Sunteți pe pagina 1din 17
Diferertierea Da ana © Persoare “normale” care au un sil aracterial specific, partiqiar; co Persoare qutrasatui accentuate g problere irterpersonal-sodale in diverse rrorrerte g contexte; co Persoane cu tuburari de personalitate corstarte, qu permarerte problerre de adaptare ¢ comportarrert dissodal, care ueori, dar ridodata complet conpersate; © Persoane cu grave tuburi de personalitate (cu conditii Spedale de supravegere); Sisterratizare Se © Grupu A (arariy, bizar): TP schizoid, sctizotipala, paranoida; © Grupu B (flarboiart): TP artisodala, bordelaine, iserica, nardsica; co Grupu C (retras): TP evitarta, dependerta, obsedv-compusiva, depresiva etc. Caracteristid generale Da anal 9 Pattern durabil de comportarrert care deviaza de la cerirtele individu. o Se manifesta in2 saumai mute dir ») Cunoastere (percepe pe sine ¢ alti); 2) Afedivitate (gana, intersitatea, labilitatea ragoureuui enotioral). >) Fundtionare irterpersorala 4) Control impusuui © Dicela deteriorarea dorreriui sodal, profesional, alte dorreni de fundionare; © Stabil ¢ de lunga durata; o Nuse datoreaza efectelor fiziologice ale unei substarte; Tipu de persoralitate EE Se co 1. bpd evitant - co Sepercepe pe sine ca vurerabil la subiestirrare ¢ respingere; 5 Percepe pe altii ca citid, ce pot si-! urileasca, rai press. dedt el g pe are el fi poate idealiza, 5 Convingerile sale - ,este teribil 38 fii repirs sau unilit”, »DaG oarrenii mar anoage pe nine cel adevarat, ei mar respinge”, ,6.1nu pot tolera sertirrerte neplac.te”; © Stategia - evitarea sttatjilor in are ceilaltj il vor evalua, evitarea gindurilor sau sertirrertelor neplaate; Cumre putam Da ana vo Aratatj G va intereseaza parerea lor, co Aratati ca acceptatj sa fit) cortrazis; © Nuirorizatj; co Nue bine sa va enervati; o Nue bire sd-i ldsati sa-g asurre toate mundle ingrate. Caradcterisidle persoralitatii evitante pe sut - fipersersbilitatea, putemspure ca citidle o tpn iar poabiltates de a fi ridicol oP infricosatoare; - acest pshotip nu va sabili relatji qu ceilaltj pina gu de bunavoirta necorditionata a a - evitd orice sittatie care |. ar ign ‘ames in pos de lucrurou, 0 relatie intin noua etc jerea — Stir scazuta de sine, care - tearra de esec o determina sa nu fie rrotivat; 2. tipul dependet 3 ee co Sepercepe pe sine ca dab, neputindos incompetert, nevoias, vurerabil sodal; co Percepe pe alti ca atertj, competerti ¢ sustindtori; 1 Convingerile sale - ,,Pertrua fi feridt amnevoie de oarreri”, “Amrevoie | corart de sprijing ‘inarajare” 0 Strategia - relatii dependerte ,aqaut dada”. © dificutatea ina Ia dedzii errr ford oaartitate exesva de ‘atu g reasgurari din partea altora; © recestatea @ alti -d aarre respormbiltatea pertrucele rai intportarte dorreni ale vit lor, auth nag ogre dere fats de a cncaura fh dea nupierde s.portu sauaprobarea; au aa ina ina proiecte oi a face cra singui (dincauza lips de neredereinjxcecata sau capactale sale rei air det in cawza lipsei de rrotivatie saude energie) rte departe spre a obtire solidtudine ¢ sport de la alti, pi res hk tin Siaskahexceart se dnt recorfortabil sau reajutorati dnd ran insingui din awa fridi exagerate de a rufiinsare si aiba grija de sre; altd relatie drept sursi de solidtudine g sport dnd o ‘ebjers stone: artexagerat de preoapal de frica dea rutrebui sa aiba grija sre. Cumre putam Da ana co Laudat iritiativa mai mut dect reusita; © Dacé cer unsfat, intrebati parerea lor inairte de a raspude; > Ajutatj sa-s mutiplice activitatjle; co Nuluatj dedzii pertru ei, nu sdriti in ajutor de fiecare data; © Nuaiticat iritiativele lor, char daca nu surt bune; co Nui abandorati cu desavirsre pertrua ii “invata 4 & desaurce Srgue”; 3. tj ranoid Se Se percepe pe sine ca cuvios nevinovat, nobil, vurerabil; © Pervepe pe alltii ca rauvoitori, discirinatori, abwzivi, bagaret; = Convingarile sale - ,,Motivele oarrerilor srt suspecte”, ,trebuie sd fii rereuin dare de alerta”, »Nuavea incredere in rirreri”; © Strategia - sare de vigilerta, @uarea rotivelor ascurse, inviniiri, contratac. Cumsa ne putam (GS Kanner 5 S8 Va exprimati linpede rrotivele g intertiile; 5 Sale respedati coneriertele; 5 SA mentineti cortact ae; 5 SA facet referiri la legi ¢ regdarrerte; 5 Ti fasatj dteodata $8 dstige 5 CAuati aliatj inalta parte; 5 Nue bine s8 rerun la a lami neirtelegerile; 5 Nue bine s§ le atacati imaginea despre