Sunteți pe pagina 1din 25

LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 (*actualizata*) privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope (actualizata pana la data de 22 octombrie 2012*)

EMITENT: PARLAMENTUL

---------------

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 octombrie

2012 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul

Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor

modificarilor si completarilor aduse de catre: HOTARAREA nr. 282 din 12

---------------

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 octombrie

2012 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul

Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor

modificarilor si completarilor aduse de catre: HOT RÂREA nr. 282 din 12

Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de

Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter

oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :

publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010, în decurs de 10

zile de la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ,

proprietarul, posesorul ori de in torul cu orice titlu al plantelor i

substan elor prev zute la art. I i II are obliga ia s distrug , pe

cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele i

substan ele pe care le de ine.

În perioada prev zut la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea,

experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în

vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea,

transportul, procurarea, cump rarea, introducerea sau scoaterea din ar , precum i importul ori exportul plantelor i substan elor prev zute de

prezenta ordonan de urgen sunt interzise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Parlamentul României adopt prezenta lege.

CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabile te regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comer ul, distribu ia, transportul,

de inerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizi ionarea, utilizarea i tranzitul pe teritoriul na ional ale plantelor spontane sau cultivate, substan elor i preparatelor prev zute în tabelele I, II i III din anexa care face parte integrant din prezenta lege. (2) Substan ele prev zute în tabelele II i III din anex i preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, i altor dispozi ii aplicabile substan elor i preparatelor de uz uman sau veterinar, în m sura în care acestea nu contravin prezentei legi.

ART. 2

Pentru aplicarea prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos

semnific dup cum urmeaz :

a) conven ii interna ionale încheiate cu privire la substan ele

stupefiante i psihotrope - Conven ia unic asupra substan elor stupefiante

din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, i Conven ia

asupra substan elor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea

nr. 118/1992 pentru aderarea României la Conven ia asupra substan elor

psihotrope din 1971 i la Conven ia contra traficului ilicit de stupefiante

i substan e psihotrope din 1988;

b) prescrip ie medical - document scris, semnat i parafat de un medic

care recomand un tratament medical unui pacient clar identificat i care

autorizeaz eliberarea de c tre farmacist a unei cantit i determinate de

medicamente aflate sub controlul legisla iei na ionale în domeniu;

c) substan psihotrop - termen desemnând substan ele înscrise în

anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971;

d) substan stupefiant - termen desemnând substan ele înscrise în

anexele la Conven ia unic din 1961 a Na iunilor Unite asupra substan elor

stupefiante, modificat prin Protocolul din 1972;

d^1) plante i substan e aflate sub control na ional - termen desemnând

plantele i substan ele cu propriet i psihoactive, introduse în anexele la

prezenta lege prin procedura na ional prev zut la art. 8 alin. (3);

------------

Litera d^1) a art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONAN A

DE URGEN nr. 6 din 10 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

100 din 15 februarie 2010.

e) transport - opera iune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în

altul sau, dup caz, cantitatea de plante, substan e i preparate ce con in

substan e stupefiante i psihotrope prev zute în tabelele I, II i III din

anex , autorizat pentru o singur opera iune de transport;

f) transportator - persoana fizic sau juridic autorizat în scopul

efectu rii transportului;

g) uz medical - utilizarea pe baz de prescrip ie medical licit a

medicamentelor aflate sub controlul legisla iei na ionale;

h) plante - plantele care con in substan e stupefiante sau psihotrope,

originare din România ori procurate din import; i) preparat - o solu ie sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizic , con inând una ori mai multe substan e stupefiante sau psihotrope; acest termen desemneaz , de asemenea, una ori mai multe substan e stupefiante sau psihotrope divizate în unit i de administrare ori utilizate în analizele de laborator;

------------

Litera i) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

j) abuz - consumul plantelor, substan elor i preparatelor ce con in

substan e stupefiante i psihotrope în afara unei prescrip ii medicale;

k) fabricare - toate opera iile, altele decât producerea, care permit

ob inerea de substan e stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea i transformarea substan elor stupefiante ori psihotrope în alte substan e stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea

preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe baz de prescrip ie

medical într-o farmacie;

------------

Litera k) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

l) producere - opera ia care const din culegerea opiului, a frunzei de

coca, a canabisului i a r inii de canabis din plantele care le produc;

m) produc tor - persoana fizic sau juridic ce realizeaz opera ii de

producere;

