Sunteți pe pagina 1din 20

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΘ ΄, 20 Δεκεµβρίου 2017,


Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων –


Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 3. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Κράτος θεωρείται


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ότι φέρει ευθύνη σύµφωνα µε τις διεθνείς Συνθήκες περί
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Διαστήµατος.
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4. Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύµ-
Άρθρο 1 φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙ της Σύµβασης
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων, που κυ-
ρώθηκε µε το ν. 3131/2003 (Α΄ 79), ο Υπουργός Ψηφια-
1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθµίζουν: κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι
α) τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευ- αρµόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστη-
θύνη για ζηµίες που προκαλούνται από διαστηµικά αντι- µικού αντικειµένου για την Ελλάδα.
κείµενα, καθώς και την εποπτεία των διαστηµικών δρα- 5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι δια-
στηριοτήτων, στηµικές δραστηριότητες επί διαστηµικών αντικειµένων
β) τη σύσταση και τήρηση Εθνικού Μητρώου για την τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διαστηµικών Αντι-
καταγραφή και καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων. κειµένων άλλου κράτους και για τα οποία το κράτος αυ-
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε διαστη- τό φέρει τη διεθνή ευθύνη για ζηµίες σύµφωνα µε το διε-
µικές δραστηριότητες: θνές δίκαιο. Στην ως άνω περίπτωση ο φορέας υποχρε-
α) που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ούται να ενηµερώσει αµελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής
β) που ασκούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας, εάν Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σχετικά µε
χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή τη διαστηµική δραστηριότητα του προηγούµενου εδαφί-
ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο ή ου.
που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,
γ) ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από Άρθρο 2
φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή νοµικά πρό- Ορισµοί
σωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και µόνο εάν αυτό
προβλέπεται από διεθνή Συµφωνία ή Συνθήκη, Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι εξής
δ) που διεξάγονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, η- ορισµοί:
µεδαπά και αλλοδαπά, εντός της Ελληνικής Επικράτειας 1. «διαστηµικό αντικείµενο» (space object):
ή για τις οποίες χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις, προ- α. κάθε αντικείµενο που εκτοξεύεται ή που προορίζε-
σωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κρά- ται για εκτόξευση σε τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε
τους ή ανήκουν στη δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευ- προορισµό πέραν της τροχιάς της Γης, στο Εξωατµο-
θύνη του Ελληνικού Κράτους ως «Κράτους Εκτόξευσης» σφαιρικό Διάστηµα,
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
2

β. κάθε συσκευή ή σύστηµα που προορίζεται για την ε- 11. «Κράτος Εκτόξευσης» (Launching State):
κτόξευση ενός αντικειµένου, όπως αναφέρεται στην πε- α) ένα κράτος που εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευ-
ρίπτωση α΄, ακόµα και εάν µια τέτοια συσκευή λειτουρ- ση ενός διαστηµικού αντικειµένου,
γεί χωρίς ωφέλιµο φορτίο, µε µοναδικό σκοπό την ανά- β) ένα κράτος από την επικράτεια του οποίου ή από ε-
πτυξη και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του, γκατάσταση αυτού εκτοξεύεται ένα διαστηµικό αντικεί-
γ. κάθε αποσπώµενο τµήµα ενός αντικειµένου, όπως µενο, σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο
αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστη-
2. «φορέας άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων» ή µα, στο πρώτο άρθρο της Σύµβασης περί διεθνούς δια-
«φορέας» (operator): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που στηµικής ευθύνης ή στο πρώτο άρθρο της Σύµβασης για
διεξάγει ή αναλαµβάνει να διεξάγει διαστηµικές δραστη- την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων,
ριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού µε άλ- 12. «ζηµία»: κάθε ζηµία όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο
λους φορείς, τον αποτελεσµατικό έλεγχο του διαστηµι- άρθρο της Σύµβασης περί διεθνούς διαστηµικής ευθύ-
κού αντικειµένου, δυνάµει ειδικής προς τούτο συµφω- νης,
νίας ή άδειας. Αν ένα διαστηµικό αντικείµενο δεν µπορεί 13. «µεταβίβαση αδειοδοτηµένων διαστηµικών δρα-
να καθοδηγηθεί µετά την τροχιοθέτησή του, ως φορέας στηριοτήτων»: η µεταβίβαση άδειας και εν γένει δικαιω-
θεωρείται το πρόσωπο που δίνει την εντολή για τροχιο- µάτων που αφορούν διαστηµικές δραστηριότητες,
θέτηση του διαστηµικού αντικειµένου, 14. «Κράτος Μητρώου»: το Κράτος Εκτόξευσης στο
3. «αποτελεσµατικός έλεγχος» (effective control): η ε- Μητρώο του οποίου καταχωρίζεται ένα διαστηµικό αντι-
νεργοποίηση των µέσων ελέγχου και χειρισµού ή εξ α- κείµενο, σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο της Σύµβασης για
ποστάσεως ελέγχου και χειρισµού, καθώς και των σχετι- την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων.
κών µέσων επιτήρησης, που είναι αναγκαία για την
πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων εκτόξευσης, πτή- Άρθρο 3
σης και καθοδήγησης ενός ή περισσοτέρων διαστηµικών Υποχρέωση αδειοδότησης
αντικειµένων,
4. «κατασκευαστής» (manufacturer): κάθε πρόσωπο 1. Για την άσκηση διαστηµικών δραστηριοτήτων (δηλα-
που συµµετέχει ή έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη, κα- δή εκτόξευση, πτήση, καθοδήγηση και επιστροφή δια-
τασκευή ή συναρµολόγηση όλου ή µέρους του διαστηµι- στηµικών αντικειµένων) απαιτείται προηγούµενη άδεια.
κού αντικειµένου, 2. Η άδεια χορηγείται στο φορέα ύστερα από αίτησή
5. «πτήση/καθοδήγηση» (flight operation and guidance): του µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
κάθε διαδικασία που αφορά την τροχιοθέτηση, τις συν- λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, αφορά µια συγκεκριµέ-
θήκες πτήσης, την πλοήγηση, την πορεία ή την προώθη- νη κάθε φορά διαστηµική δραστηριότητα και είναι προ-
ση του διαστηµικού αντικειµένου στο Εξωατµοσφαιρικό σωποπαγής.
Διάστηµα, όπως είναι ιδίως η επιλογή, ο έλεγχος ή η 3. Οι διαστηµικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγο-
διόρθωση της τροχιάς ή της πορείας του, νται σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις
6. «διαστηµικές δραστηριότητες»: οι δραστηριότητες διεθνείς συνθήκες, συµβάσεις και συµφωνίες, στις οποί-
εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης, καθώς και επι- ες η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος.
στροφής διαστηµικών αντικειµένων,
7. «Συνθήκη για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα»: η Άρθρο 4
Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες Όροι αδειοδότησης
των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρήση του Εξωα-
τµοσφαιρικού Διαστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 1. Η άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο ή για συγκε-
Σελήνης και άλλων ουράνιων σωµάτων, που έχει υπο- κριµένη χρονική περίοδο µε δυνατότητα ανανέωσης, ε-
γραφεί στις 27 Ιανουαρίου 1967 και κυρώθηκε από την φόσον πληρούνται οι εξής όροι:
Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 1970 (ν.δ. 670/1970, Α΄ 208), α) ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικα-
8. «Σύµβαση περί διεθνούς διαστηµικής ευθύνης»: η νότητα και εµπειρία για την πραγµατοποίηση των δια-
Σύµβαση περί διεθνούς ευθύνης από ζηµίες που προκα- στηµικών δραστηριοτήτων,
λούνται από διαστηµικά αντικείµενα, που έχει υπογρα- β) η διαστηµική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή
φεί στις 29 Μαρτίου 1972 και κυρώθηκε από την Ελλάδα για την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, την ασφάλεια
στις 12 Μαρτίου 1977 (ν. 563/1977, Α΄ 75), των προσώπων και των αγαθών, καθώς και τη δηµόσια υ-
9. «Σύµβαση για την καταγραφή διαστηµικών αντικει- γεία,
µένων»: η Σύµβαση για την καταγραφή αντικειµένων γ) η διαστηµική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθε-
που εκτοξεύονται στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, που ση µε τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σύµφωνα µε το διε-
έχει υπογραφεί στις 14 Ιανουαρίου 1975 και επικυρώθη- θνές δίκαιο ή τους στρατηγικούς σχεδιασµούς της ελλη-
κε από την Ελλάδα στις 4 Απριλίου 2003 (ν. 3131/2003, νικής εξωτερικής πολιτικής,
Α΄ 79), δ) έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το µετριασµό
10. «Συµφωνία για τη διάσωση αστροναυτών και την ε- και τη διαχείριση των διαστηµικών αποβλήτων ή υπο-
πιστροφή διαστηµικών αντικειµένων»: η Συµφωνία για λειµµάτων σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και
τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών τις διεθνείς πρακτικές,
και την επιστροφή αντικειµένων που εκτοξεύονται στο ε) η διαστηµική δραστηριότητα δεν προκαλεί µόλυνση
Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, που έχει υπογραφεί στις 22 του Διαστήµατος ή των ουράνιων σωµάτων ή δυσµενείς
Απριλίου 1968 και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 20 Νο- αλλαγές στο περιβάλλον,
εµβρίου 1974 (ν.δ. 189/1974, Α΄ 350), στ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώ-
3

σεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ITU) που αφορούν τροχια- ε) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συµµόρφωσης
κές θέσεις και τις συσχετισµένες ραδιοσυχνότητες, στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές, καθώς
ζ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυ- και στην κείµενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νο-
ψης που προβλέπονται στο άρθρο 11, µοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, συνοδευόµενη
η) ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ο- από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των µέ-
µαλή και ασφαλή περάτωση της διαστηµικής δραστηριό- τρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
τητας. στ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νο-
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, µικών προσώπων για λογαριασµό των οποίων θα διεξα-
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να καθορίζο- χθούν οι διαστηµικές δραστηριότητες,
νται επιπλέον ειδικοί όροι για την αδειοδότηση, προκει- ζ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ο-
µένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περι- ρίζονται από το φορέα ως σηµεία επαφής,
ουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλι- η) συµβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το
στεί η βέλτιστη χρήση της ατµόσφαιρας και του Εξωα- άρθρο 11,
τµοσφαιρικού Διαστήµατος, να διαφυλαχθούν στρατηγι- θ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση
κά, γεωπολιτικά και χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα του στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων.
Ελληνικού Κράτους, καθώς και να τηρούνται οι υποχρε- Ο φορέας µπορεί να περιλάβει στην αίτηση και οποιο-
ώσεις του Ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το δήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό θεωρεί χρήσιµο
διεθνές δίκαιο. για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του.
3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 3. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου
και Ενηµέρωσης µπορεί να επιβάλει σε κάθε απόφαση 2 µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού
για χορήγηση άδειας πρόσθετους ή ειδικότερους όρους, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
τους οποίους κρίνει χρήσιµους κατά περίπτωση. Ειδικό- 4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
τερα, ο Υπουργός µπορεί να ζητήσει την παροχή τεχνι- και Ενηµέρωσης µπορεί να ζητήσει από το φορέα οποια-
κής βοήθειας από τρίτους, όπως ελληνικούς, ευρωπαϊ- δήποτε συµπληρωµατική πληροφορία κρίνει αναγκαία
κούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, εµπειρο- για την εξέταση της αίτησης. Η µη παροχή αυτών µέσα
γνώµονες, ειδικούς συµβούλους και επιστήµονες, να θέ- σε εύλογη προθεσµία την οποία τάσσει ο Υπουργός συ-
σει όρους ως προς τη θέση των διαστηµικών δραστηριο- νιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.
τήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του 5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
φορέα ή την παροχή ασφάλισης για τις διαστηµικές δρα- και Ενηµέρωσης κατά τον έλεγχο της αίτησης, µπορεί να
στηριότητες και τα διαστηµικά αντικείµενα. ζητήσει γνωµοδότηση από εµπειρογνώµονες, φυσικά ή
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε πολυε-
και Ενηµέρωσης µπορεί µε απόφασή του να µεταβάλει τή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του Διαστήµατος, ό-
µε αιτιολογηµένα κριτήρια τους ειδικούς όρους που ε- σον αφορά την αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εµπειρία του
φαρµόζονται σε µια αδειοδοτηµένη διαστηµική δραστη- φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά
ριότητα, καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρµογής αυ- πεδία και την ικανότητά τους να συµµορφώνονται µε τις
τών. ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες, καθώς και
τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι εµπειρογνώµονες που
Άρθρο 5 ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
Περιεχόµενο του φακέλου και διαδικασία πικοινωνιών και Ενηµέρωσης έχουν πρόσβαση στις ε-
γκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιµοποι-
1. Η αίτηση για άδεια διαστηµικής δραστηριότητας υ- ηθούν από το φορέα µε σκοπό την άσκηση των διαστηµι-
ποβάλλεται από το φορέα και συνυπογράφεται από τυ- κών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και
χόν συµµετέχοντες στην υπό αδειοδότηση διαστηµική την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η άρνηση πρό-
δραστηριότητα, καθώς και τυχόν συνιδιοκτήτες του δια- σβασης συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτη-
στηµικού αντικειµένου στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτι- σης.
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, συνοδευόµενη 6. Ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται στα Υπουργεία
από παράβολο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας,
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλο-
δύναται να εξαιρέσει από την καταβολή παραβόλου δια- ντος και Ενέργειας, τα οποία µπορεί να διατυπώσουν τις
στηµικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστι- αντιρρήσεις τους µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµε-
κά ή εν µέρει δηµόσιους σκοπούς ή αποκλειστικά µη ε- ρών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκµαίρεται η συ-
µπορικούς ερευνητικούς, πειραµατικούς και εκπαιδευτι- ναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.
κούς σκοπούς.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής: Άρθρο 6
α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
νοµικής του µορφής (νοµιµοποιητικά έγγραφα),
β) παρουσίαση των εν γένει δραστηριοτήτων του, κα- 1. Για κάθε διαστηµική δραστηριότητα απαιτείται ο φο-
θώς και τις εγγυήσεις του φορέα για τη βιωσιµότητα της ρέας να υποβάλλει στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
υπό αδειοδότηση διαστηµικής δραστηριότητας, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σε διαδοχικά στάδια α-
γ) πλήρη και ακριβή περιγραφή της διαστηµικής δρα- ναφορές για τις επιπτώσεις του διαστηµικού αντικειµένου
στηριότητας και του διαστηµικού αντικειµένου για τα ο- στο περιβάλλον. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
ποία ζητείται άδεια, πικοινωνιών και Ενηµέρωσης και ο κατά περίπτωση αρµό-
δ) πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του διαστηµικού διος Υπουργός µπορεί να ορίσουν έναν ή περισσότερους
αντικειµένου, εµπειρογνώµονες για την αξιολόγηση των αναφορών.
4

2. Η αρχική αναφορά καταρτίζεται πριν από τη χορή- σµένους µε τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτή-
γηση της άδειας µε σκοπό την εκτίµηση ενδεχόµενων των που διεξάγονται από το φορέα. O φορέας οφείλει
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατµο- να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ενέργεια για
σφαιρικό Διάστηµα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουρ- τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα
γίας του διαστηµικού αντικειµένου. στιγµή, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστηµικές δρα-
3. Μετά την εκτόξευση του διαστηµικού αντικειµένου στηριότητες.
ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταρτίζεται εν- 2. Για την πραγµατοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και
διάµεση αναφορά των πραγµατικών συνεπειών στο περι- ελέγχων σχετικά µε τις υπό εξέταση διαστηµικές δρα-
βάλλον της Γης ή στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα από στηριότητες, οι εµπειρογνώµονες έχουν πρόσβαση σε
τις σχετικές διαστηµικές δραστηριότητες. κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιηµένες
4. Με την επιστροφή του διαστηµικού αντικειµένου πληροφορίες και δεδοµένα που προκύπτουν από τις δια-
στην ατµόσφαιρα της Γης, την περάτωση ή την παύση στηµικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις
της λειτουργίας του, συντάσσεται και υποβάλλεται τελι- που έχουν, αµέσως ή εµµέσως, παραχωρηθεί για τις δια-
κή αναφορά. στηµικές δραστηριότητες.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτι- 3. Οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Περιβάλλο- διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους
ντος και Ενέργειας καθορίζεται το περιεχόµενο των α- διορισµένους προς τούτο εµπειρογνώµονες, θεωρούνται
ναφορών, οι απαιτήσεις και τα τεχνικά πρότυπα, ως προς εµπιστευτικές.
τα οποία οφείλει να συµµορφώνεται η δραστηριότητα 4. Η άρνηση του φορέα να επιτρέψει την πρόσβαση
του φορέα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, στους εµπειρογνώµονες συνιστά επαρκή αιτία για την α-
εφαρµόζονται τα σχετικά ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά ναστολή ή ανάκληση της άδειας.
και διεθνή πρότυπα, καθώς και οι αντίστοιχες ισχύουσες
καλές πρακτικές. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του νό- Άρθρο 9
µου, όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις Ανάκληση ή αναστολή άδειας
και τους σχετικούς όρους της αδειοδότησης, δύναται να
τεκµαίρεται από τη συµµόρφωση στα σχετικά πρότυπα. 1. Η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται για ορισµένο
6. Το κόστος για τις ανωτέρω αναφορές βαρύνει το χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
φορέα. Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στις εξής
7. Ο φορέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση περί συµ- περιπτώσεις:
µόρφωσης στα ανωτέρω πρότυπα και πρακτικές, καθώς α) όταν ένας από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της
και στις εν γένει περιβαλλοντικές απαιτήσεις, η οποία άδειας δεν τηρείται,
δήλωση σε κάθε περίπτωση δεσµεύει το φορέα για την β) σε περίπτωση παραβίασης των περί αδειοδότησης
ακρίβεια και πληρότητα των αναφορών. διατάξεων,
γ) για λόγους δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.
Άρθρο 7 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πριν από την έκδοση της
Χορήγηση άδειας πράξεως ο φορέας καλείται να παράσχει εξηγήσεις και
να προτείνει µέτρα για την άρση της παράβασης ή την α-
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών ντιµετώπιση της κατάστασης, µέσα σε εύλογη προθε-
και Ενηµέρωσης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη σµία που τάσσεται από τον Υπουργό. Σε περιπτώσεις ε-
της αίτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως και 6, µέσα σε πείγουσας ανάγκης δεν απαιτείται προηγούµενη ακρόα-
προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της. Η ά- ση.
δεια ορίζει τη διαστηµική δραστηριότητα για την οποία 3. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της άδειας
εκδίδεται και µπορεί να περιλαµβάνει ειδικότερους ό- και κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του φορέα, ο Υπουρ-
ρους. γός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρω-
2. Εφόσον ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι- σης µπορεί να εγκρίνει µέτρα προσωρινής διαχείρισης
κοινωνιών και Ενηµέρωσης απαιτήσει από το φορέα συ- των υπό εξέλιξη διαστηµικών δραστηριοτήτων, προκει-
µπληρωµατικές πληροφορίες, σύµφωνα µε την παρά- µένου να διευκολύνει το φορέα στην εκπλήρωση των
γραφο 4 του άρθρου 5 ή, εφόσον απαιτήσει ιδιαίτερη µε- συµβατικών υποχρεώσεών του. Κάθε αίτηµα πρέπει να
λέτη της αίτησης, το παραπάνω χρονικό όριο µπορεί να διατυπώνεται από το φορέα αµελλητί µόλις του κοινο-
παρατείνεται για ένα τρίµηνο. ποιείται η απόφαση για ανάκληση ή αναστολή της άδει-
3. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που τάσσο- ας.
νται µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αίτηση 4. Όταν η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται µετά την
τεκµαίρεται ότι απορρίφθηκε. εκτόξευση του διαστηµικού αντικειµένου στο Εξωατµο-
4. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται η άδεια δηµοσι- σφαιρικό Διάστηµα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση
Άρθρο 8 της διαστηµικής δραστηριότητας, προκειµένου να εγ-
Έλεγχος δραστηριοτήτων γυηθεί την ασφάλεια των διαστηµικών δραστηριοτήτων,
όσο και να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτόν, ο Υπουργός
και Ενηµέρωσης µπορεί να ορίζει εµπειρογνώµονες, φυ- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
σικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε µπορεί να απευθύνει εντολές στο φορέα ή σε τρίτους,
πολυετή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του Διαστήµα- να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων ή να µεταβιβάσει
τος ή/και των αεροδιαστηµικών συστηµάτων, επιφορτι- τις διαστηµικές δραστηριότητες σε άλλο φορέα, ώστε
5

