Sunteți pe pagina 1din 9

Conceptul si semnificatiile M:M- management.

;examinarea intreprinderii ca
activitatea si arta de a un sistem inchis izolat de mediu.
conduce;ansamblu activitatilor de Scoala relatiilor umane (Elton Mayer 1880-
organizare;conducere si gestiune a 1949 ; Ml.Foolet ;McGregor)experimentul
intreprinderilor. Peter Drucker :M- Westerw Electric Hawthorne 1927-
instrument de atingere a 1932.organizarea neformala a colectivelor de
scopurilor ;disciplina stiintifica lucru)
independenta ;grup de persoane care Teoria X si Y a lui Douglas Mc Gregor ;
activiaza individual si in echipa ;organ X-omul mediu evita munca,evita
de conducere ;functie complexa intrun responsabilitatea si prefera condus,este
mediu turbulent. Management- egoist,indiferent la necesitatile org. ;omul
atingerea eficienta si eficace a mediu trebuie amenintat cu pedepse....
scopurilor organizatioanale prin Y-pentru omul mediu efectuarea de efot fizic
aplicarea functiilor de si intelectual e ca odihna si
planificare,organizare,motivare,control( distractiile..controlul si amnintrea nu sunt
min efot si maxim rezult). singurele mijloace pentru al pune sa lucreze.
Factorii de succes :orientarea spre Scoala sistematica(Barnard ;Simson)
actiunea de baza,utilizarea structurilor Organizarea este un sistem deschis care se
simple ;orientarea fiecarui salariat spre caracterizeaza prin :
ce stie sa faca mai bine ;imbinarea -ENTROPEI-epuizarea treptata si moartea
libertatii si controlul sistemelor(ciclul de viata a org.compania
.Semnificatiile :proces ;organ de Ford,Macdonal)
cond ;functie ;stiinta ;arta ;grup de pers. -SINERGISM-sistemul ca un tot intreg
Evolutia managementului.Etapele produce resurse la iesire intro cantitae mai
principale de dezvoltare. 1.Conducerea mare decit fiecare element in parte(legea
impirica-de cind exista omenirea pina la 2+2=5)
sfirsitul sec -INTERDEPENDENTA
XIX(ateliera,manufacturi,fabrici).2. SUBSISTEMELOR-modificarea unui
Inceperea managementului subsistem conduce la modificarea celorlalte
stiintific :sfirsitul secXIX-inceputul sec subsisteme.
XX 1911.Dezvoltarea industrii- Scoala situationala(Douplu.McGregor)
necesitatea analizelor-management ca Actiunile manageriale in situatii concrete :
activitatea profesionista. Analiza situatie pentru a stabili
(radonachalnik F.taylor). caracteristicile situatie si cerintele inainte de
3.Management stiintific-mij.sec XX- aceasta fata de org.
prezent Alegerea metodei adecvate a situatie.
Scoala clasica Analiza potentialului si flexibilitatii
universala :pricipii,merite,critica. organizatiei necesare pentru aplicarea stilului
-managementul stiintific-(Fr.Tayler managerial adecvat situatie.
1856-1915 ; H.Grantt 1861-1919 ; sotii Efectuarea schimbarilor necesare pentru
Frank si Lilian Gilbreth 1878-1972) adoptare la situatie.
- managementul 4.Frederich Tayler si principiile
administrativ(H.fayel 1814-1925 ;Max managementului industrial.
Weber 1864-1920 obiectul o fost --Dezvoltarea stiintei pentru fiecare element
aspectul de administrare in firma)cele al muncii individuale(a aplicat cum se peirde
14 principii elaborate de Henri Fayol. timpul.fotografiind.filmind...)
Principiile managementului elaborate --Cronomatrarea-masurarea timpului necesar
de Frederick Tayler, Elementele pentru realizarea fiecarei operatii
birocratiei dupa Max Weber --Cooperarea cu muncitorii penru asigurarea
Limitele scolii clasice ;importanta executarii muncii
redusa acordata factorului uman in --Diviziunea muncii si a responsabilitatiilor
problemele de intre manageri si muncitori.
