Sunteți pe pagina 1din 14
Universitatea HYPERION din Bucuresti Facultatea de Stiinte Juridice ANEMA 720 STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU SI PLANULUI DE INVATAMANT valabil incepand cu anul universitar 2015 - 2016 Programul de studii de ticenta: DREPT Domeniul fundamental: Stiinje Juridice Domeniul de licenta: Drept Facultatea: Stiinte Juridice Durata studiilor: 4 ani (8 semestre) Forma de invatamant: cufrecventa Sa Bem (ee catingior v.69, secor 3, if, 5 Bucuresti CE t I: rectorat@hyperion.ro 1, DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDIL Domer de licenti: Drept Curricula universitard oferita de aceasta specializare rispunde cerinfelor contemporane ale invayamantului universitar, fiind aliniaté la standardele internationale dupa care se pregitesc specialist muncii i in domeniul juridic, oferind posibilitatea ca absolvenfii si poati intra direct pe piaja au sii-si continue stu prin programele de masterat si doctorat Obiective generale ale = Programul de studiu face parte din domeniul de studit universitare de Ticenta Stine juridice”. In cadrul sau sunt formati specialisti in domeniul juridic, irandu-se pentru acestia cadrul necesar de calificare. isiunea strategic& a programului de licenta este de a contribui la specializarea studenfilor in domeniul juridic, prin insusirea de cunostinte teoretice solide si dezyoltarea de abilitati practice si de cercetare, care sa le asigure accesul ca profesionisti pe piata muncit - _ Viitorii absolventi ai programului de studii Drept vor dobandi o cultura juridica solid, capacitate de interpretare si aplicare a normelor juridice specifice dreptului, in diversele domenii de reglementare ale vietii sociale, in scopul dobandirii de competente si abilititi specifice profesiilor juridice in care vor activa. = Planul de invayimant al programului de studiu a fost astfel creat incat si reflecte toate domeniile de interes si exigentele formarii de absolventi de drept competitivi pe piata muncii. = Cunostintele, competentele si abilititile dobéndite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept sunt suficiente pentru a permite absolventilor si evolueze pe piata muncii, si acceada inspre examenele specifice de admitere in profesia de magistrat, avocat, notar public, functionar in administratia public& sau si-si continue studiile in ciclurile post-universitare de invatimént. Obiective specifice: In domeniul acrivitayii didactice: In domeniul activitdyii de | in domeniul - definitivarea planului de cercetare: activity de invatimdnt al programuluide | -stabilirea unor direejii | pregatire studii universitare de licenja in | de cercetare care si continud: Drept, armonizat cu planurile de | valorifice competenfele | - atragerea in ‘invaydimant aplicate in facultajile | specifice ale cadrelor _| cadrul procesului de drept la nivel najional si didactice ale facultaqii; | de invajamant a european, asigurarea coerenfei | - optimizareacadrului _| practicienilor cu o curriculare; organizatoric pentru _| recunoscuta ~ imbunatitirea cadrului desfisurarea activitayii | competenga si institutional de desftigurare a de cercetare stiimjifica in_| experientas procesului educational, prin implementarea noilor metode de predare si evaluare; domeniul stiinjelor juridice; - definirea acelor forme - dezvoltarea unei politici coerente siexigente de - diversificarea