Sunteți pe pagina 1din 76

Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.

2003 privind aprobarea Regulamentului pentru


desemnarea, preg tirea profesional i examinarea consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile
navigabile interioare al m rfurilor periculoase . 3
Metodologia de acordare a certificatului privind preg tirea profesional a consilierului de siguran pentru transportul m rfurilor
periculoase n trafic feroviar 8
Hot rrea guvernului nr. 027/15.01.2004 pentru aprobarea condi iilor de nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate
"C.F.R." - S.A. a unor p i din infrastructura feroviar neinteroperabil , precum i de gestionare a acestora 13
Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 538/22.03.2004 pentru aprobarea Normelor specifice privind
componen a i modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licita iilor, precum i procedura de solu ionare a
contesta iilor pentru licita iile avnd ca obiect nchirierea sec iilor de circula ie apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile .. 20
Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 416/08.03.2004 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru
prentmpinare i combaterea nz pezirilor la calea ferat - nr. 311 .. 21
Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 417/08.03.2004 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru restric ii de
vitez , nchideri de linie i scoateri de sub tensiune - nr. 317 .. 22
Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 573/24.03.2004 privind instituirea procedurii de administrare special ...... 23
Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 ...... 25
Lista agen ilor economici c rora li s-au suspendat autoriza iile de furnizori feroviari n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 pentru
nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 . 32
Lista agen ilor economici c rora li s-au retras autoriza iile de furnizori feroviari n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 pentru
nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 . 32
Lista sta iilor C.F. autorizate din punct de vedere tethnic conform OMT 340/1999 pn la data de 31.03.2004 . 33
Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviar Romn -
AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 ............................................................................................................................................. 36
Lista agen ilor economici care au ob inut prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 40
Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER n
perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 40
Lista agen ilor economici care au ob inut prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de
Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 .. 44
Lista agen ilor economici (publici i priva i) care au ob inut licen de transport feroviar eliberat conform OMT 778/1998, respectiv
OMTCT 343/2003, pn la data de 31.03.2004 .. 44
Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003, la
data de 31.03.2004 ...... 46
Lista agen ilor economici care au ob inut autoriza ie de manevr feroviar conform OMTCT 343/2003 pn la data de 31.03.2004 . 52
Lista agen ilor economici certifica i de OCS AFER pentru sistemul calit ii n perioada 01.01.2004 31.03.2004 54
Lista laboratoarelor de ncerc ri autorizate conform OMT 410/1999 n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 .... 55
Lista standurilor i dispozitivelor speciale atestate conform OMT 410/1999 n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 55
Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn - AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 ... 56

Redac ia Buletinului AFER


Sediul: AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER, Calea Grivi ei 393, sector 1, Bucure ti
Telefon: 040-021-307 79 16, Fax: 040-021-224 42 58 sau 040-021-224 18 32, WEB site: www.afer.ro
Tehnoredactare i grafic computerizat - expert II Liliana Banner (telefon: 307 79 16, CFR: 888 5016, e-mail: liliana@afer.ro)

Pre ul unui abonament pe anul 2004: 1 500 000 lei (cu TVA inclus)
Tarife reclame pentru anul 2004:
pagina color (A4) 612 / an (cu TVA inclus)
jum tate de pagin color 367 / an (cu TVA inclus)
pagina alb/negru (A4) 312 / an (cu TVA inclus)
jum tate de pagin alb/negru 187 / an (cu TVA inclus)
Plata se face n contul 50254283163 deschis la Trezoreria Statului, sector 1, Bucure ti
ISSN 1583-3143

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 1


2 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004
Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.2003
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 035/16.01.2004

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, preg tirea profesional


i examinarea consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar
sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor periculoase
n temeiul art. 12 lit. j) i k) din Ordonan a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, i al art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului,
avnd n vedere prevederile Acordului european instituind o asociere ntre Romnia, pe de o parte, i Comunit ile
Europene i statele membre ale acestora, pe de alt parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr.
20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea i preg tirea profesional a consilierilor de siguran
pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor periculoase i ale Directivei 2000/18/CE
referitoare la cerin ele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar sau pe c i
navigabile al m rfurilor periculoase,
ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

Art. 1. - Se aprob Regulamentul pentru Art. 3. - Autoritatea Rutier Romn - A.R.R.,


desemnarea, preg tirea profesional i examinarea centrele de preg tire i perfec ionare a personalului
consilierilor de siguran pentru transportul rutier, din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea
feroviar sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor Feroviar Romn - AFER, Autoritatea Naval
periculoase, prev zut n anexa care face parte Romn - A.N.R., precum i toate persoanele fizice
integrant din prezentul ordin. sau juridice care efectueaz activit i de transport de
Art. 2. - Organismele desemnate de Ministerul rfuri periculoase sau conexe vor duce la ndeplinire
Transporturilor, Construc iilor i Turismului pentru prevederile prezentului ordin.
organizarea i prestarea serviciilor privind preg tirea Art. 4. - Cu data intr rii n vigoare a prezentului
ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999
profesional i certificarea consilierilor de siguran
privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea
pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile i calificarea profesional a consilierilor de siguran
navigabile interioare al m rfurilor periculoase sunt pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile
Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., centrele de navigabile interioare al m rfurilor periculoase, publicat
preg tire i perfec ionare a personalului din domeniul n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 378 din 9
transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviar Romn - august 1999, i nceteaz aplicabilitatea.
AFER, Centrul Romn pentru Preg tirea i Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, i va intra n vigoare n
Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale -
termen de 60 de zile de la data public rii.
CERONAV.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,


Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Bucure ti, 18 decembrie 2003.
Nr. 1.044.
ANEX
REGULAMENT
pentru desemnarea, preg tirea profesional i examinarea consilierilor de siguran pentru transportul
rutier, feroviar sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor periculoase

CAPITOLUL I are personalitate juridic proprie sau depinde de o


Dispozi ii generale autoritate avnd aceast personalitate, care
transport , ncarc sau descarc m rfuri periculoase;
ARTICOLUL 1 b) consilier de siguran pentru transport de
rfuri periculoase, denumit n continuare consilier de
n sensul prezentului regulament, termenii specifici siguran - orice persoan fizic desemnat de
se definesc dup cum urmeaz : conducerea ntreprinderii pentru a ndeplini sarcinile i
a) ntreprindere - orice persoan fizic , orice a asigura func iile definite la art. 4 i care de ine un
persoan juridic cu sau f scop lucrativ, orice certificat de preg tire prev zut la art. 5;
asocia ie sau orice grupare de persoane f c) rfuri periculoase - m rfurile care fac parte din
personalitate juridic cu sau f scop lucrativ, precum lista prev zut la cap. 3.2 din anexa A la Acordul
i orice organism relevant al autorit ii publice, fie c european referitor la transportul rutier interna ional al

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 3


Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.2003
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 035/16.01.2004

rfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la siguran revine persoanei fizice sau juridice care l-a
30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin desemnat.
Legea nr. 31/1994, m rfurile definite ca fiind din (4) Ministerul Transporturilor, Construc iilor i
categoria celor prev zute n Regulamentul privind Turismului ntreprinde toate m surile necesare pentru
transportul interna ional feroviar de m rfuri periculoase a se asigura c examinarea consilierilor de siguran
(RID), precum i m rfurile definite de art. 3 lit. g) i h) pentru transportul rutier, feroviar i pe c ile navigabile
din anexa la Ordinul ministrului lucr rilor publice, interioare al m rfurilor periculoase corespunde
transporturilor i locuin ei nr. 728/2003 pentru cerin elor minime stabilite de prezentul regulament.
aprobarea Sistemului de informare i monitorizare a
traficului navelor care intr /ies n/din apele na ionale CAPITOLUL II
navigabile ale Romniei; Desemnarea consilierului de siguran
d) activit i vizate - transportul rutier, pe calea i rolul acestuia
ferat sau pe c ile navigabile interioare al m rfurilor
periculoase sau opera iile de nc rcare ori de ARTICOLUL 4
desc rcare legate de aceste transporturi, depozitare
temporar , ambalare, colectare i expediere; (1) Consilierul de siguran , sub responsabilitatea
e) organism examinator - orice entitate desemnat conduc torului ntreprinderii, are ca misiune esen ial
de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i identificarea oric rui mijloc i promovarea oric rei
Turismului pentru preg tirea profesional , examinarea ac iuni, n limitele activit ilor specifice ale ntreprinderii,
i certificarea consilierilor de siguran ; pentru a facilita efectuarea acestor activit i cu
f) examen - examenul men ionat la art. 5 alin. (2); respectarea reglement rilor specifice aplicabile i n
g) certificat de consilier de siguran - certificatul condi ii optime de securitate.
care atest urmarea cursurilor de preg tire profesional (2) Sarcinile consilierului de siguran sunt
i care este n conformitate cu modelul prezentat n prev zute n anexa A la prezentul regulament.
anexa C la prezentul regulament. (3) Func ia de consilier de siguran poate fi
asigurat , de asemenea, de c tre conduc torul
ARTICOLUL 2 ntreprinderii, de c tre o persoan care execut alte
sarcini n cadrul ntreprinderii sau de c tre o persoan
Prevederile prezentului regulament nu se aplic care nu este angajat n ntreprindere, cu condi ia ca
ntreprinderilor: aceast persoan s fie n m sur s ndeplineasc
a) ale c ror activit i se refer la transportul sarcinile de consilier de siguran .
rfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport (4) Orice ntreprindere comunic , la cerere,
apar innd for elor armate sau care se afl n identitatea consilierului s u de siguran Ministerului
responsabilitatea acestora; Transporturilor, Construc iilor i Turismului.
b) ale c ror activit i se refer la cantit i limitate,
pentru fiecare unitate de transport, situate sub ARTICOLUL 5
pragurile definite n cap. 3.2 din anexa A la Acordul Certificatul de consilier de siguran
european referitor la transportul rutier interna ional al
rfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la (1) Consilierul de siguran trebuie s fie titularul
30 septembrie 1957, sau stabilite prin alte conven ii unui certificat de preg tire valabil, dup caz, pentru
interna ionale ori prin lege; transportul rutier, pe calea ferat sau pe c ile
c) a c ror activitate principal sau auxiliar nu este navigabile al m rfurilor periculoase. Certificatul este
reprezentat de transportul de m rfuri periculoase sau emis de organismul examinator desemnat.
de opera iile de nc rcare ori de desc rcare n leg tur (2) Pentru ob inerea certificatului candidatul trebuie
cu aceste transporturi, dar care efectueaz pe teritoriul urmeze un curs de preg tire n urma c ruia s
rii transporturi ocazionale de m rfuri periculoase sau promoveze un examen organizat de organismul
opera ii de nc rcare ori de desc rcare n leg tur cu examinator desemnat.
aceste transporturi, prezentnd un grad redus de (3) Preg tirea are ca obiectiv esen ial s furnizeze
pericol sau de poluare. candidatului cuno tin e suficiente cu privire la riscurile
inerente transportului de m rfuri periculoase, dispozi iile
ARTICOLUL 3 legale, reglement rile i prevederile aplicabile modurilor
de transport implicate, precum i o bun cunoa tere a
(1) Orice ntreprindere care efectueaz transporturi sarcinilor prev zute n anexa A la prezentul regulament.
rutiere, feroviare sau pe c ile navigabile interioare ale (4) Examenul trebuie s acopere cel pu in tematica
rfurilor periculoase ori care desf oar opera iuni prev zut n anexa B la prezentul regulament.
de nc rcare i/sau desc rcare aferente acestor (5) Modelul certificatului de preg tire este prev zut
transporturi trebuie s desemneze unul sau mai mul i n anexa C la prezentul regulament.
consilieri de siguran . (6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de
(2) Consilierii de siguran au ca atribu ii prevenirea valabilitate a acestuia se prelunge te automat pentru o
riscurilor care pot ap rea n timpul desf ur rii nou perioad de 5 ani dac titularul a urmat n anul
activit ilor prev zute la alin. (1) pentru persoane, anterior expir rii certificatului cursuri recapitulative sau
bunuri sau pentru mediul nconjur tor. a promovat un examen, ambele forme fiind aprobate de
(3) Responsabilitatea pentru ac iunile consilierului de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.

4 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.2003
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 035/16.01.2004

ARTICOLUL 6 candida i a nivelului de cuno tin e necesar exercit rii


Raport de accident sarcinilor de consilier de siguran . n cazul promov rii
examenului, persoanei examinate i se elibereaz
(1) Dac n cursul unui transport de m rfuri certificatul de consilier de siguran .
periculoase sau ca urmare a unei opera iuni de (2) Examenul obligatoriu const ntr-o prob scris
nc rcare/desc rcare efectuate de c tre ntreprindere adaptat modului/modurilor de transport pentru care
se produce un accident care afecteaz o persoan , este eliberat certificatul.
bunurile sau mediul nconjur tor, consilierul de (3) Examenul obligatoriu se desf oar n dou
siguran trebuie, dup ce a cules toate informa iile etape:
utile pentru acest scop, s redacteze un raport cu a) o prob scris care const n completarea unui
privire la accident, destinat conducerii care l-a chestionar. Acesta trebuie s con in un set de cel
desemnat sau, dac este cazul, unei autorit i publice pu in 20 de ntreb ri directe, stabilite de organismul
locale. Raportul cu privire la accident se ntocme te n examinator pe baza tematicii prev zute n anexa B la
prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza i
conformitate cu modelul prev zut n anexa D la ntreb ri cu mai multe variante de r spuns. n acest
prezentul regulament. caz dou ntreb ri cu mai multe variante de r spuns
(2) Raportul men ionat la alin. (1) nu poate nlocui echivaleaz cu o ntrebare direct . ntreb rile vor
rapoartele redactate de c tre conducerea trebui s acopere, pentru modul de transport n cauz ,
ntreprinderii, care sunt cerute de Ministerul cel pu in urm toarele tematici:
Transporturilor, Construc iilor i Turismului conform - m suri generale de prevenire i de securitate;
altor reglement ri na ionale sau interna ionale. - clasificarea m rfurilor periculoase;
- condi ii generale de ambalare, incluznd cisterne,
containere-cistern i vagoane-cistern ;
CAPITOLUL III - inscrip iile i etichetele de pericol;
Criterii aplicabile organismelor examinatoare, - men iunile din documentul de transport;
examene - manipulare i depozitare;
- preg tirea profesional a echipajului;
ARTICOLUL 7 - documentele nso itoare i certificatele de transport;
- dispozi ii de securitate;
(1) Desemnarea de c tre Ministerul Transporturilor, - cerin e cu privire la echipamentele de transport;
Construc iilor i Turismului a organismelor b) un studiu de caz efectuat de c tre fiecare
examinatoare se face pe baza urm toarelor criterii: candidat. Acesta se face n conformitate cu prevederile
a) competen a organismului examinator; anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de
b) modalit ile de examinare propuse de organismul caz candidatul trebuie s demonstreze c de ine
examinator; cuno tin ele necesare pentru a ndeplini sarcinile ce
c) surile menite s asigure impar ialitatea revin consilierului de siguran .
examenelor; (4) Candida ii care inten ioneaz s lucreze pentru
d) independen a organismului examinator n raport
cu orice persoan fizic sau juridic care angajeaz ntreprinderi specializate n transportul anumitor tipuri
consilieri de siguran . de m rfuri periculoase vor fi examina i, n conformitate
(2) Organismele examinatoare desemnate de cu prevederile anexei B la prezentul regulament,
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului numai din tematicile care au leg tur cu activitatea
sunt: ntreprinderilor respective. Aceste tipuri de m rfuri sunt
a) Autoritatea Rutier Romn - A.R.R. n domeniul grupate astfel:
transportului rutier; - clasa 1 (explozivi);
b) Autoritatea Feroviar Romn - AFER n - clasa 2 (gaze);
domeniul transporturilor feroviare; - clasa 7 (materiale radioactive);
c) Autoritatea Naval Romn - A.N.R. n domeniul - clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
transportului pe c i navigabile. (solide i lichide);
- numerele ONU 1202, 1203 i 1223 (uleiuri
ARTICOLUL 8 minerale).
Examenul pentru ob inerea certificatului de
n acest caz n titlul certificatului ob inut trebuie s se
consilier de siguran
indice n mod clar c certificatul nu este valabil dect
(1) Organismul examinator organizeaz un examen pentru tipurile de m rfuri periculoase men ionate mai
scris obligatoriu, pe care poate s l completeze cu un sus i n privin a c rora consilierul de siguran a fost
examen oral, pentru a verifica nsu irea de c tre examinat n condi iile prev zute la alin. (3) lit. a) i b).

ANEXA A
la regulament
SARCINILE
consilierului de siguran

Consilierul de siguran are urm toarele sarcini: c) asigure redactarea unui raport anual destinat
a) verifice respectarea reglement rilor privind conducerii ntreprinderii sau, dac este cazul, unei
transportul m rfurilor periculoase; autorit i publice locale, referitor la activit ile
b) acorde consultan ntreprinderii pentru ntreprinderii cu privire la transportul m rfurilor
opera iile privind transportul m rfurilor periculoase; periculoase. Raportul anual se p streaz timp de 5 ani

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 5


Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.2003
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 035/16.01.2004

i este pus la dispozi ie autorit ilor na ionale, la rfurilor periculoase sau n timpul opera iilor de
cererea acestora; nc rcare ori de desc rcare;
d) monitorizeze urm toarele practici i proceduri - aplicarea unor m suri adecvate pentru a se evita
privind activit ile vizate: repetarea accidentelor, incidentelor sau infrac iunilor
- procedurile care au ca scop respectarea regulilor grave;
privind identificarea m rfurilor periculoase transportate; - respectarea prevederilor legale i a condi iilor
- practica ntreprinderii cu privire la respectarea, laspeciale care se refer la transportul m rfurilor
cump rarea mijloacelor de transport, a tuturor periculoase, la alegerea i utilizarea unor
condi iilor specifice n leg tur cu m rfurile periculoase subcontractori sau a unor ter i;
transportabile; - verificarea faptului c personalul ns rcinat cu
- procedurile care permit verificarea echipamentelor transportul, nc rcarea sau desc rcarea m rfurilor
utilizate la transportul m rfurilor periculoase sau n periculoase dispune de proceduri i reguli de lucru
cursul opera iilor de nc rcare ori de desc rcare; detaliate;
- faptul c angaja ii ntreprinderii au o preg tire - aplicarea unor m suri de sensibilizare la riscurile n
adecvat i c aceast preg tire este nscris n leg tur cu transportul, nc rcarea sau desc rcarea
dosarul lor; rfurilor periculoase;
- punerea n practic a unor proceduri de urgen - aplicarea unor metode de verificare pentru a se
adecvate n caz de eventuale accidente sau incidente asigura existen a documentelor i a echipamentelor de
care pot aduce atingere securit ii n timpul securitate care trebuie s nso easc transporturile i
transportului m rfurilor periculoase sau n timpul conformitatea acestor documente i echipamente cu
opera iilor de nc rcare ori de desc rcare; prevederile reglement rilor n vigoare;
- investigarea i, dac este necesar, redactarea - aplicarea procedurilor de verificare pentru a se
rapoartelor privind accidentele, incidentele sau asigura respectarea regulilor cu privire la opera iile de
infrac iunile grave constatate n cursul transportului nc rcare i desc rcare.
ANEXA B
la regulament
TEMATICA
cursurilor pentru preg tirea consilierilor de siguran

Cuno tin ele care trebuie avute n vedere pentru 5. modul de expediere i restric iile la expedi ie:
preg tirea n vederea ob inerii certificatului de consilier - nc rcarea complet ;
de siguran trebuie s includ cel pu in urm toarele: - transportul n vrac;
I. suri generale de prevenire i securitate: - transportul n recipiente mari pentru vrac;
a) cunoa terea tipurilor de consecin e care pot fi - transportul n containere;
determinate de un accident implicnd m rfuri - transportul n cisterne fixe sau demontabile;
periculoase; 6. transportul pasagerilor;
b) cunoa terea principalelor cauze ale accidentelor. 7. interdic ii i precau ii la nc rcarea n comun;
II. Dispozi iile cu privire la modul de transport al 8. separarea substan elor;
rfurilor periculoase, cuprinse n legisla ia na ional , 9. limitarea cantit ilor transportate i cantit ile
normele comunitare, conven iile i acordurile exceptate;
interna ionale la care Romnia este parte, privind n 10. manipularea i arimajul:
special: - nc rcarea i desc rcarea (nivel de umplere);
1. clasificarea m rfurilor periculoase: - arimajul i separarea;
- procedura de clasificare a solu iilor i 11. cur area i/sau degazarea nainte de nc rcare
amestecurilor; i dup desc rcare;
- structura codurilor materialelor; 12. echipaj: preg tirea profesional ;
- clasele de m rfuri periculoase i principiile 13. documentele de bord:
clasific rii acestora; - documentele de transport;
- natura materialelor i obiectelor periculoase - instruc iuni scrise;
transportate; - certificatele de agreere ale mijloacelor de
- propriet ile fizico-chimice i toxicologice; transport;
2. condi iile generale de ambalare, inclusiv cisternele - copia oric rei derog ri;
i containerele-cistern : - certificatul de preg tire pentru conduc torul
- tipurile de ambalaje, precum i codificarea i vehiculului;
marcarea; - atestarea referitoare la preg tirea cu privire la
- exigen ele cu privire la ambalaje i dispozi iile cu naviga ia interioar ;
privire la ncerc rile asupra ambalajelor; - alte documente;
- starea ambalajelor i verific rile periodice; 14. instruc iuni de securitate: aplicarea instruc iunilor
3. inscrip ii i etichete de pericol: i utilizarea echipamentului de protec ie;
- inscrip ii pe etichetele de pericol; 15. obliga iile de supraveghere: sta ionarea;
- aplicarea i ndep rtarea etichetelor de pericol; 16. reguli de circula ie, naviga ie i restric ii;
- semnalizarea i etichetarea; 17. devers rile opera ionale sau accidentale de
4. men iunile n documentul de transport: substan e poluante;
- informa iile din documentul de transport; 18. condi iile referitoare la echipamentele de
- declara ia de conformitate a expeditorului; transport.

6 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 1044/18.12.2003
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 035/16.01.2004

ANEXA C
la regulament
Model de certificat de consilier de siguran

CERTIFICAT
de preg tire profesional pentru consilierii de siguran pentru transportul m rfurilor periculoase

Certificat nr. .................


Indicativul statului: RO
Numele ......................................................................
Prenumele ...................................................................
Data i locul na terii ......................................................
Na ionalitatea ...................................
Semn tura titularului ............................
Valabil pn la data de ...................... pentru ntreprinderi care transport m rfuri periculoase, ca i pentru
ntreprinderi care efectueaz opera ii de nc rcare sau desc rcare privind transportul:
rutier;
pe calea ferat ;
pe c i navigabile interioare.
Eliberat de ...................................
Data ..........................................
Semn tura .....................................
Prelungit pn la .............................
De c tre ......................................
Data ..........................................
Semn tura .....................................

ANEXA D
la regulament
RAPORT DE ACCIDENT
- model -

1. Data accidentului:
2. Ora:
3. Locul (de exemplu: km):
4. rfuri periculoase implicate:
5. Codul m rfurilor periculoase:
6. Denumirea m rfurilor periculoase:
7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:
Da Nu
codul ambalajului/codul IBC:
9. Tipul mijlocului de transport implicat:
10. Scurt descriere a accidentului:
a) cum s-a ntmplat accidentul (descrierea exact a pagubei):
b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnic i/sau eroare uman i/sau condi ii meteorologice):
c) propuneri pentru m suri care s previn asemenea accidente n viitor:
11. Cantit ile de marf pierdute (kg) i, dac este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (B(q))
i simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
12. Felul incidentului:
pierdere de substan e
foc
explozie
explozie cu foc ulterior

13. Persoane r nite ca urmare a devers rii de m rfuri periculoase:


Nu Da
14. Alte detalii:
Data .....................
Semn tura ................

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 7


METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI PRIVIND
PREG TIREA PROFESIONAL A CONSILIERULUI DE SIGURAN
PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC
FEROVIAR

CUPRINS

pag.

1. DEFINI II I PRESCURTRI ................................................................ 9

2. DOCUMENTE DE REFERIN ......................................................... 9

3. DESCRIEREA PROCEDURII DE CERTIFICARE PROFESIONAL ........... 10

3.1. Generalit i10


3.2. Condi ii de participare 10
3.3. Activit i preg titoare pentru cursurile de preg tire profesional i
preg tire recapitulativ a consilierilor 10
3.4. Organizarea cursurilor de preg tire profesional i a celor de
preg tire recapitulativ a consilierilor 11
3.5. Desf urarea cursurilor11
3.6. Finalizarea cursurilor ...11
3.7. Eliberarea i prelungirea valabilit ii certificatelor privind preg tirea
profesional a consilierilor .... 12

METODOLOGIA descrie modul de acordare a Certificatului privind preg tirea profesional a consilierului de

8 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI PRIVIND PREG TIREA PROFESIONAL A CONSILIERULUI DE SIGURAN
PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR

siguran pentru transportul m rfurilor periculoase n trafic feroviar i stabile te succesiunea etapelor, ac iunile
i responsabilit ile personalului AFER implicat n aceast activitate, conform procedurii specifice AFER PS
3221 1 CERTIFICAREA PROFESIONAL A CONSILIERILOR DE SIGURAN PENTRU TRANSPORTUL
RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR.

1. DEFINI II I PRESCURT RI

1.1. Defini ii

- consilier de siguran pentru transportul m rfurilor periculoase n trafic feroviar = persoana desemnat de
o persoan juridic pentru a ndeplini atribu iile prev zute n anexa nr. 1 la Regulamentul aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului nr. 1044/18.12.2003 i care este titular al
certificatului prev zut la art. 5 din regulament;
- preg tirea profesional = are ca obiectiv esen ial, furnizarea informa iilor care vor conduce la cunoa terea
suficient a riscurilor privind transporturile pe calea ferat a m rfurilor periculoase, a dispozi iilor legislative
de reglementare a acestor transporturi precum i sarcinile ce revin consilierului de siguran ;
- preg tire recapitulativ = are ca obiectiv, completarea informa iilor care vor conduce la cunoa terea
suficient a riscurilor privind transporturile pe calea ferat a m rfurilor periculoase, a dispozi iilor legislative
de reglementare a acestor transporturi precum i sarcinile ce revin consilierului de siguran . Preg tirea
recapitulativ se face de c tre titularul unui Certificat de preg tire profesional , n cursul ultimului an
precednd expirarea certificatului s u;
- m rfuri periculoase = m rfurile definite ca atare conform reglement rilor n vigoare i conven iilor
interna ionale la care Romnia este parte;
- documente tehnice normative = standardele romne cu caracter obligatoriu i reglement rile tehnice
specifice aprobate de c tre organele de specialitate care au atribu ii n acest sens, conform prevederilor
legale n vigoare.
Termenii utiliza i n cuprinsul prezentei proceduri sunt defini i conform OMTCT nr. 1044/18.12.2003 i
Hot rrea Guvernului Romniei nr. 168/1997.

1.2. Prescurtri

AFER: Autoritatea Feroviar Romn - AFER


BERCOF: Biroul de Evaluare R spundere Civil Operatori Feroviari din cadrul AFER
OGR: Ordonan a Guvernului Romniei
HGR: Hot rrea Guvernului Romniei
OMT: Ordinul Ministrului Transporturilor
OMLPTL: Ordinul Ministrului Lucr rilor Publice Transporturilor i Locuin ei
OMTCT: Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului
PGS: Procedur general de sistem
PGO: Procedur general opera ional
RC: Responsabil curs
POI(C): Programul orar de instruire al consilierilor
R: Registru
RID: Regulament privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase.
Consilier: consilier de siguran pentru transportul feroviar al m rfurilor periculoase.

2. DOCUMENTE DE REFERIN

- RID/2003 - regulament privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase;


- OGR 95/1998 privind nfiin area unor institu ii publice n subordinea Ministerului Transporturilor;
- HGR 626/1998 privind organizarea i func ionarea AFER;
- HGR 168/1997 privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol via a, s tatea,
securitatea muncii i protec iei mediului nconjur tor;
- Ordinul MTCT 1044/18.12.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, preg tirea
profesional i examinarea consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar i pe c i navigabile
interioare al m rfurilor periculoase;
- Legea nr. 20/06.04.1993 privind ratificarea Acordului european instituind o asociere ntre Romnia i
Comunit ile Europene i statele membre ale acestora, semnat la Bruxelles la 01.02.1993;
- PGO - 1 - "Elaborarea procedurilor";
- PGO - 5 - Instruirea personalului ;
- PGS - 1 - Controlul documentelor ;
- PGS - 2 - Controlul nregistr rilor.
3. DESCRIEREA PROCEDURII DE CERTIFICARE PROFESIONAL A CONSILIERILOR DE SIGURAN

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 9


METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI PRIVIND PREG TIREA PROFESIONAL A CONSILIERULUI DE SIGURAN
PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR

PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR

3.1. Generalit i

Persoanele juridice romne care efectueaz transportul m rfurilor periculoase pe CF sau care desf oar
opera iuni de manevr , de nc rcare i/sau desc rcare aferente acestor transporturi trebuie s desemneze unul
sau mai mul i consilieri.
Consilierii de siguran au ca principal atribu ie prevenirea riscurilor care pot ap rea n timpul desf ur rii
activit ilor prev zute la pct. 3.1. pentru persoane, bunuri sau pentru mediul nconjur tor.

3.1.1. Preg tirea profesional i recapitulativ , n vederea certific rii profesionale sau prelungirii valabilit ii
certificatului consilierilor, se desf oar pe baza unui POI(C).

3.1.2. eful BERCOF desemneaz RC pentru cursurile de preg tire profesional i pentru cele de preg tire
recapitulativ a consilierilor.
RC desemnat elaboreaz POI(C) a consilierilor pe baza solicit rilor provenite de la persoanele juridice.

3.1.3. Cursurile de formare a consilierilor au o durat de 40 ore, n care este cuprins i examenul pentru
ob inerea certificatului privind preg tirea profesional a consilierilor.

3.1.4. Cursurile de preg tire recapitulativ a consilierilor organizate n al - 4-lea an de la ob inerea certificatului,
au o durat de 24 ore n care este cuprins i examenul pentru prelungirea certificatului privind preg tirea
profesional a consilierilor.

3.2. Condi ii de participare

3.2.1. La cursurile de preg tire a consilierilor de siguran pentru transportul feroviar al m rfurilor periculoase
pot participa candida ii (propu i de persoanele juridice) care:
- au absolvit nv mntul superior tehnic, au efectuat stagiile specific feroviare i au o vechime de minim 2
ani n activitatea de transport feroviar;
- au absolvit o alt form de nv mnt superior sau preuniversitar cu specific feroviar, care au efectuat
stagiile specific feroviare i au lucrat cel pu in 4 ani n activit i feroviare cu atribu ii n SC.
Solicit rile de nscriere la cursuri vor fi nregistrate n cadrul BERCOF, n registrul de eviden a solicit rilor.

3.2.2. Persoana fizic desemnat care solicit nscrierea la cursul de preg tire a consilierilor trebuie s prezinte
la AFER un dosar care va cuprinde:
- actul de studii (n copie);
- adeverin a privind vechimea n activitatea de transport feroviar (n original);
- dovada achit rii tarifului aferent efectu rii cursului de formare a consilierului (tarif stabilit odat cu solicitarea
nscrierii);
- declara ia pe proprie r spundere c nu a fost implicat n producerea de evenimente i accidente feroviare;

3.2.3. Persoana fizic desemnat care solicit nscrierea la cursul de preg tire recapitulativ a consilierilor
trebuie s prezinte la AFER un dosar care va cuprinde:
- certificatul de consilier (n copie);
- adeverin a privind vechimea n activitatea de transport feroviar (n original);
- dovada achit rii tarifului aferent efectu rii cursului de perfec ionare complementar a consilierului (tarif
stabilit odat cu solicitarea nscrierii);
- declara ia pe proprie r spundere c nu a fost implicat n producerea de evenimente i accidente feroviare;

3.3. Activit i preg titoare pentru cursurile de preg tire profesional i preg tire recapitulativ
a consilierilor
3.3.1. Pentru elaborarea POI (C)-ului RC are n vedere:
- aplicarea prevederilor HGR nr.626 / 1998 privind Regulamentul de organizare i func ionare al AFER;
- aplicarea prevederilor OMTCT nr.1044 / 2003;
- solicit rile persoanelor juridice privind preg tirea profesional i recapitulativ a consilierilor.

3.3.2. RC centralizeaz solicit rile, pe cele dou tipuri de cursuri (preg tire profesional i preg tire
recapitulativ ), ntocme te POI(C) i l prezint pentru verificare efului BERCOF, avizare directorului
coordonator i aprobare directorului general al AFER.

10 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI PRIVIND PREG TIREA PROFESIONAL A CONSILIERULUI DE SIGURAN
PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR

3.3.3. RC difuzeaz POI(C) aprobat, tuturor celor interesa i.

3.3.4. n baza solicit rilor primite, RC ntocme te lista participan ilor la fiecare tip de curs prev zut n POI(C),
comunic celor interesa i data stabilit i locul de desf urare a cursului respectiv. De regul num rul de
cursan i pentru o grup va fi de minim 10 i maximum 25 participan i. Pentru un num r mai mic de 10
participan i, RC solicit aprobarea Directorului coordonator.

3.3.5. ntocmirea POI(C) de curs pe grupe de cursan i la cursul de preg tire i la cel de perfec ionare
complementar a consilierilor se face de c tre RC n baza tematicii prev zute n anexa B din OMTCT nr.1044 /
2003 i RID.
RC ntocme te lista lectorilor care vor sus ine cursul, i o supune pentru aprobare directorului coordonator
din AFER. Lectorii trebuie s fie desemna i de AFER i vor fi informa i sub semn tur .

3.4. Organizarea cursurilor de preg tire profesional i a celor de preg tire recapitulativ
a consilierilor

3.4.1. Lectorii elaboreaz suporturile de curs i propun ntreb ri pentru testele gril . eful BERCOF verific
suporturile de curs i testele gril , astfel nct acestea s fie n conformitate cu tematica prev zut n anexa B
din OMTCT nr.1044 /2003 i RID, dup care le prezint spre aprobare directorului coordonator. Suporturile de
curs elaborate, se completeaz de c tre lectori, la apari ia unor noi reglement ri.

3.5. Desf urarea cursurilor

3.5.1. Lectorii sus in temele conform POI(C) aprobat.

3.5.2. RC urm re te prezen a cursan ilor i modul de desf urare a cursurilor. Prezen a cursan ilor este
consemnat ntr-un catalog de curs. Cursan ii care absenteaz motivat sau nemotivat mai mult de 20% din
durata cursului de preg tire profesional , respectiv 10% din durata cursului de preg tire recapitulativ , nu vor
putea sus ine examenul pentru ob inerea/prelungirea certificatului de formare a consilierilor.

3.6. Finalizarea cursurilor

3.6.1. Fiecare curs de preg tire a consilierilor se finalizeaz cu un examen de evaluare a cuno tin elor nsu ite
de fiecare participant cu scopul de a determina nivelul de preg tire n domeniul transporturilor feroviare de
rfuri periculoase.

3.6.2. Comisia de examinare, pentru evaluarea cuno tin elor nsu ite, este format din 3 membri, din care:
a) Pre edintele comisiei din cadrul conducerii AFER;
b) 1 membru - din cadrul Inspectoratului de Stat Feroviar;
c) 1 membru din cadrul BERCOF.
Comisia de examinare este desemnat de c tre directorul general.

3.6.3. Evaluarea cuno tin elor se face printr-un test gril i prin realizarea unui studiu de caz. Testul gril
con ine ntre 40 i 46 ntreb ri cu mai multe variante de r spuns din materia predat la curs sau recomandat
ca bibliografie obligatorie. ntreb rile sunt selectate dintr-o list de ntreb ri posibile, elaborat pe baza
propunerilor lectorilor i membrilor comisiei de examinare. Studiul de caz trebuie s demonstreze c pot fi
aplicate cuno tin ele teoretice dobndite pentru ndeplinirea sarcinilor prev zute n anexa A la OMTCT
1044/2003 ce revin consilierului de siguran , de c tre cursant.

3.6.3.1. Participarea la examinare este condi ionat de prezentarea actului de identitate.


n timpul realiz rii studiului de caz, candida ilor li se permite utilizarea documentelor tehnice normative.

3.6.3.2. Retragerea candida ilor de la examinare este permis pn la distribuirea testelor.

3.6.3.3. Durata examin rii este de 90 minute, n cazul cursurilor de preg tire profesional a consilierilor i de 60
de minute n cazul cursului de preg tire recapitulativ .

3.6.3.4. Aprecierea r spunsurilor la evaluarea cuno tin elor se face cu calificativele admis sau respins. Sunt
declara i admi i participan ii la curs care au r spuns corect la cel pu in 70% din num rul ntreb rilor care
formeaz testul gril i au realizat un studiu de caz corect n propor ie de 80%.

3.6.3.5. Rezultatele examin rii se consemneaz ntr-un proces verbal al comisiei de examinare.

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 11


METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI PRIVIND PREG TIREA PROFESIONAL A CONSILIERULUI DE SIGURAN
PENTRU TRANSPORTUL M RFURILOR PERICULOASE N TRAFIC FEROVIAR

3.6.4. Candida ii declara i respin i pot repeta examenul o singur dat n termen de cel mult 30 zile de la data
primei examin ri. Candida ii respin i i la a 2-a examinare vor repeta cursul, solicitnd nscrierea pentru
participare la curs, cu o alt serie, n vederea unei alte examin ri.

3.6.5. Candida ii care nu au sus inut examenul n cadrul seriei aferente (curs de preg tire sau curs recapitulativ)
pot participa la examen cu seria urm toare corespunz toare tipului de curs, n termen de 6 luni. n caz contrar
vor repeta cursul.

3.6.6. Candidatul are dreptul de a contesta n scris rezultatul examin rilor n termen de 7 zile de la primirea
rezultatului. Contesta ia va fi tratat conform PGS Tratarea contesta iilor i reclama iilor.

3.6.7. n cazul n care se constat de c tre Comisia de examinare, n urma reanaliz rii dosarului contestatarului,
rezultatul reexamin rii difer de cel ini ial, acesta va fi adus la cuno tin contestatarului dup ce
neconformit ile constatate vor fi tratate conform cu PGS Tratarea contesta iilor i reclama iilor.

3.7. Eliberarea i prelungirea valabilit ii certificatelor privind preg tirea profesional a consilierilor

3.7.1. Candida ilor care au ob inut calificativul admis la examinare li se elibereaz un Certificat privind
preg tirea profesional a consilierului de siguran pentru transportul de m rfuri periculoase n trafic feroviar
(Anexa nr. 1).

3.7.2. Certificatele privind preg tirea profesional a consilierilor se completeaz , se nregistreaz n Registrul de
eviden a certificatelor i se nmneaz candida ilor declara i admi i, pe baz de semn tur , n maximum 30
zile de la ncheierea cursului.

3.7.3. Certificatul este valabil o perioad de 5 ani.


Valabilitatea acestuia se prelunge te cu nc 5 ani, dac n cursul ultimului an ce precede expirarea
certificatului, titularul acestuia a urmat un curs de preg tire recapitulativ care se va finaliza prin sus inerea unei
examen, organizat de AFER.
Anexa nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUC IILOR I TURISMULUI Emis de:
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN Ministerul Transporturilor Construc iilor i Turismului
Certificat Nr. la data de:
CERTIFICAT prin: Autoritatea Feroviar Romn AFER
privind preg tirea profesional a
Valabil pn la data de:
consilierului de siguran pentru transportul
rfurilor periculoase n trafic feroviar
DIRECTOR GENERAL,
Indicativul statului RO
-----------------------------------------
Numele
Prenumele
Data na terii: Semn tura titularului,

Locul na terii: .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. .

Na ionalitatea: ROMN
Valabilitatea prezentului certificat se prelunge te
pn la data de

Se certific absolvirea de c tre titular a examenului


de consilier de siguran pentru transportul de DIRECTOR GENERAL,
rfuri periculoase n traficul feroviar, precum i
pentru opera iuni de nc rcare sau desc rcare, -----------------------------------------
legate de astfel de transporturi.

12 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

HOT RRE

pentru aprobarea condi iilor de nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate


"C.F.R." - S.A. a unor p i din infrastructura feroviar neinteroperabil ,
precum i de gestionare a acestora

n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat , i al art. 91 alin. (5) i art. 102 din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate
Romne, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 89/1999, cu modific rile i complet rile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hot rre:

Art. 1. - Se aprob condi iile de nchiriere de c tre de circula ie prev zute n anexa nr. 3, cu toate
Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A. a elementele necesare desf ur rii circula iei i
unor p i din infrastructura feroviar neinteroperabil , manevrei materialului rulant, cl dirile sta iilor de cale
precum i de gestionare a acestora, prev zute n ferat cu facilit ile aferente, precum i celelalte cl diri
anexa nr. 1. i facilit i destinate desf ur rii transportului feroviar,
Art. 2. - (1) Infrastructura feroviar interoperabil existente la momentul adopt rii prezentei hot rri.
din Romnia, definit conform prevederilor Ordonan ei Art. 3. - Sta iile care delimiteaz sec iile de
de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul circula ie apar innd infrastructurii feroviare
pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii neinteroperabile de sec iile de circula ie apar innd
Na ionale a C ilor Ferate Romne, aprobat cu infrastructurii feroviare interoperabile fac parte din
modific ri i complet ri prin Legea nr. 89/1999, cu infrastructura feroviar interoperabil .
modific rile i complet rile ulterioare, cuprinde sec iile Art. 4. - Prevederile privind gestionarea
de circula ie prev zute n anexa nr. 2, cu toate infrastructurii feroviare, prev zute n Hot rrea
elementele necesare desf ur rii circula iei i Guvernului nr. 581/1998 privind nfiin area Companiei
manevrei materialului rulant, cl dirile sta iilor de cale Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A. prin
ferat cu facilit ile aferente, precum i celelalte cl diri reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate
i facilit i destinate desf ur rii transportului feroviar, Romne, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
existente la data intr rii n vigoare a prezentei hot rri. Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu
(2) Infrastructura feroviar neinteroperabil din modific rile i complet rile ulterioare, se completeaz
Romnia, definit conform prevederilor Ordonan ei de n mod corespunz tor.
urgen a Guvernului nr. 12/1998, aprobat cu Art. 5. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din
modific ri i complet ri prin Legea nr. 89/1999, cu prezenta hot rre.
modific rile i complet rile ulterioare, cuprinde sec iile

PRIM-MINISTRU,
ADRIAN N STASE
Contrasemneaz :
Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finan elor publice,
Mihai Nicolae T sescu

Bucure ti, 15 ianuarie 2004.


Nr. 27.
ANEXA Nr. 1
Co n d i ii d e n ch i ri ere
de c tre Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A. a unor p i din infrastructura feroviar
neinteroperabil , precum i de gestionare a acestora

CAPITOLUL I reglement ri tehnice i de siguran a circula iei


Gestionarea infrastructurii feroviare trenurilor, specifice condi iilor de trafic de pe re eaua
neinteroperabile feroviar neinteroperabil , pe care le va propune spre
aprobare Ministerului Transporturilor, Construc iilor i
Art. 1. - Infrastructura feroviar neinteroperabil Turismului.
din Romnia se gestioneaz n condi iile legii, n Art. 3. - Pe ntreaga durat de func ionare a
conformitate cu prevederile prezentei hot rri i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, reglement rile
reglement rilor specifice aplicabile. n vigoare privind condi iile de func ionare, exploatare,
Art. 2. - Autoritatea Feroviar Romn - AFER va ntre inere, reparare sau de orice alt natur privind
elabora, mpreun cu Compania Na ional de C i infrastructura feroviar interoperabil se aplic i
Ferate "C.F.R." - S.A., denumit n continuare C.F.R., pentru infrastructura feroviar neinteroperabil , dac

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 13


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

nu sunt, n mod expres, nlocuite de o reglementare ncheiat cu C.F.R., aflat n vigoare, men ionnd n mod
specific acesteia. distinct obliga iile p ilor privind gestionarea
Art. 4. - n cadrul contractului de activitate infrastructurii feroviare neinteroperabile, n condi iile
ncheiat, n condi iile legii i n conformitate cu legii.
prevederile Hot rrii Guvernului nr. 581/1998 privind (2) Contractul de concesiune ncheiat de
nfiin area Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului
- S.A. prin reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor cu C.F.R. va prevedea posibilitatea C.F.R. de a oferi n
Ferate Romne, cu modific rile i complet rile regim de nchiriere sec iile de circula ie apar innd
ulterioare, de c tre C.F.R., pe de o parte, i Ministerul infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum i
Transporturilor, Construc iilor i Turismului n numele condi iile de gestionare a acestor sec ii i condi iile de
statului, pe de alt parte, se nscriu prevederi specifice realizare a serviciilor de transport feroviar pe acestea,
privind func ionarea infrastructurii feroviare tre al i agen i economici, n condi iile legii.
neinteroperabile, n mod distinct fa de infrastructura Art. 10. - Exploatarea infrastructurii feroviare
feroviar interoperabil , precum i modul de calcul al neinteroperabile se face de c tre C.F.R. prin:
tarifului de utilizare a infrastructurii neinteroperabile, a) ofertarea de capacit i de circula ie pentru
pentru perioada n care traficul pe aceste sec ii este operatori de transport feroviar licen ia i conform
organizat de c tre C.F.R., n conformitate cu prevederilor legale, pe baza ncheierii de c tre ace tia
reglement rile n vigoare. cu C.F.R. a unui contract de acces i a pl ii tarifului
Art. 5. - (1) C.F.R. nu poate ac iona pe de utilizare a infrastructurii feroviare neinteroperabile i
infrastructura feroviar neinteroperabil n calitate de a chiriilor aferente serviciilor i facilit ilor solicitate, ca
operator de transport feroviar i nu se poate asocia n metod de lucru tranzitorie, pn la nchirierea sec iei
vederea efectu rii unor asemenea servicii. de circula ie sau ncetarea activit ilor i nchiderea
(2) Pe perioada gestion rii infrastructurii feroviare sec iei de circula ie respective;
neinteroperabile, C.F.R. poate executa pe aceast b) ofertarea n regim de nchiriere a uneia sau mai
infrastructur transporturi n interes propriu, cu multor sec ii de circula ie mpreun cu toate
material rulant propriu sau nchiriat, n condi iile legii. elementele infrastructurii feroviare necesare
Art. 6. - Bugetul de venituri i cheltuieli al C.F.R. desf ur rii procesului de transport c tre una sau mai
se aprob conform prevederilor legale i con ine multe persoane juridice, licen iate conform prevederilor
capitole distincte pentru infrastructura feroviar legale, n scopul realiz rii att a activit ilor de
interoperabil i cea neinteroperabil , cu structuri gestionare a infrastructurii respective, ct i a
identice privind elementele de venituri i cheltuieli. serviciilor de transport feroviar public de marf i/sau
Art. 7. - Veniturile ob inute din exploatarea de c tori, n condi iile legii.
infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum i Art. 11. - (1) Dup actualizarea contractului de
cheltuielile efectuate pentru func ionarea acesteia se concesiune ncheiat ntre Ministerul Transporturilor,
nregistreaz de c tre C.F.R. n conturi contabile Construc iilor i Turismului i C.F.R., n condi iile legii
separate de cele pentru infrastructura feroviar i n conformitate cu prevederile prezentei hot rri,
interoperabil . C.F.R. va comunica n scris consiliilor jude ene pe raza
Art. 8. - (1) Activit ile de conducere operativ a rora se afl sec ii de circula ie apar innd
circula iei trenurilor pe sec iile de circula ie apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile lista complet
infrastructurii feroviare neinteroperabile se desf oar a acestora, cu informarea privind inten ia ofert rii spre
exclusiv de c tre C.F.R. prin structurile proprii de nchiriere a sec iilor de circula ie n scopul realiz rii
management al traficului feroviar, n condi iile legii. att a activit ilor de gestionare a infrastructurii, ct i
(2) Activit ile de conducere a circula iei trenurilor a serviciilor de transport feroviar public de c tori
la nivelul sta iilor de cale ferat i al altor puncte de i/sau de marf pe sec iile respective ori de nchidere
sec ionare de pe sec iile de circula ie apar innd a acestora, n cazul n care nu se pot ncheia contracte
infrastructurii feroviare neinteroperabile se desf oar de nchiriere n urma desf ur rii procedurilor legale.
numai cu personalul autorizat de c tre Autoritatea (2) n termen de 30 de zile de la comunicarea de
Feroviar Romn - AFER, sub coordonarea tre C.F.R. a listei sec iilor de circula ie apar innd
structurilor de management al traficului feroviar din infrastructurii feroviare neinteroperabile, consiliile
C.F.R., cu respectarea tuturor normelor de siguran a jude ene vor transmite n scris la C.F.R. propuneri
circula iei i n conformitate cu reglement rile n privind pachetul minim necesar de servicii publice de
vigoare. transport feroviar de c tori, pe fiecare sec ie de
circula ie.
CAPITOLUL II (3) Propunerile primite de la consiliile jude ene se
Condi ii obligatorii privind asigurarea serviciului analizeaz n cadrul C.F.R. n func ie de capacit ile
de transport feroviar public de c tori i m rfuri existente i de celelalte considerente tehnice i
pe infrastructura feroviar neinteroperabil comerciale privind fiecare sec ie de circula ie i se
includ n documenta ia ntocmit de C.F.R. cu
Art. 9. - (1) n termen de 30 de zile de la intrarea n condi iile de ofertare a fiec rei sec ii pentru nchiriere.
vigoare a prezentei hot rri, Ministerul Transporturilor, Art. 12. - (1) n termen de 30 de zile de la primirea
Construc iilor i Turismului va actualiza contractul de pachetului minim necesar de servicii publice de
concesiune pentru gestionarea infrastructurii feroviare, transport feroviar de c tori pe fiecare sec ie de

