Sunteți pe pagina 1din 44

#18

ARHITEC}II {I septembrie-
octombrie 2008

ISSN 4133 - 1234

BUCURE{TIUL
BULETIN INFORMATIV AL FILIALEI TERITORIALE BUCURE{TI A ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA

Eveniment:

BAB 2008
Dosar:

Bienala de la
Vene]ia
Expozi]ie:

Megastructures
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro l 03

SUMAR
EVENIMENT
Bienala de Arhitectur` Bucure[ti 04
Idei mici pentru un ora[ mare 10
Rudolf Frankel. Berlin - Bucure[ti 12

CONCURS
Concurs pentru extinderea Universit`]ii
Na]ionale de Art` 14
Stima]i arhitec]i,
EVENIMENTE INTERNE
Conducerea Ordinului
Arhitec]ilor Bucure[ti v` aduce
Raport despre starea actual` a
la cuno[tin]` dorin]a sa de a
patrimoniului romnesc 18
promova transparen]a \n ceea
Lansare album despre Marcel Iancu 22
ce prive[te activit`]ile [i
Lut / Adobe 2008 24 deciziile sale.
Expozi]ii Muzeul Na]ional de Art` 26
|n consecin]`, buletinul
DOSAR "Arhitec]ii [i Bucure[tiul", dis-
Bienala de Arhitectur` de la Vene]ia 28 tribuit gratuit tuturor mem-
brilor filialei, va \ncerca s`
EVENIMENTE EXTERNE prezinte mai elocvent toate
Megastructures 38
activit`]ile Ordinului [i prob-
lemele cu care acesta se con-
frunt`.
PUBLICA}II
C`r]i de arhitectur`. Nout`]i 42
Buletinul "Arhitec]ii [i
Bucure[tiul" poate fi desc`rcat
n format .pdf de pe site-ul
oficial al Ordinului accesnd
adresa:
www.oar-bucuresti.ro

Pentru o mai bun` comunicare


cu to]i membrii Filialei
Editor igloo media Bucure[ti, v` invit`m s` v`
Bord editorial Bruno Andre[oiu, Adrian Cioc`zanu
exprima]i opiniile legate de
Redactor [ef Viorica Buic`
Redactori Anca Rotar, Loredana Stasisin activitatea OAR Bucure[ti [i de
Concept grafic Corina Duma ceea ce ar trebui s` reprezinte
DTP & procesare imagine Cristian David, Robert Dumitru priorit`]ile de ac]iune ale
Corectur` Andreea Amzoiu organiza]iei noastre.
Adres` str. Brezoianu nr. 4, sector 5, Bucure[ti, tel. 313.41.18, office@igloo.ro

Filiala Bucure[ti OAR Am dori, de asemenea, s`


Pre[edinte arh. Mircea Ochinciuc ne indica]i subiectele pe care
Colegiul director arh. Mario Kuibu[, arh. Dan Marin, arh. Cristina Gociman s` le abord`m \n numerele
arh. Cri[an Atanasiu, arh. Bruno Andre[oiu viitoare ale Buletinului
Purt`tor de cuvnt arh. Iulia Maria Stanciu
"Arhitec]ii [i Bucure[tiul".
Adres` str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, Bucure[ti, tel. 303.92.26
V` mul]umim [i a[tept`m
www.oar-bucuresti.ro r`spunsurile dumneavoastr`!
rubrica
arhitectur`
sec]iune
eveniment

Bienala de Arhitectur`
Bucure[ti 2008
|ntre 15 octombrie [i pre deosebire de edi]iile anterioare

S
15 noiembrie 2008, se
ale Bienalei de Arhitectur`
Bucure[ti, cea de anul acesta a
introdus o perspectiv` mai critic`,
desf`[oar` la Bucure[ti punnd accentul pe problemele con-
crete ale teritoriului romnesc din
Bienala de Arhitectur`, perioada de tranzi]ie [i insistnd asupra
poten]ialului de dezvoltare urban`.
un eveniment de am- S-a discutat despre importan]a unei
gndiri regionale [i despre posibilitatea
ploare ce propune o ca Romnia s` ia drept exemplu arhi-
tectura recent` din ]`ri vecine, ca
perspectiv` cuprin- Ungaria, Cehia sau Croa]ia, trecute [i
z`toare asupra ele prin schimb`ri de natur` socio-
politic`. Nu \n ultimul rnd, edi]ia din
arhitecturii romne[ti acest an a BAB s-a constituit ca un
eveniment mai accesibil publicului, [i
contemporane. mai deschis fa]` de ideea de colabor`ri
interdisciplinare.
Conferin]e, dezbateri,
expozi]ii [i seminarii
vor completa expo-
zi]ia-concurs, mobi- Organizat f`r` \ntrerupere \ncepnd din
lizndu-i pe speciali[ti 1992, unul dintre cele mai importante
evenimente din domeniul arhitecturii
recunoscu]i ai dome- din Romnia, Bienala de Arhitectur`
Bucure[ti, premiaz` realiz`rile de valoare
niului. Mai multe ale arhitec]ilor romni din ultimii doi ani,
dup` criteriile unui juriu interna]ional.
informa]ii: ww.bab.ro, Evenimentul central al Bienalei a fost
Expozi]ia BAB 2008, deschis` \ntre 15
www.arhitectura1906.ro octombrie [i 15 noiembrie la Galeria
3/4, care a prezentat publicului proiec-
tele dintre care s-au ales nominaliz`rile
anul acesta. Juriul a fost prezidat de
arhitec]ii Manuel Bailo (ADD+Arquitec-
FOTO: COSMIN DRAGOMIR tura, Barcelona, Spania) [i Hrvoje Njiric
(njiric+ arhitekti, Zagreb, Croa]ia).
Tot \n cadrul BAB au avut loc o serie de
evenimente conexe, menite s` atrag`
aten]ia asupra importan]ei arhitecturii \n
via]a de zi cu zi. Expozi]ia Idei mici pen-
tru un ora[ mare a prezentat 16
proiecte mici, cu buget restrns, dar care
au poten]ialul de a schimba aspectul
Bucure[tiului [i mentalitatea locuitorilor
s`i. Arhitectura ]`rilor vecine a fost
prezentat` ca exemplu \n expozi]iile
Avangard` [i continuitate, dedicat`
arhitecturii contemporane din Croa]ia, [i
FF08, care s-a concentrat asupra
Ungariei.
Foto-instala]ia NU a reprezentat o me-
dita]ie asupra interdic]iilor din spa]iul
public bucure[tean, unde oamenii se
lovesc \n fiecare zi de inscrip]ii neprie-
tenoase, fie ele scrise pe u[ile garajelor,
pe pl`cu]ele din parc`ri sau din spa]iile
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 04 l 05

PREMIILE
Sec]iunea 1: Arhitectur` < 1000 mp
Teatrul Na]ional Ia[i Sala Atelier. Autor: Angelo Roven]a premiu
Casa Stygr. Autor: Ptterfy Mikls C[tig`tor al Premiului special
Gerard din partea Final Distribution, sponsor principal BAB 2008
Vila N. Autori: Adrian Soare, Cristi Borcan, {tefan Aldea (SYAA)
Locuin]` unifamilial` str. Marin Dracea. Autori: Radu Teac`, Peter
Marx, Liviu Fabian (Artline) nominalizare

Sec]iunea 2: arhitectur` > 1000 mp


Pensiune turistic`. Autori: Kim Attila, Tiberiu Buc[a, Adriana
Diaconu (SKBD) premiu
Club Bosco Neptun. Autori: Eliza Yokina, Adrian Soare, {tefan
Simion, Tudor Antemir (SYAA) nominalizare
Bazin de \not. Autori: Emil Barbu Popescu, Drago[ Perju, Remus
Hr[an, Kroly Nemes, Radu G`diu]`, Mihaela Bog`]eanu nomi-
nalizare
Cl`dire de apartamente pe Aleea Alexandru. Autori: Vlad Arsene,
Onar Gerelioglu, Zzing Lee, Radu Ursoiu, Lucia Stoll, Olgu Aytac
(Westfourth) nominalizare
Pia]` agroalimentar`. Autori: Marius C`lin, Roxana Ro[ca (Zip
Studio) nominalizare

Sec]iunea 3: urbanism [i amenajarea spa]iilor urbane


Erlebnisraum Altstadt. Autori: Michael Buck, Adrian Borda, Benja-
min Kohl, Oana St`ncioiu, Eugen P`nescu (Planwerk) premiu
B-dul Eroilor Cluj. Autori: Michael Buck, Adrian Borda, Benjamin
Kohl, Tudor P`nescu, Eugen P`nescu, Cristina Pi[leag, Bogdan
Sngeorgean, Tiberiu Ciolacu, Oana St`ncioiu, {erban }ig`na[,
Flavia Cozma (Planwerk) nominalizare
Timi[oara 2020 viziune global`. Autori: Direc]ia de Dezvoltare
Municipiul Timi[oara (Aurelia Junie), Politehnica din Milano,
Facultatea de Arhitectur` din Lecco (Massimo Tadi) nominalizare

Sec]iunea 4: arhitectur` de interior, scenografie [i design de


obiect
verzi, al c`ror mesaj \ncepe mereu cu KLUDIstudio. Autori: Kim Attila, Tiberiu Buc[a, Adriana Diaconu
nu. Tot \n cadrul BAB 2008 au fost (SKBD) premiu
prezentate fotografiile de arhitectur` Apartamentul alb. Autori: Maja Bldea, Wenczel Attila, Claudiu
contemporan` ale lui {tefan Tuchil` [i Toma (Parasite Studio) nominalizare
Cosmin Caciuc, sub titlul 35 ora[e, Mansarda Gheorghe Laz`r. Autor: Corvin Cristian medalia
mul]i pixeli, ceva cafea. Bucure[tenii au pre[edintelui Uniunii Arhitec]ilor din Romnia
putut vizita [i o expozi]ie monografic`
dedicat` arhitecturii urbane a lui Rudolf Sec]iunea 5: restaurarea monumentelor de arhitectur` [i
Fraenkel. reabilitarea cl`dirilor
Speciali[tii din domeniu au putut asista Restaurare, amenajare restaurant. Autori: Mihai }uc`, Teodora
la conferin]e sus]inute de arhitec]i de Capot`, Alexandra Popa, Philipp Brand (Arhimus) premiu
renume mondial, printre care s-au Multiple posibilit`]i. Autori: Oana Bogdan, Pieter Meuwissen, Leo
reg`sit membrii juriului BAB de anul Van Broeck (VBM architects), Dirk D'Herde (AR-TE architects)
acesta sau nume ca Per Olaf Fjeld, Rolf nominalizare
Gerstlauer [i Lisbeth Funck.
Anul viitor, expozi]ia-concurs de arhitec- Sec]iunea 6: publica]ie de arhitectur`
tur` romneasc` va fi itinerat` \n 8 ora[e lvaro Siza. 54 de proiecte. Autori: lvaro Siza, Carlos
din ]ar`, respectiv Cluj, Timi[oara, Castanheira, Nuno Higino (Igloo Media coordonator proiect edi-
Bra[ov, Sibiu, Ia[i, Suceava, Craiova [i torial: Viorica Buic`) premiu
Constan]a. Expozi]ia va constitui un Search and rescue: City. Autori: Cristi Borcan, Alex Axinte
prilej pentru organizarea, \n parteneriat (Studiobasar) nominalizare
cu filialele locale ale UAR [i ale OAR, de Eseuri de urbanism [i arhitectur`. Autor: Alexandru M. Sandu
seminarii, mese rotunde [i alte mani- (editor Arpad Zachi, Funda]ia Arhitext design) nominalizare
fest`ri profesionale. O teorie a criticii de arhitectur` schi]` de schi]`. Autor: Anca
Sandu Toma[evschi (Editura Universitar` Ion Mincu) nominalizare
rubrica
arhitectur`
sec]iune
eveniment