------------

Litera m) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

m^1) fabricant - persoana fizic sau juridic ce realizeaz opera ii de

fabricare;

------------

Litera m^1) a art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

n) canabis - vârful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica,

exceptând semin ele sau frunzele care nu sunt înso ite de vârfurile ramurilor,

a c rui r in nu a fost extras , oricare ar fi întrebuin area acestuia;

o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis;

p) opiu brut - latexul îngro at prin deshidratare par ial recoltat în

urma inciz rii capsulelor verzi;

q)

mac opiaceu - specia Papaver somniferum L;

r)

pai sau tulpin de mac - toate p r ile aeriene ale plantei, inclusiv

capsula, cu excep ia semin elor macului opiaceu, dup recoltare;

------------

Litera r) a art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

s) concentrat de pai sau tulpin de mac - materie ob inut când tulpina

de mac a suferit un tratament în vederea concentr rii alcaloizilor care intr

în compozi ia acesteia.

ART. 3 Toate plantele i substan ele ce sunt prev zute în conven iile interna ionale, la care România este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum i preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru s n tatea popula iei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prev zute în tabelele I, II i III din anex . ART. 4 Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comer ul, distribu ia, transportul, de inerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizi ionarea, utilizarea, importul, exportul i tranzitul pe teritoriul na ional ale plantelor, substan elor i preparatelor prev zute în tabelul I din anex sunt

interzise, cu excep ia situa iilor prev zute de prezenta lege.

ART. 5

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comer ul i distribu ia,

transportul, de inerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizi ionarea,

utilizarea, importul, exportul i tranzitul pe teritoriul na ional ale

plantelor, substan elor i preparatelor prev zute în tabelele II i III din

anex sunt permise numai în condi iile prev zute de prezenta lege.

ART. 6

(1) Preparatele ce con in o substan prev zut în tabelele II i III din

anex , care nu prezint un risc de abuz i a c ror substan nu poate fi

recuperat într-o cantitate care s permit o utilizare ilegal , pot fi

scutite de anumite m suri de control, conform legisla iei na ionale.

(2) Lista preparatelor prev zute la alin. (1) i m surile de control de

care sunt scutite sunt prev zute în normele metodologice de aplicare a

prezentei legi.

ART. 7

(1) Orice persoan fizic sau juridic ce desf oar o opera iune cu

plante, substan e i preparate prev zute în tabelele I, II i III din anex

se afl sub controlul i supravegherea Ministerului S n t ii i al

unit ilor aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în condi iile

stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

------------

Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(1^1) Inspec iile de control i supraveghere pot fi efectuate atât de

personalul de specialitate din cadrul Ministerului S n t ii, cât i de

reprezentan ii unit ilor aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului S n t ii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei

legi.

------------

Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(1^2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1) i (1^1), cultivarea plantelor care con in substan e stupefiante sau psihotrope se afl sub controlul i supravegherea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, prin direc iile pentru agricultur jude ene, respectiv a municipiului

Bucure ti.

------------

Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(1^3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1) i (1^1), plantele,

substan ele i preparatele stupefiante i psihotrope utilizate în medicina veterinar se afl sub controlul i supravegherea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.

------------

Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(2) Sunt supuse controlului i supravegherii prev zute la alin. (1) i

trusele de prim ajutor care con in substan e stupefiante i psihotrope aflate

în mijloacele de transport aerian, naval i în ambulan e.

(3) În unit ile medico-farmaceutice de produc ie ori în alte locuri

autorizate unde se desf oar opera iuni cu substan e stupefiante sau

psihotrope, atunci când exist indicii de înc lcare a activit ii legale cu

acestea, speciali ti din cadrul forma iunii specializate în prevenirea i

combaterea traficului i consumului ilicit de droguri din cadrul

Inspectoratului General al Poli iei Române se adreseaz speciali tilor din

cadrul Ministerului S n t ii care exercit astfel de atribu ii, potrivit

legii, în vederea verific rii situa iilor sesizate.

(4) Verific rile se fac în comun de c tre reprezentan ii celor dou

institu ii.

CAP. II

Clasificarea plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i

psihotrope

ART. 8

(1) Tabelele prev zute în anexa care face parte integrant din prezenta

lege pot fi modificate printr-o nou înscriere, radiere sau transfer dintr-un

tabel în altul, în baza modific rilor transmise de Comisia pentru Stupefiante

a Organiza iei Na iunilor Unite sau de organismele europene competente,

conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

-----------

Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONAN A DE URGEN nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011.

