Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Din ce puncte de vedere se apreciaza ca achizitiile publice reprezinta una dintre


cele mai sensibile activitati ce se desfasoara la nivelul administratiei publice? (3)
- se cheltuiesc bani publici
- decizia apartine unor decidenti alesi
- aparent principiile de eficienta si eficacitate capata sensuri aparte
-proprietatea publica nu stimuleaza eficienta ci castigul.

2. Cum se pot caracteriza relatiile care se stabilesc in procesul asigurarii resurselor


materiale in domeniul public ? (4)
- sunt relatii de transfer (de schimb) intre diferite firme si o autoritate contractanta (autoritate
publica, institutie publica)
- sunt relatii economice prin care furnizorul urmareste obtinerea unui profit, iar beneficiarul
urmareste obtinerea unui avantaj economic
- efectele economice se regasesc la nivelul activitatii beneficiarului, in sensul ca se pot
satisface mai multe obiective, cu aceeasi valoare financiara

3. Care sunt particularitatile asigurarii resurselor materiale in administratia publica?


Particularitatile sunt:
a) diversitatea beneficiarilor publici
b) modul specific de cumparare (achizitie) in administratia publica;
c) restrictiile legislative;
d) activitatea de marketing in cazul pietelor publice;
e) caracteristicile cumpararilor in administratia publica.

4. Enumerati caracteristicile cumpararilor (asigurarii materiale) in administratia


publica?
Caracteristicile asigurarii materiale in administratia publica
a) restrictia bugetara
b) presiunea contribuabilului
c) autoritatea crescanda a achizitorului
d) rigiditatea organizatorica
e) fundamentarea riguroasa a materiilor
f) transparenta

5. Prezentati elementele sistemului achizitiilor publice. (4)


a) Autoritatea de reglementare- are rolul de a elabora, promova si implementa politica in
domeniul achizitiilor publice
b) Autoritatile contractante (A.C.): -autoritatile administratiei publice si alte persoane juridice de
drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor, jucand rolul de cumparatori de
produse, servicii sau lucrari, utilizand bani publici. Oricare organism al statului, la nivel
national, regional sau local este finantat in majoritate de catre o alta autoritate contractanta -
se afla in subordinea sau este supus controlului unei A.C.
c) Operatorii economici: cei care livreaza produse, servicii sau lucrari.
Calitatea de operator economic o poate detine: - fie o persoana fizica, fie o persoana juridica,
fie un grup de astfel de persoane, de drept public sau de drept privat.
d) Supraveghetorii sistemului:
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Ministerul Finantelor Publice
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) prin Agentia pentru Serviciile Societatii
Informationale (ASSI)
6. Intre elementele sistemului achizitiilor publice se stabilesc anumite relatii. Cum sunt
aceste relatii ? (4)
Relatii de comert intre A.C. si operatorii economici
Relatii de suport in care ANRMAP ofera sprijin operatorilor economici pentru aplicarea
regulilor stabilite
Relatii de supraveghere - in care ANRMAP verifica aplicarea corecta a regulilor de catre
A.C.

7. In ce consta principiul....si care sunt efectele preconizate a se obtine prin aplicarea lui.
(6)
1. Principiul nediscriminarii
- presupune asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator
economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la obtinerea unui contract de achizitie
publica, adica orice operator economic sa aiba sansa sa participe la procedura de atribuire si
sa aiba sansa de a deveni contractant. Principiul de mai sus nu se limiteaza numai la aspectele
privind nationalitatea operatorilor economici
2. Principiul tratamentului egal
-respectarea acestui principiu presupune ca oricand, pe parcursul procedurii de atribuire, sa se
stabileasca si sa se aplice reguli, cerinte, criterii, identice pentru toti operatorii economici,
astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.
Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca:
raspunsurile la solicitarile de calificari sa fie transmise tuturor ofertantilor
procesul verbal de deschidere a ofertelor sa fie transmis in copie tuturor participantilor la
procedura
criteriile de selectie/calificare sa fie aplicate identic tuturor participantilor
3. Principiul recunoasterii reciproce
- respectarea acestui principiu inseamna acceptarea de catre toate A.C. a:
a) produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;
b) diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;
c) specificatiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel national.
Acest principiu reflecta de fapt, doua dintre libertatile Pietei Unice, si anume: libera circulatie
a marfurilor si libera circulatie a serviciilor.
4. Principiul transparentei
- presupune aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire.
5. Principiul proportionalitatii
- presupune ca prin cerinte si conditiile impuse sa se asigurare corelatia intre:
a) necesitatea A.C.
b) obiectul contractului de achizitie publica
c) cerintele solicitate a fi indeplinite.
! Solicitarea de cerinte minime de selectie/calificare nejustificate in raport cu
complexitatea contractului de achizitie publica poate conduce la afectarea principiului
proportionalitatii.
6. Principiul eficientei utilizarii fondurilor publice
- presupune sa se aleaga sau sa se aplice acele proceduri si sa se utilizeze criterii care sa
reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim
intre calitate si pret (un pret sanatos).
Obs. In administratia publica, in utilizarea banilor se urmareste, de obicei, economisirea
acestora, abordare care, de cele mai multe ori, duce la obtinerea unor solutii neeficace. De
aceea, rezulta ca:
1. in orice decizie trebuie sa avem in vedere, pe langa efectele principale, daca este cazul, si
efectele suplimentare, concrete, preconozate a se obtine in domeniul social sau in cel al
protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile.

