Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bn[i

Edifia: I
Recomanddri Revizia:0
de realizare z tezei de licenfi qi de master Data: 04.12.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din BIlti Pag.L din26

RECOMANDARIDE REALIZARE A TEZEI


DE LICENTA SI DE MASTER
ix UxTvERSITATEADE sTAT
,,ALECURUSSO"DIN NATTI

SenatulUSARB,
proces-verbalnr. 4
din09.12.2015
PRORECTORPENTRU
Conf. univ., dr., STUDII CU FRECVENTA
Gheorghe I{EAGU REDUSA SI FORMARE
CONTINUA

Prezentuldocument este proprietateaUniversitdlii de Stat ,,Alecu Russo" din Balli.


Este interzisi multiplicarea gi difuzarea acestuiafhrd acordul conducerii Universitdtii.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bllti
Edi{ia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realizare atezei de licenfi qi de master Data: 04.12.201,5
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnlti Pag.2 din26

Colectivul de autori:
Silvia Briceag,dr., conf. univ.;
Maria Pereteatcu,dr., conf. univ.;
Andrei Balinschi, dr., prof.univ.

Coordonqtorul lucrdrii: Liubov Zastinceanu.dr.. conf. univ. inter.

Prezentul document descrierecomanddriin legdturd cu elaborareaqi suslinereaunei teze de


licentd qi de masterin Universitateade Stat,,Alecu Russo" din BAlli. El este rcahzatcu scopul de
a oferi informalii complete in vedereaindeplinirii criteriilor minimale de valoare academicdqi
reflectd pozilia membrilor Consiliului Metodic al Universitatii de Stat ,,Alecu Russo" din B6lli
(in continuare - CM al USARB). Pentru elaborarea acestuia au fost consultate documentele
reglatorii ale invdtdmdntului universitar qi unele din cele maircprezentative ghiduri de realizarca
tezelor de licenld qi master,existentela momentul actual.
Se adreseazd:
a. Studentilor,cu informalii completeprivind modul derealizarc atezelor.
b. Profesorilor conducdtori,ca instrument de indrumare unitard gi sistematic[ a studenlilor.
c. Comisiilor de examinare,ca suport pentru instituirea unor criterii unitare de evaluare.
Documentul este compus din patru capitole distincte: (1) orientdri generale; (2) cerinle
obligatorii; (3) recomanddri;(a) evaluare,anexe.
Scopul acestui material este de a firniza conducdtorilor gtiintifici qi studentilor un cadru
general de redactare al tezei de licenld sau de master, care sd indeplineascd standardele
fundamentale ale unei cercetdri qtiinlifice, ce poate fi acceptatd pentru sustinerea orald.
Facultifile ;i catedrele sunt in drept sI ajusteze exigenfele generale la specificul fieclrei
specialitifi, PRIN ELABORAREA INDICATIILOR METODICE SAU A GHIDULUI DE
REALIZARE A TEZEI DE LICENTA / MASTER.
Universitateade Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi
Edi{ia: I
Recomandiri Revizia:0
de realizare a tezei de licenfl gi de master Data: 04.L2.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bil{i Pag.3 din26

1. Orientlri generale

Teza de licenld / master contribuie la formarea qi dezvoltarea urmdtoarelor competenle


generale'.
- comunicareagtiin{ificd scrisd gi oral6 in elaborareaqi prezentareatezeide licentd/master;
- utrlizarea instrurnentelor cu acliune digitala, creareadocumentelor qi uzitarca serviciilor

electronicede bazd.in cercetare;


- utrhzarea resurselor de specialitate in limba romdn[ si intr-o limbd de circulalie

internalionald in elaborareatezei;
- executareaunor sarcini profesionale complexe, in condifii de autonomie qi independenjd

profesionald;
- autocontrolul procesului de inv[fare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivd a

propriei activitAli de cercetare;


- asumarea responsabilitdlii etice pentru rezultatele cercet[rii inscrise in teza de
licenfd/master;

Si competen[especifice:
- anahza,sintezaqi aplicarea cunogtintelor gi abilitdlilor obtinute la disciplinele programului

de studiu;
- identificareaproblemei de cercetare;
- planificarea timpului gi a mijloacelor pentru realizareacercetdrii;
- formularea ipotezei de cercetare;
- identificarea, procesarea gi analiza informafiei din diferite surse in scopul reahzdrii

cercetdrii;
- proiectarea activitdlii de cercetare;
- utrhzarca integrati a instrumentarului conceptual gi metodologic pentru explicarea,

interpretarea qi solulionarea unor probleme teoretice qi practice noi, in contexte mai largi
asociatedomeniului;
- utilizarea nuan{atd gi pertinentd a criteriilor gi metodelor de evaluare pentru a formula
judecali de valoare gi a fundamentadecizii constructive.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din BIlfi
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realizare t tezei de licenfi gi de master Data:04.12.2015
in Universitilet de Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi Pag.4 din26

L.L. Scopul r ealwdrii tezei

Teza de licentd sau de master reprezintd,o componentd esentiald a evaludrii activitdlii


studentului. Aceasta testeazdabilitdlile de a concepe gi a realiza o cercetareindependentd,sub
tutela conducdtorului, precum qi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunitdlii
gtiinlifice.
O tezd,care are un nivel satisfdcdtor,trebuie sd demonsteze fanlliaritatea studentului cu
literatura relevanti pentru tema abordatd, sd,fie corectd din punct de vedere metodologic, al
analizei datelor gi al argumentdrii, sd aibd o structurd logicd, sd fie redactatdcoerent, in stilul
limbajului qtiintific. Aspectul de form[ trebuie s[ fie, de asemenea,in concordantd cu
standardeleacademice,seleclia qi aplicareaacestorardmdndnd la latitudinea catedrelorde profil.

