Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrarea de licenţă – Generalităţi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Lucrarea de licenţă
Generalităţi

1. Stabilirea zonei de cercetare, a subiectului lucrării şi a titlului acesteia


2. Schiţa generală a planului lucrării (şi cuprins)
3. Întocmirea de fişe pentru potenţialul turistic natural şi antropic, în scopul
începerii redactării lucrării (facute pe capitole, respectiv subcapitole)
4. Harta de bază pe care se va opera
- la scări diferite
- de la DTM, din ghiduri monografii
- din Judeţele Patriei, Ed. Academiei
5. Consulatarea unor lucrări care pot fi luate ca modele pentru structura lor:
- „Carpaţii Orientali”, Nicolae Ciangă
- „Munţii Banatului”, Martin Olaru
- „Valorificarea carstului din Munţii Apuseni”, Pompei Cocean
- Teze de doctorat de geografie regională: Ştefan Dezsi, Angelica Puşcaş,
Ileş Gabriela şi Ilieş Marin
- Tratatele de geografie, vol. I, II şi III (potenţial natural, potenţial antropic,
regionare)
6. Index bibliografic cu lucrările legate de problematică şi de zonă
7. Chestionar
a. Pentru turişti
- sex
- vârsta
- statut socio-profesional
- de unde vin
- de ce vin
- cu ce vin
- cât stau
- a câta oară vin
- pe ce perioadă

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- dacă stau doar în staţiune sau vizitează şi împrejurimile
- cum apreciază calitatea diverselor servicii turistice (cazare, masă, etc.)
- puncte tarei, puncte slabe
- sugestii
b. Pentru manageri/patroni
- sex
- vârstă
- domiciliu
- statut socio-profesional
- pregătire de specialitate
- de când lucrează în turism
- ce a făcut înainte
- de ce a schimbat profesia
- modalitatea de management sau achiziţie
- profilul afacerii
- structurile realizate
- componenta de bază pe care se axează locaţia
- politica de promovare
- colaborări interne şi/sau externe
- eficienţa
- gradul de ocupare
- componentele logistice de sprijin
- structura pieţei turistice
- aspecte legate de regimul ocupării spaţiilor (sezonier etc.)
- proiecţie pentru viitor (modificare, amplificare, schimbarea direcţiei,
lichidarea afacerii etc.)
Exp.
Chestionar de evaluare Nr……din data de:…………….

Baza de tratament Turism – Arieşul

Sexul F □
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
M□
De unde sunteţi? Judeţul:
Localitatea:
Sunteţi pentru prima dată la tratament? Da □
Nu □
De câte ori pe an veniti la baza de O data pe an □
tratament de la Turda? De doua ori pe an □
De mai mult ori pe an □
Sunteţi mulţumit de serviciile de cazare? Da □
Nu □
Sunteţi mulţumit de procedurile de Da □
tratament care vă sunt oferite? Nu □
Sunteţi interesaţi si pentru activitati Da □
optionale? Nu □
-Tur de oras, ( Turda ) Da □ / Nu □
-Turism cultural Turda Da □ / Nu □
-Vizitarea -Cheilor Turzii, Da □ / Nu □
-Cheile Turenilor, Da □ / Nu □
-Salina Da □ / Nu □
-Seara folclorică Da □ / Nu □
-Pescuit Da □ / Nu □
-Tur de Cluj Da □ / Nu □
-Turism religios (Manastirea Mihai – Da □ / Nu □
Vodă, Manastirea Petreşti)
Cât aţi fi dispuşi sa platiti pentru astfel 5Ron □
de excursie opţională? 10Ron □
20Ron □
50Ron □
100Ron □
Altă sumă □

