Sunteți pe pagina 1din 7
Ministerul Educatiei | UN TVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI renee ae FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA ‘Anexa 11.37 REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL FACULTATIL DE STIINTE JURIDICE Capitolul I - DISPOZITII GENERALE Articolul 1 Facultatea de $tiinfe Juridice este parte componenta a Universitatii “Hyperion” din Bucuresti, care este o institutie de invatamant superior gi functioneazi in cadrul Fundafiei Universitare Hyperion infiinfaté in baza sentintei nr. 1064 din 14 septembrie 1990 a Judecatoriei Sectorului 3 — Bucuresti. Universitatea “Hyperion” din Bucuresti a fost acreditata si infiinfata prin Legea nr. 275 din 15 mai 2002, publicaté in Monitorul Oficial nr. 335 din 20 mai 2002. Ca urmare, potrivit Art. 103 alin. (2) din Legea invajamantului 84/1995 (republicati), Universitatea “Hyperion” din Bucuresti este integrata in sistemul national de invafamant si se supune prevederilor acestei legi. Universitatea “HYPERION” din Bucuresti organizeaza activititi de invatimant superior atét pentru studentii romani, absolvenfi de liceu cu diploma de bacalaureat, ct si pentru studenfii straini, care au absolvit coli echivalente cu liceul din Romania. in cadrul Facultatii de $tiinfe Juridice sunt organizate cursuri de zi pentru specializarea Drept. Planul de invafimant si programele analitice ale cursurilor, similare celor din invatimantul superior din tard si striindtate, se stabilese de cétre consiliul facultatii, in functie de reglementirile legale in vigoare si de necesititile perfectionarii procesului de invljdmént, in concordant cu cerinfele si cu tendintele pe plan mondial. Pe baza documentelor care atest promovarea examenelor si a tuturor obligafiilor didactice cerute prin programul gi planul de invatamant al facultatii, inclusiv a examenelor de licenfa, dupa acreditare, facultatea va putea organiza examenul de licen{i si acorda diplome de licenté, dovada a dobandirii de GB, pe Calea Calarasilor nr. 169, sector 3 Bucuresti Web: www.hyperion.ro Tel. +4021.323.41.67 Fax, +4021.321.62.96 Pp E-mail receorat@nyperion&// si ye Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE Absolventii facultatii cunostinte la nivel universitar, in specialitatea absolvit pot sustine examenul de licenta in cadrul propriei institutii. Articolul 2 Scopul principal si finalitatea Facultafii de $tiinfe Juridice constau in: - asigurarea unei pregatiri superioare de calitate si la nivel international a studentilor facultatii. Precizdm ca aceasta pregatire se face prin metode specifice domeniului si, pe baza unor planuri modeme de invafamént, prin aportul unor profesori si altor cadre didactice de inalté competenta stiintificd si cu recunoscut prestigiu national si international. Articolul 3 Toate activitatile didactice, stiintifice, administrative, culturale sau de alta natura din cadrul Facultatii de $tiinfe Juridice se desfagoara in conformitate cu Charta Universitatii “Hyperion” din Bucuresti, cu Regulamentul de functionare al Universitatii “Hyperion” din Bucuresti si cu Regulamentul privind activitatea profesional a studentilor Universitatii “Hyperion” din Bucuresti. Prevederile acestor acte normative, precum gi ale prezentului regulament, sunt obligatorii pentru studenti si toate categoriile de personal care lucreazi in facultate, indiferent de forma de angajare a acestora - permanenta, in cumul, plata cu ora. Capitolul Il - ACTIVITATEA STUDENTILOR, Articolul 4 Admiterea in Facultatea de $tiinte Juridice a Universitatii “Hyperion” din Bucuresti se face pe baza concursului de lucrari scrise sub forma de test de cunostinfe si a mediei de la examenul de bacalaureat, fapt care permite 0 bund selectie a candidatilor, cu sanse egale pentru toti. Articolul 5 Procedurile si regulamentul de admitere a studenfilor sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si funcfionare al Universitatii. Articolul 6 Structura anului universitar, pe semestre gi saptimani ca gi celelalte activitati, desfaisurate conform planului de invatamant, sunt publicate sau afisate, prin grija decanatului, la inceputul anului universitar. Anul de studii—este impartit in doud semestre de cate 14 s&ptim4ni fiecare, fiind prevazut cu perioade de vacanti. Examenele se pot sustine in decursul anului in maxim ‘Web: www.hyperion.ro @, peers Calea Cilarasilor nr. 169, sector 3, | Tel. +4021.323.41.67 i Us H Bucuresti Fax. +402132162.96 j) E-mail: rectorat@hyperion.4 (nye Ministerul Educatiei | UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI zi FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA 2 sesiuni (iarna si var’) conform Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor, art. 9. Pentru anul