui".
Dau acest prea scurt rezumat ar cum se AA in o
scrisoare din 7293 August 4, la Ghib. 18 p. 165 i Ghib.
Sur. ms 1 fila 71. E citat i in Ghib. Sur. 20 p. 42.
Satul Bourri este in comuna Soleti, judetul Vaslui 2
62.
<Vaslui>. 1497 Martie 8.
Stefan Voevod inteirete lui Ion Nacle satul Nadee, cumparat,.
drept 60 zloli teiteireti, dela Mihul Berescul.
Suretu de pe uric sirlitisc dela Stefan Vodii, din valet
7005 Mart 8.
t Intntii facem cu aceastii carte a noastrii tuturor,
cine pe dnsa va ceti i va audzi, c iat aceastii adevratii
sluga noastfii, Ion Nadeu, ficior lui Mihail, slujind nort cu
io dreptate i. cu credintii. i. Noi viidzindu a lui driaptii i cre-
dincioas. slujb ctr Noi,* miluitu-l-amu pre dnsul clintru
a noastril osabitti mil, datu-i-amu i i-am ntritu lui infra
nostru pandintu a Moldovii pre a lui driaptii ocin i cum-
piirtur, pe un satu, anumea Nader, care el 'au cump-
is rata acel satu dela Mihul Berescul, in 60 zlot
Pe acel mai sus scris datu-i-amu dela Noi uricu cu iota
vinitul lui i ficiorilor lui i fratilor lui i nepotiloru i str-
I I. Bogdan, D. St I p. 136.
2 Ind. stat p. 396, 465 ; Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 28-29 ; Harta stat.
major, plansa Vaslui, 1; 100.000. Pentru nume cp. Bousorul, din ltd. Dolj
stat. p. 135, 4651.

www.digibuc.ro
1497 207

nepotiloru 0 inprti0ieti1oru loru 0 a totu rodul loru, ce sh


vor alege mai de aproape, necliaitu nice odiinrwarii, in veci.
Iarii hotaral acelui mai susu scrisu satu, anume Nadea,
datu-li-mu loru de ciltr toate piirtile pe batrane hotarii,
pe unde de vacu au inblatu. 5
$i intr'aceasta este credinta Domnii meli de mai sus
-scri0, Stefan Voevoda. 0 credinta a pre iubiti fiiloru Dom-
nii meli, Bogdanu i Vladul, 0 credinta boerilor n6tri, cre-
-dinta pan Dumii parcalabu 0 credinta giupanului Boldura
vornicu i credinta panu Hrmana 0 credinta panu $tefula 10
i credinta panu Dumii i pant". Toaderu, prclabii de Ho-
film i credinta panu Irimie, parcidabul de Neamtu, i cre-
dinta panu $andru dela Noa Cetate 0 credinta panu Cior-
torovsca i credinta panu Cillniiu spiitaru 0 credinta panu
Isacu visternicu i credinta panu Duime postelnicu 0 15
credinta panu Movila paharnicu 0 credinta panu Frunte
-stolnicu 0 credinta panu Petrica comisu. 0 credinta a tutu-
roru boiariloru noOri moldovine0i a mari 0 a mici.
$i pentru aceasta am datu 0 Noi 0 am intiiritu ace-
loru mai sus scriyi pe acel sail', anume Nader, ca sii, li fie 20
lor uricu cu totu vinitul 0 poftimu 0 pe alti Domni, ci vor
fi in urma noastrii, ca sil intilriascii pentru a loru vecinica
pomenire. .

Acest suretu di pe uricu sirbiiscu 1-am scris eu acum


la vtdetu 7269 Dechemvrii 10. Simion Checul uricarul.
Un decalc de pe acest suret mi-a comunicat d. C. V.
Dimitriu, licentiat in litere, Bucure0i. Un rezumat de pe un
suret, ce in 1889 era la Ion Berilii din Nadia, se afra in
Radu Rosetti, Piimntul p. 178. Aici se spune, ceia ce nu e
in suretul de mai sus : cu toate hotarele, cum le-au stpanit
Toader i lie". E rezumat i inteo hotarnicii din 1813 Sep-
temvrie 19, in Uricarul 10 p. 177. Cp. M. Costachescu Doc.
Mold. in. 5t. M. 1 p. 167-168.'
Satul Nadia este in judetul 13aciiu. Despre el a lost
vorba i in documentul din 7000 (1492)2.
Urma0i lui Ion Nade ii gilsesc intr'un document dela

1 In realitate e umil singur : Bogdan Vlad.


2 Vezt mai sus p. 170-171. Ibid. O. alte documente ale satului.

www.digibuc.ro
208 1497

Bogdan VoeVod Liipuneanu1i in filtul dela Petru Voevod2.


Numele lui Mihul Berescul e in 1egfur. cu numele satului
Bereti, din judeful Bactiu, nu departe de Nadia8. Despre
el va fi vorba i inteun document din 7005 (1497) Martie 154.
63.
1497 Marfie 9.
Stefan Voevod intrete lui Ion Papa i fratelui setu, Neaniul,
i verilor lor, Radul, Stoica, Ignat i Meiria, satul pe
5 Corod, Ogrinetii, unde a fost jude Orzea, cumpetrat,
drept 53 zloli teiteiregi, dela Toader, Deitnian i Stana,
,fiii lugeii.

im(c)Vilo wiTeto, Nuti crezisa(u) soeso(Aa), r(C)H(A)pl 36ANAH


MO(A)AARCKOH, 3HAM61-IHTO LIHHH(M) HCCH(M) AliCTO(M) HALHH(M) KS-
10 Clit(AA) KTO HAW 118301-1(T) ' HAH 6ro Err8qH oircmiluni(T), w2K6 Hp7H-
AMA ElpiA(A) HAMH H npia(,) HAWHAM MO(A)AAKCKHMH gorape 116MI-
KHMH H MAAltIMH HAWN Ci%SrH, TOA,5,6pIt H spa(T) ero, AKMTM(u) H
C6CTpA 11(X"), CTAFIA, CHK6 !MINH, HO fl(r) AORpOH KOMI, HHKH(M) HE-
IIONS,KKHH, d HHElpHCHAOHAHH, H ripomitH cgoio npagoio w('r)HHS, tti(r)
15 CK06r0 npagaro5 SpHKA, w(T) OINIHKA VVH,A H(K), 1011111H, 6(A)H0 CHAO,
HA KOpO,A,*, HA Fhwk orpmettaH, rAe ski(A) 1S,4,6 WpS/A, TA npomAH
'r06 CHAO CASrA(M) HAULIH(M), MIS HAIM H spATS ero, HtHIOAS, 11.11A6-
M6IMKO(M) H(C), pa(A)vA86 H spaTS ero, CTOHKH, H HA6M6HHKO(M)
H(K), HrHATS H C6CTpH 6r0, MKOTH, ael 1.1-1; BAA(T) TATApCKItl(K). H
20 SCTAKW6 HAWH CASPH, iw(-1) HAIlA H spaTS ero, wkwo(A), H HA6M6-
HM(S) H(C), pA(A,)VAI16, H spa(r) 61'0, CTOHKA, H HA6M6IMKOK6
HrHATLt H Cerro,' 6r0, miffra, H SAHAATHAH SCH TOTItl Illt1W6HHCAIIHN
"iiP 34,1(0 TrraficKtd(K), or ptigki casra(m) naum(m), TOd-
Aept; H spell er0, MMTUMS, H C6CTOH H(C), CTA1411, npm(A) HAMH H
25 ripRi(A) HAWHMH ROWE, Trk(M) Mid KHA*KW6 M6(*) HHMH H(K) Ao-
spoil KOAH H TOKANH(K) H nomiSio 34HA4TS, A Mk! TAKO1S,A,606 H w(T)

Radu Rosetti. Ilmiintul cit. Uricarul 10 p. 177-178; 0 fotografie


de pe uricul dela Bogdan Voevod Ilipusneanul e in colectia mea.
2 Radu Rosetti cit. p. 178.
3 Ind. stat. p. 26, 452 ; Hrfile stat, major, plansele Buhusi i Trgul-
Ocna, 1 :100.000.
4 Vezi mai jos. Cp. si I. Bogdan, D. St. 2 p. 114.
5 flpdKA PO in original de dolla ori.
6 a combinat cu v urrutitor, A fiind deasupra.

www.digibuc.ro
1497 209

HA(C) eCM1t1 AAAli H HOTIVIAHAli CASPA(M) HA11111(1), 11VHS HAIM, H

16pATS ero, Frkut3A8, H 11/16A1611HKO(M) H(), **MO H KfIATS 61'0,


CTOHKH, H 11A6A16111110(11/0 11(X), H CeCTIIIH 6170; MiH, TO6
npia(A)peqe(n)uoe ce, qio 6(CT) HA KopoA-k, Ha Hawk wrpmiettfiri,
rA6 mil(A) NtsA6 w(p)s*, KAKO AA e(CT) 10) W(T) HAW SpH(K) H 5
CI KICe(M) AOKOAW(M). AIM AA E(CT) 10) Toe MAO HA AKA
110,10KHH8 Toro C611A, F1H(K)W1 A F1A(CT), AA 6(cT) cara(m) Haw6(nA),
VMS HAHH H KNITS ero, Wkl-110,18, A miSrzu nommum w(T) Toro(K)
1111(111)Wk4 tlA(CT), AA e(CT) cnsra(m) fiatim(m), pa(A)vnS1 H
KNITS ero, CTOHKH, H 11/16M611HKO(M) H(K), HrHATS H CCTH ero, 10
Amp'fy, H(AA) H A'kre(A1) H(K) H Sit8qATS(m)2 600 H flprkOVHS4ATO(A1)
11(x)11 nptipSp*To(m) H(K) H EKCEMOlf poAS KTO H(N) 113-
sepe(-r) naimmixo1f6, tienopSillefitio, FIHKOA11)Ke, HA litICH.
A KOTA(p)
TOMS K111116HHCA(H)H01S MIS AA e(CT) W(T) &H(K) CT0110(11), 110 CT4-
00MS XOTA11S, KW H3 KtKA WiKHRAAH. A HA TO 6(CT) WWI 11A1116P0 15
r(C,A,)KA Knwenticiumaro, AAM CTe*AHA KO6KOAH, H 11-kpa nrkessmo-
6/16HH4HO CHA r(cA)Kanuu, KOrAAHAKAAAA, H Ktpa Rota(p) Hauni(K),
K"k(141 Walla ASMA HAKAAA6A, 11-ki1A RANA Romopa AKoputiKa, Ktpa IlAHA
&tuna, AN mum .416*Snei, irk<pa riauit>8 Toampit H F1AHA ASMA,
IlpIK4AAKOK6 KOTHHCKTH, Ktpa IJdFIt epemTia fienieu,Koro, irkpa F1A11A 20
WAWA HoKorpaAcKoro, rkpA naila 1100T0(10KCK01'0, K-kpa LIANA KASS-
MSS enerapii, HAF1A HCAKA mirriaputnu, lapa natia AtMium HOC-
T6AHHKA, 11-kpa flAIIA MOKHAA LIAWIIHKA, 11-kpil HAIM *0811TeWA CTO(A)-
HHKA, K-441 FlailiA 116TOHKA KOMHCA H rkik1 <FIKA(K) 60r401 HAL11>H(C)
MO(A)AARCKKI(K) <H KeAHKkl(X) H MAAK1(C.). A HO HA1B6(M) MHKOT*, 25
KTO ES,A,e(T) r(c)n(A)ps. HAL11611 AtT6I1 HAWH(X) HAH
36A1Ali, 111(T)
w(T) HALHer0>.p0AA <HAN> 11A(K) 601C(A) <Koro H3Kelle(T) r(c)n-
(A)pent MUTH HAWCH SEWN A1W(A)AAKCK011, TOT Kkl H(M) He F10(18111H(A)
Halller0 AAA>Fail H HOTHWKAeFaA, AAH Ski H(A1) STKOSAH(A) H SKrk-
11H(A), <SA HS,Ke 6CMH H(M)> AAAH H HOTKIJKAHAH, <3,1 1110 WHH COKH 30
KSHHAH 3A> CKOH ripaKM riffirkaii. a HA somnSio Kivkrio(cT) H HOT-
KCIIMA6Fae <TOMS KKCeMS> KkIllleHHCAHHOMS 116A'kAH 6CA1k1 HALUeMS
rkf1HOMS HANS, TKSTSAOKH ItOr04eTS, nega(m) Hpli-
HHCATH H HAH1S
K'kCHTH K C6A1S AHCTS H4WCA18. 11HC ma(6)ApS KpKategH(q), KA(T)
gC, m(c)u,a Ata(pT) 35
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domn Trii Moldovei, facem cunoscut i cu aceast5, carte a
I. A combinat cu v urmai0r, A fiind deasupra.
2 Sic.
3 Lips'd in original.
14
www.digibuc.ro
210 1497

noastra tuturor, cari vor cauta la (Musa sau o vor auzi ci-
tindu-se, ca au venit inaintea noasfr i inaintea boerilor
no0ri moldoveni mari i mici slugile noastre, Toader i fra-
tele lui, Damian, i sora lor, Stana, fiii Iugai, de a lor bunk
voie, de nimeni nesiliti i nici neasupriti, 0 au vtindut a Mr
dreapta ocina, din al lor drept uric, din uricul tatalui lor,
Iuga, un sat, pe Corod, anume Ogrine0ii, unde a lost tide
Orzea, 0 au vndut acest sat slugilor noastre, lui Ion Papa
fratelui sau, Neaniul, i verilor Mr, Radul i fratelui sau,
Stoica, i verilor Mr, Ignat i surorii lui, Maria, drept 53
zloti tatare0i.
sculandu-se slugile noastre, Ion Papa 0 fratele
Neaniul, i varul lor, Radul, i fratele lui, Stoica, i verii lor,
Ignat i sora sa, Maria, au platit toti ace0i mai sus scri0
bani, 53 zloti tatare0i, in manele slugilor noastre, lui Toader
fratelui sail, Damian, i surorii Mr, Stanei, dinaintea noas-
1r i dinaintea boerilor nostri.
De aceia, Noi vazand intre clamii. a Mr buna voie
tocmeala i deplina pbat i Noi asemenea i dela Noi am
dat 0 am intarit slugilor noastre, lui Ion Papa 0 fratelui
sau, Neaniul, i verilor lor, Radul i fratelui sau, Stoica,
verilor lor, Ignat i surorii lui, Maria, acest mai inainte nu-
mit sat, ce este pe Corod, anume Ogrine0ii, unde a lost
Jude Orzea, .ca sil le fie Mr dela Noi uric 0 cu tot venitul.
Dar sa le fie Mr acest sat in doua parti, jumatate clin
acest sat, partea de jos, sii fie slugilor noastre, lui Ion Papa
fratelui sau, Neaniul, iar cealalta jumatate din acela0 sat,
partea de sus, sa fie slugilor noastre, lui Radul i fratelui
Stoica, i verilor lor, lui Ignat i surorii lui, Mariei, lor
i copilior br i nepotilor lor i stranepotilor lor i rastra-
nepotilor br 0 intregului neam al lor, cine li se va alege
mai aproape, nestricat, niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat scris mai sus sa fie din toate
partile, dupa vechiul hotar, pe unde din veac a umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitului flu al
Domniei mele, Bogdan Vlad, i credinta boerilor notri, cre-
clinta panului Duma parcalabul, credinta panului Boldor
vomic, credinta panului Harman, credinta panului Steful,
credinta panului Toader i panului Duma, parcalabi de Ho-
www.digibuc.ro
1497 211

-tin, credinta panului Ieremia dela Neamt, credinta panului


*andru dela Cetatea Noua, credinta panului Ciortorovschi,
credinta panului Cltinau spatar, credinta panului Isac vis-
-tearnic, credinta panului Duma postelnic, credinta panului
Mohila ceanic, credinta panului Frunte stolnic, credinta
panului Petridi comis i credinta tuturor boerilor notri mol-
doveni i mari i mici.
Iar dupa viata noastrii, cine va fi Domn tarii noastre,
notri sau din neamul nostru sau iari ori pe cine
Dumnezeu va alege s fie ca Domn Tarii noastre Moldovei,
-acesta sa nu le strice dania noastrii i. ingritura, ci st. le
mnfriasc i inputerniciascii, pentru c. le-am dat 0 le-am
intarit, pentru c i-au cumpiirat, drept ai sai drepti bani.
Iar pentru mai multa tarie i inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Thutul
scrie i s atrne pecetea noastrii aceasta carte
.a noastra.
A scris Sanclru Crjevici, in anul 7005, luna Martie 9.
Pergament, cu pecetea pierdutil, la (1. M. I. Coghlni-
ceanu, Bucureti. 0 fotografie de pe el se all in colectiu-
nea mea, capiitatil prin bunavointa d-lui G. T. Kirileanu.
Cu mici abateri, a lost publicat de Ghib. Sur. 18 p. 87-90.
Aici de ex. Mid, in IOC de IlAnti.
Nu pot identifica satul Ogrinetii. Va fi disparut sau
-i-a schimbat numele. Numele II este in legtur cu un Ogrin,
lingurul sau Ungureanull i numele satului ar conrespunde
cu Ungurenii. In judetul Tecuci snt doutt sate cu acest
nume, unul in comuna Corni i altul in comuna Ungureni2,
dar ele stint departe de Corod, unul aproape de Siieti 0 al
doilea pe apa Biirladului3.Corodul este pomenit de demult4.

1 Cp. satul Ugrinaufi, in 6945 (1437) Dechemvrie 20 [M. Costchescu,


Doc. Mold. in. $t. M. 1 p. 541, rndul 5, p. 5451; altul : HA nlitIKOECk 8x-Hp-
fl6tiffH, in 6974 (1466) August 28 [I. Bogdan, D. $t. I p. 110-1111.
2 Ind. stat. p. 357, 359, 812. Ibid. p. 811-812 pentru satele Ungureni,
foarte multe. Cp. M. Costchescu cit. 2 P. 940-941.
3 Pentru ultimul Harta stat. major, plansa Tecuci, 1 :100.000.
4 M. Costchescu cit. 2 p. 899.

www.digibuc.ro
212 1497

64.
Vaslui. 1497 Martie '10.
Stefan Voevod inteirete Marureti, fiica lui Stan Maxin, ju-
meitatea de sus din oatul Maxineti, pe petretul Negru.
5 t mil(c)TTio saTfio, nuti CT6$411) KO6KOAA, r(c)R(A)ps seMMI
<4104A4KCKOH>, 311AM6HHTO LIHHH(M) HC CH(M) HA11111(M) AHCTO(M) KS-
C14(M), KTO HA(11) 8301(T) Hmi tiTStni 6r0 SC.AW11114(T), Vi1H<6 TOTA HC-
TH11(H)AA m1ptqw)K4, ACAIKA CTAHA NIAAHHA, MA4OKA4H 6C41111 <CH
WCO 6.11>010 HA111610 444(C)T1.10 H AAAH H 110+88pAHAH 6CMKI 6H, $ HA-
Jo WW1 3641411, $ MOWAAKCKOH, 6H npagaa w(T)tituia, n011011HIIA
HA glOpHO(A1) norrowk, iitt Hiwk <riortomma> w(T) MAAH116WH, KHWH*14
11A(CT), lilo KHAA TAA 114(0) VORA 6H, CTAllA MAAHHA. TO6 K8C6 KH-
W611HCAHHO6 AA 6(CT) 6H 1147(T) FIA(C) SpilK11 H CI KKC6(M) AoKoAo(m)
CH H A-kT6(M) 611 <H SHS>LI4T0(41) 611 H Hp'k$H$EIAT0(1) CH H ['p4-
15 tpSirkTo(m) 611 H KIC6AAS poAS 6H, KTO C-k CH HaK606(T) HAHKAH(K)-
11TH, 116110p8W6HO, HHKOAWK6, 114 13-kKH. A KoTapl TOH Bli111611HC4(H)110<H
11040>KHHH C640, HA Hiwk M8aHH611111, KKIWVIOH 44CTH, AA 6(CT) w(T)
ScCro xoTapa 11040HHH4 H CT4p0ANS.KOT4P8, KSAA HSK-kKA MKHKAAH.
A HA TO 6(CT) Rkp4 1141.116r0 WIWW1HCA(11)11410, CTE4S4FI4 K061i0A11,
20 H rkpa 11AKI3410646111141`0 C171-A r(CA)KA Mk!, KOr,A,AHA KAAAA, H 13*(14
KOIAp1 HAWH(C), K'kpA 1141H4 ASAAA flpIKAAAGA, K-kPA 114114 60(4)<A0pA
AKOp>HHKA, rkpa 114114 KOSAUFIA, IAN% 1114Sil4, rkliA 114144

<ASAAH> H FIAFIA To4,4,604, lipz.K44460116 KOTH(1I)CK1H, 11-kp4 flAHA ep6-


Nam, nosKaAasa H6416<H,K01'0, irkpA> HAFIA tiopPoptuKcKoro, rkp4 MINA
25 um(n)Apa noilorpa(A)<Citoro, K-kpa 114114> KAIHKS ensTarrk, irkpa IlAIIA
HCAKA KHCT"flapHHKA, trkpa 114114 AS(4)11J<H flOCT641-111K4, K-kpa> 114114
MOPHAA LIAWHIIKA, 11-kpa [MIA *1S1I<T6WA CTOMIHKA, II>vkflA 114114 116-
TfIHKA KOMHCA H IrkpA SCH(X') so1ap1 nauni(x) mo(A)AmicK<H(K) genu-
Ku(K) H MAAH(K). A HO H4W6(414) NC11>KOT'k, KTO EOVA6(T) r(C)11(418.
30 1141116H 36M414, <1.0(T) A-kT6H 11411111(0> RAH w(T) H4W6r0 p0A4 11411
[14(K) kSAKoro R-11 HssCpC(T) r(C)11(A)Plt WITH <H4W6H 36414>H, TW(T)
KH 6H HerlopSimi(n) HAW" 61'0 M4H*(14 <H FlOTKKIWC,4,6>HT/A, AIM RH CH
STKIpAH(4) H 8KAnH(4), SA HS(*) 6CMEJ CH AAAH H noTimpAHlui,
<KA WO 6(CT) CH np4>11A/4 tk1(T)F1HH4. A 114 RO(4)111810 Kfrkno(cT) H
35 110THSpK(A)611Y6 <TOAN>S KKC6M8 1111W6MIC4(11)HOMS, K64-k4H 6CMH 114-
W6410Ir K-kplicsmotr nauS, TISTSAS 40r02h6TS, 11HC4TH H HAWS 116114(T)
FlpH13*CHTH K C6MS AHCTS HawemS. mic4(4) AACAA, S R4(C)115H, K ATW
M(c)u,a Ana(p) T.

www.digibuc.ro
1497 213

Tradzicere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tara Moldovei, facfmn cunoscut cu aceastA carte a
noastdi tuturor, cari vor diuta la dansa sau o vor auzi ci-
tindu-se, c aceastii adevaratii Marusca, ffica lui Stan Maxin,
am .rniluit-o cu osebita noastrii mil i i-am dat i i-am in-
firit, in Tara noastdi, in Moldova, dreapta ei
fate de sat, pe padiul Negru, anume jumatate din Maxinesfi,
parka de sus, ce a lost aceastii parte a tattilui ei, Stan
Maxin. Aceastii mai sus scrisa s. fie ei dela Noi uric si cu
tot venitul, ei i copiilor ei i nepotilor ei i stdinepotilor ei
distdinepbtilor ei i intregului neam al ei, cine i se va
alege mai de aproape, nestricat, niciodath, in veci.
Iar hotarul acestei mai sus scrise jumatiiti de sat, anume
Maxinesti, parka de sus, s fie din tot hotarul jumatate
dupii vechiul htar, pe unde din veac a umblat.
$i la aceasta este credinta noastrii mai sus scrisului,
Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitului fiu al Domniei
mele, Bogdan Vlad, i credinta boerilor nostri, credinta pa-
nului Duma prdilab, credinta panului Boldor vornic, credinta
parrului Harman, credinta panului $teful, credinta panului Du-
ma si pan Toader, piircalabi de Hotin, credinta panului Iere-
mia, piirdilab de Neal*, credinta panului Ciortorovschi, cre-
dinta panului Sandru dela Cetatea Noua, credinta panului
Clnu spsaitar, credinta panului Isac vistiarnic, credinta pa-
nului Dumsk postelnic, credinta panului Moghi1 ceasnic, cre-
dinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petridi comis
credinta tuturor boerilor nostri moldoveni mari i mici.
Iar dupii viata noastril, cine va fi Domn Trii noastre,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iari ori pe
cine Dumnezeu va alege s fie Domn Trii noastre, acesta
nu-i strice dania noastr i inatritura, ci intriasdi
inputerniciasdi, pentru c. i-am dat i i-am inftirit ei, pen-
tru c. Ii este dreapta
Iar pentru mai mare auk i inputernicire acestei kate
.mai sus scrise, am poruncit credinciosului nosiru pan, Thu-
tul s. scrie i pecetea noastrii s o a-tame &Mf a-
ceasai carte a noastdi.
A scris Alexa, in Vaslui, in anul 7005, luna Martie 10.
Pergament, cu pecetea cea mare atfirnatii, a fost adus
de Radu Rosetti lui I. Bogdan, care a luat o &pie de pe el
www.digibuc.ro
214 1497

si care se pastreaza la Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan nr.


25). Inteo notita se spune ca ale aceluiasi proprietar erau
documentul din circa 1479-1480 Noemvrie 15 si altul din
7048 (1540) Martie 7, dela Stefan LAcusta Voevod1. O foto-
grafie de pe document se ail in colectia G. Sion, din Bi-
blioteca Universitatii din Cluj. A fost publicat, dupA aceasta
fotografie, de Gr. Nandris, in Anal Acad. Rom. seria 3-ar
tom. 8 (1928), sect. ist. p. 273-275 si ibid. plansa III. Dupa
aceastrt plansa Il dau eu. Sfarsitul, care nu se poate deosebi
in fotografie, Il dau dupii ceopia lui I. Bogdan. Pecetea in
fotografie nu se poate citi. O traducere, din 1824, a docu-
mentului, cu data 1479 Martie 10, se Etna la Acad. Rom.
Ibid. i cea a documentului din 1540 Martie 7 [Cresterea
colectiilor Acad. Rom. 1906, p. 94].
Satul Maxinesti este in comuna Wargauani, judetul
Neamt2. Ii are numele dela un Maxin8. ParAul Negru salt.
Valea Neagra este pomenita din vechi vremuri4.
65.

<Vaslui>. 1497 Martie 10.


*fan Voevod intrete urmailor lui Oanei Cauea i ai lui
Toader Cauea satul Heiusetti, pe Beirlad, i satul pe Re-
5 bricea Caueti, unde au fost Leonteneti.
Suret ispisocului di la Stefan Voivod, din velet 7005
Mart 10.
Facim instiintari pintru adivarafa Anusca, fata Oanii
Cauei, i iaras fetili ei, Tudora si Marina, si alai Marina si
10 alt Tudora i Carstina i fratili lor, Iearimiea, ficiorii lui
Toader Cauea, pintru ca sa sa tii c osabit de alai mila
a noastra le-am dat si le-am intarit lor, intru al nostru pa-
1 Vezi mai sus p. 104-108.
2 Dicj, statistic al Romniei, Buc. 1915, II, p. 634 ; Frunzescu, Dicjio
nar topografic p. 274; Harta stat. major, plana. Bozieni, : 50.000.
3 Alte sate cu acest nume sant Maxineni, In jud. Covurlui, Rmnicul
Ilfov, Roman, Baia, [Frunzescu cit. p. 274, 8, 337], Maximeni, in jud.
Upuma [Ind. stat. p. 217]. Pentru trecut cp. uricul din 6988 (1480) Septem-
vrie 15 [I. Bogdan, D. $t. 1 p. 246, 247], asemenea M. Cosachescu, Doc.
Mold. in. $t. M. 2 p. 916. Pentru Maxim, Maxin, ibid. 2 p. 858, L Bogdan,
D. St. 2 p. 528.
4 M. Cosachescu cit. 2 p. 924, 941 ; vezi mai sus p. 105, randul 4, p. 107..

www.digibuc.ro
1497 215

mnt al Moldaviei, a lor dreapiti ocin, doo sati, un sat pe


Bar lad, anumi HtuAtii, cu moara in Bar lad, carili acel sat
esti mai din jos de Lipovet, iar alt sat pe Rebricel, anumi
Cauetii, unde au lost Leontenetii. Pentru aceia aceli sati
de mai sus scristi s lii lor dila Noi cu tot vinitul.Insit satul 5
ci esti pi Barlad s fii a Anuriii, fetii Ioanii2 Ciiei, iar
celilalti sati2, ci esti pi Rebricel, anumi Cauetii, undi au
lost Leontenetii, sti lii a fetilor Oanii Tudorii 0 Marina
alta Marina 0 iarii ale& Tudorti i Cristina i fratili lor,
Irimiia, sti lii lor i copiilor lor, nepotilor i strtinepotilor 0 10
a tot neamul, ci sti va alegi, nerAuit, nici odinioarti, in veci.
Iar hotartdi acelor doo sati s lii dupt hotarle aceli
vechi, pi undi3 au umblat din vechi.
Pintru aceiia credinta Domniei meli i a preiubitilor
liilor Domnii meli, Bogdan Vlad4, i credinta boerilor no- 15
tri, dlui Boldue vel vorc. i. dlui CMntiu vel spatari i dlui
Isac vel vist. i dlui Duma5 vel postelc. i dlui MihuP vel
pahr. i dlui Frunti vel stolnic i dlui Petriat vel comis
credinta tuturor boiarilor notri.
Iar pintru mai mari credinta i. intAritura am poroncit 20
cinstitului i credinciosului boeriului nostru, dlui TAutului,
vel logofat, sg. scrii i a noastrA peciiatii &Ara aceastA adi-
vAratii carti a noastrA sit o legi".
S'au posleduit de Evloghii dascalul la 1764 Noemvri 4.
Loc pecetii.
Suretul e in colectia mea. L-Itm publicat in Buletinul
Ion Neculce, Iai, lase. 5 (1926) p. 194-195. Aici data 1 Martie
e grea1A de fipar. Un regest cu data 7005 Martie 18 e la
Arhiv. Stat., Iai, Anaforale nr. 8 fila 1 Y. Aici: Cauetii in
loc de HAuatii. E vorba de moia HAvAAtii dela tinutul
Vasluiului, ce se poriclete ZAznca i Curtilua. Un alt regest
ibid. Anaforale nr. 12 fila 1 Y. Aici proces cu M-rea Lipo-
14'01. Dupti acest rezumat 1-a publicat I. Bogdan, D. St. 2
p. 122-123, cu data 18 Mai 1497. Cu data 7005 Mart 18 e
citat i in Uricariul 6 p. 232-233 i greit i p. 262. Cu data
1 In suret : Lebrica.
2 Sic.
3 In suret : pi un undi.
4 In suret : Bogdan si Arlad.
5 In suret : Duca.

www.digibuc.ro
216 1497

7005 Martie 10 e publicat in revista Miron Costin, Biir lad,


anul 3 (1915) P. 143-144.
Satul Ifitusgsti, fIrivAsiisti, din jos de Lipov4, pc Br-
lad, in judetul Vaslui, se numeste i azi Zizincal. Se vede
cii satul acesta s'a numit cndva si Cauestii, aid inteun
document dela Ieremia Voevod, din 7107 (1599) Martie 23,
se intrtreste lui Nistor Ureche satul Hiviitii, cumprirat
dela Greaca i Sofronia, fetele Manei atuiul, si dela rude-
niile lor, care sat srt cheamrt Crtuestii, pe prrtul Brladului,
in tinutul Tutovei2..Satul i are numele dela un strivechiu
Havrts. Satul Lipoviit este pomenit inc6 din 6945 (1437)
Fevruarie 243.Ciuestii snt pe Rebricea, in comuna*cheia,
judetul Vaslui4. Ii au numele dela Ciztuiu5. Toader i fra-
tele srm, Oanit Ciiuiu, snt pomeniti i inteun uric din 7005
(1497) Fevruarie 256. Satul este foarte vechiu. El se numise
mai inainte Leontenestii7. Era si in veacul al XIV-lea.
66.
Vasliji. 1497 Martie 14.
Stefan Voevod inteirete Anurcii i sarorilor sale, Negrita- i
Maria, satul Bezeiriceni, de pe Iadrici, cumpeirat, drept
5 60 zloti, teiteireti, dela Vlaicu, ,fiul lui Scoaryi.
Suret de pe uric vechiu pe srbie dela Stefan Vodri,
scris de Matei, in Vaslui2 la anul 7005 Mart 14.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn 'Trull
Moldaviei, instiintare facem cu aceastrt carte a noastrii tu-
10 turor, tui vor crtuta spre dnsa sau o vor auzi-o
precum au venit inaintea noastri si inaintea tuturor boia-
1 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 225-226 ; Ind. stat. p. 397, 846 ; Harta
stat. major, plansa Vaslui 1 : 100.000.
2 Arhiv. Stat. Iasi, Anaforale nr. 12 fila 5v. ; Ghib. Sur. 2 P. 171.
3 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. p. 507, rndul 16, p. 510.
4 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 38 ; Ind. stat. p. 396, 492 ; Harta stat.
major, plansa Iasi, 1 : 100.000. Aici gresit
5 Alt sat cu acest nume este in jud. Tutova, apoi ChUia de Sus si de
Jos, din jud. Tecuci [Ind, stat. p. 356, 391, 491, 492]. Altul e in jud. Iasi [Dict.
geogr. al jud. Iai p. 54]. Pentru trecut cp. M. Costchescu, cit. 2 p. '56 ; pentru
cel din jud. 1ai cp. Arhiv. Stat. Iasi, Condica Mitropoliei Moldovei, 1818,
2 p. 243 ; pentru cel din Tutova, Arbiv. Stat. Iasi, Anaforale nr. 8 fiila 3 r.
6 I. Bogdan, D. St. 2 p. 102-103.
7 Cp. satul Leontinesti. din jud. Bacau and. stat. p. 29,.6241. Pentru
trecut cp. M. Costchescu cit. 2 p. 914.