1.2. Obiectivele tezei

Obiectivele tezei de licenJdqi tezei de master sunt urmdtoarele:


- formulareacorectda problematicii propuseintezd spre cercetare;
- determinarealocului qi nivelului de abordare a problematicii formulate in tezd.,lu6nd in

considerareinformatia actuall de dezvoltarea domeniului de specializare;


- selectareaqi analizasurselorde informatie privind problematic4 ce se analizeazdintezd;
- argumentareametodologiei (obiectivelor tezer) aphcate sau elaborate pentru solutionarea

problematicii formulate anterior;


- argumentareasoluliilor gi deciziilor elaborate;
- utrlizarca adecvatda instrumentarului de cercetarepentru optimizare,proiectare,de analizd,

sintezdgi evaluare;
- sistematizarea,consolidareaqi extindereacunogtintelorpractice gi teoretice de specialitategi

utilizarea acestorala solulionareasarcinilor qtiintifi ce;


- dezvoltareacompetenlelor de realizarc a lucrului independentgi posedareametodicilor de

cercetareqi experimentalela solutionareasarcinilor gi problemelor ce lin de teza de master;


- demonstrarea convingdtoare a competenlelor de prezentare publicd a reniltatelor qi

soluliilor oblinute in cadrul sustinerii tezei.


Profunzimea cercetdrii este delimitatd de cerinlele Cadrului Europeanal Calificdrilor pentru
nivelurile 6 gi 7 respectiv(vezi anexa1).
Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bil{i
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
d,erealizare a tezei de licenfi qi de master Data: 04.L2.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bilfi Pag.5 din26

1.3.Tematezei

Tema tezeiurmeaz5:.
- sd reflecte problemelede interes teoretic qi practic din domeniul de cercetare, fiind de o

actualitate deosebitd gi de o importanti majori pentru formarea specialistului, qtiin{6 gi via{a


cotidian6;
- sd-i solicite autorului valorificarea cunogtinlelor acumulate gi posibilitatea de a realiza

aplicarea lor practicd, de a-gi aduce contribu{ia personald la solufionarea aspectelor practice
derivate din temd;
- sd fie asiguratd de condilii care ar facilita cercetarea: posibilitdji de documentare, de

elaborarea aparutuluide investigalie practicd, de realizarea cercetdrilor in teren, de efectuarea


calculelor, inclusiv statistice, de analizd,cantitativd gi calitativd arez:ultateloretc.
Categorii tematicefundamentale. Teza poate fi elaboratdintr-una din urmdtoarelecategorii
tematicedebazd":
l. Cercetare experimentald (cvasi experimentald). Condilii fundamentale: model
experimental adecvat,constituire corespunzdtoarea loturilor experimental gi de control, alegere,
mdsurare qi analizd"adecvatd.a variabilelor, utllizwe corespunzdtoarea procedurilor de analizd
statistic5,controlul erorilor, concluzii corespunzdtoarein raport cu rezultateleexperimentale.
2. Cercetare corela{ionald bazatd, pe metode de investigatie specifice domeniului
(chestionare, teste, observatie gi interviu structurat etc.). Conditii fundamentale: model de
cercetareconsistent,constituire adecvatda eqantionului (sau eqantioanelor),alegere,mdsurareqi
analizd.adecvatd a variabilelor, utllizare corespunzdtoarea procedurilor de analizd statisticS,
controlul adecvatal erorilor. concluzii adecvaterezultatelor.
3. Studiu de metaanalizd. Conditii fundamentale:includerea unui numdr relevant de studii
publicate pe tema respectivd, criterii adecvate de includere-excludere in studiu, procedur6
adecvatd.de analizd.,frnalizarea analizeiprin concluzii relevante, caredepdqescsimpla adilionare
a concluziilor unor cercetdridiferite.
4. Cercetare calitativri. Condifii fundamentale:tema sa fie abordabild numai prin metode
calitative, definirea clard,a temei, definirea riguroasd a metodei gi aplicarea ei sistematicd,sd
contind datele necesareunei eventuale replicdri a studiului, concluzii concordante cu datele
recoltate.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bn[i
Edifia: I
Recomanddri Revizia:0
de realizare atezei de licenfi Ei de master Data:04.12.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnlti Pag.6 din26

5. Cercetare aplicativd. Conditii fundamentale: temd relevantd sub aspectul finalitdlii


practice, analizd criticd a solufiilor existente, metodd de cercetare consistentd, relevantd gi
semnificativd sub aspectul pqtentialului de a identifica solulii aplicative, opera\ionahzare
adecvatda constructelor gtiinlifice, metode viabile de mdsruare qi analizd a datelor cercetdrii,
controlul erorilor, analizacriticd a solufiei aplicative propuse pebaza cercetdrii.
6. Studiu teoretic. Conditii fundamentale:relevanta temei (de preferat teme de actuahtate
majord in domeniul selectatcare suscitdopinii variate, controversate),amplitudine bibliograftcd"
(acces la referinte majore, numeroase, consistente), capacitatede raportare criticd la sursele
teoretice qi de promovare a unei viziuni proprii asupra temei tratate, suslinereaunui punct de
vederesau deschidereaunei direclii de dezbateresemnificativein raport cu tema.
7. Formd specfficda tezei de licenld pentru domeniulArte. Aceastapoate fi un spectacol,
un rol, un concert, un tablou etc. De exemplu, o formd utllizatd la USARB esterecitalul tnsolit
de un referat Stiinfific. Recitalul va include interpretareaa gapte crealii muzicale din diferite

epoci, stiluri gi genuri. Recitalul este insolit de un referat, care reprezintd o lucrare scrisd, de
anvergurd,rcalizatd de absolvent cu un scop precis gi in baza unui plan prestabilit de catedrade
profil.
Nu existd o ierarhie valoricd a tipurilor tematice,oricare dintre ele permildnd obtinereanotei
maxime, in condiliile respect5riiriguroase a conditiilor fundamentaleprecizate,dat gi a celor de
detaliu, descrisein manualelede metodologie.

