Sunteți pe pagina 1din 41

IjpluJr.

ll'l'ol{ uL 'l'A u Pidlti o}l;\tr


vorb6carete-ajignit... planuri caredaugre$...temeri
gi indoieli...o situaliecritici neprev[zutii.Sprecinete
indrepti pentruajutor?

Aceast5nou6cartete va inv&facum sI te intlregti in


Dumnezeu.Discut6ndsubiectecum af, fi teanta,indoiala,
singur[tatea,ispita gi pierdereacelui drag cutez aceasta
aducein discufie40 dintreproblemelecelemai desintiilnite
in viafd.

inlelegere,sfat gi versetebiblice selectatecu aten{ie,toate


acesteai{i sunt dateca sd te ajute s6-fi pui cdt mai mult
incredereain Dumnezeu.

f inva{i cum si te imblrbiteziinDumnezeu.


I Ajutor bibtic pentru 40 dintre celemai curente
probleme ale viefii.
I Versetebiblice care se adreseazifiecirei situafii
concrete.
I Sursi valoroasiipentru uz personal.
t Unealti potrivitii pentru ajutorarea altora.

" ...o min6 de sfaturi neprefuite gi o g6ndire


biblic6l'. Evangelism TodaY

Selwyn Hughes estefondatorul Societdlii CWR Si autor al


foarte popularei lucrdri "in Fiecare Zi cu Isus", care
insoleSte citirea Bibliei. Pastor Si evanghelist la inceputul
lucrdrii sale, Selwlm Hughes acumuleazd Si o experienld de
peste 40 de ani de Consiliere CreStind. Astdzi, pe l6ngd
activitatea se de scriitor, Selwyn line foarte frecvent cursuri,
mai ales in strdindtate.
Versetebiblicepentru medita(ie 1.CdndEgtiTradatDeUtrPrieten
Cu c6t este mai intimi prietenia, cu atit mai addnci este uvAntul,,trddat" are o rezonan[i ingrozitoare.A trida pe
rana. cinevainseamnds[ lucrezicuviclenieimpotriva lui.
Psalmul55:Nu un vrdjmaqmd batjocoreEte,cdci aqsuferi; nu Trddareaesteopusulloialitigii, Eicu cAtiubim mai mult
potrivnicul meu se ridicd impotriva mea, cdcim-aEascunde loialitateacu atat mai mult vorn uri tridarea. intr-o lume
dinaintealui, ci tu care te socoteamuna cu mine, tu, frate de
cruceEiprieten cu mine! Noi, care trdiam impreund intr-o pldcutl
tncdpigAnatdEicruddca aceastanune surprindecand suntemr[ni[i
prietenie,gi ne duceamimpreund cu mulgimeain casalui de dugmaniinoEtri,dar nimeni nu seagteapti sdfie rdnit de un
Dumnezeu.(v.12-13\ prieten.Imi imaginezci pu[ine lucruri l-ar fi rinit pe Domnul nostru
mai mult decdttrddareavenitd din parteaunuia dintre uceniciiLui.
2 $i Domnul nostru a cunoscut trddarea.
Luca22: Pe cAndvorbeaEl incd...unul din cei doisprezece... s-a
Cum facemfa{5 trdddrii? Cum ne repunem?nordine viegiledupi ce
am fo{ trlda[i de ut prieten?
apropiat de El ca si-l sdrute.$i Isus i-a zis: ,,Iudo, cu o sdrutare
vinzi tu pe Fiul omului?" (v. a7-aB) In primul rAnd,trebuie s5ne ducemcu durereanoastri la
Dumnezeugi s5-iceremsi ne vindeceinimile cu balsamulSiu
Trddarea este o problemi universali qi veche. linigtitor.Numai Isuspoate simpatizacu noi in acestfel de probleme.
Mica 7: Cdci fiul batjocoreqtepe tatil, fata se scoaldimpotriva Intr-un asemeneamoment estefoarte ugorsr folosegtialte procedee
mamei ei, nora impotriva soacreisale,;vrdjmagiiomului sunt cei de incurajare- sdbei, sdmergi la spectacole,s5.te refugieziin
din casalui! (v.6)
literatur5,etc.Unii chiar incearci sdnu acordeprea mare aten(ie
Transferd-ilui Dumnezeutoate gfinduriletale de rdzbunare. acestorprobleme.Esteinsdnecesarsdsubliniemci toate situagiile
{
Romani 12:Prea iubililor, nu vd rdzbunagisinguri; ci ldsa[isd se dureroasetrebuieinfirrntate,chiar dacdnu vom insistaasupralor.
rdzbunemAnialui Dumnezeu;cdciestescris:.,Rdzbunareaeste a Trebuie s5-L lislm pe Dumnezeusi lucreze,sdne vindecerana;El
Mea; Eu voi rdsplSti",zice Domnul (v. 19) estesingurulcarepoate ,,vindecasufletul".Pentru ca durerii si nu i se
adaugeindignarea,cu ajutorul Domnului nostru trebuie si ne golim
Lasd-L pe Dumnezeu s5-1i restaureze sufletul.
Psalmul23:El md paqtein pdquniverzi, qi El md duce la ape de
inima de toati amdrdciuneaqisi iertdm. Iertarea,sdin(elegembine
odihnd; imi invioreazi sufletul.(v.2-3) acestlucnl nuva produceintotdeaunaschimbiri in cealalti persoani
(nici nu garufieazdcdel saueavor dori restaurarea),dar eava asigura
Nu lovi inapoi. u$urareapropriilor noastresuflete.
1 Petru 3: Nu intoarce(irdu pentru rdu, nici ocard pentru ocari; CruceaDomnului nostru IsusCristossti cu bra[ele deschise
dimpotrivi, binecuvAnta(i,cdcila aceastaa[i fost chema(i:sd pentru to[i cei careau fost trdda(i.Eazice:,,Iat[ cum a procedatIsus
moqteni(ibinecuvAntarea.(v.9)
cuvrijmagii Lui... gl cuprietenul care l-a tridat". in lumina acestui
Adu-(i amiTte cdt de nrult ai fost iertat. mare adevdrputem noi face altcevadecdtsi iertim?
Coloseni3: Ingdduigi-vdunii pe al1iiqi, daci unul are pricind si se
plAngdde altul, iertafi-vdunul pe altul. Cum v-a iertat Cristos,aEa Pdrinteceresc, ild-mi hmul deu umu exemplulTduatuncicandsutt trddot.
ierta(i-vdEivoi. (v.13) Aratd-mid nimic,nici chiartrddtea unui prietett,nu poatemigcasufuful
8 ,r,r. a iertat, El te poateajuta sd ier(i qi tu. meudin siguran(apecareo sretn Tine.Ajfid+nd sd md bucurtn acest
Luca23:Isuszicea:.,Tatd,iartd-i,cdcinu qtiucefac!,,(v.3a) lucru gi tn puteream"uriiTaledragoste.Amin-
Versetebiblicepentru meditafie
z.(hndTr
SePare
G Dumnezeu
S-a
Nu putem fugi de Dumnezeu.
I Psalmul138:Unde qd yoi duce departede Duhul Tdu, unde voi
Ei
hdepartat
DeTine
fugi.departede fa(a Ta? Dacd mi voi sui in cer, Tu eEtiicolo;
dacdmd voi culcain locuin[a mor[ilor, iata-Te qi acol,c;dacdvoi
lua aripile zorilor, qi md voiduce s6 locuiescla margineamdrii, qi neorichiarEicreqtiniimaturicareauurmatpe Domnulmulfi ani
acolo mAnaTa md va cdlduzi,gi dreaptaTa md vu ipu"a. (v.7_i01 treq prin perioadein care Dumnezeupaie a fi departede
ei. In generalexisti trei motivecaresfaulabazaicestui
Dumnezeu pare a fi departe de noi, degi nu este. sentiment.
Fapte 17:ca ei sd cautepe Dumnezeu,Eiie se sileascdsd_L IlRrimul rAnd,ace-astd problemdpoate aveao cauzi pur
^. . _ ceea ce seintampli cu noi din punct
fizicd'.
gdseascd b6jbAind,mdcar cd nu estedepartede fiecaredin noi. de vpderefizic poate
Cdci in El avemvia[a,miqcareaqi fiinga,dupd cum au zis unii lv^eaq-sypr.a noastrdun puternic efect spiritual.Imboln5vir6a,
Ei infecgiilevirale, stresul,orele de lucru_prea murte (saualte condiqii
dintre poe(ii voEtri:,,Suntemdin neamul Iui...,,.(v.27-2g)"
fizice) pot afecta stareanoastrr atdt de mult, inc6daiunsem si
Dumnezeu ps-$i poate schimba Cuvdntul. credemci suferim {in purrctde vederespiritual,degicaiza
2 Timotei: Daci suntemnecredincioqi,totuEi adevlrati estecondi(iafizicd,nesinitoaid.Iatr de ie inainte ca
El rdmAne
credincios,cdci nu se poate tdgdduisingur.(v.13) Dumnezeusdfiinceput si lucrezela spirituldeprimatal lui llie, El
? av.u!grrjdca acestasI aibi o perioaddde odihhd gi recuperare
Niciodati inseamni niciodati. (vezi 1"Imp. 19).
Evrei 13: Dumnezeua zis: ,,Nicidecumn-am si te las.cu nici un In al doilea rAnd,-Dumnezeu pare ? fi departede tine pentru
chip nu te voi pdrisi." (v.5b) cd ai comisun prcat gi incr nu te-ai pociit. Duinnezeune-acreat
cu ul sistemspiritual careatrrncicdirdpicituim dI na$tere
EI ne sprijind Ei cdnd nu ne dim seama. sentimentuluide vinovrgie.Acestgen de vinovdtie (opusdfalsei
Psalmul73: Carneagi inima pot s6 mi se prdpddeascd:fiindci vinovrgiicaresepoateiviin personaliqdgile noasire)estemetoda
Dumnezeuvafi.pururea stAncainimii mele qi partea mea de lur l)umnezeu de a ne atrageatentia.In aceastrsituagiesingura
moqtenire.(v.26) caleinapoi estepociin[a. Pocdinga, adu-giaminte,inslamni mai
mult decAto pdrere de rdu; ea inseanrndsi-ti pard r[u suficientde
Dacd wei_s5-L giseqti cu adevirat, El poate fi gisit. mult ca s.5pogipunecapdtpdcatului.Dupi de'pociinl,aa avut loc,
Iereyia. 29: ,,Mdve(i cduta,qi Md ve[i gdsi,dacdMldvegicdutacu in mod sigurrela[ia noastrl cu Dumnezeuva fi restaurati.
toatd inima. Md voi lisa sd fiu gasitde voi,,,zice Domnul... (v. 13_ Al treilea motiv, qi cel mai desintdlnit, pentru care avem
t4\ sentimentulcd Dumnezeus-aindepirtat de noi se datoreazd
neglijengeinoastrede a ne rezervaiimp pentru imbunitigirea
Niciodati nu existi un momentcdndDumnezeunu estecu noi. relatiei noastrecu-El.Dacd nu gisim tim:pde comunicardcu
Psalmul46:Dumneze.u esleaddpostulqisprijinulnostru,un ajutor Dumnezeuin mod regrrlatin rugiciune qinu-i ascultrmvoceaprin
carenu lipsegteniciodatdin nevoi.(v.1j citirea cuvdntului Lu-i ar mai tr;bui oarb sdne surprindr faptril ci
rela(ia dintre noi qi El incepesi se deterioreze?Cinevaa spus:
., Il
duce.la c_apitscopurile indiferent ce se intAmpli. uPq.5 Dumnezeuparedeparte- oarecine s-aindepdrtat?i,
Coloseni1:.$ipe voi, care odinioard era[i striini viijmaEi prin Niciodatd Dumnez'eunu si:indepdrteazdde noi - nbi ne
li Ei indepirtdm de El.
gandu'le qi faptele voastrerele, El v_aimpdcat acumprinlrupul
rur oe carne,p'n moarte, ca sd vd facdsa vd infdgigagi
inainteaLui
sfin[i,fdrd prihani gi fdrd vind...(v.21-ZZ) Tatdl meugi Dumnepul mcu,t(i mulfumesccd mi-ai amintit cd rera(ia
nteacu Tinenu poatefr tratatd superftcial,ci men(inutdin modconstant.
$1ag9arycfin(a gstelutul decaFeam nevoie, sd acelpas, gi
frrd tntdrzdiere-
In numelclui Isus.funin. "jifd-md fac
Versetebiblice pentru meotmlre 3.CAnd
EgtiAsaltatDeGdnduri
Rele
intoarce-(igdndireain direc(ia bund.
I Filipeni4: Incolo,fragiimei,tot ceesteadevdrat,
tot ceeste
vrednicde cinste.tot ceestedrept,tot ceestecurat,totceeste
ulgicregtinisunth64uiti de gAndurirele qitrebuie slpoarte
b5tdlii grelecu mintea qicu imagina[ialor. Gandurilerele
vrednicde iubit,tot ceestevrednicde primit,oricefaptdbund,
Ei ot varia de la dorinqade a facerdu cuivapAni la imagini
oricelaudd,acestea sdvd insufle1eascd.
(v.B)
oribile de penrersiunesemal[. Pdtnmdereaunui gandriu in minte nu
Dumnezeuzicetuturor ispitelor: ,rp6ni aici, nu mai departe... estepicat, dar dacdgandulacestanu esteindepdrtatcu repeziciunegi
2 1 corinteni10:Nu v-aajyry nicio ispitd,caresi nu fi fostpotriuitd
cu putereaomeneasci. $i Dumnezeu, careestecredincios,nu va
eficien{del poate ducela pdcat.cu cat rm anumit gdndesteintre[inut
ingdduisdfifi ispitigipeste.p,terile mai mult, cu atdt mai multd energieva adunaqicu atdt mai addncse
voastre;ci, impreundcu ispita,
a pregdtitEimijloculsaieEigi din ea,cas-opure[ii;UOa.(v.13) va ?nridicina h minte. Lua(i aminte la aceasta:dacdbdtdliaeste
pierdatd,de obiceiestepierdutd tn prbnelecinci minute. De aceeacei
9uvdntul ,,str6ng6'- o resursi mare impotriva riului. care permit sI seinfiripe in mintea lor gAndurirele pe motiv ci pot
Psalmul11-9.Cum igiva ginetAndrulcurat-6 cdrarea?indreptAn-
du-sedupl CuvAntul Tdu.Te cautdin toat6inima*"a: ,ruhd l6ru scdpaoricdndde ele,joaci un joc periculos.
sdmd abatde la poruncileTale.StrdngCuvAntulTdu in inima Caleaparcursl de un gdndrdu esteurmdtoarea:vine ur gdndEi
mea,casdnu pdcdtuiesc impotrivaTa! (v. 9-11) estetolerat; tolerareaunui gAndconduceimediat la o inclinare,
inclinareaconducela apetit, apetitul conducela foame,foamea
imbracd-te-cuarmuraIui Dumnezeu qi veivedeacare-idiferen(a.
Efeseni6: imbricagi-vicu toati a.riuru lui Dumnez"u. *i conducela o pofti nestrpdniti gipofta conducela picat. cei stdpdnigi
pute[ifinepieptimpotrivauneltirilordiavolului.(v.11)"u de gdnduri rele ar trebui sdfie aten(i la literatura pe care o citesc,la
filmele pe care le vid qila programelepe care levizioneazd.la
Puterealui Dumnezeu- o certitudineabsolutd. televizor. Evitd toateacelelucruri careau putereade a te rnfecta.
2 Corinteni12:$i El mi-azis:,,HarulMeu i[i estede ajuns;cici
putereaMea in sldbiciune esteficuti desdvhrEitd... GAndurilerele nu pot fi ziddmicite atdtatimp cdt le tolerim in
(u.b)
minteanoastrS;trebuie s5ne indreptdmaten[iasprealte lucruri. E
O re(etdtripli. gregitsi acorddmgdndurilorrele o aten[ie sus[inutd;ele trebuie
Iacov4: ,,Supune[i-vd dar lui Dumnezeu.
impotrivigi-vidiavolului, curmatenumaidecit, iar minteatrebuie direc[ionati spreun subiect
giel va fugide la voi.Apropia[i-vdde Dumnezeu,,.(v.7)
mult mai purificator Eimai captivant.$i ce subiectar fi mai brurdec6t
Hotdrdgte-tesd nu dai voieca o simpli privire sd devindo Isus?El estecentrul a tot ceeace estepur. A{i indrepta aten(iaspre
privire interesati. El inseamni si-I ceri ajutorul. Deci imediatce egtiasaltatde un gdnd
Iov 31:Fdcusem un legimAntcu ochiimei,Einu mi-aEfi oprit rdu,concentrezd-te
privirileasuprauneifecioare.(v.1) asupralui Isus.$i aqacum El i-a ajutat pe al[ii, te va
ajuta qipe tine.
Mintea ta funclioneazi mai bine c6nd e umpluti cu
invi{itura Scripturii. O Dumnczeulc, ajfid-md caori decdteori md gdsesc
in fierbinpalamei lupe
Romani.12: Sdnu vd potrivi[ichipuluiveaculuiacestuia, ci sdvd mentale,fi-mi tntorcgdnfurilc curepeziciune
preface(i,prin innoireaminfii voastre,casd pute(ideosebibine spreTine.Ajutd-md,fi vddad
voialui Dumnezeu; IucrurilcrelesutttestremdesedudtoarecdndTfunu e$i preTpttt,ilar elc
ceabund,pldcutiEidesdvArEit d. (v.2)
primesco tnfd$gte ile-adreptulscdrboafrtn prezen(aTa.Md rog tn numeb
Iai Isus.,4min-
Versetebiblicepentrumedita(ie 4.CAnd
EgtiEpuizat
DeBoala
Relafia dintre moartea lui Cristos pe cruce qi vindecare.
Matei 8: Seara,au adusla Isus pe mulqiindriciqi. El, prin cuvAntul ftcripturile nearatdcdDumnezeu poateEidoreqte sdvindecebolile
Lui, a scosdin ei duhurile necurateqi a tdmdduit pe mul[i bolnavi,
\mporului Sdu.El a vindecatoameniiatAtin wemurileVechiuluiTesta
ca sd se implineascdce fusesevestit prin prorocul Isaia,care zice:
\lnent cAtli in celealeNouluiTestament. Unuldintrenumelelui
,,El a luat asupraLui neputin(elenoastreEia purtat bolile
noastre'0. (v. 16-17) Dumnezeu din VechiulTestamentestelehova Rofi,careinseamn5: ,,Eusunt
Domnulcarete vindecd"(veziExodul15:26).$i intr-unuldintreversetele
Vindecarea face parte din planul divin.
2 Exodul 15:,,...Eu suntDomnul carete vindecd".(v.26\
epistoleilui Iacov,unuldintremultelegdsitein NoulTestament
vindecdrii,
petema
suntemincuraja{isdnerug6munulpentrualtulcasdfim vindecali
Ai fdcut acest lucru? (Iacov5:16).
Iacov 5: Este vreunul printre voi bolnav?Sdchemepe presbiterii CAndsuntematinEideboligrele,ar trebuisdciutlm oricefel de
bisericii;gi sdse roage pentru el, dupd ce-l vor unge cu untdelemn mijloacelegitimedevindecare, incepdnd in primulrAndcu cererea cabiserica
in Numele Domnului. (v.14)
localdsdseroagepentrunoi (Iacov-5.1a). Apoi trebuiecerutsfatulmedicului.
Vindecarea s-ar putea sd nu vini, insd puterea lui Dumnezeu A cereajutormedicalcAndegi bolnavnu indicdo liprsd decredinld,chiarEi
vine intotdeauna. c6ndconducdtorii bisericiis-aurugatpentrubolnav.
Isaia 40: El dd tirie celui obosit,Eimdreqteputerea celui ce cade Dar ceseintAmpldc6ndboalacontinudqinu te vindeci?Dumnezeu ne
in legin.(v.29)
poatedacurajcAndacesta lipseqte;nepoatecongtientiza preznn\a Sain via{a
O alti promisiune a puterii divine. noastrd,chiardacdnuvomfi plinidevitalitate.Dumnezeu nuvindecd
Psalrnul68: Ce infricoqdtoreqti,Dumnezeule,din locagulTdu cel tntotdeauna qiindiferentcumamjudecanoi acestfapt,trebuiesdin[elegem ci
sfAnt!Dumnezeullui Israel dd poporului Sdutdrie Eimare putere. existiun elementdemisterin ceeaceprivegte subiectul
vindecdrii.Nimenin-a
BinecuvAntatsi fie Dumnezeu!(v. 35)
qtiutmaibinesaun-afostvreodatlmaiconEtient deceDumnezeu nu nescapd
Har indestul5tor. intotdeauna din suferinlelenoastredecdtIov,slujitorullui Dumnezeu. El a pus
2 Corinteni 12:$i El mi-a zis: .,Harul Meu i(i estede ajuns;cdci multeintreblri CeluiAtotputernic, darniciunadin ele,n-aprimitrdspuns. in
putereaMea in sldbiciuneestefdcutddesdviqitd". Deci md voi schimbDumnezeu i-a datlui Iov cevamaibun-unsentiment multmaibogagi
lduda mult mai bucuros cu sldbiciunilemele, pentru ca puterealui
Cristossd rdmAni in mine. (v. 9)
maiprofundalprezen(ei Lui.
S-arputeacaDumnezeu sdnunedeaun rdspuns clarla intrebarea dece
$i mai multd putere. nu suntemvindeca(i, dar,dacd-Iddmvoie,El nepoateconqtientiza qimaimult
Isaia 41: Nu te teme, cdci Eu sunt cu tine; nu te uita cu ingrijorare, in legaturdcuprezen(a Sacunoi.Nimicnu p{)atefi maiminunatcaaceasta.
cdciEu sunt Dumnezeultdu; Eu te intdresc,tot Eu i[i vin in ajutor.
Eu te sprijinesccu dreaptamea biruitoare.(v.10)

MAngAiereape care [i-o di Dumnezeu poate fi folositi ca si-i ODumwzerfu, qjftd-mdcanicioilald


fi nurcapilin vdcrefaptuld TUWti vindeca.
mffng6i pe al(ii. Drnumdldmnicioddifrrcaptlinvdere adevdrulcdutuncicilndpentruun
2 Corinteni 1: ...care ne mAngAiein toate necazurilenoastre,pentru
ca,prin mAngAiereacu carenoi \ine suntemmAngdia(ide anuflEmotivnu suntvittdecat,'t\tteapropiimai muhdeminededt mi-agft.
Dumnezeu,sdputem mdngdiape cei ce se afld in vreun necaz.(v.4) pr.tuteuima$na.Fd-oacum,Doamne.inr numclclui Isus.,*nin.
Versetebiblicepentru medita(ie 5.CdndTemerile
Depdgesc
Limitele
De ce sd te temi cAnd Dumnezeu este cine este?
Psalmul2T:Domnul esteluminaqi mAntuireamea:de cinesd md trebuie spusnumaidecAt,poate fi atAtun prieten cAtgi
fftama,
tem? Domnul estesprijinitorul vie[ii mele: de cine sd-mifie fricd? un duqman.Teamajustificatdnu ne lasl si traversdmin grabi
t
(v.1) r o straddcu trafic intens;ea impuneaten(ieqipistreaz[ via[a.
Dar o teami nesinitoasd cre$teca un tdciunein minte gine poate
CAnd te temi de Dumnezeu, si nu te mai temi de nimic
2 altceva.
inrobi cu uEurinqiintreagapersonalitate.Celepatru temeri des
intAlniteinvia{I sunturmdtoarele:(1) teamacI eEtirespins,(2)teama
Psalmul23: Chiar dacdar fi sd umblu prin valea umbrei morgii,nu
mI tem de nici un rdu, cdciTu eEticu mine. Toiagul EinuiauaTa ci dai gre$,(3) teamade moarte,gi (4) teamade a cddeain disperare.
md mAngAie.(v.4) Cum ii ajutd Cristospe copiii Lui si rezolveproblemafricii? El
o faceddndu-neenergiagiputereade a infnurta orice ne iesein caleqi
increde-te in Dumnezeu - singura pozilie sigurd.
dAndu-neasigurareadeplinl cI oricarear fi problemelepe care
Proverbe29: Frica de oameni esteo cursd,dar cel ce se incredein
Domnul n-are de ce sd se teamd.(v.25) trebuie si le infruntdm,tn E/ suntemmai mult decatcapabilide a re
birui. Apostolul Pavelo spunein felul urmdtor: ,,CdciDumnezeunu
Teama - nu este o calitate a fiilor. ne-a dat rln duh de fric5, ci de putere, de dragosteEide chibzuingd(2
Romani B: $i voi n-a{i primit un duh de robie, ca sd nu ave[i frici, Timotei 1:7).
ci a[i primit un duh de infiere, care ne facesd strigdm:,,Ava,,. Unul dintre lucrurile carestaulabazaoriclrei temeri
(v.1s)
nesdndtoase estedorintrade a evitao confruntare.Inima infricogatd
Dumnezeu ne porunceqte sd nu ne temem. spune:,,Cdndigi esteteamd- evitd." Atdt de incurajatoareeste
Isaia 43: Acum aEavorbeqteDomnul, care te-a fdcut, Iacove,gi cel lucrareaDuhului stant tn inimile noastre,tncat El ne di putereasI
ce te-a intocmit, Israele! ,,Nu te teme de nimic, cdci Eu te infirmtim orice ne-ar stain cale,gtiindcr orice s-arintdmpla,nimic nu
izbdvesc,te chem pe nume: eEtial Meu." (v.1) |
ne poate despi4i niciodatl de Dumnezeuqinici de dragosteaLui
Universul se poate prdbugi - dar Dumnezeu? Niciodatd. nestirgitS.Apostolul Ioan spune:,,DragosteadesivArgiti izgoneqte
Psalmul 46: Dumnezeu este adlpostul qi sprijinul nostru, un ajutor frica" (1 Ioan 4:18).RirndnAndin dragosteaLui - o dragostecarenu
care nu lipseEteniciodatdin nevoi. De aceeanu ne temem,chiar ne va dezamSginiciodatd- putem treceprin orice situagiede carene
dacds-arzguduipdm6ntul,Eis-ar cldtina mun[ii in inima mirilor. esteteamdcu o increderecareintreceorice fricd. Frica zice:,,eviti,,.
(v.I-2)
Credingazice:,,confnurtd-te".De aceeamergiinainte cu Dumnezeu
Cel Atotputernic - un Refugiu sigur. sprelucrul de carete temi qiia seamala ce va face Dumnezeu.
Proverbe18:Numele Domnului esteun turn tare; cel neprihdnit
fuge in el, qi std la addpost.(v.10) O Dumnezeulc, cu Tinetn spdelcmcu,tnfa{a mea$xaltituri itemine,decine
saudecesdmd tem?Cdndilragofieamdfitrwde,frfua dispre. imi aeschiA
Pacea lui Dumnezeu - o santineld care nu-qi pirdseqte
inima dragofieiTaIe$ cercatodd teamafr dispard.Md rog tn Numclzlui
niciodati postul.
Filipeni 4: $i pacealui Dumnezeu,care intrece orice pricepere,vI Isus.Amin.
vapdzi inimile qi gAndurilein Hristos Isus.(v.7)
Versetebiblicepentru medita(ie DeSinguratate
E$i Cuprins
6.CAnd
Nu existdorfani in familia lui Dumnezeu.
Ioan 14:Nu vi voi ldsaorfani,Md voi intoarcela voi. (v.18) ingurdtateaestesentimentulpe care-l experimentdmcAndtdnjim
dupdmmpaniaaltei persoane,darsuntemvitregigide ea.Esteimpor
Apropietede Dumnezeuincd un pas. tant insd sd facemdiferentdintre singurdtateacare se naEtedin