8. Reguli de tehnoredactare
REDACTAREA TEHNICĂ A LUCRĂRII
Setarea paginii (File ⇒ Page setup)
∗ Top = 3,2 cm ∗ Top = 2 cm
∗ Bottom = 2,5 cm ∗ Bottom = 2 cm
∗ Left = 2 cm Varianta cu antet (33 ∗ Left = 2 cm Varianta fără antet (35
∗ Right = 1,5 cm rânduri/pag.) ∗ Right = 1,5 cm rânduri/pag.)
∗ Gutter = 0,5 cm (Left) ∗ Gutter = 0,5 cm (Left)
o Header = 2,2 cm o Header = 1,2 cm
o Footer = 1,2 cm o Footer = 1,2 cm

∗ Gutter – fâşia din pagină rezervată pentru legarea lucrării

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
∗ Header – va permite inserarea titlului capitolului cu Font size: 11 – italic (2,2 cm = distanţa
între partea superioară a paginii şi antet)
∗ Footer – se va insera numărul paginii cu Font size: 12 (1,2 = distanţa între partea inferioară a
paginii şi nr. paginii)
Setarea textului
∗ Font: Times New Roman; Font size: 12
∗ Paper size: A4 (21 x 29,7 cm)
∗ Format ⇒ Paragraph ⇒ Alignament: Justified; ⇒ Indentation ⇒ Special: First line = 1,27
cm; ⇒ Spacing ⇒ Line spacing: 1,5 lines
∗ Format ⇒ Font ⇒ Character spacing ⇒ Spacing: Normal
Capitole – subcapitole
∗ Un capitol (nu şi subcapitolele/secţiunile) nou este recomandabil să înceapă pe o pagină
nouă.
∗ Înainte şi după titlul capitolului, subcapitolului ori secţiunii se va lăsa un rând liber (Line
spacing: Single).
∗ Titlul capitolului se va insera cu Font size: 12, majuscule, bold (B), centrat (Center), Line
spacing – Single şi Character spacing: – Normal
∗ Nu este indicat ca înaintea titlului să se scrie "CAPITOLUL ..."!
∗ Titlul subcapitolului se va insera cu Font size: 12,5, bold (B), Format ⇒ Paragraph ⇒
Indentation ⇒ Special: First line = 1,27 cm; ⇒ Spacing ⇒ Line spacing: Single şi Format ⇒
Font ⇒ Character spacing ⇒ Spacing: Normal.
∗ Titlul secţiunii se va insera cu Font size: 12, bold (B), Format ⇒ Paragraph ⇒ Indentation ⇒
Special: First line = 1,27 cm; ⇒ Spacing ⇒ Line spacing: Single şi Format ⇒ Font ⇒
Character spacing ⇒ Spacing: Normal.
Figuri (scheme, imagini) – grafice – hărţi
∗ Toate se numeroatează ca figuri // ex.: o imagine foto – Fig. 1. (ce reprezintă), urmează un
grafic – Fig. 2 (ce reprezintă), apoi – o hartă – Fig. 3 (ce reprezintă).
∗ Titlul se va insera sub figură, într-o casetă Text Box (Insert ⇒ Text Box), care va fi setată cu
Format ⇒ Text Box ⇒ Color and Lines ⇒ Fill: No Fill şi ⇒ Line: No Line, cu Font Size 10,
Line spacing – Single şi Character spacing – Normal; aliniere Justify sau Center.
∗ Figurile vor fi incadrate într-un chenar cu linie de 0,5 pt; click pe figură ⇒ Format ⇒
Picture(Object) ⇒ Color and Lines ⇒ Line ⇒ Color (click pe culoarea neagră) ⇒ Weight: 0,5
pt.
∗ Figura şi titlul se vor grupa (click pe figură ⇒ Shift+click pe caseta Text Box ⇒ click-
dreapta ⇒ Grouping: Group).
∗ În funcţie de dimensiuni, figurile se vor insera fie pe întregul format al paginii, fie în text;
dacă lăţimea figurii este mai mică decât lăţimea paginii se recomandă îngroparea lor în text
(click pe figura grupată ⇒ Format ⇒ Picture ⇒ Wrapping ⇒ Wrapping Style: Square).
∗ Cantitativ, figurile şi tabelele să nu depăşească 50% din volumul lucrării!
Tabele
∗ Tabelele se numeroatează separat de figuri, iar titlul se inserează deasupra tabelului –
"Tabelul" şi numărul corespunzător – cu Font size: 9 şi bold, iar semnificaţia tabelului (titlul
propriu-zis) cu Font size: 10, Line spacing: Single şi Character spacing: Normal.
∗ Sub tabel, în partea stângă, se va preciza, pe cât posibil, sursa informaţiilor din tabel, cu Font
size: 9 şi pentru a lăsă puţin spaţiu între text şi tabel: Format ⇒ Paragraph ⇒ Spacing ⇒
Before = 6 (“Sursa:” sau (“Sursa datelor:”)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
∗ Înainte de titlul tabelului şi după tabel, după "Sursa" – se va lăsa un rând liber, cu Line
spacing: Single.
∗ Mărimea caracterelor pentru informaţia din tabel poate fi variabilă, se stabileşte în funcţie de
complexitatea tabelului, dar sub nici o formă nu va fi mai mare decât textul propriu-zis (Font
size 12).

