Sunteți pe pagina 1din 16
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.069 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Miercuri,
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.069 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Miercuri,

Anul 172 (XVI) — Nr. 1.069

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Miercuri, 17 noiembrie 2004

SUMAR

Nr.

Pagina

LEGI ™I DECRETE

458. — Lege pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

Memorandum de Ón˛elegere Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare

867. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

´

499. — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996

934. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996

2

2–7

7

8–9

9

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

1.864. — Hot„r‚re pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome îImprimeria B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei“

9

1.898. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 518/2004 10

Nr.

Pagina

1.899. — Hot„r‚re pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei 1.920. — Hot„r‚re privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane 1.956. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucr„rilor de aduc˛iune a apei potabile pentru M„n„stirea Sucevi˛a, jude˛ul Suceava 1.959. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodox„ îSf‚ntul Gheorghe“, ora∫ul Nehoiu, jude˛ul Buz„u

10–11

12

12–13

13

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE 657. — Ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ privind Ónscrierea pe documente a num„rului de operator de date cu caracter personal

14

ACTE ALE COMISIEI NAfiIONALE A VALORILOR MOBILIARE 52. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societ„˛ii Na˛ionale de Compensare, Decontare ∫i Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare 53. — Ordin pentru aprobarea Instruc˛iunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

14–15

15–16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

CAMERA

DEPUTAfiILOR

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

SENATUL

LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se ratific„ Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004. Nr. 458.

MEMORANDUM

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√

DE

ŒNfiELEGERE

Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare

PREAMBUL

Lu‚nd Ón considerare prevederile:

Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniile instruirii, tehnicii ∫i ∫tiin˛ei militare, semnat la Bucure∫ti la 20 februarie 1992, Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind schimbul de informa˛ii secrete Ón domeniile armamentului, logisticii ∫i industriei de ap„rare, semnat la Bucure∫ti, la 9 iulie 1992, Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniile tehnic, logistic ∫i al industriei de ap„rare, semnat la Bucure∫ti la 9 iulie 1992, subliniind dorin˛a de a promova ∫i de a dezvolta rela˛iile de cooperare bazate pe prietenie ∫i avantajul reciproc, inclusiv Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia, denumite Ón continuare p„r˛i, au convenit urm„toarele:

1.4. prin document se Ón˛elege orice informa˛ie Ónregistrat„, indiferent de caracteristicile sau de forma sa

fizic„, incluz‚nd, f„r„ restric˛ii, date scrise ori tip„rite, benzi magnetice ∫i cartele procesate pe computer, h„r˛i, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schi˛e, note ∫i documente de serviciu, indigouri ∫i benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, Ónregistr„ri sub orice form„, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum ∫i echipamente portabile de procesare automat„ a datelor cu posibilit„˛i de stocare interne ori externe, folosite sau produse Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere;

1.5. prin scopuri de ap„rare se Ón˛elege obiectivele

stabilite de p„r˛i pentru acoperirea nevoilor de ap„rare ale statelor lor;

1.6. prin informa˛ii clasificate se Ón˛elege informa˛iile

oficiale, datele, documentele de interes pentru securitatea na˛ional„, care, Ón conformitate cu nivelurile de importan˛„ ∫i consecin˛ele care s-ar produce ca urmare a dezv„luirilor

Termenii folosi˛i Ón acest memorandum de Ón˛elegere sunt defini˛i Ón continuare:

ARTICOLUL I

Defini˛ii

1.1. prin program de cooperare se Ón˛elege proiecte de

cercetare-dezvoltare ∫i/sau tehnologice care sunt create Ón conformitate cu prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere;

1.2. prin informa˛ie se Ón˛elege orice cuno∫tin˛e sau

date, material ori document, indiferent de forma ∫i de caracteristicile lor ∫i indiferent dac„ fac sau nu obiectul drepturilor de autor ori al altor forme legale de protec˛ie, utilizate Ón domeniul de aplicare a prezentului memorandum de Ón˛elegere; 1.3. prin material se Ón˛elege orice echipament,

instrument sau dispozitiv fie fabricat, fie Ón curs de fabrica˛ie, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere;

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

3

sau disemin„rii neautorizate, necesit„ protec˛ie ∫i sunt marcate corespunz„tor din punct de vedere al securit„˛ii;

1.7. prin informa˛ie de baz„ se Ón˛elege orice informa˛ie

care este necesar„ sau util„ pentru realizarea obiectivelor prezentului memorandum de Ón˛elegere, dar care a fost generat„ anterior ori Ón afara cadrului oferit de prezentul

memorandum de Ón˛elegere; 1.8. prin informa˛ie de prim-plan se Ón˛elege orice informa˛ie care a fost generat„ Ón baza prezentului memorandum de Ón˛elegere;

1.9. prin proprietate intelectual„ se Ón˛elege inven˛ii,

brevetate sau nu, m„rci, desene industriale, drepturi de autor ∫i informa˛ii tehnice incluz‚nd programe de calculator, baze de date, desene, know-how tehnic, informa˛ii ∫i know- how de produc˛ie, tehnici ∫i secrete comerciale constituind drepturi incorporale ∫i fiind cunoscute numai proprietarilor ∫i celor care sunt autoriza˛i de ace∫tia s„ aib„ acces la ele ∫i/sau care nu sunt disponibile accesului public nerestric˛ionat, indiferent dac„ sunt informa˛ii de baz„ sau de prim-plan, fiind reglementate ∫i protejate de legisla˛ia statelor p„r˛i;

1.10. prin inven˛ie comun„ se Ón˛elege orice inven˛ie

realizat„ de p„r˛i Ómpreun„, Ón conformitate cu prezentul

memorandum de Ón˛elegere;

1.11. prin parte furnizoare se Ón˛elege acea parte care

furnizeaz„ celeilalte p„r˛i informa˛ii Ón conformitate cu

prezentul memorandum de Ón˛elegere;

1.12. prin parte primitoare se Ón˛elege acea parte care

prime∫te informa˛ii de la partea furnizoare Ón conformitate

cu prezentul memorandum de Ón˛elegere;

1.13. prin ter˛„ parte se Ón˛elege orice persoan„ sau

entitate, alta dec‚t p„r˛ile prezentului memorandum de Ón˛elegere;

1.14. prin contract clasificat se Ón˛elege orice contract

semnat Óntre p„r˛i sau/∫i Óntre contractan˛ii lor, Ón care sunt incluse ∫i folosite informa˛ii clasificate;

1.15. prin contractant se Ón˛elege o persoan„ sau o

entitate c„reia i s-a Óncredin˛at un contract Ón cadrul unui program de cooperare, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere.

