Sunteți pe pagina 1din 148

Prof. univ. dr.

Mihai Berca

AGROTEHNIC!

TRANSFORMAREA MODERN!
A AGRICULTURII

EDITURA CERES
Bucure!ti, 2011
Descrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale a Romniei
BERCA, MIHAI
Agrotehnic": transformarea modern" a agriculturii / prof. univ. dr.
ing. Mihai Berca. Bucure!ti: Ceres, 2011
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0899-5

631

Toate drepturile asupra acestei edi!ii apar!in n exclusivitate Editurii CERES.


Reproducerea sau prelucrarea par!ial" sau integral", prin orice mijloace tehnice
a textului, desenelor sau fotografiilor cuprinse n lucrarea de fa!", sunt interzise
#i atrag dup" sine rigorile legii.

Editor: Editura Ceres


PiaFa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucure!ti
Tel./fax: 021 317 90 23
E-mail: edituraceres@yahoo.com
Website: www.edituraceres.ro

Redactor: Aurora Dumitru


Tehnoredactor: Alexandra-Irina TudoricO
Coperta: Paul Marcu

ISBN 978-973-40-0899-5

2
Mul umiri

Am avut o colaborare admirabilO cu renumitul Prof. univ. dr. Irimie Staicu,


membru al Academiei Romne. Cu circa un an nainte de a muri m-a chemat la dnsul
!i mi-a zis: Eu am continuat ceea ce a scris Acad. Gheorghe Ionescu-%i#e#ti, pe tine
te rog s" continui ceea ce am scris eu. Nu !tiu dacO am reu!it, dar i mulFumesc.
Simt nevoia sO mulFumesc mamei mele, Eugenia Berca, omortO de securi!ti !i
comuni!ti n 1953 la vrsta de 29 ani, pe cnd eu aveam 10 ani, !i care, nainte de a-!i
da suflarea mi-a spus: Copilul meu, cautO-Fi drumul, cOci nu mai are cine sO te ajute
n afarO de Dumnezeu.
Lor le dedic aceastO carte prin voia !i cu ajutorul lui Dumnezeu.

Prof. univ. dr. ing. MIHAI BERCA

3
4
CUPRINS

Lista tabelelor............................................................................................................. 13
Lista figurilor.............................................................................................................. 21
Prefa!" ......................................................................................................................... 45
Capitolul 1. SINTEZA C#R$II TEHNOLOGII ALE AGRICULTURII
SECOLULUI XXI ................................................................................ 49
1.1. Dematerializarea cre!terii economice la nivelul ecosistemelor naturale
!i agricole................................................................................................................... 50
1.1.1. DefiniFie.................................................................................................... 50
1.1.2. Modificarea completO a sistemelor economice !i de consum
prin schimbarea sistemului !i circuitului sau circuitelor.......................... 51
1.2. Solul !i necesarul de ecologizare (transformare)................................................ 56
1.3. Algoritmul refacerii ecologice. Pa!ii care trebuiesc fOcuFi n ecologizarea
solurilor !i dezvoltarea agriculturii alternative................................................... 60
1.3.1. NeapOrat trebuie gndit un asolament pe baza datelor cercetOrii
]tiinFifice.................................................................................................. 60
1.3.2. LucrOrile solului ....................................................................................... 62
1.3.3. Continuarea procesului de ecologizare !i stabilizarea durabilO
a reconstrucFiei ecologice......................................................................... 71
1.3.4. DouO principii mari ale agriculturii alternative n secolul XXI................ 75
1.3.5. Sinteza relaFiilor apO-sol n raport cu condiFiile climatice. Calcule.......... 76
Capitolul 2. MODELE DE ASOLAMENTE &I ROTA$IE A CULTURILOR
N ROMNIA N VIZIUNEA INTENSIFIC#RII AGRICULTURII
MODERNE ALTERNATIVE ............................................................. 78
2.1. Criterii de alegere a culturilor ntr-un asolament................................................ 81
2.1.1. Asolamentul !i alegerea culturilor n agricultura primitivO...................... 81
2.1.2. De ce trebuie renunFat la monoculturO ?................................................... 82
2.2. Scurte aprecieri asupra calitOFii unei plante premergOtoare ................................ 86
2.3. Probleme legate de protecFia culturilor n monoculturO...................................... 90
2.4. Despre monoculturO la cartof ............................................................................. 97
2.5. Monocultura de floarea soarelui ....................................................................... 100
2.6. Monocultura la porumb .................................................................................... 104
2.7. Aspecte privind monocultura de rapiFO............................................................. 108
2.8. Probleme privind monocultura la sfecla de zahOr............................................. 114
2.8.1. De ce nu suportO sfecla monocultura?.................................................... 115
2.8.2. Cercosporioza frunzelor ......................................................................... 116
2.8.3. Necesarul de elemente nutritive !i cre!terea valorii sfeclei n asolament.
Variante alternative ................................................................................ 121

5
Capitolul 3. ROLUL PLANTELOR AMELIORATOARE N ASOLAMENTELE
AGRICULTURII ALTERNATIVE ................................................. 124
3.1. Locul plantelor amelioratoare n asolamente.................................................... 142
3.1.1. MazOrea .................................................................................................. 142
3.1.2. RepartiFia n cmp !i n asolament a efectului ameliorator al mazOrii
!i altor leguminoase anuale .................................................................... 145
3.2. Rolul soiei (Soia hispida/Glycine maxime) (L. Mierr) n asolamentele
cu cereale, plante tehnice !i uleioase................................................................ 147
3.3. Rolul culturilor intermediare n asolamentele moderne ................................... 155
3.3.1. FuncFia de ngrO!Omnt verde................................................................. 158
3.3.2. nfiinFarea !i ntreFinerea culturilor ........................................................ 166
3.3.3. Cteva culturi intermediare !i nsu!irile lor amelioratoare..................... 170

Capitolul 4. MODELE DE ASOLAMENTE ......................................................... 179


4.1. De la modelul tehnico-ecologic la modelul economic ..................................... 188
4.2. ExemplificOri asupra modelelor........................................................................ 193

Capitolul 5. SOLUL N AGRICULTURA TRANSFORMAT# ......................... 198


5.1. Formarea !i evoluFia solurilor ........................................................................ 198
5.2. Componentele solului .................................................................................... 205
5.2.1. Scheletul sau textura solului ................................................................ 205
5.3. Structura solului............................................................................................. 208
5.3.1. Forme ale structurii solului .................................................................. 210
5.4. Volumul solului !i densitatea lui.................................................................... 215
5.4.1. Detalii despre volumul porilor............................................................. 217
5.5. Despre densitatea solului ............................................................................... 218

Capitolul 6. APA DIN SOL ..................................................................................... 221


6.1. Indicatorii cei mai importanFi legaFi de circulaFia apei n sol !i disponibilitatea
ei cOtre plante................................................................................................. 223
6.1.1. PotenFialul de apO al solurilor .............................................................. 227
6.2. Cteva exemple de profile ale solului convenabil agriculturii noi................. 230

Capitolul 7. HUMUSUL .......................................................................................... 232


7.1. Definire, producere !i degradare................................................................... 232
7.2. Formarea !i transformarea substanFelor organice n sol................................. 234
7.2.1. Specificul degradOrilor bacteriene ....................................................... 239
7.2.2. Microorganismele din sol .................................................................... 243
7.3. Despre degradarea materiei organice............................................................. 245
7.4. Derularea proceselor de humificare ............................................................... 249
7.5. Unele nsu!iri ale acizilor huminici ............................................................... 253
7.6. Determinarea humusului !i bilanFul lui n sol ................................................ 257
7.7. BilanFul humusului n sol ............................................................................... 259
7.8. Degradarea humusului !i teoria lui Raggam .................................................. 261

6
Capitolul 8. LUCR#RILE SOLULUI N AGRICULTURA
TRANSFORMAT# ............................................................................ 264
8.1. Introducere ..................................................................................................... 264
8.2. CerinFele agriculturii noi faFO de lucrOrile solului .......................................... 264
8.3. Principiile lucrOrilor solului ........................................................................... 267
8.4. Principalele sisteme de lucrOri ale solului n noua agriculturO....................... 267
8.4.1. Sistemul convenFional de lucrare a solului .......................................... 270
8.4.2. Sistemele de lucrare a solului conservante sau reduse ........................ 272
8.4.3. Avantajele !i dezavantajele sistemului semOnat direct ................... 278
8.4.4. Rezultate obFinute - !ansele noului sistem de lucrOri........................... 281
8.4.5. Costurile n diferite sisteme de lucrare a solului ................................. 289
8.5. CercetOri !i practici asupra lucrOrilor solului n zona romneascO................. 292
8.5.1. Despre sistemele de lucrOri n Romnia .............................................. 293
8.5.2. O gndire pentru Romnia n domeniul lucrOrilor de conservare
a solurilor............................................................................................. 307
8.5.3. Propuneri de introducere a unui sistem de lucrare a solului
n Romnia .......................................................................................... 309
8.5.3.1. Studiu de caz privind abandonarea lucrOrii cu plugul ............ 310
8.5.4. LucrOrile solului !i textura................................................................... 325
Capitolul 9. S#MN$A &I IMPORTAN$A EI N AGRICULTURA
NOU# .................................................................................................. 337
9.1. DefiniFie ......................................................................................................... 337
9.2. GerminaFia !i fiziologia ei managementul seminFei.................................... 339
9.3. Calitatea seminFei........................................................................................... 343
9.4. Utilizarea forFei fiziologiei genetice a genomului.......................................... 346
9.5. Managementul seminFei n Romnia ............................................................. 351
9.6. SemOnatul. Densitate !i moment.................................................................... 363
9.6.1. Momentul de semOnat la cereale !i culturi de primOvarO
n Romnia .......................................................................................... 364
9.6.2. Despre culturile de primOvarO varO................................................... 379
9.6.2.1. Modelul mazOre furajerO pentru proteinO ............................... 379
9.6.2.2. SemOnatul la soia.................................................................... 382
9.6.2.3. Despre managementul semOnatului la porumb ...................... 384
9.6.2.4. Pe scurt despre semOnatul la floarea-soarelui ........................ 387
Capitolul 10. NUTRI$IA PLANTELOR N AGRICULTURA NOU#,
TRANSFORMAT# .......................................................................... 390
10.1. Introducere ................................................................................................... 390
10.2. Elementele utilizate de plante n nutriFie !i dezvoltare ................................ 394
10.3. Elemente esenFiale ale nutriFiei plantelor ..................................................... 396
10.4. Modele de nutriFie a plantelor ...................................................................... 400
10.4.1. Plante cu nutriFie autotrofO............................................................... 402
10.4.2. Alte direcFii de evoluFie a materiei din biomasa verde pornind
de la glucozO .................................................................................... 408

7
10.4.3. Despre acizii gra!i !i grOsimi ........................................................... 413
10.5. FuncFiile principalelor elemente nutritive n plante ..................................... 414
10.5.1. FuncFiile azotului !i circuitele lui..................................................... 414
10.5.2. FuncFiile fosforului n plante !i circuitele sale ................................. 419
10.5.2.1. Fosforul n relaFia cu rOdOcina !i solul .............................. 422
10.5.2.2. Clasificarea solurilor n funcFie de aprovizionarea cu fosfor,
potasiu !i bor..................................................................... 424
10.5.2.3. Circuitul fosforului n naturO ............................................ 426
10.5.2.4. CoeficienFi de transformare dintr-o formO n alta
a fosforului........................................................................ 429
10.6. FuncFiile potasiului n plante !i circuitele sale ............................................. 430
10.6.1. DiferenFe funcFionale n caz de carenFO............................................ 430
10.6.2. Potasiul greu accesibil...................................................................... 433
10.6.3. Clasificarea solurilor !i a plantelor dupO conFinutul n potasiu........ 434
10.7. Calciul, solul !i plantele............................................................................... 437
10.7.1. Ce se ntmplO n cazul deficienFei de calciu? ................................. 437
10.7.2. Detalii asupra aprovizionOrii plantelor cu calciu, circuitul calciului 437
10.7.3. AbsorbFia !i transportul calciului n plante ...................................... 440
10.7.4. Ciclul calciului ................................................................................. 444
10.7.5. Calciul !i reducerea aciditOFii solului ............................................... 445
10.7.6. Acidifierea prin sistemele agricole .................................................. 447
10.7.7. Rolul fertilizanFilor organici ............................................................ 449
10.8. Cre!terea plantelor n relaFia cationi bazici.................................................. 451
10.9. MOsurarea aciditOFii solului.......................................................................... 452
10.9.1. Efecte ale aciditOFii solului............................................................... 456
10.9.1.1. Efectele aciditOFii asupra dezvoltOrii solului ..................... 456
10.9.1.2. Efecte ale aciditOFii solurilor asupra culturilor .................. 459
10.9.1.3. ToleranFa culturilor faFO de aciditate ................................. 460
10.10. Sulful, solul !i plantele............................................................................... 463
10.10.1. GeneralitOFi .................................................................................. 463
10.10.2. Sulful n plante............................................................................. 464
10.10.3. Circuitul sulfului.......................................................................... 466
10.10.4. Necesarul de sulf n practica agricolO .......................................... 468
10.10.5. Sunt sau nu sunt necesare ngrO!Omintele cu sulf? ...................... 469
10.10.6. ngrO!Omintele cu sulf !i sub ce formO se aplicO sulful................ 473
10.10.7. Despre sulf !i calitatea producFiei................................................ 474
10.11. Magneziul, solul !i plantele ....................................................................... 476
10.11.1. Magneziul n sistemele biologice ................................................ 476
10.11.2. RelaFia magneziu acizi nucleici ................................................ 476
10.11.3. Necesarul nutriFional !i interacFiuni............................................. 477
10.11.4. Detalii privind magneziul, cloroplastele !i fotosinteza................ 480
10.11.5. Ce se ntmplO dacO lipse!te magneziul sau este n exces ........... 481
10.11.6. ngrO!Ominte cu magneziu ........................................................... 482
10.12. Pe scurt despre microelemente................................................................... 484
10.12.1. Cteva funcFii ale principalelor microelemente ........................... 486
8
10.12.2. Cuprul .......................................................................................... 490
10.12.2.1. FuncFiile microelementului n plante.......................... 490
10.12.2.2. Deficitul de cupru !i efectele lui................................. 491
10.12.2.3. Cuprul n relaFiile cu solul .......................................... 491
10.12.2.4. Rolul cuprului n cre!terea plantelor .......................... 492
10.12.2.5. Simptomele generate de deficienFa de cupru.............. 493
10.12.2.6. ConFinutul de cupru n sol n relaFie cu carenFa
acestuia....................................................................... 495
10.12.2.7. Fertilizarea cu cupru................................................... 497
10.12.2.8. ngrO!Omintele cu cupru ............................................. 497
10.12.3. Fierul ........................................................................................... 498
10.12.3.1. RelaFia cu plantele...................................................... 498
10.12.3.2. Fierul n sol ................................................................ 501
10.12.3.3. CarenFa de fier............................................................ 503
10.12.3.4. ngrO!Omintele cu fier................................................. 506
10.12.4. Cobaltul....................................................................................... 507
10.12.4.1. FuncFii n cre!terea plantelor, deficit nutriFie ............. 507
10.12.5. Cromul ........................................................................................ 511
10.12.5.1. FuncFii n cre!terea plantelor, deficit nutriFie ............. 511
10.12.6. Seleniul........................................................................................ 515
10.12.6.1. FuncFii n cre!terea plantelor, deficit de nutriFie ........ 515
10.12.6.2. Ciclul seleniului n biologie ....................................... 518
10.12.7. Clorul .......................................................................................... 520
10.12.7.1. FuncFii fiziologice, deficit de nutriFie, consecinFe ...... 520
10.12.7.2. Translocarea !i retranslocarea clorului....................... 521
10.12.8. Vanadiul ...................................................................................... 522
10.12.8.1. Efectul de stimulare a cre!terii................................... 522
10.12.9. Rubidiul....................................................................................... 524
10.12.10. Alte microelemente ................................................................... 525
Capitolul 11. STABILIREA DOZELOR &I A METODELOR DE APLICARE
A NGR#&#MINTELOR N VIZIUNEA AGRICULTURII
MODERNE ....................................................................................... 527
11.1. Principiile de bazO ale folosirii nutrienFilor ................................................. 528
11.2. Sisteme de nutriFie a plantelor...................................................................... 528
11.2.1. ngrO!area de bazO !i agricultura modernO....................................... 531
11.2.2. NutriFia plantelor cu azot !i corelaFia acesteia cu fosforul
!i potasiul......................................................................................... 532
11.2.3. Algoritmul nutriFiei plantelor cu azot............................................... 532
11.2.4. SchemO a evaluOrii ngrO!Orii organice !i minerale ntr-o exploataFie
agricolO ............................................................................................ 541
11.2.4.1. Necesarul de fertilizare cu ngrO!Ominte organice !i minerale
cu fosfor !i potasiu ........................................................... 547
11.2.4.2. Aspecte specifice ale ngrO!Orii cu azot vOzute n FOrile
cu agriculturO dezvoltatO................................................... 549

9
11.2.4.3. ngrO!Omintele organice !i aprovizionarea nutriFionalO
de bazO.............................................................................. 549
11.2.4.4. Ce este guelle? .................................................................. 560
11.2.4.5. Metodologia de aplicare ................................................... 560
11.2.4.6. Gunoiul de grajd ca materie primO pentru alte feluri
de ngrO!Ominte organice !i pentru energie ...................... 563
11.3. CondiFii biochimice pentru compostare ....................................................... 564
11.3.1. Avantajele !i dezavantajele compostOrii .......................................... 566
11.3.2. Gunoiul de grajd !i biogazul ............................................................ 568
11.3.3. Efectul compostului asupra producFiei !i calitOFii solului ................ 577
11.3.3.1. Modelare pentru gru........................................................ 577
11.3.3.2. Modelare pentru porumb .................................................. 579
11.3.3.3. Modelare pentru rapiFO...................................................... 581
11.4. ngrO!area cu ngrO!Ominte verzi ................................................................. 582
11.4.1. Efecte nutriFionale............................................................................ 584
11.4.2. Pe scurt despre cover crop sau pOmntul ve!nic verde .................... 589
11.4.3. Principalele utilizOri ale sistemului Cover-crop !i ale ngrO!Omintelor
verzi ................................................................................................. 594
11.4.4. Probleme de intensificare a nutriFiei ................................................ 600
11.4.5. ngrO!Omintele verzi !i reconstrucFia fluxurilor rolul rOdOcinilor . 602
11.4.6. Este lucerna un bun ngrO!Omnt verde?.......................................... 606
11.4.7. Lucerna !i alte plante semilemnoase n relaFia cu subsolul
!i modificOrile climatice................................................................... 609
11.4.8. Implicarea culturilor semilemnoase n potenFialul ncOlzirii globale
(PIG) ................................................................................................ 610
11.5. Composturi speciale..................................................................................... 612
11.5.1. Ce este Biovinul? ............................................................................. 612
11.5.2. ModalitOFi de utilizare ...................................................................... 615
11.5.3. Alte utilitOFi !i referinFe.................................................................... 616
11.5.3.1. Principalele avantaje ale produsului BIOVIN .................. 618
11.5.3.2. Compostul de rme, sau mai bine zis cu ajutorul
rmelor.............................................................................. 619
11.5.3.3. ngrO!Omnt organic universal (IOU) ............................... 623
11.5.4. Bioactivarea solurilor cu preparate speciale .................................... 625
11.5.4.1. Cteva preparate specifice !i n spaFiul romnesc:
Bactofil 1 !i 2 ................................................................... 626
11.5.4.2. CombinaFia Biovin + Bactofil !i micorizO + Bactofil ....... 630
11.6. Preparate pentru mOrirea fixOrii biologice a azotului la leguminoase
!i gramineae................................................................................................. 633
11.6.1. Preparate pe bazO de Azospirillum brasiliense la culturi
de cereale ......................................................................................... 638
11.6.2. Nitragin la cultura de lucernO !i alte leguminoase ........................... 642
11.7. Preparate pentru micorizarea plantelor !i a solului...................................... 647
11.7.1. Micoriza !i leguminoasele ............................................................... 661
11.7.2. PiaFa micorizei ................................................................................. 664
10
Capitolul 12. R#SPUNSUL PRINCIPALELOR CULTURI
LA NGR#&#MINTELE DE BAZ# .............................................. 668
12.1. Factorii care influenFeazO rOspunsul culturilor faFO de ngrO!Omintele
de bazO ......................................................................................................... 668
12.2. Prezentarea modelelor de rOspuns n cazul grului !i al porumbului........... 670
12.2.1. Calculul modelelor de rOspuns n cazul grului ............................... 670
12.2.2. Calculul modelelor de rOspuns n cazul porumbului........................ 678
12.3. ROspunsul florii-soarelui la aplicarea ngrO!Omintelor cu azot, fosfor
!i eventual potasiu !i magneziu ................................................................... 685
12.3.1. Modelele reacFiei culturii de floarea-soarelui n funcFie de azot
!i fosfor ............................................................................................ 689
12.3.2. Concluzii.......................................................................................... 695
12.4. ROspunsul culturii de rapiFO la aplicarea ngrO!Omintelor chimice............... 696
12.5. ROspunsul soiei la ngrO!area de bazO .......................................................... 706
12.5.1. Fosforul !i potasiul........................................................................... 707
12.5.2. Modelele de rOspuns ........................................................................ 710
12.6. ConsideraFii finale........................................................................................ 714
12.7. Concluzie finalO ........................................................................................... 719
Capitolul 13. NTRE$INEREA CULTURII N NOUA AGRICULTUR#........ 721
13.1. Cauzele care produc daune plantelor agricole ............................................. 723
13.2. Pagube cauzate de diverse fitotoxicitOFi....................................................... 729
13.3. MOsuri de reducere a factorilor de stres abiotic la culturile agricole ........... 734
13.3.1. Adaptarea plantelor la stres.............................................................. 734
13.3.2. ToleranFa ca formO de stres .............................................................. 735
13.3.3. ImportanFa calciului pe perioada toleranFei la stres ......................... 737
13.4. Stresuri cauzate de factorii biotici................................................................ 739
13.4.1. Conceptele de EUSTRES !i DISTRES............................................ 740
13.5. Modele privind stresurile biologice ............................................................. 743
13.5.1. Culturile sunt atacate de erbivore .................................................... 743
13.5.2. Stresul cauzat culturilor de !oarecele de cmp ................................ 744
13.5.3. Combaterea stresului cauzat de !oareci ........................................... 746
13.5.4. Alte mijloace de control al stresului rozOtoarelor ............................ 747
13.5.5. Refacerea echilibrelor ecologice...................................................... 748
13.6. Stresuri care implicO utilizarea mijloacelor de protecFia plantelor............... 749
13.6.1. Stresul cauzat de buruieni ................................................................ 751
13.6.1.1. Indicele de concurenFO !i pierderile de producFie (Ic) ....... 752
13.6.2. Calculul pragului de dOunare ........................................................... 760
13.6.3. Cnd se manifestO !i se calculeazO pragul de dOunare economicO... 767
13.6.4. Alelopatia un viitor pentru controlul buruienilor .......................... 769
13.6.4.1. Produsele alelopatice !i !ansele lor................................... 772
13.6.4.2. Alelochimicale pe bazO de Parthenin................................ 778
13.6.4.3. Cazul special al artemisininei ........................................... 779
13.6.4.4. Heracleum Mantegazzianum ............................................ 783
13.6.4.5. CompoziFia chimicO a substanFelor alelopatice................. 785

11
13.6.4.6. Producerea substanFelor alelopatice.................................. 793
13.6.5. Combaterea integratO a buruienilor.................................................. 794
13.6.5.1. Locul managementului integrat al protecFiei plantelor
!i al managementului integrat al buruienilor n contextul
dezvoltOrii durabile........................................................... 799
13.6.6. Managementul integrat al buruienilor.............................................. 801
13.6.6.1. Schema de evoluFie a metodelor de protecFie
a culturilor ........................................................................ 802
13.6.6.2. Care este legOtura dintre MIPP (MIB) !i FERMh? .... 804
13.6.7. Unele concepFii !i atitudini faFO de buruieni .................................... 807
13.6.8. Probleme speciale de prognozO !i control al buruienilor ................. 811
13.6.9. Modernizarea tehnicii clasice de stropit........................................... 821
13.7. Concluzii...................................................................................................... 823
13.7.1. Clasificarea erbicidelor n funcFie de modul lor de acFiune ............. 828
13.8. Probleme privind controlul bolilor n agricultura viitorului ........................ 837
13.8.1. Clasificarea bolilor la plante ............................................................ 837
13.8.2. Mecanismele de acFiune ale bolilor.................................................. 842
13.8.3. Exemplu de infecFie la fOinarea grului cu ajutorul enzimelor ........ 848
13.8.4. Calitatea producFiei n condiFiile atacului de boli ............................ 855
13.9. InfecFiile cauzate de bacterii ........................................................................ 856
13.10. Bolile virale !i microplasmatice................................................................. 862
13.10.1. Despre virusuri ............................................................................ 864
Capitolul 14. ELEMENTE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
CONTROLULUI BOLILOR PATOGENE MICBP ............................................ 871
14.1. Elemente de construcFie (banca de date)...................................................... 871
14.2. SchemO managerialO MICPB....................................................................... 873
14.2.1. MOsuri preventive sau management preventiv ................................ 873
14.2.2. ntOrirea rezistenFei plantelor !i stimularea sistemului de apOrare ... 874
14.3. Cre!terea imunitOFii plantelor....................................................................... 876
14.4. Biofungicidele !i fungicidele ....................................................................... 880
14.4.1. Avantajele utilizOrii biofungicidelor................................................ 881
14.4.2. Dezavantajele biofungicidelor ......................................................... 881
14.4.3. Fungicidele ...................................................................................... 881
14.5. Managementul controlului insectelor dOunOtoare ........................................ 885
14.5.1. Insectele, oamenii, producFia !i societatea....................................... 887
14.5.2. Studiu de caz la cereale.................................................................... 889
14.5.3. Modele de acFiune la diferite insecte ............................................... 911
Capitolul 15. STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA NOILOR
TEHNOLOGII NTR-O NTREPRINDERE MODEL ................ 915
15.1. Efectele finale ale implementOrii noilor tehnologii asupra stOrii economice
!i ecologice a fermei .................................................................................... 934
Bibliografie ............................................................................................................... 941

12
PREFA!"

De#i la fiecare 3-4 ani cuno#tin!ele #tiin!ifice despre un anumit


fenomen, management tehnologic, marketing etc. se nnoiesc la nivelul
agriculturii, r"mnem tributari, mai ales n Romnia, unui anumit tip de
gndire conservativ" care, de circa 50 de ani ncarc" tehnologiile agricole cu
inputuri din ce n ce mai scumpe #i mai performante n spa!iul redus al
profitabilit"!ii, #i din ce n ce mai dificil de controlat n arealele largi ale
naturii.
Industrializarea agriculturii a nceput o dat" cu descoperirea legilor
nutri!iei plantelor (Boussingault, completat de Liebig), prin care s-a comb"tut
definitiv teoria nutri!iei cu humus a plantelor #i s-a demonstrat c" acestea se
hr"nesc cu elemente nutritive n diverse forme de prezentare. De exemplu,
azotul este preluat ndeosebi sub form" de NO3. De#i Liebig n-a afirmat
niciodat" c" azotul este necesar a fi luat din fixarea lui industrial", rezultatul
legilor sale a fost acela c" s-a declan#at cu rapiditate o adev"rat" dezvoltare a
fabric"rii industriale a ngr"#"mintelor de sintez" care au condus la prima
revolu!ie verde #i care a indus, mai ales n !"rile dezvoltate, cre#teri ale
recoltelor de neimaginat pn" la acel moment.
La nceput s-a crezut c" totul este bine, c" problema cre#terii constante
a produc!iilor a fost rezolvat". Al"turi de azot au venit alte inputuri la fel de
necesare, pentru c" aplicarea excesiv" a azotului a condus la nmul!irea #i
apari!ia unor boli. n aceste condi!ii, num"rul tratamentelor cu pesticide s-a
nmul!it, iar nc"rc"tura de chimicale a dep"#it capacitatea ecosistemelor de a le
metaboliza #i integra. S-a produs deci ruptura. n Olanda se ajunsese la doze de
azot de pn" la 800 kg/ha s.a., f"r" ca acest lucru s" se reg"seasc" n
produc!iile agricole. Excesul de azot a poluat rapid apele Europei de Vest, fiind
necesar un program special care a nceput a fi implementat n anii 80 ai
secolului trecut #i continu" #i ast"zi. Presiunea poluant" asupra mediului #i
ecosistemelor agricole a nceput s" descreasc". Se poate din nou respira pe
malul Rinului #i al Mainz-ului, dar se respir" din ce n ce mai greu pe malul
Dmbovi!ei.

