Sunteți pe pagina 1din 177

PROGRAMUL ORIENTATIV DE DEZVOLTARE

ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI


CLUJ
2006

1
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ
CUPRINS

1. Obiectivele de dezvoltare economică şi socială a judeţului Cluj în anul


2006, corelate cu măsurile cuprinse în programul de guvernare

2. Principalele acţiuni ce vor fi realizate de serviciile publice deconcentrate


ale ministerelor, structurile celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale, regiile şi companiile/naţionale cu reprezentare la nivelul judeţului
Cluj

3. Principalele investiţii ale serviciilor publice deconcentrate ale


ministerelor, ale structurilor celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale, ale regiilor şi companiilor/naţionale cu reprezentare la nivelul
judeţului Cluj

4. Strategia Consiliului Judeţean Cluj pentru dezvoltarea economico-socială a


judeţului Cluj în anul 2006

5. Principalele investiţii ale autorităţilor administraţiei publice locale din


judeţul Cluj

6. Planul de implementare a legislaţiei şi de consolidare la nivel local în anul


2006

2
PROGRAMUL ORIENTATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI
SOCIALĂ A JUDEŢULUI CLUJ
PE ANUL 2006
CONSIDERAŢII GENERALE

Programul orientativ de dezvoltare economică şi socială a judeţului Cluj pe


anul 2006 a fost elaborat pe principiile şi coordonatele Programului de
guvernare pe perioada 2005 – 2008.
Conţinutul Programului de dezvoltare al judeţului are un caracter concret, cu
responsabilităţi şi termene precise, ceea ce va permite o urmărire riguroasă a
modului de aplicare a acestuia la nivelul întregului judeţ.
Programul de dezvoltare economică şi socială a judeţului Cluj a fost
structurat pe următoarele componente:
- Programele proprii de măsuri, acţiuni şi investiţii ale serviciilor publice
deconcentrate, ale altor structuri guvernamentale cu reprezentare în teritoriu,
aflate sub autoritatea Instituţiei Prefectului, strict corelate cu obiectivele şi
responsabilităţile asumate prin Programul de guvernare. Pentru fiecare
instituţie a statului au fost stabilite obiectivele şi priorităţile specifice pentru
anul 2006 precum şi setul concret de acţiuni pentru atingerea acestora.
- Priorităţile şi Programul de dezvoltare economică şi socială ale Consiliului
Judeţean Cluj pe anul în curs.
- Priorităţile comunităţilor locale, stabilite prin bugetele locale adoptate
pentru anul 2006
Programul, în structura prezentată, are un conţinut amplu, fixat pe
priorităţile şi obiectivele Programului de guvernare şi indică responsabilii şi
responsabilităţile asumate pe fiecare subcomponentă a sa, respectiv Instituţia
Prefectului şi structurile de sub autoritatea sa (serviciile publice deconcentrate,
celelalte organe centrale organizate la nivelul judeţului Cluj, sucursalele/ filialele
regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale cu reprezentare
în teritoriu), Consiliul Judeţean Cluj, autorităţile administraţiei publice locale.
De asemenea, facem precizarea că obiectivele stabilite în Program pentru
serviciile publice deconcentrate, celelalte organe centrale organizate la nivelul
judeţului Cluj, sucursalele/filialele regiilor autonome, companiilor naţionale şi
societăţilor naţionale cu reprezentare în teritoriu sunt dublate de măsuri şi acţiuni
foarte concrete, cu responsabilităţi clare şi termene de finalizare, astfel încât să
permită realizarea obiectivelor enumerate.
Totodată, sunt precizate sursele de finanţare necesare realizării obiectivelor
propuse pentru anul 2006.

3
I.OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI CLUJ
ÎN ANUL 2006, CORELATE CU MĂSURILE
CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

4
1. INTEGRARE EUROPEANA

• RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE FAŢĂ DE UNIUNEA


EUROPEANĂ (Institutia Prefectului judetului Cluj, institutii ale statului cu
responsabilitati in domeniu)
o Aplicarea integrală a planului de implementare a legislaţiei şi de consolidare
instituţională la nivel local, aferent judeţului Cluj pentru anul 2006
Acest plan cuprinde 432 măsuri ce urmează a fi implementate în cursul anului 2006,
de către 17 servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi alte structuri
guvernamentale din teritoriu (capitol 6).
La nivelul judeţului Cluj, Planul de implementare a legislaţiei şi de consolidare
instituţională cuprinde un număr de 13 capitole, numărul de măsuri aferent fiecărui
capitol fiind următorul:

CAPITOLUL 1– LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR


1. Dezvoltarea la nivel local a mecanismului de control ex-ante al documentelor
privind procedurile de licitatie, evaluare si contractare
2. Aplicarea legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic

CAPITOLUL 5 – DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE


1. Măsuri pentru combaterea traficului cu produse piratate şi contrafăcute
2. Extinderea controalelor vamale asupra transporturilor de mãrfuri suspectate a
încãlca un
DPI, plasate şi sub alte regimuri vamale decât cele de import şi export, fãrã a
împiedica
libertatea comerţului licit

CAPITOLUL 6 – POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI


1. Aplicarea imediată şi completă a acquis-ului pentru a permite agenţilor economici
să fie pregătiţi încă înainte de aderare să facă faţă presiunii concurenţiale a pieţei
interne
2. Întărirea disciplinei privind aplicarea corectă şi efectivă a legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat
CAPITOLUL 7– AGRICULTURA
1. Asigurarea capacităţii administrative necesare pentru aplicarea Schemei de Plată
Unică pe Suprafaţă – 3953 de posturi la nivelul întregii ţări
5
2. Finalizarea Registrului Fermelor
3. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate
4. Instruirea personalului care asigura implementarea Programului SAPARD
5. Consolidarea Retelei de Informatii Contabile Agricole (RICA)

CAPITOLUL 8– PESCUITUL
1. Actiuni de inspectii si control privind respectarea prevederilor Legii 192/2001
privind fondul piscicol pescuitul si acvacultura

CAPITOLUL 13 – POLITICA SOCIALA SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA


1. Combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului pe termen lung

CAPITOLUL 22 – PROTECŢIA MEDIULUI


1. Controlul accidentelor majore care implica substanţe periculoase (SEVESO)
2. Accelerarea procesului de recrutare de personal la toate nivelurile administraţiei de
mediu
3. Accelerarea implementării prevederilor legislaţiei specifice privind prevenirea si
controlul integrat al poluării (IPPC)
4. Continuarea implementării legislaţiei specifice privind limitarea emisiilor anumitor
poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere (LCP)
5. Închiderea a 114 instalaţii de tratare termică a deşeurilor medicale care nu sunt în
conformitate cu Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor
CAPITOLUL 24 – JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE

1. Implementarea măsurilor necesare pentru combaterea în mod eficient a migraţiei


ilegale
2. Combaterea traficului de fiinţe umane
3. Continuarea extinderii la nivelul întregii ţări a poliţiei de proximitate
4. Îmbunătăţirea accesului în secţiile de poliţie precum şi în mediul în care sunt
audiaţi martorii şi a condiţiilor din centrele de detenţie ale secţiilor de poliţie
5. Campanii de conştientizare a opiniei publice pentru înţelegerea fenomenului
corupţiei

6
CAPITOLUL 25 – UNIUNEA VAMALA
1. Respectarea Codului de conduită şi disciplină al personalului vamal şi raportarea
activităţilor întreprinse în acest sens

Instituţii implicate:
1. Directia Judeteana de Sanatate Publica Cluj
2. Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj
3. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj
4. Casa Judeţeană de Asigurari de Sanatate Cluj
5. Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Cluj
6. Directia Sanitar Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
7. Unitatea Fitosanitara Cluj
8. Directia Generala a Finantelor Publice Cluj
9. Directia Regionala de Statistica Cluj
10. Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Cluj
11. Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
12. Agentia Regională de Protectie a Mediului Cluj
13. Agentia Judeteana de protectia Mediului Cluj
14.Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Cluj
15. Inspectoratul de Politie Judetean Cluj
16. Politia de Frontiera
17. Biroul pentru Straini
18. Directia Regionala Vamala Cluj
o Urmarirea investitiilor in domeniu realizate prin programul SAPARD, precum si
finalizarea dosarelor in curs de aprobare:
Stadiul de implementare a programului SAPARD

o Continuarea implementării reglementărilor comunitare privind eliberarea


paşaportului fitosanitar, înregistrarea producătorilor, depozitelor colective,
centrelor de expediere şi a importatorilor de plante şi produse vegetale.
o Respectarea conditionalitatilor rezultate in urma negocierii Capitolului 22 Mediu

• ATINGEREA CONVERGENŢEI ÎN RAPORT CU STRUCTURA


ECONOMICĂ EUROPEANĂ (Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Cluj)
o Sprijinirea producatorilor agricoli in intocmirea documentatiilor pentru
obtinerea de fonduri prin Programul FIDA (dezvoltarea Rurală a Munţilor
Apuseni) si pentru obtinerea creditelor agricole
7
o Promovarea Programului SAPARD in toate localitatile judetului Cluj si
acordarea consultantei in accesarea de fonduri prin masurile 1.1 Imbunatatirea
prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole, 3.1 Investitii in
exploatatii agricole, 3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice
care sa genereze activitati multiple si venituri alternative, 3.2 Înfiinţarea de
grupuri de producători, 4.1 Imbunatatirea pregatirii profesionale si 4.2 Asistenta
tehnica

o Pregatirea crescatorilor de animale pentru aderarea la Uniunea Europeană prin


prezentarea si explicarea legislatiei din domeniu concomitent cu cerintele de
calitate pentru productia animaliera

2. EDUCAŢIE

OBIECTIVE MAJORE (Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Biroul Judeţean pentru Romi Cluj,
Primării, O.N.G.-uri)

o Acces egal si sporit la educatie


o Calitatea sporita a educatiei si pregatirea societatii bazata pe cunoastere
o Reconstructia invatamantului rural
o Combinarea eficienta a educatiei generale cu educatia de elita
o Compatibilizarea europeana
o Dezvoltarea institutionala a educatiei permanente
o

• OBIECTIVE SPECIFICE

o Regandirea, reorganizarea si restructurarea retelei scolare incepand


cu 1 ianuarie 2006 si in perspectiva
o Incadrarea cu personal didactic calificat a unitatilor de invatamant
o Fundamentarea si elaborarea politicii de personal
o Consilierea şi sprijinirea profesorilor debutanţi pentru a-şi forma şi
construi un stil propriu, eficient de predare
o Organizarea şi monitorizarea acţiunilor de formare continuă a
cadrelor didactice pe teme de actualitate în didactica disciplinei
o Aprecierea standardelor educaţionale atinse de către elevi (la toate
formele de învăţământ) ca efecte ale activitatii cadrelor didactice, concordanţa
între evaluarea internă şi evaluarea externă
o Realizarea unui management dinamic si activ in conditiile asumarii
descentralizarii
o Elaborarea si generalizarea a-plicarii indicatorilor de per-formanţă
specifici pentru evaluarea directorilor
8
o Reducerea (până la eliminare) a numărului de neşcolarizaţi
o Monitorizarea şi evaluarea calităţii predării şi a standardelor
educaţionale atinse de elevi
o Asigurarea condiţiilor pentru promovarea examenelor naţionale cu
rezultate foarte bune
o Evaluarea calităţii şi eficienţei curriculumului intenţionat, proiectat şi
predat
o Extinderea activitatii Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj ca furnizor
de formare profesionala a adultilor, ca realizare unicat la nivel national
o Colaborarea cu autorităţile locale pentru ameliorarea şi dezvoltarea în
con-tinuare a infrastructurii
o Implicarea cadrelor didactice în utilizarea şi modernizarea bazei
materiale de specialitate
o Dotarea unităţilor şcolare şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj cu
mijloace de învăţământ, mobilier, calculatoare, etc.
o Continuare programelor de reabilitare scoli
o Atragerea de fonduri pentru acordarea de facilităţi elevilor cu
rezultate deosebite, celor cu deficienţe şi celor proveniţi din familii cu venituri
scăzute
o Modernizarea bazei de mij-loace de transport propriu şi de
microbuze a unităţilor şcolare rurale
o Sustinerea sociala a elevilor pentru frecventarea scolii
o Cresterea calitatii educatiei furnizate
o Dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi parteneriat prin pro-grame de
finantare la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al reţelei şcolare
o Sprijinirea câştigării autonomiei şcolilor în organizarea de activităţi
educative care să corespundă specificului cerinţelor elevilor şi nevoilor de
educaţie.
o Coordonarea şi sprijinirea de activităţi educative extraşcolare care
valorifică tradiţiile cultu-rale româneşti şi universale ca alternative reale de
petrecere a timpului liber al elevilor
o Continuarea integrarii progresive a elevilor cu deficiente in
invatamantul de masa
o Sporirea eficientei actiunilor de orientare realizate in scoli
o Formarea managerilor pentru aplicarea corespunzătoare a
mecanismelor financiare specifice descentralizării
o Educaţia familiilor de romi
 Monitorizarea situaţiei şcolilor cu elevi romi
 Introducerea temelor de prevenire şi combatere a discriminării
romilor în şcoli

9
 Realizarea de parteneriate cu universităţile din municipiul Cluj
Napoca pentru promovarea şi mediatizarea locurilor destinate tinerilor
romi în facultăţi
 Colaborare cu ONG-uri şi cu ISJ Cluj pentru realizarea unui
program de perfecţionarea cadrelor didactice care lucrează cu elevi romi
 Organizarea bilunară de întălniri cu liderii comunităţilor de
romi, părinţii elevilor romi şi cadrele didactice în vederea încurajării
participării şcolare a tinerilor elevi romi
 Organizarea de tabere multiculturale.
 Elaborarea de proiecte care să stimuleze tinerii romi către
procesul educaţional.
 Angajarea unui profesor rom în cadrul instituţiei

• PRIORITATI PENTRU SEMESTRUL II, AN SCOLAR 2005-2006

o Descentralizarea sistemului educational judetean si cresterea autonomiei


unitatilor de invatamant
o Cresterea calitatii educatiei
o Ameliorarea infrastructurii necesare pentru desfasurarea unei activitati de
calitate

3. CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE

• CERCETARE STATISTICĂ (Direcţia Regională de Statistică Cluj)

LUCRĂRI STATISTICE (20) :

o Statistica agriculturii
o Statistica silviculturii şi mediului
o Statistica intreprinderilor
o Statistica industriei
o Statistica energiei
o Statistica construcţiilor şi investiţiilor
o Statistica comerţului cu amănuntul şi comerţul cu ridicata
o Statistica turismului
o Statistica transporturilor
o Statistica serviciilor pentru populaţie şi întreprinderi
o Statistica preţurilor
o Statistica cercetării ştiinţifice şi inovării
o Statistica populaţiei şi demografie
10
o Statistica nivelului de trai
o Statistica forţei de muncă
o Statistica educaţiei
o Statistica culturii
o Statistica sănătăţii
o Infrastructura Statistică
o Sistem statistic teritorial

4. PROTECŢIE SOCIALĂ

• SISTEMUL DE PENSII

o Reformarea sistemului public de pensii


 Eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii
 Cresterea numarului de contribuabili la sistemul public de pensii

• OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJ (Agenţia Judeţeană pentru


Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, Centrul Regional de Formare Profesională
a Adulţilor Cluj, Biroul Judeţean pentru Romi, O.N.G. –uri, primării)

o Măsuri active
 Aplicarea stategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale
- Monitorizarea activitatilor economice desfasurate in principalele
zone industriale ale judetului ce concentreaza un volum important
de forta de munca, in scopul identificarii momentelor critice de
aparitie a fenomenului de somaj
- Sustinerea initiativelor oamenilor de afaceri autohtoni sau straini,
menite sa asigure continuitatea si dezvoltarea activitatii economice
in centrele industriale, in vederea conservarii locurilor de munca si
eventual, de creare a noi locuri de munca
- Concentrarea actiunilor serviciilor descentralizate ale ministerelor
in vederea derularii de activitati favorabile reglarii raporturilor
dintre cerere si oferta pe piata muncii.
- Programul de ocuparea fortei de munca
- Implicarea partenerilor sociali pentru implementarea de programe
speciale în domeniul ocupării
- Servicii integrate
- Consiliere si orientare profesionala
- Satistici, analize si prognoze de ocupare
- Rducerea ratei somajului prin cresterea gradului de ocupare
- Formarea profesionala a solicitantilor de loc de munca
11
Integrarea familiilor de romi
- Elaborarea unei broşuri cu privire la toate actele legislative legale
de acordare a unor drepturi/facilităţi romilor şi distribuirea acesteia
în comunităţile de romi
- Organizarea de cursuri de re/calificare a etnicilor romi în meserii
cerute pe piaţa muncii în parteneriat cu ONG-urile rome şi
monitorizarea în vederea angajării lor
- Stimularea agenţilor economici şi a altor instituţii în vederea
angajării absolvenţilor de facultate romi
- Promovarea în mass - media a prevederilor actelor legislative ce
prevăd facilităţi pentru agenţii economici care încadrează etnici
romi la toate nivelele de studii (de la cele primare până la
superioare)
- Întâlniri, dezbateri cu reprezentanţi ai primăriilor ai AJOFM Cluj,
şi cu agenţi economici privind facilităţile legale oferite în situaţiile
angajarii de etnici romi
- Ceearea de noi locuri de muncă pentru romi prin colaborarea cu
agenţii economici din zonă
- Analizarea posibilităţilor de împroprietărire şi stimulare a
activităţilor agricole pentru romi conform legislaţiei în vigoare

o Măsuri instituţionale
 Modernizarea serviciilor publice de ocuparea fortei de munca
- Restructurarea pe plan local a administratiei
- Combaterea coruptiei
- Coerenta actului administrativ
- Perfectionarea managementului in administratie
 Institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii
profesionale
- Stoparea birocratiei
- Limitarea clientelismului politic

• RAPORTURILE DE MUNCĂ (Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj,


Direcţia de Sănătate Publică Cluj)

Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă


o Respecarea drepturilor salariaţilor şi angajatorilor

• ASISTENŢA SOCIALĂ (Direcţia de Muncă, Soliaritate Socială şi Familie


Cluj, Biroul Judeţean pentru Romi Cluj, Direcţia de Sănătate Publică Cluj,
Inspectoratul Judeţean de Pooliţie Cluj, Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj,
O.N.G.-uri, Direcţia Judeţeană a Protecţiei Drepturilor Copilului Cluj,
primării)
12
Reducerea saraciei si marginalizarii sociale
o Îmbunătăţirea echilibrului socioeconomic al familiei
o Creşterea venitului familial şi a calităţii vieţii de familie
o Protejarea persoanelor vârstnice
o Ameliorarea stării de sănătate a familiilor de romi
 Realizarea unor programe de informare sanitară, consultanţă
medicală şi planning familial pentru comunităţile compacte de romi
o Protecţia copiilor
 Campanii mass media de sensibilizare privind tratamentul
nediscriminatoriu a copiilor instituţionalizaţi
 Consultanţă oferită femeilor rome cu privire la drepturile legilsative
de care pot beneficia în anumite situaţii dificile (copii bolnavi, cu
handicap etc.)
 Elaborarea unor proiecte locale de intervenţie socială privind „copiii
străzii”
 Organizarea de tabere multiculturale cu copii de diferite etnii
 Încheierea unor parteneriate de colaborare Direcţia Judeţeană a
Protecţiei Drepturilor Copilului Cluj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie,
în vederea clarificării situaţiei copiilor abuzaţi şi abandonaţi
o Responsabilizarea comunităţilor locale în problemele legate de romi
 Întâlniri lunare a primarilor cu reprezentanţii romilor pentru
informarea reciprocă şi pentru soluţionarea problemelor
 Suplimentarea posturilor de experţi pentru probleme de romi din
cadrul primăriilor din judeţul Cluj, prin adoptarea de HCL-uri
 Realizarea de parteneriate cu primării, ONG-uri şi alte instituţii
publice în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare socio
economică a comunităţilor de romi din judeţul Cluj.
 Colaborarea permanentă între Biroul Judeţean pentru Romi din
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj , membrii Grupului de
Lucru Mixt Judeţean şi lideri comunitari.

5. SĂNĂTATE PUBLICĂ

• SERVICII MEDICALE (Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Casa Judeţeană


de Asigurări de Sănătate Cluj)

o Imbunătăţirea asistenţei medicale primare prin înlăturarea inechităţilor între


mediul urban şi rural
o Întărirea asistenţei medicale de specialitate ambulatorie

13
o Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea activităţii medicale în unităţile
sanitare cu paturi.
o Optimizarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească
o Înfiinţarea de unităţi medico-sociale
o Reînfiinţarea Centrelor de permanenţă
o Înfiinţarea de Centre de Sănătate Multifuncţionale
o Îmbunătăţirea asistenţei medicale dentare
o Extinderea asistenţei farmaceutice în mediul rural
o Monitorizarea derulării Programelor Naţionale de Sănătate
o Evaluarea calităţii serviciilor medicale
o Imbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical
o Continuarea cooperării interdepartamentale în domeniul sanitar
o Acţiuni de coordonare şi control a furnizorilor de servicii medicale din
judeţul Cluj
o Colaborarea cu unităţile administrativ-teritoriale
o Apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate,
scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate
 Activităţi de supraveghere a bolilor transmisibile prevenibile prin
vaccinare
 Supravegherea principalelor boli infecţioase cu scopul depistării şi
diagnosticării precoce în vederea intervenţiei rapide şi eficace cu scopul
de a limita riscul de apariţie a unei epidemii
 Supravegherea infecţiilor cu transmitere sexuală prin testarea
serologică gratuită a gravidelor
 reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV şi monitorizare
evoluţiei infecţiei HIV / SIDA
 Supravegherea tuberculozei
 colectarea, analiza şi raportarea datelor privind morbiditatea
profesională
 Evaluarea conditiilor de mediu din unitatile de invatamant si ocrotire
a copiilor si tinerilor din judetul Cluj impreuna cu avizarea si / sau
autorizarea sanitara a obiectivelor respective inclusiv a taberelor
scolare de vacanta
 Monitorizarea dezvoltarii fizice si a prevalentei imbolnavirilor la
copii si tineri
 Monitorizarea si raportarea in cadrul interventiei 11 a Programului de
sanatate nr. 3 a cheltuielilor materiale ale cabinetelor scolare
 Monitorizarea distributiei laptelui si produselor de panificatie la
elevi conform legislatiei in vigoare ;
 Supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional la
radiatii ionizante din unitatile in care se desfasoara activitati nucleare
14
 Scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate (maladii
transmisibile) şi apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai
ţărilor din UE
 Implementarea Strategiei Naţionale de Sănătate Publică pentru anul
2005
 Implementarea finantării bazate de caz rezolvat (Sistemul DRG)
 Coordonarea activităţii de clasificare şi codificare în domeniul
sanitary
 Implementarea Portalului Naţional de Servicii de Sănătate
o Promovarea sănătăţii
 Campanii de informare-educare-comunicare
 Celebrarea zilelor din calendarul sănătăţii
 Derularea Programului de sănătate publică de combatere a HIV/SIDA
 Derularea Programului de depistare activă a tuberculozei

• CADRU INSTITUŢIONAL (Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Casa


Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj)
o Asigurarea mamagementului corespunzător a îngrijirilor de sănătate
 Coordonarea activităţii şi pregătirea profesională a asistenţilor
medicali, personalului cu pregătire sanitară medie şi a personalului
auxiliar sanitar
 Coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciilor de îngrijiri
furnizate de unităţile sanitare şi ONG-uri.
 Colaborează şi dezvoltă programe de îngrijiri de sănătate cu
autorităţile locale şi ONG-uri.
 Organizarea şi actualizarea evidenţei asistenţilor medicali din
teritoriu.
 Evaluarea periodică a nivelului de cunoştinţe, de formare
profesională a asistenţilor medicali, inclusiv programme de educaţie
medicală continuă pentru asistenţi medicali.
 Creşterea colectării fondurilor destinate sănătăţii
 Creşterea transparenţei

6. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

• PROPRIETATE FUNCIARĂ (Oficiul Judeţean de Cadastru şi


Publicitate Imobiliară Cluj, Agenţia Domeniilor Statului Cluj, Direcţia
Silvică Cluj, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj)
o Finalizarea reformei proprietăţii funciare

15
o Intabularea tuturor suprafeţelor agricole din extravilan şi a celor
forestiere, inclusiv a celor rezultate din ieşirea din indiviziune, prin
introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului
o Restituirea integrală a suprafeţelor de pădure către foştii proprietar
o Reprezentarea activa in comisia judeţeană de aplicare a legilor
fondului funciar in teritoriu si indeplinirea atributiilor in acest sens
o Punerea in posesie a suprafetelor concesionate si arendate

• STIMULAREA TRANSFORMĂRII GOSPODĂRIILOR


ŢĂRĂNEŞTI ÎN FERME AGRICOLE FAMILIALE CU CARACTER
COMERCIAL ŞI ÎNFIINŢĂRII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE (Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj, Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj)
o Promovarea in urmatorii 4 ani, a unui Program national de investitii
in ferme vegetale noi si de consolidare a celor existente, adresat cu prioritate
familiilor de tineri (pana la 15000 €/ferma).
o Sustinerea fermelor familiale care au minim 3 vaci, in vederea dotarii
lor cu aparate de muls, instalatii pentru racirea si stocarea laptelui
o Sprijinirea infiintarii de noi exploatatii agricole, exploatatii viabile
din punct de vedere economic care apoi sa poate accesa resurse financiare prin
programele cunoscute
o Pregatirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru aderarea
la Uniunea Europeană prin prezentarea si explicarea legislatiei existente si a
conditiilor de producere si calitate cerute membrilor Uniunea Europeană, a
posibilitatilor de dotare si modernizare a exploatatiilor
o Monitorizarea exploatatiilor agricole viabile cat si reabilitarea
pepinierelor pomicole si viticole.

• SPRIJINIREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ŞI CREŞTEREA


PRODUCŢIEI AGRICOLE (Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Cluj)
o Incurajarea productiei la produsele deficitare: plante tehnice, sfecla
de zahar, culturi bio-ecologice si de asolament, in vederea refacerii
potentialului agricol al terenului precum si a celor produse la care Romania
este competitiva.
o Intocmirea si verificarea tuturor documentatiilor prin care
producatorilor agricoli li se acorda facilitati in sectorul vegetal in anul 2005.
o Cresterea productiilor medii la principalele culturi cu 5-10 % fata de
cele obtinute in anii anteriori, avand la baza respectarea tehnologiilor si
ajutorul financiar ce urmeaza a fi acordat
o Cresterea moderata a efectivelor de animale cu 3-5 % la toate
speciile, crestere posibila prin sprijinul acordat de stat crescatorilor de animale
16
o Imbunatatirea modului de folosinta a terenului, a strategiei agricole a
judetului prin cultivarea si structurarea culturilor in functie de cele 10 zone
pedoclimatice precum si de cererea pietei.
o Continuarea programului de repunere in functie a amenajarilor de
irigatii, precum si trecerea in totalitate a acestora in proprietatea asociatiilor
private a utilizatorilor de apa.

• SPRIJINIREA VALORIFICĂRII PRODUCŢIEI AGRICOLE


(Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj, Direcţia Silvică Cluj,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor
Cluj)
o Valorificarea eficienta si la preturi cat mai avantajoase a productiei
obtinute care se va realiza prin intarirea asociatiilor profesionale si prin crearea
unei organizatii interprofesionale pentru derularea parteneriatului public-
privat, in vederea achizitionarii, depozitarii si valorificarii produselor de baza
o Intensificarea actiunilor de consultanta si control in domeniul
productiei de bunuri alimentare, la toti agentii economici precum si la
producatorii agricoli persoane fizice care desfac bunuri alimentare in piete si
oboare
o Promovarea unor sisteme si metode de crestere a animalelor in
vederea obtinerii unor produse animaliere ecologice, competitive atat pe piata
interna cat si cea externa, prin instruiri organizate la nivel de localitati si
popularizarea cerintelor pentru producerea si valorificarea productiei ecologice
o Intensificarea recoltării, prelucrării şi comercializării altor produse
altele decat lemnul
o Instruirea agentilor economici privind normele metodologice
referitoare la producerea, prelucrarea, comercializarea, importul si expotul de
seminte si material saditor.
• DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SATELOR (Oficiul Judeţean
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Cluj)
o Evaluarea economica a zonelor rurale periferice si a celor
defavorizate natural pentru intocmirea planurilor de dezvoltare locala
o Corelarea planurilor de amenajare a teritoriului în profil rural cu
proiectele de dezvoltare a utilităţilor publice – distribuţia apei, gaze, canal

• DEZVOLTAREA PISCICULTURII (A.P.P.S. – Sucursala


de Reprezentare şi Protocol “VICTORIA” Cluj)
o Clarificarea statutului juridic al Amenajarii Piscicole Campenesti, in
vederea derularii unei activitati normale in acest domeniu
17
o Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Licentei de acvacultura, in
conformitate cu noile prevederi legale

• GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR (Direcţia Silvică Cluj,


Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, Agenţia
Domeniilor Statului Cluj)
o Împădurirea terenurilor degradate
o Întreţinerea drumurilor forestiere
o Stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare
o Identificarea suprafetelor de teren degradate ce pot fi ameliorate si
predarea acestora catre Directia Silvica Cluj

• ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI INSTITUŢIONAL (Direcţia pentru


Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj, Unitatea pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie Cluj, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj)
o Sprijinirea organizarii si dezvoltarii unor forme asociative pentru
servicii si utilitati necesare producatorilor agricoli ca: aprovizionarea cu
seminte, ingrasaminte chimice, pesticide, utilaje agricole etc, folosind si
masura SAPARD “Intarirea grupurilor de producatori” in curs de acreditare la
Uniunea Europeană
o Promovarea unor sisteme si metode de crestere a animalelor in
vederea obtinerii unor produse animaliere ecologice, competitive atat pe piata
interna cat si cea externa, prin instruiri organizate la nivel de localitati si
popularizarea cerintelor pentru producerea si valorificarea productiei ecologice
o Obtinerea de produse alimentare din legume si fructe de calitate,
ecologice, competitive, atat pe piata interna cat si pentru export, conform cu
normele Uniunea Europeană, prin popularizarea tuturor tehnologiilor aparute
in domeniu, acordandu-se si consultanta necesara pentru accesarea de resurse
financiare prin programul SAPARD si FIDA
o Prevenirea impurificarilor biologice si mentinerea puritatii varietale
si fizice a tuturor soiurilor
o Asigurarea calitatii in activitatea de testare a semintelor si
materialului saditor din toate speciile, atingerea unui grad ridicat de acuratete,
continua supraveghere a aparaturii utilizate si a efectuarii testelor de laborator
o Modernizarea laboratoarelor de germinatie, puritate, umiditate si
stare sanitara pentru a fi competitivi din punct de vedere al calitatii cu
normele Uniunii Europene si ISTA,
o Formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea lucrătorilor din
reţeaua de ameliorare şi reproducţie în zootehnie
o Formarea şi perfecţionarea profesională a producătorilor agricoli,
precum şi formarea continuă a specialiştilor din agricultură
18
7. FISCALITATE

• ADMINISTRARE FISCALĂ (Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj)


o Cresterea gradului de depunere voluntara a declaratiilor cu obligatii la
bugetul de stat
o Reducerea timpului de actualizare a obligatiilor restante la bugetul de stat
o Cresterea gradului de conformare voluntara la plata impozitelor si taxelor
o Eficientizarea activitatii de solutionare a deconturilor cu sume negative de
TVA
o Cresterea numarului de contribuabili controlati cu arierate mari si in pericol
de prescriere
o Reducerea numarului de contestatii depuse de contribuabili
o Cresterea sumelor atrase suplimentar la buget
o Cresterea gradului de recuperare a creantelor la bugetul consolidat de stat

• SISTEM VAMAL (Direcţia Regională Vamală Cluj, Biroul Vamal Cluj-


Napoca)
o Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire
o Înlăturarea aplicării arbitrare a legii vamale de către personalul vamal
o Combaterea corupţiei
o Pregătirea profesională a personalului vamal
o Depistarea cazruilor de importuri de mărfuri pirat
o Îmbunătăţirea infrastructurii vamale
o Depistarea şi combaterea traficului illicit de bunuri şi personae
o Eliminarea barierelor administrative
o Creşterea capacităţii instituţionale a biroului vamal

• CONTROL FINANCIAR-FISCAL
 Intensificarea şi optimizarea activităţilor şi acţiunilor care să contribuie la
respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii
oricăror acte şi fapte interzise de lege;
 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de verificare şi control operativ şi
inopinat, în regim de prioritate, în domeniile economice vulnerabile la
evaziunea fiscală: produse petroliere, alcool şi băuturi alcoolice, tutun şi
ţigări, cafea şi produse derivate, jocuri de noroc, produse agroalimentare,
deşeuri reciclabile, masă lemnoasă, etc.
 Acţiuni de control operativ şi inopinat în locurile şi incintele unde există
date şi indicii că se produc, se depozitează, se comercializează bunuri sau
se desfşoară activităti care fac obiectul faptelor de evaziune fiscală;

19
 Perfecţionarea managementului şi creşterea eficienţei la toate nivelurile,
prin diagnosticarea imperfecţiunilor legislative şi propuneri de modificare
ori completare a actelor normative deficitare;

 Colaborarea cu toate structurile interne ale Autorităţii Naţionale de


Control, cooperarea cu alte instituţii aparţinând Ministerului Administraţiei
şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Corpul de Control al
Guvernului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, etc.

