Sunteți pe pagina 1din 8
REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU DIRECTIA GENERALA ARHITECTURA, URBANISM SI RELATII FUNCIARE bb. Stefan cel Mare si Sfant, 83 indu, Republica Moldova, MD-2 yyandex.com 29512 30 AL/2 m. la Sa LOM 2 di Vitalie Sprincean’, Seubha 0.13 bd. Stefan cel Mare si Sfant, 134, CP 225 municipiul Chisin&u Referitor la demersele nr. $-894/1/17 si nr. S-894/2/17 din 10.1 1.2017 adresate Primariei municipiului Chisinau, parvenite de la persoanele fizice — dnii Vitalie Sprinceana, Lilia Nenescu si Alexandru Munteanu prin care se solicitd prezentarea actelor care au stat la baza elaboririi proiectului de decizie a Consiliului municipal Chisinau nr. 11/8 din 31.10.2017 ,Despre conceptia privind construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitana ,,Nasterea Domnului” si a unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei”, Directia general arhitecturd, urbanism $i relatii funciare va informeazi. Prin decizia nr. 11/8 din 31.10.2017 CMC a expus viziunea proprie asupra conceptiei pe problema abordatd, fara posibilitatea de a incepe implimentarea proiectului, ulterior urmand s& fie adoptati o nou’ decizie a CMC care permite edificarea blocului auxiliar la Catedrala Mitropolitana si a unui grup sanitar, in baza procedurii stabilite de legislafia in vigoare (avizarea de c&tre: Minsterul Educatiei, Culturii si Cercetarii al RM; Directia general arhitectur’, urbanism si relatii funciare: Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale; Centrul de Sanatate Publica din municipiul Chisinau; Inspectoratul Ecologic de Stat; IMP ,,Chisinduproiect”; 1M wAsociatia de gospodirire a spafiilor verzi” si consultarea publica cu societatea civila). Totodat vi comunicdm c&, conceptia respectiva a fost aprobat anterior de c&tre Ministerul Culturii, examinati la sedinfa consiliului arhitectural-urbanistic si susfinut cu majoritatea voturilor si expus’ pentru a lua cunostinfa pe siteul Primariei municipiului Chisinau, Anexa: 6 file. ; Sef al DGAURF hitect-sef al municipiului Chisindu / Sergiu Borozan Ex ASuman tel 022 21 2206 REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Comisia pentru constructii, arhitecturd si relatii funciare Din $1: /0- 2017 AVIZ la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisinau ,,Despre conceptia privind construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitana ,,.Nasterea Domnului ” sia unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei”. Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat si a DECIS: Se accept proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisinau Despre conceptia privind construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitana ,,Nasterea Domnului ” si a unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei” si se propune Consiliului municipal Chisinau spre examinare si aprobare. Presedinte <7 Vadim Cojusneanu fi Secretar Liviu Oboroc ALSEDINTEI CONSILIULUI RHITECTURAL — URBANISTIC din 11.10.2017 Privind examinarea solutiilor arhitectural planimetrice, volumetrice, solutiilor urbanistice si coloristice. 