Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea I.M.S.T.

Antreprenoriat si Managementul Afacerilor Plan de afaceri

Centrala eoliana pentru producerea


energiei electrice

Realizat de :

Ionescu Valentin
Lascu Elena
Popescu Andreea
Stinga Florin
Master I.C. 2015-2016

Cuprins

1. Descrierea solicitantului
1.1. Numele solicitantului
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric
1.4. Structura capitalului social
1.5. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului
2. Scopul si obiectivele planului de afaceri
2.1. Scopul planului de afaceri
2.2. Obiectivele afacerii
2.3. Viziunea si strategia firmei
3. Istoric, management, resurse umane
3.1. Istoric
3.2. Management si resurse umane
4. Analiza pietii
4.1. Piata actuala
4.2. Clientii potentiali
4.3. Avantajele producerii de energie electrica din surse eoliene
4.4. Pretul
5. Analiza privind costurile de productie
5.1. Date privind productia
5.2. Descrierea procesului de productie
5.3. Impactul asupra mediului
5.4. Cheltuieli anuale de productie
6. Investitii necesare
6.1. Descrierea investitiei
6.2. Graficul de realizare al investitiei
7. Proiectii financiare
7.1. Proiectia veniturilor
7.2. Planul de finantare al investitiei
7.3. Proiectia contului de profit si pierdere
7.4. Proiectia fluxului de numerar
7.5. Analiza pragului de rentabilitate
1. Descrierea solicitantului

1.1. Numele solicitantului


S.C. EOLIGREEN S.R.L.
Adresa: Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Mihai Viteazu, nr. 81
Telefon: 0729 339452
Numar din registrul comertului: J13/1510/2009
Forma de proprietate: 35 - societati comerciale cu raspundere limitata
Cod unic de inregistrare: Ro 15265804

1.2. Obiectul de activitate


Principalul obiect de activitate al beneficiarului proiectului este:
3511 - Productia de energie electrica

1.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric.


Forma juridica a solicitantului este de societate comerciala cu raspundere limitata.
Societatea a fost infiintata in anul 2011, iar in perioada 2011-2015 nu a avut activitate, pregatind
proiectul propus la infiintare si anume Centrala eoliana pentru producerea energiei electrice.
Proiect ce va fi realizat din fonduri structurale nerambursabile si surse proprii.

1.4. Structura capitalului social

Structura actionariat
Structura actionariat
Nr. Valoarea
Valoarea Participare la
Nr.crt. Nume Actionar actiuni nominala,
totala, RON capital, %
detinute RON
1. Ionescu Valentin 13 10 130 65
2. Lascu Elena 3 10 30 15
3. Popescu Andreea 3 10 30 15
4. Stinga Florin 1 10 10 5
TOTAL 200 100

1.5. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Puncte de lucru
Sediul social, punct
Nr.crt. de lucru, sucursala, Activitate Localitate Adresa
filiala
productia de Str. Mihai Viteazu, Nr.
1. Sediul social Constanta
energie el. 81
productia de Topolog,
2. Punct de Lucru
energie el. jud. Tulcea

2. Scopul si obiectivele planului de afaceri

2.1. Scopul planului de afaceri


Planul de afaceri are ca principal scop obtinerea unei finantari nerambursabila in vederea
amplasarii unei centrale eoliene in localitatea Topolog, jud. Tulcea, avand o capacitate de 1,5MW si o
inaltime a turnului de 65 m.
In vederea realizarii acestui scop se au in vedere urmatoarele aspecte:
1. valorificarea potentialului eolian existent pe amplasamentul pe care urmeaza a se realiza
proiectul;
2. obiectivul vizat de Proiectul privind promovarea tehnologiilor curate si a producerii energiei
din surse regenrabile de energie
3. utilizarea mecanismului suport al certificatelor verzi;
Proiectul descris prin prezentul plan de afaceri este in acord cu legislatia in domeniu, HG nr.
443/2003, privind promovarea productiei de energie electrica si a HG 1892/2004 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Promovarea tehnologiilor curate, precum si valorificare si folosirea crescanda a surselor
regenerabile de energie constitue unul din angajamentele nationale pe care Romania si le-a asumat prin
ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor
climatice in vederea reducerii cantitative a emisiilor antropice de gaze cu efect de sera si in scopul
promovarii unei dezvoltari durabile.
Acest obiectiv asumat de Romania se poate atinge prin intermediul proiectelor care vizeaza
achizitionarea instalatiilor care respecta obiectivele tehnologiilor curate-BAT.
Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezinta un obiectiv major in cadrul politicii
Uniunii Europene, in vederea asigurarii unui mediu curat prin reducerea de gaze cu efect de sera,
promovarea dezvoltarii regionale si a cresterii sigurantei in alimentarea cu energie. Conform studiilor
realizate Romania detine un potential ridicat de surse regenerabile de energie, dintre care cea mai
importanta este energia eoliana cu un potential de circa 23.000 Gwh/an.
Prezentul proiect se inscrie in strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie adoptata
de Romania, prin care se urmareste deschiderea de capacitati de productie cu o putere instalata de
441,5 Mw pentru perioda 2003-2010 si a unei puteri totale de 798,0MW in perioada 2011-2015.