14 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

circula ie, C.F.R. va organiza licita ii, prin licita ie n calitate de gestionar al infrastructurii feroviare i/sau
public cu strigare, pentru selectarea agen ilor de operator de transport feroviar, care de in personal
economici interesa i n preluarea sec iilor respective n propriu calificat i autorizat n conformitate cu
regim de nchiriere, precum i a activit ii aferente, n reglement rile n vigoare i care se angajeaz s le
condi iile legii. exploateze n strict conformitate cu reglement rile
(2) Pentru sec iile de circula ie apar innd generale i specifice privind transportul pe c ile ferate
infrastructurii feroviare neinteroperabile, la care nu se romne.
pot ncheia contracte de nchiriere, dup organizarea (2) Norme specifice privind componen a i modul
licita iei, C.F.R. decide repetarea licita iei n maximum de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de
15 zile. realizare a licita iilor, precum i procedura de
Art. 13. - Pentru sec iile de circula ie apar innd solu ionare a contesta iilor, cu respectarea legisla iei n
infrastructurii feroviare neinteroperabile, la care nu se vigoare aplicabile, se elaboreaz de c tre Autoritatea
pot ncheia contracte de nchiriere conform Feroviar Romn - AFER i se aprob prin ordin al
prevederilor art. 12, C.F.R. va proceda n felul urm tor: ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.
a) n cazul sec iilor de circula ie ale infrastructurii Art. 16. - (1) Procedura de nchiriere a unor sec ii
feroviare neinteroperabile pe care se desf oar de circula ie din infrastructura feroviar
exclusiv transport de marf , C.F.R. va informa n scris neinteroperabil se organizeaz de c tre C.F.R. prin
consiliile jude ene implicate asupra necesit ii licita ie, pe baza unui caiet de sarcini ntocmit pentru
nchiderii acestora din motive economice i va ac iona fiecare sec ie sau grup de sec ii de circula ie care se
n vederea nchiderii lor pentru transport, n condi iile oferteaz mpreun .
legii; (2) Caietul de sarcini pentru fiecare contract de
b) n cazul sec iilor de circula ie ale infrastructurii nchiriere va con ine cerin ele privind asigurarea
feroviare neinteroperabile pe care se desf oar i func ion rii infrastructurii feroviare respective pe
transport de c tori, C.F.R. va organiza n maximum perioada nchirierii, necesarul de opera iuni de
15 zile o nou licita ie, n condi iile unei chirii lunare ntre inere i repara ii ale infrastructurii feroviare n
negociate n condi iile legii i aprobate prin hot rre a conformitate cu reglement rile n vigoare, ncadrarea
Guvernului, iar criteriul esen ial de alegere a n parametrii tehnici de exploatare a sec iei de
operatorului care ob ine dreptul de operare a circula ie i cerin ele privind desf urarea serviciului
activit ilor de transport pe aceste sec ii este nivelul cel de transport de marf i/sau a serviciului de transport
mai redus al tarifelor de transport de c tori pentru feroviar public de c tori n condi ii de siguran a
realizarea pachetului minim de servicii de transport n traficului feroviar.
condi iile de calitate stipulate n caietul de sarcini; (3) Pentru fiecare dintre sec iile de circula ie sau
c) n cazul sec iilor de circula ie ale infrastructurii grup de sec ii de circula ie ale infrastructurii feroviare
feroviare neinteroperabile pe care se desf oar i neinteroperabile care sunt oferite pentru nchiriere,
transport de c tori, dac nu se poate ncheia un C.F.R. va specifica n caietul de sarcini:
contract de nchiriere nici dup cea de-a treia licita ie a) volumele poten iale de transporturi de marf
organizat conform prevederilor lit. b), C.F.R. va conform cerin elor pie ei;
informa n scris consiliile jude ene implicate asupra b) pachetul minim necesar de servicii publice de
necesit ii nchiderii acestora din motive economice i transport feroviar de c tori, definit n colaborare cu
va ac iona n vederea nchiderii lor pentru transport, n autorit ile publice locale i care trebuie realizat n mod
condi iile legii. obligatoriu de candida ii la licita ie;
Art. 14. - Personalul de la C.F.R., Societatea c) descrierea parcului de material rulant necesar
Na ional de Transport Feroviar de C tori "C.F.R. pentru realizarea pachetului minim necesar de servicii
tori" - S.A. i Societatea Na ional de Transport publice de transport feroviar de c tori.
Feroviar de Marf "C.F.R. Marf " - S.A., care se Art. 17. - (1) Agen ii economici care nchiriaz
disponibilizeaz ca urmare a nchiderii unor sec ii de sec ii de circula ie ale infrastructurii feroviare
circula ie apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile au obliga ia de a men ine n stare de
neinteroperabile i a ncet rii activit ilor pe aceste func iune infrastructura feroviar cu toate instala iile
sec ii, va beneficia de m suri de protec ie social fixe i echipamentele conexe, precum i materialul
conform legisla iei n vigoare. rulant utilizat, conform normelor tehnice i prevederilor
instruc ionale din sistemul de transport feroviar.
CAPITOLUL III (2) Pentru ndeplinirea obliga iilor prev zute la
nchirierea unor sec ii de circula ie de pe alin. (1), agen ii economici pot desf ura activit ile de
infrastructura feroviar neinteroperabil supraveghere, ntre inere i/sau reparare a
infrastructurii feroviare i a materialului rulant utilizat,
Art. 15. - (1) Preluarea prin nchiriere a unor sec ii n conformitate cu drepturile i obliga iile ce le revin n
de circula ie din infrastructura feroviar calitate de gestionari ai infrastructurii feroviare
neinteroperabil poate fi acordat unei persoane respective, cu personal propriu sau pe baz de
juridice sau unui grup de persoane juridice nregistrate contracte cu furnizori de servicii atesta i de c tre
n Romnia, fiecare dintre acestea fiind autorizat de Autoritatea Feroviar Romn - AFER.
Autoritatea Feroviar Romn - AFER pentru Art. 18. - (1) Agen ii economici care au nchiriat
activit ile preluate pe sec iile de circula ie respective, sec ii de circula ie ale infrastructurii feroviare

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 15


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

neinteroperabile au dreptul de preluare exclusiv a a transportului feroviar public de c tori, au dreptul s


ntregului trafic feroviar local de pe sec iile respective, aplice politici tarifare pentru serviciile oferite, cu
n condi iile legii. respectarea urm toarelor principii:
(2) Agen ii economici care au nchiriat sec ii de a) serviciul de transport de marf se va organiza
circula ie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile exclusiv pe principii comerciale de pia , f nici o
pot efectua pe acestea servicii de transport feroviar cu interven ie din partea statului, operatorii de transport
trenuri mixte de marf i c tori, cu respectarea feroviar avnd libertatea stabilirii tarifelor de transport;
reglement rilor n vigoare. b) serviciul de transport feroviar public de c tori,
(3) Agen ii economici care au nchiriat sec ii de definit prin pachetul minim necesar de servicii publice
circula ie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile de transport feroviar de c tori, se desf oar pe
pot acorda dreptul de acces pentru trafic local pe baza tarifelor de transport stabilite pentru pachetul
sec iile respective unor operatori de transport feroviar minim necesar de servicii publice de transport, n urma
licen ia i de Autoritatea Feroviar Romn - AFER, pe procedurii de licita ie pentru fiecare sec ie de circula ie;
baz de contract de acces semnat cu ace tia, avnd c) tarifele de transport feroviar public de c tori,
dreptul de a percepe un tarif de utilizare a stabilite n urma licita iei de nchiriere a dreptului de
infrastructurii feroviare, negociat cu ace tia, n operare a serviciilor de transport pe o anumit sec ie
condi iile legii. de circula ie apar innd infrastructurii feroviare
Art. 19. - (1) Agen ii economici care au nchiriat neinteroperabile, pot fi modificate dup ncheierea
sec ii de circula ie ale infrastructurii feroviare contractului de nchiriere cu C.F.R., numai cu acordul
neinteroperabile sunt obliga i s acorde drept de acces C.F.R. i numai ca urmare a efectelor infla iei sau a
pe sec iile respective altor operatori feroviari licen ia i impactului investi iilor solicitate de C.F.R. privind
de Autoritatea Feroviar Romn - AFER, n cre terea calit ii serviciilor de transport de c tori, n
urm toarele cazuri: condi iile legii.
a) tren complet, aflat n tranzit peste sec ia Art. 22. - (1) Operatorii de transport feroviar care
nchiriat ; preiau, n condi iile legii, activitatea de transport
b) tren complet, format n afara sec iei nchiriate i feroviar public de c tori pe sec ii de circula ie
avnd ca destina ie una dintre sta iile de pe sec ia apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile
nchiriat ; primesc, n condi iile legii, prin contract de nchiriere de
c) tren complet, format n una dintre sta iile de pe la Societatea Na ional de Transport Feroviar de
sec ia nchiriat i avnd ca sta ie de destina ie orice tori "C.F.R. C tori" - S.A. parcul de material
sta ie n afara sec iei nchiriate. rulant necesar desf ur rii activit ilor asumate pentru
(2) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare, primii 3 ani de activitate i preiau personalul feroviar
ncasat pentru cazurile stabilite la alin. (1), nu va putea calificat de la C.F.R. i Societatea Na ional de
dep i nivelul maxim al tarifului de utilizare a Transport Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A.,
infrastructurii stabilit de Guvern pentru C.F.R. pentru necesar efectu rii activit ii de transport feroviar public
por iuni de infrastructur similar i tonaje pe tren de c tori. Nivelul chiriei va fi la nivelul cheltuielilor pe
similare. care le nregistreaz Societatea Na ional de
Art. 20. - (1) Contractele de nchiriere se ncheie Transport Feroviar de C tori "C.F.R. C tori" - S.A.,
cu C.F.R. pentru o perioad de 5-10 ani n func ie de n calitate de proprietar, cu acest parc de material
perioada necesar amortiz rii sumelor pe care agentul rulant.
economic se angajeaz prin contractul de nchiriere s (2) Dup ncheierea perioadei de 3 ani de
le aloce n activit i de repara ii capitale i/sau investi ii valabilitate a contractului de nchiriere pentru
pentru fiecare sec ie i/sau pentru materialul rulant materialul rulant, o comisie format din reprezentan i ai
necesar oper rii trenurilor pe sec iile respective. C.F.R., Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de
(2) Anual, C.F.R. va analiza, mpreun cu agentul tori "C.F.R. C tori" - S.A. i ai Ministerului
economic beneficiar de contract, modul de ndeplinire Transporturilor, Construc iilor i Turismului va face o
a obliga iilor asumate prin contract i va decide analiz a ndeplinirii obliga iilor asumate de operatorul
modalit ile de continuare a contractului. de transport feroviar i va decide asupra condi iilor de
(3) Contractele de nchiriere vor con ine clauze de prelungire a contractului de nchiriere sau va decide
reziliere de c tre C.F.R., dac agentul economic ce a achizi ia materialului rulant de c tre operatorul
beneficiat de contractul de nchiriere nu i-a ndeplinit respectiv, n condi iile legii.
obliga iile asumate prin contractul respectiv. Art. 23. - Contractele privind preluarea unor sec ii
(4) n cazul rezilierii unui contract de nchiriere, de circula ie apar innd infrastructurii feroviare
procedura de ofert a sec iei respective pentru un nou neinteroperabile de c tre agen i economici n regim de
contract de nchiriere se organizeaz n maximum 30 nchiriere vor con ine obliga ia asigur rii activit ilor de
de zile de la reziliere, conform prevederilor prezentei conducere operativ a circula iei trenurilor, n
hot rri. conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), iar tariful
Art. 21. - Agen ii economici care nchiriaz una perceput de C.F.R. de la ace tia pentru plata serviciilor
sau mai multe sec ii de circula ie ale infrastructurii respective se stabile te n func ie de nivelul costurilor
feroviare neinteroperabile, n scopul realiz rii, n variabile ale C.F.R. pentru asigurarea acestor servicii
condi iile legii, a transportului feroviar de marf i/sau i se aprob prin hot rre a Guvernului.

16 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

ANEXA Nr. 2*)


__________
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.

Sec iile de circula ie ce alc tuiesc infrastructura


feroviar interoperabil

Nr. crt. Sec ii de circula ie


1. Bra ov - Podul Olt - Sibiu - Vin ul de Jos - Simeria - Arad - Curtici Frontier
2. Piatra Olt - B beni - Rmnicul Vlcea - Podul Olt
3. Filia i - C rbune ti - Trgu Jiu Simeria
4. C rbune ti Albeni
5. B beni - Berbe ti Alunu
6. Simeria Pesti
7. Ilia - Marginea Lugoj
8. Sibiu - Cop a Mic
9. Filia i - Turceni - Trgu Jiu
10. Gura Motrului - Turceni Dr gote ti
11. Bucure ti Nord - Ploie ti - Bra ov - Sighi oara - Teiu - Cluj - Oradea - Episcopia Bihor
12. Ploie ti Vest - Trgovi te Fieni
13. Oradea Arad
14. Bra ov - Ciceu - Deda - Dej - Jibou - Baia Mare - Satu Mare
15. Beclean pe Some - Salva - Ilva Mic
16. Apahida Dej
17. Oradea - S cuieni Bihor - Carei - Satu Mare Halmeu
18. Deda - Trgu Mure R zboieni
19. Bistri a S el
20. Salva - Vi eul de Jos - Sighetul Marma iei
21. Jibou Carei
22. Ploie ti - Buz u - M ti - Adjud - Bac u - Roman - Pa cani - Vere ti - Suceava - Dorne ti Vic ani
23. Adjud Ciceu
24. Ilva Mic Suceava
25. Bac u Bicaz
26. Vere ti Boto ani
27. F urei - Tecuci - Brlad - Crasna - Buh ie ti - Ia i - Criste ti Jijia
28. Zorleni - F lciu - F lciu Nord
29. Ia i Pa cani
30. Bucure ti Nord - Arm ti - Urziceni - F urei - Br ila Gala i
31. M ti - Tecuci Barbo i
32. Fete ti - F urei Buz u
33. Bucure ti Nord - Ciulni a - Fete ti - Medgidia - Constan a Mangalia
34. Slobozia Veche - Ciulni a C ra i
35. Medgidia - Negru Vod
36. Medgidia Tulcea
37. Bucure ti Nord - Ro iori Nord - Craiova - Filia i - Turnu Severin - Timi oara Arad
38. Bucure ti Nord - Titu - Pite ti - Coste ti - Piatra Olt Craiova
39. Bucure ti Nord - Giurgiu Nord
40. Giurgiu Nord Videle
41. Titu Trgovi te
42. Gole ti - Cmpulung Arge elu
43. Pite ti Vlcele
44. Ro iori Nord - Turnu M gurele
45. Ro iori Nord Alexandria
46. Piatra Olt Caracal
47. Craiova Calafat
48. Strehaia Motru
49. Caransebe - Re a Sud
50. Timi oara Jimbolia
51. Timi oara - Jebel - Voiteni - Stamora Moravi a
52. Bucure ti Olteni a
53. Constan a Ferryboat - Agigea Nord
54. Ploie ti Sud Arm ti
55. Urziceni - Slobozia Nou nd rei
56. Lupeni Livezeni
57. Com ne ti Moine ti
58. Amaradia Brse ti
59. Buz u Berca
60. Timi oara Sud - Buzia Lugoj
61. Teiu - Co lariu - Vin u de Jos
62. Cmpia Turzii Turda
63. Toate sec iile de circula ie care constituie racorduri i linii de centur din complexele feroviare
64. Toate sec iile de circula ie dintre frontiera de stat i prima sta ie de cale ferat

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 17


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

ANEXA Nr. 3*)


___________
*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

Sec iile de circula ie ce alc tuiesc infrastructura


feroviar neinteroperabil

Nr. Sucursala Sec ii de circula ie KM


crt.
1. Bucure ti FIENI - PIETRO A 8
2. Bucure ti PLOIE TI NORD - M NECIU 44
3. Bucure ti BUDA - SL NIC 34
4. Bucure ti CMPINA - CMPINI A - TELEGA 8
5. Bucure ti DI ESTI - GURA PAL NGII 8
6. Bucure ti I.L. CARAGIALE - DI TI - MORENI 18
7. Bucure ti CIULA I - SNAGOV PLAJ 15
8. Craiova COSTE TI - RO IORI NORD 64
9. Craiova ALEXANDRIA - ZIMNICEA 42
10. Craiova CARACAL - CORABIA 41
11. Craiova GOLEN I - POIANA MARE 7
12. Craiova ALBENI - SECIURI 14
13. Craiova VLCELE - CURTEA DE ARGE 16
14. Timi oara CARANSEBE - BOU ARI 37
15. Timi oara HA EG - SUBCETATE 8
16. Timi oara BERZOVIA - VASIOVA 12
17. Timi oara VASIOVA - RE A NORD 15
18. Timi oara BERZOVIA - ORAVI A 59
19. Timi oara ORAVI A - ANINA 33
20. Timi oara ORAVI A - IAM 27
21. Timi oara BUZIA - G TAIA 32
22. Timi oara G TAIA - JAMU MARE 24
23. Timi oara VOITENI - G TAIA 18
24. Timi oara G TAIA - BERZOVIA 16
25. Timi oara JEBEL - LIEBLING 10
26. Timi oara JEBEL - GIERA 33
27. Timi oara TIMI OARA NORD - CRUCENI 49
28. Timi oara C RPINI - IONEL 31
29. Timi oara RONA TRIAJ - SATU NOU 35
30. Timi oara SATU NOU - LOVRIN 5
31. Timi oara LOVRIN - SNNICOLAU MARE 16
32. Timi oara SNNICOLAUL MARE - CENAD 12
33. Timi oara SNANDREI - PERIAM 36
34. Timi oara PERIAM - SNNICOLAU MARE 18
35. Timi oara SNNICOLAU MARE - V LCANI 21
36. Timi oara JIMBOLIA - LOVRIN 27
37. Timi oara B RB TEN - LUPENI 4
38. Timi oara SIMERIA - HUNEDOARA 15
39. Timi oara MINTIA - BRAD 29
40. Timi oara BRAD - VA A 19
41. Timi oara VA A - GURAHON 36
42. Timi oara GURAHON - INEU 50
43. Timi oara INEU - CERMEI 14
44. Timi oara RADNA - TIMI OARA EST 64
45. Timi oara ARAD NORD - PERIAM 42
46. Timi oara PERIAM - SATU NOU 11
47. Timi oara LOVRIN - NER U 27
48. Timi oara ARAD - N DLAC 52
49. Timi oara SNTANA - INEU 39
50. Timi oara N DAB - GR NICERI 20
51. Timi oara BOU ARI - HA EG 29
52. Cluj CIUMEGHIU - HOLOD 45
53. Cluj VA U - HOLOD 56
54. Cluj HOLOD - ORADEA EST 49
55. Cluj DOBRE TI - ROGOZ 10
56. Cluj BOR A - VI EUL DE JOS 23
57. Cluj ILVA MIC - RODNA VECHE 21
58. Cluj CUIENI - IMLEU SILVANIEI 71
59. Cluj IMLEU SILVANIEI - S RMA AG 14

18 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


HG nr. 027 din 15.01.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 28.01.2004

Nr. Sucursala Sec ii de circula ie KM


crt.
60. Cluj GHILVACI - ARDUD 18
61. Cluj TURDA - ABRUD 93
62. Cluj ULMENI S LAJ - CEHU SILVANIEI 10
63. Cluj ABRAMI - POPE TI 14
64. Cluj SATU MARE - BIXAD 45
65. Cluj HUEDIN - C ELE 3
66. Cluj BISTRI A - BISTRI A BRTG ULUI 30
67. Cluj BAIA MARE SUD - BAIA SPRIE 7
68. Bra ov ELIMB R - CISN DIE 7
69. Bra ov UCEA - VICTORIA 9
70. Bra ov IBOT - CUGIR 13
71. Bra ov ALBA IULIA - ZLATNA 38
72. Bra ov BARTOLOMEU - Z RNE TI 24
73. Bra ov RMAN - NTORSURA BUZ ULUI 29
74. Bra ov ODORHEI - VN TORI 38
75. Bra ov BLAJ - TRN VENI VEST 36
76. Bra ov TRN VENI VEST - PRAID 77
77. Bra ov GHERU IEU - LECHIN A 13
78. Bra ov LECHIN A - MIHE UL DE CMPIE 53
79. Bra ov MIHE UL DE CMPIE - LUDU 28
80. Bra ov SFNTUL GHEORGHE - COVASNA 28
81. Bra ov SIBIU - AGNITA 58
82. Bra ov SEBE ALBA - PETRE TII DE P DURE 30
83. Bra ov SERCAIA - CINCA VECHE 9
84. Bra ov LUDU - BAND - LECHIN A - TG. MURE - B ILE SOVATA 191
85. Bra ov COVASNA - TRGUL S CUIESC 16
86. Bra ov TRGUL S CUIESC - BRE CU 22
87. Bra ov CHILENI - VO BEN 7
88. Ia i ROMAN - BUH IE TI 71
89. Ia i PA CANI - TIMI TI 18
90. Ia i TIMI TI - TRGU NEAM 12
91. Ia i DOLHASCA - F LTICENI 25
92. Ia i LEORDA - DOROHOI 21
93. Ia i DORNI OARA - FLORENI 22
94. Ia i LTINOASA - D RM NE TI 34
95. Ia i FUNDUL MOLDOVEI - POJORTA 7
96. Ia i VAMA - MOLDOVI A 20
97. Ia i DORNE TI - GURA PUTNEI 34
98. Ia i GURA PUTNEI - PUTNA 6
99. Ia i DORNE TI - IRET 16
100. Ia i GURA PUTNEI - NISIPITU 25
101. Ia i GRIVI A - BRLAD 7
102. Ia i CRA NA - HU I 33
103. Ia i NGENI - S VENI 16
104. Ia i PODUL ILOAIEI - HRL U 41
105. Ia i LE CANI - DNGENI 93
106. Ia i DNGENI - DOROHOI 47
107. Gala i BERCA - NEHOIA U 51
108. Gala i FOC ANI - ODOBE TI 11
109. Gala i RA TI - PANCIU 18
110. Gala i GALA I - TRGUL BUJOR 53
111. Gala i TRGUL BUJOR - GRIVI A 49
112. Constan a SALIGNY EST - CERNAVOD 4
113. Constan a DOROBAN U - N VODARI 26
114. Constan a N VODARI - P1 CAPUL MIDIA 6
115. Constan a P1 CAPUL MIDIA - CAPUL MIDIA 4
116. Constan a P1 CAPUL MIDIA - SITORMAN 12
117. Constan a PALAS - N VODARI 22
118. Constan a DOROBAN U - ROMCIM 5

Not :
Lungimile n km ale sec iilor de cale ferat din aceast anex reprezint distan ele dintre sta iile de cale ferat ,
indiferent dac sec iile respective sunt pe linii simple sau duble.

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 19


Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 538/22.03.2004
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 326/16.04.2004 din 28.01.2004

ORDIN
pentru aprobarea Normelor specifice privind componen a i modul de lucru ale comisiei de evaluare,
termenele de realizare a licita iilor, precum i procedura de solu ionare a contesta iilor pentru licita iile
avnd ca obiect nchirierea sec iilor de circula ie apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile
n temeiul art.15 alin. (2) al Anexei nr. 1 la Hot rrea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea condi iilor de nchiriere
de c tre Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." S.A. a unor p i din infrastructura feroviar neinteroperabil , precum
i de gestionare a acestora i ale art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i functionarea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor i Turismului,
ministrul Transporturilor, Constructiilor i Turismului emite urm torul ordin:
Art.1. Se aprob Normele specifice privind Art. 3. Comisia de evaluare se stabile te prin
componen a i modul de lucru ale comisiei de evaluare, ordin al ministrului transportului, construc iilor i
termenele de realizare a licita iilor, precum i procedura turismului, pentru personalul ministerului i cel al
de solu ionare a contesta iilor pentru licita iile avnd ca unit ilor aflate n subordinea sau autoritatea
obiect nchirierea sec iilor de circula ie apar innd Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului.
infrastructurii feroviare neinteroperabile prev zute n Art. 4. Comisia de evaluare analizeaz
anexa care face parte integrant din prezentul ordin. documenta iile depuse de ofertan i i hot te n
Art. 2. Licita iile pentru atribuirea contractelor de conformitate cu legisla ia n vigoare.
nchiriere a sec iilor de circula ie apar innd Art. 5. Direc ia General Transport Feroviar va
infrastructurii feroviare neinteroperabile i a activit ilor aduce la cunostin a celor interesa i prevederile
aferente se vor organiza de c tre Compania Na ional prezentului ordin.
de C i Ferate "C.F.R." S.A., prin Bursa Romn de Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul
rfuri. Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul Transporturilor, Constructiilor i Turismului,
Ileana Tureanu
secretar de stat
Bucure ti, 22 martie 2004.
Nr. 538.
Anex
NORME SPECIFICE
privind componen a i modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licita iilor, precum i
procedura de solu ionare a contesta iilor pentru licita iile avnd ca obiect nchirierea sec iilor de circula ie
apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile
Art. 1. Prezentele norme stabilesc componen a i desf ur rii licita iei conform prevederilor legale.
modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de Art. 4. Comisia de evaluare are obliga ia de a p stra
realizare a licita iilor, precum i procedura de solu ionare a confiden ialitatea asupra datelor cuprinse n documentele
contesta iilor pentru licita iile ce vor fi organizate de depuse de ofertan i i r spunde de urm toarele atribu ii:
Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." S.A., prin - verificarea eligibilit ii, nregistr rii i a ndeplinirii criteriilor
Bursa Romn de M rfuri, pentru nchirierea sec iilor de referitoae la capacitatea tehnic i economico-financiar de
circula ie apar innd infrastructurii feroviare neinteroperabile. tre candida i/ofertan i;
Art. 2. Comisia de evaluare este compus din 11 - deschiderea, examinarea i evaluarea ofertelor;
membri, astfel: - stabilirea ofertei c tig toare.
- pre edinte: un reprezentant al Bursei Romne de M rfuri; Art. 5. Datele limit la care se vor putea ine licita ii
- membri: pentru nchirierea sec iilor de circula ie apar innd
un reprezentant al Direc iei generale transport feroviar din infrastructurii feroviare neinteroperabile sunt urm toarele:
cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor i - pentru licita iile prev zute la art. 12 alin. (1) din anexa nr. 1 la
Turismului; Hot rrea Guvernului nr. 27/2004, la data de 27 aprilie 2004;
un reprezentant al Direc iei generale economice i buget din - pentru licita iile prev zute la art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la
cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor i Hot rrea Guvernului nr. 27/2004, la data de 12 mai 2004;
Turismului; - pentru licita iile prev zute la art. 13 lit. b) din anexa nr. 1 la
un reprezentant al Direc iei generale juridice din cadrul Hot rrea Guvernului nr. 27/2004, la data de 26 mai 2004.
Ministerului Transporturilor, Constructiilor i Turismului; Art. 6. (1) Persoanele juridice care depun oferte n
un reprezentant al Direc iei generale pentru dezvoltarea vederea particip rii la licita iile avnd ca obiect preluarea prin
infrastructurii, investi ii i concesiuni din cadrul Ministerului nchiriere a sec iilor de circula ie apar innd infrastructurii
Transporturilor, Constructiilor i Turismului; feroviare neinteroperabile pot depune, n orice faz a
3 reprezentan i ai Companiei Na ionale de C i Ferate desf ur rii procedurilor de licita ie, atunci cnd se consider
"C.F.R." S.A.; ndrept ite, contesta ii asupra modului de desf urare a
2 reprezentan i ai Societ ii Na ionale de Transport Feroviar licita iilor.
de C tori "C.F.R. C tori" S.A.; (2) Contesta iile depuse se solu ioneaz , n func ie de
- secretar cu drept de vot: un reprezentant al Bursei etapa la care se face contesta ia, de comisia de evaluare
Romne de M rfuri. sau de celelalte institu ii abilitate n solu ionarea acestora.
Art. 3. Pentru fiecare sec ie sau grup de sec ii ce se Art. 7. Conducerea Companiei Na ionale de C i Ferate
scoate la licita ie, se constituie cte o comisie n componen a "C.F.R." S.A. i membrii comisiilor de evaluare sunt direct
prev zut la art. 2. Compania Na ional de C i Ferate spunzatori de ducerea la ndeplinire a prevederilor
"C.F.R." S.A. va elabora caietele de sarcini n vederea prezentelor norme.

20 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 416/08.03.2004

ORDIN

pentru aprobarea Instruc iunilor pentru prentmpinare i combaterea


nz pezirilor la calea ferat - nr. 311

n temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare
Romne AFER, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare
Romne AFER i ale art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului Ministerului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului,

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

Art. 1. - Se aprob Instruc iunile pentru (4) n termen de 90 de zile de la aprobarea


prentmpinarea i combaterea nz pezirilor la calea prezentului ordin, Compania Na ional de C i Ferate
ferat - nr. 311, prev zute n anexa*) care face parte CFR - SA va edita Instruc iunile pentru
integrant din prezentul ordin. prentmpinarea i combaterea nz pezirilor la calea
ferat - nr. 311.
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplic
gestionarilor de infrastructur feroviar interoperabil Art. 4. - Autoritatea Feroviar Romn AFER,
i neinteroperabil , operatorilor de transport feroviar gestionarii de infrastructur feroviar interoperabil i
licen ia i precum i operatorilor feroviari de manevr neinteroperabil , operatorii de transport feroviar
autoriza i n activitatea de ntre inere i repara ie a licen ia i, precum i operatorii feroviari de manevr
infrastructurii feroviare, ct i n circula ia i manevra autoriza i, vor duce la ndeplinire prevederile
vehiculelor feroviare. prezentului ordin.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin intr n vigoare n Art. 5. - La data intr rii n vigoare a prezentului
termen de 90 de zile de la data aprob rii sale. ordin, Instruc ia pentru prentmpinarea i combaterea
nz pezirilor la calea ferat - nr. 311, edi ia 1963,
(2) Compania Na ional de C i Ferate CFR SA
Instruc ia pentru exploatarea plugului de z pad , nr.
va publica prezentul ordin n Foaia Oficial CFR n 215, edi ia 1954, Instruc ia pentru utilizarea plugurilor
termen de 30 de zile de la data aprob rii.
de z pad BIORKE i a celor simple nr. 313, edi ia
(3)(n termen de 30 de zile de la publicarea n 1955, Instruc ia preg tirilor de iarn , nr. 90 edi ia 1954,
Foaia Oficial CFR conducerea gestionarilor de precum i alte dispozi ii contrare i nceteaz
infrastructur feroviar interoperabil i valabilitatea.
neinteroperabil , operatorilor de transport feroviar
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentului
licen ia i, precum i operatorilor feroviari de manevr
ordin atrage dup sine r spunderea juridic n
autoriza i, va asigura prin personalul propriu de
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
specialitate, atestat conform prevederilor n vigoare,
instruirea i verificarea profesional a personalului cu Art. 7. - Prezentul ordin se va publica n Foaia
atribu ii n aplicarea Instruc iunilor pentru Oficial CFR i Buletinul AFER.
prentmpinarea i combaterea nz pezirilor la calea
ferat - nr. 311.

Ministrul Transporturilor, Constructiilor i Turismului,


MIRON TUDOR MITREA

Bucure ti, 8 martie 2004.


Nr. 416.

*)
Anexa va fi pus la dispozi ia celor interesa i, la cererea acestora, de Compania Na ional de C i Ferate
CFR S.A.

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 21


Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 417/08.03.2004

ORDIN

pentru aprobarea Instruc iunilor pentru restric ii de vitez , nchideri de linie


i scoateri de sub tensiune - nr. 317

n temeiul art. 4 lit. e) ultima liniu din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Romne
AFER, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Romne
AFER i ale art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc iilor i Turismului,

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

personalului cu atribu ii n aplicarea Instruc iunilor


Art. 1. - Se aprob Instruc iunile pentru restric ii de
pentru restric ii de vitez , nchideri de linie i scoateri
vitez , nchideri de linie i scoateri de sub tensiune -
de sub tensiune - nr. 317.
nr. 317, prev zute n anexa*) care face parte integrant
din prezentul ordin. (4) n termen de 90 de zile de la aprobarea
prezentului ordin, Compania Na ional de C i Ferate
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplic la
CFR - SA va edita Instruc iunile pentru restric ii de
gestionarii de infrastructur interoperabil i la
vitez , nchideri de linie i scoateri de sub tensiune -
gestionarii de infrastructur neinteroperabil , n
nr. 317.
activitatea de ntre inere i repara ia infrastructurii
feroviare, ct i n circula ia i manevra vehiculelor Art. 4. - Autoritatea Feroviar Romn - AFER i
feroviare. Compania Na ional de C i Ferate CFR SA vor
duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin intr n vigoare n
termen de 90 de zile de la data aprob rii sale. Art. 5. - La data intr rii n vigoare a prezentului
ordin, Instruc ia pentru restric ii de vitez i nchideri
(2) Compania Na ional de C i Ferate CFR SA
de linie - nr. 317, edi ia 1970, precum i alte dispozi ii
va publica prezentul ordin n Foaia Oficial CFR n
contrare i nceteaz valabilitatea.
termen de 30 de zile de la data aprob rii.
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentului
(3)(n termen de 30 de zile de la publicarea n
ordin atrage dup sine r spunderea juridic n
Foaia Oficial CFR conducerea Companiei Na ionale
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
de C i Ferate CFR - SA va asigura prin personalul
propriu de specialitate, atestat conform prevederilor n Art. 7. - Prezentul ordin se va publica n Foaia
vigoare, instruirea i verificarea profesional a Oficial CFR i Buletinul AFER.

Ministrul Transporturilor, Constructiilor i Turismului,


MIRON TUDOR MITREA

Bucure ti, 8 martie 2004.


Nr. 417.

*)
Anexa va fi pus la dispozi ia celor interesa i, la cererea acestora, de Compania Na ional de C i Ferate
CFR S.A.

22 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 573/24.03.2004
Publicat n Monitorul oficial al Romniei, Partea I, nr. 327/15.04.2004

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare special

n temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m suri pentru accelerarea privatiz rii, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
88/1997 privind privatizarea societ ilor comerciale, cu modific rile i complet rile ulterioare, i a Legii nr. 137/2002 privind
unele m suri pentru accelerarea privatiz rii, aprobate prin Hot rrea Guvernului nr. 577/2002, i ale art. 5 alin. (4) din
Hot rrea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i
Turismului, cu modific rile ulterioare,
n vederea stabilirii modului de administrare i gestionare, precum i a m surilor ce trebuie luate pentru accelerarea
procesului de privatizare,

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:

Art. 1. - Pe data intr rii n vigoare a prezentului Art. 3. - Procedura de administrare special n
ordin se instituie procedura de administrare special perioada de privatizare nceteaz la data transferului
i supraveghere financiar n perioada de privatizare dreptului de proprietate asupra ac iunilor n situa ia
la Societatea Comercial de Exploatare i Transport privatiz rii societ ii comerciale prev zute la art. 1
Auto "C.F.R. TRANSAUTO" - S.A. Bucure ti, cu sau la o alt dat ce va fi stabilit prin ordin al
sediul social n municipiul Bucure ti, str. Eftimie ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.
Croitoru nr. 32, sectorul 6, i num rul de nregistrare Art. 4. - Atribu iile i competen ele privind
la oficiul registrului comer ului J40/2484/1999, filial a numirea i, dup caz, revocarea administratorilor
Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de Marf speciali, precum i cele referitoare la ncheierea sau
ncetarea contractelor de mandat revin secretarului de
"C.F.R. Marf " - S.A.
stat care coordoneaz sectorul n care i desf oar
Art. 2. - Pe durata administr rii speciale i activitatea societatea comercial la care au fost
supravegherii financiare n perioada privatiz rii, instituite administrarea special i supravegherea
administratorul special are atribu iile stabilite prin financiar .
mandatul special prev zut n anexa care face parte Art. 5. - Prezentul ordin se public n Monitorul
integrant din prezentul ordin. Oficial al Romniei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,


Sergiu Sechelariu,
secretar de stat

Bucure ti, 24 martie 2004.


Nr. 573.
ANEX

M AND AT SPE CI AL ACO RD AT ADMI NI ST RAT O RUL UI SPE CI AL

n scopul administr rii speciale i supravegherii 2. va examina activitatea societ ii n raport cu


financiare instituite la Societatea Comercial de situa ia de fapt i va ntocmi rapoarte de activitate
Exploatare i Transport Auto "C.F.R. TRANSAUTO" - am nun ite asupra situa iei economico-financiare i
S.A., denumit n continuarea societate, - filial a juridice a societ ii, n condi iile i la termenele stabilite
Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de Marf prin contractul de mandat;
"C.F.R. Marf " - S.A., administratorul special are
3. va supraveghea opera iunile de gestionare a
urm toarele atribu ii i obliga ii:
patrimoniului societ ii;
1. va convoca sau va dispune convocarea adun rii
generale a ac ionarilor ori de cte ori este necesar i n 4. va lua m suri de administrare i gestionare a
mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al patrimoniului societ ii, mpreun cu directorul general,
societ ii/statutului i contractului de societate, n dup caz, astfel nct pn la transferul dreptului de
sensul separ rii func iei de pre edinte al consiliului de proprietate s nu se produc modific ri patrimoniale
administra ie de cea de director general, dup caz; dect n sensul celor stabilite prin contractul de mandat;

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 23


Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 573/24.03.2004
Publicat n Monitorul oficial al Romniei, Partea I, nr. 327/15.04.2004

5. va lua unele m suri de administrare i gestionare 13. va asigura distribuirea sumelor ncasate prin
a societ ii, cu accent pe: vnzarea de active n contul datoriei ree alonate, dac
prin aplicarea grilei de facilit i creditorul bugetar a
- situa ia ndeplinirii principalilor indicatori
acordat scutire pentru tot debitul nregistrat pn la
economico-financiari i de performan ;
data de 31 decembrie 2001;
- identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate, vndute, nchiriate, externalizate 14. va solicita creditorilor bugetari, printr-o notificare,
etc.; suspendarea, pn la transferul dreptului de
- inventarierea datoriilor societ ii, precum i a proprietate, a tuturor m surilor de executare silit
pl ilor restante, n structura lor; ncepute asupra societ ii, precum i nenceperea unor
- inventarierea crean elor pe care societatea le noi m suri de executare silit ;
are de recuperat;
15. va sesiza Societatea Na ional de Transport
- cunoa terea litigiilor care greveaz asupra
Feroviar de Marf "C.F.R. Marf " - S.A., denumit n
societ ii;
continuare SNTF, n calitatea sa de ac ionar unic al
- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
societ ii, n leg tur cu orice problem care ar cere
- identificarea structurii cheltuielilor i veniturilor
solu ionarea de c tre aceasta;
societ ii, n scopul eficientiz rii costurilor;
- situa ia contractelor comerciale ncheiate de 16. va participa la edin ele adun rii generale a
societate; ac ionarilor i la edin ele consiliului de administra ie,
prilej cu care va supraveghea direct ndeplinirea
6. va urm ri respectarea disciplinei economico-
sarcinilor transmise, putnd anula, cu acordul SNTF,
financiare a societ ii prin luarea unor m suri pentru
nainte de publicarea n Monitorul Oficial al Romniei,
nt rirea acesteia;
Partea a IV-a, orice hot rre luat de acestea care
7. va examina volumul arieratelor i crean elor i va contravine mandatului special;
stabili ordinea de pl i, innd seama de respectarea
17. va introduce ac iuni n anulare cu privire la
disciplinei economico-financiare;
transferuri cu caracter patrimonial, unele ac iuni
8. va solicita furnizorilor de servicii/utilit i - comerciale ncheiate de conducerea societ ii sau de
electricitate, gaze naturale, ap sau alte servicii f constituire a unor garan ii, susceptibile a prejudicia
de care societatea nu poate func iona - ntocmirea drepturile ac ionarilor i ale societ ii, dac este cazul;
graficelor de ree alonare a obliga iilor restante dup
18. va introduce ac iuni pentru anularea actelor
data instituirii procedurii de administrare special i a
frauduloase ncheiate de conducerea societ ii n
supravegherii financiare;
dauna ac ionarilor sau a societ ii, dac este cazul;
9. va urm ri permanent ncadrarea n graficele
19. va notifica suspendarea ac iunilor judiciare sau
ntocmite pentru ree alonarea pl ilor la furnizorii de
extrajudiciare pornite mpotriva societ ii comerciale,
servicii/utilit i, concomitent cu achitarea obliga iilor
pe perioada cuprins ntre data instituirii supravegherii
curente ale societ ii comerciale;
financiare i data ncheierii contractului de vnzare-
10. va supraveghea ncasarea crean elor societ ii i cump rare a pachetului de ac iuni, dar nu mai mult de
efectuarea tuturor pl ilor c tre creditorii bugetari, 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare;
furnizorii de servicii/utilit i, creditorii comerciali, 20. va sprijini SNTF n solicitarea adresat unit ilor
conform graficelor stabilite cu ace tia; teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice (pentru
11. va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor bugetul de stat i pentru bugetul asigur rilor sociale de
sarcinilor ce greveaz asupra activelor societ ii stat, bugetele fondurilor speciale), precum i
comerciale, care urmeaz s fie vndute, externalizate autorit ilor administra iei publice locale (pentru
sau transferate n scopul cre terii atractivit ii societ ii bugetele locale), de acordare a nlesnirilor prev zute
comerciale la privatizare; de lege pentru societ ile aflate n procedura de
administrare special ;
12. va ntocmi lista creditorilor societ ii comerciale
care au instituit sarcini asupra activelor acesteia, 21. va identifica eventualele crean e ale Autorit ii
astfel nct dup vnzarea activelor s poat dispune pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societ ii
distribuirea sumelor ncasate, propor ional, i va propune SNTF, dup caz, conversia acestor
creditorilor bugetari implica i, pn la limita r mas crean e n ac iuni;
neacoperit prin scutirea principal n baza grilei de 22. va ndeplini orice alte atribu ii i obliga ii stabilite
facilit i; prin contractul de mandat.

24 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000
n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
1. CFR SCRL BRA OV S.A. AF 1962 05.01.2004 04.01.2005 Revizii planificate i repara ii accidentale la
SEC IA REPARA II 04.01.2009 materialul rulant feroviar motor i la instala iile
LOCOMOTIVE SUCEAVA, vagoanelor de nc lzire a trenurilor.
Str. Depoului nr. 1, Jud. SUCEAVA
T/F:0230/525.387
2. ANTARES S.R.L AF 1971 15.01.2004 14.01.2005 Cur ire, sp lare, ntre inere vagoane marf .
RM. VLCEA, Str. Matei Basarab, Valabil 1 an 14.01.2005
Nr. 44, Bloc 106, Sc. A, Et. 1,
AF 1970 15.01.2004 14.01.2005 Construc ii, repara ii, ntre inere, moderniz ri
Apt. 3, Jude ul VLCEA
Valabil 1 an 14.01.2005 cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala ii
F:0250/744.553
aferente (exclusiv cele de gaze naturale).
3. ANTCON DINU S.R.L. AF 2028 10.03.2004 09.03.2005 Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF,
PETRO ANI, Str. Constructorul, nlocuie te 09.03.2009 n execu ie manual , exclusiv sudarea inelor;
Bloc 1A, Ap. 12, AF 096-R Repara ii capitale linii CF industriale, n execu ie
Jud. HUNEDOARA manual , exclusiv sudarea inelor;
T/F: 0254/543.229 Montaj, repara ii, ntre inere instala ii SCB, TTR,
IFTE, ELF;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu
specific feroviar, cu instala iile aferente, exclusiv
gaze naturale;
Protec ii anticorosive la construc ii cu specific
feroviar.
4. ANTREPRIZA REPER AF 2014 24.02.2004 23.02.2005 Subtravers ri linii CF prin foraj orizontal dirijat;
CONSTRUCT S.R.L. Valabil 1 an 23.02.2005 Repara ii, ntre inere, moderniz ri cl diri cu
PIATRA NEAM , specific feroviar, inclusiv instala iile aferente
Str. Mihai Eminescu nr. 31, Bl. 31, (exclusiv cele de gaze naturale).
Scara A, Parter, Ap. 4,
Jude ul NEAM
T/F: 0233/211.050
5. ARTCONS S.R.L AF 1992 04.02.2004 07.01.2005 Repara ii i ntre inere linii CF cu ecartament
GALA I, Str. COSMINULUI, Nr.1, nlocuie te 07.01.2009 normal/larg, n execu ie manual /mecanizat ,
Bloc A2, Scara 2, Etaj 1, Ap.25, AF 1202 sudarea inelor;
jude ul GALA I Construc ii, consolid ri terasamente CF i
F: 0236/446.782 ap ri de maluri;
Repara ii i ntre inere lucr ri art (exclusiv
tunele);
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
specific feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu
excep ia celor de gaze naturale);
Subtravers ri linii de cale ferat .
6. ASTRA VAGOANE C TORI AF 1977 21.01.2004 20.01.2005 Proiectare, construc ie, modernizare, reparare i
S.A. nlocuie te 20.01.2009 ntre inere vagoane c tori, metrou, boghiuri i
ARAD, Str. Petru Rare , Nr. 1-3, AF 855 automotoare;
Jude ul ARAD Fabricare i reparare componente i piese de
T:0257/236.210 F:0257/258.168 schimb pentru material rulant.
7. ATLAS S.A. AF 2018 03.03.2004 02.03.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
CRAIOVA, Str. Nanterre, Nr. 21, nlocuie te 02.03.2009 specific feroviar;
Jude ul DOLJ AF 724-R inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de
gaze naturale).
8. AXM PROD 93 S.R.L AF 2023 05.03.2004 04.09.2005 Produse peliculogene (vopsele, lacuri, grunduri,
BUCURE TI, Sector 4, Valabil 6 luni 04.09.2005 emailuri, r ini i diluan i.
Spl. INDEPENDEN EI, Nr. 3,
Bloc 17, Scara 1, Etaj 7, Ap. 19
T: 335.94.84 F: 336.71.05
9. BERMI GENERAL S.R.L. AF 1999 09.02.2004 16.02.2005 ntre inere curent i repara ii periodice linii CF,
PITE TI, Str. Tudor Vladimirescu, nlocuie te 16.02.2006 repara ii capitale linii CF industriale, n execu ie
Bl. D1A, Sc. A, Ap. 8, jud. ARGE AF 894 manual , exclusiv sudarea inelor.
T/F: 0248/210.143
10. BETA-COPS S.R.L. AF 1985 30.01.2004 29.01.2005 Proiectare, cercetare i consultan n domeniul
BUCURE TI, os. Iancului nr. 11, nlocuie te 29.01.2009 construc iilor feroviare.
Bl. 108, Sc. A, Et. 9, Ap. 35, Sect.2 AF 082-R
T: 250.91.36 F: 256.97.80
11. BRUMA SERV S.R.L. AF 2017 02.03.2004 01.03.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
BUCURE TI, Str. Lt. Sachelarie nlocuie te 01.03.2009 specific feroviar, cu instala iile aferente,
Visarion, Nr. 59, Sector 2 AF 807 exclusiv gaze naturale.
T/F: 250.34.66

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 25


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
12. CAROMET S.A. CARANSEBE AF 1974 20.01.2004 19.01.2005 Fabrica ia i repara ia subansamblelor pentru
DN 68 KM 3,2, Jud. Cara Severin nlocuie te 19.01.2009 mijloace de transport feroviar i cu metroul;
F:0255/513.810 AF 111-R Confec ii metalice.
13. CESAL S.A. AF 2013 23.02.2004 22.02.2005 Fabricarea vopselelor i a lacurilor.
ORADEA, os. Bor ului, nr. 31, 22.02.2009
Jude ul BIHOR
T/F: 0259/452.845
14. CFR-IRV S.A. CONSTAN A AF 2038 25.03.2004 17.12.2005 Revizii intermediare i repara ii accidentale la
SEC IA IRV SUCEAVA nlocuie te 17.12.2007 vagoane CF;
SUCEAVA, Str. Nicolae Iorga nr. 7, AF 1589 Repara ii piese de schimb pentru vagoane CF;
jude ul SUCEAVA Repara ii periodice i curente la boghiurile
T/F: 0230/516.034 DIAMONT;
Transpunerea i retranspunerea vag. CSI.
15. CHIMCOMPLEX S.A. BORZE TI AF 2019 03.03.2004 15.06.2004 Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF
ONE TI, Str. Industriilor, Nr. 3, nlocuie te 15.06.2006 industriale, n execu ie manual f sudarea
Jude ul BAC U AF 1034 inelor;
T/F: 0230/302.060; 0230/302.064 Revizii intermediare i repara ii accidentale la
vagoane de marf CF.
16. COMPANIA CONEX S.A. AF 1983 28.01.2004 27.01.2005 Produse chimice: chituri, grunduri, vopsele,
IA I, Str. Silvestru nr. 152, nlocuie te 27.01.2009 emailuri, lacuri, diluan i, adezivi, lichid de frn
Jude ul IA I AF 1188 i antigel;
T:0232/236.920; 0232/236.921 Produse din mase plastice;
F:0232/295.514; 0232/219.249 Produse metalice ob inute prin deform ri
plastice la rece i prin sudare.
17. COMPANIA DE TRANSPORT AF 1963 06.01.2004 05.01.2005 Repara ii locomotive diesel electrice i diesel
FEROVIAR S.A. nlocuie te 05.01.2009 hidraulice;
BUCURE TI, Str. Cop a Mic AF 1835 Revizii i repara ii locomotive electrice 5100 kW.
Nr. 40, Sector 1 AF 1825
T/F:212.65.49
AF 1964 06.01.2004 05.01.2005 Proiectare, repara ii i modernizare vagoane de
nlocuie te 05.01.2009 tori i de marf ;
AF 1698 ntre inere i revizii la LE, LDE i LDH;
Fabrica ie i repara ie subansambluri i piese de
schimb pentru material rulant;
Construc ii, repara ii, ntre inere linii CF n
execu ie manual i mecanizat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art ;
Ap ri i consolid ri terasamente, subtravers ri
i de comunica ii;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri civile i
industriale aferente CF;
Construc ii, ntre inere, repara ii instala ii pt. CF;
Fabricare traverse de lemn pt. linii CF.
18. CONCIV CF PREST S.R.L. AF 2010 19.02.2004 18.02.2005 ntre inere curent , repara ie periodic , repara ie
RA I, str. colii, Bl. N31/20, nlocuie te 18.02.2009 radical i refac ia liniei de cale ferat n
Scara 1, Apt. 19, AF 058-R execu ie manual , f sudarea inelor;
Jude ul C RA I Repara ia i ntre inerea cl dirilor cu specific
T/F: 0242/317.774 feroviar, inclusiv a instala iilor aferente, (cu
excep ia celor de gaze naturale);
Subtravers ri de linii de cale ferat .
19. CONSTRONIC MAE S.A. AF 2032 12.03.2004 04.12.2004 Repara ii motoare electrice utilizate n domeniul
CO OVENI, Jud. DOLJ nlocuie te 04.12.2005 transportului feroviar;
T/F: 0251/913.682 AF 1590 Repara ii blocuri, echipamente, instala ii
mecanice, electrice i electronice pentru
locomotive tip LDH I LDE;
Revizii planificate i repara ii accidentale pentru
locomotive tip LDE 2100 CP i LDH 1250 CP.
20. CONSTRUC II FEROVIARE AF 2037 19.03.2004 18.03.2005 ntre inere curent , repara ii periodice i refac ii
GALA I S.A. nlocuie te 18.03.2009 linii CF cu ecartament normal i larg, n execu ie
GALA I, Str. EGALIT II, Nr. 2, AF 881 mecanizat ;
Jude ul GALA I Construc ii, repara ii i ntre inere poduri CF;
T/F: 0236/460.519 Rampe i drumuri de acces n zona CF;
Construc ii, repara ii i ntre inere a cl dirilor cu
specific feroviar, inclusiv a instala iilor aferente;
Confec ii de tmpl rie lemn i metal, cu utilizare
feroviar ;
Ap ri i consolid ri terasamente CF;
Protec ie anticorosiv structuri metalice.
21. CONTRANSIMEX-B S.A. AF 2001 10.02.2004 09.02.2005 Construc ii, consolid ri repara ii terasamente i
PLOIE TI, Str. RUDULUI, Nr. 230, nlocuie te 09.02.2009 ap ri de maluri;
jude ul PRAHOVA AF 1220 Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
T:0244/595.325 F:0244/512.403 specific feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu
excep ia celor de gaze naturale);
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art
(exclusiv tunele);
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole,
drenuri de cale ferat , inclusiv t ieri vegeta ie;
Construc ii-montaj instala ii SCB i TTR;
Protec ie anticorosiv la tabliere i confec ii
metalice;
Subtravers ri linii de cale ferate.