www.digibuc.ro
1497 217

rilor nostri moldovenesti sluga noastra Vlaicu, fiul lui Scoarta,


si de a lui buna voe, de nimene silt, nici asuprit, s'au vn-
dut a sa dreapta ocina, dintru al sau drept uric, din uriul
tatni-sau, a lui Scoart, un sat pe Iadrici, anume Bezri-
cenii, i acel sat 1-au vndut Anuscai i surorilor ei, Negritei 5
'Mariei, dreptu 60 zloti tatarasti.
Sculndu-s dar Anusca i surorile ei, Negrita i Ma-
rusca, si au platit toti deplin acei de mai sus artati bani,
60 zloti tatarasti, in mnule Vlaicului, feciorului Scoartei,
denaintea noastr i denaintea boiarilor nostri. 10
Deci vaznd i Noi a lor de build. voe tocmala si de-
plina plata, Noi inch' asijderele si dela Noi am dat i am
intarit AnUsci i surorilor ei, Negritei i Maruscai, acel de
mai sus sat numit, pe Iadrici, anume Bezaricenii, ca sa le
fie lor si dela Noi uric, cu tot venitul, lor i fiilor lor, ne- 15
potilor, stranepotilor, preastranepotilor si la tot neamul, cine
li se va aleage mai de aproape, nestramutat nici odinioara,
in veaci.
Iar hotarul acestui de mai sus numit sat sa fie cu toate
hotarele lui ceale vechi, pe unde s'au apucat din veaci. 20
spre aceasta iaste credinta a Domniei meale de mai
sus scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitului fiu
al Domniei meale, Bogdan Voevod, i credinta tuturor boia-
rilor nostri ai Moldovei cei mari si a mici.
Iar spre mai mare farie i intaritura tuturor acestor de 25
mai sus scrise, poruncit-am credindosului uostru boiar, Tau-
tul logoftul, a scrie i &lira adevarata cartea noastra a-
ceasta peceatea noastra sa o leage".
Suretul la Leca, Iai. Ghib. Sur. 21 ms fila 129. E pu-
blicat in Ghib. Sur. 18 P. 91. Un regest exact al acestui do-
cument, cu data 7005 Martie 14, se anal la Arhiv. Stat., Iasi,
Anaforale nr. 20, fila 257v. El a lost publicat in I. Bogdan,
D. St. 2 p. 110, cu Voicul" in loc de Vlaicul", i Bezre-
leni" in loc de Bejretani", ceia ce nu e in regestul dela
Arhiv. Stat.
In documentele aduse in pricina din Anaboraua cit. se
vede ca e vorba de satele Dolhenii, Harmanestii, Andriestii,
Papucestii dela tinutul Falciului. In Ghib. Sur.
18 p. 92 .se arata ca mosia Dolhenii a fost cumparatura a
www.digibuc.ro
218 1497

trei surori, Anuca, Maria 0 Negrita, cu uric srbesc din


7005, cum se vede din actele mo0ei Idrici. Este satul Dolheni,
din judetul Flciu1. Satul Beziiricenii era i in veacul al
XIV-lea. Numele de Dolheni va fi capatat dela un Dolh,
Lungul2. Iadriciul e pomenit din vechi vremuri.3. Cu
Scoartii sa se cp. numele satelor Scorte0i, Scorteni4.
67.
Vaslui. 1497 Martie 15.
,5tefan Voevod inteirege lui popa Stroe o poeanet inpotriva
Beretilor, pe Tazletu, la gura Strmbei, i aka poianei,
5 Runcul, la vetrful Strmbei, cu b4i i loc de moaret, la
Tazleiu, cumpcirate, drept 202 zlofi teitetreti, dela Marina,
fata Mihului Berescul.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, gospodar
rrii Moldovei, facem 0ire cu aceasfii carte a noastra tu-
to furor, cine va vedea-o sau cetindu-o va auzi, avnd trebu-
inta, precum csii au venit inaintea Domniei noastre i ilia-
intea tuturor boierilor no0ri celor mari i celor mici Marina,
fatii a lui Mihul Berescu, 0 din buna voia ei, de nimeni
nici silith, nici asuprita, 0-au vndut dreapta ei ocin, dupa
15 uricul ei vechiu, ce are dela btrnul moul nostru, Alexan-
dru Domn, o poeana drept impotriva Bere0ilor peste Tazlau5,
la gura Strmbei, cu balti i cu loc de moarii, la Tazliiu,
ori unde i-ar putea sa-0 keg moarit6 i o alth poiang in
vrf u17 Strmbei, anume Runcul, cu toate poenile. Deci au
20 vndut ea acele poene i blti i loc de moat* la Tazliiu,
lui Popa Stroe, pentru 202 zloti tatiire0i, cu bani gata, ca
faca sat i moar i dndu-i Popa Stroe, au Oita toti
1 Dici. geogr. al jud. Faciu p. 51-52; Ind. stat. p. 160, 551 ; Harts_
stat. major, plansa Falciu, 1 : 100.000.
2 Cp. Dolhesti, M. Costchescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 P. 903 ; ibid.
p. 839. Dolh, Dolha, Dolhici; I. Bogdan, D.$t. 2 p. 556, 514; Giurgea, vor-
nkul lui $tefan cel Mare, se numea Dolh, cum se vede din uricul din 7011
(1503) August 26 : g. n. Nt8pacH MAKii AgoiniliKel [I. Bogdan, cit. 2 p. 225].
3 M. Costchescu cit. 2 p. 138, rndul 10, p. 140.
4 Ind. stat. p. 754 ; Frunzescu, Dictionar topografic p. 425 ; M. Cos,
fchescu cit. I p. 56, 57, 59.
5 In suret : prin. In documentul din 7054 (1546) Aprilie 23 : gepe(c)
TA3,101A.
6 In suret : unde poate facil moarg.
7 In suret: deasupra. In original : HA gosps, la obrsie.
www.digibuc.ro
1497 219

a cei bani mai sus aratati, 202 zloti tatgreti, la mana Marinei,.
fetei a lui Mihu Berescul, cu bani gata, inaintea Domniei
noastre i. inaintea tuturor boierilor notri ai Moldovei celor
mari i celor mici.
Deci vazand i Domnia noastra, dupg buna voia lor 5
tocmeala i. plata deplina, ca au platit popa Stroe, la mana
Marinei, fetei a lui Mihu Berescul, 202 zloti tatgreti, bani
gata, pentru aceia_ i. Domnia noastra au intgrit i au dat
lui Popa Stroe acele poeni i balti i loc de moarg, la Taz-
lau, ca 4.1.'4 fie dela Noi uricul i cu tot venitul, sa-i fie lui io
i fiilor lui i nepotilor lui i la tot neamul lui, cine a fi lui
mai *de aproape, neclintit, in veci.
Iar hotar acelor poeni i. blfi i loc de moara, ce sant
impotriva Beretilor, peste Tazlaul, la gura Strambei, sa-i fie
lui hotar, incepandu-se din gura Strambei, unde cade in 15
Tazlgu, i de acolo apuca Tazlaul spre deal, pang la gura
Toplitei, i. de acolo pe Toplit a in sus i de acolo drept la
Cernu i de acolo pe Cernu in sus, pang la Posting, i. de
acolo deasupra Strambei i. de acolo in jos, pang la gura
Strambei. Acesta este tot hotarul. 20
$i asupra acesteia este credinta Domniei noastre i cre-
dinta prea iubitului fiului nostru, Bogdan Vlad, i tuturor
boierilor notri de Moldova celor mari i. celor mici,
$i dupa viata noastra, cine va fi Domn la pamantul
nostru, din fiii notri sau din neamul nostru sau pe cine-i 25
va alege D-zeu, ca s fie Domn in Moldova, ca sa nu strice
aceasta danie a noastra i. intariturg, ci sa-i mai intariascg,
fiindca Domnia noastrg i-am dat i. am intgrit toate, cum
s'au scris mai sus.
$i am poroncit credinciosului boerului nostru, Tautului 30,
logofat, ca s se scrie i pecetea noastr s se spanzure la
aceastg carte a noastra.
Au scris Dragot, la Vaslui, in anul 7005 Martie 15.
Dup sarbie s'au talmacit de Enache Papainopolo,
polcovnicul postelniciei.
Pe verso documentului se gsete urmatoarea notg : 1817
Mart 1. Talmacirea aceasta de pe ispisocul cel vechiu a lui
In suret : prin.

www.digibuc.ro
220 1497

-Stefan V. V. btrnul posleduind-o eu din cuvnt in cuvnt,


cu ispisocul cel vechiu, alte cuvinte toate macar c. merg
deplin, dar ca-i atacat, cu toate acestea, in douit locuri,
dup cum chiar sun in ispisocul eel adevrat trebuie
ziat cu Mc de moara in ; ori la Tazliiu; ori
mide i-ar putea Merl. moar ; i al 2-lea trebuie s.
zica poiana in vrful Strmbei, anume Runcul" ; i al 3-lea
tocmai in ispisocul cel vechiu se vorbe0e de pretul moiei,
and s'a vndut, tocmai de 200002 zloti. Aceasta socotealii
aduce oaricare nedumerire, cci prea mare pret ,i-au pus.
Se intelege c scriitorul a vremii de atunci ori n'au tiut
bine numrul cel vechiu bisericesc ori c a greit. 1817
Mart 1. Pavel Debrici.
Suretul dup care am luat aceastil copie se gasete in pas-
trarea preotului Goag, Bereti-Tazltiu, judetul Bacau i mi-a
lost comunicat de d. C. V. Dimitriu, licentiat in litere, Bu-
cureti. Dup un rezumat din* Arhiv. Stat., lai, Condica K,
nr. 378, Ida 262, 368, a lost publicat in I. Bogdan, D. t. 2
p. 114.
Este vorba de satul Stroe0i, din comuna Tescani,
detul Bacu, arzat la nord de Bere0i1. Ii are numele dela
popa Stroe. Documente din 7054 (1546) Aprilie 23, dela Pe-
tru Voevod, i din 7081 (1573)2 vorbesc de urmaii lui popa
Stroe i acelea0 lucruri ca i uricul dela Stefan Voda 6AHA
1100THE sepeqw, Liepe(C) TA3A0Sii, lid SeTTe CTOMEH, H
60110TAMH H tWkCTO SA MilH(I1), HA TdatiOlrk, PA:6 AAO1'8(T) COSH SIM-
H Ap8rA4 non-kna, HA gpX(C) CITIMSH, HO FM* pSnictink, H
BRCIAMH I1OLYkHtIH3. Sri nu se confunde acest popa Stroe cu
alt Stroe, din uricul din 6908 (1400) Iunie 294. Mihul Be-
rescul a avut i satul Nadir, cum se vede din documentul
din 7005 (1497) Martie 85. Beretii 4i au numele dela.un
Berea. Satul e pomenit i in 6969 (1461) Septemvrie 16 i in
6999 (1491) Septemiirie 16v. Marina in aceste documente e
i Ind. stat. p. 34, 774; Harta stat. major, plansa Targul Ocna.
2 Fotografii de documente in colectia mea; M. Costachescu, Doc.
Mold. in. St. M. 2 P. 18.
3 In cel dela Petru Bares.
4 M. ostachescu cit. 1 p. 36-40 ; 2 p. 934. Pentru satele cu numele
Stroesti vezi mai sus p. 64-65.
5 Vezi mai sus p. 206-208.
6 Ind. stat. p. 33, 452; altul ibid. p. 26, in comuna Beresti-Bistrita.
7 I. Bogdan, D. St. I p. 51, 466 ; M. Costachescu cit. 2 p. 358.
www.digibuc.ro
1497 221

fiica lui Berirti, in cel dlinti, i Berinii (adecii a lui


Berea), in cel de al doilea. Acesta este cred Mihul Berescul
din 1497 Martie 151.Pargul Stramba ii pristreaza numele
azi2.Pustina e pustie, exprimaa prin EISCT111-111, in do-
cumentul din 7081 (1573), de care a lost vorba mai sus.
68.
<Vaslui>. 1497 Martie 15.
Stefan Voevod pentru jumeitate din satul
7005 Martie 15. Hrisovul sarbilscu, cu ftdmcire lui, a
Domnului Stefan Vvd., intaritori pe giumtitati de sat, Di- 5
metii3, fiilor4 lui Ilciul, ci sant pe apa Saretiului, in fanu-
tul Tecuciului".
Regestul de mai sus se 016 la Arhiv. Stat., Iai, Ana-
borate nr. 38, fila 242 r. E vorba aid, fila 239 r. de moia
Mreti cu selitele ei i partite din moOile Strjtii i
Giugastrii, dela finutul Putna, din dreapta Siretiului, eti ar
suferi inpresurare, la capul Mr, spre rsrit, la apa Siretiu-
lui, despre moia Cozmetii i selitele ei, din a stanga Sire-
tiului, la finutul Tecuciului. Ibid. fila 240 r. e vorba de mo-
iile invecinate : Mrcetii, Iulcetii, Golumbii, 11/16Mtii,
care toate poarta numele de Furceni, din stanga Siretiului,
finutUl Tecuciului, proprietatea miingstirei Riichitoasa, ce se
lovesc cu Miiretii dela finutul Putna, cu Stet:460H i
Giugastrii. Acela document se OM i in Artily. Stat. Iai,
Tr. 692, op. 765, dos. 33, sectia 1, fila 111 r., cu ace14, cu-
prins ca mai sus i : sat Dimetii (ce sri chiam acmu Iul-
cetii) fiilor lui Ilciu...". Ce sri chiama acmu Iulcetii" este
sau formula Cunoscuat in documente, cand se ariitau satele
i cu numele vechiu i cu eel contimporan (la 1497 Martie
15) sau e un adaus al traduciltorului din veacul al X1X-lea.
1 Sate cu acest nume sant in jud. BIfi, Dorohoi, God, Iai, Mehe-
dinti, PuMa, Valcea, Covurlui [Ind, stat. p. 452]; Cp. M. Costchescu cit. 2
p. 892, 829 ; vezi mai sus p. 171 ; ibid. p. 162, rndul 11, p. 167; cp. Bera.
in 6972 (1464) August 13 [1. Bogdan, D. St. 1 p: 82-83].
2 IIarta stat. major, plana Targul Ocna cit. Pentru nume cp. M. Cos-
tchescu cit. 2 P. 934.
3 Di... este scris peste aIt literil.
4 Fiilor, i al doilea scris peste u.

www.digibuc.ro
222 1497

ibid. fila 112 r. se aduce un document din 7041 (1533) Mar-


tie 5, pentru satul Viiciireti, din tinutul Putnii.
E vorba deci de un vechiu sat Dimetii, care poate
chiar din vremea lui Stefan cel Mare, dupa proprietarul 11-
ciul i fiii acestuia, i schimbii numele in Iulceti. Acesta
din urmit este pomenit in docuniente vechi, ca in 7169 (1661)
Iulie 51, c se intinde din apa Siretiului pn. in hotarul
trgului Tecuci. In 7187 (1679) Iulie 24, se aratil intre Mar-
ceti i Golumbi. In 7141 (1632) Septemvrie 2 i 7169 (1661)
Mai 26 se spune c Groziitii se cheamil acum
Acesta din urmet in 7145 (1637) Julie 6 se arat la tinutul
Tecuciului, incepand din Sireti, cfr riisarit piin la movila
apiicioae, ctr hotarul trgului Tecuci, 'Anti la hotarul
Oncenilor, la rapa lui Onofrei, la hotarul Danceiu13.
Nici o urm n'a mai riimas azi din Dimeti sau
Dimetii presupune un Dima, Duma.

69.

<Vaslui>. 1497 Marfie 15.


tefan Voevod pentru satul Hoceni.

7005 Martie 15. Suret di pe ispisocul Domnului Stefan


5 Vvod., aratiitor hotarillor Hocenii".

La Arhiva Stat. Iai, Tr. 212, nr. 4, fila 47 r. Ibid. in-


tiun regest de document, din 7054 (1546) Mai 8, dela Petru
Voevod, satul se numete Hucenii.
Singurul sat, ce cunosc cu acest nume, este Hocenii din
judetul Flciu5. Numele fie dintr'un mai vecbiu Hod-
ceni, dela Hodco ? SA se cp. pentru aceasta satul Hotceti,
Hodceti, din piirtile Strungiii, din 7053 (1545) Aprilie 46,
care in 7089 (1581) Mai 8 se numete Hocetii7.
1 Arhiv. Stat. cit. Anaforale fila 242 r. i Tr. 692 cit. fila 1112.
2 Arhiv. Stat. cit Anaforale fila 240v., 241 r.; Tr. 692 cit. fila 109v.
3 Arhiv. Stat. cit. Anaforale 240 v.
4 Harta stat, major, plansele Tecuciul i Adjud-MArbisesti, 1 : 100.000.
5 Dict geogr. al jud. Flciu p. 99; bid, stat p. 160, 604.
6 Ghib. Sur. 1 p. 380-381.
7 Ghib. Sur. 2 p. 110; Sur. 19 P. 145.

www.digibuc.ro
1497 223

70.
Vaslui. 1497 Martie 20.
Stefan Voevod intrete medenicer satul Reideanii
ozerul, ce stint la gura lalanulai, cumpeirate, drept
200 zloti teiteirelti, dela nepotii Cretului dela lalan. 5

MHAOCTTIO KONa610, 4%1 CT6*8ll KO6KOAA, PO010,4,408 B6MAH MOA-


MIICKOH, SHAM6FIHTO IIHHHM HC CHM AHCTOM HAWHMIt KISAM, KTO
HAIllt KlapHTIt HMI 61'0 IITOIC1H OIrCAlt1WHTK, WHC6 npThAoina npRiA
HAMH H npiaA HAWHAIII MWAAAKCKIIIMH murape K6AHKIJAIH H MAAKIMH
cnoyra Hawk, CHMA H C6CTEIA ero, mStna, H EpATAHHIlk FIX, KSAA, H 10
111%6M614HKIt. ero, ANIAMIt, 11 114K FIA6M6H1111,4 61'0, CT4H4, OIrCH SniKoKe
Kpem WT MAAHA, no Fix- Aospon KOAH, H6KHM6 116HOHOlpft6HH, AllifilpH-
CHAOKAHH, H 11POA4LH CH010 npaRSto WTHHHOIr, WT HX 11p4K4PO H HH-
TOMAPO OIrpHKA, WT OXPHKA H KKIC4OX3S606 A-km HJ, Kpen,S44 WT
1444114, 6AHO C640, HA OIrC716- MAAHM, I14 HAIM PKAIAHTH, H CZ W26- 15
pWM, LIJO HA SCTT6 IJAAIIM, TA 1100A44H H8W6MOIr rkpnomoy HMIS,
MHX0lr48 M6A61111114101, 34 344T TATApCKIIIX. H OIrCT4K1116 HAWK
HAH1%, AHJ0Vdk M6A61111118ph, H SAIIAATHAli OIrCH HCI104148,
.TOTkl KI11111611HC4HIITH 11111A3H, SAATM TATOCKKIX, S poynd CAOVSR
HAW6M0y, CHMH, H C6CTf111 ero, inoyum, H BOATAHHIIS HX, soyAn, H 20
1146446HHKOIr 61'0, AKIJAMOIr, H HAM& II46M6HHU,H 61'0, CTAHH, OrISKOKOM
KII6H,S4A WT MAAHA, npiAA HAMH H Hp1AA liALHHMH ROWE. HHO Mid
KHA*K1116 MENC6 HHM11 HA, Aospon KOAH H TOKM6}KS H 11041101r10 34-
I1I4T01(, 4 MM T4K0NCA6p6 H WT FIAC 6CMkI AAAH H HOTKIIKAHAH 114-
Lu6moy K-kpnomS 1141101r, MHX01(AWKH M6A6HHI14010, TO6 110I4,06,16HHO6 25
C640, WO 6CT1t HA 5CT16 MAAHM, HA HM/4 jSKAMHTH, H CK tusepvnik,
'no 6CTI& HA SCTY6 MA4H14, KAKO AA 6CT1t 6MS WT HACk oypinai H CI
HICAIMIt AOXWAWM1t, 6MO1( H AIATEMK 61'0 H 01(14SLI4TO8AK 61'0 H np-k-
SHSLUATOMK 6P0 H nptipoypiATosui ero H KKC6M0Ir poAS 61'0, KTO Cid
emoy nsKepemh HAHKAHagall, nenoporneninv, 1111KOAHNC6, HA KtKIII. A 30
Korritpk Tomoy Klk1111611HC4HHOMS C6AS, 1.110 6CTI1 HA SCT(6 M441114, 114
nium psmoan, AA 6CTlx WT SCHX CTOjJOHlt, vrapomoy xoTapS,
Koym Ha K*KA WHCHKAAH. A HA TO 6CT K'kj14 11411161'0 rOCEIOACTKA
KII1W611HC4HH4PO, M1.1 CT6z1s4H4 1306KOAH, H K'kpa np-kElsmoKnennaro
CIAHA POCHOACTKA MH, KOPAAFIA HAAAA, FI 11-k14 somp natunx, K'kflA 35
114114 ASMA flf1KK4A4K4, K-k134 114144 6W8AWO4 AKopunK4, Ktpd 114114

1 Sic.

www.digibuc.ro
224 1497

11-kp4 HAIM We4SSAA, Ktpc1 HAHA ASMA H DANA TWAANPA,


INISKAAAEOKE KOTIMCKYN, 11-414 nana Hp6AIYIA, 1431KAAAEA HeA11614KOr0,
11-kpa HANA ANApeHKA HOpTOJAOKCKOPO, 11-kpri UNA WAHAPA, 110MIAt164
nonorpa,a,cnoro, ika nalia KAMM; CHATAA, RlLpa IlAHA <HCAKA>
5 KHCT/AIHNIKA, n-kpa nana ASAAWA HOCTEANIIKA, K*111A MINA AAOKHAA LIAM-
HHKA, Klitpd Il4Ha 41pSirrewa CTOAHHKA, Rk3a HAMA fleTINIKA KOA1HCA
rkpa KRClAK KOlaph NAWHKII A10AA4KCKHK KEAHKNK N ALLIHK. A HO
HAWHA1 NCHKOTA, KTO n$AeTh rOCIIOMPh HAWEN Se A1AH, WT MATHH
HAWHK1t HAN WT nawero pom HAH HAKK RSA KO1'0 ROM H3K606T11
10 VOCIIOAAPMK 6k1TN HAUGH 3MAN MOAAAKCKON, TOT11 61t1 emoy 11HHO-
pSwnn nawero AAAHT/A H HOTKAHCANY/A, At1H EhJ HAIS 01rTKp8ANAk
H OIrKAHNA, BANSHSC ECIAAK1 EMS AAAN H HOTKAAHAH, BA ero npanSio
H irkpnoto CASNMS H BA WO WU COEN KSHNAII, HA CK011 HPAKsrli EIHIA314.-
A HA E0AWSIO KflAHOCTk H 110T1418/KAE1ITE Tom<or> KSCEAAOIr 131-1WHIM-
15 CAHHWA1011*, 13611*AH ECA/11.1 naweamr II-kw-101%0y nan$: T801781101111 AO-
ro*eTS, HHCATH H HAWS fletIATIx flpHK*CHTH K CHM<S> AHCTS HAWCMS.
11HCAIIK wanApS Kpx?KeKlitl, 0 RAGISH, K 11*TW MAPTIA .

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Tgrii Moldovei, cunoscut facem cu aceasta carte
noastrii tuturor, cari vor cguta la dnSa sau o vor auzi
citindu-se, cg au venit inaintea noastrg i inaintea borilor
notri moldoveni mari i mici sluga noastr, Sima i sora
lui, Mma, i nepotul Mr de frate, Buda, i vrul lui, Avram,
i iarg0 vara lui, Stana, toti nepotii Cretului dela Ialan, de
a Mr bung voie, de nimeni nesiliti i nici asupriti, 0 au van-
dut a lor dreapt, ocing, din al lor drept i adevgrat uric,
din uricul i slujba bunului Mr, Cretul dela Ialan, un sat,
la gura Ialanului, anume Radeanii, i cu ozerul care-i la
gura Ialanului, i le-au vndut credinciosului nostru pan,
Mihului medeniciar, drept 200 zloti ttreti.
sculndu-se credinciosul nostru pan, Mihul medeniciar,
a plgtit totul deplin, aceti mai sus scriyi bani, 200 zloti tg-
tgreti, in manele slugii noastre, Sima i surorii lui, Mua,
nepotului Mr de frate, Buda, i vgrului lui,. Avram, i ia-
rg0 verii lui, Stanei, nepotilor Cretului dela Ialan, inaintea
noastra i inaintea boerilor notri.
De aceia, Noi vzand intre dmii a Mr bung voie si
tocmeal i depling plat i Noi asemenea 0 dela Noi am
dat 5i am intgrit credinciosului nostru pan, Mihului mede-

www.digibuc.ro
1497 225

niciar, acest mai inainte numit sat, ce este la gura Ialanului,


anume Radeanii, cu ozerul ce este la gura Ialanului, ca
sa-i fie lui dela Noi uric si cu tot venitul, lui si copiilor lui
nepotilor lui i stranepotilor lui i rastranepotilor lui
intregului neam al lui, cine i se va alege mai aproape, ne-
stricat, niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui mai sus scris sat, ce este la, gura
Ialanului, anume Radeanii, sa fie din toate partile, dupa ve-
chiul hotar, pe unde din veac a umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitului fiu al
Domniei mele, Bogdan Vlad, i credinta boerilor nostri, cre-
dinta panului Duma parcalabul, credinta panului Boldor
vornic, credinta panului Harman, credinta panului
credinta panului Duma si pan 'Mader, parcalabi de Hotin,
credinta panului Ieremia, parcalab de Neamt credinta pa-
nului Andreica Ciortorovschi, creclinta panului andru, pr-
clab de Cetatea Noua, credinta panului Clanau spatarul,
credinta panului Isac vistearnic, credinta panului Dumsa
postelnicul, credinta panului Mohila ceasnicul, credinta pa-
nului Fruntes stolnicul, credinta panului Petrica comisul
credinta tuturor boerilor nostri moldoveni mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi Domn Tarii noastre,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi ori pe
cine Dumnezeu va alege sal fie Domn Tarii noastre Moldo-
vei, acesta sa nu le strice dania noastra i intritura, ci s
le intariasca i inputerniciasca, pentru ca i-am dat i i-am
intarit, pentru a lui dreapta i credincioasa slujba i pentru
ca el si-a cumparat, pentru ai sai firepti bard.
Iar pentru mai mare tarie i inputernicire a acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Tau-
tul logofatul, sa scrie i pecetea noastra sa o lege catra a-
cease& carte a noastra.
A scris andru Ca*, in Vaslui, in anul 7005, luna
Martie 20.

Dupa o fotografie dela t. Miclescu a facut o dopie I.


Bogdan, care se pastreaza la Acad. Rom. ms 5234 (I. Bogdan
nr. 25). Dupa un rezumat slavon din Arhiv. Stat., Bucuresti,
Condica Asachi I fila 445, a lost publicat in I. Bogdan, D.
15
www.digibuc.ro
226 1497

St. 2 p. 121-122. 0 alta cpie mai rea e in Condica Asachi


2 fila 28.
Satul Radeni, la gura Ialanului, nu mai este, ca nume
cel putin. Este insa balta RadeanuP. Se pastreaza lnga Bla-
geti numele unei vai, Creteana, i chiar la varsarea Ialanu-
lui in Prut2, dealul Buteti, ce amintesc numele Cretului
dela Ialan i al lui Buda. Despre Cretul dela Ialan i
curtea lui de pe Ialan" e vorba in uricul din 6974 (1466)
August 28' i in 7008 (1500) Martie 254. Aici Sima e numit
Sima Benea.
71.
Vaslui. 1497
tefan Voevod intarelte Anustei 1 Elisaftei, fetele Giurgei,
a treia parte din satul Alexeiti, de pe Vilna, cumparata,
5 drept 70 zloti teitareti, dela Duma, Vlain i Anghelina,
fiii Iugai, nepoi lui Alexa.
Suretu di pe uric sirbasc dela Stefan Voda, din valet
7005, scris la Vasluiu.
Intiinta facem cu aceasta carte A noastra tuturor,
cine pe dnsa va ceti i va auzi, ca lata au vinitu Innainte
noastra i inainte alor notri <moldoveneti boiari a ma>ri
i a mici a noastre slugi, <Duma i frafele sau, Vlain, i
sora lor>, Anghelina, ficiorii Iughinii, nepotii Alexii, de a lor
bung voe, de nimea silit, nici asuprit, au vndut a lor driapta
15 moie, dintralor dreptu uric, a frie parte di satu, di pe Vilna,
anume a trie parte din Alexati, aceasta au vndut-o toata
ace a trie parte featei Jurjii, Anutii i Elisaltii, in 70 zlot
tatarati.
Si s'au sculat fetel(e) jurgii, Anuca i Elisafta, i au
20 platit tot deplin acei mai sus scri bani, in mnule Dumii
i a fratinesau, lui Vlain, i a surorii lor, Anghelina, ficio-
rii Iughinii, nepotii Alexii, denainte noastra i dinainte ai
notri boeri.
1 Harta stat major, planvi Beresti-Oancea, I : 100.000.
2 Ibid.
3 I. Bogdan, D. St. 1 p. 109-111.
4 Ibid. 2 p. 174-176 ; cp. M. Costkhescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p.
837. Pentru Ialan ibid. 2 p. 233.
www.digibuc.ro
1497 227

Noi viidzind di a lor bunii voe focma1 i diplin(a)


plea, si di la Noi Inca am data si am infritu fetii Jurjii,
Anusciii i Elisaffi, pe ace a trie parte de satu, ce scriem
mai sus, ce este pe Vilna, a trie parte din <Alexasti, ca
le fie> de la Noi uricu cu totu venitul, lor, fiilor lor, nepo-
tilor lor i> stritnepotilor <0 la tot neamul lor, cine se va
alege mai aproa>pe. necltit, nici odiinaoarri, in veci".
Acest suretu di pe sirbie 1-am scris eu, Simion Chesco
uricar, catu s'au putut cunoasti, fiindu vechiu, la vrtlit 7257
Noem. 25".
Suretul, pe unele locuri rupt, este in colectia mea. L-am
publicat i in Buletinul Ion Neculce, Iasi, 3 (1923) p. 109-110.
Un regest la Arhiv. Stat., Iasi, Tr. 1785, op. 2, 2036, dos. 24,
fila 4v. cu data 7005. Aici vanziitorii sant Duma i fratele
sat', Vlasan, i sora lor, Anghelina, fiii Oghinii", nepoti
Este satul Alexesti, din comuna Borgsti, judetul Vasluil.
Despre satul acesta este vorba i in uricul din 7001 (1493)
Martie 7: MANYNNS nana aarfni, ave,110 CRAO Hel 1111111101-1, Ha Fliwk,
EHA AWN\ ; Lao RNA MA T<OE>Ceito 6416 Han <Her>pa,
<culls cgoe>nis an65H2. Ii are numele dela Alexa. El era fiul
boerului Negrea 3.
72.

1499 Septemvrie 27.


.5tefan Voevod pentru satele Cervacirifii i 5arba.
Ispisoc din 7007 Septemvrie 27, dela *telan Vodsa, in-
fitriturii nepotilor Stanitii pe satele Cervacintii
Regestul de mai sus se ail', inteo carte de judecata,
in 1817 Septemvrie 4, in Uricariul 6 p. 311. E pricin intre
postelnicul Emanoil Manu i spsatarul Constantin Miclescul
pentru un iaz, pe mosia Cucorenii.
1 Diet. -geogr. al lid. Vaslui p. 13 ; Diet. statistic al Romniei, Buc.
1915, 2 P. 988 ; Harta stat. major, plansa Iasi, 1 : 100.000.
2 I. Bogdan, D. $t, 2 p. 14-17.
3 Vezi mai sus p, 189-192 si 197-201.

www.digibuc.ro
228 1499

Este vorba de doua sate de laugh' Cucoreni, din tide-


tul Botosani. Aici stint Cervicetii 1, conrespunzatori Cerva-
cintilor din 1499. Satul este stravechiu. Ii are numele del&
un Cervici? Radicalul sa fie rusul gem, inima, sau vechiul .
slay gptigh., vierme ? Alturi a lost si Sarba, pe care azi,
nu-1 mai gasesc 2
73.

Hrln. 1499 Noemvrie 17.


Stefan Voevod intdrete lui Ivan i femeei sale, Fedii, satut
Streiviceanii, pe Sirca, cumpeirat, drept 150 zloli teiteireti,
5 dela Meirura, jupeineasa lui Ivan protopopa, nepoata lui
Costea Stravici.
Suret de pe ispisoc sirbesc dela Stefan Vvod., din vleat
7007 Noemvrie 17.
Facem instiintare cu aceasta carte a noastra tuturor,
to cine pe (Musa va cauta sau cetindu-sa va auzi, precum au
venit inainte noastra i inainte boiarilor nostri Marusca, giu--
pineasa lui Ivan potropopa, fata Nastii, nepoata Costii Stra-
vici, de a ei bunk voe, de nime silita, asuprita, si au
vndut a sa dreapta ocina, din uricul mosului sau, Costii
15 Stravici, i dresul ce-au avut mosul ei, Costea Stravici, dela
mosul nostru, Alexandru Vvod., un sat pe Sirca, anume Stra-
viceanii, din gios de Madatjaca, aceea au vndut acel sat
slugii noastre, lui Ivan, si fimeii sale, Fedii, drept 150 zlot
tatarasti. $i s'au sculat sluga noastra, Ivan, si fimeaea luir
20 Feda, si au plait deplin acei de mai sus scris bani,
zlot tatarasti, in mnule Maruscai, giupinesii lui Ivan po-
tropopa, fetii Nastii, nepoatei Costii Stravici, dinainte noas-
dinainte boiarilor nostri.
Deci Noi vazind intre dnsii de bunk voe tocmala
25 plata deplin, asijderea si dila Noi am dat si am intarit slu-
gii noastre, lui Ivan, si fimeii sale, Fedii, pe acel de mai
1 Ind. stat. p. 64, 499 ; Harta stat. major, plansa Bucecea si Nicseni,
: 50.000. Aici satul se numeste gregit Cerbicesti, poate prin etimologie
popularii cu cerbice,
2 Pentru nume cp. $arba, din jud. Tecuci [Ind, stat. p. 357, 779] ; cp.
$665.nesti, $grbesti, $rbiceni [M. Costachescu, Doc. Mold. in. 5t. M. 2 p. 9351.

www.digibuc.ro
1499 229

sus zis sat, pe Sirca, anume Striiviceanii, din gios de MA-


driijaca, ca stt fie lor de la Noi uric 0 cu tot venitul, lor
feciorilor lor i nepotilor i striinepotilor lor i a tot neamul
lor, ce s va alege mai aproape, neruwit, niciodafti, in veaci.
Iar hotarul acelui de mai sus zis sat s. fie despre toate 5
pfirtile, dupii hotarle ceale ve chi, pe unde au umblat din
vechi.
Iar dresurile ce-au avut Miiruca, fata Nastii, ce au lost
a mowlui ei, a Costii Stravici, dela mowl nostru, Alexan-
Ara Vvod., acealea dresuri ea le-au lost dat la nilinule slu- io
gilor noastre, Mndrului i a fratelui sau, Drgoiu, precum
este 0iut de Noi 0 de boiarii notri.
spre aceasta este credinta Domnii noastre de mai
sus scris, Noi Stefan Vvod., i credinta a preaiubit fiiului
Domnii meale, Bogdan Vvod., i credinta tuturor boiarilor 1.5

nostri a mari i mici.


