Sunteți pe pagina 1din 9

FISCALITATE

17. Ce declaraţie trebuie depusă anual de contribuabili pentru impozitul pe profit şi care
sunt termenele de depunere?

Răspuns: Declaraţia 101


Ca regulă generală, potrivit art. 35, alin 1 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit pana la data
de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Conform art. 34, alin 4 din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, pana la data de 15
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Conform art. 34, alin 4 din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură
şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie
inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Conform art. 34, alin 11 din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
contribuabilii prevăzuţi la art. 34, alin. (1) lit. b) ( deci alţii decât societăţile comerciale bancare,
persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine), care
definitivează pana la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior, depun
declaraţia anuala de impozit pe profit si plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat,
pana la data de 15 februarie inclusiv a anului următor.
Conform art. 34, alin 12 din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
persoanele juridice care încetează sa existe in cursul anului fiscal au obligaţia sa depună, prin
excepţie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaraţia anuala de impozit pe profit si sa plătească
impozitul pana la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului.
Rezulta deci ca termenele de depunere a declaraţiei anuale pentru impozitul pe profit sunt:
15 aprilie, 15 februarie si data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului pentru
persoanele juridice care încetează sa existe in cursul anului fiscal.

18. Plătitorii impozitului pe profit trebuie să fie înregistraţi la organele fiscale. În ce constă
înregistrarea?

1
Răspuns:
Înregistrarea consta in depunerea declaraţiei de înregistrare fiscala/ declaraţiei de menţiuni
cod 010 si bifarea casutei corespunzătoare privind luarea in evidenta ca plătitor de impozit pe profit
începând cu o anumita data. Aceasta declaraţie cuprinde toate datele din vectorul fiscal al entităţii.
Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 78, alin 1 lit. b

19. O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:


- venituri din cotizaţiile membrilor 10.000 lei;
- venituri din donaţii 30.000 lei;
- venituri în urma realizării unui spectacol 20.000 lei;
- venituri din activităţi economice 150.000 lei.
Cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor din
activităţi neeconomice 40.000 lei şi cheltuieli aferente activităţilor economice 60.000 lei.
Cursul de schimb este 1 euro = 4 lei. Să se determine impozitul pe profit.

Răspuns:
a) Stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15, alin .2 din Codul Fiscal:
- Venituri din cotizaţiile membrilor..........................................10.000 lei
- Venituri din donaţii:................................................................30.000 lei
- venituri în urma realizării unui spectacol................................20.000 lei
Total venituri neimpozabile................................................................60.000 lei
b) Determinarea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15, alin. 3 din Codul Fiscal:
- Calculul echivalentului in lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului de schimb din datele
problemei de 4 lei/1 euro: 15.000 euro x 4 lei = 60.000 lei
- Calculul valorii procentului de 10% din veniturile neimpozabile calculate la lit. a):
60.000 x 10% = 6.000 lei
- Stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15, alin. 3 din Codul Fiscal ca fiind valoarea
cea mai mica dintre sumele stabilite conform calculelor anterioare: 6.000 lei
c) Stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor calculate la lit. a) si b) :
60.000 + 6.000 = 66.000 lei

2
d) Determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c) :
210.000 – 66.000 = 144.000 lei
e) Calculul profitului impozabil corespunzător veniturilor impozabile de la lit. d)
Ca regula generala, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice
sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
Profit impozabil = venituri – cheltuieli = 144.000 - 60.000 x 144.000/150.000 = 144.000-57.600 =
86.400 => impozit pe profit= 86.400 x 16% = 13.824 lei

20. O societate comercială obţine venituri din comerţul cu amănuntul în sumă de 110.000
lei şi venituri din activitatea unui bar de noapte 90.000 lei. Cheltuielile înregistrate sunt în
cazul comerţului cu amănuntul 60.000 lei, din care 10.000 lei nedeductibile şi în cazul
barului de noapte 30.000 lei, din care 2.000 lei nedeductibile. Separat de aceste cheltuieli
înregistrează şi cheltuieli generale de administrare în valoare de 4.000 lei. Să se determine
impozitul pe profit.