26 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
22. DAMIENA S.R.L. AF 1989 02.02.2004 01.02.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere linii C.F. n
SUCEAVA, str. CELULOZEI, nr. 4, nlocuie te 01.02.2009 execu ie mecanizat /manual , exclusiv sudarea
bloc 18, sc. D, ap. 5, AF 1611 inelor;
jude ul SUCEAVA Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art ,
T/F:0230/517.440 ap ri i consolid ri terasamente C.F.;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
specific feroviar, cu instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale;
Subtravers ri linii C.F. prin foraj;
Decolmat ri de albii la poduri i pode e, an uri,
rigole, drenuri C.F. i t ieri de vegeta ie;
Construc ii, repara ii i ntre inere pasaje,
peroane, copertine, cheiuri i rampe C.F.;
Construc ii i montaj trasee pentru
telecomunica ii feroviare.
23. DIMOFTE S.R.L. AF 2050 07.04.2004 06.04.2005 Salubrizare sta ii de cale ferat ;
GALA I, Str. Portului, Bloc Jiul, nlocuie te 06.04.2009 Salubrizare vagoane de c tori;
parter, Jude ul GALA I AF 854-R Dezinsec ie, deratizare.
T: 0236/125.652; F: 0236/419.851
24. DRUM POD CONSTRUCT S.R.L. AF 2005 17.02.2004 16.02.2005 Construc ii, repara ii, ntre inere, moderniz ri
CARANSEBE , Calea Severinului nlocuie te 16.02.2009 cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala ii
nr. 30, Jude ul Cara Severin AF 009-R aferente (exclusiv cele de gaze naturale);
T/F:0255/516.337 Construc ii, consolid ri terasamente CF i
drumuri;
Repara ii, ntre inere peroane pentru sta ii CF;
Salubrizare sta ii CF;
Exploatare centrale termice.
25. ELNIUS PRODCOM S.R.L. AF 1973 19.01.2004 18.01.2005 Dibluri ondulate din lemn pentru traverse de cale
TRGU NEAM , Str. ZORILOR, nlocuie te 18.01.2009 ferat din beton, tip C, jumelat;
Nr. 3, Jude ul NEAM AF 946 Pl ci din polietilen de joas densitate
T/F:0233/790.856 calandrate, pentru calea ferat tip K 49B, K 49L,
K 60B i K 60L;
Pl cu e din cauciuc pentru calea ferat tip K
49B, K 49L, K 60B i K 60L.
26. EMBEROM S.R.L. AF 1967 09.01.2004 08.01.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
IA I, Str. Str pungere Grigore nlocuie te 08.01.2009 specific feroviar, cu instala iile aferente, exclusiv
Ureche, Nr.1-3, Bl. on u- AF 1396 cele de gaze naturale.
cineanu, Jude ul Ia i
T/F:0232/277.777
27. ESROM TEL S.A. AF 2029 10.03.2004 09.03.2005 Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu
SATU MARE, Str. Careiului, Valabil 1 an 09.03.2005 specific feroviar, inclusiv instala iile aferente
Nr. 160, Jude ul SATU MARE (exclusiv cele de gaze naturale);
T: 0261/769.401 Subtravers ri cu cabluri linii CF;
F: 0261/764.012 Construc ii-montaj, repara ii, ntre inere instala ii
TTR, Tc.
28. EUROPEAN LEVEL S.R.L. AF 2048 05.04.2004 04.04.2005 Fabricarea produselor din polietilen de nalt i
TIMI OARA, Str. Drubeta, Nr. 60, Valabil 1 an 04.04.2005 joas densitate utilizate n domeniul
Jude ul TIMI infrastructurii feroviare.
T/F: 0256/465.356
M: 0744777611
29. EXMAN GROUP S.R.L. AF 1984 30.01.2004 29.01.2005 Proiectare, consultan tehnic i execu ie
BUCURE TI, Sector 2, Valabil 1 an 29.01.2005 lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i
Str. Zece Mese, Nr. 10, Apt. 1 ntre inere instala ii feroviare (SCB, TTR, ELF,
T:210.33.88 F:212.36.88 IFTE, EA).
30. FEPA S.A. AF 1995 05.02.2004 05.02.2005 Aparatur pneumatic de automatizare i piese
BRLAD, str. Republicii, Nr. 316, nlocuie te 05.02.2009 de schimb;
Jude ul VASLUI AF 121-R Ventile electropneumatice i piese de schimb;
T: 0235/414.660; F: 0235/413.729 Aparate neelectrice de m surare lungimi.
31. FERCON 01 S.R.L. AF 2016 02.03.2004 01.03.2005 Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF,
BUCURE TI, Str. Porumbacu, nlocuie te 01.03.2009 n execu ie manual , exclusiv sudarea inelor.
Nr. 72, Bl. 89, Sc. 1, Etaj 2, Ap.15 AF 032-R
T/F: 220.51.47
32. FERUPO S.A. AF 1993 04.02.2004 04.02.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, n
BUCURE TI, Str. DREPT II, nlocuie te 04.02.2009 execu ie mecanizat /manual , f sudarea
Nr.10, Bloc O3, Scara 3, Ap.166, AF 195-R inelor;
Sectorul 6 Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu
T/F: 430.35.10 specific feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu
excep ia celor de gaze naturale);
Construc ii, consolid ri, repara ii terasamente i
ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri art ;
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole,
drenuri CF, inclusiv t ieri de vegeta ie;
Protec ie anticorosiv la tabliere i confec ii
metalice;
Subtravers ri linii de cale ferat .

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 27


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
33. GHENU A S.R.L. AF 2015 24.02.2004 23.02.2005 Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu
IA I, B-dul Socola, Nr. 4B, Bl. Q1, Valabil 1 an 23.02.2005 specific feroviar, inclusiv instala ii aferente
Scara A, Parter, Ap. 2, (exclusiv cele de gaze naturale);
Jude ul IA I Deratizare, dezinfec ie, dezinsec ie vagoane
T/F: 0232/233.060 tori/marf ;
Salubrizare vagoane i spa ii cu specific ferov.;
Protec ii anticorosive la structuri metalice.
34. HASCA S.R.L. AF 2031 10.03.2004 09.03.2005 Sp larea vagoanelor cistern ;
ONE TI, Str. George C linescu, 09.03.2005 Preg tirea recipientelor cistern n vederea
Nr. 1, Bl. 1, Scara A, Etaj. 3, Ap. 6, efectu rii verific rilor la presiune;
Jude ul BAC U Protec ia anticoroziv peliculogen interioar /
T: 0234/323.552; F: 0234/302.419 exterioar , vopsirea i inscrip ionarea
vagoanelor cistern .
35. HV BITUM S.R.L. AF 1990 02.02.2004 01.02.2005 Dezinsec ie, deratizare;
IA I, os. BRNOVA, Nr. 101B, nlocuie te 01.02.2009 Salubrizare sta ii cf;
jude ul IA I AF 1556 Salubrizare vagoane de c tori.
T/F: 0232/236.391
36. IND DOR GRUP C.F. S.A. AF 1975 21.01.2004 20.01.2005 Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar,
TRGU FRUMOS, str. Cuza Vod , nlocuie te 20.01.2009 cu instala iile aferente, exclusiv cele de gaze
nr. 56, jude ul IA I AF 1341 naturale;
T/F:0232/710.044 Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF,
repara ii capitale linii CF industriale, n execu ie
manual , exclusiv sudarea inelor;
Consolid ri i repara ii terasamente CF;
Decolmat ri an uri, albii la poduri i pode e CF
i t ieri de vegeta ie;
Protec ii anticorosive la construc ii metalice cu
specific feroviar.
37. INSTITUTUL DE STUDII I AF 1986 30.01.2004 29.01.2005 Studii i proiecte la lucr ri n toate fazele,
PROIECT RI C I FERATE S.A. nlocuie te 29.01.2009 documenta ii tehnice i economice aferente
BUCURE TI, Bd. Dinicu Golescu, AF 073-R lucr rilor noi, repara ii i moderniz ri de c i
Nr. 38, Etaj 4,5,6, Sect. 1 ferate i alte categorii de transporturi, lucr ri de
T: 222.37.69 F:312.31.45 cercetare-dezvoltare, servicii de consultan
engineering, avize, expertize i asisten
tehnic .
38. INVECO PROD S.R.L. AF 1968 12.01.2004 11.01.2005 Piese i subansambluri fabricate prin prelucr ri
DROBETA-TURNU SEVERIN, 11.01.2009 mecanice, pentru material rulant.
Str. ADRIAN, Nr.233,
Jude ul MEHEDIN I
T/F:0252/327.716
39. IULIAN TRANS S.R.L. AF 2045 30.03.2004 29.03.2005 Salubrizare sta ii cf;
BUCURE TI, Sector 6, nlocuie te 29.03.2009 Salubrizare vagoane c tori.
Str. CEAHL U, Nr. 10, Bloc 28, AF 079-R
Etaj 3, Ap. 19
T/F: 221.40.98/ 221.73.99
40. IZOCOLOR 92 PROD S.R.L. AF 2027 09.03.2004 08.03.2005 Produse chimice:grunduri, vopsele, emailuri,
BUCURE TI, Sector 3, nlocuie te 08.03.2009 lacuri,diluan i.
os. Dude ti Pantelimon, Nr. 19 AF 085-R
T: 255.16.58; F: 255.01.69
41. IZOLATORUL S.A. AF 2041 26.03.2004 25.03.2005 Produse din PVC, PAFS, plut , fire artificiale,
BUCURE TI, os. Electronicii, nlocuie te 25.03.2009 minerale i vegetale pentru domeniul feroviar i
nr. 9-11, sector 2 AF 141-R metrou.
T: 252.33.90; F: 252.34.93
42. LA BRSAN S.R.L. AF 2003 16.02.2004 16.02.2005 Salubrizare sta ii de cale ferat ;
ILVA MIC , str. G rii, nr. 30, nlocuie te 16.02.2009 Salubrizare vagoane c tori.
jude ul Bistri a-N ud AF 115-R
T:0263/373.375
43. LEADER GROUP FORAJE S.A. AF 2030 10.03.2004 09.03.2005 Subtravers ri linii CF prin foraj orizontal dirijat.
BUCURE TI, Sector 1, Valabil 1 an 09.03.2005
Str. Marinarilor Nr. 17-19, Bloc 6/3,
Scara 3, Etaj 4, Ap. 46
T: 232.20.42; F: 232.44.21
44. LINSERV S.R.L. AF 2024 08.03.2004 07.03.2005 Salubrizare sta ii CF;
CRAIOVA, Str. Pia a G rii, Bloc 6, Valabil 1 an 07.03.2005 Salubrizare vagoane de c tori;
Scara 1, Etaj 4, Ap. 14, Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar
Jude ul DOLJ cu instala iile aferente, exclusiv gaze naturale;
Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF
n execu ie manual , exclusiv sudarea inelor;
Repara ii i ntre inere poduri CF;
Regenerare material metalic m runt de cale.

28 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
45. METABET C.F. S.A. AF 1982 28.01.2004 27.01.2005 Traverse din beton armat precomprimat pt. CF;
PITE TI, Str. Tudor Vladimirescu, nlocuie te 27.01.2009 Poduri metalice de cale ferat i aparate de
Nr. 115, Jude ul ARGE AF 1615 reazem pentru acestea;
T/F: 0248/220.966 Ma ini, utilaje i instala ii specifice n
transporturi i telecomunica ii i piese de schimb
pentru acestea.
46. METALINE CONSULT S.R.L. AF 2006 17.02.2004 16.02.2005 Consultan i inspec ie (dirigen ie) de antier
TIMI OARA, Calea Torontalului, nlocuie te 16.02.2009 pentru lucr ri de infrastructur feroviar .
Nr. 7, Parter, Scara A, Ap. 3, AF 930
Jude ul TIMI
T/F: 0256/224.348
M: 0744391990
47. MEVA S.A. AF 1981 27.01.2004 26.01.2005 Proiectare i construc ie vagoane de marf i
DROBETA TURNU SEVERIN, nlocuie te 26.01.2009 cistern ;
B-dul Dun rii nr. 3, AF 092-R Repara ie i modernizare vagoane de marf ;
Jude ul MEHEDIN I Proiectare i fabrica ie piese schimb pentru
F: 0252/315.139 materialul rulant.
48. ORASD 98 S.R.L. AF 2009 18.02.2004 17.02.2005 Revizii intermediare (RIT, RIF, RR), repara ii
BUCURE TI, nlocuie te 17.02.2009 curente i defecte accidentale (RC/DA) la
str. Cap. Anghelache nr. 6, AF 705-R vagoane de marf ;
bl. M26, sc. 1, et. 2, apt. 8, sector 5 Repara ii de distribuitoare i amortizoare.
M: 0723160656
49. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. AF 2022 05.03.2004 04.03.2005 Organe de asamblare pentru material rulant.
BRA OV, Str. ZIZINULUI, Nr. 113, nlocuie te 04.03.2009
Jud. BRA OV AF 846-R
T: 0268/124.140
F: 0268/131.078
50. PHILRO INDUSTRIAL S.R.L AF 2007 18.02.2004 17.02.2005 Instala ie de cnt rire din mers pentru vagoane
BUCURE TI, Str. Foi orului, Nr. 4, nlocuie te 17.02.2009 CF nc rcate cu lichide i solide, ICMV- 02PH;
Bloc F1C, Scara 1, Parter, Ap. 4, AF 1214 Instala ie de cnt rire static pentru vagoane
Sector 3 CF.
T: 210.84.34
F: 210.45.81
51. PREFAB S.A. AF 2039 25.03.2004 24.03.2005 Canale cabluri i camere de tragere,
BUCURE TI, Sector 4, 24.03.2009 prefabricate din beton armat utilizate pentru
Str. CUZA VOD , Nr. 132, Bloc 1, cablurile CED i BLA;
Scara 2, Parter, Ap.23 Funda ii semnal, dale peron i treceri la nivel cu
T: 0242/316.216 calea ferat ;
F: 0242/318.975 Tuburi din beton armat Dn 1050 mm, Dn 1410
mm, Dn 2200 mm utilizate la subtravers ri C.F.
(refacerea pode elor vechi de c mid sau
piatr , realizarea de pode e noi sau galerii prin
care se asigur subtraversarea unor conducte).
52. PRIMUL MERIDIAN S.R.L. AF 1978 23.01.2004 22.01.2005 Lucr ri de geodezie, topografie, cadastru,
SLATINA, Str. CAZARMII Nr. 37, nlocuie te 22.01.2009 fotogrammetrie, cartografie, m sur tori GPS,
Bl. 13 B, Etaj 2, Ap. 9, Jude ul OLT AF 1221 realizare de sisteme informatice, software de
T: 0249/420.510 specialitate i aplica ii GIS.
F:0249/516.995
53. PROTOS S.R.L. AF 2021 04.03.2004 02.03.2005 Furnizare uleiuri i vaseline pentru domeniul
ALBA IULIA, Str. Al. I. Cuza nr. 6 nlocuie te 02.03.2005 transportului feroviar i cu metroul.
E, Jud. ALBA AF 528-R
T: 0258/831.511
F: 0258/813.669
54. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L. AF 2049 05.04.2004 04.04.2005 Traverse din lemn normale impregnate;
Frasin, Com. FRASIN, Nr. 312, 04.04.2009 Traverse din lemn speciale impregnate.
Jude ul SUCEAVA
T/F: 0230/340.340
55. RAIL S.R.L. AF 2000 10.02.2004 09.02.2005 Repara ii periodice i ntre inere linii de cale
TIMI OARA, Bd. Vasile Prvan, nlocuie te 09.02.2009 ferat n execu ie manual , f sudarea inelor;
Nr.22, Bloc P3, Scara B, Etaj 3, AF 1620 Refac ia liniilor de cale ferat industriale n
Ap. 15, jude ul TIMI execu ie manual , f sudarea inelor;
T/F: 0256/202.870 Recondi ionarea traverselor din beton armat
precomprimat;
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole,
drenuri CF, inclusiv t ieri de vegeta ie;
Protec ie anticorosiv la tabliere i confec ii
metalice.
56. RAPID S.A. AF 1988 30.01.2004 29.01.2005 Produse turnate i prelucrate din font i o el.
BISTRI A, Str. Andrei Mure an, nlocuie te 29.01.2009
nr. 7-9, Jude ul BISTRI A AF 1234
UD
F:0263/231.604

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 29


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
57. REC-ROMANIAN ENGINERING AF 2042 29.03.2004 11.11.2004 Repara ii i moderniz ri rame electrice de metrou;
AND CONSULTING S.R.L nlocuie te 11.11.2007 Repara ii la boghiuri rame electrice de metrou;
BUCURE TI, Sector 3, AF 1543 i Revizii i repara ii vagoane de marf ;
Calea C ra i, Nr. 178, Bloc 60, 1544 Revizii i repara ii locomotive cu trac iune diesel;
Scara A, Parter, Ap. 4 Piese de schimb din cauciuc realizate prin
T/F: 327.24.03 presare - vulcanizare pt. motoare, cabine,
instala ii de r cire, ungere i alimentare cu
combustibil ce echipeaz materialul rulant.
58. RER ECOLOGIC SERVICE AF 2025 08.03.2004 07.03.2005 Salubrizare sta ii CF;
BUZ U S.A. nlocuie te 07.03.2009 Salubrizare vagoane de c tori.
Str. Unirii, bloc 4B, part, jud. Buz u AF 1598
T: 0238/421.502; F: 0238/720.037
59. REVA S.A. AF 1996 05.02.2004 04.02.2005 Repara ii i moderniz ri vagoane de marf i
SIMERIA, str. Atelierelor, Nr. 32, nlocuie te 04.02.2009 tori;
Jud. Hunedoara AF 146-R Fabricare, reparare i recondi ionare piese
T: 0254/260.164; F: 0254/262.040 schimb pentru material rulant.
60. REVIZII, REPARA II RAME DE AF 2002 11.02.2004 10.02.2005 Revizii i repara ii planificate pentru rame
METROU I INSTALA II - RRRMI nlocuie te 10.02.2009 electrice de metrou;
S.A. BUCURE TI AF 1349, Revizii planificate i repara ii accidentale pentru
Str. Preciziei Nr. 17, Sect. 6 1564 locomotivele diesel hidraulice utilizate n
T:430.23.40; F: 336.25.70 domeniul transportului cu metroul.
61. ROLAST S.A. PITE TI AF 1994 04.02.2004 03.02.2005 Articole tehnice din cauciuc pentru material
Str. D.Gherea, nr. 1, jud. Arge nlocuie te 03.02.2009 rulant.
T:0248/283.299 F:0248/283.106 AF 006-R
62. ROMCAB S.A. AF 1972 15.01.2004 20.12.2004 Fire, cabluri i cablaje electrice.
TRGU MURE , Str. Voinicenilor, nlocuie te 20.12.2004
Nr.35, Jud. MURE AF 432-R
T:0265/312.540 F:0265/312.551
63. ROMVAG S.A. AF 1965 07.01.2004 06.01.2005 Proiectare, fabricare, reparare i modernizare a
CARACAL, Str. 1 Decembrie 1918 nlocuie te 06.01.2009 vagoanelor de marf ;
Nr. 146, Jud. OLT AF 049-R Subansambluri i piese de schimb pentru
T:0249/515.950 F:0249/515.955 material rulant.
64. SAVIUC COM S.R.L. AF 2026 08.03.2004 07.03.2005 Salubrizare sta ii CF;
SUCEAVA, Str. FLORILOR Nr. 9, nlocuie te 07.03.2009 Salubrizare vagoane de c tori.
Jude ul SUCEAVA AF 870-R
T/F: 0230/516.898
65. SCUDAS S.A. AF 1998 06.02.2004 05.02.2005 Ansambluri, subansambluri i piese pentru
PA CANI, Str. VATRA, Nr. 80, nlocuie te 05.02.2009 material rulant feroviar;
Jude ul IA I AF 176-R Produse metalice ob inute prin deformare
T: 0232/763.700; F: 0232/766.342 plastic .
66. SEFAM GRUP S.R.L. AF 2035 15.03.2004 14.03.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, n
PLOIE TI, Str. M ti, Nr. 29, nlocuie te 14.03.2009 execu ie mecanizat /manual , f sudare ine;
Jud. PRAHOVA AF 474-R Construc ii, consolid ri terasamente i ap ri de
F: 0244/590.930 maluri;
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole,
drenuri, inclusiv t ieri de vegeta ii;
Protec ie anticorosiv la tabliere i confec ii
metalice;
Construc ii, repara ii i ntre inere pasaje,
peroane, copertine, cheiuri i rampe CF;
Studii i investiga ii geologice, geotehnice i
geofizice pentru lucr ri feroviare;
Cur are i sp lare interioar a vag. cistern CF.
67. SEFER S.A. - COMPONENT A AF 1966 08.01.2004 07.01.2005 ntre inere i revizii la locomotive tip LDE 2100
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT nlocuie te 07.01.2009 CP, LDH 1250 CP, LE 5100 kW;
FEROVIAR S.A. AF 1587 Construc ii, ntre inere, repara ii linii CF n
BRAZI, Jude ul PRAHOVA execu ie manual (exclusiv sudarea inelor).
T/F:0244/143.121; 0244/175.566
68. SIELTE ROMNIA S.A. AF 2020 04.03.2004 03.03.2005 Livrare de echipamente, execu ie lucr ri de
BUCURE TI, Sect. 6, Str. G-Ral nlocuie te 03.03.2009 construc ii-montaj i service pentru:
Petre Popovat, Nr. 81 AF 1668 - Instala ii TTR (inclusiv cablu optic i transmisiuni de
T: 223.82.46 ; 223.82.47 date) i instala ii electrice ELF;
F: 221.99.37 - Instala ii acustice i vizuale de semnalizare a incendiilor,
efrac iilor i supravegherea accesului.
69. SILOGIC S.R.L. CRAIOVA AF 1979 26.01.2004 25.01.2005 Sisteme informatice pentru controlul trac iunii,
Str. Dealul Spirii Nr. 23, Jud. OLT nlocuie te 25.01.2009 monitorizare, reglare i protec ie, utilizate n
T/F:0251/522.077 AF 413-R domeniul transportului feroviar i cu metroul.
70. SIMCO SERVICE S.R.L. AF 2011 20.02.2004 19.02.2004 Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj
CRAIOVA, Calea BUCURE TI, nlocuie te 19.02.2009 orizontal.
Bl. A13, Scara 3, Apt. 2, Jud. Dolj AF 134-R
T/F: 0251/414.699

30 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
71. SOCIETATEA DE CONSTRUC II AF 2036 15.03.2004 14.03.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale
I FERATE, DRUMURI I nlocuie te 14.03.2009 ferat n execu ie mecanizat / manual , f
PODURI S.A. AF 056-R sudarea inelor;
CONSTAN A, Str. LABIRINT, Construc ii, repara ii (consolid ri terasamente) i
Nr. 2, Jude ul CONSTAN A ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii lucr ri art (excep ie tunele);
Dale pentru treceri de nivel i prefabricate din
beton armat.
72. SOCIETATEA COMERCIAL AF 2012 23.02.2004 22.02.2005 Echipamente electronice i dispozitive de
PENTRU CERCETARE, ntre inere AF 22.02.2009 protec ie aferente materialului rulant,
PROIECTARE, PRODUC IE 046-R regulatoare i sisteme de frnare;
ECHIPAMENTE I INSTALA II Elemente componente ale sistemelor de
ELECTRONICE ICE S.A. iluminare, nc lzire, condi ionare a aerului i
BUCURE TI, Sector 1, sonorizare.
Calea Floreasca, Nr. 169A
T: 232.28.35; F: 232.16.25
73. SPIACT CLUJ S.A. AF 2047 01.04.2004 31.03.2005 Confec ionare i modernizare, repara ii i
CLUJ-NAPOCA, nlocuie te 31.03.2009 ntre inere subansamble, piese de schimb,
P- a G RII, Nr. 2- 4, Jude ul CLUJ AF 1591 aparate i utilaje electrice, metalice i din lemn
T: 0264/133.699; F: 0264/530.802 pentru instala iile SCB, TTR, IFTE, inclusiv
componentele montate n cale.
74. SPRANG S.R.L. AF 2008 18.02.2004 17.02.2005 Revizii i repara ii planificate i accidentale
BRA OV, Calea Bucure tilor 17.02.2009 pentru locomotive diesel hidraulice.
nr. 102, Bl. 209, Sc. A, Et. 2, Ap. 8,
Jude ul BRA OV
M: 0742655042
75. STAR T & D S.R.L AF 1987 30.01.2004 29.01.2005 Execu ie lucr ri de supratraversare i
BLEJOI, Str. Podului, Nr. 42B, Valabil 1 an 29.01.2005 subtraversare a c ii ferate.
Jude ul PRAHOVA
T/F:0244/410.707; 0244/410.169
M:0722517902
76. STILFER S.R.L. AF 2004 16.02.2004 15.02.2005 Repara ii planificate de tip RT, R1, R2, 2R2 i
TIMI OARA, B-dul Vasile Prvan, 15.02.2009 repara ii accidentale la locomotivele LDM, LDH,
Nr. 30, Scara C, Parter, Ap.1, LDE pentru manevr pe linii industriale.
Jude ul Timi
F: 0256/473.004
77. STRUCTURAL CONS S.R.L. AF 2040 25.03.2004 19.04.2005 Construc ii, repara ii i ntre inere a cl dirilor cu
SLOBOZIA, Str. LACULUI, nlocuie te 19.04.2009 specific feroviar, inclusiv a instala iilor aferente
Bl. G110, Scara B, Etaj 4, Ap. 105, AF 1582 (cu excep ia celor de gaze naturale);
Jude ul IALOMI A Construc ii, repara ii i ntre inere a liniilor C.F.
F: 434.38.16 cu ecartament normal, ngust i larg, f
sudarea inelor, n execu ie mecanizat ;
Subtravers ri linii C.F. prin s tur deschis i
foraj orizontal;
Construc ii, repara ii, ntre inere terasamente C.F;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri C.F.;
Construc ii-montaj instala ii SCB;
Proiectare n domeniul infrastructurii feroviare.
78. TERMO-ENERGETICA BANATUL AF 2033 15.03.2004 14.03.2005 Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu
S.R.L. nlocuie te 14.03.2009 specific feroviar i instala ii aferente (sanitare,
TIMI OARA, Calea Doroban ilor, AF 087-R termice, electrice, ap , canalizare);
Nr. 63/B, Jude ul TIMI Centrale termice ce deservesc unit i feroviare;
T/F: 0256/219.224 Exploatarea centralelor termice.
79. TESS CONEX S.A. AF 1980 27.01.2004 13.02.2005 Produse din mase plastice;
IA I, Str. Silvestru Nr. 152, nlocuie te 13.02.2008 Produse metalice ob inute prin deform ri
Jude ul IA I AF 1630 plastice la rece i prin sudare;
T: 0232/295.515; F:0232/295.555 Comercializare piese de schimb pentru vehicule
de cale ferat .
80. TIBOB TRANS S.R.L. AF 1976 21.01.2004 24.01.2005 ntre inere i revizii planificate la locomotive
BRA OV, nlocuie te 24.01.2008 diesel;
Str. Fund tura H rmanului Nr. 2, AF 1926 Revizii planificate (RIF, RR, PTRP) i repara ii
Bloc 2 A, Ap. 9, Jude ul BRA OV accidentale la vagoane de marf ;
T/F:0268/335.362 Revizii tehnice la trenuri n sta ii (la compunere,
n tranzit, la sosiri).
81. TOURING TRADING S.R.L. AF 1934 21.01.2004 20.01.2005 Piese turnate din materiale feroase i neferoase.
CRAIOVA, Str. Beethoven, Nr. 7, 20.01.2009
Jude ul DOLJ
T:0251/435.810 F:0251/437.379
82. TUNELE BRA OV S.R.L. AF 2034 15.03.2004 14.03.2005 Repara ii i ntre inere tunele CF i galerii de
BRA OV, Str. Harmanului Nr. 17E, 14.03.2009 metrou;
Jud. BRA OV Subtravers ri linii CF prin foraj orizontal.
T/F: 0268/33.25.00; 0268/311.048
83. UMERVA S.A.- COMPONENT A AF 1997 06.02.2004 05.02.2005 Repara ii i moderniz ri vagoane de marf ,
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT nlocuie te 05.02.2009 vagoane cistern ;
FEROVIAR S.A. PLOIE TI AF 1700 Fabricare i repara ie subansamble de piese
Bd. Petrolului, Nr. 2, Jud. Prahova schimb pentru material rulant.
T: 0244/573.721 F:0244/575.566
84. UNIPLAST - R S.R.L. - FOC ANI AF 2044 30.03.2004 29.03.2005 Produse din polietilen de joas densitate.
Bd. Bucure ti, nr. 76, jud. Vrancea nlocuie te 29.03.2009
T: 0237/613.900; F: 0237/213.952 AF 522-R

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 31


Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Denumire societate
Nr. Serie i Data Valabilitate viz
Adres sediu Domeniul din AFF
crt. nr. AFF emiterii Valabilitate AFF
Telefon/Fax
85. V.R.G. S.R.L. VII OARA AF 2043 30.03.2004 29.03.2005 Ansamble, subansamble i repere din PAFS,
Str. Principal nr. 61/E, nlocuie te 29.03.2009 pentru vagoane de c tori.
Jude ul BISTRI A-N UD AF 008-R
T: 0263/233.354; F: 0263/226.585
86. VICTOR IMPORT EXPORT S.R.L. AF 1991 04.02.2004 03.02.2005 Subtravers ri c i de comunica ie;
RMNICU VLCEA nlocuie te 03.02.2009 Ap ri de maluri i consolid ri terasamente CF.
Str. G-ral Magheru, Nr.25, AF 1081
Bloc SOCOM, jude ul VLCEA
F: 0250/730.192
87. VORA S.R.L. AF 2046 31.03.2004 30.03.2005 Consultan tehnic , proiectare i inspec ie de
CODLEA, Str. Rampei, Nr. 3, Valabil 1AN 30.03.2005 antier pentru domeniul infrastructurii feroviare;
Ap. 1, Jude ul BRA OV Studii i investiga ii geologice, geotehnice, geofizice
T/F: 0268/254.241 i topometrice pt. infrastructur ferov.;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, n
execu ie mecanizat /manual f sudare ine;
Construc ii, consolid ri i ap ri terasam. CF;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor
de gaze naturale);
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri
CF, inclusiv t ieri de vegeta ie;
Protec ie anticorosiv la tabliere i confec ii metalice.
88. WEGLAND ALPIN S.R.L. - LIPOVA AF 1969 15.01.2004 23.10.2005 Traverse din lemn pentru linii CF.
Str. Timi orii, Nr. 16, Jud. ARAD nlocuie te 23.10.2005
T/F:0257/651.695 AF 785-R

Lista agen ilor economici c rora li s-au suspendat autoriza iile de furnizori feroviari
n perioada 01.01.2004 31.03.2004 pentru nerespectarea prevederilor OMT 290/2000

Agent economic
Nr. Serie i nr. autoriza ie/
Adres sediu Data suspend rii
crt. Data emiterii
Telefon/Fax
1. FIBEC S.A. AF 1638 nlocuie te AF 1191/ 24.03.2004
CMPINA - Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, jude ul PRAHOVA 17.02.2003
T/F:0244-375195;375581
2. GEORGIANA COMPANY S.R.L. AF 1506/ 23.01.2004
RA I - str. Aleea Centralei nr. 1, jude ul C RA I 14.10.2002
T/F:0242-313411
3. MECONST S.A. AF 1581 nlocuie te AF 815-R/ 29.01.2004
CONSTAN A - Str. Spiru Haret nr. 2 A, jude ul CONSTAN A 10.12. 2002
T:0241-676529 F:0241-633708
4. SIREG S.A. AF 1443/ 15.03.2004
GALA I - Str.Scnteii nr.79bis, jude ul GALA I 15.07.2002
T:0236-473082;F:0236-473071

Lista agen ilor economici c rora li s-au retras autoriza iile de furnizori feroviari
n perioada 01.01.2004 31.03.2004 pentru nerespectarea prevederilor OMT 290/2000

Agent economic
Nr. Serie i nr. autoriza ie/
Adres sediu Data suspend rii
crt. Data emiterii
Telefon/Fax
1. CADIN COMP S.R.L. AF 598-R/ 29.01.2004
IA I - Bd. Copou nr. 4, jude ul IA I 18.06.2001
T: 032-214090 F: 032-214090
2. CALA S.A. AF 1447/ 04.02.2004
TRGU MURE - Str. George Co buc nr. 5, ap.1, jude ul Mure 26.07.2002
T/F:3355918
3. FARMEC S.A. AF 1621/ 22.03.2004
CLUJ-NAPOCA - Str. Henri Barbusse nr. 16, jude ul CLUJ 05.02.2003
T:0264-432890; F:0264-13690
4. NTRE INERE I REPARA II LOCOMOTIVE I UTILAJE C.F.R. IRLU AF 1371/ 23.03.2004
S.A. - SEC IA IRLU FETE TI 20.05.2002
FETE TI - Str. Depoului nr.1, jud. IALOMI A
T:043-363246;CFR:992-277
5. MA INI ELECTRICE S.R.L. AF 924/ 29.01.2004
CRAIOVA - Str. S rarilor, bl.M27, sc.2, ap.6,jude ul Dolj 15.03.2001
T/F:051-146527
6. PREFA S.A. AF 735-R/ 27.02.2004
BRA OV - Str. Carpa i nr. 93, jude ul BRA OV 01.10.2001
T: 068-133678 F: 068-311635
7. PUBI-CONS DESIGN S.R.L. AF 1740/ 18.02.2004
PITE TI, str. Gheorghe Doja, bl. S3, et. 6, ap. 19, jude ul Arge 23.05.2003
T/F:0248/253.124

32 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista sta iilor C.F. autorizate din punct de vedere tehnic conform OMT 340/1999
pn la data de 31.03.2004

Nr. Sta ii C.F. i Gradul Serie i nr. Data Data


crt. subunit i afiliate sta iei autoriza ie emiterii expir rii

REGIONALA C.F. BUCURE TI

1. AZUGA IV AS.0014 04.09.2003 03.09.2004


2. BUC. OBOR II AS.0031 24.10.2003 23.10.2004
3. BUC.BANEASA II AS.00'7 14.07.2003 13.07.2004
4. BUSTENI III AS.0013 04.09.2003 03.09.2004
5. CALINESTI H.M. AS.0051 04.12.2003 03.12.2004
6. COMARNIC III AS.0023 15.10.2003 14.10.2004
7. GHERGANI H.M. AS.0043 18.11.2003 17.11.2004
8. GIURGIU-N Post GIURGIU III AS.002 03.07.2003 02.07.2004
9. GIURGIU-SUD II AS.001 03.07.2003 02.07.2004
10. Hm. ANINOASA H.M. AS.009 14.07.2003 13.07.2004
11. Hm. TEIS H.M. AS.0010 14.07.2003 13.07.2004
12. LEORDENI ARGES IV AS.0050 04.12.2003 03.12.2004
13. MOGOSOAIA II AS.0048 08.12.2003 07.12.2004
14. OTOPENI H.M. AS.0049 08.12.2003 07.12.2004
15. PATROAIA H.M. AS.0052 04.12.2003 03.12.2004
16. SINAIA III AS.0012 04.09.2003 03.09.2004
17. TITU II AS.0042 18.11.2003 17.11.2004
18. TRAGOVISTE I AS.004 14.07.2003 13.07.2004
19. VALEA LARGA H.M. AS.0024 15.10.2003 14.10.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 33


Lista sta iilor C.F. autorizate din punct de vedere tehnic conform OMT 340/1999 pn la data de 31.03.2004

Nr. Sta ii C.F. i Gradul Serie i nr. Data Data


crt. subunit i afiliate sta iei autoriza ie emiterii expir rii

REGIONALA C.F. CRAIOVA

20. BORASCU H.M. AS.0047 19.11.2003 18.11.2004


21. BRADU DE SUS I AS.0081 23.01.2004 22.01.2005
22. BRADU RAFINARIE HM AS.0082 23.01.2004 22.01.2005
23. BRANET HM AS.0088 02.02.2004 22.01.2005
24. COTOFENI H.M. AS.0017 08.09.2003 07.09.2004
25. CRAIOVA I AS.0011 16.07.2003 15.07.2004
26. DR.TR.SEVERIN I AS.0020 08.09.2003 07.09.2004
27. DR.TR.SEVERIN EST H.M. AS.0019 08.09.2003 07.09.2004
28. DR.TR.SEVERIN MARFA II AS.0018 08.09.2003 07.09.2004
29. DRAGOTESTI H.M. AS.0046 19.11.2003 18.11.2004
30. GOLESTI I AS.0084 23.01.2004 22.01.2005
31. GURA VAII H.M. AS.0021 08.09.2003 07.09.2004
32. ISALNITA I AS.0015 08.09.2003 07.09.2004
33. MILCOV HM AS.0091 03.02.2004 22.02.2005
34. PARVU HM AS.0083 23.01.2004 22.01.2005
35. PIATRA OLT I AS.0087 02.02.2004 22.01.2005
36. PITESTI I AS.0086 23.01.2004 22.01.2005
37. RACARI H.M. AS.0016 08.09.2003 07.09.2004
38. SLATINA I AS.0089 02.02.2004 22.01.2005
39. SLATIOARA HM AS.0090 02.02.2004 22.01.2005
40. STEFANESTI ARGES HM AS.0085 23.01.2004 22.01.2005
41. TG. JIU I AS.0044 19.11.2003 18.11.2004
42. TURCENI I AS.0045 19.11.2003 18.11.2004
43. VARCIOROVA H.M. AS.0022 08.09.2003 07.09.2004

REGIONALA C.F. TIMI OARA

44. ARAD I AS.003 14.07.2003 13.07.2004


45. CURTICI I AS.008 14.07.2003 13.07.2004
46. DEVA I AS.0072 29.01.2004 28.01.2005
47. RADNA II AS.005 14.07.2003 13.07.2004
48. SIMERIA I AS.0070 29.01.2004 28.01.2005
49. SOFRONEA H.M. AS.006 14.07.2003 13.07.2004
50. TIMISOARA NORD I AS.0041 18.11.2003 17.11.2004

REGIONALA C.F. CLUJ

51. APA HM AS 0127 23.03.2004 22.03.2005


52. APAHIDA II AS 0054 10.12.2003 09.12.2004
53. BABUTENI HM AS 0096 24.02.2004 23.02.2005
54. BAIA MARE I AS 0100 02.03.2004 01.03.2005
55. BAIA MARE SUD HM AS 0101 02.03.2004 01.03.2005
56. BECLEAN PE SOMES II AS 0114 12.03.2004 11.03.2005
57. BENESAT HM AS 0131 23.03.2004 22.03.2005
58. BISTRITA NORD II AS 0121 17.03.2004 16.03.2005
59. BONTIDA HM AS 0134 24.03.2004 23.03.2005
60. BOTIZ HM AS 0105 04.03.2004 03.03.2005
61. BUSAG HM AS 0099 02.03.2004 01.03.2005
62. COJOCNA HM AS 0056 10.12.2003 09.12.2004
63. COLDAU HM AS 0116 12.03.2004 11.03.2005
64. COSBUC HM AS 0061 16.12.2003 15.12.2004
65. FELDRU HM AS 0059 16.12.2003 15.12.2004
66. Gen. GHE. AVRAMESCU HM AS 0110 09.03.2004 08.03.2005
67. GHERLA III AS 0132 24.03.2004 23.03.2005
68. HALMEU I AS 0106 09.03.2004 03.03.2005

34 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista sta iilor C.F. autorizate din punct de vedere tehnic conform OMT 340/1999 pn la data de 31.03.2004

Nr. Sta ii C.F. i Gradul Serie i nr. Data Data


crt. subunit i afiliate sta iei autoriza ie emiterii expir rii
69. ICLOD HM AS 0133 24.03.2004 23.03.2005
70. ILVA MICA II AS 0092 04.02.2004 03.02.2005
71. JIBOU I AS 0095 24.02.2004 23.02.2005
72. JUCU HM AS 0055 10.12.2003 09.12.2004
73. LIVADA HM AS 0104 04.03.2004 03.03.2005
74. MEDIESUL AURIT HM AS 0128 23.03.2004 22.03.2005
75. MICULA HM AS 0107 09.03.2004 03.03.2005
76. MOGOSENI HM AS 0115 12.03.2004 11.03.2005
77. NASAUD III AS 0057 16.12.2003 15.12.2004
78. NIMIGEA HM AS 0062 16.12.2003 15.12.2004
79. PORUMBESTI HM AS 0108 09.03.2004 03.03.2005
80. REBRISOARA HM AS 0058 16.12.2003 15.12.2004
81. RODNA VECHE HM AS 0094 04.02.2004 03.02.2005
82. SALVA III AS 0060 16.12.2003 15.12.2004
83. SATU MARE I AS 0103 04.03.2004 03.03.2005
84. SATU MARE SUD II AS 0109 09.03.2004 08.03.2005
85. SATULUNG PE SOMES HM AS 0130 23.03.2004 22.03.2005
86. SEINI III AS 0126 23.03.2004 22.03.2005
87. SINGEORZ BAI HM AS 0093 04.02.2004 03.02.2005
88. SINTEREAG HM AS 0117 12.03.2004 11.03.2005
89. SOMES-ODORHEI HM AS 0097 24.02.2004 23.02.2005
90. SURDUC-SALAJ HM AS 0098 24.02.2004 23.02.2005
91. SUSENII BIRGAULUI HM AS 0122 17.03.2004 16.03.2005
92. ULMENI SALAJ III AS 0129 23.03.2004 22.03.2005

REGIONALA C.F. BRA OV

93. ALBESTI HM AS.0067 18.12.2003 17.12.2004


94. GLIGORESTI HM AS.0064 18.12.2003 17.12.2004
95. RAZBOIENI I AS.0065 18.12.2003 17.12.2004
96. SIGHISOARA I AS.0066 18.12.2003 17.12.2004
97. TARGU-MURES I AS.0080 15.0.2004 14.01.2005
98. TARGU-MURES NORD HM AS.0068 18.12.2003 17.12.2004
99. UNIREA HM AS.0063 18.12.2003 17.12.2004

REGIONALA C.F. IA I

100. BACAU I AS 0032 28.10.2003 27.10.2004


101. BARLAD I AS.0034 26.11.2003 25.11.2004
102. CACICA HM AS.0113 09.03.2004 08.03.2005
103. DARMANESTI III AS.0111 09.03.2004 08.03.2005
104. DORNESTI I AS 0102 04.03.2004 03.03.2005
105. FALCAU HM AS.0125 18.03.2004 17.03.2005
106. GALANESTI HM AS.0119 09.03.2004 08.03.2005
107. GURA PUTNEI III AS.0124 18.03.2004 17.03.2005
108. HAMEIUS HM AS 0033 28.10.2003 27.10.2004
109. HOLBOCA HM AS.0040 26.11.2003 25.11.2004
110. MILISAUTI HM AS.0112 09.03.2004 08.03.2005
111. MUNCEL HM AS.0038 13.11.2003 12.11.2004
112. PASCANI I AS.0037 13.11.2003 12.11.2004
113. PUTNA III AS.0123 18.03.2004 17.03.2005
114. RADAUTI III AS.0118 09.03.2004 08.03.2005
115. ROMAN I AS.0035 13.11.2003 12.11.2004
116. SABAOANI HM AS.0036 13.11.2003 12.11.2004
117. SOCOLA I AS.0039 26.11.2003 25.11.2004
118. VICSANI III AS.0120 09.03.2004 08.03.2005

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 35


Lista sta iilor C.F. autorizate din punct de vedere tehnic conform OMT 340/1999 pn la data de 31.03.2004

Nr. Sta ii C.F. i Gradul Serie i nr. Data Data


crt. subunit i afiliate sta iei autoriza ie emiterii expir rii

REGIONALA C.F. GALA I

119. ADJUD I AS.0029 24.10.2003 23.10.2004


120. BALDOVINE TI HM AS.0027 24.10.2003 23.10.2004
121. BR ILA I AS.0025 24.10.2003 23.10.2004
122. BUZ U I AS.0073 08.01.2004 07.01.2005
123. BUZ U NORD HM AS.0074 08.01.2004 07.01.2005
124. CONDREA HM AS.0078 08.01.2004 07.01.2005
125. COSME TI HM AS.0077 08.01.2004 07.01.2005
126. UREI I AS.0028 24.10.2003 23.10.2004
127. JIRL U HM AS.0075 08.01.2004 07.01.2005
128. PUFE TI HM AS.0030 24.10.2003 23.10.2004
129. RU U HM AS.0074 08.01.2004 07.01.2005
130. TECUCI I AS.0076 08.01.2004 07.01.2005
131. DENI HM AS.0026 24.10.2003 23.10.2004

REGIONALA C.F. CONSTAN A

132. CONSTANTA I AS 0136 25.03.2004 24.03.2005


133. CONSTANTA PORT B I AS 0137 25.03.2004 24.03.2005
134. CONSTANTA PORT MOL5 I AS 0138 25.03.2004 24.03.2005
135. COSTINESTI IV AS 0135 25.03.2004 24.03.2005
136. MANGALIA III AS 0139 25.03.2004 25.03.2005
137. MEDGIDIA I AS.0069 18.12.2003 17.12.2004
138. PALAS I AS.0053 08.12.2003 07.12.2004

Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic feroviar
eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Clasa Certificat de
Nr. Denumirea omologare Valabilitate Denumirea
de
crt. agentului economic furnizor produselor i/sau serviciilor feroviare
risc OT nr. / Data emiterii
1. AEROFINA S.A. CRAIOVA 1A 33/22.01.2004 durat Electromagnet blocare usa acces, cod 1145
nedeterminat
2A 37/23.01.2004 durat Buton interior usa acces, cod 1144
nedeterminat
2A 39/23.01.2004 durat Limitator , cod 1139
nedeterminat
1A 45/27.01.2004 durat Electromecanism de bariera automata pentru calea
nedeterminat ferata , tip embcf-01
1A 63/17.02.2004 durat Tahogenerator , cod 1086
nedeterminat
1A 121/29.03.2004 durat Instalatia automata pentru probarea franelor
nedeterminat vagoanelor cu calculator cifric tip IPFV 1200. O.B
cod 1200. O.B
1A 34/22.01.2004 21.01.2009 Electromagnet blocare usa acces, cod 1146
2A 38/23.01.2004 22.01.2009 Buton interior usa acces, cod 1144
2A 40/23.01.2004 22.01.2009 Limitator , cod 1139
1A 46/27.01.2004 26.01.2009 Electromecanism de bariera automata pentru calea
ferata , tip embcf-02
1A 122/29.03.2004 28.03.2009 Instalatia automata pentru probarea franelor
vagoanelor cu calculator cifric tip IPFV 1200. O.B
cod 1200. O.B
1A 123/29.03.2004 28.03.2005 Instalatia automata pentru probarea franelor
vagoanelor cu calculator cifric tip IPFV 1200. A cod
1200.A
1A 64/17.02.2004 16092009 Tahogenerator , cod 1086
2. ALTEX S.A. TULCEA 1A 88/08.03.2004 07.03.2005 Sabot de frana tip P10, marimea s3

36 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Clasa Certificat de
Nr. Denumirea omologare Valabilitate Denumirea
de
crt. agentului economic furnizor produselor i/sau serviciilor feroviare
risc OT nr. / Data emiterii
3. ARCA S.A. BOTOSANI 2A 27/30.01.2004 durat Garnituri din cauciuc pentru etansare ferestre si usi
nedeterminat si vagoane
2A 26/30.01.2004 29.01.2009 Garnituri din cauciuc pentru etansare ferestre si usi
de vagoane
4. ARIS S.A. ARAD 1A 2/06.01.2004 05.01.2005 Saboti de frana tip P10, marimea S1 si S2
1A 13/08.01.2004 07.01.2005 Corpul si capacul cutiei de osie, din fonta nodulara,
utilizate la boghiurile tip Y25
5. ATELIERELE CFR GRIVITA 1A 16/12.01.2004 durat Vagon de calatori seria 20-55 , realizat prin
S.A. BUCURESTI nedeterminat reconstruirea cu ocazia reparatiei generale, a
vagonului seria 20.57<700
1A 17/12.01.2004 11.01.2005 Vagon de calatori seria 20-55 , realizat prin
reconstruirea cu ocazia reparatiei generale, a
vagonului seria 20.57<700
1A 69/25.02.2004 24.02.2005 Reparatia generala a vagoanelor de dormit seria
71.70, provenite din vagoanele de dormit seria
71.80
6. COMPANIA DE TRANSPORT 1A 25/19.01.2004 18072004 Reparatie de tip RR le 5100 kw
FEROVIAR BUCURESTI S.A.
BUCURESTI
7. CONLEMN S.R.L. RAMNICU 2A 89/11.03.2004 10.03.2005 Detergent lichid deli forte (con01.00) pentru
VALCEA spalarea la exterior a vagoanelor CF
2A 90/11.03.2004 10.03.2005 Detergent lichid deli forte (con02.02) pentru
spalarea la exterior a vagoanelor CF
8. ELECTROAPARATAJ S.A. 2A 41/23.01.2004 durat Prize bipolare cu contact de legare la pamant de
BUCURESTI nedeterminat protectie cod 9080 si cod 9186
1B/1A 73/02.03.2004 durat Butoane pentru locomotive
nedeterminat
1B 111/23.03.2004 durat Prize si fise pentru locomotive diesel si electrice
nedeterminat
2A 42/23.01.2004 22.01.2009 Prize bipolare cu contact de legare la pamant de
protectie cod 9080 si cod 9186
1B/1A 74/02.03.2004 01.03.2009 Butoane pentru locomotive
1B 112/23.03.2004 22.03.2009 Prize si fise pentru locomotive diesel si electrice
9. ELECTROCONTACT S.A. 1B 94/16.03.2004 durat Comutatoare cu came pentru material rulant
BOTOSANI nedeterminat
1B 95/16.03.2004 15.03.2009 Comutatoare cu came pentru material rulant
10. EXIMPROD GRUP S.A. 1B 50/06.02.2004 durat Izolator de ancorare din materiale compozite
BUZAU nedeterminat pentru suspensia catenara a caii ferate electrificate
de 25kw, 50 hz
1B 51/06.02.2004 05.02.2009 Izolator de ancorare din materiale compozite
pentru suspensia catenara a caii ferate electrificate
de 25kw, 50 hz
11. FARTEC S.A. BRASOV 2B 85/03.03.2004 durat Garnitura extrudata (profilata) din cauciuc,
nedeterminat destinata motoarelor diesel de tractiune feroviara
2B 86/03.03.2004 02.03.2009 Garnitura extrudata (profilata) din cauciuc,
destinata motoarelor diesel de tractiune feroviara
12. FEPA S.A. BARLAD 1A 3/07.01.2004 durat Ventile electropneumatice tip VE 9125, VE 9126
nedeterminat
1B 5/07.01.2004 durat Ventile electropneumatice cu comanda indirecta tip
nedeterminat VEI 2/2
1B 7/07.01.2004 durat Ventile electropneumatice cu comanda directa tip
nedeterminat VE 2
1B 9/07.01.2004 durat Ventile electropneumatice cu comanda directa tip
nedeterminat VED
1A 11/07.01.2004 durat Ventile electropneumatice cu comanda indirecta tip
nedeterminat VEP
1A 4/07.01.2004 06.01.2009 Ventile electropneumatice tip VE 9125, VE 9126
1B 6/07.01.2004 06.01.2009 Ventile electropneumatice cu comanda indirecta tip
VEI 2/2
1B 8/07.01.2004 06.01.2009 Ventile electropneumatice cu comanda directa tip
VE 2
1B 10/07.01.2004 06.01.2009 Ventile electropneumatice cu comanda directa tip
VED
1A 12/07.01.2004 06.01.2009 Ventile electropneumatice cu comanda indirecta tip
VEP