(2) Prin modific rile prev zute la alin. (1) nu se poate înscrie o substan aflat sub control na ional i interna ional sub un regim mai pu in

strict decât în condi iile prezentei legi i ale conven iilor interna ionale.

-----------

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONAN A DE URGEN nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5

decembrie 2011.

(3) Plantele i substan ele nesupuse controlului interna ional care, datorit propriet ilor psihoactive, prezint un risc pentru s n tatea

public se înscriu în sec iunea «Plante i substan e aflate sub control

na ional» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului

S n t ii.

------------

Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONAN A DE URGEN nr. 6 din 10 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010.

(4) Sec iunea «Plante i substan e aflate sub control na ional» se

actualizeaz ori de câte ori este necesar.

------------

Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONAN A DE URGEN

nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5

decembrie 2011.

ART. 9

Plantele i substan ele sunt prev zute în tabelele I, II sau III din

anex sub denumirea lor comun interna ional , iar în lipsa acesteia, sub

denumirea tiin ific ori sub numele lor comun.

ART. 10

(1) Preparatele sunt supuse aceluia i regim ca i substan ele pe care le

con in i, dac ele con in dou sau mai multe substan e, sunt supuse

regimului substan ei celei mai strict controlate.

(2) Lista preparatelor care con in substan e stupefiante i psihotrope se

aprob prin ordin al ministrului s n t ii, la propunerea Agen iei Na ionale

a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale i a celorlalte institu ii

competente i se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform

normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

------------

Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

CAP. III

Cultivarea plantelor ce con in substan e stupefiante i psihotrope

ART. 11 Cultivarea f r drept a plantelor ce con in substan e aflate sub control na ional, prev zute în tabelele I, II i III din anex , este interzis . ART. 12 (1) Este permis cultivarea plantelor ce con in substan e aflate sub controlul legisla iei na ionale numai dac sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, s mân i ulei, în scop medical i tiin ific i numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, prin direc iile pentru agricultur i dezvoltare rural jude ene sau a municipiului Bucure ti, pe baza estim rilor anuale stabilite potrivit dispozi iilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege i a

normelor metodologice de aplicare a acesteia. (2) Cultivarea în scop industrial i/sau alimentar ori pentru producerea de s mân a plantelor ce con in substan e aflate sub control na ional se autorizeaz de c tre Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, prin

direc iile pentru agricultur jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti.

------------

Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(3) Furnizorii de semin e de canabis i mac opiaceu au obliga ia de a

livra asemenea semin e numai c tre de in torii autoriza iei de cultivare.

(4) Cultivatorii de canabis i mac opiaceu autoriza i au obliga ia de a

îns mân a terenurile de inute numai cu semin e din soiurile înregistrate în

Catalogul oficial al soiurilor i hibrizilor de plante de cultur din România

sau în Cataloagele Comunit ilor Europene, produse de unit ile autorizate de

Ministerul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, prin autorit ile

teritoriale de control i certificare a semin elor.

ART. 13

(1) Proprietarul, posesorul ori de in torul cu orice titlu al unui teren

cu destina ie agricol sau cu orice alt destina ie are obliga ia s distrug

plantele prev zute la art. 11 care ar putea cre te spontan pe terenul

respectiv.

(2) Costurile distrugerii plantelor spontane i a culturilor neautorizate

se suport de c tre proprietarul, utilizatorul sau de in torul terenului,

dup caz.

ART. 14

Modalit ile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul i

cererea de autoriza ie pentru cultivarea în scop licit a plantelor ce con in

substan e stupefiante i psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de

aplicare a prezentei legi i conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV

Producerea, fabricarea i distribu ia plantelor, substan elor i

preparatelor stupefiante i psihotrope

ART. 15

(1) Desf urarea activit ilor de producere, fabricare, depozitare,

comer , intermediere, de inere i distribuire a plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope este interzis f r autoriza ia

eliberat de Ministerul S n t ii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

------------

Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr.

179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19

octombrie 2012.

(2) Eliberarea autoriza iei pentru desf urarea activit ilor prev zute la alin. (1) se face dup verificarea spa iului, personalului i mijloacelor tehnice destinate desf ur rii opera iunilor solicitate, în condi iile

stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Autoriza iile pentru opera iunile prev zute la alin. (1) sunt eliberate dac utilizarea plantelor, a substan elor i a preparatelor prev zute în tabelele II i III din anex este limitat în scopul utiliz rii în industrie sau pentru producerea de s mân , precum i pentru uz medical, tiin ific sau tehnic. Modelele autoriza iilor sunt prev zute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

------------

Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.