45
O dat" alc"tuite noile politici agricole de c"tre cancelarul Fischer,
Uniunea European" a reac!ionat puternic, reducnd att limitele aplicabile de
azot la maximum 150 kg/ha (este vorba de azotul de sintez" industrial" Haber-
Bosch). S-au redus, de asemenea, num"rul de molecule omologate pentru
protec!ia plantelor, re!inndu-se acelea care sunt cele mai prietenoase cu
mediul, dar #i cu siguran!a alimentar" a consumatorului. Cu 150 kg de azot se
pot ob!ine maximum 6 t gru/ha #i paiele ca produs colateral. Prea pu!in
pentru o agricultur" care s" produc" n mod curent 8-12 t cereale/ha.
1) De la acest conflict #i de la necesitatea de a hr"ni mai ieftin #i mai
bine, s-a n"scut #i ideea acestei c"r!i. A contribuit la decizia mea de a o scrie
#i hot"rrea unor grupuri de cercetare-dezvoltate de DLG-Germania de a
ncerca aplicarea n agricultur" a unor modele de aport de inputuri existente #i
func!ionabile n natur". n fond, cine aprovizioneaz" p"durea cu inputuri (cu
azot n special)? Ea ne ofer" durabil o cantitate de 20-25 t/an biomasa util",
utiliznd numai modele naturale de fixare #i mobilizare, din stnc" uneori, a
nutrien!ilor necesari, exact n condi!iile dorite #i la momentele potrivite.
Extraordinar model! Noi am mprumutat de la natur" tot ce pretindem c" am
creat n laboratoarele noastre de chimie. Am mai pus cte ceva pe catenele
l"sate libere de Dumnezeu #i am creat milioanele de preparate chimice,
poluante, tocmai pentru c" le-am stabilizat prin interven!iile noastre mpotriva
modelelor naturale de degradare.
Primul obiectiv al acestei c"r!i este deci de a pune la dispozi!ia
fermierilor modele naturale de substitu!ie a unor inputuri de sintez". Dac"
deasupra fiec"rui hectar avem 80.000 t azot nu este nicio pierdere pentru
atmosfera noastr", dac" prin diferite modele de fixare biologic" (natural",
asociativ" #i simbioz") vom aduce n sol m"car o parte din acesta. %i noi am
demonstrat c" se poate. n felul acesta bilan!ul azotului adus n sol se nclin"
spre cel natural, folosind ct mai pu!in din cel sintetic, cu efect dublu: mai
pu!ini bani sco#i din buzunar de fermieri #i mai pu!in" poluare. Alte dou"
efecte indirecte se refer" la siguran!a alimentar" a unui cet"!ean tot mai obosit
de stresul alimentar, #i la refacerea unor ecosisteme la fel de obosite #i ele de
stresul antropic.
2) Al doilea obiectiv al c"r!ii ar fi acela de a pune pe cititor n situa!ia de
a gndi asupra a ceea ce speciali#tii futurologi denumesc Dematerializarea
economic" a agriculturii #i industriei. Prin dematerializare nu trebuie s"
n!elegem deloc neutilizarea resurselor ei, ci utilizarea lor de o asemenea
manier" nct cu un litru de motorin" sau petrol s" ob!inem o valoare
economic" ct mai mare, sau un efect tehnologic ct mai eficace, pe fondul
protec!iei naturii. Exemplele abund" aici. De pild", un fermier francez utilizeaz"
numai 58 kg s"mn!" de gru Premium #i ob!ine o produc!ie de 8000 kg/ha, n
46
timp ce un fermier romn folose#te 300 kg s"mn!" #i ob!ine numai 4000 kg/ha.
Aceast" diferen!" se reg"se#te pe ntreg lan!ul tehnologic #i ne pune n situa!ia
s" discut"m despre cercet"ri, #tiin!", cunoa#terea #i implementarea ei #i n
Romnia, dar #i despre gndire, mentalitate #i atitudine. Tot el, francezul,
utilizeaz" numai 21,5 euro pentru lucr"rile solului n vederea sem"n"rii grului,
n timp ce noi dep"#im uneori 80-100 euro. Practican!ii de asolamente cu plante
amelioratoare sau intermediare folosesc cu 20-30% mai pu!ine pesticide.
Exemplele sunt multe. Aceasta pentru a produce ieftin #i bun n condi!ii n care
resursele se epuizeaz", este ceea ce dorim, de asemenea, s" mp"rt"#im
cititorilor no#tri.
3) Modelul inovator al acestei noi gndiri pleac" de la sloganul
Revolu!ia verde are nevoie de o nou" nverzire. Nu n ultimul rnd, foarte
important" devine #i atitudinea consumatorilor care este necesar s" r"spund"
mereu la ntrebarea pe care foarte rar #i-o pun: De ce trebuie s" consum
8.000-10.000 de calorii zilnic dac" corpul meu #i activitatea lui au nevoie de
3.000 4.000 calorii?
Aceste conflicte dintre risip" #i ra!iune, gndire, modelare comporta-
mental" vor !ine treaz" nu numai cercetarea dar #i politicile statelor, obligate
#i ele s" gndeasc" mai mult.* Deci, noile conflicte sociale din spa!iul mondial,
dar #i romnesc, ne solicit" schimbarea care ar trebui s" vin" #i s"
consolideze o eventual" ie#ire din criz", s" consolideze echilibrele politice,
sociale #i mai ales naturale.
Modelele de transfer a substituirii inputurilor #i tehnologiilor
conservativ-poluante cu cele natural-reconstructive vor conduce spre noua
agricultur" de mine. Este noul model al reintensific"rii produc!iei agricole
pornind de la intensificarea modelelor naturale n limitele legilor ecologice.
C"ci oamenii au nevoie de hran", dar au nevoie #i de aer, ap" #i s"n"tate.
Am fost surprins s" aflu chiar de la unii politicieni, cu o anumit"
preg"tire agro-biologic", cum c" nu v"d rolul biodiversit"!ii n cre#terea
produc!iei agricole. Nici nu trebuie s"-l vad" politicienii. Pentru aceasta s-a
inventat cercetarea #i cercet"torii, att de dispre!ui!i n Romnia, dar foarte
aprecia!i acolo unde preg"tirea tehnologiei viitorului este la ea acas".

*
n momentul corectOrii acestor rnduri, Pre!edintele BOncii Mondiale, dl Robert Zoellick,
aruncO n spaFiul public un semnal ntr-adevOr de alarmO, !i anume: Impactul cre!terii
preFurilor la alimente poate fi devastator din punct de vedere politic !i social, cu precOdere n
Orientul Mijlociu !i Asia CentralO, dupO care recomandO comunitOFilor de state sO caute soluFii
inteligente pentru cre!terea producFiei de alimente !i calmarea furiei preFurilor (20.02.2011 -
Reuters).
47
Voi mul!umi din suflet tuturor colegilor #i cititorilor care dup"
lecturarea acestui material vor fi de acord s"-l comenteze n vederea
mbun"t"!irii viitoarelor edi!ii.

Autorul

48
Capitolul 1
TEHNOLOGII ALE AGRICULTURII SECOLULUI XXI

n lumea occidentalO, FOrile cele mai dezvoltate ale lumii au plOtit prea
puFin pentru metabolismul organismului propriu !i au consumat cu mult mai
mult dect ar fi avut nevoie. NecesitOFile metabolice ale omului nu pot deloc
sO-i fie superioare unui alt mamifer de greutatea sa !i care consumO acela!i
numOr de calorii. SO zicem cO la unii dintre noi activitatea neuronalO consumO
anumite produse alimentare mai de fineFe pentru a crea produse intelectuale,
fire!te mai de calitate, mai rafinate, de!i aceastO afirmaFie, care mi aparFine n
fapt, este oarecum ndoielnicO.
Spun cO este ndoielnicO pentru cO acest consum special, realizat de
specia umanO este de mii de ori mai mare dect al tuturor celorlalte specii din
biosferO luate mpreunO. Dar, dacO n biosferO, pnO mai acum 3000 de ani,
speciile se reglau ca populaFii dupO reguli naturale, ecologice, cunoscute !i
recunoscute de abia n ultimele decenii, legile sociale alcOtuite de oameni
conFin n majoritatea lor reguli care au condus !i conduc ndeosebi la epuizarea
logaritmicO a resurselor n interesul exclusiv al speciei. S-a pierdut din vedere
legea de bazO a existenFei !i anume aceea cO nsO!i specia lider se trage din
naturO. Ea, specia umanO, s-a extras din naturO, !i-a creat habitate speciale, !i-a
creat legi speciale n care natura-mamO nu s-a mai regOsit dect n mileniul
ultim n care am intrat atunci cnd pericolul foamei, lipsei de apO !i de oxigen
au devenit indicatori la limitO ai existenFei.
S-a pus de curnd problema reducerii consumurilor, s-a pus de cteva
decenii, dar numai criza economicO de supraconsum neacoperit din perioada
2008 - 2010, una din cele mai profunde din istoria omenirii pe timp de pace, a
tras mai cu putere semnalul de alarmO. OdatO cu reducerea consumului de
produse alimentare !i energie a apOrut, pentru prima datO, !i termenul de
reducere a consumului de resurse naturale, pentru a aduce omului aceea!i
cantitate de eficienFO, de satisfacFie.

49
1.1. DEMATERIALIZAREA CRE(TERII ECONOMICE
LA NIVELUL ECOSISTEMELOR NATURALE
(I AGRICOLE

1.1.1. Defini*ie

Pe scurt, dematerializarea economicO reprezintO efortul societOFii umane


pentru:
Reducerea cantitOFii de inputuri de provenienFO naturalO sau antropicO
pentru obFinerea acelora!i efecte economice sau bunuri absolut necesare.
MOsuri alternative pentru nlocuirea unor inputuri costisitoare
obFinute n marile combinate, mai ales chimice cu produse provenite din
naturO, folosind modele naturale, de captare !i utilizare a acestora. Ele se
ncadreazO, de regulO, n marile realizOri ale biotehnologiilor moderne (vezi
figura 1).

Dematerializarea
cre0terii economice

Reducerea
Resurse mai pu!ine M"suri
consumurilor
pe U.P. util alternative
individuale

Resurse
Evaluarea Evaluarea Modele naturale
scumpe #i
resurselor tehnologiei nepoluante
poluante

Fixarea natural" a Producerea


Resurse azotului de energie
Tehnologii
naturale ngr"#"minte
clasice
regenerabile de sintez"
Procedeul
Bosch

Resurse Tehnologii
conven!ionale specifice Clasic" Regenerabil"

Figura 1. M*suri alternative pentru nlocuirea inputurilor scumpe


cu altele ieftine (original)

50
Reducerea consumurilor individuale, restructurarea gndirii umane,
educaFia, regndirea noFiunii de civilizaFie.

1.1.2. Modificarea complet6 a sistemelor economice 8i de consum


prin schimbarea sistemului 8i circuitului sau circuitelor (figura 2).

REDUCEREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE

DOMENIUL
NECESIT!4ILOR
ALIMENTE AP! ENERGIE STRINGENTE
METABOLISMULUI

DOMENIUL
SPIRITUAL
SPIRITUAL REPRODUCERE ENERGIE (I DE
REPRODUC4IE

HABITAT MEDIU LUX

CONSERVARE EXCES DE NECESIT!4I INUTILE


RESURSE METABOLISMULUI
(I SPIRITULUI

Figura 2. Un model de reducere a consumurilor individuale (original)

DacO se urmOre!te fluxul de producFie al unei culturi, atunci acesta


poate fi:
Asolament 1 Lucr*ri ale Nutri2ia ntre2inerea
Recoltare1 Consum
monocultur* 1 solului 1 plantelor 1 plantelor 1

51
Costul actual al tehnologiei: aprox. 659 euro/ha.

Fluxuri modificate $ costuri ast"zi sub 250 euro/ha.


Asemenea tehnologii vor fi prezentate n cartea de fa!".

Pentru a realiza procese semnificative de dematerializare este necesar


de la nceput sO !tim de la ce pornim n acest moment.
Precizare:
1. Alimentele se produc n procent de peste 90% din agriculturO. Ele au
devenit n acest moment periculos de scumpe. S-au creat simultan premize
pentru atentate la siguranFa alimentarO !i sOnOtatea oamenilor.
2. Baza funcFionOrii sistemului agricol este reprezentatO de principalele
resurse ale acestuia !i de calitatea lor (figura 3).

Principalele resurse ale agriculturii

Solul Aerul Apa Lumina 0i c"ldura

- sus!ine plantele - spa!iu depozitar pentru - dizolvant al - aport energetic


- asigur" circuitele: azot substan!elor cosmic, singurul
- de ap" - spa!iu depozitar pentru organice #i care conteaz"
- de nutri!ie oxigen minerale - fotosinteza -
- de comunicare - spa!iu depozitar pentru - compus al formarea materiei
- de depozitare CO2 materiei organice organice primare
- de schimbare - cele 3 elemente - transportor nceput ciclurile #i
constituie materie prim" - regulator termic circuitele de materie
pentru nutri!ie, - memorator organic"
fotosintez" #i respira!ie (cluster) - c"ldura ambiental"
- celelalte gaze care nu - tamponator necesar" vie!ii
fac parte din compozi!ia - echilibre fizico- - reac!ii utile vie!ii
ini!ial" a aerului sunt chimice
considerate poluante sau - spa!iu al reac!iilor
gaze antropice.

- Combina!iile dintre cele patru componente care sus!in agricultura creeaz" milioane de
interac!iuni factoriale, care nu pot fi cunoscute de niciun om #i nu pot fi st"pnite de niciun
computer.
- Cercetarea, intui!ia cercet"torului i poate ncadra n indici sau indicatori care servesc apoi
la elaborarea modelelor necesare, mai ales reconstruc!iilor ecologice.

Figura 3. Principalele resurse naturale care deservesc 0i ecosistemele agricole (original)

52
Aten!ie: ExistO trei tipuri de fotosintezO care sunt influenFate de
modificOrile climatice. n acest punct fiziologia !i agricultura vor conlucra
pentru realizarea proceselor de fotosintezO.

C3 pentru majoritatea plantelor

- CO2 este depozitat temporar ca 4 - C acizi organici,


ceea ce creeaz" o rat" de extragere mult mai nalt" a
C
CH - are avantaje notabile n zone foarte luminoase #i foarte
Tipuri de
calde, la cantit"!i mai reduse de CO2 n aer.
fotosintez*
- specific pentru unele gramineae #i culturi precum
porumbul, sorgul, meiul, trestia de zah"r.

- stomata r"mne deschis" noaptea


CAM - avantaj n zonele aride
- plante suculente (cactu#i, euforbii, bromeliade, agave)

n aceste condiFii, modificOrile climatice vor accentua inecuaFia dintre


tipurile de fotosintezO !i spectrul de culturi, adicO:

C3 > C4 > CAM


deoarece:
cre!te cantitatea de CO2,
cre!te cronic sau acut temperatura,
descre!te azotul N (raportul C:N se reduce) o datO cu cre!terea CO2
n aer,
modificOri din ce n ce mai mari n regimul !i comportamentul apei.

Asemenea modificOri vor favoriza n viitor unele culturi precum grul,


rapiFa, floarea-soarelui, dar vor defavoriza cultura porumbului, a sorgului.
Acest fenomen se observO deja momentan n Romnia, mai ales n condiFii n
care irigaFia nu se aplicO.
Modul !i locul n care se pot crea acFiuni ale dematerializOrii
reducerea consumurilor sau substituFia lor este prezentat n figura 4.
Analiza fluxurilor tehnologice ne conduce la locaFia costurilor ridicate
(figura 4). PrecizOm cO n relaFia cu plantele, solul joacO rolul cel mai important
!i lui i se va acorda o importanFO foarte mare n aceastO lucrare.

53
Cum se pot dematerializa Costuri actuale
procesele tehnologice n
agricultur*
- 50%
Poluare = 0

Lucr*rile Biotehnologii
Aplicarea
solului ngr*0*mintelor
Ex.: piralei la orez
Protec2ia
plantelor
Calitativ
Reducerea PPP
micorizare
Biocombustibili Cantitativ asociativO Tehnologii
fixare liber" Aplic"ri
actual de bacterii
80-100 l/ha gru simbiotic"
Sun-diesel 4000 kg gru cu
40-50 l/ha 16% protein"
experimental
fOrO azot Curb" consum
Curbe fixare
conven!ionale 100%
Resturi alte metode Managementul
reduse 30-60% #i materiale azotului
no tillage 10%
F"r" ngr"#"minte
de sintez"

Figura 4. Loca2ii 0i modele de dematerializare economic* n agricultur* (original)

54
a dinamic"

b cumulat
Figura 5. Modul de fixare asociativ* a azotului n rizosfera culturii grului,
n condi2ii de reconstruc2ie ecologic*, utiliznd bacteria
Azospirillium brasiliense (original)

Problemele ridicate de cercetarea europeanO (conferinFele DLG din


2008-2011, de fiecare datO n ianuarie, Ragamm, 2009) aratO o pierdere a stOrii
de fertilitate a solului datoritO:
arderii humusului, generatO de lucrarea excesivO cu plugul !i
aplicarea unor doze supradimensionate de azot n a!a-numita perioadO a
revoluFiei verzi (Ragamm, 2009);

55
blocajelor efectuate de hardpan, tot datoritO lucrOrilor la aceea!i
adncime cu plugul, refacerea este n detaliu prezentatO n lucrare (Berca M.,
2009);
fenomenului de eroziune generat de lOsarea solului descoperit, mai
ales pe pante, a defri!Orilor !i deforestierilor pe spaFii mai mari. n Romnia
deosebit de periculoase au devenit tOierile perdelelor de protecFie la cmpie, a
tOierii pOdurilor pe pantele din zona dealurilor !i subcarpaFilor, desFelenirea a
sute de mii de hectare acoperite cu paji!ti precum !i distrugerea a sute de mii
de hectare de pomi !i viFO-de-vie pe terasele de pe pante. Abandonul activitOFii
inteligenFei simple n agriculturO, dublatO de neglijenFa politicO este cauza
dezastrului agriculturii romne!ti la sfr!itul primului deceniu al mileniului 3.

1.2. SOLUL (I NECESARUL DE ECOLOGIZARE


(TRANSFORMARE)
Solul a devenit ncet, dar sigur, factorul principal de perturbare a
tehnologiilor agricole moderne printr-o reacFie fireascO lui, faFO de proastele
tratamente pe care acesta le-a primit de la inovarea plugului !i pnO n prezent.
Solurile actuale pe mari ntinderi ale planetei sunt cu totul altele dect cele
originale lOsate pOmntenilor spre nFeleaptO folosire de cOtre mama naturO !i
bunul Dumnezeu. De aceea, cuvntul de ordine acum, n prag de colaps
planetar, este acela al reconstrucFiei ecologice a solurilor, care pentru cele 5
milioane ha de soluri arabile din Romnia ncepe cu schimbarea atitudinii faFO
de lucrOrile solului, despre care scriem puFin mai departe.
Solurile au devenit deci neecologice, degradate, bolnave. Iar ntr-un sol
neecologic care presupune, n fond, un sol aflat n comO, viaFa lui biologicO a
nceput sO disparO. n loc de 30 t fiinFe vii pentru fiecare hectar, de abia mai
respirO 3,0 t/ha, structura este distrusO. Scheletul mineral dominO abundent
biosul. Un sol ecologic sau ecologizat este un sol viu, cu o viaFO extrem de
activO, cu o rezervO imensO de apO, aer !i elemente nutritive, n care plantele se
simt bine !i fOrO aportul inputurilor antropice de sintezO. Un sol ecologizat
reprezintO perfecFiunea naturii, mirosul de pine sOnOtoasO !i de aer curat
reprezintO durabilitatea vieFii pe pOmnt.
n figura 6 se prezintO, n paralel, un sol activ ecologizat (stnga), att
n sistem antropic ct !i natural, !i unul degradat, de asemenea antropic !i
natural, care de la suprafaFO spre adncime prezintO aceea!i imagine tristO a
lipsei de viaFO pe care nu ne-o dorim deloc pentru solurile noastre.
ntre cele douO stOri ale solului mai sus prezentate existO o serie de
situaFii intermediare. Ele au fost bonitate de noi, sub forma unor indici de

56
ecologizare ai solului, pe care i gOsiFi prezentaFi n lucrare !i care au stat la
baza construirii modelelor de producFie n funcFie de umiditate !i starea
ecologicO a solului, considernd cel puFin pentru o zonO limitatO cO celelalte
resurse despre care am vorbit n figura 3 rOmn constante (aerul +
lumina/cOldura).

Ecologizat Aridizat

Antropic

Natural

Solul *i
subsolul

Figura 6. Imaginea de la suprafa2* spre profunzime a unui sol ecologizat stnga


0i a unuia aridizat dreapta (original)

Starea ecologicO a solului poate fi influenFatO negativ de fiecare verigO a


lanFurilor tehnologice prezentate mai sus !i de acest lucru este obligatoriu a se
Fine seama n procesul dematerializOrii !i ecologizOrii solului !i arealelor.
Pentru aceasta este necesar ca Finnd cont de rezultatele !tiinFifice sO reluOm
algoritmul tehnologiei !i sO vedem ce se ntmplO dacO nu respectOm legile
biologiei !i ecologiei.
57
Din pa!ii 1 !i 2 ai algoritmului am reFinut cO, prima verigO, asolamentul
aplicat !tiinFific poate reduce cu 20-40% costurile de producFie ale fermei,
bazate ntocmai pe substituirea unor inputuri !i cO mpreunO cu pasul 2
(lucrOrile solului) se realizeazO, pe fond, tranziFia de la sol neecologic la sol
ecologic.
n acest sens, n lucrare este prezentat algoritmul de detaliu al acestei
tranziFii de la lucrOri convenFionale la cele protectoare !i apoi la non-tillage sau
semOnat direct n miri!te. Perioada de ecologizare poate dura 3-7 ani, n funcFie
de gradul de degradare al solului !i mai ales n funcFie de textura lui. Orice
intervenFie asupra solului are obligaFia cO respecte urmOtoarea regulO:

ncepnd cu alegerea structurii culturilor, a asolamentului, a lucrOrilor


solului, a sistemului de nutriFie, a sistemului de ntreFinere !i a recoltatului,
este absolut necesar ca prin fiecare dintre ele sO se facO un pas, orict de mic,
n direcFia revenirii solului spre modelul lui natural, modelul de pornire n
momentul intrOrii lui n gestiunea omului.

n absenFa unui sol ecologizat pot fi infectate cu boli o serie ntreagO de


alte culturi mono !i dicotiledoante, cum ar fi: mazOrea, soia, fasolea, porumbul,
sfecla de zahOr etc. Modificarea florei, care sO distrugO parazitul fungic
Ophiobolus graminis, poate sO aparO prin simpla prezenFO a noilor plante
premergOtoare, sau poate fi adusO prin activOri biologice specifice prezente n
produse specializate (Biovin sau Bactofil) sau n composturi bine elaborate.
Una din bacteriile care poate distruge fungul respectiv este Pseudomonas
fluorescens (Bactofil).

58
INPUTURI PENTRU ACCELERAREA PROCESELOR BIOLOGICE

Suport special #i
Toate lucr"rile solului Lucr"ri speciale de
energetic pentru
care conduc spre inoculare a solurilor
dezvoltarea
refacerea fluxurilor cu microorganisme
microorganismelor

(vezi fig. 10)

indirect
direct

- ap" Bacterizare: - Composturi - Paie


- aer - Bactofil de diferite ncorporate
- r"d"cini - Rizobium provenien!e - Mulch
- microor- - Micoriz"ri - Gunoi de - Material verde
ganisme grajd fermentat - celulozic
- proteic
Alte preparate similare: - Aplic"ri
- Biovin suplimentare de
- Algamarol N sau C
- Preparate huminicale

microfaun
"
actinomice 2%
te
bacterii 20%
20% rme (i totul pentru a crea
12% aceast* structur*
altele biologic* a solului,
optim* pentru o
5% activitate de calitate
5% din greutatea a solului
ciuperci alge
solului n primii
30 cm 40% 1%

Figura 7. Inputuri pentru accelerarea proceselor biologice (original)

59
1.3. ALGORITMUL REFACERII ECOLOGICE. PA(II CARE
TREBUIESC F!CU4I N ECOLOGIZAREA SOLURILOR
(I DEZVOLTAREA AGRICULTURII ALTERNATIVE

1.3.1. Neap6rat trebuie gndit un asolament pe baza datelor


cercet6rii 8tiin*ifice

Contribuie la echilibrarea activit"!ii solului din toate


punctele de vedere (vezi *i figura 3).
Reduce cu 40-50% necesarul de pesticide datorit"
reducerii presiunilor de infec!ie cu boli, d"un"tori *i
buruieni (vezi figura 8).
n func!ie de tipul de asolament se reduc cu 30-50%
cantit"!ile de azot necesare culturilor *i cu 20-40% pe
cele de fosfor *i potasiu. Datorit" favoriz"rii fix"rilor
biologice (liber", asociativ", simbiotic") cele mai
potrivite asolamente sunt cele care includ cel pu!in
CERIN$E 20% din suprafa!" cu plante leguminoase. (Plantele
leguminoase mai sunt denumite *i plante
amelioratoare de sistem).
Utilizarea asolamentelor cu sol" s"ritoare (lucern",
trifoi) m"re*te cu nc" cel pu!in 10% productivitatea
fermei.
Folosirea plantelor intermediare (borceaguri,
m"z"riche, maz"re), cu sau f"r" ncorporarea de
toamn", aduce suplimentar o valoare ad"ugat"
asolamentului cu 8%.

60
Folosirea unui asolament de 4-5 ani reduce cu 20-40% costurile de
producFie ale fermei. Aspectul acesta este foarte important n condiFii de crizO
financiarO !i de competitivitate la nivel global (vezi !i preFurile inputurilor), dar
!i preFurile globale ale alimentelor la nivelul anului 2011.

monocultura 3 ani
se dezvolt" exponen!ial atacul

Ophiobolus graminis Concluzie:


n absen!a plantei gazd", adic" Monocultura de gru
a grului, ciuperca parazit" favorizeaz" parazitul
este descompus" saprofit de Ophiobolus graminis care
bacterii, cu condi!ia unei bune este distrus de bacterii
activit"!i microbiologice a dac" solul are activitate
solului microbiologic". Dac" nu
are, parazitul devine
maz"re bolnav" polifag.

R"d"cini s"n"toase de gru, n sol neecologizat culturile Maz"rea n sol ecologizat are
inclusiv micorizate postmerg"toare se mboln"vesc r"d"cini s"n"toase dup" gru
i f t t
Figura 8. Schem* privind comportamentul n sol al ciupercii Ophiobolus graminis,
n func2ie de activitatea biologic* a solului 0i de persisten2a monoculturii la gru
(Prelucrare original")

61
Asolamentul este necesar a fi vOzut ca o variantO de substituFie a unor
inputuri. CercetOrile noastre aratO cO introducerea unor plante amelioratoare
precum mazOrea, n asolamente largi, ntr-o participare de 20% (cinci plante)
poate substitui 130 kg N (prin fixare simbioticO), care altminteri ar trebui aplicat
din comerF cu costuri de cel puFin 1250-1500 euro/t s.a., la care se adaugO
costurile de depoluare. Aceasta nseamnO cO mazOrea ne lasO n sol aproape 200
euro, contravaloarea nutriFiei cu azot pentru o producFie de 5,4-5,5 t gru,
inclusiv paiele.

1.3.2. Lucr6rile solului

Avem deci un argument de o mare importanFO pentru aducerea solului


ntr-o stare ecologicO normalO.
CercetOrile moderne demonstreazO faptul cO solurile sunt cu att mai
eficiente pentru cultura plantelor cu ct ele lasO solul ntr-o stare ct mai
apropiatO de cea naturalO. Solurile naturale, prezente mai ales sub vegetaFie
naturalO de ierburi !i leguminoase, se caracterizeazO prin:
bunO arhitecturO a solului (structurO optimO de tip granular);
recepFie excelentO a apei !i transmitere n profunzime a acesteia
pentru nmagazinare pe profil !i filtrare spre pnza freaticO;
se evitO astfel fenomenele de eroziune;
ntreaga activitate biologicO a solului se desfO!oarO n parametrii
optimi (vezi !i figura 9).
Sunt prezente ciupercile (40% din volumul microorganismelor),
inclusiv sub formO de micorizO, ceea ce garanteazO o foarte bunO dezvoltare a
plantelor !i conservarea solului.
Sunt prezente bacteriile (20%) din greutate, inclusiv a celor fixatoare de
azot, care aduc n sol o cantitate importantO de azot, substituind n felul acesta
pe cel de sintezO.
CantitOFile de azot fixate pot fi urmOtoarele:
fixare liberO = 10-30 kg/ha;
fixare asociativO = 70-90 kg/ha;
fixare simbioticO = 60-300 kg/ha, n funcFie de tipul de bacterie,
respectiv de plantO gazdO.
n figurile (diagramele) 7 !i 8 sunt prezentate avantajele micorizei !i
micorizOrii, iar n figura 10 sunt prezentate avantajele inducerii n sol a unor
bacterii, n cazul n care acestea lipsesc.

62
Figura 9. Solul - organism viu

Figura 10. Bacterii BactoFil (preluat dup" prospectul produsului)

63
Una din funcFiile importante ale lucrOrilor solului este aceea de a contribui la
refacerea fluxurilor de apO !i materii nutritive, inclusiv a microorganismelor !i
rOdOcinilor cOtre profunzime, n situaFia n care solul n cauzO este afectat de
grave fenomene de tasare, de distrugere a structurii la suprafaFO, sau de formare
a hardpanului (vezi figura 11).
Din cauza lucrOrilor de arat, efectuate n sectorul micilor producOtori la
adncimi constante de 15-20 cm, talpa plugului s-a format ncepnd cu aceastO
adncime. Fermele mai mari de pnO la 4.000 ha (1.000-4.000 ha) au fOcut
arOturi mai adnci de pnO la 25 cm, de data aceasta talpa plugului se formeazO
ncepnd cu aceastO adncime.
n ultimii 30 de ani nu s-au mai efectuat lucrOri de subsolaj n
agricultura Romniei, din care cauzO terenul s-a tasat pe adncimea de 30-45
cm, existnd un strat a cOrui compactitate se aflO ntre 30 !i 50 kg/cm2, complet
impermeabil pentru apO !i rOdOcini. Prin urmare, pe adncimea de 35 cm se
desfO!oarO ntreaga activitate a solului, zona din profunzime fiind practic
sterilO. Acolo nu pOtrund nici rOdOcini, !i nu existO nici activitate biologicO.
Indicatorul principal al ecologizOrii solului rma lipse!te cu desOvr!ire.

Figura 11. Secven2* de sol din stratul tasat datorit* hardpanului

64
ExistO nsO soluFii: Distrugerea tOlpii plugului prin subsolare la cel puFin
5560 cm este obligatorie n Cmpia Burnasului !i oriunde conFinutul de argilO
este mai mare de 35%, pentru refacerea echilibrului apOaer din sol. DacO
acest lucru se face corect, apa pOtrunde n profunzime, iar rOdOcinile plantelor
vor face acela!i lucru (figurile 12 !i 13).

la umiditate optim" 75% CA

Scarificator 10 brazde

Tiger(gruber)

Sol pentru sem?nat


Figura 12. Setul de lucr*ri necesar refacerii fluxurilor pe soluri tasate
de la Alexandria (original)

65
APARE NECESITATEA
SCARIFIC!RII

b
Figura 13. Scarificarea cu scarificator special solu2ie singular* n nceperea refacerii
fluxurilor imediat dup* scarificare, r*d*cinile p*trund n adncime, iar celelalte lucr*ri
de preg*tire a patului germinativ se efectueaz* cu consum redus de energie
(foto #i procesare autor)

66
Not": Aparatura de scarificat solul lucreazO pnO la 55-60 cm cu dislocarea buruienilor !i a altor
resturi organice, tOiere verticalO a solului !i orizontalO a buruienilor la adncimea programatO. De
regulO nsO, masa principalO a rOdOcinilor buruienilor se aflO n stratul de 5-15 cm.

Figura 14. Formarea fisurilor n monoli2ii din talpa plugului 0i recrearea fluxurilor
pe vertical* pentru ap*, aer, microorganisme 0i r*d*cini (foto autor)

Prin subsolare profundO, blocurile masive de sol dur vor fi ridate !i fisurate,
deschiznd n profunzime cOi de pOtrundere a apei, rOdOcinilor !i a altor forme
de viaFO. Se reface vitalitatea solului. n imaginile urmOtoare se prezintO un sol
structurat !i unul nestructurat. Structurarea s-a efectuat prin metode speciale de
ecologizare a solului (figurile 14, 15, 16, 17).

Figura 15. Ecologizarea prin structurare


a unui sol cernoziom greu n Cmpia
Burnasului (foto original)

67
Transformarea solului este evidentO !i pe fotografiile de mai jos:

foarte tasat > 50 kgf/cm

a. Sol nainte de scarificare

Se creeaz" fisuri #i
se reface fluxul
spre adncime
prin scarificare

b. Sol dup? scarificare

c. Sol structurat
Figura 16. Dezvoltarea plantelor este extrem de diferit* pe cele dou* tipuri de sol
(netransformat 0i transformat) (original)

68
Anul 2007 a fost foarte secetos, a!a nct plantele au supravieFuit !i
produs mai mult pe rezerva de apO acumulatO n toamnO. Acest lucru a fost
posibil n solul ecologizat, dar imposibil n cel neecologizat (figura 14).

