Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE -UNITATEA TERITORIALA 325

Adresa postala: Strada Silozului, Nr. 905, Comuna ORBENI, Judetul BACAU, Localitatea: Orbeni, Cod postal: 607385, Romania, Punct(e) de contact:
NECULAI DABIJA, Tel. +40 748258649, Email: neculai.dabija@anrsps.gov.ro, Fax: +40 234255800, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de executie lucrari reparatie curenta la magazia mixta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Orbeni, strada Silozului, nr. 905, judetul Bacau

Codul NUTS: RO211 - Bacau

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile de reparatii curente la magazia mixta constau n desfacere tencuieli exterioare deteriorate si reparatia acestora, zugraveli
exterioare, nlocuire geamuri sparte, montare plasa srma zincata la geamuri, confectionat rame metalice, vopsitorii metalice, refacere
nvelitoare din membrane bituminoase termisudabile, nlocuire jgheaburi si burlane deteriorate si confectionare glafuri din tabla zincata,
nlocuire tablouri electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari la magazia mixta

Valoarea estimata fara TVA: 576,470.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


120 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare (GP), stabilit n conf. cu prev. art. 35 al. 4 din H.G. 395/2016, este de 5.000 lei.

GP se constituie n una din formele prev. la art. 36 din H.G. 395/2016.

GP trebuie sa fie irevocabila. Aceasta trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante (AC), cel mai trziu la data si ora
limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a GP este de 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Pentru garantia constituita n alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile lucratoare nainte de data limita
de depunere a ofertelor.

AC are obligatia de a retine GP atunci cnd ofertantul se afla n oricare din situatiile prevazute de art. 37 din H.G. 395/2016. GP se restituie
in conf. cu prev. art.38 din H.G. 395/2016

Contul de Trezorerie: RO46TREZ0615005XXX000154 deschis la Trezoreria Bacau pe codul fiscal al ANRSPS-UT325: 4159034.
Observatie:
Eventualele neconcordante cu privire la ndeplinirea conditiilor de forma ale GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor
clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii n maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea
respingerii ofertei ca inacceptabila.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 2/9


Fisa de date
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul fara T.V.A. al contractului. Mod de constituire: conform prevederilor art. 39 si
art. 40 din H.G. nr. 395/2016, n termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti, si devine anexa la
contract.
Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita n conditiile prevazute de art. 41 si 42 alin.4 din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare VENITURI PROPRII.


Platile prin Trezorerie, cu OP.
Ofertantul cstigator va detine cont la Trezorerie n conf. cu O.M.F. nr.1235/2003.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d)H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizite publica/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii, ofertantii asociati (n cazul asocierilor), tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la
art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire (inclusiv ofertantii asociati - n cazul unei asocieri, eventualii terti sustinatori si subcontractanti)
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul provizoriu, ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, att pentru sine,
ct si pentru ceilalti asociati, subcontractanti si terti sustinatori (daca este cazul).
Aceste documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget
local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota:
-DUAE poate fi descarcat din SEAP n vederea completarii si depunerii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instructiuni de completare a DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
-Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila!
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante:
Tonica Pascu - Director executiv,
Sbntu Daniela-Coordonator Compartiment Financiar Contabil,
Dabija Neculai-expert- persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire,
Baciu Gheorghe-Consilier juridic,
Tugui Gheorghe Coordonator Compartiment produse Rezerva de Stat,
Sbntu Nicolaie Coordonator compartiment ntretinere-Exploatare,
Banica Claudia Consilier,
Tarlunga Tatiana consilier,

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 3/9


Fisa de date
Persoane juridice/fizice romne:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentele constatatoare enuntate mai jos:

-Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Teritorial in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu
originalul", din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (principal sau secundar).

Urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.