8. Precizati domeniul de aplicare al legii achizitiilor publice.


- Organizatiile care aplica legea achizitiilor publice atunci cand doresc sa incheie
contracte de achizitie de produse, servicii sau lucrari sunt: autoritatile contractante din
sectorul clasic (oricare organism al statului, autoritate publica, la nivel central, regional sau
local; operatori economici (care desi nu sunt A.C. au primit o subventie de la acestea de mai
mult de 50% din valoarea contractului).

9. Precizati exceptiile de la domeniul de aplicare a legii achizitiilor publice. (8)


- In cazul contractelor care au fost declarate cu caracter secret de catre autoritatile abilitate in
acest sens;
-In cazul contractelor care presupun masuri speciale de siguranta pentru protejarea unor
interese nationale;
- In cazul acelor contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a aplicarii unei proceduri
specifice unei organizatii internationale;
- In cazul contractelor de servicii care au ca obiect:
- cumpararea, productia (coproductia) de programe destinate difuzarii de catre institutii de
radiodifuziune si televiziune,
- prestarea de servicii de arbitraj si conciliere,
- angajarea de forta de munca

10. Care sunt exceptiile specifice de la domeniul de aplicare. (3)


1. Un subiect de drept caruia o A.C. i-a acordat drepturi speciale sau exclusive de a presta un
serviciu public are obligatia de a respecta numai principiul nediscriminarii atunci cand acesta
atribuie contracte furnizate de catre terti.
2. Daca un contract de servicii din categoria 2B (servicii hoteliere, de transport pe apa, juridice,
de selectie si plasare a fortei de munca, de invatamant, de sanatate si asistenta sociala,
recreative, culturale, sportive), atunci obligatia de a aplica ordonanta:
- exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare de 125 000 euro si - se
limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini si la anuntul de atribuire
3. Daca contractul de servicii din categoria 2B cuprinde si prestarea de servicii din categoria 2A
(servicii de intretinere si reparare, de transport terestru si aerian, transport postal, de
telecomunicatii) exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare de 125 000
euro si - se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini si la anuntul de
atribuire.

11. Ce este PAAP, ce informatii cuprinde, cand se elaboreaza, de cine se aproba si de ce


aspecte se va tine cont la elaborarea lui ?
Este documentul in care se regasesc toate contractele de achizitie publica, inclusiv acordurile-
cadru, ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar. Este un
instrument de lucru util atat compartimentului de achizitii cat si celui financiar-contabil si
reprezinta documentul, cu caracter obligatoriu, in care se regasesc toate contractele de
achizitie publica.
Cuprinde un set de informatii referitoare la:
- Obiectul, scopul contractului sau al acordului-cadru
- Valoarea estimata, in lei si euro, a contractelor, aferenta intregii perioade de derulare a
viitorului contract,
- Datele estimate pentru inceperea si finalizarea procedurii,
- Responsabilul cu atribuirea fiecarui contract din plan.
Se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante cu avizul prealabil al
compartimentului financiar-contabil.
La elaborarea planului se va tine cont de o serie de aspecte, cum ar fi:
- necesitatile obiective de produse, de lucrari si servicii;
- gradul de prioritate a necesitatilor;
- anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate prin bugetul anual;
PAAP este informatie publica din oficiu si el trebuie publicat pe site-ul institutiei si la
avizierul acesteia.

12. Care sunt elementele de care trebuie sa se tina seama in estimarea valorii contractelor ?
- informatii obtinute din cercetarile de piata
- durata previzionata a contractului
- costuri legate de indeplinirea contractului
- posibilitatea aparitiei unor costuri accidentale (suplimentare)
- posibilitatea optarii pentru suplimentarea catre nivelul maxim prevazut al cantitatilor de
produse sau servicii.