8. INDUSTRIA

• PRODUCŢIA ŞI TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE

o Transportul gazelor naturale (SNC Transgaz S.A. – Sucursala Cluj)


 Cresterea capacitatii S.N.T pentru alimentarea cu gaze a
consumatorilor cu gaze de import şi siguranţei în exploatare a
conductelor
- Urmarirea modului de executare a investitiei, conducta ø 20”
Mediesu Aurit – Abramut
- Urmarirea modului de executare a investitiei, conducta ø 16”
Negresti Oas-Sighet
- Reinformarea tuturor autoritatilor locale privind necesitatea
obtinerii avizelor de amplasament constructii in zonele de siguranta
a conductelor.
- Punere in functiune a conductei ø 20’’ Grup 12 – C.I.C. Tg.
Mures
- Realizarea lucrarilor de montaj asupra traversarii conducta ø
14’’ Dej – Baia Mare zona Brebeni.
- Asigurarea mobilizarii corespunzatoare a echipelor de
interventie in perioada sezonului rece
- Verificarea functionarii statiilor de protectie catodica a
conductelor
- Verificarea suplimentara a conductelor in zonele cu urmarire
speciala
- Finalizarea montajului si punerea in functiune a sistemelor
electronice de masurare a gazelor in 5 locatii
 Asigurarea continuitatii alimentarii cu gaze a localitatilor
- Montare si punere in functiune a S.R.M. Iernut
- Montare incalzitor gaze pentru S.R.M. Sintioana
- Curatirea conductelor de impuritatile lichide acumulate in
flese.
20
- Punere in functiune a conductei de record si S.R.M. Vetis
- Punere in functiune a S.R.M. Mintiul Gherlei
- Revenirea sistarilor in furnizarea gazelor pentru localitatea
Madaras
- Stabilirea conditiilor de transport si livrare a gazelor naturale
prin corelarea particularitatilor S.N.T. cu disponibilitatile surselor
de gaze si nivelurile de consum programate
- Identificarea in teren a factorilor de risc care pot afecta
derularea in siguranta a transportului de gaze naturale prin S.N.T. si
luarea masurilor adecvate pentru eliminarea sau reducerea la minim
a efectelor acestora.

o Distribuţia gazelor naturale (S.C. Distrigaz Nord S.A. –Tg. Mureş –


Sucursala Cluj)
 Intensificarea lucrărilor de înlocuiri conducte şi branşamente
 Modernizarea procesului de distribuţie prin modernizarea staţiilor de
reglare sector
 Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale
 Modernizarea ssitemului de încasare a consumului de gaze naturale
 Continuarea programului de reprezentare grafică pe support
magnezic a reţelelor de gaze din municipiul Cluj-Napoca

• SECTORUL PRODUCŢIEI, TRANSPORTULUI ŞI DISTRIBUŢIEI


ENERGIEI ELECTRICE

o Producţia energiei electrice (S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala


Hidrocentrale Cluj)
 Producerea de energie electrica la timp si la parametrii
corespunzători ceruţi de Sistemul Energetic Naţional
 Asigurarea serviciilor tehnologice de sistem
 Asigurarea activităţii de mentenanţă la instalaţiile

Transportul energiei electrice (C.N. Transelectrica S.A. – Sucursala Cluj)

 Asigurarea funcţionării instalaţiilor în condiţii de siguranţă


 Promovarea tehnologiilor de mentenanţă moderne şi realizarea unei
mentenanţe preventive direcţionate
Furnizarea şi distribuţia energiei electrice (S.C. ELECTRICA S.A. F.D.F.E.E.
TRANSILVANIA NORD S.A. – Sucursala Cluj)

ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE
 Sistematizarea şi modernizarea reţelelor
21
 Montare declanşatoare automate
 Electrificarea localităţilor
 Modernizare celule

• COMERŢ, EXPORT ŞI INVESTIŢII STRĂINE (S.C.Hidroelectrica


S.A – Sucursala Hidrocentrale Cluj)
o Stabilirea soluţiei optime pentru promovarea de investiţii cu aport de capital străin
o Analiza promovării de investiţii cu finanţare sau aport de finanţare externă

9. TURISM

• DIVERSIFICAREA OFERTEI ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII


SERVICIILOR TURISTICE (A.P.P.S. – Sucursala pentru Reprezentare şi
Protocol “VICTORIA” Cluj-Napoca)
o Continuarea si finalizarea actiunii de modernizare a Complexului Hotel
Restaurant “Victoria”
o Promovarea serviciilor specifice, in vederea cresterii gradului de
ocupare si actiunilor de tipul alimentatiei publice
o Selectarea, pregatirea profesionala si promovarea personalului

10.AMENAJAREA TERITORIULUI

• CONSERVAREA CAPITALULUI NATURAL (Inspectoratul Judeţean în


Construcţii Cluj)

o Întărirea disciplinei în domeniul calităţii construcţiilor, urbanism şi


amenajarea teritoriului
 Controale în proiectare, în execuţie pe tipuri de construcţii şi la agenţii
economici cu activitate în execuţie,
 Controale la investitori, utilizatori şi administratori de construcţii,
 Controale la laboratoare de încercări în construcţii, staţii de betoane şi
de producere a mixturilor asfaltice,
 Controale la producători şi furnizori de materiale de construcţii, acţiuni
de emitere a avizelor şi acordurilor din competenţa I.S.C. şi solutionări
ale sesizărilor şi reclamaţiilor primite

22
• LUCRĂRI PUBLICE ŞI LOCUINŢE (Agenţia Naţională
pentru locuinţe – Oficiul Teritorial Cluj)
Construcţia de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere
Construcţia de locuinţe în regim de credit ipotecar

11.TRANSPORTURI

• TRANSPORT FEROVIAR (SNTFC „CFR Călători” – Regionala Transport


Feroviar Călători Cluj, Sucursala Regională C.F.R. „Marfă” Cluj)
o Aducerea siguranţei circulaţiei la nivel optim pentru exploatarea feroviară
 Exploatarea corespunzătoare şi întreţinerea infrastructurii feroviare
 Modernizarea staţiei CFR Cluj-Napoca
 Realizarea indicatorilor din activitatea de exploatare
 Urmarirea utilizarii rationale a mijloacelor de transport
 Îmbunatatirea calitatii serviciilor
 identificarea factorilor de risc care pot conduce la evenimente feroviare
si accidente de munca

• INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ (Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri


Cluj)
o Reconfigurarea reţelei de drumuri publice
 Întreţinre şi reparaţii drumuri publice
 Reconstrucţie şi consolidări drumuri publice

12.PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

• INTEGRAREA POLITICII DE MEDIU IN ELABORAREA SI


APLICAREA POLITICILOR REGIONALE (Agenţia Regională de
Protecţie a Mediului Cluj, S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala
Hidrocentrale Cluj)
o Introducerea evaluarii de mediu ca mecanism de integrare pentru
politicile nou formulate
o Intensificarea actiunilor de integrare a politicii de mediu in sectoarele
prioritare cu impact semnificativ asupra mediului, respectiv: industrie,
energie, transport, agricultura si turism
o Promovarea instrumentelor economice pentru implementarea
politicilor de mediu
o Menţinerea la un nivel ridicat a gradului de conformare cu legislaţia
în domeniul protecţiei mediului
23
• EVALUAREA STARII ACTUALE A FACTORILOR
ECOLOGICI SI FUNDAMENTAREA UNEI STRATEGII DE
DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG IN DOMENIUL MEDIULUI, AL
RESURSELOR REGENERABILE SI NEREGENERABILE (Agenţia
Regională de Protecţie a Mediului Cluj, S.N.T.F. M. C.F.R. MARFĂ S.A. –
Sucursala Regională CFR “MARFĂ” Cluj, Direcţia de Sănătate Publică
Cluj, Direcţia Apelor Someş-Tisa)
o Evaluarea calitatii mediului la nivel local si regional
o Monitorizarea factorilor de mediu (aer, apă) la depoul Dej Triaj
o Achiziţionare detectoare de radiaţii
oMonitorizarea calitatii apei de baut in mediul urban si rural-ramane ca
prioritate absoluta.
o Monitorizarea riscurilor legate de calitatea apei de imbaiere
oEvaluarea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantile, generate de
apa de fantana;
oMonitorizarea si controlul produselor cosmetice ;
oMonitorizarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide

• INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE IN DOMENIUL


MEDIULUI (Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Cluj, S.C.
Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj)
o Intarirea capacitatii administrative si institutionale
o Asigurarea necesitatilor de instruire a personalului in vederea
asigurarii implementarii si controlului eficient al conformarii cu legislatia
de mediu
o Achizitii echipamente
o Creşterea performanţei de mediu şi calitate conform standardelor
internaţionale adoptate in România

• AMELIORAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU IN


ZONELE URBANE SI RURALE (Agenţia Regională de Protecţie a Mediului
Cluj, S.N.T.F. M. C.F.R. MARFĂ S.A. – Sucursala Regională CFR
“MARFĂ” Cluj, S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj,
Direcţia Apelor Someş-Tisa)
o Imbunatatirea calitatii aerului
o Imbunatatirea si implementarea programului national de management
al deseurilor
o Consolidarea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul
gestionarii deseurilor
o Managementul resurselor de apă
o Controlul poluarii industriale
24
o Îmbunătăţirea managementului deşeurilor periculoase
o Prevenirea poluării apei cu ulei în aval de centralele hidroelectrice
o Identificarea partenerilor potentiali pentru proiectele Joint
Implementation
o Consolidarea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul
zgomotului
o Bioremedierea solului la depoul Dej Triaj

• EXTINDEREA RETELEI NATIONALE DE ARII PROTEJATE


SI REZERVATII NATURALE (Agenţia Regională de Protecţie a Mediului
Cluj)
o Mentinerea biodiversitatii
o Consolidarea capacitaţii de implementare a legislaţiei în domediul
protecţiei naturii
o Retea ecologica functionala in Centrul Campiei Transilvaniei

• INTARIREA PARTENERIATULUI CU ORGANIZATIILE


NEGUVERNAMENTALE IN PROCESUL DE ELABORARE SI
APLICARE A POLITICILOR PUBLICE IN DOMENIU (Agenţia Regională
de Protecţie a Mediului Cluj, S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala
Hidrocentrale Cluj)
o Educarea ecologica a populatiei prin sensibilizarea si constientizarea
publicului fata de problematica protectiei mediului
o Implementarea cerintelor Conventiei de la Aarhus cu privire la
accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul
la justitie in probleme de mediu
o Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul
informatiei de mediu
o Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei privind raportarea
de mediu
o Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul
evaluarii impactului asupra mediului
o Mediatizarea unor probleme punctuale de protectia mediului
o Creşterea nivelului de conştientizare şi cooperare a factorilor
interesaţi în menţinerea curată a bazinelor hidrografice

• ELABORAREA STRATEGIILOR DE PROTEJARE A


CETĂŢENILOR ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE,
ACCIDENTELOR ECOLOGICE ŞI EXPUNERII ÎN ZONE CU RISC
ECOLOGIC (A.N. a Îmbunătăţirilor Funciare – Sucursala Teritorială Tisa-
Someş, Direcţia Apelor Someş-Tisa, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj)
25
o Combaterea eroziunii solului şi prevenirea inundaţiilor
o Apărarea împotriva inundaţiilor pe Someşul Mic
o Administrarea corespunzătoare a lucrărilor hidrotehnice
o Urmărirea comportării construcţiilor şi asigurarea siguranţei barajelor
în exploatare
o Asigurarea fluxului informaţional şi sistemului de apărare îm,potriva
inundaţiilor
o Monitorizarea activităţilor de apărare împotriva inundaţiilor,
împreună cu delegaţii S.N. Apele Române şi cu reprezentanţii
administraţiei publice din zonele de responsabilitate
o Verificarea gradului de operativitate şi a stării de fixaţie a punctelor
de comandă, adăposturilor publice şi familiale de protecţie civilă de la
localităţi, instituţii publice, agenţi economici şi clădiri particulare
o Cercetarea, constatarea, stabilirea cauzelor, stabilirea măsurilor şi a
despăgubirilor în urma producerii dezastrelor, în cadrul unei comisii
tehnice compusă din specialişti şi experţi – reprezentanţi a instituţiilor
publice deconcentrate şi descentralizate şi a instituţiilor de învăţământ
superior
o Antrenamente de înştiinţare cu ţinte aeriene fictive şi situaţii de
protecţie civilă
o Exerciţii de protecţie civilă de alarmare a subunităţilor de serviciu
verificare

13. PROTECŢIA CONSUMATORILOR

• DEZVOLTAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL (Oficiul judeţean


pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, Direcţia de Sănătate Publică Cluj)
o Intărirea supravegherii produselor şi serviciilor pe piaţă
o Mărirea controalelor inopinante şi pe grupe de produse la nivel local cu
probleme şi risc
o Depistarea şi retragerea de pe piaţă a produselor alimentare,
nealimentare şi servicii, care prezintă risc asupra sănătăţii consumatorilor şi
le prejudiciază interesele economice
o Supravegherea pe piaţă şi în unităţile vamale a produselor din import
o Respectarea dreptului fundamental al consumatorului de a fi despăgubit
pentru prejudiciile generate de cqalitate
o Transmiterea organelor competente spe suspendare şi retragere a
autorizţiilor de funcţionare
o Actiunea de supraveghere a obiectivelor cu profil alimentar (productie,
depozitare, transport, consum colectiv, consum public, desfacere).
o Sinteza privind evaluarea nivelului de iod din sarea iodata destinata
consumului uman din cadrul actiunii de profilaxie a gusei endemice
26
o Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare, a intoxicatiilor cu alcool etilic
o Monitorizarea calitatii nutritive a unor grupe de alimente, a nivelului
radiologic si contaminarea chimica a produselor alimentare
o Activitatea de expertizare si verificare a unitatilor cu profil alimentar in
vederea eliberarii autorizatiilor sanitare de functionare

• EDUCAREA CONSUMATORILOR (Oficiul judeţean pentru Protecţia


Consumatorilor Cluj, Direcţia de Sănătate Publică Cluj)
o Sprijinul şi încurajarea rolului Asociaţiilor pentru Protecţia
Consumatorilor în dezvoltarea şi implementarea politicii consumatorilor.
o Creşterea gradului de informare şi educare a consumatorilor
o Sprijin şi consultanţă pentru consumatori
o Informarea şi educarea consuamtorilor prin campanii naţionale

14.TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI TELECOMUNICAŢII

• TELEFONIE (Direcţia de Telecomunicaţii Cluj)


o Înlocuirea centralelor analogice
o Introducerea centralelor digitale la nivelul comunelor
o Creşterea cu 4% a numărului de posturi publice din mediul rural

• SERVICII POŞTALE (Direcţia Regională de Poştă Cluj)


o Încasarea impozitelor si taxelor locale prin oficiile postale
o Distribuirea si incasare facturilor emise de SC Electrica SA -
Suc.Regionala Cluj şi SC Distrigaz Nord SA - Sucursale judetelor
componente ale D.R.P.Cluj Napoca

15.CULTURĂ

• MANIFESTĂRI CULTURALE (Direcţia pentru Cultură, Culte şi


Patrimoniul Cultural Naţional Cluj)

Organizarea de:
o Simpozioane
o Colocvii
o Aniversări zile comemorative
o Festivaluri
o Proiecte de cercetare
o Serbări populare
o Târguri
o Festivaluri

27
o Tabere
o Salonuri de carte, artă
o Concerte

16.SECURITATE NAŢIONALĂ

• APĂRARE NAŢIONALĂ (Centrul Militar Zonal Cluj, Serviciul de Mobilizare a


Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Cluj)
o Elaborarea monografiei economico-militare a judeţului Cluj
o Refacerea Planului de rechiziţii
o Coordonarea activităţilor centrelor militare subordonate
o Asigurarea resurselor umane şi tehnico-materiale ale unităţilor
militare
o Executarea activităţii de încorporare a recruţilor
o Recrutarea tinerilor din contingentul 1986
o Actualizarea datelor referitoare la rezerviştii mobilizaţi la locul de
muncă
o Actualizarea datelor de evidenţă ale rezerviştilor
o Recorelarea pensiilor cadrelor militare
o Reconstituirea perioadei de participare pe front a veteranilor de
război
o Participarea la programul de reconversie a personalului militar
profesionalizat
o Implementarea obiectivelor de parteneriat, specifice centrelor
militare, ce vizează realizarea interoperabilităţii depline cu structurile
N.A.T.O

• AFACERI INTERNE (Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj, Comandamentul


Judeţean de Jandarmi Cluj, Comandamentul de Jandarmi Teritorial „Avram
Iancu” Cluj, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj, Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj, Biroul Judeţean pentru
Romi Cluj, O.N.G.-uri, primării)
o Dezvoltarea capacităţii instituţionale
 Eficientizarea şi dinamizarea activităţilor poliţiei
- Creşterea capacităţii operaţionale
- Creşterea performanţei şi calităţii serviciului poliţienesc
 Asigurarea transparenţei
o Prevenirea şi combaterea criminalităţii
 Dezvoltarea parteneriatului cu instituţiile de la nivel
local, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi
societatea civilă
28
 Informarea publicului despre mecanismele de
prevenţie a criminalităţii
 Prevenirea şi combaterea marii criminalităţi
economico-financiare şi a corupţiei
 Prevenirea şi contracararea infracţiunilor îndreptate
împotriva persoanei şi a proprietăţii acesteia
 Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea
climatului de siguranţă şi realizarea unei colaborări eficiente cu ceilalţi
factori abilitaţi în domeniu
- Întocmirea în colaborare cu posturile de poliţe
locală, primării, organizaţiile de romi şi lideri romi a unei baze de
date cu persoane fără acte de identitate
- Elaborarea unui plan comun între toţi
partenerii menţionaţi cu scopul realizării documentelor de
identitate pentru persoanele identificate
- Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat şi
organizarea de întâlniri lunare ale şefului postului de Poliţie cu
liderii comunităţilor de romi în cadrul primăriilor, în vederea
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii în rândul cetăţenilor de
etnie romă
- Promovare a profesiei de poliţist, atragerea şi
recrutarea din rândul tinerilor romi, candidaţi pentru Academia de
Poliţie şi a Şcoli de subofiţeri de Poliţie şi ai Poliţiei de Frontieră
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul circulaţiei rutiere
o Combaterea crimei organizate
o Combaterea traficului şi consumului de droguri
o Serviciul de urgenţă
 Conducerea şi coordonarea acţiunilor pentru intervenţia în situaţii de
urgenţă
 Identificarea, înregistrarea şi evaluarea surselor de risc
 Participarea în cooperare cu celelate structuri ale M. A. I. la asigurarea
măsurilor specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe timpul
manifestărilor cu public numeros (sportive, culturale, artistice,
festivaluri) şi vizita unor înalţi demnitari români sau străini în judeţul
Cluj
 Întocmirea planului de mobilizare a Ispectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă conform noilor dispoziţii şi a cererilor de rechiziţii.
 Organizarea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă la agenţi
economici, servicii publice deconcentrate şi în unităţi administrativ-
teritoriale.participarea la elaborarea şi derularea programelor pentru
pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private,
precum şi a populaţiei.
29
o Cooperare internaţională
 Dezvoltarea contactelor cu serviciile de poliţie ale altor ţări, pe linia
prevenirii şi combaterii infracţiunilor transfrontaliere
 Menţinerea colaborării cu instituţii similare din ţări ale Uniune
Europene (Franţa, Germania, Olanda) în vederea cunoaşterii legislaţiei,
metodelor şi procedeelor de acţiune în situaţii de urgenţe, conform
stadardelor europene

30
II. PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI
REALIZATE DE SERVICIILE PUBLICE
DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR,
STRUCTURILE CELORLALTE ORGANE ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE,
REGIILE ŞI COMPANIILE/NAŢIONALE CU
REPREZENTARE LA NIVELUL JUDEŢULUI
CLUJ

31
PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI REALIZATE DE SERVICIILE
PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI ALE CELORLALTE
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE CU
REPREZENTARE ÎN TERITORIU

Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- Agentia Nationala de Administrare Fiscala
–Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj
Gradul de depunere voluntara a declaratiilor de
1 Permanent
obligatii catre buget
Preluarea automata a informatiilor din declaratii si
1.1 2006
actualizarea permanenta a bazei de date si informatii;
Transmiterea de notificari, instiintari, in termen de 5 zile
de la scadenta, contribuabililor care nu au depus
1.2 2006
declaratiile, au fost depuse cu intarziere sau contin date
eronate
Colaborarea cu structurile activitatii de control fiscal
pentru selectarea, cu prioritate, in vederea desfasurarii
1.3 controlui fiscal la contribuabilii care nu si-au indeplinit 2006
obligatiile declarative la buget sau care prezinta arierate
mari, in pericol de prescriere
Gradul de conformare voluntara a contribuabililor la
2 Permanent
plata obligatiilor bugetare
Editarea si transmiterea instiintarilor de plata catre
2.1 contribuabili care nu au achitat obligatiile declarate, 2006
precum si accesoriilor aferente acestora ;
Colaborarea cu activitatea de inspectie fiscala pentru
depistarea contribuabililor care nu si-au indeplinit
2.2 2006
obligatiile de declarare asi plata precum si celor care au
stabilit si declarat eronat obligatii;le bugetare;
Efectuarea de punctaje intre fisele analitice ale
2.3 platitorilor si datele din evidenta contabila a 2006
contribuabililor si declaratiile depuse de catre acestia;
Actualizarea paginii de internet privind calendarul
2.4 2006
obligatiilor de plata ale contribuabililor;
Intensificarea actvitatii de indrumare a contribuabililor si
impulsionarea conformarii la plata obligatiilor bugetare
declarate, prin :
- Afisarea prin grafice privind termenele de plata a
diferitelor impozite, taxe si contributii; a programului de
lucru cu publicul a trezoreriei statului, modul de
2.5 completare a ordinelor de plata pentru trezoreria statului; 2006
alte informatii utile cu privire la plata obligatiilor
bugetare,
- Mediatizarea termenelor de plata a impozitelor si
taxelor, a contributiilor precum si a altor informatii utile
cu privire la plata acestora. contribuabilii;

32
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Ponderea sumelor incasate in totalul sumelor
3 Permanent
asteptate conform declaratiilor
Inregistrarea in fisa pe platitor pe baza declaratiilor
depuse de contribuabili a obligatiilor de plata provenind
3.1 2006
din impozite, taxe, contributii si alte venituri la bugetul
consolidat
Inregistrarea diferentelor de impozite si taxe pe baza
3.2 deciziilor de impunere emise urmare a efectuarii 2006
inspectiei fiscale;
Organizarea de cursuri pe teme din legislatia fiscala
privind impozitele si taxele precum si administrarea
3.3 2006
acestora, cu accent pe procedurile prevederilor codului
fiscal si codului de procedura fiscala
Prelucrarea periodica cu personalul unitatilor fiscale a
3.4 noilor aparitii legislative, ordine si circulare in vederea 2006
aplicarii in mod unitar a prevederilor legale
Gradul de colectare a arieratelor la contribuabilii
4 Permanent
mari
Urmarirea lunara a incasarilor din arierate pe fiecare
contribuabil, analiza realizarii nivelului prevazut si luarea
4.1 2006
de masuri in consecinta care sa asigure impulsionarea
colectarii veniturilor din arierate
Urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata
acordate in baza actelor normative in materie,
4.2 declansarea procedurilor de executare silita pentru 2006
contribuabilii care pierd inlesnirile la plata urmare a
nerespectarii conditiilor in care acestea au fost acordate
Utilizarea datelor transmise de banci pentru poprirea
4.3 2006
conturilor debitorilor
Rata veniturilor bugetare colectate prin aplicarea
5 2006
procedurii de executare silita
Intensificarea colaborarii cu Registrul de Publicitate
Imobiliara, Registrul Comertului, alte registre publice,
Politia, alte organe de ordine publica, Directia de
5.1 impozite si taxe locale, Serviciul local de evidenta 2006
informatizata a persoanei si pasapoarte, in vederea
identificarii tuturor datelor si bunurilor cu privire la
contribuabilii care au obligatii bugetare restante.
Proceduri de urmarire speciala pentru contribuabilii care
5.2 au obligatii restante mai mari la bugetul consolidat al 2006
statului.
Declansarea procedurii de executare silita a debitorilor
5.3 rau platnici prin comunicarea somatiei si a titlului 2006
executoriu.
5.4 Dispunerea si aducerea la indeplinire , in procedura 2006
administrativa, a masurilor asiguratorii, sub forma:
popriri asiguratorii asupra conturilor bancare;
sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si/sau
33
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
imobile proprietatea debitorului;
popriri asiguratorii asupra veniturilor debitorilor.
-Executarea silita a debitorilor pentru recuperarea
creantelor bugetare restante prin:
infiintarea popririi asupra conturilor bancare ale
debitorilor;
infiintarea popririi asupra veniturilor debitorului;
sechestrarea bunurilor mobile si/sau imobile din
proprietatea debitorului
Sume atrase suplimentar la bugetul general
6 2006
consolidat
Selectarea contribuabililor care prezinta arierate si
obligatii curente neachitate pentru cresterea eficientei
6.1 2006
inspectiei fiscale si analiza informatiilor necesare
pregatirii controlului
Stabilirea cu maxima responsabilitate a diferentelor de
impozite si taxe precum si a accesoriilor aferente
6.2 2006
acestora, aplicarea de masuri ferme pentru incasare,
emiterea in termen a deciziilor de impunere aferente
identificarea bunurilor si conturilor bancare si dispunerea
6.3 instituirii sechestrului asigurator si luarea masurilor de 2006
indeplinire a celor dispuse.
Analiza sistematica a activitatii de control fiscal si luarea
masurilor care se impun, inclusiv prin elaborare de
6.4 norme metodologice si proceduri fiscale care sa cuprinda 2006
informatiile necesare, clare, pentru desfasurarea unei
activitati eficiente de inspectie fiscala
Colaborarea cu organele de colectare in scopul instituirii
masurilor de executare silita, atentie deosebita
6.5 2006
acordandu-se prevenirii instrainarii bunurilor din
patrimoniul debitorului
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Garda Financiara – Comisariatul Regional Cluj
1 Activitati de verificare si control Permanent
Actiuni de control specifice la agentii economici care isi
desfasoara activitatea in baza licentelor de exploatare,
autorizatiilor de valorificare, licentelor de fabricatie,
atestatelor pentru distribuirea si comercializarea engro de
produse supuse regimului de accizare si autorizatiilor
pentru schimbul valutar :
1.1
- agenti economici care organizeaza jocuri de noroc tip
cazinou , bingo si altele:
- agenti economici care colecteaza si valorifica deseuri
reciclabile, in principal, deseuri metalice feroase si
neferoase;

34
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
- agenti economici care au ca activitate de baza productia
de produse alimentare destinate comercializarii;
- agenti economici care distribuie si comercializeaza in
sistem engro bauturi alcoolice si produse de tutun;
- entitati autorizate pentru schimb valutar.
Actiuni de control la agenti economici si asupra
mijloacelor de transport privind importul si exportul de
1.2 bunuri si servicii precum si pe principalele artere de 2006
circulatie, in zonele si centrele comerciale en gross, in
piete, targuri, oboare etc.
Actiuni de control in domeniul exploatarii, prelucrarii si
comercializarii masei lemnoase, in vederea combaterii
1.3 2006
taierilor nelegale, legalitatea functionarii instalatiilor de
debitare si prelucrare a materialului lemnos.
Identificarea firmelor care actioneaza sub forma celor de
1.4 tip ,,fantoma” si comunicarea la organele de cercetare 2006
penala si la ORC pentru dispunerea masurilor legale.
Controale in piete agroalimentare, targuri si oboare
pentru verificarea legalitatii documentelor folosite de
administratiile pietelor si a documentelor de provenienta
1.5 2006
pentru marfurile comercializate, a autorizatiilor prevazute
de lege, a certificatului de producator, precum si
legalitatea actelor si faptelor de comert din aceste incinte.
Actiuni de colaborare cu toate structurile interne ale
Ministerului Finantelor Publice, cooperarea cu alte
institutii apartinand Ministerului Administratiei si
Internelor , Cancelaria Primului Ministru, Departamentul
1.6 2006
de lupta antifrauda, Autoritatea Nationala pentru
Protectia Consumatorilor, Oficiul National pentru
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, parchetul
General, DNA, s.a
Actiuni de verificare si control specifice la societatile
1.7 comerciale care nu au depus situatiile financiare la 2006
registrul comercului pe anii 2003/2004.
2 Activitati in plan juridic 2006
Elaborarea si analizarea programenlor de activitate ale
2.1 2006
comisariatelor regionale.
Coordonarea activitatilor de analiza- sinteza,
imbunatatirea calitatii in interpretarea justa a legislatiei
specifice in redactarea notelor, rapoartelor, sintezelor si
2.2 2006
studiilor care sa contribuie mai eficient la valorificarea
aspectelor rezultate precum si prognozarea tendintelor de
evolutie a evaziunii fiscale.
3 Activitati de analiza 2006
Activitati de pregatire profesionala si colaborare
4 2006
internationala
5 Alte activitati 2006

35
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Mediatizarea principalelor activitati desfasurate, si a
5.1 rezultatelor obtinute de Garda Financiara- Comisariatul 2006
Regional Cluj.
Asigurarea unui dialog permanent cu structurile de
control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
5.2 2006
Fiscala, precum si cu organele locale ale administratiei
publice.
Analiza actelor de indisciplina savarsite de angajatii
5.3 2006
institutiei.
MINISTERUL APARARII NATONALE – Centrul Militar Zonal Cluj
1 Coordonarea activităţilor centrelor militare Permanent
Executarea activităţilor specifice de coordonare a 09.01-
1.1
centrelor miliatere judeţene Mureş şi Bistriţa-Năsăud 16.02.2006
08.05-
2 Executarea activităţii de încorporare a recruţilor
16.06.2006
04.09-
2.1 Constituirea şi funcţionarea comisiilor de încorporare
20.10.2006
3 Recrutarea tinerilor din contingentul 1987
01.03-
3.1 Constituirea şi funcţionarea comisiilor de recrutare
21.04.2006
Actualizarea datelor referitoare la rezerviştii
4
mobilizaţi la locul de muncă
Verificarea şi avizarea cererilor înaintate de agenţii
4.1 economici şi instituţii, cu privire la rezerviştii mobilizaţi permanent
la locurile de muncă
Centralizarea datelor rezerviştilor mobilizaţi la locul de
muncă pentru agenţii economici prevăzuţi în Planul de
4.2 permanent
mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru
apărare
5. Actualizarea datelor de evidenţă ale rezerviştilor permanent
Actualizarea datelor de evidenţă ale rezerviştilor conform
5.1 2006
noului “Nomenclator” al specialităţilor militare
Recorelarea pensiilor cadrelor militare şi salariaţilor
6. 2006
civili
Întocmirea şi înaintarea documentelor necesare
recalculării pensiilor cadrelor militare în rezervă sau
6.1 retragere şi angajaţilor civili, în baza Hotărârii permanent
Guvernului nr. 1550/2004 şi Ordonanţei Guvernului nr.
4/2005
7. Reconversia personalului militar profesionalizat 2006
Colaborarea cu Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Cluj şi Agenţia Judeţeană de Ocupare şi
7.1 permanent
Formare Profesională, în vederea plasării pe piaţa muncii
a personalului militar profesionalizat
Executarea de informări la unităţile militare din
7.2 garnizoana Turda, cu privire la programul de reconversie lunar
a personalului militar profesionalizat

36
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
8 Alte activităţi
Centralizarea şi analiza solicitărilor şi asigurarea
resurselor umane şi tehnico-materiale, conform cererilor
8.1 permanent
de completare înaintate de unităţile militare dislocate în
zona de responsabilitate a C.M.Z. Cluj
Primirea, soluţionarea cererilor şi efectuarea plăţii
ajutoarelor pentru soţiile de militari în termen, în
8.2 permanent
conformitate cu prevederile Legii nr. 67/1995 şi Hotărârii
Guvernului nr. 565/1995
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
– Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj -
Eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate şi
integrarea comunităţilor şi cetăţenilor în efortul
1
de apărare împotriva incendiilor şi altor situaţii de
urgenţă
Operaţionalizarea serviciilor publice voluntare pentru
situaţii de urgenţă, în urma înfiinţării acestor servicii în
subordinea administraţiei publice locale din unităţile
administrativ-teritoriale ale judeţului Cluj conform
1.1 30.06. 2005
ordinului ministrului administraţiei şi internelor
nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
publice voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Monitorizarea tipurilor de risc în situaţii de urgenţă
pentru perioada sezonului estival la unităţile de turism şi
alte spaţii de cazare temporară ale turiştilor din staţiuni,
1.2 trimestrul III
baze de agrement, precum şi în locuri tradiţionale de
petrecere a timpului liber pe amplasamente naturale
deschise publice..ţ,
Planificarea şi organizarea de activităţi preventive
premergător şi în perioada sezonului rece, în vederea
depistării şi înlăturării cauzelor specifice de incendiu trimestrul
1.3
acestui sezon, conştientizarea cetăţenilor asupra riscurilor IV
de incendiu din gospodăriile cetăţeneşti în perioada
sezonului rece.
Organizarea fazei judeţene a concursurilor profesionale
ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în
lunile mai şi
cooperare cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi a
1.4 iunie 2006
concursurilor cu echipajele cercurilor de elevi „Prietenii
pompierilor” din unităţile de învăţământ, în cooperare cu
Inspectoratul Şcolar al judeţului Cluj
Solutionarea operativa, competenta si in conformitate cu
prevederile legale a sesizarilor, reclamatiilor cetatenilor
1.5 Permanent
privind unele aspecte de incalcare a normelor de p.s.i. si
protectiei civile.