να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτή- 3. Η εκτίµηση της ζηµίας µεταξύ του Κράτους και του
σης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να θέ- φορέα πραγµατοποιείται ως εξής:
σει εκτός τροχιάς, να απενεργοποιήσει ή να καταστρέ- α) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζηµία
ψει το διαστηµικό αντικείµενο. προκαλείται σε τρίτο Κράτος ή σε αλλοδαπούς υπηκό-
5. Οι αποφάσεις ανάκλησης και αναστολής της άδειας ους, η εκτίµηση της ζηµίας πραγµατοποιείται ανάµεσα
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. στο ελληνικό Κράτος και το Κράτος που εκπροσωπεί το
θύµα, σύµφωνα µε τη Σύµβαση περί Διεθνούς Διαστηµι-
Άρθρο 10 κής Ευθύνης. Ο φορέας ή το πρόσωπο, που έχει οριστεί
Μεταβίβαση δραστηριοτήτων προς τούτο από αυτόν, µπορεί να συµµετέχει στις συζη-
τήσεις ή στις διαδικασίες εκτίµησης ζηµίας µεταξύ των
1. Η µεταβίβαση διαστηµικών δραστηριοτήτων επιτρέ- εκπροσώπων των εµπλεκόµενων Κρατών, προκειµένου
πεται µόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ψηφια- να υπερασπίσει τα συµφέροντά του,
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. β) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζηµία
2. Η αίτηση για έγκριση της µεταβίβασης διαστηµικών προκαλείται σε Έλληνες υπηκόους, η εκτίµησή της
δραστηριοτήτων υποβάλλεται από κοινού από τον µετα- πραγµατοποιείται από Επιτροπή τριών (3) εµπειρογνω-
βιβάζοντα και τον αποδέκτη φορέα. µόνων, ένας από τους οποίους ορίζεται από κάθε µέρος
3. Οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης και ο τρίτος κατόπιν συµφωνίας των µερών. Ο Υπουργός
της άδειας εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικα- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
σία της έγκρισης µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριο- µπορεί να επιβάλει τον εκ των προτέρων ορισµό των ε-
τήτων. µπειρογνωµόνων ως µια από τις προϋποθέσεις για τη χο-
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών ρήγηση άδειας.
και Ενηµέρωσης µπορεί µε την έγκριση µεταβίβασης δια- 4. Το δικαίωµα προσφυγής του Ελληνικού Κράτους ε-
στηµικών δραστηριοτήτων να επιβάλει πρόσθετους ό- ναντίον άλλου εκτοξεύοντος ή συνεκτοξεύοντος Κρά-
ρους τόσο στον µεταβιβάζοντα όσο και στον αποδέκτη. τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου V της
5. Όταν ο αποδέκτης φορέας δεν εδρεύει ή δεν δρα- Σύµβασης περί Διεθνούς Διαστηµικής Ευθύνης, δεν κω-
στηριοποιείται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πο- λύει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και δεν αποτε-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να αρ- λεί σε καµία περίπτωση προϋπόθεση για ανάληψη δρά-
νηθεί την έγκριση µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριο- σης του Ελληνικού Κράτους εναντίον του φορέα.
τήτων, εφόσον δεν έχει υπογραφεί συµφωνία µε το κρά- 5. Το Ελληνικό Κράτος δικαιούται να προσφύγει ενα-
τος του αποδέκτη φορέα, η οποία να αποζηµιώνει το Ελ- ντίον του ασφαλιστή του φορέα, έως το ποσό που έχει
ληνικό Κράτος έναντι κάθε προσφυγής εναντίον του στο καθοριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µπορεί δε να
πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης του ή έναντι κάθε αγωγής οριστεί συνδικαιούχος στην τυχόν οφειλόµενη ασφαλι-
για πρόκληση ζηµιών. στική αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση.
6. Ο φορέας υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει α-
Άρθρο 11 ντίγραφο του ασφαλιστήριου συµβολαίου ή βεβαίωση
Διεθνής ευθύνη για ζηµίες της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το ασφαλιστήριο συµβό-
λαιο µε το φορέα είναι σε ισχύ.
1. Για την κάλυψη της ευθύνης για ζηµίες, ο φορέας υ-
ποχρεούται να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει το ποσό Άρθρο 12
των 60.000.000 ευρώ, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµό- Υποχρέωση ενηµέρωσης
ζεται ανάλογα µε το µέγεθος, την αξία ή άλλες παραµέ-
τρους λειτουργίας του διαστηµικού αντικειµένου µε από- Ο φορέας οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί τον Υπουρ-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω- γό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρω-
νιών και Ενηµέρωσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως του σης για κάθε είδους χειρισµό, δυσλειτουργία ή ανωµα-
φορέα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών της παρα- λία του διαστηµικού αντικειµένου, καθώς και εν γένει α-
γράφου 2 του άρθρου 5. Αν η διαστηµική δραστηριότητα πώλεια ελέγχου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
γίνεται προς το δηµόσιο συµφέρον, ο Υπουργός Ψηφια- πρόσωπα στο έδαφος, αεροπλάνο σε πτήση ή σε άλλα
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε α- διαστηµικά αντικείµενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πόφασή του, µπορεί να καθορίσει χαµηλότερο ποσό ή να ζηµία, καθώς και για κάθε µεταβολή στα στοιχεία της αί-
απαλλάξει το φορέα από την υποχρέωση ασφάλισης, τησης αδειοδότησης.
λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται µε
τη διαστηµική δραστηριότητα. Οι διαστηµικές δραστη- Άρθρο 13
ριότητες γίνονται προς το δηµόσιο συµφέρον αν εξυπη- Επιστροφή διαστηµικού αντικείµενου
ρετούν την εθνική άµυνα και ασφάλεια, την επιστήµη,
την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η ασφάλιση δεν είναι α- 1. Με την επιφύλαξη µέτρων που αφορούν την ασφά-
παραίτητη εάν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος είναι ο φορέ- λεια και προστασία αγαθών και προσώπων, κάθε διαστη-
ας. µικό αντικείµενο που βρίσκεται ή εντοπίζεται σε ελληνι-
2. Όταν το Ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη κό έδαφος ή σε τοποθεσία που υπόκειται στη ελληνική
προς αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο VII της Συνθή- δικαιοδοσία, επιστρέφεται αµελλητί στις αρµόδιες αρ-
κης για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, τις διατάξεις της χές, οι οποίες και ενηµερώνουν αµέσως τον Υπουργό
Σύµβασης περί Διεθνούς Διαστηµικής Ευθύνης ή του πα- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
ρόντος, θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης εναντίον προκειµένου να διευθετήσει την επιστροφή του εν λόγω
του εµπλεκόµενου φορέα µέχρι το ποσό της αποζηµίω- αντικειµένου στο Κράτος όπου έχει αρχειοθετηθεί, σύµ-
σης που καθορίζεται στην παράγραφο 3. φωνα µε τη Συµφωνία για τη Διάσωση Αστροναυτών και
6

την Επιστροφή Διαστηµικών Αντικειµένων. Στην περίπτωση αυτή, για τις εν εξελίξει δραστηριότη-
2. Όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του τες, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 15. Ο φορέας παρέχει
Κράτους όπου έχει αρχειοθετηθεί το διαστηµικό αντικεί- σύµφωνα µε τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις τα σχετι-
µενο ή του Κράτους Εκτόξευσης, λαµβάνεται από τον Υ- κά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων που περιλαµ-
πουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη- βάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
µέρωσης κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη του α- 3. Διαστηµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται
ντικειµένου ή των αντικειµένων που ανευρίσκονται ή ε- σε ειδικότερες συµβάσεις ή συµφωνίες µε το Ελληνικό
ντοπίζονται. Δηµόσιο και έχουν λάβει συναφείς άδειες, θεωρούνται
3. Όταν το αντικείµενο επιστρέφεται στην αρµόδια αρ- ως αδειοδοτηµένες και υπόκεινται στις αντίστοιχες υπο-
χή ή, εφόσον είναι αναγκαίο πριν από την επιστροφή χρεώσεις και όρους του παρόντος νόµου.
του, λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο για την προστασία
των δικαιωµάτων των θυµάτων, καθώς και των περιου- Άρθρο 17
σιών που υπέστησαν ζηµία από το διαστηµικό αντικείµε- Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων
νο.
1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
Άρθρο 14 νιών και Ενηµέρωσης συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μη-
Κάλυψη εξόδων αίτησης τρώο Διαστηµικών Αντικειµένων, όπου καταχωρίζονται
τα διαστηµικά αντικείµενα που σχετίζονται µε αδειοδο-
Όταν, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ο Υπουργός τηµένες δραστηριότητες, για τα οποία η Ελλάδα είναι,
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µόνη της ή από κοινού µε άλλο Κράτος, το Κράτος Εκτό-
προσφεύγει στις υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων, το κό- ξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγµατοποιείται από
στος των υπηρεσιών, καθώς και κάθε έξοδο που αφορά άλλο κράτος ή Διεθνή Οργανισµό, σύµφωνα µε τη Σύµ-
τις εργασίες τους βαρύνει τον αιτούντα φορέα. Αν ο φο- βαση για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων.
ρέας δεν καλύψει το σχετικό κόστος, η αίτησή του απορ- 2. Για την καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων ε-
ρίπτεται, ενώ αν είναι ήδη αδειοδοτηµένος, ο Υπουργός φαρµόζονται τα εξής:
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης α) Ένας µοναδικός εθνικός αριθµός καταχώρισης και
µπορεί να αναστείλει την άδεια. καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείµενο, ύστερα α-
πό απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
Άρθρο 15 κοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Κυρώσεις β) Καταχωρίζονται οι πληροφορίες του άρθρου IV της
Σύµβασης για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων,
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νόµιµος εκπρόσω- καθώς και αυτές που αναφέρονται στο έντυπο για την
πος νοµικού προσώπου, που διεξάγει διαστηµικές δρα- καταχώριση διαστηµικού αντικειµένου στο Μητρώο του
στηριότητες χωρίς άδεια, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως ΟΗΕ.
δύο (2) έτη, καθώς και µε χρηµατική ποινή από 30.000 έ- 3. Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται
ως 300.000 ευρώ. στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, καταχωρίζονται
2. Στις περιπτώσεις όπου το Ελληνικό Κράτος φέρει εµπιστευτικώς:
διεθνή ευθύνη από τις ανωτέρω µη αδειοδοτηµένες δια- α) ο κατασκευαστής του διαστηµικού αντικειµένου,
στηµικές δραστηριότητες, θεµελιώνεται επιπροσθέτως β) η εταιρεία εκτόξευσης του διαστηµικού αντικειµέ-
υπέρ του Ελληνικού Κράτους δικαίωµα αποζηµίωσης ε- νου,
ναντίον του εµπλεκόµενου φυσικού ή νοµικού προσώ- γ) ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστηµικού αντικει-
που, µέχρι του ποσού της αποζηµίωσης που καθορίζεται µένου,
βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 11. δ) τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός
3. Όποιος, κατά το στάδιο υποβολής αίτησης και µέχρι του διαστηµικού αντικειµένου,
τη λήξη ισχύος της άδειας, κοινοποιεί στον Υπουργό ε) τα αρχειοθετήµατα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπι-
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κοινωνιών (ITU filings), σύµφωνα µε τα οποία λειτουργεί
εκ προθέσεως εσφαλµένες ή ηµιτελείς πληροφορίες για το αντικείµενο,
τις σχετικές διαστηµικές δραστηριότητες, τιµωρείται µε στ) η άδεια άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων που
πρόστιµο από 10.000 έως 100.000 ευρώ. έχει χορηγηθεί στο φορέα µε τη σχετική τεκµηρίωση.
4. Ο φορέας γνωστοποιεί αµέσως στον Υπουργό Ψη-
Άρθρο 16 φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης τις
Μεταβατικές διατάξεις πληροφορίες των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 2
και της παραγράφου 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε µε-
1. Οι διαστηµικές δραστηριότητες που είναι ήδη σε ε- ταβολής στοιχείων, πραγµατοποιείται συµπληρωµατική
ξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µπορεί να εγγραφή, µε την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα(30) η-
συνεχιστούν για µια περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την µερών από την ηµέρα που αυτός έλαβε γνώση της µετα-
ηµεροµηνία αυτή, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για ά- βολής. Αν ο φορέας δεν γνωστοποιήσει τις µεταβολές
δεια. Καµία µεταβίβαση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, η άδεια µπορεί να
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. ανακληθεί ή ανασταλεί.
2. Ο φορέας εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη 5. Η καταχώριση πραγµατοποιείται µετά το χρόνο ε-
ισχύος του παρόντος υποχρεούται να υποβάλει τα στοι- κτόξευσης του διαστηµικού αντικειµένου και κατόπιν της
χεία για τις διαστηµικές δραστηριότητες, που διεξάγει έγγραφης ενηµέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτι-
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, στον Υπουργό Ψη- κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης από το φορέα για
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία
7

