Sunteți pe pagina 1din 17
Ce este dosarul preturilor de transfer Dosarul preturilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desffsoard tranzactii cu persoane afiliate trebuie sé justifice cuantumul preturilor tranzactiilor respective si si demonstreze respectarea pretului pictei”. Pe baza informatiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta preturile de transfer practicate de contribuabil. PRETURILE DE TRANSFER PE INTELESUL TUTUROR - Problematica preturilor de transfer - In contextul actual al intetnationalizarii afacerilor si globalizarii, in care mai mult de 60% din comertul mondial cu bunuri si servicii se desfasoara intre companii ale aceluiasi grup, preturile de transfer au devenit prioritatea numarul 1 pe agenda fiscala a directorilor financiari ai companiilor multinationale si principala arie investigata de catre autoritati in cadrul controalelor fiscale. Scopul acestui articol introductiv din seria “Preturile de transfer pe intelesul tuturor” este de a prezenta pe scurt cele mai importante aspecte legate de problematica preturilor de transfer side a raspunde la urmatoarele doua intrebari: - Ce sunt preturile de transfer si de ce sunt importante preturile de transfer? Vorbim de problematica preturilor de transfer atunci cand ne reférim Ja tranzactii intre persoane afiliate’ (adica tranzactii intre societati care fac parte din cadrul aceluiasi grup). Intra sub incidenta regulilor preturilor de transfer toate tranzactiile efectuate intre persoane afiliate, fie ca este vorba de transferuri de bunuri sau drepturi de proprietate intelectuala, prestari de servicii sau alte tipuri de tranzacti. In conformitate cu aceste reguli, tranzactiile intre persoane afiliate trebuie sa fie realizate cu respectarea principiului valorii de piata (asa numitul “arm's length principle”), principiu ce sta la baza intregii analize privind preturile de transfer si care se regaseste in articolul 9 din Conventia model de evitare a dublei impuneri precum si in legislatia domestica. Justificarea valorii de piata a preturilor de transfer practicate in cadrul tranzactiilor intragrup se face prin pregatirea unei documentatii specitice.” Simplu spus, principiul valorii de piata presupune ca preturile utilizate in tranzactiile intre persoane afiliate ar trebui sa fie egale cu cele ce s-ar fi perceput intre persoane independente, in circumstante economice similare. Si totusi, de multe ori, preturile practicate intre persoane afiliate pot sa se abata de la principiul valorii de piata, folosirea unor astfel de preturi oferind grupului posibilitatea de a-si realoca profiturile sau pierderile in diferite jurisdictii conform obiectivelor urmarite la nivel central, cu impact direct asupra pozitiei fiscaie din fiecare tara in care grupul in cauza opereaza 1 prin intermediul filialelor sale. Pe de alta parte, fiecare autoritate fiscala este interesata de impozitarca profiturilor reale obtinute de filialele locale din tranzactiile cu persoanele lor afiliate, autoritatile avand dreptul de efectua ajustari atunci cand preturile practicate in cadral acestor ‘ranzactii intra-grup nu reflecta principiul valorii de piata, Astfel de ajustari au ca rezultat imediat impozitarea aceluiasi profit de catre ambele companii situate in jurisdicti fiscale diferite. In limbajul, de specialitate, acest tip de impunere poarta denumirea de dubla impunere economica’ si este caracteristic disputelor privind preturilor de transfer. Evitarea dublei impuneri economice poate fi realizata in baza prevederilor articolului 25 “Procedura amiabila” din Conventia Model. In practica, sociatatile sunt cele care trebuie sa se adreseze autoritatii competente din tara respectiva in vederea demararii procedurii amiabile, Cele ce urmeaza constituie un exemplu simplu pentru a arata cum apar in practica disputele privind preturile de transfer, respectiv dubla impunere economica: + Disputele privind preturile de transfer ~ Exemplu Luca Production SRL (denumita in continuare “Luca Production”) si Luca Distribution Ltd (denumita in continuare “Luca Distribution”) sunt doua societati ce fac parte din grupul multinational Luca International Group. Luca Production este o societate rezidenta in Romania care are ca obicct de activitate productia de echipament sportiv. Luca Distribution este © societate rezidenta in Regatul Unit al Marii Britanii (“UK”) si actioneaza ca distribuitor pentru echipamentul sportiv produs de societatca Luca Production, Situatiile financiare simplificate pentru cele doua societati sunt prezentate mai jos: mil EUR Luca Production Luca Distribution @roducator~Romania) | (Distribuitor~UK) Venituri din vanzari 100 sf 88 i ‘Coay Cost-de productie (80) Marja bruta 20 25 Cheltuieli