37
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Creşterea eficienţei activitatii de informare publica si
realizarea de actiuni concrete, pe medii socio-economice
1.6 Permanent
si localitati care sa asigure perceperea mesajului
preventiv de catre toti participantii.
Reactualizarea planurilor de urgenta externa la
1.7 obiectivele ce intra sub incidenta H.G.95/2003 – 30.01.2006
SEVESO
Îmbunătăţirea concepţiei şi a modului de acţiune
2 privind realizarea intervenţiilor şi altor misiuni 31.03.2006
de urgenţă specifice
Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor
umane,materiale şi financiare necesare gestionării
2.1 situaţiilor de urgenţă”aprobarea de către preşedintele permanent
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj şi
înaintarea la Inspectoratul General
Întocmirea şi transmiterea la toate unităţiile
administrativ-teritoriale din judeţ a avertizăriilor meteo
permanent
2.2 anterior posibilităţii producerii situaţiilor de
urgenţă,funcţie de prognozele instituţiilor meteorologice
şi hidrologice
Colaborarea şi cooperarea cu instituţiile din componenţa
permanent
2.3 Copmitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă,anterior
şi pe timpul apariţiei situaţiilor de urgenţă
Actualizarea permanentă a bazei de date pe tipuri de
riscuri . situaţii raportate eşaloanelor superioare şi
permanent
2.4 concordanţei cu datele deţinute de instituţii din
componenţa Comitetului Judeţean,în vederea expolatării
lor.
Organizarea şi desfăşurarea a patru aplicaţii tactice
complexe,cu subunităţiile din componenţa
inspectoratului şi angrenarea membriilor Comitetului
2.5 Judeţean,Comitetelor Locale pentru Situaţii de trimestrial
Urgenţă,servicilor voluntare publice sau private pentru
situaţii de urgenţă în rezolvarea unor situaţii de criză
provocate de rfactori umani sau naturali.
Analiza permanentă a situaţiei operative din zona de
lunar
2.6 competenţă,stabilirea măsurilor,difuzarea la subunităţi şi
compartimente,urmărirea îndeplinirii lor
Perfecţionarea concepţiei de desfăşurare a
activităţilor specifice, elaborarea, actualizarea
3
documentelor de planificare, programare, bugetare şi
evaluarea forţelor activităţilor şi resurselor.
Elaborarea „Planului unic de control”al unităţii,în
compartimentele şi subunităţile subordonate pentru anul lunar
3.1
2006,concluziile rezultate fiind prezentate în şedinţe de
comandă.

38
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Pe baza datelor obţinute,completarea şi
3.2 reactualizarea”Planului de evaluare a zonelor de risc pe 01.05.2006
teritoriul judeţului Cluj”
Planificarea,organizarea şi desfăşurarea pregătirii
personalului în anul 2006 conform Instrucţiunii
3.3 trimestrial
nr.363/2002,343/2002,cu privire la pregătirea continuă şi
cariera cadrelor militare şi a funcţionarilor publici.
Perfecţionarea activităţii de cultivare a tradiţiilor,
4 educarea efectivelor în spiritul disciplinei şi a ordinii
urmărirea aplicării legislaţiei anticorupţie
Monitorizarea activităţii cadrelor repartizate sau nou
4.1 încadrate prin activităţi de sprijin şi îndrumare în cadrul permanent
activităţiilor care reglementează activitatea de tutelă.
Elaborarea „Planului de acţiune anticorupţie”pe anul
4.2 2006,desfăşurarea unor activităţi stabilite şi evaluarea 01.02.2006
periodică a activităţiilor desfăşurate.
Perfecţionarea activitatii de asigurare logistică,
5 2006
financiară şi de administrare a patrimoniului
Eficientizarea colaborării cu autorităţile
administraţiei publice locale, cu societatea civilă,
6 2006
realizarea unui parteneriat cu comunitatea şi
promovarea imaginii instituţiei cu mass-media
Organizarea activităţii de control şi analiză a
7 2006
misiunilor şi sarcinilor specifice
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
– Inspectoratul de Politie Judetean Cluj
Eficientizarea şi dinamizarea activităţilor poliţiei
1 permanent
-Implementarea „Programului naţional de primire a Decembrie
1.1
publicului şi de consiliere a victimei” 2006
Creşterea performanţei şi calităţii serviciului
2 poliţienesc, prin menţinerea unei rate a criminalităţii
în limite rezonabile:
Cunoaşterea din timp a stărilor de pericol care afectează Decembrie
2.1 sau pot afecta ordinea publică, liniştea şi siguranţa 2006
cetăţeanului
Organizarea de razii, acţiuni şi controale, cu efective Decembrie
2.2
mărite, în locuri şi medii de interes operativ 2006
3 Creşterea capacităţii operaţionale permanent
Reducerea timpului de intervenţie a poliţiei în cazul Martie
3.1
apelurilor primite prin SUAU 112 2006
Martie
3.2 Implementarea concepţiei de intervenţie „NAVODUL”
2006
Implementarea Sistemului integrat de prevenire şi Martie
3.3 combatere a fenomenului infracţional stradal în 2006
cooperare cu partenerii atraşi.

39
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Implementarea Sistemului integrat de prevenire şi Iunie
3.4 combatere a fenomenului infracţional stradal în 2006
cooperare cu partenerii atraşi.
Întărirea capacităţii de colectare a informaţiilor şi de
4 2006
protejare a datelor
Operaţionalizarea Unităţii Teritoriale de Analiză a Martie
4.1
Informaţiilor 2006
Extinderea reţelei de calculatoare la toate sediile de Decembrie
4.2
poliţie din mun. Cluj-Napoca 2006
Creşterea numărului de utilizatori care au acces la bazele Decembrie
4.3
de date ale Poliţiei Române prin reţeaua INTRANET 2006
5 Prevenirea şi combaterea criminalităţii
Modernizarea conceptuală şi funcţională în domeniul Decembrie
5.1
prevenirii criminalităţii 2006
Realizarea unor studii socio-criminologice, care să Decembrie
5.2 fundamenteze programele şi proiectele de prevenire a 2006
criminalităţii
Informarea cetăţenilor despre mecanismele de prevenţie a Decembrie
5.3
criminalităţii 2006
Evaluarea complexă a infracţionalităţii şi a eficienţei Decembrie
5.4
serviciului poliţienesc 2006
Mediatizarea evenimentelor mai deosebite, precum şi a Decembrie
5.5
acţiunilor întreprinse de poliţie 2006
Prevenirea şi combaterea criminalităţi economico-
6 2006
financiare şi a corupţiei:
Investigarea faptelor de corupţie şi colaborarea în acest Decembrie
6.1
sens cu Direcţia Naţională Anticorupţie 2006
Îmbunătăţirea permanentă a activităţilor pentru Decembrie
6.2 contracararea criminalităţii economico-financiare având 2006
în vedere priorităţile legate de aderarea la U.E.
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau altor nereguli Decembrie
6.3 ce se comit în domeniul circulaţiei mărfurilor, protejarea 2006
populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
Prevenirea şi contracararea infracţiunilor îndreptate
7 2006
împotriva persoanei şi a proprietăţii acesteia:
Organizarea unor acţiuni în vederea prevenirii faptelor Decembrie
7.1 comise prin violenţă, a furturilor prin spargere, din 2006
buzunare sau a altor genuri de infracţiuni judiciare
Intensificarea activităţilor preventive în şcoli, licee, Decembrie
7.2 grupuri şcolare ori campusuri universitare, respectiv în 2006
perimetrele acestor instituţii
Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea
8 climatului de siguranţă şi realizarea unei colaborări 2006
eficiente cu ceilalţi factori abilitaţi în domeniu:
Implementarea Concepţiei de ordine publică în mediul Martie
8.1
urban şi în cel rural 2006

40
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Creşterea fermităţii în sancţionarea criminalităţii stradale Decembrie
8.2 şi a oricăror genuri de fapte prin care sunt lezate 2006
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor
Luarea unor măsuri menite să ducă la eficientizarea Decembrie
8.3
muncii pe linia sistemelor de pază 2006
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul
9 2006
circulaţiei rutiere:
Asigurarea prezenţei eficiente a efectivelor şi mijloacelor
Decembrie
din dotare pe traseele şi în punctele cu risc ridicat de
9.1 2006
accident, la ore cu trafic intens, atât în localităţi cât şi în
afara acestora
Organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale pentru
depistarea persoanelor care conduc sub influenţa Decembrie
9.2 alcoolului, fără permis sau cu defecţiuni la sistemul de 2006
frânare ori direcţie, precum şi în scopul disciplinării
pietonilor
Realizarea cooperării judiciare integrate în materie
10 2006
penală
Cooperare cu Parchetele în vederea asigurării finalităţii Decembrie
10.1 judiciare a cauzelor instrumentate de către organele de 2006
cercetare penală ale poliţiei
Asigurarea regimului legal al detenţiei preventive în Decembrie
10.2
aresturile din structura inspectoratului 2006
Implementarea în judeţul Cluj a Sistemului de Evidenţă Decembrie
10.3
Informatizată a Cazierului Judiciar 2006
Îmbunătăţirea sistemului de relaţionale a poliţiei cu
11 2006
societatea civilă
12 Combaterea corupţiei interne Permanent
Implementarea „Planului de acţiune împotriva corupţiei Decembrie
12.1
în rândul personalului în anul 2006”; 2006
13 Cooperare internaţională 2006
Dezvoltarea contactelor cu serviciile de poliţie ale altor
Decembrie
13.1 ţări, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor
2006
transfrontaliere
Stabilirea unor contacte cu poliţiile din alte state în Decembrie
13.2
vederea colaborării şi realizării schimbului de experienţă 2006
Efectuarea de verificări în străinătate prin INTERPOL, Decembrie
13.3
EUROPOL, SECI, ofiţeri de legătură români şi străini 2006
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
– Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Cluj -
1 Reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale Permanent
Aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
1.1 si Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea 2006
marginalizarii sociale - studii, evaluari, sinteze
2 Îmbunătăţirea echilibrului socio-economic al familiei 2006
Studiul impactului politicilor sociale asupra categoriilor
2.1 permanent
defavorizate
41
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Creşterea venitului familial şi a calităţii vieţii de
3
familie
Preluarea şi aprobarea dosarelor beneficiarilor de alocaţie
de stat, alocaţii complementare şi monoparentale, alocaţii
pentru nou-născuţi, alocaţii de încredinţare/plasament,
3.1 permanent
alocaţii sociale pentru persoane cu handicap vizual,
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, indeminizatii de
hrana
Aplicarea O.G. 148/2005 privind sustinerea familiei in
3.2 2006
vederea cresterii copilului.
4 Protejarea persoanelor vârstnice 2006
Eliberare atestat conform Legii17/2000 respectiv
sprijinirea instruirii si formarii personalului care
4.1 permanent
furnizeaza servicii de ingrijire la domiciliu pentru
persoane virstnice
5 Alte activităţi:
5.1 Acreditarea furnizorilor de servicii sociale permanent
Finalizarea programului de master şi reconversie Februarie
5.2
profesională în colaborare cu universităţi din România 2006
Asigurarea libertăţii contractuale în domeniul stabilirii şi
5.3 permanent
negocierii relaţiilor de muncă
Realizarea măsurilor reparatorii pentru persoanele
5.4 permanent
persecutate politic după 6 martie 1945
Colaborarea cu organizatii nonprofit si
6 institutionalizarea practicilor novatoare intr-un Periodic
sistem global, coerent si diversificat de servicii sociale
Acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor
ramane cu personalitate juridica care infinteaza si
administreaza unitati de asistenta sociala, in baza
prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor
6.1 31.12.2006
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială si a Ordinului MMSSF
nr.644/2004
Dezvoltarea institutionala a educatiei
7 permanente.Crearea unui sistem eficient de formare Permanent
profesionala .
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj
1 Întocmire proiecte Phare ITM CLuj 2006

1.1 Întărirea capacităţii Inspecţiei Muncii de a controla Permanent


aplicarea legislaţiei naţionale prin care s-a transpus
acquis-ul comunitar în domeniul relaţiilor de muncă.
(Phare RO 03/IB/SO-01)

42
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
1.2 Implementarea legislaţiei armonizate în domeniul Periodic
securităţii şi sănătăţii în muncă în întreprinderile mici şi
mijlocii.
(Phare RO 04/IB/SO-01)
2 Organizare campanii nationale 2006
Campanie naţională în domeniul transporturilor rutiere Periodic
2.1 interne de marfă şi călători privind aplicarea şi
respectarea de către angajatori a normelor de securitate şi
sănătate în muncă în conformitate cu prevederile
Ordonanţei nr. 17/24.01.2002 şi competenţele actuale de
control ale Inspecţiei Muncii
2.1 Campanie naţională de control a modului de Periodic
implementare a prevederile legale de securitate şi
sănătate în muncă, de către unităţile din domeniul
„Agricultură şi Servicii anexe” pentru asigurarea unui
mediu de muncă sigur şi sănătos.
2.2 Campanie naţională de control privind gradul de Periodic
implementare, de către angajatori, a legislaţiei naţionale
armonizată cu Directivele Europene nr. 89/654/CEE,
89/655/CEEE şi 89/656/CEE pentru unităţile mici şi
mijlocii.
2.3 Campanie naţională pentru controlul implementării Periodic
prevederilor actelor normative care reglementează
introducerea pe piaţă a produselor industriale, în
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.
2.4 Campanie naţională privind respectarea prevederilor Periodic
legale în vigoare, la efectuarea lucrărilor de conservare şi
închidere a minelor.
2.5 Campanie naţională de control a modului în care agenţii Periodic
economici cu obiect de activitate de recuperare a
deşeurilor şi materialelor respectă prevederile legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
2.6 Campanie naţională de verificare în unităţile din Periodic
învăţământul superior a respectării reglementărilor legale
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a
angajaţilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii
profesionale.
2.7 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor Periodic
de muncă fără forme legale în domenii cu incidenţă
majoră: construcţii, industria textilă, prestări servicii,
industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului,
comerţ
2.8 Campanie privind prevenirea şi combaterea exploatării Periodic
copiilor prin muncă.
2.9 Campanie privind respectarea de către angajatori a Periodic
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

43
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
2.10 Campanie privind respectarea de către angajatori a Periodic
prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de
muncă.
2.11 Campanie de verificare a respectării prevederilor Periodic
directivelor europene, transpuse în legislaţia naţională,
privind:
munca cu fracţiune de normă;
concedierile colective;
munca pe durată determinată;
organizarea timpului de lucru;
protecţia drepturilor lucrătorilor în cazul transferului
întreprinderii, al capitalului sau al unor părţi al acestora;
obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra
condiţiilor aplicabile contractului său individual de
muncă.
3 Securitate si sanatate in munca 2006
3.1 Controlul modului în care se respectă securitatea şi 2006
sănătatea în muncă la îmbutelierea, depozitarea,
transportul şi distribuţia recipientelor butelie cu gaze
tehnice sub presiune.
3.2 Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea mediului 2006
de muncă în sectorul extracţiei, transportului, depozitării
şi distribuţiei gazelor naturale, precum şi în activităţile
conexe.
3.3 Verificarea modului în care sunt respectate prevederile 2006
legale privind securitatea şi sănătatea în muncă de către
agenţii economici (terţi) ce efectuează lucrări pe teritoriul
societăţilor de producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice.
3.4 Controlul modului în care unităţile economice din 2006
metalurgie aplică politica proprie de prevenire a
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
3.5 Controlul respectării prevederilor legale în domeniul 2006
securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile externalizate
din CFR.
3.6 Organizarea Săptămânii Europene de Securitate şi 2006
Sănătate în Muncă, sub egida Agenţiei Europene pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă.
3.7 Verificarea modului în care se efectuează instructajul de 2006
protecţie a muncii, cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor de
securitate şi sănătate în muncă cuprinse în tematicile de
instructaj de către angajaţii din domeniul construcţiilor.
3.8 Verificarea respectării prevederilor legale privind 2006
eliminarea riscurilor de producere a exploziilor şi
incendiilor în unităţile de tip Comcereal, F.N.C., fabrici
de pâine, ulei şi băuturi alcoolice.
3.9 Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea condiţiilor 2006
de muncă în exploatarea şi prelucrarea lemnului.
44
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
3.10 Controlul stadiului de realizare a măsurilor tehnico- 2006
organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la
agenţii economici care au locuri de muncă încadrate în
condiţii deosebite, în conformitate cu H.G. nr. 261/2001.
4 Relatii de munca 2006
4.1 Control cu privire la respectarea prevederilor Codului 2006
Muncii, a altor acte normative de dreptul muncii, precum
şi a clauzelor contractelor colective de muncă.
4.2 Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 202/2002 2006
referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă.
4.3 Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 203/1999 2006
referitoare la încadrarea în muncă în România, a
cetăţenilor străini.
4.4 Verificarea modului în care agenţii economici respectă 2006
prevederile Legii nr. 156/1999 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
4.5 Verificarea respectării condiţiilor de funcţionare a 2006
agenţilor de muncă temporară, prevăzute de H.G. nr.
938/2004.
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Casa Judeteana de Pensii Cluj
1 Recalcularea pensiilor
Potrivit prevederilor O.U.G. nr.4/2005 pentru aprobarea
1.1 plafonului de indatorare publica a Romaniei pentru anul 2006
2005
Protejarea puterii de cumparare a veniturilor din
2
pensii
In temeiul prevederilor Legii nr.19/2000,art.80, pentru
anul 2006, se va avea in vedere actualizarea punctului de
2.1 permanent
pensie prin majorarea de la valoarea actuala de 295.56
RON la valoarea de 323.10 RON
3 Intarirea capacitatii institutionale
3.1 Perfectionare profesionala
Programe de formare profesionala in domeniul
Trimestrul
3.2 administratiei publice, la care vor fi cuprinsi functionarii
IV
de conducere si executie
Dezvoltarea capacitatii administrative si a sistemului
IT in institutiile si structurile locale pentru aplicarea
4
regulilor de coordonare a sistemelor de securitate
sociala pentru lucratorii migranti
Instruirea personalului din cadrul caselor teritoriale de Termen in
4.1 pensii,in ceea ce priveste implementarea regulilor de curs de
coordonare a sistemelor de securitate sociala aprobare
5 Dezvoltarea Sistemului IT

45
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Trecerea in exploatare a sistemului informatic integrat al
5.1 Semestrul I
CNPAS
Instruirea personalului in vederea exploatarii sistemului
5.2 Semestrul I
informatic integrat al CNPAS
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
-Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
-Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj
Monitorizarea activitatilor economice desfasurate in
principalele zone industriale ale judetului ce
1. concentreaza un volum important de forta de munca, Permanent
in scopul identificarii momentelor critice de aparitie a
fenomenului de somaj.
Implementarea unui sistem de management informational
1.1 uitar in conformitate cu modificarile legislative aparute la permanent
finele lui 2005 si inceputul lui 2006
Culegerea şi prelucrarea "Fişei Agentului Economic" 2006
Distribuirea fisei catre toti agentii economici care au
1.2 activitate pentru a putea estima necesarul de personal in
anul 2006 necesarul de cursuri calificare / recalificare
pentru 2006
Asigurarea serviciilor de preconcediere 2006
Serviciile de preconcediere se asigura de catre angajatii
1.3 AJOFM in momentul disponibilizarilor , si au ca scop
informarea si consilierea persoanelor supuse riscului de a
devenii someri.
Sustinerea initiativelor oamenilor de afaceri
autohtoni sau straini, menite sa asigure continuitatea
2 si dezvoltarea activitatii economice in centrele
industriale, in vederea conservarii locurilor de munca
si eventual, de creare a noi locuri de munca.
Organizarea de burse : bursa generala a locurilor de
In
munca , bursa locurilor de munca pentru absolventi si
momentele
alte burse in functie de solicitari
2.1 in care
Contactarea angajatorilor , organizarea activitatii de
realizam
bursa prin mediatizare ,panouri publicitare ,banere
burse
pliante
Cooperare cu Patronatele,Sindicatele reprezentative la
nivelul judeţului , Camera de Comerţ si Industrie,
Inspectoratul Teritorial de Muncă în vederea realizării Pana la
2.2
schimbului informaţional privind mobilitatea şi finele anului
disponibilitatea forţei de muncă.
Protocoale de colaborare cu alte institutii
Identificare fortei de munca neocupate din judetul Cluj 2006
2.3
(inscrierea la cursuri de formare profesionala
2.4 Subvenţionarea locurilor de muncã 2006
2.5 Creditarea IMM 2006
2.6 Consultanţã antreprenorialã 2006
46
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
2.7 Formare Profesionala 2006
Servicii Comunitare 2006
2.8
3 Programul de ocuparea fortei de munca
Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare Indicatori prevazuti in 2006
3.1 profesionala contractul angajanent
cu ANOFM 570 pers
Ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii Indicatori prevazuti in 2006
3.2 pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea contractul angajanent
somajului cu ANOFM 1570 pers
Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau intretinatori Indicatori prevazuti in 2006
3.3 unici de familie, prin subventionarea locului de munca contractul angajanent
cu ANOFM 840 pers
Incadrarea somerilor care mai au 3 ani pana la pensie Indicatori prevazuti in 2006
3.4 prin subventionarea locului de munca contractul angajanent
cu ANOFM 55 pers
Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca Indicatori prevazuti in 2006
3.5 contractul angajanent
cu ANOFM 50 pers
Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant, prin Indicatori prevazuti in 2006
3.6 subventionarea locului de munca contractul angajanent
cu ANOFM 630 pers
Incadrarea persoanelor cu handicap, prin subventionarea Indicatori prevazuti in 2006
3.7 locului de munca contractul angajanent
cu ANOFM 10 pers
Incadrarea prin acordarea de credite: rambursabile, Indicatori prevazuti in 2006
3.8 nerambursabile contractul angajanent
cu ANOFM 115 pers
Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca in Indicatori prevazuti in 2006
3.9 lucrari publice de interes comunitar contractul angajanent
cu ANOFM 1570 pers
Integrarea familiilor de rromi 2006
Utilizarea la maxim in toate compartimentele
4
AJOFM asistemului informatic , reducerea timpului
maxim de asteptare a clientului.
Întâlniri, dezbateri cu reprezentanţi ai primăriilor ai 2006
AJOFM Cluj, şi cu agenţi economici privind facilităţile
4.1 legale oferite în situaţiile angajarii de etnici romi
1000 de brosuri care cuprind cadrul legislativ , facilitatile
oferite de lege , povestiri de succes.
Organizarea de cursuri de re/calificare a etnicilor romi în 2006
meserii cerute pe piaţa muncii în parteneriat cu ONG-
urile rome şi monitorizarea în vederea angajării lor
Au fost sensibilizate comunitatile locale in vederea luarii
4.2
in evidenta a persoanelor de etnir roma , incheindu-se si
protocoale de colaborate intre AJOFM si Organizatiile de
profil in vederea cuprinderii acestei categoreii de
persoane in planul de formare
47
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Stimularea agenţilor economici şi a altor instituţii în 2006
4.3 vederea angajării absolvenţilor de facultate romi
Bursa locurilor de munca pentru persoane de etnie roma
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Centrul regional de formare profesionala a adultilor Cluj
1 Creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a 31.12.2006
ratei şomajului
Începerea în judeţul Cluj a unui număr de 50 programe
de formare profesională pentru un număr de 560 de
persoane aflate in cautarea unui loc de munca
2 Organizarea de programe de formare profesională 30.04.2006
care să răspundă solicitărilor pieţei muncii
2.1 Renoirea autorizaţilor pentru realizarea evaluării şi 31.12.2006
certificării competenţelor profesionale dobândite pe cai
non-formale , pentru 4 meserii: zidar, dulgher, sudor şi
formator (autorizarea se face anual )
2.2 Obtinera a 2 noi autorizatii in functie de solicitarile 31.12.2006
piatei muncii
2.3 Organizarea de testari ECDL
3 Implicarea partenerilor sociali pentru implementarea -31.03.2006
de programe speciale în domeniul ocupării
3.1 Intrunirea Consiliului Consultativ al CRFPA Cluj pentru - intruniri
a acorda sprijin în identificarea sectoarele care sunt trimestriale
deficitare din punctul de vedere al personalului calificat
si pentru organizarea mai buna a programelor de formare
profesionala
3.2 Organizarea pentru FUNDATIA ,, CENTRUL DE 31.09.2006
RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI’’
CLUJ-NAPOCA a unui curs in meseria Agent de
Ocupare.
4 Consilierea şi informarea în carieră Permanent
4.1 Includerea în programele de formare profesională noi 31.12.2006
oferite si a modulelor de „Tehnici de căutare a unui loc
de muncă” , „Antreprenoriat”, „Legislaţia muncii” sau,
dupa caz, limba straina
4.2 Cuprinderea în programe de formare profesională cu
plată a 316 persoane în vederea calificării acestora şi
prevenirii cresterii şomajului
5 Cresterea gradului de regionalizare, respectiv, 31.12.2006
organizarea de programe de formare profesională si
in alte judete decat cele arondate
5.1 Începerea în judeţele arondate, Bihor, Salaj, Satu Mare,
Suceava, Bistrita- Nasaud precum si in alte judete a
unui număr de 40 programe de formare profesională
pentru un număr de 770 persoane aflate in cautarea unui
loc de munca

48
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARI RURALE
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Cluj
1 IN SECTORUL VEGETAL Termen
1.1 Imbunatatirea modului de folosinta a terenului, a
strategiei agricole a judetului prin cultivarea si
structurarea culturilor in functie de cele 10 zone
pedoclimatice precum si de cererea pietei. Se va sustine
in fata asociatiilor, producatorilor agricoli, consiliilor
locale, necesitatea zonarii culturilor pe zone de permanent
favorabilitate, conditie esentiala pentru obtinerea de
profit.
1.2 Promovarea unui program de amenajare a teritoriului
permanent
funciar avand ca scop regularizarea amplasamentelor si
comasarea proprietatilor.
1.3 Promovarea in urmatorii 4 ani, a unui Program national
de investitii in ferme vegetale noi si de consolidare a
permanent
celor existente, adresat cu prioritate familiilor de tineri
(pana la 15000 €/ferma).
1.4 Incurajarea productiei la produsele deficitare: plante
tehnice, sfecla de zahar, culturi bio-ecologice si de
asolament, in vederea refacerii potentialului agricol al
permanent
terenului precum si a celor produse la care Romania este
competitiva.
1.5 Continuarea programului de repunere in functie a
amenajarilor de irigatii, precum si trecerea in totalitate a
permanent
acestora in proprietatea asociatiilor private a utilizatorilor
de apa. Se va continua reabilitarea sistemului de irigatii
din zona Mihai-Viteazu – Moldovenesti – Calarasi, astfel
ca in anul 2006 sa se poata iriga 1200 ha.
1.6 Valorificarea eficienta si la preturi cat mai avantajoase a
productiei obtinute care se va realiza prin intarirea
asociatiilor profesionale si prin crearea unei organizatii
interprofesionale pentru derularea parteneriatului public-
privat, in vederea achizitionarii, depozitarii si
valorificarii produselor de baza.
1.7 Cresterea productiilor medii la principalele culturi cu 5-
10 % fata de cele obtinute in anii anteriori, avand la baza
respectarea tehnologiilor si ajutorul financiar ce urmeaza
permanent
a fi acordat .

49
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
1.8 Sprijinirea infiintarii de noi exploatatii agricole,
exploatatii viabile din punct de vedere economic care
apoi sa poate accesa resurse financiare prin programele permanent
cunoscute
1.9 Sprijinirea organizarii si dezvoltarii unor forme
asociative pentru servicii si utilitati necesare
producatorilor agricoli ca: aprovizionarea cu seminte, permanent
ingrasaminte chimice, pesticide, utilaje agricole etc,
folosind si masura SAPARD “Intarirea grupurilor de
producatori” in curs de acreditare la U.E.
1.10 Verificarea tuturor activitatilor agentilor economici care
produc si mai ales comercializeaza seminte si material
saditor, intensificand numarul controalelor efectuate in
piete, lunadu-se masuri de sanctionare impotriva acelora
permanent
care incalca legislatia in domeniu.
1.11 Sprijinirea producatorilor agricoli in intocmirea
documentatiilor pentru obtinerea de fonduri prin
permanent
Programul FIDA, pentru obtinerea creditelor agricole si
obtinerea de fonduri prin Programul « FERMIERUL ».
1.12 Continuarea promovarii Programului SAPARD in toate
localitatile judetului Cluj si acordarea consultantei in
permanent
accesarea de fonduri prin masurile 1.1, 3.1, 3.4, 3.2, 4.1
si 4.2.
1.13 Evaluarea economica a zonelor rurale periferice si a celor
defavorizate natural pentru intocmirea planurilor de
permanent
dezvoltare locala.
1.14 Pregatirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal
pentru aderarea la U.E. prin prezentarea si explicarea
legislatiei existente si a conditiilor de producere si
permanent
calitate cerute membrilor U.E, a posibilitatilor de dotare
si modernizare a exploatatiilor.
2 IN SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR
2.1 Sustinerea fermelor familiale care au minim 3 vaci, in
vederea dotarii lor cu aparate de muls, instalatii pentru permanent
racirea si stocarea laptelui.
2.2 Promovarea in urmatorii 4 ani, a unui Program national
de investitii in ferme zootehnice noi si de consolidare a
permanent
celor existente, adresat cu prioritate familiilor de tineri
(pana la 15000 €/ferma).

50
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
2.3 Cresterea moderata a efectivelor de animale cu 3-5 % la
toate speciile, crestere posibila prin sprijinul acordat de
stat crescatorilor de animale (prime pentru laptele livrat
la unitatile de procesare, prime peentru carnea in viu
livrata pentru abatorizare, prime pentru imbunatatirea
permanent
materialului genetic folosit pentru juninci si scrofite la
prima fatare, pentru vitei obtinuti, oi-mioare, berbeci si
pentru albine).
2.4 Promovarea unor sisteme si metode de crestere a
animalelor in vederea obtinerii unor produse animaliere
ecologice, competitive atat pe piata interna cat si cea
externa, prin instruiri organizate la nivel de localitati si
popularizarea cerintelor pentru producerea si
permanent
valorificarea productiei ecologice.
2.5 Stimularea organizarii, consolidarii si infiintarii de
asociatii profesionale ale crescatorilor de animale, pe
specii si unitati administrativ teritoriale, precum si de
valorificare a productiei animaliere, organizarea de
intalniri intre producatori si procesatori in vederea
stabilirii unor preturi echitabile care sa acopere permanent
cheltuielile de productie si sa asigure un profit minim
2.6 Supravegherea permanenta a starii de sanatate a
efectivelor la animale si luarea de masuri, impreuna cu
D.S.V., mai ales in directia impiedicarii aparitiei unor
boli de carantina (febra aftoasa, pesta porcina, pesta
oviara, boala vacii nebune etc), efectuarea la timp a
permanent
tuturor actiunilor sanitar veterinare de prevenire si
combatere a bolilor finantate de la bugetul de stat.
2.7 Reconsiderarea si introducerea in circuitul de pasunat si
de producere a furajelor, a intregii suprafete de pajisti din
judet si efectuarea de lucrari agroameliorative –
regenerari prin insamantari si suprainsamantari, fertilizari
cu ingrasaminte chimice si organice, defrisari de arboret,
permanent
curatiri etc, prin intocmirea pentru fiecare localitate a
unui program de imbunatatire si exploatare a pajistilor,
programe ce se vor discuta in cadrul fiecarui consiliu
local.
2.8 Acordarea de sprijin in organizarea de targuri si expozitii
in domeniul cresterii animalelor cu ajutorul asociatiilor
permanent
judetene de profil.