Iar dupg a noastrtt vilaf cine va fi Domn Trii noas-
tre, din fiii notri sau din neamul nostru sau ori pe cine
Dumnezeu va alege a fi Domn Trii noastre Moldovii, s nu
strice a noastrii danie i ntritur, ci sh aib. a da lor 0 20
a intari, de vreme ce i Noi am dat lor 0 am intarit, pen-
-tra c ei au cumparat pre a lor drepti bani.
Iar pentru mai mare tiiriia i intiiritura acelor de mai
sus scrise, am poroncit credinciosului boiarului nostru, du-
misale Tautului logortit, s scrie 0 a noastril peceate &aril 25
aceastil carte a noastr s o leage.
S'au scris in
S'au tlmacit de Gheorghie Evloghi dascal, 1787 Ap. 25".
Suretul, loarte frumos scris de Evloghie, e in colectia
mea. L-am publicat i in Buletinul Ion Neculce, Iai, lase. 6
(1927), p. 204-205.
Satul Strviceni a lost la rifisarit de Miidrjeti, in u-
detul Ia01. Num*:tle mo0ei a continuat pnZi trziu2. hi are
numele dela Costea Stravici, care 1-a stpnit sub Alexan-
-dru cel Bun3.Parilul Siirca e pomenit Inca din 6936 (1428)
Vezi mai sus pentru Mildrajesti p. 175-181.
2 M. Costchescu, Satele Bltafi, Codresti, in Buletinul Ion Neculce,
fasc. 7 (1929) p. 85-89.
Pentru neamul Stravici cp. M. Costchescu Doc. Mold. in. St. M.
2 p. 878 si In special 1 p. 185-187. Aici i trimiterile.

www.digibuc.ro
230 1499

Dechemvrie 281. Mndrul, in seama cui a ramas privilegiul


dela Alexandrul cel Bunazi necunoscutal Stravicenilor,
ne aminteste de satul Mndresti, vechiul nume al satului
Siirca, din aceleasi prti2.Marusca, nepoata lui Costea
Stravici, e cunoscutii din documente din 7010 (1502) Fevrua-
rie 173 si din 7053 (1545) Aprilie 44, etc.

74.

Iai. 1500 Martie 17.


Stefan Voevod inteirete Mnstirei Neamkului ozerul Za-
horna, pe Dnistru, grla i prisaca, i-i mai d balta
5 Crivaia i ozerul de sub Dubrovca i grla lui Chicd.
nin(c)Viio smTelo, Miti rre4sa(u) KO6Ko(A)a, r(c)n(A)ps. 36A1M1
MOAAARCKOH, 311AMEHHTO LIHHH(M) liC CH(M) HALLIH(M) AFICTVO(M) KICM(M),.
KTW HANK Sapk1(T) HAN LITOIrt1H 61'0 SCAKIWH(T), W2K6 MAN H EIOTKKPAHAH
6Cd1111 114W6MOIr CTMOIr MOHACTHpOr 111(T) irkniga, 14A6M6 6CTK A-pa(m)
10 KKaFie(c)taia I'd 6d H CI1CA HAW61'0, 117 XA, H PA6 6CTK /61'01rM6H1t5
MOA6611HKII HAWK, Kv(p) nw(n) A6W(K)THCTII, Adage H HOTKKINK(A)6-
A*Ad HAIller0, Ad0A(11)Apa KO6K0A111, emio waepo, HA Ainirrpt,
tia HAI* 340f1li4, H CS rpsnoio, ipo SHAMETII. AHHCTpll H CK HA-
CHK010, LIJO 6CTIt HOOM6. FIAKK o Tw(m) Si-IHHHAH 6CMK1 SA ,A,uffe
15 CTOHOLIHKU11400 Hp6(A)KW(K), A*AW(K) H POAHT6A6H HAH1H(X), H
HA1116 3,d,pd116 H CH(C)606 H 3A 3,0,106 H cn(c)eel'e r(c)nxt(A)e IIA-
MICH, WITH, H BA 3MAKT6 H co(c)eifie ,4,-kT6H HA1111-100, 1AKO Ad
STHKPAH(M) H Sigrkne(m) Ha(m) CTK1H moilarrimp5 w(T) 146M11,A H
MAU H IlpHAOKHAH CM11.1 1147(T) Hd(C) TOMOIr(1K) lik1H1611HCAHHOMOy HA-
20 1116MOIr CTAAS MOHACTHp8 W(T) 116MRA 60/10TO KpligA171 HtusCpo, HA
HiWk 110(A) ASKPOKKA, H cs rpm, HA HM* KkIlIPIHHA, LIJO 6CTIt HC-
116PKA, W(T) 110(A) K0H6111,11 rnlcKa, W(T) rAe 11111x-owl% rpLia H3
AHHCT(14 H T61-16(T) AOAS, Ao raBepS ASspogica, H W('i) Asspw(R)Ka,
,NO PAC SHAAA6TK Olr taKep5, S sax-oplia. TO6 KIK6 Hk111.1611HC4HHO6
25 Ad 6CT1t TOMOIr HAIll6M8 CTANS MOH/WTI-0 W(T) 1110)1.101 H W(T)
HAW oypkIKK H CK KIC6A1K Aox-oAomk, eenopSweeeo, HHKOAH, HA IAKKI

1 M. Costachescu cit. 1 p. 230, rndul 10, p. 232. 233.


2 Cp. M. Costachescu cit, 1 p. 299. 303-304.
3 I. Bogdan, D. St. 2 p. 191-193.
4 Gib. Sur. 1 p. 380-386.
5 Sic.

www.digibuc.ro
1500 231

H*HHOSt. A Ha TO 6CTk ii-kpa Ha 1116r0 t'(cA)gcl RiawGrincaunaro, mu


CT64SAHA 1306K0,A,k1, H K-kpa 11A1183MOKA6HHAr0 Cud r(cA)Ra Mkl,
KOPAAHA 110660,A,M, H R-kpa HAIHH(C) ROMA, 13*13a nana ,A,Oyalkl, Kkpa
MIA KWAASfla mop-mica, R-kpa Una tp4Sna, R-kpa MUM ASMA KO-
ASH, irkpa nana TOAMPA H MINA nerpnaa, FIAIJKAAA60116 rOTHHCKKIH, 5
13-kfla UNA epeanTia H FIAHA Aparowa, HApKAAAROR6 H6M6H,Kkill, g-kpa
DANA LHAH,A,Pii,HAPKAlta6t1 noRorpa(A)ceoro, irkpa Hil Ha Mika apcSpe,
norrap-k coriaRcKoro, irkpa Mid KIMISS1 CHATAA, R-kpa LUNA MA-
Ka likICT'kpliHKA, IKtfla HMIA Morliaci tialMIHKA, R-kpa MIA iHILA *On-
Willa CTOAHHKA, irkpa Hand HETOHKA KOMHCA H gtlIA 138c(x) KOrap1 10
H ALHH(K) MOAAAKclikl(K) H KeMIKKI(X) H Mai\ H(K). A HO HAIII6Mk NCH-
ROTM, KTO soirAe(T) r(c)n(A)ps HAW6H B6MM1, w(r) A*T6H HAII1H(X)
HAH w(T) NAMPO 00AS Ha H flAKk BOtr(A) KOr0 6-8 H366136(T) r(c)n-
(A)e(M) EkITH H4W6H 36MAH MOAAAFICKOH, TW(T) Kkl H6HOOSHIHA1
n awero MANTA H noTimp*A)enuia, &IN 6k1 OIrTBSOAH111 H SKAHHA1 15
TOMS HA1116MS CTOMS MOHACTNIS w(T) H6M11,11. Ha(K) KTO ct noKS-

_ _
cn(T) nOtIWliTH Toro Kk1111611HCAHHAPO HAIller0 MANTA H noTRRpm-
(A)60M, TAKORIH ,A,A 6CTk flpOKA/k(T) w(T) ra Ha H M- a nawero,
nr Xa, H w(T) np-kg(c)Tklia ero RroakTpe H w(T) CTkl(K) 46-
THOH elf(r)r6AHCTA1 H w(T) a cTii(x) .(3.,...(,) 4.(c). H npo- 20
tim(K) H WM cl`k100 THY W(T)H,k, H,K6 KS FIHK6H, H w(T) 138CM(X)
CT1i100, H}K6 w(T) KiiKA ROV ItTOAHHHH1(K), H ,V 6CTk 110A0EHK 18,4*
H n1oRATom8 affin H AA HMA(T) SLIACTY6 H CI WH*Mitl lOyA6116, 6>KK
R8381HILHA HA ra Kay R(R) ero HA 1111(X) H HA 116AM(C) H()7 ewe
6CTk H B8A6(T) BS RykKkl. A HA BWAW01110 Rp-knocTk H H0TIKSP1- 25
(A)6HT6 TOMOr HIC6M011' ghl[11611HCAHHOMS, 13611-kall 6cMk1 naulemS irkp-
noanS nanS, TSON'TSAORH AOPO*6TS, MicATH H HAMS net-1,1(T) HOHR*-
CHTH K cemoy HAIII6MS MicT0y. MATCH FIHCA(11), RS MCW(), IINTW 5ri,
st(c)u,a MAPTL1 5 Arm.

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Trii Moldovei, cunoscut facem si. cu aceastii a noas-
tril carte tuturor, cari vor cauta la &Alma sau o vor auzi ci-
tindu-se, cii am dat si am intarit sfintei noastre mniist ir
dela Neamt, unde este hramul Inidtiirii Domnului Dumne-
zeu si Mantuitorului nostru, Isus Hristos, si. unde este egu-
men rugatorul nostru, chir popa Teoctist, dania si intritura
bunului nostru, Alexandru Voevod, un ozer, la Dnistru, a-

I. Sic.

www.digibuc.ro
232 1500

nume Zahorna, i cu garla, ce cade in Dnistru, i cu pri-


saca, ce este tot a lor.
Asemenea intru aceasta am facut pentru sufletul sfnt-
raposafilor inaintasilor notri, buni si parinfi, i pentru sa-
natatea i mntuirea noastra si pentru sanatatea i. mntui-
rea Doamnei noastre, Maria, i. pentru sanatatea .1 mn-
tuirea copiilor notri, ca sa intarim i sa inputernicim sfnta
noastra manastire dela Neamf si am dat si un adaos dela
Noi tot acestei mai sus scrise sfintei manastiri a noastre
dela Neal* balta Crivaia si ozerul, anume sub Dubrovca,
si cu garla, anume a lui Chisca, ce este din obarie, de sub
capul piscului, de unde iese garla din Dnistru si curge la
vale, pang la iazarul Dubrovca, si din Dubrovca, pna unde
cade in iazer, In Zahorna. Toata aceasta mai sus scrisa sa.
fie acestei sfinte manastiri a noastre dela Neal* si dela Noi
uric i cu tot venitul, nestricat, niciodata, in vecii vecilor.
Si la aceasta este credinfa Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i. credinf a preaiubitului fiu al
Domniei mele, Bogdan Voevod, si credinfa boerilor notri,
credinfa panului puma, credinfa panului Boldur vomic, cre-
dinfa panului Steful, credinfa panului Duma Brudur, cre-
dinia panului Toader i a panului Negrila, parcalabi de
Hotin, credinfa panului Ieremia 0 a panului Dragos, par-
calabi de Neamf, credinfa panului Sandru, prcalab de Ce-
tatea Noua, credinf a panului Luca Arbure, portar de Su-
ceava, credinfa panului Calnau spatar, credinf a panului Isac
vistearnic, credinfa panului Moghila ceasnic, credinf a pa-
nului Ion Frunte stolnic, credinfa panului Petrica comis
credinfa tuturor boerilor nostri moldoveni i mari i mici.
Iar dupa viafa noastra, cine va fi Domn Tarii noastre,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iarasi ori pe
cine Dunmezeu va alege sa fie ca Domn Tarii noastre Mol-
dovei, acesta s nu strice dania noastra i infaritura, ci S.
intariasca i inputerniciasca acestei sfinte manastiri a noas-
tre dela Neamf.
Asemenea cine ar cuteza sa strice aceasta mai sus scrisa
danie a noastra i intaritura, acela sa fie blastamat de Dom-
mil Dumnezeu si Mntuitorul nostru, Isus Hristos, i de Prea-
curata lui Maica de Dumnezeu 0 de cei patru sfinfi cyan-
ghelisti i de cei 12 slinfi frunta0 apostoli 0 de ceilalfi i

www.digibuc.ro
1500 233

de cei 318 sfinti parinti, cari au lost la Nicheia, i de toti


sfintii, cari din veac au placut lui Dumnezeu, i s fie a-
semenea lui Iuda i blastmatului Arie i sa aibii parte i
cu acei Iudei, cari au strigat asupra Domnului Hristos,
lui asupra lor i asupra copiilor lor, care este i va fi
in veci.
Iar pentru mai mult trie i inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Thu-
tului logoful, s scrie i pecetea noastr sa o atrne ctr
aceast carte a noastra.
A scris Matei, in Iai, in anul 7008, luna Martie 17 zile.
Pergament mare, cu pecetea pierdutii, la Acad. Rom.,
legal in ms 4606, Ma 28. Ibid. fila 30 e o traducere din 1812
Martie 28, cu isclitura lui Veniamin, Mitropolitul Moldo-
vei, i a lui Joan, arhimandrit M-rei Neamtul i Secul. Pe
verso pergamentului se Etna insemnarea veche : mothicTivt;
w(T) ne(m)m, u wa6p0 HA (A)micTp-k. Alt insemnare mai nouii:
Stefan Vvod., din leat 7008 Mart 17, intritur pe un iazer
la Nistru, anume Zahorna, i cu grla i prisaca &IL danie
pe balta Crivaia i iazerul supt Dubrovea i cu grlele, ce
s numescu Chicina". Dupii o cepie, cu unele abateri, a
lui Victor Grigorovici, din Muzeul Ruminatev, din Moscova,
inpreun cu o traducere veche romneascii, a lost publicat
vi in I. Bogdan, D. St. 2 p. 169-172.
Pentru dania aceasta s se cp. documentul din 6971
(1463) Iulie 31, i altele de mai inainte2.
75.

Suceava. 1500 Martie 27


Stefan Voevod inteirete lui Gligor 1 soliei sale, Alba, ju-
meitate din jumeitate de sat fecirani, la obeiria peirefului
Teleajina, cumpetratei, drept 35 zloti kiteireti, de la ne-
poii Duma.
MA(C)TTIO 6THE10, MEd CTE4SA(I-I) 1061K0(A)A, r(c)n(A)px SEMAII

1 Vezi mai sus p. 45-47.


2 Mid. i M. Cost'chescu, Doc. Mold. in *t. M. 1 p. 285-286, 286-
290, 307-310; 2 p. 575-577, 288-292.

www.digibuc.ro
tiZ CIOST

'HONJ(N)PY(00W 0,1,HH9WVHS (1,011111411 (J)H (H7)1.0 (H)OLL3Hy (1014111141

`(11191.0811 0,1,N> PH 'OH 8,1.11dCAO HVH 0,19 Ilhil0,1.h `8,1.14111111VJA0 99fA1

vrrioNtui.du CvUdu HWPII H


(V)V11 HWHJA0 HWHITIPH HWH9(N)17Y(00W
H114.1109 11111n1 `Ii,11%0Va PHPA1 (0h011VHITINd u 111LL393 '0,19 101Ht- H -3V11

fJ H `17111/911 911010 `HHH111110W H (N)111191.V91,11 `(X)11 'MAW 5SHJ -11V179

'(u)tur 0HoNhouho `uturwsV ou (X)u HorluoY HVOH H (1/0HHHH 110H0119H -


HIIMIC V 11111'110VH1H6UHH H HVVYall 01010 010111,011 `110HHH(L)A1 (.1.)A1
0,19OHJ 0,1PNPfhl '1711K1fie) (&)(11 HHHHOV011 PININOVOU '01W Ofh PH 9.XdoN
V110.1.011 `VHOH1194V9,1, PH 4,W11 (,L)A1 `1111VH1115fd vvtimHo '(.,)vt
OT IIITY0dll *SAM 'AdOJHVJ H H1199C '0,19 '4H(Or 17E 9V (.1.)17Vg
`JIOW9111111
H HIT1HP,L0110 VJAVJ '(m)1711 `81/0JHVJ H 019010 `010H99C
`0109(017 H HVILLPVUPg 0011 14I/10 (Y)H11(H)V011119111111111,11.0L `111,HH11 9V
(,L)I7VS VONNJ1IV,L17,1. (Y)91j91.1 HWVII H
(V)9d91.1 11WHINVH '1101.V09 OHH
NW 99[9W HWHH 90I110Y (X)11 HVON H H -
H111114.VH11 (H)oliV(9)0,1. (v)ou
010H `110,1,17VIJPS V HW 9d9Y(H)ONV,L H
(,411 WW1 HWJ9 HIPPY H -,1,0111

HVNY(1911 *SIM `AW9111VH `J11/0JHVJ H 1.11M '0,19 90,1, `1,9(011

90119h9d PHHHOV011 (.41(1 PHHHOV011 `0V9 (Om `1111179(111)11d 11.11(111)H1


$14)111 VV. (.1.3)9 (10H (411 ()1711
(31)Fidi10 H SJ SW93H11 (400YOXOY
H (1/17)9Y (X)F1 H (100,1.11hAOH110 %Yu H
(V1)0,LrhAOH1101.(111 H -1411

OE (1111)0,1.4.M0fh (Y)11 H
AOW9n11 itoVoti 'MN OLLH 4.3 (.1.)91/99CH
VH 14111.11 V OH -
`111.11(701W9HVII `0119MA0(1011914 <(d)P,1>OX 11011V0,1. (1.)A1
111111110V VHHNOV011 40V93 (d.)113 `1111111191, VPH(111)HH `(,13)111-1 17'd (.U)9
14111110V0U `numiovou (J.)ai (J)93ho 'IAJP.LoX P
(.1,)A1 (Y)14111>11H
3101101:1<0,L3 vV (j,) `01C/V,LOX VYJIN CH> <P311.11 HVP2119441
EZ p (N)ru `9.Iyulurchr orh HVPWH Vii101/0 `(1-1)17H
1711111010 <H `P1111VPH (.1.)A1

(X)H111411 '9HONHAO ()M vmriivri H


(1.)(11 P11149,1.3 `9110VON9011 HVO31
11V119
ho 'AIIHW PH 90,L HHHHOVOU (OM `111117311115Sfl
V MIA HIPPY gho
(31).ild 1.C.AVJ `AW9MV11 '11/10110,1HVJ V PH Od. 0J9111PH VH(Y1),1 171/1,11(1,J)9

`0,11q1(11)VJHU9111H1 NW VHV*9.1.3 `V(V)0119011 H uiro `rnivniCit* -(J)os


OE 'PHPY H H41709 'MPH 1/411 PHPII `I.WAY 141,11 VHVU VIJOY(00H 4011V
`17311-111
141.11 VHVII 'IMSSPHIH VIJ VHVLI 'VWAY V(411 VHVU 149YVOL H

OV10,19H V)14HJIIH.LOX VI1jI VtiVII VAW909 H vuroJrcht `1171119W9H 14411


vnvu vtisellvm `up3(V)vdJomou vdvi VHVU ASHSV31 `4.dvizu3 vih1i VIM
VHVJH `1,911Hd4,LJHH 11411 VHVII VVHXOW `(N)H11(111)1711 144.9 VIM -WM*
V1119,1,
'VNH11(00.LJ VIJ VIIVU V1114,1,91.1 nnuivom H ON -
1,111,H (Y)V811
(01.1, (Y)HIBVH COHNO(H)VY(11)01,V P OH
0011111VH `14.1.011H9C 0,LN (,1,)9YJIH
H9ITIVH V V HH H -
SE/00110)J `HVW9S (,1,)0J. (10H (11)07.(d)S11.00 Ao
(v)uu4.cfm r VH 99111(009 `i.(,)oul.rim HVI.1/4.11 (A)W91111/11 (A)WOHfJ4.11

T UJ reupIao .alasd!I
z Tres 'pH

www.digibuc.ro
1500 235

IhIFIV, TSVTVIIV /10(0$ETOlr, IIHCLITH H HALUV IlELM(T) 11011EACHTF1 IC

C6MV AH<CTV>1 Hill MAW. Olf CONIrk, KATO 314 MA(p) .


Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domnul Trii Moldovei, cunoscut facem i cu aceast carte
a noastr tuturor, cari vor cauta la dnsa, sau o vor auzi
citindu-se, ctt au venit Inaintea noastra si inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni slugile noastre, Oanii Riscanul si
surorile lui, Sora si Nastea si Cerna, fiii Musei, si vrul lor
Duma, fiul Calinei, nepotii Dumei, de a lor bunii voie si
de nimeni nesiliti i nici asupriti si au vndut a lor dreaptg.
ocin, din al lor drept uric, din umtate de sat jumtate,
ce-i la obrsia praului Teleajina, anume din Rscani, par-
tea de sus, au vndut-o slugii noastre, lui Gligor, si femeei
lui, Alba, drept 35 zloti tiitareti.
Si sculndu-se sluga noastr, Gligor, si cu femeia so,
Alba, au 'Alit lor toti acesti mai sus scrisi bani, 35 zloti ta-
taresti, inaintea noastr si inaintea boerilor nostri.
De aceia Noi vliznd intre dnsii a lor bung voie si
tocmeala si deplina p1at. i Noi asemenea si dela Noi am
dat si am intarit slugii noastre, lui Gligor, si femeei lui,
Alba, aceasta mai inainte nurnit umtate din jumtate de
sat, din Riscani, partea de sus, ca s le fie lor dela Noi uric
si cu tot venitul si copiilor lor si nepotilor lor si strnepo-
tilor lor si rstrnepotilor lor si intregului neam al lor, cine
li se va alege mai deaproape, nestricat, in veci.
Iar hotarul acestuia din jumatate de sat jumatate, din
Rscani, partea de sus, sr+, fie din jumatate jumatate din tot
hotarul, iar dinspre alte prti sa fie dupa vechiul hotar, pe
unde din veac a umblat.
iarsi privilegiul ce a avut sluga noastr, Musa si
Calina, dela unchii nostri, de la Ilias si dela Stefan Voevozi,
cnd au lost in pace, pe aceast jumiitate de Rilscani, ei
l-au dat in mna slugii noastre, lui Gligor.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, si fiul Domniei mele, Bogdan, si
boerii nostri, credinta panului Duma, credinta panului Bol-
dor vornic, credinta panului Steful, credinta panului Duma,
credinta panului Toader i Negrilo de la Hotin, credinta pa-
nului Ieremia si Drago dela Neamt, credinta panului san-
In original lipsete.

www.digibuc.ro
236 1500

dru dela Cetatea Noutt, creditn$a panului C1nu spiitarul,


credinta panului Isac vistearnic, credinta panului Mohl
ceanic, creclinta panului Frunte stolnic, credinta panului
Petric comis i credinta tuturor boerilor notri moldoveni.
Iar dupil viata noastfii, cine va fi Domn Trii noastre,
acesta sa le intttriasch i inputerniciascii.
Iar pentru mai mare tiirie, am poruncit credinciosului
nostru pan, Ttiutul logoff, s scrie i pecetea noastrii. s. o
-atiirne &Atli)." aceastrt carte a noastra..
In Suceava, in anul 7008 Martie 27.
Pergament bine piistrat, cu pecetea pierdutil, a lost al
(1-lui I. Gingir din Vaslui. O fotografie e in colectia mea,
cptat prin bunavointa d-lui G. T. Kirileanu. A lost pu-
blicat in Ghib. Sur. 10 p. 4-8.
Satul Racani este in judetul Vaslui1. Un sat Racanii,
la Vaslui, este pomenit i in 6977 (1469) Iunie 52. Uricul de
la Ilie i Stefan Voevozi e necunoscut. Duma, bunul vanza-
torilor din 1500, triiete sub Alexandru cel Bun. Satul ii
are numele dela un strilvechiu Raco, Raco3. Pargul Te-
lejna isvorgte chiar de sub dealul Rranilor4.
76.
1500 Aprilie 5.
Stefan Voevod intrete lui Drago Murgu i, fratelui su,
Toader, satul Murgenii, pe Ialan, cumprat, drept 70
5 zloti ttreoi, dela nepotii Cretului dela Ialan.
Suret de la Preinaltul Domn Stefan Voda.
Precum au venit inaintea noastril i inaintea a notri
boeri sluga noastra, Sima Bene, i cu nepotii sai, Bude i

1 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 159-160; FIarta stat major, planp


Vaslui, 1:100000.
2 I. Bogdan, D. St. I p. 135-137.
3 Cp. Alexa Racov, M. Costacbescu, Doc. Mold. in St. M. 2 p. 872;
pentru satele cu acest nume cp. Ind. Stat. p. 725, 727 ; pentru trecut cp.
M. Cosachescu cit. 2 p. 928, Racouti,RaKov, Ilkcinti,R4cova, Racouti,
ibid 2 p. 276.
4 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 188 ; Ikea slat. major, p1ana Vaslui
cit.; pentru trecut vezi mai sus p. 28.

www.digibuc.ro
1500 237

cu neamurile1 lor, anume Avraam i Stana, toti nepoti lui


<Cretu> di Elan, de a Mr blind voe, de nimene siliti, nici
asupriti, ci de a lor bun voe au vandut a sa dreapta parte
acing, dintr'al sau drept uric, un sat, pe Elan, anume Mur-
genii, i 1-au vndut slugii noastre, lui Drago Murgu, i 5
fratelui sau, Toader, in 70 zloti. Si s'au sculat sluga noas-
tea, Drago Murgu, .1 cu frate-sau, Toader, i le-au platit
deplin in mna slugii noastre, lui Sima Bane, i nepotului
sau, Buda, i sorii lui, Mua, i neamului2, Avraam i Stana,
inaintea noastr i inainte a Mr notri boeri. 10.
Si Noi veiztindure bung voe i tocmala i plata dintiu
i de la Noi aijdere le-am racut i le-am intarit slugilor
noastre, lui Drago Murgu, i fratelui lui, Toader, acest mai
inainte numit sat, pe Elan, anume Murgenii, i de la Noi
uric cu tot venitul, lor i copiilor Mr i nepotilor i strne- 15
potilor i la tot neamul Mr, i cine s va Etna din cei de
aproape ai Mr, nerurit s fie invoit.
Dar hotarul acestui mai sus numit sat este din toati
prtile, dup hotarul bateandor, di undi dintiiiu, Hind c
au trait. 20,
Si la aceasta este credinta Domnului nostru sus numit,
Stefan Vodii, i credinta boerilor notri, prin credinta boe-
riului Dimii, credincios boeriu Boldur dvornic, credincios
baeriu Stefula, credincios boeriu Negril, parcalab din Ho-.
tin, credincios boeriu Irimii, parcalab de Neamt, credincios 25
boeriu Sandra, parclab de Cetate Noug, credincios boeriu
Moghil paharnic, credincios boiar Frunta stolnic i ere-
dinta tuturor boerilor notri mari i mici.
Dar dupii viata noastr, pe cine va alege Dumnezu
sii fie Domn in piimantul nostru a Moldovii, sa nu strici 30'
danie noastr i intritura, numai sii le intareasca cu mai
mare tank, pentru cil ei au cumprat cu banii a lor drepti.
La velet 7008 April 5.
Dumitraro Popa am scris
Suretul a filcut parte din actele lui Gh. Teodoru, Vas-
lui. 0 cpie se aflii la Ghib. Sur. ms 20, p. 273-274, chip&
care il dau i eu. E publicat de Ghibnescu, in Arhiva soc-
1 Exact : verii.
2 Exact : viirului.

www.digibuc.ro
238 1500

st. si lit, Iasi, 25 (1914) p. 183-184. Aici lipseste o parte, M-


ire care si pretul
Satul Murgenii este in judetul Tutova 1. Se intreste lui
Benea, fiul lui Cretul debt Ialan, i inteun uric din 6974
(1466) August 28 : cena H Fiwk, rAe AH0131 Kflell,SHH HA M-
AMA, H ntspipuiTe, r,,e err Aomx <ero>2. 1i are numele dela un
Murgu3.Neamul Cretului dela lalan este destul de bine
cunoscut din documente, ca cel din 6974 (1466) August 28,
de mai sus, cel din 7005 (1497) Martie 204 si cel din 7008
(1500) Martie 255.

77.

1500
.S'tefan Voevod inteirege lui Duma Pocriscul i Manea o se-
lite, leinget Lop atna, cumpeiratcl, drept 220 zlofi, tad-
reti, dela Jacob, Cretstina i Anura, copiii lui
Otcil gramatic.
Talmacire scoastt depe ispisocul srbesc dela Stefan
Voevod, din let 7008, lipsit hma, ziva 20.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domn Trii
io Moldaviei, instiintare facem cu aciast anoastr carte tutu-
ror, celor ce vor cauta pre &salsa sau cetindu-sa vor auzi,
au venit inaintea noastril si a boerilor notrii <Iacob>,
din feciorii lui MihiI 001 gramatic, i cu surorile sale,
Crstina i Anusca, si de alor bunk voe, de nime siliti, nici
15 asupriti, au vndut din drept uricul stiu, ce-I avea dela Mi-
l-lair& Ol gramatic, o saliste, pe scrisori anume, din giosul
Loptanei si a guru Loptnii lui Duma Pocsascul
Manii, drept 220 zloti
$i s'au sculat slugile noastre, Duma Pocsascul si Ma-
1 Ind. stat. p, 390, 662 ; Harta stat major, plansa Falciul, : 100000.
2 L Bogdan, D. St. 1 p. 109-111.
3 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 341-342. Sate cu acest
mime avem in jud. Vaslui, azi numit Bereasa,Murgesti, in jud. Gorj, Mures,
Olt, Rmnicul-Slrat [Ind. stat. p. 167, 236, 261, 295, 662], Murgesti, locuintA
izolafa, in jud. Buzgu [Frunzescu, Dictionar topografic p. 306] ; pentru trecut
cp. pe langg M. CostAchescu cit. si I. Bogdan. D. St. 1 p. 61-62, uricul din
6970 (1462) Octomvrie 5.
4 Vezi mai sus p. 223-226 si I. Bogdan, D. *t. 2, p. 121-122.
5 I. Bogdan, D. St. 2 p. 174-176.

www.digibuc.ro
1500 239

nea, si au pl6tit acei mai sus numiti bani feciorului


Otal gramatic i surorilor sale, Crastiina i Anusca . . . .
Drept aceia i Noi vilzand de bunh' voe vanzare
deplin, Inca am dat si am intarit i Noi slugilor noastre,
Duma <Pocsascul i Manii> pe scrisorile lui din fund, ce in- 5
cungiura Lopatna, pnti in gura Loptanii, unde cade in Be-
zin, in iazu Iuzna, ca s le fie dela Noi uric cu tot venitul
lor si a copiilor Mr si a nepotilor i stranepotilor si la tot
neamul Mr, ce s va alege deaproape, nestriimutat, nici o-
dinioarii, in veci din hotar . . . . , valea Lopatna, pnii in io
gura Lopatnii, unde cade in Bezin, un iaz, si se incepe din
gura Loptnii i merge pe Bezin valea, panit la stlp . . . .
la varful dealului, la un stejar, si de acolo drept pedeasu-
pra dealului, pela locul ci sti numeste Rota, si de acolo pe
ace! drum toatii Lopatna, 0E16 deasupra dealului la 15
si de unde intai s'au inceput. Acesta este tot hotarul acestii
Si spre aciasta este credinta nsui Domnii mele i ete-
dinta boerilor Domniei mele".
La 1820 Dechemvre 8, s'au viizut aciastil copie cu o-
righinal ispisoc sters i putred, la comisia hotiiriturilor
Orheiu, i ca s nu se schimbe s'au insiimnat. Cilen
Timus.
Dupii ispisocul acela foarte rupt i putred, dipi eat s'au
putut cunoaste, s'au tlmcit dipi sarbii pe limba moldove-
niasc 1-am adeverit. apit. Gavril Cosovschii, biv t 41-
maciu de divan Moldaviei.
Cercetndu-sa aciasta copie si de mine cu cel adev-
rat ispisoc srbiisc i fiMd intocma am adeverit. Anul 1813
luna Mai 27, in Chiinu. Toma inginer".
Pilmiicirea de mai sus se afla in Arhiv. Stat., Chisi-
Rau. A fost publicatii de L. T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929)
p. 15-16. Intr'un regest de ispisoc dela Petru Voevod, din
7035 (1527) Martie, Domnul milueste pe Irimie Otel, fecior
lui Avr, nepot lui Mihrtila Otel gramaticul, cu ocinele ce a
avut Mihila gramaticul dela Ilies si Stefan Voevozi, dourt
locuri de sate, in pustiu pe lature Ichelului, in gura Lo-
patnii si piste Ichel, in gura Bezinului in sus la obarsenie
piscului . . . . Bezinul pe amndo partile piirttului Glodu-

www.digibuc.ro
240 1500

lui din Glod vale Ichelului i a Bezinului, pr la movi-


lili ce sntu in tarmurile Ichelului, in potriva ce ctra
rsrit, spre prttu Srnauctii, in movilile tatilreti, ce sntu
pe vrful dealului de etartt prul Peresecinei i a prttu-
lui Srnauei, pe amndoutt laturile i lunca la vadul Petrii
din gios de Picau". [L. T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929}
p. 7-8]. E vorba probabil de acela Mc.
Loptana este un prtiu, in judetul Orheil. La gura Vail;
se aflti saint Poceti.9, ce conrespunde ca nume vechiului
stapan, Duma Pocascul, din 1500. Aproape este i Bezinul,
Peresecina i prttul Ichel3. Bezinul, care ne intereseaza, fi-
ind cuprins in hotarnica din documentul din 1500, este po-
menit i inteun document dela Ilie i Stefan Voevozi, din
6944 (1436) Mai V.Nu pot identifica, cu datele ce le am
la indamnsit, nici iazul Iuzna i nici locul Rota.Documen-
tul este foarM inportant i pentru tirile ce le dtt despre
neamul lui Otel pisarul. Despre Mihai Otel vorbete i do-
cumentul dela lie i. Stefan Voevozi, din 6945 (1437) Iulie
65. Asemenea documentul din 7025 (1517) Dechemvrie 15:
taKw(s), C116 wll,eAd nHcapk, H WHSKI& er0, amps i din care se
vede ett cu uric dela I1ie i. Stefan Voevozipoate acelai
cu cel de mai sus Otel pisarul avea i un sat pe Bc,
in potriva Laznei lui Alba, la Fntna Mare'. Asemenea
in 7033 (1525) Fevruarie 12v. Nu tiu ce legtnrii de rudenie
i dad'', este vreuna, e intre Mihail Otel i intre Petru Oteles-
cul, din 6972 (1464) Iunie 118, Otel, numit i Oloveanco, din
6965 (1457) Septemvrie 8, in 6966 (1458) Fevruarie 13, Apri-
lie 12, din 6971 (1463) Aprilie 15, 6976 (1468) Septemvrie 249.