5.Henri Fayol-principiile si sistemele de 11.Managerul :definirea si
functii ale intreprinderii industriale. necesitatea.Rolurile manageriale desemnate
Departamentele-tehnica de H.Mintzberg.
comerciala,financiala,securitate,contabi Managerul-asigura formularea si realizarea
litate,manageriala. misiunii si a scopurilor
Functile manegementului- organizationale ;proiecteaza si determina
planificare,organizare,comanda,coordo legaturile reciproce intre operatie si
nare.control. actiune ;poarta responsabilitatea pentru
(ce le 14 principii). rezultatele activitatii organizatie.
6.Max Weber-principiile birocratie Rolul
ideale. Managerului :interpersonale :reprezentarea-
-Diviziunea muncii participarea la toate activitatile,lider-dirijarea
-Ierarhizarea autoritatii so motivarea subalternilor,veriga de legatura-
-Selectarea so promovarea angajatilor mentinerea contactelor in cadrul si afara
conform cerintelor de org. ;informationale :monitor-cautarea si
calificare,determinare prin examinare primirea informatie;desiminator-transmiterea
sau conform experientei,instruirii. informatie;orator-informarea
-Existenta unui set de reguli si norma subiectilor;decizionale:antreprenor-cautarea
care asigura uniformitatea executarii ideilor noi,regulator al incalcarilor-regularea
sarcinilor de catre angajati,garanteaza abaterilor,solutianarea
singuranta si prevede comportamentul conflictelor,distribuitor de resurse-intocmirea
managerilor. graficilor,negociator-participarea la negocieri
10.Caracteristicile principale ale 12.Tipurile principale de manageri.Abilitatile
organizatie.organizatii formale si manageriale.
neformale.Rolul org.neformale. 1.manageri superiori-sunt responsabili pentru
Organizatia-un grup de persoane formularea misiunii si a scopurilor(rectorul
actiunile carora sunt constient prorectorul,director,director general...)
coordonate in vederea atingerii unor 2.managerii medii-sunt responsabili pentru
skopuri. activitatea subdiviziunilor,dezvoltarea
Tipuri :COMERCIALE-TRE lucrarilor in echipa.
valorificarea resurselor investite (decani.prodecani,director
NECOMERCIALE-presteaza servicii produse,marketing...)
dar nu primesc 3.managerii inferiori-sunt responsabili pentru
venit.spitalele,scolile,bibliotecile... fabricarea bunurilor si serviciilor(sef de
LEGALE-au acte de constituire,doc catedra,de sectie.maestru...)
formale si dau dari de seama si Manager superior-nivel institutional.
rapoarte. Manager madiu-nivel de dirijare Manager
ILEGALE-nau acte de constituire inferior-nivel tehnic.
FORMALE-au acte,fac rapoarte si dari
de seama. Abilitatile :Conceptuale ;Interpersonale ;Teh
NEFORMALE-criterii de nice.
asociere,virsta,interesele 13.Factorii interni ai mediului organizatiei.
comune,statutul,sex.. Scop,Structura,Sarcina,Tehnologia,Oameni.
SIMPLE-un singur scop Sopul-rezultat dorit spre realiz caruia sunt
COMPLEXE-multe scopuri,dimensiuni orient efort personal.
mari. Strctura-corelatia logica intre nivelirile
Organizatia neformala-grup de oameni manageriale si domeniile functionale.
format spontan in vederea atingerii unui Sarcinile-e lucrul indicat necesar de a fi
scop.Caracteristicile-control execuat.
social,virsta,lider neformal.interese Lucru
comune. cu :oameni(prof),informatii(contab),tehnolog
ii(inginer).