(4) Încetarea activit ii, precum i orice modificare a situa iei care a

justificat eliberarea autoriza iei se notific autorit ii emitente, înainte

de a fi efectuat , în termenul i în condi iile stabilite prin normele

metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Valabilitatea autoriza iei pentru desf urarea activit ilor

prev zute la alin. (1) nu poate dep i termenul autoriza iei de func ionare.

ART. 16

(1) Ministerul S n t ii aprob pentru fiecare an cantit ile estimate

din diferite substan e i preparate pe care orice cultivator, produc tor,

fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul s

le cultive, s le produc , s le fabrice, s le importe ori s le exporte.

Aceste limite pot fi modificate, dac este necesar, în cursul anului.

(2) Orice produc tor, fabricant sau importator autorizat are dreptul s

produc , s fabrice sau s importe numai cantit ile de substan e i

preparate necesare opera iunii aprobate.

------------

Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18

octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.

ART. 17

În vederea aprob rii prev zute la art. 16, produc torii, fabrican ii i

importatorii transmit anual Ministerului S n t ii estim rile cantit ilor

diferitelor substan e i preparate pe care le produc, le fabric sau le

import .

------------

Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18

octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.

ART. 18 Modalit ile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea dosarului ce înso e te cererea i modelul de autoriza ie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAP. V Import/export i tranzit cu plante, substan e i preparate stupefiante i psihotrope

ART. 19

Sunt interzise importurile i exporturile în i din România cu înc lcarea prevederilor prezentei legi. ART. 20 Opera iunile de export sau de import cu plantele, substan ele i preparatele prev zute în tabelele I, II i III din anex se desf oar în baza unei autoriza ii de export sau import, eliberat pentru fiecare

opera iune de c tre Ministerul S n t ii prin departamentul de specialitate, conform modelului prev zut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

------------

Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18

octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.

ART. 21

Opera iunile de import/export cu plante, substan e i preparate prev zute

în tabelele I, II i III din anex pot fi efectuate numai de persoanele

titulare ale autoriza iei prev zute la art. 12, 15 i 49, în limitele

estim rilor anuale.

ART. 22

(1) Modelul cererii pentru ob inerea autoriza iei de import sau export

este prev zut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru ob inerea autoriza iei de export este necesar i un exemplar

original al autoriza iei de import, emis de autoritatea competent din ara

importatorului.

ART. 23

(1) Autoriza ia de import sau de export indic autoritatea care a emis-o

i con ine acelea i informa ii ca i cererea privind opera iunea prev zut la

art. 22 alin. (1).

(2) Autoriza ia de export cuprinde în mod obligatoriu num rul i data

autoriza iei de import care atest c importul substan ei sau al preparatului

este autorizat.

ART. 24

(1) Ministerul S n t ii elibereaz importatorului dou exemplare

originale ale autoriza iei de import, dintre care un exemplar se anexeaz

documentelor de transport.

(2) Ministerul S n t ii elibereaz exportatorului dou exemplare

originale ale autoriza iei de export, dintre care un exemplar se anexeaz

documentelor de transport.

ART. 25

În cazul în care cantitatea de plante, substan e sau preparate efectiv exportat este mai mic decât cea indicat pe autoriza ia de export, Ministerul S n t ii precizeaz acest lucru pe autoriza ie i pe toate copiile sale oficiale. ART. 26 Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României, Ministerul S n t ii restituie autorit ii competente din ara exportatoare autoriza ia de export emis de aceasta, cu specificarea cantit ii efectiv importate din fiecare plant , substan i preparat. ART. 27 Documentele comerciale, documentele de vam sau de transport, precum i alte documente de expediere trebuie s indice numele plantelor i ale

substan elor a a cum acestea figureaz în tabelele conven iilor interna ionale i, dup caz, denumirea comercial a preparatelor, cantit ilor exportate de pe teritoriul na ional sau care urmeaz a fi importate, numele i adresele exportatorului, ale importatorului i cele ale destinatarului. ART. 28 (1) Este interzis depozitarea în regim de antrepozitare i în zonele libere a plantelor, substan elor sau preparatelor ce con in substan e stupefiante ori psihotrope indigene sau de import. (2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub form de transporturi adresate unui depozit de vam .