Ex.:
Tabelul 1. Modul de utilizare a terenurilor

Categoria Suprafata agricola Fond forestier Ape si balti Alte terenuri


Ha 14 801 663 6 672 326 880 469 1 484 613
Sursa: Anuarul statistic al României, 2001

∗ Dacă tabelul e de dimensiuni reduse poate fi construit într-o casetă Text Box şi poate fi
îngropat în text.
∗ În cazul figurilor sau tabelelor preluate dintr-o sursă bibliografică, după titlu, în paranteză –
se va trece numele autorului, precedat de iniţiala prenumelui, şi anul // ex.: Fig. 1. Sistemul populaţiei
şi componentele mişcării acesteia (după V. Sora, I. Hristache, V. Mihăescu, 1996) sau Fig. 1. Sistemul
populaţiei şi componentele mişcării acesteia (după V. Sora şi colab., 1996), iar dacă s-a intervenit
asupra originalului – se va menţiona acest lucru // ex.: Fig. 1. Sistemul populaţiei şi
componentele mişcării acesteia (adaptat după V. Sora, I. Hristache, V. Mihăescu, 1996).
Citări
∗ Dacă se preia o informaţie ad literam dintr-o sursă bibliografică – se va pune între ghilimele,
iar în paranteză – numele autorului, anul publicării şi pagina // ex.: În regiune, "satele, din
categoria celor risipite şi cu un număr redus de locuitori, au urcat în zonele de platou" (Gr.
P. Pop, 2000, p. 54) sau În regiune, "satele [...] au urcat în zonele de platou" (Gr. P. Pop,
2000, p. 54) – pentru situaţia în care dorim să eliminăm o parte din textul preluat. Pentru o şi
mai bună reliefare a citatului, acesta poate fi scris cu caractere diferite – de ex. înclinate
(italice – I).
∗ Dacă se preia o informaţie, o idee care nu se redă ad literam dintr-o sursă bibliografică, la
sfârşitul propoziţiei/frazei se va pune în paranteză numele autorului şi anul publicării // ex.:
referindu-ne la ideea surprinsă în citatul de mai sus o putem fructifica astfel: Din punct de
vedere fizionomic, satele sunt risipite şi s-au dezvoltat în zonele de platou (Gr. P. Pop, 2000).
∗ Toţi autorii invocaţi pe parcursul studiului se vor regăsi obligatoriu în cadrul listei
bibliografice de la sfârşitul lucrării!
Bibliografie
∗ Pe pagină nouă, se lasă un rând liber cu Line spacing: Single
∗ Pe rândul al doilea, cu Font size: 12, majuscule, bold (B), centrat (Center), Line spacing:
Single şi Character spacing: Normal:
BIBLIOGRAFIE
∗ Se lasă un rând liber cu Line spacing: Single.
∗ Bibliografia propriu-zisă se va insera cu Font size: 12, aliniată la ambele margini (Justify),
Line spacing: Single şi Character spacing: Normal.
∗ Lucrările se vor trece în ordinea alfabetică a autorilor.
∗ Dacă au fost consultate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, acestea vor fi ordonate în ordine
cronologică a apariţiei lor.
∗ Când un autor apare cu mai multe lucrări în acelaşi an, după anul apariţiei se va mai adăuga o
literă ca element distinctiv al lucrării autorului în cauză [a, b, c ..., (2000, a)].

