Sunteți pe pagina 1din 4

Informația Lipovei

SERIE NOUĂ
Anul 4 | Nr. 85 | 21 decembrie 2017

Cercul de Prietenie Româno-German


Ziar realizat cu sprijinul Primăriei Lipova

a ajuns şi în acest an la Lipova


Tradiţia purtată de peste 25 de ani înaintea Sărbătorii
Naşterii Domnului, de către reprezentanţii administraţiei
locale a oraşului Lipova, a fost împlinită şi în acest an aşa
cum se cuvine, atunci când au sosit oaspeţii străini care for-
mează delegaţia germană, reprezentanţi ai Cercului de Prie-
tenie Româno-German.
Reprezentanţii delegaţiei din Germania au sosit la Lipova
pregătiţi cu o mulţime de cadouri şi pachete cu dulciuri
pentru copiii de toate vârstele din Lipova, dar şi de pe toată
Valea Mureşului.
Sunetele colindelor româneşti au sunat şi de această dată
pentru oaspeţii mult aşteptaţi în fiecare an la Lipova în prag
de sărbătoare, vechii prieteni germani ai oraşului care vin la
Lipova necontenit, de peste 25 de ani. De fiecare dată ei vin
cu un scop măreţ – acela de a aduce o bucurie şi un zâmbet
în sufletul copiilor din oraşul Lipova şi de pe Valea Mu- Încă din prima zi după ce au ajuns la Lipova, reprezen- Pe lângă toate aceste lucruri minunate care au ajuns acolo
reşului. tanţii delegaţiei germane au început pregătirile pentru îm- unde trebuia, adică la copilaşi, acţiunea derulată a adus, ca
Odată cu sosirea delegaţiei germane însoţită ca de fiecare părţirea pachetelor, aduse din Germania pentru toţi în fiecare an, şi speranţa că această prietenie româno-ger-
dată de Moş Crăciun, Sfânta Sărbătoare a Crăciunului se copilaşii din Lipova şi din satele şi comunele de pe Valea mană, cu un scop atât de frumos la mijloc, cu o istorie atât de
simte tot mai aproape, inevitabil, spiritul acestei minunate Mureşului. După ce pachetele au fost toate descărcate şi frumoasă, va dăinui mulţi ani de acum înainte şi multe Sfinte
sărbători fiind resimţit în sufletul fiecăruia, indiferent de pregătite, delegaţia germană, alături de prietenii lor din Li- Sărbători de Crăciun vor fi petrecute aşa, în aceeaşi formulă,
vârstă. pova, au plecat la drum, să împartă cele câteva mii de pa- împreună, prietenii români şi germani care formează acest
chete pregătite. minunat CERC DE PRIETENIE ROMÂNO-GERMAN.
În total au fost pregătite şi împărţite peste 4000 de pa- Cuvintele transmise, cu această ocazie de Primarul
chete cu dulciuri şi alte ajutoare, toate acestea special pre- Oraşului Lipova - Jichici Iosif Mircea: „Mulţumiri speciale şi
