Sunteți pe pagina 1din 7

t ty.- )c,n !.

,n1
i a-;-.t.t,.

Ar.-iaIgamui deritar.

Amalganrul deiiial esic uc ilrteriai de obiura:ia dt cu:a:r:


n:fizioncmic,nead.e nron:rrlul introducerii sale in caviiate 5i rigid d'..:c:
reni,plastic in
prizd.Este rezullllrl ar..resiecului dinr,:e ruercur cu rLnul sau mai mi:lit nrtial:.Est: u::ul
din cele mai vechi materiale de obiuratie uiilizate pentru reslaurai.a pieparaiiilo:
retentive-5i -ap:re menfiont r;ntr.i orinta"oaii in'1601-de citrc'Tobias Dcmlreilirs ir,
"Ciriicica de ieacui" in caie ,el <ll relei: de amaigam I lui Sicc'i:rus -'.rliiiz2ta r"lnilir
obtu;a1ia din!ilor.
Au urmat ani in caie. in literattlra de s.oeci:litate a timpului au apinri putin:
refbriii la amalgam ,cerceiiril: reluind'-t-se mult nre.i tdrziu.ln I E26 in iiteraiura francezi
apar consenniii cr.i p;iviie la Taieau ,un irancez care ioiosea peniru obir:iare: ce v ii Ziilc:
reieniive o p:.sti d: arginl focraG din piiiiuri <ie argint 5i mercur.Tot d: atunci ciaie:l
obsertatia ce acesi amesiec suleia in inieriorul caviieiilcr un !;o..s d: dileia:: c:
deieiriiini fie iraciuia riinliloi, fi: aoanlia unor obtLrialii debcrdante.ln 1E3i coi iranc:i.i
veni'r la Neq.Yorl: fraiii flrar'.'ct'.ri car. ru3rar d:nti5ti au Diofii.i d3 d:scop:rii::, llr
Tavea.,l 5i :u ilr.rcius anrl*saz:i:l ir SUA-iiia insi a iin: saaii;a d: i;:,jicaliile a:es:'':i: ;i
re-a.:,ita',ei.c -al fos,- rleza<i;ricase . Arii c2-re -2u u:anat ,!j iosi m:rr:ii c: \';r coniro'.':, :: c,:
*jvire l: ::+si ii',ai:ri:-l d: re-ri.lutaii e.r:jsi2i:i chir; itire anii l S4 j - l S-;5 "Lir;I.b,,r:" 2,,
r-;r,a:3;-;:',r1 ui caie s-a ii:m,in?t;i, i-:,ve-:area ai;r:iilo: zc;si'.:ia.
C'-1'; rn:i ittrriian:: cll-, ct: p.;iiit jl ar,iaicanul ci:;t:r c'i:r ca u|j,-ri:. :.
c.ic3i:iriii l:i tsle-il cr*te.irit. a:lii .lS9-;-tb:"5. .r i);ez.iliat ca,l-.:l: ca-': ici-:ri:;;.-i
mcCiicii-i1e ...olu::el,rlce ale ari:zlsanui!;, i:::can;s::r'.'l1 d: illr.j- D:o)i;1:::i
arnaiqenul;:: c-- a s- ii:ijm= slb inilu:lia iodelo, d: in?-sl;c::i3 -li: i910 :1 a '1-r:.rz:r:::
Lri'r eirlsiic c= r:o;iiin:a 6i'% Ag.- siz.liu j6ia. c;rp:l 5';'.i- zi:':\91: ,i i::3ii--:-:!
.i 3il(,:.lfeazi'. ci ni: n:tetai co;xi;:uii:i aJijr:iui c:;i n,ciul de ll;el'':';lr: ;:
=z;l:ll:i:--'i-
i::si,-:lt s:,r.i i ac icr i d; i.irpl,-.:;:? ;.::ip:: !. :::;.i::;:- {l;:ali I ,r:-.-, i-. ,:, r-; i:,::- .

t :.ii;:.: ;r i:: :r:-:t:LliliiS:- si ll:lir::;:a c': n:izi.