si optimizarea de valorificare a dezvoltare a ofertei educationale; rezultatelor cercetirii resurselor umane = sprijinirea mobilitdfilor cadrelor | care sd asigure cresterea | ale facultatii; didactice si ale studentilor, vizibilitaqii facultatii si | - susfinerea incoming si outgoing, in scopul | imbunat pozitiei | evolutiei imbunatitiri experienfelorde | acesteia in ierarhizarea | academice a predare i invatare si al cresterii | programelor de studiu; _| cadfelor didactice vizibilitatii nationale si - elaborarea si ale facultatii; internationale a facultatii; implementarea de = reconsiderarea - optimizarea si eficientizarea standarde minimale maetodologica si ~ | Web:sanchuperinsa 9777 UE Calea Calaragilor nr. 169, sector 3, i re Bucuresti Tel. +4021.323.41.67 Fax. +4021,321.62.96 TLE E-mail: rectorat@hyperion.r0 componentei de practic& de privind activitatea de | functional a specialitate din planurile de cercetare stiinfificd a _| sistemului de invafdmant ale programelor de _| cadrelor didactice. evaluare a studii universitare de licenta si personalului masterat. academi Competente profesionale: Cl. Utilizarea adeevati a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul juridic; C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic; C3. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale; C4, Interpretarea, corelarea si compararea institufiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul altor state; C5. Aplicarea cunostintelor necesare in culegerea datelor si informafiilor referitoare la 0 problema de drept concreta; C6. Utilizarea legislafiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punet de vedere juridic i in solufionarea lor. Competente transversale: CTI. Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului; C12. Aplicarea tehnicilor de munea eficienta in echipa (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistatd, atat in limba romana, cat si intr-o limba strdind de circulatie internationals, Prin confinutul disciplinelor cuprinse in planul de invafimént, programul de studii universitare de licenfa ,,Drept” asigura absolventilor sai competente de specialitate in concordant cu cerinjele de pe piaja muneii din Romania si Europa si clasificarea ocupafiilor din Romania (COR 2015). Ocupat vvvvvvvvy vvvvvvy vy posibile conform COR: Administrator judiciar ~ 241219; Administrator societate comerciala - 242111; Avocat - 261101, Cercetator in domeniul stiinfelor juridice - 261915, Consilier afaceri europene - 242314; Consilier proprietate industriala autorizat - 261918; Consilier si consultant juridic - 111203; Executor judecatorese - 261901; Expert accesare fonduri structurale gi de coeziune europene - 242213; Expert achizitii publice - 214946; Expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului - 242219; Expert jurist - 261903; Inspector probatiune - 261922; Judecator — 261202, Jurisconsult - 261102; Lichidator ~ 241218; Procuror - 261201, Notar ~ 261906 ete. Web: wwewhypsrionso ff 9, ers, Calea Caliagllornr.169, sector3, | Telsaoarza-quy 75} Ue MP ESS, Bucuresti Fax. +4021321.62.96 TOR E-mail ectorat@hyperion 26 2. CERINTE PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE LICENTA a) Numar de credite la disciplincle obligatorii 224, din care: 6 “ia discplinele eomplementar: 11 b) Numar de eredite la disciplinele optionale 16, din care: + la