gătite pentru copiii din grădiniţele, şcolile şi casele de copii o mare recunoştinţă acestei minunate echipe, care de mai
din Lipova, precum şi copiii din satele şi comunele de pe bine de 25 de ani se gândeşte la copiii din Lipova şi de pe
toată Valea Mureşului. toată Valea Mureşului şi le face, în fiecare an, această sur-
La fel ca în fiecare an, cum se întâmplă de mai bine de 25 priză extraordinară în preajma Crăciunului, aducându-le
de ani la Lipova, şi această vizită a prietenilor din Germa- astfel zâmbetul pe buze şi speranţă în suflete.
nia a fost una specială, frumoasă, care a adus un nou strop Pe această cale şi cu o astfel de ocazie specială, doresc să
de speranţă în suflet copiilor şi alături de ei, şi celor care s- transmit tuturor, în numele meu şi în numele Primăriei
au implicat trup şi suflet pentru ca această amplă acţiune să Oraşului Lipova, Sărbători fericite şi luminoase alături de
fie posibilă. cei dragi, sănătate, bucurii, belşug şi noroc în toate, iar Noul
Delegaţia germană sosită la Lipova, care s-a ocupat de or- An să îi găsească fericiţi, cu sufletele pline de iubire şi spe-
ganizarea întregii acţiuni, a fost formată din: Willi Gehring ranţă! Crăciun Fericit şi un An Nou Fericit tuturor!”. Aşa
(sufletul acţiunii), Traut Augenstein, Friedel Konig (Moş cum au fost spuse şi în cadrul întâlnirii de la Primăria
Primirea oficială a delegaţiei germane, în fruntea căreia a Crăciun), Gregor Lehnart şi Norbert Zech. Alături de Oraşului Lipova, urările pentru Sărbătoarea Crăciunului
fost ca de fiecare dată bunul şi vechiul prieten al oraşului Li- această delegaţie au fost prezenţi şi au sprijinit derularea sunt transmise, cu această ocazie, tuturor copiilor, dar şi
pova Willi Gehring, a fost asigurată şi pregătită de Mircea întregii acţiuni primarul oraşului Lipova – Mircea Jichici, adulţilor, tuturor locuitorilor oraşului Lipova, în două limbi
Jichici – primarul Oraşului Lipova, care a fost alături de de- Lucian Feneşan - Centrul de Informare şi Promovare Tu- diferite, dar cu aceeaşi semnificaţie sinceră şi profundă,
legaţia germană din prima zi de când au sosit şi până la ple- ristică Lipova şi Donţu Lucian – director Liceul „Atanasie aşadar vă spunem din suflet: „Crăciun Fericit!” şi „Frohe
care. Marienescu” Lipova. Weihnachten!”
Din nou despre poezie
2 21 decembrie 2017 Informația Lipovei SOCIETATE