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 37


Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Clasa Certificat de
Nr. Denumirea omologare Valabilitate Denumirea
de
crt. agentului economic furnizor produselor i/sau serviciilor feroviare
risc OT nr. / Data emiterii
13. GEROMED S.A. MEDIAS 2A 96/16.03.2004 durat Geam securizat pentru vagoane
nedeterminat
2A 98/16.03.2004 durat Geamuri frontale duplex cu incalzire electrica
nedeterminat pentru locomotive
2A 100/16.03.2004 durat Geam securizat plan destinat echiparii
nedeterminat locomotivelor
2A 102/16.03.2004 durat Geam duplex plan
nedeterminat
2A 104/16.03.2004 durat Geam izolator cu chit format din 2 foi de geam
nedeterminat securizat
2A 106/16.03.2004 durat Oglinzi pentru echiparea vagoanelor
nedeterminat
2A 97/16.03.2004 15.03.2009 Geam securizat pentru vagoane
2A 99/16.03.2004 15.03.2009 Geamuri frontale duplex cu incalzire electrica
pentru locomotive
2A 101/16.03.2004 15.03.2009 Geam securizat plan destinat echiparii
locomotivelor
2A 103/16.03.2004 15.03.2009 Geam duplex plan
2A 105/16.03.2004 15.03.2009 Geam izolator cu chit format din 2 foi de geam
securizat
2A 107/16.03.2004 15.03.2009 Oglinzi pentru echiparea vagoanelor
14. INTRETINERE SI REPARATII 1B 35/23.01.2004 durat Perii pentru masinile electrice feroviare
LOCOMOTIVE SI UTILAJE - nedeterminat
C.F.R. IRLU S.A. SECTIA 1B 36/23.01.2004 22.01.2009 Perii pentru masinile electrice feroviare
IRLU BUCURESTI TRIAJ
15. IPSAR S.R.L. VALENII DE 1B 14/12.01.2004 11.01.2005 Furtunuri hidraulice pentru locomotive
MUNTE 1A 15/12.01.2004 11.01.2005 Furtunuri pentru vagoane
16. MALPY PROD S.R.L. 1A 116/25.03.2004 24.03.2009 Traverse dinlemn albe, neimpregnate, normale,
TIMISOARA speciale si pentru poduri de cale ferata
17. METALBAC & FARBE S.A. 2B 68/26.02.2004 25.02.2005 Sistem de protectie anticoroziva epoxidica serie FE
MAGURA 3600 (grund epoxidic FG 3600+email epoxidic FE
3600, Grund epoxidic cu Zn FG 3200+email
epoxidic FE 3600)
18. MEVA S.A. DROBETA 1A 108/22.03.2004 21.03.2005 Vagon cisterna pe 4 osii, capacitate de 48 mc,
TURNU SEVERIN pentru transportat petrol si dioctiftalat, cod proiect
MVA 25.00
19. OLT TYRE S.A. CARACAL 1A/1B 67/18.02.2004 durat Garnituri de etansare din cauciuc pentru vagoane
nedeterminat transportat produse petroliere
1A/1B 66/18.02.2004 17.02.2009 Garnituri de etansare din cauciuc pentru vagoane
transportat produse petroliere
20. PETROUTILAJ S.A. 1A 65/17.02.2004 16.02.2005 Reparatie periodica (RP) la vagon de marfa
CAMPINA autodescarcator basculant, seria Eakkmos- cod
proiect 74 MR-008-0 si 84 MR 484-0
21. PRODUCTIE INDUSTRIALA 1B 93/16.03.2004 15.03.2005 Transformatoare de separare si adaptoare
DE APARATAJ,
CENTRALIZARE SI
TELECOMANDA CAI
FERATE SPIACT GALATI
S.A. GALATI
22. PROMAT S.R.L. CRAIOVA 1B 28/20.01.2004 19.01.2005 Regulator automat tensiune si curent tip ratc - alst
23. PROMETEU IMPEX S.R.L. 1A 1/06.01.2004 05.01.2009 Clape la vagonul seria Eacs
ROSIORII DE VEDE 1A 43/26.01.2004 25.01.2005 Carlige de asigurare a peretilor laterali de la
vagoanele seria Eakkmos Fals si Tals
24. RAFINARIA ASTRA ROMANA 1B 71/31.03.2004 durat Ulei pentru reductoarele ramelor electrice pentru
S.A. PLOIESTI nedeterminat metrou, ulei T90 EP5
1B 70/31.03.2004 30.03.2009 Ulei pentru reductoarele ramelor electrice pentru
metrou, ulei T90 EP4
25. REMAR S.A. PASCANI 1A 118/29.03.2004 durat Reparatie periodica a vagonului de marfa dozator,
nedeterminat pe 4 osii, seria Faccpps-cod proiect Dz.00
1A 61/05.02.2004 04.02.2005 Bucse pentru vagoane de calatori si de marfa
1A 60/24.02.2004 23.02.2005 Buloane si bolturi pt. vagoane de calatori si marfa
1A 119/29.03.2004 28.03.2009 Reparatie periodica a vagonului de marfa dozator,
pe 4 osii, seria Faccpps-cod proiect Dz.00
1A 120/29.03.2004 28.03.2005 Eclisa Y25

38 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Clasa Certificat de
Nr. Denumirea omologare Valabilitate Denumirea
de
crt. agentului economic furnizor produselor i/sau serviciilor feroviare
risc OT nr. / Data emiterii
26. ROMANIA EUROEST S.R.L. 1A 92/15.03.2004 14.03.2005 Reparatii tip RR, RG pentru locomotive LDE 1250
CONSTANTA CP
27. ROMVAG S.A. CARACAL 1A 29/21.01.2004 durat Vagon autodescarcator pe 4 osii seria Fals, cod
nedeterminat proiect 48500/0.M-00
1A 30/21.01.2004 20.01.2009 vagon autodescarcator pe 4 osii seria Fals, cod
proiect 48500/0.M-00
1A 62/17.02.2004 16.02.2009 Reparatie capitala a vagonului platforma, pe 4 osii,
pentru transport containere, Sgs, provenit din
vagon platforma tip Rgs
28. S.M.R. S.A. BAL 1A 91/12.03.2004 11.03.2005 Roata monobloc 750 mm
29. SANSTICLO TRADING S.R.L. 2B 18/14.01.2004 13.01.2005 Incuietori speciale CFR - S1 si S1a
PLOIESTI 2B 19/14.01.2004 13.01.2005 Incuietoare speciala CFR - cod S2
30. SILOGIC S.R.L. CRAIOVA 1B 31/22.01.2004 21.01.2005 Sistem informatizat pentru controlul tractiunii in
mers tip sicotra - M
1B 32/22.01.2004 21.01.2005 Sistem informatizat pentru controlul tractiunii in
franare, tip sicotra - F
31. SOFTRONIC S.R.L. CRAIOVA 1A 47/28.01.2004 27.01.2005 Instalatie comanda locomotiva tip icol
1B 48/28.01.2004 27.01.2005 Convertizor servicii auxiliare tip ICSA - LE (LDE)
32. START ENERGIA S.A. 2A 113/24.03.2004 durat Baterii de tractiune 12 v-72Ah, C5, plumb - acid
BUCURESTI nedeterminat sulfuric destinate echiparii locomotivelor electrice
2A 114/24.03.2004 23.03.2009 Baterii de tractiune 12 v-72Ah, C5, plumb - acid
sulfuric destinate echiparii locomotivelor electrice
33. TOURING TRADING S.R.L. 1A 115/24.03.2004 23.03.2005 Saboti de frana tip P10, marimea S1 si S2
CRAIOVA
34. UMEB S.A. BUCURESTI 1B 72/02.03.2004 01.03.2005 Motor de C.C. tip Ce 12 - 0,6 kW, 1500 rpm, 24 V
35. UMERVA S.A. PLOIESTI 1A 22/16.01.2004 15.01.2009 Reparatie capitala la vagonul de marfa
autodescarcator pe 4 osii, seria Fals, cod proiect
DC - 0.I
1A 23/16.01.2004 15.01.2009 Reparatie capitala la vagonul de marfa
autodescarcator, pe 4 osii, seria Fals, cod proiect
485 00/0.M-00
1A 24/16.01.2004 15.01.2009 Reparatie capitala a vagonului pe 4 osii, seria
Uagps, cod proiect 535.00
36. UPETROM - 1 MAI S.A. 2B 109/23.03.2004 durat Robinet cu ventil cu corp inclinat Dn 4", Pn 10 bar
PLOIESTI nedeterminat
2B 110/23.03.2004 22.03.2009 Robinet cu ventil cu corp inclinat Dn 4", Pn 10 bar
37. VAE APCAROM S.A. BUZAU 1A 75/02.03.2004 durat Schimbator simplu S 49 - 300 - 1:9, Aa, Ec. 1435
nedeterminat mm, pr.2312 - 0
1A 77/02.03.2004 durat Schimbator simplu S 49 - 500 - 1:12, Af, Ec. 1435
nedeterminat mm, pr.2365 - 0
1A 79/02.03.2004 durat Schimbator simplu S 49 - 190 - 1:9, Aa, Ec. 1435
nedeterminat mm, pr. 2317 - 0
1A 81/02.03.2004 durat Schimbator simplu S 49 - 100 - 1:6, Af, Ec. 1432
nedeterminat mm, pr.874 - 0/R
1A 83/02.03.2004 durat Traversare cu jonctiune dubla TJD 49 - 100 - 1:6,
nedeterminat Af, Ec. 1432 mm, pr.876 - 0/VM
1A 76/02.03.2004 01.03.2009 Schimbator simplu S 49 - 300 - 1:9, Aa, Ec. 1435
mm, pr.2312 - 0
1A 78/02.03.2004 01.03.2009 Schimbator simplu S 49 - 500 - 1:12, Af, Ec. 1435
mm, pr.2365 - 0
1A 80/02.03.2004 01.03.2009 Schimbator simplu S 49 - 190 - 1:9, Aa, Ec. 1435
mm, pr. 2317 - 0
1A 82/02.03.2004 01.03.2009 Schimbator simplu S 49 - 100 - 1:6, Af, Ec. 1432
mm, pr.874 - 0/R
1A 84/02.03.2004 01.03.2009 Traversare cu jonctiune dubla TJD 49 - 100 - 1:6,
Af, Ec. 1432 mm, pr.876 - 0/VM
38. VITALEX COM-PROD S.R.L. 1A 117/26.03.2004 25.03.2005 Placi de cauciuc pentru intercomunicatie destinate
VANATORI-NEAMT vagoanelor de calatori
39. WEGLAND ALPIN S.R.L. 1A 21/15.01.2004 durat Traverse din lemn albe neimpregnate, pentru calea
LIPOVA nedeterminat ferata - traverse normale, traverse poduri si
traverse speciale
1A 20/15.01.2004 14.01.2009 Traverse din lemn albe neimpregnate, pentru calea
ferata - traverse normale, traverse poduri si
traverse speciale

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 39


Lista agen ilor economici care au ob inut prelungirea termenelor de valabilitate
a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de Autoritatea Feroviar Romn AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Certificat de
Data acord rii
Denumirea Clasa omologare OT
Nr. prelungirii Denumirea
agentului economic de nr./Data emiterii
crt. produselor i/sau serviciilor feroviare
furnizor risc Valabilitate
Valabilitate
ini ial
1. AEROFINA S.A. 2A 340/03.06.2003 01.03.2004 Fereastra culisanta
BUCURE TI 26.01.2004 31.12.2004
1A 69/06.02.2003 01.03.2004 Instala ie de semnalizare automat COD 1211
5.02.2004 1.10.2004
2. DUAL RAIL S.R.L. 1B 539/14.10.2002 16.03.2004 Indicator luminos cu fibr optic
BUCURE TI 13.10.2003 13.10.2004
3. REMAR S.A. PA CANI 1A 637/23.12.2002 15.03.2004 Repara ie periodic a vagonului de marf , pe 2 osii,
22.12.2003 22.12.2004 pentru transportat m rfuri purverulente, seria Ucs -
cod proiect Zcv-3-00.00/E
1A 638/23.12.2002 15.03.2004 Repara ie periodic , cu i f modificarea instala iei
23.12.2003 22.12.2004 de frn , a vagonului de marf , pe 4 osii, seria
Rmms - cod proiect 339.00/0
4. REVAMAR C.F.R. B.T. S.A. 1A 116/19.02.2003 19.02.2004 Repara ie periodic , cu modificarea instala iei de
BUCURE TI 18.02.2004 18.08.2004 frn , la vagon de marf descoperit, pe 4 osii, seria
Rmms, cod priect 339.00/0
1A 117/19.02.2003 19.02.2004 Repara ie periodic , cu modificarea instala iei de
18.02.2004 18.08.2004 frn , a vagonului platform , pe 4 osii, seria Rgs -
cod proiect 332
1A 217/26.03.2003 23.03.2004 Repara ie periodic a vagonului acoperit pe 2 osii
25.03.2004 25.09.2004 seria Ggs
5. ROVA S.A. 1A 126/21.02.2003 04.03.2004 Repara ie periodic a vagonului de marf , seria
RO IORII DE VEDE 20.02.2004 20.08.2004 Faccs - cod proiect Fp-00/A
1A 127/21.02.2003 04.03.2004 Repara ie periodic a vagonului de marf , cu roti
20.02.2004 20.08.2004 1000 mm, pentru transport ciment n vrac, seria
Ucs, cod proiect S 136.00
6. UMERVA S.A. 1A 118/19.02.2003 17.03.2004 Repara ie periodic la vagonul de marf , cu ro i
PLOIE TI 18.02.2004 18.08.2004 1000 mm, pentru transport ciment n vrac, seria
Ucs, cod proiect S 136.00
1A 119/19.02.2003 17.03.2004 Repara ie periodic a vagonului descoperit tip
18.02.2004 18.08.2004 gondol , pe 4 osii, seria Eacs, cod proiect 438.00
1A 132/26.02.2003 08.03.2004 Repara ie periodic la vagon cistern pe 4 osii de
25.02.2004 25.08.2004 86 mc pentru transport gaze lichefiate - cod proiect
S 130

Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de
Autoritatea Feroviar Romn - AFER n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Domeniul


crt. agentului economic furnizor de risc Nr. / Data emiterii Valabilitate agrementului tehnic
1. ASTRA VAGOANE 1A 37/26.01.2004 25.01.2005 Reparatia periodica a vagoanelor de calatori seriile
CALATORI S.A. ARAD 19-57, 20-57 si 20-47
2. ATELIERELE CFR GRIVITA 1A 6/08.01.2004 07.01.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica la
S.A. BUCURESTI vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare
(RTI 1, RTI2, RTI3)
1A 88/04.03.2004 03.03.2005 Reparatie generala, cu adaptare pentru trafic intern
CFR, a vagoanelor de dormit seria 71.31 provenite
din vagoanele de dormit seria 71.70
3. BAZA DE APROVIZIONARE 1A 61/13.02.2004 12.02.2006 Comercializarea produselor feroviare critice si
SI DESFACERE - CFR - BAD necritice
S.A. CHITILA
4. CAROMET S.A. 1B 80/02.03.2004 01.03.2005 Angrenaje de tractiune LDE 2100 CP
CARANSEBES
5. CEREALCOM S.A. 1A 95/11.03.2004 10.03.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii C.F. in
ALEXANDRIA executie manuala, fara sudarea sinelor
1A 122/28.03.2004 28.03.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF
industriale, in executie manuala (fara sudarea sinelor)
6. CFR IRV S.A. CONSTANTA 1A 76/25.02.2004 24.02.2006 Reparatii curente si accidentale (RC/DA) la vagoane
SECTIA IRV PALAS de marfa
CONSTANTA

40 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Domeniul


crt. agentului economic furnizor de risc Nr. / Data emiterii Valabilitate agrementului tehnic
7. COMPANIA ROMPREST 2B 5/06.01.2004 05.01.2006 Salubrizare vagoane de dormit si cuseta
SERVICE S.A. OTOPENI
8. CONDMAG S.A. BRASOV 1A 66/17.02.2004 16.02.2005 Subtraversari linii CF prin foraj cu conducte metalice
9. CONSIS PROIECT S.R.L. 1A 40/30.01.2004 20.01.2006 Proiectare, asistenta tehnica si consultanta in
BUCURESTI domeniul feroviar si de metrou
10. CONSTRONIC MAE S.A. 1A 96/12.03.2004 11.03.2005 Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2 pentru
COSCOVENI locomotive LDH 1250 CP
1A 97/12.03.2004 11.03.2005 Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2, R3 pentru
locomotive LDE 2100 CP
11. CONSTRUCT INVEST S.R.L. 1A 49/10.02.2004 09.02.2006 Lucrari de refactii linii CF, inclusiv inlocuirea
ALBA IULIA aparatelor de cale in executie mecanizata, fara
sudarea sinelor
1A 50/10.02.2004 09.02.2006 Lucrari de constructii linii CF in executie mecanizata,
fara sudarea sinelor
1A 51/10.02.2004 09.02.2006 Intretinere curenta si reparatii periodice linii CF
12. CONSTRUCTII CAI FERATE 1A 10/13.01.2004 12.01.2005 Constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta
S.A. SIBIU
13. CORIDAN COM S.R.L. SATU 3 20/19.01.2004 18.01.2006 Salubrizare spatii
MARE
14. DALCO SERVICE S.R.L. 1A 113/22.03.2004 21.03.2006 Lucrari de reparatii periodice si intretinere curenta linii
CRAIOVA CF cu ecartament normal (fara sudarea sinelor) in
executie manuala
15. DAMIENA S.R.L. SUCEAVA 2A 16/19.01.2004 18.01.2005 Constructii, reparatii si sistematizari peroane
2B 17/19.01.2004 18.01.2005 Defrisari si taiere de vegetatie in zona de siguranta a
caii ferate
1B 18/19.01.2004 18.01.2005 Decolmatarea albiilor pereate sau nepereate la poduri
si podete
1B 64/17.02.2004 16.02.2005 Aparari si consolidari de terasamente de cale ferata
1A 65/17.02.2004 16.02.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF in
executie manuala, fara sudarea sinelor
16. DASRE S.R.L. ARAD 1A 15/14.01.2004 13.01.2005 Lucrari de intretinere curenta si reparatii periodice linii
C.F. in executie manuala, fara sudarea sinelor
17. DE CONSULT DEUTSCHE 1A 77/27.02.2004 26.02.2005 Proiectare, consultanta si supervizare santier in
EISENBAHN - CONSULTIG constructii, modernizare si reparatii cai ferate (linii,
GMBH BORNITZSTRABE poduri, cladiri si instalatii)
BERLIN GERMANIA
18. DODO S.R.L. ONESTI 1A 107/16.03.2004 15.03.2006 Lucrari de refactie linii de calea ferata industriala in
executie manuala, fara sudarea sinelor
1A 108/16.03.2004 15.03.2006 Intretinere curenta si reparatii periodice la liniile de
cale ferata in executie manuala, fara sudarea sinelor
19. ELBA S.A. TIMISOARA / 2A/1B 8/09.01.2004 08.01.2006 Corpuri de iluminat si semnalizare destinate echiparii
ELECTROPUTERE S.A. vehiculelor pentru calea ferata
CRAIOVA
20. ENERGIA LTD. BULGARIA 2B 99/12.03.2004 11.03.2006 Baterie acida cu plumb pentru tractiune 6V/385Ah
21. EURO CONSTRUCT S.A. 1A 115/23.03.2004 22.03.2006 Lucrari de intretinere curenta si reparatii periodice a
CONSTANTA liniilor de cale ferata, in executie manuala, fara
sudarea sinelor
2A 105/15.03.2004 14.03.2006 Dezinsectie, dezinfectie, deratizare vagoane calatori
si spatii cu specific feroviar
22. FAUR S.A. BUCURESTI, 1B,2A 119/29.03.2004 28.03.2006 Corpuri de iluminat si semnalizare destinate echiparii
ELBA S.A. TIMISOARA vehiculelor pentru calea ferata
23. FLOWTEX SERVICE 1B 57/12.02.2004 11.02.2006 Subtraversarea cailor ferate prin foraj orizontal dirijat
ROMANIA S.A. MEDIAS (tehnologia flowtex)
24. GERFLOR TRANSPORT S.A. 3 63/16.02.2004 15.02.2007 Covor din pvc tip traveller GX
FRANTA
25. GLASINVEST S.R.L. 1B 46/09.02.2004 08.02.2005 Consolidare terasamente CF prin hidroizolarea
CLUJ NAPOCA platformei cu membrana si marirea capacitatii
portante prin armare cu geogrile
1A 47/09.02.2004 08.02.2005 Reparatii capitale linii CF industriale in executie
manuala fara sudarea sinelor
26. GRADINARIU IMPORT 1B 58/10.02.2004 09.02.2006 Placi metalice pentru sine grele de cale ferata
EXPORT S.R.L. BUCURESTI (variantele 49-2, 49-0-16, 60-0-16, 110/310 si 60-0-
16, 150/310x90)
27. GRANDCONSTRUCT S.R.L. 1A 78/01.03.2004 28.02.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF in
CRAIOVA executie manuala, fara sudarea sinelor
28. GRUP FEROVIAR ROMAN 1A 74/24.02.2004 23.02.2006 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF
S.A. BUCURESTI industriale, in executie manuala, f sudarea sinelor

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 41


Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Domeniul


crt. agentului economic furnizor de risc Nr. / Data emiterii Valabilitate agrementului tehnic
29. HIDROMECANICA S.A. 1B 141/07.01.2004 27.03.2005 Reparatii capitale pentru transmisii hidraulice tip TH
BRASOV 1B 142/07.01.2004 27.03.2005 Reparatii capitale pentru turbosuflante tip TS4
1B 143/07.01.2004 27.03.2005 Reparatii capitale pentru turbosuflante tip VTR 200/250
1B 144/07.01.2004 27.03.2005 Reparatii capitale pentru reductoare inversoare tip RI
30. HIDROTEC LINE S.R.L. 2B 109/18.03.2004 26.03.2006 Membrane hidroizolatoare siplast gama parafor ponts,
BUCURESTI geomembrane brabant si terapant si sisteme de
etansare a rosturilor de dilatatie pt. podurile feroviare
31. HIDROTEHNICA S.A. 1A 14/14.01.2004 13.01.2006 Lucrari de terasamente C.F. si consolidari maluri
ORSOVA
32. I.R.V. "CFR-S.I.R.V. 1A 114/22.03.2004 21.03.2004 Revizia intermediara frana la vag. marfa (RIF1 si RIF2)
BRASOV" S.A. BRASOV 1A 9/13.01.2004 12.01.2006 Prelungirea termenului de revizie periodica la
vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare
1A 67/17.02.2004 16.02.2006 Reparatii defecte accidentale (DA) la vag. de calatori
1A 68/19.02.2004 18.02.2006 Revizia rularii la vagoanele de marfa
1A 69/19.02.2004 18.02.2005 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la
vagoanele de marfa
33. I.R.V.C. CFR - S.I.R.V. 1A 70/19.02.2004 18.02.2006 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la
CARANSEBES S.A. vagoanele de marfa
34. ICIM ARAD S.A. ARAD 1B 2/05.01.2004 04.01.2006 Lucrari de consolidare teren si aparari de maluri
2A 3/05.01.2004 04.01.2006 Constructii civile, cladiri cu specific feroviar si instalatii
aferente (cu exceptia celor de gaze naturale)
1A 4/05.01.2004 04.01.2006 Constructii linii de cale ferata si lucrari de arta in
executie mecanizata, fara sudarea sinelor
1A 90/08.03.2004 07.03.2006 Protectie anticoroziva prin vopsire a tablierelor metalice
35. IMSAT S.A. BUCURESTI 2A 59/13.02.2004 12.02.2006 Lucrari de reparare si modernizare cladiri cu specific
feroviar
36. INTRETINERE SI REPARATII 1A 71/22.02.2004 22.02.2005 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la
VAGOANE "CFR I.R.V." S.A. vagoanele de marfa
CONSTANTA - SECTIA DE 1A 72/23.02.2004 22.02.2005 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa
REPARATII VAGOANE (RIF1 si RIF2)
BARBOSI TRIAJ BARBOSI
37. INTRETINERE SI REPARATII 1A 100/12.03.2004 11.03.2005 Prelungirea cu 12 luni a termenului de revizie
VAGOANE "CFR I.R.V." S.A. periodica la vagoane de marfa care circula in regim S
CONSTANTA - SECTIA DE
INTRETINERE VAGOANE
ROSIORI - ROSIORII DE VEDE
38. INTRETINERE SI REPARATII 1A 92/10.03.2004 09.03.2005 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa
VAGOANE CFR IRV S.A. (RIF1 si RIF2)
CONSTANTA - SECTIA DE 1A 93/10.03.2004 09.03.2004 Revizia rularii la vagoanele de marfa
INTRETINERE VAGOANE
1A 94/10.03.2004 09.03.2005 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la
SATU MARE
vagoanele de marfa
39. INTRETINERE SI REPARATII 1A 73/23.02.2004 22.02.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica (PTRP) la
VAGOANE DE CALATORI vagoanele de marfa
"CFR - SIRV MARASESTI" SA 1A 45/05.02.2004 04.02.2005 Revizia rularii la vagoanele de marfa
40. KANERA COM S.R.L. 1A 39/29.01.2004 28.01.2005 Reparatii periodice si intretinere linii C.F. in executie
CRAIOVA manuala (fara sudarea sinelor)
2A 120/29.03.2004 28.03.2006 Salubrizare statii CF
41. MECANICA S.A. ORSOVA 1A 19/23.02.2004 30.06.2004 Carcasa pentru tampon categoria A, cursa 105 mm
42. MECANOCONSTRUCTII V.A. 1A 87/04.03.2004 03.03.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF in
S.R.L. BUCURESTI executie manuala, fara sudarea sinelor
43. METABET S.A. PITESTI 1A 111/22.03.2004 21.03.2006 R.K. frana de cale tip F.C. 74-0
44. MIRO S.A. BISTRITA 1A 85/02.03.2004 01.03.2005 Constructii, reparatii, intretinere poduri metalice CF
1A 86/02.03.2004 01.03.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF in
executie manuala, exclusiv sudarea sinelor
45. MIVI TRADING S.R.L. 2A 44/06.02.2004 05.02.2005 Salubrizare statii CF
BUCURESTI
46. MOLDO - CCTP S.A. 1A 28/22.01.2004 21.01.2005 Refactii linii CF industriale in executie manuala, fara
BOTOSANI sudarea sinelor
1A 29/22.01.2004 21.01.2005 Reparatie periodica si intretinere linii de cale ferata, in
executie manuala, fara sudarea sinelor
2B 30/22.01.2004 21.01.2005 Decolmatari poduri, podete, santuri, taieri de vegetatie
47. NOVOTECH S.R.L. 1A 126/30.03.2004 29.03.2005 Comercializarea rulmentilor pentru cutiile de osii ale
PLOIESTI vehiculelor de cale ferata
48. PANDROL UK LIMITED 1B 110/18.03.2004 17.03.2006 Sistem de prindere elastica pandrol fast clip
ANGLIA 1B 116/30.03.2004 29.03.2005 Sisitem de prindere elastica pandrol vipa dublu fast
clip pe traverse din beton precomprimat

42 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Domeniul


crt. agentului economic furnizor de risc Nr. / Data emiterii Valabilitate agrementului tehnic
49. PEGORARO AMBIENT 2A 23/20.01.2004 19.01.2005 Degraf D2 gel, degraf D2s, degraf D3s, degraf d4s,
CLEANING S.R.L. pt. curatarea si indepartarea grafitti de pe suprafata
BUCURESTI interioara si exterioara a vehiculelor feroviare
2A 24/20.01.2004 19.01.2005 Total clean oki 77, oki 22, ikado 901, tuttofa c, ikado
105, vex, moqclean, cleaner nf, clean gum, glueclean,
pt. curatenia si intretinerea la interior si la exterior a
vehiculelor feroviare
2A 25/20.01.2004 19.01.2005 Sanika, ciksan, deodin pt. curatarea si dezinfectarea
instalatiilor sanitare a vehiculelor feroviare
50. PHILRO INDUSTRIAL S.R.L. 2B 21/20.01.2004 19.01.2005 Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane CF
BUCURESTI incarcate cu lichide si solide ICMV - 02PH
2B 22/20.01.2004 19.01.2005 Instalatie de cantarire statica pentru vagoane CF
51. PLASSER & THEURER, 1A 7/08.01.2004 07.01.2005 Automotor EM 130-PLASSER&THEURER
EXPORT VON
BAHNBAUMASCHINEN GES.
MBH VIENA
52. PRESTO CLEAN S.R.L. IASI 2A 124/30.03.2004 29.03.2006 Salubrizare statii CF
53. PRISTA OIL - ROMANIA 1B 103/15.03.2004 14.03.2006 Acumulatoare de pornire pentru locomotive diesel tip
S.R.L. BUCURESTI MONBAT monbat BS 4 12V - 330 Ah
BULGARIA 1B 104/15.03.2004 14.03.2006 Acumulatoare de tractiune pentru locomotive electrice
tip monbat 12V - 80Ah (C5) 12M11-100
54. PSICOM IMPEX S.R.L. 2A 123/29.03.2004 28.03.2006 Dezinsectie, dezinfectie, deratizare
BUCURESTI
55. REMAR S.A. PASCANI 1A 13/13.01.2004 12.01.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica la
vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare
(RTI 1, RTI 2, RTI 3)
56. REPARATII FEROVIARE 1A 79/01.03.2004 28.02.2005 Prelungirea cu 12 luni a termenului de revizie
DARC S.R.L. - PLOIESTI periodica la vagoane de marfa care circula in regim S
57. REPLIN S.R.L. DEJ 1A 91/10.03.2004 09.03.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta linii CF in
executie manuala, exclusiv sudarea sinelor
58. REVA S.A. SIMERIA 1A 26/20.01.2004 19.01.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica la
vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare
59. REVIZII REPARATII RAME 1A 1/05.01.2004 04.01.2005 Revizii tehnice si reparatii accidentale in exploatare la
DE METROU SI INSTALATII locomotivele tip LDH-45M
"R.R.R.M.I." S.A. BUCURESTI
60. ROGER GIL S.R.L. 2A 33/23.01.2004 22.01.2006 Salubrizare vagoane calatori
CHERVESU MARE
61. ROMVAG S.A. CARACAL 1A 81/02.03.2004 01.03.2006 Traductoare de presiune DU 111 C 1,2 - 3,0 / 3,8 bar
1A 82/02.03.2004 01.03.2006 Cupla scurta: efort de tractiune max. 1.000 KN, desen
7404.12.617
1A 83/02.03.2004 01.03.2006 Arc parabolic de 22,5 t, desen 1Fwg 305.1.02.020.001
62. ROVA S.A. 1A 38/28.01.2004 27.01.2005 Rebandajarea, prelucrarea profilului de rulare si
ROSIORII DE VEDE masurarea osiilor montate dezlegate de la
locomotivele electrice DE 5100 Kw
63. SALPREST INVEST S.R.L. 1A 56/10.02.2004 09.02.2005 Intermedierea furnizarii pieselor de schimb pentru
CONSTANTA material rulant de cale ferata
64. SATIMPEX S.R.L. 2B 106/16.03.2004 15.03.2006 Material prelate vagoane, tip "S 8210"
SANANDREI
65. SERVICE ELECTROCASNICA 2A 31/22.01.2004 21.01.2006 Reparatii cladiri cu specific feroviar si instalatii
S.R.L. CONSTANTA aferente (cu exceptia celor de gaze naturale)
66. SIEMENS AG GRUPUL 1A 84/02.03.2004 01.03.2006 Automotor diesel tip desiro SR 20 D
TRANSPORTATION
SYSTEMS
DIVIZIA TRENURI GERMANIA
67. SNTFM "CFR MARFA" S.A. - 1A 112/22.03.2004 21.03.2006 Revizia intermediara a franei la vagoanele de frana
SUCURSALA CLUJ - REVIZIA (RIF1)
DE VAGOANE ORADEA EST
68. SOCIETATEA DE 1B 52/10.02.2004 09.02.2006 Constructii si reparatii capitale (consolidari)
CONSTRUCTII CAI FERATE terasamente de cale ferata in executie mecanizata
DRUMURI SI PODURI S.A. 1A 53/10.02.2004 09.02.2006 Constructii si reparatii capitale - linii de cale ferata in
executie mecanizata, fara sudarea sinelor
1A 54/10.02.2004 09.02.2006 Reparatii poduri metalice si din beton, podete si ziduri
de sprijin la calea ferata
1A 55/10.02.2004 09.02.2006 Constructii poduri metalice si din beton, podete si
ziduri de sprijin la calea ferata
69. SODEM S.R.L. CLUJ 1A 101/19.03.2004 18.03.2006 Lucrarari de refactii linii de cale ferata industriala in
NAPOCA executie manuala, fara sudarea sinelor
1A 102/19.03.2004 18.03.2006 Lucrari de intretinere si reparatii periodice linii de cale
ferata in executie manuala, fara sudarea sinelor

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 43


Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn - AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Domeniul


crt. agentului economic furnizor de risc Nr. / Data emiterii Valabilitate agrementului tehnic
70. SOLARON IMPEX S.R.L. 2B 32/23.01.2004 22.01.2005 Mortare speciale pagel (de subturnare, ancorare si
BUCURESTI injectie, reparare si protectie a structurilor din beton )
71. SOLGA TOUR S.R.L. GALA I 2A 121/29.03.2004 28.03.2005 Salubrizare statii CF
72. STRUCTURAL CONS S.R.L. 1A 41/30.01.2004 29.01.2006 Constructii, reparatii, intretinere lucrari de terasamente
SLOBOZIA 1A 42/30.01.2004 29.01.2006 Constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta
1A 43/30.01.2004 29.01.2006 Constructii cai ferate
1A 48/09.02.2004 08.02.2006 Proiectare in domeniul infrastructurii feroviare (linii de
cale ferata si cladiri cu specific feroviar)
73. SUBTRANSCON S.R.L. 1A 125/30.03.2004 29.03.2006 Subtraversarea cailor de comunicatii cu tevi din otel,
TARGU MURES utilizand echpament de percutie tip RVM 280
74. TEHNIC-ASIST S.R.L. 2A 89/08.03.2004 07.03.2005 Constructii cladiri cu specific feroviar, inclusiv a
BOTOSANI instalatiilor aferente (exclusiv cele de gaze naturale)
75. TOTAL PROIECT S.R.L. IASI 1A 27/20.01.2004 19.01.2006 Proiectare, constructii subtraversari, reparatii linii CF
76. UNIFAST S.R.L. TEIUS 2A 34/23.01.2004 22.01.2006 Salubrizare vagoane calatori
2A 35/23.01.2004 22.01.2006 Salubrizare statii CF
77. VIO TOP S.R.L. BUCURESTI 1A 118/29.03.2004 28.03.2006 Servicii de proiectare pt. lucrari de construire,
modernizare, reparare si intretinere a infrastructurii
feroviare si de metrou
78. VIVANI SALUBRITATE S.A. 2A 36/23.01.2004 22.01.2006 Salubrizare vagoane calatori
SLOBOZIA
79. VOSSLOH TEHNICA 1B 11/13.01.2004 12.01.2005 Tirfoane tip Ss 35 si Ss RD 155
FEROVIARA S.R.L. 1B 12/13.01.2004 12.01.2005 Dibluri tip Sdu 25/L
BUCURESTI

Lista agen ilor economici care au ob inut prelungirea termenelor de valabilitate a


agrementelor tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar Romn AFER
n perioada 01.01.2004 - 31.03.2004

Nr. Denumirea Clasa Agrement tehnic AT Data acord rii Domeniul


agentului economic nr. / Data emiterii prelungirii
crt. furnizor de risc Valabilitate ini ial Valabilitate agrementului tehnic
1. BOMBARDIER 1A 668/14.11.2002 17.02.2004 Ram de metrou Bombardier proiect BM2
TRANSPORTATION 13.11.2003 13.11.2004
SWEDEN AB SUEDIA
VASTERAS
2. HOREMA IMPEX S.A. 1A 581/30.09.2002 06.01.2004 Construc ia, ntre inerea, repara ia i
DROBETA TURNU SEVERIN 29.09.2003 29.09.2004 modernizarea podurilor i lucr rilor de art
3. STRUCTURAL CONS S.R.L. 1A 744/23.12.2002 09.02.2004 Montarea, ntre inerea, repara ia instala iilor fixe
SLOBOZIA 22.12.2003 22.12.2004 de CF de tip SCB (semnalizare, centralizare, bloc)

Lista agen ilor economici (publici i priva i) care au ob inut licen de transport
feroviar conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003, pn la data de 31.03.2004
Serie i nr. licen /
Nr. Agent economic
Data emiterii Domeniu
crt. Adres ; Telefon/Fax
Data valabilit ii
1. SNTFC CFR C tori SA BUCURE TI LTF-NC 001/10.11.2000 Transport feroviar de c tori
Bdul Dinicu Golescu nr. 38; Tel:021-222.25.18; Fax:021-411.20.54 10.11.2004
2. SNTFM CFR Marf SA BUCURE TI LTF-NM 001/10.11.2000 Transport feroviar de marf
Bdul Dinicu Golescu nr. 38; Tel:021-224.25.18;Fax:021-312.47.00 10.11.2004

1. S.C. SEFER S.A. BRAZI LTF 001/14.01.2000 Transport feroviar de marf


Comuna BRAZI, jude ul Prahova; Tel/Fax: 0244-575.566 14.01.2005
2. S.C UNIFERTRANS S.A. BUCURE TI LTF 002/28.04.2000 Transport feroviar de marf
Str. Nicolae G. Caramfil nr. 63A; Tel/Fax: 021-232.98.87 28.04.2004
3. S.C. TAF S.R.L. BAC U LTF 003/10.11.2000 Transport feroviar de marf
Str. Chimiei nr. 7, jude ul Bac u; Tel: 0234-572.059; Fax: 0234-561.720 10.11.2004
4. S.C. TRANSCOMBI S.A. GALA I LTF 004/27.12.2000 Transport feroviar de marf
Str. Ana Ip tescu nr. 18, jude ul Gala i; Tel/Fax: 0236-478.422 27.12.2004
5. S.C. CEREALCOM S.A. GALA I LTF 006/11.09.2001 Transport feroviar de marf
Str. Grivi ei nr. 38, jude ul GALA I; Tel/Fax:0236-460.231, 311.945 11.09.2004
6. S.C. TRANSFEROVIARIA S.A. SIBIU LTF 007/15.03.2002 Transport feroviar de marf
Pia a 1 Decembrie 1918 nr. 6, jude ul SIBIU; Tel/Fax:0269-432.317 15.03.2005
7. S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. BUCURE TI LTF 008/15.03.2002 Transport feroviar de marf
Calea Victoriei nr. 222; Tel: 021-303.08.69; Fax:021-314.82.09 15.03.2005
8. S.C. SERVTRANS INVEST S.A. BUCURE TI LTF 009/15.03.2002 Transport feroviar de marf
os. N. Titulescu nr. 48, sect. 1; Tel: 021-223.64.18; Fax:021-222.33.46 15.03.2005

44 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut licen de transport feroviar conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003,
pn la data de 31.03.2004

Serie i nr. licen /


Nr. Agent economic
Data emiterii Domeniu
crt. Adres ; Telefon/Fax
Data valabilit ii
9. S.C. GRUP FEROVIAR ROMN S.A. BUCURE TI LTF 010/10.04.2002 Transport feroviar de marf
Calea Victoriei nr. 114, sector 1; 10.04.2004
Tel / Fax:212.92.90; 212.78.87

10. CCCF SA FILIALA FEROTRANS CCCF CHITILA S.A. LTF 011/05.11.2002 Transport feroviar de marf
Str. Oxigenului nr. 3-5, parter, CHITILA, jud. Ilfov; 05.11.2004
Tel : 021-212.65.06 int 219; Fax: 212.65.07

11. S.C. ROMNIA EUROEST S.A. CONSTAN A LTF 013/15.09.2003 Transport feroviar de marf
Str. Justi iei nr. 20, Constan a; 15.09.2004
Tel/Fax: 0241-551.475

12. S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. CLUJ-NAPOCA LTF 014/22.09.2003 Transport feroviar de marf
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 104, jude ul CLUJ; 22.09.2004
Tel/Fax: 0264-596.775

13. S.C. RAIL INTERNATIONAL S.A. BUCURE TI LTF 015/01.10.2003 Transport feroviar de marf
Str. Nicolae Ro u nr.2F, sector 3; 01.10.2004
Tel/Fax: 021- 255.31.62

14. S.C. RC CT TRANS S.R.L. BRA OV LTF 016/15.10.2003 Transport feroviar de c tori
Str. H rmanului nr. 31, Bra ov; 15.10.2004
Tel/Fax: 0268-429.315; 330.845

15. S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ-NAPOCA LTF 017/30.10.2003 Transport feroviar de marf
Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Cluj-Napoca; 30.10.2004
Tel: 0724-734.831; Fax: 0264-403.101

16. S.C. CLASSFER S.R.L. BUCURE TI LTF 018/22.12.2003 Transport feroviar de marf
Bd. Ghencea nr. 30, bl. C76, sc. B, et. 6, ap. 63, sect. 6; 22.12.2004
Tel: 021-312.68.53; Fax: 021-312.68.59

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 45


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran
conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004
Nr. Operator de transport feroviar
crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii

1. S.C. SEFER S.A. BRAZI


CSP 201/01.07.2003

ANEXA A 9/15.03.2004 (nlocuie te Anexa A8 / 03.02.2003) ANEXA B9/03.02.2004


Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B8/06.01.2003)
1. Brazi Ghighiu Dmbu Ploie ti Est Buz u F urei nd rei Fete ti Tip locom. Nr. locom.
Medgidia Palas Agigea Nord (Oil Terminal) i retur; 1. LE 5100 kW EA 444
2. Palas Constan a Port Mol 5 i retur; 2. LE 5100 kW EA 474
3. I.L. Caragiale Di ti Filipe tii de P dure i retur;
4. S rule ti Pas rea Voluntari Otopeni Mogo oaia Ramifica ia Buciumeni 3. LE 5100 kW EA 509
Buftea Brazi - Ploie ti Vest Cmpina Bra ov Triaj Malna Ciceu i retur; 4. LE 5100 kW EA 647
5. Pas rea Pantelimon Bucure ti B neasa Ramifica ia Pajura Chitila Buftea i 5. LE 5100 kW EA 728
retur; 6. LDE 2100 CP DA 001A
6. Gl. Eremia Grigorescu Foc ani Buz u i retur; 7. LDE 2100 CP DA 01B
7. Foc ani Ramifica ia Bobocu Buz u Sud F urei i retur; 8. LDE 2100 CP DA 002
8. Fete ti Ciulni a S rule ti i retur; 9. LDE 2100 CP DA 003
9. Titu Trgovi te Doice ti Fieni Pietro a i retur;
10. Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Crngu lui Bot I.L. Caragiale - Trgovi te 10. LDE 2100 CP DA 004
Nord Aninoasa i retur; 11. LDE 2100 CP DA 005
11. Br ila Lacu S rat Ianca F urei i retur; 12. LDE 2100 CP DA 058
12. Chitila Chiajna Bucure ti Vest Jilava Giurgiu Sud i retur; 13. LDE 2100 CP DA 294
13. Chiajna Ramifica ia 1 Chiajna Videle Giurgiu Sud i retur; 14. LDE 2100 CP DA 581
14. Chiajna Ramifica ia 2 Chiajna Bucure ti Cotroceni i retur; 15. LDE 1250 CP DA 044
15. Chitila Ramifica ia Buciumeni Mogo oaia Voluntari Ramifica ia Voluntari
Ramifica ia 1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud Berceni Jilava - Ramifica ia 2 Jilava 16. LDHC 1250CP DHC 128
Bucure ti Progresu Ramifica ia 1 Jilava Vrteju i retur; 17. LDHC 1250CP DHC 135
16. Jilava Vrteju Bucure ti Vest Chiajna Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur; 18. LDHC 1250CP DHC 248
17. Mogo oaia Ramifica ia Colentina Ramifica ia Rudeni Bucure tii Noi i retur; 19. LDHC 1250CP DHC 423
18. Bucure ti B neasa Ramifica ia 3 Pantelimon Ramifica ia 5 Pantelimon Bucure ti
Obor i retur;
19. Voluntari Ramifica ia 2 Pantelimon Pantelimon Ramifica ia 5 Pantelimon i retur;
20. Pantelimon Ramifica ia Voluntari i retur;
21. Ghighiu Ramifica ia Corl te ti Arm ti Urziceni Slobozia Ciulni a i retur;
22. Dmbu Ploie ti Sud Ploie ti Vest i retur;
23. Ploie ti Est Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;
24. Ploiesti Sud Ploie ti Nord V leni - Mneciu i retur;
25. Ploie ti Vest Buda Plopeni Sl nic i retur;
26. Mogo oaia C ciula i Arm ti i retur;
27. Trgovi te Ramifica ia 1 Titu Ramifica ia 2 Titu Gole ti Pite ti Bradu
Rafin rie Coste ti Piatra Olt i retur;
28. Titu Chitila i retur;
29. Chitila Videle Ro iori Nord Caracal Craiova Filia i Or ova Caransebe
Lugoj - Timi oara Nord i retur,
30. Timi oara Nord Voiteni Stamora Moravi a i retur;
31. Adjud Com ne ti i retur;
32. Gala i Br ila i retur;
33. Foc ani - M ti i retur;
34. Cmpina Cmpini a i retur;
35. Medgidia Derin i retur;
36. Medgidia Doroban u Lumina Cap Midia i retur;
37. Palas Constan a M rfuri Siutghiol N vodari Cap Midia i retur;
38. Piatra Olt Craiova i retur;
39. Piatra Olt Caracal i retur;
40. Bra ov Sighi oara Cop a Mic Blaj Co lariu Gr. Podu Mure Teiu
zboieni Cmpia Turzii Apahida - Cluj Napoca Huedin i retur;
41. Com ne ti Ghime Mih ileni Ciceu Vo beni Chileni i retur;
42. Vo beni Topli a i retur;
43. Bac u Roman Pa cani Suceava Dorne ti Vadu Siret i retur;
44. M lina Barbo i Triaj Tecuci M ti Adjud Bac u Piatra Neam Bicaz
i retur;
45. Gole ti Schitu Gole ti Ciuma i Arge el i retur;
46. Filia i C rbune ti Trgu Jiu Subcetate Simeria Co lariu i retur;
47. Caransebe Re a Nord Berzovia Oravi a i retur;
48. S reni Buciumeni Buftea i retur;
49. Palas - Post Medeea - Post Constan a Vii Constan a Port Zona B Constan a Port
Mol 5 i retur;
50. Berzovia Voiteni i retur;
51. Co lariu Co lariu Gr. Podu Mure i retur;
52. Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;
53. Barbo i C tu a i retur;
54. Barbo i Triaj Ram.Barbo i Triaj Barbo i i retur;
55. Br ila V deni Barbo i Barbo i Ram.Siret Barbo i Triaj i retur;
56. Simeria Triaj grupa A Simeria Triaj Brcea Mic Pesti i retur;
57. Medgidia Nicolae B lcescu Babadag Tulcea M rfuri i retur;
58. Com ne ti Moine ti i retur;
59. Buz u Verne ti Berca i retur;
60. Cmpia Turzii Turda i retur;
61. Timi oara Sud Semenic i retur. ( cu condi iile din NOT ).
NOT : Pe sec ia de circula ie Timi oara Sud Semenic i retur se vor tracta numai
convoaie de manevr

46 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004

Nr. Operator de transport feroviar


crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii

2. UNIFERTRANS S.A. BUCURE TI


CSP 202/01.07.2003

ANEXA A3/19.03.2004 (nlocuie te Anexa A2/15.03.2004) ANEXA B2/26.11.2003


Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B1/ 04.08.2003)
1. Bucure ti Sud Palas i retur; Tip locom. Nr. locom.
2. Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord Agigea Ecluz i retur; 1. LDE 2100 CP DA 003
3. Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur; 2. LDE 2100 CP DA 004
4. Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur; 3. LDE 2100 CP DA 021
5. Medgidia Nisipari Capu Midia i retur; 4. LDE 2100 CP DA 779
6. Bucure ti Grivi a Bucure ti B neasa Pantelimon Bucure ti Obor i retur; 5. LDE 2100 CP DA 1186
7. Bucure ti Obor R5 Pantelimon Pantelimon R2 Pantelimon Voluntari i retur; 6. LDE 2100 CP DA 1223
8. Bucure ti B neasa Pantelimon Pas rea i retur; 7. LDE 2100 CP DA 1237
9. Bucure ti Vest Bucure ti Cotroceni i retur; 8. LDE 2100 CP DA 1255
10. Bucure ti Nord Ram.Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur; 9. LDE 2100 CP DA 1370
11. Bucure ti Nord Bucure tii Noi Chiajna i retur; 10. LE 5100 kW EA 727
12. Chiajna Ram.Rudeni Chitila Ram.Pajura B nesa- Bucure ti Nord i retur; 11. LE 5100 kW EA 758
13. Chitila - Ghergani Titu G ti i retur; 12. LE 5100 kW EA 759
14. Gala i Bazin Gala i Brate File ti Br ila F urei Fete ti Pas rea Voluntari 13. LE 5100 kW EA 820
- Otopeni Mogo oaia Chiajna Bucure ti Vest Vrteju R1 Jilava Bucure ti 14. LE 5100 kW EA 843
Progresu i retur; 15. LE 5100 kW EA 854
15. Gala i Brate Gala i File ti i retur;
16. F urei Buz u Ploie ti Est Ploie ti Sud i retur.

3. T AF S . R . L . B AC U
CSP 203/01.07.2003

ANEXA A2/08.12.2003 ANEXA B1/04.11.2003


(nlocuie te Anexa A1/21.11.2003 (nlocuie te Anexa B/01.07.2003)
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Dorne ti - Suceava - Bac u Adjud Buz u - F urei nd rei - Fete ti Palas 1. LE 5100 KW EA 639
Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord Agigea Nord Oil Terminal i retur; 2. LE 5100 KW EA 784
2. Adjud Borze ti Com ne ti i retur; 3. LE 5100 KW EA 912
3. Buz u Ploie ti Sud I.L. Caragiale Filipe tii de P dure i retur;
4. Socola Pa cani i retur;
5. Com ne ti Ciceu Deda Dej C tori Apahida Cluj Oradea Episcopia
Bihor i retur;
6. Ploie ti Est Ploie ti Sud Chitila Ramifica ia Rudeni Chiajna Craiova
Caransebe Timi oara Nord i retur;
7. Chiajna Jilava i retur;
8. Chiajna Ramifica ia Rudeni Ramifica ia Colentina Mogo oaia i retur.

