Sunteți pe pagina 1din 311

www.cimec.

ro
ACADEMIA RtPUBLICII POPULARE ROMNE
INS~TUTUL DE ARHEOLOGIE

NLATER~LESICERCETAm
ARHEOLOGICE
VOL. III

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMNE


1 957

www.cimec.ro
COMITETUL DE REDACIE

ACAD. EM. CONDURACHI, redactor responsabil; VLADIMIR DUMITRESCU, redactor


principal; ACAD. C. DAICOVICIU; I. NESTOR, membru corespondent al Acade
miei R.P.R.; GH. TEFAN, membru corespondent al Academiei R.P.R.; D. BERCIU;
BUCUR MITREA; C. S. NICOLAESCU-PLOPOR; M. PETRESCU-DlMBOVIA;
D. M. PIPPIDI; DORIN POPESCU; _RADU VULPE, membri; EUGEN COMA,
secretar de redacie.

www.cimec.ro
SUMAR

Rapoarte de iplturi
_ Pag.

C. S. NICOLJI.F.sCU-PLOPOR i COLABORATORI, antierul arheologic Baia de Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


C. S. NICOLESCU-fLOPOR i COLABORATORI, antierul arheologic Nandru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
C. S. NICOLESCU-PLOPOR i COLABORATORI, antierul arheologic Ohaba-Ponor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C. S. NICOLESCU-PLOPOR i COLABORATORI, antierul arheologic BiH!e Herculane .............. ........ 51
IoN NESTOR, Raport asupra sondajelor de la Le V arhegy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
M. PETREScu-DiMBOVIA, Sondajul stratigrafic de la Perieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D. BERCIU i SEBASTIAN MORINTZ, antierul arheologic Cernavod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
GH. TEFAN i EUGEN CoMA, Spturile arheologice de la Aldeni. Raport preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CoRNELIU N. MATEESCU, Spturile arheologice de la Cruovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
HORTENSIA DUMITRESCU, antierul arheologic Traian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
N. HARUCHI i l. T. DRAGOMIR, Spturile arh~ologice de la Brilia. Raport preliminar ................ 129
SzEKELY ZoLTAN, Cercetrile i s pturile de salvare executate de Muzeul regional din sf. Gheorghe in anul 1955.. 149
M. DINU, antierul arheologic Valea Lupului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
D. BERCIU, SEBASTIAN MORINTZ i 1. MAXIMILIAN0 antierul arheologic Verbicioara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
VLADIMIR DUMITRESCU, antierul arheologic Cu:na ...........................-......................... 189
ADRIAN C. FLORESCU, antierul arheologic Trueti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
SEBASTIAN MORINTZ, Spturile de la Brseti. Raport preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
RADu VuLPE, antierul arheologic Popeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
EXSPECTATUS BUJOR, Spturile de salvare de la Murighiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C. DAICOVICIU, N. GosTAR i I. CRIAN, antierul arheologic Grditea Muncelului-Blidarul . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Cercetri de suprafat

C. S. NlcoLAEscu-PLOPOR, Cercetri asupra paleoliticului timpuriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281


I. T. DRAGOMIR, Cercetri arheologice pe Valea Clmuiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

www.cimec.ro
CO,rJ;EPmAH:U E

ApxeoJIOI'II'IerKue paCKOIIKII
~
K C. Hl1HOJISECHY-11JiorrmoP COTPY.UHHHH, ApxeoJiomqecHHe pacHOnHH n Ban ;o;e IDHep
l'l 13
K C. Hl1HOJISECHY-11JIOIIIIIOP l'l COTPY.UHHHH. ApxeoJIOrH'IeCHHe pacHomm n Hau;o;py . . . . . . . . 29
K C'. HHHOJISECHY-IlJIOIIIITOP l'l COTPY.UHHHH. ApxeoJiorHqecHHe pacHonHH B Oxa6a-11ouope 41
K c. HHHOJISECHY-IlJIOIIIITOP 1{ COTPY,UHHHH, ApxeoJIOrH'IeCHHe paCHOllHH B BaHJie repHyllaHe 51
l'l. HECTOP, Apxeo.norwteCHHe paane;o;HH B Jlel.\-BapxerH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
M. IlETPECHY-.UbiMBOllHI\A, CTpaTHrpa!lm'leCHHe paane;o;HH B IlepHeHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
.[(. BEpqy u C. MOPHHil. ApxeonomqecHHe pacHonRH B qepna[o;o;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
r. IliTE<l>AH H E. 1\0MIIIA, ApxeOIIOrH'IeCRHe pacROURH B An;o;eHH. Ilpe;o;napHTellbHOe C0061:1.\eHHe 93
[-\. H. MATEECHY. ApxeonorH'IeCHHe pacHOllHH B Hpyrnony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
r . .[(YMHTPECHY. ApxeoJJOrH'IeCHHe pacHOllHH B TpaRiie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115
H. XAPilYHH H li. T . .[(PArOMHP, ApxeoJiorH'IeCRHe pacHonRH B BpaHIIHile. IlpeJJ;napHTellbHOe
C0061:1.\eHHe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CEHEJIH 30JITAII, Ilpe;o;oxpaHHTeJibHhie pacHomm, npoHane;o;eHHhie B 1955 ro;o;y 06nacTHbiM
MyaeeM C<flbiiiTY reopre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
". ~'HHY. Apxeo.Jiorll'leCime pacHonHu n BaJIR JiynyJiyfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
~~- BEI"IY,C. MOPHIIIl u li.MAHCl1MHJil1AH, ApxeonoruqecHHe pacHonHH B Bep6H'!HOape... . . . . . . 179
R. J~Yl1Il1TPECY, ApxeoJIOru'!eCRne pacRomm n 1\bipne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
A. K IDJIOPECHY, ApxeonorH'IeCHHe pacHOnHH n TpyrnemTH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 203
C. \fOPHHH. ApxeoJioruqecRn.e pacRonRH n BhlpcernTH. Ilpe;o;napHTellhHoe coo61:1.\eHHe... . . . . . . . 219
P. BYJIIIE, ApxeoJiorH'ICCRHe pacRonRH B IlonernTH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 227
EHCIIEHTATYC BYlHOP, Ilpe;o;oxpaHUTeJibHble paCHOIIRH B MypruoJie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
K Jl:Afl:HOHnqH~'. li. rocTAP H li. HHUIAH, Apxeo.JIOrH'ICCRHe paCROIIRH B rpa;D;HillTfl MyH'Ielly-
255

llonepxHOlTHb:e oficne)\OBBHHII

H. C. HHHOJISECHY -IlJIOUIIIOP, PaHHHR. naneOIIHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281


li. T . .[(PArOMIIP, ApxeonorH'IeCRHe n.ccJie;o;onaHHfl B ;o;omi:ue HaJIMaUyiOna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

www.cimec.ro
SOMMAIRE

Rappons des fouUles

C. S. NICOLESCU-PLOPOR et COLLABORATBURS, Chantier arch~ologique de Baia de Fier .................. 13


C. S. NICOLESCU-PLOPOR et COLLABORATBURS, Chantier arch~ologique de Nandru ............ , , . . . . . . . 29
C. S. NICOLESCU-PLOPOR et COLLABORATBURS, Chantier archeologique d'Qhaba Ponor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C. S. NICOLESCU-PLOPOR et COLLABORATBURS, Chantier archeologique de Bile Herculane .......... , . . . . . 51
ION NBSTOR, Rapport sur les sondages de Le V arhegy .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 61
M. PETREScu-DIMBOVITA, Sondage stratigraphique de Perieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D. BERCIU et SEBASTIAN MoRINTZ, Chantier archeologique de Cernavoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
GH. TEFAN et EUGEN COMA, Fouilles archeologiques d'Aldeni. Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CORNELIU N. MATBESCU, Fouilles archeologiques a Cruovu . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 103
HORTENSIA DUMITRBSCU, Chantier archeologique de Traian ............................. , ~.............. 115
N. HARfUCHI et 1. T. DRAGOMIR, Fouilles archeologiques de Brilia. Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . 129
SzEKELY ZoLTlN, Recherches et fouilles de sauvegarde executes par le Mus~e regional de Sf. Gheorghe en 1955 . . . 149
M. DINU, Chantier archeologique de Valea Lupului . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
D. BERciU, SEBASTIAN MoRINTZ et I. MAxiMILIAN, Chantier archeologique de Verbicioara . . . . . . . . . . . . . . . . 179
VLADIMIR DuMITREScu, Chantier archeologique de Crna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ADRIAN C. FLoREScu, Chantier archeologique de Trueti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
SEBASTIAN MoRINTZ, Fouilles de Brseti. Rapport preliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
RADu VuLPE, Chantier archeologique de Popeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
EXSPECTATUS BUJOR, Fouilles de sauvegarde de Murighiol ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C. DAICOVICIU, N. GosTAR et 1. CRIAN, Chantier archeologique de Grditea Muncelului-Blidarul . . . . . . . . . . 255

Explorations en surface

C. S. NICOLl!SCU-PLOPOR, Recherches sur le Paleolithique precoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281


1. T. DRAGOMIR, Explorations archeologiques dans la vallee du Clmui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

www.cimec.ro
CUVINT !NAINTE

Sporirea nencetat a activitii arheologice pe teren fi- ca urmare a acesteia - amploa-


rea descoperirilor, reclamau n chip firesc un numr ct mai mare de rapoarte preliminare
fi de studii arheologice descriptive, afa nct publicarea lor n Studii fi Cercetri de Istorie
Veche schimbase aproape cu totul caracterul iniial i firesc al acestui periodic.
Pentru remedierea acestei Jituaii i pentru a asigttra n acelaji timp pttblicarea regulat
a rapoartelor de spturi fi ilustrarea lor n condiii corespunztoare, la propunerea noastr,
Subsecia de tiine Istorice a Academiei Republicii Populare Romne a aprobat ca toate aceste
rapoarte i diferite alte studii de u11 caracter strict arheologic s fie publicate 11 seria Materiale
i Cercetri Arheologice, care 11 felul acesta capt caracterul unui al doilea periodic al
I nstittttului nostru.
Rapoartele privind actitJitatea pe teren vor avea astfel la dispoziie cel puin tm voltmJ
mmal. Inceputul aplicrii acestei msuri l facem cu volumul de fa, n care ns nu
snt cuprinse dect o parte dintre rapoartele asupra cercetrilor din atm! 1955, restul urmnd
s fie ncorporate n voi. IV, ce va aprea tot n 1957. Spturile din anul 1956 t~ri vor gsi
locul n voi. V, care va apare de asemenea ntr-un viitor apropiat.
Pe viitor vom putea asigura deci publicarea regulat a tuturor rap?artelor de J. pdturi
tl anul imediat urmtor efecturii "lor i cel puin ntr-un volum anual, n care i vor ,gsi
loc ji unele studii de mai mic amploare cu caracterul strict arheologic. Iar pentru studii i
monografii mai ample, vom iniia tot n cursul acestui att o nou serie, initulat Biblio-
teca Arheologica , ale crei prime volume se afl de pe acum la tipar.
Condiiile grafice tot mai bune pe care le asigur publicaiilor sale Editura Academiei
R.P.R. snt o chezie c {i di11 acest punct de vedere lucrrile de arheologie se vor prezenta
la u11 nivel ct mai ridicat.
REDACIA

www.cimec.ro
RAPOARTE DE SPTURI

www.cimec.ro
.....
N

-~
~
~
~

o- 100
~
Q;'
50 150

~
localiti menionate
www.cimec.ro
Harta Republicii Populare Romine cu principalele n acest volum.
ANTIERUL ARHEOLOGIC BAIA DE FIER
(reg. Craiova, r. Novaci)

A
planul de lucru al campaniei din anul 1955 al sectorului Baia de Fier a fost nscris

I
N
urmtoarea actiune:
Precizarea poziiei stratigrafice a locuirilor paleolitice mijlocii, superioare i de
sfrit, precum i a locuirilor i refugiilor postpaleolitice.
Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a socotit necesar s se execute urmtoarele
lucrri:
a) prelungirea spturii longitudinale din 1953 spre ieirea din peter i la gura
ei, sptura urmnd s ating n tot lungul stnca vie a vechiului pat al apelor
subterane;
b) o seciune transversal n interiorul peterii, n dreptul unuia din careurile
n care spturile anterioare au dat la iveal urmele celei mai intense locuiri;
r) sondaje limitate i observaii pentru urmrirea raportului stratigrafic ntre
stratele de cultur din Galeria principal cu cele din Galeria S-M.
Cu toate dificultile ivite n cursul lucrrilor, toate obiectivele nscrise n planul
de activitate au fost atinse.

GURA PETERII

Primul obiectiv, sptura longitudinal spre ieirea din peter i la gura peterii
ne-a prilejuit cele mai mari greuti (fig. 1). Am fost obligai s nlturm de la
nceput toat cantitatea de pmnt de azvrlitur depozitat n faa peterii n 1953.
Pe o lungime de 22 m am avut de luptat tot timpul cu stncile prbuite, care se ntlneau
nu numai la fiecare pas, dar ngrmdite unele n altele, stnci a cror greutate adesea
depea cteva tone. nlturarea lor a trebuit s se fac numai cu ajutorul braelor
i prghiilor, ntruct ncercrile de a le sparge cu ciocanul au dus la prbuirea
malurilor prin trepidaiile produse; de ntrebuinarea dinamitei ntr-o astfel de situaie
nu putea fi vorba. Nu arareori stncile depind limea iniial a traneei, aceasta a
trebuit s fie mult lrgit, atingnd n unele pri 6 m lime.
Cu toate aceste greuti s-au strpuns totui stratele culturale i sterile, pn la
aluviunile de baz i, prin sondaje, au fost strbtute i aceste aluviuni pn la stnca
vie a patului peterii.
Pentru a da o idee asupra greutilor ntmpinate, menionm c diferena
de adncime ntre sondajul din faa peterii i vrful conului de umplere este de 10,45 m
(fig. 2). Evident c ar fi fost o imposibilitate s se mearg la o astfel de adncime,
pe tot lungul traneei. Pe de o parte efortul ar fi fost inutil, iar pe de alta lrgirea

* Colectivul antierului: C. S. Nicolcscu-Plopor, Eug. Coma, D. Nicolcscu-Plopor, Al. Punescu. Stu-


responsabil, Kalanga Abdalla, Gr. Avakian, Al. Bolomey, denti: V. Cpitanu, M. Marcu, P. Ploaie, L. Rou.

www.cimec.ro
14 C. S. NICOLESCU-PLO POR ti COLABORATORI 2

traneei n raport cu adncirea ei pentru evitarea prbuirilor ar fi dus la evacuarea


n ntregime a stratelor superioare, ceea ce ar fi mpiedicat citirea i interpretarea
stratigrafic de ansamblu la sfritul spturii. De aici a izvort necesitatea atingerii
stncii vii doar prin sondaje, aciune justificat i prin faptul c acestea au mers doar
n sterilul aluviunilor de baz.
Sntem n fata vrfului celui mai
'
nalt al conului de umplere de la gura
peterii, cuprins n careul 4, adic ntre
6-8 m de la gura peterii unde am atins
adncimea de 4,80 m pentru a ajunge
la stratele aluvionare de baz. Acest
con a fost micorat n cursul vremii de
apele de iroire, care au antrenat ma-
terialul depus, fie pe coasta din faa
peterii, fie spre interiorul ei. Facem
aceast afirmaie sprijinii pe faptul c
n partea atins de spturile noastre
nu este nici mcar vreo urm a stratelor
de cultur postpaleolitice i nici stratul
de pulbere i gruni de calcar, consi-
derat de noi sigiliul paleoliticului.
Aceast denumire vine din faptul c
oriunde acest sigiliu este pstrat nu a
aprut sub el n nici una din spturile
noastre din peteri vreo dovad de
cultur material post-paleolitic.
n malurile prbuite ale sp
turii curmezie, executat n 1951 la
gura peterii, n stnga, sigiliul este
perfect pstrat. El urc dinuntru n
afar, urmnd astfel nlarea conului
de umplere. Lipsa acestui sigiliu n
Fig. 1.- Baia de Fier. Sptura de la gura peterii. partea din fa a adpostului de la gura
peterii se explic i prin faptul c des-
prinderea grunelor de calcar are loc obinuit n poriuni adpostite, uscate, supuse
curenilor de aer, condiii fr de care nu poate lua natere descuamarea tavanului i
a pereilor.
Stratul superior actual din dreptul vrfului conului de umplere este de culoare
brun-cenuoas, alctuit din scurgeri de sfrmturi mrunte de grohoti, n amestec cu
rn, antrenate aici de pe stncile din dreapta peterii prin dezagregare cu ajutorul
apelor de iroire. Stratul acesta, att ct se conserv, are grosimea de 30 cm, ngroin
du-se spre exterior pn la 50 cm. El s-a pstrat numai n dreptul careului 4, fiind distrus
prin iroire att pe panta conului de umplere dinspre interiorul peterii, ct i pe panta
dinspre exterior.
Din punct de vedere arheologic, stratul este steril, iar din punct de vedere
geologic li considerm cu totul recent, depus pe conul de umplere dup ce acesta
fusese splat de apele care au nlturat orice urm de locuire postpaleolitic.
Urmeaz apoi un strat alctuit din bogate sfrmturi de calcar, n majoritate cu
margini tioase, depind ca proporii 50 % din totalul stratului. Fr ndoial aceste
sfrmturi snt rezultatul unor desprinderi i dezagregri datorite ngheului. ntreg

www.cimec.ro
EJ Asvir/ituri
Ciill Splturi anterioare -~

1: : : : 1 Poatpa/eolitic

[-:'/.] Aurignacian

bSSJ Musterian
lill Sterl'l
~ Stinci pribu;ite

r.':'Tl Aluviuni
~

~ Mssivul de calcar o 1 2m

1
Piese aurignaciene
~ " musteriena

Fig. 2. - Baia de Fier. Profilul f8llului longitudinal (Gura peterii).

....
Ot

www.cimec.ro
16 r..
~----~----------------_:____:_ _______________
S. NICOLESCU-PLOPOR i COLABORATORI 4

acest material de scurgere i prbuire este cuprins ntr-un lut ms1pos glbui, friabil
coninnd multe boabe mrunte de calcar, asemntoare celor din sigiliul paleoliticului.
Stratul este bogat n resturi de roztoare mrunte fosile. Este de remarcat faptul
c, pe msur ce naintm n adncime, prezena acestor resturi fosile se rrete, n
timp ce bolovanii i stncile prbuite se ndesesc i se mresc.
i acest strat este, din punct de vedere arheologic, cu totul steril: nu a
aprut nici mcar o urm de crbune sau cultur material.
La adncimea de 3 m, n dreptul vrfului conului de umplere, sptura noastr
a intrat n stratul paleolitic superior. Grosimea lui nu depee 20 cm. Culoarea
este mai nchis, btnd n fumuriu, nuan ce se datorete evident vetrelor de foc a
cror prezen este documentat prin boabe mici de crbune.
Stratul coboar pe coasta din~ faa cor:J.ului de umplere de la gura peterii,
fiind ntrerupt de sondajul Plopor 1929. Aceeai coborre o surprindem i la intrarea
n peter. Este de notat c acest strat cultural odihnete pe o masiv prbuire de
stnci de mari dimensiuni, datorite evident unei perioade climatice reci.
Puinele documente ale culturii materiale ne arat n faa peterii doar un loc de
trecere spre interior al locuitorilor din paleoliticul superior. Spturile din 1951
ne-au artat c locuirea paleoliticului superior la gura peterii era mai bogat sub
colibitura intrndului din stnga, care alctuia n acea vreme un minunat adpost sub
stnc ferit de curenii de la gura peterii, loc preferat mai apoi i n vremea locuirilor
i refugiilor postpaleolitice.
Piesele descoperite se nscriu n tehnica lamelar, prelucrate numai din cremene.
Una din ele, prevzut pe margini cu puternice retue de ndreptare i uzur, a servit
drept rztoare. O lam microlitic ne dovedete c ne aflm ntr-un paleolitic superior
final cu tendine de microlitizare.
Ca i cultura material, resturile fosile de mamifere snt rare. Au aprut: UrstJs
spelae us, Canis vulpes fossilis i cteva roztoare.
Dup un strat steril de circa 0,80 m, printre stncile prbuite ntre adncimile de
4- 4,20 m apare un strat de culoare mai nchis, uor cenuie.
. Sptura a intrat n paleoliticul mijlociu, reprezentat n aceast peter prin
cultura musterian. ntocmai ca i stratul paleolitic superior, noul strat coboar pe
versantele conului de umplere. n partea din fa coboar pn la adncimea de 5,80 m,
fa de partea cea mai proeminent a conului. i aceast locuire este slab, dG'ttura
material fiind reprezentat prin cteva achii i sprturi de cuarit atipice. Ca faun
predomin Ursus spelaeus. A aprut un singur molar de Capra ibex.
Sedimentele aluvionare au fost strpunse pn la stnca vie prin dou sondaje.
Primul, n ptratul 1, ne arat o adncime de 5,10 m a acestor sedimente. Al doilea, n
ptratul 9, a mers 4,10 m pn s ating patul peterii.
Aluviunile snt alctuite din nivele de nisip glbui-rocat, mai mrunt sau
mai mzrat. -
Aceste depuneri reprezint, dup noi, mciniul mrunt al ultimelor treceri ale
apelor de inundaie care, la viituri mai mari, se mai abteau prin peter, dup ce aceasta
fusese prsit de cursul subteran permanent.
Este de observat c, pe nsi linia de contact dintre nisipuri i prbuirile de stnci,
surprindem apariia ursului de peter. Un schelet aproape ntreg, sfrmat, dovedete
c animalul a fost surprins i zdrobit de o prbuire a stncilor de la gura peterii.
Stratul steril ce se interpune ntre linia nisipurilor i primul strat de cultur este
nc o dovad c primii oaspei ai peterii nu au fost oamenii, ci urii.
n vederea cunoaterii stratigrafiei rmielor de cultur material post-paleoli-
tic, s-au cercetat doi martori stratigrafici, lsai anume n acest scop, n urma sp-

www.cimec.ro
lo 1
j i;ANTIERLL AHIIEULUGIC D,\IA llE-i'IEI\ ~;.._
--------- -------------. ------------ ----- ------------ ~

turilor anterioare, la gura peterii n stnga, n lungul pereilor cotlonului lateral n


care s-a fcut un sondaj n 1951.
La baza stratului postpaleolitic se afl, bine pstrat, sigiliul paleoliticului; gro-
simea medie este de circa 25 cm. Stratul este format din gruni oolitici, cu diametru!
de 0,5-3 mm, rezultai din mcinarea unor cruste de calcar de pe tavan i perei. Grun-
ele stratului de mcini snt cimentate, n parte, lund aspect de tufuri calcaroase. Mai
rar se ntlnesc i bulgrai de grohoti.
Materialul din care este alctuit stratul face efervescen puternic. El are la baz
o crust de cimentare care, n unele locuri, atinge 5 cm grosime. Ca pretutindeni, sigi-
liului paleoliticului este steril. Nici o urm de cultur material nu a aprut n el. n
schimb este destul de bogat n resturi de chiroptere, mai srac n roztoare.
Deasupra sigiliului s-a depus un strat de 80 cm de lespezi i bolovani prbuii.
Bolovanii au un diametru de 5-25 cm, iar stncile depesc uneori 1 m lungime.
Lespezile i bolovanii mai mari se afl la baz, iar pietrele mai mici deasupra. Se presupune
c fenomenul climatic care a provocat desprinderea bolovanilor i stncilor a avut o inten-
sitate mai mare la nceputul perioadei, slbind n intensitate ctre sfritul ei.
Printre golurile rmase ntre bolovani i stnci s-au scurs materiale din stratul
superior: pmnt, crbuni, ceramic, oase.
Ultimul strat are circa 50 cm grosime; este de culoare brun-negricioas, alctuit
din lut nisipos cu multe pietricele i pietre cu diametru! de 10-12 cm. Face efervescen
puternic n masa stratului, fapt care se datorete Ca C03 ce constituie scheletul stratului,
(circa 50 %)- Pmntul este afnat, poros, necimentat i umed. Spre baz are din ce n ce
mai mult schelet. Cuprinde numeroase fragmente ceramice, rare oase de animale
si crbuni.
' Fragmentele ceramice ce provin din vase au fost folosite de purttorii urmtoarelor
culturi materiale: Slcua-Cornior, Coofeni, Glina IJI-Aninoasa, prima i a doua epoc
a fierului (cultura dacic), epoca feudal trzie i recent.
Din marele numr de fragmente ceramice rezult o slab locuire Slcua-Cornior,
maxim intensitate de locuire n timpul culturii Coofeni, adpost vremelnic al purtto
rilor culturii Glina III-Aninoasa i urmtoarele. Menionm ca descoperire mai impor-
tant dou podoabe de bronz (La Tene).
f'l")
~ TRANEEA TRANSVERSAL
&,...i
r"\ Acest al doilea obiectiv a fost atins, dei luptndu-se i aici cu piedici neobinuit
de grele. Cu toate c sptura a fost executat n interiorul peterii, deci la adpost, apele
de infiltraie provenite din ploile bogate din cursul anului 1955 au transformat stratele
superioare ntr-o mocirl clisoas, care s-a spat i cernut cu foarte mare greutate. Pentru a
evita prbuirea malurilor, ntr-un astfel de pmnt mbibat cu ap, traneea a fost
croit la nceput pe o lime de 3 m. S-a mers cu malurile uor oblic. ncepnd de la
aluviunile de baz ne-am limitat la sondaj. Adncimea maxim atins este de 6.90 m
(fig. 3).
. n linii mari stratigrafia este aceeai cu cea stabilit n anul 1953, cu o singur deo-
sebire: sondajul nostru arat n stnga peterii o denivelare de 0,86 m fa de adncimea
atins n 1953 n dreapta galeriei. Aceasta duce la concluzia c ultimul curs subteran al
apelor i-a adncit o albie pe stnga, n patul peterii, lsnd pe dreapta un prag- o teras.
Spre deosebire de aluviunile fine de la gura peterii, cele de aici snt alctuite din
nisipuri i pietri uri, ale cror elemente componente depesc uneori diametru! de 2-3 cm.
n aceste aluviuni apar destul de frecvent oase de urs de peter, mai mult sau
mai puin rulate. Grosimea acestor aluviuni atinge n sondajul nostru 2,40 m.
2 - c. 1588 www.cimec.ro
18 C. S. NICOLESCU-PLOPOR I COLADORATORI 6

Peste acest strat aluvionar, steril, urmeaz un puternic strat de cultur paleolitic
mijlocie, de 1,80 m (cuprins ntre 1,60-3,40 m) .

. .. ., .........
. . . . . . . . .,....
. . ..
. ... .

g Postpaleo!tfic

ITIJI[], Steril

~ Nusterian
. ..-.-
~ : ;J: .: J A/uviuni
#asivul de
calcar

o 50 cm

Fig. 3. - Baia de Fier. Profilul anului transversal (Galeria principal).

ntre 2,20 i 2,40 m au aprut nenumrate achii de cuarit- urmele unui adevrat
atelier de cioplire. Majoritatea uneltelor snt atipice, lucrate din cuarit. Prea puine snt
de cremene de diferite nuane i caliti. Cteva snt lucrate dintr-un fel de gresie vnt
cu granulaie mare. Ca forme ntlnim cunoscutul vrf de mn - cu laturile retuate sau
nu- i rzuitoare. Majoritatea au planul de lovire drept, nepregtit, alctuit dintr-o

www.cimec.ro
7 AJIITIERUL ARHEOLOGiC D_\IA DE FIER 19

singur fa. Mai rar acest plan are dou fee ce se ntlnesc n unghi deschis, lovitura
de desprindere fiind dat la punctul de ntlnire, al acestor dou fee (fig. 4).
Faun: n afar de un roztor Cricetus cricetus, probabil scpat de sus pe vreo
galerie, nu a aprut nici un element faunistic nou fa de asociaia cunoscut n 1953.
Predomin ursul de peter; ca element mai rar apare rinocerul siberian.


'
_.J- \li.-
' '

Fig. 4.- Baia de Fier. Paleolitic mijlociu (musterian): 1-3, 5 i 8- virfuri de min; 4, 6 i 7- rzuitoare.

Trecerea de la paleoliticul mijlociu la cel superior se face aproape direct, fr un


intermediar precis, steril.
Stratul de circa 40 cm grosime este cenuiu nchis, datorit urmelor de crbuni,
i srac. Nu s-au gsit dect dou lame de cremene, una la 1,25 m adncime i alta la
baza stratului, la circa 1,50 m adncime. Simple lame fr vreo urm de prelucrare se
nscriu n cunoscutul paleolitic superior al peterilor noastre.
Faun: ursul peterilor.

2*
www.cimec.ro
20 C. S. NlCOLAESCU-PLOPOH i COLAllOHATORl

Urmeaz un strat steril a crui grosime variaz ntre 20 i 40 cm, peste care se
suprapune sigiliul peterii.

Fig. 5.- Baia de Fier. Ceramic tip Coofeni.

Stratul postpaleolitic este subire (25-30 cm), negru, umed, afnat. Au aprut
ftagmente ceramice care documenteaz prezena urmtoarelor culturi: neolitic timpuriu,
Coofeni, Glina III-Aninoasa, precum i a doua vrst a fierului i feudalul trziu (fig. 5-7).

www.cimec.ro
9 ANTIERUL ARHEOLOGIC BAIA DE FIER 21
---- -----

Cea mai puternic este cultura dacic, reprezentat prin cioburi aparinnd celor
dou categorii ceramice, unele lucrate din past grosolan i altele cu past fin. Sem-
nalm o zbal de fier din aceast vreme.

GALERIA S-M
Pentru indeplinirea celui de-al treilea obiectiv i anume: urmanrea raportului
stratigrafic al stratelor de cultur i sterile din Galeria principal cu cele din Galeria
S-M, s-a scos pmntul de prbuire n dou locuri din traneea longitudinal unde

- "' "_
1

-~-1
:1. 2

3
Fig. 6. - Baia de Fier. Ceramic tip Aninoasa.

spturile din 1953 erau mai aproape de patul peterii. S-au executat spturi trans-
versale i s-au deschis ase casete laterale n lungul spturii Galeriei S-M, n rezerva
tiinific lsat de noi la spturile anterioare.
Prima operaie a avut drept scop dezvelirea din nou, pn la patul peterii a
unei poriuni din malul traneei longitudinale, spre a avea posibilitatea racordrii cu
stratigrafia traneei transversale.
Datele de ordin stratigrafic, furnizate de campaniile anterioare, respectiv cerce-
trile efectuate n sectorul A din Galeria M, unde au aprut resturile fosile umane, impuneau
verificarea i urmrirea atent a celor dou nivele musteriene pe toat ntinderea seciunii
din Galeria M, precum i modul n care se continu aceste nivele n Galeria S. Totodat,
pe lng observaiile de ordin stratigrafic, ne-am propus s urmrim cu atenie caracterele
complexelor cultural-faunistice din cele dou nivele musteriene, pentru a stabili fie
eventuale aspecte caracteristice care s le deosebeasc- n cazul n care aceste nivele s-au
format n perioade diferite - desprite de nivelul steril, aezat ntr-o vreme de mai
ndelungat prsire a peterii, fie o asemnare care ar putea merge pn la identitate
- n cazul n care perioada de timp n care s-au format nu a dat rgaz locuitorilor peterii
s-i mbunteasc tehnica prelucrrii uneltelor ~i s-~i modifice felul de via sau
s-i schimbe preferinele vntoreti.

www.cimec.ro
22 C. S. NICOLESCU-l'LOPOH i COLABORATORI 10

CASETA 1

La o distan de 7 m de la sectorul A a fost marcat caseta I pe profilul din


dreapta al seciunii longitudinale din Galeria M.
S-au evacuat depunerile pe o lungime de 155 cm, adncime 50 cm la gur i 40 cm
ctre fund (spre peretele stncos al Galeriei M), lsnd aici un martor stratigrafic pentru
a se putea verifica ulterior obser-
vatiile noastre.
' Pentru observaii stratigra-
fice ct mai complete s-a spat
numai la paclu, din 10 n 10 cm.
n stnga casetei, spre mar-
gine, s-a eliminat o stalagmit de
25 cm nlime, cu baza de 12 cm,
care s-a ridicat cu o crust stalag-
mitic aproximativ circular cu
diametru! de 50 cm. n aceast
crust erau prinse, pe partea sa
. -- 1 inferioar, un fragment de man-
dibul de hien i un molar
de urs.
Acest prim strat de sp
- ~
- <;;:,- tur, de 1O cm grosime, prinde
. .
-.
- 1
1 sigiliul de culoare alb-cenusie si
1
puin din nivelul urmtor, alctuit
--
dintr-un pmnt galben-rocat,
afnat. Prin cernere la sit au re-
1
zultat numeroase resturi dentare
4 -- ~- de hien, urs, oase mici, falange,
metatarsiene, ghiare i trei cuarite
dintre care unul mare, lucrat, rar
a se nscrie ns ntr-o form tipic.
Al doilea nivel, de 10-20 cm,
merge ntr-un pmnt glbui-ro
cat, cu bolovani mici de calcar
Fig. 7.-Baia de Fier. 1-2-doburi din a doua epoc a fierului; 3-frag- n majoritate rotunjii i bolovani
ment ceramic de la sfritul epocii bronzului; 4 - sul de aram din
epoca neolitic; 5 - verig de bronz. mari de calcar coluroi, cu mu-
chiile tioase sterse.
Apar din nou hiena, ursul, o mandibul de vulpe i cuarite, de data aceasta cu urme
de prelucrare evidente i cu retue de uzur (un vrf de mn mic, triunghiular, i un rzuitor).
Nivelul urmtor, de 20-30 cm, se sap ntr-un pmnt afnat de culoare cenuie,
cu bolovani de calcar, printre care apar dini de urs. n general, materialul osteologie
este redus numeric. La adncimea de 28 cm apare un vrf de mn din cuarit, care putea
fi utilizat ca rzuitor.
Nivelul 30--40 se sap ntr-un pmnt afnat, glbui-rocat deschis, cu bulgri
calcaroi. Apar relativ frecvente sprturi de oase lungi, metatarsiene, falange i vertebre
de urs, sprturi de canini i dini etc. Se ncearc a se cobor sptura mai n adnc, utili-
zndu-se de data aceasta trncopul. La 50 cm se atinge patul de stnc.
Spre fundul casetei, patul de stnc urc cu 5 cm, depozitele de umplere avnd
aici o adncime de 40 cm. Urmrind cu atenie profilul peretelui de nord al casetei I, se

www.cimec.ro
11 ANTIERUL ARHEOLOGIC DAIA DE FIEl\ 23

poate distinge urmtoarea ordine stratigrafic: la baz, nivelul musterian I, gros de


18-20 cm, cu dou nuane: una cenuoas, direct pe patul de stnc, de 10-11 cm
grosime, i deasupra o manta glbuie-rocat deschis cu o grosime de 8-9 cm. Urmeaz
nivelul steril cu o grosime de 11-13 cm de culoare cenuie, nivel ce se pierde pe
peretele de vest. Urmeaz musterianul II cu o grosime de 10-11 cm, glbui-rocat,
deasupra cruia se ntinde, n mod uniform, pe tot peretele de nord al casetei, sigiliul
de culoare alb-cenuie, cu o grosime variabil ntre 4,5 i 8 cm.

CASETA II

A fost marcat la o distan de 3 m deprtare de caseta I, pe peretele stng al seciunii


longitudinale. Are o lungime de 140 cm, lime 60 cm, adncime 70 cm.
n primul nivel de sptur,- 0-10 cm-, ntr-un pmnt afnat glbui-rocat,
cu bolovani de calcar mici i mijlocii, au aprut ursul, hiena, vulpea, un molar de cervid,
un fragment de cuarit i un vrf de mn, tot de cuarit, atipic.
ntre 10-20 cm pmntul rmne tot afnat, ns nuana se nchide. Apare un vrf
de mn mic de cuartit.
ntre 20 i 30 ~m se pstreaz aceeai nuan a pmntului. ntre 30 i 40 cm apar
dou sprturi de cuarit necaracteristice.
La 40-50 cm apar ursul, vulpea i un cuarit nelucrat. ntre 50 i 60 cm numai
urs i dou cuarite, dintre care unul cu urme de prelucrare. .
Ultimul nivel de sptur (60-70 cm) a scos la iveal un cuarit lucrat i numeroase
oase de urs.
Prin adncirea spturii s-a dezgolit un perete masiv de stnci bine legate ntre ele,
dispuse oblic de la peretele galeriei spre seciunea efectuat n 1953. Aceasta a fcut ca
depozitele cercetate s fie reduse cantitativ i a ngreuiat observaiile stratigrafice. Din
aceleai motive materialele cultural-faunistice- reduse ca numr- nu au ngduit
concluzii nete.

CASETA III

A fost marcat pe peretele drept al seciunii longitudinale din Galeria M, la 3,20 m


de caseta I, pe o lungime de 200 cm, cu o lime de 80 cm i adncime de 80 cm.
ntre 0-1 O cm apar multe resturi faunistice: roztoare, urs, hien, vulpe, alte
animale -mici, numeroase sprturi de cuarit (14) i nou cuarite mari, printre care i un
vrf de mn.
ntre 1O i 20 cm s-au scos la iveal pe lng resturi osoase i dentare de urs,
vulpe, cinci cuarite dintre care trei lucrate.
ntre 20 i 30 cm nu apar nici cuarite, nici silexuri, ci doar resturi de urs.
ntre 40 i 50 cm, pe lng sprturi de oase lungi de urs, s-a descoperit i un
cuartit lucrat.
' ntre 50 i 60 cm au aprut resturi de lup i o achie de cuarit lucrat.
Ultimul nivel, 60-80 cm, a dat un coxal de urs, sprturi de oase lungi, meta-
tarsiene si o aschie de cuart.
N~ana 'diverselor nivele spate n caseta III nu a putut fi surprins n timpul
spturii, deoarece pmntul mai umed dect n casetele precedente, prezenta o culoare
uniform, glbuie-rocat. Nu ne putem deci pronuna dac nivelele 20-40, n care
au aprut numai slabe resturi de oase, reprezint un nivel steril. Ne punem aceast
ntrebare n mod firesc, gndindu-ne la numeroasele cuarite aprute n nivelele superioare
i la prezena unui singur element faunistic n nivelul 20-40 cm - ursul.

www.cimec.ro
24 r:. S. :>IICOL.\ESCL-I'LOPOII i C(JLABORATOIII 12
-----. --~------ ------------ - -----------------

CASETA IV
Marcat la 2 m distan de caseta II, pe peretele drept al seciunii longitudinale,
pe o lungime de 200 cm, lime 55 cm i adncime 100 cm.
0-10 cm: trecndu-se prin sigiliul de culoare cenuie-albicioas, de 3--4 cm grosime,
se intr ntr-un pmnt de culoare glbuie-cenuie, cu muli bolovani de calcar rotunjii,
de mrime mijlocie i mic. n cursul spturii apar resturi de urs, nsoite de un cuarit
lucrat, atipic i de o sprtur de os cu aspect de rzuitor.
ntre 10 i 20 cm n acelai pmnt de aceeai culoare s-a descoperit un cuarit
lucrat, de form atipic, mpreun cu resturi de urs, hien, vulpe.
ntre 20 i 30 cm culoarea i compoziia pmntului rmn aceleai, coninnd
resturi de urs.
ntre 30 i 40 cm, n afar de metatarsiene, o rotul de urs i sprturi de oase, a
aprut i un cuarit lucrat, de form atipic.
40-50 cm: numeroase sprturi de oase, un incisiv de vulpe, un fragment mic
de cuarit i o achie de prelucrare.
50-60 cm: resturi de urs (un fragment de craniu, un metatarsian, un molar
t sprturi de oase nedeterminabile ).
ntre 60 i 70 cm, tot ursul este prezent prin trei fragmente de coxal, o vertebr
t un cap femural.
Nivelul 70-100 cm a scos la iveal un cuarit n asociaie cu diferite oase de urs.
Urmrind atent martorul stratigrafic lsat pe peretele drept al Galeriei M se pot
observa urmtoarele: sub un planeu stalagmitic de 6 cm grosime apare sigiliul gros de
3-4 cm. Urmeaz nivelul musterian de 59-65 cm grosime, glbui-cenuiu, cu muli
bolovani de calcar, mai mici n partea superioar i mai mari spre baz (pn la 10 cm
diametru). Pn la 100 cm nuana pmntului este mai nchis, cu pietre mrunte i rari
bolovani mai mari.
Din datele de observaie stratigrafic precum i cele culturale i faunistice se
desprind urmtoarele:
1) Nivelul steril bine conturat n caseta I nu mai poate fi surprins n celelalte casete,
care se apropie de galeria S (caseta IV se afl la 6, 75 cm de martorul dintre galeria M i
galeria S). Rmne n discuie dac, n caseta III, avem de-a face cu un nivel steril ntre
20 i 40 cm, dei n caseta nvecinat (IV) un nivel steril nu a fost gsit.
2) Sigiliul de sfrit de cuaternar prezent n sectorul A poate fi urmrit pn spre
galeria S, fiind prezent n caseta IV.
3)- Cele dou nivele musteriene distincte n sectorul A i caseta I snt surprinse
fr un intermediar steril n caseta IV.
4) Vntorii paleolitici, locuitori ai galeriei M, .aduceau n peter de predilecie
picioarele i craniile animalelor vnate, dup cum rezult din proporia destul de mare
a coxalelor, femurelor, metatarsienelor, oaselor din craniu, mandibule i dini. Ursul
era vnatul preferat.
5) Analiza amnunit a elementelor culturale i faunistice din sectorul A, precum
i a celor din casetele I-IV, dar mai ales viitoarele analize sporopolenice ce vor fi execu-
tate pe baza probelor luate din punctele amintite, vor ngdui concluzii juste i ample,
care vor lmuri problema locuirii din galeria M i chiar a nsui omului descoperit
aici n 1952.
GALERIA S
Sondajul a atins stnca vie la 2,60 m. La baz, 20 cm aluviuni, alctuite din nisip
fin: 2,40-2,60 m; 2,60-1,50 m: lespezi de calcar czute din bolta peterii. De la
1,50-0,00 m un singur strat de cultur musterian.

www.cimec.ro
13 SANTIEIIUL ARHEOLOGIC llAL\ DE F!Eil 25
-----------

S-au cercetat din nou cele dou cotloane ce au slujit drept adpost n timpul
unui refugiu, culegndu-se de la suprafa fragmente ceramice i fcndu-se observaiile
necesare asupra msurilor de aprare luate de aceti refugiai.

*
Volumul spturilor, mulimea materialelor descoperite- cultur material l
faun -, adncirea observaiilor geologice, speomorfologice - speometeorologice i
stratigrafice ne dau posibilitatea ca la sfritul acestei campanii de ncheiere s ndrznim
a cere nscrierea n planul de perspectiv a unei lucrri monografice, n care s nmnun
chiem rezultatele obinute n cele patru campanii de spturi.

C. S. NICOLESCU-PLOPOR, EUGEN COMA,


Dr. D. C. NICOLESCU-PLOPOR i AL. BOLOMEY

*
n planul de lucru al antierului nostru a fost nscris pentru luna septembrie
cercetarea i sparea peterii de la Cerndia, din preajma Bii de Fier.
n acest scop, n dup amiaza zilei de 5 august 1955 o parte din colectivul antierului
nostru a ntreprins o cercetare a acestei singure peteri cunoscut pn astzi n
satul Cerndia.
La mai bine de 2 km de ultimele case ale satului, dup un urcu obositor, ntre rul
Gilorel, spre apus i Boota, spre rsrit, este cuprins dealul Runcu, ale crui poale snt
tiate de prul Peterii, n dreapta cruia se afl petera din Runc )).
Gura peterii se deschide ctre miaznoapte-apus. nlimea ei nu depete
1,80 m, iar limea atinge 1 m.
Calea de ptrundere spre interior are un aspect de tunel, fiind strjuit de-a dreapta
i de-a stnga de mari ancuri de piatr.
Partea dinuntru a peterii are o form neregulat, datorit prbuirilor ce au adus
blocuri mari i bolovani mai mici rspndindu-i fr vreo ordine, n singura sal larg
de 8-9 m i lung de 25-30 m.
Profilul peterii este descendent, ntre pragul de la intrare i marginea cea mai
din fund existnd o denivelare de circa 4 m.
Plafonul peterii are variaii mari de nlime, media acesteia fiind de 4-5 m. Aici
se pot urmri cu uurin suprafeele din care s-au desprins bolovanii regsii
pe podea. -
Formaiunile stalactitice ce coboar de pe tavan nu snt prea multe la numr i,
n general, snt unite n coloane unice i groase cu stalagmitele planeului. Dispoziia lor
este aproape exclusiv de-a lungul pereilor laterali.
Podeaua este acoperit de un strat de pmnt negru, probabil nu prea gros.
nclinaia lui a permis crarea unor materiale din afar, aduse de apele de iroire.
Totalitatea acestor conditii snt nefavorabile unor asezri omenesti mai vechi
sau mai recente. Pentru c: ' ' '
1) Orientarea deschiderii peterii, orict de puin se ndreapt spre nord, aduce
dup sine toate dezavantajele acestei poziii fa de soare.
2) Dimensiunile reduse ale intrrii, ct i aezarea ei, nu permit ptrunderea sufi-
cient a luminii, necum a razelor de soare.
3) nclinaia descendent a ncperii constituie un povrni bun de coborre a
aerului rece din afar i a vnturilor de NV, fr s ntlneasc vreo stavil.

www.cimec.ro
26 C. S. NICOLESCU-PLOPOR ti COLABORATORI 14

4) Forma general a peterii nu creeaz coturi sau cotloane mai adpostite, care
s poat servi unui refugiu.
5) Cercetarea cu atenie a podelii nu a scos la iveal cioburi sau alte urme ale unei
locuiri postpaleolitice.
Pe baza tuturor acestor considerente, eliminm posibilitatea locuirii peterii din
Runc i, deci, i necesitatea unor spturi arheologice, dei au fost nscrise n planul
de activitate al antierului nostru, dup recomandrile colectivului speologie I Bucureti.
C. S. NICOLESCU -PLOPOR i ALEXANDRA BOLOMEY

APXEO~OrHqECRHE PACROTIRH B BAR ~E $HEP


(1\PATHOE CO.II,EPiHAHl:IEJ

~JHI onpe):leJieHIIH cTpaTllrpafmqecKoro noJiomemiH naJieOJiliTUqecKliX n anllnaJieo-


JilJTIIqecKliX CTOHHOK 6bi.JIII npO):IOJlffi8Hhl npO):IOJibHhle paCKOTIKII, HaqaTble B 1953 rO):Iy, B
HanpanJieHliii Bhlxo.n;a na ne~ephl; 6hl.JI c):leJiaH nonepe'IHhl:it paapea nHyTpn ne~ephr n nocpe):I-
CTBOM pH):I8 He60JibiiiiiX npe):IB8p1IT8JlbHhlX paane):IOK 6hl.JIII npOCJI8ffi8Hhl CTp8T1IrpaqmqecKIIe
cooTHomeHIIH Mem):ly KYJibTYPHhlMII CJIORMII, pacnoJiomeHHhlMH B ~:~eHTpaJibHO:it raJiepee n
n raJiepee S-M.
HecMOTpR Ha BCTpeqaniiiiiecH npenHTCTBIIH, nce aa):laHIIR, npe):lycMOTpeHHhle n
TI.Jl8H8 pa60T, 6hl.JIII BhlllOJIH8Hhl.
B o6~llx qepTax pacKonKII 1955 ro ):la nO):ITBep):lliJill cTpaTnrpafrnqecKIIe Ha6JIIO):IeHIIH 1
c):le.JraHHhle no npeMH npeAhlAY~"x aKcne):IHJ:III. B HHmHe:lt qacTn 6hlJia Ha:it):leHa MO~HaR
MYCTbepCK8R CTOHHK8 1 C H81JHaqJIT8JlbHhlMII CJI8):18MII OpiiHbRKCKOrO nepii0):\8, nepeKphlTbiMlf
8lllJTI8Jl80JllfTIIqecKIIMII CTOHHK8Mlf II y6emli~8MII 1 HaqnH8H C H80JlliT8 II ):10 H8CTOR~e:lt BTIOXH.
PaaMephl pacKOTIOH, II806UJIII8 H8):I8HHhlX M8Tepna.JIOB, OTHOCHIIIIIXCH K8K K MaTe-
pnaJibHO KYJihType, TaK II K flayHe, yrJiy6JieHne reoJiornqecKliX II OTpaTnrpaJJIIqecKnx.
H86JIIO):I8HII ):18IOT BOBMOffiHOCTb npe):ITIOJIOffiliTb, qTO TIOCJie aanepiiieHIIH H8CTOHIII8 K8MTI8Hl1ll
B nepcneKTIIBHhl TIJI8H 6bi.JIO BH8C8HO COCT8BJI8HII8 MOHOrpaflnn CO BC8MII peayJibT8T8Ml'l
liCCJI8):10B8Hli, TIOJiyqeHHhlMII TIOCJie BCeX qeThlpex 8KCTI8):1liJ:III.

OB'bHCHEHl:IE Pl:ICYHROB

PHc. 1 . - Baa p;e $Hep . PacKomm y nxo;o;a B ne111epy .


PHc. 2. - Baa p;e $Hep. IIpo!lmJih npop;oJILHoro pa a. Bxo;o; B ne111epy.
PHc. 3. - Baii p;e $11ep. IIpolflHJib nonepeqHoro psa. fJiaBHaii raJiepeii.
P11c. 4. - Baii ;o;e <I>11ep. Cpep;HHfi naJieOJIHT (MYCTLepcKHtt). 1-3 11 5, 8 - pyqHLie pyoHJTa;
4, 6, 7 - CKpeOKH.
Pn:c. 5 . - Baii ;o;e $11ep . 1\epaMHHa THna 1\o~olfleHu.
Puc. 6. -- Baii p;e $11ep. 1\epaMHKa THna AHI1Hoaca.
P11c. 7. - BaR p;e $11ep. 1 , 2 - qepenHH BTopott anox11 meJieaa; 3 - KepaMHqecJme lflparMeHThi
HOH~a aiTOXH opOH3Ll; 4 - Mej:{HOe IIIHJIO HeOJII1THqecHOfi anOXH; 5 - OpOH30BOe 3BeHO .

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BAIA DE FIER


(RESUME)

Pour preciser la position stratigral?hiq?e des etablissements pale.olithiques et post-paleo~


thiques, on a prolonge la tranchee longrtudinale de 1953 vers la so~e de la caveme, on a fart
une section transversale a l'interieur de la caverne et on a recherche, a l'arde de quelques sondages
limites, le rapport stratigraphique entre les couches archeologiques de la galerie principale et
celles de la galerie S-M.
Malgre le'> difficultes rencontrees, tous les objectifs inscrits dans le plan d'activite ont
ete atteints.

www.cimec.ro
15 ANTIERUL ARHEOLOGIC BAIA DE FIER 27
------------------------------------
Dans les grandes lignes, les fouilles de 1955 confirment les observations stratigraphi-
ques faites au cours des campagnes precedentes. A la base on a trouve une intense habitation
mousterienne, suivie d'un abri aurignacien, recouverts d'etablissements et d'abris post-paleo-
lithiques, depuis le neolithique jusqu'a nas jours.
Le volume des fouilles, la multitude des matcriaux decouverts - culture materielle et
faune - l'approfondissement des observations geologiques et stratigraphiques, permettent de
reclamer, a la fin de la presente campagne, l'inscription au programme des travaux a venir,
d'une monographie rassemblant les resultats obtenus durant les quatre campagnes de fouilles
precedentes.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig. 1.- Baia de Fier. Fouilles de l'entree de la caverne.


Fig. 2.- Baia de Fier. Profil de la tranchee longitudinale (entree de la caverne).
Fig. 3.- Baia de Fier. Profil de la tranchee transversale (galerie principale).
Fig. 4.- Baia de Fier. Paleolithique moyen (mousterien): 1-3, 5, 8, pointes a main; 4, 6, 7, racloirs.
Fig. 5. - Baia de Fier. ceramique du type Coofeni.
Fig. 6.- Baia de Fier. ceramique du type Aninoasa.
Fig. 7.- Baia de Fier. 1-2, tessons du second ge du fer; 3, fragment ceramique de la fin de l'ge du bronze;
4, poin\jon de cuivre de la periode neolithique; 5, anneau de bronze.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC NANDRU
(reg. Hunedoara, r. Hunedoara) *

A
n planul de munc pe anul 1955 a unui sondaj la Nandru a decurs din

I
NSCRIEREA
descoperirea mai veche ntr-una din peterile de aici a unor unelte n form de
frunz, atribuite protosolutreanului. Acestea snt, pn astzi, singurele piese des-
coperite ntr-o peter din ar, ce pot fi atribuite n mod nendoielnic cunoscutei
culturi paleolitice superioare- szeletianului -,al crui centru de dezvoltare l constituie
peterile munilor Bukk din Ungaria. Piesele, n numr de dou, au fost gsite n 1932
de ctre fostul director al Muzeului regiunii Hunedoara, J6zsef Mallasz, i se afl n con-
servarea acestui muzeu. Este vorba de o frunz de silex i una de cuarit, a cror form
este obtinut prin retue largi, neregulate, de suprafa, tehnic specific acestei culturi.
in urma recentelor cercetri, fcute ntr-o peter de pe valea Iskerului, n Bulgaria,
unde ~u aprut cteva forme szeletiene, problema rspndirii geografice a acestei culturi
spre estul i sud-estul european capt dintr-o dat o importan deosebit. i cum
n cazul nostru descoperirile ntmpltoare de teras, atribuite aa-zisului protosolu-
trean, snt lipsite de observaii stratigrafice, singurul loc din ar cu o descoperire precis
nu putea rmne neglijat n studiile noastre paleolitice. Aceasta cu att mai mult cu ct
i n musterianul de la Baia de Fier i n acel de la Ohaba Ponor, au aprut cteva forme
bifaciale, care vor avea de spus, poate, un cuvnt n problema originii i rspn
dirii acestei culturi specifice centrului Europei.
Cercetrile i spturile de la Nandru au nceput n ziua de 16/VIII i s-au
terminat la 22/IX 1955. Menionm c ele au fost fcute n colaborare util cu
Muzeul regional Deva, care ne-a pus la dispoziie pentru studii materialele arheologice
mai vechi provenite de la Nandru, informaii tiinifice i personal.
La Nandru, pe dreapta Vii Roatei, imediat lng sat, n masivul de calcar ce se
termin n marginea acestuia, la o nlime ce nu depete 19 m fa de firul apei, la o
altitudine de 300 m fa de nivelul mrii, n peretele prpstios dinspre apus se afl
situat prima peter, cunoscut sub numele de Petera de jos sau Petera Curat
(fig. 1 i 2).
Nu departe, n susul apei, la 179 m de aceasta, la o nlime de 26 m fa de albia
rului i la o altitudine de 305 m fa de nivelul mrii, se afl. a doua peter, denu-
mit Petera de sus sau Petera Spurcat (fig. 3). Amndou au fost cunoscute i
cercetate nc de la sfrsitul
, veacului trecut 1

Colectivul antierului: C. S. Nicolescu-Plopor, Clui, 1941; vezi cap. Die Hii6/engruppe von Nandor, p. 20-24
responsabil, Beniamin Bassa, Alexandra Bolomey, Ale- Despre aceste peteri mai vorbesc: Gabriel Tegls, precum
xandru Punescu. i E. Albert Bielz intr-un articol intirulat Beitrag zur
1 Primele spturi n aceste peteri au fost efectuate
Hohlenkunde Siebenbiirgens, alr Vorarbeit einer Anlhologie
de Zs6fia von Tonna n 1877. Materialul tipic scos de dieres Lander, IV, 1884, p. 1-66, p. 43--45, n Jahrbuch
Torma a fost publicat de Roska Mrton n dou lucrri: des Siebenblirgischen Karpathen-Vereins IV. Jahr-
a) Erdely regeszeti repert6riuma 1. Dskor, Cluj, 1942, nr. 97, gang, 1884.
www.cimec.ro
Nndor, p. 200-201 i b) Die Sammlung Zr6fia von Torma,
/ o_.......____._
10 ZO_ _
30m
\

-'O
_,
...,
_,
r::.

..:...
.:.
...
.. V V

"
..
.... ,,
: \1

..
....
..,
V
.: " " Psu ne" .
.. ..
\1

........ ,, ''' ':


\1
::. \l
.
.....,.... " \1
" V V
V 1
V
V
\1 \{
" "
/ V
,, 'J
" " V

\1
V 1 \t '1
V V
V
"
V lf

Fig. 1. _Ridicarea top ografic a Dealului Peterilor (plan).

www.cimec.ro
3 ANTIERUL ARHEOLOGIC NANDRtJ 31

Din nefericire, amndou au suferit mult de pe urma acestor aa-zise cercetri


i spturi arheologice mai vechi. Despre felul cum a spat aici cunoscuta cercettoare
Zs6fia Torma, n prima peter,
dm cuvntul lui J6zsefMallasz:
Pasiunea stiintific a rscolit
totul n ace;st peter. Aluviul
a fost crat n ntregime afar,
iar diluviul mai zace pe ici pe
colo, pe vatra peterii, n petece
/
ntrerupte, din care cauz pri-
virea clar este mpiedicat de
fragmentele neolitice amestecate
si btucite n vatr. . . Aceast
'
femeie nvat, spre marea ui-
mire a lumii tiinifice a pre-
zentat din aluviu (?), pe lng
neolitic, Ursus spelaeus, Bos pri- '
' ..
.., 1
1

~ 1 1
migenius, Cervus euriceros etc ... 1 ... 1
1 " '
Acest material combinat apoi ~ , 1

,' ~ /
cu un os de iepure actual a , '~ ' 1
fcut drumul pn la Stuttgart . ~~ : 1

i din aceast ncurctur a 1 "'


1 ____ / Nandru11

ieit un adevrat scandal ar- Pestera Curat


heologic. (Pestera de Jos)
Cu toat aceast rsco o ! 3m 1

lire, Mallasz reuete, dup cum


mrturisete n lucrarea sa, s
Fig. 2. - Petera Curat. Planul orizontal al peterii.
mai gseasc o poriune nea-
tins n care a descoperit ur-
mele unor vetre de foc, buci
de crbune i un rzuitor tipic
musterian 1
Numai c pentru aceast
simpl descoperire uit s ne
/
spun c a mai rscolit i el
petera, pe o ntindere destul
de mare.
n ceea ce privete pe Pe~tera Spurcats
tera cea de-a doua, aflm tot ( Peflera ue Sus)
de la Mallasz c Zs6fia Torma O 1 Z 3m
a crat, a aruncat, a golit ntreg
aluviul, dar a lsat neatins dilu-
viul, pe care numai ici i colo,
probabil involuntar, 1-a rvit
hrleul . Fig. 3. -Petera Spurcat. Planul orizontal al peterii.
n aceast peter a avut
Mallasz norocul s gseasc cele dou piese szeletiene. Tot aici, dup afirmaiile lui,
n stratul superior ar fi aprut magdalenianul, iar n cel inferior musterianul i la baz
1
Mallsz J6zsef, A sol11lrlm els6 bit.tos megtillapiltisa ~rdllybet1,
in Dolgozatok (Travaux), IX-X, Szeged (1933-1934), p. 3-15; 1-2.

www.cimec.ro
32 C. S. ~ICOL1ESCC-PLUPOR ti COLABORATORI

ar fi aprut eoliticul. Fr a descrie i prezenta suficient, atribuie descoperirile din stratul


cel mai de jos unei culturi preistorice din pliocen, exprimndu-i chiar dorina a o
introduce n literatura stiintific sub numele de n an d o r it e.
Fr ndoial, a~nd n vedere neseriozitatea acestei dorine, ea nu a fost luat n
seam. Petera Spurcat a dat, dup observaiile lui Mallisz, cinci culturi paleolitice:
nandoritul, musterianul, aurignacianul, szeletianul i magdaleni~mul. Dei aceast peter
este mai mic i mai puin rvit, am neles totui s atacm nti Petera Curat,
ndreptnd n aa fel sptura, nct s putem surprinde printre rscolirile anterioare
ntreg procesul su de sedimentare.

PETERA CURAT

Pentru a lmuri succesiunea de straturi care s-au depus n peter n decursul


diferitelor perioade, dup obinuita noastr metod a fost necesar s se traseze un an

Q Pimint de asvi"rhturi, actv.JI

CJ.:.3 Postpateolitic @C!J Pietre pribuite


DJI[J Stml
o 1m
~ Nus!er/an

Fig. 4. - Petera Curat. Profilul peretelui de vest al anului 1.

care s porneasc de la gura peterii pn n peretele din fund: anul I, ale crui dimen-
siuni snt 20 X 1 m, orientat pe direcia SV-V 4200 miimi.
Fr a ajunge la ncetarea campaniei anului acestuia pn la patul viu al peterii,
avem din punct de vedere stratigrafic, de sus n jos, urmtoarea succesiune cultural
i steril (fig. 4).

www.cimec.ro
5 AN'l'IERUL AIIHEOLOGIC NANDRU 33

1. Stratul postpaleolitic apare pe toat suprafaa traneei rscolit sau reprezentat


prin pmnt de azvrlitur. Grosimea lui variaz ntre 0,05 i 0,55 m.
Rluirile anterioare ale Zs6fiei Torma i ale lui J6zsef Mallsz au fost att de
mari, nct nu se pot urmri depunerile succesive ale culturilor postpaleolitice. Numai
ptratul 20, situat n extremi-
tatea vestic a anului (deci n
fundul peterii), ne-a oferit pe
o mic ntindere sedimente ar-
heologice nerscolite, atinse de
cercetrile anterioare pe numai
35--40 cm adncime.
n primele 12 ptrate
stratul postpaleolitic rvit este
aezat de-a dreptul pe patul 1
1
peterii, nemaiavnd dect o gro- 1
1
sime de 5-15 cm. n ptratul8, - - - - - - y_ - --=-"""""...
pe latura lui de rsrit, a aprut
un intrnd n stnc, intrnd
n care s-au descoperit cr
buni i ceramic n amestec cu
oase fosile.
n ceramica iesit la
iveal, neoliticul este pr~zentat
prin cultura Cri, ale crei
fragmente apar la baza stra-
tului. Caracteristicile acestei ce- 1

rarnici snt: ~
:~:
a) pasta: neagr n in-
terior, iar suprafeele exteri-
6
oare btnd n rou, n parte
lustruit;
b) forma: holul, castro- ~<;:;

nul i oala cu buza rsfrnt 1 1


1

n afar;
c) decor: proeminene
i adncituri neregulate fcute
cu unghia n pasta moale.
Tot din neolitic, dintr-o
perioad mai trzie, apar cteva Fig. 5.- Petera Curat. 1-5, virfuri musteriene; 6, lam neolitic.
fragmente de past neagr lus-
truit. Unul din ele prezint ca
decor mici adncituri dispuse vertical pe umrul vasului, imitnd ntr-o oarecare
msur canelurile.
Cultura ~ofeni de la sfritul neoliticului este bine documentat: fragmentele
ceramice se caracterizeaz prin decorul lor tipic de linii incise dispuse oblic, orizontal
sau unghiular. Unele din ele snt umplute cu alb, altele prezint ca ornament bobul de
linte. Pasta conine nisip, mic i cioburi pisate.
Din ornduirea feudal, mai exact din sec. XIV, dateaz un fragment de oal
cu buza ngroat n exterior, avnd sub buz un bru proeminent. Pasta neagr n
amestec bogat de nisip.

www.cimec.ro
J - C, 1588
:J4 G. S. N!COLESCU-PLOPOH ti COLAllOHATORl 6

Sub stratul postpaleolitic a aprut un strat gros, steril, care merge in ptratele 13 i
14 pn la adncimea de 1,20-1,30 m, iar n ptratele 19 i 20 coboar la 3,10-3,20 m.
n acest strat nu apare nici o urm de cultur material, doar resturi fosile de Ursus
spelaeus tipul mare i mic i Hyaena spelaea. Stratul steril are ca limit superioar lespezi
mari de piatr, desprinse din tavanul peterii. La 1,25 m n ptratul 13, 1,30 m n ptratul
15, 1,38 m n ptratele 16-17,
2,82 m n ptratele 19 i 3,16 m
n ultimul ptrat (20) a aprut un
strat musterian bogat n cultur
material i faun.
Cultura material este repre-
zentat prin achii i sprturi ati-
pice din cremene i cuarit i vr-
furi de mn caracteristice. Nu
lipsesc rztoarele. Sprturile i
achiile, ca i uneltele descoperite,
dovedesc c musterienii de la
Nandru se deosebeau de cei de la
Baia de Fier i Ohaba Ponor n ceea
ce privete pregtirea planului de
lovire care_ obinuit apare aici n
trei fatete: una dreapt central si
dou aterale piezie (fig. 5 i 6).
Sptura noastr neatingnd
patul peterii, am numit acest strat
1.
1
musterian: provizoriu - muste-
1
1
rianul I. Grosimea lui variaz ntre
1
1
1,10 i 1,12 m, fiind mai bogat
n mijlocul peterii, n ptratele
13-16.
Fauna este reprezentat de
Ursus spelaeus, Ifyaena spelaea, Rhi-
Fig. 6.- Petera Curat. 1-2, achii musterienc. noceros antiquitatis i Equus caballus
jossilis.
Pentru o urmrire mai lesne a depunerilor culturale a fost necesar lrgirea cu
nc 1 m a anului I, deoarece pietrele prbuite mpiedicau continuarea spturilor.
Stratul musterian I suprapune un strat steril de 23 cm n ptratele 14--16. Sub
acest strat steril apare al doilea strat musterian, numit de noi- iari provizoriu- mu-
sterianul II, caracterizat printr-o puternic locuire n mijlocul peterii. Cultura material
este asemntoare celei din musterianul I, iar fauna, n linii mari, este aceeai. Apare
n plus doar Cervus megaceros.
Stratul musterian II poate fi la rndu-i mprit deocamdat n dou nivele. Dup
nuana stratelor i urmele de materiale gsite, un prim nivel musterian II a, avnd o gro-
sime de 0,85 m n ptratele 15-16 i al doilea nivel musterian II b, bogat n oase sparte
i arse, urme de crbune, precum i unelte dintre care menionm toporae de mn. Unul
din ele este lucrat n tehnica bifacial, avnd pe o fa urmele a dou mari desprinderi, iar
pe faa cealalt mai multe urme. Clciul pstreaz crusta bulgrului din care a fost lucrat.
La sfritul campaniei nu am putut stabili grosimea nivelului musterian II b, de-
oarece sptura noastr nu a atins dect o adncime de 3,87 m n ptratele 15-16,
fr a depi acest nivel.

www.cimec.ro
7 -ANTIERt;L ARHEOLOGIC. NANDRr
---
35

Pentru o verificare a stratigrafiei stabilite n anul I i a nelege depunerile cultu-


rale n volum s-a trasat i al doilea an, orientat pe direcia nord-vest-nord 5850 miimi,
perpendicular pe anul I. Spturile nu au mers dect pn la adncimea de 1,08 m n
ptratul 1, pn la aceast adncime situaia stratigrafic fiind aceeai.
n ncheiere, din punct de vedere stratigrafic la Petera Curat de la Nandru avem
constatate, pn n prezent, un strat postpaleolitic, dou straturi sterile i dou straturi
de locuire musterian. Stratul inferior este submprit n dou nivele.

PETERA SPURCAT

Dup cum reiese din plan, Petera Spurcat este mult mai mic dect Petera
Curat. Ea prezint o ncpere central, lat: de circa 5 m i lung de circa 8 m. Pe
partea stng, spre fund, se pre-
lungete cu o galerie ngust
care, cndva, avea o ieire pro-
prie - astzi astupat aproape
n ntregime cu lespezi de piatr.
S-a trasat de la gura
peterii spre fund anul S I de
dimensiuni 8 X 2 m, orientat . .
1

pe direcia vest-sud-vest 3450


miimi. anul nostru a czut J...
~
chiar pe vechea sptur a lui
Mallasz, fapt care ne-a ngduit
s nelegem tehnica sa de s
ptur, pe o lungime de 6,62 m.
Sptura lui Mallasz este
mai adnc la ntrarea peterii
(ptratul 1 al nostru), mcorn
du-se spre fund, unde are abia
50 cm (n ptratele 3-4).
Spturile anterioare ale
Zs6fiei Torma i ale lui J6zsef
Mallasz au rvit cu desvrire -- -,.
1

stratul postpaleolitic. Grija cu 6 .1


1

care s-a lucrat aici se poate


vedea n ptratul1, unde sptu
rile noastre au atins anul acesta
abia adncimea de 0,80 m, mer-
gnd numai n pmnt de azvr-

-
1
1
litur. S-au gsit n acest p 1
'-1-':t'

mnt numeroase fragmente ce-


ramice aparinnd neoliticului,
culturii Coofeni, epocii feudale,
Fig. 7.- Petera Spurcat. 1, vrf musterian; 2, rzuitor musterian;
actual, n amestec cu un vrf 3, frunz szeletian din cuarit; 4, podoab neolitic; 5, rzuitor neolitic;
i un rzuitor de silex musterian. 6, vrf de sgeat medieval.
Un vrf de sgeat de fier din
s~c. XIV -XV, mpreun cu oase de urs i hien de peter. De asemenea n ptratul 2
s-au gsit n pmntul de azvrlitur o achie de silex musterian, o podoab de piatr
neolitic i ceramic diferit (fig. 7).

J
www.cimec.ro
36 l:. S. NlCOLESCU-PLOPOH 1i COl..ABORATOHI B

Mijlocul ptratului 3, sub sptura Mallisz a dat o groap neolitic de form oval
cu diametru! de 1 m i ceva. Trecnd prin aceasta, anul Mallisz a tiat-o pe o adncime
de 40 cm, lsndu-ne numai
30 cm din fundul ei nerscolii.
Astfel am putut scoate de aici
un material neolitic curat, fr
nici un amestec. Groapa apar-
tine culturii Cris. Ceramica are
~ past cenuie' lustruit la su-
prafa, avnd n compoziie
nisip i pietricele. Ca forme
apar holul i paharul cu patru
piciorue pe fund. Unele frag-
mente amintesc vasele cu picior.
Ca ornament ntlnim mici pro-
eminente.
Ce;amica de tip Cri (fig. 8),
gsit att n groap ct i n
afar, se deosebete ca form
i past de cea gsit n Petera
Curat. Aceasta ne duce la con-
cluzia c avem de-a face cu dou
faze diferite ale culturii Cri.
Facem aceast afirmaie, deoarece ceramica descoperit n cele dou peteri nu ne
ngduie s o socotim contemporan.
S-au gsit de asemenea fragmente ceramice aparinnd culturii ~ni, identice
cu cele din Petera Curat; nu lipsete nici ceramica feudal, fiind ns aici mai slab
documentat.
Putem spune c n afar de fundul gropii Cri, tot ceea ce s-a descoperit post-
paleolitic a fost cules de noi numai n pmntul rscolit anterior.
Sub stratul postpaleolitic apare un strat de culoare brun-rocat, steril din punct
de vedere cultural. El a fost prea puin atins de spturile anterioare, cu excepia
ptratului 1, unde a fost rvit de Mallisz, i a ptratului 3, care cuprinde groapa
neolitic. Ca faun au aprut ursul i lupul de peter i civa dini de ierbivore.
Sub stratul steril brun-rocat apare un nivel de culoare cenuie-glbuie. Este
stratul cultural aparinnd paleoliticului superior, n care spturile noastre au dus la
descoperirea a dou vrfuri de lance n form de frunz. Aceste vrfuri snt lucrate
din cuarit de culoare alb-glbuie.
Primul a aprut la limita vestic a ptratului 2, la adncimea de 0,75 m, iar cel
de-al doilea tot pe marginea de vest n ptratul 3, la 1,08 m. ndeosebi unul din ele
este meteugit lucrat, avnd n vedere materia prim care este cu totul nepotrivit
pentru a obine asemenea forme. Amndou snt retezate n partea inferioar i snt
lucrate n tehnic bifacial, asemntoare cu formele descoperite n petera Szeleta Jj
din Ungaria.
Fauna acestui strat este srac. E prezent ursul, lupul i hiena de peter.
nspre fundul peterii, mai exact n ptratul 4, stratul cenuiu nu ne-a mai oferit
nimic, deoarece cea mai mare parte din volumul acestui ptrat a fost ocupat de pietre
mari, prbuite din tavanul peterii.
Sptura anului acesta nu a atins dect stratul szeletian, aa nct, pn
n prezent, nu avem dect un strat potspaleolitic total rvit (cu excepia fun-

www.cimec.ro
9 AJS"TIERUL ARHEOLOGIC NANDRU 37

dului gropii Cri), un strat steril brun-rocat i stratul szeletian, n care au aprut ca
piese importante cele dou vrfuri n form de frunz (fig. 9, 10 i 11).
Prezentnd pe scurt re- e
zultatele sondajelor executate
de antierul nostru n petera
de la Nandru, nu credem c
mai este nevoie s subliniem
nsemntatea lor arheologic.
Dac am strui numai asupra
prezenei szeletianului docu- ....
mentat aici, n Petera Spurcat, ....
prin patru piese caracteristice ... .. . . ..
. .... .
. .
acestei culturi, putem afirma . . ...
c aria culturii amintite dep ..
ete mult spre rsrit linia
Tisei, pus de unii cercettori
ca hotar.
Spturile noastre nu fac
altceva dect s ntreasc des-
Sa-pturi anferio3re I
~ Pa-m. g.ilbVI car.imlriu
'1 '/ 1 1
coperirile anterioare ale lui 1
-:: ' ' pam. "de 3.svrlitur
J6zsef Mallsz, descoperiri care 1'771 LentiM de pmi'nt
~ gatben-rfl~cat
(:::J Pietre mar/
nu au fost luate n serios (de
~ Pamint brun-roc<~t X Frunz.s szeletian8
altfel ca i acelea ale lui Roska
o 20 40 GOcm
Mrton) de ctre cercettorii !: <: 1 Strat de pm. CMU!iu
din urm care s-au ocupat cu Fig. 9. -Petera Spurcat. Profilul peretelui de sud al anului 1 (ptratul 3).
aceast problem. Aceasta din
vina cercettorilor de mai sus, c
care, prin felul lor neserios de
lucru, nu s-au bucurat de con-
sideraie n faa colegilor lor.
innd seama de rezul-
tatele obinute i de surprizele
pe care urmeaz s ni le ofere
straturile inferioare n legtur
cu originea culturii szeletiene,
spturile n aceste peteri vor
continua.
C. S. NICOLESCU-PLOPOR
i AL. P UNESCU
~Spturi anterioare s/
Paleontolog, AL. BOLOMEY ~ pm. de asvl'rlitur ' @iq Pam.g.ilui cirt!lmiz/u
~ Pm. brun-rocat- (=:J Pietre mar/
* ~Lentil de ro;cat-nchis X Frunr.i de szeletian
o
Colectivul santierului ar-
heologic Nandru' a ntreprins
c:2J Strat depm. cem>ft't!
20 40 60 cm

o cercetare de suprafa n locul Fig. 10.- Petera Spurcat. Profilul peretelui de sud al anului I (ptratul 2).
numit La Dos , unde, dup
spusele localnicilor, se gsesc foarte multe cioburi de oale, ct i cremene de scprat.
Acest loc reprezint o ntins aezare neolitic~ situat n partea de sud-est a satului
Valea Nandrului.

www.cimec.ro
38 C. S. NICOLE~CL;.PLOPOI\ ti COL ... BORATOTII 10
~----------------------------~~----~~--------------------------------

Aezarea este cunoscut de altfel


n repertoriul arheologic 1 . Cercet
....e toarea maghiar Zsofia Torma a cules
ceva material arheologic numai dintr-o
parte a staiunii, cunoscut sub numele
de Dosul Mare 2 Un sondaj a fost
efectuat n 1911 tot pe Dosul Mare
de ctre arheologul Roska Marton, care
o stabilete i prima stratigrafie a aezrii 3 .
Aezarea neolitic de la Valea Nan-
drului, dup rspndirea materialului
scos la iveal prin lucrrile agricole, se
-~
-~ ntinde pe o suprafa de peste 10 ha,
""1~ adic pe o lungime de 400-500 m i
<.i
1 o lime de circa 300-400 m. Este
vorba despre cele dou locuri: Dosul
Mare si- Dosul Mic, situate n mar-
ginea s~t~lui, la o mic nlime dea-
supra lui, n dreptul dealului .Mu-
muia (unde dup localnici s-au gsit
morminte vechi) i desprite ntre ele
de un drum de hotar ce leag Valea
Nandrului cu Rctie (Hunedoara).
Extremitatea lor dinspre sat este mr
ginit de pru! Valea Roatei sau Petac.
Materialul strns de noi reprezint:
fragmente ceramice, obiecte de silex,

t
Vl
fragmente de rni, de pmnt ars cu
nisip, probabil provenit de la vetre,
chirpici.
Ceramica aparine culturii Tur-
da, cultur mult rspndit n regiunea
Hunedoara. Cunoscuta aezare Turda
se afl, de altfel, la circa 30 km de
Nandru. Fragmentele :ceramice recol-
tate pot fi mprite n'!" dou mari cate-
gorii, dup compoziia pastei: astfel
apar fragmente dintr-o past roie
glbuie cu nisip fin, iar altele din past
crmizie deschis cu foarte multe pie-
tricele n ea. Elementul decorativ este
variat i caracteristic tipului de cultur
amintit. Apar fragmente cu linii incizate
i anume: dou linii orizontale distan-

D '
'
'
' 1 Roska Marton, Thesaurum antiquilatum Transil-

vanicarum, 1 Praehistorica, Erdily reglszeti reperto-


riuma, Oskor, Cluj. 1942, vezi nr. 98, Nandorvalya,
p. 201-202.
2
Roska Marton, Die Sammlung Zrofia l'On Torma,
p. 15.
3 lbidm1, p. 15-20.

www.cimec.ro
11 ANTIERUL ARHEOLOGIC NANDRU R9
-------------------

ate, cuprinznd ntre ele alte linii mici, ntrerupte; alte cioburi conin linii ce se
ntlnesc n unghi. De asemenea gsim fragmente care au un decor de puncte adncite
n past. Multe prezint proeminene mici, altele mai mari, strpunse, iar categoria acelora
cu pietricele n past posed tori. Fragmentele strnse aparin unor vase de form
ovalar, cu tori, cu proeminene, precum i unei categorii caracteristice tipului Turda,
vasele cu picior 1 n general piciorul se lrgete mult la baz. S-au gsit i fragmente
de chirpici ars la rou, care pstreaz urmele de nuiele i pari. Avem de-a face, probabil
nu la mare adncime, cu un strat de intens locuire, cu locuine fcute din chirpici. Apar
i fragmente de rni: tipul de rni de form plat i puin al biat.
S-a dat i peste un fragment de idol zoomorf de lut. Locuirea acestui platou
este dovedit i de bogia uneltelor de silex i opal: gratoare, lame, rzuitoare, achii,
nuclee, percutoare. Silexul este de bun calitate. n cercetarea noastr de suprafa nu
am dat de topoare de piatr, nici de obiecte din obsidian 2.
n concluzie, aezarea neolitic de tip Turda de la Valea Nandrului prezint
o deosebit importan prin ntinderea i bogia materialului cuprins n ea i o considerm
una din puinele aezri aparinnd culturii amintite rspndit pe o atare suprafa.

AL. PUNESCU i BENIAMIN BASSA

APXEOnOrllqECRllE PACROllRll B HAH~PY

(HPATHOE CO.IJ:EPffiAHME)

B MeCTHOCTH HaH;o;py, Ha rrpanoii cTopoHe )J;OJIHHLI PoaTa (lleTlm), Herrocpe;o;cTnemro


y CeJia, B H3B8CTKOBOM MaCCHBe HaXO}J;HTCH }J;Be rre~ephl Ha paCCTOHHHl:I 11pH6JIH3HT8JlbHO
180 MeTpon op;Ha OT ;o;pyroii, Ha3biBaeMbre MeCTHLIMH mnTeJIHMI:I llemTepa RypaTa II llemTepa
C!lypKaTa.
HecMoTpH Ha TO, 'ITO pacKorrKn e~e He ;o;omJIH ;o;o caMoro p;Ha rreiiepLI, IIcc.rre;o;ona-
mm rroKaaaJIII, 'ITO B llemTepa RypaTa IIMeiOTCH cJiep;yiOII\IIe rrocJie;o;onaTeJihHLie HacJioeHIIH,
co;o;epmaiine II He co;o;epma~I~ne B ce6e ocTaTKII KYJihTYP: 1. 8rriirraJieOJIIITII'IeCKHii cJioii,
yme rro;o;nepranmiiiiCH pacKorrKaM, co;o;epma~I~Hii B ce6e o6JIOMKH KepaMHKII TIIrra Rpnm-
Ro~oipeHn, OTHOCH~eiicH n: ifleop;aJibHoii arroxe. 2. HeHaCLIII\eHHhlii CJIOii. 3. MycThepcKnii
cJJoii 1 (o6JIOMKH, MYCTbepcKne naKoHe'IHHKH H3 KpeMHH 1:1 KBap~IITa). 4. HeHachii.l\eHHbiii
cJroii. 5. MycThepcKIIii CJIOii II, co;o;epma~I~Hii ;o;na yponnH: MYCThcpcKHii yponeHh Il a 1:1
116, nacLI~eHHhlii yrJieM, o6yrJieHHhiMH H paa;o;po6JieHHLIMII KOCTHMII, py'IHLIMH TorropH-
KaMI:I. tl>ayHa rrpe;o;cTaBJieHa Me;o;nep;eM H rren~epHoii rHeHoii, HocoporoM, I:IcKorraeMoi1
JJomap;biO.
B <<llemTepa CrrypuaTa>> ;o;o HaCTOHI.l\ero npeMenn 6LIJIH BCKpLIThi: 1. 8rrHrraJieOJIH-
TU qecKHii rrJiacT, yme rro;o;nepranmHiiCH pacKorrKaM, co;o;epmnT HMY c KepaMHKOii Tnrra
Rpnm n o6JIOMKH KepaMnun Tnrra Roi~olfleHn n <J:eop;aJihHOi1 arroxn. 2. HeHaCLII.l\CHHhlii c.rroi1
HpaCHOBaTO -6ypor0 ~BeTa. 3. ReJITOBaTO -cephlfi CJIOii, B KOTOpOM Haiip;eHhl }J;Ba 06'beKTa 113
HBa p~nTa B BH}J;C JIHCTbCB, KOTOphle MOlliHO JierKO OTHCCTH H CCJICTbHHCKOii TCXHHKe.
RoJIJieKTHB apxeoJiornqecKoro oTpH;o;a rrponaneJr TaKme nonepxHOCTHhle pasne;o;Kn na
yqacTKe <<na ~oe>>, Haxo;o;Hll\CMCH B IOro-nocToKy OT ceJra BaJIH HaH;o;pyJiyi.. Pe'lh n;o;eT
o6 o6mnpHoM HeOJIHTH'IeCKOM rroceJieHHH THrra Typ;o;am, pacrroJiomeHHOM Ha ITJIOII\a;o;u CBLime
1O reKTapon.

OE~HCHEHME PMCVHHOB

PHc. 1 . - Tonorpa4m'lec1me HccJienonaHMH .IJ:FIJIYJI TiermepMJIOp . TIJiaH.


Pnc. 2. - Tie~epa <<HypaTa>>. ropM30HTaJibHb!tl: n.rraH ne~epb!.
Pnc. 3. - ne~epa <<CnypKaTa>>. ropM30HTaJibHb!tl: nJiall ne~epb!.

t Roska Marton, Die Samm/ung Zsofia tJon Torma, M. Roska vorbete de gratoare, lam, nucleu de obsidian,
vc?.i Nandru Vale, p. 338-341. precum i de toporaele de gresie. Dintre topoarele
2
Ibidem, vezi Nandru Vale, p. 336 i 340-341. Aici prezentate de Rosb, unele p~r a fi de tip calapod.

www.cimec.ro
40 C. S. N!Cl)L,\1::-i:t:-PLOP~OR i COL\llORATOI\1 12

Pnc. 4.. - IIemepa <<HypaTo>). IIpoiflnJib aana;o,Hott CTCHhi pna 1.


Pnc. 5. - Ilemepa <<HypaT::J 1-5 - MycThepcime HaHoHeqmnm; 6 - HeoJIHTnqecHoe JieaBIII'.
Pnc. 6 .. - IIel.L\epa <<HypaT3>). 1 , 2 - MycThepcHne oTmenhl.
Pnc. 7 . - IIel.L\epa <<CnypHaTo>). 1 - MYCThepcHntt HaHoHeqHHH; 2 - MYCThepcHoc cHpe6.TJo;
:1 - HBapliHTOBblti JIHCT CCJICTbHHCHOrO nepHO;D,a; fo - HeOJIIfTHqeCI\OC yHpameHne; 5 - HCOJIHTJ!qeCHllfi
C!<pe60H; 6 - cpe]J;HeBeHOBbTti HaHOJieqJIJIH CTpCJibl.
Pnc. 8. - Ilel.L\epa <<CnypHaTo>). 1 , 2 - neo.TJHTnqecHne cocy;o,hr THna Hpnm.
Pnc. 9. - IIemepa <<Cnypi;aT3>). IIpof!HJih JOlf\HOtt CTeHbl pna 1. Hna;o,paT 3.
Pnc .10. - Ilel.L\epa <<CnypKaT3>). IIpolj"JHJih JOlf\HOtt CTCIIhi pna 1. Hna;o,paT 2.
Pnc .11 . - IIeu~epa <<CnypHaT::l>). IIpoflnJib aana;o,Hott cTeHbi pna 1.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE NANDRU


(RESUME)

A Nandru, sur le flanc droit de la vallee de Roata (Petic), dans le voisinage immediat,
du village et dans le massif calcaire, il y a deux grottes, a 180 m environ l'une de l'autre,
appelees par les habitants, la grotte Curata (propre) et la grotte Spurcata (immonde).
Elles ont ete connues et explorees, toutes les deux, des la fin du siecle dernier.
Les presentes fouilles ont montre, dans la grotte Curata )), la succession suivante de
couches archeologiques et steriles, quoiqu' on ne soit pas encore arrive a la base de la grotte:
I. Couche post-paleolithique, derangee, renfermant des fragments ceramiques des types Cri,
Coofeni et de l'epoque feodale. II. Couche sterile. III. Couche mousterienne I (eclats, pointes
mousteriennes en silex et quartzite). IV. Couche sterile. V. Couche mousterienne II, partagee
en deux niveaux: mousterien II a et II b, riche en charbon, en os brises et calcines, en coups
de poing. La faune: o urs et hyene des cavernes, rhinoceros, cheval fossile.
La grotte Spurcata )) a presente jusqu'a present: I. Une couche post-paleolithique,
derangee par des fouil1es anterieures (renfermant une fosse avec de la ceramique du type Cri,
ainsi que des fragments des types Coofeni et de l'epoque feodale. II. Couche sterile brun-rouge-
tre. III. Couche gris-jauntre dans laquelle ont ete decouvertes les deux feui~les de quartzite,
s'inscrivant fort bien dans la technique szeletienne.
Le collectif du chantier archeologique a entrepris une exploration en surface au lieu
dit La Dos )), situe dans la partie Sud-Est du village Valea Nandrului. Il s'agit d'une vaste
station neolithique, du type Turda, s'etendant sur une surface de plus de 10 ha.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. - Rcleve topographique a Dealul Peterilor (plan).