-1,:r':,ig.,;:-ru: esi: iolosiii;,::oj cl.:r: t:: r.::t: l5'-i a:": ::r ,i..--.:..'-:.:'-- t:.:. -'
ii,;:icir,: tl:i:iir;:i:-li:i:::.ia;l:r:::r:-r,,-ll i: ial:r, cilia ?-;9! oirrr..:.'::':: i: a :..:.-. i- -::1..
-:,iirt eii-ciL:,i: cl-'t L:';:r-'itzi;t itaiii::: -:e s:.-cirl c:.':lirlil: r:a;li.:,1 ; -1.: :.-

r t:tLl:'i ie ii: :r,.,1'-..:;


:l.rn:-1cal:ul <ieirla-1,?r: firnctti- dt lrmii.ui ti: r:rriitlc pe care il c0rriilla -f)(,::i.' l:
c i:.sii'r:t ast,ci :

binar - rezuhzi din coirbir:;ti'. :,:;curr:iui c': singur m:izl -Ctj trli ctr;it'.:ii
r"
aris-)aarrr !i;rli: e-li: a.rnaigamui de cupir-t ce co;rlii:: cupirr iC'409i, 5i nli.cLlr it-)'71"'.:.:
.. icsi ialcsit i:3ni i: curfu:,J l;r liaci;c: tionitir,lcSi;i,dar ,d:it,;ili i:';';ici::::ii ::'i: a>::,-r
:, ic,,. i s:.4; d;n i,iu
-/r ilc:t irrc, c;:,li c+;r:'s: rr1i.: r., :rr Lrul .-,i c,: c l",n iu s:L! palaiix i-'-; :: i: r:'; :i: ii:. .-."
in p:actica c,.irenia rr:ni.u ce s-at doveiiit a fi r,ocir.:,iiiabil e 5i c;::ri.-.
- itrrnaa t rzzr:itzr- din arne:l;cui n:erirn,li:i cu 2 :::siaie ,de rcguli /iS. si Sr ir irrc,"r:i'
c.'al-.'.
- cuaterna; rezullal di:: aireslilc Iil ra:icrnil u i cu I
- rr leiele : h3.,S;:.: i Ci'. ,i:, I'rr j:-, i Ii; r:--

651...rr,9 ,2 51,i J r...5![ ('u.


cum er fi platin
Urrele amalgame mai coniin gi cantitali mici de rnelale nobile
s-?u aur 5i iridiu,paladiu,da,r accstea nu au adus imbunatAliri substanfial: c".litalilo
produsului finit.in conrbin-r1ie sc nai poate glsi Zrr. 5r,in firnclic ri: pioponia de Zr
con{inut existS :
- ali4'e cu zinc ,ce contin mai mult dt 0,0\9/o zi",c',
o/o
- al.iaje fiiir -zinc pe conf in maipulin.de.0,0l zinc-
' Pe fleconul ai.iar;uiui de ar3:ini.ste n.cesarL specificarea de c'-l s:tl faii. zi:rc-

Eupi con{inutrrl in Cu. al aliaj uiui,amalgamul dentar poaie tt :

- cu aliaj convenlional,siiac in Cu. (mai puiin de 67o Cu )conlirrind :


- Ag. - 65 - TCth
-Sn.-25-30%
-"-Cu.-A"-6% "---''----"'-:-r"-- '---'- "-- . -- - .- "
'' '-Zn.-O-2"t;
Froporlia dintre mercur;i aliaj este de 45 - 50% Hg./50 - 55 V" aliaj. {ai poate
coniine urme fine Ce ar:r,plaiini qi m:rcur 2-39'o 5i acest tip <ie amalgarrr se nurnes{e
pirarnalge,;'nat-
- cu c_onrinut crescui de Cu.,sub 2 fonne:-cu compozilie slnrpli Ag.-Sn.-Cu.-Zn. ;
..-: -cu fazi disp:isata d: ali{e Sn -Ag' 5i euttciic
' P ',/-lS','u L:
Ace-si aliaj coniirs :- 4A -469% Ag.
Sr. -7%
- 13 - 20?6 Cu.
- i 9:- Zr,
, ,-.',rg;-;r,cle noi.r.;13 c.,r:i,;;r :- A3. - 65 - 7i)',o
-r.t..-t7-'-Al
- :,':icropro;:iia d: tb.,Sb.,Ctl..la, (Paii:scu "a3l)
.ar3
I u.c iYp';) p2 r i i e:; i, i a :
i c u I c ;,r i- .: i i j uIu

- ziitje cu piiiiura.foi::t:ii dil pa:iic[ie stn"rniiie-tiiat:-ne ie g'.r1:-le ,


- aliaje cu pardcu): slerice siu s,'broid,:le ;
- ,rli:!j3 c{ paiiicaie n:icgirl::ie,
- aiiaj; cir pa:ricili: 2.n1:sia.:ii ,ionrai iin pzriicr:lc il:.i1lrlai.- ;i si:ii;: -

ilepe fo:-nra de p:-eze;:{are e::iiii:


- .,'aiiarir. ciasicL,ir caie:-ir,i.i'ia::.il:j sa pr-ji:iia'. i':3iilr-i,s lllr ic:n l:=r i-: l-':ilb= t i:ll:-"
:l . : , : : . : . , . : '- : , ' : : ' I ' l'',;:::.: :i : .': l:;
. . I .::.:,:,t: ''-:'' -':' l-,- ":: : ''.l
;i:,'o1z.li::,.
- i:.ri:0ia inciiei;:i, 5i.,jozi:- capsuiai. ei:ii.ie;:ieic iri;'':
conip-]:.1'i'ntJ ai: e-nlaigai;''uiu i
i':
incoipn:ra.ie In cap:,ule din ma'teiiiij plastic 3rfarate printr-o mernb:ana de star-,!o1,.
.:an:iiZti diiente, p:nr.i difedte tipiri de ca.rititi. Trituiarea s: fzcc ctt ai':ic;t'i rrn,':.
:.:r-i alg;n', r i+t r: lir alita;.: t.psui:i init u.lt sulc,l splci:i tir'lp
tir c\i' e' s:cllt:i: ii
iil ) rrrnSn'j i:rsi;ucdunile di'i: de ftecae fab:i:ani .
l'.'isialele c:.rr; i:':irii i!1 ctn1i,3lilie a;::alcanriil rri deaiar ?i conierZ un;ie caliir::i
ce '-
liii de prcrrrieiiiile sp:cific* aie fisciru,ia :
Argiului
- - r,:Ere;te rezisienla eniaigamuirii , raduce curgerea iui {florl);

. _ -: -:..at.
- in concentrarie trrli tnare <it 70?6 cr:;te duritatea amalganlulLri rj:i acesia
de'.,ine sfirimicios 5i greu d: manipuiai, priza sa e mai rapirii 5i ten<iinla i: e:io:'-nsittl:
nrai marc ;
- o concentrafie mai nrici rl;6j?/o duce la rln atnalganr cu o durilai: r:iai inica,
timp d: prizi prelungit Si crcSte tendin'la sa-de coniracli:.
Staniu.
- ugureazi anralgamarea, cresti-tiilpul de priza 5i coroziun:a ralalS:.riluiui d:r
scad: expansiunea dupa piizi 5i duriiatea sa.
.
Cupru.
-.cregte rezisienla amalgarnului, pas-treazi in limite nonnale coeflcientull <il
dilataie, timpul do prizi 5i rezistenta ia coroziun:.ln propo(ie de 1 59'o este antis:piise-c,'ic.
Zinc".
- creste re?jstenla amalgamului , ii confera rin anrimit luciu, previne oxidar:a ;i
in concentralii de peste 0,01?i,9i in condilii de umiditate produce expensiunt.
h{erctrr. '
in unele ali:je se poate glsi in propo(ie de 2^3% fo:mind aliaje pr:a,na)eaEdl:
care ben;ilciazi de o arralgaraare mai rapide &i,in exces, cre$ie coeflciinttli <i: <iiiar:ie ;:
rezist-j1i? mecanici 5i preiu:rge,ste tinpul de piza. O colcentralie mai mici &i na5tere u,rlri
a;n alg; i iiiabil.
'i.
Irid i'.:1, pletina, paladi r:, in pioporiie de i % p:i imbuniG!i ..zisi..il rr,eca:'ici:
5i cc:oziun:a amalgamultri.

I'.'leiclrul -=are e.te folosii,renfu amalgairarea eiiajului e-sie sir,.-t:t;i:l r:.':i j;-
siz-.re lichica Iz terrlF.atuia ca,n3rei. Biclomp:iibriiia{:a s: a fosi ,si :si::ici acn:ai aijei.:
paz:-,jp'.-riri-rdil-s- o ic:i,ciiate rreicuia 2 ac;stura - cee?. ce a iaier:nin:1 ;lulie siudii in a.-esl
s..lir;. a,ca.iia ai: d:no'-ls:ral ci a.;rtaigiiiiul deai:i ltt co.ist;itla ui i':cioi c: ris'-: r=.:: i:
p:ci:rt, ci: e::cepli: c"-zuri!o: iir cat exisii o h ip;iscas ibi iia-i: a pa-ci:i:iuiui i: ,-,
1

coinr.n:nia a ac?sll.ta. P.iscLriile ri:ai mari s'Ji.ti p:niru rnedic, aiisier,i 9i p:, :r'
cortarninaiea inedi';lui incor,iu'ilor , ri: aceea s: cere o o manip,:lar; corecii :. :'.cesi,ii 5: c
i3ier:i c.:ieciI a lui la;:i','el i:ca.bin:i sitmatclorir.