ARTICOLUL II

Obiective

Colaborarea dintre p„r˛i Ó∫i propune realizarea urm„toarelor obiective:

2.1. Ómbun„t„˛irea cooper„rii Ón domeniul cercet„rii ∫i

tehnologiei pentru ap„rare;

2.2. utilizarea efectiv„ a resurselor lor ∫tiin˛ifice, tehnice

∫i financiare destinate cercet„rii ∫i tehnologiei pentru

ap„rare ∫i utilizarea rezultatelor Ón avantaj reciproc;

2.3. reducerea costurilor Ón programul de cooperare;

2.4. ini˛ierea ∫i dezvoltarea programului de cooperare;

2.5. schimbul de informa˛ii privind planificarea cercet„rii

∫i tehnologiei ∫i facilit„˛ile.

ARTICOLUL III Domeniile de aplicare a programelor de cooperare

Domeniile de aplicare a programelor de cooperare sunt urm„toarele:

3.1. ob˛inerea de cuno∫tin˛e noi, importante, Ón domeniul

tehnicii ∫i tehnologiei, destinate ap„r„rii, prin intermediul unor studii sistematice ∫i cuprinz„toare, cu caracter teoretic ∫i experimental;

3.2. aplicarea practic„ a cuno∫tin˛elor de inginerie,

tehnice ∫i ∫tiin˛ifice, Ón scopurile ap„r„rii;

3.3. dezvoltarea ideilor, procedurilor ∫i a hardware-ului

planificarea ∫i realizarea de simul„ri, procese ∫tiin˛ifice ∫i demonstra˛ii tehnologice;

3.4. dezvoltarea de sisteme de ap„rare.

ARTICOLUL IV

Formele cooper„rii

Cooperarea dintre p„r˛i poate fi implementat„ Ón urm„toarele forme:

4.1. schimbul de informa˛ii referitoare la cercetarea

na˛ional„ Ón domeniul ap„r„rii, tehnologii, precum ∫i evaluarea Ón comun a datelor din domeniul tehnic ∫i ∫tiin˛ific, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere;

4.2. ini˛ierea unor programe de cercetare-dezvoltare

∫i/sau tehnologice, implementate Ón comun ∫i cu rezultate comune;

4.3. implementarea programelor de cooperare;

4.4. schimbul reciproc de echipamente, materiale, ∫i

software experimental pentru testare ∫i evaluare, Ón sprijinul programelor de cooperare;

4.5. informarea reciproc„ despre domeniile de cercetare,

Ón scopul identific„rii domeniilor posibile de extindere a

cooper„rii pentru realizarea ∫i dezvoltarea de sisteme de ap„rare;

4.6. schimbul de personal din domeniul cercet„rii.

ARTICOLUL V

Œn˛elegeri tehnice

5.1. Pentru implementarea fiec„rui program de cooperare, autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor vor Óncheia Ón˛elegeri tehnice care vor reflecta principiile cooper„rii prev„zute Ón prezentul memorandum de Ón˛elegere ∫i care, Ón cazul Ón care comitetul director nu decide altfel, vor urma modelul prezentat Ón anexa la prezentul memorandum de Ón˛elegere.

ARTICOLUL VI

Comitetul director

6.1. P„r˛ile vor Ónfiin˛a un comitet director pentru a

conduce ∫i a coordona lucr„rile ∫i fiecare parte va numi un reprezentant Ón comitetul director, cu posibilitatea de a invita exper˛i. Fiecare delega˛ie va avea un singur vot, iar deciziile comitetului director vor fi luate Ón unanimitate.

6.2. Comitetul director se va Óntruni cel pu˛in o dat„ pe

an sau la cererea uneia dintre p„r˛i. Œnt‚lnirile vor fi g„zduite alternativ de ambele p„r˛i. Lucr„rile vor fi conduse de partea gazd„.

ARTICOLUL VII Competen˛ele comitetului director

Comitetul director va avea urm„toarele competen˛e:

7.1. conducerea ∫i coordonarea activit„˛ilor desf„∫urate

Ón baza prevederilor prezentului memorandum de

Ón˛elegere;

7.2. monitorizarea programelor de cooperare planificate

sau aflate Ón derulare, incluz‚nd aspecte tehnice, cheltuieli ∫i executarea la termene, raportate la cerin˛e;

7.3. stabilirea de noi programe de cooperare;

7.4. stabilirea etapelor programelor de cooperare;

7.5. stabilirea liniilor directoare referitoare la forma ∫i

con˛inutul programelor de cooperare;

7.6. coordonarea directorilor de programe pe timpul

implement„rii proiectului, lu‚nd Ón considerare prevederile Ón˛elegerilor tehnice;

7.7. rezolvarea problemelor care ar putea ap„rea pe

timpul realiz„rii programelor de cooperare;

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

ARTICOLUL VIII

Conducerea programelor de cooperare

8.1. Fiecare parte va numi c‚te un director pentru fiecare program de cooperare. Directorii vor r„spunde Ómpreun„ Ón fa˛a comitetului director pentru conducerea activit„˛ilor efectuate Ón baza Ón˛elegerilor tehnice.

8.2. Directorii vor avea urm„toarele responsabilit„˛i:

8.2.1. Óntocmirea proiectelor Ón˛elegerilor tehnice ∫i a

documentului de lucru al programului de cooperare;

8.2.2. managementul financiar ∫i tehnic al programului

de cooperare;

8.2.3. modul de repartizare ∫i utilizare a echipamentelor

aflate Ón administrare;

8.2.4. preg„tirea de rapoarte periodice referitoare la

programele de cooperare, cel pu˛in o dat„ pe an, ∫i raportul final cu privire la rezultatele ob˛inute pentru comitetul director.

ARTICOLUL IX

Repartizarea activit„˛ilor ∫i a costurilor programelor de cooperare

9.1. Activit„˛ile ∫i cheltuielile vor fi repartizate Óntre p„r˛i

pentru a se ob˛ine cel mai Ónalt nivel de eficien˛„ prin utilizarea capacit„˛ilor ∫i avantajelor existente, pentru a realiza cel mai redus cost posibil. Obiectivul va fi acela de a Ómp„r˛i activit„˛ile Óntre p„r˛i, Ón principiu pe baz„ de egalitate Ón ceea ce prive∫te calitatea, cantitatea ∫i costurile. Sarcinile ∫i beneficiile fiec„rui program de cooperare vor fi Ómp„r˛ite Ón mod egal.

9.2. Activit„˛ile de cooperare ale p„r˛ilor vor depinde de

fondurile na˛ionale disponibile. Fiecare parte va Ón∫tiin˛a prompt cealalt„ parte dac„ fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru Óndeplinirea obliga˛iilor, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere. Œntr-o asemenea situa˛ie, p„r˛ile se vor consulta imediat, Ón vederea continu„rii activit„˛ilor pe o baz„ modificat„.