51
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
2.9 Pregatirea crescatorilor de animale pentru aderarea la
U.E. prin prezentarea si explicarea legislatiei din
domeniu concomitent cu cerintele de calitate pentru
permanent
productia animaliera.
3 IN SECTORUL INDUSTRIEI ALIMENTARE
3.1 Controlarea respectarii legalitatii in domeniu,
popularizarea noutatilor legislative aparute precum si a
programelor si stimulentelor acordate de guvern pe permanent
produse sau categorii de produse.
3.2 Intensificarea actiunilor de consultanta si control in
domeniul productiei de bunuri alimentare, la toti agentii
economici precum si la producatorii agricoli persoane permanent
fizice care desfac bunuri alimentare in piete si oboare.
3.3
Urmarirea investitiilor in domeniu realizate prin
permanent
programul Sapard, precum si finalizarea dosarelor in curs
de aprobare.
3.4 Obtinerea de produse alimentare din legume si fructe de
calitate, ecologice, competitive, atat pe piata interna cat
si pentru export, conform cu normele U.E., prin
popularizarea tuturor tehnologiilor aparute in domeniu,
acordandu-se si consultanta necesara pentru accesarea de
permanent
resurse financiare prin programul SAPARD si FIDA.
4 permanent
Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire
4.1 31.03.2006
Sprijinirea agenţilor economici care au un număr mare de
operaţiuni vamale şi o creştere semnificativă a
investiţiilor proprii în vederea obţinerii autorizaţiilor de
vămuire în procedură simplificată.Cresterea numarului
de declaratii vamale in procedura simplificata
5 2006
Înlăturarea aplicării arbitrare a legii vamale
5.1 31.03.2006
Punerea la dispoziţie persoanelor interesate a noutatilor
legislarive, a noului Cod Vamal si Regulament de
aplicare în format electronic, pe serverele birourilor
vamale
6 31.06.2006
Combaterea corupţiei
6.1 permanet
Reorganizarea activităţii în cadrul Direcţiei Regionale
Vamale şi crearea unui mecanism transparent de
stimulare materială a personalului combinat cu pregătirea
profesională corespunzătoare, în vederea eliminării
corupţiei

52
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
6.2 permanet
Separarea pe cât posibil a funcţiilor front-office şi back-
office astfel încât funcţionarul implicat în îndrumarea
cetăţeanului, să nu fie şi cel care prelucrează şi eliberează
documentelor
6.3 Abordarea integrată prin definirea exactă a surselor care
generează corupţie, precum şi prin definirea clară de
competenţe
7 28.02.2006
Profesionalizarea personalului
31.03.2006
7.1 Pregătirea profesională a personalului vamal astfel încât 30.04.2006
să fie creat un corp profesionist vamal de elită care să
facă faţă cerinţelor sistemului vamal european. 30.04.2006
7.2 Atât la nivelul Birourilor Vamale Cluj şi Aeroport Cluj
cât şi la nivelul serviciilor din cadrul DRV Cluj au loc
şedinţe bilunare de pregătire profesională care se
desfăşoară în conformitate cu planurile profesională de
pregătire continuă a personalului vamal, iar ori de câte
ori apar reglementări vamale noi acestea se studiază cu
tot personalul pentru aplicarea unirofmă şi unitară a
prevederilor de către personalul vamal
8 Depistarea cazurilor de importuri de mărfuri pirat
8.1 Întocmirea şi gestionarea bazei de date referitoare la
cererile de intervenţie pentru apărarea dreptului de
proprietate intelectuală şi depistarea cazurilor de
importuri de mărfuri pirat.
8.2 Există la nivelul Birourilor vamale baze de date privind
cererile de intervenţie pentru apărarea drepturilor de
proprietate intelectuală, iar la nivelul Serviciului de
supraveghere Vamală din cadrul DRV Cluj se
gestionează aceste baze de date
9 Îmbunătăţirea infrastructurii vamale
9.1 Prin programele Phare de care a beneficiat autoritatea
vamală s-a creat un sistem de comunicaţii prin STS
performant în toate birourile vamale, care va putea face
faţă noilor reglementări în ceea ce priveşte tranzitul
comunitar, sistemul informatic fiind un sistem sigur şi
protejat împotriva tuturor cazurilor de efracţie ilicită
10 Eliminarea barierelor administrative

53
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
10.1 Intensificarea cooperării autorităţii vamale cu celelalte
instituţii competente, în special poliţie şi alte instituţii
vamale străine, pentru culegerea de informaţii, schimbul
de date şi procesarea acestora în vederea depistării şi
combaterii traficului ilicit de bunuri şi persoane
10.2 Există încheiat un protocol între Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională a
Vămilor
10.3 Înfiinţarea unui punct vamal in localitatea Gilau, jud.
Cluj.
10.4 În cooperare cu Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, se
are în vedere deschiderea unui centru de îndrumare
pentru cetăţeni şi agenţi economici, în care se vor
desfăşura activităţi, programe şi informări în vederea
familiarizării acestora cu legislaţia vamală
11 Creşterea capacităţii instituţionale a biroului vamal
11.1 Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire,
aplicabile ageneţilor economici cu volume de activitate,
pesonalul eliberat putând fi focalizat pe activităţile de
depistare a evaziunii fiscale
11.2 Intensificarea cooperării cu celelalte instituţii competente
pentru culegerea de informaţii, schimbul de date şi
procesarea acestora în vederea depistării şi combaterii
traficului ilicit şi a evaziunii fiscale
11.3 Formarea profesională continuă prin acţiuni lunare,
bazate pe discuţii şi dezbateri cu toţi lucrătorii din cadrul
biroului vamal
11.4 La nivelul D.R.V. Cluj prin Servicile Juridic şi Tehnici
de Vămuire şi Tarif Vamal există legislaţia vamală
(bibliotecă proprie).
11.5 Preluarea corectă şi respectarea planului de implementare
a legislaţiei armonizate cu aquisul comunitar.

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARI RURALE


Unitatea pentru Ameliorare si reproductie in zootehnie Cluj
1 Ameliorarea genetică a taurinelor Permanent
Bubalinelor ovinelor porcinelor cabalinelor Conform
programelor

54
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
1.1 Controlul oficial al performanţelor de producţie la În funcţie de
cele 3409 capete bovine din care 3249 taurine şi160 cap. starea
bubaline conform graficelor zilnice fiziologică
a speciei
1.2 Controlul oficial al producţiei la7096 capete ovine din 2006
care origine şi productivitate şi performanţe proprii
1.3 Controlul oficial al producţiei la63 capete porcine în 2006
ferme de multiplicare şi comercială
1.4 Introducerea în testare a unui număr de 3 capete tauri cu 30 sept 2006
800 doze/cap la femelele aflate în Controlul oficial al
producţiei
1.5 Introducerea în testare a unui de 15 capete miori pe 2006
efectivele de femele aflate în controlul oficial al
performanţelor productive
1.6 Testarea după performanţe proprii a tineretului porcin 31.12.2006
destinat la reproducţie
1.7 Bonitarea şi clasarea fiicelortaurilor taurilor în testare Permanent

1.8 Bonitarea mioarelor, miorilor şi a ovinelor noi intrate în Aprilie mai


controlul oficial al producţiei 2006
1.9 Organizarea acţiunii de bonitare, clasare şi expertizare a Mai iunie
taurilor în funcţie de necesar pe specii şi rase, destinaţi 2006
montei naturale dirijate
1.10 Bonitarea şi clasarea mamelor de tauri Octombrie
noiembrie
2006
1.11 Programarea şi nominalizarea împerecherilor la 78 vaci Permanent
mame de tauri şi la 1000 cap. vaci cu performanţe de
peste 4000 l lapte
1.12 Eliberarea certificatelor de origine şi performanţă 15 martie
productivă la masculii şi femelele cuprinse în patrimoniul 2006
genetic al speciilor animalelor de fermă tranzitate între
crescători
1.13 Alegerea şi difuzarea armăsarilor de montă publică în
staţiunile de montă naturală
2 Reproducţie 20 ianuarie
2006
2.1 Cuprinderea la montă naturală şi însămânţări artificiale a Lunar
celor : 555678 capete bovine, din care: 50665 taurine şi
5133 bubaline d.c
39042 capete pentru însămânţări artificiale
224724 capete ovine, din care 8164 capete caprine
8100 capete scroafe şi scrofiţe, d.c.
900 pentru însămânţări artificiale
4135 iepe
2.2 Controlul de laborator pe şarje a a materialului seminal Permanent
congelat provenit de lataurii testaţi amelioratori

55
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
2.3 Recoltarea, diluarea şi difuzarea materialului seminal de Permanent
vier
2.4 Aprovizionarea ritmică, la nivelul necesarului cu material Permanent
seminal congelat, refrigerat, azot lichid, materiale şi
instrumentarul destinat acţiunii de inseminare
2.5 Autorizează anual operatorii de însămânţări artificiale 15 martie
acordându-le atestate de funcţionare 2006
3 Alte obiective Conform solicitarilor Permanent
din Judet
3.1 Împreună cu Asociaţia crescătorilor de animale Permanent
organizează cursuri pentru formarea şi pregătirea
profesională la Centrul Naţional de Pregătire
profesională şi Perfecţionare a lucrătorilor din reţeaua de
ameliorare şi sediul în municipiul Dej
3.2 În vederea ierarhizării animalelor cuprinse în patrimoniu Permanent
genetic(bovine şi ovine)efectuăm în Laboratorul
interjudeţean pentru controlul calităţii laptelui toate
probele de la fermele în controlul oficial al producţiei din
judeţele arondate: Alba, Mureş, Covasna, Satu-Mare
Cluj.
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Unitatea Judeteana Fitosanitara Cluj
Continuarea implementării reglementărilor
comunitare privind eliberarea paşaportului
1 fitosanitar, înregistrarea producătorilor, depozitelor 2006
colective, centrelor de expediere şi importatorilor de
plante şi produse vegetale
Efectuarea înregistrărilor producătorilor, depozitelor
colective, centrelor de expediere şi a importatorilor de
2 permanent
plante şi produse vegetale

3 Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export permanent


Efectuarea inspecţiilor fitosanitare , în vederea
4 eliberării paşaportului fitosanitar şi al certificatelor 2006
fitosanitare
Implementarea programului de conformitate
5 fitosanitară al ambalajelor din lemn destinate 2006
exportului
Eliberare de certificate de atestare pentru toţi agenţii
6 economici care fabrică şi tratează termic sau chimic permanent
ambalaje lemn
Monitorizarea fitosanitară a organismelor 2006
7
dăunătoare în culturile agricole şi pomicole
8 Monitorizarea fitosanitară a organismelor 2006
dăunătoare la produsele vegetale sosite din import
Monitorizarea reziduurilor de pesticide în plante şi 2006
9
produse vegetale

56
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Prelevare probe din diverse legume şi fructe de Conform planului de 2006
10 origine autohtonă sau din import şi expedierea lor la modernizare stabilit de
Lab.pt.Controlul Rezidiilor de Pesticide Bucureşti către MAPDR
Monitorizarea agenţilor economici, persoane fizice
11 sau juridice care desfăşoară activităţi cu produse de 2006
uz fitosanitar
Autorizarea şi verificarea tuturor celor care
12 comercializează, prestează servicii sau utilizează permanent
produse de uz fitosanitar
13 Consultanţă tehnică de specialitate 2006
Avertizarea producătorilor agricoli privind aplicarea 2006
14 tratamentelor fitosanitare
Expedierea buletinelor de avertizare Conform programului 2006
15
de avertizare
16 Monitorizarea calităţii produselor de uz fitosanitar 2006
Prelevare de probe din produse de uz fitosanitar şi 2006
Conform programului
17 expediere la Lab.pt.Controlul Calităţii Pesticidelor
de monitorizare
Tg.Mureş
Extinderea Sistemului Agroexpert pentru
18 permanent
monitorizarea apariţiei agenţilor de dăunare.
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARI RURALE
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj
1 Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si Direcţia Sanitară
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de Veterinară şi pentru
la animale la om, protectia animalelor si protectia Siguranţa Alimentelor
mediului Cluj
1.1 Supraveghere sanitară veterinara a bolilor majore din
lista A si B a Oficiului International de Epizootii (O.I.E.) permanent
1.2 Supraveghere sanitara veterinara a unor boli de interes
economic permanent
1.3 Supraveghere sanitara veterinara a bolilor tumorale permanent
1.4 Supraveghere sanitara veterinara a bolilor transmisibile permanent
de la animale vii la om (zoonoze)
1.5 Strategice de supraveghere sanitara veterinara a permanent
reproductiei si tulburarilor genetice la animale
1.6 Ecopatologia si protectia mediului permanent
1.7 Diagnostic toxicologic si ecotoxicologic permanent
1.8 supraveghere sanitara veterinara obligatorie in functie de
antecedentele epizootice permanent
1.9 Actiuni obligatorii de profilaxie sanitara veterinara
specifica. Profilaxia sanitara veterinara specifica a unor
boli din lista „A”si din lista „B” a O.I.E. permanent
1.10 Actiuni generale de medicina preventiva, de protectie si
bunastare a animalelor si protectia mediului permanent
1.11 Supravegherea sanitara veterinara a unitatilor care
produc, depoziteaza si comercializeaza produse
medicinale de uz veterinar permanent
57
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
1.12 Expertiza sanitara veterinara a produselor de origine
animala si a furajelor pentru apararea sanatatii publice si
sanatatii animalelor permanent
1.13 Supravegherea sanitara veterinara a unitatilor care
prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine
animala permanent
1.14 Expertiza sanitara veterinara a produselor alimentare de
origine animala prin examene de laborator curente, permanent
obligatorii
1.15 Supravegherea prin examene de laborator a altor produse
care intra in compozitia sau vin in contact cu materiile
prime si produsele de origine animala permanent
1.16 Expertiza sanitara veterinara a furajelor permanent
1.17 Expertiza reziduurilor la animale vii, produsele acestora,
furaje si apa permanent
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARI RURALE
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
Monitorizarea si controlul agentilor economici care
1 produc, prelucreaza si/sau comercializeaza seminte si 2006
material saditor.
Verificarea autorizatiilor de inregistrare a agentilor
1.2 economici care solicita prelungirea activitatii pe anul Permanent
2006; autorizarea de noi agenti economici.
2 Sprijinirea valorificării producţiei agricole
Instruirea agentilor economici privind normele
metodologice la Legea nr.266/2002 cat si normele
2.1 Permanent
referitoare la producerea, prelucrarea, comercializarea,
importul si expotul de seminte si material saditor.
3 Îmbunătăţirea cadrului instituţional
Prevenirea impurificărilor biologice, si mentinerea
puritatii varietale si fizice a tuturor soiurilor prin
3.1 practicarea unei agriculturi intensive pe parcele Permanent
corespunzatoare cu normele interne si internationale si a
normelor ISTA.
Asigurarea calitatii in activitatea de testare a semintelor
si materialului saditor din toate speciile, atingerea unui
3.2 Permanent
grad ridicat de acuratete, continua supraveghere a
aparaturii utilizate si a efectuarii testelor de laborator
4 Alte activităţi:
Controlul calitatii in camp si in laborator in toate fazele
de producere, prelucrare si comercializare in vederea
4.1 eliberarii certificatelor oficiale de atestare a calitatii Permanent
semintelor, supravegherea, monitorizarea si acreditarea
agentilor economici furnizori de seminte
Certificarea si controlul puritatii varietale, starii
4.2 fitosanitare si valorii culturale a semintelor si Permanent
materialului saditor cu valoare biologica ridicata.

58
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Verificarea loturilor semincere, din punct de vedere al
alegerii terenului, izolarea, amplasarea, recomandand si
4.3 soiurile care urmeaza a fi insamantate, pentru culturile de Permanent
primavara cat si infiintarea culturilor din toamna anului
2005 pentru recolta anului 2006
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj
1 Asistenţă tehnică de specialitate pe domenii de activitate Permanent
2 I. Popularizarea rezultatelor cercetărilor 2006
ştiinţifice din domeniul agricol şi promovarea noilor
tehnologii şi metode de producţie folosite în agricultură
2.1. Organizarea de loturi demonstrative şi demonstraţii 2006
practice
3. Organizarea şi participarea la Târguri, Expoziţii, 2006
Concursuri, Festivaluri cu tematică agricolă – 9 acţiuni
4 Organizarea şi participarea la Seminarii, simpozioane, 2006
dezbateri, mese rotunde – 36 acţiuni
5. Organizarea şi participarea la vizite, schimburi de 2006
experienţă şi demonstraţii practice – 14 acţiuni
6 Elaborarea de proiecte model pentru exploataţii 2006
agricole
6.1 Implementarea Programului SAPARD în judeţul Cluj Toţi consultanţi
agricoli din judeţul
Cluj, dar în special cei Permanent
5 specialişti care au
beneficiat de pregătire
specială în acest sens
6.2 Sprijinirea formării asociaţiilor de producători agricoli 21 februarie
2005
comuna
M.Viteazu

7 Alte activităţi
7.1 Implementarea în calitate de beneficiar a unui Proiect în municipiile Dej, 22 ianuarie
cadrul Programului PHARE 2002 – Coeziune Economică Gherla, Turda, Câmpia 2005 -
şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane. Turzii 22 ianuarie
Titlul proiectului : “Cursuri de calificare în meseria de 2006
crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia
de lapte şi carne, destinate unor categorii sociale
defavorizate, în scopul stimulării ocupării forţei de muncă
în agricultură”
Durata proiectului : 12 luni
Bugetul total al Proiectului : 50.000 Euro, din care 47.500
Euro din fonduri PHARE

59
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
7.2 Participarea în calitate de partener la implementarea unui Beneficiarul Septembrie
Proiect în cadrul Programului „Sprijinirea Serviciilor în proiectului : 2004
Agricultură – Schema Competitivă de Granturi”, finanţat U.S.A.M.V. Cluj- -Decembrie
de Banca Mondială. Napoca – Facultatea de 2005
Titlul Proiectului: “Optimizarea tehnologiei de producţie Medicină Veterinară Judeţele
şi implementarea conceptului european de siguranţă Cluj, Alba,
alimentară pe filiera laptelui în ferme de bovine din Bihor
judeţele Alba, Bihor şi Cluj”
Costul total al proiectului: 130.000 $
7.3 Parteneriat cu U.S.A.M.V. Cluj-Napoca – Facultatea de Patru zone agricole
Agricultură în cadrul proiectului intitulat „Extensia de din judeţul Cluj:
tehnologii noi neconvenţionale de lucrare a solului care Mociu, Câmpia Turzii,
asigură reducerea consumului de energie, prevenirea Chinteni şi Vultureni
eroziunii solului şi evitarea poluării mediului” finanţat de
Banca Mondială în cadrul Programului „Sprijinirea
Serviciilor în Agricultură – Schema Competitivă de
Granturi”
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica Cluj
Restituirea integrala a suprafetelor de padure către
1 Termen
foştii proprietari.
Intensificarea recoltării , prelucrării şi comercializării
1.1 permanent
altor produse decât lemnul
Intensificarea recoltarii , prelucrarii si comercializarii
fructelor de padure , ciupercilor , rachitei si a vanatului ,
1.2 permanent
carnii de vanat ,pastravului , plantelor medicinale , cetina
, mangal ,etc
Dezvoltarea activitatii de producere a lemnului de foc pt.
1.3 permanent
export
1.4 Impadurirea terenurilor degradate 2006
Impadurirea a 50 ha terenuri degradate din afara fondului
1.5 permanent
forestier
Sprijinirea detinatorilor de terenuri , sub raport tehnic si
1.6 cu material de impadurire , in cadrul actiunii de creare de permanent
paduri, in zonele deficitare in vegetatie forestiera
Cumpararea în favoarea statului roman de terenuri
1.7 arabile limitrofe padurii sau in trup compact de minim 10 permanent
ha ,in vederea impaduririi.
2 Intretinerea drumurilor forestiere

Realizarea lucrarilor de intretinere , modernizare si


ranforsare a drumurilor forestiere in vederea cresterii
2.1 permanent
gradului de accesibilizare a padurilor. Lucrari de
dezapezire.
Combaterea taierilor ilegale de vegetatie forestiera si
3 2006
sustragerea de material lemnos din padure.

60
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Intensificarea pazei padurilor , imbunatatirea colaborarii
3.1 2006
intre ocoalele silvice , organele de politie si jandarmerie
4 Prevenirea si stingerea incendiilor 2006
5 Protectia padurilor 2006
5.1 Combaterea biologica a daunatorilor padurii 2006
Administrarea padurilor private , in baza contractelor
5.2 incheiate cu proprietarii , in vederea intretinerii si permanent
gestionarii durabile a fondului forestier national
5.3 Cultura si refacerea padurilor 2006
Regenerarea tuturor suprafetelor de pe care s-a recoltat
5.4 2006
masa lemnoasa in termen de 2 ani de la taiere
5.5 Producerea puietilor pentru speciile valoroase ecologic si
2006
economic
Sprijinirea detinatorilor de terenuri forestiere private cu
5.6 asistenta tehnica gratuita si material saditor, necesar 2006
impaduririi terenurilor forestiere proprietate privata
6 Productie si valorificare material lemnos 2006
6.1 Aprovizionarea cu lemn pentru foc a populatiei permanent
Urmarirea modului de desfasurare a licitatiilor de masa
lemnoasa destinata industriei , precum si a modului de
6.2 respectare a clauzelor din contractele incheiate de catre permanent
Directia Silvica Cluj Napoca cu agentii economici de
exploatarea lemnului
Evaluarea cantitativa si valorica a volumelor de masa
6.3 lemnoasa ce se vor exploata in regim silvic conform permanent
cotelor de taiere legal aprobate.
Extinderea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere ,
6.4 diferentiate regional , in vederea asigurarii stabilitatii si permanent
cresterii productiei de lemn
7 Protectia fondului cinegetic 2006
Combaterea braconajului prin organizarea a min 100
7.1 permanent
actiuni
Administrarea ariilor din fond forestier
7.2 2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR


Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Cluj
1 Controlul conformarii cu legislatia de mediu a
unitatilor aflate sub incidenta directivei UE IPPC
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii conform termenelor din
programul de
Avicola Bucuresti SA sucursala Cluj Saliste, Somes SA implementare si 2006
Dej, Protan SA Cluj, Agroflip SA comuna Bontida jud. planificarii GNM CR
Cluj. CUG SA Cluj, Casirom SA Turda. Lista Cluj
obicetivelor aflate sub incidenta acestei directive a fost
rectualizata.

61
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Controlul conformarii cu legislatia de mediu a
unitatilor aflate sub incidenta directivei UE SEVESO
2 2006
II privind prevenirea accidentelor majore in care
sunt implicate substante periculoase
Controlul conformarii cu legislatia de mediu a conform termenelor din
unitatilor aflate sub incidenta directivei UE -COV programul de
3 privind limitarea emisiei de compusi organici volatili implementare si
planificarii GNM CR
Cluj
Controlul conformarii cu legislatia de mediu a
4 unitatilor aflate sub incidenta directivei UE privind 2006
APE si directive fiice
Managementul deseurilor menajere si a celor
periculoase (transportul, depozitarea finala,
2006
5 incinerarea deseurilor menajere si periculoase,
deseurile ambalaj, uleiuri si baterii uzate, etc
Controlul importului si exportului de deseuri
periculoase sau in cazul unor importuri /exporturi
6 2006
pentru care Directia Regionala Vamala ne solicita
sprijinul
Eliminarea sau minimizarea efectelor accidentelor
7 majore care implica subtantete periculoase, a 2006
poluarilor accidentale si a incidentelor de mediu
Conformarea agentilor economici cu legislatia Februarie-
8 referitoare la fondul de mediu noiembrie
2006
Respectarea legislatiei privind accesul la informatia Trim. I-II
9
de mediu
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
–Agentia Nationala pentru Protectia Mediului -
Agentia Judeteana pentru protectia mediului Cluj
1 Controlul poluării industriale
Accelerarea implementării prevederilor Directivei
1.1 Consiliului nr. 96/61/CE privind prevenirea si controlul iunie 2006
integrat al poluării (IPPC) (RCM, AN)
Primirea documentaţilor necesare pentru eliberarea decembrie
1.2 autorizaţiilor integrate de mediu, pentru instalaţiile care 2006
au obrinut si care nu au obţinut perioadă de tranziţie martie 2006
Reactualizarea inventarelor instalatiilor/activitatilor la
1.3 iunie 2006
nivel judetean.
Realizarea rapoartelor anuale de poluanti emisi (EPER) decembrie
1.4
la nivel judetean pentru anul 2005 2006
Realizarea controlului conformarii activitatilor pentru
1.5 2006
care au fost emise autorizatii integrate de mediu

62
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2001/80/EC privind limitarea emisiilor noiembrie
1.6
anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de 2006
ardere (LCP)
Continuarea implementării prevederilor Directivei
februarie
1.7 Consiliului nr. 96/82/CE privind controlul accidentelor
2006
majore care implica substante periculoase (SEVESO)
1.8 Reinventarierea unitatilor SEVESO II trimestrial
1.9 Reactualizarea bazei de date RISAGEN SEVESO II trimestrial
Realizarea inspectiilor la unitatile care utilizeaza solventi
septembrie
1.10 organici si care intra sub incidenta HG 699/2003
2006
modificata prin HG 1902/2004
Reinventarierea unitatilor care utilizeaza solventi
1.11 organici si care intra sub incidenta HG 699/2003 trimestrial
modificata prin HG 1902/2004
1.12 Reactualizarea bazei de date RISAGEN COV solventi lunar
1.13 Emiterea de acorduri, avize si autorizatii de mediu 2006
Implementarea prevederilor Directivei 2001/87/CE
octombrie
1.14 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti
2006
poluanti
Elaborarea inventarelor de emisii de dioxid de sulf, oxizi
octombrie
1.15. de azot, COV si amoniac pt. anul 2004 si a rapoartelor
2006
aferente acestor inventare
Elaborarea programului national de reducere progresiva a
1.16 emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, COV si 2006
amoniac
2 Legislaţie orizontală
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 85/337/CEE, modificata prin Directiva
2.1 Consiliului nr. 97/11/CE privind evaluarea efectelor martie 2006
anumitor proiecte publice si private asupra mediului
(AN)
Continuarea implementării prevederilor Directivei
2.2 90/313/CEE privind accesul publicului la informatia de iunie 2006
mediu (AN)
Proiectarea unui sistem de baze de date pentru informatia
2.3 2006
de mediu la nivel local
Continuarea implementării prevederilor Directivei
91/692/CEE privind standardizarea si rationalizarea septembrie
2.4
rapoartelor pentru implementarea anumitor Directive din 2006
domeniul mediului (AN)
Raportarea pe trei sectoare (calitatea aerului,
2.5 managementul deseurilor, calitatea apei) catre CE 2006
incepand cu anul 2006
3 Gestiunea deşeurilor

63
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Continuarea implementarii prevederilor Directivei 94-62-
CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje , septembrie
3.1
modificata de Directiva Parlamentului si Consiliului 2006
nr.2004-12-CE
Realizarea bazei de date pe anul 2005 si urmarirea
ianuarie
3.2 atingerii obiectivului global de reciclare de 25% si a
2006
obiectivului global de valorificare de 30%
Demararea acţiunii de colectare a datelor in vederea
3.3 realizarii bazei de date la nivel judetean privind 2006
ambalajele si desurile de ambalaje
Includerea aspectelor financiare privind alternativele si
septembrie
3.4 scenariile elaborate pentru realizarea Planului regional de
2006
gestionare a deseurilor
Evaluarea alternativelor si scenariilor si selectarea celor
decembrie
3.5 optime pentru realizarea Planului regional de gestionare a
2006
deseurilor
Implicare APM Cluj în realizarea Planului regional de
3.6 2006
gestionare a deseurilor
martie 2006
Demararea procesului privind infiintarea laboratorului
3.7 decembrie
pentru desuri
2006
Urmarirea sistarii activitatii la depozitele de deseuri
3.8 2006
periculoase neconforme
Elaborarea raportului privind stadiul inchiderii
instalatiilor de tratare termica a deseurilor medicale
noiembrie
3.9 prevazute sa-si sisteze activitatea in anul 2005 si a
2006
cantitatii de deseuri medicale tratate in anul 2005 si
transmiterea acestui raport la CE
Inchiderea instalatiilor de tratare termica a deseurilor
3.10 2006
medicale neconforme cu Directiva 2000/76/CE
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
decembrie
3.11 96/59/CE privind eliminarea bifenililor si trifenililor
2006
policlorurati
Urmarirea implementarii Planului National de eliminare
3.12 permanent
a echipamentelor si materialelor care contin PCB/PCT
Continuarea implementarii prevederilor Directivei nr.
3.13 iunie 2006
2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Urmarirea desemnarii unitatilor de colectare a VSU care decembrie
3.14
vor prelua VSU de la ultimul detinator 2006
Urmărirea cresterii graduale a reutilizarii si reciclarii decembrie
3.15
componentelor pentru atingerea obiectivului de 80% 2006
Urmărirea cresterii graduale a reutilizarii, reciclarii si
3.16 valorificarii energetice a componentelor pentru atingerea permanent
obiectivului de 85%
Reactualizarea bazei de date pentru vehiculele scoase din
3.17 2006
uz
Pregatirea raportarii datelor nationale privind deseurile,
3.18 2006
conform cerintelor Regulamentului, catre EUROSTAT
64
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
3.19 Consiliului nr. 2002/96/CE privind deseurile de iunie 2006
echipamente electrice si electronice
Urmarirea înfiinţării a cel puţin unui punct de colectare decembrie
3.20
in fiecare oras cu peste 20.000 de locuitori din judet 2006
Urmărirea atingerii a cel puţin 50% din obiectivul de
decembrie
3.21 colectare de 4kg/locuitor/an prevăzut în art. 5.5. al
2006
Directivei 2002/96/CE
Urmărirea modului de tratare a DEEE (de către agentii
3.22 economici care trateaza DEEE) cu respectarea cerinţelor permanent
minime stabilite în Anexa II a Directivei 2002/96/CE
Reactualizarea bazei de date privind namolurile de la
3.23 statiile de epurare folosite in agricultura (transmiterea de trimestrial
chestionare si completarea lor) pentru anul 2005
Realizarea situatiei substantele chimice pentru care se
solicita evaluarea riscului (HG 2427/2004), care
3.24 2006
depreciaza stratul de ozon, pesticide si deseuri de
pesticide
4 Calitatea aerului martie 2006
Intocmirea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici
4.1 din judetul Cluj conform OUG nr. 243/2000 privind permanent
protectia atmosferei aprobata prin Legea nr. 655/2000
Monitorizarea calitatii aerului prin folosirea a 4 statii
automate de monitorizare a calitatii aerului in municipiul
4.2 Cluj (Liceul N.Balcescu, strada Aurel Vlaicu, strada 2006
Dambovitei, B-dul 1Dec.1918) si a unei statii in
municipiul Dej.
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
94/63/CE privind controlul emisiilor de COV rezultati decembrie
din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale 2006
la statiile service
Conformarea instalatiilor care nu au obtinut perioada de decembrie
4.3
tranzitie la prevederile Directivei 2006
Urmarirea realizarii masurilor din programele de
4.4 2006
conformare la termenele scadente
5 Protecţia naturii permanent
Evaluare stocuri resurse naturale exploatate (floră şi permanent
5.1
faună sălbatică) la nivelul judetului Cluj.
Autorizarea activităţiilor de
recoltare/capturare/colectare/valorificare desfăşurate pe (minim 5 controale pe decembrie
5.2
teritoriul judeţului Cluj, a resurselor naturale de floră şi trimestru) 2006
faună sălbatică.
Realizarea bazei de date privind speciile de flora şi faună
decembrie
5.3 sălbatică exploatate în anul 2005 de pe teritoriul judetului
2006
Cluj.

65
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
decembrie
5.4 79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice
2006
(Directiva ,,Pasari”)
Continuarea implementarii Directivei 92/43/EEC privind (minim 10 controale pe decembrie
5.5 conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei trimestru) 2006
salbatice (Directiva ,,Habitate”)
Supravegherea starii de conservare a populatiilor si decembrie
5.6
habitatelor din posibile situri ale retelei Natura 2000 2006
Verificarea modului de respectare a obligatiilor asumate
decembrie
5.7 de administratorii parcurilor naturale si a custozilor
2006
rezervaţiilor naturale
Analizarea solicitarilor de atribuire in custodie a ariilor
5.8 2006
naturale protejate
Continuarea implementarii Directivei nr. 99/22/CE (la termenele scadente) decembrie
5.9
privind gradinile zoologice 2006
Urmarirea respectarii obligatiilor impuse prin programul
5.10 de conformare in cazul gradinii zoologice si a acvariului 2006
public din judet
Educarea ecologica a populatiei prin sensibilizarea si conform
constientizarea publicului fata de problematica calendarului
6
protectiei mediului evenimentel
or ecologic
Organizarea a 2 campanii de constientizare a populatiei
6.1 2006
privind colectarea selectiva a deseurilor
7 Evaluarea calităţii mediului permanent
Monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin analize
7.1 martie 2006
periodice
semestrul I
7.2 Planuri, Proiecte şi Programe
2006
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementarii
7.3 masurilor cuprinse in Planul Local de Acţiune pentru semestrial
Mediu
Identificarea si promovarea propunerilor de proiecte de
7.4 semestrial
mediu
Monitorizarea implementarii proiectelor de mediu la
nivel local.
7.5 2006

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


Inspectoratul scolar Judetean Cluj
Ianuarie-
Reorganizarea şi restructurarea reţelei şcolare în
1 septembrie
scopul eficientizării procesului educaţional
2006
Studii privind posibilitatile de eficientizare a
1.1 2006
invatamantului rural .