Fig. 2. - Grotte Curata: plan horizontal de la grotte.
Fig. 3.- Grotte Spurca/a)>: plan horizontal de la grotte.
Fig. 4. - Grotte Curata>>: profil de la paroi Ou est de la tranchee I.
Fig. 5.- Grotte <<Curata>): 1-5, pointes mousteriennes; 6, lame neolithique.
Fig. 6.- Grotte Curata>>: 1-2, eclats mousteriens.
Fig. 7.- Grotte Spurcata>>: 1, pointe mousterienne; 2, racloir mousterien; 3, feuille szeletienne en quartzite;
4, parure neolithique; 5, grattoir neolithique; 6, pointe de fleche medievale.
g. 8.- Grotte Spurcata>>: 1-2, vases neolithiques du type Cri.
Fig. 9.- Grolte, Spurcata>>: profil de la paroi Sud de la tranchee 1 (3e carreau).
Fig.10. -Croite Spurcata>>: profil de la paroi Sud de la tranchee 1 (2e carreau).
Fig. 11.- Grotte Spurcata>>: profil de la paroi Ouest de la tranchee 1.

www.cimec.ro
ANTIERl!L ARHEO~OGIC OHABA-PONOR
(reg. Hunedoara, r. Haeg) *

A
planul de lucru al campaniei pe 1955- cercetri i spturi de ncheiere- au fost

I
N
nscrise urmtoarele obiective:
a) Lrgirea spturii n stnga i dreapta anului spat n lungul peterii n
1954 n vederea cunoaterii stratigrafiei curmezie i a descoperirii unui ct mai bogat
material arheologic, paleontologic i paleobotanic, precum i a unor eventuale resturi
fosile umane.
b) Definirea ct mai exact a straturilor culturale i sterile pe ntreaga suprafa
a peterii i precizarea intensitii de locuire n diferitele perioade paleolitice.

*
Pentru ndeplinirea planului de lucru s-au spat n dreapta i stnga anului
lungi o serie de casete ncepnd de la gura peterii spre fund (a se vedea planul orizontal
al peterii pe care s-au haurat diferit suprafeele spate n 1954 i 1955) (fig. 1).
Volumul i tehnica spturii au dus la ndeplinirea obiectivelor nscrise n plan
recuperndu-se un bogat material i fcndu-se n acelai timp toate observaiile stratigrafice
nlesnite de sptur. Adugnd la aceasta unele consideraii geologice privitoare la
geneza peterii~ noi observaii speomorfologice i speometeorologice, precum i unele
concluzii paleoclimatologice trase pe baza determinrilor de crbuni, avem astzi posi-
bilitatea unei mai bune nelegeri asupra vieii i muncii strvechi omeneti desfurat
n aceast peter.
Vom spicui n acest raport preliminar cteva din cele mai nsemnate rezultate,
urmnd ca ntr-un viitor mai apropiat sau mai ndeprtat- n funcie de condiiile
de lucru ce se vor crea sectorului paleolitic- s nmnunchiem ntr-o succint mono-
grafie toate rezultatele obinute aici prin cercetrile i spturile colectivului nostru.

STRATI GRAFIE

Succesiunea locuirilor paleolitice i a straturilor sterile care le despart a rmas


neschimbat confirmnd i ntregind observaiile fcute n 1954 (fig. 2).

ALUVIUNILE DE BAZ

Pe patul albiat i mult nclinat spre ieirea principal cu o diferen de nivel de


aproape 2 m pe numai 10 m dinspre fund spre gura peterii, cele din urm valuri
ale apelor subterane care au spat petera n-au lsat n unele locuri nici un fel de sediment

* Colectiv: C. S. Nicolescu-Plopor, responsabil, milian, Al. Punescu. Studeni: Lazr V., Nicolov F.
Gr. Avakian, Tr. Biliu, Alex. Bolomey, N. Haas, C. Maxi-

www.cimec.ro
42 C. S. NICOLESCU-PLOPOR ~i COLABORATORI 2
----------------

aluvionar. Abia printre crpturile brecciei de pe patul viu al peterii, dac se mai zrete
pe ici pe colo strecurat un nisip mrunt glbui de origine sigur aluvionar.
Nu tot astfel se ntmpl cu sedimentele aluvionare spre ieirea secundar a peterii.
Primul curs al apelor ce ieeau pe gura principal se vede c a fost prsit, apele croindu-i
mai apoi calea spre gura secundar. Patul mai jos al acestei intrri ndreptete ipoteza
noastr. Diferena de nivel ntre albia galeriei principale i a celei secundare a fost la
un moment dat destul de mare, apele prbuindu-se aici ntr-o sritoare de aproape 1,50 m.
n urma prsirii cursului subteran al apelor au rmas aici sedimente aluvionare
de aproape 1 m grosime, alctuite din lut galben nisipos n amestec cu bolovani de ru.
Acelai lucru s-a ntmplat i n interiorul peterii mai spre fund, unde avem o albiere
n care iari au fost depuse asemenea sedimente. Nici un rest fosil sau vreo dovad
de cultur material n acest strat. O dovad c atta vreme ct apele au mai curs
prin peter, nici ursul, nici omul nu-i cutaser aici sla.

MUSTERIANUL 1

Primii locuitori ai peterii s-au aezat pe terasa de la gura ei, ptrunznd puin
n interior pn dincolo de pintenul de breccie din dreapta intrrii. Aezarea lor
s-a fcut de-a dreptul pe stnca vie a patului peterii.
Partea cea mai bogat i mai ntins a acestui strat de cultur a fost rluit de
spturile lui Roska Marton, astfel c noi nu l-am mai surprins dect pe o lungime de 3 m
i ceva din marginea spturii cercettorului maghiar spre interior. Dup cum se vecle
! n profilul peretelui de apus, n dreptul casetelor 1 i 2, grosimea acestui strat variaz
ntre 15-25 cm. El urmeaz albierea patului peterii spre miaznoapte, unde i d
mna cu musterianul II i se pierde, subiindu-se ctre pereii din lturi ai peterii.
n ceea ce privete constituia acestui strat, ca i documentele culturale i
faunistice, cele constatate i descoperite n 1954 rmn valabile i n urma spturilor
din 1955, nefiind cu nimic depite 1 .
ntre musterianul I i musterianul II se interpune o lentil de strat steril, a crui
grosime variaz ntre 15 i 30 cm. Ce reprezint acest strat steril i cum se lmurete
ptrunderea lui ca o pan ntre cele dou straturi musteriene ce se unesc ntr-unul singur
spre interiorul peterii? Lutul galben-rocat amestecat cu dese sfrmturi de bolovani
dezgrdinai din tavanul peterii snt dovada unor depuneri mai active, datorite diferen-
elor brute de temperatur la gura peterii ntr-o vreme cnd omul o prsise.
Revenind la vechiul adpost, urmaii primilor oaspei ai peterii sau alii de acelai
neam, purttori ai aceleiai culturi, gsesc aternut pulberea vremii n amestec cu
mciniul pietrii peste vetrele de locuire ale naintailor lor. Un singur cpti- captul
de miaznoapte al vetrelor de locuire, mai rmsese descoperit. Astfel noii venii
reaprind focul n dreptul acesta pe nsi vatra mai veche a celor dinti locuitori ai peterii.

MUSTERIANUL II

Stratul de cultur aparinnd musterianului II este cenuiu, datorit urmelor


bogate de crbuni din vetrele de foc. Spre deosebire de musterianul I, stratul acesta
arat o locuire mult mai intens. Att documentele culturii materiale, ct i cele faunistice
snt mai bogate. Ca descoperiri arheologice mai de seam snt dou vrfuri de mn
caracteristice musterianului i o achie lat, toate trei lucrate din cremene (fig. 3).

1 Vezi S. C. l. V., VI, 1955, nr. 1-2, p. 132-133.

www.cimec.ro
Lege nda
4 Ve t r e ~Spturi 1955

Statagmite CSJ )) 195't

S t inci e liminate D mai vechi

Fig. 1. - Petera din Bordul Mare, plan orizontal

Sptura /oszef Ma!lasz

f;tur Marton Roea

o 1 2m

CJ Spturi aoterioBre ITDJ Steril ~ Musterian

[: ::::; j Postpalevtitj_ L>:/~J Aungnacian Eg Masivul de calcar ~&Pietre


www.cimec.ro
i:;ANTIEIILL AHHEULOGIC OHAH.\-l',l:'<Ul\ 43
3

Ca faun predomin:

Equus caballtu jossilis Cuv.


Ursus spelaeus Blum.
Contemporan cu musterianul I i II d.in g~l~ria principal~,. care abia au. d~p.it
treimea anterioar a peterii, locuirea a cupnns l mtrarea galer1e1 secundare, munzm-
du-se pn n marginea galeriei
principale. Aici musterianul I . -----r
cu musterianul II alctuiesc un
singur strat de cultur de peste
1 m grosime, de o bogie com-
parabil numai cu stratul supe-
rior al musterianului III.
Arheologic: vrfuri de
mn, rztoare i numeroase :~
aschii de cremene si cuartit, ~
c;re dau impresia un~i puter~ic
atelier de prelucrare a uneltelor
de piatr cioplit.
Fauna:
Elephas primigenius Blum.
Rhinoceros antiquitatis Blum.
Equus caballus fossi!is Cuv.
Hyaena spe!aea Goldf.
Ursus spelaeus Blum.

MUSTERIANUL III ~ __ -- - O,OJ.>- ,L

Peste musterianul II se
8
suprapune ncepnd de la intrare
pn la jumtatea casetei 3 un
puternic strat steril, a crui gro-
sime variaz ntre 25 i 70 cm.
Cenuiu deschis la culoare, cu
numeroi bolovani de calcar n
sprtur tioas i chiar stnci
prbuite mpreun cu ncepu- Fig. 3. - Virfuri i rzuitoare rnustericne.
turi de formaiuni stalactitice
de pe tavanul peterii, ,stratul acesta nu a dat nici cea mai vag urm de cultur
material.
Aceast depunere, activ iari spre gura i partea anterioar a peterii, i-a nlat
patul, tinznd ctre orizontalizarea ntregii ei suprafee. Diferena de nivel ntre fundul
i gura peterii, din cauza acestor prbuiri se schimb. De unde la nceputul locuirii,
n musterianul I, gura peterii era cu aproape 2 m mai joas dect fundul, acum patul
peterii nlndu-se cu deosebire spre intrare, echilibrul de nivel tinde a se schimba n
favoarea intrrii.
Conul de umplere de la gura peterii nlndu-se, a nlesnit apelor de iroire,
care se scurgeau spre interior, un aport sensibil de materiale fine dinafar. Acestea
snt depuse n alternan cu aporturile eoliene printre pietrele i stncile prbuite,

www.cimec.ro
44 C. S. NICOLESCU-PLOPOR i COLABORATORI 4

acoperind astfel cu o manta continu ntreg musterianul II i concentrndu-se cu


deosebire n depresiunea din spatele locuirii.
Peste aceast nivelare urmeaz musterianul III, cea mai puternic i mai de lung
durat locuite omeneasc pe care a cunoscut-o petera din Bordul Mare. Concentrat,
cum era i firesc, mai mult spre intrare, unde se beneficia de lumina i cldura soarelui
i spre mijlocul peterii n spatele celor doi pinteni de aprare n jurul vetrelor gemene,
locuirea III musterian s-a ntins pe aproape ntreg cuprinsul peterii att n galeria
principal, ct i n cea secundar, ocolind puin doar fundul mai umed i mai rco
ros al peterii.
Stratigrafic acest nivel de locuite nu e ctui de puin unitar. Concentrarea locuirii
i activitii omeneti spre intrare n jurul vetrei centrale, a vetrelor de veghe din fa
i n galeria secundar a dus dup sine la acumulri puternice n aceste regiuni. E vorba
de o lung i aproape continu perioad de locuire ale crei depuneri ating n dreptul
vetrei centrale spre galeria secundar grosimea de 1,50 m, datorit pantei de coborre
de aici; n stnga vetrei, grosimea de 1,20 m i spre intrarea in galeria principal 1,30 m.
innd seama de diferenele de nuane i compoziie, acest nivel poate fi subm-
prit la rndu-i n regiunile de mai intens locuire n mai multe subnivele desprite prin
sedimente sterile. Numrul cel mai mare de subnivele l surprindem n faa vetrei centrale.
Pe msur ce mergem spre fundul peterii, numrul i grosimea lor scade treptat, redu-
cndu-se la unul singur de numai 30 cm grosime, strecurat sfios printre stncile prbuite.
Spre galeria secundar, pe msur ce sptura a naintat ctre rsrit, se _observ
c musterianul III zace de-a dreptul pe musterianul nentrerupt I-II de aici. n
aceast regiune ns, musterianul III este despicat de o pant steril care-I sub-
mparte n dou.
Unele observaii privitoare la dinamica fenomenelor de dezgrdinri, desprinderi,
mcinare i chiar prbuiri din tavanul i pereii petetilor, n raport cu variaiile cli-
matice glaciare i interglaciare, au nceput a duce la o oarecare nelegere a acestor
fenomene. S-au fcut chiar ncercri de corelaie ntre fazele climatice respective i
aspectul sedimentelor provocate de ele. Problema este destul de dificil, noi fiind
abia 1::~ nceputul cercetrilor stratigrafice n peteri. n linii mari ns, prbuirile
mai active corespund de obicei unor perioade de prsire a peterilor, fiind ca atare
sterile. Or, aceast prsire nu putea avea loc dect n vremuri de ndulcire a climei,
cnd omul putea hldui i sub aer liber n colibe i adposturi. Concluzia fireasc este
deci c fenomenul de mcinare mai activ are loc n perioadele interglaciare sau inter-
stadiale. i chiar aa trebuie s se fi ntmplat.
n timpul unei glaciaiuni sau al unui stadiu glaciar, apa strecurat prin crpturi
nghea, slbind prin dilatare structura unitar a rocii, bolii i pereilor peterii. n
interglaciarul sau interstadialul ce urma, gheaa peren topindu-se, bulgrii, bolovanii
i chiar stncile se desprindeau i cdeau, nemaifiind prini de nimic.
Aa dup cum a remarcat dintru nceput Roska Marton, stratul III de locuire
musterian este cel mai bogat, att n ce privete documentele de cultur material,
ct si n resturi fosile ale animalelor vnate.
' n cele trei centre de locuire mai bogat: intrarea peterii, vatra central i
galeria secundar, spturile noastre au scos la iveal dovezile unei intense activiti
omeneti. Numeroase sprturi i achii de cuarit, cremene i alte roci- rmie
din prelucrarea uneltelor de munc - n amestec cu oase sparte i crbuni, alctuiesc
n dreapta vetrei din mijloc, spre accesul ctre galeria secundar, o adevrat movil.
n afar de rmiele de prelucrare - bolovanii de cuarit, nuclee, percutoare,
achii de descojite, achii i sprturi atipice - din punct de vedere arheologic se remarc
si unelte tipice musterianului nostru de pester ca: vrfurile de mn, rztoarele si chiar
' ' '

www.cimec.ro
5 ANTIERUL AllHI>OLOGIC OHABA-PONOR 45

unele lame. Unele dintre achiile de os, prin forma i lefuirea prilor active n urma
ntrebuinrii, ar putea fi nscrise n rndul uneltelor de os, care serveau obinuit la
strpuns i rzuit (fig. 3 i 4).
Asociaia faunistic a acestui strat, dup determinrile de teren, cuprinde urm-
toarele elemente:
Rhinoceros antiqttitatis Blum.
Eqttus caballtts fossilis Cuv. 2-~~f!r
Equus asinus L.
Cervus elapus fossilis L.
~;-:. "
Bison priscus Boj.
Hyae na spelaea Goldf.
Canis lupus spelaeus Goldf.
Canis vulpes fossilis

Peste stratul musterian


III se aterne un strat de prbu
ire, alctuit din drmturi de
pietre mari coluroase, printre
care s-a strecurat puin lut
clisos galben nchis. Prbuirea
aceasta s-a produs mai puternic
spre mijlocul i dreapta peterii,
intrarea fiind de data aceasta
mai ferit. Aciunea de dezgr
dinare prin presiune a apelor
de infiltraie ngheate pare a fi
fost deosebit de puternic, ajun-
gnd s desprind din bolta
peterii stnci de sute de kilo-
grame. Grosimea acestui strat
depete n unele locuri 1 m.
Din punct de vedere cultural,
este cu totul steril. Unele oase
ntregi i chiar un schelet de
urs de peter arat c n aceast
Fig, 4. - Achii, lame i vrfuri rnusteriene.
vreme petera, fiind prsit de
om, intrase n stpnirea fiarelor.
Prbuirea s-a petrecut ntr-un timp destul de lung, alctuind un pericol
permanent pentru cei care ar mai fi poposit aici. Scheletul ursului de peter ne face
s credem c este al unei victime surprins n hibernare de prbuirea stncilor.

MUSTERIANUL IV

Peste acest strat steril mai subire spre gura peterii dect spre fundul i laturile
ei, se suprapune ultimul strat musterian, musterianul IV, alctuit din lut nisipos, afnat,
castaniu deschis la culoare, n amestec cu pietre mici i mijlocii. Dup nuane, el se
mparte spre gura peterii n dou subnivele. Primul subnivel mai nchis se pierde spre
mijlocul peterii i spre galeria lateral, al doilea mai deschis se ntinde pn
ctre fund.

www.cimec.ro
46 C. S. NICQL,\ESCU-PLOPOR i COLAIIORATORi G
--------------------------------------~~--------------------------

La nceput timid, locuirea cuprinde partea din fa a peterii pn ctre mijloc,


unde fenomenele de dezagregare erau pe sfrite. Mai apoi, treptat, o dat cu ncetarea
pericolului, ultimii locuitori musterieni ai peterii cuteaz a se aeza pn ctre fund.
Prbuirile puternice astup galeria secundar i mpiedic locuirea aici. De aceea

l
--~
1
musterianul IV se subtiaz'
pierde spre aceast galerie.
si se .
1
1 Arheologic, musterianul IV
""~<::;;, nu se deosebeste de musterianul
'
III, materia prim i formele unel-
1
1
1 telor de munc fiind n linii mari
aceleai, att la undtele de piatr,
.
ct si la cele bnuite de os .
Nici din punct de vedere
-"'1 faunistic deosebirile nu snt prea
1~1
~~:
mari. Surprindem doar o mrunt
~- - - 0,0/,J,- - -;.' schimbare. n acest strat lipsete
~ zimbrul i rinocerul pros i apare
in schimb mamutul. Este de re-
marcat frecvena puternic a
hienei.

PALEOLITICUL SUPERIOR

l\fusterianul IV e acoperit
de un strat subire cvasisteril, al-
ctuit din lut nisipos de culoare
galben nchis, cu rari bolovani
de calcar rotunjii. Grosimea lui
nu depete 30 cm.
Prea puin din volumul
1 acestui strat este nederanjat de
(- -f:?OJJ - - _)
vizuinile viezurilor, vulpilor i

~
gurilor de roztoare, care s-au
cuibrit aici dup prsirea defini-
Fig. 5.~-1-lam aurignacian; 2-4 podoabe neoliticc; 5-fragment tiv a peterii de ctre om. Pro-
ceramic de tip Cri; 6- fibul; 7-10 ceramic neolitic. babil datorit ac-estor rscoliri se
ntlnesc pe ici pe colo cteva
achii de cuarit i cte un rest fosil, aparinnd unor animale--ca de exemplu calul
slbatic -- care nu aveau ce cuta ntr-un strat steril.
Stratul urmtor aparine paleoliticului superior. Gros de 10--35 cm, galben mai
nchis sau mai deschis, compact, conine muli bulgri de calcar. Ca i stratul pe
care zace, este strbtut i rvit n bun parte de vizuini, astfel nct cu toat grija
dus n timpul spturilor, piesele descoperite la adncimea acestui strat nu-i pot fi
ntotdeauna atribuite cu precizie. De altfel spturile din anul 1955 nu au dat la
iveal din strat nerscolit nici un obiect caracteristic. Cteva lame simple aparinnd
evident acestui strat provin din pmntul de azvrlitur. Achiile de cuarit ca i unele
resturi fosile, cum ar fi hiena i mamutul, e mai probabil s fie antrenate aici din
straturile inferioare (fig. 5, nr. 1).
Locuirea paleolitic superioar se vede a fi fost cu totul sporadic. Urmele
unei singure vetre de foc i descoperirile srace vorbesc de nite simple popasuri vn-

www.cimec.ro
. ANl'l E HUL ARHEOL:::_:I~)G~xl.:::_C_::O~H.:..:_A:_::B~~~-P:__:_O.:.:_N:_::O.:.:_H:___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 47

toreti, fr gnd de aezare temeinic. Locuirea a angajat mai mult partea din fa
i mijlocul peterii, fr a se rsfrnge spre margini i fund. . ..
Peste stratul paleolitic superior, acolo unde .nu-i ~vit, ~ s~ a~erne s1g1~1U~
cuaternarului, un strat subire de 8-10 cm, glbu1-alburm, alcatuit dm pulberi I
gruni de calcar sau crust sta-
lagmitic.
Ultimul strat, stratul actual,
cenuiu nchis, alctuit din pmnt
afnat n amestec cu nisip i bolo-
vnai mruni de calcar rotunjii,
este n bun parte rscolit i ames-
tecat n aa msur, nct nu-i de
mirare c alturi de ceramica
.
neolitic sau dacic si resturi de
faun actual, apar obiecte paleo-
2

litice si resturi de faun fosil.


'n vreme ce locuirile paleo-
litice se concentrau spre intrrile
i mijlocul peterii, locuitorii de
mai trziu i cutau refugiul mai
spre fundul ei.
Primii care s-au adpostit
aici n actual aparineau neoliti- 1
eului timpuriu, purttori ai cul-
.
turii Cris. Ceramica e lucrat din
lut amestecat cu pleav, ornamen-
tat prin adncituri fcute cu un-
ghia i proeminene. Alte frag-
mente reprezint buze i funduri 1
1 1
caracteristice Criului, ntru totul ~
asemntoare cu cele gsite n <;:, 1
1 ,.

Pestera Curat de la Nandru 1

(fig. 5, nr. 5). .5 _ _ _ _ _ ::i{_


00
1'::>
-;::;
Dup acetia urmeaz ps
torii de nlime, purttori ai cul- Fig. 6.- 1-4 ceramic tip Coofeni; 5-6 ceramic dacic.
turii Coofeni (fig. 6, nr. 1--4).
Ceramica lor e lucrat n past brun-crmizie, n amestec cu mic i nisip fin, cu
decor incis de linii dispuse orizontal, oblic sau n unghi. Alte fragmente prezint
linii incise orizontal i mici adncituri fcute cu un vrf aplicat oblic. Un fragment
de buz conine pe lng decorul descris mai sus i mici adncituri n form de cerc.
Nu lipsete nici decorul cu pastile mici n form de linte.
Un refugiu puternic dacic ni-l documenteaz nenumrate resturi ceramice asem
ntoare ca past i decor celor descoperite n cetatea dacic de la Costeti (fig. 6,
nr. 5-6).
Afirmaia din raportul precedent c ceramica lucrat la roat nu este roman
-cum susinea Roska Marton- , ci aparine dacilor, este confirmat anul acesta
prin dou fragmente caracteristice centrului dacic din munii Ortiei i printr-o fibul
de argint din aceeai vreme.
Ceramica este lucrat dintr-o past crmizie fin. Un fragment este ornamentat
cu un decor incis de linii paralele i valuri.

www.cimec.ro
48 C. S. NICOLIESCU-PLOPOR ti COLABORA'fOHI 8

PALEOCLIMATOLOGIE

Dup rezultatele preliminare ale determinrilor de crbuni fcute de prof. Radu


Popovici din Sibiu, rezult c n vremea celei mai intense locuiri aspectele din
Bordul Mare, n musterianul III, pdurea de conifere coborse pn la aceast joas
altitudine. Crbunii vetrelor aparin genurilor Abies i Pinus, mpdndu-se perfect cu
asociaia faunistic de clim rece.
Cu aceast campanie cercetrile i spturile din petera din Bordul Mare de la
Ohaba-Ponor le putem considera ca i ncheiate.
Petera a fost nchis spre a fi ferit de stricciuni. Pentru lmurirea anumitor
nedumeriri ce se vor ivi n viitor s-au lsat martori stratigrafici i suficiente rezerve
nespate.
C. S. NICOLESCU-PLOPOR, Dr. N. HAAS i AL. PUNESCU,
Paleontolog AL. BOLOMEY

APXEOJIOriPIECIUIE PACROIIIUI B OXABA-IIOHOPE


(KPATKOE CO,II.EP}l{AHllEi

B IIJiaHe pa6oT Har.mamur 1955 ro):la 6hiJIII npeAyCMOTpeHhl CJieAyiOJ..QIIe aa):laHII.R:


a) pacnmpnTb BJieBo II Bnpaoo pacHOITI:\II npOAOJibHoro poa, BhlphiTOro B 1954 ro):ly;
6) yTO'iHIITb cTpaTIIrpaqmiO.
Co cTpaTIIrpaqmqecHoii TO'iKII apeHII.R Ha6JIIO):IaiOTC.R 'ieThlpe MYCThepcKIIX cJioH, II a
l\OTOphiX llOCJie):\HIIe ):\Ba COCTOHT II3 HeCKOJibl:\IIX Hpycoo; aa HIIMII CJie):lyeT 3lliiiTaJieOJillTII-
qecKltH CJIOH 1 OT'laCTII yme llO):\BepraBlllltHCH paCI\OITKaM 1 3aTeM nepeKphiTIIe II Hal\OHeQ
coopeMeHHhlii cJioit. B o6J..QeM, aTa nocJie):loBaTeJibHOCTh KYJibTYPHhiX HeHaChiJ..QeHHhiX CJIOeB
OCTaJiaCb Heii3MeHHOH 1 'leM llO):\TBepm):laiOTCH II ):\OITOJIHHIOTCH Ha6JIIO):\eHIIH 1 npOII3Be):\eHHhle
B 1954 ro):ly.
C apxeOJIOrii'ieCKOH TO'il\II apeHIIH 6hiJIII HaH):\eHhl: oqarn 1 o6ommeHHhle I:\OCTII 1
OTIQellhl 1 ITJiaCTIIHhl 1 HaKOHe'IHIII\ll 1 MYCTbepCHIIe CKpe6KII 1 HeCKOJibl\0 l\JIIIHI\OB OpHHhHI\-
cKoro nma, o6JIOMKII KepaMIIKII THITOB Rpiirn, H.oQolfleHII II ):laKIIHcKaH KepaMIIKa.
B lflayne naJieOJIIITII'leCKIIX cJioeo o6HapymeHhl cJie):lyiO~~:iie BIIAhl: Me):IBeAh, rueHa,
BOJIK 1 JIIICa 1 HOCOpor 1 MaMOHT 1 ay6p li OJieHh.
06yrJreHIIH, Haii):leHHhle B oqarax npiiHa):IJiemaT nopo):laM Abies II Pinus.
TaKIIM o6paaoM IICCJie):IOBaHIIH II pac:KOITKII, IIMeBrniie MeCTO B neiiepe EopAyJI
Mape B MeCTHOCTn Oxa6a-IloHope, MOmHo C'IIITaTh aaKOH'ieHHhiMII.

OB'hHCHEHllE PllCYHlWB

Pile. 1 . - llell\epa B Bopp;yJI Ma pe. fopH30HTaJihHhll1 miau .


PHe. 2 . - BoeTO'IHbiit rrpo<flHJih rrpOAOJibHoro psa .
Pile. 3, - MyeTbepemte HaKoHe'IHHKH il eHpeuKH.
Pile. 4.. - MyeTbepcime OTll\eiibl, JieaBHH H uaiwHe'IHHHH .
P11e. 5 . - 1 - opHHbHKeKoe JieaBHe; 2-4.- HeOJIHTH'IeeHue y~>parneHHH; 5 - HepaMH'IeCHHe
<flparMeHTbl THIIa KpHIII; 6 - <flHoyJia; 7-10 - HeOJIHTH'IeeKaa HepaMHHa.
PHe. 6. - 1-4. - Kepa~nma THIIa Ko~o<fleHH; 5, 6 - AaimfieKaH KepaMHKa.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE D'OHABA-PONOR

(RESUME)

Le plan d'activite de la campagne de 1955 a eu les objectifs suivants: a) l'elargis-


sement des fouilles a gauche et a droite de la tranchee longitudinale creusee en 1954, et b) deter-
mination aussi precise que possible de la stratigraphie.
Au point de vue stratigraphique, on a a faire a quatre couches mousteriennes, dont les
deux dernieres renferment plusieurs niveaux; suit une couche post-paleolithique, en partie

www.cimec.ro
9 ANTIERUL ARHEOLOGIC OH.\BA-PONOR 49

derangee par des fouilles anterieures, le fate et la couche actuelle. D'ailleurs, cette succession
de couches archeologiques et steriles est restee inchangee, confirmant et completant les observations
faites en 1954.
Au point de vue archeologique, on a trouve: des foyers, des os bdses et calcines, des
eclats, des lames, des pointes, des racloirs mousteriens; quelques lames aurignaciennes, des
fragments de ceramique des types Cri et Coofeni, ainsi que de la ceramique dacique.
La faune des couches paleolithiques comprend les especes suivantes: ours, hyene, loup,
renard, rhinoceros, aurochs, cerf.
Les charbons des foyers appartiennent aux genres Abies et Pinus.
Avec cette campagne, les recherches et les fouilles de la grotte Bordul Mare de Ohaba-
Ponor, peuvent etre considerees pratiquement achevees.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig. 1. - Grotte de Bordul Mare, plan horizontal.


Fig. 2. - Profil Ouest de la tranchee longitudinale.
Fig. 3. - Pointes et racloirs mousteriens.
Fig. 4. - Eclats, Iames et pointes mousteriens.
Fig. 5. -1, lame aurignacienne; 2--4, parures neolithiques; 5, fragments ceramiques du type Cri; 6, fibule;
7-10, cerarnique neolithique.
Fig. 6.- 1--4, cerarnique du type Cotofeni; 5--6, ceramique dacique.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC BILE HERCULANE
(reg. Timioara, r. Alma) *

A
planul de lucru al antierului nostru pentru Petera Hoilor de la Bile Herculane,

I
N
a fost nscris urmtoarea actiune: .
Prelungirea spturilor n interiorul slii celei mari a peterii cu eventuale
lrgiri ale suprafeei spate n 1954, n regiunile mai intens locuite, n scopul:
a) studierii mai amnunite a dovezilor de locuire din perioada paleoliticului
. .
de sfrsit si
b) urmririi succesiunii locuirilor i refugiilor neo-eneolitice i mai trzii.
Spturile i cercetrile au nceput la 1 noiembrie 1955 i au durat pn la 15
decembrie 1955 ".
Pentru atingerea elurilor propuse n prima problem, s-a cercetat cu grij mate-
rialul stratigrafic pstrat intact deasupra vetrei cu unelte microlitice, martor lsat
anume n partea de mijloc a anului spat n 1954, urmrindu-se apoi resturile acestei
vetre pe o lungime de 4 m.
Pentru a doua problem, s-a prelungit anul longitudinal spre interiorul peterii
i s-a executat un sondaj restrns n galeria lateral din stnga. Acesta din urm a fost
impus de observaiile speomorfologice i speometeorologice care ne-au dus la
concluzia c locuirile umane cele mai intense urmeaz a fi cutate n sala cea mare
din fund i n galeriile laterale.
n regiunea vetrei, arheologii din trecut i-au oprit sptura deasupra stra-
tului de pietri ce acoperea vatra cu microlite, rscolindu-i chiar partea supe-
.
rioar, pe o bun suprafa. Din observatille fcute rezult c avem aici dou
vetre alturate.
n cursul spturilor a fost cernut i n bun parte splat att pmntul stratului
steril de deasupra vetrelor, ct i pmntul acestora din urm.
Prin spturile din 1955 s-a confirmat nc o dat observaia fcut n toamna
anului 1954 c n vetre, acolo unde nu au fost atinse de spturile anterioare, nu exist
nici un fragment ceramic. Aadar, oamenii ce au locuit n peter i au folosit
uneltele microlitice (fig. 1) nu cunoteau i nu foloseau ceramica.
Din pmntul vetrelor au fost adunate numeroase achii de cremene, aschii
din oase i dini de animale, mai multe oase de pete, valve de scoici de ap d~lce,
numeroase oase de roztoare, de insectivore i crbuni.
n campania aceasta, s-au scos din pmntul vetrelor circa 150 de achii de
cremene. ntre ele snt peste 20 unelte ntregi: lame cu marginea teit, rzuitoare
si o dltit.
' D~ vatra 1 i 2, dintre pietricele, au fost adunate multe fragmente de oase
i dini de animale. Bizuindu-ne pe acestea se poate spune c oasele, n majoritate, fac

Colectivul a fost compus din C. :s. Nicolescu-Plopor, responsabil, Al. Balomey, Eugen Coma i Al. Punescu.

www.cimec.ro
52

~
l -~

Qj'
1
:t_ --
1

--.r
1
1
1
!-...
~
~-
1
1
1
--- _..:

'r'
1
1
1

15 -~"" IQ
ti
<::)'

~"~'"

~
1
--~
17
o
- j,_ ~llliii'~...

1
1
- - - ...Y

19 2Q
Fig. 1. - Blilc Hcrculanc. Mic:rolitc.

www.cimec.ro
3 ANTIERUL ARHEOLOGIC BILE HEfiCULANE 53

parte elin scheletul unor animale mrunte, iar cteva achii de oase groase provin de
la animale mari. Dinii pot fi atribuii n majoritate, cu siguran, unui ierbivor mic
(oaie au capr). Dup un fragment de corn, capra este documentat sigur.
Care snt concluziile de ordin istoric la care ajungem pe baza rezultatelor
sprii vetrelor cu microlite?
Toate observaiile fcute pn acum arat c n Pe~r_a Hojlor, n partea ei de
mijloc, a locuit, vreme relativ ndelungat, un grup de oameni care i-au fcut o
vatr n dreptul gangului ascendent, dar dup aceea au fost nevoii s se retrag nspre
interiorul peterii, fcndu-i focul pe un alt loc, cu diametru! de circa 2 m. Pe un loc
alturat, venind n contact direct cu cea de-a doua vatr, la acelai nivel cu ea, s-au
gsit resturile unei alte-yetre. n jurul vetrelor oamenii i fceau uneltele de cremene
(singurele gsite pn acum). Se folosea silex de bun calitate, dar se ncercau, n acelai
timp, tot felul de roci nrudite cu cremenea. Pmntul corespunztor locurilor pe care
oamenii i-au fcut focul este amestecat cu un mare numr de achii (unele foarte mici)
i unelte ntregi sau fragmentare.
Confirmarea faptului c n cuprinsul vetrelor lipsete cu desvrire orice rest
de ceramic ne-a ndreptit n 1954 s afirmm c ne aflm n faa resturilor materiale
rmase n urma vieuirii unui grup omenesc dinainte de epoca neolitic. Singurele
elemente care ne ajutau n 1954 la datarea complexului arheologic la care ne referim
erau uneltele. Dintre ele, mai importante din punct de vedere tipologie, erau lamele cu
o margine teit. innd seama de forma i mrimea lor, colectivul nostru ajunsese la
concluzia c e vorba de un grup omenesc ce a folosit unelte microlitice de silex,
asemntoare cu uneltele de tip azifu.p.. De aceea datam materialele adunate din vetrele.
cu microlite n perioada de sfrit a paleoliticului superior.
Descoperirile din 1955 par s schimbe n bun parte concluziile la care se
ajunsese mai nainte. Dac studiul paleontologic la care vor fi supui dinii de ier-
bivor mrunt va confirma impresia noastr c ei aparin ~i sau caprei domestice,
atunci se va ajunge la concluzia c oamenii ce au folosit vetrele de la Herculane j
aparineau unei comuniti premergtoare epocii neolitice, care cunotea animale
domestice, dar nu cunotea nc olria.
Din cauza spturilor pe care arheologii din trecut le-au fcut n regiunea an
ului longitudinal, problema stratigrafiei depunerilor arheologice postpaleolitice nu
putea fi rezolvat dect prin sparea ct mai atent a poriunii din imediata vecintate
a malului de vest al anului nostru, adic acolo unde s-au mai pstrat nc in situ
o serie de vetre suprapuse.
Cercetarea malului din punct de vedere al compoziiei ne-a confirmat concluzia
elin 1954 c depunerile se pot mpri, n mare, n dou straturi: unul, cel inferior,
alctuit n special din pietri, desprins din tavanul peterii, datorit variaiilor brute
de temperatur, iar stratul superior compus din pmnt fin datorit n mare msur
activittii omului.
Resturi de vieuire omeneasc se gsesc n ambele straturi, mai puine n cel
inferior i multe n cel superior. Cele mai vechi urme postpaleolitice snt cteva frag-
mente ceramice de tip Tisa (fig. 2).
Fia de teren pe care am spat-o n 1955 prezint 17 dungi, inndu-se seama
de culoarea pmntului. Cele mai vechi resturi arheologice s-au scos dintr-o dung de
pmnt de culoare cafenie nchis-neagr, mrginit de straturi de culoare gal-
. ben. Cercetarea. stratului de pmnt al nivelului 1 ne-a dus pn acum la concluzia
c este vorba de o depunere n care se gsesc numeroase oase fragmentare de uri de
peter, de uri bruni i de lupi. n toamna anului 1954, la acelai nivel s-a gsit i
o lam de cremene ce poate fi atribuit paleoliticului superior. Culoarea nchis a

www.cimec.ro
54 C. S. NICOLF.SCL-PLOPOII i COLADORATORI 4

pmntului corespunztor nivelului 1 se datorete, se pare, unei depuneri de guano


de liliac, cci din strat lipsesc pn acum urme de crbuni.
n dungile 2, 3 i 4 am gsit doar o serie de oscioare mrunte de roztoare
i insectivore. Din punct de vedere arheologic, aceste dungi snt sterile.
Cu ele se ncheie stratul inferior.
ncepnd ns cu dunga 5, se constat
c petera a fost locuit intens.
Dungile 5 i 6 alctuiesc un strat,
dunga 5 fiind de fapt vatra de la baza stra-
tului. Vatra are n seciune o lungime de peste
doi metri. Ea a fost fuit cu grij i focul
a ars pe vatr vreme ndelungat, ceea ce a
provocat arderea la rou a pmntului de sub
ea. La un moment dat, vatra a fost prsit,
iar vieuirea se pare c a fost mai intens n
sala mare sau poate n galeria din stnga.
Atunci vatra s-a acoperit cu un strat de
pmnt de culoare neagr amestecat cu o mare
cantitate de cenus si buctele de crbuni.
Aspectul stratului 'de 'pmnt' era similar celui
din stratul recent. El nu avea o culoare unitar,
ci era colorat felurit, avnd ca i stratul actual,
numeroase dungi paralele orizontale, foarte
subiri. Prin comparaie socotim c, dup
prsirea vetrei, locul a servit de trecere unui
grup destul de numeros de "oameni i din
Fig.- 2. Bile Herculane. Ceramic neolitic aceast cauz dungile snt subiri i dese. n
de tip Tisa. strat s-au gsit fragmente ceramice pe care
le punem n legtur cu cultura Vinca.
Stratul descris este suprapus de o vatr fcut cu deosebit grij. Mai nti s-a
ntins un strat de pietri. Peste dunga de pietri s-au aezat una lng alta o serie de pietre
de circa 10 cm diametru, peste care s-a ntins un strat de lipitur de lut. Deasupra
vetrei s-au depus cu timpul dungile de pmnt 8-9, de grosimi variabile. Materia-
lele descoperite, dei relativ puine, snt totui caracteristice. Au fost adunate mai multe
fragmente din vase de diferite forme, prevzute cu tori care au la partea inferioar o
mic prelungire lit. Astfel de tori au fost descoperite n Oltenia, la Piscul Cor-
niorului, n nivelul denumit Slcua IV, n preajma Sibiului i la Grditea pe Arge.
Faptul c stratul cu astfel de resturi acoper, att la Bile Herculane ct i la
Cornior-Slcua, resturi din epoca neolitic, ne dovedete c el se plaseaz spre sfr-
itul acestei epoci. innd apoi seama de constatarea c la Bile Herculane stratul
despre care vorbim este alctuit din dou nivele, putem spune c vieuirea comunitii
omeneti de la sfritul neoliticului a fost destul de ndelungat.
Dunga 1O dateaz de asemenea din perioada de sfrit a neoliticului, dar din
cuprinsul ei a fost scos la iveal un singur fragment ceramic caracteristic i anume
un ciob avnd pe el o proeminen oval mprit n dou pri egale printr-o creast
vertical, arcuit.
Tot stratul de cultur reprezentnd dungile 11-17 corespunde vieuirii purt
torilor culturii Coofeni (fig. 3). Grosimea stratului i prezena mai multor nivele supra-
puse dovedesc o locuire ndelungat. Urmeaz s se fac n laborator un studiu am
nunit al fragmentelor ceramice adunate din fiecare nivel n parte, spre a se surprinde

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC BILE HERCULANE 55

eventualele deosebiri ntre un nivel i altul. Pe teren s-au fcut unele observatii
preliminare demne de reinut. ncepnd cu dunga 11 i terminnd cu dunga 17, ~e
gsesc fragmente de vase ornamentate prin linii incizate mai nguste sau mai late, mai
dese sau mai rare. n schimb, alte elemente snt caracteristice numai unor anumite