-prelucrarea si transformarea materiei p/u lucratorii org. mituri -au la baza
prime in produse si servicii. evenimente reale ce au avut loc in
Oameni-e personalul org care asigura org,cunoscute si angajatilor org ;eroii-pers
atingerea scopurilor org. exemple pe care angajatii tind sa-i copie
14.Mediul ambiant al org.si rolul lui in ex :Henri Ford ;slogan-fraza in care e
activitatea cu succes a formulate valoarea de baza a org;ceremonii-
org.Caracterisiticile factorilor madiului masuri organizate p/u angajatii org ex:anul
ambiant. nou,ziua companiei,8 martie)Nivelul
ORGANIZATIA- furnizorii(de la care invizibil :valori(idealuri generale,standarde
ne asiguram cu materie ale org care se impun membrilor
prima,energie,mobila), concurenti(multi org) ;Conceptii de baza(principii promovate
concur e binr p/u clienti,) de managementul superior)Hewlett-Packard
consumatorii(care procura produse,ei conceptii de baza :oamenii sunt creatori,ei
cer trebuie sa fie informati,sa fie ajutati sa
calitate,pret,asortiment,deservire),ONG, participe la succcesul companiei.
mass media(informeaza clientul,apara 18.Tipuri de culturi org.
drepturilor consum),legile si org -dupa contributia la performantele
guvernamentale(inspectoratul org :forte/pozitive(omogenitatea
fiscal,departamentul valorilor,conceptiile de baza sunt orientate
statisticii,inspectoratul vamal) ;Sit spre decizii de grup si cooperare).
economica(rata dobinzii,rata negative(p/u marile corporatii,conceptii ce
inflatiei,cursul promoveaza aroganta,centralizarea excesiva).
valutar) ;politica(schimbarea politicii -dupa interdependenta cu mediul
influenteaza extern :adaptive(manager sunt orientati spre
legile),internationale(criza) ;Progresul consumat,actionari si angajati-apreciaza inalt
tehnico-stiintific(tehnica de oamenii),
birou,computerul);Mediul socio- inadaptive(manag demonstreaza neincredere
cultural(factorii :mentalitatea,religia,val in luarea deciziilor,sunt ghidati de interese si
orile,sit demograf,traditiile,preferintele necesitati personale),
gustative)Clima(turismul,agro- -dupa configuratie :paianjen(1 centru de
business-ul-negativ ;pozit- autoritae) ;
farmaceutica-cind apar boli,infectii). templu(se mentin subculturi de departamente
Caracterisiticile :Interdependenta- specializate) ;
modificarea unui factor influenteaza alti retea(sarcinile se repartizeaza potrivit
fcatori. potentialului intelectual si profesional al
Complexitatea-varietatea si nr.mare de angaj) ;
factori la care trebuie sa reactioneze roi(individul detin rolul central).
org. Echipa de baseball(viteza in actiune de luare
Mobilitatea-viteza cu care se produc a deciziilor) ;club(fidelitate,aprecirea
skimbari in mediul ambinat. virstei) ;academie(avansarea lenta si
Incertitidinea-informatia limitata sau stabila) ;cetate(se formeaza in situatii de
lipsa de informatie despre factorul criza).
concret. 19.Factori ce influenteaza cultura org.
17.Esenta si continutul -Iinterni :fondatorul firmei,istoria si traditiile
culturiiorganizationale. org,durabilitatea valorilor si conceptiilor.
Cultura org-ansamblul valorilor si -Externi :cult nationala,clientii,facotii tehnici
conceptiilor de baza a membrilor si tehnologici.
org.Nivelurile culturii 20.Etica manageriala si factorii ce
org :vizibil :produse artificiale-toate influenteaza comportamentul etic.Ghidul
fenome care pot fi vazute si unui management etic.
auzite(simboluri- :Etica-ansamblu de principii si valori cu
obiect,actiune,eveniment cu continut referinta la comportamentul unei pers sau a
unui grup de pers.Etica Manageriala-un Inalt-nivel de responsabilitate sociala-scazut
set de reguli ce definesc PRODUCTIVITATEA-acceptarea initiativei
comportamentul corect in afaceri. sociale
Comportament etic fata de :proprietarii ADAPTAREA LA SITUATIE-acceptarea
companiei,salariatii unor responsabilitati etice noi.
companiei,clienti,comunitate. ADAPTAREA-a face doar ceea ce cere legea
Factorii ce influen compotamentulr OBSTRUCTIE-impotrivire,rezistenta.
etic :individuali (valori,experienta,virst 23.Esenta si importanta deciziilor in
a), management.Tipuri de decizie.