66
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Consultarea CDL-ului privind necesarul de forta de
1.2 2006
munca si specializarile
Incadrarea cu personal didactic calificat a unitatilor de
1.3 invatamant. Fundamentarea si elaborarea politicii de 2006
personal
Realizarea unei baze de date operationale bazata pe
1.4 echilibrul intre cerere si oferta, pe dezvoltarea calitatii 2006
actului didactic,pe eficienta
Consilierea, sprijinirea şi formarea cadrelor Conform
2 didactice în scopul stimulării şi valorificării graficelor
creativităţii specifice
2.1 Activităţi de formare continuă prin CCD 2006
Ofertarea de pachete de formare centrate pe nevoile
2.2 2006
şcolii, identificate în urma inspecţiei şcolare
Formarea inspectorilor intrati in sistem in ultimii 2 ani si
2.3 2006
a managerilor nou numiti.
Realizarea unui management eficient in conditiile Conform
3 asumarii descentralizarii şi asigurării calităţii graficelor
specifice
Activităţi de formare managerială privind :
3.1 managementul financiar, calitatea in educatie, evaluare 2006
interna ;
Scăderea abandonului şcolar Conform
3.2 graficelor
specifice
Monitorizarea frecvenţei elevilor în învăţământul
3.3 2006
obligatoriu
Implementarea Strategiei Judeţene de îmbunătăţire a
3.4 2006
accesului la educaţie
Implementarea programului „A doua şansă” pentru
3.5 2006
învăţământul primar şi gimnazial
Monitorizarea şi evaluarea calităţii predării şi a Conform
4 standardelor educaţionale atinse de elevi graficelor
specifice
Extinderea activitatii ISJ ca furnizor de formare
4.1 2006
profesionala a adultilor
Propuneri de completare a nomenclatorului de calificări
4.2 2006
profesionale.
4.3 Continuarea parteneriatului cu unitatile scolare tehnice. 2006
Colaborarea cu AL pentru ameliorarea şi dezvoltarea în
4.4 2006
continuare a infrastructurii
Stabilirea în cadrul colaborării cu autorităţile centrale şi
locale a priorităţilor de dezvoltare a unităţilor şcolare sub
4.5 2006
aspectul investiţiilor, reparaţiilor curente şi capitale,
igienizări
Sprijinirea şcolilor în obţinerea autorizaţiei de
4.6 2006
funcţionare

67
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Modernizarea bazei de mijloace de transport propriu
şi de microbuze a unităţilor şcolare rurale
5
Sustinerea sociala a elevilor pentru frecventarea
scolii
Identificarea nevoilor reale de transport şcolar
5.1 2006
nerezolvate inca în zona rurală
Creşterea calităţii educaţiei furnizate de învǎţǎmântul
5.2 2006
particular şi formele alternative
Acordarea de consiliere in vederea obtinerii autorizatiei
5.3 2006
de incredere
Cuprinderea, in fiecare unitate de inspectie, a 1-2 unitati
5.4 de invatamant particular (inspecţii în echipă şi de 2006
specialitate)
Crearea cadrului de implementare a programelor
6 comunitare la nivelul ISJ şi al unităţilor de 2006
învăţământ
Monitorizarea reflectării instituţionale a efectelor
6.1 2006
proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ
Asigurarea diseminării politicilor educaţionale prioritare
6.2 2006
în domeniul educaţiei şi formării profesionale
Coordonarea şi sprijinirea de activităţi educative
extraşcolare care valorifică tradiţiile culturale româneşti
6.3 2006
şi universale ca alternative reale de petrecere a timpului
liber al elevilor
Conjugarea ofertelor educaţionale ale şcolii cu cele ale
6.4 2006
comunităţii
Stimularea activităţilor care încurajează cooperarea şi
6.5 spiritul de echipă 2006

Continuarea integrarii progresive a elevilor cu deficiente


6.6 2006
in invatamantul de masa
Monitorizari si analize ale progresului inregistrat de
7 elevii din invatamantul special si luarea deciziilor
corecte in cadrul comisiilor de specialitate
Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor cu CES integrat
7.1 2006
de către cadrele didactice de sprijin
Consilierea psihopedagogică pentru elevi , cadre
7.2 2006
didactice şi părinţi
Oferirea de informaţii privind orientarea şcolară şi
7.3 2006
profesională
Formarea managerilor pentru aplicarea
8 corespunzătoare a mecanismelor financiare specifice
descentralizării
8.1 Educaţia familiilor de rromi
Elaborarea de proiecte care să stimuleze tinerii rromi
9 2006
către procesul educaţional.

68
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Introducerea temelor de prevenire şi combatere a
9.1 2006
discrminării rromilor în şcoli;
Colaborarea cu O.N.G.-uri şi cu I.Ş.J. Cluj pentru
9.2 realizarea unui program de perfecţionare a cadrelor 2006
didactice care lucrează cu elevii rromi.
9.3 Organizarea de tabere multiculturale 2006
GUVERN/PRIM MINISTRU – Agentia Nationala pentru Sport
– Directia pentru Sport a Judetului Cluj
1 Competitii inernationale 2006
1.2 “All star game” – baschet masculin – Aprilie 2006

1.3 2 jocuri de calificare in grupe – campionatul european de septembrie –


baschet masculin octombrie
2006
1.4 Campionatul mondial de karate – copii, cadeti si juniori X.2006
1.5 Trofeul carpati handbal feminin – editia a xxxx-a
1.6 Cupa mondiala aeromodele captive – cat. F2 bd – Dej
1.7 Cupa mondiala f1e – Turda –
1.8 Cupa mondiala et. A iv-a – Cluj – Napoca – iunie
1.9 Campionatul european planoare f1e – Turda – septembrie
1.10 Transsilva trophy – orientare sportiva – august
2 Competitii nationale: 2006
Derularea campionatelor nationale din calendarul
federatiilor nationale si a calendarului judetean,
2.1. Campionatele Nationale de Baschet – div. A masculin si 2006
feminim
2.2. Campionatele National de Handbal – Liga Nationala – 2006
masc. si fem.
2.3 Campionatele Nationale de Volei – div A1 fem. si A2 2006
masc.
2.4 Turneu superliga polo 2006
Campionat National de Rugby – div A
Campionat National de Fotbal – Div. A
2.5 – CFR Ecomax 2006
Campionat National de Fotbal – Div. B – U Cluj, ISCT,
Unirea Dej
2.6. Campionat National Planoare F1E – Turda, mai, - “Cupa 2006
Napoca” – box, Cupa Federatiei Romane de Ciclism,
Trofeul Ardealul – ciclism, Cupa Transilvania Judo,
Campionatul National – echipe Div. A seniori – judo
2.7 Campionatul National zona U23- judo, Cupa Asociatiei Directia Judeteana de 2006
Judetene de Judo, campionatul National cadeti etapa a II- Sport a Judetului Cluj
a Lupte, Campionatul National etapa a III-a Lupte, Ziua
Mondiala a Atletismului si Memorial Cluj – Napoca –
mai, Cupa “Diamond” dans sportiv – noiembrie
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Cluj
69
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Îndeplinirea Programului Naţional de implementare
a unui sistem informaţional geografic pentru
1 2006
protecţia Patrimoniului Cultural Naţional Imobil
(arheologie, şi monumente istorice)
Obţinerea de la Oficiul judeţean de cadastru a h[rüilor pe
care sunt reprezentate monumentele istorice \i siturile Ianuarie-
1.1
arheologice din judeü decembrie

obţinerea de la primării sau de la Consiliul Judeţean a


Ianuarie-
1.2 hărţilor digitale ale centrelor istorice ale oraşelor şi ale
decembrie
zonelor cu monumente istorice/situri arheologice
marcarea pe hartă (în format digital sau pe hărtie) a
Ianuarie-
1.3 conturului fiecărui monument istoric şi sit arheologic,
decembrie
precum şi a zonelor lor de protecţie
completarea informaţiior şi datelor despre monumentele
Ianuarie-
1.4 istorice şi siturile arheologice pentru Baza de date a
decembrie
Institutului Naţional al Monumentelor Istorice
Protecţia patrimoniului cultural imobil de pe raza
2
judeţului Cluj
Organizarea şedinţelor Comisiei Regionale a
Monumentelor Istorice în vederea avizării lucrărilor de
2.1 lunar
construcţie şi a intervenţiilor la clădiri monumente
istorice sau din raza de protecţie a acestora
2.2 Protecţia patrimoniului cultural imobil 2006
Expertizarea bunurilor culturale în vederea exportului
2.3 permanent
temporar sau definitiv
Sprijinirea societăţii civile şi a ONG-urilor în
2.4 promovarea iniţiativelor culturale. Promovarea valorilor 2006
culturale naţionale
Festivalul Internaţional de Poezie « Lucian Blaga »,
2.5 Mai
ediţia a XVI-a
Sprijinirea societăţii civile şi a ONG-urilor în
2.6 promovarea iniţiativelor culturale. Stimularea 2006
iniţiativelor din domeniul artei de spectacol profesioniste.
Festivalul Mozart,
2.7 la a 250 aniversare a naşterii compozitorului, ediţia a Decembrie
XVI-a
MINISTERUL SANATATII
Directia Judeteana de Sanatate Publica Cluj
Constructia unui SPITAL DE URGENTA in
1 2008
municipiul Cluj-Napoca
Stabilirea in colaborare cu Consiliul Judetean Cluj a
1.1 2006
locatiei de constructie .
2. Infiintarea de UNITATI MEDICO-SOCIALE 2006
Colaborare cu autoritatile locale pentru identificarea unor
2.1
imobile adecvate

70
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Infiintarea CENTRELOR DE PERMANENTA in
3. 2006
mediul rural
Evaluarea situatiei reale in colaborare cu autoritatile
3.1
locale privind oportunitatea infiintarii acestora
Continuarea proiectelor de reabilitare a REŢELEI DE
PSIHIATRIE în cadrul parteneriatului cu Fundaţia
4. Beclean E.V. Ravensburg Germania (Spital Boli cronice 2006
psihice Borşa, Spital Municipal Turda, Spital Municipal
Dej, spital Orăşenesc Huedin).
Proiect de parteneriat francez-roman
5. „PREVENIREA TUBERCULOZEI IN JUDETUL 2006
CLUJ „
Participarea DSP Cluj la derularea proiectului prin
5.1 implicarea retelei dispensarelor TBC si a medicilor de
familie
Implementarea si monitorizarea Programelor
6 2006
Nationale de Sanatate Guvernamentale
Programe Nationale de Sanatate privind prevenirea si
6.1
controlul bolilor netransmisibile
6.2 Programul de Sanatate a Copilului si Familiei
Acoperirea cu SERVICII MEDICALE PRIMARE
7. atât în mediul urban cât şi în cel rural si a necesarului 2006
de medici de familie.
Acoperirea cu SERVICII MEDICALE DE
8 SPECIALITATE in sistem ambulatoriu si a 2006
necesarului de medici de specialitate
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor
9. asociate factorilor de risc alimentar 2006
Protectia consumatorilor
Implementarea legislatiei romanesti care transpune
9.1 acquis-ul comunitar in domeniul produselor alimentare 2006

Actiunea de supraveghere a obiectivelor cu profil


9.1.a alimentar (productie, depozitare, transport, consum 2006
colectiv, consum public, desfacere).
Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de supraveghere -
a pietei de produse alimentare. Alinierea la directivele
9.2 2006
Uniunii Europene privind implementarea programelor de
sanatate in domeniul alimentar
Monitorizarea unor contaminanti chimici ai alimentelor,
metale si metaloizi cu potential nociv, aflatoxine,
9.2.a
reziduuri de pesticide, micotoxine, azotati si azotiti
2006
Sinteza privind evaluarea nivelului de iod din sarea
9.2.b iodata destinata consumului uman din cadrul actiunii de 2006
profilaxie a gusei endemice.
Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare a intoxicatiilor
9.2.c 2006
cu alcool etilic
71
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Monitorizarea calitatii nutritive a unor grupe de alimente
9.2.d a nivelului radiologic si contaminarea chimica a 2006
produselor alimentare
Activitatea de expertizare si verificare a unitatilor cu
9.2.e profil alimentar in vederea eliberarii autorizatiilor 2006
sanitare de functionare
Controlul radioactivitatii apei potabile, a alimentelor si a
9.2.f 2006
altor bunuri de larg consum
10 Evaluarea factorilor de mediu 2006
Monitorizarea calitatii apei de baut in mediul urban si Monitorizarea calitatii
rural – ramane ca prioritate absoluta apei de baut se va
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate concretiza prin prelevarea
factorilor de mediu a 1320 probe apa retea,
efectuandu-se teste
fizico-chimice si teste
bacteriologice
Supravegherea sanatatii populatiei in relatie cu calitatea Se va recoltata 530 probe 2006
apei potabile. Implementarea legislatiei UE-privitor la apa iesire uzina, pentru
calitatea apei potabile efectuae testelor fizico-
chimice si
microbiologice .
-Apa rezervoare de
inmagazinare- se vor
10.1 recolta probe de apa de
la toate bazinele de 2006
inmagazinare de pe raza
judetului in vederea
stabilirii calitatii apei
inmagazinate.
- Sursele publice si
individuale, se vor recolta
probe in vederea stabilirii
Monitorizarea de audit a calitatii apei utilizate in potabilitatii surselor de
industria alimentara in vederea conformarii la prevederile apa -750 probe.
Legii 458/2002 si a normelor de aplicare a acesteia In acest sens s-a stabilit
974/2004 de cu beneficiarii graficul
de prelevarea probelor
Monitorizarea riscurilor legate de calitatea apei de In sezonul estival se va
imbaiere supreveghea calitatea
apei de imbaiere din
strandurile din judetul
Cluj precum si apa de
10.2 2006
imbaiere de la Complexul
de Natatie Politehnica,
Complexul Hotelier
Belvedere pe perioada
functionarii acestora.

72
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Monitorizarea epidemiilor hidrice Avand in vedere
supravegherea calitatii
apei, in caz de aparitie a
cazurilor de imbolnavire,
10.3 se va interveni la sursa
2006
incriminata conform
normelor igienico
sanitare
Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acuta
10.4 2006
infantile generate de apa de fantana
10.5 Monitorizarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide 2006
Monitorizarea si controlul produselor cosmetice Se vor efectua controale
conform legislatiei
sanitare in vigoare.
Supravegherea starii de sanatate a populatiei in raport cu
10.6 calitatea habitatului uman Se vor efectua controale 2006
si determinari de zgomot
in locuintele afectate de
zgomotul unitatilor
potentiale de disconfort.
Participarea Laboratorului de Igiena Radiatiilor
2006
Ionizante la reteaua globala OMS/PNOM de
10.7
monitorizare a radioactivitatii mediului (GERMON) in
caz de accident nuclear
Aproprierea de indicatorii de sanatate si demografici
11 ai tarilor civilizate, scaderea patologiei specifice 2006
tarilor subdezvoltate
Activitati de supraveghere a bolilor transmisibile
prevenibile prin vaccinare
11.1 Obiectiv: Realizarea unui grad de acoperire vaccinala de
2006
peste 95% pentru imunizările cuprinse în Calendarul
Naţional de Vaccinare.
11.2 O problema de sanatate publica este infectia HIV/SIDA 2006
11.3 Supravegherea tuberculozei 2006
Colectarea analiza si raportarea datelor privind
11.4 2006
morbiditatea profesionala
Monitorizarea dezvoltarii fizice si a prevalentei
11.5 2006
imbolnavirilor la copii si tineri.
Monitorizarea si raportarea in cadrul interventiei 11 a
11.6 Programului de sanatate nr.3 a cheltuielilor materiale ale 2006
cabinetelor scolare

73
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Monitorizarea distributiei laptelui si produselor de
panificatie la elevi conform legislatiei in vigoare.

Identificarea riscului pentru sanatate generat de


11.7 2006
comportamentele cu risc (droguri,fumat
alcool,comportament alimentar,agrsevitate)

Evaluarea capacitatii de adaptare a elevilor la activitatea


scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare
Supravegherea starii de sanatate a personalului expus
11.8 profesional la radiatii ionizante din unitatile in care se 2006
desfasoara activitati nucleare
Scaderea patologiei specifice tarilor subdezvoltate
11.9 (maladii transmisibile) si apropierea de indicatorii de 2006
sanatate si demografici ai tarilor din UE
Implementarea Strategiei Nationale de Sanatate Publica
11.10 2006
pentru anul 2005
Implementarea finantarii bazate de caz rezolvat (Sistemul
11.11 2006
DRG)
Coordonarea activitatii de clasificare si codificare in
11.12 2006
domeniul sanitar
Implementarea Portalului National de Servicii de
11.13 2006
Sanatate
12. Promovarea sanatatii 2006
Campanii de informare-educare-comunicare

Campania de promovare a unui comportament responsabil


împotriva tuberculozei, precum si de respectare a
tratamentului corect si complet al acesteia

Campania de promovare a unei alimentaţii sănătoase:


Alimentaţia corectă şi prevenirea obezităţii la vârsta preşcolară
şi ciclul primar; Alimentaţie sănătoasă pentru prevenţia bolilor
cardio-vasculare - studenţii medicinişti; Realizarea de
materiale informative

Campanii de informare-educare-comunicare în şcoli, facultăţi,


cămine studenţeşti, în colectivităţile de copii şi adolescenţi, cu
asistentele şefe din spitalele judeţene, având ca subiecte
principale de dezbatere : Igiena generală, Prevenirea
fumatului, Prevenirea consumului de alcool, Prevenirea
consumului de droguri, Prevenirea SIDA şi a altor boli cu
transmitere sexuală, Planificare familială, Stil de viaţă sănătos

74
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Campanii de informare-educare-comunicare a populaţiei
pentru prevenirea consumului de droguri realizate în
colaborare cu Centrul Judeţean de Prevenire şi Consiliere
Anti-Drog, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”

Campania de promovare a donarii de sange

Campanii de informare-educare-comunicare pentru adoptarea


unui stil de viaţă sănătos

Campania pentru Sănătatea Femeii

Campania de prevenire a Cancerului de Sân

Campania de informare-educare-comunicare privind


promovarea unui comportament responsabil împotriva
infectiilor cu transmitere sexuala si a HIV/SIDA

Campanii de informare-educare-comunicare a populaţiei pe


diverse teme (viroze respiratorii, gripă, trichineloză, boli cu
transmitere digestivă, prevenirea consumului de droguri,
prevenirea îmbolnăvirilor prin boala diareică acută, toxiinfecţii
alimentare, meningită acută virală, prevenţie şi regim de viaţă
12.1 în bolile cardio-vasculare, etc) acţiuni realizate în colaborare
cu mass-media, prin publicarea de articole tematice în ziarele
locale şi anunţuri promoţionale la posturile locale de radio şi
televiziune

Campania de promovare a unui comportament sanitar şi social


sănătos în colectivităţile de copii şi adolescenţi

Campania de prevenirea violenţei împotriva mamei şi


copilului

Campania de distribuţie a contraceptivelor gratuite în mediul


rural

Campania de informare cu privire la evitarea riscurilor de


îmbolnăvire cu gripă

Campania naţională împotriva discriminării persoanelor care


trăiesc cu HIV/SIDA

Formarea şi educaţia continuă pentru personalul care


desfăşoară activităţi de promovare a sănătăţii (medici, asistenţi
medicali, cadre didactice, consilieri şcolari)

75
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Activităţi în cadrul Grupul de Lucru Mixt Cluj privind
Strategia Guvernului României pentru Îmbunătăţirea Situaţiei
Romilor – “Planul de desfăşurare în parteneriat cu
organizaţiile neguvernamentale a unor proiecte de informare
sanitară, consultanţă medicală şi planning familial pentru
femei, în cadrul comunităţilor de romi, cu accent pe protecţia
mamei şi copilului”
12.1 2006
Elaborarea de materiale de promovare a sănătăţii

Distribuţie de materiale de promovare a sănătăţii (pliante,


broşuri, fluturaşi, afişe) în grădiniţe, şcoli, facultăţi, cabinete
medicale de medicina familiei din mediul rural şi urban,
farmacii, magazine, etc.

Celebrarea zilelor din calendarul sanatatii

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei - 24 Martie


Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 Aprilie
Ziua Mondială fără Tutun – 31 Mai
12.2 Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Drogurilor – 26 Iunie 2006
Ziua Internaţională a Vârstnicului – 1 Octombrie
Ziua Naţională fără Tutun – 17 Noiembrie
Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva
Femeilor – 25 Noiembrie
Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA – 1 Decembrie
Program national de combatere a HIV/SIDA

12.3 Activităţi de prevenire HIV / SIDA realizate în colaborare cu 2006


ONG-uri locale, Organizaţia Studenţilor Medicinişti
desfăşurate în şcoli, facultăţi, precum şi în locuri publice
13 Avizare, autorizare sanitara, controale specifice
13.1 Avizare si autorizare sanitara 2006
Monitorizarea si controlul expunerii la factorii de risc
13.2 2006
profesional
Activitati de control al respectarii legislatiei in
13.3 2006
domeniul sanatatii si securitatii in munca
Controlul obiectivelor din domeniul productiei,
fabricarii, prelucrarii, depozitarii, transportului,
13.4 2006
distributiei si comercializarii alimentelor, inclusive in
sectorul alimentatiei publice si colective
Controlul obiectivelor din domeniul calitatii apei
13.5 pentru consum uman si a celei folosite la alte activitati 2006
umane, inclusiv a celei utilizate in scop de recreere
Controlul obiectivelor din domeniul gestionarii
13.6 2006
deseurilor
13.7 Controlul calitatii habitatului 2006
Controlul obiectivelor din domeniul ocrotirii si
13.8 2006
educarii copiilor si tinerilor
13.9 Controlul mediul de munca 2006
76
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
13.10 Controlul unitatilor sanitare 2006
Controlul obiectivelor din domeniul furnizarilor de
13.11 2006
servicii
Controlul unitatilor de producere, depozitare,
13.12 desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice si a 2006
cosmeticelor
13.13 Inspectia sanitara in unitatile cu risc radioactive 2006
13.14 Organizarea institutionala 2006
GUVERN/PRIM MINISTRU
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Cluj
Intărirea supravegherii produselor şi serviciilor pe
1 2006
piaţă
Tematici de control la nivel naţional, prin ANPC,
1.1 2006
conform programului trimestrial
Mărirea controalelor inopinante şi pe grupe de produse la
nivel local cu probleme şi risc, cu 20% faţă de anul 2005,
1.2 cu urmărirea eficientizării acţiunilor pentru consumatori, 2006
consilierea agenţilor economici asupra legislaţiei noi
apărute sau modificate.
Depistarea şi retragerea de pe piaţă a produselor
alimentare, nealimentare şi servicii, care prezintă risc
1.3 permanent
asupra sănătăţii consumatorilor şi le prejudiciază
interesele economice.
Supravegherea pe piaţă şi în unităţile vamale a
2 produselor din import. 2006

Acţiuni de control la punctele de vamă din interior


împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Regionale Vamale
2.1 2006
Cluj şi cu alte instituţii cu atribuţii similare, funcţie de
natura produselor.
Depistarea imediată a produselor cu abarteri şi oprirea de
la comercializare şi din consumul uman, anunţarea
2.2 organelor pentru confiscare a unor produse care nu sunt permanent
declarate pe baza documentelor puse la dispoziţia
inspectorilor de control şi viză din vamă
Sprijinul şi încurajarea rolului Asociaţiilor pentru
3 Protecţia Consumatorilor în dezvoltarea şi permanent
implementarea politicii consumatorilor
Întărirea activităţii de informare, consiliere şi
educare a consumatorilor urmărită prin realizarea
unei protecţii a consumatorilor asemănătoare cu cea
4 permanent
existentă în statele membre a Uniunii Europene,
incluzând şi securitatea şi interesele economice ale
consumatorilor

77
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
Respectarea dreptului fundamental al
consumatorului de a fi despăgubit pentru prejudiciile
5 permanent
generate de calitatea necorespunzătoare a produselor
şi serviciilor
6 Sprijin şi consultanţă pentru consumatori 2006
Informare şi educare a consumatorilor prin mass
5 2006
media
Transmiterea organelor competente spre suspendare
6 2006
şi retragere a autorizaţiilor de funcţionare
Instituirea unui punct naţional de contact pentru un
7 schimb rapid de informaţii privind produsele 2006
periculoase (sistemul RAPEX)
Verificarea condiţiilor de autorizare a agenţilor
8 economici care desfăşoară activităţi cu metale 2006
preţioase
Acţiuni specifice de control privind regimul metalelor
9 preţioase din România, conform OG 190/2002 2006
republicată
Implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale
10 2006
de consumatori în procesul de elaborare a deciziilor
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Regionala Vamala Cluj
Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire

Sprijinirea agenţilor economici care au un număr mare de


1 operaţiuni vamale şi o creştere semnificativă a permanent
investiţiilor proprii în vederea obţinerii autorizaţiilor de
vămuire în procedură simplificată.Cresterea numarului
de declaratii vamale in procedura simplificata
Înlăturarea aplicării arbitrare a legii vamale

Punerea la dispoziţie persoanelor interesate a noutatilor


2 31.03.2006
legislarive, a noului Cod Vamal si Regulament de
aplicare în format electronic, pe serverele birourilor
vamale
3 Combaterea corupţiei 2006
4 Profesionalizarea personalului 2006
5 Depistarea cazurilor de importuri de mărfuri pirat 2006
6 Îmbunătăţirea infrastructurii vamale 2006
7 Eliminarea barierelor administrative permanet
8 Creşterea capacităţii instituţionale a biroului vamal permanet
GUVERN/ PRIM MINISTRU – Institutul National de Statisitica
Directia Regionala de Statistica Cluj
1 Învăţământul universitar (nivel 5
15.11.2006
ISCED) la sfârşitul anului universitar
2 Statistica culturii 2006
3 Activitatea bibliotecilor în anul 2005 08.03.2006
78
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
4 Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice în anul 2005 08.03.2006
5 Activitatea instituţiilor de spectacol în anul 2005 08.03.2006
6 Activitatea editurilor în anul 2005 08.03.2006
7 Statistica sănătăţii 2006
8 Activitatea unităţilor sanitare în anul 2005 07.03.2006
9 Baze de date 2006
10 Baza de date pe localităţi, transmiterea datelor validate 15.01.2006
11 Sistem statistic teritorial 2006
12 Raport de activitate al direcţiilor teritoriale de statistică şi
S + 20
estimarea consumului de resurse
13 Transmiterea Buletinului Lunar al Judeţului D.R.S. CLUJ L + 42

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


Centrul Judetean Cluj de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Cluj
1 Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde etc., Februarie-
pe teme de prevenire a consumului de droguri, cu aprilie 2006
public ţintă specific (profesori, psihopedagogi,
profesori diriginţi, părinţi, asistenţi medicali din
cadrul unităţilor şcolare etc.)
1.1 Mese rotunde pe tema “Să prevenim eficient consumul
de droguri în şcoală”, având ca participanţi :
directorii educativi, psihologi, asistenţi medicali
şefi ai comitetelor de părinţi
2 Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare Ianuarie –
şi Consiliere Antidrog Cluj în parteneriat cu mai 2006
structurile locale ale instituţiilor implicate în Iunie –
reducerea cererii de droguri a activităţilor de timp septembrie
liber (manifestări artistice, tehnice şi sportive) 2006
desfăşurate în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi
sportive şi tabere şcolare, în conformitate cu Decembrie
Calendarul Activităţilor Educative (CAE)
2.1 - Demararea proiectului pilot “Cluburile Antidrog” în
5 şcoli din Cluj-Napoca
- Programul “Vacanţă Plăcută”
- Întâlniri interactive în taberele şcolare Băişoara şi
Leghia
- Mesajul Meu Antidrog prin sport şi manifestări
artistice (teatru/muzică)
3 Identificarea zonelor prioritare de intervenţie în Iulie 2006
mediul şcolar, la nivel naţional şi al fiecărui judeţ
3.1 Realizarea hărţilor şi a zonelor de risc
4 Desfăşurarea anuală în şcolile din zonele prioritare a Ianuarie-mai
1-2 programe de prevenire a consumului de droguri şi 2006
dezvoltarea de activităţi preventive punctuale în Mai-Iunie
celelalte unităţi şcolare 2006

79
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
4.1 Proiectul “Viitorul îţi aparţine”
Activităţi de prevenire a consumului realizate în
colaborare cu Consiliul Elevilor şi cu cele 5 cluburi
antidrog
5 Implementarea anuală de către Centrul de Prevenire, Decembrie
Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a campaniei 2006
"Deschide ochii" în mediile universitare
5.1 Campania “Deschide ochii” în mediile universitare
6 Dezvoltarea şi implementarea semestrială de către Decembrie
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 2006
Cluj de acţiuni de informare - comunicare în mediile
universitare în scopul atragerii către serviciile de
consiliere şi asistenţă antidrog
6.1 Întâlniri cu studenţii pentru cunoaşterea în mediul
studenţesc a serviciilor CPECA în scopul atragerii către
serviciile de consiliere şi asistenţă antidrog
7 Adaptarea şi implementarea programelor şcolare de Decembrie
petrecere a timpului liber, de informare, educare şi 2006
comunicare în scopul evitării consumului
experimental/recreaţional de droguri şi alte substanţe
7.1 Mesajul Meu Antidrog - Programe ISJ
8 Derularea anuală de către Centrul de Prevenire, Decembrie
Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de campanii de 2006
informare a tinerelor mame cu privire la riscurile ce
derivă din consumul de droguri
8.1 Campanie în maternităţi, centre de consiliere premaritală
9 Formarea şi acreditarea de către Centrul de Decembrie
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în 2006
zonele stabilite ca prioritare pentru prevenirea
consumului de droguri a unor specialişti abilitaţi în
formarea părinţilor în scopul creşterii influenţei
factorilor de protecţie şi diminuării celor de risc
9.1 Cursuri de formare a voluntarilor părinţi pentru
sensibilizarea unui număr cât mai mare de părinţi
referitor la problematica drogurilor
10 Implementarea la nivelul judeţului Cluj a unor Decembrie
servicii de resurse comunitare antidrog în parteneriat 2006
public/privat, care să asigure consolidarea
comunităţilor locale
10.1 Dezvoltarea resurselor din Punctul de Informare-
documentare. Cooperare cu Prefectura, Primăria
11 Promovarea şi derularea anuală la nivelul fiecărui Mai-
judeţ de campanii antidrog pentru protecţia octombrie
comunităţilor proprii 2006
11.1 Campanie de presă în ziarul “Ziua de Cluj” şi la TVR
Cluj. Activităţi derulate prin implicarea bisericii

80
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
12 Desfăşurarea anuală de către Centrul de Prevenire, Octombrie
Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor campanii 2006
pentru promovarea şi respectarea dispoziţiilor
legale în domeniul prevenirii şi combaterii
consumului de alcool, tutun şi droguri
12.1 Concepere de pliante cu legislaţia din domeniul
prevenirii şi combaterii consumului de alcool, tutun şi
droguri
12.2 Campanie pentru şoferi în colaborare cu poliţia rutieră,
întâlniri cu poliţia de proximitate pentru cunoaşterea
legislaţiei,
13 Realizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Noiembrie
Consiliere Antidrog Cluj a unor activităţi cultural- 2006
artistice cu tematica antidrog adresate comunităţilor
din comune şi sate (caravane antidrog, festivalul de
film la sate, întâlniri de popularizare a legislaţiei şi de
informare a comunităţii, expoziţii şi vernisaje de
pictură, caricatură, afişe, postere)
13.1 Caravana prevenirii - Program de promovare a legislaţiei
în zonele rurale
14 Realizarea unor linii telefonice de informare şi Mai 2006
consiliere prin intermediul Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj
14.1 Demersuri pentru punerea în funcţiune a Liniei Verzi
Antidrog la nivelul judeţului Cluj
14.2 Cursuri de consiliere telefonică pentru operatori
15 Alocarea de resurse financiare de către autorităţile Decembrie
administraţiei publice locale în vederea dezvoltării de 2006
către organizaţii neguvernamentale a unor proiecte
comunitare de prevenire a consumului de tutun,
alcool şi droguri
15.1 Activităţi de lobby pe lângă autorităţile administraţiei
publice locale pentru alocarea de resurse financiare
ONG-urilor care desfăşoară activităţi concrete de luptă
antidrog
16 Elaborarea şi implementarea de către Centrul de 2006
Prevenire, evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de
proiecte şi campanii de prevenire a consumului de
droguri destinate copiilor/adolescenţilor neşcolarizaţi
aflaţi în situaţii de risc (copii fără adăpost, copii romi
etc.)
16.1 Proiect de implicare a copiilor străzii în colaborare cu
Prison Fellowship
17 Formarea personalului din centrele de asistenţă 2006
pentru dezvoltarea de strategii de informare, educare
şi comunicare în scopul prevenirii transmiterii
hepatitelor şi a virusului HIV

81
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
17.1 Curs pentru personalul din centrele de asistenţă pentru
cunoaşterea şi aplicarea de strategii de informare,
educare şi comunicare în scopul prevenirii transmiterii
hepatitelor şi a virusului HIV
18 Realizarea circuitului integrat de asistenţă medicală, 2006
psihologică şi socială, prin dezvoltarea resurselor de
asistenţă/centre, publice şi private, şi personal format
şi acreditat/autorizat, adaptat nevoilor de asistenţă
identificate prin evaluările anuale
18.1 Activităţi conform planului de dezvoltare a CAIA
19 Organizarea unor întâlniri periodice de informare Decembrie
reciprocă cu toate instituţiile implicate în reducerea 2006
cererii şi ofertei de droguri
19.1 Informarea periodică asupra evoluţiei fenomenului
privind consumul de droguri şi tratamentul în cură şi post
cură
19.2 participarea la şedinţele Consiliului Judeţean si ale
Consiliilor Locale pentru informarea periodică asupra
consumului de droguri si a situaţiei la nivelul
municipiului si judeţului
20 Prezentarea periodică a unor analize media şi a Decembrie
rezultatelor monitorizării mijloacelor de comunicare 2006
ce abordează probleme specifice drogurilor
20.1 Prezentarea periodică a unor analize media şi a
rezultatelor monitorizării mijloacelor de comunicare ce
abordează probleme specifice drogurilor
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate –
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj
Creşterea gradului de colectare a fondurilor destinate
1 31.12.2006
sănătăţii
Creşterea gradului de realizare a veniturilor fată de
1.1 31.12.2006
prevederile aprobate (persoane fizice)
Creşterea gradului de recuperare a creanţelor persoanelor
1.2 31.12.2006
fizice
Creşterea ponderii numărului procedurilor de executare
1.3 31.12.2006
silită demarate în totalul de cazuri creanţe înregistrate
Menţinerea unui grad de realizare a cheltuielilor între 99
1.4 31.12.2006
şi 100% faţă de prevederile aprobate
2 Eficientizarea utilizării fondurilor
Menţinerea unui grad de realizare a cheltuielilor între 99
2.1 31.12.2006
şi 100% faţă de prevederile aprobate
Verificarea până a cel puţin 50% din numărul
2.2 furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie 31.12.2006
contractuală cu C.A.S. Cluj
Menţinerea sub 0,90 % a ponderii cheltuielilor de
2.3 administrare, funcţionare şi capital în totalul sumelor 31.12.2006
colectate la nivelul judeţului Cluj
82
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
3 Îmbunătăţirea calităţii si siguranţei actului medical
Verificarea până a cel puţin 50% din numărul
3.1 furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie 31.12.2006
contractuală cu C.A.S. Cluj
Menţinerea la 0 a numărului de litigii pierdute la Comisia
3.2 31.12.2006
de arbitraj
3.3 Monitorizarea şi urmărirea derulării contractelor Permanent
Controlul datelor raportate pentru servicii medicale în
vederea decontării, în limita strictă a prevederilor legale
3.4 Permanent
în vigoare, răspunderea pentru realitatea şi exactitatea
acestora
Asigurarea fără sincope a furnizării serviciilor
4
medicale în anul 2006
4.1 Încheierea contractelor şi actelor adiţionale la termen 31.12.2006
Respectarea termenelor de plată prevăzute în contractele
de furnizare de servicii, pe domenii de asistenţă
Menţinerea la 0 a numărului de zile întârziere faţă de
4.2 Permanent
termenul prevăzut în contract
Menţinerea la 0 a ponderii cazurilor (furnizori) de
întârziere în total contracte
Monitorizarea evoluţiei consumului de medicamente şi a
Trimestrial
4.3 accesului asiguraţilor la medicamente în tratamentul
ambulatoriu pe zone / localităţi
Managementul asigurării cu medicamente, în corelaţie cu Permanent
4.4
resursele
Optimizarea gradului de realizare a numărului de
4.5 personal şi creşterea gradului de motivare a personalului 31.12.2006
C.A.S. Cluj
5 Creşterea transparenţei
GUVERN/PRIM MINISTRU – Agentia Nationala pentru Resurse Minerale –
Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale Cluj
1 Sprijinirea agenţilor economici din domeniul Permanent
cercetării şi exploatării resurselor minerale pentru
relansarea creşterii economice în acest domeniu
1.1 Controlul activităţii de cercetare geologică (continuarea permanent
şi finalizarea cercetărilor geologice, calculul rezervelor
geologice, încheierea licenţelor de explorare, avizarea
proiectelor geologice anuale, cercetarea de detaliu prin
foraje)
1.2 Controlul exploatării resurselor minerale (controlul permanent
realizării protecţiei şi exploatării raţionale a zăcămintelor
de substanţe minerale utile, controlul respectării
licenţelor de exploatare, avizelor, permiselor,
normativelor şi instrucţiunilor, urmărirea şi verificarea
producţiei extrase, analizarea cauzelor care au determinat
avarii la lucrările de cercetare geologică şi de exploatare,
etc.

