Sunteți pe pagina 1din 565

REZISTEN}A

MATERIALELOR

Funcia densitii
1
V
Dni2 Dni3
de probabilitate 2 Dni1 Dni
3

P7P6 P5 P4 P3 P2P1

EDITURA
LUX LIBRIS
1 REZISTENA MATERIALELOR

TRAIAN BOLFA
CLIN ROCA
CORNEL BI

REZISTENA
MATERIALELOR

BRAOV
2011
2 REZISTENA MATERIALELOR

Recenzeni tiinifici: prof. dr. ing. Ioan Curtu


prof. dr. ing. Gheorghe N. Radu
Consilier editorial: prof. dr. ing. Florin Andreescu
Tehnoredactor: ing. Alexandru Moraru
Coperta: dr.ing. Bogdan Andreescu
Corectura: autorii

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


BOLFA, TRAIAN
Rezistena materialelor / prof. dr. ing. Traian Bolfa, prof. dr. ing.
Cornel Bi, prof. dr. ing. Clin Roca ; ed.: prof. dr. ing. Florin
Andreescu. - Braov : Lux Libris, 2011
Bibliogr.
IBS N97-N98-181-108-3
. Bi, Cornel
. Roca, Clin
. Andreescu, Florin 6ed.(
)8N.5
)8

2011

ISBN 978-973-131-103-6
3 REZISTENA MATERIALELOR

PREFA

4erfecionarea acPiviPilor de proiecPare - cercePare devine o preocupare pertanenP,


penPru ca cerinele de perfort an, dar i de econot iciPaPe, t odific mnPr-o corelaie conPinu
t ePodele de calcul, cP i cele de proiecPare.
Lucrarea de fa se adresea aP P inginerilor, care lucrea mn cerceParea,
proiecParea i consPrucia sPrucPurilor, c Pi proiecPanilor m n fort are i nu mn ulPit ul r nd
sPudenilor din m nvt nPul superior Peznic. hn lucrare, se rein nu nut ai aspecPele PeorePice
de principiu, ci i t ePodele de calcul cu aplicaie direcP m n proiecPare. CriPeriile de proiecPare
urt resc o alegere corecP a t aPerialelor, o sPabilire corecP a dit ensiunilor i a fort ei
sPrucPurii din puncPde vedere a reisPenei m n exploaPare, a rigidiPii, precut i a sPabiliPii,
mn corelare cu reducerea consut urilor specifice i penPru o fiabiliPaPe superioar, la parat ePri
Peznici ridicai. 4roblet ele fundat enPale expuse m n lucrare, necesiP soluionarea opPit ,
cu luarea m n considerare a cot plexiPii i t ulPiPudinii condiiilor it puse, adesea conPradicPorii
din puncP de vedere PeorePic.
Rezistena materialelor, cot ponenPa t ecanicii corpului solid defort abil, esPe o
urt are firesc a t ecanicii corpurilor rigide, consPiPuind baa fort rii m n inginerie, mt bin nd
sPudiul PeorePic cu reolvarea de problet e aplicaPive i efecPuarea de lucrri de laboraPor.
Folosirea Peznicii t oderne de calcul pert iPe reolvarea problet elor cu un t are
volut de calcule, m nPr-un Pit p scurPi preciie ridicaP, dar penPru aceasPa problet ele de
verificare, dit ensionare, sau calcul a m ncrcrilor capabile, Prebuie puse corecPdin puncPul
de vedere al reisPenei t aPerialelor.
ht binarea infort aiei consPrucPive sau fenot enologice, cu parPea de proiecPare
concrePa, diagrat e, recot andri, prograt e de calcul, dar i cu analiele criPice ale
posibiliPilor de sporire a fiabiliPii i capaciPii porPanPe a consPruciilor Peznice, sporePe
uPiliPaPea, dar i accesibiliPaPea lucrrii.
Lucrarea sPrucPuraP pe doueci i unu de capiPole, abordea problet aPica
soliciPrilor sit ple i cot puse, calculul defort aiilor i ridicrii nedePert inrilor sPrucPurilor,
a problet elor de sPabiliPaPe, a calcului la oboseal, precut i a diverselor problet e speciale
priviPoare la cot porParea i calculul sPrucPurilor.
laborarea cursului de Rezistena materialelor, are la baa experiena colecPivului
de reisPena t aPerialelor de la EniversiPaPea din Braov, m n care auPorii s-au fort aP i se
fort ea m n conPinuare.

Braov, 20 februarie, 2011


AuPorii
REZISTENA MATERIALELOR

ConPribuia auPorilor la elaborarea lucrrii esPe urt Poarea:

U dr. ing. Traian Bolfa - 73 *

Uing. Clin Roca - 9 *

Uing. Cornel Bi - 9 *
4 REZISTENA MATERIALELOR

Cuprins
SC5RT ISTORIC AL REZISTENEI MATERIALELOR .......................... 12

1.
INTROD5 CERE
1.1. %biecPul i problet ele reisPenei t aPerialelor.......................................... 1)
1.2. Tensiuni, defort aii i deplasri............................................................. 17
1.8. poPeele de ba ale ReisPenei t aPerialelor........................................... 22

2.
EFORT5 RI SECIONALE UN BARE I SISTEME DE BARE STATIC
DETERMINATE
2.1. OePert inarea eforPurilor secionale...................................................... 25
2.2. Relaii difereniale dinPre sarcini i eforPuri................................................ 29
2.8. ConsPrucia diagrat elor de eforPuri secionale .................................... 27
2.5. Oiagrat e ale forelor axiale............................................................... 2N
2.) . Oiagrat e ale t ot enPului de Porsiune...................................................... 80
2.3. Oiagrat e ale forelor PiePoare i ale t ot enPelor m ncovoiePoare................. 81
2.9. I isPet e de bare sPaPic dePert inaPe...................................................... 87
2.7. Fore concenPraPe t obile........................................................................ 55
2.N. Oiagrat e de eforPuri la bare curbe plane............................................. 53
2.N.1. Relaii difereniale dinPre sarcini i eforPuri la bare curbe.................. 53

3.
CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECI5 NILOR PLANE
8.1. DeneraliPi.......................................................................................... ))
8.2. Got enPe sPaPice................................................................................. ))
8.8. G ot enPe de inerie................................................................................ )9
8.5. Mariaia t ot enPelor de inerie cu Pranslaia axelor.................................... )7
8.) . Mariaia t ot enPelor de inerie cu roPaia axelor......................................... )N
8.3. Rae de inerie, elips de inerie............................................................... 35
8.9. G odule de reisPen.............................................................................. 35
8.7. Calculul t ot enPelor de inerie............................................................... 3)

.
TRACI5 NE - COMPRESI5 NE
5.1. Fora axial, Pensiuni, defort aii.......................................................... 92
5.2. Tipuri de problet e................................................................................. 9)
5.8. ConPracia Pransversal........................................................................ 93
5.5. Bare cu variaie de seciune............................................................... 97
5.) . Calculul barelor verPicale lu nd m n considerare greuPaPea proprie................ 70
5.3. 4roblet e sPaPic nedePert inaPe............................................................... 79
5.3.1. 4iese cu seciune neot ogen...................................................... 79
5.3.2. Bar arPiculaP 6mncasPraP( la at bele capePe.................................... 77
6 REZISTENA MATERIALELOR

5.3.8. I isPet e de bare paralele i grind de rigidiPaPe foarPe t are................ 7N


5.3.8.1. I isPet de bare paralele i grind arPiculaP la un capP.............. 7N
5.3.8.2. I isPet de bare paralele i grind nearPiculaP la capePe......... N0
5.3.5. I isPet sit ePric de bare arPiculaPe concurenPe................................... N0
5.3.) . I isPet de bare arPiculaPe concurenPe............................................. N1
5.3.3. Tensiuni apruPe m n urt a variaiilor de Pet peraPur........................... N2
5.3.9. Tensiuni apruPe ca urt are a unor it perfeciuni de t onPaV................ N5
5.9. AspecPe ale calculului la cot presiune..................................................... N3
5.9.1. Ruperea........................................................................................ N3
5.9.2. I Privirea........................................................................................ N9
5.7. hncercrile de reisPen ale t aPerialelor la Praciune - cot presiune.
Curba caracPerisPic................................................................................. 100
5.7.1. DeneraliPi................................................................................. 100
5.7.2. hncercarea de Praciune............................................................... 102
5.7.2.1. pruvePe. Condiii generale de prelevare a epruvePelor............... 102
5.7.2.2. hncercarea la Praciune............................................................ 108
5.7.2.8. Curba caracPerisPic............................................................... 108
5.7.2.5. pruvePe folosiPe penPru m ncercarea la Praciune........................ 109
5.7.2.) . G aini i dispoiPive de m ncercare............................................. 107
5.7.2.3. Consideraii finale............................................................... 10N
5.7.8. Tensiunea adt isibil.................................................................. 110
5.7.5. hncercarea de cot presiune............................................................ 111

4.
CALC5 L5 L CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE
) .1. Tensiuni i defort aii........................................................................ 119
) .2. 4roblet e de calcul ale m t binrilor...................................................... 11N
) .2.1. Calculul m
t binrilor cu uruburi, buloane.......................................... 11N
) .2.2. Calculul mt binrilor niPuiPe............................................................... 120
) .2.8 Calculul mt binrilor sudaPe.............................................................. 122
) .2.5. Calculul mt binrilor mn let n............................................................. 12)

6.
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICIT II
3.1. DeneraliPi.......................................................................................... 188
3.2. I Parea plan de Pensiune........................................................................ 185
3.2.1. OePert inarea Pensiunilor principale i a Pensiunilor Pangeniale......... 185
3.2.2. Cauri parPiculare........................................................................ 187
3.2.8. RepreenParea grafic a variaiei Pensiunilor...................................... 151
3.2.8.1. Cercul lui G ozr...................................................................... 151
3.2.5. I Parea plan de defort aii.............................................................. 158
3.8. I Parea spaial de Pensiune...................................................................... 153
3.8.1. OePert inarea Pensiunilor principale i a Pensiunilor Pangeniale......... 153
3.8.2. RepreenParea grafic a variaiei Pensiunilor. Cercul lui G ozr.......... 1) 2
3.8.8. AlPe fort e de exprit are a sPrii spaiale de Pensiune......................... 1) 8
3.8.8.1. Tensiuni ocPoedrice............................................................... 1) 8
3.8.8.2. Tensor sferic. OeviaPor............................................................ 1) 5
3.8.5. I Parea spaial de defort aii........................................................... 1) 5
7 REZISTENA MATERIALELOR
3.5. Legea generaliaP a lui jooHe............................................................... 1) )
3.) . xpresia energiei de defort aie............................................................. 1) N
3.) .1. xpresia energiei specifice de defort aie.................................... 1) N
3.) .2. xpresia energiei PoPale de defort aie............................................. 131
3.) .8. nergia specific de defort aie t odificaPoare de volut i fort ...... 132
3.3. Relaia dinPre consPanPele elasPice , D i 6relaia de conPinuiPaPe(......... 138

7.
TEORII DE REZISTEN
9.1. DeneraliPi.......................................................................................... 137
9.2. Teorii clasice de reisPen................................................................ 190
9.2.1 I Pare spaial de Pensiuni............................................................... 190
9.2.1.1 Teoria Pensiunilor nort ale t axit e........................................... 190
9.2.1.2 Teoria lungirilor specifice t axit e.......................................... 190
9.2.1.8 Teoria Pensiunii Pangeniale t axit e......................................... 191
9.2.1.5 Teoria energiei PoPale de defort aie.......................................... 192
9.2.1.) Teoria energiei de variaie a fort ei........................................... 192
9.2.2 I Pare plan de Pensiuni..................................................................... 198
9.2.2.1 Teoria Pensiunilor nort ale t axit e........................................... 198
9.2.2.2 Teoria lungirilor specifice t axit e........................................... 195
9.2.2.8 Teoria Pensiunilor Pangeniale t axit e........................................ 195
9.2.2.5 Teoria energiei specifice de defort aie.................................... 19)
9.2.2.) Teoria energiei de variaie a fort ei........................................... 19)
9.2.8 Teoria sPrilor lit iP de Pensiune a lui G ozr.................................... 193
9.8 %bservaii generale................................................................................. 19N

8.
TORSI5 NEA
7.1. Torsiunea barelor de seciune circular.................................................... 171
7.2. Oefort aia la Porsiune........................................................................ 175
7.8. 4roblet e sPaPic nedePert inaPe la Porsiune............................................. 173
7.5. Torsiunea barelor de seciune drepPungziular.......................................... 179
7.) . Torsiunea barelor Pubulare cu perei subiri............................................. 1N0
7.3. Deneraliarea relaiilor de calcul.............................................................. 1N8

9.
TENSI5 NI UN GRINZI DREPTE SOLICITATE LA UNCOVOIERE
N.1. Oefiniii. poPee.................................................................................. 1N7
N.2. Tensiuni la mncovoierea plan pur a barelor drepPe.................................... 1N7
N.8. hncovoierea grinilor neot ogene alcPuiPe din t aPeriale diferiPe................. 208
N.5. ConcenPraPori de Pensiune...................................................................... 20)
N.) . Fort e raionale de seciune penPru m ncovoiere.......................................... 203
N.3. hncovoierea oblic................................................................................. 209
N.9. hncovoierea sPr t b......................................................................... 210
N.7. xpresia general a Pensiunii de m ncovoiere pur..................................... 210
N.N. hncovoierea sit pl plan........................................................................ 212
N.10. I Parea de Pensiune a grinilor drepPe soliciPaPe la m ncovoiere sit pl......... 213
N.11. Lunecarea longiPudinal........................................................................ 217
8 REZISTENA MATERIALELOR
N.12. Drini de egal reisPen la m ncovoiere............................................. 220
N.18. hncovoierea grinilor alcPuiPe din t ai t ulPe t aPeriale sPraPificaPe......... 222

10.
SOLICIT RI COMP5 SE
10.1. DeneraliPi.......................................................................................... 282
10.2. I oliciParea cot pus de Pip 6m nPindere sau cot presiune cu m ncovoiere(.... 282
10.2.1. Drind dreapP soliciPaP de o for m nclinaP, aplicaP m nPr-un plan
principal cenPral de inerie ............................................................... 288
10.2.2. Fir sau band m nfuraPe pe un disc i soliciPaPe la Praciune......... 285
10.2.8. Cot presiunea excenPric a barelor de m nlit e t ic.................. 285
10.8. I oliciParea cot pus de Pip -, forfecare cu Porsiune............................... 28N
10.5. I oliciParea cot pus de Pip - 6m nPindere, cot presiune cu forfecare,
mncovoiere cu Porsiune(.............................................................................. 251
10.5.1. I oliciPri cot puse cu Pensiuni nort ale i Pangeniale la arbori de
seciune circular................................................................................. 252
10.5.2. I oliciPri cot puse cu Pensiuni nort ale i Pangeniale la bare cu
seciune drepPungziular....................................................................... 255

11.
TENSI5 NI UN BARE C5 RBE PLANE
11.1. Consideraii generale........................................................................ 2) 2
11.2. Calculul Pensiunilor m n caul barelor curbe soliciPaPe de sarcini coplanare .. 2) 2
11.8. Calculul raei de curbur r penPru diverse fort e uuale de seciuni ale
barelor curbe........................................................................................... 2) )

12.
DEFORMAIILE LINIAR - ELASTICE ALE BARELOR I
SISTEMELOR DE BARE
12.1. Oefort aiile grinilor drepPe soliciPaPe la m ncovoiere.................................. 232
12.1.1. DeneraliPi.............................................................................. 232
12.1.2. G ePoda analiPic de inPegrare a ecuaiei difereniale a fibrei
t edii defort aPe.................................................................................. 23)
12.1.8. G ePoda parat ePrilor iniiali........................................................ 23N
12.1.5. G ePoda grafo-analiPic a grinilor ficPive 6conVugaPe(.................... 291
12.1.) . cuaia celor dou roPiri i ecuaia celor dou sgei...................... 299
12.1.3. cuaia celor Prei sgei 6ecuaia lui Clapekron(............................... 297
12.1.9. Calculul deplasrilor prin t ePoda suprapunerii de efecPe................ 270
12.1.7. Oefort aia grinilor soliciPaPe la m ncovoiere oblic sau sPr t b..... 275
12.1.N. nfluena forei PiePoare asupra deplasrilor v6x(............................ 273
12.2. G ePode energePice penPru calculul deplasrilor liniar-elasPice............. 279
12.2.1. DeneraliPi privind t ePodele energePice......................................... 279
12.2.2. xpresiile energiei inPerne m n funcie de eforPuri............................... 279
12.2.8. xpresiile energiei inPerne m n funcie de defort aii........................... 27N
12.2.5. Teoret a lui Clapekron................................................................. 27N
12.2.) . Teoret a lui CasPigliano................................................................ 2N0
12.2.3. G ePoda G ozr - G axyell.......................................................... 2N)
12.2.9. Regula lui Mereceagzin.............................................................. 2N7
9 REZISTENA MATERIALELOR
12.2.7. Teoret a lui BePPi 6Teoret a reciprociPii lucrului t ecanic(......... 801
12.2.N. Teoret a lui G axy ell 6Teoret a reciprociPii deplasrilor(............ 808

13.
GRINZI I SISTEME DE GRINZI STATIC NEDETERMINATE
18.1. DeneraliPi priviPoare la sisPet ele sPaPic nedePert inaPe......................... 803
18.2. I it ePrie i asit ePrie la sisPet ele sPaPic nedePert inaPe........................... 80N
18.8. G ePoda analiPic de inPegrare a ecuaiei difereniale aproxit aPive a
fibrei t edii defort aPe........................................................................... 810
18.5. G ePoda grafo-analiPic........................................................................ 811
18.) . G ePoda suprapunerii efecPelor............................................................... 812
18.3. cuaia celor Prei t ot enPe 6Clapekron(............................................. 818
18.9. Drini pe t ediu elasPic........................................................................ 819
18.7. Teoret a lui CasPigliano........................................................................ 822
18.N. G ePoda eforPurilor................................................................................ 82)
18.N.1. cuaiile de condiie ale t ePodei eforPurilor................................... 82)
18.N.2. 4rincipalele ePape de calcul cu t ePoda eforPurilor........................... 829
18.N.8. Fort ularea t aPriceal a sisPet ului de ecuaii de condiie............ 827
18.N.5. Ridicarea nedePert inrilor grinilor cu brele............................. 887
18.10. Tensiuni Pert ice m n sisPet e cu dilaPri m t piedicaPe............................ 850

1.
STABILITATEA BARELOR FLAMBA(5 LJ
15.1. Consideraii generale............................................................................ 852
15.2. Calculul forei criPice de flat baVm n caul unei bare drepPe cot prit aPe.
Relaia lui uler....................................................................................... 858
15.8. Oot eniul de valabiliPaPe al relaiei lui uler............................................. 859
15.5. G ePodica de reolvare a problet elor de flat baV.................................... 8) 2
15.) . G ePoda reducerii reisPenei adt isibile de calcul la flat baV...................... 8) 5
15.3. Fort e raionale de seciune m n caul barelor cot prit aPe.......................... 8) 9
15.9. Flat baVul barelor de seciune variabil................................................... 8) 7
15.7. Flat baVul barelor cot prit aPe excenPric................................................ 8) N
15.N. G ePoda energePic de calcul a sarcinii criPice de flat baV.......................... 831
15.10. Flat baVul laPeral al grinilor subiri soliciPaPe la m ncovoiere.................. 838
15.11. Flat baVul unui inel supus unei presiuni exPerioare unifort e.................. 833
15.12. Flat baVul arcurilor elicoidale............................................................... 837

14.
SOLICIT RI DINAMICE
1) .1. Consideraii generale............................................................................ 897
1) .2. I oliciPri dinat ice produse de forele de inerie.................................... 897
1) .2.1. Calculul cablului de t acara 6ascensor(...................................... 89N
1) .2.2. Bar dreapP m n t icare de roPaie unifort ................................ 870
1) .2.8. Calculul volanPului........................................................................ 871
1) .2.5. Calculul bielei t oPoare.................................................................. 878
1) .2.) . Turaia criPic a unui arbore......................................................... 875
1) .8. I oliciPri dinat ice produse prin aplicarea brusc a sarcinilor 6prin oc(... 873
1) .8.1. I oliciPri prin oc PraPaPe prin legea conservrii energiei............... 879
10 REZISTENA MATERIALELOR
1) .8.1.1. I oliciPare de m nPindere cu oc............................................. 879
1) .8.1.2. I oliciPare de cot presiune cu oc........................................ 877
1) .8.1.2.1. I oliciPare de cot presiune cu oc m nPr-o bar, m n cdere
pe o plac rigid..................................................................... 87N
1) .8.1.8. I oliciPare de m ncovoiere cu oc............................................ 8N0
1) .8.1.5. I oliciPare de Porsiune cu oc................................................. 8N1
1) .8.1.) . I oliciPare cot pus cu oc.................................................... 8N2
1) .8.1.3. I oliciPare cu oc cu at bele solide defort abile.................. 8N2
1) .8.2. Calculul la oc cu aVuPorul t ulPiplicaPorului dinat ic 6de it pacP(...... 8N8

16.
CALC5 L5 L LA SOLICIT RI VARIABILE
13.1. Consideraii generale........................................................................ 500
13.2. Cicluri de soliciPri variabile............................................................... 508
13.8. ReisPena la oboseal........................................................................ 50)
13.5. Oiagrat e ale reisPenelor la oboseal............................................. 507
13.) . Ruperea prin oboseal........................................................................ 512
13.3. FacPorii care influenea reisPena la oboseal................................... 51)
13.3.1. S aPura soliciPrii........................................................................ 51)
13.3.2. G aPerialul i Peznologia de fabricaie.......................................... 51)
13.3.8. ConcenPraPorii de Pensiune......................................................... 51)
13.3.5. Oit ensiunile piesei................................................................... 520
13.3.) . I Parea suprafeei piesei i PraPat enPele Pert ice, t ecanice i
czit ice aplicaPe................................................................................... 521
13.3.3. Mariaia soliciPrilor................................................................... 528
13.3.9. Tet peraPura............................................................................ 528
13.9. Calculul coeficienPului de siguran la oboseal.................................... 528
13.9.1. Calculul coeficienPului de siguran la soliciPri variabile sit ple........ 525
13.9.2. Calculul coeficienPului de siguran la soliciPri variabile cot puse... 523
13.7. Calculul coeficienPului de siguran la regit uri nesPaionare de soliciPri.... 52N
13.N. ReisPena m n exploaPare........................................................................ 581
13.10. G ePodologii de calcul probabilisPic al organelor de t aini soliciPaPe la
oboseal t ecanic................................................................................... 583
13.11. CaracPerul probabilisPal esPit rilor de durabiliPaPe................................ 58N
13.12. 4roiecParea pe baa duraPei de via.................................................... 551
13.12.1 I Padiile de apariie i devolPare ale fisurilor de oboseal................ 552

17.
VASE DE REVOL5 IE C5 PEREI S5 BIRI S5 P5 SE 5 NOR
PRESI5 NI INTERIOARE
19.1. Consideraii generale........................................................................ 5) 8
19.2. Calculul de reisPen. Calculul Pensiunilor din perePe........................... 5) 8
19.8. fecPe de t argine................................................................................ 5) 3

18.
T5 B5 RI C5 PEREI GROI I DISC5 RI UN MICARE DE ROTAIE
17.1. Consideraii generale........................................................................ 531
17.2. Caul general al Pubului cu presiune inPerioar i presiune exPerioar......... 531
11 REZISTENA MATERIALELOR
17.2.1. Calculul Pubului cu presiune inPerioar.......................................... 53)
17.2.2 Calculul Pubului cu presiune exPerioar............................................ 539
17.8. Calculul Puburilor frePaPe....................................................................... 53N
17.5. Tensiuni m
n Puburile cu perei groi daPoriP variaiilor de Pet peraPur......... 595
17.) . Mase sferice cu perei groi............................................................... 599
17.3 Calculul discului de grosit e consPanP m n t icare de roPaie.................. 570
17.9. Calculul discului cu lit ea variabil m n PrepPe.................................... 575
17.7. Calculul discului de egal reisPen...................................................... 57)

19.
PL CI PLANE
1N.1. Consideraii generale........................................................................ 57N
1N.2. Calculul aproxit aPiv al plcilor.............................................................. 57N
1N.8. hncovoierea plcilor circulare m ncrcaPe sit ePric.................................... 5N8
1N.5. hncovoierea plcilor drepPungziulare...................................................... 5N7
1N.5.1. hncovoierea plcilor drepPungziulare ioPrope.................................. 5N7
1N.5.2. let enPe de calcul m
n caul plcilor drepPungziulare orPoPrope.......... ) 01
1N.5.8. hncovoierea cilindric a plcilor drepPungziulare............................. ) 05

20.
PRINCIPII DE CALC5 L PENTR5 SOLICIT RI UN STADI5 L PLASTIC
20.1. Consideraii generale.......................................................................... ) 07
20.2. Calculul la mnPindere sau cot presiune al barelor drepPe........................ ) 10
20.8. Calculul la Porsiune al barelor drepPe...................................................... ) 11
20.5. Calculul la mncovoiere al barelor drepPe................................................... ) 15
20.) . Tensiuni i defort aii ret anenPe...................................................... ) 17
20.3. CriPerii de plasPiciPaPe........................................................................ ) 1N
20.9. FluaVul t ePalelor. let enPe de reologie............................................. ) 20

21.
ANALIZA E)PERIMENTAL A TENSI5 NILOR I
DEFORMAIILOR
21.1. Consideraii generale........................................................................ ) 22
21.2. Tensot ePria................................................................................... ) 22
21.2.1. xPensot ePre t ecanice............................................................... ) 25
21.2.2. xPensot ePre t ecano-opPice....................................................... ) 23
21.2.8 Tensot ePre elecPrice................................................................. ) 29
21.8. FoPoelasPiciPaPea................................................................................. ) 82
21.5. G ePoda lacurilor casanPe...................................................................... ) 8N
21.) . G ePoda franVelor t oirw........................................................................ ) 8N
21.3. G ePoda inPerferot ePriei zolografice...................................................... ) 51
21.9. G ePoda analogiei elecPrice............................................................... ) 51
21.7. G surarea Pensiunilor ret anenPe...................................................... ) 52
21.N. 4relucrarea sPaPisPic a daPelor experit enPale.................................... ) 58

Anexe............................................................................................................ ) 55
Bibliografie................................................................................................... ) 31
12 REZISTENA MATERIALELOR

SC5 RT ISTORIC AL REZISTENEI MATERIALELOR

S ecesiPaPea i dorina de a consPrui au fosPpreene Pit purii m n isPoria sociePii ut ane.


4enPru aceasPa era nevoie, cziar i m n cele t ai prit iPive fort e, de anut iPe criPerii, reguli care
s fac acesPe consPrucii c Pt ai durabile, c Pt ai frut oase, uPile i uor de exploaPaP. Fr
mndoial c egipPenii cunoPeau o serie de asPfel de noiuni et pirice legaPe de secrePele
consPruciilor, fr de care nu ar fi fosPposibil ridicarea unor adevraPe capodopere cut ar
fi Pet plele, pirat idele, obeliscurile. i grecii s-au dovediPpregPii mn arPa consPruciilor. Arzit ede
6279 - 212 m .e.n( oferea la vret ea aceea o serie de noiuni noi legaPe de t ecanica corpurilor
solide cut ar fi condiiile de eczilibru, dePert inarea cenPrelor de greuPaPe, ePc.
Rot anii au inPraPde aset enea m n isPorie drepPt ari consPrucPori. hn urt a lor au rt as,
cziar i p n asPi, Pet ple, poduri, drut uri i forPificaii care dovedesc at ple cunoPine de
Peznica consPruciilor. MiPruvius, renut iP arziPecP i inginer rot an, a descris m n carPea sa
ArziPecPura o serie de t ePode uPiliaPe m n consPrucii pe vret ea m t praPului AugusPus.
G ulPe dinPre cunoPinele deinuPe de civiliaiile greac i rot an au fosPredescoperiPe
mn perioada renaPerii. AceasPa a fosPi perioada m n care inPeresul penPru Piin crePea, puPet
spune, de la o i la alPa. Leonardo da Minci 615) 2 - 1) 1N(, cea t ai repreenPaPiv figur a
acelor vret uri, nu nut ai ca arPisPdar i ca inginer i ot de Piin, definea t ecanica drepP
paradisul Piinelor t aPet aPice, frucPul acesPora. I e pare c lui m i aparin prit ele aplicai ale
sPaPicii mn dePert inarea reisPenei diferiPelor elet enPe uPiliaPe m n sisPet ele inginerePi.
4uin t ai P riu, Dalileo Dalilei 61) 35 -1352( surprindea prin fait oasa carPe Oou
noi Piine aspecPe analiPice aeaPe m nPr-un sisPet logic i uPiliaPe m n dit ensionarea unor
elet enPe sPrucPurale. ra m ncepuPul ReisPenei t aPerialelor. S scuP la 4isa m n 1) 35,
descendenP al unei fat ilii de nobili din Florena, Dalileo a sPudiaP t ai m nP i t edicina la
EniversiPaPea din 4isa iar apoi i-a m ndrepPaPaPenia cPre Piinele t aPet aPice i t ecanic,
aPras fiind de opera lui uclid i Arzit ede. hnPreaga acPiviPaPe a lui Dalileo legaP de t ecanica
t aPerialelor esPe inclus m n carPea t ai sus at inPiP 6Oou noi Piine(. xperienele sale
au m ncepuP cu prit ele PesPe de reisPen efecPuaPe pe diverse t aPeriale. 4rin conPribuiile
PeorePice i experit enPale pe care e-a adus, Dalileo esPe cunoscuPm n isPorie i drepPprinPele
reisPenei t aPerialelor.
Cu o copilrie m n care snPaPea nu l-a aVuPaPprea t ulP, RoberPj ooHe 6138) - 1908(
a arPaPPoPui, m nc de la o v rsP fraged, un t are inPeres penPru Vucrii t ecanice i desen.
Oei educaia sa a fosPorienPaP la origini pe direcie ut anisP, venind ulPerior m n conPacPcu
o serie de oat eni de Piin de la %xford, j ooHe a m ndrgiP suficienP de t ulP t ecanica
penPru a i se dedica ei aproape m nm nPregit e. G ulPe dinPre reulPaPele experienelor sale
efecPuaPe pe corpuri elasPice au fosPpreluaPe i folosiPe t ai P riu.
%riginar din AnPy erp - %landa, fat ilia Bernoulli a fosPnevoiP s prseasc ara
naPal 6din t oPive religioase( penPru a se sPabili la sf riPul secolului al "M-lea la Basel.
Oin aceasP fat ilie s-au nscuP t aPet aPicieni de excepie ce s-au it pus p n m n ilele
13 REZISTENA MATERIALELOR
noasPre. Ar fi suficienPs-i at inPit pe Xacob Bernoulli, S iczolas Bernoulli, Xozn Bernoulli,
Oaniel Bernoulli, nut e reonanPe ce au aPins, pe l ng t aPet aPic i dot eniile t ecanicii.
I pre exet plu, Oaniel Bernoulli a fosPprit ul care a obinuPecuaia diferenial ce guvernea
vibraiile laPerale ale unei bare prist aPice.
Leonard uler 61909 - 1978( s-a nscuPPoPm n apropiere de Basel. I Pit ulaPde leciile
de t aPet aPic ale lui Xozn Bernoulli, la v rsPa de aispreece ani obinea t asPerul, iar m nainPe
de a mt plini doueci de ani a publicaPprit a sa lucrare Piinific. G aPet aPician prin excelen.
uler a adus o serie de nouPi i m n reisPena t aPerialelor fiind preocupaPm n prit ul
r nd de ecuaiile poiiilor defort aPe ale diverselor elet enPe elasPice supuse aciunii unor
sarcini exPerioare. I unP binecunoscuPe sPudiile pe care e-a fcuP m n dot eniul sPabiliPii.
Oei m n ulPit a parPe a vieii sale era aproape orb 6m n 198) m i pierduse un oczi iar apoi la
cellalPs-a m t bolnviPde caParacP(, dei b nPuiPde t ari greuPi financiare 6oscil nd m nPre
Acadet ia de Piine de la I P. 4ePersburg i Acadet ia din 4rusia(, uler a reuiP s scrie
mnPre 1933 i 1978 pesPe 500 de lucrri Piinifice de t are valoare.
ConPribuii ret arcabile m n dot eniul reisPenei t aPerialelor e-a avuPi S avier 6197)
- 1783(. S scuP la OiVon - Frana m nPr-o fat ilie de avocai, a rt as orfan la v rsPa de
paispreece ani i m nPreaga sa educaie a fosP conPinuaP apoi de uncziul su, un renut iP
inginer france. 4rit a carPe de reisPena t aPerialelor a lui apare m n 1723, ea cuprin nd
principalele realiri ale acesPui t are cercePPor. S avier s-a sit iP aPras i de parPea
experit enPal inProduc nd o serie de elet enPe noi m n Peznica consPruciilor de poduri. hn
1725 era nut iPt et bru al Acadet iei Francee, iar m n 1780 profesor la cole 4olkPeczniJue.
I -a bucuraPde o t are populariPaPe m n r ndul inginerilor francei.
S scuPm nPr-un t ic ora de l ng 4aris, I .O. 4oisson 61971 - 1750( a cunoscuPdin plin
srcia i p n la v rsPa de cincispreece ani m nPreaga lui educaie se reducea doar la scris i ciPiP.
hn 19N3 a fosPPrit is de uncziul su la FonPainebleau penPru lecii de t aPet aPic. G unca sa acolo
a fosP aP P de rodnic m nc P m
n 19N7 reuea la exat enul de adt iPere la cole 4olkPeczniJue.
Recuper ndm n t od excepional Pit pul pierduPp n la v rsPa de cincispreece ani, a absolviP
coala poliPeznic m n 1700 iar m n 1712 devenea t et bru al Acadet iei Francee. 4rincipalele
realiri ale lui 4oisson m n dot eniul reisPenei t aPerialelor i Peoriei elasPiciPii sunPconinuPe m
n
dou dierPaii publicaPe m n 172Ni 1781 i m n cursul su de t ecanic ediPaPm n 1788.
D. Lat w619N) - 1790( i B.4. . Clapekron 619NN - 1735( au fosPcolegi la cole
4olkPeczniJue 6anul absolvirii 1717( iar apoi la coala de t ine. Oup absolvirea acesPeia din
urt au fosPrecot andai guvernului rus drepPingineri ce prot iPeau t ulPpenPru viiPor. S oul
insPiPuPde drut uri i cot unicaii de la I P. 4ePersburg a fosPpuPernic it pulsionaPde preena
celor doi cercePPori. S ut ele lor esPe legaPm n special de o serie de conPribuii aduse consPruirii
podurilor suspendaPe din I P. 4ePersburg. Oup 1781, odaP cu dePeriorarea relaiilor dinPre
Frana i Rusia, Lat wi Clapekron s-au m nPors mn Frana conPinu ndu-i aici acPiviPaPea Piinific.
Oevin t et bri ai Acadet iei Francee 6Lat w- 1758, Clapekron - 17) 7(.
Barrw de I ainP - MenanP s-a nscuP m n 19N9 la I eine eP G arne. AbiliPaPea sa m n
t aPet aPic a fosPevidenP m nc de la o v rsP fraged i riguros supravegzeaP de PaPl su
experPm n econot ie. Oevine sPudenPla aceeai cole 4olkPeczniJue dar, puPernic it plicaPm n
evenit enPele poliPice ale anului 1715 6c nd refu s lupPe penPru un uurpaPor( i se
inPerice drepPul de a conPinua faculPaPea. I ainP - MenanPesPe declaraP un deerPor. Abia
mn 1728 i se pert iPe de guvernul france s conPinue sPudiile la cole 4olkPeczniJue. Oup
1 REZISTENA MATERIALELOR
absolvire urt ea o carier universiPar, t unca sa favoriP fiind dedicaP Peoriei elasPiciPii.
hn 1737 devine t et bru aq Acadet iei Francee i o auPoriPaPe de neconPesPaP m n t ecanic
p n la sf riPul vieii sale. ElPit ul su arPicol Cot pPe rendus, era publicaPcu doar paPru
ile mnainPea t orii sale - 3 ianuarie 1773.
O.X. XuravsHi 61721 - 17N1( a absolviP nsPiPuPul de inginerie penPru drut uri i
cot unicaii din I P. 4ePersburg m n 1752. Cariera lui XuravsHi a fosP orienPaP pe direcia
consPruciilor de ci feraPe m n Rusia. A fosPpionul principal m n realiarea legPurii dinPre I P.
4ePersburg i G oscova. Are conPribuii it porPanPe m n analia Pensiunilor Pangeniale m n grini
soliciPaPe la mncovoiere sit pl. G ulPe dinPre lucrrile sale au fosPPraduse 6m n aceea perioad(
mn engle i france fiind cunoscuPe apoi i m nsuiPe m n lut ea Piinific.
S ut ele lui A. !Wzler 6171N - 1N15( esPe legaP direcP de fenot enul de oboseal.
S scuPm n j anovra, a prit iPo educaie inginereasc consisPenP la nsPiPuPul 4oliPeznic din
aceeai localiPaPe. Oup absolvire s-a it plicaPdirecPm n indusPria consPruciei de locot oPive
din Berlin i m n consPrucia cii feraPe Berlin -j anovra. xperienele sale au consPiPuiPpuncPe
de plecare m n analia unui fenot en ce guvernea organele de t aini aflaPe sub aciunea
soliciPrilor ciclice - oboseala.
hn cele preenPaPe t ai sus at cuPaP s surprindet - fr a inPra m n at nunPe -
c Peva secvene bibliografice ale unor oat eni de Piin it plicai m n fascinanPa isPorie a
reisPenei t aPerialelor. At consideraP uPil acesP lucru penPru c isPoria esPe cea care ne
poaPe oferi t odele penPru viiPor. hn acesPsens v recot andt s ciPii plcuPa i aPracPiva
carPe a lui I Pepzen 4. Tit oszenHo - sPoria reisPenei t aPerialelor penPru a cunoaPe t ai
mndeaproape viaa, at biiile, necaurile i idealurile cercePPorilor. At fi PoPui nedrepi dac,
pe l ng cei at inPii t ai sus - i care vor fi des m nP lnii m
n cursul de fa - nu at pronuna
t car: G arioPPe 61320 - 1375(, Lagrange 61983 - 1718(, C.A. Coulot b 61983 - 1703(,
Daspard G onge 61953 - 1717(, 4onceleP 61977 - 1739(, Tzot as oung 61998 - 172N(,
Cauczk 6197N- 17) 9(, G .M. %sProgradsHk 61701 - 1731(, ! . Fairbairn 6197N- 1795(, aPon
j odgHinson 6197N- 1731(, Xulius ! eisbacz 61703 - 1791(, F. RedPenbaczer 6170N- 1738(,
F. Draszof 61723 - 17N8(, X.A.C. Bresse 61722 - 1778(, . ! inHler 6178) - 1777(, Y.
Cult ann 61721 - 1771(, ! .X.G . RanHine 61720 - 1792(, D.D. I PoHes 6171N - 1N08(, D.R.
Yirczzoff 61725 - 1779(, Lord Yelvin 61725 - 1N09(, X.C. G axy ell 61781 - 179N(, %. G ozr
6178) - 1N17(, F.I . XasinsHk 617) 3 - 17NN(, A. Foppl 617) 5 - 1N25(, S . . XuHovsHi 61759 -
1N21(, I ir j orace Lat b 6175N- 1N85(, A. .j . Love 61738 - 1N50( i binem neles pe t uli alii.
La noi m n ar sPrlucii ingineri i profesori s-au preocupaPde dot eniul ReisPenei
t aPerialelor. AsPfel Angzel I alignk, on lonescu, lie Radu, Dz. t ilian Filipescu, Aurel
Bele i G izail j angan prin acPiviPaPea lor pracPic, Piinific i didacPic au fosPadevrai
furiPori ai Piinei t oderne de calcul i proiecPare a consPruciilor m n ara noasPr conPribuind
la mt bogirea coninuPului ReisPenei t aPerialelor ca Piin.
INTRODUCERE 15

1
INTRODUCERE

1.1 OBIECTUL I PROBLEMELE REZISTENEI MATERIALELOR

Pentru actualitate i mai ales pentru perspectiv construcia de maini n mod direct
i prin interveniile i implicaiile n toate sectoarele vieii economice, are o importan
deosebit. Deci proiectarea raional, cu o fiabilitate complex ct mai ridicat, constituie o
preocupare central, nu numai pentru cei care nva s proiecteze, dar i pentru toi cei
care particip ntr-un fel sau altul la realizarea modernizrilor tehnice.
Rezistena materialelor este o disciplin de cultur tehnic general, care face
trecerea dintre Mecanica teoretic i Organe de maini, propunndu-i s determine sau s
verifice pe baz de calcul, dimensiunile pieselor componente ale unui ansamblu pe baza a
dou criterii aparent contradictorii; - economie de material; - siguran n funcionare sub
aciunea ncrcrii exterioare.
Uneori, n proiectare, se dovedete economic o subdimensionare a unor repere i
chiar ansambluri finite, acest lucru ns trebuie corelat cu nlocuirea lor periodic, dup un
anumit interval de timp, n acest caz realizndu-se o construcie ct mai uoar (de exemplu
n aviaie). Important pentru proiectare i, n general, pentru practic a fost depirea
conceptului de siguran absolut n funcionare, garantat firesc de un coeficient de siguran
supraunitar (uneori fr semnificaie fizic adecvat).
Construciile mecanice cu durat infinit, aa cum rezult din vechea
reprezentare a coeficientului de siguran, de multe ori n domeniile de vrf (industria
aerospaial) nu mai sunt de actualitate n principal datorit supradimensionrii, cu consum
exagerat de materiale i energie, cu uzur moral din ce n ce mai rapid. Din acest
motiv proiectarea prin calcul a organelor de maini, a mainilor pe baze probabilistice
capt o argumentare i oblig la cercetri specifice pe un front larg. Calculul clasic se
va corela cu noile cerine, astfel nct s conduc treptat la introducerea unor metale
care s evidenieze garantarea funcionrii fr defecte o durat cuprins n timp sau
un numr de cicluri, cu o anumit probabilitate.
Cele dou probleme majore ale Rezistenei materialelor sunt:
- stabilirea relaiilor de calcul pentru determinarea dimensiunilor transversale
minime ale elementelor de rezisten care s le asigure satisfacerea condiiei de rezisten.
- stabilirea relaiilor de calcul ale deplasrilor elementelor de rezisten, produse
de forele aplicate. Cu ajutorul relaiilor deduse se verific dac dimensiunile stabilite din
prima condiie, satisfac condiia a doua, deci cea de rigiditate; n caz contrar dimensiunile
se vor determina cu relaiile de calcul ale deplasrilor. Uneori pe lng rezolvarea celor
dou probleme, este necesar i ndeplinirea condiiei de stabilitate, deci determinarea
relaiilor de calcul la stabilirea acelor elemente de rezisten la care forele aplicate ar putea
provoca fenomenul de pierdere a stabilitii formei iniiale de echilibru.
16 REZISTENA MATERIALELOR
Rezistena materialelor rezolv, stabilind relaii proprii tipurilor de solicitare, trei
categorii de probleme:
- probleme de dimensionare, stabilind dimensiunile optime ale pieselor proiectate;
- probleme de verificare, stabilind dac piesele de diferite dimensiuni respect sau
nu, sub aciunea ncrcrii, condiiile de rezisten, rigiditate i stabilitate;
- probleme de calcul a sarcinii admisibile, cunoscndu-se n acest caz materialul,
dimensiunile i modul de solicitare.
Rezistena materialelor este o tiin inginereasc bazat pe experiene i ncercri.
n cadrul ei se fac o serie de ipoteze simplificatoare, cu scopul reducerii volumului de
calcule. Astfel corpurile (piesele) studiate de rezistena materialelor se mpart n trei categorii:
A. Elemente de rezisten care au dimensiunile transversale mici n raport cu
lungimea lor. Din aceast categorie fac parte:
- fibrele, cablurile, funiile i benzile subiri, acestea putnd suporta numai fore de
ntindere, fiind flexibile.
- barele, care pot suporta att fore de ntindere, ct i fore de compresiune, precum
i fore transversale.
Barele pot fi drepte sau curbe, purtnd diferite denumiri n funcie de solicitarea la
care sunt supuse: fire, tije, tirani care rezist la traciune; stlpi care rezist la compresiune,
grinzi supuse la ncovoiere, arbori care preiau rsucirea. (fig.1.1)

Fig. 1.1
B. Elemente de rezisten care au dou dimensiuni mari n raport cu a treia (grosimea)
(fig.1.2). Din aceast categorie fac parte:
- membranele, care au grosime foarte mic, neglijabil, putnd suporta numai fore
de ntindere distribuite, tangente la suprafaa median.
- plcile, care au grosimea mic n comparaie cu suprafaa median, dar neneglijabil
deci pot prelua att fore tangente la suprafaa median, ct i fore normale pe aceasta. n
figura 1.2 se prezint exemple de plci ca, de exemplu, un rezervor umplut cu lichid de
greutate specific [N/m3].
C. Elemente de rezisten care au cele trei dimensiuni principale de acelai ordin de
mrime (fig.1.3). Din aceast categorie fac parte: fundaia unei maini, blocul motor, bilele
INTRODUCERE 17
i rolele rulmenilor, tuburile cu perei
groi, etc.
Clasificarea anterioar, fcut pe
criterii pur geome-trice, este valabil n
general i pentru determinarea gradului de
complexitate al calculelor de rezisten.
Astfel pentru grupa A de care ne ocupm
n esen n acest volum, calculele sunt mai
simple dect pentru grupele B i C, care
fac obiectul volumului doi al acestui curs.
n cursul exploatrii, elementele
Fig. 1.2
unei structuri de rezisten se afl sub
aciunea unor sarcini exterioare, care pot fi fore sau cupluri de
fore (momente).
Astfel, dup mrimea suprafeei pe care se aplic,
sarcinile pot fi (fig.1.4):
sarcini concentrate;
Fig.1.3 sarcini repartizate, uniform sau cu intensitate variabil
n lungul barei, sau pe o suprafa.
n figura1.5,a este prezentat o for distribuit, a crei
intensitate este o funcie cunoscut p(x). Rezultanta forei
distribuite se calculeaz cu relaia:
x2

R px dx (1.1)
x1

iar poziia rezultantei este dat de relaia:


Fig. 1.4 x2

xpx dx
x1
(1.2)
x0 ,
R
Intensitatea forei distribuite are dimensiuni de for
pe lungime, deci n sistemul de uniti SI, se msoar n N/
m. n prezentul curs forele se vor indica n general n N, iar
lungimile n mm, aa cum apar ele pe desenele tehnice.
n figura 1.5,b este prezentat o for distribuit pe un
domeniu plan W. Rezultanta acestei fore este:

R px, y d, (1.3)

iar poziia rezultantei este dat de relaiile:

xpx, yd

ypx, yd
(1.4)
Fig. 1.5 x0 ;y 0
R R
18 REZISTENA MATERIALELOR
n acest caz, intensitatea forei distribuite (ex.
presiunea unui fluid) se msoar n SI n 1N/m2 =
2
1Pa, sau 1N/mm = 106N/m2 = 106Pa = 1MPa.
Dup modul de aciune n timp, sarcinile pot fi:

sarcini statice, care sunt constante n


timp, dup ce au crescut lent de la zero la valoarea
nominal (fig.1.6,a).
sarcini dinamice, care se aplic cu vitez
relativ mare; sarcinile dinamice pot fi:
sarcini aplicate n mod brusc, prin oc (fig.1.6,b);
sarcini variabile, acestea putnd fi la rndul lor:
sarcini variabile periodic ntre o valoare minim
i una maxim (fig.1.6,c), sau
sarcini variabile aleatoare (fig.1.6,d).
Solicitrile aleatoare sunt importante ntr-o serie
de domenii ale tehnicii, fiind cele mai dificil de modelat
matematic aprnd de exemplu la suspensiile
automobilelor, aviaie, roboi, etc.
O problem important n cazul solicitrilor
cu oc o constituie deducerea variaiei forei n timp.
n funcie de cum se poate considera
ncrcarea, static sau variabil, se va face i calculul
de rezisten. Solicitrile statice sunt caracteristice
construciilor, pe cnd solicitrile variabile se ntlnesc
mai ales la organele de maini.
Forele exterioare se mpart dup natura lor n:
fore date sau active, denumite i sarcini sau
Fig. 1.6 ncrcri;
fore de legtur, denumite i reaciuni.
Rezistena materialelor, spre deosebire de Mecanica teoretic consider corpul deformabil,
drept urmare forele nu se mai pot considera ca nite vectori alunectori, ci trebuie considerate
ca fiind vectori legai.

1.2 TENSIUNI, DEFORMAII I DEPLASRI

ncrcarea exterioar a corpurilor trebuie limitat, cci dac aceasta depete


anumite valori, corpul solicitat se poate distruge fie prin rupere, fie pot aprea deformaii
permanente foarte mari care l fac impropriu scopului pentru care a fost construit. Stabilirea
funcionrii corecte este indisolubil legat de dimensiunile corpului, natura materialului folosit
i mrimea ncrcrii exterioare.
Folosind metoda seciunilor (imaginare), corpul solid n repaus, ncrcat cu fore
exterioare, aflat n echilibru (fig.1.7), se separ n cele dou pri I i II. Pentru echilibrarea
INTRODUCERE 19
forelor exterioare situate pe una din cele dou regiuni
este necesar ca n seciunea A, s existe eforturi
interioare, repartizate pe suprafaa seciunii, astfel nct
starea de ncrcare a prilor fictiv izolate s rmn i
dup secionare identic cu cea iniial.
Intensitatea forelor distribuite pe suprafaa
seciunii, se numete TENSIUNE :

dP N
p . (1.5)
dA mm 2
Tensiunea p se descompune n dou componente:
- o component normal pe seciune, notat cu s,
numit tensiune normal;
- o component n planul seciunii, notat cu t, numit
tensiune tangenial (de direcie oarecare n planul
Fig. 1.7 seciunii).
Este evident legtura dintre aceste tensiuni:
2 2 p 2 . (1.6)
Se consider c tensiunea este pozitiv cnd
trage (ntinde) partea pe care se aplic (de sens contrar
axei x), iar tensiunile sunt pozitive cnd sunt de sens
contrar axelor din seciune cu care sunt paralele
(fig.1.8). Indicii atribuii tensiunilor normale arat axa
cu care tensiunea este paralel iar n cazul tensiunilor
tangeniale primul indice se refer la orientarea normalei
Fig. 1.8 planului pe care se afl tensiunea.
Unitatea de msur pentru tensiuni rezult
din relaia (1.5) fiind unitate de for pe unitate
de suprafa. De multe ori fora dndu-se n N i
lungimile n mm, rezult c pentru tensiuni, se va
folosi ca unitate de msur MPa: 1N/mm2 =
1MPa.
Totalitatea tensiunilor din jurul unui punct
(fig.1.9) [21] formeaz starea de tensiune, aceasta
reflectnd gradul de solicitare al corpului solid n
locul respectiv, deci apreciind rezistena organelor
de maini i a elementelor de construcii. Starea de
tensiune este o mrime tensorial:
Fig. 1.9
x xy xz

T yx y yz . (1.7)
zx zy z

20 REZISTENA MATERIALELOR
O tensiune prea mare r sau r cauzeaz
distrugerea corpului prin rupere, pentru respectiv
admindu-se valori admisibile (a, a) mult mai mici
dect cele de rupere (r,r).
Rezult c tensiunea, depinznd i de
ncrcarea piesei i de dimensiunile ei, este un bun
indicator al pericolului solicitrii.
n rezistena materialelor, corpurile se
studiaz innd seama c ele se deformeaz sub
aciunea sarcinilor, iar punctele acestora se
deplaseaz. Deformaiile i respectiv deplasrile sunt
produse de tensiuni, corpul solid schimbndu-i forma
i dimensiunile iniiale ntr-o msur relativ mic, deci Fig. 1.10
deformaiile putnd fi considerate elastice, disprnd
odat cu dispariia forelor aplicate.
Se consider corpul din figura 1.10 [25] care nu poate efectua deplasri cinematice
(legturile nu permit micri mecanice). Sistemul de fore P1, P2,....Pn deformeaz corpul,
iar punctele oarecare ale acestuia A, B, C se deplaseaz, ajungnd n poziiile A, B, C.
Vectorul, cu originea ntr-un punct al corpului solid nedeformat i vrful n acelai
punct al corpului deformat, reprezint deplasarea total a punctului, sau sgeat, iar proieciile
u, v, w pe axele sistemului triortogonal, reprezint componentele deplasrii, unde:

u 2 v2 w 2
(1.8)
Alturi de deplasrile liniare , apar i deplasri unghiulare, astfel unghiul cu care
se rotete un segment oarecare AB, n poziia final AB poart denumirea de rotaie.
Datorit deplasrii inegale a punctelor corpului solid, se schimb distana l dintre dou
puncte oarecare A i B.
Astfel: l AB AB (1.9)
unde l poart denumirea de lungire daca l> 0, sau scurtare dac l< 0.
Raportul dintre lungire i lungimea care s-a alungit se numete lungire specific medie:

l . (1.10)
m
l
Dac lungimea segmentului AB este infinit mic, atunci se obine lungirea specific
din dreptul punctului A, pe direcia AB:
l
lim . (1.11)
l0 l
Lungirea i scurtarea constituie deformaii liniare, lungirea fiind o deformaie liniar
pozitiv (( > 0), iar scurtarea negativ (< 0).
Prin deformarea corpului solid, iau natere i deformaii unghiulare. Se numete
lunecare, unghiul cu care variaz un unghi oarecare BAC.
lim (BAC BAC) (1.12)
AB 0;AC 0
INTRODUCERE 21
Unghiul cu care se modific un unghi drept, se numete lunecare specific,
notat cu . Aceasta este pozitiv atunci cnd corespunde micorrii unghiului drept.
Ansamblul lungirilor specifice x,y,z i cel al lunecrilor specifice xy, yz, zx, dintr-un
punct al unui element de rezisten solicitat definesc starea de deformaie n punctul respectiv,
aceasta fiind o mrime tensorial.
Att deformaia liniar, ct i cea unghiular sunt mrimi adimensionale.
Pentru majoritatea materialelor utilizate n tehnic, ntre tensiuni i deformaii exist
relaii liniare, valabile atta timp ct tensiunile sunt relativ mici. Astfel:
E ; G (1.13)
unde: E este o caracteristic de material, numit modul de elasticitate longitudinal, iar G
- modul de elasticitate transversal.
Proporionalitatea dintre deplasrile elastice ale corpurilor solide i forele aplicate,
exprim legea lui Robert Hooke.
Dup cum rezult din relaiile (1.13), modulele de elasticitate se msoar n pascali
n sistemul SI ca i tensiunile. n tabelul 1.1 se dau valorile modulelor de elasticitate pentru
cteva materiale mai des utilizate.
n figura 1.11,a se consider un element de corp solicitat numai de tensiuni normale , iar
n figura 1.11,b, un alt element solicitat numai de tensiuni tangeniale . Tensiunile normale sunt
nsoite numai de lungiri specifice , iar tensiunile tangeniale de lunecri specifice . n cazul
figurii 1.11,a pe lng deformaia longitudinal, ia natere i o deformaie transversal t, unde:
t x . (1.14)
unde x este deformaia specific longitudinal, iar este un coeficient de proporionalitate
adimensional, denumit coeficient de contracie transversal sau coeficientul lui Poisson.
Valoarea acestui coeficient este dependent de natura materialului. Drept urmare, o bar
supus la traciune i micoreaz seciunea, iar una comprimat i-o mrete.

Tabelul 1.1
Material E [MPa] G [MPa]
5 5
OEL (2 ... 2,2).10 081.10
FONT (1,2 ... 1,6).105 045.10 5
ALUMINIU (0,7 ... 0,75).105 (0,26 ... 0,27).10 5

Fig. 1.11
22 REZISTENA MATERIALELOR

1.3 IPOTEZELE DE BAZ ALE REZISTENEI MATERIALELOR

Din cele spuse se poate observa c orice calcul de rezisten prezint dou mari pri:
a. determinarea tensiunilor i a deplasrilor; acest calcul ine de mecanica
corpului deformabil. Tensiunile i deplasrile trebuiesc calculate n funcie de :
- forma piesei - aspectul geometric al problemei;
- proprietile materialului din care se execut piesa - aspectul fizic al problemei
- ncrcarea piesei - aspectul static al problemei.
b. analiza deplasrilor, care nu trebuie s depeasc o anumit limit; calculul
de rigiditate. Aceast parte a calculului, cea mai delicat, d verdictul dac dimensiunile
piesei sunt sau nu corespunztoare.
Primul volum al cursului se axeaz pe determinarea tensiunilor i a deplasrilor, iar
volumul doi al cursului, pe calculele de rigiditate.
n rezistena materialelor, pentru stabilirea unor relaii i rezolvarea expeditiv a
problemelor concrete, se fac mai multe ipoteze, att asupra comportrii materialului corpului
studiat, ct i asupra solicitrii acestuia. Aceste ipoteze reflect cu aproximaie bun realitatea,
trebuiesc verificate de experien, introducnd erori de calcul admisibile n practica inginereasc.
Principalele ipoteze sunt urmtoarele:
A) Ipoteza mediului continuu - materialul corpului este continuu i umple tot
spaiul definit de volumul teoretic al corpului.
B) Ipoteza omogenitii i izotropiei - materialele au aceleai proprieti n toate
punctele i pe toate direciile. Oelul, fonta, aluminiul, sticla etc. sunt exemple de
materiale care pot fi considerate omogene i izotrope. Exemple de materiale
anizotrope sunt: lemnul, masele plastice etc.
C) Ipoteza elasticitii perfecte - consider c dac nu se depesc anumite limite,
dup descrcarea corpului de forele ce l solicit, el revine complet la forma iniial.
D) Ipoteza identitii proprietilor mecanice ale elementului infinit mic cu
cele ale corpului solid ntreg - permite discretizri suficient de fine, iar rezultatele
analizei de pe aceste elemente vor putea fi generalizate pe ntregul corp.
E) Ipoteza proporionalitii dintre tensiuni i deformaii - admite c
materialele utilizate satisfac legea lui Hooke, dac tensiunile nu depesc o anumit
valoare, adic tensiunile sunt proporionale cu deformaiile. Aceast simplificare
dat de ipotez, face ca ea s fie aplicat chiar i pentru unele materiale neliniare
de tip font sau duraluminiu.
F) Ipoteza micilor deplasri - deplasrile cauzate de ncrcarea corpului sunt mult
mai mici dect dimensiunile corpului. Se poate neglija modificarea formei corpului
ca urmare a ncrcrii i deci ecuaiile de echilibru se pot scrie pentru corpul
nedeformat. Calculele bazate pe aceast ipotez se numesc de ordinul I. n urma
acestei ipoteze deplasrile vor fi tratate ca nite infinii mici.
G) Ipoteza micilor deformaii - corpul i modific n mic msur configuraia
iniial. Pentru piese metalice se poate considera c deformaiile sunt mult
mai mici dect unitatea, << 1, << 1, n calcule putnd fi neglijate comparativ
INTRODUCERE 23
cu unitatea.
Ca o consecin a celor artate anterior este posibil aplicarea principiului
suprapunerii efectelor.
n general, se poate scrie c deplasrile (ca de altfel i tensiunile) privite ca funcii
de ncrcare, satisfac relaiile:
vP1 P2 vP1 vP2 ;
(1.15)
vP vP ,
unde este un numr.
H) Ipoteza lui BARR DE SAINT VENANT - consider c la distane relativ mari
de locul de aplicare a forelor, distribuia tensiunilor, a deplasrilor i a deformaiilor, nu
depinde de modul efectiv de aezare a forelor (fig.1.12). n ncastrare, distribuia
tensiunilor este aceeai pentru cele trei exemple din figur, diferenele constatndu-se
numai local, n apropierea locului de aplicare a forei.
Ipotezele enunate anterior, permit determinarea cmpului de deplasri i de tensiuni
cu ajutorul calculului diferenial i folosirea teoriei elasticitii.

Fig.1.12
I) Ipoteza lui BERNOULLI (a seciunilor plane) - consider c la solicitarea
barelor se constat c o seciune plan i perpendicular pe axa longitudinal
nainte de deformaie, rmne plan i normal i dup deformaie (fig.1.13).
Consideraiile geometrice cldite pe aceast ipotez simplific problema determinrii
legii de distribuie a tensiunilor n seciunile normale ale barelor solicitate la ntindere,
compresiune sau ncovoiere, comparativ cu rezolvarea mai
precis, dar mult mai laborioas din teoria elasticitii, care
nu accept ipoteza seciunilor plane.
n cazul plcilor, ipoteza lui Bernoulli se nlocuiete cu
ipoteza normalelor drepte, dup care, o dreapt normal pe
suprafaa median a plcii nedeformate, rmne dreapt i
normal pe suprafaa median i dup deformarea plcii - ipoteza
lui Kirchhoff. Fig. 1.13
24 REZISTENA MATERIALELOR

2
EFORTURI SECIONALE N BARE I SISTEME DE BARE
STATIC DETERMINATE

2.1 DETERMINAREA EFORTURILOR SECIONALE

Problemele de baz ale rezistenei materialelor, respectiv calculele de rezisten,


rigiditate i stabilitate presupun cunoaterea eforturilor interioare care se dezvolt n seciunile
transversale ale fiecrei bare. Se consider bara ca fiind static determinat deci ecuaiile
de echilibru static (3 n plan i 6 n spaiu) din mecanica corpului rigid sunt suficiente pentru
aflarea reaciunilor. Deoarece corpul este n stare de echilibru atunci i prile detaate I,
respectiv II vor fi n stare de echilibru sub aciunea forelor (cuplurilor) exterioare i a
forelor de legtur (fig.2.1). Secionnd bara cu un plan perpen-dicular pe axa longitudinal,
se obin cele dou tronsoane I i II.
Condiia de echilibru a forelor de pe bar presupune scrierea urmtoarelor dou
ecuaii vectoriale:

P 0; C r P 0,
I , II
i
I , II
i
I , II
i i
(2.1)

unde rk este vectorul de poziie al unei fore oarecare fa de centrul de greutate al seciunii
A considerate.
Dac bara se taie n dou pri ca n figura 2.1. att pe un tronson ct i pe cellalt
apar eforturile interioare R i CR care menin echilibrul forelor de pe tronsoane.

R I PK 0; CI rk PK 0;
I I
(2.2)
R II PK 0; CII rk PK 0.
II II
ntruct forele aplicate pe cele dou tronsoane
ale barei se afl n echilibru, conform relaiilor
(2.1), din aceste ecuaii vectoriale se obine:

R II R I PK PK ;
II I
(2.3)
CII CI rk Pk rk PK .
II I
Deci eforturile R i C , care se dezvolt
prin ncrcare pe cele dou suprafee A, sunt
egale i de sens contrar (metoda secionrii).
Fig. 2.1
EFORTURI SECIONALE 25


Torsorul R I ,C I reprezint aciunea prii de bar
II care a fost detaat prin secionare, asupra prii

I; torsorul R II ,C II reprezint aciunea prii I
asupra prii II.
De asemenea relaiile vectoriale (2.3) arat

c eforturile secionale R i C se obin prin


reducerea n centrul de greutate al seciunii
transversale a sistemului de fore existent fie pe
tronsonul I, fie pe tronsonul II.
Dac raportm tronsonul II la sistemul de
Fig. 2.2
referin triortogonal Cxyz localizat n centrul de
greutate al seciunii (fig.2.2), eforturile secionale

R i C se pot descompune pentru cazul general de solicitare n cte trei componente fiecare,
rezultnd conform relaiei (2.3):
o for axial N, egal cu suma proieciilor pe axa longitudinal Cx a barei a tuturor
forelor situate la stnga sau la dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate.
N R x X i X i ; (2.4)
I II

dou fore tietoare Ty i Tz, egale cu suma proieciilor pe axa Cy, respectiv
Cz, din planul seciunii, a tuturor forelor situate la stnga sau la dreapta, cu semn
schimbat, seciunii considerate.

Ty R y Yi Yi ;
I II
(2.5)
Tz R z Zi Zi .
I II
un moment de torsiune Mt, egal cu suma momentelor n raport cu axa
longitudinal Cx a barei, a tuturor forelor i cuplurilor de fore situate la stnga
sau dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate:

M t C x M x M x ; (2.6)
I II
dou momente ncovoietoare Miy i Miz egale cu suma momentelor n raport
cu axa Cy, respectiv Cz, din planul seciunii a tuturor forelor i cuplurilor de fore
situate la stnga sau la dreapta, cu semn schimbat, seciunii considerate:

M C = M M ;
iy y iy iy
I II

(2.7)
M C M M .
iz z iz iz
I II
26 REZISTENA MATERIALELOR

R
Eforturile din seciune R i C se dezvolt pe suprafaa seciunii prin tensiuni de direcie
oarecare (fig. 2.1) care se pot descompune n componente rezultnd:
o tensiune normal x paralel cu axa Cx ;
o tensiune tangenial xy paralel cu axa Cy ;
o tensiune tangenial xz paralel cu axa Cz.