1.4. Rolul conducitorului stiintific

Teza este o lucrare personald,de confinutul ;i calitatea cdreia este responsabil totalmente
studentul. Profesorul conducdtor asistd qi susline studentul, fdrd. a afecta principiul lucrului
individual.
in cazul tezei de master conducdtor qtiinfific poate fi numai un cadru didactic, delindtor de
titlu qtiinlific qi gtiinfifico-didactic. in cazulprogramelor comune de master sau al unui program
de master realizatin cotuteld,vor fi stabilifi doi conducdtoride tezd".
Studentul poate apela qi la terle persoane (profesori, specialiqti, experfi, savanli etc.) in
sprijinul realizdrii tezei. in acestcaz, contributia acestorava fi menfionatdin partea introductivd
atezei.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bllti
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
de realizare a tezei de licenfi qi de master Data:04.L2.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi Pag.7 din26

Activitdli permise profesorului conducdfor: sugestii in legiturd cu alegerea gi definirea


temei; impunerea unor etape obligatorii gi a unor momente de evaluare ale progresului in
realizareatezei; sugestii cu privire Ia organizareaqi realizareacercetdrii sau studiului; sugestii
privind orientdrile teoretice qi metodologice; disculii pe teme abordatede student gi rdspunsurila
intrebdrile acestuia;observatii critice gi recomanddride redactare;sugestii bibliografice.
Activitdli nepermise profesorului conducdtor: impunerea unor idei sau solufii proprii,
efectuareain locul studentuluia unor activitdli legatede realizareatemei.
La ftnalizarea tezei, conducdtorul analizeazd confinutul tezei gi stabilegte mdsura in care
aceasta corespunde exigenlelor prezentului document gi Ghidului de realizare a tezelor de
licenfa/masteraprobatela catedrelede profil, dupd care admite sau respinge tezapentru sustinere
publicd prin semnareaacesteia. Pentru a aprecia activitatea studentului in cadrul elaborfuli tezei
gi calitateaei, conducdtoruliEi expune opinia printr-un avizla lucrare (vezi anexa2).

1.5. Proiectarea activitifii de cercetarein cadrultezei

in scopul realizfuli cercetdrii studentul sub conducereaconducdtorului gtiinlific intocmegte


un plan al activitdlilor (vezi anexa 6 sau 7) care constddin:
- stabilireatemei;
- fixarea obiectivelor;
- selectareasurselorde informare:
- investigalia cadrului teoretic al cercetdrii (teoria problemei);
- expunereacadrului teoretic al cercetdrii;
- formulareapropunerilor de solufionarea problemei cercetdrii vizate in lucrare;
- intocmirea problemei cercetdrii;
- stabilireatipului de cercetare;
- elaborareaipotezelor;
- specificareaunitdfilor (populatiei) studiate;
- construc{iavariabilelor (descriereacalitativd);
- cuantificarea(descriereacantitativd);
- alegereametodelor de cercetare;
- stabilirea tehnicilor gi procedeelorde lucru - in conformitate cu deciziadesprecaracterul

lucrdrii: experimentde constatare,experiment formativ etc.;


Universitatea de Stat,Alecu Russo" din BIIfi
Edifia: 1
Recomandlri Revizia:0
de reallr;are atezei de licenfi qi de master Data: 04.12.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnl{i Pag.8 din26

- culegereadatelor;
- selectareamodalit[1ilor de prelucrarea datelor; stocareadatelor; prelucrareadatelor;
- analizadatelor (verificarea ipotezelor);
- rezolvareaaspectelorde grafica qi designpe calculator;
- interpretarearezultatelor;
- elaborareaconcluziilor qi a recomanddrilorpractice;
- susfinereapreventivd"atezei;
- prezentarcatezeigi a materialelor suplimentarela catedrd.

Planul este fixat intr-un orar aI activitdlilor privind realizarealucrdrii de licenld / master,
indicdndu-setermenii de executare.Fiecare din etapele planificate, care se referd la conlinutul
tezei, se prezintd"ca o activitate, careigi g[segtereflectarein lucrareade licen!5 / master.

2. Prescriplii obligatorii

Stabilirea temei de cercetare.Tema de cercetarese stabilegtein conformitate cu interesul de


cunoagtereal studentului qi domeniile de competenld ale conducdtorului gtiinfiftc, vizeazd,o
problemd cu semnificafie gtiinlificd qi de o importan{d sociald, urmdnd sd rdspunddla anumite

,,comenzi sociale". Tema de cercetarese stabilegtecu cel pulin 1 an pand la frnalizareastudiilor


de licenld / master, urmdnd sd fie discutatd gi aprobatdin gedintacatedrei de profil qi Consiliul

$tiinfific al Facultdfii.
Studentul ciclului II poate solicita schimbareatemei tezei, dar nu mai tdrziu decdt cu trei
lunipdn[ Ia datastabiliti a susfinerii oficiale atezei.
Fixarea obiectivelor cercetdril. Se va face distinc{ie intre obiectivele generale: elucidarea
specificului unui fenomen sau a unui confinut qtiinfific (descrierealui in baza analizei surselor
teoretice); realizarcaunei diagnoze(determinareaparticularitdlilor manifestdrii fenomenului prin
aplicarea unui instrument de cercetare); formularea de explicatii privind manifestarea
fenomenului sau utilizarea conlinuturilor studiate, relatiile lui cu alte fenomene/confinuturi;
identificareaunor concluzii, solutii, strategii de actiune, efecteale unor actiuni in cazul implicdrii
formative etc.; gi obiectivele particulare cu referinld la caracterul problemei selectatepentru
cercetare.
Cadrul teoretic al cercetdrll. Constd din analiza cadrului conceptual-teoretical problemei.
in acestscop se realizeazdunstudiu al resurselorbibliografice pentru:
Universitateade Stat,,AlecuRusso"din Bnlti
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
d,erealware a tezei de licenfi Ei de master Data: 04.I2.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bn$ Pag.9 din26

- eviden{iereaelementelorprincipale in explicareafenomenului/confinuturilor qtiinfifice;


- evidentiereatezelorde consensgi a celor aflatein disput6;
- analiza modelelor teoretico-empirice: cazrtri de verificare a unor ipoteze qi rezultatele

oblinute;
- mdsura in care cercetdrile anterioare corespund cu domeniul vizat pentru cercetare

(adecvareain timp, cultur6, cadru social etc.);


- detaqareaaspectelorcare necesitdnoi clarificdri.