1
1

~~
~'\) -.
~
1

1
1
-"-
1

~--
1 1
1

1
~~~~----*--

Fig. 3. - Bile Herculane. Ceramic tip Coofeni.

dungi. Astfel, ornamentul n form de boabe de linte l-am ntlnit- n acest an-
numai pe cteva cioburi din dunga 15. Grupurile de mpunsturi, cu ajutorul crora se
formeaz romburi, snt documentate pn acum numai n dungile 15 i 16. Pn n
prezent nu s-a gsit nc niciun ciob ornamentat prin linii compuse din mpunsturi
succesive.
Lipsa de cureni i temperatura ceva mai ridicat n grliciul stng al galeriei
(aezat n stnga ncperii mari a peterii) ne-a determinat s executm aici un mic
sondaj pentru a verifica, pe de o parte, concluziile la care ajunsesem prin cercetrile
noastre speometeorologice, i anume c aici era un col foarte prielnic locuirii, iar pe

www.cimec.ro
66 C. S. NICOLESCV-PLOPOR ti COLADORATORI 6

de alt parte, pentru a vedea ce legturi stratigrafice se pot stabili cu locurile desco-
perite n anul longitudinal.
n acest scop s-a trasat un an de 4 m X 2 m, spndu-se doar jumtate din el
pn la adncimea de 1 m.
Stratul postpaleolitic are o grosime de 0,50-0,58 m, cuprinznd un bogat
i variat material ceramic din diferite epoci n amestec.
Acest amestec se datorete lucrrilor de amenajare fcute de administraia aus-
triac n scopul vizitrii mai comode a galeriei S, cu care prilej straturile de cultur
care astupau intrarea n galerie au fost spate, iar pmntul a fost zvrlit n acest
cotlon lateral.

Fig. 4. -Bile Herculane. Ceramic din epoca


bronzului.

Numai la baza stratului postpaleolitic se pstreaz succesiunea nederanjat a depu-


nerilor arheologice, cele mai vechi dovezi de vieuire aparinnd neoliticului de sfrit
i bronzului incipient. Ceramica de tip Coofeni are aici i decorul cu linii obinute prin
mpunsturi succesive.
Avem apoi ceramic aparinnd epocii bronzului mijlociu, ornamentat cu romburi
haurate, linii i puncte, avnd analogii cu Pecica, Periam, Orodel, Fntna lui Asan i
Verbicioara III (fig. 4). Nu lipsete nici ceramica de la nceputul primei epoci a fie-
rului, nici ceramica dacic, nici cea roman i nici cea feudal timpurie.
Sondajul nostru din galeria S nu a ntlnit stratul microlitic.
La baza stratului postpaleolitic e un strat de prbuire alctuit din pietre mari
desprinse din tavanul peterii. Sub el culoarea pmntului se schimb devenind galben
cenuie, stratul fiind bogat n sprturi de oase aparinnd ursului de peter. Nivelul
acesta ne-a oferit i un fragment de lam lat de cremene bun cu patin albstruie.
Prin aceast descoperire socotim nivelul ca aparinnd paleoliticului superior,
contemporan cu nivelul din traneea longitudinal n care s-a descoperit n 1954 un alt
fragment de lam.
De la 0,68 m pn la 1 m adncime maxim la care a ajuns sptura noastr, stratul
este steril. Nu s-au descoperit dect oase sparte, falange i dini de urs de peter.

*
n ncheiere nu credem c mai este nevoie s subliniem nsemntatea rezultatelor
obinute i n anul1955 prin cercetrile ntreprinse n Petera Hoilor de la Bile Herculane.
Subliniem cuvntul cercetri, fiindc de o sptur propriu-zis nu poate fi vorba,
ntruct ntreg volumul de pmnt cercetat nu depete 8 m3 Fa de suprafaa peterii,

www.cimec.ro
7 ANTIERUL ARHEOLOGIC BILE HERCuLANE 67

care nsumeaz circa 500 m2 , fr galeriile laterale, nfundate, a cror suprafa nu o


cunoatem, n 1955 s-a spat o ntindere de numai 12 m2 , sptura mergnd numai
n stratele superioare, n epi- i postpaleolitic.
Menionm apoi c munca realizat n 1955la Herculane reprezint aproape numai
mna de lucru a membrilor colectivului, care au lucrat n peter n condiii deosebit
de grele, pentru a mplini planul de munc al antierului.
Din cele expuse mai sus reiese limpede necesitatea imperioas a continurii
cercetrilor din Petera Hoilor n alt ritm i cu alte posibiliti. Asigurndu-se con-
diii de lucru i alocndu-se un fond adecvat, vom putea ncerca s rezolvm n parte
unde dintre problemele pe care le pune n arheologia noastr Petera Hoilor de la
Bile Herculane.
C. S. NICOLAESCU-PLOPOR, EUGEN COMA i AL. PAUNESCU

APXEOJIOrlfl-IECKliE PACROIIKII B E81IJIE rEPKYJIAHE


(HPATROE CO.IJ:EPlliAHl1E)

PacKonKII 1955 ro)l;a ell.\e pas )l;OKaaaJIH cnpaBe)l;JIHBOCTh Ha6JIIO)l;eHIIjt, c)l;eJiaHHLIX


B 1954 ro)l;y 1 a HMeHHO 1 qTO B oqarax 1 KOTOpLIX He KOCHYJilfCb npe]l;meCTBYIOII:IHe paCKOllKH 1
He Cyll\eCTByeT HHKaKHX KepaMHqeCKHX 4lparMeHTOB.
B aTHX oqarax 6LIJIII o6HapymeHLI MHKpoJIHTHqecKIIe opy)l;IIH . (norHyTLie KJIIIHKII,
CKpe6KH H np.) 1 KOTOpLie MOffiHO OTHeCTH K KOHqy BepXHero naJieOJIHTa.
,IJ;o HaCTOHIIero BpeMeHH HeH3BeCTHO (BBlf)l;Y TOrO qTo naJieOHTOJIOrHqeCKOe lfCCJie-
)l;OBaHHe OCTaTKOB 4layHLI 1 Hajt)l;eHHLIX B oqarax, ell\e He 3aKOHqeHO) 1 npHHa)l;JiemaJIH Jllf
JIIO)l;H 1 llOJih30BaBIIIlfeCH oqaraMH B repKyJiaHCKOjt ne~~epe K 061!\lfHe HaqaJia HeOJIHTHqeCKOjt
3llOXH 1 B KOTOpojt yme yMeJIH npHpyqaTh ffilfBOTHLIX 1 HO e~~e He BJia)l;eJilf roHqapHLIM
HCKYCCTBOM.
B ocTaJILHLIX nyHKTax pacKonoK KaK y BXO)l;a B nerqepy, TaK " B raJiepee S, 6LIJIII
06HapymeHLI CJie)l;LI MaTepHaJIOB 1 OTHOCHII.\lfXCH K BepxHeMy naJieOJilfTY 1 a TaKme H MHOrO
npe]l;MeTOB 1 npHHa)l;Jieffiall\HX K 3llHllaJieOJIHTY (qepellKlf HeOJIHTifqecKojt KepaMlfKH Tlflla
RopHHIIIop, Roqo4leHn:, anoxu cpe)l;Hejt 6poH3LI, )l;aKn:jtcKaH, pn:McKaH n: paHHe4leo)l;aJILHaH
KepaMHKa).
lis BCero BLIIIIeU3JIOffieHHOrO BLITeKaeT He06XO)l;HMOCTh npO)l;OJiffiaTb HCCJie)l;OBaHHH B
<<IleiiiTepa XoqHJIOp>>, HaXO)l;Hm;ejtcH B EniiJie repKyJiaHe.

Oli'bHCHEHl1E Pl1CYHROB

Pnc. 1 . - BaHJie repKyJiaHe. MHRpOJIHThl.


Pnc. 2. - BaHJie repRyJiaae. HeOJIHTH'IeCR31{ !iepaMHRa THna Tnca-
PHC. 3. - BaHJie repRyJiaHe. HepaMHKa THDa 1\0liO!jleHH.
PHC. ~. - BaHJie repHyJiaHe. 1\epaMHKa aDOXI'I 6p0113bl.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BILE HERCULANE


(RESUME)

Les fouilles de 1955 ont confirme encore une fois l'observation faite en 1954 que les
foyers, non atteints par les fouilles anterieures, ne contiennent aucun fragment ceramique.
Ces foyers ont offert en echange des outils rnicrolithiques (des lames a un cl"lte biseaute,
des racloirs, etc.), pouvant etre dates de la periode finale du paleolithique superieur.
On ne sait pas a ce jour (l'etude paleontologique des restes de la faune retrouvee dans
les foyers n' etant pas encore terminee) si les hommes ayant utilise les foyers de la grotte de Bile
Herculane appartenaient a une communaute du debut de la periode neolithique qui connaissait
deja la domestication des animaux, mais pas encore la poterie.

www.cimec.ro
58 C. S. NICOLESCU-PLOPOR i COLABORATORI 8

Dans les autres points fouilles, tant a l'entree de la grotte que dans la galerie S, on
a decouvert des traces materielles appartenant au paleolithique superieur, ainsi que beaucoup
d'autres datant du post-paleolithique (fragments de poterie neolithique des types Cornior,Coofeni,
de l'ge du bronze moyen; ceramique dacique, romaine et du debut de l'epoque feodale).
Des faits presentes plus haut ressort clairement la necessite de continuer les recherches
dans la caverne Petera Hoilor de Bile Herculane.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig 1.- Bile Herculane: microlithes.


Fig. 2.- Bile Herculane: ceramique neolithique du type Tisa.
Fig. 3.- Bile Herculane: ceramique du type Coofeni.
Fig. 4.- Bile Herculane: ceramique de l'ge du bronze.

www.cimec.ro
RAPORT DESPRE SONDAJELE DE LA LE-VARHEGY
(Reg. Autonom Maghiar, r. Sf. Gheorghe)

A
1949 s-au descoperit n Moldova, la Glvnetii Vechi i Perieni, aezri ale

I
N
culturii cu ceramic liniar si ale culturii Cris; n acelasi an, sondaje fcute la
Le- V arhegy au identificat, printre altele, depuneri ale 'culturilor Cri, Boian i
Ariud; dar n nici una din aceste trei aezri nu s-a putut stabili situaia stratigrafic
a culturii Cri fa de celelalte culturi. Prezena culturii Cri pe teritoriul R.P.R. a
deschis, n mod imediat, problema rolului pe care aceasta 1-a avut n formarea i
dezvoltarea neoliticului din Moldova, M'.lntenia i Transilvania; i pentru c teoriile
care se fceau erau ntemeiate pe ipoteze, s-a hotrt ca printr-un sondaj stratigrafic
n aezarea de la Le-Varhegy s se determine raportul stratigrafic dintre cultura
Cri i Boian. Amintim c spturile din 1949, dup cum reiese din studiul arheo-
logului Szekely Zoltan 1, n-au ntlnit o situaie clar, care s poat documenta stra-
tigrafic raportul dintre cele dou culturi; totui n concluziile sale, Szekely socotete
cultura Cri mai veche dect Boianul.
Cercetrile din vara anului 1955- ntre 15 i 28 iunie- au fost fcute de Ion
Nestor mpreun cu Szekely Zoltin, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe, i Eugenia
Zaharia.
Aezarea este situat pe o teras a prului Negru, ntre satele Le i Varhegy,
locul aparinnd comunei Le.
S-au fcut trei seciuni - notate pe plan cu I, II, III - dintre care dou n
interiorul incintei cetii feudale i una n afara ei, pe captul dinspre NE al aezrii.
Depunerile locuirii Cri i Boian s-au ntlnit n anurile I i III, n anul II dove-
dindu-se o foarte bogat locuire Ariud, care de altfel acoper ntreaga regiune sondat.
n cele ce urmeaz vom relata despre cultura Cri i Boian, raportul stratigrafic
dintre acestea constituind obiectivul cercetrii noastre. Situaia principal i totodat
prima care a permis judecarea raportului stratigrafic dintre culturile Cri i Boian s-a
ntlnit n captul dinspre NE al anului I: sub chirpiciul unei locuine Ariud, din care {1
s-a prins numai o parte n colul de est al anului, s-a identificat o depunere cenuie
neagr cu foarte mult cenu, din care au ieit la iveal n cantiti mari cioburi Boian'
i foarte rare i mrunte fragmente Cri. n acelai nivel de spat, n tot restul anului,
s-a constatat o depunere castanie cu cenu mai puin, aparinnd locuirii Cri. n felul
acesta s-a delimitat n colul de est o groapd a culturii Boian, a crei gur fusese direct
acoperit de chirpiciul ars al unei case Ariud. n afara acestei gropi, n restul anului
au ieit cioburi Boian mrunte i foarte rare, tot mereu n partea de sus a depunerii
Cri, sau, atunci cnd se gseau mai adnc, exclusiv n ganguri de animale spate
ntr-o depunere total deosebit de aceea a gropii Boian i n care materialul ceramic

1 Spturile Le-Vdrhegy
la (Trei Scaune) 1951, in Prin ,.cultura Boian" nelegem aici faza cunodcut: in
Materiale 1i cerpetri rle istorie veche a Rominiei, 1, 1951. Muntenia sub numele de Giuleti ..

www.cimec.ro
60 ION NESTOR 2

Cri, cantitativ extrem de bogat, se gsea mpreun cu bucile de chirpici i oase


de animale. Aceste observaii au fost confirmate i completate prin altele. Astfel, la
31-35 cm adncime, s-a dat de resturile in situ ale unei locuine Cri (notat cu a).
Resturile constau dintr-o grupare masat de chirpici cu urme de nuiele, care au aparinut
desigur unui perete, i care a prins sub el ceramic Cri caracteristic (printre care i
cioburi cu decor pictat i picioare de vase), oase de animale, un corn de cerb,
cteva scoici i doi melci; la acelai nivel i foarte aproape de colul locuinei Cri notat
cu a, dar n peretele de NV al anului I, s-a ntlnit un col al unei podele sau :vetre
rn situ Cri, care a fost notat cu c; este o lipitur fr paie, ars in situ pe o grosime
de. 5 cm. Att complexul a ct i cel notat cu c stau la baza aceluiai nivel Cri.
ENE
vsv

Chirpici
~ Strat medieval ~ Strat Cri 11
o 2.m
{:->:-: l " A riud - f2Z:j " Critj 1 ~ Pmtnt viu

Fig. 1. -Profilul de sud-est al anului I.

Sub aceste dou grupri (notate a i c) a mai urmat un strat de 10-15 cm, mai cenu-
~iu, cu doar cteva cioburi foarte mrunte Cri i bobie de chirpici, n afar de care
pmntul devine, din punct de vedere arheologic, aproape steril.
n groapa Boian s-au gsit cioburi din mai multe vase mari, buci de pahare,
oase de animale puine i buci mrunte de chirpici. Pmntul n groap a fost negru-
cenuos. Cioburile au fost gsite n grmezi, masate peste strate de cenu, aa cum s-au
aruncat n groap; de multe ori cenua a fost azvrlit n grmjoare. Vasele mari s-nt
' .
rsturnate ntr-o parte si cu gura n J'os. Printre acestea au fost si cteva cioburi Cris.
'
Spre fund, unde fragmentele de vase mari au fost n grmezi, formnd o adevrat
.
magmd de cioburi, n care era cu neflutind de a ptrunde printr-un gang de animal, s-a gsit,
tn dou locuri, cte un ciob Cris. Situatia n care s-au gsit cioburile Cris dovedeste
c ele nu au putut ptrunde acol~ ulterio'r gropii Boian. anul I, n captu.'l acesta, ~-a
prelungit pentru a se putea completa profilul. Cu acest prilej s-a vzut cum groapa
Boian tia (n partea dinspre NE) din marginea peretelui unei gropi Cri, iar n partea
cealalt traversa stratele de locuire Cri. n acest fel au i putut ajunge cele cteva
cioburi Cri n groapa Boian (fig. 1).
Aceste cteva situaii ntlnite n anul I au fost suficiente pentru a lmuri, fr
putin de ndoial, raportul stratigrafic dintre cele dou culturi. Lipsea totui stratul
de locuire Boian. n depunerea Ariud, la baza ei, s-au gsit tot mere1,1 foarte rare cioburi
Boian, care snt o dovad a locuirii Boian, depunerea Boian ns lipsind din aceast
regiune a anului I.
n anul II (nceput o dat cu anul I), nentlnindu-se nici depunerea Cri nici
cea Boian, s-a spat un al treilea an, tot _n interiorul incintei, dar mai ctre NV. Nici
in anul III nu s-a dat de un strat Boian, n schimb, ns, alte observaii au putut s
confirme concluziile la care s-a ajuns cu privire la problema Cri-Boian (n sondajul I);
n ceea ce privete cultura Cri, s-a ntlnit aici o locuire bogat i intens i situaii care
au ajutat la stratigrafierea depunerii Cri n dou nivele de locuire.

www.cimec.ro
RAPORT DESPRE SONDAJELE DE LA LE-V!RHEGY 61

n anul III, cam n mijlocul lui, s-a secionat n cele dou maluri ale anu:lui o
mare groap Cri, adnc de 0,75-1,35 m, n care s-au gsit resturile unui
cuptor de copt, ceramic i oase de animale n cantitate foarte mare; lng resturile
cuptorului i n cenua din faa lui era un vas mare de provizii cu barbotin, spart, iar n
apropierea acestuia o falc de castor. n rest groapa a fost plin cu cenu aproape
curat. ntreaga groap fusese sigilat de o pnz de lut galben, groas de
10-15 cm, lut curs din amndou prile gropii. Existena acestui capac de lut peste
groap dovedete c la vremea cnd s-a umplut aceasta, lutul galben era dezvelit, deci nu
se formase nc nici o depunere de locuire n apropiere. Peste lutul galben, care este
steril din punct de vedere arheologic, a fost un strat de cenu i pmnt cenuos, ars
in situ la negru-violet i care marcheaz baza unui nivel Cri la 1,25 m adncime.
La ace~ai nivel cu acest pmnt ars a fost i o vatr Cri care s-a secionat n mal.
Peste aceast depunere a locuirii Cri este o a doua depunere Cri cu baza la 80-85 cm
adncime, marcat de o podea de lut subire (uneori aproape de 5 cm grosime), ars in situ,
prinznd n ea i cteva cioburi Cri, bucele mici de oase i fire de crbune. Groapa
Cri, despre care s-a vorbit mai sus, -ar putea indica nu un nivel Cri, ci doar numai
un moment de construcie al primului nivel de locuire; dar pentru c sptura a
fost mult prea mic pentru judecarea n chip absolut a unei asemenea situaii, ps
trm totui observaia pentru verificare cu prilejul unor viitoare cercetri.
In regiunea unde cele dou depuneri Cri au fost sigilate de lipitura de podea i de vatr,
deci i in groapa Cri, nu s-a gsit nici un ciob Boian (i nici altceva strin culturii Cri). Ca
i n anul I, cioburile Boian au fost rare i se gseau n depunerea Cri n partea.
ei superioar. lntr-un singur loc un deranjament Boian, n care cio.burile Boian erau
prezente n chip constant, tia nivelul II Cri; pmntul n acest loc era la fel ca cel
al gropii Boian din anul I i deosebit net de cel al depunerilor Cri. Strat de
cultur Boian nu a fost nici n aceast regiune, depunerea Cri fiind acoperit de
stratul de cultur Ariusd.
n regiunea secionat de anurile I i III, nivelul cel mai de sus, de sub iarb,
este format dintr-un sol negru, bulgros, amestecat cu frmturi de piatr i cr
mid i cu cioburi Ariud, Cri (mai numeroase) i foarte rare Boian. Cioburile medie-
vale snt extrem de rare, dou-trei numai. De asemenea oase puine. Este nivelul
actual care cuprinde resturi ale cetii medievale din sec. XVI 1,
n anul II, situat n marginea de NE a aezrii, n afara cetii medievale,
depunerile arheologice aparin n principal culturii Ariud. S-au deosebit dou nivele de
locuire Ariud, fiecare avnd la baz ruinele unor locuine de chirpici, cu ceramic
si oase de animale.
' n afar de cele trei locuiri: Cri, Boian i Ariud, s-au mai gsit i resturi
sporadice ale unor alte locuiri. n anurile I i III s-au gsit cteva cioburi Cucuteni B
pictate i trei fragmente Cucuteni C (care nsoesc aceast faz:), decorate pe buz cu sfoara
nfurat; acestea s-au gsit n sptur pn la adncimea de 20-25 cm.
n anul I i III i mai numeroase n anul II, s-au gsit ctev3; fragmente
ceramice din epoca bronzului, printre acestea i o bucat dintr-o ceac decorat cu
cercuri concentrice. Resturile aparin culturii Monteoru.
ntr-o lrgire a anului I s-a cercetat i o parte dintr-o groap hallstattian din
care s-au scos numeroase fragmente ale unui vas mare canelat. Resturi ale locuirii hall-
stattiene au fost i n anul II.
n anul I, la primul hrle, s-a gsit un gt dintr-un ulcior roman din past
cenuie.

1
Date in legtur cu cetatea medieval se gsesc in studiul lui Sz&ely Zolto, citat la inceputul acestui raport,

www.cimec.ro
li2 toN l-:EStOR 4

Att n stratul de cultur Cri, ct i n cel Ariud, uneltele de cremene snt foarte
rare; n schimb foarte numeroase snt achiile din andezit, mai ales n nivelele Cri. n
anul III, n groapa Cri, dar mult mai numeroase pe fundul ei, n lut, a ieit
o cantitate nsemnat de bucti de andezit. Din stratele de cultur Cris si Ariusd
provin dou achii i un frag~ent de lam din obsidian. ' ' '
Morminte n [anul I. Lng peretele de SE al anului, la 75 cm adncime, s-a dez-
velit mormntul unui copil, ngropat chircit pe stnga i orientat cu capul la
ENE 85. Mormntul a fost deranjat mult de un gang de animal n care s-au gsit
i o parte din oase. Scheletul zcea la baza depunerii Cri, adncit n pmntul viu.
Groapa tia depunerea Cri, stratul de cultur Ariud nefiind deranjat n acel loc. S-a
notat cuM. 1.
Mormntul 2, n peretele dinspre nord-vest al anului. S-a fcut caset
pentru dezvelirea n ntregime a scheletului. Scheletul este al unui copil cioprit i
zvrlit ntr-o groap, la 65 cm adncime. Cioburi Cri i acopereau faa, iar un frag-
ment mai mare i zcea pe piept. Se pare c a fost acoperit cu cioburi Cri. n groap
au fost cioburi Cri, oase de animal i bucele de chirpici, chiar i sub oasele
scheletului, umplutura gropii continund nc civa cm (groapa are fundul spat n
galben). Nu s-a putut vedea de unde este spat groapa, dar ea taie depunerea Cri,
care n aceast regiune este foarte bogat n bucele de chirpici. Mormintele snt mai
noi dect locuirea Cri i aparin nivelului Boian sau Ariud.
Rezultatul principal al spturilor de la Le a fost stabilirea faptului c locuirea
Boian este mai nou dect cultura Cris si mai veche dect cultura Ariusd.
Totodat s-au putut deosebi do~ nivele de locuire n depun~rea Cri i tot
astfel n stratul de cultur Ariud.
Cu acestea socotim ca mplinit scopul cercetrilor din aezarea de la Le
Virhegy.
ION NESTOR

APXEOJIOrl1qEC:Kl1E PA3BE,ll.Kl1 B JIEQ-BAPXErH

(HPATHOE CO,ll.EPlliAHHE)

B 1955 ro;o;y B JleQ-<<,ll.HJIYJI qeTaQHii>> (Bapxern), paitoHa C<p. reopre, 6hiJIH npona-
Bep;eHhl npep;BapHTeJihHhle paaBe)J;KH B QeJIHX ycTaHOBJieHHH CTpaTHrpa<fm'IeCKOrO COOTHOllie-
IIHH Mem;o;y KYJihTypaMn Kpnm n BoHH (<flaaa ,IJ.myJiemTn). BhiJIH BhlphiThl TpH pBa, na
KOTOphlx ABa (1 n III) B QeHTpaJihHOit qacTn noceJieHHH (B orpa;o;e cpep;HeBeKOBOit KpenocTn),
HOJIOiKeHHe KOTOphiX ll08BOJIHJIO ycTaHOBIITh COOTHOllieHHe Memp;y ABYMH BhlmeyKaaaHHhiMH
ueoJIHTH'IeCHHMH HYJihTypaMn, n TpeTnii poB (II) Ha HpaitHeit cesepo-BOCTO'IHO:fi cTopoHe
HpeiiOCTH.
BhiJIO ycTaHOBJieHo, 'ITO KYJihTYPHhlit CJIO:fi Tnna Kpum 6oJiee ;o;peBHnit, HemeJIH
CTOHHKa BOHH ( <flaaa ,lJ.myJielliTH). 8TOT BhiBOA OCHOBhiBaeTCH Ha CJiep;yiOIQHX Ha6JIIO)J;eHHHX:
1 . RMa BoHH nepeceHaeT OTJiomeHHH Kpnm.
2. B Tex MecTax, r;o;e 6oJiee paHHHe OTJiomeHnH Kpnm nepeKphiThl noJIOBHQaMH
iRHJil1IQ HJIH me oqaraMH Tnna Kpnm 6oJiee noep;Hero nponcxom;o;eHHH, a TamKe B HMe
1\pnm, nepeKphiTO:fi noJIOBHQaMH n KOCTpnm;eM in situ Kpnm, He o6HapymeHo HH op;Horo
IepenKa Tnna BoHH.
B OTJiomeHlm Kpnm paaJIH'IaiOTCH ;o;sa ypoBHH o6nTaHnH.
B pacKone II, pacnoJiomeHHOM Ha ceBepo-BOCTO'IHO:fi cTopoHe noceJieHHH, Hait;o;euo
o6nJihHO HaChiiQeHHOe OTJiomeHne KYJihTYPhl Aprom;o; c ABYMH ypoBHHMH o6nTaHHH.
B aToif qacTH rroceJieHHH OTCYTCTBYIOT HYJihTYPHhle cJion Kpnm n BoHH.
B pacKone 1 6hiJIH o6HapymeHhl p;Ba norpe6eHHH c TpyrronoJiomeHHeM; cKeJieThl
cKOp'leHhl H npnHap;JiemaT ;o;eTHM. l1HBeHTaph OTCYTCTByeT. MorHJihHhle HMhl nepeceKaiOT

www.cimec.ro
5 1\APOR'l' DESPRE SONDAJELE DE LA LE-VARHEGY

OTJIOil\eHIIR 1\pnlll l1 CJiep;OBaTeJihHO npiiHap;Jieil\aT IIJIII ypOBHIO CTOHHKII BOHH IIJIII ypOBHIO
Ap10w,n;.
B ocTaJihHhlX yqacTKax Han,n;eHhl cJiyqatiHhle ocTaTKII CTOHHKII nepiiop;a 1\yKyTeHII B
anoxii 6poHahl (KYJihTypa MoHTeopy) II raJihlllTaTCKOH anoxii.

OB'bHCHEHHE PHCYHHA

P11c. 1 . - lOHmo-socTO'IHLIA npotPHJih psa I

RAPPORT SUR LES SONDAGES DE LE-VARHEGY


(RESUME)

En 1955, on a execute des sondages a Le-Varhegy pour etablir le rapport strati-


graphique existant entre la civilisation de Cri et celle de Boian (phase de Giuleti). On a creuse
trois tranchees, dont deux (1 et III) vers le centre de la station (a l'interieur de l'enceinte du
chteau medieval), ou les_ situations rencontrees ont permis de porter un jugement sur le rapport
qu'il y a entre les deux civilisations neolithiques susmentionnees, et une troisieme tranchee
(II) a son extremite N-E.
On a constate que la couche archeologique de la civilisation de Cri est plus ancienne
que l'habitation du type Boian (phase de Giuleti). Cette conclusion est fond ee sur les observations
suivantes:
1. Une fosse du type Boian coupait les couches du type Cri.
2. Dans les lieux ou aux couches les plus anciennes de type Cri se superposaient des
planchers ou des foyers du type Cri plus recents et dans une fosse du type Cri supportant un
plancher et une couche de carbonisation in situ, on n'a retrouve aucun tesson du type Boian.
Dans les deplts du type Cri on a distingue deux niveaux d'habitation.
Dans la tranchee II, celle de la lisiere Nord-Est de la station, on a trouve un depot tres
riche de la civilisation Ariud avec deux niveaux d'habitation. Dans cette partie de la station
les couches archeologiques du civilisations de Cri et Boian font defaut.
Dans la tranchee I, on a decouvert deux tombes ainhumation; les squelettes - d'enfants
- sont en position accroupie. Les dites fosses ne renfermaient aucun inventaire. Elles coupent
les depots de type Cri et appartiennent, par consequent, soit au niveau d'habitation du type
Boian, soit a celui d'Ariud.
Quant au reste, on a decouvert des restes sporadiques d'une station de la periode
Cucuteni B, de l'ge du bronze (civilisation de Monteoru) et de l'epoque de Hallstatt.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig. 1. - Profil Sud-Est de la tranch~e I.

www.cimec.ro
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI
(reg. Iai, r. Brlad)"'

ENTRU lmurirea raportului stratigrafic dintre cultura neolitic Cri i aceea a

P ceramicii liniare cu capete de note muzicale, ambele identificate recent n Mol-


dova, Muzeul naional de antichiti i-a nscris n planul de cercetri pe 1955
un sondaj stratigrafic la Perieni (raionul Brlad). Paralel cu acest sondaj din Moldova
s-a programat i un altul de acelai fel, n sud-estul Transilvaniei, la Le-Vrhegy
(r. Sf. Gheorghe, Reg. Aut. Maghiar), cu scopul de a se lmuri raportul stratigrafic
dintre culturile Cris si Boian A.
Ambele stalu~i erau deja cunoscute prin sondajele efectuate acolo cu civa
ani n urm de ctre specialiti 1 Observaiile stratigrafice nregistrate atunci nefiind ns
concludente impuneau continuarea cercetrilor cu cea mai mare atenie. Aceasta cu att
mai mult cu ct cele dou staiuni neolitice, cu culturi bine definite prin sondajele
anterioare, preau s ofere posibiliti de stratigrafiere mai sigur ca alte aezri n
care existena acestor culturi a fost determinat numai prin cercetri de suprafa.
Asezarea neolitic de la Perieni a fost semnalat Muzeului de antichitti din lasi
n prim;ara anului 1949, n urma unei periegheze efectuate la rpa Rocanilo~ de ct;e
studenii Poghirc Pompiliu i Brteanu Alex. de la Facultatea de istorie din Iai.
Cu acest prilej s-au adus la Muzeul din lai un fragment ceramic liniar decorat cu capete
de note muzicale, o fibul de tipul cu piciorul ndoit pe dedesubt i mai multe frag-
mente cerami!;:e din epoca migraiilor.
Avndu-se n vedere prezena ceramicii liniare n staiunea de la Perieni, n
toamna anului 1949, ,n cadrul antierului Stoicani, s-a efectuat acolo un sondaj restrns,
n total circa 20 m2, spindu-s-eou anuri apropiate i perpendiculare pe malurile
rpei Rocanilor, dintre care unul la vest i altul la est de rp. n urma acestor spturi,
pe lng resturile de locuire neolitice aparinnd culturii ceramicii liniare cu capete
de note muzicale i din epoca migraiilor, cunoscute mai dinainte, s-au mai gsit i altele,
tot neolitice, aparinnd culturii Cri. Acestea din urm au fost pentru prima dat bine
determinate la Glvnetii Vechi (raionul lai), ntruct prin spturile efectuate acolo
n 1949 i 1950, n cadrul antierului Valea Jijiei de sub conducerea prof. 1. Nestor,
s-au putut individualiza complexurile de locuite Cri fa de acelea liniare 2
Prezena uneori la un loc a fragmentelor ceramice liniare i de tip Cri n mica
sptur efectuat la Perieni ne-a determinat atunci s susinem contemporaneitatea
acestor dou culturi neolitice 3 Aceasta cu att mai mult, cu ct resturile de locuire a celor
* Lucrrile au fost conduse de un colectiv compus legtur cu neoliticul din R.P.R., n S. C. 1. V. 11, 1, 1950,
din M. Petrescu-Dmbovia, r~onsabil, Adrian Florescu, nr. 2, p. 210 i idem, Cultura ceramicei liniare In Moldova(pe
cercettor tiinific, Teodoru Dan i Hardon Th., studen1i. baza spturilor arheologice de la Glvnqtii- Vechi, lafi) n
1 S. C. 1. V. , 1, 1950, nr. 1, p. 67 (pentru Perieni) S. C. 1. V. 11, II, 1951, nr. 2, p. 21.
i Szekely Z., Spturile la Le- Vdrhegy (Trei-Scaum), 8 Aceast ipotez menionat de 1. Nestor n S. C.
Bucureti, 1951, p. 3 i urm. 1. V. 11, 1, 1950, nr. 2, p. 210 i n S. C. 1. V. 11, II,
1 S. C. 1. V. , 1, 1950, nr. 1, p. 29; S. C. 1. V., 1951, nr. 2, p. 22, nu a fost susinut niciodat n scris
I, 1951, nr. 1, p. 53 i urm; 1. Nestor, Probleme noi In de autorul acestui raport preliminar, ci numai verbal.

www.cimec.ro
6() M. PETRESCU-DI!IIBOVITA 2

dou culturi neolitice, n aria lor de interferen, apreau deseorfmpreun, neputndu-se


stratigrafia,. att la~ Glvnetii Vechi, ct i la Valea Lupului, n aezarea de lng
movila tiat.
n legtu cu aceast problem, n 1950, I. Nestor, ntr-un studiu relativ la
neoliticul din R.P.R. dup noile cercetri, bazndu-se pe observaiile de la Glvnetii
Vechi i pe unele motive de ordin general, a fost nclinat s considere c cultura
Cri, pe care a denumit-o atunci Tisa ,este mai nou dect ceramica liniar!. Aceast
prere a fost susinut n 1951 ntr-o comunicare i de ctre Eugen Coma.
n 1951, acelai autor, ntr-un alt studiu, n care trateaz n mod special cultura
ceramicii liniare n Moldova, dei i menine opinia cu privire la raportul cronologic
dintre cele dou culturi, totui, cu mult precauiune nu exclude nici posibilitatea unui
oarecare raport de contemporaneitate, cel puin parial {In arii geografice deosebite),
a acestor dou culturi 2 n felul acesta, se lsa deschis posibilitatea verificrii, cel puin
n parte, a ipotezei bazate pe constatrile stratigrafice de atunci de la Perieni.
n fine, prin spturile de mai mare amploare, ntreprinse n ultima vreme la
Traian de ctre un colectiv al Academiei R.P.R., de sub conducerea tov. H. Dumitrescu,
s-au descoperit resturile de locuire ale ambelor culturi, mpreun cu acelea din faza precu-
cutenian, dndu-se unele precizri stratigrafice numai pentru resturile aparinnd eera-
micii liniare, n sensul c acestea s-au gsit la partea superioar a stratului precucuteni,
n zona de interferen ntre depunerile precucuteni i Cucuteni A-B 3
n lumina acestor date, rezulta n mod limpede necesitatea sondajului strati-
grafic de la Perieni, al crui obiectiv principal a fost precizarea raportului stratigrafic
i cronologic ntre cele dou culturi neolitice din Moldova - Cri i a ceramicii
liniare cu adncituri n form de note muzicale - care nu a putut fi lmurit n urma
sondajelor restrnse efectuate acolo n 1949 i nici prin spturile de la Glvnetii Vechi,
Traian i Valea Lupului.

Aezarea de la Perieni se afl pe fundul vii Rocanilor, de o parte i alta a rpei,


pn spre pantele line ale colinelor din apropiere, avnd lungimea maxim de circa
300-400 m si ltimea de circa 80-100 m.
Contr~lndu-se malurile rpei, s-a putut constata nc din 1949, c locuirea din
vremea culturii Cris a fost aici mai intens dect aceea din vremea culturii ceramicii
liniare i c pe ~celai loc a mai existat o ntins aezare din epoca migraiilor
(sec. III-IV e.n.), care se extinde n special spre nord, nspre ripa Langa, dup
cum ne-o dovedesc n_umeroasele gropi i resturi de locuine secionate din pereii
rpei Rocanilor.
Pentru lmurirea obiectivului principal al cercetrilor de la Perieni, n inter-
valul de la 15 la 31 august 1955 s-au spat, de o parte i de alta a rpei Rocanilor
i perpendicular pe marginile ei, cinci anuri de cte 1 m lime i cu lungimea respec-
tiv de 10 m (I, II, V), 14 m (VI) i 30 m (IV), precum i o suprafa de circa 25 m 2
(III). Patru din aceste anuri (I, II, V i VI) au fost spate pe marginea de vest a
rpei, la intervale neregulate, pe o ntindere de 240 m, iar al cincilea (IV), cel mai lung
a fost amplasat pe cellalt mal al rpei, n dreptul unei uoare mamelonri a terenului,
puin mai spre sud de anul I din 1949 (fig. 1). Suprafaa (III) a fost spat tot prin
anuri de cte 1 m lime,~ sectorul de pe malul de est al rpei, n care n 1949 se
identificaser cele mai multe resturi de locuire n vremea culturii ceramicii liniare. Nu

1 1. Nestor, Probleme noi in legtur cu neolilicul din 3 S. C. 1. V. , IV, 1953, nr. 1-2, p. 50 i 57. 0".
R.P.R., loc. cit., p. 210. p. 36, unde se afirm c cioburile liniare se gsesc la nivelul
2 1. Nestor, Cultura &eramicei liniare in Moldova, p. 22. protocucutenianului, fiind infiltrate acolo din marginea
Sublinierea este a autorului. dinspre nordul aezrii.

www.cimec.ro
SONDAJUL S1'RATIGRAFIC DE LA PEI\lENi 67

s-au fcut lrgiri dect n dreptul unei gropi din vremea culturii Cri, care fusese
secionat aproximatjv prin mijlocul ei de anul cel mai lung (IV). n total, prin
aceste spturi, care nsumeaz 110 m 2 , s-a cercetat un sector de 240 m lungime i cu
limea de circa 50 m. Adncimea medie a spturilor fcute este de 1-1,20 m, iar
cea maxim de 1,40 m, n dreptul gropii Cri. Grija deosebit cu care a trebuit s se sape
pentru urmrirea stratigrafiei, precum i tria solului, ncepnd cam de la 0,80 m
n jos, ne-a mpiedicat s spm mai mult.
n urma acestor spturi s-a constatat c locuirea din vremea culturilor Cri i a
ceramicii liniare este mai intens la vest de rp. n acest sector predomin resturile
de locuite Cri, care se _ntlnesc probabil pn spre poalele nlimilor din apro-

~Sondaje 1949 (1-2)

o 10 20
1=!-=::;::l::=::::t
30 m CJ Sondaje 1955 ( I- Jll)

Fig. 1.- Planul spturilor.

piere, n timp c;e urmele din vremea culturii liniare se concentreaz chiar lng malul
vestic al rpei, n dreptul spturii III, i snt apoi sporadice n restul suprafeelor
cercetate. Aceast din urm locuite s-a extins i pe malul estic al rpei Rocanilor
unde locuirea din vremea culturii liniare este cu totul sporadic, ntlnindu-se doar
sub form de rspndiri. n afar de acestea, s-a mai constatat c a existat aici i
o puternic locuire din epoca migraiilor, care se intensific nspre nord de sectorul
cercetat i care se continu i mai departe pe malurile din dreptul rpei Langa i a Ara
niluil. Alte aez(ri din vremea culturii Cri, Hallstatt i din epoca migraiilor au fost
semnalate n apropiere, pe locul numit Valea Babei de pe pantele dinspre Perieni.
Din punct de vedere stratigrafic s-a observat c sub depunerea glbuie de la
ravinare, subire sau mai groas, urmeaz solul vegetal de culoare neagr, la baza
cruia este o depunere mai subire brun-cenuie, suprapus peste alta mai groas
cafenie, care zace peste solul virgin. Resturile de locuire ale culturii Cri se ntlnesc
ndeosebi n:stratul cafeniu, a crui culoare se nchide n regiunea n care aceast
locuite a fost_ mai intens, ca de pild n sectorul uor mamelonat de la vest de rp,
care a fost secionat prin cel mai lung an (IV). n schimb, resturile de locuire apar-
innd culturii ceramicii liniare apar n numr mai mare peste depunerea cafenie a culturii
Cri, la baza depunerii brune-cenuii, n care alturi de resturile de locuite din epoca
migraiilor care predomin, se mai ntlnesc i unele fragmente ceramice hallstattiene
si din vremea culturii Cris. Prezenta la un loc a acestor resturi de locuite se dato-
;ete att intensitii de lo~uire din 'epoca migraiilor, ct i, n unele cazuri, probabil
1 n urma cercetrilor de suprafa efectuate de mem- pentru identificare la Muzeul de antichiti din Iai, iar
brii colectivului n nisipurile din malurile rpei Ararului, in nisipurile din malurile rpei Langa, la circa 6 m adn-
la circa 8 m adncime, s-au descoperit resturi de oase de cime, s-au descoperit alte resturi de animale cuatcrnare
animale cuaternare cu nceput de fosilizare, nsoite de W1 mpreWl cu o achie de silex patinat, care au fost achi-
fragment de lam de silex negru patinat, care au fost aduse ziionate de ctre Muzeul regional din Birlad.

www.cimec.ro
68____ ____:____ M. PETRESCU-DlMDOVIA 4

aciW1ii de iroiere, fundul vii fiind foarte apropiat de pantele colinelor de la vest i
est. n afar de acestea, s-au mai gsit i cteva fragmente ceramice liniare i din epoca
migraillor n depunerea cafenie a culturii Cri, ptrunse acolo prin ganguri de animale
sau alte deranjamente, dintre care unele au putut fi bine observate.
Deci, prezena la un loc a resturilor de locuire din vremea culturilor Cri i
a ceramicii liniare este accidental. n legtur cu aceasta, cele mai bW1e observaii ni le-au
oferit sptura III i anul IV. Astfel, ntr-un sector din sptura III s-a observat
clar cum o serie de fragmente de vase aparinnd culturii ceramicii liniare, care zceau
la nivelul unei vetre rvite de la baza solului brun-cenuiu, suprapuneau depunerea
vsv

j:.~::>l Viitur lllllllllllll Sol vegetal vechi ?.&'9 lipitur de vatd


rmTTTTrl Sol negru veget~l,_ la baz c~mqiu
llllWllB -cult11ra ceramtcll ltntare .s1 ~Sol galben ~t Pietre !'fragment~ ceramic'
epoca migratilor
~Sol caf"eniu tnchi.s -cu1t11ra Cri' o 2 3m

Fig. 2. - Profilul peretelui de nord-vest al anului IV.

cafenie, foarte bogat n material ceramic Cri i n care cioburile liniare erau cu totul
rare, fiind introduse acolo prin ganguri de animale sau alte deranjamente. De asemenea,
cu prilejul sprii anului IV, lng resturile de locuire intens Cri din dreptul mamelo-
nrii terenului, s-a descoperit o groap oval de 2,90 X 2,10 m, cu pereii oblici i fundul
neregulat, din vremea culturii Cri, observat clar n plan, la 0,85 m fa de suprafaa
actual a solului, ct i n profilele ambilor perei ai anului (fig. 2). n aceast groap,
adnc de 1,40 m fa de suprafaa solului actual i de 0,70 m fa de baza stratului
cafeniu de la care a fost spat, s-a gsit o cantitate imens de fragmente ceramice
din vase sparte i n cea mai mare parte nentregibile, depozitate n rnduri suprapuse
pn ctre fund. Tot acolo, n afar de aceast mas compact de cioburi, cu pictur
n cea mai mare parte tears. din cauza umiditii solului, s-au mai gsit unelte din piatr,
silex i obsidian, cteva figurine antropomorfe i zoomorfe mai mult sau mai puin ntregi,
pietre arse, buci de lipitur de vatr, concentrate ndeosebi n sectorul de nord-vest
al gropii,:crbune, cteva oase de animale putrezite etc.
De asemenea, s-au mai gsit vreo cteva cioburi liniare rzlee n depunerea supe-
rioar cafenie a gropii, prel!:um i mai jos, ptrW1se acolo n mod accidental, n special
prin ganguri de animale, de form rotund i cu diametru! de circa 5 cm, care au putut
fi bine observate.
Toate aceste observaii, dei snt nc puine la numr, totui snt concludente,
putndu-se susine pe baza lor c cultura Cri este mai veche dect cultura ceramicii liniare
cu:adncituri n form de capete de note muzicale. Din acest punct de vedere, se poate
considera c sptura recent de la Perieni i-a atins scopul pentru care a fost
programat.

www.cimec.ro
5 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI 69

Din datell pe care le avem pn n prezent rezult c cele dou aezri neolitice
de la Perieni, aparinnd culturilor Cri i ceramicii liniare, nu snt alturate, ca la Glv
netii Vechi, ci suprapuse. Peste o ntins aezare Cri a urmat o alta mult mai restrns
i sporadic din vremea culturii ceramicii liniare.
Intensitatea de locuire din epoca migraiilor, viiturile, ca i deranjamentele produse
n special prin gangurile de animale, ngreuiaz deseori aici, ca i n alte aezri, stratigra-
fierea resturilor de locuire. Din acest motiv, pentru lmurirea situaiei stratigrafice,
trebuie s se precizeze, de la caz la caz, ceea ce este caracteristic pentru fiecare depunere
i ceea ce s-a introdus acolo pe cale accidental.

*
ln ceea ce privete materialul descoperit n cuprinsul aezrii Cri, alturi de
o cantitate foarte mare de ceramic, s-au mai gsit unele unelte de piatr, silex,
obsidian i lut ars, precum i cteva figurine antropomorfe i zoomorfe de lut ars.
Ceramica este reprezentat prin numeroase fragmente din vase din past de calitate
proast i mai bun, coni11nd pleav n compoziia ei.
Din past grosolan i cu mult pleav n ea snt fragmentele din vasele mari
de provizii, cu gtul distinct, corpul bombat i fundul simplu sau profilat, cu sau fr
barbotin la exterior i decorate uneori cu bruri alveolare aplicate i iruri de alveole
(fig. 3, 1-4). Barbotina este aplicat cteodat pe toat suprafaa vasului, de la gt
i pn la fund, iar brul alveolar este asociat uneori cu cte dou adncituri oval-
ascuite apropiate.
Din past grosolan sau mai bun snt fragmentele de strchini (fig. 3, 6-8)
cu fundul drept sau cu piciorue, cele de cupe cu piciorul nalt din patru lobi
(fig. 3, 9-10) sau cu piciorul cilindric (fig. 3, 5) i uneori cu urme de pictur roie la
exterior, precum i fragmentele de vase cu gtul mai nalt sau mai scund, cu corpul
mai mult sau mai puin bombat i cu fundul de obicei profilat i mai rar simplu (fig. 3, 11).
Dup fragmentele descoperite, aceste din urm vase se caracterizeaz att prin forma
lor, ct i mai ales prin decorul constituit din alveole obinute prin apsarea pastei cu
degetul; impresiuni de unghii dispuse n iruri verticale sau oblice i nsoite de iruri
de impresiuni uor arcuite i de grupe a dou proeminene (fig. 4, 1); bruri alveolare
mici aplicate oblic n regiunea umrului (fig. 4, 2) i nsoite uneori de grupe a cte
dou impresiuni; iruri neregulate de adncituri semiovale (fig. 4,3); dungi n relief
verticale, oblice, arcuite sau unghiulare, cu marginile simple sau crestate, obinute prin
excizii din fondul vasului i uneori asociate cu arcade n relief (fig. 4, 4--6 i 9); iruri
oblice din cte dou impresiuni apropiate i adncituri ovale pe buz sau iruri verticale
mai mult sau mai puin regulate din cte dou impresiuni apropiate (fig. 4, 7-8); bruri
arcuite n relief (fig. 5, 1); proeminene ovale sau rotunde, grupate, sau izolate, mai mici
sau mai mari i uneori alveolate (fig. 5, 2-3); motive incizate din dungi care se ntretaie
(fig. 5, 4--5), din benzi unghiulare mai mult sau mai puin regulate (fig. 5,6), sau din benzi
n zig-zag din dungi apropiate sau mai deprtate i asociate cu o mic proeminen conic
(fig. 5, 7-8); i, n fine, culoarea roie aplicat pe suprafaa vasului. Unele din aceste
vase snt prevzute cu tori orizontale din band de seciune oval (fig. 6, 1), sau cu
tori tubulare, de seciune rotund (fig. 6, 2) i prevzute uneori cu o nuire transver-
sal, sau de seciune triunghiular i fr de nuire (fig. 6, 3).
ln comparaie cu acestea, fragmentele din vasele bitronconice cu pntecul mai
mult sau mai puin rotunjit (fig. 5, 10), precum i din vasele semisferice (fig. 5, 9),
prevzute probabil cu piciorue, snt mai rare i se disting att prin dimensiunile lor
mai mici, ct i prin pereii mai subiri dintr-o past de calitate mai bun. lntr-un caz,

www.cimec.ro
70

2
1

m ~~ .----- ~-------

1
1
1
: -- J 1
~
~
~-- 0.080 --,.J
1 1 <::;
<::;
~
1
1
1
1
1.... __
6 7 8

1
ao95 ---.,.., ...
1
"1 ~
1 ~
1 1
1
1
1
1
1
1
1
l
y_- - - - - - - - - -
9 H
10
Fig. 3. - Fragmente ceramice neolitice de tip Cri.

www.cimec.ro
71

----1--- -- -- - - - - -- -- - -
""'"""""'1'7\ 1
1

7
6

Fig. 4. -Fragmente ceramice neolitice de tip Cri.

www.cimec.ro
72

~
~
1
1
1
1
--_V_---
2

j 1 ________ _

3 4

,-- -.~-- ~.--


1
1
1 1
1 1
1
1 1 1
1 ~
1
... <:>,
'1-
~
~ c:::,;
""1l-
<:::i <:;'
1 1 I
1 1 V1__
1
1 1
1 -- "__t_- 9
-1--~----
5 6

8
Cri.
7
. 5 _ Fragmente ceramice neolitice de tip
F1g.

www.cimec.ro
SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA l'ERIENI 73

partea inferioar a unui vas bitronconic din aceast categorie ceramic este decorat la
exterior cu benzi verticale de linii incizate dispuse n cpriori i asociate cu pro-
eminente mici.
n afar de fragmentele din aceste forme de vase, n groapa Cri din anul
IV s-a mai descoperit i un vas miniatur cu gura i fundul oval i prevzut pe prile
nguste ale corpului cu cte dou tori
orizontale, suprapuse la un interval
regulat (fig. 7, 1). Vasul acesta, pro-
babil jucrie de copil, are ca prototip
vasele mari de purtat pe spate, cu patru
tori i cu fundul lat i drept, despre
care s-a presupus c s-au folosit pentru 1
pstrarea lichidelor 1 .
1
-1

Din restul inventarului apari 11


nnd asezrii din vremea culturii Cris 11 1
1
se mai disting urmtoarele obiecte': r--- ------------ -- O F t l - - - - - - - - - - - - - -- -~
1

dltie i cteva toporae de piatr,


1

ntregi i fragmentare, n form de


calapod (fig. 7, 2-5,13) i o bucat
dintr-un obiect neprecizat din piatr,
de seciune rectangular (fig. 7, 6), un
percutor, (fig. 7, 7), cteva fragmente
din lame de silex de culoare cafenie
(fig. 7; 10-12), mai multe achii i
fragmente din lame de obsidian (fig. 7,
8-9), un obiect conic de lut, de
ntrebuinare neprecizat, cu vrful
prelungit n forma unei bare de seci 2
une rotund (fig. 7, 16), o bucat
dintr-un obiect de lut de seciune
rectangular i decorat la exterior cu
linii incizate n zig-zag (fig. 7, 17), un
obiect de lut de seciune rectangular
i cu colurile rotunjite, pstrat pe
jumtate din limea lui i cu partea
inferioar rupt din vechime (fig. 7, 14),
o pintader cu mnerul rupt i prev
zut la partea inferioar) cu motive
meandrice n relief(fig. 7, 15), precum
i apte figurine de lut ars, pstrate Fig. - 6. Tori de la vase neoliticc de tip Cri.
mai mult sau mai puin fragmentar,
dintre care trei antropomorfe (fig. 8, 1-3) i patru zoomorfe (fig. 8,4---7). Figuri-
nele antropomorfe snt reprezentate printr-un exemplar simplu, cu capul de form
triunghiular i gtul nalt (fig. 8, 1) 2 , prin partea inferioar a unui idol feminin

1 Pentru vasele mari care se purtau pe spate, vezi Janos i Parducz Mihaly, rJ}abb adatok Dl! Magyarorszag
J. Banner, Das Tisza - Maros, Kiiriis-Gebiet bis zur Entwie- ujabb-kiikorahoz, n A. E. , VII-IX (1946-1948), seria
klung der Bronzez"eit, 1942, p. 19 i unn., i V. Gordon III, p. 26, fig. 4. Dup autori, forma triunghiular a capului
Childe, The Dawn of European Civilization, London, 1950, idolului omenesc din cimpia ungar apropie aceti idoli
ediia a 5-a, p. 94. de aceia din grupul Vinca, dei acolo nu s-au gsit idoli
1 Idoli antropomorfi inrudii cu acesta de la Perieni
perfect asemntori (ibidem, p. 39).
se cunosc i n cultura Cri din cmpia ungar (Banner

www.cimec.ro
74

1
-----r--
1

1
1
1
1
1
"'~
<:)

1
1
5 9
8

'
'
~-0021-.j
1
1
1

1
rm
1
..... 0.018-~
1
1
1

~ ~ 1
1
1
1
6 11 f-oDit-i
1
~
12

7
~
o::;
1
1
1
!_ ___ ",__~---

1.1
1
L-.--ooJS--....,.1
1

1
1

13
~
1

1
1
'
'1
r- -0.030 __ _,
1

15

neolitice de tip Cri. aparinind


Fig. 7.- Obiecte de lut ars (1,14-17), piatd (2-7,13), obsidian (8-9) i silex (10-12)
culturii

www.cimec.ro
11 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA l'ERIENI 75

cu steatopigie pronunat i cu picioarele unite, avnd linia despritoare indicat numai


pe faa posterioar (fig. 8, 2)1, i prin partea inferioar a unui alt idol feminin, cu
steatopigie pronunat i cu picioa-
rele alipite i bine individualizate,
desprite printr-o linie adncit
(fig. 8, 3) 2 Aceast din urm figu-
rin are degetele labelor picioare-
lor indicate prin cteva incizii
verticale scurte, iar regiunea om-
bilicar i a gleznelor prin cte o
mic proeminen. La rndul ei,
plastica zoomorf este ilustrat
prin dou figurine cu picioarele
n parte rupte (fig. 8,4 i 6), una
reprezentnd un cornut, i prin
dou fragmente, dintre care unul
de cornut cu botul deschis i cu
coarnele ndreptate nainte (fig. 8
i 5,7).
n comparaie cu bogatul
material provenit din aezarea
Cri de la. Perieni, descoperirile 3
aparinnd culturii ceramicii liniare
din aceeasi , statiune
, snt putin
,
numeroase. Nu s-au gsit dect
fragmente ceramice cenuii, care
pot fi atribuite cu siguran acestei
culturi. n majoritatea cazurilor,
fragmentele provin din boluri
semisferice din past de bun
calitate, decorate cu benzi de linii
incizate, dispuse orizontal, unghiu-
Iar meandric sau n zig-zag i n- 5
trerupte prin adncituri n form
de capete de note muzicale (fig. 9,
1,4 i 6-7), sau ornamentate-
numai ntr-un singur caz - cu
benzi de linii arcuite incizate si ,
terminate la cele dou extremiti
apropiate tot cu adncituri n
1
form de capete de note muzicale 6
(fig. 9, 5). Restul fragmentelor Fig. B.- Plastic antropomorf (1-3) i zoomorf (4-7), aparinnd
provin din vase mai mari din culturii neolitice de tip Cri.
past bun i cu acelai decor
liniar (fig. 9, 8), precum i din vase nedecorate dintr-o past mai puin bun i cu
pleav n compoziia ei.

1
Din aceeai serie face parte i idolul de la Ocsod scria a II-a, nr. 23, Budapesta, 1944, pl. XII, 10 a i 10 b),
(Szentes) cu steatopigie mult mai accentuat (Vezi Kutzian 2 Citm ca analogic apropiat exemplarul de la
ld~. A Kiirijs-Ku!turrl, n Disscrtationes Pannonicac )), Tiszaug-T6part (Kecskcmet); Ibidem, pl. VIII, 1-2.

www.cimec.ro
76 M. PETRESCL'-DIMBOVITA 12

La Perieni, n afar de resturile de locuire neolitic, care snt cele mai importante,
prezint interes i altele, sporadice, din prima epoc a fierului i, destul de numeroase,
din epoca migraiilor, descoperite n cuprinsul aceleiai staiuni.
Astfel, din prima epoc a fierului se disting un fragment dintr-un vas bitron-
conic cu pntecul rotunjit i cu pereii subiri, din past neagr i lustruii parial la
exterior (fig. 10, 1), precum i o
proeminen mai mare plat.
Aceste resturi ceramice dateaz
dintr-o faz mai dezvoltat a
Hallstattului, care urmeaz s fie
precizat de acum nainte.
Din epoca migraiilor se
remarc n primul rnd mai multe
2
fragmente ceramice lucrate la roat,
din past fin cenuie, provenind
din vase cu buza plat, vase n
form de amfor, vase nalte,
decorate pe gt cu triunghiuri
hasurate si mbucate din linii
' '
lustruite sau incizate, iar pe corp
cu benzi de linii oblice punctate
asociate cu caneluri oblice (fig. 10,
2) i mai ales strchini cu buza
plat sau rotunjit i cu umrul
arcuit accentuat, decorate la partea
superioar cu o dung orizontal
n relief i prevzute pe fund cu
6
o mic ram (fig. 10, 3). n afar
de aceste fragmente ceramice s-au
t~--~~-
.-j-
~
V :
'
/
"/
mai gsit i un fragment dintr-un
vas lucrat la roat din past neagr
~ "'i / i decorat cu iruri de puncte,
- - - _____ j _
funduri si cteva bucti din vase
7 mari de provizii (do/ia j lucrate la
Fig. 9. - Fragmente ceramice neolitice de tip liniar cu capete roat din past zgrunuroas i
de note muzicale. decorate pe buz cu alveole
. (fig. 10, 4), iar pe corp cu benzi
de linii vlurite incizate asociate cu benzi de linii orizontale tot incizate (fig. 10, 6),
un fragment dintr-un afumtor lucrat cu mna i un altul din marginea arcuit a unui
vas lucrat cu mna, cu pereii bulbucai pe ambele fee (fig. 10, 5), cteva buci de
amfor de factur roman, printre care se afl i mai multe mnui. De asemenea, tot
din cuprinsul aceleiai aezri mai provin o jumtate de fusaiol de lu_t ars i una ntreag
cu ambele fee late concave i cu orificiul ngust (fig. 10, 9), o mic cataram de fier
(fig. 10, 7) i dou mrgele, dintre care una simpl de lut i alta circular din past neagr
(fig. 10, 8). Toate aceste resturi de locuire dateaz din sec. III- IV e. n., ca i fibula
de bronz cu piciorul ndoit pe dedesubt, descoperit ntmpltor n 1949.

*
Acestea snt principalele rezultate la care s-a ajuns n urma sondajului stratigrafic
de la Perieni. Pe de o parte s-a stabilit raportul stratigrafic dintre culturile Cri i a

www.cimec.ro
13 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIENI 71

ceramicii liniare cu capete de note muzicale, iar pe de alta s-au completat informaiile
cu privire la cele dou culturi neolitice din Moldova.
Observaiile stratigrafice de la Perieni, dup care cultura Cri este mai veche
dect aceea a ceramicii liniare, nu snt izolate. Ele i gsesc confirmarea n sud-estul
Transilvaniei, la Le-Vrhegy, unde s-a stabilit recent, tot pe baz stratigrafic, c
cultura Cris este mai veche dect
cultura Bolan A 1 . De asemenea, r
1
n sprijinul vechimii mai mari a 1
1
culturii Cris fat de cultura ce-
' '
ramicii liniare cu capete de note 1 1

muzicale pot fi invocate i ob- ;;;:


1
1

servaiile stratigrafice indirecte ~ t__


1

'
fcute n bazinul Tisei i regiunea 3
Dunrii mijlocii 2, 1
1
n acest fel, pe baza da- 1
L
2
telor stratigrafice recente se con-
firm succesiunea celor dou cul-
turi neolitice din Moldova,- Cri 7

i a ceramicii liniare cu capete de


note muzicale- susinut mai de ....'
~
@
mult de I. Nestor pe baza sp 1~
-- D.D/4'1

turilor de la Glvnetii Vechi i


t.---- - -- . 8
pe unele considerente de ordin 4
5
tipologie i stilistic. Prin aceasta,
se nltur ipotezele din ultima
vreme cu privire la cronologia
relativ a culturii Cri din Mol- 1

'
dova, la care s-a ajuns tocmai din 1
1
1 1
lipsa datelor stratigrafice. '----0.0 !0---.J
1 1
1

Faptul c aproape peste tot


n Moldova cultura Cri este aso- 1;
ciat cu cultura ceramicii liniare "'..!i.'""'-"~-------------'-- --- ------- 9
cu capete de note muzicale poate 6
fi interpretat ca o indicaie n Fig. 10.- Fragmente cerarnice i obiecte din Hallstatt (1) i epoca
migraiilor (2-8).
sprijinul ipotezei dup care cul-
tura ceramicii liniare cu capete
de note muzicale, socotit ndeobte ca fiind mai trzie n evoluia ceramicii liniare,
urmeaz dup cultura Cri, fr ca s se intercaleze ntre aceste dou culturi un alt
aspect neolitic dintr-o faz mai veche a culturii ceramicii liniare. De altfel, n urma
cercetrilor recente din Boemia, s-a susinut de ctre B. Soudsky c aceast Jaz mai
veche, construit tipologie, nu este fundamentat i din punct de vedere stratigrafic,
ntruct acolo, ca i probabil n Moravia, ceramica cu capete de note muzicale exista nc
de la nceput a.
Aspectul de cultur Cri, descoperit la Perieni, este foarte rspndit n Mol-)
dova, ntlnindu-se att la est de Siret, n depresiunea Prutului mijlociu, Podiul central
1
Acolo, dup informaia obinut de la Praf. 1. Nestor, et discours des chercheurs hongrois a la Confirence archeologique
depunerea Cri a fost interceptat de o groap Boian A. de /'Academie Hongroise des Sciencer, Budapesta, 3-6 act.
2
Cf. Kutzian Ida, op. cit., p. 144 i urm. Vezi de ase- 1955, p. 12 i urm.
menea VI. Miloj~ic, Chronologie der jungeren Steinzeit Mittel- 8 B. Soudsky, K metodice tfideni volutovl keramiky, In
und SiJdosteuropa!, Berlin, 1949, p. 91, i J. Korek, Dix Pamtky arcbeologicke )), XLV, 1954, nr. 1-2, p. 105.
annies de rechercher prlbistoriques en Hongrie, 1n Programme

www.cimec.ro
78 M. PETRESCU-DME'OVIA 14

moldovenesc i colinele Tutovei, ct i la vest de acest ru, pe valea Bistriei, n depre-


siunea subcarpatic i chiar mai departe n muni, ca de pild n depresiunea Hangului,
unde s-a descoperit recent o aezare aparinnd acestei culturi. S-ar putea ca n aceast
din urm regiune de munte, cultura Cri s fi fost precedat de un alt aspect mai vechi,
cu microlite, de tradiie evident gravettian, pe care C. S. Nicolescu-Plopor 1-a
semnalat recent, din punct de vedere stratigrafic, n cuprinsul aezrii paleolitice trzii
de pe nlimea Dru de la Ceahlu. Desigur c pentru lmurirea acestei probleme de
o deosebit: importan pentru geneza neoliticului din Moldova, pe lng analiza
minuioas a ceramicii descoperite, vor trebui aduse dt mai multe dovezi sigure
stratigrafi~e, care s fac nendoielnic asocierea microlitelor cu ceramica de factur
primitiv de acolo.
La rndul ei, cultura Cri din Moldova, prin caracteristicile sale, este strns legat
de aspectul obinuit al culturii Cri din Transilvania, unde, deocamdat, din cauza
caracterului limitat al cercetrilor, majoritatea descoperirilor se concentreaz ndeosebi
n regiunea Criurilor, a Mureului i a Oltului superior. De asemenea, snt legturi
i cu descoperirile culturii Cri din Banat, ct i mai departe, din Ungaria, pn n regiunea
Dunrii mijlocii. Relativ la aceste din urm legturi, dup cum s-a artat, spre SV fa
de Moldova este orientat aria de formare i de rspndire a aq~stei culturi neolitice cu
pregnante elemente de afinitate meridional i chiar oriental 1 .1 Pe de alt parte, cerce-
trile recente din Ungaria, din aezarea VIII de la Oszentivan, i de la Devavanya,
au contribuit la stabilirea unor raporturi mai strnse ntre cultura Cri i o alt cultur
de origine meridional, denu:?it cultur~__ ~11atului, pe care arheologii maghiari o
consider contemporan cu stratul A de la Vinca 2 Poate prin contactul dintre aceste
dou culturi, care a avut loc probabil n regiunea Tisei i a Dunrii, se explic i
decorul incizat de pe unele fragmente ceramice Cri din Moldova, care-i gsesc analogii
n cultura Banatului 3
n genere, caracteristicile culturii Cri din Moldova, n ceea ce privete tipul
de aezare, de obicei pe fundul vilor, uneltele de producie de piatr, silex, obsidian
i os, n primul rnd toporaul de piatr lefuit n form de calapod, obiectele de lut
ars, reprezentate ndeosebi prin plastic i prin pintadere, ct mai ales ceramica, se reg
sesc aproape pretutindeni n aria de rspndire a culturii Cri. Viaa economic a oame-
nilor din aceste aezri era bazat pe creterea vitelor, agricultur nomad, vnat,
pescuit i esut 4
n ceea ce privete cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale, desco-
perit la Perieni, ea se ncadreaz n aria de rspndire a acestei culturi din Moldova.
Ca i restul descoperirilor de acest fel din Moldova, ea este n legtur cu descope-
ririle corespunztoare de pe Nistrul superior din vestul R.S.S. Ucrainene i din
R.P. Polon, de unde, de-a lungul Nistrului superior, a ptruns acest grup neolitic
central european n Moldova 5
n legtur cu aceast cultur, s-a constatat c n Moldova, ca i n regiunile
de loess din Europa central, unde aezrile liniar-ceramice snt foarte dese, lipsesc indicii
de o locuite mai ndelungat 6 Aceast impresie de o locuire mai scurt s-ar explica
nu att prin lipsa materialelor din prima faz a ceramicii liniare, care s-ar putea nici

1 1. Nestor, op. cit. loturile de materiale neolitice de la Turda i Valea Nan-


2
K. Korek, op. cit., p. 12. drului, pstrate la muzeele din Cluj i Deva.
3 Din informaiile transmise recent de ctre Mircea 4 Cf. V. G. Childe, op. cit. i J. Banner, Das Tisza-
Rusu, cercettor la Muzeul arheologic al Academiei R.P.R. Maros ,Krs -Gebiet bis zur Entwic!elung der Bronzezeit, p. 24.
riliala Cluj, rezult c s-a descoperit ceramic cu decor dup care creterea vitelor a avut un rol mare.
incizat, asemntoare cu aceea de la Oszentivn VIII i 5 1. Nestor, op. cit., p. 19 i urm.

Csoka i pe valea Mureului, la Lipova. De asemenea, 6 Ibidem, p. 21 (pentru Moldova) i V. Gordon Childe,

s-a semnalat prezena acestei categorii de ceramic i n op. cii., p. 98 (pentru aezrile din regiunea de loess).

www.cimec.ro
15 SONDAJUL STRATIGRAFIC DE LA PERIEN! 79

s nu fi existat n Moldova, ci mai curnd, aa cum presupune V. Gordon Childe,


prin caracterul nomad al cultivrii plantelor, determinat printre altele i de tehnica
primitiv din epoca respectiv 1,
Desigur c aceste constatri de ordin general urmeaz s se contureze mai precis
cu prilejul cercetrilor viitoare din Moldova. Tot atunci se vor lmuri mai bine att
raporturile cronologice dintre aceste dou culturi din Moldova - Cri i a ceramicii
liniare cu capete de note muzicale - i celelalte culturi neolitice din restul rii, ct
i rolul acestor dou culturi neolitice din Moldova n procesul de genez a culturii
Cucuteni.
M. PETRESCU-DMBOVIA

CTPATMrPA$MqECRME PACROITRM B TIEPMEHM


(KPATHOE CO,l1.EPJKAHI1E)

,lJ;JIH ycTaHOBJieHIIH CTpaTIIrpaqmqeCKOro COOTHOlli8HHH MeiKAY ABYMH H80JUITII'Ie-


Cl:\IIMU KYJibTypaMn, HeAaBHO o6uapymeHHblMII B MoJI)"\OBe, a IIMeHHO - KYJibTypoii RpHlll,
It KYJibTypoii JIHHenHoii KepaMHKH c opHaMeHTOM B BHAe MY3hlKaJibHhlX HOT, JieTOM 1955
roAa 6hlJIII npoiiaBeAeHhl paaBeAKII CTpaTHrpaqmqecKoro xapaKTepa ua nJtom;aAH o6lliiipHoro
noceJteHHH B rJty6Hue AOJtHHhl PolliKaHHJtop B MecTnocTH TiepHeun (BhlpJtaAcKoro paitoua),
rAe em;e B 1949 roAy 6hlJt aaJiomeH lllyplfl.
Bcero 6hlJtO BhlphlTO nHTb psoB Ha ne6oJtblliOM npocTpaHCTBe, nepneHAHKYJtHpuo K
KpaHM ospara; 6hlJtO pacKonauo 110 M 2 na cpeAHeit rJiy6IIne 1-1,20 M (piic. 1).
B peayJibTaTe aTIIX pacKonoK 6hlJtO ycTanosJteuo, 'ITO ua aTOM MecTe uaxOAIIJtOCb
AOBOJibHO o6lliiipHoe o6IITaHIIe KYJtbTYPhl Rpiilll, sa KOTOphlM cJteAOBaJto Apyroe, IIMeBlllee
cnopaAIIqecKIIit xapaKTep II OTHOCIIBlli88CH K KYJtbType JtliH8HHOit KepaMIIKH C OpHaM6HTOM
n BHAe MYBhlKaJtbHhlX HOT. 3aTeM ocTaTKH aTux HeomiTIIqecKnx iKHJtHID; 6hlJtll nepeKphlThl
ApyriiMH HaCJt08HliHMH BpeMeHHOrO xapaKTepa raJtblliTaTCKOrO Tifna li OCTaTKaMll noce-
.TI8HIIH anoxli nepeceJteHHH HapOAOB (III-IV B. )"\O H. a.).
Ma nMetom;nxcH )"\O HacToHm;ero speMeHII AaHHhlX cJteAyeT, 'ITO ABa BbtmeynoMHHY-
ThlX H80JtHTUqecKMX noceJt8HUH, Haii:A8HHhl8 B M8CTHOCTII flepHeHII, H8COCyiQeCTBOBaJtli, KaK
nanpuMep' B rJiaBOH8lliTI'I- BeKU (paROH BJtaAeHH)' a 6hlJIH HaCJt08Hhl OAHO Ha Apyroe.
C CTpaTHrpalflH'I8CKOit TOqi<If apeHIIH ycTaHOBJieHO, 'ITO OCTaTim CTOHIIOK, OTIIOCH-
IQII8CH K anoxe 1\YJibTYPhl Rpulll, 6oJtee Apesnn, nemeJtu CTOHHKH, npliHa,rJtemam;ue KYJtb-
Type Jtiineiinoit KepaMnKu, BBIIAY Toro, 'ITO ouu coAepmaT OTJIOiKeHIHI cepo 6yporo n;seTa,
rwTopoe nacJtoeno na OTJtomenue Kopuqnesoro n;seTa, o6uJtbHO Hachlm;eHuoe MaTepuaJtaMH,
OTHOCHIQIIMIICH K KYJtbType Rpnlll, r]"\e qepenKu JIIIHeituo:H KepaMIIIUI BCTpeqaroTcH oqeHb
peAKO, 6yAyqn aanecenhl TyAa qepea nophl iKIIBOTHbiX HJtii me qepea paaHhle Tpem;uHbl B
cJtoe (puc. 2). 3aMe'laTeJtbHhlM AOKaaaTeJtbCTBOM ApeBHOCTH KYJtbTYPhl Rpulll HBJIHeTcH
OTKphlTlie onaJtb~Oii HMhl speMen KYJtbTYPhl Rplirn, paaMepaMli B 2,90 M x 2,10 M n rJty6uuou
B 0, 70 M B OTHOlii8HHH ypOBHH KOpUqHeBOrO CJtOH, Ha llOBepXHOCTII KOTOpOrO OHa 6hlla
DhlpbiTa. B aToM HMe, KpoMe orpoMHoro KoJtuqecTBa qepenKOB cocyAOB Tuna Rpurn u MHoro-
'IIICJteHnhlx npe}"\M8TOB, II3rOTOBJt8HHbiX liS KaMH8H, KpeMHH, 06CII)"\UaHa II 060iKiK8HHOll
rJtliHbl, KpOMe HOp iKUBOTHhlX, OCTaTKOB O'larOB li Apyrux npeAM8TOB, qepea llOA38MHbTe
X OAbi, BhlpbiThle iKUBOTHbiMU II XOpOliiO COXpaHIIBliilf8CH, npOHIIKJtO II H8CKOJibKO qepenKOI:I
JiliH8HHOit KepaMIIKII.
C-reAOBaTeJtbiiO, Hepe~KO Ha.'lu'lne B OAHOM u TOM me MecTe ocTaTKOB nmJIHII\ speMeHH
KYJtbTYPhl Rpurn II KYJtbTYPLI JtiiHeiino:H KepaMuKn 6hlnaeT cJiyqaifnLIM HBJteHueM. PaaHhle
llOBp8iKA8Hl'IH B CJtOe, rJtaBHbiM o6pa80M, li3 -a a llOA38MHbiX XO)"\OB, BhlpbiThlX iKIIBOTHbiMU H
qacThl CTOHHOK anoxli nepeceJteHnH, a TaKme AeHCTBliH noAnoqseHHLIX BOA, BBHAY ro ro
'ITO aTa AOJtHHa pacnOJtOiKeHa 6JtH3KO OT aana)"\HOrO II BOCTO'IHOro CK~IOHOB XOJI:\10B, 'laCTO
aaTPYAHHtoT 3)"\8Cb, KaK li B ApyrHX MeCTaX, CTpaTnrpalfluto OCTaTKOB iKliJtliii\.
B npeAeJtax noceJteHliH Rpurn npeo6Jta)"\aeT KepaMuKa B BIIAe MHoroqucJreHHhix
o6JtOMKOB BbiCOKOKaqecTBeHHhlX n HII3KOKaqecTBeHHhlX cocyAOB, naroTOBJteHHhlX Il3 cMecH
rJtliHbl C llOJtOBOit, 'laCTO OTAeJtallfibiX CHapymH 6ap60THHOM li 06hlqHO yKparneHHbiX OTTHC-

1
I. Nestor, op. Gil., p. 19 i urm.

www.cimec.ro
eo :It PETRESCU-DiMBOVITA 16

KaMH B BH,n;e naJibD;eB HJIH il\e HOrTeH 1 BhleM'IaTblMH H BhlllYKJihlMH IIOJIOCaMII C rJia)l;KHMH
HJIH il\e HaCe'leHHbiMH KpaHMH, npnnyxJIOCTHMH 1 npopeSHhlMH OpHaMeHTaMH 1 IIOKpbiTbiX
KpacHoit KpacKoit (pnc. 3-5).
1ho KacaeTcH ocTaJibHoro MaTepnaJia KYJihTYPhl Rpnrn, TO Ha ce6H o6paru;aeT
BHHMaHUe MliiHHaTIOpHhlii: COCY,Il; C 'leThlpbMH ropHSOHTaJibHhlMH YIIIKaMH (pliC. 7 11), li3rO-
TOBJieHHhlii: IlO o6pasn;y cocy,n;OB )l;JIH HOIIIeHHH Ha CIIHHe, ,Il;OJIOTa H TOIIOpHKH, BhlCe'leHHbie
H3 D;eJibHOrO KaMHH HJIH me liSrOTOBJieHHhle HB OT)l;eJibHhlX 6pyCKOB 1 HMeiOIIJ;HX tflopMy
KOJIO,Il;OK (pnc. 7,2-6,13), HeCKOJibKO o6.'IOMKOB o6cn,n;naHOBhlX KJIHHKOB (pnc. 7, 8-9),
nnHTa,n;epa (pnc. 7, 15), Tpn aHTponoMoptflHhle cTaTyaTKH (pnc. 8, 1-3) M 'leThlpe sooMoptfl-
Hhle CTaTyaTKn (pnc. 8, 4-7) B 6oJiee nJin MeHee tflpanvrenTapHoM Bn,n;e.
Ilo cpaBHeHnro c Hso6nJiueM MaTepuaJIa Tnna Rpnrn, apxeoJioruqecKne Haxo,n;Kn,
IIpiiHa)l;Jieil\alll;IIe K KYJibType TIIIIa JIHHeii:HOH KepaMHKII B MeCTHOCTli IJepneHH He TaK MHOrO-
'IIICJieHHhl. 3,n;ecb 6hlJIII Haii,n;eHhi JIIIIIIb 06JIOMKII KepaMIIKII OT cocy,n;OB, lf3rOTOBJieHHhlX HB
CMeCII rJIIIHhl C IIOJIOBOii:, BhlCOKOKa'leCTBeHHhlX lfJIM IUI3KOKa'leCTBeHHhlX 1 06hl'IHO yKparneH-
HhlX JIHHeii:HhlMH MOTHBaMII, IIpephlBaeMblMII OpHaMeHTOM B BH,Il;e MY3biKaJibHhlX HOT (pnc. 9).
CTOHHKa Tlma raJihiiiTaTcKoro npe,n;cTaBJieHa JIIIIIIh HeCKOJihHHMII o6JIOI\maMn HepaMIIKII (pnc.
10 1 1) 1 B TO BpeMH KaK CTOHHHII 8IIOXII nepeceJieHHfl npe,n;CTaBJieHhl MHOrO'IIICJieHHhlMH
qepenKaMu cephlx cocy,n;oB, nsroTOBJieHHhlX Ha rOH'IapHoM KOJiece, 60Jihrneii: qacThiO ns
TOHKOii: CMeCH 1 IIO'ITU 6eB rnepOXOBaTOCTeH, BaTeM HeCKOJibKUMII coey,n;aMH H3rOTOBJieHHhiMH
py'IHhlM cnoco6oM, a Tam-Re aMtflopaMiti pnMcKoro o6pasu;a (puc. 10, 2-6).
B saHJIIO'IIITeJihHOii qacTn nacTomu;ero npe,n;BapuTeJihHOro coo6ru;emm co,n;epmuTcn
HeCKOJlhKO SaMe'laHnii: o6ru;ero xapaKTepa OTHOCHTeJibHO IIOCJie,Il;OBaTeJihHOCTH KYJihTyphl
THna Rpnrn n KYJihTYPhl JIIIHeiiHoii KepaMnKn c opHaMeHTOM B BH,n;e MYShlKaJihHhlX HOT, u,
Ha ocHOBaunn He,n;aBHO c,n;eJiaHHhlX OTKPhlTHii: B EoreMlU'!, BhlCKasaHhl npe,n;noJiomeHHH, 'ITO
HeT He06XO,Il;HMOCTH BKJIIO'IaTb eru;e O,Il;HH 60Jiee ,n;peBHHH TIIII JIHHeii:HOii: KepaMHKH B ,Il;Be
BhlrneynoMHHYThle HeOJIHTH'IecKne KYJibTYPhl, o6HapymeHHhle B MoJI,n;oBe.
TaK me onucaHo B o6ru;nx qepTax pacnpocTpaHeune KYJihTYPhl Tuna Rpnrn Ha Teppu-
Topnn MoJI,n;OBhl n cyru;ecTByroru;He CBHBH MeiHAY aToii: HYJihTypoii: H coce,n;nnMH o6JiaCTHMH,
a TaKme 6oJiee oT,n;aJieHHhlMH o6JiaCTHMII, pacnoJiomenHhlMH no Teqeuuro Tucchl n cpe,n;uero
,I(yHaH 1 C yKaBaHHeM Ha HX xapaKTepHhle OC06eHHOCTH.
IIocJie Toro KaK 6hlJia noKasaHa CBHBh KYJibTYPhl Tima mmeii:Hoii: KepaMHKH MoJI,n;OBhl
n OTKphlinii: B sana,n;Hoii: 'laCTH "YKpanHc:Koii: CCP H Ha TeppnTopnn IloJihiiiH, OTKy,n;a aTa
cpe,n;ue-eBponeii:cKaR rpynna npoHHKJia n B MoJI,n;oBy, 6hlJIO Bhlc:Kasauo npe,n;noJiomeHne,
3TO KpaTKOBpeMeHHOCTb CTOHHOK TOrO BpeMeHH 6hlJia o6ycJIOBJieHa KO'IeBhlM xapaKTepOM
'leMJie,n;emiH TOro nepno,n;a' KaK 8TO YTBepm,n;aeT II B. rop,n;oH llbmh,n;.

OB'bHCIIE!II1E PLICYH.KOB

PHc. 1 . - liJian paciwnoH.


PHc. 2. - Ilpo!flHJJL cenepo-aana)J;uott CTeHhl pna IV.
PHc. 3. - RepaMHqecRHe !flparMeHThl HeOJJHTa THna RpHIII.
PHc. 4. - RepaMHqecHHe !flparMeHThl ueoJJHTa THna Rpmn.
PHc. 5 . - RepaMHqecime !flparMeHThl ueOJJHTa THna RpHIII.
PHc. 6 . - PyqHH ueoJIHTHqecHHX cocy,n;oB THna KpHrn .
PHc. 7. - HeoJIHTHqecHaR HYJILTypa THna RpHrn. 1 H 14-17 - ofueHThl Ho oOoiRH<eunott
rJIHHhl; 2-7 H 13 - HB HaMHII; 8-9 - HB OOCH)J;HaHa; 10-12 - HB CHJILBhl.
PHc. 8. - HeoJIHTHqecHafl HYJILTypa THna RpHIII. 1-3 - auTporroMop!Jluafl nJiaCTHHa; li-7 -
BOOMOpifJHafl IIJiaCTHHa.
PHc. 9. - KepaMHJecime !flparMeHTbi neoJIHTa JIHnettnoro THna c opuaMeHTOM B BH]l;e MYBLIRa-
HhiX HOT.
PHC. 10. - 1 H 2-8 - HepaMHIeCime iflparMeiiThl raJJJibiiiTaTTCRO:Il: H MHrpan;HOIIHOit anOXH.

SONDAGE STRA TIGRAPHIQUE DE PERIENI


(RESUME)

Pour elucider les rapports stratigraphiques des deux civilisations neolithiques, identifiee
recemment en Moldavie, celle de Cri et celle de la ceramique lineaire a notes musicales, on
a effectue, pendant l'ete de 1955, un sondage stratigraphique au fond de la vallee de Rocani,
dans la vaste station de Perieni (district de Brlad) ou un petit sondage avait ete pratique
en 1949.

www.cimec.ro
17 SONilAJt:L STHA'l'lliHAFIC DE L\ i'EHIEJ\1 81

Les cinq tranchees et une petite surface fouillees, representent 11 O m 2 ; la profondeur


moyenne de nos fouilles est de 1-1200 m (fig. 1).
Par la suite de ces fouilles, on a constate qu' a cet endroit il y a eu un etablissement assez
important au temps de la civilisation de Cri, suivi d'un autre plus sporadique, appartenant
a la civilisation de la ceramique lineaire a notes musicales. Puis, a ces restes d'habitation neoli-
thique, se sont superposes d'autres, sporadiques, du Hallstatt ainsi que d'autres tres nom-
breux -appartenant a l'epoque des migrations (III-IVc siecles de notre ere.).
Des donnees qu'on possede jusqu'a present, il resulte que les deux stations neolithiques
de Perieni ne sont pas voisines, comme a Glvnetii Vechi (district de Vldeni), mais superposees.
Au point de vue stratigraphique, on a constate que les restes d'habitation du temps
de la civilisation de Cri sont plus anciens que ceux appartenant a la civilisation de la ceramique
lineaire, car ils proviennent d'un dept brun-gristre, que recouvre un dept brun. Le premier
est tres riche en materiaux de type Cri; les tessons lineaires y sont tout a fait rares, introduits
la par la voie des galeries d'animaux ou par d'autres derangements (fig. 2.). Une preuve
stratigraphique eloquente a l'appui de la plus grande anciennete de la civilisation de Cri est
fournie par la decouverte d'une fosse ovale appartenant a cette derniere, de 2 m 90 X 2 m 10 et
profonde de o m 70 par rapport a la base de la couche brune, a partir de laquelle elle a ete
creusee. Dans cette fosse, a part une quantite immense de tessons du type Cri et plusieurs objets
en pierre, silex, obsidienne et argile cuite, des os d'animaux, des vestiges de foyers et d'autres
restes, on a trouve quelques tessons a dessins lineaires introduits par des galeries bien marquees,
creusees par des animaux.
Ainsi donc, la presence parfois, en un meme lieu, de restes d'habitation du temps des
civilisations de Cri et de la ceramique lineaire, n'est qu'accidentelle. Les derangements produits,
particulierement par les galeries creusees par des animaux, l'intensite d'habitation de l'epoque
des migrations, ainsi que l'action du ruissellement - le fond de la vallee etant tout proche des
versants Ouest et Est - rendent souvent plus difficile l'etude stratigraphique des restes d'habitation
comme c'est aussi le cas dans d'autres stations.
Dans la station du type Cri predomine la ceramique, representee par de nombreux frag-
ments de poterie de mauvaise qualite et d'une qualite un peu meilleure, avec de la bale dans la pte,
souvent avec de la barbotine a l'exterieur et decoree d'habitude a l'aide d'.in'ipttssit>ns faites avec
les doigts ou avec les ongles, avec des bordures alveolaires, des cannelures en relief, avec des bords
simples ou denteles, des proeminences, des motifs incises et un enduit de couleur rouge (fig. 3-5).
Du reste de l'inventaire de la civilisation de Cri, on distingue un vase en miniature,
avec quatre anses horizontales (fig. 7, 1) d'apres le prototype de vases destines a etre portes
sur le dos, de petits ciseaux et des hachettes en pierre, entieres ou fragmentaires en forme
d'er1pau~hoir- (fig. 7, 2-6 et 13), quelques fragments de lames d'obsidienne (fig. 7, 8-9), une
r-pifitadera (fig. 7, 15), trois figurines antropomorphes (fig. 8, 1-3) et quatre zoomorphes
(fig. 8, 4- 7) plus ou moins fragmentaires, etc.
En comparaison avec le riche materiei du type Cri, les decouvertes appartenant a la
civilisation de la ceramique lineaire de Perieni sont beaucoup moins nombreuses. On n'a trouve
que des fragments ceramiques d'une pte de qualite plus ou moins bonne, renfermant de la
bale dans sa composition et decores d'habitudc de motifs lineaires entrecoupes de notes
musicales (fig. 9).
La station hallstattienne est representee seulement par quelques fragments ceramiques
(fig. 10, 1), tandis que celle de l'epoque des migrations l'est en particulier par d'assez nombreux
tessons, provenant de pots gris, travailles au tour, ordinairement en pte fine et plus rarement
grumeleuse, par quelques pots travailles a la main, ainsi que par des amphores de facture
romaine (fig. 10, 2-8).
La partie finale de ce rapport preliminaire renferme quelques considerations generales
sur la succession des civilisations de Cri et de la ceramique lineaire a notes musicales et suggere, ,
en tenant compte des recentes decouvertes de Boheme, qu'il n'est pas absolument necessaire
d'intercaler un aspect lineaire plus ancien entre ces deux civilisations neolithiques de Moldavie. De,
meme, on a_ J?_resente, dans ses grandes lignes, la dispersion de la civilisation de Cri en Moldavie)
et les rapports de c~tt~ civilis~tion ave~ l_es_ region~ ~oisines et:- plus eloignees de la Theiss et du
Moyen Danube, a1ns1 que ses caractensuques generales.
En ce qui concerne la civilisation de la ceramique lineaire de la Moldavie, apres avoir
montre ses rapports avec des decouvertes analogues a l'Ouest de la R.S.S. Ukrainienne et
de la R.P. de Pologne, d'ou ce groupe d'Europe Centrale a penetre en Moldavie, on
presente l'hypothese que l'habitation de courte duree de cette epoque a ete determinee par le
caractere nomade de la culture des cereales, ainsi que l'a soutenu V. Gordon Childe.

www.cimec.ro
82 M. PETRESCU-DIMBOVITA 18

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. - Plan' des fouilles.


Fig. 2.- Profil de la paroi Nord-Ouest de la trancbee IV.
Fig. 3. - Fragments ceramiques neolitbiques du type Cri.
Fig. 4. - Fragments ceramiques neolithiques du type Cri.
Fig. 5. - Fragments ceramiques neolithiques du type Cri.
Fig. 6. - Anses de pots neolithiques du type Cri.
Fig. 7.- Objets en argile cuite (1,14-17), pierre (2-7,13), obsidienne (8-9) et silex (10-12), appartenant
a la civilisation neolithique du type Cri.
Fig. 8.- Plastique antropomorphe (1- 3) et zoomorphe (4 -7), appartenant a la civilisation neolithique
du type Cri.
Fig. 9.- Fragments ceramiques neolithiques de type lineaire a notes musicalcs.
Fig. 10.- Fragment< ceramiques et objets du Hallstatt (1) et de l'epoque des migrations (2-8).

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC CERNAVODA
(reg. Constana, r. Medgidia) *

de salvare initiate n 1954 la Cernavoda au fost continuate s1 m

S
APATURILE
anul 1955, dat fiind importana tiinific a obiectivelor de acolo i necesitatea
unei intervenii urgente pentru salvarea lor. nc din prima campanie de cercetri
s-a putut ajunge la rezultate care au trezit un interes deosebit, att prin noutatea
descoperirilor, ct i prin problemele ridicate, care depesc cadrul geografic restrns
al neoliticului din Dobrogea. Aceste descoperiri au interesat de asemenea i pe
antropologi, ele oferind pentru prima dat n ara noastr un material osteologie
uman Rrovenit dintr-un cimitir neolitic.
n 1954 s-au cercetat punctele numite Columbia A , Columbia B ,
Columbia C)), Columbia D)) i punctul numit Coada Zvoiului)), toate aflindu-se
de-a lungul malului drept al Dunrii i al oselei Cernavoda-Seimeni, ncepnd de la
nord de Dealul Sofia )), pe o lungime de aproximativ un kilometru i jumtate.
La acestea s-au adugat cercetrile mai reduse de la restul tell-ului de la piciorul
Dealului Sofia )), unde s-a identificat prezena unei aezri corespunztoare com-
plexului Gorodsk-Usatovo, precum i cele dintr-o aezare prefeudal, de la sud-est de
orasul Cernavoda 1
' n cursul spturilor din 1955, care s-au desfurat ntre 17 mai i 9 iulie, s-au
obtinut urmtoarele rezultate:
' 1. n punctul Columbia A )) (lng abatorul oraului) au fost efectuate dou
sondaje. Cele dou anuri au fost trasate perpendicular pe linia de prbuire a malului
ctre oseaua Cernavoda-Seimeni. Aceste sondaje au completat pe cele din 1954.
S-a confirmat prerea c nu avem de-a face aici dect cu un rest de aezare neolitic
aparinnd unei anumite faze a culturii Hamangia. Gsindu-ne pe ultima zon de locuire
de pe panta ce ducea spre malul Dunrii, era natural ca n acest punct s existe doar un
strat de cultur subire. Coninutul acestuia prezint un aspect similar aceluia identi-
ficat n 1954 n Columbia C )). n asociere cu ceramica tipic Hamangia, s-au desco-
perit fragmente ceramice ornamentate prin excizie i incrustaie, caracteristice culturii
Boian timpurii (Boian I), varianta Giuleti din Muntenia. Ceramica Boian 1 de la
Cernavoda folosete ca degresant i cioburi pisate, ca n ntreaga ceramic Hamangia.
Prezena unei asemenea ceramici n complexul Hamangia nu se explic prin
simple raporturi de schimb dintre purttorii celor dou culturi, adic prin aa-numi
tele importuri )), ci ea se datorete unor nruriri reciproce mult mai adnci, care vor
trebui studiate pe viitor mai temeinic. Ceramica excizat, ct i ceramica cenuie orna-
mentat cu pliseuri, gsit n asociere cu aceeai ceramic Hamangia n Columbia C )),

Colectivul a fost alctuit din D. Berciu, respon- nnd culturii neolitice Hamangia, la D. Berciu, Une civi-
sabil, i Sebastian Morintz. lisation neo/ithique ricemmenl decouverle en Roumanie: la civi-
1 S. C. 1. V., VI, 1955, nr. 1-2, p. 151-163; o lisation de Hamangia, in Nomel/es ltudes d' hisloire, Bucureti,
bcurt sellUlalare a descoperirilor de la Cernavoda, apari- Ed. Acad R.P.R., 1955, p. 29 i urm.

www.cimec.ro
D. BEHCIU SEBASTI.\iif MOIIINTZ

reprezint n realitate unul <;!intre elementele de coninut ale culturii Hamangia, care
dau acesteia un anumit aspect n zona de contact direct, pe linia Dunrii, cu cultura
Boian, ntr-o perioad a evoluiei sale, pe care att cercetrile din Columbia A , ct
i cele din Columbia C i din nivelul inferior din Columbia D au putut s-o sezi-
seze i s-o angreneze n evoluia culturii Hamangia, i anume n etapa reprezentat
de aspectul din Columbia A >> i Columbia C , cruia i corespunde i aspectul
culturii Harriangia descoperit pe lacul Golovia, de pe teritoriul comunei Baia-
Hamangia. Unele deosebiri ce par a se defini ntre zona dinspre mare (Golovia) i cea
de pe Dunre( Columbia A i Columbia C) se datoresc, evident, condiiilor geo-
grafice oarecum deosebite i, n special pe linia Dunrii, influenei mai adnci i per-
manente a culturii Boian.
2. n punctul Columbia B nu s-au mai putut face dect puine observaii
i recupera foarte puin material. Aici ne-am gsit n faa unei masive prbuiri de
pmnt din vechime, n care se gseau fragmente ceramice aparinnd culturii Hamangia.
3. Restul de aezare din Columbia C , care a fost spat aproape n ntregime
n 1954, s-a prbuit n cursul iernii 1954/1955. S-au mai putut aduna doar cteva
fragmente ceramice din pmntul prbuit.
4. Au fost continuate cercetrile prin cteva anuri-sondaje n punctele de la
poalele nlimii de la Coada Zvoiului ,n vederea descoperirii altor morminte traco-
getice. n afar de cele patru morminte de incineraie descoperite n 1954 1 nu s-a mai
dat anul acesta peste nici o urm arheologic. Se pare deci c n acest punct a existat
o grup de morminte aparinnd populaiei locale traco-getice din sec. al V -lea .e.n.
O bun parte a unor astfel de morminte a fost distrus de lucrrile efectuate n acel
punct nainte de a interveni arheologii.
5. Cercetrile noastre din 1955 s-au oprit mai ndelung n punctul Columbia D ,
care se afl ntre Columbia C (la sud), de care este desprit printr-o vlcea prin
care curge un debit mic de ap, i Coada Zvoiului (la nord), de care se separ
prin Valea Dobrescu , unde au fost de asemenea descoperite resturi dintr-o aezare
Hamangia.
n Columbia D s-a identificat anul trecut un cimitir de inhumaie, aparinnd
culturii Hamangia, n apropierea cruia s-au gsit dou gropi rituale cu depuneri
de oseminte omeneti, n cadrul unui ritual destul de rar n epoca neolitic. O mare
parte a cimitirului fusese distrus din cauza alunecrilor de teren provocate de spturi
efectuate cu escavatorul. Cum aceast descoperire prezenta un caracter de excepio
nal irr:portan, s-a procedat n 1955 la adncirea cercetrilor n punctul cel mai ameninat
de distrugere (alunecarea terenului), i anume n zona gropii rituale nr. 2 de pe
linia prbuirilor din 1953-1954. O parte din aceast groap-albie a i fost distrus.
S-a procedat la trasarea unor seciuni perpendiculare ntre ele: seciunea VIII i
seciunea VIII A, lungi de 12 m, prin care s-a urmrit determinarea limitei de nord
i de est a gropii rituale nr. 2, ct i stratificarea depunerilor arheologice, care
formeaz aici un strat cu o grosime ce depete 2 m. S-a dat atenia cuvenit i
ritualului. Ulterior a fost trasat i caseta V, de 3 X 3 m.
Punctul cel mai adnc al acestei gropi-albie se gsete la adncimea de 2,40 m.
Pn la adncimea de 0,25 - 0,30 m se gsete puin material, care ncepe apoi s se
nmuleasc pe msur ce se adncete sptura. ntre 0,90 i 1,70 m se gseau mari
cantiti de cochilii de scoici de ap dulce, dintre care unele poart urme de arsur,
precum i oase de animale, oase omeneti, resturi de vetre simple (neamenajate) i
pmnt negrit datorit unei arderi pe loc. ntre 1, 70 i 2,40 m, resturile se rresc

1 S. C. I. V. , VI, 1955, nr. 1-2, p. 158-159.

www.cimec.ro
ANTIEHVL AHIIEOLOidC CERNAVODA

treptat, ca apoi s dispar definitiv. O situaie similar s-a constatat n 1954 n seciunile
fcute prin groapa ritual nr. 1 )), care se afl mai la est de groapa nr. 2, tot n veci-
ntatea imediat a cimitirului.
Idolii feminini de lut descoperii n groapa 2 se plaseaz aproximativ ntre
adncimea de 0,25 i 1 m. Ei aparin celor dou tipuri: tipul A, re dnd o figurin
feminin n picioare i tipul B, reprezentnd corpul feminin ntr-o poziie eznd (fig. 6).
O figurin aparinnd tipului A se cunoate i n complexul de la Mangalia 1 , unde
gsim de asemenea i forme de vase ntlnite i n groapa nr. 2 n jurul adncimii de 1 m.
Idolii de tipul A snt mai rari fa de tipul B. Dup observaiile obinute cu
ocazia spturilor din groapa ritual nr. 2, ar reiei c cele dou tipuri se dezvolt ctva
timp paralel, ca apoi tipul B s dinuiasc mai mult, pn spre sfritul evoluiei culturii
Hamangia.
Idolii de tip B reprezint corpul omenesc eznd pe tron )), cu minile strnse
spre piept, imediat sub sni. Capul este redat printr-o prelungire prismatic avnd
seciunea triunghiular i uneori disproporionat de nalt fa de corpul idolului. Partea
dorsal este plat sau uor concav. Adesea idolii de tip B snt ornamentai n aceeai
tehnic a liniilor punctate)) 2 pe care o folosete i ceramica Hamangia. Bune analogii
pentru tipul B gsim n Grecia 3 i apoi n ntreaga arie egeo-microasiatic, unde i
are originea aceast plastic primitiv. Trebuie de asemenea subliniat nc de pe acum
asemnarea general a tipului nostru B cu idolii descoperii n complexul Zneti din
Moldova aparinnd marii arii a culturii Boian J4. O atare similitudine are i o semni-
ficaie de o alt natur, ea referindu-se la problema raporturilor dintre cultura Hamangia
i varianta Zneti a culturii Boian din perioada timpurie.
Dei constatm la aceti idoli o tendin general de schematizare a corpului
omenesc, totui cteodat modelarea unor pri ale corpului este fcut cu un sim
realist deosebit.
O modelare mai realist a corpului feminin ntlnim, evident, Ia tipul A (n
picioare), care prezint n general trsturi comune cu plastica neolitic balcano-
dunrean.
Idoli A s-au descoperit n groapa ritual nr. 2 i n groapa nr. 1, acolo unde
aceasta vine n contact cu zona I a cimitirului. Ei lipsesc complet n a doua zon a
cimitirului.
Oasele omeneti descoperite n groapa ritual nr. 2 se aflau n poziii diferite.
Numai n unele cazuri s-au gsit oase omeneti ntr-o oarecare legtur anatomic
ntre ele. De pild, nspre mijlocul gropii s-a dat peste o grup de oase, cu omoplatul
humerus, radius i cubitus, toate fiind depuse >> n groap nainte de a fi putrezit
tendoanele care le legau. S-au gsit de asemenea i poriuni din coloana vertebral, fr
s fi fost deranjate din momentul aruncrii )) lor n groapa ritual. O situaie simi-
lar se constatase i n 1954, cnd s-a descoperit o mn de copil, n palma cruia se pusese
un vscior, iar alturi se aezase un idol feminin cu faa n jos. Se practica i aici n
aceste gropi )) acelai ritual care avea loc cu ocazia nmormntrilor din cimitir.
Astfel s-a precizat c i n gropile rituale se depuneau ofrande, sub form de carne de
animale vnate sau domestice (porc mistre, porc, oaie, bour), melci, idoli, vase ntregi
sau numai fragmente din acestea, scoici, pete, pietre de ru etc.
Prezena pmntului ars i n general a resturilor de vetre nu este de loc ntm-
pltoare i nu poate fi pus aici n nici un caz n legtur cu o loc11ire propriu-zis 5 ,

1 D. Bcrciu, op. rit fig. 5,5. Plastik in Griechenland und Kleinasien, 1929, p. 19 i pl. Ill,65.
1 Ibidem, fig. 5,2,4. 4 S. C. I. V. , V, 1954, nr. 1-2, p. 62 i pl. III. 6.
8 Ca, de pild, la Cheroneia. Vezi Wace-Thompsun, 6 ln groapa nr. 2 nu s-au gsit dect 2-3 silexuri

Prebisto!G Tbmaly, 1912, fig. 141, e; cf. V. Miiller, Friihf i un topor de piatr,

www.cimec.ro
86 D. DERCIU V SEBASTIAN MORINTZ 4

fiind c nu este vorba de aa ceva n


aceste gropi rituale, care i pstreaz
acest caracter, dei adeseori ai im-
presia c te afli n faa unor gropi
de gunoi . Nu este ns exclus
nici aceast latur a aspectului unor
atare gropi.
Cele dou gropi (nr. 1 i nr. 2)
din punctul Columbia D serveau
drept loc de depuneri rituale nsoite
de anumite cererr.onii. Resturi fune-
rare de acest gen se cunosc i la unele
populaii primitive din Filipine i
din Africa. Va trebui s se lmu
reasc dac depunerile rituale din
cele dou gropi snt n legtur cu
succesivele nmormntri din cimi-
tirul de alturi, care ducea n chip
normal la distrugerea unor mor-
minte anterioare, sau dac depune-
rile rituale reprezint o anumit
etap ce ine de procesul formrii
unei concepii clare i definitive a
omului neolitic fa de semenul
su mort.
Ceramica descoperit n groapa
nr. 2 este n general asemntoare
celei gsite n Columbia A i C .
S-a descoperit i aici ceramic exci-
zat de tip Boian I, varianta Giuleti,
, -,
/ ~ ~~- dar de un aspect mai evoluat, care
<~ %~' ..
..... \t~
1
amintete pe cel de la Bieti-Aldeni
(complexul Giuleti de acolo). n ni-
velurile inferioare au iesit la iveal
cteva fragmente de vas~ globulare,
ornamentate cu incizii adncit de tra-
Q
'1 diie neolitic general balcanic, pe
~ i 1
o
,
1
1 care le vom ntlni i n anumite
momente ale dezvoltrii culturii Cris
'
i departe n sud, pn la Tyrint, n
O+ stratul neolitic de acolo 2 Unele ase-
mnri ntlnim n complexul Pre-
'ii;. Sesklo din Tesalia s.
~
~"'
.,"' 1
S. C. I. V. , VI, 1955, nr. 1-2, p. 153,
~ fig. 2, 1-2.
2
K. Miiller, Tiryns IV, 1938, pl. XXIII,
'-'l+ ~ 8-9.
o 8
VI. Miloj~i6, Chronologie der jiingeren Steinzeil
~ Mittel- und Siid-Osteuropcu, Berlin, 1949, pl. 5, 6.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC CERNAVODA 87

S-au descoperit de asemenea i fragmente ornamentate cu linii punctate de o fac- .


tur asemntoare ceramicii din aezarea de la Ceamurlia de Jos.

*
n vederea cunoaterii mai ndeaproape a cimitirului descoperit n 1954 i care
se afl alturi de cele dou gropi rituale amintite, au fost trasate mai multe anuri
(IV c, IV d, IV e, IV f, IV g, i IV h), care au fost transformate ulterior ntr-o
suprafa n care s-au descoperit mai multe morminte. Poriunea cimitirului din spre
vest, n imediata apropiere a liniei de prbuire a terenului, formeaz o prim zon

Fig. 2. - Cernavoda. Columbia D . Complex de morminte elin zona I (cimitirul


de jos ) a cimitirului neolitic.

sau sector al cimitirului, pe care am numit-o convenional zon I. Aici au fost descoperite
n 1955 mai multe morminte n gropi spate n pmntul galben (fig. 2). Unele gropi
au deranjat morminte mai vechi. ntr-un caz au fost determinate patru morminte
suprapuse parial. Cu ocazia distrugerii unui mormnt mai vechi, oasele mortului
erau adunate i puse alturi de cadavru} nou. Poate c tot atunci se depuneau
i unele oase din mormintele deranjate n gropile rituale 1 . Mortul era aezat cu
capul spre sud-est i picioarele ctre nord-vest. El era depus pe spate, n poziie ntins,
cu o uoar nclinare spre dreapta. Braul drept era ntins de-a lungul corpului, iar
cel stng adus spre pntec. Oasele snt ntr-o stare foarte rea de conservare, cu excepia
acelora care se gsesc la o adncime mai mare i a oaselor din gropile rituale.
Inventarul mormintelor din zona I este srac, iar n unele morminte lipsete
cu totul. S-au descoperit totui cteva vase, printre care amintim forma de vas cu corp
globular i gtul cilindric prezentnd o uoar umflate. n acest sector se ntlnesc
ambele tipuri de idoli feminini. ntr-un mormnt distrus s-a gsit o perl de cupru.
Pentru a delimita ntinderea cimitirului, au fost trasate mai multe anuri spre
est i sud-est de sectorul amintit i n strns legtur cu spturile de aici. Scopul
1
Nu este exclus nici posibilitatea ca unele morminte cum deosebite, o semnaleaz D. Kahlke n cimitirul cu
s fi fost distruse din necesiti de cult (teama fa de mort, ceramic liniar de la Sondershausen, Turingia: D. Kablke,
vampirismul), iar cadavrul scos din mormint i expus Die Bestattungssittm des donauliindiscben Kult11rkreises der
n gropi rituale. O asemenea practic, dar n situaii oare- ]~tngerm Stein:r_eit, Berlin, 1954, p. 64.

www.cimec.ro
88 D. HEI\CII' i SEHASTI.\N MOniNTZ 6
------------- ---------------------------------

urmrit prin aceste cercetri a fost atins. S-a dat n aceast zon --zona a II-a a
cimitirului sau cimitirul de sus )), cum l-am mai numit spre deosebire de cimitirul
de jos )) (zona I) --peste o suprafa foarte bogat n nmormntri, n rit al inhu-
maiei i n poziie ntins i cu aceeai orientare ca i n zona I. Spre deosebire de
ceea ce s-a constatat n aceast zon, cimitirul de sus >> se caracterizeaz printr-o
mare bogie a inventarului, care nu lipsete din nici un mormnt. Acest inventar

. r--
1
--"1
1
1
1
1
~"
~ 1
~ \\)
1:)
~
~

Fig. 3. - Cernavoda. Columbia D )), Vase din cimitir (nr. 1, 3-4)


i din vecintate (nr. 2). Cultura Hamangia.

dovedete c cimitirul de sus )) aparine unei alte perioade a culturii Hamangia fa


de cimitirul de jos )), care reprezint de asemenea o alt etap a aceleiai culturi 1 .
Nici n zona aceasta nu exist o anumit ordine n distribuirea mormintelor (fig. 1).
Dei nu mai avem de-a face aici cu o nghesuial de morminte, distruse adesea unele
de altele, ca n zona I, totui i n zona II a avut loc o destul de ndelungat perioad
de nmormntri.
Inventarul cuprinde topoare de piatr (fig. 5), care nu lipsesc din nici un mormnt i
care, n general, nu poart urme de folosire, ceea ce ne face s bnuim c n unele
cazuri atare topoare nu serviser anterior drept unelte, ci erau special confecionate
n scopuri legate de ritual. Unele topoare snt att de noi )) nct se pare c ele fuseser
pstrate anume numai pentru nmormntri. n cazuri rare, am constatat i prezena
unor topoare nc nefinisate.

1
ln afar de o atare deosebire din punct de vedere se constat si n nteriorul cimitirelor culturilor cu cera-
cronologic, dup studierea materialului se va vedea mai mic liniar (D. Kahlke, op. dt., p. 117, 133-134).
clar dac poate fi vorba i de o difereniere social, cum

www.cimec.ro
7 !) .\NTJEl\T l L ARHEOLOGIC CERNAVOn \ 89

Un alt element de inventar tot att de frecvent este pahan1l scund, cu corpul
cilindric i umflat spre partea de jos, cu buza uor rsfrnt n afar i corpul n
ntregime acoperit cu ornamente din linii punctate i ncrustate cu o materie finoas
alb. A tare pahare se leag tipologie de paharele cilindrice sau cu corpul uor
arcuit att d frecvente n aezarea de la Ceamurlia de Jos 1 . Ele fac legtura i cu
unele forme de pahare de la Mangalia.
n asociere cu paharele amintite s-au descoperit, adesea n acelai mormnt,
vscioare cu corpul globular i gt cilindric,
cu buza uor rsfrnt, neornamentate
(fig. 3, 4).
ntr-un mormnt s-au descoperit dou
pahare ornamentate, la un loc cu o form de
farfurioar larg deschis i cu piciorul nalt
i gol n interior (form similar celei des-
coperite n mormntul 6, an IX d;1955),
precum i cu un idol feminin, aparinnd
tipului B. Trebuie subliniat faptul c n
cimitirul de sus s-au descoperit numai
idoli de tip B, tipul A (n picioare) lipsind
aici cu totul.
n aceast zon a cimitirului s-au des-
coperit i vase bitronconice, care amintesc
seria de la Mangalia> att prin forma ct i
prin tehnica ornamentrii i motivele deco-
rative. E vorba de ornamente incizate adnc.
Tot n zona a II-a a fost descoperit
un vas bitronconic, avnd jumtatea supe- Fig. 4. - Ccrnavotla. ColumbiaD . Vas dintr-un mormnt
de inhumatic. Culrura Hamangia.
rioar ornamentat din pliseuri paralele, n
combinaii cu linii punctate, de bun factur
hamangian. O atare tehnic o ntlnim n complexele Vdastra I, Verbici9ara I (Vinca A)
i ntr-o anumit etap evoluat a culturii Boian din Muntenia. O atare form va duce
spre formele protogumelniene ale fazei Petru-Rare (fig. 4).
De asemenea n sectorul acesta a fost descoperit i un fragment de cutie-suport
cu urme de culoare roie i ce o form cunoscut n aspectul Spanov, care repre-
zint o. faz final a culturii Boian, ct i n aspectul Petru-Rare de la nceputul
culturii Gun:elnita.
Dei n c~prinsul cimitirului constatm dou sectoare deosebite din punct de
vedere topografic i cronologic, totui el formeaz o unitate legat de evoluia cul-
turii Hamangia, creia i aparine. nmormntrile s-au efectuat ntr-o perioad relativ
lung, dar nentrerupt, dup cum o arat persistena aceluiai rit, poziie i orientare.
S-au depus de asemenea aceleai ofrande n ambele sectoare, dar cu predominarea
n zona I a ofrandei n carne de porc mistre.
Dei nu s-a procedat pn n prezent la o coordonare a tuturor observaiilor
fcute cu ocazia cercetrilor n cimitirul respectiv, totui se poate formula, cu o oarecare
rezerv, c durata folosirii acestui cimitir ar corespunde - judecnd n funcie de datele
cunoscute mai bine referitoare i la alte complexe neolitice - epocii de dezvoltare a
mai multor faze ale culturii Hamangia, sincronice unor aspecte ale diferitelor faze ale
culturii Boian (Boian I, II i TII).

1
D. Berciu, op, cit., p. 34, fig. 2.

www.cimec.ro
90 D, BERCIU i SEHASTIAN MORINTZ 8

Descoperirile de pe Dealul Sofia aveau s aduc i ele unele date noi n pn-
vinta aceasta.
' Cercetrile, foarte sporadice, fcute n 1954 pe aceast nlime ne-au artat c
aici se afl urme de locuite dintr-o anumit faz de dezvoltare a culturii Hamangia.
Lucrrile de interes obtesc ntreprinse aici n iarna 1954--1955 au tiat nc o bun
parte din nlime, dar au dat la
iveal, cu aceast ocazie, nume-
roase fragmente ceramice"i buci
de chirpici ars, care indicau pre-
zena locuinelor. Cum punctul
acesta este ameninat a fi distrus,
s-a procedat de ndat la trasarea
unor anuri-sondaje (. I i. II)
pe panta de nord a dealului, cu
Fig. 5. - Cernavoda. Columbia D . Topoare de piatr din cimitirul
scopul de a obine prime infor-
neolitic (cultura Hamangia). maii asupra aspectului de aici al
culturii Hamangia. anul I a
avut lungimea de 12 m, limea de 1 m, iar anul II, lungimea de 4 m l
limea de 1 m.
n santul I s-au gsit resturile unei locuinte incendiate, care n parte fusese
1 1 ,

distrus de lucrrile amintite. Sub masa de arsur s-au descoperit - printre altele -
fragmente ceramice caracteristice aspectului Ceamurlia de Jos, iar n arsur i
---- -- -- -- - - - - 1 - --
1

!
1

Fig. 6. - Cernavoda. Columbia D . Idol feminin de lut, cultura Hamangia.

nivelurile de deasupra ei au fost descoperite fragmente ceramice tipice fazei Boian


II (aspectul Vidra)l. Ceramica Hamangia din locuin reprezint o etap avansat a acestei
culturi, care i prin asociere cu produse Boian II (Vidra) se plaseaz ntr-o vreme mai
trzie, corespunztoare aceleia n care se dezvolt la nord de Dunre a doua mare peri-
oad a culturii Boian. De asemenea, n aezarea de pe Dealul Sofia a fost desco-
perit o ceramic avnd deja un aspect trziu al culturii Boian, precum i protogumel-
niean, de genul celui de la Petru Rare . Amintim vasele cu buza teit n interior
--------
1 n 1956 au fost culese de la suprafaa solului materiale Boian A
( Eug. Coma i Dorin Popescu, in S.C.I.V >>, Il, 1, 1951, p. 169).

www.cimec.ro
9 ANTIERUL ARHEOLOGIC CEHNAVODA 91

i dat cu rou, vscioarele bitronconice i strchinile cu umrul i buza crestate. De


aceast ultim etap a culturii Hamangia va trebui, dup cum se pare, legat i mor-
mntul de inhumaie n poziie chircit i cu askos, descoperit n 1936 de I. Nestor t,
mai ales c n acelai mormnt aprea i un vscior bitronconic cu buza uor rsfrnt
n afar , frecvent n etapa trzie a culturii Hamangia. Tot n 1936 se descoperea un
material neolitic, pe care azi l putem atribui culturii Hamangia.
Mai trebuie amintit de asemenea c n aezarea Hamangia de pe Dealul Sofia
s-au descoperit produse ceramice similare unei categorii ceramice de la Mangalia, precum
i un idol tipic grupei noastre B, att de frecvent n Columbia D , dup cum s-a
artat mai sus.
n campania de spturi din 1955, colectivul a putut recupera, n continuare,
noi fragmente ceramice din aezarea Gorodsk-Usatovo (Cucuteni D) de la piciorul
de nord al Dealului Sofia , din partea de est a tell-ului gumelniean cunoscut din
1917 (C. Schuchhardt). Pe cnd aici n vale, n apropiere de malul Dunrii, exista o
aezare Gorodsk-Usatovo, sus pe platou se gsea cam n aceeai vreme, o aezare
Gumelnia IV, cu un strat de cultur foarte bogat i cu un material similar celui din
aezarea din aceeai etap final a culturii Gumelnia de la Medgidia (n apropiere de
gar), identificat tot anul acesta de ctre colectivul nostru, i unde nu exist nici o
descoperire aparinnd culturii Boian, dup cum crezuser unii cercettori, i care
conine dou nivele ale culturii Gumelnia deplin dezvoltate.
Cercetrile din 1955 de la Cernavoda au adus, deci, date noi n legtur cu o
serie ntreag de probleme i au putut recupera un numeros i valoros material arheo-
logic i osteologie, altfel expus distrugerii. S-au luat de fiecare dat observaiile de teren
necesare.
Cnd va fi terminat i studiul specialitilor antropologi asupra materialului osteo-
logie uman 2, se va vedea marea importan i sub acest aspect al descoperirilor de la
Cernavoda, mai ales c nc de pe acum ncep s se defineasc n acest material unic
n ara noastr unele trsturi etnografice nentlnite pn acum la noi 3
D. BERCIU i SEBASTIAN MORINTZ

APXEOnOrMqECRME PACROTIRM B qEPHABO~E


{HPATHOE CO,Il;EPII\AIIHE)

PacKomm 1955 ro~a B qepHaBo~e MMeJIM QeJihlO npe~oxpaHMTh OT paapymeHMH


HeOJIMTM<JeCKMii MorHJibHMK M ocTaTKM HeKOTOphlx ~peBHMX CTOHHOK. B nyHKTe << RoJiyM6MH
A 6hiJI o6HapymeH MaTepMaJI, noxomMii Ha MaTepnaJihl, Haii:~eHHhle B nynKTe << RoJiyM6MH C))
M B6JIM3M oaepa roJIOBMn;a' BaH-XaMaH~mMa. B BhiiiieyrroMHHYTbiX ~BYX IIYHKTaX qepHa-
BO)lbi 6biJIH OTKpbiThl KepaMM'IeCKHe na~eJIMH TMna BoHH I, ycoBepmeHCTBOBaHHoro TMna
~myJieiiiTM. B rryHKTe <<RoJiyM6MH !{>> 6hiJIM rrpo~oJimeHhl MccJie~oBaHMH B ~Byx 6oJihiiiMX
<<pHTyaJibHbiX HMaX>>. 3~eCh 6biJIO HaH~eHO 60JibiiiOe KOJIM'IeCTBO paa6pocaHHbiX <JeJIOBe-
qeCKMX KOCT('H. TOJibKO B HeKOTOpbiX CJiy<JaHX KOCTM COXpaHMJIM anaTOMM'IeCKYIO CBH3b B
MOMenT nx <<norpe6eHMH>>. RepaMMKa na aToii HMhl rrpMna~JiemnT aBOJIIOnpoBaBmeii lflaae
KYJihTYPhl XaMaH~mMa. Ona noHBJIJieTCH BMecTe c KepaMMKOii: TMna BoHH 1, MMe10rn;eii
HeKOTOpble CXO~Hhle 8JieMeHTbl C THUOM AJI~eHIJ. 06napymeHHhle 3,rt;eCb CTaTyn M~OJIOB paa~e
JIHIOTCH Ha ~Ba THna: 1) B CTOH<JeM noJiomeHHH ( THn A) H 2) B CM~H<JeM noJiomeHMM ( THII B) .
B TO me BpeMH 6hiJIH 1IpOM3Be~eHbl paCKOIIKH B ~BYX BOHaX MOrHJibHIIKa ( <<HMiKHee KJI3,rt;-
6MJI~e>> H <<BepxHee KJia~6M~e>>) 1 r~e 6hlJIO Hai:~eHO MHOmeCTBO MOrMJI 1 H3Chlii~eHHhlX 06HJJb-

1
1. Nestor, Cercetri preistorice la Cernavoda, extras din 3a. adresa colectivului de antropologie al Academiei
Analele Dobrogei , XVIII, 1937, p. 11-12 i p. 6---7; R.P.R. semnat de acad. prof. t.-M. Mileu, trimis la 4 iulie
cf. D. Berciu, op. cit., p. 39. 1954 Muzeului naional de antichiti, prin care se sublinia
2
Acest material a fost ncredinat spre studiere mo- importana descoperirilor de la Cernavoda i necesitatea
nografic bine cunoscutei cercettoare n acest domeniu - continurii cercetrilor, n cinlitirul de la Columbia D
prof. Olga Necrasov de la Iai. de ctre un colectiv format din arheologi i antropologi.

www.cimec.ro
____ ------------~~-n_. RERCI':J_1~__
Sf_;n_A~T2~~ M~~INT_z___________________ _ 10

IlhiM HHBeHTapeM, npunaA.rremall\IIM HYJihType XaMaHAIKHa. lJacTh MOrHJihmma OTHOCHTCJI


Ho npeMeHH HOHIW HYJILTYPhl BoRn. BhiJIH ycTaHOBJieHhi a.rreMeHThi CBR3H c THTIOM Cnan:u;on
HYJihTYP~>I BoRH III. Ha B03BhiiiieiiHOCTn <<Coqmm> 6hiJIM OTHphlThi ocTaTHM CTORHHII Tim a
XaMaHAmna. Bo npeMR pacHonoH 1955 ro1w 6bmo o6napymeno necHOJihHO Hanemt:lt Ma Hepa-
MHHIJ Tima BHApa HYJihTYPhi BoRn II BMecTe c HepaMMHO:l Tima XaMaHAIKH&. Ha TO:l me
B03BhliiieHHOCTH <<Coqmm> 6hiJill HaHAeHhl MHOroqncJieHHbie MaTepHaJihl, npHHaAJieiKall\Me
6o.rree II03AHeMy nepHOAY HYJihTYPhi XaMaHAIKHa, HOTopaR, HaH TIOATBepmAaeTcR u Ha <>TOT
paa, RBJIReTCR OAHHM 113 COCTaBHhiX 3JJeMeHTOB HYJJhTYPhl fyMeJThHHI,a, pacnpOCTpaHeHHOfl
ua IOIKHO-Ayna:ltcHoM yqacTHe.

OB'bHCHEHHE PHCYHHOB

Pnc. l . - qepHauo,_w. l\onyMoiiJFI D >. li.TJan plloB IX B, 1 X C n 1X D.


Pnc. 2. - qcpHaao)J.a. <HoJiyMoHH D >>. 1-\oMnneHc Mornil yqacTHa 1 (nnrmuu1 ~IOrHJJhllllli)
HCOiiUTIIJqecliOI'O MOI'UJJblllfHa.
Pnc. 3. - qepHaBOiJ.a. <<noJJyMGnFI D >. I\yJihTypa XaMaHJJ,ama. CocyAhi n Moi'HJJbiiHim Jli:Jii1. 1,
3, (, ll J\1. 2 ll3 OHpCCTIIOCTefi.
Pnc. (,. - qepnaBOiJ:a. l-\onyMOifR D >>. Hy.'lhT."Pa XaMan)J.ama. CocyiJ.hi 113 norpe6ennH c
TpynonOJIOlRCIIHCM.
Pnc. 5. - qepnaaoJJ,a. <1-\o:~yMGnn D >. HynhTypa XaMaUiJ.lRHa. HaMeunMe Tonopbi HeOJJHTIIJIe-
cHoro MOrHJJbi!HHa.
Pnc. 6. - qepnaao)~a. <HonyM6HJI D >>. HynhTypa XaMaH)J.lRHa. 11\encHntl H,!l,O,'!.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE CERNAVODA


(RESUME)

Les fouilles pratiquees en 1955 a Cernavoda ont eu pour but de sauver les sepultures
neolithiques et des vestiges de stations archeologiques menacees de destruction. Au lieu dit
Columbia A on a decouvert des materiaux similaires a ceux de Columbia C et a ceux
du lac de Golovia, commune de Baia-Hamangia. En deux points de Cernavoda ont apparu
des produits ceramiques du type Boian I (aspect Giuleti evolue). Les recherches ont ete reprises
a Columbia D , dans les deux grandes fosses rituellcs . On y a decouvert de nombreux
ossements humains eparpilles. Ce n'est que dans peu de cas que quelques os conservaient encore
leur liaison anatomique au moment ou ils y avaient ete deposes. La ceramique decouverte dans cette
fosse appartient a une phase plus evoluee de la civilisation de Hamangia. Elle apparat en
association avec une ceramique du type Boian I qui presente des elements la rattachant a !'aspect
Aldeni. Les idoles qu'on y a decouvertes sant de deux types: 1) debout (type A) et 2) assises
(type B). On a fouille aussi dans les deux zones de la necropole (la necropole d'en bas et
la necropole d'en haut ) et l'on y a trouve de nombreuses sepultures renfermant un riche
inventaire appartenant a la civilisation de Hamangia. Une partie de la necropole date d'une
epoque correspondant a la periode tardive de la civilisation de Boian. On a identifie des ele-
ments denotant des analogies avec l'aspect Spanov de la civilisation de Boian (Boi an III). Sur la
colline de Sofia, on a decouvert les restes d'une station de type Hamangia. Les fouilles de
1955 ont exhume, associes a de la ceramique Hamangia, quelques produits caracteristiques de
l'aspect Vidra de la civilisation de Boian II. C'est encore sur la colline de Sofia que l'on a
decouvert de nombreux materiaux datant de l'epoque tardive de la civilisation de Hamangia,
ce qui fournit de nouveau la preuve que c'est l'une des composantes essentielles de la civilisation
Gumelnia, variante sud-danubienne.

EXPLICATlON DES FIGURES

Fig. 1.- Cernavoda; Columbia D . Plan des tranchees IX B, IX C et IX D.


Fig. 2.- Cernavoda; <<Columbia D >>. Quelques-unes des sepultures de la zone I (necropole d'en bas )
de la necropole neolithique.
Fig. 3.- Cernavoda; Columbia D . Vases trouves dans la necropole (nos 1 et 3-4) et au voisinage
(n 2)(civilisation de Hamangia).
Fig. 4. - Cernavoda; Columbia D . Vases provenant d'une tombe a inhumation (civilisation de Hamangia).
Fig. 5. - Cernavoda; << Columbia D >>. Haches en pierre provenant de la necropole neolithique (civilisation
de Hamangia).
Fig. 6. - Cernavoda; Columbia D . Idole feminine en argilc (civilisation de Hamangia).

www.cimec.ro
SPTURILE ARHEOLOGICE DE LA ALDENI
(reg. Ploieti, r. Beceni)

RAPORT PRBLIMINAR

RIMELE spturi arheologice pe teritoriul comunei Aldeni au fost fcute n

P anul 1926 pe muchia Vulturului, ntr-o aezare din epoca bronzului. n anii
1940, 1942 i 1943 s-au efectuat noi spturi pe Gurguiul Balaurului, continuate
n anul 1955.
Gurguiul Balaurului este un bot de deal (mrginit din trei pri de rpi adnci
sau de pante repezi), ce se afl n valea rului Slnic, la apus de satul Poponei (corn.
Aldeni, r. Beceni, reg. Ploieti). Din rapoartele publicate despre rezultatele spturi
lor de pe Gurgui rezult c pe acest loc snt documentate dou culturi neolitice i anume:
cultura Boian, reprezentat prin resturi de vieuire din faza Giuleti, i cultura
Ariusd-Gumelnita.
, ,
Problemele mai importante ce trebuiau rezolvate prin spturile din 1955 de
la Aldeni erau:
-Descoperirea i cercetarea unor noi complexe din faza Giuleti.
-Verificarea, precizarea numrului nivelelor din stratul de cultur Ariud-
Gumelnita si cunoasterea mai amnuntit a continutului lor.
J , , , ,

*
Pentru lmurirea problemelor enunate (pornindu-se de la vechile spturi)
au fost trasate dou suprafee: una, suprafaa nord (de 1O m X 2,5 m), la extremitatea
de nord, i a doua, suprafaa sud (de 19,40 m X 2,5 m), la captul sudic al spturilor
anterioare. Suprafeele au fost trasate n aa fel ca, totaliznd observaiile vechi i noi,
s obinem un profil longitudinal, prin mijlocul aezrii neolitice.
Pe baza observaiilor fcute n timpul spturilor, situaia depunerilor arheologice
de pe Gurguiul Balaurului se prezint dup cum urmeaz:
Pmntul viu, fr nici un fel de resturi arheologice, este reprezentat printr-un
strat de lut galben, nisipos, bogat n concreiuni calcaroase, strbtut n unele locuri
prin gropi spate de oamenii neolitici. Acest strat este suprapus de solul vegetal vechi,
de culoare brun nchis, a crui grosime este de circa 0,30 m.
n cuprinsul acestuia se gsesc rare fragmente ceramice din vase lucrate din
past amestecat cu pleav. Unele din ele au fost ornamentate prin excizie i prin
incizie, formndu-se motive decorative caracteristice fazei Giuleti a culturii Boian.
Spre deosebire de vechile spturi, cnd pe Gurgui au fost descoperite dou gropi
de bordeie cu o mare cantitate de materiale arheologice de tip Giuleti, n s pturile din
1955, pe ntinderea celor dou suprafee s-au gsit doar trei fragmente ceramice de
tip Giuleti. Observaia confirm concluzia cu privire la caracterul vieuirii oamenilor
din faza Giuleti. n cuprinsul unei astfel de aezri, bordeiele erau dispuse la intervale

www.cimec.ro
94 GH. TEFAN i EUGEN COMA 2

relativ mari i materialele se gsesc n special grupate n gropile bordeielor i n imediata


lor vecintate, n timp ce n restul aezrii ele apar rzle.
Merit a fi amintit o figurin feminin cu steatopigie foarte pronunat i cu
partea inferioar terminat printr-un vrf ascuit, lucrat din past amestecat cu pleav.
innd seama de compoziia pastei i de forma figurinei, o putem atribui fazei Giuleti.
Fragmentele ceramice i figurina de tip Giuleti, descoperite n 19~5, se aflau
n vechiul sol vegetal, la circa 10 cm adncime fa de limita lui superioar. Rezult
c ntre perioada de vieuire a oamenilor fazei Giuleti i cea de locuire a primilor
purttori ai culturii Ariud-Gumelnia de pe acest loc a trecut o perioad de timp destul
de lung.
Cel de-al doilea strat de cultur documentat pe Gurguiul Balaurului (stratul
Ariud-Gumelnia) are n partea de nord a aezrii 0,80 m grosime, iar n partea central
ajunge pn la 2 m grosime, subiindu-se apoi din nou, treptat, pn la captul de sud,
unde, n bun parte, nivelul superior a fost splat de ape sau a lunecat la vale. Stratul
acesta a putut fi mprit, pe baza unor resturi de locuine, vetre i gropi, n trei nivele
suprapuse, care corespund la trei etape de construcie aparinnd aceleiai comuniti.

Nivelul 1 (inferior) suprapune direct limita superioar a solului vegetal vechi.


1n suprafaa de nord, la baza nivelului s-a dezvelit o vatr ce a fost fcut direct pe un
prag, tiatn solul vegetal vechi. Pe alocuri, la baz, se observ mai multe dungi de
nuane diferite, care ar putea reprezenta resturi de ml adus de ape.
n suprafaa de sud s-au descoperit dou gropi spate de la baza nivelului
inferior, avnd n medie diametru! de 1 m i ajungnd pn la 1,65 m adncime
maxim fa de nivelul de la care au fost spate.
Deasupra celor dou gropi, la baza nivelului urmtor, s-au dezvelit resturile
unei locuine arse, nederanjate n dreptul gropilor.
Gropile erau pline cu pmnt amestecat cu mult cenu i bucele de crbuni.
De pe fundul gropilor s-au scos la iveal o serie de vase ntregi i ntregibile, aezate
cu gura n jos. Lng ele se aflau mai multe oase de animale (boi i oi), cteva unelte
de cremene si o sul de os.
n ce~a ce privete uneltele nivelului inferior, ele constau din lame i rzuitoare
de silex. De remarcat c lamele snt retuate numai pe una din laturile lungi. Tot n
acest nivel s-a gsit un mic depozit compus din nou lame de silex, subiri i lungi,
precum i cteva topoare plate de piatr glbuie. n groapa 1 a fost gsit o sul de os
i un vrf de corn prelucrat pentru a fi folosit ca unealt.
Spturile au scos la iveal numeroase fragmente ceramice, mai ales din cele
dou gropi, unde au fost descoperite o serie de vase. Pasta ceramic a fost amestecat
cu cioburi pisate.
Dintre forme amintim: borcanele, paharele, vase mici cilindrice, vase piri-
forme. Dintre acestea din urm merit a fi amintit un vas ornamentat prin linii incizate
i prin pictur crud cu rou. Alte vase au fost lucrate din past grosolan i au forma
de borcane ornamentate prin vrei trasate cu degetele pe pasta moale.
n general ornamentarea const din incizii, pictur cu alb nainte de ardere
sau vopsire cu rou dup ardere.
Din informaiile culese de la localnici rezult c la aproximativ 3 km distan, pe
teritoriul satului Izvorul Dulce, se afl un loc unde se gsete pmnt rou (ocru), care
probabil a fost folosit i de oamenii neolitici. Pmntul rou era adus n aezare i
frmiat pe pietre pregtite anume (n cele dou gropi amintite s-au descoperit cteva
pietre pe care se pstreaz urme intense de culoare roie). Apoi pmntul rou era
pstrat n vase i preparat pentru a servi la ornamentarea ceramicii (s-a scos la iveal

www.cimec.ro
---
==
==

---
1 il 11111111/IJ/~
\11\lli\\~
"""" L /j
---
~

~
/'~~ ,,,
~ \11111111
11
1111 1 l lifl\111
III 11 \1111\1111111
~11111111
.
Il IIJIII 1

.:::
.:::

- ~~~{
'" 1III/ 11: i 1li 111 ii 1111 !1 'il' /III' III/ Il 'li! IIIJJJ
' ' . . 111111111 '
"''"',,,,III~
,,,>:- \ :;:
1111 ::::

~ re
- -turi antef'!oa
"'""'"" 1111111\\ f -
W"~ Sapa

D " 1955
o 5 1D 1!1 20m
3
~'"'il ,., "" ""
/III il '
"1 1" '"" """ "'"'
"1 "1\111111111 """"""" 1"''"
"'""
Fig . 1. _ Alcl eni. Ae zareawww.cimec.ro
ele pe Gurguiu 1 Balaurului. (ve d er c general).
3 SP.\TUHiLE ARHEOLOGICE DE LA .\thENI 95

un fragment dintr-un vas pe fundul cruia, n interior, s-a pstrat un strat gros de
culoare roie).
Nivelul 2. n partea de sud a aezrii, la civa metri distan de marginea plat-
formei ' s-au gsit rmsitele
, ,
unei locuinte
'
incendiate apartinind
'
nivelului miJ'lociu.
La marginea sudic de rspndire a bulgrilor de chirpici a fost dezvelit o vatr cu
urmele a trei refaceri. La captul opus, adic la limita nordic a locuinei, se aflau
bucti dintr-o alt vatr de lut ars. Vatra era de tipul celor cu marginea nalt,
n f~rm de potcoav. Resturile ei s-au gsit n poziie secundar, cci fragmentele
zceau cu talpa n sus. Gardina vetrei avea n medie 15 cm nlime. Cercetarea frag-
mentelor gsite ne permite s ajungem la concluzia c talpa vetrei a fost fcut pe o
podea de brne despicate. Ca tip, vatra se aseamn cu una descoperit la Traian 1

NNE 12' ssv 192

Cultura Ariusd- Gumelnita


Pmint cafemu cu rare
Pmin; vegetal Ni" 3 ~-
"' ~imintcafe;iu-roscat
_"' . ~ fragmente ceramice dm
:;...:=, Chirpici ars
/

Nivel 2 <:_:._-:_. Pimint cenu1il, fi~nos f'aza Giuleti d Lut nears din pereii
O 1m unei construcii ane;re
Nivel 1 " " compact ~ Pimtnt viu (g<ilben)
Gr. =Groapa

Fig. 2. - Aldeni. Pro@ul malului de est al suprafeei nord .