Componentele torsorului de reducere R i C R se pot exprima i n funcie de
tensiunile generate pe suprafaa seciunii transversale, folosind relaiile de echivalen static
dintre eforturi i tensiuni, respectiv:

N x dA;Ty xy dA;Tz xz dA.


A A A
(2.8)
M t ( z xy y xz )dA;M iy x zdA;M iz y ydA.
A A A
Frecvent se ntlnete cazul particular al grinzilor solicitate numai de fore coplanare
(fig. 2.3) [21], la care numrul componentelor torsorului de reducere este de trei:

fora axial: N X X ;
x i i
I II
fora tietoare: T Y Y ;
y i i
I II
momentul ncovoietor: Miz M iz Miz .
I II Fig. 2.3
Pentru aceste eforturi se admite, convenional, pentru
calcule urmtoarea convenie de semne:
Fora axial N este considerat pozitiv dac vectorul N este dinspre interiorul
ctre exteriorul torsorului, n acest caz ea poart denumirea de for axial de
traciune (ntindere), n caz contrar numindu-se for axial de compresiune, deci
privind spre stnga, fora axial N pozitiv are sens opus axei Cy (fig.2.4);
Fora tietoare T este considerat pozitiv atunci cnd suma proieciilor tuturor
forelor situate n stnga seciunii considerate este indreptat n sus (deci are sens
opus axei Cy), sau cnd cea din dreapta este orientat n jos (fig. 2.4).
Momentul ncovoietor Mi este considerat pozitiv atunci cnd suma momentelor
forelor i cuplurilor din partea stng a seciunii are sensul orar (vectorul moment
este de acelai sens cu axa Cz), sau cnd cea din dreapta are sensul antiorar.
Conform figurii 2.4 se poate observa c fora axial i momentul ncovoietor prezint
caracter simetric, pe cnd fora tietoare caracter
antisimetric. Prin reprezentarea eforturilor secionale N,T,
Mi n lungul barei se obin diagramele de eforturi
secionale. Pentru fora axial i momentul ncovoietor,
pentru grinzi simetrice i simetric ncrcate diagramele N
i Mi vor avea caracter simetric, iar pentru T caracter Fig. 2.4
antisimetric.
EFORTURI SECIONALE 27

2.2 RELAII DIFERENIALE DINTRE SARCINI I EFORTURI

Se consider bara dreapt AB din figura 2.5 cu ncrcarea exterioar format din
fore acionnd n planul XY, deci n seciunile barei se dezvolt: un efort axial, un efort
tietor i un moment ncovoietor. Relaiile difereniale de echilibru fac legtura ntre eforturile
secionale i ncrcare (forele exterioare).
Din bar se izoleaz elementul de lungime
elementar dx (fig. 2.5, b i c) ncrcat cu sarcina
distribuit p cu componentele px i py, care pe
lungimea elementar pot fi admise ca fiind uniform
distribuite. Elementul detaat trebuie s fie i el n
stare de echilibru sub aciunea incrcrii, dar i al
forelor de legtur considerate, pe ambele seciuni,
pozitive i variabile.
Din ecuaiile de echilibru, scrise pentru
Fig. 2. 5
elementul din figura 2.5, c, rezult:


X 0; N p dx ( N dN ) 0;
i x

Y 0;T p dx (T dT ) 0;
i y

dx
M 0;Tdx M p dx 2 (M
iz i y i dM i ) = 0.

dx 2
Dac neglijm termenul p y care este un infinit mic de ordin superior i reducem
2
termenii asemenea, rezult:

dN dT dM
p ; p ; T i. (2.9)
x dx y dx dx

Relaiile ( 2.9 ) sunt generale la barele drepte i sunt valabile i pentru orice structur
format din bare drepte.
Analiznd relaiile difereniale obinute, se pot trage urmtoarele concluzii:
intensitatea px sau py a sarcinii uniforme este egal cu derivata cu semn schimbat
a forei axiale N, respectiv tietoare T.
fora tietoare T este egal cu derivata funciei momentului ncovoietor n raport
cu abscisa seciunii.

Relaiile ( 2.9 ) permit determinarea expresiilor eforturilor secionale prin operaii de


integrare sau de derivare.
28 REZISTENA MATERIALELOR
Astfel:


N p xk ;
x 1

T p x k ; (2.10)
y 2

x 2
M p k x k .
i y 2 2 3

unde k1,k2 i k3 sunt constantele de integrare, (care se determin impunndu-se condiii


referitoare la valorile componentelor eforturilor secionale n dreptul diverselor seciuni).
Expresiile (2.10) arat c:
n lungul poriunii de grind ncrcat cu o for transversal uniform repartizat,
fora tietoare se distribuie liniar, iar momentul ncovoietor parabolic.
dac p = 0, deci n lungul poriunilor de grind fr sarcin distribuit, forele
axiale i tietoare sunt constante, iar momentul ncovoietor se distribuie liniar.
pe orice interval al barei, funcia forei tietoare sau axiale este cu un grad
superioar funciei sarcinii, iar cea a momentului cu un grad superioar celei a
forei tietoare.
momentul ncovoietor are valori extreme, acolo unde fora tietoare (derivata
momentului) se anuleaz i reciproc.
dac fora tietoare este pozitiv, atunci momentul ncovoietor este cresctor, iar
pentru fora tietoare negativ momentul ncovoietor este descresctor i reciproc.

2.3 CONSTRUCIA DIAGRAMELOR DE EFORTURI SECIONALE

Avnd n vedere faptul c n general eforturile sunt variabile pe deschiderea barei,


la efectuarea calculelor de rezisten i rigiditate, prezint interes determinarea variaiei
eforturilor precum i stabilirea valorilor maxime ale acestora (determinarea seciunii
periculoase).
Construcia diagramelor arat reprezentarea funciilor de variaie ale forei axiale,
tietoare sau a momentelor de ncovoiere, torsiune pe deschiderea barei.
Trasarea diagramelor este precedat de obicei de calculul reaciunilor, iar ca linie
de referin pentru reprezentarea valorilor eforturilor secionale se folosesc linii de forma
axei barei. De obicei forele axiale i forele tietoare pozitive se reprezint deasupra liniei
de referin, iar momentele ncovoietoare pozitive sub linia de referin (diagrama de momente
ncovoietoare devine asemntoare cu grinda deformat sub aciunea forelor aplicate).
Uneori, diagramele de variaie se traseaz fr a calcula reaciunile, pornind de la
relaiile difereniale i stabilind relaiile de recuren pentru determinarea mrimii efective a
valorii eforturilor din diversele seciuni (vezi aplicaia 2.1).

Aplicaia 2.1 Cu ajutorul relaiilor difereniale dintre eforturi, se cere s se afle


EFORTURI SECIONALE 29
expresia forei tietoare i a momentului ncovoietor pentru grinda din figura 2.6:
Rezolvare: Intensitatea forei distribuite la o distan oarecare x, se exprim n
p0
funcie de intensitatea maxim p0, rezultnd: p x x.
l
Conform relaiilor (2.9) se obine:
p0 x 2
T = - pdx + k 2 k 2;
l 2
p x3
M i = Tdx + k 3 0 k 2 x + k 3.
l 6
Fig. 2.6 Cu ajutorul a dou condiii referitoare la valoarea
momentului ncovoietor, se pot determina constantele de
integrare, observndu-se c momentul ncovoietor este nul n punctele A i B, adic Mi = 0
p0l
pentru x = 0 i x = l. Din expresia momentului ncovoietor rezult: k 2 k 3 0.
6
Astfel, expresiile forei tietoare i momentului ncovoietor devin:
p 0 x 2 p0l p x3 p l
T ; M i 0 0 x.
2l 6 6l 6
Funcie de aceste expresii se pot calcula eforturile produse n oricare seciune transversal.

2.4 DIAGRAME ALE FORELOR AXIALE

Diagramele forelor axiale arat n ce msur seciunile transversale ale barei sunt
solicitate la intindere sau la compresiune, precum i mrimea forelor din diferitele seciuni.

Aplicaia 2.2 Se cere s se reprezinte diagrama forelor axiale pentru bara din
figura 2.7.
Rezolvare: Se determin reaciunea XA i valoarea forei axiale pe fiecare tronson
al barei.

X i 0; X A P 5P P 4P 0, deci X A P;
N A 1 X A P; N1 2 X A P 2P;
N 2 3 X A P 5P 3P; N 3 4 X A P 5P P 4P.
Prin reprezentarea acestor valori se obine diagrama forelor axiale (fig. 2.7).
Aplicaia 2.3 Pentru bara vertical, avnd lungimea 4l, de seciune constant A i
greutate specific din figura 2.8 [21], solicitat de forele concentrate P i 3P, se cere s
se traseze diagrama de fore axiale, innd cont i de greutatea proprie a barei.
Rezolvare: Din suma de proiecii pe vertical, se determin reaciunea XA.
X i 0; X A 3P P A4l 0; X A 4P 4 Al .
30 REZISTENA MATERIALELOR
Fora axial din seciunea curent va fi:

pentru x 0 N1 P;
N12 P gAx
pentru x l N'2 P gAl;
pentru x 0 N' ' 2 4P gAl;
N 2 A 4P gAl gAx
pentru x 3l N A 4P 4gAl.
Observaii: Datorit greutii proprii, care este o sarcin uniform distribuit, pe
cele dou zone 1-2, respectiv 2-A, fora axial variaz liniar, iar n punctele 1 i 2 unde
exist forele concentrate P i 3P, se produc salturi n diagrama N (fig. 2.8).

Fig. 2.7 Fig. 2.8

2.5 DIAGRAME ALE MOMENTULUI DE TORSIUNE

Valoarea momentelor de torsiune dintr-o seciune a barei se calculeaz, fie n funcie


de forele aplicate i braele lor de prghie fa de axa longitudinal a barei, fie n funcie de
puterea pe care o transmite bara n micarea ei de rotaie n jurul axei longitudinale la o
anumit turaie.
Dac bara transmite o putere P n kW la turaia n n rot/min, atunci momentul de
torsiune va fi:
P 30P P (2.11)
Mt 9,55 [kNm].
n n

Dac puterea este msurat n C.P., iar turaia n rot/min:


P
M t 7,02 [kNm]. (2.12)
n

Aplicaia 2.4. Pentru bara din figura 2.9 se cere s se traseze diagrama momentelor de
torsiune Mt.
Rezolvare: Bara fiind solicitat numai de cuplurile Mo i 2Mo, orientate ca vectori n
lungul axei longitudinale x, seciunea A a incastrrii are o singur reaciune MA.
Din ecuaia de momente fa de axa x se obine:
EFORTURI SECIONALE 31

M xi 0; M A 2M 0 M 0 0; M A 3M 0 ;
Valorile momentelor de torsiune pe fiecare tronson vor fi:
M1 2 M 0 ; M 2 A M 0 2M 0 3M 0 .
Pe tronsoane, momentele de torsiune vor fi constante.

Aplicaia 2.5 Se cere s se traseze diagrama cotat a


momentelor de torsiune pentru arborele drept, solicitat prin
intermediul celor patru aibe, ca n figura 2.10. Momentele aplicate Fig. 2.9
au valorile: M1=500 Nmm; M2=800 Nmm; M3=2000
Nmm, iar randamentul se consider unitar.
Rezolvare: Valoarea momentului de torsiune
pentru fiecare tronson al barei este.
M t0 1 0; M t12 500 N mm;
M t 2 3 500 800 1300 N mm;
Fig. 2. 10
M t3 4 500 800 2000 700 N mm.

2.6 DIAGRAME ALE FORELOR TIETOARE I ALE MOMENTELOR


NCOVOIETOARE

Dup cum s-a artat n paragraful 2.2, variaia momentelor ncovoietoare n lungul
unei bare este insoit de existena unor fore tietoare. Dac forele sunt aplicate sub un
unghi oarecare fa de axa longitudinal a barei, atunci iau natere i fore axiale, bara
trebuind s fie articulat intr-un punct de sprijin.
n aplicaiile ulterioare bara solicitat la ncovoiere poart denumirea de grind.

Aplicaia 2.6: Se consider grinda incastrat solicitat de o fora concentrat


(fig. 2.11).
Rezolvare: Scriind ecuaiile de echilibru se gsesc reaciunile:
X A P cos Px ; YA P sin Py ;
M A Plsin Py l .
n seciunea curent x eforturile vor fi.

N X A ; T YA ;
M i YA x M A Pxsin Plsin P ( x l) sin .
Deci forele axiale i tietoare rezult c sunt constante
n lungul grinzii, iar momentul ncovoietor variaz liniar.
Observaii: Pentru trasarea diagramelor nu era
necesar calculul reaciunilor, ci seciunea curent putea fi
definit la distana x de captul liber din B, deci fcnd Fig. 2.11
32 REZISTENA MATERIALELOR
secionarea nspre dreapta.

Aplicaia 2.7 Grinda rezemat la capete, solicitat de


o for concentrat transversal (fig. 2.12).
Rezolvare: Scriind ecuaiile de momente fa de cele
dou reazeme, obinem reaciunile.
Pb Pa
YA i YB .
l l
Definind seciunile curente pe fiecare dintre cele dou
tronsoane, respectiv A-1 i 1-B, observm c forele tietoare Fig. 2.12
sunt constante n lungul fiecrei regiuni, astfel:
Pb Pb Pa
TA 1 YA ; T1 B YA P P .
l l l
Observaii: Mai uor era de definit pe cel de al doilea tronson seciunea curent
pornind de la B ctre punctul 1 deci seciunea x.
ntr-o seciune curent momentul ncovoietor este.
Pb Pa
M A 1 YA x x; M B1 YB x x .
l l
Deci momentul ncovoietor este repartizat liniar n lungul poriunilor din grind.

Pl
Dac a = b = l /2, M i max .
4
Observaii:
n dreptul sarcinilor concentrate n diagrama T se produce un salt pe direcia
forei i cu valoarea acesteia.
Fora tietoare este constant n intervalul dintre dou fore normale pe axa barei.
n dreptul sarcinilor concentrate diagrama Mi i schimb panta.
Momentul ncovoietor este maxim n seciunea unde fora tietoare trece prin zero.
Pe intervalul A-1 fora tietoare este pozitiv, deci
momentul ncovoietor este cresctor, iar pe intervalul
1-B, fora tietoare este negativ, deci momentul
ncovoietor este descresctor.

Aplicaia 2.8 Grinda rezemat la capete i solicitat


de un sistem de fore concentrate transversale (fig. 2.13).
Rezolvare: Din ecuaiile de echilibru, rezult reaciunile:
1n 1n
YA Pi (l a i ); YB Pi a i .
l 1 l 1
Diagrama forelor tietoare const din poriuni de linii
orizontale, ntrerupte prin salturi n dreptul forelor concentrate,
iar curba momentelor ncovoietoare din linii drepte care si
Fig. 2.13
EFORTURI SECIONALE 33
schimb panta n dreptul forelor concentrate.
Expresiile forelor tietoare i momentelor ncovoietoare pe diversele tronsoane ale grinzii
vor fi:
n
TA 1 YA ;T12 YA P1 ;...; Tn B YA Pi YB ;
1

M A 0; M1 YA a 1 ; M 2 YA a 2 P1 (a 2 a 1 );
i
M i YA a i Pi 1 (a i a i 1 ).
1
Observaii. Momentul ncovoietor este maxim n
seciunea unde fora tietoare trece prin zero.

Aplicaia 2.9: Grinda rezemat, solicitat de o for


concentrat transversal situat pe consol (fig. 2.14).
P (a l)
M ( A ) 0; YB l P(a l) YB ;
l
Pa
M ( B) 0; YA l Pa 0 YA .
l
Fig. 2.14
Forele tietoare sunt constante pe regiuni, iar momentul
ncovoietor variaz liniar, nul n captul liber i punctul A, fiind maxim unde fora tietoare
trece prin zero, deci n punctul B, unde Mmax= -Pa.

Aplicaia 2.10 Grinda incastrat, solicitat de o for


transversal uniform repartizat p (fig. 2.15).
Rezolvare: n seciunea curent x fa de captul liber 1
eforturile sunt.
px 2
T1 A px; M1 A .
2
Observaii. Fig. 2.15
n cazul sarcinilor uniform repartizate diagrama forelor
tietoare T variaz liniar, iar diagrama momentelor
ncovoietoare Mi variaz parabolic.
Derivata de ordinul doi a momentului ncovoietor este
negativ deci curba momentului ncovoietor este
concav (ine apa) (axa pozitiv y pentru Mi este
indreptat n jos).

Aplicaia 2.11 Grinda rezemat la capete, solicitat de o


for uniform repartizat p (fig. 2.16).
Rezolvare: Din condiii de simetrie, reaciunile din
cele dou reazeme sunt egale ntre ele i egale cu: Fig. 2.16
34 REZISTENA MATERIALELOR

pl
YA YB .
2
ntr-o seciune curent x, expresiile forei tietoare i ale momentului ncovoietor vor fi:

l px 2 pl px 2 px
TA B YA px p x ; M A B YA x x l x ,
2 2 2 2 2
ll p l l pl 2
T 0 pentru x , iar M max l .
2 2 2 2 8
Observaii:
n punctele A i B se produc salturi cu valoarea reaciunilor n diagrama forelor
tietoare, iar ntre reazeme fora tietoare scade (mergnd de la A ctre B, conform
conveniei de semne) cu valoarea rezultantei forei uniform distribuite care este pl.
La simetrie constructiv i simetrie de ncrcare, diagrama T este antisimetric
iar diagrama Mi este simetric; n axa de simetrie T = 0 i M i 0. .

Aplicaia 2.12 Grinda incastrat solicitat de un cuplu


concentrat (fig. 2.17).
Rezolvare: n seciunile barei, att fora axial ct i forele
tietoare sunt nule, iar momentul ncovoietor este constant n lungul
grinzii egal cu Co, grinda aflndu-se ntr-o stare de ncovoiere pur.

Aplicaia 2.13 Grinda rezemat la capete solicitat de un Fig. 2.17


cuplu concentrat aplicat pe deschiderea acesteia (fig. 2.18).
Rezolvare:
C0
M ( B) 0; YA l C 0 0 YA ;
l

C
M 0; YB l C 0 0 YB 0 .
l
( A)

Deci reaciunile sunt egale i de sens contrar, implicit fora


tietoare este constant n lungul grinzii i egal cu.
C0 Fig. 2.18
TA -B YA
.
l
Pe cele dou poriuni ale grinzii momentul ncovoietor este repartizat liniar avnd
expresiile.
C0 C
x ; M B1 YB x 0 x .
M A 1 YA x
l l
Observaii: n dreptul cuplului n diagrama de momente ncovoietoare se produce
un salt egal cu valoarea cuplului.
EFORTURI SECIONALE 35
Aplicaia 2.14 Grinda rezemat solicitat de o for
repartizat liniar (fig. 2.19).
Rezolvare: Rezultanta sarcinilor repartizate (indiferent
de forma repartiiei) este dat de aria suprafeei de ncrcare i
acioneaz n centrul de greutate al acestei suprafee.
p0l 1 p l
M B l 0 YA 0 ;
0; YA l
2 3 6

p0l 2 p0 l
M A 0; YB l 2 3 l 0 YB 3 .
Intensitatea forei distribuite, la distana x de reazemul
A, este:
px x p x Fig. 2.19
;deci p x 0 .
p0 l l
Expresia forei tietoare n seciunea curent x, este:

p0 l 1 p l x2
TA B p x x 0 1 3 2 .
6 2 6 l

Se observ c fora tietoare variaz parabolic i se anuleaz la o distan egal cu:


l
x0
0,577l
3
Momentul ncovoietor, n seciunea curent, are expresia:

1 x p l p x3 p0 l x x 2
px x 0 x 0
M A B YA x 1 - .
2 3 6 6l 6 l 2
Momentul ncovoietor variaz dup o parabol cubic, a crei maxim, pentru

x0
l
este: p0 l l l 2 p l2
M max 1 2 0 .
3 6 3 3l 9 3

Aplicaia 2.15 Grinda rezemat solicitat de o for repartizat parabolic (fig. 2.20):

x2 .
p x p0
l2
Rezolvare:
R x G p0 l
M ( A) 0; YB l R x G 0 YB
l
;
4

pl
M 0; YA l R l x G 0 YA 0 .
( B)
12
36 REZISTENA MATERIALELOR
unde
l l
x2 p l
R p x dx p 0 2
dx 0 . iar
0 0
l 3

l
p0 l2
xp x dx
3
xG 0 l 4 l. .
p0 l 4
0 p x dx 3
Utiliznd relaiile difereniale dintre eforturi, se Fig. 2.20
obine:

dTx x2 dTx x2
p 0 2 i respectiv p 0 2 .
dx l dx l
x3 x4
Prin integrare se obine: Tx p 0 K 1 ; M ix p 0 K1 x K 2. .
3l 2 12l 2
Cele dou constante de integrare se obin din condiiile de legtur, scrise pentru

p0 l
reazemul din A pentru x = 0 ; TA YA i M iA 0 ; deci K1 i K 2 0.
12
Expresiile forei tietoare i momentului ncovoietor, devin:
p 0 x 3 p 0 l p0l x3 p 0 x 4 p 0 lx p 0 lx x 3
Tx 2 1 4 3 ; M ix 1 3 .
3l 12 12 l 12l 2 12 12 l
Deci fora tietoare variaz dup o parabol cubic, iar momentul ncovoietor dup
o parabol de gradul patru.

l
Tx 0 x 0 3
0,63 l,
4
p0 l l l3 p l 2
M i max 3 1 3 03 0,04 p 0 l 2 .
12 4 4l 16 4

Aplicaia 2.16 S se traseze diagramele de eforturi pentru bara din figura 2.21.
Rezolvare:

2 2
X A 30 2 10 2 0 X A 40 kN;
2 2
M iA 0;
2 1 2 2
10 2 9 YB 8 40 6 2 6 30 2 2 20 2 1 70 0
2 2 3 2
EFORTURI SECIONALE 37

YB 90kN;
M iB 0;
2
YA 8 20 2 7 70 30 2 6
2
1 1 2
40 6 6 10 2 1 0
2 3 2
YA 50kN.

Forele axiale sunt egale cu:


N A 2 40 kN; N 2 3 10 kN .
Forele tietoare sunt egale cu:
TA 50 kN;T2 s 50 40 10 kN;
T2 d = T2s + 30 40 kN;

1 Fig. 2.21
TBs T2 d 40 60 80 kN;
2

TBd TBs 90 10 kN; TB -3 10 kN;


px x 20
px x.
40 6 3
Fora tietoare se anuleaz pe tronsonul 2-B:

1 20 2
T2 B YA 40 30 x ,
2 3
de unde rezult: x 0 3,464 m.

Se calculeaz urmtoarele valori ale momentelor ncovoietoare:

1
M1s YA 1 20 1
40 kNm;
2
M1d M1s 70 30 kNm;M 2 YA 2 20 2 1 70
10 kNm;M B 10 kNm;
1 20 1
M max YA 5,464 20 2 4, 464 70 30 3,464 3,464 2 3,464
2 3 3
82,376 kNm.

Observaii:
Scopul diagramelor de eforturi este acela de a prezenta o imagine de ansamblu
a solicitrii grinzilor (n majoritate prezint interes seciunile cu solicitare maxim,
38 REZISTENA MATERIALELOR
unde urmeaz s se fac calculele de dimensionare sau verificare).
Arcele de parabol de pe poriunile situate la stnga, respectiv dreapta, seciunii din
punctul 2 nu se racordeaz, deoarece n acest punct efortul tietor face un salt.

2.7 SISTEME DE BARE STATIC DETERMINATE

Sistemele de bare static determinate sunt formate din bare drepte sau curbe mbinate
rigid prin articulaii sau alte legturi. Un sistem este static determinat dac i se pot calcula
att reaciunile ct i eforturile din fiecare bar cu ajutorul metodelor de calcul ale staticii.
Grinzile cu articulaii interioare sunt cunoscute sub denumirea de grinzi Gerber.
Sistemele de bare pot fi: nchise, deschise sau mixte (fig. 2.22) [21] dup cum
barele sistemului sunt astfel legate ntre ele nct
formeaz contururi nchise, deschise sau mixte.
Astfel de sisteme de bare nchise ntlnim la grinzile
cu zbrele, diferite cadre, inele cu articulaii, etc.
Sisteme de bare deschise ntlnim sub forma de
grinzi cotite, cadre deschise, arbori cotii etc.
Toate aceste sisteme de bare le ntlnim
n construciile de masini, implicit n construciile
roboilor industriali, etc.
Liniile de referin, ce se utilizeaz la
trasarea diagramelor de eforturi, au forma
sistemului de bare. Fig. 2.22

Aplicatia 2.17 Se consider grinda dreapt cu articulaii din figura 2.23.


Rezolvare:Grinda este static determinat, deoarece n articulaiile interioare din 2 i
3 momentele ncovoietoare sunt nule. Din scrierea ecuaiilor:

Fig. 2.23
EFORTURI SECIONALE 39

2P 3a
M 3 dr 0;2aYC 2a P 3a 0
a 2

7
YC P;
2

M 2 dr 0;
7 2P 7 a
YB a P 6a 2a P 7a 0
2 a 2
YB 26P;
7 2P
iY 0; YA 26 P
2
P 4 P
a
7 a 0

23
YA P;
2
23
M 2 st 0; P 4a M A 4P 2a 0
2
M A 54a P.

Cu aceste valori n figura 2.23 s-au trasat diagramele T i Mi, neexistnd diagrama N.

Aplicaia 2.18 Se consider grinda cotit plan prezentat n figura 2.24.


Rezolvare: Reaciunile se determin scriind momentele n articulaia din punctul 2
i ecuaiile de echilibru static.

M 2 st 0;X A 2 20 1 0;X A 10 kN;


X i 0; X B 40 20 10 0; X B 0;
M 2 dr 0; 40 2 20 4 2 YB 4 4 30 0;
YB 50 kN;
Y 0; Y
i A 20 4 50 0;YA 30 kN.
Se parcurge grinda cotit de la A la B prin 4:
pentru fora axial:
N A 4 YA 30 kN; N B 4 X B 30 kN;
pentru fora tietoare:
TA 1 X A 10 kN;T13 X A 20 10 kN;

T3 4 X A 20 40 30 kN;T4 B YA px;
40 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 2.24
pentru momentul ncovoietor:

M A 0;M1 X A 1 10 kNm; M 3 X A 4 20 3 20 kNm;M 4 X A 6 20 5 40 2 40 kNm;M B 4 YB 4 x 0 20
4 x0
2

;
2
M max pentru x 0 1,5 m;M max 62,5 kNm.

La aezarea diagramelor de eforturi se pstreaz convenia de semne de la grinziile
drepte. n colul unde se mbin rigid dou bare, n unghi drept, momentul ncovoietor se
rabate de pe o poriune pe cealalt, n schimb fora tietoare trece n for axial i invers.

Aplicaia 2.19 Se consider cadrul plan din figura 2.25 [21] pentru care se cer

Fig. 2.25
EFORTURI SECIONALE 41
diagramele de eforturi.
Rezolvare: Pentru calculul reaciunilor se folosesc ecuaiile de echilibru ale staticii:

X 0; X 50 20 0;X 30 kN;
i A A


M 0;Y 4 20 4 20 6 2 50 2 0;
iA B

YB 65kN.
M iB 0;YA 4 30 2 20 6 2 20 2 0;
YA 55 kN.

Pentru verificare se poate folosi Yi 0 constatndu-se corectitudinea rezultatelor..


Pe poriunile cadrului, fora axial are urmtoarele valori.
N A 2 YA 55 kN; N 3 2 0; N 2 4 X A 50 20 kN; N 5 4 0;
Fora tietoare se repartizeaz liniar pe zona 3-2-4-5.
T2st 20 kN; T2 dr 20 YA 35 kN; T4 dr 20 kN; T4st 20 YB 45 kN;
Pe stlpi fora tietoare are urmtoarele valori:
TA 1 X A 30 kN; T1 2 X A 50 20 kN;T6 4 20 kN .
Momentul ncovoietor are trei valori n jurul nodurilor 2 i 4:
1
M 2 20 l 10kNm;
pe consol: 2
M 4 10kNm.

M 2 X A 5 50 3 0 kNm;
pe stlp:
M 4 20 1 20 kNm;

1
la dreapta nodului 2: M 2 20 1 X A 5 50 3 10 kNm;
2
1
la stnga nodului 4: M 4 20 1 20 1 30 kNm.
2
Pe grinda orizontal n dreptul cotei xo momentul ncovoietor prezint un punct de
maxim (fora tietoare trece de la plus la minus). Prin asemnare:
35 45
de unde x 0 1,75 m iar
x0 4 x0
3,252
M max 20 20 1 65 2,25 20,625 kNm.
2

Aplicatia 2.20 Arbore cotit (fig. 2.26)


Arborii cotii (fig. 2.26) cu un cot sau mai multe, sunt structuri plane sau spaiale
42 REZISTENA MATERIALELOR
care execut micare de rotaie n jurul axei A-B, fiind utilizai la mecanismele biel-manivel.
Forele care acioneaz pe arbore depind de micarea acestuia i pentru determinarea
eforturilor maxime trebuiesc analizate, pe baza principiului lui DAlembert mai multe poziii
de echilibru dinamic n care pe lng forele aplicate se ine cont i de forele de inerie. n
cazul arborilor plani forele ce solicit arborele dac sunt de direcie oarecare se descompun
n componente n planul arborelui (P2) i componente normale pe planul arborelui (P1).
Cotul arborelui din fig. 2.26 este format din braele de manivel 2-3 i 5-6, legate rigid prin
fusul de manivel 3-5. Momentul forei P care rotete arborele este echilibrat de momentul
de torsiune exterior Mo al volantului de greutate G.
Calculele se vor efectua pentru urmtoarele date:
P 20 kN;G 8 kN; r 160 mm; 2c 220 mm;e 150 mm; s 180 mm; a 250 mm.

Fig. 2.26
Din ecuaiile de echilibru static, rezult valoarea reaciunilor din cele dou plane.

M zB Y1 l + G s = 0 Y1 2,32 kN;

M zA Y7 l + G l + s = 0 Y7 10,32 kN;

M yB P c + e - Z1 l = 0 Z1 8,39 kN;

M yA P a + c + Z 7 l = 0 Z 7 11,61 kN.

Momentul de torsiune exterior


EFORTURI SECIONALE 43

M 0 P r 3,2 kNm.
Fora axial NX este diferit de zero, numai n seciunile braelor de manivel:
N 23 Y1 2,32 kN; N 56 Y1 2,32 kN .
Fora tietoare TY:

Ty12 Ty35 Ty67 Y1 2,32 kN;Ty23 Ty56 0;Ty78 Y1 Y7 8 kN.

Fora tietoare TZ:


Tz12 Tz23 Tz34 Z1 8,39 kN;
Tz45 Tz56 Tz67 Z1 P 11,61 kN;Tz78 0.
Momentul de torsiune Mx = Mt
M t12 0; M t23 Z1 a 2,098 kNm; M t35 Z1 r 1,342 kNm;
M t56 Z1 a 2c P c 1,743 kNm; M t68 P r 3,2 kNm.
Momentul ncovoietor MY este nul pe poriunea 7-8.
M y1 0; M y 2 Z1 a 2,098 kNm;
M y 23 Z1 x 2 ;M y12 Z1 x1 ; M y 2 0; M y 3 Z1 r 1,342kNm;
M y 34 Z1 a x 3 ; M y 4 Z1 a c = 3,02kNm;

M y 45 Z1 a x 3 P( x 3 c);M y 5 Z1 a 2c Pc = 1,743kNm;
M y 56 Z1 r - x 4 Px 4 ;

M y 5 Z1 r 1,342kNm; M y 6 Pr 3,2kNm;
M y 67 Z1 a 2c x 5 P c x 5 ;M y 6 Z1 a 2c Pc 1,743kNm;
M y 7 0.
Momentul ncovoietor Mz.

M z12 Y1 x1 ;M z 2 Y1 a 0,58kNm; M z 23 Y1 a 0,58kNm;


M z 35 Y1 a x 3 ; M z 5 Y1 a 2c 1,09kNm; M z 56 M z 5 ;
M z 67 Y1 a 2c x 5 ; M z 7 1, 438k Nm.

Diagramele cotate ale eforturilor sunt reprezentate n figura 2.26 d...i

Aplicaia 2.21 Grind cotit spaial (fig. 2.27)


n cazul sistemelor de bare spaiale se dezvolt toate cele 6 componente ale eforturilor
respectiv N, Tz, Ty, Mx, Miy, Miz.
44 REZISTENA MATERIALELOR
Eforturile - fore sunt pozitive cnd sunt de sens contrar axelor respective, iar
eforturile - cupluri cnd au vectorii n sensurile pozitive ale axelor de coordonate. Diagramele
de eforturi ale grinzii cotite spatiale sunt prezentate n figura 2.27 b-e.

Fig. 2.27

2.8 FORE CONCENTRATE MOBILE

n numeroase cazuri ntlnite n practica inginereasc, sarcinile nu au puncte fixe de


aplicaie pe grinzi, ci se deplaseaz n lungul acestora (de exemplu sarcinile transmise de
roile vehiculelor pe un pod, roile unui pod rulant la grinda de rulare, etc.). O succesiune de
fore concentrate sau repartizate de mrime constant, care se deplaseaz pe o grind
meninnd distana dintre ele constant, se numete convoi de fore mobile.
Atunci cnd forele se deplaseaz, eforturile secionale i reaciunile grinzii i modific
valoarea i ca urmare seciunile n care apar eforturi maxime se schimb.
Un interes practic major prezint determinarea eforturilor secionale cele mai mari
i n special a momentului nconvoietor maxim, numit moment maxim maximorum Mi max
max . n cele ce urmeaz se prezint calculul Mi max max pentru o grind simplu rezemat,
solicitat de un convoi de sarcini concentrate mobile (fig. 2.28). Cu ajutorul teoremei
proieciilor i a teoremelor momentelor se determin valoarea i poziia rezultantei R a
EFORTURI SECIONALE 45
forelor convoiului, astfel:
n

n Pa i i
R Pi ; a R i =1
n
.
(2.13)
i 1
Pi
i 1

Fig. 2.28 Pentru fiecare poziie a convoiului se produce


o fora tietoare maxim egal cu reaciunea din A
sau B iarTmax max = Ymax se produce atunci cnd convoiul ocup o poziie apropiat de
reazemele n care se dezvolt aceasta reaciune. Momentul ncovoietor maxim maximorum
are loc pentru o anumit poziie a convoiului, n dreptul unei fore concentrate, pentru grinda
rezemat la capete, de obicei n dreptul forei apropiate de rezultant.
Pentru o poziie oarecare a convoiului, reaciunea din A este:
R
YA (l a R x ), (2.14)
l
iar expresia momentului ncovoietor din dreptul forei oarecare Pi este:
n
R
Mi (l a R x ) x Pi a i . (2.15)
l i =1

Derivnd expresia 2.15 i anulnd-o obinem valoarea maxim.


dM i R l aR
l a R 2x 0,deci x . (2.16)
dx l 2
Deci n dreptul forei Pi, momentul ncovoietor atinge valoarea cea mai mare atunci
cnd fora Pi i rezultanta R a convoiului de fore de pe grind se afl la aceeai distan de
mijlocul grinzii. Prin nlocuire n relaia (2.15), se obine expresia momentului ncovoietor
maxim maximorum.
i 2
R l ar
M i max max Pi a i . (2.17)
l 2 1

Se face precizarea c fora Pi este situat n dreptul mijlocului rezultantei, dac se


construiete poligonul forelor ce alctuiesc convoiul.
n cazul particular al unui convoi format din dou fore concentrate P1 = 8 kN; P2 = 2
kN, ntre care distana a = 2 m, iar grinda are deschiderea l = 8 m (fig. 2.29), rezultanta R =
P
P1+ P2=10 kN i distana ei la fora P1 este a1 a 2 0,4 m. .
R
Fora tietoare cea mai mare este egal cu reaciunea maxim
din A (cci P1 > P2) cnd x = 0.

la
Tmax max YA max P1 P2
9,5 kN.
l
Momentul ncovoietor maxim are loc n dreptul forei Fig. 2.29
46 REZISTENA MATERIALELOR

l - a1
P1 pentru x respectiv:
2
2
R l a1
M max max 18,05 kNm.
l 2
n cazul cnd cele dou fore sunt egale, P1 = P2 = P, se obine
2
2l a l a 2P 2l a P (2l a) 2
a1 a 2 a 2 , x iar M maxmax .
4 2 4 l 4 l 8
Dac pe grind este o singur for P1= P i P2= 0, se obine
Pl l
Tmaxmax P,pentru x 0,iar M maxmax pentrux .
4 2

2.9 DIAGRAME DE EFORTURI LA BARE CURBE PLANE

n practic se ntlnesc frecvent bare curbe, solicitate de fore situate n planul


acestora producnd n seciunile transversale fore axiale, fore tietoare i momente
ncovoietoare care se definesc la fel ca i n cazul barelor drepte.
n cazul barelor curbe, seciunea curent se raporteaz, fie n coordonate carteziene
(pentru barele curbe de curbur mic de forma unor arce de parabol) fie n coordonate
polare (pentru barele curbe avnd axa arce de cerc).
Fora axial N, dintr-o seciune curent este dat de suma proieciilor pe tangenta
la bar a tuturor forelor situate de o parte sau alta a seciunii considerate, fiind pozitiv
cnd iese din seciune i negativ cnd intr n seciune.
Fora tietoare T ntr-o seciune curent, este suma proieciilor pe raza de curbur
a barei, a tuturor forelor situate de o parte sau alta a seciunii considerate.
Momentul ncovoietor Mi dintr-o seciune curent este suma momentelor sarcinilor
(fore i cupluri) din stnga sau dreapta seciunii considerate fa de seciune.
Drept linie de referin pentru reprezentarea eforturilor N,T i Mi se folosete chiar
axa barei curbe.

2.9.1 Relaii difereniale dintre sarcini i eforturi la bare curbe

n figura 2.30 este reprezentat o bar curb incrcat cu o for distribuit de


intensitate pn normal pe fibra medie i cu o for distribuit de intensitate pt tangent la
fibra medie. Izolnd un element de bar, acesta sub aciunea eforturilor secionale i a
ncrcrii exterioare, trebuie s fie n stare de echilibru, deci:
suma de proiecii dup direcia efortului N+dN.
d d
Ncosd Tsind( N dN ) p t dscos p n dssin 0,
2 2
EFORTURI SECIONALE 47

Fig. 2.30
unde ds = R d este lungimea elementului de arc, aceasta fiind foarte mic, permite
d d d
aproximaiile: cosd 1;cos 1sind dsin .
2 2 2
n scrierea ecuaiilor s-a neglijat aspectul forei distribuite pn, fiind un infinit mic de
ordin superior. mprind ecuaia prin ds se obine.

dN d ds dN T
p t T , dar R , deci p t . (2.18)
ds ds d ds R

suma de proiecii dup direcia efortului T+dT:


d d d
Nsind Tcos (T dT ) p n cos ds p t sin ds 0, sin 0,
2 2 2
n care s-a neglijat aspectul forei distribuite pt, fiind un infinit mic de ordin superior. mprind
ecuaia prin ds, se obine:
dT N
p n . (2.19)
ds R
suma de momente n punctul 2. Se neglijeaz aportul lui N, Pn i Pt, acestea dnd
momente infinit mici de ordin superior.
dq dq
M i Tds NR1 cos dq p n dssin p t dsR1 cos M i dM i 0,
2 2

d dM
sin 0 sau i T. (2.20)
2 ds

Observaie. Numai relaia (2.20) este identic cu cea corespunztoare la barele drepte.
Trecnd la limit, R , se obin relaiile barelor drepte. Eficiena relaiilor (2.18-
2.20) este mai mic dect n cazul barelor drepte, de aceea se prefer pentru barele curbe
metoda reducerii, prin exprimarea eforturilor pe fiecare interval de variaie continu a sarcinii.
Din relaia (2.20) se pot trage concluzii privitoare la monotonia i extremele diagramei
de momente ncovoietoare analog cazului barelor drepte.
48 REZISTENA MATERIALELOR

Aplicaia 2.22 S se traseze diagramele cotate N, T, Mi pentru bara curb plan


din fig. 2.31 fibra medie a barei fiind un arc de cerc.
Rezolvare: Scriind ecuaiile de echilibru static n
punctul A obinem.

X 0;
i X A 3pR;

Y 0;
i YA pR ;
pR 2 5
M iA 0;M A 2
3pR 2 0;M A pR 2 .
2
ntr-o seciune curent, pe intervalul A-1, prin
descompunerea lui XA i YA pe direcia tangenial i normal
obinem urmtoarele eforturi:

N A 1 N '' N ' pRsin 3pRcos ;


TA 1 T ' T '' pRcos 3pRsin ;
5
M A 1 pR 2 3pR( R R cos ) pR 2 sin .
2
Seciunea curent pe cel de al doilea interval o definim
ntre punctele 2 i 1, n acest caz singura for care trebuie
descompus dup cele dou direcii fiind rezultanta sarcinii
uniform reparizate pR.
T
N 2 1 N '' ' pRcos ,
T2 1 T ''' pRsin ;
R
M 2 1 pR Rcos .
2
Prin reprezentarea expresiilor deduse, se obin
Mi
diagramele de eforturi. Pentru determinarea lui T max, se
anuleaz derivata expresiei lui T pe intervalul A-1.
dT
pR ( sin 3 cos ) 0 sau 71 34.
d
Valoarea lui Tmax se obine pentru. 7134.
Tmax pR(cos71 34 3 sin7134) 3,16pR. Fig. 2.31
5
M A 1 0 implic pR 2 ( 3 3 cos sin ) 0,
2


deci =62 28 .
EFORTURI SECIONALE 49

Fig. 2.32

Aplicaia 2.23 S se traseze diagramele cotate N,T,Mi pentru bara din figura 2.32.
Rezolvare:

X 0; X 4kN;
i B

M 0;2Y 2 1 1,5 2 4 1 0;Y 4,5kN;


iA A A

Y 0; 4,5 2 1 + Y 0;Y 2,5kN.


i B B

fora axiala N:
N A 1 0; N1 4,5 2 2,5kN; N 2 0; N 3 2,5kN; N B 4kN;
fora tietoare T:

TA 1 4,5 2 x;TAdr 0;T2 2,5kN;T3st 0;T3dr 4kN;


TB YB 2,5kN ;
momentul incovoietor Mi:

M A 1 = 4,5x x 2 ;M A 0;M1 3,5kNm;


M 2st 6kN m; M 2 dr 4kNm;M 3 6,5kNm; M B 0;

dT
TB3 X B sin YB cos ; X B cos YB sin ;
d
4cos 2,5sin 0; 58o ; Tmax 4,72 kN .

Aplicaia 2.24 Se consider grinda ncastrat din figura 2.33.Se cere:


50 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 2.33

a) S se scrie un program Basic care s determine valorile forelor tietoare i ale


momentelor ncovoietoare n punctele semnificative de pe grind.
b) S se traseze diagramele de fore tietoare i momente ncovoietoare.
Rezolvare: Programul Basic ce calculeaz valorile eforturilor secionale T i M n
punctele semnificative de pe grind, este prezentat mai jos:

REM Program de calcul al forelor tietoare i momentelor ncovoietoare


REM pe o grind ncastrat
DIM L(10), P(11), F(10), M(10), Q(10), T(10, 2), MI(10, 2)
REM L reprezint lungimea tronsonului
REM P reprezint numrul de ordine al punctului
REM F reprezint valoarea forei concentrate
REM M reprezint valoarea momentului concentrat
REM Q reprezint valoarea forei distribuite
REM T reprezint efortul secional fora tietoare
REM Mi reprezint efortul secional moment ncovoietor
CLS
PRINT DETERMINAREA FORELOR TIETOARE I A MOMENTELOR
NCOVOIETOARE
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de tronsoane:, n
PRINT
PRINT Introdu lungimea fiecrui tronson:
PRINT
FOR i = 0 TO n - 1
PRINT Lungimea tronsonului (metri), i,
INPUT L(i)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de fore concentrate:, nf
PRINT
PRINT Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
PRINT
FOR i = 1 TO nf
EFORTURI SECIONALE 51
PRINT Punctul de aplicare ;
INPUT pf
PRINT Valoarea forei (kN);
INPUT F(pf)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de momente concentrate:, nm
PRINT
PRINT Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
PRINT
FOR i = 1 TO nm
PRINT Punctul de aplicare;
INPUT pm
PRINT Valoarea momentului concentrat (kN*m);
INPUT M(pm)
NEXT i
CLS
PRINT : PRINT : PRINT
INPUT Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite:, nq
PRINT
PRINT Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
PRINT
FOR i = 1 TO nq
PRINT Punctul de unde ncepe;
INPUT pq
PRINT Valoarea forei distribuite (kN/m);
INPUT Q(pq)
NEXT i
T(n, 2) = 0
T(n, 1) = F(n)
MI(n, 2) = 0
MI(n, 1) = -M(n)
FOR i = 0 TO n
F(o) = F(0) - F(i) - Q(i) * L(i)
NEXT i
FOR i = 1 TO n
D = D + L(i)
M(0) = M(0) - M(i) + F(i) * D + Q(i) * L(i) * (D + L(i) / 2)
NEXT i
FOR i = n - 1 TO 0 STEP -1
T(i, 2) = T(i + 1, 1) + Q(i) * L(i)
T(i, 1) = T(i, 2) + F(i)
MI(i, 2) = MI(i + 1, 1) - 1 / 2 * (T(i, 2) + T(i + 1, 1)) * L(i)
52 REZISTENA MATERIALELOR
MI(i, 1) = MI(i, 2) - M(i)
NEXT i
T(0, 1) = 0
MI(0, 1) = 0
CLS
PRINT VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:
PRINT
PRINT PUNCTUL; TSTNGA, TDREAPTA, MSTNGA, MDREAPTA
PRINT , kN , kN , kNm , kNm
PRINT
FOR i = 0 TO n
PRINT i, T(i, 1), T(i, 2), MI(i, 1), MI(i, 2)
NEXT i
END
La rularea acestui program n cazul valorilor ncrcrilor corespunztoare acestei
probleme sunt cerute, conform unui dialog ntre computer i operator, urmtoarele:

DETERMINAREA FORELOR TIETOARE I A MOMENTELOR


NCOVOIETOARE

Introdu numrul de tronsoane : 3


Introdu lungimea fiecrui tronson :
Lungimea tronsonului (metri) 0
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 1
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 2
? 0.5
Introdu numrul de fore concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
Punctul de aplicare? 1
Valoarea forei (kN)? 10
Introdu numrul de momente concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
Punctul de aplicare? 3
Valoarea momentului concentrat (kN*m)? -5
Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite: 1
Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
Punctul de unde ncepe? 1
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 5
EFORTURI SECIONALE 53
VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:

PUNCTUL T stnga T dreapta M stnga M dreapta

[kN] [kN] [kN m] [kN m]

0 0 12.5 0 -1.875
1 12.5 2,.5 4.375 4.375
2 0 0 5 5
3 0 0 5 0

Aplicaia 2.25 Se consider grinda ncastrat din figura 2.34. Utiliznd programul
de la problema anterioara s se calculeze valorile eforturilor secionale, fore tietoare i
momente ncovoietoare n fiecare punct semnificativ de pe grind.

Fig. 2.34

Rezolvare. n urma rulrii programului n cazul valorilor ncrcrilor corespunztoare


acestei probleme sunt cerute, conform unui dialog ntre computer i operator, urmtoarele:

Introdu numrul de tronsoane : 4


Introdu lungimea fiecrui tronson :
Lungimea tronsonului (metri) 0
? 0.25
Lungimea tronsonului (metri) 1
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 2
? 0.5
Lungimea tronsonului (metri) 3
?1
Introdu numrul de fore concentrate: 4
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrei fore concentrate:
Punctul de aplicare? 1
Valoarea forei (kN)? 5
Punctul de aplicare? 2
Valoarea forei (kN)? -10
Punctul de aplicare? 3
Valoarea forei (kN)? 4
Punctul de aplicare? 4
54 REZISTENA MATERIALELOR
Valoarea forei (kN)? 3
Introdu numrul de momente concentrate: 1
Introdu punctul de aplicare i valoarea fiecrui moment concentrat:
Punctul de aplicare? 3
Valoarea momentului concentrat (kN*m)? -3
Introdu numrul de tronsoane pe care se gsesc fore distribuite: 2
Introdu tronsonul pe care se gsete i valoarea fiecrei fore distribuite:
Punctul de unde ncepe? 1
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 4
Punctul de unde ncepe? 2
Valoarea forei distribuite (kN/m)? 4

VALORILE EFORTURILOR SECIONALE SUNT:


PUNCTUL T stnga T dreapta M stnga M dreapta
[kN] [kN] [kN m] [kN m]
0 0 6 0 -5,5
1 6 1 -4 - 4
2 -1 9 -4 - 4
3 7 3 0 3
4 3 0 0 0
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 55

3
CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE

3.1 GENERALITI

n calculul pieselor supuse la solicitri axiale (ntindere sau compresiune) i a celor


de seciune mic solicitate la forfecare, intervine caracteristica geometric de tip arie,
forma seciunii nejucnd nici un rol. n cazul pieselor solicitate la ncovoiere i rsucire,
intervin caracteristici geometrice de ordin superior al seciunilor transversale ca: momente
statice, module de rezisten sau momente de inerie.

3.2 MOMENTE STATICE

Se consider o suprafa plan oarecare, de arie A, raportat la un sistem de


referin rectangular zOy (fig.3.1) (axele z i y cuprinse n planul seciunii transversale, iar
axa x plecnd de la privitor). Se numesc, prin definiie, momente statice ale unei seciuni
plane oarecare, n raport cu axele z i y, expresiile:
S z ydA;S y zdA. (3.1)
A A

Deci, momentele statice se definesc ca suma produselor dintre ariile dA ale elementelor
de suprafa i distantele acestor elemente la axele considerate.
Momentele statice se msoar n mm3, m3 etc. Valoarea momentelor statice depinde
de forma i mrimea suprafeei, precum i de poziia axei fa de care se calculeaz.
Pentru a determina variaia momentelor statice cu translaia axelor, se consider
dou sisteme de referin ca n figura 3.2. Se presupun cunoscute Sz i Sy i ne propunem
s calculm Sz1 i Sy1 fa de sistemul z1Oy1. Fie dA aria unei suprafee elementare din
jurul unui punct de coordonate z i y, respectiv z1 i y1, fa de cele dou sisteme de

Fig. 3.1 Fig. 3.2


56 REZISTENA MATERIALELOR
referin, ntre care exist relaia:
z 1 z z 0 ; y1 y y 0 . (3.2)
Fa de noul sistem de referin momentele statice au expresiile:

Sz1 y1 dA y y 0 dA Sz y 0 A;
A A

(3.3)
S y1 z1 dA z z 0 dA Sy z 0 A.
A A
Conform relaiei (3.3) rezult c variaia momentelor statice, la trecerea de la o ax
la alta paralel este egal cu produsul dintre aria suprafeei i distana dintre axe.
Momentele statice pot avea valori pozitive sau negative. Noile axe O1z1 i O1y1 pot
fi astfel alese, nct fa de ele momentul static al suprafetei s fie egal cu zero. Axele fa
de care momentele statice sunt nule, se numesc axe centrale, iar punctul n care se intersecteaz,
se numete centru de greutate.
Dac impunem condiiile ca:
S z1 S y1 0. (3.4)
din (3.3), rezult:
Sz Sy
y0 yG i z 0 z G (3.5)
A A
sau innd cont de relaia (3.1) se obine:

ydA
A
zdA
A
yG ;z G ;
(3.6)
dA
A
dA
A

Din relaiile (3.5) rezult c momentele statice ale suprafeelor plane sunt egale i
cu produsul dintre aria suprafeei i distana de la centrul de greutate pn la axa considerat:
Sz A y G ;S y A z G . (3.7)
Din relaiile (3.7) reiese c momentele statice calculate n raport cu axele centrale
sunt nule:
Sz G 0;S y G 0. (3.8)
Dar axele de simetrie sunt axe centrale, deci momentul static al unei suprafee fa
de o ax de simetrie este egal cu zero.
n cazul seciunilor complexe, alctuite din figuri simple de arie Ai, cu coordonatele
centrului de greutate (zi, yi), momentele statice n raport cu axele Oz i Oy sunt:
n
Sz A1 y1 A n y n A i y i ;
i 1
n
(3.9)
S y A1 z1 A n z n A i z i ;
i 1
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 57
Astfel, poziia centrului de greutate al seciunii complexe, alctuit din figuri simple,
pentru care se cunosc centrele de greutate, este dat de relaiile:
n n

Sz y A
i 1
i i
Sy z A
i 1
i i

yG n
; zG n
.
A A (3.10)
A
i 1
i A
i 1
i

3.3 MOMENTE DE INERIE

Acestea reprezint caracteristici geometrice ale suprafeelor plane, la care ns distana


la elementul de suprafa apare la puterea a doua, sau apare produsul coordonatelor elementului.
Astfel, momentele de inerie pot fi axiale, cnd se calculeaz n raport cu axa Oz, respectiv
cu axa Oy:
I z y 2 dA ; I y z 2 dA (3.11)
A A

sau momentele de inerie pot fi centrifugale, cnd se calculeaz n raport cu ambele axe Oz i Oy:
I zy zydA ; (3.12)
A

n cazul cnd una dintre axe trece prin centrul de greutate al suprafeei, momentul
de inerie corespunztor se numete central.
Integrala:
I 0 I p r 2 dA; (3.13)
A

n care r reprezint lungimea razei vectoare (de la originea sistemului de referin la punctul
considerat), se numete moment de inerie polar al suprafeei date n raport cu polul O.
Dar, r 2 z 2 y 2 i ca urmare:

I 0 I P z 2 y 2 dA z 2 dA y 2 dA I z I y . (3.14)
A A A

Momentele de inerie ale suprafeelor se exprim n uniti de lungime la puterea a


patra (mm4,m4). Momentele de inerie axiale i polare sunt ntotdeauna mrimi pozitive, iar
momentul de inerie centrifugal poate fi pozitiv, negativ sau nul. Valoarea acestuia este
zero dac se calculeaz fa de un sistem de referin n care cel puin o ax este de
simetrie. n figura 3.3 este prezentat o secune care are ca ax de simetrie axa y.
Orice element de suprafa dA are ca simetric un element similar, aparinnd seciunii.
Aportul acestor dou elemente la calculul lui x este nul:

yzdA y z dA 0
A A
(3.15)
Semnul momentului de inerie centrifugal depinde de poziia suprafeei fa de sistemul
58 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 3.3 Fig.3.4

de referin adoptat. Astfel, elementele de suprafa din cadranele I i III (fig.3.4) dau
momente de inerie centrifugale pozitive, deoarece z i y au acelasi semn, iar cele din
cadranele II i IV dau momente centrifugale negative, deoarece z i y au semne contrare.

3.4 VARIAIA MOMENTELOR DE INERIE CU TRANSLAIA AXELOR

Prezint interes variaia momentelor de inerie cu translaia axelor, respectiv


cunoscnd momentele de inerie fa de axele sistemului de referin zOy, se cer s se
determine, n funcie de ele, momentele raportate la reperul translatat z1O1y1 (fig. 3.2).
Plecnd de la relaiile de definiie (3.11) i innd cont de relaiile (3.2), se pot
calcula momentele de inerie fa de axele sistemului de referinz1O1y1, respectiv:


I z1 y12 dA y y 0 dA I z 2 y 0Sz y 20 A;
2

A A

I y1 z1 dA z z 0 dA I y 2z 0 S y z 0 A;
2 2 2

A A (3.16)

I z1y1 z1 y1dA z z 0 y y 0 dA I zy z 0S y y 0S z z 0 y 0 A.
A A
Dac originea vechiului sistem de axe zOy coincide cu centrul de greutate al suprafeei
plane, respectiv dac axele Oz i Oy sunt centrale, atunci conform relaiilor (3.8), relaiile
(3.16) devin:

I z1 I zG y 20 A;
2

I y1 I yG z A;
0
(3.17)
I z1y1 I zyG z 0 y 0 A.

unde s-a atribuit indicele G momentelor de inerie calculate fa de axele centrale. Aceste
relaii sunt cunoscute sub numele de formulele lui J. Steiner. Conform relaiilor (3.17)
rezult c momentul de inerie calculat fa de o ax oarecare este egal cu momentul de
inerie calculat n raport cu o ax paralel, care trece prin centrul de greutate, la care se
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 59
adaug produsul dintre aria suprafeei i ptratul distanei dintre axe, iar in cazul momentului
de inerie centrifugal se adaug produsul distanelor dintre axe i aria suprafeei.
Examinnd relaiile lui Steiner se observ c indiferent cum se translateaz un
reper fa de reperul central, momentele de inerie axiale cresc. Deci dintre toate reperele
paralele cu un reper dat, cele mai mici momente de inerie axiale se obin fa de reperul
central. Se observ de asemenea c momentul de inerie centrifugal nu-i schimb valoarea
n cazul translaiei numai a uneia dintre axele ce trec prin centrul de greutate al suprafeei.

3.5 VARIAIA MOMENTELOR DE INERIE CU ROTAIA AXELOR

Se presupun cunoscute momentele de inerie axiale i momentul centrifugal al unei


suprafee oarecare n raport cu axele rectangulare zOy (fig.3.5), interesnd ca n funcie de
acestea s se calculeze momentele de inerie fa de reperul rotit cu unghiul n sens
trigonometric, z1O1y1 respectiv:
I z1 y12 dA; I y1 z12 dA; I z1y1 z1 y1dA. (3.18)
A A A

Un element de arie dA este poziionat de


coordonatele z i y fa de reperul vechi i de coordonatele
z1 i y1 fa de reperul rotit cu unghiul . ntre ele exist
relaiile de recuren:
z1 y sin z cos ;
(3.19)
Fig. 3.5 y1 y cos z sin .
Cu ajutorul relaiilor (3.19) momentele de inerie
(3.18) calculate fa de sistemul de axe rotit, devin:
2
I z1 y12 dA y cos z sin dA I z cos 2 I y sin 2
A A

1 cos 2 1 cos 2 1
I zy sin 2 I z Iy I zy sin 2 I z I y (3.20,a)
2 2 2
1
I z I y cos 2 I zy sin 2.
2

2
I y1 z12 dA y sin z cos dA I z sin 2 I y cos 2
A A

1 cos 2 1 cos 2 1
I zy sin 2 I z Iy I zy sin 2 I z I y (3.20,b)
2 2 2
1
I z I y cos 2 I zy sin 2.
2
60 REZISTENA MATERIALELOR

I z1y1 z1 y1dA y sin z cos y cos z sin dA


A A

Iz Iy
sin 2 sin 2 I zy sin 2 I zy cos 2
2 2 (3.20,c)
1
I z I y sin 2 I zy cos 2
2
Prin adunarea primelor dou relaii din 3.20 a) i 3.20 b) se obine:
I z1 I y1 I z I y I p const. (invariant de ordinul I) (3.21)

Deci, suma momentelor de inerie axiale calculate fa de dou axe ortogonale


nu depinde de unghiul a i prin rotirea axelor ea rmne o mrime constant,
egal cu momentul de inerie polar al suprafeei respective.
Din relaiile (3.20) rezult c prin variaia unghiului momentele de inerie
fa de axele rotite i schimb valoarea, n foarte multe cazuri practice prezentnd
interes cunoaterea acelor axe, fa de care momentele de inerie prezint valori extreme.
Fa de o ax momentul de inerie axial va fi maxim, iar fa de axa perpendicular
minim pentru a satisface relaia (3.20,a,b i c).

Axele fa de care momentele de inerie axiale prezint valori maxime sau


minime se numesc axe principale de inerie, iar momentele de inerie axiale
calculate fa de aceste axe momente principale de inerie.
Pentru aflarea valorii maxime a expresiei momentului axial I z1 se anuleaz derivata
ei n raport cu unghiul 2:
dI z1
1
I z I y sin 2 I zy cos 2 I z1y1 0.
(3.22)
d2
2
Conform relaiei (3.22) rezult c momentul de inerie centrifugal calculat n raport
cu axele principale de inerie este egal cu zero. Tot din relaia (3.22) rezult:
2I zy
tg 21, 2 . (3.23)
I y Iz
Relaia (3.23) exprim nclinarea axelor principale de inerie. Relaia are dou soluii,
una corespunztoare unghiului 21, iar alta pentru 22 =21 + 180o, rezultnd c sunt dou
axe principale de inerie, una corespunztoare unghiului 1 i alta perpendicular, nclinat
cu unghiul 2 1 90.
Fa de una dintre axe momentul de inerie axial este maxim, fa de cealalt,
nclinat cu 90 n raport cu prima, el este minim.
Valorile momentelor principale de inerie se obin prin nlocuirea expresiei (3.23) n
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 61
(3.20), calculndu-se sin 21, 2 i cos 21,2 n funcie de tg2 :
1,2

2I zy
I y Iz 2I zy
tg 21, 2
sin 21, 2
1 tg 2 21, 2
1
4I 2zy I y I z 2 4I 2zy
I y Iz
2

I y Iz
1 1 (3.24)
cos 21, 2
2
1 tg 21, 2
1
4I 2
zy I y Iz 2 4I2zy
I y Iz
2

Aceste valori se introduc n 3.20 a) care devine:


1
I z I y 1 I z I y 2 4I 2zy .
I 2,1 (3.25)
2 2
Cu semnul plus se obine momentul de inerie maxim iar cu semnul minus momentul
de inerie minim. Ecuaia (3.23) poate fi interpretat grafic ca n figura 3.6 a i b.

Fig. 3.6
n relaia (3.25) semnul plus se refer la cazul din figura 3.6,a, iar semnul minus la
cazul din figura 3.6,b.
Dac suprafaa are o ax de simetrie, aceasta va fi totodat i ax principal de
inerie, cci momentul de inerie centrifugal n raport cu un sistem de referin n care cel
puin o ax este de simetrie este nul.
innd cont de invariantul liniar I z I y I p i observnd c valorile lui I1 i I 2
nu depind de alegerea sistemului de axe, rezult c i expresia de sub radicalul relaiei
(3.25) este invariant, ea putndu-se exprima sub forma:
2 2
1
I z I y 2 I 2zy Iz I y 2I z I y 2I z I y 2I z I y I 2zy 1 I z I y 2 I z I y I 2zy
4 4 4
1
I 2p I z I y I 2zy .
4
2
Deci diferena I z I y I zy este independent de alegerea sistemului de axe, ea
62 REZISTENA MATERIALELOR

constituind invariantul ptratic al ansamblului de mrimi I z , I y i I zy , sau exprimnd acest al


doilea invariant cu ajutorul momentelor de inerie principale, rezult c:
I z I y I 2zy I1I 2 . (3.26)

cu observaia c: I z I y I1I 2 .
Pentru aflarea direciei fa de care momentul de inerie este maxim se folosete
relaia (3.22):

d 2 I z1 1 Iz I y
I z I y cos 2 I zy sin 2 I zy cos 2 sin 2
d2
2
2 I zy

(3.27)
cos 2 I zy
I zy sin 2
tg 2 sin 2
Pentru ca semnul derivatei a doua s depind numai de semnul lui Izy, trebuie ca
, interval n care sin2 este pozitiv..
0,
2

Se obine astfel:
2
d I z1
I
- pentru zy 0 0, , 0 deci axa care face unghiul cu axa z este de
2 d 2
2

minim, axa de maxim trecnd prin cadranele II i IV;


2
d I z1
- pentru I zy 0 0, , 0 deci axa care face unghiul cu axa z este de
2 d 2
2

minim, axa de maxim trecnd prin cadranele I i III.


Totodat rezult c se poate stabili semnul momentului de inerie centrifugal, dac
se cunoate cadranul prin care trece axa principal fa de care momentul de inerie prezint
o valoare maxim (respectiv minim). Astfel momentul de inerie centrifugal este negativ,
dac momentul de inerie fa de axa principal din primul cadran are o valoare maxim i
invers, momentul de inerie centrifugal este pozitiv, dac momentul de inerie fa de axa
principal din primul cadran este minim.
Planele longitudinale care conin axele principale centrale se numesc plane principale
centrale de inerie.
Utiliznd relaia (3.20), cunoscnd momentele principale de inerie, se pot calcula
momentele de inerie n raport cu axe nclinate cu unghiul :
1 1
I z I1 I 2 I1 I 2 cos 2;
2 2

1 1
I z I1 I 2 I1 I 2 cos 2;
2 2
1 (3.28)
I zy I1 I 2 cos 2;
2
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 63
unde este format de axa z cu axa principal (1) msurat n sens antiorar. Aceste relaii se
pot reprezenta ntr-un sistem de referint I zy f I z .