,". r-'. l:';:'.,:' I lll


i :,1 :tnr i1a ::; t;lu;.
--i:r
i.l-'i,;, l*.,r.,:-:- .,.ir:;::i. c:,";,. jo. L:,;.i;.rr,-::i,:,'i,,,;:'..':'-::'.-:.:
iii;i-;: i:.:;aalgan:I"- c.li'.ai:icraia , cu con:iir,il scazui di Cr:., i::r'. d-'; c:i: c'l c.,.:i::-::
.:,':^:.:..1-,:
: ;.,,:',:, ,:. ::.: :.,,,::.::' :.:-i,1. i .., l:; (. r. .'.. ..., .... ... .. .:
pr.rli:lrie ai: alia-!Lihi, ia ;:aiii: panicipinil ca;r 2 - 5gr.,n. otrl sri:.1i?iia ictslora ii;:i,
nr:t:li:i <i:r r'.g., Sn., Ct , Zr,. ce ia sr:p:efaia pitiictil?:3-. s: d::irl;:-, i;-. nr:, ci:r ,'i :.::.'.
ieaciio;::a,i cu :lcesic.1, 5i fornr:azi coinpu;i n-'eia)ici v,i i , 61 pr:cilir'ii stc io;nli- d:
proiuse d-: reaciie-
F- l,a an-ral,qaa:i: siracc in Cu., coaventiol:ie, il.c. u;iliz..i-- srp:.;:,':'
t:iiii-lrl-31c: z,liljrrirri i:fru6;lri i: i;-ileric:ril lor 5i vor d:r laz;- gana ci'-r: r'.2 inira in r;lclr: cr.:
Ag ;i S:: Ci,lI fbi;::r:lr. :

*HZ*' AgSn3 +
AgS:.1 Sn 7-5iig'l- Ag33n
...'...
garnz gema 1 gams 2 ga II14
fi.rtac{ianei
t-,;'.
- i'azeie gama 5i g:i.:a .l rr:p:ezin$. rnaiiicei.r in caie s; gisesc ii:rlicri:c d: zl!:-,i
'.1a:.':: -
nirL?clia;r:l ale {zzei garna. Taza gan:a 2 e;ie cea m:i piltin rczisienti rretanic *i ia
coroziu:re.
.-::-1.
:-i1_..'

,..
amalgamele bogate in Cu- cxisii o caniii.te nt:i *rarc dt CLr pir
ts La
inlocuirea Sn- cu amesltc euteclic Ag,- Cu. ceea ce tluce la climinarea fuz;i ganra 2.
Reacgiain prirla eL:pi a p::ize i esie identici cu cea a analgi:nrui:.li ccn"'e nlionrl
.in etepa a doi,a:re loc rcsctia:

' Sn7.3I{g + Ag Cq -+ Cu 6 Sn s j' /rg z !ig-r


:! r'!1a2 Iir g:ll1a i.

Astfel are loc o rrdlcetc tlnponartli a fazei gamr 2 ciit r siit,,.i';ra or.':l:an:ului
. La unele tipuri de an;Jgam bcgat in Cu f,ar-a gama 2 este eiininaii 6i acestea
suni arr:algamele non gama 2 ele fiin<i cele mai rezisiente ia coiozitrne.
Ia arnalgamele bcgate irr Cu, i-.,;iazice,Ocu faze dispersat.- cu particille sierice
..1: z::::i,.: ...g. - C; ;: p:llilr:a ;:;c;ll;,ii,'"J:.lir,Jlul
'ceie
ilir:i ,.1. Er,.i,: -. estt r:ius , ei s:
transformi in gama i in timp pe cind la nlon<ifaice ; ce corlin panicile sierice,
cantitaiea de gama 2 este nuli.

- Factorii ce infiueof eaz-;- tirapul de prizl ai amalga r:: ului.


'; " rzPortui Pulber*"mercui-
- cu: iit
cantitatea d: mercu,- esie raai marc cu zi-ii :
- iimp'.ri C: rrizL ai ali:;irir,i e;t: ftai icnt :
- r'a. ri:nli,: o celiitaie m;i mi::*i.: ir:e gan:z r.:;-e:ciio;,i.i :
- c.e;i: cani;izii?, de ibza g,an]a i ;i2 5i <'i:ri, :cade r.:zistenla zn::i.sa. i;.,ri i
" d u ra:a triturl:ii
- c su!i?- s:u subpiep:rare var,.oduce nodificin aie rezi:ientei, iiujului . t'oiur-':riui
'r -- 2, c ;, : , 11' l":'
'ii;r,:il:iunez pa riitu lelc:-
- cu rit ri: suci nai 11Qi stpiafe.la de coi:i:rct cu 1-1g- e r':?i iri'-t. ;: lin:::.ri
,E=
i: 1--,,;,1 n,,,,
'
;:o ts -
" tnlbeiriiriie2 zi-iifici:iri a alia-iuiui
- :,ii:jli p:c::spii r.aciio:l3aza mai re,tde cu Hg,d:cit c:i ;nveihii ;i :
:.lt o i:: -ii;,id oa, c:it;elsiui: rte.i Ii':.,: ;
- cr:o.t:,:- :: ':1i l'l:,i ii,:'Ja:,'-n::i:

- iniblirilirea ariificiala a amalg::rrllui reduc: iensii:-.rii: inienre i:tn p:nicu'ie :.s: l:,:.:
p;ir n:;itili:;:a se j -5L. iz 6! -i01'C)

:irep:-ieilrilc fi zico-ih i;:llci: a!e : cr:lg:nr r i u :.

