Sunteți pe pagina 1din 2

oa ie oaie floa re floare soa re soare

iar b iarb ia urt iaurt pia tr piatr

ie pu re iepure mie re miere che ie cheie


mu u - roi us tu roi pui cui
muuroi usturoi

rac mac lac oac