ARTICOLUL X

Protec˛ia informa˛iilor clasificate

10.1. Toate informa˛iile clasificate schimbate sau

generate Ón aplicarea prevederilor prezentului memorandum de Ón˛elegere vor fi utilizate, transmise, depozitate ∫i manipulate Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ a fiec„rei p„r˛i ∫i cu prevederile Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind schimbul de informa˛ii secrete Ón domeniile armamentului, logisticii ∫i industriei de ap„rare, semnat la Bucure∫ti la 9 iulie 1992.

10.2. Informa˛iile clasificate vor fi transmise prin

autorit„˛ile de securitate desemnate ale p„r˛ilor, Ón conformitate cu regulile de transmitere ale p„r˛ii furnizoare. Fiecare parte trebuie s„ asigure cel pu˛in aceea∫i protec˛ie informa˛iilor clasificate primite cu cea asigurat„ pentru propriile informa˛ii clasificate, cu un nivel echivalent de clasificare.

10.3. Partea primitoare nu va transmite informa˛iile

clasificate unei ter˛e p„r˛i, f„r„ acordul prealabil scris al p„r˛ii furnizoare.

10.4. Partea primitoare nu va utiliza informa˛iile

clasificate pentru alte scopuri dec‚t cele prev„zute de prezentul memorandum de Ón˛elegere. 10.5. P„r˛ile, prin autorit„˛ile de securitate desemnate, Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„, vor investiga fiecare caz Ón care se cunoa∫te sau exist„ temeiul de a suspecta c„ informa˛iile clasificate furnizate, generate sau schimbate Ón cadrul prezentului memorandum de Ón˛elegere au fost pierdute ori dezv„luite unor persoane neautorizate.

10.6. Fiecare parte va informa cu promptitudine cealalt„

parte despre detaliile unui astfel de incident, despre

rezultatele finale ale investiga˛iei, precum ∫i despre m„surile luate.

10.7. Informa˛iile clasificate furnizate sau generate Ón

conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere vor continua s„ fie protejate ∫i Ón cazul Óncet„rii valabilit„˛ii

acestuia, p‚n„ la o dat„ care va fi stabilit„ de partea furnizoare.

ARTICOLUL XI

Accesul la informa˛ii clasificate

11.1. Accesul la informa˛iile clasificate va fi permis

numai acelor persoane care sunt pe deplin autorizate ∫i c„rora li s-a acordat o autoriza˛ie de securitate, corespunz„toare nivelului de clasificare cerut, emis„ de autoritatea de securitate desemnat„ a fiec„rei p„r˛i Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ a fiec„reia, pe baza principiului înevoii de a cunoa∫te“.

ARTICOLUL XII

Œncheierea contractelor

12.1. Œn aplicarea prezentului memorandum de Ón˛elegere fiecare parte poate Óncheia contracte cu persoane sau/∫i cu entit„˛i Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„.

12.2. P„r˛ile vor Óntreprinde m„suri pentru ca toate

contractele s„ nu contravin„ prevederilor prezentului

memorandum de Ón˛elegere.

ARTICOLUL XIII

Contractele clasificate

13.1. Œn cazul Ón care o parte propune Óncheierea unui

contract sau autorizarea unui contractant din statul s„u de a Óncheia un contract care implic„ informa˛ii clasificate cu un contractant din statul celeilalte p„r˛i, autoritatea de securitate desemnat„ a p„r˛ii furnizoare va ob˛ine, Ón prealabil, o asigurare din partea autorit„˛ii de securitate desemnate a p„r˛ii primitoare c„ respectivului contractant i s-a acordat o autoriza˛ie de securitate pentru un nivel adecvat ∫i, de asemenea, c„ de˛ine mijloacele necesare pentru a asigura o protec˛ie adecvat„ informa˛iilor clasificate. Autorizarea de securitate men˛ionat„ va con˛ine obliga˛ia ca activitatea desf„∫urat„ de contractantul autorizat s„ respecte legisla˛ia na˛ional„ Ón domeniul securit„˛ii na˛ionale ∫i s„ fie monitorizat„ de propria autoritate de securitate desemnat„.

13.2. Autoritatea de securitate desemnat„ a p„r˛ii Ón al

c„rei stat se deruleaz„ un contract clasificat va fi responsabil„ de controlul m„surilor de securitate pentru protec˛ia informa˛iilor clasificate, Ón conformitate cu legile ∫i regulamentele acesteia. Œnainte ca un poten˛ial contractant sau subcontractant s„ primeasc„ orice informa˛ie clasificat„, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere, autoritatea de securitate desemnat„ va lua toate m„surile necesare pentru a se asigura c„ primitorul informa˛iilor

clasificate cunoa∫te urm„toarele:

13.2.1. defini˛ia termenului îinforma˛ii clasificate“, Ón

conformitate cu prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere;

13.2.2. denumirea autorit„˛ii de securitate desemnate a fiec„rei p„r˛i, autorizat„ s„ controleze ∫i s„ coordoneze protec˛ia informa˛iilor clasificate cuprinse Ón contract;

13.2.3. canalele ce urmeaz„ s„ fie utilizate pentru

transferul informa˛iilor clasificate Óntre autorit„˛ile de

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

5

securitate desemnate ale p„r˛ilor ∫i/sau contractan˛ii

implica˛i;

13.2.4. procedeele ∫i mecanismele/c„ile de comunicare

a schimb„rilor ce pot surveni Ón privin˛a informa˛iilor

clasificate, fie datorit„ schimb„rii categoriei de clasificare, fie pentru c„ protec˛ia acestora nu mai este necesar„;

13.2.5. obliga˛ia ca un contractant s„ transmit„

informa˛iile clasificate doar persoanelor care au fost autorizate anterior s„ aib„ acces, potrivit principiului înevoii de a cunoa∫te“;

13.2.6. obliga˛ia contractantului de a nu divulga

informa˛iile clasificate ∫i de a nu permite divulgarea acestora nici unei persoane implicate Ón contract, care nu a

fost Ón mod expres autorizat„ de propria autoritate de securitate desemnat„;

13.2.7. obliga˛ia contractantului de a notifica urgent propriei autorit„˛i de securitate desemnate orice pierdere sau presupus„ pierdere, scurgere ori compromitere a unor informa˛ii clasificate.

13.3. Pentru fiecare program de cooperare autorit„˛ile

de securitate desemnate ale p„r˛ilor vor preg„ti instruc˛iuni privind securitatea programului ∫i un ghid de clasificare. Instruc˛iunile privind securitatea programului ∫i Ghidul de

clasificare vor descrie metodele prin care informa˛iile din cadrul programului vor fi clasificate, marcate, folosite, transmise ∫i protejate. Aceste documente vor fi valabile pentru toate persoanele implicate Ón programul de cooperare.