de exploatare aay 06) Rezultat din exploaiare 6 9 Asa cum se observa din situatiile financiare prezentate de mai sus, sociatatea Luca Production obtine un rezultat din exploatare de 6 milioane EUR ce va fi impozitat in Romania potrivit regulilor fiscale domestice, in timp ce societatea distribuitoare Luca Distribution obtine un rezultat din exploatare de 9 milioane EUR ce va fi impozitat in UK pottivit regutilor din UK. In suma absoluta, profitul total obtinut de grup ca urmare a activitatii de productie si distributie de echipament sportiv, este de 15 milioane EUR (6+9).. Presupunem ca Luca Distribution face obiectul unui control din partea autoritatilor din UK. In urma acestui control, autoritatile considera ca pretul echipamentelui sportiv achizitionat de la persoana afiliata din Romania nu reflecta valoarea de piata pentru astfel de echipamente si ca urmare decid o ajustare a pretului de achizitie cu $ milioane EUR.* Impactul acestei ajustari asupra rezultatului din exploatare pentru societatea Luca Distribution este prezentat mai jos. mil EUR LucaProduction | LucaDistibution | Luca Distribution (Producator—RO) | (Disteibuitor—UK) | (Distribuitor— UK) -inainte de ajustare- | dupa ajustare- ‘Venituni din vanzart 100 135 135, Cost de productie (80) (100) ajustare 5 3) ‘Marja bruta 20 25, 30 Cheltuieli de aay a6) (16) exploatare Rezultat din 6 9 ry exploatare: In urma ajustarii pretului de achizitie de la 100 1a 95 milioane EUR, rezultatal din exploatare aferent societatii Luca Distribution creste de la 9 la 14 milioane EUR, cu impact direct asupra sumei impozitului ce va trebui platit de catre societate in UK. La nivel de grup, daca inainte de ajustare profitel a fost de 15 milioane FUR (6 + 9), dupa ajustare acest profit este de 20 milioane EUR (6 + 14), grupul gasindu-se in situatia de a impozita profitul aferent sumei de 5 milioane EUR de doua ori - 0 data in Romania si odata in UK, de unde rezulta dubla impunere economica. Pentru a evita dubla impunere, autoritatile din Romania ar trebui la randul lor sa efectueze a ajustare corespondenta’ (adica sa diminueze in scopuri fiscale veniturile impozabile ale societatii Luca Production cu suma de 5 milioane EUR), astfel incat grupul sa nu fie impozitat de doua ori pentru acelasi profit, Preturile de transfer pot influenta nu doar profitabilitatea persoanelor afiliate prin modul de alocare a profiturilor si respectiv impozitul datorat, dar si fluxul de numerar, deciziile de investitii ale grupului, modelul de afaceri ce urmeaza a fi implementat si indicatorii de performanta a socictatii respective. Preturile de transfer pot de asemenca avea un impact semnificativ si asupra valorii in vama a bunurilor. Astfel, pot exista cazuri cand preturile de transfer pentru bunurile supuse taxelor vamale au fost determinate prin aplicarea unei metode ce nu este acceptata de catre autoritatile vamale. De exemplu, in cazul importurilor de bunuri, aplicarea unei altei metode de catre autoritatile vamale poate conduce la 0 valoare in vama pentru bunurile respective mai mare decat pretul de transfer stabilit initial, importatorul fiind responsabil pentru plata taxelor vamale aditionale rezultate sia dobanzilor si penalitatilor corespondente (daca este- cazul), De retinut Preturile de transfer reprezinta in acelasi timp o oportunitate si o amenintare, impactel lor asupra afacerilor persoanelor afiliate fiind unul semnificativ. Abordarea unui domeniu atat de vast poate aduce beneficii societatilor prin prisma unor avantaje operationale, cum ar fi cunoasterea tranzactiilor cu persoane afiliate si identificarea oportunitatilor de alocare a veniturilor si cheltuielilor, intelegerea profunda a modelului de afaceri si a posibilitatilor de optimizare, care, ar putea fi trecute cu vederea, Totodata, folosirea unor preturi de transfer care nu respecta principiul valorii de piata poate duce Ja ajustari ale bazei impozabile si dubla impunere economica atunci cand in tranzactii sunt implicate societati din mai multe tari. Acei directori financiari, care vor reusi sa imbine fructificarea beneficiilor potentiale cu gestionarea riscurifor fiscale prin intermediul acestui nou instrument avut la dispozit preturile de transfer, vor asigura societatii un avantaj competitiv pe termen lung. Prin urmare, se impune nu doar revizuirea si fundamentarea politicilor preturilor de transfer la nivel de grup, ci si pregatirea unei documentatii specifice si complete, prin care se poate demonstra valoarea de piata a preturilor practicate in cadrul tranzactiilor intra-grup. Definitia persoanelor afiliate difera de la tara la tara in functie de legislatia, specifica tarii respective. In cazul Romaniei, definitia persoanelor afiliate se regaseste