Rezolvare
Potrivit art. 18, alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste
venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru
activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la
plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
a) Calculam impozitul pe profit pentru activitatea de bar de noapte:
- venituri bar de noapte: 90.000 lei
- cheltuieli bar de noapte 30.000 lei, din care 2.000 lei nedeductibile
- cheltuieli generale de administrare 4.000 lei
Impartim cheltuielile generale de administrare ( 4.000 lei) pe cele 2 activitati ale firmei in
funcţie de veniturile realizate pe fiecare activitate:
- pentru comerţul cu amănuntul 4.000 x 110.000 / 200.000 = 2.200 lei
- pentru bar de noapte 4.000 x 90.000 / 200.000 = 1.800 lei

3
Ca regula generala, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate
din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
Calculam impozitul pe profit pentru activitatea de bar de noapte conform regulii generale:
Profit impozabil bar de noapte: 90.000 – 30.000 – 1.800 + 2.000 = 60.200 => impozit pe profit:
60.200 x 16% = 9.632lei.
Calculam impozitul pe profit in cota de 5% aplicat la veniturile înregistrate pentru
activitatea de bar de noapte : 5% x 90.000 = 4.500 lei.
Comparam cele 2 valori obţinute : 4500< 9.632 => impozit pe profit datorat din activitatea
barului:9.632 lei
b) Calculam profitul impozabil aferent celorlalte activitati: 110.000 – 60.000 – 2.200 + 10.000 =
57.800 => imp.profit=57.800 x 16% = 9248 lei
c) Calculam impozitul pe profit total: 9.632 + 9.248 = 18.880 lei

21. O societate comercială înregistrează în contabilitate la nivelul unui an venituri totale în


sumă de 700.000 lei şi cheltuieli totale în sumă de 500.000 lei. Amortizarea fiscală este de
20.000 lei, cheltuielile nedeductibile sunt în sumă de 80.000 lei. Din anul anterior a reportat
o pierdere de 40.000 lei. Pornind de la modul de calcul al impozitului pe profit conform
declaraţiei 101, determinaţi impozitul pe profit de plată.
Rezolvare:
Denumire indicatori Rd Sume ( lei)
Venituri totale 1 700.000
Cheltuieli totale 2 500.000
Rezultat brut ( rd. 1- rd. 2) 3 200.000
Amortizarea fiscala 4 20.000
Total deduceri ( =rd. 4) 5 20.000
Profit/pierdere ( rd. 3 – rd. 5) 6 180.000
Total cheltuieli nedeductibile 7 80.000
Total profit impozabil/pierdere fiscala pentru anul de 8 260.000
raportare, înainte de reportarea pierderii ( rd. 6+ rd. 7)
Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenţi 9 40.000
Profit impozabil/pierdere fiscala, de recuperat in anii 10 220.000
următori ( rd. 8- rd. 9)
Total impozit pe profit cota 16% ( rd. 10 x 16%) 11 35.200
Impozit pe profit datorat final ( = rd. 11) 12 35.200

4
22. Un plătitor de impozit pe profit şi TVA înregistrează în trimestrul I cheltuieli cu
protocolul în sumă de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar
veniturile realizate în sumă de 300.000 lei. Să se determine impozitul pe profit de plată.

Rezolvare:
Potrivit art.21, alin. 3, lit.a) din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei
rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile,
altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.
a) Calculam limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol:
2% x (300.000 – 130.000 + 10.000) = 3.600 lei cheltuieli de protocol deductibile
=> 10.000-3.600 = 6.400 lei cheltuieli de protocol nedeductibile
b) Calculam TVA aferent cheltuielilor de protocol nedeductibile : 6.400 x 19% = 1.216 lei
(cheltuiala nedeductibila)
c) Calculam profitul impozabil
Profit impozabil = Total venituri – Total cheltuieli – Venituri neimpozabile + Cheltuieli
nedeductibile
Profit impozabil = 300.000 – 130.000 + 6.400 + 1.216 = 177.616 lei
d) Calculam impozitul pe profit de plata
Impozit pe profit = Profit impozabil x 16% = 177.616 x 16% = 28.418,56 lei
=> Impozit pe profit de plata = 28.419 lei
Nota: in lipsa altor informaţii in datele problemei, impozitul pe profit s-a calculat fara a lua in
considerare prevederile OUG 34/2009 referitoare la impozitul minim anual.