13.4. Pentru orice facilitate Ón care informa˛iile clasificate

vor fi utilizate, partea responsabil„ sau contractantul va aproba numirea unei persoane ori a unor persoane cu func˛ie corespunz„toare, pentru a exercita Ón mod efectiv responsabilit„˛ile viz‚nd protec˛ia Ón astfel de facilit„˛i a informa˛iilor ˛in‚nd de prezentul memorandum de Ón˛elegere. Aceste persoane oficiale vor fi responsabile

pentru limitarea accesului la informa˛iile clasificate cuprinse

Ón

prezentul memorandum de Ón˛elegere, la acele persoane

al

c„ror acces a fost aprobat Ón mod corespunz„tor ∫i care

au nevoia de a cunoa∫te.

13.5. Fiecare parte se va asigura c„ accesul la

informa˛iile clasificate este limitat la acele persoane care posed„ autoriza˛iile de securitate necesare ∫i au o anumit„ nevoie de acces la informa˛ii clasificate, Ón scopul de a participa la un program de cooperare.

ARTICOLUL XIV

Autoriza˛ii de securitate

14.1. Fiecare parte va garanta faptul c„ orice persoan„

sau entitate care va avea acces la informa˛ii clasificate, precum ∫i la orice obiectiv unde se utilizeaz„ sau se

depoziteaz„ informa˛ii clasificate de˛ine o autoriza˛ie de securitate, eliberat„ de autoritatea de securitate desemnat„

a p„r˛ii, Ón conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„.

ARTICOLUL XV

Vizite

15.1. Fiecare parte va facilita vizitarea agen˛iilor,

laboratoarelor ∫i capacit„˛ilor industriale proprii de c„tre angaja˛ii celeilalte p„r˛i sau ai partenerilor s„i contractuali,

Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ a fiec„rei p„r˛i.

15.2. Vizitatorii vor respecta reglement„rile specifice Ón

materie de securitate ale p„r˛ii gazd„. Orice informa˛ie furnizat„ vizitatorilor sau pus„ la dispozi˛ia acestora va fi considerat„ ca fiind furnizat„ p„r˛ii care a trimis personalul ∫i va fi reglementat„ de prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere.

15.3. Cererile privind vizitele ∫i lista vizitatorilor vor fi

transmise prin canale oficiale p„r˛ii gazd„, cu cel pu˛in o lun„ Ónainte de desf„∫urarea vizitei, ∫i vor fi solu˛ionate Ón conformitate cu regulamentele ∫i procedurile na˛ionale ale acesteia.

ARTICOLUL XVI Proprietatea, transferul ∫i utilizarea informa˛iilor

Œn cadrul fiec„rui program de cooperare se vor aplica urm„toarele reguli Ón ceea ce prive∫te dreptul de proprietate, transferul ∫i utilizarea informa˛iilor:

16.1. Dreptul de proprietate asupra informa˛iilor de prim-

plan va apar˛ine p„r˛ii care o genereaz„ sau o ob˛ine ori propor˛ional cu participarea sa.

16.2. Fiecare parte va p„stra toate drepturile asupra

informa˛iilor de baz„. Toate informa˛iile de baz„ ale programelor de cooperare trebuie identificate ∫i marcate.

16.3. Fiecare parte va furniza, la cererea celeilalte p„r˛i,

orice informa˛ie de baz„ relevant„ pentru realizarea

scopurilor unui program de cooperare, cu urm„toarele condi˛ii, care trebuie Óndeplinite cumulativ:

16.3.1. informa˛ia de baz„ s„ fie necesar„ sau util„ Ón

cadrul unui program de cooperare ori pentru a putea utiliza

informa˛iile de prim-plan Ón cadrul programului de cooperare;

16.3.2. informa˛ia de baz„ s„ poat„ fi pus„ la dispozi˛ie

f„r„ crearea unor obliga˛ii fa˛„ de de˛in„torii drepturilor de proprietate intelectual„;

16.3.3. transmiterea informa˛iilor s„ se fac„ cu respectarea legisla˛iei privind proprietatea intelectual„ ∫i a reglement„rilor de securitate ale p„r˛ii furnizoare.

16.4. Partea care prime∫te va folosi informa˛ii de baz„

din programele de cooperare doar cu titlu gratuit ∫i conform drepturilor de proprietate intelectual„ pentru scopurile programelor de cooperare respective ∫i pentru propriile scopuri de ap„rare. 16.5. Fiecare parte are dreptul asupra tuturor rezultatelor muncii realizate Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere, care pot fi furnizate. Autorul lucr„rii este obligat s„ precizeze toate informa˛iile de baz„ ob˛inute Ón rezultate, inclusiv rapoartele, documenta˛ia tehnic„ ∫i alte informa˛ii.

16.6. Informa˛iile de prim-plan ale proiectului, generate

de fiecare parte, vor fi furnizate celeilalte p„r˛i Ón mod gratuit. Fiecare parte este Óndrept„˛it„ s„ utilizeze informa˛iile de prim-plan pentru propriile scopuri, Ón mod gratuit.

16.7. Drepturile de proprietate intelectual„ asupra

informa˛iilor de prim-plan produse Ón cadrul programelor de

cooperare vor fi reglementate Ón Ón˛elegerea tehnic„ a fiec„rui program de cooperare.

ARTICOLUL XVII Raporturile cu o ter˛„ parte

17.1. Nici una dintre p„r˛i nu va divulga, vinde,

transfera proprietatea sau posesia vreunuia dintre rezultatele aflate Ón proprietatea celeilalte p„r˛i ori Ón proprietate comun„ c„tre o ter˛„ parte, f„r„ consim˛„m‚ntul anterior scris al celeilalte p„r˛i.

17.2. Contractan˛ii care desf„∫oar„ o activitate Ón baza

contractelor Óncheiate potrivit prevederilor prezentului memorandum de Ón˛elegere sunt obliga˛i:

17.2.1. s„ notifice, Ón scris, cu promptitudine, p„r˛ii cu

care s-a Óncheiat contractul, despre orice ter˛„ parte care de˛ine sau controleaz„ drepturi de proprietate intelectual„

ori care devine proprietar al unor drepturi de proprietate intelectual„ care rezult„ din activitatea desf„∫urat„ Ón

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

conformitate cu prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere;

17.2.2. s„ nu utilizeze vreo informa˛ie necesar„ Óndeplinirii activit„˛ii, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere, f„r„ a avea anterior acordul scris sau autorizarea p„r˛ii care i-a Óncredin˛at contractul, atunci c‚nd drepturile de utilizare Ón conformitate cu prevederile acestui articol nu au fost ob˛inute.