Definirea problemei de cercetare. Orientarea spre semnificatia sociald a temei conduce la


urmdrirea unui rdspuns la o anumitd ,,comandd sociald", la delimitarea unei probleme care se
prezintd.ca o deficienfd in cadrul fenomenului/conlinutului studiat gi asupra cdreia se poate
reahzao analizd.qi se pot face concluzii in vedereadepistdrii de solufii.
Esantionarea. Constd,din extragereaunui numdr de unitS{i statistice din universul cercetat.
Se realizeazdin functie de tipul de cercetare.Prezenlaacesteicomponentedepinde de tipul tezei

;i e caracteristic,de obicei, doar pentru tezelede master.


Construc[ia variabilelor Si elaborarea schemeidescriptive de cercetare. Constilin definirea
dimensiunilor, indicatorilor gi indicilor empirici in scop de operationalizarea conceptelorpuse in
discufie in cadrul cercetdrii: definirea unor aspecteale conceptelor care comportd posibilitatea
mdsurdrii. Prezenlaacestei componentedepinde de tipul tezei qi e caracteristic,de obicei, doar
pentru tezelede master.
Cuantificarea. ConstE in elaborarea unor scheme de descriere calitativd, care permit
mdsurareamodului de manifestarea fenomenului studiat. Prezenlaacesteicomponentedepinde
de tipul tezei qi e caracteristic,de obicei, doar pentru tezelede master.
Alegerea metodelor, tehnicilor, procedeelor ;i instrumentelor de cercetare. Se realizeazd,,

findndu-se cont de: relevanla metodelor qi tehnicilor pentru specificul temei gi obiectivele
urmdrite; posibilitateautllizdrii lor in cadrul social ales pentru cercetare;dispunereade logistica
necesard(resurseumane qi materiale). in anumite conditii, se poate recurge la elaborareaunor
instrumentede cercetarespecificein functie de obiectivele lucrdrii.
Culegerea,stocarea Si prelucrarea datelor. tn funclie de natura surselor,tipul de cercetare,
metodele folosite etc. se ptogrameazd culegerea datelor, prelucrarea lor in conformitate cu
condilia metodei utrlizate, stocareainbaze de date. Prelucrarease rcalizeazdin conformitate cu
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bil{i
Edi{ia: I
Recomandlri Revizia:0
de realizare a tezeide licenf5 gi de master Data: 04"12.20L5
in Universitilea de Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi Pag.L0 din 26

obiectivele cercetdrii, recurgdndu-sela metode statistice adecvate scopului qi obiectivelor


cercetdrii.
Interpretarea rezultatelor. .Prczintd. o analizd calitativd.a rczultatelor cantitative, care se
realizeazdprin implicarea informaliei selectatein cadrul analizei teoretico-conceptualeqi prin
observaliea fenomenului.

intocmirea concluziilor Si recomanddrilor.Concluziile se referd la un nou model teoretic,


rczultat din cercetareaefectuatd. Recomanddrile sunt nuanfate pe domeniu de cercetane(real,
umanistic).

2.1. Formatul tezei

Teza trebuie sd cuprind[ urmdtoarelepdrfi:


1. Paginade titlu (vezi anexa3).
2. Cuprins.
3. Conlinutul tezei.
4. Referinlelebibliografice.
5. Anexe.
6. Adnotare (pentru tezelede master).
Pagina de titlu va conline urmdtoareleinformalii:
- numele universitdlii, a facultdlii qi a catedrei;
- titlul tezei;
- - nivelul de susJinereatezei (tezd de licenfd sautezd.de master);
- numele candidatului;
- numele qi titlul conducdtoruluiqtiinfific;
- anul rcahzdrli.

Nota: Pe verso tezava fi semnatdde conducdtorulgtiintific, aprobatd.lagedinlaCatedreide


profil (semndturaqefului catedrei). Tezele de master vor confine adnotare?n limba romdna gi
intr-o limbd de circulalie internalionald.
Cuprinsul va conline listarea introducerii, numelor capitolelor, subcapitolelor gi
subpunctelor, resurselor bibliografice gi anexelor, cu indicarea pagrnaltei corespunzdtoaredrn
text.
Universitateade Stat,,AlecuRusso"din Bn[i
Edifia: I
Recomandlri Revizia:0
de realizare a tezei de licenfi qi de master Data: 04.I2.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din BnUi Pag.11 din26

Referinlele bibliografice ;i citdrile tn text vor fi redactatein baza Standardului SM ISO


690:2012.
Anexele pot conline scalele/probeleutilizate, ilustratii suplimentare,prelucrdri preliminarii
(dacdestecazul), alte materiale relevantepentru studiul intreprins.

2.2. Conginutul tezei

Teza trebuie sd aiba o orgarizarc logicd in compartimente, care sd prezinte urmdtoarele


aspecte:
1. Introducere;
2. Cadrul teoretic al problemei studiate;
3. Fundamentareametodologici a cercetdrii,bazatd,peanalizaexperienfeiin domeniu;
4. Cadrul practiclaplicativ al problemei studiate (rezultatele cercetdrii gi interpretarea
acestora);
5. Concluzii, recomandiri qi implicaJiile cercetdriiin practica.
Introducerea va ft redactatd,intr-un volum de pdnd la 3 pagini astfel incdt sd devind un
argumentputernic al cercetdrii realizate.Se va prezentasintetic situatia cercetdrilorrelationatecu
subiectul ales, motivatia alegerii temei, indicdnd domeniile care nu au fost explorate sau care
solicitd investigatii suplimentaregi reconsiderdri.Introducereava insera:
- actualitateacercetdrii;
- problema investigatiei;
- scopulcercetdrii;
- obiectiveleinvestigatiei;
- ipotezele cercetirii: modelul ipotetic al investigatiei, formulatin fraze testabile empiric,

care reflecti curoagtereaproblemei la nivel teoretic gi raportul cu propriile observatii. lJrmeazd,


sd reflecte anumite relatii dintre cauzd.gi efect. Esteformulat in tezele care-Sipun scopul unei
testdri empiricea problemei selectatepentru cercetare;
' baza conceptuall"a cercetdrii;
- metode, procedee$i tehnici de cercetare;
- etapele investigatiei: reflectd consecutivitatea ac{iunilor autorului tezei in vederea

rezolvdrii scopului cercetdrii (sereferd doar la teza de master);


Universitateade Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
de realizare a tezei de licenfi ;i de master Data: 04.L2.2015
in Universitateade Stat,,Alecu Russo" din Bil{i Pag. L2 din26

- importanla lucrdrii, ce reprezinti contributii personale ale autorului in elucidarea

problemei propusepentru studiu. in anumite cazuri, in funcJie de caracterultezei, se specificd gi


aspectulinovator_(se referd doar .la tezade master);
- termeni-cheie.