Fragmente din marginile nalte ale unei vetre de acelai tip au fost descoperite la Luncavia
(r. Mcin, reg. Galai). n locuina de care ne ocupm au fost gsii numeroi bulgri
de chirpici ars, care nu formeaz o suprafa unitar, fiind rvii din vechime. Bulgrii
snt compui din lut amestecat cu o mare cantitate de paie. Pe unii se observ urme de
pari, brne despicate i nuiele. Rezult deci c locuina la care ne referim a fost construit
n sistemul paiantei. Cercetarea unui bulgre mai mare ne ajut s aducem precizri
cu privire la grosimea pereilor casei. Pe bulgre se observ urma unui par cu diametru!
de 14 cm, pn la fuial avnd 6 cm grosime. nseamn deci c peretele locuinei a
avut circa 30 cm grosime. A rmas nerezolvat- datorit condiiilor de pstrare a
resturilor locuinei- problema dac podeaua casei era fcut din brne despicate
acoperite cu un strat de lut. O indicaie n acest sens ne este furnizat de resturile vetrei
cu margine nalt, care, precum am artat, a fost fcut pe o podea de brne despicate.
Bulgrii de chirpici snt ari la rou-crmiziu. Unii ns s-au transformat n zgur,
ceea ce dovedete c incendiul care a distrus locuina a fost deosebit de puternic. La
baza aceluiai nivel, n suprafaa nord a fost delimitat pe o ntindere de mai
muli metri ptrai o suprafa de lut galben-verzui ce formeaz un strat pn la 8-9 cm
grosime. Sntem de prere c acea suprafa de lut reprezint rmiele unei construcii
anexe; spre deosebire de locuinele din sudul aezrii, care au fost distruse prin foc,
construcia anex s-a ruinat.
Uneltele scoase la iveal din nivelul 2 snt lucrate de asemenea din cremene
i os. La confecionarea uneltelor de silex s-a folosit ca materie prim cremenea de culoare
galben-verzuie i alta de culoare cafenie. Snt documentate lame, iari cu unul

1 Cf. antierul Traian, 'S. C. 1. V. t, III, 1952, p. 128.

www.cimec.ro
!J(i ~-------~-~---- _______ GH. TEF,\N
_
::___
i EUGEN COMA
___________
__: 4

din tiuri retuat fin, l rzuitoare. Din os avem o singur unealt fragmentat,
probabil spatul.
Toat olria nivelului 2 a fost lucrat din past amestecat cu cioburi pisate.
Formele cele mai frecvente snt: borcanele, strchinile, suporturile scunde i polonicele.
n captul sudic al locuinei distruse prin foc s-au gsit unul n altul dou polonice din
past ars la rou. Sistemele de ornamentare ale olriei erau: incizia, pictura cu alb i
vopsirea cu rou crud. Pe lng fragmentele de vase mari s-a gsit i un vscior miniatur.
Plastica este documentat prin cteva figurine fragmentare. Amintim o figurin
feminin din care se pstreaz doar o parte, restul fiind rupt din vechime. Din a doua
figurin feminin s-au pstrat numai picioarele. Un cpor de lut ars pare s fie un
fragment dintr-un vas antropomorf sau dintr-o figurin cu rochie larg. Nasul este
redat prin ciupirea pe vertical a lutului. De-a lungul celor doi lobi laterali snt cte
trei orificii.
n nivelul 2 avem reprezentate i podoabele. Este vorba de dou plcue din
smalul unor coli de mistre. O plac are form neregulat aproape trapezoidal i
este perforat la unul din coluri. Cea de-a doua are forma unei virgule mari cu orificiu
de atrnare fcut pe poriunea mai lat.
Nivelul 3. Ultimul nivel de locuite al purttorilor culturii Ariud-Gumelnia
este documentat mai bine n suprafaa nord. Solul din care e alctuit nivelul este
de culoare cafenie nchis-neagr, avnd n amestec numeroase bucele mici de
chirpici ars. La baza nivelului s-a gsit o dung de bulgrai de chirpici ars la rou,
care ne indic faptul c undeva alturi a existat o construcie de dimensiuni mici, ai
crei perei au fost acoperii cu un strat subire de lut amestecat cu paie de cereale.
Pe lng alte numeroase materiale s-au gsit i mai multe fragmente de vetre
masive de 5 cm grosime, arse foarte puternic.
Diferitele categorii de unelte snt mult mai bine reprezentate dect n nivelurile
mai vechi. Cele mai multe instrumente au fost lucrate din cremene de culoare cafenie
(caracteristic i pentru aezrile din cmpia Dunrii); dar au aprut i dou unelte
din cremene de culoare neagr. Ca dovad a prelucrrii silexului n chiar cuprinsul
asezrii ne serveste un nucleu din care au fost detasate mai multe lame fine. S-au scos
1~ iveal mai mute lame ntregi i fragmentare, ctev~ rzuitoare i un fragment dintr-un
topora de silex.
Uneltele de piatr snt mai puine. Menionm un topora plat de form trapezoi-
dal lucrat dintr-o roc de culoare glbuie i un topor plat de form dreptunghiular.
Merit a fi remarcat n acest ultim nivel prezena unui fragment dintr-un topor-
ciocan, cu gaur de nmnuare.
Dintre uneltele de os au fost descoperite cteva sule lucrate din achii de oase
de animale sau din oase ntregi.
Ca i n nivelurile anterioare, s-a gsit i n acest nivel o mare cantitate de fragmente
ceramice, aparinnd fie speciei din past grosolan, fie unor specii mai fine. Majoritatea
vaselor din past grosolan au fost lucrate din lut amestecat cu o cantitate variabil de
cioburi pisate. Cercetarea diferitelor funduri de oale ne d posibilitatea s ajungem la
concluzia c vasele din past grosolan erau lucrate pe suporturi cu suprafaa neted.
n schimb, paharele din past fin au fost modelate pe suporturi cu suprafaa convex,
din care cauz fundul lor era uor concav. n urma arderii, vasele grosolane dobndeau
culoarea de la cenuiu la negru, pe cnd vasele lucrate din past fin erau adesea arse
la rou. n ceea ce privete formele, nivelul 3 cuprinde: a) strchini cu diametru!
pn la 30 cm, cu buza puin ngroat; b) pahare scunde cu corpul bombat i buza
puin rsfrnt n afar; c) castroane cu marginea arcuit spre interior; d) pahare nalte

www.cimec.ro
5 SPTlJniLE Al\HEULOGICE DE LA ALDENI 97

cu corpul bombat, pereii subiri i buza rsfrnt; e) borcane cu corpul bombat;


f) polonice cu mnere de form triunghiular; g) vase suport scunde cu profilul n
form de parantez; h) vase miniatur. Se pstreaz acelai sistem ornamental ca i
n nivelurile anterioare.
Notm i descoperirea unei pintadere ntregi, avnd pe faa discului o spiral
n relief.
Figurinele gsite n nivelul superior snt de mai multe tipuri. Unele redau
corpul omenesc n chip realist, altele l redau mult stilizat. Din categoria figurinelor
antropomorfe, cteva fragmente nfieaz femei mbrcate n rochii largi.
Dac facem o comparaie ntre figurinele descoperite n stratul de cultur Ariud
Gumelnia din aezarea de la Aldeni i figurinele descoperite la Vidra 1 , constatm
c ele snt n parte asemntoare cu acelea gsite n nivelul Gumelnia A1 de la Vidra,
iar altele cu acelea din nivelul B1 din aceeai aezare.
Ocupaiile mai importante ale oamenilor din etapa Ariud-Gumelnia erau
cultivarea primitiv a plantelor (documentat printr-un mare numr de rnie primitive
i prin cantitatea mare de paie de cereale din chirpici; amintim c n groapa 2 s-a
gsit i un bob de gru carbonizat) i cre;terea animalelor domestice (boul, oaia, porcul).
S-au gsit i cteva maxilare de cine. n legtur cu descoperirile legate probabil de
ultimul nivel, socotim c merit a fi ami.-1tit copita de cal, descoperit n stratul de
cultur, alunecat pe coast.
innd seama de diferitele categorii de obiecte descoperite n stratul de cultur
Ariud-Gumelnia i n special avnd n vedere tipurile de figurine adunate, sntem de
prere c depunerile arheologice din acest strat snt dintr-o perioad cnd n
sudul Munteniei se dezvoltau triburile din fazele A1-B1 ale culturii Gumelnia, n
Transilvania de sud-est vieuiau triburile din faza de nceput a culturii Cucuteni
(aspectul Ariud), iar n Moldova triburile ajunseser n faza protocucuteni. n acelai
timp, n regiunea delimitat prin punctele Stoicani, Boneti, Aldeni, Larga se dezvolta
o cultur mixt compus n principal din elemente din aria culturii Cucuteni i elemente
din cultura Gumelnia, cu unele tradiii vechi din cultura Boian.
Cercetarea aprofundat a materialelor adunate i mai ales a vaselor descoperite
n complexul nchis al gropilor ne vor ajuta s precizm care snt formele celui mai
vechi nivel de locuire Ariud-Gumelnia. De asemenea, aceste vase prin forma i
ornamentarea lor ne vor da posibilitatea s artm care snt raporturile dintre aspectul
cultural al nivelului inferior ( Ariud-Gumelnia) i culturile mai vechi din regiune.

*
n partea de nord-est a botului de deal, lng aezare, se afl o teras destul de
ntins. Se punea problema dac oamenii din neolitic s-au restrns la platforma pe care
gsim resturile masate, sau au vieuit i pe terasa amintit. Pentru a se delimita supra-
faa aezrilor neolitice, s-a trasat un an de 6 x 0,75 m perpendicular pe marginea
estic a aezrilor suprapuse, venind dinafara lor. La captul de vest al anului,
la 0,15 m, am dat de pmntul galben viu. n acelai an, continundu-se sptura
in pant, ctre est, la 1 m adncime s-a dat peste o vatr fuit cu grij. Din observaiile
fcute rezult c locul pentru vatr a fost amenajat anume n lut, n panta dealului,
spndu-se n acest scop o suprafa mic n form de semicerc pe o treapt nalt
de 0,50 m. Dup prsirea vetrei, pe stratul subire negru de deasupra ei a czut puin
lut. anul a fost lrgit i transformat ntr-o suprafa (suprafaa est), n care
1 Dinu V. Rosetti, Steinkupferzeitlirbe Plastik ous einem Wohnhiigel bei Bule.oresl, IPEK >> Berlin, 1938, voi. 12,
p. 29-50.

www.cimec.ro
-; - c. 1588
98 GH. ~TEFAN i EUGEN CO.MA 6

s-au gsit numeroase fragmente ceramice i alte materiale din faza Bolintineanu a
culturii Boian. Stratul cu resturile acestei faze se afl n imediata apropiere a vetrei,
dar cu ct coborm spre est, el se ngroa. n solul vegetal actual i sub el au fost
descoperite numeroase cioburi de aspect Ariud-Gumelnia. De la o adncime mai mare
s-au scos fragmente de tip Giuleti din vase lucrate din past amestecat cu pleav

(
\

Fig. 3.- Aldeni. Faza Bolintineanu; fragmente ceramice din past grosolanl (2/3).

i ornamentate prin dungi paralele excizate. n adnc pn la pmntul viu s-au gsit
numai materiale de tip Bolintineanu. Aceast <?bservaie stratigrafic ne indic raportul
n timp ntre cele dou faze de nceput ale culturii Boian, n sensul c faza Bolintineanu
este mai veche dect faza Giulesti.
n ceea ce privete un~ltele, din stratul Bolintineanu s-a adunat o seam
de unelte lucrate din cremene, precum i unele din gresie silicifiat, dar lucrate prin
cioplire ca i silexul. De remarcat c gresia silicifiat se gsete n zcmnt, n cantitate
mare, n zona cuprins ntre Covasna i ntorsura Buzului. Uneltele lucrate din gresie
silicifiat au fost ntrebuinate n Muntenia, dup cte tim pn acum, numai n fazele
Bolintineanu i Giuleti ale culturii Boian. n funcie de achiile mari de form neregulat
i de bulgrii mici de gresie silicifiat descoperii n spturi, putem afirma c materia
prim era adus i prelucrat n aezare.

www.cimec.ro
7 SPTU RILE ARHEOLOGICE DE LA ALDENI 99

n raport cu celelalte materiale, ceramica este cea --:mai bine reprezentat. Pe


baza compoziiei i calitii pastei se pot deosebi dou mari categorii ceramice: ceramica
din past grosolan i ceramica din past fin. Cele dou categorii se deosebesc una de

Fig. 4. - Aldeni. Faza Bolintineanu; fragm ~nte ccramice ormm~ntate prin linii incizate i crestturi triunghiulare (2/3).

alta att prin forme ct i prin decor. Crestturile mici triunghiulare de pe buza vaselor
constituie singurul motiv ornamental comun celor dou categorii ceramice.
Vasele din prima categorie au fost lucrate din past amestecat cu mult pleav de
cereale. Din astfel de past au fost modelate mai ales vasele mai mari de 20 cm nlime.
Ele erau lustruite pe ntreaga suprafa interioar, n scopul de a se astupa porozitile.
n ornamentare s-au folosit motive incizate, n relief, incrustate i decorul n
vrei. Vasele grosolane au fost ornamentate mai ales prin vrei i incizii. Decorul

www.cimec.ro
100
...
GH. TEFAN i EUGEN COMA 8

din linii incizate se fcea n dou etape. Mai nti se trasau cu un instrument ascuit
liniile din care se formau meandre izolate sau alturate, desprite prin grupuri de cte
dou linii oblice. Buza era mrginit printr-o linie sau dou, trase orizontal. Apoi se

J
1
,,_/

to,

Fig. 5. - Aldeni. Faza Bolintineanu; fragmente ceramice ornamentate prin caneluri (2/3).

executau de-a lungul liniilor, de o parte i de alta a lor, mici crestturi triunghiulare,
iar pe virful fiecrui unghi al meandrelor se inciza cte un triunghiu isoscel mai lung.
Totdeauna decorul incizat este combinat cu incrustaia. Liniile i crestturile triunghiulare
erau umplute cu materie alb. Decorul n relief are ca elemente: proeminenele i, mai
rar, brurile alveolare n relief. Pe vasele din past grosolan se ntlnesc numai proe-
minene uguiate.

www.cimec.ro
.::1 "-
9 SPTURILE ARHEOLOGICE DE LA ALDE~I ~~ ~1",
\W!
Spre deosebire de vasele grosolane, vasele din cea de-a doua categorie au ~
modelate din past amestecat cu foarte puin pleav. Vasele din aceast serie nu trec
de 15 cm nlime. Predomin vasele de form bitronconic, avnd umerii arcuii.
De remarcat c unele din vasele lucrate din past fin au pe fund o mic albiere, dovedind
c pentru a se putea lucra astfel de vase, care n unele cazuri au pereii groi de numai 2 mm
era nevoie de suporturi speciale cu partea superioar convex, pe care se fixa houl
de lut. n ornamentare s-au folosit doar pliseurile i proeminenele. n unele cazuri
pliseurile se folosesc pe acelai vas mpreun cu proeminenele, n altele, cele dou
elemente decorative snt ntrebuinate separat. Cu ajutorul grupurilor mari de pliseuri
dispuse orizontal se ornamenta gtul vaselor. Pe umeri se fceau pliseuri n grupuri aezate
oblic. Uneori se combinau cte dou grupuri de pliseuri oblice, opuse. Astfel de grupuri
duble erau desprite prin proeminene mici, rotunde, aplicate, uneori perforate. De
remarcat c nici pe fragmentele ceramice de tip Bolintineanu descoperite la Aldeni nu
s-a gsit motivul spiralei formate din pliseuri. Proeminenele, atunci cnd reprezint
singurul element decorativ de pe vas, au uneori forma unor pastile cu cte o mic
albiere pe mijloc, alteori ele snt prelungite i aezate vertical pe umerii vaselor, izolate
sau n grupuri de cte dou. Merit toat atenia un picior de vas (din faza Bolintineanu)
pe a crui parte inferioar snt zgriate triunghiuri nalte cu suprafaa haurat oblic,
i fragmente dintr-un vas cu picior prevzut cu ferstruici de form oval. Aceste dou
elemente se cunosc i n cultura Tisa i arat unele relaii ntre purttorii celor dou
complexe culturale.
Tot din lut se modelau obiecte n form de msue, cu piciorue nalte i zvelte.
n sptura noastr s-a gsit un astfel de picior zvelt, ornamentat cu motive caracteristice
fazei Bolintineanu. Astfel de msue au analogii n cultura Vinca.
n <<suprafaa est de la Aldeni s-a mai gsit o figurin zoomorf, reprezentnd
un animal cu gtul lung.
Bizuindu-ne pe materialele descoperite la Aldeni, putem spune c oamenii din
faza Bolintineanu se ocupau cu cultivarea primitiJJ a plantelor, documentat printr-o
mare cantitate de pleav folosit n pasta ceramic i prin fragmente de rnie
primitive.
Cercetrile i sondajele din cele cteva aezri din faza Bolintineanu, cunoscute
pn acum, nu au dus la descoperirea resturilor de faun. n spturile din 1955 de
la Aldeni s-a gsit o cantitate apreciabil de oase de diferite animale domestice. S-au
scos la iveal oase de bovine, un maxilar de cine i unul de la un carnivor mai mic.
Aadar, cea de-a doua ocupaie principal a oamenilor din faza Bolintineanu de la
Aldeni era crejterea animalelor domestice.
Din cele de mai sus rezult c descoperirile din anul 1955 de la Aldeni au con-
tribuit la cunoasterea mai amnuntit a continutului material al fazei Bolintineanu.
S-au gsit forme' ceramice necunos~ute pn a~um n alte aezri. Descoperirea oaselor
de animale ne ajut la lmurirea unei probleme legat de ocupaiile acelor oameni.
nsemntatea descoperirilor de tip Bolintineanu la Aldeni const n principal
n aceea c, n prezent, Gurguiul Balaurului este singurul loc din azia culturii Boian
unde se gsesc alturate, n unele poriuni chiar suprapuse, straturi cu material din
. .
fazele Bolintineanu si Giulesti.

Studierea aprofundat a materialelor neolitice descoperite la Aldeni ne va da


posibilitatea s cunoatem amnunit elementele de cultur material a complexelor
documentate pe Gurguiul Balaurului i legturile acestora cu cele din teritoriile
apropiate.
(;H. TEFAN i EUGEN COMA

www.cimec.ro
102 GH. TEFAN i EUGEN COMA 10

APXEOJIOriPIECRI1E PACROTIRI1 B AJI,AEHI1


I1PE,D;BAPI1TEJibHOE COt>ElllEHI1E

(RPATROE CO)lEPil\AIIME)

B~arOAapH paCROITRaM, npOHBBeAeHHhlM Ha rypryro~e Ba~aypy~y~ 6hl~ll ycTaHOB-


~eHhl TPH ypoBHH RY~bTYPhl AprornA-ryMe~bHMIW n yTo'lneH MaTepHa~ RamAoro ypoBHH
B OTA8~bHOCTII.
Ha BOCTOqHoM yqacTRe 6hl~ o6HapymeH RoMn~eRc Tnna BommTHHHHY H 6hl~a
ycTaHoB~eHa CTpaTHrpaqrnqecRaH noc~eAOBaTeJibHOCTb RYJibTYP. HaH6o~ee ApeBHHe apxeo-
~orHqecRne HaXOARH OTHOCHTCH R iflase BoJIHHTll'HHHY RY~bTYPbl BOHH. c~o~' B ROTOpOM
OHH HaXOAHTCH, Han~aCTOBaH ApyrnM C~OeM C OCTaTRaMII flaBhl ,IJ;my~eiiiTH TO~ me RY~b
Typbl; B caM O~ B03Bhlii18HHO~ qacTII CTOfiHRIJ paCITOJIOmeH MOIQHbl~ RY~bTypHbl~ CJIO~,
COJ(epmall~Hi: l\IUTepHaJlbl TIIn a ApiDIIIA- ryMe~bHIH~a.

OE'b.RCHEHI1E PliCYHI{QB
PHc. 1 . - AJJ,a;eHJJ. IloceJJeiiHC Ha ryprymJJe Ba.TiaypyJJyii. 06~nit BilA.
Pnc. 2. - AJJ,a;eHH. IlpolflJI.Tib BOCTO'IHOii CToponbi cencpnoro yIaCTHa.
Pnc. 3. - AJJil:eHn. <llaJa Be>mmTHHRHY. Repamrqec~;ne IJ!par~o~euTbl na rpy6oro TecTa.
Pnc. 4. - AJJp:emt. <llaaa Eo.;IIIHTill!RHY. HcpaMwiecHne IJ!parMeHThi c opHaMeHTaMn Ha BLII'pa-
nnponaHHLIX JI!tHJIIfi H rrpope3HbiX TpC,')TOJibHliHOD.
Pnc. 5. - AJI}J;erm. <llaaa BoJIHIITimnny. Repa)mJecHnc lflparMei!Tbi c JIOIJ:ICHLIM opHaMeHTOM,
n BHIJ:e naHHemop .

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES D'ALDENI


RAPPORT PRELIMINAIRE

Les fouilles effectuees a Gurguiul Balaurului ont permis de distinguer trois niveaux de la
civilisation du type Ariud-Gumelnia et de preciser l'inventaire de chaque niveau separement.
Un complexe du type Bolintineanu a ete decouvert dans la surface Est et l'on a pu deter-
miner la succession stratigraphique des civilisations attestees dans cette station. Les plus anciens
restes archeologiques datent de la phase Bolintineanu de la civilisation de Boian; la couche les
contenant est recouverte d'une autre couche renfermant des restes de la phase Giuleti appar-
tenant a la meme civilisation et da'hs la partie la plus elevee de la station suit une couche arche-
ologique massive comprenant des materiaux du type Ariud-Gumelnia.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. - Aldeni; station de Gurguiul Balaurului (vue generale).


Fig. 2. - Aldeni; profil de la paroi Est de la surface Nord .
Fig. 3. - Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiques en pte grossiere.
Fig. 4.- Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiques omes de lignes incisees et d'encoches triangulaires.
Fig. 5. - Aldeni; phase Bolintineanu, fragments ceramiqucs ornes de cannelures.

www.cimec.ro
SPTURI ARHEOLOGICE LA CRUOVU
(reg. Craiova, r. Corabia)

19 km NNV de Corabia, pe panta dintre Cmpia Olteniei i terasa superioar

L
A
a Oltului, la 75-95 m altitudine, se afl Cruovul.
Satul are direcia ESE-VNV, ntinzndu-se cu limita de sud pn n balta
Cruovului, format printr-un iaz construit transversal pe valea Cruovului, cam la
cota de 70 m. Valea, cu aceeai direcie ca i satul, are versanii asimetrici: versantul
nordic. are o pant mai dulce dect versantul sudic. Versantul de nord, expus spre sud,
e mult mai favorabil aezrilor dect versantul de sud, fiind mai mult vreme nsorit
i mai adpostit de vnturi.
Clima Cruovului e de silvo-step. Solul de pe cmpie i de pe panta dulce dintre
cmpie i teras aparine cernoziomului ocolatiu cu o foarte slab tendin spre degradare.
Aezarea actual se afl n cea mai mare parte pe vechi aezri 1 Cu timpul,
diferite lucrri pentru construcii au distrus mult din acestea. n centrul satului, gropi
de crmid moderne au scos la iveal fragmente ceramicc aparinnd culturii Vdastra,
semnalate mai demult Muzeului national de antichitti 2
' '

Spturile arheologice au nceput la 28 iulie i au durat pn la 29 octombrie


1955. Pentru determinarea stratigrafiei am delimitat i trasat, printre gropile de cr
mid din curtea locuitorului Alexie erban, o suprafa lung de 28,20 m i lat de
2,50 m. Orientarea ei S-N a fost impus att de forma terenului ct i de faptul c
locuinele cutate aveau, dup toate probabilitile, intrarea la sud. Dou lrgiri au fost
fcute pentru dezvelirea unui bordei modern. Ridicarea topografic a poriunii din
aezrile vechi cu spturile (pl. I) se datorete ing. Silviu Comnescu.
Grosimea maxim a straturilor de cultur- altdat mai mare-e de 1,58 m;
n gropi- de 2,95 m. Pentru a cunoate caracterul terenurilor de baz, am adncit
n partea de sud i de nord a spturii, prin dou mici sondaje, peretele de vest pn
la 4,05 m (pl. II, 1). Cercetrile i analizele pentru determinarea naturii i modului de
formare a solului n timpul succesiunii diferitelor straturi de cultur aparin prof.
Em. Protopopescu-Pache.
n punctul unde au fost executate spturile, cernoziomuJ s-a format pe un
loess galben cu nuan roz i trecerea de la loess la stratul cernoziomului se face trep-
tat, avnd circa 0,70 m orizontul superior A (cu humus). ntre 0,70 i 1,10 m se afl
orizontul AtC de culoare cenuie-glbuie, cu concreiuni de mrimea bobului de mazre.
De la 1,10 m n jos urmeaz orizontul C, galben cu nuan slab cafenie, strbtut
de numeroase gurele de rme i ganguri mari de roztoare umplute cu pmnt negru.
Cam la 1,55 m pmntul devine galben-roz cu numeroase ganguri i canalicule con-
1
n 1873, nvtorul N. Poppescu comunica, n rspun fi gsit crmizi, petocuri ~i alte unelte. (Ms. 229, Bibl.
sul dat ntrebrilor puse de Al. Odobescu, prin Chestionarul Acad. Rom., f. 187 v.).
arheologic, c<< .. s-ar fi aflind o cetuie ~i se zice c at 2 a. S.C.I.V., VI, 1955 nr. 3-4, p. 453.

www.cimec.ro
104 CORNELIU N. M \TEESCI- 2

creionate. Concreiunile snt rare i ajung la dimensiuni de 1-2,5 cm. Sub 2,60 m
concreiunile snt mari i rspndite neregulat n masa pmntului, iar canaliculele
nu mai snt concretionate.
Acest profil g~neral al terenului e deranjat n multe puncte, prin gropi fcute
n diferite timpuri, ce ajung uneori pn la adncimi de aproape 3 m. n stare uscat,
pmntul are o culoare mai mult cenuie-negricioas la suprafa i galben-cenuie
in prile mai adnci. Pmntul de umplutur al gropilor are in general o nuan mai
cenusie si mai nchis dect pmntul crescut n mod natural.
' ~ unele locuri din aezare, suprafaa solului a fost ras astfel c din straturile
superioare s-a scurtat profilul cu aceast poriune, rmnnd la suprafa un strat de
culoare ocolatie-negricioas, gros de numai circa 0,15 m, cu structura glomerular,
modificat prin artur. n stare uscat e de culoare puin mai deschis dect poriunea
din orizontul A, neatins de fierul plugului. Restul stratului, pn la circa 0,40 m
adncime, are structura glomerular caracteristic cernoziomului cu slab tendin
de degradare. ntre 0,40 i 0,60 m e o tranziie ntre stratul glomerular cu glomerule
birte formate, n care abund cioburi. Sub 0,60 m se afl un pmnt cu nuan neagr
cenuie mai deschis i are concreiuni mici albe. De la 0,70 m pn la 1,40 m culoarea
pmntului devine i mai deschis cu nuan galben-cenuie, iar structura glomeru-
lar aproape a ncetat. La 1,40 m pmntul e galben, concreiunile mici snt mai rare
i resturile arheologice puine n strat dar numeroase n gropi. Sub 2 m pmntul rn'r.e
acelai, cu concreiuni de 2-3 cm i fr elemente de cultur. n fine, mai jos, concrc-
iunile devin mari, iar culoarea galben a pmntului are nuan rocat.
Stratificaia prezint o gradaie de sus n jos i este normal analog cu a solu-
rilor din regiune. E foarte probabil c, n timpul dezvoltrii aezrii, stratul de humus
se afla la nivelul la care gsim fragmentele ceramice in situ. Culoarea neagr a solului
s-a pierdut treptat prin oxidare i transformare a acizilor humici n acizi fulvici i cre-
nici, de culori deschise. Transformarea aceasta s-a produs pe msura noilor depuneri
la suprafaa solului vechi. -
Din punct de vedere geologic, terenul aezrilor aparine cuaternarului i anume,
n partea superioar, cuaternarului post-glacial. La baza formaiilor cuaternare apare
n sptur, la 3,25 m n sondajul de la sud i 3,40 m n sondajul de la nord, un calcar
alb cu nuan glbuie, uor friabil, care las dup dizolvare un depozit de argil i nisip
mrunt. Dup precizrile prof. Protopopescu-Pache, stratul se 'ridica n timpurile
vechi cam pn la nivelul de 2 m de la suprafa unde se observ cum calcarul a fost
dizolvat i dus n adncime, rmnnd un pmnt galben-deschis nisipos strbtut
de nodule i concreiuni alungite.
Peste stratul de calcar s-a depus loessul galben-cenuiu cu slab nuan roz
i cu concreiuni calcaroase mici, care n partea superioar e transformat n sol vegetal.
Grosimea total a loessului e de 1,80-2 m. n timpul depunerii, loessul a fost locuit
cam de la 1,60 m spre suprafa, iar solul este format sub un climat de step. Umidi-
tatea relativ, atestat de rme i melci, arat pduri n apropiere. Gastercpodele gsite
snt specii de step 1 i specii de pdure sau frunzar-mort 2 Dup concluzia prof. Al.
V. Grossu exist oarecare uniformitate de faun pe vertical, ceea ce ar indica o mic
variabilitate climatic.

Deasupra pmntului viu, la 1,45-1,55 m adncime, se afl stratul Vddastra I,


de culoare cenuie-glbuie deschis. Culoarea galben a loessului e modificat de humus
i de cenu, care d o nuan sur terenului. Stratul, gros de 0,35-0,50 m, e strbtut,
1 Helicel/a striata Mi.ill., Zebrina detrita Mi.ill., Jaminia 2 Pomatias e/egans M i.ill., Vitrea opinala Clessin, Cepnea

tridens M i.ill. (forme mici). t'indobonensis Pfciff. (forme mici, costatc).

www.cimec.ro
~1 ~1 ~~ ~~ ~1 ~1 ~1
'
~
~ CRUOVU
1::
~ ~" J/.25 Portiune din asezrile vec hi cu
s pturile arheologice -1955 .3025

t
.:!..5!..?5

Rid icare de Ing. Silviu Comnescu

.!2.?_0

~s

2 9_!i0
Z 9 5D

2!125
2325

/ CJ l!t 'L::J f /
2900

--- / /_:' ,/
/ ,' : ' ,,
79 - - - - -

287_
~ --
------------- -- _ c:y----- 0~ ' / i
'
' '' ''
,<il
2875

''"
' 1 1 1
- - 79 - / : " / ~
_ _____ 79.sz: ' / ~ / It>~
6 . ... . ... ~ 1 '

i:' :
'
ao
28!i0

Legenda

~ Spruri 1955 (:;Gropi de crm 1d astupate


~ =J Grop1 de var i pmnt Z 8 25
2825
C:J Locuine actuale o Alte grop1
~ Diferite construcii \; Fntif11. actuale
L,__.J auxiliare 10 5 o 10 zo 30 50m
u prsite

b Punctele fixe ngropate Ech i dista n J curbe!or de 0,25 m

Pl. I . - Cruovu. Poriune www.cimec.ro


din aezrile vechi cu suprafaa spa t n 1955.
3 ,__\PTURI AHIIEOLOGICE LA CRUOVl' 105

mai ales n partea de nord, de numeroase gropi spate din straturile de deasupra (fig. 1),
care se deosebesc prin nuanele pmntului de umplutur: la gropile mai noi, culoarea
brun a pmntului e mai tranant. Pe gangurile roztoarelor au ptruns adnc nu numai
ape ci i cioburi, an:estecnd n~asa elementelor de cultur, pn n pmntul viu.

Fig. 1. - Sectorul de nord al spturii cu numeroase gropi i galerii din care ncoliticii au scos lut.

Spturile fiind de proporii reduse nu au oferit observaii cu privire la locuine


in;?-Orminte, dei pentru morminte exist indicii (cteva fragmente de oase craniene
- frontal i parietal, cu pereii groi -un cubitus i un radius) gsite .n umplutura

Fig. 2. -Vase cu ornamente formate dtn caneluri fine i cu patm proeminene (1/2).

gropilor. n schimb, materialul ceramic e numeros i variat. Se ntlnesc fragmente


din vase comune lucrate dintr-o past mai puin ngrijit, adesea cu pleav, .nmuiate
n barbotin (soluie diluat de hum) pentru astuparea porozitilor, alturi de fragmente
din past fin, lustruit i bine ars, de culoare neagr-cenuie cu diferite nuane i,
foarte rar, de culoare castanie.
Formele principale se reduc la vase bitronconice i strchini din past comun;
vase bitronconice cu gtul nalt (fig. 2,1 ), castroane adnci (fig. 2,2), vase cu picior

www.cimec.ro
lOG CORNELIU N. MATEESCU 4

tronconic gol pe dinuntru, ceti i cupe din past fin- toate cu variante i mrimi
diferite. n dou cazuri, strpungerea vertical a uneia din proeminenele de pe rotun-
dul cetilor presupune toarta.

1 2

Fig. 3. - Fragmente de vase ornamentate (nr. 1, 3/4; nr. 2, 1/2).

Decorul st, mai totdeauna, n legtur cu forma vasului. Cele mai simple motive
ornamentale snt formate din adncituri ovale sub buza vasului i benzi nguste verticale
trase cu ajutorul unui beior. Vasele lucrate din past bun au ornamente din cancluri
fine, dispuse orizontal, vertical , n form de spirale (fig. 2) sau de fascii nclina te; in
spaiile libere rmase la ntretierea fasciilor apar, uneori, triunghiuri decoratc prin
nepturi (fig. 3,1). Ornamentele acoper, cu mici excepii, numai partea superioa-
r a vasului i prezint aceeai varietate ca i n stratul respectiv din aezarea de la Vdas
tra. Motive rectangulare rezultate prin crestare, aezate n rnduri sub buz i n partea
de jos a gtului, fac stilistic trecerea- verificat stratigrafic- ntre Vdastra I i Vdas
tra II (fig. 3,2).
Plastica, pn acum, e puin reprezentat. O figurin masculin, fragmentat,
modelat corect i foarte realist din punct de vedere anatomic, acoperit n parte cu
o cma alb-calcaroas (fig.4), a fost gsit n umplutura unei gropi moderne de
crmid.
n comparaie cu argila, la Cruovu, silexul, piatra i osul au fost prelucrate
foarte puin. Abia se pot aminti cteva r
zuitoare i lame ntregi sau fragmentare de
calcedonie. E foarte probabil c materialul
brut provine din platforma prebalcanic, adus
aici de ape sau de om. Printre achiile de silex,
una are patin alb-glbuie. O piatr de cu-
loare neagr-verde cu pete albe- fragment
dintr-un conglomerat de pietricele de cuar
cimentate printr-un ciment silicios foarte tare-
ntrebuinat pentru lustruirea i ornamentarca
ceramicii 1, pstreaz pe ea urmele unei culori
Fig. 4. -Fragment de figurin masculin (5/6). roii metalifere folosite la completarea deco-
rului pe vase (fig.S). ntre uneltele de os cu
mai multe ntrebuinri, una, tiat dintr-o coast despicat de vac, servea desigur
i la ornamentarea ceramicii (fig. 6).

1 Aa cum se intrebuinea.z astzi, in citeva centre ((Studii i cercetri de istoria artei I, 1954, nr. 1-2,
de olrie (cf. Florea Bobu Florescu, Ceramifa neagr, in p. 41-42).

www.cimec.ro
5 SPTUI\l AnllE OL O GICE LA Cn VO V IJ 107

Fragmentele de rni gsite n strat mpreun cu oasele de animale domestice


(bou, capr, cine) arat i ele ndeletnicirile neoliticilor de aici: cultivarea plante-
lor l creterea animalelor.

Fig. 5. - Piatr ntrebuinat pentru lustruirea i ornamentarea ceramicii (3/2).

Stratul Vdastra I e suprapus de stratul V ddastra II cu pmnt mai nchis, de


nuan brun. Gros de 0,95-1,10 m, poate avea, dup cele dou nuane (cenuie
glbuie la baz, ocolatie nchis n partea de sus), dou sau mai multe niveluri care
ntr-o sptur mic nu pot fi deosebite.
n partea de sud a spturii, la 1-1,10 m adncime s-au gsit in situ resturi din
pereii unei locuine incendiate construit la suprafaa solului din
pari mpletii cu nuiele (pl. II,3). Lipitura de lut conine un bogat
amestec de pleav i paie tocate de gru i orz. Forma i dimen-
siunile acestei construcii se vor putea cunoate numai 'prin extin-
derea spturilor la V i E.
Materialul arheologic provine din strat i, mai ales, din
gropi. De mrimi diferite, rotunde sau ovale, cu perei uor cup-
torii i fundul albiat (pl. II,2 i fig. 1), gropile au pmntul de
umplutur cenuiu cu nuane mai nchise sau mai deschise, dup
cantitatea de cenus si humus ce o contin. Pentru scoaterea lutului
de lipit, neoliticii ~u' spat i galerii, u~plute apoi cu tot felul de
gunoaie i resturi menajere.
n materialul arheologic, ceramica stratului Vdastra II, prin
concepia decorativ- cea mai nalt manifestare artistic din
acele timpuri - ocup primul loc. Materia prim o formeaz, n
mare parte, lutul mlos din balta i matca vii Cruovului, ames-
tecat cu nisip i, foarte rar, cu pleav. 1~
Vasele au forme alese; unele se pot socoti variante apro- 1
piate sau ndeprtate ale formelor din stratul anterior, altele, mai Fig. 6. _ Unealt de os
puine la numr, snt cu totul noi (fig. 7 i 8). (2/3).
Cea mai mare parte a ceramicii e ornamentat i decorul
acoper aproape ntreaga suprafa exterioar. Motivele ornamentale rezultate prin
cre stare- tehnic de sculptur plan ce se folosete pn astzi la ornarea lemnului-
dau un efect ornamental deosebit prin umplerea spaiului liber cu incrustaii albe.
Poriunile neintrate in compunerea ornamentului propriu -zis 51-fit------htstr uite cri-

www.cimec.ro
108 CORNELIU N. MATEESCU 6

motivele decorative - sau, adeseori, acoperite cu o culoare roie crud. Fa de mo-


delele cunoscute prin spturile de la Vdastra apar i variante, prin combinaia
diferitelor motive ornamentale: spirale, romburi, dreptunghiuri, meandri (fig. 8 i 9).

Fig. 7.- a, fragment de farfurie mare,- ornamentatl; b, suprafata superioar a buzei; ~. suprafata
inferioar a buzei (2/3).

Pe lng figurinele feminine ornamentate din care reproducem un fragment


(fig. 10,1), cteva exemplare neornamentate constituie, prin form i tratare, o noutate

www.cimec.ro
SPTURI ARHEOLOGICE LA CRUOVU 109

n acest mediu (fig. 10,2). Alte fragmente aparin unor piese cu capul mic, stilizat,
i corpul mare, mpodobit cu ornamente meandrice.
n contrast cu bogia ceramicii, uneltele de silex:, piatr i os snt puine. Unel-
tele de silex- percutoare, r
zuitoare, lame- cioplite din
calcedonie diferit colorat, arat
puin ndemnare din partea
meterului (fig. 11-13). n
schimb, toporaele de piatr
lefuit snt frumos execu.
tate (fig. 14). Unul, de cu-
loare brun nchis, dintr-o
roc grano-dioritic, ntrebuin-
at mai mult, pstreaz n partea
opus tiului urmele lustrului
dat de coada de nmnuare
(fig. 14,1). Originea rocilor
(grano-dioritic, . serpentinic)
din care snt lucrate multe din
aceste unelte trebuie cutat
-conchide praf. Protopopescu-
Pache - mai ales n regiunea
Banatului. Printre sulele si dl
tiele de os, se deosebesc' dou
ace lungi cu urechi din tibie
de cine, cu vrful ascuit i
bine lustruite din cauza ntre-
buinrii (fig. 15).
Dup mulimea frag-
mentelor de rnie - gresii de
nisip cuaros- n comparaie
cu numrul mic al oaselor de
animale domestice (bou, capr,
porc, oaie, cine), se pare c
ocupaia principal a neoliti-
cilor de la Cruovu, n contrast
cu cei de la Vdastra, era culti-
varea cerealelor. Cteva ver- Fig. fl. - Vas cu ornanwntc din asocicri de spirale, romburi, dreptunghiuri.
tebre de pete i mai multe Pc buz i pc rotund, culoare rosie cruJ (1/2).
scoici (Unio tumidus) snt mr
turii despre practicarea restrns a pescuitului; un cep osos de capr slbatic, fragmente
de coarne de cerb i civa coli de mistre, atest vntoarea.

Partea superficial a terenului cu spturile apare de culoare ocolatie nchis,


cu o stare glomerular grunoas, mai nchis n partea nearat i mai deschis n
partea arat. Aceast diferen se datorete culturilor solului.
n stratul arat, gros de 0,10-0,15 m, s-au gsit la un loc cu materiale ce aparin
culturii Vdastra cteva fragmente ceramice din La Tene-ul de sfrsit, mai multe romane
i foarte puine medievale trzii. Unele ar putea fi aduse ntmpltor, altele provin din
straturile de deasupra, astzi rase n acest punct.

www.cimec.ro
110

Fig. 9. -Vas cu ornamente meandrice (2/3).

Fig. 10.- Fragmente de figurine feminine. 1, ornamentat; 2, neornamentat (4/5).

2
~1
Fig. 12. - Rzuitoare de silex (1/1).
Fig. 11. - Percutor de silex (2/3).

www.cimec.ro
1. Profilul peretelui de vest al spturii
Sud 180"

~ Bordel recent
--0,53
~ cr:opirecente de crmid
o L e g e n d a
~ !anur,

- Soi vegetal arat PMNT VIU ~ Bordel sec. XVIII


IT"T1
VDASTRA II
Galben nchis cu nuanta
lJ__Lj roz cu concreiuni calcaroase ITIIIIIIl Gropi~~ anuri medievale ttrz!i"
~ Sol oco!atiu nchis [X"""l<l
r-::-==:-=1 Galben cenu-tiu f!U '!uan ~ Gropi romane 9:><0 lipitur din perP/
" cenutu ,, r:::::::::==J roz cu concrewm albe VdastraJ[ ~ Cioburi
VDASTRAI
>J

'i:n:iT! Cenu / crbune


~ ~olhc~nuiu-glbui ~ Calcar alb cu nuant
~ tnC !S ~ glbuie (Jj)Oroptle f'urctlor
bordeiului
2. Planul spturii
ro !2
1 J T7 !8 T-9
' . ,T10 tf ' T12
' . T1JB d .
or erli
I~

-2.00

. . . . .

-:-:-..:_...;<"'"_Gu,rite cuptor :o. 2' . . . . .


u_ ur_r_ecf}nd~
. . .crmid'..
. . ..
- 7,20

Sud 180 Nord oo


!7

CRUSOVU
., o ,
Spturile arheologice
1955
o 1 2 3 4 Sm
. locuintei
3. Resturi din peretii ' Vdastra II . Polonic 1
Pl. ll. - Planul siturilor i profilul peretelui de vest.

www.cimec.ro
9 - __________:__ _________
S.:i_PTURI ;______________
ARHEOLOGICE LA CRUOVU 111

Gropile romane au pmntul de umplutur negru-cenuiu, aproape nedeosebit


de culoarea prii superficiale a solului din cauza tendinei gropilor de a lua caractere-
le pmntului crescut n mod natural. n colul de sud-vest al spturii, o asemenea
groap taie n parte o groap Vdastra II, care tiase, la rndul ei, alt groap mai veche.
Cioburile romane snt din past bun. Dei nu
snt caracteristice, dup factur i analogii pot
fi datate- dup cum a accentuat i prof.
Gr. Florescu- n sec. II-IV.
Spre centru, sptura a tiat cu latura
de est o groap medieval, iar n partea de
nord, trei anuri - probabil anuri de n-
conjur ale bordeielor de aici.
Dou bordeie aparin unor vremuri mai
noi. Unul, dezvelit complet, e de form drept-
unghiular cu laturile de 8,90 m 'i 3,60 m
(pl. II,2). Groapa, spat pn la 0,92 m adn-
cime, are pmntul de umplutur cenuiu- ~ 2
negricios. n acest pmnt, alturi de gaste-
ropode tericole, prezena speciei Succinea putris Fig. 13.- Lame de silex 314).

L. (caracteristic mlatinilor sau marginilor bl-


ilor), se explic, dup prof. Grossu, prin aducerea trestiei sau pmntului de pe lng balt.
Intrarea bordeiului e n partea de sud-vest, printr-un grlici cu scobor, ter-
minat cu un prag despritor care oprea ptrunderea apei nuntru. Bordeiul are dou
ncperi: vatra i soba separate printr-un primez, n parte din pmnt cruat,
n parte din lut mlos. Lipitura pereilor era spoit cu alb.

Fig. 14. - Toporae de piatr lcfuit (3/4).

n colul de nord-est al primei ncperi se afl vatra format din mai multe
rnduri de crmizi inegale ce au deranjat puin resturile locuinei Vdastra II. La
mijlocul laturii de est a vetrei e gura cuptorului, ce corespundea cu soba din camera
alturat. Aici - unde normal se ardea estul - se afl cea mai puternic arsur.
Soba a fost demontat de locuitorii bordeiului pentru a-i ntrebuina din nou crmida.
n partea de est a camerei, unde s-au gsit cioburi de geam de la fereastr, era patul
fcut dintr-o banchet de pmnt cruat, nalt de circa 0,18 m.
Dup gropile furcilor i dup adncimea lor, bordeiul avea acoperiul n dou
ape, nlndu-i coama cu aproximativ 1,80 m deasupra pmntului. El a fost prsit

www.cimec.ro
112 COI\NELIU N. l\L\TEESCU 10

i dem~ntat d~ locatar, cum. rez~ul.t din .lips.a urmelor de incendiu. Astfel se explic
f~ptul ~a mat:_na~u~ art:eol~glc ga.slt e pum l fragmentar: un urcior spart i mai multe
c10bun~ de strachm1 smalulte, cme de fier, un inel de bronz (fig. 16), o para frag-
mentara . a.
. Cioburile smluite aparin centrului de olrie de la Oboga i, dup tehnic
l ornamente, etnograful FI. Bobu Florescu le dateaz la sfritul sec. al XVIII-lea
-nceputul celui de-al XIX-lea.

2 )_- -
Fig. 15. - Ace de os (2/3). Fig. 16. -Inel de bronz, sf. sec. XVIIl (2/1).

Din para au fost gsite apte buci, lng piciorul furcii din colul de sud-vest
al bordeiului. Dup lectura lui O. O. Iliescu, moneda emis de sultanul Abdul Hamid I
pare s fi fost btut n anul al noulea al domniei (1781-1782).
Din cellalt bordei, recent, construit pentru adpostul vitelor, sptura a prins
numai o poriune din marginea de est (pl. II,2).

Micile spturi ncepute la Cruovu au permis o mai bun cunoatere a cul-


turii Vdastra. Ca rezultate principale amintim- datorit metodelor de lucru ntre-
buinate - determinarea stratigrafiei, legturile acestei culturi cu regiunile nvecinate,
observaii noi cu privire la ndeletnicirile neoliticilor de aici.
O stratigrafie mai amnunit va fi posibil numai prin extinderea spturilor,
cu deosebire n locurile mai puin rscolite de gropi sau construcii. Atunci se vor
afla i date mai complete asupra coninutului cultural al straturilor mai noi, distruse
azi n urma diferitelor lucrri ntreprinse de localnici.
Cultura Vdastra s-a dezvoltat n valea Dunrii, ca i cultura Vinca, strns n-
rudite, pe baze mai vechi Cri-Starcevo 1, cu influene, apoi, din regiuni nvecinate.
Uneltele de piatr (pentru care deeurile lipsesc n spturile efectuate), culoarea roie
metalifer i creta (necesare completrii unor decoruri de pe vase), pot fi explicate
i prin relaii de schimb cu populaiile din vest, nord-vest i sud.
Aezarea neoliticilor la Cruovu, pe panta dintre Cmpia Olteniei i terasa su-
perioar a Oltului, e n legtur cu mediul bio-geografic. Apa, stepa i pdurea din
1 a. Draga Arandjelovic-Garasanin, Starlevalka Kultura, Ljubljana, 1954, p. 166-167.

www.cimec.ro
11 s,i.PTURI ARHEOLOGICE LA CRUOVU 113
- - - - ----------------=-----
apropiere ofereau, din belug, cele necesare traiului. Locuitorii cultivau cereale, cre
teau animale domestice i, mai puin, se ocupau cu pescuitul i vntoarea. Lna oilor
i prul caprelor se ntrebuinau, cum indic fusaiolele i greutile de rzboi, la esturi.
Un cep osos de capr, gsit n stratul Vdastra I, e de la un animal cu coarne
lungi; alt cep, mai lat, n stratul Vdastra II, ndreapt spre alt ras, poate chiar alt
specie. Printre oasele de animale dintr-o groap Vdastra II, cteva aparin, dup con-
cluziile prof. Vasile Gheie, unei vaci de 5-6 ani, deosebit de rasele actuale; anima-
lul avea coarnele n jos i nainte. Suprafeele articulare ale tibiei arat c vaca a servit
la traciune- i anume la traciune grea- dar a purtat greuti i pe spinare, ceea
c~ nu s-a cunoscut pn acum dup rezultatele spturilor din ara noastr.
n vederea completrii unei documentri necesare rezolvrii tuturor proble-
melor arheologice ce se pun, sdpdtttri!e trebuie continuate, spre a se putea trece la preg
tirea monografiei aezrii.
CORNELIU No MATEESCU

APXEOllOrMYECRME PACROllRM B RPYlliOBY

(KPATKOE CO,D,EPKAHME)

llpoHaBe.o;eHHble pacKOIIKH .o;aJIH B03MO/l\HOCTb ycTaHOBHTb CTpaTHrpaqnuo II 06Hapy-


)fU1Tb o6HJibHblit apxeoJiorwiecKnit MaTepnaJI, npe.o;cTaBJIHrom;nit co6oit, rJiaBHhlM o6paaoM,
KepaMHKY.
Ha.o; 1.\eJIHHoit meJITOBaTo-poaoBoro 1.\BeTa Haxo.o;HTCH cAou Baacmpa I ceponaTo-
meJITOBaToro 1.\BeTa, nepeKpbiTblit CAOe.M Baacmpa II 6oJiee TCMHoro 1.\BCTa c KOpHqHeBhlM
OTTeHKOM. RepaMHKa xopomefl TexuHKH, Hai.o;eHHaH B cJioe Ba.o;acTpa 1, yKpameHa TOHKIIMH
nanHCJIIOpaMII; B cJioe Ba.o;acTpa II o6HapymeHhl opHaMeHTbi IIa HapeaHhlX cniipaJieit, MeaH.o;p
Il pOM60B.
B uaxoTHOM cJioe Kop:nqHeBoro 1.\BeTa Hait.o;eHhl o6JIOMKII KepaMHHll HOHI.\a JiaTeHcHoit
anoxii, o6JIOMHH pHMCHoro npo:ncxom.o;eHHH (II- 1V BB. ), He6oJibruoe HOJIHqecTBO o6JIOMHOB
noa.o;Hero cpe.o;HeBeHOBbH. OcTaJibHhle o6JIOMHH H3'LHThl II a HM piiMCHoro H cpe.o;HeBeHoBoro
npOHCXO/l\)J;CHHH. )l;Be 3CMJIHHHH 1IpHHa)J;JIC/l\aT H 6oJiee II03)1;HeMy IICpliO)J;y, a HMeHHO: O)J;Ha
IIa HIIX OTHOCHTCH H XVIII BeHy, .o;pyraH K uoJiee noa.o;HeMy.
PacHOIIHH cnoco6cTBOBam1 oaHaHOMJieHIIIO c KYJibTypoit THna Ba.o;acTpa, B oco6eH-
HOCTH B OTHOillCHHH aaHHTllit ll\liTCJieit lf HCIIOJlb30BaHIIH HpyiiHOrO poraTOrO CHOTa )J;Jl.fl
pa6oThl H HaBoaa.

OB'hHCHEHME PMCYHI\OB

Ta6JIHI~a 1 o Rpywoey o l!acTb )l;penHHX noceJieHHtt o PacKOIIKH 1955 r.


Ta6mu~a II o IlJian pacKOIIOH crrpo~aJieM aarra;J,uoll: cTeHblo
Pac o 1 o - CenepHbllt ceHTOp pacnona c MHoroqacJieHHblMH JIMa~m u raJinepeHMH, ua HOTOpbiX
BO BpeMeHa HeOJIHTB 6paJIH PJIHHy.
Puc o 2 - Cocy)l;bl c TOHHHMH HaHHeJIIOpaMu H ' 6yropHaMH (1 /2) o
Puc o 3 o - <l>parMeHTbl opHaMeHTuponaHHbiX cocy~on (J\~ 1 ,3/4; ;N? 2, 1/2) o
Puc o 4. - <l>parMeHT MYiKCROlt CTaTyaTKH (5 f6).
Puc o 5 o - Jio~uJio )l;JIH opuaMeHTaqau RepaMliKU (3 /2) o
P:uc o 6 o - KocTHHOtt HHCTpyMeHT (2 /3) o
PHc o 7 o - a - q,parMeHT 6oJibiiiOlt TapeJIKH c opuaMenTaMH; b - nepxHHH qaCTb neH'IHKa;
& - HHiKH/I/I 'laCTb BeH'l:UKa (2 /3) o
P:uc o 8 o - Cocy)l; yHpaiiieHbiH co'leTauueM cnupaJiett, poM6on u npH~!OyroJibHHROB o BeH'llll" H
Tynono HpRoRpacuoro qneTa (1/2).
Puc o 9 o - Cocy)l; c MeaH)l;puqecHHM opuaMeHTOM (2l3) o
Puco10o- <l>parMeHTbl meHCHHX cTaTyaTOH: 1 - yHpaiiieHHaH; 2 - ueyHpameHHBH (4/5)0
P:uc o11 o - KpeMuenoe opy)l;He (2/3) o
Puc.12o- HpeMHeBble CHpe6KH (1/1)0
Puc.13o- KpeMHenble nJiacT:UHHH (3/4).
Puc.14o- Tonop:uHu ua o6Tecauuoro HaMH/I (3/4)0
Puc .15. - KocTHHble urJibl (2/3) o
Puco16o- Bpouaonoe HOJibqo Houqa XVIII Bo (2/1)0

www.cimec.ro
114 t.OHNELIU N. i\IA'tEESCl' 12

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES A CRUOVU

(RESUME)

Les fauilles cammencees a Cruavu ant permis de determiner la stratigraphie de la


statian et ont exhume un riche materiei archealagique cansistant surtaut en ceramique.
Au-dessus du terrain vierge, jaune a nuance rase, se trauve la couc he V dastra I, gris-
jauntre clair, recauverte par la couche Vdastra II, dant la terre plus fancee est de nuance
brune. La ceramique d'une technique saignee a, dans Vdastra I, des arnements farmes de
fines cannelures et, dans Vdastra II, des arnements resultant de l'assaciatian de spirales,
meandres et lasanges, abtenus par incisian.
Dans la cauche de terre vegetale, de cauleur chacalat, an a trouve quelques fragments
ceramiques du La Tene final, plusieurs fragments ramains (II - IV siecles) et tres peu de tessans
d'une epaque medievale tardive. D'autres tessans proviennent de fasses ramaines et medievales.
Deux huttes appartiennent a des temps plus recents: l'une est de la fin du XVIIIe siecle
et l'autre, recente.
Les fauilles ant apparte leur cantributian a la cannaissance de la civilisatian de Vdastra,
surtaut en ce qui a trait aux accupatians de l'hamme et a l'utilisatian du gros betail camme
animaux de trait et de samme.

EXPLICATION DES FIGURES

Pl. I. - Crutovu. Partie des ancienncs stations archeologiqucs, avec la surface fouillee en 1955.
Pl. li. - Plan des fouilles et profil de la paroi Ouest.
Fig. 1. - Sectcur Nord des fouillcs avec de nombrcuscs fosses et galerics dont les habitants neolithiques ont
extrait de 1'argile.
Fig. 2. - Vases orncs de fincs cannelurcs ce de quatrc proemincnccs (1/2).
Fig. 3.- Fragments de vases decores (n 1, 3/4; n 2, 1/2).
Fig. 4. - Fragment de figurine masculine (5 f6).
Fig. 5. - Picrre ayant servi au polissagc et a l'orncmentation de la ceramiquc (3/2).
Fig. 6. - Outil cn os (2/3).
Fig. 7. - a, fragment d'un grand plat, dccorc; b, surface supericurc du rebord; c, surface inferieure du
rebord (2/3).
Fig. 8. - Vase orne d'une association de spirales, losanges et rectangles. Sur le rebord ct sur la panse, couleur
rouge-cru (1/2).
Fig. 9.- Vase orne de mcandres (2,3).
Fig. 10.- Fragments de figurines fcminines: 1, orne; 2, sans ornements (4/5).
Fig. 11. - Percuteur cn silex (2/3).
Fig. 12. - Grattoirs en silex (1/1).
Fig. 13. - Lamcs en silex (3/4).
Fig. 14. - Hachettes en pierrc polie (3/4).
Fig. 15. - Aiguilles cn os (2/3).
Fig. 16.- Anneau en bronzc de la fin du XVJIIC siecle (2/1).

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC TRAIAN
(Reg. Bacu, r. Buhui) *

AN efectuarea spturilor ntreprinse pe dealul Fntnilor n toate campaniile, ncepnd

I din anul 1951 i pn n 1955 inclusiv, am avut de ntmpinat o greutate perma-


nent, care nu a putut fi nlturat, dei s-au fcut unele demersuri n acest scop.
Este vorba de faptul c, n fiecare var, gsim acest deal acoperit cu plantaii de
cereale. Aceast imprejurare ne impune de fiecare dat unele restricii n aplicarea
planului de lucru i face ca cel puin n prima etap a lucrrilor, adic pn la
strngerea recoltei, spturile s nu se poat extinde dect pe poriuni mai restrnse.
Pe de alt parte, chiar obinerea unei suprafee necesare nceperii lucrrilor st n funcie
de o prealabil nelegere cu posesorul lotului respectiv, ca i de posibilitile noastre
de despgubire. Astfel, chiar n anul 1955, dei obiectivul principal al planului
- urmrirea, n continuare, a anului de aprare al aezrilor - cerea o cercetare a
terenului pe o suprafa ct mai ntins, prin anuri-sondaje ct mai distanate ntre
ele, a trebuit totui s ne adaptm condiiilor locale existente. Aceast situaie ne-a
obligat s delimitm la nceput o anumit suprafa de circa 500 m 2, care a fost secio
nat prin anuri-sondaje, trasate destul de aproape unele de altele, distana dintre pri-
mele patru anuri fiind numai de 2 m.
n acest fel, n prima faz a lucrrilor s-a revenit, prin fora lucrurilor, la metoda
sprii n suprafa, folosit i n anii precedeni. De aici a decurs, implicit, posibili-
tatea de a urmri totodat i eventualele resturi de locuire apartinnd fazei Cucuteai A-B.
cuprinse n acest spaiu. Totui, acest obiectiv, ca i sparea n adncime pentru dez-
velirea stratului de cultur precucutenian, figurau n planul de spturi al acestui an
numai ca obiective de ordin secundar. A vnd n vedere caracterul cu totul limitativ al
spturilor din aceast campanie, planificate numai pentru o lun, cel de-al treilea punct
al planului - spturile de la Dealul Viei - nici nu a putut fi mcar nceput, acest
obiectiv avnd de altfel i n planul de lucru un caracter cu totul facultativ.
1. Pentru urmrirea obiectivului principal s-a mprit munca, aa cum s-a
specificat, n dou etape. n prima etap, pentru nceperea lucrrilor s-a ales suprafaa
situat la est de locul spturii din 1954, pornindu-se adic din punctul unde, prin
spturile din anul trecut, s-a putut observa o brusc deviere a anului de aprare
nspre rsrit. Aa cum se vede pe planul general (fig. 1) suprafaa aleas pentru a fi
spat era ncadrat de spturile mai vechi 1951 i 1953, angrenndu-se strns, pentru
motivul expus mai nainte, de sptura din 1954. Aceast suprafa, care aprea
ntre celelalte ca o enclav rmas necercetat, a fost secionat prin patru anuri
paralele, cu direcia N-S, avnd limea de 2 m. i lungimea ntre 22 i 24 m. Limea
celui de-al cincilea an s-a redus la 1 m (fig. 2). Distana fa de sptura din 1954

Colectivul spturilor a fost compus din Hor- i I. T. Dragomir (membri) i S. Iacob (student).
tensia Dumitrcscu (responsabil), Vladimir Dumitrescu

www.cimec.ro
ns

TRA\ AN
DEALUL FNTN\.LOR
Sptul'ile arheologice
din
195l -1955
\
-
50
o

-spturi 1955
~ 195~
G t!JSJ
~ " 1952
~ 1951
... ~ Traseullantullli d~ api,.ar8
" 1t11n.tif}CII Prin slpiturite din tg5JI95~
Flg. 1. - Planul general al spturilor (1951-1955).

www.cimec.ro
f9~"

o<;:;. ' D, 1
(jl'qpi
\\
\
', ', . "~ Q
IJ
. . ~ fr
"

Iti

o t:t c;) c:) o


,j;l~ceiiftj \ \ ~
o:>-~ 0 t, 0()oo

.~1~~ L ____________ ~ ,---- --~-,-- -----


1::1<1. 'O - "' <2>
<1' a~ .. t~,; e o L--------1
.~
e."o "'CJQ ao ~01o
195~

~ ,a~~~Z~,.;
"..,'{,J.g ... '

:"o
""'~
)~'oDo
~
<::>
oo X
\
v--~
''
. y
",":,x II oOB@=J
.J.!Inul 1

~~.,.~-~:<> r.~''t"!f""
S>' 9 b a

=r
1 \______
!D '' O~o . 9:. ~
o l]
C. O ~
"~ 1
1
\ \
\ ----
\

:;~-
'

.:~o_ li"
'P.~....
Q

jQ-~...J ~Jo
r
-::o 6 o
Dll~.Q
,~ 3 ,,,-..1 o" ,..,
O
(!
d
1
"" ""
~
1> iiiJ
fgti
-~
'-
l [
',

1
\

1 19H
1
c -- 1
'J

~~-?,. _ __,"~?. () QD .&1 fl.a. 9 ~ ~,<1)1~


r 1:)"

iJ _o D:f~::.ot:,} WC'~ .. ~~o o~ vr ~ c:D~ d"<ll><ci


~ 9: t}
,l~~Vt,'- Qtb~
~" ~~ ~0~.;
J {.) lb/) o Q !! ~
14 ,..;-\
1.(/ o
<.J
1/. ,-
<.1
\'j <:> ~ ~ "u
1) ~ c;..>
~


onful 2

b~ ,"
io rll,jllll______
\1'111 ---

I
L~~o ~I . }}?4l>e. -- l ----

IT
".~ "' 1? fF' 1 1
1IJ ..,::. oq!? : " 1 1 1
'j -.. df~ :3 l 1 1
1 ~~o Zl 0 o> ;___________ 1 _ , _

~ o., ,
~ ~ ..... -... ~--
...
1

<1nul 3
- . ---

1
1
1
1
----
___=c
el 1
1 d

S<1ntul ~

1 _...__ _ __,

1
1
1
1
1

[--
.
- ~.~
'!i'o
~~'to " o''e> ~Q
.- """ ~anul S

...,.- Santul de O 1 2 3m
'fi'jj Chirt!fc ~'""""' OaSi' fll4IIJYJ Pietre a Of] Fragment<' ceramice ~v.ur.i j&W._ 'ap"rare

Fig. 2. -Planul spturii din anul 1955, cu traseul antului de aprare. .._;

www.cimec.ro
118 1101\TEN~I.\ DlJ~IITfll:SCC 4

era numai de 2 m. Cea de-a doua etap a cercetrii anului de aprare s-a planificat
dup seceriul grului, cnd ntinderea spaiului liber rmas la dispoziie a permis s
se traseze o alt serie de sondaje, mult mai distanate ntre ele.
n urma sprii acestor prime cinci anuri, au aprut clar pe ambii perei ai
sondajelor, adic att pe cel de est, ct i pe cel de vest, profilele anului de aprare
(fig. 3). Observnd direcia n care se desfoar profilele menionate vedem c traseul
anului de aprare strbate de-a curmeziul suprafaa spat n acest an, ndreptn-
du-se inspre NE (fig. 2). Cercetnd aspectul stratigrafic al acestor profile, gsim c ele
se deosebesc, prin coninutul lor, de infiarea stratigrafiei observat in restul anu
rilor-sondaje. n primul rind deosebirea const din calitatea i culoarea mai negri-
cioas a pmintului de umplutur, prin care de fapt se contureaz marginile acestor
profile, difereniindu-se pe restul peretelui. Spre captul de sud al anului-sondaj
nr. 1 apare profilul anului de aprare, avnd o deschidere de 6 m (fig. 2, a-b).
ncepnd chiar de sub ptura de sol vegetal i pn la adncimea de 1 m, pmntul se
prezint mai afnat i de o nuan mai inchis. Se gsesc aici fragmente ceramice pictate
amestecate cu mici bulgri de chirpici i cu pietre de ru. ntre 1 m i 1,30 m stratul
este format din pmintul cafeniu inchis, un sol vegetal degradat, coninnd mici frag-
mente ceramice. Sub 1,30 m ncepe s fie vizibil o treptat deschidere a culorii
acestui pmnt de umplutur ctre nuana cafeniu deschis. Pmntul acesta mult mai
moale este mpestriat cu buci mrunte de chirpici i cioburi. ntre 2 i 2,75 m ies
la iveal buci de crbune, buci mai mari de chirpici, prvlite, desigur, de sus,
unelte fragmentare din silex negru, doi coli de mistre cu un nceput de prelucrare,
apoi oase de bovine, de ovine i de porc, cochilii de melci ( helix pomatia ), ca i
cioburi aparintnd fazei Cucuteni A-B. Masarea acestor rmie, ca i ngustarea
deschiderii anului, semnaleaz apropierea de fund. La adncimea de 3 m, pe fundul
anului, apare conturul unei lrgiri de form dreptunghiular, care constituie o
adncitur adiacent a anului de aprare (fig. 2, x-y; fig. 3, x-y).
Aceast lrgire a putut fi urmrit de-a lungul anului de aprare printr-o
seciune suplimentar pe o distan de 0,70 m pn aproape de peretele de vest al anului
sondaj nr. 1, adic nspre sptura 1954. anul de aprare se continu n adncime,
oprindu-se la 3,64 m, n aa fel nct aceast lrgire lateral se prezint ca o treapt cu
nlimea de 0,60 m, tiat nspre sud (fig. 3, x-y). O asemenea lrgire a anului de
aprare ne era cunoscut de mai nainte i n profilul anului II (1954) 1 .
Sub fundul anului de aprare, adic sub nivelul pmntului galben, apare un
pmnt brun-rocat, care conine pietre mici de riu. Observnd profilul anului de aprare,
prins n anurile-sondaje nr. 2 i nr. 3, constatm c el nu difer, n privina coninutului
su, de profilul cercetat n anul-sondaj nr. 1. Deschiderea relativ larg a gurii anului
de aprare (de 6 m) este fr ndoial mai mare dect cea real i se explic att prin
poziia terenului ct i prin faptul c anurile-sondaje nu au putut cdea perpendicular
pe direcia acestui traseu. Secionarea anului de aprare fcndu-se piezi, a
rezultat n plan aceast lrgime oarecum exagerat, constatat i n cazul spturilor
din 1954 2
n anul-sondaj nr. 4, pe peretele de est (fig. 3, c-d), se detaeaz de asemenea
clar profilul anului de aprare. n pmntul de umplutur s-au gsit i aici cioburi
corodate, aparinnd fazei Cucuteni A-B, i un fragment precucutenian, apoi rrulte pietre
de ru, unele destul de mari, i buci de chirpici. Caracteristic pentru acest profil este
faptul c, ntre 0,80 i 1,50 m, ptura de pmnt vegetal, amestecat cu pmnt cafeniu,
indic o lsare a terenului, ca o alveolare de proporii reduse. ntre 1,50 i 1,90 m, culoarea

1
S. C. 1. V. VI, 1955, nr. 3-4, p. 469 i fig. 11 0 o. 2 Ibidem, p. 470 flg. 11.

www.cimec.ro
5 ~.\NTil>lll'L Al\HEOLOGIC '1'1\AL\N 119

pmntului se definete spre cafeniu nchis, poate i din cauza unei umiditi specifice
a acestui pmnt moale i impermeabil.
n nemijlocit apropiere a acestui profil, de ambele pri ale anului de aprare,
se vd urmele a dou complexe de locuire (fig. 2).
n anul nr. 4, deschiderea anului de aprare msoar numai 4 m i tot astfel
n anul nr. 5, fapt care se explic prin mprejurarea c sondajele noastre au tiat
aproape perpendicular traseul anului de aprare. Aceasta denot c devierea spre NE
a ncetat, traseul anului de aprare continund nspre est.
n a doua etap a cercetrilor s-a continuat cutarea traseului anului de aprare
nspre est prin nc trei anuri-sondaje, numerotate: 6,7,8. anul-sondaj nr. 6, cu limea
numai de 1 m i lungimea de 6 m, a fost trasat n apropiere de sptura 1951-1952,
la distan de 6 m fa de anul nr. 5 i anume n dreptul unde apruse profilul anului
de aprare din acest sondaj (fig. 1).
Pentru a cpta certitudinea c traseul anului de aprare nu cotete cumva
din nou n direcia NE, s-a spat anul nr. 7, cu dimensiunile 8 X 1 m, la distana de
35 m fa de ultimul an nr. 6, adic dincolo de sptura din 1951-1952 i anume
- aa cum se poate vedea pe plan - mergnd mai mult nspre nord i depind lungimea
anului precedent n aceast direcie cu 8 m.
n anul nr. 6, profilul anului de aprare a fost imediat vizibil, corespunznd
profilului din ultimele dou anuri-sondaje nr. 4 i 5. Se observ totui c, spre deose-
bire de cele constatate n aceste dou anuri, cele dou profile de est i de vest din anul
nr. 6 nu mai stau perfect pe aceeai linie, ci arat din nou o poziie oblic ntre ele, profilul
dinspre est fiind situat ceva mai nspre sud. Aceasta a constituit un indiciu pentru even-
tualitatea orientrii direciei anului nspre sud-est. ntr-adevr, presupunerea s-a veri-
ficat prin situaia gsit n anul nr. 7, unde, dei ambele capete ale sondajului au fost
prelungite, totui nu s-a putut prinde nici o urm din profilul anului de aprare. Pentru
depistarea acestei noi devieri a anului de aprare, a fost necesar s se traseze anul
nr. 8 (10 X 1 m), situat cu 7 m mai aproape de locul spturii 1951-1953, adic ntre
anul nr. 6 i 7, naintnd mai mult nspre sud. Spre captul de sud-est al acestui
ultim an-sondaj apare cunoscutul pmnt de umplutur negru grunos amestecat cu
cel cafeniu, coninnd cioburi Cucuteni A-B, dup care se ajunge la pmntul castaniu
compact specific, amestecat cu buci mrunte de chirpici. Marginile profilului se
ngusteaz treptat i la 3,20 m de la suprafaa solului actual atinge fundul (fig. 3, c-f ).
Este deci evident c traseul anului de aprare cotete nspre sud-est, trecnd i prin por-
iunea spat pentru prima oar n 1951 pn la platforma Cucuteni A-B, adncirea sp
turii pn la stratul precwmtenian efectundu-se abia n anul 1953.
Dup nlturarea platformei cucuteniene n anul 1953, n pereii de vest ai
anurilor-sondaje s-au putut distinge profilele unui an care -la acea dat- n-a
putut fi identificat drept an de aprare, deoarece nu mai fusese ntlnit pn atunci
la Traian.
Cu acestea, potrivit planului, lucrrile pentru cercetarea primului obiectiv au tre-
buit s fie sistate, dei dup strngerea recoltei mprejurrile deveniser foarte favorabile
pentru continuarea lor. .
nsumnd rezultatele acestor cercetri (1953-1955), constatm c forma traseului
anului de aprare, proiectat pe plan, descrie o linie curb (fig. 1) despre care nu putem
spune nc dac continua n semicerc. Spaiul relativ restrns mrginit de aceast
linie, ct i faptul c locuinele se ntind i n afara acestui an, pun unele pro-
bleme care vor trebui lmurite prin cercetrile viitoare. Se va urmri, n primul rnd,
n continuare, traseul anului de aprare, iar n al doilea rnd, aa cum s-a mai spus
n rapoartele din anii precedeni, trebuie s se cerceteze i existena posibil a unui al

www.cimec.ro
120 HORTENSIA DUMITRESCU 6

doilea an paralel cu primul. Aflarea unui al doilea an exterior ar explica poziia pri-
mului an, care deocamdat apare curioas, i ar hotr definitiv funcia acestor anuri

Fragm. de cllirpic ars 9AV Fragm. ceram1ce


~~==' ~ Oase o'e animale
rJ o Pietre de rJ'u
~ tmo Fragmente de crbune

P7771 Strat Cucuteni A -8


~ ( careniu l'ncllis)
Strat negrll vegetal. arat ~Strat Precucuteman
~ ( careniu des_hf:S)
- Strat vegetal depus ~ Pa-m!'nt galben cu.
o 1 Zm ~ concre(iun/ ca/:;;,roase
Stratintermed/arde ~ Pc7-m!7t rocat {'!f
. vegetal-?/ careniu ~ pietre mici de rtu
-
Fig. 3.- Profilele transversale ale anului de aprare: a-b, n malul de est al sondajului nr. 1; x-y, la adncimea de
3 m de la suprafaa solului; G-d, n malul de vest al sondajului nr. 4; e-J, n malul de vest al sondajului nr. 8.

drept anuri de aprare ale aezrii. Totodat vor deveni posibile determinarea momen-
tului cnd anurile au fost construite, precizarea intervalului de timp care s-a scurs
ntre aceste dou construcii, ca i a timpului n care s-a fcut umplerea anului.

www.cimec.ro
7 ANTIERUL AHHEOLOGJC TRAIAN 121

2. Urmrirea celui de-al doilea obiectiv s-a fcut paralel cu urmrirea traseului
anului de aprare. Aa cum s-a menionat mai nainte, n suprafaa spat n prima etap a
lucrrilor, de o parte i de cealalt a anului, au aprut trei poriuni cu resturi de locuire:
I, II, III (fig. 2). n partea dinspre sud a spturii, aceste urme se ntind pe toat lungi-
mea acestei laturi. Prin nlturarea treptat a punilor despritoare dintre anuri, s-a
putut obine degajarea ntregii pri a complexului I cuprins n perimetrul acestei
spturi. Resturile de locuire au aprut la adncimea de 0,70-0,90 m i constau din chir-
pici n plci, pietre de ru, oase de animale, unelte fragmentare, ca i cioburi pictate calci-
nate. S-a observat c acest complex de locuire, aparinnd fazei Cucuteni A-B, se leag,
pe latura de vest, de urmele de acelai fel descoperite aici prin spturile din 1954. nspre
latura de est a complexului, din cauza unei uoare pante a terenului cu direcia de la
vest la est, plcile de chirpici apar la adncimea de 1 m. n aceast parte, plcile de chirpici
snt de dimensiuni mai mari, avnd grosimea de 17 cm, conin mult pleav, prezint
impresiuni de brne groase i snt arse tare la rou. Orientarea lor este de la nord nspre
sud. Peste aceste plci groase st alt rnd de plci mai subiri, de culoare cafenie-rocat,
cu urme vizibile de trestie, provenind probabil de la pereii locuinelor. Este evident
c aceast parte a complexului, care cuprinde i o vatr, se continu nspre sud, racordn-
du-se cu complexul descoperit pe aceast latur n 1953.
Fr ndoial c, n stadiul de fa al cercetrilor, nu putem s ne dm bine seama
de felul n care vor fi fost grupate locuinele n aceast parte a aezrii. Numai dup
sparea suprafeelor intermediare, rmase nespate, va fi posibil s se stabileasc legtura
dintre prile acestui ansamblu de locuine, ca i adevrata ntindere a locuinelor.
De asemenea, pietrele mrunte de ru menionate mai nainte, dei snt aezate
cu o oarecare grij, nu arat o dispoziie special, ns locul ocupat de ele apare ca o supra-
fa de 8 m 2, cuprins n interiorul complexului de locuire a crui mrime i form defi-
nitiv rmn s fie determinate n anii viitori.
Dup demontarea plcilor de chirpici ale platformei, s-a continuat sparea in
adncime tot prin sistemul anurilor paralele, n scopul de a cerceta stratul de cultur
precucutenian. Urmele de vieuire snt slabe i la 1,60-1,70 m apare pmntul galben.
Totui, cam~pe la mijlocul laturii de sud, ntre 1,40- i 1,70 m, cantitatea cioburilor Cucuteni
A-B, ntre care i un fragment Cucuteni C, devine mai abundent. ntre acestea se numr
i cteva unelte de silex, deteriorate de prea mult ntrebuinare, ca i oase de bovine
i cenu. 1ntre 1,70 i 2 m apar cteva fragmente de vase precucuteniene, un fragment
de capac cu un mic buton, un gt cilindric mpodobit cu caneluri orizontale, precum
i un vas fragmentar, care, dup proeminena aezat n partea de jos a peretelui, pare
s fi aparinut unui vas cu picior de un tip descoperit i la Hbeti 1 . Nu lipsesc,
alturi de acestea, nici fragmentele de vase mari de provizii lucrate din past groas,
dar slab arse. Toate aceste elemente indic existena unei gropi aparinnd fazei Cucuteni
A-B, al crui fund a ajuns n stratul precucutenian. La nivelul de 1,50-1,70 m i n celelalte
anuri se ivesc cioburi precucuteniene (fig. 4, 1-7).
Complexul II este situat nspre captul de nord al spturii i a trebuit s fie lrgit
printr-o caset efectuat n peretele de vest al anului nr. 1. La adncimea de 0,80-1,50 m,
rmiele de vieuire se ntind pe o suprafa ntre 4 i 5 m 2 Pe lng fragmentele de vase
de diferite dimensiuni, pe care s-a pstrat destul de bine pictura, s-au mai gsit fragmente
de vase mari de provizii, chirpici mruni i oase de animale domestice trecute prin foc.
Fragmentele vaselor de dimensiuni mai reduse indic forma de strachin, de pahar,
ca i aceea de capac-coif suedez. Alturi de acestea stau fragmentele de vase din past
grosolan n chip de ghiveci de flori, care de obicei snt frecvente n partea superioar

1
Vladimir Dumitrescu i colaboratori, Hb1111i. Monografie arheo/ogic, fig. 30,4 i pl. LXVIII, 1.

www.cimec.ro
122 1101\TEN,_L\ DL~IITHESf.F 8

a stratului Cucuteni A-B. Tot aici s-a gsit i un fragment de vas de tip Cucuteni C,
mpodobit cu nurul nfurat, n genul tehnicii ornamentale cunoscut pe vasele usato-
viene (fig. 5). Cantitatea rmielor se mpuineaz mergnd n adncime. Acest fapt,
ca i rvirea acestor rmie, denot c acest complex este n fond o groap care trebuie
------ ; -\\
d
l ; 'J
:;;
~-
l
h)
!1
'

iff
~!J1
-- _.:_-y.
---- '-- '~- -\

1
---
-----,'.."
1

\\
1
1
1
1

/ \\
1
1
' 1'
''
,.,. ',.
''
{ __ -- ------ -- ---'-\
2

1
-
6 7
/

/
'
''
L----~~liilll

Fig. 4.- 1-7, ceramic precucutenian; 8-9, ceramic liniar; 10-11, unelte de piatr: dlti i topor de tipul calapod >>.

s stea n legtur cu complexul de locuire descoperit prin spturile anului precedent.