13. Precizati scopul estimarii valorii contractelor de achizitie publica si momentul estimarii.
Scopul estimarii este:
- determinarea resurselor financiare necesare
- alegerea procedurii de atribuire
Momentul estimarii valorii contractelor de achizitie publica:
- inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv
- valoarea estimata sa fie valabila in momentul transmiterii spre publicare a anuntului de
participare sau a invitatiei de participare.

14. Care sunt regulile generale de estimare a valorii contractelor ?


1. se identifica toate costurile aferente pentru obtinerea produselor;
2. se insumeaza toate costurile platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara TVA,
exprimate in lei si in euro;
3. se au in vedere modalitatile de dobandire (plata in rate, leasing, credit, etc.)
4. se iau in considerare eventualele majorari ale pretului contractului, daca aceasta posibilitate
a fost prevazuta ;
5. se iau in considerare orice eventuale suplimentari fata de obiectul initial
6. daca este cazul, se ia in calcul si valoarea premiilor sau primelor ce se intentioneaza a se
acorda.

15. Cand se poate aplica procedura cerere de oferta daca valoarea unui contract de
servicii care se deruleaza pe transe depaseste pragul valoric stabilit pentru cerere de
oferta?
Se poate aplica procedura cerere de oferta numai pentru transele care indeplinesc cumulativ
doua conditii:
- valoarea lotului respectiv este mai mica sau egala cu 75 000 euro
- valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica cererea de oferte nu depaseste 20% din
valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.
16. Cand se poate aplica procedura cerere de oferta daca valoarea unui contract de
lucrari care se deruleaza pe obiective depaseste pragul valoric stabilit pentru cerere de
oferta?
Se poate aplica procedura prin cerere de oferta numai pentru obiectivele care indeplinesc,
cumulativ, doua conditii:
- valoarea estimata a obiectivului respectiv este mai mica sau egala cu 500 000 euro;
- valoarea cumulata a obiectivelor pentru care se aplica cererea de oferta nu depaseste 20%
din valoarea totala a lucrarilor.

17. Ce este CPV, ce contine si cand se asigura corespondenta produselor, serviciilor si


lucrarilor cu CPV ?
Corespondenta produselor, serviciilor si lucrarilor cu sistemul de grupare si codificare CPV se
asigura atunci cand:
- se elaboreaza programul anual al achizitiilor publice
- se intocmeste documentatia de atribuire
- se precizeaza in anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrarile pentru care s-a
incheiat contractul de achizitie publica

18. In functie de ce elemente se face alegerea procedurii de achizitie publica ?


Complexitatea contractului de achizitie
Costurile implicate de atribuirea contractului
Nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia
Constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente in
cadrul AC, existenta unui singur O.E.

19. De ce elemente se tine cont la stabilirea calendarului procedurii ?


Termenele prevazute in ordonanta pentru publicarea anunturilor
Termenele prevazute in ordonanta pentru depunerea candidaturilor/ofertelor
Durata previzionata pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor sau pentru
derularea rundelor de negocieri
Perioada de asteptare.

20. Anuntul de intentie.


Este un document care se intocmeste in mod obligatoriu dupa primirea si aprobarea bugetului
si cuprinde, pe tipuri de contracte, toate contractele estimate a fi atribuite in anul de plan.
Anuntul de intentie se publica:
- in Jurnalul Oficial al U.E. (daca sunt depasite anumite valori)
- in SEAP
- M.O. al Romaniei, partea a VI-a Achizitii publice
21. Precizati structura documentatiei de atribuie.
1. Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva
2. Clauzele contractuale obligatorii
3. Fisa de date a achizitiei
4. Formulare si modele
5. Alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii.

22. Ce cuprinde si pentru care dintre proceduri se elaboreaza caietul de sarcini ?


Cuprinde specificatiile tehnice cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau
lucrarile, date despre cantitatile ce fac obiectul contractului, informatii referitoare la termenele
de indeplinire a contractului si orice alte informatii pe care A.C. le apreciaza ca fiind
necesare.
Se intocmeste de catre A.C. pentru licitatia deschisa, licitatia restransa, cerere de oferta.

23. Ce este documentatia descriptiva, in cazul caror proceduri se elaboreaza si ce


informatii cuprinde?
Este document al documentatiei de atribuire care tine locul caietului de sarcini in cazul
procedurilor dialog competitiv si negociere cu publicarea unui anunt prealabil de
participare
Poate cuprinde informatii referitoare la:
- descrierea necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor A.C. (performante tehnice dorite,
conditii legale, contractuale, administrative, economice-financiare, etc.);
- orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor
viabile;
- primele care se vor acorda participantilor la dialog;

24. Enumerati clauzele contractuale.


clauze obligatorii:
- obiectul principal al contractului
- pret si modalitatile de plata
- durata contractului
- sanctiuni pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor
clauze specifice:
- subcontractanti
- garantia de buna executie
- garantia de calitate

25. Ce este garantia de participare.


Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja AC fata de riscul
unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la
incheierea contractului.