2I zy 4I 2zy
Se nlocuiesc sin 2 i cos 2 1 n prima relaie din (3.28)
I1 I 2 I1 I 2 2
obinnd:
2 2
I I 2 I I
I z 1 2 I zy 1 2 . (3.29)
2 2

I1 I 2 I1 I 2
adic un cerc de raz R i coordonatele centrului I z i I zy 0.
2 2

Locul geometric astfel construit poart denumirea de cerc al lui Mohr (fig.3.7) i
arat valoarea momentelor axiale i centrifugale de inerie, calculate n raport cu toate
axele concurente.

CA I z ;OB I y ;
Iz I y
OC ;
2
AD I zy ;AD AB
2I zy
tgDCA tg 2
I y Iz
Fig.3.7

2
I y Iz 1
CD I 2zy I y I z 2 4I 2zy ;
2 2
1 1
OF I1 I z I y I z I y 2 4I 2zy ;
2 2 (3.30)
1 1
OE I 2 I z I y I z I y 2 4I 2zy .
2 2

Direciile axelor principale de inerie sunt DE i DF. Orice punct de pe cercul lui
Mohr reprezint un cuplu de axe ortogonale pentru care se pot calcula la scar
I z ,I y respectiv I zy .
64 REZISTENA MATERIALELOR

3.6 RAZE DE INERIE, ELIPS DE INERIE

n cazul multor probleme este convenabil ca momentele de inerie axiale s fie


exprimate printr-un produs dintre aria suprafeei i ptratul unei distane fictive, unde s-ar
putea considera concentrat suprafaa:
I z i 2z A i I y i 2y A. (3.31)
unde distanele fictive iz i iy, se numesc raze de inerie sau raze de giraie, definite:

Iz Iy
iz ; iy .
A A
Razele principale de inerie, definite n funcie de momentele principale de inerie vor fi:
I1 I
i1 ; i2 2 .
A A
Variaia momentelor de inerie n raport cu axele concurente, se poate reprezenta i
cu ajutorul razelor principale de inerie. Se consider o suprafa oarecare A (fig.3.8,c),
[21] raportat la cele dou axe principale de inerie (1) i (2), se calculeaz i1 i i2 i se
reprezint la scar i1 perpendicular pe axa (1), iar i2 perpendicular pe axa (2).
Punctele obinute se unesc cu ajutorul unei elipse, numit elips de inerie. Elipsa
de inerie ne arat variaia momen-telor de inerie n raport cu diferite axe concurente.
Sensul alungirii acesteia, corespunde cu cel al mprtierii suprafeei.

Fig. 3.8

3.7 MODULE DE REZISTEN

Se consider o suprafa oarecare (fig.3.9) i axele ei centrale y i z. Mrimea


geometric:
Iz
Wz . (3.32)
y max
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 65

unde y max reprezint coordonata y a celui mai ndeprtat punct


de axa Oz, este denumit modul de rezisten axial fa de
axa Oz.
Cnd punctele cele mai deprtate de axa Oz sunt B
sau C cu yB i yC se pot calcula modulele de rezisten:
Iz
Wz B,C . (3.33)
y B ,C
Modulele de rezisten se exprim n L3 (deci lungimi la Fig. 3.9
puterea a treia).
Fa de axa Oy:
Iy
Wy . (3.34)
z max
Modulul de rezisten polar, se definete ca:
Ip
Wp . (3.35)
R max
unde Ip este momentul de inerie polar, iar Rmax este raza celui mai deprtat punct de pe
conturul exterior al seciunii fa de pol.
Modulele de rezisten ale unei seciuni compuse nu se pot calcula prin nsumarea
modulelor de rezisten ale figurilor componente, ci momentele de inerie se calculeaz prin
nsumarea momentelor seciunilor componente cu relaiile lui Steiner si apoi acestea se
raporteaz la distanele ymax ,zmax care se refer la punctele de pe conturul exterior al seciunii.

3.8 CALCULUL MOMENTELOR DE INERIE

Expresiile momentelor de inerie pentru suprafeele plane simple se pot deduce


pornind de la relaiile (3.11). Pentru suprafeele plane cele mai des ntlnite, se dau expresiile
momentelor de inerie tabelar n memoratoarele inginereti (cteva din acestea sunt prezentate
n anex).
n cazul suprafeelor complexe, utiliznd expresiile momentelor de inerie ale
suprafeelor simple i relaiile lui Steiner, prin nsumare, se obin
momentele de inerie ale suprafeei de form complex.

Aplicaia 3.1 S se determine expresiile momentelor


de inerie pentru dreptunghiul de laturi b i h (fig. 3.10).
Rezolvare: Se consider elementul de arie dA = b dy,
h h
2
y3 2 bh 3
I z y 2 dA b y 2 dy b . (3.36)
A
h 3 h 12

2
Fig. 3.10 2
66 REZISTENA MATERIALELOR
n acelai mod, se determin momentul de inerie fa de axa Oy:
hb 3
Iy . (3.37)
12

Momentul de inerie polar este egal cu:


bh 3 hb 3 hb 2
Ip Iz I y h b 2 A h 2 b2 . (3.38)
12 12 12 12
Modulele de rezisten au expresiile:

bh 3
2
Iz bh
Wz 12 ;
y max h 6
2

hb 3
hb 2
Wy 12 .
b 6

2

2
Considernd relaiile lui Steiner: I z I z G y 0 A , rezult:
2
bh 3 h bh 3 3
I z1 bh 1 3 bh
12 2 12 3
n cazul particular al seciunii ptrate rmn valabile formulele stabilite anterior,
unde b = h = a = latura ptratului, adic:

a4
I p I z I y ;I zy 0suprafaa avnd axa de simetrie
12
4
a a4 a4 a4
I p ,I z1 ,I y1 ,I z1 y1 .
6 3 3 4

Aplicaia 3.2 Pentru triunghiul din fig.3.11 se cer s se


calculeze momentele de inerie fa de axele Oz i G z G . Fig. 3.11
Rezolvare: Se consider elementul de arie dA = z dy i
raportul:

z hy
.
b h
bh b h 2 h
bh 3 (3.39)
I z y dA h y y dy h y dy y dy
2 2 3
.
A
h0 h 0 0 12
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 67
2
bh 3 h bh
2 1 1 bh
3
I zG Iz y A 0 bh 3 . (3.40)
12 3 2 12 18 36

Aplicaia 3.3 Se cere s se determine expresiile


momentelor de inerie pentru suprafaa circular de raz R =
D/2 din figura 3.12.
Rezolvare: Considernd y = sin i dA = d dr
rezult
2 r 2 r
2 2 2 2
I z sin dd sin d
0 0 0 4 0
r4
2
2 r 2 D 4 (3.41)
4 0
Fig. 3.12 sin d .
4 64
Datorit simetriei n raport cu orice direcie central, momentele de inerie axiale
centrale Iz i Iy sunt egale.
D 4
.
Ip Iz I y (3.42)
32
Pentru o suprafa circular cu diametrul exterior D i diametrul interior d:
4
Ip D d 4 iar I z I y D 4 d 4 . (3.43)
32 64
Razele de inerie sunt:
Iz D
iz iy
. (3.44)
A 4
n cazul seciunii circulare, orice ax ce trece prin centrul de greutate este i ax
principal central de inerie, iar elipsa central de inerie este un cerc.

Aplicaia 3.4 Se cer s se calculeze momentele de inerie Iz i Iy n raport cu


axele care trec prin centrul de greutate pentru suprafaa din
figura 3.13.
Rezolvare: Fa de sistemul arbitrar de axe ales z1Oy1
rezult:

z G 4mm;y G
y Ai i

4 16 9 16
6,5mm;
A i 2 16
3
8 2 23 8
Iz 2,52 16 2,52 16 290,67mm;
12 12
Fig. 3.13
2 3 8 2 83
Iy 90,67mm.
12 12
68 REZISTENA MATERIALELOR

Aplicaia 3.5 Pentru suprafaa plan din figura 3.14 se cer s se determine axele
principale centrale de inerie, momentele de inerie fa de aceste axe i elipsa central de
inerie.
Rezolvare: mprind suprafaa dat n dou
suprafee dreptunghice i , fa de sistemul arbitrar
ales z1Oy1 se obin:

yG
y A i i

1 24 6 24
3,5mm;
A i 2 24

zG
z A i i

8 24 1 24
4,5mm;
A i 2 24 Fig. 3.14

23 12 2 123
2,5 24
2
Iz 2,52 24 596mm 4 ;
12 12
2 123 2 3
12
3,5 24 884mm 4 ;
2
Iy 3,52 24
12 12
I zy 0 2,5 3,5 24 0 2,5 3,5 24 420mm 4 .

Semnul negativ al lui Izy ne arat c axa de maxim trece prin cadranele I i III.
2I zy 2 420
tg 2 2,916;
Iy Iz 884 596

2 arctg2,916 71 deci2 180 71 109 ;sau1 5430' i 2 144 30'.


Iz I y
1
I1, 2 I z I y 2 4I 2zy 596 884 1
596 8842 4 4202
2 2 2 2
I1 1184mm 4 iarI 2 296mm 4 .
Pentru verificarea rezultatelor de pn acum, folosim relaia de control:
I z I y I1I 2 I 2zy , care se verific pentru rezultatele obinute.

I1 1184 I 296
i1 4,97mmiari 2 2 2,48mm.
A 48 A 48
mprtierea materialului este dup axa 2, deci elipsa
este alungit dup aceast ax. Avnd trasat elipsa la scar,
putem msura razele de inerie dup oricare dou direcii
perpendiculare n centrul de greutate.

Aplicaia 3.6 Se cer s se calculeze momentele de inerie


Iz i Iy pentru suprafaa din figura 3.15.
Fig. 3.15
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 69
Rezolvare: Pentru elementul detaat de lime dz, conform relaiei:
1
dI z dz y 3 . (3.38)
3
z 40 z 40 3
1 2 z2
Deci: I z dI z y 3 dz 6 4
z 0 25 dz 3,197 10 mm ;
64
3 z 40 3
z 40 z 40
2 z2
dI y z 2 dA;I y dI y
2
z
z ydz 2
64 dz 1,092 10 6 mm 4 .
z 40 z 0 25
Pentru determinarea razelor de inerie, este necesar calculul ariei de sub curb:
z 40
z2 2
A ydz 2
z 0 25 dz 3413mm .
64

Iz 3,197 106
iz 30,6mm;
A 3413
Iy 1,092 106
iy 17,9mm.
A 3413

Aplicaia 3.7 S se calculeze momentul de inerie I z G pentru suprafaa din figura 3.16.
Rezolvare: Este necesar s se determine aria triunghiului DFE cu BE = 60 mm i

unghiul de 30 ntre BE i BA.

h 200 cos 30 30 60 83, 21mm;DF


83,21
96,08mm iar y G
y A ;
i i

0,866 A i

1 200 1 83,21
200 200 cos 30 cos 30 96,08 83,21 30
2 3 2 3
yG 57,72mm;
1 1
200 200 cos 30
2 2 96,80 83,21
2
83,21
96, 08 83, 21 30
200 200 cos 30
3
96,08 83,21
3
3
Iz
12 36 2


71,74 10 6 mm 4 .
70 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 3.16 Fig 3.17


2
Considernd I z I z G y 0 A se obine:

1 1
71,74 10 6 I z G 200 200 cos 30 96,08 83, 2157,72 ;
2

2 2
6 4
deciI z G 27,35 10 mm .

Aplicaia 3.8 Pentru suprafaa plan din figura 3.17 format dintr-un profil U 30
i unul I 20 se cere s se calculeze axele centrale principale de inerie, momentele de
inerie fa de aceste axe i elipsa central de inerie.
Rezolvare:

yG
y A i i

2,7 5880 100 3350
;
A i 5880 3350
y G 19,1mm;

zG
z A i i

150 5880 45 3350
;
A i 5880 3350
z G 111,9mm.

I z 495 10 4 19,1 27 5880 2140 104 100 19,1 3350 6,077 10 7 mm 4 ;


2 2

I y 8030 10 4 150 111,9 5880 117 10 4 111,9 45 3350 10,5 10 7 mm 4 ;


2 2

I zy 0 19,1 27 150 111,9 5880 0 100 19,1111,9 45 3350


2,8455 10 7 mm 4.
2I zy 2 2,8455
tg 2 1, 2866 deci 2 arctg1,2866 26 4'
Iy Iz 10,5 6,077
CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SECIUNILOR PLANE 71

Iz I y 1
I1, 2 I z I y 4I 2zy
2

2 2
6,077 10,5 1
10 7 10,5 6,077 2 107 4 284552 10 7
2 2
I1 11,892 10 mm i I 2 4,685 107 mm 4 ;
7 4

I1 11,892 10 7 I 4,685 10 7
i1 113,5mm i i 2 2 71,2mm.
A 9230 A 9230
72 REZISTENA MATERIALELOR

4
TRACIUNE - COMPRESIUNE

4.1 FORA AXIAL, TENSIUNI, DEFORMAII

Se consider o bar de seciune constant A (dreptunghiular, circular sau ptrat)


avnd lungimea l. Asupra barei se aplic un sistem de fore egale i de sens contrar P,
orientate de-a lungul axei normale pe seciune (Fig. 4.1,a i b). n primul caz (Fig.4.1,a),
cnd se trage de material, se spune despre acesta c este ntins, solicitarea fiind de traciune.
n al doilea caz (Fig.4.1,b), cnd materialul este apsat cu fora F, se spune c acesta este
comprimat, solicitarea fiind de compresiune. Traciunea este uor de sesizat, aceasta
avnd ca efect direct mrirea lungimii iniiale (ex: cablurile unui ascensor i mresc
lungimea iniial sub aciunea greutii propri i a greutii pasagerilor; o gum sau o band
de cauciuc i poate mri lungimea, prin tragere, de pn
la dou ori comparativ cu cea iniial; cablurile unui pod
suspendat, sub aciunea greutii de rulare i a greutii
mainilor din trafic, i pot mri lungimea cu pn la 1/
300 din cea iniial etc.). Compresiunea are ca efect
direct micorarea lungimii initiale (sub aciunea forei)
(ex: stlpii de susinere ai unui zgrie-nori, confecionai
din oel sau din beton, sub aciunea greutilor, planeelor
i a ncrcrii fiecrui nivel se pot scurta cu pn la 20
mm la 300 metri nlime).
Fcnd o seciune n bar, ntr-un loc ales oriunde
de-a lungul acesteia, fora axial N, n seciunea Fig. 4.1
respectiv, este egal cu suma proieciilor pe axa barei
a tuturor forelor care se gsesc de o parte a seciunii.
n cazul compresiunii, calculul se face n ipoteza, restrictiv,
c bara nu este prea zvelt (seciunea mic comparativ cu lungimea)
i astfel, nu are loc o pierdere a stabilitii (flambajul, ca fenomen se
va studia, separat, ntr-un capitol ulterior).
n practic, exist situaii n care piesele componenete ale
diferitelor ansambluri, nu sunt supuse la fore constante de ntindere
i/sau compresiune ci, de-a lungul lor au loc variaii ale acestora. Ca
urmare, pentru determinarea strii de solicitare este necesar trasarea
diagramei forelor axiale de-a lungul axei piesei (Fig. 4.2).
Studiul traciunii i/sau compresiunii se poate realiza lund n
considerare trei aspecte: geometric, fizic i static. Pentru aceasta
se consider o bar realizat dintr-un material omogen i izotrop i Fig. 4.2
care se supune legii lui Hooke. Bara studiat (Fig.4.3) are o seciune
TRACIUNE - COMPRESIUNE 73
transversal constant, de form dreptunghiular, fiind ncastrat la unul din capete i liber
la cellalt. La captul liber acioneaz fora P, solicitarea avnd loc static, n domeniul
elastic.
Studiul aspectului geometric urmrete punerea n aviden a modului de
deformare a barei supus la solicitarea de traciune.
Pe suprafeele laterale ale barei se va trasa o reea de linii (Fig.4.3) n modul urmtor:
paralel cu axa longitudinal OO se marcheaz o serie de generatoare GG egal distanate
ntre ele; perpendicular pe generatoare se marcheaz o serie de directoare DD care, la
rndul lor, sunt egal distanate ntre ele. Ca urmare, va rezulta o reea constituit din
dreptunghiuri egale ntre ele. Supunnd bara la traciune, n domeniul elastic, dup ncetarea
aciunii forei P, la analiza suprafeelor laterale se vor constata urmtoarele:
1 - lungimea iniial a barei s-a modificat n sensul mririi ei;
2 - dreptunghiurile, care n faza nesolicitrii barei
erau paralele cu axa ei longitudinal, rmn i dup
solicitare, paralele cu axa longitudinal;
3 - analiznd liniile generatoare i cele directoare
se observ o comportare diferit a lor: distana ntre
generatoare nu a suferit nici o modificare, rmnnd
la valoarea iniial, iar poziia lor raportat la axa
longitudinal a rmas aceeai adic, i dup aciunea
forei, generatoarele rmn paralele cu axa
longitudinal; distana ntre directoare a suferit
modificri n sensul ndeprtrii directoarelor fa
de pozitia iniial (linia punctat n Fig.4.3) dar,
Fig. 4.3 comparativ cu poziia lor iniial n raport cu
generatoarele, rmn normale pe acestea.
Analiznd cele de mai sus, se pot trage urmtoarele concluzii:
a) pe suprafeele laterale nu apar deformaii unghiulare i, ca urmare,
tensiunile tangeniale sunt nule (acelai lucru se ntmpl i n interiorul
materialului);
b) confirmarea ipotezei lui Bernoulli, seciunile plane i perpendiculare pe
axa longitudinal a barei, nainte de deformaie, rmnnd plane i normale
pe ax i dup deformaie.
Aspectul fizic al solicitrii se refer la aplicabilitatea legii lui Hooke, pe baza
creia, se poate scrie relaia de legtur dintre tensiunea normal s, care apare ca
urmare a aciunii forei axiale, lungirea specific e i modulul de elasticitate longitudinal
s = E e, (4.1)

Pe baza celor artate anterior, la discutarea aspectului geometric, pentru o for axial
constant, lungirea specific este constant i ca urmare, pe baza relaiei (4.1), tensiunea normal
, ntr-o seciune, este constant, ceea ce exprim legea repartiiei uniforme a tensiunii (Fig.
4.4 a i b).
Aspectul static rezult din relatia de echivalent referitoare la tensiunile normale i
fora axial: rezultanta tensiunilor normale ntr-o seciune transversal de aria A este
74 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 4.4
tocmai efortul axial N (Fig. 4.4,a):
N dA dA A (4.2)
A A
Observaie: - relaia (4.2) este considerat a fi relaia fundamental a solicitrii
de traciune - compresiune.
Calculul deformaiilor se face pornind de la relaiile (4.1) i (4.2). Astfel, din relaia
(4.1), se poate obine:

(4.3)
E

iar din (4.2): N


(4.4)
A
Combinnd relaiile (4.3) i (4.4) se va obine o nou relaie, de data aceasta o
relaie de legtur ntre , N, E i A:
N
(4.5)
EA
Produsul EA poart denumirea de modul de rigiditate la ntindere-compresiune.
Se poate defini rigiditatea axial k a unei bare ca fiind fora axial necesar pentru
producerea unei alungiri egale cu unitatea:
EA
k (4.6)
l
Lungirea total este dat de relaia:
Nl
l (4.7)
EA
n cazul n care fora axial i seciunea sunt variabile n lungul axei barei, un element
oarecare de bar de lungime x se deformeaz cu cantitatea:
N
dx dx dx dx.
E EA
TRACIUNE - COMPRESIUNE 75
l l
1 N
Prin integrare se obine: l dx
E 0 A
dx.
0

n cazul n care, separat, fora axial N, pe o anumit poriune, nu este constant


avnd o valoare dat de o lege de variaie oarecare N = N(x) sau seciunea A, la rndul ei,
nu este constant sau sunt att fora ct i seciunea variabile dup dou legi de variaie
diferite, n acelai timp, lungirea total se calculeaz prin una din relaiile:
Nx N Nx
l dx;l dx;l dx. (4.8)
l
EA l
EAx l
EAx
Observaie: - n cazul n care bara are mai multe tronsoane, deformaia total este
n

dat de: l tot l i , unde "n" reprezint numrul de tronsoane.


i 1

4.2 TIPURI DE PROBLEME

n practic, n cazul pieselor solicitate la traciune-compresiune, pot s apar


urmtoarele trei tipuri de probleme:
a) Probleme de dimensionare: - sunt probleme n care este necesar
determinarea mrimii seciunii transversale A a piesei, cunoscndu-se nivelul
de solicitare (valoarea forei axiale N n zona de interes), natura materialului
(valoarea modulului de elasticitate longitudinal E i valoarea tensiunii admisibile
a). Pe baza relaiei (4.4), se poate calcula aria necesar Anec:
N
A nec (4.9)
a
Uneori, din punct de vedere constructiv, sunt impuse restricii legate de valoarea
limit a lungirii totale l, aceasta neputnd s depeasc o anumit valoare admisibil la.
Din relaia (4.7) se poate calcula aria necesar sub forma:
Nl
A nec (4.10)
El a
b) Probleme de calcul a forei capabile: - sunt probleme n care se determin
valoarea forei axiale N pe care o poate suporta o pies ntr-o seciune a sa
cunoscndu-se natura materialului (valoarea modulului de elasticitate
longitudinal E i valoarea tensiunii admisibile a) i forma seciunii transversale
a piesei (valoarea ariei seciunii considerate A). Folosind relaia (4.2), rezult:
N cap a A (4.11)
Dac, aa cum s-a specificat i la punctul a), exist situaii de constrngere geometric
legate de impunerea unei anumite valori pentru lungirea total admisibil Dla, se obine:
l
N cap a EA (4.12)
l
76 REZISTENA MATERIALELOR
c) Probleme de verificare: - sunt probleme n care se determin nivelul tensiunii
efective, ntr-o seciune, pentru a putea fi comparat cu cel admisibil a
(valoarea maxim la care poate ajunge tensiunea normal ntr-o seciune).
n acest caz, se cunosc valorile efective ale seciunii Aef i forei axiale Nef din
seciunea considerat. Calculul se face cu ajutorul relaie (4.4):
N ef
ef (4.13)
A ef
Se disting dou situaii:
I) ef a , caz n care piesa rezist;
II) ef a , caz n care piesa nu rezist.
Pe lng verificarea tensiunii normale , n unele cazuri impuse de practic, se mai
poate realiza i verificarea lungirii totale l. Pentru aceasta se folosete relaia (4.7).

4.3 CONTRACIA TRANSVERSAL

Unul din efectele geometrice, pe lng cel legat de lungirea total, este micorarea
dimensiunilor transversale ale piesei. Fenomenul poart denumirea de contracie
transversal. Contracia transversal este proporional cu lungirea specific a barei
putnd fi exprimat sub forma:
t , (4.14)
Se consider o bar prismatic avnd
dimensiunile: lungimea l, nlimea h i limea
b (Fig. 4.5). Asupra ei se actioneaz cu o
pereche de fore axiale N. Sub aciunea acestor
fore, forma barei rmne neschimbat dar,
dimensiunile se modific cu cantitile: l, h
i b (forma punctat din Fig. 4.5). Valorile
variaiilor dimensiunilor sunt date de relaiile: Fig. 4.5

l l1 l;h h 1 h; b b1 b. (4.15)

n acelai timp, pentru variaiile dimensionale, se mai pot scrie relaiile:

l x l;h y h;b z b.
(4.16)
t ,
Pe baza relaiilor (4.15), n care se introduc coeficienii contraciei trans-versale,
variaiile dimensionale pot fi exprimate:
l x l;
h y h x h; (4.17)
b z b x b.
TRACIUNE - COMPRESIUNE 77
n faza iniial, cnd nu acioneaz fora axial N, mrimea seciunii transversale
este egal cu: A 0 bh . Sub aciunea forei axiale N, dimensiunile modificndu-se, aria va
avea o nou valoare:
A b1 h1 b b h h b x b h x h
(4.18)
bh 1 x A i 1 x .
2 2

Prin rezolvarea parantezei i neglijnd termenii infinitezimali rezult:


A A 0 1 2 x (4.19)
Modificarea mrimii seciunii transversale n acelai timp cu modificarea lungimii
barei considerate, fac ca i volumul s sufere, la rndul su, o modificare. a mrimii sale.
Astfel, n faza iniial, volumul este: Vi bhl . n faza final, dup aciunea forei N, volumul
final va avea valoarea:
Vf b b h h l l (4.20)
variaia volumului fiind:

V Vf Vi .
Raportnd variaia volumului V la valoarea sa iniial Vi se obine deformaia
specific de volum:
V
v (4.21)
Vi
Introducnd expresia volumului iniial i relaia (4.20) n (4.21) rezult:
b h l
v (4.22)
b h l
Avnd n vedere relaiile (4.8), deformaia specific de volum se poate scrie sub
noua form:
v x y z (4.23)
n relaia (4.23) dac se nlocuiesc y i z cu relaiile (4.16) se obine:
v x 1 2 (4.24)
Pentru oel valoarea coeficientului lui Poisson este = 0,3 i din relaia (4.24) se
obine o cretere a volumului dat de: v 0,4 x .
Observaie: - din punct de vedere fizic, la solicitarea de traciune, modificarea
volumului este n sensul mririi sale i ca urmare, deformarea specific volumic este
pozitiv: x > 0. Avnd n vedere c de-a lungul axei x are loc o lungire a materialului
(de la valoarea iniial l la cea final l1),x > 0, i ca urmare, din (4.24) rezult c: 1-2 >0.
Din aceast inegalitate se poate trage concluzia c valoarea coeficientului este limitat
la 0,5 ( < 0,5 ).
78 REZISTENA MATERIALELOR

4.4 BARE CU VARIAIE DE SECIUNE

n practic, piesele folosite n diferite ansamble constructive pot avea seciuni


transversale constante sau variabile. Variaia seciunii poate fi pe toat lungimea piesei
dup o anumit lege (fie dat de existena unor guri de uurare, prindere etc. fig. 4.6 sec.
B - B i D - D) sau poate fi dat de existena unor elemente de prindere (nituri, buloane,
scoabe, pene etc.) pentru montarea crora este necesar practicarea unor guri (fig. 4.7).
Prin definiie, sec-iunea curent, neslbit prin practicarea diferitelor decupri,
poart denumirea de seciune brut iar seciunea cea mai mic (cea slbit) se numete
seciune net. Aceasta este adesea seciunea n care se dezvolt tensiunile normale maxime
i de aceea se numete seciune periculoas.
Pentru prghia pre-zentat n figura 4.6 s-au pus n eviden trei zone (B - B, B1 -
B1 i D - D) care n seciunile transversale au practicate diverse decupri, suprafeele
care trebuiesc luate n calcul fiind cele haurate. n lungul prghiei, seciunea rmne constant
ca form dar variabil ca valoare pentru suprafaa efectiv care preia fora axial,
modificndu-se limea tlpii superioare bx .
Un alt exemplu de pie-s cu concentrator este cel al platbandei nituite din figura 4.7.
n cazul pieselor care au o variaie de seciune continu, tensiunea se poate considera
c prezint o repar-tiie uniform n orice seciune.
Dac piesele au vari-aii brute de seciune, repartiia tensiunii nu mai este uniform,
putnd s apar salturi foarte mari.
Aceste salturi pot fi n unele cazuri de cteva ori mai mari ca tensiunea din zona
plin.
Pentru platbanda din figura 4.8, de lime b i grosime h, valoarea tensiunii ntr-un
punct oarecare la o distan y de centrul gurii este dat de relaia:
N d2 3d 4
y 1 2 . (4.25)
hb 8y 32 y 4

Fig. 4.6
TRACIUNE - COMPRESIUNE 79

Fig. 4.7
Considernd un punct B de pe marginea gurii i calculnd valoarea tensiunii n

N
punctul respectiv, pentru y d / 2 rezult: b 3 ,
bh

N
unde reprezint tensiunea din zona plin a
bh
platbandei.
Observaii: Variaia brusc de seciune, care
d natere unui fenomen de concentrare a eforturilor,
poart numele de concentrator. Fenomenul care are Fig. 4.8
ca efect perturbarea repartizrii tensiunilor normale
de-a lungul seciunii transversale poart denumirea de concentrator de tensiuni.
Raportnd tensiunea maxim, dat de existena concentratorului, la tensiunea normal din
seciunea plin, se obine coeficientul teoretic de concentrare sau coeficientul de form k:
max
k . (4.26)
n
Valoarea coeficientului k este supraunitar:k > 1. Studiile cele mai complete
ntreprinse asupra coeficienilor de concentrare au fost realizate n regim elastic i sub
ncrcri statice.
Ca urmare, o prim concluzie care s-a tras a fost aceea c: exist o dependen a
coeficientului de concentrare fa de material existnd n acelai timp o puternic
legtur fa de parametrii geometrici ai seciunii.
Determinarea coeficienilor de concentrare a tensiunilor a fost realizat experimental
iar valorile obinute au fost transpuse n grafice.
80 REZISTENA MATERIALELOR
Exemple de concentratori pentru diferite cazuri ntlnite frecvent n tehnic se
prezint n:
- figura 4.9 - Bare de seciune circular n trepte;
- figura 4.10 - Bare de seciune circular cu gaur transversal;
- figurile 4.11, 4.12 i 4.13 - Platbenzi cu variaie de lime cu racordare circular;
- figurile 4.14 i 4.15 - Platbenzi cu crestturi laterale, pe abele pri;
- figura 4.16 - Platband cu cresttur lateral pe o singur parte;
- figura 4.17 - Platband cu gaur centric;
- figura 4.18 - Platband cu gaur excentric.
Zonele n care exist aceti concentratori de tensiune sunt deosebit de periculoase,
mai ales n construcia de maini. Ca urmare, este necesar evitarea lor, care poate fi
realizat prin msuri constructive care s diminueze efectul de concentrare ca de exemplu:
racordri cu raze, mrirea seciunilor etc. n cazul folosirii metodei rezis-tenelor admisibile,
pentru solicitri statice, este suficient s se in cont n calcule de seciunea net a piesei
neintroducndu-se n calcule k Din punct de vedere al calitilor materialelor, deosebit de
periculoi sunt concentratorii de tensiune pentru materiale fragile.

4.5 CALCULUL BARELOR VERTICALE LUND N CONSIDERARE


GREUTATEA PROPRIE

Se consider o bar de lungime l foarte mare, de seciune constant A i avnd


greutatea specific (Fig.4.19). La unul din capete bara este ncastrat. Pentru generalizare, se
consider c la captul liber acioneaz o for P. Materialul din care este confecionat bara are
modulul de elasticitate E ( EA = const.) fiind izotrop, omogen i se respect legea lui Hooke.
ntr-o seciune oarecare, situat la distanta X fa de captul liber, fora axial N ce
se dezvolt n seciunea transversal este egal cu:
N x P Ax. (4.27)
Avnd n vedere c fora P i seciunea A sunt constante rezult c fora axial, din
punct de vedere matematic, se poate reprezenta printr-o funcie liniar de variabil x.
Valorile extreme ale forei sunt date pentru:
x = 0 - fora axial este minim N = P;

Fig. 4.9 Fig. 4.10


TRACIUNE - COMPRESIUNE 81

Fig. 4.14

Fig. 4.11

Fig. 4.12

Fig. 4.15

Fig. 4.13
Fig. 4.16
82 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 4.18

Fig. 4.17

x = l - fora axial este maxim


N = P + g A l = P + Q,
unde: Q este greutatea barei.
Fig. 4.19
Pentru determinarea tensiunii normale x
n seciunea considerat, la distana x fa de captul liber, se raporteaz fora din seciune la
valoarea seciunii, conform relaiei (4.4):
N x P Ax P
x x. (4.28)
A A A
Ca i n cazul forei, se constat c tensiunea are o variaie liniar avnd valorile
extreme pentru:
P
x = 0 - tensiunea normal minim ;
A
P
x = l - tensiunea normal maxim l.
A
Condiia de rezisten impus este de a limita valoarea tensiunii maxime (max) la
valoarea tensiunii admisibile (a), respectiv:
P
max l a . (4.29)
A
TRACIUNE - COMPRESIUNE 83
de unde rezult:
P
A . (4.30)
a l
Fr fora concentrat (P = 0), deci numai sub aciunea greutii proprii, tensiunea
maxim este egal cu:
max l, (4.31)
Relaie cu ajutorul creia se poate determina o caracteristic de material, numit lungimea
de rupere lr , adic acea lungime pentru care se produce ruperea barei numai sub
aciunea greutii proprii:
r
lr . (4.32)

Lungimea de rupere reprezint un coeficient de calitate al materialului fiind cu


att mai mare cu ct materialul este mai rezistent dar totodat i mai uor.
n tabelele 4.1 i 4.2 sunt prezentate cteva valori ale lungimii de rupere pentru
diferite materiale ntlnite mai des n practica inginereasc. Probleme deosebite legate de
acest aspect al solicitrii se ntlnesc n industria aeronautic, n industria petrolier (la
sapele de foraj) etc.
Realizarea unei seciuni cu valoarea determinat pe baza relaiei (4.30), seciune
constant de la un capt la cellat al barei, nu este avantajoas din punct de vedere al
utilizrii materialului. Valoarea determinat este necesar n captul ncastrat al barei, acolo
unde tensiunea normal este maxim, n rest nefiind necesar aceeai valoare deoarece,
aa cum rezult i din formula (4.28), ntre cele dou capete tensiunea obinut prin raportarea
forei axiale Nx la seciunea determinat cu relaia (4.30) este mai mic dect cea admisibil.
Deci, este necesar o utilizare ct mai bun a materialului. Cu alte cuvinte, materialul
trebuie s suporte, n toate seciunile sale, tensiuni egale a cror valori nu pot depi pe cea
admisibil sa. Se consider o bar supus la ntindere sau compresiune (Fig.4.20,a i b). La
distana x fa de captul liber suprafaa seciunii este Ax iar la o distant dx de cea
considerat anterior aria suprafeei este Ax + dAx. Punnd conditia de echilibru a forelor
de pe cele dou suprafee de bar i innd cont c tensiunile trebuie s fie egale cu cea
admisibil, rezult:
a A x dA x a Adx. (4.32)
dA x
sau: dx. (4.33)
Ax a


de unde: lnA x x C. (4.34)
a

Determinarea constantei C se face punndu-se condiia: pentru x = 0 A x A 0 .


Pe baza acestei condiii se obine: C = ln A0. Ca urmare, relaia (4.34) va avea forma
84 REZISTENA MATERIALELOR

Tabelul 4.1

Tabelul 4.2
TRACIUNE - COMPRESIUNE 85

Tabelul 4.2 (continuare)


ln A x x ln A 0 , sau innd seama de
a
proprietile logaritmilor:
A
ln x x. (4.35)
A 0 a
Efectund calculele n relaia (4.35) se
va obine:

x
A x A 0 e a (4.36)
Fig. 4.20 Relaia (4.36) exprim legea de
variaie a seciunii pentru o grind de egal
rezisten funcie de aria iniial A0. Dac n seciunea situat la captul liber acioneaz o
for P, relaia (4.36) devine:

P x
A x e a (4.37)
a
Din punct de vedere matematic, variaia seciunii este dat de o funcie
exponenial. Aceast variaie este foarte greu de realizat practic (n bune condiii
tehnologice) i de aceea s-a recurs la realizarea seciunilor n trepte cu valori constante
pe intervale delimitate (Fig.4.21). Pentru dimensionarea primului tronson se pornete de
la formula (4.30) obinndu-se:

P P 0a P1a1
A1 .
a l1 a l1 a l1
Pe tronsonul al doilea sarcina axial maxim se gsete n
sectiunea - i este:
Pl1 P a
N11 P A1l1 P
a l1 a l1
Aplicnd, din nou relaia (4.30) se obine mrimea seciunii
celui de-al doilea tronson:
N11 Pa
A2 .
a l 2 a l1 a l 2
Fig. 4.21 n mod asemntor, pentru cel de-al treilea tronson se
86 REZISTENA MATERIALELOR
obine:
P 2a
A3 .
a l1 a l 2 a l3
Prin recuren, la o bar care are n tronsoane, aria celui de-
al n - lea tronson se obine ca fiind egal cu:
Pan 1
An .
a l1 a l 2 a l3 ...a l n
(4.38)
Pe lng determinarea mrimii seciunii, o importan
deosebit n cazul acestor bare prezint i calcularea lungirii lor. Pentru
Fig. 4.22
aceasta, se consider un element de bar de lungime dx (Fig.4.22) la
o distan x de captul liber. Fora axial n seciunea considerat este: N x P Ax .
Lungirea elementului considerat este egal cu:

dx
P Ax dx
EA
Lungirea barei rezult din nsumarea lungirilor existente de-a lungul ntregii bare:
l l
P Ax 1 1 2
l dx P x A x sau:
0
E A E A 2 0

l Al
l P .
EA 2
Avnd n vedere c produsul ( Ax ) reprezint greutatea ntregii bare Q, alungirea va
avea forma:
l Q
l P . (4.39)
EA 2
Lungirea l a barei, numai sub aciunea greutii proprii, este conform relaiei (4.39),
n care P = 0:
Ql l 2
l . (4.40)
2EA 2E
Pentru bara confecionat din tronsoane, lungimea total l se obine nsumnd
lungirile fiecrui tronson n parte: 1 Q
l1 P 1 l1;
EA1 2
1 Q2
l 2 P Q1 l 2 ;
EA 2 2 (4.41)
1 Q
l3 P Q1 Q 2 3 l 3 ;
EA 3 2
TRACIUNE - COMPRESIUNE 87
n

valoarea total fiind: l tot li .


i 1

4.6 PROBLEME STATIC NEDETERMINATE

n practica inginereasc curent se ntlnesc numeroase cazuri n care valoarea


forei axiale din dreptul diverselor seciuni transversale ale barei nu poate fi determinat
numai cu ajutorul ecuaiilor cunoscute din static. Astfel de probleme se numesc static
nedeterminate. Pentru rezolvarea acestora se utilizeaz condiii suplimentare de
deformabilitate pe care trebuie s le satisfac bara sau sistemul de bare.

4.6.1 Piese cu seciune neomogen

Astfel de piese sunt realizate din dou sau mai multe componente, componente
confecionate din materiale diferite i avnd n acelai timp i seciunile diferite: cabluri din
cupru sau aluminiu cu inim din oel, corpuri din lemn i oel, stlpi de beton armat etc. Pentru
uurin n calcul, se consider cazul simplu al unei evi de
oel n care se introduce o bar de cupru. Cele dou
componente au aceeai lungime l i sunt solidarizate la
capete cu dou flane (fig.4.23) astfel nct s lucreze
mpreun. Asupra lor se acioneaz cu un sistem de fore
P. Cele dou elemente au urmtoarele caracteristici: - eava
din oel: modulul de elasticitate longitudinal E1 (EOl = 2,1
105 MPa) i seciunea A1; - bara de cupru: modulul de
elasticitate longitudinal E2 (ECu = 105 MPa) i sectiunea
A2. Oelul i cuprul vor prelua, fiecare, cte o parte din
fora total P, astfel nct se poate scrie relaia de legtur:
P N1 N 2 . (4.43)
unde N1 este fora prelaut de eava de oel iar N2 este
fora prelaut de bara de cupru. Relaia (4.43) conine
Fig. 4.23 dou necunoscute N1 i N2. Pentru rezolvarea problemei
este necesar precizarea condiiilor de deformare. Astfel,
se admite c lungirile celor dou materiale, solidarizate, sunt egale l1 l 2 :

N1 N2 N1 N 2 P
. (4.44)
E Ol A1 E Cu A 2 E Ol A1 E Cu A 2 E Ol A1 E Cu A 2

Din relaia (4.44) se determin:


E Ol A1 E Cu A 2
N1 N Ol P; N 2 N Cu P. (4.45)
E Ol A1 E Cu A 2 E Ol A1 E Cu A 2
88 REZISTENA MATERIALELOR
Generalznd, pentru n componente se vor obine:

EkAk
Nk n
P;
- fora axial din fiecare bar: (4.46)
E A
k 1
k k

Ek
- tensiunea normal din fiecare bar: k n
P; (4.47)
Ek Ak
k 1

Nkl
- lungirea fiecrei bare: l k E A ; (4.48)
k k

n
unde E k A k = modulul de rigiditate la traciune al seciunii neomogene.
k 1

O problem deosebit n cazul acestor piese o constituie realizarea condiiei de


egal rezisten. Aceast condiie impune ca n toate elementele constitutive s se ating
simultan tensiunea admisibil, bara lucrnd n condiiile cele mai economice. Condiia de
deformabilitate rezult din:

a1 a 2 a 3 P
... an n .
E1 E 2 E3 En E A (4.49)
k k
k 1

Aceast condiie de egalitate (4.49) nu poate fi satisfcut, de aceea, la dimensionarea


unei bare cu seciune neomogen, se va realiza tensiunea admisibil ntr-unul din elemente,
celelalte urmnd s fie solicitate la tensiuni mai mici.

4.6.2 Bar articulat (ncastrat) la ambele capete

Se consider o bar de lungime l (fig.4.24) avnd modulul de rigiditate constant EA =


const. i asupra creia, n punctul acioneaz o for de intensitate P.
Aplicnd singura ecuaie de echilibru static utilizabil n acest caz, rezult:
X i 0;X A X B P. (4.50)
Deci problema este simplu static nedeterminat.
Studiind deformabilitatea sistemului (avnd n vedere
c punctele A i B sunt nedeplasabile) rezult c punctul
de aplicaie al forei P se deplaseaz axial, poriunea
A-1 lungindu-se cu cantitatea cu care se scurteaz
Fig. 4.24 poriunea B-1. Deci lungirea total este egal cu zero:

X A a X A P (4.51)
lA B l A 1 l1 B 0.
EA EA
TRACIUNE - COMPRESIUNE 89

b
Astfel, din condiia de deformabilitate, se obine X A P , iar din ecuaia (4.50):
l
a
XB P .
l
Metoda de calcul rmne valabil i pentru cazul complex de ncrcare cnd n
lungul barei se aplic mai multe fore iar rigiditatea este variabil.

4.6.3 Sisteme de bare paralele i grind de rigiditate foarte mare

Cosiderndu-se grinda de rigiditate foarte mare (E I ) n studiul sistemului


deformaiilor acesteia vor fi considerate nule. Cu alte cuvinte, linia edian a grinzii este
dreapt att nainte ct i dup aplicarea static a sistemului de fore.

4.6.3.1 Sistem de bare paralele i grind articulat la un capt (fig.4.25)

n figur este prezentat grinda OB, articulat n O, susinut de trei bare (tije) care
au fiecare modulele de rigiditate E1 A1 ,E 2 A 2 i E 3 A 3 . Asupra sistemului acioneaz forele
P i 2P n punctele B i G.
Indiferent de tipul problemei (verificare, dimensionare sau calculul forei capabile),
prima dat trebuiesc determinate forele N1 ,N 2 iN 3 ce apar n cele trei bare 1, 2 i 3.
Pentru determinarea componentelor N 1 ,N 2 iN 3 se poate scrie numai ecuaia de echilibru:

M O 0;5a N1 9a N 2 sin
(4.52)
12a N 3 10a F 26a F 0.
Observaie: sumele proieciilor pe
vertical i orizontal nu sunt convenabil de utilizat
deoarece introduc cele dou reaciuni X0 i Y0 din
articulaia O.
Admind bara orizontal nedeformabil,
rezult c sub aciunea forelor se deformeaz
numai barele 1, 2 i 3 i grinda orizontal OB
rotindu-se dar rmnnd dreapt.
Din asemnarea triunghiurilor corespunztoare
strii deformate (fig. 4.25,b) rezult relaiile de
proporionalitate:
Fig. 4.25 l1 DD1 l3
. (4.53)
5a 9a 12a
90 REZISTENA MATERIALELOR
Exprimnd lungirile n funcie de eforturile din fiecare bar, rezult ecuaia:

N 1l N 2l N 3l
2
E1A1 E 2 A 2 cos E 3 A 3 (4.54)
,
5a 9a 12a
care se ataeaz ecuaiei de echilibru (4.52).
Rezolvnd sistemul se pot determina valorile numerice ale necunoscutelor N1, N2 i N3.

4.6.3.2 Sistem de bare paralele i grind nearticulat la capete

Se consider sistemul din fig.4.26 format din trei bare (tirani) , i care au
fiecare modulele de rigiditate E1A1 ,E 2 A 2 i E 3 A 3 i care susin grinda BD de rigiditate
foarte mare. Asupra sistemului acioneaz n punctul K fora P. n cele trei bare apar
forele axiale N1 ,N 2 i N 3 .
Din static se pot scrie dou ecuaii de echilibru:
Y 0; N1 N 2 N 3 P 0;
(4.55)
M B 0;3a N 2 6a N 3 5a P 0.
Sub aciunea forei P se deformeaz numai
barele verticale, bara orizontal deplasndu-se i
totodat se rotete rmnnd dreapt.
Din asemnarea triunghiurilor rezult relaia:

l 2 l1 3a 1
, (4.56)
l3 l1 6a 2
care se ataeaz ecuaiilor de echilibru static (4.55)
determinndu-se valorile necunoscutelor N1, N2 i
N3 .
Fig. 4.26

4.6.4 Sistem simetric de bare articulate concurente

Se consider sistemul format din trei bare drepte articulate n nodul H solicitate de
fora P, bare avnd acelai modul de rigiditate.
Calculul se face n ipoteza micilor deformaii, unghiul de nclinare al barelor 1 i 2
putnd fi considerat i n poziia deformat.
Folosind ecuaiile de echilibru static ale nodului H rezult:

X 0;N sin N sin ;


1 3

(4.57)
Y 0;N cos N N cos P 0.
1 2 3
TRACIUNE - COMPRESIUNE 91

ntre deformaiile barelor se poate scrie relaia de legtur:

l1
cos , (4.58)
l 2

N1l
sau: cos N 2 l cos . (4.59)
EA EA

de unde rezult ecuaia de legtur dintre forele din bare:


N1 N 3 N 2 cos2 , (4.60)

P cos 2 P
sau: N1 N 3 3
;N 2 . (4.61)
1 2 cos 1 2 cos 3
Din expresiile de mai sus rezult c bara cea mai solicitat este cea vertical, deci
nu este justificat economic ca ele s fie confecionate cu aceeai seciune, impunndu-se
pentru bara a doua o seciune mai mare.

Fig. 4.27

4.6.5 Sistem de bare articulate concurente

n fig.4.28,a este prezentat un sistem format dintr-un numr de n bare concurente


n articulaia B. Asupra sistemului acioneaz o for n articulaia B. Fiecare bar are
lungimea li , modulul de rigiditate EiAi i face cu orizontala un unghi de nclinare i (msurat
n sens orar).
Pe baza relaiilor de echilibru cunoscute din mecanic se pot scrie ecuaiile:
n
N i cos i 0;
i 1
n (4.62)
N i sin i P..
i 1
92 REZISTENA MATERIALELOR
unde Ni sunt forele care se manifest n
fiecare bar a sistemului considerat ca
urmare a aciunii forei P.
Rezult c sistemul (4.62) este de (n -
2) ori static nedeterminat fiind necesar
examinarea strii deformate a acestuia.
Articulaia B sub aciunea ncrcrii se
deplaseaz att pe orizontal cu cantitatea u
ct i pe vertical cu cantitatea v. Captul
fiecrei bare parcurge deformaia BB
putndu-se scrie, conform figurii 4.28 b, ntre
Fig. 4.28 lungirea barei i deplasarea punctului B,
relaia:
l1 u cos 1 v sin 1 . (4.63)
n mod asemntor, pentru fiecare bar i a sistemului, rezult:
l i u cos i v sin i . (4.64)
innd cont de relaia de calcul a alungirii barei rezult:
EiAi EA
Ni li i i u cos i v sin i . (4.65)
li li
Cu aceast expresiile, din ecuaiile de echilibru rezult deplasrile u i v de forma:

n EiAi
sin i cos i
i1 li
u 2
P;
n EiAi n EA n E A
sin i cos i i i cos 2 i i i sin 2 i
i1 l i i1 li i1 li
n E A

2
i i cos i (4.66)
i1 li
v 2
P.
n Ei Ai n EA n E A
sin i cos i i i cos 2 i i i sin 2 i
i1 li i1 li i1 li

n continuare, cu valorile lui u i v, pe baza relaiei (4.66) se determin valorile


forelor axiale Ni din fiecare bar.

4.6.6 Tensiuni aprute n urma variaiilor de temperatur

Se cosider o bar, articulat la ambele capete (fig.4.29), nclzit uniform avnd


modulul de elasticitate al materialului E, coeficientul de dilatare termic , lungimea barei l
iar creterea de temperatur t. Ca urmare, lungirea barei va fi egal cu:
l lt. (4.67)
TRACIUNE - COMPRESIUNE 93
Pentru sistemul de bare static determinat
aceast lungire se poate produce nestingherit, dar
pentru sistemul static nedeterminat dilataia termic
este mpiedicat, n barele sistemului aprnd
tensiuni ce pot atinge valori remarcabile. Astfel, bara
din figura 4.29 devine comprimat cu o for axial
Fig. 4.29 N (dilataia termic fiind mpiedicat).
Considernd articulaia din 1 ca fiind mobil,
ea se alungete cu o cantitate dat de (4.67). Articulaia fiind ns fix, se poate considera
c exist o for axial N care produce scurtarea barei cu cantitatea:
Nl
l . (4.68)
EA
Prin egalarea celor dou deformaii date de (4.67) i (4.68) se obine:
N EAt. (4.69)
i deci tensiunea de compresiune va fi:
N
Et. (4.70)
A
Ca urmare a analizei relaiei (4.70), se poate afirma c, tensiunea normal n cazul
variaiei de temperatur depinde de natura materialului din care este confecionat bara
(prin E i ) ct i de mrimea variaiei de temperatur.
Un alt caz care merit a fi studiat este acela a
dou (sau mai multe) materiale care compun o unic pies
ce este supus unei variaii de temperatur (t > 0).
Se consider sistemul din figura 4.30 format din
dou materiale avnd ca date iniiale:lungimile l1 i l2, ariile
seciunilor transversale A1 i A2, modulele de elasticitate
longitudinal E1 i E2 i coeficienii de dilatare termic
Fig. 4.30 liniari 1 i 2.
n acest caz, deformaia total a sistemului este:
Nl1 Nl 2
1l1t 2 l 2 t . (4.71)
E1 A1 E 2 A 2
Din (4.71)se poate determina valoarea forei axiale totale:

N
2l 2 1l1 t .
l1 l
2 (4.72)
E1 A1 E 2 A 2
Raportnd fora axial N dat de (4.72) la cele dou arii A1 i A2 se obin tensiunile
1 i 2 din cele dou tronsoane:
l 1l1 t ; 2l 2 1l1 t .
1 2 2 2
l1 A1 l 2 A 2 l1 l
2 (4.73)
E1 A 2 E 2 A 1 E1 E 2
94 REZISTENA MATERIALELOR
Observaie: dac se consider = 1 = 2
i E1 = E2 = E se gsesc relaiile corespunztoare
unei bare omogene cu variaie de seciune.
n practic ns se ntlnesc situaii n care cele
dou componente creaz un ansamblu prin introducerea
uneia n cealalt (fig. 4.31). Piesa 2 este cilindric avnd
caracteristicile:2, A2, E i l iar piesa 1 este de seciune
ptrat i introdus n piesa 2 avnd, la rndul ei, Fig. 4.31
caracteristicile 1, A1, E1 i l1. Lungimile celor dou
componente sunt egale: l1 = l2 = l. Lungirile celor dou componente, avnd n vedere
prinderea lor de aceeai flan, sunt egale. Se consider 2 > 1 i t > 0 cele dou
componente lucrnd mpreun (nu se ia n considerare dilatarea flenei).
Avnd n vedere c 1 2 ambele piese se dilat diferit cantitativ. Cele dou
piese 1 i 2 fiind solidarizate prin flana de capt, dilataia este nsoit i de o solicitare
axial suplimentar de traciune ntr-o pies 1 respectiv de compresiune n cealalt.
Rezult:
Nl Nl
1lt 2 lt . (4.74)
E1A1 E2 A2
Din relaia (4.74) rezult valoarea forei axiale ce acioneaz n fiecare din cele
dou piese:
E1A1 E 2 A 2 2 1 t
N . (4.75)
E 1A 1 E 2 A 2
Pornind de la (4.75) se pot determina tensiune 1 i 2 din fiecare component:
E1E 2 A 2 2 1 t A
1 ; 2 1 1 . (4.78)
E1A1 E 2 A 2 A2

1
iar lungirile Dl vor fi: l1 l 2 l 1lt l. (4.77)
E1
Fenomenul de dilatare termic, n special n cazul unor structuri metalice mari, poate
avea urmri deosebit de grave prin cumularea valorilor lungirilor de pe fiecare poriune n
parte. Ca urmare, pentru mpiedicarea lor, se aplic diferite soluii tehnice, cum ar fi: poziionarea
(n special la poduri) a unuia din capete pe role, realizarea unor zone curbe (mai ales la
conducte prin care se transport fluide nclzite), practicarea de elemente compensatoare
(rosturi de dilatare) etc.

4.6.7 Tensiuni aprute ca urmare a unor imperfeciuni de montaj

n cazul sistemelor de bare static nedeterminate este posibil s apar, la montaj,


tensiuni cauzate de imprecizia dimensiunilor barelor chiar n absena forelor exterioare.
Aceste tensiuni sunt dependente att de configuraia geometric ct i de proprietile
TRACIUNE - COMPRESIUNE 95
mecanice ale materialelor.
Pentru sistemul prezentat n figura 4.32, la care bara
vertical 1 este mai mare cu cantitatea l, pentru realizarea
mbinrii n nodul din O este necesar comprimarea ei simultan cu
ntinderea barelor 2 i 3.
Astfel, n bara vertical apare un efort de compresiune
N1, n timp ce, n barele nclinate apar eforturile de ntindere N2 =
N3 .
Pentru rezolvarea problemei static nedeterminate
(gsirea forelor N1 i N2 = N3) este necesar stabilirea unor Fig. 4.32
relaii ntre deformaiile sistemului:
Bara 1: prin comprimarea ei, bara va rmne cu o scurtare egal cu ':
N1 l l
' . (4.78)
E 1A 1
Barele 2 i 3: prin traciune vor suferi o lungire egal cu 1 i 3 (se consider
A1 A 3 A i E1 E 3 E ):
N 2l N 3l
2 3 ; . (4.79)
E 2 A 2 cos E 3 A 3 cos

2 N2l
Din analiza figurii rezult: " . (4.80)
cos EA cos 2
Scriind echilibrul nodului n punctul O2 se obine ecuaia: 2 N 2 cos N1 0 sau:

N1
N2 . (4.81)
2 cos
Prin introducerea relaiei (4.81) n (4.80) se obine:
N 1l
" . (4.82)
2EA cos 2
Pentru a realiza mbinarea este necesar ca suma dintre deplasarea vertical a
captului barei 2 i 3 s fie egal cu abaterea l de la dimensiunea proiectat. Deci:
N1 l l N1l
l ' " . (4.83)
E1A1 2EA cos 2
de unde se poate determina valoarea forei axiale N1 i apoi pe baza relaiei (4.81) a forelor
N2.= N3.
96 REZISTENA MATERIALELOR

4.7 ASPECTE ALE CALCULULUI LA COMPRESIUNE

Din punct de vedere al distribuiei tensiunilor i la compresiune, ca i la ntindere,


aceasta este uniform pe seciune. Seciunile plane i normale pe axa longitudinal, nainte
de deformamare, rmn plane i normale pe aceeai ax i dup deformare (ipoteza lui
Bernoulli) astfel nct relaiile deduse le ntindere rmn valabile i la compresiune.
Exist materiale, ca de exemplu: fonta, betonul, sticla, care prezint valori diferite
ale tensiunilor admisibile la ntindere comparativ cu cele de compresiune (valorile tensiunilor
admisibile de compresiune sunt mult mai mari, aproximativ de trei ori).
Dac la solicitarea de traciune se constat o contracie transversal, la solicitarea
de compresiune se poate observa o umflare n sens transversal. n acest mod, seciunea
transversal devine, dup solicitare, mai mare dect cea iniial Af > Ai..
Dei exist o identitate clar a relaiilor de la compresiune cu cele de la ntindere,
totui la compresiune, din punct de vedere al comportrii materialului n ansamblul su, apar
i o serie de aspecte distincte.

4.7.1 Ruperea

Ruperea este influenat foarte mult de proprietile mecanice ale materialelor. n


funcie de aceste proprieti se disting:
- materiale casante: (ex : fonta, sticla, betonul, piatra etc.) - la nceputul solicitrii
apar simultan scurtarea materialului i umflarea lui, caracteristice ca valori
fiecruia n parte (fig.4.33,a); n faza a doua se constat apariia, la o anumit
tensiune c , pe feele laterale ale cubului sau pe suprafaa generatoare a cilindrului,
o serie de fisuri (fig.4.33,b). n felul acesta este marcat momentul n care
materialul cedeaz, momentul apariiei unor deformaii mari. Continund
ncercarea, fenomenul de propagare a fisurilor se accentueaz, fcnd ca la un
moment dat s sar buci laterale din material.
Fenomenul se poate asemui cu o explozie la o
scar mai mic. ntre bacurile mainii de ncercat
ramn, pentru un moment, dou piramide aezate
vrf la vrf care, la rndul lor, se distrug (fig.
4.33, c). Ca urmare, se poate trage concluzia c
Fig. 4.33 n cazul materialelor casante, la rupere, are
loc o distrugere brusc.

- materiale ductile: (ex: fier, oel, cupru etc.) -


ncercarea are loc n aceleai condiii epruveta
este un cub de aceleai dimensiuni ca n cazul
precedent. Pn la atingerea valorii critice,
Fig. 4.34 comportamentul materialului este ca i n cazul
TRACIUNE - COMPRESIUNE 97
precedent. Astfel, au loc o scurtare i o umflare a materialului
corespunztoare relaiei lui Poisson (fig. 4.34,a). n momentul
atingerii valorii c se constat c apare o turtire brusc a
cubului (fig. 4.33,b). Ca urmare, se poate spune despre c
c reprezint limita de curgere sau limita deformaiilor
mari. Continuarea ncercrii conduce la deformarea continu
a materialului (turtirea sa), cubul lindu-se n toate direciile,
Fig. 4.35 tensiunile n loc s creasc scad.

- materiale fibroase: (ex: lemnul) - considernd cubul fcut din lemn distrugerea
prin compresiune se face funcie de direcia dup care acioneaz fora n
raport cu direcia fibrelor.
Astfel, se pot discuta urmtoarele cazuri:

a) rezistena lemnului la compresiune paralel cu fibrele (fig.4.35,a) - pentru


piesele de lungime mic;
b) rezistena lemnului la compresiune perpendicular pe fibre (fig.4.35,b). n
practic apar trei tipuri de compresiune perpendicular pe fibre:
- compresiune pe ntrega suprafa a piesei;
- compresiune pe toat limea piesei;
- compresiune prin poansonare.

