Sunteți pe pagina 1din 9

Autorizatie de construire

Autorizatia de construire este acel act care confera dreptul de a construi un


imobil.

Autorizatia de construire este eliberata de catre Primaria localitatii/sectorului


pe raza caruia se afla terenul pe care urmeaza a se construi.

Autorizatia de construire se poate transmite dreptul de construi odata cu


transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului.

Autorizatia de construire are o valabilitate limitata si se poate prelungi.


Durata de executie si valabilitatea ofertei se cere de catre beneficiar.

Autorizatia de construire se elibereaza pe baza avizelor si acordurilor luate si


a proiectului tehnic .

Autorizatia de construire se elibereaza/emite la solicitarea beneficiarului.

Dosarele pentru autorizatia de construire se intocmesc de catre proiectanti


autorizati.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire beneficiarul trebuie sa anunte


inceperea executiei lucrarilor la primarie si inspectoratul de stat pentru constructii cu
minim 10 zile inainte de inceperea lucrarilor.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se plateste o taxa pentru


autorizatia de construire care este in cuantum de 0.5% pentru persoane fizice si 1%
pentru persoane juridice. Alturi de aceasta se plateste si o taxa catre ordinal
arhitectilor din Romania OAR .
Orice proiect realizat pentru obtinerea autorizatiei de construire este luat in
evidenta de catre Ordinul arhitectilor din Romania.

Dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire este format din: cerere


autorizatie de construire, copie act identitate beneficiar/ solicitant, copie legalizata act
de proprietate(contract de vanzare cumparare, certificate mostenitor), copie dupa
certficatul de urbanism, avizele si acordurile mentionate in certificatul de urbanism,
acordul bancii ipotecare daca este cazul, studiu geotehnic, dovada de luare in
evidenta de la ordinul arhitectilor, dovada platii taxelor : de autorizatie si catre OAR,
proiect arhitectura piese scrise si desenate faza PAC, proiect rezistenta piese
scrise si desenate faza PAC, proiect instalatii faza PAC piese scrise si desenate
faza PAC, expertiza tehnica daca este cazul, referat verificare proiecte+copie
legitimatie .

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se depun la primarie 2 dosare: un


orginal si o copie; unul din dosare ramane in arhiva primariei si altul se intoarce
stampilat si aprobat catre beneficiar.

Obtinerea autorizatiei de construire este obligatorie. Realizarea de constructii


fara obtinerea unei autorizatii este ilegala si se pedepseste conform legii.

Certificat de urbanism

Certificatul de urbanism este acel act informativ eliberat de catre primarie


prin intermediul caruia sunt oferite informatii cu privire la limitarile de a construi,
precum si ce avize si acorduri sunt necesare a se lua.

In certificatul de urbanism se precizeaza informatii despre dreptul de a


construi , cum ar fi:

naturaterenului pe care se doreste a se amplasa constructia: intravilan, extravilan,


agricol sau construibil;

Informatii privind retragerile;

Informatii privind regimul de inaltime maxim permis;

Informatii
privind POT procentul de ocupare a terenului(rezulta amprenta maxima
pe care am voie sa o construiesc);
Informatii
cu privire la CUT coeficientul de utilizare a terenului(rezulta cat de mult
am voie de construiesc);

Informatii cu privire la avizele si acordurile care trebuiesc luate;

Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare minim urmatoarele


documente:

copie act proprietate

Copie cadastru teren si constructie(daca exista);

Copie act de identitate beneficiar;

Cerere tip completata; cererea pentru certificatul de urbanism o puteti obtine de


aici;

Este de preferat si se solicita in ultimul timp un memoriu de arhitectura si planuri de


situatie cu exemplificarea si descrierea constructiei care se doreste a fi realizata;

Certificatul de urbanism este primul demers necesar a se realiza in vederea


obtinerii autorizatiei de construire. Este de preferat sa va cautati un proiectant care
sa va sfatuiasca inainte de a se solicita certificatul de urbanism.

Proiectul tehnic

Proiectul tehnic este elementul principal care sta la baza dosarului depus
pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Proiectul tehnic este realizat de catre o echipa de proiectanti , absolventi ai


unor facultati de profil:

Arhitect;

Instalator;

Structurist.
Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire este format din:

proiect arhitectura(acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

* Piese scrise: Lista semnaturi; memoriu arhitectura, programul de control al


calitatii;

* Piese desenate: plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri de nivel,


fatade, sectiuni;

Proiect rezistenta(acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

* piese scrise: lista semnaturi, memoriu de rezistenta, programul de control al


calitatii;breviar de calcul

* piese desenate: planuri de fundatie si sectiuni;

Proiect instalatii(acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

* piese scrise: lista semnaturi, memoriu de instalatii pe specializari: sanitare,


termice, electrice, programul de control al calitatii;breviar de calcul;

* piese desenate: scheme tehnologice.

Proiectul tehnic completat cu detaliile de executie stau la baza executarii


constructiei. Este interzisa executia unei constructii fara ca aceasta sa se faca fara
urmarirea unui proiect tehnic.

Proiectul tehnic se realizeaza urmand prevederile din certificatul de


urbanism, a normelor si normativelor in viguare(valabile in domeniul proiectarii
constructiilor ) a limitelor date de catre institutiile avizatoare si dorintele clientilor.

Proiectul tehnic este stampilat de o serie de verificatori cum ar fi: verificator


rezistenta, verificator pompieri, verificatori arhitectura.Acestia nu pot fi si realizatori ai
proiectului. Verificatorii sunt atestati de catre comisii ale MLPTL. Un rol important il
are si inspectoratul de stat pentru constructii.