26.Din cine este formata Comisia de evaluare si care sunt atributiile ei principale ?
Comisia se stabileste de catre AC, fiind formata din specialisti cu abilitati in problemele de
achizitii publice, nominalizati din cadrul compartimentului intern de achizitii publice sau din
alte compartimente ale A.C., de preferat intr-un numar impar, pentru evitarea imposibilitatii
luarii deciziei ce ar intruni numar egal de voturi.
Atributiile comisiei:
- deschiderea ofertelor si a altor documente ce insotesc ofertele
- verificarea indeplinirii cerintelor minime
- selectia candidatilor

27. Care este modul de lucru al Comisiei de evaluare ?


- orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul a cel putin 2/3 din numarul
membrilor sai
- fiecare membru fundamenteaza un punctaj, in mod individual, pe baza criteriului stabilit,
pentru fiecare oferta
- in situatia in care Comisia de evaluare nu ajunge la un acord, si se constata o criza de timp,
deciziile se adopta cu majotitate simpla
28. Ce este concursul de solutii si cum se poate organiza?
Reprezinta procedura prin care se achizitioneaza un plan sau un proiect prin selectarea
acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.
Se poate organiza ca:
O procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii sau prime de participare
Se poate desfasura intr-o singura etapa sau in doua

29. Ce este licitatia, negocierea, concursul de solutii etc. si care sunt etapele derularii
procedurii ?
1. Licitatia deschisa
- Reprezinta procedura prin care orice operator economic are dreptul de a depune o oferta
-Se desfasoara intr-o singura etapa; uneori se poate decide si organizarea unei etape
suplimentare de licitatie electronica;
2. Licitatia restransa
- reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura,
urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune o oferta
- se desfasoara, de regula, in doua etape:
a) etapa de selectare a candidatilor
b) etapa de evaluare a ofertelor
3. Dialog competitiv
- reprezinta procedura prin care orice OE are dreptul a-si depune candidatura si prin care AC
conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii
apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identificate,
candidatii selectati sa elaboreze oferta finala .
- se desfasoara in trei etape:
a) etapa de selectare a candidatilor
b) etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiilor cele
mai bune
c) etapa de evaluare a ofertelor finale
4. Negocierea
- reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta (A.C.) deruleaza consultari cu
candidatii selectati si negocieza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi
dintre acestia
- poate fi:
A. Negocierea cu plublicarea prelabila a unui anunt de participare
- se desfasoara, de regula, in doua etape:
a) etapa de selectare a candidatilor
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati
B. Negocierea fara plublicarea prelabila a unui anunt de participare
5. Cerere de oferte
- reprezinta procedura simplificata prin care A.C. solicita oferte de la mai multi operatori
economici
- se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire
- Se desfasoara intr-o singura etapa
6. Cumpararea directa
- se aplica in cazul in care se achizitioneaza produse, servicii sau lucrari, a caror valoare, fara
TVA, cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste 30 000 euro.
- Se realizeaza pe baza de document justificativ care se considera a fi baza legala de plata
(factura fiscala).
30. Cand se poate aplica negocierea cu publicarea unui anunt prelabil de participare?
- se aplica atunci cand:
1. in urma aplicarii licitatiei deschise, restranse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa
nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme
2. in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura produselor sau riscurile
implicate de livrarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului
contract de achizitie publica
3. atunci cand caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea
unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau restranse
4. cand lucrarile care urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice

31. Cand se poate aplica dialogul competitiv ?


a) contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita
b) aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului
respectiv

32. Ce este concursul de solutii si cum se poate organiza ?


Reprezinta procedura prin care se achizitioneaza, in special in domeniul amenajarii
teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii
datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un
juriu, cu sau fara acordarea de premii.
Se poate organiza ca:
O procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii sau prime de participare

32. Ce este acordul-cadru si cum se incheie ?


Intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai
multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuie intr-o perioada data.
33. Ce este acela un sistem de achizitie dinamic ? Dar licitatia electronica ?
Sistemul de achizitie dinamic este un proces in intregime electronic, limitat in timp si
deschis pe intreaga sa durata oricarui OE care indeplineste criteriile de calificare si selectie si
care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini.
Licitatia electronica e procesul repetitiv, in intregime electronic, ce se realizeaza dupa o
prima evaluare completa a ofertelor prin care ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile
prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei.