1 Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 136-137. Un sat Lopatna este-


le jud. Orhei, asezat pe malul Nistrului [ibid. p.136, Ind. stat. p. 269, 6291.
Cp. Lopatnicul sat si pardu in jud. Hotin si vale in lid. Bender [ibid. p.
137; Ind. stat. p. 175, 629; Harta Basarabiei de Nourl.
2 Arbore, Diet. cit. p. 137, 166; Harta Basarabiei de Nour.
3 Harta Basarabiei cit.
4 M. Cosachescu, Doc. Mold. in. St. M. 1 p. 439-441. Aici se pome-
nesc si Telegul i Peresecina.
5 M. Cosfchescu, cit. 1, p. 523-525.
6 I. Bogdan, Album paleografic inoldovenesc nr. 75 si Ilie Minea,
Cercefdri ist. (Iasi), anal 42 (1929) p. 216; M. Costachescu cit. 1 p. 464-465..
Ilie Minea cit. p. 217-219 ; cp. M. Cosachescu cit, i p. 524; 2 p..
840, 861.
8 I. Bogdan, D. St. I p. 80.
9 Ibid. 1 p. 4, 6, 11, 73, 74, 130.
www.digibuc.ro
1502 241

78.
1502 Marfie 1.
Stefan Voevod inteirete schimbul intre Marinca i Toader
Toc stolnic, pentru satele Soletii i Foletii, pe Crasna.
7010 Martie 1. Stefan Vod. Vine Marinca, fata lui Mi- 5
hul Epure, nepoata Tomii Solescului, i arat c d a sa
driapta ocina dintr'a ei drept uric" lui Toader TocuP stol-
nic un sat la Vasluiu, anume Soletii, unde au lost stra-
mosul ei, Andrei, si giudele MiMi1 Negrul", iar Toader To-
cuP i da in schimb un sat pe Crasna, anume Folestii", 10
100 zlofi tttiresti, un uric vechiu, ce au lost de la unchiul
nostru, Stefan Vodii, i alt uric de cumpartur, ce este di
la Noi, pe acel sat Folestii". Thutul logolat.
Publicat de lulian Marinescu, in Buletinul Corn. Ist.
4 (1925) p. 183-184, din Condica mosiilor lui Teodor
Rosetti Solescu, din o Condic di pe zapis i ispisoace" a
mosiilor Banului Iordache Russell, din 1799 Octomvrie 14. In-
tre ele i zapisele i ispisoacele Solestilor dela Vaslui.
Satul Solesti este in judeful Vaslui, in aceiasi comung
cu Folestii2. Strilmosul Andrei, tatl lui Toma Solescul, ca
judele Mihi1. Negrul ne area c. satul era si in veacul
al XIV-lea. Ii are numele dela un strvechiu Solea. Fo-
lestii de pe Crasna snt pomenifi inteun document din 7010
(1502), de dinainte de I Martie, poment in documentul de
mai sus prin care Toader i sora sa, Maria, feciorii lui
Luca, si cu ruda lor (vara Mr), Marina si sora ei, Magda,
fetele Codrii, vnd, drept 60 zlofi tataresti, lui Toader Toc
stolnic o seliste, la Crasna, anume Folestii". Aici e pomenit
uricul ce au avut frafii Luca si Codrea dela unchiul Dom-
nului, dela Stefan Voevod3. Ii are numele dela un Folea4.
Toader Toc stolnic e pomenit i intiun document din 7110
(1602) Iulie 125. Toader Toc stolnic poate e totuna cu Toa-
1 La Marinescu, gresit: Toscul.
2 Dici. geogr. al lid. Vaslui p. 169-171, 82 ; Ind. stat. p. 397, 766;
Harta stat. major. plansa Vaslui, 1 : 100.000.
3 I. Bogdan, D. $t. 2 P. 212-214.
4 Cp. satele Folesti, din lid. Valcea [Ind. stat. p. 406, 570].
5 Buletinul Com. Ist. cit. p. 184.
16
www.digibuc.ro
242 1502

der stolnic, care inpreuna cu fratele, Isaico, i sora, Marina,


erau copiii AnuscAi i aceasta inpreun cu Musa, Ivanco
Petru erau copiii lui Giurgiu stolnic i nepotii lui Isaia lo-
gortitul, cum arat uricul din 6997 (1489) Martie 141.
79.
1502 Martie 10.
Stefan Voevod inteireste cneaghinei Marga, nepoata Anta-
laloasei, satul Rdeani, unde a fost Miclau Faur, ntre
5 Dragomirna, dela Pecrul Sec, i ntre Bogdana, ce-i era
de schimb dela insui, Domnul, pentru satul Pleeti, de
pe Catlovea.
SpHIG WT CTe$AHA BO6KOAA, WT 1vk 51 Mawr 1, HA CE/10 px-
,OHH, 4TO AIM AfldrOMNIMIO, WT CSKAPO HoToKA, H /mac sorAaHa,
10 rre 6HA MHICA138tH *ASP, LITO TOC CCitO CHAO H31WkHO torkrHirk anapra,
WUSKLt ANTAAdilOACti, C CTE*AHOA KOCKOM, h1,5, CE/10 HA HAA-k Hite-
[mini, Ha KATZIOECA.

Traducere. Uric dela Stefan Voevod, din anul 7010 Mar-


tie 10, pe satul Rdeani, ce-i intre Dragomirna, dela Plirraul
Sec, si intre Bogdana, unde a lost Miatius Faur, ce acest
sat a lost schimb cneaghinei Marga, nepoata Antalaloasei,
cu Stefan Voevod, pentru satul anume Plesesti, pe Catlovea.
Acest rezumat slavon de uric se alit' inteun Catastih de
sate ale lui Dumitrasco Stefan logoft, din 7135 (1627) Aprilie
20, la Ghib. revista Teodor Codrescu, (Iasi) 1 (1916) P. 68.
Acelasi se afla pomenit i inteun ispisoc dela Miron Bar-
novschi Voevod, din 7136 (1628) Aprilie 2, prin care se ilia-
reste lui Dumitrachi vel logatit ocina lui : ce are moasa
lui, Maria, nepoata Antonesei, din batriinul i bunul $tef an
Vvd., un sat, anume Rildeni, intre Dragomiri, dela Valea-
Sacii, la Bogdana, unde au stunt Micluu Fauru. Care acest
sat au lost schimbiltura Marii, nepoata Antoneasei, cu ba-
trtmul Stefan Vodii, pentru satul Plesestii, pe Carazlova",
in Uricarul 14, p. 404. In acest document din 7136 Aprilie 2
Antoneasa e greal, in loc de Antoleasa, i Carazlova, in loc
1 I. Bogdan, D. St. i p. 376-380.

www.digibuc.ro
1502 243

de Caracliiu [Acad. Rom. LXIX/10; Radu Rosetti, in Anal.


Acad. Rom. seria 2, tom. 27 (190), sect. ist. p. 2521.
Satul Wadeani se numeste azi Riideana, in comuna Bor-
zesti, din judetul Bactu1. Aici fusese de demult Miclaus Fa-
urul. Ii are numele dela un Radu sau dela riidiu. Satul a
lost al lui Stefan cel Mare. Faptul este extrem de inportant,
satul fiind chiar Fang,. Borzesti. Era cred i in veacul al
XIV-lea2. Peste Troilus, in fata Wadeanii, este satul Micrau-
soaia, in comuna Rpile, poate o amintire a stravechiului
Micralus Faue. Dragomirna nu mai existii, ca nume, lang6."
Rlideana, este inssa Valea Seaca, sat, conrespunziitoare lui
Avm csraro HOTOKA, In aceiasi comunii Borzesti4. Ii are nu-
mele dela un parau sec5. Alrituri este si satul Bogdana,
tot in aceiasi comunii6. Va fi fost poate mosia lui Bogdan
Voevod, fatal lui Stefan cel Mare, de unde numele7.Satul
Plesesti se numeste azi Biihniiseni8. Este stravechiu. Ii are
numele dela un Plesa, Plesea9. Satul inainte de 1502 fusese
Margi, nepoata Antalaloasei, din care se triigea neamul
lui Dumitrascu Stefan logofaltul si al lui Gheorghe Stefan
Toevod. Cu diderea acestuia i pribegirea lui se va fi pier-
dut uricul original, care poate ne-ar putea da relatii asupra
familiei lui Stefan cel Mare, ca i asupra legturilor lui cu
ateasta regiune, in care traditia pune nasterea i copilaria
marelui Voevod.

i Ind. stat. p. 30, 723 ; Harta stat. major, plansa RAckiuni i Ctiiu-
-tul, 1 : 100.000.
2 Pentru satele R'aufi, Rdeni, R'desti, MAW, Rkloaia,
Rdulesti, foarte multe, cp. Ind. stat. p. 723-724. Pentru trecut, cp. M. Cos-
tchescu, Doc. Mold. in. *t. M. 2 P. 928 si in special p. 170.
3 Ind. stat p. 30, 649 ; Harta stat. major, plansa Rdiciunii cit.
4 Ind. stat. p. 30, 824 ; Harta stat, major, cit.
5 Numele este bonnie raspndit, cp. Ind. stat p. 824-825; cp. Pargul
Sec, Uscat, Saca, Seaca, Valea Seac, in M. Costchescu, cit. 2 p. 924,
930-931, 941.
6 Ind. stat p. 29, 459 ; Harta stat. major cit.
7 Sate eu acest nume, Bogdana, avem In lid. Ialomita, Salaj, Teleor-
man, Tutova [Ind. stat. p. 459], in Lid. Flciu, Putna [Frunzescu, Dictionar
topografic p. 51]. Cp. M. Costchescu cit. 2 p. 892-893.
8 Frunzeseu, Dicfionar topografic p. 18, 361 ; [Ind, stat. p. 33, 440;
Harta stat, major, plansa Buhusi, 100.000.
9 Cp. Plesa, Plesani, Plesea, Pleseni, Plesesti, Plesoiu, [Ind. stat. p.
698-699; Frunzescu, Dictionar topografic p. 361-362] ; cp. M. Cosachescu cit.
2 p. 871, 925 ; vezi mai sus p. 44.

www.digibuc.ro
244 1502

80.
1502 hulie 10.
Stefan Voevod inteirege lui ion sulgerul junultate din jumei-
tate de satul Oini, pe Retzina, partea de jos, cumpa-
5 ratei, drept 70 zlofi teiteireoi, dela Lupe, fiul lui Giurge
Oeanul.
65pie. Wet 7010 <lunie 10>. IspisOc dela Stefan Vvdi
pre srbie.
ha il'. au venit inainte noastr i inainte boerilor nostri
10 moldovinesti sluga noastrii, Lupe, ficiorul Giurgei Oesanului,
di a sa bunii voe, di nimi slit, nici asuprit, au vndut a
sa driapta mina 0 cumpiiiiiturtt a Ritnisiiu, Giurgii Oesa-
nului, din deres ci-au avut el dila Domnie me, din giumii-
fate di sat, din Oisani, giumtitati, ci esti pi Rzina, parte
15 din gios, slugii noastre, lui Ion sulger, dirept ptiztc zloti
Si sluga noastr, Ion sulgeriul, au platit el toti banii,
ci mai sus scrim, 70 taleri ftifiirilsti, In mnile slugii noastre,
Lupii, ficior Giurgii Oesanului, inainte noastr i inainte
20 boerilor nostri.
Deci Domnie me viiznd a lui bung voe tocmalii i plats&
Noi di la Noi i-am dat i i-am intarit slugii a noas-
tri, lui Ion sulger, pi ace di mai sus scrisii, din giumatate
di sat, di Oisani, giumatati, ci esti pi Razina, parte din gios,
25 ca fie si di la Noi uric, cu tot vinit, lui copiilor
nepotilor i striinepotilor si a tot niamul, ct s va alegi
mai aproapi, nicltit, nirusiit sttiitor, in veci.
Iar hotarul acestii di mai sus scrise, ca s fie din tot
hotarul a patra parte, di catra alti hotarii, pi undi cli veci
30 au umblat.
Let 7245 Decmv. 6.
Comitet. S'au cercetat cpie acesta si este din cuvnt
in cuvnt intocma cu orighinalu, pentru aciasta s'au incre-
dintat de ciltrii noi, in Es 1813 Avg 3".
Suretul de mai sus se anti la Acad. Rom. CLXXXVI/158,
cu data 7010. 0 altil traducere romneasca, din 1736, cu
data 7010 Iunie 10, se alla la Acad. Rom. CXXXVII/71 [Cres-
www.digibuc.ro
1502 245

-terea colectiilor Acad. Rom. 1911 p. 351. Un regest al docu-


mentului, cu data 7010 Iu lie 1, se af15, in actele lui B. Ca-
targi, comunicat de d. C. Grecescu, prin d. G. T. Kirileanu.
L-am publicat In Buletinul Ion Neculce, Iai, fase. 7 (1929)
p. 168-169.
Nu pot identifica satul Oini de pe Rzina. Despre el
vorba i inteun document din 7030 (1522) Iunie 21, dela
tefnif Voevod, prin care Gavril, Pavl i Magda, feciorii
Giurgii Citereanul, vnd lui Andreica a lor dreaptii ocin
dintr'al lor uric, ce a avut fated lor dela insu0 Domnia sa,
jumkate din satul Oini, pe Rzina, jumiltate de ciltrii Dr
gueni1. Este probabil acela sat cu Oienii de pe praul
RApilor, din 7077 (1569) Mai 25, din documentul dela Bogdan
Voevod2. Ar putea crede cineva c a lost langtt satele Dra-
guenii Vechi i Noi din judetul Liipuna3, dar un pariiu
Rezina este in judetul Bulfi, aproape de Ungheni4. Aici este
un sat Rezina, In comuna Cetireni5, ce e In legaturil cu
Giurge Citereanul din 1522. Satul OiAni ii are numele de
la un stravechiu Oae.
81.
Suceava. 1502 Iulie 2.
Stefan Voevod druiete Meineistirii Putna o bucatei din hotarul
Boitei i satul pe Frumuita, unde a fost Fecicin, cum-
parate, drept 100 zloti teiteireti, dela nepotii lui Duma 5
Meidoiu. Asemenea iazeirul Cerlenul, satul Balinteti i
selitea Manei, cumpetrate, drept 500 zloti teitetreti, dela
nepotii lui Creistea Negrul i Giurge. Asemenea satele
Farcenii, ,5cheia i Fetnteina lui Mace', cumpetrate, drept
330 zloti teiteireti, dela nepotii lui Neagoie logofeitul. Se 10
aratet hotarele.
Suret de pe ispisoc vechiu dela Stefan Voctii, scris de
Milder, in Suceava din leat 7010 Iuli in 2 zile.
1 Acad. Rom. CXXXVII/72; Cresterea colectiilor Acad. Rom. 1911 p.
35; asemenea regest In actele B. Catargiu, comimicat de d. C. Grecescu,
prin d. G. T. Kirileanu.
2 Ghib. Sur. 9 p. 34-36.
3 Ind. stat. p. 219, 220, 556; Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 90;
Harta Basarabiei de Nour.
4 M. Costchescu, Doc. Mold. In. St. M. 1 p. 551.
5 Ind. stat. p. 43, 41, 730, 500 ; Arbore, Dict. cit. p. 53 ; Harta Basa-
zabiei de Nour.

www.digibuc.ro
246 1502

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domnul


Tarii Moldovei, instiintare facem prin aceasta carte a noas-
tra tuturor, cui vor cata asupra ei sau o vor auzi cetindu-sa,
precum au venit inaintea noastra si inaintea tuturor boeri-
5 Mr nostri ai Moldovei Musa, fata Dumei Madoia, si ficiorii
ei, Lupe si Nastea, si nepotii de sora a ei, Ignat si Ma lea,
nepoti Dumei Madoia, si de nime siliti, nici asupriti, ci de
buna voia Mr, din drept uricul Mr, au vandut o bucata de
loc din hotarul Boistei, pit-tin mai os de gura Boistei si de
to varsatura garlii, unde iasa din Talharu si pana unde da in
ezarul Cerlenul si cu toate garlele si cu toate baltiuganele
(sau ezarelele), cum si satul pe Frumusita, unde au lost
' Fa lcin, mai os de Andries, si le-au vandut acestea Domniei
noastre, drept una suta zloti tatarasti.
15 Dupa aceia, iarasi au venit inaintea noastra si inaintea
boerilor nostri, slugile noastre, fratii si nepotii de sora a lui
Tuduran si Vlad si Luca Jorita si Toader Pacurariul si Britcu
si Marta si Danciul, leciorul lui Marcu, si Ignat si Ivan, fra-
tele lui Ignat, si Rada, fata Oanei Largianului, si fata lui
20 Stoian si cu tot neamul si samanta lor, tati nepoti a Cristei
Negrului si a fratine-sau Giurgei, si iarasi de bung voia lor
s'au vandut dreapta ocina lor, din uric a mosilor lor, a
Cristei Negrului si a Giurgii, un iazer peste Prut, anume
iazrul Cerlenul, si in marginea iazerului aceluia (sau in
25 malul lui) satul Balintestii si din gios de Balintesti saliste
Manei, in gura Frumusitei, Domniei mele, drept cinci sute
zloti tatarasti, cum si ispisoacele ce le-au avut mosii Mr,
Craste Negrul si fratele sau, Giurge, pe acel iazer Cerlenul,
dela unchii nostri i dela Ries si Stefan Voevod, inca le-au
30 dat in manule noastre.
Dupa aceia, kid's.' au venit inaintea noastra si inaintea
boerilor nostri slugile noastre, Manuil Pasco si fratele sau,
Toader, si nepoata Mr de sora, Niaga, nepotii logotatului
Niagoia, si iarasi de bunk voia Mr au vandut din uricul
35 mosului Mr, a Niagoiuluil logofat, din ispisoc ce au avut el
dela mosul nostru, Alexandru Voevod, trei sate peste Prut,
pe Frumoasa, anume Farcenii2, din gios de Troian, si cu
moat* si Scheia, in gura Frumoasei, si la Fantana lui Ma-
I Sic.
2 La Ghib.: Feacenii, la Afazgreanu: Figncenii, in 1503: *A011401-1.

www.digibuc.ro
1502 247

ce, ce-i in capul cel de gios a iazerului Cerlenul, i cu toate


.garlile, ce sant in dreptul acelor sate i pan la Prut, iari
Domniei mele au vandut, drept trei sute trei zci zloti
trrtti.
Domnie me am platit toti acei de mai sus artati 5
bani gata, in manule tuturor celor de mai sus numiti, de-
nainte a tuturor boerilor notri a Moldovei.
pltind tot deplin, Domnie me am binevoit cu a
noastr bunvoint, cu curat, inim i cu bunvoint i cu
ajutorul lui Dumnezeu, ca srt intrim a noastri sfanta ma- io
nstire ce-i pe Putna, unde i&ste hramul Adormirea Maicei
Precistei, uncle este arhimandrit igumenul Paisie, i am fit-
cut pomenire pentru cei intru sfinti odihniti procatihii, moii
printii notri, i pentru sintatea i mantuirea noastr
pentru snritatea i mantuirea a Doamnei noastre, Mariei, 15
pentru sintatea i mantuirea a fiilor nc*ri i am dat
i am intrit mai sus numitei mniistirii noastre mai sus
numitul iazar Cerlenul i cu toate iazraOle i garlile lui
cu mai sus numitele sate Balintetii, in margine (sau in malul)
iazrului Cerlenului, i mai din gios, slite Manii, in gura 20
Frumuitei, .1 pe Frumoasa Farcenii1, din gios de Troian,
i cu moar in $cheia, in gura Frumoasei, i la rantana lui
Mci, ce-i in capul eel din gios a iazrului Cerlenii i cu
toate garlile, ce sant in dreptul acelor sate i pan in Prut,
cum i acea bucat de loc din hotarul Boitii, putin mai 25
gios din gura Boitii i de varsatura 01'1.111, de unde iase din
Tlhare, pang unde d in iazrul Cerlenii, i cu toate gar-
file i iazreele i said pe Frumuita, unde a fost Flcin,
mai gios de Andrie, pentru ca sit fie mai sus numitei ma-
nstiri Putnii dela Noi uric, cu tot venitul i cu vama i cu 30
dejma ce va ei dintr'acel ezr Cerlenul, nestrmutat, nici-
odinioar, In veaci.
Cum i ispisocul a Crastei Negrului i a fratini-sau, a
Giurgei, ce I-am avut pe acel iazr, care 1-au lost dat in
manule noastre mai sus numitii nepotii lor, Noi mcii 1-am 35
dat in mana lui Paisie, arhimandritul mnstirei Putnei.
Iar hotarul acelui iazr Cerlenul i a celor mai sus nu-
mitelor sate s fie dup vechiul hotar, pe uncle au aflat i
La Ghib. : Frkenii, la Mazg.reanu : Frincenii, in 1503: 4SAVIAHH.

www.digibuc.ro
248 1%2

au hotrit al nostru credincios boeriu, Tutul logortul,


cu megieii, incepnd din sus din malul Prutului i din gura
grfii Zancii, ce-i in dreptul Rogojenilor, apoi peste Hlabnic
peste capul cel din sus de varstitur, apoi la grla Renfii,
5 apoi piste acea grll i peste drumul cel mare si peste Troian la
deal, la movila cea mare, ce-i sapata in vrfu, unde intre dn-
sele este satul Mdoestii, apoi piste cmpu i peste valea Nia-
gului la deal, putin mai sus de drum, la movila mica, ce-i
spatii in vrfu, i iarsi cmpul peste valea cea mica si
io peste vale Cahovul, prin sterris, la pisc, la movila
apoi intorcnd cmpul la vale, la stejrei, si la movila
patii de lngil dnii, apoi iarsi cmpul la vale, la doao
movili gemini, apoi Intorcndu-s i peste vale Cahovului,
la movila cea mare, ce-i lng drum, apoi clrumul acela la
is vale, pintre Frumoastile, Ong la movilele cele spate, ce
snt Inga acelasi drum, apoi lsnd drumul apucii cmpul
la movila cea mare, apoi la Trojan, in movila cea
apoi Troianul, apoi intorcnd spre dial, peste Griidiste, la
movila cea siipata, ce-i despre hotarul Husilor, apoi peste
20 vale, ce s numeste Carhana, la varful dialului, despre Ca-
hov, la movila cea sapata, apoi dealul acela in gios, 'Anti
mai gios de doao movile, la o movil gaunoasti, apoi intor-
cnd la vale, pin ciritei, Ong la un stejar insmnat, apoi
iarsi peste vale, ce sti numeste Carhana, cmpul la movila
25 spat, apoi tot cmpul i peste drum si peste Troian, la
vale lui Stravici, apoi tot vale aceia pfintt la gura grlii Car-
hanii, apoi peste grla Crhanii i peste Hlabnic, drept in
Prut, uncle s intiilnesc hotarle a Pielesului si a Plopului,
iar de aici tot Prutul in sus, pnti in dreptul Rogojinita, pn
30 la gura grlii Zancii, de unde am inceput. Atta este tot
hotarul.
spre aceasta este credinta a insusi Domniei noastre
de mai sus numit, Stefan Voevod, i credinta a preiubit fiul
Domniei mele, Bogdan Voevod, i credinta a tuturor boeri-
35 lor nostri ai Moldovei a mari si a mici.
(Apoi dupii bllistamul ce face asupra cui ar strica a-
ceased danie i intritura zice :) Si spre mai mare trie
intritura a tuturor acestor de mai sus scrise, am poroncit
credincios boeriului nostru, Tutul logoft, ca spre fide-cra-
g, rata cartea noastr aceast pecete a noastrii ssii lege.

www.digibuc.ro
1502 249

De pe sfirbie pe limba moldoveneasdi am tillmAcit la


anul 1807 April 26, polcovnicul Pavia Debrici ot Mitropolie.
Suretul face parte din Arhiva Bals, in stapanirea nea-
mului Catargi, Coblnea, udetul Soroca. La Gbib. Sur. ms 25,
p. 644-648. A lost publicat in Ghib. Sur. 9 p. 7-12. Originalul
pergament, care a lost al Wingstirii Putna, nu se mai al1 a-
olo. Este rezumat in Catastiful lui Wizareanu,la Dan, MA-
niistirea i Coml. Putna p. 20, 205, unde se vorbeste de uricul
srbese. Ibid. mentionat i suretul uricului.
Satele i locurile din documentul de mai sus erau in
stnga Prutului. Ele snt pomenite i in privilegiul Mns-
tini Patna, din 7011 (1503) Fevruarie 2, de unde reproduc
partea respectivii, originalul doeumentului din 1502 bilk
2 lipsind notkrk mitt; 6SK4T8 HEWN w(T) )(OTANI 6OHLIJEKA,
M440 HHHie CTH OHIVH H IAITMHI(K) FfISAA H Ce40 H4AH11T41H H
4lepnetio oaepo H CHAHLHE M4H6110 HA OliTTH 4.08A10111H1tH H HA zisp8-
11AOLIIHRt C640 I'M 6.K14 zisAALIH(H), HHHCe AHMATtalliA, H HA 4sOmoact
TPH C644, HA NM* 4S4VI411H, HHHCE TOO'faHA, H WIZkH, HA ONTTH 448-
41/10AC*; H Olr 1953HHWI M4tle(111), gio 114 HH(MH)11Th KOH611,6 tlepAHHOr0
osepa 1. Asemenea sant pomenite i in documentul din 7028
(1520) August 212. Boistea a dispitrut ca nume. Era si un
ptteau Boistea, care adea in iazarul Rosu. Era o veche lo-
calitate, cresciltorie de boi2. Iezerul Cerlenul sau Rosul
1-am giisit in stiipnirea lui CrAstea Negrul si a fratelui
Giurge, inch' din 6945 (1437) Iulie 204. Rosul trebuie sa fie
pe acolo pe unde este satul Rosu sau Rosa, in judetul Is-
mail'. Vine chiar In dreptul Rogojenilor, de pe Prut, din ju-
detul Covurlui, pomenit in hotarnicii. In apropiere era pro-
prietar neamul Thutul, ceia ce explic. c Thutul logoriitul
ca megies a lost hotarnic in 1502 Iulie 26. Thlharul, nu-
1 1. Bogdan, D. St. p. 215 ; o plana fotografic. in I. Bogdan, Album
paleografic moldovenesc nr. 73.
2 Golovatchi, Gramoti, in Letopis arheogr. kommissii, 4, S. Peterburg
(1868) p. 9.
3 Cp. satele Boistea din jud. Neamt i Bacau [Ind, stat. p. 250, 29,
460-461] ; M. Cosachescu, Doc. Mold. in. $t. M. 2 p. 893.
4 M. Cosachescu cit. 1 p. 525-529.
5 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 177-178 ; Frunzescu, Dictionar
topografic p. 409; Harta stat. major, plansa Beresti i Oancea, 1 :100.000.
6 Vezi mai sus p. 25. 0 mosie Rosia, o vale si un deal cu acest nume
&ant dincoace de Prut, in jud. Covurlui, pe lng Jorii, Bursucani si Be-
resti [Diet. geogr. al jud. Covurlui p. 141-142 ; Harta stat. major, plansa Be-
resti i Oancea cit.]

www.digibuc.ro
250 1502

mele unui parau din aceleai parti, ne amintete de selitea


lui Latcu Furul, de dincoace de Prut, pomenita in 6956.
(1448) Iu lie 151 Frumuita este un parau tot dincolo i in
apropiere de Prut, pe care nu-1 mai gasesc ca nume. Tre-
buie sa fie pe acolo pe unde este Andrua, vale, parau .1
sat, in judetul Cahu12. E pomenita garla lui Andrie i in
6967 (1459) Ianuarie 33 Aici era satul unde a lost Falcin.
Un sat Frumuita, dincoace de Prut i langa el, este in ju-
detul Covurlui, dar mult spre sud de proprietatile Mantistirii
Putna4. Ftilcin ne amintete Falciul, de dincolo i de din-
coace de Prut8. Pe marginea iezerului Rou era satul Ba-
linteti, care nu s'a mai pastrat ca nume. Dincoace de Prut
insa, in judetul Covurlui, pe valea Chinejei, este satul
altul decal ccl din 15026. Vor fi avand insti la obaria
lor acela intemeietor, Balint. Aici, in gura Frumuitei, era
selitea lui Manea, disparuta ca nume. Dincoace de Prut,
pe Covurlui, e pomenita selitea lui Manea, in 6956 (1448)
Iulie 157, iar dincolo de Prut, pe la Chigheci, e pomenit sa-
tul Maneti, in 6944 (1436) Iunie 138. Peste Prut era i pa-
rrtul Frumoasa, al carui nume s'a inpus, mai tarziu, satelor
Manastirii Putna, cari erau pe dansul8. Duprt Frunzescu,
Dictionar topogralic p. 86, este totuna cu tarp]. Cahul. Aici
erau Farceanii, disparuti, ca nume. Erau i in vremea lui
Alexandru cel Bun i cred i in veacul al XIV-lea. Ii are
numele dela un stravechiu Farco." Aici era .1 Troianul,
1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 323, rndul 23-24, p.
325, 332.
2 Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 7-8 ; Ind. stat.p. 85, 427 : An-
drup de sus i de jos ; Harta stat, major, plana Bereti i Oancea cit.
3 Vezi mai sus p. 22, rndul 7, p. 23, 32.
4 Diet. geogr. al jud. Covurlui p. 77-78 ; Ind. stat. p. 124, 572 ; Harta
stat. major, plana Galati, 1 : 100.000. 0 vale, un parilu i dou. sate, Fru-
muica Nou i Veche, snt in jud. Cetatea-Alb, departe de Prut [Ind. stat.
p. 106, 572 ; Arbore, Diet. cit. p. 98 ; Harta Basarabiei de Now). Cp. nu-
mele satelor Frumoasa, Frumosul, Frumupni, Frumu$ei, Frumuele, Frui-
muelu, Frumu$ica [Ind, stat. p. 572]. Cp. M. Costchescu cit. 2 p. 844, 907.
5 Dicj. geogr. al lid. Falciu p. 68-81. Buletinul Cora. Ist. 7 (1928) p.
27, 52, 38, 39.
6 Ind, stat. p. 123, 435 ; Diet. geombr. al jud. Covurlui p.16-17 ; Harta
stat. major, plana Bereti i Oancea cit.
7 M. Costchescu cit. 2 p. 324, rndul 1, p. 325, 333.
8 Ibid. 1 p. 444, rndul 16, p. 445, 448 ; ibid. 2 p. 916, 918.
9 In Sama Mnstirii Putna, din 1742-1743, in Buleiinul Com. Ist. 1
(1915) p. 220 : Frumoasa la Greceni" ; Condica Liuzilor pe 1803, in Uri-
carul 8 p. 252, in satele dela Greceni Frumoasa a clirosului din Bucovina".
10 Pentru nume cp. Farco aprod, in 7003 (1495) Ianuarie 22 [I. Bogdan,
D. St. 2 p. 59; M. Costchescu, cit. 2 p. 434, 437].

www.digibuc.ro
1502 251

care se intindea i dincoace de Prut, In judetul Covurlui1.