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
∗ Normele metodologice ale redactării bibliografiei impun inserarea strictă a următoarelor
elemente:
▫ autorul (numele – în întregime «,» iniţiala (lele) prenumelui «.»; dacă autorul e o
persoană de sex feminin – în locul iniţialei prenumelui se va insera însuşi prenumele);
▫ anul apariţiei (între paranteze rotunde) «,»;
▫ titlul lucrării evidenţiat (litere înclinate) «,»;
▫ editura (Edit.) sau revista în care a apărut lucrarea «,» [dacă e revistă – şi numărul
revistei fără a mai specifica “nr.”, ci simplu nr. arab sau roman al revistei «,»];
▫ locul apariţiei «.».
∗ Lucrările de genul atlaselor, recensămintelor, anuarelor statistice, în general al lucrărilor cu
autori colectivi – se vor insera, în ordine cronologică, la sfârşitul listei bibliografice, iar locul
autorului (ilor) va fi suplinit prin trei asteriscuri (*).
∗ Bibliografia poate fi numerotată sau marcată printr-un semn distinctiv.
Ex.:
Brătescu, C. (1928), Populaţia Dobrogei, Dobrogea. Cincizeci de ani de vieaţă românească, Edit.
Cvltvra Naţională, Bucureşti.
▫ E o lucrare mai veche; se redă informaţia exact aşa cum apare în original!
Coteţ, P. V., Nedelcu, E. (1976), Principii, metode şi tehnici moderne de lucru în geografie, Edit.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Cucu, V. (1981), Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Ediţia a II-a revizuită, Edit. Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti.
▫ Dacă au apărut mai multe ediţii ale aceleiaşi lucrări, se menţionează şi ediţia.
Donisă, I. (1987), Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei, Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi.
▫ E genul de lucrare editată de centrul de multiplicare al unei instituţii de învăţământ superior.
Goodal, B. (1987), The Penguin Dictionary of Human Geography, Penguin Books, London.
Ianoş, I. (1990), Satele foarte mari din România. Repere geografice, Terra, 1-4, Bucureşti.
▫ Lucrare apărută în revista Terra, numerele 1-4.
Iaţu, C. (2000), Depresiunea Rădăuţilor. Studiu de geografie umană, Teză de doctorat, Univ. "Al.
I. Cuza", Iaşi.
▫ Exemplu de redare a unei teze de doctorat.
Ilieş, Al., Staşac, M. (2000), Studiul geografic al populaţiei, Edit. Universităţii din Oradea,
Oradea.
▫ Apare o dublare a Oradei determinată de numele editurii, după care urmează locul publicării.
Imbroane, M. Al., Moore, D. (1999), Iniţiere în GIS şi teledetecţie, Edit. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca.
Iorga, N. (1919), Sate şi oameni din Dobrogea românească la 1859, Neamul românesc, 35-36,
13-15 februarie, Bucureşti.
▫ Redarea unui articol consultat în ziarul Neamul românesc, nr. 35-36, apărut în 13-15 februarie.
Johnston, R. (1987), Theory and Methodology in Social Geography, Social geography: Progress
and Prospect, Edited by Michael Pacione, Croom Helm Ltd., New York.
▫ Redarea unui material consultat într-un volum, cu titlul "Social geography: Progress and Prospect", editat de
M. Pacione.
Koppen, W. (1916 - 1918) Reforma calendarului, Buletinul Societăţii Regale Române de
Geografie, XXXVII, Bucureşti.
▫ Redarea unui material consultat în revista Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, tomul