34. In ce consta etapa a III-a, Chemarea la competitie a procesului general de


atribuire a unui contract de achizitie publica ? (sau etapa a IV-a derularea procedurii)
Etapa 1: Intocmirea programului anual de achizitii publice
- identificarea necesitatilor
- estimarea valorii
- ierarhizarea necesitatilor
- alegerea procedurii
Etapa 2: Elaborarea documentatiei de atribuire
- elaborarea caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerintelor minime de calificare si daca este cazul a criteriilor de selectie
- stabilirea criteriului de atribuire
Etapa 3: Chemarea la competitie sau initializarea procedurii
- publicarea anuntului de participare
- punerea la dispozitie a documantatiei de atribuire sau a documantatiei descriptive
- raspuns la solicitarile de clarificari
Etapa 4: Derularea procedurii de atribuire
- daca este cazul, primirea ofertelor de candidatura si selectarea candidatilor (doar la licitatie
restransa, dialog competitiv, negociere cu anunt prealabil)
- daca este cazul, desfasurarea rundelor de discutii (dialog competitiv, negociere cu anunt
prealabil)
- termen pentru elaborarea ofertelor
- primirea ofertelor
- examinarea si evaluarea ofertelor
-stabilirea ofertei castigatoare
Etapa 5: Atribuirea contractului de achizitie publica
- notificarea rezultatului
- perioada de asteptare
- daca este cazul, solutionarea rezultatelor
- semnarea contractului
Etapa 6: Incheierea dosarului de achizitie publica
- definitivarea dosarului de achizitie publica
Etapa 7: Derularea contractului sau acordului-cadru
- daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie
- desfasurarea contractului
- verificarea rezultatelor si receptiile partiale
Etapa 8: Finalizarea contractului
- receptia finala
- daca este cazul, eliberarea garantiei de buna executie
Etapa 9: Analiza procesului
- evidentierea concluziilor privind atribuirea contractului
- propuneri de masuri de imbunatatire
35. Cum se desfasoara etapa a IV-a a procesului de atribuire in cazul negocierii cu anunt
prealabil de participare ?
Se desfasoara in 3 faze:
Faza 1: Evaluarea si selectia
- primirea ofertelor de candidatura
- evaluarea indeplinirii cerintelor minime de calificare
- selectia candidatilor
Faza 2: Derularea rundelor de discutii
- discutii in una sau mai multe faze
- identificarea unei solutii finale
Faza 3: Examinarea si evaluarea ofertelor
- primirea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea si examinarea ofertelor
- stabilirea ofertei castigatoare

36. Cum se desfasoara etapa a IV-a a procesului de atribuire in cazul licitatiei restranse?
Se desfasoara de obicei in doua faze:
Faza 1: Evaluarea si selectia candidatilor
- primirea ofertelor de candidatura
- evaluarea indeplinirii cerintelor minime de calificare
- evaluarea si selectia candidatilor
Faza 2: Primirea, evaluarea ofertelor depuse
- primirea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- examinarea si evaluarea ofertelor
- stabilirea ofertei castigatoare

5. Cum se desfasoara etapa a IV-a a procesului de atribuire in cazul dialogului


competitiv ?
Se desfasoara, de regula, in trei faze:

Faza 1: Evaluarea si selectia


- primirea ofertelor de candidatura
- evaluarea indeplinirii cerintelor minime
- evaluarea si selectia candidatilor
- retinerea candidatilor selectati
- transmiterea invitatiilor de participare pentru depunerea ofertelor

Faza 2: Desfasurarea rundelor de discutii


- desfasurarea discutiilor in una sau mai multe runde succesive
- identificarea uneia sau mai multor solutii
- transmiterea invitatiilor de participare, pe baza unei solutii finale

Faza 3: Primirea si evaluarea ofertelor


- primirea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- examinarea ofertelor
- stabilirea ofertei castigatoare
- anularea procedurii, daca este cazul

6. Anuntul de participare.
Este un document care se publica pentru initierea procedurilor de licitatie deschisa,
licitatie restransa, dialog competitiv si negociere cu publicarea unui anunt prealabil de
participare, pentru lansarea si initierea unui sistem de achizitie dinamic (anunt simplificat) si
pentru organizarea unui concurs de solutii.
Se transmite spre publicare in SEAP si in JOUE. El trebuie sa aiba nu mai mult de
650 de cuvinte si are un continut standard, prevazut in legislatie. Se publica ori de cate ori este
nevoie pentru:
Initierea procedurii de atribuire a contractului de achizitie sau de incheierea unui acord
cadru
Lansarea si initierea unui sistem dinamic de achizitii (anunt simplificat)
Organizarea concursului de solutii
! Publicarea anuntului de participare de catre autoritatea contractanta este
obligatorie. Anuntul de participare se completeaza utilizand formularele standard disponibile
in SEAP.