La adncimea de 1,75-1,80 m se mai gsesc nc pe fundul gropii oase de bovine, un
instrument perforat, lucrat dintr-un corn, ca i cioburi mrunte. Locul de unde a pornit
sparea acestei gropi de dimensiuni ceva mai mari nu se poate vedea. Ca i n alte cazuri
de altfel, marginile gropii se pierd n stratul cu solul cafeniu nchis, din cauza prbuirii
malurilor ei superioare i din cauza proprietilor specifice ale acestui sol.
Cam n dreptul acestei gropi, n anul nr. 4 i 5, adic pe malul stng al anului
de aprare i n imediata apropiere a acestuia, se deseneaz la adncimea de 0,90 m urmele
complexului III, format din plci de chirpici bine arse, uneori chiar zgurificate. Printre
aceste plci i deasupra lor se gsesc fragmente ceramice cu pictur tears, pietre de ru
de form oval si ctiva colti de mistret.
Dup nltura;ea plcior acestui fragment de platform, la 0,30 m sub platform,
adic la adncimea de 1,15 m, se gsete un vas-pahar ntregibil, de tipul acelora pictate
n stilul o: 2, care de obicei snt ngropate sub platformele locuinelor 1 i n acest complex
1 H. Dumitrescu, O descoperire in legtur cu ritul de lnmoriJJintare
in cultura Cucuteni-Tripolie, S. C. I. V.>>, V, 1954, nr. 3-4, p. 410.

www.cimec.ro
9 .\:\"TIEJn-L AHIIE!ILUGI\. TJL\L\" 123

se sondeaz terenul n adncime prin nuiri paralele. Solul cafeniu deschis este ameste-
cat cu o pulbere crmizie din cauza descompunerii prin umezeal a plcilor inferioare
ale platformei i prezint n anul dinspre nord o alveolare. Coninutul acestui strat
const din cioburi Cucuteni A-B, pe care se mai pstreaz destul de bine pictura, precum
si din oase de animale domestice. La adncimea
de 1,20 m apare, pe fundul anului, conturul
incomplet al unui oval cu axul NE-SV, care indic
n chip precis existena unei gropi situat lng
locuin, probabil o groap de gunoi (fig. 2, III).
De altfel profilul acestei gropi se detaeaz vizibil
i n peretele anului. La adncimea de 1,35 m
ctre baza stratului cafeniu deschis, marginile
gropii ncep s se ngusteze; se gsesc cioburi tot
mai puine, provenind de la fragmente cera-
mice mai grosolane, i cteva pietre. La 1,40 m
de la suprafaa solului actual se ajunge la
fundul acestei gropi, care se termin n pmntul
galben cu concreiuni calcaroase, neumblat. Fig. 5. - Fragment de vas Cucuteni C.

3 n partea de nord a suprafeii spate, la adncimea de 0,80-1,10 m, i anume


nspre capetele anurilor nr. 1, 2 i 4, adic n special n aceeai regiune i n aceleai
condiii ca i n anii trecui, a aprut i n acest an ceramica liniar, sub forma cunoscu-
telor fragmente din past cenuie ornamentate cu capete de note muzicale. Aceste frag-
mente snt nsoite ca de obicei de o ceramic grosolan, de uz comun, slab ars, n seciune
de culoare neagr, la care totui urmele de pleav nu snt ntotdeauna vizibile. mpreun
cu aceste fragmente s-au gsit oase de animale domestice - n special de bovine -
pietre de ru i o rni de form oval prelung. ntre unelte, menionm o dlti de
tipul specific cala pod (fig. 4, 10), cu lungimea de 0,14 cm i grosimea de 1,5 cm, ca i un alt
topor calapod fragmentar (fig. 4,11) i apoi fragmente de lame de silex glbui. Tot din
acest ansamblu face parte i un fragment de topora plat cu clciul rotunjit i strpuns
printr-o mic gaur rotund. Din punct de vedere stratigrafic, complexul cu ceramic
liniar se situeaz la nivelul stratului precucutenian i anume n partea sa superioar.
Aceast imprejurare, ca i inerentele interferene dintre straturi, fac ca fragmentele
ceramice liniare s stea uneori alturi de cele cucuteniene. Formele ceramicii liniare
snt cele cunoscute prin spturile anterioare i anume pentru specia din past cenuie,
forma predominant este cea de bol (fig. 4,9), iar pentru specia de uz casnic din past
negricioas cu impurhi este forma comun de oal, cu pereii ngustndu-se uor
nspre gur, fiind prevzut cu proeminene rotunde teite. Interesant este un fragment
gsit laolalt cu cioburi precucuteniene nspre captul de sud al anului nr. 1. Orna-
mentul const din linii incizate mai neglijent, care se ntlnesc n unghi, iar punctele
destul de mici snt aezate mai ales ntre spaiile dintre linii i nu pe liniile benzilor.
Fragmentul are i o mic toart-proeminen. Este de notat c decorul acestui fragment,
aa cum se vede clar, a fost incizat ntr-un strat superficial de argil negricioas i fin
cu care s-a acoperit miezul cenuiu al pastei. n prile n care aceast pojghi s-a
corodat, inciziile ornamentale aproape nu se observ (fig. 4,8). Procedeul acesta al
tratrii suprafeei n vederea ornamentrii, cunoscut n aceast regiune la ceramica din
punctul Dealul Viei, nu pare s se fi generalizat la ceramica liniar tipic, descoperit
pn acum n aezarea de pe Dealul Fntnilor. Menionm totui c majoritatea
cioburilor din past tipic liniar de aici au suprafeele foarte corodate. Un alt exem-
plar care prezint o past precucutenian mai puin bine ars, coninnd pietricele i

www.cimec.ro
124 HORTENSIA DUMITRESCU 10

avnd suprafeele cenuii-rocate, este de asemenea interesant prin aspectul ornamentu-


lui. Decorul apare nrudit cu cel al ceramicii liniare, cu deosebirea c punctele adncite
snt aezate de data aceasta nu pe liniile incizate, ci pe muchiile unor caneluri orizontale
i ntre spaiile intermediare (fig. 4,1). Aceast combinare a unui element tipic pentru
ornamentarea precucutenian (canelurile) cu un element caracteristic pentru ceramica
liniar (punctele) ne-ar putea ndrepti s facem presupunerea unei influene de
caracter local din partea ceramicii liniare asupra celei de tip precucutenian, dar
faptul constituie o problem care afecteaz arii culturale mai ntinse. n legtur
cu aceasta, observm c sistemul asocierii punctelor rotunde de dimensiuni ceva
mai mari cu linii incizate i caneluri dispuse n benzi este folosit aproape n
exclusivitate n decorarea speciei denumit ceramica cu ornamente adncite de la
Hbeti 1 .
O situaie asemntoare gsim i n aezarea de la Luka-V rublevekaia, unde aceste
elemente decorative au precdere n ornamentarea ceramicii pretripoliene 2
4 ntruct spturile din anii 1953-1954 au fost fcute n mijlocul diferitelor
holde, am profitat de faptul c la sfritul campaniei de lucru din anul acesta terenul
a fost n cea mai mare parte degajat de recolte i am fcut o revizuire general a planului
spturilor, corectndu-se prin noi msurtori pe teren poziia spturilor efectuate
n ultimii doi ani. Astfel, sptura din 1953 (fig. 1) cade aproape perpendicular pe supra-
faa spturii din 1951-1952, adic ntocmai aa cum fusese conceput dintru nceput.
Pe de alt parte, n urma acestei rectificri, cele dou suprafee spate n 1953 i 1954
nu mai pot rmne paralele ntre ele, ci se apropie destul de mult una de alta spre cape-
tele lor de vest.
5. Pe stnga drumului ce duce din satul Traian nspre comuna Zneti, n
dreptul grajdului gospodriei agricole colective, spndu-se o groap pentru pstrarea
porumbului furajer, s-a gsit, nc nainte de sosirea noastr n localitate, un mic vas
din past neagr, prevzut cu dou tori uor supranlate, i mpodobit cu dou iruri
de incizii piezie, dispuse sub buza vasului (fig. 6). Dup cele relatate de sptori,
mpreun cu acest vas s-au mai gsit i alte cteva cioburi asemntoare, care s-au pierdut.
ntruct de pe suprafaa locului indicat s-au putut culege mai multe fragmente ceramice
de aspect hallstattian i din epoca migra ..
-----------
iilor, am hotrt efectuarea unui sondaj n
--..\
1

partea n care s-au gsit aceste urme ca i


vasul menionat, care, dup toate elementele,
aparine epocii de sfrit a bronzului 3 n acest
scop, n parcela de trifoi a gospodriei agricole
colective Zneti, s-a trasat un an lung de
10 X 1,50 m, orientat de la est la vest, situat
1
__
la
-
distan de 5 m spre sud de bordeiul de
1
)'

bucate amintit mai nainte.


Fig. 6. - Mic vas din epoca bronzului.
Pn la adncimea de 0,60 m, au ieit la
iveal pietre de ru i buci de chirpici m
runi, mai ales spre captul de vest al anului. Tot nspre acest capt al anului, pe la
0,60-0,70 m adncime, au aprut cenu, crbuni i arsur de pmnt friabil, care indic
1 VI. Dumitrescu i colaboratori, Hbftjli, (r. Stalin) snt cunoscute n Moldova din cimitirul de la
pl. LXITI - LXVIII (ceramica cu ornamente adncite). Trueti-uguieta, fiind datate n genere n vremea de
8 S. N. Bibikov, Rannetripolskoe poselenie Luka- sfl)it a epocii bronzului i nceputul epocii fierului:
Vrublevetkaia na Dnies/re, Moscova, 1953, pl. 34 B, pl. 35, . M. Petrescu-Dmbovia,Sftrfilul epocii bronzului [i inceputul
38, 39, 43, 44 i unn. epocii fierului in Moldova, S.C.I.V. , IV, 1953, nr. 3-4,
8 Vase asemntoare aa-zise de tipul culturii Noa p. 459, fig. 7,2.

www.cimec.ro
11 ANTIERUL ARHEOLOGIC TRAIAN 125

prezena unei vetre. Alte urme materiale de vieuire nu s-au putut descoperi, deoarece
terenul fusese umblat n prealabil, aa cum o confirm nsi rvirea vetrei. Rmne
ca:ntr-o campanie viitoare de spturi s se reia, dup posibiliti, cercetrile n acest
punct.
*
Incheiere. n scurta campanie de lucru din acest an s-au obinut totui citeva
rezultate pozitive n legtur, n primul rnd, cu obiectivul principal al planului:
a) Urmrirea n continuare a traseului anului de aprare al aezrii. Prin sp
turile efectuate s-a putut preciza o poriune mai ntins din traseul anului de aprare
(fig. 1 i 2), al crui fund se menine i pe acest parcurs la adncimea medie de 3,50 m
de la suprafaa solului actual. Prin observarea traseului apare evident forma semicir-
cular a acestui an, care va trebui s fie urmrit mai departe n desfurarea sa (fig. 1).
O particularitate, deocamdat neexplicabil, este lrgirea deschiderii anului de
aprare pe o anumit poriune, prin tierea, la adncimea de 3 m, a unei trepte laterale.
Aceast lrgire, vzut din profilul longitudinal, apare ca un fel de prisp ngust, care
se va fi continuat pe marginea dinspre sud-est a anului de aprare. Amintim c i
din spturile anului precedent, 1954, mai cunoatem o astfel de lrgire a anului;
n profilul transversal, ea aprea ca o anex ngust a anului principal, situat deasemenea
pe latura dinspre sud-est a anului de aprare 1
Pe de alt parte, prin cercetarea complexelor de locuire aparinnd fazei Cucuteni
A-B, aflate -precum s-a vzut n cursul expunerii- i dincolo de anul de aprare,
rezult c acesta din urm nu cuprinde ntreaga ntindere a aezrii Cucuteni A-B cunos-
cut de noi astzi. Se impune deci ca prin cercetri viitoare s se constate dac mai
exist un alt an de aprare la marginea aezrii. Ct privete anul de aprare cunoscut
n stadiul actual al lucrrilor, dac el nu este cumva mai vechi dect aezarea Cucuteni
A-B, atunci nu poate aparine dect unei prime faze de mtti mic extindere teritorial
a acestei asezri.
b) n legtur cu existena n aceast aezare a celorlalte dou culturi, cea
precucutenian i cea liniar, condiiile lor de aflare par a confirma i n acest an
datele stratigrafice cunoscute prin spturile precedente.
Fragmentele ceramicii liniare cu capete de note muzicale apar mpreun cu celelalte
fragmente i elemente adiacente la adncimea de 0,80-1,10 m i, ca de obicei, mai ales
pe latura de nord a spturii, fiind tot mai rare n rest. De cele mai multe ori fragmentele
ceramicii liniare stau alturi de cele precucuteniene i chiar de cele ale fazei Cucuteni
A-B. Adeseori fragmentele din past cenuie fin, caracteristic pentru ceramica liniar,
au ::>mbele suprafee foarte corodate, iar n alte cazuri ele au prins o uoar crust ca o
simpl pojghi de culoare glbuie. Nu rareori s-a putut observa c exist unele fragmente
precucuteniene, care, ca aspect general i mai ales prin nuana cenuie a pastei, se aseamn
cu cele ale ceramicii liniare. Cercetate mai ndeaproape, ele difer totui prin compoziia
pastei, avnd n seciune gruntele mai mare, iar suprafeele, de asemenea corodate,
snt mai zgrunuroase i mai aspre la pipit. Tot astfel unele combinaii de motive orna-
mentale duc la presupunerea unor posibiliti de atingere ntre cele dou specii ceramice,
explicabil poate pe baza unei convieuiri ntr-o scurt perioad (fig. 4, 1-7 i 8-11).
c) n partea superioar a stratului Cucuteni A-B, ca i n groapa din complexul II,
s-au gsit cteva vase larg deschise n form de ghivece de flori cu baz ngust i
buza crestat. Spre deosebire de vasele cunoscute pn acum, lucrate din past rocat,
bine ars, exemplarele din acest an prezint o past mai slab ars, de culoare negricioas,

1
H. Dumitrescu, $anlierul arheologie Traian, S.C.I.V., V, 1954, p. 46 i urm.

www.cimec.ro
126 HOHTF.l\"SL\ Dl"MlTI\ESClJ 12

n seciunede aspectul crbunelui, nct ele apar strine mediului cucutenian stnd,
ca factur,
oarecum mai aproape de specia Cucuteni C.
d) Ct privete interesanta descoperire a unui mic vas de tip Monteoru (fig. 6),
gsit ntmpltor n vecintatea dealului Fntnilor i anume lng grajdul G.A.C., ca
i a altor fragmente ceramice din epoci mai. trzii, rmne ca n viitor s se reia cerce-
trile I n acest nou punct al antierului.
HORTENSIA DUMITRESCU

APXEOJIOrlP-IECHl1E PACHOTIH11 B TPAHHE


(1-\PATI\Ofj COj~EPi-KAIII1E)

rJ!aBHOii ~eJihiO pacKOIIOI:\' rrpOH3BO,I:t;HMbiX B HaCTOHilWM ro):ly B TpaHHe ( ceJIO


3::meiiiTn, paii:oH Byxyiii, o6JiaCTh BaKay), 6hlJIO npo,r:t;oJimenHe IICCJie,r:t;oBaHHi: JIHHim
aaiQIITHoro pBa, o6HapymeHIIOro B HeOJIHTH'IecKOM rroceJieHHH TpamJa-.Il:HJIYJI <DhiHThi-
HIIJIOp - B 1953 ro,r:t;y .Il:JIH ,r:t;OCTIIif\eHHH 3TOii ~eJin 6hiJIO 3aJIOif\eHO 8 pa3Be,r:t;O'IHbiX IIIyp-
ifloB (pnc. 1, 2, 3), ns KOTOphlx 5 saJiomeHLI B rrepBoi: iflase pa6oT c coxpaHeHneM Mem,r:t;y
HHMH paCCTOHHIIH B 2 M, a OCTaJihHhie 3 - BO BTOpOfl iflase, TO eCTb IIOCJie y6opKH ypomaH,
na 6oJiee OT,r:t;aJieHIIOM ,r:t;pyr OT ,r:t;pyra paCCTOHHIHI, (.T"UI TOrO 'IT06bl ycTaHOBHTb npOTHif\eHHe
o60pOHHTCJibHOrO pBa Ha B03MOif\HO 60JibiiieM paCCTOHHHH. ,n:.'IIIHa pa3Be,r:t;O'IHhlX IIIypifloB
KOJie6aaach Mem,r:t;y 22 H 24 M, a IIInpnHa HX 6biJia paBHa 2 M. BJiaro,r:t;apn 3TIIM pasBe,r:t;O'IHhiM
pa60TaM 6hlJIO B03MO<KHO ycTaHOBIITb ,Il;JiliHY pBa Ha 60JibiiiOM paCCTOHHIIH, a TaKme li ITOJiy-
KpyrJiyiO iflopMy aToro yKpenJieHHH. TioJiomeHne aToro pBa BHYTPII CTOHHKH, rroBn,r:t;HMOMY,
o6ycJIOBJIHBaJIO cyiQeCTBOBaHne H BTOpOrO pBa, 1:\0TOpbiH ,I:t;OJiif\eH 6biJI OKpymaTh BCIO CTOHHKY.
BhlJIII TaKme OTKPhlThl ocTaTKH rroceJieHHi:, OTHOCHIQIIXCH K iflase HyKyTeHn AB n
pacnoJiomeHHhlX B nepnMeTpe nccJie,r:t;yeMoi: ITJIOIQa,r:t;n; 3TH ocTaTKH (pnc. 2, 1, II, II 1)
HBJIHIOTCH JIHIIIb OT,r:t;eJihHbiMH yqacTKaMH 06IIIHpHOrO aHCaM6JIH ITOCeJieHIIH, HO Mem,r:t;y H HMII
li paHhiiie paCI:\OIIaHHhlMH yqacTKaMH, 6esycJIODHO, cyiQeCTByeT CBH3b li OHH npn ,r:t;aJibHeH-
IIIHX paCI:\OITI:\aX 6y,r:t;yT 01:\0H'IaTeJibHO 06'be,r:t;liHeHhl C ,r:t;pyrnMH paaBeTBJieHliHMII li CMeif\HbiMli
HMaMli. Jliiiiib TOr,r:t;a HCHO onpe,r:t;eJIHTCH iflopMa H pa3Mephl if\HJililQ.
HepaMnKa ,r:t;oKyKyTencKoro nepHo,r:t;a BCTpeqaeTCH B nHmHeM cJioe peme, o,r:t;HaRo,
HaXO,Il;HTCH BeCbMa JII060IThlTHhle B CMbiCJie iflopMbi li OpHaMeHTa 31:\3eMITJIHpbl (pliC. 4, 1-7).
JlHnei:HaH RepaMlma c opHaMeHTOM B BH,r:t;e MY3hlKaJihHhlX HOT (pHc. 4, 8-11) 6hl.TJa li B
3TOM ro,r:t;y 06HapymeHa B BepXHeM ropH30HTe ,I:t;OKyKyTeHCI:\OrO CJIOH. 8TO COCe,r:t;CTBO Bbi,Il;Bli-
raeT Bonpoc o B03MOif\HOCTH B3aliMHoro BJiliHHliH, Ha6JIIO,r:t;aiOIQerocn y aTHX ,r:t;Byx DH,r:t;OB
KepaMHI:\li, pasyMeeTCH orpaHli'IeHHOrO, Rai:\ 06 3TOM MOif\HO cy,r:t;liTb IlO Hei:\OTOpbiM iflparMeHTaM.
Tiepe,r:t; .Il:HJiYJI <DbiHTblHHJIOp, B03,1e 1:\0HIOIIICHb rocy,r:t;apCTBeHIIOH iflepMbl, BO BpeMH
BhlKanhlBannH cnJioanoi: HMhi ,r:t;JIH RopMonoi: KYKYPY3hl 6hlJI Hafl,r:t;eH ne6oJibiiiOi: rJIHHHHLifl
cocy,r:t; c T(BYMH pyqKaMn Tnrra MoHTeopy (pnc. 6). Ha 3TOM MecTe 6hlJia nponsBe,r:t;ena paa-
Be,r:t;Ka, He ,r:t;aBIIIaH IIOI:\a HHI:\aRHX ITOJIOif\HTeJihHbiX peayJibTaTOB BBJJ(Y TOrO, 'ITO 3CMJIH
a,r:t;ech yme OhiJia nepepbiTa npn npe,r:t;hi,r:t;yiQnx pacKonKax.

OB'bfiCliEHHE PI1CYIIHOB
Pnc o 1 o - 0611111fi ITJiaH paciwno~> 1 Y5l-1955 IT o
Pnc o 2 o - TIJiaH pacHonoi> 1955 ro c '!epTeHWM oGopoiillTCJlbHoro pna o
Puc o 3 o - TionepeIHhle npotf>n.:m o6oponuTeJlbHOro pna o a-b - BOCTO'IHOlt CToponLI myp<J!a
.]\j1, 1 ; X-.J - Ha rJiyoune 3 MCTpOB; c-d - DOCTO'IHOil: CTOpOHbi mypc~Ja J'l~ ~; e-f - aana]l;HOlt CTOpOHbl
myptf>a M 8 o
Pnco ~o- 1-? - ]l;OHYHYTCHCimJI HepaMIII>a; 8-9 - mmetiHaJI HepaMuna; 10-11 - HaMcu-
HLie opy]];ll/I: HCOOJILIIIOe }l;OJIOTO li TOITOp TlliTa <<HOJIOAna>> o
Pnc o 5 o - <l>parMeHT cocy]l;a l\yHyTeHn C.
Puc o 6 o - Ile6oJILiliOll: cocyA :moxn 6ponahi o

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRAIAN


(RESUME)
1. L'objectif principal de la campagne de fouilles de cette annee a ete la poursuite de
1'exploration du trace du fosse de defense, decouvert en 1953 dans la station eneolithique de Traian,
sur le ((Dealul Fntnilor. A cet effet, OII a creuse huit tranchees destinees a des sondages

www.cimec.ro
13 $A~T!BnUt AnHBOLOGIC Tn\iAN 127

fig. 1, 2 et 3), dont cinq ont ete tracees durant la premiere phase des travaux, en ne maintenant
entre elles qu'un intervalle de 2 m. Dans la deu:xieme phase des travaux, c'est-a-dire apres la
rcntree de la moisson, les trois dernieres tranchees de sondage ont pu etre creusees, ainsi qu'il
se devait, a des distances toujours plus grandes dans le but de preciser une partie aussi grande
que possible du trace du fosse de defense. La longueur des dites tranchees a varie entre 22 et
24 m, leur largeur etant de 2 m. Grce a ces sondages on a pu determiner le trace du fosse sur
une plus grande etendue ct preciser la forme demi-circulaire de cette fortification. La position
de ce fosse de defense impliquerait, selon toutes les apparences, l'e:xistence d'un deuxieme
fosse qui aurait pu contourner l'etablissement sur sa lisiere, a une phase de plus grande
extension.
2. En second lieu, on a decouvert des restes d'habitation qui appartiennent a la
phase de Cucuteni A-B et qui se trouvent a l'interieur du perimetre de la superficie qui a ete
fouillee. Ainsi qu'on peut le voir (fig. 2, I, II, III), ces vestiges ne sont que des parties d'un en-
semble plus vaste d'habitations. Celles-ci se raccordent a d'autres parties fouillees anterieurement
et devront etre definitivement completees avec leurs differentes annexes et leurs fosses adja-
centes, par des fouilles futures. La forme et les dimensions respectives des habitations en
resulteront alors clairement.
3. La ceramique pre-cucutenienne de la couche inferieure est apparue dans des exem-
plaires assez rares, mais interesssants par leur facture et leur ornementation (fig. 4, 1-7).
La ceramique lineaire a notes musicales est situee, cette annee aussi, au niveau superieur de la
couche pre-cucutenienne. Ce voisinage pose le probleme de la possibilite d'une influence reciproque
des deux especes de ceramique, naturellement a une echelle reduite, comme le suggere l'aspect
de certains tessons.
4. En face du Dealul Fntnilor, pres de l'ecurie de la ferme collective, on a trouve,
en creusant une fosse necessaire a la conservation du ma'is fourrager, un petit pot d'argile a deux
anses, du type Monteoru (fig. 6). On y a effectu~ un sondage mais sans arriver pour le moment
a des resultats positifs, le sol ayant ete derange par des excavations anterieures.

EXPLICA TIONS DES FIGURES

Fig. 1.- Plan general des fouilles (1951-1955).


Fig. 2. - Plan des fouilles de l'annee 1955 ct trace du fosse de defense.
Fig. 3. - Profils transvcrsaux du fosse: a-!J = dans la pa roi ouest du sondage no 1; x-y=a 3 m de profondeur
de la surfaee du sol; <"-d, =dans la paroi ouest du sondage no 4; e-f = dans la paroi ouest du sondage no 8.
Fig. 4.- 1-7, eeramique pre-eucutenicnne; 8-9, ceramiquc lineaire; 10-11, outils en pierre: ciscau et
hache du type (( forme de bottier .
Fig. 5. - Tesson de type Cucuteni C.
Fig. 6. - Pctit vase de l'ge du hromc.

www.cimec.ro
SPTURILE ARHEOLOGICE DE LA BRILIA
(reg. Galai, r. Brila)

distan
de aproximativ 1 km spre est de biserica cartierului Brilia, n dreptul

L
A o
crmidriei 23 August, n punctul numit Vadul Catagaei, se afl o ntins
aezare arheologic, ce dateaz din epoca neo-eneolitic. Aezarea este situat
pe terasa inferioar a Dunrii (care nu se afl la o distan mai mare de 1200 m spre E),
n dreptul punctului de jonciune a celor dou brae: Dunrea Nou i Canalul Mcinu
lui. Cea mai mare parte din vechea aezare a fost distrus cu ocazia sprii pmntului
necesar crmidriei. n luna mai 1955, propunndu-ne s studiem o parte din vechea
teras a Dunrii, am fcut o recunoatere pe teren n acest scop, gsind n pmntul spat
mai multe fragmente de vase de lut, oase de animale i omeneti. Sezisai.de cele gsite
cu prilejul recunoaterii, am trecut la efectuarea unui sondaj, pentru a salva suprafaa
ce era imediat ameninat de spturile crmidriei. Att sondajul ct i profilul unuia
din malurile spturilor nesistematice ne-au permis s vedem c aezarea este format
dintr-un singur strat de cultur, cu dou niveluri de locuire, care aparin culturii
Gumelnia. Pentru a se putea salva restul de aezare ameninat cu distrugerea, am
cerut Academiei R.P.R., prin Muzeul naional de antichiti din Bucureti, autori-
zaia de a executa o sptur de salvare. Muzeul de antichiti a ncuviinat acest lucru,
delegnd pe prof. D. Berciu ca observator i ndrumtor al celor care urmau s nceap
lucrarea 1 . Lucrrile antierului arheologic de la Brilia au nceput n ziua de 8 august,
continundu-se pn la data de 1 noiembrie 1955, cu un numr de 4-6 lucrtori. n
acest interval de timp s-au efectuat spturi pe o suprafa de 350 m 2
Stral(f!rajia. Cu prilejul acestor lucrri, s-a constatat c aezarea este format
dintr-un singur strat de cultur, mprit n dou niveluri de locuire suprapuse, ambele
distruse prin incendiu. Peste pmntul viu, n care s-a spat pn la adncime de 0,70
m, se afl un strat de pmnt mzros, de culoare ciocolatie, gros de 0,60 m. Acesta este
solul vegetal preistoric, lipsit de orice infiltraie de materiale. Aa cum rezult din unele
profiluri, .ntre stratul ciocolatiu i podina de lut a locuinelor din primul nivel exist
un strat de cenu care se ntinde pe o suprafa destul de mare. Dunga de cenu
rezult probabil din vegetaia creia i-au dat foc primii locuitori stabilii aici, n scopul
curirii terenului. O parte din aceast cenu ar putea proveni i de la primele colibe
provizorii n care s-au adpostit aceti locuitori. Ceea ce ne ndreptete s credem acest
lucru este descoperirea unei vetre scobite n pmnt, pe fundul creia se aflau resturi
de arsur. n jurul vetrei, stratul de cenu este mai gros i amestecat cu oase de ani-
male, de peti i cteva mici fragmente ceramice, asemntoare cu cele din primul nivel.
Faptul c nu s-a gsit nici un fel de chirpici ne determin s credem c aceste adposturi
au fost nite modeste colibe, construite numai din trestie, cu caracter provizoriu. Deasupra
stratului de cenu s-a depus primul nivel de locuire gumelniean, care ajunge pn la

1 La spturi au participat: N. Haruchi (responsabil), I. Dragomir i Nineta Kraus.

9 - c. 1588 www.cimec.ro
130 N. HARUCHI l !. T. DRAGOMIR 2

0,30-0,40 m grosime. Baza sa este marcat de podine de locuine din lut galben bt
torit, deasupra crora se suprapun urme de arsur, cenu i chirpici. Judecnd dup
grosimea i cantitatea materialelor, se dovedete c locuirea n-a fost de lung durat.
Peste resturile primului nivel se suprapun direct urmele nivelului II, care este mult mai
gros i compact, ajungnd pn la 1,15 m grosime. n acest nivel se gsesc de asemenea
podine de locuine, peste care s-au aezat arsur i chirpici, precum i gropile spate de

a b
Fig. 1. - Model de cas n miniatur, 'descoperit n nivelul II.

obicei de la baza sa, n nivelul I. Masa de chirpici provenit de la locuine este de dimensiuni
destul de mari i ars la rou. n profil, aceast mas se prezint sub form de linie continu,
ntrerupt doar din loc n loc. Mai trziu, peste resturile stratului de cultur gumelniean,
n punctul mai dominant al aezrii s-a ridicat o movil funerar. Pmntul din mantaua
movilei conine mici fragmente ceramice, buci de chirpici, oase de animale i de peti,
fapt care dovedete c pmntul folosit la construirea movilei a fost spat din aezarea
neolitic. Grosimea maxim a movilei, n centru, este acum de 1 m. n jumtatea de turnul
rmas nedistrus s-au descoperit 20 de morminte. Poziia chircit, urmele de ocru rou
pstrat pe unele schelete, precum i inventarul, dovedesc c mormintele din acest turnul
aparin populaiilor de pstori venite din stcpele nord-pontice la sfritul neoliticului.

Nivelul I. Locuine.
Cu ajutorul chirpiciului masat i al podinelor de lut, am
reuit n acest nivel s determinm forma locuinelor,care este rectangular, cu dimensiunile
de 7 X 4 m. Impresiunile pstrate pe bucile de chirpici dovedesc c locuinele erau
construite din brne de lemn despicate i din trestie, peste care se aplica lut amestecat cu
paie i pleav de cereale. Acoperiul era fcut n dou pante, probabil din stuf i
trestie, peste care se aezau pietre de forme neregulate i de din1ensiuni diferite. Aceste
pietre au fost gsite n cele mai multe cazuri n interiorul locuinei, czute peste masa
de chirpici. Podina locuinei era fcut din lut galben bttorit, ajungnd pn la
0,03-0,05 m grosime.
Vetrele au, n general, o form oval sau dreptunghiular i snt de obicei plasate
lng peretele din fundul locuinei. Evacuarea fumului se fcea probabil printr-un
horn, care se nla prea puin deasupra acoperiului. Presupunerea noastr n aceast
privin este bazat pe descoperirea unui model de cas (fig. 1), care n partea din
spate a acoperiului prezint un asemenea horn. n imediata apropiere a vetrei era
spat o groap ce servea la aruncarea resturilor de buctrie. La acelai model n
form de locuin, intrarea principal este indicat printr-o deschidere larg pe una din
laturile nguste (fig. 1, a) i una lateral, care probabil servea ca fereastr (fig. 1, b).
n ambele niveluri au fost cazuri cnd am gsit la o mic distan de locuin platforme
de lut galben bttorit, peste care zcea un strat destul de gros de cenu amestecat
cu cioburi, oase de animale i de peti. Lipsa chirpiciului i a vetrelor pe aceste podine
dovedete c este vorba de unele dependine sau slauri de var, lucrate din trestie.
Asemenea construcii au fost descoperite i n aezarea de la Mgura Jilavei 1
1 D. V. Rosetti, Cteva ajezri fi locui11je preistorice di11 preajma Bucurejliului, p. 10.

www.cimec.ro
3 Sill'TUHILE DE LA BRILITA 131

Uneltele. n comparaie cu nivelul II, primul nivel este n general mult mai srac
n materiale. Din categoria obiectelor de piatr fac parte: toporaele plate de form
trapezoidal (fig. 3,4), lucrate dintr-o roc relativ dur, de culoare glbuie, rnie i fre-
ctoare de piatr, precum i obiectele de silex, care snt mai puin numeroase fa de
nivelul II. Din punct de vedere al culorii i al compoziiei rocii, silexul folosit de neoliticii
de la Brilia este asemntor cu cel descoperit n platforma prebalcanic. Dup form,

' J :. : ..~.... ..... -

Fig. 2. - Fragmente de vase de lut, descoperite n nivelul I.

deosebim dou tipuri de obiecte: rzuitoare i vrfuri de sgei. Obiecte de os, n acest
nivel, s-au gsit puine. Au aprut numai cteva vrfuri de sule, lucrate din achii de
oase de animale.
Ceramica. Pasta vaselor din aezarea de la Brilia este de calitate bun, coninnd
mai mult sau mai puin degresant, n funcie de dimensiunile vasului. Acest degresant
const din pleav, pietricele, boabe de nisip i buci mici de calcar. n nivelul I predomin
vasele de dimensiuni mici i mijlocii, iar formele cele mai frecvente snt: 1) paharele
tronconice, cu gtul scurt, cu prag pe umr i cu marginea uor tras n afar; aceast
form amintete paharele din cultura Boian (faza Giuleti) 1 ; 2) vasele bitronconice; 3)
vasele emisferice; 4) vasele cu profilul n form de S; 5) vasele cu marginea dreapt i cu
prag mai mult sau mai puin pronunat pe umr, asemntoare cu cele descoperite n
nivelurile 6-4 ale stratului gumelni ean de la Stoicani 2 ; 6) strchinile, care n acest
nivel prezint dou variante: a) strchinile cu marginea dreapt i cu umr foarte pro-
nunat, cele mai caracteristice (fig. 2), i b) strchinile de form emisferic, cu mar-
ginea tras spre interior i cu fundul ngust. Forma aceasta devine foarte frecvent n
nivelul II.

1 E. Com)a, Consideratii cu privire la evolutia wlturii 2 M. Petrcscu-Dmbovia, Cetjttia de la Stoicani, n


Boia11, S. C. I. V. ,V, 1954, nr. 3--4, p. 374, fig. 10, 3,;). Materiale , I, 1953, p. 54, fig. 20.

www.cimec.ro
132 N. HAR~'UCill i 1. T. DRAGOMIR 4

n ornamentare se folosete pictura roie crud, care este frecvent, pe cnd cea
alb este ntrebuinat mai rar. Cu ajutorul acestor culori, se obin motive n benzi,
simple, spiralice sau triunghiuri umplute cu hauri. Motivele reies, de multe ori, nu
din pictura propriu-zis, ci prin cruare din nsi suprafaa vasului. Pictura cu grafit,
incizia sau ornamentele n relief snt
folosite mai rar, iar barbotina gro-
solan este aplicat de obicei pe
vasele de dimensiuni mari. Tot din
categoria obiectelor de lut fac parte
capacele i suporturile de vase.
Pn n prezent posedm un singur.
fragment de suport (fig. 2, 5) lucrat
dintr-o band de lut de culoare
brun-cenuie, de form concav
n seciune. Suprafaa exterioar
este pictat cu rou i alb . Un suport
asemntor a fost descoperit n
aezarea gumelniean de la Cer-
navoda 1 . Reprezentrile plastice
2 J
n nivelul I lipsesc deocamdat.
NiT;efzt! II. Lomine. Spre
deosebire de primul nivel, unde
masa de chirpici era n cea mai
mare parte mprtiat, iar podi-
nele inrerupte de gropile de pro-
vizii sau gunoaie coborte din
nivelul superior, n nivelul II chir-
piciul este destul de masat i mult
mai intact; totui, ntre locuinele
Fig. 3. - Obiecte de silex i piatr, descoperite in nivelul II. celor dou niveluri nu exist nici o
deosebire, deoarece, dup ct am
putut stabili, forma i modul lor de construcie erau aceleai. Din punct de vedere
al dimensiunilor, locuinele nivelului II se pare c erau ceva mai ncptoare i
mai apropiate unele de altele.
Uneltele. Vieuirea mai ndelungat din nivelul II este atestat att de grosimea mai
mare a depunerilor arheologice, ct i de cantitatea i varietatea obiectelor descoperite
n cea mai mare parte n interiorul locuinelor. Obiectele de piatr snt mai numeroase
i mai variate fa de cele din primul nivel. Cele mai caracteristice snt: topoarele plate
i cu guri de nmnuare (fig. 3, 5-6), dli de dimensiuni diferite, o mciuc de
piatr de form cilindric cu capetele rotunjite. Frectoarele, rniele i gresiile de ascuit
snt mai numeroase. Obiectele de silex apar n cantiti mai mari i snt de obicei
mult mai ngrijit lucrate, dei culoarea i calitatea rocii este aceeai ca n primul nivel.
n interiorul unei locuine, n apropierea vetrei, s-au descoperit dou vrfuri de sgei
i apte de lance, de form triunghiular, cu baza dreapt, lucrate ntr-o tehnic
foarte ngrijit. Att marginile ct i baza lor snt retuate fin pe ambele fee. Lungimea
lor variaz ntre 0,10 i 0,048 m (fig. 3, 1-3). Asemenea vrfuri de sgei i lnci
abund n cele mai multe aezri din sudul .Munteniei 2 Rzuitoarele snt obiectele de silex
1 I. Nestor, Nachtrag zu Cenzavoda, Praehistorische Cscioarelc: Gh. tefan, Les foui/Jes de Cdscioare/e, Dacia ,
Zeitschrift, XX, 1929, .P 214, fig. 12, 14. II, 1925, p. 148, fig. 5, 1-14.
2 Pentru comparaie, cf. materialele din aezarea de la

www.cimec.ro
5 g ,ir.\Tt: HTLE DE LA HH ,\ILIA 133
---------------------------
cele mai frecvente din acest nivel. n total s-au descoperit 26 de exemplare ntregi i frag-
mentare. Afar de produsele finite, s-au gsit i cantiti apreciabile de achii. Obiectele
de os i de corn constau din: sule, spligi, dli i o fusaiol lucrat dintr-un cap de
femur de animal.

Fig. 4. - Ceramic din nivelul li. Vasul nr. 4 aparine probabil fazei Gumelnia D.

Ceramica. n acest nivel, ceramica este mult mai bogat reprezentat, att din
punct de vedere cantitativ, ct i n privina formelor. Tehnica de preparare a pastei,
arderea i culoarea snt aproape aceleai pentru ceramica ambelor niveluri. Deosebirile
constau n forme i ornamente. Snt cazuri cnd unele forme de vase din nivelul I se
transmit i n nivelul II, aidoma sau de generate (cum c: cazul strchinilor cu prag), dar
apar forme i ornamente noi, nscute din cele vechi. Repertoriul formelor este bogat
~i foarte variat, cele mai caracteristice fiind: 1) vase bitronconice cu gtul nalt; 2) vase
cu profilul n form de S; 3) vase semisferice, cu corpul bombat, gtul scurt, iar mar-
ginea dreapt sau puin rsfrnt n afar 1 ; 4) vase de provizii, bitronconice, cu
umrul pronunat, cu un diametru ce ajunge pn la 0,80 m; 5) castroane: a) de form
tronconic, cu pereii oblici, b) de form aproape emisferic, c) castroane cu pereii
uor nclinai n afar sau aproape verticali, iar marginea dreapt i plat 2 ; 6) strchini:
a) cu marginea dreapt i plat, iar pereii uor bombai, b) de form tronconic
cu gura larg des chis i marginea ngroat pe dinuntru, c) cu marginea dreapt i

1 I. Ncstor, op. cit., p. 214, fig. 6, 8, 9. fig. 9, 10, 11; M. Petres cu -Dmbovia, op. cit., p. 83,
2
D. Berciu, Arheologia preistoric a Olteniei, p. 64, fig. 32, 1, 3, 7, 5.
fig. 68, 1. Pentru castroane, cf. 1. Nestor, op. cit., p. 223,

www.cimec.ro
134 N. HARUCHI i I. T. TEODORESCU 6

cu umr rotunjit (form evoluat ce amintete strchiniile cu prag pe umr, din


nivelul I); 7) vase piriforme; 8) ceti; 9) cupe cu picior cu corpul larg deschis i

4
Fig. 5,- Ceramic din nivelul II. Vasul nr. 2 apari"ue probabil fazei D.

cu piciorul nalt; 10) pahare de form tronconic (fig. 10, 1-3); 11) vasele miniatur,
rare i de obicei reproducind formele vaselor mari (fig. 9, 6); 12) vase n form de
askos, din care s-au descoperit dou exemplare: unul fragmentar (fig. 4, 2) )i unul

www.cimec.ro
1
1
1 1

~ - 0315- - - - - -- - '
- - - Jt-

Fig. 6 . - Vas pictat descoperit in nivelul Il .

www.cimec.ro
7 SP.\'ITHILE DE LA IIHILIA 135

ntreg (fig. 4, 1), lucrat dintr-o past bun de culoare glbuie, cu suprafaa lustruit
i avnd o form evoluat, fa de cele mai vechi neolitice cunoscute; 13) vase cu
picior relativ scurt i gol nuntru; 14) suporturi de vase (fig. 10, 7); 15) capace de lut
(fig. 10, 5). n partea superioar a nivelului II s-au descoperit dou vase, care, dup
past, form i ornamentare par a fi trine de cultura Gumelnia (fig. 4, 4; fig. 5, 2).
Nu este exclus ca ele s fi fcut parte din inventarul unui mormnt cu ocru, al crui
schelet a suferit o descompunere total, sau a fost distrus. De asemenea, pot fi socotite
ca fcnd parte dintr-un nivel superior, mai recent, i anume Gumelnia D, pe care
noi deocamdat n-am reuit s-I prindem stratigrafic. Caracterele lor tipologice indic
acest lucru, rmnnd ca presupunerea noastr s se confirme cu prilejul viitoare-
lor cercetri.
Ornamentele ceramice. Bogia i varietatea de forme ceramice din acest nivel
snt remarcabile i n ornamentare. Dup felul cum este tratat suprafaa vasului, decorul
mbrac mai multe forme: a) n adncime, b) n relief i c) n suprafa. Decorul
n adncime const n incizii, impresiuni i mai rar n mpunsturi. Decorul n relief
apare de obicei pe produsele lucrate dintr-o past grosolan. Asemenea ornamente
constau din bruri alveolare, simple sau crestate, proeminene, caneluri largi (fig. 5,
1,4; fig. 4, 3) i barbotin grosolan brzdat (fig. 11,3). Decorul n suprafa se reduce
la pictur, pliseuri, ori numai la simpla lustruite a suprafeei vasului. Pictura cu alb
i cu grafit este foarte frecvent, pe cnd cea roie crud apare mai rar n comparaie cu
nivelul I. Motivele ornamentale constau din benzi liniare, spirale sau derivate ale spi-
ralelor. Castroanele mai mari au faa interioar mprit n mai multe registre, n
interiorul crora snt executate capete de spiral n form de ciubuc )) 1 (fig. 6). Alteori
prile interioare snt puternic lustruite i apoi pictate, iar n alte cazuri se d o culoare
de fond roie pe care se picteaz, cu alb pstos, spirale. Un fragment de strachin deco-
rat n acest fel (fig. 5, 3) este aproape identic cu un fragment descoperit n stratul
III de la Tangru 2 La o bun parte din ceramica acestui nivel ornamentarea se reduce
la o simpl lustruite a pereilor vasului sau se aplic mici proeminene. n nivelul
II de locuire s-au descoperit, mpreun cu ceramica specific culturii Gumelnia, mai multe
fragmente de vase, care att din punctul de vedere al pastei, ct i al ornamentrii, dove-
desc c snt strine de aezarea noastr. Pasta, formele i ornamentele duc la concluzia
c aceste vase aparin culturii Cucuteni (fig. 8 i fig. 9, 1, 2). Din punct de vedere al
tehnicii pastei, aceasta este mai consistent, lipsit de impuriti i ars la rou. Cu
toat starea fragmentat a vaselor respective, putem stabili unele forme, ca: 1) vase cu
corpul globular, gtul nalt i deschiderea relativ mare, 2) vase cu gtul scurt i corpul
globular, 3) vase piriforme i 4) vase bitronconice. Ornamentarea este realizat cu
ajutorul picturii, n tehnica polrcrom, folosindu-se dou sau trei culori: rou, alb
i negru (fig. 12, 3). Formele, dar mai ales ornamentele, dovedesc c aceast ceramic
aparine fazei Cucuteni A, fiind asemntoare cu cele constatate la Boneti 3 Ruginoasa 4,
Fedeleeni 5 etc. Pn la descoperirea sa n aezarea de la Brilia, contactul direct
dintre cele dou mari arii neolitice n-a fost nicieri prins n mod precis. Prezena
ceramicei de tip Cucuteni A, n nivelul II al stratului gumelniean de la Brilia
(= Gumelnia A 2 trziu- B1 timpuriu), nu poate fi explicat dect punnd-o pe seama
relaiilor de schimb, stabilite ntre aezarea de aici i o aezare cucutenian mai
apropiat.

1 3 Vladimir Dumitrcscu, La stalion prehistor'que de


I. Ncstor, op. cit., p. 208, fig. 3,4. Idem, Zur
Chrono!ogie der rumnischm Steinkupferzeit, Praehist. Zcit- BonfeJii. Dacia, III-IV, p. 88-114.
4 Hortensia Dumitrcscu, La slalion prehistorique de
schrifn>, XIX, 1928, p. 110- 143; vezi p. 143, fig. 9.
2 D Bcrciu, Sdpdturile de la Tangru (1934). Raport Ruginoasa, Dacia>>, III-IV, p. 56-87.
6 I. Ncstor, Der Stand der Vorgescbicbtsforschung in
preliminar, n Buletinul Muzeului jud. Vlaca, Teohari
Antonescu>> voi. I, Bucureti, 1935, p. 29, fig. 29. Rt~mnim, p.~,39, pl. 2, 3.

www.cimec.ro
136 N. JIAH'U : lll i 1. 'J'. DIUGOli!IH 8

Plastica. n comparaie cu celelalte materiale ceramice descoperite, reprezentrile


plastice snt mult prea puine. n acest nivel s-au descoperit mai multe figurine ntregi
i fragmentare, ce pot fi mprite n dou mari categorii: 1) antropomorfe i 2) zoo-

ta 1b

Fig. 7.- Obiecte diverse: 1, figurin de lut; 2, figurin de os; 3, msu de cult; 4, amulct de lut.
Toate descoperite ntr-o locuin din nivelul II.

n1orfe. Cele antropomorfe snt toate de sex feminin, lu~rate neglijent ntr -o past relativ
grosolan i dintr-o singur bucat. Dou exemplare au braele ntinse lateral, perforate
sau nu, iar alta le are ncruciate pe piept i este puin plecat nainte, avnd steato-
pigia foarte pronunat (fig. 7, 1 a i b). Studiul mai amnunit la care va trebui
supus aceast figurin, va preciza dac ceea ce numim noi steatopigie nu este n
realitate o cocoa , aa cum se ntlnete la multe figurine din vremea aceasta.
Faptul c idolul poart pe cap un disc rotund n form de plrie, dndu-i aspectul
unei mici cariatide, l face s fie un exemplar rar i unic pn n prezent n ara noastr.
Exemplarul de la Brilia vdete puternice influene sudice, legndu-se din punctul
de vedere al formelor cu unele piese descoperite n Creta 1 . Cele dou fragmente de
figurine zoomorfe reprezint doar corpul unui animal. n interiorul unei locuine din

1 V. Miiller, Friihe P/astik in Griechenland tmd Vorderasien, pl. XIV,

fi~. 241, pl. XXXI, fig. 342, 344, pl. XXXIV, fig. 360.

www.cimec.ro
SP!\TU !IILE DE LA llH!LJl'A 137

nivelul II, n apropierea vetrei, s-a gsit o figurin de os, lucrat foarte art1st1c
(fig. 7, 2). Figurine de os asemntoare au fost descoperite n aezrile de la Vidra, Gumel-
nia, Sultana, Tangru .a. n interiorul aceleiai locuine, n apropierea idolului de os,

Fig. 8. - Fragmente de vase pictate aparinnd culturii Cucuteni A, descoperite n nivelul II


al stratului gumelniean.

s-a gsit o msu de lut n miniatur, prevzut n punctul central cu un orificiu


(fig. 7, 3). Prile principale ale obiectului erau decorate cu benzi alctuite din linii albe
pictate. Forma, decorul i dimensiunile dovedesc c servea ca obiect de cult. Lng
msu a fost gsit un scunel n miniatur, cu patru piciorue, lucrat foarte rudimentar

www.cimec.ro
138 N. HAH'j'l 'C HI i 1. T. IJHAGUM!H 10

din lut. Tot din categoria obiectelor de lut fac parte i dou mici figurine de lut repre-
zentnd capete de bovidee, perforate la centru, probabil pentru a fi nirate pe sfoar

Fig. 9.- Fragmente ceramicc: 1-3, cioburi de vase Cucutcni A; 4, 5, 8, 9, cioburi de tip Boian
(Giuleti)
descoperite la suprafaa solului, n apropierea aezrii gumelniene; 6-7, un vas i un
fragment ceramic de tip Gumelnia.

(fig. 7, 4). Asemenea capete de animale au fost descoperite i n aezarea de la Cscioa


rele. Inventarul obiectelor de lut este completat prin trei greuti de lut, perforate
n partea superioar, ce serveau pentru scufundatul plaselor de pescuit; un fragment
de fusaiol de form rotund i plat, precum i dou pintadere lucrate cu ngrijire

www.cimec.ro
11 SAPTUHlLE DE LA BHlLIA 139

(fig. 12, 1). Pintadere asemntoare au fost descoperite n mai multe aezri gumel-
niene din cmpia muntean, precum i n cultura Ariud . Tot aici putem pomeni
cteva fragmente de cozi de linguri i cue de lut.

5 6

'7
Pig. 10. - Ceramic din nivelul Il: 1-6, vase; 7, suport de vas.

MORMINTELE CU OCRU
Din descrierea stratigrafic pe care am fcut-o la nceput reiese c deasupra ultimului,
nivel de locuire gumelniean se aflau resturile unui tumul funerar, al crui diametru
era de aproximativ 30 m, iar nlimea de 1 m. n jumtatea de movil nedistrus s-au
descoperit 20 de morminte, adncimea gropilor variind ntre 0,40 i 2,40 m. n afar
de un singur caz (mormntul nr. 5), toate scheletele erau aezate n poziie chircit,
mai mult sau mai puin accentuat, avnd orientri diferite. Scheletul mormntului

www.cimec.ro
140 N. HAR'fUCHI i 1. 1'. DRAGOMIR 12

nr. 5 avea poziia lungit, aezat pe spate i cu braele ntinse pe lng corp. Att oasele
acestui schelet, ct i ale celor aezate n poziie chircit, aveau pe ele urme de ocru
rou, care, n cea mai mare parte a cazurilor, s-a pstrat mai bine pe oasele craniului
i ale picioarelor. Diferena de adncime a gropilor dovedete c scheletele descoperite
la o adncime mai mare au fost ngropate nainte de ridicarea movilei, pe cnd altele

Fig. 11.- 1, vas de lut din mormntul nr. 8; 2, asko; descoperit n mormntul nr. 18; 3, vas din nivelul II;
4, vas de lut din mormntul nr. 17.

snt ulterioare, gropile acestora fimd spate de la suprafaa movilei. n afar de


scheletele nr. 14 i 15, care fac parte dintr-un mormnt dublu, toate celelalte se afl
n morminte singulare. Patru din acestea snt etajate (nr. 17- 20).
Starea de conservare. Din cele 20 de morminte, opt snt bine conservate, patru
n stare potrivit, trei prost conservate, iar dou (nr. 4 i 11) snt distruse aproape
complet. O clasificare a mormintelor dup sistemul de construcie a gropilor nu se
poate face, toate fiind simple, cu excepia eventual a mormntului nr. 5, n care s-au
observat i urme de lemnrie. Referitor la inventar, putem preciza c cea mai mare parte
a mormintelor snt foarte srace. Din numrul total, numai opt morminte posedau
inventar (nr. 3, 6, 8, 9, 10, 17, 18 i 20), compus din vase de lut, perle de metal
(foi de cupru sau bronz), de os, scoic sau piatr. D escrierea obiectelor de inventar o
vom face pe morminte.
n mormntul nr. 3, cu scheletul n poziie chircit, s-au descoperit n jurul gtului
trei perle tubulare, confecionate din cochilii de dentalium, o perl inelar de os i
dou tubulare, lucrate din foi de cupru sau bronz.

www.cimec.ro
1

1
1
2a
+1
\
1
\
1

1
1
_ _ _ !_ _ _ _ _
---------..,--- ~-- --
Fig. 12. - 1. pintader de lut descoperit n nivelul 1; 2, vas cu capac de tip Usatovo, descoperit n mormintul nr. 20;
3. fragment de vas pictat de tip Cucuteni A.

www.cimec.ro
13 SAPTLHILE DE L\ llHAILI'f.\ 141
------ ~-------- --~----~~~

~Mormntul nr. 6 avea scheletul n aceeai poziie chircit i un inventar asemntor:


ase perle de cochilii de dmtolium i una de os, descoperite tot n regiunea gtului.
Lungimea acestor perle variaz ntre 0,01 i 0,02 m.
lvformntttf nr. 8 (poziia chircit). La o distan de 0,20 m de craniul scheletului
s-a gsit un vas de lut, iar in dreptul oaselor temporale s-au descoperit dou perle tu bu-
lare lucrate din foi de cupru sau bronz. Vasul este lucrat cu mna, dintr-o past impur,
de culoare brun-rocat, bine lustruit. Are forma de oal cu gura larg deschis i buza
uor rsfrnt n afar. Toarta este lucrat dintr-o band cu marginile trase n afar, n
aa fel nct formeaz o uoar albiere i are tendina de a se supranla fa de buz
(fig. 11, 1). Este o form premergtoare cetilor cu toarta supranlat din epoca bron-
zului. Ornamentul const din dou linii incizate, realizate cu nurul, dispuse orizontal
pe umrul vasului. Decorul este completat de doi butoni, dispui cte unul la baza
torii, iar pe partea opus, pe aceeai linie, se afl ali trei butoni care ntrerup nurul.
n mormntul nr. 9 nu s-a descoperit dect un fragment dintr-o lam de silex, uor
curbat, plasat lng antebraul minii stngi. Nu este sigur dac acest obiect fcea parte
iniial din inventarul mormntului sau aparine stratului gumelniean. n regiunea
gtului s-a descoperit de asemenea o perl tubular (lung de 0,016 m), lucrat din
foi de cupru sau bronz.
Inventarul morm11tului 11r. 1O este de asemenea srac i nesigur, constnd dintr-o
lam de silex, descoperit n apropierea minii stngi. n dreptul aceleiai mini s-a putut
observa o pat de culoare verzuie, ce provenea probabil de la un obiect de bronz sau
cupru, distrus din cauza oxidrii.
S cheietu/ 11r. 17. Poziie lungit pe spate, braele ntinse pe lng corp, orientat
E-V. n dreptul bazinului scheletul prezenta o lsare, din cauza tasrii pmntului
de umplutur din gropile mormintelor 18-20. Inventarul acestui mormnt se compune
dintr-un vscior de form tronconic, lucrat dintr-o past impur de culoare cenuie.
Pe partea interioar a vasului se observ urme de pictur roie crud (fig. 11, 4).
Vasul era aezat n partea dreapt a craniului.
Scheletul 11r. 18. Poziie chircit, oasele prost conservate. Att craniul ct i partea
inferioar a scheletului lipsesc. Fa de scheletul nr. 17, acesta se afl aproape per-
pendicular. n dreptul braului stng s-a descoperit un askos, lucrat dintr-o past impur,
coninnd pietricele i boabe de nisip. Suprafaa este acoperit cu un slip fin de culoare
neagr, lustruit puternic. Decorul este format din dou benzi de linii incizate i
umplute cu hauri, dispuse orizontal pe umrul vasului (fig. 11, 2).
S chefetul 11r. 19, mai bine conservat, este n poziie accentuat-chircit, orientat
ENE- VSV. Scheletul se afl la acelai nivel cu podina locuinelor din nivelul II
gumelniean. Nu poseda nici un fel de inventar.
Scheletul11r. 20 este bine conservat, n poziie chircit, orientat ENE-VSV, des-
coperit la o adncime de 0,95 m. Groapa strbate podina de lut a nivelului II, oprin-
du-se n partea superioar a primului nivel de locuire gumelniean. n acest mormnt
s-a gsit un vas cu capac, de tip usatovian, la 0,35 m de faa craniului. Este lucrat dintr-o
past de calitate superioar, acoperit la suprafa de un slip fin de culoare glbuie
rocat. Vasul are forma sferoidal turtit, este prevzut cu dou tori perforate vertical
i aplicate pe umrul vasului. Pe culoarea de fond a vasului s-au pictat cu o culoare
brun metope umplute cu linii ntretiate ce descriu suprafee romboidale ncadrate
n linii groase (fig. 12, 2). Un asemenea capac pictat a fost ntlnit i n aezarea usa-
tovian de la Folteti 1 n regiunea gtului scheletului se afla in sittt un colier format
din 156 de perle lucrate dintr-o materie alb finoas, probabil carbonat de calciu, din

1 M. Petrescu-Dimbovia, S.C.I.V.)), II, 1951, nr. 1, p. 261, fig. 7, 1-2.

www.cimec.ro
t42 N. IIAH UC III i J. 'l'DR AG OMIH 14

os i argil micacee, de culoare ver-


zuie nchis. Majoritatea acestor perle
au forma inelar. Au fost nsirate
dup mrimi, intercalate albe i ~etzi,
cele de dimensiuni mai mici fiind la
extremitile irului, pe cnd cele de
dimensiuni mari n partea central
(fig. 13, 1). Pe lng cele artate s-au
mai gsit, n apropierea sternului, trei
obiecte din os, ovale n seciune i
crestate n dou locuri la fiecare
capt. Semnificaia acestor obiecte
nu o cunoatem, dar probabil erau
folosite fie ca amulete, fie ca podoabe
cusute pe veminte (fig. 13, 2-4).

*
Spturile de salvare efectuate

-
n asezarea de la Brilita n vara
anul~i 1955 au adus date ~oi n leg
tur cu modul de via al populaiei
de aici i n special n privina rela-
.
'' tiilor sale cu asezrile neolitice din
]ur, dintre care' tmele aparin chiar
altor culturi neolitice. Stratigrafia
aez~rii, aa cum s-a artat la nceput,
r const dintr-un singur strat de cul-
l tur cu dou niveluri de locuire bine
\
1 distincte. Existena fiecrui nivel este
atestat de resturile de locuine, pre-
cum i de celelalte materiale. Dunga
de cenus care st la baza nivelului I
'
deocamdat nu ar putea fi conside-
rat ca un nivel, pn cnd nu vom
avea dovezi care s confirme acest
lucru. Vieuirea n nivelul interior
a fost de o mai scurt durat n
comparaie cu cea din al doilea. Ma-
terialele descoperite n ambele nive-
luri dovedesc strnse legturi, iar
diferena de timp ce le desparte este
relativ scurt. Cu toate aceastea, ni-
velul II de locuire, prin grosimea i
2 J bogia materialului su, arat o du-
Fig. 13.- Colier i obiecte de os, descoperite n mo rmntul nr. 20. rat mai ndelungat, iar relaiile cu
alte populaii snt mult mai com-
plexe. Cantitile mari de oase de animale domestice i slbatice, vertebrele de peti
sau cochiliile de scoici descoperite n interiorul sau n preajma locuinelor dovedesc
c aceast populaie se ndeletnicea cu creterea vitelor, vntoarea i pescuitul.

www.cimec.ro
15 s,\P,\1Tl\ILE llE L.\ IIH.\ILI.\ 143

Cultivarea plantelor este de asemenea suficient dovedit de numeroasele rnie i frec


toare de piatr, precum i de grunele de gru carbonizate. Pe baza materialului ceramic
putem stabili mai uor aspectul cultural al acestei aezri, precum i legturile sale cu
alte aezri contemporane. Ceramica din nivelul I se caracterizeaz prin forme de vase
tipic gumelniene, de aspect Gumelnia A1, nrudite pe de o parte cu cele din
nivelurile 6--4 de la Stoicani, precum i cu unele forme descoperite n stratul
Gumelnia A 1 de la Glinal i cele gumelniene de la Bieti-Aldeni, Cernavoda sau
Vidra. De asemenea, n ceramica acestui nivel constatm o dezvoltare a unor forme
de vase din cultura Boian (faza Giuleti) (fig. 9, 4, 5, 8, 9) 2 i Hamangia. n nivelul II
se observ o dezvoltare a formelor i a decorului vaselor, care l leag de materialele
din nivelul A 2 trziu - B1 din aezrile gumelniene din cmpia romn. Trebuie urmrit
n spturile viitoare dac elementele B1 apar numai sporadic sau avem de-a face
cu un fl.ivel propriu-zis. Aspectul cultural gumelniean de la Brilia reprezint un facies
regional, n care evoluia s-a produs probabil mai lent fa de aezrile din sudul
Munteniei. Fragmentele ceramice de tip Cucuteni A descoperite n oarecare msur n
partea superioar a nivelului II ridic mai multe probleme: 1) cile de contact dintre
cultura Gumelnia i cultura Cucuteni, 2) sincronizarea celor dou culturi i 3) influene
cucuteniene asupra culturii Gumelnia de aici. Stadiul actual al descoperirilor arat c
pn n momentul de fa n inutul Covurluiului nu exist nici o aezare cucutenian
din faza A, cultura Cucuteni ptrunznd n aceste pri abia n fazele sale trzii (faza B)
i numai pn pe la Bereti i Mstcani. De aceea, sntem nclinai a crede c aezarea
cucutenian care a avut relaii cu neoliticii de la Brilia a fost cea de la Boneti, sau
o alta din mediul carpatic, legtura fcndu-se pe valea Siretului. Cu toate c aceste
materiale nu pot fi socotite dect elemente de import, totui ele i au importana
lor, deoarece mping spre sud aria de ptrundere a elementelor cucuteniene, pn la Brila 3
Pe baza constatrilor stratigrafice vechi, unii arheologi au ncercat s stabileasc raporturile
stratigrafice dint.re diferitele faze ale celor dou culturi; de pild, I. Nestor 4 fixeaz
poziia cronologic a culturii Cucuteni A ca fiind contemporan cu Gumelnia A 2
Vladimir Dumitrescu nclina 5 s cread c faza Gumelnia A 2 din Muntenia nu a fost
dect n parte contemporan cu faza Cucuteni A, continundu-se pn trziu peste Cucu-
teni A-B i chiar peste o parte din Cucuteni B. Rezultatele stratigrafice de la Brilia
au dovedit c cel de-al doilea nivel (Brilia II = Gumelnia A 2 trziu- B1 timpuriu)
este contemporan cu cultura Cucuteni A. n ceea ce privete problema unei eventuale
asimilri locale a influenelor exercitate de cultura Cucuteni A asupra fondului gumel-
niean, putem afirma cu certitudine c o atare asimilare n-a existat. n schimb, n complexul
Bieti-Stoicani-Brilia se poate observa o nuan puternic Ariud vechi-protocucuteni,
care face parte organic din cultura respectiv. n nivelul Brilia I observm elementele
primitive ale culturii Ariud, n care pictura abia se nate, ajungndu-se ca n nivelul
II elementele ariudene s apar ntr-o faz mai naintat, dat mai sporadice.

Mormintele descoperite n turnului de la Brilia, privite din punct de vedere


al ritmului de nmormntare i al inventarului, aparin grupului de morminte cu ocru,
rspndite pe un spaiu destul de vast, ncepnd din regiunile de silvostep din rsrit,

1
M. Petrescu-Dmbovia, Nouuelles donnees concernant 4 I. Ncstor, Zur Chronologie o o o, po 143; idcm, Dfr

le neolithique carpatho-balkanique, Balcania )), VIII, 1946, Stand o o o po 580,


5
po 2130 VI. Dumitrescu, La cronologia delia ceramica dipinta
2
Fragmente de tip Boian (Giuleti) descoperite la de!/' Europa Orientale, Ephcmeris Dacoromana )), IV,
Brilia (la o distan de aproximativ 200 m mai spre sud 1930, po 277 i urmo; idem, Les figuri nes antbropomorphes
de unde s-a spat) la suprafaa solului arabil. enos du Sud-Est de /'Europe, pendant la periode eneolithique,
8 Punctul cel mai de sud atins de aceast cultur era
Revue Internationale des Etudes Balkaniques >>, 1938,
pn acum aezarea de pe dealul Ciomaga de la Brlleti. po 379.

www.cimec.ro
144 ~. HAIIUCHI i 1. T. DI\AGO~IIH 16

pn departe spre Vest. Totui n cadrul acestei mari grupe, limitndu-ne la spaiul mai
restrns al rii noastre i innd seama de tipologia inventarului, se pot stabili mai
multe faze. Vasul cu capac de tip Usatovo, descoperit n mormntul 20, arat c acest
mormint este pn n momentul de fa unul .dintre cele mai vechi i singurul de la
noi care dovedete o contemporaneitate cu cultura Usatovo din aezarea de la Folteti
i mai vechi dect mormintele cu ocru dela Stoicani, care snt post-usatoviene (gropile
mormintelor strbtnd stratul usatovian) 1 De asemenea, acest mormnt este probabil
contemporan cu sceptrele de la Fedeleeni, Casimcea i Slcua. A doua faz o consti-
tuie mormntul nr. 8, care are n inventar vasul cu toart puin supranlat i orna-
mentat cu nur imprimat. Acest morm~nt este mai nou dect mormntul 20 i probabil
contemporan cu mormintele de la Stoicani i n acelai timp cu mormntul nr. 19
de la Brilia.
Faza a III-a de evoluie este indicat de mormntul nr. 18, n care s-a' desco-
perit askos-ul decorat cu benzi de linii umplute (nr. 17), mai recent, corespunznd cu epoca
bronzului deja format. Important este c mormintele cu ocru de la Brilia ne-au permis
n primul rnd s precizm raportul lor de contemporaneitate cu cultura Usatovo, iar
n al doilea rnd, s stabilim existena mai multor faze i deci a mai multor valuri de
ptrundere, dinspre rsrit, ncepnd cu sfritul encoliticului i continund pn n plin
epoc a bronzului.
N. HARUCHI i 1. T. DRAGOMIR

APXEOJIOrl.PIECIH1E PACH.OTIH.l1 B BP8l1JII1IJ;E


{HPATKOE CO,l.~EP/:l\AHMEI

C'!'OHHKa Bpa11m1Qa pacrroJiommm Ha Hnmneii Teppace ,UyHaH na Kparo rrp11ropoAa


BpanJI11Qa ropo)l;a Bp311Jia' raJiaQKOH o6JiaCTI1. TiccKOJibKO ana<JI1TeJibHUH 'IaCTb CTOHHI\11
paapyrnena )l;JIH cHa6meHI1H rJII1HOii K11pmrtJHoro aaBOAa, pacnomm, upoH3Be)l;eHHLW
JieTOM 1955 rO)l;U Ha ne60JiblliOH IIJIOIQa)l;H B 350 M2 , HOCHJUI oxpaHHTeJibHbiH xapUKTep.
B CBH311 C HI111UI 6hlJII1 06HapymeHhl CJie)l;hl 06llii1pHOH HeOJII1TI1'1eCKOH CTORHI\11, OTHOCRIQeHCR
K KYJibType ryMeJibH11Qa. CTORHHa COCT011T 113 O)l;IIOro KYJibTypnoro CJIOH c ABYMR HpycaMH
mnJI11IQ. IR11JII1IQa HMeJIH npm\JoyroJibHYIO J!opMy, rrocTpoeHLI na )l;epeBa, HaMLniia 11 rmmLI,
CMelliaHIIOH C IIOJIODOM li COJIOMOM. <l>opMa HUIJIHIQ yKaaaHa li IIOCpe)l;CTBOM MO(eliH B Dli)l;O
MI1HI1aTIOpHoro AOMa, nafmeHHOii Ha qepAaHe O)l;Horo mliJIHIQa II Rpyca (plic. 1). HeiWTOpiue
MaTepliaJibl, 06HapymeHHble B 1 Rpyce, CBI1)l;eTeJibCTBYIOT O npHHa)l;JielliHOCTli H 6oJJee panneii
Jlaae HYJbTYPhl ryMeJibHHQa (A 1)' B TO BpeMR Hal\ MaTepliaJibl' li3BJJe'IOHJlblO li3 Hpyca IT,
OTHOCRTCR K 6oJiee HOBLIM cpaaaM (rroa)l;Heii A 2 n panneii B).
Ma HeKOTOpLrx oco6emiOcTeti:, xapal\Tepnhlx f.IJIR naM:neHHoro MaTepnaJia, . BLITeKaeT
HaJlll'IIIe 06JiaCTHbiX TI1llOB KYJibTYPhl ryMeJibHHIW, liMeBrneii CBH3b C HeKOTOpLIMII
CTOHHKaMH MYHTHHCKOH paBHIIHhl (l.JepnaBO)l;a' B11Apa' rlmna)' a TaRme CeBepO-BOCTO'IHOH
MyHTeHI1II ( <l>oJieiiiTH, CToiiKanw, BaemTn-AJI)l;eHn).
BoJibiiiOH IIHTepec Bhl3biBaeT TO o6cTORTeJihCTBO' 'ITO BO II Rpyce nY1hTYPhl ryMeJib-
HI1Qa 6hlJIII Haii)l;eHhi MHorotJHCJieHHhle o6JIOMKH cocy)l;oB, rrpHna)l;JiemaiQnx KYJ1bType H.yRy-
TeHn A. HecMoTpR Ha TO, tJTO TaKOBhle MoryT 6hlTb paccMaTpHBaeMhl JIHIIIh uaH npenMeThi
MMrropTa, OHII Hce me peiiiaiOT QeJihlii PRA BorrpocoH:
1 . ,UouaahlBaeTCH, 'ITO npeAeJIOM corrpMHOCHOBeHHR BhliiieyrroMRHYThiX iWYX HY.TihTYP
6LrJia AOJII1Ha peHH CepeT n 'ITO cyiQeCTBOBaJia CBR3h c nptmapnaTcHoi1: CTORimoti: T11IIa
H.yuyTerm (BeponTHO co CTOHHIWH BoHQeiiiT11-<l>OKIIIann). TaHI1M o6paaoM, BpanJIHQa rrpeA-
cTaBJIReT co6oii B HUCTOHIQ11H MOMeHT CaMhiH 1011\HhiH nynHT pacrrpOCTpaHeHI1H rrpe)l;MeTOB
11MnopTa HY.TILTYPhl H.yRyTenn (Jlaaa A).
2. PeayJILTaThi cTpaTitrpaJ!M<JeCKHX Ha6JIIOAeHHM, rrpoHaBe]l;eHHhlX a]l;ech, rrouaaa.;m,
'ITO II Hpyc (BpaHJiliQa II' ryMe.TihH11Qa A 2- B 1) COOTBeTCTByeT BpeMeH.H HY.TihTYPLI

1 M. Petrescu-Dmbovia, Cetjuia de la Stoicani, p. 132 i 154.

www.cimec.ro
17 SPTURILE DE LA BRILIA 145

KyKyTeHH A. HeJihBH ;n;oKaaaTL, HK06hl cyrn;ecTBOBaBmee BJIHHHHe KYJILTYPM KyKyTeHH A


Ha OCHOBe KYJibTYPhl ryMeJibHHQa' CJie)l;OBaTeJibHO' TaKoro BJIHHHHH He 6hlJIO. O;n;HaKO' B
KOMnJieKce BaemTH-CTOHKaHH-BpaHJIHQa aaMeqaeTCH CHJihHOe BJIHHHHe nepBHqHoii: KyKyTeH-
cKoii: KYJILTYPM Aprom;u;.
B ypoBHe BpaHJIHQa 1 Haxo;n;HTCH ;u;peBHHe aJieMeHThl KYJILTYPM Aprom;u; (B KOTopott
e;n;Ba aapom;u;aeTcH mHBOnHch) H JIHillh B ypoBHe II aTH aJieMeHThl noHBJIHIOTCH B 6oJiee
COBepmeHHOH iflopMe, XOTH H HOCHII.\ei CJiyqaiHhli xapaKTep.
Ha;u; II HpycoM ryMeJihHHQKOi CTOHHKH, B nepHo;n; KOHQa HeOJIHTa H Ha'IaJie
6pOHBhl, 6hlJI BOBBe)l;eH norpe6aJibHhlit KypraH (KOTOpOrO COXpaHHJiaCb TOJibKO ITOJIOBHHa),
co;u;epmall\Hi 20 cKeJieTOB B mwpqeHHOM noJiomeHuu:. lloJiomeHHe norpe6eHu:ii:, ocTaTKH
KpaCHOit OXphl Ha KOCTHKaX H HHBeHTapb HeKOTOphlX MOrHJI CBH;IJ;eTeJibCTBYIOT O TOM, qTO
OHH npHHa;IJ;JiemaT K rpynne <<ITOrpe6eHHi THTia KpaCHOi OXphl>>. flo Haii:;n;eHHhlM B HHX
norpe6aJibHhlM npHHa;n;JiemHOCTHM MOmHo 6MJIO ycTaHOBHTh TPH iflaahl paBBHTHH.
flepBaH H caMaH ;n;peBHHH iflaaa OTHOCHTCR K KOHI.\Y HeOJIH'l'a H npHHa;IJ;JielliHT K
KYJILTypeYcaTOBO. Ha aTo yKaBMBaeT cocy;u; c KphlmKoi THna YcaToBo, Haii:;n;eHHoi B MOrHJie
,M 20 (pHC. 12/2), KOTOpaH ;Il;O HaCTOHIU;erO BpeMeHH HBJIHeTCH e;IJ;HHCTBeHHOi H caMOi
;n;peBHei MOrHJioii: THna <<KpacHoit oxpM>> B PHP. llo Bceit BepoHTHOCTH, o Ha coBpeMeHHa
CTOHHKe THTia Y CaTOBO, BCKphlTOit B IDOJibTeillTH H MaTepHaJiy, Hait;n;eHHOMY B IDe;n;eJiellleiiH,
KacHM'!e H CaJIKyQe ( CaJIKyQa 1V 6)
BTopaH iflaaa npe;n;cTaBJieHa norpe6eHHeM .M 8, B HHBeHTapb KOToporo BXO;D;HT cocy;u;
C npHTI0)1HHTOi pyqKoit H illHypoBhlM OpHaMeHTOM (pHC. 11, 1). 8Ta 6oJiee ITOB;IJ;HHH MOrtiJia,
'IeM MOrHJia .M 20 H coBpeMeHHa norpe6eHHHM, Hait;n;eHHhlM B CToiKaHH -<DoJITemTH.
TpeThH iflaaa BhlpameHa norpe6eHHeM .M 18, HHBeHTapb KOToporo npe;n;cTaBJieH cocy-
AOM THTia <<aCKOC>> (pHC. 11 , 2), qTO ;IJ;OKaBhlBaeT ero npHHa)1JielliHOCTb K 6pOHBOBOMy BeKy.
BamHOCTb uaii:;n;eHHhlX B BpaHJIHQe norpe6eHHi THna <<KpacHoi oxphl>> cocTOHT B
TOM, qTO B rrepByiO oqepe;IJ;b OHH ;n;aiOT BOBMOlliHOCTb ycTaHOBHTb COBpeMeHHOCTb 3THX norpe-
6eHHit c KYJII>Typott Y caToBo. Bo BTopyro oqepe;n;~> OHH ;u;aroT BOBMOmHOCTh ycTanoBHTb
HaJIHqHe HeCKOJibKHX iflaB paBBHTHH, a CJie)l;OBaTeJibHO, HeCKOJibKHX TIOCJie;IJ;OBaTeJibHhlX npo-
HHKHOBeHHit C BOCTOKa Ha aana;n;, Ha'!IIHaH C IWHQa HeOJIHTa H ;D;O 6pOHBOBOrO BeRa.

OBbFICIIEHME PMO'Ilh:OB

Pnc. 1 . - fmmRHaR CHYJJbnTypu IIHIIIHaTropHoro ~OMiwa, oGuapyiKeHHaR 11 <:JHJC Il .


Pnc o 2 o - <l>parMeHTbi rJJHHRIIhiX cocy)l.on, ouuapyiKeHIIbie n cJJoe 1 o
Pnc o 3 o - HpeMHeBhle H HaMeHHLie npep;Melbl, ouuapyiKeHHhle B CJIOe II.
r.
Pn:c o o - HepaMHHa na CJJOH II o Cocy)l. .l'f~ 4., BepoHTHO, flaabr fyMeJJhimu;a Do
Pn:c o 5 o - HepaMHHa na CJJOH 11 o Cocy)l. M 2, nepoHTHO, flaahl Do
Pn:c o 6 o - Pacnn:cuott cocy)l., o6uapyiKeHHhltl: n cJJoe II o
Pn:c o 7 o - Paaml'IHhre npep;MeThl, o6uapyiKeHHhle B iKHJJOM noMeru;emm CJJOH 11 o 1 - rmmHHaH
CTaTy3THa; 2 - HOCTHHaH CTaTy;'JTI>a; 3 - CHYJThiTTypa l'JlHHHHOI'O HYJTbTOBOI'O CTOJIIIHa; ft - l'JlHHHHLifi
aMyJTeT o
Pnc o 8 o - <l>parMPIIThi pacmrcnhlx cocy)l.on r;y.'lhTJ'PLI HyHyTenn A, o6napymemlhle H cJJoe 11
liYJibTyphl fyMeJTr.rmu;a o
Pnc. 9 o - HepaMn:qecime npep;MeThlo 1-3 - 'Iepemm cocyp;on HyHyTcnn A; r., 5, 8, 9 -
qepemm THrra BoHH ()J,iKyJTelliTH), ofiuapyiKeHIIhie HGJJnan oryMeJTbHHl\HOro noceJieHHH o
Pn:c o 1 o o - HepaMnHa na cJIOH 11 o 1-6 - cocy)l.hl; 7 - IIOACTaBHa cocy)l.a o
Pnc o 11 o - 1 - rJTHHHHhltl: cocy)l. H::J norpe6eHHH M 8; 2 - ascos, o6uapyiKeHHhltl: n rrorpe-
r. -
oeun:n: Jlf~ 18; 3 - cocy)l. na CJTOH 11 ; rJIHHHHhlil cocy)l. n a norpe6eunH M 1 7 o
Pnc o 12 o - 1 - rJTHIIHHaH pintadera, o6uapyiKeHHaH B cJioe 1; 2 - cocy)l. c I>phllliHOtl: THna
}.'caTono, o6uapyiKenHhltl: B norpe6PHHH M 20 ;3- .pparMeHT pacnncHoro cocy)l.a TJma HyHyTeHH A o
Pn:c o 13 o - O;nepeJihe H HOCTHHbie o6'beHTM n:a rrorpe6eHHH M 20 o

FOUILLES DE BR.ILIA
(RESUME)

La station de Brilia est situee sur la terrasse inferieure du Danube, a la lisiere de


Brilia,
un quartier de la viile de Brila (region de Galatzi). Vu qu'une grande partie de la station
a ete detruite par l'exploitation d'une briqueterie, les fouilles effectuees pendant l'ete 1955,
sur une superficie de 350 m 2 seulement, ont eu un caractere de fouilles de sauvegarde. A cette
occasion, on a decouvert les restes d'une vaste station neolithique appartenant a la civilisation de

to - co t5ss www.cimec.ro
146 N. HARlJf:HI i 1. T. DHAGOIIIIR 18

Gumelnia. La station appartient a une seule civilisation et consiste en deux niveaux d'habi-
tation. Les habitations avaient une forme rectangulaire et etaient bties en bois, roseaux et
argile melangee de bale et de paille de cereales. La forme des habitations est indiquee aussi par
un modele en terre cuite decouvert sur un plancher du second niveau et representant une
maison en minia ture (fig. 1). Quelques materiaux decouverts dans le niveau 1 prouvent qu'ils
appartiennent a une phase plus ancienne de la civilisation de Gumelnia (A 1), tandis que ceux
du niveau II rentrent dans ses phases plus recentes (respectivement A 1 tardif - B 1).
En tenant compte de quelques caracteristiques presentees par le materiei decouvert, il
ressort qu'on a a faire a un aspect regional de la civilisation de Gumelnia qui a entretenu
des rapports avec quelques etablissements de la plaine valaque (par ex. celles de Cernavoda, Vidra
ou Glina), ainsi qu'avec certains autres du Nord-Ouest de la Valachie et du sud de la Moldavie
(Folteti, Stoicani, Bieti-Aldeni). Ce qui rend encore plus interessante cette station, c'est la
decouverte de plusieurs fragments de poterie appartenant a la civilisation de Cucuteni A, dans le
second niveau de Gumelnia. Quoiqu'ils ne puissent etre consideres que comme des elements
d'importation, toujours est-il qu'ils soulevent une serie de problemes, que voiei:
1. Ils prouvent que la ligne de contact de ces deux civilisations a ete la vallee du Siret, la
liaison etant realisee par une station cucutenienne du milieu carpatique (probablement la station
de Boneti - Focani). Dane, Brilia marque jusqu' a present le point le plus meridional
qu'aient atteint les elements d'importation de la civilisation de Cucuteni (phase A).
2. Les resultats des observations stratigraphiques faites a Brilia ont prouve que le
niveau II (Brilia II = Gumelnia A 2 - B1 ) est contemporain du Cucuteni A. Les eventuelles
influences exercees par la civilisation de Cucuteni A sur le fonds de la civilisations de Gumelnia
ne se laissent pas constater, par consequent elles n'ont pas existe. En revanche, on observe dans
le complexe Bieti - Stoicani-Brilia une forte influence de la civilisation proto-cucutenienne
d' Ariud, qui s'integre parfaitement dans la civilisation consideree. Dans le niveau Brilia, on
constate les e!ements anciens de la civilisation d' Ariud (dans laquelle la peinture venait a peine
de voir le jour. Dans le niveau II, ces memes elements apparaissent dans une phase plus
avancee, mais aussi plus sporadique.

*
Au-dessus du niveau II de la station du type Gumelnia, dans la periode finale du neo-
lithique et au debut de l'ge du bronze, un tertre funeraire fut eleve (dant il ne s'est conserve
qu'une moi tie); il contient une vingtaine de squelettes en position accroupie. La position, les
traces d'ocre rouge conservees sur les os, ainsi que l'inventaire de quelques sepultures prouvent
qu'elles appartiennent au groupe des sepultures a acre rouge. Du point de vue de l'inventaire
funeraire decom;ert, on a pu determiner trois phases d'evolution.
La premiere et la plus ancienne phase remonte a la fin du neolithique, a la civilisation
d'Usatovo. Cela est indique par le pot a couvercle du type Usatovo, decouvert dans la sepulture
n 20 (fig. 12, 2), laquelle est jusqu'a present la plus ancienne sepulture a acre rouge de
notre pays. Elles est probablement contemporaine de la station du type Usatovo de Folteti
et des sceptres de Fedeleeni, Casimcea et Slcua.
La deuxieme phase est representee par la sepulture n 8, ayant comme inventaire un
vase a anse un peu surelevee, a decor corde (fig. 11, 1). Cette sepulture est plus recente que la
sepulture n 20 et est contemporaine des sepultures de Stoicani-Folteti.
La troisieme phase est representee par la sepulture n 18, ayant comme inventaire
un vase du type askos (fig. 11, 2), dant la forme prouve l'appartenance a l'ge du bronze.
L'importance de la decouverte des sepultures a acre de Brilia consiste, en premier
lieu, dans le fait qu'elle a rendu possible la determination du rapport de contemporaneite
de ces sepultures avec la civilisation d'Usatovo. En second lieu, elle a permis d'etablir l'exis-
tence de plusieurs phases d'evolution, dane de plusieurs vagues de penetration de l'Est vers
l'Ouest, a commencer par la fin du neolithique et jusqu'en plein ge du bronze.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. - Modele en argile d'une rnaison, decouvert dans le ne niveau.


Fig. 2. - Fragrncnts de vases en argile, decouverts dans le Ier niveau.
Fig. 3. - Objets en silex et en pierre, decouverts dans le ne niveau.
Fig. 4. - Cerarnique du ne niveau. Le vase no 4 appartient probablernent a la phase Gurnelnia D.
Fig. 5. - Cerarnique du ne niveau. Le vase no 2 appartient probablernent a la phase Gurnelnia D.

www.cimec.ro
19 SP TURILE DE LA BRILITA 147
---------------------------------------

Fig. 6. -Vase peint decouvert dans le ne niveau.


