Sunteți pe pagina 1din 8

D.

CAMERAPU
ULPARICANA
ALELERADICULAR
RE:

CAMER
RAPULPA
AR
Areform
macoroaneei,cu4coarnepulparecorespunztoarecelorr4cuspizi.
Estevoluminoas
CANALLELERADICULARE


nmodobinuit,prrimulmolarrsuperioraretrei
rdcinicutreicanale.Rd dcinapalatinalesten
generalceamaaimare,fiindurmatdeceaMViiapoi
decceaDV.Deccelemaimu ulteori,rdcinaMVeeste
foarrtelatnse
ensVPiprrezintfrecvventuncanal
radicularsuplim mentar(MV V2)careesteemaimicddectcel
prinncipal.
Canalulpalatinalesstecelmailarg,areofform
ndroconic,,respectndformard
cilin dcinii.
Radio
ografiamolaru ului2.6dintro
o Celedoucanalevvestibularessuntmaingguste
incidenexcentriceevideniazto oate
celetreir
dcini

SECIU
UNEVESTIIBULOPA
ALATINAL

Peaceastseciunesu untvizibileccamerapulp paricanaaleleradicularepalatinaali
meziovestiibular.

ndeprtareeacompletantreguluisistempu ulparesteoomisiuneapproapeimposibil
pentrumajoritateaprimilormolarilorsuperio oricaurmareacompleexitiisisteemului
c
canalicularradicular.
C
Camerapu lpar:
areundiametrruVPmaim maredectccelMDlafelcaipentrrucoroan.
Coarnelepulpaaresunt,nmodobinu uit,proeminnente.
Cammerapulparareunconturdreptu unghiular(eexcluzndco oarnelepulpare)
atunncicndestteexaminattdinsprem mezial.
CornnulpulparM MVestesen nsibilegalcucelP.Cam
merapulparrareundiaametru
VPccaredescretesprereggiuneacervical.
EsteengustnsensMD.P Parteasaceamailargestesituatlanivelul
coarrnelorpulpaare.CornulMVestem multmaipro oeminentdeectcelDV.
C
Canalelera
adiculare:sseciuneaVP Ppoatetreccepelanivelulrdcin niiMVsauaacelei
DV.
Deidemulttim mperaacceeptatideeacfiecareerdcinareuncanal
radicular,studiirecenteau udemonstrratcrdcinaMVprezintn60% %din
cazuuridoucan naleradicularecaresereunescngeneraln1 1/3apicalise
term
minprintrunforamen nunic.
OseeciunevertticalnsennsVPcaretrreceprinrdcinaDVeevideniaz
existenaunuisingurcanaal.

Ra
adiografiamollarului2.6din
ninciden DISSTAL Radiografiam
R molarului 2.6d
dininciden
MEZIAL

RdcinaDVestemaidreapt,maimiciprezintpuiinevariaiid deform.
Rdcinapaalatinalprezintcelm mailargcanalradicularr.CanalulMMVesteadessea

ngust,dar unelecanaleMVpotfifoartelarggi,ncazuln
ncareird
dcinaMVe estemai
lat.Prezennacanalulu uiMV2esteeposibilatuncicndccanalulradiccularMV1p pares
f
fieplasatfo
oartentropartearddcinii.
C
Canalulrad icularlard miirdciniiiapoi
dcinaMVeestecelmailarglamijllocullungim
s
sengustea zuorspreeregiuneaapical,avndundiammetrufoarteefinlanivelul
f
foramenulu uiapical.Foramenulap picalalrdcinilorMVipalatinallepoatefip
plasatla
v
vrfulrdcciniisauuoordeplasatspreVsauP.

SECIU
UNEAMEZZIODISTA
AL
AceastsecciuneincludeirdciinaDVcarenuafostvizibilpeseeciunea
A
a
anterioar.RdcinaMMVeste,nggeneral,muultmaicurb
bdectceaaDV.Unele ecanale
V
Vsuntfrecv
ventdreptee.

Radiograffiamolarului2
2.6dininciden
n Radiografiamolarului2.6
6dininciden

VESTIBULAAR PALATINAL

Coarnelepu
C ulparesuntfoartevizibbilepeaceaastseciune,iarcelMVpareafim mailarg
d
dectcelDVV.Launiidiini,coarnelepulparessuntegalendimensiuni.Camerapulpar
e
esterelativptrat(daacexcludemcoarnele epulpare)laaexaminareeadinspreV V.
DemarcareacanaluluiradicularesstemultmaaievidentpeseciuneeaMV.Canaalele
radiculareaaparmultmmaimicicndsuntexam minatedinspreVsauP P.Canalelesse

ngusteaz uorpemsurceseaapropiedefforamenulaapical.Celm maifrecven nt,
f
foramenula apicalestelocalizatlanivelulvrffuluirdcin
nii,darpoteexistaisitu
uaiin
c
careapare deplasareaacestuiasp preM(numaipentrurdcinamezial)sausp pre
d
distal(num aipentrurdcinadisttal).
SECIU
UNEATRA
ANSVERSA
ALCERVIC
CAL

