Sunteți pe pagina 1din 8
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA ‘MD-2073, Chisingu, bd. Stefan cel Mare si int 105 woww.parlamentimd 72/2 ow SE_ mw 54 Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art, 73 din Constitujia Republicii Moldova gi art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi cu titlu de inifiativa legislativa proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative. Anexe: 1. Proiectul de lege 2. Nota informativa (s S-baf i) /C Teche ‘SECRETARIATUL PARLAMENTULUT REPUBLICH MoLDOV, D.D.P.N SP Project LEGE pentru modificarea si completarea unor acte legislative Parlamentul adopta prezenta lege organicd. Articol I. — Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, edifie speciala din 8 februarie 2007), cu modificarile ulterioare, se completeazi dup cum urmeazi: 1, La art.14 alin.(3) sintagma ,,cap.10! si 10 si la” se substituie cu sintagma »cap.10" si 10? si la art.88!,”. 2. La art.35! dup cuvantul ,,conform” se completeaza cu sintagma ,,art.88! si”. 3. Dupa art. 88 se introduce un nou articol 88! cu urmatorul continut: ”Articolul 88'. Impozitarea plitilor salariale ale angajatilor din domeniul de transport auto de calatori in regim de taxi. (1) Prin derogare de la prevederile art. 88, angajatorii din domeniul de transport auto de calatori in regim de taxi care plateste, angajatului conducator auto ce efectueazi transport in regim de taxi, salariu (inclusiv primele si facilititile acordate) este obligat si retina un impozit pe venit in marime fix de: - 200 lei lunar de la fiecare, din venitul ce nu depaseste 3000 lei per lund. - 500 lei lunar de la fiecare, din venitul ce nu depaseste 10 000 lei per lund (1.1) Angajatorul stabileste salariul in baza fisei de pontaj, numarul de ore lucrate etc. (2) Suma venitului lunar obfinut de angajafii care presteaza servicii in regim de taxi este considerat ca find impozitat fari necesitatea declardrii salariului_ i achitirii aditionale a impozitului pe venit din salariu. (3) Suma venitului lunar ce va depisi limita stabilita de alin. (1), se va supune impozitarii prin aplicarea regimului fiscal general stabilit de art.88 incepand cu primul leu al depasirii. (4) Obligatia de calculare si refinere a impozitului pe venit conform prezentului articol survine pentru intreaga perioada fiscal (luna calendaristicd) in care sa inregistrat cel pufin o zi lucritoare pentru angajatii inclugi in lista prezentat& Serviciului Fiscal de Stat conform art. 92 alin. (14). (5) Venitul obfinut pentru alte activitii de citre persoanele fizice mentionate la alin. (1), determina obligafiile aferente impozitului pe venit in modul general stabilit de prezentul Titlu. (©) Dac& persoana fizicd angajati in calitate de conducditor auto ce efectueazi transport in regim de taxi, cumuleazi dou funcfii la una gi aceiasi entitate din domeniul de transport auto de calatori in regim de taxi, veniturile de la alta activitate se impoziteaza in modul general stabilit. (7) Pentru alte categorii de angajati decit cei specificati la alin.(1) se aplicd regimul fiscal aferent impozitului pe venit din salariu in modul general stabilit de art. 88. (8) Impozitul refinut se achita lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 a imediat urmitoare lunii de gestiune. (9) Venitul din care a fost retinut impozitul pe venit conform alin. (1) scuteste beneficiarul acestui venit de includerea in venitul brut, precum si de la declararea acestuia.” lu 4. La Articolul 92 se completeaza dupa alin, (13) cu alin. (14) cu urmatorul confinut: (14) Angajatorii din domeniul de transport auto de calaitori in regim de taxi menfionafi la art.88', lunar, pana la data de 25 a lunii de gestiune pentru luna premergitoare, prezint& Serviciului Fiscal de Stat lista angajatilor ce urmeaza si activeze pe parcursul luni urmitoare, in modul si in forma stabiliti de Serviciul Fiscal de Stat.” 5. La articolul 254': Articolul se completeazi cu alin. (3) cu urmatorul continut: (3) Neprezentarea sau prezentarea tardiva, neconforma, neautentic’ a informatiei specificate la art.92 alin.