.. rrr,:rcn ta )a conpr csiure


Rtzistsnia ia cornpi;siune e diferi'rir d: ia un Dicji:s ie rliul, ea varia-zi'-inlt'-:
i000-5j0Clgi.i:nl'rlai;iciiii;rprrlscuisCti.rr:ac;:a<lepizi.ing::::r:i,iipi.7zil:'<',:
),;re:j:t:, -:i.:l
J., s: airl:'.: ru-.i,i:,r:.i:,iri.;:ir i.. (.: ::trt"r-i;i':l . rJ 1a .i: r c',t ii1 ;.:f st.n:il;.::
,l firi.irlrnirst;i-
Alialti':: tonr'eniir,',aie etrtz.i:it;!:rii^u:i;i::.urriirlrt lC03 -l:ii:i iSilr;l'
-!a cfiid d,'aj:,'e:r.:;, gei;i.,i 2:d',a,.-:ri c;pri:xe iri'l': 4J5i - 5:;JC kgi.irr:r'" A::',ai.'qai;:r"
reziiltai din aiiai sle;ie se paie eZ are c':a :lai tr::e re;:isientE ia cl-:- ",.ti tl, i'j
" rezistenia ia tracliude
!',aetsll e3',e an:i rrici- i:cii rr:zisisi:ia ia ,:b;lpi*sil: i-,r si al* -,":l+{ c'.;p;:in.':
intie 40f * 6CU ilgijc=: , rieci 1lj iii* aoea:i:r. ES.e rliiect i,:graiir de t.risl*Ii:F- r::,,rgiirail :,
resi-auraF.ei gi in sg:cial a marginilor subtiri , <i: eccea s.l cr'rc ca l:l r:elizrrc.l p:up::.::::il.
unghiuril: e:\-iem= si fic astfel incit rc.!-r:area :! re.riiz<z; cll Itiaiii f;('ptraiie: l.-,::;,-.
cap la cap.
Cca raai rezistenta fazi a anralgantului la aceasta fo4e est: fez:: g;rr-,2 7
pariiculelor n3rea.lionate .Nu existi doferelli esrniiala intre amalg;,m:ie conventiorial:
,
s
cel: non qama 2.
" plasiiciiate:t
E*e posibilitatea de defbrmar; perman:ntd sub acliunea unei forfc-. Ea c:p:ni=
1'' cantiiatea de argint diri care care, cu cit este mai mare cu aiit anraL'amul este n:ai
alia-i
pulin plastic, esie mai .du
5i ac.1st lucru justificd adaosul d: Sn.,Cu.,Zn. car:.i:
imbun}.t-51esc plasticitatca ; '
dimeiuiu.nea 5i fon ,u perLculeloi care, bu c?t'sunt mai rnici, cu atJt 5i piastici=t:a
ama)gamului eite nraibu.ri ;
- timp:rl d: triturare care, cu c2t este n-,ai lung, cu at6t amalqamul esi3 mai plastic
' rapoitul alia_i - mercur cai: dilerl du$ forma p:riiculeloi , f; ind n:ai n-.aie l:. pari i:i:i:::
;