7 et La sedinta, desfagurata in incinta DGAURF, au participat membrii Consiliului arhitectural-urbanistic (grupul de lucru) dni: 7 a horozan Sergiv (arbitect-sef al mun, Chigin&u); 2, Vlad Modared (Vicepresodinte al Uniunea Athitectilor din Republica Moldova); 3. Alexandru Boldesco (ingin gef al municipiului Chisinau); 4. Igor Apostolov (arhitect-sef I.P.S. ,RURALPROIECC ); 5. Alexei Turcan (arhitect, sef sectie ,Constructii in zone protejate” din cadrul DGAURK); 6. Gheorghii ipiz (arhitect-sef al firmelor de proiectare ,ARD” S R.L. gi .FRACIIIA SRL); 7. Vasile Eremeiue (Serviciul pentru Expertizarea’si Verificarca Proiectelor si Constructiilor, athitect ILN.C.P. ,URBANPROIECT"); 8. Ton Carpov (arhitect, S.R.1. «/Axis Mundi”); 9. Turie Povar (director INCP ,URBANPROIECY”, Presedintele Uniunii Arhitectilor din Moldova); 10. Anatolie Pricop (arhitect-sef al sectorului Centru); 14. ‘Alexandru Burlacu (arhitect-sef al sectorului Rascani); 12. Mihai Karetki (arhitect-sef IMP "CHISINAUPROIECT”). La sedin{é au mai participat gi asist Autorii proiectelor examinate; beneficiarii si reprezentantii beneficiarilor. Sedinja a fost prezidata de catre dl Sergiu Borozan, arhitect-gef al municipiului Chisinau. Discufiile membrilor Consiliului asupra proiectelor prezentate s-au desfésurat in prezenta autorilor proiectelor si a beneficiatilor. Ordinea de zi: 1, ,TANITI-S.1” SRI - solicitant. Obiectiv: Planul Urbanistic de Detaliu pentru valorificarea terenului din str. Liviu Deleanu, 1 (nr, cadastral 0100509036) privind amplasarea unui bloc de locuinte eu incaperi comerciale Flaborat: Biroul de creatie ,COLORIT”, ASP Andrei Ivantez, 2. ,EXFACTOR-GRUP” SRL — solicitant/proprietar, Obiectiv: Planul Urbanistic Zonal privind atribuirea functiei urbane (cod ,,R6") si argumentarea amplasiirii unui complex recidential pe terenul privat din str. Albigoura, 78/4, Elaborator: IMP ,,Chisinéuproiect” 3. Mitropolia Chisindului si a intregii Moldove — solicitant Obiectiv: Proiect de constructie a casei parohiale, parte componenté a complexului Cutedralei Mitropolitane ,,Nasterea Domnului” din mun. Chisinéu. ASP Gicu Bulat 4. sMNK UNITED” SRL ~ solicitant Obiectiv: Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins in perimetrul sos. Hancesti str. Gh. Tudor si str. Gh. Asachi, cu scopul argumentirii amplastiri unui bloe locutiv P+8E pe terenul din str. Gh. Asachi, 16. Elaborator: IMP ,,Chisinauproicct” 5. Curchi S., Ciobanu J). ~ solicitant eat ne Plan Urkes ie Zee (in votum redus) privind atribuirea functiei urbune Drie manie Abate 75/19 $i ulterioara amplasare a unui bloc locutiy Brena cient de menire socal g! comert eu parc subterane, SRL TRAV-ATM”, Raportor ASP Vlad Modarea Mitropolia Chi intregii Moldove fectiv: Proiect de constructie a casei parohiale, parte componenti a complex “atedralei Mitropolitane ,Nasterea Domnului” din municipiul Chisinau. Prezentatori/taportori: ASP Gicu Bulat, Vadim Cheibag - protoiereu, secretar mitropolitan Potrivit documentatiei de proiect prezentate se propune realizaréa unei constructii casa! parohial&” care are drept scop continuarea $i finalizarea complexului Catedralet Mitropolitane \Nasterea Domnului” (casi parohiala care istorio‘a fost amplasata in spatele Catedralei) si care ar solufiona problemele de menaj si lipsurile cu care se confrunt& slujitorii, personalului Catedralei tindnd cont 4 mu exist’ incaperi auxiliare pentru pastrarea atributelor, ustensilelor, vesmintelor, nu sunt grupuri sanitare, lipsesc sali polivalente, vestiare, etc. casa parohialé ar solutiona toate problemele enumerate, inclusiv va fi dotatd cu sald pentru conferinte, sala pentru scoala duminical’, spatii pentru oaspeti, spatiul Mitropolitului, 5.4. Documentatia propus’ examindrii anterior a fost aprobati si in cadrul comisiei de specialitate din cadrul ministerului Culturii. Se remarc c& solutiile de realizare a casei parohiale au mai fost discutate gi dezbatute inc& Ja