2.2. Obiectivele afacerii


Obiectivele imediate ale afacerii constau in valorificarea potentialului eolian al zonei in vederea
dezvoltatii unei capacitati de productie energetice cu o putere instalata de 1,5MW. Prin realizarea
acestui obiectiv se obtin urmatoarii indicatori tinta:

Nr. Obiective (indicatori UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


crt. tinta)
1. Cifra de afaceri Euro 0 384.640 384.640 384.640 384.640
2. Profit Euro Realizare 178.009 178.009 178.009 178.009
investitie
3. Nr. Salariati nr. 4 4 4 4 4

2.3. Viziunea si strategia firmei


Prin investitia propusa se incadreaza in strategia adoptata atat la nivel european, cat si national de
dezvoltare a capacitatilor de productie de energie din surse regenerabile. Strategia la nivel national
prevede ca pana in 2015, energia din surse regenerabile sa fie de 11,2% din consumul total de resurse
primare. In acest contex se considera ca prin valorificarea potentialului eolian existent pe
amplasamentul propus va asigura o productie de energie care prin valorificare in sistemul national, la
care se adauga si valorificarea certificatelor verzi va asigura rentabilitatea afacerii.
Punctele tari care determina succesul afacerii constau in.
- corelatia dintre strategia firmei si cea la nivel national si european;
- cunostintele tehnologice privind obtinerea de energie din sursa eoliana,
- cunostintele manageriale ale persoanelor implicate in proiect;
- cunostintele in gestionarea unor proiecte similare ale persoanelor implicate in proiect,
- existenta unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unui astfel de proiect.
Strategia de dezvoltare a firmei pe terment mediu si lung prevede ca dupa finalizarea acestui
proiect sa se continue cu dezvoltarea altor proiecte de producere a energiei din surse regenerabile
eoliene, solare sau geotermala care exista in zona.

3. Istoric, management, resurse umane

3.1. Istoric
Proiectul privind investitia a aparut ca necesitate de dezvoltare a afacerii prin introducerea
legislatiei privind promovarea productiei de energie din surse regenerabile atat la nivel national, cat si
european.
Ulterior prin studierea potentialului eolian care exista pe amplasamentul (terenul) care se afla in
proprietatea firmei s-a constat, conform studiului de vant care sta la baza proiectului, posibilitatea
realizarii unui investitii a carei activitate este una profitabila.
Pana in prezent, in vederea realizarii proiectului, s-au parcus urmatoarele etape in vederea dezvoltarii
proiectului:
1. Studiul de vant;
2. Obtinerea ofertelor de la potentialii furnizori
3. Analiza pietii si preturilor,
4. Realizarea studiului de prefezabilitate
5. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului
6 Obtinerea notificarii cu stampila de tip B cu mentiunea: fara acord de mediu
7. Ridicare topografica si Studiu geotehnic
8. Intocmirea proiectului tehnic.
9. Intocmirea studiului de fezabilitate