n:regul:ie 5i r,ai rnic ja cel: sfbn'cj.Rapo:iul optin-r periru o plajiicitaie opi]'rnz esi: c?
55Tsaliai;i 45?i, Hg.
i. " deiorm:rea
D:iormarea este propiiciaiea amalganului rie a_5i r,rod:iica
acfiun:a ruoi soliciii:i p:ste liiliteie de elasticiiai:a ele mat:iiajujui_ 'olimtl s,:.:
Dupi l::'2, ari.:alganui piearria o modificare a foimei s:i: aiiri sub siies s:a::t
ci: ;i dina.-nic , crnoicuia sub i:;menii c: creep gi iloi\-- Aceajta {aca ca la. 7 zil':-o: la l:,za
a;.,zlgamului , su-b p:esiua:, rnoieculli: d: aatalqam s! s: ;et.;ist ps-jte .ri,,,ftinil ce.':r:ti;
io,;i:2ri c i:1'.icu3 !i:5'Jstinria. czie ulieior va fr siilii2 de corczi.rr-t:. r-,:;iiri ii ir-,crura.a
" iradificl;ii: d ii:;:asior: al:
Ac?si-._ sirni ailaL"_i!1 5i cor:::jia antelgamului deieimin:ic p= d: o o:;r: i:
in:t:.ls=;l c': pnz: ai ma:lii:lului ;i p-: de zl:i plii d: iiie,,-,;:_ d: ie:,:r:raiuri c:.
ca-r'iiaiea i;ecalI.
ir ti=r:rl prizei an:aleanului. prin alric;biia. r,:rcurLrll:i c,: cii;: z.:;z_; . :.
p,cjt::e o ccliii:ci:ra?. ma-i:;i,:l:1,-ri ii;: i:ze qr-;x3J o:nilLt c... i:r i:::i:
-t,:.;,t 1 s: 3zl:,.- - :,-
s-; r-i,.i:::;i c dii::-.-:: :,:ltii: e ;;::t:_r : ;-i:tal- c::.: :.e cir.r :,-::,-: i-._. c cc.;:;:::.: c::.:, -,-..-_._
'1,=-,i;:::i r.::;-'rr:-:ij: ;;: ;-:r,i.^:,1--l: ;,-;(.iaiio:i:i-: z:,- i_.r-.-: -l:; ti c:::.: {;. ...1 J -:. .
st:-l;iiiza.;.- C:. u,t:t::::. e.ce:i:i c...:tii::::: i: titic;i:i;,iinie.tii:i.:,i,,araa r: a:3--:i-, ar i: :i::
i.{ciiiciil: r olu::-,.:rr,c: a-l: zlra:-?ai;i.{l.li d:c::,:.: d:: .-
- , .:. -. .::: . ,' :,..: . :
'
- ciil,-.rersiuiile p:iricLrlelo; (i:r rapcfi diieci p:ol.:qiio;rai) ;
r:.po:1u1 zlizjIf,g. (ciirect p;opcriio;.r.i -cr: cii ilc. c rtai r:rLrii
a-aralga.;uJui e n:i mare ).
;i c:i.i:.:_ils:.-:,:;,
- cjura-ia ri: lrituraie care prell:_tiii t.a dlrce ia cr:;i:rea e::;:nsirraii :;r:l_c: n,.li,,,:
' tinpui scurs C: la lriturar: pini J: cond:as:i:a sl in cariiaie ;i c:i.. n,; i::bl:: :.
,

deplleasci 3 --1,I ninui: ,


co:iia-ri;r?-iaL c- urleucalt i-::i::t-: i: prizt,,t.-, Ci!'iCii;r: Ci]I:l:i:;t..:t ,-.: lj.:.-r,.::Sil: :
-.
nrrlli.
a:caiga
Dili:renp d: te!-nt .alura a an::reamulur'. d:iora'i oirercnteror d: tlc:.:ia i,.:-r- i
aiimeni:lor,daterminl cilaiarea lui carc e mult m:i naie d:cii cea a s;rairtr'lu, i:nlin",: r::,
;i
de altfel qi coirtraciia sa , ceea ce Cuce la :paritia ptrcolZrii ntaryin:i:_
.:dezivitatea
Ar;iaigamul este .,n naicriui d; rcsiauiale n-_ad-: i,_;, i d: aceca, apl:czrta s:
necesilz cain'tiii r.ierfii!'i .Astazi , i::niru inrb-rii::.iire a :c:zir.itutii anr:,ig:nulu: s.- ;.i:
I

utiliza sisteme adezive speciale oentru ainaigarn pieaurir :Anralganbond, Arrralganr b-r;ii
Plus, All-bond 2,Panayia ctc.care, firi si reduci toial lipsa de adeziune a a nralganr ulu i,,..r
"
imbundG !egte partia.l.
Proprietl{ilc c}:in:ice alc analgar;rului.

! corozrunea
Coroziunea reprezinii cie.qrader,:: eieciroch inr icar a rletalulLri suir actiun::
m:diului hucal.
Amalgamul prezinli mai mulie iipr-; rie coroziune:
>Coroziunea chimicl de suoralald .
. Se caracteriueaza prin pierderea iuciuiui ;i mo.dificarea c'e ci:ioarc daioraie
sulfurdrii l1_ox!{g!!Ca grnaqe , p: supralala resiauri.rii va apie un -tiinr.d. oxjzi , suliuri s:r:
''hidr-o.tjzi ce si: rr,lt ,1i-itr,:gc , i'.2':llinj ;.:c,i;;i
suprBfe!e rugosse.
"'; i otCzir-rirc ce otiirmina apiriiia unai
> Corozii-nea ia inieraala diote.iresiaurare.
Aceasta apaie ddar daci lnke diflritele zone ale unei restlur,n existi <iiferenl:
de concentraiie ?n o>:igen.Aceas{a apa:e mai ale intre pereli! cavii5$i yi suprafaia restau.,-ini,
acolo r:ade cantitatea de oxigen e mai mici d:cdt p: suo;afeieie i jl;ere al: cbiu;aliei.
:':1 Faza cea mai sensibill a ;aecanismull:i ie or:za .ia, coiozi,:.rc esic i_,a sari: ?
de aceea. , p.-nin rnlc;orarea acesteia s: iolcsegie alnal3ain nou g:jina 2 rezisleni ia
coroziu::e.Se realizeazA cbiai, cu ajutond pioJu;:ilor cli:i:r;:i ;:zdtayi . rrt--{irteirit i1
corozr'urie, o sigilare a so:llirilui iinire pieparaiitiresiauiEj e_