Pentru Persoane juridice straine

Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea
in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati) la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul
clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60(1) si (4) din HG 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor face dovada experientei similare, n conformitate cu Pentru ndeplinirea cerintei, se va completa DUAE de catre
prevederile art.179, lit. a, din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiilor aferente principalelor lucrari executate si duse la bun sfrsit n
informatiile aferente situatiei lor, si anume: numarul si data
ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei, din care sa
contractului invocat drept experienta similara, valoarea,
reiasa ca au fost executate lucrari similare n valoare cumulata de minimum beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul
576.470 lei, fara TVA, la nivelul unui contract - sau a mai multor contracte, documentului de receptie si ponderea si/sau activitatile pentru
cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. care a fost responsabil, mpreuna cu valoarea acestora fara
Cursul de referinta care va fi avut n vedere pentru calculul echivalentei TVA.
pentru contractele a caror valoare este exprimata n alta valuta dect n lei In conformitate cu prevederile art. 196 alin.2 din Legea nr.
va fi cursul mediu anual n lei/valuta comunicat de Banca Nationala a 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea
Romniei pentru fiecare an n parte. contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului
Prin lucrari similare se inteleg lucrari de o complexitate comparabila cu clasat pe primul loc sa prezinte documentele justificative
cele care fac obiectul contractului (lucrari de constructii cladiri noi sau actualizate prin care sa demonstreze ndeplinirea tuturor
interventii de orice fel la acestea). criteriilor de calificare, n conformitate cu informatiile cuprinse n
Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind DUAE. Aceste documente justificative sunt: copii ale unor parti
experienata similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea relevante ale contractelor, recomandari, procesul-verbal de
nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor, receptie certificate constatatoare si/sau alte documente
recomandari, procesul-verbal de receptie, certificate constatatoare. relevante. Documentele justificative care probeaza cele asumate
Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale castigator la solicitarea autoritatii contractante.
decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat n cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta
publicat. nationalitate dect cea romna documentele mentionate vor fi
transmise n limba de origine, nsotite de traducerea autorizata
IMPORTANT: Pentru ndeplinirea acestei cerinte operatorul economic poate n limba romna.
sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce
a fost stabilita, conform prevederilor art. 113 alin. (12) din Legea 98/2016.

Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte,


angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),
acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative
care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar
ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 4/9


Fisa de date
Informatii privind subcontractantul/subcontractantii. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
In temeiul art.55 din Legea nr.98/2016 autoritatea contractanta solicita la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
ofertantilor sa precizeze n oferta partea/partile din contract pe care urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la
urmeaza sa le subcontracteze. solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe
n cazul n care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o locul I in clasamentul ntocmit la finalizarea la evaluarii ofertelor.
parte/parti din contract, va completa in DUAE informatiile cu privire
subcontractanti (denumirea subcontractantilor, datele de contact ale Se solicita ofertantului ca, odata cu depunerea DUAE, sa
acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre prezinte acordul de subcontractare conform Formular F3
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si
acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect).

Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere


prevazute la art. 164, 165 si 167 n legatura cu subcontractantii propusi.

n cazul n care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea n mod


corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului o singura data sa nlocuiasca un
subcontractant n legatura cu care a rezultat, n urma verificarii, ca se afla n
aceasta situatie.

n cazul n care ofertantul sau operatorii economici care participa n comun


la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie
publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor
autorizatii specifice se considera ndeplinita daca subcontractantul
nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu
conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata
autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016).

Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru


subcontractantii propusi de ofertant/candidat n oferta sau solicitarea de
participare, dar ia n considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare n contractul care
urmeaza sa fie ndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante n
acest sens.
In temeiul art.174 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta isi rezerva
dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente
relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care
acestia urmeaza sa o/le ndeplineasca efectiv. n cazul n care din
informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus
are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa o/le ndeplineasca efectiv, autoritatea
contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita
ofertantului/candidatului o singura data nlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala
necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le
ndeplineasca efectiv.

Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui


subcontractantul/subcontractantii nominalizati n oferta fara acceptul
autoritatii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie sa
conduca la modificarea propunerii tehnice si/sau financiare initiale.
Informatii privind asocierea. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la
economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe
participarii la procedura de atribuire in conditiile prevazute de Legea locul I in clasamentul ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
98/2016.
Operatorul economic are obligatia de a prezenta autoritatii contractante Se solicita ofertantului ca, odata cu depunerea DUAE, sa
acordul de asociere in original sau copie legalizata inainte de semnarea prezinte acordul de asociere conform Formular F1
contractului.

n cazul asocierii, operatorul economic va prezenta acordul de asociere cu


toti asociatii prin care si asuma raspunderea colectiva si solidara pentru
indeplinirea contractului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 5/9


Fisa de date
Informatii privind tertul/tertii sustinatori. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
Operatorul economic are dreptul, daca este cazul, sa invoce sustinerea la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe
existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. locul I in clasamentul ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica
si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre unul sau mai Se solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa
multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii prezinte angajamentul tertului sustinator (conform Formular F2)
contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice impreuna cu documentele transmise acestuia de catre tert/terti
moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
partea tertului/tertilor. propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa anexe la respectivul angajament.
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de
sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile,


angajamentul asigura autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor
asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului.

Daca tertul/tertii nu ndeplineste/ndeplinesc criteriile relevante privind


capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se ncadreaza n unul dintre
motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,
autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa
nlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca
atingere principiului tratamentului egal.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


1/2017

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 6/9


Fisa de date
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi introdusa n Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (www.e-licitatie.ro), semnata cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n conditiile legii.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel nct aceasta sa respecte n totalitate cerintele prevazute n caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minime si obligatorii. n situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii minime, oferta este considerata neconforma.

Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, n corelatie cu solicitarile din caietul de sarcini,
astfel nct sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor tehnice minime solicitate cu cele
ofertate.

Ofertantul va prezenta informatii n legatura cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor n conformitate cu reglementarile legale
aplicabile.

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada capacitatii de a executa lucrarile care fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie publica n conformitate cu cerintele prevazute n caietul de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte comentarii la cerintele
continute n caietul de sarcini, prin care sa demonstreze capacitatea sa de executare a lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri, n
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. De asemenea, ofertantul va indica care informatii din cuprinsul propunerii tehnice si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Ofertantul va preciza n cadrul
ofertei partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de indentificare ale subcontractantilor propusi.
Cerintele tehnice din caietul de sarcini si specificatiile tehnice sunt obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre acestea, constituie motiv
pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma.

Propunerea tehnica va contine toate informatiile solicitate si va fi ntocmita n conformitate cu proiectele tehnice ce constituie caietul de
sarcini.
Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari.
Ofertantii vor prezenta o declaratie n acest sens, n care vor indica ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, n conformitate cu legislatia n vigoare la nivel national formular F4

Institutiile competente de la care operatorii economici interesati pot solicita informatii referitoare la protectia muncii si conditiile de munca
sunt Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice, accesnd site-ul www.mmuncii.ro, pentru sanatatea lucratorilor,
Ministerul Sanatatii accesnd site-ul www.ms.ro, iar pentru conditiile de mediu Ministerul Mediului, accesnd site-ul www.mmediu.ro.

Asociatii/subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii n domeniul mediului, social si cu al relatiilor de
munca.

Vor fi acceptate doar ofertele care se ncadreaza in parametrii tehnici precizati de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire sau
oferte care au un nivel tehnic superior.

Operatorii vor acorda o garantie tehnica a lucrarilor executate de minim 5 ani de la data terminarii lucrarilor si vor preciza in oferta lor
perioada de garantie acordata.