Premiul sec]iunii arhitectur` peste 1000 mp


Pensiune Valea Arie[ului
Premiul Pre[edintelui UAR
Autori: Studio Kim Buc[a Diaconu, Attila Kim, Tiberiu Buc[a, Adriana Diaconu
Colaboratori: Alpr Andras, Ioana Pagu
Mansard` Gheorghe Laz`r
Structuri: Irod_M / Ecostruct / BKS Autor: Corvin Cristian
Instala]ii: Instal Das / Energoeficient
Beneficiar: Ghidrai George Trei sobe dintr-o vil` interbelic`, opt u[i ale
Loc: com. S`lciua, jud. Alba
unei case vechi, rame de fereastr`, groase [i
An realizare: 2008
din stejar, recuperate de pe un [antier din
Arie desfa[urat`: 1725 mp
Fotografii: Zoltania / Dacian Groza centrul capitalei, trei vase de lavoar cu picior,
model 1900, o cad` de font` cu picioare, o
poart` mare din fier forjat, clan]e de alam`,
o aplic` art dco: acestea sunt doar cteva
ingrediente ale amenaj`rii unei mansarde \n
care locuiesc chiar arhitectul [i familia sa.
Gestul de a salva obiecte vechi, aparent
banale, deja component` intrinsec` a vie]ii
sale cotidiene, constituie \n viziunea arhitec-
tului un act de disiden]` fa]` de ceea ce se
\ntmpl` azi pe str`zile Bucure[tiului, unde
cl`dirile de o frumuse]e discret` [i romantic`
dispar \n favoarea cortinelor de sticl` sau a
kitsch-ului cu preten]ii. Este [i motivul pentru
care a \ncercat s` p`streze ct mai mult din
propor]iile ini]iale ale mansardei atunci cnd
a conceput amenajarea. Spa]iul generos, de
200 mp cu o \n`l]ime la coam` de 6,5 m, a
Limitele de referin]` ale locului sunt definite de diferite forme de relief. Pe amplasa- fost organizat \ntr-un mod neconven]ional:
ment se ntlnesc elemente geografice tipice peisajului din Apuseni: rul Arie[ cu livingul a devenit un soi de curte spre care
pria[ele afluente, stncile cu o vegeta]ie redus`, dealurile mp`durite, platourile dau fa]adele biroului [i ale celor trei dor-
nierbate. Pentru c` n orice direc]ie te-ai uita, de jur-mprejur, perspectiva e diferit`, mitoare. Op]iunea de a insera ferestre \n
dar de fiecare dat` special`, s-a ncercat ca din interiorul noii construc]ii s` fie oferite pere]ii de compartimentare a permis o ilu-
vizitatorilor ct mai multe din aceste cadre de natur` excep]ionale [i posibilitatea de minare mai bun` [i a oferit \ntregului spa]iu
acces direct n exterior din aproape toate spa]iile. De asemenea, miza era aceea de a o anumit` fluiditate. |n interioarele dezin-
g`si o expresie contemporan` pentru o arhitectur` care s` foloseasc` materiale volte ce au rezultat, obiectele recuperate,
tradi]ionale [i care s` se integreze n mediul rural. Confruntndu-ne cu problema
f`r` aproape nicio valoare b`neasc` [i lipsite
inser`rii n peisaj a unei construc]ii mari, nespecific` prin dimensiuni locului, cl`direa
este fragmentat` dup` regula n[iruirii modulare a spa]iilor de cazare. Dezvoltarea de pre]iozitatea pieselor de anticariat, dar [i
longitudinal` folose[te panta mic` a terenului ceea ce permite crearea unei gr`dini cele mo[tenite din familie sau primite de la
private a camerelor, delimitat` prin ziduri de sprijin, iar n cap`tul cl`dirii dinspre Arie[, prieteni s-au a[ezat firesc.
introducerea unui nivel suplimentar inferior, la nivelul terenului.
Conceptul arhitectural s-a bazat pe stabilirea unui dialog ntre spa]iul arhitectural [i
peisajul nconjur`tor. Construc]ia devine un refugiu, un punct de observa]ie n acest
cadru natural. Cl`direa se mparte n dou` zone func]ionale distincte: cea a spa]iilor
comune, publice intrare, recep]ie, retaurant, s`li pentru activit`]i de grup, zona de
sport [i camerele de cazare, private. Aceste dou` zone se diferen]ieaz` att la nivel
arhitectural, ct [i constructiv. Partea public`, inclusiv holul camerelor, este coloana
vertebral` a construc]iei, realizat` pe o structur` de beton [i zid`rie, tencuit`. Zona
camerelor este un alt element dezvoltat longitudinal, dar mult mai flexibil spa]ial, se
nf`[oar` pe acest schelet [i este realizat integral din lemn (structur` din lemn [i pla-
caj din lemn att n interior, ct [i n exterior). Placajul din lemn urc` [i pe acoperi[,
ascunznd nvelitoarea propriu-zis`, stre[inile [i burlanele. Imaginea final` a mo-
dulelor este cea a unor volume omogene, deturnnd astfel casa arhetipal` ce a stat
la baza compozi]iei.
Majoritatea spa]iilor, att cele comune, ct [i cele private, se caracterizeaz` printr-o
dubl` orientare de-a lungul axei est-vest. Astfel, peisajul, diferit n cele dou` direc]ii,
devine parte caracteristic` a spa]iului interior. Toate camerele au acces direct la nivelul
parterului n gr`dina demarcat` de zidul de sprijin, iar din apartamente se poate ie[i
att n acest spa]iu protejat de la parter, ct [i la nivelul superior, pe o teras` privat`.
Apartamentele fiind compuse din salon [i dormitor, se desf`[oar` pe dou` niveluri,
dnd din nou posibilitatea dublei orient`ri, est-vest, spre peisajul ndep`rtat, la etaj [i
spre cel proxim, la parter.
rubrica
arhitectur`
sec]iune
eveniment

Premiul sec]iunii arhitectur` < 1000 mp Premiul sec]iunii urbanism [i amenajarea spa]iilor
Teatrul Na]ional Ia[i Sala Atelier. urbane. Erlebnisraum Altstadt.
Autor: Angelo Roven]a Autori: Michael Buck, Adrian Borda, Benjamin Kohl,
Oana St`ncioiu, Eugen P`nescu (Planwerk)

Premiul sec]iunii arhitectur` de interior, scenografie Premiul sec]iunii restaurarea monumentelor


[i design de obiect: KLUDIstudio. de arhitectur` [i reabilitarea cl`dirilor
Autori: Kim Attila, Tiberiu Buc[a, Adriana Diaconu (SKBD) Restaurare, amenajare restaurant.
Autori: Mihai }uc`, Teodora Capot`, Alexandra Popa,
Philipp Brand (Arhimus)

Pe data de 20 octombrie a.c., la Muzeul }`ra- Premiul sec]iunii


publica]ie de arhitectur`
nului Romn, au fost decernate \n cadru fes- lvaro Siza. 54 de
tiv premiile Bienalei de Arhitectur` 2008. A[a proiecte. Autori: lvaro
Siza, Carlos Castanheira,
cum sublinia [i domnul {tefan Lungu, pre- Nuno Higino. Editor: Igloo
[edintele Uniunii Arhitec]ilor din Romnia, Media coordonator proiect
editorial: Viorica Buic`,
organizatori ai evenimentului, a fost o concept grafic: Corina Duma
surpriz` pl`cut` faptul c` majoritatea
c[tig`torilor sunt arhitec]i tineri, o speran]`
pentru schimbarea habitatului autohton.
www.bab.ro
rubrica
arhitectur` eveniment
sec]iune

IDEI MICI PENTRU UN ORA{ MARE

O diferen]` de 90 de grade. Deschiderea c`tre ora[ a


cur]ii Muzeului Na]ional de Art`. Point 4: Justin Baroncea,
Radu Enescu, {tefan Ghenciulescu, Constantin Goagea,
Jean Craiu, Carmen Popescu, Ada Demetriu

Iat` o demonstra]ie c` se poate face Vorbim din nou de spa]iul public, de blocurile comuniste, de str`zi ticsite de
ceva: 16 proiecte pentru \mbun`t`]irea ma[ini, de monumente sau de gr`dini, de tot ce ne doare pe noi cel mai
spa]iilor publice, proiecte ce se pot pune tare. Destul cu scuza c` n-avem bani de investi]ii pentru binele public, \n
\n practic` f`r` mari eforturi. Aceste idei timp ce \n ora[ afacerile imobiliare mari prosper`.
Bunul sim] e minoritar, ba chiar a ajuns s` fie underground, deci nu ne-am
apar]in unui grup de arhitec]i [i teoreti-
sfiit s` nu fim excesiv de originali. E mai important s` aducem civiliza]ie,
cieni care propun autorit`]ilor publice [i
prin solu]ii tranzitorii de reciclare a unor locuri, dect atta originalitate cu
publicului larg o altfel de abordare a hao- care s` distrugem ce-au f`cut al]ii bun.
sului frenetic ce ne \nconjoar`. Avem idei Credem c` pn` la transform`rile majore [i interven]iile urbane dramatice,
mici \n ceea ce prive[te costurile, cu care pn` la viziunile de anvergur` trebuie s` existe [i o perioad` de tranzi]ie \n
am putea \mbun`t`]i via]a unei comu- care s` acumul`m experien]` [i [tiin]`, s` ne punem probleme, s` urm`rim
nit`]i, a unui loc, a unei situa]ii urbane. efecte s` tragem concluzii juste, f`r` a cheltui sume fabuloase. Nu vrem
doar s` punem \n discu]ie ineficacitatea ora[ului, ci vrem s` ajut`m un sis-
Deci f`r` bugete, f`r` demol`ri excesive,
tem administrativ \ncet, s` propunem profesioni[ti \n luarea unor decizii, s`
f`r` construc]ii de mare amploare, dar cu
venim cu modele teoretice [i strategii de lucru rapide.
o ]int` precis` [i bine precizat`, putem Aceast` expozi]ie este rezultatul unei invita]ii pe care revista Arhitectura a
face via]a ora[elor noastre suportabil`. f`cut-o unui grup de arhitec]i, prieteni [i colaboratori. Proiectele lor sunt
grupate pe teme simple [i sunt un r`spuns imediat la micile [i marile
Outnumbering. Bogdan & Van urgen]e pe care le cunoa[te]i. Unele se pot considera proiecte de arhitec-
Broeck Architects (Oana Bogda, Leo
tur` sau de amenajare urban`, altele sunt design de mobilier urban. Unele
van Broeck, Sofie Liesenborghs,
Aron Sumeghy, Philip Stessens) dintre aceste proiecte sunt adapt`ri ale unor lucruri banale, iar altele cer un
mic efort de recuperare tr`im epoca recycle doar iar altele propun o
cur`]enie de[teapt`. Unele ar putea avea o via]` lung`, iar altora le pre-
zicem o existen]` efemer`, pentru c` sper`m sincer ca problemele c`rora le
venim \n \ntmpinare s` dispar`. Important este s` \ncepem de undeva,
dintr-un col] mic sau poate deodat` cu mai multe idei.
Noi adun`m semn`turi [i entuziasm public pentru a convinge administra]ia
s` \nceap` implementarea acestor idei ct mai repede. Proiectele care v`
plac, cele pe care le sus]ine]i v` rug`m s` le vota]i pe site-ul
www.arhitectura1906.ro
{i probabil v` \ntreba]i ce-i cu cioara... Ne-am gndit c` nu v` va l`sa
indiferen]i, o s` \ntoarce]i privirea dup` ea. E o pas`re frumoas`, util` [i
inteligent` [i un martor simpatic al tranzi]iei de la via]a de sat la cea
urban`. / arh. {tefan Ghenciulescu

Un proiect al revistei Arhitectura \n cadrul BAB 2008, 15.10


15.11.2008
Inventatori, curatori de serviciu: Constantin Goagea, {tefan
Ghenciulescu, Cosmina Goagea; Cioara: Marcel Scutaru; Grafic`:
C`t`lina Zlotea
rubrica
arhitectur` eveniment
sec]iune

RUDOLF FRNKEL BERLIN BUCURE{TI


Arhitecturi urbane
fiindc` el, de fapt, nu a avut niciodat` drep-
tul de practic`, autoratul fiind \mp`r]it sau
atribuit \n mod oficial exclusiv celor cu care a
colaborat.
Expozi]ia se compune din dou` p`r]i. Prima
dintre ele con]ine cea mai important` lucrare
din Berlin, cartierul-gr`din` Atlantic, precum
[i restaurarea sa de c`tre biroul bfstudio-
Architekten. Atlantic devine astfel un model
de revitalizare urban` [i de re\nviere a unui
spirit metropolitan.
Un model esen]ial pentru un ora[ cum este
Bucure[tiul, al c`rui excep]ional patrimoniu
modernist, complet ignorat nu numai de
societate \n general, ci [i de elitele culturale,
se afl` pe cale de deteriorare iremediabil`.
Felul \n care au evoluat operele lui Frnkel \n
ultimii 70 de ani devine subiectul celei de-a
doua sec]iuni. Lectura fotografic` a artistului
Iosif Kiraly dep`[e[te scopul documentar,
Rudolf Frnkel s-a n`scut Aceast` expozi]ie este dedicat` operei unui
transfigurnd m`re]ia [i declinul visului mo-
arhitect mult prea pu]in cunoscut, precum [i
[i a lucrat \n prima parte a dernist \n Bucure[ti." (Arh. {tefan
ipostazelor actuale ale acestei opere, la
vie]ii \n Germania. Cariera Ghenciulescu)
Berlin [i la Bucure[ti.
berlinez` a fost \ntrerupt` Arhitec]ii berlinezi Matthias Muffert [i Benita
Braun-Feldweg, al`turi de fotograful Iosif
brutal de instaurarea
Kiraly vor realiza o apropiere a celor dou`
nazismului. Evreu de origi- ora[e prin crea]ia acestui arhitect de
ne, Frnkel a apucat s` excep]ie.
Fraenkel (varianta numelui folosit` de el \n
emigreze \n 1933 [i s-a sta-
Romnia) nu a fost un pionier [i cu att mai
bilit la Bucure[ti. Semnele pu]in un radical al modernismului interbelic.
degrad`rii politice [i ale Mai degrab` orientat` c`tre reform` dect
c`tre revolu]ie, activitatea sa s-a \nscris pe
alunec`rii c`tre un tip de Expozi]ia se afl` sub patronajul doamnei
linia modernismului potolit, \ns` nu mai
Ingeborg Junge-Reyer, senator pentru dez-
regim pe care el \l pu]in autentic [i a entuziasmului metropoli-
voltarea urban` a landului Berlin.
cuno[tea mult prea bine, tan, fiind apropiat mai degrab` de Erich
Mendelsohn [i Hans Sharoun dect de Mies
l-au f`cut s` emigreze din 29.10.-20.11.2008
van der Rohe [i Gropius.
Teatrul Na]ional Bucure[ti, Galeria
nou \n 1937 \n Anglia. Nu e de mirare c` a avut att de mult succes
MNAC, etaj 4, B-dul Nicolae B`lcescu 2
Dup` r`zboi, avea s` se \n Romnia. Credo-ul s`u profesional se
potrivea perfect cu visul metropolitan [i
stabileasc` definitiv \n Parteneri: Goethe-Institut Bukarest, bfs-
entuziasmul pentru modernism v`zut ca
tudio-Architekten, Berlin, Bienala de
Statele Unite, unde a pre- expresie a progresului [i a occidentaliz`rii,
Arhitectur` Bucure[ti 2008, Muzeul
dat cursuri de urbanism, att de caracteristice Bucure[tiului interbelic.
Na]ional de Art` Contemporan`, Revista
Ce-i drept, intensa sa activitate de aici este
\ns`, practic, nu a mai Arhitectura
destul de greu de documentat. Aceasta,
construit deloc.
rubrica
arhitectur` concurs
sec]iune