Cadrul teoretic va fi redactat intr-un singur capitol (capitolul 1). Volumul acestui capitol
care prezint[ cadrul teoretic sau analitic al problemei studiate va corela cu categoria temattcd
fundamentald.atezei.
Prezentarearezultatelor cercetdrii poate fr realizatd prin intermediul tabelelor, schemelor,
graficelor, diagramelor etc., expuse in text gi/sau in anexe. in condiliile cAnd teza reflectd,un
experiment formativ (specialitdlile cu profil pedagogic) in anexe poate fr prezentatddescrierea
activitdtilor in formd de program generalqi plan al fiecirei in parte, anumite stenogrameetc.

2.3. Exigen{e de editare

Lucrarea va fi editatd pe computer gi tipdritd la imprimantd laser, intr-o formd carc trebuie
sd respecteurmdtorul set de criterii:
1. Formatulde pagind:,A'4.
2. Parametriipaginii: 25 mm - stdnga,20 mm - sus,20 mm - jos, 15 mm - dreapta.
3. Tipul fontului: Times New Roman, conform regulilor de redactarein limba, in care este
scrisdteza.
4. Mdrimea fontului: 12.
5. Spatiere:1,5 spalii.
6. Numerotarepagini:jos, la mijlocul paginii.
7. Titlurile capitolelor,cu majuscule,bold gi pe pagindnoud.
8. Titlurile subcapitolelorsau subpunctelor,in continuareatextului, la dou[ linii distantd,cu
litere bold.
9. Redactareatabelelor, figurilor, diagramelor,formulelor se va face in conformitate cu
exigenlele domeniului de cercetarealtezei, care se vor preciza in ghidul elaborat la catedrade
orofil.
Universitatea
de Stat,,AlecuRusso"din Bnlti
Edi{ia: I
Recomandlri Revizia:0
de reallzare a tezei de licenfi qi de master Data: 04"12.2015
in Universitztea de Stat,,Alecu Russo" din Bnl{i Pag. 13 din26

2,3.L. Exigen{e stilistice

Teza va fi scrisd in stil impersonal,frr6. a utlhza persoanaa I-a. Se va utiliza un limbaj


simplu gi clar. Informafiile vor fi comunicate intr-o manierd directd qi inteligibild, intr-o
structurarelogicd gi coerentd.
Se va acordaaten{ieelimindrii gregelilor gramaticale Si de editare.

2.3.2.Exigenfe etice

Lucl.arca trebuie sd reflecte inteeral munca autorului. Sursele bibliosrafice vor fi


mentionatein lista de referinte.
Contribuliile de sprijin din partea altor persoane sau institulii vor fi mentionate la

,,Mu[umiri".
Plagiatul prezintd.un act contrar conduitei academice.Prin plagiat se inlelege utllizarca
ideilor sau constatdrilor gtiinlifrce proprii altei persoane fbrd trimitere la sursa de origine.
Prczintd.plagiat qi preluarea ftrd. citare a figurilor, tabelelor gi schemelorde la alli autori
Activitdiile desfbqurate pentru recoltarea rezultatelor de investigare teoreticd sau
experimentald,vor respectanormele etice qi de conduitd.

3. Recomand[ri

1. Pentru o lucrare bund sunt necesaremulte luni de lucru intens.


2. in mod normal, aspectelepregdtitoare(studiul bibliografiei generale,alegereatitlului,
evaluarea resurselor necesare)ar trebui incepute cel pulin cu un an tnainte de termenul de
predare a lucrdrii finale"
3. Planificarea activitdJilor ar trebui sd lase un timp de cel pu[in o lund pentru analiza
r ezultateIor de cercetar e Si fi nalizar ea lucrdr ii.
4" Lucrul la capitoleleteoreticese poatedesfbqurain paralelcu cercetarea.
Atunci cAnd apar dificultali de orice ordin se va apela imediat la profesorul conducdtor
gtiinfific.
Universitateade Stat,,AlecuRusso"din Bnti
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realtzare a tezei de licenfi qi de master Data:04.12.20L5
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din BIlfi Pag.L4 din26

4. Evaluare

Teza este rezultatul muncii individuale a studentului, care are intreaga responsabilitate
pentru continutul gi forma acesteia.in rcalizareaei, studentul va respectaexigenfele obligatorii,
de profil.
qi va urma recomanddriledin ghidul elaboratde Catedra1Facultatea
in mod generic, aspectulcel mai important care face obiectul evaludrii tezei estecontribuJia
personalS.Prin contribulie personald se intelege volumul, complexitatea qi calitatea activitdlii
individuale desfrquratepentru realizareatemei, sub toate aspectelecare o compun. Studentul
trebuie sd fie capabil sd explice in intregime aspecteleteoretice,practice sau experimentalecare
fac parte din lucrare. in cat contrar, se va aprecia cd acestea nu reprezintd contribulia sa
personald.
Originalitatea gi noutatea sunt principalii indicatori de valoare qi vor fi apreciateca atare
dar, la acest nivel, nu se aqteaptdin mod explicit lucrdri cu caracter de noutate qtiinlificd sau
teoreticd certd, ci punerea in evidenJd a capacitdlii de a realiza un proiect academic in
conformitate cu nofinele qi exigenfelemetodei gtiintifice din domeniulvtzat.
Aspectelesupuseevaludrii in procesul de notare al unei teze sunt urmdtoarele:
l. Criterii teoretice.Nivelul cunoqtintelorteoretice,gradul lor de relevantdin raport cu tema
abordat[, capacitateade a identifica gi de a analizaliteratura de specialitate(max. 3 puncte);
2. Criterii metodologice. Capacitateade a realiza gi de a opera cu un model metodologic
adecvatin raport cu tema (max. 3 puncte);
3. Criterii analitice. Capacitatea de a prelucra gi de a analiza datele, rezultatele qi
informafiile, precum qi de a elaboraconcluzii adecvatein raport cu acestea(max. 3 puncte);
4. Criterii stilistice. Capacitateade a redacta o lucrare academicd in mod structurat gi
coerent,intr-un limbaj qtiinlific adecvatgi in concordar\d cu standardeleimpuse (max. 1 punct).
Comisia pentru examenulde licentd / master apreciazdseparatcu note:
- calitateatezei conform criteriilor (vezi anexa3);
- cahtateasustinerii tezei.