in Titlul 1 din Codul Fiscal: Art. 7 pet.26. persoane afiliate - 0 persoana este afiliatA daca relatia ei cu alt’ persoand este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: sau rude a) 0 persoand fizicd este afiliatd cu alta persoana fizick dacd acestea sunt sot/sot pana la gradul al Il-lea inclusiv; b) 0 persoand fizicd este afiliatl cu o persoand juridicd dacd persoana fizicd detine, in mod Girect sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daci controleaz in mod efectiv persoana juridica; ©) 0 persoana juridica este afiliaté cu altd persoand juridicdi daca cel putin aceasta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanclor afiliate, minimum 25% din valosrea/numaru| titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoand juridica 4) 0 persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridict daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numérul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot fa cealalta persoana juridicd ori dac& controleazd ‘in mod efectiv acea persoana juridica. intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteazi servicii reprezinta pret de transfer; Norme Metodologice: SECTIUNEA a 2-a - Persoane afiliate 2. (1) in scopul aplicérii prevederilor art. 7 pet. 26 din Codul fiscal, se considera c& a persoand controleazi in mod efectiv 0 persoand juridicd daca se stabileste faptul 8, atat din punct de vedere faptic cat $i legal, prin utilizarea informatiilor si/sau a documentelor, administratorul/personalul de conducere, are capacitatea de decizie asupra activitatii persoznei juridice vizate, prin incheierea de tranzactii cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiagi administrator/personal de conducere sau c& persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este actionar sau administrator in cadrul persoanei juridice vizate. Pentru justificarea controfului exercitat in mod efectiv sunt Iuate in considerate contractele incheiate intre persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de munca sau de prestii de servieii (2) Provederile art. 7 pct. 26 lit. d) din Codul fiscal stabilesc o relatie de afiliere intre dows persoane juridice pentru cazul in care o persoand tert detine, in mod direct sau indirect, inclusiv definerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ati la prima persoana juridiea, cft $i Ia cea de-a doua. * Conform legislatici domestice, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia sa intocmeasca si sa prezinte dosarul preturilor de transfer la cererea autoritatilor fiscale. * In afara de dubla impunere economica, mai vorbim de dubla impunere juridica, cand acecesi companie este impozitata in doua state. Cel mai simplu exemplu este cel referitor 1a sediul permanent cand o persoana juridica nerezidenta este impozitata atat in statul in care este rezidenta cat si in statul unde a generat un sediu permanent, pentru veniturile obtinute de catre sediul permanent. * In limbaj de special te, acest tip de ajustare poarta denumirea de ajustare primara. * In afara de ajustarile primare si corespondemte, unele tari efetueaza si ajustari secundare. Ajustarea secundara apare atunci cand statul care a ajustat, de exemplu, venitul impozabil al unei societati ca urmare a unei ajustari corespondente va taxa de asemenca beneficial economic ‘obtinut de respectiva societate, Ordinul nr, 42/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer in vigoare de la 02.02.2016 in baza prevederilor art. 11 alin, (3) din Hot&rarea Guvernului nr. $20/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nafionale de Administrare Fiscalé, cu modificirile si completirile ulterioare, si in temeiul prevederilor art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (4), art. 19 alin, (6), art. 36 alin, (Q) si art. 37 alin. (3) din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, art. 64, art. 108 alin, (2), art. 283 si art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificirile si completarile ulterioare, ‘Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin: in vederea documenta respectatii principiului valorii de piafé a prefurilor de transfer practicate cadrul tranzactiilor desfisurate cu persoane afiliate, contribuabilii/plititorii au obligatia de a intocmi dosarul preturilor de transfer, in conditiile stabilite prin prezentul ordin. Art. 2. (1) Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, stabilifi prin ordinal pregedintelui Agentici Nationale de Administrare Fiscala, care desfiisoard tranzacfii cu persoane afiliate cu o valoare totali anualii, calculata prin insumarea valorii tranzacfiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egal cu oricare din pragurile de semnificatie, prevazute la prezentul alineat, au obligatia intocmirii anuale a dosarului prefurilor de transfer. Termenul de intocmire a dosarului preturilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarafiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. Nivelul valoric al pragului de semnificatie pentru contribuabilii/platitorii anterior mentionati, in funcfie de tipul tranzactiei desfaisurate, este: ~ 200.