organizationali(comportamentul Decizia-este o alegere din mai multe
managerilor,cultura org), variante,dupa anumite criterii a celei
interni(sisteme de remunerare,grija considerata optimala pentru atingerea
person) scopurilor prestabilite.
externi(sit econ,concurenta). Tipuri :
Ghidul unui management etic : -organizationale-tin de org.si nu influenteaza
-comportamentul etic al personalului corect asupra vietii managerului.
managerial -personale
-selectarea riguroasa a personalului -strategice-asuma multi bani,le ia managerul
-elaborarea si dezvoltarea codului de superior pe o perioada de 3 5 ani
etica -tactice-reiese din cele strategice
-instruirea angajatilor in domeniului -operationale-zilnice.saptaminale,lunare
eticii -programate-se iau in situatie cunoscuta
-evaluarea comportamentului etic pentru care avem metode de solutionare
21.Responsabilitatea sociala :argumente -neprogramate-se iau in situatie necunoscute
PRO si CONTRA pentru care nu avem metode de solutionare.
-Responsabilitatea sociala-o actiune -bazate pe intuitie,experienta,ratiune.
benevola din partea managerului la 24.Etapele procesului decezional.
probleme sociale, bligatia managerului 1.Necesitatea luarii deciziilor(aparitia unui
de a lua decizii si de intreprindere a concurent)
actiunii 2.Diagnoza si definirea problemei
.Argumente pro si contra resp soc : 3.Formularea restrictiilor si criteriilor
PRO(creaza perspective favorabile p/u 4.Indentificarea si analiza variantelor posibile
dezv afacerii,disponibilitatea resurselor 5.Alegerea solutii optimale
necesare,obligatia morala de a fi social 6.Implimentarea deciziei.
responsabil). 7.Evaluarea rezultatelor
CONTRA(incalcare maximizarii 25.Factorii ce influenteaza asupra procesului
profitului,cheltuieli pentru solutionarea de luare a deciziilor.
problemelor sociale,capacitati si Personalitatea managerului,
posibilitati dea solutiona probleme Mediul de luare a deciziei :in conditii de
sociale) certitudine(probabilitatea realizarii de la 95-
Tipuri de 100%),de risc(probabilitatea realizarii 1-
respon :economica(maximizarea profit 100%),de incertitudine(nu cunoastem
juridica(respectarea de catre org a probabilitatea realizarii consecintelor)
legislatiei) Interdependenta deciziilor adaptate.
etica(a avea un comportam etic,a Consecinte negetive.
proceda corect,a evita pricinuirea Bariere informationale.
daunelor) 26.Modelarea in procesul decezional :etape si
asumata(are caracter benevol- probleme.Tipuri de modele.
donatii,sponsorizari). Modelul-e o reprezentare specifica a unui
22.Reactii posibileale org.la dileme sistem real sau a unei idei.
sociale.
Tipuri de modele :-fizic,(reprezentare fiind intelegerea corecta a
marita sau micsorata a sistem real mesajului trensmis.
ex :glob pamintesc Elementele
-analogic(nu are forma sistemului Comunicarii :emitentul,mesajul(cifre,grafic,s
real,dar poseda caracteristicele acestuia cirs,mimica),canalul de
ex :planul de avacuare,structura org a transmitere(scris,text,verbal,nonverbal,destin
unei companii). atarul.
-matematic pentru caracterizarea Directii de Comunicare :ascendenta(intre
sistemului real sunt folosite persoane care au relatii de
formule,simboluri subordonare ;informatia circula din jos in sus
matematice,ex :graficul S siD). sub forma de rapoarte,dari de seama...),
27.Metode de luare a decizie(arborele descendenta(informatia circula de sus in
decizional,metode jos ;in forma de ordin,dispozitie de lucru..),
Delphi,Brainstorming,Grupuri pe orizontala(oamenii care nu au relatii de
nominale).Conditii de aplicare,avantaje subordonare manag marketin-manag
si dezavantaje. productie)
Metodele : ,pe diagonala(profes catedra manage-
Arborele decizional(e o metod prodecanu de drept).
grafica,se aplica cind sunt relevante mai Retele :Cerc-fiecare persoana comunica cu
multe variante posibile,e cunoscuta alta.