23. O societate comercială, înregistrată în scop de TVA a înregistrat în anul 200X venituri
totale în sumă de 900.000 lei, toate impozabile şi cheltuieli totale în sumă de 600.000 lei. În
cadrul acestor cheltuieli 20.000 reprezintă impozitul pe profit plătit în cursul anului şi 9.000
lei reprezintă cheltuielile de protocol. Stabiliţi regimul fiscal al cheltuielilor de protocol.
Apare vreo influenţă a TVA dedusă aferentă cheltuielilor de protocol asupra cheltuielilor în
vederea determinării impozitului pe profit.

Rezolvare

5
a) Calculam limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol: 2% x (900.000 – 600.000 +
20.000 + 9.000) = 6.580 lei cheltuieli de protocol deductibile
b) Determinam cheltuielile nedeductibile:
Cheltuieli de protocol nedeductibile : 9.000 – 6.580 = 2.420 lei
Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile: 2.420 x 19 % =
459,80 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit plătit in cursul anului : 20.000 lei
Total cheltuieli nedeductibile = 22.879,80 lei
c) Determinam impozitul pe profit cumulat
Profit impozabil = 900.000 – 600.000+ 22.879.80 = 322.879,80 lei
Impozit pe profit cumulat = 322.879.80 x 16% =51.661 lei
d) Determinam impozitul pe profit de plata
Impozit pe profit de plata = impozit pe profit cumulat – impozit pe profit plătit = 51.661 – 20.000 =
31.661 lei

Da, apare o influenta a TVA dedusa aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile, aceasta este
considerata cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit, conform Titlului VI TVA,
pct. 6 (11) şi (12) din HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Astfel, cheltuielile nedeductibile sunt majorate cu valoarea TVA aferenta
cheltuielilor de protocol nedeductibile, profitul impozabil cu aceeaşi valoare, iar impozitul pe profit
datorat este mai mare.

24. O societate comercială achiziţionează şi pune în funcţiune în luna mai 200X un mijloc
fix în valoare de 100.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere
contabil mijlocul fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mijlocul fix este
amortizat accelerat. Ce influenţă are amortizarea fiscală, precum şi cea contabilă asupra
profitului impozabil în perioada în care este amortizat?

Răspuns:

6
Cheltuiala cu amortizarea reprezintă o cheltuiala nemonetara si are ca efect diminuarea
rezultatului perioadei. In practica se utilizează atât amortizarea din punct de vedere contabil, cat si
cea din punct de vedere fiscal. Amortizarea fiscala are ca efect diminuarea rezultatului fiscal.
Din punct de vedere contabil, are loc înregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli anuale
cu amortizarea de 20.000 lei ( 100.000 / 5 ).
Din punct de vedere fiscal cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile limitat in condiţiile
prevăzute la art. 24 din Codul Fiscal. In cazul de fata, in primul an amortizarea fiscala ă mijlocului
fix este de 50% x 100.000 = 50.000 lei, urmând ca pentru următorii 4 ani amortizarea sa se
determine prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de
utilizare rămasă a acestuia, respectiv 50.000 / 4 = 12.500 lei / an

Tabel comparativ privind amortizarea contabila si fiscala a mijlocului fix in cei 5 ani:

An Amortizare Amortizare Amortizare Amortizare Influente


contabila anuala contabila fiscala anuala fiscala asupra
cumulata cumulata profitului
impozabil
1 2 3 4 5 6 = 2-4
I 20.000 20.000 50.000 50.000 -30.000
II 20.000 40.000 12.500 62.500 7.500
III 20.000 60.000 12.500 75.000 7.500
IV 20.000 80.000 12.500 87.500 7.500
V 20.000 100.000 12.500 100.000 7.500
Total 100.000 100.000

Amortizarea contabila si fiscala au influenta asupra profitului impozabil in perioada in care


mijlocul fix este amortizat, in cazul de fata in sensul diminuării acestuia pe parcursul primului an
cu valoarea de 30.000 lei si majorarea eşalonata in următorii 4 ani cu valoarea de 7.500 lei/an.
Acest fapt influenţează si impozitul pe profit de plata care, practic, corespunzător valorii de 30.000
lei, este reportat si eşalonat din primul an pentru următorii 4 ani in mod egal.