Fig. 7.- Objets divers: 1, figurine en argile; 2, figurine en os; 3, table rituelle; 4, amulette en argile.
Tous ont ete decouverts dans une habitation du ne niveau.
Fig. 8. - Fragments de vases peints, appartenant a la civilisation de Cucuteni A, decouverts dans le
seco;d niveau de la couche de Gumelnia.
Fig. 9.- Fragments ceramiques: 1-3, tessons de vases du type Cucuteni A; 4, 5, 8, 9, tessons du type Boian
(Giuleti) decouverts a la surface du sol de la station du type Gumelnia.
Fig. 10. - Ceramiques du II e niveau: 1-6, vases; 7, support de vase.
Fig. 11.- 1, vase en argile de la sepulture no 8; 2, askos decouvert dans la sepulture no 18; 3, vase du
IIe niveau; 4, vase en argile de la sepuJture nO 17.
Fig. 12.- 1, pintadera >> en argile, decouverte dans le Ier niveau; 2, vase a couvercle du type Usatovo,
decouvert dans la sepulture no 20; 3, fragment de vase peint du type Cucuteni A.
Fig. 13.- Collier et objets en os, decouverts dans la sepulture no 20.

www.cimec.ro
CERCETRILE I SPTURILE DE SALVARE
EXECUTATE DE MUZEUL REGIONAL DIN SF. GHEORGHE
N ANUL 1955

regional din Sf. Gheorghe a fcut n anul 1955 cercetri i spturi

M
UZEUL
de salvare n urmtoarele locuri:
1. Doboeni,r. Odorhei, Reg. Aut. Maghiar.
ntiinat de Gavril Bakcsi din satul Doboeni c pe teritoriul satului, n cariera
de nisip a gospodriei colective Herbak Ianos , au fost descoperite morminte
vechi, care se distrug, m-am deplasat n ziua de 21 octombrie la faa locului i am
cercetat terenul.
Locul de descoperire al mormintelor se afl pe partea dreapt a oselei care duce
spre Odorhei, la 1 km distan de Telioara. ntre osea i drumul naional care duce n
satulDoboeni se ntinde un bot de deal numit Borvizoldal-Hegyfarka, n panta cruia
gospodria colectiv din Doboeni a deschis n vara anului 1955 o carier de nisip. Cu
ocazia exploatrii nisipului au fost gsite multe gropi, n dou dintre ele descoperin-
du-se schelete omeneti n poziie chircit i fragmente de vase. Fragmentele de vase i
calotele de cranii au fost adunate i pstrate de G. Bakcsi.
Botul de deal, de form relativ oval, se ntinde dinspre S spre N, avnd circa
90 m lungime i 15-20 m lime. La N se leag de restul terenului cu o ea. Trei laturi
snt abrupte. La mijlocul laturii estice a batului de deal, care e cea mai abrupt, se
afl cariera de nisip. n cursul exploatrii nisipului, muncitorii au ajuns la o adncime de
6 m. Peretele nisipriei arat urmtoarea stratigrafie: sub humusul vegetal de culoare
neagr, gros de circa 30 cm, e un strat de nisip fin de culoare galben, n care se
gsesc ici-colo straturi cu coninut de roci de fier. Din humus ncep gropi de form
n general rotund, care merg pn n pmntul viu, n nisip. Am putut observa 8 gropi,
care par s fi fost dispuse n trei rnduri: gropile 1-4 ntr-o linie, groapa 5 mai ndrt,
iar gropile 6-8 aproximativ pe aceeai linie (fig. 1).
Locul unde au fost descoperite gropile 1-3 nu fusese spat adnc i de aceea
aceste gropi au fost puin atinse de uneltele muncitorilor. Prin urmare le-am putut
cerceta cu mare grij, celelalte fiind n mare parte distruse.
Groapa nr. 1 a fost descoperit n partea sudic a carierei de nisip. Adncimea
relativ, considerat de la humus pn la fund, este de 1,20 m. Diametru! fundului
a fost de 1,10 m. Sub stratul de humus gros de 30 cm a fost gsit pmnt de umplu-
tur de culoare neagr amestecat cu nisip galben. La fundul gropii era un strat de
cenu (fig. 2). n pmntul de umplutur au fost gsite trei fragmente de vase de tip
Ariud (Cucuteni A) 1.
Groapa 2 era situat la 1,20 m de groapa 1 i avea dimensiunile: adncimea 1,20 m,
diametru! fundului 1,20 m. Sub stratul de humus negru gros de 30 cm era un pmnt

1
Fr. Lszl6, Lts typt's des Mses peinls d'Ariu[d, n Dacia , I, 1925, p. 7; pl. II, 10 ~i 12.

www.cimec.ro
150 SZEKELY ZOLTN 2
-~---~~ -------------------

de umplutur de culoare neagr amestecat cu cenu i cu buci de crbune. La fund


se afla un strat de cenu, gros de 5 cm (fig. 2). La adncimea de 60 cm au aprut, pe
lng buci de crbune, fragmente de vase de tip Ariud 1 , o bucat de os de animal
i un fragment de vas corodat, pictat cu negru pe fondul alb, avnd un ornament de
plas (fig. 3,4). Acest ornament e cunoscut din faza Cucuteni A-B i Gorodsk 2

~~
/ --------~

Fig. 1. - Doboeni. Planul carierei de nisip.

Groapa t'lr. 3 era situat la 1,20 m de la groapa nr. 2. Gura gropii a pornit din
humusul de suprafa, avnd adncimea de 1,20 m i diametru! fundului de 1,60-1,80 m.
Sub stratul de humus era un strat de pmnt de umplutur de culoare neagr, amestecat
cu nisip (fig. 4). Imediat sub stratul de humus au fost gsite urmtoarele obiecte: un
fragment de buz dintr-un vas de tip Ariud, pictat n trei culori (negru, brun i alb),
tip Cucuteni A (fig. 5,9); un fragment de buz dintr-un vas nepictat, cu buza uor
rsfrnt n afar; suprafaa e grosolan lucrat (fig. 5,2-3); i un fragment de vas minia-
tur (fig. 5,7). Afar de acestea au mai fost gsite i oase de animale. La adncimea
de 1 m au fost gsite un fund de vas de culoare neagr n interior, care aparine grupei
B dup tipologia lui Lszl6 (fig. 5,5) i un fragment de buz dintr-un vas pictat n
alb i negru, foarte corodat, aparinnd grupei C a lui Lszl6 (fig. 5,1 ). La fundul
gropii a fost descoperit o vatr rotund fcut din pietre mici de ru (fig. 4), n mij-
locul creia s-a gsit mult cenu i un fragment dintr-un vas pictat cu benzi n culorile
neagr, roie crud i brun lustruit. Vasul aparine grupei A a lui Lszl6 (fig. 3,3).
Gropile 4--8 au fost distruse de steni i s-a putut msura numai adncimea lor.
Adncimea gropii nr. 4 a fost de 1,50 m, iar a gropii nr. 5 a fost de 1,70 m.
Groapa nr. 6 e cea mai important, ea a avut 2,20 m adncime i form de sac.
Diametru! fundului a fost de circa 1,20 m. Dup cele spuse de G. Backsi, au fost
descoperite n aceast groap, pn la adncimea de 1,60 m sub stratul de humus, n
pmntul de umplutur de culoare neagr, fragmente de vase tricrome de tip Ariud
(fig. 3,1,2; fig. 5,8,10). Sub groapa aceasta fusese spat o alt groap, n care au
fost aezate dou schelete cu faa spre rsrit, n poziie chircit. Lng acestea a fost pus
un vas mic i un craniu de capr. Vasul e de culoare brun, cu fund plat, cu pereii
1 1
Fr. Lszl6 op. cii., pl. IV, 14. Ibidem, pl. 1, 3-10.

www.cimec.ro
3 SPTURILE DE SALVARE ,\T~E MUZEULUI REG. SF. GHEORGHE, 1955 151

arcuii, cu buza ntoars nuntru; a avut dou tori buton, rupte, dar se vd urmele
lor (fig. 5, 6). Vasul e fcut din past bun i e bine ars. Are nlimea de 5 cm, dia-
metrul fundului 3 cm i al buzei 7 cm. Analogii pentru acest vas gsim n grupa
B la Lszlo 1 , iar la Cucuteni n grupa Cucuteni B. La faa locului am gsit oasele
scheletelor ntr-o grmad, distruse de steni. Cercetnd mai amnunit urmele gropii,

z ..
LEGE NOA
ITID Humus
. ... lS:S:'I
P.imi"nt negru <1me6lec<1l
~Pietre cu nisip Oroapa nr. Z
Oroapa nr. 1 ~Cf!flus
c::::J tVistp O 1m

Fig. 2. - Dobo~cni. Scctiunea gropilor nr. i nr. 2.

0,09l

1
- Negru
WlJ7JJ'lJJ Brun iflch1s
~roscat
c:::::=J Alb 1

T
0.065

- Negru
c=:JA!b

Fig. 3. - Doboeni. Fragmente ceramice pictate.

am constatat c fundul gropii a fost acoperit cu un strat de cenu gros de 5 cm, pe care
au fost aezate scheletele. ntre oase am gsit un fragment de bazin cu urme de arsur.
n groapa nr. 7 a fost gsit un alt schelet, tot n poziia chircit, dar despre inven-
tarul acestui mormnt nu s-a putut obine nici o lmurire. Nu s-au putut msura nici
dimensiunile gropii. .
Groapa nr. 8 a avut o adncime de 1,80 m, diametru! fundului fiind 1,20 m. Nu se
tie dac n ea s-au gsit fragmente de vase sau alte obiecte.

1 Fr. Laszl6, op. ii., Pl. II, 2; H. Schmidt, Cucuteni, TpHIIOJibCHHX IIOC6JI6fTH:il:, Moscova, 1950, fig. 83,5,6.
1932, p . 27, fig. 7 a; Tatiana Passek, Il epHOAH3atw:R

www.cimec.ro
152 SZI'!K~;J.Y ZOL'l'AN 4
-------------------------------------------------------------------------
A fost cercetat i vrful promontoriului, care n parte e arat l tn parte folosit
ca pune. La suprafaa pmntului arat au fost gsite cteva fragmente de vase din past
de tip Ariud. Un fragment are o proeminen perforat orizontal i ca decor cu bru
alveolar (fig. 5, 4). Acest fapt arat c n acest loc a fost o aezare. Existena schele-
telor n dou gropi e o dovad c locuitorii acestei aezri au nmormntat pe cei
mori n panta dealului. Credem c existena acestor dou morminte nu trebuie socotit
un fapt izolat, fiindc dr. Gyorffy Bela, cnd i-a zidit n 1946 casa pe panta dealului, a
gsit ntr-o groap, la o distan de circa 300 m de la locul descoperirii scheletelor
din 1955, scheletul unui copil tot n poziie chircit.
Pn n prezent Doboeni n-a fost cunoscut ca loc de aezare de tip Ariud.
Roska face meniune despre fragmente de vase din epoca cuprului i a bronzului,
despre un vas din prima vrst a fierului, care au fost gsite pe teritoriul acestui sat 1

a::DHumus
IZ3N,sip
~Pietre .
IS:SI Pain. nBqru ;:
amest. t!fJniSip .
E'ZZJ Cenus
~CiobUri
~Pietre conlii1tntl
Sectiune ::. :. ._.:_.::' i'ZZZZJ c~nusi . fi#l'
.-:::,;:,-:.-:-.:.-..:.: O 1m
....._...____.___.____..~
Plan [S3)Pietr~
G::l Cio6uri

Fig. 4. - Doboeni. Seciunea gropii nr. 3 i planul vetrei din groapa nr. 3.

Descoperirea recent poate fi interpretat n dou feluri: 1) sau ne aflm n faa unui
cimitir aparinnd unei aezri a culturii Ariud-Cucuteni 2 , 2) sau e vorba de practici
rituale ca acelea observate la Traian 3
Pn nu se vor face spturi ample i nu vom avea la dispoziie material sufi-
cient, e greu a da rspuns definitiv. n momentul de fa, pe baza materialului i
observaiilor fcute pe teren, credem c aici s-a putut constata ritul de nmormntare al
purttorilor culturii Ariud, care este cel al inhumaiei n poziie chircit, n cadrul unui
rit funerar n care rolul focului-- innd seama de urmele de arsur-- se poate explica
prin ceremonii funerare. S-a practicat i nmormntarea pereche, dup cum arat groapa
nr. 6, ca i aceea simpl, dup mrturia gropii nr. 7.
Groapa nr. 3 pune i problema locuinelor bordei cu vatra circular. E o form
de locuin pn acum necunoscut n cultura Ariud.
Din calotele de cranii salvate se poate constata c purttorii acestei culturi, al crei
rit de nmormntare a fost descoperit, aparineau unui tip dolicocefal.
Cercetrile au fost executate n zilele de 21--22 octombrie 1955 n colaborare cu
G. Ferenczi, directorul muzeului raional din Odorhei.
2. Sincreni, r. Miercurea Ciuc, Reg. Aut. Maghiar.
Pe partea dreapt a oselei care duce spre Sncreni, se ridic un promontoriu
numit Csereoldal , pe vrful cruia au fost descoperite urme de aezare din comuna
primitiv. Promontoriu! e o carier de piatr aezat la marginea hotarului Sncreni
spre Jigodin i a fost aproape complet distrus. Din aceast cauz am cerut aprobarea
Academiei R.P .R. pentru executarea unei spturi de salvare. Sptura a fost executat
ntre 17 i 26 septembrie 1955.
1
M. Roska, Repertorium, p. 270, 183. 3
H. Dumitrcscu, O deuoperire In legt11urt1 eu ritul
Vladimir Dumitrescu i colaboratori, Hbftfli,
9
de nmormntare in eu/tura Cumteni-Tripolie, S. C. I. V. )),
p. 514--515, 1954, nr. 3-4, p. 399.

www.cimec.ro
!;l''l'Uil!LE DE SALVAI\E ALE MUZEULUI R~;G. SF. GHEO!IGHE, 1955 153

Promontoriu! format dintr-o stnc de gresie se ntinde n direcia VE, la o


distan de 300 m de osea, n faa bilor Jigodin, fiind n parte acoperit cu brazi
(fig. 6). Suprafaa terenului e plin cu urme de tranee executate n cursul ultimului

'~, 1 , 1

~ .... ,.,~~:.~.'.;,'.-~/;~: '~;:. :!.:~ ~-

-Brun
llfJllliA!b

...

J_ 7
1

-~1
--------; T
A -
0.050

Negru
rn.arun
c=J Alb

Fig. 5. - Doboeni. Fragmente ceramice.

rzboi, i de gropile fcute de steni, care continuu scot piatr. Latura estic e legat
de restul terenului cu o a, iar celelalte trei laturi snt abrupte.
Sptura a fost nceput pe latura nordic a promontoriului, unde, pe o poriune
mic, neatins, a fost executat un an lung de 10 m i lat de 1 m (S.I.). Suprafaa
terenului e acoperit cu bolovani de piatr. Sub un strat de humus gros de 10 cm a

www.cimec.ro
154 S ZEKEL Y ZOLTAN 6

fost gsit un strat decultur gros de circa 40 cm, dedesubtul ctuia era un strat de
argil, gros de circa 50 cm, i apoi stnca nativ. n stratul de cultur au fost gsite
fragmente de vase, lame de andezit, fusaiole de lut, pietre de mcinat i un fragment de
topor perforat, de piatr . . Pe latura estic a promontoriului a fost executat un alt an
(S.II) lung de 10 m i lat de 1,5 m. Stratigrafia acestui an corespunde stratigrafiei
anului I. anul a fost lrgit spre nord cu o caset de 4 X 3 m. Materialul descoperit
reprezint aceleai tipuri de ceramic ca i acelea gsite .n S.I. Pe virful promontoriului
a fost fcut o caset cu dimensiunile 3 X 5 m, .n care n-au fost gsite urme arheo-

Fig. 6.- Sncreni. Csereoldal .

logice, cci chiar la 30 cm adincime a fost atins roca nativ. Prin urmare s-a constatat
c a fost o aezare cu un singur strat de cultur.
Pentru ncadrarea cronologic a acestei aezri servete mai mult materialul
ceramic. N-a fost gsit nici un vas .ntreg; din fragmentele ceramice se poate constata
.ns c vasele reprezint tipuri cu buza puin .ntoars n afar, cu o mic toart sub
buz i cu un bru alveolar (fig. 7,7). Celelalte tipuri snt cu buze drepte sau puin
ntoarse n afar i sint decorate sub buz cu br.uri paralele sau crestate (fig. 7,5,6,8).
Majoritatea vaselor sint decorate cu mpunsturi cu nur n form de triunghi i de plas
(fig. 7,9-10). Fundurile vaselor snt drepte, pasta e bun, bine ars i are culoarea brun
sau roiatic. Fusaiolele de lut au forma plat sau conic (fig. 7,4). Dintre uneltele de
producie au fost descoperite cuite curbe de piatr, lame de andezit, fragmente de
topoare perforate de piatr (fig. 7,1-3) i foarte multe pietre de mcinat. Unelte de
metal n-au fost gsite.
Pe baza materialului ceramic i a uneltelor, se poate constata c aezarea aparine
purttorilor culturii Gorodsk-Usatovo din sudul U.R.S.S.; pe teritoriul Transilvaniei
aceast cultur poate fi considerat ca prima faz a culturii Schneckenberg, un fel de cultur
pre-Schneckenberg.
3. Sf. Gheorghe, r. Sf. Gheorghe, Reg. Aut. Maghiar.
Pe teritoriul oraului Sf. Gheorghe, la NV de ora se ridic un promontoriu de
gresie numit Orko ,folosit de mult drept carier de piatr. Pe vrful acestui promontoriu
a fost o aezare ap.arinnd purttorilor culturii Schneckenberg. Exploatarea pietrei a
fost aa de sistematic, incit numai n partea sudvestic a terenului s-a pstrat neatins

www.cimec.ro
155

------- -.....

J
'~~r
1
J
,. i
. ,: , "" ,' ,., (j ,. .'} 'j' ,'
,,:1'
~ ''

:1, ~ ,,. ' ,., '' (


11\ .. ' ', ' '~' ' ~' '
'
'
081

6 j

Fi.g. 7 - Sncreni. Une1te I. fragmente ceramice.

www.cimec.ro
l!iG :-<!f;KELY ZOLT:-1 8

o fie de pmnt lat de 3 X 4 m i lung de 8-10 m. Original, promontoriu! a avut


n direcia SN lungimea aproximativ de 160 m i limea EV de 120 m, deci o supra-
fa de peste 1920 m 2 Aceast mare aezare e complet distrus. Sptura de salvare a
durat ntre 3 i 13 octombrie 1955.

~,-,

:._~
-....:,:

'; :

i! 852' 1

-+

1
j
-~-

~~-

io
Fig. 8. - St-. Gheorghe - Ork . Unelte i fragmente ceramicc.

Pentru stabilirea unei stratigrafii a fost executat o seciune (S.1) n direcia


NS. Lungimea anului a fost de 10 m, limea de 1 m i s-a ajuns pn la o adncime
maxim de 2,5 m n unele locuri. Aceast seciune a fost lrgit n direcia E i V cu cte

www.cimec.ro
9 SP'l'\ 1 1\ILE DE SALVAIII: ALE MI;ZEI LI 1 IIE(;. SI'. ldiEOIIldll:. I!J;,;, 157

o caset de circa 2 X 1,5 m (C.l.- C.2). n partea estic a aezrii, la o distan de


55 m de caseta 2, a fost spat o alt caset de 6 X 3 m, perpendicular pe marginea
gropii, avnd o adncime de 0,80-0,90 m.
Stratigrafia anului I e urmtoarea: 1) la suprafa un strat de pietri gros de
60 cm, aruncat deasupra humusului actual cu ocazia
exploatrii pietrelor; 2) un strat de cultur de cu-
loare neagr, gros de 35 cm (F.III); 3) un strat de
culoare cenuie coninnd mult cenu, gros de 1, 5m,
n form de lentil (F.II); 4) un strat de cultur de
culoare cenuie nchis, cu nivele arse de locuire, gros
de 50 cm (F.I.); 5) sol virgin, lut galben cu urme de
pari rotunzi, groi de circa 30 cm; 6) roc nativ.
o
n C III, dedesubtul humusului actual gros de
1O cm, a fost un strat de cultur de culoare neagr,
gros de 40-80 cm, care zcea pe roca nativ. Acest ;1
strat corespunde stratului superior de cultur din S.I.
n diferitele straturi de cultur au fost gsite
multe fragmente de vase, fusaiole de lut, greuti
de rzboi de esut, unelte de producie din piatr
i os. n stratul inferior de cultur au fost gsite
urme de pari rotunzi nfipi n solul virgin, care
ara.t o parte din planul unei locuine dreptun-
ghmlare, cu axa principal EV. Podeaua locuinei
a avut . o fuial de lut galben, care, n urma
incendiului, s-a transformat n chirpici ars. n cele
trei faze de cultur au fost gsite fragmente de vase
decorate cu nur, fragmente de cuite curbe de
piatr (fig. 8, 1) i fusaiole de lut (fig. 8, 5).
Unelte de os snt sule (fig. 8, 2-3), dli (fig. 8,
3-4) i ace. n stratul superior au fost gsite 1
fragmente de cni cu toart n form de band 1 3
lat (fig. 8, 10). O toart e ornamentat cu un .2
decor n nur n form de plas (fig. 8, 8). n Fig. 9. - Sf. Gheorghe - Orko .Unelte
de aram.
acest strat a mai fost gsit un fragment de vas cu
toart proeminent, perforat orizontal i decorat
cu incizie incrustat cu var (fig. 9, 9). Dintre uneltele de piatr e de semnalat
un fragment de mciuc de piatr (fig. 8, 4).
n caseta 3, la adncimea de 0,40 cm, au fost gsite dou unelte de producie
fcute din cupru: un topor cu gaur de nmnuare, lung de 15 cm (fig. 9, 1) i un
ac de cupru lung de 65 mm (fig. 9, 2). n aceast seciune au mai fost gsite i
fragmente de tipare.
Pe baza materialului descoperit, se poate constata c aezarea aparine purt
torilor culturii Schneckenberg. Se pot distinge trei faze de dezvoltare, care arat
influena nendoielnic a culturii Gorodsk-Usatovo din sudul Uniunii Sovietice. Faza III,
care a durat cel mai lung timp, arat elemente cunoscute din cultura Wietenberg.
Fragmentul de strachin lobat i fragmentul cu decor incizat cu incrustaie de var
(fig. 8, 6,9) arat clar c cultura Schneckenberg a contribuit la geneza culturii Wieten-
berg i faza ei trzie a durat pn la mijlocul epocii bronzului.
n partea sudic a marginii gropii carierei de piatr, la adncimea de 60 cm, n
peretele seciunii executate cu ocazia exploatrii pietrelor, s-au putut observa, n parte,

www.cimec.ro
168 SZEKELY ZOLTN 10
~~~---~-----~~-

urmele unui mormnt n poziie chircit, care arat c ritul de nmormntare al acestei
culturi a fost inhumaia ntre lespezi de piatr.
n concluzie se poate afirma c sptura de salvare executat la Orko a contri-
buit mult la cunoaterea genezei epocii bronzului n Transilvania.
4. Cetatea Ciceului, r. Miercurea Ciucului, Reg. Aut. Maghiar.
n ziua de 26 septembrie 1955 a fost cercetat cetatea Ciceului.
La distan de 10 km de Miercurea Ciucului, pe partea dreapt a oselei care duce
spre Odorhei, se ridic un promontoriu nalt, cunoscut sub denumirea de cetatea Cice-
ului . Pe vrful promontoriului se afl o incint de piatr, fcut din bolovani
de piatr legai cu var. Lungimea platoului n direcia NE-SV este de circa 60 m, iar
limea n direcia NV-SE e de 15-20 m. Pe partea vestic, incinta de piatr, groas
de 1,5 m s-a pstrat. Platoul are laturi abrupte, numai spre E e legat cu o a de restul
terenului. Interiorul platoului e acoperit cu un humus gros de 0,40 cm. n acest strat
am gsit fragmente de vase dacice, fcute din past grosolan lucrat cu mna, de culoare
brun-neagr, printre care e de semnal:it toarta unei ceti afumtoare. Incinta de piatr
aparine epocii feudale, iar resturile ceramice arat urmele unei aezri sau ceti dacice
de tip Jigodin I-III. Cetatea a fost cercetat de A. Ferenczi 1 .
SZEKELY ZOLTAN

IlPE,II;OXPAHHTEJibHbiE PACI\OTII\11, IlPOl13BE,II;EHHbiE B 1955 ro,n:Y


OBJIACTHbiM MY3EEM C<l>biHTY rEOPrE

(HPATKOE CO,D:EPiKAHl1E)

B 1955 ro,ll,y 6h1Jm rrpormBe,l],eHhl MCCJie,l],oBamm II rrpe,ll,oxpaHMTeJibHhle pacHonHn B


CJie,lJ,yiOI~MX IlYHHTaX.
1. ,II;o6orneHII. Ha OTHOce xoJIMa, s6JinBM tTOHHHll T:rma Aproiii,lJ, 6h!JI o6HapymeH
pH,ll, IIOI'pe6eHMH CO CHeJieTaMll B CHOpqeHHOM TIOJIOSKeHlH1; OHM 6h!JIH OTHeCeHhl H Hym,-
Type ApiOIII,lJ,. B Mor:UJibHhiX HMax uaxo,l],JIJI11Cb o6JJOMHU, OTHOCH~uecH H Tnny Aproiii,lJ, n
HyHyTenn B .
2. Chiimpai:eun. Ha BepxyiiiHe XOJIMa l.JepeoJI,l],aJI so speMH npe,ll,oxpamtTeJibHhiX
pacHOilOH 6hiJill li8BJieqeHhl MaTepuaJihl liHBeHTapH CTOHHHII T:Uila ropO,li,CK- y caTOBO. Ha
TeppnTopun TpaucnJibBaHnn aTa HYJILTypa MomeT 6h1Tb paccMaTpMsaeMa KaH nepsaH flaaa
HY JibTYPhl IIIHeHeH6epr.
3. CflhiHTY reopre. Ha CHJIOHe XOJIMa OpKa 6h!JIO o6uapymeHO HeCKOJibKO KYJib-
TYPHhiX cJioes. CToHnKa npuua,l],JiemuT K KYJILType IIIueKeH6epr. Momuo ycTaHOBMTb Tpn
.paahl paaBnTnH. <Daaa III 6hiJia caMoi: npo,ll,oJimnTeJibHOH u co,ll,epmwr aJieMeHThl, BcTpeqaro-
~wecH B HYJILType BMTeH6epr. HecKOJibHci o6JIOMHOB yHaahiBaroT ua To, qTo noa,l],HHH .paaa
HYJibTYPhl IIIueHeH6epr CO,lJ,eHcTBOBaJia rroHBJieHHIO HYJILTYPhl B:rJTeH6epr u npO,li,OJiif\aJiacb
,li,O cepe,ll,nHhl 6pouaosoro BeHa.
4. l.JeTaTH l.JwqeyJiyi1:. Ha xoJIMe <<l.JeTaTH l.JuqeyJiyi1:>> uaxo,l],HTCH ocTaTHI1 fleo,l],aJib-
Hotii HperrocTu u ,l],aHnicHntii HYJILTYPHhlit CJIOtii TMna IRuro,lJ,IIH 1-1 II.

Oll'hHCHEHl1E Pl1CYHI\Oll

Pwc. l . - )J,o6oweuH. IIJian rreco!Horo napbepa .


PHc . 2. - ,D:o6oweHH . Paapea HM MM 1 H 2 .
PHc . 3. - ,I.J:o6omeHH . <l>parMeHThl paCIIHCHOti: HepaMHIUI.
PHc . ' . - ,D:o6omeuH . Paapea HMLI M 3 H rmau omra.
PHc. 5. - ,D:o6oweHH . KepaMHqecKHe ~parMeHTLI.
Pnc. 6. - CLIHKpaeHH , l..lepeoJI.n;aJI.
PHc . 7. - CLIHHpaeuH . KepaMHqecKHe HHCTpyMeHTLI H ~parMeHTLI.
Pnc. 8. - CB. reopre OpKo. KepaMHqecKHe HHCTpyMeHTLI H ~parMeHThi.
Pwc . 9. - CB . reopre Op110. Me.n;uhre HHCTpyMeHTLI.

1 A. Ferenczi, Ceti antice In judeul Cit~&, Anuarul Com. Mon. Ist. >>, Cluj, lV, 1932-38, p. 268-274.

www.cimec.ro
11 SPTURILE DE ~ALVARE ALE ~IUZEULLI HEn. SF. GHEOHGHE, IU55 159

RECHERCHES ET FOUILLES DE SAUVEGARDE EXECUTEES PAR LE MUSEE


REGIONAL DE SF. GHEORGHE EN 1955

Pendant l'annee 1955, des recherches et des fouilles de sauvegarde ont ete pratiquees
aux endroits suivants:
1. Doboeni. Sur un promontoire, situe a proximite d'une station de type Ariud, on
a decouvert plusieurs sepultures renfermant des squelettes en position accroupie, attribues a
la civilisation d' Ariud. Dans les fosses des sepultures il y avait des tessons du types Ariud et
Cucuteni B.
2. Sncreni. Par les fouilles entreprises sur la crete du promontoire dit Csereoldal
on a exhume des materiaux d'une station de type Gorodsk-Usatovo. Sur le territoire de la
Transylvanie, cette civilisation peut etre consideree comme la premiere phase de la civilisation
de Schneckenberg. ..
3. Sf. Gheorghe. Sur le promontoire d' Ork on a decouvert plusieurs couches
archeologiques. La station a appartenu a la civilisation de Schneckenberg. On peut distinguer
trois phases de developpement. C'est la troisieme phase qui a dure le plus longtemps et elle presente
des elements de la civilisation de Wietenberg. Quelques tessons prouvent que la phase tardive
de la civilisation de Schneckenberg a contribue a la genese de la civilisation de Wietenberg
et qu'elle a dure jusqu'au milieu de l'ge du bronze.
4. Cetatea Ciceului. Sur le promontoire appele Cetatea Ciceului , se trouvent les
restes du chteau feodal et une couche archeologique dacique, du type Jigodin I-III.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig. 1. - Doboeni. Plan de la carriere de sabie.


Fig. 2. - Doboeni. Section des fosses n 1 et fi 0 2.
Fig. 3. - Doboeni. Fragrnents de ceramique peinte.
Fig. 4. - Doboeni. Section de la fosse n 3 et plan du foyer de la fosse n 3.
Fig. 5. - Doboeni. Fragments ceramiques.
Fig. 6.- Sncreni. (( Csereoldal .
Fig. 7. - Sncreni. Outils et fragments ceramiques.
Fig. 8. - Sf. Gheorghe - (( Orko >>. Outils et fragrnents ceramiques.
Fig. 9.- Sf. Gheorghe- (( Orko >>. Outils en cuivre.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC VALEA LUPULUI *

ERCETRILE de la Valea Lupului-Iai, ncepute n 1953 i continuate n 1954,

C s-au efectuat pe o scar mult mai larg n 1955, n intervalul de la 1 iulie la 31


octombrie, lucrrile desfurndu-se sub form de sondaje i supraveghere
arheologic n dou puncte n1ai importante: pe locul aezrii neolitice din faza Cucuteni B
de pe lobul vestic al terasei i la movila mare din marginea oselei Iai-Tg. Frumos.
n general sondajele efectuate de colectivele Academiei R.P.R. n aceste locuri de la
Valea Lupului au avut un caracter de salvare.
n planul de cercetri al antierului au fost prevzute urmtoarele obiective:
a) continuarea lucrrilor de supraveghere arheologic pe ntreaga suprafa afec-
tat lucrrilor mari de caracter obstesc.
b) Efectuarea unor sondaje' mai mari n colul VSV al terasei, pe locul aezrii
neolitice din faza Cucuteni B. Cu acest prilej urma s se verifice topografic i stratigrafic
i celelalte resturi ale aezrilor din vremea ornduirii comunei primitive i de la nce-
puturile ndeprtate ale feudalismului, obinndu-se ct mai multe date n legtur cu
diferite aspecte de cultur material din aceste aezri.
~} Continuarea spturilor la movil, pe care am nceput s-o cercetm metodic
din 1953, ntruct n 1955 acest important obiectiv arheologic urma s fie nivelat de
beneficiarul lucrrilor de caracter obtesc. Prin sparea movilei s-a urmrit att preci-
zarea construciei ei, ct i cronologia mormintelor pe care le conine.

A. DESCOPERIRILE DE PE TERAS

Spturile de pe botul terasei, pe locul aezrii neolitice Cucuteni B, au nceput


prin trasarea a patru anuri paralele (1-IV) de 1 X 30 m, orientate NS i perpendicu-
lare pe marginea de sud a terasei. Cu ajutorul acestor anuri s-au semnalat resturile
de platforme a cinci locuine neolitice din faza Cucuteni B i ale unei aezri de tip
zol11iki , de la nceputul primei epoci a fierului, n dreptul anului III. Pentru deli-
mitarea locuinei de tip zoiniki, perpendicular pe anul III s-au trasat dousprezece
anuri de control, A1 - F1 i A 2 - F 2, de 1 X 15 m i la 2,50 m distan ntre ele. n timpul
spturilor capetele de sud ale anurilor II, III i IV au fost prelungite cu nc 10 m,
efectundu-se i dou lrgiri, una mai mare ntre anurile I i II, iar a doua mai mic
spre capetele de vest ale anurilor A1 - ~, n dreptul platformelor a trei locuine i
a unei anexe cucuteniene din cele cinci semnalate (fig. 1).
Paralel cu spturile metodice executate de ctre colectivul Academiei R.P.R.
n cadrul sondajelor arheologice, antierul de caracter obtesc a efectuat mai multe

* Lucrrile au fost conduse de un colectiv alctuit Pierre, D. Teodoru, V. Ursache, de la Facultatc:a Jc


Jin: M. Dinu (responsabil) i studenii: C. Buzdugan, Istorie-Filologie din Iai.
1. Tonif, Em. Motovelea, 1. Ordentlich, G. Popa, 1. Saint-

www.cimec.ro
11 - e. 15SS
VALEA LUPULUI
19 5 5
O 5 10 15m

III N

..
~Spturi

~--- -.
!..._ _ _ _1

o
Res/unle de locuin!a din
asezarea' Cuculeni B
Confurul probabrl al /ocuinlelor
5obe 0 Ve/re O Gropi
~
/

0 Ri'smfa r:-'3 Oase


6. Fra9men!e ceramice
1ill!il!il1 Resturile de locuinl din
aezarea de /rp Zo/nil<i
~ Va!r din asezarea de lip
~ M " ,, .11 .t. li"' Zolail<i
1 :IOrmi/Jie rtar/Sra rtene

.....
~ " d/n epoca mf9rafli"lor
Gard de pia!ra modern
www.cimec.ro
Fig. 1. Planul sondajelor din aezarea Cucuteni B.
3 AN'l'IF.ltlJL AIIHEOLOGIC VALEA LUPULUI 163
-----------------------
lucrri de sap n diferite puncte de pe suprafaa terasei, descoperindu-se cu acest prilej
o serie de morminte din prima epoc a fierului i a migraiilor, precum i mai ales resturi
de locuire din vremea ornduirii comunei primitive i epoca migraiilor, dintre care cele
din faza Cucuteni B prezint o deosebit importan.
Aceste descoperiri noi au completat informaiile noastre cu privire la societatea
omeneasc de aici, de la sfritul culturii Cucuteni, din prima epoc a fierului i din
epoca migraiilor.
S t r a t i g r a fi a. Peste solul galben lutos, amestecat cu nisip foarte fin, se
suprapune un strat de pmnt galben murdar, gros de 0,30-0,50 m, n care, prin cerce-
trile din anul precedent, s-au descoperit resturi sporadice neolitice de tip Cri. Peste
acest sol s-a depus un altul de culoare cafenie, a crui grosime medie este de 0,40 m.
n acest sol zac resturile de vltuci, fragmente ceramice i oase de animale din aezarea
neolitic Cucuteni B, care este bine reprezentat pe botul acestei terase. La limita sudic
i sud-vestic a terasei, unde terenul prezint pante mai accentuate, acest strat se subiaz
treptat pn ce dispare n solul cu humus recent lucrat. La rndul su, solul cafeniu este
suprapus peste solul mzros cu humus vegetal de culoare neagr-cenuie, gros de circa
0,30 m, cruia pe aceast teras i corespunde aezarea de tip zol11iki de la nceputul
primei epoci a fierului. Cercetrile din vara anului 1955 au demonstrat c stratul
hallstattian se ntinde att pe lobii estic i central, ct i pe cel vestic al aceleiai terase.
n fine solul recent lucrat, gros de 0,15-0,25 m i de culoare neagr-cenuoas,
conine un amestec de fragmente ceramice Cucuteni B i C i n special fragmente
de vase i oase de animale din aezarea de la nceputul primei epoci a fierului. Tot
n acest sol, ntre 0,10 i 0,20 m, s-au descoperit i cteva fragmente ceramice din
vase lucrate la roat, care provin dintr-o aezare sporadic din epoca migraiilor (sec.
III-IV e.n.). Asemenea fragmente au aprut n numr mult mai mare pe lobul
sud-estic al terasei, n timpul lucrrilor de sap din 1953.

1. Resturile neolitice de tip Cri

Cele mai vechi resturi descoperite n vara anului 1955 snt reprezentate prin cteva
fragmente ceramice de la un vas lucrat cu mna dintr-o past cenuie cu urme de pleav
n compoziia ei. Aceste fragmente descoperite cu ocazia sprii unei gropi mari la
limita estic a terasei, n condiii stratigrafice nesigure, snt similare celor de tip Cri
de pe lobul vestic al aceleiai terase, care n 1954 zceau n solul cafeniu deschis de sub
stratul Cucuteni B 1 .
Faptul c resturile de tip Cri apar sporadic pe aceast teras, unde s-au fcut
spturi destul de mari n suprafa i adncime, ne determin s presupunem c ele pot
fi puse n legtur cu o aezare Cri din apropiere, fie cu aceia din esul Bahluiului, son-
dat n 1950 2 , fie cu o alta dintr-un punct de pe teras, neatins pn n prezent prin
lucrrile de sap.

2. Aezarea neolitic din faza Cucuteni_B

Din aezarea neolitic Cucuteni B, cea mai ntins dintre cele descoperite pe aceast
teras, au fost cercetate prin spturi metodice trei locuine, o anex i patru gropi de
dimensiuni mari i mijlocii, precum i dou cuptoare de ars oale, aceste din urm fiind
semnalate n cadrul spturilor de salvare. De asemenea, cu prilejul lucrrilor de nive-
1 a. antieru/ Hlincea-Iati. Cercetri arheologice de 2
anlierul Valea ]ijiei, n S.C.I.V,)); II. 1951,
la Valea-Lupului, n S.C.I.V.)), VI, 1955, nr. 3-4, nr. 2, p. 57 i urm.
p. 702,

u
www.cimec.ro
164 M. !HNU 4

Iare, au fost deteriorate alte patru locuine neolitice din faza Cucuteni B, reuindu-se
s se salveze o parte din materialele gsite.
n urma descoperirii acestor locuine, ca i a celor din campaniile precedente,
s-au putut face observaii n legtur cu distribuia lor n planul aezrii, precum i relativ
la felul cum au fost construite. Astfel, s-a constatat c locuinele de dimensiuni relativ
mici (20 m 2 , 30 m 2 i 60 m 2) snt dispuse n grupuri distanate, compuse din trei,
patru sau chiar mai multe locuine apropiate.
Resturile locuinelor recent cercetate se prezint sub forma unor platforme rectan-
gulare de lut ars, orientate de obicei nord-sud. Aceste platforme, corespunztoare
podelei locuinelor, au fost construite numai pe blni aranjate de-a latul casei, direct
pe pmnt. Pe aceste platforme, care zac la adncimea de 0,30-0,60 m, n solul cafeniu
de la baza stratului cu cernoziom mzros de culoare neagr, s-au gsit resturi
sporadice din pereii locuinelor, precum i alte elemente de construcie din interiorul
locuinelor.
Cteva observaii mai importante, n special n legtur cu inventarul i locul pe
care-I ocupa acesta n interiorul locuinei, s-au putut face la locuina II, pstrat mai
bine. Astfel, pe latura dinspre sud a locuinei, s-au descoperit o gardin de lut i
mai multe fragmente de lipitur bine ars i de form arcuit, provenind, mai mult
ca sigur, din partea superioar a cupolei de la o sob-cuptor, orientat cu gura
spre vest.
n afar de aceasta, n colul vest-sud-vest al aceleiai locuine, n apropiere de gura
cuptorului i direct pe podeaua de lut ars, se gseau trei grupe de strchini ntregibile,
aezate una peste alta cu gura n jos. Tot n aceast locuin s-au descoperit i alte
resturi, printre care o rni plat din piatr, un vas cu silexuri calcinate, patru greu-
ti de lut ars, civa idoli antropomorfi i zoomorfi, precum i mai multe oase de animale
domestice si slbatice.
n ~olul nord-estic al locuinei, sub vltucii peretelui estic, prbuit n afara
platformei, s-a descoperit o vatr, printre drmturile creia se gseau mai multe vase
ntregi i ntregi bile de tip Cucuteni B i C. Dintre acestea, unul de uz casnic era
plin pn la jumtate cu oase de animale.
Prezena in situ a acestui inventar ceramic nt.regibil ne face s presupunem c
aceast aezare a ncetat s mai existe n urma unui atac violent, probabil prin surprindere,
ntr-un moment cnd localnicii i pregteau cele necesare hranei.
n ceea ce privete anexa, situat ntre locuina 1 la nord (numai la 1 m distan)
i locuina 2 la sud, prin poziia i construcia ei, asemntoare cu a locuinelor cucu-
teniene, poate fi considerat mai curnd un adaos sau o prelungire a locuinei 1.
n cuprinsul aezrii s-au descoperit i dou cuptoare de ars oale, care au fost
spate n ntregime.
Primul, fragmentar, semnalat nc din 1953 1 , era construit la fel ca i cel de-al doilea,
mai bine pstrat.
Resturile cuptorului 2, att cele dou camere de foc, oval-alungite i desprite
printr-un perete longitudinal, ct i placa perforat de deasupra lor, se pstrau aproape
n ntregime. Adncimea maxim a fundului cuptorului fa de suprafaa solului de la
care a fost spat este de 0,65 m.
Cele dou camere de foc au fost spate n pmntul sntos, crundu-se din
acelai sol i peretele central despritor.

1 Cf. antierul Hlincea-la[i, n S. C. LV., V, 1954, "Alex. 1. Cuza" (serie nou), sec. lll, 1955, T. I, fasc.
nr, 1-2, p. 247; M. Dinu, Descoperirile arheologice de la 1-2, p. 67.
Valea-Lupului Iai, n Analele tiinifice ale Universitii

www.cimec.ro
----------~
1a
1
1
1
1
1
1

lb

1
1
1
1
1
1

'-----"'-"~-- - - - - - - - - - - - - .J

2b

Fig. 2. - Ceramic pictat de stil e: (1) i ~ (2) din faza Cucuteni B.


www.cimec.ro
6 !';ANTIEIII.L \JIIll:oLoi;U: V.\LEA IXI'liLIH 166
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pereii camerelor de foc, inclusiv peretele central despritor, din lut simplu,
sfrmicios i fr pioase, nu se deosebeau de solul n care zceau dect prin duritate
i culoarea roie-crmizie datorit arderilor la care au fost supui.
Pentru susinerea grtarului, alctuit din mai multe rnduri de lipituri din lut
amestecat cu pleav, gros de 0,15 m, la partea superioar a pereilor din interiorul fiecrei
camere de foc s-a aplicat o serie de conuri, din lut amestecat cu pleav. Peste aceste
conuri, probabil dup uscarea lor, s-a construit placa (grtarul). Extremitile grtarului,
sprijinite pe conuri i pe pereii exteriori ai camerelor de foc, erau arcuite n sus formnd
o ram de 0,15 m nlime, la baza pereilor camerei de ardere a vaselor, a doua parte
important i component din construcia cuptoarelor.
n afar de aceasta, grtarul era perforat n dreptul camerelor de foc cu un numr
apreciabil de guri, dintre care douzeci au putut fi trecute n plan. Gurile strpungeau
grtarul permind ptrunderea cldurii din camerele de foc n camera de ardere
a vaselor. n felul acesta se obinea o temperatur ridicat i oxidant, ntr-un timp
relativ mai scurt dect atunci cnd aceste orificii ar fi lipsit.
n ceea ce privete camera de ardere a vaselor, resturile pstrate au permis foarte
puine observaii. Este posibil ca aceasta s fi avut o form tronconic cu vrful retezat,
care se acoperea n timpul arderii vaselor, i nu arcuit n form de bolt.
Din inventarul aezrii Cucuteni B fac parte i cele patru gropi de dimensiuni
mari i mijlocii, dintre care una a fost descoperit n dreptul lobului sud-estic al movilei,
n solul cafeniu peste care a fost construit movila. Aceste gropi, prin forma lor de clopot,
de sac sau cu marginile n trepte i cotlonite, snt asemntoare cu acelea descoperite
n 1953 si 1954 n aceeasi asezare.
n' solul de umpl~tur a gropilor s-au descoperit numeroase vase fragmentare,
n cea mai mare parte pictate, achii de silex, oase de animale domestice i slbatice.
Majoritatea acestui inventar, n special n gropile mari, este depus pe fundul gropilor,
ntr-un strat gros de 0,20-0,35 m. Scopul practic al gropilor nu poate fi stabilit cu
precizie; este posibil ca unele s fi servit drept gropi de resturi casnice, iar altele, n
special cele mari n form de clopot, drept gropi de provizie.
Din inventarul aezrii Cucuteni B, descoperit att n gropi ct mai ales n cuprinsul
locuinelor, fac parte numeroase vase, unelte de producie din piatr, silex, os i corn,
precum i obiecte de lut ars.
n ceea ce privete ceramica, care este cel mai bine reprezentat, se deosebesc
trei specii: pictat, uzual i de tip Cucuteni C. Ceramica pictat n stilul grupelor
E i ~ se caracterizeaz att prin varietatea formelor i a dimensiunilor, ct mai ales
a motivelor decorative.
Dup form se deosebesc: vase cu umr i gura n forme de plnie (fig. 2, 1),
vase piriforme (fig. 3), vase cu gtul nalt i gura larg deschis (fig. 2,2), strchini
(fig. 4,1-3), capace pahare, ceti, vase miniatur etc.
Decorul vaselor cu umr sau cu gtul nalt, n stilul grupei E sau ~. este dispus
de obicei n dou zone orizontale, una superioar i alta inferioar, pn sub ndoitura
umrului, i delimitate prin linii groase sau grupe de linii paralele de culoare neagr.
La unele din vasele din aceast categorie, zona superioar este mprit n metope i
decorat cu reprezentri animaliere schematizate, pictate n stilul grupelor E (fig. 4, 5)
i ~ (fig. 2,2).
Dup poziia ncordat a corpului, cu coama ridicat i forma labclor cu ghiare,
animalele reprezentate indic carnivore n poziie de atac. Reprezentri asemntoare
snt cunos.cute i pe vasele pictate din aezrile corespunztoare de la ipeni 1 i

1
Cf. O. Kandybn, S chipenitz. Krm;tund gerle eine; neolitihiuhen Dorfn, Viena- Leipzig, fig. 19-20, 21, 23, 63-65.

www.cimec.ro
166 1\f. DINU 6

Petreni 1 n U.R.S.S. precum i pe vasele pictate de la Trueti 2 i din alte ae


zri de pe teritoriul Moldovei, fiind puse n legtur cu influenele Asiei Anterioare 3
Vasele piriforme (fig. 3), pictate n stilul grupei e:, prezint decorul metopic
dispus ntr-o singur zon pe umrul vasului. Motivele decorative, alctuite din corpuri

,.-------- --- - ----- ----

1
1
1
1

~
'<)

"'
1

Fig. 3. - Vas pictat de stil e: din faza Cucuteni B.

ale spiralei n S cu plniile i perlele bine reliefate, pot fi ntlnite i pe vasele cu urn
din aceeai grup stilistic.
Dintre strchini, pictate de asemenea n stilul grupelor e: i ~' dou snt caracte-
ristice prin ornamentaia lor. Una este pictat pe faa interioar, probabil n stilul grupei
o
e:, i poart unele elemente de tradiie mai veche ale grupei 2 , reprezentate prin iruri
de puncte de culoare alb, aplicate de jur-mprejurul motivelor decorative principale
de culoare neagr (fig. 4, 3). Cea de-a doua (fig. 4, 1), pictat la exterior, la partea supe-
- - - - - -
1
Cf. VI. Dumitrescu, Notes concernant l'ornamen- 2 Cf. antieru/ Trureti, in S. C. I. V. , V, 1954,

tation peinle zoomorpbe el humaine dans les ciuilisations a nr. 1-2, p. 16 i fig. 9.
reramique printe de Roumfmie et de la Su.ria11e, Buc., 1931, 3 Cf. R. Vulpe, Figurine tberiMJorphe de la civi/isation
p. 7, fig 1- 3. Ct~cuteni Blcxtras din JPBK , voi. 12, 1938, p. 57 sqq.

www.cimec.ro
7 ANTIERUL ARHEOLOGIC VALEA LUPULUI 167

doar pn sub umrul de frngere al profilului, este decorat cu o band serpentiform


de culoare roie i nramat cu negru n stilul grupei ~-
Celelalte forme ale ceramicii pictate de la Valea Lupului sint decorate cu motive
frecvente in ornamentaia vaselor din aezrile Cucuteni B. n legtur cu gruparea

1
1
1
1
~----~--~----------t 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1 1
k - - - - - - - - 0..500 - - - - - - - - .;>\
1 1
1 1
~

~7
<::;
;
1
1
- - ~ - - -- =-~ = J
2

--- -x
':1
1
1

""
~
<,;

_________ j
4

4- a.

Fig. 4. - Ceramic pictat de tradiie 3 2 (3) i de stil e (2, 4, 5) i ~ (1) din faza Cucuteni B.

ceramicii este de reinut faptul c n unele locuine, de exemplu n locuina 2, vasele


snt decorate numai n stilul grupei e, ntr-un caz nsoit i de elemente de tradiie o2
(fig. 4,3). Spre deosebire de acesta, in alte locuine i n special n gropile mari de pe
aceeai teras, predomin ceram1_ca pictat n stilul grupei ~.

www.cimec.ro
168 M. DINIJ 8

Locuinele sau grupurile de locuine cu vase pictate numai n maniera unei


grupe stilistice corespund probabil unei grupri pe familii a triburilor de la sfritul
neoliticului cucutenian, i mai ales unei probabile dezvoltri n timp a picturii ceramice
Cucuteni B. Acestei probleme neurmrite suficient trebuie s i se acorde toat atenia,
ntruct prezint o deosebit importan n cunoaterea
evoluiei finale a societii Cucuteni-Tripolie.
~<4~:.: . :-::;;;-;1,--,;?';'~~~ Ceramica uzual, nedecorat, este reprezentat
,..... --- ----- --- o .'26
prin vase obinuite de factur bun i mai mult sau
- - - - - - - - - - - - - -

--r- mai puin grosolan.


1'
1 n afar de aceasta, se remarc vasele ntregibile
'''
' '
' --r-,
Cucuteni C, decorate cu pieptenele sau cu nurul

W
' nfurat, i avnd scoic pisat n compoziia pastei,
~
"' descoperite lng vetre i, n general, n complexul locu-
'
inelor. Aceste elemente strine ceramicii pictate, mult
----~-- mai evidente n aezarea Cucuteni B de la Valea Lupului,
2 ca i poziia pe care o ocup n complexul locuinelor
Cucuteni B, ridic noi probleme att n legtur cu locul
ei de formare, ct i cu sfritul fazei Cucuteni B. Este
semnificativ faptul c n Moldova, dei n ultima vreme
s-au fcut numeroase cercetri metodice de suprafa,
nu s-a descoperit nici o urm care s documenteze o
aezare exclusiv Cucuteni C.
4 Uneltele de producie snt puine, reducndu-se la
Fig. 5.- Unelte neolitice din os (1), silex Cteva rnie plate CU frector, lame de silex frumos re-
(2-3) i piatr (4) din faza Cucutcni B. tuate, sule de os i altele. n pmntul de umplutur al
movilei s-a gsit doar un topor-ciocan de piatr, frag-
mentar (fig. 5,4), lucrat dintr-o roc de provenien strin, care a ptruns aici fie
prin purttorii culturii Cucuteni C, fie prin triburile mormintelor cu ocru din movile.
Mult mai numeroase snt obiectele de lut ars reprezentate prin plastica antropo-
morf si zoomorf.
Printre reprezentrile antropomorfe, n afar de figurinele feminine steatopige
(fig. 6,1-2), att de frecvente n aezrile cucuteniene, se remarc o pies fragmentat
de form cilindric cu marginile uor evazate (fig. 6,3), nalt de 0,175 m i cu diametru!
de 0,260 m, care a fost descoperit n cotlonul unei gropi mari plin pn la jumtate
cu vase fragmentare pictate.
Fragmentul acesta reprezint un cap n form de recipient cu urme de fuieli
la exterior, care provine probabil de la o pies mare de cult, n form de coloan sau
de altar, asemntor celui de la Trueti 1 , descoperit ntr-o locuin Cucuteni A.
Plastica zoomorf, caracterizat prin reprezentarea uneori realist a animalelor
domestice, a oferit i o pies deosebit de celelalte. Este vorba de un fragment provenit
probabil de la un capac discoidal cu toart n form de animal (fig. 6,5).
Aceast pies, dup forma sa, modelat cu mult abilitate i cu oarecare sim
artistic, reprezint un carnasier cu crupa i omoplaii proemineni. De asemenea, muscu-
latura gtului, picioarele scurte i coada lung reliefeaz trsturile caracteristice ale
animalelor de prad, probabil leul sau tigrul. O pies asemntoare, descoperit la Podeiu-
Tg. Ocna, tot ntr-o aezare Cucuteni B, a fost pus n legtur cu reprezentrile
animaliere de pe vasele pictate din Asia Anterioar de la Tepe Giyan i alte localiti,
i datat dup anul 2000 .e.n. 2
1
a. aanlieru! Trrqeti, In <S. C, 1. V.)), IV, 1953, 2
Cf. R. Vulpe, op. cit., p. 64 i ;g. 3 i 7.
nr. 1--.. 2, p. llt i fig. 2.

www.cimec.ro
!) >)ANTIEHI;L AllliEOLOGIC VALEA LlJPilLCI 169

3. Aezarea i mormintele hallstattiene

n cadrul sondajului efectuat pe lobul sud-vestic al terasei, n afar de resturile


aezrii neolitice Cucuteni B, s-au descoperit i altele mai noi, de la nceputul primei
epoci a fierului. Aceste resturi au fost mai bine documentate cu ocazia spri an
ului III, care, pe o lungime de circa 22 m, a secionat o locuin de tip zolniki.

Fig. 6. - l'igurinc de lut ars (1-2, 4--5) i un fragment dintr-o pies de cult (?) de lut ars (3) din faza Cucuteni B.

Pentru delimitarea cenuarului perpendicular pe anul III s-au trasat 12 anuri de


control (A 1-F1 i A 2-F2), care au fost adncite pn la 0,60 m n solul cafeniu, corespun-
ztor asezrii neolitice Cucuteni B.
n urma acestor spturi s-a precizat c zointkul reprezint o movil oval cu margi-
nile neregulate, orientat NNV-SSE, nalt la centru de 0,40 m i cu diametru! maxim
de 22 m (fig. 1). Aceast movil, alctuit dintr-o singur depunere de pmnt amestecat
cu foarte mult cenu, zcea n cernoziomul mzros care suprapune stratul cucute-
nian de culoare cafenie. Ultima depunere, care acoper movila de cenu, reprezint solul
recent lucrat, gros de 0,15-0,20 m i n cuprinsul cruia, n afar de resturi hallstattiene,
se ntlnesc i fragmente ceramice lucrate la roat, care provin dintr-o aezare sporadic
din epoca migraiilor.
n cuprinsul cenuarului, n dreptul anului III, pe o suprafa de circa 1 m 2, s-au
descoperit mai multe buci de lipitur, extrem de friabile, din lut ars amestecat cu nisip
i fr pioase, care provin probabil de la o vatr a locuinei. n afar de aceasta, din
inventarul locuinei mai fac parte i fragmente ceramice i oase de animale domestice
de oi, porcine, boi, cai, frecvente i n celelalte aezri similare de pe teritoriul Mol-
dovei i de pe teritoriul de vest al R.S.S. Ucraina. O parte din aceste oase, dup urmele
prelucrrii, dovedesc c au fost folosite ca unelte. Printre acestea se disting capetele
de omoplai i coastele cu crestturi pe margine (fig. 7, 6-7), un os fragmentar n

www.cimec.ro
170 M. nJNP 10

form de secer cu urme de cioplire din vechime (fig. 7, 5), o spatul lucrat probabil
dintr-o tibie (fig. 7, 4), suie (fig. 7,8-9) i altele.
n ceea ce privete ceramica, se deosebesc dou categorii de vase, dintre care una
de calitate mai bun, de culoare neagr-cenusie, si
, cu luciu la exterior ' si
, alta mai gro-
solan, cu urme de flambare i cu cioburi pisate n compoziia ei.
Cele mai multe fragmente ceramice provin de la vase lucrate din past grosolan,
unele n form de sac cu marginea dreapt, buza plat i uor rsfrnt, decorate pe gt

8
~'""'.,-.-""J:
'------QOJi" ____ .....,.

Fig. 7. - Tori de vase (1-3) i unelte din os (4-9) din aezarea de tip zoltriki
de la nceputul primei epoci a fierului.

cu unul sau dou iruri orizontale simple sau alveolate, iar altele n form de oal, cu
corpul bombat i gura ca o plnie, ornamentat pe buz cu motive alveolare.
Spre deosebire de acestea, vasele borcan cu toart din band lat aplicate pe umr
(fig. 7, 1) i cetile cu tori supranla te snt lucrate dintr-o past de calitate bun.
Din inventarul ceramic al cenuarului secionat lipsesc deocamdat strchinile.
Relativ la torti, alturi de toarta din band lat, uneori decorat la exterior cu o
creast median lon'gitudinal (fig. 7, 2), se ntlnesc i torile cu. buton cilindric
(fig. 7, 3). Aceste tori, att de frecvente n aezarea corespunztoare de la Trueti,
apar pentru prima dat n zolniki de la Valea Lupului.
Cu toate acestea, lipsa n acest zolniki a ceramicii decorate cu motive incizate
ca la Trueti t, i chiar ca la Valea Lupului, n zolniku/ de pe lobul central cercetat n
1953 i 1954 2, ne face s presupunem c acesta dateaz dintr-o etap ceva mai trzie
a Hallstattului timpuriu din nordul Moldovei.
Tot din aceast perioad dateaz probabil i cele dou morminte de inhumaie cu
schelete n poziie chircit, dintre care unul (M 16) s-a descoperit cu ocazia sprii
1 Cf. antierul Trufefi, n S. C. I. V. , IV, 1953, de la Valea Lupului, n S. C. I. V., VI, 1955, nr. 3-4,
nr. 1-2, p. 35, fig. 22. p. 706, fig. 16.
2 Cf. antier11l Hlincea- [afi, Cercetrile arheologice

www.cimec.ro
11 ~ANTlf:I\ljL AHHEOLOGIC VALr;A LljPULlil 171

unei gropi mari la limita estic a terasei, iar altul (M 17) n cadrul sondajului, n apro-
pierea zolnikului cercetat de pe lobul vestic al terasei.
Primul mormnt (M, 16) aparine unui om matur, cu scheletul culcat pe stnga
i orientat cu capul ESE, care zcea n solul galben, la 1,60 m adncime. Al doilea
mormnt (M 17) aparinea unui copil ntre 3 i 6 ani, ar crui schelet, culcat pe dreapta
i orientat cu capul la vest, zcea n solul brun al zolnikului, la 0,52 m adncime
deasupra lipiturilor unei locuine Cucuteni B.
Cele dou morminte, dei lipsite de inventar, pot fi. datate n prima epoc a fi.erului
i puse n legtur cu aezarea de tip zolniki din acel loc, att dup ritul de nmormn-
tare, ct i mai ales prin asemnarea cu alte morminte cu un inventar mai bogat, desco-
perite n campania anului 1953.

4. Resturi de locuire i morminte din epoca migraiilor

Cele mai recente resturi arheologice descoperite n 1955 pe terasa de la Valea


Lupului dateaz din epoca migraiilor (sec. III-IV e.n.). Ele documenteaz o aezare
sporadic i un cimitir cu morminte rzlee rspndite pe ntreaga suprafa a terasei.
Resturile de locuire, caracterizate prin fragmente ceramice de la vase lucrate
la roat din past cenuie, de provenien local, sau de la amfore romane trzii, au
fost semnalate att pe lobul vestic al terasei n cadrul sondajului, ct i la limita estic a
aceleiai terase ntr-o depunere subire cu urme sporadice, care zac la o adncime mic
de O, 10-0,20 m.
n afar de resturile de locuire, din aceeai epoc datea~ i cele dou morminte
(M 18 i M 19) descoperite recent, unul n cadrul sondajului, iar cellalt pe lobul
central al terasei, Ia 0,40 m adhcime n solul cenuos al zolnikului. Dintre acestea
M 19, aparinnd unui matur i mai bine pstrat, prezint importan mai mult din
punct de vedere antropologie.

B. MOVILA

n stnga oselei Iai- Tg. Frumos, pe aceeai teras se afl o movil n supra-
fa de peste 3800 m 2 , nalt de 4 m i cu diametru! maxim de 70 m. ntruct terenul
din dreptul ei urma s fie nivelat, nc din 1953, de comun acord cu conducerea
lucrrilor de caracter obtesc i sub directa ndrumare i supraveghere arheologic, s-a
nceput sparea ei metodic, descoperindu-se cu acel prilej trei morminte de inhu-
maie, dintre care unul, n poziie chircit, din prima epoc a fi.erului i dou din
epoca migraiilor. Tot atunci s-au fcut i unele observaii stratigrafi.ce destul de sumare
care urmau s fie verificate cu ocazia spturilor viitoare 1 .
Pentru lmurirea stratigrafi.ei, precum i a construciei movilei s-a adoptat o
tehnic de lucru care s-a considerat a fi. cea mai bun pentru obiectivul nostru, innd
seama i de condiiile n care s-au efectuat spturile. Astfel movila a fost
mprit n 4 lobi aproape egali, pstrndu-se ca martori doi perei transversali a cte
2 m lime i perpendiculari pe centrul movilei (fig. 8). Sparea lobilor s-a fcut pe ct
posibil n casete, obinndu-se astfel un numr ct mai mare de profi.Ie, absolut necesare
reconstituirii sistemului de construcie al movilei.
Spturile executate la movil n vara anului 1955 s-au efectuat n dou etape.
n prima etap s-au spat concomitent dou sectoare, unul de form triunghiular,
n lobul sud-vestic, i altul dreptunghiular n lobul nord-estic, n aa fel ca s se poat
1
Cf. M. Dinu, op. cii., p. 81.

www.cimec.ro
172

Tg. fru1nos lai

VALEA LUPULUI
MOVILA 19 5 5
o' 5' 10 15m

Legenda ~~
w: Pereii profi!elor movilei mari "'-~
=,-'.
[_ San(uri de control
..... _/ Mo:~i/a din interiorul mavi/ei mari
o Gropi Cucutent B
X,~ antul vechi din jurul movilei mari
'\o Morminte cu ocru
'\h Hallslftiene
'\m din epoca mtgratii{or
(!).

Fig. 8. --Planul spturilor de la movil.

www.cimec.ro
13 l?H

obine un profil general NS pe diametru! movilei. Aceste sectoare au fost adncite


n pmntul din mantaua movilei pn la nivelul solului peste care s-a construit movila.
De asemenea, tot n sectoarele amintite, n solul de la baza movilei s-au trasat
8 anuri de control, orientate NS, cu dimensiunile de 1 X 33 m i la 0,50 m distan,
care au fost adnci te pn la 1,50 m n solul galben de sub movil. n afar de
aceasta, prin mijlocul lobului sud-estic s-a trasat un an de 2 X 24 m, care a fost
adncit pn la 0,70 m n solul de la baza movilei (fig. 8).
n etapa a doua, n cadrul lucrrilor de nivelare ale antierului, s-a spat i restul
movilei pn la reducerea ei total.
Cu prilejul acestor spturi s-a constatat c movila mare, aa cum arta pn la
nivelare, a fost construit pe un teren mtr-o pant uoar de la nord la sud, alctuit din trei
straturi deosebite ca nuan i compoziie. Astfel, peste solul galben s-a depus un strat
de culoare cafenie, n care zac resturile neolitice Cucuteni B i la baza cruia s-a spat
o groap umplut cu oase de animale i ceramic pictat Cucuteni B. Depunerea de
deasupra situat ntre stratul neolitic i baza movilei avea o grosime maxim de 0,25 m
i era alctuit dintr-un sol bttorit de culoare neagr cu humus vegetal n compoziia
lui. Cele trei straturi snt ntrerupte la extremitile movilei printr-o alveolare de circa
3 m Itime si 1,50 m adncime sub baza movileL Aceast alveolare a fost semna-
lat, att n l~bul nord-estic, ct mai ales n cel sud-vestic, spre capetele externe ale
santurilor de control.
' ' n ceea ce privete movila, observaiile stratigrafice i compoziia solurilor din
mantaua ei au artat c mo"vila mare era alctuit din trei movile alturate (I, II, III),
situate una n lobul nord-estic, a doua n lobul sud-estic, i a treia de o parte i de alta
a martorului vestic de pe centrul movilei mari (fig. 8).
Cele trei movile componente, de dimensiuni apreciabile (nalte de 2,50.'m i cu
diametru! de 17 m fiecare), au fost unite ulterior, prin adogiri de pmnt, ntr-una
singur, a crei form mai mult sau mai puin rotund s-a pstrat n actuala movil.
Pmntul din mantaua celor trei movile iniiale era alctuit dintr-un sol afnat
de culoare neagr, amestecat cu oase de animale, buci de vltuci i fragmente
. .
ceramice din asezarea Cucuteni B. Resturile asezrii Cucuteni B snt mai frecvente n
solul din mantaua movilelor II si .
, III si foarte rare n cel al movilei I din lobul nord-
estic. Aceasta dovedete c pentru ridicarea celor trei movile s-a folosit pmntul de
deasupra aezrii cucuteniene, care era distrus n vremea ridicrii movilelor.
De asemenea, la baza movilelor II i III, pe o arie limitat i la centrul lor,
n martorii de profil s-a observat cte o lentil de pmnt de culoare galben cu gro-
simea maxim de 0,15 m, deasupra solului peste care au fost construite movilele.
Acest sol rezult probabil din sparea gropilor de morminte, pentru care s-au ridicat
movilele respective.
Ptura superioar care acoperea i unea cele trei movile, inclusiv pmntul de la
centrul movilei mari-ntre cele trei movile componente -avea o culoare cafenie deschis
i era lipsit de resturi arheologice. Acest sol a fost scos probabil din alveolarea sem-
nalat prin anurile de control la extremitile movilei mari. Interesant de observat c, n
timp ce movila mare pare s fie prevzut cu un an n jurul ei, la nici una din cele trei
movile componente ale movilei mari nu s-a identificat vreo urm de an sau alveolare.
Aceast problem urmeaz s fie mai bine studiat cu ocazia cercetrilor viitoare.
n cuprinsul movilei mari s-au descoperit 6 morminte de inhumaie, dintre care
unul cu ocru din vremea movilei (M 5), unul din prima epoc a fierului (1\1 7) i patru
din epoca migraiilor (.M 4, 6, 8 i 9).
Mormntul 5. din vremea movilei, descoperit n lobul nord-estic al movilei, ocup
o pozi~excentnd.. Groapa mormntului, de form dreptunghiular cu colurile rotun-

www.cimec.ro
174 M. DI~tJ 14

jite, era spat la 0,25 m adncime n solul natural de culoare neagr de sub movila I.
'Pe fundul gropii, pe care se mai pstrau urmele unui linoliu de umplutur de
papur sau stuf, zcea un schelet de matur culcat pe spate cu faa n sus, cu braele ntinse
pe lng olduri i cu picioarele chircite i nclinate spre dreapta. Scheletul era orientat
cu capul la VNV, avnd aceeai orientare cu gropa de mormnt.
Linoliu! de pe fundul gropii, ca i oasele scheletului, erau acoperite cu un strat
de ocru brun nchis, mai gros n dreptul capului i a corpului i mai subire n regiunea
inferioar. De asemenea, de o parte i de alta a craniului, ca i n dreptul humerusului
stng, s-au descoperit i bulgri de ocru rou. Bulgrele de ocru din dreptul humeru-
sului stng se deosebea de celelalte printr-o culoare mai deschis, de un rou purpuriu.
n afar de aceasta, de pe oasele bazinului i din regiunea lombar a coloanei ver-
tebrale s-a cules mai mult de o mn de ocru galben. Totodat s-a constatat c rmi
ele inhumate au fost acoperite tot cu o mpletitur de stuf sau papur. Dup rit, scheletul
aparine grupului nmormntrilor cu ocru rou n movile. Prin cercetrile viitoare
urmeaz s se stabileasc dac i gropile de morminte semnalate prin lentilele de lut
galben, la baza movilelor II i III, conin schelete din aceeai vreme cu mormntul mai
sus descris. 'j--
Tot n cuprinsul movilei, n afar de mormntul cu ocru rou, s-au descoperit i
altele dintre care unul, cu scheletul n poziie chircit, lipsit de inventar, dateaz probabil
din prima epoc a fierului, i alte patru, cu scheletul n poziie ntins i cu minile
pe lng corp (M 4, 6, 8 i 9) din epoca migraiilor.
Mormntul hallstattian s-a descoperit cu ocazia sprii anului de pe mijlocul
lobului sud-estic, la 24 m SSE de centrul movilei mari i la circa 11 m n afar de
limita movilei II, cea mai apropiat de mormnt. Scheletul din acest mormnt zcea
la o adncime de 1,70 m fa de suprafaa movilei din dreptul lui, n solul cafeniu
de sub baza movilei, n poziie culcat pe stnga i orientat cu capul SSE. O parte din
oasele scheletului lipseau, fiind deranjate de groapa unui alt mormnt din epoca migra-
iilor, spat alturi i cu 0,70 m mai jos dect aceea a mormntului hallstattian.
Cele patru morminte din epoca migraiilor, recent descoperite la movil, zceau
n solul galben natural de sub poala sudic a movilei mari, fr s ating vreuna dintre
cele trei movile componente ale movilei mari. Dintre aceste morminte, dou aparin
unor copii ntre 2 i 4 ani (M 4 i 6), unul este al unui adolescent (M 8) i ultimul
probabil al unui lupttor, matur (M 9), dup resturile pumnalului de fier din inventarul
lui. n ceea ce privete orientarea scheletelor, care este n general N-S, se constat o
oarecare regularitate la mormintele din epoca migraiilor descoperite la movil. De ase-
menea, acestea prezint n majoritatea cazurilor i obiecte de inventar, n special podoabe
i uneori vase. Printre mormintele cu un inventar t;nai bogat se remarc cel al unui copil
(M 6) cu un ulciora lucrat la roat din past cenuie, aezat la cap i cteva mrgele din
piatr descoperite n regiunea pieptului, precum i un altul (M 8), al crui schelet
aezat pe un strat de cenu avea la cap o can de lut lucrat cu mna, dintr-o past
crmizie, iar la gt un irag de mrgele dintre care unele de sticl, iar altele din piatr
colorat diferit.

*
n concluzie, prin lucrrile efectuate la Valea Lupului n 1955, s-au adus noi
date n legtur att cu aezrile i mormintele din vremea ornduirii comunei primitive
i epoca migraiilor, ct i cu sistemul de construcie al movilei din marginea oselei
Iai-Tg. Frumos.
Astfel, descoperirile sporadice de fragmente ceramice de tip Cri documenteaz
o locuire sporadic n legtur cu o aezare din apropiere.

www.cimec.ro
15 ANTIERUL ARHEOLOGIC \'ALL\ LUPULL:l 175

Cele mai numeroase resturi neolitice provin din importanta aezare din faza Cucl;l-
teni B, care, dup ct se pare, s-a dezvoltat ntr-o perioad mai ndelungat. Aceast
aezare se caracterizeaz att prin ntinderea ei mare, ct mai ales prin locuinele relativ
mici, dispuse n grupuri distanate. Locuinele grupate au aparinut probabil familiilor
nrudite pe baz de descenden i cstorie i unite printr-o gospodrie comun de grup.
!n ceea ce privete locuirea din aceast aezare, prin descoperirile recente s-a pre-
cizat sistemul de construcie i de funcionare a cuptoarelor de ars oale. De asemenea,
s-au adus date noi n legtur cu ceramica pictat i cu plastica animalier, n care se
reflect influena Asiei Anterioare, i care prezint analogii n unele aezri neolitice din
Moldova i de pe teritoriul de vest al R.S.S. Ucraina, din perioada de sfrit a culturii
Cucuteni-Tripolie.
Triburile neolitice care locuiau aici se ocupau cu cultura primitiv a plantelor i
n special cu creterea vitelor, care n aceast perioad capt o importan din ce n ce
mai mare. Alturi de acestea continu s se dezvolte i ocupaiile casnice, ca olritul,
esutul, mpletitul i prelucrarea produselor animaliere. Vntoarea, documentat prin
oasele de animale slbatice, i pescuitul, prin greutile de lut ars, continu s existe
ca ocupaii secundare.
O dat cu dezvoltarea forelor de producie iau amploare i conflictele dintre tri-
burile aparinnd aceleiai culturi materiale. n legtur cu aceasta, observaii mai bune
s-au fcut la locuina II cu ceramic pictat numai n stilul grupei e:, n care acest inventar
ntregibil se pstra pe podeaua locuinei in situ, probabil n urma unui atac violent i
prin surprindere. De asemenea, faptul c n aezarea Cucuteni B de la Valea Lupulu,
n unele locuine sau grupuri de locuine, ceramica este pictat numai n stilul grupei e:,
iar n altele i n special n gropile mari predomin ceramica de stil ~, indic o grupare a
acestor stiluri ceramice pe locuine, neputndu-se deocamdat preciza nimic cu privire
la succesiunea lor cronologic. Aceste probleme, deocamdat schiate, impun continuarea
cercetrilor n aezarea Cucuteni B de la Valea Lupului, cu att mai mult cu ct ea
urmeaz s fie distrus definitiv n anii urmtori.
n ceea ce privete aezarea de tip zolniki, de la nceputul primei epoci a fierului,
documentat pe lobii estic i central ai terasei, prin cercetrile recente s-a constat c ea se
ntinde i pe lobul vestic al aceleiai terase. n cenuarele descoperite se ntlnesc foarte
multe oase de animale domestice, precum i resturi de locuine, care erau un fel de colibe
din crengi i stuf. Totodat, aezrile acestea n form de slae ne atest un fel de via
mai puin stabil, legat de creterea vitelor, ocupaie principal a locuitorilor de aici,
fr ns ca s se exclud i cultivarea primitiv a plantelor. Creterea vitelor a fost docu-
mentat prin numeroase oase de animale domestice, descoperite att n cuprinsul zol-
nikului ct i n solul negru cenuos din preajma lui. n afar de acestea, numrul mare
al oaselor cu urme de prelucrare, cum snt de exemplu capetele de omoplai de bou i
coastele de animale cu crestturi pe margini, sulele, spatulele i un os lucrat n form de
cosor, dovedesc o tehnic superioar n arta prelucrrii osului la triburile de cresctori
de vite de la nceputul primei epoci a fierului.
n sfrit, resturile cele mai noi descoperite recent pe terasa de la Valea Lupului,
dateaz din sec. III-IV e.n. Ele documenteaz o locuire sporadic, n legtur cu o
aezare din apropiere, care nu a fost nc identificat.
Mormintele au fost urmrite att prin cercetrile de pe teras, ct mai ales prin
spturile efectuate la movil.
Cercetrile ntreprinse la movil au adus date noi att n legtur cu sistemul
de construcie al movilei, ct i relativ la perioada n care ea a fost ridicat.
Astfel, s-a constatat c movila, n pmntul creia se ntlnesc resturi de locuire
din aezarea Cucuteni B, este ulterioar acestei faze de la sfritul neoliticul ui i poate

www.cimec.ro
176 III. IHNU 16

fi datat n perioada de tranz11e de la neolitic la epoca bronzului, sau chiar de la


nceputul bronzului, n etapa nmormntrilor cu ocru tou n movile.
n ceea ce privete construcia ei, n cuprinsul movilei s-au putut determina trei
movile mai mici alturate, care au fost unite ulterior, prin adugire ~e pmnt, ntr-o
movil mare, aceasta din urm fiind prevzut cu un sant la extremitatea ei.
i-cele trei movile componente ale movile'i mari pot 'fi datate cu precizie n vremea
nmormntrilor cu ocru rou n movile, mai ales c ntr-'una din ele s-a descoperit un
mormnt din aceeai vreme.)(Mult mai greu este deocamdat s stabilim cnd i pentru
ce a fost ridicat cea de-a patra movil, aceea mare, care unea pe celelalte trei mai mici.
Numai prin cercetrile viitoare se va putea preciza data ridicrii movilei mari i n
acelai timp raportul cronologic dintre cele trei movile mici din interiorul ei. De asemenea,
tot atunci se va stabili dac ntre mormintele din epoca migraillor de la movil, orien-
tate n general NS, i cele de pe botul terasei orientate diferit, exist vreo legtur.
n afar de aceasta, pentru o mai bun ncadrate a mormintelor cu ocru din movi-
lele de la Valea Lupului, att din movila recent cercetat ct i din aceea din apropiere,
sondat n 1950, se impune efectuarea unor spturi sub form de sondaje n aezarea
contemporan de tip Gorodsk, semnalat n apropiere, pe un martor din terasa medie
de pe cellalt mal al Bahluiului, pe teritoriul comunei Uricani-Iai.
Toate aceste rezultate obinute n 1955 la Valea Lupului impun continuarea cer-
cetrilor i n 1956, cnd pentru ultima dat se vor mai putea efectua lucrri de supra-
veghere arheologic i sondaje, cu scop de salvare, n aceast intens i bogat staiune
~u resturi de locuire i morminte din vremea ornduirii comunei primitive i din epoca
migraiilor. Cu acest prilej, un accent deosebit va trebui s se pun pe spturile de la
movil, pentru a se elucida o serie de probleme nelmurite pn n prezent n legtur
cu acest important obiectiv din cuprinsul antierului de la Valea Lupului.

M. DINU

APXEOJIOflt:IYECRl1E PAC:KOll:Kit:l B BAJIH JIYllYJIYtl

(l\PATIWE CO,IJ;EP/HAHME)

ApxeOJIOrnqecime pacKOIIKH 1 nMeBiune MeCTO B 1955 rop;y Ha mmnre:ti Teppace


p;oJIHHhl BaJIJI JlyrryJiyii, paaBnBaJIHCh B lflopMe apxeoJiornqecKnx Ha6mop;eHnli :n 6oJiee
KpyrrHhiX paaBep;oK B p;Byx rJiaBHhiX rryHKTax: Ha MecTe KpyrrHoro HeomtTnqecKoro rroce-
JieHnJI lflaahl :KyKyTemr B 1 B aarrap;Hoft qacTli Teppachl (plic. 1) li ua 6oJibiiiOM I\ypraHe,
pacrroJiomeHHOM Ha Uiocce HccLI-Thlpry <l>pyMoc. ...,
Bo BpeMJI pacKorroK Ha Teppace 6hiJIO HaiiAeno HecKOJihKO o6JIOMKOB KepaMnnu
TI-IIla J\pniii 1 f);OKaBhiBaiO~liX cy~eCTBOBaHlle BpeMeHHOrO IIOCeJieHli.II, HaXOf];Rill;erocH B CBHBH
c cocep;HnM noceJienueM.
TaKme T~aTeJihHO 6hiJill uccJieAOBaHhl Tpn mnJm~a 1 rrpncTpoiiKa 1 qeThlpe JIMhl u
p;Be rouqapnhle rreqn, pacnoJiomeHHhle ua o6IIInpuoft rrJio~ap;li noap;ueneomtTnqecKoft
cTOHHKn 1 OTHOCH~eftcH K lflase KyKyTeHn B.
OTO IIOCeJieHlie OTJIJiliaeTC.II CBOHM BHaqnTeJihHhiM IIpOTHiKeHHeM ll oco6euuo CBOIIMII
ue60JibliiHMH iKllJIH~aMli (20 M21 40 M2 ll 60 M2 ) 1 paCIIOJIOiKeHHhiMll rpyrrnaMH Ha HBBeCTIIOI\l
paccTOJIHim op;Ho OT p;pyroro. BepoHTHO, aTu rpyrrrrhl mnJin~ npnHap;Jiemamt pop;cTBeHHhiM
eeMhHM.
Hep;aBHO o6HapymeHHhlii llHBeHTapb Ha rmo~ap;n rroceJieHH.II :KyKyTeHH 13 cop;epmwr
MHOroqncJieHHhle cocyp;LI ll 06JIOMKli paCIIllCHOH KepaMHKli B CTliJie rpynrr e: Il ~ 1 HB KOTOphiX
HeKOTOphle C llB06pameHll.IIMll iKHBOTHhiX 1 TI-ma CTliJlll80BaHHhiX Xll~HHKOB 1 rOBOp.IIT O BJill.II-
HHH rrepep;ueft Aalili li o KYJihTYPHhiX CBJIBJIX 1 cy~ecTBOBaBIIInx Memp;y HeoJJnTnqecKHMll
rroceJieHli.IIMli MoJIAOBhl li aanaAHOii YKpanHhl 1 B rrepnop; KOHI~a KYJihTYPhl KyKyTeHw-
TpnrrOJihe. 8Tn BOCTOqHhle BJIHJIHH.II BCTpeqaiOTCJI KaK B auTporroMoplfJHoi, TaK u B sooMoplfl-
noit IIJiaCTHKe. B 8TOM OTHOIDeHHH CJiep;yeT OTMeTIITb Haii:AeHHhlll 60JihliiHX paBMepOB

www.cimec.ro
17 - - -
- - -------------
AJ-i'f!Elll_;L
--------- --
AI\HEULOGIC VALEA Ll:Pt:LU
---
177

06JIOMOR li):(OJia B BM;n;e ROJIOHlihl, iKepTBeHHUR, HallOMMHaiOIIMM co6oii 60JiblliOM cocy;n;


(pHC. 6, 3) li 06JIOMOR RphllliRM C 300MOpqlHhiMH pyqRaMH (pHC. 6, 5).
l{ llHBeHTapro CTOHHRJI OTHOCHTCH II HeCROJibRO aepHOTepOR 113 llJIOCRIIX Ra:lmeii,
RpeMHeBhle Jie3BIIH, ROCTHHhle illllJia, rnpH H3 060iKH\eHHOM I'JIIIHhl, a TaRH\e MHOI'O ROCTeii
;D;OMalliHHX iKIIBOTHLIX, B OC06eHHOCTll poraTOI'O CROTa, qTO I'OBOpHT 06 HHTeHCHBHOM H\IIBOT-
HOBO;D;CTBe.
B npe;n;eJiax Toro me noceJieHHH 6hiJIH Hai;n;euhl H ;n;Be roHqapHhle neqH, c rrpo;n;oJiro-
BaThiMH OI'Hexo;n;aMM, BhiROITaHHhiMH B rpyHTe M OT;D;eJieHHhiMH O;D;HH OT ;n;pyroro ~eHTpaJibHOH
cTeHoii B TOM me ~'PYHTe. TorrRa oT;n;eJieHa OT ropHHJia ;n;JIH o6mHra cocy;n;oB rreperopo;n;Roi
C OTBepCTHHMll B HeCROJibRO pH;D;OB, 1131'0TOBJieHHOH H3 CMeCH I'JiliHhl C ITOJIOBOH H rro;n;;n;ep-
H\IIBaeMOH pH;D;OM ROHYCOB, paCllOJIOH\eHHbiX I'OpH30HTaJILHO, a TaRH\e H BHelliHHMH CTeHaMII
orHexo;n;oB.
Ha TOM me Teppace 6hiJIH o6napymeHhl H ocTaTRH ;n;pyroro rroceJreHHH Tima aOJILHHR,
OTHOCHIIei'OCJI R rrepBOH anoxe meJieaa, r;n;e 6hiJIO Hai;n;eHO 60JihlliOe qncJIO ROCTe ;D;OMalliHliX
H\liBOTHhiX, H3 ROTOphiX HeROTOphle CO CJie;n;aMll o6;n;eJIRll, ynoTpe6miJlllCb B RaqeCTBe
IIHCTpyMeHTOB.
Tor;n;a me, BO BpeMH uccJie;n;oBaHiti, l!MeBrnnx MecTo B 1955 ro;n;y, 6hiJIII nponaBe;n;enhl
pacRonRH n na 6oJILIIIOM Ryprane (aanuMamvraH mrom;;n;L - 4000 M2), pacnoJiomennoM 6Jina
mocce Hcchl-Thlpry <l>pyMoc; Ryprau 6LIJI paa;n;eJien na 4 noqTII paBnhle qacTn ;n;ByMn
rrpo;n;oJILHhiMH H rrorrepeqnhiMI1 cTenaMn, rrpoxo;n;nm;nMn qepea ~enTp Ryprana (pHc. 8).
B CBH3ll C aTHMll paCROIIRaMII 6hiJIO ycTaHOBJieHO, qTO aTOT RypraH, y OCHOBaHHH ROTOpOI'O
6wJrn o6napymeHhl cJie;n;w rroceJieHHH Tnna KyRyTenH B, 6wJI nacwnan IIOCJie Ron~a
HeOJIHTa H MOH\eT 6b1Tb ;n;aTHpOBaH nepeXO;D;HhlM nepHO;D;OM Mem;n;y HeOJIHTOM li 3IIOXOH
6poHahl nJIH me ;n;ame naqaJIOM arroxH 6ponaw, B nepHo;n; RypraHHhiX rrorpe6enni TJma
<mpacHoii oxpLn>.
BHyTpH 6oJILIIIoro Ryprana 1\IOiKHO 6wJio paaJIH'IaTL Tpn MaJihlX Ryprana, ROTopwe
BllOCJie;D;CTBHH 6hlJUI COe;D;HHeHhl HaChlllHMH li o6paaOBaJIU O;D;HH 60JiblliOH RypraH, 06Be-
;n;eHHhlH pBOM.
B IIJiaCTe, Ha ROTopoM 6w.-r RypraH, Hai;n;eno rnecTL norpe6enni, na ROTopwx o;n;no
Tlflla <<HpaCHOH OXphl>>, aaxopoHeHHhlX B rpyHTe y OCHOBaHUJI O;D;HOI'O 113 Tpex MaJihlX Rypra-
HOB, COCTaBJIHIOIIHX BMeCTe O;D;HH 60JihlliOH RypraH; 6Jiaro;n;apH llOCJie;n;HeMy norpe6eHHIO
Momno ;n;aTnpoBaTL MaJiwe Ryprauw. OcTaJILHhle nHTL norpe6euni, BCRphlTLie y RpaeB Tpex
MaJihiX RypraHOB Il B rpyHTe y OCHOBaHIUI 60JiblliOI'O Ryprana, OTHOCHTCJI R rrepBOll ;moxe
meJieaa (M 7) n R anoxe rrepeceJieHni (M 4, 6, 8 n 9); na HHX 6oJiee Bamnw 2 MOI'HJihl,
6Jiaro;n;apn uai;n;ennoMy B HHX MaTepHaJiy, cocTOfftqel\IY na RepaMIIRH H paanwx yRparnemri.

OE'bHCHEHifiE PitlCYHl\013

Pnc. 1. - Ilna.H paaBell;OK noceneHHJI l\yKyTeHn B .


Pnc. 2. - PacnncHaJI KepaMHKa CTHJIJI e (1 ) n ~ (2) cpa:Jbi HyKyTenn E .
Pnc. 3. - Pacnncaofi cocy~~; CTHJI/I e cpaabl l\yKyTeHH B .
Pnc. 4. - Tpall;Hl\HOHHa/I paCUI1CHa/I KepaMHKa 81 (3) CTHJI/I e (2, t,, 5) H ~ (1) cpaabl HyKy-
Tenn B.
PHc. 5.- HeoJIHTH'-IeCKHe opyAHII Ha KOCTH (1), KpeMHJI (2-3) H KaMHJI (4.) f.aabll\yHyTeHH B.
Puc. 6.- CTaTyaTHH Ha o6olf\lf\eHHOfi rnnHhi (1-2, 4.-5) n cpparMeHT '-!aCTH lf\epTBeHHHHa na
o60lf\lf\eHHOfi rJIHHbl (3) cpaabl l\yKyTeHn B.
Pnc. 7.- Py'-IKH cocy~~;on (1-3) n IIOCTIIHhie nacTpyMeHTbl (4.-9) noceneHHII Tnna aoJihHHK
Ha'-lana nepnofi anoxJI lf\eneaa.
Pnc. 8. - Ilnaa pacKonoK Hypraua.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VALEA LUPULUI


(RESUME)

Les recherches archeologiques continuees en 1955 sur la terrasse inferieure de Valea


Lupului se sont deroulees sous forme de surveillance archeologique et de sondages plus consi-
derables dans deux endroits plus importants, . savoir: sur l'emplacement d'une grande station
neolithique appartenant . la phase Cucuteni B, sur le lobe Ouest de la terrasse (fig. 1) et sur le
grand tertre en bordure de la route Iai-Tg. Frumos.
, . A Poccasion ~es fouilles effectue~s sur la terrasse, on a decouvert quelques fragments
cerarruques du type Crt, attestant une statton sporadique, dans le voisinage.

www.cimec.ro
178 M. DINtl 18

De meme, on a explore methodiquement trois habitations, une annexe, quatre fosses


et deux fours de potier, situes dans une station riche et etendue datant de la fin du neolithique
et de la phase Cucuteni B.
Cette station est caracterisee tant par sa grande etendue que, surtout, par ses habitations
relativement exigues (20 m 2 , 40 m 2 et 60 m 2), disposees en groupes situes a distance les uns
des autres. Les habitations groupees appartenaient probablement a des familles apparentees par
descendance et par alliance.
L'inventaire recemment decouvert dans la station Cucuteni B comprend de nombreux
potS et fragmentS Ceramiques peintS dans le style des groupes E et ~ dont quelqueS-UnS, decores
de representations animales (une sorte de carnassier stylise),refletent les influences de 1' Asie occiden-
tale et les relations culturelles entretenues avec quelques autres stations neolithiques de Moldavie
et du territoire occidental de la R.S.S. d'Ukraine, dans la periode finale de la civWsation Cucuteni-
Tripolie. Ces influences orientales se rencontrent tant dans la plastique anthropomorphe, que
dans celle zoomorphe. A cet egard, on remarque la presence d'un fragment d'idole de grandes
dimensions, en forme de colonne ou d'autel, dont la tete ressemble a un recipient (fig. 6, 3),
ainsi qu'un couvercle fragmentaire, a anses zoomorphes (fig. 6, 5).
De l'inventaire de la station font aussi partie quelques moules plats, en pierre, des
lames en silex, des poin<;ons en os, despoids en argile cuite, ainsi que de nombreux os d'animaux
domestiques, plus particulierement des bovides, ce qui prouve une intensification de l'elevage
du gros betail.
On a decouvert egalement dans la meme station, deux fours de potier a foyer allonge,
creuses a meme le sol vierge et separes par une paroi mitoyenne, menagee dans le meme sol.
Les foyers sont separes de la chambre ou s'effectue la cuisson des pots par une plaque perforee,
consistant en plusiers couches d'argile melangee de bale, reposant sur une serie de cones disposes
horizontalement et sur les parois exterieures des foyers.
On a decouvert egalement, sur la meme terrasse, les restes d'une station du type zolniki
( cendrier ), du debut du premier ge du fer, dans l'enceinte de laquelle on rencontre beaucoup
d'os d'animaux domestiques; quelques-uns portant des traces de fa<;onnage, ont ete employes
comme outils.
A 1' occasion des recherches de 1955, on a encore effectue des fouilles dans le grand
tertre (superficie d'environ 4000 m 2 ), situe en bordure de la route Iai- Tg. Frumos. On
l'a divise en quatre secteurs, a peu pres egaux, par deux parois transversales et perpendiculaires
l'une a l'autre (fig. 8). On a constate, a l'occasion de ces fouilles, que le tertre, dans le sol duquel
on a decouvert des traces d'habitation de type Cucuteni B, a ete construit apres cette phase de la
fin du neolithique et peut remonter a la periode de transition du neolithique a l'ge du bronze
ou meme au commencement de l'ge du bronze, a !'etape des sepultures a ocre rouge dans
les tumuli.
On a pu determiner, a l'interieur du grand tertre, trois petits tertres s'avoisinant, unis
ulterieurement en un grand tertre, pourvu, celui-ci, d'un fosse a son extremite.
Dans le sol dont on a construit le tertre on a decouvert six sepultures a inhumation,
dont une a ocre rouge; creusee dans le sol a la base de l'un des trois tertres composant le
grand tertre, celle-ci precise la date d'edification des petits tertres. Les cinq autres sepultures,
creusees a l'extremite des trois petits tertres, dans le sol de la base du grand tertre, datent du
premier ge du fer (M 7) et de l'epoque des migrations (M 4, 6, 8 et 9). Deux d'entre elles
sont plus importantes en raison de leur inventaire qui consiste en ceramique et parures.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. -Plan des sondages dans la station Cucutcni B.


Fig. 2.- Ceramique peinte de style e: (1) et t; (2) de la phase Cucutcni B.
Fig. 3.- Vase peint de style e: de la phase de Cucuteni B.
Fig. 4.- ceramique peinte de tradition 82 (3) et de style e: (2, 4, 5) ct 8 (1) de la phase Cucuteni B.
Fig. 5.- Outils neolithiques en os (1), silex (2 et 3) et pierre (4) de la phase Cucuteni B.
Fig. 6.- Figurines en terre cuite (1-2, 4-5) et fragment d'une piece de culte (3) en terre cuite de la phase
Cucuteni B.
Fig. 7.- Anses de vases (1-3) et outils en os (4---9) de la station du type zolniki ( cendrier ) du debut
du premier ge du fer.
Fig. 8. - Plan des fouilles du tertre.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC VERBICIOARA
(reg. Craiova, r. Plenia) *

A
1955 au fost reluate cercetrile de la Verbicioara. Spturile efectuate a1c1 m

I
N
anii 1949, 1950 i 1951 lmuriser, ntr-adevr, o serie ntreag de probleme, dar
deschiseser i altele noi, care nu au putut fi rezolvate n cele trei campanii de spturi,
mai ales c apruser atunci culturi nc necunoscute pn la acea dat pe teritoriul
rii noastre. Astfel, n cel mai de jos nivel de locuire sporadic de la Verbicioara i de la
Slcua (aezarea de pe Piscul Corniorului), ct mai ales n stratul I de la Verbia (lng
Verbicioara), s-a descoperit o cultur care st la baza dezvoltrii vieii neolitice i din
aceast parte a patriei noastre. E vorba de cultura Starcevo-Cri, care constituie cel mai
vechi fond neolitic cunoscut pn acum n teritoriul din dreapta Oltului, n Moldova
i Transilvania 1 . Depistarea unei asemenea culturi se fcea n aceeai vreme cnd pre-
zena ei n Oltenia era abia postulat 2 n afar de produsele ceramice tipice aspectului
Cri, n stratul I de la Verbia s-au descoperit i fragmente pictate caracteristice variantei
Starcevo, de care Oltenia e mai strns legat.
Pe de alt parte, stratul I de pe aezarea A de la V erbicioara contine o cultur
care a fost denumit Verbicioara_I i care corespunde in mare parte celei mai vechi culturi
Vinca (A), urm1n_!gup cultura Starcevo. Periodizarea acestei culturi i raporturile ei cu
complexul Tur a-Rast (Vinea B) i cu cultura timpurie Slcua vor trebui urmrite
prin noi spturi la Verbicioara.
Deosebit de interesant a fost descoperirea n 1949-1951 a culturii din stratul
III- o cultur a epocii bronzului deplin format- cunoscut apoi sub denumirea de
cultura Verbicioara III, care ddea n 1949 un material nou i reprezentativ.
n 1955, atenia colectivului nostru s-a ndreptat numai asupra acestei culturi,
aa cum se stabilise n prealabil n planul de spturi. Scopul relurii cercetrilor a fost
ca n cursul anului 1955 s se poat verifica observaiile stratigrafice referitoare la cul-
tura V erbicioara III, n vederea unei periodizri mai detaliate a acesteia i pentru o
ncadrare mai strns n complexul celorlalte culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul
rii noastre.
Lucrrile din 1955 au durat numai o lun, efectundu-se ntre 15 august i 15
septembrie i dispunnd de fonduri reduse. Cum cultura epocii bronzului este mai bine
reprezentat n aezarea principal de la Verbicioara (Verbicioara A), au fost trasate
aici ase seciuni, inndu-se seama de planul spturilor din 1949-1951 i de faptul
c n campania de cercetri din 1955 s-a urmrit paralel, de ctre specialitii colectivului

* Colectivul spturilor a fost compus din D. Berciu dovedeasc antertontatea culturii Cri-Starc:!evo fa de
(responsabil), S. Morintz i Dr. 1. Maximilian (membri), cultura cu ceramic liniar i fa de cultura Boian 1,
Ninetta Krauss i Wanda Wolschi (studente). varianta transilvnean (Le). Vezi mai sus, p. 61 i p. 67.
1 Chiar n cursul acestui an (1955), cercetrile de la 1 I. Nestor, in S. C. I. V. , II, 1950, nr. 1,

Le (Reg. Aut. Mag.), conduse de 1. Nestor, i acelea de p. 213-214.


la Perieni-Moldova (M. Petrescu-Dmbovia) aveau s

www.cimec.ro
lSO D. DEHCIU, SED. ~101\lN'l'Z ei 1. MAXlMlLIAN 2

de antropologie al Academiei R.P.R., i studiul materialului osteologie uman din


cimitirul romnesc (sec. XIV) de pe aezarea A.
Seciunea VIII, lung de 20 m i lat de 2 nl, a fost_.trasat alturi de anul III/1949,
la o distan de 0,60 m de aceasta i paralel cu el (fig.1). Prin aceast seciune s-a urm
rit determinarea stratigrafiei culturii Verbicioara III ntr-unul din punctele nalte ale
aezrii, de la care ncepe imediat s scoboare panta n direcia sud. Observaiile de aici
au fost ngreuiate de faptul c n poriunea spat se mai ntinde aripa sud-estic a cimi-
tirului amintit. Au fost descoperite 10 morminte de inhumaie, ale cror gropi au str
btut stratul de cultur Verbicioara III, unele dintre ele atingnd n parte i stratul cu
cultur Slcua. Prin observaiile stratigrafice fcute n poriunile dintre gropile mormin-
telor, s-a reuit s se precizeze existena, n aceast seciune, a unui strat de cultur Coo
feni, care, n cercetrile din 1949-1951, fusese documentat n chip sporadic.
Seciunea IX, lung de 14 m i lat de 2 m, are o orientare de la sud-est la nord-
vest. Ea a fost spat paralel cu anul III/1950, la 0,50 m spre sud-vest de acesta. Por-
iunea reprezentat de anul III/1950 i seciunea IX/1955 se gsete pe punctul cel mai
nalt al aezrii ocupat ns de cimitirul din sec. XIV. Din cauza mormintelor medie-
vale, s-au ntlnit i aici dificulti, ca i n seciunea VIII, ntruct i aici a fost descoperit
un numr de 10 morminte. A putut fi verificat ns prezena i n aceast parte a aezrii
a unui strat cu cultur Coofeni. El a aprut ns nu ntotdeauna n condiii suficient
de clare.
ntruct n suprafaa A/1951 se determinase prezena unui bogat strat de cultur
Verbicioara III, pe panta dinspre est a aezrii, au fost trasate aici trei seciuni: X, XI A
XI B. Se adaug de asemenea i mprejurarea c suprafaa A/1951 se gsete n afara
perimetrului cimitirului din sec. XIV. Datorit acestei situaii, s-au putut verifica aici
unele observaii din 1949-1951 i s-au obinut date noi n problema periodizrii cultu-
rii Verbicioara III i aceea a raporturilor acestei culturi cu alte complexe din epoca bron-
zului de la noi.
Seciunea X a avut o lungime de 20 m i limea de 2 m. Ea a mers paralel cu an
ul IV/1950 (fig.1). n aceast seciune s-a dat peste un bogat strat Verbicioara III,
a crui grosime se subiaz treptat, pe msur ce se accentueaz panta, care scoboar
spre drumul de ar ce vine de la Clugrei spre Verbicioara. La baza stratului Verbi-
cioara III, cu deosebire spre extremitatea vest-nord-vestic a seciunii, s-au descoperit
fragmente ceramice de tip Glina III, care n restul seciunii snt sporadice. Nu s-a putut
ns delimita n mod clar prezena aici a unui stra't Glina III. De asemenea, n seciunea X
nu s-a prins stratul Coofeni, pe care l-am ntlnit n celelalte dou seciuni din anul
acesta. S-a putut vedea c n cadrul evoluiei culturii Verbicioara III se deosebesc dou
perioade principale, pe care le indic i materialul arheologic.
Seciunile XI A i XI Bau fost trasate paralel cu latura de vest a suprafeei Af1951
la o distan de 0,40 m de aceasta. Lungimea lor a fost de 20 m i limea de 2 m. Dis-
tanta ntre ele este numai de 0,25 m.
Observaiile stratigrafice (fig. 2) fcute n cursul sprii acestor dou seciuni
ne-au artat n mod nendoilelnic c n aceast zon de locuirea asezrii A de la Verbi-
cioara exist un strat cu cultur Coofeni bine definit, ceea ce nu ~e constatase n sp
turile anterioare. n anumite puncte ale seciunilor s-a observat de asemenea prezena
unui strat Glina III, care este suprapus direct de stratul Verbicioara III i care, la
rndul su, suprapune stratul Coofeni, sub care se afl stratul cu cultur Slcua.
La captul sud-estic al seciunii XI B s-a prins limita dinspre sud-est a
cimitirului medieval. Au fost descoperite aici trei morminte.
n cuprinsul stratului de cultur Verbicioara III, s-a confirmat din nou prezena
a dou perioade principale de evoluie.

www.cimec.ro
A

1S:98
?~. 69
o

Legenda
OIIIIIIIIIl Sapturt 19SS

1951
2 .11
o 7950

79t,9
/J,J.f
o
o____sL-~~o~~1s___zjoKm

Fig. 1. - Planul general a 1 ~pturilor din an ii 1949-1951 i 1955.


www.cimec.ro
3 ANTIERUL ARHEOLOGIC VERBICIOARA 181
--------

Prin trasarea anului XII, lung de


6 m i lat de 2 m, trasat n spaiul
cuprins de anurile I a, I b, I c, I d,
i I e, spate n 1949 (fig. 1), s-a urmrit
verificarea observaiilor stratigrafice i
din aceast parte a aezrii. S-a constatat
ns c cimitirul din sec. XI s-a extins
si n acea zon, din care cauz stratul
~podi bronzului a fost rscolit de gropile
celor patru morminte descoperite aici.

*
Spturile din 1955 s-au limitat,
potrivit planului i fondurilor, numai la
verificarea observatiilor referitoare la
'
stratigrafia culturii Verbicioara III, la
definirea mai precis a coninutului

-
.r
acesteia i la stabilirea mai clar a rapor- "'
tului cu celelalte culturi de la sfritul '"'
.r
epocii neoliticului, din perioada de tran-
><
ziie spre epoca bronzului i din prima :
perioad a acestei epoci.
Din aceast cauz, spturile noa-
;-
OI
stre au mers, n adncime, numai pn la 1;;
stratul neolitic (cultura Slcua). u
1>

S-a fcut constatarea c stratul u


"O

Coofeni - cel puin acolo unde a fost :;


]
precizat n mod clar anul acesta, anume ~
u
....
u
~ c..
n seciunea XI B- suprapune direct ~
nu nivelul ultimei etape de evoluie a ' <Il
~
"3

culturii Slcua, denumit de noi Slcua


o ...
p.,

IV (D), ci nivelul Slcua III (C). Aceast


<'i
situaie ridic unele probleme care nu pot
oD
fi definitiv lmurite, n stadiul actual al u:;
cercetrilor din Oltenia. n primul rnd
nu se cunoate suficient, nici n privina
continutului
' .
si nici n aceea a evolutiei .
sale cultura Coofeni care, att prin .carac-
terul structurii sale, ct i prin rstimpul
ocupat de ea, ine un loc important n
prefacerile de la sfritul neoliticului i
nceputul bronzului, cel puin n teri-
toriul din dreapta Oltului i n inuturile
imediat nconjurtoare. La Verbicioara
nu lipsesc elementele tipice etapei Slcua
IV, care a fost identificat ca atare prin
spturile din 1951 de pe Piscul Cor-
nisorului de la Slcuta. Ele snt ns
sp~radice, nefiind prin~e ntr-un nivel
bine determinat. La baza stratului Coofeni ( F----'--"-="'-'>~~QQ;;l;~

www.cimec.ro
18'2 D. REilCII". SEII. ~IORINTZ i I. ~!AXIMILIAN 4

s-au descoperit n 1955 doar cteva fragmente ceramice tipice perioadei Slcua IV.
Situaia trebuie urmrit prin noi spturi n restul aezrii. Oricum, observaiile
de pn acum ne ndreptesc s presupunem c locuirea din perioada Slcua IV a fost
de durat mai scurt la Verbicioara, dect n aezarea eponim de la Slcua, unde exist
un bogat strat corespunztor acestei vremi. Se pare deci c aezarea A de la Ver-
bicioara a fost ocupat mai repede de ctre purttorii culturii Coofeni, dect Piscul
Corniorului i c, cel puin n parte, cultura Slcua IV se dezvolt nc sincronie
cu cultura Coofeni. O atare formulare este sprijinit i pe faptul c n stratul
Slcua IV de pe Piscul Corniorului s-au descoperit cteva fragmente ceramice
Coofeni.
Pe cnd n spturile anterioare nu se putuse despri, dect evident din punct
de vedere cultural-istoric, cultura Glina III de cultura Verbicioara III, ntruct, n
cazurile cele mai frecvente, ceramica de tip Glina III aprea n amestec cu ceramica
din nivelul inferior al culturii Verbicioara III, de data aceasta s-a putut preciza i
stratigrafic poziia celor dou culturi. E drept c stratul Glina III nu este uniform
i nici nu a fost sezisat n toate spturile de anul acesta, de aceea nu se poate trage
concluzia c aezarea A de la V erbicioara a fost locuit n ntregime de purttorii
primei culturi a epocii bronzului de la noi, bine caracterizat ca atare (Glina III).
Stratul de cultur Verbicioara III are o grosime ce variaz ntre 0,70 i 0,90 m. Partea
superioar a stratului este rvit de lucrrile agricole sau treptat de alunecrile de
pmnt din cauza nclinrii pantei. Va trebui ca n viitoarele spturi s se descopere
poriuni de locuire Verbicioara III, unde s se poat ntlni i ultimele nivele ale
acestei culturi.
n stratul de cultur Verbicioara, n seciunile de anul acesta s-au determinat
dou nivele de locuite, care reprezint dou perioade principale n evoluia acestei
culturi. Primul nivel are un pmnt de culoare neagr-cenuie. Materialul arheologic
const n general din fragmente ceramice. Vasele ntregi snt foarte rare. Forma
caracteristic a perioadei vechi este vasul cu corpul globular, gtul n form de plnie
cu una sau dou tori ce leag cele dou pri constitutive ale vasului (fig. 3).
Tipul acesta de vas, care este una din formele fundamentale ale complexului
Periam-Pecica, nu mai apare n nivelele superioare. Forme similare se cunosc n
complexul Mokrin din Banatul iugoslav 1 , care are o dezvoltare sincronic acestei perioade
a culturii Verbicioara III.
O omologare mai strns a acestei perioade a culturii Verbicioara se va putea
face dup studierea paralel i a complexului Periam-Pecica i Toszeg din R.P. Ungar.
Tot n nivelul inferior se ntlnete ceaca prevzut cu dou tori, gtul nc
nalt i n form de plnie, iar corpul scund fiind format din dou pri separate
printr-un bru n relief crestat (fig. 4); ornamentarea const din linii paralele incizate
dispuse n zig-zaguri.
O alt form pe care n-o mai ntlnim n a doua parte a evoluiei culturii
Verbicioara III, este strachina cu corpul rotunjit i marginea nclinat n afar. Corpul
vasului este acoperit cu linii incizate, formnd zig-zaguri. Aceast form de strachin
st la baza evoluiei formelor de strachini din nivelurile superioare, a cror structur
este similar strchinilor din cultura Wietenberg.
n nivelul inferior a aprut o ceramic n care se ntlnesc analogii cu ceramica
culturii Monteoru, dar nu cu cea din prima sa perioad, ntruct acesteia i corespunde
rstimpul ocupat n aria culturii Verbicioara III de cultura Glina III, pe care prima

1
M. Garasanin, Ein Beitrag zur Chronologie der Banatischen Bronzezeit,
n Rad Vojvodianckich Muzeja ))' III, 1954, p. 60, fig. 1 i p. 64.

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC VERBICIOARA 183

o suprapnne. Un alt element de legtur cu cultura Monteoru este mciuca din corn
de cerb gsit n nivelul inferior (fig. 5).
Cultura Verbicioara III ni se nfieaz ca o cultur deplin constituit i cu
nota sa proprie de originalitate n a doua jumtate a evoluiei sale. Toate materialele

*'
1

i
1 1
1
1
'
~
~ "'-
~
~ \)

Fig. 3.- Dou vase caracteristice perioadei vechi a culturii \'erbidoara III.

Fig. 4.- Vas din nivelul inferior al stratului Verbicioara III.

descoperite n nivelul superior indic o mbogire remarcabil a coninutului su.


Acum apar cetile cu corpul rotund i cu una sau dou tori supranlate prevzute cu
butoni, strchinile n coluri )) care snt nrudite cu cele din complexele Wietenberg
i Grla Mare, vase cuptor, brzdarele )) din corn de cerb (fig. 6), securi
perforate, numeroase fusaiole de lut ars, de cele mai variate forme i greuti de lut

www.cimec.ro
11'4 D. BERCIU, SEB. MORINTZ ,i 1. MAXIMILIAN 6
- -----------

de la rzboiul de esut vertical. Unele dintre aceste greuti, de o form piramidal


i n general de dimensiuni mari, au putut servi i n alte scopuri.
n spturile din 1955 s-a verificat de asem~nea prezena nivelului inferior
(Verbicioara III a), ct i a unui nivel superior (Verbicioara III d), care fuseser
identificate n 19511. Nivelul inferior corespunde perioadei de nceput a culturii Ver-
bicioara III. Materialul ceramic al acestui nivel pstreaz nc unele elemente din
cultura Coofeni, att n ceea ce privete formele ct i tehnica. E vorba., evident, de
elemente Coofeni transformate. Faptul c in aezarea de la Verbicioara se interpune,
ntre stratul Verbicioara III i stratul :coofeni, un strat- pe ~alocuri i locuiri mai

]tlll
t--- - - - - - -
Fig. 5. - Mciuc din corn de cerb, din perioada Fig. 6. - Brzdar '' din corn de cerb, din perioada mai nou
mai veche a culturii Verbicioara III. a culturii Verbicioara III.

sporadice- aparinnd culturii Glina III, se ridic problema legturii directe, genetice
ntre Coofeni i Verbicioara III. O atare legtur pare s fi existat ntr-o arie geo-
grafic unde lipsete cultura Glina III i unde gsim afiniti pentru perioadele timpurii
ale culturii Verbicioara III. O atare evolutie trebuie cutat eventual n Banat. Totusi
n problema genezei culturii Verbicioara III se va ine seama i de rolul jucat de
cultura Glina III i de alte complexe din regiunea Porilor de Fier.
Nivelul superior (III d) a fost relativ slab reprezentat n spturile din 1955.
El a fost sezisat, de altfel, numai n unele puncte.
Fazei corespunztoare ultimului nivel determinat pn acum i aparin vasele
cu dou tori supranlate i cu o ornamentare n care ntlnim elemente similare n
ceramica din cultura Grla Mare si Vattina.
Chiar dac pe viitor se vor' aduce unele modificri sau completri la periodi-
zarea de mai, sus, un lucru este ns clar de pe acum, anume c n evoluia culturii
Verbidoara III se deosebesc dou faze principale, fiecare caracterizndu-se printr-un
coninut propriu. De asemenea, cele dou nivele, respectiv cel de la baza stratului
Verbicioara III i cel superior, indic procesul de formare i de transformare a
acestei culturi.
O alt preocupare a colectivului nostru a fost i aceea de a indentifica aezarea din
sec. XIV, de care inea cimitirul de pe aezarea A. La suprafaa solului, pe nlimea
dinspre sud-est de la locul numit la trestii , s-au putut aduna numeroase fragmente
datnd din a doua jumtate a sec. XIV, care indic, desigur, prezena aici a aezrii
romneti medievale. Nici planul i nici fondurile nu ne-au ngduit s facem anul
acesta un sondaj n aceast aezare.
Spturile din 1955 de la Verbicioara au adus noi precizri asupra evoluiei i
stratigrafiei culturilor bronzului din Oltenia. Ele nu au putut avea ns extinderea dorit
1 S. C. I. V. , III, 1952, p. 150.

www.cimec.ro
7 AN TI EHU L AHH EO LOGI C VE HBI CIOARA 185

i necesar pentru lmurirea unor probleme care cer noi cercetri. 1n vederea ntoc-
mirii raportului definitiv cu caracter monografie asupra spturilor efectuate ntre anii
1949-1951 i 1955 la Verbicioara, este absolut necesar s se efectueze acolo o nou
campanie de cercetri, dar cu fonduri corespunztoare unei cercetri intense, de cel
puin trei luni, pentru a putea fi mbriate i rezolvate toate problemele ridicate
de spturile de pn acum.
D. BERCIU, SEB. MORINTZ

Date antropologice preliminare asupra populaiei feudale


de la V erbicioara

Studiul antropologie preliminar al mormintelor de la Verbicioara descoperite


n 1955 confirm marea variabilitate tipologic a acestei populaii feudale, observat
i la seriile anterioare.
Craniile prezentnd elemente rasiale diverse, expresia unui metisaj complex,
permit totui s se stabileasc existena predominant a caracterelor tipologice medi-
teraneene - dolicomezocran, ortocran, metioacrocran, cu o glabel slab dezvoltat,

Fig. 7. - Craniul de la Verbicioara, anul XI B, mormntul 3, aparinnd_ tipului alpin.

leptoprosop - alturi de care apar influene alpine i dinarice - brahicran, hipsicran,


metiocran, mezo-euriprosop, curvieoccipitalic i respectiv plan occipitalic- i est-
europoide, mezobrahicran cu fa a scund i larg carne conch.
Dac o majoritate relativ o constituie complexul mediteranean, frecvente snt
i celelalte posibiliti cu sau fr participarea variabil a tipului predominant. Caracterele
tipologice Cro-Magnonide, relativ rare, la indivizii unde apar dau feei un aspect carac-
teristic, chiar dac pe cranii se ntlnesc alte influene. Trebuie remarcat c elementele
rasiale caracteristice tipului nordic snt rare, iar caracterele mongoloide cu totul izolate.
n acest mare metisaj, formele rasiale pure snt foarte rare, cum este un craniu alpin
(fig. 7). Apariia unor caractere morfologice vechi- fose genioglose, torus mandibular,
orificii mentoniere multiple, frunte fugind, torus occipital variabil dezvoltat - constituie
una din trsturile cele mai caracteristice ale acestei populaii. Un aspect interesant
l ofer frecvena grupelor de vrst a acestor schelete. Btrnii i tinerii dau cel mai
mare procent, urmat de grupul adulilor i apoi de copii i adolesceni.
Pe baza acestor date sumare se poate conchide c n sec. XIV populaia Verbi-
cioarei era format predominant din elemente mediteraneene, la care se adaug diverse
influene, cele mai frecvente fiind cele alpine, dinarice i est-europoide.
Dr. I. MXIMILIAN

www.cimec.ro
186 D. BERCIU, SEB. MORINT7. ,; 1. MAXIMILIAN 8

APXEOJIOriP-IECHHE PACHOTIHH B BEPBHl.JHOAPE

(I\PATHOE COL~EPiHAI-IJ!IE)

rJiaBHaH lWJib liCCJTe.[IOBaHII' HMeBliiiiX MeCTO B Bep6nqnope B 1955 ro.r:~y' 6bi.;:JO


o6oraTHTh n yrny6nTh cne,[leHIUI OTHOCHTeJThHO KYJThTYPhi 6poHaonoro BeKa Bep6nqnoapa III
n ycTaHOBHTh B3RHMOCBH3h Mem,l"ly aTOM KYJThTypoi1 n Ky.rrhTypoi1 6poHaonoro neKa na
TeppHTOpHH CTpaHbl.
CTpaTnrpaifll'I'IecKne Ha6JTID,fleHnH rrpnnenn K onpe.r:~eJieHHID Hy.TihTypnoro CJIOH
Hol\o!fleHH, HOTOphlii noHpbiBaeT cJioi1 CaJIHYI\a III, 6ynyqn nepeHphiT cJioeM Bep611qnoapa III.
TaHHM o6paaoM o6HapymHJIOCh, nonpeHH nMeiDrr~nMrH cBeJ(eHliHM o noceJiemm CaJIKyl\a
(TIHcHyJI Hopmnuop), rne aTa HYJThTypa ;n:oxonnT no cBoei1 nocJie.[IHeii cTa,[lHH - CaJIHyQa
IV, - B nyHKTe Bep6nqnoaphi aTa lflaaa OKa3hlBaeTCH JTlllllh cnopa;a;llqecKn ;a;oHyMeHTnponan-
noi1, c cTpaTnrpaif!nqecHoi1 TO'IHH apeHHH aa CanHyl\a III CJie,[lyeT rroceJienne Hol\O<f,C'HH.
8To o6cTOHTeJihCTBO noaBOJIHeT npe;a;noJiaraTh, 'ITO lfla3a CanHyl\a IV u KYJihTypa HOiw!fleHu
UO Hpai1HeH Mepe OT'IaCTH Ol'HOBpeMeHHhl B HeKOTOpbiX reorpaifJI1'IeCKHX 30HaX. B npe,l"lbiiJ:Y-
IQHX nccne.r:~onanHHX 6hiJIO ycTaHOBJieHo, 'ITO B ocnone enoH Bep6n<Jllopa III, noKpbiBaiDn:(ero
OTJiomemiH Hol\o!flenH, 6hiJIO nai1neno nono.nhno Mnoro MaTepnana, npnna;a;Jiemarqero KYJih-
Type rmma III. B 1955 ro.r:~y B HeKOTOpbiX nyHKTaX 6hiJTO OTMe<JeHO HaJinqne TOHKOro
CJIOH rJlllHa III' 'ICTKO OTJlll'IalOIQerocH OT HlDimero CJIOH HOI\O!fleHH li OT Bepxnero CJIOH
Bep6H'IHOpa III.
B cocTaBe CJii:>H Bep6n'IHOapa III, To.rru~nna KOToporo KOJie6JieTCH OT O,70 .r:~o O,90 M
HCHO paaJin'IaJIHC.h .r:~na ypoBHH, cooTBeTCTBYIDII\He ABYM rJiaBHhiM ifla3aM pa3BHTHH HYJihTYPhi
Bep6nqnopa III. HnmHHH yponeHh co;a;epmHT aneMeHThi 6m1aKne neiWTOpbiM aJieMenTaM
HYJThTYPhi TiepnaM-lle'InKa, c Kol\lnJieKCOM MoKpnH, o6HapymeHHhlM B IOrocJiaBcKoM
BaHaTe n c 6oJiee .r:~penHei iflaaoii HYJihTYPhi MonTeopy. MaTepnaJihi, naii.r:~eHnhle Ha BTopoM
ypon1-1e HYJihTypnoro CJIOH Bep6n'!Hoapa III, npn,l"laiDT cnoeo6pasnhiii OTTeHOH DTOH HYJihType,
a CaMbiM xapaHTepHbiM ee llOHa3aTeJieM HBJIHeTCH qarua HpyrJIOH iflopMbi C O.[IHOH llJIII .J:IBYMH
npimOAHHThiMH pytiHaMn. <<YrJioBaTbie>> MHCHH HMeiOT cxoncTBO c no.r:~o6HhiMH cocy na111n
Ii3 HOMUJieHCOB BHTTeM6epr II rbipJia Ma pe. B TOM me ypOBHe 6biJI o6napymen cocyn co
CllJTOlUHOH llO.r:\CTaBHOH ll opa.JIO ll3 OJICI-Ihero por a.
HpoMe BblrneHBJIOH\PHIIOro HMCeTcH eiQe pH;a; yHaaan11ii na cyiQeCTBOBaiiHe llBYX
npyrHx yponneii, 113 HOTOphlx nepnhlii coOTBCTCTByeT na<JaJiy HYJihTYPhi Bep611'IHoapa, a
.r:~pyroii KOHI\Y aTOH HYJThTYPhi. TiepBbiH 113 nnx, na3hiBaeMbiH Bep611'IIIopa III A, coxpaHHeT
B cocTase HepaMHHH pHA aJieMeHTOB Hy.rrhTYPhi Hon;olfleHH, 'ITO cBHiJ:CTeJihCTByeT o TOM, 'ITO
Bep611'Inoapa III pa3Bl1Jiach na lflone HYJihTYPhi Hol\o!flenn. Tepp11TOpnH, na HOTopoii pa3-
nepHyncH aTOT npor~ecc, HBJIHCTCH, noBH.J:IIIMOMY, ne 0JrTeHHH, r;a;e ;a;o aTOM HYJihTYPhi 6hwa
AOHa3ana HYJihTypa rJIHHa III' a BaHaT' r.r:~e oua OTCYTCTByeT. TiocJie.[IHHH tfla3a HYJib-
TYPhi Bep6n'Il1onpa III ycTanoBJiena Ha ocHoBaHHH co;a;epmaiQHXeH B Beii aJieMeHTOB,
CXO.J:IIIbiX c aJieMeHTaMn HYJTbTYP rbipJia Ma pe H BaTHHa. 3.r:~ecb TaHme O'IeHh qaCTbl
cocy.r:~M c npirnO.J:IH1IThlMU pytiHaMH .
B 1955 ro;a;y 6biJI o6HapymeH TaHme o6nJihHhlii ocTeOJIOI'H'IecHI1H MaTepnaJr na
HJiap;611IQe XI V BeHa. AnTponoJIOrll<JecHHe nccJie.r:~onann1I noHa3aJTn, <JTO naceJieHne Bep6n-
'I110phl B XIV neHe, cocT01IJIO 113 cpep;l13eMnoMopcHHX aJTeMenTOB, H HOTOpbiM npneoenn-
H1IIOTCH pa3JII1'1Hble BJIHHHH1I, 113 HOTOpbiX npeo6.rra.r:~aiOII\HMH 6biJIH a.TibllllHCHifC, 11JIJTIIpHH-
CHile M BOCTO'IHO-eBponeOI.f.r:\Hhle.
Ha neHoTopoM paccTOHHMII OT mra.r:~6nma 6hiJIO o6uapya\eiio noce.JJenne BTopoi1
rroJTOBHHhi XI V BeHa n nepo1ITno name 6o.rree p;penHero npo11cxomneHnH.

OB'bHCI-IEHME PMCYHHOB'

PHc. 1. - 06m111t nnaH pacHonoK B 194/i-1951 11 1955 rr.


PRc. 2. - TipoflHJih aana~Hofi cTeHhi paapeaa XI a, 1955 r.
PHc. 3. - ,[J;Ba cocy~a, xapaKTepH&rx ~JIH paHHero nepHo~a KyJI&Typ&r Bep611tmoapa III.
P11c. q. - Cocy~ Ha HHH\Hero ypoBHH eno II Bep611q11oapa 111 .
P11c. 5. - ,IJ;y6HHRa Ha oJieH&ero por a, 6oJiee paHHero nepHo~a RYJihTYPhl BepoHqHoapa 111 .
PHc. 6. - JleMex Ha oJiem.ero pora, 6oJiee noa~Hero nepHo~a RYJihTYPhl Bep6HqHoapa 111 .
PHc. 7. - 'llepen ropHoro THna, npHHa,u;JiemamHtt RYJihType Bep6HqHoapa II 1 . PoB XI 6.,
norpe6eHHe 3.

www.cimec.ro
9 ANTIERUL ARHEOLOGIC YERDICIOAI\A 187

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VERBICIOARA


(RESUME)

L'objectif principal des recherches effectuees en 1955 a Verbicioara a ete l'enrichis-


sement et l'approfondissement des connaissances relatives a la civilisation de l'ge du bronze
Verbicioara III, ainsi qu'a ses rapports avec les autres civilisations de l'ge du bronze rencontrees
sur le territoire de notre pays.
Les observations stratigraphiques ont conduit a preciser une couche archeologique de la
civilisation de Coofeni, qui recouvre la couche Slcua III, recouverte a son taur par la couche
V erbicioara III. De cette fac;on, on a pu constater qu' a la difference de ce qu' on connaissait
de la station de Slcua (Piscul Cornior), ou cette civilisation evolue jusqu'a son stade final
(Slcua IV), a Verbicioara cette phase se presente sporadiquement; apres l'etablissement de type
Slcua III, suit - stratigraphiquement - l'etablissement de type Coofeni. Ce fait autorise la
supposition que la phase de Slcua IV et la civilisation Coofeni furent, au moins en partie, con-
temporaines dans quelques zones geographiques. Les recherches anterieures ont demontre qu'a
Ia base de la couche Verbicioara III qui recouvre les depts de type Coofeni, il se trouve d'assez
frequents materiaux appartenant a la civilisation de Glina III. En 1955 on a observe, dans quelques
endroits, l'existence d'une mince couchc de type Glina III, bien differenciee de la couche
inferieure de type Coofeni et de la couche superieure de type Verbicioara III.
Dans l'epaisseur de la couche de type Verbicioara III,. variant de 0,70 a 0,90 m, on a
clairement distingue deux niveaux qui correspondent aux deux phases principales de l'evolution
de la civilisation de Verbicioara III. Le niveau inferieur presente des elements similaires a
quelques elements de la civilisation de Periam-Pecica, a l'ensemble de Mokrin du Banat yougo-
slave et a une phase ancienne de la civilisation de Monteoru. Les materiaux du second
niveau de la couche archeologique de type Verbicioara III donnent la note d'originalite de cette
civilisation, la forme la plus caracteristique etant la tasse a corps rond comme, par exemple, les
exemplaires de Cooveni, connus depuis longtemps (D. Berciu, Arheologia preistoric a Olteniei,
fig. 180, 1-2), qui ont une ou deux anses surelevees, a bouton. Les terrines a pointes sant
apparentees a celles des complexes de Witenberg et Grla Mare. Dans ce meme niveau apparais-
sent egalement le vase a support organique et le soc en carne de cerf.
En outre, on possede encore une serie d'indications sur l'existence de deux autres
niveaux corespondant, l'un, au commencement de la civilisation de Verbicioara, et l'autre, a la fin
de cette civilisation. Le premier, appele Verbicioara III a, conserve dans sa ceramique une serie
d'elements de type Coofeni, ce qui ferait bien la preuve que Verbicioara III s'est developpe sur
un fond Coofeni. Le territoire ou aurait eu lieu ce processus ne parat pas avoir ete l'Oltenie,
ou a ete attestee, avant cette civilisation, celle de Glina III, mais le Banat, ou celle-ci fait de-
faut. La derniere phase de la civilisation de Verbicioara III est documentee par un aspect aelements
similaires a ceux de civilisation de Girla Mare et Vattina. Les anses surelevees, a bouton, sont de
nouveau frequentes.
On a egalement recueilli, en 1955, un riche materiei osteologique provenant du cimetiere
du XIV" siecle de notre ere. Les recherches anthropologiques ont prouve que la population de
la Verbicioara du XNe siecle etait composee d'elements mediterraneens auxquels viennent
s'ajouter diverses influences, les plus frequentes etant les influences alpines, dinariques et
est-europoides.
A quelque distance du cimetiere, on a identifie l'etablissement de la seconde moitie du
XIVe siecle, lequel pourrait meme etre, eventuellement, plus ancitn.

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig. 1.- Plan general des fouilles de 1949-1951 et de 1955.


Fig. 2.- Profil de la paroi Ouest de la section XI a, 1955.
Fig. 3.- Deux vases caracteristiques de la periode ancienne de la civilisation de Verbicioara III.
Fig. 4.- Vase provenant du niveau inferieur de la couche de type Verbicioara III.
Fig. 5.- Massue en corne de cerf appartenant a la periode la plus reculee de la civilisation de Verbicioara III.
Fig. 6. - Soc en corne de cerf datant de la peri ode la plus recente de la civilisation de V erbicioara III.
Fig. 7.- Crne trouve a Verbicioara, fosse' XI b, sepulture no 3. Appartient au type alpin,

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC CRNA
(reg. Craiova, r. Gura Jiului)*

S
PTURILE de salvare ntreprinse n anul 1955 n necropola de incineraie de pe
Grindul Tomii , pe teritoriul comunei Crna, au avut drept scop comple-
tarea spturilor ntreprinse de mine n acest loc n anul 1942, pentru a
putea fi astfel cercetat tiinific toat poriunea din necropol, cruat de eroziunile apelor
de inundaie.
Balta Crna i balta Nasta, care n perioadele de cretere a apelor formeaz o
singur pnz ntins de ap, lat de peste 3 km i lung de civa kilometri, snt dou dintre
blile Dunrii din zona de vrsare a rului Dsnui, situate la S de comuna Crna.
Malul de sud al blii Nasta este constituit de o limb de pmnt ce depete n chip
obinuit cu 2-4 m limita superioar a apelor de inundaie; lung de mai bine de 1 km
i lat pe alocuri de abia 200 m, aceast limb de pmnt se numete Grindul Tomii.
Punctul ei cel mai nalt este o movil, Mgura Tomii. n general, chiar n perioadele
de cretere a apelor de inundaie ale Dunrii, care ridic implicit i nivelul blilor
legate cu fluviul prin numeroase grle, Grindul i Mgura Tomii nu snt acoperite de ape.
Numai n timpul unor creteri excepionale a nivelului apelor- aa cum s-a ntmplat
chiar n primvara anului 1955- o bun parte din Grindul Tomii, inclusiv zona pe
care se afl necropola, este acoperit de ape. Dar Mgura Tomii i o oarecare poriune
din terenul nconjurtor rmn ntotdeauna deasupra apelor. Dac inem seama de
faptul c, prin depunerea mlului, nivelul fundului blilor s-a ridicat treptat i, deci,
o dat cu el i nivelul apelor de inundaie, putem fi siguri c poriunea din grind ocupat
de cimitirul de incineraie nu era niciodat inundat, n vremea cnd oamenii epocii
bronzului au ales acest loc pentru cimitir.
Descoperit de apele de inundaie ale blii Nasta, care n fiecare an rod cu struin
marginea de N a Grindului Tomii, necropola de aici a atras atenia locuitorilor comunei
Crna nc de acum mai bine de dou decenii, prin vasele mari i mici scoase la iveal de ape.
Prin 1935, sezisat de pr. Pantelimon Barbu din Crna, colegul C. S. Nicolescu-Plopor,
pe atunci director al Muzeului regional din Craiova, a fcut cteva cercetri la faa locului,
spnd i cteva morminte i recoltnd cu aceste prilejuri un numr de vase, pe care le-a
adus la Muzeul din Craiova. n 1941, la rugmintea mea, colegul Plopor a achiziionat
pentru Muzeul naional de antichiti cteva zeci de vase i o statuet de lut ars de la
locuitorii satului Crna. Bogia, varietatea i interesul tiinific prezentat de aceste
achiziii m -au determinat s intreprind aici spturi ntre 9 i 31 august 1942 1 . n acelai
timp, colegul Plopor i cu fiul su- actualul antropolog Dardu C. S. Nicolescu-
--------

Colectivul spturilor a fost compus din Vladimir gurele date n legtur cu spturile mele din 1942 la
Dumitrescu, responsabil i Gh. Bichir. Crna pot fi gsite n articolul publicat n colaborare cu
1 Vladimir Dumitrescu, Dare de seam asupra sdpd- colegul C. S. Nicolescu-Plopor, n revista Oltenia
lurilor in/reprinse in anul 1942, n Raport asupra activiltijii (cf. Vladimir Dumitrescu i C. S. Nicolescu-Plopor,
[tiinijice a Muzeului naional de antichittii in anii 1942 ri Statuetele din epoca bronzului descoperite In necropola de la
194J, Bucureti 1944, p. 38-43. In afar de aceasta, sin- Cirna-Dolj, n Oltenia , IV, 1944, 20 pag., 8 plane).

www.cimec.ro
190 VLADIMIH DUMiTHESCU 2

Plopor - au fost ocupai cu cercetri i sondaje de-a lungul malului nordic al blilor
Dunrii, de la Crna pn la Nedeia, lund parte la spturile de la Crna numai
puine zile.
Mijloacele materiale reduse, ca i faptul c singurul ajutor pe care-I aveam era
Simion Barta, fostul laborant al Muzeului, au mpiedicat sparea unei suprafee mai
ample din teritoriul necropolei, mai ales c- pentru a determina ntinderea necro-
polei i pentru a preciza alte eventuale puncte arheologice - a trebuit s intreprind
i o serie de sondaje destul de ndeprtate spre E i spre V de punctul de unde apele
scoteau diferite vase. Aceste sondaje erau cu att mai necesare, cu ct de-a lungul ntregii
plaje de N a Grindului Tomii se gseau presrate foarte multe i variate resturi ceramice.
Pe de alt parte, tot atunci am spat i un an pe creasta 1\lgurii Tomii, care mi-a rpit
i el o parte din timpul i din mijloacele materiale disponibile (pl. I).
Cu toate acestea, att limita de E ct i aceea de V a necropolei au putut fi preci-
zate nc din 1942. n scopul de a preciza i limita de S- cci limita de N era aceea arbitrar
constituit de malul ros de apele de inundaie - am trasat tot atunci i dou anuri
n continuare, cu direcia aproximativ N-S (anurile VI i VI A; vezi schia de plan,
pl. I), n lungime total de 30 m, n care n-am descoperit dect puine resturi izolate, iar
nu morminte, ceea ce m-a fcut s cred c i spre S a fi atins limita cimitiruluil.
Spturile din toamna anului 1955 au avut un dublu obiectiv: a) sparea tuturor
spaiilor rmase necercetate ntre anurile noastre din 1942; i b) cercetarea terenu-
lui de la S de spturile din 1942, pentru a se putea preciza marginea de S a necropolei.
n ceea ce privete primul obiectiv, el a fost atins aproape n ntregime: poriunile de teren
rmase necercetate ntre spturile din 1942 (ntre anurile !-VII) au fost spate acum,
cu excepia fireasc a acelora pe care ntre timp apa nu le cruase i a unei mici poriuni
n jurul anului J. Urmrirea celui de-al doilea obiectiv ne-a dus la constatarea c
anurile VI i VI A din 1942 au fost trasate ntmpltor tocmai pe latura extrem de
E a necropolei, aa nct ele n-au putut prinde nki un mormnt, dei necropola se
ntindea destul de mult i la S de anurile V, I i II/1942. ntr-adevr, n zona de
la sud de aceste anuri i de la vest de anurile VI-VI Aj1942, s-au descoperit n
toamna aceasta un numr foarte mare de morminte (pl. II). Faptul c ele snt tot mai
rare pe msur ce spturile nainteaz spre S dovedete c nu sntem prea departe de
limita sudic a necropolei, chiar dac nu o vom fi atins peste tot. De aceea, n
campania viitoare, va trebui s continum spturile n aceast direcie, spre a putea
preciza n chip indiscutabil i limita sudic a cimitirului.
n poriunea de peste 1000 m 2 spat n anul 1955 s-au descoperit n total 80 de
morminte de incineraie din epoca bronzului; adugate la cele 27 descoperite n 1942,
numrul mormintelor spate sistematic n aceast necropol se ridic la 107. n acest
calcul n-am nglobat un mormnt de incineraie din a doua epoc a fierului (punctul
o de pe plan, II), care n-are nici o legtur cu cmpul de urne din epoca bronzului. De
asemenea am preferat s indicm n plan cu litere (a-11 i p) o serie de descoperiri izolate
din 1942 i 1955, dintre care unele ar putea proveni eventual de la morminte rvite.
Rmne de la sine neles c nici mormintele descoperite de colegul Plopor nainte de
1940 nu intr n acest calcul, dup cum nu poate fi fcut nici mcar un calcul aproxi-
mativ al mormintelor distruse de apele de inundaie. Singurul lucru care s-ar putea
spune este c pare probabil c apa a distrus un numr de morminte cel puin egal cu
acela descoperit de noi prin spturile din 1942 i 1955. n acest fel, chiar dac n campania
viitoare nu se vor mai descoperi multe morminte, este verosimil c aceast necro-

1 Tocmai de aceea, n amndou articolele mai sus tot ceea ce mai era de spat, fapt care - evident -nu
menfionate, mi-am exprimat prerea c la Orna se spase corespunde realitii precizate prin spturile din 1955.

www.cimec.ro
B a \ t a N a a

malul apet (variabil)

IX

. n d li
G r 1
T o
m l

Legenda
EJ Spturi 1942 (I -XA)
- 1955 (XI-xxvu)

1~\====================::::::::::::~-===-===-=========-=============::=:::.=--~- -
o 20 40 60
j
80
_=::1:=

Pl. I.- - Grindul Tomii, Schi de plan cu lpturile din 1942 i 1955.
www.cimec.ro
L B a\ta N asta
'1''' ,,,,,,,,,

'"
~ho,,."," """ 1
1

,/f/(fJ.IJl1l\].I~-!..!-I _..D.BGl~7 u u~ 1 J :,o,! ~ "'~ """ " "<


"'
u

~.~- ----~, "1""'


1" " ,,,1 ,'
11

O-~~~
' "'-...,111
,, 1 ",, ". 1 _,,"___
" , '",- '"
\ lttt 1llll/lll11 "' 26 .,1 .DA
" 1' 1111 , , ,
1
JZII\ ' " , -----no,,, '- ' III '"' '""
,=~---oo'-----
... .\1

~ ~ a.. -- -, ii - '-- ),__ -~ -


XI B ,, ....,,, ,I'Ht,, ""'
,,,,,,";;;; ' .- ''''" ,, III , ' 1
'\ :VA "" ' ' " 'mll"""""'"'""'''"""''' ' _____ _,,",,'.-.. 1

:.~.....!'-' -.;; "~ ~' ~-- --- ---~ 1 ::'S.'~f.t~/".


1
'
11 IXI.A
' ... - - - - - - - - - - - " , - , - . , , IJJ,,
.--,---. ' JI f 1'
'Df, -
'
",t,.......n"('!'''
:
' ' M "