sine co Nue bine SS conitet| greseli 5 Nue bine sii birfiti © Nue bine S disatat politica co Nue bine sa devenitj g voi paranoid 4, tipu pasv-agresv Persea imeenrav ens nns nian enero naeea co Sepercepe pe sine ca inconpetert, auto-sfidert, este vurerabil la cortrol g intervertie; >) Percepe pe alttii ca erervarti, bagareti, cortrolori, doninatori; © Convingerile sale - , Altii lirriteaza libertatea rea de a adiona’”, ,Nu tolerez cortrolu din partea celorlalti”, »trebue sA fac lucurile dupa bur rreu plac’; 0 Strategia - rezisterta pasva, ascutare s.perfidala, evitarea romelor. Se caracterizeaza prin Da ana > manifesta rezisterta la exigertele celorlalti, atitin dorreriu profesonal, dt ¢ in viata personala; © are problere qu reprezentartji autoritatii, le pune la indoiala ordinele; 5 surt extremde sensi © téraganeaza inindeplirirea sardnilor, se consider reirteleasd g rautratata. Cumre putam Persea imeenrav ens nns nian enero naeea o Fit) arrabili; © Cereti parerea lor de cte ori este posbil; o Nue bine s va prefaceti c nu le-ati rerrarcat inpotrivirea; co Nuebire sa aiticat; © “sd intoarceti cuaceag moneda” 5. tipul nardsic Da ana co Sepercepe pe sine ca gpedal, uric, ce rerita o atitudine spedala; co Percepe pe alii ca adniratorii sai, sedusi de el; 0 Convingerile sale - ,Surt rai bun deci altji”, noarrenii trebuie sa-ri serveasca mie sau sa mm adnire”, ,ceilalti nu au dreptu sa-ni nege valoarea” co Strategia - raripuare. Senre dupa care poate fi recunoscut unrardsst = - elauda mereu, - @araté generos dnd site nevoia SS epateze, dar am dispare publiad devine rece g rere - ede Hipersersbil la citi. Crede c este citicat, chiar atund dnd nu! citica nirmen, ceea ceil poate deprira; - fixare pe fartezille de succes relinitat, de putere, inkelepdune, frumusete, dragoste; - terdirta de a exploata g a uiliza alte persoane in scopui propni; - lipsa erpatiei, refuzu de a recunoaste ga tine cont de Srtirertele | revoile altora; iene - conportarrert arogartetc. Cumre putam 3 ee co Cind art green, ardtati-le ca le aprobatj; o Explicati readjile celorlalti; © Critidle doar atund dnd extremde necesar ¢ fit) predg; © Fiti discret in privirta propriilor reusite; o Nue bine s8 va opureti Ssterratic, o Nuare ros sd va asteptati la recunostirta; 6. tipul schizoid co Sepercepe pe sine ca de sine stator, snguratic, auto-sfidert; co Percepe pe alti ca stresarti, apasatori, presarti; co Convingerile sale - ,Nuamrevoie de alte persoane”, ,Relatiile cu oarrenii sunt dezordonate ¢ indezirabile”; 0 Strategia - distartare. Modele conportarertale care pot fi Ee idertificate la o persoara schizoid 1. doar unele activitati pot produce buaurie; 2. raceala errotionalé, distartare; 3. este redusa capacitatea de a exprima sertirrerte calde saufure fata de ceilalti; 4, exprin indifererta la lauda sau citi altora; 5. irteres redus in experiertele sextale cu alte persoane (in fundtie de varsta); 6. preferirta aproape corstart pertru adivitati solitare; 7. aprofundare in visare iva ¢ irtrospectie; 8. lisa de prieteri apropiati, sauincedere g reticerta de a le avea; 9, insufiderta corsiderare a rorrrelor ¢ cerirtelor sodale, nerespedarea frecverta a acesora, mai des involurtara. Cumsa ne putam Se co Respectati nevoia lor de sngurdtate; co Observati luvea lor irterioara; > Apredatj calitatile ascurse; o Nue bine sa le ceremsa marifeste erotii puterrice co Nue bine s-i obligamsa converseze nut, o Nue bine S-i lsamsd se izoleze complet 7. tipul_ obsesiv-conpulsv co Se percepe pe sine ca disdplinat, resporsabil, lizibil, conpetert; > Percepe pe alii ca reba silt reglijertj, necompetenti, iesc pertru propriile nevoi; o Gaia ,Eusiuaume mai bine”, »detaliile auo importarta dedsva”, “Oarrenii treble A lureze nai bine g sa fie mai dradtitori”; 0 Strategia - perfediorisn aplicarea norrelor, evaltare, control, uilizarea cuvirtuu ,trebuie”, pedeapsa. Tipu obsesiv-conpusv poate fi identificat = Lindoidli persiserte ¢ pruderts exces’; 2. prsoapore cetin uprivrela deli, regu Ke orci $ lari; 3 jorism dorirta de a fi cel mai bung, legat de aceasta, ‘een i TUTeroaas cate NOR de ule on rolzares sarcrilor, 7 congtiindozitate ex SRR viseueaewe, ee 6. pedarteria exes g aderarea la conertile sodale; 7. rigiditatea ¢ incipatirarea; 8. inssterte nerezorabile as.pra obiceiurlor de stbordorare sricte a aoa poptilr deprinde sauref a neat de a leperite fat