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, calculata la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Roméniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal; = 250.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestirile de servicii primite/prestate, calculaté la cursul de schimb comunicat de Banca Najionalé a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal; achizijii/vanziri de bunuri corporale sau = 350.000 euro, in cazul tranzacfiilor pri valabil necorporale, calculati fa cursul de schimb comunicat de Banca National a Roméni pentru ultima zi a anului fiscal, 2) Contribuabilii/Platitorii care se incadreaza la prevederile alin, (1) au obligafia, in baza art, 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal’, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezinte la solicitarea organuiui de inspectie fiscal, pe pericada derukirii unei inspectii fiscale, dosarul preturilor de transfer, intocmit potrivit prevederilor prezentului ordin. Modelul si continutul solicitarii sunt previizute in anexa nr. 1. (3) Dosarul prefurilor de transfer Intocmit potrivit alin. (1) poate fi solicitat de organul fiscal si in afara unei actiuni de inspectie fiscala, in baza art. 58 i 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul, de procedura fiscala, cu modificarile si completarile uiterioare, Modelul si confinutul solicitarii sunt prevaizute in anexa nr, 2. ) Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se incadreazi in criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum si contribuabilii/platitorii din categoriile contribuabililor mici si mijlocii, care desfasoard tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare total anual, calculati prin insumarea valorii tranzac{iilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egali cu orieare din pragurile de semnificatic, previzute la prezentul alineat, au obligatia intocmirii si prezentirii dosarului preturilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, fn cadrul unei actiuni de inspectie fiscal. Modelul si confinutul solicitarii sunt prevazute in anexa nr, 1. Nivelul valoric al pragului de semnificafie pentru contribuabilii/platitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se incadreaz4 in criteriile stabilite conform prevederilor alin, (I), precum $i pentru contribuabilii/platitorii din categoriile contribuabililor mici si mijlocii, in funcfie de tipul tranzactiei desfagurate, este: ~ 50.000 euro, in cazul dobiinzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, calculati la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Roméniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal; ~ 50,000 euro, in cazul tranzacfiilor privind prestrile de servicii primite/prestate, calculati la cursul de schimb comunicat de Banca Nationals a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal; = 100.000 euro, in cazul tranzacfiilor privind achizifii/vanziri de bunuri corporale sau necorporale, calculati la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Roméniei valabi pentru ultima zi a anului fiscal. (5) Contribuabilii/Platitorii care se incadreaza la prevederile alin. (4) si care desfigoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare total anual, calculat’ prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sub oricare din pragurile de semnificatic slabilite Ia alin. (4) vor documenta respectarea principiului valorii de piat’, in cadrul unei inspectii fiscale, conform regulilor generale previzute de reglementarile financiar-contabile si fiscale in vigoare. Art, 3. Dosarul prefurilor de transfer intocmit conform prevederilor art. 2 are confinutul prevazut in anexa nr. 3. Art. 4, (1) Termenul pentru punerea la dispozitie a dosarului pre(urilor de transfer intocmit conform prevederilor art. 2 alin. (1), solicitat pottivit prevederilor art. 2 alin, (2) si (3), va fi de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitarii, dar nu mai devreme de 10 zile de 1a expirarea termenutui stabilit pentru intocmire. (2) Pentru contribuabilii/piztitorii care au obligatia intocmirii dosarului prefurilor de transfer conform prevederilor art. 2 alin. (4), organul de inspecfie fiscal’ va stabili termenul pentru prezentarea de catre contribuabili/platitori a acestuia prin formularul de solicitare. Termenul pentru prezentarea dosarului