Sunteți pe pagina 1din 1

Pune-i amprenta!

Bianca Ulmeanu, Simona Gapar Muzica: Bianca Ulmeanu

 

 86        
 
1. Pu ne-i am pren ta pe via a mea, I ni ma ndar i-o dau i e.
2. Pu ne-i am pren ta pe via a mea, i d-mi cu raj pen tru toa te.


3. Pu ne-i am pren ta pe via a mea, Tu-mi eti lu mi na pe ca le.
 6  
 
 
8 
5 

       
  
Te voi iu bi ne n ce tat, Voi fi al Tu pe ve ci e.
Nu mi-ai pro mis c e u or, Dar m-ai f cut lup t tor.


n drept pri vi rea doar c tre Ti ne, S-a jung a ca s cu bi ne!
 
  
 


9 

 
Refren
      
   

n ori ce zi chiar de-s nori i fur tuni eu m rog cu cre din doar i e.
     
  

 
       
 
  
Tu eti li ni tea mea. Pa ce-mi vei da, zil nic Te voi l u da.