XXXVII.
de Martonne, Emm. (1920), Încercare a unei hărţi etnografice a Ţărilor Româneşti, Buletinul
Societăţii Regale Române de Geografie, XXXIX, Bucureşti.
Mellor, R. E. H. (1989), Nation, State and Territory. A Political Geography, Routledge, London
and New York.
Pop, P. Gr. (1995, a), Evoluţie, determinare şi concept în Geografia Umană, Studia Universitatis
Babeş-Bolyai, Geographia, XL, 1-2, Cluj-Napoca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
▫ Datorită faptului că revista Studia, editată sub egida UBB, are mai multe serii corespondente diferitelor
ramuri ale ştiinţei, se impune şi precizarea acesteia; în cazul nostru "Geographia".
Pop, P. Gr. (1995, b), The Bobâlna Valley. A Model of Geodemographic Evolution, Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, 1-2, Cluj-Napoca.
▫ Redarea unui autor cu mai multe lucrări, două dintre ele fiind din acelaşi an.
Pop, P. Gr. (1998), Satele foarte mari din România, Studia Universitatis Babeş-Bolyai,
Geographia, XLII, 2, Cluj-Napoca.
Pop, P. Gr., Benedek, J. (1996), Satele mici din România şi specificul activităţii lor, Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, XLI, 1-2, Cluj-Napoca.
▫ Respectându-se ordinea alfabetică a autorilor, o lucrare scrisă de acelaşi autor, în colaborare cu un altul,
poate impune nerespectarea criteriului cronologic.
Popovici, I. (1974), Delta Dunării, Centrul de multiplicare al Universităţii, Bucureşti.
▫ O altă lucrare editată de centrul de multiplicare al unei instituţii de învăţământ superior.
Rotariu, Tr.; G. Bădescu; Irina, Culic; E. Mezei; Cornelia, Mureşan (1999), Metode statistice
aplicate în ştiinţele sociale, Edit. Polirom, Iaşi.
▫ În cazul unei lucrări cu mai mulţi autori – bărbaţi şi femei – pentru o mai facilă parcurgere a numelor se
poate utiliza «;» pentru demarcarea autorilor.
* * * (1932), Indicatorul statistic al satelor şi unităţilor administrative din România, Comisia
Recensământului General al Populaţiei, Publicaţia Direcţiei Recensământului General al
Populaţiei din Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Bucureşti.
* * * (1938), Recensământul general al populaţiei României – 1930. Neam, limbă maternă,
religie, Institutul Central de Statistică, II, Bucureşti.
* * * (1969), Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, vol. I – Rezultate
generale, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti.
* * * (1972), Localităţile judeţului Tulcea, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă a
judeţului Tulcea, Galaţi.
* * * (1984), Geografia României II, Geografia umană şi economică, Edit. Academiei RSR,
Bucureşti.
▫ Redarea tratatului de geografie, vol. II.
* * * (1987), Social geography: Progress and Prospect, Edited by Michael Pacione, Croom
Helm Ltd., New York.
* * * (1994), Cultele din România, Broşură editată de Guvernul României, Bucureşti.
* * * (1994), Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol. I – Populaţie –
Structura demografică, Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti.
∗ Dacă se optează pentru decalarea numelor autorilor, după modelul de mai sus, se
va seta Format ⇒ Paragraph ⇒ Indentation ⇒ Special ⇒ Hanging: 1 cm.
∗ Pentru a se obţine o aranjare estetică a asteriscurilor, în final, ele se vor selecta
