Sunteți pe pagina 1din 7

12.

Aprovizionarea presupune
a) Comenzile sa conțină produse care îndeplinesc specificațiile corespunzătoare;
b) Să plăteasca prețuri corespunzătoare;
c) Comanda să conțină cantitățile de produse și termene de aprovizionare corespunzătoare;
d) Actualizarea informațiilor legate de furnizor astfel încăt comanda să conțină date reale;
e) Produsele comandate să se obțină în timp util;
f) Înregistrarea comenzilor aprobate complet și corect;
g) Prevenirea lansării comenzilor neaprobate.
Identificați și enumerați riscurile posibile ce pot sa apară și definiți proceduri de control intern care pot
diminua apariția riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN

a) specificațiile să fie necorespunzătoare Revizuirea specificațiilor existente de către


personalul tehnic.
Monitorizarea problemelor de producție legate
de specificațiile materialelor folosite.
Specificațiile trebuie să cuprindă date ale
perioadei curente ,comenzi rapide, stoc
corespunzător, prețul materialului.
Comunicarea specificațiilor de producție
departamentului de aprovizionare.
Revizuirea corespunzătoare și aprobarea
contractelor și comenzilor.

b) informații incomplete legate de preț Obținerea de oferte competitive pentru fiecare


aprovizionare periodică.
Volumul producției aprovizionată să fie
determinată prin analiza indicatorului de utilizare
a unor materiale similare
Revizuirea corespunzătoare a comenzilor de
aprovizionare.
Monitorizarea variantelor de preț, amănunțit.

c) informație indisponibilă sau incorectă legată Menținerea unor date corecte în evidența
de nivelul stocului sau nivelul producției stocurilor.
Corelarea programării producției cu informațiile
legate de stoc și cerințele legate de termenele de
livrare din comenzi Revizuirea corespunzatoare
a comenzilor de aprovizionare
Folosirea previziunii

d) informațiile dintro comandă sunt neclare Emiterea de copii ale comenzilor emise
personalului corespunzător.
Comenzile nu sunt introduse în sistem în timp Prenumerotarea comenzilor
util Verificarea periodică a intrarilor în sistem.

1
Investigarea intrărilor de date

e) Informație indisponibilă sau incorectă a Specificarea modului de transport și a datei de


produselor comandate și neprimite livrare în comanda de aprovizionare
Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare
Corelarea informației producției recepționate și
informațiile legate de comenzi date
Urmărirea comenzilor neonorate de furnizor

f) Comenzile date pot fi pierdute Prenumerotarea și înregistrarea corectă a


comenzilor

c) Proceduri inadecvate de prevenire a Proceduri de aprobare a comenzilor


utilizării neautorizate Desemnarea de personal autorizat care să aprobe
comenzile
Menținerea unei securități a comenzilor de
aprovizionare

14. Receptia presupune:


a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate;
b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii;
c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect
inregistrate;
d) Protejarea materialelor primate;
e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de achizitie
sunt consecvente;
f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare;
g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la deposit;
h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp;
i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care
pot diminua aparitia riscurilor respective.

Riscurile posibile ce pot sa apara, sunt riscuri legate de natura operatiilor tratate. Conturile anuale
reflecta operatiile tratate de catre intreprindere. Datele punctuale prezentate din contabilitate sunt
purtatoare de riscuri particulare. Datele punctuale sunt complementare celor repetitive dar sunt puse in
evidenta la intervale de timp mai mult sau mai putin regulate, ca de exemplu la inventare fizice,
evaluare la sfarsitul exercitiului. Aceste sunt purtatoare de riscuri semnificative atunci cand
descoperirea lor nu este facuta la timp si deci este necesar ca auditorul sa le cunoasca din timp pentru
a-si organiza controalele din timp.

2
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN

Informatiile legate de ordinele de Transmiterea ordinelor de achizitie depart.de


cumparare sunt indisponibile receptie pentru a se putea compara din punct de
departamentului de receptie. vedere cantitativ si valoric materialele primite cu
cele comandate
Verificarea facturilor primite cu ordinele de
achizitie

Specificatiile cuprinse in ordinele de Inspectarea materialelor primite pentru a se


achizitie nu sunt clare constata ca indeplinesc cerintele de calitate
dorite
Monitorizarea permanenta a eventualelor
probleme de productie aparute ca urmare a
prelucrarii unor materiale a caror calitate este
sub standard

Riscul netestarii materialelor primite cu Existenta unor proceduri de testare a materialelor


specificatii ce se regasesc in ordinele de primite
achizitii.

Risc de neintocmire a acestor documente Proceduri de implemenare a acestordocumente la


De pierdere a acestor documente cele doua nivele
Diferente intre evidenta receptionerului si a Prenumerotare a acestor documente
gestionarului Reconciliere periodica a celor două documente
cu ordinele de achizitie si facturile primite
Risc de supraincarcare cu responsabilitati a
Numirea unor persoane autorizate pentru aceste
unui singur angajat. Risc de sub,supra-
nivele
evaluare a stocului

Protejare fizica inadecvata a bunurilor Asigurarea protectei materialelor primite


primite Luarea la cunostiinta a coditiilor de stocare
pentru fiecare categorie de materiale

Risc de inregistrare distorsionata a Reconcilierea periodica(ex.: la fiecare


informatiilor aprovizionare) a facturii de cumparare cu
ordinele de achizitie si stocul.

Verificare inadecvata sau neefectuata la Mentinerea si controlul periodic asupra


timp a materialelor primite procedurilor de testare a materialelor primite.