4.7.2 Strivirea

Pe suprafeele aflate n contact se dezvolt presiuni de contact care sunt sub forma
tensiunilor normale, strivirea fiind un fenomen de compresiune local.
De multe ori n practic, exist piese care se afl n contact i care sunt confecionate
din materiale diferite. n acest caz, n calcul se va ine cont de tensiunea admisibil cea mai mic.
n construcia de maini, piesele care sunt supuse unor solicitri de presiune de
contact pot avea suprafee geometrice de contact de diferite
forme cum ar fi:plan, cilindric, punctiform etc. Trebuie
menionat faptul c pentru cazurile enumerate mai sus exist
formule de calcul a presiunii maxime.
Pentru trei cazuri sunt prezentate n continuare
aspecte legate de calculul presiunii de contact:
a) Suprafa plan de contact (fig.4.36)
Se consider construcia din figur format din trei piese
(1, 2, 3) cu seciunile A1, A2 i A3 i confecionate din materiale
diferite: 1 - font, 2 - oel i 3 - beton.
Condiia de rezisten a fiecrei piese n parte la strivire
este dat de:
P (4.84)
s as .
Fig. 4.36 A
98 REZISTENA MATERIALELOR
unde a este presiunea admisibil la strivire (se mai noteaz cu pas).
Fiecare material se caracterizeaz printr-o anumit valoare a presiunii de contact.
Pe baza relaiei (4.84) i innd cont de greutatea proprie a fiecrei componente n parte se
pot determina valorile ariilor seciunilor transversale ale fiecrei piese n parte.
Astfel, se pot calcula:
P
- pentru font: A1 ,
asFc Fc h1
unde Fc este greutatea specific a fontei;
P Q1
- pentru oel: A2 ,
asBet
unde Q1 este greutatea nsumat a pieselor de font (1) i a celei de oel;
Observaie: s-a considerat n calcul presiunea de contact admisibil a betonului
aBet deoarece aceasta este mai mic comparativ cu cea a oelului iar suprafaa care se
strivete este cea delimitat de A2;
P Q2
- pentru beton: A3 .
asPm Bet h 2
unde aPm este presiunea admisibil de contact a pmntului iar Bet este greutatea
specific a betonului, unde Q2 este greutatea nsumat a pieselor de font i oel.

b) Suprafa cilindric de contact


n practica inginereasc se ntlnesc des cazuri n care
suprafaa de contact este cilindric. Un astfel de exemplu este cazul
niturilor unde corpul nitului vine n contact cu suprafaa gurilor practicate
n piesele care sunt asamblate prin nituire.
n figura 4.37 este schematizat contactul dintr-o pies
cilindric (1) a crei suprafa transversal (seciune transversal)
are diametrul D. Lungimea total de sprijin a celor dou piese (1 i
2) este egal cu l iar fora care acioneaz este de intensitate P.
n urma contactului pe un element de suprafa apare o
Fig. 4.37
presiune de contact . Ca urmare a principiului aciunii i reaciunii,
n dreptul elementului se va dezvolta o for elementar dN, perpendicular pe suprafaa de
contact. Aceast for elementar este egal cu:
D
dN l d, (4.85)
2
Prin nsumarea tuturor forelor elementare se obine relaia de echilibru:
2 2

P 2 dNcos d Dl cos d, (4.86)


0 0

Admind c repartiia presiunii este uniform pe suprafaa de contact, rezult:


P = Dl (4.87)
TRACIUNE - COMPRESIUNE 99

P
sau: (4.88)
Dl
Concluzie: valoarea presiunii de contact este dat de raportul dintre fora aplicat
i proiecia suprafeei de contact pe planul longitudinal de simetrie al piesei cilindrice.

c) Suprafee mici de contact (cazul rulmenilor cu bile sau role)


Contactul dintre bilele sau rolele de rulment i calea de rulare, profilat pe inelele
rulmentului se realizeaz pe o zon foarte mic. Ca urmare, n funcionare se dezvolt fore
de compresiune mari care conduc la deformarea bilelor (rolelor). Deformrile mari,
combinate cu o serie de factori funcionali, duc n timp la apariia unor fisuri care, la rndul
lor, genereaz fenomenul de pitting (ciupirea bilelor sau rolelor) rezultnd distrugerea acestor
organe de maini.
Se consider dou bile aflate n contact i ncrcate cu fora P (fig. 4.38). Bilele au diametrele
d1 i d2. Sub aciunea forei P acestea se deformeaz astfel nct zona punctiform de contact
iniial se transform ntr-o suprafa circular de diametru d = 2a.
Calculul se realizeaz pe baza urmtoarelor ipoteze:
- diametrul 2a este mic n comparaie cu diametrele bilelor;
- materialul este liniar-elastic i nu se depete limita de
proporionalitate; ca urmare, pot fi aplicate ecuaiile din teoria
elasticitii;
- pe suprafaa de contact apar numai fore normale i nu i
fore tangeniale.
Primele relaii de calcul au fost realizate de H. HERTZ,
principalele rezultate fiind:
- presiunea maxim care se dezvolt pe axa centrelor bilelor
Fig. 4.38
este repartizat dup o lege eliptic fiind egal cu:
3P (4.89)
max .
2 a2

- raza cercului de contact se poate calcula cu relaia:


E 1 E 2 d 1d 2
a 0,7 P. (4.90)
E1E 2 d1 d 2
unde E1 i E2 sunt modulele de elasticitate ale materialelor celor dou bile;
- dac bila apas pe suprafa concav, presiunea maxim este dat de relaia:
2
d d1
max 0,623 P E 2 2 . (4.91)
d1d 2
- n cazul n care bila apas pe o suprafa plan d 2 presiunea este:
P E2
max 0,623 . (4.92)
d12
100 REZISTENA MATERIALELOR

4.8 NCERCRILE DE REZISTEN ALE MATERIALELOR LA TRACIUNE


- COMPRESIUNE
CURBA CARACTERISTIC

4.8.1 Generaliti

Tehnologiile actuale de fabricaie impun un riguros control al calitii materialelor


din care sunt realizate produsele. Controlul, care este bazat pe diferite ncercri, se extinde
n toate fazele de fabricaie. Ca scop principal, ncercarea materialelor stabilete
proprietile acestora n dependen de factori de influen exteriori, temperatur,
condiii de solicitare, aspect geometric etc. Aceste proprieti ale materialelor se pot
clasifica n patru grupe :
a) - proprieti mecanice - determin modul de comportare al materialelor la
diferite aciuni mecanice (rezistena, elasticitatea, plasticitatea, tenacitatea,
fragilitatea, fluajul, rezistena la uzur, rezilien, duritatea, rezistena la oboseal
etc.);
b) - proprieti chimice - se refer la capacitatea materialelor de a reaciona
sau de a rezista la aciunea diferitlor ageni chimici;
c) - proprieti fizice - determin relaiile materialelor cu fenomenele fizice
care se petrec n natur (densitatea, greutatea specific, absorbia acustic etc.);
d) - proprieti tehnologice - arat modul de comportare al materialelor la
diferite procedee de prelucrare.
Proprietile materialelor se determin pe baza unor metode i procedee de ncercare.
ncercrile materialelor pot fi grupate n :
a) - ncercri mecanice de: rezisten, duritate, rezilient, fluaj, relaxare,
oboseal;
b) - ncercri tehnologice de: sudabilitate, ndoire, refulare, ambutisare,
prelucrabilitate prin achiere etc.;
c) - ncercri fizice de: densitate aparent, higroscopicitate, conductibilitate
termic, permeabilitate la aer sau vapori, absorbia zgomotelor etc.;
d) - ncercri chimice: coroziune, descompunere etc.
Metodele i procedeele de ncercare a materialelor se mpart n dou grupe mari :
A) Metodele distructive: constau n ncercarea pn la rupere a unor corpuri de
prob care sunt extrase din materialul ce trebuie ncercat. Se urmrete comportarea materialului
pe tot parcursul ncercrii pn la rupere i aspectul ruperii. Modul de comportare i indicii
caracteristici care apar n cursul ncercrii pot fi urmrite i nregistrate grafic prin curbe
caracteristice. Curbele caracteristice exprim legtura care exist ntre tensiunile aplicate i
deformaiile specifice pe tot parcursul ncercrii, pn la ruperea epruvetelor. Din acest grup fac
parte, n special, ncercrile referitoare la comportarea materialelor din punct de vedere al
rezistenei, deformaiei i mecanicii ruperii.
B) Metodele nedistructive: se bazeaz pe aciunea reciproc dintre diferitele
forme de energie i materie servind la indicarea naturii, mrimii i frecvenei discontinuitilor
TRACIUNE - COMPRESIUNE 101
(defecte interioare i de suprafa) n materiale. Se aplic la semifabricate i la componente
ale utilajelor i construciilor care sunt supuse la solicitri importante n exploatare.
n vederea comparrii modului de comportare a materialelor la diverse aciuni au
fost introduse o serie de standarde. Acestea prevd toate condiiile care trebuiesc respectate
la ncercarea i controlul materialelor cu privire la: extragerea corpurilor de prob (epruvetele),
forma, mrimea i modul de prelucrare al acestora, condiii de ncercare propriu-zise,
interpretarea i prezentarea rezultatelor.
Pentru unificarea standardelor, a fost constituit Organizatia International de
Standardizare (I. S. O.) care a ntocmit recomandri i proiecte de standarde. n 1948 a
fost creat Uniunea International de ncercri i Cercetri asupra Materialelor i
Construciilor (R. I. L. E. M.) avndu-i sediul la Geneva.
Metodele actuale de ncercare i au originea n Evul mediu, primul care a realizat
astfel de activiti a fost Leonardo de Vinci (1452 - 1510). El a conceput o main folosit
la determinarea rezistenei la traciune a srmelor. Mai trziu, maina a fost dezvoltat de
Galilei (1564 - 1642). Primele observaii de comportare mecanic a materialelor au fost
fcute, n 1678, de ctre Hooke (1635 - 1703). Aceste prime observaii aveau s capete
denumirea, att de cunoscut astzi, de legea lui Hooke sau legea elasticitii. Forma
actual a prins contur n 1807 prin definirea modului de elasticitate a lui Young. Preocupri n
domeniul ncercrilor epruvetelor de lemn i metal au mai avut: R. de Reaumur (1683 -
1757),P. van Musschenbrock (1662 - 1716) iar primele studii care au avut ca scop
determinarea duritii metalelor au fost fcute de ctre M. V. Lomonosov (1711 - 1765).
Primul laborator public, care avea drept scop principal determinarea calitii
materialelelor prin ncercri, a fost realizat n 1858 n Angla i a fost o urmare fireasc a
primei revoluii industriale. Astfel de laboratoare au mai fost create la Mnchen i Stuttgart.
Primele cercetri asupra oelurilor care sunt supuse la solicitri variabile au fost realizate
de A. Whler ntre anii 1860 i 1870. Aceste cercetri au fost necesare ca urmare a
apariiei ruperilor frecvente ale osiilor de la vagoanele de tren, Whler fiind inginer angajat
al cilor ferate germane. n anul 1884 au fost efectuate, pentru prima dat, ncercri la oc
de ctre Tetmajer la grinzi n T cu cresttur. Mai trziu, plecnd de la aceste ncercri, au
fost create ncercri de rezilien, n ambele forme cunoscute (Charpy i Izod).
Anul 1900 a nsemnat i Expoziia Universal de la Paris unde Brinell a prezentat
pentru prima dat o metod tehnic pentru determinarea duritii. Aceast metod este des
utilizat i n zilele noastre mpreun cu metodele Rockwell i Vickers. n paralel cu
dezvoltarea metodelor de ncercare au fost construite i instalaiile necesare.
Primele maini au fost realizate n 1758 n Frana de ctre J. Peronet (1708 -
1784) fiind urmat de ctre L. Werder (1808 - 1885) i A. Gagarin. Primele laboratoare
avnd ca activitate ncercarea materialelor au fost construite la sfritul secolului trecut pe
lng marile ntreprinderi constructoare de maini. n Europa, n anul 1904, este nfiinat
primul Institut de ncercarea materialelor de ctre Martens n Germania.
Metodele nedistructive au fost dezvoltate, mai ales, dup descoperirea razelor
Rntgen (1895) i a razelor gama (1896). Saxby, n anul 1868, aplic pentru prima dat
cmpul magnetic n vederea descoperirii defectelor superficiale. Alte metode nedistructive,
care au fost introduse la nceputul acestui secol, au fost : procedeul cu pulbere magnetic
(introdus n 1919 de Hoke); controlul magneto-inductiv (curenti turbionari - realizat de
102 REZISTENA MATERIALELOR
Frster); determinarea imperfeciunilor interioare cu ajutorul ultrasunetelor i mai
mai trziu cu laser.

4.8.2 ncercarea de traciune

La baza studiilor teoretice efectuate n Rezistena materialelor stau o serie de ipoteze


simplificatoare: materialul se consider continuu, omogen i izotrop, ntre tensiuni i deformaiile
specifice exist o dependen liniar etc. Aceste ipoteze trebuie verificate prin diferite experimente.
Tensiunea la care are loc ruperea, dat de calculul teoretic, este de multe ori mai mare dect cea
real.
Ca urmare, trebuie verificate tensiunile de rupere n condiii ct mai apropiate de
realitate. Prin ncercri mecanice ale materialelor se neleg toate determinrile privind
comportarea metalelor, n anumite condiii de solicitare mecanic, stabilite
conventional. n alegerea criteriilor de clasificare a ncercrilor se au n vedere urmtoarele
aspecte: solicitarea este considerat a fi static n cazul n care viteza de solicitare
este cel mult egal cu 100 N/mm s; solicitarea static poate fi progresiv, regresiv
sau oscilant. O solicitare este considerat a fi dinamic dac viteza de solicitare este
mai mare de 100 N/mm s. Orice solicitare dinamic poate fi produs fie ntr-un singur ciclu
fie n cicluri repetate.

4.8.2.1 Epruvete. Condiii generale de prelevare a epruvetelor

Orice ncercare, fie c este de traciune sau altfel de ncercare, impune folosirea
unei anumite piese, care are o form i dimensiuni bine determinate, denumit epruvet.
Epruvetele sunt realizate din probe care nu sunt altceva
dect buci de metal extras din produsul ce urmeaz
a fi examinat.
O importan deosebit prezint alegerea
locului de prelevare a probelor. Pentru aceasta se alege
locul n aa fel nct caracteristicile mecanice rezultate
s nu exprime particularitile unei anumite zone, ci s
fie reprezentative pentru valori medii. Cteva exemple

Fig. 4.39 Fig. 4.40


TRACIUNE - COMPRESIUNE 103
de alegere a locului de extragere a epruvetei din prob sunt prezentate n fig.4.39.
Reglementarea zonelor de prelevare a probelor este realizat prin STAS-uri (7324-75; 436-
80; 8394-69).

4.8.2.2 ncercarea la traciune

De multe ori se pune ntrebarea: de ce se acord o aa mare importan ncercrii


la traciune ? Rspunsul se gsete n Teoria strilor de tensiune limit (teorii de rupere).
O stare de tensiune oarecare este echivalat cu starea de tensiune de la solicitarea de
ntindere monoaxial sau cu starea de deformaii de la aceiai solicitare.
Din punct de vedere tehnologic, ncercarea la traciune se realizeaz prin aplicarea
unei fore axiale unei epruvete, n mod cresctor, fcndu-se n paralel nregistrarea variaiilor
de lungime. ncercarea dureaz n timp pn n momentul ruperii materialului.
Modelul de evaluare al deformaiei epruvetei se poate realiza n
dou feluri:
a) se folosete un aparat, extensometru, care se fixeaz pe epruvet
ntre dou seciuni determinate i situate la o distant L0 una de cealalt.
Citirea indicaiilor extensometrului se face la intervale de timp
determinate. n felul acesta se poate trasa prin puncte, pe msur ce
crete intensitatea forei, o curb ce reprezint dependena dintre fora
P i variaia l a lungimii iniiale L0 (Fig.4.40,a);
b) - alegerea (marcarea) a dou puncte A i B (fig. 4.41) situate la o
distan L ntre ele i se poate determina astfel lungirea epruvetei l =
L - L0. n acelai timp maina de ncercat posed un sistem care traseaz
automat o curb (fig. 4.40,b) n care pe abscis sunt reprezentate
variaiile distanei AB iar pe ordonat este prezentat creterea forei P
Fig. 4.41 aplicat epruvetei.

4.8.2.3 Curba caracteristic

Definirea comportrii materialului este fcut cu ajutorul curbei caracteristice a


materialului. Aceast curb exprim legtura care exist ntre tensiunea i deformaia
specific .
Aa cum a fost definit anterior, la nceputul acestui capitol, tensiunea normal ntr-o
N
seciune oarecare este egal cu: . n timpul ncercrii se constat c valoarea ariei seciunii
A
este variabil continuu i msurarea continu a ei este dificil, astfel c tensiunea se nlocuiete

P
cu raportul convenional R unde A0 este valoarea seciunii iniiale a epruvetei.
A0
O comportare asemntoare o are deformaia specific care nu este constant
104 REZISTENA MATERIALELOR
pe lungimea epruvetei n tot timpul ncercrii i ca urmare, este nlocuit cu o alt mrime,
adimensional, care poart denumirea de alungire total A t dat de relaia:
Lf L0 L
A t 100 100 %. (4.93)
L0 L0
unde L0 este distana ntre repere iar Lf - este lungimea final (lungimea epruvetei deformate,
msurat ntre repere la aplicarea unei sarcini sau dup rupere).
n cazul n care alungirea total At se msoar dup ruperea epruvetei poart denumirea
de lungire de rupere. n mod convenional, curbele caracteristice pot fi obinute n coordonate
R i A t.
n figura 4.42 este prezentat
curba caracteristic pentru oel. Curba
convenional se raporteaz n permanen
la aria iniial a epruvetei pe cnd cea real
la aria instantanee (dificil de msurat).
Curba OABCDR reprezint
curba caracteristic convenional care
este, de obicei, nregistrat, cu linie punctat
fiind reprezentat curba real. Curba
caracteristic prezint o prim poriune
liniar determinat de segmentul OA. Pe
aceast poriune lungirea epruvetei este Fig. 4.42
proporional cu fora aplicat. Pe
poriunea OA este valabil legea lui Hooke, panta dreptei reprezentnd modulul de
elasticitate convenional al materialului E = tg . Abscisa At i ordonata R, pe poriunea
OA, pot fi nlocuite cu i respectiv deoarece, n aceast faz de solicitare starea de
tensiune i starea de deformare din epruvet, pe toat lungimea L0 iniial, sunt omogene.
Tensiunea care corespunde punctului A poart denumirea de limit de proporionalitate.
Punctul urmtor de pe curb, care prezint o importan deosebit, este punctul B.
n ntreaga zon cuprins ntre O i B, la ndeprtarea sarcinii, epruveta i recapt lungimea
iniial L0. Ca urmare, lungirea epruvetei este elastic i tensiunea corespunztoare punctului
B poart denumirea de limit de elasticitate. Punctul B reprezint limita comportrii
elastice a materialului iar depirea lui face ca materialul s capete deformaii remanente
(plastice). Exist ns i cazuri n care deformaiile remanente pot s apar i n zona
elastic (cazul unei orientri nefavorabile a cristalelor). La numite materiale - oeluri, cupru,
alam - se pot nrglija deformaiile plastice, care se produc chiar la sarcini mici, considerndu-
se numai zonele de elasticitate i cea de proporionalitate.
Pentru unele materiale (fonta cenuie) exprimarea modulului de elasticitate se poate
face n mai multe feluri : modul de elasticitate tangent, modul de elasticitate secant,
modul de elasticitate de coard, modul de elasticitate convenional.
Conform STAS 10290-75 se definesc urmtoarele componente :

a) Limita de proporionalitate convenional: p [N/mm2]- reprezint tensiunea la care


modulul de elasticitate curent E (fig. 4.43) atinge o abatere prescris fa de modulul de
TRACIUNE - COMPRESIUNE 105
elasticitate iniial E0 :
E0 E
100% . (4.94)
E0
Aceast abatere, exprimat n procente i nscris
ca indice, la oeluri atinge valoarea de 10% , limita de
proporionalitate convenional notndu-se 10.
Fig. 4.43 b) Limita de elasticitate convenional (pentru o
lungire proporional prescris) p [N/mm2] - reprezint
tensiunea la care abaterea de la variaia proporinal dintre tensiune i lungire
atinge o valoare prescris care se menioneaz ca indice la notaia tensiunii. La
oeluri este admis o abatere de 0,01% iar limita de elasticitate convenional
se noteaz cu p 0,01.
c) Limita de elasticitate tehnic (pentru o lungire remanent prescris) e [N/mm2]
- este tensiunea la care lungirea specific remanent atinge o valoare prescris
care este nscris ca indice. La oeluri, n mod uzual, lungirea specific remanent
este stabilit la valoarea de 0,01% i ca urmare, limita de elasticitate tehnic este
notat cu e 0,01. Prin raportarea lungirii transversale tr la lungirea specific
longitudinal se obine coeficientul de contracie transversal notat cu .
Caracteristicile definite pn acum, modulul de elasticitate longitudinal, limita de
proporionalitate convenional, limita de elasticitate convenional, limita de elasticitate
tehnic i coeficientul de contracie transversal poart denumirea de caracteristici
elastice ale materialului i nu sunt considerate caracteristici mecanice uzuale.
Revenind la curba caracteristic din (fig.4.42), pentru zona deformaiilor plastice
pronunate, zona situat dup punctul B, alura curbei are aspecte diferite, funcie de natura
materialului. Pentru oeluri, n special pentru cele cu coninut redus de carbon, se constat
apariia unei zone n care deformaiile plastice sunt foarte mari producndu-se la o for
exterioar constant sau chiar descresctoare. Este vorba de zona de curb situat dup
punctul C. Acest punct se numeste limita de curgere corespunzndu-i o tensiune de curgere
ce este notat cu c. n aceast faz a ncercrii materialului curge, adic se deformeaz,
dei sarcina nu mai crete. Pe curb, dup punctul C, se constat existena unui palier de
curgere. Exist unele materiale la care acest palier de curgere lipsete, stabilirea limitei de
curgere fiind dificil. A fost definit drept limita de curgere tehnic punctul de pe curba
caracteristic cruia i corespunde dup descrcarea epruvetei o lungire specific remanent
de 0,2%. Ca urmare, tensiunea normal se noteaz cu O, 2.
Raportnd sarcina constant, la care are loc continuarea deformaiei, la aria seciunii
transversale iniiale a epruvetei se obine limita de curgere aparent i este notat cu Re.
Pentru materialele care nu au limit de curgere aparent, stabilirea ei se face convenional,
definindu-se conform STAS 200-75:
a) Limita de curgere convenional (pentru o alungire neproporional prescris),
fiind raportul dintre sarcina corespunztoare unei alungiri neproporionale prescrise
i aria seciunii transversale iniiale a epruvetei fiind notat cu Rp (la oeluri Rp O,2).
b) Limita de curgere remanent (pentru o alungire remanent prescris) - notat cu Rr
i reprezint raportul ntre sarcina corespunztoare unei alungiri remanente (la descrcarea
106 REZISTENA MATERIALELOR
epruvetei) prescrise i aria sectiunii transversale initiale a epruvetei. Alungirea remanent
prescris este mentionat ca indice. La oeluri, n mod uzual, alungirea remanent este
0,2% i curgerea este notat cu Rr 0,2. Att limita de curgere convenional ct i
limita de curgere remanent se msoar n [N/mm2].
Cu creterea gradului de deformare plastic din zona de curgere, metalul sufer un
fenomen de ecruisare i din aceast cauz este necesar mrirea forei de deformare.
Curba prezint o nou zon de cretere a crui punct de maxim este D. Prin convenie,
tensiunea corespunztoare punctului D este tensiunea de rupere :
N max
r
A0
N/mm 2 .
dei ruperea real are loc n dreptul punctului R.
Zona de curbur dinaintea punctului D se numete zon de ecruisare sau ntrziere.
n timpul ncercrii, n aceast zon de solicitare, au loc variaii uniforme de lungime ale
epruvetei n timpul creterii sarcinii (cretere care raportat la creterea lungimii este cu
mult mai mare dect cea care are loc n zona elastic).
Urmtoarea faz a deformrii este gtuirea. Acest fenomen apare ntr-o zon a
epruvetei i const ntr-o subiere care se produce continuu i rapid pn la ruperea final.
Practic, deformarea epruvetei n aceast faz are loc numai n zona de gtuire. Fora
corespunztoare momentului ruperii epruvetei este denumit sarcin ultim (Pu ) i
corespunde punctului R de pe diagram. Zona de curb cuprins ntre punctele D i R este
denumit zona de curgere local. naintea momentului ruperii se mai poate observa un
fenomen de exfoliere, cnd buci mici de material (mici aschii) sar de pe suprafaa epruvetei.
Comportarea descris la ncercarea de traciune este aceea a unui material ductil.
Ductilitatea este proprietatea unui material de a se rupe prin deformaii plastice mari.
n figura 4.44,a este prezentat curba caracteristic pentru un material ductil dar fr
palier de curgere (ex: cupru, aluminiu, plumb). n figura 4.44,b este prezentat curba caracteristic
a unor materiale fragile, la care ruperea epruvetei se face brusc, cu producerea unei gtuiri
nensemnate (ex: oel de arc, unele oeluri clite, fonta). Alungirea la rupere a materialelor
fragile este redus (sub 2% i uneori sub 1%). Caracteristic pentru aceste materiale este faptul
c fora maxim i fora ultim din epruvet sunt aceleai. Dac materialele prezint o fragilitate
pronunat, rezistena la rupere este practic aceeai cu limita de curgere.
Pe lng proprietile de fragilitate i
ductilitate mai poate fi definit i o a treia,
tenacitatea, care reprezint proprietatea unui
material de a absorbi energie n domeniul
deformaiilor plastice. n mod obinuit,
tenacitatea este pus n legtur cu valoarea
suprafeei totale care se gsete sub curba
caracteristic, suprafa care reprezint de fapt
lucrul mecanic specific de deformaie
nmagazinat pn la rupere. Despre un material
se spune c este tenace dac suport, fr a
Fig. 4.44 se rupe, tensiuni accidentale care depesc
TRACIUNE - COMPRESIUNE 107
limita de rupere.
Aeznd cap la cap cele dou buci care rezult n urma ruperii materialului se
poate detrmina lungimea de rupere Lr. Comparnd lungimea initial L0 cu cea final Lr
se poate calcula lungirea specific de rupere, sub form procentual:
Lr L0
100 100 r % . (4.95)
L0
Dup cum s-a specificat, n momentul ruperii are loc o gtuire numit gtuire la
rupere n zona de rupere. Aceast mrime se poate exprima n procente, prin raportarea
ariilor iniial A0 i final Ar de rupere:
A0 Ar
Z 100%. (4.96)
A0
n cazul n care deformaiile epruvetei sunt foarte mari se utilizeaz noiunea de
lungire specific natural (sau: efectiv; longitudinal) ce este dat de relaia:
L
dL L
nat ln . (4.97)
L0
L L0
unde L0 este lungimea iniial a epruvetei i L este lungimea efectiv momentan.

4.8.2.4 Epruvete folosite pentru ncercarea la traciune

Epruvetele trebuie s ndeplineasc o serie de condiii legate de forma i dimensiunile lor :


- s fie suficient de mari pentru ca rezultatele s nu fie influenate de particulariti
de comportament ale unor formaiuni cristaline ale metalului i n acelai timp, s se poat
realiza o msurare suficient de prescris;
- epruveta s prezinte o zon cu stare de tensiune omogen pentru a se observa mai
uor deformaiile plastice i pentru uurina calculului tensiunilor i a deformaiilor
specifice;
- tensiunile locale ce apar n zonele de prindere ale epruvetei s fie minime astfel
nct s nu influeneze starea de tensiune din zona principal a epruvetei.
Obinuit, epruvetele au seciune circular (epruvete rotunde) sau dreptunghiular
(epruvete plate) avnd raportul laturilor seciunii
mai mic dect 4:1. Cele mai uzuale dimensiuni ale
unei epruvete pentru ncercarea la traciune sunt
prezentate n figura 4.45.
n figura4.46,a este prezentat o epruvet
a crei capete sunt conice, iar n figura 4.46,b este
prezentat captul unei epruvete cilindrice filetate.
n cazul epruvetelor plate capetele de Fig. 4.45
prindere pot fi fr gaur sau cu gaur pentru bol
(fig.4. 47). Dimensiunile i alte aspecte legate de elementele constructive ale epruvetelor
se gsesc expli-cate n literatura de specialitate.
108 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 4.46

Fig. 4.47

4.8.2.5 Maini i dispozitive de ncercare

Orice main pentru ncercri statice la tractiune are urmtoarele prti componente:
batiul, dispozitivul de fixare a epruvetei, dispozitivul de producere a sarcinii,
dispozitivul de msurare a sarcinii i dispozitivul de nregistrare a curbei caracteristice.
n figura 4.48 este prezentat, schematic, o astfel de main de ncercat. Elementele
constructive sunt:
1 - coloanele de fixare (prinse de batiu); 2,3 - bacuri; 4 i 6 - traverse; 5 - reazeme; 7 -

Fig. 4.48
TRACIUNE - COMPRESIUNE 109
cilindru hidraulic (cu ulei); 8 - coloane; 9 - travers; 10 - pendul; 11 - cilindru; 12 - cadru; 13
- ac indicator.
Prin pompa hidraulic se trimite ulei n cilindru 7. Pistonul montat n cilindrul 7
deplaseaz cadrul mobil format n traversele 4 i 9 i coloanele 8, n sus.
n acest fel, epruveta montat ntre bacurile 2 i 3 este supus la traciune, sau
compresiune ntre platourile de pe traversele 4 i 6, sau ncovoiere dac se utilizeaz
reazemele 5.

4.8.2.6 Consideraii finale

Din analiza curbei caracteristice a oelului se poate concluziona c pn la atingerea


valorii limitei de proporionalitate a materialului comportarea este liniar-elastic fiind, n
felul acesta, satisfcut legea lui Hooke. Pentru materiale ce nu satisfac legea lui Hooke
(alam, beton, font etc) legtura ce exist ntre tensiuni i lungiri specifice se poate exprima
cu ajutorul funciei:
n
. (4.98)
E0
unde : n i E0 sunt constante dependente de natura materialului.
n fig. 4.49 sunt prezentate curbele caracteristice pentru materialele amintite mai sus.
La multe materiale curbele caracteristice de compresiune sunt asemntoare cu
cele de traciune. Exist ns i materiale care au comportri diferite la traciune i
compresiune. Spre exemplu, fonta i betonul rezist mai bine la compresiune dect la
traciune. Lemnul are o capacitate de rezisten mult mai redus la solicitarea de compresiune
Tabelul 4.3
110 REZISTENA MATERIALELOR
n lungul fibrelor, n timp ce oelul are
aproximativ aceeai valoare a rezistenei la
ntindere i la compresiune.
n cazul solicitrii de forfecare pur
apar tensiuni tangentiale i lunecri specifice
, legea lui Hooke lund forma:
t=Gg, (4.99)
Fig. 4.49 unde G este modulul de elasticitate transversal.
Ca urmare, pentru un solid liniar-
elastic, deformaia este determinat de valoarea celor trei constante elastice E, G i .
Valorile celor trei constante, pentru diferite materiale sunt prezentate n tabelul 4.3.

4.8.3 Tensiunea admisibil

Prin definiie, tensiunea admisibil sau rezistena admisibil este acea valoare
convenional aleas n calcul, n urma rezultatelor practice, pentru tensiunea maxim
din punctul cel mai solicitat al unei piese (organ de main) n condiile concrete date
de solicitare i de material.
n activitatea de proiectare a unor piese/organe de maini, ca dat de intrare, se
gsete i natura materialului ce urmeaz a fi folosit. Ca urmare, cunoscndu-se materialul
implicit este cunoscut i curba sa caracteristic la traciune, cunoscndu-se de fapt valorile
maxime admisibile pe care le suport materialul piesei. Tensiunile ce se dezvolt n pies, n
timpul funcionrii sale, trebuie s fie limitate la valori mai mici ca cele corespunztoare
limitelor de elasticitate sau curgere.
Funcionarea piesei ntr-un ansamblu, limita ei practic de rezisten, este influenat
de o serie de factori care in de: omogenitatea materialului din care este confecionat
piesa, coincidena ntre valorile reale ale forelor n exploatare cu cele luate n calcul
pentru proiectarea piesei, schematizarea corect a ncercrilor pe baza lurii n
considerare a tuturor solicitrilor ce apar n funcionarea piesei, diferii factori aleatori
care pot apare n timpul funcionrii (suprasolicitri, ageni corozivi, imperfeciuni
de execuie i/sau monatj etc).
Pentru a exista o posibilitate de protecie fa de situaiile limit s-a introdus un
coeficient de siguran. Se definete drept tensiune admisibil pentru bare solicitate
static la temperatur normal:
c
a sau a r , (4.100)
c1 c2
unde prima egalitate din (4.100) este folosit n cazul n care materialul barei are o comportare
ductil iar a doua n cazul n care acesta are o comportare fragil.
Deci c1 este coeficientul de siguran n raport cu limita de curgere iar c2 este
coeficientul de siguran n raport cu rezistena la rupere static a materialului prescris
pentru elemente de rezisten.
Alegerea tensiunii admisibile i a coeficientului de siguran se face inndu-se cont
TRACIUNE - COMPRESIUNE 111
de: felul materialelor, procesul tehnologic de prelucrare al piselor, natura solicitrii,
modul de acionare a sarcinilor n timp, condiiile de lucru, modelele de calcul etc.
Valorile orientative ale coeficienilor de siguran la solicitri statice, raportat la r ,
funcie de natura materialului piesei realizate, pot fi:
- pentru materiale tenace: c = 2 3;
- pentru materiale fragile: c = 3 4;
- pentru materiale foarte frragile: c = 4 6.

4.8.4 ncercarea de compresiune

Acest gen de ncercare se aplic cu precdere materialelor care funcioneaz ntr-


un regim continuu de compresiune: beton, crmid, ciment, lemn, deci materiale de
construcie. Problema important care apare este legat de realizarea n epruvet a unei
tensiuni omogene n epruvet.
n cazul folosirii unei epruvete cilindrice (fig. 4.50),
ca urmare a frecrilor dintre suprafeele de contact dintre
epruvet i suprafeele de aezare, starea de tensiune
monoaxial sufer modificri. Punctele A - A rmn, n
timpul solicitrii, n contact permanent cu placa de apsare
n timp ce, punctele B - B, ca urmare a rsfrngerii
materialului, ajung i ele n contact cu placa de apsare B
Fig. 4.50
- B, iar punctele C - C , aflate la jumtatea nlimii
cilindrului, vor suferi o puternic deplasare pe direcie radial. Funcie
de condiiile de ncercare (neomogeniti ale materialului, neparalelism
ntre cele dou suprafee frontale, aplicarea excentric a sarcinilor)
pot s apar i solicitri de ncovoiere. O particularitate deosebit o
prezint materialele tenace la care nu se poate realiza ruperea.
Deformarea lor are loc continuu, ajungndu-se n domeniul plastic pe
msur ce sarcina crete.
n realizarea epruvetelor s-au considerat diferite valori ale
raportului ntre diametrul su i lungimea ei, rezultatele obinute Fig. 4.51
extrapolndu-se la valoarea zero, n modul acesta determinndu-se
rezistena la compresiune a unei epruvete a crei lungime este infinit.
Pentru a se obine o deformare plastic ct mai omogen testele de
compresiune au fost efectuate pe epruvete a cror fee frontale au fost
lubrificate sau pe epruvete ce aveau executate pe feele frontale o
cavitate cu adncimea de cteva zecimi de milimetru. Prin cavitatea
executat se realizeaz o apsare numai pe o suprafa circular central
i pe o coroan cicular marginal cu limea mic. Fig. 4.52
n standarde i n literatura de specialitate se recomand, pentru
pstrarea formei epruvetei n timpul ncercrilor, ca dimensiunile s se ncadreze n anumite
valori: l = (1... 1,5)D;
- pentru evitarea curburii; d = 3D; unghiul conurilor de apsare s fie ales egal cu unghiul
112 REZISTENA MATERIALELOR
de frecare dintre cele dou suprafee (tg = , unde este coeficientul de frecare). Un
model al epruvetei i al feelor de apsare este prezentat n figura 4.51. Totui, i n acest
caz apare un fenomen nedorit i anume deformarea neomogen mai mare la interior. Ca
recomandare general, cnd standardele de produs nu specific expres forma epruvetei,
aceasta trebuie s fie cilindric.
O alt component deosebit de important a ncercrii de compresiune este maina de
ncercat. Aceasta, la rndul ei, trebuie s asigure n mod special o serie de condiii de fixare a
epruvetei, platourile s fie plane (abaterea s fie de max. 0,01 mm /100 mm), s fie dure (min 60
HRC), netede (Ra= 0,8... 1,6), platoul inferior s fie prevzut cu cercuri concentrice pentru
centrarea epruvetei iar platoul superior s aib practicat o calot sferic cu raza R de
minimum 150 mm pentru a se putea corecta abaterile de paralelism ale platourilor (fig.4.52).

Aplicaia 4.1: Se consider bara format din dou sectoare de seciuni 2A i A


(fig. 4.53). Bara este confecionat din oel (E = 2105 MPa) cele dou tronsoane avnd
lungimile indicate n figur. Cunoscnd c
a = 300 mm, fora P = 60 kN, iar a = 120 MPa, se cer s se precizeze urmtoarele:
a) diagrama de fore axiale;
b) mrimea ariei necesare Anec din condiia de rezisten
max a
c) lungirea total l.
Rezolvare:
a) diagrama este prezentat n figura 4.53,b.
b) Dup trasarea diagramei de fore axiale, se poate observa c n lungul barei
aceasta este solicitat diferit. Astfel, pe poriunea de la 1 la 3 intensitatea solicitrii
este egal cu P n timp ce pe poriunea 3 - 4 intensitatea solicitrii este 4P.
Valorile tensiunilor vor fi:
- pe poriunea 1 -2:

P 6 10 4
max,1 2
120 A 500mm 2
A A
-pe poriunea 2 - 3:
P 6 10 4
max,2 3 120 A 250mm 2 ;
2A 2A
-pe poriunea 3 - 4:

P 24 10 4
max,3 4 120 A 1000mm 2 ;
A 2A
Dintre cele trei valori determinate mai sus, valoarea
aleas pentru aria necesar este cea de 1000 mm2.
c) lungirea total este egal cu:
4P a P 3a P 2a 11 P a
l tot li 0,495mm.
2EA 2EA EA 2 EA
Fig. 4.53
TRACIUNE - COMPRESIUNE 113
Aplicaia 4.2: Se consider o bar de lungime l = 1 m i de seciune dreptunghiular
variabil prezentat n figura 4.54. Variaia seciunii este realizat numai pe nlime (la distana
x fa de ncastrare aceasta are valoarea hx) de la 200 mm la 100 mm n timp ce limea ei
rmne constant i egal cu 50 mm (seciunea B-
B). Cunoscnd P = 50 kN, se cere:
a) s se verifice bara tiind c a = 150 MPa;
b) s se determine lungirea barei l.
Rezolvare:
a) din modul de ncrcare al barei se poate
observa c de-a lungul ei solicitarea
axial este constant avnd valoarea P =
5.104 N. Ca urmare, innd cont de faptul
c seciunea transversal este variabil, Fig. 4.54
verificarea se va face n zona n care aria
transversal este cea mai mic:
5 10 4
max 10MPa a ,
50 100
deci bara rezist.
b) Pentru determinarea lungirii barei, avnd n vedere faptul c seciunea este
variabil, calculul se va face pe baza relaiei de calcul:
l N l N
l dx. l dx.
0 EA x 0 EA x

unde Ax este aria la distana x.


Valoarea acestei arii este, conform seciunii B-B egal cu: Ax = 50hx.
Determinarea nlimii hx se poate realiza prin dou moduri: prin asemnare sau
pornind de la observaia c variaia ei este liniar. Pe baza acestei observaii se poate scrie:
hx = C x + D ,
unde C i D sunt dou constante care pot fi determinate din condiiile de grani:
- pentru x = 0 rezult: hx = 200 = D;

- pentru x = l rezult: 100


h x 100C l 200 C .
l
Pe baza celor calculate mai sus, seciunea la distana x va fi:
100 100
Ax x 200 x 2l 0,1 2000 x .
l l
Ca urmare, lungirea este:
l l l l
P P 1 P 1 P
l dx dx dx 1 1 dx
0
EA x E 0 Ax E 0 0,1 2000 x 0,1 E 0
2000 x
4
P P

l 1000
ln 2000 x 0 0,693 0,693 5 105 1,732mm.
0,1 E 0,1 E 0,1 2 10
114 REZISTENA MATERIALELOR
Aplicaia 4.3: O bar dreapt foarte rigid (fig. 4.55) este articulat la un capt (n
B) i susinut cu dou tije care au urmtoarele caracteristici:
- pentru bara : seciunea A = 250 mm2, modulul de elasticitate longitudinal E = 2
105 MPa;
- pentru bara : seciunea 2A = 500 mm2, modulul
de elsticitate longitudinal E = 2105 MPa.
Se cere s se determine:
a) valoarea forei capabile P avnd n vedere c
a = 120 MPa iar l = 0,8 m;
b) lungirile celor dou bare;
c) deplasarea pe vertical a punctului D (vD).

Rezolvare: a) Ca urmare a aciunii forei P n


cele dou bare se dezvolt reaciunile N1 i N2. Pe baza
Fig. 4.55
ecuaiei de echilibru:
M ( B) 0;4a N 1 7 a N 2 sin 30 5a P 0 4 N 1 3,5 N 2 5P,
rezult c problema este static nedeterminat o singur dat.
Pentru ridicarea nedeterminrii este necesar considerarea aspectului geometric.
Astfel, din asemnarea triunghiurilor BCC1 i BFF1 rezult urmtoarea egalitate:
CC1 BC 4a 4
.
FF1 BF 7a 7

N1l
Segmentul CC1 reprezint lungirea barei 1 fiind: CC1 l1 , n timp ce
EA
segmentul FF1 poate fi determinat din triunghiul FF1F2:

F2 F1 l 2 l 2 N2l N2l
cos 60 FF1 .
FF1 FF1 cos60 2EA sin 30 cos 60 2EA cos 2 60
Din relaiile de mai sus se obine:
N1l
CC1 EA N 2 cos 2 60 0,5 N1 4
1 N 2 0,875 N1 .
FF1 N2l N2 N2 7
2EA cos 2 60
nlocuind relaia de legtur dintre cele dou fore din bare n ecuaia de echilibru se
obine: 4 N1 3,5 0,875 N1 5P N1 0,707 P.
Ca urmare, fora din cea de-a doua bar va fi N2 = 0,62.P.
Pentru determinarea valorii forei capabile P se vor pune pe rnd condiiile de
rezisten pentru fiecare bar n parte:
0,707 P 0,707 P
1 120 P 42432,8( N ),
A 250
TRACIUNE - COMPRESIUNE 115

0,62 P 0,62 P
2 120 P 96774,2( N).
2A 500
Fora P cu care poate fi ncrcat sistemul este de 42432,8 N.
b) Lungirile celor dou bare vor fi:
N1l1 0,707 42432,8 800
l1 0,48mm;
E A1 2 105 250
N 2 l 2 0,62 42432,8 1600
l 2 0,42mm.
EA 2 2 10 5 500
c) Deplasarea pe vertical a punctului D este obinut din asemnarea dintre
CC1 l1 0, 48 4
triunghiurile BCC1 i BDD1 : DD v v 5 v D 0,6mm.
1 D D

Aplicaia 4.4: Se consider sistemul format din trei bare articulate la un capt n C,
D i G i prinse mpreun n articulaia B (fig. 4.56). Bara BD este vertical iar barele CB
i GB formeaz cu aceasta unghiuri egale cu = 30. n articulaia B este aplicat fora P
= 50 kN. Cunoscnd valoarea seciunii A = 100 mm2 i a modulului de elasticitate longitudinal
E = 2105 MPa, se cer s se precizeze:
a) eforturile secionale i tensiunile care se
dezvolt n cele trei bare;
b) deplasrile punctului B pe orizontal (uB) i
deplasarea total B.
Rezolvare:
a) Sub aciunea forei P n cele trei bare se vor
dezvolta eforturile secionale N1, N2 i N3.
n nodul B pot fi scrise ecuaiile de echilibru
cunoscute din static:

X 0;N sin N sin N N ;


1 3 1 3
Fig. 4.56
Y 0;N cos N cos N P.
1 3 2

Sistemul de dou ecuaii conine un numr de trei necunoscute N1, N2 i N3. Ca


urmare, sistemul de trei bare considerat este o dat static nedeterminat. Pentru determinarea
necunoscutelor este necesar gsirea unei noi relaii de legtur ntre necunoscute.
ntre deplasrile punctului B pe orizontal i vertical i alungirile fiecrei bare:
EA cos 30
N1 0,5 u B 0,866 v B ;
l

2E A
N2 vB ,
l
1,5EA cos 30
N3 0,5 u B 0,866 v B .
l
116 REZISTENA MATERIALELOR
N 2l
Din relaia lui N2 rezult: v B 2EA iar din egalitatea N1 = N3 se obine:

0,5 u B 0,866 v B 1,5 0,5 u B 0,866 v B , de unde rezult: uB = 0,3464 vB.

N2l
nlocuind expresia lui vB rezult: u B 0,1732 .
EA
Cu valorile de mai sus, expresiile eforturilor secionale din barele BC i BG vor fi
date de:

EA Nl N l
N1 N 3 cos 30 0,5 0,1732 2 0,866 2 0,45N 2 .
l EA EA
nlocuind valorile lui N1 i N3 n cea de-a doua ecuaie de echilibru static rezult:
2 0,45 8,866 1 N 2 P N 2 0,561 P 28050N,
iar valorile celorlalte dou sunt: N1 N 2 0,252P 12600N.
Tensiunile care se dezvolt n fiecare bar vor fi egale cu:

N1 12600N
1 126MPa;
A1 100mm 2
N 2 28050N
2 2
140,25MPa;
A 2 200mm
N 3 12600 N
3 84 MPa .
A 3 150mm 2
b) Deplasarea pe orizontal a punctului B este egal cu:

N2l 28050 1200


u B 0,1732 0,1732 0, 291mm.
EA 2 105 100
Deplasarea pe vertical a punctului B este dat de:
N 2 l 28050 1200
vB 0,841mm.
EA 2 2 105 100
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 117

5
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE

5.1 TENSIUNI I DEFORMAII

O bar este solicitat la forfecare (tiere), atunci cnd asupra acesteia acioneaz dou
fore transversale T, egale i de sens contrar, perpendiculare pe axa longitudinal a barei, lucrnd
similar unei foarfeci (fig. 5.1). Cele dou fore tietoare vor fi situate la distana "a", aprnd
suplimentar i o solicitare de ncovoiere, care poate fi neglijat datorit
valorii mici a distanei "a".
Sub aciunea forelor aplicate n seciunea transversal se
dezvolt un efort situat n planul seciunii, numit for tietoare T.
Bara se deformeaz, aprnd lunecri , iar n planul de forfecare
(n seciunea transversal a barei) se vor dezvolta tensiunile
tangeniale . Se admite ipoteza simplificatoare conform creia
tensiunile au aceeai valoare pe tot cuprinsul seciunii, deci sunt
repartizate uniform. Aceast ipotez simplificatoare poate fi utilizat
cu succes mai ales la forfecarea seciunilor transversale mici care
Fig. 5.1 apar n general la elementele de mbinare (buloane, nituri, pene,
cordoane de sudur etc.).
Expresia tensiunii tangeniale n funcie de fora tietoare i aria seciunii transversale va fi:
T
T dA Asau . (5.1)
A
A

T
Forma curent a relaiei (5.1) este: k unde k este un coeficient de form,
A
dependent de forma seciunii transversale a barei. Valorile lui k vor fi deduse n capitolul de
ncovoiere la particularizarea relaiei lui Juravski.
Relaia (5.1) se poate scrie sub una din urmtoarele trei forme:
T
pentru dimensionare: A nec . (5.2)
a
unde se admite a = (0,5... 0,8)a n cazul materialelor izotrope i omogene;
T
pentru verificare: ef a . (5.3)
A ef
pentru determinarea fortei capabile: Tcap = A .ta. (5.4)
Se admite a = 90 MPa pentru oelul OL 37, a = 110 MPa pentru OL 44, a = 130
118 REZISTENA MATERIALELOR
MPa pentru OL 52.
Pentru determinarea forei de rupere prin tiere se poate utiliza relaia:
Trup A r , (5.5)
unde r este tensiunea tangenial de rupere a materialului (vezi tab.5.1).

Tabelul 5.1
Nr.c Materialul r [MPa]
rt.
1 Oel 250 800
2 Alam 250 380
3 Cupru 200 280
4 Duraluminiu 220 380
5 Carton 30 60
6 Carton presat 70 80
7 Cauciuc 1 10
8 Piele ~ 54

Deformaia de forfecare const dintr-o deplasare relativ v a unei seciuni fa de alta


situat la distana "a" (fig. 5.1). Dac materialul barei ascult de legea lui Hooke, se obine:
T a Ta
v a a , (5.6)
G A G GA
unde produsul G A dintre modulul de elasticitate transversal G i aria seciunii transversale
A, reprezint modulul de rigiditate la forfecare al seciunii transversale.
Observaii:
1- n cazul seciunilor transversale mari se va ine seama de distribuia real a
tensiunii tangeniale (vezi relaia lui Juravski, Cap. 9);
2- n cazul materialelor anizotrope, rezistenele la forfecare sunt diferite n funcie
de direcie. Spre exemplu, n cazul
pieselor de lemn se disting ase stri
particulare de forfecare n funcie de
orientarea forei tietoare fa de
direcia fibrajului (fig. 5.2). Pentru
calculul de rezisten se admit valori
diferite pentru tensiunea admisibil n
funcie de orientarea forei fa de
Fig. 5.2
direcia fibrelor.
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 119

5.2 PROBLEME DE CALCUL ALE MBINRILOR

Construciile sau mainile ca ansamble finite sunt formate din subansamble mbinate
cu ajutorul unor piese de legtur.
Dup felul n care se realizeaz mbinarea ct i al pieselor de legtur utilizate,
mbinrile se clasific n dou mari categorii:
- mbinri demontabile, ca mbinrile cu uruburi, buloane, cuie, pene, chertri n
cazul lemnului, scoabe etc.;
- mbinri nedemontabile, ca nituirea, sudura, ncleierea etc.
Elementele componente ale mbinrilor sunt solicitate n general la forfecare, ntindere
sau compresiune local (strivire).

5.2.1 Calculul mbinrilor cu uruburi, buloane

Asamblrile prin filet au rspndire foarte larg n tehnic, peste 60% din piesele
componente ale unei maini avnd filet.
uruburile pentru ntrebuinri uzuale se execut din OL 37, OL 42, pentru solicitri
medii se utilizeaz OL 50, OL 60, OLC 35 i OLC 45, iar pentru condiii severe de solicitare
se folosesc oelurile aliate. Pe lng oeluri, la confecionarea
uruburilor se utilizeaz i o serie de metale i aliaje
neferoase.
n figura 5.3 se prezint un exemplu de mbinare a
unor table cu ajutorul unui bulon (un urub de dimensiuni
mari). Bulonul transmite efortul de ntindere P de la tabla
la perechea de table , devenind solicitat la forfecare n
seciunea lui transversal, ct i la strivire (compresiune
local, la care materialul nu are unde refula) n seciunea
semicilindric de contact (vezi i fig. 5.4).
Fig. 5.3
Bulonul rezist la forfecare, dac:
T 4P
ef 2 af , (5.7)
A d i
unde i reprezint numrul seciunilor de forfecare, respectiv pentru cazul prezentat i = 2.
Strivirea suprafeelor de contact dintre bulon i tabl nu se produce, dac:
P P
ef as , (5.8)
A dh min
unde s-a aproximat seciunea semicilindric de contact, cu seciunea mai mic cea
longitudinal, deci de form dreptunghiular d.hmin. Prin hmin se ntelege grosimea tablei
celei mai subiri a mbinrii, respectiv h1, dac h1 < 2h, sau 2h dac h1 > 2h.
Presiunea admisibil de strivire pas = as se recomand s fie cuprins ntre (1,5... 2) ac.
120 REZISTENA MATERIALELOR
La dimensionare, din relaia (5.7) se poate determina diametrul bulonului iar din
relaia (5.8) grosimea minim a tablei.
Dimensiunile minime ale tablelor se pot determina impunndu-se condiiile de
rezisten la forfecarea tablei n lung, n dreptul marginii bulonului respectiv la traciune n
seciunea transversal slbit:
P
ef af , (5.9)
2 e h min

P P
ef . (5.10)
b d h min 2 e1 h min a
Din relaiile (5.9) i (5.10) rezult dimensiunile e i e1 ale tablei.
n calculele prezentate d reprezint diametrul minim din zona de calcul, care adeseori
reprezint diametrul de fund al zonei filetate.

5.2.2 Calculul mbinrilor nituite

Att niturile de rezisten, ct i cele de rezisten i etanare sunt normalizate printr-


o serie de standarde. n stare nemontat nitul are dou pri, capul nitului i tija nitului (fig.
5.4). Operaia de nituire const din gurirea tablelor (guri ce se execut cu 1 mm mai mari
dect diametrul nitului) i apoi urmeaz nituirea i baterea niturilor, astfel nct n stare
montat se poate considera c diametrul tijei este egal cu diametrul gurii de nit.
La calculul unei mbinri nituite se admit urmtoarele ipoteze: toate niturile mbinrii
au acelai diametru, fora repartizndu-se uniform pe nituri,
eforturile se repartizeaz uniform n seciunile functionale.
Dimensionarea unei mbinri nituite presupune stabilirea diametrului
niturilor precum i a numrului de nituri.
Diametrul niturilor se alege funcie de grosimea tablelor
Fig. 5.4
care se mbin, folosind relaia:
d 50h min a mm , (5.11)
unde hmin reprezint grosimea celei mai subiri table din mbinare n [mm], iar a se va
considera de 2 mm pentru mbinrile de rezisten, de 4 mm pentru mbinrile de rezisten-
etanare i de 6 mm pentru mbinrile de rezisten-etanare realizate cu eclise. Valoarea
diametrului d, se rotunjete n ordine cresctoare la diametrul standardizat (tab. 5.2).
Tabelul 5.2

n tabelul 5.3 se prezint concis diametrele maxime de nituri recomandate pentru


mbinarea tablelor i profilelor laminate.
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 121
Tabelul 5.3

Stabilirea numrului de nituri se face n funcie de cele dou solicitri care apar
n nit respectiv forfecarea seciunii transversale i strivirea seciunii longitudinale. Se determin
fora capabil a unui nit la forfecare i la strivire (fig. 5.5) [21]:
d 2
la forfecare P1f i af ;
4 (5.12)
la strivire P1s dh min as .
unde i reprezint numrul seciunilor de forfecare ale unui nit, iar hmin reprezint grosimea
tablei celei mai subiri din mbinare.
Numrul de nituri este egal cu:
P
n . (5.13)
min P1f , P1s
Valoarea obinut din calcul se majoreaz cu 20% pentru a ine cont de faptul c niturile nu
sunt identic solicitate.
Exist recomandri pentru dispunerea niturilor ct i pentru stabilirea distanelor
dintre ele. Astfel, distana dintre nituri se va lua egal cu (fig. 5.5):

e 3 10d;
e1 3 10d;
e 2 2 4 d;
e 3 1,5 4d;
n final, datorit slbirii seciunilor
elementare care se mbin prin practi-carea
gurilor de nit, acestea se vor verifica la
Fig. 5.5 traciune, compresiune sau forfecare.
122 REZISTENA MATERIALELOR

5.2.3 Calculul mbinrilor sudate

mbinrile sudate sunt mbinri nedemontabile, bazate pe forele de coeziune


intermolecular dintre materialele pieselor de mbinat.
Sudarea este utilizat n principal ca mijloc de asamblare a prilor componente
ale unei piese sau subansamblu, precum i ca procedeu de fabricaie, prin combinare cu
alte operaii tehnologice, pentru obinerea unor subansamble care n mod obinuit se obin
mai greu i cu cost mai ridicat prin metodele tehnologiei clasice, ct i ca mijloc de executare
a recondiionrilor i reparaiilor de organe de maini, instalaii uzate sau rupte accidental.
Construciile sudate prezint, fa de cele nituite o serie de avantaje care conduc la
economii de material i manoper (economia de metal la construciile sudate este de 15...
25% fa de construciile nituite).
n cazul asamblrilor sudate este impus ns un control al calitii mult mai sever
dect la alte feluri de asamblri, att asupra calitii asamblrii ct i asupra metalului de
baz i a metalului de adaos. Aceasta datorit faptului c ocul termic, ce carac-terizeaz
principalele procedee industriale de sudare, modific compoziia chimic, respectiv structura
metalografic a asamblrii, provocnd tensiuni
remanente, elemente care favorizeaz ruperea
fragil. La efectuarea calculelor de rezisten
trebuie avut n vedere, pe lng mrimea i
dimensiunile sudurii i felul acesteia, respectiv
natura solicitrii (fig. 5.6).
Sudurile pot fi suduri cap la cap, suduri
la col, suduri frontale, suduri pe flanc etc.
Solicitrile care apar frecvent n suduri
sunt cele de forfecare, traciune sau compresiune,
prezentnd unele particulariti:
- tensiunea admisibil a sudurii se deter-min n
funcie de tensiunea admisibil a a tablelor de
oel care se mbin astfel;
- la ntindere: ats = 0,8 a;
- la compresiune: acs = a;
- la forfecare: afs = 0,65 a;
- la ncovoiere: ais = 0,85 a.
Ca urmare a imperfeciunilor tehnologice
ale capetelor custurii, datorate amorsrii i
stingerii arcului electric, lungimea cordonului se
ia mai mare dect lungimea rezultat din calcul
cu dou grosimi a de sudur (fig. 5.7):
l s l c 2a. (5.14)
Grosimea custurii, practic, se consider
Fig. 5.6 egal cu grosimea pieselor de sudat, cu toate c,
de obicei, feele sudurii sunt usor convexe;
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 123
- se admite c tensiunea se distribuie uniform n lungul
cordonului de sudur.
Sudura cap la cap din punct de vedere al dimensiunilor
este caracterizat prin grosimea a i lungimea ls (fig. 5.7), fiind supus
la ntindere sau la compresiune (fig. 5.10) [21].
Prelucrarea pieselor la locul de asamblare depinde de
grosimea acestora, precum i de procedeul de sudare utilizat. n
cazul sudrii manuale cu arc electric, dac elementele ce se mbin
au grosimea sub 5 mm, nu mai este necesar prelucrarea capetelor
(fig. 5.8). Pentru elemente cu o grosime mai mare de 5 mm este
necesar o prelucrare a feelor ce se asambleaz, astfel nct
acestea s formeze ntre ele un unghi a = 60... 70 (custur n V, Fig. 5.7
vezi fig. 5.7). n cazul elementelor cu grosimea de 15 mm este
recomandat custura n X (fig. 5.9,a), iar pentru cele cu grosimea
peste 25 mm, custura n U (fig. 5.9,b).
n cazul asamblrii pieselor cu grosimi diferite, majoritatea
prescripiilor prevd ca piesele cu grosime mai mare s fie subiate Fig. 5.8
spre marginile care se asambleaz cu o pant de cca. 1 : 5, pentru a se

Fig. 5.9 Fig. 5.10

evita schimbri brute de seciune (fig. 5.11,a). Dac diferena de grosime nu trece de 50%,
dac nu se realizeaz panta menionat, custura trebuie s se realizeze cu faa nclinat
(fig. 5.11,b). n ambele cazuri grosimea sudurii ce va fi considerat n calcul este grosimea
elementului mai subire.
Grosimea sudurii se admite egal cu grosimea tablei, deci a = t, iar lungimea
cordonului de sudur l = b-2t. Condiia de rezisten a sudurii cap la cap, este:

P
ef 0,8 a . (5.15)
ab 2a
n cazul sudurii frontale a dou table (fig. 5.12)
solicitate la ntindere fora P se descarc n dou cordoane
de sudur, efortul dintr-o sudur P/2 se descompune ntr-o
component de traciune Pt i una de forfecare Pf:

P P
Pf Pt cos45 .
Fig. 5.11 2 2 2
124 REZISTENA MATERIALELOR
Apare deci o stare de solicitare compus, ns
convenional calculul se efectueaz doar la forfecare funcie
de fora P/2. Condiia de rezisten a sudurii este:

P
ef s 0,65a . (5.16)
2ab 2a
unde a reprezint grosimea de calcul a custurii, considerat
egal cu nlimea triunghiului isoscel nscris n seciunea
transversal a custurii a 0,7 hmin.
Nu este indicat folosirea custurii cu concavitate prea mare
Fig. 5.12
(tensiunile remanente n aceste custuri sunt mai pronunate),
iar dac unghiul a dintre elemen-tele ce se mbin este mai mic de 90 (fig. 5.13,d),
executarea sudurii n bune condiii este dificil.
Sudurile paralele cu direcia sarcinii se numesc custuri laterale sau de flanc. n
figura 5.14 se prezint att variaia tensiunii tangeniale x de-a lungul custurilor longitudinale,
ct i variaia tensiunilor normale x din seciunea elementului ce se imbin. Se consider
sudura de flanc a unei corniere de un guseu (fig. 5.15) [28]. Fora P nu se descompune
identic la nivelul celor dou cordoane de sudur, astfel centrul de greutate al cornierei fiind
e e
mai aproape de talp e1 < e2, n mod firesc P1 P2 , unde P1 P 2 i respectiv P2 P 1 . .
e e
Fiecare sudur este supus la forfecare i pentru ca s reziste este necesar ca:

P1
ef1 0,65 a ;
al1 2a

P1 (5.17)
ef 2 0,65a .
al 2 2a

Fig. 5.13

n problemele de dimensionare, din aceste relaii poate rezulta lungimea cordoanelor


de sudur.
Sudura de col reprezint un important concentrator de eforturi. Valoarea efortului
unitar admisibil se limiteaz la valoarea rezistenei admisibile de forfecare, indiferent de
tipul custurii de col i de solicitare. La sudurile combinate, pentru simplificarea calculelor,
se admite c sarcina se repartizeaz proporional cu lungimea cordoanelor, dei sudura
frontal, mai rigid, este solicitat mai mult.
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 125

Fig. 5.14 Fig. 5.15

5.2.4 Calculul mbinrilor n lemn

Cele mai frecvente mbinri n lemn sunt:


mbinri prin chertare cu unul sau mai multe praguri (fig. 5.16,a) [21];
mbinri cu pene (fig. 5.16,b);
mbinri cu tije de oel sau cuie (fig. 5.16,c);
mbinri cu diferite elemente de legtur (buloane, eclise, cuie, scoabe etc.) (fig. 5.16,d);
mbinri prin ncleiere.

Elementele mbinrilor sunt solicitate la traciune, forfecare i strivire. Materialele


anizotrope opun solicitrilor rezistene dup diferite direcii. Astfel tensiunea admisibil la
strivire dup o direcie oarecare, este:
asII
as, .
asII (5.18)
1 1 sin 3
as

unde asII este tensiunea admisibil la


strivire pentru o solicitare paralel cu
fibrele, iar as este tensiunea admisibil
la strivire pentru o solicitare perpendicular
pe fibre.
mbinrile prin chertare transmit
efortul de la un ele-ment al construciei la
cellalt direct, fr un element intermediar
de mbinare (fig. 5.17). n cazul cel mai
simplu efortul se transmite prin intermediul
unui prag existent la extremittile barelor.
Elementele de legtur ajuttoare
(buloane, scoabe etc.) nu sunt elemente de
Fig. 5.16 rezistent care s preia forele din mbinare,
126 REZISTENA MATERIALELOR
ci de siguran.
Calculul mbinrilor necesit stabilirea prealabil
a seciunilor periculoase ale mbinrii, n cazul de fa
acestea fiind:
n seciunea I, apare forfecarea paralel cu fibrele
pe lungimea l, deci condiia este:
F
ef a . (5.19)
Fig. 5.17 bl
unde F = P cos ; deci cu relaia (5.19) n cazul
dimensionrii se determin lungimea l;
n seciunea II, apare contactul local dintre cele dou elemente ale mbinrii,deci

F
solicitarea de strivire: ef as, , (5.20)
As
Din relaia (5.20) se poate obine suprafaa necesar a pragului.
Totodat prin executarea chertrii grinda se slbete, deci trebuie verificat la
F
traciune n seciunea III: ef a. (5.21)
bh h p
O mbinare cu pene (fig. 5.18) este solicitat n seciunea longitudinal la forfecare,
iar n seciunea transversal la strivire. Pentru ca s reziste este necesar ca:

P
ef a ;
ibc

P (5.22)
ef s as.
ibh p
Fig. 5.18 unde i reprezint numrul penelor iar b este limea
acestora.

Aplicaia 5.1 Se cere s se verifice mbinarea nituit din figura 5.19 cunoscnd a = 150
MPa i adoptnd nituri cu diametrul de 20 mm, grosimea tablei minime fiind de 9 mm, limea
de 120 mm iar fora care solicit asamblarea de 120 kN.
Rezolvare: Presupunnd c fora P este preluat n
mod egal de cele patru nituri, se calculeaz fora pe nit:
P 120.000
P1 30.000N.
n 4
Se efectueaz verificarea niturilor la forfecare i
respectiv strivire:
P1 30.000
ef 2
95,6MPa,
d 202
i 1 Fig. 5.19
4 4
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 127
iar a 0,65 a 0,65 150 97,5MPa;
P1 30.000
ef s 167MPa,
d t min 20 9
iar as 1,5 a 1,5 150 225MPa.
Se observ c sunt ndeplinite ambele condiii, deci niturile rezist ncrcrii propuse.
n continuare se verific rezistena tablei n seciunile slbite prin practicarea gurilor de nit.

Aplicaia 5.2. Se cere s se realizeze mbinarea


sudat a unei corniere (90 90 11) pe o tabl de aceeasi
grosime dac se admite a = 150 MPa (fig. 5.20).
Rezolvare: Se admite c fora actioneaz n lungul
axei longitudinale a cornierei, adic n dreptul centrului de
greutate al seciunii transversale. Fora capabil se
determin din condiia de traciune, impus pentru cornier: Fig. 5.20

Pcap a A 150 1870 280.500N


Sudurile solicitate la forfecare, adoptnd grosimea cordonului de sudur funcie de
grosimea h a aripii cornierei: a = 0,7 h = 0,7.11 = 7,7 mm, vor avea lungimea total:

P 280.500
ls ;ls ls 374mm. Lungimea real a cordonului de sudur va fi:
a af 7,7 0,65 150
ls ,real ls 4a 374 4 7,7 405mm.

Se adopt ls,real = 410 mm.


Cordoanele de sudur nu sunt solicitate n mod identic, ele prelund urmtoarele
componente ale forei:
c c
P1 2 P;P2 1 P.
c c
128 REZISTENA MATERIALELOR
Dar lungimile cordoanelor sunt proporionale cu forele ce le revin, putndu-se efectua
defalcarea lor. Astfel:
l1 l 2 410;

l1 c 2 63,8
2,44.
l 2 c1 26,2
Din rezolvarea sistemului, vom avea l1 = 290 mm
iar l2 = 120 mm.

Aplicaia 5.3 mbinarea din figura 5.21 este


solicitat de o for P = 175 kN. Elementele mbinrii sunt
din OL 37 cu a= 120 MPa, as = 150 MPa i a = 90
MPa. Se cere s se verifice mbinarea.

Rezolvare: Tija este solicitat la: Fig. 5.21


ntindere:

P 175.000
ef 83,3MPa a ;
A 60 60 25

P 175.000
forfecare: ef 29,167MPa a ;
i A f 2 50 60

P 175.000
strivire: efs 116,673MPa as ;
As 25 60

Pana este solicitat la:

P 175.000
forfecare: ef 87,5MPa a ;
i A f 2 25 40

P 175.000
strivire: ef s 70MPa as. .
A s 25 160 60

Se observ c mbinarea rezist, cotele fiind supradimensionate ele putndu-se


optimiza astfel nct tensiunile efective s fie de valoare apropiat cu tensiunile admisibile.

Aplicaia 5.4: S se stabileasc


dimensiunile minime ale mbinrii din figura
5.22 pentru o for de traciune P = 40 kN.
Se cunosc: at || =10 MPa,
as || = 8 MPa, af || = 1 MPa.
Rezolvare: Dimensiunile a, b, c se Fig. 5.22
deduc din condiiile de rezisten la traciune,
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 129
forfecare i strivire.
Astfel pentru:

traciune: P
ef at II ;
a h

strivire: P
ef s asII ;
bh

forfecare: P
ef af II . .
ch
Impunnd i condiia geometric h = 2a + b i rezolvnd sistemul de patru ecuaii,
rezult: a = 35 mm; b = 44 mm; h = 114 mm; c = 350 mm.

Aplicaia 5.5 Dou tije de oel (1)


sunt mbinate cu ajutorul unui cuplaj de font
(2) format din dou piese ca n figura 5.23 [
25]. mbinarea este solicitat la ntindere de
o for P = 85 kN. Se cer dimensiunile indicate
pe figur dac se admite aOL =120 MPa, at
Fo = 30 MPa i as = 80 MPa. n calculul la Fig. 5.23
ntindere se va admite att pentru tij, ct i
pentru cuplaj, un coeficient de concentrare a tensiunilor k = 1,6. Manonul (3) menine
cuplajul n stare mbinat.
Rezolvare: Dac d este prea mic se produce ruperea tijei la ntindere:

4P
ef k aOL .
d 2
4 1,6 85000
de unde rezult d ; d 38 mm.
120
Dac D este prea mic se produce strivirea suprafeei de contact dintre tija de oel i
cuplajul de font:
4P
,
ef s D 2 d 2 as

de unde rezult: 4 85000


D 382 ;D 53mm. .
80
Dac D1 este prea mic se produce ruperea cuplajului la ntindere:
4P
k
ef
D1 D
2 2
atF ,
0

4 1,6 85000
de unde rezult: D1 532 ; D1 92mm.
30
130 REZISTENA MATERIALELOR
Dac a este prea mic se produce ruperea prin forfecare a cuplajului:
P
ef 0,65 atF0 ,
a D
85000
de unde rezult: a ;a 26, 2mm.
53 0,65 30
Dac b este prea mic se produce ruperea prin forfecare a captului tijei:
P 85000
ef 0,65 aOL , de unde rezult: b ;b 9,1mm. .
db 38 0,65 120

Aplicaia 5.6: Se cere s se proiecteze mbinarea cu nituri n nodul 5 al barelor


grinzii cu zbrele din figura 5.24. Cornierele ce formeaz talpa superioar a grinzii trec
nentrerupte prin nodul 5.
Se dau: eforturile n bare N3-5 = 1100
kN; N5-6 = 1350 kN; N2-5 = 275 kN i N4 -
5 Rezolvare: Se determin ariile seciunilor
transversale ale grinzilor (3-5-6 fiind solicitat
la compresiune, 2-5 la fel, iar 4-5 este
solicitat la traciune):

N 5 6 1350 103
A 3 5 6 9643mm 2 ;
a 140
N 2 5 275 103
A 25 1965mm 2 ; Fig. 5.24
a 140

N 4 5 90 103
A 45 643mm 2 ; .
a 140
Pentru grinda 3-5-6 se adopt cornier 2L 150 150 18, pentru grinda 2-5 cornier
2L 80 80 8, iar pentru grinda 4-5 cornier 2L 45 45 5.
Grosimea guseului hg se alege n funcie de grosimea peretelui profilelor h; hg = (1,5...
2)h 28 mm.n continuare se alege diametrul gurii de nit n funcie de grosimea tablelor din nod
(hg=28 mm; h3-5-6 = 2 18 = 36 mm, h2-5 = 2 8 = 16 mm,
h4-5 = 2 5 = 10 mm).
Astfel d3-5-6 = 31 mm, d2-5 = 25 mm, d4-5 = 21 mm. Se determin fora capabil a unui
nit (Pf si Ps) i apoi numrul de nituri n.