(14) se sanctioneazi cu amenda in mirime de 10 000 de lei.” (4) Bfectuarea incasarilor banesti in numerar fara utilizarea masinii de casi gi de control ( taxometrului ) existent se sanctioneazi cu amenda de 500 de lei pentru persoana fizica. Articolul II, Legea cu privire la cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenf& medicala, nr. 1593 din 26 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al republicii Moldova nr. 18-19/57 din 8 februarie 2003), se completeazi dupa cum urmeaza: Capitolul V art. 20 se completeaz& cu alin.(2) — (6) cu urmatorul continut, alineatul unic al articolului mentionat, devine alineatul (1): (2) Prin derogare de la prevederile art.20 angajatorii din domeniul de transport auto de c&latori in regim de taxi care plateste lucratorului salariu (inclusiv primele si facilitayile acordate) este obligat si calculeze si si achite prime de asigurare obligatorie de asistenta medical in marime fix de: 150 lei lunar pentru fiecare angajat conducitor auto ce efectueaza transport in regim de taxi, in cazul in care pliile salariale nu depagesc 3000 lei per luna. 350 lunar pentru fiecare angajat conducator auto ce efectueaz& transport in regim de taxi, in cazul in care pliile salariale nu depasesc 10 000 lei per lund (3) Din suma venitului lunar ce va depisi limita stabilitd de alin. (3) se vor calcula primele de asigurare obligatorie de asistenti medical prin aplicarea regimului general incepand cu primul leu al depasirii. (4) Obligatia de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicali conform alin. (2) survine pentru intreaga perioada fiscal (luna calendaristicd) in care s-a inregistrat cel putin 0 zi lucratoare pentru angajafii inclusi in lista prezentati Serviciului Fiscal de Stat conform art. 92 alin, (14) din Codul fiscal. (5) Daca persoana fizicd angajata in calitate de conducdtor auto ce efectueaz’ transport in regim de taxi, cumuleazd dou functii la una si aceiasi entitate din domeniul de transport auto de calatori in regim de taxi, din veniturile de la alt& activitate primele obligatorii de asisten{ medicala se calculeaz& in modul general stabilit. (6) Pentru alte categorii de angajati decit cei specificati la alin.(2) se aplic& regimul —_ de calculare a priimelor obligatorii de asistenti medical in modul general stabilit. Articolul III. Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurari sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/2 din 06.01.2000) se completeaza dup cum urmeaza: 1. La articolul 17 se completeaza cu lit. b1) cu urmatorul confinut: ”b!) angajatorii din domeniul de transport auto de c&latori in regim de taxi.” 2. La articolul 19 se completeazi dup& alin. (7) cu alin. (8) — (11) cu urmatorul cuprins: (8) Prin derogare de la prevederile de la alin. (1) si (2), angajatorii din domeniul de transport auto de c&latori in regim de taxi calculeazi si achiti contributia stabilita in suma fixd de: 250 lei lunar, pentru angajat conduciitor auto ce efectueaza transport in regim de taxi, in cazul in care platile salariale nu depasesc 3 000 lei per lund, care inlocuiesc contributiile individuale gi contribufiile datorata de angajator. 