(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub form de

transporturi adresate unui depozit de vam , cu excep ia cazului în care

autoritatea competent a rii importatoare a precizat pe autoriza ia de

import c aprob o astfel de opera iune.

ART. 29

Transporturile ce intr sau ies de pe teritoriul României f r a fi

înso ite de o autoriza ie de import sau de export, precum i cele care nu

sunt conforme autoriza iei sunt re inute de autorit ile competente, pân la

justificarea legitimit ii transportului sau pân la r mânerea definitiv i

irevocabil a hot rârii judec tore ti prin care se dispune confiscarea

transportului respectiv.

ART. 30

(1) Birourile vamale de frontier i birourile vamale de interior pentru

importul sau exportul de plante, substan e ori preparate prev zute în

tabelele I, II i III din anex sunt stabilite de autoritatea vamal

competent i se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, în

termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a

prezentei legi.

(2) Modalitatea de transmitere a informa iei de la punctele vamale c tre

Ministerul S n t ii se va preciza în normele metodologice de aplicare a

prezentei legi.

ART. 31

(1) Tranzitarea pe teritoriul României a unui transport de plante,

substan e sau preparate con inând substan e prev zute în tabelele I, II i

III din anex este permis numai dac la punctele de control pentru trecerea

frontierei se prezint autoriza ia de import-export pentru acel transport.

(2) Destina ia unui transport aflat în tranzit pe teritoriul României

poate fi schimbat numai dup eliberarea unei noi autoriza ii de export de

c tre autoritatea competent din ara exportatoare. (3) Nici un transport de plante, substan e i de preparate prev zute la alin. (1), aflat în tranzit pe teritoriul României, nu poate fi supus vreunui tratament care s -i modifice natura sau ambalajul. ART. 32 Dispozi iile art. 31 nu sunt aplicabile dac transportul este efectuat pe

cale aerian . În situa ia în care aeronava face escal sau aterizeaz for at pe teritoriul României, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul României c tre ara destinatar numai în condi iile desc rc rii

sau dac circumstan ele impun acest lucru.

CAP. VI Transportul plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope

ART. 33 (1) Unit ile autorizate i transportatorii autoriza i de c tre

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului sunt obliga i s ia m suri corespunz toare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substan elor i preparatelor prev zute în tabelele din anex . (2) Transportul se efectueaz cu îndeplinirea urm toarelor obliga ii:

a) este înso it de documentele prev zute de lege;

b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile

i care s permit controlul;

c) orice circumstan e care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate

autorit ilor competente în cel mai scurt timp.

CAP. VII

Utilizarea medical i distribu ia substan elor i preparatelor

stupefiante i psihotrope

ART. 34

(1) Farmaciile cu circuit deschis i farmaciile cu circuit închis î i

desf oar activitatea cu plante, substan e i preparate stupefiante i

psihotrope, în baza autoriza iei de func ionare, conform legisla iei în

vigoare.

(2) Unit ile sanitare i centrele de tratament pentru toxicomani î i

desf oar activitatea cu plante, substan e i preparate stupefiante i

psihotrope, în condi iile stabilite prin normele metodologice de aplicare a

prezentei legi.

------------

Art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18

octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.

ART. 35

Achizi ionarea de plante, substan e i preparate prev zute în tabelele II

i III din anex poate fi efectuat numai de la o persoan juridic

autorizat , potrivit dispozi iilor art. 15.

ART. 36

(1) Persoanele juridice pot s achizi ioneze, s distribuie i s

utilizeze în limita nevoilor lor plante, substan e i preparate prev zute în tabelele II i III din anex numai dac de in autoriza ie emis de Ministerul

S n t ii. (2) Con inutul i modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ART. 37 (1) Preparatele i substan ele stupefiante i psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescrip iilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Prescrierea substan elor i preparatelor prev zute în tabelul II din anex se face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescrip ii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii

acestora, în cadrul unit ilor sanitare umane sau veterinare, în condi iile

prev

zute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prescrierea substan elor i preparatelor prev zute în tabelul III din

anex

se face pe formulare care se re in la eliberare, în condi iile

prev

zute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Eliberarea substan elor i preparatelor prev zute în tabelele II i

III

din anex , f r prescrip ie medical , este interzis , cu excep ia

preparatelor prev zute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în baza art. 6 alin. (2).

