Sunteți pe pagina 1din 31

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017

1. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.

Aceasta deriva din responsabilitatea profesiei contabile, in a actiona in interesul public, iar
organismelor profesionale le revine rolul de a asigura respectarea celor 3 deziderate fundamentale
respetiv:
Educatia: asigurarea uneidezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentuldeontologic al membrilor lor
Calitatea: certificarea serviciilor oferitede membrii lor..

2. Definiti profesia contabila si enumerati lucrarile care pot fi executate de


catre expertii contabili

Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor, care le efectueaza (le presteaza), precum si
organismele lor profesionale.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
1. Organizarea, conducerea si supravegherea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare
3.Auditstatutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Management financiar contabil
6. Lucrari cu caracter fiscal
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul
public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari,
insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consilieresi reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita
aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei
contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

Pagina 1 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017

3. Prezentati activitatile componente ale profesiei contabile.

Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente
proprii sau prin externalizare.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
1. Organizarea, conducerea si supravegherea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare
3.Auditstatutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Management financiar contabil
6. Lucrari cu caracter fiscal
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul
public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari,
insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consilieresi reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita
aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.

4. In ce consta relatia dintre profesia contabila si fiscalitate

Legatura stransa intre cunoasterea contabilitatii, fiscalitatii, conturilor reale ale clientilor ,
calcularea impozitelor si returnarile de taxe si impozite a facut din profesia contabila un centru natural
de expertiza. Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscalitate.
Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile.
Activitatea fiscala , ca parte componenta a profesiei contabile acopera o arie larga de
servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscala, reprezentarea in fata
instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor.
Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele
de raportare si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare.

5. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.

Pagina 2 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de
intreprindere:
- Partile interne: actionari, salariati, management
- Partile externe: statul, parteneri-furnizori-clienti, banci, potentiali investitori, firme brokeraj
etc.
Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al
serviciului de elaborare sau auditare asituatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii
financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul.

6. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de
vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este creatorul acesteia.
Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor
depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile
financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili.
Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in
firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial,
fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind
implicati in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor economice si sociale,
contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

7. Rolul social al profesionistilor contabili.

Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in


legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a
intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor
membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte
sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in
capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa
asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de
probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

8. Ce reprezinta asigurarea calitatii serviciilor profesionale?

Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:

Pagina 3 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
- La nivelul de contract / misiune
- La nivelul firmei / cabinetului
- La nivelul organismului profesional
Sistemul de control al calitatii trebuie sa include politici si proceduri referitoare la:
- Responsabilitatea management-ului pentru calitatea din interiorul firmei
- Cerintele etice pentru a ma asigura ca personalul respecta principiile fundamentale de etica
- Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii
- Resursele umane
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
- Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul profesional
- Resurse externe ca de exemplu:
o contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
o sistem de control de catre terti- contractarea lucrarilor in afara societatilor
o organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti;
o combinarea celor de mai sus.

9. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale

Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele


esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea
sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga.
Avand in vedere marea diversitate de culturi, limbi, sisteme educationale, juridice si sociale
din tarile din care fac parte organismele membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru
sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care
sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
- Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili IES;
- Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili - IEG;
- Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili - IEP.
IFAC a emis 8 standarde international de educatie.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
- Stabilesc standard de buna practica generalacceptate in educatie si dezvoltare pentru
profesionistii contabili;
- Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea
continua a profesionistilor contabili;
- Stabilesc elementeesentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul
scontat pentru castigarearecunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;

Pagina 4 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
- Furnizeaza referinte autorizate pentru influentareareglementarilor locale cu privire la buna
practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele
international de educatie sunt:
- Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului
si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
- Sa depunaeforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si
dezvoltare care incorporeaza standardele;
- Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.

10. Ce reprezinta Standardele internationale de calitate si care este rolul


organismelor profesionale?

Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:


- La nivelul de contract / misiune
- La nivelul firmei / cabinetului
- La nivelul organismului profesional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care
sa faca referiri la:
- Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
- Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor
etice relevante:integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea,
profesionalismul si independenta;
- Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
- Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei,
capacitatile, competenta,dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
- Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al
calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
- Existenta unui program obligatoriu deexaminare si asigurare a calitatii;
- Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze
prevederile standardelor internationale de calitate.

11. Ce reprezinta Standaredele internationale de etica si care este rolul


organismelor profesionale?

Pagina 5 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi
pentru profesionistii contabili din intreaga lume.
Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili
si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
- Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in
codul etic IFAC;
- Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele
membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga
pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.