Pentru grinda 3-5-6:


d 2 312
Pf a A f 0,65 a i 0,65 140 2 137,4kN;
4 4
Ps as A s 1,5 a t min d 1,5 140 28 31 182,3kN.
CALCULUL CONVENIONAL AL BARELOR LA FORFECARE 131
Numrul de nituri necesare prinderii tlpii superioare va fi:
N 56 N 35 1350 1100
n 3 5 6 1,82.
min Pf , Ps 137,4
Pentru grinda 2-5:
d 2 252
Pf a A f 0,65 a i 0,65 140 2 89,3kN;
4 4
Ps as A s 1,5 a t min d 1,5 140 16 25 84kN.
Numrul de nituri necesare prinderii:

N 25 275
n 25 3,27.
min Pf , Ps 84
Pentru grinda 4-5:
d 2 212
Pf a A f 0,65 a i 0,65 140 2 63kN;
4 4
Ps as A s 1,5 a t min d 1,5 140 10 21 44,1kN.
Numrul de nituri necesar prinderii:
N 45 90
n 45 2,04.
min Pf , Ps 44,1
Deoarece niturile nu sunt uniform solicitate, numrul de nituri obinut prin calcul se
majoreaz cu 20%.
Astfel:n3-5-6 = 3 nituri; n2-5 = 4 nituri; h4-5 = 3 nituri.
Se verific rezistena grinzilor, dup ce s-au dat gurile de nit (se admite o singur
gaur de nit n seciunea transversal, neglijndu-se efectul concentratorilor de tensiune):

N 5 6 1350 103
ef 35 6 148,6 a ;
A ef 3 5 6 25100 18 31
N 25 275 103
ef 2 5 133,5 a ;
A ef 2 5 21230 8 25
N 45 90 103
ef 4 5 138,5 a .
A ef 4 5 2430 5 21

Deoarece pentru grinda 3-5-6 ef > a n locul cornierei 150 x 150 x 18 se va alege
o cornier mai mare i se va reface calculul de verificare, ajungnd n final ca s fie
ndeplinit condiia ef < a i pentru aceast grind.

Aplicaia 5.7: O barc de salvare de pe o nav maritim este fixat la fiecare


capt de un cablu din oel care trece peste un scripete ancorat de punte. Cablul este ncrcat
la capete cu fore de 4000 N (fig. 5.25). Scripetele se poate roti liber n jurul axei orizontale.
132 REZISTENA MATERIALELOR

a b c
Fig. 5.25

Se cere s se determine diametrul axului, dac se admite a = 50 MPa.


Rezolvare: Datorit tensiunilor din cablu, n ax apar rezultantele RH n planul orizontal
si RV n planul vertical:

F H R H 4000sin60 0;deci R H 3464N;F V R V 4000 4000cos60 0;deci R V 6000N.

Rezultanta lor R 34642 60002 6930 N este orientat dup unghiul :


6000
arctg 60 .
3464
Dac admitem c rezultanta este uniform distribuit pe sectiunea axului, tensiunea
tangential are distribuia din fig. 5.25, c:
R 6930
50,d 13, 28mm. Se adopt d =14 mm.
A d 2
4
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 133

6
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII

6.1 GENERALITI

n orice corp solid asupra cruia acioneaz un sistem de fore apar tensiuni i
deformaii. Pentru determinarea strii de tensiune i deformaie a unui astfel de corp este
necesar cunoaterea unor elemente cum sunt: mrimea i direcia forelor aplicate, forma
corpului, constantele elastice ale materialului din care este confecionat corpul (E, G i ),
condiiile de contur etc.
Se consider un punct oarecare M al unui corp asupra
cruia acioneaz un sistem de fore (fig.6.1). Cu originea n
punctul M se consider un sistem de axe ortogonal Oxyz. Pe
cele trei axe se vor alege trei segmente MA = dx, MB = dy si
MC = dz care, mpreun, determin un tetraedru ce va fi
considerat modelul matematic de studiu pentru determinarea strii
de tensiune din jurul punctului M.
Starea de tensiune n jurul punctului considerat este
cunoscut atunci cnd sunt determinate tensiunile din cele trei
plane MAB, MAC i MBC. Pe fiecare plan tensiunea poate
Fig. 6.1
avea o direcie oarecare i ca urmare, aceasta se va descompune
n dou elemente:
tensiunea normal : paralel cu axele normale ;
tensiunea tangenial : compus, la rndul ei,
din dou componente dup dou direcii ortogonale.
Pentru tensiunile normale i tangeniale au fost
stabilite urmtoarele conveii de notaie i semne:
a) Convenia de notaie (indici) (fig. 6.2):
tensiunea normal va avea un indice
corespunztor axei normale cu care aceasta
este paralel;
tensiunea tangenial va avea doi indici: Fig. 6.2
primul indic axa normal pe element;
al doilea indic axa cu care componenta este paralel.
b) Convenia de semne:
tensiunea normal este pozitiv dac produce ntindere i negativ dac
produce compresiune;
tensiunea tangenial este pozitiv dac este dirijat spre (-x), (-y) i (-
z), ea tinznd s micoreze unghiurile drepte ale planelor de coordonate.
n concluzie, pe cele trei fee ale tetraedrului considerat exist n total un numr de 9
134 REZISTENA MATERIALELOR
componente care determin tensorul tensiunilor:

x yx zx

T xy y zy .
(6.1)
xz yz z
Funcie de existena sau neexistena unor componente nule n formula tensorului
tensiunilor (6.1), se pot distinge urmtoarele cazuri:
stare liniar de tensiune - cnd exist o singur component ;
stare plan de tensiune - cnd exist dou componente de tip paralele numai
dup dou dintre axele de coordonate i / sau dou componente de tip
perpendiculare pe acestea;
stare spaial de tensiune - cnd exist toate componentele.

6.2 STAREA PLAN DE TENSIUNE

6.2.1 Determinarea tensiunilor principale i a tensiunilor tangeniale

n practic, starea plan de tensiune apare n diferite situaii, cum ar fi: plac subire
care este solicitat de un sistem de fore ce acioneaz n planul ei, ntr-un tub cu perei
groi considerat de lungime infinit, seciunea unui baraj sau zid de sprijin, bar de seciune
dreptunghiular ncrcat cu fore distribuite uniform pe limea ei etc.
Se consider, n continuare, cazul unei plci care are o grosime constant i este solicitat
de un sistem de fore coplanare aflat n echilibru i aplicat n planul median al plcii (fig.6.3).
Pentru studiu se fac urmtoarele consideraii:
a) - solicitarea este identic n fiecare plan paralel cu planul median, starea de
solicitare fiind o stare plan de solicitare;
b) - grosimea plcii se consider relativ mic, placa nefiind considerat a fi sprijinit
pe cele dou suprafee laterale paralele cu planul median, crendu-se astfel o
stare plan de tensiune;
c) - meninnd placa ntre doi perei rigizi care nu permit apariia deformaiilor
transversale se va crea o stare plan de deformaie.

Fig. 6.3 Fig. 6.4


ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 135
n cazul strii plane tensorul tensiunilor va avea patru componente, fiind suprimate n
relatia (6.1) linia i coloana a treia atunci cnd tensiunile sunt orientate dup axele Ox i Oy:
x yx
T .
(6.2)
xy y
Pentru efectuarea studiului se consider un element de plac de forma unei prisme
triunghiulare care are ca baz un triunghi dreptunghic OBC (fig.6.3) i grosimea foarte
mic. Faa BC formeaz, n raport cu OC, un unghi oarecare (fig.6.4). Calculul se va
realiza reducnd discuia la planul median, n care apare un triunghi dreptunghic cu laturile
dx, dy i dl i care are vrful n punctul M. Ipotenuza dl face cu cateta dy unghiul ascuit .
Se pot scrie relaiile:
dy dx
cos i sin . (6.3)
dl dl
Pentru simplificarea calculelor, se consider grosimea seciunii prismei triunghiulare
egal cu unitatea (b = 1). Problema care se pune este de a determina tensiunile i care
apar pe suprafaa nclinat.
Cunoscnd tensiunile care apar dup cele dou
axe Mx i My, respectiv x, y, xy i yx, se pune problema
de a determina tensiunile i care apar pe suprafaa
nclinat i care sunt orientate dup normala n i tangenta
t la suprafaa respectiv.
Placa fiind n repaus, forele de pe feele
elementului se echilibreaz.
Determinarea mrimii forelor se face pe baza
valorilor tensiunilor ce apar pe fiecare fa, n urma
solicitrii exterioare. Ca urmare, se consider ecuaia de
echilibru a momentelor fa de mijlocul ipotenuzei NP
(fig.6.5) (n calcul se vor neglija forele masice deoarece Fig. 6.5
forele rezultante sunt infinii mici de ordinul al doilea):
NP NP
M D
0; yx dAsin
2
cos xy dAcos
2
sin 0, (6.4)

unde dA este aria suprafeei BB'CC'.


Dup efectuarea tuturor simplificrilor rezult:
xy = yx (6.5)
Relaia (6.5) reprezint legea paritii sau a dualitii tensiunilor tangeniale: ntr-un
punct oarecare, tensiunile tangeniale acionnd n dou seciuni normale una pe
cealalt, sunt egale i dirijate astfel nct sau amndou sunt ndreptate spre muchia
comun a planelor, sau amndou sunt ndreptate dinspre muchia comun.
Pentru simplificare se poate atribui tensiunilor tangeniale din (6.5) indicele axei pe
care cele dou sunt perpendiculare:
xy = yx =z. (6.6)
n continuare, scriu ecuaiile de proiecii pe direciile necunoscutelor i :
136 REZISTENA MATERIALELOR

Pr n 0;

dA x dAcos cos y dAsin sin yx dAsin cos xy dAcos sin 0;
(6.7)
Pr t 0;

dA x dAcos sin y dAsin cos yx dAsin sin xy dAcos cos 0;

Pe baza legii paritii tensiunilor tangeniale (6.5) rezult o nou form a sistemului (6.7):
x cos 2 y sin 2 2 xy sin cos

(6.8)
x y sin cos xy cos sin
2 2

innd cont de funciile trigonometrice ale unghiului 2:


1 cos2 1 cos2
cos 2 ; sin 2 i 2sin cos sin2,
2 2
i sistemul (6.8) poate fi simplificat sub forma nou:
x y x y
cos 2 xy sin 2;
2 2

x y (6.9)
sin 2 xy cos 2.
2
Observaie:
din relaiile (6.9) rezult c tensiunile i depind de nclinarea suprafeei, fiind
funcie de unghiul .
Rezult c tensiunile normale au valori variabile putnd fi maxime sau minime.
Aceste valori extreme apar pe anumite direcii numite direcii principale de solicitare.
Tensiunile normale care se dezvolt dup aceste direcii se numesc tensiuni principale.
Pentru determinarea direciilor principale de solicitare se pornete de la calcularea
primei derivate a tensiunilor normale funcie de unghiul 2:

d x y
sin 2 xy cos 2 (6.10)
d( 2) 2
Din relaia (6.10) se observ c derivata calculat este egal cu -, deci pe direciile
principale de tensiune, tensiunile tangeniale sunt nule.
Anulnd aceast derivat se obine expresia cu ajutorul creia se determin direciile
principale:
d 2 xy
0, de unde :tg21, 2 . (6.11)
d ( 2 ) x y
Din relaia (6.11) rezult existena a dou direcii principale, notate cu indicii 1 i 2,
dup una tensiunea normal fiind maxim iar dup cea de-a doua fiind minim. ntre
rdcinile ecuatiei (6.11) exist relaia:
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 137
2 2 2 1 180 sau 2 1 90, (6.12)
ceea ce exprim faptul c direciile principale formeaz un unghi drept.
n trigonometrie au fost stabilite o serie de relaii legate de exprimarea sinusului i
cosinusului unghiului dublu funcie de tangenta aceluiai unghi:
tg 2 1
sin 2 ;cos 2 , (6.13)
2
1 tg 2 1 tg 2 2
Pe baza relaiei (6.11), relaia (6.13) se poate rescrie sub forma:
2 xy x y
sin 21, 2 ;cos 21, 2 .
y 4 2xy
2
y 4 2xy
2 (6.14)
x x

nlocuind (6.14) n relaia tensiunii normale s din sistemul (6.9) rezult:


1 x y
1, 2 x y 2 42xy .
(6.15)
2 2
ceea ce reprezint expresia tensiunilor principale. n relaia (6.15) folosind semnul plus
(+) se obine tensiunea maxim 1 iar prin folosirea semnului minus (-) se determin
tensiunea minim 2 .
Observaie: prin nsumarea celor dou tensiuni, maxim i minim ( 1 i 2) se
obtine invariantul:
1 + 2 = x + y = const. (6.16)
Din relaia (6.16) rezult c suma tensiunilor normale de pe dou plane
ortogonale nu depinde de unghiul .
Pe baza aceluiai raionament se pot determina valorile extreme i pentru tensiunea
tangenial . Pentru aceasta, relaia tensiunilor tangeniale din (6.9) se deriveaz n
raport cu unghiul 2:
d x y
cos 2 xy sin 2. (6.17)
d ( 2 ) 2
Egalnd relaia (6.17) cu zero se va obine:
y x 1
tg2 3, 4 . (6.18)
2 xy tg21, 2
Ca i n cazul relaiei (6.11), din relaia (6.18) rezult dou soluii 3 i 4 ntre care
exist relaia de legtur:
4 3 90. (6.19)
Observaii:
1) Tensiunea tangenial prezint dou valori dup dou direcii ortogonale ntre ele;
2) Pe baza legii paritii tensiunilor tangeniale, cele dou tensiuni tangeniale trebuie
s fie egale ntre ele;
3) Liniile n lungul crora sunt orientate tensiunile tangeniale se numesc linii de
lunecare maxim.
138 REZISTENA MATERIALELOR
Calculul tensiunilor tangeniale se poate face, ca i n cazul tensiunilor normale ,
pe baza relaiilor (6.13) pentru 23 ,4. nlocuind expresia tangentei unghiurilor 23 ,4 rezult:
y x 2 xy
sin 2 3, 4 ;cos2 3, 4 .
y 4 2xy
2
y 4 2xy
2 (6.20)
x x

Din expresia tensiunii tangeniale , din sistemul (6.9) rezult:


3, 4 x y 4 2xy .
2
(6.21)
Analiznd relaia (6.18) se poate observa c:
tg21, 2 tg2 3, 4 1 0. (6.22)
ceea ce arat c direciile 21, 2 i 23 ,4 sunt perpendiculare ntre ele i ca urmare,
direciile 1,2 i 3 ,4 fac ntre ele unghiuri de 45:
2 3, 4 21.2 90sau 3, 4 1, 2 45. (6.23)
Prin urmare, tensiunile tangeniale sunt maxime la 45 fa de direciile principale.
Din relaiile (6.21) i (6.15) se obine:
1 2
max . (6.24)
2
Din (6.24) se poate trage concluzia c cele dou tensiuni tangeniale sunt egale ntre ele i
de sens contrar. n relaia (6.16) este exprimat primul invariant dat de tensiunile normale principale
. Un al doilea invariant l reprezint produsul celor dou tensiuni normale principale 1 i 2:
1 2 x y 2xy . (6.25)
Relaiile (6.16) i (6.25) reprezint, n fapt, suma respectiv produsul rdcinilor 1 i 2 ale ecuaiei:
2 x y x y 2xy 0. (6.26)

6.2.2 Cazuri particulare

n cazul strii plane pot fi ntlnite, n practic, o serie de situaii particulare:

a) Starea liniar de tensiune ( ntindere sau compresiune) (fig. 6.6)


Acest tip de stare este caracterizat prin valorile x 0, y 0 i xy 0 ceea ce
conduce, prin nlocuire n relaia (6.15), la:
x x
1, 2 . (6.27)
2 2
sau: 1 x i 2 0.
Din relaia (6.2 4) rezult:
1
Fig. 6.6
max 1 2 1 x . (6.28)
2 2
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 139
ntr-o seciune nclinat, valorile tensiunilor normal i tangenial sunt determinate
cu ajutorul relaiilor:
x cos2 ; (6.29)
x
x sin cos sin 2. (6.30)
2
Observaii:
1) - Valoarea maxim a tensiunii normale dat de (6.27) poate fi obinut din
(6.29) pentru valoarea unghiului = 0. Aceasta nseamn c tensiunea normal
maxim apare n seciuni transversale, fiind tensiune principal;
2) - Valoarea maxim a tensiunii tangeniale dat de
(6.28) se obine prin nlocuirea n (6.30) a unghiului
cu 45. Ca urmare, tensiunea tangenial maxim apare

max x .
n plane nclinate cu 45 i are valoarea 2

b) Starea de forfecare pur (fig.6.7)


n acest caz:, x y 0 i xy yx 0, tensiunile Fig. 6.7
maxime fiind:
- tensiunea normal: 1, 2 xy sau 1 xy ; 2 xy . (6.31)
- tensiunea tangenial: max xy . (6.32)
ntr-o seciune nclinat cu un unghi oarecare tensiunile se pot determina cu
ajutorul relaiilor:
tensiunea normal: xy sin 2; (6.33)
tensiunea tangenial: xy cos 2. (6.34)
Observaii:
1) Tensiunea normal s este maxim pentru o valoare a unghiului a = 45 ceea
ce nseamn c tensiunea normal maxim apare n plane nclinate cu 45 fa
de seciunea transversal ; direciile principale sunt la 45 respectiv la 135.
2) Pentru o valoare a = 0 se obine valoarea tensiunii tangeniale maxime,
direciile acesteia fiind la a = 0 i a = 90.
3) Invariantul este sx + sy = s1 + s2 = 0, ceea ce arat
c cele dou tensiuni normale sunt egale ntre ele i
de semne contrare.

c) Starea de ntindere sau compresiune pe dou


direcii - Fig. 6.8

Este cazul n care xy = 0.Ca urmare, tensiunile x 0 i y


0 sunt dirijate dup direciile principale de solicitare iar tensiunile Fig. 6.8
140 REZISTENA MATERIALELOR
normale principale sunt:

x y x y
1, 2 . (6.35)
2 2
sau: 1 x i 2 y .
deci direciile Ox i Oy sunt direcii principale de tensiune, iar tensiunile tangeniale:
1 2
max (6.36)
2
ntr-o seciune nclinat la un unghi oarecare , tensiunile pot fi determinate
pe baza relaiilor:

x y x y
tensiunea normal: cos 2; (6.37)
2 2

x y
tensiunea tangenial: sin 2. (6.38)
2
Observaii:
1) - Tensiunea normal maxim se obine (se consider x y) pentru =
0 cnd 1 = x, iar cea minim dup direcia perpendicular ( = 90)
unde 2 = y;
2) - Tensiunea tangenial maxim se obine pentru = 45.

d) Starea de ncovoiere pur ( fig. 6.9)


Este cazul n care y 0,x 0, xy yx 0 i poate s apar att la solicitri
compuse ct i la ncovoieri combinate cu forfecare. Tensiunile principale sunt:
1
1, 2 x 2x 4 2xy , (6.39)
2 2
n timp ce tensiunea tangenial maxim este:
1
max 2x 4 2xy . (6.40)
2
Valorile tensiunilor normal i tangenial pe o suprafa nclinat cu un unghi oarecare
vor putea fi exprimate cu ajutorul relaiilor:
x
1 cos 2 xy sin 2; (6.41)
2
x
respectiv: sin 2 xy cos 2. (6.42)
2
Observaie: din relaia (6.39) se observ c tensiunile
1 i 2 sunt de semne contrare i ca urmare una este de ntindere
Fig. 6.9
iar cea de a doua de compresiune.
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 141

6.2.3 Reprezentarea grafic a variaiei tensiunilor

6.2.3.1 Cercul lui Mohr

Aceast construcie grafic se poate realiza foarte uor pornindu-se de la relaiile


cuprinse n sistemul (6.9). Cu ajutorul cercului lui Mohr se poate reprezenta distribuia
tensiunilor din jurul unui punct ntr-un sistem de referin ce are drept coordonate
tensiunile i .
Folosind relaiile (6.9) tensiunile i se pot exprima funcie de unghiul de
nclinare al suprafeei sub forma:
1 2 1 2
cos 2;
2 2

1 2 (6.43)
sin 2.
2

Relaiile (6.43) pot fi exprimate sub forma:


2 2
2 2 2
1 1 . (6.44)
2 2
1 2
Ecuaia (6.44) reprezint ecuaia unui cerc de raz egal cu i avnd
2
1 2
centrul situat, ntr-o reprezentare ortogonal, pe axa absciselor la o distan de
2
fa de centrul sistemului. Cercul rezultat pe baza relaiei (6.44) i avnd caracteristicile de
mai sus poart denumirea de cercul lui Mohr.
Pentru construcia grafic a cercului (fig.6.10) se parcurg urmtoarele etape:
- se consider un sistem de axe ortogonale astfel nct pe abscis se vor reprezenta
tensiunile normale iar pe ordonat tensiunile tangeniale ;
- se alege o scar convenabil de reprezentare
a valorilor tensiunilor ;
- se construiete segmentul OA care
reprezint semisuma tensiunilor principale,
1 2
respectiv OA ;
2
- se traseaz cercul cu centrul n A i avnd raza
1 2
egal cu , rezultnd dou puncte de
2
intersecie ale cercului cu abscisa: B i C ; Fig.6.10
142 REZISTENA MATERIALELOR
segmentele OB i OC reprezint, la scara aleas iniial, tensiunile principale

1 i 2 OB 2 i OC 1 ;
- pentru determinarea tensiunilor ce apar ntr-o seciune nclinat fa de
planul pe care acioneaz 1 se procedeaz astfel:
a) prin B se traseaz o dreapt BP care face cu axa O unghiul de nclinare
al suprafeei (unghiul PAC = 2) ;
b) prin proiecia punctului P pe axa O rezult urmtoarele relaii:
AM 2
cos 2 AM APcos 2 1 cos 2; (6.45)
AP 2

PM 2
sin 2 PM APsin 2 1 sin 2;
AP 2
2 1 2 (6.46)
OM OB BA AM 2 1 cos 2;
2 2

1 2 1 2
sau: OM cos 2. (6.47)
2 2
Comparnd relaiile (6.46) i (6.47) cu relaiile cuprinse n sistemul (6.43) rezult
urmtoarele consideraii:
segmentul OM , obinut prin proiecia punctului P pe abscis, reprezint, la scara
aleas, valoarea tensiunii normale de pe suprafaa nclinat cu unghiul ;
segmentul PM reprezint, la aceeai scar aleas, tensiunea tangenial de
pe suprafaa nclinat cu unghiul .

Observaii:
1) Valoarea maxim pentru corespunde unui unghi = 45 ;
2) Segmentul OP este egal cu valoarea tensiunii p
rezultanta dintre tensiunile i :
2 2
OP OM PM 2 2 p (6.48)

PM
tg . (6.49)
OM
unde este unghiul pe care-l face tensiunea p cu normala la
Fig. 6.11 suprafaa nclinat (fig. 6.11).
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 143

6.2.4 Starea plan de deformaii

Se consider, pentru nceput, o bar confecionat dintr-un material care este distribuit
continuu n ntregul volum. Dac asupra barei se acioneaz cu o for P (de exemplu este
supus la traciune axial - fig. 6.12) i raportnd bara la un sistem de referin cu axa Ox
luat ca ax longitudinal a barei, se pot face
urmtoarele precizri: sub aciunea forei P o
seciune oarecare A - A se va deplasa pe direcia
axei, pe o distan u ajungnd n A' - A', n timp ce, o
alt seciune B - B, situat la o distan dx de seciunea
A - A, se deplaseaz axial cu distana u + du ajungnd
n B' - B'.
Cunoscndu-se deplasrile celor dou
Fig. 6.12 planuri ( A-A i B-B) se poate determina lungirea
segmentului cuprins ntre ele:
D dx = dx + u + du - u - dx = du (6.50)
Prin mprirea acestei lungiri la lungimea iniial a segmentului (dx) se obine lungirea
specific n direcia x:
du dx
x . (6.51)
dx dx
n plan, deformaia nu va mai avea o singur
component deoarece pe lng deplasarea u, de pe
orizontal, mai apare o a doua deplasare v pe direcie
vertical. Cele dou sunt, n acelai timp, funcii de
coordonatele x i y ale sistemului la care este raportat
corpul studiat (fig.6.13): u = u (x, y) i v = v (x, y).
n mod analog cu starea liniar prezentat
anterior, pentru starea plan de deformaii se pot scrie
Fig. 6.13 urmtoarele relaii:
u v
x i y . (6.52)
x y

Observaie: s-au introdus derivatele pariale deoarece att deplasarea u ct i


deplasarea v sunt dependente att de x ct i de y.
Se consider o plac care conine un element liniar, o dreapt, O1A de lungime dat
dl (fig.6.14) raportat la sistemul de referin X1 O1Y1. Fa de sistemul de referin al
ntregii plci (Oxy) punctul O1 este situat la distanele x i y. Ca urmare, coordonatele
punctelor O1 i A fa de sistemul Oxy vor fi: O1(x ; y) i A (x + dx; y + dy).
Deplasarea punctului O1 n O' are componentele u i v iar deplasarea punctului A n
144 REZISTENA MATERIALELOR

Fig.6.14 Fig.6.15
A' are componentele:

u u
u du u dx dy;
x y

v v (6.53)
v dv v dx dy.
x y

Dac se realizeaz o translaie a elementului liniar deformat O'A' n O1 se obine


elementul O1A3 iar componentele deplasrii punctului A, n raport cu O1, sunt:

u u
AM dx dy;
x y

v v (6.54)
MA 3 dx dy.
x y
n continuare, s considerm elementul dreptunghiular ABCD (izolat dintr-o plac
asupra creia acioneaz un sistem de fore) cu laturile dx i dy i raportat la sistemul de
axe xOy (fig.6.15).
Fcnd o comparaie ntre fig.6.14 i fig.6.15, se poate observa c, segmentele
care alctuiesc dreptunghiul ABCD (fig.6.15) pot fi asimilate, pe rnd, elementului liniar
O1 A din fig.6.14.
Ca urmare, n forma de-format, punctele se vor deplasa astfel: A n A', B n B', C n
C' i D n D' valorile lor fiind date n tabelul 6.1
Fa de situaia iniial, elementul considerat sufer i deformaii unghiulare care
se pot determina funcie de aceleai deplasri u i v. Astfel, laturile AB i AD ale elementului
se nclin aprnd ungiurile 1 i 2. Valorile unghiurilor aprute pot fi uor determinate cu
ajutorul funciilor trigonometrice i innd cont c fiind foarte mici se pot aproxima funciile
trigonometrice cu valoarea unghiului. Astfel, din fig. 6.15, rezult:
u
dy
y
tg1 1 ,
v (6.55)
dy dy
y
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 145
Tabelul 6.1

v V
ns, innd cont c: dydy, termenul dy poate fi neglijat, expresia lui devenind:
y y 1

u
1 .
y Pentru unghiul 2, asemntor unghiului 1, se poate scrie:

v
dx
tg 2 2 x .
u (6.56)
dx dx
x
Din relaia ( 6.56), folosind aceleai raionament ca i pentru relaia (6.55), rezult:.
Variaia total a unghiului DAB este egal cu suma celor dou unghiuri 1 i 2:
v u
xy 1 2 . (6.57)
x y
Unghiul xy dat de relaia (6.57) poart denumirea de lunecare specific n planul
xOy. Relaiile (6.52) i (6.57) exprim legtura care exist ntre deformaiile specifice i
deplasri.
Din triunghiul ADC se pot scrie relaiile:
dy dx
sin i cos . (6.58)
dl dl
Dup deformaie segmentul AC va avea o lungime egal cu: dl + dl. Avnd n
vedere faptul c dup deformaie au loc modificri ale laturilor dx i dy cu du i respectiv
dv, rezult:
dl dl2 dx du 2 dy dv 2 . (6.59)
2 2

sau: dl dl dx u dx u dy dy v dx v dy
2
.
x y x y
146 REZISTENA MATERIALELOR
Realiznd calculele i neglijnd infiniii mici de ordin superior, dup mprirea cu dl2
se obine:
2 2
(dl) u dx v dy u v dx dy
. (6.60)
dl x dl y dl y x dl dl
ceea ce reprezint lungirea specific a segmnetului AC.
innd cont de relaiile: (6.51), (6.52), (6.56) i (6.58) rezult:
x cos 2 y sin 2 xy sin cos , (6.61)
sau innd cont de funciile trigonometrice ale unghiului dublu:
x y x y 1
cos 2
xy sin 2. (6.62)
2 2 2
Relaia (6.62) este asemntoare cu cea a tensiunilor normale (6.9) i, prin analogie,
se poate pune problema existenei a dou direcii principale n lungul crora lungirile s aib
valori extreme iar lunecarea specific s fie zero. Direciile pot fi determinate cu relaia:
xy
tg21, 2 . (6.63)
x y
Observaie: direciile principale determinate ci ajutorul relaiei (6.63) coincid cu
direciile tensiunilor principale.
Lungirile specifice principale sunt determinate cu ajutorul relaiei:
x y 1
1, 2 x y 2xy .
2
(6.64)
2 2

6.3 STAREA SPAIAL DE TENSIUNE

6.3.1 Determinarea tensiunilor principale i a tensiunilor tangeniale

ntr-un corp solid solicitat de un sistem de fore oarecare n spaiu, aflate n echilibru,
apare o stare general de solicitare.
Dac se izoleaz un element paralelipipedic (fig.6.16) i este raportat la un sistem
triortogonal de axe xOyz, pe feele elementului considerat vor apare tensiuni normale i
tangeniale .
i n starea spaial, ca i n cazul strii liniare, va fi valabil legea dualitii tensiunilor
tangeniale.
Astfel exist urmtoarele egaliti:
xy yx z ; xz zx y ; yz zy x . (6.65)

Starea de solicitare din jurul unui punct se poate determina prin tensorul tensiunilor dat
de relaia (6.1). innd cont de relaia (6.65) se poate spune c tensorul tensiunilor este simetric.
Pentru determinarea variaiei tensiunilor ntr-un plan nclinat se consider un tetraedru
(fig.6.17) care are trei fee determinate de axele unui sistem de referin triortogonal.
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 147

Fig. 6.16 Fig. 6.17


Pe cele trei fee sunt cunoscute tensiunile
x , y , z , xy yx , xz zx i yz zy .
Normala planului nclinat N formeaz, n raport cu axele sistemului considerat,
cosinuii directori: l, m i n. Aria planului nclinat se consider a fi egal cu dA.
Ca urmare, feele laterale ale tetraedrului vor avea suprafeele egale cu:
aria OAC = n dA; aria OBC = l dA i aria OAC = m dA.
Tensiunea p, care acioneaz pe suprafaa nclinat, poate fi descompus, pe cele
trei direcii, n componentele: px, py i pz (fig.6.17).
Prin scrierea ecuaiilor de proiecii ale forelor pe cele trei direcii se obine sistemul:

p x dA x ldA yx mdA zx ndA 0;p y dA xy ldA y mdA zy ndA 0; (6.66)

p z dA xz ldA yz mdA z ndA 0.
Simplificnd, se obine o form mai simpl a sistemului:

p x x l yx m zx n;

p y xy l y m zy n; (6.67)

p z xz l yz m z n.
Sistemul (6.67) exprim, funcie de cosinuii directori, legturile ce exist ntre
componentele tensiunii p i tensiunile care se manifest pe feele tetraedrului. Pe de alt
parte, ntre tensiunea p i proieciile sale px, py i pz se poate scrie relaia de legtur:
p p 2x p 2y p 2z . (6.68)

Concluzie: cunoscnd tensiunile x , y , z , xy yx , xz zx i yz zy ce apar


pe feele tetraedrului pot fi determinate cu ajutorul sistemului (6.67) iar componentele
148 REZISTENA MATERIALELOR
lui p, funcie de componentele sale px, py i pz se determin cu relaia (6.68).
Pe lng cele trei componente px, py i pz tensiunea p mai poate fi descompus i
n alte dou componente: una normal la suprafaa nclinat - tensiunea normal - i o
a doua cuprins n suprafaa nclinat - tensiunea tangenial (fig.6.17).
Tensiunea normal se determin prin proiecia, pe direcie normal, a
componentelor px, py i pz:
lp x mp y np z . (6.69)
Prin nlocuirea tensiunilor px, py i pz n relaia (6.69) cu expresiile date de (6.67),
se obine pentru tensiunea normal forma extins:
l 2 x m 2 y n 2 z 2 ml xy 2 mn yz 2nl zx . (6.70)
innd cont de faptul c tensiunile i sunt componente ale tensiunii p, ntre
acestea se poate scrie relaia de legtur:
p 2 2 . (6.71)
Din (6.71), cunoscnd tensiunea normal dat de (6.70), se poate determina
tensiunea tangenial :
p 2 2 . (6.72)

Observaii:
1) Din relaiile (6.67) i (6.68) rezult c tensiunea total p depinde de nclinarea
n spaiu a suprafeei ABC considerate;
2) Avnd n vedere aceast dependen se poate trage concluzia c, asemntor
strii plane, exist direcii principale dup care tensiunea normal prezint
valori extreme;
3) n cazul strii spaiale exist trei direcii principale, notate cu 1 , 2 i 3 i
crora, le corespund trei tensiuni principale notate, la rndul lor, cu : s1,
s2 i s3;
4) Tensiunile tangeniale t dup direciile principale sunt egale cu zero.
5) Dac tensiunile se aleg: s1 > s2 > s3, atunci tensiunea s1 este definit a fi
tensiunea maxim, s2 este definit tensiunea minimax iar s3 este definit a
fi tensiunea minim.
Determinarea tensiunilor principale , i se poate face considernd
tensiunea p dirijat de-a lungul normalei N la suprafaa nclinat.
n acest caz, cele trei componente px, py i pz pot fi scrise funcie de tensiunea
normal i cosinuii directori:
p x l;p y m;p z n. (6.73)
Introducnd relaiile (6.73) n (6.67) rezult un sistem de relaii sub forma:

l l x m yx n zx ;

m l xy m y n zy ;
(6.74)
n l xz m yz n z .
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 149
care poate fi transformat ntr-un sistem de trei ecuaii cu trei necunoscute: l , m i n cu
condiia evident, avnd n vedere c l, m i n sunt cosinui directori, l2 + m2 + n2 = 1. Ca
urmare, sistemul (6.74) va avea forma:

l x m yx n zx 0;

l xy m y n zy 0;
(6.75)
l xz m yz n z 0.

sau, sub form matriceal:

x yx zx l 0

xy y zy m 0.
(6.76)
xz yz z n 0

Pentru ca sistemul (6.75) s aib soluii diferite de cea banal este necesar ca
determinantul su s fie egal cu zero:

x yx zx
xy y zy 0.
(6.77)
xz yz z
Prin dezvoltarea determinantului (6.77) se obine o ecuaie de gradul al treilea:
3 I1 2 I 2 I 3 0. (6.78)

unde I1 ,I 2 i I 3 sunt urmtorii invariani:


I1 x y z ;

x yx y zy z xz
I2 x y y z x z 2xy 2yz 2zx ;
xy y yz z zx x

x yx zx
I 3 xy y zy x y z x 2yz y 2zx z 2xy 2 xy yz zx .
xz yz z

Observaii:
1) Rdcinile ecuaiei de gradul al treilea (6.78) dau valorile tensiunilor principale:
1 , 2 i 3 ;
2) La acelai rezultat se poate ajunge plecnd de la relaia tensiunilor normale s
dat de (6.70) i innd cont de legtura dintre l, m i n (metoda coeficienilor lui
Lagrange). Astfel, se poate considera funcia de tensiuni:
l 2 x m 2 y n 2 z 2 ml xy 2 mn yz 2 nl zx l 2 m 2 n 2 .
150 REZISTENA MATERIALELOR
Derivnd fucia n raport cu cosinuii directori i egalnd relaiile cu zero, rezult:

0 , ceea ce conduce la un sistem de forma (6.75).
l m n
Funcie de tensiunile principale 1 , 2 i 3 tensiunea total p de pe suprafaa
nclinat poate fi scris, pe baza relaiei (6.68) i considernd ca axe direciile principale,
sub forma:
p l 2 12 m 2 22 n 2 32 . (6.79)
Ca urmare, folosind relaiile (6.72) i (6.79), tensiunea tangenial este:

l 2 12 m 2 22 n 2 32 l 2 1 m 2 2 n 2 3 ,
2
(6.80)

2 l 2 m 2 1 2 l 2 n 2 1 3 n 2 m 2 2 3 . (6.81)
2 2 2
sau:
Pentru determinarea tensiunii tangeniale maxime, expresia (6.81) se scrie numai
funcie de doi cosinui directori (de exemplu l i m folosind i relaia de legtur dintre l, m
i n ), se deriveaz n raport cu acetia dup care derivatele se anuleaz. Astfel, relaia
(6.81), prin nlocuirea lui n va fi:

2 l 2 12 32 m 2 22 32 32 1 3 l 2 2 3 m 2 3 .
2
(6.82)
Anulnd derivatele n raport cu l i m ale relaiei (6.82) se obine sistemul:

2
l

2l12 32 41 3 l3 41 3 2 3 m2 l 4l3 1 3 0;
2


2 (6.83)
m
2

2m2 3 42 3 m 41 3 2 3 ml 4m3 2 3 0.
2 2 3 22l1 3 1 3 2l 2 1 3 2m 2 2 3 2 3 0;
sau: (6.84)

2m 2 3 2 3 2m 2 2 3 2l 2 1 3 2 3 0.
Considernd 1 2 3 , sistemul (6.84) poate fi scris sub forma simplificat:

l 1 3 1 2l 2 2m 2 2 3 0;
(6.85)

m 2 3 1 2m 2 2l 2 1 3 0.

Pentru sistemul (6.85) exist patru grupe de soluii l i m:


Grupa 1 : l = 0 ; m = 0 conduce la situaia n = 1 sau, cu alte cuvinte, exist
n loc de trei direcii principale numai una (n spe axa Oz) ceea ce contrazice
ipoteza existenei a trei direcii principale ; deci, se elimin ;
Grupa 2 : l 0 ; m 0 conduce la posibilitatea simplificrii n (6.85) cu l i m
i apoi, prin separarea relaiilor, rezult 1 =2 ceea ce contravine condiiei
(existena a trei tensiuni distincte);
1 2 3
Grupa 3 : l 0 ; m = 0 din prima ecuaie cuprins n sistemul (6.85) rezult : 1-
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 151
2l = 0 i ca urmare,vor fi obinute soluiile:

2 2 (6.86)
l ;m 0;n .
2 2
Grupa 4 : l = 0 ; m 0 din a doua ecuaie cuprins n sistemul (6.85) rezult
1 - 2m = 0 ceea ce conduce la setul de soluii:

2 2 (6.87)
l 0;m ;n .
2 2
Observaie: derivnd relaia (6.81) n raport cu n s-ar obine soluia:
2 2
l ;m ;n 0. (6.88)
2 2
Concluzie: planele pentru care tensiunile tangeniale sunt extreme reprezint
planele bisectoare ale celor trei unghiuri diedre ce sunt formate de planele tensiunilor
normale principale.
Dac soluia (6.86) este introdus n relaia (6.81) se va obine ecuaia:
2
12 23 1 3 1 3
2 , (6.89)
2 2 2
a cror soluii sunt tensiunile tangeniale:
1 3
13 . (6.90)
2
Analog, prin nlocuirea soluiilor (6.87) i (6.88) n relaia (6.81) se vor putea obine:
2 3
23 ;
2

2 (6.91)
12 1 .
2
Reprezentarea grafic a tensiunilor n plane este artat n fig. 6.18.

Fig. 6.18
152 REZISTENA MATERIALELOR

6.3.2 Reprezentarea grafic a variaiei tensiunilor. Cercul lui Mohr

Ca i n cazul strii plane, determinarea tensiunilor n seciunile nclinate se poate


realiza cu ajutorul cercului lui Mohr. Astfel, se alege un sistem de axe ortogonale considernd
pe abscis tensiunile normale iar pe ordonat tensiunile tangeniale . Se va alege o scar
convenabil de reprezentare a tensiunilor i .
Pentru construcia grafic a cercului (fig. 6.19) se parcurg urmtoarele etape:
- pe axa O se vor reprezenta, la scara aleas, segmentele:
OP1 1 ,OP2 2 iOP3 3 ;

- se traseaz cercurile de diametre P1 P3 (cu centrul n O1), P1P2 (cu centrul n

O2) i P2 P3 (cu centrul n O3), razele corespunztoare fiind:


P1 P3 1 3
13 - pentru cercul cu centrul O1;
2 2

P1P2 1 2
12 - pentru cercul cu centrul n O2 ;
2 2

P2 P3 2 3
23 - pentru cercul cu centrul n O3.
2 2
- se consider n punctul P1 tangenta P1T1 la cerc (perpendicular pe axa O);

- se traseaz prin P1 o dreapt care face cu dreapta P1T1 un unghi egal cu ;

Fig. 6.19
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 153
aceast nou dreapt intersecteaz cercurile O1 i O2 n punctele M1 i M2 ;

- se construiete un arc de cerc M1M 2 ce are centrul n centrul cercului care

trece prin P1 (cercul O3) i are raza egal cu: O 3 M1 = O 3 M 2 ;


- se repet construcia i pentru celelalte dou unghiuri i ;

- punctul P, obinut prin intersecia arcelor M1M 2 i M 4 M 5 , determin, prin


proieciile sale pe cele dou axe, tensiunile i .

6.3.3 Alte forme de exprimare a strii spaiale de tensiune

6.3.3.1 Tensiuni octoedrice

Se consider un element de volum ce este orientat


n raport cu un sistem de axe care coincid cu direciile
principale (fig. 6.20).
Suprafeele nclinate la fel fa de planele principale
se numesc plane octoedrice iar tensiunile care se manifest
pe ele poart numele de tensiuni octoedrice.

Observaie: cele 8 plane octoedrice pot fi realizate


cu ajutorul unui cub ducnd-se diagonalele feelor.

Tensiunile care apar sunt urmtoarele:


Fig. 6.20
Tensiunea normal octoedric:
1 2 3
oct . (6.92)
3

Tensiunea tangenial octoedric:


1 2 2
oct 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 22 32 , (6.93)
3 3
unde prin 1 , 2 i 3 s-au notat: 1 23 , 2 13 i 3 12 .

Tensiunea total octoedric:


2
p oct oct 2oct 12 22 32 . (6.94)
154 REZISTENA MATERIALELOR

6.3.3.2 Tensor sferic. Deviator

Tensorul Ts dat de relaia (6.1) poate fi descompus n dou componente sub forma:
T T m D m , (6.95)

m 0 0

T m 0 m 0
unde: este tensorul sferic (6.96)
0 0 m

x m yx zx

Dm xy y m zy
iar: este deviatorul tensiunilor (6.97)
xz yz z m
n relaiile (6.96) i (6.97) prin m s-a notat tensiunea medie:
x y z
m . (6.98)
3
Observaii:
1) ntre tensiunea medie m i primul invariant I1 (unde I1 este definit n relaia
6.78) exist relaia de legtur: I1 = 3 m ;
2) Efectul tensorului sferic este acela de variaie a volumului fr variaia formei;
3) Deviatorul are ca efect variaia formei fr modificarea volumului.

6.3.4 Starea spaial de deformaii

ntr-un corp supus aciunii unui sistem de fore aflate n echilibru, vor apare, pe
lng tensiuni i deformaii.

Fig. 6.21
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 155
Pe fiecare direcie din spaiu se poate defini cte o lungire specific iar pentru
fiecare pereche de direcii otogonale cte o lunecare specific .
Dac se face raportarea la un sistem de axe Oxyz ortogonal (fig. 6.21) vor apare:
- lungirile specifice: x , y , z ;

xy yx ;
xz zx ;
- lunecrile specifice:
yz zy ;
Ca i n cazul tensiunilor, cele 9 componente ale deformaiei se pot grupa n tensorul
deformaiilor specifice:

1 1
x yx zx
2 2
1 1
T xy y zy .
2 2 (6.99)
1 1
xz yz z
2 2
ntre deplasrile u de pe axa x, v de pe axa y i w de pe axa z i deformaiile
specifice i exist urmtoarele relaii de legtur:

u v w
x ; y ; z ;
x y z
(6.100)
v u w v u w
xy ; yz ; zx .
x y y z z x
Observaii: 1) Ca i n cazul tensiunilor normale exist direcii principale ale lungirilor
specifice, valorile acestora fiind e1, e2 i e3 ;
2) Lunecrile specifice, ca i n cazul tensiunilor tangeniale, au valori extreme n
plane care sunt nclinate la unghiuri de 45 fa de direciile principale ale lungirilor. Valorile
lunecrilor n aceste caz sunt egale cu:

12 1 2 ;
13 1 3 ; (6.101)
12 2 3 ;

6.4. LEGEA GENERALIZAT A LUI HOOKE

Pentru determinarea legii generalizate a lui Hooke, se consider un corp asupra cruia
acioneaz un sistem de fore aflat n echilibru. Ipotezele de calcul sunt: corpul se presupune
a fi realizat dintr-un material omogen i izotrop, deformaiile sale fiind infinitesimale
156 REZISTENA MATERIALELOR
iar solicitarea este efectuat sub limita de
proporionalitate a materialului.
Legea lui Hooke exprim legtura
dintre tensiunile i deformaiile care apar
ntr-un corp solicitat de un sistem de fore
exterioare.
Astfel, pentru starea liniar de tensiuni i
Fig. 6.22 pentru forfecarea pur (fig.6.22) forma
acestei legi este:
x xy
x respectiv xy . (6.102)
E G
Experimental, se constat c prin solicitarea de traciune dup o direcie, un corp se
alungete dup direcia solicitrii n timp ce, dup direciile transversale pe direcia de ntindere
apar contracii. Mrimea contraciei transversale se determin cu ajutorul coeficientului lui
Poisson cunoscut i sub denumirea de coeficientul contraciei transversale notat cu .
Acest coeficient este definit ca fiind egal cu raportul dintre deformaia
transversal, notat cu etr i lungirea longitudinal e:
tr


Astfel, dac pe direcia x a unui sistem de axe (fig.6.22) acioneaz o for de
ntindere, tensiunea pe direcia x este x iar contracia pe direcia y este:
x
y x (6.103)
E
n cazul strii de solicitare spaial, determinarea lungirilor specifice, dup fiecare
direcie n parte, se poate realiza prin metoda suprapunerii efectelor.

Fig. 6.23
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 157
Pentru aceasta se izoleaz dintr-un corp, care este solicitat de un sistem de fore
aflat n echilibru i care se supune ipotezelor enumerate mai sus, un paralelipiped care, este
raportat la un sistem de axe triortogonal Oxyz (fig. 6.23,a).
n urma solicitrii pe feele paralelipipedului apar tensiunile x , y i z , orientate
dup cele trei axe, nsoite de deformaii, legtura dintre acestea este prezentat n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2

Prin principiul suprapunerii de efecte (fig. 6,24 b, c i d) se vor obine:

x y
- pe direcir Ox : x z ;
E E E
y
- pe direcir Oy : y x z ;
E E E (6.104)
y z
- pe direcir Oz : z x .
E E E

n cazul n care pe feele elementului acioneaz i tensiuni tangeniale, legtura


dintre tensiunile tangeniale i lunecrile specifice care apar este exprimat prin:
xy yz
xy ; yz
; zx zx . (6.105)
G G G
Sistemul (6.104) mpreun cu relaiile (6.105) se mai pot scrie i sub forma:

1 xy
x
E

x y z ; xy
G
;

1 yz
E

y y x z ; yz
G
;
(6.106)
1

z z x y ; zx zx .
E G

Relaiile (6.106) exprim legea generalizat a lui Hooke pentru materiale izotrope
158 REZISTENA MATERIALELOR
i omogene. n cadrul capitolului de ntindere - compresiune a fost stabilit relaia:
v x y z .
nlocuind n aceast relaie expresiile lungirilor ex , ey i ez date de (6.106) se obine:
1 2
v x y z 1 2 m . (6.107)
E E
Relaia (6.107) poart denumirea de ecuaia lui Poisson. Din relaia (6.107) rezult
c suma tensiunilor este:
E
x y z v (6.108)
1 2
1 E
iar din prima relaie din (6.106) rezult: x y z x (6.109)

nsumnd relaiile (6.108) i (6.109) rezult tensiunea x . Asemntor, se obin i
tensiunile y i z.

E
x x v ; xy xy G;
1 1 2
E
Rezult astfel: y y v ; yz yzG; (6.110)
1 1 2
E
z z v ; zx zx G.
1 1 2

Pentru starea plan (z = 0) legea generalizat a lui Hooke se scrie sub forma:

x
1
x y ; xy xy ;
E G
1
y y x ; yz 0;
E (6.111)
1
z x y ; zx 0.
E

E
x x y
1 2
E
y y x (6.112)
1 2
xy G xy .

Dac se consider un sistem ale crui axe sunt direciile principale 1, 2 i 3, atunci
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 159

lungirile specifice, funcie de tensiunile principale, vor fi:

1
1 1 2 3 ;
E

1
2 2 1 3 ;
E (6.113)
1
3 3 1 2 .
E
Tensiunile principale pot fi scrise, prin rezolvarea sistemului (6.113), sub forma:

E
1 1
2 3 ;
1 1 2 1

2
E
1 2 1 3 ;
1 1 2 (6.114)
E
3 1 3 1 2 .
1 1 2

6.5. EXPRESIA ENERGIEI DE DEFORMAIE

6.5.1 Expresia energiei specifice de deformaie

Prin aciunea unui sistem de fore exterioare asupra unui corp solid deformabil se
produce un lucru mecanic, denumit lucru mecanic exterior ( L ). Tot ca urmare a aciunii
acelorai fore, n corpul solid se nmagazineaz energie potenial, care este definit n mai
multe forme: energie de deformaie, lucru mecanic de deformaie sau lucru mecanic
interior ( U ).
Pe baza legii conservrii energiei,
ntreg lucul mecanic este transformat n
energie de deformaie, ceea ce conduce la
egalitatea:
L = U (6.115)
Proprietatea de nmagazinare a energiei
poteniale de deformaie ofer posibilitatea
realizrii de numeroase aplicaii tehnice:
suspensii, arcuri de ceasornice, elemente
elastice de amortizare etc.
a) Starea liniar de tensiune
Fig. 6.24 Energia specific de deformaie este
160 REZISTENA MATERIALELOR
energia raportat la unitatea de volum.
Pentru a determina expresia energiei specifice de deformaie se consider o bar
dreapt a crei lungime este l. Seciunea barei este constant n lungul axei astfel nct se
poate spune c EA = const. (fig.6.24). Bara este raportat la un sistem de axe ortogonal
astfel nct axa Ox este axa longitudinal a barei. n direcie axial bara este solicitat cu o
for P, aprnd o stare liniar de tensiune i ca urmare, va apare tensiunea normal n
seciunea transversal. Tot sub aciunea forei P are loc o lungire a barei egal cu l.
Deci, pentru starea de solicitare descris mai sus se pot scrie relaiile:
P
;l l, (6.116)
A
unde : A - este seciunea transversal ; - este lungirea specific.
Solicitarea este considerat a avea loc n domeniul static, fora P crescnd la o
valoare maxim n timp i nu brusc. Urmrirea solicitrii relev urmtoarele aspecte
desfurate n timp:
- dup un timp t, valoarea forei axiale care se manifest este egal cu N (unde 0 <
N < P) iar seciunea B-B se deplaseaz ntr-o nou poziie C-C, deplasarea fiind
egal cu u ;
- dup un timp dt fora axial crete cu valoarea dN iar deplasarea cu cantitatea du
; deci, fa de momentul iniial, la timpul t + dt fora axial este N + dN iar lungirea
este u + du.
Lucrul mecanic se poate calcula cu ajutorul relaiei:
l
L Ndu. (6.117)
0
Materialul fiind considerat elastic i solicitarea realizndu-se n limita de
proporionalitate, pe baza legii lui Hooke se poate scrie c:
du l
. (6.118)
dN P
Introducnd relaia (6.118) n relaia (6.117) se obine:
P P
l l Pl
L NdN NdN . (6.119)
0
F F 0 2

Pl
i, innd cont de (6.115), rezult: U . (6.120)
2

Concluzie: energia total de deformaie n cazul solicitrii statice este egal


cu semiprodusul dintre fora aplicat i deplasarea datorat aplicrii forei.
innd cont de relaiile (6.116) se obine :
Al
U V, (6.121)
2 2
unde V este volumul barei.
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 161

Componenta din relaia (6.121) reprezint energia specific de deformaie Us:


2

US . (6.122)
2
innd cont, din nou, de legea generalizat a lui Hooke, expresia energiei specifice
de deformaie mai poate fi scris i sub formele:
E 2 2
US sau U S . (6.123)
2 2E
Energia de deformaie nmagazinat de un element de volum dV din bara solicitat
poart denumirea de energie elementar de deformaie:
2
dU U S dV dV. (6.124)
2 2E
nsumarea acestei energiei, pentru ntregul volum al corpului solid solicitat, permite
obinerea energiei totale de deformaie U:
2
U dU dV dV. (6.125)
V V
2 V
2E
b ) Starea de forfecare pur
Pe baza acelorai raionamente, ca n cazul strii liniare de tensiune, se obin:
energia specific de deformaie:
2
US ; (6.126)
2 2G
energia elementar de deformaie:
2
dU dV dV; (6.127)
2 2G
energia total de deformaie:
2
U dV dV. (6.128)
V
2 V
2G

6.5.2 Expresia energiei totale de deformaie

Se consider un element de laturi dx, dy i dz, dintr-un material omogen i izotrop,


asupra cruia se aplic, n mod progresiv, fore pe cele trei direcii x, y i z. Ca urmare, apar
pe cele trei direcii tensiunile x , y , z , xy , xz i yz . Energia specific de deformaie este:

x x y y z z xy xy xz xz yz yz
US (6.129)
2 2 2 2 2 2
162 REZISTENA MATERIALELOR
Dac se nlocuiesc deformaiile i , pe baza legii generalizate a lui Hooke, rezult:

1 2
US x 2y 2z x y y z x z 1 2xy 2xz 2yz . (6.130)
2E E 2G
Funcie de tensiunile principale:
1 2
US 1 22 32 12 13 2 3 . (6.131)
2E E
Energia elementar i cea total de deformaie au expresiile:
dU U SdV i U U S dV. (6.132)
V

6.5.3 Energia specific de deformaie modificatoare de volum i form

Prin aplicarea forelor, un corp solid i schimb att forma ct I dimensiunile


iniiale. Corespunztor, energia de deformaie nmagazinat n corp se poate considera ca
fiind compus din dou cantiti: o energie de variaie a volumului Usv i o energie de
variaie a formei Usf.
Se consider c asupra unui element al corpului solid acioneaz tensiunile principale
1 , 2 i 3 (fig. 6.25).

Fig. 6.25

Starea de solicitare poate rezulta prin nsumarea a dou stri componente:


prima, cnd pe feele elementului acioneaz numai tensiunile normale medii,
care de fapt sunt egale cu tensiunea octoedric:
1 2 3
m oct
3
aceasta deformnd elementul numai n volum, uniform dup toate direciile:
1 2
U SV 1 22 23 1 2 2 3 31
2E E
31 2 2 1 2 (6.133)
m 1 2 3 2 .
2E 6E
a doua, n care pe fee acioneaz diferena de tensiuni fa de tensiunea medie,
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 163
realizndu-se numai variaia formei elementului, deformaia specific de volum
fiind zero:

1 2
v 1 m 2 m 3 m 0.
E
iar energia de variaie a formei este:
1 2 1 2
U Sf
2E
1 22 32 1 2 13 2 3
E 6E
1 2 3 2

1 2
sau: U Sf 1 22 32 12 13 23 . (6.134)
3E

6.6. RELAIA DINTRE CONSTANTELE ELASTICE E, G I (RELAIA


DE CONTINUITATE)

n legea generalizat a lui Hooke (6.106) intervin trei constante elastice: E - modulul
de elasticitate longitudinal; G - modulul de elasticitate transversal i - coeficientul
contraciei transversale. Aceste constante elastice sunt funcie de material, ntre ele putndu-
se determina o relaie de legtur.
Se consider placa din figura 6.26, de grosime constant, confecionat dintr-un
material omogen i izotrop. Ea se afl ntr-o stare de tensiune produs de o for de ntindere
dup direcia Ox i de compresiune dup direcia Oy. Deci: x = - y = 0.
Tensiunile produse n paralel n planele nclinate la 45 se determin cu relaiile de
calcul ale strii plane:

x y x y 0 0 0 0
cos 2 cos90 0;
2 2 2 2

x y 0 0
sin2 sin 90 0 .
2 2
Se observ c n plane nclinate la 45 se dezvolt numai tensiuni tangeniale egale
cu 0 (stare de forfecare pur).
Energia specific de deformaie poate fi exprimat
att n funcie de tensiunile principale x i y ct i funcie de
tensiunile tangeniale :
2

US x 2y 2 x y 0 1 .
1 2
(6.135)
2E E
2 2
respectiv: U s 0. (6.136)
2G 2G
Egalnd relaiile (6.135) i (6.136) rezult:
Fig. 6.26 E = 2(1 + n)G (6.137)
164 REZISTENA MATERIALELOR
La aceeai relaie se poate ajunge pornind de la observaia c n figura 6.26 lungirea
diagonalei BD este egal cu scurtarea celeilalte diagonale AC. Nelund n calcul infiniii
mici de ordinul doi, rezult c lungimile AB i BC nu se modific prin deformare. Valoarea
cu care se va modifica unghiul ABC este egal cu valoarea lunecrii specifice . n triunghiul
ABO se poate scrie relaia:

tg tg 1
OA' 4 2 2,
tg
4 2 OB' (6.138)
1 tg tg 1
4 2 2

AC
OA' OA A ' A 1 y ;
2
BD
dar: OB' OB B' B 1 x ; (6.139)
2
AC = BD
Combinnd relaiile (6.138) cu (6.139) se obine:

1 y 1
2 , sau 2 1 y .
1 x 1 2 1 x (6.140)
2

Din relaiile: x 1 x y ; y 1 y x ; z 0 i y
E E x
1 1
rezult: x 1 x ; y 1 x . (6.141)
E E

Introducnd relaiile (6.140) n (6.141) i tinnd cont c = x se obine:


21 x 21 E
, sau G. (6.142)
E E 21
Pe baza relaiei (6.142) se obine: E = 2(1 + )G .
Spre exemplu, pentru oel = 0,3, relaia (6.137) devine E = 2,6 G; E = 2,1105
MPa pentru G obinndu-se valoarea aproximativ de 8,1104 MPa.

Aplicaia 6.1 Se consider un cazan de presiune cilindric (fig. 6.27) Tabla din care
este acesta confecionat are grosimea egal cu = 10 mm i diametrul su este de D = 1 m.
n interiorul su se gsete un gaz la o presiune egal cu p = 4 MPa. Se cer s se determine:
a) tensiunile x din peretele cilindric, n sens paralel cu axa longitudinal a cilindrului,
i y n sensul tangentelor la cercurile directoare;
b) tensiunile de pe feele unui element din perete detaat prin seciuni orientate la =
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 165

Fig. 6.27 Fig. 6.28

30O fa de axa cilindrului.


Rezolvare:
a) fora total care solicita cilindrul n lungul axai sale este egal cu suma presiunilor
unitare care se exercit pe fundul cazanului; ca urmare se poate scrie:
D 2
P p;
4
- aria seciunii transversale prin peretele cilindric este A = D ;
P pD 4 1000
- tensiunea x va fi: x A 4 4 10 100MPa.

- tensiunea y se determin lund n considerare seciunea orientat n lungul


axei:
pDl pD 4 1000
y 200MPa.
2l 2 2 10
b) tensiunile de pe feele elementului situat la 30O vor fi:
30 o x cos 2 30 o y sin 2 30 o 125MPa.
x y
30o sin 60 o 43,301MPa.
2
Starea de tensiune este prezentat n fig.6.28.

Aplicaia 6.2 Se consider starea de tensiune din figura 6.29 la


care se cunosc:
xy = 40 MPa, = 60 MPa, = 30 MPa. Se cer s se determine
tensiunile x i y.
Rezolvare: Se pornete de la relaiile de calcul ale tensiunilor Fig. 6.29
pe suprafee nclinate:
x y x y
cos 2 xy sin 2;
2 2

x y
sin 2 xy cos 2.
2
166 REZISTENA MATERIALELOR
nlocuind valorile date prin enunul problemei se obine:

x y x y
60 cos 60o 40 sin 60 o ;
2 2

x y o o
30 sin 60 40 cos 60 .
2

Prin rezolvarea sistemului se obin: x 54,228MPa i y 61, 245MPa.

Aplicaia 6.3 Se consider un element paralelipipedic


de volum n jurul unui punct al unei piese solicitate. Pe feele
sale se gsete urmtoarea stare plan de tensiuni: x = 40
MPa, y = 120 MPa, i xy = yx = 80 MPa (fig. 6.30). Se
cer s se precizeze:
a) tensiunile normale principale 1 i 2 i direciile
principale;
b) tensiunile tangeniale maxime 1 i 2, nclinarea
seciunilor corespunztoare, precum i tensiunile
normale de pe aceste suprafee; Fig. 6.30
c) tensiunile a i a pe seciunea nclinat cu =
30O.
Rezolvare:
a) tensiunile normale principale se determin pe baza relaiilor:
x y 1 40 120 1
1, 2 x y 4 2xy
2
40 1202 4 80 2 ,
2 2 2 2
de unde rezult:
1 153,137MPa i 2 73,137MPa .
Unghiurile dintre axa x i direciile principale sunt date de:
2 xy 2 80
tg2 1.
x y 40 120
soluiile sunt:
21, 2 45o 1 22 o 30' ' ; 2 112 o 30' '.
b) tensiunile tangeniale maxime sunt:
1 2 153 73
1, 2 113MPa.
2 2
x y 40 120
tg2 3, 4 1 3 22 o 30' ' 4 67 o 30' ' ;
2 xy 2 80
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITII 167
pentru 3 = -22O30'' rezult:
x y x y
3
cos 2 3 xy sin 2 3
2 2
40 120 40 120 2 2
80 68,248MPa;
2 2 2 2

pentru 4 = 67O30'' rezult:


x y x y
4 cos 2 4 xy sin 2 4
2 2
40 120 40 120
cos 67 o 30' ' 80 sin 67 o 30' ' 64,525MPa.
2 2

x y
sin 2 3 xy cos 2 3
2
40 120 2 2
80 113,137MPa.

2 2 2
c) pentru seciunea = 30O rezult:
x y x y
30 o cos 60 o xy sin 60o 69,2MPa;
2 2
x y
xy sin 60 o xy cos 60 o 29, 28MPa.
2
Starea de tensiune este prezentat n fig. 6.31.