~~~
:

~llt,,~~~
-'-- J :, __
"',,, , /fjjjjftiffift>'
' " Wl ,..XOl ',,,

'~o
= ~
-0
1 __ ,1
,.o '"'-' " _ 0 ,. J "" _ , ,L .
' --- - " XI - '1 VTTTTr ,..
:- V ' " Qn" '.'< "" ft
, '- - o "" :t,
~~===~~#e~==e==C!@==::::~'t~=e~
5

r::' 73
"
""" 70
..
.s
6?
"' 3
:1
XIX
1
1
L..::...._________ ~. J --

72

~8?liS
1
1
..KV" 1! '- 88 8?@_
Gl86ss sJ sz

li)
](X[ B(!)

!IT >2 96
' JIJ'JI " legenda
l
~ ~XX~~~=~~~v~===='i};=~- Siptur;t942
ss

. . .. . '
9J 9'1

.~ ...
~D
o " , -- -'
p 99 1 1 '
' ' [:=J
--- .. 7955

1
1 XXIIl'
O
!9, "
:'
' ~O
o Mormm. te din e'Pocabronzului}
Comp/m '"""'" dln.;;':l
. ,_,, 7

[XXI!!
- V'"'" !te descoperiri izoliile ( a-p)

O 10 20 30 40 SOm
L- --

Pl. II. - Orna- Grindul Tomii. Planul spturilor din necropo!a de incineraric (1942 i 1955).
-
~

www.cimec.ro
192 VLADIMIR lluMI'fHESCtJ 4

pol a cuprins peste 200 de morminte. Oricum ar fi, ni se pare necesar s menionm
c numrul mormintelor descoperite n spturile noastre sistematice depete pe acela
al tuturor mormintelor spate pn acum n toate celelalte cmpuri de urne din epoca
bronzului n Oltenia.
Suprafaa pe care se va fi ntins aceast important necropol nu poate fi mc1
ea precizat, dar nu cred c greesc afirmnd c era de cel puin 2000-2500 m 2

*
ntr-un raport preliminar, care trebuie ntocmit exclusiv dup carnetele de sp
turi i dup desenurile i planurile ridicate n timpul cercetrilor din 1942 i 1955 (de-
oarece prelucrarea de laborator a materialelor descoperite n 1055 va cere cteva luni),
este evident c va trebui s ne mulumim cu generaliti asupra rezultatelor sp
turilor noastre.
n afar de faptul c necropola era situat pe un loc ridicat, n general ferit de
inundaii, poziia ei pe Grindul Tomii nu are nimic caracteristic. Nu s-a pstrat nici un
semn exterior care s indice mormintele, aa nct, dac apele n-ar fi ros malul i n-ar
fi scos la iveal vase din morminte, necropola ar fi putut rmne mai departe netulburat
sub iarba islazului comunal. Moviliele de pmnt care n chip firesc acopereau fiecare
mormnt s-au risipit i nivelat treptat n cursul sutelor i miilor de ani i nu e de mirare
c nicieri ele n-au putut fi observate n profilul anurilor noastre. Pietrele de
dimensiuni modeste descoperite ici-colo n zona mormintelor nu se aflau niciodat
deasupra vreunui mormnt, fiind de altfel i cu mult prea puine fa de numrul
mormintelor descoperite, aa nct se poate afirma c n-au folosit drept semne
indicatoare pentru morminte. Este adevrat c s-ar putea s se fi folosit n acest scop
lemne nfipte n pmnt 1 , dar i aceasta este numai o ipotez. Se poate ns presupune
c pentru contemporani, moviliele de pmnt rmase deasupra mormintelor constituiau
indicaii precise, i n acest fel gropile mormintelor mai noi nu riscau s tulbure mormintele
anterioare. Noi cel puin n-am putut observa vreo distrugere parial a unui mormnt
mai vechi printr-unul mai nou.
n anul 1942, pe plaja Grindului Tomii se puteau aduna, pe o lungime de cteva
sute de metri, numeroase fragmente ceramice aparinnd culturii Coofeni, culturii
cmpurilor de urne de tip Crna, apoi fragmente hallstattiene i Latene. Printre aceste
fragmente erau rsleite i unele obiecte de bronz, precum i cteva mrgele. Mai demult
tot pe aceast plaj, s-au gsit i dou topoare de bronz, caracteristice pentru perioada
a IV -a a epocii bronzului dacic, dar care n-au nici o legtur cu necropola din
epoca bronzului de aici, dei s-a afirmat c unul ar fi fost gsit ntr-un mormnt2 In
1955, pe plaja din imediata apropiere a necropolei nu se gseau dect fragmente cera-
mice de tip Crna. n schimb, mai spre vest, se gsesc nc destule fragmente ceramice
de tip Coofeni i din cele dou epoci ale fierului.
Spturile noastre din 1942 i 1955 au artat c att aezarea mai veche dect
necropola (aezarea Coofeni), ct i acele mai noi, nu se aflau situate chiar pe locul
ocupat de necropola din epoca bronzului. Nu poate fi deci vorba aici de o suprapunere
de straturi de cultur, n poriunea de teren spat de noi. Rarele resturi aparinnd
vremurilor mai vechi (foarte puine fragmente ceramice, cteva topoare de piatr lustruit
i un numr ceva mai mare de achii i de unelte de silex), precum i acelea hallstat

1 Aa cum le gasim semnalate n 1/iada pentru citeaz in sprij~ul acestei afirma1ii pe colegul Plopor,
aceeai epoc a ultimelor secole ale mileniului II . e. care ns mi -a precizat n chip categoric c nici un celt
n.; vezi Homer, 1/iada, trad. G. Murnu, Bucureti, E.S.P.L.A. de bronz n-a fost gsit n vreun mormnt, ele fiind culese
1955, cintul XXIII, v. 323-328, p. 420. de pe plaja blii.
~ D. Berciu, Arheologia preistoriG a Olteniei, p. 135-136,

www.cimec.ro
5 ~.\NT!EHCL .UIIiEllLOG!C CIINA 193

ttiene, nu constituie nicieri un strat cultural, fiind semnate la ntmplare ntre 0,30
i 1,20 m adncime, printre mormintele epocii bronzului. Ct privete mormntul Latene
(pl. II, punctul o), el a fost gsit spre marginea de V a cimitirului nostru: o urn tipic
n form de sac , cu gura tirbit, avnd drept decor obinuitul bru n relief la
civa cm sub buz i coninnd oase mai mult sau mai puin calcinate. Fundul urnei
sttea la 0,80 m adncime.
n cuprinsul necropolei se afl zone n care mormintele snt mai dese i zone n
care ele snt mai rare. Datele obinute pn acum nu ne ngduie s vorbim despre
vreo ordine bine stabilit n ceea ce privete sparea mormintelor: ici-colo ne-am
putea gndi la anumite grupe de morminte, dar i aceast interpretare pare forat. Numai
spturile viitoare, ntr-o necropol intact, ne-ar putea da un rspuns neforta la
aceast problem. Pe de alt parte, ntruct limitele de E i de V ale necropolei snt acum
bine precizate, putem afirma c inventarul mormintelor din zonele marginale nu e
de loc inferior aceluia al mormintelor situate mai spre interiorul necropolei. i spre
interior ca i nspre margini, am descoperit att morminte cu inventar bogat, ct i
morminte cu inventar deosebit de srccios. Atta vreme ct descoperiri viitoare nu
ne vor indica vreo ordine n ceea ce privete distribuirea mormintelor ntr-o asemenea
necropol, putem presupune c locul ocupat de un mormnt n cuprinsul cimitirului
nu avea nici o legtur cu starea social a defunctului. Existau probabil zone atribuite
diferitelor familii -legtura gentilic fiind nc puternic- dar pe baza constatrilor
fcute n sptutile r.oastte nu se poate spune nimic precis n aceast privin.
Pn la o analiz a tuturor oaselor descoperite n mormintele spate n 1955,
evitm precizri n legtur cu sexul i vrsta celor ngropai. Avem totui impresia c
constatrile noastre din cursul spturilor ne permit s distingem un mormnt de adult
de unul de copil, dar proporia exact a unora i a altora va fi stabilit tot numai dup
o examinare osteologic fcut de specialiti. Pn atunci, impresia noastr este c
numrul mormintelor de copii este destul de mare i c mortalitatea infantil repre-
zenta un procent destul de ridicat, ceea ce, firete, nu are de ce s ne mire ntr-o
comunitate de acum mai bine de trei mii de ani.
Una dintre problemele care ne-a preocupat n chip constant n cursul sp
turilor a fost determinarea formei i a dimensiunilor diferitelor gropi de morminte.
Dar, cu toate c pmntul a fost mereu rzuit ndat ce apreau vasele unui mormint,
iar dup ce urna i celelalte vase erau izolate i ne apropiam de baza lor se rzuia din
nou cu mare grij tot pmntul nconjurtor, nu s-a putut determina nici o singur
dat conturul vreunei gropi i deci nu li s-au putut preciza dimensiunile. Pentru mai
mult siguran, am rzuit uneori cu grij ntreaga suprafa a anurilor, la adncimea
la care experiena ne spunea c urmau s apar capacele urnelor, dar nici aceast metod
n-a dat vreun rezultat. Sub stratul de pmnt negru, avnd aproximativ 40 cm grosime,
urmeaz un pmnt cafeniu nchis, care se degradeaz treptat pe msur ce ne adncim,
astfel nct tranziia de la el la pmntul galben este uneori imperceptibil. Pmntul galben
apare n general pe la 1,10-1,20 m adncime, dar nspre S stratul de pmnt cafeniu e
mai puin gros, aa nct uneori pmntul galben apare de la O, 90 m i chiar de la 0,80 m
adncime. Gropile mormintelor au fost spate exclusiv n pmntul cafeniu, care
forma desigur solul epocii; ele erau umplute cu acelai pmnt, aceasta fiind probabil
cauza pentru care nu s-au putut pstra nici profilul, nici conturul gropilor. Cu prilejul
rzuirii pmntului din preajma urnelor, se vedeau ici-colo i fii nguste de pmnt de
culoare mult mai nchis, aproape negru. Deoarece aceste pete de nuane diferite erau
cteodat la mai bine de 1 m deprtare de vasele mormintelor, s-ar putea presupune
c gropile mormintelor erau de cele mai multe ori destul de mari. Forma lor era probabil
circular sau oval.

www.cimec.ro
\3 - c. 1588
194 VLADUILI\ DUMI'l'R ESCU

Strachina-capac sau celelalte vase ce acopereau urnele apar la adncimi variabile,


nu att n funcie de adncimea gropii mormntului respectiv, ct mai ales n funcie de
mrimea i de nlimea urnelor. Cu prea puine excepii, acestea din urm snt aezate cu
baza n zona de tranziie dintre pmntul cafeniu i pmntul galben. Acolo unde stratul
de pmnt cafeniu e mai gros, aceasta nseamn 1,20 m adncime, i chiar mai mult.
Dimpotriv, n zonele unde stratul de pmnt cafeniu este mai subire, fundul urnelor
se afla la o adncime mai mic. De multe ori s-a putut constata c baza urnelor sttea
chiar pe pmntul galben.

Fig. 1. -Mormntul XXVIII de la Cirna: a) aa cum a fost gsit de noi; b) reconstituire ideal a situaiei din
momentul umplerii gropii cu pmnt (cu seciune prin urn i prin capac, spre a se vedea vasele i oasele din urn).

n marea majoritate a cazurilor, inventarul unui mormnt se compune dintr-un


vas-urn, dintr-o strachin-capac ce acoper urna i dintr-unul sau mai multe vase adiacente
(fig. 1). n chip excepional inventarul unor morminte cuprinde 8-10 vase, dar se
ntlnesc i morminte n care n-am gsit dect cte un vas-dou. Mormintele n care s-au
gsit statuete-figurine de lut ars snt destul de puine. Din cele 107 morminte spate n
campaniile anilor 1942 i 1955, numai 8 - adic abia 6/ 0 -aveau astfel de statuete.
Tot rare snt i mormintele n care s-au gsit resturi de obiecte de podoab de bronz
i de os, dei ceva mai numeroase dect mormintele cu statuete.
De cele mai multe ori urna este un vas tipic, de dimensiuni mari sau mijlocii,
cu buza evazat, gtul relativ cilindric sau tronconic i cu corpul pntecos, avnd dou
sau patru tori. n destule morminte urnele snt ns vase netipice pentru aceast
funcie: fie cni mai mari, fie jl!-mti de vase-solnie, fie chiar cni de dimensiuni
reduse. Numrul urnelor decorate este mai mic dect al acelora nedecorate, n special
dac ne referim la urnele mari, de forme tipice. Cteva urne au o gaur perforat pe umr,
al crei rol n legtur cu credinele religioase nu poate scpa. n marea majoritate a
cazurilor, urna este acoperit cu alt vas, care joac rolul de capac. De cele mai multe
ori acest capac are forma de strachin mare, gur,l fiind modelat n patru coluri, i cu
o toart plat aezat sub unul dintre aceste coluri. De obicei capacul a fost pus cu fundul
n sus, pe gura urnei, dar s-au descoperit i morminte n care poziia strachinei-
capac este invers, adic cu fundul n gura urnei i cu gura n sus. S-au descoperit ns
i morminte pe ale cror urne s-a aezat un simplu fragment mare dintr-un capac, spre
a ndeplini aceeai funcie. n schimb, cteva morminte aveau dou capace, fie amndou
aezate cu gura n jos, fie unul cu gura n jos i altul cu gura n sus. La mormintele mai
modeste, inventarul se rezum numai la urn i capac, sau chiar numai la vasul ce

www.cimec.ro
;)ANT!ERliL AIIHEULOG!C CllNA 196

ndeplinea rolul de urn funerar. ntr-unele morminte, destul de numeroase, se


gsesc o serie de vase secundare, aezate fie sub capac, n gura urnei, fie pe umerii urnei,
tot sub capac, fie n sfrit n interiorul urnei, pe oasele defunctului. Toate cele opt
morminte n care s-au gsit statuete conineau i unele vase secundare. n trei dintre
aceste opt morminte, statuetele fuseser depuse n urn, printre sau pe oasele defunctului;
n alte trei cazuri statuetele au fost aezate n picioare >> pe umrul urnei, fiind acoperite
i ele de marginile capacului; iar n celelalte dou, statuetele erau culcate pe o parte,
tot pe umerii urnei. Unul dintre aceste morminte avea chiar dou statuete. Alteori
ns vasele au fost depuse n mormnt dup alt criteriu, toate fiind aezate pe pmnt,
la aceeai adncime cu urna, fr o regul precis; n aceste cazuri, urna nu avea ntotdeauna
capac. n sfrit, n cele mai multe morminte, vasul care juca rol de urn coninea
resturile oaselor adunate dup incinerarea cadavrului; de cteva ori am gsit oasele
sub urn sau printre vasele care constituiau complexul inventarului mormntului. S-au
descoperit ns i cteva morminte fr oase, dei vasele erau dispuse tot ca n mormintele
obinuite. Chiar dac s-ar putea admite c n unele cazuri focul rugului ar fi mistuit
cu totul oasele, aa nct familia defunctului n-a mai putut aduna nimic pentru a depune
n urn, nu cred c aceast explicaie poate fi valabil pentru toate mormintele fr
oase descoperite la Crna. De aceea, nclin s cred c cel puin pentru unele dintre
aceste cazuri, dac nu pentru toate, trebuie s ne gndim la nmormntri simbolice,
cnd ntreaga ceremonie a ngroprii s-a fcut fr arderea cadavrului, deoarece persoana
pentru care se svrea aceast ceremonie murise departe, n cine tie ce mprejurri,
sau chiar se necase, fr a i se mai putea gsi corpul.
O singur dat (complexul 54; vezi pl. II), sfrmturile unui capac i ale unei
urne fr oase acopereau un ntreg complex neobinuit: o urn sttea cu gura chiar sub
fundul urnei sfrmate de deasupra, alt urn alturi i patru ulcele la o mic deprtare;
n amndou aceste urne se gseau oase destul de multe; ntre urne i ulcele, n pmnt,
se afla o grmjoar de oase mrunte, iar sub una dintre ulcele alte cteva oscioare. Felul
n care s-au descoperit toate aceste resturi ne d dreptul s socotim c aici a fost o singur
groap de mormnt, i nu ne putem gndi la nmormntri deosebite i succesive. Va
fi fost deci aici un mormnt dublu sau chiar triplu, deasupra cruia s-au aezat alte vase,
sparte cu prilejul incinerrii cadavrului, sau sparte intenionat, cu prilejul depunerii
n mormnt a resturilor i a urnelor. De altfel acest mormnt dublu (sau triplu) nu cons-
tituie la Crna o mprejurare excepional dect prin suprapunerea vaselor inventam-
lui, deoarece n cursul spturilor noastre am descoperit o serie de morminte duble
i cel puin nc un mormnt triplu. Este verosimil c n asemenea cazuri trebuie s ne
gndim la membrii aceleiai familii mori n acelai timp. Iar dac impresia noastr de
pe antier va fi confirmat i de analiza resturilor oaselor arse, atunci vom putea spune
c - n cazul mormintelor duble - judecnd dup cantitatea i mrimea oaselor puse
n urn, de cele mai multe ori unul era de adult i altul de copil.
n ceea ce privete resturile obiectelor de podoab descoperite printre oasele
sfrmate din diferite urne i cteodat chiar n afara urnelor, ele se rezum la dou
obiecte de os i cteva de bronz. n schimb, nici unul dintre obiectele de piatr sau de
silex descoperite ici-colo n spturile noastre nu avea legtur cu vreunul dintre mor-
minte, fiind aproape sigur anterioare necropolei din epoca bronzului 1

*
1 Este adevrat c n alte necropole s-au gasit dintre obiectele de piatr sau de cremene descoperite pe
Wlelte de piatr chiar n morminte (V. Gordon Childe, teritoriul necropolei nu are legtur cu vreWlul dintre cele
The Danube in Prehislory, p. 285, fig. 156, b; etc.), dar 107 morminte spate de noi.
constatrile noastre de la Orna arat clar c aici nhi unul

www.cimec.ro
t3
196 VLADIMIH DU!IIITRESCU 8

Foarte multe dintre vasele aparinnd mormintelor din epoca bronzului de


pe Grindul Tomii poart vizibil urmele unei arderi secundare, care n unele cazuri
le-a deformat cu totul.
Este nendoielnic c, n timpul ceremoniei incinerrii, toate vasele menite s -1
nsoeasc pe mort n viaa viitoare erau aezate de familie n jurul rugului: aa
se explic de ce cele mai multe au suferit efectele acestei arderi secundare (pier-
derea lustrului original, pete de culori diferite, crpturi etc.), iar unele au fost deformate.
Tot cu acest prilej unele vase s-au spart i au fost depuse n morminte sparte sau chiar
numai n stare fragmentat, deoarece n destule cazuri se constat c sprturile i
lipsurile snt din vechime. De altfel s-ar putea ca unele vase s fi fost aduse deteriorate
chiar de acas la ceremonia incinerrii. n alt ordine de idei, este indiscutabil c
bogia sau srcia inventarului diferitelor morminte nu este ceva ntmpltor, ci st n
direct legtur cu diferenierea social a membrilor comunitii respective, n care
muli ajunseser la acumularea de bogii. Pe de alt parte, abia dup examinarea
oaselor $e va putea spune dac mormintele cu statuete aparineau unor femei sau unor
brbai; este probabil c prezena acestor statuete n morminte trebuie interpretat n
legtur~ cu cultul unei divinitti protectoare a vietii de dincolo de moartea fizic.
tt formele i ornament;rea ceramicii, ct i ~elelalte elemente ale inventarului,
'snt caracteristice pentru aa-numitele cmp~e de la Dunrea de mijloc i de
jos, datnd din epoca bronzului. Socotim c Menghin 1 , urmat n aceast privin de
V. Prvan 2, avea dreptate cnd fcea o deosebire ntre aa-numita ceramic panonic
(tipul Lovasbereny) i ceramica tipic pentru grupul Vattina, Bjelo-Brdo, Klicevac,
Zuto-Brdo. Necropola de la Crna face parte din grupul cel mai rsritean al acestei
ntinse culturi, grup care poate fi situat pe ambele maluri ale Dunrii, la S-E de Porile
de Fier, att n ara noastr ct i n Serbia de E i n Bulgaria de NV. Pn acum
este sigur c aceast cultur s-a ntins n Oltenia pn spre Olt. Resturile acestei culturi
snt cunoscute ntr-o serie de puncte din ostroavele Dunrii, n blile fluviului sau n
imediata apropiere a acestora 3 Dar spturi mai ntinse nu s-au fcut pn acum dect
in Ostrovul Mare, la Balta Verde i la Crna.
Pasta_ din care a fost preparat ceramica este destul de fin, dei uneori n
pereii vaselor se observ i pietricele, ba chiar i sfrmturi de cioburi.
apte snt formele ceramice mai frecvente: a) urna tipic, cu gt relativ cilindric
sau tronconic, cu buza rsfrnt n afar i cu corpul puternic bombat la partea superioar
i tronconic n jumtatea inferioar. De multe ori, jumtatea superioar a urnei este net
desprit de aceea inferioar printr-o muchie reliefat, de-a lungul creia pntecul vasu-
lui este mai mult sau mai puin sugrumat, dnd o dubl arcuire corpului vasului i ajungn-
du -se uneori n felul acesta la forma cu etaje, n care umrul devine amplu i aproape
orizontal. Torile, de cele mai multe ori plate, snt plasate cte dou sau cte patru,
tocmai pe aceast m~chie; la destule exemplare a doua pereche de tori este nlocuit
prin cte dou proeminene lunguiee sau prilv:te dou gurguie reliefate. Fcnd
abstracie de arderea secundar, care de multe ori a schimbat aspectul original al supra-
feei exterioare a vasului, se poate spune c, n genere, pereii urnelor au rmas negri
n seciune, numai uneori fiind uor nuanai spre brun-rocat la cele dou suprafee,
1 n Hoernes-Menghin, Urgeschhhte d. bi/d. Kunsl, Il, 1951, nr. 1, p. 267-277; v. p. 272), precum i locali-
p. 825. ttile dintre Jiu i Olt (v. D. Berciu i Eug. Coma,
2 V. Prvan, Getica, p. 303. Materiale , II, p. 465 i unn., cu bibliografia resp~ctiv).
3 D. Berciu, op. rit., trece pc harta de la p. 103, mpreun cu colegul Plopor am cercetat n anii
fig. 112, zece localiti cu asemenea descoperiri n Oltenia, 1942-1944 o bun parte dintre locurileWlde s-au sem-
mai mentionind alte dou n text. L.a aceste localitti nalat asemenea descoperiri. Dar nici la Girla Mare, nici
trebuie adugat i Rastu Wlde att n 1943 cit i n 1950 la Salcia i Desa, n-am putut identifica pW1ctele precise
am gsit n spturi diferite fragmente ceramice tipice de unde provin descoperirile cWloscute.
pentru aceast cultur a epocii bronzului (cf. S.C.I.V. )),

www.cimec.ro
/ ' \

'

-- -- - - -
1

~
~ ~
~ ~
~
1

1
1

t --- ~ -- _'<&,.:.____ ~~~

Pl. III. -lhventarul mormintului XXVIII.

www.cimec.ro
9 ANTIERl'L ARHEOLOGIC CRNA 197

nu ntotdeauna acoperite de un nveli subire. Acest nveli era lustruit, iar la vasele
fr nveli se lustruia direct peretele lor. Dimensiunile urnelor variaz ntre 15 i 45
cm nlime, dar majoritatea lor au ntre 25 i 35 cm. Procentul urnelor decorate este
mai mic dect al acelora nedecorate; b) Urnele cu dou tori- uneori supranla te-,
gura circular sau rombic, gtul relativ cilindric, corpul bombat i picioru-inelar.
Cteodat corpul este modelat n coluri, iar piciorul comunic cu interiorul. Dimensi-
unile acestor urne snt mai mici dect ale acelora de tipul precedent, rareori depind
25 cm nlime. n destule cazuri ns ele abia trec de 1O cm nlime. Aproape toate
snt ns decora te; c) Strachinile-capace au peretele mai subire dect al urnelor; unele
snt arse la rou, altele nroite numai la suprafa, interiorul seciunii peretelui rmnnd
negru. De cele mai multe ori, strachinile-capace au gura n patru coluri i o torti,
dei se ntlnesc i exemplare cu gura circular. Corpul este relativ semisferic, cu fundul
plat. Exemplarele de dimensiuni mari- cu diametru! de peste 30 cm - snt destul de
numeroase, dar la cele mai multe exemplare diametru! variaz ntre 20 i 30 cm. Majori-
tatea exemplarelor snt decora te; d) Cnile au o toart supranlat, gt cilindric i gura
larg deschis, iar corpul bombat, de multe ori modelat cu 3 coluri-proeminene. Fundul
e mai ntotdeauna un picior-inelar. Dimensiunile acestor cni snt ntotdeauna modeste,
nentlnindu-se dect n chip excepional exemplare ce depesc nlimea de 15 cm. n
schimb, exemplarele ce nu ajung nici la 10 cm nlime snt destul de frecvente. Vasele
de aceast form descoperite n mormintele spate de noi snt de obicei bogat decorate;
e) Cetile snt de obicei mai mici dect cnile; numai rareori toarta lor este supranl
at. Corpul este n schimb ntotdeauna relativ sferic, fr gurguie-proeminene i
fr picior-inelar; f) Mai puin frecvente snt vscioarele fr tori, cu corpul relativ
sferic, buza foarte puin nalt i baza modelat ca un picior-inelar. Dimensiunile
acestora sint modeste (de cele mai mu1te ori sub 10 cm nlime); i acestea au
fost ntotdeauna decorate; g) Vase duble, de tipul solni , de diferite mrimi,
mai rar decorate. Uneori o jumtate de solni a fost folosit drept urn sau
drept capac.
Ornamentarea ceramicii este cu desvrire tipic: n afar de caneluri, majori-
tatea vaselor decorate au fost mpodobite mai ales prin linii punctate, obinute prin
mpungerea pastei moi cu diferite unelte ascuite, dintre care unele aveau vrful dublu
sau triplu. La acestea se adaug i o serie de ornamente imprimate cu matrie. Motivele
folosite snt foarte variate, spiralele jucnd un rol destul de important; apoi ghirlande
ondulate sau unghiulare, cercuri concentrice, triunghiuri haurate, liniue, semicercuri,
rareori meandre etc. Multe dintre aceste motive decorative pot fi puse n legtur cu
formele unora dintre obiectele de podoab de bronz, contemporane. Ornamentele au
fost ntotdeauna umplute cu o substan alb calcaroas; n multe cazuri aceast
substan alb s-a pierdut aproape cu totul; pe cele mai multe vase s-a pstrat parial,
iar pe unele s-a pstrat aproape intact.
Statuetele de lut ars, descoperite n spturile noastre din 1942 i 1955, snt n
numr de nou. Dac la acestea adugm i statueta achiziionat n 1941 de la un locui-
tor din sat, numrul exemplarelor ntregi sau ntregibile se ridic la zece, dei firete
s-au gsit i cteva fragmente pe plaja blii Nasta. Toate cele zece exemplare aparin
aceluiai tip: capul e stilizat ca o simpl prelungire prismatic a bustului, jumtatea superi-
oar a corpului e modelat aproape ca un disc relativ plat, mijlocul strns, iat partea
inferioar a corpului modelat n form de rochie-clopot, goal n interior (pl. III/2).
Din pricina arderii secundare, lustrui s-a pierdut aproape complet; majoritatea statuete-
lor au pe ele pete cenuii, la altele chiar aproape ntreaga suprafa fiind acum cenuie,
cu fisuri i crpturi mai mari. n sfrit, unele snt deformate i chiar sparte. Patru
dintre ele nu snt ntregi: la toate aceste patru s-au pierd\lt inc din vechime fragmente

www.cimec.ro
198 . VL.\IlDHR DUMITRESCU 10

din rochie, iar la trei capul le lipsete tot din vechime. Aceste deteriorri s-au
produs probabil cu prilejul incinerrii mortului respectiv. Culoarea original a nveliu
lui acestor statuete a fost, n majoritatea cazurilor, roie-brun. Pe una dintre acestea
(descoperit n mormntul nr. 28), dei se vd bine efectele contactului cu focul rugu-
lui, lustrui original se mai pstreaz destul de bine pe unele poriuni. Numai despre
statueta achiziionat n 1941 se poate spune c a fost dintru nceput neagr, dar tot
lustruit. Bogata ornamentare a statuetelor a fost realizat exact prin acelai procedeu
de imprimare i mpungere cu vrfuri ascuite i prin umplerea cu substan alb a tuturor
motivelor astfel realizate. Dar, spre deosebire de ornamentarea ceramicii, care are un
rol pur decorativ, ornamentarea statuetelor reprezint transpunerea unor elemente reale:
desenurile de pe cap indic, de cele mai multe ori n chip extrem de stilizat, organele
feei, uneori ochii, nasul i chiar gura fiind precis indicate. Desenurile de pe piept
indic podoabele i cteodat i snii. Braele snt reliefate pe marginea bustului i aduse
deasupra mijlocului, degetele fiind de obicei i ele indicate. Pe spate, prul mpletit n
codie i diferite coliere. Brul este ncins cu o centur mai ntotdeauna larg i bogat
decorat. 1n sfrit, fusta este decorat cu diferite motive, n care spiralele snt destul
de frecvente; unele dintre aceste motive reproduc ornamentarea fotelor, de multe ori
cu franjuri asemntoare fotelor bnene din zilele noastre 1,
Problema originii acestui tip de statuete, care lipsete cu totul n alte culturi din
epoca bronzului chiar de pe teritoriul rii noastre (de pild n culturile Periam,
Otomani, Wietenberg etc. din vestul, nord-vestul i centrul rii, ca i n cultura Mon-
teoru din Muntenia i Moldova, pentru a nu mai aminti de culturile mai puin bogate-
Coofeni i Glina), este deosebit de important i st n strns legtur cu problema
mai ampl a originii culturii cmpurilor de urne i a influenelor care au determinat
nflorirea i existena unora dintre aspectele ei eseniale. nsi stilizarea prismatic a
capului figurinelor are, din acest punct de vedere, o real nsemntate.
1n ceea ce privete obiectele de podoab, ele au fost descoperite n cea mai mare
parte printre oasele din diferitele urne funerare. Un fragment de obiect de bronz se
afla pe umrul unei urne sub capac, alte dou-trei au fost gsite n pmntul dintre
diferite morminte, iar dou inele de bucle fragmentare au fost descoperite n
mica solni cu capac din mormntul nr. XCV. Ele snt n total destul de puine,
n cea mai mare parte fiiind fragmentare sau cu totul stricate cu prilejul arderii n
focul rugului.
Dou dintre aceste obiecte snt de os: o jumtate de inel (?) cu seciunea
n patru muchii, i un pandantiv fcut dintr-un dinte perforat de animal; acesta
din urm este identic cu unele pandantive descoperite n mormintele de la Monteoru
i expuse n Muzeul naional de antichiti, precum i din alte locuri.
Din pricina strii lor fragmentare, nu se poate spune nici mcar ce anume erau
cele mai multe dintre obiectele de bronz: mici fragmente de plci subiri, fragmente
cu seciune cilindric, putnd proveni de la fibule sau de la ace etc. Cteva fragmente
aproape inelare, cu seciune cilindric, provin probabil de la podoabe pentru buclele
prului. Cele mai caracteristice snt ns dou podoabe de tipul Hangespirale cu
captul ntors, descoperite ntr-unul dintre morminte. De altfel, printre obiectele de
bronz culese de noi n 1942 pe plaja blii Nasta se aflau i dou asemenea piese, una
ntreag i alta fragmentat; acum, prin descoperirea in situ din 1955, aceste dou
exemplare pot fi atribuite i ele cu certitudine necropolei din epoca bronzului.

