Sunteți pe pagina 1din 8
a ‘Nerespectaren Standardelor de Stat este trmiritd conform legit. Reproducerea interzis& 8 Pag. PRETUL LEI 2.50 COMITETUD NATIONAL |MARCAREA SI REPERAREA RETELELOR) C2U (088.7): 624.915.28: 711.8 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA, EDITIE OFICIALA STAS 9570/1-89 Intocuteste : STAS o570)1-06 pan sean DE CONDUCTE $I CABLURI, IN LOCA- $I TEHNOLOGIE iran INSIITUTUL ROMAN P Clasiticarea alfanumeried DE ae : STANDARDIZARE 2°2982 603 MARKING AND LocaTING or | MARQUAGE ET REPERAGE Des | MAPKMPODKA wt soKamus PIPEAND CABLE NETWORKS | "RESEAUX DE CONDUITES Br | TPYBONPOROANBIX It KABEIE- IN LOCALITIES DE CABLES DANS LES LIX CETEM 2 HACETEAHEX LOCALITES HYHRTAX 1 GENERALITATT + (necPottehmiclaa) + (BIBLIOTECA } 1.1 Obieet si domeniu de aplicare Prezentul standard stabileste preseriptiile privind marcarea gi reperarea re{elelor edi- litare subterane aflate in localitifi, in scopul cunoasterii pozipiei acestora in teren: Prin refele edilitare subterane, denumite in continuare refele edilitare, se in{eleg toate refelele de conducte gi cabluri, inclusiv armitturile si ciminele aferente, indiferent de uni- tatea care le executi, le detine sau le administreazit Prevederile prezentului standard nu se refer’ la marcarea gi reperarea brangamentelor de abonat, cu traseu in teritoriul publie mai scurt de 20 m. Prezentul standard nu se aplicl in cazul eablurilor eu destinajie special. 1.2 — Cunoasterea pozifiei tn teren a refelelor edilitare se realizeazi prin marcare si reperare: nv in 12.1 Prin marcare se pune in eviden{i, Ia suprafafa terenului, refeaua edilitar’ subtor diferite puncte caracteristice ale acesteia, pe verticala punetelor. 1.2.1.1 Marearea poate rezulta din elementele de 1a supratapi ale rejelelor edilitare (capace de cimine, risuflitori etc.) sau se realizeazi prin borne sau finte denumite in continuare mirei. 1.2.1.2 Marearea se face obligatorin la interseefii de strizi gi la schimbiri de direetie a .tra- seuiui refelei edilitare, Marcarea in aliniament se face, dup caz, in puncte caracteristice. 1.2.1.3 fn cazul cablurilor cloctrice de distributie eu tensiune de eel mult 0,4 KV gi a eablu- rilor de telecomunicafii se poate renunja la marcare, daci acestea sint instalate direct in sip: uN si sint organizate pe fascicule cu traseu ordonat si reperabil, 12.2 Prin repérare, se precizeazi pozifia rejelei edilitare faj% de un indicator de reperare, deosebinda-se reperarea, cadastral gi reperarea de semnalare, 1.2.2.1 Reperarea cadastral, so face In intersecfii de strizi po fiecare stradi in parte, cit mai aproape de interseetie ; in aceste locuti, indicatorul de reperare este insogit de un reper de seefiune 1.2.2.2 Reperarea de semnalare se face pe traseul rejelei edilitare. 1.3 Marearen si reperarea refelelor edilitare se fac de unitatea care administreari rejelele respective, In cazul refelelor edilitare nou executate, unitatea care le admi gi le repereaz% dup’ recepfionarea refelelor gi datea lor in folosinf. 14 _ Unitatea care administreazii refelele edilitare trebuie si aibi evidenja tuturor indicaton- Telor de reperare, intocmite pe striizi yi pe feluri de refele. Pozitia indicatoarelor de reperare so stabileste pe baza numerelor clidirilor pe care sint amplasate, sau a celor din imediata veei- niitate a indleatoarelor. : ‘in evidenfa care se intocmeste, fieeare indicator de reperare trebuie si. aibi un numir de cod. Acoastit evideni trebuie comunicati gi pistrati gi de Consiliul Popular al localitiijit respective. . istreazt le marcheazit Fraborat de> “Aprobet det OMENS OR LOM eRe te | INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE | Data intrarit tn vigoare: lnsttutal de Cercetore 31 Prolectore Bd. Ilie Pintilie nr. 5 BUCURESTI ‘pent Sistemetzare Locunte Seana 1999-02-01 11 Gospodérie Comunalé STAS 9570:1-89 -2- aa aad tantului in timpul execufici si unitapii care administreazii rejelele in timpul exploatizii Conservarea mareilor, indicatoarelor de reperare yi reperelor de secfiune revine oxecu- Dack prin executarea unor lucriiri #e distrug unele mirci, indieatoare de reperare sau repere de secfiune, exeoutantul lucritilor trebuie s% le refack. conform prevederilor din prezentul standard. 