Esta vorba despre poeta Ana Olim-


pia Nicolescu, originară din Lipova şi
ceea ce ar trebui să reţinem ca mesaj
din acest volum. Este ceea ce face Ana Omăt
despre ultimul său volum de poezie Olimpia Nicolescu scriind zi de zi, res- de Ana Olimpia Nicolescu
„Iubirea pentru tine”. pirând poezie, îndrăgostită de limba
Între 2013 şi 2017, poeta ne-a răsfăţat română, de cuvinte pe care le îmbină Inegalabil ninge-n gând,
cu 7 apariţii editoriale, o adevarată cu har și dăruire pentru a ne încânta
iubirea de afară...
performanţă. Semnalam cu aproape sufletele şi a ne restitui frumuseţea
doi ani în urmă volumul său POEME, simplă a vieţii. „Iată miezul vieţii mătase lină pe pământ,
apărut în 2014, o reeditare a unor mele/ Dragoste şi ploi de stele,/Viaţa omătul însfășoară.
poeme publicate anterior sau chiar în ca o poezie,/Dedicată numai ție.
adolescenţă. ”(„Ție”) Întinde iarna un ecran
„Iubirea pentru tine”, ultimul său ✍ Prof. Doina Lungu de-albastre irizații;
volum, apărut în acest an la Iaşi, edi- în aprență un ocean,
tura Opera Magna, ne confirmă cele cu mii de constelații.
afirmate la lansările precedente.
Ana Olimpia Nicolescu, fiind recep- Iarnă Ce-mi doresc Și totul scânteiază
tivă la tot ce este în jurul nostru, re- de Zenovia Lascu Broncz de Alin-Dan Păcurar (Omega)
vine la aceleaşi teme ale vieţii coti- sub mantia zăpezii...
diene tratându-le diferit, în acord cu când iarăși evadează
Lungile nopți de iarnă, Fiecare clipă-i împietrită, înghețată
trăirile de moment. Regăsim şi în în basme albe, iezii.
cu basme țesute A venit iarna și ne-a luat tristețea toată
acest volum anotimpurile („Acuarela
toamnei”, „Chemarea primăverii”), în fire de lână; Într-un ticăit de ceas și totul a fost alb și pur Aleargă-n cercuri reci
florile, copacii, animalele, dar şi dife- tainice vorbe Acum totul strălucește în jur. cu blana înghețată;
ritele stări sufleteşti, ca euforia, certi- printre fulgii de nea, Miresme de brad mă fac să zâmbesc se joacă pe poteci,
tudinea, durerea, acestea atingând căzute-n pridvorul Înconjurat de toți cei ce-i iubesc
punctul culminant în sentimentul iu- mai puri, ca niciodată
casei bătrâne. Simt că nu se poate mai bine!
birii cu multiplele sale faţete, de la Măicuța-mi bătrână
prietenia inocentă, la iubirea pasio- Aceleași glasuri răsună de după coline, Astăzi iubirea mea,
nală. Nici suferinţa născută din iubire, cu drag ne adună, Văd colindătorii cum se apropie colindă-n toiul iernii
teama, gelozia „Galbenul buchet/ la ceas de seară; Mă pregătesc să-i ascult cu iezi albiți de nea,
semn de gelozie/Mi l-ai oferit/Pentru sub lampa din odaia cea mare. Simt fiori, poate o mie la sfintele vicernii...
veşnicie”, despărţirea „De-ar fi din nou Cu focul ce arde Și de îndată ce pornesc, rămân mut.
ca tu să pleci/…..Am fi ca pomii des- și vinul fierbinte, Miroase a Crăciun Împrăștie peste plai,
frunziţi…”, singurătatea „Ai plecat, iu- ce miresme revarsă
birea mea/Şi vom fi nefericiţi…”, în- Același, dulce an de an ghirlande de ninsoare;
în pahare. De s-ar putea aș vrea aici, eu, să rămân miroase-a flori de Rai
străinarea „M-apasă o durere/Ce-a
adormit in mine,/Se simte o ta- Doar fulgi de nea și cânt de pian. și este sărbătoare!
cere,/Sunt astazi fara tine.”, trădarea
„Speranta înșelată/Cu al trădării
nume”, uitarea „Mai bine, haide, prin Ajun de Crăciun
uitare,/Să dispersăm în amintiri…”, nu de Zenovia Lascu Broncz
sunt absente. Le găsim în volum cu
titlurile menţionate. Căsuța mică albă dintre brazi,
Predomină totuşi tema iubirii, așa cu poteca ce trece prin față,
cum o sugerează titlul volumului.
De fapt, Ana Olimpia Nicolescu este unde aștepți copiii și nepoții
o poetă a iubirii așa cum am spus-o şi doar în concedii și-n vacanță.
cu alte ocazii. Cu toate neliniştile ge- Războiul lângă geam l-așezi,
nerate de acest sentiment, rămânem Să țeși cu el covoare...
cu îndemnul de a profita de fiecare O lume plină de povești,
clipă, cu acest „carpe diem”, pe care colinzi se aud în zare;
poeta reuşeste să-l transmită cititoru- Apoi împodobești un brad
lui. A ne bucura de fiecare moment, a
sublima prin iubire fiecare clipă trăită, cu mere, nuci și cu lumină;
a înnobila viaţa găsind frumosul în lu- Glasuri dulci se aud în prag
crurile, gesturile cele mai simple, iată Cei dragi, îți intră-n tindă.
3 21 decembrie 2017 Informația Lipovei SOCIETATE

ORAŞUL LIPOVA „Să fim buni de Crăciun!”