17.3. Autoritatea competent„ a fiec„rei p„r˛i va depune

toate eforturile s„ ob˛in„ drepturile de a folosi ∫i furniza informa˛ii, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere. Œn cazul Ón care autoritatea contractant„ a p„r˛ii nu este Ón m„sur„ s„ ob˛in„ drepturile corespunz„toare de folosire ∫i furnizare a informa˛iilor, fie c„ sunt de prim-plan sau de baz„, ori dac„ este Ón∫tiin˛at„ de c„tre contractan˛i sau poten˛ialii contractan˛i despre existen˛a vreunei restric˛ii la divulgarea ∫i folosirea informa˛iilor, acea parte o va Ón∫tiin˛a pe cealalt„ parte Ón leg„tur„ cu aceste restric˛ii, Ón scris. Fiecare autoritate contractant„ a p„r˛ilor va include Ón contractele sale ∫i va solicita contractantului s„ includ„ Ón subcontractele sale termene ∫i condi˛ii corespunz„toare Ón vederea satisfacerii cerin˛elor prezentului memorandum de Ón˛elegere.

17.4. Fiecare parte va Óncheia cu agen˛iile na˛ionale acele contracte sau Ón˛elegeri care sunt esen˛iale pentru implementarea Ón˛elegerilor tehnice Ón conformitate cu propriile legi, reglement„ri ∫i practici na˛ionale. P„r˛ile se vor asigura c„ toate contractele sau celelalte Ón˛elegeri Óncheiate vor pune Ón practic„ prevederile acestui memorandum de Ón˛elegere ∫i ale Ón˛elegerilor sale tehnice.

ARTICOLUL XVIII

R„spunderea pentru daune

18.1. Fiecare parte renun˛„ la orice preten˛ie fa˛„ de

cealalt„ parte cu privire la daunele cauzate personalului s„u ∫i/sau propriet„˛ilor sale de c„tre personalul ori agen˛ii apar˛in‚nd celeilalte p„r˛i, care rezult„ sau este Ón leg„tur„ cu aplicarea prezentului memorandum de Ón˛elegere, dac„ nu se prevede altfel Ón prezentul memorandum de Ón˛elegere ∫i Ón Ón˛elegerea sa tehnic„. Cu toate acestea, dac„ asemenea daune rezult„ din neglijen˛„, omisiuni, ac˛iuni inten˛ionate sau neglijen˛„ grav„ a unei p„r˛i, a personalului sau a agen˛ilor s„i, obliga˛ia de desp„gubire va reveni doar acelei p„r˛i.

18.2. Dac„ nu se prevede altfel Ón prezentul memorandum de Ón˛elegere ∫i Ón Ón˛elegerea tehnic„, preten˛iile ter˛ilor pentru daune de orice fel, cauzate de personalul sau agen˛ii uneia dintre p„r˛i, vor fi solu˛ionate de partea cea mai indicat„, a∫a cum a fost stabilit Ón urma consult„rii cu cealalt„ parte. Costurile pe care le implic„ satisfacerea acestor preten˛ii vor fi suportate de p„r˛i Ón mod egal, cu excep˛ia cazului Ón care este prev„zut altfel Ón Ón˛elegerea tehnic„. Cu toate acestea, dac„ o astfel de r„spundere rezult„ din neglijen˛„, omisiuni, ac˛iuni inten˛ionate sau neglijen˛„ grav„ a personalului ori agen˛ilor uneia dintre p„r˛i, obliga˛ia de desp„gubire va reveni doar acelei p„r˛i.

18.3. Œn cazul daunelor cauzate propriet„˛ii comune sau

de c„tre proprietatea comun„ a p„r˛ilor, atunci c‚nd costul repar„rii acestor daune nu poate fi recuperat de la un ter˛, un asemenea cost va fi suportat de p„r˛i, a∫a cum se prevede Ón Ón˛elegerea tehnic„ relevant„, sau va fi suportat de fiecare parte Ón mod egal.

18.4. P„r˛ile nu vor desp„gubi contractan˛ii Ón ceea ce

prive∫te preten˛iile ter˛ilor.

ARTICOLUL XIX Taxe ∫i obliga˛ii vamale

19.1. Œn m„sura Ón care legile ∫i reglement„rile din

statele lor permit, fiecare parte se va str„dui s„ asigure exceptarea de la taxele vamale sau de la restric˛iile cantitative/calitative ale bunurilor ∫i echipamentelor necesare aplic„rii prezentului memorandum de Ón˛elegere ∫i a Ón˛elegerilor tehnice sau realizate Ón cadrul oferit de acestea.

ARTICOLUL XX Solu˛ionarea divergen˛elor

20.1. Orice divergen˛e cu privire la interpretarea sau

aplicarea prevederilor acestui memorandum de Ón˛elegere vor fi solu˛ionate prin consult„ri Óntre p„r˛i ∫i nu vor fi

Ónaintate nici unui tribunal na˛ional sau interna˛ional ori vreunei ter˛e p„r˛i pentru rezolvare.

ARTICOLUL XXI Amendare, durat„ ∫i Óncetare a valabilit„˛ii

21.1. Prezentul memorandum de Ón˛elegere va intra Ón

vigoare la data primirii ultimei notific„ri scrise prin care

p„r˛ile se informeaz„ c„ au fost Óndeplinite procedurile legale na˛ionale necesare pentru intrarea Ón vigoare a acestuia.

21.2. Prezentul memorandum de Ón˛elegere va r„m‚ne

Ón vigoare pe o perioad„ de 5 ani ∫i se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani. Prezentul memorandum de Ón˛elegere poate fi denun˛at de oricare dintre p„r˛i. Denun˛area Ó∫i va produce efectele dup„ 6 luni de la data primirii de c„tre cealalt„ parte a notific„rii scrise a unei astfel de inten˛ii. Aceasta nu va influen˛a valabilitatea ∫i durata nici unei Ón˛elegeri tehnice convenite Ónainte de denun˛are.

21.3. Pe perioada cuprins„ Óntre trimiterea notific„rii de

denun˛are ∫i Óncetarea valabilit„˛ii prezentului memorandum

de Ón˛elegere, p„r˛ile vor Óncepe consult„ri pentru a g„si cele mai potrivite modalit„˛i de rezolvare a chestiunilor legate de ie∫irea din vigoare a prezentului memorandum de Ón˛elegere.

21.4. De∫i nici o parte nu va fi Óndrept„˛it„ s„ primeasc„ informa˛ii dup„ data Óncet„rii valabilit„˛ii, fiecare parte va continua s„ foloseasc„ drepturile dob‚ndite p‚n„ la acea dat„.

21.5. Pe perioada cuprins„ Óntre trimiterea notific„rii de

denun˛are ∫i Óncetarea valabilit„˛ii, vor continua s„ se

aplice prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere.

21.6. Œn cazul Óncet„rii valabilit„˛ii, fiecare parte va fi

responsabil„ de costurile Óncet„rii valabilit„˛ii propriilor contracte.

21.7. Partea care denun˛„ o Ón˛elegere tehnic„ va

depune, la cererea celeilalte p„r˛i, toate eforturile pentru a sprijini cealalt„ parte Ón vederea continu„rii programului sau pentru a prelua activitatea desf„∫urat„ de contractan˛ii p„r˛ii denun˛„toare.