R?d?cini de gru sol neecologizat R?d?cini de gru sol ecologizat

Acela#i lucru putem spune #i despre culturi,

Culturi sol ecologizat

Culturi sol neecologizat

iar produc!iile vor reflecta efortul


de ecologizare:

Produc!ii sol Produc!ii sol


neecologizat ecologizat
700 kg/ha 4000 kg/ha

Figura 17. Comportamentul unor soiuri de gru Premium n condi2iile


extrem de secetoase ale anului 2007, n condi2ii de sol ecologizat comparativ
cu cel neecologizat (montaj autor)

69
Procese biologice naturale n sol
0i la suprafa2a lui

Stimularea Stimularea Stimularea activit"!ii Stimularea


activit"!ii activit"!ii biologice de mobilizare a activit"!ii
organismelor biologice de elementelor imobile ale biologice de
detritivore degradare solului fixare a
azotului

Cre#terea - degradare liber asociativ simbiotic


procesului de celuloz" +
m"run!ire #i hemiceluloze
preg"tire pentru - degradare
degradare a proteine
materialului - degradare - Fosfor
organic (resturi gr"simi - Potasiu
sau culturi - alte produse - Alte elemente
speciale) colaterale

Produse intermediare ca: Produse de echilibru


zaharuri, alcooli, fenoli, fiziologic:
hidrocarburi, peptine, acizi H2O+CO2+NH4+NO3+P+K
gra#i + alte microelemente

- Recombinare
- Policondensare Intr* direct n nutri2ia
- Recombinare cu plantelor sau se pierd
elemente minerale
- Formare de humus
- Rezerv" #i consum

Figura 18. Accelerarea Proceselor Biologice Naturale n solurile ecologizate


sau n curs de ecologizare

70
1.3.3. Continuarea procesului de ecologizare 8i stabilizarea durabil6
a reconstruc*iei ecologice

Solul poate sO deFinO, prin asolamente moderne !i lucrOrile solului,


capacitatea de a comunica pe verticalO. ]i, cu toate acestea, mai ales pe
solurile sOrace n humus, exploatate nemilos, n care humusul !i microorga-
nismele aproape au dispOrut, sunt necesare unele practici care sO conducO la
refacerea stOrii vitale a acestuia. Este imperios necesar ca solul sO redevinO un
organism viu, care sO poatO sO-!i ndeplineascO toate funcFiile promovate n
figura 3. Practic acest lucru este posibil !i pentru aceasta am alcOtuit
diagrama din figura 18.
Scopul acestui demers este acela de a aduce n sol o cantitate ct mai
mare de materie organicO, sub formO de resturi organice (paie, tulpini de rapiFO
!i floarea-soarelui, tulpini de porumb bine mOrunFite, resturi de buruieni etc.).
O datO introdusO n sol materia organicO ar putea sO nu fie complet degradatO
dacO nu sunt acolo !i organismele respectiv microorganismele, care sO-!i
facO treaba.
Absolut toate acFiunile care conduc la degradarea materiei organice
(detritivorele): descompunerea (ciuperci !i bacterii) mobilizarea elementelor
nutritive (bacterii + actinomicete), fixarea azotului (bacterii + actinomicete)
este necesar a fi activate. Activarea nseamnO n egalO mOsurO reintroducerea n
sol a unei mari cantitOFi de carbon.

Sursa: Procesare proprie dupO datele lui Tilman.


Figura 19. Dinamica C *i N n agricultura conven!ional" pe 100 de ani
(prelucrare dupO Tilman, 1998)

71
CercetOrile efectuate de Tilman !i prezentate prin prelucrare proprie n
figura 19 demonstreazO cO prin folosirea unei agriculturi convenFionale timp de
50 de ani, cantitatea de substanFO organicO a solului a scOzut de la 100% la
50%, !i a rOmas relativ constantO timp de alFi 50 de ani (100 de ani n total).
Intervenind cu elemente de agriculturO alternativO, cum ar fi gunoi de
grajd, asolament !i lucrOri de conservare a solului n ultimii 50 de ani
constatOm urmOtoarele:
a) Gunoiul de grajd aplicat n doza de 20 t/ha/an a refOcut complet
materia organicO a solului (110%).
b) Asolamentul format din 4 culturi mbunOtOFe!te cu pnO la 30%
conFinutul materiei organice din sol (figura 20).

Figura 20. Dinamica C 0i N n agricultura conven2ional* pe 100 de ani. Reconstruc2ia


solului utiliznd gunoi de grajd, asolamente 0i lucr*ri specifice ale solului
(Prelucrare dup" Tilman 1998)

c) Prin mbunOtOFirea lucrOrilor solului s-a c!tigat 10% la stocul de


materie organicO din sol. Nu s-au folosit nsO cele mai moderne sisteme de
lucrare a solului apOrute doar de curnd n peisajul tehnologic al agriculturii
mondiale.
72
CercetOrile noastre efectuate pe solurile de la Alexandria (Cmpia
Burnasului) aratO cO prin introducerea n asolament a mazOrii (circa 20%), n
condiFiile solului deja ecologizat, se pot obFine pnO la 130 kg azot dupO o
dinamicO ce se suprapune peste consumul plantelor (figura 21). DacO bacteriile
simbiotice lipsesc din sol este necesarO aplicarea preparatelor bacteriene att la
mazOre, ct mai ales la soia. n felul acesta pe de o parte se obFin producFii mai
mari, iar pe de altO parte se reFine n sol o cantitate mai mare de azot alternativ
din atmosferO.

Figura 21a. Dinamica form*rii azotului simbiotic la cultura de maz*re Rosalia


n sudul Romniei 2008

Decade de la r"s"rirea maz"rii

Figura 21b. Dinamica acumul*rii azotului format simbiotic la maz*re Rosalia


n sudul Romniei 2008

73
Domeniul Avantaje Beneficii

ameliorarea nutri!iei Reducerea cu 15-20% a


aportului de ngr"#"minte n sol
Fiziologia toleran!" stres hidric Culturi pe soluri aride sau
vegetal* improprii

rezisten!" temp. sc"zute Culturi n zone termic dificile


BENEFICIILE SISTEMULUI MICORIZIAN PLANT!-CIUPERC!

- adaptare la stres
- rezisten!" la eroziune
Morfologie Modificarea arhitecturii - fixarea solurilor
radiculare
vegetal* Recolte mari pentru plantele
r"d"cinoase

Refacerea microflorei solului


Densitatea solului #i
subsolului n microorganisme Cre#terea indicilor de calitate ai
solului. Structur", humus,
microorganisme
Comunitatea
O mai bun" aclimatizare a
vegetal* transplanta!iei
Convie!uirea sinergic" a
partenerilor Cre#terea densit"!ii partenerilor
(mai multe sisteme de micoriz")

Cre#terea produc!iilor

Produc!ie vegetal" Cre#terea biomasei aeriene sau


radiculare
secet"
Rezisten!" la stresuri geruri
poluare

Plante s"n"toase

Agricultur* Diminuarea cantit"!ii de


Rezisten!" la boli pesticide

Cre#terea calit"!ii produc!iei


agricole

Ameliorarea s"n"t"!ii animale,


vegetale #i umane
Sintez" crescut" a metaboli!ilor
Valoare ad"ugat" produselor primari #i secundari

Recolte mai timpurii


Figura 22. Diagram* tip arbore a beneficiilor sistemului simbiotic plant*-ciuperci
n natur* 0i agricultur*
74
DacO se dore!te o performanFO !i mai mare a solurilor !i mai ales a
relaFiei dintre sol !i plante, se poate folosi micorizarea controlatO a solului !i
plantelor, folosind preparate speciale formate din sporii diferitelor specii de
Glomus puse pe un suport de argilO (Berca M., 2009). Avantajul sistemului de
micorizare a solurilor !i plantelor este enorm. Peste 90% din plante acceptO
endomicoriza, iar avantajele prezentate n figura 22 sunt cu adevOrat fantastice.
n carte sunt prezentate detalii !i numeroase experimentOri pe aceastO temO,
utile practicianului agricol. n FranFa se folose!te foarte mult nu numai
micorizarea de tip endo, ct !i cea de tip ecto, ndeosebi pentru conifere !i alte
plante ornamentale, care se livreazO consumatorului cu specii de ciuperci
comestibile, cu care creeazO un ambient biodiversitar aparte consumatorului.

1.3.4. Dou6 principii mari ale agriculturii alternative n secolul XXI

DOU! PRINCIPII MARI ALE AGRICULTURII ALTERNATIVE

Principiul utiliz*rii (respect*rii) Principiul intensific*rii


modelelor naturale (biologice) agriculturii, pornind de la
n substitu2ia factorilor respectarea modelelor naturale

Fixarea azotului (biologic) ! Asolamente largi


Micorizarea (controlat") ! Lucr"rile solului profilul solului r"mne natural
Activitatea biologic" (n ! Accelerarea proceselor naturale biologice
ansamblul ei) ! Materie organic" n sol
Biodiversitatea ! Stimularea activit"!ii bacteriene
- enzime ! Stimularea form"rii micorizelor
- hormoni ! Stimularea fix"rii azotului
- rme ! Stimularea circuitelor naturale ale substan!elor #i
- etc. elementelor
! Refacerea fluxurilor naturale #i intensificarea lor
! Refacerea arhitecturii structurale a solului
! Conservarea integral" a apei #i utilizarea ei numai pentru
plante #i activitatea biologic" a solului
! Utilizarea organismelor (soiurilor) care corespund cel mai
bine modelului
- rezisten!"
- calitate
- economicitate

Figura 23. Dou* principii mari ale agriculturii alternative (original)


75
Criza alimentarO a omenirii este n plinO dezvoltare n momentul scrierii
acestor rnduri. Intensificarea producFiei !i producerea de alimente pe seama
unor procedee conservative !i inputuri poluante, periculoase nu mai este
posibilO dect n limite absolut reduse, stabilite deja prin politicile agrare
comunitare. DouO mari principii stau azi la baza dezvoltOrii agriculturii
alternative a viitorului !i ele sunt prezentate n figura 23.
Primul principiu se referO strict la desenarea modelelor naturale -
biologice care pot, prin implementarea lor, sO conducO la nlocuirea unor
inputuri de sintezO de mare risc pentru mediu !i pentru siguranFa alimentarO a
consumatorului, pentru siguranFa !i durabilitatea ecosistemelor naturale !i
agricole.
Al doilea principiu este acela al implementOrii primului, pentru
obFinerea intensificOrii agriculturii pe baze naturale, sau ct mai prietenoase
mediului. n acest sens, cre!terea biodiversitOFii prin folosirea unor asolamente
ct mai largi, lucrOri ale solului care sO respecte solul ca organism microcosmic
viu, fOrO modificOri ale profilului faFO de originea lui iniFialO, constituie
indicatorii de bazO ai implementOrii.
Scopul tuturor acFiunilor de implementare a modelelor naturale este acela de a
ajunge ct mai repede la modelul global de comportare a solului dupO
principiile creOrii lui. Cum solurile agricole sunt foarte degradate ecologic,
reconstrucFia lor este vitalO, dar nu este nici rapidO !i nici ieftinO. Deja preFul
alimentelor a crescut ameFitor fOrO sO se facO prea mult n domeniul
reconstrucFiei naturii !i a solurilor.
Se va vedea din textele acestei cOrFi cO modificOrile climatice constituie o
ameninFare realO pentru existenFa pOmntenilor. Riscul de a trOi n Romnia a
crescut !i el ameFitor. Alte soluFii alternative dect cele pe care le prezentOm n
aceastO carte nu sunt, n afarO, poate, dect o soluFie care sO inverseze dinamica
comportamentului demografic al omenirii de astOzi.

1.3.5. Sinteza rela iilor ap.-sol n raport cu condi iile climatice.


Calcule.

n finalul acestui capitol prezentOm cteva calcule care nu pot explica


de ce avem attea inundaFii !i secete dect prin starea ecologicO actualO a
solurilor care nu pot acumula !i conserva apa care vine din cer, iar dedesubt
succinte propuneri. Detalii n ansamblul materialului.

76
2 x 107 ha = Romnia
Cum se poate conserva 2 x 107 * 5,5 x 102 m3 ap" c"zut" anual
apa necesar* recoltelor 1,1 . 1010 m3 ap" = 11 miliarde m3 ap" din precipita!ii

Numai 20% este folosit" util pentru evapotranspira!ie

Avem anual inunda!ii #i secete, amndou" catastrofale. DE CE?

Un sol cu profil de 2 m ar trebui s" nmagazineze cel pu!in 10.000 m3/ha,


din care 5000 m3 n spa!iile disponibile

5000 m3 percoleaz" 2.500 m3 n spa!iile conservabile

Codurile galbene 0i ro0ii ncep cu 30-60 mm. DE CE?

Pentru c" solurile nu mai absorb ap"

Pentru c" vegeta!ia nu mai diminueaz" energia cinetic" a ploilor

Scarificare

Mulcire
DISTRUGEREA
HARDPANULUI Renun!are la plug
Micorizare
Stimularea activit"!ilor Bacterizare
biologice

SOLU4II Culturi principale+intermediare


MEN4INEREA
SOLULUI Asolamente cu plante furajere
PERMANENT
VERDE Prloag" verde

COMBATEREA BIOTEHNOLOGIC! A EROZIUNII


Modelul Hippophae Rhamnoides

77
Capitolul 2
MODELE DE ASOLAMENTE (I ROTA4IE
A CULTURILOR N ROMNIA N VIZIUNEA
INTENSIFIC!RII AGRICULTURII MODERNE
ALTERNATIVE

Noile modele de asolamente !i rotaFie a culturilor ce se recomandO n


acest nceput de secol noii agriculturi alternative, n permanentO transformare,
este necesar sO FinO cont de integralitatea acestui sistem. Este vorba, a!a cum
s-a mai spus n aceastO lucrare, despre o intensificare a agriculturii absolut
necesarO hrOnirii populaFiei globului, dar pornind de la utilizarea modelelor
naturale, reie!ite din nse!i modelele de cre!tere a plantelor n ecosistemele
naturale. Noile modele de structuri de asolamente vor Fine cont de respectul
faFO de mediu din care s-au desprins aceste culturi, care fac astOzi parte din
agroecosistem.
Noua agriculturO se adreseazO lumii vii integrate. Or, pentru zona
agricolO, un sistem integrat presupune o abordare globalO a utilizOrii solului
pentru a produce bunuri agricole, abordare care urmOre!te reducerea utilizOrii
mai ales a inputurilor de sintezO, poluante n sistem (energie, ngrO!Ominte,
pesticide etc.) !i nlocuirea lor cu o valorificare optimO a resurselor naturale,
utiliznd ciclurile naturale de regularizare.
Asolamentul aparFine ciclului, reciclOrii biodiversitOFii dar !i a
calculului necesar de outputuri pentru piaFO. A devenit deja clar cO
monoculturile sunt foarte dOunOtoare, cO plantele amelioratoare sunt nsoFire de
multe restricFii n utilizarea lor, restricFii care Fin adesea de piaFO.
AtenFie nsO: dacO legea substituirii tehnologiilor agricole ntr-un proces
tehnologic convenFional s-a dovedit nelucrativO pe termen lung, cerinFele
produselor pe piaFO pot suferi modificOri prin intervenFia autoritOFilor. n felul
acesta s-au putut scoate din alimentaFia animalelor fOinurile proteice de origine
animalO, acestea fiind nlocuite aproape complet, mai ales la nivelul Europei,
cu proteine de naturO vegetalO, a cOror sursO principalO o constituie
leguminoasele amelioratoare. Ideea aceasta valoroasO a fOcut loc
leguminoaselor indiferent de specie n asolamentele Europei !i ale lumii,

78
aducnd cu ele !i reducerea importantO a cantitOFilor de azot fixat prin sinteza
chimicO (Haber Bosch).
De la asolamente se cer azi patru principii esenFiale care sO se
circumscrie ideii de transformare a agriculturii, sau altfel denumitO agriculturO
alternativO, !i anume:
1) Diversitate ct mai mare de culturi compatibile zonei solului !i
climei la nivelul unei exploataFii agricole sau al unui grup de exploataFii. DacO
asolamentul este circumscris ideii de integrare atunci ne gndim la exploataFii
cu suprafeFe forestiere, cu grOdini de legume dar !i cu crescOtorii de animale.
2) ntr-un asolament, solul va fi n permanenFO ocupat, acoperit cu un
covor verde. Ideea aceasta presupune o rotaFie a culturilor n care culturile
intercalate, fOrO recoltare, folosite ca mulci bioactiv sO-!i gOseascO locul
(continuitatea ciclului solului).
3) O astfel de dimensionare a parcelelor, de alegere a culturilor !i de
a!ezare a lor mai ales pe terenurile n pantO n scopul evitOrii pierderii apei prin
scurgere, a pierderii de sol !i de fertilitate prin eroziune, o bunO penetrare !i
repartizare a apei !i microorganismelor pe profil, o conservare a diversitOFii !i a
securitOFii fitosanitare, stau la baza regndirii sistemului.
4) Asolamentele vor accepta un sistem revoluFionar de lucrOri ale
solului, fOrO deplasarea solului pe orizontalO (fOrO arOturO), care sO respecte
mecanica naturalO a solului, arhitectura fizicO !i biologicO a acestuia, sO
conserve apa !i sO se foloseascO ct mai puFin irigaFia. Reziduurile vegetale vor
fi lOsate solului pentru a-l proteja !i a intra n circuitul biologic al acestuia.
Tehnicile culturale vor fi reduse la un minimum absolut necesar (simplificate).
Deranjul mediului va fi minim.
Aceste patru principii cu caracter de lege vor conduce la elaborarea
unor scheme de asolament dupO logistica de mai jos. n capitolul 1 am
prezentat deja un tabel n care sunt expuse solicitOrile unei agriculturi n
transformarea spre modelele naturale, faFO de asolamente !i efectele lor. n
fond, pe o planetO la rndul ei n schimbare, n care se mpuFineazO pOdurile,
oxigenul, solul !i apa, n care cre!te conFinutul de carbon la limitO al aerului, iar
ciclurile biologice !i ale materiilor sunt puternic deteriorate, puternic deranjate,
supuse unui nalt grad de entropie, rolul agroecosistemelor cre!te exponenFial,
ele fiind cele destinate sO producO biomasa hrOnirii unei populaFii n cre!tere tot
exponenFialO. Un asemenea ecosistem va prelua obligatoriu numeroase funcFii
ale altor ecosisteme (pOdurea pe cale de dispariFie) contribuind direct !i la
reconstrucFia compoziFiei atmosferei, la reglarea climei, respectiv a
fenomenelor meteorologice, la conservarea solurilor !i apei. Din aceste motive,
funcFiile asolamentelor se modificO !i determinO compoziFia agroecosistemului.
FuncFiile noului agroecosistem sunt prezentate n figura 24.
79
FUNC4II ASOLAMENT PENTRU AGRICULTURA N TRANSFORMARE

Cre0terea Cre0terea mbun*t*2irea Controlul bolilor, Compatibilitate Integrarea n


func2iilor func2iei arhitecturii d*un*torilor 0i n lucr*rile ecosistemele
ecologice nutri2ia solului buruienilor solului naturale
Biodiversitate Fixare azot mbun"t"!irea Reducere rezervei Se prefer" Interven!ii pu!ine n
- la suprafa!a Mobilizare fosfor structurii de semin!e din sol sistemul f"r" cmp
solurilor Mobilizare Permeabilitate Competi!ia speciilor plug Utilizarea unor
- n interiorul potasiu crescut" Folosirea alelopatiei Afnare adnc" ma#ini care nu
solului Cre#tere Re!inere ap" Distrugerea cu scarificator produc zgomot

80
(dezvoltare con!inut Dezvoltarea #i gazdelor Ct mai mici Folosirea complet"
microbiologic") carbon/humus stabilizarea Culturi intermediare interven!ii n sol a resurselor de
Conservare Optimizare nitrogenazei n bioactive Compatibilitatea ferm" indiferent de
- reducere enzime raport C/N sol O alternan!" bine culturilor cu resturile vegetale
- conservare ap" Reglarea gndit" noile lucr"ri Utilizarea
- raport ap"/aer raporturilor Lipsa continuit"!ii Ma#ini speciale integralit"!ii (ferme
Reglare gaze dintre d"un"torilor specifici Mulciuri complete, plante,

79
atmosfer" microorganisme Ct mai pu!in" bioactive animale etc.)
- absorb!ie CO2 (eliminarea protec!ie chimic" a Conservarea Utilizarea culturilor
- eliminare O2 antagonismelor) plantelor biodiversit"!ii perene ca sole
Re!ineri pulberi Metode alternative solului s"ritoare
poluante (valabil Pe ct posibil
pentru plantele nu se irig".
ti )
Figura 24. Func2iile noului agroecosistem destinat transform*rii agriculturii (original)
2.1. CRITERII DE ALEGERE A CULTURILOR
NTR-UN ASOLAMENT
Pentru fiecare stare de climO !i sol este necesarO proiectarea unui
asolament.

2.1.1. Asolamentul 7i alegerea culturilor n agricultura primitiv.

Prin definiFie, asolamentul reprezintO o alternare a culturilor pe aceea!i


suprafaFO de teren. Cu ct o culturO revine mai trziu pe aceea!i suprafaFO, cu
att este mai bine. ConcepFia n sine nu este ntotdeauna realO, mai ales cO
atunci cnd avem de-a face cu plante multianuale, printre care enumerOm
lucerna, trifoiul !i arbu!ti fructiferi etc., fenomenul n sine nu este rezolvabil.
Pe de altO parte, definirea asolamentului se complicO pe mOsurO ce noi culturi
insuficient studiate !i noi hibrizi de plante se adaugO sortimentului deja
cunoscut (e vorba de Miscantus, plopi !i pini repede crescOtori, noi plante
medicinale etc.).
FOrO a neglija vechile definiFii (vezi I. Staicu, 1969) suntem obligaFi
astOzi sO aducem precizOri noFiunii, !i anume:
Asolamentul reprezintO acea rotaFie n timp !i n spaFiu a culturilor
gnditO n a!a fel nct sO aducO un plus de consistenFO valoricO att solului ct
!i arealelor, fOrO a afecta n vreun fel calitatea !i vandabilitatea produselor
obFinute. AceastO definiFie poate fi, de asemenea, mbunOtOFitO.
Elementele de noutate pe care le aducem aici !i acum sunt urmOtoarele:
a) NumOrul plantelor, !i mai ales al hibrizilor !i soiurilor este mai mare,
apropiindu-ne ct mai mult de bunele practici agricole !i apoi depO!indu-le.
b) n asolament vor intra, cu siguranFO, plante amelioratoare de tipul
leguminoaselor anuale !i perene, care vor aduce n sistem:
cantitate mai mare de proteinO de naturO vegetalO destinatO a nlocui
proteina de origine animalO n nsO!i hrana animalelor;
cantitate mare de azot biologic fixat, variabil de la o culturO la alta, !i
care poate fi mOsurat. Acesta poate fi ntre 150 !i 500 kg/ha pe durata unui
asolament de 4-5 ani. Azotul biologic fixat reduce semnificativ costurile n
fermO. DacO considerOm o fermO de 1000 ha cu 20% participare a mazOrii n
asolament, conform studiilor noastre (Berca M., 2008) putem primi 130 kg
N/ha 3 euro/kg = 390 euro/ha. 390 euro/ha x 200 ha mazOre cultivatO =
78.000 Euro/an. Ace!ti bani invizibili n conturile societOFii pot presa eficient
asupra costurilor (Berca M., 2008).

81
utilizarea leguminoaselor n asolament poate aduce mbunOtOFiri
semnificative biodiversitOFii microbiologice a solului, mai ales dacO se
utilizeazO plante perene.
c) n asolament se are grijO a se face alternanFO bine calculatO ntre
speciile cu nrOdOcinare superficialO !i adncO, pentru ca solurile sO fie permanent
active biologic pe o adncime ct mai mare (Modelul ecosistemului forestier).
d) Folosirea hibrizilor !i a soiurilor (porumb, rapiFO, floarea-soarelui,
cereale) cu nrOdOcinare profundO sunt preferabile soiurilor cu nrOdOcinare
superficialO. Vom reveni asupra acestui aspect.
Din cele expuse pnO aici rezultO urmOtoarele pretenFii faFO de un
asolament solicitat de agricultura alternativO (figura 25).

2.1.2. De ce trebuie renun at la monocultur. ?

MultO vreme s-a considerat cO prin descoperirile aduse de legile


nutriFiei plantelor, consolidate definitiv de Justus von Liebling ntre 1840 !i
1842 n lucrarea Die organische Chemie und ihrer Anwendung auf Agrikultur
und Physiologie sunt destinate eliminOrii unor verigi tehnologice n
agriculturO !i concentrarea pe nutriFia plantelor !i n special pe cea cu azot.
De!i Liebling nu a afirmat niciodatO necesitatea dezvoltOrii unei
industrii poluante cu ngrO!Ominte, n fond, efectul teoriei sale la aceasta a
condus: dezvoltarea industriei de sintezO a ngrO!Omintelor !i renunFarea
treptatO dar permanentO la celelalte legi ale ecologiei !i fitotehniei, cum ar fi
aceea a egalei importanFe a factorilor de vegetaFie pusO la punct chiar de
compatriotul nostru Ion Ionescu de la Brad (Berca M., 2008). S-a interpretat
deci gre!it teoria lui Liebling, s-a renunFat la beneficiile asolamentului, ale
rotaFiei culturilor, considerndu-se, fire!te eronat, cO substituirea elementelor
nutritive din sol, chiar !i n condiFii de monoculturO prelungitO poate fi fOcutO
prin aprovizionarea acestuia cu elemente de sintezO, iar presiunea patologicO a
bolilor !i insectelor poate fi controlatO cu ajutorul pesticidelor, !i ele ntr-o
continuO expansiune mai ales n a doua jumOtate a secolului al XX-lea.
Practica !i cercetarea au demonstrat cO, de!i ambele genuri de inputuri
au adus un progres real, de necontestat n tehnologiile agricole, folosirea lor
abuzivO a fost o mare eroare cOci monocultura, prin efectul sOu de nrOdOcinare
uniformO !i densO, provoacO asupra microflorei solului o conversie intensO !i
specificO. Masa de substanFe nutritive !i de vitamine produsO sub formO de
exudaFi ai rOdOcinilor (sucuri celulare radiculare etc.) de cOtre plantele cultivate
are asupra grupelor nutritive din sol un efect de: a) activare, b) inhibiFie sau c)
letargie.

82
- Din num"r ct mai mare de plante #i hibrizi
- Neap"rat cu plante amelioratoare - de preferat plante leguminoase anuale sau perene (sol" s"ritoare)
- Alegerea plantelor premerg"toare nu se face la ntmplare
Solicitare Asolamente - Pe ct posibil cu culturi intermediare incorporabile
- Cu evitarea fenomenelor de alelopatie
- Cu evitarea fenomenelor de eroziune

Remicorizare Rebacterizare Lucr"ri specifice

Ecologizarea solului

Reconstruc2ia humusului 0i a activit*2ii biologice a solului

83
- boli
Reducerea presiunii de infec!ie cu: - d"un"tori
Efecte - buruieni
Reducerea necesarului de ngr"#are

Reducerea consumului de ap" n sistem (optimizarea lui)

Costuri de produc!ie mai mici pe ansamblu asolament


= 30-40% costuri, la acela#i nivel de produc!ie #i calitate

Figura 25. Solicit*rile sistemului de agricultur* alternativ* fa2* de asolamente 0i efectele ce se pot ob2ine (original)
n cazul monoculturilor, activitatea dominantO a exudaFilor radiculari
este una de inhibare a grupurilor nutritive alcOtuite ndeosebi din
microorganisme specifice (bacterii fixatoare de azot n mod asociativ sau liber,
micorize !i bacterii mobilizatoare ale fosforului !i potasiului, sau chiar unele cu
efect dezinfectant).
Foarte multe boli ale plantelor de cereale, !i nu numai, printre care !i
Gaeumannomyces graminis (sau Ophiobolus graminis) boalO a rOdOcinilor !i
bazei tulpinilor (vezi !i figura 26) este !i sunt boli ale monoculturii. Acest
parazit, conform cercetOrilor lui Zogg (1969), poate fi eliminat din sol de cOtre
anumite bacterii ce apar numai prin apariFia unei noi plante n asolament !i
ntreruperea monoculturii.

Figura 26. Manifestarea bolii Ophiobolus graminis n monocultura de gru (Zogg, 1969)

Una dintre plantele premergOtoare care poate schimba microflora


solului n favoarea distrugerii parazitului mai sus prezentat este rapiFa. Acesta
este !i motivul pentru care rapiFa constituie o excelentO plantO premergOtoare
pentru gru. Un spectru larg al microorganismelor din sol, absent n prezenFa
monoculturii, regleazO numeroase relaFii dintre paraziFi !i plante n favoarea
plantelor, fiecare plantO dispunnd, n viziunea lui Zogg, de un univers propriu
de microorganisme protectoare, care dispare sau se diminueazO semnificativ n
sol n prezenFa monoculturii.

84
ExistO !i alte numeroase probleme create de monocultura solurilor, !i
anume:
tendinFa de a refuza micoriza din cauza acelora!i toxine eliminate de
rOdOcini;
explorarea solului numai pe un segment al sOu !i neutilizarea
completO a ntregii capacitOFi a solului pentru apO !i elemente nutritive;
conservarea paraziFilor specifici care se nmulFesc.
Dezavantajele monoculturii pot fi mpOrFite n trei categorii, !i anume:
a) De naturO economicO:
FavorizeazO crizele de structurO prin reducerea producFiei, a calitOFii
!i a cre!terii preFurilor.
n funcFie de culturO, este favorizatO eroziunea, pierderea humusului
!i a fertilitOFii solului.
b) De naturO ecologicO !i de degradare a solului.
Pe termen lung, monocultura distruge biozonele naturale ale
edafonului !i prin aceasta ntregul ecosistem al solului.
Se accentueazO mineralizarea !i pierderea humusului !i se solicitO
cantitOFi ct mai mari de ngrO!Ominte minerale poluante. Se eliminO foarte
mult CO2 n aer.
Distrugerea sau diminuarea drasticO a activitOFii biologice a solului.
FavorizeazO un tip de sol specific lipsit de biodiversitate.
Dezavantaje biologice:
Distrugerea ecosistemelor !i a posibilitOFilor de reconstrucFie.
Favorizarea expansiunii paraziFilor, bolilor !i dOunOtorilor specifici
(insecte, !oareci de cmp, boli cu transmisie prin resturi sau soluri etc.).
NecesitO o cantitate mare de pesticide care polueazO solul !i mediul
n ansamblul lui.
Se distrug micorizele !i sistemele de fixare biologicO asociativO a
azotului cu mari pierderi, inclusiv n plan financiar, dar mai ales ecologic.
Monoculturile formeazO toxine aduse n zona de degradare biologicO
a acelora!i resturi organice.
Plantele devin sensibile la stresuri, inclusiv boli !i dOunOtori.
Apare efectul de respingere a culturii de cOtre sol.
NumOrul factorilor care creeazO dezavantajele mai sus amintite este
enorm, a!a cum se ntmplO ntotdeauna n ecosistem, !i cei mai mulFi
necontrolabili. CercetOrile ndelungate, uneori pe zeci de ani, efectuate n
diferite staFiuni de cercetare din lume, nu pot sO facO altceva dect sO constate
fenomenul de depresie a vigorii plantelor, a forFei fertilizante a pOmntului !i n

85
final a recoltelor. Cele mai relevante experienFe n acest sens au fost efectuate
la staFiunea de cercetOri regale din Marea Britanie, cunoscutO sub denumirea
Rothamstedt Research, nfiinFatO acum 160 de ani.
Date recente !i pe termen lung aratO cO monocultura nu poate fi
nlocuitO dect de asolament, de un asolament ct mai biodiversificat, n care sO
intre un numOr ct mai mare de plante, !i care sO semene ct mai mult cu
ecosistemul natural pe care devine necesar sO-l substituie, pe mOsurO ce acesta
dinti tinde sO disparO.
n fapt, cel care refuzO monocultura este solul. Solul, ca organism viu
impune organismele biologice pe care le hrOne!te. NumOrul imens de factori
care determinO funcFionarea sOnOtoasO a solului (durabilitatea fertilitOFii) este
alcOtuit ntr-un sistem cibernetic optimizat de marea naturO, cu o toleranFO
mare faFO de factorii de intervenFie antropicO, dacO ace!tia nu depO!esc limitele
acestei toleranFe. Nu trebuie uitat cO solul, n virginitatea sa, a fost creat de o
biodiversitate de specii de plante !i microorganisme, !i nicidecum de o
monoculturO. Antropizarea culturilor !i instituirea monoculturilor nu aveau
cum sO nu afecteze grav sOnOtatea !i productivitatea solului. DupO ce prin
substituirea a numero!i factori naturali cu cei antropici s-a realizat o revoluFie
verde, mult lOudatO la vremea respectivO, acum constatOm cO avem nevoie pe
fond de o renverzire a revoluFiei verzi.

