Sunteți pe pagina 1din 2

I.

CONFIDENTIALITATEA
1.1. Avand in vedere faptul ca societatea ....................... S.R.L., este inregistrata in Registrul
General al Autoritatii Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. .................. din
data de ........................., nr. infochiosk: .......................... si prelucrarea notificarii a fost transmisa de
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal conform adresei de
informare ............................, societatea ................................... se obliga sa pastreze confidentialitatea
datelor si informatiilor cu care intra in contact sau la care are acces potrivit Cap. 4 OBLIGATIILE
PARTILOR, ................................ se obliga sa:.
1.2. Partile se oblig sa pastreze fata de terte persoane confidentialitatea asupra tuturor
informatiilor, datelor si documentelor la care acestea au sau ar putea avea acces, direct sau indirect,
accidental sau in orice alt mod, ca urmare a negocierii, incheierii si executarii contractului si se obliga
ca nu vor dezvalui si nu vor folosi/utiliza aceste informatii, date, documente confidentiale, in totalitate
sau partial, in interes propriu sau in orice alt scop, nici in timpul contractului si nici dupa incetarea
acestuia, pe timp nelimitat. Orice dezvaluire de informatii, date sau documente confidentiale nu se va
putea face decat cu acordul prealabil expres si exprimat in scris al celeilalte parti, prin reprezentantii
legali, cu exceptia cazurilor in care prestatorul va avea obligatia de a dezvalui informatiile confidentiale
conform legii.
1.3. Partiile sunt de acord sa considere informatii confidentiale, fara a se limita la acestea,
urmatoarele:
1.3.1. orice informatii, date si documente, transmise anterior sau ulterior momentului incheierii
contractului, indiferent de suportul pe care sunt transmise, care se refera la informatii, date sau
documente de ordin tehnic, comercial, know-how ale uneia dintre parti, inclusiv cu privire
echipamentele, personalul si clientii acesteia, informatii, date si documente de care a luat sau va lua
cunostinta, direct sau indirect, accidental sau in orice alt mod, cu privire la principiile, modul de operare
si orice alte detalii in legatura cu serviciile ce fac obiectul contractului si/sau ca urmare a prestarii
acestor servicii si a relatiilor profesionale existente intre cele doua parti;
1.3.2. informatiile si documentele transmise de catre o parte celeilalte parti in baza prezentului
contract;
1.3.3. informatii cu privire la activitatile sau afacerile celeilalte parti de care ar putea lua
cunostinta pe parcursul efectuarii operatiunilor prevazute in contract.
1.3.4. orice informatie legata de structura de personal a societatii beneficiare sau a societatilor
cliente acesteia inclusive orice informatie legata de statele de plata, (salarii, pontaje, premii, tichete de
masa, etc.)
1.3.5. baza de date de personal si/sau salarizare a societatii ................................. S.R.L. sau a
clientilor acesteia actuali sau fosti (indiferent daca acesti clienti mai sunt sau nu in raporturi de
colaborare cu societatea beneficiara de servicii si indiferent de momentul incetarii colaborarii).
1.4. Daca informatiile confidentiale detinute de o parte sunt comunicate sau transmise celeilalte
parti, indiferent de maniera sau scop, aceasta din urma se obliga:
1.4.1. sa adopte toate masurile necesare asigurarii in conditii de siguranta a arhivarii si utilizarii
informatiilor confidentiale; aceste masuri vor fi identice cu cele adoptate pentru protejarea propriilor
informatii confidentiale;
1.4.2. sa nu utilizeze informatile confidentiale in alt scop decat cel pentru care au fost comunicate;
1.4.3. sa coopereze sub orice aspect la supervizarea de catre sau in numele partii, sursa a
informatiilor confidentiale, la asigurarea depozitarii si utilizarii corespunzatoare a acestora.
1.5. Partile sunt de acord ca urmatoarele informatii nu vor fi considerate informatii confidentiale:

Page 1 of 2
1.5.1. informatiile care sunt/au fost dezvaluite prestatorului, cu respectarea legislatiei aplicabile,
de catre o persoana fizica sau juridica care nu este tinuta de obligatia pastrarii confidentialitatii fata de
oricare din parti;
1.5.2. erau publice la data dezvaluirii sau au devenit publice, in orice alt mod si/sau din orice alt
motiv neimputabil partii respective;
1.5.3. sunt solicitate de catre orice autoritate/institutie de stat/ administrativa/de supraveghere,
orice instanta judecatoreasca sau arbitrala sau orice alta autoritate/institutie etc. conform legislatiei in
vigoare aplicabile;
1.6. Prestatorul isi va indeplini obligatiile contractuale cu respectarea prevederilor Legii 677/2001
privind protectia datelor cu caracter personal, actualizata si a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European privind protectia datelor cu caracter personal
1.7. In situatia in care una dintre parti dezvaluie informatii confidentiale, este tinuta raspunzatoare
in mod solidar si indivizibil fata de cealalta parte pentru prejudiciul cauzat, precum si fata de persoana a
carei informatii confidentiale au fost dezvaluite.
1.8 ...................... raspunde pentru orice sanctiune primita de societatea .......................... ca urmare
a incalcarii legislatiei interne si europene privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, daca aceasta sanctiune este primita ca urmare
culpei prestatorului ........................ sau a unui salariat si/sau colaborator ...........................
1.9. Prestatorul se oblig ca si dupa incetarea contractului de prestari servicii s pstreze
confidenialitatea informaiilor, datelor i documentelor cu care a luat contact pe cale direct sau
incidental n cursul executrii acestuia.
1.10. n cazul n care prestatorul sau un salariat si/sau colaborator al acestuia cu intenie sau din
culp, divulg informaii, date sau documente confideniale se oblig s despgubeasc
societatea .................................................. S.R.L. corespunztor prejudiciilor pe care i le-a cauzat
acesteia sau clientilor acesteia si pe care clienti i le-a imputat.
1.11. Nerespectarea obligatiei de confidentialitate, atrage raspunderea civila contractuala,
prestatorul fiind obligat sa achite suma de 100.000 euro reprezentand daune interese, precum si la plata
de daune interese proportionale cu prejudiciul cauzat.

Page 2 of 2