succesiv pentru fiecare lucrare în parte şi se va seta Character spacing: 3 pt.
Alte precizări
∗ Denumirile ştiinţifice (biogeografie) se vor scrie cu caractere înclinate (Italic – I).
∗ După cuprins mai poate fi inserată o listă a figurilor, ce va cuprinde nr. figurii şi titlul ei.
∗ După lista figurilor mai poate fi inserată o listă a tabelelor, ce va cuprinde nr. tabelului şi
titlul lui.
∗ După bibliografie sau dacă sunt şi Anexe – după acestea, mai poate fi inserat un index al
autorilor citaţi în lucrare şi paginile în care apar numele lor.
∗ După indexul autorilor mai poate fi inserat un index al subiectelor, conţinând subiectul şi
paginile la care este tratat sau invocat acesta.
∗ Deşi nu volumul este cel care contează, e bine ca lucrarea să nu aibă mai puţin de 50 de
pagini.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
∗ În capitolul introductiv (Introducere) e indicat să se puncteze problemele ce se propun a fi
urmărite şi stadiul actual al cercetării temei şi spaţiului de raportare.
∗ În capitolul final, de sinteză sau concluzii, se vor sublinia rezultatele obţinute, contribuţiile
personale, dificultăţile întâmpinate în tratarea temei etc.
∗ Dacă se consideră necesară includerea în lucrare a unor tabele mai dezvoltate sub raport
dimensional, acestea pot fi inserate într-o secţiune "Anexe" – amplasată la finalul lucrării,
după bibliografie. În cadrul aceleiaşi secţiuni sau chiar ataşate de coperta a două, pot fi
introduse, estetic pliate, eventualele planşe cu hărţi de dimensiuni mai mari care nu se înscriu
în formatul A4.
Cuprins
∗ Se va insera la începutul lucrării!
∗ Pe pagină nouă, se lasă un rând liber cu Line spacing: Single.
∗ Pe rândul al doilea, cu Font size: 12, majuscule, bold (B), centrat (Center), Line spacing:
Single şi Character spacing: Normal:
CUPRINS
∗ Se lasă un rând liber cu Line spacing: Single.
∗ Pentru o aranjare estetică a cuprinsului ar fi indicată inserarea unui tabel cu două coloane –
prima coloana de 16,3 cm (se selectează prima coloană ⇒ Table ⇒ Cell height and Width ⇒
Column ⇒ Width of Column 1: 16,3 cm), iar cea de a doua de 1,05 cm (se selectează
coloană a doua ⇒ Table ⇒ Cell height and Width ⇒ Column ⇒ Width of Column 2: 1,05
cm); în prima coloana se vor introduce numele capitolelor şi subcapitolelor, iar în cea de a
doua – numărul paginii.
∗ După definitivarea cuprinsului se selectează întregul tabel şi se elimină liniile (Table ⇒ Draw
Table ⇒ ⇒ No Border – pentru eliminarea liniilor
∗ Numerotarea capitolelor şi subcapitolelor se va face cu cifre arabe, urmate de punct şi spaţiu.
∗ Nu se recomandă conceperea unui cuprins care să cuprindă într-un capitol dezvoltarea
acestuia pe mai mult de două trepte ierarhice (ex. 1. – pt. capitol, 1. 1. – subcapitol şi 1. 1. 1. –
secţiune).
∗ Titlul capitolelor se va insera cu Font size: 12, bold (B), Justify, Line spacing: 1,5 lines (sau
Single) – în funcţie de spaţiu – şi ⇒ Character spacing: Normal.
∗ Titlul subcapitolelor şi al secţiunilor se va insera cu Font size: 12, Justify, Line spacing: 1,5
lines (sau Single) – în funcţie de spaţiu – şi ⇒ Character spacing: Normal (cu aceleaşi caractere ca
şi capitolele, dar fără bold).

