Sunteți pe pagina 1din 5

JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI Anexa


CONSILIUL LOCAL f a HCL Tureni nr. 60/07.11.2015
TABLOUL
cUpRtNZAND VALORTLE tMPOZABILE, IMPOZITELE $l TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM $I AMENZILE APLICABILE iN ANUL FISCAL 2015

CAP. I. IMPOZIT PE CLADIRI


pentru persoanele fizice impozitulpentru cladirile rezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.1% asupra valorii
Art. ,1.

imoozabile a cladirii , aplicandu-se coeficientul de corectie in functie de zona in cadrul localitatii si rangul
localitatii astfel :

ZONA RANGUL LOCALITATII COEFICIENTI DE CORECTI E


A.
TURENI IV 1.10
-
CEANU MIC V 1.05
.
MARTINESTI V 1.05
.
COMSESTI V 1.05
.
MICESTI V 1.05
Toate cladirile care au acces la drumurile
asfaltate
B- TURENI IV 1.05
-
CEANU MIC V 1.00
-
MARTINESTI V 1.00
.
COMSESTI V 1.00
Toate cladirile care nu au acces la
drumurile asfaltate .

C - MICESTI V 0.95
Toate cladirile care nu au acces la
drumurile asfaltate
Art .2. Valoarea impozabila a cladirii determinate in urma aplicarii prevederilor legii , se reduce in functie de anul
terminarii acesteia , dupa cum urmeaza '.

a) cu 20 % pentru cladirea care are vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

[s.,*,,,
" --;;ilffi;;;il;r" are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv . ra data de
1 lanuarie a

anului fiscal de referinta in domeniul agricol impozitul


pentru aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati
art. 3 . cladirire nerezloential cladirii
o iv"'"t"pra valorii impozabile a
pe cladiri se calculeaza prin aplica;;'l"i"ia"
unei cote de 1 10 %
fizice impozitul se calculeaza prin aplicarea
Art.4 pentru cradirile nerezidenirare aflate in proprietatea persoanelor
publice locale
asupra valorii o declaratie speciala la compartimentul de specialitate a autoritatii
Acesti contribuabiri au oDrrgatia sa depuna
," urmatoarere sume pe m p in functie de tipur cradirii :

" r":1il?:ilffi#i"iE1i ill:jiHil"""5:il1:"i"i:"ilii"""'

cAPtroLUL | - lMPOZlruL 9l TAXA.) PE CLADIRI

VALORILE IMPOZABILE
cazul Persoanelor fizice
pemetrupitratdesuprafaldconstruitidesfigurata|ac|idiri'in
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2015
iu Rruur- FlscAL 2016
Valoarea imPozabild
Valoarea imPozabild
-
- leiim. -
i 6u instala{ii de apd, Fdrd instalalii de cu instalatiide api, '"''T;o instalatiigl:l''sau
9i apd' canalizare' it"t", electrice canalizare' electricitate
canalizare, electrice ""nif (condilii incdlzire
incdlzire [conditii electricitate sau iii""artit"
incSlzire cumulative)
cumulitivel e.4
w
012 935 555 000 600
sau cu pereti exte^riori din
1

A. clidire cu cadre din beton armat


rezultate in urma
cdrdmidd arsa sau din orice alte materiale
unui tratament termic ai/sau chimic

1qq 300 200


din piatrd naturala' din
B. Cladire cu peretii exteriorr din lemn'
orice alte materiale
cdrdmidi nearsa, drn valatuci sau din
unui tratament termic ai/sau chimic
nuuuprt"
200 175
lqq 143
C. Clddire-anexa cu cadre din beton armat sau cu
pereti

exteriori din cardmidd arsd sau din orice alte


materiale
rezultateinurmaunuitratamenttermicai/sauchimic 125 75
D ClSdire-anexd cu peretii exteriori din saulemn' din piatri 95
din orice alte
naturali, drn cSrdmidd'neaisi, din vdlituci
chimic
materiale nesupuse unui tratament termic ai/sau

utilizate ca locuinta
detin la aceasi adresa incaperi amplasate la subsol ' demisol sau mansarda yo
5. In cazul contribuabililor care face prin aplicare cotei de 75 din suma ca s-ar
. in oricare dintre tipurire de craorri pl"ii"i"
iii*riir vatdrii impoiaiire se
aplica cladirii
o" pr.u-""tii" c;lc;lulvalorii impozabile se face prin aplicare coteide 50
6|ncazu|contribuabil|lorcaredetinlaaceasiadresaincaperiamp|asate|aSubsol'demiso|saumansarda'utilizateinalte
scoouri decat cea de locuinta , i"""*.*'Ji"i*-iipuirr. "r"oiri
% din ca s-ar aplica cladirii
"u.a
Art5,a)|ncazulpersoanelorjuridice^im^pozitulpecladiri|erezidentia|esecalculeazaprinaplicareauneicotedeimpozitare
pe cladiri se calculeaza
de persoanele juridice , impozitul/taxa
^"t" [1':'J'",1""J;::lJlJ]":lil;l'"ff",,3i3'11, 0,o0,,",",",a cladirii
"au.detinute
orin un"i de 1 10% asupra valorii impozabile pdntru activitati din domenrul
"priJrlu "ote nere,zioentilt'J5irlt"-;" propii"Lt"" detinute de persoanele juridice utrlizate
c)pentru ctadirite "au cote de 0 4%asupra valorii impozabile a cladirii
aoricol impozitul/tax" o" 'JiJt'il;;;;ii.ilii;;;;ei
",uo'n "" impoziturui