prefurilor de transfer, solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (4), va fi cuprins intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singuri data, ia solicitarea scrisi a contribuabililor/platitorilor, cu o perioadi de cel mult 30 de 7ile calendaristice. In aceste conditii, daci se impune, inspectia fiscal poate fi suspendatii pind la expirarea termenului de punere la dispozitie a dosarului preturilor de transfer, in temeiul prevederilor art. 127 ulin. (1) lil b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurit fiscal, cu modificarile gi completirile ulterioare, Art, 5. (1) La cererea scrisd a organului de inspectie fiscal, in vederea completarii dosarului prefurilor de transfer, contribuabilul/plititorul va fumniza gi alte informafii suplimentare, relevante pentru documentarea respectirii principiului valorii de piafé. (2) in cazul in care contribuabilul/plétitorul completeazd dosarul cu clemente suplimentare, a solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi insojite de trimiteri la documentatia inifiald, dupii caz. 3) Dosarul preturilor de transfer, respectiv completarile ulterioare solicitate, dup’ caz, vor fi puse la dispozitia organului fiscal solicitant, la sediul acestuia sau la locul de desfigurare a inspectiei fiscale, in termenul stabilit de acesta (4) Filele vor fi indosariate, numerotate si insofite de opis. in cazul in care exist documente in limba strdind, acestea vor fi insojite de traduceri in limba romana, in condifiile legit (5) Anexele la dosarul prefurilor de transfer care sunt disponibile gi in format electronic vor fi inaintate organului fiscal competent ints-un format editabil. Art. 6, Dosarul preturilor de transfer nu va fi solicitat si nu se infocmeste, dupa caz, de cétre contribuabilul/plititorul beneficiar al unui acord de pret in avans, pentru tranzacfiile si perioadele ‘care sunt acoperite de acordul de pret in avans emis de Agenjia Nationald de Administrare Fiscala sau pentru tranzactiile pentru care a fost emis o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate in conformitate cu prevederile art, 283 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare, Art. 7. (1) fn cazul efectuarii de catre contribuabil/platitor de tranzacfii cu persoane afiliate fard respectarea principiului valorii de piagé, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificirile si completatile ulterioare, organele de inspectic fiscali vor ajusta cuantumul preturilor de transfer practicate. Ajustarea se va realiza pentru acele tranzacjii derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plititorul nu a documentat faptul c& preturile de transfer stabilite au respectat principiul valorii de pif. (2) Neprezentarea, in timpul inspectiei fiscale, conform prevederilor art. 2 alin. (2) si (4), a dosarului prejurilor de transfer, in termenele stabilite, confer organclor de inspectie fiscala dreptul de a considera c& wanzactiile efectuate cu persoane afiliate sunt efectuate fara documentarea cuantumului prefurilor de transfer practicate. (3) Prezentarea incompleti a dosarului prefurilor de transfer, solicitat conform prevederilor art, 2 alin, (2) si (4), reprezinta lipsa datelor necesare organului de inspeetie fiscala, pentru a stabili daca preturile de transfer practicate respect principiul valorii de pia. (4) In situafia neprezentirii/prezentirii incomplete a dosarului preturilor de transfer, solicitat conform prevederilor art. 2 alin. (2) si (4), organele de inspectie fiscal vor proceda la estimarea cuantumului preturilor de transfer. Estimarea se va realiza numai pentru tranzacfiile derulate cu persoane affiliate pentru care contribuabilul/platitorul nu a prezentat dosarul preturilor de transfer sau pentru care dosarul preturilor de transfer a fost prezentat incomplet, nefiind astfel documentat faptul prin care cuantumul preturilor de transfer stabilite respect principiul valorii de piatd. Ca urmare a operatiunii de estimare se ajusteazi suma venitului sau a cheltuielii, dupa caz, aferente rezultatului fiscal oricdreia dintre partile afiliate, pe baza nivelului tendin{ei centrale a piefei. Art. 8. ‘Tranzaotiile intre persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de piafi dacd indicatorul financiar al tranzacjiei/valoarea tranzactiei (marja/rezultat/pret) se ‘ncadreaza in intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor respecta urmatoarele prevederi: 1, analiza de comparabilitate va avea in vedere criteriile teritoriale in urmatoarea ordine: nafional, Uniunea European, paneuropean, international; 2. disponibilitatea rezonabili a datelor la momentul stabilirii prefurilor de transfer sau la momentul documentirii acestora, pentru care contribuabilul/platitorul