του διαστηµικού αντικειµένου και εφόσον συντρέχουν οι θεση γνώσεων, καινοτοµίας και δράσεων προκειµένου
όροι της άδειας. να µεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συµµετοχή της χώ-
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, ρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς Δια-
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης καταχωρίζονται στο στήµατος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστηµικά προγράµ-
Μητρώο και τα διαστηµικά αντικείµενα που αφορούν δια- µατα, καθώς και η συµµετοχή στη σχεδίαση προγραµµά-
στηµικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλι- των για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστηµονικών, επι-
ξη κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. χειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το
Διάστηµα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ε. η συµβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνο-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ λογίας και των διαστηµικών εφαρµογών, υπηρεσιών και
επίγειων υποδοµών προς όφελος της εγχώριας βιοµηχα-
Άρθρο 18 νίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδια-
Σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία σµό δορυφόρων, δορυφορικών συστηµάτων, υλικών και
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτή-
των τηλεπισκόπησης, µέσω και της αξιοποίησης της συµ-
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛ- µετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς ορ-
ΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το δια- γανισµούς και προγράµµατα, καθώς και στις πάσης φύ-
κριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.», στο εξής η «Εταιρεία». σεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυµία της Εταιρείας α- στ. η συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες
ποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE AGENCY για τη συνεχή επιµόρφωση των φοιτητών, των νέων ε-
S.A.». Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων, ρευνητών και των δηµόσιων λειτουργών σε θέµατα Δια-
µε απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τη- στήµατος, καθώς και η σχεδίαση και η συµµετοχή στην
λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να οριστεί ως έ- υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστηµικών
δρα άλλος δήµος της χώρας. δραστηριοτήτων και εφαρµογών,
2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής ζ. η προώθηση θεµάτων τυποποίησης και η µεταφορά
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, λειτουργεί τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τοµέα των δια-
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες στηµικών εφαρµογών και υπηρεσιών,
της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του η. η πειραµατική ή εµπορική αξιοποίηση των δικαιωµά-
παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, και των του Δηµοσίου σε δορυφορικά και διαστηµικά αντι-
συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 κείµενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρε-
(Α΄ 76), για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς. σιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και α-
3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έ- κινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υ-
τη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής α- πουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
πόφασης της παραγράφου 6 και µπορεί να τροποποιηθεί µέρωσης,
ή παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό. θ. η παροχή συνδροµής προς το Δηµόσιο αναφορικά
4. Σκοπός της Εταιρείας είναι: µε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα, καθώς και η πα-
α. η διαµόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον το- ροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση µελε-
µέα του διαστήµατος και η εκπόνηση κυλιόµενου-δυνα- τών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
µικού σχεδίου δράσης της διαστηµικής στρατηγικής σε νωνιών και Ενηµέρωσης αναφορικά µε τη διαχείριση των
συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοι- δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Δηµοσίου στο
νότητα, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα που προσδιο- Διάστηµα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστηµικών
ρίζει στόχους, τοµείς συνεργασίας και διαδικασίες για αντικειµένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συ-
την επίτευξη των στόχων, στηµάτων.
β. η συνεργασία, ο συντονισµός, η υποστήριξη και η κι- 5. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
νητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νοµικών προσώπων ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαι-
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση, ρείται σε εξήντα (60) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονο-
διάχυση και αξιοποίηση της διαστηµικής στρατηγικής µαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ καθεµία. Το µετοχικό
της Ελλάδας, καθώς και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου α-
και διεθνείς οργανισµούς και οµάδες που δραστηριοποι- πό το Ελληνικό Δηµόσιο. Το Ελληνικό Δηµόσιο για την
ούνται σε διαστηµικά θέµατα και προγράµµατα, άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται
γ. η προώθηση και συµµετοχή ως συντονιστής δηµό- στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Ψηφιακής
σιων φορέων σε έργα και προγράµµατα, καθώς και η δια- Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονο-
χείριση εθνικών προγραµµάτων και έργων σε τοµείς του µικών ή από πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από αυτούς.
Διαστήµατος, όπως η επιστηµονική έρευνα, η τεχνολο- 6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
γία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονοµία, το πε- Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, που δηµοσιεύεται
ριβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι µεταφορές, η ηλε- στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το κα-
κτρονική διακυβέρνηση και το εµπόριο, ταστατικό της Εταιρείας, µε το οποίο ρυθµίζονται τα θέ-
δ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι- µατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία για τις ανώνυµες
σµούς, πρωτοβουλίες, φόρουµ και δραστηριότητες για εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατι-
θέµατα Διαστήµατος, ο συντονισµός των εθνικών εκπρο- κό της Εταιρείας, ως και οι διατάξεις που ρυθµίζονται κα-
σώπων στον τοµέα του Διαστήµατος, η ανάπτυξη ευρω- τά περιεχόµενο και από τις διατάξεις του παρόντος, µπο-
παϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύν- ρεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση
8

της Γενικής Συνέλευσης. Για την επίτευξη των καταστα- άµυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διατηρεί διοικητι-
τικών σκοπών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Ψηφια- κή και επιχειρησιακή αυτονοµία σε σχέση µε την Εται-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, η Ε- ρεία, δύναται δε να συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως
ταιρεία µπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υ- στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ποκαταστήµατα, καθώς και να συνεργάζεται µε ελληνι- ρείας χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον συζητείται θέµα
κές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που δραστη- που άπτεται της εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
ριοποιούνται στον τοµέα του Διαστήµατος είτε κοινο-
πρακτώντας µαζί τους είτε συµµετέχοντας ως συνέται- Άρθρο 19
ρος ή µέτοχος σε αυτές είτε ιδρύοντας µαζί τους νέες ε- Όργανα της Εταιρείας
ταιρείες ή εταιρείες συµµετοχών που θα επιδιώκουν
τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
7. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: και το Διοικητικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται από τον
α) την εκµετάλλευση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του.
των διαστηµικών αντικειµένων, των δορυφόρων, των δο- Mέχρι τη συγκρότηση, οργάνωση και στελέχωση της Ε-
ρυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων ταιρείας µε το απαραίτητο προσωπικό που δεν µπορεί να
που έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση του κατα-
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, στατικού, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
καθώς και συµβάσεων ή προγραµµάτων που υλοποιού- νωνιών και Ενηµέρωσης µε απόφασή του διορίζει το
νται κατά την άσκηση πειραµατικής ή εµπορικής δραστη- πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και ρυθµίζει τα θέµατα που
ριότητας, σχετίζονται µε τη λειτουργία του.
β) χορηγίες, έσοδα και χρηµατοδοτήσεις από δηµό- 2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συ-
σιες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς πάσης φύσεως, Τα- νέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέµα που προβλέ-
µεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Ορ- πεται στο καταστατικό και στις διατάξεις του κ.ν.
γανισµούς, 2190/1920, µε εξαίρεση τα ζητήµατα τα οποία αποφασί-
γ) την παροχή υπηρεσιών και τη µεταβίβαση των δικαι- ζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
ωµάτων χρήσης επιστηµονικών - ερευνητικών έργων και 3. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό
µελετών, Συµβούλιο και ο Διευθύνων Σύµβουλος, οι αρµοδιότητες
δ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από των οποίων, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσε-
τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκµετάλλευση ων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται και
της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας, σύµ-
νόµιµες πηγές, φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Διευθύνων Σύµβου-
ε) χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύµατα και εταιρείες. λος προΐσταται των Διευθύνσεων της Εταιρείας και λαµ-
8. Οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε λογαριασµό βάνει τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις, σύµφωνα
όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα στην ηµεδαπή µε όσα καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
και κινείται µε εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου, ύ- 4. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7)
στερα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου. µέλη, ήτοι:
Η ανάληψη, διάθεση ή πραγµατοποίηση οποιασδήποτε α) Πρόεδρο,
δαπάνης από τον εταιρικό λογαριασµό κάτω από ένα β) Διευθύνοντα Σύµβουλο,
προκαθορισµένο ποσό, που ορίζεται στον εσωτερικό κα- γ) δύο µέλη, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό
νονισµό, και για καθηµερινές λειτουργικές δαπάνες, γί- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
νεται µε εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου της Εται- δ) ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οι-
ρείας ή προσώπου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυ- κονοµικών,
τόν. ε) ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό
9. Μέρος του θετικού αποτελέσµατος, έσοδα µείον έ- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
ξοδα, της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Ε- στ) ένα µέλος, που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος εκ
ταιρείας αποδίδεται στον τακτικό προϋπολογισµό ως δη- των εργαζοµένων.
µόσιο έσοδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφια- Σε περίπτωση που δεν προταθούν από τους ανωτέρω
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οι- µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µε τους αντίστοιχους
κονοµικών καθορίζονται το αποδιδόµενο ποσοστό, η αναπληρωτές τους, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοι-
σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα. νοποίηση του σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Ψηφια-
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολι- κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υπο-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Οικονοµικών, δεικνύει τα σχετικά µέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµό- 5. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζεται από τη Γενική Συ-
διου Υπουργού, η Εταιρεία µπορεί να επιχορηγείται από νέλευση για πενταετή θητεία, είναι δε υπεύθυνο για τη
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατι-
τακτικό προϋπολογισµό για την πραγµατοποίηση του κών της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει
σκοπού της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι ρυθµί- για τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της Εται-
σεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, ρείας, εκτός από τα θέµατα εκείνα που, σύµφωνα µε τις
εξαιρουµένων των στρατιωτικών εφαρµογών και των θε- διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρµοδιότητα της
µάτων εθνικής ασφαλείας. Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εται-
11. Ως προς τα διαστηµικά προγράµµατα και τις δια- ρείας µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει το χειρισµό ι-
στηµικές εφαρµογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής διαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµένους επιστήµονες
9