1
Nu putem intra aici n detalii cu privire la legtur cu primele patru figurine descoperite la Crna
decorarea statuetelor, descrierea lor amnunit urmnd (aceea achiziionat in 1941 i cele trei descoperite n 1942),
s fie fcut cu prilejul publicrii complete a rezultatelor v. articolul nostru mai sus citat, Statuete/e din epoca brotl-
spturilor din aceast necropol. Pentru amnunte n zu/ui descoperite in necropola de la Clrna-Dolj.

www.cimec.ro
11 ANTIERI.!L ARHEOLOGIC CiRNA 199

Pentru problema att de controversat a datrii cmpurilor de urne de la Dunre 1,


cred c aceste obiecte de podoab au o importan destul de mare. ntr-adevr, potrivit
informaiei tov. Eug. Zaharia, care a studiat piesele de acest fel descoperite la Monteoru,
exemplare similare se gsesc la Monteoru n cimitirul IV, care se ncadreaz n a doua
dintre cele trei faze de dezvoltare constatate n cimitirele de acolo. n acest fel, piesele
de la Crna nu depesc, credem, epoca mijlocie a bronzului. De aceea, admind n
linii generale, alturi de O. Menghin 2, V. Prvan 3 i ali cercettori c nceputul
culturii cmpurilor de urne trebuie pus n a doua perioad a epocii bronzului, se poate
admite c ea a continuat s existe i n perioada a III-a. Nu este locul s discutm
aici pe larg aceast problem, dar amintim c acum civa ani arheologul iugoslav
Vl. Milojcic a artat(~ sec. XIII . e. n. este o dat potrivit pentru aceast cultur, bizuin-
du-se n primul rnd pe fibula ad arco di violino descoperit la Vinca mpreun cu
ceramica tipic cmpurilor de urne 4 , dei bineneles aceasta nu nseamn c cultura
noastr ar fi avut o existen limitat la acest secol. ntrebarea este ns dac, aa cum au
susinut destui cercettori, cultura cmpurilor de urne a dinuit pn la pragul dintre
mileniul II i mileniul 1 . e. n. i chiar dincoace de aceast dat. Descoperirile siste-
matice de pe teritoriul rii noastre nu confirm pn acum aceast datare trzie, iar datele
vechilor spturi trebuie privite cu destul scepticism. Iar mprejurarea c pe plaja de
la Crna s-au descoperit mai demult celturi de bronz 5 , dup cum s-a descoperit unul i
n cmpul de urne de la Bivolrii, n Ostrovul Mare 6 , ca i descoperirea pe teritoriul
necropolei de la Kurbin Grad a unui tipar de piatr pentru astfel de topoare de bronz 7
nu mi se par de loc fapte concludente pentru o datare a acestor necropole dincolo
de ultima perioad a epocii bronzului, cci nici unul din aceste obiecte nu s-a descoperit
in situ n vreun mormnt 8 Aa cum am artat mai sus i pentru Crna, mai n toate aez
rile sau necropolele acestei culturi se gsesc i obiecte din alte epoci, mai vechi sau
mai noi, care nu pot fi considerate concludente pentru cronologia culturii cmpurilor
de urne, deoarece snt n contrazicere cu descoperirile sigure fcute in situ. Desigur,
cu prilejul studierii amnunite a necropolei de la Crna va trebui s lum n discuie
toate punctele de vedere mai recent exprimate i n special acelea ale cercettorilor iugos-
lavi 9 Dar pentru noi, cultura cmpurilor de urne de tip Vattina-Zuto-Brdo-Crna este
caracteristic n linii generale pentru epoca mijlocie a bronzului. Faptul c exist ele-
mente de supravieuire n prima perioad a epocii fierului, ca acelea semnalate mai
demult de Milleker i amintite de V. Prvan 10 i de alii, nu poate duce la concluzia c
faza final a culturii noastre a dinuit pe toat aria sa de rspndire i dincolo de ultima
perioad a epocii bronzului. n orice caz, n grupa din Oltenia nu avem pn acum
nici un element sigur care s ne duc pn la sfritul mileniului II .e.n. i cu
att mai puin dup aceast dat. Cultura Vattina-Crna propriu-zis nu mai exist nc
nainte de aceast dat n regiunile noastre, chiar dac n-a disprut fr urme, ca i
cea de la Tripolje, Petreni i Cucuteni ,cum spunea Prvan 11 ; iar apropierile fcute mai
1 Datele pn la 1929 se gsesc la V. Gordon ' VI. Miloj~ic, Die dorische Wanderrmg im Lichle
Childe, op. cit., p. 291-295. Precizm ns c V. Prvan der vorgeschichtlichen Funde, in (( Arch. Anz. )), 1948/1949,
n-a opinat niciodat c aceast cultur din Banat i Serbia 1-IV,col. 12-36; v. col. 34.
ar data din perioada Hallstatt, cum afirm Childe, loc. cit., 1 D. Berciu, op. cit., p. 135-136.

p. 291, citind p. 303 din Getica lui V. Prvan. La aceast 8 Ibidem, p. 135.
7 M. M. Vassits, Zuto Brdo,
pagin Prvan nu spune acest lucru, iar la p. 304 scrie n (( Starinar )), Bel-
textual: Vire i Vattina, cele dou capitale ale bronzului grad, 1910, p. 1-208. pl. I-XIII; pl. v. III/12.
8 Vezi mai sus, p. 1 92, nota 2.
II >>. Dintre autorii care dup 1929 au datat unele desco-
8 Vezi articolele lui Milutin i Draga GaraSanin,
periri ale acestei culturi la sfritul epocii bronzului i
nceputul epocii fierului, l amintim i pe arheologul iugo- n ((Rad Voivoianskih Muzeja )), 3, Novi Sad, 1954,
slav 1. Petrovici ( Starinar )), Belgrad, seria III, voi. V, p. 57-73, asupra epocii bronzului n Banat i Voivodina,
1928-1930, p. 21-28). cu toat bibliografia problemei.
2 O. Menghin, n Hoernes - Menghin, op. cit., 10 V. Prvan, op. cit., p. 304.
11 Ibidem.
p. 825-826.
8 V. Prvan, op. cit., p. 303 i unn.

www.cimec.ro
200 VLADIMIR DUMlTRERr.tT 12

demult ntre unele descoperiri similare din Macedonia etc. i acelea ale cmpurilor de
urne dunrene t, asemnri reluate n discuie acum civa ani 2, mi se pare c indic direcia
n care au plecat unii dintre purttorii acestei culturi materiale.

*
n sfrit, nainte de a ncheia acest raport preliminar, cteva cuvinte despre
unele pete de pmnt ars i unele fragmente de chirpici ars descoperite pe alocuri n
cuprinsul spturilor noastre (v. de pild punctul b de pe planul de la pl. Il).
Pentru explicarea celor dinti, ne-am pus ntrebarea dac ele nu provin cumva de la
rugurile folosite pentru incinerarea morilor. Dar, de vreme ce n-am gsit resturile
vreunei gropi cu pereii ari, nu mi se parc probabil c rugurile s fi fost instalate n gropi
special spate n pmnt, i de aceea este verosimil c rugurile au fost ridicate deasupra
solului. n felul acesta, urmele lor nu pot fi acelea gsite uneori la mai bine de 1 m
adncime, aceste pete de arsur putind fi din epoci mai vechi sau mai noi. Aceeai explicaie
mi se pare valabil i pentru fragmentele de chirpici ars mai sus amintite.
VLADIMIR DUMITRESCU

APXEOJIOrl1YECI\11E PACI\Olll\11 B l\biPHE

( KPATKOE CO)J,EPlliAHME)

PacRomm 1955 rop;a B MeCTHOCTM l\hlpHa 6hlJIM npop;oJimeHMeM pa6oT 1942 rop;a c
IJ;eJibiO 06HapymMTb OCTaTRM MCrMJibH l\3 C ypHal\'IM 6pOH3':lBOrO BeRa Ha MeCTe
rpl'IH)J;YJI ToMl'lH' pacnoJiomeHHOM B TIJiaBHflX Ha IOr OT ceJia l\bipHa' 6JIM3 ,Il; yHaR. Bo
BpeMH aTMX p;Byx aRcnep;Mn;Mi 6biJia Cl'lcTeMaTMqecRM MCCJiep;oBaHa 6oJiblllafl qacTb MorMJib-
Hima, He TIOCTpap;aBlllero OT HaBO,ll;HeHIIH; p;aJibHeHlllMMU pa60TaMU (1956) 6yp;yT aanepllleHhl
pacROTIRH aToro namnoro neRponOJifl. B 1955 ro):ly 6biJIO pacRonaHo 80 MornJI, ROTOpbte
BMeCTe C paCROTiaHIIbiMM B 1942 rop;y MOriiJiaMlf COCTaBJifliOT 06I.IJ;ee qUCJiO B 107 CliCTeMaTM-
qeCRlf uccJie):lonaHHbiX MOrHJI. BoJibllll:IHCTBO aTMX MOrMJI COJ(epmaT no o;n:Hoi noxopoHHOi
ypHe C ROCTflMlf, co6paHHblMl'I Ha KOCTpMIIJ;e TIOCJie commemiR, C RpbilllROH Bpop;e Ml'ICRI'I,
HaJIOffieHHOH Ha OTBepCTl'Ie ypHbi, l'I O)J;l'IH l'!Jll'l HeCROJibRO BTOpOCTeneHHbiX COCy)J;OB, OOJIO
meHHbiX y ropJia ypHbi, nop; HpbilllRO:i, l'IJIH BHYTPI'I ee, Ha ROCTHX, l'lJil'l me Ha nJieqe ypHbi.
Op;HaRo ecTb :n MOrl'lJibl, B ROT pbix Bce cocy;n:hl pacnoJiomeHbl Ha aeM.TJe, n Biip;e Rpyra,
a paBHbiM o6pa30M Cyi.IJ;eCTBYlOT l'l Cl'lMBOJil'l"'eCRl'le MOrl'lJibl, B ROTOpbiX COilepllleHHO He 6biJIO
ROCTeH TIOROHHMRa. B BOCbMl'l MOrHJiaX 6biJil'l Haiip;eHbl l'l meHCRl'le CTaTyaTRl'l lf3 o6ommeHHOH
rJIHHbl, n ROJIOROJioo6pa3HbiX rrJiaTbflX, xoporno HanecTHbiX. B aToi RYJibTYP '. B ceMH
MOrl'lJiaX Haip;eHO 110 O)J;HOH CTaTy3TRe l'l B O)J;HOH - )J;Be CTaTy;:ITRl'l. l.JTO RacaeTCR
rrpep;MeTOB yRpallleHl'IH ll3 ROCTI'I l'IJII'I me ll3 6pOH3bl, 6biBlllllX B yrrOTpe6JieHl'IM COOTBeT-
CTBYIOIIJ;ero naceJieHiffl n cmnraeMbiX BMecTe c noROHHl'IRaMl'I Ha ROCTpniiJ;ax, TaROBbiX 6biJTO
na:t:l:p;eHO He60JiblllOe ROJil'l"'eCTBO l'I TI O"'TI'! BCe B 4JparMeHTapHOM COCTOflHl'IH. Bce il\e HaiiJ(eii-
Hble )];Ba 6pOH30BbiX ROJibiJ;a ;IJ:Jlfl aacTeffieR BeCbMa Tl'Illl'I"'Hbl (c aarHyTbiMH RpaHMI'I) (.JIR
RYJTbTYPbi rroJie:i ypH, ROTopaH pacnpocTpaHl'IJiacb n aa npep;eJibi <<llieJTe3HbiX nopoT>> na
,il;yHae BTIJIOTb p;o ycTbfl peRI'! 11\Hy, l'l ROTopyiO neJib3R ;n:aTHponaTb noame rrepHop;a II- 1
TbiCfl"'eJieTnfl p;o H. a. BoJiee ecTeCTBeHHO p;aTMpoBaTb ee rrepHop;aMl'I II l'I III (cpep;HRR anoxa
6pOH3bi), eCJilf ;n:ame YIIOMflHYTble Bblllle yRpallleHl'Ifl C TllTIOJIOrH"'eCROH TOqRH apeHlffl 60Jiee
;n:peBHero rrpoHcxom;n:eHl'lfl.
MomHo cRaaaTb, "'TO HeRporrOJib n l\bipHe HBJIHeTcfl op;HHM l'IB HaH6oJiee samHbiX
rraMHTHl'IROB , ocTaBml'IXCH OT nJieMeH, HOCl'ITeJie:i RY JibTYPbi BaTTl'IHa -IOTo- Bpp;o -l\bipHa
cpe;n:Hei arroxl'I 6poHabl. BoJihlllOe ROJIH"'eCTBO cl'IcTeMaTH"'ecRII pacRorraHHbiX a;n:ech MOrH.ii,
a TaRme l'I HaH)l;eHHbiH 06l'IJibHLii MaTepl'IaJI (OROJTO 400 COCY;D:OB, 10 CTaTyaTOR l'l T. p;.)
rroaBOJIRT l'I3Y"'l'!Tb l'I onpep;eJTHTb 6oJiee TO"'HO xapaRTep RYJibTYPLI noxoprHHLIX noJieit c
ypHaMl'I, o6HapymeHHLIX n o6JiaCTflX cpel(Hero n Hl'I>Hero ,Il;yHafl.

1 Vezi d~tck la Childe, op. r.il., p. 291. ~ Vl. Miloj~ic, op. cit.

www.cimec.ro
13 $ANTIERUL ARHEOLOGIC CIRNA 201

OE'biTCHEHHE PliCYHHOB

Ta6JIHI\a I . nbipHa- l'pllHAYJI ToMHit. llJiaH pacHonoH 19~2 H 1955 rr.


Ta6mn-1a Il . HbipHa- fpHH]-IYJI ToMHit. llJiaH pacHonoH HeHponomi c TpynocoaoReHHeM (19~2
Il 1955).
Ta6mnra III. l1HBeHTapb MOrHJibi N~ 28.
Puc. 1 . - MomJia .M 28 B HbrpHe. a - TaR RaR 6Wia o6HapymeHa; b - ~meam.Hoe aoccTaHo-
ll.'I<'IIHe cn:cyaQHiil c MOllleHTa :JUCbiUHH HMbl aeMJiell:; paapea qepea YPHY H HpbimHy c IreJibiO o6HapymHTb B
ypuc cocy;qbl n HOCTH.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE ClRNA


(RESUME)

Les fouilles de 1955, continuant celles de 1942, ont ete entreprises pour exhumer les
restes du champ d'urnes de l'ge du bronze, situe sur le Grindul Tomii, dans les etangs situes
au sud du village de Crna, dans le voisinage du Danube. Ces deux campagnes de fouilles ont
permis d'explorer systematiquement la plus grande partie de la surface de la necropole epargnee
par les inondations, et, par une nouvelle campagne de fouilles (prevue pour 1956), on pourra
finir de deterrer cette importante necropole. En 1955, on a decouvert 80 tombes qui, ajoutees
a celles deterrees en 1942, elevent a 107le nombre des tombes fouillees systematiquement dans
cette necropole. La majorite de ces tombes contiennent une urne funeraire, contenant les os
recueillis sur le bucher d'incineration, une ecuelle-couvercle posee sur 1'ouverture de l'urne
avec un ou plusieurs autres vases secondaires, places soit dans l'ouverture de l'urne, sous
le couvercle, soit a l'interieur de l'urne, sur les os, soit - enfin - sur l'epaule de l'urne. Il y a
aussi des tombes dans lesquelles tous les vases ont ete poses par terre, plus ou moins en cercle,
comme il y a aussi des tombes symboliques, d'ou les os du defunt sont absents. Dans huit des
tombes fouillees par l'auteur, on a trouve des statuettes feminines en argile cuite, du type a robe-
cloche, bien connu dans cette civilisation; dans sept tombes, on a trouve une statuette et, dans la
huitieme on en a trouve deux. Des objets de parure en os ou en bronze, portes par la population
respective et incineres en meme temps que les morts sur le bucher, peu de pieces ont ete trouvees,
et ces dernieres etaient presque toutes fragmentaires. Neanmoins, deux anneaux en bronze pour
boucles sont assez typiques (du type a bout recourbe) pour prouver que cette civilisation des
champs d'urnes, qui s'est etendue aussi en des:a des Portes de Fer jusqu' a l'Olt, ne peut etre datee
ainsi qu'on l'a tente, au dela du seuil des ne et Jer millenaires avant notre ere. La date la plus
probable corresponde aux ne et Ine periodes (epoque moyenne) du bronze.
On pcut affirmer que la necropole de Crna est l'une des plus importantes qui nous
soient resteo:es des tribus appartenant a la civilisation de Vattina-Zuto Brdo-Crna de l'epoque
moyenne du hronze. Le grand nombre de tombes fouillees systematiquement a Crna, ainsi que
la richesse des materiaux decouverts (environ 400 vases, 10 figurines, etc.) vont fournir la
possibilite d' c:t udicr et de connatre mieux cette civilisation des champs d'urnes du Danube moyen
et inferieur.

EXPLICATIONS DES FIGURES

Pl. 1. - Cirna- Grindul Tomii. Esquisse indiquant les fouilles de 1942 et 1955.
Pl. Il.- Crna- Grindul Tomii. Plan des fouilles de la necropole d'incineration (1942 et 1955).
Pl. III. - Invcntaire de la tombe no XXVIll.
Fig. 1. - Tombe no XXVIII de Crna: a) telle qu'elle a ete decouverte; b) reconstitution ideale de la
situation au mo.nent du comblement de la fossc avec de la terre (la section a travers !'urne et le couvercle fait voir les
vases et les os disposes dans !'urne.).

www.cimec.ro
ANTIERUL ARHEOLOGIC TRUETI
(reg. Suceava, r. Trueti) *

de spturi arheologice ntreprinse la Trueti n anii 1951-1954

C
AMPANIILE
pe nlimea uguieta, n vederea epuizrii aezrii cucuteniene din acest
punct, au dus totodat la descoperirea unui cimitir cu peste 120 de morminte
de inhumaie, datnd din faza de nceput a primei epoci a fieruluil.
O ct mai bun cunoatere, ncadr.are i datare a aspectului de cultur material
nou descoperit, cruia i aparinea acest cimitir, avea nevoe de date mai ample, cu att mai
mult cu ct cele obinute pe uguieta erau unilaterale, dat fiind caracterul funerar al
descoperirii de acolo. _
Prin cercetrile de suprafa efectuate n cadrul campaniilor din anii 1951 i
1952, se semnalaser n regiunea comunelor Trueti i Albeti mai multe aezri de tip
cenuar (zolniki), corespunztoare cimitirului de inhumaie mai sus amintit. Dintre
toate aceste aezri, atenia colectivului Trueti s-a ndreptat asupra aceleia situate pe
un rest din terasa inferioar a Jijiei, numit de localnici Movila din esul Jijiei ,
fiind cea mai apropiat de uguieta i deci n direct legtur cu cimitirul descoperit
pe aceast nlime.
Primele spturi n aezarea de tip cenuar de pe Movila din esul Jijiei >>
au avut loc n toamna anului 1952. Dup un sondaj preliminar executat pe captul de
SE al Movilei din esul Jijiei , cercetrile s-au concentrat asupra unui cenuar (cenu-
arul 1) situat n sectorul de SV al acestei forme de teren 2 Ele au fost reluate n anii
urmtori, 1953-1954, limitndu-se de data aceasta la continuarea cercetrii cenuaruluP.
n perioada 1952-1954, s-au spat n total o suprafa de 650 m2 , realizndu-se
cu aceast ocazie cercetarea pnial a cenuarului 1, precum i a resturilor de locuire
din sectorul de SE al movilei >>. Lucrrile efectuate n perioada amintit au avut un
caracter restrns, ele desfurndu-se paralel cu cercetrile principalului obiectiv de la
Trueti, aezarea cucutenian de pe nlimea uguieta.
n campania anului 1955, obiectivul unic al lucrrilor antierului Trueti l-a
constituit tocmai aezarea din prima epoc a fierului de pe Movila din esul Jijiei.
Dintru nceput menionm faptul c scopul cercetrilor n aezarea de tip
cenuar de pe Movila din esul J ijiei nu era acela de a o epuiza, ci doar de a
obine datele necesare n vederea rezolvrii principalelor probleme privind aspectul de
cultur material creia i aparine. Avnd n vedere acest fapt, s-a adoptat un plan de
lucru cuprinznd urmtoarele teme:

* Colectivul spturilor a fost compus din Adrian 2 Vezi antieru/ TrUftfli, n S.C.I.V. , IV, nr. 1-2,
Florescu (responsabil), Marilena Florescu i Dan Teo- 1953, p. 29-37.
doru (student). 3
Vezi antierul TrUfqti, n S.C.I.V. ,IV, nr. 1-2,
1
Vezi Spturile de la Trujeti, n S.C.LV. , III, 1953, p. 19-27 i antieru/ arheologic TrUfCfi, n
1952, p. 75-83 i antierul Truqti, n S.C.I.V. , IV, S. C. LV. ,VI, nr. 1-2, 1955, p. 172,
nr. 1-2, 1953, p. 23-27.

www.cimec.ro
204 ADRIAN C. FLORESCU 2

1. Verificarea ntinderii aezrii de tip cenuar , printr-o minuioas cercetare


de suprafa.
2. Verificarea datelor obinute cu ocazia spturilor anterioare, prin cercetarea
pantei de vest a movilei , de la poale pn pe coam, secionndu-se cu acest prilej
un al 2-lea cenusar.
3. Continu~rea sprii cenuarului 1, cercetat pe mai bine de jumtate din ntinderea
sa n cursul campaniilor anterioare (1952-1954).

Legenda
laSapalurt 1952-5-f.
o " 1955 o 5 10 1:;.
~ Cent/far recnns!ilu!l

Fig. 1. - Trueti -Movila din esul Jijlei. Planul spturilor.

Lucrrile
au nceput la 5 septembrie i s-au terminat la 25 octombrie, spndu-se
n aceast perioad
o suprafa de circa 310m2
n urma recunoaterilor amnunite, s-a constatat c resturile aezrii cenuar
de pe Movila din esul Jijiei , constnd din fragmente ceramice i oase de animale,
snt rspndite pe o suprafa de circa 1-1,5 ha, cuprinznd mai ales pantele de vest,
sud~vest i nord ale acestei forme de teren. Ele abund ndeosebi n sectorul celor cinci
cenuare identificate de noi (fig. 1)1.
Pentru cercetarea urmelor de locuite de pe panta de vest a movilei >>-, de la
poale pn pe coam, s-a trasat un an (VI) de 109,5 X 1 m, prin care s-a obinut secio
narea pe diametru! transversal a cenuarului 2, trecnd totodat i prin zona periferic
a cenuarului '3, situat n imediata vecintate de sud-est a celui dinti (fig. 1). n

1 Din.-lip.s de spaiu, n planul din figura 1 nu s-au Cenuarul 5 este oarecum izolat fa de celelalte, fiind
putut reprezenta dect 3 cenuare i parial al 4-lea. situat pe panta de nord-vest a movilei .

www.cimec.ro
ANTIEHUt AHHEOLOGIC THUETI 205

prelungirea anului casetei IV, spat n 1953, i perpendicular pe anul VI, s-a trasat
un al doilea an (VII) de 68 X 1 m, care secioneaz cenuarul 2 pe diametru!
longitudjnal (fig. 1).
Paralel cu cercetarea urmelor de locuire de pe panta de vest, s-au continuat
spturile n sectorul cenuarului 1; aici s-au spat trei anuri paralele (VIII, IX, X),
de dimensiuni diferite (fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic, spturile din 1955 de pe Movila din esul
Jijiei au scos la lumin date noi, completind pe acelea obinu'te cu ocazia campaniilor
precedente.
Sub solul negru ,;egetal, de o grosime ce variaz ntre 25 i 55 cm, din care provin
amestecate resturi din prima epoc a fierului i epoca migraiilor, urmeaz~ n regiunea
de la poalele pantei de vest, o depunere de culoare neagr, clisoas, groas de maximum
30-35 cm; ea se subiaz treptat spre est, confundndu-se n cele din urm cu baza
solului vegetal (fig. 2). Din acest strat provin numeroase fragmente ceramice care prin
factura lor, aa dup cum vom arta mai jos, se situeaz la sfritul primei sau nceputurile
celei de-a doua epoci a fierului.
n sectorul cuprins ntre mijlocul pantei de vest i coama movilei , sub solul
negru vegetal urmeaz un strat de culoare cenuie nchis, gros de maximum 30 cm, din
care provin resturi de locuire datnd din faza mijlocie a primei epoci a fierului (fig. 3,2).
Acest strat se pierde treptat spre est i spre vest, confundndu -se n cele din urm cu
baza solului vegetal. Baza depunerii aparinnd fazei mijlocii a primei epoci a .fi.erului este
marcat de prezena a dou vetre. De asemenea, din aceeai depunere s-au spat patru
gropi de form oval sau circular cu diametrele variind ntre 0,60 i 3 m (fig. 3,1).
Adncimea maxim a acestor gropi fa de suprafaa actual a solului este cuprins ntre
1,15 m i 2,25 m. Una din ele (groapa 1) suprapune o groap mai mic i de form
oval din faza de nceput a primei epoci a fierului (fig. 3,2).
Ctre i la poalele pantei, sub solul negru clisos, despre care am amintit mai sus,
urmeaz o depunere de culoare neagr-cenuie, clisoas, groas de 20-30 cm (fig. 2),
care se continu spre est, n sectorul central al pantei, printr-un sol de culoare cenuie
deschis, gros de 20-45 cm, foarte bogat n oase de animale i fragmente ceramice de la
nceputul primei epoci a fierului (fig. 3,2). Acest din urm sol, constituind depunerea cenu-
arelor 2 i 3, secionate n 1955, este suprapus n sectorul central al pantei direct de solul
negru vegetal, iar n regiunea dintre mijlocul acesteia. i coam, de depunerea cenuie nchis
din faza mijlocie a primei epoci a fierului. Din depunerea cenuie deschis s-au spat
dou gropi de form oval (gropile 2 i 4), cu diametrele respectiv de 3,30 X 1,90 m i
1,60 X 1,10 m i adncimea maxim, fa de suprafaa actual a solului, de 2,80 m i
1,50m (fig. 3,1).
Din cele constatate cu ocazia sprii anurilor VI i VII reiese c cenuarul 2
se prezint sub forma unei movile ovale, foarte mult aplatisate, cu diametrele de maxi-
mum 35 X 30 m i nlimea de 0,45 m (fig. 1).
Atit depunerea neagr-cenuie ct i aceea cenuie deschis stau pe un sol cafeniu
nchis, de la a crui parte superioar provin, n mod sporadic, resturi de locuire neoli-
tice aparinnd culturilor Cri i Cucuteni.
Din cele artate pn aici rezult c n acest an, pe panta de vest a movilei ,
n afar de depunerea aparinnd fazei de nceput a primei epoci a fierului, identificat
deja cu ocazia campaniilor anterioare, s-au mai semnalat alte dou depuneri mai noi:
una din faza mijlocie a primei epoci a fierului, n sectorul dintre mijlocul pantei i coam,
i alta de la sfritul primei sau nceputurile celei de-a doua epoci a fierului, la
poalele pantei. Precizm faptul c urmele de locuire aparinnd celor dou faze, mijlocie
i eventual tirzie a primei epoci a fierului, constituie fiecare o depunere compact numai

www.cimec.ro
~
.,.,

Sol ca(emu /'nchi>


o 5d ara! recenl " gd/ben cu con-
Legenda rn " ve!Je(a/ cre/11/nt calcaroasP.
rno " nepru milo5 ~o Bucci/i de liptlura
!Z3 ., Cl?fJU51U 6 fia!;.~enle c~:ramtce
Fig.~2. - Trueti -- Movila din csul Jijiei. Profilul peretelui de nord al sectorului de vest al anului VI.

1 ~ -l
J .,!.. ' .. ., -- ~.~~asefa III
' .,~... ~.;,.;ti .._.........,_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,1 1~-----------=--=-----
"'.~ '~!f.r.~ .-;:.J.t~
;'!.~!.:::~ :." :~:
... ~-. ~..;., .
5. a n t' u 1 VI
.:. :.:
a' 1-;-t..-::._;-.t.~:.:-'-
G 6---
.~... ' t r.
...... !.35m
----;a-:u~7-v7a-
,
------- -- -Gri_, __
2JOJn
~ ~ ---~~--s.~~u,v,~~ ~y
Legenda
!!a Vatra
din faza limpur1e a prtme' epoct a(Pru/ui 11 J
~Vetre .. m(jlocte " .. " " .. (2,3)
8 Gropi " ,, limpur1e " " .. " a Vas in 51/u dm faza ltfnpurtP a pr1me1 epoCI a jierulu1
O " mjloc1e " .. " ., .. ~ Cosor din silex [Epoca neoltfica}

~enda
O Sol ara! recent t8:8l Sol cafemu inchis
ITJ " vepe!c:JI rs;:g galben cu concre(H.In1 oD Buca!i de !tpt!ura arsa
E221 " cenusiu i'nciJI's " " mstpos 6. Fragmen!e ceramice
e2l " " ' desciJis ~.. Buca(l de va!ra ..a.. Arsura cu cenu? O 1 2m
Fig. 3.- Trueti- Movila din esul Jijiei: 1, planul sectorului central al anului VI; 2, profilul feretelui de nord al anurilor VI a i VI b i al casetei III sud.

www.cimec.ro
.\NTIERUL AI\HEOLO(;JC '1'1\l'E~Tl 207

tn sectoarele amintite mai sus; n rest, ele apar sporadic l provtn n acest din
urm caz de la baza solului vegetal.
De asemenea, la partea inferioar a solului vegetal s-a semnalat prezena unui
numr foarte restrns de fragmente ceramice din epoca migraiilor (sec. III-IV .e.n.).
Materialul descoperit cu ocazia spturilor din 1955 de pe Movila din esul
Jijiei este destul de bogat i variat, aparinnd diferitelor epoci.
n ceea ce privete cele mai vechi urme de locuire- cele neolitice- cercetrile
din acest an au adus unele precizri. Astfel, s-au identificat fragmente ceramice Cri,
precum i din faza Cucuteni A. Prezena unui ciob Cucuteni C
atest mai curnd urme de locuire din faza Cucuteni B, dect din
Cucuteni A-B, avndu-se n vedere c resturile celei dinti faze
snt destul de bine reprezentate n apropiere, att pe nlimea
uguieta, ct i pe locul La Capac . De altfel, n legtur cu
faza Cucuteni B trebuie pus i un cosor din silex, arcuit,
provenit de la partea superioar a solului cafeniu nchis (fig. 4).
Cele mai numeroase resturi aparin ns depunerii din faza
timpurie a primei epoci a fierului, n legtur cu aezarea de tip
cenuar . Demn de remarcat este faptul c n inventarul
acestei aezri predomin oasele de animale domestice, n pro-
porie de circa 65-70 / 0 , dup care urmeaz materialul ceramic,
buci de lipitur ars i vetre, unelte i obiecte de podoab din
os sau bronz etc.
Ceramica este foarte fragmentat, neputndu-se reconstitui
J Fig. 4. - Trueti - Movila
din acest motiv, uin materialul descoperit n 1955, dect un din esul Jijiei. Cosor neolitic
numr foarte restrns de forme. Totui, s-a constatat c forma din silex.
obinuit pentru aspectul cultural la care ne referim aici este aceea
aparinnd tipului n form de sac n diferite variante, decorat cu bru n relief simplu,
crestat sau, mai rar, alveolat. n unele cazuri, la aceste forme se ntlnesc, dispuse pe un
singur ir, sub marginea vasului, guri perforate sau perforante, a cror funcie nu a
fost nc precizat. Alturi de aceast form, caracteristic este i ceaca, cu dou tori
supranlate, trase din buza vasului, i prevzute cu buton sau creast la partea
superioar.
n ceea ce privete pasta din care s-a lucrat aceast ceramic, caracteristic
este specia de calitate bun sau chiar fin, de culoare cenuie sau brun-cenuie,
cu cioburi foarte mrunt pisate n componena ei i cu pete negricioase sau brune i
luciu la exterior. Prin factura sa, aceast categorie de past este de tradiie mai veche,
din epoca bronzului (cultura Monteoru).
Din punCt de vedere al decorului ceramicii (fig. 5), n afar de elementele amintite
mai sus, brul n relief simplu, crestat sau alveolat i torile cu buton sau creast, mai
menionm i decorul alctuit din linii canelate sau din proeminene mici dispuse
simetric pe umerii vasului. Alturi de acestea, remarcm prezena decorului incizat n
motive triunghiulare sau rombice, cu cmpul haurat, de tradiie din epoca bronzului
(cultura Monteoru). n legtur cu acest fapt, o dovad o constituie descoperirea fcut
cu ocazia sprii gropii 4, din zona periferic a cenuarului 3 (fig. 3). Astfel, din groapa 4
provine un vas de o form nrudit cu aceea de sac , din past de culoare
brun la exterior i cu cioburi pisate i nisip n componena ei, decorat cu un bru
n relief simplu, din care snt trase dou tori, dispuse simetric i uor nlate
deasupra lui (fig. 6). n aceeai groap s-au mai g-sit, printre altele, dou tori cu buton,
de seciune plan-convex (fig. 5,2) i trei fragmente ceramice cu decor de tradiie din
epoca bronzului (fig. 5,4--6).

www.cimec.ro
208 ADRIAN c. FLORESCO

Celelalte resturi de locuire, dei cantitativ mai slab reprezentate dect ceramica,
nu snt totui lipsite de importan.
n sectorul cenuarului 2, s-au descoperit resturile unei vetre din lut cu foarte
mult nisip i ars pn la rou, a crei form iniial nu a putut fi precizat, deoarece

--,-..- .. -
1
1
1

'
----.--,
1
1
1
.(.

~
j __ _

~
"'
1
1
1
1

----------l-
6

Fig. 5. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragmente ceramice din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa).

Fig.. 6. - Trueti- Movila din esul Jijici.


Vas din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa).

vatra a fost deranjat n ntregime de locuirea din faza mijlocie a primei epoci a fierului
(fig. 3).
!n ceea ce privete uneltele, cercetrile din 1955 au reconfirmat faptul c
pentru aezrile de tip cenuar unealta caracteristic este omoplatul de vit cu captul
crestat (fig. 7,1), a crei funcie nu este nc destul de bine precizat pn n prezent.
De asemenea, tot att de caracteristice snt uneltele i obiectele de podoab din
os de un tip specific acestei culturi (fig. 8).
Mai puin reprezentate snt obiectele din bronz, dintre care menionm un cercei(?)
(fig. 9,2) i un ac cu captul inelat (fig. 9,1).
O deosebit atenie merit ns o pies zoomorf, din os, cu partea superioar
de form tetraedric, cu cele trei coluri sculptate schematic n form de capete de

www.cimec.ro
7 ANTIERUL ARHEOLOGIC TRUETI 209

animal; partea inferioar a acestei piese este de form tronconic, goal n interior i
perforat transversal (fig. 10), pentru fixarea ei la o tij. Prin tipul su, acest obiect, des-
coperit n regiunea cenuarului 1, este deocamdat unic in inventarul aezrilor de tip
cenuar )), cercetate pn n prezent n Moldova de nord. Avndu-se n vedere forma

1
1
1 1
1 1
'-<- - - - ao.s-+ --- - ,.J
1 1
1

'
'
'
1 2
1
1
--- J_-
{

~r~
~-L~3

Fig. 7.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Unelte de os Fig. 8. - Trueti -Movila din esul
din faza timpurie a primei epoci a fierului (cultura Noa). Jijiei. Obiecte de os din faza timpurie a
primei epoci a fierului (cultura Noa).

sa, ct i caracterul predominant pstoresc al vieii economice din aceast aezare, s-ar
putea ca piesa despre care este vorba s reprezinte vrful unui sceptru sau un obiect
decorativ de caracter magico-religios.
Aezarea din faza mijlocie a primei epoci a fierului, ale crei resturi constituie
o depunere compact numai n sectorul dintre mijlocul pantei de vest i coam, se carac-
terizeaz printr-un inventar n care predomin ceramica, celelalte urme fiind repre-
zentate ntr-o msur mai redus. Aa dup cum am artat mai sus, cu ocazia prezen-
trii datelor stratigrafice, la baza acestei depuneri au fost semnalate dou vetre,
foarte apropiate una de alta (fig. 3). Ele au o grosime de circa 2-3 cm, snt construite
din lut cu foarte mult nisip, ars pn la rou, i prezint pe faa superioar o crust cenuie
albicioas de 3~ mm.
Una din aceste vetre (3) este de form aproximativ rectangular, are colurile
rotunjite i suprafaa de circa 0,90-1 m2 ; cealalt (2) este deranjat n mare parte de o
groap (3), din aceeai faz ca i vatra la care ne referim, din acest motiv
neputndu-i-se reconstitui cu precizie forma.
Prezena vetrelor constituie un indiciu c n sectorul respectiv ne aflm n interiorul
sau eventual n preajma uneia sau eventual a dou locuine a cror form nu a putut
fi reconstituit din lipsa unor date mai concludente. Totui, cele cteva fragmente
de chirpici ars semnalate n aceast zon, precum i procentajul de cenu din compo-
nena depunerii respective, ar fi dovezi n sprijinul ipotezei c avem de-a face cu locuine
construite la suprafaa solului, din trestie i nuiele peste care se aplica o lipitur foarte
superficial din lut.

www.cimec.ro
210 ADniAN C. FLORESCU

Materialul ceramic, care ocup un loc predominant n inventarul acestei aezri,


provine n mare parte din gropi.
n ceea ce privete pasta din care este lucrat ceramica, se disting trei categorii:
ceramic din past fin, de culoare neagr sau brun i cu luciu metalic la exterior; din
past de calitate bun, cu cioburi pisate mrunt i pietricele n componena ei, de culoare
neagr sau brun i cu luciu metalic, categoria cea mai des ntlnit; ceramic din past
grosola-9-, mat, de culoare brun sau brun-rocat.
Formele snt destul de variate. Dintre acestea menionm: strachina cu marginea
dreapt sau uor arcuit spre interior, cu caneluri oblice pe margine sau caneluri orizon-

.....

'----El

Fig. 9. - Trueti -Movila din esul Jijiei. Fig. 10. - Trueti - Movila din esul
Obiecte de bronz din faza timpurie a primei Jijiei. Pies zoomorf de os din faza tim-
epoci a fierului (cultura Noa). purie a primei epoci a fierului (cultura Noa).

tale paralele (fig. 11,6-7; fig. 12,2), oala bitronconic, prevzut cu caneluri oblice pe umr
(fig. 11,5) i ceaca cu buza faetat decorat pe umrul arcuit cu faete oblice (fig. 11,3).
Decorul prezint elemente caracteristice. Din acest punct de vedere remarcm
faptul c procedeele de ornamentare snt n funcie de calitatea pastei. Astfel, pe ceramica
de calitate bun sau fin predomin canelura, dispus orizontal pe suprafaa vasului sau
oblic pe umrul acestuia (fig. 11,5), dup care urmeaz, n ordinea frecvenei, faetele
(fig. 11,3), liniile canelate (fig. 11, 4; fig. 12,3), proeminenele plate, uneori cu marginea
concav, liniile incizate dispuse n form de ghirland (fig. 11,8) etc. Ceramica din past
grosolan se caracterizeaz de obicei prin decorul alctuit_ din bru aplicat i alveolat,
dispus orizontal pe umrul vasului (fig. 12,1), sau vertical pe gtul acestuia (fig. 12,4).
Prin aspectul su, ceramica din aezarea din faza mijlocie a primei epoci a fierului
de pe Movila din esul Jijiei este identic cu aceea descoperit n aezarea i cimitirul
din aceeai vreme de la Stoicani 1 i n aezarea de la Tmoani (regiunea Galai) 2
n afar de ceramic, din depunerea aparinnd fazei mijlocii a primei epoci a
fierului, de pe Movila din esul Jijiei , mai provine o cantitate redus de oase de
animal, precum i un numr foarte restrns de obiecte. n legtur cu acestea din urm,
credem c trebuie pus i o lam de cuit din fier, cu seciune triunghiular (fig. 13),
gsit n condiii nesigure din punct de vedere stratigrafic 3
Resturile de locuire din faza trzie a primei sau din faza de nceput a celei de-a doua
epoci a fierului, constatate ntr-o depunere compact ctre poalele pantei de vest a
1 M. Petrescu-Dmbovia, Cetuia de la Stoicani n Galai),n S.C.I.V. , IV, nr. ~' 1953, p. 765-776.
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R. >> 8Acest obiect a fost gsit n poziie vertical ntr-un
1, 1953, p. 132-144. ldem, Cimitirul hallstattian de la Sloi- gang de animal care a ptruns din depunerea fazei mijlocii
cani n Materiale arheologice>> ... , I, 1953, p. 187-191. a primei epoci a fierului n depunerea cenuie-deschis
1 M. Pctrescu-Dirnbovia, Cercetri arheologice In a{e- aparinnd fazei timpurii a aceleiai epoci.
:;:.area din prima epoc a fterului de la T moani (raionul

www.cimec.ro
1
1
~
~
1
<:;
1 ~<:>
1
1
1
1 1
- - - - - - - _____ j __
v_ _______ _
2

_______________ } ___ _
3 r----------

rJ----.
~
..,
i
<:>
"'
1
1 ~
/
1
1
1
1. 1
s l

5
8
F1g. 11. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragmente cc:ramice din faza mijlocie a primei epoci a fierului.

r---------
1
1
l

--r-r--
~
t:)

________ j __
3
Fig. 12.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragmente ceramice din faza mijlocie a primei epoci a fierului.

www.cimec.ro
21:! AllHI.\N c. I'LOilESCtJ 10
-------- ---

movilei , constau aproape exclusiv din fragmente ceramice. Ele snt lucrate dintr-o
past de culoare cenuie sau cafenie-cenuie, prezentnd, n unele cazuri, urme de
luciu la exterior. Dei acest material ceramic este destul de fragmentat, se
pot distinge totui cteva forme, ca: strachina cu marginea dreapt i uneori
ngroat, prevzut-~ cu proeminene (fig. 14,1,3-4 i 6), cupa >> cu buza
ngroat i orizontal lit la exterior (fig. 14,5) etc.
Att din punct de vedere al formelor, ct i mai ales al pastei, aceast
ceramic prezint afiniti cu aceea de factur autohton, lucrat cu mna,
descoperit n aezarea din faza Latene II de la Lunea Ciurei (raionul Iai) 1 .
De asemenea, n ceea ce privete pasta, ceramica la care ne referim aici mai
are afiniti i cu pasta celor dou vase indigene de la Frumuia (raionul
Galai), datate ntr-o faz trzie a primei epoci a fierului 2
n afar de fragmente ceramice, din depunerea neagr clisoas,
aparinnd sfritului primei sau nceputului celei de-a doua epoci a fierului,
mai provine i o fusaiol din lut ars, de form bitronconic decorat cu
motive vlurite incizate (fig. 15).
Fig.13.-Tru-
eti - Movila Cu ocazia spturilor executate ctre coama movilei , n vederea
din esul Jijiei. cercetrii urmelor de locuire din acest sector, s-a descoperit un mormnt
Lam de cuit
de fier din faza de inhumaie, constnd dintr-un schelet de om matur, n poziie chircit,
mijlocie a pri- pe stnga, care zcea la 0,75 m adncime fa de suprafaa actual a solului,
mei epoci a fie-
rului. fr nici un element de inventar. Avnd n vedere ritul de nmormntare,
s-ar putea ca acest mormnt s aparin primei epoci a fierului sau
eventual unei perioade anterioare.
n sfrit, n ceea ce privete
cele mai noi urme de locuire,
semnalate cu ocazia spturilor de
pe Movila din esul Jijiei , cele
din epoca migraiilor (sec. III--IV
e. n.) snt destul de restrnse ca
numr i nu prezint nimic deo- 2
sebit. c--------------
1
* 1
~
~
Cercetrile
efectuate n anul 1

1955 pe Movila din esul Jijiei,


ca i acelea precedente, din anii
1952-1954, dovedesc c aceast
form de teren a constituit loc de
asezare omeneasc n mai multe
p~rioade istorice, din neolitic pn r--r t";IJ
_ _ _ _ _ _ ~
1

""'
1
la nceputul epocii migraiilor. "'1 . 1

Faptul c marea majoritate a res-


"
1
1
1
1
L __ 1 t_ __ _
turilor de aezare aparine primei '---
5 6 1
epoci a fierului atest o intens Fig. 14. - Trueti - Movila din esul Jijiei. Fragmente ceramice
locuire pe movil n aceast din faza de sfrit a primei sau de nceput a celei de a doua epoci
a lierului.

1 Vezi antierul arheologiG TrUfeli, n S.C.I.V. , VI,


/ului primei epoci a fterului din sudul Moldovei n Studii i
nr. 1-2, 1955, p. 183-187. . cercetri tiinifice, Academia R.P.R., Filiala Iai, IV,
8 M. Petrescu-Dmbovia, Descoperirea arheologica de nr. 1-4, 1953, p. 500-506.
fa FrumUfiJa (raionul Galai). O contribuie la problema sfiri-

www.cimec.ro
11 _ __:__A_NTIERUL ARHEOLOGIC TRUETI 21:::1

vreme. Astfel s-a constatat prezena unei bogate aezri de tip cenuar de la
nceputul primei epoci a fierului, care a ocupat pantele de V-SV i N ale acestei forme
de teren, a unei aezri din faza mijlocie a aceleiai epoci, n sectorul situat ntre
mijlocul pantei de V i coama movilei , i a unei aezri de la sfritul primei
sau nceputurile celei de-a doua epoci a fierului ctre piciorul pantei de V. Cele
patru campanii de spturi ntreprinse pe Movila din esul Jijiei au adus date noi
care contribuie la cunoasterea culturii materiale a triburilor din
Moldova de nord, n vr~mea primei epoci a fierului.
Aezarea de tip cenuar de pe Movila din esul Jijiei
se situeaz n aria de rspndire a aezrilor de acest gen, destul de
bine documentate h Moldova de nord, corespunztoare zol-
1
niki -lor din regiunea de vest a R.S.S. Ucraina. 1
Sub aspectul culturii materiale, aezarea la care ne referim 1

aparine grupului Noa, cultur ce marcheaz faza de nceput a :--- 0.03.i-- - 11


primei epoci a fierului, documentat att n Moldova, prin aezri
de tip cenuar i cimitire, ct i n Transilvania, n special
prin descoperiri de caracter funerar 1 .
n ceea ce privete regiunile extracarpatice, cercetrile de
suprafa recente dovedesc c aria de rspndire a acestei culturi a
cuprins cel puin parial, dac nu n ntregime, i cmpia Brganului,
limita de sud atingnd astfel valea Dunrii2 Este vorba deci de o
extindere a culturii Noa, ai crei purttori snt triburile tracice
autohtone, pe o arie cuprinznd cea mai mare parte a terito-
riului rii noastre. Dat fiind stadiul incipient al cercetrilor, nu
se poate ti pn n prezent dac pe aceast imens arie cultura
Noa prezint un caracter perfect unitar, sau dac n snul ei nu ar Fig. 15.- Trueti-Mo
vila dn esul Jijiei.
putea fi vorba eventual de variante locale. Fusaiol de lut ars din
faza de sfrit a primei
Rezultatele spturilor de pe Movila din esul J ijiei scot sau de nceput a celei de-a
n relief cteva din caracteristicile acestei culturi, valabile deo- doua epoci a fierului.
camdat pentru Moldova de nord, urmnd ca pe viitor, prin
cercetarea i a altor aezri, s se precizeze n ce msur ele se pot generaliza i
pentru celelalte regiuni.
Preponderana oaselor de animale domestice n inventarul aezrii, ca oaia, capra,
boul, porcul, calul etc., ne dovedete c ocupaia de baz a purttorilor culturii
Noa o constituia creterea vitelor.
Interesante snt observaiile n legtur cu materia prim din care aceti oameni
i lucrau uneltele i obiectele de podoab. Din acest punct de vedere remarcm predomi-
narea uneltelor i obiectelor din os, lucrate ntr-o manier specific, prezena n numr
restrns a obiectelor de bronz i lipsa acelora din fier.
Ceramica documentat n aezarea de tip cenuar >> de la Trueti, ca i aceea
de la Corlteni sau din alte regiuni ale Moldovei de nord, prezint unele elemente de o
tradiie mai veche, din epoca bronzului, ceea ce dovedete o strns legtur ntre
cultura Noa i cultura anterioar Monteoru.
Problema nerez0lvat definitiv, att de cercetrile din 1955, ct i de acelea anterioare,
este aceea a tipului locuinelor precum i a dispunerii acestora n planul ntregii aezri.

1 Vezi harta rspndirii acestei culturi n Transilvania


recent la Dorobanu (raionul Clrai); vezi N. Anghelescu,
la K. Horedt, Cercetrile arheologice din regiunea Hoghiz- Cercetri i descoperiri arheologi.e n raioanele Clraji fi
Ugra i Teiuf n Materiale arheologice ... , 1, 1953, Slobozia n S.C.I.V. ,VI, nr. 1-2, 1955, p. 319-320
p. 809, i lista descoperirilor la p. 806-807. i p. 321, fig. 8,
2 Este vorba de aezarea de tip cenuar semnalat

www.cimec.ro
214 --------------------
ADniAN C, FLORF.SCU 12

Cu prilejul spturilor s-a constatat n componena depunerii respective o mare cantitate


de cenu, identificndu-se totodat i buci mici de lipitur ars din lut amestecat cu
pioase i blegar, care prezint urme de nuiele sau trestie pe faa inferioar. Aceasta
dovedete, aa dup cum s-a artat, c pe Movila din esul Jijiei am avea de-a
face cu o aezare n form de sla 1 , alctuit din locuine construite la suprafaa
solului din stuf i frunzare, peste care se apUca o lipitur superficial de lut. De alt-
fel caracterul de sla al acestei aezri se explic prin ocupaia principal a locuitorilor
ei, pstoritul.
n sfrit, o ultim problem rezolvat deocamdat n linii generale, este aceea
a datrii aspectului de cultur material cruia i aparine aezarea de pe Movila din
esul Jijiei . Din acest punct de vedere, cultura ce marcheaz nceputurile primei
epoci a fierului n Moldova de nord a fost situat la sfritul mileniului II i nceputul
mileniului I .e.n. 2.
Pe de alt parte, unii arheologi sovietici dateaz aezrile de tip zolniki din vestul
R.S.S.Ucraina, aparinnd unui aspect cultural similar aceluia documentat n nordul
Moldovei, n sec. IX-VII .e.n s.
n ceea ce privete cultura Noa, creia i aparine i aezarea cercetat de noi,
urmeaz ca dup studierea materialului adunat cu ocazia celor patru campanii de spturi
s se precizeze dac n nordul Moldovei, poate fi sau nu vorba de durata acestei culturi
pn la nceputul fazei mijlocii a primei epoci a fierului.
O noutate pe care a adus-o campania de spturi din 1955 pe Movila din esul
Jijiei este identificarea unei aezri din faza mijlocie a primei epoci a fierului. Dup
cte se pare, aceast aezare nu a fost att de ntins ca aceea din vremea culturii Noa.
Afinitile ceramicii semnalate n aezarea din faza mijlocie a primei epoci a fierului
de pe movil cu ceramica din aezrile de la Stoicani i Tmoani (regiunea Galai)
snt un indiciu pentru datarea ei n sec. VII-V . e. n.
Aspectul de cultur de la sfritul primei sau nceputul celei de-a doua epoci
a fierului, documentat la poalele pantei de vest, aa dup cum am artat, se caracteri-
zeaz printr-o ceramic similar aceleia indigene, lucrat cu mna, din aezarea Latene
II de la Lunea Ciurei (raionul Iai), datat la sfritul sec. III i nceputul sec. II .e.n. 4
La Lunea Ciurei ns o asemenea ceramic este asociat cu fragmente de amfore
rhodiene, ceramic bastarnic , precum i cu ceramic lucrat la roat, elemente
care lipsesc cu desvrire n aezarea de la poalele de vest ale movilei. Acest din
urm fapt constituie un argument pentru datarea aspectului la care ne referim ntr-o
perioad anterioar sfritului sec. III .e.n.
Pe de alt parte, identitatea acestei ceramici cu aceea de factur autohton de
la Frumuia (raionul Galai), datat n sec. V .e.n. 5 , ne poate determina s consi-
derm aspectul semnalat la poalele de vest a movilei ca aparinnd fazei de sfrit
a primei epoci a fierului.
n funcie de aceste date, n stadiul actual al cercetrilor, aspectul de cultur mate-
rial documentat n 1955 la Trueti poate fi situat la sfritul primei sau nceputul cele;
de-a doua epoci a fierului, n sec. V -III .e.n. De altfel aceasta constituie o problem
mai ampl, aceea a culturii materiale a triburilor din Moldova la sfritul primei i n-
ceputul celei de-a doua epoci a fierului, pentru elucidarea creia snt necesare cercetri

1
Vezi antierul Trufqli, n<< S.C.I.V. , IV, nr. 1-2, bronzivr. Sandraki, n ApxeonoriJI, IX, Kiev, 1954, p. 137
1953, p. 37. i rezumatul n limba rus de la p. 141.
2 Idem, p. 36; cf. M. Petrescu-Dmbovia, Contribuii
' Vezi anlierul arheologie Tru1e11i n << S.C.I.V. )),
la problema sfr{itului epocii bronzului fi nceputului epocii jie- VI, nr. 1-2, 1955, p. 187.
rului n Moldova, n<< S.C.I.V. , IV,~. 1953,p. 456-457. 5 M. Petrescu-Dmbovia, op. &it., n Studii i
8 Vezi de ex. O. F. Lagadowska, Poselennia Ceasu pizinoi cercetri tiinifice)), Iai, IV, nr. 1-4, 1954, p. 506.

www.cimec.ro
13 ANTIEHUL ARHEOLOGIC 'IHUF.TI 215

viitoare, datele obtinute cu ocazia spturilor din 1955 de pe Movila din esul Jijiei
fiind insuficiente.
*
Problemele schiate pn aici snt doar cteva din seria problemelor pe care le-au
scos la iveal cele patru campanii de spturi efectuate pe Movila din esul Jijiei .
El urmeaz a fi dezvoltate n viitor n cadrul unui capitol sepa..at al monografiei arheo-
logice Trueti.
ADRIAN C. FLORESCU

APXEOJJOr:W-IECRHE PACROTIIU'I B TPYIIIEIIITM

(HPATHOE CO,IJ.EPiRAHHE)

EAHHCTBeHHoi: QeJILIO pa6oT, npouaBO)J;HMhiX n TpyrneiiiTH n 1955 ro)J;y, 6blJIM pac-


KOITKH ITOCeJieHHH THITa <<BOJibHIIK, OTHOCHIIJ;erOCH K nepBOH anoxe meJieBa, B ITYHKTC HaBbl-
BaeMOM <<l\ypran B )J;OJIHHe RlitliH>>. ()Tu paCKOITKH HBJIHIOTCH npO)J;OJIteHneM pa60T,
nMeBIIIHX MecTo TaM me B 1952-1954 rr. Bcero n npoMemyToK npeMeHH OT 1952-1955 rr.
6blJia paCKOITaHa ITJIOIIJ;a)J;b OKOJIO 960 M2 , H3 KOTOpbiX OKOJIO 310 M2 6blJIIi paCKOITaHbl B
1955 r. (npnMe'laHHH 1 u 3). ~
OcTaTKH noceJieHHH TI-ma <<BOJibHHn>>, na KypraHe n )J;OJIHHe /Rnaum, cocTon~ne na
06JIOMKOB KepaMHKH li KOCTei: 1KHBOTHblX, pacceHHbl Ha ITJIOIQa)J;H OKOJIO 10 000-15 000 M2;
B 60JibiiiOM KOJIH'IeCTBC OHH 6blJIH 06HapymeHbl Ha yqaCTKe ITHTII 30JlbHHKOB.
B c:unau c pacKonKaMu 1955 ro]J;a Ha6JIIO)J;aJincL, KpoMe nepnoHa'laJILHblX OTJiomemri:
nepnoi: anoxu meJieaa, ew;e )];Ba noB)J;Hei:rnux OTJIOa\eHHH; O)J;HO OTHOCUTCH K cpe)J;Heit Jlaae,
n npoMemyTKe Mem)J;y cpe]J;Hei: qacTLIO aana]J;Horo cKJIOHa n xpe6TOM XOJIMa, - u Apyroe K
KOHQY nepBoit nJiu Ha'laJiy BTopoit anoxu meJieaa, y no)J;HOtbH aana)J;Horo CKJIOHa.
flpu aTOM lieOtli)J;aHHO 6DIJIH 06HapymeHbl Il CJie)J;bl HeOJIHTM'IeCKOrO ITOCeJieHHH,
npnHa)J;Jiema~ero KYJILTypaM Rpniii n RyKyTemr (Jlaabl A n B) Ha'l::tJia 1\mrpaQHOHHoit:
anoxn (III-IV n. )J;O H. a.).
TioceJieHne Tnna <<BOJILHIIK>>, Hai:)J;ennoe ua Kypraue n )J;OJiune /Rnmnn, npnna)J;Jie-
mnT K aone pacnpocTpaneHnH noceJiennit aToro Trma, ;n;oKyMeHTaJILHO onoanaHHblX ;n;o nacTOH-
~ero npeMenn n MoJI;n;annn, cOOTBeTCTnyroru;ero BOJibHHKaM aana;n;noit qacTn YKpanncKoit CCP _
B OTHOIIIeHnn MaTepHaJILHOii: KYJILTYPDI aTa CTOHHKa npnna;n;JiemnT K rpynne Hoa,
KYJILType nepBOHa'laJILHOi: rflaabl nepnoit anoxn meJieaa, pacnpocTpaneHHOit Ha o6rnnpHoit
TeppHTOpHH Harneit CTpaHbl, HOCHTeJIHMH KOTOpOit 6blJIH TyBeMHble lflpaKHi:CKHe ITJieMeHa.
B IIHBeHTa pe nccJie)J;onamroro noceJieHIHI npeo6Jia;n;aiOT HOCTII )J;OMaiiiHHX mnnoTHblX,
KaK HanpnMep: OBQbl, K03bl, BOJibl, CBUHbM, JIOIIIa;n;n li T. A. B nponopQHII OT 65-70%,
'ITO CBH;D;eTeJibCTByeT O rJiaBHOM 3UHHTllH HaCeJieHJUI - 1KHBOTHOBO;D;CTBe. 8TOrO po;n;a
XOBHit:CTBeHHblMll BaHHTHHMli 06'bHCHHeTCH ruaJiaiiiHbli: xapaKTep ITOCeJICHIIH, C HaBeMHblMH
11\liJIIIIIIaMII li3 KaMbliiia li BeTBeit C JIHCTBOi:, Ha KOTOpble HaKJia;D;biBaJICH ITOBepXHOCTHblit
HUCTIIJI ua rJinHbl, CMernaHHOit c coJioMoit n nanoaoM. MncTpyMeHTbl n )J;pyrue npe;n;MeTbl
IIBrOTOBJieHbl 60Jibiiieit 'laCTbiO H3 KOCTei:; OII H COCTaBJifl lOT Xa paKTepHhie THITbl KYJILTypbl,
K KOTopoit npmm)J;JiemnT noceJieHne Ha <<Ryprane n ;n;oJmne /Rnmnu>>. Hau6oJiee pacnpo-
CTpaHeHHblM UHCTpyMeHTOM HBJIHeTCH aaay6pennan JIOITaTKU (pnc. 7,1), Ha3Ha'lemre KOTOpOit
eiiie He BITOJIHe BhlHCHeHO.
qTO KacaeTCH 6pOH30BblX npe;n;MeTOB, TO Oinl BCTpe'laiOTCH pe;D;KO, a meJie3l-I:hie OTCYT-
CTBYIOT conepmenHo _
Repa11uma npe;n;cTaBJIHeT co6oi1 aJieMeHThl 6oJiee ;n;pemreit Tpa;n;nquu, oTnocmn;uecn
K anoxe 6ponaDI (KyJILTypa MonTeopy), 'ITO cnu;n;eTeJILCTBye-r o Tecnoit cnnau, cyrn;ecTBYIO-
IIIeit Mem;n;y aTaii KYJILTypoi: u KYJILTypoit Hoa, ;:r:anrpyeMoii naqaJIOM nepnoii: anoxn
meJieaa. C xpoHoJioruqecKoit TO'IIUI apennn, nccJie;n;oBanHoe noceJienue n KYJILTypa, K
KOTOpOit OHO npuna;n;JietHT, 6blJIH npeMeHHO OTHeCeHbl K KOHQY Il li Ha'laJiy 1 TblCH'ICJICTliH
)J;O H. a. (npnMe'lauue 13).
TiocJie no]J;po6Horo uay'leHHH MaTepuaJia, noJiyqeuHoro n peayJILTaTe 'leTblpex npoBe-
peHHblX aKcne;n;I;QIIH (1952 -1955), 6y;n;yT c;n;eJiaHbl nonblTKn yTO'IHHTL yme c;n;eJiaHHble
npe]J;JiomeHull n cnnau c ;n;aTupoBKOit aToro noceJienun. ,lJ;Jin noceJieHlm cpe)J;neii JlaaDI nepnoit

www.cimec.ro
211i Allii!AN r., FLORESCU

SIIOXII iHeJieaa, OCTaTIUI KOTOporo ua6JIIO}l;aJIMCb B CIIJIOIIIHhiX OTJIOffieHllHX Ha yqacTKe


Mem;n;y cpe;n;mrM yqacTKOM aana;n;noro CKJJOHa u rpe6HeM KypraHa, xapaKTepHa KepaMuKa,
ll3rOTOB.TTeHHaH B 60JibiiillHCTBe CJiy'IaeB ll3 CMeCll rJIHHhl C TOJI'IeHHbiMll 06JIOMKaMH HOpll'I-
HeBOrO UJill 'IepHOrO IJ;BeTa, C MeTaJIJill'IeCHllM JIOCHOM Ha IIOBepXHOCTH.
B OTHOIIIemm opHaMeHTa, Hau6oJiee pacnpocTpaHeHHbiMH aJieMeHTaMn HB.JIHIOTCH
KaHHeJIIOphl, rpaHH .llJill CHJia}l;HH.
AnaJIOrllH HepaMllHll, Hai;n;eHHO:fi B STOM IIOCPJieHllll, ll HepaMlll\ll 06HapyateHHO B
CToiHaHn n TaMaOaHn (faJiau;cHoi o6JJaCTll) HBJIHeTeH IIOHaaaTeiieM }l;JIH ;n;aTupoBHII ee
VII- V BB. ;n;o 11. a. (IIpnMe'IaHHH 5 n 6).
Y IIO,I:{HOffibH aana;n;Horo cKJIOHa KypraHa B ;n;omme il\nanm o6HapymeHo OTJIO-
meHne, cocTomu;ee na ocTaTHOB neHoero noceJieHnH, npnHa;n;Jieman,ero K HOHU:Y nepBoi JJJIH
HaTJaJiy BTopci.'J anoxu meJieaa. RepaMuKa, nall:,I:{eHnaH B aTOM OTJIOmeHHH, IIOJJHOCTbiO
naroTOBJiena OT pyHH II 6JIHaHa HepaMHHe T3KOro me TJma, Hai;n;eHHoi npH pacHonKax
JTaTencKoro noceJieHHH II B MeCTHOCTM JlyHKa qypei (RccHoro paioHa), TaK u TyaeMHOi
KepaMJH\e noa;n;Hei flaahl nepBoi anoxn meJieaa B MeCTHOCTH <l>pyMyiiiHQa (faJiau;cHHt
paion). fipHHIIMaH BO BHIIMaHlle HaJIII'IHe }l;OBOJibHO CKY}l;HOrO MaTepiiaJia, IIOHa 'ITO HeJib8H
CIJ\C onpe;n;eJinTh npuna;n;JiemHOCTh aToro BH;n;a HYJJLTYPhl K KOHU:Y nepBo:fi HJIM Ha'!aJiy
BTopoi anoxn meJieaa.
J1MeH B BMAY BhiiiieyKaaaHHbie aHaJIOrnn, IIOKa MOffiHO orpaHH'IMTbCH }l;aTHpOBHO
BTOrO HOMIIJieHea, B 06ll\HX qepTaX, HOHIJ;OM nepBO llJill Ha '18JIOM BTOpOi BIIOXH meJieaa,
OT V- II 1 BeKa ;n;o H. a. (npHMe'IaHnH 8 n 9).

OB'bHCHEHHE PHCYHHOB

Plic. 1 . - TpywemTli-MOBliJia n lllecyJI il\llmllefi. IlJiaH pae~wnoK.


Plic. 2. - TpymemTn-Monl!Jia n lllecyJI il\llmlletl. IlpoipHJib cenepHofi cTeHbl eanap;Horo
cei>Topa pna VI.
Plic. 3. - TpywewTli-MOBliJia n lllecyJI il\llmlletl. 1. ll,eHTpaJibHbitl ceKTOp pna VI; 2. IlpoipliJJb
cenepHbiX CTeH pna VIa, VI11 li romii o ti KaMepbi III . .
Pnc. 4. - TpyrnewTn-MonliJia n lllecyJI il\nametl. HeomiTll'lecmitl KpeMHeBbltl peaaK.
Pnc. 5. - TpymewTli-Momma n lllecyJI il\nmnetl. HepaMn'!eCKife ipparMeHTbl pana efi ipaabl nep-
notl anoxH meJieaa (HYJibTypa Hoa).
Pnc. 6. - TpywemTli-MoBliJia n lllecyJI il\nmnetl. Cocyp; pannetl ipaabl anoXH meJieaa (KYJib
Typa Hoa).
Plic. 7 . - TpywernTli-MonnJia n lllecyJI iJ\llmHetl. HocTHHbie liHCTpyMeHTbl panHefi ipaabl nepnotl
anoxll meJieaa (KYJibTypa Hoa).
PHc. 8. - TpymemTll-\ionHJia n lllecyJI il\nmllefi. HocTHHble npep;MeTbl paHnetl ipaabl nepnotl
BDOXH H\CJieaa (KYJibTypa Hoa).
Plic. 9. - TpyrnemTli-Momma n lllecyJI iJ\HmHefi. BponaOBble npep;MeTLI paHHetl ipaabi nepnotl
anoxH meJieaa (KYJihTypa Hoa).
Pnc. 1 O. - TpyrnernTH-Momma n lllecyJI il\nmlletl. 3ooMopipnhltl ROCTHHofi npep;MeT paHHetl
!flaabi nepnotl anoxu meJieaa (KYJibTypa Hoa).
PHc. 11 . - Tpyrnemm-MonliJia n lllecyJI iJ\llmHetl. HepaMll'leCKHe 4flparMeHTbi cpep;Hetl ipaahi
nepnotl anoxH l-KCJieaa.
Plic. 12. - TpymemTH-MonHJia n IIIecyJI /RnmHefi. HepaMH'Iecime ipparMeHTbi cpep;Hefi ipaabl
nepnotl anoxn meJieaa.
PHc .13. - Tpymt>mTH-MonnJia n lllecyJI RHmncfi .Jiemmc meJieanoro Homa cpep;Hefi !flaabi
nepnotl :moxH lKeJieaa.
Pnc. 14. - TpymernTI;:-MonnJia B lllecyJI il\Hmnetl. HepaMH'IeCHHC ipparMeHTbl ROH~a ipaaLI
nepnotl liJIH na'!aJia iflaabi BTOpotl anoxH meJieaa.
PHc .15. - TpymernTn-MonHJia n lllecyJI /Hnmnett. IlpHCJIO 11a o6omllteliHOtl rJiliHl>I ItOH~a
ipaabl nepnofi nJill na'laJia 4flaabl DTopott anoxll meJieaa.

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRUETI


(RESUME)

L'unique objectif des recherches du chantier archeologique de Trueti a ete, en 1955,


l'etablissement de type cendrier (zolniki) du commencement du premier ge du fer, au lieu
dit Movila din esul Jijiei. Ces fouilles constituent la continuation de celles effectuees pendant
les annees 1952-1954. Durant la periode 1952-1955, on a fouille au total une superficie d'.
peu pres 960 m 2 , dant 310 m 2 environ en 1955 (cf. notes 2 et 3).

www.cimec.ro
15 SANTIERUL ARHEOLOGIC TRliSEf',TI 217
-----------------------------
Les vestiges de 1'etablissement du type cendrier de Movila din esul J ijiei sont
constitues par des fragments ceramiques et par des ossements d'animaux; ils sont repandus sur une
surface de 1O- 15 000 m 2 environ et sont plus abondants dans le secteur des cinq cendriers
identifies par l'auteur.
Pendant les fouilles de 1955, on a signale, outre le depot de la phase initiale du premier
ge du fer, deux depots plus recents: l'un de la phase moyenne du premier ge du fer, situe
entre le milicu de la pente ouest et le fate du tertre, et l'autre remontant a la fin du premier ou
au debut du second ge du fer, au pied de la pente ouest.
On a egalement signale, a la meme occasion et d'une fas:on sporadique, des traces d'habi-
tations neolithiques, appartenant aux civilisation de Cri et de Cucuteni (phases A et B) et au
debut de l'epoque des migrations (III -IV siecles av. notre ere).
L'etablissement du type cendrier de Movila din esul Jijiei fait partie de l'aire de
dispersion ces etablissements de ce genre, tres bien representes dans le Nord de la Moldavie et
correspondant aux zolniki de la region occidentale de la R.S.S. d'Ukraine.
Sous !'aspect de la culture materielle cet etablissement appartient au groupe Noa. civili-
sation marquant la phase initiale du premier ge du fer, repandue sur la majeure partie du
territoire de notre pays et dont les representants sont les tribus thraces autochtones.
Dans l'inventaire de l'etablissement explore predominent les os d'animaux domestiques,
tels le mouton, la chevre, le breuf, le porc, le cheval, etc., en proportion de 65-70%, ce qui
prouve que l'occupation principale de ses habitants etait l'elevage. D'ailleurs, cette activite
economique explique le caractere de campement de cette station, dont les habitations etaient
construites a la surface du sol, en roseaux et en branches, sur lesquels etait applique un enduit
superficiel d'argile melee de pailles et de crottin.
Outils et objets sont travailles pour la plupart en os; ils constituent des types specifiques
de la civilisation a laquelle appartient la station de Movila din esul Jijiei . Parmi ceux-ci, l'omo-
plate a encoches (fig. 7, 1) represente 1' outille plus frequement rencontre; ses fonctions ne sont
pas encore bien precisees.
Les objets en bronze sont rares et ceux en fer manquent tout a fait.
La ceramique presente quelques elements de tradition plus ancienne, remontant a l'ge
du bronze (civilisation de Monteoru), ce qui prouve un etroit rapport entre cette civilisation et
celle de Noa du debut du premier ge du fer. Au point de vue chronologique et pour le moment,
l'etablissement explore, ainsi que la civilisation a laquelle il appartient, ont.ete situes vers la fin
du II et le debut du Ir millenaire av. notre ere. (cf. note 13). Ulterieurement et apres une
ctude minutieuse du materiei resultant des quatres campagnes de fouilles (1952-1955), des
precisions plus amples seront fournies en vue de dater cette station.
La station de la phase moyenne du premier ge du fer, dont les restes ont ete signales
en un depot compact, dans le secteur situe entre le milieu de la pente ouest et la crete du tertre,
se caracterise par une ceramique travaillee pour la plupart d'une pte melee de tessons piles, de
couleur brune ou noire, ayant un eclat metallique a l'exterieur. Au point de vue de l'ornementation,
les elements le plus souvent rencontres sont les cannelures, les facettes ou les plisses.
Les affinites presentees par cctte ceramique avec celle des stations de Stoicani et de Trnoani
(region de Galai) constituent une indication permettant de la situer aux VII - V siecles av.
notre ere (cf. notes 5 et 6).
Au pied de la pente ouest de Movila din esul Jijiei, on a identifie un depot compose
de vestiges d'une station datant de la fin du premier ge du fer ou des debuts du second. La
ceramique provenant de ce depot est entierement travaillee a la main et presente des affinites tant
avec la ceramique de meme facture de la station du type La Tene de Lunea Ciurei (pres de
Jassy), qu'avec la ceramique autochtone de la phase tardive du premier ge du fer de Frumuia
(region de Galai). Vu le materiei assez restreint dont on dispose, on ne peut pas preciser si cet
aspect culturel appartient a la fin du premier ge du fer ou au debut du second.
Pour le moment, et en raison des analogies indiquees ci-dessus, l'auteur se borne a dater
cet ensemble, dans ses grandes lignes, de la fin du premier ou des debuts du second ge du fer
(V -III siecles av. notre ere) (cf. notes 8 et 9).

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. - Tructi - Movila din csul Jijici. Plan des fouilles.
Fig. 2. - Trueti -Movila din esul Jijiei. Profil de la paroi Nord du secteur Ouest de la tranchee VI.
Fig. 3.- Trueti- Movila din esul Jijiei. 1, secteur central de la tranchee VI; 2, profil de la paroi
Nord des tranchecs VI a et VI b et de la cassettc III sud.
Fig. 4. - Tructi- Movila din esul Jijici. Serpe neolithiquc en silex.

www.cimec.ro
218 ADRIAN C, FLORE5CU 16

Fig. 5. - Trueti - Movila din esul Jijiei. Fragments ceramiques de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 6.- Trueti-Movila din esul Jijiei. Vase de la phase initiale du premier ge du fer (civilisation de Noa).
Fig. 7.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Outils en os de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 8. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Objets en os de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 9. - Trueti -Movila din esul Jijiei. Objets en bronze de la phase initiale du premier ge du fer
(civilisation de Noa).
Fig. 10.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Piece zoomorphe en os de la phase initiale du premier ge du
fer (civilisation de Noa).
Fig. 11. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragments ceramiques de la phase moyenne du premier ge du fer.
Fig. 12.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragments ceramiques de la phasc moyenne du premier ge du fer.
Fig. 13. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Lame de couteau cn fer de la phase moyenne du premier ge du fer.
Fig. 14. - Trueti- Movila din esul Jijiei. Fragments ceramiques de la phase finale du premier ge du fer
ou du debut du second.
Fig. 15.- Trueti- Movila din esul Jijiei. Fusaiole en argile cuite de la phase finale du premier gc du
fer ou du debut du second.

www.cimec.ro
SPTURILE DE LA BlRSETI
(reg. Galai, r. Vrancea)
RAPORT PRELIMINAR

A
N primvara anului 1955 Bucur Mitrea a semnalat Muzeului naional de antichiti

I din Bucureti descoperirea unor materiale scitice provenind din comuna Br-
seti, raionul Vrancea, regiunea Galai. Spturile fcute de un stean, ntr-o
movil care se afla pe lotul su, au dat la iveal un pumnal de fier, o aplic de bronz,
trei vrfuri de sgei din bronz i cteva fragmente ceramice. Descoperirile de la Brseti
prezentau un deosebit interes, deoarece pentru prima dat n Moldova se precizeaz un
punct n care elemente scitice se asociaz cu ceramica hallstattian, dar i cu un vas lucrat
la roat din past fin cenuie. Dat fiind importana descoperirii, ca i faptul c movila
situat pe un loc de artur era ameninat cu distrugerea total, conducerea Muzeului
naional de antichiti a hotrt efectuarea unor spturi de salvare cu scopul de a
preciza condiiile descoperirii materialelor amintite, a stabili ritul de nmormntare
si modul de construire a movilei.
' La circa 2 km sud-est de satul Brseti, pe un platou care domin satul situat
n vale, la locul numit Lacul Dumbrvii se afl o necropol tumular. Pe o ntin-
dere de mai multe sute de metri se gsesc peste patruzeci de tumuli de dimensiuni
variabile (diametru! ntre 7 i 20 m; nlimea ntre 0,25 i 1,50 m). n afar de
movila n care s-au gsit obiectele artate, au mai fost spate n trecut de amatorii
de antichiti alte patru movile din apropiere.
Spturile noastre au durat de la 30 octombrie pn la 12 no1embrie 1955. Au fost
spate n ntregime movila n care s-au gsit obiectele scitice i nc alte dou, pentru
verificarea observaiilor fcute la prima, precum i pentru obinerea de noi materiale
care s ne ajute la definirea aspectului cultural cruia i aparin aceti tumuli. Sp
tura a folosit metoda celor patru sectoare, desprite prin doi perei perpendiculari,
pstrai pe direcia diametrelor est-vest i nord-sud. Pereii au fost meninui pn
ce sptura a atins n cele patru sectoare pmntul viu, ajutnd astfel la precizarea stra-
tigrafiei, fiind apoi spai n ntregime.
Primul turnul spat (notat cu nr. 1) nu mai pstra forma iniial, deoarece
dup ce a fost spat n centru, au fost scoase din mantaua sa foarte multe pietre,
iar dup aceea fierul plugului a continuat nivelarea.
n momentul nceperii lucrului, turnului nr. 1 avea nlimea de 0,50 m i dia-
metrul de 14 m. Sub stratul de pmnt arabil, gros de 0,15 m - 0,20 m, s-au gsit
numeroase pietre rotunde de ru, avnd diametru! de circa 0,20- 0,60 m, fiind mai
multe ctre poalele movilei. Dup nlturarea pietrelor, s-a constatat c restul movilei
este format dintr-un pmnt rocat, care suprapune direct nivelul solului antic.
n profilele pereilor pstrai s-a putut vedea clar groapa fcut de proprietarul
locului. Aceasta a atins nivelul solului vechi. N-a fost necesar s mearg cu sptura
mai jos, deoarece pe acest nivel a gsit materialele scitice i fragmentele ceramice pro-
venind din vase, pe care n graba spturii le-a spart.

www.cimec.ro
220 _ _ _ _ _S:_E_B_ASTIAN MO RINTZ 2
--------------
n afar de cele descoperite anterior, sptura a mai dat la iveal cteva vrfuri
de sgeat de bronz cu trei muchii, fragmente de oase omeneti i cteva fragmente
de vase, dintre care cteva provin din acelai vas lucrat la roat, din care s-au
mai gsit anterior cteva fragmente. Menionm c toate resturile arheologice de care

1 Arc de ftu!i
1
1

WJ. Pcilniat aegru bogat m!Jumus


~Pietre mari dl! ri'u
-~ PJmint rocat
[{?-:.]
... Pielris,.
:__.._.

Fig. 1. - Brseti 1955. Movila 2.

am vorbit s-au gsit n cuprinsul moviliei de pmnt rocat, n special ctre centru,
l c spre marginile movilei s-au gsit doar cteva buci de crbuni.
Turnului nr. 2 situat n afara terenului de artur s-a pstrat mai bine (fig. 1).
El face parte dintr-o grup de trei tumuli alturai n linie, pe direcia est-vest. Snt
att de apropiai nct partea lor inferioar se mbin. A fost atacat turnului din partea
de est. A vea diametru! de 11 m i nlimea de O, 70 m. Stratigrafia acestui turnul
s-a putut stabili cu mai mult precizie.

www.cimec.ro
3 S..\P.\'rURILE DE LA BllSETI 221

Pe nivelul solului vechi s-a ridicat o movili din pmnt, rocat nalt de 0,40 m,
dup aceea s-a adugat un strat de pietre, care apare mai subire pe cretetul movilei
i mai gros ctre poale. Deasupra stratului de pietre s-a gsit un strat de pmnt
negru bogat n humus. n movila mic interioar, din pmnt rocat, s-a gsit un
grup de patru vase; ntr-o stra-
chin mare erau asezate: o stra-
chin mai mic, u~ vas n form
de clopot (fig. 2, 1) i o can
cu o toart (fig. 2, 2). ntregul
complex era situat n apropiere
de centrul movilei ctre sud-
vest. n centru s-a gsit o fibul
de bronz (fig. 3, 6), iar la mar-
ginea sudic a movilei inte-
rioare un grup de cteva frag-
mente ceramice i crbuni.
Scheletele s-au descompus com-
plet; nu s-a gsit nici un frag-
ment de os.
Al treilea turnul spat
(nr. 3), situat n apropierea
celorlali doi, nalt de 0,60 m,
cu un diametru de aproape
11 m, ne-a nfiat o situaie
stratigrafic identic. ---------------- - -O.JJif. - - - - - - -- -

n cuprinsul movilei in-


terioare din pmnt rocat au
fost gsite cteva resturi - sub
forma unor pete albe-- din
dou schelete umane, care par
a fi fost orientate nord-sud.
Unul din schelete (nr. 1) se
afla ctre sud-vest de centrul
movilei. Lng acesta, ctre Fig. 2.- Vase de lut din movilele 2 i 3.
vest, probabil lng craniul total
descompus, s-au gsit patru
mrgele din sticl colorat i un buton de bronz. Celelalte resturi de schelet (nr. 2)
se aflau puin mai spre nord-est de centru; lng acesta s-au gsit doi butoni de
bronz (fig. 3,1--2). n cuprinsul movilei interioare din pmnt rou, la nivelul solului
vechi dar i mai sus, s-au gsit mai multe fragmente ceramice, provenind dintr-o
strachin (fig. 2, 4), un vas tronconic i dintr-un vas mare n form de clopot cu
bru alveolar. Deosebit menionm descoperirea unei tori supranlate cu buton
(fig. 2, 3).
Printre fragmentele ceramice s-au gsit numeroase buci de crbuni.
Sparea celor trei tumul.i. din necropola din perioada scitic de la Brseti ne-a
dat cteva informaii asupra ritului funerar i ne-a artat complexul n care se nca-
dreaz obiectele scitice. Astfel s-a constatat c morii, mpreun cu inventarul,
erau depui pe pmnt i nu n groap, c acetia erau acoperii cu o movili de
pmnt rocat adus special n acest scop; asemenea pmnt nu se ntlnete n mpre-
jurimile imediate ale cimitirului.

www.cimec.ro
222 SElJASTJAN l\IUI\INTZ

Depunerea morilor, a inventarului i ridicarea movilei cu pmnt adus de la


oarecare distan, care se va preciza prin cercetrile viitoare, erau nsoite probabil
de ceremonii rituale. Aa s-ar putea explica existena crbunilor i a unor fragmente
ceramice ctre marginea movilei i la un nivel mai ridicat dect acela pe care erau
asezati mortii. Observatii asemntoare s-au mai fcut si n cimitirul de inhumatie
' ' ' ' hallstattia~ cu morminte plane de 'la
Stoicani, unde s-au gsit fragmente ale
unui vas spart deasupra mormntului
dup ce cadavru! a fost acoperit cu
pmnt 1 . Dup operaii de acest fel, mo-
vila era acoperit cu un strat de pietre,
pe care la rindul su l gsim sub un
strat de pmnt negru bogat n humus.

. .-
Asupra poziiei n care erau ae
zate cadavrele, e greu s ne pronunm
pe baza datelor existente; n ceea ce
privete orientarea, se pare c aceasta

a Gl.i ~
r ::_
; : era nord-sud.
3
--
g Inventarul funerar gsit n cei
trei tumuli este relativ srac, dar destul
de variat. n turnului nr. 1 s-au gsit:
pumnalul de .fier cu antene ( akinakes),
aplica de bronz cruciform asemn
toare ca tip aceleia de la Armoaia 2 ,
dar cu detalii diferite, mai multe vr-
s furi de sgeat din bronz cu trei muchii,
Fig. 3. - Obiecte de metal i sticl din movilele 2 i 3. ntr-o stare de conservare destul de
proast 3 , alturi de fragmente de vase
lucrate cu nlna, dar i dintr-unul lucrat la roat. Alte obiecte de bronz snt cei trei
butoni (fig. 3, 1 -2; turnul nr. 3) i arcul unei fibule (turnul nr. 2). Butoni asem
ntori s-au mai gsit n curganele scitice de la Nipru 4 care dateaz din sec. VI .e.n.,
precum i n cele din Podolia 5 Arcul de fi bul de bronz are o fa plat, pe cnd
cealalt e rotunjit, avnd spre extremiti nite anuri transversale (fig. 3, 6).
Cele patru mrgele de sticl gsite n turnului nr. 3, lng resturile unui schelet,
difer ntre ele n ceea ce privete forma i culoarea i se prezint astfel: 1) mrgic
de culoare alb cu trei ochi mari de culoare verzuie, ncercuii de cte o linie
subire de culoare brun (fig. 3, 4); 2) mrgic de o form asemntoare, dar mai
mic dect prima i de culoare neagr, cei trei ochi s-au desprins (fig. 3, 5); 3) mr
gic de culoare neagr gsit n stare fragmentar; avea ochi mici de culoare verde;
4) mrgic de form relativ oval de culoare albstruie (fig. 3, 3). Mrgele asemn
toare i n special de tipul celor cu ochi s-au mai gsit n mormintele trace din
R.P.Bulgaria, R.P.Romn i n mormintele, desigur tot trace, din perioada scitic
din Moldova. Mrgele de acelai tip nu lipsesc nici din mormintele din aceeai vreme
din Podolia. Ele constituiau un produs al culturii greceti.

1
M. Petrescu-Dmbovia, Cimitirul hai!J-tattian de la bronz se afl expuse la Muzeul de istorie din Focani i
Stohani, n Materiale arheologice privind istoria veche vor fi publicate de Bucur Mitrea, care ne-a semnalat cimi-
a R.P.R. , vol. 1, Bucureti, 1953, p. 187. tirul scitic de la Brseti.
2 Anton Niu, Despre unele urme scitice n Moldova, 4 Bonpocbl cHn4flo-capMaTcKoit apxeonorHH,
n ((Materiale arheologice ... , vol. 1, Bucureti, 1953, Acad. de tiine a U.R.S.S., 1954, tab. 1.
5 Tadeusz Sulimirski, Scytowie na zachodiniem podolu,
p. 3-6.
a Pumnalul de fier, aplica i vrfurile de sgeat de Lwov, 1936.

www.cimec.ro
5 SPTUI\ILE DE LA BIRSETI 223
------------------------------------

Ceramica descoperit n turn ulii de la Brseti este deosebit de important, deoarece


ne ajut s definim un aspect cultural existent n a doua jumtate a secolului VI i
eventual nceputul secolului V e.n. n sudul Moldovei. Apat pe de o parte forme
de vase tipice pentru prima epoc a fierului din Moldova, cunoscute n aceast
regiune din secolele anterioare (VII-VI), iar pe de alt parte elemente noi. Ca forme
hallstattiene, care se menin din perioada prescitic, menionm: a) vas mare n form
de clopot, ~vnd ca ornament sub buz un bru alveo]ar asociat cu proeminene; este
de culoare crmizie lucrat din past grosolan; acest tip de vas este comun n cultura
local din prima epoc a fierului i se ntlnete i n mormintele din Podolia din
perioada scitic; b) vas de dimensiuni mijlocii tot n form de clopot, lucrat din
past asemntoare, avnd sub buz patru proeminene conice (fig. 2, 1), form ce o
ntlnim n cimitirul de la Stoicani (mormntul nr. 6)1; c) can scund larg deschis, cu
o toart mare rotunjit care pornete din buz, nlndu-se puin deasupra acesteia i
se unete cu partea inferioar a vasului (fig. 2, 2). Aceast form are o origine local.
Variante se ntlnesc att n cimitirul prescitic de la Stoicani2, ct i n cimitirul
scitic de la Tg.-Mure 3.
Spturile de la Brseti ne arat c n Moldova apar n perioada scitic o serie
de elemente culturale noi, care pot fi urmri te i pe formele ceramice: a) n turnului
nr. 3 s-au gsit fragmente dintr-o strachin cu buza rsfrnt n afar i avnd pe corp
o toart (fig. 2, 2). n Hallstattul prescitic din Moldova nu cunoatem pn n pre-
zent o asemenea form, n schimb este foarte frecvent strachina cu buza rsfrnt n
interior. Printre vasele descoperite n mormintele de incineraie din prima epoc a fierului
de la Balta Verde apare strachina-capac 4 de o form care ne permite s vedem evo-
luia acesteia din epoca bronzului. Credem c este mai util ns pentru definirea
complexului de la Brseti analogia ce exist ntre strachina de la Brseti i una din
strachinile din mormintele scitice din Podolia 5 , care are aceeai buz lat rsfrnt
n afar; b) un element care merit o atenie special este toarta supra nlat cu
buton (fig. 2, 3). n seciune toarta este lat, dreptunghiular, iar butonul de form
tronconic. Nu putem preciza crei forme de vas i-a aparinut toarta. Vasele cu tori
supranlate cu buton, de o form ntructva diferit, snt caracteristice n cultura Noa<