83
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
1.3 Activitatea de avizare (avize la programele anuale de Permanent
exploatare, la documenta]iile de abandonări de rezerve de
substanţe minerale utile, casare lucrări miniere, elaborare
note de constatare privind capacitatea tehnică a agenţilor
economici din domeniu, permise de exploatare, etc.)

Organizarea de întâlniri lunare ale primarilor din judeţul B.J.R.


Cluj cu liderii organizaţiilor de rromi şi O.N.G.-ri ale lunar Primari
rromilor, în vederea identificării şi rezolvării problemelor ONG-ri
cu care se confruntă comunităţile de rromi . rome
Lideri
rromi
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ
Biroul Judeţean pentru rromi Cluj
1 Organizarea de întâlniri lunare ale primarilor din judeţul lunar
Cluj cu liderii organizaţiilor de rromi şi O.N.G.-ri ale
rromilor, în vederea identificării şi rezolvării problemelor
cu care se confruntă comunităţile de rromi .
2 Biroul Judeţean pentru rromi din cadrul Instituţiei 30 .04.2006
Prefectului Judeţului Cluj va încheia parteneriate cu
instituţiile deconcetrate în a căror arie de răspundere se
regăsesc diferite aspecte ale comunităţii de rromi
3 Deplasări în teren ale B.J.R., alături de 31.12.2006
reprezentanţii
instituţiilor deconcetrate şi ai primăriilor, în
scopulcunoaşterii realităţii cu care se confruntă
comunităţile de rromi şi găsirea unor soluţii de rezolvare.
4 Continuarea abordării şi rezolvării problemelor legate de 31. 12. 2006
dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor
deţinute de rromi şi de reconstituire a dreptului de
proprietate funciară.
5 Prezentarea de către primăriile din judeţul Cluj a nevoilor 30 04.2006
tertoriale de reabilitare a locuinţelor şi a mediului
înconjurător . Centralizarea situaţiilor la Instituţia
Prefectului Judeţului Cluj.
6 Elaborarea de proiecte şi programe locale care vizează 31.12.2006
asigurarea condiţiilor normale de locuit în zonele
populate de rromi: energie electrică , apă potabilă ,
canalizare ,salubrizare
7 Elaborarea Planului judeţean pentru construcţii de 31.12.2006.
locuinţe sociale, şi finanţarea integrală sau/şi parţială a
proiectelor care vizează lucrări de reabilitare a
locuinţelor sau construcţii de locuinţe în comunităţile
defavorizate, în care există un număr semnificativ de
rromi .

84
Nr. Termene
Acţiunea Observatii
crt. de finalizare
8 Continuarea programelor curente de emitere a actelor de permanent
identitate şi de stare civilă pentru toţi cetăţeni, inclusiv
pentru cetăţenii rromi .
9 Elaborarea în colaborare cu Agenţia de Ocupare şi Anual
Formare Profesională Cluj-Napoca şi O.N.G –uri, a unui
program anual de formare şi reconversie părofesională în
meserii cu grad ridicat de solicitare pe piaţa
muncii.Organizarea de burse a locurilor de muncă pentru
rromi .
10 Includerea tuturor rromilor în sistemul asigurărilor de Semestrial
sănătate,înscrierea la medicul de familie, campanii de
informare sanitară, de vaccinare , de depistare TBC,
infecţii HIV/SID, afecţiuni dermatologice, planning
familial cu accent pe protecţia mamei şi copilului şi
prezentarea unui raport privind starea de sănătate în
rândul comunităţilor de rromi.
11 Identificarea şi rezolvarea operativă a stărilor tensionate Permanent
sau conflictuale, susceptibile să genereze violenţă
familială comunitară sau interetnică.
12 Evaluarea fenomenului „copiii străzii”şi prezentarea unor permanent
proiecte locale de intervenţie socială, luarea unor măsuri
pentru diminuarea şi eradicarea fenomenului .
13 Prezentarea în colaborare cu ONG-uri rome I.S.J.a unui Anual
raport privind situaţia şcolară a elevilor de etnie rromi, a
unor programe de formare a mediatorilor şcolari, a
cadrelor didactice pentru predarea limbii rromani şi de
pregătire a elevilor în învăţământul liceal ţi universitar .
14 Initierea unor programe culturale dedicate rromilor . Anual
Prezentarea în colaborare cu organizaţii ale rromilor a
unui plan de desfăşurare a evenimentelor culturale cu
specific inspirat din folclorul ţi cultura rromilor .
15 Iniţierea unor proiecte de combatere a discriminării în Semestrial
mass-media .Dezvoltarea unor proiecte şi programe de
informare şi educare „Abuzul şi drepturile fundamentale
ale copilului”

16 Organizarea unor întâlniri semestriale între reprezentanţii 31.12.2006


insituţiilor deconcetrate şi reprezentanţii societăţii civile
ale rromilor, în scopul prevenirii şi combaterii
discriminării etnicilor rromi .
Evaluarea modului de aplicare a H.G. nr 430/2001privind
Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei
rromilor.

85
II. PRINCIPALELE INVESTIŢII ALE
SERVICIILOR PUBLICE
DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR,
ALE STRUCTURILOR CELORLALTE
ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE, ALE REGIILOR ŞI
COMPANIILOR/NAŢIONALE CU
REPREZENTARE LA NIVELUL
JUDEŢULUI CLUJ

86
INVESTIŢIILE SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR, ALE STRUCTURILOR CELORLALTE ORGANE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE, ALE REGIILOR ŞI COMPANIILOR/NAŢIONALE CU REPREZENTARE LA NIVELUL
JUDEŢULUI CLUJ

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0 0
P
Extindere spaţii I.P.J. Cluj Cluj-Napoca, str.
11322,9 2002 2534 2008 rocedura de
1. Traian, nr. 27 buget de stat
licitaţie
deschisă

Instalaţie alarmare în caz de incendiu şi efracţie la


112,3 2005 111,1 2006 Procedura de
2. sediul D.J.A.N. Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 4-5 buget de stat
licitaţie
deschisă

Instalaţie de climatizare la sediul D.J.A.N. Cluj-


293,5 Procedura de
3. Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 4-5 296,8 2005 2006 buget de stat
licitaţie
deschisă
Alimentare gaze naturale 7 posturi de poliţie comunală
(Jichişu de Jos, Buza, Cîţcău, Ţaga, Feleacu, Căşeiu, 33,02 2005 32,7 Procedura de
4. 2006 buget de stat
Iclod) licitaţie
deschisă

Extindere Punct Control Acces nr. 1, Cluj-Napoca, str. Procedura de


750,39 2005 748,8 2006
5. Traian, nr. 27 buget de stat licitaţie
deschisă

TOTAL GENERAL A: 12515,4 3720,1

B. LUCRĂRI NOI
1. Modernizare Han Colina 1854 2006 785,4 2007 buget de stat procedura de

87
licitaţie
deschisă

TOTAL GENERAL B 1854 785,4

TOTAL GENERAL A+B: 14369,4 4505,5

INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ŞI DE VÂNĂTOARE CLUJ-NAPOCA

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0 0
B. LUCRĂRI NOI
1

Perdele forestiere de protecţie 13811 2006 13664 2006 buget

2 Reconstrucţie ecologică 414 2006 315 2006


TOTAL B: 14225 13979
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
1 Dotări independente 123 2006 123 2006
TOTAL GENERAL B+C: 14348 14102 buget

DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2005 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE Februarie S.C.Ortega
66 2005 66 V.P.ANS
2006 Impex SRL
TOTAL A: 66 66
B. LUCRĂRI NOI 540 2006 540 Decembrie Subventii
88
2006 ANS
TOTAL B: 540 540
TOTAL GENERAL A+B: 606 606

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ A JUD. CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
B. LUCRĂRI NOI
1. Perimetru de ameliorare terenuri degradate V. Cantina 1097,2 2005 13,5 2006-2007

2. Perimetru de ameliorare terenuri degradate V. Buduroiu 1081,1 2005 15 2006-2007

Perimetru de ameliorare terenuri degradate Rujas Viisoara


3. 763,4 2005 11,6 2006-2007
Perimetru de ameliorare terenuri degradate Buturi Viisoara
4. 909,9 2005 17,8 2006-2007
Perimetru de ameliorare terenuri degradate Iclod Fundatura
5. 483,1 2005 14,5 2006.2007
Perimetru de ameliorare terenuri degradate Iclod V. Alunis
6. 457,5 2005 7,3 2006.2007
Perimetru de ameliorare terenuri degradate. M. Gherlii sus
7. 539,8 2005 14,9 2006.2007
sat
Perimetru de ameliorare terenuri degradate M. Gherlii jos
8. 866,7 2005 14,7 2006-2007
sat
TOTAL B: 6198,7 2005 109,3 2006-2007
TOTAL GENERAL A+B: 6198,7 109,3

DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CLUJ- SERVICIUL SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL

89
Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
Sediu Punct Vamal Sighişoara Obiectivul
1. 443 2005 500 2007 buget este în faza
de proiectare
TOTAL A: 443 500
B. LUCRĂRI NOI
Obiectivul
1. Sediu Birou Vamal Alba-Iulia 10.100 2006 500 2009 buget este în faza
de proiectare
Obiectivul
2009
2. Sediu Direcţia Regională Vamală Cluj 5.368 2006 1000 buget este în faza
2008
deproiectare
TOTAL B: 15.468 1500
TOTAL GENERAL A+B: 15.911 2000
A. LUCRARI IN CONTINUARE

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
Valoric finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
(mii RON) selectie
A. LUCRARI IN CONTINUARE

Centrala termica ,corp de legatura si sarpanta la Spitalul Buget de stat S.C.ACOMIN.S


1. 6.930 1996 2.000 2007
Clujana Cluj-Napoca (MS) .A Cluj-Napoca
TOTAL A: 6.930 2000
B. LUCRĂRI NOI 0 0
TOTAL GENERAL A+B: 6.930 2000

DIRECŢIA SANITARĂ-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLUJ

90
Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
(mii RON) selectie
A. LUCRARI IN CONTINUARE
Modernizare, extindere şi dotare laborator DSVSA Cluj Fonduri
prin program SAPARD măsura 1.2. 12.700.000 7.400 2007 SAPARD + Licita’ie
1. Subven’ii buget
TOTAL A: 12.700.000 7.400
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B: 0 0
TOTAL GENERAL A+B: 12.700.000 7.400

Notă : Menţionăm că pentru lucraerea menţionată ne aflăm în faza “Studiu de fezabilitate” După obţinerea avizului Consiliului Tehnico-Economic al
ANSVSA Bucureşti şi aprobarea Măsurii 1.2. Sapard vom continua derularea investiţiei
DIECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ CLUJ-NAPOCA

Denumire obiectiv Program Executant


Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
2006
1. Achizitii mijloace fixe 600.0 2005 425.0 Trimestrul extrabugetare licitaţie
I
2006
2. Achizitii mijloace fixe 60.0 2005 40.0 Trimestrul extrabugetare licitaţie
I
TOTAL A: 660.0 465.0
B. LUCRĂRI NOI
2006
1. 12.0 2006 12.0 Trimestrul extrabugetare Licitaţie
IV
Dotari logistica/ birotica
2006
2. 72.0 2006 72.0 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
III

91
2006
3. 11.5 2006 11.5 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
II
2006
4. 12.0 2006 12.0 Trimestrul extrabugetare Licitaţie
IV
2006
5. 6.5 2006 6.5 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
II
2006
6. 7.0 2006 7.0 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
Dotari logistica /birotica III
2006
7. 3.0 2006 5.0 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
II
2006
8. 5.0 2006 5.0 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
II
2006
9. 3.0 2006 3.0 Trimestrul extrabugetare Cerere de ofertă
II
2006
10. 5.0 2006 5.0 Trimestrul extrabugetare licitaţie
IV
TOTAL B: 137.0 137.0
TOTAL GENERAL A+B: 797.0 602.0

DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ-NAPOCA

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
Corectare torent Gilău-Tarniţa OB II SCIFCAR
CLUJ
1. 1747.2 2005 872.6 2008 buget
Licitaţie
deschisă

92
S.C. FORICON
S.A. Deva
2. Corectarea torenţilor Someşul Rece 2278.5 2004 880.9 2007 buget
Licitaţie
deschisă
S.C.
NORDCONFORES
3. Drum forestier CIURTUCI DB.BUCIUMILOR 1316.2 2005 662 2005 extrabugetare T Cluj
Licitaţie
deschisă
SCIFCAR
CLUJ
4. Drum forestier BUBUIA 449.5 2006 381.1 2006 extrabugetare
Licitaţie
deschisă
Încredinţare
valori pentru
5. Reabilitare drum auto forestier LAITA 421.6 2005 81.6 2006 extrabugetare repunere în
circulaţie la SC
NORDCONFORES
T Cluj
Încredinţare
valori pentru
6. Reabilitare drum auto forestier CAPRITA 682.6 2005 609.6 2006 extrabugetare repunere în
circulaţie la SC
NORDCONFORES
T Cluj
Încredinţare
valori pentru
repunere în
7. Reabilitare drum auto forestier DUDAIE 547.6 2005 401.1 2006 extrabugetare circulaţie la
SCIFCAR
CLUJ

TOTAL A: 7443.2 3888.9


B. LUCRĂRI NOI
1. Drum auto forestier Coasta Belişului 115.2 2006 371.7 2007 extrabugetare Neadjudecat

2. Drum auto forestier Boruleasa Prel 505.7 2006 316 2007 extrabugetare Neadjudecat

3. Drum auto forestier STINISOARA 325.2 2006 157 2007 extrabugetar Neadjudecat

93
4. Corectare torent CETĂŢELE 1261.8 2006 489.2 2008 bugetare Neadjudecat

5. Corectare torent RACHITELE 1779.8 2006 556.2 2008 bugetare Neadjudecat

6. Corectare torent VL. SATINCIULUI 839.9 2006 233.2 2007 bugetare Neadjudecat

7. Corectare torent VL. CETĂŢII 1292.4 2006 415.4 2008 bugetare Neadjudecat
Cerere oferta
8. RACHIŢARI - Pepiniere 49.6 2006 49.6 2006 surse proprii
anunţ publicitar
Amenajări vânătoreşti
Amenajări paza şi protecţie Cerere oferta
15 2006 15 2006 Surse proprii
9. anunţ publicitar
Ateliere prelucrare lemn Cerere oferta
125 2006 125 2006 Surse proprii
10. anunţ publicitar
Cabane vânătoare Cerere oferta
85 2006 85 2006 Surse proprii
11. anunţ publicitar
Ocoale silvice Cerere oferta
15.6 2006 15.6 2006 Surse proprii
12. anunţ publicitar
Cantoane silvice Cerere oferta
45 2006 45 2006 Surse proprii
13. anunţ publicitar
Utilaje noi Cerere oferta
559.8 2006 559.8 2006 Surse proprii
14. anunţ publicitar
15. Plăţi proiecte 5 2006 5
Proiectare CT
32 2006 32 2006 bugetare neadjudecat
16.
17. Proiectare drumuri 16,9 2006 16.9 2006 extrabugetare neadjudecat
TOTAL B: 8068.9 3487.6
TOTAL GENERAL A+B: 15512.1 7376.5

DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
CALAMITĂŢI 2,817.07 602.99
94
SC
Împrumut Nordconforest
1. Consolidarea DN 1 km 469+850+469+950 1,660.68 2003 3708783 2006 BEI+buget de Cluj/Licitaţie
stat publică
deschisă
S.C.
NORDCONFORES
Împrumut T Cluj -
2. Consolidare DN 1 km 470+780+470+936 1,578.50 2003 96,39 2007 BEI+buget de Licitaţie
stat publică
deschisă
S.C.
NORDCONFORES
Împrumut BEI, T Cluj -
3. Consolidare DN 1 km 469+850 - 469+950 1,156.39 2001 102.39 2006 Licitaţie
buget de stat
publică
deschisă
REABILITĂRI 156,157.95 4,494.75
FCC
CONSTRUCTI
BEI IV, buget ON SA SPAIN
1. Reabilitare DN 1C km 8+300-38+000 Cluj-Livada 93,115.00 08.12.2004 3,139.77 08.12.2007
de stat - Licitaţie
publică
deschisă
JV EFKLIDIS-
Reabilitare DN 1 C km 38+000 61+528
AEGEK –
Livada-Dej
BEI, Greece-
2. 63,042.95 08.12.2004 1,354.98 08.12.2007 În execuţie
buget de stat Licitaţie
DN 17 km 0+000=6=500 Dej-limita jud. Cluj-Bistriţa-
publică
Năsăud
deschisă
TOTAL A: 158,975.02 5,097.74
B. LUCRĂRI NOI
CALAMITĂŢI BEI II 6,884.50 3,717.63
Refacere consolidare DN 1 km 451+350 Împrumut Licitaţie În curs de
1.853,78 2006 1,297.62 2007 BEI+buget de publică achiziţie
1. stat deschisă Expertiză
Refacere consolidare DN 1 km 470+100+470+200 Împrumut Licitaţie În curs de
2,402.99 2006 1,297.62 2007 BEI+buget de publică achiziţie
2. stat deschisă Expertiză
3. Refacere consolidare DN 1 km 470+280+470+420 2,627.73 2006 1,418.97 2007 Împrumut Licitaţie În curs de
BEI+buget de publică achiziţie
95
stat deschisă Expertiză
CALAMITĂŢI 2005 68,247.89 4,320.92
Refacere şi consolidare pod DN 75 km 150+211 Licitaţie
BDCE+Buget În curs de
1,921.03 2006 1,152.62 2007 publică
de stat proiectare
1. deschisă
Refacere şi consolidare DN 1C km 70+089+70+164 Licitaţie
BDCE+Buget În curs de
2,102.90 2006 1,261.74 2007 publică
de stat proiectare
2. deschisă
Refacere şi consolidare DN 1F km 35+050 Licitaţie
BDCE+Buget În curs de
584.02 2006 350.41 2007 publică
de stat proiectare
3. deschisă
Refacere şi consolidare DN 1H km 35+604-35+648 Licitaţie
BDCE+Buget În curs de
469+923 61,663.00 2006 560.31 2007 publică
de stat proiectare
4. deschisă
Refacere şi consolidare DN 1H km 6+300 Licitaţie
BDCE+Buget În curs de
1,043.09 2006 625.85 2007 publică
de stat proiectare
5. deschisă
Refacere şI consolidare podeţ DN 1 km 469+923 Licitaţie
BIRD+Buget de În curs de
61,663.00 2006 369.99 2007 publică
stat proiectare
6. deschisă
TOTAL B 75,132.39 8,038.55
TOTAL GENERAL A+B: 234,107.41 13,136.29

R.A. APPS - SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL VICTORIA CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
(mii RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

Modernizare Complex Hotel Restaurant “VICTORIA” Cluj

1. Amenajare sala de conferinţă la mansardă 850 2006 850 2006

2. Centrală termică proprie 400 2006 400 2006

96
3. Reţea alimentare cu gaz 50 2006 50 2006

4. Înlocuire lift DUPLEX 200 2006 200 2006

TOTAL A: 1.500 1500


B. LUCRĂRI NOI 0 0
TOTAL GENERAL A+B: 1.500 1.500

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ - SUCURSALA CLUJ

Denumire obiectiv Executant


Val. Anul Program Anul
Surse de lucrare
Nr crt Investitiei inceperii 2006 vloric finalizarii Obs
finantare Procedura de
(mii RON) investitiei (mii RON) investitiei
selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
B. LUCRĂRI NOI
Faza de
1. Conducta transport gaz Dn 500 mm, Jibou-Cluj - 2006 500 2007 surse proprii
proiectare
Faza de
2. Imbunatatire alimentare cu gaze mun. Cluj - 2006 500 2007 surse proprii
proiectare
Faza de
3. Modernizare sediu –Regionala Cluj - 2006 800 2006 surse proprii
proiectare
TOTAL B: 1.800,00
TOTAL GENERAL A+B: 1.800,00
S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. TG. MUREŞ - SUCURSALA CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
I A. LUCRARI IN CONTINUARE - MODERNIZĂRI S.R.M.-URI
Sector Cluj-Napoca
1. Pr.2354/2003 Modernizare 464.40 Trim I 2006 435.00 2006 Proprii Antrepriza
SRS Gheorgheni I loc.Cluj-Napoca

97
Există
proiect avizat
Pr.2463/2004 Există
2. Modernizare SRS Gheogheni II, loc.Cluj-Napoca 350.60 Trim I 2006 320.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2350/2003 Există
3. Modernizare SRS Bobilna, loc.Cluj-Napoca 381.40 Trim I 2006 350.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2346/2003 Există
4. Modernizare SRS Marasti, loc.Cluj-Napoca 472.40 Trim II 2006 440.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2462/2004 Există
5. Modernizare SRS Gheorgheni (Brincusi), loc.Cluj-Napoca 473.50 Trim II 2006 440.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2461/2004 Există
6. Modernizare SRS Manastur I, loc.Cluj-Napoca 406.10 Trim II 2006 370.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2460/2004 Modernizare SRS Manastur III, loc.Cluj- Există
7. Napoca 463.20 Trim III 2006 430.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2459/2004 Modernizare Există
8. SRS Someseni I, loc.Cluj-Napoca 453.00 Trim III 2006 420.00 2006 Proprii Antrepriza proiect avizat
în CTE
Pr.2196/2003 Lucrare
Trim I
9. Execuţie SRS şi racorduri pres. medie şi redusă str. Milton 300 15.00 2006 Proprii Antrepriza executată
2006
Lehrer loc. Cluj-Napoca nerecepţionat
Sector Dej
Pr.2498/2004 Modernizare
SRS Liviu Rebreanu, loc.Dej In curs de
10. 700 Trim III 2005 700.00 2006 Proprii Antrepriza
proiectare

Sector Campia Turzii


Pr.2432/2004 Modernizare
SRS Laminoristilor, loc.Campia Turzii In curs de
11. 450 Trim IV 2005 450.00 2006 Proprii Antrepriza
proiectare

FOL Gherla
12. Pr.2435/2004 400 Trim IV 2005 400.00 2006 Proprii Antrepriza In curs de
Modernizare SRS Horea, loc.Gherla proiectare

98
Sector Turda
Pr.2453/2004
Modernizare SRS 22Decembrie, loc. Turda In curs de
13. 230 Trim IV 2005 230,00 2006 Proprii Antrepriza
proiectare
TOTAL A : 5544, 80 5000,00
Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
II A. LUCRARI IN CONTINUARE - ÎNLOCUIRE CONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE
Sector Cluj-Napoca
Pr.2009/2001 Inlocuire
conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe Lucrare
Regie
str.Pastorului, Prunilor, Remetea, C.Porumbescu mun. Cluj- executată
1. 491.00 Trim III 2004 5.00 2006 Proprii Atribuire
Napoca nerecepţionat
directa
ă

Pr.1848/2016/2001
Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune S.C. Lucrare
redusa pe str. M.Corvin, V.Fulicea, S.Puscariu, Teleconstructia executată
2. G.Clemenceau, O.Petrovici, E.Zola, P.Chinezu, F.Rosvelt, 316.00 Trim IV 2003 5.00 2006 Proprii
S.A. Bucuresti nerecepţionat
P-ta Muzeului, mun. Cluj-Napoca Licitatie ă

Pr.2434/2004 Extindere
conducta presiune redusa pe strada Maramuresului,intre str.
Vrancea si str. Oasului, din mun. Cluj-Napoca Regie
3. 216.20 Trim IV 2004 5,00 2006 Proprii Atribuire
directa

Pr. 2010/2001
Inlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune
redusa str. Zorilor, Gh. Dima mun. Cluj-Napoca
Proiect avizat
4. 636,50 Trim IV 2004 611,50 2006 Credit extern Regie
în CTE

99
Pr. 1846/2000
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune
SC Amarad SA Lucrare
5. redusă str. Cotită, A.Şaguna, St. O. Iosif, S.Brassai, 459.83 Trim I 2005 419.83 2006
Arad licitată
R.Ferdinand (partea cu soţ) şi D. Francisc, mun. Cluj-
Napoca
Proiect
Pr.2429/2003
Antrepriza, susţinut în
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune
6. 1578.24 Trim I 2005 1476.00 2006 propus pt CTE
redusă pe str. Romulus Vuia, Ilarie Chendi, Yarandului,
licitaţie februarie
P.Brediceanu, Bradului, V.Cîrlova mun Cluj-Napoca
2005
Proiect
Pr.2380/2004
susţinut în
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune Trim III
7. 540.73 500.00 2006 Regie CTE
redusă pe str. Crangului, J. Attila, V.Hugo, Y.Barsan, Alba 2005
sptembrie
Iulia, Aurorei, H.Janos, mun. Cluj-Napoca
2005
Pr.2013/2000
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune Trim I S.C. Instgat Lucrare
8. 1298.65 1237.65 2006
redusă pe str. Scăriţoara, Baiţa, Bizuşa şi Baişoara mun. 2006 S.A. Timişoara licitată
Cluj-Napoca
Pr. 2082/2002
Trim II Lucrare
9. Deviere conductă gaze naturale presiune redusă pe str. 14.25 1.25 2006 Regie
2005 finalizată
Zambilelor, Panseluţelor, mun.Turda
Pr. 2241/2002 Lucrare în
Trim III
10. Inlocuire conducta şi branşamente presiune redusă, pe str. 623.00 574.00 2006 Regie curs de
2005
Andrei Mureşanu, Potaissa, Decebal Mun. Turda execuţie
Pr.2452/2004
Lucrare în
Extindere conductă şi branşamente gaze naturale presiune Trim IV
11. 1700.00 1570.00 2006 Regie curs de
redusă cu întregire reţea de distribuţie Cartier Primăverii, 2005
execuţie
mun. Turda
Sector Dej
Pr. 2193/2003 Proiect
Trim II
12. Înlocuire conducte gaze naturale presiune medie str. 857.48 816.00 2006 Antrepriza susţinut CTE
2005
Bistriţei între SRMP Izvor şi SRM Dej II mun.Dej sept 2005
Proiect
Pr. 2376/2004
Trim IV susţinut în
13 Înlocuire conducte şi branşamente gze naturale presiune 300.00 250.00 2006 Regie
2004 CTE feb
medie str. Dumbrava Roşie, mun. Dej
2005

100
Pr. 2188/2003
Înlocuire conducte şi branşamente gze naturale presiune
Trim I Antrepriza SC Lucrare
14. medie şi redusă pe str. 1 Mai, Maraşeşti, G. Coşbuc, Gh. 920.00 250.00 2006
2004 Flowtex licitata
Sincai, V.Alecsandri, IP Reteganu, Mircea cel Bătrân, M.
Kogâlniceanu, mun.Dej
Sector Campia Turzii

Pr. 2195/2003 Regie proprie


Atribuire
Ib Inlocuire conducte si directa
bransamente str.Republicii, loc.Campia Turzii

Lucrare în
Trim III
15. 243.60 153.00 2006 Proprii curs de
2004 2004
execuţie

F.O.L. Gherla
Pr. 1307/2003 Inlocuire
conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe
str. St. cel Mare, P-ta Libertatii, M.Viteazul, Gh.Sincai,
A.Iancu, V.Alecsandri, G.Cosbuc, Armeneasca, Closca,
S.C. Tim S. A.
Horea, Papiu Ilarian, Codrului, Depozitelor, Dejului, Apei,
16. 2024.00 Trim III 2004 1600.00 2006 Proprii Cluj-Napoca
loc. Gherla
Licitatie

TOTAL A : 11582,98 9332,73


B. LUCRARI NOI - ÎNLOCUIRE CONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE
Sector Cluj-Napoca
1. Pr. 2015/2001 6565,00 Trim I 2005 6200,00 2006 Proprii Regie In curs de
Inlocuire conducte si bransamente str.Mecanicilor, Atribuire proiectare
Locomotivei mun. Cluj-Napoca directa

101
Pr. 2379/2004
Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale pres. Antrepriza - In curs de
2. redusa si medie pe str.Tudor Vladimirescu si Lombului, din 900.00 Trim III 2006 900.00 2006 Proprii
Licitatie proiectare
mun. Cluj-Napoca
Pr. 2011/2000 Inlocuire
conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe
str. Detunata si Meses, din mun. Cluj-Napoca Antrepriza - In curs de
3. 400.00 Trim I 2005 400.00 2006 Proprii
Licitatie proiectare