700 lei lunar, pentru angajat conducator auto ce efectueazi transport in regim de taxi, in cazul in care pliile salariale nu depasesc 10 000 lei per lun’, care inlocuiesc contributiile individuale si contribufiile datorati de angajator. (9) Din suma venitului lunar ce va depasi limita stabiliti de alin, (8), se vor calcula gi rejine contributii de asiguriti sociale prin aplicarea regimului general incepand cu primul leu al depasirii. (10) Obligatia de calculare a contributiilor obligatorii de asistenfi sociala conform alin. (8) survine pentru intreaga perioada fiscala (luna calendatistica) in care s-a inregistrat cel putin o zi lucratoare pentru angajatii inclusi in lista prezentaté Serviciului Fiscal de Stat conform art. 92 alin. (14) din Codul fiscal. (11) Dac& persoana fizicd angajati in calitate de conductor auto ce efectueaz transport in regim de taxi, cumuleaz& doua funcfii Ja una si aceiasi entitate din domeniul de transport auto de calatori in regim de taxi, din veniturile de la alta activitate contributiile obligatorii de asistenfi sociala se calculeaz& in modul general stabilit. (12) Pentru alte categorii de angajati decit cei specificati la alin.(8) se aplica regimul de calculare a contributiilor obligatorii de asistenf& social in modul general stabilit.” PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege cu privire a modificarea si completarea uor acte legislative Prin prezentul proiectul de lege se propun modificari si coimpletari la Codul fiscal, Legea privind sistemul public de asiguriri sociale gi Legea cu privire la modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala si se refera la reglementarea regimului fiscal al lucratorilor din domeniul transportului de cilatori in regim de taxi. Proiectul de lege descrie situatia soferilor cu autoturisme particulare care au un regim mai special. Aici sint soferi care mai lucreaza si in alte institutii, inclusiv cele de stat, au un loc de baz& de muncé in alt& parte, pot lucra in orele de sear sau in timpul liber pe care il au. De multe ori sint din patura vulnerabil& ( cu multi copii, cu probleme familiare, probleme de sdnitate etc. ) si sint nevoifi si lucreze in mai multe locuri, inclusiv taxi. Aceste autoturisme cu goferi au contracte incheiate cu companiile de taxi sau direct cu call centrele. Acestea constituie 0 coté de 20- 25% din totalul angajatilor. Suma venitului nu poate fi constatat& cu exactitate de angajator din mai multe considerente ( bonus de client, de ceai, bordura, comanda personala cu clienti personali etc. ) Astfel venitul lui se constata si se achita la momentul efectuarii comenzii. Din punct de vedere fiscal acesta este o sum deductibila care se va trece la costul calatoriei $i se va deduce la rezultatul financiar total. Cauza principal a neeliberarii bonului de casi o constituie factorul — sofer. Se propune de a include in Codul Fiscal 0 amenda simbolica (de 500 lei) pentrua reeduca goferul. Cauze: © Din cauza concurenfei neloiale de pe piafa apar cazuri cind soferul intentionat nu porneste si nu elibereaz bon de casa cu scopul si primeascd aceastd amenda doar persoana juridic& (concurentul). © Iresponsabilitaea si indiferenfa soferului. + Nesancfionarea soferului. Reparizare | mp, ne | autooficiu, | Venie ‘Total implat N ‘Auto| wendate | Angaai | cas__| cam_| angajat, Total unar_| Annus! 