Notafinald ia in consideralie:
- nota pentru calrtateatezei;
- nota pentru calitateasusfinerii tezei.

Aprecierea se face in gedinidinchisd a Comisiei pentru examenul de licen{d/master,la care


notele pe pozilii se pun de comun acord.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bllfi
Edi{ia: 1
Recomandlri Revizia:0
d,erealware a tezei de licenfi si de master Data: 04.12.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bil{i Pag.15 din26

5. Note gi specificlri

1. Volumul unei teze de licenld pentru profilul real este de 30-35 pagini, pentru profilul
umanistestede 40 - 45 pagini;
2. Volumul unei teze de master pentru profilul real este de 40-45 pagini, pentru profilul
umanistestede 55 - 60 pagini;
3. Fiecarefoaie se va tipdri pe ambelepdrti;
4. Tezele trebuie sd fie prezentateintr-o formd ingrijitd, copertate:pntea esteticda lucrdrii
se preteazi evaludrii aldturi de celelalte criterii;
5. Lucrarea va face trimiteri la 25-30 de sursebibliografice, inclusiv in limbi de circulatie
internafional[;
6. Tezele de licentd / master se vor prezentain variantd electronicd gi pe suport de hArtie, cu
copertdde carton;
7. Cercetarearealizatd"in cadrul elabordrii tezei poate constitui qi subiectul unei comunicdri
la simpozioanegi conferinle gtiintifice, a unor materiale publicate;
8. Dupd suslinereapublic6, teza de master se va publica pe pagina web a Universitdgii de
Stat,,AlecuRusso"din Balfi;
9. ElaborareaEi prezentareatezei poate fi fdcutd ;i intr-o limbd de circulalie internafionald,
conform prevederilor programului de studiu respectiv. in acest caz, reza va fi insolitd de un
rezumatredactatin limba romdnd.
Universitateade Stat,,Alecu Russo" din Bilfi
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
d.erealtzare a tezei de licenfi qi de master Data:04.L2.20L5
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnl{i Pag. L6 din26

6. Referin{e bibliografice

I. Ghid de redactarea tezeide licen[d ;i masterat[on-line]. Univ. Babes-Bolyay,Catedra


de psihologre,2004fcitat la 11 iunie 20151.Disponibil: www.psihologie.ro.
2. Ghidprivind elaborareaSi suslinereatezelorde master [on- line]. Coord.: Ion BOSTAN.
Ch., 2010.20 p. [citat la 10 iunie 2015].Disponibil:http://www.utm.md/acte_normative/internel.
3. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I, ciclul II, studii integrate) ordinul
Ministerului Educaliei nr. 455 din 3.06.201llon-linel [citat 10.06.2015]. Disponibil:
http://nou.edu.md/files/unsorted/Ordltul7o20rr7o20455%o20din7o2003Vo20iunte7o2020l1.pdf.
4. Regulament-cadruprivind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare
de licenld, (ordinul Ministrului Educa(iei Si Tineretului nr.84 din 15.02.2008.)[on-line] [citat
I0.06.20151.Disponibil: http://usm.md./universitate/informatii-publice.
5. Regulamentul de organizare a studiilor tn tnvdldmdntul superior in baza Sistemului
Na(ional de Credite de Studiu (ordinul Ministerului Educaliei nr. 726 din 20.09.2010) lon-hnel

[citat 10.06.20151.Disponibil: http://usm.md/universitate/informatii-publice.


6. Regulament cu privire Ia organiTarea ciclului II - studii superioare de master
(Hotdrdrea Guvernului nr.464 din 28 iulie 2015) [on-line] lcitat 2.II.20151. Disponibil:
http://monitorul.md.
7. HotdrireaSenatuluiUniversitdlii de Stat,,AlecuRusso"din Bdlti, din2l.l2.20II.
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnlfi
Edi{ia: 1
Recomandlri Revizia:0
d,erealtzare a tezei de licenfl gi de master Data: 04.12.2015
in Universitatez de Stat,,Alecu Russo" din Bnl{i Pag.17 din26

ANEXE
Anexal
DescriptoriiCadrului Europeanal Calificirilor
Nivel Cunoqtin,te Abilitari Competenfe
Nivelul6 Cunoaqtereaavansatda unui Abilitefi avansate, 1. Gestionareaactivitetii
Rezultatele domeniu de lucru sau studiu, demonstrareamliestriei gi profesionalesautehnice
invdfirii inclusiv infelegerea criticd,a inovafiei, necesarepentru complexe, asumdndu-gi
relevante teoriilor qi principiilor arezolva probleme responsabilitateapentru
Nivelului 6 complexegi impredictibile procesul decizional in
sunt: intr-un domeniu contexte impredictibile de
specializatde lucru sau lucru qi studiu.
studiu 2. Asumarea
Programe de responsabilitd,tiipentru
Licentd gestionareaevolufiei
profesionalea persoanelor
individuale precum gi a
grupurilor.
Nivelul T 1. Cuno;tinfe puternic Abilitefi specializatede l. Gestionareasi
Rezultatele specializate,printre care gi solu{ionarea problemelor transformareacontextelor de
invSldrii cele care se afld in fruntea necesarein cercetare lucru sau studiu care sunt
relevante cunogtinfelorintr-un gi/sauinova{ie pentru a complexe, impredictibile gi
Nivelului 7 domeniu de lucru sau studiu, generacunogtinfenoi gi a necesiti aborddri stratesice
sunt: cabazd pentru gdndire qi/sau integra cunogtin,tedin alte noi.
cercetareoriginald; domenii 2. Asumarea
2. Congtientizareacriticl a responsabilitdfiipentru
Programe de aspectelorce lin de contribuirea la cunogtin{ele
Masterat cuno;tinfele dintr-un anumit profesionalegi practice qi /
domeniu gi la intersecfia sau evaluareaperformanJei
dintre diferite domenii strategicea echipelor.
Universitatea de Stat,,Alecu Russoo'din Bllti
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
d.erezlr-r,arez tezei de licenfi qi de master Data:04.12.20ts
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnt{i Pag.L8 din26