25. O societate comercială a înregistrat venituri totale de 790.000 lei din care cifra de
afaceri este de 750.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 600.000 lei din care 10.000
lei reprezintă impozitul pe profit plătit în cursul anului, 30.000 lei reprezintă cheltuieli cu
sponsorizarea, 3.000 lei reprezintă majorări de întârziere rezultate în urma unui control
fiscal, 5.000 lei reprezintă contravaloarea unor servicii de consultanţă furnizate de un

7
partener, pentru care nu există contract încheiat şi nu este justificată necesitatea lor. Să se
determine impozitul pe profit de virat statului.

Răspuns:
a) Determinam profitul impozabil.
Venituri impozabile = 790.000 lei
Analiza cheltuielilor:
- cheltuieli cu impozitul pe profit plătit 10.000 lei – nedeductibile
- cheltuieli cu sponsorizarea 30.000 lei – nedeductibile
- cheltuieli cu majorări de întârziere in urma controlului fiscal 3.000 lei – nedeductibile
- cheltuieli cu servicii de consultanta fara contract si justificare 5.000 lei – nedeductibile
Total cheltuieli nedeductibile = 10.000 + 30.000 + 3.000 + 5.000 = 48.000 lei
Profit impozabil = 790.000 – 600.000 + 48.000 = 238.000 lei
b)Determinarea impozitului pe profit datorat
Impozit pe profit datorat = 16% x 238.000 = 38.080 lei
c) Determinam impozitul pe profit de plată
Potrivit art. 21, alin. 4, lit. p din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private,
potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Calculam:
3‰ x CA = 3‰ x 750.000 = 2.250 lei
20% x Impozit pe profit datorat = 20% x 38.080 = 7.616 lei
=> din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 2.250 lei
Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit – Cheltuieli cu
sponsorizarea care se pot scădea= 38.080 - 10.000 – 2.250 = 25.830 lei

8
26. O societate comercială a trimis în luna august în delegaţie 5 salariaţi, fiecare câte 5 zile.
Diurna acordată a fost de 80 lei/zi/salariat. Cheltuielile cu transportul sunt de 1500 lei, iar
cheltuielile reprezentând cazarea sunt de 5.000 lei. Să se precizeze care este nivelul
cheltuielilor deductibile şi care este nivelul cheltuielilor nedeductibile.

Răspuns
A. Cheltuielile cu diurna
Potrivit art. 21, alin. 3, lit. b din Codul Fiscal, cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordata
salariaţilor pentru deplasări in România si in străinătate, sunt deductibile limitat la de 2.5 ori
nivelul legal stabilit pentru instituţii publice.
Potrivit art. 9 al Anexei la HG 1860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autoritatilor
si instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării in alta localitate, precum si in cazul
deplasării, in cadrul localităţii, in interesul serviciului, indemnizaţia zilnica de delegare sau de
detaşare este de 13 lei/zi. Rezulta ca limita de deductibilitate pentru diurna acordata salariaţilor
este de 2.5 x 13 = 32.5 lei / zi
Cheltuieli totale cu diurna acordata de societate = 5 x 5 x 80 = 2.000 lei
Total cheltuieli deductibile cu diurna = 5 x 5 x 32.5 = 812.5 lei
Rezulta cheltuieli nedeductibile cu diurna = 2.000 – 812.5 = 1.187.50 lei
B. Cheltuielile cu transportul 1.500 lei
Potrivit. Art. 21, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal, cheltuielile de transport si de cazare in tara si in
străinătate, efectuate pentru salariaţi si administratori sunt cheltuieli efectuate in scopul realizării de
venituri, deci cheltuieli deductibile integral. Aşadar, cheltuielile cu transportul in valoare de 1.500
lei sunt integral deductibile.
C. Cheltuielile reprezentând cazarea 5.000 lei
Potrivit. Art. 21, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal, cheltuielile de transport si de cazare in tara si in
străinătate, efectuate pentru salariaţi si administratori sunt cheltuieli efectuate in scopul realizării de
venituri, deci cheltuieli deductibile integral. Aşadar, cheltuielile reprezentând cazarea in valoare de
5.000 lei sunt integral deductibile.