2 Iacov:Apropia[i-vdde Dumnezeu,
qiEl seva apropiadevoi. (v.8) circumstan[ece intrec putereanoastrdde a le controla (boalasauincapaci-
tate fizicd,spre exemplu)Eisingurdtateaapdrutddin neputin[a de a te
raporta eficient la algii.
Cei care cer - primesc.
rt CAndsuntemsinguri din cauzaimprejurdrilor vie(ii niciodatdsi nu
;l Isaia 58: Atunci tu vei chema, qi Domnul va rdspunde,vei striga,
uitim c[ nimic nu poate st6njenipdrtdEianoastri cu cerul. Chiardacd
EiEl va zice: ,,Iatd-Md!" (v.9)
suntemizola[i de algioameni,putem aveapbrtdgiecu Prietenul prietenilor.
Un credinciosinvrAsti care trdia intr-o pensiunede bdtrAnia spus:,,imi
Dumnezeunu sedespartesaunu seinstriineazilpe copiii
petrectot timpul in aceastdcas6,dar trdiescin Dumnezeu".
4 sai. Mulgi oameni sunt singurinu datoritd imprejurdrilor, ci din cauza
Osea2: Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna;te voi logodi cu
neputin(eilorde a se raporta la algioameni.S-aspuscd intr-o lume plind de
Mine prin neprihdnire,judecatd,mare bundtateEiindurare. (v.19)
nevoi ca a noastrdoricine poate aveao prieteniecare sd-i aducdalte
prietenii. Un individ foarte singuratica devenito persoandfoarte cdutatdde
Petrece timp cu Dumnezeu Ei El va petrece timp cu tine.
allii dupd ce respectiwl a ascultato predicda pastoruluilui in care acesta
Psalmul25:PrieteniaDomnului estepentru cei ce se tem de El, gi zicea:,,Cnlmai bun mod de a aveaun prieten estesdfii tu un prieten". S-a
legdmAntulfdcut cu El le dd invd{dturd.(v.1a) dus acasd,a inghenunchiatEis-arugat: ,,Doamne,iartS-mdcd toatd atenfia
mi-am indreptat-o numai spre mine qi nu sprealtii. De acumincolo md voi
Dd-(i silin[a si fri un prieten. apropiade allii cu aceeaEidragostecu careTu te-ai apropiat de mine". Pe
l Romani 12:Ajuta[i pe sfin[i , cAndsunt in nevoie.Figiprimitori de
oaspe[i.(v.13)
mdsurdce gAndurilelui seschimbaudin gAnduriautocentratein g6nduri
indreptatespre al[ii el a devenito personalitatemult mai interesantdgi mai
atrdgdtoare. Crrcul lui de prietenis-amdrit gi a devenitfoartedinamicin
Pune-i pe al(ii inainte de tine. toate rela[iile sale.
L Romani 12:DragosteasI fie fdrd prefic[torie. Fie-vd groazdde Nu existi creEtincare sdnu sebucurede prietenia lui Dumnezeu,dar
I rdu, lipigi-v5 tare de bine. Iubigi-vd unii pe algii cu o dragoste cAndne lipseEteprieteniaoamenilor,adu-[i amintecd dindu-ne pe noi
frd[eascd.in cinstefiecaresd dea intAietatealtuia. (v.9-10) altora ei ni sevor dirui noud.

Dragostea - cea mai mare virtute. Tdd, oricarearfi maivul singurdtdEiimele,ajutd-mdfi iuu aceste cuvintela
Coloseni3: Dar mai presusde toate acestea,imbrdca[i-vi cu inimd.,4Seaziadevdruladdnc tn duhul meu, ca niciodatd sd nu fiu privat de
dragostea,care estelegdturadesdvArqirii.(v.1a) prezett(a Ta, gi,ca sd atn un prieten gtiu cd trebuie sdfiu un prieten. in
Numelelui Isus.Amin.
Versetebiblicepentru medita(ie 7.CdndNu-[iEsteUqorSaIer[i
Ia in considerare dimensiunea iertirii divine.
I Psalmul103:...cAtestede departerdsdritulde apus,at6t de mult
depdrteazdEl fdrddelegilenoastrede la noi. (v.72)
nii oameni au impresiacI creqtinismulimpune un standard
imposibilde atins atunci cAndle cere credincioqilorsd ierte
pe to[i cei care i-au supdratsaule-au ficut vreun riu. Dar
Dumnezeu - singurul Rizbundtor al rdului. cu Dumnezeu,,toatelucrurile sunt posibile".Existi trei motive
2 Romani 12:Prea iubigilorsd nu vi rdzbuna[isinguri; ci ldsa[i sd se
rdzbunemAnialui Dumnezeu;cdci estescris:,,Rdzbunareaeste a
principalepentru care s-arputea s[ ni separd greu sd iertim.
In primul rdnd, nu ne CdmseamaindeajunscAt de mult ni s-a
Mea; Eu voi rispldti'., zice Domnul. (v.19) iertat noud. Pdcatulaltuia impotriva noastri estenimic cAndeste
comparatcu pdcatulnostru impotriva lui Dumnezeu- gicu toate
Ceea ce a ficut Dumnezeu pentru noi trebuie gi noi sd facem aceste^a Dumnezeune-a iertat.
pentru al(ii,
In al doilea rAnd,a mengineresentimentelegi indignarea
Coloseni3: Ingdduigi-vdunii pe algii,gi dacdunul are pricind sd se
pldngi de altul, ierta[i-vd unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos,aga impotriva unei persoanecare ne-ajignit ne inspirdo senzaliede
ierta[i-vd gi voi. (v.13) putere qi de control asupraacesteiaqi cAndrenun[dm la acest
sentimentne sim[im cumvaneajutora[i.Dar chiar la stareade
Refuzul de a ierta ne distruge vie(ile. neajutoraresuntemchema[iprin cuvintele:,,Rizbumareaestea
Evrei12: Lua(i seana bine ca nimeni sd nu se abati de la harul lui Mea; Eu voi rispl5ti", ziceDomnul (Rom. 12:19).Iertarea implici
Dumnezeu,pentru ca nu cumvasd dea ldstarivreo rdddcindde cedareacontrolului gipunereatncrederiiin Dumnezeuin ceeace
amdrdciune,sdvd aducdtulburare,qi mulgisd fie intina(i de ea. (v. priveqterezultatul.
1s) Un al treilea motiv pentru careni separe greu si iertdm l-am
putea numi ,,dependen[5greqitplasat5".Aceastaapareatunci
Iertarea - mesajul principal al Creqtinismului. ctnd in mod greqitcredemcd interac[iuneapozitivb stabilitdintre
2 Corinteni 5: ... Dumnezeu erain Cristos,impdcAndlumea cu
noi gi o altl persoani esteesenliali pentru a ne face sd avemo
Sine,ne[inAndu-lein socotealdpdcatelelor, qi ne-a incredin(at
noud propovdduireaacesteiimpdcdri.
plrere bund desprenoi ingineqiin felul acesta,in loc sd depindem
(v.19) de Dumnezeu,depindemde altii. Si cAndaceqtianestpdrd,,cdci
credemcd avemnevoiede ei ca sdputem func{iona, ne sim[im ca qi
Satana nu-qi poate face nici o fortirea(d in via[a celor ce cum ne-ar fi distrussufletele.Din aceastdcatzd,intotdeauna
iarti. suntemcel mai riu r[nigi de cei carene sunt cei mai apropia(i.Dar
2 Corinteni 2: Dar pe cine ierta[i voi, il iert Eieu. in adevir, ce am oameniinu ne pot nimici; numai Dumnezeupoate face aceasta
iertat eu - daci am iertat ceva- am iertat pentru voi, in fa[a lui (Matei 10:28).Este cu mult mai uqor sd iertdm cdnd gtim cd,via(a
Cristos,ca sd nu ldsdmpe Satanasd aibd un cAEtigde la noi; cdci noastrbnu-i in mAnaoamenilor,ci in m6na lui Dumnezeu.
nu suntemin neqtiin(i dcspreplanurile lui. (v. 10-11) Trebuie sdne aducemaminte cd iertareanu esteat6t de
mult un sentimentcAtesteo decizie- o actiunea voin(ei.Tr decizi
Refuzul nostru de a-i ierta pe al(ii il impiedici pe Dumnezeu
si ne ierte pe noi.
s5 iergi,chiar daci igiplace saunu. Tu arati bundvoin[i qi
Marcu 11: $i, cAndsta(i in picioarede vi ruga[i, sd ierta(i orice Dumnezeuigiva da putere.
ave[i impotriva cuiva,pentru ca qi TatII vostru care estein ceruri
sdvd ierte gregelilevoastre.(v.25) O Tatd,ajutd+nd sd-mi dau searnacdt demuh amfost iertat.Iartd-md
pentrucd ampreferatcontrolultn locul tncrederiigi mi-aminoedinlat
Refuzul de a ierta are consecin(eserioase.
Matei 18:Tot aqavd va face gi Tatdl Meu cel ceresc,dacd fiecare viala tn mdinilc oamcnilortn loc sd ofi tncredin(attn mdinilc Tale.Tu
din voi nu iartd din toatd inima pe fratele sdu.(v.35) m-ai iertat.,ljutd-md sd-iiert Eieupe alEii.in Numelelui Isus.Arnin.
Versetebiblice pentru medita(ie 8.CdndCazilnAutocompatimire
Inclina(ia noastri de a depinde de alte surse Ei nu de
Dumnezeu. dirrtrecelenraimaripericolecarene pot ameninga
T Tnyl
Isaia 31: Vai de cei ce se coboardin Egipt dupd ajutor, se bizuie I I atuncica^nd sunrenrcopleEitide triste[eeite acelade a ne
pe cai qi se incred in mul[imea carelor qi in putereacdldre(ilor,dar \-/ cutundain autocompdtinrire. Nise poateintamplaat6t de
ugor.Autocompitimirea esfesindromul ,,Siracul de Mine,.; este
nu privescspre SfAntullui Israel, qi nu cautdpe Domnull (v.1)
un procesde autocomp5timirein sperangaci durereape care o
experimentdm va fi alinatd.
Dumnezeu singur este sursa tiriei noastre.
2 Psalmul5T:Ai mild de mine,Dumnezeule,ai mild de mine! Cdci
cei mai predispuqiautocompdtimiriisunt oamenii sensibili,
pentru cd acegtiase supdri uqor.Sjnsibilitateaesteo aptitudine
in Tine mi se incredesufletul;la umbra aripilor Tale caut un loc
p.?Trylirpatie, o e.chipared-ela Dumnezeupenrru a iinpirtdEi
de scdpare,pAndvor trece nenorocirile.(v.1) bucuriileqi necazurilesemenilornoEtri.Folositi in acestiel, ea
esteun lucru minunat.cand insr sensibilitateaestecauza.o.".r"
Invitafia divind la incredere. face si ne inchidemin noi inqineea devineo violare u ptunut,titrri
1 Petru 5: $i arunca(iasupraLui toate ingrijordrile voastre,c6ciEl Dumnezeucu privire la noi qi ne provoacr cele *ui
insugiingrijegtede voi. (v.7) dispozitrii. -iiiiuuit.
Adevirata problenrda autocompltimiriiestecI ea il
. O deciziepQcare to(i trebuie s-o ia. inlocuiegtepe Dumnezeuin vie[ile nohstreprintr-o incercare
A' Proverbe3; Increde-tein Domnul din toatd inima ta Einu te bizui egocentricdde arezolvadurereadin noi. inloc sdne intoarcem
pe inlelepciuneata! (v.5) spre Dumnezeu?nmijlocul greutd[ilornoastreqi sdne aducem
durereainaintea Lu_i,prefer:dmcalinantultemp'oraral
Binecuv6ntarea este rezultatul increderii. autocompitimirii. Ne IinguEim,ne pldngem,ne tdnguim,suspinlm,
Psalmul40:Ferice de omul careiqi pune incredereain Domnul. suntemnemulqumi[i.il acuzlm pe Dumnezeuci nu"-ibun. si in
(v.4) aceastdstarea mintriiin carene-am adancitsinguri,considdrdmcd
micile noastreproblemepersonalesunt mult rerioise oecat
Unde nu-i pocdin(d este moarte spirituali. celemai maritragediidin viegilealtora.Compbtimirea
-ii pe careo
2 Corinteni 7: In adevdr,cAndintristareaeste dupd voia lui tumd_masupranoastri uqureazddurerea,dar o face inti-un fel
Dumnezeu,aduceo pociin[d care duce la mAntuire,qi de care care-L ignordpe Dumnezeu.
cinevanu se cdieEteniciodatd;pe cAndintristarealumii aduce , _Autocompitimireaesresensibilitate turnatbpesteegoism;in
loc sdpreferim crile lui Dumnezeupentru rezolvarea durEriidin
moartea.(v,10)
noipreferdmpropriilenoastrecii. Slngurulremediupentru
' Cum si autocomp[tinrireestepociinga.Trebuiesdne pocdimde voinga
ne pociim? incipiganati de a ne rezolvaproblemelevietiiin mod independent
/ Iuco,+: Simligi-va
ticdloEia;
tAngui[i-vdqiplAngegil RAsulvostrusd precum qi de voin[a de a ne alina durereain ioc s[ ne intoaicem
seprefacdin tAnguire,gibucuriavoastrdin intristare:Smeriqi-vd spre Dumnezeucu o atitudine de renun[areEide recunoaqterea
inainteaDomnului,qiEl vdva indlfa.(v.9-10) neputin[ei noastre.Atunci, gi numai atunci,puternindeplita
autocompitimirea din via(a noastri.
Men{ineun interespentru al(ii.
Filipeni2: Fiecaredin voi si seuite nu la foloaselelui, cdqila
foloasele O Dumnezeule,iartd-md cd ori decdteori suttt tn tncercdri,apelezla
altora.(v.4)
propriilg mcleresursetn loc sd apelella ale Tale.Md pocdiisi deaceastd
t.ndin(n qddnctmpregryat!tn via(ameagi md tntorcipre Tinepentru
mdngdiere, virtdecqre
gi eliberare.InNumelelui Isus.t4min.
Versetebiblice Pentru medita(ie Sim{iC[ TeCuprinde
9.CAnd Gelozia
.,\
Sfat privitor la compara[ii gregit ficute' Jn ScripturdcuvAntul,,gelozie"estefolosit pentru a arlta douh
I 2 Coiinteni 10: Negreqit,n-aveamindrdznealasd ne punem
ei,
I stdri sufletegtitotal diferite qi lucrul acestatrebuie (inut minte.
IExistd geloziebunl qi gelozierea.In Exodul20:5Dumnezeuse
utaturi sau in rdndul unotu din aceiacare se laud6 singuri.Dar
prin faptul cd se mdsoarZ cu ei inqiqi Ei se pun aldturi ei cu ei prezentape Sineca un Dumnezeu,,gelos"gi Pavelle spunea
va
i"liqi, *"t fdri pricepere.'.. Pentru ci nu cine se laudd singur' corintenilor: ,,Cici sunt gelospentru voi cu o geloziedupdvoia lui
fi primit, ci aceli p" .are Domnul il laudd' (v' 12, 18) Dumnezeu..."(2 Corirt.lL:Z). Acesteasunt expresiicare descriuo
geloziebuni - pasiuneqi zel pentru cel iubit, nu pentru intereseleqi
Gelozie continu5 - un semn al imaturitn$i si al degerticiunii preocupdrilelui.
2 lumeqti.
1 Corinteni 3: Pentru ci tot lumegtisunte[i.in adevdr,cdnd
intre
Astdzi cuvAntul,,gelozie"cu acestsensesterar folosit. Cdnd
in conversa[iilenoastreobiqnuitevorbim despregelozie,de obicei
nu sunteli voi lumeqti gi nu
voi sunt zavistii,certuri Eidezbiniri, ne referim la geloziacare semnificbinvidie qi nu la geloziace
trdi[i voi in felul celorlalgioameni? (v'3) presupunepasiuneqizel pentru cel iubit. Gelozia rea estedeci
sentimentulde rlceal5 qi indignarepe care-l triim cAndalgiicu
Dragostea - singurul rispuns la gelozie.' care ne compardmin gAndire,aspectexterior saurealiz[ri sunt
indelung rdbddtoare,este plind de
L co"rinteni 13: Dragostea-este
se selecta[ipentru laudd saurecomandare.De obicei gelozianu se
bundtate:dragosteanu pizmuieEte;dragosteanu se laudd' nu indrepti sprecei care sunt mai susca noi in ce privegterealizdrile
umlld de mAndrie'(v.4) lor; ea seindreaptl spreaceice se afl[ imprejurul nostru,cei pe
care-i considerim la acelaqinivel cu noi sauinferiori nou6.Un
Trebuie sd ne comparim cu Cristos tot timpul' proverb latin exprimi acestlucruin felul urmitor: ,,Olaruleste
Evrei!2:56neuitdmtintdlaCdpeteniaqiDes5vA4ireacredin[ei invidios pe olar, fierarul pe fierar." Geloziaestetnrdddcinatdintr-o
noastre,adicdla Isus,care,pentru bucuria care-I era pusd
contpara(iegregitdcu al6ii.,,Esteinvidia niscuti dintr-o dragoste
inainte, a suferit crucea,a dispre(uitruginea,Eiqadela dreapta
adAnci pentru sine",spuneun predicator.
scaunuiuide domnie al lui Dumnezeu'(v'2)
Obiceiul de a ne comparamereu cu algiipoate ducefoarte
Gelozia tulburd sistemul fizic.
ugor la pdcat.Daci credemcd altul nu-i la fel de bun ca noi putem
proverbe 14: O inimd liniqtitd estevia[a trupului, dar invidia este cddeapradd mindriei; dac[ credemcd altul estemai bun ca noi
putrezireaoaselor.(v.30) suntemispitiqisI insinudmci estefdgarnic;daci cinevaare succese
mai mari decit noi, de cele mai multe ori ne sim[im cuprinqide
O decizie pe care to(i creqtinii trebuie.s'o ia' invidie.
i P"tru 2: Lpadagi dir oriie rdutate,orice vicleEug,orice fel de Geloziapoate fi indepdrtat[ numai dac[ ne tinem ochii ferm
prefdcdtorie,de pizmd qi de clevetire'(v'1) a[inti[i spreIsusqi daci ne potolim dorin[a de comparagie
comparindu-nenumai cu El.
in inima in care Cristos triiegte cu adevirat gelozia mo-are:
L loan 3: Noi am cunoscutdragosteaLui prin aceeacd El$i-a dat
O Dumnezeule,iartd-rndpentru gregealadea md comparacu aQiicdttd
via(a pentru noi; qi noi deci trebuie sd ne ddm via[a pentru tra[t'
(v.16) ar trebui sd md comparcu Fiul Tdu.Ajutd+nd sdfiu aldt depreocupatcu
El gi ddt desigur cu El, tncdt sd md pot uita la aQii cu dragostenu cu
I
n Atinteste-ti ochii numai la Domnul. irridie. Md rogtn Numelelui Isus.Amin-
6 psatmut25":Eu imi intorc necurmatochii spre Domnul, cici El
imi va scoatepicioareledin la!. (v.15)
Versetebiblicepentrumedita(ie 10.CAnd
Nu-[iMaiVineSaTeRogi
Rugdciuneaestemai mult decdto propunere- esteo porunca. bstacolelecareseivescin calearugdciuniisunt multe. Unii
I Luca18:Isusle-aspuso pildd,casdle aratec[ trebuiesdseroage pretind ci n-au timp sd.seroage,deqicu multd uEurin{5glsesc
necurmat,gisdnu selase.(v.1) timppentrualtelucruri- cititulziarului,televizorul,
activiti[ile
de recreere,etc.Aducegi-viaminte ci Cristosa luat din timpul de
Ea tiebuie si fie continud,nu doar ocazionali. sofiulca sdseroage.Cei ce trbiescin locuinqeaglomeratesescuzdci
2 Psalm105:Alerga[ila DomnulEila sprijinulLui, cduta[inecurmat n-at loc unde sdseroage.Ei bine,oricAnde posibilsI faci o plimbare,
limp in carepo[i stade vorbi cu Isus.Cdt de multe i-ai puteaspunelui
falaLui! (v.4)
Isuscdndai faceo plimbaremai lungd!Altii ?nsesepldngci nu gtiu
pentrLtce si seroage.In cazulacestafi o list[! Pe lista aceastatrece-[i
A cereqi a primi di for(d qi bucurierugiciunii. prietenii gipe cei pe care-i iubeqtiqivrei sdseintoarci la Dumnezeu,
Ioan 16:PAndacumn-a[icerutnimicin numeleMeu: ceregigivegi apoi pe cei desprecareqtii c[ suntbolnavi,nevoilebisericiipe careo
cipdta,pentrucabucuriavoastrdsdfie deplind.(v.2a) frecventezi,nevoiletale,etc.
Dar cel mai desintAlnit obstacolin calearugdciuniieste
Rugiciunea trebuie fdcutd in orice weme. nepdsarea. Oameniinu seroaghpentru ci n-au chef sdseroage. Si nu
Efeseni6: Face[iin toatdvremea,prin Duhul,tot felulde credeminsdcd rugdciuneaesteeficientdnumai cdndizvordEtedintr-o
rugdciuniqicereri.Veghea[ila aceastacu toati stiruin[a,Eicu iniml inflScdrati gi sentimentali.Cei carepracticdcuputere
rugdciune pentruto[i sfintii.(v.18) rug[ciunea ne spunci doringainfldcirati de a seruga aparenumai
cdndqicAndtn timpul lor de rug5cir.rne. Acegtiane spuncd este
Esteprimul lucru pe carear trebui si-l facemcflnd suntemin necesarsdinv[gIm sdne [inem de intdlnirile noastrecu Dumnezeu
necazuri. chiardacdavemchefsaunu.Dacd am hotirdt cd ne vom intAlni cu
cinevape care-lconsiderimun om important,anulim noi oare
Iacov5: Estevreunulprintrevoi in suferintd?Sdseroage!(v. 13)
intAlnireadoar cu cdtevaclipeinainte de momentulstabilitnumai
pentru cI nu mai avemchef s5mergemla intdlnire?Buna cuviingdne
Rugdciuneatrebuie fdcuti pentru to(i oamenii. inva(dci nu-i politicossdfaci aqaceva.Oare ne putem noi permite sd
1 Timotei2: Vd indemndar,inaintede toate,sdfaceEi rugdciuni, fim mai pu[in cuviincioqicu Dumnezeu?
cereri,mijlociri,mulgumiripentruto[i oamenii...(v. 1) Marii oameniai rugdciuniine sput cd Dumnezeune poate
folosi mai mult in lucrareaLui cdndne rug[m, deginu srurteminclina[i
Speran(adisparec6ndpierdemcontactulcu Dumnezeu- sdne rugim, decdtcAndnerug5mfird doringade a ne ruga.Voinga
suflete,qi gemiinduntrulmeu?
Psalmul42:Pentrucete mAhneqti, noastrl de a ne $rpuneLui dd profrurzimepredirii noastre;hotirArea
in Dumnezeqcdciiardqiil voi lduda;El este
Ndddjduieqte noastrl de a mergeinaintealui Dumnezeuzideqteo[el in ddruirea
meaEiDumnezeul
mAntuirea meu.(v.5) noastrdcreqtini. Credinga,nu sentimentul,esteceacaremisoarl
eficacitatearugiciunii.
Un exemplude urmat.
Cu glasulmeustrigcdtreDomnul,cu glasulmeumd
Psalmul1.42: O Dumnezeule,,-ddcdt de slabamfost tn hotdrdreamea de a permite
obstacolelorsd-mi domine ota{amentltlEiCedicareameafa@de Tine.
rog cdtreDomnul.imi vdrsnecazulinainteaLui, Ei-mipovestesc
Iartd-mgpentru acestlucru. Md predau din nou tn mina Ta gi mi rog
inainteaLui. (v. 1-2)
strAmtorarea ^
sd-mi dai putereca sd biruiesctotul, Eimai alespd,catuldezintaesului.In
Numelelui Isus.Antin.
Versetebiblice pentru meditafie
11.CAnd
TeNapadesc
Indoielile
Un om care qi-a adus indoielile la Isus.
ulgi cre_dinciogi
I Marcu 9: Is.usa rdspuns:,,Tu zici: ,,Dacdpoti,,...Toate lucrurile
sunt cu pulinfa celui ce crede!" Indata tatdl copilului a strigatcu
cred cd daci au indoieli in mintea lor, nu
sunt adevdra{icredincioqi.Aceastdidee sena$tedinir_o
intrelegeregreqitl a naturii indoielii. ,,indoiala",,,
spuneOs
lacrimi:.,Cred,Doamne!Ajuti necredingei mele!,,(v.ZZ-i+) Guinness,,,esteo minte suspenclatd intre credingdgi'eciebingi;
Cum a indepirtat Crisfos indoielile lui Toma? nu-i nici una dintre acesteape deplin, dar estecdteputrindin
fiecare. indoiala estecredir4aindictsi.l' Fiecare .r"$iriir"urri. ,e
2 Ioan 20: Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-[i degetulincoace, uitd-te la
Ei
mAinileMele; qi adu-[i mAna,Eipune-o in coastaMea; qi nu fi ingeleagiaceastapentru ci altfel se creeazdgregitapercep[iecd
necredincios,ci credincios".Drept rdspunsToma i-a zii: ,,Domnul atunci cdnd un credinciosare indoieli el sauJa iEitriaeaze'
meu qi Dumnezeulmeu!" ,,Tomo"i-a zis Isus,,,pentrucd M-ai credin[a qi capituleazi in fa(a necredin[ei.Nimii altcevanu
vdzut,aicrezut.ferice de cei ce n-au vdzut,gi au crezut,,.(v.27-29) carzeazd" cregtinuluimai multd dezordineqi stricdciunespirituali
ca aceastdgreqitdin[elegerea fenomenuluiindoielii.
O conversa[ie cu Dumnezeu poate transforma indoiala in Poate dacdam comparaindoiala cu frica am in[elege-omai
descoperire. bine. Mulgi cred cd frica esteopusulcurajului,dar nu estJaEa.
Iov 42: Iov a rdspunsDomnului, qi a zis: ,,$tiu c6 Tu po(i totul qi cd
opugu.lfricii estela_gitatea.Frica estecalla de mijloc care desparte
nimic nu poate sta impotriva gAndurilorTale,,.,,Asculti-Md qivoi
vorbi; Te voi intreba qi Md vei invdga.".,IJrecheamea auzise
cyrajqf de lagitate.Nu-i nimic riu in faprul cr te temi in anumite
vorbindu-sede Tine, dar acum ochiul meu Te-a vdztJt.,, sitrr2gl;.Adevirata intrebareestecum ieacgionrmimpotriva fricii -
(v.!,2,4,5)
printr-o faptd curajoasrsauprintr-o faptr de laqitatei La fel stau
indoiala netratati ne tulburi in duhul nostru. lucrurile in privin{a indoielii. indoiala rie ind""ira intre credintr si
Iacov 1: Dar s-o ceardcu credin(d,fdrd si se indoiascddeloc: necredin[i qi are de alesintre cele dou[. problemanu o consti'
pentru cd cine se indoieqte,seamdndcu valul mdrii, tulburat si prezenlaindoielii; intrebareacare sepune estece facemcu ea
impins de vAnt incoaceqi incolo. (v.6) cdnd iEiface aparitriain sufletulnostru?
Intr-o zi avenit la Isusun om care qi-amrrturisit necazul,
Studierea Scripturii - cel mai bun remediu pentru indoiali. deqisufletulii era cuprinsde indoialr (Mircu 9:14-29).Luptacu
Romani 10:Astfel credin(avine in urma auzirii; iar auzireavine indoiala trebuie vdzutd,caun semnal credinge,nu al necre'dintrei.
prin CuvAntullui Cristos.(v.17)
ceea ce nimiceEtecredinqanu este?ndoiala,cineascultarea-
incipiganarea noastrdde a ne aduceindoielile la picioarelelui
indoiala omoard credinfa.
Ma.tei21: DrepLrdspunsIsus le-a zis: ,,Adevdratvd spun cd, dacd Isus.Rugiciunea omului din evenimentulla care n"-u- referit:
ve[i aveacredin[dqi nu vd ve(i indoi, ve(i face nu numai ce s-a ,,cred Doamne,_ajutinecredin(eimele!" esteuna pe care ar trebui
idcut smochinuluiacestuia;ci chiar dacd ati zice muntelui s-o spunemori de cate ori suntemprinEiin gheareleindoielii.
acestuia:,,Ridicd-tede aici,qi aruncd-tein mare,,,seva face. Aceasti atitudine schimbfltotul. ,,Cred,daivreau sdcred qi mai
(v.21) mult".