momentul realizarii complexului, solutia actuald fiind una din variantele propuse anterior de finalizare a complexului Catedralei (de la varianta pe verticala s-a optat pe dezvoltarea pe orizontald). Solutia actual se bazeazi pe incadrarea cit mai efecient& in teritoriu, cu un regim de indltime D+P+M care conlucreaz cu complexul Catedralei si care din punct de vedere urbanistic il finalizeazi. Din intrebatrile, obiectii si propuneri au fost evidentiate urmitoarele: - neeesitatea ca aspectul arhitectural al casei parohiale s& fie mai neutru, cu elemente de finisare ¢8-nu intr in conflict cu aspectul catedrale, sa fie diferentiate clar constructia dominanta si cea auxiliard - — necesitatea-prevederii amplasarii obiectivului sanitar de uz public in modul care mu va influenta structura complexului cat si axa urbanisticd prevzuté la formarea urbei; - — examinarea posibilitatii cardinale de modificare al conceptului casei parohiale, si anume: fractionarea in dou volume separate, simetrice pe axa ,ortodoxiei” fapt care ar duce la vizualizarea mai eficient& a Catedralei si crearea unei piete urbane, or datorita pantei considerabile a bd-lui Grigore Vieru - strada pietonalé Alexandru Diordifa gi unghiului de vizualizare creat fatada Catedralei din directia respectiva va fi partial acoperit& de obiectivul casei parohiale (una din propuneri se referd la organizarea spafiilor auxiliare necesare in subteranul locului actualmente examinat fapt care ar elibera teritoriul si va permite la fel organizarea unei piefe, or datorite pantei considerabile in directia rdului Bac drenarea solului din punct de federe tehnic este posibila); In final, s-a decis a pune la vot chestiunea ce tine de aprobarea lucrarii, avand in vedere faza la care se afl proiectul, iar in urma votirii hucrarea a fost aprobata cu majoritatea voturilor (opt voturi pentru). Patru membri s-au abtinut Obiectiv: Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins in perimetrul $0 Gh. Tudor si str. Gh. Asachi, cu scopul argumentarii amplasdri uiniti bloado terenul din str. Gh. Asachi, 16. . Elaborator: IMP ,.Chisinfuproiect” Prezinta: ASP Aliona Ciocoi Se remarc& expunerea volumului suficient de material grafic in privinta Z arhitectural-urbanistice in scopul posibilitatii dezvoltarii zonei actualmente | codului de reglementare ,,Re” (revitalizare urbanisticd in perspectiva) in Rt locuin{elor colectiv cu inéiltimea pana la 10 niveluri supraterane) pentru ulterioalg unui complex locativ, pe transe (prima transéi terenul solicitantului). De cdtre membrii consiliului arhitectural-urbanistic este observat faptul c&) ARs unbanistic sunt luate drept baza liniile rogii ale str. Gh. Asachi si $0s- Hincestifeg Be aprobate in modul stabili, or conform prevederilro planului Urbanistic gener ip dimensiuni (ampriza stréiii) in sectiune transversal, inexactitate care treby pentru etapele urmatoare de modificare a zonei urbanistice actuale. La fel , nu sunt clare solutiile de planificare urbanisticd a zonei - prima etap; fiind perpendiculara strazii, pe cdnd etapele urmatoare sunt cu fatadele principal perimetru strazilor, fapt ce complica desfagurata stradala, orientarea locuintelor punctele cardinale, amplasarea spatiilor pentru deservire, parcarile auto, accese, Qienice Sar Urmare a propunerii pentru votare a chestiunii ce tine de atribuirea) reglementare urbanistica ,R6” pentru zona indicata in PUZ, propuncreg ig fost aprobata la limita de voturi 6. Curehi S., Ciobanu D. ~solicitant ey Obicetiv: Plan Urbanistic