∗ Pentru fiecare subcapitol se va da un indent – (1,27 cm), iar pentru fiecare secţiune –
două (indent-uri).
∗ Între două capitole se va lăsă un spaţiu liber.
Ex.:
1. Introducere ............................................................................................................................ 5

2. Potenţialul turistic al arealului ........................................................................................... 8


2. 1. Potenţialul turistic natural........................................................................................ 9
2. 1. 1. Relieful .................................................................................................... 10
2. 1. 2. Structurile geologice inedite..................................................................... 15
2. 2. Potenţialul turistic antropic...................................................................................... 21
Antet şi numerotarea paginilor

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
∗ Pentru inserarea antetului: ⇒ View ⇒ Header and Footer ⇒ (click în interiorul lui Header) ⇒
Center – şi se inserează titlul capitolului cu Font Times New Roman, Font Size: 11, italic
∗ După inserarea textului (numele capitolului), acesta se va sublinia cu: Drawing ⇒ Line
∗ Selectăm linia trasată – click pe linie ⇒ Format ⇒ Autoshape ⇒ Colors and Lines
(se alege negru, linie continuă, Weight: 0,75 pt.); ⇒ Size ⇒ Width = 17 cm; ⇒
Layout ⇒ Advanced ⇒ Horizontal ⇒ Absolute position = 0 cm; ⇒ Vertical ⇒
Absolute position = 0,5 cm ⇒ OK ⇒ OK [Este preferabil ca fiecare capitol,
inclusiv – „prima pagină”, să fie salvat într-un fişier separat!]
* Pentru numerotarea paginilor: Insert ⇒ Page Numbers ⇒ Position = Bottom of page (Footers);
⇒ Alignment = Center; se dezactivează Show number on first page, deoarece prima pagină nu se
numerotează.

Prima pagină
∗ Pe primul rând – cu Font size: 14, majuscule, bold (B), centrat (Center), Line spacing: 1,5 lines
şi Format ⇒ Font ⇒ Character spacing ⇒ Spacing: Expanded = 1:
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
∗ Rândul doi – aceleaşi caracteristici, dar Format ⇒ Font ⇒ Character spacing ⇒ Spacing:
Expanded = 6: FACULTATEA DE GEOGRAFIE
∗ Rândul trei – aceleaşi caracteristici, iar Format ⇒ Font ⇒ Character spacing ⇒ Spacing – se
adaptează fiecarei specializări, în aşa fel încât să nu depăşească lăţimea primului rând:
SPECIALIZAREA: ACTIVITĂŢI TURISTICE sau GEOGRAFIE sau GEOGRAFIA
TURISMULUI
Se lasă 7 rânduri libere (Font size: 12) şi se va insera, cu Font size: 18, majuscule, bold (B), centrat
(Center), Line spacing: 1,5 lines şi Character spacing ⇒ Spacing: Expanded = 5:
LUCRARE DE DIPLOMĂ
∗ Se lasă 3 rânduri libere (Font size: 12) si se va insera, pe unul sau două rânduri, cu Font size:
14, majuscule, bold (B), centrat (Center), Line spacing: 1,5 lines şi Character spacing ⇒
Spacing: Normal sau Expanded = în funcţie de dimensiune (dar în nici un caz – Condensed),
tiltul: XXX
∗ În ultima treime a paginii, la 9–10 rânduri (Font size: 12) de titlu (9 rânduri în cazul titlului
pe două rânduri şi 10 rânduri – în cazul celui pe un singur rând) se vor insera numele şi
funcţia coordonatorului ştiinţific şi al absolventului (repartizate pe două rânduri), cu Font
size: 12, bold (B), cu aliniere la ambele margini (Justify), Line spacing: 1,5 lines şi Character
spacing: Normal.
∗ Se lasă 5 rânduri libere (Font size: 12).
∗ Pe ultimul rând al paginii se va insera, cu Font size: 14, bold (B), centrat (Center), Line
spacing: 1,5 lines şi Character spacing: Expanded = 1, localitatea şi anul susţinerii.
∗ Pe prima pagină nu se inserează antetul!

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Titlul lucrării : font 18, Boldat

Coordonator ştiinţific, Absolvent,


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro
Lucrarea de licenţă – Generalităţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Asist. drd., ………………


Cristina Pătraşcu

Prof. univ. dr.,


Nicolae Ciangă

Cluj-Napoca, 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
asist. drd. Cristina Pătraşcu, cpatrascu@geografie.ubbcluj.ro