2 MAROI Forme gi dimensiuni Dymensiuni to mglimet Borne Bornele, cu excepfia celor speciale, au forma si dimensiunile conform fig. 1. eee nee Fig 1. —3- STAS 9570/1-89 Bornele speciale au forma si dimensiunile cenform reglementirilor tehnice specitice, 21.2 Tinte ‘Tintele au forma pitratd (In cazul cclor situate pe aliniament) sau rotunda (in cazal celor situate Ia schimbitri de directie) si dimensiunile conform fig. 2. oe STAS 9570/1-89 -4— 2.2 Amplasare Bornele se amplaseazit, de reguli, in spafii verzi. ‘Tintele se amplasea7i pe trotuare sau pe partea carosabili a drumurilor. 2.3 Inseripfionare Bornele se inseriptioneazit in locul indicat in fig. 1, eu numirul de ordine din cadrul refelel edilitare respective si, dupi eaz, cu un simbol grafio conform reglementiirilor tehnice specifice. ‘Tintele se inseripjioneazd in relief, in eimpul din mijlocul lor, eu simbolul refelei edi- litare, conform tabelului, coloana doua. 24 Materiale Materialele care se folosese Ia execufia mircilor trebuie si corespundi prevederilor din documentaia de execufie, intocmita de institute de specialitate. 3 INDICATOARE DE REPERARE Dimmensiuni fn milimetri 3.1 Provederi generale 3.1.1 Amplasare Indicatoarele de reperare se amplaseaz pe construcfii, pe garduri din beton saw din piatri sau pe stilpi din beton, la o indlfime dor cel mult 2m fajd de teren sau do trotuar, la distanfe minime fai de-refelele pe care le repereazi. 3.1.2 Inseriptionare Indicatoarele de reperare se inscripjioneazii, dupii caz, eu ~ simboluri literare, conform tabelului; — numiirul de cod din evidenja unitifii care administreaz reteaua edilitari (pet. 1.4); simboluri numerice, reprezentind distanfe in metri, numar de cabluri din pachet etc. + = sigeti. 7 Refea eaitara Armatur, ekmine Feat T siemborn Feil simon Altmentarea et api | tara eatin y polabila A Vani is eka | inde “ar | Tia i vi tem unitar Cena rupere de pant |_ cap — alert =| = pave | sir de scurge pentru evaeuurea apelor [Gini de ispeste (vitae) | Distribute do, gare naturale: |vana turk comin” — de presiune medie Vani in eimin — de presione Joust =| Rasuatoare = de presione redusi cal ‘Transport de produse petrollee P | Nand rt camin v | Nant ta emi |e | Relele de termoticaro (de la centrala de | Gurl de vinitare i ac es if aan een | Oe — 1 Elemente pentru protectia contra cor0- unl a refelelor eiitare Peisk de potent ‘Cumin special 1) Gonform STAS 73335/8-85, -5- STAS 9570/1-80 3.2 Indieatoare de reperare eadastralit Indicatoarele de reperare cadastral se executi pe plici metalice gi se realizear’ ou fond de culoare galbents gi cu inseripfii gi chenare de culoare neagri, cu excepfia indicatorulai pentra hidrant, care se realizeaz’ conform STAS 297/2-80. form wm H dimensiunile plillor metalice, precum gi exemple do insripfionare aint con- form. fig. 3 DacX in acelagi loc sint necesare mai multe indicatoare pentru reperarea cadastral, se poate folosi o plack metalic’ comun pentru mai multe indicatoare, conform fig. 4 (dati exem- Plificativ pentru gase indicatoare) Pe verticala indicatoatelor de reperare cadastral se amplaseazai gi un reper de seofiune, situat la o inilfime de cel mult 1m fati de teren sau de trotuar. Reperele de sectiune au forma si dimensiunile conform fig. 6, se realizeazd din materiale conform prevederilor din documentafia de execufie intocmitis de institute de specialitate gi nu se inscripfioneaza., 1 = Simbolul refelel edlitare conform tabeluful, coloana 