Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL DE ACȚIUNE ANUAL

Profesor mentor: CARMEN NEAGU


Unitatea şcolara: LICEUL DE ARTE
1
Specialitatea: LIMBA ENGLEZA
Anul şcolar:2017-2018
Termen de
Obiective Acțiuni Indicatori de rezultat Resurse Data revizuirii
realizare
Resurse de timp;
1. Realizarea unei relații Prezența la întâlniri conform orarului orar; cabinet
Întâlniri de 2 ori/săptămână Punctualitate la întâlnirile de lucru Începutul
oneste, de încredere şi destinat întâlnirilor
Comunicare deschisă şi suportivă Prima lună semestrului
suportive cu profesorul de consiliere;
al II-lea
debutant resurse emoționale
ale mentorului

2. Familiarizarea Prezentarea şcolii, întâlniri cu Capacitatea debutantului de Timp alocat Primele două Începutul
debutantului cu directorul şi echipa de cadre stabilire a unor relații colegiale discuțiilor, materiale luni semestrului
particularitățile şcolii didactice optime al II-lea

Începutul
3. Identificarea nevoilor de Discuții structurate; Interpretarea chestionarului de Resurse de timp,
Prima lună semestrului al
formare ale debutantului aplicarea chestionarului de nevoi nevoi chestionar de nevoi
II-lea
4. Proiectarea strategiilor Începutul
Resurse de timp,
de satisfacere a nevoilor de Realizarea unui plan de acțiune Plan de intervenție personalizată Prima lună semestrului
materiale
formare ale debutantului al II-lea
5. Stabilirea programului Intâlniri cu stagiarul şi conducerea Programul de stagiatură respectă Timp alocat Prima lună
de stagiatură pentru confirmarea etapelor de orarul şcolii discuțiilor, orar
formare cuprinse în programul de
stagiatură

6. Implementarea 2
Realizarea nivelului de Începutul
strategiilor de satisfacere a Resurse de timp, Întregul an
Implementarea planului de acțiune competențe dezirabil pentru un semestrului
nevoilor de formare ale materiale şcolar
profesor al II-lea
debutantului
Oferire de consultanță privind
Resurse de timp,
7. Îndrumarea debutantului proiectarea documentelor
curriculare. modele de proiecte
în proiectarea, organizarea Întregul an Începutul
Fişe de observare a activității didactice, planificari
şi desfăşurarea activităților Asistență la diferitele activități şcolar semestrului
debutantului calendaristice,
didactice în concordanță cu didactice ale debutantului. al II-lea
modele probe de
nevoile identificate Oferire feed-back referitor la
evaluare
prestatia didactică
8. Dezvoltarea capacității Susținerea unor lecții model pentru Stagiarul identifică paşii, Timp alocat Pe parcursul
de predare a debutantului stagiar strategiile utilizate de mentor în discuțiilor. întregului an
predare Debutantul asistă la
orele susținute de
mentor
9. Familiarizarea Prezentarea documentelor şcolare Respectarea termenelor de Timp alocat Intâlniri
debutantului cu care trebuie completate întocmire a documentelor şcolare discuțiilor, bilunare
documentele şcolare documente scolare
10. Îndrumarea
Asistență la orele debutantului; Începutul
debutantului în privința Debutantul gestionează probleme Întregul an
discuții pe baza unor aspecte legate Resurse de timp, semestrului
managementului clasei de disciplinare şcolar
de gestionarea clasei de elevi materiale al II-lea
elevi
11. Îndrumarea
debutantului privind Asistență la orele debutantului; Începutul
Capacitatea debutantului de Întregul an
abordarea diferențiată a discuții asupra abordării unor elevi Resurse de timp, semestrului
abordare diferențiată a elevilor şcolar
elevilor în funcție de cu cerințe speciale materiale al II-lea
particularitățile acestora
12. Îndrumarea
Întâlniri cu stagiarul, chestionar de Începutul
debutantului privind Plan de dezvoltare profesională Resurse de timp, Întregul an
nevoi, analiza SWOT, discuții semestrului
formarea şi dezvoltarea a profesorului debutant chestionar de nevoi şcolar
structurate al II-lea
profesională continuă
13. Stimularea inițiativei şi Începutul
Întâlniri cu stagiarul; discuții Inițiativă în realizarea diverselor Întregul an
independenței Resurse de timp, semestrului 3
structurate; consiliere individuală acțiuni şcolare şi extraşcolare şcolar
debutantului exemple de buna al II-lea
practica

14. Îndrumare în privința Inițiativă în realizarea diverselor Mijlocul


Întâlniri cu stagiarul; discuții Semestrul
realizării activităților acțiuni extraşcolare. Propuneri Resurse de timp, semestrului
structurate al II- lea
extraşcolare activitati extrascolare. documente al II-lea
organizare activitati
extrascolare

15. Pregatirea debutantului Intâlniri cu stagiarul pentru Fişa de pregătire pentru examenul Timp alocat Pe parcursul
pentru examenul de consultarea programei pentru de definitivat discuțiilor, întregului an
definitivare în învațământ examenul de definitivat/ planificarea documente scolare,
paşilor necesari pregătirii bibliografie examen
examenului
Capacitate de autoevaluare Resurse de timp,
16. Sprijin în formarea chestionar de Începutul
Întâlniri cu stagiarul; discuții realistă. Întregul an
capacității de autoevaluare semestrului
structurate; consiliere individuală Interpretarea chestionarului de autoevaluare şcolar
a debutantului al II-lea
autoevaluare
Capacitatea debutantului de a
17. Sprijin în formarea Începutul
Întâlniri cu stagiarul; discuții selecta materiale şi informații. Întregul an
deprinderii de a selecta Resurse de timp, semestrului
structurate Fise de documentare şcolar
materiale şi informații liste bibliografice al II-lea

18. Suport pentru creşterea Debutantul are ințiativă şi Începutul


Întâlniri cu stagiarul; consiliere Întregul an
încrederii în sine a abordează cu încredere diverse Resurse de timp, semestrului
individuală şcolar
debutantului activități profesionale TED Talks al II-lea
4

S-ar putea să vă placă și