3.2. Management si resurse umane


Activitatea in cadrul firmei, precum si cea in implementarea proiectului va fi asigurata de
urmatoarele persoane:
Nume si prenume Functie Experienta Studii
Radu Mihai Administrator unic Administrator Unic, Consilii Facultatea de Stiinta si
Director General de Administratie Ingineria Materialelor Metalice
Universitatea Politehnica
Bucuresti, Facultatea Relatii
EconomiceInternationale -ASE
Bucuresti
Gheorghe Nicolae Consultant tehnic

Popa Marius Consultant tehnic Administrator unic, director Facultatea de Stiinte alimentare
general, manager de proiecte si Acvacultura, Galati
Ricop, Relansin, Sapard Studii doctorale, faza finala

Anexate la prezentul plan de afacere se gasesc curriculum vitae pentru fiecare persoana.
Prin realizarea proiectului se vor crea doua noi locuri de munca pentru a asigura asistenta tehnica si
supravegherea exploatarii centralei eoliene. Cele doua noi locuri de munca vor fi pentru personal
calificat caruia i se vor asigura cursuri de pregatire necesare calificarii in acest domeniu.
4. Analiza pietii

4.1. Piata actuala


Piata mondiala a energiei electrice eoliene a avut o evolutie spectaculoasa in ultimii ani, cu o rata
globala anuala de crestere de peste 23% pe an.
Liderul mondial de necontestat al capacitatii eoliene instalate este Germania.
Utilizarea energiei eoliene aduce, pe termen lung, beneficii majore:
- cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica
- asigurarea normelor de protectie a mediului si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera -
producerea de energie la preturi competitive.
Directiva 2001/77/CE a Parlamentului si Consiliului European privind promovarea energiei
electrice produse din surse de energie regenerabile pe piata interna, reprezinta prima actiune concreta a
Uniunii Europene de atingere a obligatiilor de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de sera la care s-au
angajat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto.
Romania a fost printre primele tari candidate la Uniunea Europeana care a transpus in legislatia
proprie prevederile Directivei 2001/77/CE ( HG nr. 443/2003, cu modificarea din HG 958/2005) si-a
stabilit tinta orientativa pentru anul 2012 de 33%, reprezentand ponderea E-SRE din consumul intern
brut de energie electrica.

Prin modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse
regenerabile de energie si a HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie, s-au creat premise favorabile realizarii investitiilor
in domeniul energiei eoliene.

4.2. Clientii potentiali


Energia produsa se poate vinde prin contracte bilaterale, incheiate cu furnizorii de energie electrica
sau cu consumatorii eligibili, la preturi negociate sau prin contracte bilaterale, incheiate cu societatile
de distributie/ furnizare a energiei electrice care detin contracte de concesiune cu drept de
exclusivitate, obligate legal sa achizitioneze, la solicitarea producatorilor de energie din surse
regenerabile racordati la retelele de distributie din teritoriul stabilit prin licenta, energia electrica
produsa de acestia la pret reglementat de ANRE sau pe piata centralizata de energie electrica pentru
ziua urmatoare (PZU).

Energia din surse regenerabile este preluata cu prioritate la piata de energie electrica pretul primit
este pretul de inchidere a pietei (PIP).

4.3. Avantajele producerii de energie electrica din surse eoliene

Principalele avantaje de piata ale producerii de energie electrica din sursa eoliana constau in:
existenta unei piete in deficit de astfel de productie de energie din surse regenerabile;
necesitatea asigurarii unei productii de energie din surse regenerabile de pana la 11,2% din
consumul total de resurse primare, pe plan national;
productia de energie din surse regenerabile este la inceput in Romania ne existand o competitie
reala;
cresterea in ultimii ani a preturilor la energie;
potentialul eolian ridicat al zonei in care se realizeaza investitia;
avantaje privind conectarea fara cheltuieli majore la reteaua nationala de distributie ;