ART. 38

(1) Plantele i substan ele prev zute în tabelele II i III din anex pot

fi prescrise pacien ilor în conformitate cu prevederile art. 37, numai sub

form de preparate farmaceutice, realizate industrial sau în farmacie, de

c

tre:

a)

medicii titulari ai autoriza iei de liber practic , în conformitate

cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) medicii veterinari titulari ai autoriza iei de liber practic , în

conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pacien ii afla i în tratament cu medicamente care con in substan e

stupefiante sau psihotrope prev zute în tabelul II din anex pot de ine

cantitatea prescris numai în baza prescrip iei medicale.

(3) Medicamentele care con in substan e stupefiante sau psihotrope,

ob inute pe baz de prescrip ie medical , r mase neutilizate, vor fi distruse

conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a

prezentei legi.

ART. 39

Modalitatea privind prescrierea i eliberarea preparatelor farmaceutice

prev zute în tabelele II i III din anex , precum i modelul formularelor

sunt prev zute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 40

Este interzis de inerea, în orice scop, a plantelor, substan elor i

preparatelor prev zute în tabelele I, II i III din anex , în afar de cazul

în care este autorizat , potrivit prevederilor prezentei legi i ale normelor

metodologice de aplicare a acesteia.

ART. 41

Condi iile în care c l torii pot de ine medicamente ce con in substan e

stupefiante i psihotrope vor fi stabilite în normele metodologice de

aplicare a prezentei legi.

CAP. VIII Obliga ii ale persoanelor autorizate s efectueze opera iuni cu plante, substan e i preparate care con in substan e stupefiante i psihotrope ART. 42

(1) Persoanele juridice autorizate s desf oare activit i de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import i export cu plante, substan e i preparate care con in substan e stupefiante i psihotrope sunt obligate s transmit Ministerului S n t ii urm toarele documente:

a) o situa ie lunar a cantit ilor din fiecare plant , substan i din

fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea rii expeditoare i

a rii destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucr toare de la sfâr itul fiec rei luni;

b) o situa ie recapitulativ a datelor transmise conform lit. a) privind

anul calendaristic trecut, inclusiv situa ia stocului la data de 31 decembrie

a acelui an, cel mai târziu pân la data de 15 februarie a fiec rui an;

c) situa ia privind cantit ile din fiecare substan i din fiecare

preparat, produse sau fabricate, în termenele prev zute la lit. a) i b);

d) situa ia privind cantitatea din fiecare substan utilizat pentru

fabricare, în termenele prev zute la lit. a) i b);

e) o situa ie privind estimarea necesarului de plante, substan e i

preparate pentru anul calendaristic urm tor, conform formularelor prev zute

în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu la data

de 31 mai a fiec rui an;

f) o situa ie trimestrial din partea produc torilor, a fabrican ilor i

a distribuitorilor, care s specifice mi c rile cantit ilor de plante,

substan e i preparate ce con in substan e stupefiante i psihotrope, la

nivel na ional, efectuate în aceast perioad .

------------

Lit. f) a alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din

LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713

din 19 octombrie 2012.

(2) Datele prev zute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare plant

cultivat , importat , exportat , în acelea i termene.

(3) La cererea Ministerului S n t ii, persoanele juridice autorizate

sunt obligate s transmit în cursul anului situa ii recapitulative dup

modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare a

prezentei legi.

(4) Ministerul S n t ii i Ministerul Agriculturii, P durilor i

Dezvolt rii Rurale colecteaz , analizeaz i comunic Agen iei Na ionale

Antidrog, în vederea centraliz rii i transmiterii c tre organismele

interna ionale, toate datele statistice pe care le de in în leg tur cu

activit ile prev zute la art. 1, solicitate prin conven iile interna ionale

la care România este parte.

ART. 43

(1) Orice achizi ie, transmitere, opera iune de comer , export sau import

de plante, substan e i preparate prev zute în tabelele I i II din anex

trebuie, în momentul efectu rii opera iunii, s fie înregistrat conform

condi iilor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se p streaz timp de 5 ani. (2) Comenzile i facturile pentru plantele, substan ele i preparatele prev zute în tabelul II din anex se efectueaz pe formulare separate. ART. 44 (1) Orice persoan juridic autorizat , care de ine plante, substan e i preparate prev zute în tabelele I, II i III din anex , este obligat s asigure condi ii de p strare i depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Orice persoan autorizat care de ine plante, substan e i preparate prev zute în tabelele I, II i III din anex este obligat s ia m suri de paz pentru prevenirea sustragerii acestora.