4. TRANSCOMBI S.A. GALA I


CSP 204/04.11.2003

ANEXA A2/15.01.2004 ANEXA B/04.11.2003


(nlocuie te Anexa A1 / 12.12.2003) Tip locom. Nr. locom.
Sec iile de circula ie 1. LE 5100 KW EA 177
1. Brazi Ghighiu Dmbu - Ploie ti Est Buz u M ti Tecuci - Lie ti 2. LDE 2100 CP DA 001
Independen a Barbo i i retur; (serie asiu
2. Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Sud Ploie ti Est i retur; 1857)
3. Buz u F urei Cire u i retur;
4. M ti Adjud Borze ti Bac u i retur;
5. F urei nd rei Fete ti Medgidia Palas Post Medeea Post Constan a Vii -
Agigea Nord Agigea Nord Oil Terminal i retur;
6. Bradu de Sus Gole ti Titu Chitila H.M. Pajura Bucure ti B neasa
Pantelimon Pas rea Ciulni a Fete ti i retur;
7. Gala i Barbo i F urei i retur;
8. Chitila Brazi i retur;
9. Buftea Mogo oaia Balote ti i retur;
10. Mogo oaia Chiajna Bucure ti Cotroceni i retur.

5. CEREALCOM S.A. GALA I


CSP 206/01.07.2003

ANEXA A/01.07.2003 ANEXA B1/23.07.2003


Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B/01.07.2003)
1. Gala i Port Gala i Gala i Brate - Barbo i Tecuci i retur. Tip locom. Nr. locom.
1. LDE 2100 CP DA 863
2. LDE 2100 CP DA 1229

6. TRANSFEROVIARIA S.A. SIBIU


CSP 207/01.07.2003

ANEXA A/01.07.2003 ANEXA B1/01.10.2003


Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B/ 01.07.2003)
1. Sibiu - Lotru i retur. Tip locom. Nr. locom.
1. LDE 2100 CP LDE 028
2. LDE 2100 CP LDE 610
3. LDE 2100 CP LDE 1367

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 47


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004

Nr. Operator de transport feroviar


crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii
7. ROMPETROL LOGISTICS S.A. BUCURE TI
CSP 208/01.07.2003

ANEXA A1/20.10.2003 (nlocuie te Anexa A/01.07.2003) ANEXA B4/26.02.2004


Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B3/ 26.11.2003)
1. Capul Midia N vodari - Lumina P.2 Nazarcea Doroban u Medgidia i retur; Tip locom. Nr. locom.
2. Lumina P.2- Siutghiol - Constan a M rfuri - Constan a P.1 Constan a - Constan a 1. LDE 2100 CP DA 002
P.2 - Post Constan a Vii - Agigea Nord P.1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur; (serie asiu 1706)
3. Palas - Constan a M rfuri i retur; 2. LDE 2100 CP DA 607
4. Palas - Constan a P.1 i retur; 3. LDE 2100 CP DA 817
5. Palas - Post Medeea - Post Constan a Vii - Constan a Port Mol 5/Zona B i retur; 4. LE 5100 KW EA 605
6. Palas Medgidia Fete ti - Ciulni a Lehliu - Ram. Pas rea - Voluntari H.M. - 5. LE 5100KW EA 733
Otopeni H.m. Mogo oaia - P.mac.R3 Buciumeni Buftea Brazi - P.M.Ram. 6. LE 5100 KW EA 855
Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur; 7. LDH 1250 CP DHC 35
7. Slobozia Sud Ciulni a i retur;
8. Ram. Pas rea - R2 Pantelimon Pantelimon - R3 Pantelimon - Bucure ti B neasa -
Ram. Pajura - Pajura H.M. Chitila - P.mac. R1 Buciumeni Buftea i retur;
9. P.mac.R3 Buciumeni- P.mac.R1 Buciumeni i retur;
10. Fete ti nd rei F urei Buz u - Ploie ti Est - Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Nord
H.M. i retur;
11. Ploie ti Est - Ploie ti Sud i retur;
12. Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Sud i retur;
13. Brazi- Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;
14. P.M. Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;
15. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;
16. Brazi- Ghighiu - Ploie ti Sud i retur;
17. Ghighiu - Ploie ti Est i retur;
18. Voluntari H.M. - P.mac. Ram. Voluntari - P.mac.R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud i
retur;
19. Voluntari H.M. - R2 Pantelimon i retur;
20. P.mac.Ram. Voluntari Pantelimon - R5 Pantelimon - Bucure ti Obor i retur;
21. R3 Pantelimon - R5 Pantelimon i retur;
22. Mogo oaia - Ram. Colentina - Ram. Rudeni Chiajna - R2 Chiajna - Bucure ti Vest
V rteju - R1 Jilava Jilava - Mihai Bravu - Giurgiu Nord - Giurgiu Cab. Centr. -
P.mac.3 Giurgiu - Giurgiu Sud i retur;
23. Chiajna - R1 Chiajna Gr dinari Z vestreni Videle - R2 Videle Toporu -
Giurgiu Nord i retur;
24. Ram. Pajura - Bucure ti Triaj Post 17- Bucure tii Noi Gr.C Chiajna i retur;
25. Chitila - Ram. Rudeni - Bucure tii Noi i retur;
26. Ploie ti Sud - Ploie ti Vest Cmpina Predeal Drste - Bra ov- Bartolomeu
rne ti i retur;
27. Drste - Bra ov Triaj Bra ov i retur;
28. F urei Ram.Cire u F urei Ram.Dedule ti Br ila V deni H.m. Barbo i Barbo i
Triaj C tu a Gala i Brate Gala i Larga (cale larg i cale normal ) i retur;
29. Videle Craiova I alni a i retur.

8. SERVTRANS INVEST S.A. BUCURE TI


CSP 209/01.07.2003

ANEXA A5/19.03.2004 ANEXA B9/15.03.2004


(nlocuie te Anexa A4/10.02.2004) (nlocuie te Anexa B8/ 04.03.2004)
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Bucure ti Triaj - Ploie ti Sud - Blejoi i retur; 1. LDH 1250 CP DHC 003
2. Bucure ti Triaj - Bucure ti B neasa - Pantelimon-Bucure ti Sud - Bucure ti Vest 2. LDH 1250 CP DHC 091
Chiajna Chitila - Bucure tii Noi - Bucure ti Basarab - Bucure ti Nord - Bucure ti 3. LDH 1250 CP DHC 321
Grivi a i retur; 4. LDH 1250 CP DHC 330
3. Bucure ti Triaj - Chiajna i retur; 5. LDH 1250CP DHC 359
4. Vrteju R1Jilava R2Jilava -Bucure ti Progresu - Jilava i retur; 6. LDH 1250 CP DHC 414
5. Pantelimon - Bucure ti Triaj Post 17 i retur; 7. LDE 2100 CP DA 002
6. Bucure tii Noi - Bucure ti Triaj Chitila - Bucure ti B neasa Pantelimon -Pas rea 8. LDE 2100 CP DA 009
i retur; 9. LDE 2100 CP DA 010
7. Ploie ti S. - Ploie ti V. Cmpina - Bra ov Triaj Ciceu Vo beni - Chileni i 10. LDE 2100 CP DA 013
retur; 11. LDE 2100 CP DA 015
8. Brazi - Ploie ti Vest i retu ; 12. LDE 2100 CP DA 078
9. Br ila Port F urei Buz u - Ploie ti Sud i retur; 13. LDE 2100 CP DA 085
10. Ploie ti Sud Urziceni Ciulni a - C ra i Sud i retur ; 14. LDE 2100 CP DA 151
11. Pas rea Voluntari Otopeni Mogo oaia - Bucure ti Triaj i retur; 15. LDE 2100 CP DA 168
12. Mogo oaia - Ramifica ia Buciumeni Buftea i retur; 16. LDE 2100 CP DA 286
13. Pas rea Fete ti - Constan a Port Mol 5 i retur; 17. LDE 2100 CP DA 447
14. Palas - Agigea Nord - Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur; 18. LDE 2100 CP DA 761
15. Mogo oaia Urziceni - F urei i retur; 19. LDE 2100 CP DA 838
16. Catu a F urei nd rei - Fete ti i retur; 20. LDE 2100 CP DA 842
17. Catu a - Gala i Larga (cale larg i cale normal ) i retur; 21. LDE 2100 CP DA 949
18. Gala i - Br ila i retur; 22. LDE 2100 CP DA 977
19. Constan a Port Mol 5 Constan a Port Zona B i retur; 23. LDE 2100 CP DA 1135

48 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004

Nr. Operator de transport feroviar


crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii

ANEXA A5/19.03.2004 ANEXA B9/15.03.2004


(nlocuie te Anexa A4/10.02.2004) (nlocuie te Anexa B8/ 04.03.2004)
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
- continuare - - continuare -

20. Bucure ti Vest - Bucure ti Cotroceni i retur; 24. LDE 2100 CP DA 1178
21. Drste - Bra ov Triaj - Astra i retur; 25. LDE 2100 CP DA 1205
22. Bra ov - Bra ov Triaj - Podu Olt - Sibiu i retur ; 26. LDE 2100 CP DA 1209
23. Bucure ti Obor - Bucure ti B neasa - Bucure ti Triaj Post 17 - Bucure tii Noi i retur; 27. LDE 2100 CP DA 1243
24. Malina Barbo i - Br ila i retur; 28. LDE 2100 CP DA 1310
25. Slobozia Veche - nd rei i retur; 29. LDE 2100 CP DA 1394
26. Rmnicu Vlcea Rureni Caracal Ro iori - R1 Videle - R1 Chiajna - Chiajna - 30. LE 5100 KW EA 028
Bucure tii Noi - Bucure ti Triaj i retur; 31. LE 5100 KW EA 334
27. Chiajna - Ram. Rudeni - Chitila i retur; 32. LE 5100 KW EA 565
28. Alunu B beni - Antesta ie CET Govora i retur ; 33. LE 5100 KW EA 593
29. Arge el - Ram.Ciume ti Ciume ti Gole ti - (Ram. Gole ti-Pite ti) - Ro iori Nord 34. LE 5100 KW EA 630
Ro iori -Turnu M gurele Port i retur; 35. LE 5100 KW EA 649
30. Chitila - Ram.S reni (Ram.S reni - P.MAC.R1 - R3 Buciumeni) Titu - (R1 Titu - 36. LE 5100 KW EA 699
R2 Titu) Pite ti - Bradu Rafin rie i retur; 37. LE 5100 KW EA 882
31. Gole ti - Ram. Gole ti - Bradu de Sus - Bradu Rafin rie i retur; 38. LE 5100 KW EA 089
32. Titu Pietro a i retur; 39. LE 5100 KW EA 261
33. Ploie ti Vest - Trgovi te Nord - Trgovi te i retur; 40. LE 5100 KW EA 316
34. Trgovi te Nord - Doice ti i retur; 41. LE 5100 KW EA 550
35. Craiova - Piatra Olt - Coste ti i retur;
36. Medgidia - ROMCIM Medgidia - Doroban u i retur;
37. Chiajna - Ram.Rudeni - Ram.Colentina - Mogo oaia i retur;
38. Chiajna - R2 Chiajna - Bucure ti Vest i retur;
39. Buftea Post.Mac. R1 Buciumeni Chitila Ram.Rudeni Chiajna i retur;
40. Ploie ti Vest Ploie ti Triaj grupa A / D i retur;
41. Ploie ti Sud - Ploie ti Triaj grupa A / D i retur;
42. Brazi Ploie ti Triaj grupa A i retur;
43. Ploie ti Sud Dmbu Ghighiu Ploie ti Tj. Ploie ti Tj. Post 7 Ploie ti Vest i
retur;
44. Ghighiu Brazi i retur;
45. Ploie ti Nord Rac. Ploie ti Est Ploie ti Est Dmbu i retur;
46. Buz u M ti Adjud Bac u Roman Pa cani Suceava D rm ne ti i
retur;
47. Suceava Berchi ti Vama Pojorta Floreni Ilva Mic i retur;
48. Floreni Dorni oara i retur;
49. Vama Moldovi a i retur;
50. Ilva Mic Rodna Veche i retur;
51. Bac u Bicaz i retur;
52. Adjud Ciceu i retur;
53. Barbo i Triaj grupa A/D Tecuci M ti i retur;
54. Ilva Mic Salva Beclean pe Some Deda - Vo beni i retur;
55. Deda Aluni Mure Dumbr vioara Tg. Mure Sud Ludu Gligore ti Hm
zboieni Teiu Co lariu P. Mure Blaj Valea Lung Mic sasa Hm Cop a
Mic Media Atel Hm Sighi oara Vn tori Rupea Raco Hm - Bra ov i
retur;
56. Moreni I.L. Caragiale Filipe ti de P dure i retur;
57. Medgidia Tulcea Ora i retur;
58. Caracal Craiova Filia i Caransebe i retur;
59. R zboieni Cluj Napoca Oradea i retur;
60. Turda Cmpia Turzii i retur;
61. Co lariu P. Mure Co lariu Simeria - Simeria Tj. Deva Arad Curtici i retur;
62. Teiu Co lariu i retur;
63. Ploie ti Sud M neciu i retur;
64. Podu Olt Rm. Vlcea i retur;
65. Simeria Simeria Tj. Tg. Jiu C rbune ti Filia i i retur;
66. Vin u de Jos Sibiu i retur;
67. Pe ti u Mare Deva Ram. Mintia P uli Lunca Gr. Tehnic i retur;
68. Videle Giurgiu Nord i retur;
69. Ciolpani R dule ti Hm. i retur;
70. Jilava Giurgiu Nord Giurgiu Sud Giurgiu i retur;
71. Simeria Hunedoara i retur;
72. Ilia Lugoj Caransebe Re a Nord Re a Sud i retur;
73. Pa cani Ia i Criste ti Jijia i retur;
74. Muncel Ram. Pa cani Ruginoasa i retur;
75. Pa cani Trgu Neam i retur;
76. Medgidia - Negru Vod i retur;
77. Lugoj Timi oara Est Timi oara Nord Rona Triaj Arad i retur;
78. Timi oara Nord Ram Modo Timi oara sud Timi oara CET i retur.

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 49


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004

Nr. Operator de transport feroviar


crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii

9. GRUP FEROVIAR ROMN S.A. BUCURE TI


CSP 210/01.07.2003

ANEXA A7/11.03.2004 ANEXA B4/20.02.2004


(nlocuie te Anexa A6/19.01.2004) (nlocuie te Anexa B3/04.11.2003)
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Brazi Ploie ti Triaj Fir I, II (Marf ) Ploie ti Sud - Ploie ti Est i retur; 1. LE 5100 KW EA 026
2. Brazi Ramifica ie Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;
3. Brazi Ghighiu - Dmbu - Ploie ti Est i retur; 2. LE 5100 KW EA 228
4. Ploie ti Vest - Ramifica ie Ploie ti Triaj i retur; 3. LE 5100 KW EA 482
5. Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj Fir I, II (Marf ) i retur; 4. LE 5100 KW EA 539
6. Ploie ti Sud Dmbu i retur; 5. LE 5100 KW EA 540
7. Ghighiu Ramifica ie Dmbu Corl te ti i retur; 6. LE 5100 KW EA 591
8. Ploie ti Est Buz u F urei nd rei Fete ti Medgidia Palas Agigea Nord 7. LE 5100 KW EA 811
- OIL Terminal i retur; 8. LE 5100 KW EA 837
9. Brazi Buftea Mogo oaia Pas rea Ciulni a Fete ti i retur;
10. Brazi Chitila Ramifica ia Pajura - Bucure ti B neasa Pas rea i retur; 9. LDE 2100 CP DA 705
11. Bradu Rafin rie Titu Chitila i retur; 10. LDE 2100 CP DA 832
12. Chitila Bucure ti Nord i retur; 11. LDE 2100 CP DA 881
13. Bucure ti B neasa Ramifica ia Pajura Bucure ti Nord Depoul BC i retur; 12. LDE 2100 CP DA 1124
14. Bucure ti B neasa Bucure ti Grivi a Depoul Bucure ti C tori i retur; 13. LDE 2100 CP DA 1382
15. Medgidia Tulcea M rfuri Tulcea Ora i retur; 14. LDE 2100 CP DA 1526
16. Ploie ti Sud Ploie ti Vest I.L.Caragiale Mija Trgovi te Titu i retur;
17. Palas Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B Constan a Port 15. LDE 2100 CP DA1 1171
Zona A, respectiv Constan a Port MOL 5 i retur; 16. LDHC 1250 CP DHC 471
18. Palas Constan a M rfuri Siutghiol Lumina P2 N vodari Capu Midia i retur;
19. Agigea Nord Agigea Ecluz Constan a Port i retur;
20. Doroban u Lumina N vodari i retur;
21. Dmbu Corl te ti Z noaga Dr ne ti Arm ti Urziceni i retur;
22. Arm ti - Dridu Fierbin i C ciula i Balote ti - Mogo oaia i retur;
23. Mogo oaia Otopeni Voluntari P.MAC.Ram.Voluntari P.MAC.R1 Bucure ti Sud
Bucure ti Sud P.MAC.Abator P.MAC.Pope ti Leordeni Berceni - Jilava i retur;
24. Pantelimon P.MAC.Ram. Voluntari P.MAC.R1 Bucure ti S. Bucure ti S. i retur;
25. Chitila Ram. Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Jilava i retur;
26. Mogo oaia Otopeni Voluntari P.MAC.Ram. Voluntari Pantelimon i retur;
27. Mogo oaia Pajura Bucure ti B neasa i retur;
28. Mogo oaia Ram.Colentina Ram.Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju
Jilava i retur;
29. Bucure ti B neasa Ram.Pajura Bucure tii Noi Chiajna i retur;
30. Moine ti Valea Uzului Com ne ti Adjud M ti Foc ani Buz u Ram.
Boboc Buz u / Buz u Sud i retur;
31. Craiova Piatra Olt - Slatina Coste ti Bradu de Sus Pite ti Gole ti Arge el i
retur;
32. F urei Br ila File ti Ram. C.S.G. Ram. Tunel Gala i Brate i retur;
33. File ti Gala i Gala i Brate i retur;
34. M ti Tecuci - Barbo i Ram. Barbo i Triaj Barbo i Triaj M lina i retur;
35. Barbo i Triaj Barbo i Cab.2 C tu a i retur;
36. Chiajna - Videle Craiova Filia i C rbune ti Tg. Jiu Petro ani Simeria Triaj
Simeria Vin u de Jos Co lariu Teiu i retur;
37. Filia i R1 Turceni Ram. Filia i Turceni Rovinari Amaradia Ram. Budieni
Tg. Jiu i retur;
38. Ploie ti Vest Bra ov Sighi oara Cop a Mic Blaj Teiu R zboieni Cmpia
Turzii Apahida Huedin Oradea Est Oradea i retur;
39. Apahida Dej Jibou Baia Mare i retur;
40. Jibou S rm ag Abrami S cuieni Bihor i retur;
41. Filia i Drobeta Turnu Severin Caransebe Lugoj Timi oara Arad Oradea
Carei Satu Mare Baia Mare i retur;
42. Simeria Ilia Radna Arad Curtici i retur;
43. Co lariu Blaj i retur;
44. Ilia Lugoj i retur;
45. Caracal Piatra Olt Sibiu Cop a Mic i retur;
46. Sibiu S li te Vin u de Jos i retur ;
47. Podul Olt Ucea Bartolomeu - Bra ov Ciceu Com ne ti i retur;
48. Ciceu Vo beni Chileni i retur;
49. Dej C tori Deda Vo beni i retur;
50. R zboieni Trgu Mure Deda i retur;
51. Adjud Dorne ti i retur;
52. Bartolomeu Z rne ti i retur;
53. Ucea Victoria i retur;
54. Buz u Nehoia u i retur;
55. Satu Mare Halmeu i retur;
56. Beclean pe Some Suceava i retur;
57. D rm ne ti P ltinoasa i retur;
58. Racordarea Buftea S reni i retur;
59. Chiajna R2 Chiajna Bucure ti Cotroceni i retur;
60. Vrteju R1 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;
61. Sarm ag Carei i retur;
62. Trgovi te Pietro a i retur;
63. Chitila Mogo oaia i retur.
64. Cmpina Cmpini a i retur;
65. Ploie ti Sud M neciu i retur;
66. Ciulni a C ra i Sud i retur;
67. Jilava Giurgiu i retur;
68. Videle Giurgiu i retur;
69. Timi oara Nord Timi oara Sud - Stamora Moravi a i retur.

50 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici (publici i priva i) care de in certificat de siguran conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003
la data de 31.03.2004

Nr. Operator de transport feroviar


crt. Serie i nr. certificat / Data emiterii
10. CCCF BUCURE TI S.A. FILIALA FEROTRANS CCCF CHITILA S.A.
CSP 211/01.07.2003
ANEXA A1/22.12.2003 - (nlocuie te Anexa A/01.07.2003) ANEXA B1/20.08.2003
Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B/01.007.2003)
1. Gala i - Br ila F urei - Buz u Ploie ti E. Ploie ti E. Post1 Ploie ti N. - Blejoi i retur; Tip locom. Nr. locom.
2. Bucure tii Noi - Ram.Rudeni Ram.Colentina Mogo oaia - Urziceni F urei i retur; 1. LDE 2100 CP DA 720
3. Bucure tii Noi Ram.Rudeni - Chitila Ram.Buciumeni P.R. Brazi - Ploie ti Triaj 2. LDE 2100 CP DA 759
Ploie ti Sud - Ploie ti Est i retur;
4. Bucure ti Progresu R2 Jilava Jilava Giurgiu Nord - Giurgiu Sud i retur;
5. Br ila Dedule ti F urei Ram. Dedule ti - F urei Ram.Cire u Cire u - nd rei
Fete ti Palas Agigea Nord i retur;
6. Br ila Barbo i Ram.Port Barbo i Ram.Siret - Barbo i Triaj i retur;
7. Barbo i C tori Barbo i Port i retur;
8. Gala i Brate Barbo i Ram.Barbo i Triaj - Barbo i Triaj i retur;
9. Br ila Br ila Port i retur;
10. Barbo i Ram.Barbo i Triaj Barbo i Triaj - M lina i retur;
11. Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Bucure ti B neasa Ram.Bucure ti Obor
Pantelimon Ram.Voluntari Pas rea - Fete ti i retur;
12. Ploie ti Sud Ploie ti Vest I.L.Caragiale - Trgovi te Titu i retur;
13. Dmbu Ploie ti Sud Ploie ti Nord i retur;
14. Bucure ti Nord - Chitila Ram.S reni - Titu Gole ti Bradu de Sus i retur;
15. Brazi P.M. Ram.Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;
16. Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Cmpina i retur;
17. Brazi Ram.Brazi - Ghighiu Ram.Corl te ti Dmbu - Ploie ti Est i retur;
18. Voluntari Ram. Pas rea - Pas rea i retur;
19. Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Chitila i retur;
20. Chitila Pajura Bucure ti B neasa - Ram.3 Pantelimon Bucure ti Obor
Pantelimon Bucure ti Sud Jilava Vrteju i retur;
21. Buftea Ram.Buciumeni PR Mogo oaia Otopeni Voluntari - Pantelimon i retur;
22. Bucure ti Triaj Ram.Rudeni - Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Ram.1 Jilava
Ram.2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;
23. Bucure ti Triaj Ram.Rudeni - Bucure tii Noi Bucure ti Nord Bucure ti Grivi a
Bucure ti B neasa Ram.Pajura - Bucure tii Noi i retur;
24. Voluntari P.Mac. Ram.Voluntari P.Mac R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud i retur;
25. nd rei Slobozia Nou Slobozia Veche Ciulni a i retur;
26. Dmbu - Urziceni Ram.Alexeni Alexeni Perie i Ram.Perie i Slobozia Nou i retur;
27. Perie i Post Amara Slobozia Veche i retur;
28. Bucure tii Noi Chiajna i retur.
29. Medgidia Tulcea i retur.
11. ROMNIA EUROEST S.A. CONSTAN A
CSP NR. 213/22.09.2003
ANEXA A/22.09.2003 ANEXA B/22.09.2003
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Palas Post Medeea Post Constan a VII Agigea Nord Agigea Ecluz P1 1. LDE 1250 CP DA 056
Constan a Port Term. Ferry Boat i retur; 2. LDHC 1250 CP DHC 165
2. Post Constan a VII Agigea Nord P1 Agigea N rt. Oil Terminal i retur;
3. Post Constan a VII Constan a Port Mol 5 i retur;
4. Post Constan a VII Constan a Port Zona B i retur.
12. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. CLUJ-NAPOCA
CSP NR. 214/11.03.2004
ANEXA A/11.03.2004 ANEXA B/11.03.2004
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Zal u Nord Mir id Jibou i retur; 1. LDE 1250 CP DA 032
2. Halmeu Carei Zal u Nord i retur. (serie asiu 23721)
13. RAIL INTERNATIONAL S.A. BUCURE TI
CSP 215/31.10.2003
ANEXA A/31.10.2003 ANEXA B /31.10.2003
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Bucure ti Sud Titan Sud i retur. 1. LDE 1300 CP DA 013
14. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ - NAPOCA
CSP 217/25.01.2004
ANEXA A1/09.02.2004 - (nlocuie te Anexa A/26.01.2004) ANEXA B/26.01.2004
Sec iile de circula ie Tip locom. Nr. locom.
1. Borze ti Bac u Adjud M ti Foc ani Rmnicu S rat Buz u F urei 1. LE 5100 KW EA 650
urei Ram.Cire u Cire u - nd rei Fete ti - Medgidia Doroban u Palas (serie asiu 755)
Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port MOL 5 i retur; 2. LE 5100 KW EA 734
2. Buz u - Ploie ti Est Ploie ti Sud i retur; (serie asiu 839)
3. Buz u Plioe ti Est Ploie ti Sud i retur.
15. CLASSFER S.R.L. BUCURE TI
CSP 218/12.01.2004
ANEXA A1/28.01.2004 - (nlocuie te Anexa A/12.01.2004) ANEXA B1/20.01.2004
Sec iile de circula ie (nlocuie te Anexa B/12.01.2004)
1. ROMCIM Medgidia Medgidia P.c. 2 h Doroban u Basarabi Valul lui Traian Tip locom. Nr. locom.
Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port MOL 5 i retur; 1. LDE 2100 CP DA 003
2. ROMCIM Medgidia Medgidia i retur. serie asiu 2148
2. LDE 2100 CP DA 843
serie asiu 1305

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 51


Lista agen ilor economici care au ob inut autoriza ie de manevr feroviar
conform OMTCT 343/2003 pn la data de 31.03.2004

Serie i nr.
Nr. autoriza ie Domeniu
Agent economic
crt. Data emiterii autoriza ie
Valabilitate
1. S.C. UNICOM TRANZIT S.A. BUCURE TI AMF 001 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Str. Nicolae Gh. Caramfil nr. 63 A, 05.12.2003 transport feroviar;
sector 1 05.12.2004 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
Tel/Fax: 021- 232.99.48; 232.99.49; feroviar;
232.98.85; 232.98.87 remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de nc rcare/
desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea vagoanelor de c tori pentru
introducerea/scoaterea la/de la peroanele sta iilor de cale
ferat ;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
2. S.C. CONSTANTIN GRUP S.A. AMF 002 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
BUCURE TI 10.12.2003 transport feroviar;
Adresa: Str. Apele Vii nr. 2B, bloc 310, 10.12.2004 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
sc.3, et.1, ap.24, sector 6 feroviar;
Tel: 021-434.15.43 remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
Fax: 021-430.35.43 transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea vagoanelor de c tori pentru
introducerea/scoaterea la/de la peroanele sta iilor de cale
ferat ;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf ;
3. S.C. SICIM S.A. CONSTAN A AMF 003 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
Adresa: Str. PORT DANA 68, 19.12.2003 feroviar;
jude ul Constan a 19.12.2004 remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
Tel: 0241-677.077; transport;
Fax: 0241-639.015 manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
4. S.C. SOFERT S.A. BAC U AMF 004 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Str. Chimiei nr. 1, jude ul Bac u 19.12.2003 transport feroviar;
Tel: 0234-575.440; 19.12.2004 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
Fax: 0234-575.415 feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf ;
alte opera iuni de manevr (manevrare vagoane nc rcate cu
rfuri periculoase).
5. S.C. LOGISTIC CENTER ROMANIA AMF 005 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
S.R.L. TIMI OARA 12.02.2004 transport feroviar;
Adresa: Str. Avram Imbroane nr. 1, 12.02.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
jude ul Timi feroviar;
Tel: 0256-306.073;Fax:0256-306.074 remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea vagoanelor de marf la/de la liniile de repara ii i
sp lare.

52 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista agen ilor economici care au ob inut autoriza ie de manevr feroviar conform OMTCT 343/2003 pn la data de 31.03.2004

Serie i nr.
Nr. autoriza ie Domeniu
Agent economic
crt. Data emiterii autoriza ie
Valabilitate
6. S.C. SANEX S.A. CLUJ NAPOCA AMF 006 avizarea vag. de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Str. Beiu ului nr. 1, jude ul Cluj 20.02.2004 transport feroviar;
Tel:0264-415.200;Fax: 0264-415.210 20.02.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/ compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport.
7. S.C. CHIMPEX S.A. CONSTAN A AMF 007 avizarea vag. de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Incinta Port DANA 54, 02.03.2004 transport feroviar;
jude ul Constan a 02.03.2005 primirea/predarea vag. de la/la operatorii de transport
Tel:0241-603.536;Fax: 0241-603.035 feroviar;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vag. de marf pentru introducerea/scoaterea
la/de la fronturile de nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor
de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
8. S.C. ROM OIL S.A. BRA OV AMF 008 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Bdul 13 Decembrie nr. 94, 11.03.2004 transport feroviar;
jude ul Bra ov 11.03.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
Tel: 0268-426.923;Fax:0268-426.924 feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
9. REGIA AUTONOM PENTRU ACTIVIT I AMF 009 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
NUCLEARE SUCURSALA ROMAG 11.03.2004 feroviar;
TERMO HALNGA 11.03.2005 remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
Adresa: Comuna Izvorul Barzii, Halnga, transport;
jude ul Mehedin i manevrarea convoaielor de manevr n vederea
Tel: 0252-323.666;/Fax: 0252-323.066 descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
10. S.C. GEROMED S.A. MEDIA AMF 010 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: oseaua Sibiului nr. 38, jude ul Sibiu 30.03.2004 transport feroviar;
Tel:0269-843.131;Fax:0269-839.110 30.03.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .
11. S.C. ANTARES S.R.L. RM. VLCEA AMF 011 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Str. Matei Basarab nr. 44, 01.04.2004 transport feroviar;
jude ul Vlcea 01.04.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
Tel:0250-744.551;Fax:0250-744.553 feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pentru
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de
nc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf ;
manevrarea vehiculelor feroviare la atelierele de repara ii.
12. S.C. ARTROM S.A. SLATINA AMF 012 avizarea vagoanelor de marf sosite pentru beneficiarii de
Adresa: Str. Dr ne ti, Km 93, jude ul Olt 06.04.2004 transport feroviar;
Tel:0249-436.862;Fax:0249-434.330 06.04.2005 primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport
feroviar;
remorcarea convoaielor de manevr la/de la beneficiarii de
transport;
manevrarea convoaielor de manevr n vederea
descompunerii/compunerii;
manevrarea vagoanelor de marf pt. introducerea/scoaterea
la/de la fronturile de nc rcare/ desc rcare ale beneficiarilor
de transport;
manevrarea n vederea cnt ririi vagoanelor de marf .

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 53


Lista agen ilor economici certifica i de OCS AFER
pentru sistemul calit ii n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Titularul certificatului emis Documentul de referin pentru Perioada de
Nr. sistemul de management al calit ii valabilitate a
crt. Identificare Nr./data emiterii SR EN ISO 9001:2001 certificatului
titular certificat documentului Domeniul de activitate emis
1. DARIA CONST S.R.L. SMC 056*/26.03.2004 CONSTRUC II FA 45 26.03.2007
NEGRE TI-OA Demolarea construc iilor, terasamente i organizare de
antier FA 4511;
Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu FA 4521;
Lucr ri de instala ii pentru construc ii FA 453;
Lucr ri de izola ii i protec ie anticoroziv FA 4532;
Lucr ri de finisare FA 454 ;
Industria textil i a produselor textile (fabricarea de sfori,
frnghii i parme) DB 1752.
2. DUMIAN S.R.L. SMC 050/27.02.2004 CONSTRUC II FA 45 27.02.2007
BRA OV Proiectare, execu ie, verific ri PRAM i repara ii pentru:
- bran amente electrice 0,4kV i racorduri MTFA 4531;
- instala ii electrice la consumatori cu tensiuni pn la
1000 V FA 4531;
- instala ii electrice de legare la p mnt FA 4531;
- linii electrice aeriene JT i MT (0,4 kV pn la 20 kV)
FA 4521;
- linii electrice subterane JT i MT (0,4 kV pn la 20 kV)
FA 4521;
- posturi de transformare MT/JT, aeriene, n cabine de zid, n
cabine metalice 20/0,4 kV, 20/6 kV, 6/0,4 kV FA 4521;
- lucr ri de circuite secundare n re elele de distribu ie
FA 4521;
- re ele de iluminat public aeriene i subterane FA 4521.
3. EMSENS PROD SMC 051/27.02.2004 CONSTRUC II FA 45 27.02.2007
S.R.L. BAIA MARE Proiectare i execu ie, inclusiv repara ii, re ele electrice
inclusiv posturi i sta ii de transformare aferente acestora n
domeniul joas , medie i nalt tensiune - FA 4521, 4531;
Proiectare i execu ie, inclusiv repara ii, instala ii electrice
FA 4531.
4. FOORI S.R.L. SMC 058*/26.03.2004 CONSTRUC II FA 45 26.03.2007
SIBIU Lucr ri de foraj i sondaj pentru construc ii FA 4512.
5. GEOROM SMC 057*/26.03.2004 CONSTRUC II FA 45 26.03.2007
INTERNATIONAL S.A. Demolarea construc iilor, terasamente i organizare de
BUCURE TI antier FA 4511;
Lucr ri de foraj i sondaj pentru construc ii FA 4512;
Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu FA 4521;
Construc ii de autostr zi, drumuri, aerodroame i baze
sportive FA 4523;
Alte lucr ri speciale de construc ii FA 4525;
Lucr ri de instala ii pentru construc ii FA 453;
Lucr ri de finisare FA 454.
6. PROMAT S.R.L. SMC 052/27.02.2004 INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 27.02.2007
CRAIOVA Proiectare i fabrica ie de echipamente electronice i
electromecanice pentru materialul rulant DM 3520.
7. RELOC S.A. SMC 053/26.03.2004 CONSTRUC IA I REPARAREA MATERIALULUI 26.03.2007
CRAIOVA RULANT DM 3520 (ntre inere, repara ii i moderniz ri
locomotive LE, LDE, LDH i macarale CF.
8. RETROM S.A. SMC 054/26.03.2004 INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE I OPTICE 26.03.2007
PA CANI Proiectare i fabricarea echipamentelor de m sur , reglare
i control pentru instala ii de automatizare DL 3330;
INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Proiectare, fabricare, ncerc ri i service pentru
echipamente electrotehnice, electronice i mecanice pentru
construc ia i repararea materialului rulant DM 3520;
INDUSTRIA CONSTRUC IILOR METALICE I A
PRODUSELOR DIN METAL
Proiectare, fabricare de uruburi, piuli e, aibe i produse
asem toare din metale feroase i neferoase (elemente
mecanice speciale) DJ 2874;
INDUSTRIA DE MA INI I ECHIPAMENTE
Proiectarea i fabricarea de articole de robinet rie DK 2913.
SARMIS S.R.L. SMC 055*/26.03.2004 CONSTRUC II FA 45 26.03.2007
BAC U Demolarea construc iilor, terasamente i organizare de
antier FA 4511;
Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu FA 4521;
Construc ii de autostr zi, drumuri, aerodroame i baze
sportive FA 4523;
Alte lucr ri speciale de construc ii FA 4525;
Lucr ri de instala ii pentru construc ii FA 453;
Lucr ri de finisare FA 454.
9. STIN COM S.R.L. SMC 048/23.01.2004 PIESE TURNATE DIN METALE NEFEROASE (ncuietoare 23.01.2007
PLOIE TI special C.F.R) DJ 2753.
10. TAF S.R.L. SMC 049*/27.02.2004 TRANSPORTURI PE CALEA FERAT (activitate de 27.02.2007
BAC U transport i manevr ) IA 6010;
CONSTRUC II I REPARA II LINII C.F. F 4523.

NOT :
* - Exclusiv: clauza 7.3. Proiectare i dezvoltare

54 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista laboratoarelor de ncerc ri autorizate conform OMT nr. 410/1999
n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Nr. Agent economic/ Nr. autoriza ie


Domeniu*
crt. Laborator de ncerc ri Data emiterii

1. S.N.T.F.M. CFR MARF S.A. AL 224 ncerc ri pe produse petroliere


Sucursala Marf Constan a 30.03.2004
Depoul CFR Palas Constan a
Str. Remizei, Nr. 1
Laborator De Determin ri Fizico-Chimice

* Lista detaliat a ncerc rilor autorizate pentru fiecare laborator de ncerc ri men ionat mai sus se afl n anexa autoriza iei emise de
AFER i poate fi consultat la solicitant sau la AFER.

Lista standurilor i dispozitivelor speciale atestate conform OMT nr. 410/1999


n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Nr. Serie i nr. atestat Denumire


Agent economic
crt. Data emiterii stand sau dispozitiv special
1. Atelierele CFR Grivi a S.A. AS 1517 Stand pentru probat amortizoare
Bucure ti 05.03.2004
AS 1540 Stand pentru probat amortizoare
30.03.2004
2. C.C.C.F. S.A. Sucursala I.U.G. C.C.F. AS 1516 Stand pentru probat regulatoare de timonerie tip DRV2-600
Bucure ti 03.03.2004
3. C.N. CFR - SPIACT Cluj S.A. AS 1509 Stand de ncerc ri electromecanisme EM5
Cluj-Napoca 10.02.2004
4. COMPANIA INDUSTRIALA GRIVITA S.A. AD 1522 Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor
Bucure ti 08.03.2004
AD 1520 Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale
08.03.2004 buzelor ro ilor osiei montate
AD 1524 Dispozitiv de m surat diametrul ro ii n planul cercului nominal
08.03.2004 de rulare
AD 1523 Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii
08.03.2004
5. FAUR S.A. Fabrica de locomotive AS 1506 Stand de probat robinetul mecanicului KD2
Bucure ti 02.02.2004
6. I.R.V. C tori "CFR-SIRV Titu" S.A. AS 1505 Stand de m surat dezechilibrul static al osiei montate
21.01.2004
7. REMARUL 16 Februarie S.A. AS 1500 Stand pentru echilibrarea dinamic a axelorpaletate de la
Cluj-Napoca 13.01.2004 turbosuflante
AS 1501 Stand pentru rodat i probat regulatoare mecanice
13.01.2004
AS 1503 Stand pentru probat injectoare
14.01.2004
AS 1519 Stand pentru rodat i probat motoare de trac iune cu osia
09.03.2004 montat
AS 1521 Stand pentru probat reostat la LDE
09.03.2004
AS 1504 Stand pentru m surarea sarcinilor pe ro i
14.01.2004
8. REPARA II LOCOMOTIVE "C.F.R. -.R.L. AS 1514 Stand de probat relee de presiune 0-400 de la LE 5100 kW i
BRA OV" S.A. 23.02.2004 LE 3400 kW
AS 1515 Stand de probat aparataj electric de comand i semnalizare
23.02.2004 pentru LE 5100 i 3400
9. REVA S.A. AS 1507 Stand pentru m surarea rezisten ei electrice a vagoanelor de
Simeria 09.02.2004 marf
AS 1508 Stand pentru m surat rezisten a electric la osiei montate
09.02.2004
10. Revizia de Vagoane Simeria Triaj AS 1513 Stand pentru ncercarea hidraulic a semiacupl rilor de aer
16.02.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 55


Lista standurilor i dispozitivelor speciale atestate conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Nr. Agent economic Serie i nr. atestat Denumire


crt. Data emiterii stand sau dispozitiv special
11. REVIZII, REPARA II RAME DE METROU AD 1538 Dispozitiv pentru pentru m surat cote ntre fe ele interioare ale
I INSTALA II S.A. 30.03.2004 ro ilor la osiile montate R.E.M.
Bucure ti AD 1536 Dispozitiv pentru pentru m surat cote ntre fe ele interioare ale
30.03.2004 ro ilor la osiile montate R.E.M.
AD 1537 Dispozitiv pentru pentru m surat cote ntre fe ele interioare ale
30.03.2004 ro ilor la osiile montate R.E.M.
12. ROMANIA EUROEST S.R.L. AS 1529 Stand pentru probat pompe de transfer combustibil i pompe
Constan a 16.03.2004 auxiliare de ulei pentru motoare diesel de locomotive
AS 1530 Stand probat injectoare de combustibil
16.03.2004
AS 1534 Stand pentru proba hidraulic de rezisten i proba pneumatic
18.03.2004 de etan eitate la semiacupl ri de aer i robinete
13. S.I.R.V. Caransebe S.A. AD 1525 Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii
12.03.2004
AD 1526 Dispozitiv de m surat dista a dintre fe ele exterioare ale
12.03.2004 buzelor ro ilor osiei montate
AD 1527 Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor
12.03.2004 osiei montate
14. Sec ia I.R.L.U. Craiova AS 1512 Stand pentru probat instala ii INDUSI
11.02.2004
AS 1511 Stand pentru probat DSV
11.02.2004
AS 1510 Stand de probat aparatur electronic
11.02.2004
15. Sec ia I.R.L.U. Pa cani AS 1535 Stand de rodaj pentru boghiuri
19.03.2004
16. Sec ia I.R.L.U. Simeria AD 1533 Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor
17.03.2004 osiei montate
AD 1531 Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii
17.03.2004
AD 1532 Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii
17.03.2004
17. Sec ia I.R.V. Ro iori AD 1518 Dispozitiv de m surat diametrul ro ii
08.03.2004

Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER


n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 n domeniul controlului nedistructiv U.S.
ramura vagoane (CN)

Nr. Numele i prenumele Serie i nr. atestat/


Termen de valabilitate
crt. personalului atestat Data emiterii
1. Banu Cristian Ion CN Nr 602/26.01.2004 26.01.2006
2. Bu urianu Ioan Marius CN Nr 626/23.03.2004 23.03.2006
3. Ciurean Augustin CN Nr 593/05.01.2004 05.01.2006
4. Cosma Dorel Gligor CN Nr 623/23.03.2004 23.03.2006
5. Fazaca Dorin CN Nr 592/05.01.2004 05.01.2006
6. Flencana Dorel CN Nr 596/05.01.2004 05.01.2006
7. Fr tean Vasile CN Nr 624/23.03.2004 23.03.2006
8. Grecu Georgel CN Nr 619/23.03.2004 23.03.2006
9. Ion Daniel CN Nr 594/05.01.2004 05.01.2006
10. Ioni Doru Cristian CN Nr 620/23.03.2004 23.03.2006
11. Mateiu Dorel Vasile CN Nr 625/23.03.2004 23.03.2006
12. M u Valentin Petri or CN Nr 613/23.03.2004 23.03.2006
13. Moldovan Grigore CN Nr 595/05.01.2004 05.01.2006
14. Munteanu Ionel CN Nr 591/05.01.2004 05.01.2006
15. Pavel Georgeta CN Nr 588/05.01.2004 05.01.2006
16. Ple a Sandu CN Nr 607/19.02.2004 19.02.2006
17. Pu ca Sever CN Nr 601/26.01.2004 26.01.2006
18. dulescu Laurian CN Nr 612/23.03.2004 23.03.2006
19. Ragea Jenic CN Nr 606/19.02.2004 19.02.2006
20. Sl tinescu Nicolae CN Nr 611/23.03.2004 23.03.2006
21. omandr tefan CN Nr 621/23.03.2004 23.03.2006
22. Stanciu Rodica CN Nr 608/19.02.2004 19.02.2006
23. Stani Nicu or Ciprian CN Nr 622/23.03.2004 23.03.2006
24. Stoican Petric CN Nr 587/05.01.2004 05.01.2006

56 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 n domeniul controlului nedistructiv U.S.
ramura trac iune (CN)
Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/
Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
1. Corovanc Adrian CN Nr 599/07.01.2004 07.01.2006
2. Firan Ion CN Nr 614/23.03.2004 23.03.2006
3. Oancea Gabriel CN Nr 597/07.01.2004 07.01.2006
4. Popa Paraschiv CN Nr 598/07.01.2004 07.01.2006
5. ilohi tefan CN Nr 586/05.01.2004 05.01.2006

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 n domeniul proceselor speciale de sudare
sudare manual cu electrozi nveli i

Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/


Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
1. Alexe Ion SM Nr 165/18.02.2004 18.02.2006
2. Burcea Gheorghe SM Nr 162/18.02.2004 18.02.2006
3. Carabulea Agripin Victor SM Nr 173/18.02.2004 18.02.2006
4. Chelan Ion SM Nr 172/18.02.2004 18.02.2006
5. Danu Gheorghe SM Nr 170/18.02.2004 18.02.2006
6. Giurgea Nicolae SM Nr 166/18.02.2004 18.02.2006
7. cinoiu Marius SM Nr 167/18.02.2004 18.02.2006
8. Mirea Grigore SM Nr 169/18.02.2004 18.02.2006
9. Neagu Ion SM Nr 163/18.02.2004 18.02.2006
10. Rohan Petre SM Nr 168/18.02.2004 18.02.2006
11. duva Lucian SM Nr 171/18.02.2004 18.02.2006

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 n domeniul calit ii


curs tip Q1 i MQ

Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/


Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
1. Aleman Gheorghe Traian P 093 Q1/18.02.2004 01.04.2006
2. Anghel Emil Cornel P 080 Q1/18.02.2004 01.04.2006
3. Antohi Dan P 089 Q1/18.02.2004 01.04.2006
4. doi Daniela P 507 MQ/01.04.2004 01.04.2006
5. nean Iudit Liliana P 081 Q1/18.02.2004 01.04.2006
6. Bleier Edgar P 502 MQ/01.04.2004 01.04.2006
7. Botoran Virgil P 108 Q1/01.04.2004 01.04.2006
8. Broanc Silviu P 112 Q1/01.04.2004 01.04.2006
9. Bucur Portase Sorin P 099 Q1/01.04.2004 01.04.2006
10. Crstea Mihaela P 101 Q1/01.04.2004 01.04.2006
11. Cercel Hora iu P 094 Q1/18.02.2004 01.04.2006
12. Cheran Alexandra Cristina P 084 Q1/18.02.2004 01.04.2006
13. Ciufudean Cristian P 091 Q1/18.02.2004 01.04.2006
14. Constantin Lavinia P 113 Q1/01.04.2004 01.04.2006
15. Constantinescu Horia P 503 MQ/01.04.2004 01.04.2006
16. Cosman Elena P 087 Q1/18.02.2004 01.04.2006
17. Cosmin R du P 098 Q1/01.04.2004 01.04.2006
18. Dragomir Nicolae P 109 Q1/01.04.2004 01.04.2006
19. Dumitru Valentina P 114 Q1/01.04.2004 01.04.2006
20. Ficulescu Carmen P 103 Q1/01.04.2004 01.04.2006
21. Geczo Lajos P 097 Q1/01.04.2004 01.04.2006
22. Georgescu Emilia P 100 Q1/01.04.2004 01.04.2006
23. Groza Doina P 083 Q1/18.02.2004 01.04.2006
24. Lep datu Iulian P 088 Q1/18.02.2004 01.04.2006
25. Loberblatt Dan P 504 MQ/01.04.2004 01.04.2006
26. Mih ileasa Maria P 082 Q1/18.02.2004 01.04.2006
27. Mormoloc R zvann Constantin P 092 Q1/18.02.2004 01.04.2006
28. Nedelcu Vasile Ovidiu P 111 Q1/01.04.2004 01.04.2006
29. Nicolau Marian P 096 Q1/01.04.2004 01.04.2006
30. Ni Teodora P 095 Q1/01.04.2004 01.04.2006
31. Pantilie Ion P 505 MQ/01.04.2004 01.04.2006
32. Pascu Maria P 086 Q1/18.02.2004 01.04.2006
33. Popescu Gic P 501 MQ/01.04.2004 01.04.2006
34. Postelnicu Iulianna P 085 Q1/18.02.2004 01.04.2006
35. Racu Aurelia P 102 Q1/01.04.2004 01.04.2006
36. Radu Constantin P 104 Q1/01.04.2004 01.04.2006

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 57


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/
Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
37. Radu Nelorian Ion P 508 MQ/01.04.2004 01.04.2006
38. du Adrian P 110 Q1/01.04.2004 01.04.2006
39. Sandal Emilia P 105 Q1/01.04.2004 01.04.2006
40. Sannda Emilia P 106 Q1/01.04.2004 01.04.2006
41. Stratu Dana P 107 Q1/01.04.2004 01.04.2006
42. Surugiu Mircea Anton P 500 MQ/01.04.2004 01.04.2006
43. ichil Ioan Virgil P 090 Q1/18.02.2004 01.04.2006
44. Trif Daniela P 506 MQ/01.04.2004 01.04.2006

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 ca responsabil cu organizarea i


conducerea activit ii de transport i siguran a circula iei,
apar innd operatorilor de transport feroviar*

Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/


Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport
1. Aurel Leonard Dan RC-OC 007/05.02.2004 05.02.2005
2. dulescu Lucian RC-OC 009/11.02.2004 11.02.2005
3. Buhoci Iorgu RC-OC 012/16.03.2004 16.03.2005
4. Bunghiuz Virgil RC-OC 010/11.02.2004 11.02.2005
5. Caba Aurel RC-OC 011/16.03.2004 16.03.2005
6. Cazacu Adrian Valentin RC-OC 013/16.03.2004 16.03.2005
7. Simionescu Dan Alexandru RC-OC 008/11.02.2004 11.02.2005
Responsabili cu siguran a circula iei
1. Dr gan Gheorghe RC-SC 012/16.03.2004 16.03.2005
2. Hanci Sorin Ctlin RC-SC 009/11.02.2004 11.02.2005
3. Iva ca C lin RC-SC 010/16.03.2004 16.03.2005
4. Mih il Elena RC-SC 011/16.03.2004 16.03.2005
5. tefan Ion RC-SC 008/11.02.2004 11.02.2005
Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport i siguran a circula iei
1. u Ioan Nicolae RC-OC.SC 004/16.03.2004 16.03.2005
2. Nicu Aurel RC-OC.SC 003/11.02.2004 11.02.2005

* Conform prevederilor OMTCT 343/2003.