12. Ce reprezinta Standardele international de contabilitate si care este rolul


organismelor profesionale?

IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public
emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru
standarde internationale de contabilitate emite standardele internationalede raportare
financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorporarea cerintelor standardelor internationale de contabilitate pentru sectorul public in
cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii
cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor
standarde care incorporeaza aceste standarde;
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca
responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti,
convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde.

13. Ce reprezinta Standardele international de audit si care este rolul


organismelor profesionale?

Consiliul pentru standarde international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele


standarde:

Pagina 6 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
- Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
- Incorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul
pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca
responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea
acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente;
- Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde
si documente.
- Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a
standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standard
internationale de audit si asigurari.

14. Prezentati continutul siglei CECCAR

Sigla CECCAR este compusa din:


- O carte-registru, simboliznd insemnul profesiei;
- Un caduceu toiagul de crainic al zeului Hermes, avnd ca insenm divin doi serpi incolaciti,
pretuit in Grecia antica, ca avnd valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza
rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cnd reda imaginea fidela,
corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
- deviza tiin, Independen, Moralitate atribute esentiale ale exercitarii profesiei.

Logo-ul CECCAR: tiin, Independen, Moralitate

15. Care este rolul CECCAR atat la nivel national, cat si la nivel international?

CECCAR este un organism de elita al profesiei contabile atat la nivel national cat si
international.
Membrii CECCAR au un rol important in economia nationala fiind prezenti in viata tuturor
entitatilor functionale la nivel national.
Organismului profesional ii revine sarcina de a stabilii principii si reguli etice si de a
monitoriza respectarea acestora.

16. Prezentati necesitatea si rolul codului etic in profesia contabila.

Pagina 7 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Un cod de conduit este definit ca fiind un ansamblu de principia profesionale de etica
aplicabile domeniului respectiv.
Conform Directivelor Europene, un cod de etic trebuie sa cuprinda modalitati de comunicare
in exercitarea profesiei respective si reguli referitoare la etica profesionala.
Organismului professional ii revine sarcina de a stabilii principii si reguli etice si de a
monitoriza respectarea acestora.
Rolul: Codul etic national are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesionsitii
contabili si de a proteja profesionisitii contabili impotriva implicarii acestora in diverse fenomene
negative.
Necesitate: Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public .
Profesionsitii contabili trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public . In acest
scop relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora , dar si relatiile dintre
profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional.
Aceste principii au menirea de a dea autoritatea necesara serviciilor respective si sa previna
patrunderea catre utilizatori a unor informatii financiar-contabile ce pot influenta negativ deciziile
acestora.

17. Prezentati structura Codului etic national al prosionistilor contabili?

Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale,


redate general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un caz bine
determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor
si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea
contabila.
Partea A (sau sectiunea 100 ) Destinata tuturor profesionsitilor contabili angajati sau liber
profesionsiti, contine:Sectiunea 100
Introducere si principii fundamentale Sectiunea 110 Integritatea Sectiunea 120 Obiectivitatea
Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea
150 Compotamentul professional
Partea B - ( sau sectiunea 200 ) Destinata exclusiv liber profesionsitilor Sectiunea 200
Introducere Sectiunea 210 Numirea profesionsitului contabil Sectiunea 220 Conflicte de interese
Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remunerare Sectiunea
250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 270
Custodia activelor clientului Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 - Independenta in audit
Partea C (sau sectiunea 300 ) Destinata exclusiv profesionsitilor angajati Sectiunea 300
IntroducereSectiunea 310 Conflicte conceptualeSectiunea 320 Intocmirea si raportarea

Pagina 8 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 Interese
financiareSectiunea 350 Stimulente

18. Prezentati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila

Comportamentul etic si calitatea serviciilor reprezinta cheia dezvoltarii durabile a


afacerilor.
Buna reputatie nu poate fi cumparata, este foarte greu de construit si de mentinut.
Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor
criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala
sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de
calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut priveligiat. Obiectivele profesiei
contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului
general. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia
publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si
libera concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
- abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig;
- selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
- programarea lucrarilor;
- studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;
- constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
- calitatea si continutul raportului;- pastrarea secretului profesional.