4.4. Pretul

Pretul de vanzare al energiei produse de centrala eoliana este compus din pretul de pe piata
reglementata de energie si un pret al certificatelor verzi.
CERTIFICATE VERZI
Mecanism de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie,
prin achizitia de catre furnizori a unor cote obligatorii de energie electrica produsa din aceste surse in
vederea vanzarii catre consumatorii deserviti este adoptat de Romania alaturi de alte 6 state membre
UE.
Pe langa pretul energiei electrice care este determinat pe piata de energie electrica ,
producatorii (din surse regenerabile ) primesc pentru fiecare unitate de energie electrica livrata in retea
(1 MWh), un Certificat Verde, care poate fi vandut separat de energia electrica, pe Piata de Certificate
Verzi. Valoarea Certificatelor Verzi reprezinta un castig suplimentar primit de producatori pentru
energia curata pe care o livreaza in retele.
Cotele obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie (E-SRE) pana in anul
2012 sunt stabilite in conformitate cu tinta asumata de Romania in negocierile de aderare la UE si
anume:
2005 0.7
2006 2.22
2007 3.74
2008 5.27
2009 6.78
2010-2012 8.30
Pentru indeplinirea obligatiei, furnizorii trebuie sa detina un numar de Certificate Verzi egal cu
cota de energie electrica din surse regenerabile de energie impusa si sunt obligati sa cumpere de pe
piata de la cei care produc energie verde. Pretul suplimentar primit pentru Certificatele Verzi vandute
este determinat pe o piata paralela , unde sunt tranzactionate beneficiile aduse mediului.
Pentru perioada 2005-2012 valoarea anuala minima si maxima de tranzactionare a certificatelor
verzi este de 24 Euro/certificat, respectiv 42 Euro/certificat. Valoarea Certificatelor Verzi se stabileste
prin mecanisme de piata, dar datorita faptului ca cererea este cu mult mai mare decat oferta pe
orizontul de timp 2008-2013 este sigur ca pretul certificatelor verzi va fi cel maxim adica : 42 Euro.
Pretul de piata de 42 Euro /MW este cel care a fost luat in calculul veniturilor.
Autoritatea de reglementare in domeniul energiei califica anual producatorii de energie
electrica din surse regenerabile de energie, pentru a obtine Certificate Verzi. Energia din surse
regenerabile este preluata cu prioritate la piata de energie electrica pretul primit este pretul de
inchidere a pietei (PIP)
Pretul energiei electrice se stabileste pe piata zilei urmatoare, un sistem de tranzactionare
care asigura transparenta pietii. Din studiul pietii rezulta ca pentru anul 2007 un pretul minim cu care
se vinde energia din surse regenerabile este de 38 Eur/Mw.
In concluzie, pretul pentru 1 Mw energie obtinuta din surse regenerabile este de 80E, fiind
compus din 38E/Mw pretul energiei pe piata reglementata si 42 E/Mw pretul pentru certificatele verzi.

5. Analiza privind costurile de productie

5.1. Date privind productia


Datele care stau la baza productiei realizate sunt studiul de vant (anexa la planul de afaceri) si
caracteristicile tehnice ale centralei eoliene. Conform acestor date :
Indicator Valoare
Putere instalata 1,5 MW
Viteza medie anuala a vantului 7 m/s
Productia de energie, media anuala 4.808 MW

Productia previzionata pentru urmatorii cinci ani este urmatoarea:


2010 2011 2012 2013 2014
Productie, MW 0 4.808 4.808 4.808 4.808

5.2. Descrierea procesului de productie

Centrala eoliana are un generator cu o putere nominala maxima de 1,5 MW, este cu ax orizontal si
are o inaltime a turnului de 65m. Generatorul electric este de tip sincron si are urmatoarele
caracteristici:
- frecventa 50 Hz,
- factorul de putere 0,93,
- curentul nominal P=1,5 MW
Tabloul electric general al generatorului, echipat cu intrerupator automat, asociat cu modulele de
protectie si automatizare se asambleaza la nivelul soclului fundatiei centralei eoliene. Varianta optima
este turbina de 1,5 Mw cu tehnologie bazata pe un generator sincron, fara cutie de viteze , varianta mai
simpla din punct de vedere constructiv si al mentenantei si de asemenea mai usoara ,pe o fundatie cu
un gabarit mai redus. Diametrul rotorului este de 70m si diametrul la baza stralpului 4,3m.
Viteza vantului la care incepe sa produca 3 m/s, iar la 11m /s intra in regim de productie maxima
.Productia este influentata de energia vantului care la randul ei este influentata de viteza medie anuala,
temperatura si inaltimea amplasamentului.
Centrala produce energie la tensiune wa de 490 v, iar apoi prin intermediul unui transformator este
ridicata la 20Kv.
Conectarea la reteaua electrica se face printr-o linie electrica subterana si apoi racordul printr-un
separator radiocomandat si un grup de masura in anvelopa.