Potrivit art.137 alin.(3) lit.b din HG nr.395/2016 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor
contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase
pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

In cadrul propunerii tehnice ofertantul va mai prezenta si:


-grafic de executie al lucrarilor (fizic si valoric);
- o documentatie ce va contine descrierea lucrarilor ce vor face obiectul lucrarilor de organizare de santier;
- Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor.

n cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate dect cea romna, documentele mentionate vor fi transmise n limba
de origine, nsotite de traducerea autorizata n limba romna.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va exprima n lei.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
Ofertantii trebuie sa aiba n vedere elaborarea unei oferte financiare ct mai complete la depunerea ofertelor.
Ofertantul va prezenta propunerea financiara cuprinznd toate lucrarile necesare n vederea finalizarii obiectului contractului.
Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine:
1)Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008)
2)Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (conf. formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008)
3)Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (conf. formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008)
4)C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
5)C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
6)C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (pentru fiecare utilaj se vor prezenta analizele de pret
pentru tariful ofertat);
7)C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile.
Ofertantul are obligatia de a completa formularul de oferta din sectiunea formulare Formular F5
Nota:
-Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract, ceea ce atrage
ncadrarea ofertei n categoria ofertelor inacceptabile.
-Propunerea financiara va contine, pe lnga formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 7/9


Fisa de date
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online n SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. Oferta va fi semnata de
reprezentantul legal. In cazul in care oferta va fi semnata de alta persoana, se va prezenta imputernicire de semnatura pentru semnatarul
ofertei.

Oferta va fi insotita de:


-un opis al documentelor care se depun, cu precizarea numarului de pagina unde se regaseste fiecare document. Orice stersatura,
adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide, doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa
semneze oferta. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale.

-dovada constituirii garantiei de participare (scrisoare de garantie de participare, virament bancar conf. Art. 36 alin. (1) din HG 395/2016 sau
orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari) nsotita de documentul de plata
prin care se face dovada constituirii instrumentului de garantare (chitanta/ordin de plata).
-imputernicirea legala semnata de catre administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul
ofertei este altcineva decat administratorul/ reprezentantul legal al firmei. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze
ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului.(Formular F6)
Odata cu oferta se depune DUAE, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular F8),
angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv n care se va materializa sustinerea acestuia, si, dupa caz, acordul de
subcontractare si/sau acordul de asociere.

Data limita de depunere a ofertelor: data publicata n SEAP.

Documentele ofertantilor vor fi semnate electronic (cu semnatura electronica) si depuse in SEAP.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. n acest sens numai operatorii economici nregistrati n SEAP au
dreptul de a transmite/depune oferta. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai n format electronic si numai pna la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor, n conditiile prevazute de art. si 104 din HG 395/2016, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. 2
din HG395/2016. n conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din HG. nr. 395/2016, documentele prevazute la alin. (2) (oferta, DUAE,
documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari) se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentnd documente originale. n cazul n care exista incertitudini sau
neclaritati n ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau
confirmari suplimentare att de la ofertantul n cauza, ct si de la autoritatile competente care pot furniza informatii n acest sens. Operatorul
economic trebuie sa ia toate masurile astfel nct oferta sa fie transmisa n S.E.A.P., numai n format electronic si numai pna la data limita
de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata n cadrul anuntului de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care se constata, dupa evaluare, ca exista clasate pe primul loc mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va
solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi.

Toti ofertantii sunt obligati sa completeze formularul DUAE si il vor depune odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca
inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, prezentarea documentelor incluse in acesta fiind obligatorie numai pentru
ofertantul care se afla pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Modalitate accesare DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale
ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, n termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a
solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, n cazul carora se publica doar numele.

Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor incarca, obligatoriu, in SEAP, la sectiunea
"INTREBARI".

ATENTIE:
Raportat la prevederile art. 215 alin. (4) din legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va respinge
Ofertele depuse de ofertantii care prin completarea DUAE nu confirma ndeplinirea cerintelor minime de calificare formulate de catre
autoritatea contractanta n fisa de date a achizitiei.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale Unitatea Teritoriala 325- Compartiment Juridic

Adresa postala: strada Silozului, nr.905, Orbeni, judetul Bacau, Localitatea: Orbeni, Cod postal: 607385, Romania, Tel. +40 234255500, Email:
ut325@anrsps.gov.ro, Fax: +40 234255800

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-05-2017 10:28 Pagina 9/9