στον τοµέα του Διαστήµατος, οι οποίοι δεν ανήκουν στο αρµοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο αριθµός
τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα
ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανα- και η κατανοµή τους στις διοικητικές µονάδες της Εται-
τίθενται, η δε αµοιβή αυτών προσδιορίζεται µε την ανω- ρείας, ο αριθµός των ειδικών επιστηµόνων, καθώς και ο
τέρω απόφαση. αριθµός των θέσεων νοµικού συµβούλου, δικηγόρων και
6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι µέλη ειδικών νοµικών συνεργατών, οι οποίοι συνδέονται µε
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ασκούν τις την Εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής, τα αναγκαία
αρµοδιότητες που προβλέπονται και διορίζονται µε από- προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθµο-
φαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστηµα πέντε (5) ε- λογική και µισθολογική εξέλιξη των ειδικών επιστηµό-
τών ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και από- νων, σύµφωνα µε τον κανονισµό προσωπικού, οι διαδικα-
φαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω- σίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς
νιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών. Με την προκήρυ- και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο
ξη της θέσης καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, σχετικό ζήτηµα.
εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα, οι όροι απασχό-
λησης και οι προϋποθέσεις διορισµού, µπορεί δε να ορί- Άρθρο 21
ζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των ανωτέρω. Θέµατα προσωπικού
Τα απαιτούµενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης
του Προέδρου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλο- 1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις
δαπής, µεταπτυχιακό κατά προτίµηση σε συναφές αντι- εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή
κείµενο, πολυετής και διεθνής εµπειρία στον τοµέα του αορίστου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή µε
Διαστήµατος, εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και οργάνω- σύµβαση έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η
σης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής Εταιρεία, µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατά-
γλώσσας, ενώ η καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι ξεων να προσλαµβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήµο-
επιθυµητή. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κατάληψη νες εγνωσµένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών
της θέσης του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πτυχίο πα- της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δη-
νεπιστηµιακής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτή-
µεταπτυχιακό κατά προτίµηση σε συναφές αντικείµενο, των και την εποπτεία των διαστηµικών αντικειµένων,
τουλάχιστον πενταετής εµπειρία τόσο στον τοµέα του κατ’ αναλογική εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του
Διαστήµατος όσο και σε θέµατα διοίκησης και οργάνω- ν. 3429/2005.
σης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής 2. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, µε από-
γλώσσας, ενώ η πολύ καλή γνώση και άλλων γλωσσών φαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
είναι επιθυµητή. νιών και Ενηµέρωσης επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των
7. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να δια- ενδιαφεροµένων, να αποσπώνται στην Εταιρεία, κατά
θέτουν εγνωσµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και ε- παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέ-
παγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας χη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νιών και Ενηµέρωσης, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ι-
της θέσης ή των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιεί- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση
ται η Εταιρεία. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύµατα ρυθµίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-
ή ασυµβίβαστα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου πόσπαση, εκτός από µισθολογικά θέµατα για τα οποία ε-
καθορίζονται µε το καταστατικό της Εταιρείας. φαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
Άρθρο 20 νωνιών και Ενηµέρωσης, κατά παρέκκλιση των κείµενων
Εσωτερικοί κανονισµοί διατάξεων, οι άµεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχω-
σης της Εταιρείας µπορεί να καλυφθούν προσωρινώς και
1. Με κανονισµούς, που καταρτίζονται από το Διοικητι- µε µετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφι-
κό Συµβούλιο της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του στάµενου εξειδικευµένου προσωπικού του Υπουργείου
ν. 3429/2005, ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουρ- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
γίας, ασφάλειας και διαβάθµισης προσωπικού, προστα- προς την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
σίας προσωπικών δεδοµένων και απορρήτων πληροφο- ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρι-
ριών, καθώς και ελέγχου της Εταιρείας. Με απόφαση του νή άσκηση καθηκόντων αυτού του προσωπικού µέχρι την
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται οι ό- ολοκλήρωση της συγκρότησης και στελέχωσης της Ε-
ροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσε- ταιρείας, ως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
ων προµηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνη- 3. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέ-
σης µελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έρ- πεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δη-
γων, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινη- µόσιο, από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτε-
τών και ακίνητων πραγµάτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµι- ρου δηµόσιου τοµέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρ-
σθώσεων και παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ε- χές, καθώς και από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
νοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος σε περιουσιακά και φορείς, που εποπτεύονται από το Δηµόσιο σύµφωνα
στοιχεία της Εταιρείας. µε το ν. 4440/2016.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζο-
νται ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση και οι
10

Άρθρο 22 3. Η πρόταση για τη διαστηµική στρατηγική και το κυ-


Προνόµια - φορολογικές απαλλαγές λιόµενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έγκριση στον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
1. Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οι- µέρωσης.
κονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δι- 4. Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε
καίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου. Επίσης, α- στοιχεία αφορούν τη λειτουργία της ή κάθε άλλη σχετι-
παλλάσσεται από την καταβολή δασµών, άµεσων ή έµ- κή πληροφορία, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Ψη-
µεσων φόρων, πλην του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
(ΦΠΑ), του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του 5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µπορεί να
Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων και προσκληθεί σε επιτροπές ενώπιον της Βουλής για να τις
τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόµενο από αυ- ενηµερώσει για κάθε σχετικό θέµα στον τοµέα του Δια-
τήν εξοπλισµό που προορίζεται για την εκπλήρωση των στήµατος, µε την επιφύλαξη των θεµάτων εθνικής ασφα-
σκοπών της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. λείας κατά τη διαχείριση στρατιωτικών εφαρµογών και
2. Κάθε πράξη ή συµφωνία, που αφορά τη µεταβίβαση διαστηµικών πόρων.
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εµπράγµα-
του δικαιώµατος προς την Εταιρεία ή από την Εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
προς θυγατρικές της, καθώς και η µεταγραφή των πρά- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ξεων ή συµφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
κτηµατολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και των Φό- Άρθρο 25
ρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονοµιών, όπου Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή
δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης κ΄ της παρ. 2 του
προσώπου δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανι- άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως ε-
σµών ή τρίτων. Ειδικά για το φόρο εισοδήµατος, η Εται- ξής:
ρεία απαλλάσσεται αυτού, µε εξαίρεση το εισόδηµα που «Τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων που
αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφα- αφορούν στην ενηµέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση
λαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 46 του στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύ-
ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζο- πτουν από την εφαρµογή οδηγιών της Ε.Ε., στην ανά-
νται οι ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ε- πτυξη της ευρυζωνικότητας, στη χρήση του διαδικτύου,
νισχύσεων, εξαιρουµένων των ζητηµάτων που αφορούν στην παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, τηλεπικοινωνια-
στρατιωτικές εφαρµογές και των θεµάτων εθνικής α- κού εξοπλισµού και υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρο-
σφαλείας. νικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει δηµόσιου
τοµέα για την εκπλήρωση των δηµόσιων σκοπών τους
Άρθρο 23 στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, κα-
Λύση - εκκαθάριση θώς και σε δράσεις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες, κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού.»
Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση διε- 2. Στο άρθρο 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται
νεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις ανώνυµες ε- παράγραφος 4 ως εξής:
ταιρείες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής «4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και του κα- Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης συγκροτείται Συµβού-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότε- λιο Διαστηµικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συµβου-
ρα θέµατα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, τα λευτικές υπηρεσίες για θέµατα που εντάσσονται στο πε-
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, υλικά και άυλα, κα- δίο του Διαστήµατος και στη χάραξη της εθνικής διαστη-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λύση της Εταιρεί- µικής πολιτικής. Στο ως άνω Συµβούλιο καθήκοντα Προ-
ας. έδρου αναλαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων και συµµετέχουν ως µέλη ο Γενι-
Άρθρο 24 κός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ο
Θέµατα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστηµικών
Εφαρµογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι
1. Ο διαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος, καθώς Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικεί-
και η εποπτεία της Εταιρείας ασκούνται σύµφωνα µε το ους Υπουργούς ανάλογα µε το προς συζήτηση θέµα, µε
καταστατικό και το ν. 3429/2005. τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συµβούλιο
2. Η Εταιρεία υποβάλλει εντός του πρώτου τριµήνου µπορούν να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από
κάθε έτους στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι- τον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµεί-
κοινωνιών και Ενηµέρωσης αναφορά επιτευχθέντων ων, εκπρόσωποι από την ΕΕΤΤ, την Πανεπιστηµιακή Κοι-
στόχων και προβλέψεων για το επόµενο έτος, καθώς και νότητα και την ελληνική διαστηµική βιοµηχανία, κατά πε-
το επικαιροποιηµένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέ- ρίπτωση δε επιστήµονες και εκπρόσωποι φορέων που
διό της. Η πρώτη αναφορά παραδίδεται µετά την ολο- σχετίζονται µε το διαστηµικό τοµέα. Η γραµµατειακή υ-
κλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη λειτουργία ποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τη Γενική
της Εταιρείας. Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και οι
11

συνεδριάσεις θα λαµβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενι- ύστερα από γνώµη της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου
κού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ο ο- Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
ποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέµατα και τους εκά- Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζεται ο τύπος των ειδι-
στοτε συµµετέχοντες, σύµφωνα µε το επίπεδο εµπι- κών µηχανηµάτων µε τα οποία θα διενεργείται ο έλεγ-
στευτικότητας που απαιτείται.» χος του περιεχοµένου των προς αποστολή αντικειµέ-
3. Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 11 νων, η διαδικασία ελέγχου, ως και κάθε αναγκαία λεπτο-
του άρθρου 13 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε µέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
µε την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδροµικής επι-
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: κοινωνίας και της προστασίας των δεδοµένων προσωπι-
«Η ΕΕΤΤ µε απόφασή της καθορίζει τον αριθµό των α- κού χαρακτήρα.»
πασχολούµενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερ- 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
βαίνει τους δέκα (10) ανά εξάµηνο, τη χρονική διάρκεια ν. 4053/2012 (Α΄ 44) τροποποιείται ως εξής:
της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν µπορεί να «Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ,
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες συµπεριλαµβανοµένων τυ- καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιµερισµού του
χόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αµοιβής τους η µέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φο-
οποία επιβαρύνει την ΕΕΤΤ και η οποία δεν δύναται να υ- ρείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθώς και οι
περβαίνει την προβλεπόµενη στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση
διατάξεις ανώτατη αµοιβή για πρακτική άσκηση φοιτη- µη συµµόρφωσης.»
τών ανά εκπαιδευτική βαθµίδα στο δηµόσιο ή ιδιωτικό
τοµέα.» Άρθρο 27
4. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του Παιδικές κατασκηνώσεις
ν. 4070/2012, το χωρίο µετά τη φράση «η χρηµατοδότη-
ση υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, καθώς και η Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τη- και Ενηµέρωσης καλύπτει τις δαπάνες συµµετοχής των
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής: τέκνων ηλικίας 4-16 ετών του προσωπικού του σε παιδι-
«και εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή περίο-
ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσµού και δο εκάστου έτους. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε απόφασή του καθορί-
εν γένει δηµόσιου τοµέα για την εκπλήρωση των δηµό- ζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτοµέρειες της διαδικα-
σιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών σίας κάλυψης αυτών των δαπανών.
τους αναγκών, την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην
πληροφόρηση και τη µείωση του ψηφιακού χάσµατος Άρθρο 28
στην Επικράτεια, καθώς και η χρηµατοδότηση έργων, ει- Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας
δικών εργασιών ή µελετών από ειδικούς επιστήµονες, ο- και διαχείριση διαστηµικών θεµάτων
µάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση
µε ζητήµατα και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Τηλε- 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
πικοινωνιών και Ταχυδροµείων». Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
5. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του εκχωρείται δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε. για
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται ως εξής: την ευρυεκποµπή προγραµµάτων εµπορικού χαρακτήρα,
«Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδροµητών µε εύλογο αντάλλαγµα, όπως καθορίζεται µε βάση τις ε-
συνδέσεων προπληρωµένου χρόνου οµιλίας, εφόσον κάστοτε συνθήκες της αγοράς.
πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιηµένο συνδροµητή, επι- 2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
τρέπεται η ενεργοποίηση έως και είκοσι (20) καρτών Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης εκχωρείται, χωρίς α-
ταυτότητας συνδροµητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) ντάλλαγµα, δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε.
προπληρωµένου χρόνου οµιλίας από έναν και µόνο πά- για την ευρυεκποµπή προγραµµάτων µη εµπορικού χα-
ροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια α- ρακτήρα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δηµοσί-
γορά. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών συνδέσεως προπλη- ου σκοπού παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρε-
ρωµένου χρόνου οµιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υ- σίας και ιδίως για τη διασφάλιση ενηµέρωσης του κοινω-
πεύθυνης δηλώσεως προς τον πάροχο ως προς τον αριθ- νικού συνόλου και του απόδηµου ελληνισµού σε πολιτι-
µό των συνδέσεων που διατηρεί, καθώς και ως προς την στικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κοινωνικά θέµατα
κατοχή ή µη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου.» και την απρόσκοπτη κάλυψη και λήψη ραδιοτηλεοπτικού
6. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 σήµατος σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές
(Α΄ 116) άρχεται από 1.6.2018, δύναται δε να παραταθεί της χώρας.
µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι- 3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
κοινωνιών και Ενηµέρωσης. Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης παραχωρούνται για
δηµόσιους, ερευνητικούς ή πειραµατικούς σκοπούς δι-
Άρθρο 26 καιώµατα χρήσης ή εκµετάλλευσης επί διαστηµικών πό-
Διατάξεις περί ταχυδροµείων ρων και αντικειµένων του Ελληνικού Δηµοσίου.
4. Στο άρθρο 31 του ν. 4070/2012 (Α΄82), προστίθεται
1. Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), ό- παράγραφος 9, ως εξής:
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «9. Από δηµοσίευσης του παρόντος οι κάθε είδους ει-
«3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφια- σφορές ή συνδροµές της χώρας στα υποχρεωτικά και τα
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Δι- προαιρετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Διαστήµατος (European Space Agency - ESA) καταβάλ-
12