1 | coisians 3000 0 0 © ‘Angajati permanent 2_| 1896 2550) so_| 100 | 350 1380 3932500 | 47430000 ‘Angajati oeazional 3 | as%6 450 20 | 250 | 150 600 270000 | 3240000 0 0 0 S| Batt siatetecaitati_| 2000 0 0 0 “Angajli permanent 6 | ove 400 so_| 700 | 350 1380 | 2170000} 26040 000 ‘Angajatiocazionai 2 | a0 400 200 | 20 | 180 600, 240000_| 2.830.000 £ 0 o 0 000 | soo0 4300__| 632 500 | 79590000 Calcule privind incasarea impozitelor doar din salarii. Calcule privind veniturile $i Cheltuielile unui autoturism care presteazi servicii auto de calatori in regim de taxi Veniturile maxime ale unui autoturism pot fi calculate reiesind din numarul mediu de comenzi efectuate C&latoria media constituie aprox. 40 lei. Numiarul de calatorii mediu constituie 18-20. incasarea 40*20=800 lei zilnic, sau lunar in conditii ideale 24 000 lei. Reesind din faptul c& coeficientul de iesire la linie ( lipsa soferilor, detiorarea autoturismelor, reparafia autoturismelor, etc ) constituie de la 70% la 80%, putem ajusta aceste venituri la suma de 19 000-20 000 lunar. Costurile pe autoturism sint direct proportionale cu veniturile acesteia. Astfel la determinarea costului total vom determina costurile fixe si variabile. Costurile fixe salar Cheltuicli Fixe Nr. angajati___| calculate Suma 1| Arenda bazei si oficilor la un pare de 100 auto 7 30,000 2 | Salar administrate 7 6000 42000, 3 call centru 20 3.500 70000 4 soferi de baza (75%-80%) 75 10.000 750000, 4/ | Salarul goferi cu egim redus de munct 25 3.000 75000 5 | Salarii departamentulthnic 5 3.500 17500 6 | Contributi la Salarii( CASYCAM) 241 863, 7 | Telefonie_fixa call centru 5.000 8 | Telefoane mobile dispecerat 6500 9 | Amortizarea investitie’ 48 luni 351.927 10 | Numar seurt 10,000 annual 833, 11 | Serviti comunale (electric, apa) 6.000 Total 132 1596 623 Costurile variabile Tunitate Cheltuiei variabile lnare Zilnic lunar 100 u. lunar Combustbil, (gaz metan sau propan). (Un autoturism 1 | parcurge pind la 400 km zilnic) 150,00 4500 | 450000 2 | Filtr, uted 7 13,33 | 400 | __40000 3 | Anvelope 16,67 500 50,000 4 | Acumulator 3,00 90 9.000 5 | Piese auto (in ultimul an ajunge pind la 2000 lei lunar) 26,67, 800 80.000 6 | Placute de frana, saboti 5,00) 150 15.000 7 | Asigurarea AORC 3800 annual 10,56 317 [31667 8 | Asigurare CASCO (nu vom include) 33,33, 1000) 18 | Taxa locala E 10,00 300 [30.000 19 _ —_ 0 Total 269 8057 | 705 667 Astfel costul lunar va constitui de aprox. 23 000 lei, ceea ce depaseste venitul de 20 000 lei. Suplimentar intreprinderea mai poate avea si alte cheltuieli generale si administrative, dobinzi bancare, dobanzi leasing care nu au fost incluse, dar care se dedue si ulterior duc la pierderi si mai mari. Pentru a atinge nivelul zero de profit in situatia sus indicata, agentul economic este nevoit si majoreze calatoria cu 5-6 lei. Calatoria Nreomenzi__| medic Lalauto | ta 100 auto ‘Venituri (cu eoeficient la linie 85%) 20 46. 23.460 2 346 000 15.966 1596 623 Costuri variabile 7057 705 667 Total costuri 0 0 23.023 2.302.289 Profit, 437 B71 Concluzie. ¢ Agentul economic va trebui si majoreze calatoria medie cu 5-6 lei pentru a atinge profitul la zero si s4 achite impozitele sus indicate. ¢ Pentru orice reforma din domeniul taxi, statul va trebui sa se informeze de situatia financiara a companiilor de taxi pentru a nu duce la disparitia acestora ca majorare a cdrorva impozite. Astfel se propune introducerea unui articol in Codul fiscal care va reglementa impozitarea plifilor salariale ale angajatilor din domeniul de transport auto in regim de taxi, inclusiv sanctiunile pentru incdlcarea cerinfelor legale. Se propun reglementiri speciale cu privire la achitarea contributiei de asigurati sociale si medicale ale acestei categorii. Projectul va imbunatafi situatia din acest domeniu gi va permite lucratorilor din domeniu sa activeze transparent, eficient si si fie asigurati.