probabilitatea fiecarei variante) Lant-informatia se stansmite in lant creind
Brainstorming(are ca scop emiterea linii si drepte ierarhice.
unui numar mare de ideeprivind Roata-fiecare membru discuta numai cu
solutionarea problemei ;reguli persoana din centru,acest tip caracterizeaza
speciale ;determinarea cu precizie a un sistem supercentralizat si un sti autocratic
problemei ;admiterea oricarii Stea-fiecare persoana membru al retelei poate
idei ;programarea sedintei cind comunica liber si deskis cu oricare alta
participantii sunt odihniti ;inregistrarea persoana din grup,
exacta si complexa a ideilor) Y-un membru al retelei nu discuta direct cu
AVANTAJELE :costuri seful ci prin itermediul unui sau altui
reduse ;obtinerea usoara de idei pentru membru.
rezolvarea problemei Forme :orala(volum mare de
DEZAVANTAJELE :calitatea inform),scrisa(nu e necesar prezenta,volul
coordonatorului. limitat),nonverbala(imbracaminte,mimica,lim
Grupuri nominale(fiecare membru isi bajul corpului,privire,tonalitate)
prezinta in scris ideile,toti iau .Tipuri de priviri :
cunostinte cu toate ideile si apoi incepe Oficiala-imaginea unui triunghi pe fruntea
discutia, interlocutorului prin care se creeaza o
Dephi(50% din opiniile expertilor astmosfera seroiasa.
trebuie sa coencida) Anturaj-orientata sub nivelul okilor
Etapele:pregatirea interlocutorului dinte oki si buze,
anchetei,completrae,prelucrarea) Intima-privirea coboara de la oki spre barba
AVANTAJELE :sunt atrasi cei mai buni si alte parti ale corpului.
specialisti in domeniu ;se asigura o Laterala-foflosita pentru exprimarea
analiza detaliata a problemei intersului cit si a ostilitatii.
DEZAVANTAJE :necesita cheltuieli 30.Bariere in procesul comunicarii si medote
mari de timp si bani. de perfectionare.
28.Esenta si importanta comunicarii in Bariere-deosebiri in perceptie,probleme
management.Directii si retele de semantice,bariere non-verbale,filtrarea
comunicare.Forme de comunicare. inform,comunic inversa insuficienta,lipsa
Comunicarea-schimb de informatii intre calitatii de a asculta,supraincarcarea
2 sau mai multe pers,principalul scop
informationala,structura organizatorica regula :se refera un anumit domeniu de
ineficienta. activitate,limiteaza comportamentul in
Perfectionare :aprecierea si indeplinirea anumitor actiuni.
concretizarea ideii inainte de a 33.Esenta si continutul planificarii
transformr in mesaj,atentie fata de strategice.Etapele planificarii strategice.
eventualele probleme semantice,atentie Planificarea strategica :proces complex de
fata de sentimentele stabilre a misiunii,scopurilor,si elaboare a
subalternilor ;formarea unui sistem strategiei.
eficient al legaturii inverse.reglarea Etapele :1 :aprecierea mediului
fluxurilor informationale. ambiant(identificarea oportunitatilor si
31.Sedintele :tipuri,etape si reguli in riscurilor)2A.Cercetarea
organizarea sedinte. manageriala(identificarea punctelor forte si
Sedinta-o metode de comunicare p/u slabe)2. Definirea misiunii3 Formularea
rezolvarea unor sarcini prin reunirea scopurilor 4.Formularea si aprecierea
temporar a unui grup de persoane strategielor 5.Alegerea strategiei
coordonat de 1 persoana 6Iimplementarea,controlul strategiei
Tipuri de 7.Evaluarea rezultatelor.