IV cele dou semestre sunt de 12 si respectiv 10 saptaméni fiecare. Examenele nepromovate in cele doua sesiuni se pot sustine in sesiunea de toamna din luna septembrie. Articolul 7 Modul de sustinere a examenelor sau a altor procedee de verificare (teste, proiecte, lucrari practice gi de laborator etc.) se stabileste la inceputul anului universitar de c&tre Consiliul facultatii si prin planul de invajamént al facultaii. Articolul 8 Dacd facultatea va avea inscrisi un numar mai mare (peste 20-25) de studenti straini, cursurile vor putea fi astfel organizate incat predarea sa se facd intr-o limba de larga circulafie international, cum ar fi engleza sau franceza. Articolul 9 Decanatul facultitii va facilita, la solicitarea angajatorilor, o preselectie a absolventilor in vederea angajarii de catre institutiile si intreprinderile interesate a celor mai buni studenti, pe baza unor teste gi a rezultatelor din activitatea didactic’, practica si de cercetare. Articolul 10 Pentru studenfii merituosi - care promoveaza anul de studiu cu media generala cel putin 9,50 - se pot acorda de Senatul Universitaii, la cererea studentului, cu acordul Decanatului si aprobarea Rectoratului, premii sau burse de merit, incepand cu al doilea an de studiu pe baza rezultatelor la invafaturd obtinute in anul precedent, in ordinea mediilor, in limita num&rului de burse (premii) aprobate. Capitolul ITI - ORGANIZAREA $I CONDUCEREA ACTIVITATII FACULTATII DE $TIINTE JURIDICE Articolul 11 Conducerea Facultaii de $tiinfe Juridice a Universitatii “HYPERION” din Bucuresti este exercitati de Consiliul facultitii, compus din decan, prodecan, director de departament si un numér de cadre didactice de prestigiu; precum si din studenfi ai Facultatii de $tiinfe Juridice, cu drept de vot. Webs: www hyperion.£0 @ peer Calea Calarasilor nr. 169, sector3, | Tel. +4021:323.41.67 “ Bucuresti Fax. +4021:321.62.96 Mj ¥ Email recoratghyperiod 6/ mya / Mtindsteru) Hciucat UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI regains FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA Articolul 12 Decanul si prodecanul Facultatii de $tiinfe Juridice au urmatoarele atributii: a) reprezinta facultatea in relatiile universitare; b) prezinti anual in consiliul facultitii un raport privind starea faculttii ©) conduce sedinfele consiliului facultitii si aplic’ hotirdrile Senatului Universitiii, Rectorului Universitat si ale consiliului de administratie d) intoemeste planul strategic si planul operational al facultatii ¢) propune consiliului facultafii strategia dezvoltarii acesteia tinand seama de realizarile pe plan international f) coordoneaza intocmirea planului de invafamant la programele de studiu oferite de facultate g) coordoneazi activitatea la ciclurile universitare de licen{a/diploma si master si rspunde de asigurarea calitafii acestora h) prezideaz comisia de calitate a facultatii i) propune structura, organizarea si regulamentele de functionare a facultatii }) coordoneaza activitatea de evaluare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic k) avizeaza propunerile de stimulare salariale m) coordoneaza intocmirea statelor de functii si personal n) asigurd respectarea eticii si deontologiei academice in facultate ©) iau masuri pentru buna utilizare a bazei materiale, a spafiilor in care facultatea isi desfisoara activitatea si asigurA pastrarea integritZtii bunurilor materiale p) stabileste ordinea de zi a sedintelor consiliului facultatii 1) urméreste realizarea in practica a sedintelor consiliului facultitii s) verificd $i sigur completarea la zi a documentelor de secretariat Articolul 13 Directorul de departament are urmitoarele competente si responsabilitati: a) organizeaz& si controleazi desfisurarea procesului de invafimant in facultate b) organizeaza concursul de admitere in facultate c) organizeaza si controleaza inscrierea studentilor in registrul matricol si asigura evidenfa la zi a acestuia d) rispunde de realizarea la nivel corespunzitor a activititii de invatmént, cercetare gi a practicii de specialitate si pedagogie a studenfilor Web: www. @ yer Calea Caliasilor nr. 169, sector 3, | Tel. +4021323.41.67 “ : Bucuresti Fax. +4021,321.62.96 9 E mail: rectort@hyperon 8 / / Ministerul Educatiei | UN TVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI Se FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA. e) asigura elaborarea programelor, a figelor de disciplina, a cursurilor si a altor materiale didactice necesare asigurand dezbaterea acestora si aprobarea lor in cadrul sedintelor Consiliului facultatii, cat si punerea acestora in timp util la dispozifia studentilor f) aproba propunerile titularilor de disciplina pentru tematica cursurilor, a lucrarilor de laborator