indoiala este nimiciti cAnd infelegi adevXrul acesta.


Tald,tEimulfurnesccd mi-ui amintit cd tndoialqnu esteopusulcredin(ei,
Evrei 13: Isus Cristosesteacelagiieri qi azi Eiin veci! (v.B)
ct credin(din doudmin{i. imi qducla Tinetoatetndoielilegi mdrturisesc
cd cred-Totugivreausd credmai muh. Ajutd-md.,DurnneTeule. Terogtn
Numalelui Isus.Arnin.
Versetebiblicepentrumedita(ie
12.CdndTeConfrun[i
CuFalimentul
Dumnezeu i(i cunoagte situa(ia qi simte cu tine in durerea ta.
Psalmul139:Doamne,Tu md Cercitezide aproapegi md cunogti, greu sdpriveqtilucrurilecu oprirnismcdnd ai falimentat.
s Tf
EtiicAndstaujos-qi cdnd md scol,gi de departeimi pdtrunzi Cand Millais Ei-aexpuspentruprima oarb opera,,Ofelia,,
g6ndul.$tii cAndumblu qi cdnd md culc, cunoqtiioate cdile
$i fi
mele.(v.1-3) -LJin 1852un critic a calificat-oca .,IJnfalimeni!,,Sespunecd
Millais a fost tot restulvietriilui chinuitde acestecuvinte.
O promisiune de care si te 1ii. cand te confrunli cu un faliment pleacd-giimediat genunchii
Psalmul37:Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge,c6ci este in rugdciuneqi incearci si studiezimotivul care (i-a adus
mare in tdrie, dar dreptul gi dreptateadivind El nu le frAnge.De falimentul.Ia in considerare posibilitateaci s-arputeaca
aceeaoamenii trebuie sd se teamdde El; El nu-giindreapid
privirile spre cei ce secred in(elep(i,,.(v.B-2\
Dumnezeus[ fi permis aceste$ecfii'd o parte a icopuluiSdu cu
via[a ta. Mulgi au descoperitcd Dumnezeua permisialimentul in
Atenfia Lui nu oscileazi niciodati. via[a lor pentru a-i determinas5-L slujeascrintr-un alt mod, mai
2 cronici 16: cdci Domnul iEiintinde privirile pestetot pdmantul, eficace.
ca sd sprijineascdpe aceiaa ciror inimi esteintreagaa Lui. (v.9) Dar dacb tn urma rugdciunii gi dupd o aprofundare atenti a
acesteiposibilitdgieqtisigurcd ai acceptullui Dumnezeupentru a
Fol_oseEte-te de situa(iile descurajatoare ca si te apropii mai
mult de Dumnezeu. continuavecheaactivitate,atunci pune-[i intrebarea:Nu cumva
Psalmul27: Un lucru cer de la Domnul, gi-l dorescfierbinte: aE prin neluareain considerarea detaliilor, prin lipsa de pregitire,
vrea sd locuiesctoatd via[a mea in casa Domnului, ca si priveic prin naivitateamea,prin calculareagreqitda momentuluipotrivit,
frumuse(eaDomnului, qi sI mi minunezde Tempiul l_ui.(v.+) prin eqeculde a cAntdricondigiilepro qi contra,prin dezinieresfa[d
de principiile morale,prin insensibilitateamea fa[d de
Ia-in seamd puterea care este la dispozifia ta.
sentimentelealtor oameni...etc.,am contribuitqi eu la acest
Efeseni 1: ... qi care estefa[d de noi, crediniioEii,nemdrginita
falirnent?Dupi ce-aiinvitrat lec[iile rezultatein urma acestuia,
15{me a puterii Sale,dupd lucrareaputerii tiriei Lui, p"e.ur" a incearcd s[ corectezilucrul care {!a aduseqecul.
desfdqurat-oin Cristos,prin faptul cdL-ainviat din moi1i,giL_a
pussa gaddla dreaptaSa,in locurileceregti... " "
(v. 19_20) Un afiqcregtinpe careodatd l-am vizut intr-o libririe
infd[igaun om cu bra[eleincruciEateqi cu o fagi pe care se citea
r\ Incearcdsd descoperiscopurilelui Dumnezeupentru via(a resemnarea.Pe tricoul lui era tipdriti inscrip(ia:,,Renun(".intr-un
() ta.
Ioacov 1: Dacd vreunuiadintre voi ii lipseqtein[elepciunea,s_o
colgal afiEului,greu vizibil, era desenatun deal mititel cu o
ceardde la Dumnezeu,care dd tuturoicu mAn{larsd si firi minusculdcrucepe el. La bazaacesteicoline erau scrisecuvintele:
mustrare,qi ea ii va fi datd. (v.5) ,,Eu n-am fdcut-o". Cel care a biruit toate obstacolele?Eiintinde
bra(elespretine. Apuci-l de mdni EidacdEl n-are un alt plan cu
EI promite ajutor qi ciliuzire pentru un liitor mai bun. via[ata - incearcddin nou.
Proverbe3: Fiule, nu uita invd(dturilemele, qi pdstreazdin inima
ta sfaturilemele! cdci ele i[i vor lungi zilele ri inii viegiitale, gi-gi
vor aducemultd pace.SI nu te pdraseascd Pdrtntedin ceruri,tnkl"S cdnici unfalimentnu poateaveaconsecin(e
bundtateaqi
credincioqia...
(v.1-3) nimicitouredacdacestamd atragemai muh spreTine.Descoperd-mivoia
gi scopulTdu cu via(ameaqi dacdtrebuie s-oiuu dela capdt,ajutd-mds-
ofac prin putereaTa nu prin q tnea-Md rog fie tn Numelelui Cristos.
Amin-
Versetebiblicepentru medita(ie 13.CdndNuMaiSperiIn l.{imic$
Domnia lui Dumnezeu nu va fi niciodati risturnati.
Evrei 1: ...pe cAndFiului I-a zis:,,Scaunul
Tdu de domnie. peranfa esteuna dintre valorile fundamentaleale credin(ei
Dumnezeule,estein veci de veci; toiagul domniei Tale esie un creqtine..,...dar riurAn acesteatrei", ziceapostolulPavelin 1
toiagde dreptate".(v.B) Corinteni 13:13:,,credinqa, ndd.ejd.eagi dragostea".in intreg
Noul Testamentsevorbeqtedespresperan[5folosindu-setermeni
Ancora speranfei.
de ceamai inalti [inut5.De aceeae trist cind aceastdcalitateatAt
2 Evrei.6:...pe careo aveamca o ancorda sufletului;o nddejdetare
$.ineclintitd,care pdtrundedincolo de perdeauadinduntruf
de proeminentdin scripurilipseqtedin via(a omului.
Templului...(v. 19) Trebuie insi si facemdiferen[5intre in[elesulbiblic al
cuvdntului,,speran[5"qi inl,elesulpe care-l prirnegteacestcuvAntin
Un,,Da" al lui Dumnezeuschimbi totul. conversa[iileobiqnuite.Citeodati ii auzimpe oamenizicdnd:
^ 2.Corinteni 1:.In adevdr,fdgdduin[elelui Dumnezeu,oricAtear fi
;l
ele, toatein b,lsunt .,da";de aceeagi ,,Amin.,,pe care_lspunem ,,Spercd lucrurile vor mergemai bine", sau,,Sperc[-mi vor mdri
noi prin El, estespreslavalui Dumne2eu.(v.20) salariul",insd Scripturanu ne di nici o garanfiec[ tot ceeace
,,sperdm"noi seva indeplini. Cind Biblia vorbeqtedespre
Cel ce rim6ne statornic. ,,speran{d",ea vorbeqtedesprecertitudineape care o avemca Ei
Psalmul146:El a fdcut cerurile qi pamdntul,marea qi tot ce estein creqtini cd,scopttrileveEriceale lui Dumnezeunu vorfi niciodatd
ea.El ginecredincioqia
in veci.(v. 6) manipulateSi cd toatepromisiunile Lui se vor tmplini. $i agdtAn-
Legdmintele lui Dumnezeu nu pot fi cilcate. du-ne de acestadevdrvom fi ajuta[i s[ infruntlm qi sd rezolvim
Deuteronon 7: Sd qtii dar cd Domnul, Dumnezeultdu, este toate acelemomentedin viagdin care speran[eleqi ambi(iile
singurul Dumnezeu.El esteun Dumnezeucredinciossi isi tine noastresenlruie.
legdmantulgi indurarea pand la al miilea neam de ou-"ni tata oe Lucrul care di creqtinuluiceeace scriitorul epistoleicbtre
cei ce-L iubescgi pdzescporuncileLui. (v.9) Evrei nume$te,,onidejde tare qi neclintit[" (Evrei 6:19)este
, faptul cd Dumnezeuestepe scaunulde domnie. Agi observatci in
Aqteapti sd vezi ce va face Domnul.
Isaia 30: Scripturiori de c6.teori oamenii lui Dumnezeuerau in necazli se
TolySj Domnul aqteaptdsd se milostiveascdde voi, gi Se atdta,?ntr-ovedenie,scaunulveqnicde domnie al lui Dumnezou?
va sculasd vd dea indurare, cdii Domnul esteun Dumnezeu"
drept: fericede to[i cei ce ndddjduiesc
in El! (v.1g) Isaia...David...Ezechiel...apostolulIoan. De ce tronul de domnie
al lui Dumnezett?Pentnr cd Dumnezeuconducede pe tronul S[u
!en{.agt^eptgrea divini se transformd in ac(iune divind. Eiindiferent dacdaparen[elesunt contrarevoin(ei noastre,El
Ezjchiel 2.4:Eu,Domnul, am vorbit! Lucrul ac6staseva intAmpla,
de[ine intotdeaunacontrolul. Speran[a(saucertitudinea)c6
qi Eu il voi implini! Nu Md voi ldsa...(v.14)
planurile lui Dumnezeucontinud si se implineasci,chiar daci ale
Este cu neputin{i ca Dumnezeu sd minti. noastretrebuie date la o parte, ac[ioneazSca o ancor5a sufletului.
Evrei 6: De aceeaEiDumnezeu,fiincd voia sd dovedeascicu mai Niciodatdsi nu uitdm aceasta!
multd
.tariemoqtenitorilor fagdduin[einestrdmutarea hotdririi Lui,
cu un luramant; pentru ca prin dou6 lucruri care nu se pot
1Y9"tl
scnrmba, Pdrinteplin deiubire gi Dumnepulepreasfdnt,lasdca speran(acareeste
$rln care estecu neputin[dca Dumnezeusd mintd, sd
gdsimo puternicdimbarbdtaie noi, a c6ror scipare a fost si ,,taregi necUntitd"sd md {ind tn afaraprimejdiei,tn moddeosebittn
apucdmnddejdeacarene estepusdinainte...(v.17-18) momenteletn caresperan(elemelettu sunt realizqle.Toatesd aibdloc
dupd voia Ta.Ajutd-md sd-migdsescpldcereatn acestadevdr-Amin.
Versetebiblicepentrumedita(ie 1,4,CdndDup[IJnNecazYine
Altul
, Primul lucru pe care sd-l faci c6nd eqti in necazuri Andvin necazurile,ele nu vin in grupe de cercetaEi,ci in
I 1 Timotei 2:Yreau dar ce bdrba{iisd se roagein orice loc, Eisd batalioane"spuneaShakespeareinHamlet.To[i am putut
ridice spre cer mAini curate,fdrd mAnieEifdrd indoieli. (v.B)
constataacestlucru. Necazurileau un mod ciudat de a veni
infelege scopul din spatele tuturor incercirilor. unul dupd altul. Pentru o vreme totul pare normal qi pldcut ca
/r
Z Iacov 1: Fra[ii mei, sd privigica o mare bucurie cAndtrece[i prin apoi, dintr-o dati, intreagalume sb seprXbuqeqete in jurul nostru.
felurite incercdri,ca unii careqti[i cd incercareacredin[eivoastre Nimani nu in[elegede ce necazurilesosesctoate deodati. Mulgi au
lucreazdrdbdare.Dar rdbdareatrebuie sd-Eifaci desdvAqitd incercatsi expliceaceast5ciuddgenie,dar dup[ ce s-aspustotul,
lucrarea,pentru ca sd fili desdvArsili,intregi, qi sd nu duce[i lipsi un anumit misterneelucidat.
de nimic. (v.2-a) Dar ci Dumnezeunu seindepdrteazdniciodatdde noi
indiferent de mulgimeanecazurilorpe care le infruntlm nu e
Stai aproape de Dumnezeu.
Psalmul57: N mild de mine, Dumnezeule,ai milS de mine! Cdci mister.Emersona fost cel care a spus:,,Vremurilerele au o valoare
in Tine mi se incredesufletul la umbra aripilor Tale caut un loc de Etiinfficd. Ele sunt ocaziipe care un bun elev caut[ si nu le
scdpare.(v.1) piard5".Dar cei mai mulqidintrenoi nu suntemelevi,,buni".
Preferim o via[Slipsiti de problemeca sd stdpdnimlec(iile care
Dumnezeu ne va ajuta intotdeauna si trecem prin necaz. ?nso[esc caleaumbritl a viegii.Dar trebuie si invig5m cd vremurile
Psalmul34: CAndstrigi cei fird prihan6, Domnul aude,Ei-iscapd grele qi stresantene aduc aminte din nou cdt de dependen6i suntem
din toate necazurilelor. (v.17)
de Dumnezeu.Ctnd lucrurile merg bine ne incredem in puterile
De ce nu trebuie si ne pierdem increderea in Dumnezeu.
noastrede a ne rezolvaproblemelepersonale.Atunci avem
PsalmulTl: Ne-ai fdcut sd trecemprin multe necazurigi sentimentulc[ ne putem rezolvasinguriproblemele. Dar cAnd
nenorociri;dar ne vei da iardqivia[a, ne vei scoateiardgidin problemelene copleqescqine inconjoari din toate pdr[ile,
adAncurilepdmAntului.(v.20) incredereain noi inginedispare;atunci ni se aduceaminte intr-un
mod dramaticcit de fragili surltemEic[ trebuie sI strigdmla
Adu-(i aminte de biruin(ele lui Dumnezeu din via{a ta din Domnul dupi ajutonrl Siu.In asemeneamomenteincepemsdne
trecut. ddm seamaci nu suntematat de tari gi atAt de st[pAni pe noi pe
Psalmul77: Dar tot voi lSudalucrdrile Domnului, cdciimi aduc
cAt am crezlutcdsuntem.
aminte de minunile Tale de odinioard;da, md voi gAndila toate
lucrdrile Tale, Eivoi lua aminte la toate isprdvileTale. (v.11-12) Meritd sdfaci aceastddescoperire.Ea produce in noi o
umilin[h carene obligi sdridiclm bra[ele in rug[ciune c[tre
O promisiune ce nu va fi niciodati cdlcatd. Domnul. Semnificaqiadependen{eide Dumnezeuestecel mai bine
Psalmul34: Domnul esteaproapede cei cu inima infrAntd,Ei inv[gat[ nu pe drumul luminat de stele,ci pe cel umbrit de
mAntuieqtepe cei cu duhul zdrobit.(v.18) necazuri.
Orice altceva poate equa dar Dumnezeu - niciodatd.
Durnnezeule plin dehar, oarecdndvoi tnvdEacd via(acregtindnu este
Psalmul46:Dumnezeuesteaddpostulqi sprijinul nostru,un
ajutor, care nu lipsegteniciodatdin nevoi. De aceeanu ne temem, responsabilitateemea,ci rdspunsulmeula vredniciaTa?Ajutd'md sd md
chiar dacds-ar zgudui pdmAntul,Eis-ar cl5tina mun[ii in inima arunc tn bra(eleTalegi sd tncepsd tnvd( tntr-un fel nou rnareaartd a
mdrilor. (v.l-2) dependen[ei,cdcintd rogtn nurnelelui Isus.Amin.
Versetebiblicepentru medita(ie 15.CdndEqtiPanlizatDeSentimente
Fic-u(i dupi chipul Sdu - cel mai mare compliment pe care ni DeInferioritate
l-a ficut Dumnezeu-
Genesa1: Dumnezeua fdcutpe om dupd chipulSdu,l-a ficut n
dupd chipul lui Dumnezeu;parte bdrbdteascdgi parte femeiascd Jn prezentsefoloseqtedesexpresia,,cornplex de inferioritate,,.
i-aflLcut.(v.27) I Acesta descrie sentimentul uneivalori irferioare pe careunii
Ioameni ilpoarti cu ei pretutindeni,o consecin(d de obiceia
Dumnezeu vede ce al(ii nu pot vedea. unei ingrijiri ineficientedin partea pdrin[ilor. P[rin(ii - chiar
2 1 Samuel16:Domnul nu se uitd la ce seuitd omul; omul seuitd la plrin[ii buni - pot c6teodatdtransrnitecopiilor lor ideeac[ acegtia
ceeace izbeqteochii,dar Domnul se uitd la inimd.(v.7) sunt iubi[i pentruun anumit lucru: dacdinvag[ bine, daci implinesc
voia pdrin[ilor saudacddemonstreaz[cd sunt deqtep[i.Astfel de
Pericolul unor compara(ii greqite. copii ajung s6-qivad6valoareain raport cu mdsuraputerii lor de a
Galateni 6: Fiecaresd-gicerceteze fapta lui, Eiatunciva aveacu ce munci qi nu pentru ceeace sunt.O aprecierescizutd a valorii
sd se laude numai in ce-l priveqtepe el, gi nu cu privire la algii... personalepoate n5pdstuio intreagi via[5 qi in cel mai riu cazse
(v,4)
poate transforma?nautorespingereqi chiar in ur6. Cei mai mulgi
Fii echilibrat in estimarea pe care (i-o faci. inva(5cum sd se fereasci de acestlucru evitdndsituagiilein care ar
Romani 12: Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecdruiadintre putea fi puqiin inferioritate qi in felul acestaiqi trdiescvie{ile la un
voi, sd nu aibd despresine o pdrere mai inaltd decit se cuvine;ci nivel inferior celui pe care Dumnezeul-a pregXtitpentm ei.
sd aibd simfiri cumpdtatedespresine,potrivit cu mdsurade Oricare ar fi fost for[ele care all participat la modelarea
credin[d,pe carc a impdr(it-o Dumnezeufiecdruia.(v.3) gAndurilorqi ideilor desprenoi (sdfim aten[i ca nu cumvasi
intre[inem o atitudine riutdcioas[ qiplini de resentimentefa[5 de
Autocondamnarea contrazice edictul divin. cei care ne-au crescut),care suntemcreqtini,suntemdatori sdstdm
Romani B:Acum dar nu estenici o osAndirepentru cei ce sunt in inaintea lui Dumnezeuqi si ceremde la El o estimarecorecti a
CristosIsus...(v.1) valorii noastre.OricAt de mici ar fi valoareanaturii noastre.
Dumnezeune-a estimatla o valoaremare prin faptul ci a murit
Tu eqti lucrarea mdinilor Lui. pentru mdntuireanoastr5.Nimeni s[ nu se dispre[uiasc5atAta
Efeseni2: Cdci noi suntemlucrareaLui, Eiam fost zidi[i in Cristos
timp cdt in fa[a lui Durnnezet ei a awrt destuldvaloarepentru ca
Isus oentru faptelebune,pe care le-a pregdtit Dumnezlu mai
dinainte,ca sd umbldmin ele.(v.10) El qn-qiversesAngelepentru mAntuireasa.Aceasta-ibazavalorii
noastre; singura eibazd,solidi qi suficienti . $i lucrurile stau la fel
Ar trebui oare ca moqtenitorii lui Dumnezeu sd se considere pentrLttoatd lumea.
-,T inferiori? Aceastdultimi afirmatie trebuie ldsat[ si p[trund[ in