7. Invitatia de participare
Este un document care se publica ori de cate ori se initiaza cererea de oferte ca
procedura de atribuire a contractelor. A.C. are obligatia publicarii invitatiei de participare.
Aceasta se publica obligatoriu in SEAP pentru valori ale contractelor ce depasesc pragul
pentru achizitia directa (30 000 euro), dar care se situeaza sub pragurile pentru aplicarea
cererii de oferte. Se completeaza utilizand formularele standard disponibile in SEAP.

8. Ce calitate pot avea operatorii economici in cadrul unui proces de atribuire ?


ofertant, daca depune oferta, in cadrul etapei derularea procedurii de atribuire, Faza 1 a
licitatiei deschise, Faza 2 a licitatiei restranse, dialog competitiv, negociere
candidat, daca depune oferta de candidatura in faza evaluarea si selectia candidatilor
(licitatie restransa, dialog competitiv, negociere)
concurent, daca prezinta un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

9. Care sunt situatiile in care un OE poate fi exclus de la procedura ?


- a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pt. infractiuni
precum frauda
- si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa
- se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii;
- a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea
- participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurentei
- operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i
reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice
10. Ce reprezinta conflictul de interese si cum poate fi ?
Reprezinta situatia in care angajatul public are un interes personal care ar putea
influenta in mod necorespunzator indeplinirea sarcinilor si obligatiilor sale de serviciu.
Conflictul de interese poate fi financiar sau nefinanciar.
11. La ce se refera criteriile de calificare si selectie a candidatilor ?
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
c) situatia economica si financiara
d) capacitatea tehnica sau/si profesionala
e) standarde de asigurare a calitatii
f) standarde de protectie a mediului

12. La ce se refera cerintele privind situatia personala a operatorului economic ?


Situatia personala a operatorului economic:
Face parte din categoria cerintelor care pot duce la excluderea din competitie a O.E
Se considera a fi necesara in toate cazurile
Contribuie la mentinerea unei concurente sanatoase
Un operator economic trebuie sa faca dovada ca nu:
a) a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda, spalare de bani
b) se afla in una din urmatoarele situatii:
- nu este in stare de faliment sau lichidare, afacerile nu ii sunt administrate de un administrator
judiciar
- activitatile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii
- nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile de mai sus
- si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetul general consolidat
- nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala
- nu prezinta informatii false sau prezinta informatiile solicitate de catre A.C.

13. La ce se refera cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii


profesionale ?
Inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice/juridice
Autorizarea functionarii pentru activitatile declarate incadrate in clasele CAEN
Aceste cerinte se demonstreaza prin:
- forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
- atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional
14. Care este
valoarea maxima a cerintei
minime pe care autoritatea
contractanta o poate stabili
la criteriul cifra de
afaceri, pentru un contract
de servicii ?

15. In ce situatii Comisia nu are dreptul de a permite si solicita un document care


lipseste ?
- s-a mentionat expres in documentatia de atribuire ca nu este permisa depunerea ulterioara a
respectivului document, neprezentarea ducand la descalificare
- ofertantul desi cunostea cerintele a omis sa prezinte mai mult de 3 documente
- prin acceptarea documentului se creaza un avantaj evident in raport cu ceilalti candidati.

16. De catre cine se face eliminarea omisiunilor/neconcordantelor si care sunt


situatiile de oferte neconforme din acest punct de vedere ?
Eliminarea omisiunilor/neconcordantelor se face de catre ofertant. Daca:
a) se refuza eliminarea omisiunilor/neconcordantelor, oferta va fi considerata neconforma
b) eliminarea omisiunilor/neconcordantelor se conditioneaza de modificarea propunerii
financiare, oferta va fi considerata neconforma
c) in cazul unui contract de furnizare oferta contine o cantitate mai mica de produse decat era
solicitata prin caietul de sarcini, oferta va fi considerata neconforma

17. In ce mod si de catre cine se face corectarea erorilor aritmetice ?


Se face de catre:
- ofertant
- Comisia de evaluare, cu acceptul ofertantului
Daca nu se accepta corectarea erorilor aritmetice, oferta va fi considerata neconforma.
Corectarea erorilor aritmetice se face astfel:
a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul
unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator
b) daca exista o discrepanta intre valoarea in cifre si cea in litere, trebuie luata in considerare
valoarea in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

18. Care oferte pot fi respinse in cadrul sedintei de deschidere ?


a) ofertelor depuse cu intarziere
b) ofertelor care nu fac dovada constituirii garantiei de participare