2.2. SCURTE APRECIERI ASUPRA CALIT!4II UNEI PLANTE


PREMERG!TOARE
DacO apreciem asolamentul ca un model agricol n care fiecare
culturO are dreptul la o suprafaFO !i o rotaFie, nseamnO cO acea culturO are
dreptul !i la o plantO premergOtoare !i nu la oricare, ci prioritar la aceea care i
se potrive!te cel mai bine. De regulO, n evaluarea unei bune plante
premergOtoare se iau n considerare cFiva parametri standard, cum ar fi:
Timpul dintre momentul recolt"rii premerg"toarei *i al sem"n"rii
postmerg"toarei. Acest interval de timp este necesar pentru cO lucrOrile de bazO
!i de pregOtire a patului germiantiv sO poatO fi efectuate la parametrii necesari
solicitaFi de bunele practici agricole. MOrimea intervalului de timp accesibil unor
lucrOri optime depinde de condiFiile climatice, dar !i de natura sistemului
acceptat. Agricultura alternativO, a!a cum se va vedea, solicitO lucrOri ale solului
n care acesta, ca arhitecturO !i comportament, sO se apropie ct mai mult de
modelele naturale.
nsu*irile plantei premerg"toare n raport cu solul *i restul
factorilor de mediu. Logica !i practica au demonstrat cO restricFiile impuse de

86
lipsa unor factori de vegetaFie (vezi n primul rnd apa n Romnia, dar !i n
restul Europei), factori de vegetaFie u!or modificabili, din cauza variaFiei
necontrolate a climei, conduc uneori la prelungirea timpului necesar unor
plante premergOtoare potrivite, pnO la limita reapariFiei n sistem a factorului
implicat !i ridicarea restricFiei.
Rela!iile dintre plantele premerg"toare *i sol. ExistO plante
premergOtoare care pot lOsa n sol unele toxine ce limiteazO folosirea unei
postmergOtoare potrivitO din punct de vedere al primilor doi parametri. RapiFa,
de exemplu, este o plantO premergOtoare mai slabO pentru mazOre dect
floarea-soarelui, de!i aceasta din urmO beneficiazO de o resursO de TIMP mai
puFin favorabilO. RelaFiile dintre plante !i sol mpiedicO n multe cazuri
definitiv practicarea monoculturii.
Exemplul clasic, trifoiul, nu poate urma niciodatO dupO trifoi datoritO
faptului cO acesta eliminO n sol constituenFii nutritivi care permit nmulFirea
exageratO (n afara normalitOFii prezenFei speciilor n sol ca ecosistem viu) a
unor ciuperci precum Pleospora herbarum, Asterocystis sp, Fusarium sp. etc.
La rndul lor, acestea eliminO n sol unele substanFe toxice, cum ar fi
scopoletina, un glucozid foarte toxic pentru tinerele rOdOcini ale trifoiului care
ar urma dupO el nsu!i (Staicu, 1969). Scopolotin mai este cunoscut !i sub
denumirea de cumarinO, o lactonO a derivaFilor acizilor cis-2hidroxicinamic.
Corect spus, scopoletina aparFine grupului cumarinelor cunoscute n general
pentru efectele lor de tip erbicid, mai ales pe perioada germinaFiei (Wikipedia,
Phytochemicals, 2009).

Coumarin

MM: 146.14
Formula: C9H6O2
zaharuri
glucoz"

Scopoletin

MM: 192.17
Formula: C10H8O4

87
Scopoletina mai are un efect inhibitor !i asupra unor bacterii utile
solului cum ar fi Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginoza !i chiar
Streptomices sp. !i Rhizobium sp. Din aceste motive, pe ct de util este el n
unele tratamente antibacteriene la om !i animale, pe att de nepotrivitO este
activitatea lor n sol, blocnd att activitatea azotului, mobilizarea fosforului !i
a potasiului, ct !i formarea nodozitOFilor. Cumarinele se gOsesc !i n rOdOcinile
altor plante, cum ar fi Anthoxanthum odoratum (familia Poaceae) sau n
Melilothus officinalis o altO leguminoasO care, din acelea!i motive, nici ea nu
suportO monocultura. Scopoletina formatO n ciupercile mai sus amintite apare
tot ca o reacFie ntre cumarinO !i formele simple de zaharuri puse la dispoziFie
de chiar ciupercile n cauzO.
Un alt exemplu din aceea!i categorie este inul. Cultivarea n
monoculturO a inului conduce la selecFia !i acumularea n sol a speciilor de
ciuperci din genul Macroporium !i Colletrotrichum. Paralel apare n sol o
cantitate ridicatO de alaninO, acid aspartic !i acid glutamic, care conduc la
inhibarea altor grupe de microorganisme (mai ales bacterii; se !tie cO bacteriile
rizosferice sunt inhibate de acizi n general, iar de cei nominalizaFi n special).
Din aceste motive, n al doilea an de monoculturO pe soluri nisipoase cu
activitate macrobioticO redusO, producFia de in a fost redusO pnO la 44% pe
acela!i fond agrofitotehnic ca varianta din rotaFie (Staicu, 1966).
ExistO unele varietOFi de in care eliminO prin rOdOcini acid prusic
(HCN). HCN poate apOra plantele de atacul unor ciuperci parazite (patogeni)
(Staicu, 1996, Roussel C.W.E., 1961). Acela!i acid prusic poate apOrea n sol
n anumite condiFii enzimatice !i prin formula:
2CH4 + 2NH3 + 3O2 2HCN + 6H2O
AceastO reacFie, care n condiFii de laborator necesitO condiFii mari de
temperaturO (pnO la 1200o C) se pare cO prin biocatalizare se poate derula la
temperaturi normale. Evitarea monoculturii de in rezolvO de la sine problema.
Monocultura de cereale, la rndul ei pune probleme serioase
relaFiilor dintre plante !i sol. Prin descompunerea paielor dupO o monoculturO
prelungitO pot sO aparO, de asemenea, unele substanFe toxice ntre care
enumerOm pe urmOtoarele:

88
acidul p-cumarinic

acidul 4 hidroxi
3 metoxicianomic (acidul
fenilic)

acidul p-hidroxi-benzoic

(Borner H., 1955 !i 1956)

Toxicitatea acestor acizi este una directO prin inhibarea cre!terii


celulelor radiculare, ndeosebi la nivelul peri!orilor radiculari, dar !i una
indirectO prin blocarea pOtrunderii unor bacterii asociative n zona
periradicularO, blocarea fixOrii azotului !i a nutriFiei plantelor n faza de
nceput.
Toxicitatea este de scurtO duratO, acizii mai sus prezentaFi fiind spOlaFi
sau degradaFi biologic. Ei lasO nsO urme n dezvoltarea culturii. DacO n
procesul de degradare a paielor se adaugO tulpini sau rOdOcini de rapiFO,
descompunerea se face mult mai repede, iar produsele inhibitoare de tip
alelopatic nu mai apar. De aceea, rapiFa este o excelentO premergOtoare pentru
gru (Staicu, 1965).

89
2.3. PROBLEME LEGATE DE PROTEC4IA CULTURILOR
N MONOCULTUR!
Mai ales n anii seceto!i, dar nu numai, !i n special datoritO
condiFiilor climatice ntr-o dinamicO din ce n ce mai pOgubitore, monocultura
de gru demonstreazO n mod alarmant dinamica pagubelor aduse grului dupO
gru.
n anii 2007-2009 (ultimii foarte seceto!i) n monocultura de gru a fost
prezentO toatO gama de dOunOtori posibilO, !i anume (vezi tabelul 1).

Tabelul 1
Monitorizarea bolilor *i d"un"torilor *i a produc!iei de gru
n trei loca!ii din sudul !"rii (2007-2009)
(Cercet"ri originale)
Nr. d*un*tori 0i boli ntlnite
Nivelul produc2iei
Asolament
Monocultura q/ha
Locali- 3 ani
B/D %
tatea Grad Grad
Num*r Num*r Monocul- Asola-
mediu mediu
specii specii tur* ment
atac atac
Modelu B 7 6 4 2
33,2 45,1 + 36
C"l"ra#i D 9 15/incl.m2 6 4
Brnceni B 6 4 4 2,5
35,1 43,4 + 24
Teleorman D 5 10/ m 2 4 4
Amara B 6 5 5 3
34,2 44,2 + 29
Ialomi!a D 10 11/ m2 7 5
B 6,3 5,0 4,3 2,8 34,1 44,2 + 29,6
Media
D 8,0 12,0 5,6 4,6

Asolament folosit: floarea-soarelui gru rapiFO.


EvaluOrile s-au fOcut n anul trei de monoculturO la gru.
DacO n asolament au fost prezenFi ca dOunOtori Eurygaster maura
(plo!niFa cerealelor), afide, unele mu!te !i viespi, n asolament au fost prezente
toate viespile !i mu!tele cunoscute, tripsii, afidele !i un atac mult mai mare de
plo!niFO. Att numOrul speciilor ct !i al dOunOtorilor a fost semnificativ redus
prin practicarea unui asolament simplu; observaFiile noastre au confirmat ceea
ce Staicu afirma ncO din 1969.
n monocultura de gru se nmulFesc peste mOsurO unele insecte ca:
gndacul ghebos (Zabrus tenebrioides), larvele mu!tei Hessa (Mayetiola
destructor), viermii srmO (Agriotes lineatus) etc. DatoritO n mare parte !i
90
condiFiilor de climO schimbate !i a migrOrii unor dOunOtori n cmpurile de gru
din monoculturO au fost prezenFi !i alFi dOunOtori precum: Contarinia tritici,
Delia coarctata, Phorbia securis, Anguina tritici, Anisoplia sp., Macrosiphum
avenae !i alFii.
NumOrul !i gradul de atac al diferitelor boli a fost !i el cu mult mai
mare. Atacul fusariozei care induce !i periculoasele micotoxine a fost dublu !i
chiar triplu n monoculturO faFO de asolamentul simplu. Cu toate acestea, unele
studii efectuate n FranFa !i Germania aratO cO nici rapiFa ca premergOtoare nu
reduce semnificativ atacul de fusariozO !i cO prezenFa micotoxinelor este
favorizatO de paie !i rapiFO (Obernauf U. !i Gliser. J.H., 2005).
Revenind n spaFiul romnesc, menFionOm pe aceea!i temO cercetOrile
efectuate de POunescu G. !i Ionescu F. (1996) timp de 36 ani nentrerupFi pe un
sol brun ro!cat de pOdure cu doar 2% humus de la staFiunea Smnic (Oltenia
CentralO). Selectnd, conchidem urmOtoarele:

1 2
Produc!ie gru n monocultur" Produc!ia de gru n asolament
= 1700 kg de 4 ani, maz"re, gru, porumb,
porumb = 3100 kg

1300-1400
kg/ha

Concluzie:
Monocultur" cu aplicarea N 100 P practic un asolament de 4 ani, pe
60 = 3000 kg/ha termen lung echivaleaz* cu o
ngr*0are N100 P60.
3

Figura 27. Efectul de substituire prin ngr*0are al sc*derilor de produc2ie la gru


n asolament de 36 ani (Prelucrare dup" P"unescu G. #i Ionescu F.)

Aparent, lucrurile a!a stau numai cO pentru obFinerea celor 3000 kg/ha
gru n monoculturO este necesarO combaterea complexului de boli !i dOunOtori
care apar acolo, cOci n monoculturO frecvenFa bolilor la o asemenea duratO a
monoculturii cre!te de peste 20 de ori (figura 28) la porumb !i de peste 15 ori
la gru. Substituirea asolamentului se face deci numai asupra cantitOFii de
recoltO, dar nu !i asupra calitOFii ei, care rOmne puternic infectatO cu DON
(micotoxinO).

91
Ciclul de rota!ie (4 ani un ciclu)
Figura 28. Evolu2ia frecven2ei atacului de fusarioz* pe tulpini 0i tecile frunzelor
la gru 0i porumb (dup" P"unescu G. #i Ionescu F., 1996)

Efectul de substituire n cazul porumbului este aproape indentic, dar


pleacO de la valori martor mai mari, dovadO cO porumbul este mai rezistent la
monoculturO dect grul (figura 29).

92
Produc!ie porumb n Produc!ie porumb n
asolament asolament de 4 ani:
maz"re gru porumb porumb
= 3400 kg/ha

700-800
kg/ha Concluzie:
Un asolament pe 4 ani
Monocultur" porumb + echivaleaz" cu o ngr"#are de
N100 P50 = 3700 kg/ha N100 P60 dar cu o eficien!" de
numai 55% din cea a grului.

Figura 29. Efectul de substituire prin ngr*0are al sc*derilor de produc2ie la porumb


n asolament de 36 ani (Prelucrare dup" P"unescu G. #i Ionescu F., 1996)

Pe lngO bolile care influenFeazO negativ cultura, schimbarea structurii


microorganismelor din sol induce toxine n zona periradicularO !i inhibO, mai
ales n fazele timpurii, dezvoltarea plantelor. Din aceastO cauzO culturile
reacFioneazO foarte energic la aplicarea ngrO!Omintelor organice pe bazO de
bOlegar.

gru monocultur* - + 700 kg Monocultur* + b*legar


= 1700 kg 40 t/ha = 2400 kg

porumb monocultur* + 700 kg


= 2900 kg Monocultur* + b*legar
40 t/ha = 3600 kg

Faptul cO ambele culturi reacFioneazO identic ca nivel de calitate asupra


producFiei !i mai ales a solului demonstreazO cO bOlegarul, ca !i alte produse cu
activitate de reconstrucFie biologicO, nu trebuie vOzute numai ca donatori de
elemente nutritive, ci !i ca reactivatori ai stOrii biologice a solului, afectat
uneori grav de monoculturO.

93
Monocultura influenFeazO negativ nsO !i starea de mburuienare a
solului. Aceia!i autori, fOcnd determinOri n peste 30 de ani, stabilesc cO
singurul asolament care menFine stabilO rezerva de buruieni n sol este cel de 4
ani pe bazO de mazOre sau ovOz urmat de gru !i 2 ani porumb (figura 30).

Figura 30. Efectul monoculturii asupra rezervei de semin2e de buruieni din sol
(dup" P"unescu G. #i Ionescu F., 1996)

Monocultura prelungitO de gru mOre!te de peste trei ori rezerva de


seminFe de gru, solicitnd o cre!tere continuO a presiunii poluante cu pesticide
pentru a controla relaFia plante buruieni.
n cazul monoculturii de porumb !i a asolamentului simplu porumb
gru, cre!terea rezervei de seminFe este de 2-25, ori mai mare dect n cazul
asolamentului pe 4 ani.
Rezultate asemOnOtoare au fost obFinute !i de cercetOtori din zona
Moldovei (AilincOi !i colab., 2007). n zona Moldovei, pe cernoziomuri
cambice, bogate n argilO dar !i n humus, la staFiunea Podul Iloaiei au fost
amplasate experimente de lungO duratO (39 de ani) viznd influenFa rotaFiilor !i
a sistemului de ngrO!are, la cultura porumbului obFinndu-se urmOtoarele
rezultate (figura 31):
94
Figura 31. Efectul monoculturii, asolamentelor 0i al sistemului de ngr*0are la cultura
porumbului n Moldova, Podul Iloaiei (Ailinc"i #i colab, 2007). Prelucrare personal" autor.

Porumbul reacFioneazO moderat la asolamente, chiar dacO ele sunt


plante amelioratoare (mazOre sau mazOre !i solO sositoare). Porumbul este
altminteri cunoscut ca o plantO care suportO monocultura. Sistemul biologic
periradicular este mai puFin influenFat negativ dect la gru.
Porumbul reacFioneazO nsO foarte bine la sistemul de ngrO!are
mineralO, indiferent de rotaFie.
Gunoiul de grajd nu substituie dect 80 kg N !i 20 kg P2O5.

95
Altminteri, efortul autorilor de a mOri cu 4356 kg/ha porumb boabe
recolta, faFO de monoculturO, se repartizeazO pe factori astfel:

978 kg datorit" rota!iei 22%


Spor
3361 kg datorit" ngr"#"rii minerale 77%
4356 kg/ha
20 kg datorit" gunoiului plus substitu!ia de N80P20. 1%

n cercetOrile din Moldova, ngrO!Omintele minerale au substituit n


procent de 77% efectul negativ al monoculturii, ceea ce nu s-a ntmplat n alte
zone ale FOrii !i mai ales la alte culturi. ]i totu!i monocultura n zonO contribuie
la degradarea fizicO a solului, reducnd cu 30% procentul de agregate stabile.
Asolamentele cu plante amelioratoare au condus la cre!terea conFinutului de
C din sol cu 10% !i a fosforului cu 31%. Efectul rotaFiei complete asupra
cre!terii conFinutului n humus este mic (+0,15% fizic), dar efectul rotaFiei !i al
ngrO!Omintelor este mare (+85% fizic).
Efectul monoculturilor n cazul altor plante principale cum ar fi rapiFa,
floarea-soarelui, cartoful, inul, sfecla de zahOr a fost, de asemenea, studiat, iar
rezultatele aratO, de fapt, un efect depresiv al monoculturii asupra tuturor
producFiilor ce se obFin. RepetOm: efectul depresiv apare datoritO lipsei de
biodiversitate n comunicarea dintre rOdOcinile culturii !i biodiversitatea
solului, care la rndul ei are nevoie de biodiversitatea populaFiilor de deasupra
solului, dar ale cOror rOdOcini se gOsesc ntotdeauna n sol.

Figura 32. Efectul patogenului Phytophtora infestans asupra reducerii popula2iei Irlandei
n perioada 1831-1861 (http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland)

96
2.4. DESPRE MONOCULTUR! LA CARTOF
Motto:
Ce ar mai fi via!a f"r" cartof?
Gerhard Ptzch

Cartoful a ajuns n Europa la mijlocul secolului al XVI-lea prin Spania


!i Anglia !i a devenit n scurtO vreme hrana de bazO a acestui continent.
ProvenienFa lui este America de Sud. Irlanda a fost una din FOrile care l-au
adoptat rapid ca aliment de bazO. Insula !i-a dublat n scurtO vreme populaFia (4
8 milioane locuitori) tocmai datoritO faptului cO acest cartof oferO o hrana
energeticO de naltO calitate. Dezvoltarea unei strategii alimentare pornind de la
planta cartof, o plantO care azi are nu mai puFin de 400 de boli !i dOunOtori,
reprezintO un risc foarte mare, mai ales dacO planta se cultivO n monoculturO.
Or, la mijlocul secolului al XIX-lea, fOrO sO cunoascO pretenFiile plantei faFO de
diversitate !i asolament, n Irlanda a avut loc o mare catastrofO provocatO de un
an rece !i umed pe fondul monoculturii ndelungate. Era, fire!te, vorba de
mana (Phytophtora infestans) care a distrus complet culturile de cartof.

Figura 33. Spori de mana cartofului (Phytophthora infestans)

Mana cartofului, foarte favorizatO de monoculturO, a creat o adevOratO


catastrofO peste tot, !i anume: n 1845 a distrus recolta de cartof aproape n
ntregime n America de Nord. Din 1845-1851 a creat o foame generalizatO n
Irlanda, care s-a finalizat cu peste un milion de morFi, iar 3 milioane s-au exilat
n America de Sud.
97
ConsecinFele s-au extins n plan social !i militar, cOci o datO cu mijlocul
secolului al XIX-lea s-au nOsprit mi!cOrile naFionaliste !i s-a nOscut celebrul
conflict dintre Irlanda !i Anglia.
Asemenea catastrofe umane imense, generate de necunoa!terea
tehnologiilor agricole se desfO!oarO !i azi sub ochii no!tri. Reprimarea biodi-
versitOFii a creat catastrofe n toate vremurile, !i a!a cum se va vedea, riscO sO
afecteze grav planeta ntr-un viitor nu prea ndepOrtat.
Fenomenele de foamete generate de atitudinea umanO n faFa biomasei
vegetale !i raporturile ei integrate cu producFia animalO au fost frecvente n
istoria omenirii !i au omort mai mulFi oameni dect rOzboaiele sau alte
calamitOFi naturale.
n anii 2005-2010 Romnia a suferit deficite importante de alimente
generate de lipsa tehnologiilor !i practicarea monoculturii. Pe data de
05.06.2008 pre!edintele de atunci al Romniei afirma cO politica alimentarO a
Romniei depinde 70% de importuri. DacO Europa n-ar fi avut alimente este
clar cO Romnia ar fi intrat n foamete. SO nu uitOm cO Romnia a suferit de
foamete ntre 1945 !i 1946, Ucraina ntre 1932 !i 1933. Africa de Nord, Coreea
de Nord, China, India, Africa au fost zone mari care n istoria Terrei au suferit
de numeroase ori de foamete cumplitO.
Azi, mai mult ca oricnd, miliardul !i jumOtate de oameni ai pOmntului
care suferO de foame o fac pentru cO:
lipsesc tehnologiile agricole;
lipse!te apa !i fenomenul se agraveazO datoritO modificOrilor n rOu
ale condiFiilor climatice;
lipsa biodiversitOFii !i monocultura dominO sistemele economice
agrare;
lipse!te interesul global pentru normalizare.
CercetOrile Institutului de CercetOri de la Bra!ov, ale numeroaselor
staFiuni din FarO dar !i din strOinOtate, au demonstrat cO, la aceastO valoroasO
culturO, chiar !i n condiFiile efectuOrii unor tratamente eficace mpotriva
manei, monocultura aduce de fiecare datO pierderi importante de culturO. ntre
monoculturO !i asolamentul de 2 ani nu existO diferenFe semnificative de
comportament la nivelul pierderilor.
Mana (Phytophtora infestans) demonstreazO o plasticitate ecologicO !i o
vigoare biologicO deosebitO, cartoful n medie, n peste 20 de locaFii !i pe o
perioadO de numai 10 ani, fiind distrus n proporFie de aproape 90%.
Combaterea manei cu pesticide performante reduce atacul cu 45%, rOmnnd
nsO pierderi importante de circa 40%. Cu ct asolamentul este mai complex, cu
att incidenFa reducerii producFiei este mai mare, rOmnnd chiar !i la un

98
asolament de 4 ani cu plante amelioratoare o pierdere de 40%. ProducFia nu
este nsO compromisO.

100

90
netratat contra manei
80

70
% pierderi de producFie

60

50

40
tratat contra manei
30

20

10

0
monocultur" asolament asolament asolament asolament
2 ani 3 ani 4 ani 4 ani cu plante
ameliorate

Figura 34. Pierderile de produc2ie la cartof n func2ie de asolamente, n condi2ii


n care s-au efectuat tratamente pentru man* (sus) 0i nu s-au f*cut (jos)
Date culese din experien!e diverse (10-15 ani), viziune personal".

I.C.P.C.B Bra!ov considerO cO asolamentele de 4 !i 5 ani sunt cele mai


potrivite pentru cartof !i este necesar ca ele sO fie zonate n funcFie de condiFiile
pedoclimatice. Cele mai potrivite premergOtoare pentru cartof rOmn cerealele,
porumbul, iar n viziunea noastrO leguminoasele anuale care reduc semnificativ
!i necesarul de azot al acestei valoroase culturi. Trifoiul este nsO o plantO
negativO ca premergOtoare pentru cartof.
Necesitatea asolamentului este cerutO de multitudinea de paraziFi din
sol, care se pot transmite prin rOdOcini, tuberculi !i pOrFile aeriene ale plantei.
EnumerOm cFiva: Rhizoctonia solani, Fusarium sp, Phoma sp, Streptomyces
scabies. Ace!tia sunt distru!i de asolamente mai mari de 3 ani. Tuberculii
reprezintO nsO calea cea mai viguroasO de transmitere a agenFilor patogeni
(Mitroi D., 1992) pentru noile culturi. Practic nu existO agent patogen care sO
99
nu fie prezent n sau pe tuberculi. nnegrirea bazei tulpinii, putregaiul umed !i
mana (Phytophtora infestans) supravieFuiesc de la un an la altul numai n
tuberculi. InfecFiile secundare se pot face !i din sol !i, de aici, nevoia mare
pentru asolament.
Gndacul din Colorado ierneazO n sol, unde face colonii masive n caz
de monoculturO, !i numai rotaFia l poate reduce att numeric ct !i ca grad de
atac. Afidele, nematozi ca chi!ti (Globodera sp), nematodul comun
(Ditylenchus sp) !i viermii srmO, toFi !i toate ierneazO n sol !i sunt favorizate
de monoculturO, unele dintre ele, precum Globodera neavnd soluFii de
combatere, dect un asolament de lungO duratO.
Cartoful este o culturO intensivO, cultivatO nsO dominant de micii
producOtori. Conceptul de agriculturO alternativO se poate aplica greu n aceastO
zonO. Noi vom elabora nsO un set de reguli !i pentru aceastO gamO de
producOtori.

2.5. MONOCULTURA DE FLOAREA-SOARELUI


n general, dar ne!tiinFific, n sOlile de clasO, floarea-soarelui intrO la
plante tehnice !i, de regulO, n cadrul rotaFiei, !i gOse!te locul printre ele. n
concepFia noastrO, floarea-soarelui este o plantO uleioasO, cu o personalitate
pregnantO asupra solului, ca !i a plantelor care urmeazO. Cteva adevOruri sunt
de acum stabilite:
1. Floarea-soarelui nu se suportO n monoculturO, iar proporFia ei n
cadrul unui asolament nu trebuie sO depO!eascO 20%. Au existat foarte
numero!i ani n Romnia cnd valoroasa culturO s-a solicitat pe piaFO, oferind
agricultorilor !i un preF bun. n condiFii n care cultura a atins un milion de
hectare cultivate, au apOrut, mai ales n zonele cultivabile din sudul FOrii,
solicitOri pentru monoculturO sau pentru asolamente scurte de 2-3 ani.
Principala restricFie fiind ncOlcatO, s-au declan!at discuFii tehnologice privind
utilizarea unor soiuri rezistente la Orobanche, iar firmele producOtoare de
hibrizi s-au ntrecut n a oferi asemenea soiuri, crend iluzia cO problema poate
fi rezolvatO.
Calculele statistice, ca !i comportamentul biologic !i ecologic al speciei
Orobanche cumana, demonstreazO cO hibrizii consideraFi rezistenFi sunt n
realitate numai temporar toleranFi !i cO dacO monocultura persistO, Orobanche
!i poate crea forme de acomodare !i reactivare pe rOdOcinile florii-soarelui.
Pierderile aduse de parazit se situeazO n medie la peste 60-70% n
zonele secetoase !i n monoculturO !i la 50-40% n acelea!i zone n asolamente
scurte de 2-3 ani.

100
Figura 35. Cultur* de floarea-soarelui infectat* cu Orobanche cumana
(sursa: Yakutkin V.I., 2008)

Figura 36. Modul de parazitare al speciei Orobanche cumana


(sursa: www.zarazihi.net)

101
2. Monocultura de floarea-soarelui dispune !i de alte restricFii generale,
de numeroase alte boli !i dOunOtori, dintre care citOm:
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum);
Putregaiul cenu!iu (Botrytis cinerea);
Mana florii-soarelui (Plasmapara helianthi);
POtarea brunO !i frngerea tulpinilor (Phomopsis helianthi);
Fomoza sau nnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldii);
Putrezirea rOdOcinii !i tulpinii (Sclerotium bataticola);
Rugina (Puccinia helianthi);
Alternarioza florii-soarelui (Alternaria ssp.);
POtarea (septonoza) frunzelor (Septoria helianthi).
Chiar dacO majoritatea acestor boli poate fi combOtutO cu fungicide,
presiunea de infecFie din ce n ce mai crescutO n monoculturO, combinatO cu
presiunea unor dOunOtori, precum Tanymecus !i a lupoaiei, fac imposibilO
monocultura de floarea-soarelui !i solicitO asolamente de 6-7 ani. Altminteri,
presiunea poluantO (P.P.) cu produse fito ar fi nedoritO !i inutilO.
3. Printre dezavantajele monoculturii de floarea-soarelui mai enumerOm:
a) epuizarea solului cu apO !i elemente nutritive;
b) modificarea microflorii solului n una nefavorabilO culturii;
c) tasarea solului, datoritO caracterului de prO!itoare, ce necesitO multe
treceri.
DupO o monoculturO prelungitO de floarea-soarelui devine necesarO
ecologizarea solului.
Sinteza alcOtuitO de noi n figura 37 aratO cO, n condiFii de monoculturO
prelungitO, pierderile de recoltO sunt prezente chiar la hibrizi toleranFi, acestea
putnd depO!i la monoculturi foarte extinse cifra de 30%, n condiFiile n care
bolile au fost tratate cu fungicide convenFionale specifice !i se apropie de 50%
atunci cnd nu se aplicO fungicide.
n condiFiile utilizOrii unor soiuri sau hibrizi netoleranFi pierderile se
dubleazO. Cu ct cre!te numOrul de plante n asolament cu att pierderile se
reduc, problema acestora fiind rezolvatO numai de un asolament complet, care
include !i plante amelioratoare. CercetOtorii ru!i care au lucrat mult la acest
program sunt nsO de pOrere cO n zonele mai umede rezultatele pot fi
semnificativ modificate !i cO se poate lucra !i cu asolamente mai scurte. Acest
lucru a fost confirmat !i de cercetOtorii Institutului Tehnic al florii-soarelui din
FranFa. De!i la CETIOM producFia de floarea-soarelui a fost de numai 1500
kg/ha, ntr-o rotaFie simplO floarea-soarelui gru, prima dintre ele este
consideratO excelentO pentru grul dur (B.N. Terre net 2007).

102
100

90 soiuri *i hibrizi netoleran!i (f"r" fungicide)

80
% pierderi de producFie floarea soarelui

70 soiuri *i hibrizi netoleran!i (cu fungicide)

60

50 soiuri *i hibrizi toleran!i la Orobanche (f"r" fungicide)

40
soiuri *i hibrizi toleran!i la Orobanche (cu fungicide)
30

20

10

0
monocultur" asolament asolament asolament asolament
5 ani 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani cu plante
ameliorate

Figura 37. Reducerea pierderilor de produc2ie la floarea-soarelui prin folosirea


de tratamente, hibrizi toleran2i 0i folosirea fungicidelor
(viziune personal" bazat" pe datele furnizate ndeosebi de Centrul Rus de control al bolilor
#i parazi!ilor la floarea-soarelui + observa!ii proprii medii pe circa 10 ani !10%)

Pentru un sistem de agriculturO alternativO, un asolament simplu de 2


ani (gru-floarea-soarelui), de!i mult mai bun dect monocultura, nu poate fi
luat n considerare. Asolamentele de 5 ani cu o plantO amelioratoare creeazO
plantelor acel sindrom R.S.D (RezistenFO SistemicO DobnditO), un fel de
imunosistem care permite o bunO dezvoltare a plantelor, dar !i o rezistenFO
sporitO faFO de boli !i dOunOtori. A!a cum se va vedea, R.S.D.-ul poate fi
obFinut !i prin utilizarea unor activatori biodiversificatori ai solului (tip
Biovin), despre care se va vorbi ntr-un capitol urmOtor. UrmeazO a fi stabilit n
ce mOsurO aceste noi produse vor putea reduce !i durata asolamentului.