si a lucrarilor de diplomé ale studentilor 2) organizeaza si urmareste desfaisurarea activititilor in cadrul cercurilor stiintifice h) avizeaza cererile de incadrare a personalului didactic i) urmareste respectarea planului de invatimant de catre cadrele didactice gi studenfii facultatii, precum gi structura anului universitar j) organizeaza sesiunile de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice si studenti Articolul 14 Secretariatul facultafii este subordonat decanului (prodecanului) gi, pe linie profesional, secretarului sef al Universititii “HYPERION” din Bucuresti. Secretarul facultatii are urmatoarele atributii a) asigur lucrarile de secretariat ale facultatii; b) rezolva lucrarile de inscriere ale candidatilor pentru admiterea in facultate; c) intocmeste orarele semestriale, impreuna cu sefii de catedra, gi le supune spre aprobare decanatului, Consiliului profesoral; d) urmareste respectarea orelor de activitate didactic cu studenfii; e) asigura tuturor cadrelor didactice cataloage de examen si colocvii (verificari) necesare; f) completeaza registrul matricol la zi, pe care-I semneaz& impreund cu decanul; g) fine evidenta examenelor gi a celorlalte forme de evaluare a activititii studentilor; h) asiguri o informare prompt si politicoasd atat a studentilor, cat sia publicului, parintilor sau persoanelor oficiale, prin raspunsuri prompte la telefon si relafii directe cu publicul; i) asigura procurarea (de la rectorat) si completarea camnetelor de student, precum si vizarea lor semestriala; j)realizeazi evidenta studentilor tuturor anilor de studiu, conform formularelor tipizate; Web: www hyperion.to @, ees Calea Calarasilor nr. 169, sector 3, | Tel.+4021323.41.67 hk Bocurest Fax. sgoaiga.ea96 E-mail: rectorat@hyperion.r0 7 194 Ministerul Educatiet_ | UN TVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI a Mi ene FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA, id k) tine la zi evidenta centralizatoarelor de note si a foilor matricole ale fiecdrui student; 1) asigur rezolvarea corespondentei curente a facultitii; m) asigura tehnoredactarea si multiplicarea materialelor necesare facultatii; n) realizeaza evidenta intregului personal al facultatii; 0) asigur’ completarea si semnarea conventiilor de colaborare ale cadrelor didactice, in conformitate cu prevederile prevazute in Statutul Universitatii HYPERION; p) intocmeste lunar statele de plata ale cadrelor didactice, pe baza evidenfei orelor tinute si le depune la Rectoratul Universitatii, cu aprobarea decanului, pana la fiecare intai al lunii urmatoare; 1) asigura permanenta zilnicd conform programului, ordinea, curatenia si linistea in cadrul secretariatului; s) nu transmite si nu incredinfeaza altor persoane probleme sau lucrari de secretariat, pastreaz secretul respectivelor documente si asupra altor activitai sau date cu caracter confidential; 5) se ingrijeste de pastrarea si arhivarea documentelor scolare si de secretariat; t) urmareste respectarea Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor. Capitolul V - DISPOZITII FINALE, Articolul 15 Prezentul Regulament de functionare, impreund cu toate celelalte reglementiri ale conducerii Universit&tii, constituie acte normative de organizare si functionare a Facultatii de $tiinte Juridice, respectarea acestora fiind obligatorie pentru tofi cei care activeaz in cadrul acestei facultati. in condifiile autonomiei profesionale a facultatilor, studentii, cadrele didactice si alt personal vor respecta intocmai normele si regulamentele interne elaborate de biroul consiliului profesoral al facultatii, care trebuie sa fie aprobate de Rectorat si si nu contrazica prevederile Statutului si ale Regulamentului de functionare ale Universitatii “HYPERION” din Bucuresti sau alte reglementari ale conducerii universitatii. Abaterile de la prevederile respectivelor acte normative si de la disciplina si ordinea care trebuie s& guverneze activitatea universitatii, vor fi sanctionate de Web: wow hypetion.ro x @ peer Calea Calarasilor nr. 169, sector 3, | Tel. +4021.323.41.67 7 a 5 Bucuresti Fax. 440213216296 Lp E-mail: rectorat@hyperion.s/ mga y Ministerul Educatiel | UN TVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI Pa eet FACULTATEA DE $TIINTE JURIDICE ROMANIA. catre decanat sau sefii compartimentelor implicate, iar sanctiunile vor fi supuse validarii conducerii universitatii . Articolul 16 Prezentul Regulament de functionare poate fi completat si modificat numai de catre Consiliul facultatii de $tiinte Juridice din cadrul Universitatii Hyperion din Bucuresti, DECAN Prof: wi ‘Tudor Amza P 8 ‘Web: www hyperion,to ia @ YB Galea Clarapilor nr. 16y,sector3, | Tel s4on13234.67 “ Bucuresti Fax. sqozya162.96 Ay , ee eas Lo