19. Care sunt situatiile de oferte inacceptabile ?


- depuse peste termenul limita de depunere
- depuse la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare
- neinsotita de garantia de participare si in forma in care a fost solicitata, daca este cazul
- depusa de catre un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare
- constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi
luata in considerare din urmatoarele motive:
respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de
sarcini
contine in propunerea financiara un pret care depaseste valoarea fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului respectiv
prezina un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat,
executat sau prestat, iar justificarile primite nu sunt concludente
nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de
munca si protectia muncii, daca a fost solicitat acest lucru
daca oferta a fost depusa de catre un ofertant care in ultimii 2 ani, din motive
imputabile lui, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, fapt care a produs grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

20. Care sunt situatiile de oferte neconforme ?


- nu sunt satisfacute cerintele caietului de sarcini
- contin propuneri de clauze contractuale dezavantajoase pentru autoritatea contractanta
- contin in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si
care nu pot fi justificate
- contin vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de catre
ofertant
- este revocata/modificata ulterior deschiderii, cu exceptia licitatiei electronice.

21. Descrieti metoda cost/calitate de evaluare a ofertelor.


Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea pretului, fara TVA, al fiecarei oferte
in parte si intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe
baza caruia se stabileste oferta castigatoare. Deci oferta castigatoare va fi oferta admisibila ce
propune pretul cel mai scazut! Daca exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret exista
posibilitatile:
- Comisia de evaluare solicita o noua propunere financiara
- Poate stabili oferta castigatoare pe baza unor criterii suplimentare ce trebuie sa fie doar de
natura tehnica.
22. In ce consta metoda de cuantificare a avantajelor economice si cum se stabileste
oferta castigatoare ?
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui
punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de
atribuire. Oferta castigatoare va fi oferta cu punctajul cel mai mare. Punctajul obtinut de
oferte reprezinta media aritmetica a punctajelor acordate de membrii Comisiei de evaluare.
Daca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj:
- Comisia de evaluare stabileste oferta castigatoare ca fiind cea cu pretul cel mai mic. Daca si
preturile sunt egale Comisia de evaluare solicita ofertantilor castigatori noi propuneri
financiare urmand a castiga cea care propune pretul cel mai mic.
- Comisia de evaluare poate atribui contractul utilizand criterii suplimentare, exclusiv de
natura tehnica. (care nu se regasesc in documentatia de atribuire)

23. Care oferta este castigatoare in urma aplicarii metodei bugetului fix, pentru
un contract de servicii ?
Este castigatoare oferta care se incadreaza in bugetul fixat si care indeplinind criteriul tehnic
si se acorda maxim de puncte.
24. In situatia atribuirii unui contract care are ca obiect proiectarea si executia de
lucrarii ce criteriu se poate folosi in evaluarea ofertelor (metoda punctelor de
calitate) si cu respectarea carei conditii ?

25. Ce oferte se resping de la evaluarea propriu-zisa ?

Se resping ofertele necorespunzatoare, respectiv cele care sunt:


- irelevante in raport cu obiectul contractului (oferta care se refera la altceva decat la obiectul,
cantitatea, solicitate de autoritatea contractanta)
- inacceptabile (ofertele depuse peste termenul limita de depunere, ofertele depuse la o alta
adresa decat cea stabilita in anuntul de participare etc.)
- neconforme(nu sunt satisfacute cerintele caietului de sarcini, contin propuneri de clauze
contractuale dezavantajoase pentru autoritatea contractanta etc)
Se mai resping si ofertele care desi corespund in mod substantial cerintelor din caietul de
sarcini, estimarea valorica a omisiunilor sau neconcordantelor constatate in raport cu caietul
de sarcini reprezinta o valoare mai mare decat diferenta dintre pretul prevazut in oferta
respectiva si pretul prevazut in oricare alta oferta considerata admisibila de catre comisia de
evaluare.
26. Cum se va stabili oferta castigatoare daca in urma evaluarii doua sau mai multe
oferte au acelasi punctaj ?
Daca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj:
- Comisia de evaluare stabileste oferta castigatoare ca fiind cea cu pretul cel mai mic. Daca si
preturile sunt egale Comisia de evaluare solicita ofertantilor castigatori noi propuneri
financiare urmand a castiga cea care propune pretul cel mai mic.
- Comisia de evaluare poate atribui contractul utilizand criterii suplimentare, exclusiv de
natura tehnica. (care nu se regasesc in documentatia de atribuire)

27. In ce situatii se poate anula o procedura de atribuire?


1. nu s-a asigurat un nivel satisfacator al concurentei
2. daca au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau irelevante
3. daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate intre ele
datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice sau financiare
4. exista abateri grave de la prevederile legislative.