2; pentru alimenti eu apf, canaliati sl distribute de gaze naturale se serie nusnal prima ters din simbol: 2—‘numiral de-cod al indieatorulai In eadril reject edilitare respective; 43 = distanta do ta roperu) de seejtune pind In axu) conductel saw cablulul; 45 Adinclmea “dele nivelul reperuiol ‘de_sectiane pind la fafa superloarh a conductel sau eablulul; 5 a'doua itera din simbote) rejelel ediitare conform tabelulu, coleana 2; se insripflonesxa numal pentra all- mentirl cu spi, canalizist si dstsibufie de gaze, In carl rejelelor electrice de distribute. cu tensiane mal mare fe 0,4 KY, se tnserie valoarea tensidnl respective; 4 —distanja. de la reperul de sec{iune ping Ta faja cea mal indepArtath a pachetulol de calor; 7 — adlncimea de Ja nivelul reperuiwi de sectiune pind Ja faa superioard a pachetului de cabluris 4 numérul de eablurt din packet; 2 — Tatimea pachetulul de eablurt; 430 tndlfimed pachetulul de eabluti Fig. 3 _ - SEAS 9570/1-89 | Fig 5 3.3 Indieatoare pentru reperarea de semnalare Indicatoarele pentru reperarea de semualare se aplict direct pe perefi, garduri sau | _Btilpt si se realizeazt eu fond de culoare galhen’ si eu inscrip{il si chenare de culoare neagrl, | ew exceptia celor pentru refelele de telecomunieafiiy Ia care pentru fond se pistreaz culoarea Suportului pe care se aplici, iar inseriptiile si chenarele se realizeazi in culoarea albastat, Forma, dimensiunile si inseripjionarea (dat exemplificativ) indieatoarelor pentra re- perarea de semnalare, en exceptia celor pentru elmine de tragere din cadrul rejelelor de tole: ii s1 pentru nisuflatorile din cadrul refelelor de distribujie a gazelor naturale, sint conform fig. 6, penne emai fiat toda ate SHAS 0570/1-89 4460 220 w610 A 622 460 2607, be 0 41 ~ Simbolu! retell ediitare conform tabelutul, coloana 25 iumie@) de. coda) indicatorutuls ‘simbotu) armaturit sau cAminulul’ conform tabelulal eoloana 4; sumirul de inventar al armAturit sau edminulul ta cadrul reeletedilitare respective: 4 = distanja misurata pe orizontala spre dreapta. sau spe. slay = Slgeata care indies direct pe care se misonra distanjaprectzatd la port F—distanjamisurata pe orizontala de Ta plamul indlcalorulut pind le at 7 “au cbtin Fig. 0 Forma, dimensiunilo i inscripfionarea (dati exemplificatiy) indicatoarelor pentru repe- rarea de semnalare a cdminelor de tragere din eadral rejelelor de telecomunicafii, sint conform fig. 7. CTc 220 = Slmbolul ciminutul de_tragere conform tabeluh ‘numaral de ‘cod al indicatoratuly lstanfa misuratt pe orlzontals de la indleator spre sttnga ‘asurala pe orizontald de ta. planul Indicatorviol pind la eSiminal de tragere: colons 45 fa misuratt pe orizentals de la indicator spre dreapta Fig. 7 "BRAS 9570/1-89 - 8 = Forma, dimensiunile gi inscripfionaren (dat exemplificativ) indicatoarelor pentru re- Peraren de seninalare a risufiitorlor din cadral roelelor de distribujie a gazelor naturale, sit Conform fig. 8. Sleobolu) pentru riguflstoare conform tabelutat, eoloana 4; Aistanta mhisuratd pe orlzontald de la planul indleatorulul pind ta résufator Fig. 8 (Colaboratort: ChCP — tastitutul de Cercetare s1 Prolectare pentru | — Insttutul de Profectare Profect Bucurestt SIstematizare Locninge #1 Gerpodirie Cominala = Ministeral Apirarit Nationale Tog. Nolue Olteana = Institutul de’ Cercetart gl Prolectirl Tebmologice ta s Tngttutal Roman de Standardlzare ‘Telocomunleati Joneses = Intreprinderea Cane! Apa Bucuresti = Intreprinderea de" Disteibutlo a Energiet Electriee Bucureyth = Grupul Intreprinderitor de Gospoddsie Comunali Bucuresti, = Directit_de Telecomunicatil a Munlelptulat Bucuresti ‘Standardul a fost elaborat intial im anul 1974 FPS nSSESSSeS eee eeeneeneeeeteerneeeeeee ee Eailura ‘Tehnici, Bucuresti 1989 Tiparit 1a 08.041969 Edifia I — 9190 ++ 27 ex. 1.P. Informatio e, e489

S-ar putea să vă placă și