PUD-ul nu face parte din proiectul tehnic ci in anticipeaza si il descrie in mod


global. In Romania reglementarile urbanistice din domeniul constructiilor se pot face
pe o regiune mai mare(plan urbanistic general), pe o zona anume(plan urbanistic
zonal) sau punctual(plan urbanistic de detaliu). Planul urganistic general-PUG-ul se
realizeaza de obicei la solicitarea autoritatilor locale si se refera la o regiune mai
mare(cum ar fi o comuna, oras,etc). Planul urbanistic zonal: PUZ se refera la
reglementarile de pe o zona mai mica(cateva strazi, un complex residential sau
industrial) si se poate face atat la solicitarea autoritatilor locale cat si la solicitarea
investitorilor. Planul urbanistic de detaliu PUD-stabileste norme urbanistice la nivelul
unei constructii, a unei strazi, a unui grup de constructii .

Pe baza proiectului tehnic si a cantitatilorconsumurilor rezultate din acesta


se poate estima durata de executie si costul executiei.

Proiectul tehnic se realizeaza la solicitarea beneficiarului.

Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire

Avizele si acordurile pentru obtinerea autorizatiei de construire se elibereaza


de catre institutii specializate. Avizele si acordurile sunt mentionate in certificatul de
urbanism.

Este interzisa eliberarea autorizatiei de construire fara a fi luat toate avizele


mentionate in certificatul de urbanism.

Avizele si acordurile sunt mentionate in certificatul de urbanism.

Avizele si acordurile cele mai uzuale sunt:

detinatorii
de retele si utilitati: apa, gaz, canalizare, curent electric, drumuri,
salubritate;

Inspectoratul de stat pentru constructii;

Mediu;

Sanatatea populatiei;

Protectia civila;

Combaterea si prevenirea incendiilor;

Telefonie;
Apele romane.

Pentru a downloada fisele tehnice necesare eliberarii avizelor de mai sus


intrati pe www.proiectare-constructii.ro si pe www.proiectare-constructii.eu.

Pentru eliberarea avizelor este necesar a se completa fisele tehnice de catre


un proiectant autorizat(arhitect) . Alaturi de fisele tehnice se mai depune certificatul
de urbanism, memoriu de arhitectura si planuri care sa descrie lucrarea.

Etapele parcurse pentru obtinerea unei autorizatii de construire

Etapele ce se parcurg pentru obtinerea unei autorizatii de construire sunt


urmatoarele:

realizare cadastrul teren/ imobil in cazul in care acesta nu este realizat;

Realizarea cerere obtinere certificat de urbanism obtinere certificat de urbanism;

Alegere proiectant( e de preferat selectarea inca de la inceput a acestuia);

Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie;

Obtinereaavizelor si acordurilor mentionate si solicitate prin certificatul de


urbanism;

Realizare documentatie de catre proiectanti pentru obtinere avize;

Obtinere avize si acorduri;

Intocmire proiect tehnic faza PAC proiect pentru autorizatia de construire;

Plata taxa autorizatie si taxa timbru Ordinul Arhitectilor din RomaniaOAR;

Depunere documentatie ,conform certificat de urbanism, in vederea obtinerii


autorizatiei de constructie;

Eliberarea autorizatiei de construire;

Realizare proiect tehnic pentru executarea imobilului;

Anuntarea inceperii executiei imobilului la inspectoratul de stat pentru constructii si


primarie;

Selectarea executantului;
Selectarea dirigintelui de santier;

Inceperea executiei imobilului.

Cele de mai sus sunt etapele principale necesare a se parcurge pentru


obtinerea autorizatiei de construire.

Carte tehnica a constructiei.

INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice


referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea
comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa
cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea
starii tehnice a evolutiei ei in timp.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI - conform Anexei nr.


6 la HGR 273/1994 care aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, este urmatorul:

-Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia,


borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor
fiecarui dosar in parte ).

Capitolul A -Documentatia privind proiectarea :

- acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;

- avize care au fundamentat elaborarea proiectului;

- documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate ( arhitectura, detalii de


executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii ) , cu toate
modificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant, constructor sau
beneficiar ( investitor ) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare;

- breviarele de calcul pe specialitati;

- indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de


executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

- caietele de sarcini privind executia lucrarilor.


Capitolul B Documentatia privind executia:

- autorizatia de construire ( inclusive planurile-anexa vizate spre neschimbare );

procesul verbal de predare a amplasamentului si reperul de nivelment


general ;

- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a


structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere
a fazelor determinante ale executiei;

- in situatia cand executia lucrarilor de construire nu a fost urmarita de un


diriginte de santier atestat si nu s-au incheiat procesele verbale pentru
fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor va
solicita elaborare unei expertize tehnice care sa ateste calitatea executiei;
dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care se impun
si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executare intocmai a
acestora;

- certificatele de calitate , condica de betoane, rezultatul incercarilor de


rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in
opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de
constatare,ale autoritatilor de control, registul de dispozitii si note de santier,
jurnalul principalelor evenimente ( inundatii, seisme, temperature excesive,
etc.), caietele de atasament s.a.

- procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazure prin


proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei,inclusive citirile initiale de la
care incep masuratorile(daca este cazul).-expertiza tehnica,verificari de teren sau
cercetari suplimentare,necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor
greseli tehnice(daca este cazul);

CapitolulC-Documentatia privind receptia lucrarilor executate:

-procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;

-alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau
cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

CapitolulD- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei


in exploatare si interventiile in timp:

-prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii


constructiei,instructiunile de exploatare si intretinere,lista prescriptiilor tehnice de
baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;

-proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala(cand este cazul);

-acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile


de interventie luate;
-procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;

S-ar putea să vă placă și