19. Prezentati si definiti principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila


- Integritatea - Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor
profesionale.
- Obiectivitatea - Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati
sau abateri, conflicte de interese sau influentare asa de catre altii in privinta incalcarii
obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa - Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca
serviciile profesionale cu bunavointa, competenta si are datoria permanenta de a-si mentine
cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un
patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din
domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea - Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor
dobndite in timpul indeplinirii serviciilor profesionalesi nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge
Pagina 9 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
aceste informatii fr autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau
profesional sau datoria de a face acest lucru.
- Independenta presupune satisfacerea celor doua component fundamentale: independeta in
spirit sau in gandire si independenta in aparenta (comportamentala)
- Profesionalismul si Comportamentul profesional - Profesionistul contabil trebuie sa actioneze
intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament
care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita
profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de
clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni,
si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale - Un profesionist contabil trebuie sa-si
indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.
Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau
patronului in masura incare sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa cum se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos).
In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant

20. Ce intelegeti prin independenta profesionistilor contabili?

1. Independenta de spirit (in gndire): stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui
serviciu profesional fara sa fie afectat judecata profesionala; Ea presupune integritate si
obiectivitate.
2. Independenta in aparenta (comportamentala) : reprezinta capacitatea de a demonstra ca
riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana
sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a
independentei. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil
este incompatibila cu orice alta activitate curenta. Cerintele de independenta se aplica tuturor
profesionistilor contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor
care sunt in masura de a influenta lucrrile profesionistului contabil.

21. Mentionati care sunt amenintarile la adresa independentei profesionistilor


contabili?

Amenintarile la adresa independentei sunt:

Pagina 10 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
a. Interesul propriu.
b. Autoexaminare (autocontrol).
c. Favorizare.
d. Familiaritate.
e. Intimidare.

- Interesul propriu.
o Interesul financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client
deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului;
o Primirea uni titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul
n cauz.
o Dependen fa de onorariile primite de la un client apare atunci cand un procent
semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client.
o Intreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client profesionistul contabil este
intr-o asociaie n participaie cu clientul.
o Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n
faliment a cabinetului.
o Onorariile neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor a unor onorarii
neprevzute n contract.
o mprumutul ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac
cientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei,
n condiiile ca mprumutul s fie acordat conform normelor procedurale valabile
pentru ceilali clieni.
- Autoexaminarea sau autocontrolul:
o certificarea situaiilor financiare ale unei firme de ctre acceai persoan implicat n
elaborarea acestora;
o pregtirea documentelor primare pentru nregistrarea n contabilitate, care fac obiectul
unei misiuni de certificare;
o un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat funcia de director sau a
fost angajat al clientului.
o prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in
vedere in cursul altor misiuni efectuate la acelasi client.

- Familiaritatea
o un membru al echipei misiunii are o rud apropiat sau imediat care ocup funcia de
director sau funcionar al clientului;
o un membru al echipei de certificare are o rud apropiat sau imediat care, ca angajat
al clientului, este pe poziia de a exercita o influen direct i semnificativ asupra
obiectului misiunii de certificare;

Pagina 11 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
o un director sau un funcionar al clientului sau un angajat ntr-o poziie n care exercit
o influen direct i semnificativ asupra obiectului misiunii de certificare, care a fost
recent partener al misiunii;
o un profesionist contabil care accept cadouri sau tratament preferenial din partea
clientului, cu excepia cazului n care valoarea acestora este nesemnificativ;
o asocierea de lung durat a unui membru important al echipei de certificare cu clientul
de certificare.
- Favorizarea:
o promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit
al situaiilor financiare.
o aprarea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii;
o un membru al echipei de audit are o rud de gradul I sau un afin care ocup funcia de
director sau angajat al clientului.
o acceptarea unor cadouri din partea clientului.
o asocierea de lung durat a unui membru important al echipei cu clientul.
- Intimidare
o ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client.
o ameninarea n litigiu.
o exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent
execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor.

22. Mentionati care sunt masurile de protective impotriva amenintarilor la


adresa independentei profesionistilor contabili?

Msuri de protecie generate de exercitarea profesiei ( prevazute prin reglementarile


profesiei) sunt:
- cerine educaionale, de formare i experien la intrarea n profesie.
o condiii la examenul de acces la profesie, efectuarea stagiului, susinerea examenului
de aptitudini;
o dezvoltarea profesional continu.
- reglementri privind incompatibiliti i interdicii n exercitarea profesiei:
o reglementri profesionale;
o reglementri de drept comercial;
o reglementri procedurale.
- monitorizarea misiunilor (auditul de calitate).
- raportarea activitii desfurate.