Zonal (in volum redus) privind atribuirea functiei wibangg em terenul din str, Alba-Lulia, nr. 75/19 si ulterioara amplasare a unui bloc locati spatii de menire sociald si comert cu parcari subterane: Elaborator: SRL. MARHITRAV-ATM”, Raportor ASP Vlad Modarca C7” in cod ,.R6” (subzona locuintelor colective pnd la 10 niveluri supraterane}y valorificare a terenului care constituie proprietate privata pentru construirea bI§ parcare subterana. Terenul examinat reprezinté o enclava pe terenul in gest profesionale nr. 6, fapt care v-a genera utilizarea de catre locatari a teritoriului 4g accesele aferente. i Fotodata parcela examinata se aflé la o distan{é mica de complexele locate multictajate aflate atat in partea de Sud cat si de Nord, iar odaté cu valorificalgy conform reglementarilor PUZ, obiectivele adiacente nu vor fi afectate. Urmare a propunerii pentru votare a acceptirii modificdrii codului de urbanistied conform PUZ prezentat, chestiunea in cauzi a fost aprobata cum voturl (roud voturi pro), doua abjineri (inclusiv prezentatorul find in imposibili gg autor) Secretarul Consiliului arhitectural-urbanistic municipal MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA ‘ipl de Avzare a documentaii de proietdeintervenie a Imobile cu statt de monument protest, ‘in zonele de protecieaimebileor cu sttut de monument protejat sau in zone construlte protelate COD: SP 05.01 - 28.03.2014 ‘cog examindri anterloare: FISA DE AVIZARE faza: Schit& de Proiect (SP) cemisd in baza procesului-verbal al gedinfelConsulu National al MonumenteorItorice nr.5din 28 martie 2014 [WREZULTATULEXAMINAAIL DOCUMENTATIADE PROIECT SE aproba pentru solicitarea Certificatului de Urbanism cu condita indepiinriicerinfelor expuse in decizia C.N.M.. ‘apresk: scuarul Catedralei ,.Nasterea Domnului”, mun. Chisindu. ostectiv: Bloc auxiliar - Casa Parobial ReGIM DE PROTECTIE:- zona de protectie a unui monument de arhitecturd (nr.2 in Registrul monumentelor RM ocrotite de stat (Ansamblul Catedralei ,Nasterea Domnului” / 1832-1836 / arh,,ist,/ NJ; - nr.2 in Registrul monumentelor de important nationalé si municipal / Chisindu, PROIECTANT: S.C. “ARHSTUDIO CUB” S.R.L.,arh. sef proiect Gheorghe Bulat BENEFICIAR: Mitropolia Chisindului si intregii Moldove ‘e PROPUNE: construirea unui bloc auxiliar — Casa Parohial’ je aprobé Schita de Proiect in urméitoarele condi: 1 revederea arhitectonicil fajadei de Est, cu accentuarea axei centrale; 2 excluderea grupului sanitar public din axa Catedralei, PRESEDINTE DE SEDINTA Sergius CIOCANU since SECRETAR DE SEDINTA Constantin ANDRUSCEAC V Schade Polct n poate fundamen ‘ 1S elect poi funda nun el eter orb de rege scons pe teenl via Sei e role ste eaborat pet elberares Cerin de Urbanism sin ese temel pene elberaea Ato Solctares Certfcatuli de Urbanism 3. Solcare Cetfctul de Urbanism poate efetuat doar in bata unul ave pout atayat I chia de Poletavitatd de ntionarea datelor procesulu-verbal al gedinfel CNM. 4, viel este valabil pe durata a tre ani ce la data emiterilul de eBtre Ministerul Cltur Not: oe? | SP se aproba pentru solicitarea Certificatului de Urbanism Autorul a prezentat suplimentar pentru faza Schit de proiect materialele conditionate in decizia Consiliului din sedinta nr.5 din 28.03.2014 a C.N.M.I. prenume ume... /220€4 SSEMNATURA BULETIN DE IDENTITATE.. DDATA RIDICARI AVIZULUI. IZAT IN CONFORMITATE CU NORMELE IN VIGOARE [ (MELE ANTIEX SI ANTIFOC] Arhitect sef proiect Gicu Buiat Ing. sef proiect (Galina Vaculenco.

S-ar putea să vă placă și