Galateni4: Aqa cd nu mai eqti rob, ci fiu; Eidaci eqti fiu, eqtigi niin[ile noastrepentrLlcd autodispre[uireava fi dezridicinatl gi
moqtenitor,prin Dumnezeu.(v.7) inl5turatl din noi numai cAndvom vedeaci meritul nu estecevace
poate fi ciqtigat, ci cevacorferit.
Tu eqti parte din scopul veqnic al lui Dumnezeu.
2 Corinteni 3: Noi to(i privim cu fa[a descoperiti, ca intr-o Pdrinte din ceruri, ajutd+ndsd md vddagacum md veziTu - un copil al
oglindd,slavaDomnului, qi suntemschimbaqiin acelagichip al
lui Durnnezeugi moStenitortmpreundcu Cristos.Fiul Tdu n-a ardtat
Lui, din slavdin slavd,prin harul Domnului.(v.18) inferioaritateqi dacdeusunt in El, nici eu n-ar trebui sd md ardt ittferior.
Adugdndirearneatn armoniecu a Ta.Md rog tn numelelui Isus.Arnin.
Versetebiblicepentru meditatie
16.CAndTeIntrebiDacdDumne
zeu
Lucrareain careDumnezeule intrecepe toate. PoateSchimba
Lucrurile
q"lc, qrimcdtout"rriurite lucreazd
impreund
"1:]f,::9: ?:,:l,lce Dumnezeu, si anume,sprebiinele
:lfl]::P-;e{or iyg"'{p:
celor ce sunt chemafidupa oumnezeulua siruagiile-groamicecarevin asupranoasrrb
planul Seu.fv.Z'gi T)3j:car
f $r nenorocrnle pe,care
ni le creim noi inqineprilinebunia
poarefaceaceasta,El poatefaceorice. r-. no_astra gr.saretransformein bine?BibriaspurebI EI poate:
3::.1?Xrezeu
Fapte2: Dumnezeu ,,)tlm ca toaterucrurilelucreazdimpre,ni sprebinele..toi.. iubesc
a inviat pe acestI;rE ;i noir toli
to(i suntem
martori ai lui. (v.32) peDunmezeusianu_me
sprebinere'c.to...iuni.r,.,ir"iioirpa
phnul
Sdu"(RomaniE:28-29). iu toateo..ii.o, unorale estegreusdcreadd
Puterea prin care vine schimbarea. a$aceva.
1 Corinteni 15:Prin harul lui Dumnezeusunt cea maibuni carede a-giadinciconvingerea cr Dumnezeu
ce sunt. $i harul Lui poatecu adevirats[ ia nenorocirilecarevin in"viaga Ghsforme
fafd de mine n-a fost zadarnic;ba incd amlucrat $isd
mai mult decAt in adevhratetrambulineestesete gandeEtlla cnrci. 6'nrc.u
to(i: totuqi nu eu, ci harul lui Dumnezeu,care .rt"
estein mine. (v.10) .^".Tplg] supremal puterii rui Dun"mez., a. u tr*itor*u
l**ril..
Acolo El a luat eveniqrentulcel mai nebunesccareaavut
, La vremea Lui. locvreodatd
p_e_pdmint qi a fdcut din el evenimenrul."t a;.:ifi careaa
Q Ec.lesiastul3: orice rucru El il face frumos Ia vremea rui: a pus in fostceaniaiurdti crimi a lumii;acumea este -ais"uli*.
nideideasuprEmd
inima lor chiar qi gAndulveEniciei,mdcarca lumii. Crucificareaa fosr imagin.u a
omul nu poate ;"i;1;;;I;;i;;"
cuprinde,de la inceputpAnnla sfJrrEit, lucrareape care a fdcut_o omenilii; acumesteceamai slrblucitoare.
""u
(v.11l
nu"ium av* *"ori"t"r,
Dumnezeu. carea fosrcondamnat
lamoarre,
n-amri o-toclffii ,a
pe straddpurtand la git o reproducerein mu'atura a unui". iiirue.
Adevirul va birui intotdeauna. scaun
a ,ner spiinzuritori.Dar instrumentulcarea adusmoartea
2 Corinteni13:Cdcin-avemnicio putere impotriva il9Tlc.sau
rurunstos- crucea-fl expunenrpe oricecareposibili, t,r*rrtisericii
adevdrului,
ci
pentruadevar.(v.B) lnalrpentru'a maimonra o cnrcepe rug;.iuneu
:f::giji culel
:l:1,{:i
nu-l poatelsigura proerninen[anecesira. "rJ
-olrlamrea currintele
Pune-(iincredereain aceasta. unu.lrmncre$tnspunurnrdtorullucm:,,Ela fostatdmatsia suferit
Efeseni3: Iar a Celuice,prin putereacarelucreazd ocolo".Ast5iicrubea lui Cristosrc""ne'r-"r3iJ[lr;;';i*
sdfacdnespusmaimulrdicAtceremsaugdndim
in noi,poate
--'- mesaiul oamenilor. oameniiaubrdtatureraii creu; ir"u--eJu, Einu
noi.lu.ZCif d5a efagl geei. pi catuJi a;;; il; ;ite r,iren
g5;s1
cdreia i,niliriuu
Inten(iile oamen'or sunt anuratede inten{i'e harulSdusrrdluceqre cuceamaihrare "uere
$i;;JA;;
lui Dumnezeu. DaciD,m'ezeuapururtransformu,efi
S:Tr"
50:Voi, negreqirv_a[igAndirsa_mifaiegidu, da, - d;6;;;e, intr_un
r-;umnezeu a schimbatrdul in bine,casdimplineascd bine ddmit omenirii ce n-ir putea El facecu necazurilecareseabatin
ceeacese vietile-noastre?Dacdo faptr atdt de t"ritila
u,"11?ri,qi anume,sdscapeviafaunuipoporin raJrgrir"u n-u rntr"cr,t
marenumdr. puterile lui Dumnezeude a o schirnbain bine,oareiuli
"a
(v.20) Eiinutn, o"
lucrurile rele carene afecteazd vielile? Rbsprursultrebuiesi fie ,,nu...
Marele act final al transformirii.
Apocalipsa2I: Apoia1nvdzu,t un cernouEiun pdmdntnou, ldrtnte d!ry'rncuraiatoare
9erurt,.ajutd-md sd-miaruncancorqtnqddncimilcacestei
pentrucdceruldintAigipdmAntuldintAipieris"rd, lescopenn gi sigure,
d nimicdirt ceeqcemi setntdmnldnu
qimareanu mai tnlrecepulereaTadea transfornn-Fiecarepiatrd depoticniredeviie
er a. ( v .1 ) astfelo
piatrddesprijin-igi suntatdtderecunoscdtor. Amin.
Versetebiblicepentru medita{ie
17, CdndCazilntr-un
Pacat
Cumplit
Primul lucru pe care trebuie si-l faci c6nd eqti dominat de
I pacat.
1 Ioan 1: Dacd ne mdrturisim pdcatele,El estecredinciosgi drept,
trist cAndun creEtincadein p[cat, dar aceastanu
inseamni ifArEitul.Indiferent daci alqiiqtiu saunu despre
ca sd ne ierte pdcateleqi sa ne curd[eascdde orice nelegiuire.(v-.9) acelpicat, Dumnezeugrleqi tocmai de aceeaproblemi
trebuie rczolvatd,in primul rand inaintea Lui. picatul, dupi cum
Cum si te pdzeqti de alte pdcate. s.a spus:nu estein primul rand o incilcare a legilor lui Dunurezeu,
2 Romani 13: Ci imbrdca[i-vdin Domnul Isus Cristos,qi nu purta[i
grijd de firea pdmAnteascd,
pentru ca sd-i trezifi poftele. (v.1a)
ci o rinire a inimii Lui. Deci cum alininl rana din inima lui
Dumnezeupe care am provocat-oatunci cAndam cdzutintr-un
pdcatteribil?
Bucuria iertirii. In primul rAnd,nu trebuie sd minimalizdmp6catul.in zilele
Psalmul32:Ferice de cel cu fdrddeleeeaiertatd.si de cel cu noastreexistdtendin[a de a sefolosi un limbaj eufemisticpentru a
pdcatul acoperit!Ferice de omul cdniia nu-i ginein seamd descriepicatul. Dacd a avut loc un picat moral spunem r-a
Domnul nelegiuirea,qi in duhul cdruia nu esteviclenie! &.I-2) "i
intdmplat,,urllucru mic" sau,,c[ n-a fost cine qtiece,,.Canceml de
stomacrirnAne tot cancerchiar dacdcinevaar numi durerea
Rugdciunea unui picitos. provocatdde el ,,indigestie".Minciuna inseamni mai rnult decdt
Psalmul51: Ai mild de mine, Dumnezeule,in bundtateaTa! Dupd un neadevdr.Furtul inseamni mai mult decdtqterpelit.Adulterul
indurarea ta cea mare, gtergefdrddelegilemele! Spali-md cu
inseanmdmai mult decdto relalie in afara cdsdtoriei.Un lucru
desdvArqire de nelegiuireamea, qi curd[eEte-mdde pdcatulmeu!
(v.r-2) care aducemoarteanu-l po[i face nevdtlmitor dAndu-iun alt
nume.
Adu-{i intr-una aminte de aceasta.
in al doilea r0nd, trebuie sdne mdrturisimpicatul inaintea
Psalmul86: Cdci Tu eqtibun, Doamne, gatasd ier[i, qi plin de lui Dumnezeu.Trebuie si strigim cXtreEl ca qi psalmistul:,,Ai
indurare cu tofi cei ce Te cheamd.(v.5) mild de mine, Durnezeule,in bundtateatat....gtergefXriclelegile
mele! Spald-m[ cu des[v6rqirede nelegiuireamea-,gi curdgeEie-ml
De ce trebuie si fie adorat Dumnezeu. de plcatul meu" (Psal.5I:I-2).
Psalmul 130:Dar la Tine esteiertare, ca sh fii de temul. (v.4) In al treilea rAnd,dacdpicatul a implicat alte persoane,
lucrurile trebuie rezolvateqi cu persoaneleimplicate.Este bine ca
Dimensiunea iertdrii divine. intotdeaunaacestelucruri si fie discutatecu un pastor saucu un
Psalmul 103:... cAt estede departerdsdritul de apus,atAtde mult consiliercreqtinca si seevite complicagiileinutile gi numai dupi
depd,rteazd
El fdrddelegilenoastrede la noi. (v.12) aceeasdtrecemla ac(iune.
in al patrulea rdncl,trebuie sdincercim ca in viitor s[ tr[im o
Elementele dinamice ale adeviratei pociinfe. via(d curati qi dependentdde harul plin de putere al lui
Iacov 4: Apropiafi-vd de Dumnezeu,qi El seva apropiade voi. Dumnezeu.Toate resurselecerului sunt antrenateimpotriva
Curd{a(i-vdmAinile,pdcdtoqilor;curd[a[i-vdinima, oameni cu pdcatului,insd noi pdc[tuim pentru c5 nu folosim aceleresurse.
inima impdrtitd! Simtiti-vdticdloEia;tAngui[i-vdgi plAnge[i!RAsul
vostru sd se prefacdin tAnguire,Eibucuria voastrdin intristare: Durnnezeule ddddtordehar Siiertare,nu vreousd-mi minimalizezi
Smerigi-vdinaintea Domnului, qi El vd va inilga. (v.S-10) pdcatulsausd aducarguntantetntpotrivaticdlogieilui, dar acumtl uduc
tnainteaTa ca sd-l ier(i. Md pocdiescgi primesciertareape csretn
bundtateaTa mi-ui oferit-ofutCristos.MulfumescDomnulmeu.Amin.
Versetebiblicepentrumedita(ie
18.Cdnd
EgtiCoplegit
DeRugine
Privirea care a m6ntuit.
Luca22: Domnul S-aintors, gi s-a uitat gintdla petru. petru mai deplorabilr starein care sepoate afla un om estesi
$i Ei_a 17"-.o
adusaminte de vorba, pe carei-o spuseseDomnul: ,,inainte ca sd tara ruqine.Picatul esteintotdeaunafatal, dar niciodatd
f .Ire
cantecocoEulte vei lepddade mine de trei ori". a ieEitafard, a \-/rn?r latal ca atunci cdndn-aducedupi el ruginea.Niciodati
$i Ei in Noul restament manialui Isusn-a fost mai aprinsi ca
plAnscu amar.(v.6I-62) atunci
cand a fost indreptati impotriva acelora care,pentru cr le
lipsea
ruEinea,pdreaude necorectat- de exemplufariseii.
Nddejdea creEtini nu va fi ficuti de rugine.
Rugineaesteun sentimentcomprexce constr din cdteva
Psalmul25: Da, to(i cei ce ndddjduiescin Tine nu vor fi dafi de
elemente:teama de-afi expusin pupiic, groazaradescoperirea
rugine:ci de ruqinevor fi dafi cei ce te pdrdsescf6rd temei. (v. 3)
defectului.Eispairnade consecinge. inainie ca Adam Eidva si fi
pac.Stuitei era,,goi gi nu le-erarugine,,(Gen.2:25),dar dupi
Cum si evili pe viitor ruEinea. aceea
rugmeapentru ceeace au flcut i_adeterminatsd_giacopere
Psalmul119:o, de ar [inti caile mele la pdzireaoranduirilorTale! goliciuneacu frunze de palmier.Le-afost atat de ieami cr
Atunci nu voi roqi de ruEine,la vedereatuturor poruncilot tale! vor fi
descoperi[i,inc6t at*ncfcdnd Dumnezeus_acoborAtsi_i
(v.s-6)
cerceteze,ei s-auascunsprintrecopaci.N-auvrut sd,fievdzugi.
RuEineadetesti.nunumai expunereapublici, dar
Dumnezeu poate face mai mult dec6t sd ierte. descoperireaunor deficienfeldrmtiice,care la rdndul loiconduc Ei
1 Ioan 1: Dacd ne mdrturisim pdcatele,El estecredinciosgi drept, la
chinul congtiinfeigi ura de sine.suntem maniogipe noi pentru
ca sd ne ierte picatele qi sd ne curdgeascd ce
de orice nelegiuire.(v.9) ne-am_comportat in felul acesta.,,Ji_arplicea sf fac urtu!,,
RuEineaaducedupi ea gi consecinlele,anticip area aceeace
Picatele ascunsesunt picate neiertate. s-arputea intampla cand eEtidescoperit.Aceastaai putea insemna
Proverbe28: Cine iqi ascundefaridelegile, nu propdEeEte, dar cine respingeredin partea artora, obligaiivitatea unor r"rtitrriri,
le mdrturiseqtegi se lasdde ele, capdtdindurare. (v. 13) infruntareaunor situagiinepldcuG.
Dar oricdt de gravi ar fi ruginea,ea nu trece dincolo de
Ia-{i curajul din aceasta. puterea de riscumpdrarea lui Isus.cind aduceminainteaLui
Mica 7: Care Dumnezeuesteca tine, care ier{i nelegiuireaqi treci problemacare ne-a adusruqinea,El estegata si ierte si
Ei
cu vedereapdcatelerdmdgigeimoEteniriiTale? El nu_$i restaurezedemnitateanoastri. intr-un fel am putea fi
[ine
mAniape vecie,ci ii placeindurarea! (v.18) recunoscdtoripentru ruqine.Ea esteo binecuvdntaredeghizati.
Fird ruqineam putea si alunecim spre dezastrufiri si ie dim
Ce implicd intimitatea cu Dumnezeu? seamade striciciuneacare are loc ln sufletulnostru. Dacd existi
Evrei 10: ...si ne apropiemcu o inimd curatd,cu credinlddeplind, un lucru mai rdu ca ruEinea- aceastaestesi fii fdri ruqine.
cu inimile stropite qi curd(itede un cugetrdu, qi cu trupul spdlatcu
o apd curatd.(v.22) Dumnezeule phn dehar qi dragoste,vin inahtea ta crt sentimentuladdnc
deru$ne caremd cuprinde si-lpun la picioarelcTale.Ajfid-md sd
identific cauzalui gi sd-l schimbacumprin putereanumelui Tdu. curd-
\d-n?dgi elibereazd-md. in numelelui Isus.Amin.
Versetebiblice pentru medita(ie 19.CdndE$i Concediat
SauF[ra
Cristos cunoaqte gi simte fiecare durere a noastrd. Serviciu
I Evrei 4: Cdci n-avemun Mare Preot, care sd n-aibd mild de
sldbiciunilenoastre;ci unul carein toate lucrurile a fost ispitit ca
qi noi, dar fdrd pdcat.Sdne apropiemdar cu deplind increderede iciodati un om nu estemai deprimat qi mai disperatdecAt
scaunulharului, ca sd cdpdtdmindurare qi sd gdsimhar, pantru ca atunci cAndesteconcediatsaufdrl serviciu.In asemenea
sd fim ajuta[ila vremede nevoie.(v.15-16) vrenruri omul se simtefrustrat, devalorizat,fdrd,merite $i
firi semnificafie.Intensitateaacestorsentimenteva fi diferiti de
Harul este revirsat pentru a implini fiecare nevoie. la o situagiela alta,depindedacl reputa[ianoastri derivi din ceea
2 2 Corinteni 12: $i El mi-a zis: ,,Harul Meu ifi estede ajuns;cdci
putereaMea in sldbiciuneestefdcutddesdvirqitd".Deci md voi
ce facem saudin ceeace suntem.Dac[ ne cAEtigdmreputa[ia din
lduda mult mai bucuroscu sldbiciunilemele, pentru ca puterealui ceeace facem (slujbanoastr5,profesia,realizdrile,etc) cdnd
Cristossd rdmAndin mine.(v.9) circumstan[elenu ne vor mai permite s[ ne desfigur[m activitatea
agacum obignuiams-ofacem,rispunsul emolional va fi, de cele
Meritul nu este ceva cdqtigat, ci ceva conferit. mai multe ori, unul devastator.CAndcei care-qicigtigd respectul
Efeseni 1: ... ne-a rAnduitmai dinainte sd fim infia[i prin Isus din ceeace sunt,vor recunoaqtec5, deqinu mai pot contribui la
Cristos,dupd buna pldcerea voiei Sale,spre lauda slaveiharului activitatealor ca mai inainte (fie temporar,fie permanent)meritul
Sdu,pe care ni l-a dat in Prea Iubitul Lui. (v.5-6) lor ca persoandrdmdneintact,vor experimentaun rispuns
emolional foarte diferit. Ei sevor simgizdruncinali,dar nu
La lucru in viafa noastrd este un scop vegnic
2 Corinteni 3: Noi to[i privim cu fa[a descoperitd,ca intr-o devasta!i.
oglindd,slavaDomnului, gi suntemschimba(iin acelaqichip al Modul in care reaclioneazi emo[iile noastreestedirect
Lui, din slavdin slavd,prin Duhul Domnului. (v.18) rela[ionat la rnodulin careprivim qi evaludmlucrul care s-a
intAmplatcu noi. Tocmai de aceeaproblemacea mai importanti a
in(elege ce inseamnd si fii un copil al lui Dumnezeu. vie[ii noastreestesi ingelegemde unde trebuie si provinl
Romani B: $i, dacdsuntemcopii, suntemqi moEtenitori: respectulnostru al fiec[ruia - din ceeace suntemsaudin ceeace
moqtenitoriai lui Dumnezeu,qi Smpreuni moEtenitoricu Cristos, facem.Ceeace facemnoi la serviciuesteimportant, dar nu cel mai
dacdsuferim cu adevdratimpreund cu El, ca sd fim qi prosldvili
impreundcu El. (v.17)
important. Cel mai important lucru in via[i, gifactorul de echilibru
tn toateproblemelevie{ii, estesd qtim exactcine suntem Eiin ce
Identitatea noastrd este completd numai in Cristos. const6meritul nostru.In calitatede creqtinimeritul nostru stdtn
C-oloseni2: ...Yoi ave[i totul deplin in El, care esteCapul oricdrei faptul ci noi ii apar[inemlui Dumnezeu,cb noi suntem
domnii qi stdpAniri.(v. i0) mogtenitoriai lui Dumnezeuqi impreunl moqtenitoricu Cristos
(Romani 8:17).A intelegeacestlucru nu ne va feri de momentele