UNARTE
Concurs extindere
Universitatea de Art` Bucure[ti
strada General Budi[teanu 19
Tema concursului plimbat n tot felul de amplasamente n la]ii etc., cu posibilitatea op]ional` de a
ora[, de regul` marginale, proiectul noului ad`posti evenimente cu public: vernisaje,
Din anul 1948, n urma reformei sediu a fost abandonat, Universitatea prelegeri pentru minimum 100 de audi-
nv`]`mntului, fosta {coal` profesional` Na]ional` de Arte desf`[urndu-[i acum en]i, manifest`ri artistice interdisciplinare;
de fete A. F. Robescu se desfiin]eaz`, iar activitatea n mai multe loca]ii, mai mult bibliotec`; muzeu [i pinacotec` circa 250
n cl`dirile ce-i apar]ineau este instalat sau mai pu]in improvizate, din fericire mp; conducerea Universit`]ii: rectorat cu
sediul central al Institutului de Arte Plastice toate aflndu-se ntr-un perimetru relativ secretariatul s`u, secretariatul [tiin]ific al
Nicolae Grigorescu. Curnd dup` restrns din centrul ora[ului str. General Universit`]ii, Senatul Universit`]ii, ce cu-
aceea, n Casa Scarlat-Ghica vor fi ad`pos- Budi[teanu nr. 19, Calea Grivi]ei nr. 22 prinde un num`r de 45 de cadre didactice,
tite spa]ii de nv`]`mnt ale Liceului de (sec]ia Sculptur` a Facult`]ii de Arte 3 birouri decanat, fiecare cu secretariatul
Art` Nicolae Tonitza, iar cnd liceul [i Plastice) [i Calea Grivi]ei nr. 28 (Facultatea s`u n care lucreaz` cte dou` persoane;
afl` noul sediu, casa va fi ncredin]at` de Arte Decorative [i Design [i sec]ia recep]ie, hall, cu punct informare, a[-
Uniunii Arti[tilor Plastici pentru a fi folosit` Conservare-restaurare a Facult`]ii de teptare, bufet (n limita posibilit`]ilor);
ca ateliere pentru arti[ti, aceasta fiind [i Istoria [i Teoria Artei). administra]ia Universit`]ii etc.
func]iunea actual`. ntruct n momentul de fa]` Universit`]ii Principalele criterii de evaluare a
n prezent, n cl`direa aflat` pe str`zile i-a revenit ntreaga parcel` din str. General proiectelor au fost:
General Budi[teanu [i Banului (C1 n pla- Budi[teanu nr. 19 a[a cum este delimitat` 1. Judicioasa implantare a extinderii n
nul cadastral, construit` n anul 1924), n planurile cadastrale, inclusiv Casa teritoriul afectat cu limitele impuse de
func]ioneaz` rectoratul [i administra]ia Scarlat-Ghica, conducerea universit`]ii PUZ zone protejate nr. 16 Calea Victoriei.
Universit`]ii Na]ionale de Arte, sec]iile dore[te ca, odat` cu restaurarea [i refunc- 2. Func]ionalitatea ansamblului creat din
Pictur`, Grafic` [i Foto-video ale Facult`]ii ]ionalizarea acestui monument, s` cl`dirile existente [i cele propuse a fi con-
de Arte Plastice, sec]ia Istoria [i Teoria realizeze o extindere [i o remodelare struite.
Artei a facult`]ii cu acela[i nume [i func]ional` a spa]iilor pe care le de]ine, n 3. Expresivitatea plastic` a volumelor
cursurile de master of arts, toate limita capacit`]ii portante (POT [i CUT) pe realizate.
nsumnd circa 540 de studen]i. Recent, care terenul o permite, n a[a fel nct 4. Punerea n valoare a cl`dirii-monu-
Universitatea a ob]inut o autoriza]ie de activitatea didactic` s` se desf`[oare ct ment n rela]ia cu spa]iul public
construire din partea Prim`riei sectorului 1 mai aproape de optim. nconjur`tor.
pentru proiectul de amenajare a podului Concursul s-a derulat n dou` faze, tocmai 5. Ra]ionalitatea economic` a solu]iei
imobilului, prin care se vor c[tiga noi pentru c` o tem` precis` nu poate fi for- propuse fli eventuala posibilitate de
spa]ii pentru activitatea didactic`. mulat` atta vreme ct terenul alocat etapizare a investi]iei.
Chiar dac` universit`]ii i-au revenit extinderii este restrns, iar exigen]ele 6. Armonizarea la nivel func]ional [i plas-
recent spa]iile din Casa Scarlat-Ghica urbanistice sunt foarte severe. Mai mult, tic cu incomodele vecin`t`]i din imediata
(C2 n planul cadastral, aflat` n Lista Casa Scarlat-Ghica, valoros monument de apropiere.
monumentelor istorice sub numele secol XIX aflat n incint`, trebuie restaurat` n func]ie de rezultatele primei faze a
Casa Robescu [i indicativul B-II-m-B- cu grij` [i pus` n valoare att prin concursului [i n m`sura n care cerin]ele
18131, datnd de la mijlocul secolului func]iunile pe care le va ad`posti (prin func]ionale [i condi]ion`rile urbanistice
XIX), n m`sura n care normele prev`d amenajarea nivelelor: parter, etaj, subsol [i pot fi satisf`cute, n cea de-a doua faz` a
un spa]iu permanent de lucru n atelier eventual pod), ct mai ales prin corela]ia concursului, organizatorii vor comunica
de 4,5 mp/student, construc]iile actuale cu spa]iul public adiacent. concuren]ilor ale c`ror proiecte au fost
satisfac cu dificultate exigen]ele unui Printre cerin]ele impuse de organizatorii selectate mai multe preciz`ri asupra
proces de nv`]`mnt modern, precum concursului s-au num`rat: ateliere de lucru temei [i recomand`rile juriului.
[i func]ionarea unor dot`ri esen]iale pentru circa 450 studen]i, repartiza]i n
cum ar fi cele pentru expozi]ii, bi- grupe de 10 pn` la 20 de studen]i, la care Premiile
bliotec`, muzeu. se adaug` 3 vestiare pentru modele,
fiecare cu grup sanitar [i du[; s`li de se- |n prima faz` a concursului au fost primite
Este adev`rat c` nc` din anii 1950 s-a pus minar 8 s`li pentru grupe de maximum 42 de proiecte, dintre care numai cinci au
n nenum`rate rnduri problema constru- 20 de studen]i fiecare; spa]iu expozi]ional fost selectate pentru faza a II-a. Pe 14
irii unui nou sediu pentru fostul Institut de 1000 mp (n limita posibilita]ilor) pentru octombrie, a fost anun]at c[tig`torul:
Arte Plastice Nicolae Grigorescu, capabil lucr`rile studen]ilor universit`]ii n genuri proiectul trimis de biroul ADNBA, avndu-
s` ad`posteasc` toate facilit`]ile, eventual diverse: pictur`, grafic`, fotografie, art` l ca autor principal pe arhitectul Andrei
[i c`minele studen]ilor. Dup` ce a fost video, sculptur`, art` monumental`, insta- {erbescu.
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 14 l 15

PREMIUL I: ANDBA, arh. Andrei {erbes-


cu autor principal; co-autori: Bogdan
Br`d`]eanu, Irina B`ncescu, Cristina
Enu]a, Adrian Untaru. Proiectul c[tig`tor
demonstreaz` respectul arhitec]ilor att pentru cele
dou` monumente istorice din zon`, Catedrala Sf. Iosif [i
Palatul {tirbei, fostul Muzeu al Ceramicii [i Sticlei, ct [i
pentru mediul natural. Propunerea pleac` de la mate-
rialele, culorile [i texturile existente deja \n cadrul sitului,
c`r`mida ro[ie a Catedralei Sf. Iosif, metalul oxidat [i sti-
cla. Noua construc]ie este legat` de structura vegetal`
existent`, copacii fiind practic integra]i \n construc]ie
\ntr-o asemenea m`sur` \nct nu se mai poate vorbi
despre interior sau exterior propriu-zis. Cele dou` www.oar.org.ro
alterneaz`, coexist`, ajungnd s` creeze un nou tip de
spa]iu public. Prin urmare, arhitectura are aici o mare ca-
litate sinestezic`, f`cnd apel la sim]ul v`zului [i la cel
tactil, \n egal` m`sur`. Proiectul urm`re[te att o per-
cep]ie secven]ial`, ct [i realizarea de asocieri contrastante.
rubrica
arhitectur`
rubrica
concurs

LOCUL II: SYAA.


Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i, Bucure[ti, arh. Adrian Soare
autor principal, arh. Eliza Yokina coautor, colaboratori: stud.
arh. Magda Vieriu, arh. Mirela Constantin, arh. Rodica Dina

LOCUL III: OUTLINE ARCHITECTURE


OFFICE, coautori: arh. Cristina Diaconescu, arh. Sorin
Diaconescu

Au mai fost selectate pentru faza a doua proiectele realizate


de Ene + Ene, arh. Mihai Ene autor principal, arh. {tefan
Cristescu [i de arh. Ana Maria Cri[an, Alexandru Cri[an [i
stud. arh. Angela Grigore.
rubrica
eveniment
sec]iunea
intern

Patrimoniul construit [i natural


al Romniei n pericol
a aproape doi ani dup` ce Romnia a Dezvoltare durabil` 2030, a strategiilor

L devenit membru al Uniunii Europene,


sec]iunea Cultur` Patrimoniu cultural
mobil [i imobil din Planul Na]ional Unic de
sectoriale de profil [i a Strategiei Na]ionale
Planul de dezvoltare 2007 2013 n
privin]a patrimoniului cultural [i natural, n
Dezvoltare 2007-2013 reprezint` doar un vederea armoniz`rii legisla]iei secundare
text. n condi]iile n care ultimele decenii au cu legisla]ia primar` [i includerea tempo-
supus societatea unor mari muta]ii econo- rar` a zonelor construite protejate, n
mice, tehnologice [i sociale, a devenit extrem calitate de ansambluri sau situri, urmnd a
de important` stabilirea locului pe care va tre- intra, dup` caz, n aria de inciden]` a legis-
bui s` l ocupe patrimoniul interna]ional n la]iei n vigoare privind monumentele
urm`torii ani. n acest sens, este esen]ial` istorice.
elaborarea unor strategii pe termen lung, Statutul temporar consemnat anterior
care s` mbine armonios specificul cultural al trebuie s` fie valabil pn` la finalizarea
fiec`rei ]`ri. delimit`rii [i reglement`rii tuturor zonelor
Pornind de la lipsa unei atitudini coerente de construite protejate n a[ez`rile urbane sau
protejare a patrimoniului din partea auto- rurale pentru care nu s-au efectuat nc`
rit`]ilor, Romnia post-decembrist` pierde, n aceste opera]iuni [i a cart`rii tuturor imo-
Pe 16 septembrie, la Palatul mod accelerat [i ireversibil, patrimoniul. Dup` bilelor din toate zonele protejate, existente
Cotroceni a fost lansat rapor- ce politica din perioada comunist` a condus ca atare n prezent [i urmnd a fi delimitate,
la desfiin]area institu]iilor de protec]ie, restau- prin clasificarea lor n 3 categorii valorice.
tul privind starea actual` a Este necesar` eliminarea procedurii decla-
rare [i conservare a patrimoniului [i la
patrimoniului romnesc alterarea legisla]iei n domeniu, cre[terea s`rii de urgen]`, precum [i a condi]iilor
actual. Comisia preziden- economic`, presiunea investi]iilor imobiliare [i restrictive privitoare la clasarea de urgen]`
a dezvolt`rii necontrolate din ultimii ani au a monumentelor istorice, ntruct n legis-
]ial`, coordonat` de cei doi antrenat continuarea distrugerii a ceea ce a la]ia n vigoare metodologia aprobat`
co-pre[edin]i Arh. {erban r`mas dup` epoca ceau[ist`. permite demolarea monumentelor istorice
A construi o strategie de dezvoltare durabil`, [i face imposibil` clasarea n timp util a
Sturdza [i Prof. Dr. Arh. Dan
specific` acestei ]`ri nseamn` n primul rnd unor imobile aflate n pericol iminent de
Mohanu, a lucrat, ncepnd protejarea identit`]ii sale, a ceea ce i ofer` distrugere.
cu luna aprilie a acestui an, personalitate: patrimoniul cultural. Neglijarea ntruct construirea unui imobil nou n
acestui aspect poate duce la urm`ri grave zone protejate implic` o calitate supe-
la elaborarea acestui docu- att pe plan na]ional, ct [i interna]ional, rioar` a arhitecturii, se impune ca
ment care, bazndu-se pe o distrugerea [i neglijarea patrimoniului solicitarea de desfiin]are a unui imobil s`
analiz` a st`rii de fapt, reprezentnd diminuarea contribu]iei Rom- fie \nso]it` de solu]ia de arhitectur` a imo-
niei la diversitatea cultural` european`. bilului care urmeaz` s` fie construit n
prescrie o serie de m`suri Astfel, se impune corelarea Strategiei de locul celui propus a fi desfiin]at.
prioritare de protec]ie.
Echipa pluridisciplinar` a
fost alc`tuit` din speciali[ti
proveni]i din domenii pre-
cum arhitectur`, istorie, arte
plastice, ecologie [i repre-
zentan]i ai mai multor
institu]ii de profil.