λονται και διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το Υπουρ- Άρθρο 31


γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ- Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των
ρωσης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταρ- µονάδων ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ Α.Ε.
γείται. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης καθορίζεται η διαδικα-
σία διαχείρισης, υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή α- 1. Οι προθεσµίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005
πόρριψης προτάσεων συµµετοχής στα προγράµµατα της (Α΄202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
ESA, η επεξεργασία θεµάτων ως προς τη συµµετοχή στα άρθρου 33 του ν. 3734/2009 (Α΄8), την παρ. 5 του άρ-
έργα και στις δραστηριότητες της ESA, η κατανοµή των θρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄287) και το άρθρο 9 του άρ-
εθνικών πόρων, ως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η θρου πρώτου του ν. 4366/2016 (Α΄18), παρατείνονται ως
Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων εξής:
αναλαµβάνει κάθε συναφές ζήτηµα για το συντονισµό, α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουρ-
την παρακολούθηση και τον καθορισµό των ενεργειών γίας της παραγράφου 1 παρατείνεται µέχρι τις
και δράσεων που συναρτώνται µε τη συµµετοχή στα α- 31.12.2019 για όλες τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που υπά-
νωτέρω προγράµµατα, ως και κάθε σχετική µε τα ως άνω γονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της, κατά την έ-
διαδικασία ή δραστηριότητα. Στον τακτικό προϋπολογι- ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
σµό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω- β) Η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας της
νιών και Ενηµέρωσης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για παραγράφου 2 για µονάδες, στις οποίες η αρχική αυτο-
την καταβολή των εισφορών ή συνδροµών της Ελλάδας τελής Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24.1.2002
και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συµ- µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
µετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ESA.» µου και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ως άνω ηµε-
ροµηνία, παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2019.
Άρθρο 29 γ) Η προθεσµία της παραγράφου 3 παρατείνεται µέχρι
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) τις 31.12.2019.
2. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγρά- σε όσα Αιολικά Πάρκα έχουν µεταβιβαστεί από τη ΔΕΗ
φους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του Α.Ε. στη ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. και για τα οποία δεν έ-
άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄240), όπως ισχύουν, η χει υποβληθεί η αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του
φράση «για το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από ν. 3377/2005.
την 22η Δεκεµβρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται α- 3.α) Καταργείται η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Α
πό τη φράση «για το χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) της παρ. II του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. Δ6/Φ1/
µηνών από την 22η Δεκεµβρίου του έτους 2016». οικ.8295/19.4.1995 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχα-
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄385).
Άρθρο 30 β) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπα-
Ρύθµιση επιµέρους θεµάτων του Μητρώου Πολιτών ραγράφου Γ΄ της παραγράφου II του ίδιου άρθρου δια-
γράφεται ο αριθµός «6,» από την εντός παρένθεσης
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 116 του ν. 4483/2017 φράση «(1, 5, 6, 9 και 10)».
(Α΄107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ηµε- Άρθρο 32
ροµηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήµατος.» Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 124 του
ν. 4483/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 του
«Κατά το χρονικό διάστηµα µετάπτωσης των δεδοµέ- ν. 4399/2016 (Α΄117), όπως αντικαταστάθηκε µε την
νων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρµόζονται οι διατά- παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4479/2017 (Α΄94) και ισχύει,
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). αντικαθίσταται ως εξής:
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα οι ληξιαρχικές πρά- «α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχε-
ξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρµόδια Ληξιαρ- δίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
χεία, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προσδιορίζεται από (Α΄ 8) παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018.»
την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου
116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της µετάπτω- Άρθρο 33
σης των δεδοµένων και την έναρξη λειτουργίας του Μη- Παρατάσεις προθεσµιών
τρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές
Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρο- 1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
νικό σύστηµα.» ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 αντικαθί- 1 του άρθρου 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και την παρ. 1
σταται ως εξής: του άρθρου 39 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), αντικαθίσταται
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκρο- ως εξής:
τείται Επιτροπή αρµόδια για την έκδοση πράξης, µε την «Μέχρι τις 31.12.2018 οι συµβάσεις αυτές θεωρούνται
οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων
µετάπτωσης των δεδοµένων των υφιστάµενων πληρο- περί συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης ο-
φοριακών συστηµάτων στο νέο σύστηµα, η εύρυθµη και φειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτου-
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος, η ύπαρξη σες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κα-
πολιτικής ασφάλειας του συστήµατος και η ανάθεση των τά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης
προβλεπόµενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρµοδιοτή- γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204).»
των.»
13

2. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016, όπως α- σίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ν. 4456/2017 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρµόζο- Άρθρο 37
νται µέχρι τις 31.12.2018.» Παράταση έναρξης εφαρµογής της παρ. 6
3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄121)
τροποποιείται ως εξής:
«4. Έως την πλήρωση του 60% των οργανικών θέσεων Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του
του συνιστώµενου Υπουργείου και το αργότερο µέχρι άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως
τις 31.12.2018, οι µεταφερόµενες µε τις παραγράφους 1 εξής:
και 2 υπηρεσιακές µονάδες εξακολουθούν να εξυπηρε- «η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ο-
τούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και θέµατα πληροφο- ρίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2018.»
ριακής υποστήριξης από τις αρµόδιες µέχρι την έκδοση
του παρόντος υπηρεσίες.» Άρθρο 38
4. Η παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
αντικαθίσταται ως εξής: του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 (Α΄121)
«2. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου α-
σκεί, πέραν των αρµοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρµο- 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76Α του
διότητες του Τµήµατος Προµηθειών της Γενικής Διεύ- ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
θυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υ- «Για την εφαρµογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περί-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν πτωση γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και µέχρι και την 31η Δε-
στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών µέχρι κεµβρίου 2019, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των
τις 31.12.2018.» Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασµατική
αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµ-
Άρθρο 34 φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών (3) µηνών από τη λή-
1. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ξη της, από πενταµελή επιτροπή µε θητεία διάρκειας δύο
ΣΤ΄ και I΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄74) παρα- (2) ετών, συγκροτούµενη µε απόφαση του αρµόδιου για
τείνονται µέχρι τις 30 Μαρτίου του έτους 2018. τον αθλητισµό Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
2. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018. ρίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 προ-
Άρθρο 35 στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4487/2017 (Α΄116) η νάπτυξης και Πολιτισµού και Αθλητισµού η εφαρµογή
ηµεροµηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται από την ηµε- του πρώτου εδαφίου µπορεί να παρατείνεται για δύο (2)
ροµηνία «31.1.2018». έτη.»

Άρθρο 36 Άρθρο 39
Σύσταση ειδικού λογαριασµού για την επανασύνδεση Έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής
παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος
Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που
1. Με την προϋπόθεση να πραγµατοποιηθεί η µεταφο- προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012
ρά εντός του 2017 στον ειδικό λογαριασµό της παρα- αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2018.
γράφου 2, διατίθεται ποσό δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ ως εφάπαξ ειδικό βοήθηµα, για τη Άρθρο 40
στήριξη καταναλωτών µε χαµηλά εισοδήµατα, όπως αυ- Επικουρικό Προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών
τά θα προσδιοριστούν στην κοινή απόφαση της παρα- παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάµεις
γράφου 3, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων ο- 1. Η παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄256)
φειλών, για την αντιµετώπιση των ενεργειακών τους α- αντικαθίσταται ως εξής:
ναγκών. «2. Η πρόσληψη προσωπικού θα πραγµατοποιείται µε
2. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται ειδικός λογαρια- σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία δεν µπορεί να είναι
σµός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος µε διάρκειας µεγαλύτερης του ενός (1) έτους και µικρότε-
διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανο- ρης των έξι (6) µηνών. Το ακριβές χρονικό διάστηµα της
µής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προκειµένου να απασχόλησης ορίζεται στη σύµβαση που καταρτίζεται.
µεταφερθεί το ως άνω ποσό από τον Κρατικό Προϋπολο- Οι συµβάσεις εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
γισµό εντός του 2017. θνικής Άµυνας.»
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 2. Παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επι-
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιού- κουρικού προσωπικού της παρ.1 του άρθρου τρίτου του
χοι, τα κριτήρια, το ύψος και η κατανοµή του ποσού του ν. 4211/2013 (Α΄256) που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση
ειδικού βοηθήµατος, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος του παρόντος σε Στρατιωτικά Νοσοκοµεία µε ειδικότη-
καταβολής, ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων και των τες για τις οποίες υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Για
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, οι εµπλεκόµενες υπηρε- την παράταση τηρείται η σειρά προτεραιότητας των κα-
14

