Sunteți pe pagina 1din 2

Acord de modificare a contractului individual de muncă № ______

_______________ Chişinău____

________________________ , denumită în continuare „Angajator”, în persoana


directorului _____________ pe de o parte, şi _____________ denumit(ă) în continuare
„Salariat”, pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 din Codul muncii,
aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul Acord de modificare
a Contractului individual de muncă nr.__________, convenind asupra următoarelor:

1.1. La pct. 1.2 din contractul individual de muncă nr. _______ se vor exclude cuvintele “ care
este munca prin cumul”;
1.2. Art. 1 din contractul individual de muncă nr. ____________ se va completa cu pct. 1.3 care
va avea următorul conţinut: „Munca “Salariatului” este __________________(de bază/prin
cumul)”;
1.3. La pct. 2.3. după cuvintele “perioada de probă” se introduc cuvintele “(dacă părţile au
convenit)”;
1.4. La art. 4 din contractul individual de muncă nr._______ se vor exclude: pct. 4.2.9. ; pct.
4.2.10.
1.5. La art. 4 din contractul individual de muncă nr._______ se va modifica pct. 4.2.14. şi va avea
următorul conţinut: “Să păstreze în stare optimă uniforma de lucru. ”
1.6. La art. 4 din contractul individual de muncă nr._______ se va exclude pct. 4.2.16.
1.7. La art. 4 din contractul individual de muncă nr._______ se va adăuga pct. 4.4.22 cu următorul
conţinut ”Cursurile (trenig-uri, seminare) de perfecţionare a calificării “Salariatului” care vor
interveni,după necesitate, pe parcursul activităţii salariatului în cadrul întreprinderii noastre
vor fi achitate din contul Angajatorului.”
1.8. La contractul individual de muncă nr._______, se va adăuga art. 7 cu următorul conţinut:
Răspunderea Materială
7.1. Partea contractului individual de muncă (angajatorul sau salariatul) care a cauzat, în
legătură cu exercitarea obligaţiilor sale de muncă, un prejudiciu material şi/sau moral
celeilalte părţi repară acest prejudiciu conform prevederilor Codului Muncii al Republicii
Moldova şi altor acte normative.
7.2. În cazul în care Angajatorul, în urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale
prevăzute de contractul individual de muncă, a cauzat un prejudiciu material salariatului
repară acest prejudiciu integral. Mărimea prejudiciului material se calculează conform
preţurilor de piaţă existente în localitatea respectivă la data reparării prejudiciului, conform
datelor statistice. Prin acordul părţilor, prejudiciul material poate fi reparat în natură.
7.3. Pentru prejudiciul cauzat angajatorului, salariatul poartă răspundere materială în limitele
salariului mediu lunar dacă prezentul cod sau alte acte normative nu prevăd altfel.
7.4. În caz de deteriorare sau pierdere a uniformei de lucru, precum şi în cazul eliberării din
muncă pînă la expirarea termenului de 1 an din momentul angajării, “Salariatul” achită
costul integral al uniformei.
7.5. În cazul eliberării “Salariatului” pînă la expirarea termenului de 1 an de la finisării
cursurilor de perfecţionare a calificării “Salariatului”, plata pentru aceste cursuri v-a fi
rambursata de către Salariat integral.
7.6. Salariatul este absolvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de
forţă majoră, confirmate în modul stabilit, de extremă necesitate, de legitimă apărare, de
executare a unei obligaţii legale sau contractuale, precum şi în limitele riscului normal de
producţie.
7.7. Încetarea raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului material şi/sau a celui moral
nu presupune eliberarea părţii contractului individual de muncă de repararea prejudiciului
prevăzută de Codul Muncii al Republicii Moldova şi de alte acte normative.
2. La contractul individual de muncă nr._______, art. 7, 8, 9 vor fi înlocuite respectiv cu art. 8, 9
şi 10, conţinutul acestora rămînînd neschimbat.

DATELE DE IDENTIFICARE A PĂRŢILOR:

„Angajatorul “ “Salariatul”
________________ Semnătura_____________________

L.Ş. Un exemplar al contractului am primit _____

Am luat cunoștință cu ordinea internă,


cerințele cu privire la sănătate și securitate în
muncă, securitatea anti-incendiu, precum și
regulile necesare pentru îndeplinirea
obligațiunilor mele de muncă. Prin urmare
îmi asum toată responsabilitatea.

Semnătura salariat __________________