Foto: Sorin Lup[a


num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 18 l 19

Andrei Pippidi:
Bucure[tii vechi, ntre
paragin` [i demolare

Andrei Pippidi a deschis duminic`,


12 octombrie, seria de conferin]e ale
Teatrului Na]ional Bucure[ti.
Desf`[urat` la Sala Atelier, dezba-
terea a avut ca punct central
Bucure[tii vechi ntre paragin` [i
demolare.
Tema propus` urm`re[te s` atrag`
aten]ia asupra situa]iei critice n care
se afl` patrimoniul arhitectural actu-
al, mo[tenit de capitala Romniei,
trecnd n revist` att cartiere ele-
gante, ct [i zone sordide ale
Bucure[tiului, lund n calcul evolu]ia
arhitecturii locale de-a lungul timpu-
lui [i activitatea Comisiei Monu-
Institutul Na]ional al Monumentelor Prin urmare, se dore[te ca orice interven]ie mentelor Istorice, cu prezentarea
Istorice este institu]ia public` cu cele mai cu efect distrug`tor asupra unui monu- cazurilor cele mai importante.
importante atribu]ii de cercetare [tiin]ific` ment istoric (imobil, ansamblu, sit) sau n cadrul conferin]ei, istoricul a adus
[i de inventariere a patrimoniului istoric. n asupra unui sit arheologic [i furtul din acuze investitorilor care nu urm`resc
consecin]`, rolul s`u n ini]ierea [i funda- inventarul mobil al acestuia s` fie consi- dect profitul n urma interven]iilor
mentarea propunerilor de clasare trebuie derat` o atingere a intereselor na]ionale [i
avute n ora[, periclitnd astfel istoria
consolidat. n acest sens, se propune ca un atac asupra patrimoniului na]ional,
arhitectural`, [i a sus]inut activitatea
direc]iile de cultur`, culte [i patrimoniu impunndu-se a fi sanc]ionat` conform
cultural na]ional s` declan[eze procedura legii penale. ONG-urilor care lupt` n prezent
de clasare n termen de 30 de zile de la n prezent, administratorul majorit`]ii par- pentru protejarea [i promovarea pa-
nregistrarea cererii, iar n vederea curilor na]ionale [i naturale este Regia trimoniului. Domnia sa a propus
clas`rilor de urgen]`, Oficiul de Cadastru Na]ional` a P`durilor, din cadrul Minis- introducerea cl`dirilor vechi pe lista
n raza c`ruia se afl` imobilul, ansamblul terului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale. monumentelor istorice [i modificarea
sau situl n cauz` s` furnizeze, la cererea Administra]iile de parcuri nu sunt legisla]iei astfel nct abandonarea
Direc]iei pentru cultur`, culte [i patrimoniu sus]inute financiar direct prin bugetul de cl`dirilor s` fie considerat`
cultural na]ional, actele de proprietate stat, fiind subordonate financiar direc]iilor infrac]iune.
necesare procedurii de clasare n termen silvice jude]ene [i ocoalelor silvice din sub- Andrei Pippidi s-a n`scut la 12 martie
de 15 zile de la solicitare. ordinea acestora, fapt ce duce n 1948, n Bucure[ti, a absolvit
n cadrul zonelor construite protejate, exis- nenum`rate rnduri la conflict de interese.
Facultatea de Istorie a Universit`]ii
tente sau care urmeaz` a fi delimitate, se n consecin]`, este necesar` nfiin]area
Bucure[ti n 1970, cu specializare n
dore[te interzicerea modific`rii prin pla- Agen]iei Na]ionale pentru Arii Protejate
nuri urbanistice, elaborate din ini]iativ` (ANAP), subordonat` Ministerului Mediu- istorie medie universal`, are docto-
privat`, a POT-ului, CUT-ului [i n`l]imii lui [i Dezvolt`rii Durabile, cu alocare rate la Universitatea din Cluj (1981) [i
maxime precum [i a ncadr`rii func]ionale bugetar` n conformitate cu Ordonan]a Oxford (1986), este membru fondator
a parcelelor. 57/2007, cu sediul n Capital`, nzestrat` al Societ`]ii Academice din Romnia
La sesizarea organiza]iilor profesionale din cu putere executiv` asupra administra]iilor [i din acest an este redactor-[ef al
domeniul protec]iei patrimoniului, urba- de parcuri na]ionale [i naturale, a Revue des Etudes Sud-est
nismului [i arhitecturii, precum [i a aso- rezerva]iilor naturale [i a siturilor re]elei Europennes.
cia]iilor de protec]ie a patrimoniului istoric ecologice europene Natura 2000. Se Tot n 2008, public`, la editura
[i/sau natural, procedura de autorizare a impune reducerea cotei anuale de t`iere [i Humanitas, cartea Case [i oameni
unei construc]ii, respectiv de desfiin]are a adoptarea unor m`suri menite s` stopeze
din Bucure[ti. Aceasta este alc`tuit`
unei construc]ii situat` ntr-o zon` prote- t`ierile ilegale [i s` permit` reabilitarea
dintr-o serie de articole publicate n
jat`, trebuie amnat` pn` la verificarea rapid` a p`durilor. De asemenea, este
legalit`]ii procedurii respective. Este opor- necesar` corelarea legisla]iei silvice cu Dilema Veche n anii preceden]i la
tun ca persoanele fizice s` poat` declan[a legisla]ia referitoare la conservarea ariilor rubrica SOS Bucure[ti, un semnal
aceea[i procedur` prin intermediul organi- protejate, precum [i revizuirea articolelor de alarm`, poate o ultim` [ans` n
za]iilor [i asocia]iilor. interpretabile din codul silvic./ Loredana calea valului de nou ce vine s`
Este cunoscut faptul c` ultimii ani au Stasisin [tearg` istoria, cu trecutul ei cu tot. /
manifestat un interes crescut fa]` de dis- Loredana Stasisin
trugerea sub orice form` a patrimoniului.
rubrica
eveniment
sec]iunea
intern

MARCEL IANCU
S-a n`scut la Bucure[ti, pe 24 mai, n 1895 [i a murit 89 de ani
mai trziu, pe 21 aprilie, la Ein Hod, n Israel. A fost pictor,
arhitect [i eseist. Este ini]iator al dadaismului, mpreun` cu
Tristan Tzara, [i arhitect al primelor locuin]e moderne din
Bucure[ti. Ast`zi, el r`mne un promotor al avangardei, un
pion principal n istoria modernit`]ii romne[ti [i europene.

urnd dup` absolvirea Academiei acoperi[ul-teras`. Vila Fuchs (str. Negus- Tablourile sale, expuse att n impor-

C de Arhitectur` din Zrich, pune


bazele dadaismului, mpreun` cu
Tristan Tzara. n 1919, fondeaz` la Basel
tori) este un reper n acest sens.
n mai pu]in de 20 de ani s-a f`cut remar-
cat ca pictor, grafician, arhitect, designer
tante muzee ale lumii, ct [i n colec]ii
private, sunt licitate [i ast`zi pe sume
foarte mari. Fie tu[e orientale, fie
grupul Arti[tii Radicali, mpreun` cu de interior [i de mobilier. C`ut`rile sale de reprezent`ri cubiste ori expresioniste,
Hans Arp [i Alberto Giacometti. n la nceputul secolului XX au aliniat crea]iile sale stau m`rturie unei perso-
1920, la Paris, se opune ideii de anexare Bucure[tiul la tendin]ele europene cele nalit`]i dinamice, n puternic contrast
a mi[c`rii Dada la suprarealism. Astfel, mai importante ale timpului. cu arhitectura pe care a practicat-o.
nainte de 1940, numele Marcel Iancu a n 1941, p`r`se[te Romnia pentru a se Trecem ast`zi, urbanistic vorbind,
ajuns s` fie cunoscut n principalele stabili n Israel unde, la Tel Aviv, este printr-o grea criz`. n detaliu, arhitec-
spa]ii culturale europene. angajat la sec]ia de urbanism a ora[ului, tura ns`[i a optat pentru stilul nou (...)
Dup` ntoarcerea n ]ar`, ncepe s` pentru a lucra la restaurarea unor cen- A iubi trecutul nu nseamn` a paraliza
lucreze ca arhitect, cele peste 40 de tre istorice precum Jaffa, Ramlah [i Lod. via]a. A cere o arhitectur` romneasc`
cl`diri proiectate n 15 ani, pornind din Ca artist, dincolo de numeroasele nu nseamn` a o fabrica, cum s-a ncer-
acela[i punct: arta modern`. Influen]at expozi]ii din ora[e precum Tel Aviv, New cat n diferite rnduri. Numai adaptnd
de cubism, constructivism [i al]i arhitec]i York, Paris, Zrich, Milano [i premii formele vii nevoilor [i preferin]elor
renumi]i ai vremii, Marcel Iancu proiec- importante, dintre care Israel specifice locului se va na[te, printr-o
teaz` primele construc]ii moderne ale Independent Prize pentru ntreaga lung` experien]`, ceea ce se va numi stil
Bucure[tiului. Practic` o arhitectur` activitate, cea mai mare realizare o con- romnesc., afirma Marcel Iancu n
func]ionalist`, renun]` la simetrie [i stituie nfiin]area, la Ein Hod, a unei 1935. / Loredana Stasisin
decora]ii, adopt` compozi]ia geome- colonii de arti[ti. Aici, n 1983, a fost
tric` pe fa]ad`, fereastra-hublou [i deschis Muzeul Janco Dada.

Imobilul Bazaltin, Pia]a Charles de Gaulle nr. 2,


foto: Octavian Carabela

Imobilul Bazaltin, Pia]a Charles de Gaulle nr. 2, foto: Octavian Carabela


rubrica
eveniment
sec]iunea
intern

PROIECTUL
MARCEL IANCU, ARHITECT
Asocia]ia E-cart [i Funda]ia situa]ia [i starea actual` a caselor [i desf`[urat de Asocia]ia E-Cart.ro, n
pentru Arhitectur` [i imobilelor construite de el [i integrarea parteneriat cu Funda]ia pentru Urba-
patrimoniului arhitectural al secolului al nism [i Arhitectur` Simetria Uniunea
Urbanism Simetria au orga- XX-lea n circuitul turistic al Bucure[tiu- Arhitec]ilor din Romnia, Ordinul
nizat miercuri, 15 octombrie, lui prin trasee urbane. Arhitec]ilor din Romnia, Australians
n cadrul libr`riei C`rture[ti, Cartea publicat` este bilingv` [i con]ine Studying Abroad din Melbourne,
conferin]a Marcel Iancu, contribu]ii ale mai multor speciali[ti: Centrul European de Cultur` Sinaia,
arhitec]i, avoca]i [i speciali[ti n turism The Ra]iu Family Charitable Foundation
arhitect, ocazie cu care a
cultural, fotografii ale caselor, docu- UK, Pro Patrimonio, Institutul Cultural
avut loc [i lansarea c`r]ii mente referitoare la propriet`]ile Romn [i Libr`riile C`rture[ti.
Marcel Iancu Biroul de respective. Un aspect inedit al c`r]ii l Prin intermediul acestui proiect s-a
Studii Moderne. constituie [i includerea unui studiu lansat, n data de 16 iulie 2008, harta
privind fenomenul na]ionaliz`rii [i al Traseu urban Marcel Iancu ncepu-
retroced`rii patrimoniului din perspecti- turile arhitecturii moderne n Bucu-
Conferin]a a avut att invita]i din ]ar`: va legisla]iei romne[ti. re[ti. Case [i imobile construite ntre
Alexandru Beldiman, Octavian Proiectul Marcel Iancu arhitect este anii 1929-1938 [i urmeaz` a se realiza
Carabela, Mariana Celac, Marius un film documentar, echipa de spe-
Marcu-Lapadat, Ana Maria Zahariade, ciali[ti fiind coordonat` de Paul
ct [i invita]i din str`in`tate: Erik Negoescu regizor [i Lucian Iordan
Dettwiller artist elve]ian, Raya director de imagine.
Zommer Tal directorul Muzeului Janco De asemenea, n data de 18 octombrie,
Dada din Ein Hod, Moshe Zarchy a avut loc, la Sinaia, vernisajul
colaborator al lui Marcel Iancu. expozi]iei de fotografie Urme de
La dezbatere au fost abordate diferite Arhitectur` Modern` n Bucure[ti,
aspecte din via]a arhitectului, precum semnat` Teodor Graur. / Loredana
rolul s`u n nceputurile arhitecturii Stasisin
moderne la Bucure[ti [i activitatea sa n Vila Florica Reich, Str. Gr. Mora nr. 39,
Israel. De asemenea, s-a discutat despre foto: Angelica Iacob

Vila Jean Juster, Str. Silvestru nr. 75, foto: Octavian


Carabela

Imobilul Solly Gold, Str. Hristo Botev nr. 34, foto: Angelica Iacob
rubrica
eveniment
sec]iunea
intern

LUT/ ADOBE 2008


A treia etap` a experimentului LUT a avut loc \n vara anului 2008. Arhitec]ii Mariana Celac
[i C`t`lin Berescu, al`turi de sculptorii Alexandru Nancu [i Camelia Cilianu, au revenit la Capul
Dolo[man, \n apropiere de Cetatea Argamum.

e data aceasta, ei au avut \n vedere dou` obiective.