21.8. Prevederile acestui articol se vor aplica, de

asemenea, Ón cazul Ón care o parte dore∫te s„ denun˛e un program de cooperare specific, detaliat Ón Ón˛elegerea tehnic„, Ón conformitate cu prezentul memorandum de Ón˛elegere. 21.9. Prevederile prezentului memorandum de Ón˛elegere referitoare la obliga˛iile p„r˛ilor decurg‚nd din articolele care reglementeaz„ securitatea, transferul, furnizarea ∫i utilizarea informa˛iilor vor r„m‚ne Ón vigoare ∫i dup„ data Óncet„rii valabilit„˛ii acestui memorandum de Ón˛elegere sau dup„ denun˛area oric„rui proiect de colaborare specific„.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

7

21.10. Prezentul memorandum de Ón˛elegere poate fi modificat sau amendat Ón orice moment, numai prin consim˛„m‚ntul p„r˛ilor. Modific„rile ∫i amendamentele trebuie s„ fie efectuate Ón form„ scris„. Amendamentele vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu paragraful 21.1 din prezentul memorandum de Ón˛elegere.

Pentru Guvernul Rom‚niei, Gheorghe Matache, secretar de stat ∫i ∫ef al Departamentului pentru armamente Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale

ARTICOLUL XXII

Semn„tura

Semnat la Ankara la 6 aprilie 2004, Ón dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, turc„ ∫i englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn cazul unor divergen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Guvernul Republicii Turcia, general-maior Ömer Inak, adjunct al secretarului de stat Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale

Data

ŒNfiELEGERE

TEHNIC√

ANEX√ la memorandumul de Ón˛elegere

Ón baza Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare

I. Obiectul programului de cercetare/tehnologie Programul de cooperare Ón cercetare/tehnologie va fi desf„∫urat Ón urm„torul domeniu (definirea tehnic„ a subiectului cercet„rii)

II. Natura cooper„rii (una sau mai multe forme ale

cooper„rii, Ón conformitate cu prevederile art. 4 din memorandumul de Ón˛elegere)

III. Programul, domeniul de aplicare, repartizarea activit„˛ilor, etapele semnificative ∫i graficul de desf„∫urare Ón timp:

— descrierea reperelor semnificative, calendarul activit„˛ilor, capacit„˛i ∫i fonduri alocate;

— diviziunea muncii;

— mijloace financiare;

— proprietatea asupra rezultatelor cooper„rii.

IV. Œmprumutarea de echipamente (prevederi speciale negociate Ón conformitate cu necesit„˛ile)

V. Numirea directorilor de programe

VI. Directori de program

Directorii de program sunt urm„torii:

— pentru partea rom‚n„

— pentru partea turc„

(numele, func˛ia, Óncadrarea)

(numele, func˛ia, Óncadrarea)

;

VII. Nivelul de clasificare a informa˛iilor clasificate VIII. Intrarea Ón vigoare, perioada de valabilitate ∫i Óncetarea valabilit„˛ii IX. Autorit„˛i implicate Autorit„˛ile guvernamentale relevante pot include:

;

— pentru partea rom‚n„

— pentru partea turc„

Aceast„ anex„ la Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare a fost Óntocmit„ Ón dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, turc„ ∫i englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn cazul unor diferen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c

r

e

t

e a z

„:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea Ón domeniul

cercet„rii ∫i tehnologiei pentru ap„rare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 29 octombrie 2004. Nr. 867.

´

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

CAMERA

DEPUTAfiILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

SENATUL

LEGE privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea ∫i

completarea Legii cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urm„toarele modific„ri:

1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3

va avea urm„torul cuprins:

îLa nivelul fiec„rui jude˛ ∫i Ón municipiul Bucure∫ti se Ónfiin˛eaz„ oficiile de cadastru ∫i publicitate imobiliar„ ca unit„˛i cu personalitate juridic„ Ón subordinea Agen˛iei Na˛ionale, prin reorganizarea actualelor oficii jude˛ene de cadastru, geodezie ∫i cartografie ∫i al municipiului Bucure∫ti ∫i a birourilor de carte funciar„ de pe l‚ng„ judec„torii. Œn circumscrip˛ia fiec„rei judec„torii se Ónfiin˛eaz„ c‚te un birou de carte funciar„, ca unitate subordonat„ Oficiului de

Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciar„ ale judec„toriilor.“

2. La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea

urm„torul cuprins:

îk) avizeaz„ expertizele efectuate de c„tre exper˛ii judiciari Ón specialitatea topografie, geodezie ∫i cadastru cu

privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, Ónainte de depunerea acestora la instan˛ele de judecat„. Avizele men˛ionate mai sus vor fi date de c„tre speciali∫ti Ón domeniu ai oficiului de cadastru ∫i publicitate imobiliar„;“.

3. La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 9. — Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital ale Agen˛iei Na˛ionale ∫i ale unit„˛ilor subordonate se asigur„ integral din venituri proprii. Veniturile proprii se constituie din:

a) Óncas„ri din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) Ónchirieri de spa˛ii ∫i aparatur„;

d) dona˛ii ∫i sponsoriz„ri primite potrivit legii;

e) dob‚nzi aferente disponibilit„˛ilor din conturi ∫i din

depozite; f) alte venituri. Tarifele ∫i Óncas„rile prev„zute la alin. 2 lit. a) ∫i b) nu sunt purt„toare de T.V.A., fiind incluse Ón cazul opera˛iunilor de publicitate imobiliar„ Ón taxa notarial„ de timbru. Aceste tarife nu pot dep„∫i 30% din valoarea taxei notariale de timbru. Taxele de publicitate imobiliar„ pot fi Óncasate de notarii publici Ón numele Agen˛iei Na˛ionale ∫i pe chitan˛ierele puse la dispozi˛ie de c„tre aceasta pe baza unei negocieri Óntre Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ ∫i Uniunea Na˛ional„ a Notarilor Publici ∫i care va face obiectul protocolului de colaborare. Tarifele se stabilesc, se modific„ ∫i se actualizeaz„ prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor, la propunerea Consiliului de administra˛ie al Agen˛iei Na˛ionale. Veniturile Óncasate se vireaz„ Ón contul Agen˛iei Na˛ionale deschis la Trezoreria Statului. Agen˛ia Na˛ional„ poate colabora cu persoane fizice ∫i juridice rom‚ne sau str„ine de specialitate, Ón condi˛iile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunz„toare domeniului s„u de activitate.