Nu existd concedieresau lipsd de lucru in biserica lui supdritoare cAndvia{a devinemai grea,dar aceastdingelegere
Dumnezeu.
creeazdo diferen[dintre a fi zdruncinatsaua fi devastat.
1 Corinteni 12:Yoi sunte[i trupul lui Cristos,Ei fiecare,in parte,
mddularelelui. (v.27)
Dumnezeulmeu,t(i sunt recuttoscdlorpentru toatetttdemdndrilepe care
mi le-ui dat, dar tftelcg cd elenu tnseamni totul. Tu egtitotul. Ajfid-md
deacurntncolosd-mi efrrag meritul dela Tittegi ttu ditt ceeacefac. Md
roght nurnelelui Isus-Amin-
Versetebiblicepentru medita(ie
24.CdndIti EsteGreuSaFii Generos
Primejdia care il aEteapti pe cel zgdrcit. cd nimic nu demonstreazddedicarea noasrri fali de
I Proverbe2!: Cine iqi astupdurechile la strigitul siracului, nici el
J)rybabil
J/cristos Ei lucrareaLui agacum o face atitudineanoastreruge
nu va cdpdtardspuns,cind va striga.(v.13) r- de bani. In EvangheliiIsusa vorbit desprebani probabil mai
mult decat despreorice alt subiect.$i de ce?Pentru c8 plrcerea
Prosperitatea tnseamnd a da, nu a primi. banului estesim[iti aproapein fiecarepalmr Eicristosi gtiut cd,
2 Proverbe11: Sufletulbineficitorva fi sdturat, cel ce udd pe algii
va fi udat gi el. (v.25)
Ei daci urmaqiiLui nuvor lua o decizieclarr in ceeace priviEte
ata$amentullor fa[5 de bani, niciodatdnu vor putea deveniniqte
ucenicimaturi.
Rdsplata celui generos. CAndne punem incredereain lucrurile materialepe care le
Matei 10:$i oricine va da de bdut numai un pahar cleapd rece avem,ne confruntdmcu o problemi sensibill,pentru ci ori vom
unuia din acegtimicu[i, in numele unui ucenic,adevdratvd spuncd transformaceeace estematerialintr-o imaginea spiritualului,ori
nu-qiva pierde rdsplata.(v.42) materialulne va transformape noi dupd chipul lui. Lucrurile
materialetrebuie predate lui Dumnezeu- dacd.nu,ne vom trezi
Pune-L pe Dumnezeu primul qi inaintea altora.
devotandu-neacestora.Unii creqtinidau zecela suti din venitul
Proverbe3: Cinsteqtepe Domnul cu averile tale, cu cele dintAi
Ei lor Iui Dumnezeu,Eipentru cei cu salariimici proceduraaceasta
roade din tot venitul tdu, cdci atunci grAnareleifi vor fi pline de
estebine venit5. cei cu salariimari pot da mai murt decdt zecela
belgugEiteascuriletale vor zac,ede must.(v.9-10)
sutd fird si intampinegreutigi pentru ei Eifamiliile lor. un om de
afacerispuneacu multi ingelepciune:,,Tot ce am esteal lui
Ceea ce conteazdnu este numai ce dai, ci cum dai.
Dumnezeuqi rugdciuneamea continul este:,,Doamne,cAt din
Deuterenom 15:Ci sd-i dai gi sa nu dai cu pdrere de rdu in inimd.
cdcipentru aceastate va binecuvdntaDomnul, Dumnezeult6u,i'n banii Tdi pot opri pentru mine?"" Aceasta-igAndireacorectd,
toate lucrdrile de care te vei apuca.(v.10) pentru ca tot ceeace cheltuimpentru noi firi s6 fie necesardevine
un obstacoltn ajutorul pe care ar trebui sd-ldim altora in nevoie.
Mdsura dirniciei tale este misura risplitirii tale. A pune la dispozigialui Dumnezeuposesiunilenoastre aratdcE
Luca 6; Dati gi vi seva da; ba inci, vi seva turna in sdn o mlsurd incredereanoastri este?nEl. nu in bani.
bund, indesatd,cldtinatd,care seva vdrsape deasupra.Cdci cu ce intr-un timp in care economiaestepredicati ca o Evanghelie
mdsuri ve(i mdsura,cu aceeavi se va mdsura.(v.3g) cregtindqi impulsurilegeneroasesunt paralizateinainte ca ele sd-qi
poati gisi expresiea,trebuie sd-L l5sim pe Dumnezeusd deschidl
Harul cregte o dati cu generozitatea. puninii noEtriincleqta[iEisdfim la fel de generoEifa[d de altriicum
2 Corinteni 9: Sd qtigi:cine seamdndpu(in, pu{in va secera;iar cine a fost El fa15de noi. Toati dbmicia noastri ar trebui fdcutdca o
seamdndmult, mult va secera.Fiecaresd dea dupi cum a hotdrAt recuroqtin[i pentru ceeace ne-a dat El nou5.
in inima lui: nu cu pirere de rdu, sau de sild, cdci ,,pecine di cu
bucurieil iubeqteDumnezeu".$i Dumnezeupoate s6vd umple cu O Dumnezeulc,fd-md o persoartdrnaigeneroasd.Iurtd-mdpentru
orice har, pentru ca, avdndtotdeaunain toate rucrurile din distul. zgdrceniameaqi infuzeazd,mdcu o ilorin(d dea sluji ahora aSacum Tu
si prisosigiin orice faptd bun6.(v.6-B) tmi slujegtimie.Ajad-md sd nu mai neglijezacestlucru $ sd tncepchiar
astdzi.ip acestlucru tn numelelui Isus.Amin.
""r
Versetebiblicepentru medita(ie 2L Cdnd
Ti SePareCaBibliaNu-[iMai
O rugdciune pe care o po[i spune ori de cAte ori citegti
Scriptura. Vorbeste.
Psalmul119:Deschide-miochii, ca s6vdd lucrurile minunate ale
I-egiiTale!(v.18) rf-\oticre$tinii adevhra[ivorfi de acordch Bibriaesteceamai
fascinantd.captivanti qi sprijinitoare Cartedin intreaga
Dorin(a psalmistului de a fi cercetat. I
2 Psalmul139:Cerceteazd-md, Dumnezeuleqi cunoagte-miinima! -f lume. In Evrei 4:\2 estedescrisbin felul acesta:,,CIci
cuvintul lui Dumnezeuesteviu qi lucrdtor, mai txietor decatorice
Incearcd-md,gi cunoaEte-migAndurilel (v .23)
sabiecu doui tSiguri;pitrunde pani acolo cd despartesufletul gi
Scriptura - via(a sufletului duhul, incheieturileqi miduva, judeci sirn[irileqi gdndurileinimii,,.
Matei 4: Drept rdspunsIsus i-a zis: .,Estescris:,,Omul nu triieste De ce atunci o carte care este prezentatd".u,,ui"gi lucritoare"
numai cu pAine,ci cu orice cuvAntcare iesedin eura lui citeodatr nu are nici un impact asupravietrilornoastre,deqiii citim
Dumnezeu". (v.4) paginile.
S-arputea enumeracdtevamotive: O citeEtiin prea mare
Cuvfintul lui Dumnezeu - mai presus decAt cuvAntul grab5,te apropii de ea cu un sentimentde datoiie nu cu dorin[a
oamenilor. Ei
de-a te intdlni cu Autorul ei saumintea i[i estepreocupatdcu alie
1 Tesaloniceni2: De aceeamulgumimfdrd incetarerui Dumnezeu lucruri. Dar motivul principal pentru care Biblia n,t tre atinge
cd, atunci cAnda[i primit CuvAntullui Dumnezeu,auzit de la noi.
vietile esteimpotrivireanoastrdde a o ldsasi aduc[ la lumina
l-a[i primit nu ca pe cuvAntuloamenilor,ci, aqacum qi estein
scopurileascunseale inimilor noastre.Niciodatdnuvont efrrage
adevdr,ca pe CuvAntullui Dumnezeu,care lucreazdin voi care
credefi.(v.13) mult din Biblie dacd nu venim tnaintea ei cu o minte d.eschisd.cu
alte cuvinte,nu trebuie sdne mulgumimdoar cu citirea Bibliei,
Cuvfintul lui Dumnezeu - singura armd de atac a trebuie sd lSsim ca Biblia sdne citeascdpe noi.
credinciosului. Cdnd ne vom apropiade Biblie in felul acesta,vom descoperi
Efeseni6: Lua[i Eicoiful mAntuirii qi sabiaDuhului, care este cd ea estemai mult Eocantrdecdt sprijinitoare,mai osdnditoare
CuvAntullui Dumnezeu.(v.17) decit mdngdietoare.Aceastanu inseamnd, cd eanu ne poate
mdngaiaori de cdte ori suntemin necaz,crci cu sigurangiea face
O rugdciune pentru pricepere. acestlucru. Totugi,func[ia ei principaldestesdne ieveleze
Psalmul 119:Fd-md si pricep caleaporuncilor Tale, gi voi cugeta convingerilenoastregregitedesprevia(5 Eisd le inlocuiasci cu
la lucrurile Tale cele minunate.(v.27)
principii biblice.Astfel cei carecitescBiblia din obiqnuinlds-ar
putea sdn-o citeascl corect.Cdnd ne apropiemde Scripturicu o
Cu c6t mai mult cunoaqte cineva CuvAntul lui Dumnezeu, cu
-I atitudine a inimii careztce:,,VorbeqteDoamne,cdci robul tiu
atdt mai mult ii poate ajuta pe al(ii.
Romani 15:In ce va priveEtepe voi, fra(ilor, eu insumi sunt ascultd", promisiuneadatl in Evrei 4:l2mtpoate sdnu se
incredin[atcd sunte(iplini de bundtate,plini qi de orice fel de implineascS.
cuno$tintd,Eiastfelsunte[i in stare sdvd sfdtulli unii pe al(ii. (v.14)
Tatddin ceruri, iartd-mdpentru cd vin tnainteaCuvdntului Tdu cu
Atitudinea corectd in folosirea Scripturilor. sistemelemeledeapdrareintacte,dorind mai muh sd cdqtigsprijin tn toc
Pl6ngerilelui Ieremia 3: Sdludm s"ama la umbletelenoastre,sd sd md las cercetat.De acurntncolorenun( Ia strategiilemcledeapdrare.
le cercetdm,qi si ne intoarcemla Domnul. (v.40) Ajfidqrud sd md tncredtn Tinepentru toatenevoilemele.i6i ceracesteatn
numclclui Cristos.,hnin.
Versetebiblice pentru medita(ie n. GndMoare
UnulDintre
Gi Dragi
Singurul care poate si-(i intireasci sufletul. ai devrernesau mai tdrzit aproape fiecare dintre noi
I Psalmul119:Aceastaestem6ngdiereamea in necazulmeu: cd
trebuie si suferemoarteaunei persoanepe care o iubim.
in asemeneamomenteestebin'esi ne amintim ci
fdgdduin[aTa imi dd iardgivia(d.(v.50)
mAngiierealui Cristosin vreme denecazestesigur[. Te rog si-mi
ier[i exemplulpersonalla care mI voi referi in momentul care
Sentimentele trebuie infruntate qi sim(ite inainte de a putea urmeazd,dar cu cdgivaani in urmd mi-am pierdut so[ia din cavza
2 fi consolate. unui cancerde care a suferit qi qtiu ci ceeace voi spunein
continuareesteadevirat.
Matei 5: Fericede cei ce plAngcd ei vor fi mAngdia[i!(v.4)
Cdnd moarteaia de ldngi noi pe cinevacare ne estedrag,
Un cuv6nt care a consolat pe mulfi. durerea p,egare o trdim poate fi de multe ori aproape
insuportabi,le. Nu trebuie si ne fie teami si neexprlmdm
Psalmul23: Chiar dacdar fi sd umblu prin valea umbrei mo4ii, nu
sentimenteleinaintea lui Dumnezeu(saudespreEl) oricare ar fi
md tem de nici un rdu, cdciTu eqticu mine. Toiagul EinuiauaTa ele - mdnie, frustrare,teami, durere,sentimentde abandonare,
md mdngAie.(v.4) etc..E mai bine sI exprim[m acestesentimentedecAts6le
reprimdm. C. S. Lewis spuneaci atunci cAndi-a murit so[ia s-a
Ad6ncegte-tein mAng6ierea care vine de Ia Dumnezeu. r[sculat impotriva lui Dumnezeupentru o vreme.Apoi, dirpl ce
2 Corinteni 1: BinecuvAntatsd fie Dumnezeu.Tatdl Domnului qi-a descdrcatacuza\iileimpotriva Celui Atotputernic, a simtrit
nostru Isus Cristos,Pdrinteleindurdrilor qi Dumnezeuloricdrei, bra{ele dra_gostei lui Dumnezeu cuprinzdndu-l tntr-un fel pe care
care ne mdngdiein toate necazurilenoastre... (v.3-a) nici el n-a fost in stares5-ldescrie.Dumnezeunu se supird pe noi
cdnd ii sppnemcum ne sim[im; El ne asculti, simte cu noi gi'
in(elege.Insd-imediatdupi aceeanoi trebuie sd-L invitlm pe El si
0 promisiune care n-a fost niciodati neAmpliniti.
ia parte la suferin[anoastri gi si cerem de la El mdngAiereii
Psalmul27: CdciEl mi va ocroti in colibaLui, in ziua necazului, sprum.
md va ascundesub amperiEulcortului Lui, qi md va indlgape o A fi mingAiat in mod divin nu inseamni ci lacrirnilenoastre
st6nc6.(v.5) sevor uscasaucd intristareanoastri va lua dintr-o datd sfdrEit.
$cestea sunt procesenaturale care au un efect terapeuticputemic.
Pentru acest scop a venit Domnul nostru. Insd a fi m6ngdiatin mod divin inseamndcI il vom simgipe
Isaia 61: ... El M-a trimis sdvindec pe cei cu inima zdrobitd ... si Dumnezeuin mijlocul lacrirnilorqi ?ntristdriinoastre.Durerea
mAngAipe to(i cei intristafi; sd dau celor intristagidin Sion,si le
trebuie acceptatl EistdpAnit[ - chiar gi durereade a spune,,la
revedere".Lucrarealui Cristosin clipe de durere esteaceeade a
dau o cunundimpdrdteascdin loc de cenugd,un untdelemnde
ne sprijini gi conducepe caleadurerii qi aceeade a umbla cu noi
bucuriein locul plAnsului,o haind de lauda in locul unui duh rndnl in mAn5,indiferent cAt de lung ar fi drumul. Niciodatd
mdhnit...(v.1-3) prezentalui Cristosnu va fi mai putErnici gi mai consolatoare
decAtestein momentelede durere.El d[ cel mai mult cAndni se ia
Moartea n-are ultimul cuvdnt. cel mai mult.
1 Corinteni 15:Moartea a fost inghigitede biruin[i. Unde i(i este
biruin[a, moarte?Unde i$ esteboldul, moarte?(v.5a-55) O Dumrczeulc,Tddl nuu, cdtdernuSumitori(i suntd {iu d Ttt md accep(i
agacumsunt.Md tntorcspreTinetn tntristareaMea$ t(i cersd-midai mfun
gi sdfiai aproapedeminetn timp ceumblape acestdurerosdrum. Fii
adevdrqta nwamingdierefu mijloculmihnirii melc.Md rogtn numelelui
Isus.Arnin.
Versetebiblicepentru medita(ie 23,CdndTeLup[iCuMAnia
Adevirata via(5 nu se afld in lucrurile temporare, ci in
Dumnezeu. $acunt existdgeloziepurtdtoarede iubire gi gelozie
izvordti,din invidie,fot a$aexistdqi o mAniejustificatdgi o
Coloseni3: GAndili-vdla lucrurile de sus,nu la cele de pe pdmAnt. minie fhrd ternei.MAniabuni esteintristareapentru ceea
Cdci voi a(i murit, qi via[a voastrl esteascunsdcu Cristosin ce se ?ntAmpldaltora; ntAniarea esteranchiuni din cauza
Dumnezeu.CAndse va ardtaCristos,via(avoastrd,atuncivd ve[i lucrurilor careni seintimplS.
ardta qi voi impreund cu EI in slavd.(v.2-a) Isuss-amAniatatunci cAndun grup de oamenigata de scan-
dal agteptausi vadi dac[ El va vindecauil om in sinagog[.Biblia
Un obiectiv care nu poate fi niciodatd blocat. spuneci Isus $i-a rotit privirile cu mdniepesteei gi a fost mAhnit
2 2 Corinteni 5: De aceeane Eisilim sd-I fim pldcu[i,fie cd rdmAnem
.
de ?mpietrireainimii lor (Marcu 3:5).Mdnia Lui a fost o mAnie
dreapt5,pentru c[ ea constadintr-o rndniepentru c[ unii din
acasdfie cd suntemdepartede casi. (v.9)
adunaren-ar fi vrut ca El sdvindecepe acelom in ziua Sabatului.
intotdeauna triieqte ca si fii pldcut inaintea Lui. Mdnia rea vine in cele mai multe caztri de la cinevasaude la
Efeseni5: Umbla(i deci ca niqtecopii ai luminii. Cdci roada cevacare se opune obiectivelornoastre.Fiecareac(iunepe care o
luminii std in orice bundtate,in neprihdnireqi in adevdr.Cercetati
intreprindemesteo incercarede a atingeun scopdesprecare
undevain adAnculnostru suntemconvingici e bun. CAndunul
ce estepldcut inaintea Domnului. (v.8-10)
dintre obiectivelenoastreesteblocat, depindecdt de inlportanteste
pentrunoi acelobiectiv,emo(iacare rezultd din aceastava fi ori un
Obiectivele lui Pavel erau obiective evalvioase. sentimentde frustrareuEoardori o mAniefulgeritoare. Este
Filipeni 3: Fra[ilor, eu nu cred cd l-am apucatincd; dar fac un dlun[tor si negdmci suntemmAnioqi;ar trebui sd recunoaqtem
singur lucru: uitAnd ce estein urma mea, gi aruncAndu-mdspre ce aceastatntotdeaunaqi apoi sdne concentrdmasupracau.zeicarea
esteinainte, alerg spre (intd, pentru premiul chemdrii cereEtia lui stdrnit mAnia.Afl[ dacdmotivul principal std in faptul cd un
Dumnezeu,in CristosIsus.(v.13-14) obiectivpe care noi credem cd trebuies[-l atingemca sdputem
aveasatisfac(ialSuntricda fost blocat.
Eqti un nebun daci te enervezi. Ca si evitdm aceastdminie d[unitoare trebuie s6-n[elegem
EclesiastulT: Nu te grdbi sd te mdnii in sufletul tiu, cdcimAnia ci obstruc(ionareaunui scoppersonal nu afeeteazd.siguran[a
locuieqtein sdnul nebunilor.(v.9) noastr[ in Cristos.$i mai trebuie s[ cruroaqtemcare estediferen[a
intre o dorinf5 qi o cerin[i. Cdnd numai donm cevaqi lucrul acela
M6nia qi neprihinirea sunt incompatibile.
ne esteoprit, suntemuqorfrustragi.CAndpretindemcevaqi lucrul
a_\ acelane esteoprit, noi devenimprofund frustra(i.Cei a cdror
Q lacov l: $tigibine lucrul acesta,prea iubigiimei fra(i! Orice om sd incredereestein Cristosqinu in sentimentelepozitive rezultate
fie grabnicla ascultare,incet la vorbire, zdbavnicla mAnie;cdci
dinrealizareaunor obiective,nu vor glsi ci mAniaesteo problemd
mdnia omului nu lucreazi neprihdnirealui Dumnezeu.(v.19-20) pe caren-o pot controla.