D Primul a fost de a ad`uga caselor de lut ceea ce le mai


lipsea, anume grupurile sanitare, gndite ca structuri
de sine st`t`toare. |n al doilea rnd, arhitec]ii [i-au propus s`
vad` \n ce m`sur` combinarea materialelor tradi]ionale cu
cele industriale ar fi eficient`. Produsul finit rezultat nu este
un simplu obiect arhitectural cu o anumit` func]ie utilitar`, ci
o structur` expresiv`, \nzestrat` cu calit`]i estetice particulare.
Materialele contemporane folosite pentru construirea
grupurilor sanitare au fost sticla [i policarbonatul.
Luminozitatea a fost ob]inut` prin tasarea lutului cu borcane,
care au [i avantajul de a bloca accesul vizual. Grupul sanitar
este format din turnul cu rezervor de ap`, plasat pe un e[afo-
daj cu bile, [i este prev`zut cu un co[ de aerisire. Terenul \n
pant` asigur` o presiune mai mare pentru apa de la du[.
Ca materiale tradi]ionale s-au folosit, desigur, lutul [i, pentru
acoperi[, stuful. Acestea sunt materiale care cunosc o
perioad` de revival \n lume, \n contextul dezvolt`rii arhitec-
turii ecologice, sustenabile.

Arhitec]ii au avut \n vedere [i o solu]ie pentru ali-


mentarea cu energie electric`. |ns`, planul lor, de
instalare a unui generator de energie eolian`, a tre-
buit s` fie abandonat din cauza lipsei de fonduri.
Perspectiva unui trai ecologic la Capul Dolo[man
este \ntunecat` de pericolele presupuse de con-
struirea unui habitat uman \ntr-o zon` care nu a
fost locuit` de 500 de ani. Un obstacol important
este reprezentat [i de turismul dezvoltat din zon`,
din pricina c`ruia gunoaiele sunt omniprezente.
Arhitec]ii sper` ca, \n etapele viitoare ale proiec-
tului, s` rezolve [i aceast` problem`, al`turi de
cea a parc`rii, a aliment`rii cu energie electric` [i
cu ap`. Pn` atunci, iarna care se apropie va fi
piatra de \ncercare a rezisten]ei structurilor eco-
logice ridicate la Capul Dolo[man. / Anca Rotar
rubrica
eveniment
sec]iunea
intern

Napoleon al III-lea [i
Principatele Romne

Aflat` sub naltul patronaj al domnului Nicolas Sarkozy, Pre-


[edintele Republicii Franceze, [i al domnului Traian B`sescu,
Pre[edintele Romniei, expozi]ia prezint` circa 200 de opere
de art` plastic` [i decorativ`, documente [i fotografii rare de
la mai multe muzee [i institu]ii din Romnia [i Fran]a. Eveni-
mentul este prilejuit de \mplinirea a 200 de ani de la na[terea
lui Napoleon al III-lea [i, anticipat, a 150 de ani de la Unirea
Principatelor Romne (\n 2009). / www.mnar.arts.ro

Desene florentine
din secolul al XVII-lea

Prima expozi]ie patronat` de Muzeul


Luvru, \n colaborare cu Ambasada Fran]ei \n
Romnia [i Institutul Francez, a fost deschis`
pe 25 septembrie \n cadrul Muzeului
Na]ional de Art` al Romniei, ac]iunea fiind
determinat` de dialogul dintre culturi [i cir-
cula]ia [i \mp`rt`[irea valorilor \ncorporate
\n operele de art`. Intitulat` Linia [i
culoarea. Desene florentine din secolul al
XVII-lea, expozi]ia cuprinde 61 de desene
realizate de mae[tri florentini \n perioada
El papel de la fotografia 1620-1720, expuse pentru prima oar` \n
afara Luvrului. Tematica include: studii dup`
Expozi]ia propune o selec]ie de foto- model, portrete, schi]e-proiect de arhitectur`, peisaje, compozi]ii religioase,
grafie creat` \ncepnd cu mijlocul istorice sau mitologice [i studii de detalii anatomice de expresivizare care preg`-
anilor 50 pn` la sfr[itul anilor 80, tesc lucr`rile complexe [i dou` picturi \n ulei create de Carlo Dolci. Colec]ia de
publicat` \n trei reviste de speciali- art` grafic` a Muzeului Luvru este una dintre cele mai bogate din patrimoniul
tate, AFAL, Nueva Lente [i Photo- muzeului, iar privilegiul de a putea vedea o parte din cele mai interesante lucr`ri
Vision, care [i-au asumat rolul de de gen este legat nu numai de valoarea lor intrinsec`, ci [i de perioadele
reprezentare [i de promovare a unei extrem de scurte de expunere, condi]ionate de standardele de con-
atitudini critice. /www.mnac.ro servare impuse de fragilitatea suportului. / Petra Brezan
rubrica
dosar
sec]iunea
extern

Bienala de la Vene]ia 2008


imp de trei luni, pn` la sfr[itul lui zare a dinamicii turismului cultural \n
T noiembrie, Galeriile Arsenale [i cele
din Giardini g`zduiesc proiecte apar-
Vene]ia, cu referire la una dintre temele
Bienalei acas` (\n lumea modern`);
]innd att unor nume celebre ale instala]ia multimedia a celor de la
arhitecturii mondiale, ct [i unor echipe M-A-D, explornd tensiunile dintre ecran
locale, din ]`rile ce de]in pavilioane indi- [i scen`, interfa]` [i corp, imaterialitate [i
viduale \n Giardini. Ini]ial un spa]iu dedi- corporalitate; spa]iul-prototip Digesti-
cat construc]iei cor`biilor Serenissimei ble Gulf Stream semnat de Philippe
Republici, Arsenale s-a transformat \n Rahm Architectes, o \ncercare de a
acest an \ntr-un spa]iu proteic, cu peste \mpinge arhitectura c`tre peisaje
Desf`[urat` sub deviza 30 de proiecte de amploare. |ntmpina]i, invizibil-termice, cu suprapuneri de tem-
la intrare, de structuri semnate Zaha peraturi [i atmosfere, prin crearea unui
Architecture Beyond Hadid [i Frank Gehry, vizitatorii s-au habitat \ntre dou` planuri metalice ori-
Building, edi]ia din acest reg`sit apoi \n fa]a unei instala]ii digitale zontale, \nc`lzite diferit. Tot la Arsenale,
an a Bienalei de Arhitec- realizate de David Rockwell, Reed Kroloff sunt prezentate \n paralel proiectele
[i Casey Jones. Ace[tia au realizat o Roma Interrota, ini]iat \n 1978 de
tur` de la Vene]ia s-a instala]ie ce transpune vizitatorii \n Piero Sartago pentru a sublinia starea de
anun]at ca un eveniment diversele lumi imaginate de regizori [i \ncremenire a planific`rii urbane \n
deschiz`tor de drumuri, scenari[ti, unii dintre ei autorii unor vi- Roma, [i Uneternal City. Urbanism
ziuni arhitecturale memorabile, dac` ne beyond Rome, o cercetare privind teri-
care s` l`rgeasc` perspec- gndim numai la Metropolis de Fritz toriul metropolitan al acestui ora[-mit, la
tivele gndirii arhitec- Lang, Blade Runner al lui Ridley Scott care au participat 12 birouri de arhitec-
turale. Sintagma dincolo sau Playtime de Jacques Tati. Zecile de tur`. Cei care au r`bdare s` exploreze
ecrane derulnd concomitent fragmente marginile complexului pot descoperi o
de arhitectur` s-a con- de filme [i ecranul interactiv ce r`spunde gr`din` secret` amenajat` de Gustafson
cretizat \n proiecte [i la mi[c`rile trec`torilor sunt o introdu- Porter, cu fructe [i legume, cl`diri aban-
solu]ii extrem de variate, cere perfect` pentru [irul de instala]ii donate [i un elegant balon \n mijlocul
neconven]ionale ce urmeaz`. Cea mai unei paji[ti.
cu implica]ii sociologice [i mare parte a proiectelor prezentate ape- Un fel de who's who al lumii arhi-
chiar politice. leaz` la spa]iul virtual, la arta digital` [i la tec]ilor, expozi]ia de la Arsenale nu a
Tradi]ionalele machete tehnologie, un lucru u[or de explicat \n reu[it s` exploateze poten]ialul oferit de
contextul socio-cultural contemporan. ideea lui Aaron Betsky, lucru accentuat
au fost, \n majoritatea Din mul]imea de semne [i imagini care te de fragmentarismul expunerii.
cazurilor, \nlocuite de bombardeaz` parcurgnd spa]iile Mai dinamic` [i mai proasp`t` dect
instala]ii, sculpturi, pro- generoase de la Arsenale ne-au atras sora mai mare de la Arsenale,
aten]ia: proiectul Chain City de la expozi]ia g`zduit` de Pavilionul Italiei din
iec]ii video [i interactive, Diller Scofidio + Renfro, o problemati- Giardini, curatoriat` de Emiliano
subliniind versatilitatea
ideii de arhitectur` [i
posibilit`]ile ei aparent
nelimitate. Din p`cate, nu
tot ceea ce a fost prezen-
tat a fost cu totul nou,
vizitatorii fideli ai Bie-
nalei avnd surpriza s`
recunoasc` anumite
proiecte.

www.labiennale.org
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 28 l 29

Leul de Aur
Pavilionul Poloniei

Gandolfi sub \ndrumarea lui Aaron C[tig`tor al Leului de Aur \n cadrul edi]iei din 2008 a Bienalei de la Vene]ia a fost
Betsky, aduce \n prim-plan o serie de declarat pavilionul Hotel Polonia, care [i-a propus, \ntr-adev`r, s` mearg` dincolo
abord`ri experimentale ale problemelor de arhitectur`, prezentnd o viziune distopic` intitulat` The Afterlife of
ora[elor contemporane. |n condi]iile Buildings. Arti[tii Nicolas Grospierre [i Kobas Laksa au suprapus peste fotogra-
\nc`lzirii globale, ale dezvolt`rii necon- fiile a [ase cl`diri ridicate \n Polonia \n timpul ultimului deceniu imagini virtuale ale
trolate a centrelor urbane, ale crizei viitoarei degrad`ri a acelora[i construc]ii.
legate de poluare [i ale migra]iei globale, Cei doi arti[ti nu cred \n permanen]a cl`dirilor [i au dorit s` ilustreze felul \n care
din ce \n ce mai mul]i arhitec]i constru- actualele structuri se vor schimba, odat` cu trecerea timpului. Proiectul lor
iesc utopii ca alternative la formele reprezint`, \n primul rnd, o reac]ie la adresa perceperii arhitecturii ca o art` cre-
extrem-capitaliste ale arhitecturii. |ntm- atoare de obiecte durabile, solide, \ntr-o lume inconstant`, unde totul este f`cut
pina]i la intrare de tapetul numeric al lui \n grab`, iar timpul pare s` se scurg` din ce \n ce mai repede. Obseda]i de pro-
Jrgen H. Mayer, apoi condu[i spre inte- por]iile vitruviene [i de propriile orgolii, arhitec]ii refuz` s` treac` dincolo de o
rior de o instala]ie format` din scaune cu simulare a durabilit`]ii, iar aceast` atitudine este una periculoas`, \n contextul \n
un design elaborat, semnat` Herzog [i De care echilibrul lumii este pus \n pericol de fluxurile de informa]ie [i de valut`.
Meuron, vizitatorii p`trund \ntr-un Transformate \n structuri care s-ar potrivi foarte bine \n Gotham City, ora[ al
adev`rat labirint de exponate, a c`ror dis- supereroului Batman, cele [ase cl`diri prezint` o imagine a viitorului cu att mai
punere pare aleatorie. Am re]inut: nelini[titoare cu ct pare perfect plauzibil` [i provoac` la dezbateri.
solu]iile pentru locuin]e oferite de Rectas A privi dincolo de arhitectur` \nseamn`, \n primul rnd, a se concentra asupra
Urbanas, filmul despre ecologie urban` al impactului avut de factorul uman [i de factorul temporal asupra construc]iilor. O
lui Stefano Boeri sau colec]ia de obiecte [i cl`dire este, la urma urmei, doar un fel de ambalaj, care nu este neap`rat potrivit
picturi semnate Madelon Vriesendorp. pentru con]inutul s`u. Factorul uman a fost implicat \n proiectul lui Nicolas
Ct despre pavilioanele locale, de cea mai Grospierre [i Kobas Laksa prin transformarea pavilionului \n Hotel Polonia, un loc
mare apreciere s-a bucurat pavilionul unde oamenii s` poat` r`mne peste noapte. Arti[tii au justificat acest gest afir-
Poloniei, c[tig`tor al Leului de Aur pen- mnd c` este aproape dizgra]ios ca, \ntr-un ora[ aglomerat ca Vene]ia, unde
tru cea mai bun` participare na]ional`. A cazarea este o problem`, pavilioanele dedicate expozi]iei [i Giardini s` fie golite
ie[it \n eviden]` [i Estonia, ]ara f`r` aproape tot anul.
pavilion, ai c`rei reprezentan]i au insta- |n final, cei doi [i-au atins scopul declarat, acela de a provoca. Pentru realizarea
lat o enorm` conduct` de gaz pe un cori- proiectului, ei au luat drept motto o afirma]ie a autorului Zygmunt Bauman, care,
dor, ca simbol al supra-industrializ`rii [i \n lucrarea Liquid Life, spunea: Sim]im, ghicim, b`nuim ceea ce trebuie f`cut.
un semnal de alarm` asupra ideii de Dar nu putem cunoa[te forma [i aspectul viitorului. Putem fi, totu[i, siguri, c` acea
respectare a mediului [i a necesit`]ii unui form` nu va fi una familiar`. Va fi diferit` de toate lucrurile cu care eram
design de calitate. /Anca Rotar, Viorica obi[nui]i. /Anca Rotar
Buic`
rubrica
dosar
sec]iunea
extern