disciplinele de specialitate/din domeniu: 8 sciplinele complementare: 8 ) Numar de eredite la practica de specialitate: 3 pe fiecare an incepand cu anul II 4) Numar de credite !a sustinerea proiectului de licenga: 30 (15 examen seris + 15 sustinerea luerarii de diploma) ©) Numar de credite la disciplinele facultative: 10 Finalizarea studiilor universitare de licenta se face prin sustinerea examenului de licenta (0 si o proba orali, susfinerea lucrarii de diploma), cdruia i se atribuie 30 ECTS (credite transferabile), peste cele 240 ECTS ale ciclului de licenta. La absolvirea studiilor universitare de licent& se elibereaza diploma de licen in domeniul Stiinfe Juridice, insofita de un supliment la diplomé, in care se menfioneaz specializarea Drept. 3. RUCTURA ANULUI UNIVERSITAR, Durata studiilor: 4 ani (8 semestre) Numa de credite pe semestru: 30 Numa de ore activitafi dicatice/saptamana: in medie 21,25 Numiarul de saiptimani: Activitati didactice [ __Sesiuni de examene Vacante Sem.1 | Sem.2 [Tama [ Vari [Restanfe | Tama | Primavard [Vardi Anull [14 14 4 4 2 3 1 10 Anulit [14 4 | 4 4 2 3 1 10 [Anul tr [14 14 4 4 2 3 1 10 [AnulIv | 12 10 4 4 2 5 1 = 4. NUMARUL ORELOR PE SAPTAMANA ‘ANIDE'STUDIU Semestrul 1 ‘Semestrul I ¢ [s [1 [tora TOTAL 1 oe 2 20 1 n [wl 2 um Ee A 2 IV to [10 | - 20 5. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPTIONALE Flexibilizarea programului este asigurata prin discipline opfional¢ si discipline facultative. Disciplinele optionale sunt propuse pentru tofi anii, prin diferite pachete caré definese interesul studentilor pentru o anumita diseiplina. Anul I: oa Web: www.hyperion.ro d eer Calea Calaragilor nr. 169, sector 3, | Tel. +4021.323.41.67 Za Bucuresti Pat, +qoanyaea.g6 IA E-mail: rectorat@hyperion.ro Cs ~ _Istoria dreptului romanese/Filozofie = Drept informatic/Limba straind Anul Il: - Sociologie juridica/Englez& juridica Anul II: ~ _ Dreptul propruiet Anu - Drept executional penal/Organizarea sistemului judiciar - Drept parlamentar/Drept electoral intelectuale/Dreptul transporturilor ). EXAMENUL DE LICENTA Perioada de intocmire a lucrarii de licenfa: semestrul 8 Perioada de definitivare a lucrarii de licenta: 4 sptimani din semestrul 8 Perioada de sustinere a examenului de licenfa: iunie-iulie . Examen de licenga: Examen scris gi susfinerea lucrarii de diploma - 30 credite wR se 7. NUMARUL DE ORE PENTRU INTREGUL CICLU AL STUDILLOR DE LICENTA ‘Ande | Semestra | Numirde | Numarde ore/ Numirde | TOTAL ORE stugiu saptimani | siptimana ore proiect de licenta 1 1 14 20 z = 2 14 21 5 : 2Ix14=294 3 14 21 a =| 2 ix14=298 4 4 20 60 7 20x14+60=340 i 3 14 24 = 5 2AxI4=336 m_|_6 | 14 24 0 = 24x 14460=396 wv 7 12 20 : = 20x12=240 Wv 8 10 20 00 Dorelsipt. | 20x10+60-260 (TOTAL : = Media=170/8=21,25 180 20 2440 . STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICA DUPA CONTINUTUL DISCIPLINELOR DE STUDIU | DISCIPLINE | Ani] Ani An | Anil | An | Anil | An | AnIV | Total | Procent OBLIGATORII | Sem | Sem | It | Sem | mM | Sem6é | IV | Sem8 slopfionaLe | 1 | 2 |Sem| 4 | Sem Sem taints | * | 3 {2 | 2 | 2 2 z 17 | 29,82% (DF) Discipline din domeniu (DD) / | Disciptinede | - | - | 3 | 3 | 6 | s | 4 | 9 | 30 | sze3% Discipline = 1 | complementare | 2 | 3 | 1 | 2 1 10 | 17.54% 00) 37 | 100% Ll Total { Web: www hyperion.ro a1 G, pee Calea Calarasilor nr. 169, sector3, | Tel. +4021.323.4167 7 U mens Toe song E-mail: ectorat@hyperion. 9. STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICA DUPA CARACTERUL DISCIPLINELOR IMPUSE DE ASIGURAREA PREGATIRIL DISCIPLINE | Ant | Ant | An [| Anil | An | Anil | An | AnIV | Total | Procent | Sem | Sem | I Sem 4 mm Sem6 | IV | Sem8 | 1 2 | Sem ‘Sem si 3 5 7 pesos Te [a] «| s fs | s | s | 5s | 4 [nam abigari Ducelss . 4 a 2 2 : = 4 12 | 19.05% opyionale TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII | 6 7 6 7 8 8 5 9 57 | 90,48% $l OPTIONALE. faiave ajo je pe jy | | c TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORI, OPTIONALE SI FACULTATIVE @ [100% 10. CONDITI DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU $I DE INSCRIERE iN ANUL URMATOR Conditiile de promovare a unui an si de inscriere in urmatorul an universitar sunt previzute in Regulamentele interne ale facultajii si universitiii. 11. CONDITH DE FRECVENTARE A DISCIPLINELOR FACULTATI Organizarea cursurilor la disciplinele facultative se face la nivel de universitate, iar 1a nivelulul Facultatii de $tiinfe Juridice este coordonata de Departamentul de Drept. Procedura de desfaigurare a activitatilor didactice la disciplinele facultative si de inseriere a calificativelor in Foaia matricolé/Suplimentul la Diploma se gasesc in Regulamentul privind ivitatea profesional’ a studengilor si in Regulamentul de ordine interioara. Alocarea creditelor se face in urma susfinerii colocviului de absolvire a cursului, ins creditele objinute la aceste discipline nu inlocuiesc creditele pentru disciplinele obligatorii $i optionale, 12, PREGATIREA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST iN iNVATAMANT Pentru ocuparea prin concurs a unui post in invafimaint (gimnazial, liceal sau superior in domeniul de licenfi) absolventul trebuie si posede Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregittirea personalului didactic (DPPD) sau Master didactic. Web: www.hyperion.ro dD Calea Cataragilor nr.169, sector 3, | Tel. +402.323.4.67. 0/7 HA e E-mail: rectorat@hyperion.ro_ SY UNIVERSITATEA “ HYPERION" DIN BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE Specializarea: DREPT Durata programului de studi Forma de invatamant: Invaimént cu freevent& ‘Anul univesitar: 2015 - 2016 APROBAT, RECTOR Prof.univ.dr. SEVER 1. SPANULESCU PLAN DE iNVATAMANT ‘Anul de studiu: 1 Semesteul 1 Semestrul II Nr.| Denumiren Coaut (U4 espttmta (04sipetmtay Gna ell obeevatl ert. discipline discipli- nei Nr ore/sapt ‘ore spt S LP] T|FV|Ge>e] s [LP] To] Fv |Ge| c | s | LP| tou tal tal 0 i 2 3 stet7f[stoteln [ets tise li7{ ist 9 20 1 ‘obligatori 1. | Teoria generala a ‘Sp10101 | DF Z-scan en ese dreptului 2 | Drept constinional gi | SD.1.01.02 | DF ay-(sli(7p-P=)-l-|- | le - institut police L 3. | Drept civil (partea SD101.03 | DF Bias een eee rere pee 7 [26 | ae] - | 56 general) _| Drept roman I ‘Sb.101.08 | DF 2a ea ae | Limba straina = SD.101.05 | DC T]-1}2];a]131-|-1-1-] > 1-14] 4] - | 38 cengleza | 6_| Educayie fizica SD..01.06 | DE SE 2) ct [eee ove fees cet fe ||) oe apa 7._| Drept constitutional si | SD.L02.07 | DF i = [ene > | 7 ||] - | 86 instituti_politice IL &. | Drept civil (persoana_| SD10208 | DF ~T-]-1T-]-]212]-1*)| 217) #12] - | % fizica gi juridical) 3010209 | DF =[-[-[-|-[2)2]- a) [6 [os [os se a SD.101.10_| DC [sf fw fe fesse MMe fea lfm [te 1 | Discipline optionale (doua In