,ticie o:ioii" c,,,i;i-',iuiu: I -'- . 'r"1tr..:r ;i ;.1t.' :,iui:i s:,.. z:i::-i: - lr ;nli,::
bucel eleclolitic (e:r.Al - amzl:iiu , ar:,:tilr^r;t rijaj:;rliaiicc rriil:zai::':i prii:iic:: i;r-,_a..,,
::aaiga:';r r,.t.: * zrirai-zairr..,c,-bi) icaoni:n car: dirilli ii: )-3 i,'.: p:: (! , hri,.-.

?roprieilti tjoiogice.

esle bir.3 ioleiai d: fesuiuril: drrrc iC:,r'i-2,:e, ,j; ii:.ili,.:l r:.lioC c l i:-l ;i ie\,:iul D-:ljL-ar :
ar3 ,.-o.rrieiaIi usci aitiis:piice ciaiu-,ii,ie aliiu::ii :-ir];.tti:1ui -:i r__ii . ::ii:;:ci c:: .-,
conceniialia acesi'ria diit u.ir: e ir,:i t:::ir d: t,-.,i.
p:in malipularc ircorccli. ji, cai-.li::: dl ci::::::::tl s:.r: as;r,:;ti.r :;:::::,:.1i, p:r:;
tnalaxaraa sa intre dege te ia lodirl ::ainei,ftri ilrciB.iia n.:ir:;.i, _ ari-,-.:ra FE ji-: e
_,
re s:tunlor de Hg. sau arnalg;n . lieilir:e 51 iirisaie;.. ;.e ri:r:; i; lc; ,.i: lil al!:;;': frr: r;r:, .
gi a-.li:l;: co:ecii:- li;:.r ui..:i :,:ii-;;:ia,:.::t.at::,,,-;..:r::r:,:::. r... -ri.-.-_.-_ :..: -. _-. , - \
a|i.-i,-):t:.tc d:',apl:i ri; it::;,:,:,, aic,\i:::1-rrri (i: i:.:liiii- Sliti':cit:iliii itiiaai aii;I:rc,.::-.
Fci C:i.,rrina inio-rii:a:ie ;lti.aii;a;i.

Calitl-ti Ic a iri a iga r.-i u i r: i.


-)este usor or prepa.r-'i 5i itiat;n;.tl:1i ;
-;ar: un pref C: cost rtdL:s ;
-+c foertc rezistent ialacicrii ci:in:iii gi ;;i:;r"tnici riir ni:i:."i h:r_rt ;
-isi firusea,-le 5; jusinjieste cri r....irijriA ;
-reste ladiooFac :
-+are sta'o;iitai.;rr.ri 1* mediul bueal ;
-+r.dstenla Ia ab:r:iu:r: e:te siitularf- e.i.ea a s-tal$li!i i
-+arelan.qr'.,iial'-c,.:rii) ;l:' :l ::.rd;:c : I :jli ). :ii .:n.,
-)are propneAli d* aui*:igiizra r: '.il:i*iit:tr:i rrsiautt j,rpieprreirI ;
, -)aplicat cor.ct esic bire tol:ret de pulpa dentaii,i pa.odoniiu!
inai-qir:1.
Defecte.
Jnu are aC:re nia l:t pcretii caritZlii
;
Jesie nefirionomic, c-i ciilo2ie cenu5ie,m:ta licd, poai.
dlrie dentare
col..ra in firnp i3s ui u, rl:
,
_)jsic biri] ci)nducircr ie cIIdud
qi electricitate ;
-)poatj cfea bimriajrsnr in c.nllc{ cu artr aria.je s:ru rn3rarj di czr.iiutr: br:.::r,,.
.dc
->r rn al.gamtri.i uc:Zd i: aurrl:lrrriori n,1,,_1, .
:. )siifoii conrrailii si dihiari dupd iir.erarea sa in cavjtai;
_>sufi:ri in limp coroziune ;
elecirochimici.

. Indicaiiii!: amalganrulu; de argi;t.