Pavilionul
Romniei
BOLT
Cuvntul BOLT a fost ales
ca titlu al pavilionului
Romniei de la edi]ia din
acest an a Bienalei de la
Vene]ia datorit` polise-
miei sale. El poate \nsem-
na a lega, trimi]nd
astfel la rela]ia dintre tre- Expozi]ia a prezentat o serie de fotografii tip macro ale unor proiecte realizate
cut [i prezent, sau a se de biroul Prodid, al`turi de scaune de lemn fabricate de rudarii din Oltenia [i de
reinterpret`ri moderne ale acestora, realizate cu materiale contemporane.
elibera, subliniind ideea
Arti[tii au fost impresiona]i de flexibilitatea [i durabilitatea unui simplu obiect
de dep`[ire a unui stadiu tradi]ional. Obiecte prezente \n casele austere ale s`tenilor din nordul Olteniei,
pur material, pentru a aceste scaune de lemn cu trei picioare pot fi asamblate \n a[a fel \nct s` creeze
accede la un nivel superi- o mas`, un fotoliu sau chiar un cadru pentru persoanele cu dizabilit`]i. Fiecare
dintre aceste dispozitive este sigur [i stabil, beneficiind de o form` simpl`, dar
or, care ]ine de spiritua- extrem de versatil`. Echipa organizatoare [i-a propus s` demonstreze c` tehni-
litate. cile vernaculare pot genera obiecte cu acelea[i caracteristici pe care le a[tept`m
Nou` mari teme au fost ast`zi de la arhitectura high-tech, cu design sofisticat. Per total, expozi]ia s-a
alese pentru a ilustra constituit ca o medita]ie asupra felului \n care tehnicile vernaculare pot fi inte-
grate \n arhitectura contemporan`, asupra tarelor economiei romne[ti [i a
ideile curatorilor: nori, perioadei de tranzi]ie cu care ]ara noastr` \nc` se confrunt`.
trecere, trepte, pietre, Arhitectul {erban Sturdza a expus o serie de scaune inspirate de aspectul celor
trepied, ]`ru[i, lumin` de tradi]ionale, fabricate de Anghel Gheorghe, la limita dintre mobil` [i ornament.
|n timp ce unele trimit, prin aspectul lor, la aripile [i picioarele sub]iri ale unei
zi, ]es`tur`, cutremurare. mu[te, altele p`streaz` forma tradi]ional` de bumerang, realiznd cu succes
trecerea de la vernacular la contemporan.
Arhitec]ii [i arti[tii care au creat instala]ia BOLT au \n comun faptul c`, \n \ncer-
carea lor de a experimenta cu tehnici de avangard`, se lovesc de o lume
exterioar` discontinu`, contradictorie, o lume a vechilor me[te[uguri, a tehni-
cilor [i uneltelor arhaice. Fotografiile care au \nso]it instala]ia BOLT sunt
imagini ale armoniei (\nc`) existente \ntre mediul natural [i cel construit.
Privind arhitectura ca pe o cale de a \mbun`t`]i via]a unei comunit`]i, BOLT s-a
\ncadrat \n mod veritabil \n tema Bienalei de la Vene]ia de anul acesta. / Anca Rotar

Echipa proiectului: Klaus Birthler, {tefan Bortnowski, Mariana


Celac, Sebastian Ionescu, {erban Sturdza, Iulian Ungureanu
Proiecte: {erban Sturdza \n colaborare cu Lucian Corduneanu,
Andreea Hangiu, Iulian Ungureanu (Prodid Studio)
Design scaune: Amur Busuioc, Ion [i Mihai Fesu, Virgil Scripcariu,
{erban Sturdza, Prodid Studio [i Anghel Gheorghe, Marian
Zidaru
Design instala]ie: {erban Sturdza [i Virgil Scripcariu
Fotografii din expozi]ie: Andrei M`rgulescu
Comisar: Marius Marcu-Lapadat
Comisar secund: Mirela Duculescu
rubrica
dosar
sec]iunea
extern

\n acela[i timp, mediul \nconjur`tor. |n


Pavilionul total, 100 de proiecte sunt prezentate \n
cadrul GeneroCity, grupate cronolo-
Fran]ei gic. Trecutul cuprinde, printre altele,
sediul partidului comunist francez,
Cei care vor vizita pavilionul Fran]ei la proiectat de Oscar Niemeyer,
Bienala de Arhitectur` de la Vene]ia Prezentul grupeaz` 30 de proiecte
2008 vor fi \ntmpina]i de cuvntul realizate \ntre 2006 [i 2008, iar
optimiste, scris cu neon ro[u. Viitorul, reprezentnd punctul central
Proiectat de French Touch Collective, al expozi]iei, cuprinde 45 de proiecte
\mpreun` cu Franck Tallon, pavilionul legate de noile practici urbane [i stiluri
este cel mai scump de la edi]ia aceasta a de via]`.
Bienalei.
Sub deviza gndirii pozitive, arhitectul
Francis Rambert propune GeneroCity,
generous vs. generic. Lund atitudine
Pavilionul
\mpotriva vulgariz`rii ora[ului \n era
globaliz`rii, pavilionul francez urm`re[te
Germaniei
reafirmarea arhitectului ca personaj care
La Bienala de Arhitectur` de la Vene]ia Avnd mereu \n vedere contrastul dintre
define[te stiluri de via]` [i comporta-
2008, expozi]ia Updating Germany ]`rile industriale [i cele a[a-zise \n curs
mente urbane. Dezbaterea ini]iat` se va
prezint`, sub deviza Projects for a bet- de dezvoltare, dintre progresul tehnic [i
desf`[ura \n jurul conceptului de
ter future, o serie de proiecte de s`r`cia cu care \nc` se confrunt` nu-
generozitate [i a felului \n care el se
cercetare [i experimente \n domeniul meroase regiuni, dintre aspira]ia spre
manifest` \n arhitectur`. Mergnd
designului. Interesa]i de concepte [i de paradis [i acceptarea catastrofei
dincolo de calitatea construc]iilor pro-
patternuri de gndire, cercet`torii iminente, ei au propus patru scenarii
priu-zise, crearea de rela]ii sociale este
germani sper` ca propunerile lor s` con- posibile referitoare la viitorul planetei.
cel pu]in la fel de important` ca stofa
tribuie la o schimbare de mentalitate. Dintre acestea, Post-Fossil Landscape
din care e croit ora[ul.
Proiectele expuse, printre care se num`r` prezint` o viziune sumbr`, conform
Arhitectura francez` este, prin defini]ie,
o instala]ie cu titlul Technical Paradise c`reia, \n viitor, singurele tipuri de peisaj
elaborat` [i individualizat`. Diversitatea
[i o alta care simbolizeaz` conceptul de vor fi structurile industriale, alternnd
contextelor [i a peisajelor inspir` noua
echilibru, reprezint` reac]ia designerilor doar cu de[euri abandonate. Eco-
genera]ie de arhitec]i s` inoveze, pro-
la dezechilibrele existente \n lume, la Techno-Topia \ncearc` s` afle dac` este
punnd structuri care s` aib` un rol \n
nivel economic, ecologic [i social. posibil ca problemele lumii de ast`zi s`
via]a de zi cu zi a oamenilor, respectnd,
|mp`r]it \n patru sec]iuni, pavilionul fie dep`[ite printr-o evolu]ie tehnologic`
Updating Germany cuprinde, dincolo de amploare, care ar transforma planeta
de propuneri legate de art` [i arhitec- \ntr-un paradis high-tech. Cea mai bun`
tur`, o serie de proiecte sustenabile din solu]ie pare a fi cea propus` prin con-
punct de vedere ecologic [i social, care ceptul de Responsible Consumption,
au fost puse \n aplicare \n Germania. anume dezvoltarea unui stil de via]`
Mereu cu un pas \nainte, cercet`torii au sustenabil, care s` asigure att confortul
elaborat [i planuri care ar putea aduce locuitorilor, ct [i respectarea [i protec]ia
schimb`ri la nivel mondial, conducnd la mediului \nconjur`tor.
un viitor mai bun.

Pavilionul Rusiei
Rusia a fost una dintre ]`rile care, la edi]ia de anul acesta a Bienalei de la Vene]ia, s-au
bucurat de o contribu]ie din partea vedetei incontestabile a lumii arhitecturii, Zaha
Hadid. Arhitecta a expus, \n cadrul pavilionului rus, proiectul unei case extrem de
\ndr`zne]e. Sub titlul The Chess Game. Tournament for Russia, echipa organiza-
toare a prezentat un proiect de schimbare la fa]` a Moscovei [i de transformare a
ei \ntr-un ora[ preg`tit a-[i ocupa locul de pion important pe tabla de [ah a politicii
mondiale. Biserica lui Hristos Salvatorul devine vecin` cu Turnul Rossiya al lui Norman
Foster, replic` adresat` centrelor de afaceri ale ora[elor vestice. Lucr`rile au fost \ns`
prezentate dezorganizat, \n lipsa unei viziuni armonioase, iar partea cea mai intere-
sant` a expozi]iei s-a dovedit instala]ia de la demisol a arhitectului Nicolai Polissky.
C`pi]e de fn, lemne de foc acestea sunt proto-imaginile pe care Polissky a \nv`]at
s` le integreze \n peisajul contemporan, capturnd astfel spiritul rusesc, atemporal.
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 32 l 33

Pavilionul Japoniei

ishigami
Un proiect al arhitectului Junya Ishigami, pavilionul Japoniei de la Bienala de la
Vene]ia, a \ncercat, sub titlul Extreme Nature: A Lanscape of Ambiguous Space,
s` [tearg` linia care separ` arhitectura de natur`. Viziunea lui Ishigami este una
cvasiapocaliptic`, prezentnd o r`zbunare total` a vegeta]iei, care pune din nou
st`pnire pe ceea ce i-a fost luat. Expozi]ia japonez` a fost gndit ca o ser` locuibil`,
care paraziteaz` structura extern` a pavilionului propriu-zis. Cl`dirile, construite
la scar` natural`, au o structur` extrem de fragil`, care nu le permite dect s` stea
\n picioare. Prin urmare, prezen]a lor este extrem de efemer`, ele p`rnd a fi
\nghi]ite de vegeta]ia luxuriant`. Interiorul a fost l`sat pustiu, cu excep]ia unor
desene \n creion extrem de delicate, care acoper` pere]ii. Junya Ishigami a urm`rit
s` creeze un nou mediu, care s` ias` \n eviden]`, dar, \n acela[i timp, s` se integreze
\n Giardini, determinndu-i pe vizitatori s` \[i pun` \ntreb`ri cu privire la natura arhi-
tecturii [i la rela]ia sa cu mediul \nconjur`tor.
Pavilionul Letoniei

Pavilionul
Irlandei
Un Palazzo din secolul al XV-lea, situat pe
Canal Grande, a g`zduit anul acesta expozi]ia
irlandez` din cadrul Bienalei de la Vene]ia,
organizat` de Hugh Campbell, profesor la
Universitatea din Dublin, [i Natalie Weadick.
Sub titlul The Lives of Buildings, expozi]ia a
reprezentat un studiu asupra efectelor timpu-
lui asupra cl`dirilor [i a modului \n care
acestea pot fi regndite, reinventate pentru a
]ine pasul cu vremurile.
Nou` birouri de arhitectur` [i-au prezentat
lucr`rile \n cadrul pavilionului irlandez. Printre
acestea s-au num`rat Grafton Architects din
Dublin, care au expus dou` proiecte recente,
Facultatea de Drept din Milano [i Sediul
Trezoreriei din Dublin, O'Donnel & Tuomey [i
nume noi ca Taka, Tom De Paor sau Grainne
Hassett. Nou` ecrane-plasm`, fixate \n supor-
|n cadrul pavilionului Letoniei, situat corpurile au fost supuse, la Univer-
turi alb-negru, au prezentat un proiect semnat
\nainte de intrarea \n Arsenale, a fost sitatea din Riga. Aceste imagini au fost
de fiecare dintre participan]i, \n contrast cu
prezentat proiectul intitulat Dust- ob]inute \n timpul bombard`rii a[chi-
frescele care decoreaz` interiorul palatului.
room, ce prezint` transformarea ilor [i buc`]ilor de ghips cu atomi de Cea mai apreciat` prezentare a apar]inut
unor obiecte privite \n mod normal aur [i platin`, fluxul de electroni arhitec]ilor Patrick Lynch [i Simon Walker, con-
ca reziduuri praf, a[chii, o bucat` de crend o imagine alb-negru pe matri- stnd din proiectele lor pentru o serie de vile,
ghips \n conductoare de electricitate. cea foto. Instala]ia realizat` de repre- \nso]ite de un documentar despre casa
Ideea a apar]inut arhitectului Reinis zentan]ii Letoniei a cuprins aceste Btharbu din Cork, proiectat` de Robin Barr
Liepins [i artistului Eriks Bozis. Cei doi fotografii, al`turi de un film prezen- \n 1972 [i devenit` loc de \ntlnire pentru
au gndit spa]iul de expozi]ie ca fiind tnd procedeul propriu-zis. Pavilionul elitele culturale din Irlanda. Pentru a \nso]i
suficient prin sine \nsu[i. Singurele a fost completat de o teras` lung` de imaginile, realizatorii filmului, Sue Barr [i David
exponate au fost obiectele transfor- 10 metri [i vopsit` \n negru, \ntreg Heathcote, au ales poeziile scrise de Seamus
mate \n conductoare, \nso]ite de ansamblul contrastnd, prin simpli- Heaney despre aceast` cas`, \n lectura autoru-
fotografii realizate sub microscopul tatea [i monocromia sa, cu aspectul lui. Astfel, arhitectura irlandez` contemporan`
electronic, ilustrnd procesul la care multicolor [i cu agita]ia din Vene]ia. a avut parte de o prezentare cuminte, dar
cu o doz` discret` de lirism.
rubrica
dosar
sec]iunea
extern