* ,":1,,'"":,ri;"":l i51;,,#i: ii.,1,Jl"iJ"i,,#i,1? I "t'fii :",il1",il1fi:''""3,:tl'i"l'::1",,1?"Lil?'jljio';""ta


cu incepere de |a data de intai a lun|i Ianuarie a
e) cladirile dobandite in cursu| anu|ui , indiferent sub ce forma , Se impun

"",''' ilTll";r"" de ra impunere .se face incepand cu data de


intai a runii lanuarieaanului urmator vanzarii dezafectarii
demolarii a statului ori a unitatii administrativ teritoriale, concesionate ' inchiriate '
;Xfrudi:l:ris.rril ;fsil "i" pubtica sau privara
'
| . r,,.-.r:.;.itiirr:#:!il'i'3"*:it?:r"t"it'!l;:!!!*-ii'j';i'li+:iltt-i:d+1nx$trilePs*",-

Art..2.. Sunt scutiti de impozitur pe autotunsme


:
motocicletelecu atassi mototriciclurile care apartin persoaneror
X:T:ii:1[ff ' cu handicap rocomotor si care sunt adaptate
mijloacele de transport a jnstitutiilor publice

li#"U:ii,i;|'!il-"i":';fi"i"Tff:,'lili"113'il."n?i",i'iLij'iAE,ffii,::,"j"Tl,j",:"i]:i:[j,,"*","0"_,jffiff,"JlJffil
pe mijlocul de transport se plateste
s"pt",#ij ,..IH,Xtul anual in doua rate egate , pana ta datete de 31
Martie si 30
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe
data de 31 Martie a anului respectiv inclusiv se mijlocul de transport , datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la
, acorda o bonificatie de 10 %.
lmpozitul anual pe mijlocul de transport datorat
pana la 50 rei incrusiv , se prateste integrar aceluiasi nugei tocat de catre contribuabili persoane
ta piimur, termen de prata , fizice sau juridice clo

CAPITOLUL IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA cERT|F|CATELOR,


AVTZELOR gt A
AUTORIZATTILOR
Art.1 Taxa pentru elibeiirea cert@ ,
Pentru mediu NIVELURILE APLI-ATE NIVELURILE APLICABILE
rural se
IN ANUL FISCAL 2015 IN ANUL FISCAL 2016
percepe 50%
din taxa
vvt tLt u L uulrrre L;erItilcaIUl oe urbantsm
a) Taxa, in lei Taxa, in le,
Ie!e !a 1bU m., inclusiv
u) lntre l qt s 6 o
7
c) lntre 251 gi S00 m., inclusiv- q
2
q
l

r"!#;-r'"LJ! t'Fi+x'ni'i'i:Gi6'l;'i+;-intd'r'l';]11&!#*+:'fl

12 12

e) intre 751 9i 1.000 m", inclusiv 14 14

f) Peste 1.000 m '14 +0,01 lei/m. pentru fiecare m' 14 + 0,01 lei/m. pentru fiecare m' care
care depSgegte 1.000 m. depdgegte 1.000 m.

Aft. 2 Taxa pentru eliberarea certificatuluide urbanism pentru o. zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita
Art3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa
la locuinta taxa este egala cu 0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
Art.4 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele rezidentiale este egala cu 1 % din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Art.5. Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumultaxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei initiale

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire B lei/ m'de suprafatd B lei/ m'de suprafati
pentru chiogcuri, tonete, cabine, spatii de ocupati de constructie ocupati de constructie
expunere, situate pe ciile gi in spatiile publice,
precum gi pentru amplasarea corpurilor 9i a
panourilor de afisai, a firmelor $i reclamelor

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii estqegala cu 0,1 % din valoarea
impozabila a cladirii

Art.7.1.-Pentru taxele prevezute la art.1 ,2,3,4,5,6,stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie,se aplicd
urmdtoarele reguli:
a)taxa datorate se stabilegte pe baza valorii Iucrerilor de construclie declarate de persoana care solicitd avizul $i se pldteste inainte de
emiterea avizului:
b)in termen de 15 zile de Ia data finalizerii lucrarilor de constructie,dar nu mai ziu de 15 zile de Ia data la care expir; autorizatia
respectivd,persoana care a obtinut autorizatia trebuie sd depune o declaratie privind valoarea lucrdrilor de construclie la compartimentul de
specialitate al autoritetii administratiei publice locale;
c)pan; in cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care se depune situatia finale privind valoarea Iucrerilor de constructii,compartimentul de