Agen˛ia Na˛ional„ poate contracta credite bancare Ón condi˛iile prev„zute de lege. Agen˛ia Na˛ional„ Óntocme∫te anual bugetul de venituri ∫i cheltuieli, Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare. Excedentele anuale se reporteaz„ Ón anul bugetar urm„tor. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, prin Agen˛ia Na˛ional„, Ó∫i va asuma Óntreaga responsabilitate Ón implementarea Proiectului cadastrului ∫i publicit„˛ii imobiliare, finan˛at prin Ómprumut de la Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (BIRD), ∫i a celorlalte acorduri interna˛ionale ce implic„ Ómprumuturi nerambursabile sau garan˛ii de la stat, asumate anterior de Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie, inclusiv pentru partea preluat„ de la Ministerul Justi˛iei. Agen˛ia Na˛ional„ va face toate demersurile necesare amend„rii acordurilor de Ómprumut interna˛ionale pentru a se realiza Ónlocuirea Oficiului Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie ∫i a Ministerului Justi˛iei cu Agen˛ia

Na˛ional. 4. La articolul I punctul 10, alineatele 1 2 i 1 3 ale articolului 20 vor avea urm„torul cuprins:

îOcuparea postului de registrator se va face Ón urma sus˛inerii unui concurs organizat de c„tre Agen˛ia Na˛ional„. Candida˛ii trebuie s„ fie licen˛ia˛i ai unei facult„˛i de drept acreditate ∫i s„ aib„ o vechime de cel pu˛in 5 ani Ón activitatea juridic„. Prin excep˛ie de la prevederile alin. 1 2 , p‚n„ la data

organiz„rii concursului, registratorii pot fi numi˛i din cadrul angaja˛ilor birourilor de carte funciar„ care nu Óndeplinesc condi˛iile de studii, dar au cel pu˛in 5 ani de experien˛„ Ón domeniul publicit„˛ii imobiliare.“

5. La articolul I punctul 12, partea introductiv„ ∫i litera a)

ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea urm„torul

cuprins: îArt. 50. — Œn cazul Ón care registratorul admite cererea, dispune Ónscrierea prin Óncheiere, dac„ Ónscrisul Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:

a) este Óncheiat Ón form„ autentic„ sau eman„ de la o autoritate public„;“.

6. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52

va avea urm„torul cuprins:

îŒncheierea de Ónscriere sau de respingere poate fi atacat„ cu pl‚ngere, Ón termen de 15 zile de la comunicare, la instan˛a competent„ din circumscrip˛ia Ón care se afl„ imobilul. Pl‚ngerea Ómpotriva Óncheierii de Ónscriere se depune la oficiul de cadastru ∫i publicitate imobiliar„ ∫i se Ónscrie Ón cartea funciar„. Oficiul de

cadastru ∫i publicitate imobiliar„ este obligat s„ Ónainteze pl‚ngerea, Ónso˛it„ de dosarul Óncheierii ∫i copia c„r˛ii funciare, la instan˛a competent„.“

7. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56

va avea urm„torul cuprins:

îArt. 56. — Notarul public care a Óntocmit actul prin care se constituie, se modific„, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat s„ cear„ din oficiu Ónscrierea Ón cartea funciar„, Ón ziua Óntocmirii lui sau cel mai t‚rziu a doua zi, la biroul de carte funciar„ Ón a c„rui raz„ de activitate se afl„ imobilul. Despre exercitarea

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

9

acestei obliga˛ii se va face men˛iune expres„ Ón cuprinsul actului sau, dup„ caz, al certificatului de mo∫tenitor. Men˛iunea se va face Ón cazul Ón care pentru bunurile din masa succesoral„ s-a deschis carte funciar„ sau exist„ documenta˛ie cadastral„. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modific„ sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciar„ sau, dup„ caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilit„˛ii extrasului de carte funciar„, registratorul nu va

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

îArt. IV 1 . — Œn Óndeplinirea obliga˛iilor legale referitoare la publicitatea imobiliar„, m„surile care se au Ón vedere se stabilesc prin protocolul Óncheiat de Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ ∫i Uniunea Na˛ional„ a Notarilor Publici din Rom‚nia.“

efectua nici un fel de Ónscriere Ón cartea funciar„, cu excep˛ia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.“ 8. Dup„ articolul IV se introduce articolul IV 1 cu urm„torul cuprins:

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU Bucure∫ti, 12 noiembrie 2004. Nr. 499.

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c

r

e

t

e a z

„:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii

cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004. Nr. 934.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome îImprimeria B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei“

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ bugetul rectificat de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome îImprimeria B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei“, aflat„ Ón subordinea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.462/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes na˛ional din subordinea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, se modific„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004. Nr. 1.864.

*) Anexa se comunic„ B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.

Contrasemneaz„:

p. Ministrul finan˛elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, Valentin Mocanu, secretar de stat Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Mugur Is„rescu

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE pentru modificarea ∫i completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 518/2004

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Articolul 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile,

aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 518/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Litera b) a alineatului (1) va avea urm„torul cuprins:

îb) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar, care va fi de tipul «perete la perete».“

2. Dup„ alineatul (1) se introduc dou„ alineate noi, alineatele

(1 1 ) ∫i (1

î(1 ) Contractul de asigurare prev„zut la alin. (1) lit. b) se Óncheie cu o societate de asigurare cu sediul Ón Rom‚nia. (1 2 ) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1 1 ), Ón cazuri temeinic justificate, la propunerea titularului dreptului de administrare asupra bunurilor propuse pentru exportul temporar ∫i cu aprobarea ministrului culturii ∫i cultelor, contractul de asigurare se Óncheie cu o societate de asigurare cu sediul Ón str„in„tate.“

1

2

), cu urm„torul cuprins:

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004. Nr. 1.898.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz„:

Ministrul culturii ∫i cultelor, R„zvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor, Marian Florian S„niu˛„ Ministrul delegat pentru administra˛ia public„, Gheorghe Emacu Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finan˛elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finan˛ate prin Ómprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata speciali∫tilor rom‚ni care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul unit„˛ilor de management de proiect, aprobat„ prin Legea nr. 172/2001, cu modific„rile ulterioare, Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i

Tehnologiei Informa˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 31 va avea urm„torul

cuprins:

î31. ini˛ierea de standarde Ón acord cu cerin˛ele na˛ionale ∫i cu standardele interna˛ionale Ón domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor interna˛ionale ca standarde na˛ionale ∫i adoptarea de reglement„ri tehnice pe plan na˛ional, zonal sau pe plan local, Ón domeniul utiliz„rii frecven˛elor radioelectrice, Ón domeniul echipamentelor de comunica˛ii electronice ∫i al compatibilit„˛ii electromagnetice, al tehnologiei informa˛iei ∫i al serviciilor societ„˛ii informa˛ionale;“.

2. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 10. — (1) Œn condi˛iile legii, la nivelul Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei se pot Ónfiin˛a unit„˛i de

management de proiect, denumite Ón continuare UMP, Ón vederea asigur„rii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finan˛ate prin Ómprumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatoric„, num„rul de persoane, regulamentul de func˛ionare pentru fiecare UMP ∫i, dup„ caz, num„rul de unit„˛i se vor stabili prin ordin al ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei.“

3. Anexa nr. 1 îOrganigrama Ministerului Comunica˛iilor ∫i

Tehnologiei Informa˛iei“ se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa*) la prezenta hot„r‚re.