alogere, pe categorii de discipline) | TT, | Istria dreptalui Sb10211 | DF romanese -}-]-]-]-]2]2]-]4] 2 |e] a] . - | 6 12, | Filozofie SD.102.12 | DF ie we engleza II at ' o a es is i . eee 7 56 Toa ce peter a Tp ar paar ae Pea ae be a eaten : ; ei We : ae ee ae See eat Prof.univ.dr. TUDOR Lector univ.dr. PADI LOREDANA, UNIVERSITATEA “ HYPERION” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE Specializarea: DREPT APROBAT, Durata programului de studi: 4 ani RECTOR Forma de invayamant: invayamint cu freeventi Prof.univ.dr. SEVER I. SPANULESCU Anul univesitar: 2015 -2016 PLAN DE iNVATAMANT Anul de studiu: II ‘Semestrul Semestrul IV ‘Total ore pe an Nr. | Denumirea Codul (14 siptimtal) (14 stptimint) Observatii crt.| — disciplinei Nrore/sipt Gre L__Nrore/sipt a Cc] S [P|] FV] ine) ©] S [EP| To] FV |oie| © | S | LP | Tom tal ‘al 0 T z afatstet7{s [soln [etsy [stitial] 20 r someaor | pF, 2]2)-)4s)e|7]-]- Sal eclipse sear pee ase z ES | 3 | Dreptadminisiaiv | SDIOBOS [DS] 2]2)-)4s)}e])e]-|- 1-1-1. 1-1) ae] | 6 1 4 | Dreptinterajional | sDuoa0a [DS] 2] 2)-14]}e]5]-]-1-1-) > 1-1 a] a] | % public | 5._| Criminologie sume [oct 1 [1[-12im8,3)-)-]-|-|-1-(M[4[-1a 6_| Dreptul mediufai | Sb..03.06 [os | 2 [1 [-|3>eal2]-|-|-|-|-|-|alm|-|@ 7_| Dreptcivil-teoria | SDML0407 [DF] - | -]-1-]-]-]2])2)-)4) = |? | 28 | 2] - | 56 general a 1 obtigaifon © | Drept penal suo DF] =~ -}-]}-])-)--?2,2 1-14) & | 7] @] 8] >) Se general I ¥ | Drept administra | SDOa0D | DS] =| -]-]=-)}=])>])2)2 1.74) & | ©] @] a] | u "10. |Dreptintemajonal | SDILOAIO | DS} =} =-]}-|-]-}-}2]2]-)4) = | 3 | w]e] | se public I Th | Practica de Spm | DS] =] = |= |= p> | = | 2siniminix Sale ech | Ca | 3 |= | = | 6 | 6 | Veitearase maine ia sir a coy oy Cree plinertare 1 ine opfionale (una ta alegere) | 12._| Sociologie juridie’ | SD.0a12 | DC] - | sera pe a [om | s | ae 13. | Limba straina- | SD.1L04.13 | DC - | 56 englezi juridict Total ore pe semestru/an, total probe ES 4E4 | 30 pe semestra si total eredite pe semestra n | 0 a} + | 30] 10] 10 20| + | + | 294 280| 60 | «3 103 24 | 3 TI1_| Discipline facultative 14, | Educatiefiziea | SDaLOaIa [=| - | = ci rere rails alg a 15. | Politologie SbiLo41s |= [=| = Solerienilins 2 Lee let. t= 1s Lae gi DIRECTOR DEPARTAMENT, Lector univ.dr. PADURE LOREDANA UNIVERSITATEA “ HYPERION” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE $TINTE JURIDICE Specializarea: DREPT APROBAT, Durata programului de studi: 4 ani RECTOR Forma de invatimant: Invatimént cu freevent Profuniv.dr. SEVER 1. SPANULESCU Anul univesitar: 2015 - 2016 PLAN DE iNVATAMANT ‘Anul de studiu: IIL z Semestrul V Semestrul VI “Total ore pe an = ati (14 sapeiminiy (14 spt a ort Nrore/sipi. Nrore/ spt. Cy] s [urjt | rv |Srey s jeepte| wv [Se| c | s [up| tom tal : ‘al a 7 7 z Ses Pe as ees es ie a ae Pa T 1 souesor|oF] 2 >2]-]4}etst-|-]-;-,. ]|-) 2] 8] | Z| Drept procesal | SDULOSOZ| DS] 2 >2/-|a)|es}at-]-])-]-) > ]> 1a) @] | se cinil 3. | Drept penal special | SDMLOSOS| DF] 2-2 [=| 4]es}s}-]- 7>]>) > |> 1) 2] | So 1 + | Dreptprocesual | SDMLOSOa TDS] 2] 2)-)s]e]a}->->-]>]> >>) 2] eT] & penal | 5} Drepeul man somases|ps| 2-1] -|3)}estat-] >> 1-. > |>) a] i] | @ securtii sociale 6 | Drept commniter | SDILOS06) DS] 1 fT [-]2]B];s}-]-]-]-),-]-])™@) a] | @ european 7 rept civil= somoeaT| DF] = [=> >= ]-]-]-7P2]2]-]4) & ] 5 |e) | | 8 suscesiuni EipDeptproeeual | Sou] DS] - f= |=] -]|-]}-P2]2]>)}4) | 4 |e) | | ivi %. | Drept penal speck | SDMLDEOT | DF] =] ==> ]7>]>])> 1272 12121 &@ |S] 8] 2] | some ps] --f-]-]-]=-P2,2]-)4) | + |e) a] | SULT | BS] 7 tsps pe] ST ee] ee] Oe @ 12, [Deptcomeriali [Sbmoei2[ pst -]-[-]-|-]-]2]1]-|[3]@]s4[e[ul-|@ 13, | Dreptfinanciar | SDt06.13[ pc | - | -|-|-|-|-|111|-|2] 6 [4]um[im|-| a 14, | Practica de SD.LO6.14 | DS] - | - | - | - | - | - | 2sipaminixSzilexoh | co [3 | - | - | 60] 60 | Colorwulsesnne specialitate TT | Discipline optionale aE alee (una ta alegere) 15, | Dreptul proprietaii | SDMLOSIS] BS| 2], 1]-]3|)a]4]-]-]-]-])- |)-|a|e intelectuale is 16, | Dreptul ‘SDANL.O5.16 | DS . transporturilor Total ore pe semestru/an, total probe pe ES 766 | 30 semestru si otal eredite pe semestru wu} -|2| + faofas} a | - | as] + | + | 364] 308 | 60 | 32 105 106 | 3 THt_| Discipline facultative 17 | Politica extemd si | SD..06.17 mare (este toss ae ea) 3 aire fee eam] ae de securtate comund 18. | Logica jurdics | SDI.0607 eae [es fee os nso ceer meno oreo TET ee fom ae DEGAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, Prof.uniy.g TUDOR Lector univdt, PADURE LOREDANA Durata programului de stu UNIVERSITATEA “ HYPERION” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE $TINTE JURIDICE Specializarea: DREPT Forma de invitimant: ‘Anul univesitar: 2015-2016 ani Witmant cu freeventa APROBAT, RECTOR Profiuniv.dr. SEVER 1, SPANULESCU PLAN DE iINVATAMANT Anul de studiu: IV ‘Semestrul VI ‘Semestrul VIII Total ore pean Nr. Denumirea ‘Codul diseipli- (2 sipdiminl) (10 siptaminiy Observatii cert. | disciplinei nei Nr ore /sipi. Nr ore /sapt. 3 [LPpt| Fv Gere] s upyt| rv |Ge| c| s | up| tom tal tal_| o T z 3 5 20 1 1. | Ciminaistics 1 SDIv.0701_| DS 2 [en eae eee oe ee oe ea 2. | Dreptul comerjului ‘SD.IV.07.02 DS 2 = 4 e7 | 7 - - * * = - [a] a] - 48 imerayional 3._| Drept penal SDIV.0703_| DS 2 ee ee aa ee european | Dept comercial | SD.V.07.08 | DS cc fae |e fess] eer [fae a pare oa 3. | Protectia ‘SD.1V.07.05_| DC 2a eee ace ea la eee oe internationala a drepturlor omului i i 6_| Criminalistica | SD.1V.0806 | DS a SC 7._| Drept inter ‘SD.V.08.07 | DS -t-|-|-1-]2]2 1-14] 8]7|/2|o1-| 4 pri ‘8. | Dreptul european ‘SD.IV.08.08 ‘DS = = - = = 2 2 - 4 EB 7 | 20) 20] - 40 al concurenei ‘9. | Elaborarea lucrarii ‘SD.IV.08.09 | DS” = - - - - - 2 + 2 cs 3 - [20] - 20 pe Cree suplinenare 10, | Practica de SDIVO8T0 | DS =P pep | =] eaten sae C830 spesialitate a s(vercetare) = “TAL ] Diseiptine optionate (doui ta alegere) SNE | pees | Sewn [as | penal -J-f-]-]-]2fa}-]a] a fa] io} | ao ‘12. | Organizarea ‘SD.1V.08.12 DS sistemului judiciar Bean, yf 1 [Deptparlmentar | SbIVGRS [BS] >]--]>]>]>)>)2)7) 7-72) ®]4) =] 0] | 30 14. | Drept electoral ‘SD.IV.08.14 DS. | “= Total ore pe semestru/an, total probe pe ale 457 lfeat semestru 5 total eredite pe semestra wf] - | 20] °s'| 30] 10 | 10 | - | 20 | ses | 30 | 220| 220] 60 | soo 17 fee | Jace] 15, | Susinere examen | SDIVORIS [DS Probe |= Tsiai de drep vi 5 ep penal Es cena * : = Proba2~Luerare de isnt Is LEGENDA: (C-CURS; S- SEMINAR; L.P.-LUCRARE PRACTICA; F.V.- FORMA DE VERIFICARE CODUL DISCIPLINEI: SD- SPECIALIZAREA DREPT PRIMA CIFRA - ANUL DE STUDIU CIFRA A DOUA- SEMESTRUL (CIFRA A TREIA - DISCIPLINA 1-8 -EXAMEN SEMI-SEM.VII (1-8 -COLOCHIU SEMA-SEM.VI DIRECTOR DEPARTAMEN estore, PADURE LOREDANA ae