Pr.2377/2004
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune
Trim III Antrepriza - In curs de
4. redusă pe str. Mehedinţi, Vidraru, Bucegi, Borşa, Retezat, 5000.00 100.00 2008
2005 Licitatie proiectare
Cioplea, Negoiu, Balea, Moldoveanu, Tazlau, Ravasului,
mun. Cluj-Napoca
Sector Turda
Pr. 2242/2003
Antrepriza SC
Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune in curs de
5. 200.00 Trim I 2006200.00 2006 Inspet Ploiesti
redusă pe str. Malului, Barbu Lăutaru, Ion Creangă, din proiectare
Lucrare licitată
mun. Cluj-Napoca
Pr. 2243/2003 Antrepriza SC
Înlocuire conductă şi branşamente presiune redusă, pe str. Inspet Ploiesti in curs de
6. Viilor, Melcilor, Castanilor, Ion Moldovan, Ciresoaia, 520.00 Trim I 2006 510.00 2006 Proprii
- Lucrare proiectare
Bazinului, Porumbeilor, Razoare Licitatie
Sector Dej
Pr. Inlocuire conductă gaze naturale presiune medie şi
redusă pe str. 16 Februarie, Narcisei, N. Titulescu, Cloşca, in curs de
7. N. Iorga, N. Bălcescu, I. Creangă, Parcului, P-ţa Lupeni, 1000.00 Trim II 2005 990.00 2006 proprii Antrepriza
proiectare
Simion Bărnuţiu, mun. Dej
102
Pr. 2320/2004 Inlocuire
conducte si bransamente presiune redusa, pe str.Valcele,
închidere inel str. Crangului, mun Dej in curs de
8. 260.00 Trim II 2005 250,00 2005 Proprii Antrepriza
proiectare

Sector Campia-Turzii
Pr.2231/2004 Inlocuire
conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa, loc.
Boian in curs de
9. 1000,00 Trim I 2006 1000.00 2006 Proprii Regie
proiectare

TOTAL B: 10225,00 5295,00


TOTAL 21807,98 14627,73
IIIA. LUCRARI IN CONTINUARE - DEZVOLTAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
Sector Cluj-Napoca
Pr.2123/2002
Alimentare cu gaze naturale cartier Cetatea fetei, loc. Lucrare în
SC Tim SA
1. Floreşti, jud. Cluj 1924.00 Trim III 2003 550.00 2008 Proprii curs de
Cluj-Napoca
execuţie

Alimentare cu gaze naturale parc industrial mun. Cluj-


Napoca In curs de
2. 214.29 Trim II 2005 214.29 2006 Proprii Antrepriza
proiectare

Racord la sistemul de distribuţie jud. Cluj

3. 2000,00 Trim I 2005 2000.00 2006 Credit extern Regie

Sector Turda
Pr.2330/2003 Reţea de
gaze naturale în loc. Sanduleşti, jud. Cluj
Lucrare
4. 1303.00 Trim III 2004 1200.00 2006 Credit extern Regie proprie finalizată,
repţionată

103
TOTAL B: 5441,29 2817,29
IV. BAZE DE PRODUCŢIE

Sector Dej
Pr. 470/1/1999 Inlocuire
conducta si bransamente gaze naturale presiune medie Nu există
1. str.Dumbrava Rosie, Extindere conducta presiune medie 400.00 Trim II 2006 400.00 2006 Proprii Antrepriza
proiect
str.Dumbrava Rosie, mun.Dej
FOL Gherla
Modernizare şi extindere sediu FOL Gherla str. T.
Vladimirescu, loc. Gherla
Nu există
2. 150.00 Trim II 2006 150.00 2006 Proprii Antrepriza
proiect

TOTAL B: 550.00 550.00


V.ÎNLOCUIRE CONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE - CREDITE
Sector Cluj-Napoca
Pr. 2079/2080/2060/2002
Inlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune PPS Pipelines
1. medie şi redusă pe str. M. Kogâlniceanu, Av. Bădescu şi 978.00 Trim IV 2004 950.00 2006 Systems Gmbh
adiacente mun. Cluj Germania

Sector Dej
Pr. 2191/2003 Inlocuire
conducte şi branşamente gaze naturale presiune medie şi PPS Pipelines
2. redusă cartier Dealul Florilor, mun.Dej 4500.00 Trim IV 2004 4000.00 2006 Systems Gmbh
Germania

Sector Turda
Pr. 2035/2001 Inlocuire
conducte si bransamente gaze naturale presiune redusă pe PPS Pipelines
3. str. C.Victoriei, Tineretului, Macilor , mun. Turda 328.00 Trim I 2005 300.00 2006 Systems Gmbh
Germania

104
Pr. 2083/2002
Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune PPS Pipelines
4. redusă pe str. Amurgului, Macilor şi adiacente mun. Turda 617.80 Trim II 2005 600.00 2006 Systems Gmbh
Germania
Pr. 2118/2002 PPS Pipelines
Trim II
5. Extindere conductă şi branşamente gaze naturale presiune 167.00 150.00 2006 Systems Gmbh
2005
redusă pe str. Hategului şi I.L. Caragiale Germania
TOTAL B: 6590,80 590,80
TOTAL GENERAL 39.934,87 23.585,82

A.N. ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE S.A. - SUCURSALA TERITORIALĂ TISA-SOMEŞ

Executant
Val. Anul Program Anul
Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii 2006valoric finalizarii Obs
finantare Procedura de
(mii RON) investitiei (mii RON) investitiei
selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0 0
B. LUCRĂRI NOI
1. Combaterea Eroziunii Solului Bonţida 2400 2006 500 2008 buget Licitaţie
Combaterea Eroziunii Solului Valea Borşei Program
2006
2. 300 buget Licitaţie
elaborare
SPF+SF
TOTAL B: 2400 800
TOTAL GENERAL A+B: 2400 800

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR SOMES-TISA

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
(mii RON) selectie
A. LUCRARI IN CONTINUARE
SC SOCOT SA data
1. 1056,509 1996 67,000 BUGET
Tg.Mures - finalizarii din

105
col. 5 este pt.
Amenajarea pentru apararea impotriva inundatiilor HG534/1996;
lucrari cu
provocate de r. Somesul Mic, pe sector Cluj-Napoca - Dej, 2006 B.D.C.E. II/1996 si HG
finantare din
jud. Cluj 372/1997
cele 2 surse

BUGET in curs de
finalizare a
procedurii de
achizitie
2. Amenajare r.Somesul Mic in municipiul Cluj, jud. Cluj 205,443 2004 49,000 2006 publica de
B.D.C.E.
lucrari - prin
licitatie
publica
deschisa
BUGET SC SOCOT SA -urmeaza a se
Amenajare Somesul Rece si valea Racatau intre confl. Tg.Mures - incheia
3. 113,245 2004 32,500 2006
Parau Negruta si acumularea Gilau, jud. Cluj B.D.C.E. licitatie publica contractul de
deschisa executie
TOTAL A: 1375,197 148,500
B. LUCRĂRI NOI 0,000 0,000
TOTAL GENERAL A+B: 1375,197 148,500

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ

Val. Program Executant


Anul Anul
Investitiei 2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. valoric (mii finantare Procedura de
investitiei investitiei
RON) RON) selectie
A. LUCRARI IN CONTINUARE
1. Modernizare clădiri staţia 220, 110 kV Campia ACSA
Turzii Campia
lucrare
Turzii/
1.
680
2005
500
2006 surse proprii demarat in
licitatie
oct 2005
publica
deschisa

106
2Modernizare statia 220/110/20kV Floresti ELM Cluj/
lucrare
licitatie
6293 2005 800 demarat in
2006 surse proprii publica
sept 2005
deschisa

TOTAL A:

6973 1300

B. LUCRĂRI NOI
lucrare ce
se va
Inlocuire Autotransformator 1 220/110kV in
1. - 2006 6293 2006 surse proprii demara cu
statia Floresti
proiectare
in 2006

TOTAL B: 6973 7593


TOTAL GENERAL A+B: 6973 7593

POSTA ROMANA - DIRECTIA REGIONALA DE POSTA CLUJ - NAPOCA

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRARI IN CONTINUARE
Proiectare rampe pentru handicapaţi 5 2005 4.7 2006 proprii
1.
TOTAL A: 5 4.7
B. LUCRĂRI NOI
1. Amenajare şi creare acces pe faţada nord la OP nr.1 Cluj 50 2006 50 2006 proprii
2. Amenajare spaţiu pentru înfiinţare OP nr.2 Cluj-Napoca 180 2006 80 2007 proprii
3. Modernizare şi amenajare sediu DRP Cluj (parter) 180 2006 50 2007 proprii
107
4. Modernizare faţadă la OP nr.16 Cluj 25 2006 25 2006 proprii
5. Modernizare faţadă la OP nr.15 Cluj 50 2006 50 2006 proprii
Construire CT proprie de combustibil solid, refacere reţea
100 2006 100 2006 proprii
6. interioară de distribuie agent termic la OP Beliş
7. Bransament instalaţii interioare apă şi gaz, la OP Bonţida 40 2006 40 2006 proprii
8. Branşament instalaţii interioare apă şi gaz, la GP Iclod 30 2006 30 2006 proprii
9. Branşament instalaţii interioare apa şi gaz, la GP Rascruci 30 2006 30 2006 proprii
TOTAL B: 685 455
TOTAL GENERAL A+B: 690 459.7

HIDROELECTRICA SA SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ

Program Executant
Val. Anul Anul
2006 Surse de lucrare
Nr crt Denumire obiectiv Investitiei inceperii finalizarii Obs
valoric (mii finantare Procedura de
(mii RON) investitiei investitiei
RON) selectie
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

SCEMIVAS
1. Baraj Fîntînele.Reabilitare foraje hidrogeologice 80,00 2005 24 2006 SP x
Analiza de oferte

SC PHILRO
SRL
2. Baraj Someşul Cald, Reabilitare foraje hidrogeologice 254,00 2005 236 2006 SP x
/LICTATIE
BURSA
TOTAL A 334,00 260
B. LUCRĂRI NOI
Grindă pentru deviat plutitori la MHC Cluj 1 Licitaţie
1. 2.000,00 2006 1.700 2007 SP deschisă x
Hidroelectrica
Grindă de deviat plutitori la la CHE Floreşti II şi maşina de Licitaţie
2. curăţat grătare 1.595,00 2005 1.000 2007 SP deschisă x
Hidroelectrica
CHE Tarniţa. Refacere capac Licitaţie
3. Portantă a elementelor de rezistenţă şi solidarizarea clădirii 883,00 2005 500 2007 SP deschisă x
centralei şi a anexelor de corpul barajului Hidroelectrica
4. CHE Someşul Cald. Realizarea corp anexa centrală şi 1.664,00 2006 500 2007 SP Licitaţie x
ambientizare sala maşinilor deschisă

108
Hidroelectrica
Sediu SH Cluj. Instalaţie de detectare, avertizare automată a Licitaţie
5. incendiilor şi antiefracţie 20 2006 20 2006 SP deschisă x
Hidroelectrica
TOTAL B 6.162 3.720
TOTAL GENERAL A+B 6.496 3.980

SC ELECTRICA SA –SC FILIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA TRANSILVANIA


NORD” SA

A. Lucrari in continuare
SC
Atomis
Internat
1 Electrificare str. Valea Fanatelor, Cluj-Napoca 212.797 2.005 55.500 157.297 2.006 157.297
ional
Petrosa
ni SA
SC
Electro
2 Electrificare loc. Poiana Horii,Parau Rosu, com. Belis 306.955 2.005 49.225 257.730 2.006 9.725 248.005 util
Petrosa
ni SA
SC
Electro
3 Electrificare loc. Scrind-Frasinet, com. Margau 142.220 2.005 41.984 100.236 2.006 10.084 90.152
montaj
SA
SC Elco
4 Electrificare loc. Campenesti-Fundeni, com. Apahida 69.181 2.005 0 69.181 2.006 69.181 Bistrita
SA
SC Elco
5 Electrificare loc. Rachitele, Metesti, com. Margau 203.064 2.005 28.300 174.764 2.006 174.764
Cluj SA
SC
Energet
6 Imbun. Niv tens. Str. Romana, Gherla 350.000 2.005 124.433 225.567 2.006 225.567
ica NV
SA
SC
ELECT
7 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Sanpaul, str Infundata 9.827,31 2.005 0,00 2.006 RO
PLUS
SRL
SC
ELECT
8 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Floresti, str Muzeul Apei 15.052,52 2.005 11.412,00 2.006
ROMO
NT SA

109
SC
ELECT
9 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Gilau, Ferma 6 5.272,94 2.005 0,00 2.006 RO
PLUS
SRL
SC
ELECT
1
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Floresti, str Crisan (etapa2) 10.687,76 2.005 0,00 2.006 RO
0
PLUS
SRL
SC
ELECT
1
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Eugen Lovinescu 15.793,58 2.005 0,00 2.006 RO
1
PLUS
SRL
SC
INVES
1 T
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc sat Alunis 20.504,20 2.005 0,00 2.006
2 SERVI
CII
COM
SC
INVES
1 T
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Dej, str Valcele 26.855,52 2.005 0,00 2.006
3 SERVI
CII
COM
SC
ELECT
1 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str DD Rosca
14.420,17 2.005 13.104,20 2.006 RO
4 (etapa2)
RUSU
SRL
SC
ENERG
1
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Floresti, str Prof Ion Rus 21.502,49 2.005 0,00 2.006 O
5
BLUE
SRL
SC
ELECT
1
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Floresti, str Florilor 8.980,66 2.005 0,00 2.006 RO
6
PLUS
SRL
SC
ELECT
1
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Paraului 42.184,87 2.005 31.363,87 2.006 RO
7
RUSU
SRL
SC
1 Amplificare PTZ 10/0,4 kV EST COMPANY, din Cluj Napoca, str Fabricii de AGRO
46.047,90 2.005 0,00 2.006
8 Zahar MIXT
SRL

110
SC
1 AGRO
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, Str Cetatii 25.300,00 2.005 24.324,37 2.006
9 MIXT
SRL
SC
ELECT
2
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Octavian Fodor 18.466,39 2.005 0,00 2.006 RO
0
RUSU
SRL
SC
2 Energet
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Eugen Lovinescu 38.655,46 2.005 0,00 2.006
1 ica NV
SA
SC
2 Energet
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Campului 29.026,05 2.005 0,00 2.006
2 ica NV
SA
SC
2 AGRO
Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Koss Karoly 30.924,37 2.005 0,00 2.006
3 MIXT
SRL
SC
INVES
2 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Eugen Ionescu, T
11.298,33 2.005 0,00 2.006
4 zona Faget SERVI
CII
COM
SC
INVES
2 Alimentare cu en el a consumatorilor din Loc Cluj Napoca, str Eugen Ionescu, T
30.546,74 2.005 0,00 2.006
5 intregire retea SERVI
CII
COM

7 Modernizare PTS IREC 330.000 2.005 5.684 324.316 324.316


2.006
8 Modernizare PTS Aeroport 130.000 2.005 42.633 87.367 2.006 87.367
9 Call Center Relatii cu Clientii 911.900 2.005 153.400 758.500 2.006 758.500
1
Modernizare PTS Byron 150.000 2.005 141.800 8.200 2.006 8.200
0
1
Achizitionare si montare BMPIIP 4.135.000 2.005 1.407.313 2.727.687 2.006 2.727.687
1
1
Sistem radiocomunicatii (retea radio trunking) 10.058.200 2.005 9.788.444 269.756 2.007 269.756
2
1
Electrificare loc. Tranis-Merisor-Greaban, com. Poieni 224.459 2.005 118.930 105.529 2.006 90.430 15.099
3
Total A 17.645.123 11.957.646 5.346.334 4.511.632 754.498

B. Lucrari noi
2.00 450.00
Amplificare st. 110kV Baciu 450.000 450.000 - 2.006 -
1 6 0

111
2.00
Modernizare celule 110 kV ( retrofit SDFEE Cluj - 9 celule) 1.620.000 1.620.000 - 2.006 - 1.620.000
2 6
2.00 700.00
Reactivare bara 20 kV st. 110 kV Alverna 700.000 700.000 - 2.006 -
3 6 0
2.00 400.00
Statia 110kV Manastirea 400.000 400.000 - 2.006 -
4 6 0
2.00 150.00
Amenajare cladire SDFEE / SISE str. Taberei , nr. 20 150.000 150.000 - 2.006 -
5 6 0
2.00
Modernizare celule m.t. 15 celule 702.000 702.000 - 2.006 - 702.000
6 6
2.00 82.00
Monitorizare video statii transformare etapa II 82.000 82.000 - 2.006 -
7 6 0
2.00 2.196.00
Sistem teleconducere SCADA SDFEE Cluj etapa I si II 2.196.000 2.196.000 - 2.006 -
8 6 0
2.00 330.00
Telecitire mari consumatorii Cluj 330.000 330.000 - 2.006 -
9 6 0
2.00 1.800.00
1 Telecitire consumatorii alimentati din j.t. ( PLC ) Sdfee Cluj 1.800.000 1.800.000 - 2.006 -
6 0
0
2.00 100.00
1 Tratare neutru in st. Cluj-Sud, Alverna, Cluj-Nord 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
1
2.00 480.00
1 Modernizare LEA m.t. 10 km 480.000 480.000 - 2.006 -
6 0
2
Realizare dubla alimentare la Statia Baisoara ( LEA 20 kV intre Valea Vadului 2.00 300.00
1 300.000 300.000 - 2.006 -
- PTA M. Cacovei ) - 4 km 6 0
3
Modernizare LEA 20 kV Aghires Caolina in solutie dublu circuit pina la PA 2.00 200.00
1 479.000 479.000 - 2.006 279.000
Bagara 6 0
4
2.00 70.00
1 Racord 20 kV PTA Poiana - 0.7 kM 70.000 70.000 - 2.006 -
6 0
5
2.00 400.00
1 Modernizare LEA 20 kV Marisel-Fintinele 400.000 400.000 - 2.006 -
6 0
6
2.00 600.00
1 Modernizare LEA j.t. 20 km 600.000 600.000 - 2.006 -
6 0
7
2.00 100.00
1 LEA 0.4 kV pe stilpi de lemn loc. Muntele Cacovei - 1.8 kM 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
8
2.00 180.00
1 LEA 0.4 kV pe stilpi de lemn loc. Mihai Viteazu - 3 kM 180.000 180.000 - 2.006 -
6 0
9
2.00 200.00
2 Modernizare LEA j.t. mun. Cluj-Napoca 200.000 200.000 - 2.006 -
6 0
0
2.00 100.00
2 Modernizare PTS Motilor 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
1

112
2.00 100.00
2 Modernizare PTZ Camin Metalu Rosu 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
2
2.00 100.00
2 Sistematizare retele m. t. in mun. Dej 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
3
2.00 100.00
2 Sistematizare LEA 20kV Gherla 100.000 100.000 - 2.006 -
6 0
4
87.00
2 Monitorizare IP 87.000 2.005 87.000 - 2.006 -
0
5
2.00 150.00
2 Modernizare PTZ Proletaru 6/0.4 kV Turda - 1 buc. 150.000 150.000 - 2.006 -
6 0
6
2.00 140.00
2 Modernizare PTZ Baritiu 20/0.4 kV C. Turzii - 1 buc. 140.000 140.000 - 2.006 -
6 0
7
2.00 130.00
2 Modernizare PTA 20/0.4 kV Poiana - 1 buc. 130.000 130.000 - 2.006 -
6 0
8
2.00 250.00
2 Modernizare PA URA 10 / 0,4 kV - 1 buc. 250.000 250.000 - 2.006 -
6 0
9
2.00
3 Modernizare PTZ Casa Ofiterilor 10 / 0.4 kV - 1 buc. 248.000 248.000 - 2.006 - 248.000
6
0
2.00
3 Modernizare PA Carpati 20 / 0.4 kV - 1 buc. 250.000 250.000 - 2.006 - 250.000
6
1
2.00
3 PT 20/0.4 kV - zona Insula - Cimpia Turzii 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
2
2.00
3 PT 10/0.4 kV - zona Borhanci - Cluj 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
3
2.00
3 PT 10/0.4 kV - zona Brincusi - Cluj 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
4
2.00
3 PT 10/0.4 kV - zona Buna Ziua - Cluj 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
5
2.00
3 PT 10/0.4 kV - zona Cimpului - Cluj 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
6
2.00
3 PT 10/0.4 kV - zona Eugen Ionescu - Cluj 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
7
2.00
3 Racord 20 kV si PTA Salicea 200.000 200.000 - 2.006 - 200.000
6
8
Racord 20 kV si PTA Feleacu - Valea Caprioarelor 200.000 2.00 200.000 - 2.006 - 200.000

113
3
6
9
2.00 150.00
4 Injectie in LEA 20 kV din st. 110kV Alverna 150.000 150.000 - 2.006 -
6 0
0
2.00 171.00
4 Retele m.t. pentru tratare neutru prin rez. Statiile Cluj-Sud, Alverna, Cluj-Nord 171.000 171.000 - 2.006 -
6 0
1
200.00
4 Sistematizare retele m. t. aferente St. 110 kV Cuzdrioara 200.000 2.005 200.000 - 2.006 -
0
2

4 Electrificare loc.Zoreni - Valea Botisului, com. Mociu 250.000 2.005 250.000 - 2.006 - 250.000
3
2.00
4 Electrificare loc. Hagau-Fanate, com. Catina 180.000 180.000 - 2.006 - 180.000
6
4
2.00
4 Electrificare loc. Vechea, com. Chinteni 180.000 180.000 - 2.006 - 180.000
6
5
2.00
4 Electrificare loc. Chiris , com Geaca 142.000 142.000 - 2.006 - 142.000
6
6
2.00
4 Electrificare loc. Fata-Bordesti-Putulesti, com. Gilau 141.000 141.000 - 2.006 - 141.000
6
7
2.00
4 Electrificare loc. Tranis-Merisor-Greaban, com. Poieni 980.000 980.000 - 2.006 - 980.000
6
8
2.00 200.00
4 Dotari 200.000 200.000 - 2.006 -
6 0
9
2.00 50.00
5 Cheltuieli ptr. Studii 50.000 50.000 - 2.006 -
6 0
0
Total B 17.238.000 17.238.000 - 10.666.000 6.572.000
TOTAL A+B 34.883.123 29.195.646

114
SITUATIA CENTRALIZATOARE A INVESTIŢIILOR SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR, ALE STRUCTURILOR
CELORLALTE ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE, ALE REGIILOR ŞI COMPANIILOR/NAŢIONALE CU REPREZENTARE LA
NIVELUL JUDEŢULUI CLUJ
Valoarea totala a
Nr. Crt. Institutie investitiei Programat 2006 (mii RON)
(mii RON)
1 Inspectoratul Judeţean de Poliţie 14369,4 4505,5
2 Direcţia pentru Sport a Judeţului Cluj 606 606
3 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj-Napoca 14348 14102
4 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Cluj 6198,7 109,3
5 Direcţia Regională Vamală 15.911 2000

6 Direcţia de Sanatate Publica Cluj 6930 2000

7 Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 12.700.000 7.400


8 Direcţia Regională de Metrologie Legală 797 602
9 Direcţia Silvică Cluj 15.512,1 7376,5
10 Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 234.107,41 13.136,29
11 Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol “Victoria” Cluj 1.500 1.500
12 SNC Transgaz SA Mediaş – Sucursala Cluj - 1800

13 SC Distrigaz Nord SA Târgu-Mureş 39934,87 23585,82


14 A.N. Imbunătăţiri Funciare SA – Sucursala teritorială Tisa-Someş 2400 800
15 A.N. Apele Române Direcţia Apelor Someş Tisa 1375,197 148,500
16 C.N.T.E.E Transelectrica –SA Sucursala deTransport Public 6973* 7593
17 Direcţia Regională de Poştă 690 459,7
18 SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Cluj 6.496 3.980
SC Electrica SA –SC Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
19 Electrice “Electrica Transilvania Nord” SA 34.883.123 29.195.646
TOTAL 47.951271.677 29.195.646
NOTA: Clasificarea institutiilor dupa valoarea totala a investitiilor derulate

Obiectivele stituţionale fizice sunt specifice activităţii structurilor menţionate mai sus şi se regăsesc, în principal, pe următoarele domenii: reabilitări/consolidări
drumuri naţionale, electrificări localităţi, reabilitări obiective culturale, reconstrucţie ecologică, înlocuiri/modernizări reţele de gaze naturale, construcţii locuinţe,
reabilitări unităţi de învăţământ, corectare torenţi, construcţii/reabilitări drumuri forestiere, lucrări de combatere a eroziunii solului, etc.

115
PRINCIPALELE INVESTIŢII ALE AUTORITĂŢILOR
AMDINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL CLUJ

PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ:

PHARE: 1 program

Municipiul Câmpia-Turzii (canalizare,reţele de apă cartier Sărat


Valoare totală: 1193,1 mii lei RON Valoare 2006: 914,0mii lei RON

SAPARD: 9 programe
• Comuna Baciu ( reabilitare drumuri comunale)
116
Valoare totală: 4300 mii lei RON Valoare 2006: 468,5 mii lei RON

• Comuna Băişoara ( introducere apă potabilă)


Valoare totala: 75 mii lei RON Valoare 2006: 15 mii lei RON

• Comuna Căpuşu-Mare ( canalizare şi staţie de epurare satele Căpuşu-Mare şi Căpuşu Mic)


Valoare totala: 2234 mii lei RON Valoare 2006: 1584 mii lei RON

• Comuna Corneşti ( alimentare cu apă potabilă)


Valoare totala: 2829,14 mii lei RON Valoare 2006: 2829,14 mii lei RON

• Comuna Dăbâca (alimentare cu apă potabilă)


Valoare totala: 3331,02 mii lei RON Valoare 2006: 3331,02mii lei RON

• Comuna Fizeşu-Gherlii ( reţele apă-canalizare)


Valoare totala: 2237,7 mii lei RON Valoare 2006: 795,0 mii lei RON

• Comuna Măguri-Răcătău (Reabilitare DC 110)


Valoare totala: 3900,0 mii lei RON Valoare 2006: 3900,0 mii lei RON

• Comuna Râşca ( canalizare şi staţie de epurare ape Râşca-Fântânele)


Valoare totala: 1870 mii lei RON Valoare 2006: 467,6 mii lei RON

117
TOTAL INVESTIŢII ÎN JUDEŢUL CLUJ ( ANUL 2006): 182.928,05 mii lei RON- din
care:
- În mediu rural: 29412,35 mii lei RON- 294 miliarde lei ROL

- În mediu urban: 153515,7 mii lei RON- 1535 miliarde lei ROL

INVESTIŢII IMPORTANTE: Nr.

118
- introducere gaz metan: 10
- electrificare şi iluminat public: 7
- introducere apă potabilă: 28
- canalizare şi staţii de epurare apă menajeră: 19
- reabilitare drumuri si poduri: 26
- reabilitare şcoli şi grădiniţe: 22
- reabilitare instituţii de cultură: 5
- reabilitare unităţi sanitare: 4
- reabilitare reţele termice: 8
- construcţii clădiri publice: 17
- construcţii monumente : 4
- lucrări de ecologizare: 4
- amenajări pieţe publice 2
- amenajare unităţi sportive 3
- construcţie sau reabilitare centre sociale 5
- amenajare obiective turistice 3
- construcţie sau reabilitare locuinţe sociale 6
- amenajări parcări, pasaje, staţii autobus 6
119
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna AITON

120
Program
Anul Data
Nr crt

Val. Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. Lei RON) (mii. Lei finantare
investitiei obiectivului
RON)
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Introducere gaz metan 68,7 2006 68,7 2006 Buget local
2 Introducere apă potabilă 60,0 2006 60,0 2006 Buget local
3 Reabilitare Cămin Cultural Rediu 40,0 2006 40,0 2006 Buget local
TOTAL B 168,7 168,7
TOTAL GENERAL A+B: 168,7 168,7

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna BĂIŞOARA

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON

121
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
60 buget local
1 Introducere apă potabilă 75 2006 75 2006 15 Fond Sapard
2 Reabilitare drum comunal 15 2006 15 2006 Fond Sapard
3 Reabilitare sediu Şcoală gen. Băişoara 75 2006 75 2006 Buget local
11 buget local
4 Reabilitare sediu Primărie 56 2006 56 2006 45 alte surse
TOTAL B 221 221
TOTAL GENERAL A+B: 221 221

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006


Comuna BONŢIDA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON

122
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Extindere reţea apă potabilă si reţea
230 2004 120 2009 Buget local
gaze naturale
TOTAL A 230 120
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 230 120

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna CĂMĂRAŞU

123
Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Reabilitare DC 109C 100,0 2006 100,0 2006 Surse proprii
2 Introducere Gaz Metan Cămin Cul. 15,0 2006 15,0 2006 Surse proprii
TOTAL B 115,0 115,0
TOTAL GENERAL A+B: 115,0 115,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna CĂPUŞU-MARE

124
Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Canalizare Căpuşu-Mare şi
2234,0 2005 1584,0 2006 Fond Sapard
Căpuşu-Mic
TOTAL A 2234,0 1584,0
B. LUCRĂRI NOI
1 Extindere sediu primărie 173,15 2006 150,0 2007 Buget local
TOTAL B 173,15 150,0
TOTAL GENERAL A+B: 2407,15 1734,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

125
Comuna CĂŞEIU

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Mansardare sediu primărie 244,51 2005 40,0 2006 Buget local
TOTAL A 244,51 40,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 244,51 40,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

126
Comuna CHINTENI

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Construcţie clădire dispensar uman 200,0 2006 200,0 2006 Buget local
2 Introducere canalizare 360,0 2006 360,0 2006 Buget local
TOTAL B 560,0 560,0
TOTAL GENERAL A+B: 560,0 560,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

127
Comuna CÂŢCĂU

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei) (mii. lei)
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu gaze naturale sat Câţcău 1465,16 2005 11,0 2006 Alte surse
Introducere apă potabilă şi canalizare sat 40 buget local
2 916,8 2005 50,0 2007
Câţcău 10 alte surse
3 Construcţie sediu primărie 160,0 2005 95,0 2007 Fond rulment
TOTAL A 2541,96 156,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 2541,96 156,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

128
Comuna CĂLĂŢELE

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric
Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Utilităţi sat de vacanţă 123,0 2006 123,0 2006 Fond rulment
TOTAL B 123,0 123,0
TOTAL GENERAL A+B: 123,0 123,0

129
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna CORNEŞTI

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Alimentare cu apă potabilă 2829,14 2006 2829,14 2006 Fond Sapard
TOTAL B 2829,14 2829,14
TOTAL GENERAL A+B: 2829,14 2829,14

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

130
Comuna CUZDRIOARA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Construcţie sediu primărie 80,0 2006 80,0 2006 Buget local
2 Alimentare cu apă potabilă 80,0 2006 80,0 2006 Buget local
3 Reailitare DC Mănăşturel 80,0 2006 80,0 2006 Buget local
TOTAL B 240,0 240,0
TOTAL GENERAL A+B: 240,0 240,0

131
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna CĂLĂRAŞI

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric
Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
29,58 imprumut B.R.D.
1 319,21 2005 43,28 2006
Alimentare cu apă potablă Bogata 13,70 fonduri speciale
TOTAL A 319,21 43,28
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 319,21 43,28

132
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna DĂBÂCA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. Lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. Lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Alimentare cu apă potabilă 3331,02 2006 3331,02 2006 Fond Sapard
TOTAL B 3331,02 3331,02
TOTAL GENERAL A+B: 3331,02 3331,02

133
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna FIZEŞU-GHERLII

Val. Program Data


Anul
Nr crt

Investitiei 2006 valoric finalizarii


Denumire obiectiv inceperii Surse de finantare Obs
(mii. lei) (mii. lei) obiectivul
investitiei
RON RON ui
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu apă potabilă 795,02 Fond Sapard
2237,71 2005 835,02 2006
Satele, Fizeşu-Gherlii, Bonţ, Scălaia 40,0 buget local
TOTAL A 2237,71 835,02
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 2237,71 835,02

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna GILĂU

134
Val. Program
Data
Nr crt

Investitiei Anul inceperii 2006 valoric


Denumire obiectiv finalizarii Surse de finantare Obs
(mil. Lei) investitiei (mii. Lei)
obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Modernizare sistem încălzire Scoala
Gen. Someşu-Rece 190,00 2005 130,0 2006 Buget local
2 Extindere reţea de canalizare 613,62 2005 40,0 2006 Buget local
TOTAL A 803,62 170,0
B. LUCRĂRI NOI
1 Construcţie Capelă 320,0 2006 320,0 2006 Buget local
Construcţie teren de sport cu gazon
2 artificial 204,0 2006 204,0 2006 Buget local
Extindere reţea de apă potabilă şi
3 current electric 80,0 2006 80,0 2006 Buget local
4 Construcţie Staţii de Autobuz 40,0 2006 40,0 2006 Buget local
5 Reabilitare străzi 50,0 2006 50,0 2006 Buget local
6 Proiect amenajare rigolă 100,0 2006 100,0 2006 Buget local
7 Execuţie pod 45,0 2006 45,0 2006 Buget local
TOTAL B 839,0 839,0
TOTAL GENERAL A+B: 1642,62 1009,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

135
Comuna FLOREŞTI

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
240,0 2005 50,0 2007 Buget local
1. Deschidere drumuri
2. Construcţie terasă Cămin Cultural 78,10 2005 30,0 2006 Buget local
3. Construcţie sediu primărie 550,0 2006 160,0 2009 Buget local
4. Extindere reţea canalizare 14.000,0 2005 385,0 2008 Buget local
5. Iluminat public,, Cetatea Fetei,, 150,0 2005 46,0 2006 Buget local
TOTAL A 15.018,0 671,0
B. LUCRĂRI NOI
1. Alimentare cu apă sat Tăuţi 2.500,0 2006 220,0 2008 Fond rulment
300,0 fond rul.
2. Asfaltare străzi şi drumuri com. 56.000,0 2006 350,0 2008 50,0 buget local
TOTAL B 58.500,0 570,0
TOTAL GENERAL A+B: 73518,0 1241,0

