Sunteți pe pagina 1din 8

''$$mi fuilffi$

ffi\rbS'rit"r

K tffi

$$wWe$ds
Vft#EMMMffiWM

flttu*
ffiruw#$ffiffi
fr
ffi ,hr
'$ '$ xn tr" 1t-
i[r
'.t, ,,t4ffiW-i.;

nul trecut, intr-o zi de aprilie urdtd gi


rece, m-am pomenit in curtea mea, podit[ cu
cdrdmidd rogie, cu o patd neagrd", lunguiatd,
nelucioasd. Apropiindu-md ugor de ea, am
priceput cd <<pata>> neagrd, era vie qi cd mieuna
stins. Era o patd infunecoasd, sub formd de
pisic aruncat in curte, mai mult mort decdt

' dat imediat de mdncare. A infulecat tot


ce i-am oferit, de parcd, n-ar fi

&

{"

t
cLmoscLrt niciodatir bucuria dc a li hlirnit. l)urpir
cAteva clipe - in timp ce intrasem la bucitdrie sd-i
aduc a patra porfie de lapte cu biscuili -, pisicul a
dispdrut. in zilele utmbtoare a plouat mult, urAt qi chi-
nuitor. Pe neagteptate, pata neagrd a apdrut iar in curte,
zbiefindde foame.Era ciuciulete gi tremura. I-am dat de
mdncare, l-am uscat cu un prosop gros gi l-am dus la
veterinatul din colt, aare r-a frcut cdteva injectii contra
rdcelii. Apoi pisicul a dispdrut iar[gi, de parcd ar fi
inteles ce-i spusesem eu, pe goptite, doctorului:
<Domnule doctori e cel mai urdtrel motan din lume.
Parcd ar fi o Stiucd slabd...> $i totugi, de c6te ori
lipseamai multe zilelar6nd, mi se ftceador de .ri

el. intre timp, incepuse sd creascd. Avea


blana tot sdrdcdcioasd, tot plind de sca- .

ie{i... Oare unde o fi dormit el in ,i


timpul cdt ne-am apropiat?
Dupd un alt rdstimp, a
inceput sd vind

ilt{
,lI
*N;
zllnic. intr-un
fel, iqi risca viafa, pentru cd Misica
(varianta rom6neascd inventatd de vecinii mei - copiii - pentru
americdnescul Missy), boxerila mea pe eare, acum doispre-
zece an| am luat-o de pe stradd cu rAie avansatd qi jigodie, nu
suferd pisicile. Aqa cd l-a atacat de doud ori pe pisoi, c6nd
a datpeste el in curte. Numai cd motanul a apucat si-i
sard din bot de totatdtea ori. $i-apoi a sdrit in
bralele mele. De-atunci s-a declanqat
magia... Da, magia, pentru c[, de
indatd ce l-am salvat de col1ii cdi-
nelui gi l-am luat in bra[e (spu-
ndndu-i o minciund, gi anu-
me <eSti cel mai frumos
motdnuS din lume!>, qi
un adevdr'. <sd Stii cd
Jff,
It' itrltc,;<' .fitttrta ntull pi te
Motd a$a
apdr!>), l-am
botezat a inceput sd
toarcd. Scotea un sunet de
parcd in
pieptul lui
mititel s-ar fi aflat tliFt{"
doud-trei motoare de
avion marcaAirbus.
De la o vreme, o ti- 9..,q*l
qW.e
nem tot aSa adtcd
,

Sr': S.

el s-a mutat defi-


i:
nitiv la noi, eu il !'iritl

apdr de Misica -
atunci cdnd ea iese
la plimbare prin
curte ori pe stradd -
$i, Jindndu-l in
brale, ii declar c6t
i],
este el de frumos qi
-'

,:fl
cat il iubesc eu. $i ::.',1,#.

:-'],1:J1.

iatd cd declaratiile
mele gi ocrotirea
mea au produs

,l..

ih
'.fr
un efect nea$teptat: pe blana neagrd -
intre timp lucioasd 9i cutat6- a lui Motd
au inceput sd aPard, una duPb alta, la
inceputtimide qi apoi tot mai hotdrdte 9i mai
vizrbrle,mici pete albe, la fel de frumoase ca
stelele cerului. Numai cd ele, stelele de pe
cer, sunt reci. Nu au qi nici nu dau
cdldurd. Ale lui Motb sunt
fierbinli, ca qi dragostea lui
pentru mine, Pentru casa
care acum e 9i casa lui. $i
mai e ceva de spus in
finalul acestei Poveqti
adevdrale: stelele nu au
apdrut numai Pe blana lui
Moti, fbcdndu-l sd atate ca
un superb motan ;Pri1at. Ele
s-au ivit gi in inima mea. imi
dau cdldurd cdnd simt cd mi
se face frig de-atdta urdt 9i
rduinlume.

S-ar putea să vă placă și