Rezolvd problema mdniei in ziua in care ea a apdrut.


Tatd,ajutd-mdsdtnpleg diferen(adintre o dorin(d gi o preten[ie,pentru
Efeseni4: ,,MAniafi-vdqi nu pdcdtuigi".Sd n-apundsoarelepeste cd vdil cd aceastaesteo chestiurtedemqxintdimportan(d.Ajutd-md sdfiu
mAniavoastrd,qi sd nu da(i prilej diavolului". (v.26-27) afit desigur tn Tine,tncilt blocareaobiectivelormelesd o considero
probl.emd minord gi nu una majord.Md rogtn nurnelelui Isus..*nin.
Versetebiblicepentru medita(ie 24,CAnd
EqtiNedumerit
De
Schimbarea perspectivei cuiva. Prosperitatea
Celor
Nelegiui[i
I Psalmul73: M-am gAnditla acestelucruri ca sd le pricep,dar
zadarnicdmi-a fost truda, pAndce am intrat in sfdntul locaEal lui
Dumnezeu,qi am luat seamala soartade la urmd a celor rii. u[ini sunt creqtiniicarenu s-auintrebat de ce oamenilor
(v.16-17) nedrep[i pare sI le meargi atdt de bine ?ntimp ce oamenii
cinstitrise lovescde atAteaprobleme.Psalmistuligi exprimi
Firddelegea n-are viitoir. aceastddilemb in Psalmul73.Dacdar trebui sdparafrazdmceeace
2 rdul;
Psalmul37: Nu te mAniape cei rdi qi nu te uita cu jind la cei ce fac
cici sunt cosigiiute ca iarba, gi se veqtejescca verdea[a.
spuneel ar srmaastfel:,,latd, eu trdiesco via[d evlavioasl,imi
[in
inima gi mainile curate,evitind pxcatul gi meditdnd la cuvdntul lui
Increde-tein Domnul, Eifd binele; locuieEtein [ard, qi um6ld in Dumnezeu,Eitotugi,in ciuda acestuifapt, mI confrunt cu tot felul
credincioEie.(v.1-3)
de problemeqi necazuri.care-i avantajulin a-L sluji pe Dumnezeu
Numai bog5liile lui Dumnezeu supravie(uiesc. daci El nu mi feregtede greutd(ilein care mi aflu?,,Cum a trecut
Luca 12:,,Dar Dumn ezeui-azis:,,Nebunule! Chiar in noaptea psalmistulprin nedumerirealui gi a ajunspe o pozigiede incredere
aceasta[i se va cere inapoi sufletul;Eilucrurile pe care le-ai gi de dependen[dde Dumnezeu?Aflind acestlucru poate cd ne
pregdtit, ale cui vor fi?" Tot agaesteqi cu cel ce iqi adundcomori vom schimbagi noi felul de gAndire.
pentru el, Einu seimbogdfegtefa[d de Dumnezeu.,,(v.20-2I) Primul lucru pe care acestal-a fdcut a fost sd intre in Casa
Domnului gi pe cdnd iqi ridica ochii spreDumnezeuin inchinare,
Invidia i{i face riu. felul lui de a vedealucrurile a inceput si se schimbe.El avlzut
Proverbe14:O inimd liniEtitdestevia(a trupului, dar invidia este
putrezireaoaselor.(v.30)
lucrurile din perspectivalui Dumnezeu,gi ceeace separe cd l-a
schimbata fost aceasta,,Atunciam luat sealnala soartade la urmd
Lucrurile pim6ntegti sunt doar temporare. a celor rdi" (v.17).indatd ce a meditatla sdrqitulcelorrdi, totul a
Psalmul37: Amvdzut pe cel rdu in toatl puterea lui; se intindea ca inceput sd aibi senspentru el. El seuitasenumai la pozigialor
un copacverde. Dar cAndam trecut a doua oard, nu mai era acolo; prezent{.c1nd ignorauprincipiile morale,condugide ambigii
l-am cdutat,dar nu l-am mai putut gdsi.(v.35-36) nemdsurate- qi uitau de destinullor vegnic.CAndgi-adat seamacd
nu mai invidiazi qi-azis in sinealui,,acegtiasunt ferici[i acum,dar
Rdspunsul lui Dumnezeu la pldngerea lui leremia. vor aveaun sfdrqitde o triste[e nemaiAntAlniti".
Ieremia 12: Pentru ce propiEeqtecaleacelor rii, Eitogimiqeii
trdiescin pace?...,,Dar d-rcdnu vor ascultanimic, voi nimiii cu
AdevSrulpe care l-a inlelespsalmistulgi l-a acceptatin timp
desdvArqire pe un astfelde popor, il voi nimici gi il voi pierde,zice ce gedeain linigtein Casalui Dumnezeuesteacelaqiadevir pe
Domnul".V.1,17) care tebuie si-l in[elegemgi sd-lacceptlm qi noi. Intotdeauna
putem trdi acceptdndprezentuldacd?n[elegemgi ne cunoagtem
Zelul, nu invidia, ar trebui sd ne domine inimile. viitorul.
Proverbe23: Sd nu-[i invidiezeinima pe cei picdtoqi, ci sd aibd
totdeaunafrici de Domnul. (v.17)
O Tatd,cdt dernuh urn nevoiedeperspectivelc Scripturii dacde sd-mifac
O distinc(ie care diferi mult. drum prin aceastdlume futlinigteqi tn siguran(d.Ajufd-md sd-miltn
Maleahi 3: $i ve[i vedeadin nou atunci deosebireadintre cel ochii tndrepta(ispreviitor, cdci vddcd numai dacdfac acestlucru pot trdi
neprihdnitEicel rdu, dintre cel ce slujegtelui Dumnezeuqi cel ce
eficienttn prerynt.Anin.
nu-I slujeEte.(v.18)
Versetebiblice pentru medita[ie 25.CdndEgtiDoborAt
DeStres
Stai aproape de Dumnezeu.
n
Matei 11:Lua[i jugul Meu asupravoastrd,Eiinvd[a(i de la Mine, Jn ziua de astdziaproapetoatd lumeasuferi de efectelestresului.
cdci Eu sunt blAndgi smerit cu inima; qi vefi gdsiodihnd pentru I Un doctor defineqtestresulca pe o ,,uzur5gio ruptur[ a
rprrsonalitltii". Expertii in problemastresuluine spunci acestaare
sufletelevoastre.(v.29) dorrdcauzeprincipale:,,preaputind schimbareqiprea multd
schimbare".
Numai Dumnezeu i(i poate (ine mintea liniqtiti. Ca si func[ionim cu eficienfdmaximi, to[i avemnevoiede o
2 Isaia26: Tu vei (ine in pacedeplind pe cel care se sprijind pe Tine, anumiti dozi de schimbare,dar cAndschimbareaare loc mult prea
cdcise incredein Tine. (V.3) repedepentru ca noi s-oputem suporta,personalitateaestesuilusd
l uneipresiuni extraordinare.Dr. ThomasHolmes,o personalitate
Dumnezeu promite odihni tuturor celor care se incred in El. recunoscutiin domeniu,misoari stresul?n,,uritigi de scimbare,,.
Exodul 33: Domnul a rdspuns:,,Voi merge Eu insumi cu tine, Eii1i
Moartea unuia pe care-liubim, de exemplu,estemisurati in o sutr de
voi da odihnd".(v. 13)
unitiqi de stres,rur divor[ in Eaptezecigitrei de unitigi, perioadade
s-arcind ?npatnzeci de unitigi, schimbareasauzugrdvir-ea unei casein
dou[zeci qicinci de unitigi, iar sdrbltorile de iarn5primesc
increde-te in Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor tale.
douisprezeceunitiqi. concluzia lui estecd nimeni nu poate suporta
ii Psalmul139:$tii cAndumblu qi cAndmd culc, qi cunoqtitoate cdile mai mult de trei sutede unit5[i de stres?ntr-operioaddde
l mele. Cdci nu-mi ajungecuvdntulpe limbd qi Tu, Doamne,il doulsprezecehuri filrd,caacelasI suferefizic iau emotionalin
cunoqtiin totul. Tu md inconjori pe dinapoi qi pe dinainte qi-Ji pui urmdtorii doi ani.
m6napestemine.(v.3-5)
. . P{mul lucru pe careil avemde ficut cdndsuntemstresa[ieste
sr identificdmcauzastresului.ce declanqeazistresul?Shimbarea
Urmeazd cilduzirea lui Dumnezeu, prea.pugin5.sauprea multi? Care sunt simptomele?Ce s-a?ntdmplat
I
Psalmul25: El facepe cei smerigisd umble in tot ce estedrept. El imediatinainte de aparigiasimptomelor(aceastapoate fi o indicagie
inva[5 pe cei smeri[i caleaSa.(v.9) vitald.)Trebuie s5-L invitdmpe Domnul sbne ajute in gdsireacauzer
in timp ce ne rug5,mgi rneditdmla ea.Lucrurile vor putea fi schimbate
Sfatul este la-ndem6nd pentru cei ce sunt gata sd-l asculte. numai dacdvom gisi carrza.
Psalmul32:Te voi invd[a , qi-1ivoi ardta calea pe care trebuie s-o
In continuaretrebuiesi analizlm riguroscauzelepentru care
am c5zutvictime stresului.Nu cumva'neestefrici si avansim?Sau
urmezi,te voi sfdtui,qi voi aveaprivirea indreptati asuprata. (v.
avansdmprea repedede teamdcd am putea descopericevanepl[cut
8)
9esprenoi, daci ne oprim? In mdsurain carene lipseqtesiguran[ain
Dumnezeuin aceeaqimisurd vom fi motiva[i s-oCdutdmin altceva.
Nu te preocupa de ziua de mdine. Cei ce sesimt in siguran[5sunt mult mai puginexpuEistresuluipentru
Matei 6: Nu vd ingrijoragide ziua de mAine;cici ziua de mAinese cI aceqtiaau dejaceeace doresc- pacealduntricda min[ii.
va ingrijora de ea insdEi.Ajunge zilei necazulei. (v.34)
Tatdceresc,ajutd-rndsd vddunde-miesteadevdratasiguran(d-tn lucruri
Locul unde-ti noli arunca toategrijile tale. sau tn fina Cdcitt4elegcd singuramadalitatedea trdi fird strestntr-o
Psalmul55:Incredin(eazd-[i soartain mdnaDomnului,EiEl te va lume stresatdestesd am centrulftin(ei melecontrolatde Tine.Ajr^,td-md,
sprijini. El nu va ldsaniciodatdsd caddcel neprihdnit.(v.22)
Tatd.tn numelelui Isus.Arnin.
Versetebiblicepentru medita(ie 26,Cdnd
TeStapAne$te
)Egoismul
Lipsa egoismului din via(a Mdntuitorului nostru. auzaprincipali a celor mai multe dintre problemele
Filipeni2:Fiecaredin voi sdse uite nu la foloaselelui, ciEi la noastre,cred mulgiconsiliericreqtini,trebuie gisiti in
foloaselealtora. Sd aveti in voi gAndulacesta,care era Eiin Cristos egoismEiegocentrism.Cine n-a fost uimit in momentede
Isus...(v.4-5) autoexaminaresinceri si descoperecit de mult din ceeace facem
se leag[ de noi inqine?Reac(ianoastrdinstinctiv[ fagdde lucrurile
care au loc in jurul nostru nu este oare si zicemin sineanoastr5:
Ce este El trebuie sd fim qi noi.
2 Ioan 13:Vd dau o poruncdnoud: Sdvd iubi[i unul pe altul; cum
,,Cummd va afectaaceastape mine?" De multe ori un lucru
mirunt care ni se intAmpl5 noui ne tulburd mai mult decAto
v-am iubit Eu, aqasd vd iubi[i gi voi unul pe altul. (v.3a) tragediecare i seintAmpldaltei persoane.Egoismulgi
egocentrismulni se par atdt de firegti, incAt numai cind ne vom
Se poate spune a$a ceva despre tine? propunesd le infruntdm ne vom ingrozi cu adevirat de prezen(alor
Prea iubitule, tu lucrezi cu credinciogiein tot ce faci pentru fra[i; gi in via(anoastrd.
pentru strdini totodatd.(v.5) Preaputin putem facenoi ca si corectim aceasti distorsiune
in via[a noastri qi de aceeaajutorul trebuie si-l cerem de la
Punerea la lucru a credinfei. Cristos.Primele gAnduriale Domnului nostru n-au fost niciodatd
Rgmani 12:Ajuta[i pe sfin[i, cAndsunt in nevoie.Figi primitori de legatede propria Sapersoanl aEacd numai El ne poate ajuta si
oaspe[i.(v.13) iubim agacum ne-a iubit El. Creqtinismulrecunoaqtelegitimitatea
iubirii de sineatdta timp cdt aceastanu esteo dragostenumai
pentru sine,nu-i clutatl in mod izolat gi nu-i niciodati separatdde
A-i pune pe al(ii pe primul loc.
o dragostein egal5misur[ pentru algii.Cind citim Evangheliile,
1 Corinteni 10:Nimeni sd nu-si cautefolosul lui, ci fiecaresd caute
nu gdsimnici mdcaro ocaziein care Domnul nostru putea fi
folosul altuia. (v.2a\ condamnat de egoism.Chiar qi in momentul crucificirii gindurile
Saleau fost de iertare a celor ce l-au crucificat.El l-a mdntuit
Adevdrata centrare in al(ii. printr-o privire pe Petru, Petru cel care s-alepldat de El de trei
2 Corinteni 8: Cdci cunoaqte[iharul Domnului nostru Isus Cristos. ori, gi s-aoprit sd le spun[ femeilor care pres[rau cu lacrimi calea
El mdcar cd era bogat,s-aficut sdracpentru voi, pentru ca prin spreCalvar:,,Fiiceale Ierusalimului,nu Mi pldngetipe Mine, ci
sdricia Lui, voi si vi imbogdtiti.(v.9) pl6nge[i-vi pe voi insevl Eipe copiii vogtri" (Luca 23:28).
Egoismulsena$tedin nesigurangi,din sentimentulci nu
Pierdem lucrul de care ne (inem. putem renunta la nimic. Numai o rela[ie apropiat5,adincd Ei
Matei 16: Pentru ci oricine vrea sd-qipiardd via(a,o va pierde; dar continul cu Cristos poate birui autointeresul nostru firesc qi ne
oricine iqi va pierde via[a pentru Mine, o va cAqtiga.(v.25) poate smulgedin stareade egocentrisminvlgdndu-ne cum si fim
interesa[ide altii.
Autoddruirea - piatra de hotar a creqtinismului.
O Durnnezeulz,ajwd+nd sd tntrerup acestciclu al autointeresdriigi al
Efeseni5: Trditi in dragoste,dupd cum gi Cristosne-a iubit, gi s-a
arrtopreocupdriiin timp cemd tnchin acumtnainteaTa.Md rog sd
dat pe Sine pentru noi ,,caun prinos Eica o jertfi de bun miros", biruiegtidragosteameaegocentratd prin dragosteaTaplind ile altruism.
lui Dumnezeu.(v.2) ktpe+nd, topegte-md, moilelcazd-md qi umple-mdcu dragostea
Calvurului. {i-o certn nurnelelui Isus.Amin.
Versetebiblice pentru medita(ie EgtiAb[tutgi Deprimat
27. Cdnd
Spune(i adevdrul. in cind in cdndaproapetoati lumeaiqi mirfurisegte
Psalmul42: Pentru ce te mAhneqtisuflete,qi gemi induntrul meu? tsentimentelede deprimare,darde obiceiacestesentimente
Niddjduieqte in Dumneze:u,cdciiardqiIl voi lduda; El este
mAntuireamea qi Dumnezeulmeu. (v.5) trec repede.Cend acesteacontinudpentru cdtevasiptimdni
gidevin din ce in ce mai acute,trebuie si secauteajutorul medicului
Numai Duurnezeu ne poate da lucrurile dupd care tAnjesc chiar ginumai pentru a sestabilidacdsursalor estesaunu fizicl.
2 sufletele noastre.
Psalmul63:Dumnezeule,Tu eqti Dumnezeulmeu, pe Tine Te
Multe sunt lucrurile carene pot provocastdri descurajatoare-
nesiguran{azileide mAine,o rupere a rela[iilor, greutiti financiare,
caut! imi inseteazdsufletulclupeTine, imi tAnjeEte'trupuldupd
Tine, intr-un pdmAntsec,uscatgi fdri apd.(v.1) v6rsta,lipsaunui scop,etc..Totuqi cauzacomunla stirii de deprimare
profmdS,estesentimentulpierderii rutui lucru.E important sd
Dumnezeu e mai aproape de tine decdt crezi. identifici pierdereapentru ci simplaclarificarea acestuifapt are ur
Psalmul34: Domnul este aproapede cei cu inima infr6ntd, Ei efect curativ.S-arputeaintdmpla sd-tripierzi chiar girespectulde sine,
mAntuiegtepe cei cu duhul zdrobit. (v.18)
sentimentulc[ nu mai ai nici o valoare.
Un model de rugiciune care trebuie urmat. Un indiciuvital al inqelegeriimotirului deprimdriipoate fi gdsit
Psalmul25:LaTine, Doamne,imi inal{ sufletul.in Tine, in examinarearela[iei dintre ceeace facemqirecompensala carene
Dumnezeule,md incred: sd nu fiu dat de ru$ine,ca si se bucure aqteptdm.DacI intr-o anumit[ perioadi de timp ac[iunilegi
vrdjmagiimei de mine! (v.1-2) comportamentulnostrunu ne aducrbsplatala carene aEteptlm
atunci descurajareanoastrdpoate atingelimite de-adreptul
Tu eqti un copil al lui Dumnezeu - {ine-te de acest lucru.
Romani B: $i voi n-a(i primit un duh de robie, ca sI mai ave[i fricd; periculoase.
ci a(i primit un duh de infiere, care ne face sd strigdm:,,Ava! Cel mai bun remediupentrutoate deprimlrile non-biologice
adicd:Tatdl" InsuEiDuhul adevereqteimpreunl cu duhul nostru estes5-gicdqtigio noudperspectivd- s[-ti iei privirile de la pdmAnrEi
ci suntemcopii ai lui Dumnezeu.(v.15-16) sdle ?ndrep(isprecer. $i cel mai putemic pasajdin Biblie carese
adreseazinevoilor celui deprinlat estePsalmul42.PsalmistulvedecI
incercdrile noastre meriti mai mult dec6t ne costi.
1 Petru 1: in ea voi vd bucura[i mult, mdcar ci acum,dacdtrebuie, inldrurtrullui existdo setepe caren-o poate stdmpdranimeni afar[ de
sunte(iintrista[i pentru pu[ind vreme, prin felurite incercdrcdri, Dumnezeu.Cand el seuitd cltre Dumnezeu(qinu citre altii) pentru
pentru ca incercareacredin(eivoastre,cu mult mai scumpddecAt indeplinireaaceleidorin(e,duhul lui igi afl5 liniqteain speranlacd
aurul care piere qi care totugi esteincercatprin foc, sd aibd ca indiferent ce seintimpld, el rdmAnein siguran[5ca persoan[.
urmare lauda, slavaqi cinstea,laardtarealui isusCristos.(v.6-7)
ingelegereaacestuifapt gireamintirealui in mod constantestecheia
Incul cel mai bun unde po(i fugi sd te ascunzi. biruin[ei qirdmdnerii?nafara stdrii de deprimare.
Psalmul32:Tu eqti ocrotirea mea,Tu md sco[i din necaz,Tumd
inconjuri cu cAntdride izbavire.(v.7) O DurnneTeule, ajuhd-ntdsdvddd u-miintoqrcegilndurilcsprecercdndsuttt
ahilfirt$ deprimatar puteafi greu,dar nu imposibil.Aratd-mi$ mai clm
cumsd-milassetealdwtriad sdfu potolitddeTine.N-mi nddejdea pecareo
aveapsohnistul-Md rogtn numclclai Isus.Anin.
Versetebiblicepentru medita[ie 28,CdndTeIndoiegti
C[ Dumne
zeuEste
Adevirul despre Dumnezeu in cAtevacuvinte.
Ioan 3: Fiindcd atAtde mult a iubit Dumnezeulumea,cd a dat pe
singurulLui Fiu, pentru ca oricine credein El, sd nu piard, ci sd
Bun
aibdviagdvegnicd.(v.16)
5d{:ina pdcatului" a zis Osw^ald Chambers,,,estecredin(a
Pociin(a este ini(iatd de bunitatea Iui Dumnezeu. ci Dumnezeunu estebun". In lumeaaceastacizuti in -
2 Romani 2: Sau dispreluieqtitu bogdgiilebundtd$i,ingdduin(eiEi picat suntemobligagisdne confruntlm cu multe
indelungiiLui rdbddri?Nu vezi tu cd bunitatea lui Dumnezeute circumstan[eEievenimente-care ne dau impresiacd Dumnezeunu
indeamnd la pocdin(d?(v.4) estebun: cutremurede pimint, foamete,furtuni qi inunda[ii care
gterg{e pe fa[a pimAntului intregi aqeziri omenelti, boli, eic..
Bundtate inseamni Dumnezeu. Inainte si se fi inventatradarul, arta navigatieidepindeade
Marcu 10: ,,Pentruce Md numeqtibun?" i-a zis Isus.,,Nimeni nu existen(aunor puncte fixe. Marinarii iqi calculal direcgiiiede mers
estebun decAtUnul singur:Dumnezeu."(v.18) nudup6 pozigiaunui nor saua unui abur plutitor, ci dupd pozigia
stelelorqi cu ajutorul lucrurilor stabile,cum ar fiun caf dd pirirAnt
Dovada bunitd{ii lui Dumnezeu.
sauun far. Dacd un marinar lua un anumit curs gi si apoiigi
apofisi
pol dhdea
seama.c5.a,greqit,ellu
seama.cd.a,greqit, elnu era ingrijorat
ingrij din cauzapoziEieisteleisau a
1 Ioan 4: $i dragosteastd nu in faptul ci noi am iubit pe
Iarulul.ct dln cauzalul.
Dumnezeu,ci cd El ne-a iubit pe noi, qi a trimis pe Fiul Siu ca
La fel trebuie sdprocedlm ori de cdte ori nu suntemsiguricd
jertfi de ispdqirepentru pdcatelenoastre.(v.10)
Dumnezeuestebun. Trebuie si ne ddm toatd silin[a s[ ne [inem cu
putere de lucrurile fixe. Crucea esteunul dintre acele lucru}i. Ea
Bunitatea lui Dumnezeu - punctul focal al inchinirii. este.dovadade netdgddulrc[ Dumnezeuestedragoste.Cdnd
2 Cronici 7: To[i copiii lui Israel au vdzut pogorAndu-sefocul gi pliviT in juruJnostru qi analizdmmultele situagiiiare par sd
slavaDomnului pestecasd;ei Ei-auplecatfa[a la pdmAntpe tdgiduiasc[ cd Dumnezeuestedragoste,np trebuie sd pretindem
pardoseald,s-auinchinat Eiau ldudat pe Domnul, zicAnd:,,Cdci cd acestelucruri nu ne pot face probleme.In schimb,tr-ebuiesi
estebun, cdciindurareaLui [ine in veac!"(v.3) punem acestelucruri fa(5 in fa[d cu ceeace esteabsolutclar:
dragostealui Dumnezeucarene-a fost doveditdla Calvar.Un
Bundtatea lui Dumnezeu sti labaza intregii crea(ii. Dumnezeucare a fdcuf agacevapentru noi, trebuie sdfie
1 Timotei 4: Cici orice fipturd a lui Dumnezeuestebund: qi nimic Dragoste.La poala Calvaruluip5mAntulstdnemigcat.Acolo nu
nu estede lepddat,dacdse ia cu mulgumiri...(v.4) gdsimrispunsuri la toate lucruiile, dar vedem suficientdin
Dumnezeuca shne putem incredein El gi astfel s[ putem spune
Ai gustat bunitatea lui Dumnezeu, tdnjeqte dupi mai mult5. impreuni cu poetul:
1 Petru 2: $i ca niqteprunci ndscufide curAnd,sd dorigilaptele
duhovnicescqi curat, pentru ca prin el sd cregtefispre mAntuire, Aici tn labirintul tnnebunitoral lucrurilor
dacda(i gustatin adevdrcd Domnul estebun. (v.2-3) Cdnd suntempurtagidefurtund gi valuri
Duhul meu se aga@de un singurtdrdm nemiEcat
Lasi ca afirma{ia psalmistului sd devini afirmafia ta. $tiu cd Dumnezeuestebun.
Psalmul145:Domnul estebun fa[d de to[i, gi indurdrile Lui se
O Tatd,ajutd-mdca ori decdteori sunt ispitit sd te tnEelcg
gregitsd md
intind pestetoate lucririle Lui. (v.9)
concentrezasupraactului denetdgdduitprin care{i-ai ardtat dragostea
fa(ddemine la Calvar.Arsta-mi cum sd disting situa(iile claredintre cele
neclareSinu invers.Terog ttt numelelui Isus.
Versetebiblice Pentrumeditafie Z9.Cdnd CuDezam[gin
TeConfrun[i
r Toatelucrurile sunt spre binelenostru' Chinuitoare
t Romanig: De altdparte,gtimcdtoatelucrurilelucreazd
impreundsprebinelecelorce iubescpe DumnezeuJ $l anume'
splebineteielorcesuntchema[idupaplanulSau' (v'28) u greu am putea afla printre noi oameni care s[ treacl prin
viiqX fera Caocazional s[ experimentezeefectul indbugitor
incredin(eazd'ilui Dumnezeuingrijorarea ta.profundS'=-, , al dezambgirii.Un prieten care am cteztttcd ne va ajuta
2 voastre,cdciEl
ip"i* ii Si arunca[iasupraLui to;te-ingrijordrile
insuEiingrijeqtedevoi' (v.7)
ne-a intors spatele,un evenimentin care ne-ampus mare nldejde
nu s-amaterializat,o promisiuneimportantd careni s-af[cut este
incilcat[. Sdte confrun[i cu astfel de dezamlgiri nu-i uqor'
Fii tare - chiar daci nu in{elegi.
urm[toarele trei principii, dac[ sunt urmate qi practicatein
Piou"rb"20:Domnulindreiptipaqii omului,dar cein[elegeomul
din caleasa?(v.24) asemeneasituagii,ne Pot ajuta.
in primul rAnd,irebuie sd accept[m cd ceeace s-aintimplat
Numai de la Dumnezeuvine putereacarene fine s-aintAmplat;c6ndin efortul nostru de a sclpa de-durerea
F.uf*uf 68:Ceinfricoqdtor eqti Dumnezeule,dinlocaqulTdu cel pricinuitl cledezam[gire pretindem^? un anume lucru nu s-a
Sdu
.tantt Ou*t ezeullui Iiraet dd poporului tdrieEimareputere' intdmplat saus-aintAmplit intr-un fel diferit, ne inqel5msinguri.
(v.3s) Intesritatea pretinde s[ infruntdm realitateaa$acum esteea'
"
in al Ooilearind, trebuie sdne recunoagtemsentimentele.
Puterealui Dumnezeuestedemonstratdcel mai bine in
oameniislabi. Dac[ ne simgintraniqi,mdnioqi,frustrali saucopleqi[i.deorice alte
cdci
t C;;ilt"ti 12:$i El mi-azis:,,HarulMeu iti e:t9-9e^aju.ns; tr5iri negative,trebuie si vrem sd le infmntam. Emo(iile carenu
Duterea MeainlldbiciuneestefdcutddesdvArqita"' Dectma.vol sunt recunoscutecreeazi invariabilprobleme'
iaudamultmaimultin sldbiciunile mele,pentrucaputerealul in al treilea rAnd,trebuieca in rugdciunes[ ne aducem
CristossdrimAndin mine.(v. 9) problemala Dumnezeu,amintindu-nec5 El poate face ca orice
bezarndgiredin via[5 si lucrezesprebinele nostru qi nu impotriva
O minte statornicdesteo minte concentrati asupralui noastr[ ivezi Romani 8:28-?.9).Astfel dezamigireata devine
Dumnezeu. inslrcinarea lui Dumnezeu.un poet creqtinrelevaacestadevar
h;;ta;T; vei ginein pacedeplindpe celcaresesprijini peTine'
cdciseincredein Tine.(v.3) astfel:
Addnc tn minele impenetrabile
Recunoaqte ci Dumnezeuqtie intotdeaunacel mai bine' A unei tndemdndricareniciodatd nu dd g"E
pe cecalesdmeargd'dar
pt*"tU" f O:Inima omuluisegAndeqte El tEipdstreazdplanurile Lui mdre(e
Domnulii indreaPtiPa$ii'(v'9) $i tgidesfdEoardvoin{a Sa suverand'
par
Dumnezeudomneqtechiar gi atunci cflnd circumstan[ele Tatd,tti mulfumescpentrucd mi'ai adusamintecd Tu ai ?ndemdnsrea
de
si indiceopusul. Iartd-md dacdweodqtd
tn binecuvdntd.ri- am pus Ia
un glasde gloatdmultd,cavuietul
npo"uiiptu'19:$i am auzit,-ca o troniformq stb.ncile
Tu o
il;.;# ;ttte, ca bubuitulunor iuneteputernice,carezicea: tndoiuld acestlucru.Aiutd-m\dsd credcdpdnd qi aceastddezamdgire
Domnul,DumnezeulnostruCelAtotputernic,a inceput veilua Sio veiface diu"r"z, sprebinelemeu'MulfumescTatd'"r's"'
in
-Al"luiut
sdimpdr6{easc6. (v.6) numnlelui Isus.Amin-
Versetebiblice pentru medita(ie igiLipseqte
30.CAnO Spirituala
Siguranta
Un fapt pe care te Po(i bizui. I f, rlt mai mulgicreqtinidecit credemnoi suferdpentru cd
1 Ioan 1: Dacd ne mdrturisim pdcatele,El estecredinciosEidrept, l\ /l le lipseqtetigt.unqa spirituald.in ciuda faptului ci gi-au
ca sd ne ierte pdcateleEisd ne curd[eascdde orice nelegiuire.(v'9) IY Ipredat viaqalui Cristosacegtianu se siml mAntuigiqi
aceastadi nagtereintrebdrii: Oare nu m-a auzit DumnezeucAnd
Accesul la Dumnezeu este prin pocdin[i nu prin ceea ce sim(i' l-am invitat si vind in viala mea?Trei lucmri de obicei contribuie
2 Romani 5: Deci, fiindcd suntemsocotili neprihdnil,i,prin credinld, la aparitia
- sentimentuluilipsei de sigurangbspiritual5.
avempacecu Dumnezeu,prin Domnul nostru Isus Cristos.Lui ii inprimul rAnd, acorddmo prea mare atenEiesentimentelor.Cu
datorim faptul cd, prin credinp, am intrat in aceasti starede har toate c5, in general,mAntuireaare un impact puternic asupra
in care suntem;Eine bucurdmin nddejdeaslavei lui Dumnezeu' emoliilor, afisenga unor sentimenteputemice nu esteo indicagiec[
(v.1-2) nu e$timAntuit.Iertarea de pdcateqi scriereanumelui in Cartea
Viegii Mielului sunt f[cute pebazaunui devotament, qi nu gra[ie
MAntuirea - un dar ce trebuie primit. sentimentelor.Nimic nu poate fi mai elar ptezentat in Scripturi
Efeseni 2: Cdciprin har a[i fost mAntuigi,prin credin(i. $i aceasta decit faptul cI Cristosa primit la Sinepe picitogi. ,,Veniti la
nu vine de la voi; ci estedarul lui Dumnezeu'Nu prin fapte,ca sd Mine...'! a zisEl,,,giEuvd voi da odihn[" (Mat. 11:28)',,Peoricine
nu se laude nimeni. vine la Mine nu-l voi izgoni afat6" (Ioan 6:37)'
in al doilea rdnd, s-arputea sd nu nefi pocdit pe deplin cdnd
Pociin{a din inimi nu este niciodati ignoratd. ne-amtncredinpt pentruprima datd via(alui Cristos.Pociin[a
Psalm51: Jertfelepldcutelui Dumnezeusunt un duh zdrobit: implicb mai mult declt o cerereinaintea lui Dumnezeude a ne
Dumnezeule,Tu nu dispre[uieEtio inimd zdrobitd qi mAhnitd. ieria p[catele; ea mai implic[ qi predareaeului nostru la picioarele
(v.17) Lui. Eul estenucleul egocentrismuluinostm qi pind candnu vrem
ca Dumnezeu sI fie vie[ii noastre iar eul un lucru marginal,
"entrul
nu ne pociim asacum trebuie.
Oare aceasta-i cauza care (ine lucrurile pe loc?
in al treilia rdnd, s-arputea sd stopdmrevdrsareaiertdrii lui
Matei 6: Dacd ierta(i oamenilorgreEelilelor, EiTatil vostru cel
Dumnezeuasupraviegilornoastreprin tncdpd|dnareanoastrdde a
cerescvi va ierta greqelilevoastre;dar dacdnu ierta[i oamenilor
iertape algii.cindsim[im amlrdciune qiintretrinemresentimente
greEelilelor, nici Tatdl vostru nu vd va ierta greEelilevoastre.
fag[ de al[ii noi ridic[m un obstacolin caleaiertlrii pe care ne-o dI
(v.1a-15)
Dumnezeu.Asta nu inseamn[ c[ Dumnezeunu ne ieartd,ci ci
iertarea Lui nu ne poate atinge cele mai adAncip[r[i a.lesufletului
Un avertisment solemn, dar necesar.
din cauzabarierelorpe care singurile-am indlgat.MediteazdIa
Matei 18:Tot aqavi va face gi Tatdl vostru cel ceresc,daci fiecare acestegAnduri,fb in iceastl dirEcqiepaqiipe care-i crezinecesariqi
din voi nu iartd din toatd inima pe fratele sdu.(v'35) in mod sigursiguran[aspirituall va veni in via[a ta'