103
2.6. MONOCULTURA LA PORUMB
Pornind de la principiul cO pentru nicio plantO monocultura nu este
indicatO, susFinem acest lucru !i n cazul porumbului, cu precizarea cO pentru ea
nsO!i, cultura porumbului este mai tolerantO dect alte culturi, de!i existO
numeroase restricFii care solicitO la rndul lor un asolament convenabil !i
pentru porumb.
Ce restricFii ar putea impune neapOrat renunFarea la monocultura de
porumb?
1. n primul rnd unii dOunOtori specifici constituie restricFii importante.
Staicu I. (1969) considerO cO Ostrinia nubilalis (Sfredelitorul porumbului) !i
Tanymecus dilaticollis (ROFi!oara porumbului) fac aproape imposibilO monocul-
tura porumbului n zonele cu potenFial mare de infecFie, de!i existO astOzi
produse de tratat sOmnFa care ar permite o protecFie mulFumitoare. Pe de altO
parte, monocultura de porumb, prin favorizarea nmulFirii rOFi!oarei, devine o
foarte proastO plantO premergOtoare !i pentru floarea-soarelui. Fenomenul este
prezent n tot sudul Romniei, dar este deosebit de intens n Dobrogea !i Tulcea.
ncOlzirea globalO, inclusiv cea din Romnia, a condus la migrarea
rOFi!oarei dincolo de CarpaFi, unde nu reu!ise deloc sO ajungO pnO n ultimii
ani. DeocamdatO, pagubele sunt limitate. PersistenFa monoculturii, mai ales n
zonele de dealuri !i de sub munte, poate conduce la dezvoltarea populaFiilor de
Tanymecus, !i prin aceasta la cre!terea suprafeFelor restricFionate pentru
monoculturO.
O nouO restricFie entomologicO vine acum sO aducO noi argumente n
defavoarea monoculturii. Este vorba de dOunOtorul Diabrotica virgifera
virgifera (vezi montajul din figura 38). DOunOtorul a plonjat n Iugoslavia
direct din America !i, pe mOsurO ce s-a extins, favorizat !i de ncOlzirea
climaticO din Europa, a schimbat complet gndirea specialistului privind
cultura porumbului.
Atacul dOunOtorului este foarte puternic n vetre, dOunOtorii fiind att
adulFi prezenFi pe plante, ct !i larve. AdulFii atacO din iunie pnO n septembrie
pe frunze, mOtase !i !tiuleFi, iar larvele ie!ite din ouOle depuse n pOmnt la
nceputul vegetaFiei atacO ndeosebi rOdOcinile, putnd compromite cultura pe
zone ntinse (Serviciul Romn de ProtecFia Plantelor), conform tuturor
speciali!tilor din Romnia !i din toatO lumea.

CEA MAI IEFTIN# METOD# DE COMBATERE


A D#UN#TORULUI DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA
ESTE EVITAREA MONOCULTURII.

104
Diabrotica virgifera
virgifera atac la
m"tasea porumbului

Diabrotica virgifera
virgifera adult

Urmare a atacului la r"d"cini, plantele de porumb


sunt distruse #i cad la primul vnt
Diabrotica virgifera
virgifera atac la r"d"cini

Diabrotica virgifera
virgifera larve

Figura 38. Montaj privind d*un*torul Diabrotica virgifera virgifera 0i atacul lui
asupra porumbului (Sursa: www.jki.bund.de)

105
Pe solurile erodate din zona Perieni, asolamentele simple gru-porumb
pot dubla producFia de la 911 kg/ha la 2101 kg/ha (JitOreanu, 2008). Cu toate
acestea, a!teptOrile asupra nivelului recoltelor sunt reduse, cercetOtorii de la
USAMV Ia!i recomandnd asolamente largi, cu solO sOritoare !i cu accent
principal pe lucernO. Pe lngO cre!terile importante de recoltO (3x), conservarea
biologicO a solului !i evitarea pierderilor prin eroziune, se apropie de optimum.
Deoarece multitudinea cercetOrilor efectuate pe toate continentele lumii
nu permit o afirmaFie categoricO, dect n zona europeanO !i, uneori, sud-
americanO, ne putem nchipui cO existO cauze speciale pentru care monocultura
de porumb are comportamente diferite.
Presiunea asupra monoculturii de porumb n Europa de Est este datO
ndeosebi de dOunOtorii Tanymecus, Diabrotica virgifera virgifera, ca !i de
Pyraustra nubilaris. O cauzO importantO pentru restricFia monoculturii n
Europa CentralO !i de Est o constituie deficitul de apO din lunile iulie !i august,
ca !i numeroasele deficienFe n sistemul lucrOrilor solului. n nordul
continentului european porumbul se cultivO dominant pentru siloz, n douO
scopuri: nutriFia animalO !i obFinerea biogazului.
De!i cantitatea de precipitaFii tinde sO scadO !i n acest perimetru
datoritO modificOrilor climatice, monocultura de porumb se menFine pe
suprafeFe mari datoritO utilizOrii masive a gunoiului de grajd care poate
substitui, fie !i parFial, presiunea stOrii biologice !i a sOnOtOFii solului asupra
monoculturii de porumb. Din aceste motive, comportamentul porumbului n
monoculturO a fost studiat pentru 3 categorii de zone pedoclimatice (Buhre C.
!i colab., 2007, Pointreau Th. !i colab., 2000, Ritchie B. 2003, Dost R !i colab.,
2000, Staicu I. 1969, AilincOi C. !i colab., 2007, JitOreanu G. 2008, Brunt L.
1999 !i alFii) (vezi figura 39).
Pentru agricultura n transformare nici monocultura de porumb nu poate
fi acceptatO mai des n zonele de culturO intensivO !i, mai ales, dacO se
urmOre!te nivelul producFiei de boabe.

106
80

70
Europa de Est
60

50

40

30
America Latin"
20 *i Australia

10
Europa nordic"
0
monocultur" asolament asolament asolament asolament
porumb simplu 3 ani 4 ani 5 ani cu
gru-porumb plante amelioratoare

Date acumulate din 15 ani de cercet"ri foarte diverse #i condi!ii diverse de sus!inere
nutri!ional".

Figura 39. Pierderile generate de monocultura de porumb n diferite zone ale lumii
(colectare date, procesare #i viziune personal")

Pornind de la un conFinut de 4% carbon n sol n 1888, n peste 100 de


ani de monoculturO de porumb, conFinutul acestui valoros element care dO
stabilitate !i sOnOtate solurilor a scOzut de peste 4 ori pe solurile nisipoase din
Missouri !i de circa 2 ori pe solurile lutoase din Illinois (figura 40). Grul n
monoculturO pe 100 de ani a redus mai puFin conFinutul n carbon dect
porumbul. Aplicarea a cte 6 t/ha/an ngrO!Omnt organic sub formO de gunoi a
dublat practic conFinutul de carbon din sol, fOrO a putea reveni la conFinuturile
iniFiale cu care s-a pornit n experiment. AceastO experienFO valoroasO
demonstreazO o datO n plus cO nu existO ncO factori de stabilitate a rotaFiei
plantelor !i cO gOsirea unor modele noi de agriculturO alternativO necesitO !i
altceva dect o simplO dozO de 6 t/ha/an de gunoi de grajd.

107
Figura 40. Efectul pe termen lung al rota2iei culturilor asupra con2inutului de carbon
al solurilor n America (Mahdi Al-Kaisi, 2002)

2.7. ASPECTE PRIVIND MONOCULTURA DE RAPI4!


Mai mult dect n cazul altor plante, efectul monoculturii de rapiFO
asupra propriei ei producFii !i calitOFi trebuie vOzut n contextul variaFiilor mari
de climO !i sol de pe planetO. La nivelul Europei, rapiFa, plantO de climO rece,
gOse!te condiFii bune de vegetaFie n FOrile din nordul Europei, unde att riscul
de secetO ct !i cel de ngheF sunt minime. n asemenea condiFii existO lucrOri
(Govronsko-Kulesza, 2006) care susFin cO, ntr-o monoculturO de pnO la 8 ani,
rapiFa poate rezista fOrO a-!i reduce producFia !i calitatea !i fOrO a fi afectatO n
mod deosebit de dOunOtori !i boli.
DimpotrivO, cercetOtorii francezi de la Citiom (2009) considerO cO rapiFa
se comportO foarte bine ntr-o rotaFie de 4-5 ani, n care caz poate aduce un
spor de pnO la 20-30% la nivelul producFiei !i poate fi folositO ca o bunO
plantO premergOtoare pentru culturile de cereale (gru, orz, ovOz). Calitatea de
bunO plantO premergOtoare trebuie cOutatO n raportul dintre rOdOcini !i sol, care
favorizeazO menFinerea unui sol structurat, cu o arhitecturO optimO pentru
raportul apO/aer din sol.
108
CercetOrile efectuate de Cristen (2001) !i citate !i de Wagner (2008) n
spaFiul german aratO cO rotaFiile, chiar !i cele simple, sunt mai bune dect
varianta monoculturO. ExperienFele au fost efectuate n 1988-2000 !i sunt
sistematizate n figura 41. RapiFa reacFioneazO chiar !i la monoculturi simple de
cereale, orzul fiind nsO cu 4% superior ca premergOtoare grului. Asolamentul
de 3 ani, rapiFO-gru-orz, mOre!te producFia cu ncO 4% (+ 4,4 q/ha).

Produc!ie
Monocultur* 32,6 q/ha
mt 100%
dif.

34,4 +1,8 +5,5


dup* gru
Asolament
2 ani
dup* orz 35,7 +3,1 +9,5

rapi2*-gru-orz 37,0 +4,4 +13,4


RAPI4! Asolament
3 ani
rapi2*-gru- 39,8 +7,2 +22,0
maz*re

Asolament rapi2*-gru- 38,0 +5,4 +16,5


5 ani -maz*re-gru-orz

Asolament rapi2*-gru- 37,3 +4,7 +14,4


4 ani -ov*z-orz

Figura 41. Reac2ia culturii de rapi2* n monocultur* 0i n diferite asolamente


(prelucrare dup" Christea, 2001)

DacO nsO n asolament se introduce o plantO amelioratoare precum


mazOrea, sporul de recoltO cre!te semnificativ (22% sau 7,2 q/ha, ceea ce, la
preFurile anului 2009, nseamnO un plus de peste 210 euro/ha).

109
Asolamentele de 4 !i 5 ani fOrO plante amelioratoare nu sunt superioare
asolamentelor de 3 ani care includ nsO leguminoase (mazOre).
MenFionOm cO efectul monoculturii a fost studiat !i de mulFi alFi
cercetOtori amintiFi mai sus, o datO cu cererea crescutO de seminFe de rapiFO,
mai ales pentru obFinerea de biodiesel. S-a nOscut !i ideea gOsirii unor soluFii
alternative care sO susFinO monocultura. Cu toate cO poate fi susFinutO un numOr
de 2-4 ani, dezavantajele pe care scoaterea ei din asolament le-ar aduce
acestuia sunt generate n mod deosebit de calitatea ei deosebitO de plantO
premergOtoare, mai ales pentru culturile de cereale.

Europa de Nord
-Risc ger = 15%
4800 kg/ha Europa Central* -Risc secet" = 10%
3800 kg/ha -Presiune infec!ii = 22
boli, d"un"tori
-Risc ger = max. 2% * #i buruieni
-Risc secetO = 0
-Presiune infecFii = max.
10 boli, dOunOtori
!i buruieni

-Risc ger = 35%


-Risc secet" = 40%
-Presiune infec!ii = 34 Europa
boli, d"un"tori de Sud-Est
#i buruieni 2200 k /h
Figura 42. Descre0terea produc2iilor de rapi2* pe m*sur* ce cultura se deplaseaz*
de la nord spre sud-est (calcule personale)

*
Prin presiunea de infecFii se nFelege aici cantitatea totalO de producFie redusO datoritO
factorilor de risc biologic
110
n ultimii 20 de ani, rapiFa pentru seminFe a nceput sO se extindO spre
sud-estul Europei, unde condiFiile de culturO sunt mai restrictive dect n
Europa CentralO !i de Nord !i, n consecinFO, !i nivelul recoltelor este mai mic.
Pe de altO parte, relaFia ntre climO !i agriculturO este necesar a fi revOzutO
pentru ntreaga agriculturO europeanO !i localO. RestricFiile impuse de factorii
de dezvoltare ai culturii cresc n amploare !i diversitate pe mOsurO ce naintOm
din FOrile din nordul Europei cOtre sud-estul Europei !i se contureazO cu
producFii mai mici.
Din aceastO figurO, n care s-au luat n considerare factori tehnici
comparabili, rezultO cO, dacO n sud-estul Europei, inclusiv n Romnia,
producFia de rapiFO, datoritO riscului de ger (aproape 40%) !i de secetO (tot
40%), ca !i a presiunii foarte mari generatO de insecte, boli !i dOunOtori, poate
fi compromisO n cel puFin 40% din cazuri, acest lucru este foarte greu de
ntlnit n Europa CentralO !i imposibil n Europa de Nord. Atitudinea faFO de
monoculturO este !i ea diferitO, pentru cO diferenFele de producFie n
monoculturO cresc n acela!i sens.

Europa Central* Monocultura este


diferen!" monocultur"- tolerat" max. 2 ani
asolament 3 ani
= - 400 kg
Europa de Nord
diferen!" monocultur"-
asolament 3 ani
= < 200 kg

Monocultura poate fi
permis" 4-5 ani

Monocultura nu
este tolerat"

Europa de Sud-Est
diferen!" monocultur"-
asolament 3 ani
= - 930 kg

Figura 43. Sc*derile de produc2ie practicate n monocultura de rapi2* n diferite zone


ale Europei

111
Din aceste considerente, dar !i ca urmare a studiilor !i observaFiilor
fOcute n Romnia, considerOm practicarea monoculturii n Romnia ca foarte
pOguboasO, att prin pierderile directe, ct !i prin absenFa ei ca bunO
premergOtoare pentru gru.
Printre restricFiile ce impun eliminarea monoculturii de rapiFO am
arOtat cO presiunea de infecFie cu dOunOtori este n Romnia mai mare dect
oriunde n Europa. Dintre dOunOtorii foarte periculo!i amintim:
Ceutorhynchus assimilis (g"rg"ri!a semin!elor de crucifere)

Figura 44. Ceutorhynchus assimilis adult Figura 45. Plante atacate


de Ceutorhynchus assimilis (original)

SeminFele sunt devorate de larve, iar pagubele pot sO ajungO u!or la 40%.
Tot din neamul gOrgOriFelor face parte !i Ceutorhynchus napi,
cunoscutO !i sub denumirea de g"rg"ri!a tulpinilor de rapi!".

Figura 46. Larv* de Ceutorhynchus napi Figura 47. Daune la tulpin* (original)
(original)

112
Meligethes aeneus (gndacul lucios al cruciferelor) atacO !i mOnncO
pnO la distrugerea bobocilor florali !i a florilor. Pagubele sunt, de asemenea,
pnO la 40-50% sau mai mult.

Figura 48. Meligethes aeneus adult Figura 49. Meligethes aeneus atac la flori
(original) (original)

O serie ntreagO de purici, afide !i insecte polimorfe (pOduchele


cenu!iu) pot sO atace rapiFa mai ales n monoculturO. ToFi dOunOtorii rapiFei
ierneazO sub formO de larve n sol !i de aceea este preferabil a fi schimbatO
pentru culturO n vederea reducerii atacului.
Bolile rapiFei n spaFiul romnesc sunt, de asemenea, numeroase. CitOm
doar cteva:
putregaiurile
fOinarea
mana
alternarioza.
Ele pot, de asemenea, reduce producFia cu 15-20% n condiFii de
monoculturO !i fOrO tratamentele recomandate de speciali!ti. Cu toate riscurile
pe care le are n spaFiul romnesc, rapiFa, culturO relativ nou introdusO n zonO,
rOmne, alOturi de cerealele de toamnO !i mazOre, o culturO de bazO n peisajul
agricol al Romniei. Ea este o bunO premergOtoare pentru culturile de cereale,
cu care creeazO un foarte interesant complex agronomic, eficace pentru
agricultorii performeri n sudul Romniei n mod deosebit.

113
2.8. PROBLEME PRIVIND MONOCULTURA LA SFECLA
DE ZAH!R
Majoritatea cercetOtorilor (BOlteanu, 20001, StOnescu, 1976, Scheibe,
1953 !i alFii) considerO sfecla de zahOr total nepotrivitO ca monoculturO. n
Romnia cercetOri numeroase s-au fOcut la StaFiunea ExperimentalO Lovrin,
care aratO cO:
n monocultura de 4 ani scOderea producFiei a fost de 19%;
monocultura de 5 ani a condus la pierdere de 54%.
CercetOri asemOnOtoare efectuate de Stancu !i colab. n Iugoslavia
(1986) aratO cO ntr-o monoculturO de 5 ani sfecla !i reduce producFia cu:
16% n al doilea an de monoculturO;
24% n al patrulea an de monoculturO;
32% n al cincilea an de monoculturO.
ntr-o monoculturO de 20 de ani, sfecla a arOtat o pierdere a recoltei
pnO la compromitere. De recunoscut, aratO aceia!i autori, este faptul cO
fertilizarea nu a putut sO elimine pierderile de producFie !i calitate, pierderile
fiind la fel de mari ca !i n variantele nefertilizate.
Au demonstrat cercetOtorii de la Lovrin (Nicolae M. 1971, citat de
BOlteanu, 2001) cO sfecla dupO sfeclO este cea mai proastO soluFie !i cO ea n
niciun caz nu trebuie practicatO (tabelul 2).

Tabelul 2
Influen!a plantei premerg"toare asupra produc!iei de sfecl"
(Nicolae M., 1971)
Nr. Produc2ia de r*d*cini Produc2ia de zah*r
Plant* premerg*toare
crt. to/ha % to/ha %
1 Sfecl" 28,9 100 4,85 100
2 Cnep" 34,7 120 6,28 120
3 Porumb 39,5 136 7,11 146
4 Gru 41,8 144 7,39 152
5 Maz"re 46,1 159 8,20 169

De!i existO autori care cer necultivarea sfeclei dupO leguminoase din
cauza unor dOunOtori comuni, efectul ameliorator al mazOrii, n experienFa de la
Lovrin, o face pe aceasta cea mai bunO premergOtoare. Numai motivele de
structurO a asolamentului !i importanFa mazOrii ca premergOtoare pentru alte
culturi ne fac sO utilizOm cu precOdere grul ca premergOtoare pentru sfeclO !i
nu mazOrea.
114
CercetOri efectuate pe zona tropicalO, unde Syngenta ncearcO sO
introducO sfecla pentru zahOrul necesar fabricOrii bioetanolului, considerO cO
sfecla de zahOr trebuie exclusO de la monoculturO, n timp ce trestia de zahOr,
plantO perenO, este obligatO la monoculturO, aceasta !i din cauza unor relaFii
speciale cu solul !i unele bacterii.

2.8.1. De ce nu suport6 sfecla monocultura?

1. Din cauza instituirii unor rela!ii de incompatibilitate ntre r"d"cini #i


microorganismele din sol.

2. Din cauza unor boli #i d"un"tori care se conserv" #i se nmul!esc


DE CE ? prin utilizarea monoculturii, precum: Phoma betae, Pythium sp.,
Fusarium sp, Bothynoderes punctiventris, Cercospora beticola.

3. Indirect, din cauz" c" solul afnat pe care l las" poate fi utilizat mai
bine de c"tre alte culturi.

DacO ne referim la relaFiile dintre microorganismele bacteriene !i sol,


observaFiile noastre aratO cO n zona periradicularO se nmulFesc bacteriile de tip
descompunOtori aerobi, care se hrOnesc dominant cu zaharurile emise n sol de
rOdOcini !i lipsesc cele asociative sau libere fixatoare de azot. Din aceastO
cauzO, spre deosebire de cereale, sfecla necesitO mai multe ngrO!Ominte
chimice, capacitatea ei de a degrada composturile !i chiar acizi aminici din
bOlegar fiind mai micO. De asemenea, sunt mai reduse ciupercile sanitare ale
solului, precum: Fusarium, Alternaria, ca !i speciile de Phytophtora.
Bolile !i dOunOtorii sfeclei constituie nsO principalii factori care solicitO
evitarea monoculturii. Bolile care creeazO degradarea !i cOderea plantulelor,
precum Fusarium spp., Phytium spp., Phoma spp., Aphanonyces spp.,
Rhizoctonia spp. !i Ervinia spp, !i gOsesc locul de infecFie cu precOdere pe
resturile vegetale ale solului !i atacO germenii de sfeclO foarte timpuriu sau
partea aerianO de tulpinO, imediat sub cotiledoane. n condiFii de umiditate
ridicatO, mai ales atunci cnd este !i cald, atacul este energic !i pot compromite
cultura la intensitOFi mari. Singura variantO alternativO pentru controlul acestor
boli rOmne asolamentul de 5 ani !i tratarea solului cu Biovin !i alte
composturi speciale, inclusiv utilizarea endomicorizei.

115
Figura 50. Atac de Pythium la pl*ntu2ele de sfecl* (dup" Windels #i colab., 1989)

2.8.2. Cercosporioza frunzelor

Mai este cunoscutO !i sub denumirea de pOtarea ro!ie a frunzelor.


Conform lui BOrbulescu !i colab. (2002), agentul patogen, cunoscut sub
denumirea de Cercospora beticola, prezintO un micelin hialin*, pluriseptat, care
se dezvoltO intracelular (adicO n interiorul celulei), asemenea cirozei hepatice
la oameni. Petele devin ro!ii !i foarte evidente, iar conidiafori apar pe ambele
feFe ale petelor, sub formO de mici buchete scurte.
n relaFiile dintre planta de culturO !i parazit este de reFinut faptul cO
ciuperca se poate gOsi !i pe alte plante de tip buruieni, multe ndepOrtate
sistematic, cum ar fi Chenopodium, Medicago, Amaranthus, Malva, Trifolium,
Lactuca !i altele. Principala sursO de infecFie o constituie chiar resturile de
sfeclO, dar !i buruienile specifice care o nsoFesc. n aceste resturi poate ierna
boala !i de aceea, n condiFii de monoculturO, se rOspnde!te foarte repede, mai
ales pe frunzele dezvoltate. Petele pe frunze se dezvoltO n 5-21 de zile de la
infecFie.

*
Hialinul este un amestec de proteine plasmatice cu structurO omogenO (vezi Dex-ul).
116
Figura 51. Spori argintii ai speciei Cercospora beticola ap*ru2i chiar n zona stomatei,
n buche2ele mici, pe vreme umed* 0i cald* (Sursa: C.Windels, 1989)

Figura 52. Atacul pe frunze al ciupercii Cercospora beticola se manifest* prin pete
circulare (2-3 cm) sau eliptice, brun deschis n centru 0i mai ro0ii spre periferie, odat* cu
apari2ia sporilor. Se extinde atacul pe frunze, acestea se usuc* 0i mor (vezi #i figura 47 )
(Sursa: C. Windels, 1989)
117
Figura 53. Atacul avansat al ciupercii conduce la moartea frunzelor 0i diminuarea
sau compromiterea recoltelor. Pagube de 30-40% sunt obi0nuite n cazul atacului
consistent (Sursa: C.Windels, 1989)

n managementul alternativ al controlului bolii se va Fine cont de:


revenirea culturii pe aceea!i suprafaFO o datO la 5 ani;
alegerea solurilor (evitarea celor sOrate !i umede);
alegerea soiurilor (promovarea soiurilor rezistente);
distrugerea plantelor gazdO;
tratamente fungicide n rotaFie cu monitorizarea atentO a necesarului
de tratament !i alegerea celor mai potrivite pesticide cu un grad redus de risc
pentru presiunea poluantO.
Deoarece unele din principalele potenFiale plante premergOtoare sunt
vectori importanFi ai bolii (lucerna, mazOrea, trifoiul, spanacul !i numeroase
alte plante cu frunza latO), este de preferat ca acestea sO nu fie alese ca
principale plante premergOtoare (ex. mazOre). n locul acesteia este de preferat
n primul rnd grul !i n al doilea rnd porumbul care, n managementul
Cercosporozei asigurO un control mai bun al bolii !i o stabilitate mai mare a
recoltelor !i a calitOFii lor.

118
ExistO mai multe boli, printre care citOm:
Peronospora farinosa ssp. betae;
Pseudomonas syringae ssp. optata, boalO bacterianO care seamOnO
mult cu Cercospora ca simptome ale atacului;
Erysiphae betae fOinarea sfeclei;
Uromyces betae rugina sfeclei.

Figura 54. Erysiphae betae, atac generalizat la frunzele de sfecl"


(Sursa: INRA France)

O serie de alte boli generate de virusuri, printre care mozaicul sfeclei


(Beet mosaic virus) sau Rizomania (ngOlbenirea necroticO a nervurilor Beet
necrotic yellow virus, un virus foarte periculos), demonstreazO faptul cO
relaFiile dintre plantele de sfeclO !i sol sunt puternic afectate dacO, att
asolamentul ct !i alegerea premergOtoarei scapO managementului culturii.
DOunOtorii sfeclei de zahOr sunt, de asemenea, numero!i !i periculo!i.
CitOm cFiva dintre ei:
Bothynoderes punctiventris, denumitO popular gOrgOriFa cenu!ie a
sfeclei, este cel mai rOspndit dOunOtor. DOunOtorul este mare, are 10-12 mm !i
o singurO generaFie. IerneazO n sol ca adult.

119
Atacul adulFilor este foarte periculos pentru cO reteazO plantele tinere de
la colet. El devoreazO, de asemenea, frunzele cotiledonale !i distruge !i primele
3 frunze adevOrate. Pagubele merg pnO la compromiterea culturilor n
primOverile secetoase !i cOlduroase. Larvele sunt, de asemenea, foarte
periculoase prin galeriile pe care le creeazO n rOdOcini. Cantitatea este puternic
redusO, iar calitatea sfeclei este, cel mai adesea, compromisO.
Tanymecus palliatus (rOFi!oara sfeclei) este o rudO apropiatO a
rOFi!oarei porumbului. Ea este prezentO n ntreaga Romnie, dar mai frecventO
n Transilvania.

Figura 55. Bothynoderes punctiventris Figura 56. Tanymecus palliatus adult.


adult, care r*mne n sol Este o specie polifag" cu o genera!ie la 2
Foarte periculos la sfecl" (Sursa: ani (Sursa: www.biolib.de)
http://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/images/kv_
mak/bothynoderes_punctiventris.jpg)

AdulFii rod plantele tinere, frunzele cotiledonale !i primele frunze


adevOrate. Locul de iernare este tot solul.
Foarte periculo!i s-au dovedit a fi n ultimul timp !i pOduchele negru al
sfeclei (Aphis fabae), puricele sfeclei (Chaectocnema tibialis), viermii srmO
(Agriotes spp), buha verzei (Mamestra brassicae), gndacul Festos al sfeclei
(Cassida nebulosa), molia sfeclei (Scrobipalpa ocellatella), musca minierO a
120
sfeclei (Pegomya betae) !i multe altele. Toate insectele, toFi dOunOtorii sfeclei
devin cu att mai periculo!i cu ct sfecla apare mai frecvent n asolament, iar
monocultura creeazO adevOrate bioinvazii pentru cO relaFiile dintre plantele de
sfeclO !i sol se interfereazO n peste 90% din cazuri cu dOunOtorii culturii.

2.8.3. Necesarul de elemente nutritive 8i cre8terea valorii sfeclei


n asolament. Variante alternative

Sfecla de zahOr, datoritO nivelului ridicat de biomasO pe care l produce,


este corelativ o mare consumatoare de elemente de nutriFie. Citndu-l pe
Soltnev (1990), BOlteanu Gh. (2001) susFine cO sfecla de zahOr este o mai mare
consumatoare de potasiu dect azot. n acela!i timp, alte elemente de nutriFie
precum sodiu, calciu !i magneziu ocupO un loc cu mult mai important n
nutriFia sfeclei de zahOr dect alte culturi consacrate (vezi tabelul 3).
Tabelul 3
Necesarul de elemente nutritive al sfeclei de zah"r pentru o ton"
de substan!" proasp"t" (Blteanu Gh., 2001)
Componentele Consum n kg/ton* substan2* proasp*t*
biomasei N P2O5 K2O Na2O CaO MgO
R"d"cini 1,0-1,5 0,7-0,9 1,8-2,2 0,6-0,8 0,4-0,6 0,4-0,6
Frunze 3,0-3,5 1,0-1,5 4,0-6,0 2,0-2,5 1,0-2,0 1,0-2,0
Total 4,0-5,0 1,7-2,4 5,8-8,2 2,6-3,3 1,4-2,6 1,4-2,6

Reanaliznd consumul de elemente n funcFie de nivelurile de producFie,


acesta, preluat dupO BOlteanu Gh., se prezintO n tabelul 4.
Tabelul 4
Necesarul sfeclei de zah"r n elemente nutritive
pentru 3 timpi de produc!ie
Treapta de produc2ie Elemente nutritive folosite kg/ha
(to/ha) Azot Fosfor Potasiu Sodiu Calciu Magneziu
30 t r"d"cini
125 46 188 80 40 46
27 t frunze #i colete
40 t r"d"cini
167 61 251 106 53 61
30 t frunze #i colete
50 t r"d"cini
209 76 313 133 76 67
36 t frunze #i colete

De!i elemente nutritive participO diferit la realizarea componentelor


producFiei, consumul lor cre!te dupO curbe paralele (vezi tabelul 5).

121
Tabelul 5
Repartizarea consumului de elemente nutritive la sfecla de zah"r
pe perioade vegetale
(Blteanu, 20011% din consum total)
Lunile N P2O5 K2O
Mai 1,3 0,7 1,0
Iunie 20,2 14,3 13,0
Iulie 46,0 34,0 42,0
August 17,0 23,2 23,0
Septembrie 11,0 17,8 14,0
Octombrie 4,5 10,0 7,0

Cea mai mare cantitate de azot !i potasiu se aflO n frunze !i colete.