Pavilionul
Marii Britanii
Pavilionul Marii Britanii a reprezentat
mai degrab` un studiu social, pentru
care arhitectura a fost doar un pre-
text. |ngrijit` de celebrul critic Ellis
Woodman, expozi]ia, cu titlul
Home/Away: Five British Architects
Build Housing in Europe, a trecut \n
revist` condi]iile care au dus la criza
locuin]elor din Marea Britanie.
La un secol de la revolu]ionarea
mediului urban de c`tre Ebenezer
Howard [i introducerea conceptului
de ora[-gr`din`, tot britanicii sunt cei
care \[i propun s` ofere solu]ii adap-
tate condi]iilor actuale ale pie]ei.
Proiectele expuse \n cadrul Home /
Away au fost gndite de cinci
birouri de arhitectur`, cel mai cunos-
cut nume fiind cel al lui Tony Fretton.
Criticii expozi]iei au remarcat, \ns`, \n
mod corect, c` la Vene]ia nu a fost
prezentat` o situa]ie existent` la
Pavilionul Elve]iei nivelul Europei, cum pretindeau
organizatorii, ci o serie de probleme
Sub titlul Explorations, Elve]ia a prezentat \n cadrul Bienalei de la Vene]ia de [i practici care s-au limitat la situa]ia
anul acesta un studiu aprofundat asupra importan]ei cercet`rii \n cadrul con- Londrei. P`rerea exprimat` \n 2005
cep]iei arhitecturale. Bazndu-se pe dou` studii de caz realizate \n cadrul de Peter Cook, conform c`reia cali-
tatea arhitecturii britanice din afara
Universit`]ilor din Lausanne [i Zrich, expozi]ia a descris patru tipuri diferite de
capitalei se pr`bu[e[te asemenea
proiecte de cercetare [i a insistat asupra avantajelor oferite de utilizarea didacticii
unui bolovan a fost reflectat` [i
ca tehnic` de cercetare. Explorations a permis o chestionare critic` a singula- anul acesta, la Vene]ia. De fapt, mul]i
rit`]ilor [i avantajelor cercet`rii \n domeniul arhitecturii [i o ocazie de creare a unui arhitec]i britanici care nu au birouri la
spa]iu de discu]ie [i de l`rgire a perspectivelor existente. Londra sunt aprecia]i la nivel
Prin intermediul unei instala]ii video, Stop Making Sense, cei patru profesori interna]ional, dar ei au fost omi[i de
universitari implica]i \n proiect au fost al`turi de vizitatori, prezentnd etapele organizatorii Pavilionului de anul
muncii lor [i vorbind despre poten]ialul proiectelor de cercetare [i locul lor \n acesta.
peisajul arhitecturii contemporane. Prin urmare, nu au fost valorificate
anumite subiecte care ar fi putut
constitui puncte de interes. De exem-
plu, distrugerea par]ial` a centrului
ora[ului Manchester \n urma bom-
bard`rilor IRA, care ridic`, la nivel
strict arhitectural, problema recon-
struc]iei ar fi putut constitui o
premis` generoas`. Pn` la urm`, se
pare c` stereotipurile create de scri-
itorul George Mikes nu sunt foarte
departe de adev`r. Exist` Londra {i
restul lumii. / Anca Rotar
rubrica
dosar
sec]iunea
extern

Mozaic Vene]ian
Se spune c` Vene]ia este \ncnt`toare \n orice anotimp. {i sub razele soarelui, dar [i la
ceasurile nop]ii, \n cea]a lagunei, dar [i sub vntul t`ios al Euganeei, \n zilele de lucru
dar [i \n cele de s`rb`toare, cu deosebire \n Carnaval.
Din cauza asta m-am \ntristat cnd \n ziua de 12 octombrie avea s` se dezl`n]uie un
nea[teptat potop, care ne-a ]inut prizonieri pe traghetto de la Giardini, exact la ora
deschiderii Bienalei de Arhitectur`.
{i ploaia avea s` ]in` pn` seara.
|ntr-un fel, asta ne-a oferit [i [ansa s` vizit`m mai cu aten]ie toate pavilioanele.

Impresiile ca [i p`rerile sunt \ntotdeauna Botta. Dincolo de formula candid` \n


subiective. care [i le-a transmis, ideile graviteaz` \n
Eu, participnd pentru prima dat` la jurul unei singure temeri: refacerea
Bienal` [i neavnd termeni de com- leg`turilor \nainte de ruperea definitiv`
para]ie, am \ncercat s` \n]eleg ce aduce de natur`.
nou [i important o astfel de manifestare Personal, cred c` edificabilul urbanit`]i-
\n controversata lume a arhitecturii con- lor contemporane produce mutan]i ai
temporane [i mai ales unde ne situ`m unui univers virtual [i artificial.
noi, romnii, \n acest ocean clocotitor. O sal` a pavilionului Germaniei mima
Inspirat`, provocatoare [i demn` de salonul de reanimare al plantelor pe
reflec]ie mi s-a p`rut tema Bienalei din care, incon[tien]i, le l`s`m s` moar`. La
acest an ARCHITECTURE BEYOND fel de amenin]`toare, dar exprimate \n
BUILDING. alt registru Hiperhabitatul grupului
Gr`bi]i s` construim pretutindeni [i ct GULLARART sau exponatul croa]ilor
mai mult, pierdem adesea din vedere Penezi & Rogina Architects sub titlul
cum [i pentru cine o facem; pare c` sun- ...Whos Afraid of the Big Bad Wolf in
tem domina]i de un imens orgoliu de a the Digital Age? ne \ntreab` unde
\nfrunta tehnica, de a o \mpinge spre vrem s` ajungem.
grani]ele superlativului absolut.
Victime nu sunt numai locuitorii marilor
ora[e, ci [i natura pe care o surghiunim
\n avntul nostru constructiv.
M` a[teptam ca Japonia s` prezinte per-
forman]ele tehnologice ale arhitecturii
nipone. Surpriz`!
Mesajul lui Junya Ishigami, arhitect \n
vrst` de 34 de ani, scris [i desenat pe
pere]ii albi ai pavilionului, m-a suprins, [i
asemeni mie au fost to]i vizitatorii, prin-
tre care l-am z`rit \n fug` pe Mario
Pe mul]i participan]i tema bienalei i-a
angajat \n c`utarea unor posibile solu]ii
alternative de rezolvare a locuirii ieftine,
mai ales \n ariile geografice suprapopu-
late. Densitatea suburbiilor, de multe ori
superioar` cartierelor periferice [i inca-
pacitatea economiei de a suporta
cheltuielile de realizare a locuin]elor
revin ciclic \n aten]ia arhitec]ilor.
De la formula Louis Kahn pentru Dacca,
la arhitectura de p`mnt a lui Hassan
Fathy sau autoconstruction-ul ma-
ghrebian al anilor 70, s-a ajuns ast`zi la
proiectele lui Teddy Cruz sau ale
Universit`]ii Catolice din Chile pentru
muncitorii Companiei de Petrol.
China prezint` [i ea pe aceast` tem`
dou` exponate \n m`rime natural` ale
unor locuin]e din placaj [i din ambalaje
de carton; ]i se face team`, doar c` rea-
litatea acestei lumi nu poate fi ascuns`.
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 36 l 37

Cercetarea este o alt` fa]et` a pre-


ocup`rilor ilustrate \n Bienal`, mai ales la
scara experimentelor urbane. Sunt
prezente multe utopii precum cele ale
Rusiei [i Chinei sau viziunile virtuale ale
MVRDV, dar [i idei curajoase ale ge-
nera]iei tinere de pretutindeni, de la ETH
Zrich Elve]ia sau NEXT GENE 20 din
Taipei Coreea de Sud.
Mi s-a confirmat o dat` \n plus, dac`
mai era nevoie, c` viziunile urbane ino-
vatoare [i solu]iile concrete apar]in \n
m`sur` covr[itoare arhitec]ilor [i nu
colegilor no[tri urbani[ti.
Ei pot \ngr`di dezvoltarea haotic` a
ora[ului [i oferi un instrument de control
al func]iunilor sale vitale; ceea ce \l face
viabil este oper` de arhitectur`.
Pu[i \n fa]a eviden]ei, polemica mi se
pare inutil`!
Mai cred c` cercetarea nu e doar un slo-
gan [i c` ea lipse[te \n mare m`sur` din
proiectele realizate la noi \n ultimul
deceniu. |mpin[i de presiunea investito-
rilor, lu`m prea multe modele de-a gata,
chiar dac` s-au banalizat sau, mai grav,
s-au dovedit erori.

Desigur c` nu doar spectrul catastrofic \i formale, rezultat al imagina]iei creatoare


preocup` pe arhitec]ii de azi. C`ut`rile sau al experimentelor digitale \i plaseaz`
pe arhitec]i \n avangarda artelor con-
temporane. Este o revan[` fa]` de
perioada anilor 1920-1930 cnd tonul \l
d`deau manifestele arti[tilor plastici.
Dar despre UN Studio, Asymptote,

Fuksas, Coop Himmelb(l)au, Gehry sau


Zaha Hadid, cu alt` ocazie.
|ncheind o prim` relatare a Bienalei,
revin la tema de la \nceput, cea a
desp`r]irii de natur`, cu imaginea
elocvent` a unei plante artificiale
\nflorite pe fundalul pavilionului Spaniei.

arhitect MIRCEA OCHINCIUC


rubrica
eveniment
sec]iunea
extern

MEGASTRUCTURE RELOADED
Potrivit defini]iei lui Ralph Wilcoxon (College of
Environmental Design, Berkeley), elaborat` n 1968,
o megastructur` con]ine unit`]i modulare, este capa-
bil` a se extinde nelimitat, permite conectarea unor
elemente structurale adiacente (de exemplu, camere,
case ori chiar cl`diri mai mici) [i poate tr`i mai mult
chiar dect unit`]ile constituente ce o sus]in.

www.megastructure-reloaded.org
Megastructure Reloaded, expozi]ia cura- perspectiv` documentarist`, display-ul
torilor Sabrina van der Ley [i Markus invit` exemple ale intersec]iei dintre
Richter (20 septembrie 02 noiembrie, artele vizuale [i arhitectur`, eforturile
Forner State Mint Berlin) este cea de-a urm`rind o contextualizare a viziunii
doua etap` a proiectului de cercetare megastructurali[tilor.
Utopia revisited, ini]iat de European Art Arhitectura expozi]iei este conceput`
Projects, proiect ce [i propune s` inves- de Dennis Crompton, fost membru al
tigheze fascina]ia pe care vizionarismul grupului Archigram, n colaborare cu
arhitectural [i urbanistic al anilor 60 raumlabor_berlin [i Jeannette Merker.
nc` o strne[te [i ast`zi. Lansat` n mega-ora[ele noilor ]`ri industria- Al`turi de proiectele Archigram La Ville
2006/2007 odat` cu inaugurarea lizate din Asia, Africa ori America de spatiale, Plug-in City [i Noul Babilon
expozi]iei interna]ionale intitulat` Ideal Sud solicit` o dezbatere critic` asupra sunt prezentate instala]ii ale arti[tilor
City Invisible Cities, aceast` antre- felului n care ideile megastructurali[tilor contemporani Jos Dvila (MX), Simon
priz` cultural` [i [tiin]ific` urmeaz` a fi pot fi puse ast`zi n practic`, ntr-un Dybbroe Mller (DK), Ryan Gander (GB),
completat` prin expozi]iile Things to moment n care viteza [i dezinhibarea cu Franka Hrnschemeyer (D), Gordon
Come (artele vizuale [i science fiction- care cre[te periferia oric`rui ora[ Matta-Clark (USA); Victor Nieuwenhuys
ul), Finis Terrae: The End of the World n devin tot mai problematice. [i Maartje Seyferth (NL), Tobias Putrih
2009 [i Arcadia n 2010. Expozi]ia Megastructure Reloaded (SI/SUA), Tomas Saraceno (AR), Katrin
Au trecut patruzeci de ani de la Plug-In este conceput` drept un cmp de Sigurdardttir (IS/SUA) [i Tilman
City al lui Peter Cook ori de la Noul testare, ntreb`rile formulate de cei doi Wendland (D). / Oana T`nase
Babilon al lui Constant Nieuwenhuys, curatori privind relevan]a idealurilor
ns` att reactivarea conceptelor mo- anilor 60 n domeniul arhitecturii con-
dernismului, ct [i cerin]ele ridicate de temporane; f`r` a se limita la o simpl`
rubrica
eveniment
sec]iunea
concurs

CONCURSUL DE DESIGN

SALONUL VIITORULUI edi]ia 2009

LOral Professionnel [i LOral Professionnel reprezint`


Krastase au ca misiune pro- expertiza m`rcii profesionale num`rul 1
mondial care a inventat colorarea
movarea [i transmiterea unei
modern` a p`rului \n 1907 [i care asi-
imagini moderne a coafurii,
gur` experien]a unor parteneriate de
atragerea a ct mai multor afaceri de succes cu peste 1 million de
clien]i n saloanele de coafur` stili[ti din \ntreaga lume.
[i construirea unei afaceri Krastase este rezultatul Cercet`rii
solide pe termen lung. Avansate a Laboratoarelor LOral din
|ntotdeauna cu un pas nainte, 1964, partenerul celor mai prestigioase
saloane din lume [i cel care ofer` solu]ii
avnd cele mai avansate
personalizate a p`rului [i pielii capului
tehnologii [i cele mai multe
ntr-un serviciu de lux.
nout`]i, LOral ncearc` [i
reu[e[te cu succes s` ofere Salon Mood Spa, Bd Unirii nr. 55, Bucure[ti,
tel: 0213212757
noi oportunit`]i de dezvoltare
pentru stili[ti. LOral pune n
leg`tur` cele mai moderne [i
inovative procese [i dezvolt`
servicii cu cele mai bune
tehnologii.