5.3. Impactul asupra mediului


Alegerea amplasamentului centralei eoliane a luat in considerare alaturi de evergia eoliana existenta
in zona si respectarea tuturor categoriilor de arii protejate (rezervatii stiintifice, parcuri nationale,
rezervatii naturale, parcuri naturale, rezervatii ale Biosferei , situri Natura 2000 si monumente ale
naturii).
Impactul asupra peisajului
Turbinele eoliene sunt considerate structuri temporare (o turbina poate fi demontata intr-o
singura zi) in peisaj si se considera ca nimic nu este distrus sau schimbat ireversibil de asemenea
constructii.
Impactul asupra populatiei
Impactul asupra populatiei se poate datora factorului de mediu zgomot.
Zgomotul produs de o turbina eoliana cu inaltimea de 80 m, la o viteza a vantului de 14 m/s (viteza
vantului de 15 m/s este considerata maxima in functionare) ajunge la o distanta de 300 m la o valoare
de 41dB. Conform STAS 10009/1988, Valoarea maxima admisibila a zgomotului in zonele locuite este
de maxim 50 dB. Amplasarea centralei se face intr-o zona nelocuita a localitatii Topologu, cu destinatie
teren arabil.
Impactul asupra biodiversitatii
Impactul asupra biodiversitatii se refera, in principal, la pasari. Din experienta acumula in
parcurile de turbine eoliene din UE a rezultat ca aceasta nu este o problema grava, deoarece pasarile
percep obiectele in miscare si reactioneaza in consecinta modificandu-si traseul de zbor. Mult mai
grava este problema impactului liniilor electrice asupra pasarilor.

Impactul asupra aerului


Inlocuirea generarii de curent electric pe baza de combustibili fosili cu energie regenerabila va
avea efecte pozitive asupra calitatii aerului.
Prin realizarea si punerea in functiune a complexului eolian se va asigura reducerea anuala a emisiilor
in atmosfera (in comparatie cu producerea aceleasi cantitati de energie folosind combustibili fosili) de:
- bioxid de carbon 3.300.000 kg;
- bioxid de sulf 2.968 kg
- oxizi de azot 24.352 kg
- monoxid de carbon 2.004 kg
- cenusa 1.345 kg

5.4. Cheltuieli anuale de productie


Pentru activitatea din proiect cheltuielile directe care sunt necesare pentru asigurarea productiei
privesc doar cheltuielile cu forta de munca si cheltuielile cu intretinerea centralei eoliene (mentenanta).
Pentru cheltuielile cu forta de munca s-au luat in calcul sumele totale, inclusiv cu taxele aferente
salariilor. S-a avut in vedere salarizarea in cadrul firmei a administratorului societatii, directorului
economic si doi tehnicieni care asigura intretinerea centralei eoliene dupa punerea in functiune.
Cheltuielile cu mentenanta se raporteaza la cantitatea de energie produsa, fiind de obicei
cuprinsa intre 3 si 5 Euro / MW. In proiectia costurilor s-a luat valoarea maxima de 5 Euro/ MW.
Proiectia cheltuielilor de productie pe urmatorii 5 ani este prezentata in tabelul de mai jos:
Cheltuieli, euro 2011 2012 2013 2014 2015
Cheltuieli cu forta de munca 2.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Cheltuieli mentenanta 0 24.040 24.040 24.040 24.040
Total 2.000 48.040 48.040 48.040 48.040

6. Investitii necesare
La baza realizarii investitiei stau proiectul tehnic si studiul de fezabilitate. Conform acestor
documente este prezentat mai jos devizul general de lucrari, in care sunt incluse cheltuielile totale,
precum si cele eligibile pentru care se poate primi ajutor nerambursabil din Fondul de mediu.
Devizul general de lucrari

Conform datelor din deviz rezulta ca ponderea cheltuielilor eligibile din total cheltuieli este de 97,81%.