Msuri de protecie n mediul de lucru:

Pagina 12 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
- poziia de conductor al firmei, care subliniaz importana respectrii principiilor
fundamentale si c membrii echipei acioneaz n interesul public.
- politici i proceduri pentru reglementarea i monitorizarea controlului calitii misiunilor.
- documentarea situaiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale i la adresa
independenei.
- comunicarea la timp a politicilor i procedurilor, i instruire a personalului i a partenerilor.
- desemnarea unui membru cu experien al conducerii drept responsabil pentru supravegherea
funcionrii adecvate a sistemului de control al calitii.
- implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea i consilierea misiunii.
- consultarea unei tere persoane (organism profesional CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR,
UNPRL, sau normalizator MFP, Consiliul concurenei, etc.), sau alt profesionist contabil
membru al Corpului.
- prezentarea naturii serviciilor prestate i a mrimii onorariilor percepute ctre organele
tutelare ale clientului.
- implicarea altui profesionist contabil (persoan fizic sau societate de profil) pentru a realiza
din nou o parte din misiune.

Msuri de protecie din partea clientului


- ratificarea sau aprobarea de ctre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului
contabil pentru realizarea misiunii.
- alegerea profesionistului contabil i atribuirea misiunii prin licitaie.
- clientul are angajai competeni care pot lua decizii manageriale.
- clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitii, auditul intern, sistemul
informatic etc. care asigur alegeri obiective n mandatarea misiunilor.

23. Definiti integritatea in profesia contabila

Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si


onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte
si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau
alte informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport
modificat pentru a respecta cerintele paragrafului.

Pagina 13 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017

24. Definiti obiectivitatea in profesia contabila

Principiul obiectivitii impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a fi impariali, fr


idei preconcepute, de a nu se gsi n situaii de conflict de interese sau de incompatibilitate i de a
nu-i compromite judecata profesional sau de afaceri n urma unei simpatii, a unui conflict de
interese sau a influenei exagerate a altor persoane.
Un profesionist contabil se poate confrunta cu situaii care i pot afecta obiectivitatea. Este
imposibil s se defineasc i s se prescrie toate situaiile.
Un profesionist contabil nu trebuie s presteze un serviciu professional dac situaia sau relaia
influeneaz negativ judecata sa profesional cu privire la serviciul respectiv.
Profesionitii contabili i desfoar activitatea n multe domenii diferite i trebuie s i
demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionitii contabili realizeaz rapoarte de
certificare, presteaz servicii fiscale i alte servicii de consultan managerial. Ali profesioniti
contabili angajai ntocmesc situaii financiare fiind subordonai altora, execut serviciile de audit
intern i servesc n diferite funcii financiare de conducere din industrie, comer, sectorul public i
educaie. De asemenea, unii profesioniti contabili i pregtesc i instruiesc pe cei care aspir s intre
n profesie. Indiferent de poziie sau de serviciul prestat, profesionitii contabili trebuie s protejeze
integritatea serviciilor profesionale i s menin obiectivitatea n raionamentul profesional.
n selecionarea situaiilor i practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerinelor
etice legate de obiectivitate trebuie acordat atenia corespunztoare urmtorilor factori:
- Profesionitii contabili sunt expui unor situaii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce
le pot diminua obiectivitatea.
- Este practic imposibil s se defineasc i s se descrie toate situaiile n care ar exista aceste
posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relaiilor care pot ori par s
afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie s domine un caracter rezonabil.
- Trebuie evitate relaiile care permit ca idei preconcepute, prtinirea ori influenele altora s
ncalce obiectivitatea.
- Profesionitii contabili au obligaia de a se asigura c personalul angajat pentru serviciile
profesionale contabile i-a nsuit principiul obiectivitii.

25. Definiti confidentialitatea in profesia contabila

Principiul confidenialitii impune tuturor profesionitilor contabili urmtoarele obligaii:


(a) s nu divulge n afara firmei sau organizaiei angajatoare informaiile confideniale dobndite
n urma unor relaii profesionale i de afaceri, fr a avea autorizarea necesar i adecvat,
excepie fcnd cazul n care acesta are dreptul legal sau profesional ori datoria de a le divulga; i
(b) s nu foloseasc informaiile confideniale dobndite n urma unor relaii profesionale sau de
afaceri n avantajul personal sau n avantajul unor tere pri.
Pagina 14 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Un profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea chiar i ntr-un mediu social, s
fie vigilent fa de posibilitatea unor prezentri neintenionate de informaii, mai ales fa de un
asociat de afaceri apropiat sau fa de o rud apropiat sau imediat.
Un profesionist contabil trebuie s pstreze confidenialitatea informaiilor prezentate de un
potenial client sau angajator.
Un profesionist contabil trebuie s pstreze confidenialitatea informaiilor din firma sau
organizaia angajatoare.
Un profesionist contabil trebuie s ia msurile necesare pentru a se asigura c personalul
subordonat profesionistului contabil i persoanele de la care primete consultant i asisten
respect obligaia pe care profesionistul contabil o are privind confidenialitatea.
Necesitatea de a se conforma principiului confidenialitii continu i dup ncheierea relaiei
dintre un profesionist contabil i un client sau un angajator. n cazul n care un profesionist
contabil i schimb serviciul sau are un nou client, profesionistul contabil are dreptul s
foloseasc experiena anterioar. Totui, profesionistul contabil nu trebuie s fac uz sau s
prezinte informaiile confideniale dobndite sau primite n urma unei relaii profesionale sau de
afaceri.
Urmtoarele situaii trebuie luate n considerare atunci cnd profesionitilor contabili li se
impune sau li se poate impune s prezinte informaii confideniale sau atunci cnd astfel de
prezentri de informaii pot fi adecvate:
(a) prezentarea este permis prin lege i este autorizat de client sau de angajator;
(b) prezentarea este prevzut de lege, de exemplu:
(i) pentru a furniza documente sau probe n cursul unor proceduri judiciare; i
(ii) pentru a aduce la cunotina autoritilor publice n msur eventuale nclcri ale legii; i
(c) cnd exist o obligaie profesional sau un drept de a le prezenta, atunci cnd nu este interzis
de lege:
(i) pentru a se conforma controlului calitii al unei organizaii membre sau al organismului
profesional;
(ii) pentru a rspunde unei anchete sau unei investigaii din partea organizaiei membre sau a
unui organism de reglementare;
(iii) pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul
procedurilor judiciare; sau
(iv) pentru a se conforma standardelor tehnice i dispoziiilor etice.
Atunci cnd se stabilete c informaia confidenial poate fi divulgat, trebuie avute n vedere
urmtoarele aspecte:
(a) dac interesele prilor implicate, inclusiv prile tere ale cror interese pot fi afectate, pot fi
lezate n cazul n care clientul sau angajatorul este de accord cu prezentarea informaiilor de ctre
profesionistul contabil;
Pagina 15 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
(b) dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative i dac pot fi susinute cu dovezi, n
msura n care acest lucru este posibil; cnd situaia implic fapte sau opinii nefondate sau
informaii incomplete, trebuie s se recurg la judecata profesional pentru a se determina tipul
de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; i
(c) ce tip de comunicare este preconizat i cui i se adreseaz; i
(d) dac prile crora li se adreseaz comunicarea sunt beneficiarii adecvai.

26. Ce intelegeti prin competenta in profesia contabila?

Principiul competenei profesionale i prudenei impune tuturor profesionitilor contabili


urmtoarele obligaii:
(a) s menin cunotinele i aptitudinile profesionale la nivelul prevzut pentru a se asigura c un
client sau un angajator va primi servicii profesionale competente;
i
(b) s acioneze cu atenia necesar i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale n vigoare
n procesul furnizrii de servicii profesionale.
Serviciul profesional competent impune exercitarea unei judeci solide n utilizarea
cunotinelor i aptitudinilor profesionale n realizarea acestui serviciu. Competena profesional
poate fi mprit n dou faze distincte:
(a) dobndirea competenei profesionale; i
(b) meninerea competenei profesionale.
Meninerea competenei profesionale necesit cunoaterea continu i nelegerea evoluiilor
tehnice, profesionale i de afaceri relevante. Dezvoltarea profesional continu i d posibilitatea
profesionistului contabil s i dezvolte i s i menin capacitile de a aciona competent n mediul
profesional.
Prudena implic responsabilitatea de a aciona n concordan cu dispoziiile privind o
misiune, cu grij, meticulous i la timp.
Un profesionist contabil trebuie s ia msurile necesare pentru a se asigura c persoanele care
lucreaz sub autoritatea profesionistului contabil n calitate de profesionist au o pregtire i o
supraveghere corespunztoare.
Atunci cnd este cazul, un profesionist contabil trebuie s ntiineze clienii, angajatorii sau
ali utilizatori ai serviciilor profesionale de limitrile inerente din serviciile respective.