Azotul se consumO dominant pentru formarea frunzelor, potasiul pentru
funcFionarea fotosintezei !i producFia elaboratelor metabolice, n timp ce
fosforul este determinant pentru maturare. Din aceste motive, aplicarea n
tandem a ngrO!Omintelor cu fosfor !i potasiu s-a dovedit a fi optimO la doza
N167P94, la care s-au obFinut peste 10,5 kg zahOr alb la o unitate de ngrO!Omnt.
ExistO un numOr extrem de mare de cercetOri privind stabilirea !i aplicarea
dozelor de ngrO!Ominte, toate cu efecte favorabile.
Cu toate acestea, s-a constatat cO dacO frunzele rOmn pe teren, existO
dificultOFi n degradarea lor. Numai cu aplicarea gunoiului de grajd degradarea
acestora s-a efectuat rapid, bacteriile sanitare ale solului, tip Pseudomonas
fluorescent acFionnd rapid nu numai n degradarea biomasei, dar !i n
reducerea semnificativO a unor ciuperci parazite (Apro-bio, 2008).
Variantele alternative de nutriFie a sfeclei Fin cont, pe de o parte, de
necesarul de elemente nutritive al solului, iar pe de altO parte de reciclarea
biologicO a multora dintre ele. Pornind de la constatarea deja formulatO cum cO
potasiul !i azotul pot fi preluate din colete !i frunze, aplicarea unor preparate
bacteriene poate readuce solului circa 40% din azot !i 50% din potasiu, ntr-o
formO accesibilO culturilor urmOtoare. Acela!i Pseudomonas fluorescent, dar !i
Bacillus megaterium mobilizeazO fosforul din sol !i l preia n procent de pnO
la 2/3 la dispariFia plantelor. 1/3 urmeazO a se da din ngrO!Ominte (constatOri
proprii).
Aplicarea nsO a Biovinului n compost special cu rol activator al solului
conduce la instituirea unor noi raporturi ntre rOdOcini !i solul lor, datoritO
mbunOtOFirii activ biologice a acestuia din urmO.
CercetOri recente ce urmeazO a fi publicate aratO cO, la o aplicaFie de 400 kg
Biovin nainte de semOnat !i ncorporat, putem sO reducem inputuri:

122
cu 60% doza de azot;
cu 40% doza de fosfor;
cu 100% doza de potasiu.
n noua gndire a transformOrii, se ia n seamO faptul cO sfecla are
misiunea de a produce material energetic ct mai mult !i cO, pentru aceasta,
solul la rndul lui are nevoie de inputuri pentru reactivarea energeticO a lui !i
aducerea spre modul de reacFie !i lucru a sistemelor naturale potrivite sfeclei.
DupO asemenea tratamente aplicate solului, sfecla poate deveni o foarte
bunO premergOtoare pentru porumb, soia, in !i alte culturi de primOvarO. Din
cauza unor neconformitOFi n relaFiile cu solul, sfecla nu este bunO
premergOtoare pentru leguminoasele perene !i nici acestea din urmO pentru
sfeclO.

123
Capitolul 3
ROLUL PLANTELOR AMELIORATOARE
N ASOLAMENTELE AGRICULTURII ALTERNATIVE

Prin plantO amelioratoare e necesar sO nFelegem acel ansamblu de


culturi care, prin cultivarea lor n cadrul asolamentului aduc acestuia un surplus
de inputuri, de regulO, de naturO nutriFionistO, dar !i de naturO biologicO,
microbiologicO sau ecologicO.
Ca exemple de plante amelioratoare sunt cunoscute, de regulO,
leguminoasele anuale sau perene, care, urmare proceselor de simbiozO, cu
speciile de Rhizobium aduc n sol o cantitate de azot mai mare dect cea
necesarO propriului lor consum. TotodatO, rOdOcinile lasO n sol anumite
substanFe liante care contribuie la structurarea solului !i la reglarea raporturilor
dintre apO !i aer ale acestuia.
ExistO !i alte culturi care prin relaFiile lor cu solul mobilizeazO fie
elemente nutritive din profunzime, pe care le aduc la suprafaFO, fie mobilizeazO
pe cele imobilizate n zona rOdOcinilor, prin intermediul unor substanFe u!or
acide care solubilizeazO mai ales fosforul imobilizat n sol de cOtre calciu.
Lucerna este una din aceste plante. Dar !i sparceta !i lupinul pot ndeplini
funcFii similare. Culturile micorizate joacO, de asemenea, un mare rol n
ameliorarea bio-economicO a asolamentului. Ne referim aici la cartof, legume,
curcubitacee etc. Dar asupra acestui subiect vom reveni.
ExistO trei direcFii prin care plantele din familia leguminoaselor
participO la ameliorarea solului !i a asolamentului:
1. RelaFia de simbiozO dintre plantele leguminoase !i bacteriile
fixatoare. AceastO relaFie este foarte complexO !i att ct se !tie despre ea gOsiFi
n lucrOrile noastre: Probleme de ecologia solului, Editura Ceres 2008, !i
Teorie #i practic" n biotehnologiile genetice, Editura Ceres 2006.
FaFO de cele cunoscute pnO n prezent !i prezentate n literatura citatO,
se cuvine sO scriem cteva fraze !i despre importanFa leghemoglobinei, pe care
o vom gOsi fotografiatO n urmOtoarele pagini !i care va juca un rol din ce n ce
mai mare n fixarea azotului pe cale biologicO !i renunFarea la cel fixat natural.
CercetOrile efectuate n ultimii 40 de ani !i sintetizate de cOtre
cercetOtorii de la Max-Planck Institut pentru fiziologia molecularO a plantelor
din Golm (Postdam) (Andreas Trepte, 2005) ca !i de cei de la Universitatea din
Leventer (Deborah !i colab., 1998) utiliznd o metodO de interferenFO a ARN-
ului la plante de lotus au reu!it cu succes sO izoleze leghemoglobina plantelor

124
!i sO demonstreze definitiv funcFia ei de transport a oxigenului !i de tamponare
a acestuia n procesul de fixare a azotului prin simbiozO.
Leghemoglobina se mai nume!te legoglobin !i este o hemoproteinO
prezentO n toate nodozitOFile leguminoaselor care fizeazO azot. Este de culoare
ro!ie !i seamOnO structural cu hemoglobina umanO (figura 57). Ea este produsO
de leguminoase ca rOspuns al infecFiei rOdOcinii cu bacteria fixatoare de azot
(Rhizobium). De!i iniFial s-a crezut cO o parte din complexul proteic a fost
produsO n plantO (proteina A) !i o alta hemo n bacterie, cercetOrile recente
aratO cO doar jumOtate din proteina hem este produsO n plantO (Santana !i
colab., 1998).

Figura 57. Leghemoglobina la lupin


(Sursa: Departamentul de chimie al Universit"!ii Main, Orno, UE)

Leghemoglobina are o afinitate ridicatO pentru oxigen (Km " 0,01 #M)
avnd o performanFO asemOnOtoare lanFului $ al hemoglobinei umane.
Oxigenul bine dozat este foarte necesar bacteriei pentru ca, cu ajutorul
nitrogenazei sO fixeze azotul molecular (bacteria este aerobO). Leghemoglobina
joacO n acela!i timp un rol tampon n dozarea oxigenului. Se !tie cO
nitrogenaza este sensibilO la excesul de oxigen, fiind u!or degradatO. Or,
leghemoglobina permite sO intre n sistem numai att oxigen ct este nevoie
pentru derulare optimO a procesului de biofixare. Blocarea penetrOrii
oxigenului se realizeazO la nivelul citoplasmei celulelor infectate !i
transformate n unitOFi de biofixare. Presiunea oxigenului asupra celulelor
infestate (prezente n noduli) cre!te n perioada de secetO !i spre maturitatea
125
plantelor. n aceste condiFii se fixeazO din ce n ce mai puFin azot pnO la
ncetarea fixOrii, generatO de blocarea distrugerii prin oxidare a nitrogenazei. n
aceste condiFii nodozitOFile se usucO treptat !i leghemoglobina dispare !i ea
(vezi figura 58 c).

A B

precipita2ii

leghemoglobina
ve0tejite

?
Lipse#te practic
leghemoglobina

Tot n 15 mai, dar anul 2009,


rOdOcinile de mazOre nu conFin dect
nodozitOFi mici !i ve!tejite. Lipse!te
leghemoglobina. Azot fixat numai 30
kg/ha, producFie mazOre 890 kg/ha.

Figura 58. R*d*cinile de maz*re nc*rcate cu nodozit*2i (A) 0i cu leghemoglobin*


abundent* (B) n anul normal n precipita2ii 2008. 15 mai Alexandria. Azot fixat = 134 kg.,
produc2ie maz*re 4200 kg (foto autor)
126
RelaFia dintre asolament, plantO !i sol este determinatO pentru cantitatea
de azot fixatO biologic prin simbiozO, ca !i prin celelalte forme de fixare.
n aceastO asociere mutualO, denumitO simbiozO, participO toate
plantele leguminoase anuale !i perene care se cultivO sau care rOmn n afara
asolamentului !i bacteriile Rhizobium. Genul Rhizobium cuprinde un numOr
mare ale genului, n funcFie de planta gazdO, !i anume:
R. leguminosarum, cu subspeciile (Wikipedia 2009):
- R. phaseoli
- R. trifolii
- R. viciae
R. cellulosilyticum - R. lupini
R. daefeonense - R. lusitanum
R. etli - R. mediterraneum
R. galegae - R. mangalese
R. gallicum - R. radiobacter
R. giardini - R. rhizogenes
R. hainanensae - R. rubi
R. huakui - R. sullal
R. huatiense - R. tainnshanense
R. indigoferae - R. tropici
R. larymorei - R. undicalo
R. laessense - R. vitis

Nu toate speciile enumerate aici sunt importante pentru agricultura


practicatO n zonele Europei, ci cu deosebire primele trei prezentate mai sus,
separat: fixarea azotului rOmne nsu!irea de bazO pentru care culturile
leguminoase sunt acceptate sub denumirea de plante amelioratoare ntr-un
asolament.
Pentru a scoate n evidenFO importanFa fixOrii azotului e nevoie sO
specificOm cO sunt implicate aici douO aspecte importante, !i anume:
a) Cantitatea de azot fixat. O plantO leguminoasO este cu att mai bunO
premergOtoare cu ct lasO n sol mai mult azot !i mai puFine substanFe inhibante
sau eventual toxice pentru cultura postmergOtoare.
DacO luOm n considerare cantitOFile de azot fixat va fi necesar sO Finem
seama cO aceasta depinde de mai mulFi factori pe care i prezentOm n figura 59
Nivelurile mici ale producFiei de azot fixat n sol se coreleazO cu:
a. Nivelul umiditOFii din sol pe perioada de fixare maximO.
b. ReacFia solului, raportul apO/aer din sol optim pentru furnizarea
NITROGENAZEI.
127
CANTITATEA DE AZOT FIXAT kg/ha

Fasole de cmp Maz"re Lupin galben kg/an Trifoi kg/an Lucern" Soia kg/an Bob kg/an

18 380 18,3 334,5 53,7 291,8 90 600 35 225 35 115


kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii condiFii
de secetO optime de proaste bune de proaste bune de proaste bune de proaste bune de proaste bune de
!i exces umiditate vege- vege- vege- vegetaFie vegetaFie

128
de azot !i tempe- taFie taFie taFie
n sol raturO

193 kg/ha 141 kg/ha 153 kg/ha 57 kg/ha 277 kg/ha 142 kg/ha 70 kg/ha
media media media media media media media

Figura 59. Cantitatea de azot fixat biologic de c*tre diferite culturi leguminoase (sintez" autor)
Figura 60. Dinamica form*rii azotului simbiotic la cultura de maz*re Rosalia
n sudul Romniei (original)

C. Gradul de aprovizionare a solului cu azot !i alte elemente nutritive


ndeosebi calciu pentru majoritatea leguminoaselor.
CercetOrile efectuate de noi n doi ani diferiFi pe un cernoziom tipic din
podi!ul Burnasului !i pe un cernoziom castaniu de la Modelu, COlOra!i, au
arOtat douO ipostaze diferite:
Anul 2008 a fost ploios !i mai rOcoros n perioada de vegetaFie activO a
mazOrii. Au cOzut (n circa 85 zile) n medie pentru cele douO localitOFi 150 mm
precipitaFii

Decade de la r"s"rirea maz"rii

Figura 61. Dinamica acumul*rii azotului fixat simbiotic la maz*rea Rosalia


n sudul Romniei, 2008 (original)
129
Figura 62. Dinamica fix*rii azotului simbiotic la cultura de maz*re Rosalia
n sudul Romniei, 2009 (original)

Figura 63. Dinamica acumul*rii azotului fixat simbiotic la maz*rea Rosalia n sudul
Romniei, 2009 (original)

130
Gradul de aprovizionare a solului cu azot *i cu alte elemente
nutritive, ndeosebi calciu, pentru majoritatea leguminoaselor
CercetOrile efectuate de noi n doi ani diferiFi pe un cernoziom tipic din
Podi!ul Burnasului !i pe un cernoziom castaniu de la Modelu, COlOra!i, au
arOtat douO ipostaze diferite. Anul 2008 a fost ploios !i mai rOcoros n perioada
de vegetaFie activO a mazOrii. Au cOzut (n circa 85 de zile) n medie pentru cele
douO localitOFi, 150 mm precipitaFii. n aceste condiFii dinamica fixOrii azotului
se prezintO ca n figura 60, iar cantitatea totalO de azot fixat se ridicO la 130 kg,
apropiindu-ne de media prezentatO n figura 61. DimpotrivO, n anul 2009, n
perioada de vegetaFie intensivO n care ar fi trebuit sO se acumuleze azot a
plouat numai 55 mm precipitaFii. Att dinamica fixOrii (figura 62), ct !i cea a
acumulOrii (figura 63) au fost modificate n sensul restrngerii perioadei de
fixare !i a reducerii cantitOFilor de azot fixat biologic.
n timp ce n 2008 n luna de vrf a fixOrii s-au nregistrat peste 25
kg/ha, n 2009 acesta a fost peste 11 kg. DacO comparOm cantitOFile totale de
azot fixat avem:
134 kg azot n 2008, diferen!a: 91 kg
43 kg azot n 2009.
Fixarea azotului este att de legatO de mii de factori nct controlul lor
!i instituirea noii transformOri a marii agriculturi va pleca de la cercetOri
practice minuFioase care vor gOsi parametri ideali ai solului pentru a capta din
aer o cantitate ct mai mare de azot. COutnd un asemenea parametru se pare cO
el existO la confluenFa unei bune aprovizionOri cu apO a solului, fOrO ca aceasta
sO fie n exces.

2008 2009
Figura 64. Dezvoltarea diferit* a volumului 0i activit*2ii nodozit*2ilor n doi ani diferi2i ca
regim pluviometric stnga, 2008, cu un regim potrivit de umiditate, iar dreapta, anul
2009, cu un regim de precipita2ii de trei ori mai redus (foto autor)

131
Figura 65. Leghemoglobina, pigmen2ii ro0ii din nodozit*2i au fost foarte dezvolta2i 0i mai
ales foarte activi n 2008 0i au lipsit aproape complet n 2009

Rezultatul s-a vOzut n nivelul recoltelor de mazOre, !i anume:


4250 kg n 2008
1120 kg n 2009.
DiferenFa = 3130 kg, generatO de fixarea azotului favorabilO anului
2008.
IUA % 50% & 80% = umiditatea ideal" pentru fixarea simbiotic"
la maz"re
Aprofundarea cercetOrilor efectuate de Berca M. !i colab. (date n curs de
publicare) au demonstrat cO existO o corelaFie complicatO ntre volumul de
precipitaFii cOzut n perioada de vegetaFie a mazOrii !i cantitatea de azot fixat prin
biosinteza simbioticO (figura 66). Cea mai mare cantitate de azot s-a fixat la
precipitaFii relativ uniforme cOzute !i care se situeazO ntre 150 !i 160 mm/an.
Tran!ele n care cad precipitaFiile n-ar trebui sO depO!eascO 40 mm, mai
ales dacO solul nu este suficient de permeabil. La precipitaFii care depO!esc 150
mm cantitatea de azot fixat ncepe sO scadO abrupt, datoritO inactivOrii
nitrogenazei cauzatO de excesul de ioni de hidrogen din sol. La cantitOFi de apO
sub 100 mm, cantitatea de azot fixat se reduce mult, datoritO presiunii
oxigenului asupra nitrogenazei !i a descompunerii ei.

132
Figura 66. Corela2ia dintre volumul de precipita2ii c*zut n perioada de vegeta2ie 0i azotul
fixat la maz*re (original)

Figura 67. Corela2ia dintre precipita2iile c*zute, azotul fixat 0i produc2ia de maz*re n
sudul Romniei (original)

133
MenFionOm cO aceastO funcFie este valabilO pentru soluri cernoziomice,
ecologizate, fOrO hardpan, cu o bunO constituFie !i arhitecturO structuralO !i cu
3-4% humus.
Cantitatea de azot fixat se coreleazO nu numai cu cantitatea de
precipitaFii, dar amndouO se coreleazO !i cu producFia de mazOre. FuncFia din
figura 67 (3D) demonstreazO cO la cantitOFi de precipitaFii cOzute relativ
uniform n perioada de vegetaFie, n jur de 150 ! 10%, se obFine cea mai mare
cantitate de azot (N % 125 kg) ct !i cea mai mare producFie P % 40 q/ha.
AceastO diagramO serve!te !i ca model de depistare a cantitOFilor de azot
fixat, respectiv de producFie obFinutO n funcFie de volumul de precipitaFii
cOzute. MenFionOm, de asemenea, cO niciuna din funcFiile mai sus calculate nu
mai este valabilO dacO apa n perioada de vegetaFie a mazOrii cade n mai puFin
de patru tran!e.
PrezenFa apei n sol tamponeazO efectul negativ al temperaturilor
ridicate !i permite derularea activitOFii nitrogenazei. CO este a!a o demonstreazO
observaFiile efectuate de noi n vara anului 2009, n lunca DunOrii, nu departe
de Giurgiu, pe un sol freatic foarte umed, aluvionar (figura 70). De!i soia nu a
fost inoculatO, factorii de sol, raportul apO/aer au fost optime pentru activitatea
nitrogenazei !i fixarea unei cantitOFi de circa 180 kg N/ha (evaluOri
comparative).
Asemenea culturi sunt cele pe care agricultura viitorului le a!teaptO.
Ele, prin azotul pe care l aduc, substituie o cantitate imensO de nutrient fixat
industrial, reduc semnificativ costurile de producFie !i NU POLUEAZh. Sunt
ideale pentru agricultura viitorului, pentru agricultura transformabilO !i
transformatO.
Alte culturi anuale, precum bobul sau lupinul, pe lngO efectul de fixare
a azotului, estimat !i el la valori de 70-150 kg/ha, morfologia pivotantO a
rOdOcinii permite penetrarea n adncime, inclusiv a unor soluri greu de
strOpuns, contribuind semnificativ la refacerea pe profil a fluxurilor de apO, aer,
elemente nutritive !i microorganisme.
b) A doua cale de ameliorare a solului o constituie capacitatea mare
de penetrare, mai ales a r"d"cinilor plantelor perene, contribuind astfel la
refacerea fluxului de substan!e nutritive, ap" *i microorganisme pe
profilul solului, cu avantaje mari pentru asolament *i ecosistemul agricol.
Costurile din ce n ce mai mari cerute de lucrOrile de afnare a solului
solicitO adeseori nlocuirea lor cu metode biologice. n acest sens unele
leguminoase perene, printre care !i lucerna, foarte cunoscutO n zonele noastre
!i potrivitO pentru solO sOritoare n asolament poate avea un rol determinant.
ROdOcinile lucernei sunt pivotante !i reu!esc sO strOpungO, n condiFii de
umiditate suficientO, chiar !i straturile de sol compact, provocate de hardpan

134
(figurile 68-69). ROdOcinile se formeazO aproape n ntregimea lor n primul an
de vegetaFie, pentru ca n anul 4 sO ajungO !i la 10 m adncime.
Din cauza nrOdOcinOrii foarte adnci ea poate avea u!or acces la apa
freaticO dacO nu depO!e!te 10 m adncime. Tot din acest motiv n simbiozO cu
bacteria Rhizobium meliloti, lucerna fixeazO anual n medie 200 kg azot/ha pe
un interval de variaFie de 100-400 kg/ha.
Tot din adncime lucerna aduce spre suprafaFO n zona cultivatO a
profilului unele microelemente, cum ar fi zincul, molibdenul, fierul etc. Prin
eliminarea unor acizi organici n sol lucerna sensibilizeazO unii fosfaFi chiar din
rocO pe care i folose!te pentru uz propriu !i pe care i lasO apoi parFial la
dispoziFia plantelor postmergOtoare.
Pentru realizarea unei tone de substanFO uscatO lucerna consumO n
medie:
25-35 kg azot
5 8 kg P2O5
15 20 kg potasiu
15 22 kg calcar.
Ea produce n medie 15 t fn de cea mai bunO calitate, iar n condiFii de
irigare att cantitatea de masO verde sau fn pot fi dublate, ct !i cantitatea de
azot fixat.

Figura 68. Plant* 0i r*d*cini de lucern* Figura 69. Plant* de lucern* de 8 ani (foto
(foto preluat de pe internet, autor autor). R*d*cina are dimensiuni imense 0i
necunoscut) las* n sol orificii n diametru de pn* la 3-
4 cm (vezi #i figura 71)

135
a

Figura 70. Fixarea simbiotic& a azotului la soia, observat& n 30.07.09 n Balta Dun&rii
(Foto autor): a) Cultur! de soia foarte viguroas!; b) Nodozit!$i multiple %i viguroase pe coletul
principal %i pe r!d!cinile laterale; c) Nodozit!$ile sunt extrem de active; d) Con$in o cantitate
impresionant! de leghemoglobin!

136
Figura 71. Aspectul r&d&cinii de lucern& n vrst& de 8 ani la suprafa3a solului. Din acest
coleoptil, cu diametrul de circa 6 cm, pleac& numeroase tulpini. R&d&cina este foarte
adnc&, iar nodulii cu infec3ia bacterian& (R. melitoti) se g&sesc c&tre suprafa3&. Pe
r&d&cin& sunt prezente, de asemenea, diferite forme de micoriz& care accentueaz&
caracterul ameliorator al culturii (Foto autor)

Helvin G. (2008) atrage aten.ia c/ lucerna este o plant/ pu.in utilizat/ n


Europa n raport cu valoarea ei cultural/ 8i economic/. Ea va ocupa n Fran.a o
suprafa./ de 20% n anul 2020. Este solicitat/ n asolamentele din zonele de
protec.ie, de captare a apelor. n zona de captare a apelor Parisului, de
exemplu, ea dep/8e8te n prezent 20% din asolament 8i va cre8te pn/ la cel
pu.in 25-30%. Acela8i autor subliniaz/, de asemenea, c/ f/r/ a-8i diminua
valoarea economic/ lucerna mai constituie o excelent/ plant/ melifer/ 8i un
conservant ideal al biodiversit/.ii. n culturile de lucern/ s-au g/sit pn/ n
2010 diverse specii utile 8i nepericuloase culturii, de la bacterii pn/ la p/s/ri 8i
mamifere. Pentru fondul zootehnic al Europei lucerna poate fi 8i un excelent
nlocuitor nutri.ional pentru animale 8i un bun supliment alimentar pentru
specia uman/.
n mod asem/n/tor lucernei lucreaz/ n asolament 8i alte leguminoase
perene, cum ar fi Trifollium pratense, cunoscut 8i sub denumirea de trifoi ro8u
sau Trifolium repens, trifoi alb etc. La speciile de trifoi, infec.ia bacterian/ n
scopul fix/rii simbiotice a azotului este efectuat/ de dou/ specii apropiate, 8i
anume: R. leguminosarum 8i Bradyrhizobium, care s-a dovedit a fi specia
predominant/ n nodulii trifoiului. Trifoiul ro8u r/mne n cultur/ 2-3 ani.
R/d/cinile trifoiului ro8u sunt mult mai reduse dect ale lucernei, dar
ndeplinesc func.ii asem/n/toare. De exemplu, r/d/cina pivotant/ ajunge la 1

137
metru, adic/ la baza profilului pentru solurile pe care se cultiv/. R/d/cina pivot
formeaz/, de asemenea, mult mai multe r/d/cini laterale (figura 72) protejnd
mai bine solul contra eroziunii. nlocuie8te, de regul/, lucerna n zonele cu
peste 600 mm precipita.ii. Trifoiul las/ n sol ntre 150 8i 200 kg/ha azot anual,
fiind o excelent/ amelioratoare a asolamentelor.

Figura 72. Plant& cu r&d&cini de trifoi ro8u (Trifolium pratense) (foto autor)

Probleme ale chimismului dintre r!d!cinile leguminoaselor "i sol -


joac! un rol foarte mare n asolament.
Majoritatea autorilor (Staicu, 1969, Oancea, 2002) consider/ c/ plantele
amelioratoare nu se suport/ n asolament. Nu se seam/n/ lucern/ dup/ lucern/
din cauza a8a-numitei autointoxica.ii cauzat/ de anumi.i compu8i organici care
r/mn n sol. Este foarte adev/rat c/ dup/ lucern/ n sol s-a g/sit inhibitorul ,
flurizonul care ar bloca genetica unor noi infec.ii. Acizii abscizic 8i cinocenic
pot s/ apar/ 8i ei 8i s/ blocheze germina.ia semin.elor de lucern/ sau s/ inhibe
cre8terea lor. Cercet/rile efectuate de Tar/u V. 8i colab. (1967) consider/ c/
ntr-adev/r unele plante, printre care se afl/ trifoiul 8i lucerna dar 8i pirul,
elimin/ n sol fitoinhibitori, de regul/ de natur/ proteic/, care se plaseaz/ pe
propriet/.i alelopatice, mai ales pentru ele nsele. La rndul lor, specii de
Thymus, Achillea Millefolium 8i Poa protensis au avut o influen./ pozitiv/
asupra germina.iei 8i cre8terii speciei Trifolium pratense.

138
Figura 73. Model biosintetic Triterpene saponin n M. Truncatula (sursa: Lexicon der
Biochemie)

139
Figura 74. Date HPLC/PDA/MS pentru un extract de saponine din r&d&cin& de lucern&.
Compara3ia cromatogramei UV 8i cromatograma ioni totali (TIC) din datele privind masa
ilustreaz& sensibilitatea crescut& a detec3iei selective a masei pentru saponine care
posed& doar cromofori slabi. Spectrele masei 8i structurile aglycone a dou& saponine
comune g&site n lucern& 8i M. trunculata sunt puse la dispozi3ie pentru A) saponina I 8i
B) 3-acidul medicagenic-glucozic. Selectivitatea crescut& a MS este realizat& prin
greutatea molecular& 8i informa3ii ale fragmentului (Sursa: Xian Zhi Hen, 2007).

Din contra, extractul de sol de sub speciile de festuca 8i agrostis au


inhibat puternic att trifoiul ct 8i lucerna, ca 8i plantele n r/s/rire de Lotus
cornicolatus, o alt/ leguminoas/ valoroas/, mai ales n culturile de paji8te.
Mayer A.M. 8i colab., (1974) consider/, la rndul lor, c/ o serie ntreag/
de enzime proteolotice 8i protease pot fi considerate vinovate de crearea efectului
de autointoxicare al cultiv/rii leguminoaselor dup/ leguminoase.
]i mai recent, cercet/torii polonezi Oleszek W. 8i colab. (2007) de la
Institutul de ]tiin.a solului 8i culturii plantelor din Puawy, Polonia,
demonstreaz/ c/ acidul medicagenic glicozidic generat de r/d/cinile n
degradare ale lucernei are un mare efect alelopatic cu blocarea cre8terii
plantelor. Un efect similar, dar de dimensiuni mai mici a fost g/sit 8i la trifoiul
ro8u.

140
PLANTE LEGUMINOASE
MOTIVE PENTRU EVITAREA MONOCULTURII

Leguminoase anuale Leguminoase perene

Autointoxicare Este economic! Din motive de Autointoxicare cu Pierdere pentru Evitarea prolifer!rii
cu azot, reducerea alternan$a pentru proliferare a azot, reducerea culturile bolilor %i
fix!rii n valorificarea bolilor %i fix!rii la culturile postmerg!toare d!un!torilor
monocultur! pn! azotului fixat d!un!torilor urm!toare a unei cantit!$i
la eliminarea ei foarte mari

141
de azot util

Favorizeaz& mbun&t&3irea st&rii fizice a solului Alelopatii de tot felul care conduc la al doilea mod de
intoxicare a plantelor postmerg&toare

Structura Activitatea biologic& cu cu acizi cu diversi Pierderile


saponine medicagenici gicosyli mai beneficiilor fizico-
ales pe solurile chimice ale solului
bogate n prin persisten3a
fosfor unei monoculturi
d&un&toare

Figura 75. Plante leguminoase motive pentru evitarea monoculturii


Depistarea triterpenelor saponice a acidului medicagenic se poate face
acum u8or prin metoda HPLC*. Or, cercet/rile recente efectuate de Xian-Zhi-
Hen (2007) arat/ c/ pornindu-se la simplu la compus pot fi ob.inute 8i g/site
saponinele incriminatorii care sunt identice cu cele ale soiei. Oricum, conform
autorilor cita.i fiecare leguminoas/ are un profil al saponinelor specific,
specific/ fiind 8i ac.iunea lor auto-alelopatic/ 8i alelopatic/ n general (figurile
74 8i 73).
n figura 75 prezent/m o schem/ a cauzelor pentru care trebuie evitat/
neap/rat monocultura plantelor leguminoase, fie anuale, fie perene.
Repetnd cele trei motive pentru care plantele leguminoase anuale sau
perene (sol/ s/ritoare) sunt mult mai potrivite pentru asolament dect pentru
monocultur/, subliniez ndeosebi un c8tig foarte important de azot fixat
biologic din atmosfer/ (n medie 100 kg/an la plantele anuale 8i peste 200
kg/an/ha la plantele perene, c8tig care are cteva avantaje esen.iale:
a) Nu este poluant 8i vine n sol conform unui model natural 8i nu la
decizie antropic/, cel mai adesea gre8it/.
b) Realizeaz/ o economie financiar/ important/ pentru inputuri (azot
ndeosebi, dar 8i Ca, P2O5, K2O etc.), cu att mai pre.ioas/ cu ct pre.urile
inputurilor nutri.ionale cresc de la un an la altul.
c) Realizarea unor beneficii demonstrate privind ecologizarea solurilor,
desc/tu8area fluxurilor pe profil, mai ales n cazul legumelor perene.

3.1. LOCUL PLANTELOR AMELIORATOARE N ASOLAMENTE


Cunoscnd de-acum ce sunt plantele amelioratoare 8i de ce sunt
amelioratoare, se cuvine s/ gndim 8i s/ elabor/m unde este mai bine a fi
plasate ele pentru ca efectul lor ameliorator s/ fie maxim. Reamintim de la
nceput c/ ele nsele, plantele leguminoase amelioratoare, au nevoile lor
speciale att fa./ de sol, ct 8i fa./ de condi.iile climatice. Aceste detalii se
nva./ ns/ la cursurile de fitotehnie din facultate. Noi vom insista asupra unora
dintre ele n condi.iile de azi din Romnia, cnd se practic/ grave erori
manageriale fa./ de o agricultur/ transformabil/ spre modelele naturale.