136
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna IARA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare apă potabilă şi canaliz. 660,0 2003 200,0 2006 Buget local
TOTAL A 660,0 200,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 660,0 200,0

137
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna ICLOD

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu gaze loc. Iclod 479,41 2005 200,0 2007 Buget local
2 Reţea canalizare 3 sate 17.468,0 2005 287,32 2009 Fond rulment
3 Alimentare apă potabilă sat Orman 2157,59 2004 581,59 2006 Buget local
TOTAL A 20095,0 1068,91
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 20095,0 1068,91

138
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna LUNA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1. Alimentare cu apă potabilă 772,27 2005 198,12 2006 Buget local
TOTAL A 772,27 198,12
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 772,27 198,12

139
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna MĂGURI-RĂCĂTĂU

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Reabilitare DC 110 Muntele Rece 3.900,0 2006 3.900,0 2006 Fond Sapard
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 3.900,0 3.900,0

140
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna PANTICEU

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
Construcţie sediu primărie şi dispensar
1 uman 240,0 2006 240,0 2006 Buget local
TOTAL B 240,0 240,0
TOTAL GENERAL A+B: 240,0 240,0

141
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna PETREŞTII DE JOS

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Construcţie sediu cămin cultural 109,2 1998 3,3 2006 Buget local
TOTAL A 109,2 3,3
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 109,2 3,3

142
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna RÂŞCA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric
Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
467,6 Fond Sapard
1 Staţie epurare apă Râşca-Fântânele 1870,0 2006 497,60 30,0 buget local
TOTAL B 1870,0 497,60
TOTAL GENERAL A+B: 1870,0 497,60

143
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna SĂNDULEŞTI

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric
Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
500,0 buget local
1 2949,0 2005 2879,0 2006
Alimentare apă potabilă 2379 fond rulment
TOTAL A 2949,0 2879,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 2949,0 2879,0

144
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna TURENI

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Modernizare drum communal DC85 645,21 2005 60,0 2006 Buget local
TOTAL A 645,21 60,0
B. LUCRĂRI NOI
1 Reconstrucţia şi amenajarea arhivei 90,0 2006 90,0 2006 Buget local
145
TOTAL B 90,0 90,0
TOTAL GENERAL A+B: 735,21 150,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna TRITENII DE JOS

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Construcţie Sală Polivalentă 279,85 2000 60,0 2006 Buget local
TOTAL A 279,85 60,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 279,85 60,0
146
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna BACIU

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Reabilitare drum comunal Suceagu 4300 2005 468,5 2006 Fond SAPARD
2 Reabilitare drum comunal Popeşti, Mera 1100,0 2005 860,0 2006 Buget local
TOTAL A 5400,0 1328,5
B. LUCRĂRI NOI
147
1 Reţea canalizare 100,0 2006 100,0 2006 Buget local
TOTAL B 100,0 100,0
TOTAL GENERAL A+B: 5500,0 1428,5

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna VIIŞOARA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu apă Viişoara 662,38 1998 70,0 Buget local
TOTAL A 662,38 70,0

148
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 662,38 70,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna MINTIU-GHERLII

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Introducere gaz metan 778,81 2000 9,0 2006 Buget local
TOTAL A 778,81 9,0
B. LUCRĂRI NOI
1 Asfaltare drum Nima-Pepenişte 250,0 2006 250,0 2006 Buget local
TOTAL B 250,0 250,0
TOTAL GENERAL A+B: 1028,81 259,0
149
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anul Program Data


Nr crt

Val. Investitiei Surse de


Denumire obiectiv inceperii 2006 valoric finalizarii Obs
(mil. lei) finantare
investitiei (mil. lei) obiectivului

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A 314034,0 34.348,18
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B 259.124,0 36.901,52
C.ALTE CHELTUIELI DE INV.
150
TOTAL C 268863,0 35321,0
TOTAL GENERAL A+B+C: 842.021,0 106570,7

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

MUNICIPIUL CÂMPIA-TURZII

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu apă potabilă Hăşdate 6108,0 1992 55,0 Anii ulteriori Buget local
Sisteme de alim. cu en termică instituţii
2 390,0 2005 95,0 2007 Buget local
publice
240 buget local
3 1193,1 2005 1154,0 2007
Reţele de canalizare cartier Sărat 914 Fond Phare
TOTAL A 7691,1 1304,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 7691,1 1304,0

151
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

MUNICIPIUL GHERLA

Program
Val.
Anul 2006 Data
Nr crt

Investitiei
Denumire obiectiv inceperii valoric finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. Lei)
investitiei (mii. Lei) obiectivului
RON
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1000 credite înterne
1 3796,0 2005 1200,0 2008
Construcţie grădiniţă 15 săli de grupă 200 buget local
2 Reabilitare DC 37 Hăşdate-Silivaş 1234,0 1998 200,0 2008 Buget local
3 Reabilitare DC 39 Gherla-Săcălaia 2467,0 2001 100,0 2009 Buget local
4 Extindere Canal menajer şi reţea apă 2753,0 2005 1525,0 2008 Buget local
5 Închidere Rampă deşeuri menajere 9732,0 2005 250,0 Anii ulteriori Buget local
TOTAL A 19982,0 3275,0
B. LUCRĂRI NOI
Modernizare reţele de alim. cu apă
1 potabilă şi canalizare 275,0 2006 225,0 2007 Buget local
2 Proiecte locuinţe prin A.N.L. Str.Apei 200,0 2006 200,0 2006 Buget local
TOTAL B 475,0 425,0
TOTAL GENERAL A+B: 20457,0 3700,0

152
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006
MUNICIPIUL DEJ

Val.
Program 2006
Investiti Anul Data
Nr crt

valoric (mii. Surse de


Denumire obiectiv ei (mii. inceperii finalizarii Obs
lei) finantare
lei) investitiei obiectivului
RON
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Modernizare sediu Primărie 400,0 2006 300,0 2007 Credit intern
2 Construcţie centru de afaceri 200,0 2006 70,0 2008 Credit intern
3 Reabilitare şcoli, grădiniţe 715,0 2006 815,0 2007 Credit intern
4 Restaurare monumente 200,0 2006 100,0 2007 Credit intern
5 Amenajare Parc turistic balnear Toroc 1800,0 2006 800,0 2007 Credit intern
6 Reţele utilităţi 1610,0 2006 1410,0 2007 Credit intern
7 Reabilitare bloc triaj 600,0 2006 200,0 2007 Credit intern
8 Reţele de apă potabilă, canalizare 1560,0 2006 800,0 2007 Credit intern
9 Staţie de epurare-ISPA 1500,0 2006 100,0 2008 Credit intern
10 Reabilitare reţele de apă potabilă SAMTID 600,0 2006 600,0 2006 Credit intern
11 Modernizare iluminat public 650,0 2006 350,0 2008 Credit intern
12 Modernizare străzi 4850,0 2006 3350,0 2007 Credit intern
13 Modernizare Pavilion Psihiatrie Spital 500,0 2006 500,0 2006 Credit intern
14 Mansardare Cantina Ajutor Social 150,0 2006 150,0 2006 Credit intern

153
TOTAL B 15335,0 9545,0
TOTAL GENERAL A+B: 15335,0 9545,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

MUNICIPIUL TURDA

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
Canalizare str. Romană şi Cetatea
1 1038,0 2004 100,0 2007 Buget local
Romană, str. Mircea cel Bătrân
2 Modernizare încăzire şcoli 897,0 2005 497,0 2007 Buget local
420,0Buget local
3 2120,0 2005 843,0 2006
Reabilitare străzi 423 credit intern
4 Construcţie pasarelă metalică râu Arieş 913,0 2005 116 2006 Credit intern
TOTAL A 4968,0 1556
B. LUCRĂRI NOI
1 Construcţie monument Revoluţie 158,0 2006 150,0 2006 Buget local
2 Construcţie locuinţe de necesitate 1840,0 2006 1840,0 2006 Buget local
3 LTE –bloc ANL 70,0 2006 70,0 2006 Buget local
4 Închidere rampă Str.Cheii 4937,0 2006 10,0 2009 Buget local
TOTAL B 7005,0 2070,0
154
TOTAL GENERAL A+B: 11973,0 3626,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna SIC

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Introducere apă potabilă 157,7 2005 90,0 2007 Buget local
2 Drum Comunal II Sic-Ţaga 96,97 2005 32,37 2006 Imprumut intern
3 Centru Social 277,76 2005 58,03 2006 Buget local
TOTAL A 532,43 180,40
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 532,43 180,4

155
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna UNGURAŞ

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric
Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Proiect construcţie sediu primărie 50,0 2005 50,0 2006 Buget local
117,15 buget local
2 911,54 2004 206,68 2006
Extindere Cămin Cultural 89,53 Fond rulment
3 Alimentare cu apă potabilă 3 sate 7.200,0 2005 150,0 2010 Buget local
4 Reabilitare DC 13, DJ161 380,0 2005 179,14 2006 Imprumut B.R.D.
TOTAL A 7541,54 585,82
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 7541,54 585,82
156
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna FRATA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Alimentare cu apă potabilă 844,0 2005 41,0 2008 Buget local
TOTAL A 844,0 41,0
B. LUCRĂRI NOI
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 844,0 41,0

157
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna SĂVĂDISLA

Program
Val. Investitiei Anul Data
Nr crt

2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv (mii. Lei) inceperii finalizarii Obs
(mii. Lei) finantare
RON investitiei obiectivului
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
TOTAL A
B. LUCRĂRI NOI
1 Extindere clădire primărie 178,5 2006 178,5 2006 Fond rulment
TOTAL B
TOTAL GENERAL A+B: 178,5 178,5

158
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

ORAŞUL HUEDIN

Program
Val.
Anul 2006 Data
Nr crt

Investitiei
Denumire obiectiv inceperii valoric finalizarii Surse de finantare Obs
(mii. lei)
investitiei (mii. lei) obiectivului
RON
RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
200,0 A.R.C.E. Buc.
1 Reabilitare reţele termice, 1300,0 2004 270,0 2006 70,0 buget local
contorizare
TOTAL A 1300,0 270,0
B. LUCRĂRI NOI
159
Extindere reţele apă potabilă 28000 imprumut BERD
1 SAMTID 28.500,0 2006 28.500,0 2006 500 buget local
TOTAL B 28.500,0 28.500,0
TOTAL GENERAL A+B: 29.800,0 28.770,0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

Comuna APAHIDA

Val. Program
Anul Data
Nr crt

Investitiei 2006 valoric Surse de


Denumire obiectiv inceperii finalizarii Obs
(mii. lei) (mii. lei) finantare
investitiei obiectivului
RON RON
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1 Construcţie unitate medico-socială 420,0 2004 100,0 2007 Surse proprii
2 Construcţie casă căsătorii 456,0 2004 100,0 2006 Surse proprii
3 Mansardare grădiniţa Apahida 750,0 2005 500,0 2006 Surse proprii
4 Construcţie grădiniţă Sânnicoară 770,0 2004 450,0 2007 Surse proprii
5 Alimentare apă potabilă Dezmir, Pata 780,0 2003 560,0 2007 Surse proprii
6 Canalizare Apahida, Sânnicoara 2780,0 2005 1500,0 2006 Fond SAPARD
TOTAL A 5956,0 3210,0
B. LUCRĂRI NOI
1 Amenajare bază sportivă Dezmir 50,0 2006 50,0 2006 Surse proprii
2 Extindere canalizare 651,0 2006 651,0 2007 Surse proprii
160
TOTAL B 701,0 701,0
TOTAL GENERAL A+B: 6657,0 3911,0

PLANUL DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI ŞI DE


CONSOLIDARE LA NIVEL LOCAL ÎN ANUL 2006

PLANUL DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI ŞI DE


CONSOLIDARE INSTITUŢIONALĂ LA NIVEL LOCAL ÎN
ANUL 2006

PROGRAMUL ORIENTATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI CLUJ ...............................................................3

PE ANUL 2006 .................................................................................................................................................................................3

CONSIDERAŢII GENERALE.......................................................................................................................................................................................3
OBIECTIVE MAJORE (Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Biroul Judeţean pentru Romi Cluj, Primării, O.N.G.-uri)....................................8
161
Reducerea saraciei si marginalizarii sociale..........................................................................13

TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE (C.N. TRANSELECTRICA S.A. – SUCURSALA CLUJ)....................................................21

FURNIZAREA ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE (S.C. ELECTRICA S.A. F.D.F.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. –
SUCURSALA CLUJ)...............................................................................................................................................................................21

REDUCEREA SĂRĂCIEI ŞI A MARGINALIZĂRII SOCIALE................................................................................................................41

Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire.....................................................................................................................................................52

Îmbunătăţirea infrastructurii vamale.............................................................................................................................................................................53

SPRIJINIREA VALORIFICĂRII PRODUCŢIEI AGRICOLE...................................................................................................................58

EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII FONDURILOR.......................................................................................................................................82

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SI SIGURANŢEI ACTULUI MEDICAL..................................................................................................83

CREŞTEREA TRANSPARENŢEI...........................................................................................................................................................83

CAPITOLUL 1– LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR...................................................................................................................164


Trimestrul IV.......................................................................................................................164

CAPITOLUL 5 – DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.............................................................................................................164

CAPITOLUL 6 – POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI..............................................................................................................165

CAPITOLUL 7– AGRICULTURA.........................................................................................................................................................166
Implementarea Programului SAPARD...............................................................................167
3. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate...................................................................167
Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA).............................................................167
162
SECTORUL FITOSANITAR.....................................................................................................................................................................................168

CAPITOLUL 13 – POLITICA SOCIALA SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA..................................................................................172

CAPITOLUL 22 – PROTECŢIA MEDIULUI..........................................................................................................................................172

CAPITOLUL 24 – JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE...........................................................................................................................175

CAPITOLUL 25 – UNIUNEA VAMALA.................................................................................................................................................177

163
Capitolul 1– Libera circulaţie a mărfurilor

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
1. Dezvoltarea la nivel local a mecanismului de control ex-
ante al documentelor privind procedurile de licitatie, evaluare
si contractare
1.1. Constituirea de unitati specializate in controlul ex-ante la DGFP Trimestrul II
nivelul DFPL teritorial
1.2. Asigurarea si pregatirea personalului din cadrul unitatilor DGFP Trimestrul III
specializate in controlul ex-ante teritorial Trimestrul IV
2. Aplicarea legislaţiei în domeniul organismelor modificate
genetic
2.1. Verificarea modului în care este asigurată trasabilitatea OMG
DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
2.2. Prelevări de probe
DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV

Capitolul 5 – Dreptul societăţilor comerciale

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
1. Măsuri pentru combaterea traficului cu produse piratate şi
contrafăcute
1.1. Intreprinderea de controale in cadrul actiunii „MAROTA” IPJ Cluj Iunie 2006
pentru combaterea traficului cu produse piratate si contrafacute SIF

2. Extinderea controalelor vamale asupra transporturilor de


mãrfuri suspectate a încãlca un DPI, plasate şi sub alte
regimuri vamale decât cele de import
şi export, fãrã a împiedica libertatea comerţului licit

164
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)

2.1. Acţiunea - Organizarea unor întâlniri, trimestrial, între Direcţia - 30.03.2006


lucrătorii vamali şi titularii DPI Regională - 30.06.2006
Vamală Cluj, - 30.09.2006
pentru biroul - 30.12.2006
vamal din judeţul
Cluj

Capitolul 6 – Politica in domeniul concurentei

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
Măsura 1
Aplicarea imediată şi completă a acquis-ului pentru a permite
agenţilor economici să fie pregătiţi încă înainte de aderare să
facă faţă presiunii concurenţiale a pieţei interne
Actiunea 1.1. Identificarea actelor administrative ale autorităţilor Consiliul 31 martie 2006
publice locale cu impact anticoncurenţial. Concurentei 30 iunie 2006
30 sept. 2006
31 dec. 2006
Masura 2
Întărirea disciplinei privind aplicarea corectă şi efectivă a
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat
Acţiunea 2.1. Consiliul 31 martie 2006
Monitorizarea ajutoarelor de stat autorizate prin decizii ale Concurentei 30 iunie 2006
Consiliului Concurenţei 30 sept. 2006
31 dec. 2006
Acţiunea 2.2. Consiliul 31 martie 2006
Identificarea actelor administrative emise de consiliile locale, Concurentei 30 iunie 2006
susceptibile de a conţine scheme sau ajutoare de stat individuale 30 sept. 2006
31 dec. 2006

165
Capitolul 7– Agricultura

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
1. Asigurarea capacităţii administrative necesare pentru aplicarea
Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – 3953 de posturi la nivelul
întregii ţări
1.1 Asigurarea spatiilor necesare pentru functionare Centrelor APIA Trim II
Locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
(APIA)
1.2 Angajarea personalului necesar functionarii Centrelor Locale APIA Trim III
ale APIA
1.3 Instruirea personalului din Centrele Locale APIA Trim IV
1.4 Dotarea Centrelor Locale cu echipamente de birou si APIA Trim IV
calculatoare
2. Finalizarea Registrului Fermelor
2.1 Completarea formularelor de inscriere a fermierilor care APIA Trim I
utilizeaza cel putin 1 ha de teren agricol in Registrul Fermelor
2.2 Introducerea datelor din formulare in baza de date a APIA Trim II
Registrului Fermelor
2.3 Identificarea parcelelor agricole utilizate de fermieri pe APIA Trim IV
ortofotoplanuri cu blocuri fizice, in vederea crearii Sistemului de
Identificare a Parcelelor agricole (LPIS)

166
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)

Implementarea Programului SAPARD

3. Asigurarea asistentei tehnice de specialitate MAPDR – Trim I, II, III, IV


DADR

4. Instruirea personalului care asigura implementarea Programului MAPDR - DADR Trim I, II, III, IV
SAPARD

Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA)

5. Consolidarea Retelei de Informatii Contabile Agricole


(RICA)
5.1. Instruirea in centre regionale a responsabililor judeteni RICA MAPDR Trim II
DADR
5.2 Colectarea de informatii contabile de la exploatatiile agricole MAPDR Trim III
si transmiterea catre Serviciul RICA MAPDR DADR
Masuri pentru promovarea agriculturii ecologice
6. Organizarea de seminarii (15 cu 629 participanti) mese MAPDR Trim I, II, III, IV
rotunde(17 cu 200 participanti) conferinte (1 cu 300 participanti) DADR
Asociatia Bioterra

167
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
7. Organizarea de loturi demonstrative (13) MAPDR Trim III
DADR
Bioterra
8. Participare la organizarea de targuri si expozitii (4) MAPDR Trim II, IV
DADR
9. Identificarea si inregistrarea producatorilor din agricultura MAPDR Trim I, II, III, IV
ecologica la nivel regional/local de catre responsabilii desemnati DADR
din fiecare judet
Sectorul legume fructe
10. Completarea si actualizarea permanenta a bazei de date a MAPDR Trim I, II, III, IV
operatorilor din sectorul legume-fructe DADR
11. Dotarea cu echipamentele necesare crearii unui sistem MAPDR Trim IV
informational pentru stocarea si transmiterea datelor. DADR
Sectorul vie - vin
12. Verificarea modului de implementare si actualizare a datelor MAPDR Trim IV
din Registrul plantatiilor viticole DADR
SECTORUL FITOSANITAR
14. Continuarea implementarii programelor de monitorizare
fitosanitara a organismelor daunatoare

14.1. Efectuarea inspectiilor fitosanitare si a analizelor specifice MAPDR Trim. I, II, III, IV
de laborator * UF
LCCF
15. Continuarea implementarii reglementarilor comunitare
privind eliberarea pasaportului fitosanitar, inregistrarea
producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expeditie si
a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole
reglementate

168
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
15.1 Efectuarea inregistrarii * MAPDR Trim. I, II, III, IV
UF

15.2. Efectuarea inspectiilor fitosanitare si a analizelor specifice MAPDR Trim. I, II, III, IV
de laborator, in vederea eliberarii pasaportului fitosanitar * UF
LCCF
16. Eliberarea certificatelor fitosanitare
16.1 Efectuarea inspectiilor fitosanitare si a analizelor specifice MAPDR Trim. I, II, III, IV
de laborator, in vederea eliberarii certificatelor fitosanitare * UF
LCCF
17. Continuarea implementarii programului anual de
monitorizare a reziduurilor de pesticide in plante si produse
vegetale din productia interna.
17.1 Prelevarea de probe de plante si produse vegetale 1 MAPDR Trim I, II, III, IV
UF

Calitatea semintelor si a materialului saditor


18. Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Nationale
pentru Calitatea Semintelor (INCS) si retelei teritoriale de
control si certificare a semintelor si materialului saditor.
18.1. Verificarea si vizarea autorizatiilor de inregistrare a INCS Trim I, II
agentilor economici care solicita prelungirea activitatii pe anul ITCSMS
2006. LCCSMS
18.2. Efectuarea inspectiilor in camp a culturilor semincere INCS Trim II, III
conform normelor in vigoare. (mii ha inspectate)* ITCSMS
LCCSMS
18.3. Controlul calitatii semintelor si materialului saditor prin INCS Trim I, IV
1
* numarul nu este cuantificabil, fiind in functie de solicitari si cerinte
** numarul total de probe de prelevat pana la 31 decembrie 2006, este 1954

169
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
analize de laborator, in conformitate cu normele in vigoare. (nr. ITCSMS
probe analizate)* LCCSMS
18.4. Auditul intern al procedurilor de lucru din laboratoarele INCS Trim I – 4
acreditate pentru analizarea calitatii semintelor (nr audituri) ITCSMS Trim II – 4
LCCSMS Trim III – 3
Trim IV- 4
19.Realizarea unui număr de teste conform cu acquis-ul
comunitar pentru depistarea Encefalopatiei Spongiforme
Bovine
19.1. Asigurarea nr. necesar de kituri pentru testarea ESB
DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
19.2. Supravegherea pentru ESB
DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
19.3. Efectuarea de inspecţii pentru verificarea tuturor
animalelor supuse riscului cărora le sunt recoltate probe şi DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
sunt testate
19.4. Supravegherea obligatorie a tuturor bovinelor în
vârsta de peste 24, 30 luni, moarte şi tăiate DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
20. Verificarea respectării deciziei de interzicere a
utilizării făinurilor animale în nutriţia animala, începând
cu 1 august 2005
20.1. Efectuarea de controale privind interzicerea
utilizării făinurilor animale în nutriţia animala DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
20.2. Realizarea controalelor din domeniul nutriţie
animale conform cu inspecţia bazată pe evaluarea riscului şi DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
cu programul de recoltare pe probe
21. Implementarea deciziei de nevaccinare contra Pestei
Porcine Clasice
21.1. Verificarea respectării prevederilor privind
interzicerea vaccinării profilactice începând cu 01.01.2006 DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
21.2. Controlul circulaţiei ilegale a vaccinurilor
DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV

170
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
21.3. Controlul mişcărilor de animale şi a produselor de
origine animală pe teritoriul României DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
21.4. Respectarea măsurilor din planul de contingenţă
pentru pesta porcină clasică DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
21.5. Evaluarea efectivelor de porcine din exploataţiile
autorizate în perspectiva aprobării de către Comisia DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
Europeană a vaccinării de urgenţă
21.6. Evaluarea situaţiei epidemiologice din sectorul
silvic în perspectiva aprobării de către Comisia Europeană a DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
vaccinării de urgenţă
21.7. Supravegherea clinică, anatomopatologică şi de
laborator a porcinelor domestice şi sălbatice moarte, vânate DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
22. Închiderea unităţilor agro-alimentare neconforme
cu acquis-ul comunitar
22.1. Identificarea unităţilor cu posibilităţi de
restructurare sau transformare în unităţi cu vânzare directă DSVSA Cluj Trim I, II
22.2. Identificarea unităţilor care pot fi reclasificate în
categoria C (în cazul în care Comisia Europeană va acorda DSVSA Cluj Trim. I, II
derogări)
22.3. Reclasificarea unităţilor în categoria B
DSVSA Cluj Trim I, II, III, IV
22.4. Suspendarea temporară a unităţilor neconforme cu DSVSA Cluj Trim. I, II
acquis-ul
22.5. Închiderea unităţilor care nu au posibilităţi de DSVSA Cluj Trim I, II
restructurare
22.6. Urmărirea respectării programelor de
restructurare-modernizare a unităţilor DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV
22.7. Evaluarea unităţilor din categoria A
DSVSA Cluj Trim. I, II, III, IV

171
Capitolul 8 – Pescuitul

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
1. Actiuni de inspectii si control privind respectarea prevederilor A.N.P.A. Trim. I, II, III, IV
Legii 192/2001 privind fondul piscicol pescuitul si acvacultura

Capitolul 13 – Politica sociala si ocuparea fortei de munca

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
1. Combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului pe
termen lung, prin:

1.1 Organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi. AJOFM CLUJ Septembrie 2006

Capitolul 22 – Protecţia mediului

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
1.Controlul accidentelor majore care implica substanţe
periculoase (SEVESO)
1.1 Elaborarea Planurilor de Urgenţă Externă, conform HG IGSU Cluj 31 martie 2006
95/2003 şi OMAI 647/2005
Capacitate administrativă
2. Accelerarea procesului de recrutare de personal la toate
nivelurile administraţiei de mediu
2.1 Ocuparea integrală a celor 4 posturi suplimentare aprobate la APM Decembrie 2006
nivelul anului 2006
Controlul poluării industriale
3.Accelerarea implementării prevederilor legislaţiei specifice
privind prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC)
172
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
3.1. Reactualizarea inventarelor instalatiilor/activitatilor la nivel APM Martie 2006
judetean
3.2. Realizarea rapoartelor anuale de poluanti emisi (EPER) la APM Iunie 2006
nivel local pentru anul 2005
4.Continuarea implementării legislaţiei specifice privind
limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din
instalatii mari de ardere (LCP)
4.1. Intocmirea rapoartelor la nivel judeţean privind evolutia APM Aprilie 2006
implementarii Programului National de reducere a emisiilor de Octombrie 2006
dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile
mari de ardere
Legislaţie orizontală
5. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei specifice
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului
5.1. Organizarea unei campanii publicitare pe tema evaluării APM Martie
impactului asupra mediului 2006
6. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei specifice
privind standardizarea si raţionalizarea rapoartelor pentru
implementarea anumitor Directive din domeniul mediului
6.1. Completarea chestionarelor de raportare pe sectoarele APM Iunie
calitatea aerului, managementul deşeurilor pentru Raportarea 2006
către CE
Gestiunea deşeurilor
7. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei specifice
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE)
7.1. Înfiinţarea a cel puţin unui proiect de colectare în fiecare oraş
APM Iunie 2006
cu peste 20.000 de locuitori
8. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei
specifice privind depozitarea deşeurilor
8.1. Înfiinţarea unui laborator pentru analiza deşeurilor APM Decembrie 2006

173
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
Calitatea aerului
9. Reabilitarea şi echiparea reţelei naţionale de monitorizare a
calităţii aerului conform standardelor UE, în 7 aglomerări
respectiv 7 regiuni.
9.1. Delimitarea granitelor arealurilor (aglomerarilor), cuprinse in APM Noiembrie 2006
Listele nr.1-6, acolo unde concentratiile unuia sau mai multor
poluanti au depasit valorile limita sau valorile limita plus marja de
toleranţă.
9.2. Determinarea contribuţiei surselor la poluarea atmosferică APM Iunie 2006

Protecţia naturii
10.Continuarea implementării prevederilor legislaţiei
specifice asupra conservării habitatelor naturale si a speciilor
salbatice de flora si fauna
10.1 Finalizarea documentatiei specifice privind propunerile de APM 30 iunie2006
situri de importanţă comunitară (SCI)
10.2 Realizarea listei finale cu toate propunerile de situri de APM 30 iulie 2006
importanţă comunitară (SCI)
10.3 Stabilirea masurilor necesare pentru conservarea tuturor APM 30 august 2006
Siturilor de Importanta Comunitara propuse
10.4 Inventarierea speciilor listate în Anexa 3 a OM 1198/2005 APM 30 septembrie 2006
privind modificarea Anexelor 2,3,4,5 ale OUG236/2000, aprobata
cu modificări şi completări prin Legea 462/2001
11. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei
specifice cu privire la protejarea pasarilor salbatice
11.1 Finalizarea documentatiei specifice privind propunerile de APM 30 aprilie 2006
arii de protecţie specială avifaunistică (SPA)
11.2 Realizarea listei finale cu toate propunerile de arii de APM 30 mai 2006
protecţie specială avifaunistică (SPA)
Substanţe chimice şi organisme modificate genetic
12. Continuarea implementării prevederilor legislaţiei
specifice privind substanţele care depreciază stratul de ozon.

174
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
12.1. Actualizarea inventarului agenţilor economici care
APM 31 martie 2006
utilizează ODS
12.2. Actualizarea inventarului ODS utilizate, pe sectoare de
APM 31 martie 2006
activitate
13.Continuarea implementării prevederilor legislaţiei
specifice privind protecţia animalelor de laborator folosite in
scop experimental sau in alte scopuri stiintifice
13.1. Colectarea datelor referitoare la unităţile crescătoare APM 15 noiembrie 2006
(biobaze), furnizoare şi utilizatoare de animale utilizate în scopuri
ştiinţifice sau alte scopuri experimentale.

14. Închiderea a 114 instalaţii de tratare


termică a deşeurilor medicale care nu sunt în conformitate cu
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

14.1 Monitorizarea respectarii calendarului de inchidere DSP Decembrie 2006


etapizata a crematoriilor (nr. crematorii inchise, nr. de controale)
15. Realizarea procesului de inventariere a zonelor de îmbăiere
(localizare geografica, denumire, daca este autorizată sanitar sau DSP Martie 2006
nu, numărul populaţiei care utilizează zona, date de monitorizare
daca ele există
16. Actiuni privind informarea publicului cu privire la calitatea
apei de imbaiere ( tip actiune, nr.) DSP Septembrie 2006

Capitolul 24 – Justiţie şi Afaceri Interne

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
Controlul frontierelor
1. Implementarea măsurilor necesare pentru combaterea în
mod eficient a migraţiei ilegale
1.1. Efectuarea a 4 actiuni ce vizeaza combaterea emigratiei IPJ Cluj Decembrie 2006

175
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
cetatenilor romani spre tarile UE, sub forma turismului SCCO
mascat.
1.2. Transmiterea de date analitice relevante din cadrul IPJ Cluj Septembrie 2006
situatiei operative, in vederea efectuarii la nivel central a unui SCCO
studiu privind migratia ilegala in scopul practicarii cersetoriei
2. Combaterea traficului de fiinţe umane
2.1. Efectuarea a 2 actiuni la nivel judetean cu centralizarea IPJ Cluj iunie si Decembrie 2006
rezultatelor pe plan national de tip one time action pentru SCCO
prevenirea si combaterea TFU in scopul exploatarii sexuale
2.2. Desfasurarea a doua cursuri regionale de pregatire a IPJ Cluj Septembrie si Decembrie
politistilor nou incadrati in structurile teritoriale de combatere SCCO 2006
a TFU
Cooperare poliţienească şi combaterea crimei organizate
3. Continuarea extinderii la nivelul întregii ţări a poliţiei de
proximitate
3.1 Selectionarea, organizarea si desfasurarea concursurilor IPJ Cluj Decembrie 2006
pentru ocuparea functiilor vacante de politisti de proximitate- SPOP
7
3.2. Pregatirea a 15% din structurile operative ale IPJ IPJ Cluj Decembrie 2006
SPOP
4. Îmbunătăţirea accesului în secţiile de poliţie precum şi în
mediul în care sunt audiaţi martorii şi a condiţiilor din
centrele de detenţie ale secţiilor de poliţie
4.1. Amenajarea spatiilor de primire a publicului IPJ Cluj Decembrie 2006
SC, SL
Lupta impotriva coruptiei
5 Campanii de conştientizare a opiniei publice pentru
înţelegerea fenomenului corupţiei
5.1. Acţiunea - Întâlniri de lucru cu reprezentanţii ONG-urilor
în scopul conştientizării opiniei publice despre fenomenul
corupţiei şi consecinţele acestuia. MAI 31 martie 2006
5.2. Acţiunea - Realizarea şi difuzarea unor materiale cu

176
Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de
MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)
conţinut educativ şi preventiv, în vederea informării
cetăţenilor şi personalului MAI asupra consecinţelor faptelor MAI 31 martie 2006
de corupţie

Capitolul 25 – Uniunea vamala

Instituţie Termen de realizare Stadiul la data de


MĂSURA/ ACŢIUNEA responsabilă*)

1. Respectarea Codului de conduită şi disciplină al


personalului vamal şi raportarea activităţilor întreprinse în
acest sens

1.1. Acţiunea - Prelucrarea prevederilor codului de conduită, Direcţia - 30.03.2006


trimestrial, la fiecare birou vamal Regională - 30.06.2006
Vamală Cluj, - 30.09.2006
pentru biroul - 30.12.2006
vamal din judeţul
Cluj

1.2. Acţiunea - Verificarea modului în care personalul birourilor Direcţia - 30.03.2006


vamale respectă codul de conduită cu raportarea trimestrială a Regională - 30.06.2006
numărului de verificări Vamală Cluj, - 30.09.2006
pentru biroul - 30.12.2006
vamal din judeţul
Cluj

177