27. Definiti profesionalismul (conduita profesionala) in profesia contabila?

Pagina 16 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Impune obligatia profesionistului contabil de a se conforma legilor si reglementarilor in
vigoare si de a evita orice actiuni care pot discredita profesia.
Principiul conduitei profesionale impune tuturor profesionitilor contabili obligaia de a
respecta principalele legi i reglementri i de a evita aciunile despre care profesionistul contabil
tie sau ar trebui s tie c pot discredita profesia, organismul profesional sau colegii.
Acestea includ aciunile despre care o ter parte rezonabil i informat, care analizeaz toate
faptele i circumstanele specifice disponibile profesionistului contabil n acel moment, ar
concluziona c afecteaz negativ buna reputaie a profesiei, a organismului profesional sau a
colegilor.
n marketingul sau promovarea lor i a activitii lor, profesionitii contabili nu trebuie s
compromit profesia.
Profesionitii contabili trebuie s fie coreci i demni de ncredere i nu trebuie:
(a) s aib pretenii exagerate pentru serviciile pe care le pot oferi, pentru calificrile pe care
le posed sau pentru experiena pe care au dobndit-o; sau
(b) s fac afirmaii defimtoare sau comparaii nefondate cu privire la activitatea altor
colegi.

28. Ce este IFAC?

IFAC s-a infiintat in 1977 cu un numar de 63 de membri fondatori in 51 de tari.


In present IFAC cuprinde 155 de organisme profesionale in 118 state.
Misiunea IFAC este de a intari pozitia profesiei contabile capabile sa contribuie la
dezvoltarea economiilor nationale.
CECCAR este membru IFAC din 1996.
CAFR este membru IFAC din 2005.

29. Prezentati reglementarea profesiei contabile la nivel European.

FEE Federatia expertilor contabili Europeni ce cuprinde 27 de organisme din 27 de tari


membre UE
FIDEF Federatia international a expertilor contabili Francofoni
FCM Federatiei Expertilor Contabili Mediteraneeni
CILEA Comitetul de integrare latina Europa-America
SERPAD Parteneriatul sud este European pentru dezvoltarea contabilitatii

Pagina 17 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva
2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai
inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care
are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, o
data autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu
practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit
statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva,
inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a.
Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit
statutar.
Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi
sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire
practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si
standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor
statutari.

30. Care este aria de acoperire si ce este calitatea reglementarii profesiei


contabile?

De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:


1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor-contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistiicontabili trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare incazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc
cerintele de mai sus.

Pagina 18 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru
membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua
conformitatea membrilor cu cele mai bune practice.
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
a) Proportionala
b) Transparenta
c) Sa nu fie impotriva competitiei
d) Nediscriminatorie
e) Precisa
f) Segmentata in functie de tinta sa
g) Implementata consecvent si just
h) Supusa uneiexaminari periodice.

31. Explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului


public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc
in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea uneidezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentuldeontologic al membrilor lor
Calitatea: certificarea serviciilor oferitede membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze
practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.

Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:


a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica
faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum
investitorii, creditorii etc.

32. Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile

Pagina 19 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
a) Proportionala
b) Transparenta
c) Sa nu fie impotriva competitiei
d) Nediscriminatorie
e) Precisa
f) Segmentata in functie de tinta sa
g) Implementata consecvent si just
h) Supusa unei examinari periodice.

33. Care sunt criteriile de recunoastere a unui organism profesional?

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism


national al profesiei contabile trebuie:
- Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
- Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; Membrii sa fie profesionisti contabili;
- Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
- Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica,
disciplina, practica profesionala,controlul calitatii); Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa
desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii
contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si
obiectivele sale.

34. Definiti respectarea standardelor si a reglementarilor contabile

Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu


normele tehnice i profesionale relevante.
Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau
patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n cazul liber-
profesionitilor contabili, cu independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de:IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.

35. Care sunt standardele profesionale emise de CECCAR si care este rolul
lor?

Pagina 20 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Standardele profesionale de nivel 2 aplicabile misiunilor legate de situatiile financiare:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea
situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.24 Misiunea de audit financiar

Standardele profesionale de nivel 3 aplicabile altor misiuni decat cele legate de situatiile
financiare:
Standardul profesional nr.31 Aporturi la capital
Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.
Standardul profesional nr.34 Servicii fiscale
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Standardul profesional nr.36 Misiuni de audit intern realizate de expertii contabili
Standardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.38 Standardul national pentru educatie
Standardul profesional nr.39 Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a
splrii banilor.

Rolul standardelor profesionale emise de CECCAR este de a determina profesionistii


contabili:
- Sa fie in cunostinta de cauza ca profesia contabila presupune asumarea unei responsabiliti
fa de public;
- S fie contieni de rolul pe care profesia contabil l are pentru dezvoltarea economiei
naionale i mondiale i pentru aprarea interesului public;
- S fie convini de rolul social pe care l au att la nivelul unei entiti, ct i la nivel naional;
- S neleag c munca lor i profesia contabil n ansamblu nu pot fi recunoscute i apreciate
dect dac satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei:
educaie, etic i calitate;
- S cunoasc modul de organizare a profesiei contabile, respectiv modul n care se pot nfiina
i pot funciona organismele profesionale;
- S neleag semnificaia i importana unor termeni-cheie pentru profesia contabil, dac se
dorete a deveni o profesie de vrf n economia i societatea romneasc.