Fig. 6.31
168 REZISTENA MATERIALELOR

7
TEORII DE REZISTEN

7.1 GENERALITI

Piesele, componente ale diferitelor ansamble tehnice, sunt supuse n timpul funcionrii
la numeroase i n acelasi timp diverse solicitri. Ca urmare, n ele apar diverse stri de
tensiune: liniar, plan sau spaial. Aceste stri sunt caracterizate prin anumite valori ale
tensiunilor principale, valori determinate de intensitatea solicitrii. Apare, firesc, problema
rezistenei pieselor sau, cu alte cuvinte, la ce tensiuni se va produce distrugerea lor. Atingerea
pragului de distrugere este o urmare a evoluiei unor procese fizico-mecanice care se desfsoar
ntr-un anumit punct, sau n mai multe puncte, sub aciunea solicitrilor exterioare.
Ca urmare, s-a considerat stare de tensiune limit ntr-un punct nivelul la care
ajunge tensiunea n momentul n care materialul piesei (corpului solid) trece dintr-un domeniu
caracterizat de anumite proprieti fizico-mecanice, ntr-un alt domeniu al acestor proprieti,
diferite de cele iniiale i care, ulterior, sub aciunea crescnd a solicitrilor determin
apariia unei situaii periculoase pentru exploatarea piesei respective.
Starea de tensiune limit este rezultatul aciunii a numeroi factori dintre care
se pot aminti: nivelul rspunsului ca urmare a aciunii forelor exterioare, temperatura,
proprietile mecanice ale materialului, starea de tensiune n restul ansamblului etc.
Apariia strii de tensiune limit poate fi privit i la nivelul structurii moleculare.
Astfel, n cazul solicitrilor n domeniul elastic modificarea distanelor interatomice are un
caracter reversibil, forele de interaciune molecular dau o stare de echilibru stabil reelei
cristaline. Mrirea nivelului forelor duce la producerea unor lunecri n punctele ce au defeciuni
de structur, se multiplic dislocaiile aprnd benzi de lunecare. Propagarea fisurilor i
extinderea benzilor de lunecare duc, n timp, la deformaii plastice ireversibile.
Avnd n vedere importana practic a cunoaterii acestei stri de tensiune limit
se impune necesitatea aprecierii ei prin msurtori simple i directe. Cel mai uor aceast
apreciere poate fi realizat prin determinarea tensiunilor sau deformaiilor sau prin evaluarea
energiei de deformare.
Experimental, parametrii ce caracterizeaz starea limit de tensiune se determin
uor pentru solicitrile de ntindere, compresiune i forfecare pur. La materialele ductile, tensiunea
limit este considerat tensiunea de curgere c iar la materialele casante tensiunea de rupere r.
n timp, pe baza msurtorilor i cercetrilor efectuate, au fost stabilite diferite
relaii matematice ntre tensiunile principale icorespunztoare atingerii strii
limit de tensiune. Relaiile astfel stabilite poart diferite denumiri: teorii de rupere, teorii
de rezisten sau teorii ale strilor limit.
S-a constatat c, atingerea strii limit ntr-un punct este dependent de
mai muli factori: natura materialului, tipul solicitrii etc. Ca urmare, nu s-a gsit un
criteriu unic care s cuprind toate fenomenele ce pot s apar. Astfel, au fost dezvoltate
TEORII DE REZISTEN 169
mai multe teorii a cror valabilitate poate fi apreciat prin compararea rezultatelor obinute
ca urmare a aplicrii lor cu datele experimentale.
Avnd n vedere faptul c cel mai uor se poate realiza solicitarea de ntindere,
teoriile de rezisten fac referiri la atingerea strii limit la ntinderea simpl. Starea
limit, la solicitarea de ntindere simpl, poate fi evideniat prin:
a) - tensiunea de ntindere ;

b) - lungirea specific ;
E
c) - tensiunea tangenial continut ntr-o suprafa nclinat la 45 fa de axa

barei: ;
2
2
d) - energia specific de variaie a volumului: U sv ;
2E
e) - energia specific modificatoare de form Usf
Raportul dintre valoarea tensiunii din cazul strii limit la valoarea pe care o are
tensiunea care se manifest ntr-un corp solid ca urmare a solicitrii sale, poart numele de
coeficient de siguran.
Funcie de mrimea coeficintului de siguran se poate preciza gradul de
periculozitate al solicitrii. Cu ct coeficientul este mai mare, cu att tensiunea din corp
este mai mic comparativ cu cea corespunztoare strii limit.
Se consider dou elemente: unul dintr-un corp aflat ntr-o stare de tensiune
complex, caracterizat de tensiunile principale i i al doilea corespunztor unei
stri de ntindere simpl care se caracterizeaz prin tensiunea principal ech (fig. 7.1)

Fig. 7.1

Tensiunea ech este tensiunea normal principal care ar trebui produs


ntr-o epruvet supus la solicitarea de ntindere simpl, pentru a se crea n epruvet
o stare de tensiune cu acelai grad de periculozitate ca i starea de tensiune limit.
Spre exemplu, determi-nnd tensiunea echivalent ech i lund ca stare limit
rezistena admisibil a, relaia de verificare este: ech a.
170 REZISTENA MATERIALELOR

7.2 TEORII CLASICE DE REZISTEN

7.2.1 Stare spaial de tensiuni

7.2.1.1 Teoria tensiunilor normale maxime

Starea limit se atinge atunci cnd tensiunea maxim ntr-un corp atinge
valoarea tensiunii strii limit de la solicitarea de ntindere simpl (curgerea sau ruperea).
Aceast teorie a fost enunat nc din secolul al XVII - lea de ctre Galileo
Galilei. n cazul unei stri spaiale de tensiuni ntr-un punct P se poate delimita un element
asupra cruia se consider c acioneaz trei tensiuni principale. Tensiunea normal maxim
va fi max = 1 iar tensiunea echivalent de ntindere simpl (fig.7.1) va fi: max = ech.
Astfel, se poate scrie relaia de echivalen:
ech 1 at , (7.1)
unde sat este tensiunea limit obinut la solicitarea de ntindere simpl.
Dac valoarea tensiunii 3 este negativ, relaia (7.1) se va scrie sub forma:
ech 3 ac , (7.2)
unde ac este tensiunea limit obinut solicitarea de compresiune simpl. Ca urmare, pentru
cazul strii spaiale de tensiune vor exista urmtoarele trei relaii:
ac 1 at ;

ac 2 at
(7.3)
ac 3 at .

7.2.1.2 Teoria lungirilor specifice maxime

A fost enunat n anul 1682 de ctre E. Mariotte i arat c: starea limit


apare atunci cnd lungirea specific maxim din corp atinge valoarea lungirii
specifice corespunztoare strii limit de la solicitarea de ntindere simpl.
Se consider o stare de deformaie spaial caracterizat de trei deformaii liniare
specifice principale:
Pe baza teoriei enunate mai sus, rezult urmtoarea inegalitate:
max 1 ac . (7.4)
unde at este valoarea limit a deformaiei liniare specifice obinut prin ncercri la ntindere
simpl, at at . n cazul compresiunii, 3 < 0, relaia (7.4) va avea forma:
E
max 3 ac . (7.5)
TEORII DE REZISTEN 171
Pe baza legii generalizate a lui HOOKE se pot scrie relaiile:

1
1 1 2 3 ;
E

1
2 2 1 3 ;
E (7.6)
1
3 3 2 1 .
E
Combinnd relaiile (7.4), (7.5) i (7.6) se obin condiiile:
ac 1 2 3 at ;

ac 2 1 3 at ;
(7.7)
ac 3 2 1 at ;

7.2.1.3 Teoria tensiunii tangeniale maxime

Aceast teorie a fost enunat prima dat de ctre Coulomb n anul 1773 i
reluat de Tresca n 1865. La unele materiale n timpul ncercrilor de ntindere sau
compresiune simpl au aprut fisuri n plane la 45 fa de seciunile normale. Astfel, s-a
emis ipoteza conform creia, ruperea apare ca urmare a atingerii unor valori maxime ale
tensiunilor tangeniale, ce-a de-a treia teorie de rupere avnd urmtorul enun: starea limit
apare cnd tensiunea tangenial maxim atinge valoarea tensiunii tangeniale
corespunztoare strii limit de la ncercarea de ntindere simpl.
Pe baza acestei teorii, se poate scrie condiia de rezisten n cazul ntinderii simple:

max ech a at . (7.8)
2 2
Pentru starea de tensiune spaial caracterizat de condiia de
rezisten va fi dat de:

1 3 (7.9)
max 13 .
2
Din relaiile (7.8) i (7.9) rezult:
ech 1 3 at . (7.10)
Pentru cazul compresiunii se poate face acelai raionament, astfel nct se pot
obine urmtoarele trei condiii de rezisten:
ac 1 2 at ;

ac 1 3 at ;
(7.11)
ac 2 3 at .
172 REZISTENA MATERIALELOR
Observaii:
1) - avnd n vedere legtura care exist ntre tensiunile tangeniale i lunecrile
specifice asociate lor, despre teoria a treia de rezisten se poate afirma c este
i o teorie a lunecrilor specifice maxime ;

2) - aceast teorie este aplicabil la materiale pentru care at ac , un exemplu


constituindu-l oelul ;
3) - teoria nu ine cont, n cazul solicitrii spaiale, de influena tensiunii principale
2. Astfel, n cazul unei solicitri de compresiune egal pe toate cele trei direciile principale
1 = 2 = 3 = - rezult ech = 0 i ca urmare, starea limit de tensiune nu poate
fi atins, teoria nefiind aplicabil n aceste cazuri.

7.2.1.4 Teoria energiei totale de deformaie

A fost propus n 1885 de ctre E. Beltrami avnd la baz conceptul conform


cruia: starea limit se atinge atunci cnd energia de deformaie specific egaleaz
energia specific corespunztoare strii limit la solicitarea de ntindere simpl.
Pe baza acestei teorii, condiia de rezisten este:

a2
U s U sa . (7.12)
2E
unde Usa este energia specific de deformaie corespunztoare tensiunii admisibile a n
starea liniar de tensiune. nlocuind expresia energiei specifice de deformaie rezult:
12 22 32 21 2 1 3 3 2 a . (7.13)

7.2.1.5 Teoria energiei de variaie a formei

n 1904 Huber a enunat acest teorie (a cincea) pornind de la observaia c


deformaia de volum rmne elastic i la valori mari ale ncrcilor exterioare pe cnd
deformaiile plastice, care nsoesc modificarea formei, se manifest i la tensiuni reduse ca
intensitate.
n cazul solicitrii monoaxiale energia modificatoare de form are expresia:
1 2
Uf ech . (7.14)
3E
Egalnd expresiile energiei modificatoare de form din cazul spaial i cel
monoaxial rezult:
1
1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 ech
2
.
(7.15)
6E 3E
TEORII DE REZISTEN 173
Pe baza relaiei (7.15) cea de-a cincea teorie de rezisten poate fi exprimat prin:
1
ech
2

1 2 2 2 3 2 3 1 2 a .
(7.16,a)

sau: ech 12 22 32 1 2 2 3 3 1 a .

(7.16,b)

7.2.2 Stare plan de tensiuni

7.2.2.1 Teoria tensiunilor normale maxime

n cazul strii plane tensiunea 3 = 0, iar condiiile date de relaia (7.3) au forma
simplificat:
ac 1 at ;
(7.17)
ac 2 at .
La limit condiiile (7.17) vor putea fi exprimate prin:
1 a ; 2 a , (7.18)
unde: a ac at .
Condiiile (7.18) din punct de vedere geometric conduc la o reprezentare grafic
sub form de ptrat cu laturile egale cu 2a, reprezentarea facndu-se ntr-un sistem de
axe ortogonal ce are pe abscis 1 iar pe ordonat 2 (fig. 7.2).
Observaie: punctele situate n interiorul ptratului reprezint stri de
tensiune nepericuloase, n timp ce, punctele de pe contur sau din afara ptratului
(zona nehaurat) corespund unor stri de tensiune limit respectiv stri ce-o depesc
pe cea limit.
n figura 7.3 este prezentat cazul n care ac at .

Fig. 7.2 Fig. 7.3


174 REZISTENA MATERIALELOR

7.2.2.2 Teoria lungirilor specifice maxime

n cazul strii plane, relaiile (7.7) vor avea forma:

ac 2 1 at ;

ac 1 2 at ; (7.19)
ac 1 2 at .

n cazul n care ac at a . domeniul de rezisten


are forma unui paralelogram (fig. 7.4). Pentru cazul n care
Fig. 7.4
tensiunile limit la ntindere i compresiune sunt diferite at ac
reprezentarea grafic poate fi fcut sub diverse forme
geometrice: hexagon, pentagon, paralelogram, triunghi etc, funcie
de modul n care sunt determinate dreptele din cea de-a treia
condiie din (7.19).
Cazul unui pentagon este prezentat n figura 7.5. Ca i
n cazul teoriei tensiunilor normale zona haurat i conturul
reprezint strile periculoas i respectiv limit, punctele din
interior reprezentnd stri sigure.
Fig. 7.5

7.2.2.3 Teoria tensiunilor tangeniale maxime

Pentru cazul strii plane, 1 i relaiile (7.11) vor avea o nou form:
ac 1 2 at ;

ac 1 at ; (7.20)
ac 2 at .

n cazul n care ac at a . la limit, relaiile din


sistemul (7.20) reprezint dreptele:
1 2 a ;

1 a ; (7.21)
2 a .

Fig. 7.6
Domeniul delimitat de aceste drepte este prezentat n figura
7.6, rmnnd valabile observaiile legate de zona haurat, conturul i interiorul domeniului,
observaii fcute la teoremele precedente.
TEORII DE REZISTEN 175

7.2.2.4 Teoria energiei specifice de deformaie

n cazul strii plane 3 = 0, relaia (7.13) are forma:

ech 12 22 21 2 a .
(7.22)
Din relaia (7.22) rezult c domeniul de rezisten
este dat de:
12 22 21 2 a2 . (7.23)
Domeniul obinut reprezint o elips (fig.7.7). Se
poate observa c acest domeniu este apropiat domeniului
dat de teoria tensiunilor tangeniale maxime.
n general, acest principiu nu este aplicat n
Fig. 7.7 practic.

7.2.2.5 Teoria energiei de variaie a formei

Relaia (7.16,b) va avea, n cazul strii plane, forma simplificat:


ech 12 22 1 2 a . (7.24)
Reprezentarea grafic a acestei teorii este o elips (fig.7.8) diferit de cea obinut
n cazul teoriei energiei totale de deformaie. Relaia (7.24) are pentru diferite cazuri practice
urmtoarele forme:
ncovoierea cu forfecare
x ; y 0; xy yx ech 2 3 2 . (7.25)
forfecare pur
1 2 ; ech 3. (7.26)
Observaii:
1) - teoria nu este infirmat de starea de compre-siune uniform pe toate direciile:
.
1 2 3
2) - este inaplicabil pentru cazul ntinderii egale pe toate
direciile ;
3) - aceast teorie are n vedere numai materiale ce au
aceeai tensiune limit a la ntindere i compresiune
simpl ;
4) - pentru materialele ductile d condiia de apariie a curgerii
ntr-un punct oarecare ;
5) - este larg folosit deoarece datele experimentale sunt
Fig. 7.8
176 REZISTENA MATERIALELOR
foarte apropiate de cele teoretice.
Cele cinci reprezentri grafice ale teoriilor de
rezistent pot fi grupate ntr-una singur cu ajutorul creia
s se determine domeniul comun n care starea de tensiune
nu este periculoas (fig.7.9). Zona haurat reprezint zona
strilor care, conform celor 5 teorii nu prezint pericol. Exist
o serie de zone n care conform unor teorii starea de tensiune
prezint pericol iar dup altele nu. Se mai poate remarca
zona din afara liniei generale de contur A - B - C - D - E - F
- G - H care, conform tuturor teoriilor de rezisten prezint
stri periculoase de tensiune.
Din relaiile care exprim cele 5 teorii de rezisten Fig. 7.9
se pot determina, pentru ech = a, limitele tensiunii de forfecare
pentru fiecare caz n parte:

Teoria tensiunilor normale maxime a a ;


a
Teoria lungirilor specifice maxime a 0,77 a ;
1
Teoria tensiunii tangeniale maxime a 0,5 a ;
a
Teoria energiei totale de deformatie a ;
21

a
Teoria energiei de variatie a formei a 0,577 a ;
3

7.2.3 Teoria strilor limit de tensiune a lui Mohr

Teoria tensiunilor limit a lui Mohr ofer posibilitatea studierii materialelor casante,
a cror rupere se produce fr deformaii plastice prealabile.
Aceast teorie este, n fapt, o extindere a teoriei tensiunilor tangeniale maxime.
Pentru acest studiu se va folosi reprezentarea grafic a cercului lui Mohr pentru
o stare spaial de tensiune n care 1 > 2 >3.(fig.7.10).
Cercul de diametru maxim este numit cerc principal iar cnd tensiunile 1 i 3,
care-l determin, corespund strii de tensiune limit a materialului, cercul poart denumirea
de cerc limit.
Tensiunea tangenial maxim max este, aa cum s-a mai artat, egal cu:
1 3
max ;
2
ceea ce arat faptul c este independent de tensiunea principal 2.
Ca urmare, pentru a putea defini starea limit de tensiune se consider numai
TEORII DE REZISTEN 177
cercul care are diametrul egal cu (1 - 3) i avnd diametrul
n O1 (fig.7.10).
Starea de tensiune pe o suprafa din interiorul unui
corp, reprezentat prin tensiunile i , poate fi determinat
din zona haurat.
Se consider un corp solid supus la o serie de
solicitri pentru care apar perechi de valori diferite ale
tensiunilor 1 i 3.
Pentru fiecare solicitare se poate trasa cte un cerc Fig. 7.10
cu diametrul egal cu (1 - 3) (fig.7.11). Curba nfurtoare
a acestor cercuri este denumit curba nfurtoare
limit sau curba intrinsec. Aceast curb
delimiteaz domeniul de rezisten. Cercul avnd
centrul n O reprezint o stare de forfecare pur, cercul
C1 o stare de compresiune axial iar cercul C3 o stare
de ntindere axial. O stare de tensiune ce este
reprezentat de un cerc principal situat n interiorul
curbei limit nu este o stare periculoas n timp ce,
dac un cerc este tangent la nfurtoare sau o
intersecteaz se produce starea limit.
Punctul P, n care curba nfurtoare limit
intersecteaz axa O, reprezint cercul lui Mohr pentru Fig. 7.11
o solicitare de ntindere triaxial uniform. Imposibilitatea
realizrii practice a unei stri de tensiune cu ntinderi egale pe toate direciile face ca determinarea
exact a poziiei punctului P s fie foarte dificil. Un alt aspect interesant oferit de practic este
i acela al imposibilitii de a se realiza o compresiune egal dup toate direciile i ca urmare,
starea limit apare la presiuni mari, curba nfurtoare limit fiind deschis pentru tensiunile
normale negative. Curba nfurtoare se traseaz dup un numr mare de experiene.
O simplificare a curbei nfurtoare se poate face prin nlocuirea ei cu o dreapt
(fig.7.12). Se traseaz cercurile lui Mohr corespunztoare solicitrilor de ntindere simpl
O1 i compresiune O2. Se consider o stare oarecare de solicitare care este definit de
tensiunile 1 i 3, pentru care se traseaz cercul cu centrul n O3 (cercul punctat). Raza

1 3
acestui ultim cerc este: O C , n timp ce
3 2
1 3
OO 3 .
2
Valoarea tensiunii tangeniale maxime pentru
aceast solicitare este egal cu raza cercului, fiind
funcie de tensiunile principale 1 i 3. ntre tensiunile
principale 1 i 3 poate fi determinat o relaie de
legtur. Pentru aceasta, n fig. 7.12 se duc razele -
perpendiculare pe tangenta comun - O1 A, O3 C i Fig. 7.12
178 REZISTENA MATERIALELOR
O2B. Se construiete dreapta O1D paralel cu AB. Rezult astfel dou triunghiuri asemenea
O1FO 3 ~ O1DO 2 pentru care se pot scrie rapoartele de asemnare:

O3 F O1O 3 O 3 C FC OO1 OO3


sau .
O2D O1O 2 O 2 B DB OO1 OO 2
Prin nlocuirea segmentelor cu valorile tensiunilor corespunztoare se va obine
relaia:
1 3 at
at 1 3
. (7.26)
ac at ac at
at
sau: 1 3 at . (7.27)
ac

at
Fcndu-se notaia: k i innd cont de condiia: ech at rezult:
ac
ech 1 k 3 at , (7.28)
Relaia (7.28) este valabil dac 1 i 3 au semne
diferite sau dac una din tensiuni este egal cu zero. n cazul
materialelor care au aceeai tensiune limit la ntindere i la

compresiune: at ac rezult un coeficient k = 1 iar relaia (7.28)


corespunde criteriului tensiunilor tangeniale maxime (fig. 7.13).
Linia reprezentnd starea limit devine paralel
cu axa O. Coeficientul k, funcie de teoria de rezisten, poate Fig. 7.13
lua diferite valori:
a) - pentru teoria tensiunilor normale maxime: k=0;
b) - pentru teoria lungirilor specifice maxime: k = = 0,3 ;
c) - pentru teoria tensiunii tangeniale maxime:
1
- cnd 0: k = 0 ;
2

1
- cnd 0: k = 1 ;
2
at
d) - pentru teoria lui Mohr: k .
ac
Pe baza teoriilor energiei de deformaie se poate calcula ech sub forma:
ech 12 22 2k1 2 . (7.29)
TEORII DE REZISTEN 179
valorile coeficientului k fiind: 0,3 pentru teoria energiei specifice de deformaie i 0,5 pentru
teoria energiei de deformaie modificatoare de form.

7.3 OBSERVAII GENERALE

Alegerea teoriei de rezisten pentru efectuarea calculelor trebuie fcut cu


mare grij avnd n vedere domeniile de valabilitate ale fiecreia n parte (fig.7.9);
Alegerea tipului de stare limit trebuie s fie fcut n concordan cu natura
materialului, tipul strii de tensiune i nu n ultimul rnd cu condiiile mediului n care
funcioneaz elementul studiat ;
Pentru materiale casante, temperaturi sczute ale mediului, tensiuni principale
avnd acelai ordin de mrime se recomand aplicarea teoriilor tensiunilor normale maxime
sau cea a lungirilor specifice maxime existnd posibilitatea ruperii casante (prin smulgere) ;
Apariia unor noi tipuri de materiale a dus la elaborarea unor noi criterii de stri
limit (teorii de rezisten) care s conin particularitile de rezisten ale acestor noi
clase de materiale n condiii de stare de tensiune complex.
180 REZISTENA MATERIALELOR

8
TORSIUNEA

n practica inginereasc apare foarte frecvent problema transmiterii puterii de la un


punct la altul n cadrul unui sistem mecanic: de la o turbin cu aburi la un generator electric, de
la un motor electric la o scul achietoare, de la un motor cu ardere intern la roile automobilului,
etc. Acest lucru se realizeaz de cele mai multe ori prin intermediul unor arbori de seciune
circular, inelar sau de alte forme (fig. 8.1).
Puterea se transmite de la turbina (4) la generatorul electric
(1) prin intermediul arborelui (2) i cuplajelor (3). Dac se extrage
din figura 8.1 elementul (2) atunci se poate spune c acesta este
solicitat la capete de dou cupluri (momente de torsiune) Mt de
sens contrar, un cuplu motor i un cuplu rezistent (fig. 8.2).
Dac se noteaz cu P puterea transmis prin intermediul
arborelui (exprimat n [CP]) i cu n turaia arborelui [rot/
Fig. 8.1
min], atunci momentul de torsiune Mt va fi dat de relaia:
P
M t 7,02 kN m. (8.1)
n
Dac P este exprimat n [kW] i n [rot/min] atunci momentul de torsiune Mt va fi
dat de relaia:
P
M t 9,55 kN m. (8.2)
n
Torsiunea (rsucirea) poate fi produs i prin aciunea a dou fore de sens contrar
(fig. 8.3).

Fig. 8.2 Fig. 8.3


TORSIUNEA 181

8.1 TORSIUNEA BARELOR DE SECIUNE CIRCULAR

Aa dup cum se va vedea n cele ce urmeaz, forma seciunii transversale a


elementului supus torsiunii va influena n mod fundamental starea de tensiune i de
deformaie. Pentru nceput se va prezenta torsiunea barelor de seciune circular sau inelar.
n acest scop se consider o bar de seciune circular supus aciunii unui moment de
torsiune Mt (fig. 8.4).
Dac Mt este variabil de-a lungul barei, pentru calculul
de rezisten i rigiditate n prealabil se construiete diagrama
momentelor de torsiune. Momentul de torsiune este orientat, n
reprezentare vectorial, n lungul axei longitudinale a barei. Se
consider o bar dreapt, de seciune circular, constant n lungul
acesteia, realizat dintr-un materialul omogen, izotrop, cu
caracteristic liniar i care satisface legea lui Hooke.
Una dintre proprietile importante ale barei de seciune Fig. 8.4
circular este aceea c, n urma rsucirii, o seciune plan i

Fig. 8.5

perpendicular pe axa barei nainte de solicitare rmne


plan i perpendicular pe axa barei i n timpul solicitrii
(fig. 8.5,a) spre deosebire de o bar cu seciunea
dreptunghiular, deexemplu (fig. 8.5,b) la care are loc deplanarea
seciunilor n timpul deformrii.
La bara de seciune circular, distana e dintre
dou seciuni perpendiculare pe axa barei rmne
nemodificat n urma aciunii momentului de torsiune. Ca
urmare:
x 0; x E x 0;
Se consider o bar de lungime l, de seciune
circular cu raza R, care a fost rotit cu un unghi prin
Fig. 8.6 aciunea unui moment de torsiune Mt (fig. 8.6,a).
Se numete unghi de torsiune, unghiul cu care
se rotete o seciune transversal fa de alta. Dac distana ntre seciuni este infinit mic
unghiul de torsiune este elementar d, iar dac distana este egal cu unitatea unghiul de
torsiune se numete specific . Unghiul cu care se rotete o seciune marginal fa de alta
182 REZISTENA MATERIALELOR
se numete unghi de torsiune total .
Se detaeaz din aceast bar un cilindru de raz r pe care se consider un element
de form ptrat cuprins ntre dou seciuni adiacente (perpendiculare pe axa barei) i
dou linii drepte (paralele cu axa barei) - (fig. 8.6,b) - nainte de aciunea momentului Mt. n
urma rsucirii ns, elementul considerat devine romb (fig. 8.6,c). Cum cele dou seciuni
circulare care mrginesc elementul rmn neschimbate n urma solicitrii, deformaia
unghiular g pentru acest element va fi egal cu unghiul dintre liniile AB i AB. Pentru valori
mici ale lui se poate scrie:
AA r r (8.3)
tg .
l l l
Dac n locul barei de lungime l se consider un element de bar de lungime dx, se
poate scrie:
r d
. (8.4)
dx
Din legea lui Hooke:
G G r G r . (8.5)
Pentru a determina orientarea acestor tensiuni se consider o seciune oarecare a
barei supuse rsucirii (fig. 8.7).
Se presupune c ntr-un punct oarecare {A}, de pe conturul seciunii circulare,
apare o tensiune tangenial cu o orientare oarecare n cadrul
seciunii. Se poate descompune tensiunea n dou
componente, una dup direcia razei () i alta dup o direcie
tangent la contur (). Din legea dualitii tensiunilor
tangeniale ar trebui ns ca lui s-i corespund o tensiune
de aceeai valoare pe suprafaa exterioar a barei. Cum
ns suprafaa exterioar este nencrcat, va rezulta c
= 0 deci i c = 0. Rezult de aici c tensiunea n punctul
A este orientat perpendicular pe raza OA. Se admite aceiai Fig. 8.7
distribuie a tensiunii tangeniale i pentru punctele din interiorul
seciunii.

M t r dA G r 2 dA G r 2 dA G I p ,
A A A

Mt
de unde rezult c: . (8.6)
G Ip

Mt Mt M
nlocuind (8.6) n (8.5) se obine: G r G r r t r. (8.7)
GI p Ip Ip
n relaia (8.7), Ip reprezint momentul de inerie polar al seciunii barei, Mt este
momentul de torsiune aplicat iar r este distana de la punctul considerat (n care apare
tensiunea t) i centrul seciunii. Se poate observa c tensiunile tangeniale t variaz liniar
TORSIUNEA 183
(dup r).
Se poate spune c tensiunile tangeniale rezultate n urma
solicitrii de torsiune au pe seciune distribuia din figura 8.8.
Tensiunea tangenial maxim apare deci n punctele
de pe contur (pentru r = R).

Mt M M
max R t t .
Ip I p Wp (8.8)
R
Fig. 8.8
unde s-a notat:
Wp = Ip/R - modulul de rezisten polar, acesta reprezentnd o caracteristic
dimensional msurat n mm3.
Pentru seciunea circular cu diametrul d:

d 4
Ip 3
Wp 32 .
R d 16 (8.9)
2

4
32
D d 4 4 4
Pentru seciunea inelar :
Wp
D
D d . (8.10)
16D
2
Tipurile de probleme care se pun i n cadrul capitolului de torsiune sunt:
Mt
a) Probleme de dimensionare: Wpnec ;
a
ta - reprezint tensiunea admisibil la torsiune, ta OL=50...90 MPa.
b) Probleme de calcul al momentului torsional capabil: M tcap Wpef az ;
Mt
c) Probleme de verificare: ef a .
Wp
Relaia (8.8) se poate folosi i pentru bare cu seciune variabil n lungul lor. Dac
ns trecerea de la o seciune la alta are loc brusc va apare un efect de concentrare a
tensiunilor, valoarea maxim a tensiunii corespunznd zonei A, (fig. 8.9).
Pentru un astfel de caz tensiunea tangenial maxim va avea expresia :
Mt
max k . (8.11)
Wp
unde raportul Mt/Wp se refer la zona de diametru d a barei, iar k este factorul de
concentrare a tensiunilor.
Valoarea factorului de concentrare a tensiunii depinde att de raportul dintre cele
dou diametre (D/d) ct i de raportul dintre raza de racordare i valoarea diametrului mic (r/d),
184 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 8.9 Fig. 8.10


(fig. 8.10).
De notat c diagrama din figura 8.10 este valabil att timp ct tensiunile calculate
cu relaia (8.8) nu depesc limita de proporionalitate a materialului. n cazul n care apar
i deformaii plastice atunci valorile tensiunii tangeniale maxime vor fi mai sczute dect cele
date de relaia (8.8).

8.2 DEFORMAIA LA TORSIUNE

Din relaiile anterioare s-a vzut c, sub aciunea unui moment de torsiune, seciunile
transversale ale barei circulare se rotesc cu anumite unghiuri. Unghiul cu care se rotete o
seciune fa de alt seciune situat la distana l (unghiul de torsiune ) se calculeaz
pornind de la relaia definit anterior = d/dx.
l
M t d M t M
t dx. (8.12)
GI p dx GI p 0
GI p
Produsul GIp poart numele de modul de rigiditate la torsiune.
Relaia (8.12) este valabil pe poriunea de lungime l numai dac pe aceast poriune
mrimile Mt, G, Ip nu i schimb legea de variaie. n caz contrar va trebui s se realizeze
o nsumare a unghiurilor de torsiune corespunztoare poriunilor din bar pe care Mt, G i Ip
i pstreaz legea de variaie.
n numeroase cazuri practice, n special la calculul arborilor supui la torsiune, pe
lng condiia de rezisten impus de relaia:
Mt
max a ,
Wp
este necesar i limitarea valorilor deformaiilor. O valoare prea ridicat a acestora poate afecta
buna funcionare a arborilor i a sistemelor din care acetia fac parte. Condiia de limitare a
deformaiilor este de forma: max a , n care a reprezint unghiul de torsiune admisibil.
Cum ns unghiul de torsiune variaz n lungul barei, acesta nu poate n general
TORSIUNEA 185
s caracterizeze deformaia barei i, ca urmare, se utilizeaz ca mrime de limitare a
deformaiilor unghiul specific de torsiune , sub forma:
Mt
max a ,
GI p
unde valorile admisibile ale unghiului de torsiune specific a se iau n funcie de regimul de
lucru al arborelui. n general a = ( 0,15... 0,3) / m, [28].
Pentru o reducere a greutii proprii a barelor solicitate la torsiune, n scopul unei
utilizri judicioase a materialului, seciunea se face inelar (fig. 8.11).
Pentru acest caz va rezulta:

Mt 16M t
max W D 3 1 e 4 ;
p

32M t (8.13)
.
GD 4 1 e 4
unde e = d / D.
Se consider n continuare dou elemente infinit mici a i b (fig. 8.12) de pe suprafaa
unei bare de seciune circular supus la torsiune. Cum laturile elementului a sunt paralele
respectiv perpendiculare pe axa barei, singura tensiune care apare pe feele elementului
este cea tangenial (tangenial maxim dac elementul se gsete pe suprafaa lateral a
barei, pentru care r = R).
Pentru elementul b ale crui laturi fac unghiuri oarecare cu axa barei, pe feele lui
vor apare i tensiuni i tensiuni (fig. 8.12).
Pe elementul a se creeaz deci o stare de forfecare
pur. Aceast stare este echivalent cu o stare de ntindere
i compresiune dup direcii orientate la 45o. Dup aceste
direcii tensiunile tangeniale devin nule iar tensiunile
normale devin tensiuni principale (fig. 8.13).
Acest lucru explic de ce unele materiale care
rezist diferit la ntindere fa de compresiune (cum ar fi
de exemplu fonta) se rup la torsiune dup suprafee
Fig. 8.11
orientate la 45o fa de ax (dup o direcie perpendicular
pe tensiunea principal 1 - de ntindere - pentru font) -
(fig. 8.14).
Prezena tensiunilor tangeniale ntr-un plan
perpendicular pe axa barei implic (conform legii dualitii
tensiunilor tangeniale) apariia tensiunilor tangeniale i n
plane orientate paralel cu axa (fig. 8.15).
Apariia tensiunilor tangeniale n plane orientate
dup ax explic unele ruperi ce au loc n anumite materiale
dup direcii paralele cu axa barei supus la torsiune. Fig. 8.12
186 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 8.13
Fig. 8.14 Fig. 8.15

8.3 PROBLEME STATIC NEDETERMINATE LA TORSIUNE

Se pot ntlni adeseori n practic bare solicitate la torsiune care s reprezinte sisteme
static nedeterminate. Se consider spre exemplu cazul unei bare de seciune circular
variabil n trepte, aflat sub aciunea unui moment de torsiune Mo, (fig. 8.16).
Aciunea momentului de torsiune MO conduce
la apariia reaciunilor din ncastrrile A i B, reprezentate
de momentele de torsiune MA respectiv MB. Singura
ecuaie de echilibru static care se poate scrie este:
M 0M A M O M B 0,
rezultnd c MA+ MB = MO.
Se dispune n felul acesta de o singur ecuaie,
insuficient ns pentru determinarea necunoscutelor MA
i MB. Problema este deci simplu static nedeterminat i
pentru rezolvarea ei va trebui s se fac apel la condiia
Fig. 8.16 de deformare a barei. ncastrrile din A i B nu vor
permite rotirea relativ a seciunilor A i B, i deci :
M A a M A M O b
A B A 1 1 B 0 0:
GI p GI p
Se obine n felul acesta un sistem de dou ecuaii cu dou necunoscute, MA i MB:

MA MB MO;

M A a M A M O b
0.
G I p1 4
G k I p2

D
Admind un raport de valoarea k ntre cele dou diametre, k , se obine:
d
d4 D 4 k d 4
I p1 ;I p 2 k 4 I p1 .
32 32 32
TORSIUNEA 187
Sistemul devine:

M A M B M O ; M A M B M O ;

M
A a M A M O b
0 .
M A M O b 0.
G I G k 4
I M A a k4
p1 p1

MO b MO b
MA
M A M B M O ; 4 b a k4 b

k a
b M O b k4
M A a k 4 k 4 MO b b MO a k
4
M B M O M 1 .
O
a k4 b 4 4
ak b ak b
Cunoscnd valorile momentelor de torsiune MA i MB se poate trasa diagrama de
momente de torsiune, (fig. 8.16), i se pot determina valorile tensiunilor tangeniale i ale
deformaiilor unghiulare n orice seciune a barei.

8.4 TORSIUNEA BARELOR DE SECIUNE DREPTUNGHIULAR

Ipoteza seciunilor plane pentru barele de seciune circular nu mai rmne valabil
n cazul seciunii de form oarecare. Acest lucru se poate deduce uor dac se analizeaz
modul n care se deformeaz o bar de seciune dreptunghiular supus la torsiune (fig.
8.17). Datorit acestui fapt studiul torsiunii unei bare de
seciune dreptunghiular este mult mai complex.
Cnd deplanarea seciunilor se poate produce
nempiedicat n timpul torsiunii (n felul acesta neaprnd
tensiuni de tip orientate n lungul barei) torsiunea se
numete liber. n caz contrar torsiunea se numete
mpiedicat.
n cazul barei de seciune ptratic, diagonalele Fig. 8.17
ptratului i liniile ce unesc mijloacele laturilor ntr-o seciune
fcut perpendicular pe axa barei nainte de deformare, rmn tot linii drepte dup deformare
(fig. 8.17).
Totui, orice alt linie dreapt trasat n seciunea respectiv nainte de deformare
nu va mai rmne dreapt dup deformare. Chiar ntreaga seciune i va pierde planeitatea.
Pentru torsiunea barelor de seciune dreptunghiular ar fi greit s se presupun c
tensiunea tangenial n seciunea curent variaz liniar cu distana pn la centrul seciunii.
Dac aceast ultim condiie ar fi ndeplinit, ar nsemna c tensiunile tangeniale maxime
vor apare n punctele din colurile seciunii (cele mai deprtate de centru).
Se consider un element cubic situat n colul unei bare de seciune dreptunghiular
(fig. 8.18, a).
n urma aplicrii momentului de torsiune se poate constata experimental c elementul
188 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 8.18 Fig. 8.19


de volum considerat rmne nedeformat (fig. 8.18, b). Acest lucru este o consecin a legii
dualitii tensiunilor tangeniale i a faptului c suprafeele libere ale elementului considerat
(ABCD i ABEF) rmn nencrcate (fig. 8.19).
Cum faa ABCD este o parte a suprafeei libere a barei, toate tensiunile pe aceast
fa trebuie s fie nule, adic:
yx 0 yz 0.
Din aceleai motive pe faa ABEF exist:
zx 0 zy 0.
Din legea dualitii tensiunilor tangeniale va rezulta c:
xy yx 0; xz zx 0.
Rezult c n punctele din colurile seciunii tensiunea
tangenial este nul (figura 8.20 - bar de cauciuc de seciune
dreptunghiular supus la torsiune).
Tot printr-o experien ca cea din figura 8.20 se poate
constata c deformaiile maxime unghiulare ale unui element Fig. 8.20
au loc n punctele situate la mijlocul feelor.
Soluia exact a rsucirii barelor de seciune dreptun-ghiular a fost dat de Saint-
Venant utiliznd metode ale teoriei elasticitii. Conform acesteia, tensiunea tangenial
maxim are loc n seciunea transversal n punctul situat la mijlocul laturii mari a
dreptunghiului. La mijlocul laturii mici a dreptunghiului se dezvolt o tensiune tangenial 1
mai mic, iar n colurile seciunii, tensiunile tangeniale sunt nule. n figura 8.21 sunt
reprezentate distribuiile tensiunilor tangeniale n punctele situate pe contur, pe axele principale
de inerie i pe diagonalele dreptunghiului.
n urma teoriei lui Saint Venant, tensiunile tangeniale maxime i unghiul de torsiune
specific au expresiile:

Mt
max la mijlocul laturii mari;
khb 2

1 k 2 rmax la mijlocul laturii mici ;
(8.14)
Mt
.
k 1Ghb 3
TORSIUNEA 189

Fig. 8.21
Coeficienii lui Saint-Venant k, k1 i k2 au valori ce depind de raportul h / b al
laturilor seciunii (b este ntotdeauna latura mic).
Valorile acestor coeficieni sunt date n tabelul 8.1.
Tabelul 8.1

Din relaiile (8.14) se poate observa c momentul de inerie polar (ce aprea n
expresia unghiului de torsiune specific n cazul seciunii circulare) a fost nlocuit de expresia:
I1 k1 hb3. (8.15)
care se numete moment de inerie convenional la torsiune, iar modulul de rezisten polar
Wp a fost nlocuit de:
Wt k1 hb 2. (8.16)
Cu relaiile (8.15) i (8.16), tensiunea tangenial maxim i unghiul de torsiune
specific, n cazul seciunii dreptunghiulare se pot scrie sub forma:

Mt
max W a ;
t

M
t (8.17)
a.
GI t
Din tabelul 8.1 se poate observa c, pentru valori mari ale raportului h / b, valoarea
coeficienilor k i k1 tinde ctre 1 / 3. n felul acesta, relaiile (8.17) devin:

3M t
max hb 2 ;


3M t . (8.18)
Ghb 3
190 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 8.22 Fig. 8.23

Relaiile (8.18) se pot folosi cu succes pentru cazul torsiunii unor bare cu seciuni
transversale de tipul celor artate n figura 8.22.
Modul de distribuie al tensiunilor tangeniale pe seciunea necircular a unei bare
solicitate la torsiune poate fi vizualizat utiliznd analogia cu membran. O membran
uniform elastic ataat unui cadru fix (al crui contur coincide cu cel al seciunii barei
supus torsiunii) i supus aciunii unei presiuni uniforme de o parte a ei (fig. 8.23) reprezint
elementul ce realizeaz aceast analogie. Funcia ce descrie modul de deformaie a
membranei este de fapt soluia ecuaiei cu derivate pariale care modeleaz distribuia
tensiunilor tangeniale pe seciunea studiat.
n figura 8.23 s-a reprezentat cazul unei seciuni dreptunghiulare a unei bare supuse la
torsiune de momentul Mt. Unui punct Q al acestei seciuni i corespunde un punct Q pe
membran. Tensiunea tangenial n punctul Q, , va avea aceeai direcie cu tangenta orizontal
dus n punctul Q la membrana deformat, iar mrimea tensiunii tangeniale n Q va fi
proporional cu panta maxim a tangentei n Q. Mai mult dect att, momentul de torsiune
aplicat, Mt, va fi proporional cu volumul delimitat de planul i suprafaa deformat a membranei.
Pentru cazul de fa se verific faptul c panta cea mai abrupt a suprafeei membranei
deformate apare n punctul N (analog lui N - situat la mijlocul laturii mari a dreptunghiului).

8.5 TORSIUNEA BARELOR TUBULARE CU PEREI SUBIRI

Determinarea tensiunilor n bare cu seciuni necirculare supuse la torsiune, necesit


n general metode matematice destul de sofisticate. n cazul barelor tubulare cu perei
subiri ns, se pot obine rezultate cu o aproximaie destul de bun utiliznd o metodologie
de calcul suficient de simpl.
Se consider cazul unei bare tubulare cu perete subire solicitat la torsiune (fig. 8.24).
Se presupune c grosimea t a peretelui variaz de-a lungul conturului seciunii
transversale, dar rmne constant dup direcia x i are mrimea neglijabil n raport cu
dimensiunile barei tubulare. Se izoleaz din bara tubular un element delimitat de dou
plane perpendiculare pe axa barei x situate la distana dx unul fa de cellalt i de alte dou
plane perpendiculare pe suprafaa exterioar a barei tubulare (fig. 8.25).
Sub aciunea momentului de torsiune n seciunea transversal apar tensiuni
TORSIUNEA 191

Fig. 8.24
Fig. 8.25
tangeniale paralele cu tangentele la linia median. Deoarece grosimea peretelui este mic
se poate considera c tensiunile tangeniale sunt repartizate uniform pe grosimea peretelui.
Scriind echilibrul forelor ce acioneaz dup direcia x se obine:
A t A dx B t Bdx
A t A B t B t constant. (8.19)

Produsul t poart numele de fluxul tensiunilor


tangeniale. Din relaia (8.19) rezult c acest flux este constant
(punctele A i B au fost alese la ntmplare).
Se poate face o analogie ntre distribuia tensiunilor
tangeniale ntr-o seciune transversal a barei tubulare cu perete
subire supus la torsiune i distribuia vitezelor unui curent de
ap ce curge printr-un canal nchis de adncime egal cu unitatea
i lime variabil. i n acest caz produsul dintre viteza v a
lichidului ntr-o anumit zon i limea canalului n zona respectiv
t este constant (vt = constant). Fig. 8.26
Pentru a determina relaia dintre tensiunea tangenial t
ntr-un anumit punct al seciunii transversale i momentul de torsiune aplicat barei, se consider
un element de lungime ds al seciunii transversale (fig. 8.26). Aria acestui element este dA
= t ds iar fora elementar corespunztoare elementului este dP.
dP dA t ds t ds. (8.20)
A
Momentul acestei fore fa de un punct arbitrar O din interiorul barei este:
dM O dP r t r ds.
Notnd aria triunghiului OO1O2 cu d, se poate observa c r ds = 2 d, rezultnd c:
dM O t 2 d. (8.21)

M t dM o t 2d 2 t d 2 t ;

Deci: Mt (8.22)
M t 2 t si deci .
2t
n formula (8.22) - prima relaie a lui Bredt - reprezint aria suprafeei delimitate
de curba medie a seciunii transversale a barei (fig. 8.27).
192 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 8.27
Expresia unghiului de torsiune specific, , poate fi dedus aplicnd legea conservrii
energiei respectiv lucrul mecanic exterior produs prin aciunea momentului de torsiune Mt
este egal cu energia de deformaie elastic acumulat de bar.
Aplicnd acest principiu unui element de bar obinut prin secionare cu dou plane
perpendiculare pe axa barei i situate la distana dx, (fig. 8.27), rezult:
1 2
M t d dV. (8.23)
2 V
2G
unde d este unghiul de torsiune al elementului de lungime dx; 2 / 2G - energia specific de
deformaie elastic, iar dV - volumul elementului considerat.
n conformitate cu cele prezentate anterior, se poate scrie:

1 1
2 tdxds,
2G V
M t d
2
d Mt ds Mt M
2
t.
dx 4G t 4 2
GI t (8.24)
G
ds
t
Relaia (8.24) reprezint formula a doua a lui Bredt. S-a ajuns astfel la aceiai
form a expresiei unghiului specific de torsiune, adic:
Mt 4 2 M
, It , max t .
GI t ds Wt
t
unde momentul de inerie convenional la torsiune are expresia:
4 2
It ,
ds
t
Integrala pe contur se refer la toat lungimea s a liniei medii.
Rezultatele obinute se pot extinde la cazul unei seciuni complexe avnd mai multe
TORSIUNEA 193
contururi nchise (de exemplu batiuri de maini).

8.6 GENERALIZAREA RELAIILOR DE CALCUL

n concluzie, tensiunea tangenial maxim i unghiul specific de torsiune n cazul


barelor de seciune oarecare acionate de un moment de torsiune Mt, au expresiile generale:
Mt Mt
max . (8.25)
Wt GI t
Valorile modulului de rezisten convenional la torsiune, Wt, i ale momentului de
inerie convenional It, sunt prezentate n manualele inginereti pentru seciunile mai des
ntlnite n activitatea practic.
Pentru cazul seciunii circulare sau inelare:
Wt devine Wp ; It devine Ip.
Seciunea transversal are o form raional, economic la torsiune dac ea prezint
Wt ct mai mare la un consum de material ct mai mic. Astfel, pentru o seciune circular
3
d , iar pentru o seciune inelar cu acelai diametru exterior i grosimea peretelui
Wt
16
3
t d
t = d/6, Wt 2t d 2 . Din acest punct de vedere sunt raionale barele tubulare,
2 12
soluia ideal reprezentnd-o bara de seciune inelar cu perete subire, cci pentru aceasta
materialul barei se afl dispus n locul unde se dezvolt tensiunile cele mai mari la solicitarea
de torsiune.

Aplicaia 8.1 Se consider o bar de seciune inelar


(fig. 8.28,a) cu diametrul mediu D i grosimea peretelui t. Se
cere s se arate de cte ori scade rezistena i rigiditatea barei
la torsiune prin tierea ei de-a lungul unei generatoare n cazul
cnd D = 6t. (fig. 8.28,b).
2
D2 t D t
n cazul seciunii inelare: Wt 2t .
Fig. 8.28
4 2

2
1 Dt
n cazul seciunii cu tietur: Wt st 2 .
3 3

Wt1 3D
Deci K 9 deci rezistena barei scade de 9 ori.
Wt 2 2t
4 2 4t 2 D 2 t st 3 Dt 3 I t1 3D
I t1 , It2 , K 27.
ds D 4 3 3 I t 2 4t 2
t
194 REZISTENA MATERIALELOR
Deci bara se deformeaz de 27 ori mai uor la torsiune n cazul prezentat n figura 8.28,b
Observaie: Profilele cu contur nchis prezint rigiditate mare la torsiune comparativ
cu cele cu contur deschis. n tehnic uneori este avantajos
de a avea rigiditate mare (cazul batiurilor de maini-unelte,
care se confecioneaz din contururi nchise) iar alteori
rigiditate mic (cazul ramelor de asiuri auto, acestea
confecionndu-se din contururi deschise).

Aplicaia 8.2 S se calculeze unghiul de torsiune al


Fig. 8.29
seciunii (1) fa de ncastrare, pentru bara din figura 8.29.
1 4 1 2 2 3 3 4 ,
l1 l2 l3

12
M1 M1 M 2 dx; M1 M 2 M 3 dx ;
0
GI P1
dx; 2 3
0
GI P2
3 4
0
GI P3
M1 l1 M1 M 2 l 2 M1 M 2 M 3 l3
14 ; de unde
GI P1 GI P2 GI P3

d 4 D 4
I P1 I P3 ;I P2 :
32 32

Aplicatia 8.3. Poriunea AB a barei din figura 8.30 este confecionat din oel cu
at=90 MPa, iar poriunea BC este din aluminiu cu at=60 MPa. Cunoscnd c diametrul
barei pe poriunea BC este dB-C=50 mm i neglijnd efectul de concentrare a tensiunii:
a) s se determine valoarea maxim a momentului de torsiune M0 ce poate fi
aplicat n punctul A n aa fel nct valoarea tensiunii tangeniale maxime
corespunztoare poriunii BC s nu depeasc valoarea admisibil;
b) s se calculeze diametrul necesar poriunii AB (dA-B)
pentru momentul M0 calculat la punctul a).
Rezolvare a) Condiia necesar determinrii momentului
de torsiune capabil se scrie sub forma:

Mt d 3
max BC a BC M O a BC WPBC a BC BC
WPBC 16
60 503
1472621,6N mm.
16 Fig. 8.30
Valoarea momentului de torsiune capabil este deci M0 1,4726 kNm.
b) Pentru valoarea lui M0 calculat, diametrul poriunii AB se determin din condiia:
M t A B MO 16M O
max AB 3
3
a A B ;
WPAB d A B d A B
16
TORSIUNEA 195

16M O 16 1,4726 103


Rezult: d A B 3 3 43,67mm.
A B 90
Se adopt diametrul arborelui dA-B= 44 mm.

Aplicatia 8.4. Braul AB al dispozitivului din figura 8.31 este confecionat din oel cu at= 84
MPa, iar elementul tip cilindru (CD) este din alam cu at= 49 MPa.
a) S se determine valoarea maxim a momentului de torsiune M0 ce poate fi
aplicat la captul A al barei n aa fel nct n
elementul CD s nu se depeasc valoarea
admisibil a tensiunii tangeniale.
b) S se calculeze diametrul necesar braului AB
pentru valoarea lui M0 calculat la punctul a).
Rezolvare:
a) Momentul M0 ce poate fi aplicat n aa fel nct
tensiunea tangenial maxim corespunztoare
poriunii CD s nu depeasc valoarea admisibil,
se calculeaz din condiia: Fig. 8.31
M t C D
max CD a CD :
WPCD

4
D 4 D1
76 4 63,34
WPCD 32 32 32 44713mm 3 .
D 76
2 2
6
i deci, M t CD M O WPCD a CD 44713 49 2,19 10 Nmm.
b) Valoarea necesar diametrului d se va calcula din condiia:

M t A B d 3 M t AB MO
max AB a AB WPAB
WPAB 16 at AB at AB
16M O 16 2,19 10 6
d3 3 51mm.
at AB 84

Aplicatia 8.5. Pentru bara tronconic din figura 8.32 s se


arate prin integrare c unghiul de torsiune al seciunii fa de seciunea
din ncastrare (B) este dat de expresia:
7M 0 l
A .
12 G r 4
Fig. 8.32
196 REZISTENA MATERIALELOR
Rezolvare Pentru cazul din figura 8.32 se obine:
l
M0 l
A dx;
0
G I P x
La distana x de captul A al barei, diametrul d(x) va avea expresia:
r x
dx 2 r x 2r l ,
l l
4
d 4 x 2 x
Ca urmare: I p x 2r l .
32 32 l
Cu aceast valoare expresia unghiului de torsiune cutat devine:
l
l l 3
M0 2M 1 2M x 1
a 4
dx 4 o 4
dx 4 o 1 l
0
4
r 16 x r G 0 x r G l 3
G 1 1 0
32 l l2M 0 l 1 1 2M 0 l 1 2M 0 l 7 7M 0 l
4 3
3
1 ;
3r G 1 0 3r G 8 3r G 8 12r 4 G
4 4

1 1
l l

Aplicatia 8.6. Cunoscnd valoarea momentului de torsiune aplicat


dispozitivului din fig. 8.33 M0=0,75 106 Nmm, s se calculeze tensiunile
maxime din braele AB I PQ. Se va considera c elementele AB I
PQ sunt ncastrate n A respectiv Q iar momentul de torsiune M0 se
aplic prin intermediul unei plci (E) foarte rigide.
Rezolvare: ntre momentele de torsiune corespunztoare
celor dou elemente, MA-B respectiv MP-Q, se poate scrie relaia :
M A - B + M P -Q = M 0 .
Fig. 8.33
Cum seciunile B i Q ale celor dou elemente vor avea
aceeai rotire, se poate scrieB-A=P-Q, rezultnd c:
M A - B 3l M P- Q 2l 3M A - B 2M P -Q
;
GI PA-B GI PP-Q GI PA-B GI PP-Q
unde
4
d 4
D D1
4


I PAB
32
:I PPQ 32
D

16D
4
D 4 D1 ;
2
TORSIUNEA 197

3M A B 2M P Q
4
;
d
Se obine:
16D

D 4 D1
4

32
care dup nlocuirea valorilor lui d, D i D conduce la: M A -B = 3M P- Q .
1

3M 0
M A - B = 4 ;

Rezult n final c: M M 0 .

P -Q
4
Valorile maxime ale tensiunilor tangeniale din cele dou elemente vor fi:
3 3
M 0,75 10 6
M AB 4 0 4
max AB 52,2MPa.
WP d 3 383
16 16
198 REZISTENA MATERIALELOR

9
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE

9.1 DEFINIII, IPOTEZE

O grind dreapt este solicitat la ncovoiere dac n seciunile ei transversale se


dezvolt momente ncovoietoare Mi (suportul forelor trece prin centrul de greutate pentru a
nu aprea solicitarea de torsiune). n funcie de poziia n spaiu a forelor ncovoierea poate fi:
ncovoiere plan, cazul n care toate sarcinile se afl ntr-un plan longitudinal
care conine una dintre axele principale centrale de inerie ale
seciunii transversale.
ncovoiere oblic, dac toate sarcinile se afl ntr-un plan
longitudinal care ns nu conine niciuna dintre axele principale
centrale de inerie.
ncovoiere strmb, cnd suportul fiecrei fore n parte trece
prin centrul de greutate al seciunii dar forele sunt situate n
plane diferite.
n dependen de natura tensiunilor din seciune solicitarea de Fig. 9.1
ncovoiere poate fi:
ncovoiere pur, cnd n seciunea transversal acioneaz numai Mi, momente
ncovoietoare ce produc tensiunile (fig. 9.1,a).
ncovoiere simpl, cnd n seciunea transversal acioneaz simultan att
momentele ncovoietoare Mi ct i forele tietoare T aprnd att tensiuni ct
i (fig. 9.1,b).

9.2 TENSIUNI LA NCOVOIEREA PLAN PUR A BARELOR DREPTE

Se consider grinda dreapt de seciune constant supus la ncovoiere pur (fig.


9.2). Sub aciunea momentului ncovoietor n fiecare seciune se dezvolt tensiunile normale
variabile. Pentru determinarea acestora se fac urmtoarele ipoteze:
grinda este confecionat dintr-un material omogen i izotrop cu caracteristic
liniar-elastic deci admite legea lui Hooke;
seciunea barei este constant n lungul axei;
este valabil ipoteza lui Bernoulli respectiv seciunile
plane I normale pe axa longitudinal a grinzii rmn
plane i normale i dup deformaie (fig. 9.5).
Sub aciunea ncrcrii grinda se deformeaz, ca urmare
curba AB coninut n planul de simetrie al grinzii va fi de curbur Fig. 9.2
constant. Prin deformabilitate linia AB iniial dreapt se
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 199
transform ntr-un arc de cerc cu centrul n C (fig. 9.3). Acelai
lucru este valabil i pentru AB situat n partea de jos a grinzii.
De remarcat este faptul c n urma ncovoierii fibra AB se
scurteaz pe cnd AB se lungete.
Dac se secioneaz bara AB cu un plan perpendicular
pe axa acesteia condiia de echilibru a unei poriuni din bar
este ca pe suprafaa seciunii s se dezvolte fore interioare
care s echilibreze momentul ncovoietor Mi. Datorit alungirii Fig. 9.3
zonei inferioare pe aceasta ele vor fi de traciune iar pe zona
superioar de compresiune (fig. 9.4).
Se presupune c pe grind este trasat o reea de linii paralele cu cele trei axe de
coordonate, reea ce va da natere la mici elemente cubice ale cror fee sunt paralele cu cele
trei plane de coordonate. Valabilitatea ipotezei lui Bernoulli conduce n urma solicitrii de
ncovoiere pur la starea deformat reprezentat n figura 9.5.
Se observ c liniile reelei rmn perpendiculare i dup deformare i deci
deformaiile unghiulare: xz yz 0 xz yz 0. Neexistnd o anume interacie ntre

Fig. 9.4

Fig. 9.5
elementele unei anumite seciuni trans-versale,
se poate afirma i c y = z = yz = 0, pe
ntreaga grind. Acest lucru s-a verificat att
experimental ct i teoretic - prin teoria
elasticitii aplicat barelor zvelte cu deformaii
mici.
Deci singura ten-siune ce acioneaz
asu-pra unui element cubic din figura 9.5 este
componenta normal x. Deci n orice punct al
grinzii solicitat la ncovoiere pur va exista doar
o stare de tensiune uniaxial. Tot din analiza Fig. 9.6
200 REZISTENA MATERIALELOR
reelei deformate din figura 9.5 se observ c fibrele din partea superioar a grinzii se scurteaz
pe cnd cele din partea inferioar se lungesc. Va exista deci i o suprafa paralel cu faa
superioar i cea inferioar a grinzii - numit suprafa neutr - n care deformaiile dup
direcia x sunt nule. Suprafaa neutr intersecteaz planul de simetrie dup arcul de cerc DE
(fig. 9.6).
Se noteaz cu raza arcului de cerc DE i cu unghiul la centru corespunztor
acestui arc: L = , unde L este lungimea iniial a grinzii.
Lungimea arcului JK situat la distana y de arcul DE va fi: L' = ( y)
Deformaia specific longitudinal a fibrei JK se va putea deci scrie sub forma:
DJK ( y) y y
x ; (9.1)
L
Din relaia (9.1) se poate observa c valoarea absolut maxim a deformaiei este:
y max
max . (9.2)

Se pot deci calcula deformaiile specifice longitudinale la nivel de punct dac se cunoate
distana de la acel punct la axa neutr. Apare deci necesar poziionarea suprafeei neutre.
n acest scop se utilizeaz legea lui Hooke i relaiile de echivalen dintre eforturi i tensiuni.
Pentru un material omogen cu modulul de elasticitate longitudinal E se poate scrie:
y y
x E x E iar max max ; (9.3)

unde prin max am notat valoarea
maxim absolut a tensiunii. Rezult
deci c tensiunea normal variaz
liniar cu distana fa de suprafaa
neutr (fig. 9.7).
Necunoscnd nici poziia
suprafeei neutre i nici valoarea
maxim a tensiunii normale max, se Fig. 9.7
va ataa unei seciuni curente a grinzii
(fig. 9.7,a) un sistem de axe de coordonate Oxyz la care axa Oz s fie coninut n planul
neutru. Cum n aceast seciune singurul efort prezent este momentul ncovoietor M, relaiile
de echivalen ntre eforturi i tensiuni se pot scrie sub forma:

N x dA 0 ydA 0; (9.4)

A
ydA Sz 0. (9.5)
Din relaia (9.4) rezult deci c momentul static al seciunii transversale fa de axa Oz
este nul. Ca urmare, axa Oz este ax central.
M ty 0;
(9.6)
zdA 0
A
x
A
yzdA 0;
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 201
sistemul de axe zOy este un sistem central principal (lucru echivalent de fapt dac axa Oy
este i ax de simetrie).
E
M iz M x ydA y 2 dA 0; (9.7)
A A

M iz
Rezult x y max ; (9.8)
Iz

M iz
adic x y.( relaia lui Navier ). (9.9)
Iz
Semnificaia relaiei (9.9) este aceea c tensiunea normal variaz liniar pe seciunea
transversal a grinzii, valoarea maxim fiind n punctele cele mai deprtate de axa Oz
(adic pentru valoarea maxim a lui y).
Iz
Raportul y se noteaz cu Wz i se numete modulul de rezisten axial fa de
max

axa Oz. Cu aceast notaie, relaia (9.8) se poate scrie sub forma:
M iz
max , (9.10)
Wz
unde cu Miz s-a notat momentul ncovoietor dup axa z (n cazul acesta).
Cu relaia (9.10), condiia de rezisten devine:
M iz
max a , (9.11)
Wz
unde a reprezint rezistena admisibil la ncovoiere pentru materialul grinzii.
Formula lui Navier se poate utiliza n rezolvarea a trei categorii de probleme:
a) Probleme de verificare: se cunoate valoarea momentului ncovoietor pe grind
Miz, modulul de rezisten axial Wz, valoarea tensiunii admisibil la ncovoiere
pentru materialul grinzii i se verific dac este sau nu satisfcut condiia:
M iz
max a ,
Wz
b) Determinarea momentului capabil pe care l poate suporta grinda: se
cunoate modulul de rezisten axial - Wz, valoarea admisibil a tensiunii de
ncovoiere, i se calculeaz valoarea momentului de ncovoiere capabil cu relaia:
M icap Wz ai .
c) Probleme de dimensionare: se cunosc Miz i se determin valoarea necesar
a modulului de rezisten axial care s conduc la satisfacerea condiiei de rezisten
M iz
Wznec ;
ai
202 REZISTENA MATERIALELOR

Iz
Modulul de rezisten axial fa de axa Oz, Wz, definit cu relaia: Wz y ;
max

este dependent de mrimea dar i de forma seciunii transversale.


1. Pentru seciune dreptunghiular (fig. 9.8): punctele cele mai ndeprtate de axa
Oz se gsesc pe laturile AB i DC. Ca urmare:
bh 3 hb 3
2
Iz bh I hb 2
Wz 12 ;Wy y 12 .
y max h 6 z max b 6
2 2
2. Pentru seciune circular (fig. 9.9):

d 4 Fig. 9.8
I d 3
n acest caz Wz z 64 .
y max d 32
2
3. Pentru seciunea inelar (fig. 9.10):

D 4
Iz d 4 D 3 d 4
Wz 64 1 1 .
d
y max D 32 D
2

Fig. 9.9 Fig. 9.10

OBSERVAIE: modulul de rezisten n cazul seciunilor compuse nu se poate


calcula prin nsumarea modulelor de rezisten ale suprafeelor simple componente.
n urma solicitrii de ncovoiere pur o seciune transversal rmne plan ns se
deformeaz n planul ei. Astfel de deformaii trebuie s existe dac se ine seama c un
anumit element al grinzii se gsete ntr-o stare uniaxial de tensiune (x = 0,y = z = 0),
deci c au loc deformaii ale acestuia att dup direcia y ct i dup direcia z:
y x
(9.12)
z x
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 203
unde este coeficientul lui Poisson.
Cu relaia (9.1), relaia (9.12) devine:

y
y ;
y
z . (9.13)

Relaiile (9.12) i (9.13) demonstreaz c elementele de
volum situate deasupra suprafeei neutre (y < 0) i mresc
Fig. 9. 11 dimensiunile dup direciile y i z iar cele situate sub nivelul suprafeei
neutre (y > 0) ii micoreaz aceste dimensiuni. Liniile iniial drepte
(nainte de ncovoiere) se transform n arce de cerc (fig. 9.11).
Comparnd relaiile (9.13) cu relaia (9.1) se poate concluziona c axa neutr a
seciunii transversale se transform ntr-un arc de cerc cu raza:

' . (9.14)

Dac momentul ncovoietor M>0 atunci centrul de curbur C al axei neutre se va
gsi sub nivelul suprafeei neutre (fig. 9.11).