Anexa 2

Structura orientativi a avizu lui conduc[torului stiint ifrc la tezil

1. Antetul avizului cu informafii privind autorul qi tema tezei.


2. Actuahtateatemei.
3 . Calitatea fundamentdrii qtiintifi ce.
4. Realizareaobiectivelor propuse.
5. Calitatea/ complexitateametodologiei cercetdrii.
6. Relevanlapracticda studiului efectuat.
7. Aprecierea atitudinii autorului fald de cercetare.
8. Alte sugestii.
Se propune admiterea/respingereatezei de licenld / master pentru a fr prezentatdin fa\a
Comisiei de evaluare.

Conducitorul qtiinfific
(funclia, tillul Stiinlffic), (numele, prenurnele)

(semnitura)
Universitateade Stat,,Alecu Russo" din BIlfi
Edi{ia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realuare a tezei de licenfi si de master Data:04.12.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bilfi Pag.19 din26

Anexa3. Model de foaiede titlu

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT,,ALECU RUSSO''DIN BALTI
FACULTATEA DE
CATEDRA

TITLULTEZET
(TimesNew Roman,font 18,BoId, centrat)

TEZA DE
(TimesNew Roman,font 16, Bold, centrat)

Autor:
Studentagrupei
PrenumeNUME

kemndtura)
Conducltor gtiinfific:
PrenumeNUME
Titlu qtiinfifrc

(semndtura)

BALTI,2ots
Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bn$
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realizare n tezei de licenfi qi de master Data: 04.L2.20L5
in Universitttea de Stat 'Alecu Russo" din Bilti Pag.20 din26

Anexa 4. Versofoii de titlu


Controlatd:
Data
Conducdtorgtiintific: , (titlul ;tiinlific)

Adnotare

Aprobat6
gi recomandatdpentru sustinere
la qedintaCatedreide

Procesverbal nr. din

$eful catedrei

dr., conf. univ.


Universitateade Stat,,Alecu Russo" din BIlfi
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
de realizare a tezei de licen{i gi de master Data: 04.12.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bilti Pag.2L din26

Anexa 5

Figa de evaluare( mostra)

atezei de licenld / mastercu titlul: realizatd:


de

Punctaj
Criterii de evaluare
acordat
Criterii teoretice (max. 3 p.)
Gradul de interes al temei (actualitate,noutate,originalitate) (max. 1)
Volumul gi relevanla contribuJieiteoreticein raport cu tema (max. 1)
Capacitateaanalitici gi spiritul critic in raport cu suportul teoretic (max. 1)
Criterii metodologice(max. 3 p.)
Calitateamodelului metodologic (fundamentare,adecvarela temd, calitateaipotezelor,
(max. 1)
adecvareaegantionului)
Calitateapsihometric[ a instrumentelor :utilizate(fidelitate, consistentdinterni, validitate) (max. 1)
Calitateaprocedurii de lucru (calitateamdsurdrii, evitareaerorilor, respectareanormelor
(max. 1)
etice)

Criterii analitice (max. 3 p.)


Calitateaprelucrdrii statistice(statistici descriptive, statistici inferen{iale,adecvarealor la
(max. 1,5)
datele analizate)
Calitateaconcluziilor (interpretareastatistici qi psihologicd,arezultatelor) (max.1,5)
Criterii stilistice (max. I p.)
Calitateastilului de redactare(claritatea exprim[rii, logica structurdrii, corectitudinea
(max.0,5)
gramaticald)
Respectareaexigentelor formale de redactare (max.0.5,1
Nota propusd (suma punctelor acordate)
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din BIlfi
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
d.erealwzre a tezei de licen{i qi de master Data: 04.L2.2015
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bnl{i Pag.22 din26

Anexa 6

Aprobat:
$eful de catedrd
" 20r

Graficul calendaristic de executare atezei de licenti

Tema tezei de licenfd


confirmatd prin ordinul rectorului USARB
')
ff._ din ,,
Termenul limitd de prezentareatezei de licentd la catedrade

Etapele executirii tezei de licenfi:

Termenul
Yiza de
Etapele de
executare
rcalizarc
1. Stabilireatemei; fixarea obiectivelor; selectareasurselorde
informare
2. Investigatiacadrului teoretic al cercetdrii (teoria problemei);
expunereacadrului teoretic al cercetdrii;
3. Intocmirea problemei cercetdrii; stabilireatipului de cercetare;
elaborareainotezelor
4. SpecificareaunitSlilor(populafiei)studiate; constructia
variabilelor(descriereacalitativd); cuantificarea(descrierea
cantitativd)
5. Alegereametodelor de cercetare; stabilirea tehnicilor gi
procedeelorde lucru - in conformitate cu deciziadesprecaracterul
lucr[rii: experimentde constatare,experimentformativ etc.
6. Culegereadatelor; selectareamodalitdtilor de prelucrarea
datelor; stocareadatelor; prelucrareadatelor; anahzadatelor
(verificarea ipotezelor)
7. Rezolvareaaspectelorde graficd gi design la calculator;
intemretarearezultatelor
8. Formulareapropunerilor de solulionare a problemei cercetdrii
vizate in lucrare; elaborareaconcluziilor qi a recomanddrilor
practice
9. Sustinereapreventivd atezei

Student(a)
(semndtura)
Conducdtorqtiinfific
(semndtura)
Universitatea
de Stat,,AlecuRusso"din Bnl(i
Edifia: I
Recomandiri Revizia:0
de realizare a tezei de licenfl si de master Data:04.12.2015
in Universitatea,de Stat,,Alecu Russo" din Bn$ Pag.23 din26