Scheia a disparut si el. 0 Scheia este pomenita dincoace de
Prut, pe la Covurlui, in 6956 (1448) Iu lie 152 si in 7029 (1521)
Aprilie 202. A disparut i satul dela Fntna lui Maces,
din capatul de jos a Iezerului Rosu. Foarte inportante snt
numirile locurilor din hotarnica. Ciarla Zancea, care se
deschide in Prut, in dreptul Rogojenilor, nu mai este ca
nume, dupa dictionarele i hiirtile ce le am la indamana.
0 vale Zanco este in judetul Tighina, langa Tanatari, si se
deschide in Botna4. Amndoua i au numele dela un Zanco
sau Zancea, cum e diacul, din 6943 (1435) Noemvrie 255, din
6944 (1436) Septemvrie 86 sau Zanciul postelnicul din 6943
(1435) Ianuarie 37, Aprilie 148, daca nu vor fi fiind una
aceiasi persoana2.Rogojenii sant chiar pe Prut, in judetul
Covurlui". Este foarte vechiu. Ii are numele dela Rogoz".
Hlabnicul este acelasi cu cel pomenit in 7037 (1529) Mar-
tie 17 : din sus de Troian, la Cahul, la Fntana Hlabnicu-
lui"12. Hlabnicul, dincolo de Prat, este si numele unui pa-
rau, cum se vede din uricul 6998 (1490) Octomvrie 1413.
Rentea am intalnit-o si in documentul din 6967 (1459) Ia-
nuarie 314. Madoestii, satul intemeiat de neamul Madoiu,
a disparut ca nume15, cum a disparut i numele vaii lui
1 Dirt. geogr. al jud. Covurlui p. 155 ; Frunzescu cit. p. 492, 85 ; Harta
Basarabiei de Nour. Satul Troian este numit si Serbestii vechi. Acest Tro-
ian de dincoace de Prut este pomenit si in 7096 (1588) Fevruarie 26 [M. Cos-
echescu cit. 2 P. 418]. Pentru cel de dincolo de Prut vezi mai sus p. 93 si
M. Costchescu cit. 2 p. 56, 417, 429. Pentru celelalte Troiene ibid. 2 p. 939.
2 M. Costchescu cit. 2 p, 324, rndul 1, p. 325.
3 Ibid. 2 p. 333-334, 415. Pentru alte Schei ibid. 2 p. 935-936.
4 Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 232 ; Harta Basarabiei de Nour.
5 M. Costchescu, Doc. Mold. in St. M. 1 p. 425, rndul 2-3, p. 426.
6 Ibid. 1 p. 485, rndul 10, p. 486.
7 Ibid. 1 p 401, rndul 28.
8 Ibid. i p. 403, rndul 20, p. 404 ; ibid. 2 p. 580.
9 Cp. Zamca, Zamcuti, Zamcmiti, ibid. 2 p. 944.
10 Diet. geogr. al jud. Covurlui p. 139-141; Ind. stat. p. 124, 732 ; Harta
stat. major, plansa Beresti i Oancea cit.
11 Sate cu acest nume snt Rogojelu, in jud. Gorj, Cluj, Rogojeni, in
jud. Gorj, Soroca, Rogojesti, in jud. Radauti, etc. [Ind. stat. p. 732]. Pentru
trecut cp. Rogoaz, in 6945 (1437) Iulie 6 [M. Costchescu, cit. 1 p. 523,
rndul 7]; prom-bail liti czpeT, in 6987 (1479) Mai 14 [I. Bogdan, D. St.
1 p. 226-227].
12 M. Costchescu, cit. 2 p. 56.
13 I. Bogdan, D. St. 2 p. 201-202 ; M. Costchescu cit. 2 p. 330. Pen-
fra .Hlabnic ibid. 2 p. 910 i I. Bogdan cit. 2 p. 605.
14 Vezi mai sus p. 22, rndul 7, 16, p. 23, 32.
15 Cp. Mdei, sat in jud. Neamt [End. stat. p, 253, 639 ; Frunzescu,
Dictionar topgrafic p. 274].

www.digibuc.ro
252 1502

Neagul, a lui Neagoie 1ogoltu1, vechiul sfpn. Valea Ca-


hovul conrespunde vii i pariiului CahuP. E pomenit Ca-
hov" i in 7021 (1519) Iu lie P i Cahul", in 7037 (1529)
Martie 17e. Gradi0ea nu se mai intalne0e azi, in a-
ceste ptirti4. Dar in 1775 Octomvrie 30 e pomenitit in
hotarnica mo0ei Hotiirnicenii6. Hotarul Husilor, devi
departe, ne aminte0e de satele neamului Husul 0 de
Hu0, ceia ce inseamnii c acest neam a stiipanit multe
sate, in piirtile de jos ale Prutului, de o parte 0 alta6.
Nu gilsesc nici valea Ciirhana dar e pomenitii des in
trecut, la tinutul FuIciulni, peste Prut, in olatul Greceni-
lor, i aliituri de liTroian7. Valea lui Stravici nu mai e
pomenit68. Pe Prut se intalneau hotarele lui Plop 0 Pie-
ley. Neamul lui Plop avea sate dincoace de Prut, in judetul
Covurlui, cum se vede dintr'un document, dela Stefan Voe-
vod, din 7029 (1521) Aprilie 20, unde e vorba de o inpiir-
teal ii. de sate intre Barbul i Sarban, fiii lui Ivaru Plop6.
Un Badea Plopescul se intlne0e in 6944 (1436) Septemvrie
810. Interesanta este aceasfa corespondentii de nume, de o
parte 0 alta a Prutului, In aceste piirti de jos, dela Cahul
i Covurlui, pe care o intalnim de altfel i In piirtile de sus.
Documentul este extrem de inportant, cad ne aratii
regiunea aceasta de jos, din stanga Prutului, populatii. Inca
de sub Alexandru cel Bun. Mai farziu, cu venirea
multe sate romane0i au dispiirut.

.Arbore, Diet. geogr. al Basarabiei p. 43 ; Harta Basarabiei de Nour.


2 M. Costchescu cit. 2 p. 124.
3 Ibid. 2 p. 56. Aici i Troianul i Hlabnicul.
4 Cp. in jud. Neamt, in hotarul Blosestilor, pe Iucas IIA KOICAANH
1111111114.111 FILAAHIIIH, in 6983 (1475) Mai 7 I. Bogdan, D. St. I p. 206-207];
in jud. Flciu: itosmig8 rpetAmpe6H, in 6995 (1487) Octomvrie 12 [ibid.
p. 303, 516-518; Ghib. Sur. 9 p. 3-71; In acest de pe urrn i CTlogSal
KSCHK i xicTmui ; cp. Ind. stat. p. 591-592; Frunzescu, Dictionar topogra-
fic p. 222,
5 Ghib. Isp. 62 p. 203.
6 Cp. Hu<sul>ova din 6960 (1452) Septernvrie 10 [M. Costchescu cit.
2 P. 412, rndul 11, p. 417-418]; cp. nota 1 ; pentru Husea, Hus, Husul, M.
Costchescu cit. 2 p. 849.
Buletinul Corn. Ist. 7 (1928) p. 34-39.
8 Cp. Straovici, Stravici in M. Costchescu cit. 2 p. 878.
9 M. Costchescu cit. 2 p. 333, 415.
10 Ibid. 1 p. 484-487 ; cp. Plopesti, in 6937 (1429) Iunie 3 [M. Costchescu
cit. 1 p. 269, rnduI 22, p. 271, 2751.

www.digibuc.ro
1502 253

Neamul lui Criistea i Giurgiu Negrul i al lui Neagoe


logof at este cunoseut1. Meat ch nu s'a phstrat uricul aces-
tuia din urma dela Alexandra cel Bun.
82.
1502.
&efan Voevod druete lui Dobrota i Lupul un loc pustiu,
la Tinutul Chigheciului, anume Rink-ma Popipara, pe
Perreiul Grecului, la Selitea Tteireasca. 5

Noi Stefan Vvod, bojai milost, gspodar zhmli moldavscoi.


Facem intiintare pentru adevrate slugile noastre, Do-
broth i Lupul, eh au slujit noh cu dreapth credinth. Deci
Noi, vhznd a Mr dreapth i credincioash slujbh. chtrii Noi,
i-am miluit pre dnii, oshbit de a noastrh lag, le-am dat to-
br intru al nostru pmnt a Moldovii, de la Noi, un Mc de
pustiiu, la Tinutul Chigheciului, pe Prhu Grecului, la Sii-
lite Tthrasch, anurne Fntna Popioara, ca faca loru-
i un sat i sh fii Mr de la Noi uric i cu tot vinitul, lor .1
ficiorilor Mr, nepotior i stranepotilor i a tot neamul, ce 15
s. va alege mai de aproape, nerauitniciodath, in veci.
Iar hotarul acelui loc de pustiiu, ca s fii chi va pute
fi de agiuns un sat de doilzci de case.
Pentru aceia credinta Domnii Meli de mai sus seris,
Stefan Vvod, i credinta a preiubit fiiului Domnii Meli, Bog- 20-
dan Vvod, i credinta tuturor boerilor notri, dela dumlui
Boldor vel vornic pant+. la dumnlui Petrica comis.
Iar duph a noastra viiat cine va fi Domnu Thrii a-
cetie shi nu strice a noastrtt danie i inthritur, ci mai viir-
tos s o i sh intriascii, de vremi ce i Noi i-am dat i am 25
inthrit pentru a Mr dreaptii slujbh.
Iar pentru mai mare credinta i intritura a celor de
mai sus scrise, am poroncit cinstit i credinciosului boiariu-
lui nostru, dumlui Thutului vel logort, s scrie i a noas-
trtt pecete ctitra aceast carte a noastrii s o lege. Vleat 7010. 30'
S'au tuulmcit de Evloghie, dascal slovenescu.
Tlmcirea de mai sus se afla intre documentele mo-
1 M. Costachesca cit. 2 p. 836, 863, 864, 865.

www.digibuc.ro
254 1502

iei Verdestinii din Codrul Chigheciului, in Condica moiilor


Teodor Rosetti-Solescu, din 1799 Octomvrie 14, publicatii de
lulian Marinescu, in Buletinul Coin. Ist. 7 (1928) p. 40.
Din documentele aduse in Condica cit. se vede ca pus-
tia din documentul din 1502 este cuprinsii in hotarul satu-
lui Verdeani. Acesta, dupti un document din 7179 (1671)
Iu lie 91, e cumparat de Neculai Racovita hatmanul dela A-
lexandru Ramandi lost uer mare, nepot lui Dumitrache
Chiritii. postelnicul. Acesta il cumpiirase dela popa Andro-
nache, fiul lui Ignat, dela Gagul, flu! Gogului, dela Ceoban,
liul lui Gavril Verde, neputi .1 stranepoti lui Neagul Ver-
de din uricul ce au avut moul lor, Neagul Verde, dela
Stefan Voda, pe sat pe Cereteni, unde au lost Ceretei ju-
dele, care sat acum sa cheama Verdernii, aijdere dela
Cioban, ce i lui i-au lost cumparatura dela Pulbere, fecio-
rul Negritei, i dela Ion Verderl". Inteun document din
1767 Julie 232 se spune cii dela Ion Verde i semintia lui
Pulbere a cumparat satul Neagul Verde etc. Din documentul
din 1765 Julie 5 se vede ca moia Verdernii era la Codrul
Tigheciului, in hotar cu Valea Barzatilor, drumul Bilzgozu-
lui uncle este i hotarul celor dori ceasuri, ce sant date de
lacuiesc Tatariii", cu Boroganii, cu Ciachiia, cu valea Adal-
mau1ui3. In 1777 Aprilie 2 se area alaturea cu moia lt-
canii4. Satul era deci langa Valea Itcanilor, din judetul Ca-
hul5, in apropiere de paraul Tigheci, pe acolo pe unde este
i satul Tatilrarni, o amintire poate a Selitei Tatreti6.
Chigheciul este pomenit de demult7.
83.
1502.
tefan Voevod druiete lui Cozma Reizeinianu i ai lui
un loc de sat pe Botna Mare.
5 Un ispisoc din feat 7010 a raposatului Stefan Vod'ii . . .
cum au miluit pe Cozma Mizilnianu i pe altii frati a lid
1 Buletinul Corn. ht. cit. p. 40-41.
2 Ibid. p. 42.
3 Ibid. p. 41.
4 Ibid. p. 44.
5 Arbore, Dict. geogr. al Basarabiei p. 123 ; Harta Basarabiei de Nour.
6 Arbore cit. p. 210 ; Ind. stat. p. 83, 791 ; Harta Basarabiei cit
7 M. Costkhescu, Doc. Mold. in. *t. M. 2 p. 897, 938.
www.digibuc.ro
1503 255

cu loc de sat, pe apa Botnii Mare, i spre apus peste Bot-


nioara i pan'ti in leahul cel mare".
Regestul de niai sus se kaki inteun suret din 1786 Apri-
lie 26, de pe o carte de judecatil din 1782 August 5, la Ghi-
bilnescu, Condica de documente orig. nr. 5. E documentul
Rtizenilor, din comuna Rezeni, judetul Ltipuna, i probabil
acelai cu ceLce se piistreaz la riizeii din familia Razan,
din 7010 Martie 12, prin care 5tef an Voevod intarete satul
lui Malusca, Neiciu i Cosma Rfizan1. Despre acest sat mai
vorbe0e un ispisoc din 7077, dela Bogdan Voevod, prin care
se infiirete ispisocul dela Stefan Vodii i arat ca moia
Razenii se hotriiste pe din jos cu moia Scripitenii a
niistirii Sf. Ioan i pe din sus se hotrgte cu delnita lui
Matgros, care delnit este in mijloc, intre moia Rfizanii i
intre Ciglrleni2. Satul este striivechiu3.
84.
Badeufi. 1503 Septemvrie 18.
Stefan Voevod inteirete lui Ion Talmaciu satul Ruseani, pe
Tutova, cumpeirat, drept 250 zloti teitreti, dela Vlad,
fiul Stanei, nepotul lui Rus Toader. 5

f Mil(C)7110 OW1.610, Mil CTe*d(H) 1106a0(M), r(c)n(A)px aeMAH


MOMAKCISOH, atic1M4FIHTO 11H1111(M) HCCH(M) AHCTW(M) HMHH(M) 88-
KTW HAM 1383f1H(T) HMI LITStIH ero Sciutune(T), mite ripThAe
Hp Rt(A) HeIMH H ripm(A) SCHMH HALLIHMII MOdIAMICKHMH ROWE C48I'4
_
HA Mk, IMA(,I,), CHk. CTMIHIllt, SHSKII. p8(c) ToaAepw(a), HO ero Aospoi 10
KOMI, HHKH(M) II6I101ISM6Hh, A HHHOHCHAORA(H) H npoAa(n) CI1010 IV4-
I1810 WTHHHS, w(T) ceoero IlpAHAPO Speica, emio MAO, HA TSTOIA, 114
HMIA fiSciaee, CASs* HaineniS, 'MIS T44MritlIO, sa en Bilil(T) TATilp-
CKH()). H SCTLIRWH 114111) cnsra, M(u) T44M4('1), H SMILLITH(A) SCH
TOTH ILKILUCHHCMall IIHIA3H, -& 3/14(T) TATA(p)CKH(C), S pthau catis* 15
HAIDEMS, HAW, CT-IS CTAHHIIS, SasKS ps(e) Toampw(s), npia(A) 114M14

1 Arbore, Diet geogr. al Basarabiei p. 175 ; Ind. stat p. 218, 730;


Harta Basarabiei de Nour.
2 La Ghibniescu cit.
3 Cp. Rilzesti, in jud. Cahul, Rezina, in kid. FOIL Orhei [Ind, stat.
p. 82, 726, 43, 270, 730 ; Arbore cit. p. 175-176]. Pentru trecut cp. M. Cos-
lachescu, cit. 2 p. 928, 929 O. mai sus p. 197-201.

www.digibuc.ro
256 1503

H npA(A) HARMAN KOI306. HI10, iAW KHkRW HK1 A0410H KOMI TOK-
M6(aK) H nonnSio 3MIAAT8, A MIA matcom(A)epe H 1.14(T) n(c) 6CMIst
AA/IH H HOTKfIKAHMI CASS* NAIII6M8, TUNIS TAAMANS, TO6 1111/10)0646-
11/106 C6110, WO HA TSTOK-k, thi HMA 18c-bm, KAKO AA 6(cm) 6an8 Vi1(T>
5 na(c) Spii(K) H KKC6(M) AOKOAW(M) A*T6Alk 6P0 H SIISNATO(M>
6P0 H nfrk8nS1iamo(m) 6ro H npawsp-kmw(m) ero H KxceanS poA8 eror
KTO eanS 113K6p6TIt NAHRMOKFIN, 146H00111611110, IIHKOAH>K6, HA
KKKI. A KOTAA TOMS KKIW6HHCANNOMS con8, wo NA m8moirk, NA HMI&
p8ctnn, AA e(cm) no cmapom8 Komap8, HO KSAA H3K-kKA OMIIKAMI. A
10 HA TO 6(CT) Rkpa nawero r(cA)ila Kk111161111CANNAPO, MIA CT64,MIA-
K06KOAH, H g-kpa np-kossmonnennaro CHA P(CA)KA Mil, ROPAAHA K06-
KOAH, H Aim som(p) H4W1106, It-kpa HAW )10(p)HCA AKOONHKA, Kkpt
HAIM 1.1164SSAA, K-kpa MINA TO1A6pA H UNA nerpnna, HAPK4IIAMV(13) KO-
TH(H)CKHOO7 11-kpa DANA 6p6afia H DANA Aparowa, HAPKAAAM(11)
meuxn(K), irkpa UNA LUANApa, nawcanasa nottorpa(A)cicoro, ickpa RANA
aps8p6, 110fITApa CSNAKCKOPO, ickpi mum Kalt1188 cnrrapa, K-kpa UNA
HCAKA KIICTA4111HKA, Irkpa HAIM KO3MH 1.1141116 HOCT6MIHKA, Ktpa HAIM
mornAn qawnllKa, R-kpa UNA 448(n)mewa CTOMIHKA, 13*Ni UNA ne-
TOHKA KOMHCA H g-kpa KKA(K) COM(p) MOAAMICKHOO K6AH-
20 KH(K) H MAM4(X). A no NA1116(M) HCHKOTA1, KTO 601r,A,6(T) r(c)n(A)-
<pe(m)> 36MMI, w(T) A*T6H IlAWH(C), HMI w(r) IIALLI6P0 poAar
HH IIA(K) GOlf(A) WO Mx Haaepe<TK> r(c)n(A)pe(m) MUTH HAIll611
36MMI MOAAAKCKON, TO(T) iu 6MS 116F1008111H(A) HAIB6P0 MANTA H
no<mgps>m(A)enha, AM1 K<KI> ean8 STKpZAH(A) H 8KAnWit), 3A 118,116 AAMI
25 H HOTKOSAHAH 6CMKI 6418, BA ero np<ag>og-kpn8to ca8(*)s8 H BA WO w(H)
KSIIII(A) COEN, BA CKOH nuwkau. A HA somuSto icrknw(cm) H nomilpvic-
(A6)06 TOMS KSC6MS Kk111166HCANNOMS H641*/111 6CMKI NAW6MS irkp-
140MS HANS, TZSTSAOHH /10P0.$6T8,11HCATH H FLAW neqa(m) 3AK-k<CH>TH 2
K MANS M1CTS naweaiS. mica(n) N(n) nonogn(q) Ata(K), S K4A6IllkH,.
30 KATW j an(c)u,a ce(n)reKpTa iii ANK.
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,
Domn Trii Moldovei, cunoscut facem i. cu aceastrt carte
a noastrit tuturor, cari vor cituta la. dansa sau o vor auzi
citindu-se, crt a venit Maintea noastrii. i Inaintea tuturor
boerilor notri moldoveni sluga noastfii, Vlad, fini Stanei,
nepotul lui Rus Toader, de a lui bun ri. vole, de nimeni ne-
silit i nici asuprit, i a vandut a sa dreaperi ocinii, din at
1 Sic.
2 Originalul are 3AK*TH.

www.digibuc.ro
1503 257

sku drept uric, un sat, pe Tutova, anume Ruseani, slugii


noastre, lui Ion Talmaciu, drept 250 zloti ttreti. i scu-
landu-se sluga noastrk, Ion Talmaci, a platit toti aceti mai
sus scrii bani, 250 zloti ttreti, in manele slugii noastre,
lui Vlad, fiul Stanei, nepotul lui Rus Toader, inaintea noas-
tr i inaintea boerilor notri.
De aceia, Noi viizand a lor de bunk voie tocmealk
platk depling. i Noi asemenea i dela Noi am dat i am in-
tarit slugii noastre, lui Ion Talmaciu, acest mai infante nu-
mit sat, ce-i pe Tutova, anume Ruseani, ca fie lui dela
Noi uric i cu tot venitul i copiilor lui i neputilor lui i
strknepotilor lui i rstrknepotilor lui i Intregului neam al
lui, cine i se va alege mai deaproape, nestricat, niciodatk,
in veci.
Iar hotarul acestui mai sus scris sat, ce-i pe Tutova,
anume Ruseani, s fie dupa vechiul hotar, pe unde din veac
a umblat.
la aceasta este credinta Domniei noastre mai sus
scrise, Noi Stefan Voevod, i credinta preaiubitului fiu al
Domniei mele, Bogdan Voevod, i credinta boerilor notri,
credinta panului Giurgiu vornicul, credinta panului $teful,
credinta panuhti Toader 0 a panului Negri1, parcklabi de
Hotin, credinta panului Ieremia i a panului Drago, par-
ciilabi de Neamt, credinta panului Sandru, parcklab de Ce-
tatea Nouk, credinta panului Arbure, portar de Suceava,
credinta panului Clanku spatar, credinta panului Isac vis-
tearnic, credinta panului Cozma Sarpe postelnic, credinta
panului Moghila ceanic, credinta panului Frunte stolnic,
credinta panului Petrick comis i. credinta tuturor boerilor
notri moldoveni mari i mici.
lar dup viata noastrii, cine va fi ca Domn Trii noas-
tre, din copiii notri sau din neamul nostru sau iari ori
pe cine Dumnezeu va alege sk fie ca Domn Trii noastre
Moldovei, acesta sa nu le strice dania noastrii i infaritura,
ci sk, le intariasca i inputerniciascii, pentruc i-am dat
i-am intarit, pentru a lui drept credincioask slubk. i pen-
tru ca cumprat, drept ai ski bani.
Iar pentru mai mare tarie i inputernicire acestei toate
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Tku-

17
www.digibuc.ro
258 1503

tului logolatul, sa serie i. pecetea noastra sa o atarne &aril


aceasta carte a noastra.
A scris Ion Popovici diac, in Badeuti, in anul 7011, luna
Septemvrie 18 zile.
Pergament bine pastrat, cu pecetea cea mare atarnata.
Pecetea stricata. Pe ea se cunoate : rocrioAap B<E>MAH Mon-
AtIRCKOH. A apartinut Episcopului de Hui, Antonovici. Pe
verso se. cite*: Uricul Rusendor pe Tutova, nr. 1. Si in-
semnarea veche : t "itv(H) ApAromA(H). O cpie de pe el se a-
Ha la Acad. Rom. ms '5234 (I. Bogdan 25). Tot la Acad. Rom.
fotografii IV/8, se alla o fotografie a acestui document, da-
ruita de T. Pamfil, din Barlad, la 4 Julie 1914. Aici se spune
ca originalul se anti la V. C. Nicolau, Barlad. Dupa aceasta
fotografie if dau i eu aici. Cp. Creterea colectiilor Acad.
Rom. 1914 p. 84. L-am publicat i in Buletinul Ion Neculce,
Iai, fasc. 6 (1927) p. 359-360. La Arhiv. Stat. Iai, Anaforale
nr. 19 fila 55v. se VA un regest al aCestai document : 7011
Saptv. 18. Suret di pi ispisocul Domnului Stefan Vvd., prin
cari intare0i stapanirea lui Ioan Talmaciul pe intregul sat
Rusnii, ci l-au cumparat cu 250 zloti di la Vlad, ficiorul
lui Stan". Acest rezumat. e publicat in I. Bogdan, D. St. 2
p. 229, cu Vlai" in loc de Vlad. Un suret se alla publicat
in revista Miron Costin, din Barlad, afiul 2 p. 117-118.
Este unul din satele Rusenii Boereti i. Rusenii Ritz&
eti, din comuna Plopana, judetul Tutova, aezate in ade-
vr pe parul Tutova1. Ii are numele dela Rus Toader.
Acesta a trait in vremea lui Alexandru cel Bun, dela care
a avut uric pentru satele de pe Barlad, Rusii, Buciumii
Bargauanii, cum se vede din documentul din 7016 (1508)
Martie 2. De aici se mai vede ca Rus Toader a avut i o
filch', Greaca2. Inteun uric dela Petra Voevod, din 7037
(1529) Martie 17 se intarete urmailor lui Joan Tlmaciul,
intre allele i satul Rusainii3. Joan Talmaciul traia in 7022
(1514) Dechemvrie 174.
1 Ind. stat. p. 395, 737 ; ilarIa stat, major, plansa Bac6u, 1 : 100.000.
2 Ghib. Suf. 1 p, 65. Cp. satele Rus, Ruslesti,Rugnesti, Ruseni,Ru-
sesti [Ind, stat. p. 737]; Rusemi snt in jud.Iasi, Neamt, Soroca, Trei-Scaime
[Ibid. p. 202, 253, 250, 340, 381, 737] ; cp. M. Costchescu, Doc. Mold. In.
**t. M. 2 p. 930.
3 Arhiv. Stat. Iai, Anaforale nr. 19 fila 55 V. j nr. 78 fila 54v. ; M.
Costchescu cit. 2 p. 56.
4 Arhiv. Stat. Iasi, Tr. 1769, op. 2017, dos.'166, fila 38r.; M. Cosa-
chescu cit. 2 p. 302.
www.digibuc.ro
1503 259

Interesant c. documentul este dat in Badeuti, ca i cele


din 7011 (1503) Septemvrie 8 0 131. Satul este cred cel din
Siudetul Riidttuti2, unde este biserica lui Stefan cel Mare, zi-
ditil in 14873.
85.
Suceava. 1505 Octomvrie 6.
Stefan Voevod intreqte mnstirea dela obeirlia Dobrove-tfului
cu satele de pe Dobroveif, Feteti, Alexeti, Munteani,
Costiceani i Ostroveani, cumpeirate, atett meineistirea ceit
i satele, drept 1500 zlog tteireti, dela nepofii lui Ivan
Damianovici, cu uric dela Alexandru cel Bun.
numorrTio so Nam, Mil CT64S4II K06110A4, POCHOAAfik 36MAH
4110/1A4KCKOH, SH4M611HTO 11111411M HC CHM MICTWM HMIIHM HKC'kM, KTO
HA 116MIt KISIIHTK HMI 61'0 HTSLIH SC/1111WHTK, OM& HOHAOLLIA npk,, 10 -
IIIIMH H nfrkA OIrCHMH H41BHMH MOAAMICKKIMH KO1406 IVICTH114, AOLIKA
KOHCAAKHHA, H .C6CT(HIHHH4 6H, NACTdeflA, H 11/16M6HH11,4 HK, HACOIrTKA,
AOLIKA AIHKSAORA, oriusicki HK4H4 AAMTMHOHHHA, HO HKK AONJOH 110114,
FIHKKIM 116110118Ht6HH A HHHOICHAOKAHH, H 1410,A,44H C6010 ripulsio WT-
HMIS, WT HK OIrpHKA, WT 01r0HK4 H HCHpHIKHail% AlM HK, 15
HKAHA A4MTI3HOKIPI4, 1110 HMAA W11 WT A'kAd HA Wer0, WT dA0411,04.
K06110A1, MOHACTHph, WO HA SOUK AOKOOKII,A, H 111ATIt Cei lk, HA AO-
K4OK6U,K, CAFIO C6A0 $6T61.11H, A(10y1'06 CHAO 4116a6141H, rA6 1141-

A84K, Tp6T66 C6/10 MISHT*116, 116TNIKTO6 C6110 KOCTIP14116, rA6 Elt


4HAPTI4111, frkT06 C6/10 WCT11OK*H6, TA [vomit"' TOTK MOlI4CTHH H 20
TOTH 114'tTK C6/111 l'OCHOACTKS MK1, 4 miicimpoy H Tk CKTIt SAATK
TATAOCKKIK. H I'OCROACTKO MH SMIAATHK ONCH TOTH THCIM.118 H EMT
CITII 3/I4TII. TATAPCKKIK, otr. p8Kb1 KpICT111111, A0411,H KOHCAARHHH, H

C6CTOHHHL1H 6H, FI4CT4CY11, H 11/16M6HHLI,H IIK, SACOIrTKM, Amyl 4tN-


KSAOR11, [OA OIrCHMH HALLIHMH MOLIAAHCKKIMH 1601306. H SAIM4THKEL16 25
0IrC6 C110/1H4 I'OCHOACTKO MM, Eil4r01100H3110,IHK HAWHM lArkIM !VOHS-
K011606M11 H tHICTHM H CfrkTAHM COA11,64A H CI OIrC611 H4W6A AO-
4101i1 110,16A H WT KOrd HOM01.I1Ak H Or1ti 11HAH 6CMH H Kla4A01/11.1.1.6
Ii14T0110HHKWHK I1P6AKWS H POAHT6/16H 14411111K H 3A 1141116 SAII4KY6
CH4CCHY6 H SA BAIII4KI6 H CH4C6Fa6 rOCHOMAH H4W6H, Mdeli, 11 SA

1 I. Bogdan, D. $t. 2 p. 227-229.


2 Ind.. stat p. 289, 439 ; Diet. geogr. al Bucovinei, de Grigorovitii p. 7,
3 Kozak, Inschriften p. 45-46.

www.digibuc.ro
09g 0.51

9.1.8NIVE H 9).1.19/PUJ H9.14Y 11-191PH oiri PV WHY9d11.1..k0 H 1111PHUVNA0


ILLOJ. HIN1,1.4.90 HIHHP1HU9111H9 MITIPH "idli.UPHOW orh PH Namtis -0Y

`ttliOda 99C9VH %I.L/9 NI1VPDX v.r.a9myl 0.1P.LNY11/ PXSY H 9V.1 11,409


NH91AIS.19.1. '99111199VOIV NITIPH WAN NIUOLI `911A1OXPU H HVPV HW39 NM -
5 5W0HHPJHU991 51111,017HOW Pil.LOLL HIHHPOHLIMPIII NILLYIU `NIV9/ Orb PH
`1111110d9OY 011V9 0119/ 'Hiti9LL942 90LISOV OV91 `Hril9U9VP 9VJ -nd
`91/sY 99.1.96.1. OV90 `9HI.J.H5IN 90,1.86hLSh 0V9a `911PhH.LJON NVINI9-9VJ
`M9MItiV111, 90.1411 OV9/ `9H1.110d.WA1 03IPM PV 9.1.53 5WOHHP/H1191111111
`SchiLL/PHOw Oth PH .Y9d9 YrimindsoV AAA /PH NINHAO H SO wwss -ose
OT `wniVoX `01191115d0L1911 '9WHVOMHH PH ININ*9 P SifivioX gwoJA HU9911111 -
5WOHHP3 SdILL/PHOw H `WPV91 orh i SdH.LaPHOIN ",11.01PX5POHdLI
H9C911V0dU rh9d9.15VP31 H 'HITIHNIhOU Lm H90d95Y Hvii11 `VW,
1.111 SUHV 51117119W17HE H VVHJOW `17111711031 17,1. HIJOJ `010HHHONS9 -90.110

'17171-V oV t11.18dY SUM, `51111H9MME 99<wriLL 'INAIX9d2 17,1. PH


P111HV911 1195V NI1V119WVHS 9WW19,1, Wit1XYd11 47,1, 09d9h `SHXPN OV ON -
NI11911 `1,31/HU PH UW9 95V `9.11PH9WPHS Pd. V1711,1. `111,01M1411 wordyds
o'd wvdm HOJSciV 'HILYP9 PH INS9 `1117119111717lig gliV9
`wmXyris OV H11110X9(18 0.101/PW 01110d9sV H PHOLLOU CHHHVP31 PH NIHHV9

NA09 `HrH9VITHE SHV9 `1,,LSU `111411X9chi


PH N.T109 NHP1191,VPHE
sHV9 `4.J.511 oth JAI HY11/511 gs11.9VH 91,VINLL `<IV9>.1.SU OV PHIAVOU /PH
-
`HHHJA Pd. `WAIX9(JH /Vic% SHI.VOU H OVA% `JW17 OV HHI.VOU 4YHHOE9d99
Pd. /VIA 5d. '51.1*17011 PII 5114.17011
`1711V.X11
17,1. H OY/dh Si. `SHIAVOU PH

HELLPilUHV `HHPH9wPHE 17,4 PH FINN HHIAVOUI 'HVOLLSh PH HHV9 9SY


NHV99 `HPH9WPHE oih SHVN `14.SU Ofh .1.111 HOILLIASN "CLHVOXHdU 9C17.11.
WU. 49.LSLI OV HEIVOU 'HONJHHIHOJOW PH 9S'd `HPH9WPHE EHV9 `1..r.su
.1.011 *V0.4 91119SH(J99N1 liV9PC19 HOJ. `HHI.VOU OU YPHHHOXYdli `01990d9OV
OV HH4VOU XHWV9/ NUM/ 17,1. OY/dh SLL `SHIAVOU PH HHV9 HSV "NINHV911
ALPX0J0d H `HPH9WPHS 99ML 9J.k0 `WAW4.st OU XHIlto XnruisoXyris
`milArmods OV HININHV9H `VI.V PH s>114V91 $1714JOW 49111994h Pd. -09d9h
.1411.1 46111/AV OH> HHIIOXVN Slio'nundsoV H `110170d,L9.1.0 OV NH120X9d9
IININJHSV/PH PH SHVO SUHV SHHV98 `SHPH9WPHE EHV9 1.,14111 0111 1,,L9VH
HWSI1S9 OV ditL/PHOIV `HP191(1990C590V Pd. Wrird. 'W9.1.sor SvoNt

'WM 17<H> PHY PINS9 `HHP119VPHE sHVN `4,Lsu Jmum wmXxds


vd.
`svoY o'd Hippou `rm9mvAdYrin rd. `WAIX%dm Ovnin t;1. StIVOU H -1.17
`vvtvo PH AMU HUHV 'IMPH9VVPHS PH 4199H011 `HHHHONS9 JMUtli wraydm
`oro<N>odssV o'd 9V.1 LowfX96911 Ao `XPJOded PH HHHVOY 'W9rt199141.1
PH HHY9 9SV `Hr119%VPHE %rm.'. WI-16w 'W9.1.SU OU HhOHS
401010d9SV
OV X9dli WIN PH HHY9 9SY `HPH9WPHE EHV9 `1ASEI 17,1, VV9.140.1 -SY
`901011069 oY 011-1031 H>90119SV `TPHHITH9H0111 PH SHPLION 'SVHJOW -*V
wi 1 tn3p2og : PHHhH9H00 ! tq 111FT90 :ploss'y PHHhH911(/ ! .do -!pacprd
www.digibuc.ro
1503 261