ART. 45 (1) Substan ele i preparatele prev zute în tabelele II i III din anex se pun în circula ie numai în ambalaje adecvate, închise i etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expedi ie nu trebuie s con in nici o alt indica ie în afara numelui i adreselor expeditorului i destinatarului, precum i marca expeditorului. ART. 46 (1) Eticheta sub care un preparat este pus în vânzare trebuie s con in în mod obligatoriu denumirea, cantitatea i concentra ia de substan activ , num rul seriei de fabrica ie, numele unit ii produc toare i termenul de

valabilitate.

(2) Etichetele i alte suporturi informa ionale, cum sunt prospectele ce

înso esc condi ion rile pentru distribu ia en-d tail, indic modul de

utilizare, precum i precau iile ce trebuie luate i aten ion rile ce sunt

necesare pentru siguran a utilizatorului, în condi iile prev zute de normele

metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 47

(1) Orice publicitate cu privire la substan ele i preparatele prev zute

în tabelele I, II i III din anex este interzis , în afar de publica iile

tiin ifice sau profesionale, recunoscute pe plan na ional, destinate

cercet torilor sau profesioni tilor.

(2) Este interzis distribuirea de e antioane ale substan elor i

preparatelor prev zute în tabelele I, II i III din anex .

ART. 48

Distrugerea substan elor i preparatelor identificate ca

necorespunz toare calitativ de c tre persoana juridic autorizat sau de

Agen ia Na ional a Medicamentului, dup caz, cu termen de valabilitate

expirat ori care au fost returnate, se efectueaz de c tre o societate

autorizat , în baza aprob rii de distrugere emise de Ministerul S n t ii i

în prezen a unei comisii constituite în condi iile prev zute în normele

metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAP. IX

Cercet ri medicale i tiin ifice, înv mânt

ART. 49

(1) Ministerul S n t ii autorizeaz , în scopul cercet rii medicale ori

tiin ifice, pentru înv mânt sau pentru efectuarea de constat ri ori

expertize tehnico- tiin ifice, fizico-chimice, dispuse de autorit ile judiciare, potrivit legii, o persoan fizic sau juridic , dup caz, s cultive, s produc , s fabrice, s achizi ioneze, s transporte, s importe, s exporte, s utilizeze, s de in plante, substan e i preparate prev zute în tabelele I, II i III din anex în cantit i care s nu le dep easc pe cele strict necesare scopului urm rit, în condi iile prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Autoriza ia prev zut la alin. (1) poate fi acordat i pentru alte opera iuni dintre cele enumerate la art. 4, în m sura în care asemenea opera iuni sunt necesare scopului urm rit. (3) Beneficiarul autoriza iei prev zute la alin. (1) consemneaz într-un registru, pe care îl p streaz timp de 5 ani, cantit ile de plante,

substan e i preparate pe care le import , le achizi ioneaz , le fabric , le utilizeaz i le distruge, precum i data opera iunilor i numele furnizorilor. El are obliga ia de a comunica trimestrial i anual Ministerului S n t ii cantit ile importate, utilizate sau de inute în stoc pân la epuizarea acestuia, în condi iile prev zute la art. 42. (4) Organele de poli ie i vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului Interna ional de Control al Stupefiantelor din cadrul Organiza iei Na iunilor Unite sau autorit ilor competente ale altor state e antioane ale substan elor, plantelor ori preparatelor prev zute în tabelele I, II i III din anex .

CAP. X

Sanc iuni

ART. 50

În cazul în care exist sau se presupune în mod justificat c exist un

risc iminent i grav pentru s n tate, autorit ile sanitare vor adopta

m surile de precau ie, care vor consta în:

a) blocarea m rfii, retragerea de pe pia i interzicerea utiliz rii

specialit ilor farmaceutice, formulelor magistrale i preparatelor oficinale,

precum i suspendarea activit ilor, publicit ii i închiderea provizorie a

localurilor, centrelor sau serviciilor;

b) suspendarea elabor rii, prescrierii, eliber rii i furniz rii de

preparate în faza de cercetare clinic sau pentru cercetare pe animale.

ART. 51

În cazul înc lc rii repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3),

Ministerul S n t ii poate suspenda autoriza ia pentru desf urarea

activit ilor prev zute la art. 15 alin. (1), pentru o perioad de 1-3 luni.