Sedinte :decizionale,informare,armoniz Domeniile de cercetari manageriale :sistem
are,exploaterea(dureaza in timp,Metoda marketing-strategia de produs,strategia de
Brainstorming).eterogene(la ordine de pret ;cote de piata ;strategia de promovare;
zi sunt diverse intrebari). Finante-raportul capital propriu ;norma
Etapele :pregatire,deschidere,desfasurar profitabilitatii ;disponibilitatea creditelor;
e propriu-zisa,incheiere. Productie-tehnologia de fabricatie a
32,Esenta si necesitatea produsului ;gradul de uzura a
planificarii.Tipuri de planuri. utilajului ;sistemul de aprovizionare a
Planificarea :identificarea depozitelor;
scopurilor,resurselor si actiunilor Resurse umane-calificarea si experienta
intreprinse p /u realizarea lor. personalului;
Organizarea :diviziunea muncii si a Imaginea si cultura org-traditiile
responsabilitatilor, organizatie ;convingerea si valorile
Motivarea :orientarea eforturilo spre organizatie ;impresia pe care o produce
atingerea scopurilor. produsul si organizatia in ansamblu;
Controlul :asigurarea desformarii Puncte slabe(lipsa unor directii strategice
activitatilor conform standardelor clare,slabirea pozitiei concurentiale,utilaj
stabilite. invechit)/
Necesitatea :argumentarea existentei Forte(calificarea inalta ;competenta
org,calauza in actiune,baza p/u luarea remarcabile,lider cunoscut pe piata) ;
deciziilor,sursa de motivare si Oportunitati (dezvoltarea liniei de
antrenare. productie,accelerarea cresterii pe piata);
Tipuri :de o singura data :program :plan Pericole(aparitia concurentilor noi,politica
orientat spre atingerea anumitor nefevorabila a guvernului).
scopuri,plan de proportii,realizarea Misiunea permite sa se inteleaga de ce exista
caruia necesita citica ani ; org,strategia indica ce trebuie sa faca org p/u
proiect:plan orientat spre atingerea a-si indeplini misiunea,scopurile se pun in
unui scop concre ; se deosebeste de baza misiunii.
program prin complexitate si proportii 34.Analiza mediului ambiant si rolul acesteia
mai mici.. in planificarea strategica.Metoda SWOT.
Planuri permanente :politica Interdependenta-modificarea unui factor
organizatieii :ghid general p/u actiuni,se influenteaza alti factori.
bazeaza pe scopuri Complexitatea-varietatea si numarul mare de
strategice ;procedura :descrie factori la care trebuie sa reactioneze org.
succesiunea executarii sarcinilor ;
Mobilitatea-viteza cu care produc relatii intre ele astfel concepute si
schimbarile in mediul ambiant. dimensionate incit sa asigure atingerea
Incertitudinea-informatia limitat sau scopurilor organizatie.
lipsa informatiei despre factorul Organigrama-reprezentarea grafica a
concret. structurii organizatorice.
Rolul de observator-coordonarea Tipuri de structuri :
activitatilor organizatie cu elementele 1.Structurile mecaniciste(birocratice)-se
esentiale ale mediului. caracterizeaza prin aplicarea procedurilor si
Planificarea schimbarilor. regulilor formale,centralizarea adaptarii
Structura flexibila. deciziilor,ierarhie rigida.
Strategia de influenta asupre mediului 2.Strucutrile organice (adaptive)-se
extern-reclama si relatiile cu publicul. caracterizeaza prin aplicarea moderna a
36.Misiunea si scopurile regulilor si procedurilor
organizatie.Caracteristicile formale,descentralizarea si participarea
scopurilor.Domeniile de elaborare a angaatilor in procesul
scopurilor. decizional,flexibilitatea puterii.
Misiunea-e enuntarea a conceptie 38.Structuri mecaniciste :principalele
privind evolutia si desfasurarea tipuri,caracteristici,avantaje si dezavantaje.
activitatilor firmei,prin care aceasta se Structuri mecaniciste-se caracterizeaza prin
deosebeste de organizatii aplicarea procedurilor si regulilor
similare.Misiunea permite sa inteleaga formale,centralizarea adaptarii
de ce exista organizatia. deciziilor,ierarhie rigida.
Strategia-indica ce trebuie sa faca o Tipuri ;liniare-este caracteristica firmeloe
organizatie pentru asi indeplini mici.aici nu exista specializarea si exprima
misiunea. divizarea in 2 niveluri :manager si executant.