6.1. Descrierea investitiei


Principalele capitole de cheltuieli amortizabile privind investitia sunt drumul de acces, structura de
rezistenta, centrala eoliana si retelele exterioare electrice.
Calculul amortizarii anuale este prezentat mai jos:
Cheltuieli cu amortizarea Nr. ani Valoare, euro Amortizare anuala
Constructii 35 87.203 2.492
Drum acces +platforma 20 7.235 362
Echipament (centrala eoliana) 15 1.740.000 116.000
Retele 10 22.241 2.224
TOTAL, euro 121.077

6.2. Graficul de realizare al investitiei.


Investitia urmeaza a se realiza in cursul anului 2010, in conditiile in care aprobarea finantarii este
obtinuta in timp de trei luni de la depunerea proiectului.
Ulterior aprobarii finantarii se va realiza contractarea echipamentului principal, centrala eoliana, care
va putea fi livrata in luna septembrie, urmand a realiza montajul in aceasi luna. Anterior livrarii
centralei eoliene se realizeaza lucrarile de asigurare a drumului de acces si cele privins constructiile.
Dupa montajul centralei eoliene se realizeaza activitatile privind instruierea personalului, probele
tehnologice si punerea in functiune si receptia finala a lucrarilor.
2015
Grafic de esalonare valorica a lucrarilor
EURO mar apr mai iunie iulie aug sept oct nov dec
13. 1. 4. 8.
1 Proiectarea si avizarea proiectului 972 000 000 972
1.740. 348. 1.218. 174.
2 Achizitie echipament 000 000 000 000
Realizarea Utilitatilor:Drum 29. 29.
3 acces+Racord la reteaua electrica 476 476
87. 87.
4 Lucrari constructie (fundatie) 203 203
93. 93.
5 Montaj centrala eoliana 000 000
7. 7.
6 Instruirea personalului 000 000
Probe tehnologice si receptia 10. 10.
7 echipamentului 000 000
1.980.
Total 651

1.980.651 1.000 4.000 8.972 348.000 - - 116.679 1.311.000 7.000 184.000


7. Proiectii financiare

In analiza financiara s-au realizat proiectiile privind veniturilie, cheltuielilor directe, proiectia
bilantului simplificat, proiectia contului de profit si pierdere si a fluxului de numerar.
S-au calculat rata profitului brut si net, durata de recuperare a investitiei si s-a facut analiza de prag de
rentabilitate si analiza de sezitivitate.

7.1. Proiectia veniturilor


Luand in considerare pretul de vanzare de 38 de Euro / MW pentru valorificarea in sistemul national
de energie, si de 42 Euro/ MW pentru valorificarea certificatelor verzi, din valorificarea productiei
realizate se obtin urmatoarele venituri:
Proiectia veniturilor 2011 2012 2013 2014 2015
Productie, Mw - 4,808 4,808 4,808 4,808
Pret energie, euro /Mw 38
Venituri din exploatare - 182,704 182,704 182,704 182,704
Pret certificate verzi, euro/Mw 42
Alte venituri (certificate verzi) - 201,936 201,936 201,936 201,936
Total venituri - 384,640 384,640 384,640 384,640

In proiectia veniturilor s-a considerat ca punerea in functiune a centralei va fi realizata la sfarsitul


anului 2010, incepand cu luna ianuarie 2011 centrala eoliana va intra in regim de exploatare.
7.2. Planul de finantare al investitiei
Pentru finantarea proiectului se ia in considerare obtinerea unei finantari nerambursabile in valoare de 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului,
de la Fondul de Mediu. Diferenta se va finanta prin aport de capital sub forma de numerar asigurat de actionarii companiei.