Anexa 7

Aprobat:
$eful de catedrd
" 2015

Graficul calendaristic de executare atezei de master


(numele gi prenumele studentului)

Tema tezei de master


confirmatd prin ordinul rectorului USARB
nr._ din ,, ))
Termenullimitd de prezentareatezei de masterla catedrade
2)
))

Etapele executirii tezei de master:

Termenul de Yiza de
Etapele rcalizare executare

1. Stabilirea obiectivelor gi aprobareaplanului inifial al tezei de master

2. Studiereasurselorbibliosrafice

3. Aprobarea planului tezei

4. Colectareamaterialelor practice

5. Elaborareaqi prezentareacapitolului teoretic

6. Elaborareagi prezentareacapitolului experimental

7. Prezentareavariantei finale atezei

8. Sustinereapreventiva atezei de master

9. Prezentareatezeide master lacatedrl

Masterand(a)
(semndtura)
Conducdtorstiintific
(semndtura)

Se prezintdin cadrul suslineriipreventiveatezei de master


Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bfl{i
Edi{ia: 1
Recomandlri Revizia:0
de realware a tezei de licenfi qi de master Data: 04.L2.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bil{i Pag.24 din26

Anexa 8 (pentru tezade master)

Declalafia privind asumarea rispunderii

Pentru tezeleelaborate in limba romdnd

Subsemnatul,declar pe rdspunderepersonald cd"materialele prezentatein teza de master


sunt rezultatul propriilor cercetdrigi realizdri gtiinlifice. Congtientizezcd,in caz contrar, urmeazd,
sd suport consecinlelein conformitate cu legislatia in vigoare.

Numele de familie, prenumele

Semndtura

Data

,{enlapaqras o6 orBercrBeHHocrrr

Pentru tezele elaborate tn limba rusd

HuxenoAnucaBrnuitc ., 3a.rIBruIIo noA nl,Irllryrc orBercrBeHHocrb, rrro MarepI,IaJIbI,

rrpeAcraBneHHbre B Marr.rcrepcrofi Al{cceprallvu4, flBIrflrorc.fl pe3ynbraroM JrrrrrHbrx Haf{Hbrx

uccnegonanufr. H pa:pa6orox. OcosHaro, qro B rrporr{BHoM cJrfrae, 6yny Hecrr4

orBercrBeHHocrb B coorBerc rBr4lr c 4eft crnl'roullM 3aKoHo.uareJlbcrBoM.

Qawtunut,utvtt

floAurzcr

r{ucno
Universitateade Stat,,AlecuRusso"din Bnlfi
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
de realizare atezei de licenfi qi de master Data: 04.12.20L5
in Universitatea,de Stat,,Alecu Russo" din Bil{i Pag.25 din26

Anexa 9

Scala de evaluare
(Regulamentul de organizrre a studiilor in invifimintul superior inbrza Sistemului
Na{ional de Credite de Studiu)

Evaluareacunogtinlelorse apreciazdcunotede la 10la 1, de reguld,fard,zecimale.

1. Nota 10 sau ,,excelent" (echivalent ECTS - A) este acordatd pentru demonstrarea


profundd qi remarcabilS a competentelor teoretice gi practice dezvoltate de unitatea de
curs/modul, creativitate qi aptitudini in aplicareacompetenJelordobdndite, lucrul independent
considerabil gi cunoagtereversatd a literaturii din domeniul respectiv. Studentul a insugit 91 -
I00% din materialul inclus in curriculum/programaanaliticd a unitdlii de cursul/modulului.
2. Nota 9 sau ,,foarte bine" (echivalent ECTS - B) este acordatd,pentru o demonstrarea
foarte bund a competenlelor teoretice qi practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilitaf
foarte bune in aplicarea competenlelor dobAndite cu c6teva erori nesemnificative/neesenliale.
Studentula insuqit 81 - 90% din materialul inclus in curriculum-ul (programa analiticd) a unitd{ii
de curs/modulului.
3. Nota 8 sau ,,bine" (echivalent ECTS - C) este acordatd pentru demonstrareabund a
competentelor teoretice qi practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilitdli bune in
aplicarea finalitdlilor de studiu cu o anumitd lipsd de incredere gi imprecizie ce {in de
profunzimea gi detaliile cursului/modulului, dar pe care studentul poate sd le corecteze prin
rdspunsuri la intrebdri suplimentare. Studentul a insugit 7I - 80% din materialul inclus in
curriculum-ul (programa analiticd) a unitdtii de cursul/modulului.
4. Notele 6 qi 7 sau ,,satisfrcdtor" (echivalent ECTS - D) sunt acordatepentru demonstrarea
competentelorde bazd dezvoltatede unitatea de curs/modul qi abilitatea de aplicare a acestorain
situatii tipice. Rdspunsulstudentului estelipsit de increderegi se constatdlacune considerabilein
cunoagtereaunitdtii de curs/modulului. Studentul a insugit 61 - 65% gi respectiv 66 - TOVodin
material.
5. Nota 5 sau ,,slab" (echivalent ECTS E) este acordatd"pentru demonstrarea
competenfelor minime din domeniul unitdlii de curs/modulului, punerea in aplicare a cdrora
intdmpina numeroasedifrcultdti. Studentula insugit 5l - 60Vodin material.
Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bll{i
Edifia: 1
Recomandiri Revizia:0
d.erealware a tezei de licenfi ;i de master Data: 04.12.20Ls
in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bn[i Pag.26 din26

6. Notele 3 qi 4 (echivalent ECTS - FX) sunt acordatein momentul in care studentul nu


demonstreazdcompetentele minime, iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru
suplimentar.Studentula insuqit 3l - 40% gi respectiv4l - 50Vodin material.
7. Notele 1 qi 2 sau ,,nesatisfbcdtor"(echivalent ECTE - F) sunt acordatestudentului carea
copiat sau a demonstrato cunoagtereminimd a materiei de 0 - 307o.Pentru a promova unitatea
de curs mai trebuie de lucrat incd foarte mult.