Salon Esthetique, Str. R`zboieni nr. 48, Bac`u, Salon Afrodita, Calea Doroban]i nr. 111-131,
tel: 0234570575 Bl 9F, Bucure[ti, tel: 0212306631

Miko Med, str. Nicolae Caramfil nr. 51, Bucure[ti, tel: 0372705220 Salon Yvonne, Str. Hatmanu Arbore nr. 8-10, Bucure[ti, tel: 0213126425
num`rul
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti
a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia 18 septembrie -
octombrie 2008
www.oar-bucure[ti.ro 40 l 41

C{TIG~TORII EDI}IEI 2008 A CONCURSULUI SALONUL VIITORULUI


Regulamentul concursului, \mpreun` cu
un CD con]innd toate elementele
necesare pentru realizarea proiectului
vor fi trimise prin po[t` la adresa
men]ionat` de dumneavoastr` \n fi[a
Premiul I
de \nscriere.
Salon Manifest, Calea Floreasca nr. 77, Ina Cocioba,
Bucure[ti, tel: 0723315334 C[tig`torii vor fi anun]a]i \n num`rul Irina Ionescu,
din februarie 2009 al revistei Igloo. R`zvan {tefan

Concept:
Premii:
Obiectivul principal al concursului este
de a realiza o organizare optim` a
PREMIULUI I
salonului \n func]ie de priorit`]i, de
beneficiaz` de o vizit` de 5 zile la
\mp`r]irea zonelor de activitate [i de
Singapore (bani nerambursabili \n cazul
realizarea unui spa]iu func]ional [i \n
neefectu`rii acestei vizite). Premiul II R`zvan
acela[i timp estetic. Andrei, Mark Mihai
Loran], Silviu

Target: PREMIULUI II Creo[teanu

Concursul se adreseaz` arhitec]ilor, este \n valoare de 2 000 de euro.


designerilor [i studen]ilor afla]i \n ultimii
ani de studiu la o universitate de arhi- Premiul III
tectur`, design sau arte plastice, care \[i este \n valoare de 1 000 de euro.
doresc s` devin` creatorii salonului
viitorului. Primii 15 participan]i vor fi automat
inclu[i \n lista arhitec]ilor agrea]i LOral
Procedura de \nscriere: Professionnel [i Krastase pentru Premiul III
Completa]i fi[a de \nscriere [i trimite]i-o proiecte \n saloanele de coafur`. Isabela Tudorache

pn` la data de 14 noiembrie 2008 la


adresa Bd. Ficusului nr. 40, et. 1,
sector 1, Bucure[ti, e-mail:
ncristea@ro.loreal.com.

CONCURS SALONUL VIITORULUI. FI{~ DE |NSCRIERE


Nume Prenume

Adresa

Ora[ Cod po[tal

E-mail Telefon

Studii Vrsta

Lucr`ri realizate

V` rug`m trimite]i aceast` fi[` de \nscriere pn` la data de 14 noiembrie 2008, pe adresa LOral Romnia, Bd. Ficusului nr. 40, et.1, sector 1,
Bucure[ti, e-mail ncristea@ro.loreal.com.
Predarea proiectelor se va face pn` la data de 15 decembrie 2008, la sediul LOral Romnia, Bd. Ficusului nr. 40, et. 1, sector 1, Bucure[ti.

Completnd acest talon, declar c` sunt de acord ca datele mele personale s` intre \n baza de date a companiei LORAL ROMNIA SRL, \nregistrat` ca operator de date cu caracter personal nr. 331. Aceasta \[i rezerva dreptul de a prelucra, publica,
utiliza \n scop de marketing direct informa]iile con]inute, fara alte obligatii sau plati fata de persoana mea, cu excep]ia urm`toarelor: la cererea mea scris`, datat` si semnata, adresata catre LORAL ROMNIA SRL, Bd. Ficusului, nr. 40, Bucure[ti, \mi
va confirma dac` prelucreaz` sau nu datele care m` privesc, \n mod gratuit, pentru o solicitare pe an; va rectifica, actualiza, bloca, [terge sau transforma \n date anonime, \n mod gratuit datele a c`ror prelucrare nu este conform` dispozi]iilor legii nr.
677/2001pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date; va \nceta \n mod gratuit prelucrarea \n scop de marketing direct a datelor care m` privesc. Datele mele nu vor fi difuzate
c`tre ter]i cu excep]ia operatorilor de marketing direct ai LORAL ROMNIA SRL.
rubrica
nout`]i
sec]iunea
publica]ii

CHINA CONTEMPORANY OFERT~ PRIOR BOOKS


MICHAEL FREEMAN &
XIAO DAN WANG,
THAMES & HUDSON, 2008

Printre efectele dezvolt`rii


fulger`toare a economiei
chineze se num`r` [i tendin]a
de inovare existent` \n
domeniile artelor decorative,
arhitecturii [i designului. Noile
cl`diri [i interioare sunt remar-
cabile prin vitalitatea pe care o degaj`, prin amestecul
de vechi [i noi, prin aspectul \n acela[i timp specific [i
cosmopolit.
Volumul China_Contemporary reprezint` prima \ncer-
care de sintetizare a noilor direc]ii adoptate de
arhitec]ii [i designerii din marile centre urbane ale alegi oricare 3 c`r]i
Chinei. Fiecare dintre cele patru sec]iuni ale c`r]ii se din colec]ia DAAB [i pl`te[ti 150 lei*
concentreaz` asupra unei tendin]e majore. Prima ARABIAN DESIGN. |n contextul arhitecturii contemporane, se pune problema
parte, Continuity, arat` felul \n care elemente din \mp`c`rii tradi]iei cu tendin]ele recente, \n a[a fel \nct identitatea arab` s` nu
cultura tradi]ional` chinez` sunt reinterpretate [i fie [tirbit`. |n timp ce unii speciali[ti adopt` un limbaj arhitectural global, al]ii
integreaz` \n construc]iile lor elemente tradi]ionale, coloane, domuri sau arce, pe
integrate \n designul contemporan. Culoarea, mereu care le interpreteaz` \n manier` contemporan`.
folosit` cu o anumit` semnifica]ie, reprezint` HOTEL DESIGN. Conceptul de design hotel este unul relativ nou, care s-a
urm`torul aspect tratat. Capitolul intitulat Conversion impus la scar` mondial` \n urm` cu mai pu]in de un deceniu. Este vorba de un
limbaj contemporan, ob]inut prin combinarea de materiale, prin particularit`]ile
prezint` schimbarea de look a vechilor structuri de iluminare [i, nu \n ultimul rnd, prin mobila de designer. Combina]ia de
comuniste, care sunt individualizate, transformate \n elemente etnice [i contemporane d` na[tere unui mod de expresie care nu este
construc]ii care atrag aten]ia. |n final, Crossover arat` pericol de a se demoda.
RESTAURANT DESIGN. Arhitec]ii [i designerii contemporani se revolt`
felul \n care designerii chinezi folosesc elemente pre- \mpotriva esteticii corporatiste a McDonalds sau Starbucks , urm`rind s` se rup`
luate din alte culturi, mai ales din cea Occidental`. de tendin]a de uniformizare. A[a cum mae[trii buc`tari fuzioneaz` buc`t`riile
diverselor regiuni, designerii concep noi spa]ii publice, combinnd stiluri, culori,
materiale [i tehnici de iluminare.
GREEN HOMES NEW IDEAS HOUSE DESIGN. De[i func]iile unei case r`mn acelea[i odihna,
FOR SUSTAINABLE LIVING interac]iunea uman`, igiena personal` sau g`titul solu]iile oferite sunt extrem
de diverse. Nevoia de adaptare la teren [i la tipul de clim` din zon`, bugetul [i
SERGI COSTA DURAN nevoile ocupan]ilor condi]ioneaz` aspectul unei locuin]e, dar premise identice
COLLINS DESIGN, 2008 pot da na[tere la proiecte diferite.
PIERO LISSONI. Clasificat ca minimalist, designerul [i arhitectul Piero Lissoni
Subiectul volumului nu este urm`re[te, de fapt, s` armonizeze mai multe stiluri, \n cadrul aceluia[i interior.
Libertatea [i o elegan]` seduc`toare sunt calit`]ile obiectelor create de el pentru
reprezentat de locuin]a eco- m`rci de lux din toat` lumea. Lissoni \[i adapteaz` conceptul \n func]ie de cri-
logic` \n general, ci de teriul uman, p`strnd ca m`rci definitorii contrastul dintre lumini [i umbre [i
locuin]a ecologic` contempo- accentul asupra spa]iului liber.
YOUNG ASIAN FASHION DESIGNERS. Pentru a ]ine pasul cu restul lumii,
ran`. Prin prezentarea a peste designerii asiatici trebuie s` demonstreze c` au o mare capacitate de a inova [i
20 de proiecte sustenabile, c` resursele lor creative sunt inepuizabile. Scopul declarat al noilor genera]ii este
toate realizate \n decursul de a crea idei noi, capabile s` d`rme barierele culturale [i geografice.
MEXICAN DESIGN. Designul mexican contemporan face parte dintr-o tradi]ie
ultimilor cinci ani, se urm`- care, plecnd de la marile ora[e ale Imperiului Aztec, ajunge pn` \n zilele noas-
re[te ob]inerea unei noi defini]ii a conceptului de tre. Rela]ia dintre trecut [i prezent se face sim]it` prin elemente ca materialele
cas` \n contextul unei degrad`rii att a mediului, folosite, tehnicile de iluminare sau culorile puternice. Limbajul arhitectonic
contemporan creeaz` noi dinamisme, combin` func]iile practice cu estetica, con-
ct [i a culturii. Fiecare proiect reprezint` o \ncercare centrndu-se asupra detaliului.
de afirmare a identit`]ii arhitectului [i proprietarului, ROOF DESIGN. Cre[terea densit`]ii popula]iei \n timpul ultimului secol a deter-
p`strnd, \n acela[i timp, rela]ia cu natura [i cu minat o schimbare de perspectiv`, conform c`reia acoperi[ul unei cl`diri devine
un simbol al bun`st`rii, fiind un spa]iu care se distan]eaz` de tumultul str`zilor.
comunitatea local`. Aceast` nou` concep]ie vine \n completarea ideii c` acoperi[ul \ncoroneaz` o
Cele mai multe dintre construc]iile prezentate sunt construc]ie [i ofer` \n plus posibilitatea de a crea un nou spa]iu, fie el de munc`,
locuin]e unifamiliale, dou` sunt cl`diri de aparta- fie de odihn`.
YOUNG GRAPHIC DESIGNERS AMERICAS. |n ciuda numeroaselor diferen]e
mente, iar altele sunt structuri greu de categorizat, socio-culturale [i economice \ntre America de Nord [i de Sud, la nivel estetic,
cum ar fi casa din copac proiectat` de firma german` leg`tura dintre cele dou` este una puternic`. Punctele comune din domenii ca
Baumraum sau modulele auto-sustenabile ale por- muzica, artele plastice, arta str`zii sau cinematograful demonstreaz` c` exist` o
mare coeren]` [i uniune \n ceea ce prive[te cultura pop, din Anzi pn` \n
tughezilor Cannata & Fernandes. Fiecare prezentare Minnesota.
este \nso]it` de un fact sheet, cuprinznd informa]ii V` a[tept`m \n showroomul din R`spntiilor 32
\n leg`tur` cu materialele folosite [i cu modul \n care sau pe www.ebookshop.ro.
este rezolvat` problema aprovizion`rii cu energie [i Toate c`r]ile de arhitectur` sunt disponibile [i la Libr`ria de Specialitate
cu ap`. Universitatea de Arhitectur` Ion Mincu. 021 21 89 08/28; office@prior.ro
*ofert` valabil` pn` la sfr[itul anului