AOINNt6 Ma, HA morna 6KKH118, TA A*AOMNte, HA TerapcKS MO-


rHAS, WT TON M0111AH, Fla Aolum8, Aoiumoto, flflAKO HA MATK8 KaCard,
KACASEM MATK010, ,A,OAS, OIrCTH AospoKu,a, r,e,e HAM6T A0EpOKL1,
KacrISH. To 6CTk roTapt. 111t1W611HCANHOMS MONACTHO H Klt1111611H-
CANIIHM C6A1At. A VIA TO 6CT1t Ktpa natnero rocnoAcTKa KII1W611HCA- 5
HHAPO, CT64SA<H>A Koetto,a,Y, H IltpA flp*KR3MOKA611111170 CKIHA rocHoA-
CTKA MH, KOrAMIA KoeKoAT, H trkpa HALIMX soraph, K-kpa 11AFIA NCSOKH
,A,K0f11111KA, 13-kfl4 UNA 1.116*SAA, 11*JIA HAIM TOAA6f1A H 0,114A nerpnna,
flAJJKAAAKWII X0THHCKK1X, K*flA NAHA efteafam H NANA Aparowa,
AARWII 116M6LI,KK, K*JJA NAHA waHApa noKorpaAcKoro, trkpA [MIA MSKA 10
.apstipe, nopmatrk cortaKeKoro, rkpa NAHA KASHRS CI-wrap*, Evkpa NANA
HCAKA IIVICTT41311HK8, irkpa NAHA KOBANI1 111413116 NOCTEMIHKA, K-kpA NAHA
ANOPHAA NAWIIHKA, irkpit HALM *f1811T6W4 CTOMIHKA, K*1141 NAHA 116-

TplIKA KOMHCA H 11*1:111 OIrCIIK MAP HAWHX MOAAAKCKkIX H K6AHKItIX


MAAHX. A 110 H411164A NCHKOT*, KTO 68A6T l'OCHOMplt 114111611 36M4H, 15
WT A*T6H 114111HX1t HAN WT nawero poAS HMI HAKII Rom Koro ROM
11366p6T11 rocnoAapem SKITH H4W6H 36MAH MOAMKCKOH, TOTI1 Elt1 116
1100411HAlt nawero AAAVITh H flOTKOWKA6HT1A, 411I1 KhI OlfTlifISAHA H
S1q3*F11-1,11%. 4 KTO Khi C* flOKSCHAlt <nawero AAAFIYA H 110T418NCA6H.I.4
11001.11>HTH, TAKOKIIIH AA 6CTI1 11POK11MT WT rocnom sort', CHACA 114- 20
11161'0, 'icy XPHCTA, H WT HrkqHcT <ero> M4T6136 H tu'r
driorronk KPKWKUHK, nempa H 114K114 H npotan, H WT CK/ATKIX pra
ROPONO<CIIKIX WT611, HH>K6NCKKIX H WT HICIAX CRMTKIX, NNW WT K*KA
Roll 011TONSAWHX H AA 6CT HoAoKenk NOA,* H rip0KATom8 alfin H AA
HM46T11 0rI4CT.1.6 C WH*M11 110A66, HN66 1383811HW4 HA l'OCHOM 25
XIINCTA, Kj181311 ero HA 111-1X H HA N<M>,A,*X HX, 6,16 H 6CT. 4 HA
K011W66 110TRpSNCA606 RSC6M8 KMW611HC8HH0MS, 1361Y*AH 6CM11 114-

1116M8 11*(3110MS 114118, T48TSA01111 Aoro4seTS, SMACHTH HAWS 06LI4TIt


K C6M8 MICTS 114W6M5. T04A601s. 11HC4; O cogairk, K A*TO , A(c)4
WXTOMKPA Allk. 30

Traducere. Ca mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod,


Domnul Trii MoldovCi, cunoscut facem cu aceast carte
a noastra tuturor, cari vor eiiuta la dnsa sau o vor auzi
citindu-se, di au venit inaintea noastrii i inaintea tuturor
boerilor nostri moldoveni Crstina, fiica Voislavei, i nepoata
ei de sofa, Nastasia, i vara lor, Vasutca, fiica Mihului, ne-
potii lui Ivan Damianovici, de a lor bun voie, de nimeni
nesiliti i nici asupriti, 0 au .vndut a lor dreaptii ocing, din
al lor drept uric, din uricul i privilegiile bunului lor, Ivan
Damianovici, ce a avut el dela bunul nostru, dela Alexan-
www.digibuc.ro
262 1503

dru Voevod, miingstirea ce-i la oblirsia Dobrovatului i cinci


sate, pe Dobrovt, un sat Fetesti, alt sat Alexesti, unde a_
fost Radul, al treilea sat Munteani, al patrulea sat Costi-
ceani, unde a fost Andrieas, al cincilea sat Ostroveani, pe
aceste le-au vndut, pe aceasta ing.nstire i aceste cinci sate-
Domniei mele, drept o mie i cinci sute de zloti
Si Domnia mea am Plata toti acesti o mie i cinci sute
zloti tatgresti; in mnele Crstinei, liica Voislavei, i a ne-
poatei ei de sorg, Nastasiei, i verii lor, Vasutca, liica Mihu-
lui, dinaintea tuturor boerilor nostri moldoveni.
$i pltind totul deplin Domnia mea am binevoit cu a
noastr bung voint i curata si lumina-Ca inim g. cu in-
treagg a noastrii bung voie i cu *tor dela Dumnezeu
am fcut i pentru sulletul slant-raposatilor inaintasi i pg-
rinti ai nostri i pentru siingtatea noastiii i mantuire
pentru sangtatea i mantuirea Doamnei noastre, Maria, si
pentru siingtatea i mlintuirea copiilor nostri, ca s intrim
inputernicim aceastii sfantii mai sus scrisii mntistire
a noastr, care-i la obarsia Dobrovtului, unde este hramul
Pogorirea Sfantului Dali i uncle este egumen ruggtorul
nostru, chir popa Pahomie, i am dat mai sus scrisei mg-
nastiri aceste mai sus scrise cinci sate, care-s pe Dobrov,
un sat Fetesti, alt sat Alexesti, unde 'a lost Radul, al treilea
sat Munteani, -al patrulea sat Costiceani, unde a lost An-
drias, al cincilea sat Ostroveani, ca s. fie mai sus scrisei
mnstiri, ce-i la obarsia Dobrovittului, dela Noi uric si ea
tot venitul, nestricat, niciodatii, in veci.
lar hotarul acestei mai sus scrise mnstiri i sate, ce-
ascultift de mangstire, incepgnd dintre Caluggresti i Tacu-
testi, din dumbrava din marginea pgdurii, dela un teiu in-
semnat i movil spatg, apoi in sus prin codru, tot pe vr-
ful dealului, la alt teiu insemnat, si tot pe acelasi Wirt, apoi
la un stejar mare insemnat i pe acelasi varf i apoi peste
pan la capatul piscului, -la un stejar insemnat, apoi
pe acest pisc, pe varful dealului, pang. in marginea altei
bahne, la un fag insemnat, aproape de drum, si pe acelasi
viirf, pang la obarsia Dobrovatului Mic i pargul Calinei,
la un fag insemnat, aproape de drum, si pe acelasi vri,
la un fag insemnat, aproape de drumul ce vine dela Ru-
leani, i pe acest drum, piing la poiana Nastii, apoi pe

www.digibuc.ro
1503 263

peste poian i peste padure, pnii in poiana Mestecenilor,


apoi peste aceasta poiana, la poiana lai Ihaciu, apoi
. peste aceasta poianii, la frei tei insemnati, i la marginea
poenii Cetlitea li, la un stejar mare insemnat, ce-i aproape
de drumul ce vine dela Cutitna, apoi peste acest drum, pn
la poiana lui Mogo, la un stejar insemnat, aproape de drum,
de acolea inturnndu-se pe marginea acestei poeni, pe obr-
iile Dobrovtului, pang la poiana celor epte tei, apoi peste
aceasta poianii, la un stejar mare riimuros i insenmat, apoi
tot pe deal, prin toate obriile Dobroviitului, pnii. la Dea-
lul Mare, la movila cea mare a Ciurbetilor, apoi peste drum,
pe deal, la obria Dobrovatului 0 a Pietroasei, Oat la
obriile Vasluiului, la un teiu mare insemnat, aprope de
drumul ce merge dela Buciumi la ManAstirea Dobrovatului,
apoi pe acest drum, in jos pe deal, la doi fagi insemnati,
aproape de drum, apoi din nou pe vrf la vale, phut' la po-
iana lui Andriea, apoi pe vrf, peste aceast poiana i pa-
dure, la cinci tei insemnati, la captul codrului, iara0 pe
deasupra dumbrvii, 'Ana unde se incrucieaz . druinurile,
in valea Pribetilor, la. un stejar insemnat i apoi pe un
drum vechiu, pe marginea dumbrvii, pnii in vfirf ul dea-
lului, la un stejar insemnat, aproape de drum, apoi pe dru-
mul dumbrvii, pnii la captul dumbravii lui Pribici, la o
sapat, i pe deal in jos, la movila Evii, apoi pe
deal, la movila Tatarului, din aceastil movilii la vale, pe
vale, drept la matca Vasiuiului, pe matca Vasluiului, in jos,
pna la gura Dobrovatului, unde cade Dobroviltul in Vas-
lui. Acesta este hotarul mai sus scrisei manstiri 0 mai sus
sciiselor sate.
la aceasta este credinta Domniei noastr9 mai sus
scrise, Stefan Voevod, i credinta preaiubitului fiu al Dom-
niei mele, Bogdan Voevod, i credinta boerilor notri, cre-
dinta panului Giurgiu vornic, credinta panului .$teful, cre-
dinta panului Toader i a panului Negrila, prcillabi de Ho-
tin, credinta panului Ieremia 0 a panului Drago, parcillabi
de Neamt, .credinta panului Sandru dela Cetatea Noua, cre-
-dinta panului Luca Arbure, portar de Suceava, credinta pa-
nului Clanau spiitar, Credinta panului Isac vistiarnic, ere-
dinta panului Cozma $arpe postelnic, credinta panului Mo-
ceanic, credinta panului Frunte stolnic, credinta pa-

www.digibuc.ro
. 264 1503

nului Petricg comis i credinta tuturor boerilor nostri mol-


doveni i mari i mici.
Iar dupg viata noastra, cine va fi Domn Tr noastre,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iari pe cine
Dumnezeu va alege s fie ca Domn Trii noastre Moldovei,
acesta sg nu le strice clania noastrii i intgritura, ci sh le
ntriasc i inputerniciasca.
Iar cine s'ar ispiti s strice aceastg danie a noastrg
intgriturg, acesta sg fie blgstgmat de Domnul Dumnezeu,
Mntuitorul nostru, Isus Hristos, si de Preacurata lui Maica
si de 12 sfinti fruntasi apostoli, Petru si Pavel si ceilalti,
de cei 318 sfinti pgrinti purtatori de Dumnezeu, dela Ni-
cheia, si de toti sfintii, cari din veac au placut lui Dumne-
zeu i sa fie asemenea cu Iuda i blstamatul Arie si sa
aibii parte cu acei Iudei, cari au strigat contra Domnului
Hristos, sngele lui asupra lor i asupra copiilor Mr, care
si este.
Iar spre mai mare tarie acestei Mate mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logortitul, sg
atArne pecetea noastra ctr aceast carte a noastrg.
Toader a scris, in Suceava, in anul 7011, luna Octom-
vrie 6 zile.
Dupa o fotografie a documentului, comunicata de St.
Miclescu, se aflg la Acad. Rom. o cpie fgcutg de I. Bog-
dan, ms 5234 (1. Bogdan, 25). Pecetea cea mare atarnatti,
in fotografie nu se poate descifra. Dupg. aceastg cpie Il
dau i eu. O cpie, rezumat, slavong se allg la 'Arhiv. Stat.,
Bucuresti, Condica Asachi, 1 fila 443-444. Ibid. in actele Mg-
ngstirii Galata, pachet 8, nr. 1, se aflg o traducere din 1781,
facutg de dascalul Gheorghe, cu data 5 Octomvrie. O tra-
ducere de Gheorghi Evloghi, din 1781 Ianuarie 8, cu data
de 6 Octomvrie 7011, aflgtoare intre actele mosiei Poeni, e
rezumatg in N. Iorga, Stud. si Doc. 6 p. 55-56. Un rezumat
gresit, cu data exacta, se aflg la Arhiv. Stat. Iasi, Condica
K, nr. -384, fila 333. Este pomenit, cu data exacta, adus in-
teo pricing a Mangstirii Rsca, stapana mosiei Popesti, in
Uricarul 20, p. 270-271. Cpia, rezumat, din Condica Asachi
traducerea lui Evloghie e publicatg in I. Bogdan, D. St.
2 p. 238-244.

www.digibuc.ro
1503 265

Mniistirea Dobrovatul este in judetul Vaslui, in mar-


ginea de nord a satului Dobrovalu-Rui1. Avand hramul
Pogorirea Sfantului Duh, ca i Manastirea de care e vorba
in documental din 1503, acea a lui Stefan Voda nu cores-
punde ca loc ea aceia care era la obaria Dobrovatului, care
izvorte de sub dealul Warnova, din judetul Iai2. Aceasta
de pe urma era, din vremea lui Alexandra cel Bun, a lui
Ivan Damianovici. Manastirea lui Stefan Voda este inceputa
in 7011 (1503) Aprile 27 i terminata in 7012 (1504): iar a
Domniei lui anul patruzeci i spre al optulea curgator o
luna"3. Aceasta continua hramul celeilalte. Chiar egumenul
.este acelaW. Pe Dobrovat mai era i o alta maniistire, alta
dead cea a lui Ivan Damianovici, de sub Alexandra cel
Bun, caci avea alt hram, pe care Stefan Voevod o numete
14411111 CRATIAH MOHaCTIVIs., tpo Ha AORp011eith, 11,0%6 ECTI1 XIMANk
()to Ep 4 met:Ye POCHOAa nora li MICA HalB6r0, icy DIFICTA, H rA6
-6CTk ierotrmeith MOAGEHHICk Hawk, imp IWEIK IWAHHKTh (sfanta noas-
-tat miinastire, care-i la Dobrovat, unde este hramul Schim-
barii la fata a Domnului Dumnezeu i a Mantuitorului nos-
tru, Isus Hristos, i unde este egumen rugatorul nostru, chir
popa Ioanichie) inteun uric din 7007 (1499) Noemvrie 26
careia Stefan Voevod Ii druiete trei sate, pe Dobrovat,
luate ca schimb, dela Crastina, fiica Voislavei, i nepoata
de sora a Crastinei, Nastasia, fiica Anutei, nepoatele lui
Ivan Damianovici, din uric dela Alexandra cel Bun, anume
unde a lost wrtea lui Stan Popovici, Calugareanii,
unde a f ost Giurgiu Clugrul, i al treilea Dumetii, unde a
lost Dadul5. Satul i manastirea i au numele dela cel al pa-

1 Diet. geogr, al lid. Vaslui p. 71 ; Harta stat. major, planp. Iai,


1 :100.000.
2 Ibid.
3 Melchisedec, NotiM ist. i arh. p. 136 ; N. Iorga, Inscrip(ii 2 P. 206;
G. Bal, Bisericile lui $tefan cel Mare, in Bul. corn. mon. ist. anul 18 (1925)
p. 118, 319 : C113,a,A C8H rpanmi ilk Hark CSIBECTRUN CHeTar0 AKA, Wife
H CISSAaTH Hairkcia, KX rkTW , ArkC611,A anillida k Afis H CSKIIR-
LHHCia R irkTW gkl, a rOCHOACTIIA ero A*Ta tleTHjIH ACIATh H HA
WCMO TeMpe Arke611,4 ; cp. N. Iorga, Istoria bis. rom. ed, 2 vol. 1 p. 102.
4 N. Iorga, cit. p. 211.
5 I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 161-166 : PIC HiMigHad A'kAil Hp [Mutt
1410 HMaalt WH WT Atm nawero, WT AileAaHAlia 1106-
"Au TillH Mad HA AOROOKERIs., WO HA HMt pom, rA6

www.digibuc.ro
266 1503

raului, care este stravechiu, din vremea slavilor. Numele Ii


este in legiiturii cu mrspaga, dumbrav. Din vechi vremuri
erau aid popi i cluguri i deci mnstire, cum aratii uri-
cele din 1499 Noemvrie 26 i din 1503 Octomvrie 6. In eel
dintti e vorba de curtea lui Stan Popovici, acela poate cu Stan
Preufescul, pomenit chiar din 1400 Fevruarie 10, fiul unui
pop i dela care ii trage numele moia Popeti, de. Fang&
Dobrov42. Tot in 1499 Noemvrie 26, se vorbete de satul
Calugareani, unde a fost Giurgiu C1ugrul. Acesta a fruit
inainte de Alexandru cel Bun. Cele cinci sate, cumprate
de telan Voevod i druite Mnstirii Dolirovafului, nu mai
shut azi. Fetetii ii au numele dela un Fete. Satul era i
veacul al XIV-lea3. - Alexetii, unde a lost Radul, de pe
Dobroviif, s nu se confunde cu Alexetii din comuna Bo-
fti, tot din judeful Vaslui4. Ii are numele dela un str-
vechiu Alexa. Era i in veacul al XIV-lea5. Satul Munteani
ii are numele dela un Muntean, sau sant locuitori din inunte.
S. mi se confunde cu satele Muntenii de Sus i de Jos, din
acelai judef6. Satul era probabil i in veacul al XIV-lea.-
6K1/111 ,21,11006 CTAHWH HOHOESHLIA, ApONTO CEI10 IMIOVTIfrkHe, rAe 6bJAK.
Moyfota. uiOi[replt, Tp6TEE Cell0 rAe 61ilint AdAOYA, WO'
Olf Hp tIACT SHAH AOCTAAH ti XOTdpk THAA HILIWel1HC4HHHAM
TO6A1 C6Ittlatlx no no,e,oir AOH1013614WM A0/101f AO OyCTH KOVV,HTHOH, Tti
ritIKkt DO OAOIr KOINHTHOH room, AO XOTripri pOMALHIC054, 4 WT VAG-
HHItl HO11011HHA, WT CIOMAWKA. H WT HHWHX CTOPOlik, HO CTAOOMOIr
xoTApt; (iar hotarul acestor mai sus scrise trei %ate pe apa Dobrovtului
la vale, pang la gura Cutitnei, apoi iarii pe apa Cufitnei, in sus, pang in
hotarul lui Romascu, si din IIlabnic jumatate, iar dinspre Romascu si din-
spre alte parti, dupa hotarul vechiu). Aceste sant alte sate decal cele din 1503.
1 M. Costchescu, Doc. Mold. in. *t. M. 1 p. 31, riindal 23, p. 33, 34 ;
ibid. 2 P. 876, 871.
2 Intre altele cp. Uricarul 20 p. 239, 248, 249, 250, 251, 257, 266-267,
270-271 etc.
3 Sate cu acest nume avem in ltd. Botosani, Hotin, Ialomita,
PuMa [Ind. stat. p. 64, 175, 192, 198, 285, 567] ; pentru Fete cp. M. Costa-
chescu, Doc. Mold. 'M. $t. M. 2 p. 843 : Fete, Fete Bratulescul, Fete Gotcd,
Fete Iacobescul, Fete Negru.
4 Dict. geogr. al jud. Vaslui p. 13 ; Harta stat. major, plansa Iasi cit.
5 Cp. Alexesti, in jud. Valcea; Alexeni, in jud. Cahul, Brilti, Gorj,
lalomita ; Alexieni, in jud. Blji, Soroca [Ind, stat. p. 86, 44, 172, 195, 41,
342, 425] ; cp. M. Costchescu cit. p. 45, 335, pentru celalt sat dela Vaslui ;
pentru Alexa ibid. 2 p. 825.
6 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 124-128 ; Ind. stat. p. .397, 662 ; Harta
stat, major, plansa Vaslui, 1 : 100.000. Sate cu acest nume avem in jud. Dolj,
Iasi, Tecuci, Tighina, Ialomita, Roman [Ind. stat. p. 142, 199, 201, 359, 371,
196, 298, 661, 662 ; Frunzescu, Dictionar topografic p. 305-306]; cp. M. Cos-
tchescu cit. 2 p. 920 ; 1. Bogdan, D. 5t. 2 p. 568.

www.digibuc.ro
1503 267

Costiceanii, unde a lost Andrias, i au numele dela un Costicil.


Era si in veacul al XIV-Iea. Ostroveanii i au numele de-
la un Ostrov sau deht cuvntul comun ostrov ? Era proba-
bu i in veacul al XIV-lea2.Foarte interesanta este si ho-
tarnica mniistirei si a satelor, in care apar numiri, cari
s'au pastrat pnii azi. Calugherestii, de langii care incepea
hotarul, se numeste Calugareani, uncle a lost Giurgiu. Ca-
lugherul", in documentul din 7007 (1499) Noemvrie 26, de-
care a lost vorba mai sus. Era probabil i in veacul al
XIV-lea, avndu-si numele dela Giurgiu. Calugrul. Azi nu
mai estea. Alrtturi este aratat satul Tacutesti. azi rcuta,
in cpmuna Codblesti4. hi are numele dela un Tcutul. Era
probabil i in veacul al XIV-lea5. Dobrovtul Mic este Do-
brovicioru16. Alturi este dealul i valea Clina, nume care
se pastreaz i azi7. In apropiere este si satul i mosia
nelocuit Ruleni, in comuna Dicuta 5. Era poate i in veacul
al XIV-lea. Numele ? Poiana, dealul i praul Nastei este
azia. Nu pot identilica poiana lui Ihaci, dar in apro-
piere este poiana cu Cetate, conrespunztoare poenii Cet-
teali din hotarnica 1. Din aceast poian izvorste parul

1 Cp. satul Costiceni, din ltd. Hotin [[nd. stat. p. 178. 527]; cp. M-
Costchescu cit. 1 p. 325; cp. satul lui Costici, dincolo de Prut, in 6939-
(1431) Iunie 15 [M. Costchescu cit. 1 p. 317, rndul 29, P. 3191; pentru
Costici, ibid. 2 p. 835.
2 Sate cu acest nume snt in jud. Arges, Vlcea, Dolj [Frunzescu,
Dictionar topografic p. 336 ; Ind. stat. p. 140, 680].
3 S nu se confunde cu CHugrenii sau T'crn'nestii, din com. Bar-
zesti, jud. Vaslui [Dict. geogr. al lid. Vaslui p. 37, 184; Ind. stat. p, 398,
488]. Sate cu acest nume silnt multe in toat (am In jud. Botosani, Con-
stanta, Dmbovita, Dorohoi, Mehedinti, Mures, Neamt, Odorhei, Prahova,
Roman, Vlasca [Ind, stat. p. 488 ; Frunzescu, cit. p. 90] ; cp. M. Cost'chescu
cit. 2 p. 896 ; I. Bogdan, D. $t. 2 p. 550.
4 Dict geogr. al jud. Vaslui p. 184-185 ; Ind. stat p. 397, 789 ; Harta
stat. major cit.
5 Cp. pe Oang Tihul In 1484 Mai 13 [I. Bogdan, D. $t. 1 p. 276-277],
stgican tot in jud. VasIui ; asernenea Tihova, lngPopricani, pe Jijia, in jud.
lasi, pomenit in 6984 (1476) Mai 22 [I. Bogdan, D. 5t. I p. 208-210 ; M.
Costchescu cit. 1 p. 141].
6 Harta stat, major, cit.
Harta stat, major, cit. Un prttu Clina este si in com. Grbesti si
Tibnesti, in acelasi jud. [Dict. geogr. cit. p. 37]; cp. M. Costchescu vit. 2-
p. 832, 896 ; I. Bogdan, D. 5t. 2 p. 510, 550.
8 Dict. geogr. cit. p. 161 ;Frunzescu, Dictionar topografic p. 412 ; Diet.
statistic al Romniei, Buc., 1915, II p. 948 ; Harta stat. major cit, ; in Ind-
stat lipseste.
9 Harta slat major cit.
10 Ibid.

www.digibuc.ro
268 1503

Cutitna, azi numit Cutignal, pomenit incil din 6935 (1427)


Septemvrie 162. Poiana lui Mogo aminteste satul Mogo-
sesti, din apropiere, din comuna Voinesti, judetul Iasi'.
Movila Ciurbestilor ne aminteste de satul i prul Ciurbesti,
din comuna Miroslava, judetullasi, la nord de MogosestP. Este
stravechiu. Isi are numele dela Ciurbii, sau Ciurbea5.
Pietrosul se numeste i azi tot asa6. Sub dealul .116-
pedea si in piidurea Poeni, din judetul Iasi, izvofte si ph-
raul Vasluet7, care mai in os ia numele de praul Vaslui8.
Pe aici este drumul dela Buciumi, satul din judetul Iasi3.
Satul este striivechiu. Era poate i in veacul al XIV-lea. Isi
are numele dela un Bucium". Poeana lui Andria i va
fi avand numele dela Andrias, vechiul proprietar, jude, eneaz
sau vilaiman, din satul Costiceani. Valea Pribestifor ne
amintete de satul si dealul Pribesti, din comuna Codaesti,
judetul VasluP1. Numele este in legatura cu cel din dam.-
brava lui Pribici. Nu pot identilica movila Evei si nici
movila Tiitreascil. Hotarul mergea in os pn la caderea
Dobrovatului in Vaslui, pela locul numit Burcelul si Cotul VAR".
Intreg hotarul era foarte mare. In el intrau cred si cele
-trei sate, luate, cu schimb, de stefan Voevod, dela nepotii
lui Ivan Damianovici, i &Amite Manastirii Dobroviitului, cu
hramul Schimbarea la Fatii, cu uricul din 7007 (1499) No-
-emvrie 2613. Cci, dupil hart, ele cad intocmai in acest
1 Diet. geogr. cit. p. 62 ; Harta cit.
2 M. Cosachescu cit. 1 p. 193, rndul 11-12, p. 194, 195 ; ibid. 2 P. 902.
3 Dict. geogr. al lid. Iai, p. 157-158 ; Ind. stat. p. 201, 656; pentru
-mime si vechime cp. M. Costchescu cit. 2 p. 919, 862 ; mai sus p. 62-64.
4 Diet geogr. al. jud. Iai p. 66 ; Ind. stat. p. 200, 513 ; Harta stat.
major cit.
5 Cp. Ciorbeni, in jud. Dorohoi [Frunzescu, Dicfionar topografic p.
118]; cp. M. Cosfchescu cit. 2 p. 898 si pentru Ciurbea ibid. 833.
6 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 71, 138 ; Harta stat. major, plansa Iasi
Lit. ; cp. Pietrria, sat mai la nord, in corn. Buciumi, jud. Iasi [Diet. geogr.
al jut!. Iai p. 173 ; Ind, stat. p. 201, 695 ; Harta stat, major, cit.] ; cp. Pie-
-trosul, prau, in coin. Mogosesti, din jud. Iasi [Diet geogr. al jud. Iai p. 1741.
7 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 205 ; Harta stat, major, plansa Iasi, cit.
8 Harta stat. major cit.
9 Diet. geogr. al jud. Iai p. 40-41 ; Harta stat. major cit.
10 Cp. satele Bucium, in Pict Alba, Fgra i Hunedoara ; Buciumi,
in lid. Bacu, Bihor, Roman, Satu-Mare, Slaj; Buciumeni, in jud. BOO,
Dmbovifa, Ilfov, Olt, Tecuci, Vlasca and. stat. p. 472-4731; pentru trecut
cp. M. Costachescu cit. 2 p. 831, 894 ; vezi mai sus p. 37-38.
11 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 148 ; Ind. stat. p. 397, 713 ; Harta stat.
major, plansa Iasi, cit.
12 Harta stat. major, plansa Iasi cit.
13 Vezi mai sus p. 265-266.

www.digibuc.ro
1503 269

hotar. Dar de ce aceste sate si aceasta danie nu sant po-


menite in 1503 Octomvrie 6 ? Dintre aceste trei nu mai sant
Calugareanii, Calugarestii in 1503, care erau langa Tacuta.
Rusii sant satul Dobrovatul Rui1. Aici fusese curtea lui Stan
Popovici2. Satul era si in veacul al XIV-la. Ne arata o co-
lonie de Rusi3. Dumestii se numesc azi Dumasca, Fangs&
Tacuta4. Ii are numele dela un Dume. Era cred i in vea-
cul al XIV-lea. Aici fusese dedemult tare, ca proprietar, tide,
cneaz sau yardman, Dadul6. Interesant este si hotarul a-
cestor trei sate de pe Dobrovat i Cutitna. Din Hlabnie
s'a pastrat dealul Runcu i poiana Palanca7. Hlabnic, Rune,
Palanca, Curatura, Islaz sant aproape sinonime% Hotarul
lui Romascu este satul Dancesti, care inpreuna cu Mircestii
Pascanii, era pe Cutitna, cum se vede dintr'un uric din
6998 (1490) Ianuarie 182. Dintre acestea se pastreaza Mir-
cestii la sud-vest de Tacuta si la sud-est de Mircesti, pa-
durea Pascani10.