3.1.1. Maz5rea

Condi.ii: Sunt preferabile ca plante premerg/toare culturile care


p/r/sesc terenul devreme 8i care permit o lucrare timpurie 8i corect/ a solului,
.innd cont de cerin.ele plantei fa./ de acest lucru. Cele mai bune rezultate se

*
High-Performance Liquid Cromatography

142
ob.in dup/ cereale p/ioase, dar 8i dup/ unele culturi pr/8itoare care p/r/sesc
terenul mai devreme 8i pe care l las/ curat de buruieni. n Romnia timp de
multe decenii maz/rea a fost cultivat/ dup/ porumb, floarea-soarelui, cartof 8i
rapi./. O analiz/ la nivelul ./rii arat/ urm/toarele:
n condi.ii normale de precipita.ii 8i tehnologii:
maz/rea dup/ gru sau alte culturi ob.ine o produc.ie de 2.500 kg/ha
= 100%;
maz/rea dup/ porumb sau alte culturi ob.ine o produc.ie de 2350
kg/ha = 94%;
maz/rea dup/ floarea-soarelui sau alte culturi ob.ine o produc.ie de
2100 kg/ha = 84%;
n condi.ii de umiditate redus/ (ani seceto8i n toamn/ 8i prim/var/):
maz/rea dup/ gru sau alte culturi ob.ine o produc.ie de 1.600 kg/ha
= 100%;
maz/rea dup/ porumb sau alte culturi ob.ine o produc.ie de 1.315
kg/ha = 82%;
maz/rea dup/ floarea-soarelui sau alte culturi ob.ine o produc.ie de
920 kg/ha = 58%.
n condi.ii de secet/, maz/rea prefer/ acele culturi premerg/toare 8i
metode culturale care-i permit s/ dispun/ de mai mult/ ap/ n sol. S-a ar/tat
anterior c/, n condi.ii de secet/ maz/rea formeaz/ mai pu.ine nodozit/.i 8i
fixeaz/ mai pu.in azot, adic/ devine mai pu.in amelioratoare.
Nu se recomand/ utilizarea altor premerg/toare leguminoase pentru
cultura de maz/re, pentru a evita riscurile excesului de azot pe de o parte, iar pe
de alt/ parte pentru a nu perpetua boli 8i d/un/tori comuni. Altminteri, ar fi
total contraindicat s/ se renun.e la efectul ameliorator al maz/rii n
asolamentele noastre.
Maz/rea este o cultur/ ca multe altele din grupa ei care nu se
autosuport/, iar n cazul repet/rii culturii pe aceea8i suprafa./ apare rapid
fenomenul de oboseala solului, urmare c/ruia observ/m tulbur/ri bru8te de
cre8tere, absen.a nodozit/.ilor, lipsa fix/rii biosimbiotice 8i nnegrirea bazei
tulpinii. Excesul de ap/ accentueaz/ fenomenul, iar seceta provoac/ de
timpuriu lipsa de nflorire 8i uscarea plantelor.
Dac/ accept/m ideea c/ ntr-un asolament ecologizat prezen.a maz/rii
n cultur/ este de dorit s/ ajung/ pn/ la 20-25% n absen.a altei amelioratoare,
atunci este de preferat ca maz/rea s/ vin/ pe aceea8i suprafa./ dup/ 4 ani. Ca
premerg/toare maz/rea este foarte bun/ pentru multe culturi 8i excelent/ pentru
gru.
Conform unui grup de cercet/tori condus de prof. Norbert Lutke-Entrup
de la Universitatea din Paderbern, maz/rea ar trebui s/ revin/ n asolament
143
numai dup/ 5-6 ani, invocat fiind ca motiva.ie tot efectul de oboseal/ a solului
(figura 76).

Oboseala solului cauzat& de


maz&re dup& maz&re

anomalii
privind reducerea
germina$ia biomasei %i
produc$iei de
deranjamente n reducerea num!rului de semin$e
procesul de nodozit!$i sau dispari$ia cu 25-50%
r!s!rire a plantelor o dezvoltare lor total! %i lipsa
mult redus! a bacteriei (Rhizobium)
r!d!cinilor

Figura 76. Efectul cultiv&rii maz&rii dup& maz&re, generat de fenomenul de oboseal&
a solului (prelucrat dup! Entrup %i colab.)

Ca premerg/toare pentru diferite culturi maz/rea aduce urm/toarele


performan.e comparativ cu media altor premerg/toare ca: gru, porumb,
floarea-soarelui (f/r/ azot suplimentar):

gru + 1600 kg
porumb + 820 kg
Statistic& pe 20 de ani efectuat& de autor.
floarea-soarelui + 695 kg
cartof + 12.000 kg
rapi3& + 1000 kg

n judecarea efectului economic al maz/rii 8i al necesit/.ii de a fi


cultivat/, lu/m n considerare urm/toarele:
Valoare produc.ie = 2.500 1,05 lei/kg = 2.625 lei/ha
= 80 kg azot 12,6 lei/kg s.a. = 1.008 lei /ha
Total: 3.633 lei /ha
Costuri: 8.801 lei /ha
Beneficiu brut: 2.753 lei /ha
Chiar dac/ pre.ul de vnzare ar fi numai jum/tate din cel oferit n
calcule, maz/rea continu/ s/ r/mn/ o excelent/ plant/ 8i din punct de vedere
economic.

144
3.1.2. Reparti7ia n cmp :i n asolament a efectului ameliorator
al maz5rii :i altor leguminoase anuale

S-a ar/tat anterior c/ efectul ameliorator al maz/rii nu se restrnge


numai la prima cultur/ postmerg/toare, ci 8i a tuturor plantelor care vin dup/ ea
n asolament. Efectul ameliorator se diminueaz/ ns/ pe m/sur/ ce culturile
care urmeaz/ se ndep/rteaz/ n timp de cultura de maz/re (figura 77). n figura
77 se prezint/ o viziune generat/ din foarte multe studii proprii, comparate cu
rezultate din peste 50 cercet/ri privind dinamica acestui efect (simulare pe
calculator).

120
P r o d u c &ia c u ltu r ilo r % fa &! d e 1 a n d u p ! m a z ! r e

S-a luat n studiu un


100 asolament de 6 ani, "i
anume:
(1) maz!re
80 (2) gru
(3) rapi&!
60 (4) gru + orz
(5) porumb
(6) floarea-soarelui
40

20

0
maz/re (1) gru (2) rapi./ (3) gru + orz (4) porumb (5) fl.soarelui (6)
plante n asolament

Figura 77. Descre8terea efectului ameliorator al maz&rii, m&surat relativ


cu productivit&3ile postmerg&toare ntr-un asolament de 6 ani

Aceast/ curb/ se explic/ n felul urm/tor: Prima plant/, grul, a


beneficiat dup/ maz/re de un spor de 100% = 1600 kg/ha. Dac/ rapi.a ar fi fost
8i ea cultivat/ dup/ maz/re ar fi ob.inut + 1100 kg. Cultivat/ al doilea an dup/
maz/re a mai ob.inut doar 580 kg, adic/ pu.in peste 50 %. n anul al treilea
grul 8i orzul au valorificat destul de bine efectul rezidual ameliorator al
maz/rii (640 kg/ha), circa 40%. Ultimele plante ns/ beneficiaz/ foarte pu.in de

145
acest efect. Porumbul circa 8% (circa 170 kg), iar floarea-soarelui nu mai
beneficiaz/ deloc.
Efectul economic al amelioratoarei maz/re la nivelul pre.urilor anului
2009 este urm/torul:
1600 kg gru 400 lei/t = 640 lei
580 kg rapi./ 980 lei/t = 568 lei
640 kg gru/orz 380 lei/t = 243 lei
170 kg porumb 350 lei/t = 60 lei
0 kg floarea-soarelui 650 lei/to = 0 lei
Total: 1.511 lei/ha = 302 lei/an
302 lei/an = 72 euro/ha
Cercet/ri efectuate n Fran.a (Arvalis Institut des Vgtales 2008) arat/
c/ ntr-un asolament de trei ani (maz/re, gru, gru), grul dup/ maz/re a fost
cultura cea mai productiv/ n to.i anii experimentali.
Marja azotului anual a grului n rota.ie este tot timpul superioar/ celei
a grului n monocultur/. Cumulat pe trei ani, marja azotului rota.iei cu maz/re
este ntotdeauna superioar/ celei din monocultura cu gru. Profitul suplimentar
ob.inut la grul dup/ maz/re este cu cel pu.in 100 euro/ha superior celui din
monocultur/, oricte ngr/8/minte s-ar aplica.
Judecat/ n felul acesta, premerg/toarea maz/re, care n cadrul primului
asolament studiat ocup/ circa 17% din suprafa./, aduce ntreprinderii un spor
valoric de 302 lei/ha, ceea ce la o ferm/ de 1000 ha ar trebui s/ nsemne peste
300.000 lei.
Modelul mai sus prezentat este valabil pentru situa.iile ideale n care
restric.ia factorului ap/ nu a dep/8it ca risc 20%, iar celelalte elemente
tehnologice au fost favorabile unui sol ecologizat, n sensul n care aceast/
no.iune este tratat/ n aceast/ lucrare.
Revenim spunnd c/ nu trebuie uitat faptul c/ efectul ameliorator al
maz/rii nu se manifest/ numai prin azot fixat 8i pus la dispozi.ia asolamentului,
ci prin numeroase alte efecte pozitive asupra solului pentru care subliniem:
structurarea acestuia, mbun/t/.irea activit/.ii biologice, reducerea
mburuien/rii 8i efectul antagonist asupra a numero8i fitofagi ai celorlalte
culturi n asolament. Alegerea culturilor nse8i ntr-un asolament ca cel
prezentat mai sus se interac.ioneaz/ pozitiv n ob.inerea unui randament optim
al asolamentului.
Cre8terea pn/ la 20% a maz/rii n asolament pe care o recomand/m
fermelor cu suprafe.e de pn/ la 1000 ha, ar putea m/ri cu pn/ la 10%
randamentul asolamentului bazat pe leguminoase pentru boabe, plante tehnice
8i cereale.

146
3.2. ROLUL SOIEI (SOIA HISPIDA/GLYCINE MAXIME) (L. Mierr)
N ASOLAMENTELE CU CEREALE, PLANTE TEHNICE
YI ULEIOASE

Spre deosebire de maz/re, care se poate dezvolta bine chiar 8i n anii


mai seceto8i, datorit/ sem/natului ei mai timpuriu 8i a perioadei de vegeta.ie
mai scurt/, soia venind din zone mai c/lduroase se seam/n/ mult mai trziu,
plasndu-se cu nfloritul 8i acumularea substan.elor n boabe n perioada de
plin/ var/, atunci cnd riscul de ap/ 8i temperaturi nalte poate produce
avortarea florilor. Avnd o r/d/cin/ pivotant/ de tipul III, soia p/trunde n
profunzimea solului frecvent pn/ la 200 cm (figura 78).

Figura 78. R&d&cin& pivotant& de tipul III la soia pe un sol brun coluvial
(Sursa: Lore Kutschera %i colaboratorii, DLG 2009)

147
Din acest punct de vedere soia n rela.ia cu solul penetreaz/ mai bine 8i
ecologizeaz/ mai convenabil solul dac/ acesta este lucrat cu scarificatorul.
R/d/cinile laterale au o mare putere de agregare 8i datorit/ unor cantit/.i mai
mari de lian.i proteici pe care i las/ n sol.
Formarea nodozit/.ilor devine vizibil/ n 10-14 zile de la infec.ie, ns/
cantitatea cea mai mare de azot se realizeaz/ cnd acestea au ajuns la
maturitate, adic/ cu pu.in timp nainte de nflorire. Soia fixeaz/ biologic o
cantitate de 100-200 kg/ha n func.ie de condi.iile de via./, din care 150 kg
sunt consumate pentru propria ei produc.ie (paie + boabe) (vezi 8i figura 79, a).
Ca plant/ amelioratoare soia este mai slab/ dect maz/rea, mai ales
pentru cereale de toamn/, din urm/toarele motive:
a) Consum/ o cantitate mai mare de azot fixat datorit/ cantit/.ilor mari
de protein/ din bob (pn/ la 40%) 8i a unui con.inut ridicat de ulei ! 20%. Pe
de alt/ parte, paiele de soia con.in 8i ele o cantitate mare de azot (pn/ la 9%).
b) Soia se recolteaz/ mult mai trziu dect maz/rea, 8i nu r/mne
suficient timp pentru degradarea lor 8i pentru aducerea azotului n circuitul sol
plant/.
c) Lucr/rile solului dup/ soia se fac mai greu, mai ales din cauza
mburuien/rii trzii a culturii 8i solului.

(a) Aspect al culturii n cmp

148
(b) Nodozit!&i pe r!d!cina principal! "i pe cele laterale

(c) Sec3iune prin nodul m&rit& de 20 de ori. Se observ& leghemoglobina

149
(d) P&st&i n formare

(e) Boabele de soia n formare "i acumulare.


Figura 79. Cultura de soia n Lunca Dun&rii n curs de fructificare (a) (foto autor). Evolu3ia
nodozit&3ilor (b), a leghemoglobinei (c), a p&st&ilor (d) 8i a boabelor n formare (e) (Foto
autor 7 iulie 2009). Aceast& cultur& a fixat circa 160 kg azot, iar din cauza secetei din
august a realizat numai 1500 kg boabe 8i a consumat circa 100 kg azot/ha. Restul a
r&mas n sol pentru culturile urm&toare

150
d) R/mne pu.in timp pentru a8ezarea solului 8i pentru buna preg/tire a
patului germinativ.
e) Dac/ cultura de soia a fost tratat/ cu trifluralin 8i clima a fost mai
uscat/, exist/ pericolul unei fitotoxicit/.i reziduale de dimensiuni u8or spre
mediu (-10-15%) la produc.ia de gru care urmeaz/.
Cu toate aceste dezavantaje, soia r/mne o bun/ premerg/toare pentru
gru 8i o foarte bun/ premerg/toare pentru culturile de prim/var/.
Soia r/mne ns/ o bun/ plant/ premerg/toare, mai ales pentru
culturile ce se seam/n/ n prim/var/ (orzoaic/, porumb, cartof, floarea-
soarelui, sfecl/ etc.).

Repet!m informa&iile venite de la cercet!torii din America de


Sud cum c! n condi&ii de stres cauzat de ap!, ca "i n condi&ii de
aplicare a ngr!"!mintelor cu azot, soia se transform! dintr-o plant!
premerg!toare foarte bun! sau bun! ntr-una modest! sau proast!
(Ramos Maria "i colab., 2003, Thomas Andrei Luis "i colab., 2005).

Spre deosebire de maz/re, care n niciun fel nu se suport/ n


monocultur/, soia poate fi cultivat/ doi sau trei ani dup/ ea ns/8i. Fenomenul
este prezent frecvent pe marile ntinderi agrare din Brazilia 8i Argentina, dar 8i
n cordonul porumbului 8i soiei din America (Entrup M.L. 8i colab., 2000).
Studiile numero8ilor cercet/tori din America de Sud (Pulppke G.S. 8i
colab., 1998, Korber, Marcia de Vargos 8i colab, 2004, Thomas Andrei Luis 8i
colab., 2005 8i al.ii) consider/ c/ nc/ din al doilea an de monocultur/ de soia
procesul de nodula.ie 8i fixare simbiotic/ se reduce semnificativ (peste 50%),
agricultorii fiind obliga.i s/ recurg/ la ngr/8/minte azotoase pentru men.inerea
nivelului recoltei.
n viziunea noastr/, aplicarea azotului la soia denot/ o defectuoas/
cunoa8tere a rela.iilor ntre plant/ 8i sol, ndeosebi ntre plant/ 8i
microorganismele din sol, conducnd la un management defectuos al fermei, la
pierderi importante de inputuri naturale. Pe de alt/ parte, monocultura
contribuie esen.ial la nmul.irea nematozilor specifici, cum ar fi Meliodogyne
incognito, care se instaleaz/ pe r/d/cini, colonizeaz/ solul 8i pot fi u8or
transmi8i 8i c/tre alte culturi cum ar fi porumbul, grul, bumbacul, sfecla,
legumele 8i altele. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care soia
nu trebuie s/ fie cultivat/ n monocultur/.
Locul soiei n asolament. De8i se afirm/ c/ soia poate fi cultivat/ n
asolament, sinteza pe 20 de ani a numeroaselor cercet/ri ne convinge c/, la fel

151
ca 8i alte culturi, soia se simte bine n Romnia ntr-un asolament specific
(figura 80).
Soia este o bun/ plant/ premerg/toare pentru porumb. Ea las/ solul ntr-o
bun/ stare cultural/, structurat 8i cu o rezerv/ de azot n sol de 50-60 kg s.a. Dup/
soia bine ntre.inut/ porumbul poate fi cultivat direct dup/ o lucrare cu tigerul n
toamn/ la 20-30 cm (deci f/r/ plug) 8i o lucrare tot cu tigerul n prim/var/, la
adncimea de ncorporare a semin.elor de porumb.
n asolamentul 1 (5 ani) din figura 80 soia ca plant/ amelioratoare
transmite circa 60% din efectul ameliorator porumbului, 30% c/tre floarea-
soarelui 8i, de regul/, maximum 10% c/tre gru. n condi.ii de secet/ acest
efect nu se mai reg/se8te la gru. De fapt, punctul critic al acestui asolament
este ntre floarea-soarelui 8i gru, floarea-soarelui mai ales n condi.ii de secet/
fiind o proast/ premerg/toare pentru gru.
Mai re.inem 8i faptul c/ rapi.a nu mai prime8te nimic din efectul
binef/c/tor al soiei n cadrul asolamentului. n concluzie, efectul ameliorator al
soiei n asolamentul de 6 ani poate fi cuantificat astfel:

Porumb (1) " + 630 kg/ha " 56,7 Euro/ha 882 + kg porumb dup! soia
Floarea-soarelui (2) " 240 kg/ha " 55,2 Euro/ha 384 + kg floarea-soarelui dup! soia
Gru (3) " 105 kg/ha " 11,0 Euro/ha 1050 + kg gru dup! soia
Rapi$! (4) " 0 kg " 0 490 + kg rapi$! dup! soia

Total: 122,9 Euro/ha


Media/an/ha = 30,72

Prin compara.ie cu maz/rea, rezult/ c/ efectul ameliorator al soiei este


de 2,3 ori mai mic pentru asolamentele potrivite Cmpiei Romne, n condi.iile
n care restric.ia generat/ de factorii climatici, 8i ndeosebi de factorul ap/ se
situeaz/ n jur de 40%.
Al doilea asolament, mai scurt, se potrive8te mai bine soiei ca plant/
amelioratoare, n sensul c/ fiecare din cele trei postmerg/toare prime8te cte o
por.ie din efectul ameliorator al leguminoasei, 8i anume:

Gru (1) + 1050 kg/ha " 110,2 Euro


Rapi./ (2) + 250 kg/ha " 77,5 Euro
Porumb (3) + 132 kg/ha " 11,9 Euro
Total = 199,6 = 66,5 Euro/an

152
Porumb

Soia
Asolament cu
soia pentru Floarea-
sudul 3&rii soarelui
Culturi intermediare 5 ani

Rapi3&

Gru

Gru

Asolament Rapi3&
Soia cu soia
4 ani

Culturi intermediare

Porumb

Figura 80. Dou& modele de asolament, ndeosebi pentru sudul Romniei

153
Asolamentul semiscurt cu soia (4 ani) prime8te de la planta leguminoas/
un efect de stimulare a valorii produc.iei/ha de peste dou/ ori mai mare dect n
cazul asolamentului de 5 ani. Consider/m c/ la pragul critic de manifestare 8i
ac.iune a factorilor climatici, plecarea florii-soarelui din asolament, cultur/ extrem
de mare consumatoare de ap/, induce un efect favorabil pentru celelalte culturi,
mai potrivite acestui gen de asolament (vezi 8i figura 81).

Gru dup! floarea-soarelui Gru dup! rapi$!


martor + 830 kg/ha
Figura 81. Cultura de gru din soiul Josef la Modelu, C!l!ra"i
dup! floarea-soarelui stnga, "i dup! rapi&! dreapta

n anul 2009, extrem de secetos la sta.iunea Modelu apar.innd


Probsdorfer Saatzucht, soiul de gru Josef dup/ rapi./ a ob.inut cu 830 kg/ha
mai mult, n acelea8i condi.ii de agrotehnic/ 8i nutri.ie.
Problema principal/ a culturii soiei n Romnia pare a fi mai degrab/
riscul fa./ de factorul ap/ dect asolamentul. Cercet/rile efectuate n perioada
2002 2004 au ar/tat c/ soia transgenic/ RR s-a dovedit o plant/
premerg/toare mai bun/ dect soia clasic/ n primul rnd din cauza
mburuien/rii mai reduse din asolament, iar n al doilea rnd din cauza
num/rului mai mic de treceri pe sol, adic/ a tas/rilor mai reduse 8i a unui
raport ntre ap//aer n sol mai convenabil plantelor.

154
3.3. ROLUL CULTURILOR INTERMEDIARE N ASOLAMENTELE
MODERNE
Defini&ie. Prin culturi intermediare n.elegem pe acelea care ntr-un
asolament urmeaz/ dup/ o cultur/ principal/, cu recoltare timpurie (orz, gru,
rapi./ 8i altele). Cultura intermediar/ poate fi folosit/ pentru ob.inerea de
biomas/ destinat/ furaj/rii animalelor sau ob.inerii de energie. n conceptul
nostru, al transform/rii agriculturii spre una intensiv/, dar 8i ecologizat/,
culturile intermediare sunt destinate cu deosebire ob.inerii unui sistem biologic
cu func.ii de protejare a solului, de mbog/.ire a lui n elemente nutritive, de
readucere a CO2 n sol 8i pe sol, de ob.inere a unor facilit/.i fizice 8i biologice
n stratul arabil 8i subarabil al aceluia8i sol.
Am ar/tat deja c/ principiul de baz/ al conserv/rii solurilor n noul
sistem de agricultur/ este permanenta acoperire cu vegeta.ie a solului.
Aceasta nseamn/ o permanent/ conexiune ntre plante, sol, clim/ 8i soare, cu o
permanent/ acumulare de biomas/ care serve8te mbog/.irii n azot 8i carbon a
solului, premiza pentru reconstruc.ia 8i dezvoltarea acestora (sistem CICM)*.
n afar/ de scopul pragmatic prezentat mai sus, culturile intermediare
ndeplinesc urm/toarele func.ii:

CULTURI INTERMEDIARE

Func$ie Func$ia de Func$ia de protec$ie a solului


producere ngr!%!mnt
furaje ca a verde - contra eroziunii
doua cultur! - contra mburuien!rii
- pentru structurarea solului
- pentru activare biologic!
Func$ia de readucere n
- diverse (refugiu pentru
sol a CO2 (depoluarea
biodiversitate)
atmosferic!)

Figura 82. Func3iile culturilor intermediare

*
Centru de Informare Cercet/ri Mediu

155
Func.ia de furaj sau a doua cultur/: Este cunoscut/ de mai mult/ vreme 8i a
fost utilizat/ la nceput ca func.ie exclusiv economic/, generat/ de necesitatea
ob.inerii unor recolte mai mari pe aceea8i suprafa./. n acest scop culturile
intermediare au fost de dou/ categorii: culturi intermediare pentru boabe (hibrizi
timpurii de porumb dup/ orz sau rapi./ destinate boabelor sau silozului) 8i ca
ngr/8/mnt verde.
Un asemenea sistem de cultur/ s-a dezvoltat n sistem irigat 8i, exact
din acest motiv a condus, ndeosebi n Romnia, la degradarea solurilor, prin
exploatarea lor intensiv/ n care nutri.ia plantelor s-a realizat aproape exclusiv
pe rezerva solului, iar nsu8irile fizice au fost degradate fie de c/tre sistemul de
iriga.ie defectuos 8i primitiv, fie datorit/ tas/rii solului. Sistemul a doua
cultur/ n Romnia a avut urm/toarele dezavantaje (figura 84):

CRITERII DE SELEC=IE

n func$ie de n func$ie de n func$ie de Alte criterii


clim! viteza de categoria de selec$ie
cre%tere semin$elor

- Brasicaceae: rapi$! furajer!, mu%tar, - Simplitatea implement!rii (lucr!ri


v!rzoase etc. ale solului, sem!nat, disponibilit!$i
- Fabaceae: leguminoase amelioratoare semin$e)
m!z!riche, maz!re, bob, trifoi, lupin - Costurile semin$elor
- Gramineae - Viteza de acoperire a suprafe$ei
- Alte familii: Facelia, Symphytum, Sparceta solului
- Raigras italian, secar! - U%urin$a utiliz!rii prin ncorporare
- Diverse amestecuri sau degradare
- Eventuale efecte d!un!toare
asupra solului
- Apeten$a n raport cu d!un!torii
- Obi%nuin$a (tradi$ia agricultorilor)

Figura 83. Criteriile de selec3ie a culturilor intermediare n Romnia (original)

156
Dezavantajele culturilor duble pentru furaje 8i boabe

Pentru boabe %i siloz Pentru mas! verde, furaj Numai culturi


(hibrizi timpurii porumb) 2 sau pentru nsilozare. 3 gramineae
Amestec de gramineae + dese
Eventual soia boabe. leguminoase

- Este necesar! iriga$ia (2) - Borceaguri (Vicia + secar!) (3)


- Sunt necesare lucr!ri ale solului (2) - Alte amestecuri maz!re + gramineae.
- Sunt necesare noi cantit!$i de N (2) - Sunt necesare lucr!ri ale solului (2)
- Este necesar! recoltarea (3) - Sunt necesare numai ngr!%!minte cu P
- Lucr!rile de baz! de toamn! sunt (3)
limitate n timp (1) - Solul este bine acoperit (4)
- Sunt prezente fenomene de sp!lare - Este necesar! recoltarea (3)
a elementelor nutritive (2) - Lucr!rile de baz! din toamn! sunt mai
- Valoare energetic!. flexibile (3)
- Un bun control al buruienilor (3)
- O mai bun! stare fizico-chimic! a solului
inclusiv fixare N. (4)
- Valoare energetic!

Notele din parantez! indic! valoarea ecologic! a interven$iei pe o not! de la 1 5 n


care:
Nota 1 = activitate foarte nepotrivit! pentru ecologia solului %i agroecosistem
Nota 2 = activitate nepotrivit!
Nota 3 = activitate neutr!
Nota 4 = activitate favorabil!
Nota 5 = activitate foarte favorabil!
Aceste note vor nso$i permanent graficele de detaliu ale interven$iilor n agroeco-
sistemele agricole.

Figura 84. Culturile duble cu scop exclusiv comercial degradeaz& solul 8i ecosistemul

Figura 85 ne arat/ foarte clar c/ pentru starea ecologic/ a solului


culturile dese formate din amestecuri de gramineae 8i leguminoase sunt mult
mai potrivite dect cele alc/tuite din plante pr/8itoare. Foarte d/un/tor este

157
porumbul ca a doua cultur/, mai ales n condi.iile din Romnia, unde iriga.ia
este absolut necesar/. Efectul ecologic al borceagurilor furajere este cu 20%
mai mare dect al pr/8itoarelor ca a doua cultur/.

Borceag porumb, a doua cultur!


Figura 85. Borceagul este o plant& intermediar& mult superioar& porumbului

3.3.1. Func7ia de ngr5:5mnt verde

n aceast/ situa.ie culturile intermediare sau amestecurile dintre ele


servesc exclusiv unui sistem special de ngr/8are a solului. Func.iile acestui
sistem sunt prezentate n figura 86.
Func.ia de ngr/8/mnt verde nu permite utilizarea culturilor n scopuri
economice (furajere). Folosirea culturilor intermediare ca ngr/8/mnt verde
nu permite n niciun caz utilizarea acestora n furajarea animalelor. Utilizarea
biomasei rezultate: exist/ dou/ variante de utilizare a lor, 8i anume:
(1) Toamna trziu se taie biomasa, se toac/ 8i se ncorporeaz/ n sol.
Pn/ n anii 2000-2001 ncorporarea se f/cea cu plugul, n care caz cea
mai mare cantitate de biomas/ se plasa la adncime, pierzndu-se efectul
ameliorator n stratul de suprafa./.
Dup/ anul 2005 n special, ncorporarea se face, de regul/, dup/ t/ierea
biomasei cu un combinator complex tip tiger sau gruber care permite o
ncorporare sistematic/ 8i uniform/ pe adncime, uneori pn/ la 30 cm.
Avantajul acestei ncorpor/ri este acela al unei uniforme dezvolt/ri biofizice a
ntregului strat arabil. Pe de alt/ parte, r/d/cinile pivotante ale unor culturi
precum rapi.a, varza, facelia etc., prin degradarea post-t/iere las/ n sol un
orificiu de drenaj c/tre profunzime prin care apa se poate conserva c/tre

158
adncime, iar biomasa solului tinde spre o penetrare n profunzime datorit/
mbun/t/.irii raportului ap//aer 8i, n general, a ntregii arhitecturi a solului.

(4) (5)
FUNC\IA DE NGR]Y]MNT VERDE

(5) Dreneaz& solul (4) Cedeaz& elemente (4)


Men3ine 8i/sau prin penetrarea nutritive c&tre sol
fixeaz& azotul stratului prin degradare
n sol impermeabil treptat&
(4)
Asocia$ii cu Simbioz! - Apa p!trunde n - Degradare microbiologic! Aport meliferic
gramineae legumi- adncime (4) (4) pn! trziu
noase - La fel %i - Dezvoltarea biologic! a pentru albine.
microorganismele (4) solului (4)
- Azot nitric %i amoniacal n
(5) dozele cerute de culturile
Indic!
urm!toare
calitatea
- Nu se spal! nitra$ii (5).
agroecosis-
temului. (5)
- Pot fi conservate boli %i
d!un!tori (1).

Figura 86. Detalii asupra func3iei de ngr&8&mnt verde a culturilor intermediare


8i impactul n func3ia ecologic&

(2) Biomasa ob.inut/ de la plantele intermediare cultivate nu este


t/iat/, este l/sat/ ca mulci la suprafa.a solului, n care caz avem de-a face cu un
mulci bioactiv (Oancea C. 8i colab.) Degradarea bioactiv/ a muciului nu se
face peste iarn/ din cauza activit/.ilor biologice extrem de reduse. n
prim/var/, cultura de baz/ se seam/n/ direct n mulciul bioactiv. Acesta, prin
degradare, ncepnd cu temperatura de 4oC pune la dispozi.ia culturii de baz/
elementele nutritive necesare. Pn/ n momentul degrad/rii definitive mulciul
joac/ un rol important n mpiedicarea r/s/ririi buruienilor 8i n conservarea
apei, prin mpiedicarea evapora.iei la suprafa.a solului. C/tre jum/tatea verii
mulciul este deja degradat 8i intrat n circuitul de substan.e permanent prezent
ntre plante-sol subsol 8i atmosfer/.
Printre dezavantajele acestui sistem putem enumera posibilitatea
conserv/rii unor boli 8i d/un/tori ca 8i a 8oarecilor de cmp.
n tabelul 6 v/ prezent/m cteva specii destinate culturilor intermediare
precum 8i ./rile n care ele se g/sesc cu dominan./.

159
Tabelul 6
Plantele cele mai r!spndite n Europa pentru culturi intermediare "i amestecuri
Dezvoltarea
Lupta
Rapiditate radicular& efect Biomasa Calit&3i
Nr. contra Lupta contra Fixare \&rile
Specia instalare n asupra structurii vegetal& pe apicole
crt. levig&rii nematozilor azot cultivatoare
teren solului 8i a suprafa3& (melifere)
nitra3ilor
fertilit&3ii
Fran$a,
Germania,
1. Varz! xxx xxx xx x xx x -
Austria, f!r!
Europa de Est
Idem, + Ungaria
2. Mu%tar xxx xxx xxx xxx xx xx -
%i Polonia
Fran$a, Olanda,
3. Napi xxx xx xx x xx - -
Belgia

160
Toat! Europa,
4. Rapi$! xxx xxx xxx xxx xx x - f!r! Romnia %i
Bulgaria
Germania,
5. Hri%c! xxx xx xx xxx xx - -
Austria %i Fran$a
Ridichi
6. xxx xx xx xx xx xxx - Idem
speciale
Toate $!rile, mai
7. M!z!riche xx x xx x - - xxx pu$in Romnia %i
Bulgaria
Raigras +
8. alte xx xx xxx x xx - x L!rile din UE 15
gramineae
Toate $!rile, mai
9. Trifoi ro%u x xx xxx x - - xxx pu$in Romnia %i
Bulgaria
Dezvoltarea
Lupta
Rapiditate radicular& efect Biomasa Calit&3i
Nr. contra Lupta contra Fixare \&rile
Specia instalare n asupra structurii vegetal& pe apicole
crt. levig&rii nematozilor azot cultivatoare
teren solului 8i a suprafa3& (melifere)
nitra3ilor
fertilit&3ii
10. Trifoi alb x xx xx x xx - xxx Idem
11. Sulfin! x xx xxx xxx - - xxx Toate $!rile
12. Facelia xxx xxx xxx xxx xx xx - Toate $!rile
13. Secar! xx xx xx x xxx - x Toate $!rile
Fran$a,
14. Ov!z xx xx xx x xx - x Germania %i
Estul Europei
15. Maz!re xx xx xx x - - xxx Toate $!rile
L!rile din centrul
16. Lupinul xx xxx xxx x - - xxx
%i nordul Europei
Centrul %i nordul
17. Bobul xx xxx xxx x - - xxx
Europei.