Pagina 21 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017

36. Care este structura Tabloului cuprinzand membrii CECCAR?

Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili membrii


CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public.
Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza:
1) Sectiunea intai Experti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod
individual sau ca personae fizice autorizate.
2) Sectiunea a doua Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari, educatie,cercetare, institutii centrale sau locale.
3) Sectiunea a treia Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.
4) Sectiunea a patra Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati,
companii sau cabinete membre ale Corpului:
a. cu capital strain sau mixt;
b. cu capital autohton.
5) Sectiunea a cincea Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea
individual sau ca persoane fizice autorizate.
6) Sectiunea a sasea Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari,educatie, cercetare, institutii centrale sau locale.
7) Sectiunea a saptea Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor
de contabilitate membre ale Corpului:
a. cu capital strain sau mixt;
b. cu capital autohton.
8) Sectiunea a opta Titluri onorifice:
a.presedinti de onoare
b.experti contabili de onoare;
c.contabili autorizati de onoare.

37. Mentionati categoriile de profesionisti contabili. Precizati care sunt


deosebirile dintre acestia.

Profesionistii contabili se impart in functie de competenta profesionala in:


- Experti contabili persoane care au dobandit aceasta calitate conform ordonantei 65/1994
actualizata si au competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a intocmi
situatiile financiare, de a efectua expertize contabile
- Contabili autorizati persoane care au dobandit aceasta calitate conform ordonantei 65/1994
actualizata si au competenta profesionala de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile pentru
intocmirea situatiilor financiare

Pagina 22 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
- dependenti, cu statut de angajati;
- independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili,
acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
- individual;
- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca
furnizori de servicii in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante
pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

38. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil?

Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina
cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea
unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite
conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i
Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de
gestiune si de administrare asocietatilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

39. Cum se mentine calitatea de expert contabil si ce obligatii anuale au


expertii contabili?

Calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat se mentine prin inscrierea in Tabloul
Corpului.
Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil
sau de contabil autorizat.
Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita.
Pagina 23 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:
- achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
- plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite;
- asigurarea pentru riscul profesional;
- dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit legislatiei in vigoare, interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale ( cazier judiciar);
- persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala;
- depunerea fisei individuale.

40. In ce consta diferenta dintre expertul contabili si economistul salariat? Dar


cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?

Prima situatie: diferenta intre expertul contabil si economistul salariat


Expertul contabil:
o este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd
competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere
a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea
societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit
i pierdere si a celorlalte componente a situatiilor financiare. Prin urmare, ne gsim n faa
unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat;
o este un economist, absolvent al specializrii financiar contabile, independent fa de
societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu
prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
o rspunde civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, el poate pierde ntreprinderea
de client i, prin aceasta, sursa de venit.
Economistul salariat:
o este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De
asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing,
management, planificare, salarizare, financiar contabil.
o este un economist, absolvent al specializrii financiar contabile, dependent fa de
societatea comercial. El primete, pentru lucrrile executate, un salariu prevzut prin
contractul individual de munca.
o economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.
A doua situatie: contabilul autorizat si contabilul salariat
Contabilul autorizat:

Pagina 24 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
o este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are
capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor
financiare.
o este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic.
o rspunde civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, el poate pierde ntreprinderea
de client i, prin aceasta, sursa de venit.
Contabilul salariat:
o este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori,
n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile.
o de regul, este specializat pe un sector al contabilitii.
o ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate,
putnd fi stimulat ori penalizat de eful irarhic sau la propunerea acestuia.
o economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.

41. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertul contabil?

Conform ROF:
1) Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
a. acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor
informatice;
b. elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii,
a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin
buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
2) Efectuarea de analize economico-financiare:
a) analiza structurilor financiare;
b) analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
c) tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
d) sistem de credit leasing, factoring etc.;
e) determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
f) elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
g) elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
h) asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
3) Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
a) diagnostic-financiar;
b) cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
c) audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
d) studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
e) audit si certificarea bilantului contabil.
4) Efectuarea de evaluari patrimoniale:

Pagina 25 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
a) evaluari de bunuri si active patrimoniale;
b) evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau
la cererea celor interesati;
c) evaluari de elemente intangibile.
5) Efectuarea de expertize contabile:
a) amiabile (la cerere);
b) contabil-judiciare;
c) arbitraje n cauze civile;
d) expertize de gestiune.
6) Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
a) ntocmirea de situaii periodice;
b) consolidarea conturilor i bilanului;
c) ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
7) Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
a) studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
b) participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
c) asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
d) fiscalitate imobiliar;
e) asisten n aplicarea tarifului vamal;
f) asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
8) Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
a) organigrame, structuri, definiri de funcii;
b) legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
c) analiza i organizarea fluxului informaional;
d) formarea profesional continu;
e) contribuii la protecia patrimoniului unitii;
f) mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
g) alegerea softurilor necesare.