Scopul-este o finalitate spre realizarea Avantaje ;este simpla si reciptila la
careia esteorintata activitatea scimbarile din mediul ambiant ;deciziile sunt
organizatiei.Scopurile se elaboreaza in luate intrun timp relativ scurt ;motivarea si
baza misiunii. controlul neformal al activitatii personalului.
Caracteristici ale scopurilor : Dazavantaje :managerul trebuie sa posede
-concrete si masurabile cunostinte numeroase si variate,experienta
-determinate in timp bogata ; managerul este concentrat asupre
-ambitioase dar reale activitatii curente nu priveste in perspectiva.
-aranjate in ordinea importantei lor Functionale-divizarea org.pe compartimente
-coordonate specializate intrun anumit domeniu,fiecare
-acceptate din ele avind sarcini.
-legatura cu remunerarea Liniare-functionale ;
Domeniile de elaborarea scopurilor : Divizionale.
-profit 39.Structuri organice ;caracteristici,avantae si
-piata dezavantaje.
-productivitate Structuri organice-se caracterizeaza prin
-productie aplicarea moderna a regulilor si procedurilor
-resurse financiare formale,descentralizarea si participarea
-capacitati de productie angajatilor in procesul
-cercetari si realizarea inovatiilor decizionak,flexibilitatea puterii.
-organizarea 40.Factorii de influenta asupra alegerii
-resurse umane structurii organizationale.
-responsabilitatea sociala. 1.Marimea org.
37.Structura organizatorica a 2.Amplasarea geografica a org.
firmei,tipurile de stuctura. 3.Tehnologia
Structura org.-un ansamblu de 4.Strategia org.
persoane,subdiviziuni organizatorice si 5.Dinamismul mediului extern
6.Atitudinea personalului fata de org. la grup(prof,doctr)Teoria motivatiei
41.Autoritatea :esenta si Herzberg :satisfactie ;realizari,apreciere,avan
caracteristicile.Tipurile relatiilor de sare,insasi munca.Insatisfactie :politica
autoritate in organizatie.Pricipiile firmei,relatii cu seful cu
delegarii. colegii,securitate,viata personala.
Autoritatea-dreptul limitat al 43.Teorii procesuale ale motivarii :
managerului de a lua Teorii procesuale :descriu cum se comporta
decizii,repartizarea resurselor in oamenii in dependenta de perceptia lor.
vederea atingerii scopurilor org. Teoria asteptarilor lui Vroom :nivelul
Tipuri :liniare(managerii au dreptul de a motivatiei depinde de cum persoanele
dirija si controla formal activitatea apreciaza capacitatile sale in executarea
subalternilor sai.prin ele se asigura sarcinii si obtinerii recompensei dorite.
unitatea de actiune in organizatie,se Teoria echitarii Smith :se bazeaza cum
stabilec raporturi intre nivelurile angajatii apreciaza obiectivitaea evoluarii de
ierarhice), catre manageri a muncii lor in comparatie cu
auxiliare(sunt mai inguste si presupun alti lucratori.
dreptul de a controla si formula Modelul motivarii Porter-Lawler consta din 5
recomandari); variabile :eforturi
Responsabilitati-obligatia subalternilor depuse,perceptie,remunerare,rezultate,gradul
de a executa sarcina de satisfactie
Delegarea-procesul de transmitere de 44.Definirea,necesitatea si tipurile de
catre manage a autoritatii angajatilor ce control.Caracteristicile controlului eficient.
se afla la niveluri infrioare. Controlul-este procesul de monotorizare a
Pricipii ale delegarii :echilibru intre activitatilor organizatiei pentru asigurarea
autoritati si responsabilitati,alegerea realizarii indicatorilor planificati sau
corecta a subalternilor,asigurarea cu corectarea devierilor produse.
instructiuni necesare,aprecierea si Necesitatea controlului ;
remunerarea ;delegarea integrala a Mentinerea performantei
sarcinii ;legatura inversa. Incertitudinea mediului ambiant
42.Teorii conceptuale ale Dificitul resurselor organizatiei.
motivarii(teoriile lui Evitarea situatilor de criza,conflicte si stres.