- r'esiarraiea cavitiliior d:,cl:ia r
rin.,. p!i.iie vesriburare 5i oia!e a.ie morarijo:
^
fegelc oclr,zal: aie moiariloi piemo!ariloi: -si --r,
5i
- resB,le,ra carii;ilor C.,cl:sz l_a d: pe felel: p:lalii,r*
ale din:ilci .,.ro ntel;,atu rc i r:_ii
gIo:imea coroa,rej aceslLrtJ.e rnari
Sinu oemite sE tianspari cujoai:a rmalcanult:i .
/i! - rdstzuiai; ca*itailo; i: ci:r: t, iJ-a. cir ercrrria .err:
sriu3ii n.;iiq r.rcrLrzii Ja nii:,:
p:eir."l:rLilui I suir3.ir)i. ai,l:ci cand piin:ura
iip."t, i;trono;n.
- resiarre:Ca cJ\.ital;l0idccir.:a V.ai:l:velul
nolarilnr,si eu.n*.i .,,,r,rna:"r;j,:.r-..
- resrarrarea ca\itaiiiorui;li.3 aje nolar.i!or pr:mcla.jo,.
ii
- ;r-;aj:rjli r.r,ijr.:a ;. l,: ll::r,i::ii.J: r.,olz;ils; :

s pi: -n '-:t r.' rl:


;i 6.1.;;2iirr, S..:, i-:a nij,c:..
-t
'cr.:;;li:,
r,
, r.:flaceii o; bonturi co:cra.;: cl .,,o: p:in:
o i,_ri:roproiezl de acoil.:nri.
F
..r nalgl r,:ul rie ci:; ru.
!nrlc;-.1 r.,i... LJItri:S
h!1i.- -

l-,erii r ob:i-liaie? A i:: f 1o i 1:t r :,.:.: ::i -


i

S: picze::ia:ub i:-,t:- iir(;:


ci:prr: pr;:iL : ci:.,.r-;, plasiir :::,r.-_ raul:i:i.,.,--,1:.c ca coliir,,_rru it,j_71.:, t,: ;: -r:,: -_-. ..
sr i,,.ftaaar'ia iaaii-a c,: ;.iiri.::: l:l-!r:: l:i.ii::::
:l ;i -1,: '..,- n:.' ;11,1 1i;.- r
i1,.,i..,::,'*i 1".,.,1..,'l;.:,.i, ;,':;,,',,, ,,; .,.s '1,1;: ,

,:, ...;' ,lj;,:i,:. l,. l,:


.1.:.:st :r--rltart ?..--_, ._: ::.,_:,'..-:,.;
i;t t::..,t:i L,_,-;i ;; c:i,.:,"..,t:::a c:r:.
. - ;.,i .,. : j--:uiiiri*..r,.;:ri
:ii3: d.i c-_i:.;;.i o..,,o,,,f....1,11IL,;;, l..T,'] ;.i:;:ii::.',T;;; j:
..u", ".i r,,;,1;,.,i1,. cjrs c:i.:J.f , .. ,.,i, C air,.i.',"' l, :: ,"-._--f j :
.a;.0,,]I, ..,...'-., ., ,1,''i,,;,,i ,..:,..
r\i.' o zctiu,.1' .,.,j: zniis piic.r , r,,cir!ii:1. C. can.t 1., cj,i..ri
^!, - -, {:;^.r -- r'
tr co itact .u . i'o -." c.gr...'... : ;.,f ;; : :::;::::
.]jatctltLi:. "i ; I i; ii>l: ;:il
Ti 1;lr::: tL

Toaie aceste caliiit; ;i c:iecie l-a..r r:co;Iand:i eni de zii: panljx


di:r! ii or ternporari, e ca'iii;i)c: restauiiil:
_-: ir :.cc,:sibil:;igr"u ae;.olri oiriint di cc iaciul
p-.:r)rni al-rtuia,ea uror cii cu saiira,
rez:cfrt epical-i,
lalse c'e
l, l._truu.c"".r.; pJ*,. .r, oi,.,_,;i ,;Uo.rrJ.l:p!
li:o: b+nir:i
realiza:-ea p:nlni lu.rirj o;-;;i;;.'
. Astizi acesf iip tie arnaig;m iu rnri eite Iblosit dir cauza corozunii se!:
imporlr'rte jn ;rediur l;s';ai or:c.u,':r ;i ,j:teritri .i;r.rij,iia"
,.r"ur gi siarij d: iurru 1c.,:i;.-
r.aprircr d" ;.;;;;;';;';.,1iur inconjLrriitcr
l:"::.,::ii:i.,:.Tlt "]:o:,"'
incllzirii tal;ieieior in _tccr-ui i
rncjariii srit.
ca ,.mar. :,
(
iJ

' : - .-' -'- - l" :r:1" 1::r:'i :-i