Te predai pentru a fi mffntuit ' Cristos va desdvffrqi acea gi Dumnepu aI harului, adevdrulTdu esteca o lumind ca-
Tatd ceresc
mAntuire. re-micerceteaTdsufletul-Aiutd'fiidsdmeditezlaacestelucrurichiar
Evrei 7: De aceeaqi poate sd mAntuiascdin chip desdvArEitEipe acumgi sd adopttoatemdsurilenecesure.Md rogtn numelelui Cristos-
cei ce se apropiede Dumnezeuprin El, pentru cd trdie$tepururea hnin-
ca sd mijloceascdpentru ei. (v.25)
Versetebiblicepentru medita(ie 31.CAnd
fi-e Fric[DeMoarte
Cristos a biruit moartea.
I 1 Corinteni 15: .,Undeigi estebiruin(a, moarte? Unde iqi este
ff.lotioamenii normali,intr-o anumiti misurd, setem de
I moarte..,FricaaceastaesteatAtde vecheprecumvia[a
boldul, moarte?" Boldul mor[ii estepdcatul;qi putereapdcatului I omeneascd",spulteaun scriitor,,,tot atAt de lungdca via[a
estekgea. Dar mullumiri fie aduselui Dumnezeu,care ne dd omeneascdgi tot atit de risp6nditi ca via(a omeneascd,,. Togivom
biruin(d prin Domnul nostru Isus Cristos! muri. Daci oamenilornu le-ar fi fricd de moarte atunci sinuciderea
ar fi mult mai practicatddecAteste.Teama aceastaestefireascd.
Moarte in Adam, r'ia[5 in Cristos. Studii creqtineasuprasubiectuluimor[ii scotla iveal[ trei
2 1 Corinteni 15: $i dupa cum to(i mor in Adam, tot a$a,to[i vor ilgrrjorlri debazd,:adev[ru] mor[ii fizice,frica de un sfArqitqi frica
invia in Cristos.(v.22) de judecati. Nu intotdeaurlaacestetrei elementesuntpeicepute
concomitentde oameni;unul saudou[ dintre ele pot aveaun efect
Alte lucruri pot pieri dar un credincios - niciodat5. mai mare asupraunora decdtasupraaltora.
Ioan 10:Eu le dau via(d vegnicd;in veacnu vor pieri, Einimeni nu Oamenilor le esteteami de actul mor[ii fizice din calza
le va smulgedin mAnaMea. (v.28) posibilitd(iiexperimentirii unei dureri mari, degiputereabeneficd
a medicamentelormoderneindepirteazdfoarte mult acestd
Domnul tiu aqteaptXsi se int6lneasci cu tine. posibilitate.IJn mare numdr de tanatologi(oameni de gtiin(dcare
Ioan 14: $i dupd ce Mi voi duce qi vd voi pregdti un loc, Md voi fac cercetdriasuprastadiilor morfii) spundesprechinurilepe care
intoarceqi vd voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, si figiEivoi. le triiesc unii oameniinainte de moarte cd sunt in mare mdsur[
(v.3) incongtiente,iar scenaestemult mai chinuitoarepentru cei care
privescdecdtpentru persoanain cauzi.
Nemurirea - edificiul unui sullet neprihinit. A doua teaml - team[ de un sfArqit- n-ar trebui sd-l
Proverbe72:Pe cirarea neprihdnirii estevia(a,Ei pe drumul
preocupepe Lrncreqtin.Moartea nu pune capht la tot. invierea
Domnului nostru dovedegteci partea spiritual5din noi nu-i atinsd
insernnatde ea nu estemoarte.(v.28)
de moarte gi cI moarteaa fost ceacare a murit, nu sufletul.
A treia teamd - teama de judecati - nu esteatdt de puternic
J-r
Moartea mortii. simgiti de oameni cum era altidatd. Aceastase datoreazi nu in
() Isaia 25: ... nimiceqtemoarteape vecie:Domnul Dumnezeu
micd mlsuri faptului ci din ce in ce mai pu[ini oameni
gtergelacrimile de pe toate fe[ele,qi indepdrteazdde pe tot frecventeazlbisericaqi c[ dupi toate aparen[ele,invdgitura
pdmAntulocarapoporului Sdu;da, Domnul a vorbit. (v.8) desprejudecatafinal5 in unele biserici(nu in toate) nici nu existd.
Nimeni dintre cei care-lcunoscpe Cristosnu trebuie sd seteami
Bazeazd-tepe aceastdpromisiune - milioane au fdcut aga de judecat5.Dumnezeua mistuit picatul nostru qi l-a incineratla
inaintea ta. Calvar.Domnul nostru std ca un zid puternic intre pdcdtogiicare
PsalmulZ3:C.hiardacd ar fi sd umblu prin valea umbrei mor{ii, nu sepocliesc qi picatul lor. Pentru motivLrlacestatrebuies[ fim
md tem de nici un rdu, cdciTu eqti cu mine. Toiagul gi nuiauaTa bucurogi.
md mAngAie. (u.a)
Dumnezeule plin dedragostegi har, sddegte addnctn mine acestadevdrgi
Ce vei fi in lumea viitoare depinde de ce vei fi aici de acum ajutd-mdsd nu uit nicioddd cd moarteanufaceahcevadecdtsd md ducd
incolo. tn prezentaimediatda Tqtdlui gi ild-mi un loc undesd rhnin tn prexerQa
1 Ioan 2 : $i lumea trece,qi pofta ei; dar cine facevoia lui
mut(imii derdscumpdra(i-iEi mulgumescagademuh. Amin.
Dumnezeu,rdmAnein veac.(v.17)
Versetebiblice pentru medita[ie 33.CAnd
Persist[
AmintirileDureroase
Iarti aqa cum ai fost iertat qi tu. /\
Coloseni3: Ingdduili-vdunii pe allii, qi, dacdunul are pricind sd se Jn cercurilecreqtinede astdzisepune un mare accentpe
plAngdde altul, iertali-vd unul pe altul, Cum v-a iertat Cristos,aga rezolvareaaceloramintiri careproduc durere qi tulburare.Dar
I
ierta(i-vdqi voi. (v.13) I-nu toate teoriilecaresuntoferite sprerezolvareaacestei
problemesunt in armoniecu Scripturile.Unii spuncd amintirile
Dacd nu ier(i blochezi lucrarea lui Dumnezeu in tine. dureroase(desprelucruri oribile saurdniri profunde) pot fi qrerse,
Marcu 11: $i, cAndsta[i in picioarede va ruga[i, sd ierta[i orice
ave{i impotriva cuiva, pentru ca EiTatdl vostru care este in ceruri,
dar nu e adevirat. Ele nu pot fi qterse.Nu putem si uitd.mcomplet
sdvd ierte greqelilevoastre.(v. 25) qi pentru totdeaunaceeace ni s-aintAmplat,dar ceeace
Dumnezeupoate face estesd indepirteze senza(iachinuitoare
Iertarea trebuie si fie fird mdsuri. care inso[eEteacesteamintiri dureroaseqi sdne eliberezede
Matei 1B:Atunci Petru s-a apropiat de El, EiI-a zis: ,,Doamne,de durereaacuti pe care ele o pricinuiesc.
cAteori sd iert pe fratele meu cdndva pdcdtuiimpotriva mea?
Inainte de a-i cere lui Dumnezeus[ seocupe de toate
PAndla Eapteori?" Isus i-a zis: ,,Eu nu-(i zic pAndla Eapteori, ci
pAndla qaptezeci de ori cAtegapte".(v.2t-22) amintirile tulburxtoaredin trecut ar trebui s[ studiemcu aten[ie
posibilitateaexisten(eiurii qi a ambrrciunii in inimile noastreca un
Uiti tehnicile - increde-te in Dumnezeu ca sd fii implinit. rezttltata ceeace ni s-aintamplat. unele teorii ale consilieriiii
Isaia 50: Cine dintre voi se teme de Domnul, sd asculteglasul incurajeazrpe oamenisd-qiimaginezein mintea lor persoana care
Robului Sdu! Cine umbld in intuneric qi n-are lumind, sd se le-a ficut rdu qi, firtr-rm mod imaginar, si arunce asupraei ura sau
increadi in Numele Domnului, qi sd se bizuie pe Dumnezeullui!
(v.10)
amdrrciunea.Aceastaesteo tehnici aflatdin totald opozigiecu
Scriptura.Biblia ne indeamndsI ne iertdm vrdjmagii,nu sdne
Nimeni in afari de Dumnezeu nu poate restaura sufletul. rdzbunXmasupralor. Momentul potrivit pentru a-L invita pe
Psalmul23: ...imi invioreazdsufletul,gi md pov5[uieqtepe cdrdri Dumnezeusr inldture din memorieorice sentimentde rinire sau
drepte,din pricinaNumelui Snu.(v.3) rugineesteatunci cind iertareavine din inimi.
Adu-ti aminte cum a fdcut Dumnezeu acestlucru in viagalui
Nimeni n-a fost batjocorit mai mult ca Domnul nostru.
Iosif. Deqi a fost aruncatintr-o groapd,a fost vandut de fra(ii lui, a
Evrei2: $i prin faptul cd El insuEia fost ispitit in ceeace a suferit
poate sdvind in ajutorul celor ce sunt ispitigi.(v.18) fost nedreptatit de o femeie imorald gi aruncatintr-o inchisoare,a
venit o vreme cAndpe toate acesteale-a lisat in urma lui, qi.dupi
Cristos qtie exact cum ne sim(im. na$tereaprimului s[u fiu, Iosif gi-adat seamacI Dumnezeul-a
Evrei 4: Cdci n-avemun Mare Preot, care sd n-aibd milS de fdcut sd uite (Genesa41:51).Acest lucru nu a dus la eradicarea
slibiciunile noastre;ci unul carein toate lucrurile a fost ispitit ca completi a amintirilor din trecut. Mai degrabi amintirea
gi noi, dar fird picat. (v.15)
chinuitoarea lucrurilor din trecut a fost indep[rtatb. $i ceeace a
Fii un biruitor. flcut Dumnezeupentru Iosif poate face gi pentnr tine.
Romani 12:Nu te ldsabiruit de rdu, ci biruieEterdul prin bine.
(v.21) O Tatd,prin harul Tdu dorescsd iert pe to(i cei carem-au rdnit sau m-au
abuzatvreodatd.indepdrteazdchinulftecdreiamintiri dureroasepe careo
am, tn Numelecqreestemai presusdeoricenurne,Numelelui Isus;itd+ni
dragostea gi vindecareq Ta- Amin.
Versetebiblicepentru meditafie 34.CdndO Casatorie
Falimenteaza
E important si sim(i gi si te confrun(i cu emo(iile negative. estrdmareaunei cisnicii poate fi maitraumaticl mai
Ei
I Neemia 1: CAndam auzit acestelucruri, am qezutjos, am plAns,gi
m-am jelit multe zile. Am postit qi m-am rugat inaintea
dureroasi chiar_gidecdtmoarteaunuia dintre paiteneri.
La.moarte.omulspune,,larevedere,,gi dup[ o'perioadi de
Dumnezeuluicerurilor.(v.4) intristare $ijale, inima iqi adun[ noi puteri Eiincepesr ie simtdvie
din^nou.Dar despir{irea sau divorlul are un efeci atit de puternic
MdrturiseEte gi recunoaqte-(i propriile eqecuri. ?ncdtestegreus5-l descrii.Prietenii pot in[elegesitua[iacilui in
2 Matei 7: De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tdu, Einu te uili cu
bdgarede seamdla bArnadin ochiul tiu?... Fdlarnicule,scoate
carzd gi pot fi de mare ajutor, dar nu existdnimeni caie sd
ingeleagica Isus.El gtiemai bine ca oricine,ce inseamnl si fii
intdi bdrna din ochiul tdu, Eiatuncivei vedeadesluEitsd sco[i paiul
respins,gregitin[elesqi r[nit. A facepagiidescrigiaici nu va fi ugor,
din ochiul fratelui tdu. (v.3,5)
dar experien[aa doveditcd dac[ facfaceEtipagi,puterea carete
incredin(eaz5-{i toate speran(ele lui Dumnezeu. {ine gi igi duce mai departevia[a estereinviat[.
Psalmul62:Da, suflete,increde-tein Dumnezeu,cdci de la El imi _ In primul rAnd,stai de vorbd cu Dumnezeudespreproblema
vine nidejdea. (v.5) ta. Este absolutimportant sdrecunogtitnainteata Eiinaintea lui
Dumnezeutoatd durereasautoate pornirile mAnioase.Rana nu
imbrS{iqeazi acest adevir. poate fi vindecatd pAni nu-i descoperitS.Apoi, cerceteazd.
Romani B: de altd parte, gtim cd toate lucrurile lucreazi impreuni Scripturile in fiecare zi Eicere-i lui Dumnezeu sd-gidea cuvinte de
spre binele celor ce iubescpe Dumnezeu,qi anume,sprebinele incurajar_e.Dumnezeu se foloseEtede versete diferite pentru
celor ce sunt chema[idupi planul Sdu.(v.28) oameli diferigi.In aceasti privin[d psalmiipot fi de un real ajutor.
In al treilea rAnd,trebuie si ingelegi,chiar dacl [i separe
AdAnceqte-(irela(ia ta cu Dumnezeu. grgu de acceptat,cI orice ai face,cdsitoria ta nu mai poate ti
Coloseni3: dacddeci ati inviat impreund cu Cristos,sd umbla[i
salvat5.Daci existdo speranldpentru a putea fi salvatl, atunci
dupd lucrurile de sus,unde CristosEadela dreaptalui Dumnezeu.
GAnditi-vdla lucrurile de sus,nu la cele de pe pdm6nt.Cdci voi a[i trdiegtecu aceasperan[[, dar in acelaEitimp congtientcd s-ar
murit, gi via[a voastri esteascunsdcu Cristosin Dumnezeu.(v.1- putea sI nu fie salvati.
3) In al patrulea r6nd, adu-(i aminte ci inainte de a fi un
partenereEtio persoani. Cu toate ci o rela[ie de parteneriatpoate
Cere iertare lui Dumnezeu pentru orice rela(ie stricat5. fi intreruptd, identitatea ta ca persoandtn Cristosnu poate fi
Psalmul5l: Ai mild de mine,Dumnezeule,in bundtateata! Dupd intrerupt[.
indurareaTa cea mare, $tergefdrddelegilemele! (v.1) In al cincileardnd, dezvolt[ o rela[ie apropiati gi continui cu
Dumnezeuin rugiciune. Situa[iade a fi pdrisit de un prieten
Iart5-(i partenerul a$a cum te iarti Dumnezeu. produce o anumitd singurltate, dar asigurl qi o oportunitate de
Matei 6: Dar dacdnu ierta[i oamenilor greqelilelor, nici Tatdl a-L cunoagtepe Dumnezeuintr-un fel cu totul nou pentru tine.
vostru nu vd va ierta greEelilevoastre.(v.15)

Reclidegte cu Dumnezeu.
Tatddin ceruri, dacdvreodatdam avut nevoiedeputeregi har deIa Tine,
Isaia 58: Ai tii vor zidi iardEipe ddrAmdturilede mai inainte,vei acumamin rnodsigur. Md rog c^sagscum i-ai ajdat pe aQii tn aceeagi
ridica din nou temeliile strdbune;veifi numit: ,,Dregdtorde situa(ie,sd md aju(i gi pe mine.I6i dau inima cu toatddurereadin ea.
spdrturi", ,,Celce drege drumurile qi face [ara cu putin(d de Atinge-ted.emine, vindecd-ndgi retnvie-miduhul posomordt.iEi certoate
locuit". (v.12) acestea in Numelclui Isus.Amin.
Versetebiblice pentru medita{ie 35.CindTeSim[iUitatDeDumnezeu
I El a promis ci niciodati nu te va uita.
Isaia 49: Poateo femeie sd uite copilul pe careJ aldpteazi, Eisd Tl ste de inqelesdaci atunci cAndsuntemcoplegigide tot felul
F O" problemeqi greut[li credemc5 suntemuitagide
n-aibd mild de rodul pAnteceluiei? Dar chiar dacd l-ar uita, totusi
I-lDumnezeu. Este de inleles,dar nu qi adev[rat.
Eu nu te voi uita cu nici un chip. (v. i5)
Din observa[ieqi experienldam ajunssi cred cd cregtiniicare
Aici Numele Lui este in joc. cad pradl acesteiidei eronatesunt aceiacare se luptd cu un senti-
2 1 Samuel12: Domul nu va pirdsi pe poporul Lui, din pricina ment adAncde inferioritate gi sevdd ca niqteoameni fdri prea
Numelui Lui celui mare, cici Domnul a hotdrit sd facddin voi mare importan[i pe pimint. Ei gdndesc,in mod gre$it,ci daci pe
poporul Lui. (v.22) pimdnt au o atdt de o mici importan[5,tot a$asunt apreciati$i in
cer. In Psalmul139psalmistulne aduceaminte c[ gAndurilelui
Familia te poate uita, dar Dumnezeu niciodatd. Dumnezeusunt totdeaunaindreptate sprenoi qi ci ele sunt mai
Psalmul27: CFrcitatdl meu gi mama mea md pirdsesc,dar numeroasedecdtboabelede nisip (v.18).
Domnul Md primeqte.(v. 10) Dar probabil cI cel mai important versetsprecarene putem
indrepta aten[ia c6ndsuntemispiti[i sd credemcI Dumnezeune-a
El niciodatd nu-i va plrisi pe ai Lui.
uitat esteIsaia 49: 16:,,latd,ci te-am sdpatpe mdinile mele".
Psalmul37: Cdci Domnul iubeEtedreptatea,Ei nu pdriseEtepe
credincioqiiLui. Totdeaunaei sunt sub pazaLui, dar sdmAn[a Palma mAinii a fost intrebuinlatbin proverbelenoastreca un
celor rdi este nimicitd. (v.28) simbol al familiaritigii. Cdteodati ii auzimpe oamenizicdnd:,,il
cunoscca pe palma mAinii mele". Profetul Isaiane spuneci
Niciodati inseamnd niciodati. Dumnezeua scrisnumelenoastrepe palma mAinii Lui, $i ele nu
Evrei 13: ... mulgumigi-vdcu ce ave[i,cdci El insuEia zis: srurtdoar scriseacolo,ci sunt sdpate.Aceastainseamnl ci numele
,,Nicidecumn-am sd te las,cu nici un chip nu te voi pdrdsi,,.(u.5) noastreii sunt atAt de familiare incAtnu pot fi trecute cu vederea.
Dumnezeunu depindede un duh slujitor care sd aducl numele
Promisiunea,rniciodat5" este reintirit5. noastreln aten[ia Lui. Ele sunt imprimate acolope palmele
Iosua 1: Nimeni nu va puteasd steaimpotriva ta c6t vei trdi. Eu mAinilorLui. Autorul cAnt5riiafirma cu tirie acestadevdrcind a
voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi ldsa.nici nu te voi scris:
pardsi.(v. 5) Uitd+e spre locul unde El std tn faga tronului
Nimic nu scapi aten(iei lui Dumnezeu. $i-gi varsdrugdciuneabiruitoare
Aratd sprecoastaLui Ei-$iridicd mdinile
Psalmul 121,:Da,El nu va ingddui sd gise clatine piciorul; Cel ce
te pdzeEte,nu va dormita. Iatd cd nu dormiteaz1,nicinu doarme $i aratd cd tu eqisdpatacolo!
Cel ce pdzeEtepe Israel. (v.3-a) Sdpatacolol Niciodat[ nu uita.