Maslow,Alderfer.McClelland.Herzberg. Furnizarea de feed-back.
) Efectuarea masurilor de
Motivarea :proces de influenta asupra corectare ;reformularea
omului prin actionarea anumitor standartelor ;lichidarea abaterii produse.
motiva. Tipuri de control ;
Stimularea :pirghii care stimuleaza Preventiv ;
actiunea altor motive.Forme ale Curent ;
motiv :interne,externe(pozitiva,negativa Final.
-pedepse)-recompense. Caracteristici ale controlului
Teorii conceptuale ale M :teorii Complex ;Continuu.Simplu ;Flexibil ;Econo
conceptuale se bazeaza pe identificarea m.
necesitatilor care-i influenteaza pe Strategii de control :control prin politica de
oameni sa actioneze intr-un mod anumit personal,prin structura formala,reguli si
mod.Teoria ierarhizarii a lui reglementari formale,financiar,prin evaluarea
Maslow :1nec fiziologice.2.de performantelor
securitate3.contacte umane si afiliere la
grup4 nec de 47.Managerul si liderul :deosebiri si
stima5.autorealizare.Teoria lui asemanari.
Alderfer :1.existenta2.stabilire a Managerul :administrator ;indica ;se bazeaza
relatiilor3crestere.Teoria lui Mc pe sisteme ;activeaza conform structurilor
Clelland :1.autorealizare,putere,afiliere stabilite de altii ;utilizeaza
argumente ;control ;profesionist ;este Consecinte :functionale :problema este
stimat ;face lucrarile corect. solutionata pe cale acceptata de parti;
Lider :inovator ;isnpira.incurajeaza ;se lucratorii sunt multumiti de participarea lor la
bazeaza pe oamni ;ativeaza conform solutionarea problemei;sunt inlaturate
scopurilor sale ;utilizeaza dificultatile in realizare deciilor,creste
emotiile ;incredere ;entuziasm ;este calitatea procesului decizional ;
adorat,admirat ;face lucrari concrete. disfunctionale :insatisfactie,scade
48.Esenta leadershipului.Teorii ale productivitatea muncii,grad redus de
leadershipului(teoria calitatilor colaborare ;creste fluctutia personalului.
personale,teorii behavioriste,teorii Metode structurale :explicarea cerintelor de
situationale). executare a sarcinelor,stabilirea
Leadershipul-este capacitatea de a mecanismelor de coordonare,aplicarea sistem
influenta persoane si grupuri pentru ai de stimulare.
determina sasi orienteze eforturile spre Metode interpersonale :evitarea-retragerea
realizarea scopurilor organizationale. din
Leadershipul formal-procesul de conflict ;compromisul,colaborarea,fortarea ;a
influenta de pe pozitia postului ocupat. mplasarea-o parte renunta la opiniile
Leadershipul neformal-procesul de proprii,permitind altora sa obtina ceea ce este
influenta prin capacitati. important pentru el.
Teorii ;Teorii de pe pozitia calitatilor
personale-cei mai buni lideri poseda un
set de calitati comune.
Teorii behavioriste-eficienta activitatii
de conducere este determinata nu atit de
calitatile managerului,cit de
comportamentul,atitudinea acestuia fata
de subalterni :gruparea clasica a
stilurilor(autoritar,democrat,liberal)
Clasificarea stilurilor de catre grupul de
cercetari de la universitatea din Ohio.
Sistemele deconducere 1,2,3,4
colaborate de R..Likert
Reteaua manageriala Blake-Monton
Teorii situationale.
49.Esenta si natura conflictului.Cauzele
ale aparitii si tipuri de conflicte.
Conflictul-lipsa intelegerii in 2 sau mai
multe pers.
Cauzele :volumul limitat al
rezultatelor,interdependenta
sarcinelor,deosebiri individuale(in
scopuri.opinii,caracter,experienta)
comunicari ineficiente.
Tipuri de conflicte :
dupa efectele asupra
org :functionale,disfunctionale ;
dupa sfera de
cuprindere :intern,interpersonal,intre
grup si pers,intre grupuri.
50.Consecinte ale coflictelor.Metode de
solutionare a conflictelor.