9.3 NCOVOIEREA GRINZILOR NEOMOGENE ALCTUITE DIN


MATERIALE DIFERITE

Grinzile studiate anterior au fost alctuite dintr-un material omogen avnd o anumit
valoare a modulului de elasticitate longitudinal E. Dac ns grinda supus ncovoierii pure
este alctuit din dou sau mai multe materiale cu diferite valori ale modulelor de elasticitate
longitudinale atunci expresia tensiunilor normale prezint unele
particulariti.
Considernd spre exemplu o grind format din dou materiale
diferite, solidarizate (fig. 9.12), aceasta se va deforma similar grinzii de
seciune omogen supus la ncovoiere pur, grind studiat la
paragraful anterior. Acest lucru se explic prin faptul c, grinda
neomogen este tot de seciune constant n lungul ei. Ca urmare,
deformaiile specifice longitudinale x vor avea o variaie liniar funcie Fig. 9.12
de distana y fa de axa neutr (fig. 9.13,a i 9.13,b):
y
x . (9.15)

Este de presupus ns c axa neutr nu va mai trece prin centrul de greutate al seciunii
neomogene i deci va trebui n primul rnd s se determine poziia acestei axe. Cum
modulele de elasticitate longitudinale E1 i E2 sunt diferite, expresiile tensiunilor normale
204 REZISTENA MATERIALELOR
n cele dou materiale vor fi:

y
1 E1 x E1 ;
y
2 E 2 x E 2 . (9.16)

Variaia tensiunilor 1 i 2 este
Fig. 9.13 reprezentat n figura 9.13, c.
Fora elementar ce va aciona
asupra unui element de suprafa dA a materialului (1) va fi:
y
dF1 1 dA E1 dA (9.17)

y
i analog dF2 2 dA E 2 dA. (9.18)

E2
Fcnd notaia E n, se poate scrie:
1

y E y
dF2 nE1 dA 1 ndA . (9.19)

Comparnd ecuaiile (9.17) i (9.19) se observ c fora dF2 se exercit pe o suprafa
de arie n dA din primul material. Cu alte cuvinte, comportamentul grinzii neomogene este acelai
cu al unei grinzi omogene (realizat de exemplu din materialul (1) ) cu condiia c limea
elementului (2) s fie multiplicat cu factorul n. De notat c lrgirea sau ngustarea seciunii
corespunztoare materialului (2) (n > 1 sau n < 1) trebuie fcut doar dup o direcie paralel cu
axa neutr (coordonatele y ale punctelor seciunii trebuie s rmn neschimbate). n figura
9.14 s-a reprezentat grafic modul n care se poate realiza echivalena descris mai sus.
Se obine n felul acesta o grind de
seciune omogen confecionat dintr-un
material ce are modulul de elasticitate
longitudinal E1. Ca urmare, cele discutate n
paragraful anterior referitor la ncovoierea pur
a grinzilor din material omogen, vor fi valabile
i pentru grinda obinut prin transformarea de
mai sus. Axa neutr va trece deci prin centrul de
greutate al seciunii obinute (fig. 9.14) iar tensiunile
Fig. 9.14
normale vor fi date de relaia:
M iz
x y, (9.20)
Iz
Deformaiile unei grinzi cu seciune neomogen supus la ncovoiere pur se pot
calcula utiliznd aceleai principii de transformare a seciunii.
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 205
Distribuia tensiunilor pe seciunea
transformat este reprezentat n figura 9.15.
Seciunea neomogen se poate
transforma ntr-o seciune omogen cu
aceeai valoare a modului de elasticitate
longitudinal n orice punct al ei (Et), grinda
omogen transformat deformndu-se n
acelai fel ca i cea iniial neomogen. Ca Fig. 9.15
urmare se poate scrie curbura unei grinzi
compozite (alctuit din mai multe materiale diferite) n cazul ncovoierii pure cu relaia:
1 M iz
. (9.21)
EI z
unde Iz este momentul de inerie al seciunii transversale calculat fa de axa neutr, ax
care trece prin centrul de greutate al seciunii transformate.

9.4 CONCENTRATORI DE TENSIUNE

Relaia tensiunilor normale dedus pentru ncovoierea pur:


M iz
x y, (9.22)
Iz
este valabil doar n cadrul ipotezelor descrise la
nceputul capitolului. n plus, momentele de ncovoiere
de la capetele grinzii trebuiesc aplicate prin intermediul
unor plci dup modelul din figura 9.16. Pentru alte
situaii de aplicare a ncrcrii vor apare anumite efecte
de concentrare a tensiunilor n punctele n care
acioneaz forele exterioare, relaia (9.22) pierzndu-
i valabilitatea. Modul de aplicare a momentelor de
ncovoiere M la capetele grinzii (prin intermediul plcilor
A i B) pentru ca relaia (9.22) s-i menin Fig. 9.16
valabilitatea este artat in figura 9.16 unde n cazul a)
se prezint grinda nainte de deformaie iar n cazul b) se prezint grinda deformat.
Pentru alte tipuri de aplicare a sarcinilor exterioare dar n zone suficient deprtate
de locul de aciune al acestora, relaia (9.22) se poate ns utiliza (principiul lui Saint-Venant).
Acelai efect de concentrare a tensiunilor apare i n cazul variaiilor brute de
seciune. La acest nivel, tensiunea maxim se calculeaz prin nmulirea membrului drept al
relaiei (9.22) printr-un coeficient numit factor de concentrare al tensiunilor:

M iz M
max k y max k iz , (9.23)
Iz Wz
206 REZISTENA MATERIALELOR
unde Wz se refer la seciunea periculoas a grinzii.
Valoarea factorului depinde de parametrii geometrici ce definesc trecerea de la o
seciune la alta. n figurile 9.17 i 9.18 s-au reprezentat dou tipuri de grinzi cu variaie de
seciune, grinzi supuse la ncovoiere pur, i modul n care factorul depinde de parametrii
geometrici de trecere de la o seciune la alt seciune.
Alte tipuri de concentratori frecvent ntlnii n practic sunt cele prezentate n
figurile 9.19 i 9.20.
Prezena efectului de concentrare a tensiunilor n punctele de aplicaie ale sarcinilor
exterioare sau la nivelul variaiilor de seciune poate fi uor pus n eviden prin metode
experimentale (fotoelasticitatea, tehnica Moire etc.).
Din analiza reprezentrilor grafice din figurile 9.17,
9.18, 9.19 i 9.20 se poate concluziona c valoarea factorului
de concentrare a tensiunilor este cu att mai mic cu ct raza
r de trecere de la o seciune la alta este mai mare. De aici se
poate desprinde importana utilizrii n practic a unor raze de
racordare de valori mari, evitnd n felul acesta o cretere
Fig. 9.17 peste nivelurile periculoase a tensiunilor prin efectul menionat
mai sus.

Fig. 9.18 Fig. 9.19 Fig. 9.20

9.5 FORME RAIONALE DE SECIUNE PENTRU NCOVOIERE

Din relaiile de calcul la ncovoiere se desprinde concluzia c o grind rezist cu


att mai bine cu ct modulul de rezisten axial Wz are o valoare mai mare. Dar Wz
depinde nu numai de mrimea ci i de forma seciunii transversale a grinzii (tabelul 9.1).
Din acest punct de vedere utilizarea profilelor laminate U i I n construciile metalice
este mai avantajoas dect utilizarea grinzilor cu seciunea circular sau cea dreptunghiular.
Observaie: Profilele trebuie s fie astfel aezate nct axa Oy s coincid cu planul
forelor, fa de alte direcii dect Oz modulul de rezisten prezentnd valori foarte mici.
n cazul solicitrii de ncovoiere a grinzilor tensiunile prezint valori mari pe fibrele
extreme profilele fiind acelea la care materialul se afl dispus acolo unde tensiunile sunt
mai mari. Dac direcia de ncovoiere este variabil, la piesele aflate n micare (de exemplu
pentru arbori) seciunea avantajoas devine seciunea circular deoarece aceasta prezint
aceeai valoare a modulului de rezisten dup toate direciile. Raional pentru piesele
aflate n micare prin prisma raportului Wz/A este I seciunea inelar, seciune la care
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 207

Tabel 9.1

Fig. 9.21
materialul se afl dispus pe fibrele extreme.
Dac materialul rezist la fel de bine la traciune i la compresiune (exemplu cazul
oelului) axa neutr este indicat s fie ax de simetrie. Pentru materialele care rezist bine
la compresiune i mai puin la ntindere (cazul fontei, betonului, sticlei) se recomand seciunile
care nu prezint simetrie fa de axa neutr. Pentru cazul prezentat n figura 9.21 trebuie
determinate tensiunile maxime 1, respectiv minime , unde:
M iz M iz
1 y1 ; 2 y2 ;
Iz Iz
Pentru ca seciunea s fie optim este deci necesar ca raportul distanelor y1/y2 s
fie egal cu raportul tensiunilor admisibile prezentate de materialul respectiv.
y 2 at
. (9.24)
y1 ac

9.6 NCOVOIEREA OBLIC

Studiul ncovoierii realizat n paragrafele anterioare s-a concentrat asupra grinzilor


ce prezentau cel puin un plan de simetrie i care erau supuse aciunii unor momente coninute
n acest plan (fig.9.22,a i b).
Se consider n continuare cazul n care momentele ncovoietoare nu acioneaz
ntr-un plan de simetrie al grinzii, fie pentru c ele sunt altfel orientate fa de un astfel de plan
(fig. 9.23 a, b) fie pentru c un astfel de plan nu exist (fig. 9.23, c).
ncovoierea de acest tip (fig. 9.23) poart numele de ncovoiere oblic. n acest
caz relaia lui Navier nu poate fi aplicat pentru calculul tensiunilor n mod direct fa de
momentul ncovoietor, acesta nefiind orientat n lungul unei direcii principale de inerie.
Pentru astfel de situaii ncovoierea grinzii nu
va mai avea loc n planul n care acioneaz momentele
ncovoietoare i deci axa neutr a seciunii nu va mai
coincide cu axa dup care este orientat vectorul moment
ncovoietor.
n acest caz trebuie determinate condiiile n
care axa neutr a unei seciuni transversale de form
Fig. 9.22
arbitrar va coincide cu axa dup care este orientat
208 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 9.23
vectorul moment ncovoietor (fig. 9.24).
Scriind relaiile de echivalen dintre eforturi
i tensiuni se obin:

dA 0; zdA 0;
A
x
A
x
A
x ydA M iz ; (9.25)

Fig. 9.24 Presupunnd c tensiunile rmn n limitele


de proporionalitate ale materialului se poate substitui
y
x m (vezi ncovoierea pur plan) n a II-a relaie obinnd:
C

zdA 0 yzdA I
x zy = 0; (9.26)
A A

Ca urmare axele z i y vor fi axe principale de inerie. Cu alte cuvinte se poate concluziona
c vectorul moment ncovoietor va avea aceeai orientare cu axa neutr dac i numai dac
vectorul moment acioneaz de-a lungul unei axe principale de inerie. Dac aceast ultim
condiie este ndeplinit (fig. 9.25) ecuaiile deduse n paragrafele anterioare pentru cazul grinzilor
cu un plan de simetrie rmn valabile.
Aplicnd principiul suprapunerii de efecte se poate determina expresia tensiunilor
pentru cel mai general caz de ncovoiere oblic. Pentru aceasta se consider o grind cu un
plan de simetrie vertical, grinda aflat sub aciunea a dou momente Mi situate ntr-un plan ce
formeaz unghiul cu planul vertical (fig. 9.26).
Vectorul moment ncovoietor Mi (fig. 9.27) va face
acelai unghi q cu axa z i se poate descompune n dou
componente Miz i Miy dup cele dou axe de coordonate:
M z M cos ;
(9.27)
M y M sin .
Cum axele z i y sunt axe principale de inerie,
tensiunea normal x ntr-un punct oarecare de coordonate
(z,y) al seciunii se poate calcula cu relaia (9.2) prin
Fig. 9.25
nsumarea efectelor lui My i Mz la nivelul punctului
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 209
considerat (fig. 9.28 a i b). Va rezulta c:
M iz M iy
x y z. (9.28)
Iz Iy
Conform relaiei (9.28), aplicnd principiul suprapunerii
efectelor, tensiunile produse de Miz respectiv produse de
Fig. 9.26 Miy pot fi calculate separat, conform relaiei lui Navier,
obinnd n final tensiunea normal = + produs de
momentul ncovoietor Mi. Semnul acestor tensiuni depinde de
cadranul n care se afl punctul n care se calculeaz tensiunile.
Astfel, dac momentul ncovoietor este pozitiv, fibrele de jos
ale grinzii sunt ntinse. Componenta Miz a momentului
ncovoietor produce tensiuni normale pozitive n cadranele de
Fig. 9.27 jos iar componenta Miy produce tensiuni negative n cadranele
din stnga, stabilite cu relaia:
M iz M iy
x . (9.29)
Wz Wy
De notat c expresiile (9.28) i (9.29) se pot utiliza i pentru seciuni ce nu prezint
plan de simetrie. (n figura 9.29 sistemul zGy este sistem central principal).
Pe de alt parte trebuie reamintit faptul c relaiile (9.28) i (9.29) se pot utiliza
numai n cazul n care este valabil principiul suprapunerii de efecte. Dac tensiunea ntr-un
anumit punct depeste limita de proporionalitate sau dac deformaiile cauzate de unul
dintre momentele aplicate (Miz sau Miy) conduc la modificri ale distribuiei tensiunilor cauzate
de aciunea celuilalt moment atunci expresiile (9.28) i (9.29) nu mai pot fi utilizate.
Egalnd cu zero expresia tensiunii normale (9.28) se obine locul geometric al
punctelor n care x=0 adic ecuaia axei neutre:
M iz M iy M M iy
x y z 0 iz y z 0. (9.30)
Iz Iy Iz Iy
innd cont de (9.27) rezult c:

M i cos M sin I
y i z 0 i deci y z tg z. (9.31)
Iz Iy I
y

Fig. 9.28 Fig. 9.29


210 REZISTENA MATERIALELOR
Ecuaia astfel obinut reprezint o linie dreapt de pant
Iz
m tg . n felul acesta unghiul pe care-l formeaz axa neutr
Iy
cu axa z (fig. 9.30) este dat de relaia:
Iz
tg tg. (9.32)
Fig. 9.30 Iy
reprezint unghiul format de vectorul Mi cu axa z. Cum Iz i Iy sunt
pozitive va rezulta c i vor avea acelai semn. De notat c > cnd Iz > Iy i <
cnd Iz < Iy. n acest caz tensiunile normale externe max, min se gsesc n punctele cele
mai deprtate de axa neutr.

9.7 NCOVOIEREA STRMB

Se consider cazul, destul de frecvent n practic, n care asupra unei grinzi acioneaz
momente ncovoietoare necoplanare, fiind deci solicitat de fore situate n plane diferite, dei
suportul fiecrei fore trece prin centrul de greutate al seciunii transversale respective.(fig. 9. 31)
n acest caz ncovoierea poart numele de ncovoiere strmb.
n cazul ncovoierii strmbe calculul se face pe baza descompunerii forelor aplicate
n componente situate n dou plane perpendiculare care sunt de obicei cele dou plane
principale centrale de inerie zOx si yOx. Se pot determina apoi componentele Mix i Miy
ale momentului ncovoietor n seciunea respectiv i se aplic principiul nsumrii efectelor
ca i n cazul ncovoierii oblice. Astfel calculul se face similar cu cel de la ncovoierea oblic
conform relaiilor (9.28) i (9.29).
n cazul grinzilor ale cror seciuni au
acelai moment de inerie n toate direciile
centrale, respectiv Iz = Iy, (de exemplu seciunea
circular), nu poate avea loc ncovoierea oblic,
dar poate avea loc ncovoierea strmb. ntruct
la acestea suportul momentului ncovoietor
coincide cu axa neutr, calculul poate fi efectuat
cu formula lui Navier, ca i la ncovoierea simpl. Fig. 9.31

9.8 EXPRESIA GENERAL A TENSIUNII DE NCOVOIERE PUR

Se consider cazul unei bare drepte dintr-un material liniar - elastic cu seciunea de
form oarecare raportat la un sistem de referin rectangular central oarecare zGy (fig.
9.32). Se admite c, n general, momentul ncovoietor din seciunea barei are o direcie
oarecare, diferit de direciile principale centrale de inerie ale seciunii transversale. Acesta
se poate descompune n componente conform relaiei (9.27).
Datorit ncovoierii, seciunile barei se rotesc, dar rmn plane, pe baza ipotezei lui
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 211
Bernoulli, iar deformaia specific va fi deci o funcie liniar n
planul seciunii:
e = az + by + c. (9.33)
Fibrele i modific lungimea datorit solicitrii i ntr-un
punct al planului seciunii apare tensiunea:
EEaz + by + c). (9.34)
conform legii lui Hooke.
Fig. 9. 32 ntre eforturile elementare de pe suprafaa seciunii i
momentul ncovoietor aplicat se pot scrie relaiile de echivalen:

dA 0; zdA = -M ; ydA = M
iy iz . (9.35)
Cu expresia (9.34) din relaiile (9.35) se obine:


a zdA b ydA c dA 0;
A A A

2
M iy
a z dA b zydA c zdA ;
A A A
E (9.36)
2 M
a zydA b y dA c ydA iz .
A A A
E

ntruct originea sistemului de referin coincide cu centrul de greutate al seciunii,


momentele statice ydA i zdA sunt nule. Cu aceast observaie, din rezolvarea sistemului
A A

(9.36), se obine:
I z M iy I zy M iz I y M iz I zy M iy
a 2
; b= ; c = 0.
E(I z I y I )
zy E(I z I y I 2zy )
(9.37)
Cu relaia (9.37), din relaia (9.34), rezult expresia general a tensiunii de ncovoiere:
( yI y zI zy )M iz ( zI z yI zy )M iy
. (9.38)
I z I y I 2zy
Aceasta poate fi utilizat att n cazul ncovoierii pure plane, ct i n cazul celei oblice
sau strmbe. Pentru cazul ncovoierii plane i dac, se obine formula lui Navier:
yM z
.
Iz
212 REZISTENA MATERIALELOR

9.9 NCOVOIEREA SIMPL PLAN

ncovoierea simpl este acel tip de ncovoiere la care, ntr-o seciune oarecare a
grinzii, este prezent att efortul moment ncovoietor Mi ct i fora tietoare T. Cel mai
simplu exemplu din aceast categorie este cel n care o grind orizontal este ncrcat cu
sarcini concentrate sau distribuite (fig. 9.33 a i b).
Fie o grind ncastrat la un capt i ncrcat la cellalt capt cu o for concentrat
P (fig. 9.34). Se consider grinda confecionat dintr-un material omogen i izotrop care
satisface legea lui Hooke seciunea acesteia fiind constant pe o distan dx. Grinda prezint
un plan de simetrie vertical iar fora P acioneaz n acest plan. n seciunea C, situat la
distana x de captul A al grinzii, vor fi prezente att efortul tietor T=P, ct i cel de ncovoiere
Mi = Px. Se spune c grinda AB este solicitat la ncovoiere simpl n orice seciune a sa.

Fig. 9.33
Fig. 9.34

Relaiile de echivalen dintre eforturi i tensiuni (fig. 9.35) se concretizeaz prin 6


ecuaii de tipul:

dA 0; (
A
x
A
xy z xz y )dA 0;


A
xy dA T; zdA 0;
A
x
A
xz dA 0; ydA M ;
A
x i (9.39)
Cea de-a doua ecuaie dintre relaiile (9.39) arat c n orice seciune transversal
a grinzii considerate trebuie s existe tensiuni tangeniale xy orientate n sensul forei tietoare
T. Cea de-a treia ecuaie din relaiile (9.39) indic faptul c valoarea global a tensiunilor
tangeniale xz dintr-o anumit seciune transversal este nul. Aceasta nu nseamn ns
c valoarea lui xz la nivelul oricrui element este nul.
Se consider un element cubic infinit mic situat n planul de simetrie vertical al
grinzii (acolo unde xz este nul) i se examineaz
tensiunile ce apar pe feele sale, (fig. 9.36). Din
legea dualitii tensiunilor tangeniale, apariia
tensiunilor xy ntr-o seciune transversal a grinzii
conduce la apariia unor tensiuni tangeniale i ntr-
un plan perpendicular, la fel orientate fa de
muchia comun, (fig. 9.36). Ca urmare ntr-o grind
ncrcat cu sarcini transversale vor exista i Fig. 9.35
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 213
tensiuni tangeniale orientate n lungul ei. Acest lucru poate fi verificat
prin experimentul din figura 9.37: mai multe grinzi suprapuse
ncastrate la un capt iar la cellalt capt acionate fie de o for
concentrat P, (fig. 9.37,b), fie de un moment ncovoietor M, (fig.
9.37,c). Pentru cazul din figura 9.37,b, tensiunile ce se dezvolt n Fig. 9.36
lungul grinzii neomogene conduc la lunecri reciproce ale
elementelor. Acest fenomen nu se ntmpl ns dac solicitarea
este de ncovoiere pur, (fig. 9.37,c), caz n care grinzile se vor
deforma dup arcuri concentrice, fr ca s apar lunecrile
prezente la figura 9.37,b.
Fie o seciune transversal simetric a unei grinzi solicitate la
ncovoiere simpl, (fig. 9.38). La nivelul unui element de suprafa
dA vor aciona, pe lng tensiunea normal x i tensiunile tangeniale
xy i xz. Direcia tensiunii tangeniale rezultante nu se poate preciza
dect pentru puncte particulare din seciune. Fie spre exemplu un
punct A de pe conturul seciunii. Tensiunea tangenial corespunztoare Fig. 9.37
, de direcie necunoscut, se poate descompune dup dou direcii:
una tangenial la contur (t) i cealalt normal pe aceasta (n).
Conform legii dualitii tensiunilor tangeniale, prezena tensiunii n
va conduce la apariia tensiunii 'n dup o direcie perpendicular pe
cea a lui n i care s acioneze pe suprafaa exterioar a grinzii.
Cum suprafaa exterioar a grinzii nu este ncrcat rezult
c 'n=0 i deci n=0. n felul acesta putem concluziona c, n
punctele de pe conturul seciunii unei grinzi solicitate la ncovoiere
simpl plan, tensiunile tangeniale sunt orientate dup tangenta la Fig. 9.38
contur. De remarcat c aceast condiie este valabil i n cazul
seciunilor de form arbitrar. Fie acum seciunea din figura 9.39
avnd ca ax de simetrie axa Oy. Aa dup cum s-a artat mai
sus, tensiunea tangenial n punctul m al seciunii, punct situat la
distana z de Oz, este orientat dup tangenta la seciune, tangent
ce intersecteaz axa Oy n punctul B. Din motive de simetrie i
tangenta la contur n punctul n (mn este paralel cu Oz) va trece
tot prin punctul B. Se presupune ca o prim ipotez faptul c suportul
tensiunilor tangeniale din orice punct al dreptei mn trece prin B.
Fie C un astfel de punct. C se poate descompune n cele dou
componente xy i xz.
Cea de-a doua ipotez admite c de-a lungul dreptei mn
tensiunile tangeniale xy sunt constante (aceast ipotez nu Fig. 9.39
conduce la o ndeprtare prea mare de realitatea fizic).
Tensiunile xz pot fi exprimate funcie de tensiunile xy cu relaia: xz = xytg
n figura 9.39 s-a reprezentat att distribuia tensiunilor xy ct i cea a tensiunilor
xz n punctele situate pe dreapta mn.
n scopul determinrii expresiei lui xy se consider cazul unei grinzi ncastrate la un capt
i solicitate la ncovoiere simpl de fora P (cazul considerat nu afecteaz generalitatea problemei),
214 REZISTENA MATERIALELOR
(fig. 9.40).
Se detaeaz tronsonul elementar obinut prin secionarea grinzii la distana x cu
dou plane perpendiculare pe axa acesteia (planele 1; 2 din figura 9.41) i printr-un alt
plan orizontal situat la distana y de axa Oz (planul din figura 9.40). Elementul a fost
reprezentat n figura 9.41.

Fig. 9.40 Fig. 9.41

Pe feele elementului considerat EFMNGH vor aciona tensiunile:


- yx din planul EFGH, tensiuni egale cu xy din planul EFM;
- tensiunile normale ce acioneaz perpendicular pe feele EFM respectiv HGN.
Unui element de arie dA de pe faa EFM i va corespunde o tensiune s pe cnd unui
element corespunztor de pe faa HGN o tensiune s + ds. Creterea de tensiune s pe
distana dx (cu cantitatea ds) se datoreaz variaiei momentului ncovoietor de la valoarea
Mi (n seciunea p1) la Mi+dMi (n seciunea p2). Cu notaiile din figura 9.41 echilibrul
elementului EFMNGH se scrie sub forma:

dA
A1
yx b( x )dx ( d)dA 0.
A1
(9.40)

Va rezulta: dA
A1
yx b( x )dx dA ddA 0;
A1 A1
(9.41)

d
obinnd deci: ddA yx b( x )dx ; yx b( x ) dA ; (9.42)
A1
dx A1
d Mi d Mi d Mi
yx b( x ) ydA ydA dx I S z1 ,
dx A1 I z dx I z A1 z

unde Sz1 este momentul static al suprafeei de arie A1 (EFM). Rezult:


Sz1 dM i TSz1
yx b( x ) ;
I z dx Iz
Expresia tensiunii tangeniale yx= xy devine pentru cazul general:
TSz
xy
bI z (relaia lui Juravski). (9.43)
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 215
Expresia tensiunilor tangeniale corespunztoare punctelor din seciune situate la
distana y fa de axa Oz, (fig. 9.42) se calculeaz cu relaia lui Juravski.
Mrimile ce intervin n relaia lui Juravski au urmtoarea semnificaie:
T - fora tietoare de la nivelul seciunii considerate;
Sz - momentul static fa de axa Oz (axele Oz i Oy fiind axe
principale de inserie) a suprafeei situate deasupra sau
dedesubtul punctelor la nivelul crora se calculeaz xy,
numit i momentul static al suprafeei care lunec.
b - limea seciunii la nivelul creia se calculeaz xy.
Iz - momentul de inerie axial fa de axa Oz al ntregii
suprafee a seciunii considerate. Fig. 9.42
Expresia tensiunii tangeniale pentru cteva forme
de seciuni frecvent ntlnite n practic se prezint n cele
ce urmeaz:

a) Seciune dreptunghiular
n cazul seciunii dreptunghiulare, tensiunea
tangenial xy pentru punctele situate la distana y de axa
Oz, (fig. 9.43), se calculeaz pornind de la relaia lui
Juravski.
Momentul static al seciunii Ay care tinde s lunece Fig. 9.43
este:
2
h 1 h b h
S z A y y G b y y y 2 .
2 2 2 2 4
iar valoarea tensiunii tangeniale la distana y de axa neutr va fi

b h2
T y2 2 2 2
TS 2 4 6T h y 2 6Th 1 4y .
xy z
bI z bh 3 bh 3 4 4bh 3
h 2
b
12
Simplificnd rezult
3T 4 y 2
xy 1 2 . (9.44)
2A h
Relaia (9.44) arat c seciunea tangenial este
repartizat pe nlimea grinzii dreptunghiulare dup o
funcie parabolic prezentnd valoarea maxim n punctele
axei neutre deci pentru y = 0.
3T
xy max . (9.45)
2A
Fig.9.44
216 REZISTENA MATERIALELOR
b) Seciune circular
n cazul seciunii circulare se consider linia BC la distan oarecare y de axa neutr (fig.
9.44). Pentru aceast seciune pe suprafaa ei apar att tensiunile tangeniale xy ct i xz.
Lungimea liniei BC este egal cu BC 2 r 2 y 2 .
Momentul static Sz al suprafeei Ay este egal cu:
r

Sz ydA y1 2 r 2 y12 dy1 2 y1 r 2 y12 dy1


Ay Ay y

r
3
r

r 2 y12

r 2 y12 dy
r 2
y 2 2
1
2 2 3
r y2 2 .
y
3 3
2 y

TS z 4 T y 2
Deci xy 1 2 . (9.46)
bI z 3 A r

Se observ c i n cazul seciunii circulare componenta xy variaz dup o lege


parabolic pe nlimea seciunii prezentnd valoare maxim n axa neutr pentru y =0.
4T
xy max
. (9.47)
3A
n cazul n care se admite o variaie liniar de-a lungul liniei BC a componentei xz :
y xz
tg ;
r 2 y2 xy

4 T r 2 y2 y 4 T zy
xz xy tg .
3 A r2 r y2 2 3 A r2
Se poate concluziona c tensiunile xz <xy.

9.10 STAREA DE TENSIUNE A GRINZILOR DREPTE SOLICITATE LA


NCOVOIERE SIMPL

Dimensionarea seciunii transversale a unei grinzi se face astfel nct n nici un punct
al acesteia, tensiunile normale ct i cele tangeniale s nu depeasc valorile admisibile.
n zone suficient de ndeprtate de locul de aplicare al forelor, tensiunile normale
x i cele tangeniale xy se determin cu relaiile stabilite anterior, relaia lui Navier, respectiv
relaia lui Juravski.
Un element D situat ntre extremitatea grinzii i axa neutr este solicitat de tensiunile
normale ce scad pe msura apropierii de axa neutr, dar i de tensiunile tangeniale
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 217
cresctoare, elementul respectiv gsindu-se ntr-o stare plan de tensiuni (fig. 9.45,c).
Tensiunile tangeniale se dezvolt att n seciunile transversale, ct i, conform legii dualitii
i n seciunile longitudinale ale grinzii.

Fig. 9.45
Conform celor stabilite la studiul strii plane de tensiune, valorile extreme ale tensiunii
sunt date de relaia:
1 2 2
max,min x x xy , (9.48)
2
iar direciile tensiunilor principale, se obin din relaia:
2 xy
tg 21, 2 . (9.49)
x
Din relaia (9.48) se observ c ntotdeauna cele dou tensiuni principale au semne
contrare, adic una este de traciune, iar cealalt de compresiune (fig. 9.45).
Conform relaiei (9.49), rezult c n cazul grinzilor solicitate la ncovoiere simpl,
direciile principale de solicitare au nclinri variabile.
Se pot trasa dou familii de curbe, numite
izostatice, curbe tangente la direciile tensiunilor
principale de traciune i de compresiune (fig.
9.46). Cele dou familii de curbe vor fi evident
ortogonale ntre ele. Cunoaterea formelor liniilor
izostatice prezint interes practic, de exemplu la
confecionarea grinzilor de beton armat, datorit
proprietii betonului de a prelua foarte bine
tensiunile de compresiune. Pentru preluarea celor
de traciune, se introduc armturi de oel, care, la
mijlocul deschiderii, trebuie aezate orizontal la
partea inferioar a grinzii, iar n apropierea
reazemelor trebuiesc ridicate la 45, pentru a
prelua tensiunile normale de traciune din axa Fig. 9.46
neutr, datorate forelor tietoare mari (fig. 9.46).
218 REZISTENA MATERIALELOR

9.11 LUNECAREA LONGITUDINAL

Aa cum s-a artat n subcapitolul 9.9, pe baza dualitii tensiunilor tangeniale, ntr-
o grind supus la ncovoiere apar i tensiuni tangeniale orientate n lungul acesteia. Acestea
au ca efect apariia unor fore longitudinale care duc la fenomenul de lunecare longitudinal.
Pentru punerea n eviden a fenomenului de lunecare longitudinal i a implicaiilor
lui se consider cazul a dou grinzi identice suprapuse, rezemate la capete, ncrcate cu o
for oarecare P, supuse la ncovoiere ca n figura
9.47. Sunt de remarcat dou variante distincte de
solicitare n acest caz.
Dac deplasarea relativ ntre cele dou
grinzi nu este mpiedicat printr-o mbinare iar fora
de frecare intre ele este nensemnat, acestea se
vor deforma independent. Suprafeele de contact vor
aluneca una fa de alta, avnd loc fenomenul de
lunecare longitudinal (fig. 9.47,b).
Se constat conform figurii 9.47,b c fibra
de jos a grinzii superioare se alungete iar fibra de
sus a grinzii inferioare se scurteaz aprnd deci
fenomenul de lunecare longitudinal. Dac grinzile
sunt mbinate (fig. 9.47,c) ele lucreaz mpreun la
ncovoiere ca o singur grind compus. mbinarea Fig. 9.47
realizat prin uruburi, nituri, pene, sudur, etc,
mpiedicnd lunecarea longitudinal devine astfel solicitat.
Considernd c cele dou grinzi se deformeaz identic momentul ncovoietor capabil
al ansamblului format din cele dou grinzi nembinate este
a3 a3
M icap 2 a Wz1 2 a
a .
6 3
Dac cele dou grinzi sunt solidarizate, ansamblul se comport ca i cum ar fi alctuit
dintr-o singur pies de nlimea 2a. n acest caz:
a 2a 2 a3
M icap a Wztot a 2 a . (9.50)
6 3
Deci grinda compus obinut prin mbinare are capacitatea portant de dou ori
mai rezistent dect n varianta fr mbinare.
Utilizarea acestui tip de grind necesit, pe lng calculul de rezisten la ncovoiere
a grinzii compuse, i calculul mbinrii folosite aa nct aceasta s poat prelua fora de
lunecare longitudinal.
Se consider n continuare calculul pentru o grind de profil I, compus dintr-o
inim i dou tlpi solidarizate prin sudare, ca n figura 9.48, cu seciunea cordonului de
sudur n form de triunghi isoscel (fig. 9.48,c).
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 219

Fig. 9.48

Se admite ca sudura s-ar putea rupe prin forfecare n planul de simetrie CECE al
cordonului de lungime c i grosime a. Deci pe suprafaa CECE, se produc tensiuni de
forfecare f, considerate uniform distribuite:
Nl
f , (9.51)
a c
unde Nl este fora de lunecare longitudinal.
Considernd pe lungimea c a cordonului fora tietoare T=ct, pe baza celor artate
n subcapitolul anterior (vezi relaiile (9.40...9.43) i figurile 9.40 i 9.41) rezult
TSz
dN l xy b dx b dx ,
b Iz
(9.52)
xc
Sz TS
respectiv, Nl Tdx z c. (9.53)
Iz x Iz
Sudura se aplic pe dou cordoane situate de o parte i de alta a inimii, care pot fi
continue (fig. 9.48,a) sau intermitente (fig. 9.48,b).
n cazul sudurii continue calculul se face pentru o lungime egal cu unitatea determinndu-
se grosimea a a sudurii. Pentru ca sudura de pe un cordon cu lungimea egal cu unitatea s
reziste este necesar ca:
Sz
efs T afs , (9.54)
2aI z

Sz T
rezult grosimea sudurii: a . (9.55)
2afs I z
unde Sz este momentul static al seciunii tlpii, calculat fa de axa neutr, T- este fora
tietoare considerat constant pe lungimea c i afs - tensiunea admisibil la forfecare a
cordonului de sudur.
Dac sudura continu nu este necesar aceasta se poate nlocui cu sudura
discontinu. Fora de lunecare ce revine unei perechi de suduri ce leag talpa de inim este
220 REZISTENA MATERIALELOR

egal cu: TSz e


Nl .
Iz
Considernd distana e ntre dou cordoane succesive rezult condiia de rezisten:
Sz
T e 2 afs a c, (9.56)
Iz

e 2 a afs I z
din care: . (9.57)
c Sz T
Deci se poate alege e i calcula c, sau invers.

9.12 GRINZI DE EGAL REZISTEN LA NCOVOIERE

Grinda avnd seciune constant pe toat lungimea nu este o soluie economic, din
punct de vedere al solicitrii la ncovoiere simpl, deoarece materialul este folosit n mod
economic doar n seciunea periculoas, unde din proiectare tensiunea maxim va putea fi
cel mult egal cu cea admisibil. n celelalte seciuni tensiunea maxim efectiv va fi sensibil
mai mic. Din acest motiv n practic se caut soluii economice de grinzi cu seciune
variabil. Cea mai potrivit soluie este grinda de egal rezisten, n lungul creia tensiunea
normal max are aceeai valoare n orice seciune. Considernd max= a, ecuaia general
a grinziilor de egal rezisten este:
M Mx
max a ct. sau Wz x , (9.58)
Wz a
adic modulul de rezisten variaz dup aceeai lege ca i momentul ncovoietor. n relaia
(9.58) s-a notat cu Wz(x) i M(x) valorile lui Wz i M ntr-o seciune oarecare x, iar prin a
valoarea tensiunii admisibile.
Ecuaia (9.58) permite stabilirea formei grinzii de egal rezisten n funcie de
modul de rezemare, de modul de aplicare a sarcinii i de forma seciunii.
n continuare se vor analiza dou cazuri privind grinda ncastrat la un capt, cu
sarcina P concentrat la captul liber, de seciune dreptunghiular.

- Cazul grinzii cu limea b = const. (fig. 9.49).


In acest caz trebuie s varieze nlimea y, y [o,h]. ntr-o seciune x
M 6P x
max a const. (9.59)
Wz b y 2

6P x
de unde rezult y , (9.60)
b a
deci nlimea grinzii prezint pe lungimea acesteia o variaie parabolic.
Bara se poate realiza fie nesimetric ca n figura 9.49,a sau simetric ca n figura
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 221
9.49,b. n ncastrare nlimea maxim ymax= h, va
avea valoarea :
6P l
h . (9.61)
b a
Conform relaiei 9.60 rezult c n captul
liber, deci pentru x = 0, nlimea y = 0. Pentru a
putea prelua sarcina P n aceast zon dimensionarea
se face din condiia de forfecare, astfel:
Fig. 9. 49
3 T P
max a ,
2 A by 0

3 P by 2 a 3 P a
deci y0 = pe lungimea x 0 2
.
2 b a 6P 8 b a

- Cazul grinzii cu nlimea h = const. (fig. 9.50).


n acest caz, variabil va fi limea z,, aa nct ecuaia (9.58) devine
P x z h2
Wz ( x ) , (9.62)
a 6

6P x
din care rezult: z . (9.63)
a h 2
Deci limea variaz liniar, z = z(x). La fel ca n cazul grinzii precedente n captul
3T 3 P
liber dimensionarea se va face din condiia de forfecare astfel: max a ,
2 A 2 z0 h

3 P 4
deci z0 pe lungimea x 0 a .
2 4a 4 a
Forma obinut (fig. 9.50) este forma teoretic care
st la baza proiectrii arcului cu foi.
n general se realizeaz doar forme imperfecte
matematic, n practic fiind proiectate soluii constructive
cu variaie discontinu a seciunii care s respecte suficient
de bine valorile teoretice.
n figura 9.50 se red forma constructiv a unui
arbore pe dou reazeme, form stabilit prin aproximarea
formei teoretice determinat pentru o grind de egal
Fig, 9.50 rezisten, la care s-au adugat i considerentele tehnologice.
222 REZISTENA MATERIALELOR

9.13 NCOVOIEREA GRINZILOR ALCTUITE DIN MAI MULTE


MATERIALE STRATIFICATE

n practic se ntlnesc grinzi cu seciunea transversal constant dar neomogen,


format din mai multe materiale diferite, pentru care modulul de elasticitate E variaz firesc de
la un material la altul. Convenional astfel de grinzi se numesc stratificate (de exemplu barele de
gimnastic, lamelele bimetalice, grinzile de beton armat, etc.). Legturile diferitelor materiale se
realizeaz cu ajutorul elementelor de mbinare (ncleiere, uruburi, cuie, sudur, etc.).
Se consider o grind dreapt, solicitat la ncovoiere pur, cu seciunea transversal
constant, alctuit din dou materiale de natur diferit, avnd modulele de elasticitate E1,
respectiv E2 (fig. 9. 51). Se admit urmtoarele ipoteze:
- materialele se comport elastic (este valabil legea lui Hooke);
- seciunea grinzii este simetric, iar sarcinile se aplic n planul de simetrie;
- elementele componente ale grinzii sunt solidarizate i lucreaz mpreun;
- este valabil ipoteza lui Bernoulli, a seciunilor transversale plane i normale pe
axa barei nainte i dup deformare.

Fig. 9. 51

Pe baza valabilitii ipotezei lui Bernoulli, alungirile specifice a dou fibre oarecare
din fiecare material, situate la distanele y1 i y2 de axa neutr, pot fi exprimate cu relaiile:
y1 y
1 i 2 2 , reprezentnd raza de curbur a suprafaei neutre.

Pe baza legii lui Hooke, tensiunile n materiale vor fi:
y1 y
1 E11 E1 i 2 E 2 2 E 2 2 .

Rezult c tensiunile sunt proporionale cu modulele de elasticitate ale materialelor.
n figura 9.51 s-a prezentat modul de variaie al tensiunilor normale n seciune considernd
E1 > E2.
Scriind ecuaiile de echivalen rezult:

dA 0; zdA 0 i ydA M ,
A A A
i (9.64)
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 223
unde integralele din relaiile (9.64) se aplic pe cele dou zone ale seciunii transversale.
Din prima integral se obine:

dA dA
A1
1 1
A2
2 2 0, sau E1 y1dA 1 E 2 y 2 dA 2 0,
A1 A2

observnd c y dA
A1
1 1 S1 i y 2 dA 2 S2 .
A2

n cazul general al mai multor materiale (1, 2,....., n) se poate scrie:


n
E 2 S1
E S1
k k 0 sau
E1 S 2
ct. (9.65)

Relaia (9.65) determin poziia axei neutre, pentru o suprafa neomogen. Notnd
cu h distana dintre centrele de greutate ale celor dou materiale y1C - y2C = h, rezult
poziia axei neutre:
A 2
y1C h . (9. 66)
A1 A 2
Ecuaia a doua de echivalen din relaia (9.) este satisfcut, ntruct axa Oy este
ax de simetrie a seciunii transversale.
Din a treia egalitate (9.) se obine expresia razei de curbur.
E1 E
y12 dA1 2 2
y dA
2 2 M i ,
A1 A2

2
y dA I1 i y 22 dA 2 I 2 ,
Tinnd cont c: 1 1
A2 A2

reprezint momentele de inerie ale celor dou materiale componente ale seciunii n raport
cu axa neutr, rezult curbura axei barei, dat de relaia:
1
E1I1 E 2 I 2 M i , (9.67)

1 Mi
respectiv n cazul general n
.

E Ii 1
k k

n
Numitorul E
1
k kI constituie modulul de rigiditate la ncovoiere al seciunii

neomogene.
ntroducnd expresia (9.67) n cea a tensiunilor normale, rezult valorile tensiunilor
ntr-o fibr oarecare a fiecruia dintre cele dou materiale:
Mi Mi
1 y1 i 2 y2. (9. 68)
I1 I 2 I1 I 2
224 REZISTENA MATERIALELOR
n cazul a n materiale stratificate relaiile (9.68) devin:
E i M i yi
i n
.
E k Ik (9.69)
1

Tensiunile maxime din fiecare material sunt date de relaiile:


Mi Mi
1max 2 max , (9.70)
W1 W2
unde s-au notat drept module de rezisten ale materialelor expresiile:
I1 I 2 I I 2
W1 i W2 1 ,
y1max y 2 max
n

E I k k
sau n cazul generalizat Wi 1
.
E i y i max

Observaii:
1. Dac grinda este alctuit dintr-un singur material, se obine relaia lui Navier,
impunnd condiia ca =1.
2. n cazul n care grinda este solicitat la ncovoiere simpl plan, este necesar
precizarea mrimii tensiunilor tangeniale ce apar n materiale. Acestea pot fi
calculate cu relaia lui Juravski, dedus ns n varianta unor expresii modificate
pentru tensiunile i n ipoteza c n zona de contact dintre cele dou materiale
tensiunile tangeniale au aceeai valoare, respectiv:
TS1* TS*2
1 i 2 ,
b( I1 I 2 ) b( I1 I 2 )
unde S*1 i S*2 sunt momentele statice pentru o poriune din seciune, din materialul respectiv
situat de-o parte sau alta a liniei n care se calculeaz tensiunea tangenial, calculat n
raport cu axa neutr.

Aplicaia 9.1
S se dimensioneze consola de
font din figura 9.52 ncrcat cu o for
concentrat P=50 kN. Lungimea
consolei este l = 400 mm. Seciunea are
forma n T cu grosimea t = b / 9.
Rezistenele admisibile sunt egale cu at
= 25 MPa i ac = 75 MPa.
Fig. 9.52
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 225
Rezolvare:
Mi
1 y1 at i
Iz
Mi
2 y 2 ac
Iz

t h b2 b h
bt h t (t ) h( ) 2 2
y1 2 2 18 9 2 b 2bh 9h ;
bt ht bh 18( b h )

h t h2 b b
ht b t (h ) bh 2 2
y2 2 2 2 2 9 9h 18bh b ;
ht bt hb 18( b h )

1 y1 b 2 2bh 9h 2 at 1
;
2 y 2 b 2 18bh 9h 2 ac 3

deci b 2 18bh 9h 2 3b 2 6bh 27 h 2 , sau 2b 2 12bh 18h 2 0


2
b b b
6 9 0 deci 3 9 9 3 b = 9t; h = 3t;
h
h h

81t 2 54t 2 81t 2 81t 2 486 t 2 81t 2


y1 t; y 2 3t;
18(9t 3t ) 18(9t 3t )
2 2
bt 3 t th 3 h
Iz t bt y 2 h t;
12 2 12 2
2 2
9t 4 t t 3t
Iz t 9t 27 t 3 3t 3t 2 ;
12 4 12 2

9 9 27 27
Iz t 4 12t 4 ;
12 4 12 4

y z 12t 4 y 12t 4
Wz1 12t 3 ; Wz 2 z 4t 3 ;
y1 t y2 3t
M i max 50000 400
Wz1nec = = 800000 mm 3 12t 3 ;
s at 250

Wz1 3 800000
deci t 3 40,5 mm.
12 12
226 REZISTENA MATERIALELOR

M i max 50000 400


Wz 2 nec 266660 mm 3 4t 3 ;
s ac 75
Wz 2 3 266660
deci t = 3 40,5 mm.
4 4
Aplicaia 9.2 Grinda dreapt din figura
9.53 are seciunea dreptunghiular i este
alctuit din aluminiu i oel , avnd dimensiunile
din figur. Dac momentul ncovoietor ce o
solicit este Mi = 10 kNm, se cer calculate
tensiunile normale maxime din fiecare material.

Rezolvare: Fig. 9. 53
- distana la axa neutr:
2

E A e
1
k k k
2,1 105 30 50 15 7 10 4 140 50 100
e 2
66,74 mm.
2,1 10 5 30 50 7 10 4 140 50
E A1
k k

- momentele de inerie ale fiecrui material sunt:


140 3 50
I1 33,26 2 140 50 1,92 10 7 mm 4 ;
12
303 50
I2 51,74 2 30 50 4,13 10 6 mm 4 .
12
- distanele de la axa neutr la fibrele externe sunt:
y1 max= 103,26 mm i yy2 max = 66,74 mm.
- tensiunile maxime au valorile:

Mi 10 10 6
1 max y1max 103,26 32,7 MPa ,
I1 I 2 1,92 10 7 3 4,13 106
M i 10 106 3
2 max y 2 max 66,74 63,4 MPa.
I1 I 2 1,92 107 3 4,13 10 6

Aplicaia 9.3 Seciunea unei grinzi are forma i dimensiunile


din figura 9.54. tiind c T = 80kN se cere s se traseze diagramele
tensiunilor tangeniale .

Rezolvare:
Conform formulei lui Jurawschi tensiunile tangeniale z1
Fig. 9. 54
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 227
n punctul 1 sunt egale cu:
TSz1 8 10 4 6 10 4
z1 11,5 MPa ,
b1I z 60 6,93 105
Sz1 60 20 50 mm 3 ; b1 60 mm ;

60 1203 40 80 3
deci Iz
6,93 105 mm 4 .
12 12
n punctul 2, tensiunile tangeniale sunt:
TSz 2 8 10 4 6 10 4
z 2 34,6 MPa, cci b 2 20 mm .
b 2 I z 20 6,93 105
Tensiunile tangeniale maxime sunt:
TSz 8 10 4 7 6 10 4
z max 43,85 MPa,
b Iz 20 6,93 105

cci Sz Sz1 2 10 40 20 7,6 104 mm3 .


n figura 9.54 este trasat diagrama tensiunilor z.

Aplicaia 9.4 Se d grinda cu inim plin simplu rezemat, din figura 9.55,a i se
cere s se dimensioneze. Se cunosc m = 1; a = 220 MPa i afs = 150 MPa [50].

Rezolvare: n figura 9.55,b s-au trasat diagramele de fore tietoare i momente


ncovoietoare reaciunile din reazeme rezultnd din ecuaiile de echilibru static:

M ( B ,i ) 0; 10YA 150 7 120 4 120 2 6 10 5 0;

M ( A ,i ) 0; 10YB 3 150 120 6 120 8 6 10 5 0.


rezultnd YA=207 kN i YB=243 kN .

Fig.9.55
228 REZISTENA MATERIALELOR
Grinda cu inim plin are momentul de inerie al seciunii transversale:
t (90 t ) 3 30 t ( 2t ) 3
Ig 2 (46 t ) 2 60 t 2 314710t 4 ,
12 12
iar modulul de rezisten
Iz 314710 t 4
Wz 6696 t 3 .
y max 47 t
Dimensiunile seciunii se determin din condiia de rezisten:
M max
max a ,
Wz

M max 684 106


rezultnd: t3 3 7,7 mm.
6696 a 6696 220
Se adopt t = 8 mm.
n ipoteza sudrii tlpilor de inim prin cordoane de sudur continu, grosimea
cordoanelor de sudur este dat de relaia:
Tmax Sz 243 103 1 41 106
a nec 0,89 mm ,
2I z afs 2 314710 84 1 150

unde Sz 46t 60t 2 2760 t 3 1,413 106 mm3 .


Deoarece n varianta sudurii continue rezult un cordon de dimensiuni prea mici n
comparaie cu grosimea minim indicat, se adopt soluia sudurii discontinue alegnd o grosime
a = 4 mm. Raportul ntre lungimea cordonului de sudur i zona aferent acestuia va fi:
c Tmax Sz 243103 1 413106
0,2225.
e 2 a m afs Iz 2 4 220 314710 84
Alegnd c = 80 mm, rezult e = 360 mm.

Aplicaia 9.5 O consol confecionat prin sudur dintr-o grind cu inim plin este
solicitat de P=33 kN. Cunoscnd sa =150 MPa, se cere s se verifice grinda (fig. 9.56).

Rezolvare:
Momentul de inerie al seciunii este:
3 180 3 120 10 3
Iz 2 95 2 1200 2,3138 10 7 mm 4 .
12 12
Tensiunea normal maxim are valoarea:
M y 33 10 6 100
A max A 142,6 MPa
Iz 2,3138 10 7
M max y B 33 10 6 90
B 128,4 MPa
Iz 2,3138 107
TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 229

Fig. 9.56
< 150 MPa; iar tensiunea tangenial:
T SzB 33 103 95 1200
zB 54,2 MPa.
b Iz 3 2,3138 107
Tensiunile principale sunt:

B 1 128,4 1
1B 2B 4 zB
2
128,4 2 4 54, 2 2 148, 2 MPa < 150 MPa ;
2 2 2 2
2B 0;
B 1 128,4 1
3B 2B 4 zB
2
128, 4 2 4 54,2 2 19,8 MPa.
2 2 2 2
Se constat c solicitarea din B este mai mare dect cea din A.

Aplicaia 9.6 S se verifice bara din figura 9.57 confecionat din oel cornier profil L 6
x 30 x 5 i avnd a =150 MPa.

Rezolvare:
Bara este solicitat la ncovoiere simpl oblic. Din memorator, pentru profilul L 60
x 30 x 5 sunt date valorile:
Iz1= 15,6 104 mm4, Iy1= 2,6 104 mm4, Iz1y1= - 3,56 104 mm4; Iz= I1= 16,5
4
10 mm ; 4

Iy= I2= 1,69 104 mm4.


axa neutr are o nclinare fa de axa z:
Iz 16,5
tg tg tg 14,350 68,2 0.
Iy 1,69
Coordonatele punctelor E i F:
z = z1 cos a + y1 sin a
y =- z1 sin a + y1 cos a
Punctul E are coordonatele: y = 39 mm, z = 2,95 mm .
Punctul F are coordonatele: y = -19,1 mm, z = -11,9 mm .
230 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 9.57

M iz M iy
E yE z E 136,1 MPa,
Iz Iy
F 143,6 MPa .

Aplicaia 9.7 Grinda din figura 9.58 avnd seciunea transversal n form de U
este solicitat de dou fore de 10 kN fiecare. S se calculeze tensiunile normale maxime
de ntindere i compresiune in poriunea BC i s se reprezinte variaia tensiunii pe seciunea
transversal.

Rezolvare: Din diagramele de eforturi reprezentate in figura 9.58 rezult c pe


poriunea BC a grinzii exist o solicitare de ncovoiere pur (singurul efort ce apare ntr-o
seciune transversal curent situat ntre B i C este doar momentul ncovoietor M = 1,5
kNm). Pentru a determina distribuia tensiunilor normale pe seciunea transversal (pentru
poriunea BC) va trebui s calculm centrul de greutate i momentul de inerie axial Iz al
seciunii transversale (ncovoierea producndu-se dup axa OZ).
Pentru calculul centrului de greutate vom lua drept sistem de referin pe z1G1y1
(unde G1 este centrul de greutate al dreptunghiului ABCD, fig. 9.59)

yG
y Ai i

0 50 60 (5)(30 50)
7 mm.
A i 50 60 30 50

Fig. 9.58 Fig. 9.59


TENSIUNI N GRINZI DREPTE SOLICITATE LA NCOVOIERE 231
Momentul de inerie axial dup axa Gz va fi:
50 60 3 30 50 3
Iz 7 2 50 60 (7 5) 2 30 50 518500 mm 4 .
12 12
Punctele din seciune cele mai deprtate de axa Gz sunt cele ce se gsesc pe linia
AABB, adic:
ymax = 30 + 7 = 37 mm.
Tensiunea maxim (de compresiune) pentru aceste puncte va fi deci:
M iz M 1,5 10 6
max = iz = = -107,03 MPa.
Wz Iz 518500
y max 37
Semnul (-) se datoreaz faptului c sistemul
fa de care raportm coordonata ymax este zGy1
(sistemul central principal al seciunii transversale).
Momentul ncovoietor Miz este pozitiv deoarece este
orientat pentru problema n discuie n sensul axei Gz.
Evident c la nivelul punctelor situate pe dreapta DC
se vor dezvolta tensiuni de traciune maxime date de:
M iz 1,5 10 6
DC y DC (30 7) 66,53 MPa.
Iz 518500
Cu aceste valori, distribuia tensiunilor normale
Fig. 9.60 pe seciune va fi cea reprezentat n figura 9.60.
232 REZISTENA MATERIALELOR

10
SOLICITRI COMPUSE

10.1 GENERALITI

n practic de cele mai multe ori n seciunea unei bare apar simultan mai multe
componente ale eforturilor secionale (fig. 10.1).
Astfel dac efortul din seciunea transversal a unei bare, are o singur component,
orientat n lungul axei longitudinale a barei sau a uneia dintre axele principale centrale de inerie
ale seciunii transversale, atunci bara se afl ntr-o stare de solicitare simpl. Dac efortul din
seciunea transversal are mai multe componente, rezult o stare compus de solicitare.
Componentele eforturilor secionale: fora axial N, forele tietoare Ty i Tz ,
momentele ncovoietoare Miy i Miz , momentul torsional Mt , dezvolt tensiuni de
tip sau , repartizate pe suprafaa seciunii n conformitate cu
legile de distribuie stabilite n cadrul solicitrilor simple.
n funcie de tipul tensiunilor dezvoltate, solicitrile compuse
se grupeaz n urmtoarele categorii:
a)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale
barelor numai tensiuni normale (N i Mi);
b)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale
barelor numai tensiuni tangeniale (T i Mt);
c)- solicitri ce produc n seciunile transversale ale Fig. 10.1
barelor att tensiuni normale ct i tensiuni
tangeniale (N i T i mai ales Mi i Mt prin prisma valorilor mari ale tensiunilor).
Solicitrile de tipul a i b produc deci tensiuni de acelai tip, pe cnd solicitrile de
tipul c, produc tensiuni diferite.
Pentru solicitrile generatoare de tensiuni de acelai tip, metoda de calcul const
din nsumarea algebric a componente-lor tensiunilor, iar pentru solicitrile generatoare de
tensiuni normale ct i tangeniale , calculul se bazeaz pe folosirea teoriilor de rezisten.

10.2 SOLICITAREA COMPUS DE TIP (NTINDERE SAU


COMPRESIUNE CU NCOVOIERE)

Avnd n vedere c tensiunile normale = x , coincid ca direcie, putnd fi de


acelai sens sau de sensuri contrare, metoda de calcul are la baz principiul suprapunerii de
efecte i compararea valorii obinute cu rezistena admisibil a materialului.
N
Astfel, pentru traciune sau compresiune t , , iar pentru solicitarea de
A
SOLICITRI COMPUSE 233

M iz y M iy z
ncovoiere M z i M y .
Iz Iy

10.2.1 Grind dreapt solicitat de o for nclinat,


aplicat ntr-un plan principal central de inerie (fig. 10.2)

Dac fora de ncrcare P formeaz unghiul cu axa longitudinal a grinzii, pentru


aprecierea valorii solicitrilor produse n seciunile transversale, se reprezint diagramele
de eforturi N, T i Mi. n figura 10.3 se prezint distribuia tensiunilor pe nlimea seciunii
transversale a grinzii. Dac efectele forei tietoare se neglijeaz, ntruct valorile tensiunilor
tangeniale sunt mici, tensiunea normal va fi dat de:
N Mi y
. (10.1)
A Iz
Tensiunile cele mai mari se produc n dreptul fibrelor
marginale i :

N M i y1
max1 0;
A Iz

N Mi y2 (10.2)
max 2 0.
A Iz

Datorit existenei forei axiale n seciunea transversal,


Fig. 10.2 axa neutr nu mai coincide cu axa central, ci este decalat fa
de aceasta cu cota y0.
Axa neutr este locul geometric al punctelor n care = 0.
Ecuaia acesteia rezult deci prin anularea tensiunii :
N Mi y
0. (10.3)
A Iz
Distana la axa neutr este:
N 2
y0 iz . (10.4)
Mi

Fig. 10.3
234 REZISTENA MATERIALELOR
Axa neutr intersecteaz suprafaa seciunii transversale numai dac 1,2 > t.

10.2.2 Fir sau band nfurate pe un disc i solicitate la traciune

n cazul cablurilor trecute peste scripei sau ale benzilor (curele late, pnze panglic),
trecute peste roi (fig. 10.4), dac se noteaz cu d diametrul cablurilor sau grosimea benzii
Dd D
i cu D diametrul roii, raza de curbur va fi
2 2
ntruct d << D.
Prin nfurare pe disc, firul devine solicitat i la ncovoiere,
eforturile din seciunile periculoase i fiind egale cu: N = P
1 Mi EI
i ,deciM i z .
EI z
Tensiunea normal maxim este egal cu:

Fig. 10.4 N M i P EI z 4P Ey
max 2 max . (10.5)
A Wz A Wz d

d
E
4P 2 4P Ed .
max 2 p
sau: d D d d 2 D (10.6)
2
Ecuaia (10.6), dedus pe baza legii lui Hooke, este aplicabil numai dac tensiunea
normal maxim nu o depete pe cea corespunztoare limitei de proporionalitate.
Din ecuaia (10.6) rezult raportul d / D pn la care firele sau benzile se pot folosi
fr depirea limitei de proporionalitate:
d p P
. (10.7)
D E EA

10.2.3 Compresiunea excentric a barelor de nlime mic

Dac fora de compresiune este aplicat ntr-un punct B care nu coincide cu centrul
de greutate O al seciunii, atunci compresiunea se numete compresiune excentric. Dac
axele principale centrale de inerie sunt Oz i Oy (fig. 10.5) [21], iar fora P este aplicat
ntr-un punct B (z0, y0), atunci pe lng fora axial N, apar i momentele de ncovoiere Mz
= - y0P i My = z0P.
n practica inginereasc se ntlnesc stlpi de nlime mic solicitai la compresiune
SOLICITRI COMPUSE 235

Fig. 10.5
excentric, de exemplu n cazul fundaiilor de maini.
Dup cum materialul barei poate sau nu poate s preia i tensiunile pozitive, n
continuare se prezint calculul la compresiune excentric n cele dou variante.

a) Calculul la compresiune excentric n cazul n care materialul stlpului


poate prelua i tensiuni de traciune
n calcule se neglijeaz efectul greuttii proprii, care se consider mult mai mic
comparativ cu fora de ncrcare P. Seciunea stlpului din figura 10.5 de form oarecare,
se consider constant pe nlime, iar n dreptul unui punct oarecare C (z, y) din primul
cadran, toate eforturile secionale se dezvolt prin tensiuni de compresiune, tensiunea normal
total fiind suma tensiunilor normale produse de fiecare efort secional:

P Mz My P y y z z
y z 1 02 02 . (10.8)
A Iz Iy A iz i y
unde iz si iy sunt razele principale centrale de inerie, rezultnd din relaiile

I z i z A i I y i y A. .
2 2

Pentru = 0 rezult ecuaia axei neutre:


y0y z0z
1 2
2 0. (10.9)
iz iy
Relaia (10.9) reprezint ecuaia unei drepte, care intersecteaz axele de coordonate
iy2 2
i
n punctele de coordonate ;0 i 0; z . adic trece prin cadranul opus celui n
z0 y 0

care se gsete punctul de aplicaie al forei.
Axa neutr mparte suprafaa seciunii n dou zone, una n care se dezvolt tensiuni
normale negative de arie mare i una n care se dezvolt tensiuni normale pozitive de arie
236 REZISTENA MATERIALELOR
mai mic. Ca i n cazul ncovoierii oblice, valoarea tensiunii normale este proporional
cu distana punctului considerat la axa neutr. Dac axa neutr nu intersecteaz seciunea,
tensiunile vor fi doar de compresiune, iar tensiunile normale cele mai mari apar n dreptul
celor mai deprtate puncte de axa neutr, adic n (z1 , y1) i (z2 , y2):

P y 0 y1, 2 z 0 z1, 2
1, 2 1 . (10.10)
A iz
2
i y
2

Examinnd relaiile 10.8 - 10.10 se desprind urmtoarele proprieti ale axei neutre:
1) - Axa neutr trece prin cadranul opus celui n care se afl aplicat fora de
compresiune.
2) - Dac se neglijeaz greutatea proprie a stlpului, poziia axei neutre nu depinde
de mrimea ci doar de locul de aplicare a forei.
3) - Axa neutr se ndeprteaz de centrul de greutate al seciunii (zD i yE cresc),
atunci fora se apropie (z0 i y0 scad) i invers.
4) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o ax principal central de
inerie atunci axa neutr se deplaseaz paralel cu cealalt ax. Dac y0 = 0 (fora
z 0z
se afl pe axa Oz), expresia axei neutre devine: 1 2
0,
iy
deci devine o dreapt paralel cu Oy.
5) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o dreapt
1 (fig. 10.6) care trece prin origine, atunci axa neutr (dreapta
2) se deplaseaz paralel cu ea nsi..
Pentru demonstraie se exprim coeficientul unghiular
al axei neutre prin derivarea expresiei axei neutre:
Fig. 10.6

y 0 dy z 0 dy z 0 iz2
0 deci m 2 . (10.11)
iz2 dz iy2 dz y 0 i y2
unde m2 reprezint coeficientul unghiular al axei neutre. Dac fora P se deplaseaz pe
dreapta 1, atunci:
2
y0 1 i
m1 const. deci m 2 z const .
z0 m1 i y
6) - Tensiunea ntr-un punct C (z , y) produs de ctre o for de compresiune
aplicat ntr-un punct B (z0,y0) este egal cu tensiunea n punctul B (z0, y0 )
produs de aceeai for aplicat n C (z, y); din observarea relaiei (10.10) reiese
c, coordonatele punctelor B i C se pot nlocui reciproc, fr ca tensiunea normal
s s se modifice.
7) - Dac punctul de aplicaie al forei se deplaseaz pe o dreapt ce nu trece prin
centrul de greutate al seciunii, tensiunea ntr-un punct din seciune rmne nul,
adic axa neutr se rotete n jurul unui punct.
Astfel, conform proprietii exprimate la punctul anterior, dac punctul de aplicaie
SOLICITRI COMPUSE 237
al forei se deplaseaz pe dreapta care reprezint axa neutr
cnd fora era aplicat n punctul B (z0, y0), atunci, n punctul
B, tensiunea va fi nul, adic axa neutr se rotete n jurul
acestui punct.
Totalitatea poziiilor pe care le poate ocupa punctul
de aplicaie al forei de compre-siune, astfel nct n ntreaga
seciune s se dezvolte numai tensiuni de compresiune,
formeaz o figur nchis n jurul centrului de greutate al
seciunii numit smbure central. Conturul acestuia este locul
geometric al punctelor de aplicaie ale forei atunci cnd axa
Fig. 10.7 neutr rmne mereu tangent la conturul seciunii.
Se exemplific modul de determinare al conturului
smburelui central cu referire la un stlp de seciune dreptunghiular (fig. 10.7). Pentru ca
h
axa neutr s coincid cu dreapta (1) - (1), trebuie ca y deci ecuaia dreptei (1) - (1)
2
2y
este 1 0, deci:
h

2i z2 2 bh 3 h
z p 0 i y p
. (10.12)
h h 12bh 6
Dac axa neutr coincide cu dreapta (2) - (2), analog rezult coordonatele punctului
2, respectiv:
b
zp i y p 0. (10.13)
6
Astfel s-au gsit dou puncte de pe conturul smburelui central. Ele se unesc printr-
o dreapt, cci rotirii axei neutre n jurul colului dreptunghiului, din poziia (1) - (1) n poziia
(2) - (2), i corespunde deplasarea forei pe o dreapt. n cazul de fa, pe baza simetriei se
obine conturul complet al smburelui central care va fi rombic.
n figura 10.8 se prezint cazurile posibile de compresiune excentric ale unui stlp de
seciune dreptunghiular solicitat de o for de compresiune situat pe o ax principal central
de inerie a seciunii transversale, precum i diagramele de distribuie ale tensiunii normale
n dependen de poziia forei.
n figura 10.9 se prezint determinarea conturului smburelui central n cazul seciunii
circulare. Presupunnd axa neutr tangent la contur n punctul de intersecie cu axa Oy

Fig. 10.8
238 REZISTENA MATERIALELOR

respectiv dreapta (1) - (1):


D yy
y sau 1 2 0 0.
2 iz

2 D2
deci, dup nlocuirea i z , rezult:
16

Fig. 10.9 D
y0 . (10.14)
8
Smburele central va fi tot o suprafa circular de diametrul d = D/4.
Importana smburelui central const n faptul c la materialele care nu rezist la
traciune (pmnt, zidrie, beton etc.) forele de compresiune trebuie aplicate n interiorul
smburelui central, pentru ca n toat seciunea s se dezvolte numai tensiuni de compresiune.

b) Calculul la compresiune excentric n cazul n care materialul stlpului


nu poate prelua tensiuni de traciune
Zidria, betonul, pmntul etc. rezist numai la tensiuni de compresiune, neputnd
prelua tensiuni de traciune. Ca urmare, dac punctul de aplicaie al forei se afl n afara
smburelui central, se admite c seciunea transversal este mprit ntr-o zon activ (fig.
10.10) de arie A1 n care se dezvolt tensiuni de compresiune i o zon pasiv de arie A2,
care s-ar fisura, pe care tensiunile de traciune nu se pot dezvolta [25].
Se consider un stlp dintr-un astfel de material, asupra cruia fora acioneaz n
afara smburelui central, la distana c de marginea seciunii, admindu-se c n zona activ
tensiunile normale de compresiune sunt proporionale cu distana la axa neutr, iar n zona
pasiv tensiunile sunt nule (fig. 10.10).
n ipoteza c se neglijeaz greutatea proprie a stlpului se cere s se gseasc
expresia tensiunii maxime:
z
1 max i 2 0. (10.15)
ec
Scriindu-se ecuaiile de echivalen:
max
P 1 dA zdA max S1 . (10.16)
A1
ecA ec
1

max
P e 1zdA z 2 dA max I1 . (10.17)
A1
ecA ec
1
unde S1 i I1 reprezint momentul static, respectiv de inerie al suprafeei
zonei active fa de axa neutr a seciunii transversale.
Din relaiile (10.16 i 10.17), rezult poziia axei neutre, respectiv
valoarea tensiunii maxime:
I1 Pe c
e i max . (10.18)
Fig. 10.10 S1 S1
SOLICITRI COMPUSE 239
n cazul particular al sectiunii dreptunghiulare:

h ec
3

2
e 3 2 ec , deci e2c.
h ec 3 (10.19)
2

P ec 2P 2P
max .
h ec h ec 3hc
2
(10.20)
2
Relaia (10.20) se folosete la calculul presiunilor de contact dintre stlp i teren,
stlpul neputnd prelua tensiuni de traciune.