Daci El nu poate uita o wabie - cum te-ar putea uita pe tine? O Tatd,cemdngdiereestesd gtiu cd Dumnezeulcelmarecare sus(ine
Luca12: Nu sevAndoare cinci vrdbii cu doi bani?Totugi, niciuna acestuniverssegdndeStela mine!DomnulWe(iiveghealdasuprameagi
din ele nu esteuitatd inarntealui Dumnezeu.(v.6) nu mdpoateuita niciodatdpentru cd sunt sdpatin palmelemdinilor Sale.
MuQumesc Tatd.lmeu-Mulfumesc- Arnin.
Versetebiblicepentru meditafie 36.Cend
Intampini
Probleme
InFamilie
, Viafa estein Cristos,nu in alfii.
I Coloseni3: Dacddecia(iinviatimpreundcu Cristos,si umbla[i
f Tta\a," spuneHentingrway, ,,nefrAngepe to[i", dar celemai
dupi lucrurilede sus,undeCristos$adela dreaptalui Dumnezeu. dureroasesunt situa[iilein caresuntemfrAngide anumite
\/
GAndigi-vdla lucrurilede sus,nu la celede pe pimAnt.Cici voi a[i ,, Y evenimentecareau loc in familie. Ce fel de problemene-ar
murit,Eivia[avoastrdesteascunsd cu Cristosin Dumnezeu. (v.1- putea aducein situagiade a simli cI ni seniruie familia?Un partener
JI
necredinciosgi lipsit de dragoste,copii neascultitori gir[zvrltigi,
certuri nesf6rgite,neingelegeri, greutili financiare,conviefuireacu
Numai Dumnezeu i[i poate implini cele mai mari nevoi. socridificili, boalSsauinfirmitate ...etc..Mulgi,din credincioEiefa[6
Filipeni 4: $i Dumnezeumeu sd ingrijeascdde toate trebuin[ele de familiile lor, infruntl lumeacu fala seninl, dar iniuntrul lor totul se
voastre,dupi bogd(iaSa,in slavd,in Isus Cristos.(v.19) sfiqieqi sdngereaz5.
In urma unui studiutlcut cu cAqivaani in urml la Universitatea
Acest fel de dragoste este datd, nu fabricatS. Rhode Island (USA) s-aajrursla concluziacd rurul dintre celemai
1 Corinteni 13:Dragosteaesteindelungrdbditoare, esteplind de periculoaselocuri de pe aceast[planetdera casaunui americande
bunitate: dragosteanu pizmuieqte;dragosteanu se laudd,nu se clasi sociali mijlocie.Existdsuficientedovezipentrua arita ci cei din
umfld de mAndrie,nu se poarti necuviincios,nu cauti folosul sdu, Europa ii ajungcu repeziciunedin urmd pe americani.
nu se mAnie,nu se gAndegtela rIu. (v.a-5) Pentru a putea rezistain fa(a problemelorcare seridicd in
familie trebuie mai intAi sdfim siguride identitateanoastrdca
Standardul este inalt, dar lasi-l pe Dumnezeu si te ridice la persoand;numai dupdaceeane putem simgiin siguran(i ca parteneri
indllimea Lui. sauca perinti. Daci viaganoastrdiqi extrageputereade a rezista
Romani 12: Dragosteasd fie fdrd prefdcatorie.Fie-vagroazdde problemelorde la cei carene inconjoari qicu caresuntemin rela[ii gi
rdu, qi lipigi-vdtare de bine. Iubili-vd unii pe algiico o dragciste nu de la Dumnezeg curAnd,cAndsevor ivi greut5[i,ne vom sim[i
fri(easc6.In cinste,fiecaresd dea intdietatealtuia. (v.9-10) ftrfrAngidin punct devederespiritual.Nici o so[ie,un st, rxr tat5, o
mami. un fiu sauo fiici nu estein staresi satisfacinevoileadAnciale
Un cuvdnt pentru so(i. sufletuluinostru;pe scurt,to[i aceqtianu pot implini acestenevoi.
Efeseni5: Incolo fiecaredin voi sd-giiubeascdso[iaca pe sine;gi Numai Dumnezeupoatefacelucrul acesta.Numai de la El, Eide la El
so(iasi se teamdde bdrbat.(v. 33) singur,putem ob[ineputereanecesarlpentru a ne raporta corectla
altii. Candcdutdmenergiade careavemnevoiela alqiiqinu la El
Un cuv6nt pentru so(ii. foarte curdndvom sim(icd ni sesfdrqesc puterile de a tine piept
1 Petru 3: Tot astfel,so(iilor,figi supuseEivoi birba(ilor voqtri; problemelor.Secretulcarest5labaza solu[ionirii tuturor problemelor
pantru ca, dacdunii nu asculti Cuv6ntul,sd fie cAgtiga[ifdrd de relalie estemen[inereaunei rela[ii apropiate,putemice qi de
cuvAnt,prin purtareaso[iilor lor, c6ndvd vor vedeafelul vostru de calitatecu Cristos.Aceastanu ne garanteazdcicei din jurul nostru se
trai: curatqi in temere.(v,1-2) vor schimba,dar ne va da noui putereade a rezistain fagaoricdrei
situaqiicares-arivi in via[a noastr6.
Un cuvflnt pentru to[i.
Evrei 12:Urmdriqi paceacu to[i Eisfin[irea,fdrd care nimeni nu va Tatd,vdddn e$i singurullacre potgdsiresurselc decre amncvoic
vedeape Domnul. Lua(i seamabine ca nimeni sd nu se abatdde la pentruu rezisatnfola gretud{ilorviegii$ pentrua mdraportacorectIa allii.
harul lui Dumnezeu,pentru ca nu cumvasd dea ldstarivreo WnacurnIa Tinecasd-(icerajutorul.PromisiutrcaTa efied dad md
rdddcindde amdrdciune,sI vd aducdtulburare,qi mulgisi fie
apropiiile Tine,Tltte veiapropiademinc.Terogtnldre$e+nd.in numclclai
intina[ide ea. (v. 1a-15)
Isus-Atnfut.
Versetebiblicepentru medita(ie 37,ChndTeLup[iCuPorniriSexuale
Slujire de cea mai inalti (inuti. sd recunoa$temc[ necesitateaexperien[elorsexuale
filrebuie
Filipeni 3: Ba incd,qi acum privesctoate acestelucruri ca o nu este mai rea ca nevoiade hran5.Totuqi,prin aceastanu
I
pierdere,fa[d de pre[ul nespusde mare al cunoaEteriilui Cristos L trebuie sdin[elegemcd nevoiasexual[trebuie tratatl aga
Isus,Domnul meu. Pentru El am pierdut toate si le socotescca un cum tratdm nevoiafireascdde a ne hr[ni. Nu putem trii fdri
gunoi,ca sdcAgtigpe Cristos,qise fiu gdsitin ei1v.S-l;.
hran5,dar putem trli fird sex.
Problemaprincipall care std labaza frustrdrilor sexualeeste
Decide pe cine gi ce vei sluji.
2 Romani 6: Sb nu mai dali in stdpAnireapdcatuluimddularele
voastre,ca niqteunelte ale nelegiuirii; ci da[i-vdpe voi inEivdlui
energiasexualScare se elibereazdiniuntrul nostru.in cazui
cuplurilor de cisltori[i acesteenergiipot fi satisfdcutein mod
Dumnezeu,ca vii, din mor(i cum era[i; qi da[i lui Dumnezeu legitim prin unirea sexual[ a celor doi, dar aceastdunire este
mddularelevoastre,ca pe nigteunelte ale neprihdnirii (v.13). interzisi de Scripurdin cazulpersoanelornecisdtorite.Cum deci
sepoate stipAni o poftd insistent[ pentru o rela[ie trupeascl in
Dedic6-(i intreaga ftin{5 lui Dumnezeu. cazulpersoanelornecdsitorite qi cdteodatdchiar gi in cazulcelor
Romani 12:Yd,indemndar, fra(ilor, pentru indurarealui cdsitoriqi?Constituiemasturbareaun rdspunsla aceasti
Dumnezeu,sd aduce[itrupurile voastreca o jertfd vie, sfAntd, intrebare? Scriptura nu spunenimic despreaceasta(in afard de
pldcutdlui Dumnezeu:aceastava fi din parteavoastrdo slujbd cazuldiscutabilal lui Onan din Genesa38:9),iar unii cred cd
duhovniceascn (v.1). atunci cAndnu sepoate g[si nici o altd despoviraremasturba[ia
estepermis[, insi cu condigiaca nici un obiect sexuals[ nu fie
Fii rob al neprihinirii.
folosit.
Romani 6: VorbescomeneEte,din pricina neputin[ei firii voastre
pdmAnteqti:dupd cum odinioari v-a{i fdcut mddularelevoastre Dar existi,,o cale mult mai bund" - caleasublimdrii.
roabe ale necurdgieiqi fdridelegii, aqacd fdptuili fdrddelegea,tot Sublimareaesteredirijareaenergiilorspreun domeniu mult mai
aga)acumtrebuie sdvd face[i mddularelevoastreroabe ale important de activitate,Cel care s-afolosit cu succesde aceasti
neprihdnirii,ca sd ajungetila sfinfireavoastrd!(v.19) I metodi a fost apostolulPavel.Dupb cum qtim el a fost necisltorit
(vezi7 Corinteni 7:7) Eicu toate c5 gi-ainfrdnat expresiabiologicd
Nu lupta cu ispita, ci fugi de ea. a pornirilor sexualeel n-a fost frustat, qi aceastapentru cdtoate
1 Corinteni 6: Fugi[i de curvie! Orice alt pdcat,pe care-l face energiilede care dispuneaqi le-a folosit pentru canzaImpirigiei
omul, estepdcatsdvArEitafard din trup; dar cine curve$te, lui Dumnezeu.El a fost creativ atit la nivelul mingiicdt gi la nivelul
pdcdtuiegteimpotriva trupului siu. Nu gtigicd trupul vostru este spiritului gi astfelpornirile lui inferioare au fost sublimate.
Templul Duhului SfAnt,care locuieEtein voi, Eipe care L-agi Cdnd toate energiile spiritului sunt concentrate asupralui
primit de la Dumnezeu?$i cd voi nu sunte(iai voEtri?CIci a[i fost
Cristosqi asupraimpirigiei lui, energiilesexualenuvor fi elimi-
cumpdra[icu un pret. Prosldvigidar pe Dumnezeuin trupul Eiin
duhul vostru,care sunt ale lui Dumnezeu.(v.18-20)
nate, dar vor fi impiedicate sd devind o cauz1a frustririi. Mulli
dintre cei neclsitorigi cu dorin[e sexualeputerniceau
Pasiunea care biruie orice alti pasiune. experimentato diminuarea intensititii acestoracdnd s-audedicat
Marcu 12:Sdiubeqtipe Domnul, DumnezeulTdu, cu toatd inima mult mai seriosin slujireastipdnului lor.
ta, cu tot sufletultdu, cu tot cugetultdu, Eicu toatd putereata.
(v.30) Dumnezeule plin dehar gi dragoste,ajud+nd sd ttrd( arta sublintdrti,
adicdsd iau ceeaceesteblocatla un nivel inferior gi sdJ exprimla un
nivel mai tnah. in(e^Iegcd ceidominaEidedirinp iexualepot deveni
deilica(itn slujire.Imi dedicacurncauzeiTaletntreagameafiin(a. Arrun.
Versetebiblicepentru medita(ie 38.CAnd
EgtiHar(uitDeIspitePuterrnice
Pentru oriceispiti existdgi o ugi de scdparedin ea.
I 1 Corinteni10:Nu v-aajunsnici o ispiti, caresdnu fi fost dati l-am auzitpe un creqtin zicind (cu o inten[ie
potrivitdcu putereaomeneascd. $i Dumnezeu,careeste glumea[[ desigur)cd ar putea face fa[i la orice in afari de
credincios,nu va ingdduisafi[i ispiti$pesteputerilevoastre;ci,
impreunicu ispita,a pregdtitEimijloculsi ieEigi ispitl! Pentru mulgiinsi ispitanu-i un motiv de rds.Ispita
din ea,cas-o
putefirnbda.(v.13) poate fi h54uitoare gicu toate acestean-ar trebui si ne gdndimla
ea cala cevatotal negativ.Cuvintul din limba greaci folosit de
Adu-{i aminte cd in totdeaunaexistd Ei un ajutor divin. obicei pentru ispit[ in Noul Testament este peirasmos,care
2 Evrei 2: $i prin faptulcd El insuEia fostispitit in ceeace a suferit inseamnl ,,atesta,a incerca,a dovedi". Nu cred cI mai e necesar
poatesdvindin ajutorulcelorcesuntispitigi.(v.18)
sdprecizlm cd Dumnezeunu ne intinde capcanegi nu sefolosegte
Dumnezeunu ispitegte. de seduc(iepentru a ne ispiti; El permite ispitei sI vini in viala
Iacov1:Nimeni,cAndesteispitit,sdnu zicd:,,Suntispititde noastrdpentru ca aceastasdne intireasci $i sdne echipezepentru
Dumnezeu".Cici Dumnezeunu poatefi ispititsdfacdriu, EiEl o slujire gi mai eficienti in impdrdtriaSa.Cdnd Isuss-adusin pustie
insuEinu ispiteEtepe nimeni.Ci fiecareesteispitit,cAndesteatras ni se spuneci El s-adus,,plin de Duhul Sfdnt" (Luca 4:1), dar s-a
de poftalui insuqiEiademenit.Apoi pofta,cdnda zdmislit,dd intors din pustie ,,plin de puterea Duhului" (Luca 4:14).Sub
na$terepdcatului;gi pdcatulodatdfiptuit, aducemoartea.(v.13- presiuneaispitei,plinitatea s-atransformatin putere. Condigia
1s)
spiritual5a Domnului nostru s-aintlrit ?ntimpul luptei cu ispita.
inva15sd-l iubeqtipe Dumnezeumai mult Ei lumeamai Indiferent cdt de puterniceqi{nspiim1ntdtoarear fi ispitele
pu(in. carevin asupranoastr[, tn Scripturi avempromisiuneaferm[ ci
1 Ioan2: Nu iubili lumea,nicilucruriledin lume.DacdiubeEte Dumnezeuva crea qi o cale de scdparedin ele.Ascultagice zice
cinevalumea,dragostea Tatdluinu estein el. Cdcitot ceestein apostolulPavelin 1 Corinteni 10:13:,,Dumnezeuestecredinciosgi
lume:poftafirii pdmAnteqti, poftaochilorEildudiroEenia vie(ii,nu nu va ingldui sI fiti ispititi pesteputerile voastre... El a pregitit gi
estede la Tatdl,ci din lume.(v.15-16)
mijlocul sd iegi[i din ea,ca sdputeli ribda".
Neglijdndautodisciplinas-ar putea sd ajungi sd regre(i. Cum preg[teEteCel atotputerniccaleade iegireclnd suntem
Matei 18:Acum,dacdmAnata saupiciorult6ute faces6 caziin hirtruigide ispiteopresive?El o face umplindu-ne cu voin[a gi
pdcat,taie-leEileapidd-lede la tine.Estemai binepentrutinesd puterea de a ne impotrivi. Niciodati nu va existaun momentin
intri in viafdEchiopsauciung,decAtsdai doudmAinisaudoui vie[ile noastrecdnd harul lui Dumnezeugi putereape carene-o dd
picioare,Eisdfii aruncatin foculveqnic.(v.8) si nu fie in staresi biruiasci puterea ispitei.Aceastainseamni ci
intotdeauna, tntotdeauna,existdo cale de scipare.
Nu neglija viafa de rugiciune.
Matei26:Veghea[iEiruga[i-v6,casdnu cdde(iin ispitd;duhul,in
adevdr,esteplin de rAvn6,dar carneaesteneputincioasd.
(v.al) Tatd,ajfid-md sd-mi indreptprivirea doar spreTine tn mijlocul acestor
lupte cu ispitelc.gtiu cdfiecarebdtdliepe careo cdgtigdcinevaofacepe
Echipeazi^-tecu resurselelui Dumnezeuimpotriva ispitei. urmdtoareamai ugoard.Mulfumcscpentru tdria giputereaTa carenu dd
Efeseni6:imbraca[i-vicu toatdarmdturalui Dumnezeu]casd gregniciodatd.Md tmbraccu aceastdputereacum.in numelclui Isus.
pute[i[inepieptimpotrivaunelririidiavolului.(v. 11) Amin.
Versetebiblicepentru medita[ie
39.CdndPromisiunile
LuiDumnezev
Dumnezeu Etie ce face.
I
^
Psalmul1B:Cdile lui Dumnezeusunt desivdrEite,CuvAntul
Domnului esteincercat.El esteun scutpentru to[i cei ce alergdla
Intdrzdie
El. (v.30)
J) arcurgAndpaginileScripturilorgisim exernplede oameni
Dumnezeu este la fel de bun ca qi Cuvfintul Siu. ( cares-auluptat si in[eleagi motiwl zdbovi]ii lui Dumnezeu
2 corinreni l: in adevdr,fdgdduinierelui Dumnezeu,oricate ar fi I in indeplinireapromisiunilorLui. Si luhm de exemplulunga
2 agteptarea lui Avram p6nd sd aibi un fiu sauanii cei mul-gi
ele, toate in El sunt .,da',;de aceeaqi ,,Amin,.,pe care_lspunem
noi, prin El, estespre slavalui Dumnezeu.(v.20)
petrecu[i de Iosif in inchisoareca victirn[ a unor circumstan[e
nemiloase.Vom reaminti de asemeneasingurdtateaindelungdgi
obscurda lui Moise inainte de a fi chematsi eliberezepe poporul
Dumnezeu poate face orice, dar niciodatd nu poate falimenta
SIU gi si-l conduci spreJara Promisd.Disciplinaint6rzdieriieste
in ceeace face.
!'R scrisdcu litere mari ?nviagamultor personajebiblice,Einu mai
1 impdraqi8: ,,Binecuvdntatsd fie Domnul, care a dat odihnl pu[in in via[a Domnului nostru care a petrecutin t[cere mulgiani
poporului SduIsrael, dupd toate fdgdduin(eleLui! Din toate pe strdzileingusteale Nazaretului.Atunci cdnd anii trec cu
bunelecuvintepe care le rostiseprin robul SduMoise, niciunul repeziciuneqi ceeace Dumnezeua promis nu seirnplinegte,viafa
n-a rdmasneimplinit. (v.56) poate devenifoarte confuz[ qi incurcati. Ne uitbm la
oportunitd[ileratateqistrig5m:,,Dece?De ce?De ce?"
El gi-a adus aminte de Awaam; El iqi aduce aminte qi de Primul lucru pe care ar trebui s5-l facem cdnd ne confruntbm
tine. cu o promisiunea cirei indeplinire intArzAieestes[ verific[m daci
Psalmul105:cdci Ei-aadusaminte de cuvdntul lui cel sfant.si de in primul rAnd am primit o promisiunedivinl qi nu cumvaam fost
robul sdu Avraam.(v.42) .. victimele dorinqelordin mintea noastr5.Mulqi iau cuvintedin
Biblie care au fost destinatedoar unor oameni din Biblie, le aplic[
Scopul divin al promisiunilor Bibliei. la via[a lor gi apoi sunt dezarnigiticAndvid ci acesteanu se
2 Petru 1: Prin care El ne-a dat fdgdduingeleLui nespusde mari implinesc.Aqadar,convinge-temai intii ci a fost o promisiune
Ei
scumpe,ca prin ele sdvd face[i pdrtaqifirii dumnezeieEti, dupi ce clardpe care Dumnezeu(i-a dat-o prin CuvAntulSIu.
a[i fugit de stricdciunea)care estein lume prin pofte. (v.4) O datSce egtisigurde acestlucru [ine minte ci Dumnezeu
prevede sfArqitulincd de la inceput gi implineqte lucrurile exactla
Promisiuni pline de putere. timpul potrivit. Nu trebuie sd existenici o frAnturdde indoial5
Romani 4: ... deplin incredin[atcd El ce fdgdduiegte,poate sd qi asupraacestuilucru pentru c[ in momentul cdnd punem sub
implineascd.(v.21) semnulintreb[rii orarul perfect al lui Dumnezeune l5sim pradi
indoielii. E adevdratci nu putem opri indoiala si intre in inimile
Dumnezeu - un bun Fdgiduitor. noastre,dar ii putem interzicesd locuiasci acolo.Orice [i-a promis
Evrei 10: sd tinem fdrd EovdireIa mdrturisireanddejdii noastre, Dumnezeu(gi tu eqtisigurci esteo promisiune),fii convinsci se
cdci credinciosesteCel ce a ficut fdgdduin[a.(v.21)
va implini nu intotdeaunala timpul dorit de tine, dar intotdeauna
la timpul stabilit de El.
int6rzAierilenu sunt deziceri.
Tald, ajfid-ntd sdfiu sigur ilefaptul cd tntdrzdierileTalenu sunt negdrile
Habacuc2: Cdciesteo prorocie,a cirei vreme estehotdrdtd,se
Tale-Tu ai o vretnepentru toale,iqr eu arnne.voiesdfiu tnarmat cu
apropiede implinire, qi nu va min[i; dacdzdboveEte,
aEteapt_o, rdbdaredela Tine. fine+nd tare tn aceasdvretnedei,ncercare. Pentru
cdciva veni qi seva implini negreqit.(v.3) numeleTdupregios.Arnin
Versetebiblicepentru medita(ie 40.CdndDragostea
TaPentruDomnul
I Gdndegte-te
1.{oa-13:
c6t de mult egtiiubit.
Vede[icedragoste
Incepe
SaSeMicgoreze
ne_aaritat Tatdl,sdne numiincopii
ai lui Dumnezeu!$i suntem.Lumeanu ne cunoagte, pentrucdnu ,\
l-a cunoscut
nici pe El. (v.1) Jntotdeauna ar trebuisd.neingrijordnrcanddragosteanoastrd
uomxur lsusLnstosincepesd suferegi sd-Eipiarda
I pgnrry
r-mrensttate.
din
v9i9si pund stdpdnirepe tine acestlucru a$acum pus uapcanain careputem cddeafoarteuqorin
2 {
stdpdnirepe pavel.
2 Corinteni5: Cdcidragostea
a asemeneamomenteestes5incercim s-o revigor5mpiin propria
noastrdenergie-givoin[5. De multeoriii auzimpe uniicr-estini
lui Cristosne strAnge;
fiindcd spunancl:,,I'roblenra
socotimcd,dacdUnul singura murit pentrutogi,ioiideci mea estec5 nu-l iubescpe Domnul destul,,,si
au apoi continuS.sd spundcum va incercasdscoitr din adaniull;i '='
murit.(v.14)
entrLzr?sm qrdragostepentru cristos. Dar nu aceasta-icaleacea
buna.lntotdeaunatrebuie sr ne aducemaminte ci drasostea
$i apostolulIoan a in(elesacestprincipiu. ng,alti.a.pg{rtrucristos eJreun rdspunsla dragosteaLuipentru noi.
Apocalipsa1:A Lui care.neiubeEte.careire_aspdlatde pdcatele
noastre_cu ,,Norll rubimpentrucd Elne-a iubit intai," spuneapostolulIoan in
sAngeleSgu,Eia fdcutdin noi o impdiagie pieogi 1 Ioan 4:19.Sirfletelenoastreau fostcreate sd rdspunddla
pentru.Dumnezeu, Ei
TatdlSdu:a Lui sdfie slavaEiiuter"u in'ue"ii dragostea,divininu sd o fabrice,cdnd ne gandim'laCatoe mutt
vecilor!Amin.(v.5-6) suntemiubi(i de Fl Eine ldsdmatinEide ac'el
fapt,inevitabil aceasta
va creain noi un rispuns.
Dumnezeune-aiubit gi inainte,nu numai dupd ce Dar trebuie s.bliniat cd.acestprincipiuva funcliona numai
am devenit
creqtini. gAndpicatul a fost inldturatdin ininiilenoastre.in Abocaliosa2:4
Romani5: Dar Dumnezeu.i$i aratddragostea
fa[dde noi prin Domnul nostruiispuneabisericiidin Efes:,,Darce uir i*o6triuu
faptulcd,pe cAnderamnoi incdpdcdtoq"i,
Cristos"a,nu.lrf"ni* ta este.cdgi-ai.pdrdsitdragostcadintai". observagicd aceg'tia nu
noi.(v.8) qr-auprerdutdragostealor, ci au pirdsit-o.Existdo marebiferentrS
intre a pierde cevagi a p_aris,cev-a.cand pierdemcevade obiceinu
avenrhabarunde-i acel lucru; cind pdrdsintcevain mod normal
9y-.1 rezolvipdcatul unei dragostesuperficiale.
1 Ioan 1: Dacdne mdrturisimpdcat-ele,
El estecredincios $tim exactulde-i acel lucru.Pdrdsititdragosteanoastrhpentru
Eidrept,
casdne iertepdcateleEisdnelurdleaicdde oricen"f"giuir. Cristos,cind incilclm una saumai multe"dinporuncileLui
luil; Si
dragosteanu.poatefi recipdtata pAni cAndp6'cat;4"; ;t"'
Cu c6t cunoagtemmai mult cu at6t mai mult rdmdne mdrturisit qi iertarealui Dirmnez6ucerutd. '
de O dati ce toate acesteaau fost infdptuite,principiul
cunoscut.
.- sd-I rog ca,...avAndriddcinaqi temeliapusdin men[ionatmai sustrebuieurmat - nu te ghndi ag'uo" mu]t la cum
l-t:::{r' sdputegi ai putea.tusd-L iubeqtip.
dragoste, pricepetmpreund cu togisfingii,
careeste Ft, c-iconcentieazd,-td
pentrutine.Aginteqte-[iprivirile
la dragosteaLui
ldrgimea,lungimea,adAncimea qi inalgimea; asupracruciisi vezi diagostea
EisdcunoaEtegi caresangerenzd pentru tine. cu cat veiingelegemai mult-catde
dragostealui Cristos,careintrec"eo.ic" ,u.roEtinfd,
casj alilngegi
plinide toatdplindtatea mult egtiiubit, cu atAt mai mare va fi rispuniul t[u.
lui Dumnezeu. (v.17b-1g)
O.Dumnezeule, tr4elegacumcd dragosteamzapentru Tinenu poatefi
Pocdin(a-un lucru absolutnecesar. pt.erduttir.dal
poatefi pdrdsitd.Aratd-mi momentulcdndampdrdsit-o gi
dar aminrede undeai cdztt;pocdiegte_te, gi aluta+ruisa mi corectez- Apoi tnva(d-mdcum sd md uit conthruula cruce
*f^.^"ltp::3:Adu{i
rnroarce-re la tapteletaledintdi.Altfel,voi veniraiine, voi'rua
Ei-gi
" gi sd md concentrezmai muh asuprafelului tn caresunt iubit qi nu cunt
sfeEnicul din locullui, daci nu te pociieEti.(v.5)
pot euiubi. tn numelelui Isus.Amin.
Versetebiblicepentru medita(ie 32,CdndAi Nevoie
DeCalauzire
Divina
Smerenia - o prerecuziti a cdliuzirii divine. sunt credincioqiicarenu seincredin cdliuzirea
I Psalmul25:Elface pe cei smerili sd umble in tot ce estedrept. El
J)ugini
l-pglrolal5 a lui Dumnezeu.In cele mai multe caz:uri,
inva(i pe cei smerili caleuSa.(v.9) L dificultatealor de a credeacestlucru tlu are de-a face cu
Fpt.,t ci Dumnezeuciliuzegte, ci utm cdliuzeEteEl. De obicei
te bizui $oar pe propria-fi voin(5. Dumnezeucil5uzegte.princinci cdi principale:prin rugdciuneqi
2 Nu
Proverbe3: Increde-tein Domnul din toati inima ta, Einu te bizui citirea Scripturilor,prin predicareacuvdntului iui Duirnezeu, prin
pe in[elepciuneata! Recunoaqte-Lin toate cdile tale, EiEl igi va ra[iune, prin diferite circumstanfeqi printr-o puternicr mirturi'e
netezicdrdrile.(v.5-6) l5untricS.cum apar toate acesteala un loc cand avernnevoiede o
cdl5uzjrepersonall?
De ce cAteodati cil5uzirea este neclard. In primul {:Lnd,e nevoies5ne pred[m inten[iile bune sau
Iacov 4: Voi pofti[i, Einu ave[i;ucide[i,pizmuigi,qi nu izbutili sd rele - mina
- tn lui Dumnezeu?nrug[ciune qi s[ luini hotrrdrea de a
cdpdta[i;vd certa[i Eivd lupta[i; Einu ave[i,pentru cd nu cere[i.Sau nu lua o deciziestrict personaldin problemarespectivd.Dorin(a
cere[i qi nu cdpdta[i,pentru cd cere(irdu, cu gAndsd risipigiin noastrdar trebui sI fie: ,,nuvoia mea,ci voia Tasi sefaci,,. O -
pldcerilevoastre.(v.2-3) perioadl de doudzeciqi patru de ore de post qi ruglciune poate
ajuta pentru ci ele ne pot regladuhul giil poate sEnsibilizica sd
Cum si te rogi pentru cdl5uzire. audd mai clar vocealui Dumnezeu.Unii oameni au gdsit
Psalmul25:AratS-mi, Doamne,cdile Tale, Eiinva[d-mdcdrdrile cllh.uzirealui Dumnezeu in timp ce se rugau Eicitea[ cuvantul
Tale. Povd(uieqte-mdin adevdrulTdu, Eiinva[i-md; cdciTu eEti Lui, cAndun anumeversetle-a vorbit ?nmodheosebit.Altii i-au
DumnezeulmAntuirii mele, Tu eqti totdeaunanddejdeamea! (v.4- auzit voceaprintr-o predici.
s) Dar algiidescoperlvoia divini dezbdtdndo anumiti
problemd fie in mintea lor, fie cu ult prieten cregtin saucu un
Nu uita de importan(asmereniei. consiliercreqtin.$i imprejuririle pot-indicavoia lui Dumnezeu.
Psalmul25: Domnulestebunqidrept:de aceeaaratdEl Evenimentelepot devenihaoticeinsi de multe ori Dumnezeu
picdtogilorcalea.El facepe ceismerigisdumblein tot ceeste intervinein circumstanlelein carene afldm ca sr ne indrepte intr-o
drept.El invafdpe ceisrnerigi
caleaSa.(v.8-9) direc[iediferitd, doritd de El.
In final existi ceeace unii cregtiniar numi caleapdcii. pentru
O via(d ddruitd esteo via(5 cdlduzitd. I Bdsi.cdliuzireestesuficientsd analizeziop[iunile car-e-gi stauin
Psalmul37:Incredingeazd-1i via(ain mAnaDomnului,increde-te la(5 qi apoi s5-giimaginezicI le-ai incercatpb fiecareuni cAteuna.
in El, EiEl va lucra...(v.5) S-arputea ca pe una dintre acestecdi si gdiegtio pace deplini; nu
cevaselza[ional,nu pl6cere,ci pace.Acestas-arputea sAfie
Cdl5uzirea- caleaspre glorie. drumul pe care Dumnezeuvrea ca tu si cil5tore$ti. Adu-gi aminte
Psalmul73:Mdvei cdlduzicu sfatulTiu, apoimdvei primi in insd ci estebine intotdeaunasd-qiimplrtdEegticoncluziilecu
slavd.(v.24) privire la cil5uzirea lui Dumn ezeq dacdpo[i, cu un prieten
infelept qi evlavios.
El ne cdlduzegtepfrndla capitul vie[ii noastre.
Psalmul48:Iati, DumnezeulacestaesteDumnezeulnostruin O Dumnezeule, cu atdteamoduri decdlduziretn fa(a meatn(elegcd
vecideveci;El va fi cdlduzanoastrdpAndla moarte.(v.14) problemanu constdtn faptul cd Tu nu+ni vorbegti,ci cd eu nu aud.
Ajufd-mdsd md rog mai muh, sdfiu mai sensibil,rnai alcrt gi muh mai
pregdtitsdfac voia fa. iEicerqceasta
tn numelelui Cristos.funin.