Dict. geogr. al jud. Vaslui p. 70-71 ; Ind. stat. p. 396, 550; Ikea
stat, major, plansa Iasi cit.
2 Vezi mai sus p. 266. Din satul Popesti a ramas numele Rdiul Po-
pestilor. Pentru satul Popesti, fost si al nearnului 'Maul, cp. N. Iorga, Stud.
si Doc. 6 P. 56-57, documente din 7068 (1560) Aprilie 13, dela Alexandru
Voevod, din 7078 (1570) Iulie 6, dela Bogdan Voevod, 7155 (1647) Martie 12,
dela Vasilie Voevod, etc.
3 Cp. Ind. stat. p. 737-738 ; M. Costachescu cit. 2 p. 930, 873.
4 Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 73-74 ; Harta stat. major, plansa Iasi cit.
5 Sa. nu se confunde cu alte sate Dumesti, din jud. Vaslui [Dict. geogr.
cit. p. 75-77 ; Ind. stat. P. 398, 559]; alte sate Dumeni, sant in jud.
Dorohoi, FIotin ; Dumesti; in jud. Hunedoara, Iai [Ind. stat. p. 558-5591; cp.
M. Costachescu cit. 2 p. 905 ; pentru Duma ibid. 2 p. 841-842.
6 Pentru Dad, Dadul, M. Costachescu cit. 2 P. 837. Un Dadul i satul
Dadesti este pomenit in 6936 (1428) Dechemvrie 28 [ibid. 1 p. 230, randul
7, 10, p. 231, 232].
7 Harta stat. major, plansa Iasi cit.
8 Un sat Palanca, numit $i Runcu, este in corn. Garbesti, in jud. Vas-
lui [Diet. geogr. al jud. Vaslui p. 135, 161 ; Ind. stat. p. 399, 736] ; pentru
satele Palanca si Rune, cp. Ind. stat. p. 681-682, 736-737 ; M. Costachescu
cit. 2 p. 929-930 ; I. Bogdan, D. St. 2 P. 576 ; G. Popovici, Rune, in Cony.
Lit. 25 (1891).
9 I. Bogdan, D. 51. 1 p. 391-393 : Marina i Fedca, fetele lui Mircea
Ciucescul, si R' omasco i surorile lui, Neaga i Ulca, fiii lui Danciul Ciu-
cescul, si Toader i Pasco si Lie si sora lor, Ilea, fifi lui Pasco, si Dragus
si surorile lui, Banita si Armeanca, fiii Marei, i inpart satele H K804>HT-
H0H, Ha HAN* motleitITH H ASH1-1641TH H HISLIMIHN. Uricul pe aceste
sate clela Alexandru cel Bun era stricat. Pentru acest neam cp. uricul din
6996 (1488) Martie 12, ibid. p. 327-331.
10 Diet. geogr. al lud. Vaslui p. 117-119 ; Harta stat, major, plansa
Iasi cit.

www.digibuc.ro
ADAOS
86.
Suceava. 1462 Septemvrie.
&efan Voevod difiruiege Mnstirii Bistrita ntre altele satele
Tettraii, Mndretii, Reispopa, Serbine i Stucetii.
5 Cu mila lui Dunmezeu, Noi Stefan Voevod, Domnul
Trii Moldovii, facem stire cu aceast carte a noastra tu-
turor, celor ce o vor vedea sau cetindu-se o vor auzi; pre-
cum bine am voit Domnia mea cu a noastr bund. voint
cu 1uminat i curata inim si din toatil a noastra bung.
io voie i cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru intarirea a noas-
trei sfinte manstiri Bistrita din tinutul Pietrei, unde este
hramul Adormirea Prea Sfintei i Prea Blagoslovitei NI/sea-
catoarei de Dumnezeu i Pururea Fecioarei Maria, si unde
este arhimandrit rugatorul nostru printele am dat
15 11 am intrit acei sfintei mnastiri satele in pmantul nos-
tru Moldovei, anume satul i cu moar, ce este pe
Bistrita, Tatrasii cu moara satul Man-
drestii pe i satul Rspopa, $erbine i Stilucestii
dela Bacilu I cu moara i cu
20 Iar pentru mai mulfa putere i infrire acelor de mai
sus scrise, poruncit-am credinciosului boer, jupan Dobre, s
scrie i pecetea sa o atarne dare aceast adevrat carte
a noastra.
A scris Toma, in Suceava, la anul 6970 Septemvrie.
Documentul de mai sus II dau dup d. Paul Mihailo-
vici, care II publica in Cercetri ist. anul 8-9' (1932-
1933) p. 4, in curs de aparitie. Aici se spune c originalul
pergament slavon, rupt i foarte sters, cu pecetea de cear
atrnata, se IBA In Arhiva Metohului Sfantului Mormnt,
din Constantinopol. Pecetea e stricat. Pe verso originalul
are scris Ispisoc a Domnului stefan Voevod, prin care &A-
www.digibuc.ro
1491 271

rueste Manast. Bistrita satul Tataresti, ci este in tinutul


Neamtului, 1anga targul Piefrii, cu tot venitul". E public aici
cu invoirea directoruki revistei, cl. I. Minea.
Sate le din documentul de mai sus shut greu de iden-
tificat. Tatarasii sau Tatarestii, de langa Peatra, nu mai sant
azi. Sa se cp. insa Tatarusi, o movie nelocuita, in judetul
Neamt, plaiul Peatral. Satul arata poate o straveche colonie
de tatari2. 1Nu pot identifica nici Mandrestii, care isi vor
fi avand numele dela un Mandre, Mandru3, nici satul Ras-
pope, nici satul Serbine5, nii Staucestii dela Bad-i.e. Pu-
blicarea chiar a originalului ar da poate mai mult date,
pentru aceste lamuriri.
87.
Suceava. 1491 Iamiarie 17.
tefan Voevod intrete lui Cozma Uariu satul Clineti, pe
Coble, cumpetrat, di-4A 140 zloti ttreti, dela Dragole,
fata lui Dragomir din Coble. 5

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Domnul


Tarii Moldovii, cunoscut facem cu aceasta carte a noastra
tuturor, celor c vor vedea sau cetindu-se o vor auzi, iata
nu venit inaintea boerilor nostri moldoveni, Dragole, fata
lui Dragomir din Cobale, de a ei bund voe, de nimeni si- 10
lita, nici asuprita, si a vandut a sa dreapta ocina dintr'al
sax' drept uric, din uricul tatalui sau, Dragomir, un sat pc_
Cobale, anume Calinesti, unde a fost casa tatalui Sau, Dra-
gomir. Si 1-au vandut acel sat credinciosului nostru boer,
pan Cozma Usariu, drept 140 zloti tataresti. i s'au sculat 15
dumnealui Cozma Useriu 0 a platit toti acei de mai sus
scrisi bani, 140 zloti tataresti, in manile fetii lui
Dragomir, inaintea noastra i inaintea boerilor notri.
Frunzescu, Dictionar topografic p. 476.
2 Ibid. p. 475-476 pentru asem4bea nume ; Ind. stat. p. 791 ; M. Cos-
tchescu, Doc. Mold. in. S. M. 2 P. 937.
3 Ind. stat. p. 645 ; Frunzescu, cit. p. 279-280; M. Costchescu cit. 2
p. 918, 859.
4 Vezi mai sus p. 153; rndul 3, p. 154-155 ; M. Costchescu, Doc.
Mold. in. St. M. 2 p. 928, 872.
5 Ind. stat. p. 780-781 ; Frunzescu cit. p.431-432 ; M. Costchescu cit.
2 p. 936, 879.
6 Cp. Stucenii in jud. Botosani [Frunzescu cit. p. 457].

www.digibuc.ro
272 1491

Deci Noi vazand a lor buna invoial i tocmala


pia& deplina, de asemenea i dela Noi am dat 0 am intarit
dumisali Cozmii Ueriu pe acel de mai sus zis sat, pe Co-
bale, anume Calinetii, unde a lost casa tatalui sau, lui Dra-
5 gomir, ca sa-i fie lui dela Noi uric i cu tot venitul, lui
feciorilor lui i nepotilor i stranepotilor lui i. la tot neamill
lui, ce se va alege mai aproape, nestricat, niciodata, in veci.
Iar hotarul acelui de mai sus sat sa fie despre toate
partile, dup hotarul vechi, pe unde au umblat din veac.
10 Ins dresurile ce a avut Dragomir pe acel sat, ce l-a
cumparat Cozma Ueriu, acele dresuri sunt in mnile lui
Petru 0 a lui Ioan din Ceretaeni.
Spre aceasta este credinta Domniei mele mai sus scrise,
tefan Voevod, i credinta prea iubitilor fii ai Domniei mele,
15 Alexandru 0 Bogdan Voevozi, i credinta boerilor notri
moldoveni, credinta pan Duma, credinta pan Gangur, cre-
dinta pan Drago dvornic, credinta pan Harman, credinta.
pan Iatco Gudici, credinta pan Dajbog, credinta pan Steful
al Hotinului, credinta pan Micota 0 pan Rate, prcalabii
20 Neamtului, credinta pan Ciortorovschi, credinta pan Grozea,
prcalabul Orheiului, credinta pan Secara, parcalabul Ce-
tatii Noui, credinta pan Dinga, credinta pan Clanau spatar,
credinta pan Boldur vistiernic, credinta pan Eremia postel-
nic, credinta pan Moghila ceanicul, credinta pan Frunte.
25 stolnicul, credinta pan Sandrea comisul i credinta boerilor-
notri moldoveni mari i mici.
Iar dupa a noastra viata, cine va fi Domnul Tarii Mol-
dovii din fiii i neamul nostru, sau pe cine Dumnezeu va
alege a fi Donau, acela sa. nu strice a noastra danie
30 taritura, ci mai mult dea i sa-i intriasca, pentru c.
Noi am dat i am intarit lui, pentru a sa dreapta
pentru c el a cumparat cu ai sai drepti bani.
Iar pentru mai mare putere i tarie acolor de mai sus
scrise, poruncit-am credinciosului nostru boer, Tutul logoft, sa
35 scrie 0 a noastra pecete s o lege catra aceasta carte a noastra.
A scris Ion diac, in Suceava la anul 6999, in luna Ia-
nuarie 17.
Dau documentul de mai sus dupa d. Paul Mihailovici,
care il publica in Cercetri ist. (Iai), anul 8-9e (1932-1933)
p. 4-6, in curs de aparitie. Aici data .este 6979, pe care am.
www.digibuc.ro
1491 273

indreptat-o in 6999. Gresala este dato;ita confundarii, in


data, a lui c = 90 cu o =--- 70. De altfel divanul arata ca do-
cumentul este din 1491. D. Mihailovici spune ca originalul
pergament, pastrat bine, cu pecetea pierduta, se Etna in Ar-
hiva Metohului Sfantului Mormant, din Constantinopol. Pe
verso pergamentului se anti scris : Ispisocul Domnului Ste-
fan Voda, prin care intareste Cozmii Useriu cumparatura
satului Calinesti, de pe Cobale, dela Dragolea, fata lui Dra-
gomir". Il public cu invoirea directorului revistei, d. I. Minea.
Persoanele si satele din document sant cunoscute. Dra-
gomir avea satul Calinesti si in 6948 (1440) Noemvrie 12,
cand cumpara satul Ciritieani1. Cu aceiasi data 6999 (1491)
Ianuarie 17, scris tot de diacul Ion, avem un alt uric dela
5tefan cel Mare, prin care Dragole, fata lui Dragomir din
Cobale, vinde satul Ceretieani, pe Cobale, lui Petru si lui
Ion, drept 133 zloti tataresti2. Cozma Usariul este si el
cunoscut din uricul din 6990 (1482) Aprilie 15, cand cumpara
satul Cobalia de pe Nistru3.

1 M. Costachescu, Doc. Mold. in. St. M. 2 p. 73-76; Ind. stat p,


299, 487.
2 I. Bogdan, D. $t. 1 p. 456-457.
3 Ibid. 1 p. 261-263.
18
www.digibuc.ro
INDICE'
NUME DE PERSOANE, POPOARE, NEAMURI.
tis 231, 236, 246, 250, 252, 253,
258, 259, 261, 262, 265, 269.
Agatona, 29, 85. AlexandruVoevod (Alexandrel)
Alba, 234, 235. 10, 64, 169.
Albas, 240. Alexandra Voevod (fiul lui Ste-
Albota postelnic, 151. fan cel Mare), 6, 11, 59, 61,
Alba spiitarul 34, 35. 77, 78, 88, 89, 91, 95, 98,
Albul, hoer, 22, 23, 41, 42, 60, 99, 102, 103, 105, 106, 109,
61, 66, 69, 70. 113, 115, 118, 122, 123, 127,
Albul, pardilab de Neamt, 75. 128, 133, 135, 141, 143, 148,
Albul Voinescul, 43. 153, 154, 157, 138, 162, 164,
Alexa, 55, 63, 73, 226, 227, 266. 172, 176, 178, 184, 187, 188,
Alexa .Popovici din Iasi, pisar, 194, 195, 198, 200, 202, 204,
162, 164. 272.
Alexa pisar, 212, 213. Alexandra Voevod (Liipusnea-
Alexa stolnic, 15. nu), 56, 96, 137, 138, 173,
Alexa viitaman, 197, 198, 199, 182, 269.
200. Alexandra Voevod Ilieas, 63.
Alexa Vlutea, 81. Ana, 28, 43, 48, 56, 80, 92, 120,
Alexandra boer (Sandra) dela 149.
Cetatea Nouii, 204. Anca, 86.
Alexandra Ramandi, user, 254. Andonie, 149.
Alexandra Voevod (cel Bun), 4, Andrea, 127, 128.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 31, 32, Andrei, 241.
40, 50, 57, 58, 59, 65, 73, 74, Andrei TAlmaciu, 169.
83, 87, 95, 96, 100, 101, 102, Andreica, 33, 34, 36, 63, 170, 245.
107, 108, 111, 120, 124, 133, Andreica ceasnic, 127, 129, 133,
134, 136, 138, 139, 141, 143, 135.
156, 157, 162, 164, 165, 166, Andreica s. Andreico Ciorto-
167, 168, 170, 175, 177, 179, rovschi, 127, 129, 133, 135,
180, 181, 182, 189, 191, 192, 141, 143, 148, 172, 198, 200,
197, 218, 219, 228, 229, 230, 224, 225.
Unde numerele ce arata pagina sant cu caractere grase inseanma ca
cititorul va gasi ceva mai mult despre persoane, numele geografice etc., de
care e vorba.

www.digibuc.ro
276

Andreico pisar, 41, 42. Badea Plopescul, 252.


Andreicuta, 38. &din, 39, 40, 166.
Andrica, 186. Balint, 250.
Andria, 249, 259, 260, 262, 268. Bal v. Teodor,
Andrie, 32, 246, 247, 250, v. Banilovschi v. Avram.
Manolachi. Banita, 269.
Andronache popa, 254. Banta, 186.
Anesia, 27. Banul v. Ion.
Anghelina, 28, 29, 92, 93, 203, Barba Geamara, 81, 82.
226, 227. Barbul, 252.
Antalaloasa, 242, 243. Barbul Burcea, 186.
Antoneasa, 242. Barsu, 71.
Anuca, 6, 29, 55, 72, 73, 74, Barto Buceatchi, 2.
85, 101, 102, 116, 137, 170, Basa, 109,
176, 178, 180, 181, 214, 215, Basana 110.
217, 218, 226, 227, 238, 239, Basea, 59, 111.
242, 265. Basarabi (Munteni), 2.
Apostol Vargolici, 24. Batar, 180.
Arbore s. Arbure, 30, 49, 50, Bafarescul v. Valcea.
51, v. Luca, Ivan. Batarescul v. Negrila.
Arbore s. Arbure hatman, 29, Batori, 180.
50. Mira delq Racova, 32.
Arbore s. Arbure, parcalab de Milan giude, 173.
Neamt, 51, 52, 55, 77, 78, 88, Maur, 104, 105, 106, v. Marco.
89. Balo, 88, 89, 90.
Arbore s. Arbure portar, 47-56. Barbosul v. Mihail.
Arbore s. Arbure, portar Su- Biltarescul v. Valcea.
cevei, 56, 256, 257. Batranul v. Crastea, Ion.
Arbure parcalab, 51. Bacsan, 94.
Arbureti, boeri, 56. Baga, 63. .

Arie, 231, 233, 261, 264. Balcu s. Balco parcalab de


Armanca s. Armeanca, 95, 156, Cetatea Alba, 77, 78, 88, 89.
157, 158, 179, 269. Barzea, 191.
Arpa, 127, 128, 130. Benea, 238 v. Sima.
Avar, 37, 38, 239. Bera, 221.
Aver, 240. Bercea, 185.
Avram, 223, 224, 237. Berea 167, 220.
Avram Bnnilovschi, gramatic, Berehoiu, 186.
56. Berescul, 40, 167, 218, 219, v.
Avram diac, 31, 149. Mihul.
Avram diac de visterie, 148, Berila, 221.
149. Berte v. Spiridon.
Avram visternic, 150. Berzea, 13.
Axenia, 31. Bica, 125.
B. Biliu, 14.
Bodea spatar, 75.
Baciul, 63. Bodea vornic, 77, 78, 88, 89.
Badea, 40. Bogdan, 167, 168, 169.
www.digibuc.ro
277

Bogdan stolnic, 84, 87. Bratul, 10.


Bogdan Voevod, unchiul lui Bratul Pleqescul, 160.
Stefan cel Mare, 11. Bratul Stravici, 65.
Bogdan Voevod, fiul lui Ale- Bratul Viteazul, 180.
xandru cel Bun, 11. Bfiini0eariul v. Dragomir.
Bogdan Voevod, tatal lui Ste- Briltulescul v. Fete.
fan cel Mare, 2, 3, 6, 7, 9, Breahai v. NeaniuL
10, 243. Britcu: 246.
Bogdan Vlad, fiul lui Stefan Brodmci, popor, 96.
cel Mare, 102, 103, 109, 113, Brudur, 16, 231, 232, v. Duma.
122, 123, 127, 128, 133, 135, Buceatchi v. Barb:* Mujilo.
141, 143, 148, 153, 154, 157, Bucium, 38, 80, 145, 268, v.
158, 162, 164, 172, 176, 178, Ion, Toader.
184, 194, 195, 198, 200, 202, Bucium, pftrcillab de Chilia, 67.
204, 207, 209, 210, 212, 213, Buc, 20.
215, 219, 223, 225. Buda, 223, 224, 226, 237.
Bogdan Voevod fiul lui Stefan Bude, 236.
cel Mare, 13, 14, 17, 26, 29, Budeci v. Dumitri, Gheorghie.
50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 83, Buhtea, hoer, 22, 23 34, 35, 41,
85, 95, 98, 99, 105, 106, 110, 42, 60, 61, 75, 77, 78, 88, 89.
115, 117, 138, 147, 151, 173, Buhtea, prcillab de Chilia,
174, 187, 217, 229, 231, 232, 69, 70.
234, 235, 248, 253, 256, 257, Bujor, 93, 94.
261, 263, 272. Bumbofii, 174, v. Petrea.
Bogdan Voevod (Liipupeanul), Bumbur, 174.
6, 111, 208, 245, 255, 269. Buoreamil comis, 60, 61.
Boghian, 132. Buoreanul, prdilab de Neamt,
Boghiciu, 132. 67.
Boghiu, 132. Burcea, 186, v. Barbul.
Boldor s; Boldur visternic, 127, Burcic, 186.
129, 133, 135, 142, 143, 148, Burciuc, 186.
272. Burciul comis, 186.
Boldor s. Boldur vomic, 153, Burea, 169.
154, 157, 158, 162, 164, 172, Buzii v. Ion.
176, 178, 187, 194, 195, 198, Buzdugan v. Riiducan.
200, 202, 204, 207, 209, 210,
212, 213, 215, 223, 225, 231, C.
232, 234, 235, 237, 253.
Boldur, 64 v. Ivan. Calin, 152, 153.
Bolea v. Stratul. Calina, 234, 235.
Booreanul, boer, 69, 70. Calugherita, 111.
Bora hide, 126. Camarin, 101, 102, 104.
Bora Sandro, prciilab de Chi- Cananov, 189.
lia, 98, 100. Canaan', 192.
Boris Braevici, 111. Cantacuzino v. Constantin.
Boa, 82. . Carabat, 30, v. Petru.
Bot4 31, 32. Carici, 48.
Braevici v. Boris, Duma. Cascoe, 121, v. Nan, Toma.
www.digibuc.ro
278

Cascoi, 121. Chiracolea visternic. 107, 113..


CaotA, 104, v. Grozea. Chiritti v. Dumitrache.
Catina v. MiclAu. ChicA, 230, 232.
Cate lean v. Ivan, Toma. Ciocan, 135.
Cauea v. Ioan, Oanii. Ciocrlie boer, 75, 88, 89, 120.
Cazimir v. Iordachi. Ciolpan sulitaul, 5.
CAliman, 161, 163, 167. Ciolpan v. Ionitii Anton.
CA luau s. CA kiln spAtar, 204, Ciopii, 48.
207, 231, 232. Ciortorovschi baer, 127, 129,
CAlugArul, 48, 57, v. Giurgiu, 153, 154, 157, 158, 162, 164,
Luca. 176, 178, 187, 194, 195, 202,
CAtel, 36, 155. 204, 207, 209, 211, 212, 213,
CAuiu, 216, v. OanA, Manea. 272 v. Andreica.
Oizaca, 20, v. Maria. Citereanul v. Giurge.
Crja v. Sendrea. Ciucescul v. Mircea, Danciul.
Ciirjevici v. Sandra. Ciumalea, 133, 134, 136 v. Ivan.
Cnde, 69, 70. Ciumalevici, 136.
CAT lii, 37. Ciumuleasa, 136.
Crlig, 125, v. Radul, Toader. Ciurbil, 268.
Carna, 170. Ciurbea, 268.
Crstea, 51, 52. Clanii.0 spa-tar, 14, 127, 129,
Crstea Arbure, 52. 133, 135, 141, 142, 142, 143,
Crstea Arbure, pradab de 148, 153, 154, 157, 158, 162,
Neamt, 55. 164, 172, 176, 178, 187, 194,
Crstea, fratele lui Stefan cel 195, 198, 200, 202, 209, 211,
Mare, 11, 12. 212, 213, 215, 224, 225, 234,
Carstea postelnic, 81. 236, 256, 257, 261, 263, 272.
Ctirstina, 214. Cneaghina lui Petru Aron, 2.
Crtilii, 203. Cneajna, 107.
Cehan viitah, 116. Cneajna, liica lui Alexandra
Ceoban, 254. cel Bun, 10.
Ceretei jade, 254. Codrea, 241.
Cerna, 38, 234, 235. Coman, 110.
Cernat boer, 75 v. Steful. Comariciu, 104.
Cernu, 77, 78, 81. Constantin Cantacuzino, logo-
Cernul, 39, v. Danciul. fat, 49.
Cervici, 228. Constantin Cehan Racovitii
CheldA, 56. Voevod, 24, 25,
Cheldoae, 56. Constantin diac pitar, 190.
Checu v. Simion. Constantin Lambrino, 135.
Chiajna, Iiica lui Alexandra Constantin Miclescul, 227.
cel Bun, 10. Copaci hatman, 54.
Chi 1dA, 56. Corpaci hatman, 54.
Chinde, Chindea, v. Cfinde Cosco, 121.
Toma. Coste, 111.
Chir Teoctist mitropolit, 66. Costea, 109, 189..
Chiracol visternic, 102, 103, 105, Coste diac, 51.
106, 119, 122, 123. Costea s. Coste Danovici, 34,
www.digibuc.ro
279

35, 41, 42, 60, 61, 66, 69, 70, Crstea stolnicel, 79, 81.
137, 139. Crstina, 38, 58, 79, 215, 238,
Costea Ganescul, prcalab de 239, 259, 261, 262, 265.
Neamt, 30. Crastisor, 105, 106, 108.
Costea Liteanul, 57. Cretescul v. Hodco.
Costea Ora.s, 136. Cretevici v. Hodco.
Costea Oris, 60, 61. Cretoescul (Cretescul), 22, 23.
Costea, poi* 111. Cretul dela Ialan, 223, 224, 226,
Costea posadnic, 29. 237, 238.
Costea s. Coste spatar, 99, 100, Cudalbul v. Stefan.
102, 103, 105, 106, 113. Cumpata v. Vasile.
Costea Stravici, 65, 228, 229, Cupcici v. Grozea.
230.
Coste Tudora s. Tudor, 136, D.
137, 139.
Costici, 111, 267. Dad, 269.
Costin, 186. Dadul, 265, 266, 269.
Costin Ghenghe, 188. Dajbog, boer, 119, 127, 129, 133,
Coscievici, 26, v. Mihail. 135, 141, 143, 148, 153, 154,
Cosievici, 25 v. Stetcu. 157, 158, 272.
Coula, 25, 26 v. Stetco. Dajbog ceasnic, 77, 78, 88, 89.
Cosuleanul, 26, v. Roman. Dajbog dela Neamt, 98, 99.
Cozar, 101. Dajbog, prcalab de Neamt,
Cozma, 29, 85, 180. 102, 103, 105, 106, 113, 119,
Cozma Pasco, 202. 122, 123.
Cozma Rzan, 255. Damianovici v. Ivan.
Cozma Razanianu, 254. Dan ceasnic, 138.
Cozma, Sarpe, 30, 73. Dan Socu, 116.
Cozma Sarpe, postelnic, 29, 56, Dan Uncleata, 124.
117, 256, 257, 261, 263. Danciul, 19, 68, 69, 180, 246.
Cozma Usariu, 271, 272, 273. Danciul Cernul, 19, 39.
Cozmita, hoer, 22, 23, 34, 35, Danciul Ciucescul, 269.
41, 42. Danciul Huru, prcalab de
Crai, 34, 35, v. Crali, Mic. Neamt, 83, 87.
Crali, 22, 23, v. Crai, Mic. Danciul Plesa, 160.
Crasne, 30, v. Ioan. Danciul poi* 15.
Crasnes s. Crasni postelnic, Danciul Roul, 1, 2, 18, 19, 44.
22, 23, 34, 35, 41, 42. Danco, 118.
Crasnes s. Crasnis vornic, 59, Daniil Hearteg, protopopii, 57.
60, 61, 66, 69, 70. Danovici, 34, 35, 60, 61 v. Coste.
Crstea, 51, 55, 108, 126, 137, Dann], 180.
179, 205. David comis, 166, 180.
Crastea Batrnul, 108. Danfacus, 22, 23, v. Iatco,
Crstea ceasnic, 108. Stetco.
Crstea cel Mare s. Marele, Damancus v. Stetco.
105, 106, 108. Damian, 208, 210.
Crstea Negrul, 108, 246, 247, Davidescul v. Iurie.
249, 253. Deadco, 152, 153.

www.digibuc.ro
280

Debrici s. Debrit, v. Pavel, Pa- Drago Boul vomic, '174.


vil. Drago dela Cetatea Noutt
Dereptate, 6, v. Luca. (piircillab), 99, 100.
Dieni hide, 168. Drago, parchlab dela Cetatea
Dieni sptitar,183,184,v.Stoica. Noutt, 102, 103,105, 106, 113,
Dima, 118, 119, 120, 222, v. 115.
Duma. Drago Murgu, 160, 237.
Dimitrie gramatic, 18. Drago, parellab de Neal*,
Dinga pitarul, 12. 175, 231, 232, 234, 235, 256,
Dinga hoer 153, 154, 157, 158, 257, 261, 263.
162, 164, 172, 176, 178, 272. Drago portar, 56.
Dixig Tlpigeanul, 126. Drago dela Poarai, 55.
Diouisda Huhuloaia, 28. Drago spiltar, 122, 123.
Dobra, 13. Drago Stiinitescul, 141, 142,
Dobre, 270. 143, 145.
Dobrea logoat, 22, 23. Drago stolnic, 174, 175, v.
Dobrita, 109, Dragose.
Dobrotii, 253. Drago Teleagii, 152.
Dobru, 205. Drago Timiliscu, 173.
Dobrul logorat, 34, 35', 41, 42, Drago Viteazul, 29, 31, 85, 86,
45, 46, 60, 61, 67, 69, 70. 120.
Dod, 196. Drago vornic, 127, 129, 133,
Dode, 196. 135, 141, 143, 148, 174, 175,
Dodu, 196. 272.
Do lca, 170. Drago Zeamii, 156, 157.
Do lh, 218, v. Giurgiu. Drago Zeamil dela Zeletin,
Dolha, 218. 156, 157, 158.
Dolhici, 218. Dragor stolnic, 171, 172, v.
Domocu v. Stetco, D'amcu. Drago, Frate.
Done, 189. Dragot pisar, 219.
Donea, 161, 163, 168, 169, 191, Dragotti, 63.
197, 198, 199, 200. Dragotii Sticuianu cearic, 29,
Drag, 138. 31.
Draga, 14. Dragotil Tautulovici, 27.
Draghie popii, 96, 97. Dragot Teleagg, 152.
Dragna, 14. Dragotovici, 27 v. Toader.
Dragole, 271. Dragottil, 203.
Dragolea, 273. Dragul, 114.
Dragomir, 132. Dragul spatar, 119.
Dragomir Braniteariul, 132. Dragu, 204, v. Drago.
Dragomir din Cobale, 271, 272, Draxin postelnic, 14.
273. Ditigan, 80.
Dragomir Liteanid, 48, 57. Driigan Ma*, 92.
Dragomir Mandrici, 132. Dragan Ttiutul, 50.
Dragomir pop, 193, 194, 197. Dragiilina, 87, 136, 137, 193,
Dragomir Thutul, 25', 26. 194.
Dragol, 118, 126, v. Sima. Draghici Ruginii, 24.
Drago, hoer, 122, 123. Drgoi, 81.
www.digibuc.ro
281

Drtigoiu, 77, 78, 81, 109, 229. Dumitrasco Popa, 237.


Dragus, 269. Dumitrascu -tef an logoliit, 20,
Diagus Teames, 173. 242, 243.
Magus Timisescul, 171, 174. Dumitri s. Dumitru Budeci,
Dragusan, 189. 74, 75.
DrAgusanul v. Sima. Dumitru, 95,
Dragufa, 72, 114. Dumitru Movil, piircalab, 20.
Drocici v. Ivan. Dumitru Pistruiul, 97.
Drujin sulgerul, 14. Dumitru Ponici, 50.
Duca Voevod, 80. Dumitru Trusco, 15,
Duma, 120, 182, 222, 226, 227, Dumsa, 112, 114.
234, 235, 236, 269. Dumsa postelnicul, 8, 12, 15,
Duma boer, 77, 78, 88, 89, 113, 207, 209, 211, 212, 213, 215,
115. 119, 122, 123, 127, 128, 224, 225.
133, 135, 141, 143, 148, 153, Dusca, 97.
154, 157, 158, 162, 164, 176, Dusca, 109, 111.
178, 231, 232, 234, 235, 237,
272, v. Duma parealabul. E.
Duma, staroste de Hotin, 75,
v. Duma parealabul. Ecaterina Sturza, 205.
Duma, fiul lui Vlaicu, 7, 8, v. Efrim Huru, 83.
Duma boer, prciilab. Efrim Huru vornic, 87.
Duma pfircalabul, 8, 187, 194, Elena, 112, 191.
195, 198, 200, 202, 204, 207, Elisafa, 227.
209, 210, 212, 213, 223, 225, Elisafta, 226.
v. parealabul de Cetatea Emanoil Manu, postelnic, 227.
Hotin. Enache Papainopolo, 219.
Duma de la Cetatea AIM, 98, Enachi Musteafa, 50.
99, v. Duma piirciilabul de Epure v. Mihul.
Cetatea Alba. Eremia postelnic, 148.
Duma parealabul dela Cetatea Eva, 261, 263, 268.
Alba, 102, 103, 105, 106. Evloghe Gheorghe, 264, I% Ghe-
Duma prealab de Hotin, 207, orghe.
209, 210, 212, 213, 224, 225, Evloghie (Ieremia visfernic) 8.
v. Duma pratlab dela Ce- Evloghie dascal, 96, 119, 151,
tatea Alba. 196, 204, 215, v. Evloghe
Duma Braevici, 41, 42,59, 61,66. Gheorghe.
Duma Brudur, 56, 231, 232. Evloghie dascal slavonesc, 67,
Duma Galbenul, 37. 253.
Duma Mdoia, 246. Evloghie talmacitor, 130, v. E-
Duma Negru, 192. vloghie dascal.
Duma Pocsilscul, 238, 239, 240. Evstatie Dabija Voevod, 80.
Dumbravii, 167.
Dumitrache Chirit, postelnic, F.
254.
Dumitrachi, vel logoliit, 242. Falcin, 249.
Dumitrascu Coul Stetecicu, Farco, 250.
25. Farco aprod, 170, 250.
www.digibuc.ro
282

Faur v. Miclaus. Fulger, 130.


Mein, 32, 247, v. Falcin, Fultuc v. Ivasco.
Raul, parcalab de Ciobraciu, Furul, 250, v. Latcu.
28.
Fartat, 38. G.
Feda, 228.
Fedea, 135. Gael., 50.
Fedca, 63, 161, 163, 183, 184, Gafia, 51.
.189, 197, 198, 199, 200, 269. Galbenul, 33, 34, v. Duma,
Fedco, 168. Giurgiu.
Fedco Starostici, 62. Gales, 8, v. Vlaicul.
Fedor, 8. Gangur boer, 69, 70, 102, 103,
Fedor Stetco, 97. 113, 115, 119, 122, 123, 127,
Fedora, 169. 128, 133, 135, 141, 143, 153,
Fedorel, 8. 154, 157, 158, 162, 164, 176,
Fete, 8, 9, 15, 266. 178, 272.
Fete Bratulescul, 64, 65, 266. Gangur dela Orhei, 75, 88, 89,
Fete Gotca, 122, 123, 266. v. Gaugur.
Fete Gotca, parcalab de Ce- Gangur parcalab dela Orhei,
tatea Nod& 113. 77, 78, 105, 106.
Fete Iacobescul, 266. Gangur Orheianul, 172.
Fete Negru, 266. Gaspar Voevod, 80.
Fete dela Cetatea Nourt (par- Gaugur dela Orhei, 98, 100, v.
calab), 75. Gangur.
Fete, parcalab de Cetatea Gavril, 58, 245.
Noua, 77, 78, 88, 89. Gavril Verdes, 254.
Fetion; 15, 16, 22, 23, 34, 35, Gavril visternicul, 50, 51.
41, 42. Gavril vornic, 73.
Fetion, boer, vr cu $telan cel Gfigul, 254.
Mare, 15. Ganescul, parcalab de Neamt,
Fetion Muntean, 15, 16. 30, 56, v. Costea, Toader.
Fidor, 97. Ganesti, boeri, 56.
Filosoful v. Moisa. Gadea, 185.
Florea, 68, 69. Galt, 93, v. Patru.
Focsa, 186. Garbea, 120.
Folea, 241. Garbovat, 120.
Fratita, 5. Geamanul, 81, v. Ivan.
Frate Dragose s. Dragos, 33, Geamara v. Barba.
34, 36, 37. Ghedeon, 5.
Frenciuc v. Ivan. Ghedeon mitropolit, 20.
Frentea, 56. Ghenghe, 57, v. Costin, Io-
Fruntes, 126, v. Ion. nasco.
Fruntes stolnic, 142, 143, 153, Gheorghe daseal, 264, v. Ghe-
154, 157, 158, 162, 164, 176, orghe Evloghe.
178, 188, 194, 195, 202, 207, Gheorghe Evloghie, 67, 264.
209, 211, 212, 213, 215, 224, Gheorghe Evloghe dascal, 144,
225, 234, 236, 237, 256, 257, 229, v. Evloghie.
261, 263, 272. Gheorghe paharnicelul, 81.
www.digibuc.ro
285

Gheorghe Radovici, 184. Globnicul v. Laslau, Manea.


Gheorghe Stefan Voevod, 21, Goean boer, 69, 70,
243. Goean, parcalab de Chilia, 75.
Gherman boer, 119. Goean dela Hotin, 59, 61.
Gherman, parcalab de Ceta- Goean, parcalab de Hotin, 66.
tea Alba, 113, 115, 119, 122, Goean vornic, 22, 23, 34, 35,
123. 41, 42.
Gherman postelnic, 99, 100, Gogul, 254.
102, 103, 105, 106. Golae v. Ioan, Ion.
Ghinda, 189. Gotca, 122, 123, v. Fete.
Ghinde, 22, 23, 34, 35, 197, 198, Grajdana, sora lui Stefan eel_
199, 200, v. Toma. Mare, 15.
Giule, 144, 148, 150. Grangur boer, 148.
Giumatate, 48, v. Mihul Giur- Grecea, 179.
giu. Greaca, 216, 258.
Giurge, 93, 118, 129, 167, 246, Griga Pistruiul, 97.
247, 249, v. Giurgiu. Grigore Savascul, 181.
Giurge Citereanul, 245. Grigori, 50.
Giurge Junfatate, 169. Grozav, 63.
Giurge Oeanul, 244. Grozea, 104.
Giurge Oniceanul, 149. Grozea boer, 71.
Giurge Vulpe, 170. Grozea Cwita, 104.
Giurgiu, 58, 62, 71, 116, 137, Grozea Cupcici, 104.
168, 170, v. Giurge. Groza s. Grozea comis, 71, 72,
Giurgiu Calugarul, 265, 266, 99, 100, 102, 103, 112, 114,
267. 115, 119, 122, 123, v. Grozea
Giurgiu Dolh, vornic, 218. Micotici.
Giurgiu Galbenul, 33, 34, 36, Grozea Micotici, 71, 72, 114,
37, 38. 127, 129.
Giurgiu gramatic, 130. Grozea Micotici comis, 105, 106,
Giurgiu Jumatate s. Jumetate, 114.
161, 163, 165. Grozea, parcillab dela Cetatea
Giurgiu Negrul, 253. Noua, 133, 135.
Giurgiu Oniceanul, 150. Grozea, parcalab dela Orhei,
Giurgiu Palme, 181. 71, 133, 135, 141, 143, 148,
Giurgiu Pleanul, 160. 272.
Giurgiu Raspopa, 155. Grozea Micotici, parcalab dela
Giurgiu stolnic, 242. Orhei, 114.
Giurgiu s. Giurgea vornic, 218, Grozea Viteazul, 104.
256, 257, 261; 263. Gudici v. Hudici, Iatco, Ivaru.
Giurgiu Zvorate, 167.
Giuca v. Ion, Ieremia. H.
Givert, 98, 99, 101.
Glavan pisar, 63.
Gliga, 30, 56, 63, 203. v. Gliga Haladic v. Ivancu
Tfilmazanul. Hanco s. Hancu, 98, 99, 100,
Gligor, 234, 235. 101, v. Ivanco.
Gligore, 63. Hanea, 140, 141, 142, 144, 145.

www.digibuc.ro
284

Harman boer, 127, 129, 187, I.