28. De catre cine se rezolva contestatiile si care sunt competentele organismelor


abilitate ?
Se rezolva de catre Consiliul National de rezolvare a contestatiilor si/sau de instantele
de judecata.
Consiliul este competent:
- sa rezolve contestatiile formulate inainte de semnarea contractului
- sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate in atribuirea unui
contract de achizitie publica
- sa emita opinie asupra litigiului supus judecatii, daca instanta solicita acest lucru
Instanta de judecata este competenta exclusiv in:
- solutionarea litigiilor aparute dupa semnarea contractului de achizitie publica
- solutionarea litigiilor privind acordarea de despagubiri
- judeca recursurile depuse impotriva deciziilor Consiliului

29. Cum se fundamenteaza deciziile Consiliului ?


- deciziile se iau de catre un complet format din 3 membri, dintre care cel putin presedintele
este licentiat in drept
- deciziile se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea
de a se abtine
- decizia va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 5 zile de la pronuntare
- va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului
- decizia poate fi atacata cu plangere in 10 zile de la comunicare pentru nelegalitate sau
netemeinicie
- dupa luarea deciziei completul va intocmi o minuta semnata de catre toti membrii
completului si inregistrata intr-un registru special tinut de catre Consiliu

30. Pot fi atacate deciziile Consiliului ?


Deciziile pot fi atacate in cel mult 3 zile de la comunicarea sa. Plangerea este depusa la
sediul Consiliului care o va inainta la Instanta de judecata impreuna cu dosarul achizitiei.
Rezolvarea plangerii impotriva deciziilor Consiliului se face in complet de 3 judecatori. Pe
perioada desfasurarii procesului de judecata contractul este lovit de nulitate absoluta. In urma
judecarii, Instanta poate:
- anula in tot sau in parte contractul respectiv
- obliga A.C. la emiterea unor acte
- obliga la indeplinirea unei obligatii de catre A.C.
- orice alte masuri necesare.

31. Cine are dreptul de a solicita instantei constatarea nulitatii contractului si in ce


situatii se poate constata nulitatea?
Consiliul are dreptul de a solicita instantei constatarea nulitatii contractului. Pe perioada
desfasurarii procesului de judecata contractul nu este respectat (este lovit de nulitate absoluta).

32. Garantia de buna executie.


Se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
AC are obligatia de a stabili in documentatia de atribuire modalitatea de constituire a
garantiei de buna executie, precum si cuantumul acesteia, care insa nu trebuie sa depaseasca
10% din pretul contractului, fara TVA.

33. Anuntul de atribuire.


Se publica in scopul asigurarii transparentei si trasabilitatii procedurii si nu in ultimul rand
pentru monitorizarea modului de functionare a sistemului achizitiilor publice.
se publica dupa semnarea contractului de achizitie publica, in cel mult 48 de zile de la
incheierea contractului/acordului-cadru prin finalizarea concursului de solutii.
! Publicarea anuntului de atribuire de catre AC este obligatorie - In cel mult 48 de zile de la
anularea procedurii, AC are obligatia de a transmite in SEAP informatiile referitoare la
motivele anularii. El se publica obligatoriu, in functie de tipul si obiectul contractului si de
valoarea estimata a acestuia in:
- S.E.A.P.
- JOUE, daca valoarea depaseste: -130 000 euro pentru produse si servicii (sistem clasic) -
420 000 euro pentru sistemul de utilitati - 5 milioane euro pentru contractele de lucrari.
34. Dosarul achizitiei publice.
Se intocmeste de catre A.C. prin compartimentul intern de achizitii publice si se
pastreaza la sediul acesteia atat timp cat contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin
de 5 ani de la data finalizarii acestuia. Dosarul contine toate activitatile desfasurate in cadrul
unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.
Se intocmeste pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit! Daca este solicitat, poate fi
pus la dispozitia:
- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia sa nu fie dezvaluita nicio
informatie daca acest lucru este contrar legii
- organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor,
contraventiilor sau infractiunilor
Continutul standard al unui dosar de achizitie publica:
- inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de intentie si anuntul de intentie, daca
este cazul
- inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de intentie si anuntul de participare si/sau
invitatia de participare, dupa caz
- documentatia de atribuire
- nota justificativa privind alegerea criteriilor de selectie, a criteriului de atribuire
- nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura de
atribuire a fost alta decat licitatia deschisa sau restransa etc.
Punerea la dispozitie a dosarului se face in copie, originalul ramanand la sediul A.C.
Daca totusi este necesar originalul, A.C. realizeaza o copie a acestuia. Dosarul se pune la
dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal de predare-primire, care trebuie sa
cuprinda lista documentelor continute, oarecum si numarul de file al fiecarui document.