Frumusețea iernii, cu dulcele ecou al atât vom fi mai iubiți. Astfel, preșcola-
colindelor, ne introduce în magia săr- rii de la Grădinița P.P. Lipova au con-
315400 Lipova, Judeţul Arad - România, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, bătorilor de Crăciun. E vremea colin- fecționat felicitări și ornamente de
tel: + 40-257-561133, fax: + 40-257/563067 delor, vremea bucuriei, când minunea Crăciun, le-au expus în cadrul Târgu-
www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro Nașterii Mântuitorului cuprinde sufle- lui de Crăciun – Expoziție cu vânzare,
ANUNŢ
Primăria oraşului Lipova organizează concurs de promovare în funcția publică de con-
ducere vacantă:
I. - O funcţie de conducere de Șef Serviciu Poliție Locală,
Condiţii de participare - conform art. 66 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile
legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
l depunerea dosarelor de înscriere – 20.12.2017 până la data de 08.01.2018;
l proba scrisă – programată în data de 22.01.2018, ora 10.00;
l interviul – programat în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Lipova.
Relaţii suplimentare cu privire la documentele necesare înscrierii la concurs, precum
şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Lipova şi la nr. de telefon
0257/561133 şi Compartiment Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE
1. Constituția României, republicată,
2. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi tele și le înnobilează. Crăciunul este un iar suma obținută în urma vânzării
completările ulterioare, moment unic în care toți încercăm să exponatelor va fi dăruită în scop uma-
3. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor public – republicată, ne facem „curățenie în suflet”, uităm nitar.
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, de griji și ne încălzim inimile cu iubire, Nu uitați, Crăciunul din sufletul
5. Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare, bucurie și bunătate. De Crăciun, toată nostru dă atmosfera de sărbătoare!
6. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat dragostea și bucuria pe care o dăruim
prin H.G. nr.1332/2010, cu modificările și completările ulterioare. celorlalți se întoarce în mod miraculos ✍ Prof. Banciu Daniela
7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de con- înapoi și cu cât dăruim mai mult, cu ✍ Prof. Cleuța Valentina
vieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – republicată,
8. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și comple-
tările ulterioare,
9. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice - republicată.
Primar, JICHICI IOSIF MIRCEA

ANUNŢ
Nr.25841/20.12.201

În urma concursului organizat în data de 19.12.2017, pentru ocuparea postului vacant de natură
contractuală de muncitor necalificat din cadrul Direcției Infrastructură (Infrastructură, Reparații) Zone
Verzi din aparatului de specialitate al Primarului orașului Lipova, COMISIA DE CONCURS face
următorul anunț:
DECLARĂ ADMIS URMĂTORUL CANDIDAT:
l Pentru postul vacant de natură contractuală – muncitor necalificat
LINGURAR FLORIN – punctaj final al concursului 83,33 puncte.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS


CONSILIER PRINCIPAL RESURSE UMANE
STEI ANCA MARIA
4 Informația Lipovei

Șoimii Lipova își face planuri


21 decembrie 2017 SPORT

pentru întărirea lotului


Ultima divizionară terță din fotbalul lor. Mi-aș dori doi juniori de 19 ani, cu
arădean intrată în vacanță e Șoimii Li- gabarit și dacă se poate ceva expe-
pova. Șoimii au mai stat în joc de glezne riență la acest nivel, dar și doi-trei se-
până pe 15 decembrie, după care antre- niori, câte unul în fiecare comparti-
norul Flavius Sabău a decretat vacanța ment, care să vină cu un plus. Bier
de iarnă, ce va dura exact o lună de zile. rămâne jucător-antrenor secund, de-
Concluziile lui 2017 le trage tot tehni- pinde doar de el cum se va pregăti,
cianul formației de pe valea Mureșului: dacă va mai evolua și la primăvară.
„Am avut un an foarte solicitant, cu Un mic semn de întrebare există și în
multe meciuri și un obiectiv important cazul golgheterului nostru, Vasinc, care
realizat, fără meci pierdut. Apoi, a are propuneri de la formații de Liga a
venit impactul cu Liga a III-a, iar re- III-a cu obiective mai importante”, a
zultatele nu au fost chiar cele pe care adăugat „principalul” șoimilor.
ni le doream, deși ne-am pregătit bine.
Dar, vrem să arătăm o altă față în Cantonament,
retur și să ajungem pe un loc mai la sfârșitul lui ianuarie „Șoimii” vor să se revanșeze în retur
aproape de valoarea noastră”, spune Sabău a fixat reunirea lotului pentru
Flavius Sabău. Pe lângă juniorii Pău- data de 15 ianuarie 2018, urmând ca pri- ocupă locul 11 în seria a IV-a, cu 15 Conducerea clubului face, însă, eforturi
lescu, Lăcustă și Vasile, care au părăsit mele două săptămâni să fie dedicate puncte. pentru amenajarea unui teren de antre-
de ceva timp echipa, lipovanii se vor reacomodării cu efortul. „La finalul nament în Băi, în tentativa de o oferi
mai despărți în această iarnă și de câțivalunii ianuarie vom pleca în cantona- Tot în Podgorie echipei condiții și mai bune de pregă-
seniori. ment, iar din câte știu eu avem o ofertă și în primăvară tire. Cert e că din sezonul viitor sunt
bună de la Băile Herculane, acolo unde Șoimii Lipova va juca și meciurile din șanse mari ca echipa să revină din nou
Oferte tentante pentru Vasinc ne-am pregătit bine și iarna trecută”, retur tot la Pâncota, asta în condițiile în acasă, dar de data asta pe un stadion
„Într-adevăr, s-ar putea să renunțăm spune Sabău. Revenită după trei dece- care gazonul noului stadion are nevoie modern, probabil cel mai frumos din