verificat Prezinta documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii prejurilor de transfer; 3, marja de comparare reprezint& intervalul de valori ale prefului sau marjei/rezultatului aferent tranzactiilor comparabile derulate intre societati comparabile independente; 4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi implrtita in 4 segmente, Segmentele de maxim si de minim reprezinti rezultatele extreme. Intervalul de comparare reprezint intervalul de valori ale prefului sau marjei/rezultatului aferent tranzactiilor comparabile derulate intre societiti comparabile independente, dupa eliminarea din marja de comparare a rezultatelor extreme; 5. la stabilirea si calculul estimarii/ajustarii nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare; 6. daca valoarea median nu poate fi identificatd (valoarea mediand reprezint& acea valoare care se regiiseste la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizaté media aritmetica a celor dou valori de mijloc ale intervalului de comparare, Art. 9, (1) Ajustarea/Estimarea preturilor de transfer, pentru a reflecta preful de piafa al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei, se efectueaz’ de organele fiscale la valoarea configurati de tendinta centrala a pietei. @) Tendinfa centrali a piefei va fi considerati valoarea median’ a intervalului de comparare a indicatorilor financiari ai societafilor/valorii tranzactiilor comparabile identificate sau in situafia in care nu se gisesc suficiente societai/tranzactii comparabile pentru d putea stabili un interval de comparabilitate, fiind identificate cel mult trei societifi sau tranzact comparabile, se va utiliza media aritmetics a indicatorilor financiari ai acestor societati sau a tranzactiilor comparabile identificate. preturilor de transfer, identificarea tranzactiilor sau societifilor comparabile se va face conform datelor generale despre tranzactii similare sau a indicatorilor financiari aferenti activitatilor care urmeazs a face obiectul ajustavii/estimarii si la care atat corganul de inspectic fiscal’, cat si contribuabilul/platitorul pot avea acces. G) in cazul ajustarii/estiman Art. 10. Prezentul ordin se completeaz cu Liniile directoare privind prefurile de transfer emise de ciitre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societi{ile multinajionale si administrafiile fiscale, cu amendamentele/modificirile si completitrile ulterioare, si Codul de conduita privind documentatia prefurilor de transfer, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006. Art. 1. Directia gonerala coordonare inspectic fiscalé, directiile generale regionale ale finanfelor publice regionale, structurile subordonate acestora si Directia generali de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, Art. 12. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant& din prezentul ordin, Art. 13, (1) Prevederile art. 2 alin. (1) vor fi aplicate tranzactiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate incepand cu anul 2016. (2) Prevederile prezentului ordin se aplicd procedurilor de admini: ianuarie 2016. (3) Pentru procedurile de administrare initiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile prevederile legale in vigoare la momentul inifierii acestora. Art, 14, Prezentul ordin intra in vigoare cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Presedintele Agentiei_ Nationale de Administrare Fiscal, Gelu-$tefan Diaconu Bucuresti, 22 ianuarie 2016, Nr. 442, ANEXA Nr. 1 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generalii........ Administratia..... Nr... JezMl.aa SOLICITARE de intocmire si prezentare a dosarului_preturilor de transfer, in cazul contribuabililor/plititorilor ce au obligatia elaborarii si prezentarii acestuia conform prevederilor art, 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal’, cu modificdrile si completarile ulterioare Denumirea contribuabilului/platitorului: . . Cod unic de inregistrare fiscal: . Domiciliul fiscal: .. Stimata doamna/Stimate domn, Avand in vedere inspectia fiscala in curs de derulare, in baza prevederilor art. 1 gi art. 2 alin. (2) si (4) din Ordinul presedintelui Agentici Nationale de Administrare Fiscal nr. 42/2016 privind cuantumul tranzacyiilor, termenele pentru intocmire, confinutul si conditiile de solicitare a dosarului prejurilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a prejurilor de transfer, pana la data de.......... vefi prezenta dosarul prejurilor de transfer la sediul organului fiscal/la locul de desfigurare al inspecfiei fiscale situat in : Perioada si tranzacjiile pentru care se va intocmi/prezenta dosarul preturilor de transfer sunt: Dosarul prejurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzactiile si perioadele care au facut obicctul unui acord de pret in avans sau tranzactiile pentru care a fost emis o dec ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentra care urmeazi si prezentafi documentele in cau7i, ‘Vai comunicam faptul cd, in conformitate cu prevederile art. 4 alin, (2) din Ordinul presedintelui Agentici Najionale de Administrare Fiscal% nr. 442/2016 privind cuantumul tanzacfiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer, poate fi solicitati prelungirea termenului de prezentare a dosarului prefurilor de transfer, o singuri dati, pentru motive temeinic justificate. Prezenta solicitare a fost emisi in baza prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Organul de _—inspectie —_fiscala, (functia, numele si prenumele, semnatura) ANEXA Nr, 2 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generali. . Administratia......... : SOLICITARE, de prezentare a dosarului prefurilor de transfer, in cazul contribuabililor/plititorilor ce au obligatia clabordrii si prezentirii acestuia conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr, 207/2015 privind Codul de procedura fiscali, eu modificarile si completirile ulterioare Denumirea contribuabilului/platitorului: Cod unic de inregistrare fiscala:.......... Domiciliul fiscal: Stimaté doamna/Stimate domn, Va informam c& pani la data de .........., in baza prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nt,_442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, confinutul si condifiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a prefurilor de transfer, aveti obligatia de a depune/transmite la sediul organului fiscal, situat in......... dosarul prefurilor de transfer pentru anul/anii fiscal(i) 20......... Dosarul prefurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzacfiile si perioadele care au fiicut obiectul unui acord de pret in avans sau tranzaciiile pentru care a fost emist o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentru care urmeaz’ si prezentafi documentele in cauzi. Prezenta solicitare a fost emisit in baza prevederilor art, 58, art, 64 gi art. 108 alin, (2) din Legea nr, 207/2015 privind Codul de procedura fiscali, cu modificarile si completirile ulterioare. Conducstorul organului fiscal, (funcfia, numele gi prenumele, semnatura, stampila) Persoane de contact: telefon: ..... ANEXA Nr. 3 CONTINUTUL DOSARULUI PRETURILOR DE TRANSFER Dosarul prefurilor de transfer va confine: A. Informatii despre grup: 1, structura organizatorica, juridicd si operational a grupului (lista entitafilor componente din cadrul grupului, inclusiv sediile permanente si datele de identificare ale acestora), localizarea gcograficd a entitifilor componente, cu precizarea participafiilor de la nivelul grupului, din perioada pentru care a fost intocmit dosarul preturilor de transfer; 2. descricrea goncralé a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost intocmit dosarul prejurilor de transfer; 3. descrierea politicii de stabilire a prefurilor de transfer la nivelul grupului, dupa caz; 4. prezentarea general a tranzac{iilor intre persoane afiliate; 5. descrierea general a functiilor indeplinite, riscurilor asumate gi a activelor utilizate in cadrul tranzactiilor derulate intre persoanele afiliate (analiza functional), inclusiv schimbarile intervenite in profilul functional al societifilor din cadrul grupului, in perioada pentru cate se {intocmeste dosarul prefurilor de transfer; 6. descrierea principalelor functii indeplinite, riscuri asumate si active utilizate, la nivel de grup, care contribuic somnificativ si definitoriu la crearea de valoare adiugatt, cu individualizarea acestora la nivelul fiecdrei entititi participante in grup; 7. prezentarea detinatorilor de active necorporale si a drepturilor de proprictate aferente din cadrul grupului (brevet, licenta, denumire comercial’, marc’, sight, know-how ete.), dacd este cazul; 8. descrierea general a politicii de prejuri de transfer referitoare la aranjamentele financiare (Gorvicii de finantare intra- grup) dintre persoanele afiliate, dac& este cazul; 9. descricrea eventualelor restructurairi ale afacerilor in cadrul grupului, in perioada pentru care se intocmeste dosaral preurilor de transfer; 10. descricrea generala a activitatii de cercetare-dezvoltare a grupului, daca este cazul; 11. prezentarea acordurilor de pret in avans incheiate de catre contribuabil/platitor sau de catre alte societiti din cadrul grupului, in legaturd cu acesta, cu exceptia celor emise de catre Agenfia Nafionala de Administrare Fiscal, B, Informatii despre contribuabil/platitor: 1. structura organizatoricd, juridica si operational a contribuabilului/platitorului (lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente si datele de identificare ale acestora), localizarea geografict a persoanelor afiliate, precizarea relatiilor de afiliere directe si indirecte ale contribuabilului/plititorului, din perioada pentru care a fost intocmit dosarul preturilor de transfer, cu evidentierea schimbatilor intervenite; 2. desorierea gencrala a activitatii contribuabilului/plititorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbatrile din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost intocmit dosarul prefurilor de transfer; 3. descrierea tranzaciilor derulate cu fiecare persoana afiliati si a contextului in care se deruleazi acestea; 4, descrierea politicii de stabilire a pre(urilor de transfer la nivelul contribuabilului/platitorului; 5. descrierea modalitatii de implementare a aplicirii metodologiei prefurilor de transfer pentru tranzactiile derulate cu persoanele afiliate de citre contribuabil/pltitor; 6. descrierea activitilii de vercetare/dezvoltare a contribuabilului/plititorului, acolo unde este cazul; 7. descrierea generalii a p de prejuri de transfer referitoare la serviciile de finantare intra- grup ale contribuabilului/plititorului cu persoanele afiliate, cu prezentarea acordurilor de finangare incheiate atét cu persoane afiliate, ct si cu creditori independenti, acolo unde este cazul; 8. prezentarea unor eventuale acorduri incheiate de contribuabil/platitor cu persoane afiliate, ce vizeazii aranjamente de contribulii la cost; 9. deserierea tranzacfiilor constind in servicii intra-grup, respectiv prezentarea cheilor de alocare a costurilor, dupa caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificatiy si definitoriu la crearea de valoare adiugati; 10. prezentarea principalelor piete de desfacere pentru livrarile de bunuri corporale/prestatile de servieii ale contribuabilului/platitorului eu persoanele atiliate; 11. descrierea tranzactiilor legate de eventuale restructurari ale afacerilor ce implicd contribuabilul/platitorul in cauz, in perioada pentru care se intocmeste dosarul prejurilor de transfer; 12. prezentarea detaliati a tranzacfiilor cn persoancle afiliate: a) fluxul de tranzactionare; b) fluxul de facturare; 10 ©) valoarea tranzactiilor derulate cu persoana/persoanele afiliata(e); d) valoarea platilorfincasarilor aferente fiecirei tranzactii derulate de contribuabil/platitor cu fiecare persoana afiliata. 13. prezentarea detaliatd a analizei functionale gia analizei de comparabilitate: a) caracteristicile bunurilor corporale sau necorporale sau a serviciilor, inclusiv a servici finanjare ce fac obiectul tranzactiei/tranzactiilor cu persoanele afiliate: b) strategii de afaceri specifice (de exemplu: strategii de penetrare a pie(ei, evenimente de natura extraordinara etc,); ©) funcjiile indeplinite, riscurile asumate si active utilizate de cdtre contribuabil/plititor si persoana/persoanele afiliat2(e) pentru tranzactia/tranzactiile derulata(e); 4) termenii contractuali ai tranzactiei/tranzactiilor, cu anexarea copiilor contractelor/acordurilor ce stau la baza derultirii tranzactici/tranzac{iilor cu persoanele afiliate; ¢) circumstantele economice speciale ale tranzactiei/tranzactiilor; ®) analiza de comparabilitate: informafii cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de cdutare a societatilor comparabile si a surselor de informati, prezentarea valotilor indicatorilor financiari utilizafi in analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustiri de comparabilitate realizate, prezentarea listei societijilor comparabile si a listei societatilor eliminate din esantionul de comparabilitate, ca urmare a cutirii manuale, cu precizarea motivelor excluderii ete.). Justificarca respectarii principiului valorii de piaté va avea la bazi informatiile disponibile contribuabilului/platitorului in mod rezonabil la momentul stabilirii/documentarii preturilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport in acest sens; de prefuri de transfer; £)0 prezentare a prezumtiilor critice care au stat la baza stabilirii pol h) 0 prezentare a motivelor pentru care s-a recurs lao analiz8 multianuald sau la 0 analiza anualat a datelor comparabile, dupa caz; 14, desericrea metodei de stabilire a prefurilor de transfer pentru fiecare tranzac{ie si argumentarea criteriilor de selectie a acesteia; in cazul metodelor de stabilite a prefurilor de transfer ce presupun selectarea pirfii testate va fi prezentat’ argumentarea pentru selectarea acesteias 15. prezentarea acordurilor de pret in avans unilaterale sau bilaterale/multilaterale, care au legatura cu tranzactia/tranzactiile derulati(e), la care Agenfia National de Administrare Fiscala nu este parte; 16. prezentarea altor informatii relevante pentru contribuabil/platitor. a