SURSA Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile TOTAL


Euro RON Euro RON Euro RON
Ajutor nerambursabil,50% 968.601,5 3.609.880,9 - - 968.601,5 3.609.880,9
Cofinantare privata, din care 968.601,5 3.609.880,9 43.448,0 161.926,4 1.012.049,5 3.771.807,3
Autofinantare 968.601,5 3.609.880,9 43.448,0 161.926,4 1.012.049,5 3.771.807,3
Imprumuturi - - - - - -
Total 1.937.203,0 7.219.761,9 43.448,0 161.740,0 1.980.651,0 7.381.688,2
7.3. Proiectia contului de profit si pierdere.
CONT DE PROFIT SI
PIERDERE 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL VENITURI - 384.640 384.640 384.640 384.640
Venituri din exploatare - 182.704 182.704 182.704 182.704
Alte venituri (certificate verzi) - 201.936 201.936 201.936 201.936
CHELTUIELI TOTAL 8.500 168.517 168.517 168.517 168.517
Cheltuieli de baza 8.500 168.517 168.517 168.517 168.517
Cheltuieli cu manopera 7.500 18.000 18.000 18.000 18.000
Cheltuieli cu materia prima - - - - -
Cheltuieli cu utilitatile - - - - -
Cheltuieli cu taxele si impozitele 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Cheltuieli cu mentenanta - 24.040 24.040 24.040 24.040
Alte cheltuieli - 2.400 2.400 2.400 2.400
Cheltuieli cu amortismentele - 121.077 121.077 121.077 121.077
Cheltuieli financiare - - - - -
(8.500
PROFIT /PIERDERE ) 216.123 216.123 216.123 216.123
IMPOZIT PE PROFIT 0 34.580 34.580 34.580 34.580
(8.500
PROFIT NET ) 181.543 181.543 181.543 181.543

In proiectia contului de profit si pierderi s-au luat in calcul veniturile si cheltuielile aferente noii
activitati. S-au adaugat la cheltuielile prezentate anterior si cheltuielile cu taxele si impozitele aferente
terenului si constructiilor, precum si alte cheltuieli (aferente cheltuielilor cu produsele de birotica,
formulare, etc.).

7.4. Proiectia fluxului de numerar

Proiectia fluxului de numerar s-a facut prin metoda indirecta.


Fluxul de numerar ( metoda indirecta) 2010 2011 2012 2013 2014
SURSE
Din activitatea de exploatare - 302.620 302.620 302.620 302.620
Profituri repartizate - 181.543 181.543 181.543 181.543
Amortizare - 121.077 121.077 121.077 121.077
Numerar din activitatea financiara - - - - -
Numerar din alte surse 968.602 - - - -
Numerar din aport de capital 1.012.050 - - - -
TOTAL SURSE 1.980.651 302.620 302.620 302.620 302.620
UTILIZARI
Activitati de investitii 1.980.651 - - - -
Activitati financiare - 181.543 181.543 181.543 181.543
Cresteri ale capitalului de lucru 8.500 - - - -
TOTAL UTILIZARI 1.989.151 181.543 181.543 181.543 181.543

SURPLUS/DEFICIT ANUAL DE NUMERAR (8.500) 121.077 121.077 121.077 121.077


Din datele analizei fluxului de numerar rezulta ca indicatorul cash flow operational are valoarea :
CFop= PN +Ch amort. = 302,620 euro

7.5. Analiza pragului de rentabilitate


Prin analiza pragului de rentabilitate s-a urmarit care trebuie sa fie cantitatea de productie care trebuie
realizata pentru ca din veniturile obtinute sa fie acoperite cheltuielile companiei in cazul acestei activitati.
Venituri totale prognozate 384.640
Cheltuieli fixe 142.077
Cheltuieli cu manopera 18.000
Cheltuieli cu materia prima -
Cheltuieli cu utilitatile -
Cheltuieli cu taxele si impozitele 3.000
Cheltuieli cu amortismentele 121.077
Cheltuieli variabile 26.440
Cheltuieli cu mentenanta 24.040
Alte cheltuieli 2.400
Ponderea chelt.var.in CA 0,0687
Pragul de rentabilitate, 152.564,20
Productie necesara, MW 1.907,05

Pragul de rentabilitate este la o valoare de aproximativ 40% fata de productia estimata.


Calculul costului energiei
Viteza Productie, Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cost
vantului MW fixe varibile totale Euro/Mw

5,0 2.284 142.077 13.820 155.897 68,26


5,5 2.908 142.077 16.940 159.017 54,68

6,0 3.550 142.077 20.150 162.227 45,70

6,5 4.189 142.077 23.345 165.422 39,49

7,0 4.808 142.077 26.440 168.517 35,05

7,5 5.397 142.077 29.385 171.462 31,77

8,0 5.948 142.077 32.140 174.217 29,29

8,5 6.455 142.077 34.675 176.752 27,38