Conturulexxteriorcoronaralprimuluimolarssuperiorestteromboidaalcuunghiu
C uri
rotunde.Un nghiulmeziovestibularestemaiaascuit,celd distovestib bularesteobtuz,iar
unghiurilep palatinalesuntngeneeraldrepte.Planeulcaamereipulpareestesituatsub
nivelullinieeicervicale((maispreap pical).Preziinttreiorifficiialecanaalelorradiculare
c
caresuntd ispusedupformaunu uitriunghi.OrificiulPeestecelmaimare,iarccelDV
c
celmaimic c.
O
Orificiileca nalelorradiiculareauu
urmtoarealocalizarep peplaneulcamereipu ulpare:
Canalulpalatinalestecenttratsprepalatinal.
CanalulDVesteeaproaped deunghiulo obtuzalcam mereipulpare.
CanalulMVesttesituatmeezialivestibularfad decelDV,n nzonaungh hiului
ascu uitMValcaamereipulp pare.
CanalulMV2(d dacesteprrezent)vafiilocalizatm maipalatinallfadeMV V1pe
liniaaimaginarcareuneteeMV1cuP.
O
Orificiileca nalelorradiicularealeaacestuidinttesuntdispusepecontturulunuitriunghi,
a
acruibaz esterepreezentatdeliniacareu uneteorificciileMViP P.Orificiulcanalului
DVestelocalizatmaiaaproapedecelPiform meazvrfu ultriunghiullui.


Radioggrafiamolarullui2.6din Dupn ndeprtareap pulpei Celepatruorificiideintrraren
incidennocluzalevvideniaz coronareseeevideniazccelecele canalleleradicularee.
poziiaceelortreicanalleradiculare patruorificiiideintraren
ncanalele
(MV,DV,PP) radicularee(MV1,MV2, DV,P).
M
Molarul2.6


Celepatrruorificiidup
obturareaca
analelorradicculare Rx decontrolevid
d deniazgrad dulmarededivergen
alcelortreird
cini(specificpentruprimu
ulmolar
superior))


SECIU
UNEATRA
ANSVERSA
ALLAMIJJLOCULR
DCINII

Aceastsecciuneesteluatndisccuiedeoarrecemulim
A molariprezin ntmaimultdeun
c
canalntro
ordcin.
C
CanalulPesstengenerralcelmailargiareoformrotu undpeseciune.
C
CanalulDV prerotund,darmultm
esteovalsp maimiccadimensiuniffadecelP P.
C
CanalulMV Vesteelonggatspreovalsaurenifo ormcuoind dentaielan
nivelulfurcaaiei
radiculare.
C
Canalelera dicularealeeacestuidin
ntepotfifo
oartedificild
delocalizatiinstrume
entat
d
dacexist depuneriddedentinssecundarssauteriar..

Rdcina palattinal Rdciniile DV i MV


Seciunetransvversallam
mijloculrdcinii
Rdcinaa P Rdciinile MV i DV
V
Seciunetransversaln
n1/3apical

APEEXURILEPRIIMULUIMO
OLARSUPER
RIOR
Palatinaal M i DV
MV

Radiografia de conntrol a tratam


mentului endoddontic

5CRITERIIDEIDENTIFFICAREIPO
5 OZIIONAR REAPRIMULUIMOLAR RSUPERIOR R.
1. CEAMAIVOLUMINOASC COROAND DEPEARCADAMAXILA AR.
2. PEFFAAOCLUZZALPREZIN NTPATRU UCUSPIZI(CEELMEZIOP
PALATINALEESTECELM
MAI
MAR RE).FRECVEENTPREZINNTTUBERC CULULLUIC
CARABELLI.
3. PEFFAAOCLUZZALESTEP PREZENTC CREASTAOB BLICDESM
MALCAREUNETECU USPIZII
MEZZIOPALATIN NALCUCELDISTOVESSTIBULAR.
4. PREZ
EZINTTREIRDCINI((UNAPALATTINALID
DOUVESTIIBULARE)BIINEDEZVOLLTATEI
SEPA
ARATENTR
REELE(DIV
VERGENTEDDIN1/3CERVICAL).
5. RD
DCINAMEZZIOVESTIBU DISTALMULLTMAIACCENTUAT
ULARESTEEAPLATIZATTMEZIOD
DEC
CTRDCINADISTOV VESTIBULARRIPREZIN
NTPEAMBBELEFEEC
CTEUNA
AN
LON
NGITUDINALL.

P
PRIMULMO OLARSUPER RIORDREPTT1.6

F
Faavestibu
ular


Faameziial V
Vedereoclu
uzal Faadistal

F
Faapalatin
nal