ART. 52

(1) Constituie contraven ii i se sanc ioneaz , dup cum urmeaz :

a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) i

ale art. 44-46, cu amend de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amend de la 500 lei (RON) la

2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 i 48, cu

amend de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) i ale art. 43, cu

amend de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului S n t ii i al Ministerului Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, Direc iei Generale de Combatere a Criminalit ii Organizate i Antidrog i Agen iei Na ionale Antidrog. (3) Dispozi iile referitoare la contraven iile prev zute la alin. (1) i (2) se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare.

CAP. XI Dispozi ii tranzitorii i finale

ART. 53 La data intr rii în vigoare a prezentei legi Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor i al substan elor stupefiante, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie

1969, cu modific rile ulterioare, i Hot rârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele privind regimul produselor i substan elor stupefiante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modific rile ulterioare, se abrog . ART. 54 Autoriza iile eliberate în baza Legii nr. 73/1969 î i men in

valabilitatea pentru o perioad de cel mult 3 ani de la data intr rii în

vigoare a prezentei legi, urmând ca în acest interval s fie preschimbate

conform prevederilor prezentei legi.

ART. 55

În scopul îndeplinirii obliga iilor asumate de România prin conven iile

interna ionale i pentru raportarea datelor solicitate de organele i

organismele competente, termenele de raportare prev zute la art. 42 pot fi

modificate prin ordin al ministrului s n t ii.

ART. 56

Prezenta lege intr în vigoare la 7 luni de la data public rii în

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep ia art. 57 care intr în

vigoare la data public rii.

ART. 57

În termen de 6 luni de la data public rii prezentei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I, Ministerul S n t ii va elabora normele

metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hot râre a

Guvernului.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea

prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României,

republicat .

PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR

ADRIAN N STASE

PRE EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V C ROIU

Bucure ti, 29 noiembrie 2005. Nr. 339.

ANEX

TABELUL I PLANTE, SUBSTAN E SI PREPARATE CU SUBSTAN E PSIHOTROPE SI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT ÎN MEDICIN *)

STUPEFIANTE

1. Acetorfin

2. Acetil-alfa-metilfentanil

3.

Alfa-metilfentanil

4.

Alfa-metiltiofentanil

5.

Beta-hidroxifentanil

6.

Beta-hidroxi-metil-3-fentanil

7.

Cetobemidon

8.

Dezomorfin

9.

Etorfin

10.

Heroin

11.

3-metilfentanil

12.

3-metiltiofentanil

13.

MPPP

14.

Para-fluorofentanil

15.

PEPAP

16.

Tiofentanil

17. Oripavin

------------

Tabelul I, subtitlul "Stupefiante" din anex a fost completat de

articolul unic din HOT RÂREA nr. 282 din 12 martie 2008, publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008.

PSIHOTROPE

1.

Brolamfetamin

2.

Catinon

3.

2C-B

4.

2C-I

5.

2C-T-7

6.

DET

7.

DMA

8.

DMHP

9.

DMT

10.

DOET

11.

Eticiclidin

12.

Etriptamin

13.

N-hidroxi MDA

14.

(+)-LYSERGIDE

15.

N-etil MDA, MDE

16.

MDMA

17.

Mescalina

18.

Metcatinon

19.

Metil-4aminorex

20.

MMDA

21.

4-MTA

22.

Parahexil

23.

PMA

24.

PMMA

25.

Psilocin , psilotsin

26.

Psilocibin

27.

Roliciclidin

28.

STP, DOM

29.

Tenamfetamin

30.

Tenociclidin

31. Tetrahidrocanabinol, izomerii urm tori i variantele lor stereochimice:

tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 dH-dibenzo[b,d] piran ol-l tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[6,d] piran ol-l(6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilen -9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol

32. TMA

PLANTE I SUBSTAN E AFLATE SUB CONTROL NA IONAL

1. Acid ibotenic

2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam

3. Amanita pantherina

4. Amida acidului lisergic

5. Toate speciile din genul Argyreia

6. BZP (benzilpiperazina)

7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil)

propan-2-amina

8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) =

1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

9. CPP (clorofenilpiperazina)

10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol

11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino)

propan-1-ona

15. Indanilamfetamina

16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) =

1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)

propan-1-ona

19. Muscimol

20. Nymphaea caerulea Sav.

21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.

22. Toate speciile din genul Psilocybe

23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

24. â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)

propan-1-ona

25. â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)

butan-1-ona.

26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamin

-------------

Pozi ia 26 din tabelul I, sec iunea "Plante i substan e aflate sub control na ional" din anex a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOT RÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509

din 22 iulie 2010.