Au încheiat festiv anul


la doi-trei jucători, dar toate la timpul nii în al treilea eșalon, Șoimii Lipova de timp pentru a se putea juca pe el. județ.

Utiștii s-au întâlnit


revenirii în Liga a III-a în „ultimul meci al anului”
UTA și suporterii ei s-au revăzut în Alexandru Meszar au fost prezentate
Șoimii Lipova a revenit, „ultimul meci al anului”, desfășurat sub rezultatele echipelor de juniori și seniori, dar
după trei decenii, în al forma unei întâlniri de analiză. Contestat și și plusurile și minusurile anului.
treilea eșalon al fotbalu- luat în vizor de mai mulți suporteri, pentru
lui românesc, iar finalul falimentul sportiv al acestui sezon, Meszar dă înapoi,
de an a fost marcat cum se Alexandru Meszar a anunțat, în numele Falcă fuge de suporteri
cuvine de gruparea con- întregii conducerii administrative a clubului, Mai jos vă prezentăm o parte a comuni-
dusă de Radu Pop. 2017 a că se pune la dispoziția Primăriei și a catului conducerii UTA-ei: „UTA a fost și va
început excelent pentru suporterilor. Managerul Bătrânei Doamne a fi mereu o familie adevărată! Încheiem un
afirmat că o conducere cu potențial an calendaristic cu rezultate bune și o ju-
șoimii lui Flavius Sabău, mătate de an competițional cu rezultate mai
financiar sau influențe economice ar fi o
cu victorii în toate meciu- variantă potrivită. În acest sens, Meszar a puțin bune. Proiectul UTA este clădit pe doi
rile oficiale din prima ju- invitat Primăria orașului și Suporter Club piloni de bază: suporterii și Primăria ora-
mătate a anului, 22 la nu- UTA să identifice o nouă variantă de șului. Acești piloni nu pot fi și nu trebuie
măr, 15 în campionatul Familia Lipovei a sărbătorit finalul de an continuitate pentru clubul fanion. Până schimbați niciodată. În schimb, jucătorii,
Ligii a IV-a, cele două de atunci, actuala conducere rămâne pe loc antrenorii și conducătorii pot fi și vor fi
la barajul de promovare și în acest an, domnului pri- din deplasare. Despre pla- pentru a asigura interimatul, iar dacă nu se schimbați în funcție de rezultate și cerințe
alte cinci în Cupa Româ- mar Mircea Jichici, dom- nuri de viitor mai puține va găsi o variantă mai bună, se va merge actuale. După atâtea schimbări la nivel de
niei. Chiar dacă turul de nului city manager Petru acum, sper doar să ne re- pe o „politică low-cost” încă din primăvara lot de jucători și de bancă tehnică consi-
campionat din C4 nu a Cociș și, bineînțeles, dom- vedem și în 2018 cel puțin lui 2018. Invitat și el la analiză, pentru a da derăm că este nevoie cât mai repede de o
fost tocmai reușit, dovadă nilor consilieri locali, fără în aceeași formulă și să asigurări și termene în privința celor două schimbare la nivel de conducere. Aștep-
stadioane aflate în lucrări, Motorul și tăm ca cei doi piloni de bază ai proiectului
clasarea Lipovei pe locul suportul cărora noi nu am arătăm că avem valoare Francisc Neuman, Gheorghe Falcă a dat bir să ia o decezie cât mai potrivită. Nu fugim
11, conducătorii, antreno- fi existat. Nu-i putem uita și să obținem rezultate cu fugiții și nici nu și-a trimis vreun de responsabilitate. Am început de la zero,
rii, membrii staffului și nici pe domnii de la Pri- mai bune.” Tortul în reprezentant, desconsiderând astfel total cu două promovări consecutive, urmate de
fotbaliștii în „alb-albastru” măria Pâncota, pentru că forma unui teren de fot- suflarea utistă. Falcă a trimis un mesaj sec, două calificări la baraj. Nu vrem sub nici o
au încheiat festiv anul, cu ne-au găzduit în acest tur bal, cu stema Șoimilor pe din care s-a înțeles că utiștii își pot pune formă să existe vreun risc în cea ce pri-
un banchet. Președintele de campionat. Suporterii el a fost piesa de forță a pofta în cui: noul stadion are șanse infime vește continuarea proiectului, proiect care
clubului, Radu Pop, trage noștri trebuie să știe că-i serii festive, cu promisiu- să fie finalizat în 2018! Consolare, însă, are la bază două sute de fotbaliști tineri și
și el concluziile lui 2017: apreciem mult și le mul- nea că Lipova va face o UTA se va muta de anul viitor pe Motorul, foarte tineri. Din aceste motive până la
„Mulțumesc tuturor celor țumim și lor pentru susți- figură și mai frumoasă fără a se înainta nici aici vreun termen. În identificarea și instalarea noii conduceri,
care au fost alături de noi nere, chiar și în meciurile anul viitor. analiza de final de an a managerului vom asigura continuitatea!”