ταρτισθέντων καταλόγων επικουρικού προσωπικού των άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄87), για τις οποίες παρέ-
οικείων Υγειονοµικών Περιφερειών, δυνάµει των οποίων χεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υπο-
το προσωπικό προσλήφθηκε αρχικά. Η ισχύς της παρού- στήριξη, ορίζεται η 1.1.2019. Μέχρι τότε συνεχίζουν να
σας διάταξης άρχεται αναδροµικά από 28.11.2017. έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και
4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της
Άρθρο 41 προβλεπόµενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής
Παράταση της προθεσµίας υπαγωγής σε ρύθµιση προθεσµίας.»
λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας Άρθρο 45
Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης δροµολογίων
Η προθεσµία του άρθρου 52 παρ. 3 του ν. 4483/2017 µεταφοράς µαθητών από προσωρινούς µειοδότες
(Α΄107) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση
οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυ- Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄159) η
τών, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι την 28η Φε- φράση «µέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται µε τη φράση
βρουαρίου 2018, στις περιπτώσεις δήµων που είτε τε- «µέχρι 28.2.2018». Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του
λούσαν κατά την έναρξη την προθεσµίας είτε κηρύχθη- άρθρου 63 του ν. 4415/2016 η φράση «έως τις
καν µέχρι τη λήξη αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανά- 31.12.2017» αντικαθίσταται µε τη φράση «έως τις
γκης Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 28.2.2018».
του ν. 3013/2002 (Α΄102).
Άρθρο 46
Άρθρο 42 Ρύθµιση θεµάτων παλιννοστούντων οµογενών
Παράταση της προθεσµίας σύστασης ΓΔΟΕΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρ- ν. 2790/2000 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως το άρθρο αυτό «3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσε-
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 10 του ως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων,
ν. 4337/2015 (Α΄129) και εν συνεχεία η παράγραγος 3 των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών
αυτού αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου ένα- για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορί-
του του ν. 4393/2016 (Α΄106), παρατείνεται έως τις ζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
31.12.2018. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας του προηγού- Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, η οποία µπο-
µενου εδαφίου οι αρµοδιότητες των φορέων της Ελληνι- ρεί να έχει αναδροµική ισχύ, κλιµακώνονται δε ανάλογα
κής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που α- µε τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία.»
ναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24 2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος στε-
του ν. 4270/2014 και θα µεταβιβάζονταν µετά τις γαστικής αποκατάστασης του άρθρου 3 του ν. 2790/2000
31.12.2017 στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτε- που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες οµογενείς,
λικού Σχεδιασµού (ΓΔΟΕΣ) του πρώην Υπουργείου Δη- των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητού-
µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν νται, εφόσον εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του
να ασκούνται από τους ανωτέρω φορείς. παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση
ελληνικής ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
Άρθρο 43 θρου 1 του ν. 2790/2000 και υπό την προϋπόθεση ότι η εν
Παράταση της προθεσµίας συγχώνευσης λόγω αίτησή τους θα γίνει δεκτή και θα αποκτήσουν εκ
των ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ νέου την ελληνική ιθαγένεια. Κατά την εξέταση της ως
άνω αίτησής τους, δεν λαµβάνει χώρα η διαδικασία της
Το προβλεπόµενο, στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), ό- ν. 2790/2000. Τυχόν εκκρεµείς διαδικασίες απέλασης
πως ισχύει, διάστηµα συγχώνευσης των υφιστάµενων των ως άνω παλιννοστούντων οµογενών λόγω της ανά-
ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟΔΣΑ του κλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται µέχρι την
άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνε- έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.
ται µέχρι τις 30.6.2018. Η ισχύς της παρούσας διάταξης
αρχίζει από 1.1.2018. Άρθρο 47

Άρθρο 44 Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138), ό-


Ρύθµιση θεµάτων διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολι-
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 της κυρωθείσας µε το άρθρο τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Διοικητικής Α-
1 του ν. 4147/2013 (Α΄98) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- νασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
µένου (31.12.2012), η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρ- πουργού καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
θρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄93) και τροποποιήθη- παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους
κε µε το άρθρο 77 του ν. 4445/2016 (Α΄236), το πρώτο φορείς του Δηµοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτη-
και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται ως εξής: τες και ρυθµιστικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Σε κάθε περί-
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαί- πτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την
σιο των οριζοµένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 31η Δεκεµβρίου 2018.»
15

Άρθρο 48 παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 ισχύει παράλλη-


λα.»
Οι προθεσµίες της παρ. 20 του άρθρου 8 του β) Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4486/2017 (Α΄115) α-
ν. 4109/2013 (Α΄16), όπως η παράγραφος αυτή τροπο- ντικαθίσταται ως εξής:
ποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α΄241), πα- «1. Η µεταβατική περίοδος του άρθρου 28 του
ρατείνονται µέχρι 28.2.2018. ν. 4272/2014 (Α΄145) παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2018.»
Άρθρο 49
Παρατάσεις προθεσµιών Άρθρο 50
Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητών Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3
του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄194) α- 1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 (Α΄131) α-
ντικαθίστανται ως εξής: ντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως «3. Η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Ε-
αυτοδιοικούµενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των διατάξε- πιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. γίνεται για πλήρη και απο-
ων του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) και της παρ. 4 κλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστηµα τριών
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), λειτουργεί α- (3) ετών, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
πό 1η Ιανουάριου 2019 µε πλήρη διοικητική και οικονοµι- του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε τη διαδικα-
κή αυτοτέλεια. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού σία των επόµενων παραγράφων, είναι δε υποχρεωτική
της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ανάκληση της από-
δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογι- σπασης πριν από τη λήξη της, χωρίς αίτηση του Επιθεω-
σµό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από ρητή, µπορεί να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο, όπως η α-
τις αρµόδιες Υπηρεσίες αυτού µέχρι την 31η Δεκεµβρίου καταλληλότητα ή η αδυναµία εκπλήρωσης των καθηκό-
2018. Από την 1η Ιανουάριου 2019 η µισθοδοσία του ντων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Υγείας,
προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη ε- µετά από γνώµη του Γενικού Επιθεωρητή. Η πλήρωση
φαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του θέσης Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π., µε-
ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄288).» τά από δηµόσια πρόσκληση σύµφωνα µε τις επόµενες
2.α) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 παραγράφους, από το ίδιο πρόσωπο που υπηρετούσε κα-
του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αναστέλλεται έ- τά το αµέσως προηγούµενο διάστηµα, λογίζεται ως ανα-
ως τις 31.12.2018. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει νέωση της απόσπασής του.
από 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περί-
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του πτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση τριµε-
ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής: λούς επιτροπής που αποτελείται από τον Γενικό Επιθεω-
«Από 1.1.2019 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε ρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµό-
Αποκεντρωµένη Διοίκηση.» σιας Διοίκησης και από Προϊστάµενο Διεύθυνσης του Υ-
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του πουργείου Υγείας, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
ν. 4472/2017 (Α΄74), η φράση «της 31ης Δεκεµβρίου του Υπουργού Υγείας, µπορεί να ανανεώνεται µία ή πε-
2017» αντικαθίσταται από τη φράση «της 31ης Mαΐου ρισσότερες φορές για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
2018». η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεω-
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του ρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Για την ανανέωση της απόσπασης
ν. 4368/2016 (Α΄21) αντικαθίσταται ως εξής: των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών δηµοσι-
«4. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκη- εύεται πρόσκληση από τον Γενικό Επιθεωρητή της
ρύσσονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2018, δεν µπορούν Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη του Υπουργείου Υγείας έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν
θέση ειδικευµένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη λήξη της τριετούς απόσπασης ή της ανανέωσης
από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη της προθε- της απόσπασης. Οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρη-
σµίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προ- τές υποβάλλουν αίτηση µέσα σε προθεσµία που ορίζεται
κήρυξης.» στην πρόσκληση, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
5. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παρ. 7 του από δέκα (10) ηµέρες. Η επιτροπή αξιολογεί µε βάση τα
άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄21) αντικαθίσταται ως ε- τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, την ι-
ξής: κανότητα και αποδοτικότητα κατά την άσκηση των καθη-
«Έως 30.6.2018 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιω- κόντων τους, την αναγκαιότητα παραµονής των Επιθεω-
τικά vοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία ειδικού καθεστώτος, τα ρητών ή Βοηθών Επιθεωρητών βάσει των εκκρεµών ε-
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δηµόσιες δοµές παροχής υ- λέγχων ή δικογραφιών και υποβάλει στον Υπουργό Υγεί-
πηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρµακεία (αποκλειστι- ας αιτιολογηµένο πρακτικό αξιολόγησης µε εισήγηση
κά για την παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµένους του για τα πρόσωπα για τα οποία προτείνεται η ανανέωση
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης της θητείας τους.
και εντάσσονται σε αυτή από 1.7.2018.» Η απόσπαση των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρη-
6.α) Η παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄241) τών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη
αντικαθίσταται ως εξής: της έως ότου είτε ανανεωθεί είτε η θέση τους πληρωθεί,
«12. Η διάρκεια των µεταβατικών περιόδων της περί- σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η αυ-
πτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 τοδίκαιη παράταση της απόσπασης του προηγούµενου
(Α΄174) παρατείνεται αναδροµικά από τη λήξη της µέχρι εδαφίου δεν υπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα κατά το
τις 31.12.2018. Το ίδιο χρονικό διάστηµα, η διάταξη της οποίο µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της
16

θητείας τους.» 81 του ν. 3655/2008 (Α΄58) παρατείνεται από την ηµερο-


2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι Επιθε- µηνία λήξης της µέχρι τις 31.12.2018. Από 1.1.2019 η
ωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που ε- διάθεση και απόσπαση του προσωπικού του προηγούµε-
πιθυµούν την ανανέωση της απόσπασής τους, υποβάλ- νου εδαφίου δύναται να παρατείνεται µε κοινή απόφαση
λουν αίτηση έως τη λήξη της απόσπασης, χωρίς να απαι- των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
τείται η δηµοσίευση πρόσκλησης από τον Γενικό Επιθεω- Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
ρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διαδι- σης.
κασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001. Άρθρο 53

Άρθρο 51 Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ενιαίου


Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987 (Α΄166) Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οι συµβάσεις
«Παροχής Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (S.L.Α.)
1. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του π.δ. Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-τ.ΙΚΑ,
370/1987 (Α΄166) αναριθµείται από το εσφαλµένο 3 στο των παρεχόµενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µέσω διαδι-
ορθό 4 και αντικαθίσταται ως εξής: κτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή
«4. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος από το υπηρεσιών συναφών έργων» και οι συµβάσεις «Παροχής
βαθµό του Πυροσβέστη µέχρι το βαθµό του Πυραγού Γε- Υπηρεσιών συντήρησης λογισµικού Εφαρµογών του
νικών και Ειδικών Καθηκόντων, που καταλαµβάνεται από ΟΠΣ-τ.ΙΚΑ και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» δύνανται
το όριο ηλικίας της παραγράφου 2, δύναται να αιτηθεί να παραταθούν µέχρι 31.12.2018. Μέχρι τις 31.12.2018
την παραµονή στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επι- προκηρύσσονται διαγωνισµοί για την ανάθεση των συµ-
πλέον έτη µετά τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, µε αί- βάσεων αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις.
τηση που υποβάλλεται τρεις (3) µήνες πριν από τη συ- Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου λύονται αυτοδικαί-
µπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρµό- ως και πριν το πέρας της προθεσµίας που προβλέπεται
διο Συµβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η σε αυτό, την ηµέρα που εκδίδεται η απόφαση κατακύρω-
αίτηση ανανεώνεται κατ’ έτος µε ανώτατο όριο τα δύο σης της ανάθεσης σύµβασης του ιδίου αντικειµένου στο
(2) έτη.» πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών του δεύτερου ε-
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 370/1987 προστίθεται παρά- δαφίου.
γραφος 5 ως εξής:
«5. Όσοι από τους Πυρονόµους και Αρχιπυροσβέστες Άρθρο 54
του Πυροσβεστικού Σώµατος καταλαµβάνονται από το
όριο ηλικίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 µπο- 1. Στο άρθρο 9 του ν. 3649/2008 (Α΄39) προστίθενται
ρούν, εφόσον επιθυµούν, να υποβάλουν έως την 30ή Σε- παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
πτεµβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, «9. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές µπορούν µε από-
περαιτέρω παραµονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώµα- φασή τους, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερι-
τος για ένα (1) έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έ- κών, να µεταβιβάζουν τις αρµοδιότητές τους και να ε-
τους της ηλικίας τους. Για την εφαρµογή των διατάξεων ξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενα όργανα να υπογρά-
αυτών θεωρείται ότι το 60ό έτος συµπληρώνεται την 31η φουν µε εντολή τους πράξεις ή έγγραφα της αρµοδιότη-
Δεκεµβρίου του αντίστοιχου έτους. Οι ενδιαφερόµενοι τάς τους.
παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστε- 10. Οι αποφάσεις των παραγράφων 8 και 9 δεν δηµο-
ρα από κρίση του αρµόδιου Συµβουλίου Κρίσεων του Πυ- σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ροσβεστικού Σώµατος, το οποίο συνεκτιµά κυρίως την 2. Το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύ- Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), εφαρµόζεται και στους
πτουν από τους ατοµικούς τους φακέλους. Οι ανωτέρω πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο-
κατά την αποστρατεία τους ή την απόλυσή τους, οποτε- φοριών (Ε.Υ.Π.). Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κα-
δήποτε, κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος,
ν.δ. 343/1969 (Α΄238) και του ν.δ. 974/1971 (Α΄189), λό- καταργείται.
γω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας. Από τις διατά- 3. Οι υπάλληλοι της Ε.Υ.Π., που απολύθηκαν αυτοδι-
ξεις της παρούσας δεν θίγονται οι ρυθµίσεις του καίως από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας κατά το
ν. 3865/2010 (Α΄120), όπως ισχύει, για τη θεµελίωση του χρονικό διάστηµα από 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.» του παρόντος, µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία
µε αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
Άρθρο 52 προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Η αίτηση µπορεί να γίνει δεκτή µε απόφαση
Η διάρκεια της διάθεσης και απόσπασης του προσωπι- του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Υπη-
κού που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 ρεσιακού Συµβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της
του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου Ε.Υ.Π., µε βάση την εκτίµηση των υπηρεσιακών ανα-
17

γκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία, σύµφωνα µε τα Άρθρο 55


προηγούµενα εδάφια, ισχύει από τη δηµοσίευση της α- Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄79)
πόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η επαναφορά α-
φορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υ- 1. Προστίθεται νέα παράγραφος 1α µετά την παρ. 1
πάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωµα επανάκτησης του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως εξής:
τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτο- «1.α. Από 1.1.2018, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδι-
δίκαιη απόλυσή του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Το χρονικό λειας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επ. του
διάστηµα από την αυτοδίκαιη απόλυση µέχρι την επανα- ν. 4001/2011 (Α΄179), για την απρόσκοπτη και αδιάλει-
φορά στην υπηρεσία δεν συνιστά χρόνο πραγµατικής πτη παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει ε-
δηµόσιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι, που επανέρχονται πιβληθεί στις επιχειρήσεις του τοµέα ηλεκτρικής ενέρ-
κατ’ εφαρµογή της παρούσας διάταξης, λαµβάνουν τις γειας οφείλεται αντάλλαγµα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
αποδοχές που λάµβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή ας (αντάλλαγµα ΥΚΩ), το οποίο, µε την επιφύλαξη της
τους, πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, υπολογίζεται
καθηκόντων ευθύνης. σύµφωνα µε τις µοναδιαίες χρεώσεις του παρακάτω πί-
νακα:
18

Σε περίπτωση που η τετραµηνιαία κατανάλωση ενέρ- 3. Η παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθί-
γειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισµένης κλίµα- σταται ως εξής:
κας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, µόνο η υπερ- «8. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρι-
βάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων στής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα
της επόµενης σε σειρά κλίµακας.» Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές
2. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθί- Συστηµάτων και Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου τη-
σταται ως εξής: ρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό για τις Υπηρεσίες
«2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγµατος ΥΚΩ εί- Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαρια-
ναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότη- σµός που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδι-
σης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προµηθευτές κό λογαριασµό για τις ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδε-
ηλεκτρικής ενέργειας µε διακριτή χρέωση στους λογα- µένου Συστήµατος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασµό για
ριασµούς κατανάλωσης που λαµβάνουν, όπως η κατανά- τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών
λωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή (ΜΔΝ), σύµφωνα και µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα
Δικτύου, καθώς και οι αυτοπροµηθευόµενοι πελάτες. Ο στο οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
προσδιορισµός της κατανάλωσης κάθε καταναλωτή γί- Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό ΥΚΩ χρεώνο-
νεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης, ανεξάρτη- νται ως εκροές τα ανταλλάγµατα που παρέχονται στους
τα από την προέλευση της ενέργειας αυτής, ήτοι από το υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πι-
δίκτυο ή από µονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγω- στώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές
γού. Το αντάλλαγµα ΥΚΩ αποδίδεται σύµφωνα µε τους χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συµπεριλαµ-
οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προµηθευτές και βανοµένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται
τους αυτοπροµηθευόµενους πελάτες στον ειδικό λογα- και αποδίδονται από τους Προµηθευτές και τους Αυτο-
ριασµό ΥΚΩ που τηρείται από τον αρµόδιο Διαχειριστή, προµηθευόµενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασµού καταβάλλεται Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προµηθευτές
από τον αρµόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθµι- και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες προς τη
ση στους κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστηµάτων και Δι-
γειας για τις παρεχόµενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοι- κτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της εί-
νής Ωφέλειας. σπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.
Σε περίπτωση ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του ετή- Ο µηχανισµός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και α-
σιου οικονοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λογαρια- πόδοσης του οφειλόµενου ανταλλάγµατος, καθώς και
σµού ΥΚΩ, οι µοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγµατος κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του µη-
ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρµόζονται, στο πλαί- χανισµού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθο-
σιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασµού, µετά α- ρίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για µεν το
πό εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία λαµβάνει υπόψη τυχόν Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69,
σωρευτικά ελλείµµατα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρ- για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρι-
θρου 55 του ν. 4001/2011, εκτιµήσεις του ύψους των α- σης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την
νταλλαγµάτων ΥΚΩ για την επόµενη τριετία, καθώς και καταβολή του ανταλλάγµατος της παραγράφου 4 του
τυχόν κάλυψη του κόστους από τον Κρατικό Προϋπολο- άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασµών,
γισµό, σύµφωνα µε το επόµενο εδάφιο. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.»
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να 4. Στο άρθρο 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρά-
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλήρως ή γραφος 10 ως ακολούθως:
µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει- «10. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ
ας, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχει- Α.Ε., ως µοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαρια-
ριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλει- σµού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού
ας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την µήνα, καθώς και εκάστου ηµερολογιακού έτους το τελι-
παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.» κό οικονοµικό αποτέλεσµα των σχετικών λογαριασµών
που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ΔΣ και ΜΔΝ δεν
Άρθρο 56 είναι ισοσκελισµένο και διαπιστώνεται έλλειµµα του ει-
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179) δικού λογαριασµού, η απόδοση των οφειλοµένων στους
κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνε-
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 55 του ται σύµφωνα µε ειδική µεθοδολογία, η οποία καθορίζεται
ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση: µε απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ
«κατόπιν προηγούµενης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Α.Ε..»
ως µοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ 5. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 128 του
στην ελληνική επικράτεια.» ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρ- «(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης
θρου 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση: λογαριασµών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι διαδικασίες εκ-
«κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως µοναδικού καθάρισης των λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένου του
Διαχειριστή του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ στην ελληνι- ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδέδε-
κή επικράτεια.» µένου Συστήµατος τον οποίο τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατ’
19

εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρό- τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
ντος και του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.» 5. Οι λογιστικοποιηµένες κατά την 1.1.2018 απαιτή-
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προ- σεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση
στίθενται περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄ ως εξής: του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ, µεταφέρονται στη
«(ιη) Οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µε πίστωση της απαίτησης της δεύτερης
των Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρω- έναντι την πρώτης.
θεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που 6. Κανένα περιουσιακό στοιχείο και καµία απαίτηση
καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης διατάξεων του της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν µπορεί να κατασχεθεί, συντηρητι-
Κώδικα αναφορικά µε τις ΥΚΩ. κά ή αναγκαστικά, ή να αποτελέσει εν γένει αντικείµενο
(ιθ) Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως ά- οποιουδήποτε µέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή µεσεγ-
νω Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες σε γύησης ή αντικείµενο υποχρέωσης παρακατάθεσης για
περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των την ικανοποίηση αξιώσεων Προµηθευτών ηλεκτρικής ε-
χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..» νέργειας, τόσο στην αγορά του ΔΣ όσο και στην αγορά
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018. των ΜΔΝ λόγω οφειλοµένου προς αυτούς ανταλλάγµα-
τος ΥΚΩ και ανταλλάγµατος ΥΚΩ ΜΔΝ.
Άρθρο 57 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ νέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ,
καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή
1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 1.1.2018 αυτο- άλλης ισοδύναµης εξασφάλισης από τους Προµηθευτές
δικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους σε Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους
όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ της παρ. 8 του άρθρου 55 του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρµοδιότητάς της σε πε-
ν. 4001/2011 και καθίσταται από την ηµεροµηνία αυτή ρίπτωση µη απόδοσης από τους Προµηθευτές Ηλεκτρι-
µοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ κής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες
στην ελληνική επικράτεια. Η υποκατάσταση της των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε προηγούµενο εδάφιο, δεν υ- κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που άπτεται των ως άνω εγ-
πόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά γυήσεων ή άλλων ισοδύναµων εξασφαλίσεων υπέρ της
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διά- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύ-
ταξης, µε την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών δια- ναµων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθορίζε-
τάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄248). ται και αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε ειδική µεθοδο-
2. Οι εκκρεµείς δίκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι οποίες αφο- λογία, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, κατό-
ρούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις στα οποία, σύµφωνα πιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
µε το παρόν άρθρο, υποκαθίσταται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συ- 8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.
νεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς να
διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή Άρθρο 58
την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση
εκ µέρους της. Η λειτουργία των λατοµείων αδρανών υλικών, βιοµη-
3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.1.2018 από ο- χανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών,
ποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περι- τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 183 του
λαµβανοµένου και του Δηµοσίου, που απορρέει από τη ν. 4001/2011 (Α΄179), παρατείνεται έως τις 31.12.2018.
διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ, στην
οποία υποκαθίσταται κατά το παρόν άρθρο η ΔΕΔΔΗΕ Άρθρο 59
Α.Ε..
4. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της Εισάγεται ερµηνευτική διάταξη της παρ. 1β του άρ-
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και απαλλαγή θρου 111 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η οποία έχει ως εξής:
της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορο- «Κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 1β του
λογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά µε τη άρθρου 111 του ν. 3852/2010, µέχρι τη λήξη του χρόνου
διαχείριση του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ, οι οποίες δη- που προβλέπεται στη συστατική πράξη των αστικών ε-
µιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστηµα µέχρι ταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267
τις 31.12.2017 και τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλο- του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) επιτρέπεται η τροποποίηση
νται λόγω παραβίασης του νοµοθετικού και ρυθµιστικού του καταστατικού τους, εφόσον δεν παρατείνεται η αρ-
πλαισίου για τη διαχείριση του Λογαριασµού ΥΚΩ που έ- χική χρονική τους διάρκεια.»
λαβε χώρα µέχρι την 1.1.2018, υποχρεώσεις για τις ο-
ποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραµένει µοναδική υπόχρεη και
20

Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή


του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ο-
ρίζεται σε επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