Lista personalului atestat n perioada 01.01.2004 31.03.2004 ca responsabil cu organizarea i


conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei,
apar innd operatorilor de manevr feroviar *

Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/


Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr
1. Benedic Francisc RM-OC 006/15.03.2004 15.03.2005
2. Munteanu Ion RM-OC 007/31.03.2004 31.03.2005
3. Turcu Iuliana Daniela RM-OC 005/15.03.2004 15.03.2005
4. Ungureanu Nicolae RM-OC 004/15.03.2004 15.03.2005
Responsabili cu siguran a circula iei
1. Doamna Marian RM-SC 008/31.03.2004 31.03.2005
2. Mazdrag Bogdan RM-SC 009/31.03.2004 31.05.2005
3. Oprinoi Gic RM-SC 007/15.03.2004 15.03.2005
4. Sandu Ion RM-SC 005/15.03.2004 15.03.2005
5. Trandafir Alecu RM-SC 006/15.03.2004 15.03.2005
Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei
1. Adam Aristic RM-OC.SC 021/15.03.2004 15.03.2005
2. Agrina Vasile RM-OC.SC 029/15.03.2004 15.03.2005
3. nu Dumitru RM-OC.SC 038/31.03.2004 31.03.2005
4. Bican Constantin RM-OC.SC 019/15.03.2004 15.03.2005
5. Bogdan Mihai RM-OC.SC 051/31.03.2004 31.03.2005
6. Boiciuc Ioan RM-OC.SC 024/15.03.2004 15.03.2005
7. Bularda Tony RM-OC.SC 018/15.03.2004 15.03.2005
8. Cernat Gheorghe RM-OC.SC 009/05.02.2004 05.02.2005
9. Chi ibea Virgil RM-OC.SC 042/31.03.2004 31.03.2005
10. Ciobanu Viorel RM-OC.SC 008/05.02.2004 05.02.2005
11. Com a Ioan Eugen RM-OC.SC 016/15.03.2004 15.03.2005
12. Constantin Vasile RM-OC.SC 036/31.03.2004 31.03.2005
13. Con eanu Gheorghe RM-OC.SC 048/31.03.2004 31.03.2005
14. Croitoru Ovidiu RM-OC.SC 020/15.03.2004 15.03.2005

58 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Nr. Numele i prenumele Serie i num r atestat/
Termen de valabilitate
crt. personal atestat Data emiterii
15. Dr u Dumitru RM-OC.SC 027/15.03.2004 15.03.2005
16. get Gheorghe RM-OC.SC 010/05.02.2004 05.02.2005
17. Farca Nelu RM-OC.SC 049/31.03.2004 31.03.2005
18. Filimon Emilian Dorin RM-OC.SC 023/15.03.2004 15.03.2005
19. Gza Gheorghe RM-OC.SC 015/15.03.2004 15.03.2005
20. Ghid nac Gheorghe RM-OC.SC 033/30.03.2004 30.03.2005
21. Gioad Ion RM-OC.SC 031/15.03.2004 15.03.2005
22. Hodoroab Liviu RM-OC.SC 022/15.03.2004 15.03.2005
23. Horga Gheorghe RM-OC.SC 041/31.03.2004 31.03.2005
24. Ivanof Vasile RM-OC.SC 014/15.03.2004 15.03.2005
25. Kovaci Gheza RM-OC.SC 025/15.03.2004 15.03.2005
26. iceanu Ion RM-OC.SC 012/05.02.2004 05.02.2005
27. Marchi Dorel RM-OC.SC 026/15.03.2004 15.03.2005
28. Marinescu Nicolae RM-OC.SC 017/15.03.2004 15.03.2005
29. Mih il Gheorghe RM-OC.SC 040/31.03.2004 31.03.2005
30. Mr Daniel RM-OC.SC 028/15.03.2004 15.03.2005
31. Mogin Vasile Simion RM-OC.SC 037/31.03.2004 31.03.2005
32. sturel Gheorghe RM-OC.SC 045/31.03.2004 31.03.2005
33. deanu Paul Cristian RM-OC.SC 046/31.03.2004 31.03.2005
34. Rujan Liviu RM-OC.SC 044/31.03.2004 31.03.2005
35. andru Nicolae RM-OC.SC 013/05.02.2004 05.02.2005
36. Secar Ion RM-OC.SC 043/31.03.2004 31.03.2005
37. tefan Adrian RM-OC.SC 034/31.03.2004 31.03.2005
38. Stoica Gheorghe RM-OC.SC 007/05.02.2004 05.02.2005
39. Strejeru tefan RM-OC.SC 032/15.03.2004 15.03.2005
40. Suciu Emil RM-OC.SC 011/05.02.2004 05.02.2005
41. Taboi Florin RM-OC.SC 035/31.03.2004 31.03.2005
42. Tebe el Dumitru RM-OC.SC 050/31.03.2004 31.03.2005
43. Toth Iozsef RM-OC.SC 047/31.03.2004 31.03.2005
44. Vin i Gheorghe RM-OC.SC 030/15.03.2004 15.03.2005
45. Voicu Mihai RM-OC.SC 039/31.03.2004 31.03.2005

* Conform prevederilor OMTCT 343/2003.

Lista personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excep ionale
pe infrastructura feroviar public autorizat n perioada 01.01.2004 31.03.2004*

Nr. Numele i prenumele Data eliber rii** 1.


Seria i nr. autoriza iei
crt. personalului autorizat autoriza iiei
1. Agrigoroaei M. Emilian SC 6-TE 0001 - 028 15.03.2004
2. Alb I. F nic SC 3-TE 0001 - 070 29.03.2004
3. Alexandrescu C. Lucian SC 6-TE 0001 - 025 15.03.2004 2.
4. Alexandrescu V. Gabriel SC 6-TE 0001 - 059 15.03.2004
5. Anchidin E. Ioan SC 6-TE 0001 - 069 15.03.2004
6. Anchidin I. Ionel SC 6-TE 0001 - 023 15.03.2004
7. Apostolescu D. Dumitru Daniel 3.
SC 6-TE 0001 - 075 15.03.2004
8. Aprodu I. C lin SC 6-TE 0001 - 027 15.03.2004
9. Axentioi T. Severin SC 6-TE 0001 - 070 15.03.2004
10. Baboniu I. Gheorghe SC 3-TE 0001 - 066 29.03.2004
11. Bugariu V. Vasile SC 3-TE 0001 - 036 27.01.2004
12. Buliga C. Iosif SC 3-TE 0001 - 067 29.03.2004
13. Burduja M. Mirel Sorin SC 6-TE 0001 - 066 15.03.2004
14. Buzdugan I. D nu SC 6-TE 0001 - 030 15.03.2004
15. Cernat V. Dan SC 6-TE 0001 - 032 15.03.2004
16. Chirica N. Robert SC 6-TE 0001 - 022 15.03.2004
17. Chiril D. Ioan SC 6-TE 0001 - 063 15.03.2004
18. Chituc P. Ioan Mircea SC 3-TE 0001 - 057 29.03.2004
19. Ciocan N. Ilie Sorinel SC 6-TE 0001 - 073 15.03.2004
20. Ciorei T. Traian SC 3-TE 0001 - 041 27.01.2004
21. Cojan L. Laz r Viorel SC 3-TE 0001 - 062 29.03.2004
22. Cojocaru D. Armand Daniel SC 3-TE 0001 - 043 27.01.2004
23. nil I. Marian SC 3-TE 0001 - 055 29.03.2004
24. Deleanu P. Daniel SC 6-TE 0001 - 024 15.03.2004
25. Drago P. Ioan SC 3-TE 0001 - 030 27.01.2004
26. Drul N. Lucian SC 3-TE 0001 - 058 29.03.2004
27. Enachi I. Viorel SC 3-TE 0001 - 054 29.03.2004
28. Fr il P. Ion SC 3-TE 0001 - 046 27.01.2004
29. Frunz Gh. Octavian SC 6-TE 0001 - 029 15.03.2004
30. Ghiur I. tefan SC 6-TE 0001 - 026 15.03.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 59


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Nr. Numele i prenumele Data eliber rii**
Seria i nr. autoriza iei
crt. personalului autorizat autoriza iiei
31. Gurdi D. Victor SC 6-TE 0001 - 060 15.03.2004
32. Iosep Gh. Constantin Dorin SC 6-TE 0001 - 072 15.03.2004
33. Irimia I. Ioan SC 6-TE 0001 - 068 15.03.2004
34. Ispas I. Ioan Stelian SC 3-TE 0001 - 069 29.03.2004
35. Jianu Gh. C lin SC 6-TE 0001 - 065 15.03.2004
36. Maftei P. Petru Adrian SC 6-TE 0001 - 061 15.03.2004
37. Mihalache C. Dan SC 3-TE 0001 -060 29.03.2004
38. Modlc M. Achim Daniel SC 3-TE 0001 - 038 27.01.2004
39. Moldoveanu I. Viorel SC 3-TE 0001 - 065 29.03.2004
40. Muta cu N. Mihai SC 3-TE 0001 - 042 27.01.2004
41. Nechifor I. Adrian SC 3-TE 0001 - 048 27.01.2004
42. Nedelea . D nu Vasile SC 3-TE 0001 - 050 27.01.2004
43. Nimigean I. Neculai SC 6-TE 0001 - 071 15.03.2004
44. Nistor A. Ioan SC 3-TE 0001 - 059 29.03.2004
45. Opri V. Cornel SC 3-TE 0001 - 049 27.01.2004
46. lobanu Gh. Vasile Sorin SC 6-TE 0001 - 062 15.03.2004
47. Popa T. Gheorghe SC 3-TE 0001 - 037 27.01.2004
48. Popoeag I. Gheorghe SC 6-TE 0001 - 074 15.03.2004
49. Portsheller R. Richard SC 3-TE 0001 - 051 27.01.2004
50. Roman V. Viorel Dorin SC 3-TE 0001 - 064 29.03.2004
51. Roznov Gh. Marius Gheorghe SC 6-TE 0001 - 067 15.03.2004
52. il I. Ignat SC 3-TE 0001 - 040 27.01.2004
53. Schipor Gh. Ioan SC 6-TE 0001 - 064 15.03.2004
54. Sechere S. Lucian SC 3-TE 0001 - 063 29.03.2004
55. Srbu A. Radu Lucian SC 3-TE 0001 - 052 27.01.2004
56. Srbu I. Nicu SC 3-TE 0001 - 039 27.01.2004
57. Srbu M. Vasile SC 6-TE 0001 - 031 15.03.2004
58. Sprivac G. Sorin Gigi SC 3-TE 0001 - 068 29.03.2004
59. Stavarache G. Costel SC 3-TE 0001 - 061 29.03.2004
60. aiga V. Kretten Victor SC 3-TE 0001 - 045 27.01.2004
61. Tama L. Gheorghe SC 3-TE 0001 - 056 29.03.2004
62. uianu G. Gheorghe Gelu SC 3-TE 0001 - 047 27.01.2004
63. Voica I. Maria SC 3-TE 0001 - 044 27.01.2004
64. la M. Aurelian SC 3-TE 0001 - 053 27.01.2004

* Conform prevederilor Deciziei Directorului General AFER nr. 54/ 05.03.2003, prin care a fost aprobat Metodologia privind desf urarea
activit ii de examinare i autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excep ionale.
** Autoriza iile sunt valabile 5 (cinci) ani de la data eliber rii.

Lista salaria ilor de specialitate care asigur preg tirea, perfec ionarea i particip
n comisiile de autorizare a personalului cu responsabilit i n siguran a circula iei
atesta i n perioada 01.01.2004 31.03.2004*

Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
1. Abuzuloaie Gh. C lin SC ISFT 6-A 0081 12.03.2004 23. Anisie I. Dan Mihai SC ISFT 6-A 0120 15.03.2004
2. Afanase C.Mitu SC ISFT 1-A 0249 19.02.2004 24. Antal I. Gheorghe SC ISFT 5-A 0153 30.01.2004
3. Agavriloaiei C. Costel SC ISFT 6-A 0080 12.03.2004 25. Anton I. Constantin SC ISFT 7-A 0144 26.02.2004
4. Albert A. Ioan SC ISFT 6-A 0112 06.02.2004 26. Apetroaiei M. Dorin SC ISFT 8-A 0103 02.03.2004
5. Albine V. G Mihai SC ISFT 2-A 0656 11.03.2004 27. Apostol D. Ioan SC ISFT 1-A 0220 30.01.2004
6. Albi oru N. Viorica SC ISFT 1-A 0235 18.02.2004 Apreutesei I. Ionu
28. SC ISFT 7-A 0111 09.02.2004
7. Albota N. Gheorghe SC ISFT 2-A 0606 11.03.2004 Antonio
8. Alexandru Gh. Ion SC ISFT 7-A 0078 30.01.2004 29. Apseleam B. Dilaver SC ISFT 8-A 0141 20.02.2004
9. Alexandru Ghe. Lucica SC ISFT 1-A 0162 15.03.2004 30. Ardeleanu P Valeriu SC ISFT 5-A 0115 26.01.2004
10. Alexe H. Dorel SC ISFT 8-A 0232 20.02.2004 31. Ariciu S. Constantin SC ISFT 1-A 0163 15.03.2004
11. Alostol E. Ionel SC ISFT 2-A 0646 11.03.2004 32. Arseni M. Ovidiu Liviu SC ISFT 6-A 0141 10.02.2004
12. Alupoaie N. C-tin Nicolae SC ISFT 3-A 0326 25.02.2004 33. Aruxandei V. Viorel SC ISFT 6-A 0109 26.01.2004
13. Amariei D. Stelian SC ISFT 6-A 0149 18.03.2004 34. Asavei C. Florin SC ISFT 1-A 0138 15.03.2004
14. Amariei E. Gheorghe SC ISFT 6-A 0068 29.01.2004. 35. Babuc Gh. Gheorghe SC ISFT 6-A 0153 23.02.2004
15. Amariei V. Gabriela SC ISFT 6-A 0126 15.03.2004 36. oanu M. Costache SC ISFT 7-A 0095 02.02.2004
16. Ambrus G. Laszlo SC ISFT 5-A 0180 27.02.2004 37. Badea I. Nicolae SC ISFT 8-A 0354 24.03.2004
17. Andrei A. Dumitru SC ISFT 8-A 0063 09.02.2004 38. Badea I. Petre SC ISFT 8-A 0065 09.02.2004
18. Andrei Gh. Cornel SC ISFT 2-A 0610 11.03.2004 39. Badea D. Sorin George SC ISFT 1-A 0213 04.03.2004
19. Anghel D. Aurelian SC ISFT 8-A 0183 20.02.2004 40. Badea M. Andrei SC ISFT 1-A 0169 28.01.2004
Anghel N. Elena- 41. Badea Olivian SC ISFT 2-A 0677 11.03.2004
20. SC ISFT 8-A 0031 02.03.2004
Georgeta 42. descu M. Nicolae SC ISFT 2-A 0664 11.03.2004
21. Anghel N. Iordache SC ISFT 7-A 0061 09.02.2004 43. Badiu S. Sorin SC ISFT 8-A 0080 13.02.2004
22. Anghelina M. Gheorghe SC ISFT 1-A 0182 28.01.2004 44. du N. Nicolae SC ISFT 5-A 0154 05.03.2004

60 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
45. Baicu D. Adrian SC ISFT 1-A 0241 18.02.2004 110. Capitanu N. Ilarie SC ISFT 2-A 0602 11.03.2004
46. iculescu N. Aurel SC ISFT 7-A 0096 02.02.2004 111. Crjan I. Adrian SC ISFT 2-A 0669 11.03.2004
47. Bal L. Liviu D nu SC ISFT 3-A 0451 16.03.2004 112. Carmaciu I. Adrian SC ISFT 8-A 0049 02.03.2004
48. lan D. Doru Ioan SC ISFT 3-A 0337 25.02.2004 113. Carp C. Doina SC ISFT 6-A 0101 26.01.2004
49. lescu C. Dan Ovidiu SC ISFT 2-A 0613 11.03.2004 114. Carp I. Ion SC ISFT 5-A 0098 12.02.2004
50. li teanu A. Vasile SC ISFT 7-A 0148 26.02.2004 Carut S. Augustin
115. SC ISFT 1-A 0108 14.01.2004
51. Banu I. Tiberiu-Ionut SC ISFT 8-A 0037 02.03.2004 Costic
52. Barabas G. Gabor SC ISFT 5-A 0096 12.02.2004 116. Casapu J. Dorel Florin SC ISFT 2-A 0675 11.03.2004
53. rboiu M.C.Florin SC ISFT 2-A 0583 11.03.2004 117. nescu C. Viorel SC ISFT 1-A 0107 14.01.2004
54. Barbu C. Aurel SC ISFT 1-A 0259 26.02.2004 118. Catrinoiu Gh. Gheorghe SC ISFT 8-A 0042 02.03.2004
55. Barbu F. C lin SC ISFT 2-A 0655 11.03.2004 119. Cazacu V. Adrian Valeriu SC ISFT 3-A 0450 29.03.2004
56. Barbu Gh. Nicolae SC ISFT 7-A 0084 02.02.2004 120. Cealneac C-Tin Costel SC ISFT 6-A 0140 19.02.2004
57. rbuceanu G Gh. Vlad SC ISFT 5-A 0112 26.01.2004 121. Ceara V. Dumitru - Paul SC ISFT 8-A 0162 20.02.2004
58. rbu i V. Florin SC ISFT 2-A 0570 11.03.2004 122. Cercel N. Faust SC ISFT 1-A 0274 15.03.2004
59. Barcan N. Victor SC ISFT 2-A 0585 11.03.2004 123. Chelan F. Laurentiu SC ISFT 8-A 0064 09.02.2004
60. roiu E. Cristina SC ISFT 2-A 0674 11.03.2004 124. Chenaru V. Ioan SC ISFT 8-A 0110 20.02.2004
61. Bejinaru C. Ioan SC ISFT 2-A 0573 11.03.2004 125. Chert L. Ovidiu-Mugurel SC ISFT 8-A 0028 02.03.2004
62. Bento I. Sorin Marius SC ISFT 1-A 0127 23.01.2004 126. Chiper N. Irina Camelia SC ISFT 2-A 0574 11.03.2004
63. Berechet M. Sorin SC ISFT 8-A 0032 02.02.2004 127. Chiratcu G. Neculai SC ISFT 7-A 0158 19.03.2004
64. Berecz B. Barna SC ISFT 5-A 0155 05.03.2004 128. Chiriac G. Iustin SC ISFT 1-A 0226 30.01.2004
65. Bertescu D. Elena SC ISFT 8-A 0344 24.03.2004 129. Chiriac P. Ion SC ISFT 1-A 0161 15.03.2004
66. Bicu C. Gabriel Adrian SC ISFT 1-A 0103 14.01.2004 130. Chiril I. Daniel SC ISFT 2-A 0416 08.01.2004
67. Bidian O. Sergiu Ovidiu SC ISFT 2-A 0667 11.03.2004 131. Chiri C. Gheorghe SC ISFT 1-A 0125 19.01.2004
68. Bndac N. Dumitru SC ISFT 6-A 0136 02.03.2004 132. Chi M. Ovidiu Gheorghe SC ISFT 6-A 0127 15.03.2004
69. Bitiri Ghe. Vasile SC ISFT 1-A 0240 18.02.2004 133. Ciap P. Iulian SC ISFT 6-A 0157 23.02.2004
70. Blacioti P. Gabriela SC ISFT 8-A 0164 20.02.2004 134. Cmpeanu M. Iulian SC ISFT 6-A 0162 23.02.2004
71. Boanc V Timotei SC ISFT 5-A 0130 26.01.2004 135. Cmpeanu V. Iulian SC ISFT 1-A 0071 16.02.2004
72. Bob N. Marian SC ISFT 8-A 0221 20.02.2004 136. Cimpu A. Emiliean SC ISFT 8-A 0081 13.02.2004
73. Bobeic Gh. Gheorghe SC ISFT 4-A 0342 29.03.2004 137. Ciobanu R. Cornel SC ISFT 8-A 0351 24.03.2004
Boboia Gh.Georgeta- 138. Ciobanu E. Adrian SC ISFT 1-A 0227 18.02.2004
74. SC ISFT 5-A 0174 27.02.2004
Simina 139. Ciocoiu St. Gheorghe SC ISFT 8-A 0026 20.02.2004
75. Bobolicu I Gigi SC ISFT 5-A 0117 26.01.2004 140. Ciocoiu M. Laurentiu SC ISFT 2-A 0579 11.03.2004
76. Bocancia C. Vasile SC ISFT 6-A 0077 12.03.2004 141. Ciolacu T. Tudor SC ISFT 1-A 0168 28.01.2004
77. Boicu G. Danut SC ISFT 8-A 0350 24.03.2004 142. Crcei St. Romi SC ISFT 7-A 0033 09.02.2004
78. Boitan Gh. Ion SC ISFT 8-A 0125 31.03.2004 143. Crciu P. Vasile SC ISFT 6-A 0129 15.03.2004
79. Bolta u C. Constantin SC ISFT 2-A 0596 11.03.2004 144. Crjan A Gh.-R zvan SC ISFT 5-A 0109 26.01.2004
80. Bonca G. Vasile SC ISFT 2-A 0666 11.03.2004 145. Crstea I. Nicolae SC ISFT 2-A 0421 02.02.2004
81. Boncota I. Ovidiu - Ionut SC ISFT 8-A 0038 02.03.2004 146. Ciubotaru A. Cristina SC ISFT 7-A 0126 09.02.2004
82. Botea P. Adr.Lumini a SC ISFT 2-A 0665 11.03.2004 147. Ciuciula N. Gheorghe SC ISFT 8-A 0058 09.02.2004
83. Botezatu V. Vasile SC ISFT 6-A 0078 12.03.2004 148. Ciuraru M. Eugeniea SC ISFT 8-A 0339 24.03.2004
84. Bourceanu A. Andone SC ISFT 7-A 0085 02.02.2004 149. Coderie O. Florin SC ISFT 2-A 0605 11.03.2004
85. Bozan G. Arpad SC ISFT 5-A 0156 05.03.2004 150. Codreanu C. Cristian SC ISFT 7-A 0097 02.02.2004
86. Bozntan I. Dtru Cristian SC ISFT 4-A 0336 29.03.2004 151. Codreanu St. Ion SC ISFT 7-A 0081 26.01.2004
87. Branescu Gh. Marian SC ISFT 8-A 0041 02.03.2004 152. Cojocaru B. Gheorghe SC ISFT 2-A 0702 29.03.2004
88. Bratosin Gh. Marian SC ISFT 8-A 0186 20.02.2004 153. Cojocaru D. Mihai SC ISFT 2-A 0650 11.03.2004
89. Buca A. Ion SC ISFT 2-A 0661 11.03.2004 154. Cojocaru N. Haralambie SC ISFT 6-A 0069 03.02.2004
90. Buc taru F. Dumitru SC ISFT 5-A 0097 12.02.2004 155. Cojocaru R. Constantin SC ISFT 5-A 0140 30.01.2004
91. Bugheanu N. Viorel SC ISFT 5-A 0143 30.01.2004 156. Coltescu D. Mihai SC ISFT 2-A 0598 11.03.2004
92. Buituleanu B. Adrian SC ISFT 2-A 0649 11.03.2004 157. Coman N. Ggeorghe SC ISFT 2-A 0621 11.03.2004
93. Bulagea C. Mugura SC ISFT 2-A 0648 11.03.2004 Cominos N. Mioara
158. SC ISFT 7-A 0086 02.02.2004
94. Bulai I. Melania Sofia SC ISFT 6-A 0098 26.01.2004 Liliana
95. Bulai M. Vasile SC ISFT 6-A 0092 26.01.2004 159. Condru D. Radu SC ISFT 7-A 0138 26.02.2004
96. Buliga C. Adriana SC ISFT 7-A 0155 19.03.2004 160. Constantin T. Gheorghe SC ISFT 1-A 0099 21.01.2004
97. Bunescu Ioan SC ISFT 5-A 0163 03.03.2004 Constantinescu I.
161. SC ISFT 8-A 0036 02.02.2004
Corneliu
98. Burciu I. Florin Cristian SC ISFT 6-A 0096 26.01.2004
Constantinescu N.
99. Burlacu C. Nicolae SC ISFT 7-A 0079 30.01.2004 162. SC ISFT 7-A 0145 26.02.2004
Octavian
100. Buzac P Dan-Corneliu SC ISFT 5-A 0106 26.01.2004 Contrean i N. Daniel
101. Buzoianu I. Gheorghe SC ISFT 8-A 0043 08.01.2004 163. SC ISFT 3-A 0320 25.02.2004
Nicolae
102. Calcan I. Carmen SC ISFT 7-A 0058 30.01.2004 164. Cornea I. Victor SC ISFT 2-A 0572 11.03.2004
Calcinoschi Mircea 165. Co arc I. Florin-Nicolae SC ISFT 5-A 0084 12.02.2004
103. SC ISFT 2-A 0681 22.03.2004
Nicolae 166. Cosinschi A. Toader SC ISFT 6-A 0093 26.01.2004
104. lin I. Liviu Nicolae SC ISFT 2-A 0586 11.03.2004 167. Costea C. Valentin SC ISFT 8-A 0030 02.03.2004
105. Calistrate Vasile Gabriel SC ISFT 2-A 0595 11.03.2004 168. Costea M. Constantin SC ISFT 1-A 0158 15.03.2004
106. Camilar V. Lauren iu SC ISFT 6-A 0083 12.03.2004 169. Costea N. Daniel Costin SC ISFT 7-A 0112 09.02.2004
Cap I.Al Ioan- 170. Co ulianu D. Costel SC ISFT 6-A 0128 15.03.2004
107. SC ISFT 5-A 0113 26.01.2004
Alexandru
171. Cotrlan V. Constantin SC ISFT 2-A 0673 11.03.2004
108. pit nescu F. Jenic SC ISFT 2-A 0414 08.01.2004
172. Cotelea V Vasile SC ISFT 5-A 0118 26.01.2004
109. pitanu I. Marin SC ISFT 2-A 0582 11.03.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 61


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
173. Cote I. Constantin SC ISFT 6-A 0147 19.03.2004 238. Dumitru M. Gheorghe SC ISFT 1-A 0121 19.01.2004
174. Cote S. Marian SC ISFT 7-A 0099 09.02.2004 239. Dumitru P. Tiberiu SC ISFT 3-A 0449 29.03.2004
175. Craciun V. Stelian SC ISFT 8-A 0145 20.02.2004 240. Dumitru T. Mariana SC ISFT 1-A 0239 18.02.2004
176. Cr ciun Gh. Ion SC ISFT 7-A 0161 19.03.2004 241. Dura N. Iulian SC ISFT 2-A 0644 11.03.2004
177. Craml u I. Adrian Nicolae SC ISFT 7-A 0015 09.02.2004 242. Eftene I.Sorin SC ISFT 5-A 0175 27.02.2004
178. Cre eanu C. Cristinel SC ISFT 2-A 0653 11.03.2004 243. Eftimie N. Vasile SC ISFT 8-A 0055 09.02.2004
179. Cri an N. Nicolae - Horia SC ISFT 3-A 0328 25.02.2004 244. Emin I. Erhol SC ISFT 8-A 0176 02.03.2004
180. Crisan P. Ioan SC ISFT 5-A 0147 30.01.2004 245. Enache G. Florin SC ISFT 1-A 0245 19.02.2004
181. Cri an V. Vasile SC ISFT 5-A 0099 12.02.2004 246. Enache M. Ion SC ISFT 1-A 0165 28.01.2004
182. Cristea D. Victor SC ISFT 8-A 0078 02.03.2004 247. Enoiu E. Romulus SC ISFT 7-A 0115 09.02.2004
183. Cristea T. Gheorghe SC ISFT 1-A 0270 15.03.2004 248. Epure C. Adr. Gheorghe SC ISFT 8-A 0218 20.02.2004
184. Cristescu C. Radu Sorin SC ISFT 2-A 0678 11.03.2004 249. Evanghelides A. Drago SC ISFT 7-A 0116 09.02.2004
185. Cristian F. Stancu SC ISFT 7-A 0113 09.02.2004 250. Fc Gh. Marinel SC ISFT 7-A 0150 26.02.2004
186. Critu I. Ilie SC ISFT 1-A 0273 15.03.2004 251. Fnareanu V. Gheorghe SC ISFT 1-A 0124 19.01.2004
187. Cucu C. Constantin SC ISFT 6-A 0134 10.03.2004 252. rc an V. Eugen SC ISFT 4-A 0341 29.03.2004
188. Cuibar I. Neculai SC ISFT 7-A 0139 26.02.2004 253. Farkas I. Gyula SC ISFT 5-A 0157 05.03.2004
189. Curc G. Adriana SC ISFT 6-A 0099 26.01.2004 254. Fati I. Mircea SC ISFT 4-A 0334 29.03.2004
190. Cziko - Nanu A. Romeo SC ISFT 2-A 0594 11.03.2004 255. Feher A. Sandor SC ISFT 5-A 0158 05.03.2004
191. Dan V Vasile-Viorel SC ISFT 5-A 0131 26.01.2004 256. Filimon V. Ovidiu SC ISFT 7-A 0142 26.02.2004
192. Dancu I. Dan- Liviu SC ISFT 5-A 0100 12.02.2004 257. Filip I. Ioan Adrian SC ISFT 4-A 0332 29.03.2004
193. Danila D. Doru SC ISFT 8-A 0054 09.02.2004 258. Filipescu D. Denisa SC ISFT 8-A 0025 20.02.2004
194. Danu C. Gheorghe SC ISFT 2-A 0597 11.03.2004 259. Finichiu T. Ilie SC ISFT 1-A 0064 16.02.2004
195. u T. Ioan Nicolae SC ISFT 3-A 0445 16.03.2004 260. Flitan I. Anghel SC ISFT 2-A 0569 11.03.2004
196. Dasc lu A. Daniel SC ISFT 6-A 0076 12.03.2004 261. Florea Ghe. Alexandru SC ISFT 1-A 0164 15.03.2004
197. Dasc lu D. Adr.Didona SC ISFT 7-A 0114 09.02.2004 262. Florea I. Gheorghe SC ISFT 8-A 0020 19.11.2003
198. Deac P Petru-Vasile SC ISFT 5-A 0128 26.01.2004 263. Florescu Gh. Ion SC ISFT 8-A 0136 20.02.2004
199. Deneanu M .Dorel SC ISFT 8-A 0346 24.03.2004 264. Florescu I. Octavian SC ISFT 2-A 0417 08.01.2004
200. Dete an V. Constantin SC ISFT 7-A 0127 09.02.2004 265. Florescu I. Pavel SC ISFT 2-A 0642 11.03.2004
201. Diaconu Gh.Eugen Iancu SC ISFT 2-A 0578 11.03.2004 266. Foca D. Dan Gabriel SC ISFT 6-A 0144 11.03.2004
202. Dima A. Vasile SC ISFT 7-A 0094 02.02.2004 267. Fologea I. Dorina SC ISFT 5-A 0141 30.01.2004
203. Dima M. Octavian SC ISFT 7-A 0104 09.02.2004 Frnculescu N. Valeriu
268. SC ISFT 1-A 0126 23.01.2004
204. Dina I. Marius SC ISFT 3-A 0329 25.02.2004 Otelo
205. Dinu Gh. Gabriel - Florin SC ISFT 8-A 0340 24.03.2004 269. Frande T Dorin-Teodor SC ISFT 5-A 0132 26.01.2004
206. Dinu M. Florin - Paul SC ISFT 8-A 0361 01.03.2004 270. Fr sinoi A.Victor Daniel SC ISFT 2-A 0577 11.03.2004
207. Dinu I. Daniel SC ISFT 1-A 0252 19.02.2004 271. Frinculescu N. Nicolae SC ISFT 1-A 0255 04.03.2004
208. Dinu I. Liviu Daniel SC ISFT 1-A 0238 18.02.2004 272. Frujnoiu Gh. Florin SC ISFT 8-A 0060 09.02.2004
209. Dinu M. Petre SC ISFT 1-A 0263 26.02.2004 273. Gabor G Petru SC ISFT 5-A 0107 26.01.2004
210. Drg u V. Marius SC ISFT 4-A 0343 29.03.2004 274. Gabor S. Rozalia SC ISFT 4-A 0329 29.03.2004
211. Dobre C. Victor SC ISFT 1-A 0141 15.03.2004 275. Gabor V. Sorin SC ISFT 4-A 0328 29.03.2004
212. Dobre I. Silviu SC ISFT 8-A 0079 02.03.2004 276. Gaga P. Iulian SC ISFT 4-A 0347 29.03.2004
213. Dobre C. Paula Elena SC ISFT 7-A 0105 09.02.2004 277. Galanton C. Nicolae SC ISFT 6-A 0159 23.02.2004
214. Domsa D. Damian Dan SC ISFT 5-A 0182 27.02.2004 278. Ganciu C. Dumitru SC ISFT 8-A 0105 02.03.2004
215. Domsa Gh.Virgil SC ISFT 5-A 0173 27.02.2004 Ganea A.E. Cornel -
279. SC ISFT 8-A 0071 13.02.2004
Danut
216. Donose V. Octavian SC ISFT 7-A 0140 26.02.2004
280. Grbea N. Cristian SC ISFT 2-A 0628 11.03.2004
217. Don u Gh. Ion SC ISFT 2-A 0619 11.03.2004
281. Gaurici A. Silviu SC ISFT 5-A 0142 30.01.2004
218. Dorneanu C. Mihai SC ISFT 6-A 0113 06.02.2004
282. van I. Gheorghe SC ISFT 1-A 0231 18.02.2004
219. Doroftei I. Valentin SC ISFT 8-A 0017 25.11.2003
283. Gavrila M. Eugen SC ISFT 8-A 0349 24.03.2004
220. Doroftei B. Dumitru SC ISFT 7-A 0149 26.02.2004
Gavril G Ovidiu-
221. Dr ghici T. Marian SC ISFT 1-A 0128 23.01.2004 284. SC ISFT 5-A 0119 26.01.2004
Gheorghe
222. Dr ghici T. tefan SC ISFT 3-A 0314 25.02.2004 285. Gavril I. Ion SC ISFT 7-A 0071 27.01.2004
223. Dragne I. Georgel Marian SC ISFT 1-A 0131 23.01.2004 Gavris P. Teodor
224. Dragnea F. Vasile SC ISFT 1-A 0159 15.03.2004 286. SC ISFT 1-A 0105 14.01.2004
Alexandru
Dragomir C. Roxana - 287. zdoiu A. Marcel SC ISFT 1-A 0172 28.01.2004
225. SC ISFT 8-A 0140 20.02.2004
Ileana 288. Geabana D. Gheorghe SC ISFT 8-A 0184 20.02.2004
Dragomir M. Flavius- Gemene M. Violeta
226. SC ISFT 8-A 0056 09.02.2004 289. SC ISFT 6-A 0097 26.01.2004
Daniel Sandal
227. Dragu G. Dumitru SC ISFT 7-A 0141 26.02.2004 290. Gheorghe P. Marius SC ISFT 2-A 0641 11.03.2004
228. Drmb rean A Ioan-Florin SC ISFT 5-A 0129 26.01.2004 291. Gheorghe T. Nicu or SC ISFT 7-A 0117 09.02.2004
229. Dru I. Vasile SC ISFT 6-A 0107 26.01.2004 292. Gheorghiu C. Carmen SC ISFT 8-A 0163 20.02.2004
230. Dubreu L. Doinel SC ISFT 3-A 0333 25.02.2004 293. Ghidan M. Titi SC ISFT 2-A 0647 11.03.2004
231. Duduta L. Ionel SC ISFT 1-A 0229 18.02.2004 294. Ghidiu V. Vasile SC ISFT 6-A 0150 23.02.2004
232. Dulea L. Anghelina SC ISFT 2-A 0663 11.03.2004 295. Ghidurea G. Marian SC ISFT 2-A 0632 11.03.2004
233. Dumitrescu C. Liviu Dan SC ISFT 2-A 0623 11.03.2004 296. Ghiold P. Ion SC ISFT 2-A 0671 11.03.2004
Dumitrescu M. Eduard 297. Ghionea Gh. Aurora SC ISFT 7-A 0129 09.02.2004
234. SC ISFT 2-A 0639 11.03.2004
Cornel
298. Ghiorghe I. Alecsndru SC ISFT 8-A 0188 20.02.2004
235. Dumitrescu V. Nicolae SC ISFT 1-A 0072 16.02.2004
299. Ghiorghic C. Traian SC ISFT 1-A 0244 30.01.2004
236. Dumitru Gh. Gheorghe SC ISFT 8-A 0343 24.03.2004
300. Ghi G. Ion SC ISFT 1-A 0098 21.01.2004
237. Dumitru A. Marin SC ISFT 1-A 0256 04.03.2004

62 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
301. Ghi I. Ion SC ISFT 1-A 0111 12.01.2004 366. Irimia V. Vasile SC ISFT 6-A 0158 23.02.2004
302. Ghita M. Emilian SC ISFT 8-A 0187 20.02.2004 367. Iuhas G. Ioan SC ISFT 8-A 0045 08.01.2004
303. Ghi C. Cristian SC ISFT 2-A 0645 11.03.2004 368. Iuriciuc M. Nicolae SC ISFT 1-A 0174 28.01.2004
304. Ghi N. Adrian Paul SC ISFT 7-A 0070 27.01.2004 369. Ivan G. Vasile SC ISFT 8-A 0046 08.01.2004
305. Ghrasim Gh. Vasile SC ISFT 8-A 0082 13.02.2004 Iv nescu M.E. Drago
370. SC ISFT 1-A 0109 14.01.2004
306. Gioca St. Aristide Florian SC ISFT 2-A 0626 11.03.2004 Alexandru
307. Gliga E Vasile SC ISFT 5-A 0133 26.01.2004 371. Iv nu Gh. Paul SC ISFT 7-A 0119 09.02.2004
308. Goli V. Emilian SC ISFT 2-A 0658 11.03.2004 372. Jalb Ion SC ISFT 1-A 0104 14.01.2004
309. Gologan N. Nicolae SC ISFT 8-A 0094 02.02.2004 373. Jantea V. Dorian SC ISFT 8-A 0224 20.02.2004
310. Gorea C. Adalgiza SC ISFT 7-A 0130 09.02.2004 374. Jurenschi V. Ionel SC ISFT 1-A 0137 15.03.2004
311. Gr dinaru N. Mihai SC ISFT 6-A 0163 30.03.2004 375. cust I. Mihai SC ISFT 7-A 0069 27.01.2004
312. Gr jdeanu V. Dan SC ISFT 7-A 0151 26.02.2004 376. inicianu C. Lauren iu SC ISFT 1-A 0066 16.02.2004
313. Grecu Dumitru SC ISFT 2-A 0423 11.02.2004 377. Lnoiou N. Marius Florin SC ISFT 2-A 0652 11.03.2004
314. Grigora Gh. Daniela SC ISFT 6-A 0100 26.01.2004 378. Laslo N. Liviu SC ISFT 5-A 0151 30.01.2004
315. Grigorescu T. Adrian Ilie SC ISFT 3-A 0318 25.02.2004 379. Laszlo D. Florin SC ISFT 1-A 0063 16.02.2004
316. Grivinc Gh. Vasile SC ISFT 6-A 0118 15.03.2004 380. Laszlo G Grigore SC ISFT 5-A 0134 26.01.2004
317. Grobnicu Gh. Nicu or SC ISFT 7-A 0062 09.02.2004 381. Laz r I. Costel George SC ISFT 2-A 0670 11.03.2004
318. Grosu V. Florinel SC ISFT 6-A 0145 11.03.2004 382. Laz r M. Ion SC ISFT 1-A 0269 15.03.2004
319. Gudacu S. Ionel SC ISFT 2-A 0611 11.03.2004 383. Laz r V Mihai-Ovidiu SC ISFT 5-A 0126 26.01.2004
320. Gurgu e T. Horia SC ISFT 6-A 0066 29.01.2004. 384. Laz r Z. Mihai SC ISFT 7-A 0076 30.01.2004
321. Hara I. Dumitru SC ISFT 4-A 0330 29.03.2004 385. Leanca C. Vasile SC ISFT 1-A 0233 18.02.2004
322. Havriliuc I. Dumitru SC ISFT 6-A 0085 12.03.2004 386. Leancu E Ioan SC ISFT 5-A 0121 26.01.2004
323. Heisu N. Teodor Neculai SC ISFT 7-A 0090 02.02.2004 387. Lele Gh. Marin SC ISFT 4-A 0326 29.03.2004
324. Helstern I.F. Gh.Stelian SC ISFT 7-A 0118 09.02.2004 388. Leonc C. Ctin Mircea SC ISFT 3-A 0317 25.02.2004
325. Herec . tefan SC ISFT 3-A 0448 16.03.2004 389. Leoveanu P. Ioan SC ISFT 1-A 0254 03,03,2004
326. Hncu Gh. Costel SC ISFT 7-A 0080 30.01.2004 Leucu escu-Dan V.
390. SC ISFT 4-A 0337 29.03.2004
Cecilia
327. Holter P. Sorin Vasile SC ISFT 5-A 0137 30.01.2004
391. Lincu A. Constantin SC ISFT 1-A 0133 23.01.2004
328. Horga Gh. Emilia SC ISFT 7-A 0131 09.02.2004
392. Liteanu Gh. C lin Florin SC ISFT 6-A 0160 23.02.2004
329. Horga N. Gheorghe SC ISFT 7-A 0156 19.03.2004
393. Ludu V. Vasile SC ISFT 5-A 0087 12.02.2004
330. Ho iu I. Gabriela SC ISFT 4-A 0333 29.03.2004
394. Lungu V. Adrian SC ISFT 8-A 0348 24.03.2004
331. Hristache I. Georgeta SC ISFT 1-A 0265 26.02.2004
395. Lungu A. Mihail SC ISFT 1-A 0157 15.03.2004
332. Hristoae L.E. Constantin SC ISFT 8-A 0104 02.03.2004
396. Lupu V. Victor Cristian SC ISFT 6-A 0067 29.01.2004.
333. Hristoaie L. Marian SC ISFT 8-A 0227 20.02.2004
397. Maer I. Dorin - Ioan SC ISFT 8-A 0106 31.03.2004
334. Hu an D. Mircea Octavian SC ISFT 6-A 0131 15.03.2004
398. Maer P. Roxana SC ISFT 8-A 0116 31.03.2004
Iacob C. Clementa -
335. SC ISFT 8-A 0338 24.03.2004 399. Maiceanu I. Ion SC ISFT 8-A 0234 29.01.2004
Florenta
336. Iacob P. Constantin SC ISFT 8-A 0168 20.02.2004 400. Maiceanu I. Ion SC ISFT 8-A 0397 17.03.2004
337. Ianos A. Ion - Aurel SC ISFT 8-A 0143 20.02.2004 401. lin G. Octavian SC ISFT 5-A 0166 03.03.2004
338. Iatan D. Ioan SC ISFT 8-A 0158 20.02.2004 402. Manacu N. Costel SC ISFT 8-A 0222 20.02.2004
339. Iaurum M. Marieta SC ISFT 2-A 0635 11.03.2004 403. il C. Petru SC ISFT 5-A 0089 12.02.2004
340. Ichim I. C lina Iuliana SC ISFT 6-A 0151 23.02.2004 404. ilescu N Constantin SC ISFT 5-A 0122 26.01.2004
341. Ignat T. Pavel SC ISFT 6-A 0161 23.02.2004 405. Manea V. Romeo SC ISFT 7-A 0098 02.02.2004
342. Ilea C. Cornel SC ISFT 5-A 0149 30.01.2004 406. Manghiuc P. Costica SC ISFT 8-A 0363 24.03.2004
343. Ileana S. Ioan-Marius SC ISFT 5-A 0164 03.03.2004 407. Mangu D. Vasile SC ISFT 8-A 0059 09.02.2004
344. Ilias F. Erol - Levent SC ISFT 8-A 0050 02.03.2004 408. Manolache I. Ioan SC ISFT 7-A 0060 09.02.2004
345. Ilie C. Tudosia SC ISFT 7-A 0128 09.02.2004 409. Manole D. Nicolae SC ISFT 8-A 0182 02.03.2004
346. Ilie C. Ioan SC ISFT 7-A 0063 09.02.2004 Manole I. Elena
410. SC ISFT 2-A 0608 11.03.2004
Magdalena
347. Ilinca G. Valeriu SC ISFT 8-A 0362 24.03.2004
411. Manolescu B. Octavian SC ISFT 2-A 0625 11.03.2004
348. Ilincu a N. Ion SC ISFT 2-A 0651 11.03.2004
412. ntescu A. Iulian SC ISFT 1-A 0170 28.01.2004
349. Ioan A. Alexandru SC ISFT 6-A 0108 26.01.2004
413. scu I. Valentin SC ISFT 1-A 0221 30.01.2004
350. Ioanc G. Daniel SC ISFT 1-A 0097 12.01.2004
414. Marcau I. Victor SC ISFT 8-A 0167 20.02.2004
351. Ion T. Ioan SC ISFT 8-A 0095 02.02.2004
415. Marcu T. Adam - Tiberiu SC ISFT 3-A 0323 25.02.2004
352. Ion D. Petric SC ISFT 1-A 0228 18.02.2004
416. Marcu V. R zvan Dan SC ISFT 6-A 0115 06.02.2004
353. Ion I. Adrian SC ISFT 2-A 0638 11.03.2004
417. Marian Gh. Dan C lin SC ISFT 6-A 0146 12.02.2004
354. Ionescu C Gheorghe SC ISFT 5-A 0120 26.01.2004
Marinca V. Mirela
355. Ionescu C. Nicolae SC ISFT 7-A 0050 26.01.2004 418. SC ISFT 3-A 0336 25.02.2004
Vasilica
356. Ionescu I. Daniel SC ISFT 2-A 0620 11.03.2004 419. rincu I. Mih SC ISFT 6-A 0111 06.02.2004
357. Ionescu St. Sorin SC ISFT 2-A 0634 11.03.2004 420. Marinescu A. Ionel SC ISFT 7-A 0120 09.02.2004
Ionescu V. Constantin 421. Marinescu H. Adrian SC ISFT 1-A 0173 28.01.2004
358. SC ISFT 1-A 0219 30.01.2004
Andronache
422. Mari I. Ioan SC ISFT 5-A 0165 03.03.2004
359. Ionita P. Nicolae SC ISFT 1-A 0253 19.02.2004
423. Martescu P. Patru Daniel SC ISFT 2-A 0589 11.03.2004
360. Iordache C. Constantin SC ISFT 3-A 0453 16.03.2004
424. Martina I. Alexandru SC ISFT 6-A 0130 15.03.2004
361. Iordache M Constantin SC ISFT 6-A 0114 06.02.2004
425. Martinescu E. Vasile SC ISFT 8-A 0069 02.03.2004
362. Iorga N. Gheorghe SC ISFT 8-A 0124 31.03.2004
426. Marton E Csaba SC ISFT 5-A 0111 26.01.2004
363. Iorga I. Daniel-Eugen SC ISFT 5-A 0085 12.02.2004
427. Maru ca P. Ioan SC ISFT 5-A 0088 12.02.2004
364. Iosif I. Genel SC ISFT 8-A 0126 31.03.2004
428. Matache T. Dumitru SC ISFT 8-A 0066 09.02.2004
365. Irimia D. Mihai SC ISFT 5-A 0086 12.02.2004
429. Mate L. Ludovic SC ISFT 5-A 0101 12.02.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 63