204, 207, 272.
Harman parealab, 62. Iachim, 11, 12.
Harman, parcalab de Cetatea Iachim, frate lui Stefan cel
AIM, 102, 103. Mare, 11, 12.
Hearteg v. Dana Iachim Sacuianul, 29, 31, 85.
Hentea, 159. lachimovici, 22, 23, v. Petru,
Herman boer, 113. Petrachi, Vasco.
Hintea, 159. Jacob, 126, 137, 238, 240.
Win, 21. Iacobescul v. Fete.
Hobian s. Hobiian, 98, 99, 101. Iacu, 114.
Hodco, 222. Iacu5 Mihu, 190, 191.
Hodco Cretescul, 41, 42. iacu visternic, 125.
Hodco Cretevici, 34, 35, 60, 61. Iancu Cantacuzino vornic, 48.
Hodco Pwan, 202. Iancu Voevod, 68, 179.
Hodco Pacan, 203. Iatco Diimacu, 69, 70.
Hodco Stibor, 22, 23, 31, 34, Iatco s. Iateu Gudici, 102, 103,
35, 41, 42. 105, 106, 119, 122, 123, 127,
Hodco Stibor, vornic, 31. 129, 272, v. Iatco Hudici,
Hodco vornic, 31. Iatco s. Iatcu Hudici, 12, 77,
Horja eel Bailin], 115, 116, 117, 78, 88, 89, 99, 100, 133, 135,
v. Nicoara, Stan. 141, 143, 148, v. Iatco Gudici.
Hrana vornic, 95, 98, 99, 102, Iaza vataman, 190, 192.
103,105, 106, 113,115, 122,123. Ieremia, 214.
Heilman boer, 119, 122, 123, Ierernia comis, 204.
133, 135, 141, 143, 148, 153, Ieremia Giura, 58.
154, 157, 158, 162, 164, 172, Ieremia dela Neamt, 209, 211,
176, 178, 194, 195, 198, 200, v. Ieremia, parcalab de la
202, 209, 210, 212, 213, 224, Neamt.
225. Ieremia, parcalab dela Neamt,
Hraman dela Cetatea Alba, 212, 213, 224, 225, 231, 232,
98, 99. 234, 235, 237, 256, 257, 261,
Hraman, prailab dela Ceta- 263.
tea Alba, 105, 106. Ieremia postelnic, 122, 123, 128,
Hrinco, 55, 73. 129, 133, 135, 142, 143, 153,
Hrincovici, 88, 89, v. Ivaco. 154, 157, 158, 162, 164, 172,
Hrisant ieromonah, 113. 176, 178, 183, 198, 200, 272.
Hudici boer, 20, 21, 75, 153, Ieremia visternic, 8.
154, 157, 158, 162, 164, v. Ieremia Voevod, 15, 50, 81, 97,
Iatcu, Ioachim. 116, 216.
Huhule v. Ritru. Ignat 38, 149, 208, 209, 210, 246,
Huhuloaia, 28 v. Dionisaia. 254.
Huru, 83, 87 v. Efrim, Danciul, Ilea, 63, 170, 269.
Lupu, Ilciul, 221, 222.
Huru comis, 77, 78. Ilea, 171.
Husea, 252. Ilea comis, 87, v. Ilie comis,
Husiean, 252. Ilea s. lije Huru comis.
Husul, 252 v. Stanciul. Ilea Huru comis, 84, 88, 89.
www.digibuc.ro
285

Ileana, 14, 38, 97, 114. loan, arhimandrit Neamtului si


Ilias s. Ilies, 93, 155, 181. si Secului, 233.
Ilias paharnic, 33, 34, 36, 37. Ion Banul vornic, 191.
Bias sptar, 73. Ion Batrnul dela Vorona, 49.
Dias (s. Hie, Ilieas, Ilies) si Ste- Ion Bucium boer, 145.
fan Voevozi, 32, 38, 58, 96, Ion Buzil, 193, 194.
108, 121, 126, 141, 142, 145, Ion ceasnic, 99, 100, 102, 103,
160, 166, 234, 235, 236, 239, 105, 106, 122, 123.
240, 246. Ion comis, 34, 35, 41, 42.
Ilias s, Ilie Voevod Rares, 73, Ion diac, 122, 124, 273, 278.
92. Ion Fruntes stolnic, 148, 172,
lie Voevod, fiul lui Alexan- 199, 200, 231, 232.
dru eel Bun, 9, 11, 25, 26, 108. Ion Giumiitate, 167, v. Ion .1'1-
llie, 155, mA:fate.
Ilie comis, 87. Ion Gins* 67.
Ilie Huru comis, 82, 83, 86. Ion Golile logoft, 72.
lie Jidov, 81. Ion Julici, 126.
llieas, 155. Ion Jometate, 161, 162, 163,
Ilinca 148. 164.
Ilisada, 179. Ion Jumatate, 165, 168.
Ioachim, fratele lui Stefan eel Ion Loga, 148, 150.
Mare, 11. Ion Miicau, 180.
Ioachim Hudici, 12. Ion Murgul, 156, 158, 160.
loan, 27, 93, 189, 205, 246, 272. Ion Nades, 171, 206, 207.
Ioan arhimandrit, 46. Ion Negrilescul,, 43.
Joan Cauea, 215. Ion Oniceanul, 148, 149, 150.
loan comis, 22, 23. Ion Papa, 208, 209, 210,
kan Crasnes, 30. Ion Pfistrau, ureadnic in Husi,
Ioan, frate lui Stefan cel Mare, 30.
11, 12. Ion Popovici diac, 256, 258.
Ioan Golfle logoft, 114. Ion Sticar s. Secar, prclab
Ioan Jora, 173. de Cetatea Nona, 141, 143,
Ioan paharnic, 113. 148,
Ioan Serpe, 73. Ion Stamate pitar, 155.
Joan Talmaciul, 258. Ion stolnic, 206.
Ioan Tilutul diac, 26. Ion sulger, 244.
loan Voevod Armeanul, 87. Ion Talmaciu, 255, 256, 257.
Ioan Despotul Voevod, 30. Ion Tfiutul ban, 80.
loan Voevod, 40. Ion Tautul logoft, 26.
loan Vrabie izbas, 90. Ion Teleaga, 152.
Ioans, 162, 164, 166. Ion Verdes, 254.
Ioanris setrar, 30. Ion Verdesel, 254.
Ioangs Topor, 62. Ion Vltea, 80.
Ioanichie pop, 265. Ion vornic de Suceava, 168.
kil protopop, 129, 130. Ionas Viteazul, 166.
Ion, 29, 41, 42, 43, 55, 68, 69. Ionasco, 126,
73. 85, 97, 148, 170, 193, 194, Ionasco Ghenghe, 57.
208, 210, 273. Ionasco Ma*, diac, 92.
www.digibuc.ro
286

Ionascu paharnic, 119. 77, 78, 88, 89, 99, 100, 113.
Ionascu stolnic, 205, 206. Iuga Voevod, 117, 120.
Ionit Anton Ciolpan, 58. Iuga vomic, 119.
Ionit Lanibrino, ban, 135. Iuliana 55.
Ionitii Madarjac, s'atrar, 119. Iura, 98, 99.
Iordache Canta, vel logolfit, 24. Iurc, 192.
Iordachi Cazimir, caminar, 80. Iurca, 192.
Iordache Manul, 173. Iurg, 191, 192.
Iordache Rust ban, 241. Iurie, 73.
Iordache Ruset, 21. Iurie Dvidescul, 180.
Irimie Otel, 239. lurk pisar, 77, 78.
Irimie, pradab dela Neamt, Iursa, 57.
207. Ivan, 133, 134, 197, 198, 199,
Irimia postelnic, 113, 119, 187, 200, 228.
202. Ivan Arbure, 51.
Isac, 136, 137, 151. Ivan Boldor, 65.
Isac logoriit, 151. Ivan Cfitelean, 36.
Isac visternic, 137, 139, 140, Ivan Ciumalea, 133, 134, 136.
141, 142, 143, 145, 146, 147, Ivan Damianovici, 259, 261,
148, 153, 154, 157, 158, 172, 265, 268.
176, 178, 187, 194, 195, 198, Ivan Drocici, 133, _134, 136.
200, 202, 204, 207, 209, 211,Ivan Frenciuc, 36.
212, 213, 215, 224, 225, 231,Ivan GeamAnul, 81.
232, 234,236, 256, 257, 261,263. Ivan Mndrul, 92.
Isaia, 170. Ivan Mieriul, 95.
Isaia boer, 67. 69, 70. Ivan pisar, 69, 70.
Isaia logolat, 242. Ivan Porcu, 38, 182.
Isaia Nemtanul s. dela Neamt, Ivan potropop, 228.
34, 35, 41, 42, 60, 61. Ivan TAutul logollit, 27.
Isaia parcalab dela Neamt, Ivan Tudora, 136, 137.
Chilia, vornic, 14. Ivan vornicul, 111.
Isaia, prcalab dela Neamt, 22, Ivancea dela Ttarca, 139.
23. Ivance V. Jac.
Isaia pisar, 22, 23. Ivanco s. Ivancu, 13, 14, 58,
Isaia postelnic, 14. 62, 101, 136, 137, 242.
Isaia vornic, 14, 15, 75. Ivancu Haladic, 96.
Isaico, 62, 137, 138, 242. Ivanco Hanco, 101.
Isaico Starostici, 62. Ivanco pisar, 30.
Istratie, 137. Ivancu Tudor, 138.
Iuban, 85. Ivasco boer, 98, 99. 115.
Iucas, 114 v. Petru, Toader. Ivasco Fultuc, 144.
Iuda, 261, 264. Ivascu Gudici, 113.
Iuga, 208, 210, 226. Ivasco s. Ivascu Hrincovici, 75,
Iuga boer, 102, 103, 122, 123. 77, 78, 88, 89.
Iuga popil, 141, 142. Ivasco logofat, 30.
Iuga postelnic, 75, 77, 78, 88, 89. Ivasco Manevici stolnic, 104.
Iuga visternic, 22, 23, 34, 35, Ivasco cel Orb, 47, 48.
41, 42, 60, 61, 67, 69, 70, 75, Ivasco, parcAlab de la Chilia,
www.digibuc.ro
287

77. 78, 88, 89, 102, 103, 105, Leu, 97.


106, 113, 122, 123. Leurdes, 1, 20.
Ivascu Plop, 252. Leurdis, 39, 40.
Ivasco Popovschi 95, 97. Leva, 93, 97.
Ivasco Unchetici, 124. Lie, 269.
Ivascu Velna Murgu, 160. Limbadulce v. Tador.
Ivul, 84, 87. Litavor, 57.
Ivul popa, 127, 128, 130. Liteanul, 48, 57 v. Costea, Dra-
Ivul Voinescul s. din Voinesti, gornir.
41, 42, 43. Litovoi, 57.
Litu, 57.
J. Litu cneaz, 57
Litvani, 150.
Jac Ivance, 138, 139. Liuban, 85.
Jidov v. Hie. Liuban Stravici, 85.
Jometate v. Jumatate, Jumetate, Logs v. Ion
Ion. Lopatinschi, 95 v. Mihail.
Jora v. loan. Luca, 33, 34, 36, 59, 60, 62, 122,
Jorita v. Luca. 124, 241.
Julici, 126, v. Ion. Luca boer, 59, 60.
Jumatate, 57, 169, v. Mihul, Luca Arbure, 30, 49, 50, 54, 55,
Oana. 56, 73.
Jumetate, 161, 163, v. Giurgiu, Luca Arbure s. Arbore, portar
*teful. dela Suceava, 49, 52, 231,
Jurj, 226, 227. 232, 261, 263.
Jurja Ornicienul, 148. Luca Arbure omorit, 30.
Jurje Tudora, 136. Luca Calugarul, 48, 57.
Luca, ceasnic, 179.
L. Luca Dereptate s. Direptate, 6.
Luca ieromonah de Suceava
La lu, 82. talmacitor, 76.
Lambrino v.Constantin, Ionita, Luca Jorita, 246,
Las lau Globnicul, 170. Luca, prcalab dela Cetatea.
Latcu Furul, 250. Alba, 77, 78.
Lazar, 149. Luca, popa, 191.
Lazea, 133, 134, 185. Luca Rea pede, 38.
Lazea boer, 34, 35, 41, 42, 66 Luca stolnic, 67, 69, 70, 76.
v. Toader. Lungul, 218.
Lazea Pitic, 22, 23. 60, 61, 69, Lupe Huru prcalab, 87.
70, 185. Lupe, 244, 246.
Lazea sptar, 185. Lupul 253.
Lazin v. Toader.
Lazor, 38, 43, 88, 89, 90. M.
Lazascu v. Toader.
Largianul v. Oana. Maces, 247, 249, 251.
Ulna Rugina, 21, 22, 25, 33. Magda, 27, 29, 77, 78, 79, 81,
Leordis, 44. 85, 151, 179, 189, 241, 245.
Leii 81. Magdalena, 27.
www.digibuc.ro
288

Magda lina, 14, 126. Marinca, 15, 241.


Magiar, 108, 109, 110, 111. Marita, 72, 114.
Magoa, 126. Marta, 97, 151, 176, 178, 180,
Ma lea, 246. 246.
Malusca, 255. Marta Calugarita, 66, 67.
Manciul, 69, 71, 127, 128, 130, Marura, 29, 64, 65, 73, 74, 83,
150. 85, 87, 116, 125, 169,175,176,
Manciul Oniceanul, 148, 150. 177, 212, 213, 217, 230.
Manea, 104, 238, 239, 249, 250. Marusca Stroeasa, 65.
Manea Cauiul, 216. Matei diac, 202.
Manea Globnicul, 104. Matei pisar, 216, 231, 233.
Manea Mogosascul s. Mogors- Matei stolnic, 127, 129.
cul, 62, 63, 104. Matei uricar, 188.
Manevici v. Ivasco. Matgros, 255.
Manoil, 182. Maxim boer, 115, 214, v. Stan.
Manoil boer, 22, 23,34, 35, 41, Maxin, parcalab dela Chilia,
42, 59, 61, 66. 99, 100, 102, 103, 105, 106,
Manoil Raicii, 112, 114. 113, 119, 122, 123.
Manoila 181, 182, Maxin Udrea, 30.
ManolaChi Andries, 165. Macarescu v. Paval.
Manole, 114. Macau, 180 v. Ion, Micul.
Manu v. Emanoil, Iordache. Macau Vlad, 176, 177, 180.
Manuil Pasco, 246. Macis, 247.
Mara, 57, 71, 148, 269. Madarjac v. Ionita, Madriljac.
Marco Blaur, 104, 105, 108. Madoia s. Madoiu, 251, v.
Marcu, 105, 106, 246. Duma.
Marena, 29, 85, 185, 191. Madrajac, 176, 178, 180, 228,
Marga, 242, 243. 229.
Margene, 5. Malina, 197, 199.
Maria, 27, 83. 87,101, 102, 133, Manailti, 93, 180.
134, 176, 177, 180, 218, 241, Manaila Serbescul, 182,
242. Marie, 14.
Maria Cazaca, 20. Maria, 86, 208, 209, 210, v.
Maria, mama lui Stefan cel Maria.
Mare, 6, 7. Marica, 27, 50, 55, 93 v. Ma-
MariaDoamna Olteanca, mama rica.
lui Stefan eel Mare, 6, 7. Mariica, 56 v. Mariica.
Maria, Doamna lui Stefan cel Marina, 13, 161, 163, 167, 168,
Mare, 230, 232, 247, 259, 262. 169, 197, 198, 199, 200, 220
Maria, sora lui Stefan cel Mare, 269 v. Marina.
11, 12, 13. Marinca, 161, 163, 168.
Marica, 8, 189. Marusca, 126, 136, 141, 142,
Mariica, 56. 161, 163, 168, 170, 228, 229.
Marina, 5, 40, 59, 60, 118,189, Mastadineanul, 93.
197, 198, 199, 200, 214, 215, Matei diac, 199, 201.
218, 219, 241, 242. Matias diac, 157, 159.
Marin a, Doamna lui Alexandru Mandre s. Mandrea, 57, 161,
cel Bun, 9, 10, 95. 163, 168, 169, 271 v. Mihai.
www.digibuc.ro
289

Mndrea Jumifitate, 165. Mihail Lopatinschi, 95.


Mndrea dela Teatina, 168. Mihail Misici, 192.
Mndrici v. Dragomir. Mihailas v. Vasco.
Mndru s. Mndrul, 229, 230, 206,
271, v. Ivan. Mihalce, 137.
Mndrul Jumiltate, 165. Mihalco, 68, 69.
Mnea, 250. Milliard', 5, SO.
Mnja, Mai& s. Mnjea, 92 v. Barbosul, 108.
Dragan, Ionasco, Steful, Toa- Moimescul, 80.
der. Moinescul, 5.
Mnjea piiharnic, 92. Negrul, jude, 241.
Mrza s. Mrzea, 76. Otal, gramatic, 238,
Mrza, boer, 77, 78, 88, 89. 239.
Mearea, 10, 95. MiMiiri Tudora, 137.
Mecica, 13 v. Toader. Mihnea, 59, 60.
Medeleanul v. Negril. Mihociu, 83, 87,
Merea, 94. Mihu v. Iacus.
Mic Crali s. Cral, Crai, 22, 23, Mihul, 133, 134, 189, 202, 259,
34, 35, 41, 42. 261, 262.
Mic Galescul, 87. Mihul Berescul, 40, 206, 208,
Miclaus Catina, 84, 85. 218, 219, 220, 221.
Micrus Faur, 242, 243. Mihul Ciocan, 133, 134, 135.
Riispopa, 155. Mihul Epure, 241.
Miele, 10. Mihul GiumAtate, 48.
Miclescul v. Constantin. Mihul hatman, 56.
Micot boer, 71, 72, 114, 119. Mihul JumAtate 57.
Micota, dela Neamt, 187, 194, Mihul logoliit, 141, 142, 143.
195, 202. Mihul medelnicer, 93, 223,224.
prcttlab dela Cetatea Mihul paharnic, 215.
Nouti, 114, 122, 123. Mihul dela Sireti 48.
Micotii, Orel-dab dela Neamt, Mihul Starostici, 62.
114, 133, 135, 141, 143, 148, Mihul Tudora, 136.
153, 154, 157, 158, 162, 164, Mihul Tudori, 139.
172, 176, 178, 198, 200, 272. Mircea Ciucescul, 269.
Micotici, prciilab dela Neamt, Mires, 94.
204, v. Grozea, Stetco. Miron Barnovschi Voevod, 20,
Micu s. Micul, 48, 114. 92, 125, 242.
Micul Macau, 180. Miron Costin, 71.
Micul pratlab, 119. Miron Costin logofiit, 20.
Miculitii, 88, 89, 90. Miron logotiit (Costin), 71.
Mieriul v. Ivan. Miroslav, 57.
Mihai Mndrea, 57, Misici v. Mihail.
Mihail, 29, 85, 97, 180. Mitropolit Teoctist, 66.
Mihail Coscievici, 26. ceasnic s. piiharnic, 29,
MihaildinDorohoi, 121,124,132. 153, 154, 162, 164, 172, 176,
Mihail tide, 168. 178, 198, 200, 212, 213, 231,
Mihail, Mihttilg, Mihul gramatic 252, 237, 256, 257, 261, 263,
logofilt, 145. 272, v. Mohila,
19
www.digibuc.ro
290

Mops, 63, 64. Nan clucer, 87.


Mogosel, 64. Nanu, 1, 44.
Mogosel dela Vinea, 63, 64. Narot, 179.
Mogostiscul s. Mogosescul, 62, Narotiasa, 179.
v. Manea. Nastasca preuteasa, 79.
ceasnic s. pharnic, 157, Nastasia, 27, 28, 50, 51, 52, 55,
158, 194, 195, 202, 209, 211, 63, 151, 189, 259, 261, 262, 265.
224, 225, 234, 236, v. Moghiltt, Nasta, 202.
Nastea s. Naste, 29, 43, 64, 65,
Moima s. Moimea, 80. 73. 74, 85, 8'7, 105, 106, 137,
Moimescul v. 180, 191, 197, 198, 199, 200,
Moinescul v. Mihilti. 203, 205, 228, 229, 234, 235,
Moisa Filosoful, 185. 246, 260, 262.
Moranciu s. Moranciul, 1, 2, Neacsa s. Niacsa, 13, 38, 136,
18, 19, 39, 44. 137, 139, 169, 181, v. Neagsa.
Moroz prclabul, 75. Neaga s. Niaga, 25, 26, 63, 71,
Movil ceasnic s. pharnic, 205, 246, 269.
187, 203, 207 v. Moghil, Mo- Neagoe boer, 69, 70,
Neagoe logolt, 114, 246, 252.
20, v. Dumitru, Vscan. 253.
Mujilo Buceatchi, 2. Neagoe Orbescul, 152, 153.
Muntean, 15, 266, v. Fetion. Neagoslava, 152, 153.
Munteni (Romnii din Munte- Neagotii, 108.
nia) 2, 3, 4, 6, 12, 107. Neagsa s. Niagsa, 28, 32, 126,
Murgu s. Murgul, 108, 160, 238 137, 140, 142, 145, -156, 157,
v. Ion, Ivascu Velna, Oanti, 158, 171, 180, v. Neacsa.
Dragos. Neagse s. Neagsu Taurul, 156,
Mustea v. Oanti. 158, 159.
Musteattt, 48, 49, 55, 57 V. E- Neag, Neagu, Neagul boer, 98,
nachi, Vasile. 99, 102, 103, 113, 119, 122,
Musa, 137, 151, 193, 194, 223, 123, 127, 128, 133, 135, 141,
224, 234, 235, 237, 242, 246. 143, 148.
Muse, 137. Neag, piirctilab dela Chelia,
Musat, 14, 115, 117, 121, 123, 77, 78, 88, 89.
v. Onictt. Neagul comis, 67.
Musat, boer, 183, 187, 194, 195, Neagul Verdes, 254.
198, 200, 202, 204. Neanciul, 109, 208, 209, 210.
Musat Hotineanul, 172. Neaniul Breahntt, 151.
Musat dela Hotin, 153, 154, Nechifor, 116.
162, 164, 176, 178, v. Musat Nechita, 30, 31, 81.
prctilab. Necoarti, 118.
Musat, pfirctilab dela Hotin, Neculai Racovitil hatman, 254.
125, 157, 158. Neculai stolnic, 75.
N.
Negrea, 227.
Negrea boer, 33, 63, 192.
Nadesu v,. Ion. Negrea Blitrnul, 191.
Nan, 141, 142, 143, 145. Negrilii s. Negrilo, 175, 176,
Nan Cascoe, 121. 177, 180, 189, 192.
www.digibuc.ro
291

Negri la Batirescul, 179. Oancea s. Oance,parchlab de


Negri l ceanic s. pharnic, 15, la Cetatea Albh, 119.
43, 60, 61, 67, 69, 70, 75. Oanta dela Cetatea Noutt, boer,
Negri 16 Medeleanul, 193, 194, 69, 70.
195, 197. Ochit, 140.
Negri 16, parcalab dela Hotin, Ochitescul, 139.
231, 232, 234, 235, 237, 256, Ochiu, 83.
257, 261, 263. Odochia, 28, 56, 81.
Negrilescul, 43, v. Ion, Petrica. Odochia monahia, 28.
Negrita, 139, 140, 217, 218, 254. Oeanul v. Giurge.
Negru, 39, 192, v. Crstea, Cris- Ogrin, 211.
tea Duma, Giurgiu, Fete, Olroae, 136.
miiirkila. Oleszki, 10.
Negru, boer, 168, 197, 198, 199. Olga, 8, 9.
Neiciu, 255. Oliuca, 137.
Nemtanul, 34, 35, v. Isaia. Oloveanco, 240.
Nenciul, 110. Oltea, 15, 16.
Nestorescul, 57. Oltea, mama lui stefan cel
Nichita, 54, 56. . Mare, 6, 7.
Nicoar 93, 193, 194, 195. Ona, 64,
Nicoar Horja, 116. Once, 118, 168.
Nicoar Onitii 121. Oncea, 167.
Nicoar Srbescul, 120, 138. Onciul Waal, 52.
Nistor, 197, 198, 199, 200. One, 58, 126.
Nistor Ureche, 59, 74, 216. One Teliagh, 151.
Onich, 38, 149, 150.
o. Onicii Muat vornic, 121, 123,
Oae, .245. 125.
Oan, 65, 120, 140. Oniceanul, 148, vt Giurge, Man-
Oana Cauea, 214. ciul.
Oanii Caumu, 216. Onicica s. Onicico, 176, 177, 181.
Oanii Hurul, 83. Onitii, 118, 120.
Oanii Huru, 87. Onolrei, 222.
Oanh Jumhtate, 168. Opri Itiispopa, 155.
Oanii Lrgianul, 246. Ora v. Costea.
Oanti dela Moia, 8, 9. Orbescul, 156, v. Neagoe, Vlad.
Oang Murgu, 160. Ori v. Costea.
Oanii Mustea, 170. Orzea tide, 208, 209, 210.
Oang. phharnic, 115. Osta, 185.
Oang, parchlab dela Cetatea Ostrov, 267.
Alba, 113, 115, 122, 123. OW v. Milfailii.
Oanh popa, 139, 140. Otel pisar, 240, v. Irimia.
Oanii postelnic, 65. Otelescul v. Petru.
Oanh Ricanul, 234, 235.
Oanh Tihul, 267. P.
Oanh Ureacli, 84. Pahomie, poph, 260, 262.
Oanh Zeam, 156, 157, 158. Paisie egumen, 247.
Oancea, 169. Palme v. Giurgiu.
www.digibuc.ro
292

Papa v. Ion. Petrea Bumbottt, 174.


Papainopolo, 219, v, Enache. Petrea Roseau, 19.
Paraschiva, 203, Petrea Rosca, 39.
Pascan v. Hodco. Petrea stolnic, 113, -v. Petre.
Pasco s. Pascu, 80, 203, 269. Petrie& 34, 35, 41, 42, 43, 131.
Pasco, boer, 88, 89. PetricA, hoer, 60, 61.
Paru, 203. Petricil ceasnic, 29.
Pasco s. Pascu postelnic, 60, PetricA comis, 149, 150, 172,
61, 67, 69, 70. 176, 178, 188, 194, 195, 199,
Patrascu, 39. 200, 202, 207, 209, 211, 212,
Paval, 245. 213, 215, 224, 225, 231, 232,
Pav Al s. Pavel Debrici, 44, 220. 234, 236, 253, 256, 257, 261,
Pavia Debrici ot Mitropolie, 264.
249, v. Pav1 Debrici, Debrit. PetricA lost comis, 151.
Pav Al Debrit, 39, v. Pav Al De- PetricA s. Petru lachimovici, 11.
brici. Petrich Negrilescul, 43.
Pavia Mildirescu, 190. Petricidi boer, 88, 89.
Pavel Scripca brnisteariu, 72. Petru, 27, 242, 272, 273, v. Pe-
PAcurariul v. Toader. tre, Petrea.
PAnAsoae, 126. Petru Carabrit vomic, 30.
PAstrAv, 30, v. Ion. Petru Iucas, 170.
PtistrAv cel Biltrn, 30. Petru lop:plat, 59, 60, 62.
Pasco s. PAscu, 203, v. Cozma, Petra Ochimovici (Iachimovici),
Manuil, Risca, Prti. 22, 23.
PAtiul, 193, 194. Petru Oniceanul poprt, 150.
PAtrasco s. PAtrascu 1, 2, 27, Petru Otelescul, 240.
50, 56, 95, 97, 179. Petru Plesa, 160.
PAtru Gfilt, 193, 194. Petru Ponici, 22, 23, 34, 35, 41,
PAtru Huhule, 83, 87. 42, 60, 61, 66.
Patru, popA, 149. Petru postelnic, 122, 123.
PAtru Voevod Rares, 50. Petri]. spAtarul, 83.
Pntea, 189. Petru stolnic, 99, 100, 102, 103,
Pntece v. Sian. 105, 106. 119.
Para, 203, v. Van. Petru Talpig, 126.
Part', 203. Petru Tudora, 138, 139.
Peatr, boer, 63. Petru Vilna, 87, 88, 90.
Peperig, 117. Petru Voevod, 5.
Petrachi Iachimovici, 75. Petra Voevod, fini lui Alexan-
Petraro s. Petraru, 19, 30, 44. dru eel Bun, 9, 10.
Petre, 186, v. Petrea. Petru Voevod (Aron), 2, 3, 4,
Petre, boer, 67. 5, 6, 16, 18, 19.
Petre spatar, 14. Petru Voevod, liai lui Stefan
Petre stolnic, 115. cel Mare, 88, 89, 91, 95, 98,
Petre Stravici, 64, 65. 99, 105, 106.
Petre Tudora, 136, 137. Petri' Voevod (Rares), 6, 28,
Petre Viltoteanul, 58, 59. 40, 55, 56, 63, 72, 73, 86, 87,
Petrea, 109, 120, 126, 193, 194, 96, 117, 151, 180, 184, 191,
203, v. Petra. 220, 222, 239, 258.

www.digibuc.ro
293

Petru Voevod (Schiopul), 51, Protopopa Ioil, 130.


56, 63, 73, 74, 79, 80, 81, 92, Protopopa luga, 145.
93, 114, 125. Puhtea boer, 60, 61, v. Buhtea.
Pie les, 252. Pulbere, 254.
Pielesul, 248. Pulpe tide, 43.
Pi Ida, 56.
Pisc v. Radul. R.
Pistruiul v. Dumitru, Griga.
Pischu, 240. Racovit v. Neculai.
Pitic v. Lazea. Rada, 246.
Plesfi s. Plesea, 160, 243, v. Racks, 145.
Danciul, Petru. Rados lav, 14.
Plesanul, 160, v. Giurgiu. Radovici v. Gheorghe.
Plesescul v. Bratul. Radu s. Radul, 48, 82, 184, 208,
Plesu, 160. 209, 210, 243, 259, 260, 262,
Plop, 248, 252, v. Ivascu. 266.
Plopescul v. Badea. Radul Crlig, 125,
Pocscul v. Duma. Radul Pisc, 60, 61.
Podoleanca, 137. Radul Voevod, 57, 152.
Podoleanul, 139. Raicii s. Raiciu, 112, 114, v.
Ponici, 22, 23, 50, v. Dumitru, Manoil.
Petru. Ramandi v. Alexandru.
Popa Costea, 111. Rasco, 236.
Popa Danciul, 15. Raducan Buzduga medelnicer,
Popa Draghie, 96. 119.
Popa Dragomir, 193, 194. Rspopa s. Riispopii, 155, 271,
Popa. Ioanichie, 265. v. Giurgiu, Miclus, Opris,
Popa Iuga, 141, 142, 143, 145. Serb.
Pop& Ivul 127, 128, 130. Raztinianu v. Cozma.
Popa Luca, 191. Rsco, 236.
Popa OanA, 139, 140. Rzan 255, v. Cozma.
Popa Pahomie, 260, 261. Reapede, 38, v. Luca.
Popa Patru, 149. Refutes, parctilab dela Neamt,
Popa Ptru Oniceanul, 150. 114, 127, 129, 133, 135, 141,
Popa Si lion, 63. 143, 148, 153, 154, 157, 158,
Popa Scololendie, 193, 194. 162, 164, 172, 176, 178, 272.
Popa Stroe, 40, 218, 219, 220. Rentea, 248.
Popa Teoctist egumen, 230, 231. Riscanul v. Oana.
Popa Toader din Brlad, 97. Rogoz, 251.
Popovici, 256, 258, v. Alexa, Roman, 34, 35, 98, 99.
Ion, Stan. Roman Cosuleanul, 26.
Popovschi v. Ivasco. Roman Temesescul, 33, 34, 36,
Porcaru, 116. 37.
Porcu v. Ioan. Roman, Tula 38.
Posadnic v. Stan. Romasco s. Romascu, 266, 269.
Potropopa. Ivan, 228. Romnel, 77, 78, 81.
Preutescul v. Stan. Rosetti v. Teodor.
Pribici, 260, 263, 268. Raspop, 155.
www.digibuc.ro
294

Rosca, 190, v. Petrea. Sima comis, 30.


Roscan, 19, v. Pefrea. Sima lui Dragos, 119.
Rosu s. Rosul v. Danciul. Sima Dragusanul, 119.
Rugina, 24, 201, v. Draghici, Sima logolat, 118, 120.
Lana,Sima. Sima Rugina, 24, 189, 201.
Rugira, 33, 201, v. Sima. Sima Rugira, 33, 197, 198, 199,
Rus Toader, 255, 256, 257, 258. 200.
Ruses, 14, 118. Sima vistiernic, 30.
Rusk s. Ruset v. Iordache. Simeon uricar, 130.
Rusul, 7, 50. Simion, 63, 68, 69.
Simion Chescu, 227.
S. Simion Chescul uricar, 207.
Sacas spatar, 22, 23, 69, 70, v. Sinat, 68, 69.
Saches, Sechis. Slavei, 93.
Saches spatar, 60, 61, v. Sachs, Smolian, 81.
Sachis. Smolian paharnic, 80.
Sachis spatar, 34, 35, 41, 42, 67. Socu v. Dan.
Sacuianul v. Sacuianul, Iachim, Sofiica, 38, 56.
Salta, 191. Solita, 50.
Salomia, 28, 38. Sofronia, 216.
Sanda, 72, 114. Solea, 241.
Saula, 197, 198, 199, 200. Solescul, 241, v. Toma, Teodor,
Sava, 149. Rosetti.
Sacuianul, 31. Solomon Stanila, 170.
Sacuianu s. Sacuianul ceasnic, Sora, 234, 235.
28, 29, 85, v. Dragota, Iachim. Sora, sora lui Stela cel Mare,
Savascul v. Grigore. 11, 12, 14, 15.
San clucer, 69, 70. Sorita, 14.
Sarbu postelnic, 65. Sotirea, 45, 46.
Sarbescul, 120, 138, v.Nicoara. Sparietul, 205.
Sarghii , 126. Spiridon Berte vornic de poar-
Sberea boer, 113. VI, 188.
Scoarta, 117, 217, 218. Stamate v. Ion.
Scolofendie popa, 193, 194, 197. Stan, 1, 258.
Scripca v. Pavel.