42. Care sunt raspunderile expertului contabil?

Responsabilitatea profesional a experilor contabili i contabililor autorizai cuprinde:


rspunderea disciplinar - a dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat pe o perioad de timp de la 3 luni la 1 an prin interzicerea dreptului de a exercita profesia
de expert contabil sau decontabil autorizat.
rspunderea contravenional sau administrativ;
rspunderea civil;
rspunderea penal infractiunile sunt supuse dreptului penal si pot fi:
o comerciale sau de afaceri
o de fals intelectual sau bancruta frauduloas-fiscale
Pagina 26 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
o de serviciu
o de splare a banilor
Reglementrile cu privire la rspunderea disciplinar, administrativ, civil i penal, dup caz,
se aplic tuturor experilor contabili i contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului. Limitele
rspunderii civile a experilor contabili i contabililor autorizai se stabilesc prin contractele de
prestri de servicii n funcie de uzanele interne i internaionale ale profesiei contabile.

43. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor


Contabili si contabililor Autorizati din Romania?

Conferinta nationala are urmatoarele atributii:


a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, modificarile si completarile
acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita
etica si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al CECCAR;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acestuia, precum si
pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al CECCAR si ai comisiei de cenzoria acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor CECCAR si
dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
CECCAR in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina.
Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facuta la Sectia contencios
administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 dezile de la data instiintarii oficiale. Hotarrile Curtii
de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor CECCAR;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

44. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare,


judecare si tragere la raspundere?

Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:


La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina

Pagina 27 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

45. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:


a) organizeaza concursul de admitere, organizeaza efectuarea stagiului, organizeaza
sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie,
reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-
se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor
comerciale de profil, prin inscriereaacestora in Tabloul Corpului.
c) asigura buna desfaurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati.
d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduit expertilor contabili
si a contabililor autorizati,elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea
societatilor comerciale, precum si aunor active sau bunuri ale acestora.
f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor
autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat
la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile
publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din
strainatate.
h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate.
i) editeaza publicatii de specialitate.
j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

46. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Sursele de finantare ale CECCAR:
Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii anuale asupra veniturilor
Donatii, sponsorizari
Vanzari de publicatii proprii
Alte venituri

Pagina 28 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017

47. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni


membra a Corpului?

Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca


urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil CAEN 6920;
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea
actiunilor sau a partile sociale;
Consiliul de Administratie a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau
asociatii experti contabili;
Actiunile sa fie nominative
Orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.
In vederea inregistrarii la ONRC ANAF, se solicita un aviz de principiu de la Filiala
CECCAR de care apartine

48. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si
teritorial)?

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate
juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata
indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie: Conferinta Nationala, Consiliul Superior, Biroul Permament, Presedintele
Corpului
- Organe de executie: Directorul general, Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie: Adunarea generala, Consiliul filialei, Biroul Permament, Presedintele
filialei
- Organe de executie: Directorul executive

49. Care sunt atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR ?

- Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.

Pagina 29 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
- Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul
cenzorilor asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul
viitor;
- ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale
a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul
viitor;
- alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.
- alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;
- propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in
Consiliul Superior;
- adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
- indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al
profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

50. Cum se poate realiza publicitatea in profesia contabila?

Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi
afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute:
- informarea obiectiva a publicului;
- decenta;
- increderea;
- bunul-gust.

Exista o paleta a conditiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume:


- sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care
sunt interesate a faptelor int-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa
nu produca deceptii;
- sa fie de bun-simt;
- sa fie demna din punct de vedere profesional;
- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;
- sa evite promovarea personala excesiva.

51. Depunerea juramantului (suplimentar fata de ghid-ul emis in 2017)

La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa
aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp.
Continutul este:
Pagina 30 din 31
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - 2017
Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului
CECCAR si ale Codului Etic privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aducla indeplinire cu constiinciozitate
indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil / contabil autorizat.

Pagina 31 din 31

S-ar putea să vă placă și