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
430. Maxim T. Dumitru SC ISFT 6-A 0070 26.02.2004 492. stase V. Constantin SC ISFT 1-A 0113 21.01.2004
431. Mazdrag I. Bogdan SC ISFT 8-A 0021 10.11.2003 Nastasescu A. Gabriel-
493. SC ISFT 8-A 0109 31.03.2004
432. Medesan I. Ioan SC ISFT 5-A 0184 27.02.2004 Nicolae
433. Medintu I. Nicolae SC ISFT 8-A 0107 31.03.2004 494. Neacsu Gh. Romeo SC ISFT 8-A 0160 20.02.2004
434. Memet G. Tekin SC ISFT 8-A 0142 20.02.2004 495. Neac u G. Adrian SC ISFT 7-A 0059 09.02.2004
435. Midoschi C. Liviu SC ISFT 1-A 0142 15.03.2004 496. Neac u M. Alexandru SC ISFT 2-A 0427 29.03.2004
436. Mihai I. Marian SC ISFT 8-A 0223 20.02.2004 497. Neagoe I. Constantin SC ISFT 1-A 0230 18.02.2004
Mihai V. Tatiana - 498. Neagu A. Florin Viorel SC ISFT 6-A 0121 15.03.2004
437. SC ISFT 8-A 0119 31.03.2004
Claudia 499. Neagu M. Gheorghe SC ISFT 1-A 0181 28.01.2004
438. Mihai D. Cristian SC ISFT 7-A 0083 02.02.2004 500. Neagu M. Ion SC ISFT 1-A 0155 15.03.2004
439. Mihai G. Vultur SC ISFT 6-A 0075 12.03.2004 501. Nechita M. Florin SC ISFT 1-A 0224 30.01.2004
440. Mihai N. tefan SC ISFT 7-A 0051 09.02.2004 502. Nedelcu Gh. Aurica SC ISFT 8-A 0137 20.02.2004
Mihaiescu G. Adrian 503. Nedelcu Gh. Neculai SC ISFT 7-A 0075 30.01.2004
441. SC ISFT 2-A 0609 11.03.2004
Sorin 504. Negoita P. Constantin SC ISFT 8-A 0179 02.03.2004
Mih il C. Marcel 505. Negrea C. Ion SC ISFT 7-A 0056 09.02.2004
442. SC ISFT 6-A 0125 15.03.2004
Aurelian
506. Negri oiu I. Silviu SC ISFT 7-A 0122 09.02.2004
Mih ila N. Violeta
443. SC ISFT 2-A 0592 11.03.2004 507. Negru Gh. Florin Bogdan SC ISFT 1-A 0102 14.01.2004
Carmen
444. Mihalcea C. Nicu SC ISFT 7-A 0072 27.01.2004 508. Negu T. Zinica SC ISFT 7-A 0106 09.02.2004
445. Mihalceanu Gh. Dumitru SC ISFT 8-A 0048 20.02.2004 509. Netea C. Viorel SC ISFT 7-A 0089 02.02.2004
446. Mike A. Attila SC ISFT 5-A 0159 05.03.2004 510. Nicoar A Nicolae SC ISFT 5-A 0116 26.01.2004
447. Militaru Gh. Tudor SC ISFT 8-A 0068 09.02.2004 511. Nicola F. Ionel SC ISFT 2-A 0593 11.03.2004
448. Militaru A. Lauren iu SC ISFT 2-A 0415 08.01.2004 Nicolae - Artimof I.
512. SC ISFT 8-A 0177 02.03.2004
Marian
449. Militaru N. Vladimir SC ISFT 1-A 0232 18.02.2004
513. Nicolae Gh. Gabriel SC ISFT 8-A 0123 31.03.2004
450. Mndreanu I. Marinel SC ISFT 5-A 0090 12.02.2004
514. Nicolae N. Petrisor SC ISFT 1-A 0101 14.01.2004
451. Mircea A. Ionel SC ISFT 8-A 0165 20.02.2004
515. Ni Gh. Neculae SC ISFT 6-A 0139 27.02.2004
452. Mircea T. Titus Traian Ilie SC ISFT 3-A 0447 16.03.2004
516. Ni I. Doru SC ISFT 7-A 0100 09.02.2004
453. Miron I. Costic SC ISFT 7-A 0064 09.02.2004
517. Nitu I. Vasile SC ISFT 5-A 0152 30.01.2004
454. Miron I.Constantin SC ISFT 1-A 0120 19.01.2004
518. Ni ulescu A. Alexandru SC ISFT 2-A 0618 11.03.2004
455. Mironescu I. Dan Romica SC ISFT 5-A 0176 27.02.2004
519. Nodea I. Ioan SC ISFT 5-A 0170 27.02.2004
456. Mr B. Daniel Marian SC ISFT 6-A 0142 16.02.2004
520. Oanta E. Marian SC ISFT 8-A 0352 24.03.2004
457. Mitescu Gh. Georgeta SC ISFT 8-A 0108 31.03.2004
521. Olah A. Erszebet SC ISFT 3-A 0322 25.02.2004
458. Mitic S. Georgel SC ISFT 1-A 0140 15.03.2004
522. Olaru C. Ion SC ISFT 2-A 0617 11.03.2004
459. M iu T. Doru - Ion SC ISFT 3-A 0319 25.02.2004
523. Oltean V. Vasile-Aurel SC ISFT 5-A 0167 03.03.2004
460. Mitran Gh. Stefan SC ISFT 5-A 0178 27.02.2004
524. Olteanu F. Titi SC ISFT 8-A 0138 20.02.2004
461. Mitran N. Dan SC ISFT 4-A 0331 29.03.2004
525. Olteanu Gh. Ion SC ISFT 8-A 0101 02.03.2004
462. Mitrea I. Sorin SC ISFT 5-A 0172 27.02.2004
526. Olteanu I. Sandu SC ISFT 2-A 0633 11.03.2004
463. Mitrofan N. Ana SC ISFT 7-A 0132 09.02.2004
527. Olti A. A. Elemer SC ISFT 5-A 0146 30.01.2004
464. Miu - Baldu I. Ioan SC ISFT 3-A 0313 25.02.2004
528. Onescu M Cornel-C lin SC ISFT 5-A 0108 26.01.2004
465. Miu Gh. Gabriel SC ISFT 2-A 0657 11.03.2004
529. Oprea N. Gabriel SC ISFT 7-A 0143 26.02.2004
466. Miu M. Doru SC ISFT 2-A 0603 11.03.2004
530. Oprea .Constantin SC ISFT 1-A 0122 19.01.2004
467. Mocan V. Georghe SC ISFT 4-A 0299 16.02.2004
531. Opri A. Marian SC ISFT 2-A 0581 11.03.2004
468. Moise Gh. Alexandru SC ISFT 6-A 0155 23.02.2004
532. Orfanu C.Constantin SC ISFT 1-A 0250 19.02.2004
469. Moisei St. Gigi - Claudiu SC ISFT 8-A 0039 02.03.2004
533. Otgon C. Costin Damian SC ISFT 2-A 0672 11.03.2004
470. Moisuc I. S vel SC ISFT 6-A 0071 12.03.2004
534. Pacaluc A. Andu SC ISFT 8-A 0217 20.02.2004
471. Moldovan P. Pavel SC ISFT 3-A 0324 25.02.2004
535. curar D. Felician SC ISFT 4-A 0338 29.03.2004
472. Morariu N. Nicu Ciprian SC ISFT 6-A 0133 10.03.2004
536. Padeanu Emanoil SC ISFT 2-A 0600 11.03.2004
473. Morariu P. Ioan SC ISFT 5-A 0138 30.01.2004
537. durariu S. Gabriela SC ISFT 6-A 0088 26.01.2004
474. Moraru P. Constantin SC ISFT 8-A 0120 31.03.2004
538. durean I. Ioan SC ISFT 3-A 0330 25.02.2004
475. Moraru F. Alin SC ISFT 3-A 0327 25.02.2004
539. Padurean L. Mircea SC ISFT 5-A 0144 30.01.2004
476. Moro anu D. Eugen SC ISFT 6-A 0105 26.01.2004
540. ngean D. Florin SC ISFT 1-A 0261 26.02.2004
477. Mortu N. Vasile SC ISFT 7-A 0082 02.02.2004
541. Pana N. Mihai SC ISFT 8-A 0074 02.03.2004
478. Mo F. Cristian Marius SC ISFT 1-A 0167 28.01.2004
ncescu A.V. Sandu
479. Muhulet D. Niculae SC ISFT 8-A 0062 09.02.2004 542. SC ISFT 7-A 0123 09.02.2004
Corneliu
480. Muntean D. Dumitru SC ISFT 5-A 0145 30.01.2004 543. Pancu I. Marian SC ISFT 1-A 0234 18.02.2004
Muntean V. Mihaela 544. nescu N. Victor SC ISFT 2-A 0601 11.03.2004
481. SC ISFT 5-A 0148 30.01.2004
Simona
545. noiu I Ilie SC ISFT 5-A 0110 26.01.2004
482. Munteanu C. Ion SC ISFT 8-A 0022 10.11.2003
546. Pantiloi A. Daniel SC ISFT 3-A 0331 25.02.2004
483. Munteanu Gh. D nu SC ISFT 7-A 0092 02.02.2004
547. Pan ru C. Constantin SC ISFT 6-A 0087 12.03.2004
484. Mure an t. Marcela SC ISFT 4-A 0327 29.03.2004
548. Papureanu I. Viorel SC ISFT 8-A 0189 20.02.2004
485. Murvai M. tefan SC ISFT 5-A 0102 12.02.2004
549. Prleci N. Constantin SC ISFT 7-A 0053 09.02.2004
486. Mustafa T. Orhan SC ISFT 8-A 0341 24.03.2004
550. ric I. Viorel SC ISFT 1-A 0267 15.03.2004
487. Must ric M. Anton SC ISFT 7-A 0133 09.02.2004
Pa can G. Ovidiu-
Musta ea C.Loredana 551. SC ISFT 5-A 0104 12.02.2004
488. SC ISFT 7-A 0121 09.02.2004 Octavian
lina
552. Pascu P. Petru SC ISFT 3-A 0321 25.02.2004
489. Nae T. Constantin SC ISFT 7-A 0146 26.02.2004
553. Pascu S. Elena SC ISFT 7-A 0134 09.02.2004
490. Nagy G. Istvan SC ISFT 5-A 0160 05.03.2004
554. Pastravanu D. Radu SC ISFT 5-A 0150 30.01.2004
491. Nan A. Andrei SC ISFT 5-A 0161 05.03.2004
555. an T. Traian SC ISFT 3-A 0446 16.03.2004

64 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
556. tru C. Florin SC ISFT 5-A 0091 12.02.2004 621. Ro ca D. Mihai SC ISFT 5-A 0095 12.02.2004
557. Pavel I. Constantin SC ISFT 8-A 0112 20.02.2004 622. Ro ca Gh. Florin SC ISFT 6-A 0110 26.01.2004
558. Pavel G. B di a SC ISFT 2-A 0662 11.03.2004 623. Ro ca L. Partenie SC ISFT 7-A 0154 26.02.2004
559. Pavel I. Gheorghe SC ISFT 7-A 0065 09.02.2004 624. Rosu V. Tudor SC ISFT 8-A 0067 09.02.2004
560. Pavel I. Ionel SC ISFT 5-A 0105 12.02.2004 625. Ro u D. Constantin SC ISFT 5-A 0168 03.03.2004
561. Peleanu F. Minel SC ISFT 8-A 0166 20.02.2004 626. Rotaru A. Vasile SC ISFT 8-A 0061 09.02.2004
562. Pelin I. Cristian SC ISFT 1-A 0262 26.02.2004 627. Rujoiu I. Gheorghe SC ISFT 1-A 0156 15.03.2004
563. Perc P. Alois SC ISFT 6-A 0123 15.03.2004 628. Rusu C. Petre SC ISFT 8-A 0127 31.03.2004
564. Pestrea C.L. Robert- Filip SC ISFT 7-A 0152 26.02.2004 629. Rusu C. Mircea SC ISFT 6-A 0074 12.03.2004
565. Petcu Gheorghe SC ISFT 2-A 0422 07.02.2004 630. Ruxanda M. Aurelian SC ISFT 8-A 0099 02.03.2004
566. Petre A. Cornel SC ISFT 8-A 0047 18.03.2004 631. Sab u R. Maria - Mihaela SC ISFT 3-A 0325 25.02.2004
567. Petre F. Alexandru SC ISFT 8-A 0057 09.02.2004 632. Saghin D. D nu SC ISFT 7-A 0103 09.02.2004
568. Petrulea G. Vasile SC ISFT 4-A 0335 29.03.2004 633. Samson C. Gheorghe SC ISFT 8-A 0052 13.02.2004
569. Pintiliei M. S vel SC ISFT 6-A 0152 23.02.2004 634. Sandu D. Rodica SC ISFT 1-A 0068 16.02.2004
570. Pintilii T. Cr ciun SC ISFT 6-A 0165 19.03.2004 635. Sandu C. Gheorghe SC ISFT 1-A 0134 15.03.2004
571. Pirvu M. Carmen SC ISFT 2-A 0640 11.03.2004 636. Sandu I. Nicolae SC ISFT 4-A 0339 29.03.2004
572. Pitic Gh. Viorel SC ISFT 8-A 0347 24.03.2004 637. ndulescu C.Florin SC ISFT 1-A 0268 15.03.2004
573. Piu M. Marcel SC ISFT 6-A 0084 12.03.2004 ndulescu P. Mihai
638. SC ISFT 1-A 0166 28.01.2004
574. Pl deal Gh. Ilie SC ISFT 6-A 0079 12.03.2004 Cezar
575. Podeanu P. Ion SC ISFT 5-A 0093 12.02.2004 639. Sarbu E. Lucian SC ISFT 8-A 0185 20.02.2004
576. Ponea V. Vasile SC ISFT 6-A 0137 13.02.2004 640. Srbu S. Dumitru SC ISFT 6-A 0117 06.02.2004
577. Pop I. Lucian SC ISFT 4-A 0325 29.03.2004 641. Srbu V. Vasile SC ISFT 6-A 0082 12.03.2004
Popa Ingineru E. 642. Srghe V. Neculai SC ISFT 7-A 0093 02.02.2004
578. SC ISFT 2-A 0622 11.03.2004
Gheorghe 643. arig I Attila SC ISFT 5-A 0135 26.01.2004
579. Popa N. Bogdan SC ISFT 6-A 0154 23.02.2004 644. Sav V. Vasile SC ISFT 5-A 0139 30.01.2004
580. Popa N. Dan SC ISFT 6-A 0156 23.02.2004 645. Savu P. Petre SC ISFT 1-A 0175 28.01.2004
581. Popa T. Ion SC ISFT 1-A 0178 28.01.2004 646. Sburlan V. Gabriel SC ISFT 1-A 0237 18.02.2004
582. Popescu Gh. Constantin SC ISFT 8-A 0139 20.02.2004 647. Scarlet I. Tudorel SC ISFT 7-A 0066 09.02.2004
583. Popescu A. Adrian SC ISFT 7-A 0101 09.02.2004 648. Sc una u I. Doru Fredi SC ISFT 2-A 0637 11.03.2004
584. Popescu C. Vasile SC ISFT 6-A 0102 26.01.2004 649. chiopu I. Corneliu SC ISFT 1-A 0136 15.03.2004
585. Popescu C. Viorel SC ISFT 1-A 0211 04.03.2004 650. Scorpan M. Cornel SC ISFT 6-A 0119 15.03.2004
586. Popescu I. Aurel SC ISFT 6-A 0132 15.03.2004 651. Scorpie G. Cicerone-Gicu SC ISFT 3-A 0334 25.02.2004
587. Popescu I. Georgian SC ISFT 1-A 0251 19.02.2004 652. Secar A. Vasile SC ISFT 4-A 0348 29.03.2004
588. Popescu I. Ion SC ISFT 1-A 0106 14.01.2004 653. Seceleanu A. Lauren iu SC ISFT 7-A 0074 30.01.2004
589. Popescu N. Dumitru SC ISFT 7-A 0147 26.02.2004 654. Seg rceanu C. Dorel Ion SC ISFT 2-A 0568 10.03.2004
590. Popoi M. Ion SC ISFT 6-A 0072 12.03.2004 655. eitan C. Vasile SC ISFT 2-A 0418 08.01.2004
591. Postoiu P. Marian SC ISFT 8-A 0181 02.03.2004 656. endroiu I. Ion Alin SC ISFT 2-A 0571 11.03.2004
592. Postolache D. Vasile SC ISFT 5-A 0092 12.02.2004 657. Septar I. Senol SC ISFT 8-A 0220 20.02.2004
593. Preda Gh. Titu SC ISFT 2-A 0426 29.03.2004 658. Serban P. Dragos- Viorel SC ISFT 8-A 0100 02.03.2004
594. Preda T. Viorel Victor SC ISFT 7-A 0068 27.01.2004 659. erban G. Marius SC ISFT 2-A 0587 11.03.2004
595. Predut Gh. Tudor SC ISFT 8-A 0180 02.03.2004 660. erban I. Dumitru SC ISFT 2-A 0576 11.03.2004
596. Preoteasa I. Constantin SC ISFT 2-A 0643 11.03.2004 661. erban N. Alin SC ISFT 2-A 0630 11.03.2004
597. Prepeli I. Gelu SC ISFT 1-A 0258 26.02.2004 662. Serb nescu St. Romic SC ISFT 1-A 0130 23.01.2004
598. Pricope I. Nicu or SC ISFT 6-A 0143 02.03.2004 663. ercan N. Marian SC ISFT 7-A 0153 26.02.2004
599. Proca P. Dan SC ISFT 6-A 0094 26.01.2004 664. Sescu P. Pavel SC ISFT 6-A 0089 26.01.2004
600. Procopianu N. Victor SC ISFT 7-A 0107 09.02.2004 665. Sigmond C Mihail SC ISFT 5-A 0123 26.01.2004
601. Prodan A. Cristina Maria SC ISFT 2-A 0575 11.03.2004 666. Silanovici Barbu SC ISFT 2-A 0676 11.03.2004
602. Puia G. Nicolae SC ISFT 7-A 0124 09.02.2004 667. Silisteanu V. Gheorghe SC ISFT 1-A 0246 19.02.2004
603. Puia I Ioan SC ISFT 5-A 0114 26.01.2004 668. Silv an M. Trandafir SC ISFT 3-A 0315 25.02.2004
604. Pu ca u V. Constantin SC ISFT 6-A 0073 12.03.2004 669. Simion Mihai SC ISFT 2-A 0588 11.03.2004
Puticiu V. Virgil Alexiu 670. Simon V. Liliana SC ISFT 5-A 0181 27.02.2004
605. SC ISFT 1-A 0218 30.01.2004
Dimitrie 671. Sindili F. Ionel SC ISFT 1-A 0264 26.02.2004
606. Rachisanu V. Liviu SC ISFT 1-A 0212 04.03.2004 672. Sirbu V. Daniel SC ISFT 5-A 0183 27.02.2004
607. Radu R. Dumitru SC ISFT 1-A 0275 15.03.2004 673. Sire A. Dan Laurentiu SC ISFT 1-A 0179 28.01.2004
608. Radu I. Florin SC ISFT 2-A 0591 11.03.2004 674. Slutu V. Calin SC ISFT 8-A 0033 02.02.2004
609. ducanu Gh. Maricel SC ISFT 6-A 0148 16.02.2004 675. Soare Adrian SC ISFT 8-A 0178 02.03.2004
610. ian V. Vasile-Eugen SC ISFT 5-A 0094 12.02.2004 676. Soare I. Gheorghe SC ISFT 8-A 0023 04.02.2004
611. ican C. Marian SC ISFT 7-A 0102 09.02.2004 677. Sofron C. Stoica SC ISFT 8-A 0337 24.03.2004
612. Ra M. Mihai SC ISFT 6-A 0116 06.02.2004 678. Soroceanu N. Florin SC ISFT 1-A 0223 30.01.2004
613. Resid T. Mosin SC ISFT 8-A 0029 02.03.2004 679. Sovaila M. Mariana SC ISFT 8-A 0073 02.03.2004
614. Resiga A. Ionel SC ISFT 3-A 0452 16.03.2004 Spatareanu T. Dan-
680. SC ISFT 8-A 0345 24.03.2004
615. Reu i E. Modest SC ISFT 6-A 0090 26.01.2004 Marius
616. Roat A. D nu SC ISFT 1-A 0065 16.02.2004 681. Spataru D. Gheorghita SC ISFT 8-A 0076 02.03.2004
617. Rogin C. Dan Stefan SC ISFT 1-A 0129 23.01.2004 682. Spirescu C.Romeo SC ISFT 1-A 0266 26.02.2004
618. Rogoz S. Maria SC ISFT 7-A 0135 09.02.2004 683. Staicu I. Constantin SC ISFT 2-A 0660 11.03.2004
619. Roman V. Maria SC ISFT 7-A 0087 02.02.2004 684. Stan Gh. Nicolae SC ISFT 2-A 0654 11.03.2004
620. Ro ca D. Constantin SC ISFT 5-A 0103 12.02.2004 685. Stan Gh. Romeo Viorel SC ISFT 7-A 0055 09.02.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 65


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004
Data Data
Nr. Numele i prenumele Nr. Numele i prenumele
Seria i nr. atestatului eliber rii** Seria i nr. atestatului eliber rii**
crt. personalului atestat crt. personalului atestat
atestatului atestatului
686. Stanca I. Constantin SC ISFT 8-A 0070 02.03.2004 Liliana
687. Stanciu D. Ionel SC ISFT 7-A 0073 27.01.2004 750. Tudor A. Marian SC ISFT 7-A 0052 09.02.2004
688. Stanciu S. Florian SC ISFT 2-A 0631 11.03.2004 751. Tudor M. Ioan SC ISFT 2-A 0668 11.03.2004
689. Stanciu V. Mariana SC ISFT 1-A 0132 23.01.2004 752. Tudorache A. Alex.-Dan SC ISFT 8-A 0075 02.03.2004
690. Stanciulescu V. Dan SC ISFT 8-A 0044 08.01.2004 753. Tudoreche N. Daniel SC ISFT 1-A 0242 18.02.2004
691. Stancu A. C lin Mihai SC ISFT 1-A 0110 14.01.2004 754. Tudoric Constantin SC ISFT 2-A 0615 11.03.2004
692. Stancu I. Vasile Adrian SC ISFT 7-A 0088 02.02.2004 755. Tudoroiu N. Mitica SC ISFT 8-A 0342 24.03.2004
693. Stanescu D. Serbanel SC ISFT 8-A 0077 02.03.2004 756. Tudose Gh. Stan SC ISFT 1-A 0180 28.01.2004
694. St nescu I. Toma SC ISFT 1-A 0070 16.02.2004 757. Tudosie I. Ilie SC ISFT 2-A 0624 11.03.2004
Stanica E.A. Ileana - 758. Turcea G. Gheorghe SC ISFT 5-A 0169 03.03.2004
695. SC ISFT 8-A 0159 20.02.2004
Mirela 759. Turcu G. Iuliana-Daniela SC ISFT 8-A 0018 04.02.2004
696. St nica I. Valentin SC ISFT 2-A 0607 11.03.2004 760. Turjinski V. Marcel SC ISFT 1-A 0271 15.03.2004
697. Starton C. Gabriela SC ISFT 8-A 0121 31.03.2004 761. Turturea Gh. Adrian SC ISFT 2-A 0616 11.03.2004
698. tefan D. Mihalache SC ISFT 2-A 0424 25.02.2004 762. Udila E. Dan SC ISFT 1-A 0247 19.02.2004
699. tefan G. Mihai SC ISFT 1-A 0135 15.03.2004 763. Ungur B. Aurel SC ISFT 3-A 0332 25.02.2004
700. Steg roiu P. Mircea SC ISFT 2-A 0599 11.03.2004 764. Ungureanu C. Vasile SC ISFT 6-A 0091 26.01.2004
701. toflea I. Aurel SC ISFT 1-A 0260 26.02.2004 765. Ungureanu V. Aureliu SC ISFT 1-A 0069 16.02.2004
702. Stoian I. Constantin SC ISFT 8-A 0102 02.03.2004 766. Urd reanu G. Grigore SC ISFT 1-A 0236 18.02.2004
703. Stoian E. Titus SC ISFT 2-A 0419 26.01.2004 767. Ursu V. Sorin SC ISFT 5-A 0177 27.02.2004
704. Stoian I.D. Cristian SC ISFT 7-A 0136 09.02.2004 768. duva V. Traian SC ISFT 1-A 0112 12.01.2004
705. Stoica I. Viorel SC ISFT 8-A 0122 31.03.2004 769. Varga Jozsef SC ISFT 5-A 0136 26.01.2004
706. Stoica D. Ionel SC ISFT 5-A 0179 27.02.2004 Varghida C. Tasian-
770. SC ISFT 8-A 0353 24.03.2004
707. Stoica D. tefan SC ISFT 1-A 0160 15.03.2004 Silviu
708. Stoica I. Gheorghe SC ISFT 1-A 0257 24,02,2004 771. Vasilache I. Gheorghe SC ISFT 8-A 0219 20.02.2004
709. Stoica M. Lenu a SC ISFT 7-A 0125 09.02.2004 772. Vasilache V. Liviu SC ISFT 1-A 0139 15.03.2004
710. Stoica N. Florea SC ISFT 1-A 0067 16.02.2004 Vasile C. Leonard -
773. SC ISFT 8-A 0117 31.03.2004
711. Stoica V. Mihai SC ISFT 6-A 0095 26.01.2004 Costel
712. Stoican I. Ioan SC ISFT 1-A 0222 30.01.2004 774. Vasui P. Dorel SC ISFT 8-A 0096 13.02.2004
Stoinescu A. Sandu 775. Vezure P. Dorin SC ISFT 3-A 0454 16.03.2004
713. SC ISFT 2-A 0590 11.03.2004
Anastasiu 776. Vieru C. Elena SC ISFT 7-A 0091 02.02.2004
714. treang Aurelian Mihai SC ISFT 6-A 0124 15.03.2004 777. Vrlan Gh. Mihai Mircea SC ISFT 7-A 0109 09.02.2004
715. treang I. Ovidiu SC ISFT 6-A 0122 15.03.2004 Vrl nu T. Violeta
778. SC ISFT 7-A 0137 09.02.2004
716. Stroie I. Constantin SC ISFT 2-A 0629 11.03.2004 Lucica
717. Suliman B. Ridvan SC ISFT 8-A 0144 20.02.2004 779. Vizitiu C. Mihai SC ISFT 2-A 0604 11.03.2004
718. Sultana I. Gabriela SC ISFT 7-A 0057 30.01.2004 780. Vl daia Mi u Valentin SC ISFT 2-A 0614 11.03.2004
719. uteu I Ioan SC ISFT 5-A 0124 26.01.2004 781. Vladoiu N. Horia SC ISFT 8-A 0226 20.02.2004
720. Szabo L. Attila SC ISFT 5-A 0162 05.03.2004 782. Vlasceanu I. Adrian SC ISFT 8-A 0118 31.03.2004
721. Tacu B. Vasile SC ISFT 7-A 0067 09.02.2004 783. Vod M C lin SC ISFT 5-A 0127 26.01.2004
722. Tacu N Vasile SC ISFT 5-A 0125 26.01.2004 784. Vodarici C. Viorel SC ISFT 7-A 0077 30.01.2004
723. Taflaru I. Alex. Octavian SC ISFT 1-A 0217 30.01.2004 785. Vodi a I. Eduard SC ISFT 2-A 0584 11.03.2004
724. nase V. Petru SC ISFT 6-A 0086 12.03.2004 786. Voicu H. Petric SC ISFT 2-A 0420 17.02.2004
725. tar I. Nicolae SC ISFT 4-A 0344 29.03.2004 787. Voicu V. Alexandru SC ISFT 1-A 0177 28.01.2004
726. Tecu V. Iustinian SC ISFT 2-A 0659 11.03.2004 788. Voinea Gh. Ion SC ISFT 8-A 0236 13.02.2004
727. Temian T. Dorel SC ISFT 4-A 0345 29.03.2004 789. Voinescu I. Ionel SC ISFT 1-A 0243 15.03.2004
728. Teodorescu C. Victor SC ISFT 2-A 0612 11.03.2004 790. Vrnceanu N. Florin SC ISFT 7-A 0160 19.03.2004
Teodorescu D. Cristina 791. Vulpe A. Gabriel SC ISFT 8-A 0111 20.02.2004
729. SC ISFT 2-A 0627 11.03.2004
Gabriela 792. Zaharescu I. Mihai SC ISFT 1-A 0272 15.03.2004
730. ibu I. Toader SC ISFT 1-A 0143 15.03.2004 793. Zahiu S. Sorin Alexandru SC ISFT 7-A 0110 09.02.2004
731. Tinca D. Florentin SC ISFT 7-A 0108 09.02.2004 794. Zainea D. Ioan SC ISFT 8-A 0225 20.02.2004
732. Tincu P. Dumitru SC ISFT 8-A 0175 02.03.2004 795. linescu I. Gelu SC ISFT 6-A 0103 26.01.2004
Tirboiu I. Aurelia - 796. Zamfir I. Vasile SC ISFT 8-A 0040 02.02.2004
733. SC ISFT 8-A 0161 20.02.2004
Georgiana 797. Zamfir I. Constantin SC ISFT 7-A 0159 19.03.2004
734. Tiubeic B. Vasile SC ISFT 6-A 0104 26.01.2004 798. Zamfir I. Lidia SC ISFT 7-A 0157 19.03.2004
735. Toderi I. Florin SC ISFT 7-A 0054 09.02.2004 799. Zepa I. Daniel - Tiberiu SC ISFT 3-A 0335 25.02.2004
736. Todor-Ghitulescu D. Ligia SC ISFT 8-A 0051 13.02.2004
737. Tofeni M. Macedon SC ISFT 4-A 0360 22.03.2004 * Conform prevederilor Deciziei Directorului General AFER nr.
738. Toma V. Victor SC ISFT 4-A 0346 29.03.2004 68/07.04.2003, prin care a fost aprobat Metodologia privind
desf urarea activit ii de atestare profesional a salaria ilor de
739. Tompea I. Rodica SC ISFT 5-A 0171 27.02.2004
specialitate care asigur preg tirea, perfec ionarea i particip n
740. Torcea N. Viorel SC ISFT 2-A 0636 11.03.2004 comisiile de autorizare a personalului cu responsabilit i n siguran a
741. Tr ilescu I. Eugen SC ISFT 3-A 0316 25.02.2004 circula iei.
742. Tr istaru R. Iulian SC ISFT 1-A 0176 28.01.2004 ** Atestatele sunt valabile 10 ani de la data eliber rii, n condi iile
743. Trandafir N. Alecu SC ISFT 8-A 0019 04.02.2004 viz rii periodice a acestora.
744. Trandafir G. Alexandru SC ISFT 1-A 0123 19.01.2004
745. Trandafir Gh. Constantin SC ISFT 1-A 0171 28.01.2004
746. Trif A. Gheorghe SC ISFT 6-A 0106 26.01.2004
747. Trifan C. Gheorghe SC ISFT 1-A 0248 19.02.2004
748. Tripe I. Gabriel SC ISFT 4-A 0340 29.03.2004
749. Tru ca D. Magdalena SC ISFT 2-A 0580 11.03.2004

66 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Lista consilierilor de siguran pentru transportul m rfurilor periculoase n trafic feroviar certifica i n
perioada 01.01.2004 31.03.2004*
Nr. Numele i prenumele Seria i nr. Data eliber rii** Denumirea
crt. personalului certificat certificatului certificatului agentului economic
1. Amza N. Alexandru CMP0023 20.02.2004 ROMAG -TERMO Tr. Severin
2. Busuiocescu C. Corneliu CMP0009 20.02.2004 UNIFERTRANS Bucure ti
3. Chivu G. Mircea CMP0013 20.02.2004 SOFERT Bac u
4. Ciobanu M. Daniel CMP0007 20.02.2004 OIL TERMINAL Constan a
5. Cioca M. Gheorghe CMP0018 20.02.2004 ROM OIL Bra ov
6. Dinescu S. Anca Silvia CMP0002 05.02.2004 AFER
7. Doroftei I. Valentin CMP0006 20.02.2004 ROMPETROL LOGISTICS Bucure ti
8. Dumitru P. Tiberiu CMP0015 20.02.2004 LOGISTIC CENTER Timi oara
9. Dumitru R. Dumitru CMP0016 20.02.2004 SEFER Brazi
10. get D. Gheorghe CMP0021 20.02.2004 PECO Dolj Craiova
11. Grigore Ghe. Remus CMP0024 20.02.2004 SERVTRANS Bucure ti
12. Lefter A. Mircea Fernand CMP0022 20.02.2004 GRUP FEROVIAR ROMN Bucure ti
13. Mihai V. Viorel CMP0005 20.02.2004 ROMPETROL LOGISTICS Bucure ti
14. nu C. Constantin CMP0019 20.02.2004 ELECTROCENTRALE Turceni
15. Panait I. Isidor CMP0020 20.02.2004 SERVTRANS Bucure ti
16. Pl vi u C. Gheorghe CMP0010 20.02.2004 SNTFM CFR Marf Bucure ti
17. Popa T. Maria Angela CMP0014 20.02.2004 SANEX Cluj
18. Postolache I. Natalia CMP0012 20.02.2004 TERMOSERV Bucure ti
19. Sebastian V. Dorina CMP0001 05.02.2004 AFER
20. Simionescu P. Constantin George CMP0004 20.02.2004 SC TRANSCOMBI Gala i
21. Stoica I. Gheorghe CMP0017 20.02.2004 ROM OIL Bra ov
22. Turcu Gh. Iuliana Daniela CMP0008 20.02.2004 OIL TERMINAL Constan a
23. Urse Ghe. Eugen Haritos CMP0011 20.02.2004 UNICOM TRANZIT Bucure ti
24. Zamfirache Gh. Marian CMP0003 05.02.2004 AFER

* Conform prevederilor OMTCT 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, preg tirea profesional i examinarea
consilierilor de siguran pentru transportul rutier, feroviar sau pe c ile navigabile interioare ale m rfurilor periculoase.
** Certificatele sunt valabile 5 ani de la data eliber rii, cu posibilitatea prelungirii valabilit ii cu nc 5 ani, dac n cursul ultimului an ce
precede expirarea certificatului, titularul acestuia a urmat un curs de preg tire recapitulativ care se va finaliza prin sus inerea unei examen,
organizat de AFER.

Lista mecanicilor de locomotiv automotor pentru deservirea mijloacelor de trac iune i/sau
instala iile de siguran a circula iei cu care sunt echipate acestea, n activitatea de manevr i/sau
de remorcare a trenurilor autoriza i n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
1. Ababei A. D nu SC - 6M3 680 23.02.2004 26. Antal V. Valentin SC - 5M5 774 30.03.2004
2. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M1 704 23.01.2004 27. Anton M. tefan SC - 1M8 897 03.02.2004
3. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M1 705 23.01.2004 28. Antone Constantin SC - 2M3 919 21.01.2004
4. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M1 706 23.01.2004 29. Apostu M. Gabriel Mircel SC - 7M2 453 19.03.2004
5. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M4 708 23.01.2004 30. Ardelean I. Adrian Ioan SC - 4M1 391 09.01.2004
6. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M11 709 23.01.2004 31. Arhir P. Giusepin Valentin SC - 1M5 912 26.02.2004
7. Acatinc i Gh. Vasilic SC - 6M5 717 09.02.2004 32. Armean E. Florin Emil SC - 5M6 670 22.01.2004
8. Agheb noae C. Gheorghe SC - 6M12 547 26.01.2004 33. Aru tei Didi SC - 5M1 716 24.02.2004
9. Albu O. Octavean SC - 5M12 637 18.12.2003 34. Asaftei I. Corneliu Ioan SC - 6M12 644 23.02.2004
10. Alecsa M. Aurel SC - 6M7 614 23.02.2004 35. ig ncei V. Aurel SC - 6M12 572 26.01.2004
11. Alecsa M. Aurel SC - 6M12 621 23.02.2004 36. Avrvarei C. Constantin SC - 6M12 548 26.01.2004
12. Alexa M. Samuil SC - 6M12 642 23.02.2004 37. Avram D. Emil SC - 8M3 797 15.03.2004
13. Alexandru C. Florin SC - 7M4 592 15.03.2004 38. Avram D. Izot SC - 8M8 778 01.03.2004
14. Alexandru Gh. Octav SC - 6M12 643 23.02.2004 39. Azis M. Husein SC - 8M1 745 29.01.2004
15. Ali B. Erdan SC - 8M5 713 29.01.2004 40. Baciu I. Ioan SC - 5M8 702 25.02.2004
16. Aloman N. Cristian Nistor SC - 5M4 780 30.03.2004 41. Baciu N. Gheorghe SC - 5M5 811 29.03.2004
17. Aloman N. Cristian Nistor SC - 5M3 786 30.03.2004 42. Baciu N. Gheorghe SC - 5M11 826 29.03.2004
18. Anane I. Gheorghe SC - 8M1 744 29.01.2004 43. dr gan Gh. D nu Nicolae SC - 6M12 549 26.01.2004
19. Andriescu M. Ioan SC - 6M7 692 23.02.2004 44. dr gan Gh. D nu Nicolae SC - 6M8 696 23.02.2004
20. Andriescu M. Ioan SC - 6M12 700 23.02.2004 45. dr gan Gh. D nu Nicolae SC - 6M8 698 23.02.2004
21. Andronescu I. Vasile SC - 7M5 533 06.02.2004 46. Balan M. Petru SC - 6M1 589 23.02.2004
22. Anghelescu N. Constantin SC - 8M1 742 29.01.2004 47. lan M. Petru SC - 6M12 622 23.02.2004
23. Angheloiu G. Ion SC - 7M8 519 06.02.2004 48. Balint I. Alexandru SC - 6M12 551 26.01.2004
24. Anghelu N. Constantin SC - 6M3 681 23.02.2004 49. Balog A. Andras SC - 4M1 487 29.03.2004
25. Antal V. Valentin SC - 5M11 762 30.03.2004 50. Balogh V. Vasile SC - 4M12 392 09.01.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 67


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
51. rboi V. Gheorghe Viorel SC - 6M12 645 23.02.2004 111. lin Constantin SC - 2M12 1028 23.01.2004
52. Barbu C. Gabriel Constantin SC - 5M8 632 18.12.2003 112. Calistru M. Liviu Mihai SC - 6M3 683 23.02.2004
53. Barbu C. Gabriel Constantin SC - 5M12 638 18.12.2003 113. Capbun V. Panait SC - 8M5 727 29.01.2004
54. Barbu C. Gabriel Constantin SC - 5M1 729 24.02.2004 114. pitanu M. Paul SC - 6M3 598 23.02.2004
55. Barbu V. Marcel SC - 1M5 913 26.02.2004 115. Caraboianu Ion SC - 3M8 1120 03.03.2004
56. Barcan Gh. Gheorghe SC - 6M12 550 26.01.2004 116. an D. Dumitru SC - 4M1 408 09.01.2004
57. Baroan Mircea SC - 2M1 1088 15.03.2004 117. Carstoiu N. Ludovic SC - 8M5 728 29.01.2004
58. Baroan Mircea SC - 2M1 1089 15.03.2004 118. runtu Marius SC - 2M1 1071 28.01.2004
59. Baroan Mircea SC - 2M1 1090 15.03.2004 119. runtu Marius SC - 2M1 1072 28.01.2004
60. Baroan Mircea SC - 2M2 1091 15.03.2004 120. runtu Marius SC - 2M2 1073 28.01.2004
61. Baston E. Petre SC - 8M11 787 01.03.2004 121. Casapu Ion SC - 3M7 1110 03.03.2004
62. r C. Nelu SC - 7M1 492 05.02.2004 122. Casapu Ion SC - 3M12 1114 03.03.2004
63. r C. Nelu SC - 7M1 493 05.02.2004 123. Casapu Ion SC - 3M8 1118 03.03.2004
64. r C. Nelu SC - 7M1 494 05.02.2004 124. Casian M. Constantin SC - 7M1 581 17.02.2004
65. r C. Nelu SC - 7M7 495 05.02.2004 125. Casian M. Constantin SC - 7M3 582 17.02.2004
66. r C. Nelu SC - 7M12 496 05.02.2004 126. Catru Marin SC - 2M12 1031 23.01.2004
67. Becheanu N. Dorel SC - 7M12 497 05.02.2004 127. Cazacu I. Sorin SC - 6M3 685 23.02.2004
68. Bere G. Gheorghe SC - 5M3 798 05.03.2004 128. Cernica D. Viorel SC - 7M2 454 19.03.2004
69. Besir Z. Mohmin SC - 8M4 684 29.01.2004 129. Chelai A. Aidin SC - 8M5 722 29.01.2004
70. Bilibok A. Zoltan SC - 5M11 712 25.02.2004 130. Chelaru C. Ioan SC - 6M7 693 23.02.2004
71. Bilibok A. Zoltan SC - 5M8 703 25.02.2004 131. Chelaru C. Ioan SC - 6M12 701 23.02.2004
72. Bilius Gh. Ambrozie SC - 6M3 682 23.02.2004 132. Chelba u A. Nicolae SC - 8M12 756 29.01.2004
73. Biro C. Karoly SC - 4M1 488 29.03.2004 133. Che a P. Cornel SC - 4M5 411 09.01.2004
74. Blaj Ioan SC - 3M7 1109 03.03.2004 134. Chioreanu I. Radu SC - 4M12 404 09.01.2004
75. Blaj Ioan SC - 3M12 1113 03.03.2004 135. Chiriac M. Silviu SC - 5M5 812 29.03.2004
76. Blaj Ioan SC - 3M8 1117 03.03.2004 136. Chiriac M. Silviu SC - 5M11 827 29.03.2004
77. Bleoju S. Ion SC - 5M1 675 22.01.2004 137. Cico Marius SC - 2M3 1075 31.03.2004
78. Bobe A. Gheorghe SC - 8M5 721 29.01.2004 138. Cimpuieru Cristian Doru SC - 2M1 1123 13.02.2004
79. Bobe A. Gheorghe SC - 5M3 840 29.03.2004 139. Cimpuieru Cristian Doru SC - 2M1 1124 13.02.2004
80. Boca D. Dumitru SC - 5M1 743 24.02.2004 140. Cimpuieru Cristian Doru SC - 2M2 1125 13.02.2004
81. Boga I. Attila SC - 5M11 650 10.12.2003 141. Ciobanu C. Florin SC - 6M7 694 23.02.2004
82. Boga I. Attila SC - 5M5 653 10.12.2003 142. Ciobanu C. Florin SC - 6M12 702 23.02.2004
83. Bolog St. tefan SC - 6M12 552 26.01.2004 143. Ciobanu Gheorghe SC - 2M1 1171 22.03.2004
84. Bologa Emil SC - 2M1 1132 13.02.2004 144. Ciobanu Gheorghe SC - 2M1 1172 22.03.2004
85. Bologa Emil SC - 2M1 1133 13.02.2004 145. Ciobanu Gheorghe SC - 2M1 1173 22.03.2004
86. Bologa Emil SC - 2M2 1134 13.02.2004 146. Ciobanu Gheorghe SC - 2M2 1174 22.03.2004
87. Bolovan M. Mihai SC - 5M1 747 05.03.2004 147. Ciobot I. Dorin Nicolae SC - 5M11 763 30.03.2004
88. Bonta P. Pavel Florin SC - 4M5 410 09.01.2004 148. Cioca I. R. Ioan Adrian SC - 5M5 646 10.12.2003
89. Bordea I. Mihai SC - 5M1 748 05.03.2004 149. Ciocan C. Nicolae SC - 7M8 520 06.02.2004
90. Borza G. Dorin SC - 4M1 351 29.03.2004 150. Ciocan Dumitru SC - 2M1 1114 13.02.2004
91. Bouleanu Sandu SC - 2M3 1044 28.01.2004 151. Ciocan Dumitru SC - 2M1 1115 13.02.2004
92. Br nzei M. Mihai SC - 6M1 590 23.02.2004 152. Ciocan Dumitru SC - 2M2 1116 13.02.2004
93. Bratu M. Aurelian SC - 8M5 726 29.01.2004 153. Ciocoiu N. Constantin SC - 8M1 746 29.01.2004
94. Bratu M. Aurelian SC - 8M11 809 15.03.2004 154. Ciomaga I. Cristian SC - 6M12 650 23.02.2004
95. Bratu M. Aurelian SC - 8M11 810 15.03.2004 155. Ciopeic I. Ioan SC - 6M1 591 23.02.2004
96. Bratu V. Inocen iu Ovidiu SC - 5M6 671 22.01.2004 156. Crlan C. Nicolae SC - 7M4 540 06.02.2004
97. Bria Mirel SC - 2M1 1198 22.03.2004 157. Crnu D. Adrian SC - 8M5 714 29.01.2004
98. Bria Mirel SC - 2M2 1199 22.03.2004 158. Ciuca Dumitru SC - 2M1 1101 13.02.2004
99. Brummer A. Alex.Ladislau SC - 4M12 393 09.01.2004 159. Ciuca Dumitru SC - 2M1 1102 13.02.2004
100. Buda S. Sever SC - 4M12 451 29.03.2004 160. Ciuca Dumitru SC - 2M1 1104 13.02.2004
101. Buga V. Vasile Sorin SC - 5M1 730 24.02.2004 161. Ciuc G. Valerian SC - 5M5 813 29.03.2004
102. Buliba a Gheorghi SC - 2M3 1043 28.01.2004 162. Ciuc G. Valerian SC - 5M11 828 29.03.2004
103. Burdu el Petre SC - 2M1 1092 15.03.2004 163. Ciuc I. Mitic SC - 8M3 687 29.01.2004
104. Burdu el Petre SC - 2M1 1093 15.03.2004 164. Ciufudean E. Nicolae SC - 5M3 760 05.03.2004
105. Burdu el Petre SC - 2M1 1094 15.03.2004 165. Codorean S. Cornel SC - 4M5 412 09.01.2004
106. Burdu el Petre SC - 2M2 1095 15.03.2004 166. Cojenelu G. Gheorghe SC - 5M3 841 29.03.2004
107. Butnaru Gh. Sandu SC - 6M12 646 23.02.2004 167. Cojocaru G. Mihai SC - 6M12 647 23.02.2004
108. Cadar C. Petru SC - 4M12 452 29.03.2004 168. Cojocaru S. Sorin SC - 6M12 553 26.01.2004
109. Cadar G. C lin Gheorghe SC - 4M3 402 09.01.2004 169. Cojocaru Z. Iulian Petru SC - 6M12 648 23.02.2004
110. ld raru Ilie SC - 2M12 1033 23.01.2004 170. Colceriu D. Ioan SC - 5M8 656 10.12.2003

68 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
171. Coman N. Nicolae SC - 5M1 677 22.01.2004 231. ban G. Ioan SC - 5M1 731 24.02.2004
172. Coman N. Nicolae SC - 5M1 749 05.03.2004 232. Daradici P. Dan SC - 6M12 652 23.02.2004
173. Coman V. Stoean SC - 8M1 747 29.01.2004 233. Deak P. Carol SC - 5M12 758 03.03.2004
174. Coman V. Traian Viorel SC - 6M5 586 23.01.2004 234. Delcea A. tefan SC - 7M1 599 15.03.2004
175. Constantin Florin SC - 2M3 1045 28.01.2004 235. Delcea A. tefan SC - 7M1 600 15.03.2004
176. Constantin N. Dumitru SC - 6M12 649 23.02.2004 236. Delcea A. tefan SC - 7M1 601 15.03.2004
177. Constantin V. Dumitru SC - 8M1 743 29.01.2004 237. Delcea A. tefan SC - 7M2 643 31.03.2004
178. Corbeanu V. Vasile SC - 6M12 574 26.01.2004 238. Demian A. Ioan SC - 5M1 701 19.01.2004
179. Corman Gh. Constantin SC - 6M8 519 26.01.2004 239. Demian A. Ioan SC - 5M2 668 19.01.2004
180. Corman Gh. Constantin SC - 6M8 523 26.01.2004 240. Demirgean I. Ferodin SC - 8M8 686 29.01.2004
181. Cornea G. Adrian Sabin SC - 5M3 797 05.03.2004 241. Dene I. Ioan SC - 4M5 415 09.01.2004
182. Coru iu I. Iacob SC - 4M5 413 09.01.2004 242. Derscariu I. Ioan Daniel SC - 5M3 843 29.03.2004
183. Cosma Constantin SC - 2M12 1030 23.01.2004 243. De liu N. Dorin SC - 7M5 656 31.03.2004
184. Cosma D. Petre SC - 7M5 583 15.03.2004 244. Dietrich D. Andor SC - 5M1 732 24.02.2004
185. Costache D. Florinel SC - 6M12 573 26.01.2004 245. Dima Aurelian SC - 2M3 922 21.01.2004
186. Costea Gh. Ion SC - 6M1 592 23.02.2004 246. Dinu M. Nicolae SC - 1M8 900 16.02.2004
187. Costin V. Vasile SC - 6M12 554 26.01.2004 247. Dinulescu C. Valeric SC - 5M1 717 24.02.2004
188. Costoiu Aristide SC - 2M1 1002 05.03.2004 248. Dinulescu C. Valeric SC - 5M7 752 05.03.2004
189. Costoiu Aristide SC - 2M1 1003 05.03.2004 249. Dinulescu C. Valeric SC - 5M12 753 05.03.2004
190. Costoiu Aristide SC - 2M2 1004 05.03.2004 250. Dinulescu C. Valeric SC - 5M12 754 05.03.2004
191. Cotea N. Iulian SC - 6M12 556 26.01.2004 251. Dr Viorel SC - 2M3 1046 28.01.2004
192. Covaliuc M. Cristinel Mihai SC - 6M3 684 23.02.2004 252. Drv reanu S. Gheorghe SC - 8M1 761 07.01.2004
193. Cov sneanu V. Ionel SC - 6M3 599 23.02.2004 253. Drv reanu S. Gheorghe SC - 8M5 762 07.01.2004
194. Cozma . tefan SC - 4M1 354 29.03.2004 254. Drv reanu S. Gheorghe SC - 8M8 763 07.01.2004
195. Cozma . tefan SC - 4M1 355 29.03.2004 255. Dobre Ilie SC - 2M3 1177 22.03.2004
196. Cozma . tefan SC - 4M7 356 29.03.2004 256. Dobre Iulian SC - 2M3 923 21.01.2004
197. Cozma . tefan SC - 4M12 357 29.03.2004 257. Dobre T. Petric SC - 8M8 771 01.03.2004
198. Cr ciun G. Constantin SC - 7M1 593 15.03.2004 258. Dobrea V. Virgil SC - 4M5 416 09.01.2004
199. Cr ciun G. Constantin SC - 7M1 594 15.03.2004 259. Dobrescu Gh. Andrei SC - 8M1 912 25.03.2004
200. Cr ciun G. Constantin SC - 7M1 595 15.03.2004 260. Dobrescu Gh. Andrei SC - 8M1 913 25.03.2004
201. Cr ciun G. Constantin SC - 7M2 641 31.03.2004 261. Dobrescu Gh. Andrei SC - 8M3 914 25.03.2004
202. Cr ciun I. Gheorghe SC - 1M5 914 26.02.2004 262. Dobrescu Gh. Andrei SC - 8M5 915 25.03.2004
203. Cr ciun P. Nicolae SC - 8M3 683 27.01.2004 263. Dobrescu Gh. Andrei SC - 8M8 916 25.03.2004
204. Creciunescu D. Dimitrie SC - 6M4 582 23.01.2004 264. Dobrica M. Constantin SC - 8M1 758 07.01.2004
205. Cre u M. Constantin SC - 6M12 651 23.02.2004 265. Dobrica M. Constantin SC - 8M5 759 07.01.2004
206. Cre ulescu Vasile SC - 2M1 1120 13.02.2004 266. Dobrica M. Constantin SC - 8M8 760 07.01.2004
207. Cre ulescu Vasile SC - 2M1 1121 13.02.2004 267. Dobrin M. Marius SC - 5M6 672 22.01.2004
208. Cre ulescu Vasile SC - 2M2 1122 13.02.2004 268. Dobri a M. Eftimie SC - 7M8 521 06.02.2004
209. Crevelescu P. Ion SC - 7M1 596 15.03.2004 269. Dobri oiu Victor SC - 2M6 1078 31.03.2004
210. Crevelescu P. Ion SC - 7M1 597 15.03.2004 270. Dochie I. Paul SC - 8M11 805 15.03.2004
211. Crevelescu P. Ion SC - 7M1 598 15.03.2004 271. Dodu D. Constantin SC - 6M12 557 26.01.2004
212. Crevelescu P. Ion SC - 7M2 642 31.03.2004 272. Dogaru I. Aurel SC - 7M12 504 05.02.2004
213. Croitoriu I. Vasile SC - 6M3 600 23.02.2004 273. Dogaru I. Matei SC - 7M12 499 05.02.2004
214. Croitoru I. Tiberiu SC - 5M1 676 22.01.2004 274. Doiciu R. Lache SC - 8M5 723 29.01.2004
215. Croitoru I. Tiberiu SC - 5M1 750 05.03.2004 275. Dorgo A. Costin SC - 5M1 741 24.02.2004
216. Csutak I. Arpad SC - 5M11 713 25.02.2004 276. Dovleac T. Gheorghe SC - 5M1 678 22.01.2004
217. Csutak I. Arpad SC - 5M8 704 25.02.2004 277. Dr gan I. Lucian SC - 8M11 689 29.01.2004
218. Cuc C. Sorin Marius SC - 4M1 489 29.03.2004 278. Dr gan I. Lucian SC - 8M5 690 29.01.2004
219. Cur vale C. Florin Emil SC - 5M3 842 29.03.2004 279. Dr gan I. Lucian SC - 8M8 691 29.01.2004
220. Cu aru F. Ilie Gabriel SC - 7M12 498 05.02.2004 280. Dragason Dumitru SC - 2M3 1180 22.03.2004
221. Czinege A. Eugen SC - 4M5 414 09.01.2004 281. Dragason Viorel SC - 2M3 1183 22.03.2004
222. Damian C. Constantin SC - 6M12 562 26.01.2004 282. Dr ghia R. Ion SC - 7M12 505 05.02.2004
223. Damian C. Constantin SC - 6M8 697 23.02.2004 283. Dr ghici Dumitru SC - 2M4 1143 22.03.2004
224. Damian C. Constantin SC - 6M8 699 23.02.2004 284. Dragnea Gh. Marian Nicu or SC - 1M7 890 03.02.2004
225. Damian G. Valentin SC - 8M5 735 29.01.2004 285. Dragnea Gh. Marian Nicu or SC - 1M12 891 03.02.2004
226. nceanu I. Sofian SC - 7M12 487 05.02.2004 286. Dragu D. Mihail SC - 7M5 534 06.02.2004
227. Danea M. Pavel SC - 4M12 394 09.01.2004 287. Dr gu in S. Emil SC - 8M3 688 29.01.2004
228. ogaru Nicolae SC - 2M3 1047 28.01.2004 288. Dranca Gh. Niculai SC - 6M3 686 23.02.2004
229. ban G. Ioan SC - 5M8 633 18.12.2003 289. Dud u Sergiu SC - 2M3 1048 28.01.2004
230. ban G. Ioan SC - 5M12 639 18.12.2003 290. Dugala B. Adrian SC - 8M8 772 01.03.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 69