Risc de neinregistrare sau inregistrare Existenta documentatiilor de transfer; toate


incorecta si sau incompleta materialele ce se transfera sa fieinsotite de o
asemenea documentatie; verificarea la primire in
Risc de pierdere a documentatiei de depozit a documentatiei cu materialele primite.
transfer Prenumerotarea acestor documente.
3
Investigarea numerelor lipsa
Numararea periodica a materialelor si
compararea acestora cu necesarul normal ce ar
trebui sa existe in depozit la un anumit moment
dat
Inexistenta sau folosirea inadecvata a Transferul materialelor in productie doar pe baza
procedurilor de transfer in productie a unor cereri de tranfer aprobate
materialelor Prenumerotarea acestor documente
Risc de pierdere a acestor cereri de transfer Verificare in cadrul dep. de productie ca toate
materialele receptionate sunt in conforitate cu
Existenta de materiale transferate fara acte
cererile de transfer.

Nerespectarea unor astfel de conditii Crearea si respectarea unor proceduri de protectie


a muncii in conformitatea cu legislatia in vigoare
Existenta unor proceduri precise legate de
pastrarea materialelor periculoase

15. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune:


a) Implementarea strategiilor de marketing;
b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;
c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu
prelucrarea lor.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.
REZOLVARE:

Vânzarea, ca activitate cu conținut problematic complex prin intermediul tehnicilor și


modalităților specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficiență a rezultatelor producției,
trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea
întregului potențial tehnico-productiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi
cumpărătorului marfă de calitate, la termenele și în condițiile solicitate și nu în ultimul rînd asigură
un cîștig real cel puțin pe măsura eforturilor.

Vânzarea produselor se poate face:

-pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului

-pe bază de comandă anticipată fermă, urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia

4
-la cecere neprogramată, dar previzibilă, din magazinele și depozitele proprii sau ale rețelei
comerciale publice.

Calea prin care se vând produsele este în funcție de natura produselor, sfera de utilitate,
caracteristicile și potențialul de cumpărare ale clienților, căile de distribuție utilizate, modalitățile
practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale .
Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor, un rol definitoriu în extinderea
vânzărilor în economia de piață revine acțiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor
utilizatori despre caracteristicile produselor, a condițiilor de execuție și de desfacere etc.
Livrările câtre diferiți clienți se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din producția
curentă. Întreprinderea producătoare trebuie să-și programeze un raport corespunzător între volumul
producției de fabricat în timp și nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru
realizarea unei desfaceri continue și evitarea rupturilor de stoc.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN

De a vinde bunuri clienţilor Verificarea clientului prin cerere de


îndoielnici referinţe Client din partea băncii sau a
colaboratorilor cunoscuti, Verificarea
permanentă a soldului clienților și
stabilirea unui sold maxim

De a vinde bunuri pentru preţuri Verificarea notei de comanda (dacă are


care nu sunt autorizate şi a acorda nr.de înregistrare și este făcută de
reduceri care nu sunt în persoana autorizată), a prețurilor și a
concordanţă cu procedurile reducerilor (dacă sunt acordate de
societăţii. persoana autorizată)

De a trimite bunuri care nu sunt Bunurile trimise trebuie să aibă


conforme cu comanda comenzi semnate de persoane
autorizate

De a trimite bunuri neconforme din Examinarea bunurilor din punct de


punct de vedere cantitativ și vedere cantitativ, calitativ și al
calitativ al comenzii comenzii

De a realiza vânzări fără a pune la Completarea fișei de magazie


zi situaţia stocurilor

De a accepta comenzi fără a avea Verificarea nivelului stocurilor prin


stocuri disponibile asigurarea unui stoc minim stabilit

De a face livrări de bunuri care nu Verificarea semnăturii de primire de


sunt “recunoscute”de către clienţi câtre client a facturii sau a
din punct de vedere calitativ, documentului care atestă livrarea
5
cantitativ şi al comenzii (avizul de însoțire a mărfii)

De a avea clienţi îndoielnici fără a Verificarea scadențarului soldurilor


înregistra un provizion clienți și urmărirea recuperării
debitelor restante de la clienții
îndoielnici

Plăți efectuate care nu sunt Verificarea înregistrării plăților,


înregistrate respectiv a facturilor emise

16. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune:


a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea
satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing;
b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor
care ar putea afecta entitatea;
c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau
patentelor existente;
d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


Lipsa de planificare pentru fiecare Norme de comunicare între
activitate și urmărirea respectării departamentele de dezvoltare și
ei marketing prin care se stabilesc
foarte clar oportunitatea și
necesitatea utilizării de resurse ale
firmei pentru dezvoltarea de noi
tehnologii

Inexistența unor proceduri/note Proceduri de analiză pentru a măsura


interne de stabilire a necesităților capacitatea de finanțare a acestor
reale ale departamentului de dezvoltări, inclusiv calcule
marketing pentru a solicita comparative
dezvoltarea de tehnologii
compatibile cu rezultatele dorite

Ineficiența/incapacitatea/lipsa de Măsuri de urmărire a respectării


experiență/lipsa de pregătire planificărilor propuse și totodată
profesională continuă pentru planuri de rezervă în cazul în care
asimilirea noilor tehnologii a aceste planificări nu se respectă,
personalului care desfășoară aceste inclusiv măsuri de sancționare pentru
activități de dezvoltare a
6
tehnologiei sau subdimensionarea cei responsabili
acestor departamente

Inexistența/ineficiența procedurilor Proceduri de instruire a personalului


de urmărire a rezultatelor implicat prin perfecționare
activităților de dezvoltare a profesională continuă în funcție de
tehnologiiilor în corelație cu proiectele în care sunt implicați
costurile generate de acestea

Utilizarea unor resurse prea mari Dezvoltarea de metode pentru


pentru capacitatea firmei de a măsurarea rezultatelor acestor
materializa aceste tehnologii în tehnologii în urma implementării lor în
activitatea sa economică producție.