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004. Nr. 1.899.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NSTASE

Contrasemneaz„:

p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei, Ioan Cordo∫, secretar de stat

p. Ministrul finan˛elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

11

ANEX√ (Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003)

(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003) Structura organizatoric„ a Ministerului
Structura organizatoric„ a Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Structura
organizatoric„
a
Ministerului
Comunica˛iilor
∫i
Tehnologiei
Informa˛iei

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 ∫i 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, care au avut aceast„ cet„˛enie ∫i au solicitat redob‚ndirea ei, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz„:

Ministrul justi˛iei, Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor, Marian Florian S„niu˛„

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004. Nr. 1.920.

ANEX√

LISTA

persoanelor care solicit„ redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia

1. Majeru Veaceslav, fiul lui Vladimir (n. la 5 august

1922 Ón Orhei) ∫i Fenea, n„scut la 18 mai 1947 Ón localitatea Vadul Rascov, jude˛ul ™old„ne∫ti, Republica

Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, str. Kiev nr. 14, bl. 3, ap. 1.

2. Moraru Boris, fiul lui Alexandru ∫i Valentina (fiica lui

Rusu Mihail ∫i Maria, n. la 17 martie 1917 Ón B„l˛i), n„scut la 23 ianuarie 1976 Ón localitatea Criuleni, jude˛ul Chi∫in„u,

Republica Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica Moldova, Criuleni, str. ™tefan cel Mare nr. 48, ap. 31.

3. Vascan Mariana, fiica lui Profir (fiul lui Elena, n. la

13 mai 1929 Ón Orhei) ∫i Tatiana, n„scut„ la 31 iulie 1982 Ón localitatea Isocova, jude˛ul Orhei, Republica Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, str. Ialoveni nr. 98, bl. 3, ap. 12.

4. fiurcan Ecaterina, fiica lui Anatolie (fiul lui Nicanor ∫i

Maria, n. la 8 august 1930 Ón Balasine∫ti) ∫i Liudmila, n„scut„ la 2 februarie 1979 Ón Chi∫in„u, jude˛ul Chi∫in„u, Republica Moldova, cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, str. M. T„nase nr. 5.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucr„rilor de aduc˛iune a apei potabile pentru M„n„stirea Sucevi˛a, jude˛ul Suceava

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

13

finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul îTransferuri“, cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucr„rilor de aduc˛iune a apei potabile pentru M„n„stirea Sucevi˛a, jude˛ul Suceava. Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004. Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004. Nr. 1.956.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz„:

Ministrul culturii ∫i cultelor, R„zvan Theodorescu

p. Ministrul finan˛elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodox„ îSf‚ntul Gheorghe“, ora∫ul Nehoiu, jude˛ul Buz„u

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul îTransferuri“, cu suma de 750 milioane lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodox„ îSf‚ntul Gheorghe“, ora∫ul Nehoiu, jude˛ul Buz„u. Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului

de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului

Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe

abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón

conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit

prezentei hot„r‚ri.

Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004. Nr. 1.959.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz„:

Ministrul culturii ∫i cultelor, R„zvan Theodorescu

p. Ministrul finan˛elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

AGENfiIA NAfiIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

PUBLICE

CENTRALE

ORDIN privind Ónscrierea pe documente a num„rului de operator de date cu caracter personal

Œn temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón temeiul prevederilor art. 11 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, ∫i al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a acestor date,

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:

Art. 1. — (1) Num„rul de Ónregistrare î1067“, atribuit Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Ón calitate de operator de date cu caracter personal, conform art. 24 din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, se Ónscrie pe documentele prin care datele cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice sunt colectate, stocate sau dezv„luite. (2) Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului ordin, declara˛iile de venit ∫i deciziile de impunere, prev„zute de legisla˛ia specific„ privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, precum ∫i declara˛iile de Ónregistrare fiscal„ pentru persoanele fizice, editate sau tip„rite de Agen˛ia Na˛ional„

de Administrare Fiscal„, vor con˛ine num„rul de operator de date cu caracter personal. Art. 2. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de specialitate din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,

Neculae Eugeniu Pl„ia∫u

Bucure∫ti, 4 octombrie 2004.

Nr. 657.

ACTE ALE COMISIEI NAfiIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societ„˛ii Na˛ionale de Compensare, Decontare ∫i Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Œn conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) ∫i (15) ∫i ale art. 8 din Statutul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

15

Legea nr. 514/2002, ∫i modificat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, Ón baza hot„r‚rii adoptate Ón ∫edin˛a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din data de 4 noiembrie 2004,

pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare emite urm„torul

ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor

Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale

a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societ„˛ii Na˛ionale de

Compensare, Decontare ∫i Depozitare pentru Valori Mobiliare, aprobat prin Ordinul Pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/1996, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 202 din 29 august

1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Art. 2. — Regulamentul men˛ionat la art. 1 va intra Ón vigoare la

data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

∫i va fi publicat Ón Buletinul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i

pe site-ul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro). Art. 3. — Direc˛ia general„ autorizare-reglementare, Secretariatul general al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i directorul general executiv vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache

Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004. Nr. 52.

COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN pentru aprobarea Instruc˛iunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

Œn baza art. 3 alin. (6) ∫i (8), art. 7 alin. (1), (3), (10) ∫i (15) ∫i a art. 8 din Statutul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, ˛in‚nd cont de prevederile art. 1 alin. (3) ∫i ale titlului V din Legea nr. 297/2004, precum ∫i de dispozi˛iile art. 25 din Instruc˛iunile Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2004 privind unele m„suri tranzitorii Ón aplicarea Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2004, cu modific„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere dispozi˛iile c„r˛ii III, titlul I ∫i titlul II cap. VII din Codul civil, ale art. 104 lit. b), art. 133, 235 ∫i ale titlului VII din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale cap. III sec˛iunea a 6-a paragraful 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.069/17.XI.2004

republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale titlului VIII cap. VIII sec˛iunea a 6-a din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, ale cap. II sec˛iunea 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i ale cap. III sec˛iunea a II-a din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ulterioare, Ón baza hot„r‚rilor Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din datele de 7 octombrie 2004 ∫i 4 noiembrie 2004,

pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare emite urm„torul

ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare. Art. 2. — Instruc˛iunile men˛ionate la art. 1 intr„ Ón vigoare la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i vor fi publicate Ón Buletinul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i pe site-ul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro). Art. 3. — Direc˛ia general„ autorizare-reglementare, Direc˛ia juridic„ ∫i Secretariatul general al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache

Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004. Nr. 53.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“