Sunteți pe pagina 1din 3

AE

AE

COMERŢ ŞI GLOBALIZARE (Trade and Globalization)

În ultimii 20 de ani, economiile naţionale ale ţărilor au devenit din ce în ce mai legate unele de altele datorită şi schimburilor comerciale, tendinţă certă ce a fost denumită globalizare. Globalizarea se remarcă prin răspândirea rapidă în toată lumea a producţiei, consumului, investiţiilor, serviciilor, tehnologiei şi capitalului provocând creşterea numărului şi importanţei acordurilor internaţionale, stabilind regulile jocului pentru un număr mare de subiecte, mergând de la protejarea mediului până la comerţ şi crearea instituţiilor necesare pentru administrarea acestor reguli, aşa cum este şi Organizaţia Mondială a Comerţului. Astăzi, globalizarea economică nu mai este o simplă tendinţă trecătoare sau un capriciu economic, este deja un sistem internaţional care reflectă mondializarea comerţului, ea însemnând de fapt lupta pentru pieţe. Tranzacţiile electronice, dezvoltarea transnaţionalelor şi formarea de alianţe strategice transcend graniţele ţărilor.

Liberalizarea comerţului mondial demonstrează tendinţa societăţii moderne de reducere treptată, până la dispariţie a tuturor categoriilor de obstacole care împiedică dezvoltarea pieţelor externe, schimburile şi respectiv circulaţia mărfurilor la scară mondială. Importanţa pieţelor externe este cu atât mai mare cu cât majoritatea întreprinderilor sunt angrenate într-un proces de dezvoltare care le obligă să găsească noi oportunităţi de afaceri în alte ţări, pe măsură ce pieţele interne se maturizează şi se îngustează. Globalizarea comerţului a devenit posibilă datorită în principal liberalizării circulaţiei mărfurilor în lume şi dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi informaticii.

In the last 20 years, the national economies of the states have become more and more linked each other due to the commercial exchanges too, a real tendency called globalization. Globalization means also the rapid spreading all over the world of the production, consumption, investments, services, technologies and capital leading to an increase of the number and importance of the international agreements, settling the game rules for a great number of topics from the environment preserving to the commerce and the setting up of the necessary institutions for handling these rules, an example being the World Trade Organization. Nowadays, globalization doesn’t mean a passing tendency or an economic caprice, it is already an international system reflecting the world-wide spreading of the commerce, that means in fact a fight for the markets. E-transactions, the development of the transnational companies, the strategical alliances pass over the borders of the countries. The liberalization of the world commerce proves the modern society tendency, that of gradual decreasing, until the vanishing, of all the obstacles which brake the external markets, the exchanges and, respectively, the commodity circulation at the world level. The external market importance is ever greater because most of the companies are involved in a process of development that forces them to find new business opportunities in other countries as the domestic markets come to maturity and get narrower. The trade globalization has become possible mainly due to the liberalization of the commodity circulation in the world and to the fast development of the communication and informatics.

Conf. univ. dr. Dinu Vasile

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE Ş TI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE Ş TI
COLEGIUL UNIVERSITAR ECONOMIC ASE BUZ Ă U

COLEGIUL UNIVERSITAR ECONOMIC ASE BUZĂU

COLEGIUL UNIVERSITAR ECONOMIC ASE BUZ Ă U