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
291. Dumbrav V. Vasile SC - 6M12 653 23.02.2004 351. Ghemule I. Ioan Teodor SC - 5M1 851 23.03.2004
292. Dumitra I. Gheorghe SC - 4M12 366 29.03.2004 352. Ghemule I. Ioan Teodor SC - 5M1 852 23.03.2004
293. Dumitra cu I. Marian SC - 8M8 773 01.03.2004 353. Gheorghe D. Cornel SC - 8M1 917 25.03.2004
294. Dumitrescu M. Marius SC - 7M12 506 05.02.2004 354. Gheorghe D. Cornel SC - 8M5 918 25.03.2004
295. Dumitru I. Neculai SC - 7M2 455 19.03.2004 355. Gheorghe H. Gabriel SC - 1M8 906 16.02.2004
296. Dumitru M. Marian SC - 8M12 757 29.01.2004 356. Gheorghe P. Gheorghe SC - 1M8 908 16.02.2004
297. Dumitru P. Petrian SC - 4M5 417 09.01.2004 357. Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M3 602 23.02.2004
298. Du M. Ion SC - 1M8 898 16.02.2004 358. Gherghina Valeriu SC - 2M3 1178 22.03.2004
299. Du escu A. Adrian SC - 1M8 899 16.02.2004 359. Ghibedea I. Gheorghe SC - 5M5 647 10.12.2003
300. Du u C. Cristian SC - 8M5 736 29.01.2004 360. Ghica M. Gic SC - 6M12 654 23.02.2004
301. Echim C. Vasile SC - 8M5 734 29.01.2004 361. Ghica Nicolae SC - 2M3 1051 28.01.2004
302. Enache Ion SC - 2M12 1029 23.01.2004 362. Ghiorghi I. Ioan SC - 5M8 635 18.12.2003
303. Ene E. Dumitru SC - 7M1 602 15.03.2004 363. Ghiorghi I. Ioan SC - 5M12 641 18.12.2003
304. Ene E. Dumitru SC - 7M1 603 15.03.2004 364. Ghiorghi I. Ioan SC - 5M1 719 24.02.2004
305. Ene E. Dumitru SC - 7M1 604 15.03.2004 365. Ghi Marian Gheorghe SC - 2M3 921 21.01.2004
306. Ene E. Dumitru SC - 7M2 644 31.03.2004 366. Ghi u C. Costel SC - 5M5 814 29.03.2004
307. Ene I. Constantin SC - 7M8 522 06.02.2004 367. Ghi u C. Costel SC - 5M11 829 29.03.2004
308. Ene N. Dumitru Viorel SC - 1M8 905 16.02.2004 368. Ghizdeanu I. Dumitru SC - 7M1 638 15.03.2004
309. Ene P. Daniel SC - 8M5 733 29.01.2004 369. Ghizdeanu I. Dumitru SC - 7M1 639 15.03.2004
310. Ene Stan SC - 2M3 1049 28.01.2004 370. Ghizdeanu I. Dumitru SC - 7M1 640 15.03.2004
311. Enea I. C lin SC - 8M5 732 29.01.2004 371. Ghizdeanu I. Dumitru SC - 7M2 646 31.03.2004
312. Enic I. Lucian SC - 6M3 544 26.01.2004 372. Ghizdeanu N. Constantin SC - 7M5 535 06.02.2004
313. anu I. Ionel SC - 1M8 892 03.02.2004 373. Gioanc Ion SC - 2M8 1070 28.01.2004
314. Farca M. Eugen SC - 6M3 601 23.02.2004 374. Giuglea I. Ion Paul SC - 8M3 798 15.03.2004
315. Farkas A. Zoltan SC - 5M11 651 10.12.2003 375. Giurgiu I. Adrian Octavian SC - 5M6 673 22.01.2004
316. Farkas A. Zoltan SC - 5M5 654 10.12.2003 376. Giurgiu V. Traian SC - 4M5 418 09.01.2004
317. Filip M. Vasile SC - 6M5 718 09.02.2004 377. Gliga I. Ioan SC - 5M11 765 30.03.2004
318. Filip N. Nicolae SC - 7M5 657 31.03.2004 378. Gliga P. Aurel D nil SC - 5M12 644 19.12.2003
319. Fiscutean V. Vasile SC - 5M8 634 18.12.2003 379. Gogu V. Lauren iu SC - 7M4 541 06.02.2004
320. Fiscutean V. Vasile SC - 5M12 640 18.12.2003 380. Grab I. Liviu SC - 6M12 655 23.02.2004
321. Fiscuteanu V. Vasile SC - 5M1 718 24.02.2004 381. Grama T. Ioan Teodor SC - 5M4 781 30.03.2004
322. Fola I. Tudor SC - 5M11 764 30.03.2004 382. Grama T. Ioan Teodor SC - 5M3 787 30.03.2004
323. Fola I. Tudor SC - 5M5 775 30.03.2004 383. Grecu Daniel SC - 2M3 1050 28.01.2004
324. Fr tean V. Cornel SC - 4M1 353 29.03.2004 384. Grigora Gh. Petru SC - 6M1 593 23.02.2004
325. Fr il A. Gheorghe SC - 7M1 605 15.03.2004 385. Grigora Gh. Petru SC - 6M12 623 23.02.2004
326. Fr il A. Gheorghe SC - 7M1 606 15.03.2004 386. Grigora V. Costic SC - 6M12 555 26.01.2004
327. Fr il A. Gheorghe SC - 7M1 607 15.03.2004 387. Grigora V. Costic SC - 6M8 671 23.02.2004
328. Fr il A. Gheorghe SC - 7M2 645 31.03.2004 388. Grigora V. Costic SC - 6M8 674 23.02.2004
329. Fr il T. Valeriu SC - 5M1 744 24.02.2004 389. Grigorescu Iv noiu Gheorghe SC - 2M1 1135 13.02.2004
330. Fren I. Ioan SC - 5M1 809 22.03.2004 390. Grigorescu Iv noiu Gheorghe SC - 2M1 1136 13.02.2004
331. Fren I. Ioan SC - 5M2 810 22.03.2004 391. Grigorescu Iv noiu Gheorghe SC - 2M2 1137 13.02.2004
332. Frosin D. Manole SC - 7M1 529 06.02.2004 392. Grigoro cu C. Viorel SC - 7M1 491 05.02.2004
333. Frosin D. Manole SC - 7M1 530 06.02.2004 393. Grosieriu S. D nu SC - 6M6 637 23.02.2004
334. Frosin D. Manole SC - 7M1 531 06.02.2004 394. Groza P. Sabin SC - 5M4 782 30.03.2004
335. Frosin D. Manole SC - 7M4 532 06.02.2004 395. Groza P. Sabin SC - 5M3 788 30.03.2004
336. Fuioag V. Sorin Vasile SC - 6M3 545 26.01.2004 396. Gui C. Ioan SC - 4M4 467 09.01.2004
337. Fuior V. Lic Viorel SC - 6M3 707 23.01.2004 397. Gulia C. Iulian SC - 8M5 716 29.01.2004
338. Fuior V. Lic Viorel SC - 6M4 714 09.02.2004 398. Gurgui Vasile SC - 2M1 1105 13.02.2004
339. Gabor P. Adrian Gheorghe SC - 5M6 804 22.03.2004 399. Gurgui Vasile SC - 2M2 1106 13.02.2004
340. lan Nicu SC - 2M1 1107 13.02.2004 400. ineal F. Petru SC - 5M8 657 10.12.2003
341. lan Nicu SC - 2M2 1108 13.02.2004 401. Ha egan R. Mircea SC - 4M4 434 09.01.2004
342. man C. Gheorghe SC - 7M5 658 31.03.2004 402. Hazu Al. Alexandru SC - 6M7 615 23.02.2004
343. u P. Ilie SC - 1M7 888 03.02.2004 403. Hazu Al. Alexandru SC - 6M12 624 23.02.2004
344. u P. Ilie SC - 1M12 889 03.02.2004 404. Helme eanu N. Elefterie SC - 8M4 784 01.03.2004
345. Ga par T. Teodor SC - 4M4 435 09.01.2004 405. Hrlea I. Aurel SC - 4M1 352 29.03.2004
346. Gza C. Gheorghe SC - 6M3 711 26.01.2004 406. Hoar Vasile SC - 2M1 1117 13.02.2004
347. Gean I. Cristinel SC - 5M1 751 05.03.2004 407. Hoar Vasile SC - 2M1 1118 13.02.2004
348. Gego A. Andras SC - 5M4 707 25.02.2004 408. Hoar Vasile SC - 2M2 1119 13.02.2004
349. Geoge Mihai SC - 2M3 1076 31.03.2004 409. Hod A. Alexandru Mircea SC - 4M12 367 29.03.2004
350. Geru G. Aurel Ion SC - 7M12 507 05.02.2004 410. Hogea I. Gheorghe SC - 5M8 658 10.12.2003

70 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
411. Holeiciuc Gh. Mircea SC - 6M12 656 23.02.2004 471. Kelemen A. Attila SC - 5M5 655 10.12.2003
Homorodeanu M. Claudiu 472. Kis Agoston M. Csaba SC - 4M12 368 29.03.2004
412. SC - 5M1 733 24.02.2004
Narcis
473. Knizel Alexandru SC - 2M6 1079 31.03.2004
413. Hopulele A. Viorel SC - 6M12 657 23.02.2004
474. Kovacs B. Balint SC - 5M5 815 29.03.2004
414. Horgo D. Iosif SC - 4M5 419 09.01.2004
475. Kristof S. Jozsef SC - 5M12 802 05.03.2004
415. Horjan A. Constantin SC - 7M4 587 15.03.2004
476. Lache Ion SC - 2M3 917 21.01.2004
416. Hrituleac N. Maricel SC - 8M11 692 29.01.2004
477. Laczko G. Jozsef SC - 5M4 708 25.02.2004
417. Hrituleac N. Maricel SC - 8M5 693 29.01.2004
478. Ladic Gh. Romic SC - 6M12 575 26.01.2004
418. Hrituleac N. Maricel SC - 8M8 694 29.01.2004
479. Laz r T. Constantin SC - 6M12 559 26.01.2004
419. Huszar A. Alexandru SC - 5M6 855 23.03.2004
480. Lefter I. Maricel SC - 6M12 560 26.01.2004
420. Huszar A. Alexandru SC - 5M12 856 23.03.2004 481. Lefter I. Maricel SC - 6M8 635 23.02.2004
421. Huszar A. Alexandru SC - 5M1 854 23.03.2004
482. Lemnariu G. Gheorghe SC - 8M11 695 29.01.2004
422. Huszar A. Alexandru SC - 5M1 853 23.03.2004
483. Lemnariu G. Gheorghe SC - 8M5 696 29.01.2004
423. Huzdup C. Vasile SC - 6M12 658 23.02.2004 484. Lemnariu G. Gheorghe SC - 8M8 697 29.01.2004
424. Iacob C. Ion SC - 6M12 558 26.01.2004
485. Lep datu E. Gabriel Vasile SC - 6M12 561 26.01.2004
425. Iacob Gh. Constantin SC - 6M5 587 23.01.2004
486. Lerin iu T. Viorel SC - 4M12 453 29.03.2004
426. Iftimie D. Nicu or SC - 5M1 734 24.02.2004 487. Le an D. Dan SC - 5M5 816 29.03.2004
427. Ile M. tefan SC - 4M5 598 10.03.2004
488. Le an D. Dan SC - 5M11 830 29.03.2004
428. Iliaz I. Adnan SC - 8M4 796 25.03.2004
489. Lescanu C. Aurel SC - 6M3 546 26.01.2004
429. Ilie D. C lin SC - 1M8 907 16.02.2004 490. Lica N. Florian Cristian SC - 7M4 664 31.03.2004
430. Iliescu I. Traian SC - 7M11 517 06.02.2004
491. Limbovici I. tefan SC - 8M5 725 29.01.2004
431. Iliescu I. Traian SC - 7M5 659 31.03.2004
492. Linte Nicolae SC - 2M12 915 21.01.2004
432. Ilincaru C. Vasile SC - 6M3 603 23.02.2004 493. Lipovanu Gh. Gheorghi SC - 6M3 604 23.02.2004
433. Iliu Auric SC - 2M3 1052 28.01.2004
494. Li Radu SC - 2M3 918 21.01.2004
434. Iluca Romic SC - 3M7 1111 03.03.2004
495. Li u St. Florin Orest SC - 6M4 583 23.01.2004
435. Iluca Romic SC - 3M12 1115 03.03.2004 496. Lorincz I. Csaba SC - 5M8 659 10.12.2003
436. Ion C. Oprea SC - 8M5 730 29.01.2004
497. Lovasz I. Zoltan SC - 5M2 685 22.01.2004
437. Ion R. Nicolae SC - 8M5 740 29.01.2004
498. Lovasz I. Zoltan SC - 5M1 687 22.01.2004
438. Iona cu V. Gheorghe SC - 6M12 576 26.01.2004 499. Lovasz I. Zoltan SC - 5M1 688 22.01.2004
439. Ionescu I. Iulian SC - 8M1 788 21.01.2004
500. Luca V. Cornel SC - 4M5 420 09.01.2004
440. Ionescu I. Iulian SC - 8M11 789 21.01.2004
501. Luca V. Victor SC - 5M12 690 21.01.2004
441. Ionescu I. Iulian SC - 8M5 790 21.01.2004 502. Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M3 605 23.02.2004
442. Ionescu I. Iulian SC - 8M8 791 21.01.2004
503. Lungu A. Constantin SC - 7M12 508 05.02.2004
443. Ionescu S. Dan Sabin SC - 4M12 405 09.01.2004
504. Lungu C. Sandu SC - 7M9 503 05.02.2004
444. Ioni F. Lucy SC - 7M4 588 15.03.2004 505. Lungu G. Viorel SC - 4M4 436 09.01.2004
445. Ioni V. George SC - 7M4 542 06.02.2004
506. Lup I. Iosif SC - 4M5 421 09.01.2004
446. Iordao S. Nicolae SC - 7M4 663 31.03.2004
507. Lupoaia S. Ioan SC - 6M5 588 23.01.2004
447. Iorga O. Octavian SC - 5M1 735 24.02.2004 508. Lupu I. Dumitru SC - 5M1 745 24.02.2004
448. Iova Mircea SC - 3M12 1123 03.03.2004
509. Lupu T. Nelu SC - 5M12 691 21.01.2004
449. Iovi Marin SC - 2M8 1069 28.01.2004
510. Macovei Otto SC - 2M1 1138 22.03.2004
450. Irimiciuc V. Gheorghe SC - 6M12 659 23.02.2004 511. Maga V. Ioan Cristian SC - 6M12 661 23.02.2004
451. Irinaru I. Florin SC - 6M12 660 23.02.2004
512. Man I. Mircea SC - 5M11 767 30.03.2004
452. Isac C. Zaharie SC - 5M6 700 21.01.2004
513. Man I. Mircea SC - 5M5 777 30.03.2004
453. Isba a Paul SC - 2M3 1054 28.01.2004 514. ndoiu Marinel SC - 2M3 1055 28.01.2004
454. Ispas Dumitru SC - 2M1 1111 13.02.2004
515. Manolache N. Sorin SC - 5M1 720 24.02.2004
455. Ispas Dumitru SC - 2M1 1112 13.02.2004
516. Manolea I. Silviu SC - 6M8 521 26.01.2004
456. Ispas Dumitru SC - 2M2 1113 13.02.2004 517. Manolea I. Silviu SC - 6M8 525 26.01.2004
457. Iuhasz S. tefan SC - 4M12 406 09.01.2004
518. Marcu A. F nic SC - 6M7 616 23.02.2004
458. Ivanciu T. Tudorel SC - 8M1 752 29.01.2004
519. Marcu A. F nic SC - 6M12 625 23.02.2004
459. Ivasciuc V. Mihai SC - 6M8 520 26.01.2004 520. Mare D. Ioan SC - 5M6 674 22.01.2004
460. Ivasciuc V. Mihai SC - 6M8 524 26.01.2004
521. Mare S. Emil SC - 7M4 544 06.02.2004
461. Iva cu B. Marian SC - 7M8 523 06.02.2004
522. Margescu Ion SC - 2M1 954 23.01.2004
462. Jarc u I. S ndel SC - 7M5 536 06.02.2004 523. Margescu Ion SC - 2M2 955 23.01.2004
463. Jecan C. Cornel SC - 5M11 649 10.12.2003
524. Marica N. Ionel SC - 7M12 488 05.02.2004
464. Joca A. Anton SC - 6M3 712 09.02.2004
525. Marin I. Dumitru SC - 1M4 910 26.02.2004
465. Joi oiu Titel SC - 2M3 920 21.01.2004 526. Marin I. Ioan SC - 6M12 577 26.01.2004
466. Jureschi I. Vasile SC - 6M6 638 23.02.2004
527. Marin I. Radu SC - 8M4 785 01.03.2004
467. Jurubi a S. Sorin SC - 8M3 799 15.03.2004
528. Marin Ionel SC - 2M8 1066 28.01.2004
468. Kedei I. Ioan Levente SC - 5M11 766 30.03.2004 529. Marin M. Gheorghe SC - 8M1 764 07.01.2004
469. Kedei I. Ioan Levente SC - 5M5 776 30.03.2004
530. Marin M. Gheorghe SC - 8M5 765 07.01.2004
470. Kelemen A. Attila SC - 5M11 652 10.12.2003

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 71


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
531. Marin M. Gheorghe SC - 8M8 766 07.01.2004 591. Munteanu Constantin SC - 2M8 1068 28.01.2004
532. Marin N. Nicolae SC - 8M3 800 15.03.2004 592. Mure an I. Ioan SC - 5M4 783 30.03.2004
533. Marin Petric SC - 2M3 1181 22.03.2004 593. Mure an I. Ioan SC - 5M3 789 30.03.2004
534. Marinescu Ion SC - 2M3 1056 28.01.2004 594. Mu at S. Gabriel SC - 8M8 779 01.03.2004
535. Martin G. Vasile SC - 5M1 679 22.01.2004 595. Mustea V. Vasile SC - 6M1 594 23.02.2004
536. run Gh. Gornel SC - 7M1 611 15.03.2004 596. Mustea V. Vasile SC - 6M6 631 23.02.2004
537. run Gh. Gornel SC - 7M1 612 15.03.2004 597. Neac u Liviu SC - 2M5 1100 15.03.2004
538. run Gh. Gornel SC - 7M1 613 15.03.2004 598. Neagot V. Florin Dinu SC - 4M5 422 09.01.2004
539. run Gh. Gornel SC - 7M2 647 31.03.2004 599. Neagu A. Mihail SC - 7M1 614 15.03.2004
540. M u I. Constantin SC - 5M3 844 29.03.2004 600. Neagu A. Mihail SC - 7M1 615 15.03.2004
541. Matei I. Mihai Voicu SC - 5M11 768 30.03.2004 601. Neagu A. Mihail SC - 7M1 616 15.03.2004
542. Matei T. Florin SC - 7M4 543 06.02.2004 602. Neagu A. Mihail SC - 7M2 648 31.03.2004
543. Maxim C. Constantin SC - 6M3 687 23.02.2004 603. Neam u G. Ion SC - 8M3 802 15.03.2004
544. Maxim S. Gheorghe SC - 6M8 522 26.01.2004 604. Nechita P. Ionel SC - 6M12 567 26.01.2004
545. Maxim S. Gheorghe SC - 6M8 526 26.01.2004 605. Nechita P. Ionel SC - 6M8 672 23.02.2004
546. Meghe R. Romulus SC - 5M11 769 30.03.2004 606. Nechita P. Ionel SC - 6M8 675 23.02.2004
547. Meghe R. Romulus SC - 5M5 778 30.03.2004 607. Nechiti V. T. Mircea Ioan SC - 6M12 664 23.02.2004
548. Mehes S. Ferencz SC - 4M1 490 29.03.2004 608. Necula C. Gheorghe SC - 1M8 903 16.02.2004
549. Mehno Ioan Ghica SC - 3M7 1112 03.03.2004 609. Neculae T. Ion SC - 8M5 717 29.01.2004
550. Mehno Ioan Ghica SC - 3M12 1116 03.03.2004 610. Nedelcu C. Gheorghe SC - 8M1 748 29.01.2004
551. Mehno Ioan Ghica SC - 3M8 1119 03.03.2004 611. Nedelcu N. Dragomir SC - 8M4 786 01.03.2004
552. Melniciuc V. Lic Liviu SC - 5M1 721 24.02.2004 612. Nedelcu T. Ionel SC - 7M4 589 15.03.2004
553. Menlomer P. Techin SC - 8M3 801 15.03.2004 613. Negraru T. Petre SC - 7M12 511 05.02.2004
554. Mezaro A. Sandy SC - 7M5 538 06.02.2004 614. Nemesniciuc Gh. Emil SC - 6M12 665 23.02.2004
555. Mihai Ghi C. Gheorghe SC - 7M12 509 05.02.2004 615. Nicoi I. Ion SC - 8M11 807 15.03.2004
556. Mihai St. Liviu SC - 6M12 564 26.01.2004 616. Nicolescu T. Adrian SC - 8M8 781 01.03.2004
557. Mih il G. Gheorghe SC - 5M1 736 24.02.2004 617. Niculescu Ioan SC - 2M3 1062 28.01.2004
558. Mih il t. D nu SC - 7M12 510 05.02.2004 618. Nistor E. Ioan SC - 5M3 683 22.01.2004
559. Mih ilescu N. George Lucian SC - 8M11 811 15.03.2004 619. Nistor M. Aurel SC - 7M1 617 15.03.2004
560. Mih ilescu N. George Lucian SC - 8M8 812 15.03.2004 620. Nistor M. Aurel SC - 7M1 618 15.03.2004
561. Mih ilescu N. Lucian George SC - 8M5 720 29.01.2004 621. Nistor M. Aurel SC - 7M1 619 15.03.2004
562. Mihalache D. Gheorghe SC - 6M12 663 23.02.2004 622. Nistor M. Aurel SC - 7M2 649 31.03.2004
563. Mihalcea C. Nicu SC - 7M5 660 31.03.2004 623. Nistor M. Stelian SC - 4M5 423 09.01.2004
564. Milla Eduard SC - 3M12 1121 03.03.2004 624. Ni C. Iulian SC - 7M12 512 05.02.2004
565. Mincic T. Virgil SC - 4M1 491 29.03.2004 625. Ni I. Marian SC - 7M1 620 15.03.2004
566. Minciun I. Dan SC - 6M3 688 23.02.2004 626. Ni I. Marian SC - 7M1 621 15.03.2004
567. Mircea R. Gheorghe SC - 7M1 547 06.02.2004 627. Ni I. Marian SC - 7M1 622 15.03.2004
568. Mircea R. Gheorghe SC - 7M2 548 06.02.2004 628. Ni I. Marian SC - 7M2 650 31.03.2004
569. Mirea G. Dumitru SC - 5M1 737 24.02.2004 629. Ni T. Ion SC - 8M8 780 01.03.2004
570. Mirea tefan SC - 2M5 1000 05.03.2004 630. Ni u C. Nicolae SC - 7M5 661 31.03.2004
571. Miron I. Nicolae SC - 5M1 680 22.01.2004 631. Notar Pascu A. Ioan SC - 5M11 770 30.03.2004
572. Miron L. Leon SC - 5M1 738 24.02.2004 632. Notar Pascu A. Ioan SC - 5M5 779 30.03.2004
573. Miru oi Gh. Mihai SC - 6M12 662 23.02.2004 633. Nu uloiu Constantin SC - 2M8 1064 28.01.2004
574. Mi cu Dumitru SC - 2M3 1057 28.01.2004 634. Oanara I. Alexandru SC - 8M1 749 29.01.2004
575. Mita Antonie SC - 2M3 953 06.01.2004 635. Oancia V. Sorin SC - 6M3 607 23.02.2004
576. Mitrulescu Marian SC - 2M3 1074 31.03.2004 636. Obead I. Viorel SC - 7M5 537 06.02.2004
577. Mocanu N. Romulus SC - 7M12 501 05.02.2004 637. Oghinciuc St. Mugurel SC - 6M12 578 26.01.2004
578. Mocanu P. Marian SC - 7M12 500 05.02.2004 638. Olaios I. Ioan SC - 4M12 407 09.01.2004
579. Mocanu V. Ionel Dan SC - 6M11 715 09.02.2004 639. Olariu Cezar SC - 2M3 1058 28.01.2004
580. Mogo an D. Mih il SC - 8M4 685 29.01.2004 640. Olaru P. Ion SC - 8M1 754 29.01.2004
581. Mogo neanu C. Constantin SC - 6M3 606 23.02.2004 641. Olaru P. Ion SC - 8M6 755 29.01.2004
582. Moise P. Costel SC - 7M8 524 06.02.2004 642. Ologu M. Vasile SC - 7M8 525 06.02.2004
583. Moise S. Dumitru SC - 7M1 549 06.02.2004 643. Oltean A. Viorel SC - 5M11 771 30.03.2004
584. Moise S. Dumitru SC - 7M2 550 06.02.2004 644. Oltean I. Dorel SC - 5M4 784 30.03.2004
585. Moldovan A. Melinte SC - 8M5 767 14.01.2004 645. Oltean I. Dorel SC - 5M3 790 30.03.2004
586. Moldovan S. Vasile Dorel SC - 4M12 369 29.03.2004 646. Oltean I. Florin SC - 5M6 805 22.03.2004
587. Molnar A. Sandor SC - 5M12 645 19.12.2003 647. Oltean I. Gavril SC - 5M11 831 29.03.2004
588. Molnar I. Miklos SC - 5M8 660 10.12.2003 648. Oltean I. Turel SC - 5M3 684 22.01.2004
589. Moraru O. Lucian C lin SC - 5M12 693 21.01.2004 649. Olteanu Ion SC - 2M6 1077 31.03.2004
590. Motreanu Paul SC - 2M3 1176 22.03.2004 650. Olti J. Lajos SC - 5M5 715 25.02.2004

72 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
651. Onofrei V. Ovidiu SC - 6M12 563 26.01.2004 711. Popa C. Vasile SC - 6M3 713 09.02.2004
652. Opre T. Florian SC - 1M8 893 03.02.2004 712. Popa Constantin SC - 2M1 1144 02.03.2004
653. Oprea Adrian SC - 2M12 1035 23.01.2004 713. Popa Constantin SC - 2M2 1145 02.03.2004
654. Oprea Alexandru SC - 2M1 1109 13.02.2004 714. Popa F. Gheorghe SC - 4M1 492 29.03.2004
655. Oprea Alexandru SC - 2M2 1110 13.02.2004 715. Popa N. Gheorghe SC - 4M1 358 29.03.2004
656. Oprea G. Ion SC - 5M5 817 29.03.2004 716. Popa N. Gheorghe SC - 4M1 359 29.03.2004
657. Oprea G. Ion SC - 5M11 832 29.03.2004 717. Popa N. Gheorghe SC - 4M7 360 29.03.2004
658. Opri an Gheorghe SC - 2M1 1096 15.03.2004 718. Popa N. Gheorghe SC - 4M12 361 29.03.2004
659. Opri an Gheorghe SC - 2M1 1097 15.03.2004 719. Popa Tudor SC - 2M3 1059 28.01.2004
660. Opri an Gheorghe SC - 2M1 1098 15.03.2004 720. Popescu Constantin SC - 2M1 1126 13.02.2004
661. Opri an Gheorghe SC - 2M2 1099 15.03.2004 721. Popescu Constantin SC - 2M1 1127 13.02.2004
662. durariu T. Dorel SC - 5M1 739 24.02.2004 722. Popescu Constantin SC - 2M2 1128 13.02.2004
663. Palade I. Iulian Cristian SC - 6M12 566 26.01.2004 723. Popescu Gh. D nu SC - 6M7 618 23.02.2004
664. Palade I. Nicolae SC - 7M12 502 05.02.2004 724. Popescu Gh. D nu SC - 6M12 628 23.02.2004
665. Pan N. Costel SC - 7M12 513 05.02.2004 725. Popescu Ionel SC - 2M1 1080 15.03.2004
666. Panaite I. Maricel SC - 5M12 694 21.01.2004 726. Popescu Ionel SC - 2M1 1081 15.03.2004
667. Paraschiv A. Sandu SC - 7M12 489 05.02.2004 727. Popescu Ionel SC - 2M1 1082 15.03.2004
668. Paraschiv F. Constantin SC - 7M11 518 06.02.2004 728. Popescu Ionel SC - 2M2 1083 15.03.2004
669. Prvu M. Mircea SC - 1M8 901 16.02.2004 729. Popovici P. Gheorghe SC - 6M6 639 23.02.2004
670. Pascal I. Ionel S ndel SC - 8M11 806 15.03.2004 730. Potoceanu Gh. Jenel SC - 7M1 626 15.03.2004
671. Pa covici Gheorghe SC - 3M12 1122 03.03.2004 731. Potoceanu Gh. Jenel SC - 7M1 627 15.03.2004
672. Paul . tefan SC - 5M1 722 24.02.2004 732. Potoceanu Gh. Jenel SC - 7M1 628 15.03.2004
673. Penciuc D. Alexandru SC - 6M12 666 23.02.2004 733. Potoceanu Gh. Jenel SC - 7M2 652 31.03.2004
674. Pescaru G. Viorel SC - 8M5 724 29.01.2004 734. Preda Z. Gabriel SC - 6M12 565 26.01.2004
675. Pescaru Ion SC - 2M4 1142 22.03.2004 735. Predic O. Marin SC - 5M1 681 22.01.2004
676. Pescaru Iulian SC - 2M1 1140 22.03.2004 736. Pricop D. Constantin SC - 6M3 609 23.02.2004
677. Pescaru Iulian SC - 2M4 1141 22.03.2004 737. Pricop I. Petru SC - 5M1 724 24.02.2004
678. Petcu M. Florin SC - 8M5 729 29.01.2004 738. Pricop R. Nicolae SC - 8M5 731 29.01.2004
679. Peteanu M. Gheorghe SC - 5M1 740 24.02.2004 739. Pricopa A. Mihai SC - 6M6 640 23.02.2004
680. Peter A. Andrei SC - 5M1 746 24.02.2004 740. Purcar I. Ioan SC - 4M5 426 09.01.2004
681. Petrache D. Marcel SC - 8M5 715 29.01.2004 741. Pu ca C. Leonu SC - 5M11 773 30.03.2004
682. Petre C. Vasile SC - 8M1 794 13.02.2004 742. Pu ca I. Ioan SC - 5M11 772 30.03.2004
683. Petre C. Vasile SC - 8M3 795 13.02.2004 743. reanu Dumitru SC - 2M5 1001 05.03.2004
684. Petrescu P. Constantin SC - 6M7 617 23.02.2004 744. an I. Chiril SC - 4M5 427 09.01.2004
685. Petrescu P. Constantin SC - 6M12 627 23.02.2004 745. Radu C. Costic SC - 6M11 716 09.02.2004
686. Petricala I. Anghelu SC - 8M5 738 29.01.2004 746. Radu I. Anghel SC - 5M12 695 21.01.2004
687. Petril M. Mihai Dumitru SC - 5M1 723 24.02.2004 747. Radu I. Florin SC - 6M12 570 26.01.2004
688. Petru a S. Nicolae SC - 5M3 761 05.03.2004 748. Radu erban SC - 2M8 1065 28.01.2004
689. Pietrariu P. Florin Corneliu SC - 6M3 689 23.02.2004 749. ducanu tefan SC - 2M12 1036 23.01.2004
690. Pino eanu Paul SC - 2M12 1034 23.01.2004 750. dulescu V. Ion SC - 8M5 792 21.01.2004
691. Pintilei Gh. Petru SC - 6M12 667 23.02.2004 751. dulescu V. Ion SC - 8M8 793 21.01.2004
692. Pipiaua I. Ion SC - 8M3 803 15.03.2004 752. Rascu G. Nicolae SC - 8M8 774 01.03.2004
693. Prvu Daniel SC - 2M6 1042 23.01.2004 753. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M7 800 05.03.2004
694. Prvu Sorin SC - 2M3 1179 22.03.2004 754. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M6 799 05.03.2004
695. Prvulescu P. Vl du SC - 7M1 623 15.03.2004 755. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M1 792 05.03.2004
696. Prvulescu P. Vl du SC - 7M1 624 15.03.2004 756. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M1 793 05.03.2004
697. Prvulescu P. Vl du SC - 7M1 625 15.03.2004 757. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M1 794 05.03.2004
698. Prvulescu P. Vl du SC - 7M2 651 31.03.2004 758. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M2 795 05.03.2004
699. P eu I. Adrian SC - 5M5 818 29.03.2004 759. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M12 801 05.03.2004
700. P eu I. Adrian SC - 5M11 833 29.03.2004 760. Ro ca G. Gheorghe SC - 5M3 796 05.03.2004
701. Piticari Gh. Gheorghe SC - 6M4 584 23.01.2004 761. Ro u S. Costel SC - 8M1 750 29.01.2004
702. Pi igoi Cornel Florin SC - 2M3 1063 28.01.2004 762. Rotaru I. tefan SC - 8M1 753 29.01.2004
703. Ple a I. Dumitru SC - 6M12 626 23.02.2004 763. Rovid I. Attila SC - 5M7 756 03.03.2004
704. Podar N. Nicolae SC - 4M12 370 29.03.2004 764. Rovid I. Attila SC - 5M12 757 03.03.2004
705. Poian Gh. Ion SC - 6M3 608 23.02.2004 765. Rusen D. Alexandru SC - 7M5 584 15.03.2004
706. Pop A. Marius SC - 4M5 599 10.03.2004 766. Rusu M. Vasile SC - 5M12 696 21.01.2004
707. Pop G. Radu Lucian SC - 4M5 425 09.01.2004 767. Rusu V. Virgil SC - 8M5 719 29.01.2004
708. Pop M. Gheorghe SC - 5M4 785 30.03.2004 768. Sabo G. Gheorghi SC - 4M1 438 09.01.2004
709. Pop M. Gheorghe SC - 5M3 791 30.03.2004 769. Sabo G. Gheorghi SC - 4M1 439 09.01.2004
710. Pop S. Ion SC - 4M5 424 09.01.2004 770. Sabo G. Gheorghi SC - 4M1 440 09.01.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 73


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
771. Sabo G. Gheorghi SC - 4M2 444 09.01.2004 834. Stejar D. Marius SC - 8M8 775 01.03.2004
772. Sabo M. Mihai Flore SC - 4M12 395 09.01.2004 835. Stocheci Ion SC - 2M1 1139 22.03.2004
773. Sabo M. Mihai Flore SC - 4M1 409 09.01.2004 836. Stoian I. Dionisie SC - 7M4 546 06.02.2004
774. jan D. Vasile SC - 4M12 396 09.01.2004 837. Stoica C. Vasile Dan SC - 1M4 911 26.02.2004
775. jan D. Vasile SC - 4M6 403 09.01.2004 838. Stoica G. Gheorghe SC - 5M5 819 29.03.2004
776. andru D. Marin SC - 5M12 803 05.03.2004 839. Stoica G. Gheorghe SC - 5M11 834 29.03.2004
777. Sandu S. Ion SC - 1M8 904 16.02.2004 840. Stoica Nicolae SC - 2M8 1041 23.01.2004
778. ndu V. Constantin SC - 5M12 697 21.01.2004 841. Stoica P. Drago SC - 1M8 895 03.02.2004
779. anta B. Karoly SC - 5M5 648 10.12.2003 842. Sturza E. Constantin SC - 6M1 595 23.02.2004
780. Sapariuc C. Florin SC - 6M8 527 26.01.2004 843. Sturza E. Constantin SC - 6M6 632 23.02.2004
781. Sarivan M. Stan SC - 7M5 586 15.03.2004 844. Suciu I. Cosmin Ionel SC - 4M12 371 29.03.2004
782. Sarosi V. Imre SC - 5M6 806 22.03.2004 845. Suciu I. Vasile SC - 5M2 686 22.01.2004
783. Sauciuc S. Ioan SC - 6M8 636 23.02.2004 846. Suciu V. Valentin SC - 5M4 709 25.02.2004
784. Sauciuc S. Ion SC - 6M12 568 26.01.2004 847. Sultana Gh. Traian SC - 6M3 691 23.02.2004
785. Sava P. Gheorghe SC - 5M11 714 25.02.2004 848. Susai V. Viorel Victor SC - 5M5 820 29.03.2004
786. Sava P. Gheorghe SC - 5M8 705 25.02.2004 849. Susai V. Viorel Victor SC - 5M11 835 29.03.2004
787. Savu D. Ion SC - 7M4 665 31.03.2004 850. uta V. Vasile Marin SC - 4M12 399 09.01.2004
788. Scovronschi I. Mihai SC - 6M12 668 23.02.2004 851. Szep L. Lajos SC - 5M8 661 10.12.2003
789. crab M. Vasilic SC - 6M3 611 23.02.2004 852. Szilak Zoltan SC - 3M1 1124 03.03.2004
790. Serian H. Mircea SC - 7M2 456 19.03.2004 853. Szocs Pal A. Zoltan SC - 5M6 807 22.03.2004
791. Silaghi F. Francisc SC - 4M12 454 29.03.2004 854. Szokacs A. Adrian Alex. SC - 4M5 429 09.01.2004
792. Simion C. Valeriu SC - 7M8 526 06.02.2004 855. caru A. Ion SC - 6M1 597 23.02.2004
793. Simion I. George SC - 1M8 896 03.02.2004 856. caru A. Ion SC - 6M6 634 23.02.2004
794. Srbu Ion SC - 2M3 1060 28.01.2004 857. Tacu N. Alexandru SC - 5M1 726 24.02.2004
795. Srghi I. Ion SC - 6M11 710 23.01.2004 858. Tacu N. Alexandru SC - 5M12 759 05.03.2004
796. Smocot M. Vasile SC - 8M3 804 15.03.2004 859. Tacu N. Alexandru SC - 5M12 755 05.03.2004
797. Solovan I. Niculai SC - 6M3 690 23.02.2004 860. Tacu N. Vasile SC - 5M5 823 29.03.2004
omfelean I. Romulus 861. Tacu N. Vasile SC - 5M8 850 29.03.2004
798. SC - 4M5 428 09.01.2004
Marinel 862. Tacu N. Vasile SC - 5M1 849 29.03.2004
799. Soos A. Csaba SC - 4M12 397 09.01.2004 863. Tacu N. Vasile SC - 5M1 848 29.03.2004
800. Sorocianu C. Dumitru SC - 5M1 725 24.02.2004 864. Tacu N. Vasile SC - 5M1 847 29.03.2004
801. Spasiuc D. Dezideriu SC - 4M12 398 09.01.2004 865. Tacu N. Vasile SC - 5M3 845 29.03.2004
802. Sp tariu V. Vasile SC - 6M7 619 23.02.2004 866. Tamas I. Csaba SC - 5M4 710 25.02.2004
803. Sp tariu V. Vasile SC - 6M12 629 23.02.2004 867. Tamas S. Istvan SC - 5M12 698 21.01.2004
804. Sp taru V. Marian SC - 8M5 741 29.01.2004 868. nasa I. Neculai SC - 8M1 768 30.01.2004
805. Spin S. Ioan SC - 4M1 493 29.03.2004 869. nasa I. Neculai SC - 8M1 769 30.01.2004
806. Spinu C. Dumitru SC - 7M1 551 06.02.2004 870. nasa I. Neculai SC - 8M3 770 30.01.2004
807. Spinu C. Dumitru SC - 7M2 552 06.02.2004 871. nase G. Viorel SC - 8M8 782 01.03.2004
808. Spnu N. Liviu SC - 6M1 596 23.02.2004 872. nase I. Vasile SC - 7M1 632 15.03.2004
809. Spnu N. Liviu SC - 6M6 633 23.02.2004 873. nase I. Vasile SC - 7M1 633 15.03.2004
810. Staicu A. Vasile SC - 7M4 590 15.03.2004 874. nase I. Vasile SC - 7M1 634 15.03.2004
811. Stan I. Nicolae SC - 7M4 591 15.03.2004 875. nase I. Vasile SC - 7M2 654 31.03.2004
812. Stan M. Nicolae SC - 8M11 698 29.01.2004 876. Taras A. Constantin SC - 6M12 669 23.02.2004
813. Stan M. Nicolae SC - 8M5 699 29.01.2004 877. Tarnoveanu Constantin SC - 6M8 719 09.02.2004
814. Stan M. Nicolae SC - 8M8 700 29.01.2004 878. Tastaman G. Costel SC - 8M8 777 01.03.2004
815. Stan V. C lin Radu SC - 4M1 362 29.03.2004 879. tar I. Ioan SC - 4M3 437 09.01.2004
816. Stan V. C lin Radu SC - 4M1 363 29.03.2004 880. taru t. Vladimir SC - 1M8 894 03.02.2004
817. Stan V. C lin Radu SC - 4M7 364 29.03.2004 881. Teodorescu Cristian SC - 2M12 1037 23.01.2004
818. Stan V. C lin Radu SC - 4M12 365 29.03.2004 882. Teodorescu Cristian SC - 2M1 1038 23.01.2004
819. Stana Gh. Romic SC - 7M11 666 31.03.2004 883. Teodorescu Cristian SC - 2M7 1039 23.01.2004
820. Stanciu D. Valentin SC - 7M1 629 15.03.2004 884. Teodorescu Cristian SC - 2M8 1040 23.01.2004
821. Stanciu D. Valentin SC - 7M1 630 15.03.2004 885. Teodorescu I. Daniel SC - 6M3 612 23.02.2004
822. Stanciu D. Valentin SC - 7M1 631 15.03.2004 886. Terteci Florian SC - 2M3 1175 22.03.2004
823. Stanciu D. Valentin SC - 7M2 653 31.03.2004 887. ig u M. Cornel SC - 7M1 635 15.03.2004
824. Stanciu P. Ioan SC - 7M4 545 06.02.2004 888. ig u M. Cornel SC - 7M1 636 15.03.2004
825. State V. Eugen SC - 7M5 585 15.03.2004 889. ig u M. Cornel SC - 7M1 637 15.03.2004
826. tefan I. Ion SC - 7M1 553 06.02.2004 890. ig u M. Cornel SC - 7M2 655 31.03.2004
827. tefan I. Ion SC - 7M2 554 06.02.2004 891. mp u Gh. Nicolae SC - 6M4 585 23.01.2004
828. tefan V. Marius SC - 8M8 776 01.03.2004 892. Tipa N. Gheorghe Alexandru SC - 6M12 569 26.01.2004
829. tefan V. Valentin SC - 8M5 739 29.01.2004 893. Tipa N. Gheorghe Alexandru SC - 6M8 673 23.02.2004
830. tef nic Ion SC - 2M8 1067 28.01.2004 894. Tipa N. Gheorghe Alexandru SC - 6M8 676 23.02.2004
831. tef niu V. Dumitru SC - 6M3 610 23.02.2004 895. Toader T. Stelian SC - 7M5 539 06.02.2004
832. teflea H. Tudor SC - 8M1 813 01.03.2004 896. Todoran D. Ioan SC - 5M5 821 29.03.2004
833. teflea H. Tudor SC - 8M2 815 01.03.2004

74 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004


Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar Romn AFER n perioada 01.01.2004 31.03.2004

Data Data
Nr. Numele i prenumele Serie i nr. Nr. Numele i prenumele Serie i nr.
eliber rii* eliber rii*
crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie crt. mecanicilor autoriza i autoriza ie
autoriza iei autoriza iei
897. Todoran D. Ioan SC - 5M11 836 29.03.2004 960. Vidican I. Ionel SC - 4M12 455 29.03.2004
898. Toh nean M. Marcel Gh. SC - 5M3 846 29.03.2004 961. Vidican Petru SC - 3M12 942 05.01.2004
899. Toh nean V. Sorin Vasile SC - 5M5 822 29.03.2004 962. Vijiala P. P un SC - 8M1 751 29.01.2004
900. Toh nean V. Sorin Vasile SC - 5M11 837 29.03.2004 963. Vjial P. P un SC - 8M1 644 05.01.2004
901. Toldy N. Levente SC - 5M8 706 25.02.2004 964. Vjial P. P un SC - 8M1 645 05.01.2004
902. Toma T. Valeri SC - 5M1 682 22.01.2004 965. Vil u I. Costel SC - 1M6 847 05.01.2004
903. Tranc Dumitru SC - 2M3 1182 22.03.2004 966. Vil u I. Ilie SC - 4M1 307 05.01.2004
904. Treger P. Tiberiu Ludovic SC - 4M12 400 09.01.2004 967. Vlcea Emilian Gheorghe SC - 2M4 933 05.01.2004
905. Trif S. Sabin Iacob SC - 5M1 727 24.02.2004 968. Vlceanu R. Mihai SC - 5M11 536 05.01.2004
906. Trocea I. Costel SC - 7M2 457 19.03.2004 969. Vlcu A. Vasile SC - 7M8 527 06.02.2004
907. Tropoteiu S. Ioan SC - 5M12 699 21.01.2004 970. Vlcu A. Vasile SC - 7M8 452 05.01.2004
908. Tucaliuc D. S vel SC - 6M7 695 23.02.2004 971. Vlsan I. Virgil SC - 8M11 704 29.01.2004
909. Tucaliuc D. S vel SC - 6M12 703 23.02.2004 972. Vlsan I. Virgil SC - 8M5 705 29.01.2004
910. Tudor P. Dumitrel SC - 1M8 909 16.02.2004 973. Vlsan I. Virgil SC - 8M8 706 29.01.2004
911. Tudorancea M. Ion SC - 7M12 514 05.02.2004 974. Vintil C. Ionel SC - 7M11 431 05.01.2004
912. Tudoroiu Florin SC - 2M3 916 21.01.2004 975. Vintilescu Cristinel SC - 2M1 1084 15.03.2004
913. Turceanu A. Florin SC - 6M12 579 26.01.2004 976. Vintilescu Cristinel SC - 2M1 1085 15.03.2004
914. Turcule G. Niculai SC - 6M12 670 23.02.2004 977. Vintilescu Cristinel SC - 2M1 1086 15.03.2004
915. Ucraine C. Ion SC - 8M5 718 29.01.2004 978. Vintilescu Cristinel SC - 2M2 1087 15.03.2004
916. Unga Ilie SC - 2M12 1032 23.01.2004 979. Vlad C. F nel SC - 7M5 409 05.01.2004
917. Ungur P. Octavian SC - 4M5 430 09.01.2004 980. Vlad M. Vasile SC - 8M11 701 29.01.2004
918. Ungureanu I. Florin SC - 6M3 613 23.02.2004 981. Vlad M. Vasile SC - 8M5 702 29.01.2004
919. Ungureanu T. Valeriu SC - 7M12 516 05.02.2004 982. Vlad M. Vasile SC - 8M8 703 29.01.2004
920. Ungureanu T. Vasile SC - 6M12 580 26.01.2004 983. Vlad N. Emil SC - 7M5 410 05.01.2004
921. Urdea D. Dumitru SC - 5M6 808 22.03.2004 984. Vladu Vasile Lucian SC - 2M1 872 05.01.2004
922. Urla G. Sorin SC - 8M5 737 29.01.2004 985. Vladu Vasile Lucian SC - 2M2 873 05.01.2004
923. Ursache C. Iulian SC - 8M11 707 29.01.2004 986. Vl duceanu M. Gheorghe SC - 8M1 628 05.01.2004
924. Ursache C. Iulian SC - 8M5 708 29.01.2004 987. Vl duceanu M. Gheorghe SC - 8M1 629 05.01.2004
925. Ursache C. Iulian SC - 8M8 709 29.01.2004 988. Vl du Grigore SC - 2M1 1129 13.02.2004
926. Usturoi S. Marinic SC - 8M8 783 01.03.2004 989. Vl du Grigore SC - 2M1 1130 13.02.2004
927. duva G. Costinel SC - 5M12 619 05.01.2004 990. Vl du Grigore SC - 2M2 1131 13.02.2004
928. duva P. Vasile SC - 1M8 832 05.01.2004 991. Vlaicu Ioan SC - 3M12 951 05.01.2004
929. Vaida I. Ioan SC - 4M1 228 05.01.2004 992. Vocheci Ion SC - 2M1 897 05.01.2004
930. Vaida V. Dumitru SC - 4M1 441 09.01.2004 993. Vocheci Ion SC - 2M4 898 05.01.2004
931. Vaida V. Dumitru SC - 4M1 442 09.01.2004 994. Voicu I. Adrian SC - 1M8 777 05.01.2004
932. Vaida V. Dumitru SC - 4M1 443 09.01.2004 995. Voicu M. Ion SC - 7M5 662 31.03.2004
933. Vaida V. Dumitru SC - 4M2 445 09.01.2004 996. Voicu Marian SC - 2M1 982 05.01.2004
934. Vajco Mihai SC - 3M7 959 05.01.2004 997. Voicu Marian SC - 2M1 983 05.01.2004
935. Vajco Mihai SC - 3M12 967 05.01.2004 998. Voicu Marian SC - 2M2 984 05.01.2004
936. lean A. Alexandru SC - 4M5 431 09.01.2004 999. Vrejoiu tefan SC - 2M3 1061 28.01.2004
937. lu Costel SC - 2M12 773 05.01.2004 1000. Vrnceanu I. Ion SC - 7M12 490 05.02.2004
938. Vandra D Vasile Neculai SC - 7M3 344 05.01.2004 1001. han I. Sorin SC - 4M5 432 09.01.2004
939. Vandra D Vasile Neculai SC - 7M4 345 05.01.2004 1002. Zaharia I. Eugen SC - 6M12 571 26.01.2004
940. rgatu Alexandru SC - 2M1 913 05.01.2004 1003. Zaharia M. Relu SC - 6M6 641 23.02.2004
941. Varvara V. Nicolae SC - 5M12 642 18.12.2003 1004. Zahiu V. Ion SC - 7M8 528 06.02.2004
942. rzaru Pantelie SC - 2M12 809 05.01.2004 1005. Zamfirescu C. Constantin SC - 8M11 710 29.01.2004
943. Vasiescu Mircea SC - 3M1 932 05.01.2004 1006. Zamfirescu C. Constantin SC - 8M5 711 29.01.2004
944. Vasilcoiu Daniel SC - 2M4 925 05.01.2004 1007. Zamfirescu C. Constantin SC - 8M8 712 29.01.2004
945. Vasile Gh. Dumitru SC - 1M5 769 05.01.2004 1008. Zanfir D. Marian SC - 1M8 902 16.02.2004
946. Vasile I. Petru SC - 8M11 808 15.03.2004 1009. pr an P. D nil SC - 4M5 433 09.01.2004
947. Vasile T. Marian Sabin SC - 7M12 515 05.02.2004 1010. Zeam N. Gheorghe SC - 5M5 824 29.03.2004
948. Vasiu C. Dan Cornel SC - 5M1 742 24.02.2004 1011. Zeam N. Gheorghe SC - 5M11 838 29.03.2004
949. Vasiu C. Dan Cornel SC - 5M1 742 24.02.2004 1012. Zima I. Iosif SC - 4M1 494 29.03.2004
950. Vasiu I. Iulian SC - 5M12 618 05.01.2004 1013. Zolog M. Florin Marius SC - 5M5 825 29.03.2004
951. Vasloban N. Doru SC - 5M4 711 25.02.2004 1014. Zolog M. Florin Marius SC - 5M11 839 29.03.2004
952. Vasloban T. D nu Ilie SC - 5M5 551 05.01.2004 1015. Zuld P. Iosif SC - 6M7 620 23.02.2004
953. Vatavu T. Traian SC - 5M1 728 24.02.2004 1016. Zuld P. Iosif SC - 6M12 630 23.02.2004
954. tavu T. Traian SC - 5M8 636 18.12.2003
* Autoriza iile sunt valabile n condi iile prev zute la art. 11 din
955. tavu T. Traian SC - 5M12 643 18.12.2003
Ordinul M.L.P.T.L. nr. 716/07.05.2001.
956. Vengheac N. D nu SC - 8M3 657 05.01.2004
957. Verde M. tefan Mihai SC - 4M12 401 09.01.2004
958. Vida P. Dumitru SC - 4M1 308 05.01.2004
959. Vida P. Dumitru SC - 4M2 309 05.01.2004

BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004 75


76 BULETINUL AFER - Anul VI Nr. 1/2004