10.3 SOLICITAREA COMPUS DE TIP FORFECARE CU TORSIUNE

Se consider seciunea oarecare din figura 10.11, n care apar simultan o for T i un
moment de torsiune Mt. Fora tietoare T, care poate fi descompus n componentele Ty i Tz,
mpreun cu momentul torsional Mt se dezvolt prin tensiunile tangeniale tf i tt, n dreptul
unui punct oarecare din seciune, unde tf este dispus dup direcia lui T, iar tt este perpendicular
pe raz. nsumarea tensiunilor se face dup regulile calculului vectorial, respectiv:
t f ; 2f 2t 2f t cos . (10.21)
n care este unghiul dintre direciile celor dou tensiuni.
Dac tensiunile tangeniale f i t sunt coliniare , = 0, n funcie de sensurile lor,
nsumarea se face algebric = f t , nsumarea fcndu-se de obicei n dreptul celui mai
solicitat punct al seciunii periculoase.

Calculul arcurilor elicoidale cilindrice cu spire strnse (solicitate prin


compresiune sau ntindere)
Calculul arcurilor elicoidale cu spire strnse, reprezint una din aplicaiile solicitrilor
compuse de forfecare cu torsiune. Forma geometric i
dimensiunile unui arc elicoidal sunt caracterizate de forma i
dimensiunile seciunii transversale, raza de nfurare,
numrul de spire, unghiul de nfurare i pasul. De obicei,
arcurile elicoidale se confecioneaz din srm de seciune
circular, ns se ntlnesc i altfel de forme (ptrat,
dreptunghiular etc.), raza de nfurare poate fi constant
(n cazul arcurilor cilindrice) sau variabil (n cazul arcurilor
conice, hiperbolice, parabolice etc.). n cazul arcurilor
elicoidale cu spire strnse, unghiul de nfurare are n general
o valoare mic 10.
Fie arcul din figura 10.12 [6] confecionat dintr-o Fig. 10.11
srm de seciune circular, de diametru d, a crui ax
240 REZISTENA MATERIALELOR
geometric este o elice nfurat pe un cilindru circular de raz R. Arcul este comprimat
(ntins) prin forele P, aplicate la extremitile axei sale. Valorile eforturilor din seciune vor fi:
N P sin 0; T Pcos P;

M i PRsin 0; M t PRcos PR. (10.22)
n relaia (10.22) considerndu-se sin 0 iar cos 1,
datorit valorilor mici ale unghiului , rezult c solicitrile
majore sunt cele de forfecare i torsiune, ambele generatoare
de tensiuni tangeniale (fig. 10.13). n punctul B al seciunii,
aceste tensiuni au aceeai direcie i acelai sens, deci condiia
de rezisten a arcului va fi:

M t 16PR T 4 P 16P
tmax 3
; f max k 2
3 ;
Wp d A 3 d d

4
16PR d (10.23)
Fig. 10.12 max t f 1 a .
d 3 3R

Relaia (10.23) mai poate fi scris si sub forma:

16PR
max f . (10.24)
d 3
avndu-se n vedere c raportul d / 3R este adimensonal, coeficientul f numindu-se factor
de form.
Pentru dimensionri se consider c rezistena admisibil pentru oelul de arc este
cuprins ntre (400-800) MPa.
Comprimarea arcului are ca efect apropierea capetelor cu deplasarea f (fig. 10.14)
denumit sgeata arcului. Aceasta poate fi determinat aplicnd teorema energiei - afirmnd
c lucrul mecanic al forelor exterioare este egal cu lucrul mecanic al forelor interioare,
deci Ue = Ui.
nlocuind expresiile celor dou energii se obin:
PH 0 H P f
Ue . (10.25)
2 2

1 2 1 M 2t 2
Ui dV r dA ds;
2G V 2G I 2p
2 Rn (10.26)
P2R 2 2P 2 R 3 n
Ui ds .
2GI p 0 2G I p
Fig. 10.13
SOLICITRI COMPUSE 241
deci:

P f 2P 2 R 3 n 64PR 3 n
sau f .
2 d 4 Gd 4 (10.27)
2G
32

Din relaia (10.27) se observ c sgeata este


proporional cu sarcina aplicat, proprietate care st la
baza costruciei dinamometrelor. Se poate scrie:

Gd 4
P kf unde k . (10.28)
64PR 3 n
k reprezentnd constanta elastic a arcului.
Pentru aflarea numrului de spire active ale arcului
Fig. 10.14 trebuie s se adopte sau deplasarea sub o for dat, sau
diferena dintre sgeata la o for maxim i sgeata la fora
minim, cu care se poate calcula constanta elastic.

10.4 SOLICITAREA COMPUS DE TIP


(ntindere, compresiune cu forfecare, ncovoiere cu torsiune)

Solicitarea compus de tip , este solicitarea cea mai rspndit la calculul


pieselor din construcia de maini. n aceast categorie de piese intr arborii drepi (piese
de seciune circular solicitate la ncovoiere strmb i torsiune), arbori cotii (piese de
seciune circular cotit n spaiu sau plan i care conin poriuni de seciune dreptunghiular,
eliptic etc.), sau barele cotite spaiale (prghiile unor dispozitive) cu alt seciune dect
cea circular (de obicei de seciune dreptunghiular).
ntr-un element dintr-o astfel de pies apare o stare de tensiuni, cu tensiuni normale
pe direcia axei barei (x) i tensiuni tangeniale n planul seciunii (xy i xz), datorate
primele forelor axiale i momentelor ncovoietoare, respectiv secundele forelor tietoare
i momentului torsional.
Calculul de rezisten, n acest caz, se rezum la compararea unor tensiuni de tip
cu unele de tip , lucru posibil de realizat dac se utilizeaz una dintre cele cinci ipoteze
(teorii) de rezisten. n practic, se lucreaz curent fie cu ipoteza tensiunilor tangeniale
maxime (ipoteza a-III-ia) conform creia ech 2 4 2 , fie cu ipoteza energiei de
deformaie modificatoare de form (ipoteza a-V-a), conform creia ech 2 3 2 .
242 REZISTENA MATERIALELOR

10.4.1 Solicitri compuse cu tensiuni normale i tangeniale


la arbori de seciune circular

Dac n seciunea arborelui presupunem c se cunosc toate cele ase componente


ale eforturilor secionale N, Ty, Tz, Miz, Miy i Mt (fig. 10.15) [6], putem considera c
efectul forelor tietoare se poate neglija, datorit valorilor mici ale tensiunilor tangeniale
de forfecare. ntruct orice diametru este i ax principal de inerie se calculeaz momentul
2 2
ncovoietor rezultant M i M iz M iy , acesta fcnd cu axa Oz unghiul = arctg My/
Mz (fig. 10.15 b). Tensiunile normale maxim i minim din solicitarea de ncovoiere apar n

d d d d
punctele A cos ; sin , respectiv B cos ; sin , 0,2 de pe diametrul
2 2 2 2
perpendicular pe direcia momentului ncovoietor rezultant (axa neutr la ncovoiere), iar
tensiunile normale generate de fora axial sunt constante n toate punctele din seciune.
Aadar:

4 N 32M i 32M i dN
dac: N0, max A 1 .
d 2 d 3 d 3 8 Mi
dac: N 0, min B A .
Tensiunile tangeniale maxime (fig. 10.16) [6] produse de momentul de torsiune
apar n punctele de pe circumferina seciunii (n sensul momentului) avnd mrimea
M t 16M t
max . Prin urmare, n punctele A (dac N > 0) sau B (dac N < 0) apar stri
Wp d 3
plane de tensiuni, n care tensiunea echivalent are relaia:
2
32 dN
echmax 3 M 2i 1 kM 2t a . (10.29)
d 8 Mi

Fig. 10.15 Fig. 10.16


SOLICITRI COMPUSE 243
unde k = 1 pentru ipoteza a III-ia i k = 0,75 pentru ipoteza a V-a.
n cazul seciunii inelare cu c = d/D relaia (10.29) devine:
32
echiv M 2i kM 2t a . (10.30)
D 1 c
3 4

n relaia (10.30) s-a considerat fora axial zero sau neglijabil n raport cu efectul
ncovoierii.
n cazul dimensionrii relaia de calcul a diametrului este:

32 2 2
D3 4
M i kM t . (10.31)
a (1 c )
2 2
n relaiile (10.30) i (10.31) mrimea M i kM t M i ,echiv poart denumirea de
moment ncovoietor echivalent Mi,echiv , acesta fiind diferit pentru cele cinci teorii de rezisten.
Arborii drepi de seciune circular folosii la transmisii cu curele sau cu roi dinate
cilindrice sau conice, transmit o putere P = Mt, respectiv un moment de torsiune Mt la o
vitez unghiular = n / 30 [s-1]. Arborii sunt solicitai la torsiune i ncovoiere datorit
forelor de transmisie.
Pentru calculul diametrului unui arbore de transmisie cu curele cu puterile P2, P3,
P4 [W] (fig. 10.17) [21], cunoscnd viteza unghiular [s-1] si considernd randamentul
unitar, se parcurg urmtoarele etape:
1o - se calculeaz momentele de torsiune pe baza cunoaterii puterilor motorului i
mainilor Mtk = Pk / ;
o
2 - se traseaz diagramele momentelor de torsiune ;

Fig. 10.17
244 REZISTENA MATERIALELOR
3o - se determin forele din curele folosind relaia de echilibru Mtk = 0 sau relaia
lui Euler Sk = Ske (unde este coeficientul de frecare, iar este unghiul de
nfurare) ;
o
4 - se reduc forele din curele n centrul de greutate al seciunii respective a arborilor,
obinndu-se o for Fk i un moment de torsiune Mtk ;
5o - se descompun forele Fk n componente dup dou plane perpendiculare i se
traseaz diagramele de momente ncovoietoare respective;
6o - se stabilete seciunea cea mai solicitat, adic seciunea n care momentul
ncovoietor echivalent i momentul torsional au valori extreme (prin moment
ncovoietor rezultant se nelege suma vectorial a momentelor ncovoietoare dintr-
o seciune);
7o - se calculeaz momentul ncovoietor echivalent, folosind una din teoriile de

rupere, a III - a :M i ,echiv M i M t , sau a V-a: M i ,echiv M i 0,75M t . ;


2 2 2 2


M iechiv
8o - se scrie condiia de rezistent echiv a , de unde rezult relaia de
Wz
M iechiv
dimensionare a arborelui: Wz .
a
n acelai mod se procedeaz i la calculul arborilor pe care sunt montate roi dinate
care transmit micarea de la un arbore la altul, n cutiile de vitez sau n reductoare, apar fore
tangeniale, radiale i axiale (la dantura nclinat) ale cror valori sunt calculabile n funcie de
momentul de torsiune transmis i de caracteristicile geometrice ale roilor dinate.

10.4.2 Solicitri compuse cu tensiuni normale i tangeniale


la bare cu seciune dreptunghiular

Se consider bara de seciune dreptunghiular din figura 10.18,a , pentru care se


cunosc toate cele ase eforturi secionale (acestea se consider pozitive). Eforturile secionale
genereaz tensiuni x, xy, xz, t, iy, iz, ale cror variaii sunt prezentate n fig. 10.18,b.
Scopul este determinarea punctului cel mai solicitat al seciunii periculoase i implicit
determinarea tensiunii maxime aferente. n coluri se produc doar tensiuni normale, iar n
mijloacele laturilor se produc att tensiuni normale ct i tensiuni tangeniale.
Astfel vom avea urmtoarele tensiuni:

N 6M z 6M y N 6M z 6M y
A1 A 2
2 ; A 2 A 2 ;
1 bh bh b h 2 bh bh 2 b h
(10.32)
N 6M z 6M y N 6M z 6M y
A3 A ; A .
b 2 h
4 A
3 bh bh 2 b2 h 4 bh bh 2
Deci, dintre toate colurile seciunii, tensiunea normal maxim va fi cea aferent
SOLICITRI COMPUSE 245

Fig. 10. 18
punctului A3, unde toate tensiunile normale vor fi de acelai semn.
Dac se admite compunerea tensiunilor normale cu cele tangeniale, conform ipotezei
a III-ia de rezisten, vom avea urmtoarele tensiuni:

N 6M iy Mt 3 Ty 2 2
B1 B1 2 ; B1 ; echivB1 B1 4 B1 ;
bh b h k1 bh 2 bh
N 6M iy Mt 3 Ty 2 2
B2 B2 2 ; B2 2
; echivB 2 B2 4 B2 ;
bh b h k 1 hb 2 bh

N 6M iz Mt 3 Tz 2 2
C1 C1 2
; C1 k 2 2
; echivC1 C1 4 C1 ;
bh bh k 1 hb 2 bh

N 6M iz Mt 3 Tz
C 2 C 2 ; C 2 k 2 ;
bh bh 2 k 1 h b 2 2 bh
(10.33)
2 2
echivC 2 C 2 4 C 2 .
Condiia de rezisten este:

max A3 , echivB1 , echiv B2 , echivC1 , echivC 2 a . (10.34)
n cazul n care se cunosc dimensiunile se poate calcula fora capabil (toate eforturile
secionale trebuie s fie funcie de o singur variabil adoptat). n cazul dimensionrii
trebuie adoptat o legtur ntre mrimea laturilor h = b i exprimate tensiunile n funcie
de variabila b.

Aplicaia 10.1 O platband din oel (fig. 10.19) cu dimensiunile 200 x 100 mm
este solicitat de o for de traciune centric N = 320 kN. Se cere s se arate cum se
modific ten-siunile n platband n dreptul gurii semicirculare de la periferia acesteia,
de raz r = 30 mm.
Rezolvare: n cazul n care platbanda nu este slbit, ea este solicitat la traciune
246 REZISTENA MATERIALELOR
centric, tensiunile fiind uniform distribuite
n seciune:
N 320 103
160MPa.
A brut 200 10
n zona slbit, traciunea este
Fig. 10.19 excentric, axa platbandei deplasndu-se cu
distana e = 15 mm.
M = N.e = 320.103 .15 = 4,8.106 Nmm.
Tensiunile extreme vor fi:

N M i N 6e 320 103 6 15
max,min 1 1 .
A Wz A b 170 10 170
Rezult: max = 287,89 MPa iar min = 88,58 MPa .
Se observ c tensiunea maxim este cu 81% mai mare dect cea n cazul n
care platbanda nu este slbit.

Aplicaia 10.2 Stlpul din figura 10.20 este solicitat de o for axial P = 220 kN i
un moment Mi ce acioneaz ntr-un plan perpendicular pe axa de simetrie a seciunii sale
transversale n punctul C.
Dac tensiunea admisibil este de 180 MPa, se cere s se
determine valoarea maxim a cuplului Mi.
Rezolvare: Fora de compresiune P produce tensiunea
uniform distribuit:

P 220 103
1 62,86MPa.
A 70 50
Momentul ncovoietor Mi d, dup o ax paralel cu axa y
n punctul A, tensiunea 2 de acelai semn cu 1, unde:

Mi 6M
2 2 i 2,449 105 M i ;1 2 a ,
Wy 70 50 Fig. 10.20
deci rezult: 62,86 + 2,449 105 M i 180.
Din rezolvarea ecuaiei rezult cuplul capabil Mcap = 4,78 kNm .

Aplicaia 10.3 Se consider tubul


cilindric din figura 10.21 supus unei fore de
compresiune axiale de 68 kN i unui moment
torsional de 35 kNm. Se cer s se determine
tensiunile principale ct i tensiunea tangenial
maxim.
Rezolvare: Fora de compresiune pro-
duce tensiunile uniforme 1 unde:
Fig. 10.21
SOLICITRI COMPUSE 247

P 68 103
1 5,44MPa.
A 280 2 250 2
4
Momentul torsional produce tensiunile tangeniale , unde:
Mt 35 10 6
22,28MPa ,
Wp 280 3 250 4
1
16 280 4
acestea avnd valoarea maxim de 22,28 MPa pe conturul exterior (fig. 10.21,b).
Tensiunile principale vor fi:

5, 44 0 1
5,44 02 4 22,282 ,
2 2
max = 19,725 MPa i min = -25,165 MPa,
iar max = 0,5( max - min ) = 22,445 MPa.

Aplicaia 10.4 n seciunea periculoas a unei bare circulare (fig. 10.22) avnd
diametrul d = 84 mm, se dezvolt o for axial N = - 100 kN, un moment ncovoietor Miz =
2,5 kNm i un moment torsional Mt = 4,5 kNm. Se cere s se determine valoarea tensiunii
echivalente cu teoria a III-ia i a V-a, precum i calculul diametrului cu teoria cea mai restrictiv,
cunoscnd c a = 190 MPa.
Rezolvare: Din distribuia tensiunilor generate de cele trei solicitri, rezult c punctul B
este cel mai solicitat (fig. 10.22):

Mz 2,5 106
B ncov 43MPa;
Wz 843
32
N 100 103
B compr 18MPa.
A 84 2
4

M t 4,5 106
tors
38,67MPa.
Wp 843 .
16
Fig. 10.22 Deci n punctul B: B = -43 - 18 = - 61 MPa ; B =
38,67 MPa.
Dup teoria tensiunii tangeniale maxime (ipoteza a III-a)
2 2
III
echiv x 4 z 612 4 38,67 2 98,5MPa.
Dup teoria energiei specifice modificatoare de form (ipoteza a V-a):
248 REZISTENA MATERIALELOR

2 2
Vechiv x 3 z 612 3 38,67 2 90,6MPa.
Se observ c ipoteza cea mai restrictiv este ipoteza a III-a.

2 2 2 2
N M M 4 N 32M i 16 M t
III
i 4 t a sau: 2 4 a 2 ,
echiv
d 3 3
A Wz Wp d d

respectiv: 4 N d 32 M z 1024 M t 2 d 6 a ;
2 2 2

din rezolvarea ecuatiei rezult d 67 mm .

Aplicaia 10.5 Un resort elicoidal cilindric cu raza de nfurare


R = 80 mm, diametrul srmei d = 16 mm, numrul de spire active n = 9,
este ncastrat la capete i ncrcat cu fora P = 3600 N aplicat la ase
spire de captul superior.
Materialul din care este confectionat resortul este un oel de
arc cu G = 0,85.105 MPa i a = 400 MPa.[25].
Se cer s se determine reaciunile din resort, deformaiile celor
dou poriuni precum i tensiunea maxim.
Rezolvare: Sgeile n cele dou poriuni trebuie s fie egale Fig. 10.23
n modul, deci f1 f 2 ,

64P1 R 3 n 1 64P2 R 3 n 2
unde: f1 iar f2 ;
Gd 4 Gd 4

f1 Pn n P
rezult: 1 1 1 iar P1 2 2 2P2 .
f2 P2 n 2 n1
Scriind ecuaia de echilibru static, avem: P1 + P2 = P , rezult: 3P2 = P sau:
P 3600
P2 1200N, iar P1 = 2400 N .
3 3

64P1 R 3 n 1 64 2400 803 3


f1 f 2 42,35mm.
Gd 4 0,85 105 16 4

Resortul este solicitat la torsiune i forfecare, deci:

M t 4 T 16PR d
max t f 3
1 , sau
Wp 3 A d 3R

16 2400 80 16
max 3
1 254,65MPa a .
16 3 80
Rezult c resortul poate fi ncrcat cu fora P = 3600 N deoarece tmax < ta.
SOLICITRI COMPUSE 249

Aplicaia 10.6 Un arbore de oel de seciune circular, rezemat n dou lagre A


i B, este antrenat ntr-o micare de rotaie prin intermediul roii 1, a crei curea de transmisie
are ramurile orizontale i pune n micare o main unealt prin intermediul roii 2, a crei
curea are ramurile verticale (fig. 10.24).
Dac se consider diametrele celor dou roi
egale D = 1500 mm, S1 = 7 kN, S2 = 2 kN, S3 = 7 kN, S4
= 2 kN, a = 80 MPa, se cere s se dimensioneze
arborele (n calcule se va utiliza ipoteza a III-ia de rupere
i nu se ine cont de greutatea proprie a arborelui).
Rezolvare: Reducnd forele S1 i S2 (S3 i S4)
la axa arborelui rezult:

Mt Mt
S1 S2 D
1 2

7000 2000 1500 3750000Nmm
2
P S1 S2 9000N P .
Fig. 10.24
Diagramele momentelor de torsiune i ncovoiere
sunt redate n figura 10.24. Pentru a observa seciunea periculoas trebuie s calculm:
2 2
M irezz M iH M iV 13500002 18000002 2250000Nmm.
Deci seciunea periculoas este n punctul A unde Mi = 2,7 kNm iar Mt= 3,75 kNm.
Aplicnd teoria a III-a , vom avea:

M 2i M 2t 1
echiv 2 4 2 2
4 2
M i2 M 2t a
Wz Wp Wz

d 3 1
deci: Wz M i2 M 2t , sau: d 3 32 2700000 2 3750000 2 .
32 a a
Calculnd rezult pentru diametru o valoare d 83,8 mm. n continuare, diametrul
se standardizeaz n ordine cresctoare.

Aplicaia 10.7 Se cere s se verifice prghia unui dispozitiv (fig. 10.25), ncrcat
cu forele P1 = 1600 N, P2 = 1400 N i P3 = 1000 N, tiind c este de seciune ptrat cu latura a
= 60 mm, are lungimea bratelor l1 = 400 mm, l2 = 800 mm, l3 = 300 mm, iar a = 120 MPa. (n
calcule se va folosi ipoteza a III-ia de rupere).
Rezolvare: Se observ c seciunea periculoas este cea din ncastrare. Eforturile
din ncastrare sunt date n tabelul de mai jos:
Tensiunile generate de aceste eforturi sunt:
N 1600 3 Ty 3 1400
t 0,44MPa; max
xy 0,58MPa;
A 3600 2 A 2 3600
250 REZISTENA MATERIALELOR

Fig. 10.25 a Fig. 10.25 b

max Mz 17,28 105


3 Tz 3 1000 z min 48MPa;
max
xz 0,42MPa; Wz 60 3
2 A 2 3600 6

max My 7, 22 105
y min 20,06MPa; Mt 3,3 105
Wy 60 3 t ,max 7,35MPa;
k 1hb 2 0,208 603
6
k l deci , t,max este acelai pe oricare dintre laturi (seciunea fiind ptrat).
2

Reprezentarea tensiunilor pe seciunea periculoas din ncastrare, este redat n


figura 10.25 b.

n punctul A: = 0,44 + 48 + 20,06 = 68,5 MPa ; = 0

echivA 2 4 2 68,5MPa a .
n punctul B: = 0,44 + 48 = 48,44 MPa; =7,35 + 0,42 = 7,77 MPa;

echivB 2 4 2 48,44 2 4 7,77 2 50,87MPa a .

Se observ c punctul cel mai solicitat este colul A.

Aplicaia 10.8 Bara cotit de seciune circular cu diametrul d = 60 mm i cota a =


0,5 mm din figura 10.26 este solicitat de fora distribuit P / 2a. Se cer s se traseze
diagramele de solicitare i apoi s se determine P capabil folosind att ipoteza a III -a ct i
ipoteza a V -a, considernd a = 150 MPa.
Rezolvare: Pentru determinarea seciunii periculoase s-au trasat diagramele de
SOLICITRI COMPUSE 251
variaie ale eforturilor secionale (fig. 10.26 b). Fcnd un calcul aproximativ, respectiv
neglijnd efectul eforturilor N, Ty, Tz i tinnd cont numai de Miz, Miy i Mtx rezult c
seciunea cu eforturile cele mai mari este cea din ncastrare.
Conform ipotezei a III-a:
2
1
M i ,echiv M 2i M 2t a P 2 3 3,6142a P
2 2

4
calculnd:
d 3 603
Wz 21.205,75mm 3 ,
32 32
se obine:
M i ,echiv 21205,75 150
max a Pcap 1760, 2N.
Wz 3,6142 500
Conform ipotezei a V-a:
2
1
M i ,echiv M i2 0,75 M 2t a P 2 2 32 0,75 3,612a P;
4
M i ,echiv 21205,75 150
max a Pcap 1761,27 N.
Wz 3,612 500

Fig 10.26 a

Fig. 10.26 b
252 REZISTENA MATERIALELOR

11
TENSIUNI N BARE CURBE PLANE

11.1. CONSIDERAII GENERALE

Structurile alctuite din bare curbe plane sau n spaiu sunt frecvent ntlnite n
practica inginereasc (crligele macaralelor, zalele lanurilor, inelele rulmenilor, batiurile
unor maini, capetele de biel, etc.)
Studiul barelor curbe din punct de vedere al rezistenei materialelor, prezint
particulariti distincte fa de barele drepte.
Prezint interes major, n special barele curbe plane, deci cele pentru care axa
longitudinal este n plan, care se admite i plan de simetrie.

11.2. CALCULUL TENSIUNILOR N CAZUL BARELOR CURBE


SOLICITATE DE SARCINI COPLANARE

n cazul n care asupra barei curbe acioneaz un sistem de fore coplanare situate n
planul barei (fig. 11.1), n seciunile transversale se dezvolt fore axiale N, fore tietoare T i
momente ncovoietoare Mi. Cele trei eforturi secionale sunt dirijate pe tangenta la axa barei,
pe normala la axa barei, i pe o direcie perpendicular pe planul care conine planul barei.
Fora axial se dezvolt prin tensiuni normale , repartizate uniform pe suprafaa
seciunii transversale, calculate cu relaia barelor drepte, respectiv:
N
. (14.1)
A
Fora tietoare se dezvolt n seciune prin
tensiuni tangeniale , care cu bun aproximaie
se pot calcula cu formula lui Juravski, dedus
pentru barele drepte:
T Sz
. (14.2)
b Iz
Momentele ncovoietoare Mi se dezvolt 0
n seciunea transversal prin tensiunile normale Fig. 11.1.
, care por fi calculate cu relaia lui Navier doar pentru barele curbe de curbur mic,
respectiv cele care au raportul dintre raza de curbur R i nlimea seciunii h, mai mare
dect 5...6. Pentru acest caz:
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE 253

Mi y
. (14.3)
Iz
Diferena nu depete 7% n cazul h/R<1/5...6, pentru tensiunile normale.
n cazul barelor curbe de curbur mare, pentru care R/h<5...6, relaia lui Navier
i pierde valabilitatea, fiind necesar aplicarea relaiilor proprii barelor curbe, deduse pe
baza teoriei lui E. Winkler.
Se consider o bar curb plan solicitat la ncovoiere pur prin aplicarea unor
fore coplanare cu bara, bar ce se consider de seciune constant.
Din bara curb considerat se detaeaz un element de bar, ca n figura 11.2,
solicitat de momentele ncovoietoare Mi.

a. b.
Fig. 11.2.
Razele de curbur, unghiul d i dimensiunile seciunii transversale definesc mrimea
elementului. Se noteaz cu R, distana de la centrul de curbur C la axa centrelor de
greutate, iar r distana la axa neutr. Momentul ncovoietor Mi se consider pozitiv, cnd
tinde s mreasc curbura (deci s micoreze raza de curbur). Sub aciunea momentului
ncovoietor, seciunile marginale ale elementului se rotesc cu unghiul d una fa de alta.
Pentru simplificare se poate considera c se rotete numai o seciune marginal a elementului,
cu acelai unghi d, n jurul axei neutre. Admitem c seciunile plane i perpendiculare pe
axa longitudinal, rmn plane i perpendiculare i dup deformaie, deci c seciunea CD
se deplaseaz n CD i c exist o ax, axa neutr pentru care fibrele longitudinale nu-i
modific lungimea, deci seciunea oarecare CD poate fi considerat c se rotete n jurul
acestei axe. Conform figurii 11.2, rezult c deformaia total a fibrelor longitudinale variaz
cu distana y la o fibr oarecare. Lungirea specific, deci i tensiunile normale nu sunt
proporionale cu distana fa de axa neutr. Aceast concluzie constituie diferena
fundamental ntre ncovoierea barelor curbe n comparaie cu barele drepte.
Lungirea specific a fibrei oarecare este:
y( d )
. (14.4)
(r y)d
Conform legii lui Hooke, lungirii specifice i corespunde o tensiune normal , orientat
n lungul fibrei oarecare:
254 REZISTENA MATERIALELOR

Ey( d )
E . (11.5)
( r y)d
Din aceast relaie rezult c tensiunea normal de ncovoiere este distribuit pe
nlimea seciunii transversale dup o lege hiperbolic (fig. 11.2). Tensiunile cele mai mari
se produc n lungul fibrelor marginale, iar, firesc n dreptul fibrelor neutre, deci n axa neutr
a seciunii (y=0), tensiunea normal este egal cu zero.
Relaia dintre cuplul de ncovoiere i tensiunile de pe suprafaa seciunii se obine cu
ajutorul ecuaiilor de echivalen, dintre care n cazul de fa sunt aplicabile urmtoarele dou:

dA 0 i A ydA M i .
A
(11.6)
Prin nlocuirea lui , prima ecuaie devine:
Eyd dA
Ed ydA
A
dA r yd
A

d A r y
0, (11.7)
n care integrala se refer la ntreaga arie a seciunii transversale cu referire la forme
concrete de seciune. Dac notm cu = r + y, distana oricrei fibre fa de centrul de
curbur C, rezult:
r dA A
0 sau r . (11.8)
A dA /
A

Din a doua ecuaie (11.6), rezult expresia deformaiei d/d, deci rotirea specific
a barei curbe:
Ey 2 d dA Ed y 2 dA
M i y dA .
A r y d d r y
Dar
y 2 dA ydA
A r y A ydA r A r y .
Prima integral reprezint momentul static fa de centrul de curbur al seciunii
transversale.
Ed
Mi A e. (11.9)
d
n relaia (11.9) e reprezint distana dintre axa neutr i axa centrelor de greutate.
Combinnd relaiile (11.5) i (11.9), se determin expresia tensiunii normale pentru oricare fibr:
Mi y
. (11.10)
A e ( r y)
Tensiunea maxim se dezvolt ntotdeauna pe fibra exterioar, pe faa concav a
barei. Axa neutr este situat ntotdeauna ntre axa centrelor de greutate i centrul de curbur.
Dac n seciune acioneaz i o for axial neneglijabil, atunci expresia tensiunii
normale este:
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE 255

N Mi y
. (11.11)
A A e ( r y)
Tensiunile din lungul fibrelor marginale au valorile cele mai mari:
M y M y
1 i 1 i 2 i 2 . (11.12)
A e R1 Ae R2
Observaie: Dac la o bar cotit colul interior al cotului este ascuit,
deci are R1=0 (fig. 11.3), atunci n cazul ncovoierii pure cu Mi >0, conform
(11.12) tensiunea din colul respectiv max , deci colurile ascuite
reprezint concentratori puternici de tensiune, recomandndu-se n proiectarea
structurilor de rezisten evitarea acestora.
Fig. 11.3. Aplicarea relaiilor de calcul ale barelor curbe (11.8) i (11.10), nece-
sit determinarea poziiei axei neutre, de care depind apoi mrimile e i y.

11.3. CALCULUL RAZEI DE CURBUR r PENTRU DIVERSE


FORME UZUALE DE SECIUNI ALE BARELOR CURBE

a. Seciune dreptunghiular
Seciunea se mparte n fii elementare de lime b, paralele cu axa neutr ca n
figura 11.4. Din relaia (11.8), rezult:
A bh h
r R2 . (11.13)
dA d ln R2

A
b
R1
R 1

Expresia de la numitor se poate dezvolta n serie, dup


formula lui Mac Laurin:
1 x x2
f x ln f 0 xf ' 0 f "0 ...
1 x 2!
x2 x4
2 x 1 ... .
3 5
Sau, n cazul de fa:
h
R2 1 2
h 1 h 1 h
4

Fig. 11.4 ln ln 2R 1 ... .
h
R1 1
R 3 2 R 5 2R
2R .
Lund n considerare numai primii doi termeni se obine:
R2 h R
ln .
R1 h 1 h 2
h2
1 1 12R 2
R 3 2R
iar excentricitatea e este egal cu:
256 REZISTENA MATERIALELOR

R h2
eRrR 2
. (11.14)
h 12R
1
12R 2
Observaie: Calculul valoric al lui r i e trebuie efectuat cu mare exactitate, (de obicei
R i r au valori foarte apropiate) n caz contrar obinnd erori mari sau chiar rezultate absurde.
b. Seciune format din mai multe dreptunghiuri.
Seciunea simetric din figura 11.5 este o seciune
raional n cazul barelor curbe, deoarece modul de
distribuie a materialului corespunde, cu aproximaie, cu
legea de distribuie a tensiunilor. Relaia (11.8) se
integreaz pe regiuni, pentru fiecare dreptunghi n parte,
rezultnd:
n

A A 1 bi h i
r n .
dA R2 R3 R4 Ri 1
b1 ln b 2 ln b3 ln 1 i R
b ln
A R1 R2 R3 i
Fig. 11.5.
(11.15)
c. Seciune trapezoidal.
Pentru aceast form de seciune, limea este
variabil pe nlimea seciunii, fiind o funcie liniar de
variabila .
Deci:
dA = zd unde z = K1 + K2,
iar constantele K1 i K2 rezult din condiiile limit:
= R1 z = b1 i = R2 z = b2.
Astfel se obin constantele:
b1R 2 b 2 R1 b b2
K1 si K 2 1 .
h h Fig. 11.6.
Conform relaiei (11.8) rezult:
A A A
r R2
R2 R2
. (11.16)
K1 K 2 d K1 ln R1 K1 R1 b R
1 2 b R
2 1
ln
R2
b1 b 2

R1 h R1

d. Seciune circular.
Seciunea circular se mparte n fii elementare de arie dA=zd paralele cu axa
neutr. Aria elementar se exprim n funcie de unghiul , care determin poziia
elementului. Rezult: .
= R - a sin; d = -a cos d; z = 2a cos;
dA = z d = -2 a2 cos2 d.
Se calculeaz integrala din expresia razei de curbur :
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE 257

dA / 2
2a 2 cos 2
I d
A / 2 R a sin
/ 2
2R 2 2a 2 2a 2 sin 2 2R 2
d ;
/ 2 R a sin
/ 2 / 2
d
I 2R 2 a 2 2 R a sin d ;
/ 2 R a sin / 2

/ 2
d
I 2R 2 a 2 2R .

Fig. 11.7. / 2 R a sin

Pentru calculul acestei integrale se face substituia:


2du 2u
tg u; 2 arctg u; d 2
; sin .
2 1 u 1 u2
Rezult:
/ 2 1
d du 2 1 du 2 1 du
I1 2
/ 2 R a sin 1 R 2au Ru 2 R 1 2
.
a 2 R 1 a a 2

1 2 u u u 1 2
R R R
Notnd u - a/R = t; 1 - a2/R2 = c2:
2 1 dt 2 t 2 Ru a
I1 2 2
arctg arctg ;
R 1 t c Rc c 2
R a 2
R2 a2
1
du 2 Ru a
I1 2 2
arctg
1 R 2au Ru
2 2
R a R2 a2
2 Ra Ra
arctg arctg ;
2 2 2 2 2 2
R a R a R a R a2
2

deoarece arctg A + arctg B = arctg(A + B) / (1 - AB).


Cu aceast valoare se obine:

I 2R 2(R 2 a 2 ) 2(R R 2 a 2 ) ,
2 2
R a
i rezult:
a2
r
A

1
R R2 a2 . (11.17)
dA 2
2 R R a
2 2
Pentru alte tipuri de seciuni, poziia axei neutre n cazul barelor curbe se indic n
tabelul 11.1.
Observaie: Relaiile de calcul date n tabelul 11.1 sunt aplicabile pentru barele cu
seciunea plin. n cazul barelor cu perei subiri, modificarea formei iniiale nu mai poate fi
258 REZISTENA MATERIALELOR
Tabelul 11.1
Forma seciunii de arie A Dist. de la centrul de curb. la axa h
h
r
R
ln 2
R1
Pentru h / R < 2
h2
eRr
12R
A
r
BR 2 bR 1 R2
ln B b
h R1

1 d2
r R R2
2 4

1 d2 d2
r R2 R2
2 4 4

A
r
a c R
b1 ln b 2 ln b 3 ln 2
R1 a c

A
r
a R
b1 ln b 2 ln 2
R1 a
h2
r
R
2 h R 1 ln 2
R1
h2
r
R
2 h R 1 ln 2
R1

a2
r
R R
2 R 2 ln 2 R 1 ln 1
R1 R

neglijat. Astfel n figura 11.8 b i c se prezint schimbarea formei seciunii pentru dou
tipuri de seciuni, atunci cnd poriunea de bar curb este solicitat la ncovoiere cu Mi>0
i respectiv cu Mi<0.
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE 259
Datorit modificrii nsemnate a formei
seciunii iniiale, tensiunile normale nu mai
pot fi calculate cu formula lui Winkler, pentru
astfel de cazuri fiind stabilite formule mai
complicate care se dau n manualele inginereti.

Aplicaia 11.1
Pentru bara curb prezentat n figura
11.9 se cere s se determine tensiunile normale
n punctele A i B.
Rezolvare:
Aplicnd formula (11.13) se obine:
h 60
Fig. 11.8. r 65,5 mm .
R 100
ln 2 ln
R1 40
Pentru calculul tensiunilor cu relaiile de la bare curbe, se calculeaz:
e = R-r = 70-65,5 = 4,5 mm;
y1 = r-R1 = 65,5-40 = 25,5 mm;
y2 =R2-r= 100-65,5 = 34,5 mm.
Valorile celor dou tensiuni A i B, innd cont de solicitarea compus, devin:
N M i y1 9680 9680 120 25,5
A tr iA 72,6 MPa;
A A e R1 2400 2400 4,5 40
N M i y 2 9680 9680 120 34,5
B tr iB 33,1 MPa.
A A e R 2 2400 2400 4,5 100

a. b.
Fig.11.9.
Observaie:
1. S-a justificat folosirea relaiei lui Winkler pentru calculul tensiunilor de ncovoiere,
deoarece R/h = 120/60 = 2 deci bara este de curbur mare.
2. Tensiunea de ncovoiere n punctul B este negativ, prin deformabilitate fibra
exterioar se scurteaz.
Aplicaia 11.2
Se cere s se verifice rezistena unui crlig de macara (fig. 11.10) destinat s ridice
260 REZISTENA MATERIALELOR
greuti Q=150kN. Dimensiunile seciunii periculoase A-B sunt:
R1=70mm, h=160mm; b1=135mm; b2=50mm. Ce eroare d
un calcul la ncovoiere efectuat cu relaia lui Navier?
Rezolvare:
Seciunea periculoas A-B poate fi asimilat cu un
trapez n seciune dezvoltndu-se o for axial N=Q i un
moment ncovoietor Mi=QR.
Distana dintre centrul de curbur i centrul de greutate
este:
h b1 2b 2 160 135 2 50
R R1 70
3 b1 b 2 3 135 50
137,75 mm.
Distana dintre centrul de curbur i axa neutr este
conform relaiei 11.16:
A
r
b1 R 2 b 2 R 1 R2
ln b1 b 2
Fig. 11.10. 4 R1

135 50
160
2 123,51 mm.
135 230 50 70 230
ln 135 50
160 70
iar e = R-r = 137,75-123,51=14,24 mm.
Tensiunile cele mai mari din seciunea periculoas sunt:
N Mi yA 150000 150000 137,75 (123,51 70)
A 85 MPa;
A A e R 1 135 50 135 50
160 160 14,24 70
2 2

N Mi yB 150000 150000 137,75 230 123,51


B 35,3 MPa.
A A e R 2 135 50 135 50
160 160 14,24 230
2 2
Momentul de inerie fa de axa central este:
2 2
h 3 b1 4 b1 b 2 b 2 160 3 135 2 4 135 50 50 2
I 2,935 10 7 mm 4 .
36 b1 b 2 36 135 50
Aplicnd relaia barelor drepte, deci relaia lui Navier:
N Mi yA ' 150000 150000 137,75 (137,75 70)
' A 57,8 MPa;
A I 135 50 2,935 10 7
160
2
11. TENSIUNI N BARE CURBE PLANE 261

N Mi yB ' 150000 150000 137,75 (230 137,75)


'B 54,8 MPa ;
A I 135 50 2,935 10 7
160
2
Prin aplicarea acestei ultime relaii se comite o eroare la calculul tensiunii maxime de:
A A ' 85 57,8
100% 100 32%.
A 85
max = A = 85MPa < a, deci crligul va rezista solicitrii.

Aplicaia 11.3
O bar avnd forma din figura 11.11 i seciunea circular este ncastrat la un
capt i ncrcat cu dou fore egale P. Se cere s se
traseze diagramele de eforturi secionale i s se calculeze
Pcapabil, dac se cunosc R=200mm, d=50mm, a=100MPa.
Rezolvare:
Diagramele de eforturi secionale sunt prezentate n
figura 11.11, b, c i d. Conform acestora seciunea periculoas
este n ncastrarea din punctul D, unde se dezvolt o for axial
N=2P i un moment ncovoietor Mi=4PR.
Testnd valoarea raportului R/h=200/50=4<5...6,
rezult c tensiunea de ncovoiere se determin aplicnd
relaia lui Winkler. Tensiunea maxim se dezvolt n punctul
D interior, unde ambele componente ale tensiunii normale
sunt pozitive. Deci:
N M i y D1
max D1 a .
A A e R1
Pentru seciunea circular conform relaiei (11.17):

1 d2 1

r R R2 200 2002 252 199,22 mm
2 4 2
iar e = R - r = 200 - 199,220 = 0,780 mm.
yD1 = r - R1 = 199,22-175 = 24,220 mm,
sau:
2P 4 P 200 24,22
2
100 .
50 50 2 175
0,78
4 4
Fig. 11.11 rezultnd fora capabil P1364 N.
262 REZISTENA MATERIALELOR

12
DEFORMAIILE LINIAR - ELASTICE ALE BARELOR
I SISTEMELOR DE BARE

Pe lng impunerea condiiei de rezisten a unei structuri, este necesar i


respectarea condiiei de rigiditate, ceea ce presupune ca deformaiile (liniare i unghiulare)
s fie limitate la valori mici, sub cele admisibile, impuse de condiiile de exploatare.

12.1 DEFORMAIILE GRINZILOR DREPTE


SOLICITATE LA NCOVOIERE

12.1.1 Generaliti

Sub aciunea ncrcrii exterioare o grind dreapt se deformeaz, prin deplasarea


punctelor i rotirea seciunilor sale, lund o form curb. Deformaia grinzii este complet
determinat atunci cnd se cunoate deplasarea centrului de greutate al seciunii curente i
unghiul cu care aceeast seciune s-a rotit n jurul axei neutre (fig. 12.1).
La calculul deplasrilor se iau n considerare urmtoarele ipoteze: - ipoteza micilor
deformaii, - ipoteza lui Bernoulli, a seciunilor plane i normale la axa barei nainte i dup
deformare, - materialul grinzii este
omogen, izotop, liniar-elastic, - grinda
este solicitat la ncovoiere pur plan.
Ca i n cazul relaiei lui Navier, relaiile
se aplic i n cazul ncovoierii simple.
n urma ncovoierii grinzii din
fig. 12.1, axa barei devine o curb a
crei ecuaie se cere precizat.
Raportnd bara la un sistem de
Fig. 12.1 referin xAy(v), cu originea n una din
extremitile sale, un punct curent A al seciunii transversale de abscis x, se deplaseaz n
A cu o cantitate v, iar seciunea transversal m-m se rotete din poziia vertical, rmnnd
normal la axa deformat.
Deformaiile ce se studiaz n cazul ncovoierii se definesc dup cum urmeaz:
a) - sgeata v, ca fiind ordonata funciei pentru o anumit valoare a abscisei x:
v=v(x) (12.1)
b) - rotirea fibrei medii , adic nclinarea fibrei medii i a seciunii, unde
dv
tg , (12.2)
dx
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 263
datorit valabilitii ipotezei micilor deformaii.
c) - raza de curbur , a fibrei medii deformate, dat de relaia:

d 2v
1 dx 2
. (12.3)
dv 2 3 / 2
1
dx

dv
n ipoteza micilor deformaii tg au valori foarte mici, se poate neglija n
dx
raport cu unitatea i relaia (12.3) devine:
1 d 2v
.
dx 2
n capitolul 9, s-a stabilit expresia curburii axei unei grinzi solicitate la ncovoiere pur:
1 Mi (x) ,

EIz
unde EIz constituie modulul de rigiditate la ncovoiere al seciunii transversale a grinzii,
fa de axa fa de care se produce ncovoierea.
n cazul n care Mi=const. i EIz=const., rezult c i =const., adic grinda se
deformeaz dup un arc de cerc.
Deci relaia (12.3) poate fi scris sub forma:
d 2 v y M i ( x )
. (12.4)
dx 2 EI z
Ecuaia (12.4) reprezint ecuaia diferenial aproximativ a fibrei medii deformate.
n relaia (12.4) termenul din dreapta poate avea fie semnul plus, fie semnul minus.
d2 y
Semnul depinde de orientarea axelor de coordonate, deci de semnul lui care este
dx 2
acelai cu semnul curburii 1/, precum i de semnul momentului ncovoietor Mi(x). Dac
sistemul de axe este cel din figura 12.2,
adic axa Oy este dirijat n sus, pentru
momentul ncovoietor pozitiv, rezult y y

d2 y d2 y 1 d2 y 1
1/, deci 0 (fig.12.2,a), iar 0; 0 0; 0
dx 2 dx 2
dx 2

0 x 0
pentru momentul ncovoietor negativ x
2
1 d y
se obine 0 i 0 (fig. M>0 M<0
dx 2 a b
12.2b). Fig. 12.2
264 REZISTENA MATERIALELOR
Deci pentru ambele cazuri, ecuaia diferenial a axei deformate va fi:
d 2 v( y ) M i ( x )

dx 2 EI z
Dac axa Oy este orientat n jos (fig. 12.3), pentru momentul ncovoietor pozitiv
1 d2 y
rezult 0; 0 (fig. 12.3,a), iar n cazul momentului ncovoietor negativ rezult
dx 2

0 0 1 d2 y
x x 0; 0 (fig. 12.3,b). Ca
dx 2
urmare, ecuaia diferenial a axei
M<0 M>0 deformate are forma:
2
d y 1 2
d y 1
2
0; 0 2
0; 0
dx dx d 2 v( y ) M (x)
y y i . (12.5)
a b dx 2
EI z
Fig. 12.3
Relaia (12.5) prezint
avantajul c pentru momente pozitive rezult sgei pozitive i invers. O sgeat pozitiv se
msoar n jos, iar o rotire pozitiv n sens orar.
Din relaia (12.5), considernd EIz=const., prin derivare i innd seama de relaiile
difereniale dintre eforturi, se pot scrie ecuaiile axei deformate i sub formele:
d 3 v( y ) T ( x ) d 4 v ( y) p( x )
3
; . (12.6)
dx EI z dx 4 EI z
Din relaia (12.5) rezult c pentru o grind de seciune constant derivata a doua
a ecuaiei axei deformate variaz n lungul ei la fel cu momentul ncovoietor, deci n seciunile
n care Mi=0, rezult v=0 i deci axa deformat are un punct de inflexiune.
Dac se depete limita de elasticitate ntr-o zon a grinzii, formula fundamental
1 Mi
nu mai este valabil, aceasta trebuind s fie nlocuit de o formul nonliniar.
EI z
La dimensionarea unor elemente de construcii i organe de maini, sgeata admisibil
n cazul grinzilor metalice se ia va=l/250l/3000, n funcie de exigenele impuse calculului,
unde l este deschiderea grinzii.
Prin integrarea ecuaiei (12.5) se obine ecuaia fibrei medii deformate i apoi
expresiile sgeilor i rotirilor n diversele seciuni caracteristice. n calcule se neglijeaz
efectul forei tietoare asupra deformaiilor, efect ce conduce la deplasarea seciunilor.
Axa deformat a grinzii se compune din mai multe segmente care formeaz o
curb continu i neted.
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 265

12.1.2 Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale a fibrei medii


deformate

Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale aproximative a fibrei medii


deformate se bazeaz pe integrarea analitic a relaiei (12.5), scris pentru fiecare regiune
a grinzii delimitat de variaia rigiditii, sau a funciei momentului ncovoietor.
Integrnd odat aceast ecuaie diferenial se obine unghiul de rotire al seciunii
transversale curente a grinzii:
dv M
tg i dx C1 . (12.7)
dx EI z
Integrnd nc odat se obine expresia deplasrii seciunii curente:
M
v i dx C1 dx C 2 . (12.8)
EI z
Cele dou constante de integrare C1 i C2 se determin din condiiile la limit pe
care trebuie s le satisfac rotirea i sgeata n anumite seciuni determinate. Pentru aceasta
se utilizeaz condiiile de legtur, precum i condiiile de continuitate ale fibrei medii
deformate. Astfel n dreptul reazemelor, articulaiilor i al
ncastrrilor rigide (fig. 12.4) sgeile grinzilor sunt egale cu
zero, iar n ncastrarea rigid fibra medie nu se nclin. Condiiile
de continuitate ale fibrei medii deformate exprim continuitatea Fig. 12.4
acesteia n dreptul seciunilor de trecere de la o regiune de
grind la cea urmtoare.
Continuitatea se exprim prin egalitatea sgeilor i rotirilor de pe cele dou regiuni
nvecinate (1) i (2) (fig. 12.5).
v1=v2; 1= 2. (12.9)

Fig. 12.5
Dac sgeile nu ar fi egale, atunci grinda s-ar rupe, iar dac rotirile ar fi diferite,
atunci grinda s-ar frnge. Deoarece grinda elastic nici nu se rupe nici nu se frnge, rezult
necesitatea existenei condiiilor (12.9).
Aplicarea metodei analitice este recomandabil pentru calculul deplasrilor grinzilor
simple, compuse din puine regiuni. n cazul mai multor regiuni pentru o grind dat aceast
metod devine greoaie, deoarece ecuaia (12.5) trebuie integrat pe fiecare regiune n
parte, rezultnd un numr mare de constante de integrare, a cror determinare necesit un
calcul voluminos, caz n care se folosesc metode de calcul mai expeditive.
n continuare modul de calcul se exemplific pe cteva aplicaii simple.
266 REZISTENA MATERIALELOR
a. Grinda ncastrat solicitat de o for concentrat
Momentul ncovoitor n seciunea curent (fig. 12.6) este Mi = -P(l - x), iar ecuaia
diferenial a fibrei medii deformate devine:
d 2v
EI z P(l x ) . (12.10)
dx 2
Dac rigiditatea de ncovoiere este constant n lungul grinzii, prin integrarea ecuaiei,
se obine:
dv x2
EI P lx C1 , (12.11)
dx 2

lx 2 x 3
EIv P C1 x C 2 . (12.12)
2 6
Grinda se compune dintr-o singur regiune i constantele de integrare se determin
folosind condiiile de legtur, respectiv:
pentru x = 0 v = 0 i = 0.
de unde rezult c1 = c2 = 0, iar expresiile rotirii i sgeii, devin:
P x2
lx , (12.13)
EI 2

P lx 2 x 3
l v . (12.14)
EI 2 6
Fig. 12.6
Pentru x = l, rezult rotirea i sgeata maxim:
Pl 2 Pl 3
max , respectiv v max . (12.15)
2EI 3EI
b. Grind rezemat solicitat de o
for uniform repartizat
Momentul ncovoietor n seciunea
curent a grinzii din figura 12.7 are expresia:
px 2 p
M i YA x (lx x 2 ) .
2 2
Fig. 12.7 Dac grinda are rigiditatea
constant, ecuaia diferenial a fibrei medii deformate este:
d2v p 2
EI ( x lx ) . (12.16)
dx 2 2
Prin integrare se obine:
dv p x 3 x2
EI l C1 , (12.17)
dx 2 3 2
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 267

p x4 x3
EIv l C1 x C 2 . (12.18)
2 12 6
Impunnd condiiile de legtur, rezult constantele de integrare, astfel:
- pentru x = 0 v = 0 i
- pentru x = l v = 0,
pl 3
deci C1 i C 2 0.
24
Rezult ecuaiile de deformaii:
pl 3 x 3 x2
4 3 6 2 1; (12.19)
24EI l l

pl 4 x 4 x3 x
v 4 2 3 . (12.20)
24EI l l l
Rotirea fibrei medii are valoarea maxim n reazeme (x = 0, respectiv x = l); iar
sgeata maxim se produce la mijlocul grinzii (x = l/2)
pl 3 5pl 4
A B ; v max . (12.21)
24EI 384EI
c. Grind rezemat solicitat de o for concentrat
Grinda din fig. (12.8) se compune din dou regiuni cu expresii diferite ale momentului
ncovoietor:
Pb Pa
M1 x iar M 2 (l x ) .
P l l
v1 Pe prima regiune integrnd ecuaia
v2 diferenial a fibrei medii deformate se obine:
Pb Pa
l l d 2v Pb
EI 21 x; (12.22)
l dx l

Fig. 12.8 dv1 Pb x 2


EI C1 ; (12.23)
dx 2 l 2
Pb x 3
EI v1 C1 x C 2 . (12.24)
l 6
iar pe cea de a doua:
d 2 v2 Pa
EI 2
(l x ); (12.25)
dx l
dv 2 Pa x2
EI (l x ) C3 ; (12.26)
dx 2 l 2
268 REZISTENA MATERIALELOR

Pa x 2 x 3
l
EI v 2 C3 x C 4 . (12.27)
l 2 6
Pentru determinarea celor patru constante de integrare se folosesc dou condiii de
rezemare: v1 = 0 pentru x = 0 i v2 = 0 pentru x = l; dar i dou condiii de continuitate, fibra
medie a grinzii trebuind s fie o curb continu i neted, deci v1 = v2 i 1 =2, n dreptul
forei, deci pentru x = a. Prin transpunerea acestor condiii se obine un sistem de patru
ecuaii cu patru constante de integrare necunoscute. Dup rezolvarea sistemului, se obin
valoric constantele de integrare:
Pab Pa 2 Pa 3
C1 (a 2b); C 2 0; C 3 (2l a 2 ); C 4 .
6l 6l 6
Rezult ecuaiile de deformaii:
1 Pb x 2 Pab
1 (a 2 b ) ; (12.28)
EI l 2 6l

1 Pb x 3 Pab
v1 (a 2 b ) x ; (12.29)
EI l 6 6l

1 Pa x 2 Pa
2 l x ( 2l 2 a 2 ) ; (12.30)
EI l 2 6l

1 Pa x 2 x 3 Pa 2 Pa 3
v2 l ( 2l a 2 ) x (12.31)

EI l 2 6 6l 6
Rotirile din cele dou reazeme, respectiv sgeata din dreptul forei, vor fi:
Pab Pab Pa 2 b 2
A (l b); B (l a ); v p (12.32)
6lEI 6lEI 3lEI
Dac a > b, atunci sgeata maxim a grinzii se produce pe prima regiune la distana x0

l 2 b2
rezultat prin anularea lui 1 deci x 0 , valoare cu care se obine sgeata maxim:
3
3
Pa 2 b 2 x 0 x 0 x 0 Pb
v max
2 2 (l 2 b 2 ) 3 / 2 . (12.33)
6lEI a b a b 9 3lEI
Dac fora se afl la mijlocul grinzii (a = b = l/2), starea de solicitare devine simetric,
i ca urmare pentru definirea deformaiei grinzii este suficient o singur ecuaie.
Pl 3 x x3
v 3 4 . (12.34)
48EI l l3
Sgeata maxim are loc la mijlocul grinzii (x0 = l/2), iar rotirile din reazeme sunt
egale i de semn contrar:
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 269

Pl 3 Pl 2
v max
; A B . (12.35)
48EI 16EI
Dac fora se afl aproape de un reazem (b = 0), atunci poziia sgeii maxime este
dat de expresia:
l
0,577 l ,
x0
3
deci sgeata maxim este situat aproape de mijlocul grinzii.

12.1.3 Metoda parametrilor iniiali

Metoda analitic de integrare a ecuaiei difereniale, devine laborioas n cazul


grinzilor cu ncrcri complexe, datorit numrului mare de constante de integrare care
apar i trebuiesc determinate. Utiliznd un anumit procedeu de scriere, se pot reduce aceste
constante la dou; valorile iniiale (n origine) ale sgeii i pantei.
Se consider bara dreapt din figura (12.9), la care momentele ncovoietoare se scriu
dintr-o singur parte a grinzii, adic abscisele se msoar de la o aceeai origine a axelor de
coordonate, iar expresiile momentului ncovoietor din regiunile precedente se las neschimbate
pe regiunea urmtoare a barei (de exemplu sarcinile distribuite se prelungesc dup aceeai lege
de variaie pn la extremitatea din dreapta a barei i pe regiunile pe care, n realitate lipsesc,
introducnd sarcini de sens contrar, astfel nct axa deformat s nu se modifice, (exemplu
intervalul 4-5). Dac li este suma lungimilor intervalelor precedente, toi termenii expresiei
momentului ncovoietor din intervalul urmtor trebuie s aib ca factor paranteza (x - li).

l
l
l l
l
Fig. 12.9
Toate binoamele din ecuaia de momente se integreaz sub formele:
0 ( x li ) 2
( x l i ) dx x l i ; ( x l i ) dx 2
; .a.;

ceea ce duce numai la o schimbare a constantelor de integrare.


Astfel, pe poriunea 4-5 (zona V):
( x l3 ) 2 ( x l4 ) 2
M x YA x P1 ( x l1 ) M 0 ( x l1 ) 0 p YB ( x l4 ) p
2 2
270 REZISTENA MATERIALELOR
sau
dy x2 ( x l1 ) 2 ( x l3 ) 3 ( x l4 ) 2 ( x l4 ) 3
EI YA P1 M 0 ( x l2 ) p YB p C9
dx 2 2 6 2 6
iar
x3 (x l1 )3 (x l2 )2 (x l3 )4 (x l4 )3 (x l4 )4
EIy YA P1 M0 p YB p C9 C10
6 6 2 24 6 24
unde s-au notat C1C8 constantele de integrare pereche de pe cele patru zone anterioare.
Deci n final pe cele cinci zone ale grinzii din figura 12.9 sunt zece constante de integrare,
pentru determinarea lor utilizndu-se condiiile de continuitate n seciunile de grani; astfel:
dy dy
- pentru x = l1; care conduce la C1 = C3
dx I dx II
- pentru x = l1; (y)I = (y)II care conduce la C2 = C4
dy dy
- pentru x = l2; care conduce la C3 = C5
dx II dx III
- pentru x = l2; (y)II = (y)III care conduce la C4 = C6
dy dy
- pentru x = l3; care conduce la C5 = C7
dx III dx IV
- pentru x = l3; (y)III = (y)IV care conduce la C6 = C8
dy dy
- pentru x = l4; care conduce la C7 = C9
dx IV dx V
- pentru x = l4; (y)IV = (y)V care conduce la C8 = C10.
Deci din condiiile de mai sus, rezult:
C1 = C3 = C5 = C7 = C9 i C2 = C4 = C6 = C8 = C10,
n final cele zece constante de integrare, se reduc la dou, care se determin folosind
condiiile de legtur din cele dou reazeme. [44]
Pe baza rezultatelor anterioare, dac se nsumeaz termenii de acelai tip i acetia
se aeaz n ordinea cresctoare a puterilor abscisei x se obin relaiile (12.36) i (12.37) ale
parametrilor iniiali scrise pentru unghiurile de rotire i respectiv pentru sgei:
dy M ( x l i ) P ( x l i ) 2 p( x l i ) 3
EI EI EI 0 0 ;
dx 1! 2! 3!
(12.36)
x M 0 ( x l i ) 2 P ( x l i ) 3 p( x l i ) 4
EIy EIy0 EI 0 . (12.37)
1! 2! 3! 4!
Cele dou constante de integrare care intervin n metoda parametrilor iniiali sunt
date de valorile iniiale (n origine) ale rotirii i ale sgeii (0 i y0).
12. DEFORMAIILE LINIAR-ELASTICE ALE BARELOR I SISTEMELOR DE BARE 271

12.1.4 Metoda grafo-analitic a grinzilor fictive (conjugate)

Aceast metod permite determinarea direct a rotirii i sgeii din diverse seciuni
fr a calcula expresiile (x) i v(x). Denumirea de metod grafo-analitic se bazeaz pe
mbinarea calculului analitic cu construcia grafic a diagramelor de momente ncovoietoare.
Deducerea relaiilor de calcul ale metodei se bazeaz pe asemnarea existent ntre
relaiile difereniale ale eforturilor secionale i relaiile deplasrilor pentru grinzile drepte.
dT d 2 M i
p . (12.38)
dx dx 2
d d2v
M i EI EI 2 . (12.39)
dx dx
Se consider grinda dreapt din figura 12.10, de seciune constant, solicitat la
ncovoiere simpl plan, pentru care ecuaia diferenial aproximativ a fibrei medii
deformate, este:
d 2 ( EIv)
Mi . (12.40)
dx 2
Se traseaz diagrama de momente ncovoietoare
Mi, care se consider drept o ncrcare, denumit for
fictiv, pentru o alt grind,
p* = Mi (12.41)
cu alte legturi, denumit grind fictiv (conjugat).
Pentru aceasta se pot calcula reaciunile fictive, forele
tietoare fictive T* i momentele ncovoietoare fictive
Fig. 12.10 Mi* asemntor grinzilor reale.
Relaiile difereniale dintre eforturile fictive sunt:
dT * d 2 M i *
p* . (12.42)
dx dx 2
Prin nlocuirea n relaia (12.40) a relaiilor (12.41) i (12.42) se obine ecuaia
diferenial:
d 2 ( EIv) d 2 M i * dT *
,
dx 2 dx 2 dx
de unde prin integ