161
Austria +
18. Camelina xxx xxx xxx xxx xx - -
Germania.
xxx = foarte bine
xx = bine
x = slab
Figura 87. Facelia este o excelent& cultur& intermediar& care ofer& cei mai buni indicatori
evalua3i n sistemul de culturi intermediare (foto autor)

Figura 88. Flori de Facelia (foto autor)

162
Figura 89. Phacelia viscida o excelent& plant& melifer&, dar 8i ornamental&,
nfrumuse3nd locurile unde este sem&nat& (foto autor)

Figura 90. Bobul ofer! o mas! vegetativ! extrem de bogat!, fixeaz! azotul
"i structureaz! cu succes solul (foto autor)

163
De8i este o cultur/ nou/ venit/ printre culturile intermediare consacrate,
aceast/ frumoas/ plant/ care atinge n/l.imi de 80-100 cm ndepline8te o serie
de func.ii, 8i anume:
o func.ie de ndep/rtare a nematozilor datorit/ unor substan.e tip
insecticide elaborate de r/d/cini.
Fixarea azotului nitric la nivelul r/d/cinilor datorit/ densit/.ii mari a
acestora.
Combaterea buruienilor prin n/bu8irea lor rapid/ este foarte eficace
8i mpotriva pirului.
Func.ia melifer/ cu flori bleu atr/g/toare (vezi 8i figura 89).
Func.ia de ameliorare a solului 8i ndeosebi a form/rii structurii
datorit/ unui sistem radicular dens 8i fin, ce elimin/ n sol n permanen./
substan.e organice liante.
Este rezistent/ la parazi.i 8i nu necesit/ ntre.ineri speciale.
Toate culturile intermediare au nevoie de ap/. Uneori aceasta nu este n
cantit/.i suficiente, mai ales n ./ri ca Romnia, 8i mai ales n sudul ./rii.
Acesta nu este un motiv s/ nu sem/n/m culturile intermediare. Orice
oportunitate privind umiditatea solului 8i a aerului trebuie folosite n vederea
reconstruc.iei ecologice ale celor peste 5 milioane soluri degradate din zona
agricol/ romneasc/.

Figura 91. Raigras (Lolium sp.) cultivat n var& ca plant& intermediar&


(Surs!: anonim internet)
164
Sistemele de culturi intermediare care se folosesc ast/zi n Europa sunt
orientate pe trei direc.ii, 8i anume:
1) Amestecuri pentru fixarea 8i conservarea azotului n acest sens sunt
folosite:
a) 50% trifoi ncarnat, 20% m/z/riche, 20% ov/z;
b) 30% facelia, 20% ov/z, 50% trifoi Alexander;
c) maz/re 50%, ov/z 50% (borceag) folosit/ 8i n Romnia;
d) m/z/riche 30%, maz/re 20%, orz 50%;
e) m/z/riche 50%, camelina 50% amestec propus 8i pentru Romnia
n anii viitori.
2) Amestecuri destinate dren/rii n profunzime, acoperirii solului, 8i
pentru albin/rit:
a) facelia 60%, trifoi ncarnat 30%, sulfin/ 20%;
b) facelia 60%, m/z/riche 30%, camelina 20%;
c) rapi./ 60%, trifoi ncarnat 30%, sulfina 20% 8i altele.

Figura 92. Amestec de camelin& cu bob mare. Este un excelent amestec pentru
conservarea azotului 8i a fix&rii lui (foto autor)

3) Diverse amestecuri cu caracter mixt, precum:


a) mu8tar + m/z/riche 50% + 50%;
b) m/z/riche de iarn/ + secar/ 50 + 50% serve8te ca mulci bioactiv;
c) Raigras + trifoi ncarnat, 8i multe altele.
165
3.3.2. nfiin7area :i ntre7inerea culturilor

De cele mai multe ori culturile intermediare se amplaseaz/ dup/ culturi


timpurii ca orzul, maz/rea, rapi.a 8i chiar soiurile timpurii de gru.

Figura 93. Sem&natul direct n miri8te


Este vorba de mu%tar n miri%tea de gru(sus) %i trifoi ncarnat n miri%tea de gru (jos). Este
necesar pentru ob$inerea unei cantit!$i bune de biomas! s! existe circa 3 luni de vegeta$ie ntre
sem!nat %i primul nghe$ dac! nu ne situ!m n pozi$ia de mulci de iarn!. Acest procedeu este
foarte apreciat ast!zi, att de cercetare ct %i de practic!. Fotografii dup! Guetler GmbH
(www.guetler.de/uni2)

166
Sem!nat direct n miri%te Gruber + sem!nat

Figura 94. Sus: Diferen3a dintre mu8tarul sem&nat direct n miri8te (stnga) 8i cel
dup& lucrarea cu gruberul (dreapta). Jos: Dreapta: Sem&nat direct n miri8te (stnga),
gruber adnc (mijloc) 8i gruber superficial (dreapta).

167
Solul se lucreaz/ superficial cu un cultivator sau un tiger 8i se seam/n/
conform tehnologiilor specifice. Se seam/n/ de regul/ dup/ o ploaie de 10 mm
sau o irigare u8oar/.
Numeroase experimente efectuate n spa.iul german (Guetler 2001)
arat/ c/ aproape toate culturile intermediare pot fi sem/nate cu ma8ini
specializate, direct n miri8tea diverselor culturi (figura 95).

Figura 95. Ma8in& de sem&nat

Toate celelalte sisteme de lucr/ri ale solului 8i sem/nat, conform


aceluia8i autor 8i confirmate 8i de observa.iile noastre nu au dus la rezultate
mai bune (vezi tabelul 7 8i figura 96).
Tabelul 7
Procentul de substan&! uscat! "i cantitatea de substan&! uscat!
ob&inut! la mu"tar sem!nat n diferite sisteme de lucr!ri "i sem!nat
(Guetler, 2009)
Cultur& Raport mas&/plant&
Nr. Moment % total
Sistemul de lucru interme-
crt. sem&nat r&d&cin& tulpin& frunze s.u. s.u./ha
diar&
1 Sem!nat direct n
miri%te cu mu%tar 15.08 28 45 27 21 36,8
sem!n!toarea UD
2 Gruber + cilindru
mu%tar 22.08 35 36 29 12 18,8
rotativ cu KE (20 cm)
3 Gruber superficial +
mu%tar 22.08 36 41 23 13 25,0
MD direct sem!nat

168
Din acest tabel este de re.inut faptul c/ sem/natul direct n miri8te a
permis intrarea imediat dup/ recoltare a ma8inii de sem/nat n timp ce pentru
preg/tirea solului cu gruberul a fost necesar/ n plus o s/pt/mn/. Aceasta
conduce n varianta 1 s/ se ob.in/ la sfr8itul perioadei de vegeta.ie plante mai
mature cu un procent mai ridicat de s.u. (vezi 8i figura 73). Putem spune c/
resursa c/ldur/ 8i lumin/ a fost insuficient folosit/ n variantele 2 8i 3.

2 3
Figura 96. Cultur& intermediar& de maz&re, tip samulastr&, la Alexandria, 2009
(1) Vedere n cmp. (2) Planta la data de 26.08. Se ajunsese la formarea p!st!ilor. (3) Pe
r!d!cinile de maz!re nu s-au format nodozit!$i, urmare a efectului maz!re dup! maz!re, %i
deci nu s-a fixat azot (Foto autor, 26.08.2009)

169
Rezultatele ob.inute cu Facelia au demonstrat c/, fie 8i atunci cnd se
seam/n/ dup/ gru (7.08) s-a putut ob.ine o mas/ uscat/ de aproape 3,8 t/ha, mai
mult ca la mu8tar, 3,5, respectiv 3,6 t/ha, lucrat cu cele dou/ adncimi ale
gruberului. Facelia reac.ioneaz/, de asemenea, foarte bine la sem/natul n miri8te.
Exist/ 8i situa.ii n care la unele culturi, cum este maz/rea, n anii
seceto8i nu pot fi recoltate toate p/st/ile 8i o cantitate mare de semin.e r/mne
pe sol. n asemenea situa.ii 8i pentru o economie maxim/ de resurse se
recomand/ o lucrare superficial/ cu tigerul. O ploaie c/zut/ la timp, n 2009, pe
terasa Burnasului, Teleorman, a condus la ob.inerea unei biomase de maz/re de
circa 2,4 t/ha (vezi 8i figura 96). n acest caz ns/, fiind vorba de maz/re dup/
maz/re fixarea simbiotic/ a azotului a fost foarte mic/. Totu8i, samulastra de
maz/re a re.inut azotul de la prima cultur/ 8i l-a imobilizat, punndu-l treptat la
dispozi.ia culturii de gru de s/mn./ care a urmat.

3.3.3. Cteva culturi intermediare :i nsu:irile lor amelioratoare

Problema utiliz/rii culturilor intermediare (a doua cultur/) ca


posibilit/.i de ameliorare a solului este nc/ suficient de nou/, 8i deci
insuficient studiat/.
Pn/ n prezent, cultura a doua, mai ales n Romnia, a fost utilizat/ n
special pentru furajare, iar n cazul soiei 8i porumbului n variante sortimentale
foarte timpurii a fost utilizat/ 8i pentru boabe (de regul/ dup/ rapi./ 8i orz). n
vestul Europei s-a ncet/.enit termenul ngr/8/mnt verde (Vezi Engrais Vert
- Wikipedia), considerndu-se c/ acestea imobilizeaz/ n biomas/ azotul
predispus sp/l/rii n adncime sau pierderii prin amonificare dup/ care este
redat prin t/iere 8i ncorporare solului.
Recent, a8a cum s-a ar/tat anterior, func.iile acestora au fost
semnificativ l/rgite, devenind din culturi furajere n ngr/8/minte verzi
adev/ra.i amelioratori ai solului. Un ngr/8/mnt verde este impropriu zis,
pentru c/ el aduce solului cu mult mai mult dect un act de nutri.ie; v/zut ca
ameliorator el intr/ n reac.ie cu via.a solului pe care o stimuleaz/ realiznd
o optimizare a nsu8irilor biochimice 8i fizice, urmat/ de o manifestare
optimizat/ a rela.iilor dintre plantele de cultur/ sol atmosfer/ o mai bun/
utilizare a factorilor de vegeta.ie, ap/, CO2, elemente nutritive 8i n deplin/
corela.ie cu curbele de consum ale culturilor.
n felul acesta modelul agroecologic se apropie foarte mult de modelul
de manifestare a ecosistemelor naturale, n care practic lipsesc inputurile de
sintez/. n tabelul 8 prezent/m cteva plante intermediare 8i posibilit/.ile lor de
a ameliora solul. Sunt prezentate al/turi 8i cteva detalii de cultur/ cum ar fi:
cantitatea de semin.e, lucr/rile solului 8i modul de sem/nat. Alte detalii pot fi
g/site de cititorul nostru n c/r.ile de specialitate.

170
Tabelul 8
Caracteristici "i func&ii amelioratoare a diferitelor culturi intermediare sau perene
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
1 Rapi$! furajer! 0,8-1,8 m 15-20 kg/ha Avantaje: Este foarte bogat! n azot, o Se poate sem!na din Este preten$ioas! la
diverse soiuri. bun! plant! capcan! pentru surplusul martie pn! n august. n ap! %i de aceea este
Brassica de nitra$i din sol. Acoper! foarte bine Romnia ideal este de la preferabil! nfiin$area
campestris. solul, pe care l ap!r! de eroziuni, de recoltarea orzului (sfr%it culturii dup! o ploaie
tas!ri %i sp!l!ri n profunzime a iunie) pn! la recoltarea sau o iriga$ie cu o
nitra$ilor. Ofer! o cantitate mare de grului (sfr%it iulie). Se norm! de 200-300
biomas! att pentru furaje ct %i ca seam!n! direct pe miri%te m3/ha.
ngr!%!mnt verde. Din cauza dup! o lucrare cu tigerul.
volumului mare de biomas! este mai
pu$in indicat! ca mulci verde sau
bioactiv.

171
Ofer! o ac$iune repulsiv! pentru
nematozi. n condi$ii de umiditate
suficient! r!d!cinile penetreaz! straturi
de sol compact, ajutnd la refacerea
nsu%irilor fizice.
Dezavantaje: Nu se poate cultiva dup!
culturi din aceea%i familie, mu%tar,
ridichi, %i nici acestea dup! rapi$!.
2. Lucerna 50-80 cm 25 kg/ha Avantaje: Este o excelent! plant! Sem!natul se face de De regul! se seam!n!
(Medicago sativa) furajer! %i amelioratoare a solului. regul! din martie pn! n dup! cereale cultivate
Fixeaz! anual o cantitate de azot septembrie. Trebuie n subsolaj, dup! o
datorit! simbiozei cu Sinorhizobium men$inut! n cultur! lucrare cu tigerul.
melitoti, care poate ajunge la 340 minimum 3 ani. Pentru o r!s!rire mai
kg/ha. Protejeaz! solul contra eroziunii Aten$ie: O lucern! mai rapid! este indicat un
%i datorit! unui sistem pivotant foarte b!trn! de 5 ani este mai sol umed. Aten$ie, se
adnc particip! la reconstruc$ia greu de des$elenit %i de mburuieneaz! u%or %i,
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
fluxurilor pe profilul solului. Este readus n arsenalul de aceea, m!surile de
rezistent! la secet! %i contribuie la plantelor anuale. stopare a
mbog!$irea solului n humus %i, mburuien!rii sunt bine
binen$eles la structurarea lui. venite. Dup! prima
Dezavantaje: Necesit! soluri neutre coas! lucerna lupt!
bogate n calciu. Se inhib! la umiditate bine cu buruienile.
excesiv!. Se instaleaz! lent %i poate fi
folosit! numai ca sol!. S!ritoare n
asolament.
3 Mu%tar alb %i 25-60 cm 20-30 kg/ha Avantaje: Are o cre%tere foarte rapid! Se seam!n! din martie Terenul este de dorit
galben (Sinapsis acoperind repede solul, ac$iune pn! n septembrie. Ca a s! fie bine lucrat, la
alba) antierozional!. Este ideal ca mulci doua cultur! merge foarte umiditate optim! cu
verde. Poate intra n rndul plantelor bine dup! orz %i gru, mai tigerul %i la adncime
utilizabile n mulciurile bioactive. Se rar dup! floarea-soarelui superficial!.
poate sem!na cu m!z!richea, timpurie %i numai dac!

172
m!rindu-i valoarea bioactiv!. Ac$iune este ap! suficient! n sol.
antinematoid! consistent!. Combate Se prefer! n toamn!
u%or prin concuren$! buruienile. t!ierea %i l!sarea ei ca
Inconveniente: Las! n sol substan$e mulci pe sol sau
mbibante care solicit! ntrzierea ncorporarea n sol. Este
culturii postmerg!toare. Ajunge repede potrivit! pentru nverziri
la maturitate. Nu se folose%te ca pentru scurt! durat!.
premerg!toare pentru alte crucifere
(varz!, ridichi, rapi$! etc.).
4 Napi furajeri 60-150 cm 15-20 kg/ha Avantaje: Cre%tere rapid! %i, la fel ca Este o cultur! pentru o Terenul se preg!te%te
(Brasica napus) la rapi$!, cu care se confund! foarte acoperire rapid!, tipic! ca la rapi$! %i mu%tar.
adesea, este bogat! n azot. Utilizabil! culturilor itnermediare. Se
ca furaj %i ca ngr!%!mnt verde. Din seam!n! n iulie-august
cauza biomasei ridicate este necesar dup! cereale p!ioase
uneori ca o parte s! fie folosit! ca furaj (orz, gru). Necesit!
%i o parte ca mulci tocat pe suprafa$!. umiditate la r!s!rire.
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
Rezist! bine la secet! %i se recolteaz!
rapid.
Dezavantaje: Pu$in rezistent! la ger.
Nu se cultiv! dup! ridichi sau rapi$!.
5 Camelina 30-120 cm 7-10 kg Avantaje: Este o plant! de cultur! Se seam!n! din Lucr!rile solului se fac
(Camelina sativa) nou! promovat! din flora spontan!. prim!var!, devreme %i la fel ca la rapi$!, cu
Este adaptat! terenurilor mai s!race. pn! n toamn!. Este precizarea c! se
Este rezistent! la secet! %i d! recolte ideal! pentru nverzirea lucreaz! cu tigerul ct
bune pentru mulcire sau ngr!%!mnt terenurilor secetoase, mai superficial, mai
verde. Ac$iune antinematocid!. Scoate acolo unde rapi$a nu d! ales dac! lipse%te apa.
elementele nutritive din profunzime. rezultate.
Este ideal partener de amestec pentru
m!z!riche, bob, maz!re cu care
formeaz! amestecuri ideale pentru
ameliorarea solurilor. Este rezistent! la

173
ger.
Dezavantaje: Mai pu$in potrivit! pentru
furaj, cre%te ceva mai nalt! ca rapi$a,
biomasa cu 20-30% mai redus!. Nu se
seam!n! dup! crucifere.
6 Phacelia 80-100 cm 10-15 kg Avantaje: Ofer! o puternic! ac$iune Se poate sem!na dup! Solul se preg!te%te ca
(Phacelia nematicid!. Fixeaz! nitra$ii la nivelul recoltatul cerealelor. pentru orice cultur! cu
tanacetifolia) r!d!cinilor, sustr!gndu-i de la sp!lare. Ajunge la maturitate la semin$e mici. Se
n!bu%! repede buruienile, fiind specific! mijlocul lui noiembrie. Ea cultiv! pe soluri
pentru combaterea pirului, inclusiv feno- poate fi recoltat! la diverse. Rezist! ns!
mene alelopatice. nfrumuse$eaz! peisa- nceput de noiembrie %i pe soluri nisipoase.
jul datorit! florilor bleu sau violet foarte l!sat! ca mulci.
frumos colorate. Este o excelent! plant! Temperatura minim! de
melifer!. Plantat! n august, phacelia dez- germina$ie: 3oC, optim 8-
volt! o biomas! de circa 3000 kg s.u., 10oC. Germina$ia se
(circa 2000 kg mas! verde). opre%te la 30oC. n zonele
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
Inconveniente: Pauz! de 6-8 blnde poate fi sem!nat!
s!pt!mni pentru poluarea solului n %i toamna, rezist! la
cultur!. Ajunge repede la maturitate - 50 -8oC.
de zile de la sem!nat n condi$ii bune.
7 Raigrassul 20-60 cm 25-30 kg/ha Avantaje: Ideal pentru terenurile De%i lupt! bine %i este Se poate sem!na
englezesc (Lolium format tuf! proaspete, poate fi utilizat n amestec competitiv! n devreme sau trziu ca
perenne) cu trifoiul alb. Vigoare puternic!. Poate ecosistemele de paji%ti, n plant! intermediar!.
fi sem!nat! %i trziu. Constituie spa$ii cultur! necesit! soluri Se prefer! lunile iulie-
verzi consistente. Fixeaz! azotul grele, proaspete %i bogate august. Ea poate
biologic asociativ. Protejeaz! solul n humus. Perenitatea ei r!mne intermediar!
contra eroziunii %i a sp!l!rii n dureaz! bine 4 ani. 3-4 ani, mai ales dac!
profunzime a azotului. Formeaz! Necesit! lucr!ri atente de se seam!n! mpreun!
micorize. prelucrare a solului %i cu trifoiul alb.
Dezavantaje: Atrage numeroase sem!nat. Se dezvolt! bine
insecte d!un!toare, larvele $n$arilor la sub 25oC %i ploi

174
mari %i omida verde. regulate.
8 Raigrassul italian 60-120 cm 30-40 kg/ha Avantaje: Este ideal pentru terenurile Se poate sem!na din Raigrassul italian este
(Lolium proaspete %i pentru a fi utilizat n martie pn! n octombrie. o cultur! exigent! care
multiflorum) asocia$ie cu trifoiul comun (ro%u sau Este valabil pentru o necesit! terenuri
violet). Se poate sem!na trziu, nverzire de 18 luni. bogate %i profunde,
oferind %i un furaj de calitate. Fixeaz! Necesit! acelea%i condi$ii umede dar f!r! exces
biologic pn! la 180 kg N/ha/an. ca mai sus. %i un climat relativ
Protejeaz! solul contra eroziunii %i a blnd. Nu este
sp!l!rii azota$ilor. Accept! micoriza %i potrivit! stepelor din
se recolteaz! u%or. Biomas! ridicat!. sudul Romniei.
Perenitate 2-3 ani. Merge ns! bine n
Dezavantaje: Cre%tere foarte rapid!, zona de nord.
atrage acelea%i insecte d!un!toare ca
cel englezesc.
9 Trifoiul ro%u 20-40 cm 20-25 kg/ha Avantaje: Este o leguminoas! Se poate sem!na din Terenul va fi bine
(Trifolium valoroas! care nlocuie%te lucerna n martie pn! n preg!tit cu tigerul la 8-
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
pratense) zonele mai nordice. Este amelioratoare septembrie. Iunie este 10 cm adncime. Se
de sol pentru c! fixeaz! biologic pn! ns! cea mai potrivit! seam!n! la 3-4 cm.
la 180 kg N/an n func$ie de condi$iile perioad! de sem!nat.
climatice. Structureaz! solul %i accept! Durata vegeta$iei n
micoriza. func$ie de interes, de la 6
Dezavantaje: Dup! acoperirea luni la 2 ani. La 6 luni
terenului poate intra n repaus. Cre%te poate fi folosit exclusiv ca
mult mai bine n asocia$ie cu plant! amelioratoare.
raigrassul. Pleac! greu n vegeta$ie
dac! solul este rece %i poate fi invadat
de buruieni. Nu accept! specia
Anagallis (alelopatie).
10 Trifoiul ncarnat 20-50 cm 25-30 kg/ha Avantaje: O leguminoas! foarte Este o foarte bun! plant! Terenurile se
(Trifolium talie valoroas! pentru furaje %i hran! amelioratoare, fiind preg!tesc ca %i pentru
incarnatum) uman! precum %i reconstruc$ie anual!. Se seam!n! de celelalte specii de

175
ecologic! a solurilor. Aduce n sol o regul! n terenuri curate. trifoi. Prefer! terenurile
cantitate mare de azot prin fixare Este potrivit! pentru u%oare dar cu
simbiotic!. Se cultiv! dup! crucifere: nverziri pn! la 6 luni. precipita$ii regulate.
rapi$!, varz! etc. Potrivit pentru mulci
Dezavantaje: Dup! ocuparea terenului bioactiv rapid.
poate intra n repaus. Demareaz! greu
n cultur! %i poate fi invadat de
buruieni. Nu ntotdeauna germina$ia
este viguroas!. Nu accept! parteneriat
cu buruiana Anagallis arvensis.
11 Schinduful 30-60 cm 20-30 kg/ha Avantaje: Plant! leguminoas! utilizat! Este plant! anual!. Poate Se seam!n!, de
(Trigonella n agricultura ecologic! ca fi sem!nat! din martie regul!, dup! crucifere
foenum-graecum) ngr!%!mnt verde %i refacere sol. pn! n septembrie. pe teren bine preg!tit.
Este destinat! sem!n!turilor Acoper! secven$e de 3 Se taie n toamn! %i se
intermediare de ni%e, maximum 3 luni. luni pe sol pe care ncorporeaz!.
Se taie nainte de nflorire %i se las! pe dezvolt! o biomas! foarte
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
sol sau se ncorporeaz!. Face parte util! protec$iei solului %i
din programele de mulcire bioactiv!. mbog!$irii lui n azot %i
Este, de asemenea, o plant! colorant! numeroase enzime.
(coloreaz! $es!turile) %i aromatic!
(aroma special! pentru anumite
brnzeturi). Poate fi utilizat! %i ca
plant! alimentar!.
Dezavantaje: Unele nsu%iri alergice
dac! este consumat! ca hran!.
Aten$ie, ca plant! medicinal! trebuie
bine dozat!.
12 Bobul (Vicia faba) 250 kg/ha Avantaje: Plant! leguminoas! de Se seam!n! din martie Este foarte flexibil
clim! moderat! dar suficient de pn! n octombrie. Exist! ecologic %i prefer! ca
umed!, utilizat! pentru aprovizionarea soiuri de prim!var! %i de premerg!toare
cu azot a solului %i pentru structurarea toamn!. Exist! soiuri cerealele %i invers.

176
acestuia. Poate fi cultivat n amestec rezistente la ger pn! la-
cu ov!z, orz sau cu crucifera camelina. 10oC. Se seam!n!
D! o mas! vegetativ! bogat!. Se distan$at la 50-60 cm. Nu
folose%te ca mulci %i ngr!%!mnt necesit! soluri special
verde ncorporat. Este rezistent la boli lucrate. Adncimea de
%i d!un!tori, deci foarte ecologic. sem!nat: 5-6 cm.
Dezavantaje: Greu de recoltat ca
boabe. Gramineele amestec nu se
matureaz! simultan.
13 Lupinul alb 30-120 cm 50-60 kg/ha Avantaje: Plant! leguminoas! pentru Se seam!n! de-a lungul Acelea%i lucr!ri ale
(Lupinus albus) furaj %i ameliorarea solului. Fixeaz! ntregului an. Durata de solului ca la bob %i m!-
simbiotic pn! la 200 kg azot n 109- vegeta$ie 2-4 luni, ultima z!riche, Se cultiv! n
180 zile n func$ie de soi. Ob$ine o pentru varianta de iarn!. rnduri dese 15 cm,
biomas! ridicat! bogat! n protein! %i Prefer! solurile acide %i sau rare 75 cm.
hidra$i de carbon. Ajuns! n sol relativ umede; este ns!
biomasa este u%or descompus! de flexibil ecologic.
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
microorganisme %i
heteropolicondensat! n humus din
cauza unui raport favorabil
C/N.Con$inut proteic n boabe pn! la
57%, ulei 12%.
Dezavantaje: Unele soiuri pot fi u%or
toxice pentru oameni %i animale din
cauza zbor alcaloizi prezen$i n
biomas! %i n semin$e.
14 M!z!richea 20-60 cm 80-90 kg/ha Avantaje: Plant! leguminoas! care Sunt numeroase specii %i Preg!tirea terenului se
(Vicia sativa, vicia poate fi cultivat! %i peste iarn!. soiuri de m!z!riche face ca dup! maz!re.
pannonica) Constituie o alternativ! la maz!re n pentru diferite tipuri de De regul!, pe fond
culturi intermediare. Se preteaz! bine amestecuri. De regul!, ele scarificat pentru ca
n amestecuri cu cereale, ov!z, orz %i se numesc borceaguri %i solul s! fie profund %i
unele crucifere precum camelina. sunt alc!tuite dintr-un penetrabil. Polul

177
Excelent! plant! amelioratoare a melanj de m!z!riche cu germinativ se
solului. Se preteaz! la mulcirile secar!, ov!z sau orz. De preg!te%te cu tigerul.
bioactive. regul!, se seam!n! 80-90 Se ob$ine o biomas!
Dezavantaje: Nefiind erect!, s!mn$a kg m!z!riche cu 30-40 kg de 20-30 to/ha care
se produce greu. Favorizeaz! unele la cereale. Pentru poate fi folosit! ca
ciuperci d!un!toare de sol. borceagul de toamn! se furaj sau ncorporat!.
folose%te Vicia pannonica
iar pentru cel de
prim!var! Vicia sativa.
15 Sparceta 40-90 cm 70-80 kg/ha Avantaje: Plant! leguminoas! utilizabil! Se seam!n! n terenuri Ca plant! protectoare,
(Onobrychis att pentru furaj ct %i pentru bine preg!tite n cultur! sparceta se recolteaz!
viciaefolia) reconstruc$ia biologic! %i fizic! a solului. pur! sau n amestecuri la 10-20 cm n
Fixeaz! simbiotic pn! la 150 kg N. Este f!r! plant! protectoare la momentul mbobocirii
o foarte bun! plant! melifer!. Ob$ine o 8-12,5 cm ntre rnduri %i se taie m!runt %i se
biomas! suficient de mare, dar mai mic! la 3-4 cm adncime. ncorporeaz! n sol la
dect lucerna %i trifoiul. Rezist! la secet!. 20-25 cm.
Nr. Specia de cultur& Dimensiuni Doza de Caracteristici 8i func3ii
Date privind sem&natul Alte date
crt. intermediar& (n&l3ime) s&mn3& amelioratoare ale solului
Perioada de ameliorare ca ngr!%!mnt
verde: 2-3 ani.
Dezavantaje: Solicit! terenuri curate
de buruieni. Revine pe acela%i teren
dup! 6-7 ani. ntre timp mai este
necesar! cel pu$in o plant!
amelioratoare a solului.
16 Sulfina galben! 50-100 cm 25-30 kg/ha Avantaje: Este considerat! o excelent! Terenul se preg!te%te la Datorit! caracterului ei
(Melilotus cultur! ca ngr!%!mnt verde, mai ales fel ca la lucern!, ultima invaziv este foarte
officinalis) pe solurile alcaline, calcaroase. Se lucrare fiind cu tigerul, potrivit! pe solurile n
folose%te ca a doua cultur! dup! plante superficial. Nu sunt pante indiferent de
timpurii (rapi$!, orz, etc.) Ob$ine o necesare ngr!%!minte cu textura solului.
biomas! verde de 6-10 to/ha %i las! n N, mai ales dac! s-a Important! ca reac$ie
sol o cantitate de 80-120 kg N. Din efectuat tratament cu u%or alcalin!.
cauza con$inutului n cumarin! este produse bacteriene. Se protejeaz! foarte bine

178
contraindicat! ca furaj. Este foarte seam!n! superficial la 3-4 solul contra eroziunii.
potrivit! pentru reconstruc$ia covorului cm. La 15-20 cm n!l$ime Formeaz! asocia$ii cu
vegetal %i a preeriilor secetoase. La noi dac! nu se decide altfel diferite gramineae de
este foarte potrivit! pentru zona biomasa se taie %i se step! (Agrostis sp.)
Constan$ei. Se poate amesteca cu ncorporeaz! la 20-25 cm.
gramineae. Este %i o excelent! plant! Amelioreaz! solul pentru
melifer! %i medicinal!. 2-3 ani.
Dezavantaje: Este toxic! dac! intr! n
furaje n cantit!$i mari invaziv datorit!
cantit!$ilor mari de semin$e pe care le
produc.
editie on-line www.cartesiarte.ro

Aceasta carte poate fi comandata la adresa :edituraceres@yahoo.com