Dan Cuedan a dat Felnacul pentru Sântana


seriozității proiectului. Se vrea ceva serios pe termen
mediu și lung, iar asta mă atrage întotdeauna. De
asemenea, cunosc mulți jucători din lot, cu care am mai
După aproape trei ani petrecuţi pe banca echipei de Liga activitatea fotbalistică”, spune Cuedan. Fost antrenor și la lucrat în anii trecuți, ceea ce probabil mă va ajuta. E o
a IV-a Victoria Felnac, Dan Cuedan simte nevoia unei UTA, Cuedan nu a dus lipsă de oferte, iar după câteva nouă provocare, le mulțumesc celor care s-au gândit la
schimbări. În urma discuţiilor purtate cu preşedintele-jucător tatonări, a semnat cu Unirea Sântana, acesta inspectând mine și îmi doresc să avem o colaborare cât mai bună.
al lui „VI-FE”, Oliver Felnacichi, Cuedan şi-a reziliat, amiabil, deja baza sportivă, alături de managerul Cătălin Puia și Obiectivul impus încă de la începutul sezonului e
contractul. „Au fost doi ani și jumătate, cu bune şi rele, pe președintele Marius Bătrân, după ce a avut o discuție scurtă locurile 1-4, iar apoi, în funcție de ceea ce-și dorește și
banca tehnică a Felnacului. Am petrecut acolo o și cu primarul Daniel Tomuța. conducerea clubului sau comunitatea, poate ridicăm și
perioadă frumoasă, mă bucur că echipa s-a menținut în mai mult ștacheta”, ne-a declarat Cuedan.
Liga a IV-a și le doresc multă baftă în continuare. Le „O nouă provocare și un proiect serios”
mulţumesc jucătorilor cu care am lucrat, conducătorilor „Am ales Sântana datorită oamenilor de acolo, a
Ristin şi Maliţa şi tuturor celor care ne-au sprijinit bazei sportive, a condițiilor oferite și până la urmă a Pagină realizată de Sorin Haut